So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Az Zukhruf - [ 43 So Paramata Bolawan ] - سـورة الزُّخـرف
( The Ornaments of Gold - Mga Palamuti )

Pangnal ko Sūrah

Giai so ika pat a sūrah o maririnkit a pito a manga sūrah a miphoonan sa Hā Mīm, sii ko kipzalsilaan on ago so onayan a bandingan iyan na ilay anka so Pangnal ko Sūrah 40.

Pphayagn ankai a sūrah so kapakazosopaka o thito a bantogan o Bnar ago so wahī ago so phanaliba a komilang o ribat a so pkhababayaan o manosiya a kaparatiayaa niyan on ago zimbaan iyan. Inaloy niyan so thotolan ko Ibrāhīm so Mūsā ago so Īsā, ko kiasmpanga iran ko ribat sa kipitan iran so kawar o bnar a mabagr. So katharo a Zukhruf a makatotoro sa parayasan a kabolawanan na miaaloy ko ayat a 35. So kiapmaana i tano ron sa paramata na so basa a paramata na phoon ko basa Malayu a permata a aya maana niyan na bolawan, na simbayan o basa Mranaw na inisompat iyan on so bolawan a lagid iyan bo sa maana a iniosay niyan on. Sa pimbasa tano so paramata bolawan.

So Pamotosan iyan: So pangitaban o wahī na pphakarinayagn iyan so langowan a nganin, minsan pn gioto dn na so bon’g ago so mondo na pzankaan iyan so manga tanda o Allāh, sa khatatap so limo iyan a mabagr na khidaropar so taragombalay o batal (43:1-25).

So Ibrāhīm na bionkarasan iyan so kariribat o kialayaman a adat ko kapzimbaa ko manga barahala, sa so komilang ankai a doniya a phaka- sirang ko kailay o taw a madodoniya na di phanatas sa mathay, sa datar oto so kiarombaan o Fir’aun ko kiapangalandada niyan sa sianka iyan so panolon o Mūsā (43:26-56).

So Īsā na miatindos a oripn o Allāh, ogaid na so manga pagtaw niyan a mionot on na mianarankoni siran sa manga kabokhagan a tindg makapan- tag on, sa so Allāh na katawan iyan oto, a so bnar a piakatoron iyan na matatankd a zalindaw ko kaoyagoyag, minsan pn mmamasla so kasasa- nka (43:57-89).

Initoron skaniyan a Sūrah sa Makkah, inonta so ayat a 54 ka tomioron sa Madinah, aya kadakl a ayat iyan na 89, tomioron ko oriyan o Sūrah as Shūrā.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

43:1

Hassanor Alapa : Hā, Mīm,

Muhsin Khan : Ha-Mim. [These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings].

Sahih International : Ha, Meem.

Pickthall : Ha. Mim.

Yusuf Ali : Ha-Mim

Shakir : Ha Mim.

Dr. Ghali : Ha, M"m. (These are the names of letters of the Arabic alphabet, and only Allah knows their meaning here)

Tafsir Jalalayn : Hā mīm: God knows best what He means by these [letters].

Tagalog : Hâ-Mim. Ang mga titik na ito ng ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Sûratul Baqarah.’

43:2

Hassanor Alapa : Ibt ko kitāb a phrinayag

Muhsin Khan : By the manifest Book (that makes things clear, i.e. this Quran).

Sahih International : By the clear Book,

Pickthall : By the Scripture which maketh plain,

Yusuf Ali : By the Book that makes things clear,-

Shakir : I swear by the Book that makes things clear:

Dr. Ghali : And, (by) the evident Book,

Tafsir Jalalayn : By the Book, the Qur’ān, that clarifies, the one that manifests the path of guidance and what one needs of [the prescriptions of] the Law.

Tagalog : Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng Banal na Qur’ân na malinaw ang kapaliwanagan at mga kahulugan nito.

43:3

Hassanor Alapa : Mataan a bialoy Ami skaniyan a Qur’ān a (basa) Arab ka an kano makapamimikiran

Muhsin Khan : We verily, have made it a Quran in Arabic, that you may be able to understand (its meanings and its admonitions).

Sahih International : Indeed, We have made it an Arabic Qur'an that you might understand.

Pickthall : Lo! We have appointed it a Lecture, in Arabic that haply ye may understand.

Yusuf Ali : We have made it a Qur'an in Arabic, that ye may be able to understand (and learn wisdom).

Shakir : Surely We have made it an Arabic Quran that you may understand.

Dr. Ghali : Surely We have made it an Arabic Qur'an that possibly you would consider;

Tafsir Jalalayn : Lo! We have made it, We have brought the Book into existence [as], an Arabic Qur’ān, in the language of the Arabs, that perhaps you, O people of Mecca, may understand, [that you may] comprehend its meanings.

Tagalog : Katiyakan, ibinaba Namin ang Banal na Qur’ân kay Muhammad sa wikang ‘Arabic;’ upang ito ay maintindihan ninyo, mapag-aralan ang mga kahulugan nito, at mga katibayan dito.

43:4

Hassanor Alapa : Mataan a skaniyan (a Qur’an) sii ko onayan o kitab (so Lawh Mahfudh) sii Rkami na maporo a magigikb a ongangn

Muhsin Khan : And Verily, it (this Quran) is in the Mother of the Book (i.e. Al-Lauh Al-Mahfuz), before Us, indeed Exalted, full of Wisdom.

Sahih International : And indeed it is, in the Mother of the Book with Us, exalted and full of wisdom.

Pickthall : And Lo! in the Source of Decrees, which We possess, it is indeed sublime, decisive.

Yusuf Ali : And verily, it is in the Mother of the Book, in Our Presence, high (in dignity), full of wisdom.

Shakir : And surely it is in the original of the Book with Us, truly elevated, full of wisdom.

Dr. Ghali : And surely it is in the Mother (i.e., the Essence; the preserved tablet) of the Book, close to Us, indeed ever-exalted, ever-wise.

Tafsir Jalalayn : And it is indeed, fixed, in the Mother Book, the source of all the scriptures, namely, the Preserved Tablet, [which is] with Us (ladaynā substitutes [for fī ummi’l-kitābi, ‘in the Mother Book’]) [and it is] indeed exalted, above [all] the scriptures [that came] before it, wise, containing excellent wisdoms.

Tagalog : Katiyakan, ito ay nakatala sa ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh’ na nasa Amin na mataas ang antas nito at kalagayan, punung-puno ng karunungan na walang pagkakasalungatan sa niloloob nito.

43:5

Hassanor Alapa : Ba Ami rkano phokasa so Qur’ān sa rila a miaadn kano a pagtaw a thatabowakar (ko kandosa) 1434

Muhsin Khan : Shall We then (warn you not and) take away the Reminder (this Quran) from you, because you are a people Musrifun

Sahih International : Then should We turn the message away, disregarding you, because you are a transgressing people?

Pickthall : Shall We utterly ignore you because ye are a wanton folk?

Yusuf Ali : Shall We then take away the Message from you and repel (you), for that ye are a people transgressing beyond bounds?

Shakir : What! shall We then turn away the reminder from you altogether because you are an extravagant people?

Dr. Ghali : Shall We then strike away the Remembrance (i.e., take away the Qur'an from you) from you, pardoning, for that you are an extravagant people?

Tafsir Jalalayn : Shall We turn away, [shall We] withhold, from you the Remembrance, the Qur’ān, utterly, an utter withholding, so that you are then neither commanded nor forbidden, because you are a profligate, an idolatrous, folk? No!

Tagalog : Tatalikuran ba Namin kayo at pababayaan na lamang Namin na di na Kami magpapababa ng Banal na Qur’ân sa inyo, dahil sa inyong pagtalikod at hindi ninyo pagsunod, at inyong pagmamalabis sa di-paniniwala?

43:6

Hassanor Alapa : Di bo dn pirapira i siogo Ami a pd sa Nabī sii ko (pagtaw) a miangaoona

Muhsin Khan : And how many a Prophet have We sent amongst the men of old.

Sahih International : And how many a prophet We sent among the former peoples,

Pickthall : How many a prophet did We send among the men of old!

Yusuf Ali : But how many were the prophets We sent amongst the peoples of old?

Shakir : And how many a prophet have We sent among the ancients.

Dr. Ghali : And how many a Prophet We sent among the earliest (people),

Tafsir Jalalayn : And how many a prophet did We send among the ancients!

Tagalog : Karamihan sa mga Propeta na Aming ipinadala sa mga naunang panahon na nakalipas na nauna sa iyong sambayanan, O Muhammad,

43:7

Hassanor Alapa : Na daa makaoma kiran a pd sa Nabī inonta a maadn siran on a gii ran pagizawizawn

Muhsin Khan : And never came there a Prophet to them but they used to mock at him.

Sahih International : But there would not come to them a prophet except that they used to ridicule him.

Pickthall : And never came there unto them a prophet but they used to mock him.

Yusuf Ali : And never came there a prophet to them but they mocked him.

Shakir : And there came not to them a prophet but they mocked at him.

Dr. Ghali : And in no way did a Prophet come up to them, except that they used to mock at him.

Tafsir Jalalayn : And never did a prophet come to them but that they used to deride him, in the same way that your people deride you — this [statement] is intended to comfort the Prophet (s).

Tagalog : At walang sinuman na dumarating sa kanila na Propeta kundi ito ay kanilang kinukutya na katulad ng pagkutya ng iyong sambayanan sa iyo, at winasak Namin ang sinumang hindi naniwala sa Aming mga Sugo, at sila noon ay mas matindi ang lakas at kapangyarihan kaysa sa iyong sambayanan, O Muhammad,

43:8

Hassanor Alapa : Na miantior Kami sa mitataralo kiran i g’s na tominkayos (miaipos) so iringa ko miangaoona 1435

Muhsin Khan : Then We destroyed men stronger (in power) than these, and the example of the ancients has passed away (before them).

Sahih International : And We destroyed greater than them in [striking] power, and the example of the former peoples has preceded.

Pickthall : Then We destroyed men mightier than these in prowess; and the example of the men of old hath gone (before them).

Yusuf Ali : So We destroyed (them)- stronger in power than these;- and (thus) has passed on the Parable of the peoples of old.

Shakir : Then We destroyed those who were stronger than these in prowess, and the case of the ancients has gone before,

Dr. Ghali : So We caused to perish (people) more valiant in assault than they, and the similitude of the earliest (people) has passed away.

Tafsir Jalalayn : So We destroyed those who were mightier than them — than your people — in prowess, strength, and [already] there passed, there has been mentioned in previous verses, the example of the ancients, the description of how they were destroyed, and thus the sequel for your people will be the same.

Tagalog : At nangyari ang pagparusa sa mga naunang henerasyon sa pamamagitan ng pagwasak; dahil sa kanilang di-paniniwala, pagmamalabis sa kasamaan, pangunutya sa kanilang mga Propeta. At dito sa kapaliwanagan na ito ang pagpapalubag-loob kay Propeta Muhammad.

43:9

Hassanor Alapa : Amay ka izaan ka siran o antaa i miadn ko manga 1436 langit ago so lopa na disomala a tharoon iran a inadn siran o Mabagr a Matao.

Muhsin Khan : And indeed if you ask them, "Who has created the heavens and the earth?" They will surely say: "The All-Mighty, the All-Knower created them."

Sahih International : And if you should ask them, "Who has created the heavens and the earth?" they would surely say, "They were created by the Exalted in Might, the Knowing."

Pickthall : And if thou (Muhammad) ask them: Who created the heavens and the earth, they will surely answer: The Mighty, the Knower created them;

Yusuf Ali : If thou wert to question them, 'Who created the heavens and the earth?' They would be sure to reply, 'they were created by (Him), the Exalted in Power, Full of Knowledge';-

Shakir : And if you should ask them, Who created the heavens and the earth? they would most certainly say: The Mighty, the Knowing One, has created them;

Dr. Ghali : And indeed in case you ask them, "Who created the heavens and the earth?" Indeed they will definitely say, "The Ever-Mighty, The Ever-Knowing created them."

Tafsir Jalalayn : And if (wa-la-in: the lām is for oaths) you ask them, ‘Who created the heavens and the earth?’ they will surely say (the indicative nūn has been omitted because of the other nūn coming after it, and likewise the wāw [replaced by the damma in -lunna], because of two unvowelled consonants coming together), ‘The Mighty, the Knower created them’ — [this would have to be] their eventual response, that is to say, God [created them], Lord of Might and Knowledge. God, exalted be He, adds:

Tagalog : At katiyakan, kapag tinanong mo, O Muhammad, sila na sumasamba ng iba bukod sa Allâh mula sa iyong sambayanan, Sino ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan? Walang pag-aalinlangan na kanilang sasabihin: Ang naglikha ng mga ito ay ang Allâh na ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang Kaharian, na ‘Al-`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa Kanyang mga nilikha at sa anumang mga bagay na nakapaloob dito at walang anuman ang naililihim sa Kanya.

43:10

Hassanor Alapa : A so inadn Iyan rkano so lopa a makakayat, ago miadn rkano ron sa manga lalan ka an kano mangatotoro

Muhsin Khan : Who has made for you the earth like a bed, and has made for you roads therein, in order that you may find your way,

Sahih International : [The one] who has made for you the earth a bed and made for you upon it roads that you might be guided

Pickthall : Who made the earth a resting-place for you, and placed roads for you therein, that haply ye may find your way;

Yusuf Ali : (Yea, the same that) has made for you the earth (like a carpet) spread out, and has made for you roads (and channels) therein, in order that ye may find guidance (on the way);

Shakir : He Who made the earth a resting-place for you, and made in it ways for you that you may go aright;

Dr. Ghali : (He) Who made the earth to be a cradle for you and made ways for you therein that possibly you would be guided.

Tafsir Jalalayn : He Who made the earth a cradle for you, a flat resting-place, like a child’s cradle, and placed for you therein ways, routes, that perhaps you may be guided, to your destinations during your travels;

Tagalog : Na Siyang lumikha sa inyo ng kalupaan nang palatag, at ginawa Niyang madali ito sa inyo na magkaroon ng mga daanan sa ibabaw nito para sa inyong kabuhayan at pangangalakal; upang matututunan ninyo sa pamamagitan ng mga daan na yaon ang ikabubuti ninyo patungkol sa inyong ‘Deen’ (o Relihiyon) at makamundong buhay.

43:11

Hassanor Alapa : Go so miakatoron a phoon sa kawang sa ig sa dianka, na inioyag Ami skaniyan sa ingd a maatay na datar oto a phakambowatn kano (ko kakhaoyag ko oriyan o kapatay)

Muhsin Khan : And Who sends down water (rain) from the sky in due measure. Then We revive a dead land therewith, and even so you will be brought forth (from the dead),

Sahih International : And who sends down rain from the sky in measured amounts, and We revive thereby a dead land - thus will you be brought forth -

Pickthall : And Who sendeth down water from the sky in (due) measure, and We revive a dead land therewith. Even so will ye be brought forth;

Yusuf Ali : That sends down (from time to time) rain from the sky in due measure;- and We raise to life therewith a land that is dead; even so will ye be raised (from the dead);-

Shakir : And He Who sends down water from the cloud according to a measure, then We raise to life thereby a dead country, even thus shall you be brought forth;

Dr. Ghali : And Who has been sending down from the heaven water with determined estimate; so We have made to rise again thereby a deceased country; thus you will be brought out.

Tafsir Jalalayn : and Who sent down water from the heaven in measure, that is to say, in the measure that you require thereof and did not send it down in a deluge, and We revived with it a dead land. Thus — like this revivification — will you be brought forth, from your graves, alive;

Tagalog : At Siya na nagbaba mula sa kalangitan ng tubig-ulan sa tamang kasukatan, na hindi bagyo na nakalulunod, na hindi naman kulang sa pangangailangan: upang ito ay maging kabuhayan ninyo at ng inyong mga inaalagaang hayop, at binubuhay Namin sa pamamagitan nitong tubig ang tuyot na kalupaan na walang tumutubo na mga pananim, kung paano Namin pinasisibol sa pamamagitan ng tubig na ito na Aming ibinababa mula sa kalangitan ang mga halamanan at pananim sa tuyot na kalupaan, ay ganoon din Namin kayo palalabasin, O kayong mga tao, mula sa inyong mga libingan pagkatapos ninyong maagnas (o mabulok).

43:12

Hassanor Alapa : Go so miadn ko nggaganapa langon ago miadn rkano sa pd ko padaw ago so manga ayam sa pphagdaan iyo

Muhsin Khan : And Who has created all the pairs and has appointed for you ships and cattle on which you ride,

Sahih International : And who created the species, all of them, and has made for you of ships and animals those which you mount.

Pickthall : He Who created all the pairs, and appointed for you ships and cattle whereupon ye ride.

Yusuf Ali : That has created pairs in all things, and has made for you ships and cattle on which ye ride,

Shakir : And He Who created pairs of all things, and made for you of the ships and the cattle what you ride on,

Dr. Ghali : And Who created the pairs, all of them, and made for you of the ships and the cattle (ÉAncan includes cattle, camels, sheep and goats) (some) that you ride,

Tafsir Jalalayn : and Who created the pairs, the species, all of them, and made for you ships and cattle, such as camels, on which you ride (the referential pronoun has been omitted here for brevity; it is genitive in the case of the first, that is, fīhi [sc. tarkabūna fīhi, ‘you ride in them’] and accusative in the case of the second [sc. tarkabūnahā, ‘you ride them’]),

Tagalog : At Siya rin na lumikha ng lahat ng iba’t ibang uri ng mga hayop at mga pananim, ay ginawa rin Niya para sa inyo ang mga sasakyang pandagat na sinasakyan ninyo sa karagatan, at ganoon din ang mga hayop na katulad ng kamelyo, kabayo at asno na siyang sinasakyan ninyo sa kapatagan.

43:13
Hassanor Alapa : Ka an kano makaphantaw ko manga likod iyan oriyan iyan na katadman iyo so limo o Kadnan iyo amay ka makaphantaw kano ko liawaw niyan sa matharo iyo a: Miasotisoti so inipananding Iyan rki 1437 tano ankai (a pagdaan) a so da tano ron maadn i ba tano khagaga (so kaadna on)

Muhsin Khan : In order that you may mount firmly on their backs, and then may remember the Favour of your Lord when you mount thereon, and say: "Glory to Him who has subjected this to us, and we could never have it (by our efforts)."

Sahih International : That you may settle yourselves upon their backs and then remember the favor of your Lord when you have settled upon them and say. "Exalted is He who has subjected this to us, and we could not have [otherwise] subdued it.

Pickthall : That ye may mount upon their backs, and may remember your Lord's favour when ye mount thereon, and may say: Glorified be He Who hath subdued these unto us, and we were not capable (of subduing them);

Yusuf Ali : In order that ye may sit firm and square on their backs, and when so seated, ye may celebrate the (kind) favour of your Lord, and say, "Glory to Him Who has subjected these to our (use), for we could never have accomplished this (by ourselves),

Shakir : That you may firmly sit on their backs, then remember the favor of your Lord when you are firmly seated thereon, and say: Glory be to Him Who made this subservient to us and we were not able to do it

Dr. Ghali : That you may level yourselves (i.e., sit) on their backs. Thereafter you remember the favor of your Lord when you have leveled yourselves on them, and say, All Extolment be to Him Who has subjected this to us, and in no way could we be ascribing comrades to Him.

Tafsir Jalalayn : that you may sit, that you may find a firm position, upon their backs (He has made the [suffixed] pronoun a masculine plural and rendered zahr, ‘back’, plural because of the particle mā and its [plural] import); and then remember your Lord’s grace when you are settled on them, and say, ‘Glory be to Him Who has disposed this for us, and we [by] ourselves were no match for it, [not] capable [of it].

Tagalog : Upang kayo ay makasakay sa mga likuran nito, at pagkatapos ay maalala ninyo ang biyaya ng Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha kapag kayo ay nakasakay dito, at inyong sasabihin: Papuri sa Allâh na Siyang lumikha nito para sa amin upang aming mapakinabangan, wala kaming kakayahan na gawin ito, at sasabihin din ninyo:

43:14

Hassanor Alapa : Go ski tano na sii ko Kadnan tano na ron tano ron phakandod

Muhsin Khan : And verily, to Our Lord we indeed are to return!

Sahih International : And indeed we, to our Lord, will [surely] return."

Pickthall : And lo! unto our Lord we surely are returning.

Yusuf Ali : "And to our Lord, surely, must we turn back!"

Shakir : And surely to our Lord we must return.

Dr. Ghali : And surely to our Lord We are indeed turning over." (i.e., returning)

Tafsir Jalalayn : And indeed it is to our Lord that we shall return’, [to Him that] we shall depart.

Tagalog : At katiyakang kami ay patutungo sa Allâh na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha pagkatapos ng aming kamatayan at walang pag-aalinlangang kami ay babalik sa Kanya.

[Dito sa talatang ito ang paglilinaw ng Allâh sa pagkakaloob Niya ng biyaya sa Kanyang alipin ng iba’t ibang uri ng biyaya, na Siya lamang kung gayon ang may karapatang sambahin sa lahat ng pagkakataon.]

43:15

Hassanor Alapa : Na miadn siran on (sii ko Allāh) ko pd ko manga oripn Iyan sa wata a kipantag, mataan a so manosiya na taralo a barakafir a mapayag

Muhsin Khan : Yet they assign to some of His slaves a share with Him (by pretending that He has children, and considering them as equals or co-partners in worship with Him). Verily, man is indeed a manifest ingrate!

Sahih International : But they have attributed to Him from His servants a portion. Indeed, man is clearly ungrateful.

Pickthall : And they allot to Him a portion of His bondmen! Lo! man is verily a mere ingrate.

Yusuf Ali : Yet they attribute to some of His servants a share with Him (in his godhead)! truly is man a blasphemous ingrate avowed!

Shakir : And they assign to Him a part of His servants; man, to be sure, is clearly ungrateful.

Dr. Ghali : And they have made up for Him a portion of His bondmen! (i.e., associates with Him) Surely man is indeed evidently a constant disbeliever.

Tafsir Jalalayn : And they assign to Him from among His own servants a part, when they say that the angels are God’s daughters — for a child is a part of its parent — even though the angels are [like them] servants of His, exalted be He. Man, [such as the one] who says the above-mentioned [words], is verily a manifest ingrate, one whose ungratefulness is manifest and clear.

Tagalog : Yayamang nagturing ang mga ‘Mushrikûn’ – sumasamba ng iba bukod sa Allâh – ng kabahagi (o kaparte) ng Allâh mula sa kanyang nilikha, na kanilang sinasabi na ang mga anghel ay mga anak na kababaihan ng Allâh. Katiyakan, ang tao ay binabalewala ang mga biyaya na ipinagkaloob sa kanya ng Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na inilalantad niya ang kanyang pagbabalewala at pagtanggi sa Allâh na ang binibilang lamang niya ay ang mga sakuna na nangyari at nakalimutan niya ang mga biyaya.

43:16

Hassanor Alapa : Antaa ka ba kominowa ko pd ko phagadnn Iyan a manga wata a babay, 1438 na tinindos Iyan a rk iyo so manga wata a mama

Muhsin Khan : Or has He taken daughters out of what He has created, and He has selected for you sons?

Sahih International : Or has He taken, out of what He has created, daughters and chosen you for [having] sons?

Pickthall : Or chooseth He daughters of all that He hath created, and honoureth He you with sons?

Yusuf Ali : What! has He taken daughters out of what He himself creates, and granted to you sons for choice?

Shakir : What! has He taken daughters to Himself of what He Himself creates and chosen you to have sons?

Dr. Ghali : Or even has He taken to Him, from what He creates, daughters and has elected for you (only) sons?

Tafsir Jalalayn : Or (am has the significance of the hamza of denial; the ‘saying’ is implied, in other words, a-taqūlūna, ‘[or] do you say that …’) He has adopted, from all that He has created, daughters, for Himself, and preferred you, privileged you, with sons? — that which is the necessary inference from what you claim and which by itself is an abomination.

Tagalog : O di kaya ay inaangkin ba ninyo, O kayong mga mangmang, na ang Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay nagkaroon mula sa Kanyang mga nilikha ng mga anak na kababaihan samantalang kayo ay hindi ninyo ito tinatanggap sa inyong mga sarili, at binukod-tangi Niya para sa inyo ang mga anak na kalalakihan? Ito ay bilang pang-aalipusta sa kanila.

43:17

Hassanor Alapa : Go igira pianothol ko isa kiran so (kiambawata sa babay) a inibgay ran ko Allāh 1439 a ibarat na matatap so paras iyan a mrorondma a marogarm a pphagmaan iyan.

Muhsin Khan : And if one of them is informed of the news of (the birth of) that which he set forth as a parable to the Most Beneficent (Allah) (i.e. of a girl), his face becomes dark, gloomy, and he is filled with grief!

Sahih International : And when one of them is given good tidings of that which he attributes to the Most Merciful in comparison, his face becomes dark, and he suppresses grief.

Pickthall : And if one of them hath tidings of that which he likeneth to the Beneficent One, his countenance becometh black and he is full of inward rage.

Yusuf Ali : When news is brought to one of them of (the birth of) what he sets up as a likeness to (Allah) Most Gracious, his face darkens, and he is filled with inward grief!

Shakir : And when one of them is given news of that of which he sets up as a likeness for the Beneficent Allah, his face becomes black and he is full of rage.

Dr. Ghali : And when one of them is given the good tidings of what he struck (i.e., cited) as a likeness to The All-Merciful, (i.e., he is given the news of the birth of a daughter) his face lingers blackened, and he is constantly repressing anguish inwardly.

Tafsir Jalalayn : And when one of them is given the good tidings of that which he has attributed to the Compassionate One, [of that which] he has likened to Him by the ascription to Him of daughters — for a child is likened to its parent; in other words, when one of them is informed that a daughter has been born to him, his face becomes darkened, transformed into one laden with anguish, and he chokes inwardly, filled with anguish: so how can such a person then attribute daughters to Him? Exalted be He high above such [claims].

Tagalog : At kapag ang isa sa kanila ay binalitaan na ang kanyang naging batang sanggol ay babae, na ito ang itinatangi niya sa Allâh na Pinakamahagin bilang pagbibigay ng parabola (paghahambing), ang kanyang mukha ay mangigitim sa sama ng ibinalita sa kanya, na siya ay malulungkot na punung-puno ng pagdadalamhati. (Paano nila natatanggap na ang inaayawan nila sa kanilang mga sarili ay yaon ang itinatangi nila para sa Allâh?) Kataas-taasan ang Allâh, Siya ay malayo sa anuman na sinasabi ng mga walang pananampalataya ng pagkataas-taas at pagkalayu-layo hinggil sa kanilang inangkin na kasinungalingan para sa Kanya.

43:18

Hassanor Alapa : Antaa ka ba so inadn siran ko kaphaparahiasan (so manga wata a babay) a skaniyan na sii ko kapakikhokom sa kabnar na di marinayag i katharo (na aya kipantag o Allāh)

Muhsin Khan : (Do they then like for Allah) a creature who is brought up in adornments (wearing silk and gold ornaments, i.e. women), and in dispute cannot make herself clear?

Sahih International : So is one brought up in ornaments while being during conflict unevident [attributed to Allah ]?

Pickthall : (Liken they then to Allah) that which is bred up in outward show, and in dispute cannot make itself plain?

Yusuf Ali : Is then one brought up among trinkets, and unable to give a clear account in a dispute (to be associated with Allah)?

Shakir : What! that which is made in ornaments and which in contention is unable to make plain speech!

Dr. Ghali : Is he who is brought up amid ornaments and in adversariness is without (demonstrable) evidence (to be associated with Allah)?

Tafsir Jalalayn : What! (a-wa contains both the hamza of denial and the conjunctive waw, ‘and’, in other words, ‘do they ascribe to God …’) one that is brought up amid trinkets, ornaments, and is incoherent in a dispute?, [unable] to argue clearly because of an [inherent] inability [in this respect] as a result of [that person belonging to] the female sex.

Tagalog : Napakalakas ba ng inyong mga loob na itinatangi ninyo sa Allâh ang sinumang inaalagaan, pinapalamutian, dinadamitan sa kagandahan (babae), samantalang siya ay hindi niya kayang linawin ang kanyang katibayan sa pagtatalo dahil sa siya ay babae?

43:19
Hassanor Alapa : Go bialoy ran so manga malāikat a siran oto na manga oripn o Makalimoon a manga babay, ba iran 1440 kiamasai a kiaadna kiran? matatankd a izorat so saksi iran ago pagizaan siran (sa somaria)

Muhsin Khan : And they make the angels who themselves are slaves to the Most Beneficent (Allah) females. Did they witness their creation? Their evidence will be recorded, and they will be questioned!

Sahih International : And they have made the angels, who are servants of the Most Merciful, females. Did they witness their creation? Their testimony will be recorded, and they will be questioned.

Pickthall : And they make the angels, who are the slaves of the Beneficent, females. Did they witness their creation? Their testimony will be recorded and they will be questioned.

Yusuf Ali : And they make into females angels who themselves serve Allah. Did they witness their creation? Their evidence will be recorded, and they will be called to account!

Shakir : And they make the angels-- them who are the servants of the Beneficent Allah-- female (divinities). What! did they witness their creation? Their evidence shall be written down and they shall be questioned.

Dr. Ghali : And they have made the Angels, who are the bondmen of The All-Merciful, females. Did they witness their creation? Their testimony will be written down, and they will be questioned (about it).

Tafsir Jalalayn : And they have made the angels, who are themselves servants of the Compassionate One, females. Did they witness, were they present at, their creation? Their testimony, to the effect that they are females, will be written down and they will be questioned, about it in the Hereafter, wherefore punishment will ensue for them.

Tagalog : Ginawa nila na mga ‘Mushrikûn’ – sumasamba ng iba bukod sa Allâh – ang mga anghel bilang mga anak na kababaihan ng Allâh samantalang sila (anghel) ay mga alipin ng Allâh na Pinakamahagin. Nakadalo ba sila sa paglikha ng mga ito upang sila ay maghusga na ito ay mga babae? Walang pag-aalinlangan, isusulat ang kanilang sinabi na ito ay mga babae at itatanong ito sa kanila sa Kabilang-Buhay.

43:20

Hassanor Alapa : Go pitharo iran a o kiabayai o Makalimoon na di ami siran masimba daa rk iran sankoto a pd sa katao, da siran a 1441 rowar sa pphangantang sa kabokhag

Muhsin Khan : And they said: "If it had been the Will of the Most Beneficent (Allah), we should not have worshipped them (false deities)." They have no knowledge whatsoever of that. They do nothing but lie!

Sahih International : And they said, "If the Most Merciful had willed, we would not have worshipped them." They have of that no knowledge. They are not but falsifying.

Pickthall : And they say: If the Beneficent One had (so) willed, we should not have worshipped them. They have no knowledge whatsoever of that. They do but guess.

Yusuf Ali : ("Ah!") they say, "If it had been the will of (Allah) Most Gracious, we should not have worshipped such (deities)!" Of that they have no knowledge! they do nothing but lie!

Shakir : And they say: If the Beneficent Allah had pleased, we should never have worshipped them. They have no knowledge of this; they only lie.

Dr. Ghali : And they have said, "If The All-Merciful had (so) decided, in no way would we have worshiped them." In no way do they have any knowledge of that; decidedly they are (doing nothing) except conjecturing.

Tafsir Jalalayn : And they say, ‘Had the Compassionate One [so] willed, we would not have worshipped them’, the angels: therefore our worship of them happens by His will and so He must be satisfied with it. God, exalted be He, says: They do not have any knowledge of that, which is said of His being satisfied with the worship of these [angels]; and they are only surmising, inventing lies in this [respect] and so punishment will befall them as a result thereof.

Tagalog : At sinabi ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh mula sa mga Quraysh: Kung ninais lamang ng Allâh na Pinakamahagin ay hindi kami sasamba ng sinuman bukod sa Kanya, at ito ay maling katwiran dahil walang pag-aalinlangang itinatag (itinayo) ng Allâh laban sa Kanyang mga alipin sa pamamagitan ng pagkakapadala ng mga Sugo at pagkakapababa ng mga Aklat ang Kanyang katibayan, na kung kaya, ang kanilang pangangatwiran na dahil sa pagpapasiya at pagtatakda ay napakalaking kamalian pagkatapos ng pagbabala ng mga Sugo sa kanila. At wala silang tamang kaalaman hinggil sa katotohanan sa kanilang mga pinagsasabi, kundi ang mga sinasabi lamang nila ay mga haka-haka at kasinungalingan; dahil sa wala silang katibayan mula sa Allâh at wala silang anumang rebelasyon na nagmumula sa Allâh.

43:21

Hassanor Alapa : Anta a ka ba Ami siran bigan sa kitab ko onaan iyan a siran na kkpitan iran

Muhsin Khan : Or have We given them any Book before this (the Quran), to which they are holding fast?

Sahih International : Or have We given them a book before the Qur'an to which they are adhering?

Pickthall : Or have We given them any scripture before (this Qur'an) so that they are holding fast thereto?

Yusuf Ali : What! have We given them a Book before this, to which they are holding fast?

Shakir : Or have We given them a book before it so that they hold fast to it?

Dr. Ghali : Or even have We brought them a Book even before it, (The Qur'an) so that they are upholding it fast.?

Tafsir Jalalayn : Or have We brought them a scripture before, that is, [before] the Qur’ān, that they should worship other than God, so that they are holding fast to it? In other words, this never happened.

Tagalog : Nakadalo ba sila sa paglikha ng mga anghel o di kaya ay pinagkaloban ba Namin sila ng Aklat bago dumating ang Qur’ân na ipinahayag Namin sa iyo, at ito ang kanilang pinanghahawakan na sinusunod nila ang nakapaloob dito at ikinakatwiran nila laban sa iyo, O Muhammad?

43:22

Hassanor Alapa : Ogaid na pitharo iran a miaoma mi so manga apo ami a maaadn siran sa agama na skami sii ko manga rarad iran na matotoro on

Muhsin Khan : Nay! They say: "We found our fathers following a certain way and religion, and we guide ourselves by their footsteps."

Sahih International : Rather, they say, "Indeed, we found our fathers upon a religion, and we are in their footsteps [rightly] guided."

Pickthall : Nay, for they say only: Lo! we found our fathers following a religion, and we are guided by their footprints.

Yusuf Ali : Nay! they say: "We found our fathers following a certain religion, and we do guide ourselves by their footsteps."

Shakir : Nay! they say: We found our fathers on a course, and surely we are guided by their footsteps.

Dr. Ghali : No indeed, (but) they have said, "Surely we found our fathers upon a course, (Literally: a nation: a community; following a leadership or a religion) and surely we are guided upon their tracks."

Tafsir Jalalayn : Nay, but they say, ‘Lo! we found our fathers following a [certain] creed and we are indeed, proceeding, in their footsteps to be guided’, by them, for they used to worship other than God.

Tagalog : O di kaya ay kanilang sinabi: Katiyakan, natagpuan namin ang aming mga ninuno sa ganitong pamamaraan at paniniwala, at katiyakang kami ay sumusunod sa yapak ng aming mga magulang at ito ang aming gabay na sinusunod.

43:23
Hassanor Alapa : Go datar oto a da a siogo Ami ko miaonaan ka sa isa a lipongan a pd sa phangangalk inonta a pitharo o manga tabowakar on a mataan a skami na miatoon ami so manga apo ami a matatago siran sa agama na skami ko 1442 manga rarad iran na somososon.

Muhsin Khan : And similarly, We sent not a warner before you (O Muhammad SAW) to any town (people) but the luxurious ones among them said: "We found our fathers following a certain way and religion, and we will indeed follow their footsteps."

Sahih International : And similarly, We did not send before you any warner into a city except that its affluent said, "Indeed, we found our fathers upon a religion, and we are, in their footsteps, following."

Pickthall : And even so We sent not a warner before thee (Muhammad) into any township but its luxurious ones said: Lo! we found our fathers following a religion, and we are following their footprints.

Yusuf Ali : Just in the same way, whenever We sent a Warner before thee to any people, the wealthy ones among them said: "We found our fathers following a certain religion, and we will certainly follow in their footsteps."

Shakir : And thus, We did not send before you any warner in a town, but those who led easy lives in it said: Surely we found our fathers on a course, and surely we are followers of their footsteps.

Dr. Ghali : And thus in no way did We send even before you any warner into a town, except that its (population) living in ease and luxury said, "Surely we found our fathers upon a course (Literally: a nation; a community; following a leadership pr a religion) and surely we are emulating (them) upon their tracks."

Tafsir Jalalayn : And thus We never sent a warner before you into any city without that its affluent folk, those of comfortable means, said, the like of what your people say: ‘Lo! we found our fathers following a [certain] creed and [so] we are indeed following in their footsteps’.

Tagalog : At gayundin, hindi Kami nagpadala ng Tagapagbabala na nauna sa iyo, O Muhammad, sa bawa’t bayan na binabalaan sila hinggil sa Aming kaparusahan dahil sa hindi nila paniniwala sa Amin, na binabalaan sila hinggil sa Aming galit pagdating ng Aming kaparusahan sa kanila, kundi sinabi ng mga nasa mararangyang pamumuhay mula sa mga namumuno at kinikilala: Katiyakan, natagpuan namin ang aming mga ninuno sa ganitong paniniwala at ‘deen’ (o relihiyon), at kami ay sumusunod sa kanilang yapak (daan) at pamamaraan.

43:24
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a apia pn minioma ko rkano so lbi a phakatoro a di so miaoma niyo ko manga apo iyo, na pitharo iran a skami ko nganin a inisogo rkano na somasanka

Muhsin Khan : (The warner) said: "Even if I bring you better guidance than that which you found your fathers following?" They said: "Verily, We disbelieve in that with which you have been sent."

Sahih International : [Each warner] said, "Even if I brought you better guidance than that [religion] upon which you found your fathers?" They said, "Indeed we, in that with which you were sent, are disbelievers."

Pickthall : (And the warner) said: What! Even though I bring you better guidance than that ye found your fathers following? They answered: Lo! in what ye bring we are disbelievers.

Yusuf Ali : He said: "What! Even if I brought you better guidance than that which ye found your fathers following?" They said: "For us, we deny that ye (prophets) are sent (on a mission at all)."

Shakir : (The warner) said: What! even if I bring to you a better guide than that on which you found your fathers? They said: Surely we are unbelievers in that with which you are sent.

Dr. Ghali : He said, " (Even) if I should come to you with a better guidance than you found your fathers upon?" They said, "Surely we are disbelievers in what you have been sent with."

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘What! Will you follow them, even if I bring you a better [means to] guidance than what you found your fathers following?’ They say, ‘Lo! we disbelieve in what you, and those before you, are sent with’. God, exalted be He, says to them, as a threat to them:

Tagalog : Sinabi ni Muhammad at ang sinumang nauna sa kanya na mga Sugo sa sinumang tumanggi sa ganitong maling pangangatwiran: Susundin ba ninyo ang inyong mga magulang, kahit ang dala-dala ko sa inyo mula sa Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay mas higit na naggagabay sa Daan ng Katotohanan at mas malinaw na katibayan sa Daan ng Patnubay kaysa anuman na natagpuan ninyo sa inyong mga ninuno na pamamaraan at paniniwala? Sinabi nila bilang pagmamatigas: Katiyakan, ang anuman na dala-dala ninyo sa amin ay tinatanggihan namin at hindi namin pinaniniwalaan.

43:25

Hassanor Alapa : Na siaopan Ami siran na ilay anka o andamanaya i kiabolosan o manga taw a piakambokhag iran so sogoan o Allāh

Muhsin Khan : So We took revenge of them, then see what was the end of those who denied (Islamic Monotheism).

Sahih International : So we took retribution from them; then see how was the end of the deniers.

Pickthall : So We requited them. Then see the nature of the consequence for the rejecters!

Yusuf Ali : So We exacted retribution from them: now see what was the end of those who rejected (Truth)!

Shakir : So We inflicted retribution on them, then see how was the end of the rejecters.

Dr. Ghali : Then We took vengeance upon them; so look into how was the end of the beliers.

Tafsir Jalalayn : So We took vengeance on them, that is to say, on those who denied the messengers before you; behold then how was the sequel for the deniers.

Tagalog : Na kung kaya, tinumbasan Namin ang mga taong ito na di-naniwala sa kanilang mga Sugo ng pagpaparating ng Aming parusa sa kanila na tulad ng paglamon sa kanila ng kalupaan, pagkalunod at iba pa, na kung kaya, pagmasdan mo, O Muhammad, kung ano ang naging hantungan nila noong hindi nila pinaniwalaan ang mga palatandaan ng Allâh at ang Kanyang mga Sugo. At mag-ingat ang iyong sambayanan sa kanilang pananatili sa di-paniniwala, na mangyari sa kanila ang nangyari roon sa mga nauna sa kanila.

43:26

Hassanor Alapa : Go gowani a tharoon o Ibrāhīm ki ama iyan ago so pagtaw niyan a sakn na angias ko nganin a pzimbaan iyo

Muhsin Khan : And (remember) when Ibrahim (Abraham) said to his father and his people: "Verily, I am innocent of what you worship,

Sahih International : And [mention, O Muhammad], when Abraham said to his father and his people, "Indeed, I am disassociated from that which you worship

Pickthall : And when Abraham said unto his father and his folk: Lo! I am innocent of what ye worship

Yusuf Ali : Behold! Abraham said to his father and his people: "I do indeed clear myself of what ye worship:

Shakir : And when Ibrahim said to his father and his people: Surely I am clear of what you worship,

Dr. Ghali : And as Ibrahim (Abraham) said to his father and his people, "Surely I (myself) am completely quit of whatever you worship

Tafsir Jalalayn : And, mention, when Abraham said to his father and his people, ‘Surely I am innocent of that which you worship,

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, noong sinabi ni Ibrâhim sa kanyang ama at sa kanyang sambayanan na sila ay sumasamba sa katulad ng sinasamba ng iyong sambayanan, O Muhammad: Walang pag-aalinlangan, ako ay walang pananagutan sa inyo sa anuman na inyong sinasamba bukod sa Allâh.

43:27

Hassanor Alapa : Inonta bo so miadn rakn ka mataan a thoroon ako Niyan

Muhsin Khan : "Except Him (i.e. I worship none but Allah Alone) Who did create me, and verily, He will guide me."

Sahih International : Except for He who created me; and indeed, He will guide me."

Pickthall : Save Him Who did create me, for He will surely guide me.

Yusuf Ali : "(I worship) only Him Who made me, and He will certainly guide me."

Shakir : Save Him Who created me, for surely He will guide me.

Dr. Ghali : Except Him Who originated me; so surely He will soon guide me."

Tafsir Jalalayn : except Him Who originated, created, me; for He will indeed guide me’, He will show me the way to His religion.

Tagalog : Maliban sa Kanya na lumikha sa akin, dahil katiyakan, na walang pag-aalinlangan, gagabayan Niya ako sa pagsunod sa Daan ng Patnubay.

43:28

Hassanor Alapa : Na bialoy Niyan skaniyan a katharo a tatap 1443 ko moriataw niyan ka kalokalo na makambasowi siran 1443

Muhsin Khan : And he made it [i.e. La ilaha ill-Allah (none has the right to be worshipped but Allah Alone)] a Word lasting among his offspring (True Monotheism), that they may turn back (i.e. to repent to Allah or receive admonition).

Sahih International : And he made it a word remaining among his descendants that they might return [to it].

Pickthall : And he made it a word enduring among his seed, that haply they might return.

Yusuf Ali : And he left it as a Word to endure among those who came after him, that they may turn back (to Allah).

Shakir : And he made it a word to continue in his posterity that they may return.

Dr. Ghali : And he made it a word enduring among his posterity that possibly they would return.

Tafsir Jalalayn : And he made it, namely, the statement of the affirmation of [God’s] Oneness, understood from his words, I shall indeed depart to my Lord; He will guide me [Q. 37:99], a word enduring among his posterity, his descendants, and thus there still remains among them those who affirm the Oneness of [God]; that perhaps they, that is, the people of Mecca, might recant, what they follow [and return] to the religion of their forefather Abraham.

Tagalog : At ginawa ni Ibrâhim ang kataga ng Kaisahan ng Allâh – ‘Lâ i-lâ-ha il-lal-lâh’ (walang sinumang ‘Ilâh’ o Diyos na sinasamba at bukod-tanging may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi ang Allâh) – na manatili pagkatapos niya; upang sila ay magbabalik tungo sa pagsunod sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at maniwala sa Kanyang Kaisahan, at sila ay magsisisi mula sa kanilang di-paniniwala at pagsagawa ng mga kasalanan.

43:29

Hassanor Alapa : Ogaid na piakasawit Akn anki a manga taw ago so manga apo iran sa taman sa miaoma siran o bnar ago sogo’ a mapayag

Muhsin Khan : Nay, but I gave (the good things of this life) to these (polytheists) and their fathers to enjoy, till there came to them the truth (the Quran), and a Messenger (Muhammad SAW) making things clear.

Sahih International : However, I gave enjoyment to these [people of Makkah] and their fathers until there came to them the truth and a clear Messenger.

Pickthall : Nay, but I let these and their fathers enjoy life (only) till there should come unto them the Truth and a messenger making plain.

Yusuf Ali : Yea, I have given the good things of this life to these (men) and their fathers, until the Truth has come to them, and a messenger making things clear.

Shakir : Nay! I gave them and their fathers to enjoy until there came to them the truth and a Messenger making manifest (the truth).

Dr. Ghali : No indeed, (but) I made these and their fathers enjoy (life) until the Truth came to them and an evident Messenger.

Tafsir Jalalayn : Nay, but I have let these, idolaters, and their fathers enjoy [life], without hastening to punish them, until there came to them the truth, the Qur’ān, and a messenger who makes [things] clear, one who manifests to them the stipulations of the Law — and this [messenger] is Muhammad (s).

Tagalog : Katiyakan, pinasaya ko, O Muhammad, sila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh mula sa iyong sambayanan at ang kanilang mga ninuno na nauna sa kanila sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanila ng magandang kabuhayan, at hindi Ko minadali sa kanila ang pagpaparusa dahil sa di nila paniniwala, hanggang sa dumating sa kanila ang Qur’ân at ang Sugo na nilinaw sa kanila ang anuman na kanilang pangangailangan hinggil sa kanilang ‘Deen’ o paniniwala.

43:30

Hassanor Alapa : Na gowani a maoma siran o Bnar na pitharo iran a giai na salamankiro na skami ron na somasanka

Muhsin Khan : And when the truth (this Quran) came to them, they (the disbelievers in this Quran) said: "This is magic, and we disbelieve therein."

Sahih International : But when the truth came to them, they said, "This is magic, and indeed we are, concerning it, disbelievers."

Pickthall : And now that the Truth hath come unto them they say: This is mere magic, and lo! we are disbelievers therein.

Yusuf Ali : But when the Truth came to them, they said: "This is sorcery, and we do reject it."

Shakir : And when there came to them the truth they said: This is magic, and surely we are disbelievers in it.

Dr. Ghali : And as soon as the Truth came to them, they said, "This is a sorcery, and surely in it we are disbelievers."

Tafsir Jalalayn : But when the truth, the Qur’ān, came to them, they said, ‘This is sorcery, and we are indeed disbelievers in it’.

Tagalog : At nang dumating sa kanila ang Qur’ân mula sa Allâh, kanilang sinabi: Itong dala-dala sa amin ng Sugo ay salamangka upang linlangin kami, at hindi kapayahagan na mula sa Allâh, at kami sa katunayan ay hindi naniniwala sa kanyang dala-dala na kapahayagan.

43:31

Hassanor Alapa : Go pitharo iran a oba bo initoron ankai a Qur’ān sa isa a mama ko dowa a mala a ingd a 1444 barabangnsaan a mala 1444

Muhsin Khan : And they say: "Why is not this Quran sent down to some great man of the two towns (Makkah and Ta'if)?"

Sahih International : And they said, "Why was this Qur'an not sent down upon a great man from [one of] the two cities?"

Pickthall : And they say: If only this Qur'an had been revealed to some great man of the two towns?

Yusuf Ali : Also, they say: "Why is not this Qur'an sent down to some leading man in either of the two (chief) cities?"

Shakir : And they say: Why was not this Quran revealed to a man of importance in the two towns?

Dr. Ghali : And they have said, "Had this Qur'an been successively sent down upon a man of eminence in the two towns?" (Makkah and At-TaÉif)

Tafsir Jalalayn : And they said, ‘If only this Qur’ān had been revealed to some great man from, the inhabitants of, the two towns!’, in other words, from either of the two; such as al-Walīd b. al-Mughīra at Mecca or ‘Urwa b. Mas‘ūd al-Thaqafī at Tā’if.

Tagalog : At sinabi nila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh na mga Quraysh: Kung ang Qur’ân na ito ay tunay na mula sa Allâh, ay bakit hindi ipinahayag sa isang dakilang tao na mula sa isa sa dalawang bayan – Makkah o di kaya ay Taif – ?

43:32Hassanor Alapa : Ba siran i giimbagibagi ko limo o Kadnan ka, Skami i miamagi ko ltlt iran ko manga kaoyagan iran ko kaoyagoyag ko doniya, ago iniporo Ami so sabaad kiran ko kaporoan o sabagi sa manga pankatan ka an makowa o sabagi kiran so sabagi a pananding 1445 (sakodo) sa so limo o Kadnan ka na mapia a di so nganin a pphanimoon iran

Muhsin Khan : Is it they who would portion out the Mercy of your Lord? It is We Who portion out between them their livelihood in this world, and We raised some of them above others in ranks, so that some may employ others in their work. But the Mercy (Paradise) of your Lord (O Muhammad SAW) is better than the (wealth of this world) which they amass.

Sahih International : Do they distribute the mercy of your Lord? It is We who have apportioned among them their livelihood in the life of this world and have raised some of them above others in degrees [of rank] that they may make use of one another for service. But the mercy of your Lord is better than whatever they accumulate.

Pickthall : Is it they who apportion thy Lord's mercy? We have apportioned among them their livelihood in the life of the world, and raised some of them above others in rank that some of them may take labour from others; and the mercy of thy Lord is better than (the wealth) that they amass.

Yusuf Ali : Is it they who would portion out the Mercy of thy Lord? It is We Who portion out between them their livelihood in the life of this world: and We raise some of them above others in ranks, so that some may command work from others. But the Mercy of thy Lord is better than the (wealth) which they amass.

Shakir : Will they distribute the mercy of your Lord? We distribute among them their livelihood in the life of this world, and We j have exalted some of them above others in degrees, that some of them may take others in subjection; and the mercy of your Lord is better than what they amass.

Dr. Ghali : Is it they who divide the mercy of your Lord? We have divided among them their subsistence in the present life (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) and raised some of them above (some) others in degrees, that some of them may take to themselves (some) others in subjection; and the mercy of your Lord is more charitable (i.e., better) than whatever they heap (Literally: gather) together.

Tafsir Jalalayn : Is it they who apportion the mercy of your Lord?, [the mercy being] prophethood. We have apportioned among them their livelihood in the life of this world, making some of them wealthy and others poor, and raised some of them, in wealth, above others by degrees, so that some of them, who are wealthy, may take others, who are poor, in service, disposed to work for them in return for a wage (the [final] yā’ [in sukhriyyā] is attributive; a variant reading has sikhriyyan); and the mercy of your Lord, that is, Paradise, is better than what they amass, in this world.

Tagalog : Sila ba ang magbabaha-bahagi ng biyaya ng pagiging Propeta na ibinibigay nila sa sinuman na kanilang nais? Walang iba kundi Kami ang nagbabaha-bahagi sa pagitan nila ng kanilang kabuhayan dito sa buhay sa daigdig na mga kabuhayan at mga pangangailangan, at iniangat Namin ang iba na higit kaysa sa iba sa mga antas: na ito ay mayaman at ito ay mahirap, na ito ay malakas at ito ay mahina; upang ang iba sa kanila ay magiging daan sa kabuhayan ng iba. At ang awa ng Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, sa pagpapapasok sa kanila sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) ay higit na nakabubuti sa anuman na kanilang tinatamasa na buhay na makamundo na may katapusan.

43:33
Hassanor Alapa : Opama bo ka di khabaloy so manga taw a pagtaw a satiman (a langowan a kafir na khabaya makakowa sa kakawasaan a tamok) na disomala a balowin Ami ko taw a pzopakn iyan so Makalimoon sii ko manga walay ran a manga atp a pd sa pirak ago manga towak a ron siran pphakatabid

Muhsin Khan : And were it not that all mankind would have become of one community (all disbelievers, desiring worldly life only), We would have provided for those who disbelieve in the Most Beneficent (Allah), silver roofs for their houses, and elevators (and stair-ways, etc. of silver) whereby they ascend,

Sahih International : And if it were not that the people would become one community [of disbelievers], We would have made for those who disbelieve in the Most Merciful - for their houses - ceilings and stairways of silver upon which to mount

Pickthall : And were it not that mankind would have become one community, We might well have appointed, for those who disbelieve in the Beneficent, roofs of silver for their houses and stairs (of silver) whereby to mount,

Yusuf Ali : And were it not that (all) men might become of one (evil) way of life, We would provide, for everyone that blasphemes against (Allah) Most Gracious, silver roofs for their houses and (silver) stair-ways on which to go up,

Shakir : And were it not that all people had been a single nation, We would certainly have assigned to those who disbelieve in the Beneficent Allah (to make) of silver the roofs of their houses and the stairs by which they ascend.

Dr. Ghali : And had it not been that mankind would be one nation, We would indeed have made for whomever disbelieve in The All-Merciful roofs of silver to their homes, and stairways whereon they mount.

Tafsir Jalalayn : And were it not [for the danger] that mankind would be one community, following disbelief, We would have made, for those who disbelieve in the Compassionate One, roofs (read saqfan, or plural suqufan) of silver for their houses (li-buyūtihim substitutes for li-man, ‘for those who’) and stairs, such as steps, [also] of silver, by which they ascend, [by which] they go up to the roof;

Tagalog : At kung hindi lamang ang mga tao ay magiging isang grupo sa di-paniniwala na makamundong buhay lamang ang hinahangad ay iginawa na Namin ang sinumang hindi naniniwala sa Allâh na Pinakamahabagin ng mga bubong mula sa kanilang mga tahanan na gawa sa pilak at iginawa na rin Namin sila ng mga hagdan na kung saan sila ay iaangat.

43:34

Hassanor Alapa : Ago rk o manga walay ran a manga pinto ago manga kantir a ron siran makaddrang

Muhsin Khan : And for their houses, doors (of silver), and thrones (of silver) on which they could recline,

Sahih International : And for their houses - doors and couches [of silver] upon which to recline

Pickthall : And for their houses doors (of silver) and couches of silver whereon to recline,

Yusuf Ali : And (silver) doors to their houses, and thrones (of silver) on which they could recline,

Shakir : And the doors of their houses and the couches on which they recline,

Dr. Ghali : And (silver) doors to their homes, and settees (of silver) whereon they recline,

Tafsir Jalalayn : and doors, of silver, for their houses, and, We would have made for them, couches, of silver (surur, ‘couches’, is the plural of sarīr) on which they recline,

Tagalog : At iginawa na (rin) Namin sila ng mga pintuan sa kanilang mga tahanan na gawa sa pilak, at iginawa na (rin) Namin sila ng mga trono,

43:35
Hassanor Alapa : Ago manga kabolawanan 1446 a da oto langon inonta a kakayaan ko kaoyagoyag ko doniya, na so Ingd a pkhaori sii ko Kadnan ka na rk o manga sasanggila

Muhsin Khan : And adornments of gold. Yet all this (i.e. the roofs, doors, stairs, elevators, thrones etc. of their houses) would have been nothing but an enjoyment of this world. And the Hereafter with your Lord is only for the Muttaqun.

Sahih International : And gold ornament. But all that is not but the enjoyment of worldly life. And the Hereafter with your Lord is for the righteous.

Pickthall : And ornaments of gold. Yet all that would have been but a provision of the life of the world. And the Hereafter with your Lord would have been for those who keep from evil.

Yusuf Ali : And also adornments of gold. But all this were nothing but conveniences of the present life: The Hereafter, in the sight of thy Lord is for the Righteous.

Shakir : And (other) embellishments of gold; and all this is naught but provision of this world's life, and the hereafter is with your Lord only for those who guard (against evil).

Dr. Ghali : And decorations. And, decidedly, as yet, this is only the enjoyment of the present life, and the Hereafter in the Providence of your Lord is for the pious.

Tafsir Jalalayn : and ornaments, gold: in other words, were it not for fear that a believer might disbelieve as a result of Our giving the disbeliever what has been mentioned, We would have given him such [luxuries], since the [affairs of this] world represent no danger to Us and he [the disbeliever] would then have no share in the Bliss of the Hereafter. Yet surely (wa-in: in is softened from the hardened form [inna]) all that would be nothing (read lamā, with the mā as extra; or read lammā to mean ‘but’, making the particle in for negation) but the [transient] enjoyment of the life of this world, enjoyed during it, but then perishes, and the Hereafter, Paradise, with your Lord is for the God-fearing.

Tagalog : Na gawa sa ginto na ito ay kanilang sasandalan. Subali’t ang lahat ng mga ito ay pawang kasiyahan lamang sa mundo na panandaliang kasiyahan. At ang kasiyahan sa Kabilang-Buhay ay inilaan ng Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, para sa mga may takot sa Kanya at hindi para sa iba.

43:36

Hassanor Alapa : Sa taw a lipatan iyan (talikhodan iyan) so katatadmi ko Allāh (a Makalimoon) na kalitan-tangan Ami skaniyan sa shaytan a aya niyan inampda a sarikita

Muhsin Khan : And whosoever turns away (blinds himself) from the remembrance of the Most Beneficent (Allah) (i.e. this Quran and worship of Allah), We appoint for him Shaitan (Satan - devil) to be a Qarin (an intimate companion) to him.

Sahih International : And whoever is blinded from remembrance of the Most Merciful - We appoint for him a devil, and he is to him a companion.

Pickthall : And he whose sight is dim to the remembrance of the Beneficent, We assign unto him a devil who becometh his comrade;

Yusuf Ali : If anyone withdraws himself from remembrance of (Allah) Most Gracious, We appoint for him an evil one, to be an intimate companion to him.

Shakir : And whoever turns himself away from the remembrance of the Beneficent Allah, We appoint for him a Shaitan, so he becomes his associate.

Dr. Ghali : And whoever is purblind to the Remembrance of The All-Merciful, We preordain for him a Shaytan (An ever-Vicious (one), i.e., a devil) who (becomes his) comrade.

Tafsir Jalalayn : And whoever withdraws from, [whoever] is oblivious, to the Remembrance of the Compassionate One, namely, the Qur’ān, We assign, We produce, for him a devil and he becomes his companion, never leaving his side.

Tagalog : At sinuman ang tatalikod sa pag-aalaala sa Allâh na Pinakamahabagin, na ito ay sa pamamagitan ng di-pagpapahalaga sa Banal na Qur’ân, at hindi natatakot sa Kanyang kaparusahan, at hindi sumunod sa Kanyang gabay, ay magtatalaga Kami para sa kanya ng isang ‘Shaytân’ dito sa daigdig upang magliligaw sa kanya; bilang kabayaran sa kanyang pagtanggi sa pag-aalaala sa Allâh , at ito ay mananatiling kasama niya na ipagbabawal sa kanya ang anumang ipinahintulot at uutusan siya na gawin ang anumang ipinagbabawal.

43:37

Hassanor Alapa : A siran (a manga shaytan) na phagrnn iran sii kiran so lalan (a mathito) sa tatankapn iran a siran na matotoro 1447

Muhsin Khan : And verily, they (Satans / devils) hinder them from the Path (of Allah), but they think that they are guided aright!

Sahih International : And indeed, the devils avert them from the way [of guidance] while they think that they are [rightly] guided

Pickthall : And lo! they surely turn them from the way of Allah, and yet they deem that they are rightly guided;

Yusuf Ali : Such (evil ones) really hinder them from the Path, but they think that they are being guided aright!

Shakir : And most surely they turn them away from the path, and they think that they are guided aright:

Dr. Ghali : And surely they indeed bar them from the way, and they reckon that they are right-guided.

Tafsir Jalalayn : And indeed they, that is, the devils, bar them, the blind, from the way, [from] the path of guidance, while they suppose that they are [rightly] guided (the plural [muhtadūna] takes into account the [potentially plural] sense of man, ‘whoever’, [of the previous verse]),

Tagalog : At katiyakan, ang mga ‘Shaytân’ ay hinaharangan nila sa Daan ng Katotohanan ang mga tumalikod sa pag-aalaala sa Allâh, at pinapalamutian nila sa kanila ang pagkaligaw, at ipinapopoot sa kanila ang paniniwala sa Allâh at pagsunod sa Kanya, at iisipin nila na mga tumalikod, dahil sa pagpapaganda sa kanila ng mga ‘Shaytân’ sa anuman na kanilang ginagawa ay inaakala nilang ang kanilang kinalalagyan na pagkaligaw ay ito ang nasa katotohanan at gabay.

43:38

Hassanor Alapa : Sa taman sa amay ka maoma Kami niyan na matharo iyan a oba bo so lt akn ago so lt ka (a shaytan) na so kawatan o dowa a sbangan, a miakaratarata a inampda a sarikita

Muhsin Khan : Till, when (such a one) comes to Us, he says [to his Qarin (Satan / devil companion)] "Would that between me and you were the distance of the two easts (or the east and west)" a worst (type of) companion (indeed)!

Sahih International : Until, when he comes to Us [at Judgement], he says [to his companion], "Oh, I wish there was between me and you the distance between the east and west - how wretched a companion."

Pickthall : Till, when he cometh unto Us, he saith (unto his comrade): Ah, would that between me and thee there were the distance of the two horizons - an evil comrade!

Yusuf Ali : At length, when (such a one) comes to Us, he says (to his evil companion): "Would that between me and thee were the distance of East and West!" Ah! evil is the companion (indeed)!

Shakir : Until when he comes to Us, he says: O would that between me and you there were the distance of the East and the West; so evil is the associate!

Dr. Ghali : Until, when he comes to Us, he says, "Oh, would that there had been between me and you the distance of the two easts!" (This is sometimes understood to mean the east and west; or the rising of the sun and moon; or the rising of the sun in summer and winter) Miserable then is the comrade!

Tafsir Jalalayn : until when he comes to Us, such a blind one, together with his companion, on the Day of Resurrection, he says, to him: ‘O (yā is for calling attention) would that there were between me and you the distance of the two easts!’, that is to say, like the distance between the east and the west, What an evil companion then!, you are for me. God, exalted be He, says:

Tagalog : Hanggang kapag dumating sa Amin sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang sinuman na tumanggi sa pag-aalaala sa Allâh na Pinakamahabagin at ang kanyang kasamahan na mula sa mga ‘Shaytân’ para sa pagkukuwenta at pagbabayad, sasabihin ng tumalikod sa pag-aalaala sa Allâh sa kanyang kasamahan na ‘Shaytân:’ Sana’y hinangad ko, na ang pagitan ko at pagitan mo ay ang layo ng agwat ng silangan at kanluran, napakasama mong kaibigan dahil sa iniligaw mo ako.

43:39

Hassanor Alapa : Go di dn phakanggay rkano a gona imanto gowani a manakoto kano a mataan a skano sii ko siksa na zasakotowa kano ron a mamagpda

Muhsin Khan : It will profit you not this Day (O you who turn away from Allah's remembrance and His worship, etc.) as you did wrong, (and) that you will be sharers (you and your Qarin) in the punishment.

Sahih International : And never will it benefit you that Day, when you have wronged, that you are [all] sharing in the punishment.

Pickthall : And it profiteth you not this day, because ye did wrong, that ye will be sharers in the doom.

Yusuf Ali : When ye have done wrong, it will avail you nothing, that Day, that ye shall be partners in Punishment!

Shakir : And since you were unjust, it will not profit you this day that you are sharers in the chastisement.

Dr. Ghali : And it will never profit you today, as you did injustice, that you are partners in the torment.

Tafsir Jalalayn : And it, your wishes or your remorse, will not benefit you, blind ones, this day, given that you did wrong, that is to say, [given that] it has become clear to you that you were wrongdoers, through your idolatry in this world, that you, together with your companions, will be sharing in the chastisement (this constitutes the justification, on the basis of an implied lām [sc. li-annakum …], for the ‘lack of benefit’; idh substitutes for al-yawma, ‘this day’).

Tagalog : At kailanman ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa inyo ngayon, O kayong mga tumalikod sa pag-aalaala sa Allâh), ang pagsisisihan dahil sa kayo ay sumamba ng iba bukod sa Allâh sa daigdig, at walang pag-aalinlangang kayo ay magkasama sa parusa at ang inyong mga kaibigan, at bawa’t isa sa inyo ay makakamtan niya ang kanyang sapat na bahagi na kaparusahan, na tulad ng inyong pagsasama sa di-paniniwala.

43:40

Hassanor Alapa : Ba nka maphakan’g so bngl odi na ba nka khatoro so bota ago so taw a madadalm sa kadadag a mapayag

Muhsin Khan : Can you (O Muhammad SAW) make the deaf to hear, or can you guide the blind or him who is in manifest error?

Sahih International : Then will you make the deaf hear, [O Muhammad], or guide the blind or he who is in clear error?

Pickthall : Canst thou (Muhammad) make the deaf to hear, or canst thou guide the blind or him who is in error manifest?

Yusuf Ali : Canst thou then make the deaf to hear, or give direction to the blind or to such as (wander) in manifest error?

Shakir : What! can you then make the deaf to hear or guide the blind and him who is in clear error?

Dr. Ghali : Will you (i.e., the Prophet) then make the deaf to hear, or will you guide the blind and him who is in evident error?

Tafsir Jalalayn : Can you, then, make the deaf hear, or can you guide the blind and one who is in manifest error?, in other words, such [individuals] will not believe.

Tagalog : Magagawa mo bang makarinig, O Muhammad, ang sinumang ginawang bingi ng Allâh mula sa pagdinig ng katotohanan, o di kaya ay maaari mo bang magabayan tungo sa daan ng patnubay ang sinumang binulag ng Allâh ang kanyang puso upang hindi na makakita pa, o di kaya ay maaari mo bang magabayan ang sinumang nasa pagkaligaw nang malinaw na pagkaligaw mula sa katotohanan? Ito ay hindi mo na tungkulin, dahil ang tungkulin mo lamang ay iparating ang mensahe, hindi ang pagdala sa kanila sa patnubay, subali’t ang Allâh ay ginagabayan Niya ang sinuman na Kanyang nais at inililigaw Niya ang sinuman na Kanyang nais.

43:41

Hassanor Alapa : Adn oto a gamakn Ami ska (ko kapatay) na mataan a Skami na zaopan Ami siran 1448

Muhsin Khan : And even if We take you (O Muhammad SAW) away, We shall indeed take vengeance on them.

Sahih International : And whether [or not] We take you away [in death], indeed, We will take retribution upon them.

Pickthall : And if We take thee away, We surely shall take vengeance on them,

Yusuf Ali : Even if We take thee away, We shall be sure to exact retribution from them,

Shakir : But if We should take you away, still We shall inflict retribution on them;

Dr. Ghali : So, in case ever We definitely cause you to go away, then surely We will be the Avengers against them;

Tafsir Jalalayn : So if (fa-immā: the conditional particle in has been assimilated herein with an extra mā) We take you away, by making you die before chastising them, then We will take vengeance on them, in the Hereafter;

Tagalog : At kapag sinanhi Namin na dumating sa iyo ang kamatayan, O Muhamamd, bago mangyari ang iyong pangingibabaw sa mga walang pananampalataya mula sa iyong sambayanan, ay walang pag-aalinlangang Kami pa rin ang gaganti sa kanila sa Kabilang-Buhay,

43:42

Hassanor Alapa : Odi na pakiilay Ami rka so inithalad Ami kiran (a siksa) ka mataan a Skami sii kiran na Gomagaos

Muhsin Khan : Or (if) We show you that wherewith We threaten them, then verily, We have perfect command over them.

Sahih International : Or whether [or not] We show you that which We have promised them, indeed, We are Perfect in Ability.

Pickthall : Or (if) We show thee that wherewith We threaten them; for lo! We have complete command of them.

Yusuf Ali : Or We shall show thee that (accomplished) which We have promised them: for verily We shall prevail over them.

Shakir : Rather We will certainly show you that which We have promised them; for surely We are the possessors of full power over them.

Dr. Ghali : Or We definitely show you that which We promised them. So, surely We are Supreme Determiners over them.

Tafsir Jalalayn : or We show you, during your lifetime, that which We have promised them, in the way of chastisement, for surely We have power over, [surely] We are able to chastise, them.

Tagalog : O di kaya ay ipakikita Namin sa iyo ang ipinangako Namin sa kanila na kaparusahan na ito ay mangyayari sa kanila na tulad ng nangyari sa araw ng Labanan sa Badr, dahil katiyakang Kami ang may kakayahang pangibabawin ka laban sa kanila, at aabahin Namin sila sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ng mga naniwala sa iyo.

43:43

Hassanor Alapa : Kpit inka so iniwahi rka ka mataan a matatago ka sa lalan a mathito

Muhsin Khan : So hold you (O Muhammad SAW) fast to that which is inspired in you. Verily, you are on a Straight Path.

Sahih International : So adhere to that which is revealed to you. Indeed, you are on a straight path.

Pickthall : So hold thou fast to that which is inspired in thee. Lo! thou art on a right path.

Yusuf Ali : So hold thou fast to the Revelation sent down to thee; verily thou art on a Straight Way.

Shakir : Therefore hold fast to that which has been revealed to you; surely you are on the right path.

Dr. Ghali : So uphold steadfastly that which has been revealed to you; surely you are upon a straight Path.

Tafsir Jalalayn : So hold fast to that which has been revealed to you, namely, the Qur’ān; surely you are on a straight path, [a straight] way.

Tagalog : Na kung kaya, panghawakan mo, O Muhammad, ang anuman na ipinag-utos ng Allâh sa iyo na nasa Banal na Qur’ân na ipinahayag sa iyo; dahil katiyakang ikaw ay nasa Matuwid na Landas, ito ang ‘Islâm,’ ang ‘Deen’ ng Allâh na ipinag-utos sa iyo. Ito ay bilang pagpapatatag sa Sugo ng Allâh (saw) at papuri sa kanya.

43:44

Hassanor Alapa : Go mataan a skaniyan (a Qur’an) na bantogan ka ago so pagtaw nka, sa matatankd a iphagiza rkano 1449

Muhsin Khan : And verily, this (the Quran) is indeed a Reminder for you (O Muhammad SAW) and your people (Quraish people, or your followers), and you will be questioned (about it).

Sahih International : And indeed, it is a remembrance for you and your people, and you [all] are going to be questioned.

Pickthall : And lo! it is in truth a Reminder for thee and for thy folk; and ye will be questioned.

Yusuf Ali : The (Qur'an) is indeed the message, for thee and for thy people; and soon shall ye (all) be brought to account.

Shakir : And most surely it is a reminder for you and your people, and you shall soon be questioned.

Dr. Ghali : And surely it is indeed a Remembrance to you and to your people, and surely you (all) will eventually be questioned (about it).

Tafsir Jalalayn : And it is indeed a Reminder, an honour, for you and for your people, as it has been revealed in their language. And you will [eventually] be questioned, about [the extent of] your fulfilling your duty towards it.

Tagalog : Katiyakan, ang Qur’ân na ito ay karangalan para sa iyo at sa iyong sambayanan mula sa mga Quraysh; dahil ito ay ipinahayag sa kanilang wika, at sila ang higit na nakaiintindi nito, na kung kaya, nararapat lamang na sila ang maging pinakamatatag sa pagtatangan nito kaysa sa ibang tao at mas maging higit sila sa pagsunod sa nilalaman nito, at walang pag-aalinlangang tatanungin kayo, ikaw at ang sinuman na iyong kasamahan hinggil sa pagtanaw ng utang na loob sa Allâh at sa pagpapatupad nito.

43:45

Hassanor Alapa : Go izaan ka ko taw a siogo Ami ko miaonaan ka a pd ko manga sogo’ Ami, ba Kami miadn sa salakaw ko Makalimoon sa manga tuhan a pzimbaan siran?

Muhsin Khan : And ask (O Muhammad SAW) those of Our Messengers whom We sent before you: "Did We ever appoint aliha (gods) to be worshipped besides the Most Beneficent (Allah)?"

Sahih International : And ask those We sent before you of Our messengers; have We made besides the Most Merciful deities to be worshipped?

Pickthall : And ask those of Our messengers whom We sent before thee: Did We ever appoint gods to be worshipped beside the Beneficent?

Yusuf Ali : And question thou our messengers whom We sent before thee; did We appoint any deities other than (Allah) Most Gracious, to be worshipped?

Shakir : And ask those of Our messengers whom We sent before you: Did We ever appoint gods to be worshipped besides the Beneficent Allah?

Dr. Ghali : And ask the ones of Our Messengers We sent before you. Have We made, apart from The All-Merciful, gods to be worshiped?

Tafsir Jalalayn : And ask those of Our messengers whom We sent before you: Did We [ever] appoint, besides the Compassionate One, that is to say, [any] other than Him, gods to be worshipped? It is said that this is to be understood literally, in other words, that God gathered for him all the messengers on the Night [of the] Journey; but it is also said that this meant [that he should ask] any communities belonging to either of the two Peoples of the Scripture. According to one of the two opinions, he never asked [anyone] since the point of this command to ask is to affirm to the idolaters of Quraysh that no messenger or scripture ever came from God with the command to worship [any] other than God.

Tagalog : Tanungin mo, O Muhammad, ang mga tagasunod ng mga Sugo na ipinadala Namin na nauna sa iyo at ang mga tagapagdala ng kanilang mga batas: Nagdala ba ang kanilang mga Sugo ng Mensahe na pagsamba ng iba bukod sa Allâh na Pinakamahabagin? Walang pag-aalinlangang sasabihin nila sa iyo na ito ay hindi nangyari; dahil katiyakan, lahat ng mga Sugo ay nag-aanyaya tungo sa anumang pag-aanyayang ginawa mo sa mga tao na pagsamba lamang nang bukod-tangi sa Allâh, na wala Siyang katambal, at pinagbawalan sila na sumamba ng iba bukod sa Allâh.

43:46
Hassanor Alapa : Sabnar a inisogo Ami ko Mūsā so manga tanda Ami sii ko Fir’aun ago so pagtaw niyan na pitharo iyan a sakn na sogo’ o Kadnan o manga kaadn

Muhsin Khan : And indeed We did send Musa (Moses) with Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) to Fir'aun (Pharaoh) and his chiefs (inviting them to Allah's Religion of Islam) He said: "Verily, I am a Messenger of the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists)."

Sahih International : And certainly did We send Moses with Our signs to Pharaoh and his establishment, and he said, "Indeed, I am the messenger of the Lord of the worlds."

Pickthall : And verily We sent Moses with Our revelations unto Pharaoh and his chiefs, and he said: I am a messenger of the Lord of the Worlds.

Yusuf Ali : We did send Moses aforetime, with Our Signs, to Pharaoh and his Chiefs: He said, "I am a messenger of the Lord of the Worlds."

Shakir : And certainly We sent Musa with Our communications to Firon and his chiefs, so he said: Surely I am the messenger of the Lord of the worlds.

Dr. Ghali : And indeed We already sent M?asu (Moses) with Our signs to Firaawn (Pharaoh) and his chiefs. So he said, "Surely I am the Messenger of The Lord of the worlds."

Tafsir Jalalayn : And verily We sent Moses with Our signs to Pharaoh and his council, namely, the Egyptians (al-Qibt), and he said, ‘I am indeed the messenger of the Lord of the Worlds’.

Tagalog : At katiyakan, ipinadala Namin si Mousâ kasama ang Aming mga katibayan tungo kay Fir`âwn at sa mga matataas na kanyang sambayanan, na katulad din ng pagkapadala Namin sa iyo tungo sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh mula sa iyong sambayanan at sinabi sa kanila ni Mousâ (as): Katiyakan, ako ay Sugo ng Allâh na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng mga nilalang,

43:47

Hassanor Alapa : Na gowani a mioma niyan kiran so manga tanda Ami na minitkaw siran on a ipkhakayad iran

Muhsin Khan : But when he came to them with Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) behold! They laughed at them.

Sahih International : But when he brought them Our signs, at once they laughed at them.

Pickthall : But when he brought them Our tokens, behold! they laughed at them.

Yusuf Ali : But when he came to them with Our Signs, behold they ridiculed them.

Shakir : But when he came to them with Our signs, lo! they laughed at them.

Dr. Ghali : Yet, as soon as he came to them with Our signs, only then did they laugh at them.

Tafsir Jalalayn : But when he brought them Our signs, those proving his mission [from God], behold! they laughed at them.

Tagalog : At nang dumating siya sa kanila na dala-dala niya ang Aming mga malilinaw na palatandaan na nagpapatotoo sa kanyang paanyaya, ay pinagtawanan ni Fir`awn at ng kanyang kasamahan ang anuman na dala-dala ni Mousâ sa kanila na mga talata at mga aral.

43:48
Hassanor Alapa : Go da a phakiilay Ami kiran a pd sa tanda (so Fir’aun ago so manga tantara iyan) inonta a skaniyan na lbi a mala a di so phakatondog on (a tanda) na sininggawt Ami siran a siksa ka kalokalo oba siran mbasowi

Muhsin Khan : And not an Ayah (sign, etc.) We showed them but it was greater than its fellow, and We seized them with torment, in order that they might turn [from their polytheism to Allah's Religion (Islamic Monotheism)].

Sahih International : And We showed them not a sign except that it was greater than its sister, and We seized them with affliction that perhaps they might return [to faith].

Pickthall : And every token that We showed them was greater than its sister (token), and We grasped them with the torment, that haply they might turn again.

Yusuf Ali : We showed them Sign after Sign, each greater than its fellow, and We seized them with Punishment, in order that they might turn (to Us).

Shakir : And We did not show them a sign but it was greater than its like, and We overtook them with chastisement that they may turn.

Dr. Ghali : And in no way did We show them any sign except that it was greater than its sister sign; and We took (hold) of them with the torment, that possibly they would return.

Tafsir Jalalayn : And We never showed them a sign, from among the signs of chastisement, such as the flood, which was when the waters [of the Nile] penetrated their dwellings and for seven days rose as high as their throats as they sat, or [the chastisement of] the locusts, but it was greater than the one before it, the one immediately preceding it. And We seized them with chastisement, that perhaps they might recant, their disbelief.

Tagalog : At wala Kaming ipinakita kay Fir`âwn at sa kanyang mga matataas na kasamahan na katibayan kundi mas matindi pa kaysa sa nauna na katibayan sa kanila, at mas malinaw na nagpapatunay sa anumang paanyaya ni Mousã (as) sa kanila, at pinarusahan Namin sila ng iba’t ibang parusa na katulad ng mga tipaklong, kuto, mga palaka, delubyo (baha) at iba pa upang sila ay manumbalik mula sa kanilang di-paniniwala sa Allâh tungo sa paniniwala sa Kanyang Kaisahan at pagsunod sa Kanya.

43:49

Hassanor Alapa : Go pitharo iran a hay Matao pangni anka 1450 rkami ko Kadnan ka sa nggolalan ko inidiandi Iyan rka (sa mapokas rkami so siksa) ka mataan a khatoro kami dn

Muhsin Khan : And they said [to Musa (Moses)]: "O you sorcerer! Invoke your Lord for us according to what He has covenanted with you. Verily, We shall guide ourselves (aright)."

Sahih International : And they said [to Moses], "O magician, invoke for us your Lord by what He has promised you. Indeed, we will be guided."

Pickthall : And they said: O wizard! Entreat thy Lord for us by the pact that He hath made with thee. Lo! we verily will walk aright.

Yusuf Ali : And theysaid, "O thou sorcerer! Invoke thy Lord for us according to His covenant with thee; for we shall truly accept guidance."

Shakir : And they said: O magician! call on your Lord for our sake, as He has made the covenant with you; we shall surely be the followers of the right way.

Dr. Ghali : And they said, "O you sorcerer, invoke your Lord for us by what He has covenanted in your presence. Surely we (ourselves) will indeed be right-guided."

Tafsir Jalalayn : And they said, to Moses, upon seeing the chastisement, ‘O sorcerer! — that is to say, ‘[O] knowledgeable, perfect one’, since for them sorcery was an awesome [form of] knowledge — supplicate your Lord for us by the covenant that He has made with you, [to the effect] that He would relieve us from chastisement if we believe. Assuredly we will be guided’, that is to say, [we will become] believers.

Tagalog : At sinabi ni Fir`âwn at ng kanyang matataas na kasamahan kay Mousã (saw): O ikaw na salamangkero! [1] Idalangin mo sa Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, dahil sa Kanyang pangako na ipinangako Niya sa iyo at sa pagtatangi Niya sa iyo ng mga katangian, na patigilin Niya ang parusa Niya sa amin, at kapag nawala na ang parusang ito sa amin ay walang pag-aalinlangang kami ay susunod at maniwala sa anumang dala-dala mo sa amin.

43:50

Hassanor Alapa : Na gowani a ikayas Ami kiran so siksa na mitkaw a babarnkasn iran so diandi iran a kapasadan

Muhsin Khan : But when We removed the torment from them, behold! They broke their covenant (that they will believe if We remove the torment for them).

Sahih International : But when We removed from them the affliction, at once they broke their word.

Pickthall : But when We eased them of the torment, behold! they broke their word.

Yusuf Ali : But when We removed the Penalty from them, behold, they broke their word.

Shakir : But when We removed from them the chastisement, lo! they broke the pledge.

Dr. Ghali : Yet, as soon as We lifted off them the torment, only then did they breach (their promise).

Tafsir Jalalayn : But as soon as We relieved them, by the supplication of Moses, from the chastisement, behold! they had broken their pledge, reneging on their covenant and persisting in their disbelief.

Tagalog : At nang nanalangin si Mousâ na patigilin ang parusa sa kanila at pinatigil Namin sa kanila ito ay nilinlang nila si Mousâ at nanatili sila sa kanilang pagkaligaw.

43:51
Hassanor Alapa : Na miananawag so Fir’aun ko pagtaw niyan sa pitharo iyan a hay pagtaw akn ba ko di rk so kadato sa Misir ago giankai a manga lawas a ig na pphamanoga ko kababaan akn, sa ba niyo di khailay

Muhsin Khan : And Fir'aun (Pharaoh) proclaimed among his people, saying: "O my people! Is not mine the dominion of Egypt, and these rivers flowing underneath me. See you not then?

Sahih International : And Pharaoh called out among his people; he said, "O my people, does not the kingdom of Egypt belong to me, and these rivers flowing beneath me; then do you not see?

Pickthall : And Pharaoh caused a proclamation to be made among his people saying: O my people! Is not mine the sovereignty of Egypt and these rivers flowing under me? Can ye not then discern?

Yusuf Ali : And Pharaoh proclaimed among his people, saying: "O my people! Does not the dominion of Egypt belong to me, (witness) these streams flowing underneath my (palace)? What! see ye not then?

Shakir : And Firon proclaimed amongst his people: O my people! is not the kingdom of Egypt mine? And these rivers flow beneath me; do you not then see?

Dr. Ghali : And Firaawn (Pharaoh) called out upon his people (and) said, "O my people, is not the kingdom of Misr (i.e., Egypt) mine, and are not these rivers running from beneath me? Do you not then behold?

Tafsir Jalalayn : And Pharaoh proclaimed, boastfully, among his people, ‘O my people, does not the kingdom of Egypt belong to me, and these rivers, of the Nile, flowing beneath me?, that is to say, beneath my palaces. Do you not perceive?, my magnificence.

Tagalog : At nanawagan si Fir`âwn sa mga matataas na tao sa kanyang sambayanan na nagmamayabang at nagmamataas na siya ang hari ng Ehipto: Hindi ba ako ang hari ng Ehipto at itong mga ilog ay umaagos mula sa aking ibaba? Hindi ba ninyo nakikita ang aking kadakilaan at aking kapangyarihan, at ang kahinaan ni Mousâ (as) at ang kanyang kahirapan?

43:52

Hassanor Alapa : Ogaid na sakn i mapia a di giankai a makada-dapanas a maito bo na di phakabals 1451

Muhsin Khan : "Am I not better than this one [Musa (Moses)], who is Mahin [has no honour nor any respect, and is weak and despicable] and can scarcely express himself clearly?

Sahih International : Or am I [not] better than this one who is insignificant and hardly makes himself clear?

Pickthall : I am surely better than this fellow, who is despicable and can hardly make (his meaning) plain!

Yusuf Ali : "Am I not better than this (Moses), who is a contemptible wretch and can scarcely express himself clearly?

Shakir : Nay! I am better than this fellow, who is contemptible, and who can hardly speak distinctly:

Dr. Ghali : Or even am I (not) more charitable (i.e., better) than this (fellow), who is contemptile and almost cannot make (his meaning) evident?

Tafsir Jalalayn : Or, do you perceive, in which case, am I not better than this one, namely, Moses, who is contemptible, feeble and lowly, and who can scarcely speak clearly?, [who can scarcely] articulate his speech, because of his lisp — which was the result of his [accidentally] placing a hot coal in his mouth when he was a child.

Tagalog : Katiyakan, ako ay mas higit sa kanya na walang tinataglay na anumang karangalan, pinahihirapan niya ang kanyang sarili upang makamtan niya ang kanyang pangangailangan dahil sa kanyang kahinaan at pagiging walang halaga sa lipunan, at halos hindi niya maililinaw ang kanyang sasabihin dahil sa kapansanan ng kanyang dila, at katiyakang ang nagtulak kay Fir`âwn sa ganitong mga salita ay ang di niya paniniwala, pagmamatigas at pagharang sa Daan ng Allâh.

43:53

Hassanor Alapa : Na ino da katmowi (so Mūsā) sa manga rinti 1452 a pd sa bolawan a mazasalnda iyan, odi na adn a miakaoma a pd iyan a manga malāikat a gomagabay ron 1453

Muhsin Khan : "Why then are not golden bracelets bestowed on him, or angels sent along with him?"

Sahih International : Then why have there not been placed upon him bracelets of gold or come with him the angels in conjunction?"

Pickthall : Why, then, have armlets of gold not been set upon him, or angels sent along with him?

Yusuf Ali : "Then why are not gold bracelets bestowed on him, or (why) come (not) with him angels accompanying him in procession?"

Shakir : But why have not bracelets of gold been put upon him, or why have there not come with him angels as companions?

Dr. Ghali : So, had armlets of gold been cast (i.e., bestoned on him) on him, or Angels had come with him in comradeship!"

Tafsir Jalalayn : Why then, if he were being truthful, have bracelets of gold (asāwira, is the plural of aswira, which is the plural of siwār, similar [in pattern] to [ghurāb] aghriba) not been cast on him — as according to their custom with those whom they made their leaders, dressing them with gold bracelets and gold necklaces — or the angels not come with him one after the other?’, in succession, to testify to his truthfulness.

Tagalog : Hindi ba dapat ay pagkalooban si Mousã (as) ng Allâh na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng mga nilalang, ng mga pulseras na mga ginto kung siya ay totoong Sugo, o di kaya ay darating kasama niya ang mga anghel na sila ay magkakasama sa isa’t isa, na sila ay magkakasunud-sunod na titestigo sa kanya na siya ay tunay na Sugo ng Allâh sa atin?

43:54

Hassanor Alapa : Na piagkhapkhap iyan (a Fir’aun) so pagtaw niyan na inonotan Iran skaniyan mataan a siran na miaadn siran a pagtaw a manga sonklid (fasiq)

Muhsin Khan : Thus he [Fir'aun (Pharaoh)] befooled and misled his people, and they obeyed him. Verily, they were ever a people who were Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah).

Sahih International : So he bluffed his people, and they obeyed him. Indeed, they were [themselves] a people defiantly disobedient [of Allah ].

Pickthall : Thus he persuaded his people to make light (of Moses), and they obeyed him. Lo! they were a wanton folk.

Yusuf Ali : Thus did he make fools of his people, and they obeyed him: truly were they a people rebellious (against Allah).

Shakir : So he incited his people to levity and they obeyed him: surely they were a transgressing people.

Dr. Ghali : Then he induced levity (i.e., missed his people) on his people, so they obeyed him; surely they were an immoral people.

Tafsir Jalalayn : Thus did he, Pharaoh, persuade, incite, his people and they obeyed him, in his wish that Moses be denied. They were truly an immoral folk.

Tagalog : Sa ganito nilinlang at iniligaw ni Fir`âwn ang mga kaisipan ng kanyang sambayanan at inanyayahan sila tungo sa pagkaligaw, at sila ay sumunod sa kanya at di pinaniwalaan si Mousâ. Katiyakan, sila ang mga tao na lumayo sa pagsunod sa Allâh at sa Kanyang Matuwid na Landas.

43:55

Hassanor Alapa : Na gowani a mapakanggani Kami ran na siaopan Ami siran na piagld Ami siran langon

Muhsin Khan : So when they angered Us, We punished them, and drowned them all.

Sahih International : And when they angered Us, We took retribution from them and drowned them all.

Pickthall : So, when they angered Us, We punished them and drowned them every one.

Yusuf Ali : When at length they provoked Us, We exacted retribution from them, and We drowned them all.

Shakir : Then when they displeased Us, We inflicted a retribution on them, so We drowned them all together,

Dr. Ghali : Then as soon as they provoked Our anger, (Or: behaved foolishly towards Us) We took vengeance on them; so We drowned them all together;

Tafsir Jalalayn : So when they had angered Us, We took vengeance on them and drowned them all.

Tagalog : At nang ginalit nila Kami (Allâh) – dahil sa kanilang paglabag sa Amin at pagtanggi kay Mousâ at sa dala-dala niyang talata at mga katibayan – ay ginantihan Namin sila na minadali Naming iginawad ang parusa sa kanila, na kung kaya, nilunod Namin silang lahat sa karagatan.

43:56

Hassanor Alapa : Sa bialoy Ami siran a pangonaan ago iringa (a poringana) ko manga pagtaw a salakaw a pkhaori

Muhsin Khan : And We made them a precedent (as a lesson for those coming after them), and an example to later generations.

Sahih International : And We made them a precedent and an example for the later peoples.

Pickthall : And We made them a thing past, and an example for those after (them).

Yusuf Ali : And We made them (a people) of the Past and an Example to later ages.

Shakir : And We made them a precedent and example to the later generations.

Dr. Ghali : So We made them a bygone (precedent) and a similitude to the later (generations).

Tafsir Jalalayn : And We made them a thing past (salaf, is the plural of sālif, similar [in pattern] to khādim, khadam) that is to say, a precedent, as a lesson, and an example for others, after them, that they [posterity] might take their predicament as a lesson and so not engage in actions similar to theirs.

Tagalog : At ginawa Namin sila na mga nalunod sa karagatan na aral sa mga susunod na henerasyon sa kanila, na ang sinumang gagawa ng katulad ng ginawa nila ay karapat-dapat sa parusa, at magsilbing aral sa iba.

43:57

Hassanor Alapa : Na gowani a ibgay a ibarat so wata a mama o Maryam na minitkaw so pagtaw nka a pphamaninga siran

Muhsin Khan : And when the son of Maryam (Mary) is quoted as an example [i.e. 'Iesa (Jesus) is worshipped like their idols), behold! Your people cry aloud (laugh out at the example).

Sahih International : And when the son of Mary was presented as an example, immediately your people laughed aloud.

Pickthall : And when the son of Mary is quoted as an example, behold! the folk laugh out,

Yusuf Ali : When (Jesus) the son of Mary is held up as an example, behold, thy people raise a clamour thereat (in ridicule)!

Shakir : And when a description of the son of Marium is given, lo! your people raise a clamor thereat.

Dr. Ghali : And as soon as the son of Maryam (levity (Son of Mary, ) is struck as a similitude, only then have your people clamored aloud thereat.

Tafsir Jalalayn : And when the son of Mary is cited as an example — after God’s [following] words were revealed: ‘Truly you and what you worship besides God shall be fuel for Hell’ [Q. 21:98] and the idolaters said, ‘We are satisfied that our gods be together with Jesus [in Hell], for he too was worshipped besides God’ — behold! your people, that is, the idolaters, laugh at it, at this example — they clamour with joy at what they hear.

Tagalog : At nang inihalimbawa ng mga ‘Mushrikûn’ – sumasamba ng iba bukod sa Allâh – si `Îsã (as) na anak ni Maryam noong sila ay nakipagtalo kay Muhammad, at ikinakatwiran nila ang pagsamba ng mga Kristiyano sa kanya, ay pagmasdan, ang iyong sambayanan ay humagalpak sa tuwa lalo na noong inihayag ang salita ng Allâh: Katiyakan, kayo at ang iyong sinasamba bukod sa Allâh ay panggatong lamang ng Impiyenong-Apoy, na kung saan, kayo ay katiyakang ilulublob doon. At sinabi ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh: Tanggap na namin na ang aming mga sinasamba ay kapantay ni `Îsã (as), at doon ay ipinahayag ng Allâh ang Kanyang salita: Katiyakan, ang mga yaong nauna na ang pagtakda Namin sa kanila na sila ay gagabayan tungo sa kabutihan na sila (Propeta) ay ilalayo mula sa Impiyerno, na kung kaya, ang itatapon lamang sa Impiyerno mula sa mga sinasamba ng mga mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh ay ang mga yaong sinumang tinanggap niya ang pagsamba nila sa kanya.

43:58

Hassanor Alapa : Go pitharo iran a ba so manga katuhanan tano na aya mapia antaa ka skaniyan? Da a inibgay ran rka a rowar sa kapamawal, ogaid na siran na pagtaw a barapawal (lampawi)

Muhsin Khan : And say: "Are our aliha (gods) better or is he ['Iesa (Jesus)]?" They quoted not the above example except for argument. Nay! But they are a quarrelsome people. [(See VV. 21:97-101) - The Quran.]

Sahih International : And they said, "Are your gods better, or is he?" They did not present the comparison except for [mere] argument. But, [in fact], they are a people prone to dispute.

Pickthall : And say: Are our gods better, or is he? They raise not the objection save for argument. Nay! but they are a contentious folk.

Yusuf Ali : And they say, "Are our gods best, or he?" This they set forth to thee, only by way of disputation: yea, they are a contentious people.

Shakir : And they say: Are our gods better, or is he? They do not set it forth to you save by way of disputation; nay, they are a contentious people.

Dr. Ghali : And they have said, "Are our gods more charitable, or rather he? In no way have they struck (the similitude) to you except in dispute; no indeed, (but) they are a people, (who are) constant adversaries.

Tafsir Jalalayn : And they say, ‘Are our gods better or he?’, Jesus. We are satisfied that our gods be [in the same predicament] with him. They only cite this, that is, the example, to you for the sake of contention, [merely] arguing with falsehood, for they know that [the particle] mā [of wa-mā ta‘budūna, ‘and what you worship’] refers [only] to non-rational beings and cannot therefore include Jesus, peace be upon him. Nay, but they are a contentious lot, an extremely disputatious folk.

Tagalog : At sinabi ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh mula sa iyong sambayanan, O Muhammad: Ang mga diyus-diyosan ba na aming sinasamba ay mas mabuti o si `Îsã (as) na sinamba ng kanyang sambayanan, kung si `Îsã (as) ay sa Impiyerno, maging kami kung gayon at ang aming mga sinasamba ay kasama sa kanya, subali’t hindi nila inihahalimbawa ang halimbawang ito kundi bilang pakikipagtalo lamang, hindi ang kanilang inaakala ang siyang katotohanan, bagkus sila ay mga taong nakikipagtalo sa kamalian.

43:59

Hassanor Alapa : Da skaniyan a (Īsā) a rowar sa oripn a inipangalimo Ami skaniyan, go bialoy Ami skaniyan a ibarat ko Banū Isrāīl

Muhsin Khan : He ['Iesa (Jesus)] was not more than a slave. We granted Our Favour to him, and We made him an example to the Children of Israel (i.e. his creation without a father).

Sahih International : Jesus was not but a servant upon whom We bestowed favor, and We made him an example for the Children of Israel.

Pickthall : He is nothing but a slave on whom We bestowed favour, and We made him a pattern for the Children of Israel.

Yusuf Ali : He was no more than a servant: We granted Our favour to him, and We made him an example to the Children of Israel.

Shakir : He was naught but a servant on whom We bestowed favor, and We made him an example for the children of Israel.

Dr. Ghali : Decidedly he is nothing except a bondman We favored, and We made him to be a similitude to the Seeds (Or: sons) of Israel)

Tafsir Jalalayn : He, Jesus, is only a servant [of Ours] on whom We bestowed favour, through prophethood, and We made him, by his [coming into] being without a father, an exemplar for the Children of Israel, that is to say, like an example because of the wondrousness of his case, one from which one is able to infer God’s power, exalted be He, to do whatever He will.

Tagalog : Si `Îsã (as) na anak ni Maryam ay alipin lamang na pinagkalooban Namin ng biyaya ng pagiging Propeta, at ginawa Namin siya na tanda at aral sa mga Angkan ni Isrâ`îl na magiging gabay nila ayon sa Aming kapangyarihan.

43:60

Hassanor Alapa : O kiabayai Ami na madn Kami sa sambi iyo a manga malāikat sii ko lopa a gii siran on nggagantiya.

Muhsin Khan : And if it were Our Will, We would have [destroyed you (mankind) all, and] made angels to replace you on the earth. [Tafsir At-Tabari, Vol:25, Page 89].

Sahih International : And if We willed, We could have made [instead] of you angels succeeding [one another] on the earth.

Pickthall : And had We willed We could have set among you angels to be viceroys in the earth.

Yusuf Ali : And if it were Our Will, We could make angels from amongst you, succeeding each other on the earth.

Shakir : And if We please, We could make among you angels to be successors in the land.

Dr. Ghali : And if We had (so) decided, We would indeed have made from among you Angels to be successors in the earth.

Tafsir Jalalayn : And had We willed, We would have appointed among you, instead of you, angels to be [your] successors in the earth, by Our destroying you.

Tagalog : Kung ninais Namin ay gumawa na Kami ng kapalit ninyo (mga Propeta) na mga anghel na magsasalit-salitan sa isa’t isa sa pagiging Sugo sa halip na mula sa angkan ni Âdam.

43:61

Hassanor Alapa : Go mataan a skaniyan (a īsā) na papata a (toos) ko bankit na di kano ron pphamrak sa onoti ako niyo sa giai na lalan a mathito 1454

Muhsin Khan : And he ['Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary)] shall be a known sign for (the coming of) the Hour (Day of Resurrection) [i.e. 'Iesa's (Jesus) descent on the earth] . Therefore have no doubt concerning it (i.e. the Day of Resurrection). And follow Me (Allah) (i.e. be obedient to Allah and do what He orders you to do, O mankind)! This is the Straight Path (of Islamic Monotheism, leading to Allah and to His Paradise).

Sahih International : And indeed, Jesus will be [a sign for] knowledge of the Hour, so be not in doubt of it, and follow Me. This is a straight path.

Pickthall : And lo! verily there is knowledge of the Hour. So doubt ye not concerning it, but follow Me. This is the right path.

Yusuf Ali : And (Jesus) shall be a Sign (for the coming of) the Hour (of Judgment): therefore have no doubt about the (Hour), but follow ye Me: this is a Straight Way.

Shakir : And most surely it is a knowledge of the hour, therefore have no doubt about it and follow me: this is the right path.

Dr. Ghali : And surely it is indeed knowledge of the Hour; so definitely do not wrangle about it, and closely follow Me. This is a straight Path.

Tafsir Jalalayn : And indeed he, that is, Jesus, is a portent of the Hour — [the arrival of] it is known by the sending down of him — so do not doubt it (tamtarunna: the indicative nūn has been omitted for apocopation together with the wāw of the [third] person [plural] on account of two unvowelled consonants coming together) but, say to them: ‘Follow me, in the affirmation of [God’s] Oneness. This, to which I command you, is a straight path’.

Tagalog : At katiyakan, ang pagbaba ni `Îsã (as) bago dumating ang Araw ng Muling Pagkabuhay ay tanda sa papalapit na pagdating ng pagkagunaw ng daigdig (‘As-Sâ`ah’;), na kung kaya, huwag kayong magduda dahil ito ay tiyak na mangyayari, at sundin ninyo ako sa anumang aking ipinarating sa inyo mula sa Allâh, ito ang Matuwid na Landas tungo sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) na walang paliku-liko at hindi lihis.

43:62

Hassanor Alapa : Go oba kano marn o shaytān ka mataan a skaniyan rkano na ridoay a mapayag

Muhsin Khan : And let not Shaitan (Satan) hinder you (from the right religion, i.e. Islamic Monotheism), Verily, he (Satan) to you is a plain enemy.

Sahih International : And never let Satan avert you. Indeed, he is to you a clear enemy.

Pickthall : And let not Satan turn you aside. Lo! he is an open enemy for you.

Yusuf Ali : Let not the Evil One hinder you: for he is to you an enemy avowed.

Shakir : And let not the Shaitan prevent you; surely he is your j open enemy.

Dr. Ghali : And definitely do not let Shaytan (The) ever-vicious (one), i.e., the Devil) bar you; (i.e., the believers) surely he is for you an evident enemy.

Tafsir Jalalayn : And do not let Satan bar you, [do not let him] turn you away from God’s religion. Indeed he is a manifest enemy of yours, one whose enmity is manifest.

Tagalog : At huwag ninyong hayaang maharangan kayo ni ‘Shaytân’ sa pamamagitan ng kanyang pambubuyo mula sa pagsunod sa Akin sa anumang Aking ipinag-utos sa inyo at Aking ipinagbawal, dahil sa katunayan, siya ay malinaw ninyong kalaban.

43:63
Hassanor Alapa : Na gowani a mioma o Īsā so manga rarayag a tanda na 1455 pitharo iyan a: Sabnar a minioma ko rkano so ongangn ago an akn rkano marinayag so sabaad a gii niyo zosopa-kaan, sa kalkn iyo so Allāh ago onoti ako niyo

Muhsin Khan : And when 'Iesa (Jesus) came with (Our) clear Proofs, he said: "I have come to you with Al-Hikmah (Prophethood), and in order to make clear to you some of the (points) in which you differ, therefore fear Allah and obey me,

Sahih International : And when Jesus brought clear proofs, he said, "I have come to you with wisdom and to make clear to you some of that over which you differ, so fear Allah and obey me.

Pickthall : When Jesus came with clear proofs (of Allah's Sovereignty), he said: I have come unto you with wisdom, and to make plain some of that concerning which ye differ. So keep your duty to Allah, and obey me.

Yusuf Ali : When Jesus came with Clear Signs, he said: "Now have I come to you with Wisdom, and in order to make clear to you some of the (points) on which ye dispute: therefore fear Allah and obey me.

Shakir : And when Isa came with clear arguments he said: I have come to you indeed with wisdom, and that I may make clear to you part of what you differ in; so be careful of (your duty to) Allah and obey me:

Dr. Ghali : And as soon as Isa (Jesus) came with the supreme evidence (s), he said, "I have readily come to you with (the) Wisdom, and that I may make evident to you some of that concerning which you differ; so be pious to Allah, and obey me.

Tafsir Jalalayn : And when Jesus came with the clear signs, the miracles and the prescriptions [of the Law], he said, ‘Verily I have brought you wisdom, prophethood and the prescriptions of the Gospel, and [I have come] to make clear to you some of what you are at variance over, in the way of the rulings of the Torah for what concerns religion and otherwise — and he [indeed] made clear to them the matters of religion. So fear God and obey me.

Tagalog : At nang dumating si `Îsã sa mga angkan ni Isrâ`îl na dala-dala niya ang mga malilinaw na mga katibayan, kanyang sinabi: Katiyakan, dala ko sa inyo ang pagiging Propeta, at upang linawin ko sa inyo ang ilan na mga bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan hinggil sa ‘Deen’ (o Relihiyon), na kung kaya, matakot kayo sa Allâh sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas ninyo sa Kanyang ipinagbabawal, at sundin ninyo ako sa anumang ipinag-utos ko sa inyo na pagkatakot sa Allâh at pagsunod sa Kanya.

43:64

Hassanor Alapa : Mataan a so Allāh na Skaniyan so Kadnan ko ago Kadnan iyo na simbaa niyo Skaniyan, sa giai na lalan a mathito

Muhsin Khan : "Verily, Allah! He is my Lord (God) and your Lord (God). So worship Him (Alone). This is the (only) Straight Path (i.e. Allah's religion of true Islamic Monotheism)."

Sahih International : Indeed, Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. This is a straight path."

Pickthall : Lo! Allah, He is my Lord and your Lord. So worship Him. This is a right path.

Yusuf Ali : "For Allah, He is my Lord and your Lord: so worship ye Him: this is a Straight Way."

Shakir : Surely Allah is my Lord and your Lord, therefore serve Him; this is the right path:

Dr. Ghali : Surely Allah, Ever He, is my Lord and your Lord; so worship Him. This is a straight Path."

Tafsir Jalalayn : Assuredly God is my Lord and your Lord; so worship Him — that is a straight path’.

Tagalog : Katiyakan, ang Allâh, Siya ay aking ‘Rabb’ at inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng lahat! Na kung kaya, sambahin ninyo Siya nang bukod-tangi, at huwag kayong sumamba ng kahit na anuman bukod sa Kanya. Itong ipinag-utos ko sa inyo ay mula sa pagkatakot sa Allâh at paniniwala sa Kanyang Kaisahan ay ito ang Matuwid na Landas, at ito ang ‘Deen’ ng Allâh na katotohanan na hindi Niya tinatanggap ang anumang maliban dito.

43:65

Hassanor Alapa : Na miasobag so manga lompokan ko ltlt iran 1456 na so wayl na bagian o siran oto a miamanakoto ko siksa sa sagawii a masakit

Muhsin Khan : But the sects from among themselves differed. So woe to those who do wrong (by ascribing things to 'Iesa (Jesus) that are not true) from the torment of a painful Day (i.e. the Day of Resurrection)!

Sahih International : But the denominations from among them differed [and separated], so woe to those who have wronged from the punishment of a painful Day.

Pickthall : But the factions among them differed. Then woe unto those who do wrong from the doom of a painful day.

Yusuf Ali : But sects from among themselves fell into disagreement: then woe to the wrong-doers, from the Penalty of a Grievous Day!

Shakir : But parties from among them differed, so woe to those who were unjust because of the chastisement of a painful day.

Dr. Ghali : Yet the (allied) parties differed among themselves; so woe to the ones who did injustice from the torment of a painful Day.

Tafsir Jalalayn : But the factions differed among themselves, regarding [the status of] Jesus: was he God, or the son of God, or the third of Three [deities]? So woe (waylun is a term implying chastisement) to those who do wrong, [those] who blaspheme in what they say about Jesus, from the chastisement of a painful day.

Tagalog : Subali’t nagkasalungatan ang iba’t-ibang grupo hinggil kay `Îsã (as), at sila ay naging iba’t ibang sekta: mayroon sa kanilang naniniwala na siya ay alipin ng Allâh at Kanyang Sugo, na ito ang katotohanan, at mayroon naman sa kanila na nag-aangking siya ay anak ng Allâh, at mayroon naman sa kanila na nagsasabing siya ay Allâh. Napakataas ng Allâh, Siya ay malayo hinggil sa kanilang pinagsasabing kasinungalingan nang pagkalayu-layo, na kung kaya, kapahamakan, kapighatian at masidhing parusa sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa sinumang nagtangi kay `Îsã (as) ng iba bukod sa itinangi ng Allâh sa kanya.

43:66

Hassanor Alapa : Da a phnayawn iran a rowar ko bankit a phakaoma kiran sa pankaw a siran na di ran maggdam

Muhsin Khan : Do they only wait for the Hour that it shall come upon them suddenly, while they perceive not?

Sahih International : Are they waiting except for the Hour to come upon them suddenly while they perceive not?

Pickthall : Await they aught save the Hour, that it shall come upon them suddenly, when they know not?

Yusuf Ali : Do they only wait for the Hour - that it should come on them all of a sudden, while they perceive not?

Shakir : Do they wait for aught but the hour, that it should come! upon them all of a sudden while they do not perceive?

Dr. Ghali : Are they looking for (anything) except the Hour, that it will come to them suddenly, when they are not aware?

Tafsir Jalalayn : Are they, that is, the Meccan disbelievers, awaiting anything, that is to say — they are [in fact] awaiting nothing — but that Hour should come upon them (an ta’tiyahum substitutes for al-sā‘ata, ‘the Hour’) suddenly, unexpectedly, while they are unaware?, of the time of its coming beforehand.

Tagalog : Mayroon bang hinihintay ang mga grupo na nagkakasalungatan hinggil kay `Îsã (as) maliban sa pagkagunaw ng daigdig, na ito ay biglaang darating sa kanila samantalang ito ay hindi nila namamalayan?

43:67

Hassanor Alapa : So mbobolayoka sa alongan oto na so sabaad kiran ko sabagi na mridoay inonta bo (a rowar roo) so manga taw a miamananggila.

Muhsin Khan : Friends on that Day will be foes one to another except Al-Muttaqun (pious - see V.2:2).

Sahih International : Close friends, that Day, will be enemies to each other, except for the righteous

Pickthall : Friends on that day will be foes one to another, save those who kept their duty (to Allah).

Yusuf Ali : Friends on that day will be foes, one to another,- except the Righteous.

Shakir : The friends shall on that day be enemies one to another, except those who guard (against evil).

Dr. Ghali : Close fellows upon that Day will be enemies to one another, (Literally: some of them to some (others) except the pious.

Tafsir Jalalayn : Friends, [who shared] in acts of disobedience in this world, will, on that day, the Day of Resurrection (yawma’idhin is semantically connected to His [following] words) be foes of one another, except for the God-fearing, those who have love for one another through their [commitment to] obedience of God — such will be friends [on that day] and it will be said to them:

Tagalog : Ang magkakaibigan sa pagkakasala sa Allâh dito sa daigdig ay itatanggi nila ang isa’t isa sa Araw ng Muling Pagkabuhay, subali’t ang mga yaong magkakaibigan dahil sa pagkatakot sa Allâh , ay mananatili ang kanilang pagkakaibigan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

43:68

Hassanor Alapa : Hay manga oripn Akn da a kalk a khisogat rkano imanto a alongan ago di kano pn makapmboko

Muhsin Khan : (It will be said to the true believers of Islamic Monotheism): My worshippers! No fear shall be on you this Day, nor shall you grieve,

Sahih International : [To whom Allah will say], "O My servants, no fear will there be concerning you this Day, nor will you grieve,

Pickthall : O My slaves! For you there is no fear this day, nor is it ye who grieve;

Yusuf Ali : My devotees! no fear shall be on you that Day, nor shall ye grieve,-

Shakir : O My servants! there is no fear for you this day, nor shall you grieve.

Dr. Ghali : O My bondmen, today no fear is on you, nor is it you who grieve."

Tafsir Jalalayn : ‘O My servants, there is no fear for you this day, nor will you grieve,

Tagalog : Sasabihin sa kanila na mga may takot sa Allâh: O aking mga alipin! Wala na kayong dapat na katakutan ngayon sa Aking parusa, at wala na kayong dapat na ipangamba sa anuman na hindi ninyo nakamtan na kabuhayan sa buhay sa daigdig.

43:69

Hassanor Alapa : A siran oto so piaratiaya iran so manga tanda Ami ago miaadn siran a manga Muslim

Muhsin Khan : (You) who believed in Our Ayat (proofs, verses, lessons, signs, revelations, etc.) and were Muslims (i.e. who submit totally to Allah's Will, and believe in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism).

Sahih International : [You] who believed in Our verses and were Muslims.

Pickthall : (Ye) who believed Our revelations and were self-surrendered,

Yusuf Ali : (Being) those who have believed in Our Signs and bowed (their wills to Ours) in Islam.

Shakir : Those who believed in Our communications and were submissive:

Dr. Ghali : The ones who believed in Our signs and were Muslims.

Tafsir Jalalayn : those who believed (alladhīna āmanū adjectivally qualifies ‘ibādī, ‘My servants’) in Our signs — the Qur’ān — and had submitted themselves [to Me].

Tagalog : Ang mga yaong naniwala sa Aming mga talata at isinagawa ang anumang mensaheng dala-dala ng mga Sugo na ipinadala sa kanila, at sila ay mga Muslim – ganap na nagpapasailalim sa kagusutuhan ng Allâh na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng mga nilalang, nang buong puso at pangangatawan nila,

43:70

Hassanor Alapa : Sold kano ko sorga skano ago so manga karoma niyo sa pzakawn kano ron 1457

Muhsin Khan : Enter Paradise, you and your wives, in happiness.

Sahih International : Enter Paradise, you and your kinds, delighted."

Pickthall : Enter the Garden, ye and your wives, to be made glad.

Yusuf Ali : Enter ye the Garden, ye and your wives, in (beauty and) rejoicing.

Shakir : Enter the garden, you and your wives; you shall be made happy.

Dr. Ghali : "Enter the Garden, you and your spouses, to be made jubilant!"

Tafsir Jalalayn : Enter Paradise, you (antum, the subject) and your spouses, your wives, to be made joyful, to be made happy and to be honoured (tuhbarūna, ‘to be made joyful’, is the predicate of the [above] subject).

Tagalog : Sasabihin sa kanila: Pumasok na kayo sa ‘Al-Jannah’ (Hardin), kayo at ang inyong kaibigan na mga mananampalataya ay paliligayahin at pasisiyahin.

43:71
Hassanor Alapa : Iphlibt kiran a manga talam a pd sa bolawan ago manga baso ago madadalm on so nganin a pkhababayaan o manga ginawa ago ipkhalilini o manga mata ago skano ron (ko sorga) na tatap

Muhsin Khan : Trays of gold and cups will be passed round them, (there will be) therein all that the one's inner-selves could desire, all that the eyes could delight in, and you will abide therein forever.

Sahih International : Circulated among them will be plates and vessels of gold. And therein is whatever the souls desire and [what] delights the eyes, and you will abide therein eternally.

Pickthall : Therein are brought round for them trays of gold and goblets, and therein is all that souls desire and eyes find sweet. And ye are immortal therein.

Yusuf Ali : To them will be passed round, dishes and goblets of gold: there will be there all that the souls could desire, all that their ayes could delight in: and ye shall abide therein (for eye).

Shakir : There shall be sent round to them golden bowls and drinking-cups and therein shall be what their souls yearn after and (wherein) the eyes shall delight, and you shall abide therein.

Dr. Ghali : (There) will be passed round them platters of gold and goblets, and therein are whatever the selves crave for, and the eyes (find) delicious. "And you are therein eternally (abiding).

Tafsir Jalalayn : They will be served from all around with [large] dishes of gold and goblets (akwāb is the plural of kūb, which is a [drinking] vessel without a handle so that the person can drink from whichever side he wants) and therein will be whatever souls desire, to relish, and eyes delight in, contemplating, and you will abide in it [forever].

Tagalog : Ipalilibot sa kanila na mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang mga Sugo sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) ang mga pagkain na nasa lalagyan na gawa sa ginto, at mga inumin na nasa mga tasa na gawa sa ginto, at nandoroon din sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) para sa kanila ang anuman na nais ng kanilang mga sarili at lahat ng mga kaaya-aya sa kanilang paningin, at sila roon ay mananatili magpasawalang-hanggan.

43:72

Hassanor Alapa : Gioto so sorga a so piakiwarisan rkano skaniyan sabap ko nganin a miaadn kano a gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : This is the Paradise which you have been made to inherit because of your deeds which you used to do (in the life of the world).

Sahih International : And that is Paradise which you are made to inherit for what you used to do.

Pickthall : This is the Garden which ye are made to inherit because of what ye used to do.

Yusuf Ali : Such will be the Garden of which ye are made heirs for your (good) deeds (in life).

Shakir : And this is the garden which you are given as an inheritance on account of what you did.

Dr. Ghali : And that is the Garden which you are made to inherit for whatever you were doing.

Tafsir Jalalayn : And that is the Paradise which you have been given to inherit [as the reward] for what you used to do.

Tagalog : At itong ‘Al-Jannah’ (Hardin) na ipinamana ng Allâh sa inyo; ay dahil sa inyong kinagawian na gawain sa daigdig na mga kabutihan at mga mabubuting gawain, na ginawa ng Allâh mula sa Kanyang kagandahang-loob at awa bilang gantimpala sa inyo.

43:73

Hassanor Alapa : Adn a rk iyo ron a onga a madakl a pd on so pkhn iyo

Muhsin Khan : Therein for you will be fruits in plenty, of which you will eat (as you desire).

Sahih International : For you therein is much fruit from which you will eat.

Pickthall : Therein for you is fruit in plenty whence to eat.

Yusuf Ali : Ye shall have therein abundance of fruit, from which ye shall have satisfaction.

Shakir : For you therein are many fruits of which you shall eat.

Dr. Ghali : Therein you have many fruits, whereof you eat."

Tafsir Jalalayn : Therein are abundant fruits for you, from which, that is, parts of which, you will eat’, for whatever is eaten is [immediately] replaced [with more of the same].

Tagalog : At para pa rin sa inyo sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) ang napakaraming prutas na kung saan ito ay inyong kakanin hanggang sa inyong naisin.

43:74

Hassanor Alapa : Mataan a so manga baradosa sii ko siksa ko Jahannam na tatap siran on

Muhsin Khan : Verily, the Mujrimun (criminals, sinners, disbelievers, etc.) will be in the torment of Hell to abide therein forever.

Sahih International : Indeed, the criminals will be in the punishment of Hell, abiding eternally.

Pickthall : Lo! the guilty are immortal in hell's torment.

Yusuf Ali : The sinners will be in the Punishment of Hell, to dwell therein (for aye):

Shakir : Surely the guilty shall abide in the chastisement of hell.

Dr. Ghali : Surely the criminals are in the torment of Hell eternally (abiding).

Tafsir Jalalayn : Indeed the guilty will abide [forever] in the chastisement of Hell —

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong nakagawa ng mga kasalanan dahil sa kanilang di-paniniwala, ay mananatili sila sa parusa sa Impiyernong-Apoy,

43:75

Hassanor Alapa : Sa di siran on dn ploagan ago madadalm siran on a kadodoanan siran

Muhsin Khan : (The torment) will not be lightened for them, and they will be plunged into destruction with deep regrets, sorrows and in despair therein.

Sahih International : It will not be allowed to subside for them, and they, therein, are in despair.

Pickthall : It is not relaxed for them, and they despair therein.

Yusuf Ali : Nowise will the (Punishment) be lightened for them, and in despair will they be there overwhelmed.

Shakir : It shall not be abated from them and they shall therein be despairing.

Dr. Ghali : It is not mitigated for them, and therein they will be dumbfounded.

Tafsir Jalalayn : it will not be lightened for them and they will be [utterly] despondent in it, silent in despair.

Tagalog : Na hindi ito pagagaanin sa kanila, at doon ay wala na silang pag-asa pa sa awa ng Allâh,

43:76

Hassanor Alapa : Go da Ami siran lalima ogaid na miaadn siran a siran so manga lalim a pananakoto

Muhsin Khan : We wronged them not, but they were the Zalimun (polytheists, wrong-doers, etc.).

Sahih International : And We did not wrong them, but it was they who were the wrongdoers.

Pickthall : We wronged them not, but they it was who did the wrong.

Yusuf Ali : Nowise shall We be unjust to them: but it is they who have been unjust themselves.

Shakir : And We are not unjust to them, but they themselves were unjust.

Dr. Ghali : And in no way did We do injustice to them, but it is they who were the unjust.

Tafsir Jalalayn : And We never wronged them, but they themselves were the wrongdoers.

Tagalog : At kailanman ay hindi Namin dinaya ang mga masasama sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kanila, kundi sila ang nandaya sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsamba nila ng iba at pagtanggi nila sa Kaisahan ng Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha.

43:77

Hassanor Alapa : Na miananawag siran sa hay Mālik 1458 gtasa kami dn o Kadnan ka, na tharoon iyan a mataan a skano na tatap kano san dn

Muhsin Khan : And they will cry: "O Malik (Keeper of Hell)! Let your Lord make an end of us." He will say: "Verily you shall abide forever."

Sahih International : And they will call, "O Malik, let your Lord put an end to us!" He will say, "Indeed, you will remain."

Pickthall : And they cry: O master! Let thy Lord make an end of us. He saith: Lo! here ye must remain.

Yusuf Ali : They will cry: "O Malik! would that thy Lord put an end to us!" He will say, "Nay, but ye shall abide!"

Shakir : And they shall call out: O Malik! let your Lord make an end of us. He shall say: Surely you shall tarry.

Dr. Ghali : And they will call out, "O Malik, (keeper of Hell) let your Lord decree upon us!" He will say, "Surely you are staying."

Tafsir Jalalayn : And they will call out, ‘O Mālik — the [name of the] Keeper of the Fire — let your Lord finish us off!’, let Him make us die. He will say, after [the passing of] a thousand years, ‘You will surely remain!’, you will remain in the chastisement forever.

Tagalog : At nananawagan sila na mga masasama pagkatapos silang papasukin ng Allâh sa Impiyernong-Apoy kay Malik na tagapangasiwa sa Impiyerno: O Malik, ipapatay mo na kami sa iyong ‘Rabb;’ upang makapagpahinga na kami mula sa kinalalagyan namin ngayon, tutugunin sila ni Malik: Katiyakan, kayo ay mananatili rito magpasawalang-hanggan, walang sinumang makalalabas sa inyo mula rito at wala na kayong matatakasan pa mula rito.

43:78

Hassanor Alapa : Sabnasr a minioma mi rkano so bnar ogaid na so kadaklan rkano ko bnar na ipkhagowad iyo

Muhsin Khan : Indeed We have brought the truth (Muhammad SAW with the Quran), to you, but most of you have a hatred for the truth.

Sahih International : We had certainly brought you the truth, but most of you, to the truth, were averse.

Pickthall : We verily brought the Truth unto you, but ye were, most of you, averse to the Truth.

Yusuf Ali : Verily We have brought the Truth to you: but most of you have a hatred for Truth.

Shakir : Certainly We have brought you the truth, but most of you are averse to the truth.

Dr. Ghali : Indeed We have already come to you with the Truth, but most of you are hating the Truth.

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: ‘Verily We brought you, O people of Mecca, the truth, by the tongue of the Messenger, but most of you were averse to the truth’.

Tagalog : Katiyakan, dala-dala Namin sa inyo ang katotohanan at nilinaw Namin sa inyo, subali’t karamihan sa inyo ay kinamuhian ang anumang katotohanan na dala-dala ng mga Sugo.

43:79

Hassanor Alapa : Antaa ka ba adn a gitas iran a btad ka Skami na nggtas Kami mambo.

Muhsin Khan : Or have they plotted some plan? Then We too are planning.

Sahih International : Or have they devised [some] affair? But indeed, We are devising [a plan].

Pickthall : Or do they determine any thing (against the Prophet)? Lo! We (also) are determining.

Yusuf Ali : What! have they settled some plan (among themselves)? But it is We Who settle things.

Shakir : Or have they settled an affair? Then surely We are the settlers.

Dr. Ghali : Or (even) have they ratified a command? (i.e., A plot against you and the believers) Then surely We will be ratifying (too).

Tafsir Jalalayn : Or have they, that is, the disbelievers of Mecca, contrived, consolidated, some matter?, in plotting against the Prophet Muhammad (s). For We [too] are indeed contriving, [We too] are consolidating Our plan to destroy them.

Tagalog : O nagsagawa ba ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh ng pakana sa katotohanan na dala-dala Namin? Dahil kung gayon, Kami ay nagplano rin para sa kanila ng anumang katumbas na parusa at pagpapahirap.

43:80

Hassanor Alapa : Antaa ka bi aran iitonga a Skami na di Ami khan’g so pagns iran ago so tongtong iran, nkaino di a so manga sogo’ Ami (so manga malāikat) sii kiran na ipzorat iran so manga galbk iran

Muhsin Khan : Or do they think that We hear not their secrets and their private counsel? (Yes We do) and Our Messengers (appointed angels in charge of mankind) are by them, to record.

Sahih International : Or do they think that We hear not their secrets and their private conversations? Yes, [We do], and Our messengers are with them recording.

Pickthall : Or deem they that We cannot hear their secret thoughts and private confidences? Nay, but Our envoys, present with them, do record.

Yusuf Ali : Or do they think that We hear not their secrets and their private counsels? Indeed (We do), and Our messengers are by them, to record.

Shakir : Or do they think that We do not hear what they conceal and their secret discourses? Aye! and Our messengers with them write down.

Dr. Ghali : Or (even) do they reckon that We do not hear their secret and their private conferences? Yes indeed, and Our Messengers are close to them writing (everything) down.

Tafsir Jalalayn : Or do they reckon that We do not hear their secret thoughts and their conspiring?, that is to say, what they secretly communicate to others and what they openly conspire about among themselves. Yes indeed!, We hear [all of] that, and Our messengers, the guardians, are with them keeping a record, of that.

Tagalog : O iniisip ba nila na mga ‘Mushrikûn’ – sumasamba ng iba bukod sa Allâh – na Kami ay hindi Namin naririnig ang anumang kinikimkim nila sa kanilang mga sarili at ang anuman na kanilang pinagbubulungan sa isa’t isa? Hindi ang kanilang inaakala ang siyang katotohanan, kundi ganap na naririnig Namin, ganap na nababatid Namin, at ang Aming mga Sugo na kagalang-galang na mga anghel ay isinusulat ang anuman na kanilang ginagawa.

43:81

Hassanor Alapa : Tharo anka a opama ka adn ko Makalimoon a wata iyan 1459 na sakn i paganay a zimba on

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "If the Most Beneficent (Allah) had a son (or children as you pretend), then I am the first of Allah's worshippers [who deny and refute this claim of yours (and the first to believe in Allah Alone and testify that He has no children)]." [Tafsir At-Tabari].

Sahih International : Say, [O Muhammad], "If the Most Merciful had a son, then I would be the first of [his] worshippers."

Pickthall : Say (O Muhammad): If the Beneficent One hath a son, then, I shall be first among the worshippers. (But there is no son).

Yusuf Ali : Say: "If (Allah) Most Gracious had a son, I would be the first to worship."

Shakir : Say: If the Beneficent Allah has a son, I am the foremost of those who serve.

Dr. Ghali : Say, "In case The All-Merciful has a child, then I am the first among the worshippers.

Tafsir Jalalayn : Say: ‘If the Compassionate One had a son, hypothetically [speaking], I would have been first among the worshippers, of that son; but it is established that He, exalted be He, does not have a child and thus there can be no worshipping of such [a child].

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh mula sa iyong sambayanan, na nag-aangkin na ang mga anghel ay anak na mga kababaihan ng Allâh: Kung ang Allâh na Pinakamahabagin ay mayroong anak na katulad ng inaangkin nila, samakatuwid, ako ang kauna-unahang sasamba sa kanya mula sa mga sumasamba sa Allâh, na mga tumanggi sa inyong inaangkin, luwalhati sa Allâh na Siya ay malayo sa pagkakaroon ng asawa’t anak.

43:82

Hassanor Alapa : Miasotisoti so Kadnan o manga langit ago so lopa a Kadnan o Arsh ko nganin a iphropa iran to top

Muhsin Khan : Glorified be the Lord of the heavens and the earth, the Lord of the Throne! Exalted be He from all that they ascribe (to Him).

Sahih International : Exalted is the Lord of the heavens and the earth, Lord of the Throne, above what they describe.

Pickthall : Glorified be the Lord of the heavens and the earth, the Lord of the Throne, from that which they ascribe (unto Him)!

Yusuf Ali : Glory to the Lord of the heavens and the earth, the Lord of the Throne (of Authority)! (He is free) from the things they attribute (to him)!

Shakir : Glory to the Lord of the heavens and the earth, the Lord of power, from what they describe.

Dr. Ghali : All Extolment be to The Lord of the heavens and the earth, The Lord of the Throne, above whatever they describe."

Tafsir Jalalayn : Glory be to the Lord of the heavens and the earth, the Lord of the Throne (the ‘arsh is the [same as the] kursī) above what they allege!’, [above] the lies which they speak in ascribing a child to Him.

Tagalog : Luwalhati at papuri sa Allâh na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan, na ‘Rabb’ na Nagmamay-ari ng dakilang ‘`Arsh,’ na Siya ay Napakadakila na malayo sa anuman na kanilang itinatangi na mga kasinungalingan at pag-iimbento na Siya ay may anak, at bukod pa rito na mga maling pag-aangkin nila.

43:83

Hassanor Alapa : Bagakn ka siran a gii siran magikayat (manokas) ago gii siran zagola sa taman sa matmo iran so gawii ran a so inithalad kiran

Muhsin Khan : So leave them (alone) to speak nonsense and play until they meet the Day of theirs, which they have been promised.

Sahih International : So leave them to converse vainly and amuse themselves until they meet their Day which they are promised.

Pickthall : So let them flounder (in their talk) and play until they meet the Day which they are promised.

Yusuf Ali : So leave them to babble and play (with vanities) until they meet that Day of theirs, which they have been promised.

Shakir : So leave them plunging into false discourses and sporting until they meet their day which they are threatened with.

Dr. Ghali : So leave them out to wade (i.e., to become absorbed in) and play until they meet the Day which they are promised.

Tafsir Jalalayn : So leave them to indulge, their falsehoods, and play, in this world of theirs, until they encounter that day of theirs which they are promised, chastisement in, and that is the Day of Resurrection.

Tagalog : Na kung kaya, pabayaan mo sila na mga nagsisinungaling, O Muhammad, na magpatuloy sa kanilang mga sinasabing walang kabuluhang bagay at sa kanilang paglalaro sa makamundo, hanggang dumating sa kanila ang araw na ipinangako sa kanila na parusa, na maaaring dito sa daigdig o sa Kabilang-Buhay, o pareho.

43:84

Hassanor Alapa : Go Skaniyan so sii ko langit na Tuhan ago sii ko lopa na Tuhan 1460 a Skaniyan so Maongangn a so Matao 1460

Muhsin Khan : It is He (Allah) Who is the only Ilah (God to be worshipped) in the heaven and the only Ilah (God to be worshipped) on the earth. And He is the All-Wise, the All-Knower.

Sahih International : And it is Allah who is [the only] deity in the heaven, and on the earth [the only] deity. And He is the Wise, the Knowing.

Pickthall : And He it is Who in the heaven is Allah, and in the earth Allah. He is the Wise, the Knower.

Yusuf Ali : It is He Who is Allah in heaven and Allah on earth; and He is full of Wisdom and Knowledge.

Shakir : And He it is Who is Allah in the heavens and Allah in the earth; and He is the Wise, the Knowing.

Dr. Ghali : And He is (The One) Who in the heaven is God, and in the earth is God; and He is The Ever-Wise, the Ever-Knowing.

Tafsir Jalalayn : And He it is Who in the heaven is God (fi’l-samā’i ilāhun: pronounce here both hamzas, or drop the first one or softening it into a yā’), in other words, [Who in the heaven] is the Worshipped One, and in the earth is God (both adverbials are semantically connected to what follows); and He is the Wise, in the management of His creatures, the Knower, of their welfare.

Tagalog : Walang iba kundi ang Allâh, Siya lamang ang Bukod-Tangi na ‘Ilâh’ – Diyos na sinasamba bilang katotohanan sa kalangitan at sa kalupaan, at Siya ay ‘Al-Hakeem’ – Ganap na Maalam at ginawa Niyang ganap ang Kanyang nilikha at ganoon din ang Kanyang batas, na ‘Al-`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay hinggil sa kalagayan ng Kanyang mga nilikha na walang anumang naililihim sa Kanya.

43:85

Hassanor Alapa : Go miasotisoti so Rkiyan so kandadatoi ko manga langit ago so lopa ago so pagltan ankoto a dowa, ago matatago on so katawi ko bankit ago Ron kano ron phakandod

Muhsin Khan : And blessed be He to Whom belongs the kingdom of the heavens and the earth, and all that is between them, and with Whom is the knowledge of the Hour, and to Whom you (all) will be returned.

Sahih International : And blessed is He to whom belongs the dominion of the heavens and the earth and whatever is between them and with whom is knowledge of the Hour and to whom you will be returned.

Pickthall : And blessed be He unto Whom belongeth the Sovereignty of the heavens and the earth and all that is between them, and with Whom is knowledge of the Hour, and unto Whom ye will be returned.

Yusuf Ali : And blessed is He to Whom belongs the dominion of the heavens and the earth, and all between them: with Him is the Knowledge of the Hour (of Judgment): and to Him shall ye be brought back.

Shakir : And blessed is He Whose is the kingdom of the heavens and the earth and what is between them, and with Him is the knowledge of the hour, and to Him shall you be brought back.

Dr. Ghali : And Supremely Blessed is He to Whom belongs the Kingdom of the heavens and the earth, and whatever is between them both; and in His Providence is the knowledge of the Hour; and to Him you will be returned.

Tafsir Jalalayn : And Blessed, Magnificent, be He to Whom belongs the kingdom of the heavens and the earth and all that is between them; and with Him is the knowledge of the Hour, [of] when it shall come to pass, and to Him they will [all] be returned (yurja‘ūna, may also be read [second person plural] turja‘ūna, ‘you will be returned’).

Tagalog : At napakasagana ang Biyaya ng Allâh at napakarami ng Kanyang Kabutihan at napakadakila ng Kanyang Kaharian, na Siya ay Bukod-Tanging Tagapagmay-ari ng lahat ng pitong kalangitan at pitong kalupaan at ang anumang nasa pagitan ng mga ito, at nasa Kanya ang kaalaman hinggil sa pagkagunaw ng daigdig, na pagkatapos noon ay mangyayari ang pagkabuhay na mag-uli na titipunin ang lahat ng nilikha mula sa kanilang mga libingan tungo sa lugar na pagtitipunan at pagtutuos, at sa Kanya kayo ibabalik, O kayong mga tao, pagkatapos ng inyong kamatayan, at tutumbasan ang bawa’t isa sa anumang karapat-dapat na para sa kanya.

43:86

Hassanor Alapa : Go di mamimilik o siran oto a pphamangni siran ko salakaw Ron so kasapaat 1461 inonta bo so taw a pizaksian iyan so bnar a siran na katawan iran.

Muhsin Khan : And those whom they invoke instead of Him have no power of intercession; except those who bear witness to the truth (i.e. believed in the Oneness of Allah, and obeyed His Orders), and they know (the facts about the Oneness of Allah).

Sahih International : And those they invoke besides Him do not possess [power of] intercession; but only those who testify to the truth [can benefit], and they know.

Pickthall : And those unto whom they cry instead of Him possess no power of intercession, saving him who beareth witness unto the Truth knowingly.

Yusuf Ali : And those whom they invoke besides Allah have no power of intercession;- only he who bears witness to the Truth, and they know (him).

Shakir : And those whom they call upon besides Him have no authority for intercession, but he who bears witness of the truth and they know (him).

Dr. Ghali : And the ones they invoke, apart from Him, do not possess (the power) of intercession, excepting him who witnesses to the Truth, and they know it.

Tafsir Jalalayn : And those whom they, the disbelievers, call on, [those whom] they worship, besides Him, that is, besides God, have no power of intercession, for anyone, except those who bear witness to the truth, that is, those who say ‘there is no god except God’, with [full] knowledge, in their hearts of what they have testified to with their tongues — such are Jesus, Ezra, and the angels, who will intercede for believers.

Tagalog : At walang kakayahan ang mga yaong sinasamba ng mga ‘Mushrikûn’ – sumasamba sa iba bukod sa Allâh – na mamagitan sa Allâh para sa kaninuman maliban sa sinumang tumestigo ng katotohanan at naniwala sa Kaisahan ng Allâh at sa pagiging Propeta ni Muhammad, at sila ay batid nila ang katotohanan sa anuman na kanilang pinaniniwalaan at sinasaksihan.

43:87

Hassanor Alapa : Amay ka iiza aka kiran o antawaa i miadn kiran na disomala a tharoon iran a so Allāh na andamanaya dn i kapphamokhag iran

Muhsin Khan : And if you ask them who created them, they will surely say: "Allah". How then are they turned away (from the worship of Allah, Who created them)?

Sahih International : And if you asked them who created them, they would surely say, " Allah ." So how are they deluded?

Pickthall : And if thou ask them who created them, they will surely say: Allah. How then are they turned away?

Yusuf Ali : If thou ask them, who created them, they will certainly say, Allah: How then are they deluded away (from the Truth)?

Shakir : And if you should ask them who created them, they would certainly say: Allah. Whence are they then turned back?

Dr. Ghali : And indeed in case you ask them who created them, indeed they will definitely say, " Allah." However then are they diverged (from Truth)?

Tafsir Jalalayn : And if (wa-la-in: the lām is for oaths) you ask them who created them, they will surely say, ‘God’ (la-yaqūlunna: the indicative nūn and the [plural] person indicator wāw have been omitted). How can they then deviate?, [how] can they be turned away from worshipping God?

Tagalog : At kapag tinanong mo, O Muhammad, sila na sumasamba ng iba bukod sa Allâh, mula sa iyong sambayanan, kung sino ang lumikha sa kanila? Walang pag-aalinlangang kanilang sasabihin: Ang Allâh ay Siyang Lumikha sa amin. Kung gayon, paano sila bumabaligtad at tumatalikod sa pagsamba sa Allâh at sumasamba sila ng iba bukod sa Kanya?

43:88

Hassanor Alapa : Na miphanon ko Kadnan iyan (so Nabī) a Kadnan ko mataan a giankai a manga taw na pagtaw a di pharatiaya

Muhsin Khan : (Allah has knowledge) of (Prophet Muhammad's) saying: "O my Lord! Verily, these are a people who believe not!"

Sahih International : And [ Allah acknowledges] his saying, "O my Lord, indeed these are a people who do not believe."

Pickthall : And he saith: O my Lord! Lo! these are a folk who believe not.

Yusuf Ali : (Allah has knowledge) of the (Prophet's) cry, "O my Lord! Truly these are people who will not believe!"

Shakir : Consider his cry: O my Lord! surely they are a people who do not believe.

Dr. Ghali : And for his (i.e., Allah knows best prophet's saying) oration, "O Lord! Surely these are people who do not believe."

Tafsir Jalalayn : And [as] for his saying: that is, the saying of the Prophet Muhammad (s) (wa-qīlihi is [accusative] dependent because it is a verbal noun followed by an implicit verb, in other words wa-qāla [qīlihi], ‘and he said [his saying]’) ‘O my Lord! These are indeed a people who have no faith’.

Tagalog : At sinabi ni Muhammad bilang pagsusumbong sa Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha hinggil sa kanyang sambayanan na hindi naniwala sa kanya: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Katiyakan, sila ay mga tao na hindi naniwala sa Iyo at sa anumang mensahe na ipinadala Mo sa akin tungo sa kanila.

43:89

Hassanor Alapa : Na dapay ka kiran (sa talikhod inka siran) ago tharo anka so Salām, ka matatankd a khatokawan iran dn.

Muhsin Khan : So turn away from them (O Muhammad SAW), and say: Salam (peace)! But they will come to know.

Sahih International : So turn aside from them and say, "Peace." But they are going to know.

Pickthall : Then bear with them (O Muhammad) and say: Peace. But they will come to know.

Yusuf Ali : But turn away from them, and say "Peace!" But soon shall they know!

Shakir : So turn away from them and say, Peace, for they shall soon come to know.

Dr. Ghali : Yet pardon them, and say, "Peace!" Yet eventually they will know.

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: Then disregard them, leave [them] be, and say, ‘Peace!’, [I will stay away] from you — this was [revealed] before he was commanded to fight them. For they will [soon] come to know (ya‘lamūna, may also be read as [second person plural] ta‘lamūna, ‘you will [come to] know’), [meant] to threaten them.

Tagalog : Na kung kaya, patawarin mo sila, O Muhammad, at pabayaan mo na ang kanilang pamiminsala, at walang makikita mula sa iyo kundi kapayapaan para sa kanila na sinasabi ng mga may angking talino at mabubuting tao sa mga mangmang dahil sila ay hindi nila minamaliit ang mga ito at hindi tinutumbasan ang kanilang masamang gawain ng masama, dahil walang pag-aalinlangan, mababatid nila kung ano ang mangyayari sa kanila na kaparusahan. At ito ay matinding paghamon sa kanila na mga walang pnanamapalataya na nagmamatigas at gayundin sa mga katulad nila.

[1] Ito ang katawagan nila sa mga maalam, na ang salamangkero noong panahong yaon ay iginagalang nila at kabilang sa mga matataas sa lipunan.Osayan

1434. So ayat a ika lima na madakl a inipmaana on o manga ulamā ko Tafsīr. Pd on so, Ba niyo iitonga a prilaan ami skano sa di ami skano ziksaan, a da niyo nggolawlaa so nganin a inisogo rkano? Gioto i katharo o Mujāhid ago so as Suddī, go so Ibn Abbās, ago aya pinili o Ibn Jarīr. Pitharo o Qatādah a: Ibt ko Allāh ka opama ka so Qur’ān na inankat gowani a sankaan skaniyan o kamonaan ankai a pagtaw na disomala a maantior siran, ogaid na so Allāh na sabap ko limo iyan na pikhasokasoy niyan kiran sa inidolon iyan kiran sa miakadowa polo ragon odi na sa nganin a kabaya o Allāh sankoto, sa so katharo o Qatādah na mapia i maana.

1435. So kiasanka iran na miantior so Allāh sankoto a manga pagtaw na pd a inantior iyan so pagtaw a mala i g’s ago bagr a di so manga mushrik a Arab, na miaponas siran ko lopa, na aya pn so manga taw sa Makkah o siran i masogat a siksa a mabagr.

1436. Gianan so pakaiza a lalayon pkhaaloy ko manga Sūrah ko Qur’ān a tatarimaan o manga kafir a so Allāh i miangadn ko langowan a kaadn ogaid na sasankaan iran bo so kasimbaa on sa gii siran manarankoni sa salakaw a katuhanan iran, sa so galbk iran na sopaka o paratiaya iran a di anan tharimaan sii ko Allāh, ka aya kabaya iyan na so galbk o anggawta na mabaloy a rarad o paratiaya a makapopoon ko poso’ o manosiya, gianan i tindg o Islam a so paratiaya ko poso’ na rarad iyan so galbk o anggawta. Ilay anka so manga ayat a; 29:61, 31:25, 39:38.

1437. Gianan so inipangndao niyan a dowaa a amay ka so manosiya na khoda odi na magda ko apia antonaa a pagdaan na maptharo iyan ankoto a dowaa sa panalamat ko Allāh a miadn sankoto a manga nganin a giikapagdaan a da dn oto sa gaga o manosiya oba niyan maadn a phoon sa da, ka so manosiya na da a khaadn iyan sa langowan taman iyan na ssmbayan iyan ko Allāh a miadn on na patot a kapanalamatan iyan skaniyan a Kadna iyan.

1438. Adat o manga Arab a manga jahiliyyah a pkhababayaan iran so wata a mama na ipkhagowad iran so wata a babay, sa adn a pkhatoon kiran a iphlbng iran so wata a babay a oyagoyag, sabap roo na pitharo iran a so manga wata a babay i kipantag o Allāh, na so manga wata a mama na aya iran kipantag, sa marata so inikokom iran.

1439. So ayat a 17, na aya maana niyan na so babay a giiphaparahiasanan ko kaito iyan pn sa pantag sa kapkhatarotop o manis iyan a opama ka tontot sa kabnar iyan na di niyan magaga tomalasay ko katharo iyan so kapakabnar na gioto i domadait a aya iran pakipkhipantag ko Allāh a miangadn na so mapia a kaadn a so wata a mama na aya iran pikhipantag a rk.

1440. Go pitharo iran a so manga malāikat na manga wata a babay o Allāh ko kiapakikhamonga iyan ko Jinn, na ba iran kiamasai a kiaadna kiran a siran na manga babay. Tanto a marata so tmpo iran ko Allāh sa piangniyan siran sa karina ko katharo iran na da a ba iran khibgay a tanda ko tokas iran ko Allāh sa miatankd a siran na manga bokhag.

1441. Izndit iran ko Allāh a kiapanakoto iran a di ran katawan a bigan siran sa kapakam- babaya ko kaphangongonotan ago so kapkhafir na so kiakhafir iran na da a khasnditan iran on a rowar sa ginawa iran. Madakl a manosiya a aya paratiaya niyan na ino niyan mianggalbk so dosa ka kabaya o Allāh, ka odi niyan kabaya na ino niyan da rna ankoto a taw ko kapnggalbka niyan sankoto a marata a galbk, sa gianan na karina sa kadaa plng o taw.

1442. Miangongonotan siran sa kapangongonotan a bota, na miadadag siran na so kiadadag iran na rk o manga ginawa iran, gianan i kadaklan a pkhadadag ko manosiya a sabap sa kaphagonoti ko tonas o manga apo apia pn siran oto a manga apo na madadadag siran ko toroan a mathito, pd sa waraan o manosiya a so miniganat on o apo iyan na panganganogonan iyan ka kagia aya niyan ipphagilayan ko tomialikhod a manga loks iyan, ogaid na so Islām na piangni niyan a kapakakokoma ko akal sa lawan ko kagdam o darm ago so ranon, ka kagia so akal na aya pphakatoon ko toroan na so darm ago so ranon na giimiphaapaar o baya a ginawa a sondaro o shaytan ko lawas o manosiya.

1443. So katharo a tatap na gioto so Lā Ilāha Illāllāh, a tatap dn a adn a pd ko moriataw niyan a ipzabot iran ankoto a katharo, sa taman ko kabankita ko doniya. Giankanan a Lā Ilāha Illāllāh i onayan a panolon o manga Nabī ago so manga Rasūl ipoon ko Adam na taman ko Rasūlullāh [s.a.w], na so kiawafat o Rasūlullāh [s.a.w], na miangombalikan ko manga ulama ankai a ummah a siran pman i phanolon on ko manga taw ko doniya.

1444. So dowa a ingd a pipikirn iran na gia at Tāif ago gia Makkah, sa aya pipikirn iran a barabangnsaan a mama na skaniyan so al Walīd Ibn al Mugīrah, ago so Urwah Bin Mas’ūd at Thaqafī. Go miakapoon ko Mujahid a aya pipikirn iran na so Utbah Bin Rabī’ah sa Makkah ago so Ibn Abd Yālīl sa Tāif. Pitharo o as Suddī a aya pipikirn iran na so al Walīd Bin al Mugīrah ago so Kinānah Bin Amr at Thaqafī.

1445. So katharo a Sukhriyyan na gioto so kazakodowi o miskin ko kawasa ka an on makanggona sa tamok a kamapiaan iyan ko kamimiskini ron, na so mambo so kawasa na kanggonaan iyan so sakodo o miskin ko kakhakowaa niyan ko hajat iyan a galbk o miskin sa khabgan iyan mambo sa sokay a arga o sakodo niyan, sa so kiapakambidabida o tamok o manga taw na limo kiran o Allāh ka an makowa o oman i isa so pangindaw niyan sa kna o ba so kawasa na ba niyan pmbibisayaa so miskin aya mataan na ikhapdi iyan sa mbgan iyan sa tamok sa pangalimo iyan on. Na opama ka so langowan o taw na palaya dn kawasa na khabinasa so doniya ka da a zakodo ko oman i isa ka langon siran kawasa na da a pnggalbk ko isa sa pantag sa sokay na khatarkak so kapthingr o tirikan o kaoyagoyag na khabrn na anda i kabrn iyan na kharmbis na khaadn so mala a morala ko kibabatog.

1446. So orarig o kibabatog ko doniya na phakasirang ko kailay sa madakl a pkhabirayi on ko manga taw, ogaid na so obarobar na magaan bo khalayon, a di thbogn o tamaing.

1447. Aya margn a kaoyagoyag ko doniya na so btad o taw a madadadag ko lalan na aya pn a tankap iyan sa ginawa niyan na lbi a matotoro, patoray ko manosiya a maknal iyan a ginawa niyan ago so pankatan iyan sa ron iyan mapakadarpa, adn a Hadīth o Rasūlullāh [s.a.w] a: Adn a inikalimo o Allāh a taw a miaknal iyan so dianka o ginawa niyan, gophoon iyan di maknal so ginawa niyan sa ba niyan dn dadaga na kalitantangan o Allāh sa shaytan a aya on pthoro ko kapkhadadag iyan, sa khabaloy ankoto a shaytan a sarikita iyan a inikadowa niyan.

1448. Amay ka di nka mailay so kathanai kiran o siksa na tankd anka a zaopan ami siran ko da iran kaparatiaya, aya kalalayaman na so manga sogo’ na pkhasandngan iran so kapkhaantior o pagtaw iran ko da iran kaparatiaya, na o manggolawla a di siran maantior ko kailay o sogo’ ka miawafat dn so sogo, ogaid na matatankd a thanaan siran dn a siksa ka so Allāh na di ndorat sa diandi.

1449. So kinitoronn ko Qur’ān sa basa Arab na bantogan o manga Arab ago so Rasūlullāh [s.a.w] na ipagiza kiran o Allāh o antonaa i pinggolawla iran makapantag sankanan a Qur’ān, a miniporo iyan so bantogan iran ago so pankatan iran, a sii ko da niyan pn katoron na da a thotolan kiran a mala ko kapphagintaw iran ko lopa a kabagabagas a da a ba on magtho a pamomolan. Sa so kinitoronn on ko basa iran na siran i manga taw a lawan on sa kapkhasaboti a di so salakaw kiran na aya patot kiran na siran i manga taw a lbi ron i kapphangongonotan, ago adn a atastangongan iran a mala ko kathoroa ko manga taw a salakaw sii ko pirikharikhaban o doniya, sa tianto o thotol a so kiawafat o Rasūlullāh [s.a.w] na lominiyo so manga Sahābah niyan na somiong siran ko manga ingda manga wawatan ko kinisampayin iran ko panolon o Islām sa aya dn a kadaklan kiran na da dn makambalingan sa polo a Arabia sa sii siran dn miangawawafat ko manga wawatan a ingd, sa tionay ran so sangan iran, na ino so pagtaw imanto a Muslim miatoman iran so sangan iran ko kapphakalankapa ko Panolon ko pat a pidoro o doniya?.

1450. Sii sankanan a ayat na tiawag iran so Mūsā a Sāhir aya maana niyan na matao ka so kazalamankiro ko masa o Mūsā na kna o ba paawing, ka tanda o katao, sabap roo na initalo iran ko Mūsā ka an iyan mapangni ko Kadnan iyan a pokasn iyan kiran so siksa iyan, na gowani a pokasn iyan kiran na kaoto dn a mindorat siran sa da siran toman ko kapsadan iran.

1451. So Mūsā na waraan iyan a bodbod a di phakabals igira giitharo na gioto i inipanononka on o Fir’aun, ka kagia di maliwanag i kapphakabals, a pd oto a piangni niyan ko Allāh a kabokaa niyan ko kapapalot o dila iyan giankoto a kabobodbod iyan. Sabap sa gowani a maito pn na giandr iyan a sompa o Fir’aun na pitharo o Fir’aun a giai dn so wata a Isrāīl a pagatowan ako niyan na phakibono iyan na piangni ran on a tiobaan iyan na bitadan iran so danga iyan sa waga a apoy ago roti, na o aya gamaka niyan na so roti na maana a somiabot na pakibono iyan na o aya niyan gamaka so waga na karina sa da pn sabot na diran bonoon na gowani a mibtad ko hadapan iyan ankoto na aya phondotn iyan na so roti na kiaptan o Jibrīl a lima niyan na aya miapondot iyan na so waga na inami iyan na mialowis a dila iyan a gioto i sabap a di niyan kaphakabals phorong.

1452. So masa a ka barandiya o manosiya na da dn a khakilala iran a ongangn ago katao ka aya bo a pkhasabot iran na so rinayagan o barandiya ago so komilang o tamok a pakasirang sa giankoto a pagtaw a siogoan ko Mūsā a so pagtaw o Fir’aun na mlalawlanda siran ko kanggayagomaya sabap ko kaporo o bandaran iran a barandiya, na mababa a kiailaya iran ko Mūsā a taw a da a tamok iyan ago da pn a g’s iyan, na so Fir’aun na tanto a mlalawlanda a giimangintuhan sabap ko kadato iyan.

1453. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Igira miailay nka so Allāh a pmbgan iyan so oripn sa sadn sa kabaya iyan a skaniyan na domadarkt ko gii niyan kandosa na giankoto a kapmbgi niyan on na Istidrāj phagagakn iyan sankoto a kapmaasia a kiababayaan iyan sa taman sa matay a skaniyan na darowaka. Oriyan iyan na biatiya iyan ankoto a ayat a” Gowani a mapakanggani kami ran na siaopan ami siran na piagld ami siran langon”.

1454. So kaphakaoma o Īsā ko kathoron iyan sa doniya a phoon sa langit na gioto na pd ko papata a toos ko kaphakarani dn o bankit a khagba so doniya, sa gioto i mapipikir sankoto a ayat.

1455. Gowani a dolonn o Īsā so pagtaw niyan sa piamakailay niyan siran sa tanda a manga rarayag a so kapphakaoyag iyan sa miatay sa idin o Allāh ago so kapkhaniawai niyan ko lopa a papanok, ago so kapkhaantoka niyan ko imbbts iran a pangn’nkn, na ba dn mimbotakal so Yahūdī sa da iran paratiayaa ka aya kapipikira iran on na skaniyan na wata sa zina o Maryam, na so manga Nasrāni a miaratiaya ko panolon iyan sa oriyan ko kinipanolonn o Paul ko panolon iyan na miabankiring siran sa ba iran dn sinimba a tuhan.

1456. Miasobag so manga lompokan ko makapantag ko Īsā adn a mitharo sa skaniyan na wata o Allāh adn pman a mitharo sa skaniyan na so dn so Allāh a miphayag sii dn ko lompokan o Nasrānī na masosobag siran ko kamataani ko Īsā, sa da siran dn pagayonayon ko kathndoa ko kaatawi ron, a pia so malalamba kiran a mithalimbagak ko paratiaya a so Īsā na isa i waraan a skaniyan na manosiya a sogo’ a ititindg i Arius, na miarawas siran sa bilangan ko kiapamonoa kiran o lompokan a aya paratiaya niyan na so Īsā na Tuhan a kpit o Athanasius a gianan i rinayagan o Roman Catholic a inipanolon i Paul, Paulene odi na Necene Creed a gianan i rinayagan o Trinity sankai a masa. Ilay anka so Osn. 6.

1457. So kapakasold ko Sorga i lbi a kapakataban ago kapagontong ka kagia da dn a kapatay roo na so kaoyagoyag ko doniya na ba dn sagad a khada, na di ta sii masonor ka o makasinga ta on sa salongan na phakaotantang ta on sa phipira ragon. Pagonayan so alam a sapolo rasay ta on, na dalsan so maklok a siaw sansara ta on.

1458. Gianan so malāikat a komikibir ko Naraka a da dn a inipsik on o Allāh a ranon ko poso iyan a timbang bo a indang odi na kolpong, sa pphangnin iran on a gtasn iyan siran sa matay siran ka an siran makadkha ko siksa na kagia di siran dn phakadka ka di siran phatay. Aya paratiaya o kafir na so kapatay na kapakadkha sii pn ko katatago iran ko doniya na gioto i paratiaya iran, na gowani a matalantang siran ko Naraka na aya tankap iran on na ba dn oto sagad sa khapokas siran on bo sa nggolalan sa kapatay na sabap roo na pphangnin iran a magtas siran dn sa kapatay ka oba siran makadkha na kagia di siran roo phatay na da dn a kapokas ko siksa ago di siran pn ploagan ko margn a misosogat kiran, go da a gaga o Mālik a komikibir ko Naraka o ba niyan siran pakaloagi ko siksa ka da oto sa kapaar iyan ago inadn skaniyan a da dn a inipsik on a gagaw ago kapdi ko manga taw ko Naraka.

1459. A amay ka adn a miaadn ko Makalimoon a wata na sakn i paganay a zimba on, na aya maana oto na da dn a miaadn ko Makalimoon a wata iyan, ka sakn i paganay a somimba ko Allāh, na da a miasimba ko a wata iyan. Ika dowa a inipmaana iran on na o adn a wata iyan na sakn i paganay a saksi on, gioto i katharo o Ibn Abbās.

1460. Inaloy niyan a skaniyan a Allāh na Tuhan ko langit na Tuhan pn ko lopa aya sabap oto na adn a manga taw a sominimba siran sa manga katuhanan a matatago ko langit ka datar o malāikat ago so manga bitoon, na sakamaoto a dn a sominimba kiran sa manga katuhanan ko lopa a datar o manga barahala ago so manga binatang antaa ka manga kayo.

1461. Aya isa a sabap a ipzimba o manga mshrik ko manga barahala iran na kagia gioto i babalowin iran a sapaat iran ko Allāh a miphakarani ran kon siran sii ko Allāh, na tiankd o Allāh a da a mipapaar iran a sapaat ka so sapaat na pangalimo o Allāh a sii niyan imbgay ko taw a khabayaan iyan a pd ko manga oripn iyan a manga ala i simba sii rkaniyan.