So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah As Shūrā - [ 42 So Kapmomosawira ] - سـورة الشُّـورى
( The Consultation - Ang Pagsangguni )

Pangnal ko Sūrah

Giai so ika tlo a sūrah o maririnkit a manga sūrah a miphoonan sa Hā Mīm, ilay anka so Pagnal ko Sūrah 40.

Aya onayan a bandingan iyan na so: Andamanaya i so marata ago so kasanka na khapakay a kabolongan o limo ago so toroan o Allāh. A phakaoma sa pnggolalan ko phakatoronn iyan a wahī. Inisogo ko manosiya a kapasada iran ko manga simokt iran sa nggolalan sa kaphantang ago kapmomosawira (42:38), a gianan i miaphatogina ankai a Sūrah.

So Pamotosan iyan: So kapakazosopaka o kasanka ago so kapphawala ko piakatoron o Allāh a wahī niyan, so kaisaisa, ago so paratiaya, na palaya dn oto sii pananarig ko manga tanda ago so limo o Allāh (42:1-29).

So marata na sii pkharinayag ko galbk o manosiya, sa di ran kaphanaggilai ko khaonga niyan a marata, na so toroan na phakaoma sa makapnggolalan ko limo o Allāh ago so wahī niyan (42:30-53).

Initoron ankai a Sūrah sa Makkah, inonta so manga ayat a; 23, 24, 25, 27, ka sii tomioron sa Madīnah, aya kadakl a ayat iyan na 53, tomioron ko oriyan o Sūrah Fussilat.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

42:1

Hassanor Alapa : Hā, Mīm, 1408

Muhsin Khan : Ha-Mim.

Sahih International : Ha, Meem.

Pickthall : Ha. Mim.

Yusuf Ali : Ha-Mim

Shakir : Ha Mim.

Dr. Ghali : Ha, Mim (These are the names of letters of the Arabic alphabet, and only Allah knows their meaning here).

Tafsir Jalalayn : Hā mīm

Tagalog : Hâ-Mim.

42:2

Hassanor Alapa : Ayin Sīn Qāf

Muhsin Khan : 'Ain-Sin-Qaf. [These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings].

Sahih International : 'Ayn, Seen, Qaf.

Pickthall : A'in. Sin. Qaf.

Yusuf Ali : 'Ain. Sin. Qaf.

Shakir : Ain Sin Qaf.

Dr. Ghali : cayin, Sin, Qaf (These are the names of letters of the Arabic alphabet, and only Allah knows their meaning here).

Tafsir Jalalayn : ‘ayn sīn qāf: God knows best what He means by these [letters].

Tagalog : `Ãyn-Sin-Qãf. Ang mga titik na ito ng ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Sûratul Baqarah.’

42:3

Hassanor Alapa : Datar oto a phagwahian ka Niyan (hay Mohammad) ago so siran oto a miaonaan ka, so Allāh a so Mabagr a so 1409 Maongangn

Muhsin Khan : Likewise Allah, the All-Mighty, the All-Wise inspires you (O Muhammad SAW) as (He inspired) those before you.

Sahih International : Thus has He revealed to you, [O Muhammad], and to those before you - Allah , the Exalted in Might, the Wise.

Pickthall : Thus Allah the Mighty, the Knower inspireth thee (Muhammad) as (He inspired) those before thee.

Yusuf Ali : Thus doth (He) send inspiration to thee as (He did) to those before thee,- Allah, Exalted in Power, Full of Wisdom.

Shakir : Thus does Allah, the Mighty, the Wise, reveal to you, and (thus He revealed) to those before you.

Dr. Ghali : Thus reveals to you, and to the ones (even) before you Allah, The Ever-Mighty, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : Thus — in other words, in the same [manner of] revelation — does He reveal to you and, did He reveal, to those [who were] before you, God (Allāhu, is the agent of [the action of] revelation) the Mighty, in His kingdom, the Wise, in His actions.

Tagalog : Kung paano ipinahayag ng Allâh sa iyo, O Muhammad, ang Banal na Qur’ân na ito ay ganoon din ang mga naunang mga Aklat sa mga Propeta na nauna kaysa sa iyo, at Siya ay ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang pagpaparusa, na ‘Al-Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang mga salita at mga gawa.

42:4

Hassanor Alapa : Rkiyan so nganin a madadalm ko manga langit ago so nganin a madadalm ko lopa a Skaniyan so Maporo a lbi a Mala

Muhsin Khan : To Him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth, and He is the Most High, the Most Great.

Sahih International : To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth, and He is the Most High, the Most Great.

Pickthall : Unto Him belongeth all that is in the heavens and all that is in the earth, and He is the Sublime, the Tremendous.

Yusuf Ali : To Him belongs all that is in the heavens and on earth: and He is Most High, Most Great.

Shakir : His is what is in the heavens and what is in the earth, and He is the High, the Great.

Dr. Ghali : To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth; and He is The Ever-Exalted, The Ever-Magnificent.

Tafsir Jalalayn : To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth, as possession, creation and servants, and He is the Exalted, above His creatures, the Tremendous, the Great.

Tagalog : Pagmamay-ari ng Allâh na Bukod-Tangi ang anumang nasa mga kalangitan at nasa kalupaan, at Siya ay ‘Al-`Alee’ – ang Kataas-Taasan sa Kanyang Sarili, sa Kanyang Kapangyarihan at Pangunguntrol, na ‘Al-Adheem’ – ang Pinakadakila na Siya ang Nagmamay-ari ng tunay na Kadakilaan at Pagmamataas.

42:5
Hassanor Alapa : Maito bo na so manga kawang na manga-bbnkag siran ko 1410 kaporoan iran ago so manga malāikat na ptasbih siran sa bantogan o Kadnan iran ago ipphamangni ran sa rila so manga taw ko lopa, tanodan a mataan a so Allāh na Skaniyan so Paririla a Makalimoon

Muhsin Khan : Nearly the heavens might rent asunder from above them (by His Majesty), and the angels glorify the praises of their Lord, and ask for forgiveness for those on the earth, verily, Allah is the Oft-Forgiving, the Most Merciful.

Sahih International : The heavens almost break from above them, and the angels exalt [ Allah ] with praise of their Lord and ask forgiveness for those on earth. Unquestionably, it is Allah who is the Forgiving, the Merciful.

Pickthall : Almost might the heavens above be rent asunder while the angels hymn the praise of their Lord and ask forgiveness for those on the earth. Lo! Allah, He is the Forgiver, the Merciful.

Yusuf Ali : The heavens are almost rent asunder from above them (by Him Glory): and the angels celebrate the Praises of their Lord, and pray for forgiveness for (all) beings on earth: Behold! Verily Allah is He, the Oft-Forgiving, Most Merciful.

Shakir : The heavens may almost rend asunder from above them and the angels sing the praise of their Lord and ask forgiveness for those on earth; now surely Allah is the Forgiving, the Merciful.

Dr. Ghali : The heavens are almost rent from above them, and the Angels extol with the praise of their Lord, and ask forgiveness for the ones on (Literally: in the earth) the earth. Oh, surely Allah, Ever He, is The Ever-Forgiving, The Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : The heavens are well-nigh (read yakādu, or takādu) rent asunder (yanfatirna: a variant reading has yatafattarna) from above one another, in other words, [well-nigh] is each one torn away from above the one below it because of the magnitude of God, exalted be He, and the angels glorify with praise of their Lord, in other words, they are continuously engaged in praise [of Him], and ask forgiveness for those, believers, on earth. Verily God is the Forgiving, to His friends, the Merciful, to them.

Tagalog : Halos magkabiyak-biyak ang mga kalangitan, maging ang bawa’t isa na nasa ibabaw ng kalangitan; dahil sa Kadakilaan ng Allâh na Pinakamahabagin at sa Kanyang Kamaharlikaan, at ang mga anghel ay lumuluwalhati sa pagpuri sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na dinarakila nila Siya bilang Kanyang Kaganapan at bilang paglalayo sa anumang hindi karapat-dapat na para sa Kanya, at humihiling sila sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng kapatawaran para sa mga kasalanan ng sinumang nasa kalupaan na mga naniwala sa Kanya. Dapat mong mabatid na walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay ‘Al-Ghafour’ – ang Ganap na Mapagpatawad sa mga kasalanan ng mga naniniwala mula sa Kanyang mga alipin, na ‘Ar-Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

42:6

Hassanor Alapa : So siran oto a kominowa siran ko salakaw Ron sa manga salinggogopa a so Allāh i somisiap kiran ago kna o ba ka kiran sasarigi

Muhsin Khan : And as for those who take as Auliya' (guardians, supporters, helpers, protectors, etc.) others besides Him [i.e. they take false deities other than Allah (as) protectors, and they worship them] Allah is Hafiz (Protector) over them (i.e. takes care of their deeds and will recompense them), and you (O Muhammad SAW) are not a Wakil (guardian or a disposer of their affairs) over them (to protect their deeds, etc.).

Sahih International : And those who take as allies other than Him - Allah is [yet] Guardian over them; and you, [O Muhammad], are not over them a manager.

Pickthall : And as for those who choose protecting friends beside Him, Allah is Warden over them, and thou art in no wise a guardian over them.

Yusuf Ali : And those who take as protectors others besides Him,- Allah doth watch over them; and thou art not the disposer of their affairs.

Shakir : And (as for) those who take guardians besides Him, Allah watches over them, and you have not charge over them.

Dr. Ghali : And the ones who have taken to themselves patrons apart from Him, Allah is Ever-Preserver over them; and in no way are you a constant trustee over them.

Tafsir Jalalayn : And those who have taken besides Him, namely, idols [as], guardians, God is watchful over them, He keeps count [of their deeds], that He may requite them; and you are not a guardian over them, in order to secure what is demanded of them: your duty is only to deliver the Message.

Tagalog : At ang mga yaong nagturing ng iba bukod sa Allâh ng mga diyus-diyosan na kanilang sinasandalan at sinasamba, ay itinatala ng Allâh sa kanila ang kanilang mga gawain; upang sila ay pagbayarin sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at hindi ikaw, O Muhammad, ang ‘wakeel’ o tagapangasiwa sa kanilang gawain, kundi ikaw ay bilang tagapagbabala lamang, at ang tungkulin mo ay pagpaparating lamang ng mensahe at Kami naman ang magtutuos.

42:7
Hassanor Alapa : Go datar oto a inwahian Ami ska sa Qur’ān a (basa) Arab ka an ka kalalangi a Makkah 1411 ago so taw ko mlilibta on. Ago mipangangalk ka so alongan a kakhalimod a da dn a sankaan on, na adn a sagorompong a phakasold ko sorga, na adn pman a sagorompong a phakasold ko kadg (Naraka)

Muhsin Khan : And thus We have inspired unto you (O Muhammad SAW) a Quran (in Arabic) that you may warn the Mother of the Towns (Makkah) and all around it. And warn of the Day of Assembling, of which there is no doubt, when a party will be in Paradise (those who believed in Allah and followed what Allah's Messenger SAW brought them) and a party in the blazing Fire (Hell) (those who disbelieved in Allah and followed not what Allah's Messenger SAW brought them).

Sahih International : And thus We have revealed to you an Arabic Qur'an that you may warn the Mother of Cities [Makkah] and those around it and warn of the Day of Assembly, about which there is no doubt. A party will be in Paradise and a party in the Blaze.

Pickthall : And thus We have inspired in thee a Lecture in Arabic, that thou mayst warn the mother-town and those around it, and mayst warn of a day of assembling whereof there is no doubt. A host will be in the Garden, and a host of them in the Flame.

Yusuf Ali : Thus have We sent by inspiration to thee an Arabic Qur'an: that thou mayest warn the Mother of Cities and all around her,- and warn (them) of the Day of Assembly, of which there is no doubt: (when) some will be in the Garden, and some in the Blazing Fire.

Shakir : And thus have We revealed to you an Arabic Quran, that you may warn the mother city and those around it, and that you may give warning of the day of gathering together wherein is no doubt; a party shall be in the garden and (another) party in the burning fire.

Dr. Ghali : And thus We have revealed to you an Arabic Qur'an, that you may warn the Mother of the Towns (Makkah) and whomever are (dwelling) around it, and to warn of the Day of Gathering, wherein there is no suspicion: a group in the Garden, and a group in the Blaze.

Tafsir Jalalayn : And thus — in the same [manner of] revelation — have We revealed to you an Arabic Qur’ān, that you may warn, [that you may] threaten, the mother-town and those around it, namely, the inhabitants of Mecca and all other people, and that you may warn, [all] people, of the Day of Gathering, the Day of Resurrection whereat [all] creatures will be gathered, of which there is no doubt. A part, of them, will be in Paradise and a part will be in the Blaze, the Fire.

Tagalog : At kung paano Kami nagpahayag sa mga Propeta na nauna sa iyo ay ganoon din, ipinahayag Namin sa iyo ang Banal na Qur’ân na wikang ‘Arabic’ upang balaan ang pinaka-Ina o pinakasentro ng mga bayan, na ito ay Makkah at ang mga nakapalibot dito, at balaan sila hinggil sa Araw ng Pagtitipun-tipon, na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay na walang pag-aalinlangang darating. At mga tao roon ay dalawang grupo: grupo na papunta sa ‘Al-Jannah’ (Hardin), na sila ay yaong mga naniwala sa Allâh at sinunod ang anumang dala-dala ng Kanyang Sugo na si Muhammad, at isang grupo naman sa kanila ay sa Impiyerno na naglalagablab, na sila ay yaong mga hindi naniwala sa Allâh at nilabag ang anumang dala-dala sa kanila ng Kanyang Sugo na si Muhammad.

42:8
Hassanor Alapa : O kiabayai o Allāh na balowin Iyan siran a pagtaw a satiman, ogaid na ipzold Iyan so taw a khabayaan Iyan ko limo Iyan, na so manga pananakoto na da a bagian iran a pd sa salinggogopa go da pn a tabanga

Muhsin Khan : And if Allah had willed, He could have made them one nation, but He admits whom He wills to His Mercy. And the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.) will have neither a Wali (protector) nor a helper.

Sahih International : And if Allah willed, He could have made them [of] one religion, but He admits whom He wills into His mercy. And the wrongdoers have not any protector or helper.

Pickthall : Had Allah willed, He could have made them one community, but Allah bringeth whom He will into His mercy. And the wrong-doers have no friend nor helper.

Yusuf Ali : If Allah had so willed, He could have made them a single people; but He admits whom He will to His Mercy; and the Wrong-doers will have no protector nor helper.

Shakir : And if Allah had pleased He would surely have made them a single community, but He makes whom He pleases enter into His mercy, and the unjust it is that shall have no guardian or helper.

Dr. Ghali : And if Allah had (so) decided, He would indeed have made them one nation; but He causes whomever He decides to enter into His mercy, and the unjust ones will in no way have any patron or any ready vindicator.

Tafsir Jalalayn : And had God willed, He would have made them one community, in other words, following one religion, and that is Islam; but He admits whomever He will into His mercy, and the evildoers, the disbelievers, have neither guardian nor helper, to ward off the chastisement from them.

Tagalog : At kung nanaisin ng Allâh ay mapagsasama Niya ang Kanyang mga nilikha na mga tao sa patnubay at gawin Niya sila na nasa iisang paniniwala lamang na sumusunod sa Kanyang patnubay, subali’t nais Niya na papasukin sa Kanyang Awa ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang pinili sa Kanyang mga nilikha. At ang mga masasama laban sa kanilang mga sarili dahil sa kanilang pagsamba ng iba bukod sa Allâh ay wala silang masasandalan na mangangalaga sa kanila sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at wala silang makatutulong na magliligtas sa kanila mula sa kaparusahan ng Allâh,

42:9

Hassanor Alapa : Anta a ka ba siran kominowa sa salakaw ron a manga salinggogopa, 1412 sa so Allāh na Skaniyan so Dokapila ago Skaniyan so phagoyag ko miamatay a Skaniyan ko kalangowan a shayi na Gomagaos

Muhsin Khan : Or have they taken (for worship) Auliya' (guardians, supporters, helpers, protectors, etc.) besides Him? But Allah, He Alone is the Wali (Protector, etc.). And it is He Who gives life to the dead, and He is Able to do all things.

Sahih International : Or have they taken protectors [or allies] besides him? But Allah - He is the Protector, and He gives life to the dead, and He is over all things competent.

Pickthall : Or have they chosen protecting friends besides Him? But Allah, He (alone) is the Protecting Friend. He quickeneth the dead, and He is Able to do all things.

Yusuf Ali : What! Have they taken (for worship) protectors besides Him? But it is Allah,- He is the Protector, and it is He Who gives life to the dead: It is He Who has power over all things,

Shakir : Or have they taken guardians besides Him? But Allah is the Guardian, and He gives life to the dead, and He has power over all things.

Dr. Ghali : Or even have they taken to themselves patrons apart from Him? Yet Allah, Ever He, is The Ever-Patronizing Patron, and He gives life to the dead, and He is Ever-Determiner over everything.

Tafsir Jalalayn : Or have they taken, idols [as], guardians besides Him? (am, ‘or’, is disjunctive, functioning with the sense of bal, ‘nay, but’, the one used to denote a shift [in the subject matter]; the hamza is for denial, in other words ‘those who are taken’ [as guardians] are not [in fact] guardians [of anything]). But God, He [alone] is the Guardian, in other words, then One who helps believers (the fā’ [of fa’Llāhu] is merely for coordination) and He revives the dead, and He has power over all things.

Tagalog : Magkagayunpaman ay nagtuturing pa rin ang mga ‘Mushrikûn’ – sumasamba ng iba bukod sa Allâh – ng ibang sinasandalan bukod sa Allâh bilang tagapangalaga, samantalang ang Allâh ay ‘Al-Walee’ – Siya lamang ang Bukod-Tangi na Tagapangalaga na hinihingan ng Kanyang alipin ng pangangalaga sa pamamagitan ng pagsamba at pagsunod sa Kanya, at pinangangalagaan Niya ang Kanyang mga alipin na mga mananampalataya na sila ay iniaalis mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at sila ay pinangangalagaan sa lahat ng kanilang pangangailangan, at Siya ang bubuhay ng mga patay sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at Siya ay ‘Qadeer’ – Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay, na Siya ang may kakayahan na gawin ang lahat ng bagay.

42:10
Hassanor Alapa : Go so nganin a miasobag kano ron na so kokoman iyan na ipagndod ko Allāh gioto rkano so Allāh a Kadnan akn a ron ako Ron mizarakan ago Ron ako ron phanarig

Muhsin Khan : And in whatsoever you differ, the decision thereof is with Allah (He is the ruling Judge). (And say O Muhammad SAW to these polytheists:) Such is Allah, my Lord in Whom I put my trust, and to Him I turn in all of my affairs and in repentance.

Sahih International : And in anything over which you disagree - its ruling is [to be referred] to Allah . [Say], "That is Allah , my Lord; upon Him I have relied, and to Him I turn back."

Pickthall : And in whatsoever ye differ, the verdict therein belongeth to Allah. Such is my Lord, in Whom I put my trust, and unto Whom I turn.

Yusuf Ali : Whatever it be wherein ye differ, the decision thereof is with Allah: such is Allah my Lord: In Him I trust, and to Him I turn.

Shakir : And in whatever thing you disagree, the judgment thereof is (in) Allah's (hand); that is Allah, my Lord, on Him do I rely and to Him do I turn time after time.

Dr. Ghali : And in whatever things you differ about, then the judgment thereof belongs to Allah. "That is Allah, my Lord; in Him I have put my trust, and to Him I turn penitent".

Tafsir Jalalayn : And whatever you may differ, with disbelievers, in, of religion or otherwise, the verdict therein belongs, it will return, to God, on the Day of Resurrection; He will judge between you. Say to them: That then is God, my Lord; in Him I have put my trust, and to Him I turn penitently.

Tagalog : At ang anuman na hindi ninyo pinagkakasunduan, O kayong mga tao, hinggil sa inyong ‘Deen’ (o Relihiyon), ay dapat na isinasangguni lamang sa Allâh ang kapasiyahan hinggil dito sa pamamagitan ng Kanyang Aklat at ‘Sunnah’ ng Kanyang Sugo na si Propeta Muhammad, na Siya ay ang Allâh na aking ‘Rabb’ at inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, sa Kanya ko lamang ipinauubaya ang lahat hinggil sa akin, at sa Kanya ko isinasangguni ang lahat ng aking buhay.

42:11
Hassanor Alapa : Miadn ko manga langit ago so lopa, miadn rkano sa pd ko manga ginawa niyo sa manga karoma, go sii ko manga ayam na nggaganapa (mama ago babay) pagadnn kano Niyan on (sankoto roranan o tiyan o ina) da a saginda niyan a shayi a Skaniyan so Pphakan’g a Pphakailay.

Muhsin Khan : The Creator of the heavens and the earth. He has made for you mates from yourselves, and for the cattle (also) mates. By this means He creates you (in the wombs). There is nothing like unto Him, and He is the All-Hearer, the All-Seer.

Sahih International : [He is] Creator of the heavens and the earth. He has made for you from yourselves, mates, and among the cattle, mates; He multiplies you thereby. There is nothing like unto Him, and He is the Hearing, the Seeing.

Pickthall : The Creator of the heavens and the earth. He hath made for you pairs of yourselves, and of the cattle also pairs, whereby He multiplieth you. Naught is as His likeness; and He is the Hearer, the Seer.

Yusuf Ali : (He is) the Creator of the heavens and the earth: He has made for you pairs from among yourselves, and pairs among cattle: by this means does He multiply you: there is nothing whatever like unto Him, and He is the One that hears and sees (all things).

Shakir : The Originator of the heavens and the earth; He made mates for you from among yourselves, and mates of the cattle too, multiplying you thereby; nothing like a likeness of Him; and He is the Hearing, the Seeing.

Dr. Ghali : The Originator of the heavens and the earth-He has made for you, of yourselves, pairs, (i.e., spouses) and of the cattle (ÉAncam includes cattle, camels, sheep and goats) (also) pairs, whereby (Literally: wherein) He propagates you. There is not anything like Him (whatsoever), and He is The Ever-Hearing, The Ever-Beholding.

Tafsir Jalalayn : The Originator of the heavens and the earth, the One Who created them [without precedent]. He has made for you, from your own selves, pairs, when He created Eve from Adam’s rib, and [also] pairs, males and females, of the cattle: He multiplies you (read yadhra’ukum) by such [means], by the mentioned ‘making’, that is to say, He multiplies you through this [means] by way of propagation (the [suffixed] pronoun [-kum in yadhra’ukum, ‘He multiplies you’] refers to both human beings and cattle, but predominantly [to humans]). There is nothing like Him (ka-mithlihi: the kāf is extra, as there is no likeness of Him, exalted be He). He is the Hearer, of what is said, the Seer, of what is done.

Tagalog : Ang Allâh ay Siyang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan dahil sa Kanyang Kapangyarihan, Kagustuhan at Karunungan, na nilikha Niya para sa inyo mula sa inyong mga sarili ang inyong mga asawa; upang sa pamamagitan nila ay mapanatag kayo, at ginawa Niya para sa inyo ang mga hayop na magkakaparis (lalaki at babae) at pinararami kayo sa pamamagitan ng panganganak, na Siya ay walang katulad at walang maihahambing sa Kanya mula sa anuman na Kanyang mga nilikha, sa Kanyang Sarili, sa Kanyang mga Pangalan, sa Kanyang mga Katangian at sa Kanyang mga Gawain; dahil ang lahat ng Kanyang mga Pangalan ay mabubuti, at ang Kanyang mga katangian ay ganap at dakila, at sa pamamagitan ng Kanyang mga Gawain ay nilikha Niya ang Kanyang mga dakilang nilikha na wala Siyang katulong sa paggawa nito, at Siya ay ‘As-Samee`’ – Ganap na Nakaririnig, na ‘Al-Baseer’ – Ganap na Nakakikita at walang anuman ang naililihim sa Kanya sa mga gawain ng Kanyang mga nilikha at sa kanilang mga sinasabi, at ayon dito sila ay tutumbasan.

42:12
Hassanor Alapa : Rkiyan so manga pondowa ko manga langit ago so lopa, Pphakaloagn Iyan so rizki ko taw a khabayaan Iyan, ago pndianka (ko rizki) a Skaniyan ko kalangowan a shayi na katawan Iyan 1413

Muhsin Khan : To Him belong the keys of the heavens and the earth, He enlarges provision for whom He wills, and straitens (it for whom He wills). Verily! He is the All-Knower of everything.

Sahih International : To Him belong the keys of the heavens and the earth. He extends provision for whom He wills and restricts [it]. Indeed He is, of all things, Knowing.

Pickthall : His are the keys of the heavens and the earth. He enlargeth providence for whom He will and straiteneth (it for whom He will). Lo! He is Knower of all things.

Yusuf Ali : To Him belong the keys of the heavens and the earth: He enlarges and restricts. The Sustenance to whom He will: for He knows full well all things.

Shakir : His are the treasures of the heavens and the earth; He makes ample and straitens the means of subsistence for whom He pleases; surely He is Cognizant of all things.

Dr. Ghali : To Him belong the prerogatives of the heavens and the earth. He outspreads provision to whomever He decides and estimates (it). Surely He is Ever-Knowing of everything.

Tafsir Jalalayn : To Him belong the keys of the heavens and the earth, the keys to their storehouses of rain and vegetation and other things. He extends provision, He makes it abundant, for whomever He will, as a test [of their gratitude], and He restricts [it], He straitens it for whomever He will, as a trial. Truly He has knowledge of all things.

Tagalog : Siya lamang ang Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan, at nasa pagtatangan ng Kanyang Kamay ang mga susi ng Kanyang Awa at Kabuhayan, at pinaluluwag Niya sa pamumuhay ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin at hinihigpitan Niya ang sinuman na Kanyang nais. Katiyakan, Siya sa katunayan, na luwalhati sa Kanya ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay, na walang anuman ang naililihim sa Kanya sa lahat ng nangyayari sa lahat ng Kanyang mga nilikha.

42:13Hassanor Alapa : Piakanggolalan Iyan rkano (a bitikan) a pd ko agama so nganin a iniwasiat Iyan ko Nūh go so iniwahi Ami rka ago so iniwasiat Ami skaniyan ko Ibrāhīm ago so Mūsā ago so Īsā a pakatindga niyo so agama sa di kano ron 1414 pmblablag, na miakapnd ko manga pananakoto so nganin a ipndolon ka kiran, so Allāh i thindos sii rkaniyan (a agama) ko taw a khabayaan Iyan, ago thoroon Iyan on so taw a phanarig (sii Rkaniyan)

Muhsin Khan : He (Allah) has ordained for you the same religion (Islam) which He ordained for Nuh (Noah), and that which We have inspired in you (O Muhammad SAW), and that which We ordained for Ibrahim (Abraham), Musa (Moses) and 'Iesa (Jesus) saying you should establish religion (i.e. to do what it orders you to do practically), and make no divisions in it (religion) (i.e. various sects in religion). Intolerable for the Mushrikun , is that to which you (O Muhammad SAW) call them. Allah chooses for Himself whom He wills, and guides unto Himself who turns to Him in repentance and in obedience.

Sahih International : He has ordained for you of religion what He enjoined upon Noah and that which We have revealed to you, [O Muhammad], and what We enjoined upon Abraham and Moses and Jesus - to establish the religion and not be divided therein. Difficult for those who associate others with Allah is that to which you invite them. Allah chooses for Himself whom He wills and guides to Himself whoever turns back [to Him].

Pickthall : He hath ordained for you that religion which He commended unto Noah, and that which We inspire in thee (Muhammad), and that which We commended unto Abraham and Moses and Jesus, saying: Establish the religion, and be not divided therein. Dreadful for the idolaters is that unto which thou callest them. Allah chooseth for Himself whom He will, and guideth unto Himself him who turneth (toward Him).

Yusuf Ali : The same religion has He established for you as that which He enjoined on Noah - the which We have sent by inspiration to thee - and that which We enjoined on Abraham, Moses, and Jesus: Namely, that ye should remain steadfast in religion, and make no divisions therein: to those who worship other things than Allah, hard is the (way) to which thou callest them. Allah chooses to Himself those whom He pleases, and guides to Himself those who turn (to Him).

Shakir : He has made plain to you of the religion what He enjoined upon Nuh and that which We have revealed to you and that which We enjoined upon Ibrahim and Musa and Isa that keep to obedience and be not divided therein; hard to the unbelievers is that which you call them to; Allah chooses for Himself whom He pleases, and guides to Himself him who turns (to Him), frequently.

Dr. Ghali : He has legislated for you as the religion what He enjoined on Nuh, (Noah) and that which We have revealed to you, (The Prophet) and what We have enjoined on Ibrahim and Musa and Isa (Abraham, Moses and Jesus, respectively) (saying), "Keep up the religion and do not be disunited therein." Greatly (detested) to the associators (i.e., those who associate others with Allah) is that to which you call them. Allah selects to Himself whomever He decides and guides to Himself whomever turns penitent.

Tafsir Jalalayn : He has prescribed for you as a religion that which He enjoined upon Noah — for he was the first of the prophets [sent] with a [Divine] Law — and that which We have revealed to you, and that which We enjoined upon Abraham, and Moses, and Jesus [declaring], ‘Establish religion and do not be divided in it’: this is what has been prescribed and enjoined upon [those mentioned above], and what has been revealed to Muhammad (s), and it is the affirmation of [God’s] Oneness. Dreadful is for the idolaters that to which you summon them, in the way of affirming the Oneness [of God]. God chooses for it, for the [task of] affirming [His] Oneness, whomever He will, and He guides to it whomever turns penitently, [whomever] applies himself to obedience of Him.

Tagalog : Ipinag-utos ng Allâh sa inyo, O kayong mga tao, mula sa batas ng ‘Deen’ (o Relihiyon) na Kanyang ipinahayag sa iyo, O Muhammad (saw), na ito ay Islâm, na katulad ng Kanyang ipinag-utos kay Nûh (as), na ito ay kanyang sundin at ipalaganap, at ganoon din ang ipinahayag Niya kay Ibrâhim (as), Mousã (as) at `Îsã (as) – sila ang limang magigiting na mga Sugo – na itayo ninyo ang ‘Deen’ ng Kaisahan ng Allâh , pagsunod at bukod-tanging pagsamba sa Kanya na wala nang iba, at huwag kayong magsalungatan sa ‘Deen’ na ipinag-utos sa inyo, hindi naging katanggap-tanggap sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh ang anuman ang iniaanyaya mo sa kanila na Kaisahan ng Allâh at pagsamba nang taos-puso lamang sa Kanya, ang Allâh ay pinipili Niya sa paniniwala sa Kanyang Kaisahan ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang nilikha, at ginagabayan Niya sa pagsagawa nito bilang pagsunod sa Kanya ang sinumang nagbabalik-loob sa Kanya.

42:14Hassanor Alapa : Go da siran masagomparak inonta bo ko oriyan o kiaomaa kiran o katao sa pamaba ko ltlt iran, oda bo ka adn a miaona a katharo a phoon ko Kadnan ka sa taman sa 1415 diandi a mattndo, na disomala a gtasn so lt iran. Mataan a so siran oto a piakiwarisan kiran so kitab ko oriyan iran na disomala a madadalm siran sa sankaan on

Muhsin Khan : And they divided not till after knowledge had come to them, through selfish transgression between themselves. And had it not been for a Word that went forth before from your Lord for an appointed term, the matter would have been settled between them. And verily, those who were made to inherit the Scripture [i.e. the Taurah (Torah) and the Injeel (Gospel)] after them (i.e. Jews and Christians) are in grave doubt concerning it (i.e. Allah's true religion Islam or the Quran).

Sahih International : And they did not become divided until after knowledge had come to them - out of jealous animosity between themselves. And if not for a word that preceded from your Lord [postponing the penalty] until a specified time, it would have been concluded between them. And indeed, those who were granted inheritance of the Scripture after them are, concerning it, in disquieting doubt.

Pickthall : And they were not divided until after the knowledge came unto them, through rivalry among themselves; and had it not been for a Word that had already gone forth from thy Lord for an appointed term, it surely had been judged between them. And those who were made to inherit the Scripture after them are verily in hopeless doubt concerning it.

Yusuf Ali : And they became divided only after Knowledge reached them,- through selfish envy as between themselves. Had it not been for a Word that went forth before from thy Lord, (tending) to a Term appointed, the matter would have been settled between them: But truly those who have inherited the Book after them are in suspicious (disquieting) doubt concerning it.

Shakir : And they did not become divided until after knowledge had come to them out of envy among themselves; and had not a word gone forth from your Lord till an appointed term, certainly judgment would have been given between them; and those who were made to inherit the Book after them are most surely in disquieting doubt concerning it.

Dr. Ghali : And in no way were they disunited except even after knowledge had come to them, being inequitable among themselves; and had it not been for a Word that had gone before from your Lord until a stated term, indeed it would have been decreed between them. And surely the ones who were made to inherit the Book even after them are indeed in doubt of it, causing suspicion.

Tafsir Jalalayn : And they did not become divided, that is, the adherents of the [monotheistic] religions [did not become divided] in religion — so that some affirmed the Oneness [of God], while others rejected it — except after the knowledge, of His Oneness, had come to them, out of [jealous] rivalry, on the part of the disbelievers, among themselves. And were it not for a Word that preceded from your Lord, to defer requital [of them], until an appointed term, [until] the Day of Resurrection, it would have [already] been judged between them, to chastise the disbelievers in this world. And indeed those who were made heirs to the Scripture after them, namely, the Jews and the Christians, are truly in grave doubt concerning him, Muhammad (s).

Tagalog : At hindi nagkawatak-watak ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh sa kanilang mga paniniwala na sila ay naging iba’t ibang sekta at grupo maliban noong pagkatapos nang dumating sa kanila ang kaalaman at naitatag ang katibayan laban sa kanila, at walang nagtulak sa kanila sa ganitong gawain kundi ang pagiging makasarili at pagmamatigas, at kung hindi lamang nauna ang pasiya ng Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, na iantala ang kaparusahan sa kanila hanggang sa dumating ang nakatakdang araw, na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay, ay pinagpasiyahan na ng Allâh na madaliin ang kaparusahan sa mga hindi naniwala sa Kanya. At katiyakan, ang mga yaong pinagkalooban ng ‘Tawrah’ at ‘Injeel’ pagkatapos nila na magkasalungatan at tumanggi sa katotohanan ay nasa matinding pag-aalinlangan hinggil sa Islâm, na ang pag-aalinlangan at pagkakasalungatan na nangyari sa kanila ay napakasama.

42:15Hassanor Alapa : Na sabap roo na panolon ka (hay Mohammad) ago paginontolan ka 1416 sa datar o kiasogoa rka sa oba nka onoti so manga baya a ginawa iran go tharo anka a piaratiaya ko so nganin a piakatoron o Allāh a pd sa kitab, go siogo ako a kapaginontolan akn ko ltlt iyo so Allāh i Kadnan ami ago Kadnan iyo, rk ami so manga galbk ami na rk iyo so manga galbk iyo, sa da a karido ko lt ami ago so lt iyo, so Allāh i mlimod rkitano ago 1417 Skaniyan i khandodan

Muhsin Khan : So unto this (religion of Islam, alone and this Quran) then invite (people) (O Muhammad SAW), and Istaqim [(i.e. stand firm and straight on Islamic Monotheism by performing all that is ordained by Allah (good deeds, etc.), and by abstaining from all that is forbidden by Allah (sins and evil deeds, etc.)], as you are commanded, and follow not their desires but say: "I believe in whatsoever Allah has sent down of the Book [all the holy Books, this Quran and the Books of the old from the Taurat (Torah), or the Injeel (Gospel) or the Pages of Ibrahim (Abraham)] and I am commanded to do justice among you, Allah is our Lord and your Lord. For us our deeds and for you your deeds. There is no dispute between us and you. Allah will assemble us (all), and to Him is the final return.

Sahih International : So to that [religion of Allah ] invite, [O Muhammad], and remain on a right course as you are commanded and do not follow their inclinations but say, "I have believed in what Allah has revealed of the Qur'an, and I have been commanded to do justice among you. Allah is our Lord and your Lord. For us are our deeds, and for you your deeds. There is no [need for] argument between us and you. Allah will bring us together, and to Him is the [final] destination."

Pickthall : Unto this, then, summon (O Muhammad). And be thou upright as thou art commanded, and follow not their lusts, but say: I believe in whatever scripture Allah hath sent down, and I am commanded to be just among you. Allah is our Lord and your Lord. Unto us our works and unto you your works; no argument between us and you. Allah will bring us together, and unto Him is the journeying.

Yusuf Ali : Now then, for that (reason), call (them to the Faith), and stand steadfast as thou art commanded, nor follow thou their vain desires; but say: "I believe in the Book which Allah has sent down; and I am commanded to judge justly between you. Allah is our Lord and your Lord: for us (is the responsibility for) our deeds, and for you for your deeds. There is no contention between us and you. Allah will bring us together, and to Him is (our) Final Goal.

Shakir : To this then go on inviting, and go on steadfastly on the right way as you are commanded, and do not follow their low desires, and say: I believe in what Allah has revealed of the Book, and I am commanded to do justice between you: Allah is our Lord and your Lord; we shall have our deeds and you shall have your deeds; no plea need there be (now) between us and you: Allah will gather us together, and to Him is the return.

Dr. Ghali : So therefore, then call (mankind to Allah), and go straight as you have been commanded, and do not ever follow their prejudices. And say, "I believe in whatever Book Allah has sent down, and I have been commanded to do justice between you. Allah is our Lord and your Lord. We have our deeds, and you have your deeds; there is no argument between us and you; Allah will gather us (all), and to Him is the Destiny."

Tafsir Jalalayn : So to that then, [to that] affirmation of [God’s] Oneness, summon, O Muhammad (s), people, and be upright, in [summoning them to] this, just as you have been commanded, and do not follow them in their desires, to abandon it. And say: ‘I believe in whatever Book God has revealed. And I have been commanded to be just between you, in passing judgement. God is our Lord and your Lord. Our deeds concern us and your deeds concern you, and so each [one of us] will be requited according to his [own] deeds. There is no argument, [no] dispute, between us and you — this was [revealed] before the command to struggle [against them]. God will bring us together, at the [time of the] Return to decide [definitively] between us, and to Him is the [final] destination’, the [ultimate] return.

Tagalog : Na kung kaya, tungo sa Matuwid na ‘Deen’ na Kanyang ipinag-utos bilang batas para sa Kanyang mga Propeta at bilang pagpapayo sa kanila, ay anyayahan mo, O Muhammad, ang mga alipin ng Allâh at magpakatuwid ka, na katulad ng ipinag-utos ng Allâh sa iyo, at huwag mong sundin ang mga kagustuhan ng mga yaong nagdududa sa katotohanan at lumihis sa ‘Deen,’ at sabihin mo: Pinaniwalaan ko ang lahat ng mga Aklat na ibinaba mula sa kalangitan para sa mga Propeta at inutusan ako ng Allâh na aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha na maging makatarungan sa aking paghuhukom sa pagitan ninyo, at ang Allâh (ay ang aming ‘Rabb’ at ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha.

Para sa amin ang gantimpala ng aming mga mabubuting gawain at sa inyo naman ang kabayaran ng inyong mga masasamang gawain, na walang pag-aaway at pagtatalu-talo sa pagitan namin at sa pagitan ninyo pagkatapos na naging malinaw ang katotohanan, ang Allâh ay titipunin tayong lahat sa Araw ng Muling Pagkabuhay at doon pagpapasiyahan Niya ang pagitan natin nang makatarungang pagpasiya sa anumang hindi natin pinagkasunduan, at sa Kanya lamang patutungo ang lahat at tutumbasan Niya ang bawa’t isa sa anumang karapat-dapat na para sa kanya.

42:16
Hassanor Alapa : So siran oto a pndaawaan iran so (agama o) Allāh ko oriyan o kiatarimaa on (o manga taw), na so tindg iran na dadaagn sii ko Kadnan Iran, sa kiatambonan siran sa rarangit, ago adn a bagian iran a siksa a mabasng

Muhsin Khan : And those who dispute concerning Allah (His Religion of Islamic Monotheism, with which Muhammad SAW has been sent), after it has been accepted (by the people), of no use is their dispute before their Lord, and on them is wrath, and for them will be a severe torment.

Sahih International : And those who argue concerning Allah after He has been responded to - their argument is invalid with their Lord, and upon them is [His] wrath, and for them is a severe punishment.

Pickthall : And those who argue concerning Allah after He hath been acknowledged, their argument hath no weight with their Lord, and wrath is upon them and theirs will be an awful doom.

Yusuf Ali : But those who dispute concerning Allah after He has been accepted,- futile is their dispute in the Sight of their Lord: on them will be a Penalty terrible.

Shakir : And (as for) those who dispute about Allah after that obedience has been rendered to Him, their plea is null with their Lord, and upon them is wrath, and for them is severe punishment.

Dr. Ghali : And the ones who argue concerning Allah, (i.e., about surrendering " Islam" to Allah) even after He has been responded to, their argument is rebutted in the Reckoning of their Lord, and anger will be upon them, and for them is a strict torment.

Tafsir Jalalayn : And those who argue, with the Prophet, concerning, the religion of, God after His call has been answered, through faith, on account of His miracle having been manifested — and they are the Jews — their argument stands refuted, [is] invalid, with their Lord, and [His] wrath shall be upon them, and there will be a severe chastisement for them.

Tagalog : At ang mga yaong nagtatalu-talo hinggil sa ‘Deen’ ng Allâh, na kung saan, si Muhammad ay Aking ipinadala para rito, pagkatapos itong tanggapin ng tao sa kanya at sila ay sumuko, ay walang saysay ang kanilang katibayan at pag-aaway-away at maglalaho roon sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at para sa kanila ay poot mula sa Allâh sa daigdig at sa Kabilang-Buhay ay matinding parusa na ito ay Impiyernong-Apoy.

42:17

Hassanor Alapa : So Allāh a so initoron Iyan so kitab sa minggolalan sa bnar ago so timbangan (a kaontol) na antai phakatokaw rka oba ba dn so bankit na marani dn

Muhsin Khan : It is Allah Who has sent down the Book (the Quran) in truth, and the Balance (i.e. to act justly). And what can make you know that perhaps the Hour is close at hand?

Sahih International : It is Allah who has sent down the Book in truth and [also] the balance. And what will make you perceive? Perhaps the Hour is near.

Pickthall : Allah it is Who hath revealed the Scripture with truth, and the Balance. How canst thou know? It may be that the Hour is nigh.

Yusuf Ali : It is Allah Who has sent down the Book in Truth, and the Balance (by which to weigh conduct). And what will make thee realise that perhaps the Hour is close at hand?

Shakir : Allah it is Who revealed the Book with truth, and the balance, and what shall make you know that haply the hour be nigh?

Dr. Ghali : Allah is (He) Who has sent down the Book with the Truth, and (also) the Balance; and what makes you realize that possibly the Hour is near?

Tafsir Jalalayn : God it is Who has revealed the Book, the Qur’ān, with the truth (bi’l-haqqi is semantically connected to anzala, ‘revealed’) as well as the Balance, Justice. And what do you know — perhaps the Hour, that is, its arrival, is near! (la‘alla, ‘perhaps’, comments on the verb describing the action, with what follows it functioning as two direct objects).

Tagalog : Ang Allâh ay Siyang nagbaba ng Qur’ân at ang lahat ng Aklat, na ipinahayag ang mga ito nang makatotohanan, at ibinaba ang Timbangan (o Batas) na ito ay ang pagiging makatarungan; upang hukuman ang pagitan ng mga tao nang pantay-pantay. At ano ba ang makapagbabatid sa iyo na ang Oras ng pagkagunaw ng daigdig ay malapit nang mangyari?

42:18
Hassanor Alapa : Giipamakotan skaniyan o siran oto a di ran 1418 paparatiayaan na so siran oto a miamaratiaya na ipkhalk iran skaniyan ago katawan iran a mataan a skaniyan na bnar. Tanodan a so siran oto a giimakiphawala ko (btad) o bankit na madadalm siran sa kadadag a mawatan

Muhsin Khan : Those who believe not therein seek to hasten it, while those who believe are fearful of it, and know that it is the very truth. Verily, those who dispute concerning the Hour are certainly in error far away.

Sahih International : Those who do not believe in it are impatient for it, but those who believe are fearful of it and know that it is the truth. Unquestionably, those who dispute concerning the Hour are in extreme error.

Pickthall : Those who believe not therein seek to hasten it, while those who believe are fearful of it and know that it is the Truth. Are not they who dispute, in doubt concerning the Hour, far astray?

Yusuf Ali : Only those wish to hasten it who believe not in it: those who believe hold it in awe, and know that it is the Truth. Behold, verily those that dispute concerning the Hour are far astray.

Shakir : Those who do not believe in it would hasten it on, and those who believe are in fear from it, and they know that it is the truth. Now most surely those who dispute obstinately concerning the hour are in a great error.

Dr. Ghali : The ones who do not believe therein seek to hasten it; and the ones who have believed (feel) timorous about it, and they know that it is the Truth. Verily, the ones who wrangle about the Hour are surely in far error indeed.

Tafsir Jalalayn : Those who do not believe in it seek to hasten it: they say, ‘When will it come?’, as a presumption on their part that it will never come; but those who believe are apprehensive of it and know that it is the truth. Nay, but verily those who are in doubt, those who argue, concerning the Hour are indeed in extreme error!

Tagalog : Minamadali ng mga walang pananampalataya ang pagdating ng pagkagunaw ng daigdig; bilang pangungutya at paghamak, samantalang ang mga yaong naniniwala rito ay natatakot sa pagdating nito at katotohanang batid nila na walang pag-aalinlangan ang hinggil dito. Dapat mong mabatid na ang mga yaong nagtatalu-talo hinggil sa pagkagunaw ng daigdig ay nasa malayong pagkakaligaw mula sa katotohanan.

42:19

Hassanor Alapa : So Allāh na mananaw ko manga oripn iyan sa 1419 prizkhian Iyan so taw a khabayaan Iyan a Skaniyan so Mabagr a Mabasng

Muhsin Khan : Allah is very Gracious and Kind to His slaves. He gives provisions to whom He wills. And He is the All-Strong, the All-Mighty.

Sahih International : Allah is Subtle with His servants; He gives provisions to whom He wills. And He is the Powerful, the Exalted in Might.

Pickthall : Allah is gracious unto His slaves. He provideth for whom He will. And He is the Strong, the Mighty.

Yusuf Ali : Gracious is Allah to His servants: He gives Sustenance to whom He pleases: and He has power and can carry out His Will.

Shakir : Allah is Benignant to His servants; He gives sustenance to whom He pleases, and He is the Strong, the Mighty.

Dr. Ghali : Allah is Ever-Kind to His bondmen; He provides whomever He decides; and He is The Ever-Powerful, The Ever-Mighty.

Tafsir Jalalayn : God is Gracious to His servants, both the pious and the profligate, for He does not destroy them through hunger, despite their acts of disobedience. He provides for whomever He will, from among each of the two [classes of individuals] whatever He will. And He is the Strong, in [effecting] what He wants, the Mighty, Whose way [always] prevails.

Tagalog : At ang Allâh ay ‘Lateef ’ – Pinakadalubhasa at Pinakamabait sa Kanyang mga alipin, niluluwagan Niya sa kabuhayan ang sinuman na Kanyang nais, na hinihigpitan Niya ang sinuman na Kanyang nais ayon sa Kanyang ganap na karunungan, na Siya ay ‘Al-Qawee’ – ang Malakas na Ganap ang Kanyang Lakas, na ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang pagpaparusa sa mga makasalanan sa Kanya.

42:20
Hassanor Alapa : Sa taw a maadn a khabayaan iyan so kakayaan ko akhirat na omanan Ami ron ko kakayaan iyan, na sa taw a maadn a khabayaan iyan so kakayaan ko doniya na bgan Ami ron, na da a kipantag iyan ko akhirat a pd sa bagian

Muhsin Khan : Whosoever desires (with his deeds) the reward of the Hereafter, We give him increase in his reward, and whosoever desires the reward of this world (with his deeds), We give him thereof (what is written for him), and he has no portion in the Hereafter.

Sahih International : Whoever desires the harvest of the Hereafter - We increase for him in his harvest. And whoever desires the harvest of this world - We give him thereof, but there is not for him in the Hereafter any share.

Pickthall : Whoso desireth the harvest of the Hereafter, We give him increase in its harvest. And whoso desireth the harvest of the world, We give him thereof, and he hath no portion in the Hereafter.

Yusuf Ali : To any that desires the tilth of the Hereafter, We give increase in his tilth, and to any that desires the tilth of this world, We grant somewhat thereof, but he has no share or lot in the Hereafter.

Shakir : Whoever desires the gain of the hereafter, We will give him more of that gain; and whoever desires the gain of this world, We give him of it, and in the hereafter he has no portion.

Dr. Ghali : Whoever is willing (to gain) the tillage of Hereafter, We will give him increase in his tillage; and whoever is willing to (gain) the tillage of the present (life), (Literally: the lowly "life", i.e., the life of this world) We will bring him of it, and in no way will he have in the Hereafter any assignment.

Tafsir Jalalayn : And whoever desires, in return for his actions, the harvest of the Hereafter, in other words, its gains, and that is reward, We will enhance for him his harvest, by multiplying in it the good deed up tenfold or more; and whoever desires the harvest of this world, We will give him of it, without multiplying [any of it], [giving him] only what is his [preordained] share; but in the Hereafter he will have no share.

Tagalog : Ang sinuman ang nagnanais ng gantimpala sa Kabilang-Buhay sa kanyang gawain at ginampanan niya ang kanyang mga tungkulin sa Allâh at gumasta sa pagpapalaganap ng ‘Deen’ (o Relihiyon) ng Allâh , ay daragdagan Namin sa kanya ang kanyang mabuting gawa at pararamihin Namin sa kanya ang mabuting gantimpala hanggang sampung katumbas nito, o hanggang sa anuman na nais ng Allâh na karagdagan, at ang sinumang nagnanais sa kanyang gawain ng kapakinabangan dito lamang sa daigdig, ay ipagkakaloob Namin sa kanya ang anuman na ibinahagi Namin na para sa kanya rito, at sa Kabilang-Buhay ay wala na siyang makakamtan na kahit na anumang gantimpala.

42:21
Hassanor Alapa : Antaa ka ba adn a rk iran a manga sakotowa a inibtad iran a rk iran so pd ko agama a da sogoon o Allāh, oda so 1420 katharo a gintas na disomala a gtasn so lt iran, mataan so manga pananakoto na adn a bagian iran a siksa a masakit

Muhsin Khan : Or have they partners with Allah (false gods), who have instituted for them a religion which Allah has not allowed. And had it not been for a decisive Word (gone forth already), the matter would have been judged between them. And verily, for the Zalimun (polytheists and wrong-doers), there is a painful torment.

Sahih International : Or have they other deities who have ordained for them a religion to which Allah has not consented? But if not for the decisive word, it would have been concluded between them. And indeed, the wrongdoers will have a painful punishment.

Pickthall : Or have they partners (of Allah) who have made lawful for them in religion that which Allah allowed not? And but for a decisive word (gone forth already), it would have been judged between them. Lo! for wrong-doers is a painful doom.

Yusuf Ali : What! have they partners (in godhead), who have established for them some religion without the permission of Allah? Had it not been for the Decree of Judgment, the matter would have been decided between them (at once). But verily the Wrong-doers will have a grievous Penalty.

Shakir : Or have they associates who have prescribed for them any religion that Allah does not sanction? And were it not for the word of judgment, decision would have certainly been given between them; and surely the unjust shall have a painful punishment.

Dr. Ghali : Or even do they have associates (with Allah) who have legislated for them as the religion that which Allah has not given permission? And had it not been for the Word of Verdict, indeed it would have been decreed between them, and surely the unjust will have a painful torment.

Tafsir Jalalayn : Or have they, the Meccan disbelievers, associates — these being their devils — who have prescribed for them, for the disbelievers, a religion, a corrupt [religion], which God has not given permission for?, such as idolatry and denial of resurrection? And were it not for a [prior] decisive word, in other words, a prior decree to the effect that requital will take place on the Day of Resurrection, it would have been judged between them, and the believers, by chastising the former in this world. Truly the wrongdoers, the disbelievers, will have a painful chastisement.

Tagalog : O mayroon ba sa mga sinasamba ng mga ‘Mushrikûn’ – sumasamba ng iba bukod sa Allâh – sa kanilang pagsamba at pagkaligaw na ginawa para sa kanila na relihiyon na hindi ipinag-utos ng Allâh? Kung hindi lamang sa pasiya ng Allâh at sa Kanyang pagtakda na sila ay hindi muna mamadiliin at hindi minamadali sa kanila ang parusa rito sa daigdig ay nangyari na sa kanila kaagad ang kaparusahan. Katiyakan, ang para sa kanila na mga hindi naniwala sa Allâh sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay matinding kaparusahan.

42:22Hassanor Alapa : Khailay nka so manga pananakoto a maalk siran ko nganin a pizokat iran a gioto na khitana kiran, na so siran oto a miamaratiaya ago minggalbk sa manga pipia na madadalm siran ko manga sormbi o manga kasorgaan, a rk iran so nganin a khabayaan iran sii ko Kadnan iran, gioto so kalbihan a mala

Muhsin Khan : You will see (on the Day of Resurrection), the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.) fearful of that which they have earned, and it (Allah's Torment) will surely befall them, while those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous deeds (will be) in the flowering meadows of the Gardens (Paradise), having what they wish from their Lord. That is the supreme Grace, (Paradise).

Sahih International : You will see the wrongdoers fearful of what they have earned, and it will [certainly] befall them. And those who have believed and done righteous deeds will be in lush regions of the gardens [in Paradise] having whatever they will in the presence of their Lord. That is what is the great bounty.

Pickthall : Thou seest the wrong-doers fearful of that which they have earned, and it will surely befall them, while those who believe and do good works (will be) in flowering meadows of the Gardens, having what they wish from their Lord. This is the great preferment.

Yusuf Ali : Thou wilt see the Wrong-doers in fear on account of what they have earned, and (the burden of) that must (necessarily) fall on them. But those who believe and work righteous deeds will be in the luxuriant meads of the Gardens: they shall have, before their Lord, all that they wish for. That will indeed be the magnificent Bounty (of Allah).

Shakir : You will see the unjust fearing on account of what they have earned, and it must befall them; and those who believe and do good shall be in the meadows of the gardens; they shall have what they please with their Lord: that is the great grace.

Dr. Ghali : You see the unjust feeling timorous about what they have earned, and it is befalling them. And the ones who have believed and done deeds of righteousness are in the Meadows of the Gardens; whatever they decide on they will have in the Providence of their Lord. It is that which is the great Grace.

Tafsir Jalalayn : You will see the wrongdoers, on the Day of Resurrection, apprehensive because of what they had earned, in this world, in the way of evil deeds, lest they be requited for these; and it, that is, the requital for these [deeds], will surely befall them, on the Day of Resurrection, inevitably; but those who believe and perform righteous deeds will be in the lushest Gardens, in other words, in the best of these [Gardens] in comparison with the other ones. They will have whatever they wish near their Lord; that is the great favour.

Tagalog : Makikita mo, O Muhammad, ang mga hindi naniwala sa Araw ng Muling Pagkabuhay na natatakot mula sa parusa ng Allâh dahil sa kanilang nagawa rito sa daigdig na masamang gawain, at ang parusa ay katiyakang mangyayari sa kanila at walang pag-aalinlangang ito ay malalasap nila. At ang mga yaong naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanya ay nasa mga hardin at sa mga kaharian na naroroon at sa anumang kaligayahan sa Kabilang-Buhay, at para sa kanila ang anumang kalugud-lugod sa kanilang mga sarili roon mula sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at ang pagkakaloob ng Allâh sa kanila ay kabilang sa Kanyang kagandahang-loob at parangal na hindi kayang isalarawan at hindi kayang arukin ng kaisipan kung gaano ang kadakilaan at pagiging lubos sa kaligayahan na walang pagmamaliw.

42:23
Hassanor Alapa : Gioto so pphanotholn o Allāh ko manga oripn Iyan a siran oto so miamaratiaya ago minggalbk sa manga pipia, na tharo anka (hay Mohammad) a da a phangnin ko rkano ron a 1421 sokay inonta bo so kanggiginawai sii ko kathotonganay, na sa taw a nggalbk sa mapia na omanan Ami skaniyan on sa mapia mataan a so Allāh na Paririla a Pananalamat

Muhsin Khan : That is (the Paradise) whereof Allah gives glad tidings to His slaves who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds. Say (O Muhammad SAW): "No reward do I ask of you for this except to be kind to me for my kinship with you." And whoever earns a good righteous deed, We shall give him an increase of good in respect thereof. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Ready to appreciate (the deeds of those who are obedient to Him).

Sahih International : It is that of which Allah gives good tidings to His servants who believe and do righteous deeds. Say, [O Muhammad], "I do not ask you for this message any payment [but] only good will through kinship." And whoever commits a good deed - We will increase for him good therein. Indeed, Allah is Forgiving and Appreciative.

Pickthall : This it is which Allah announceth unto His bondmen who believe and do good works. Say (O Muhammad, unto mankind): I ask of you no fee therefor, save lovingkindness among kinsfolk. And whoso scoreth a good deed We add unto its good for him. Lo! Allah is Forgiving, Responsive.

Yusuf Ali : That is (the Bounty) whereof Allah gives Glad Tidings to His Servants who believe and do righteous deeds. Say: "No reward do I ask of you for this except the love of those near of kin." And if any one earns any good, We shall give him an increase of good in respect thereof: for Allah is Oft-Forgiving, Most Ready to appreciate (service).

Shakir : That is of which Allah gives the good news to His servants, (to) those who believe and do good deeds. Say: I do not ask of you any reward for it but love for my near relatives; and whoever earns good, We give him more of good therein; surely Allah is Forgiving, Grateful.

Dr. Ghali : That (is) what Allah gives as good tidings to His bondmen who have believed and done deeds of righteousness. Say, "I do not ask of you a reward for it, except amity for kinship." And whoever scores (Literally: commits) a fair deed, We will give him increase of fairness (i.e., goodness) therein. Surely Allah is Ever-Forgiving, Ever-Thankful.

Tafsir Jalalayn : That is the good tidings (read yubshiru or yubashshiru, from bishāra, ‘good news’) which God gives to His servants who believe and perform righteous deeds. Say: ‘I do not ask of you any reward for it, for delivering the Message, except the affection for [my] kinsfolk (illā, ‘except’: this represents a discontinuous exception, in other words, ‘but I do ask of you that you show affection for my kinship [with you], which at the same time is your kinship’; for he [the Prophet] had kinship ties with all the subdivisions of the [tribe of] Quraysh). And whoever acquires a good deed, an act of obedience, We shall enhance for him its goodness, by multiplying [the reward for] it. Surely God is Forgiving, of sins, Appreciative, [even] of little [good], and so He multiplies it [manifold].

Tagalog : At itong isinalaysay sa inyo, O kayong mga tao, na kaligayahan at parangal sa Kabilang-Buhay ay magandang balita na ibinabalita ng Allâh sa Kanyang mga alipin na naniwala sa Kanya sa daigdig at sumunod sa Kanya. Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na nag-aalinlangan hinggil sa pagkagunaw ng daigdig mula sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh sa iyong sambayanan: Hindi ako humihingi mula sa inyong kayamanan bilang kapalit sa pag-anyaya ko sa inyo tungo sa katotohanan na dala-dala ko maliban na lamang kung pagkakalooban ninyo ako dahil sa ating relasyong magkakamag-anak at bilang pagpapatibay ng ating ugnayan sa pagitan ko at ninyo. Ang sinumang nakagawa ng kabutihan ay pararamihin Namin sa kanya ang gantimpala ng sampung doble papataas. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa mga kasalanan ng Kanyang alipin, na ‘Shakour’ – Ganap na Laging Handa na tanggapin ang inyong mga kabutihan at pagsunod sa Kanya.

42:24
Hassanor Alapa : Anta a ka ba iran giitharoa a miangantang koAllāh sa kabokhag na o kabayai o Allāh na tombokan Iyan so poso’ oka go phonasn o Allāh so batal ago thankdn Iyan so bnar sa nggolalan ko katharo Iyan, mataan a Skaniyan na gpa (plng) iyan so madadalm ko manga rarb

Muhsin Khan : Or say they: "He has invented a lie against Allah?" If Allah willed, He could have sealed your heart (so that you forget all that you know of the Quran). And Allah wipes out falsehood, and establishes the truth (Islam) by His Word (this Qur'an). Verily, He knows well what (the secrets) are in the breasts (of mankind).

Sahih International : Or do they say, "He has invented about Allah a lie"? But if Allah willed, He could seal over your heart. And Allah eliminates falsehood and establishes the truth by His words. Indeed, He is Knowing of that within the breasts.

Pickthall : Or say they: He hath invented a lie concerning Allah? If Allah willed, He could have sealed thy heart (against them). And Allah will wipe out the lie and will vindicate the truth by His words. Lo! He is Aware of what is hidden in the breasts (of men).

Yusuf Ali : What! Do they say, "He has forged a falsehood against Allah"? But if Allah willed, He could seal up thy heart. And Allah blots out Vanity, and proves the Truth by His Words. For He knows well the secrets of all hearts.

Shakir : Or do they say: He has forged a lie against Allah? But if Allah pleased, He would seal your heart; and Allah will blot out the falsehood and confirm the truth with His words; surely He is Cognizant of what is in the breasts.

Dr. Ghali : Or even do they say, "He has fabricated against Allah a lie?" Yet in case Allah (so) decides, He will seal your heart; and Allah erases untruth and truthfully (upholds) the Truth by His Words. Surely He is Ever-Knowing of the (inmost thoughts) within the breasts (Literally: what the breasts own).

Tafsir Jalalayn : Or (am here is like bal) do they say, ‘He has invented a lie against God?’, in ascribing the Qur’ān to God, exalted be He. For if God will, He can seal, He can fortify, your heart, with patience to endure the hurt they cause [you] by such sayings and otherwise — and God did this. And God will efface the falsehood, which they speak, and vindicate, confirm, the truth with His words, [the ones] revealed to His Prophet. Truly He is Knower of what is in the breasts, of what is in the hearts [of people].

Tagalog : O kanila bang sinasabi na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh Nag-imbento ba si Muhammad ng kasinungalingan laban sa Allâh , na kung kaya, ang dala-dala niyang binibigkas sa atin ay inimbento niya lamang sa kanyang sarili? Kung ginusto ng Allâh ay isasara Niya ang iyong puso, O Muhammad, kung ito ay iyong gagawin. At pinaglalaho ng Allâh ang kamalian at inaalisan Niya ng saysay, at pinatatatag Niya ang katotohanan sa Kanyang mga salita, na hindi napapalitan at hindi nababago, at sa Kanyang Totoong Pangako na hindi nasisira, katiyakang ang Allâh , Siya ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa niloloob ng mga puso ng Kanyang mga alipin at walang anuman ang naililihim sa Kanya.

42:25

Hassanor Alapa : Go Skaniyan so ptharima ko tawbat a phoon ko manga oripn Iyan, ago phrila ko manga dosa ago katawan Iyan so nganin a gii niyo nggalbkn.

Muhsin Khan : And He it is Who accepts repentance from His slaves, and forgives sins, and He knows what you do.

Sahih International : And it is He who accepts repentance from his servants and pardons misdeeds, and He knows what you do.

Pickthall : And He it is Who accepteth repentance from His bondmen, and pardoneth the evil deeds, and knoweth what ye do,

Yusuf Ali : He is the One that accepts repentance from His Servants and forgives sins: and He knows all that ye do.

Shakir : And He it is Who accepts repentance from His servants and pardons the evil deeds and He knows what you do;

Dr. Ghali : And He is (The One) Who accepts repentance for His bondmen, and shows clemency towards odious deeds, and knows whatever you perform.

Tafsir Jalalayn : And He it is Who accepts repentance from His servants, and pardons evil deeds, those from which repentance has been made, and knows what they do (yaf‘alūna, may also be read taf‘alūna, ‘you do’).

Tagalog : At ang Allâh ay Siyang tumatanggap ng pagsisisi ng Kanyang mga alipin kapag sila ay nagbalik-loob sa paniniwala sa Kanyang Kaisahan at pagsunod sa Kanya, at pinatatawad Niya ang mga kasalanan, at batid Niya kung ano ang inyong ginagawa mabuti man o masama, na walang anuman ang naililihim sa Kanya at ayon dito kayo ay tutumbasan.

42:26
Hassanor Alapa : Go tharimaan Iyan so (pangni) o siran oto a miamaratiaya ago minggalbk sa manga pipia ago pagomanan Iyan 1422 siran ko pd ko kalbihan Iyan, na so manga kafir na adn a bagian iran a siksa a mabasng

Muhsin Khan : And He answers (the invocation of) those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, and gives them increase of His Bounty. And as for the disbelievers, theirs will be a severe torment.

Sahih International : And He answers [the supplication of] those who have believed and done righteous deeds and increases [for] them from His bounty. But the disbelievers will have a severe punishment.

Pickthall : And accepteth those who do good works, and giveth increase unto them of His bounty. And as for disbelievers, theirs will be an awful doom.

Yusuf Ali : And He listens to those who believe and do deeds of righteousness, and gives them increase of His Bounty: but for the Unbelievers their is a terrible Penalty.

Shakir : And He answers those who believe and do good deeds, and gives them more out of His grace; and (as for) the unbelievers, they shall have a severe punishment.

Dr. Ghali : And He responds (to) the ones who have believed and done deeds of righteousness, and He gives them increase of His Grace. And the disbelievers will have a strict torment.

Tafsir Jalalayn : And He answers those who believe and perform righteous deeds, He grants them what they ask for, and He enhances them of His bounty. And as for the disbelievers, for them there will be a severe chastisement.

Tagalog : At tinatanggap ng mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo para sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang anumang pag-anyaya sa kanila na sila ay nagpapasailalim sa Kanya, at dinaragdagan sila mula sa Kanyang kagandahang-loob ng patnubay at doble-dobleng gantimpala. At ang mga hindi naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo ay para sa kanila sa Kabilang-Buhay ang masidhing kaparusahan.

42:27
Hassanor Alapa : Opama o kayata o Allāh so rizki ko manga oripn Iyan na disomala a mamaba siran 1423 ko lopa, ogaid na pphakatoron sa dianka a khabayaan Iyan mataan a Skaniyan ko manga oripn Iyan na Gomgpa a Tomitikay

Muhsin Khan : And if Allah were to enlarge the provision for His slaves, they would surely rebel in the earth, but He sends down by measure as He wills. Verily! He is in respect of His slaves, the Well-Aware, the All-Seer (of things that benefit them).

Sahih International : And if Allah had extended [excessively] provision for His servants, they would have committed tyranny throughout the earth. But He sends [it] down in an amount which He wills. Indeed He is, of His servants, Acquainted and Seeing.

Pickthall : And if Allah were to enlarge the provision for His slaves they would surely rebel in the earth, but He sendeth down by measure as He willeth. Lo! He is Informed, a Seer of His bondmen.

Yusuf Ali : If Allah were to enlarge the provision for His Servants, they would indeed transgress beyond all bounds through the earth; but he sends (it) down in due measure as He pleases. For He is with His Servants Well-acquainted, Watchful.

Shakir : And if Allah should amplify the provision for His servants they would certainly revolt in the earth; but He sends it down according to a measure as He pleases; surely He is Aware of, Seeing, His servants.

Dr. Ghali : And if Allah were to outspread the provision for His bondmen, they would indeed be inequitable in the earth; but He sends down in a determined (estimate) whatever He decides; surely He is Ever-Cognizant, Ever-Beholding His bondmen.

Tafsir Jalalayn : For were God to extend His provision to His servants, [to] all of them, they would, all of them, surely become covetous, in other words, they would become tyrants, in the earth; but He sends down (read yunzilu or yunazzilu) of provisions, in the measure that He will, thus extending it for some of His servants to the exclusion of others — and from [such] extending [of provision to some] emerges tyranny. Surely He is Aware, Seer of His servants.

Tagalog : At kung ginawa lamang ng Allâh na madali ang kabuhayan para sa Kanyang mga alipin at niluwagan ito sa kanila, ay maghihimagsik sila sa kalupaan sa pamamagitan ng pagsagawa ng kasamaan at pagmamataas, magmamalabis ang iba sa kanila laban sa iba, subali’t ang Allâh ay ibinababa Niya ang kanilang kabuhayan ayon sa kung ano ang nais Niya na sapat lamang para sa kanila. Katiyakan, Siya ay ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan at Napakahusay sa anumang ikabubuti ng Kanyang mga alipin, na ‘Baseer’ – Ganap na Tagapagmasid sa Kanyang pangangasiwa sa kanilang mga kalagayan.

42:28

Hassanor Alapa : Go Skaniyan so pphakatoronn Iyan so oran ko oriyan o kadai kiran sa panginam (ko limo Iyan) ago pphakalankapn Iyan so limo Iyan a Skaniyan so Dokapila a Babantogn

Muhsin Khan : And He it is Who sends down the rain after they have despaired, and spreads abroad His Mercy. And He is the Wali (Helper, Supporter, Protector, etc.), Worthy of all Praise.

Sahih International : And it is He who sends down the rain after they had despaired and spreads His mercy. And He is the Protector, the Praiseworthy.

Pickthall : And He it is Who sendeth down the saving rain after they have despaired, and spreadeth out His mercy. He is the Protecting Friend, the Praiseworthy.

Yusuf Ali : He is the One that sends down rain (even) after (men) have given up all hope, and scatters His Mercy (far and wide). And He is the Protector, Worthy of all Praise.

Shakir : And He it is Who sends down the rain after they have despaired, and He unfolds His mercy; and He is the Guardian, the Praised One.

Dr. Ghali : And He is The (One) Who keeps sending down the succoring (rain) even after they have become despondent, and He spreads His mercy; and He is The Ever-Patronizing, The Ever-Praiseworthy.

Tafsir Jalalayn : And He it is Who sends down the [saving] rain after they have despaired, [after] they have given up hope of its being sent down, and unfolds His mercy, He extends His rain, and He is the [true] Patron, the Benevolent towards believers, the Praised, by them.

Tagalog : At ang Allâh ay Bukod-Tanging nagbababa ng ulan mula sa kalangitan, pinagkakalooban sila ng tubig-ulan pagkatapos nilang mawalan ng pag-asa na ito ay bababa sa kanila, at ipinamamahagi Niya ang Kanyang Awa sa Kanyang mga nilikha at pinararating Niya sa kanila ang Kanyang Biyaya, na Siya ay ‘Al-Walee’ – Tagapangalaga na inaalagaan Niya ang Kanyang alipin sa pamamagitan ng Kanyang Kagandahang-loob at Kabutihan, na Siya ay ‘Al-Hameed’ – ang Karapat-dapat ng lahat ng papuri na pinupuri sa lahat ng pagkakataon dahil sa Kanyang pangangalaga at pangangasiwa.

42:29
Hassanor Alapa : Go pd ko manga tanda Iyan so kiaadna ko manga langit ago so lopa ago so inipayapat Iyan on a pd sa baraniawa a pndola, a Skaniyan ko katimoa kiran amay ka kabayaan Iyan na Gaos Iyan

Muhsin Khan : And among His Ayat (proofs, evidences, lessons, signs, etc.) is the creation of the heavens and the earth, and whatever moving (living) creatures He has dispersed in them both. And He is All-Potent over their assembling (i.e. resurrecting them on the Day of Resurrection after their death, and dispersion of their bodies) whenever He will.

Sahih International : And of his signs is the creation of the heavens and earth and what He has dispersed throughout them of creatures. And He, for gathering them when He wills, is competent.

Pickthall : And of His portents is the creation of the heaven and the earth, and of whatever beasts He hath dispersed therein. And He is Able to gather them when He will.

Yusuf Ali : And among His Signs is the creation of the heavens and the earth, and the living creatures that He has scattered through them: and He has power to gather them together when He wills.

Shakir : And one of His signs is the creation of the heavens and the earth and what He has spread forth in both of them of living beings; and when He pleases He is all-powerful to gather them together.

Dr. Ghali : And of His signs is the creation of the heavens and the earth and of whatever kinds of beast He has disseminated in them, and He is The Ever-Determiner of gathering them when He decides.

Tafsir Jalalayn : And of His signs is the creation of the heavens and the earth and, the creation of, whatever He has scattered, [whatever] He has divided and spread, in them in the way of creatures (dābba: this denotes all those [creatures] which tread [yadubbu] upon the earth, whether human beings or otherwise). And He is able to bring them together, for the Gathering, whenever He will (rational beings as opposed to others predominate in the [suffixed] pronoun [-him of jam‘ihim, ‘to bring them together’]).

Tagalog : At kabilang sa Kanyang mga palatandaan na nagpapatunay sa Kanyang Kadakilaan, Kapangyarihan, at Kaharian, ay nilikha Niya ang mga kalangitan at kalupaan nang walang pinaggayahan, at ganoon din ang anuman na mga nakakalat sa dalawang bagay na ito na iba’t ibang gumagapang na may buhay, Siya ay ‘Qadeer’ – Ganap na May Kakayahan na tipunin ang Kanyang nilikha pagkatapos ng kanilang kamatayan sa Araw ng Pagtitipun-tipon kapag ito ay Kanyang ninais, na walang anumang bagay na Kanyang ninais nang hindi Niya makakayanan.

42:30

Hassanor Alapa : Go so nganin a phakasogat rkano a pd sa phakasogat (a tioba) na sabap ko siokat o manga lima 1424 niyo ago phnapi sa madakl 1425

Muhsin Khan : And whatever of misfortune befalls you, it is because of what your hands have earned. And He pardons much. (See the Quran Verse 35:45).

Sahih International : And whatever strikes you of disaster - it is for what your hands have earned; but He pardons much.

Pickthall : Whatever of misfortune striketh you, it is what your right hands have earned. And He forgiveth much.

Yusuf Ali : Whatever misfortune happens to you, is because on the things your hands have wrought, and for many (of them) He grants forgiveness.

Shakir : And whatever affliction befalls you, it is on account of what your hands have wrought, and (yet) He pardons most (of your faults).

Dr. Ghali : And whatever affliction afflicts you, then it is for what your hands have earned; and He is Clement towards much.

Tafsir Jalalayn : And whatever affliction, [whatever] misfortune or hardship, may befall you — [this is] an address to the believers — is on account of what your [own] hands have earned, that is to say, [for] the sins that you have committed — the use of ‘hands’ to express this is because most actions are effected by them. And He pardons much, of these [sins] and does not requite them, for God’s kindness is greater than that He should [for example] double the requital in the Hereafter; as for those who do not commit [grave] sins, then what befalls them in this world [of hardship] raises their degree in the [reward of the] Hereafter.

Tagalog : At ang anumang nangyari sa inyo, O kayong mga tao, na sakuna sa inyong ‘Deen’ at sa inyong makamundong buhay ay dahil sa inyong nagawang mga kasalanan at kamalian, at pinatatawad sa inyo ng Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang karamihan sa inyong mga kasalanan at hindi Niya kayo pinarurusahan.

42:31

Hassanor Alapa : Go di kano phamakakowa sa bagr ko lopa go da a rk iyo a salakaw ko Allāh a pd sa dokapila ago da pn a tabanga.

Muhsin Khan : And you cannot escape from Allah (i.e. His Punishment) in the earth, and besides Allah you have neither any Wali (guardian or a protector) nor any helper.

Sahih International : And you will not cause failure [to Allah ] upon the earth. And you have not besides Allah any protector or helper.

Pickthall : Ye cannot escape in the earth, for beside Allah ye have no protecting friend nor any helper.

Yusuf Ali : Nor can ye frustrate (aught), (fleeing) through the earth; nor have ye, besides Allah, any one to protect or to help.

Shakir : And you cannot escape in the earth, and you shall not have a guardian or a helper besides Allah.

Dr. Ghali : And in no way can you even be defiant in the earth; and, apart from Allah, in no way do you have any constant patron or any ready vindicator.

Tafsir Jalalayn : And you, O idolaters, cannot escape, from God, by fleeing, on earth, and thus elude Him, and, besides God, that is to say, other than Him, you have neither protector nor helper, to ward off His chastisement from you.

Tagalog : At wala kayong kakayahan, O kayong mga tao, na gapiin ang kapangayarihan ng Allâh sa inyo, at hindi kayo makaliligtas, at walang sinumang tagapangalaga na mangangalaga sa inyo bukod sa Allâh , na ipinararating Niya sa inyo ang anuman na inyong pangangailangan at wala kayong sinuman na makatutulong na ililigtas kayo sa anumang kapahamakan bukod sa Kanya.

42:32

Hassanor Alapa : Go pd ko manga tanda Iyan so manga kapal a phladlad ko ragat a datar o manga palaw

Muhsin Khan : And among His Signs are the ships, in the sea, like mountains.

Sahih International : And of His signs are the ships in the sea, like mountains.

Pickthall : And of His portents are the ships, like banners on the sea;

Yusuf Ali : And among His Signs are the ships, smooth-running through the ocean, (tall) as mountains.

Shakir : And among His signs are the ships in the sea like mountains.

Dr. Ghali : And of His signs are the running (ships) in the sea like landmarks;

Tafsir Jalalayn : And of His signs are the ships [that run] on the sea [appearing] like landmarks, like mountains, in terms of their magnitude.

Tagalog : At kabilang sa Kanyang mga palatandaan na nagpapatunay ng Kanyang malinaw na kapangyarihan at pangunguntrol ay ang mga malalaking sasakyang pandagat na kasinlaki ng bundok na lumalayag sa karagatan.

42:33

Hassanor Alapa : A o kabayai Niyan na pakarnkn Iyan so sagozob o ndo’ na matatap siran a manga kapal a tomatarg ko liawaw o ragat, mataan a kadadalman oto sa manga tanda a rk o manga barasabar a manga papasang i kapanalamat

Muhsin Khan : If He wills, He causes the wind to cease, then they would become motionless on the back (of the sea). Verily, in this are signs for everyone patient and grateful.

Sahih International : If He willed, He could still the wind, and they would remain motionless on its surface. Indeed in that are signs for everyone patient and grateful.

Pickthall : If He will He calmeth the wind so that they keep still upon its surface - Lo! herein verily are signs for every steadfast grateful (heart). -

Yusuf Ali : If it be His Will He can still the Wind: then would they become motionless on the back of the (ocean). Verily in this are Signs for everyone who patiently perseveres and is grateful.

Shakir : If He pleases, He causes the wind to become still so that they lie motionless on its back; most surely there are signs in this for every patient, grateful one,

Dr. Ghali : In case He (so) decides, He quiets the wind, (and) so they linger on motionless on its surface. Surely in that are indeed signs for every (man) most patient, constantly thankful.

Tafsir Jalalayn : If He will, He stills the wind, whereat they remain, they become, motionless, fixed, not moving, on its surface. Surely in that there are signs for every steadfast, grateful [servant] — this is the believer, who is steadfast during hardship and grateful in [times of] comfort.

Tagalog : At kung nanaisin ng Allâh na Siyang nagpapalayag ng mga sasakyang dagat na ito sa karagatan na patigilin ang hangin ay mananatili ito na nakatigil sa ibabaw ng karagatan at hindi lalayag.

Katiyakan, sa paglayag nitong mga sasakyang pandagat at ang pagtigil nito sa karagatan bilang kapangyarihan ng Allâh ay mga paalaala at mga malilinaw na katibayan sa kapangyarihan ng Allâh sa sinumang mapagtiis sa pagsunod sa Allâh , at nagpapasalamat sa Kanyang mga biyaya at kagandahang-loob.

42:34

Hassanor Alapa : Odi na igald Iyan siran sabap ko pizokat iran ago phnapi sa madakl

Muhsin Khan : Or He may destroy them (by drowning) because of that which their (people) have earned. And He pardons much.

Sahih International : Or He could destroy them for what they earned; but He pardons much.

Pickthall : Or He causeth them to perish on account of that which they have earned - And He forgiveth much -

Yusuf Ali : Or He can cause them to perish because of the (evil) which (the men) have earned; but much doth He forgive.

Shakir : Or He may make them founder for what they have earned, and (even then) pardon most;

Dr. Ghali : Or He wrecks them for what they have earned; and He is Clement towards much.

Tafsir Jalalayn : Or He wrecks them (yūbiqhunna, a supplement to yuskin, ‘He stills’), that is to say, [or] He sinks them, including their passengers, by sending violent winds [upon them], because of what they, that is, the passengers of these [ships], have earned, of sins. And He pardons much, of such [sin] and does not cause those who have sinned to drown.

Tagalog : O di kaya ay wawasakin Niya ang mga sasakyang pandagat na ito sa pamamagitan ng paglubog nito dahil sa mga kasalanan ng mga nakasakay dito, at pinatatawad Niya pa rin ang maraming mga kasalanan at hindi na Niya pinarurusahan.

42:35

Hassanor Alapa : Go katawan o siran oto a gii siran mamawal sii ko manga tanda Ami a da a bagian iran a pd sa kapakalidas (ko siksa)

Muhsin Khan : And those who dispute (polytheists, etc. with Our Messenger Muhammad SAW) as regards Our Ayat (proofs, signs, verses, etc. of Islamic Monotheism) may know that there is no place of refuge for them (from Allah's punishment).

Sahih International : And [that is so] those who dispute concerning Our signs may know that for them there is no place of escape.

Pickthall : And that those who argue concerning Our revelations may know they have no refuge.

Yusuf Ali : But let those know, who dispute about Our Signs, that there is for them no way of escape.

Shakir : And (that) those who dispute about Our communications may know; there is no place of refuge for them.

Dr. Ghali : And that the ones who dispute concerning Our signs would know that in no way can they have any evasion.

Tafsir Jalalayn : And that those who dispute concerning Our signs may know (read [indicative] wa-ya‘lamu, ‘and [they] know’, beginning a new sentence; or [subjunctive] wa-ya‘lama, ‘and that [they] may know’, as a supplement to an implicit reason, in other words: ‘He drowns them in order to exact vengeance against them and so that they may know that …’) they have no refuge, no escape from the chastisement (the negation represents two direct objects of [the verb] ya‘lamu [or ya‘lama], ‘[they] know’; the negation is also a comment on the [implied] action [of ‘escaping’]).

Tagalog : At upang mabatid ng mga nakikipagtalo sa kamalian hinggil sa mga palatandaan na nagpapatunay ng Kaisahan ng Allâh na wala silang kaligtasan at wala silang tatakasan mula sa parusa ng Allâh , kapag sila ay pinarusahan dahil sa kanilang mga kasalanan at di paniniwala sa Kanya.

42:36
Hassanor Alapa : So nganin a inibgay rkano a pd sa shayi na kasawit ko kaoyagoyag ko doniya, na so nganin a 1426 matatago ko Allāh na aya mapia ago lbi a tatap a rk o siran oto a miamaratiaya ago sii ko Kadnan iran na gii siran on zarakan.

Muhsin Khan : So whatever you have been given is but a passing enjoyment for this worldly life, but that which is with Allah (Paradise) is better and more lasting for those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and put their trust in their Lord (concerning all of their affairs).

Sahih International : So whatever thing you have been given - it is but [for] enjoyment of the worldly life. But what is with Allah is better and more lasting for those who have believed and upon their Lord rely

Pickthall : Now whatever ye have been given is but a passing comfort for the life of the world, and that which Allah hath is better and more lasting for those who believe and put their trust in their Lord,

Yusuf Ali : Whatever ye are given (here) is (but) a convenience of this life: but that which is with Allah is better and more lasting: (it is) for those who believe and put their trust in their Lord:

Shakir : So whatever thing you are given, that is only a provision of this world's life, and what is with Allah is better and more lasting for those who believe and rely on their Lord.

Dr. Ghali : So, whatever thing has been brought to you is the enjoyment of the present life; (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) and what is in the Providence of Allah is more charitable (i.e., better) and more enduring for the ones who have believed and put their trust in their Lord,

Tafsir Jalalayn : So whatever you — [this is] an address is to believers and others — have been given, of the luxuries of this world, is [but] the enjoyment of the life of this world, enjoyed for the duration of it but then perishes. But what is with God, of reward, is better and more lasting for those who believe and put their trust in their Lord (li’lladhīna āmanū wa-‘alā rabbihim yatawakkalūna, is supplemented by [the following clause]),

Tagalog : At anuman ang ipinagkaloob sa inyo, O kayong mga tao, na kayamanan o di kaya ay mga anak at iba pa ay kabilang sa kasiyahan ng buhay sa daigdig, na panandalian lamang, subali’t ang anumang nasa Allâh na walang hanggang kaligayahan sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) ay mas mabuti at nananatili magpasawalang-hanggan para sa mga yaong naniwala sa Allâh at sa Kanyang mga Sugo at sa mga yaong ipinaubaya nila ang kanilang mga sarili sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha.

42:37

Hassanor Alapa : Go so siran oto a pphananggilaan iran so manga ala a dosa ago so piakasisingay ago igira kiararangitan siran na pphakarila siran

Muhsin Khan : And those who avoid the greater sins, and Al-Fawahish (illegal sexual intercourse, etc.), and when they are angry, they forgive

Sahih International : And those who avoid the major sins and immoralities, and when they are angry, they forgive,

Pickthall : And those who shun the worst of sins and indecencies and, when they are wroth, forgive,

Yusuf Ali : Those who avoid the greater crimes and shameful deeds, and, when they are angry even then forgive;

Shakir : And those who. shun the great sins and indecencies, and whenever they are angry they forgive.

Dr. Ghali : And the ones who avoid the great (kinds) of vice and obscenities, and when they are angry, it is they (who) forgive.

Tafsir Jalalayn : and those who avoid grave sins and indecencies, those [acts] that require [the implementing of] the prescribed legal punishments (hudūd) ([the supplement above is] an example of supplementing the part to the whole) and [who], when they are angry, forgive, they let it pass;

Tagalog : At ang mga yaong iniiwasan ang mga malalaking kasalanan na ipinagbabawal ng Allâh sa kanila at ang anumang mga kahalayan, kasuklam-suklan na iba’t ibang kasalanan, at kapag sila ay nagalit sa sinumang nakagawa sa kanila ng masama ay pinatatawad nila ang nakagawa ng masama sa kanila, at hindi na nila ginagantihan o pinarurusahan; dahil sa kanilang paghahangad sa gantimpala ng Allâh at Kanyang kapatawaran, at ito ay kabilang sa mga mabubuting pag-uugali.

42:38

Hassanor Alapa : Go so siran oto a tomiarima (somimbag) siran ko Kadnan iran ago initindg iran so sambayang ago aya btad iran na so giikapmo-mosawira ko ltlt iran ago so pd ko nganin a inirizkhi Ami kiran na gii ran gaston 1427

Muhsin Khan : And those who answer the Call of their Lord [i.e. to believe that He is the only One Lord (Allah), and to worship none but Him Alone], and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and who (conduct) their affairs by mutual consultation, and who spend of what We have bestowed on them;

Sahih International : And those who have responded to their lord and established prayer and whose affair is [determined by] consultation among themselves, and from what We have provided them, they spend.

Pickthall : And those who answer the call of their Lord and establish worship, and whose affairs are a matter of counsel, and who spend of what We have bestowed on them,

Yusuf Ali : Those who hearken to their Lord, and establish regular Prayer; who (conduct) their affairs by mutual Consultation; who spend out of what We bestow on them for Sustenance;

Shakir : And those who respond to their Lord and keep up prayer, and their rule is to take counsel among themselves, and who spend out of what We have given them.

Dr. Ghali : And the ones who have responded to their Lord, and kept up the prayer, and their command is counsel between them, and they expend of what We have provided them.

Tafsir Jalalayn : and those who answer their Lord, [those who] respond to what He has summoned them in the way of affirming His Oneness and worship [of Him], and observe prayer, maintaining it regularly, and whose courses of action, those [courses of action] that seem good to them, are [a matter of] counsel between them, in which they consult one another and do not act hastily, and who, of what We have bestowed on them, expend, in obedience to God — such mentioned [individuals] constitute one category;

Tagalog : At ang mga yaong sinunod nila ang kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha noong sila ay inanyayahan tungo sa Kanyang Kaisahan at pagsunod sa Kanya, at isinagawa nila ang obligadong pagsa-‘Salâh’ sa tamang kaparaanan at itinakdang oras para rito, at kapag nais nila ang isang bagay ay nagsasanggunian sila sa isa’t isa, at mula sa anumang ipinagkaloob sa kanila na mga kayamanan ay nagbibigay sila bilang kawanggawa sa Daan ng Allâh , at ibinibigay nila ang anumang ipinag-utos sa kanila na karapatan ng mga may karapatan nito na obligadong kawanggawa at paggasta at sa iba pang pamamaraan na pinagkakagastahan.

42:39

Hassanor Alapa : Go so siran oto a igira miasogat siran o kapamaba na pphakadaag siran

Muhsin Khan : And those who, when an oppressive wrong is done to them, they take revenge.

Sahih International : And those who, when tyranny strikes them, they defend themselves,

Pickthall : And those who, when great wrong is done to them, defend themselves,

Yusuf Ali : And those who, when an oppressive wrong is inflicted on them, (are not cowed but) help and defend themselves.

Shakir : And those who, when great wrong afflicts them, defend themselves.

Dr. Ghali : And the ones who, when inequity afflicts them, are they (who) vindicate themselves.

Tafsir Jalalayn : and those who, when they suffer aggression, injustice, defend themselves — these are another category — that is to say, they retaliate against those who wrong them in the same manner in which the latter wronged them, as God, exalted be He, says:

Tagalog : At ang mga yaong kapag sila ay inapi at nananalo sila laban sa mga nang-api sa kanila ay hindi sila lumalampas sa kanilang karapatan, at kapag sila ay nagtiis, ang kapalit ng kanilang pagtitiiis ay higit na mabuti at masaganang gantimpala.

42:40

Hassanor Alapa : Aya balas o marata na so marata a datar iyan, na sa taw a nomapi ago mompia na so balas iyan na sii ko Allāh, mataan a Skaniyan na di Niyan khabayaan so manga salimbot a pananakoto 1428

Muhsin Khan : The recompense for an evil is an evil like thereof, but whoever forgives and makes reconciliation, his reward is due from Allah. Verily, He likes not the Zalimun (oppressors, polytheists, and wrong-doers, etc.).

Sahih International : And the retribution for an evil act is an evil one like it, but whoever pardons and makes reconciliation - his reward is [due] from Allah . Indeed, He does not like wrongdoers.

Pickthall : The guerdon of an ill-deed isan ill the like thereof. But whosoever pardoneth and amendeth, his wage is the affair of Allah. Lo! He loveth not wrong-doers.

Yusuf Ali : The recompense for an injury is an injury equal thereto (in degree): but if a person forgives and makes reconciliation, his reward is due from Allah: for (Allah) loveth not those who do wrong.

Shakir : And the recompense of evil is punishment like it, but whoever forgives and amends, he shall have his reward from Allah; surely He does not love the unjust.

Dr. Ghali : And the recompense of an odious deed is an odious deed the like of it; yet whoever is clement and acts righteously, then his reward is up to Allah. Surely He does not love the unjust.

Tafsir Jalalayn : For the requital of an evil deed is an evil deed like it: the latter is [also] referred to as ‘an evil deed’ because in [outward] form it resembles the former; this is evident in what concerns retaliation for wounds. Some [scholars] say that even if another were to say, ‘May God disgrace you!’, then one should respond [equally] with, ‘May God disgrace you!’. But whoever pardons, his wrongdoer, and reconciles, the amity between himself and the one pardoned, his reward will be with God, that is to say, God will give him his reward without doubt. Truly He does not like wrongdoers, that is, those who initiate acts of wrongdoing and so merit His punishment.

Tagalog : At ang kabayaran ng masamang gawain ay parusa na katumbas din lamang ng kanyang nagawa na walang karagdagan, subali’t ang sinumang mapagpatawad sa sinumang nakagawa ng kasalanan sa kanya at hindi na niya pinarusahan, at isinaayos na lamang niya ang magandang ugnayan sa pagitan niya at sa sinuman na kanyang pinatawad bilang paghahangad ng kanyang pakikipagharap sa Mukha ng Allâh, ay ang gantimpala ng kanyang pagpapatawad ay nasa Allâh. Katiyakan, ang Allâh ay hindi nagmamahal sa mga masasama na sila ay ang mga yaong gumawa ng pagmamalabis at kalupitan sa mga tao.

42:41

Hassanor Alapa : Go sa taw a makadaag ko oriyan o kialalima on na siran oto na da a patoray kran a okit (a kasiksa)

Muhsin Khan : And indeed whosoever takes revenge after he has suffered wrong, for such there is no way (of blame) against them.

Sahih International : And whoever avenges himself after having been wronged - those have not upon them any cause [for blame].

Pickthall : And whoso defendeth himself after he hath suffered wrong - for such, there is no way (of blame) against them.

Yusuf Ali : But indeed if any do help and defend themselves after a wrong (done) to them, against such there is no cause of blame.

Shakir : And whoever defends himself after his being oppressed, these it is against whom there is no way (to blame).

Dr. Ghali : And indeed whoever vindicates himself after an injustice (has been done to him) against those, then in no way is there any way (for blaming) them (i.e., there is no blame on those who vindicate themselves).

Tafsir Jalalayn : And whoever defends himself after he has been wronged, that is to say, after the wrongdoer has wronged him — for such, there will be no course [of action] against them, no blame [on them].

Tagalog : At sinuman ang kumuha ng karapatan laban sa nang-api sa kanya pagkatapos siyang apihin, siya ay walang pagkakasala.

42:42
Hassanor Alapa : Mataan a so okit (a siksa) na pnggolalan ko siran oto a phlalimn iran so manga taw ago pphamaba siran ko lopa sa da a kabnar iran, siran oto na adn a bagian iran a siksa a masakit

Muhsin Khan : The way (of blame) is only against those who oppress men and wrongly rebel in the earth, for such there will be a painful torment.

Sahih International : The cause is only against the ones who wrong the people and tyrannize upon the earth without right. Those will have a painful punishment.

Pickthall : The way (of blame) is only against those who oppress mankind, and wrongfully rebel in the earth. For such there is a painful doom.

Yusuf Ali : The blame is only against those who oppress men and wrong-doing and insolently transgress beyond bounds through the land, defying right and justice: for such there will be a penalty grievous.

Shakir : The way (to blame) is only against those who oppress men and revolt in the earth unjustly; these shall have a painful punishment.

Dr. Ghali : Surely the way (of blame) is only against the ones who do injustice to mankind and act inequitably in the earth untruthfully; (Literally: with other than the Truth) those will have a painful torment.

Tafsir Jalalayn : A course [of action] is only [open] against those who wrong people and seek [to commit], [who] commit, in the earth what is not right, [what are] acts of disobedience. For such there will be a painful chastisement.

Tagalog : Sapagka’t ang pinarurusahan lamang ay yaong mga nagmamalabis na gumawa ng kasamaan sa mga tao, na lumalampas sila sa mga hangganan na ipinahintulot sa kanila ng Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha tungo sa bagay na walang kapahintulutan sa kanila at namiminsala sila sa kalupaan nang hindi makatarungan, para sa kanila sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang masidhing kaparusahan.

42:43

Hassanor Alapa : Go sa taw a zabar ago romila na mataan a gioto na pd ko maththkhs a manga btad 1429

Muhsin Khan : And verily, whosoever shows patience and forgives that would truly be from the things recommended by Allah.

Sahih International : And whoever is patient and forgives - indeed, that is of the matters [requiring] determination.

Pickthall : And verily whoso is patient and forgiveth - lo! that, verily, is (of) the steadfast heart of things.

Yusuf Ali : But indeed if any show patience and forgive, that would truly be an exercise of courageous will and resolution in the conduct of affairs.

Shakir : And whoever is patient and forgiving, these most surely are actions due to courage.

Dr. Ghali : And indeed he who (endures) patiently and forgives, surely that is indeed (an act of true) resolve concerning His Commands.

Tafsir Jalalayn : But verily he who is patient, and defend himself [by retaliating], and forgives, excuses [the wrong done to him] — surely that, patience and excusing, is [true] constancy in [such] affairs, that is to say, it is one of those [courses of action] for which one must have firm resolve, meaning those which are required [of the believer] by [God’s] Law.

Tagalog : At sinuman ang nagtiis sa masamang ginawa sa kanya at pinagtakpan na lamang niya’t pinatawad, katiyakan, ito ay kabilang sa mga dakilang gawain na pinasasalamatan at pinupuri ang gumagawa nito dahil sa ito ay ipinag-utos, at nagtakda ang Allâh para rito ng masaganang gantimpala at papuri.

42:44
Hassanor Alapa : Sa taw a dadagn o Allāh na da a kipantag iyan a pd sa dokapila ko oriyan Iyan, go khailay nka so manga pananakoto gowani a kabantayan iran so siksa a giiran matharo a ba adn sii ko kapakandod (ko doniya) i okit?

Muhsin Khan : And whomsoever Allah sends astray, for him there is no Wali (protector) after Him. And you will see the Zalimun (polytheists, wrong-doers, oppressors, etc.) when they behold the torment, they will say: "Is there any way of return (to the world)?"

Sahih International : And he whom Allah sends astray - for him there is no protector beyond Him. And you will see the wrongdoers, when they see the punishment, saying, "Is there for return [to the former world] any way?"

Pickthall : He whom Allah sendeth astray, for him there is no protecting friend after Him. And thou (Muhammad) wilt see the evil-doers when they see the doom, (how) they say: Is there any way of return?

Yusuf Ali : For any whom Allah leaves astray, there is no protector thereafter. And thou wilt see the Wrong-doers, when in sight of the Penalty, Say: "Is there any way (to effect) a return?"

Shakir : And whomsoever Allah makes err, he has no guardian after Him; and you shall see the unjust, when they see the punishment, saying: Is there any way to return?

Dr. Ghali : And whomever Allah leads into error, in no way (can) he have any patron even after Him; and you will see the unjust ones, as soon as they see the torment, saying, "Is there any way of turning back?"

Tafsir Jalalayn : And whomever God leads astray has no protector after Him, that is to say, none to take charge of guiding him after God has led him astray. And you will see the wrongdoers, when they sight the chastisement, saying, ‘Is there any way, any route [by which], to return?’, to this world.

Tagalog : At ang sinuman ang iniligaw ng Allâh mula sa patnubay dahil sa kanyang kasamaan ay wala na siyang makatatagpong tutulong na aakay sa kanya tungo sa daan ng patnubay. At makikita mo, O Muhammad, ang mga hindi naniwala sa Allâh a Kabilang-Buhay, sa oras makikita nila ang kaparusahan, kanilang sasabihin sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha: Mayroon pa ba kaming kaparaanan tungo sa pagbabalik sa daigdig; upang maisakatuparan namin ang pagsunod sa iyo? Subali’t wala nang tutugon sa kanila.

42:45Hassanor Alapa : Go khailay nka siran a ipzombo siran on a khikaalk siran ko kapakadadapanas sa phagilay siran sa kasiri a masoln na tharoon o siran oto a miamaratiaya a aya miangalalapis na so siran oto a liapis iran so manga ginawa iran ago so manga pamiliya iran ko alongan a Qiyāmah, tanodan a so manga panama-koto na madadalm siran sa siksa a domarkt (tatap)

Muhsin Khan : And you will see them brought forward to it (Hell) made humble by disgrace , (and) looking with stealthy glance. And those who believe will say: "Verily, the losers are they who lose themselves and their families on the Day of Resurrection. Verily, the Zalimun [i.e. Al-Kafirun (disbelievers in Allah, in His Oneness and in His Messenger SAW , polytheists, wrong-doers, etc.)] will be in a lasting torment.

Sahih International : And you will see them being exposed to the Fire, humbled from humiliation, looking from [behind] a covert glance. And those who had believed will say, "Indeed, the [true] losers are the ones who lost themselves and their families on the Day of Resurrection. Unquestionably, the wrongdoers are in an enduring punishment."

Pickthall : And thou wilt see them exposed to (the Fire), made humble by disgrace, and looking with veiled eyes. And those who believe will say: Lo! the (eternal) losers are they who lose themselves and their housefolk on the Day of Resurrection. Lo! are not the wrong-doers in perpetual torment?

Yusuf Ali : And thou wilt see them brought forward to the (Penalty), in a humble frame of mind because of (their) disgrace, (and) looking with a stealthy glance. And the Believers will say: "Those are indeed in loss, who have given to perdition their own selves and those belonging to them on the Day of Judgment. Behold! Truly the Wrong-doers are in a lasting Penalty!"

Shakir : And you shall see them brought before it humbling themselves because of the abasements, looking with a faint glance. And those who believe shall say: Surely the losers are they who have lost themselves and their followers on the resurrection day. Now surely the iniquitous shall remain in lasting chastisement.

Dr. Ghali : And you will see them set before (the Fire), submissive in humbleness, looking with the furtive (Literally: concealed) glance. And the ones who have believed will say, "Surely the losers are they who lose their (own) selves and their own families on the Day of the Resurrection. Verily the unjust are surely in perpetual torment."

Tafsir Jalalayn : And you will see them being exposed to it, namely, the Fire, submissive, fearful and humbled, by abasement, looking, at it, with a furtive glance, a slight look, stealthily (min [of min tarfin khafiyyin, ‘with a furtive glance’] is to indicate inceptiveness, or it functions with the sense of a bā’, ‘with’ [sc. bi-tarfin khafiyyin]). And those who believe will say, ‘Verily the [true] losers are those who have lost themselves and their families on the Day of Resurrection, for being condemned to abide forever in the Fire and for not being able to attain [the blissful company of] the houris prepared for them in Paradise had they been believers (the relative clause [alladhīna khasirū..., ‘those who have lost …’] constitutes the predicate of the particle inna, ‘verily’). Truly the wrongdoers, the disbelievers, will be in lasting, everlasting, chastisement — these [words] constitute God’s speech, exalted be He.

Tagalog : At makikita mo, O Muhammad, sila na mga masasama ay ihaharap na nagsusumamo na hamak na hamak na tinitingnan nila ang Impiyerno na nasa matinding pagkatakot at pagdalamhati. At sasabihin ng mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo na sila ay nasa ‘Al-Jannah’ (Hardin), kapag nakita na nila ang nangyaring pagkatalo sa mga walang pananampalataya: Katiyakan, ang tunay na pagkatalo ay ang mga yaong natalo ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga pamilya dahil sa pagpasok nila sa Impiyerno sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Dapat ninyong mabatid na ang mga masasama ay nasa walang hanggang kaparusahan sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na ito ay wala nang katapusan sa kanila na hindi na ito mawawalay pa sa kanila magpasawalang-hanggan.

42:46

Hassanor Alapa : Da a miaadn a rk iran a pd sa manga dokapila a phakatabang kiran a salakaw ko Allāh, na sa taw a dadagn o Allāh na da dn a bagian 1430 iyan a pd sa okit (a katoro)

Muhsin Khan : And they will have no Auliya' (protectors) to help them other than Allah. And he whom Allah sends astray, for him there is no way.

Sahih International : And there will not be for them any allies to aid them other than Allah . And whoever Allah sends astray - for him there is no way.

Pickthall : And they will have no protecting friends to help them instead of Allah. He whom Allah sendeth astray, for him there is no road.

Yusuf Ali : And no protectors have they to help them, other than Allah. And for any whom Allah leaves to stray, there is no way (to the Goal).

Shakir : And they shall have no friends to help them besides Allah; and-- whomsoever Allah makes err, he shall have no way.

Dr. Ghali : And in no way do they have any patrons to vindicate them, apart from Allah; and whomever Allah leads into error, then by no means (can) he have a way.

Tafsir Jalalayn : And they have no guardians to help them besides God, that is to say, other than Him, to ward off His chastisement from them, and whomever God leads astray has no course [of action]’, no route to the truth in this world or to Paradise in the Hereafter.

Tagalog : At walang magiging tagapangalaga ang mga di-naniwala kapag sila ay pinarusahan ng Allâh sa Araw ng Muling Pagkabuhay na tutulong sa kanila upang iligtas sila sa parusa ng Allâh. At ang sinuman ang ililigaw ng Allâh dahil sa kanyang di-paniniwala at pagiging masama, ay wala nang kaparaanan pa na magdadala sa kanya tungo sa katotohanan dito sa daigdig at sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) sa Kabilang-Buhay; dahil naharangan na sa kanya ang mga daan ng kaligtasan, at ang patnubay at pagkaligaw ay karapatan lamang ng Allâh at wala nang iba.

42:47
Hassanor Alapa : Smbag kano ko Kadnan iyo ko onaan o da pn kapakaoma a gawii a da dn a karna on ko Allāh, ago da dn a rk iyo a pd sa apasa sa alongan oto ago da a rk iyo a pd sa kapakasanka

Muhsin Khan : Answer the Call of your Lord (i.e. accept the Islamic Monotheism, O mankind, and jinns) before there comes from Allah a Day which cannot be averted. You will have no refuge on that Day nor there will be for you any denying (of your crimes as they are all recorded in the Book of your deeds).

Sahih International : Respond to your Lord before a Day comes from Allah of which there is no repelling. No refuge will you have that day, nor for you will there be any denial.

Pickthall : Answer the call of your Lord before there cometh unto you from Allah a Day which there is no averting. Ye have no refuge on that Day, nor have a ye any (power of) refusal.

Yusuf Ali : Hearken ye to your Lord, before there come a Day which there will be no putting back, because of (the Ordainment of) Allah! that Day there will be for you no place of refuge nor will there be for you any room for denial (of your sins)!

Shakir : Hearken to your Lord before there comes the day from Allah for which there shall be no averting; you shall have no refuge on that day, nor shall it be yours to make a denial.

Dr. Ghali : Respond to your Lord, even before there comes up a Day that has no turning back from Allah; in no way can you have any shelter upon that Day, and in no way can you have any disclaiming.

Tafsir Jalalayn : Answer your Lord, respond to Him by affirming His Oneness and worshipping [Him], before there comes a day, namely, the Day of Resurrection, for which there is no revoking from God, in other words, one which when He brings about He will not revoke. On that day you will have no refuge, in which to seek refuge in, and for you there will be no [way of] denying, your sins.

Tagalog : Sumunod kayo sa Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O kayong mga tumatanggi, sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya at pagsunod, bago dumating sa inyo ang Araw ng Muling Pagkabuhay na kung saan hindi ninyo ito maaaring mapigilan, at wala kayong mapagkukublihan pa sa Araw na yaon upang makaligtas kayo mula sa parusa, at wala nang lugar pang mapagtataguan ninyo. At nasa talatang ito ang katibayan ng pagiging masama ang ipinagpapaliban ang anumang gawain at nandirito rin ang pag-uutos ng madaliang pagsunod sa anumang mabuting gawa na iniaalok sa isang tao, dahil ang pag-aantala ay sakit at paghaharang.

42:48Hassanor Alapa : Na amay ka tomalikhod siran na da Ami ska sogoa sii kiran a somisiap, da a patoray rka a rowar sa kisampayin (ko panolon), go igira adn a piakitaaman ami ko manosiya a phoon rkami a limo na ikababaya iyan, na amay ka adn a makasogat kiran a tioba sabap ko inipangonakona o manga lima iran na mataan a so manosiya na barakafir

Muhsin Khan : But if they turn away (O Muhammad SAW from the Islamic Monotheism, which you have brought to them). We have not sent you (O Muhammad SAW) as a Hafiz (protector) over them (i.e. to take care of their deeds and to recompense them). Your duty is to convey (the Message). And verily, when We cause man to taste of Mercy from Us, he rejoices thereat, but when some ill befalls them because of the deeds which their hands have sent forth, then verily, man (becomes) ingrate!

Sahih International : But if they turn away - then We have not sent you, [O Muhammad], over them as a guardian; upon you is only [the duty of] notification. And indeed, when We let man taste mercy from us, he rejoices in it; but if evil afflicts him for what his hands have put forth, then indeed, man is ungrateful.

Pickthall : But if they are averse, We have not sent thee as a warder over them. Thine is only to convey (the message). And lo! when We cause man to taste of mercy from Us he exulteth therefor. And if some evil striketh them because of that which their own hands have sent before, then lo! man is an ingrate.

Yusuf Ali : If then they run away, We have not sent thee as a guard over them. Thy duty is but to convey (the Message). And truly, when We give man a taste of a Mercy from Ourselves, he doth exult thereat, but when some ill happens to him, on account of the deeds which his hands have sent forth, truly then is man ungrateful!

Shakir : But if they turn aside, We have not sent you as a watcher over them; on you is only to deliver (the message); and surely when We make man taste mercy from Us, he rejoices thereat; and if an evil afflicts them on account of what their hands have already done, then-surely man is ungrateful.

Dr. Ghali : Yet, in case they veer away, then in no way have We sent you (as) a constant preserver over them; decidedly (your duty) is nothing except the proclamation of (the Message). And surely We, when We let man taste mercy from Us, he exults with it; and in case odious time afflicts them for what their hands have forwarded, then surely man is a constant disbeliever.

Tafsir Jalalayn : But if they are disregardful, of answering [God], We have not sent you as a keeper over them, to keep [track of] their deeds by securing what is demanded of them. Your duty is only to deliver the Message — this was [revealed] before the command to struggle [against them]. And indeed when We let man taste from Us some mercy, some grace, such as wealth and good health, he exults in it; but if some ill, [some] calamity, befalls them (the pronoun here refers to ‘man’, on the basis of the [plural import of the] generic noun) because of what their [own] hands have sent ahead, [because of what] they have offered [of deeds] — the expression refers to ‘the hands’ because most actions are effected by them), then lo! man is ungrateful, for the grace.

Tagalog : At kapag tumalikod sila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh sa paniniwala sa Allâh , O Muhammad, ay hindi ka Namin ipinadala bilang tagapagmatyag sa kanilang mga gawain upang kuwentahin mo ito sa kanila, kundi ang tungkulin mo lamang ay magparating ng mensahe. At Kami, kapag pinagkalooban Namin ang isang tao ng biyaya at awa mula sa Amin na katulad ng kayamanan at maluwag na pananalapi at iba pa, ay masisiyahan siya at magagalak, at kapag dumating naman sa kanila ang pagsubok na katulad ng kahirapan, sakit at iba pa dahil sa nagawa ng kanilang mga kamay na mga kasalanan sa Allâh, ang ganitong mga tao ay babalewalain ang biyaya at magiging mapagmataas siya at di tatanaw ng utang na loob.

42:49
Hassanor Alapa : Rk o Allāh so kandadatoi ko manga langit ago so lopa, phagadnn Iyan so nganin a kabayaan Iyan, sa pmbgay ko khabayaan Iyan sa (manga wata) a babay ago pmbgay ko khabayaan Iyan sa (manga wata) a manga mama 1431

Muhsin Khan : To Allah belongs the kingdom of the heavens and the earth. He creates what He wills. He bestows female (offspring) upon whom He wills, and bestows male (offspring) upon whom He wills.

Sahih International : To Allah belongs the dominion of the heavens and the earth; He creates what he wills. He gives to whom He wills female [children], and He gives to whom He wills males.

Pickthall : Unto Allah belongeth the Sovereignty of the heavens and the earth. He createth what He will. He bestoweth female (offspring) upon whom He will, and bestoweth male (offspring) upon whom He will;

Yusuf Ali : To Allah belongs the dominion of the heavens and the earth. He creates what He wills (and plans). He bestows (children) male or female according to His Will (and Plan),

Shakir : Allah's is the kingdom of the heavens and the earth; He creates what He pleases; He grants to whom He pleases daughters and grants to whom He pleases sons.

Dr. Ghali : To Allah belongs the Kingdom of the heavens and the earth. He creates whatever He decides; He bestows upon whomever He decides females, and He bestows upon whomever he decides the males;

Tafsir Jalalayn : To God belongs the kingdom of the heavens and the earth. He creates whatever He will; He gives to whomever He will, in the way of children, females, and He gives to whomever He will males.

Tagalog : Pagmamay-ari ng Allâh ang mga kalangitan at kalupaan at ang anumang mga nakapaloob dito, nilikha Niya ang anuman na Kanyang nais na likhain, at pinagkakalooban Niya ang sinuman na Kanyang nais sa Kanyang alipin ng anak na kababaihan at hindi anak na kalalakihan, at ganoon din pinagkakalooban Niya ang sinuman na Kanyang nais ng anak na kalalakihan at hindi anak na kababaihan,

42:50

Hassanor Alapa : Odi na pakangga-napaan Iyan siran a manga (wata) a mama ago manga (wata) a babay go mbalowin Iyan so taw a khabayaan Iyan a balk, mataan a Skaniyan na Matao a Gomagaos

Muhsin Khan : Or He bestows both males and females, and He renders barren whom He wills. Verily, He is the All-Knower and is Able to do all things.

Sahih International : Or He makes them [both] males and females, and He renders whom He wills barren. Indeed, He is Knowing and Competent.

Pickthall : Or He mingleth them, males and females, and He maketh barren whom He will. Lo! He is Knower, Powerful.

Yusuf Ali : Or He bestows both males and females, and He leaves barren whom He will: for He is full of Knowledge and Power.

Shakir : Or He makes them of both sorts, male and female; and He makes whom He pleases barren; surely He is the Knowing, the Powerful.

Dr. Ghali : Or He couples them, (both) male and female and He makes whomever He decides sterile. Surely He is Ever-Knowing, Ever-Determiner.

Tafsir Jalalayn : Or He combines them, that is to say, [or] He makes them, males and females; and He makes whomever He will infertile, such that she is unable to conceive or he cannot have a child. Surely He is Knower, of what He creates, Powerful, in [bringing about] whatever He will.

Tagalog : At ipinagkakaloob din Niya sa sinuman na Kanyang nais ang anak na lalaki at babae, at ginagawa Niya ang sinuman na Kanyang nais na baog na hindi magkakaanak. Katiyakan, Siya ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa anuman na Kanyang nilikha, na ‘Qadeer’ – Ganap na Makapangyarihan sa paglikha ng anuman na Kanyang nais, at Siya ay Ganap na May Kakayahan na likhain ang anuman na Kanyang nais.

42:51
Hassanor Alapa : Da maadn a rk a isa a mama o ba mbitiarain skaniyan o Allāh inonta a nggolalan sa wahī odi na sii ko 1432 talikhodan a rnding, odi na somogo sa sogo’na iwahi Niyan sa nggolalan sa kabaya Iyan so nganin a khabayaan Iyan, mataan a Skaniyan na Maporo a Maongangn.

Muhsin Khan : It is not given to any human being that Allah should speak to him unless (it be) by Inspiration, or from behind a veil, or (that) He sends a Messenger to reveal what He wills by His Leave. Verily, He is Most High, Most Wise.

Sahih International : And it is not for any human being that Allah should speak to him except by revelation or from behind a partition or that He sends a messenger to reveal, by His permission, what He wills. Indeed, He is Most High and Wise.

Pickthall : And it was not (vouchsafed) to any mortal that Allah should speak to him unless (it be) by revelation or from behind a veil, or (that) He sendeth a messenger to reveal what He will by His leave. Lo! He is Exalted, Wise.

Yusuf Ali : It is not fitting for a man that Allah should speak to him except by inspiration, or from behind a veil, or by the sending of a messenger to reveal, with Allah's permission, what Allah wills: for He is Most High, Most Wise.

Shakir : And it is not for any mortal that Allah should speak to them, they could not bear to hear and they did not see.

Dr. Ghali : And in no way is it feasible for a mortal that Allah should speak to Him, except by revelation or from beyond a curtain, or that He should send a Messenger; then He reveals whatever He decides, by His permission. Surely He is Ever-Exalted, Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : And it is not [possible] for any human that God should speak to him except, that He should reveal to him, by revelation, in sleep or by inspiration, or, except, from behind a veil, where He makes the person able to hear His speech but without seeing Him — as was the case with Moses, peace be upon him; or, except, that He should send a messenger, an angel, such as Gabriel, and he, the messenger, then reveals, to the person to whom he has been sent, that is to say, [and then] he speaks to him, with His permission, that is, God’s, whatever He, God, will. Truly He is Exalted, above the attributes of created beings, Wise, in His actions.

Tagalog : At hindi maaari sa sinumang tao mula sa lahi ni Âdam na makipag-usap sa kanya ang Allâh kundi sa pamamagitan ng ‘Wahi’ (o Rebelasyon) na ipinahayag ng Allâh sa kanya, o di kaya ay makikipag-usap ang Allâh sa kanya sa pamamagitan ng ‘Hijâb’ (o harang) o sa likuran ng harang na katulad ng ginawa Niyang pakikipag-usap kay Mousã (as), o di kaya ay magpapadala Siya ng Sugo na katulad ng pagpabababa Niya kay Anghel Jibreel (as) tungo sa sinumang Sugo na Kanyang hinirang (mula sa tao) at ipahahayag niya (Jibreel) sa kapahintulutan ng Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang kapahayagan na ipinag-utos sa kanya na ipahayag, hindi sa kung ano lamang ang kanyang nais kundi ang anumang nais ng Allâh na ipahahayag niya.
Katiyakan, ang Allâh , Siya ay ‘`Alee’ – Kataas-taasan sa Kanyang Sarili, mga Pangalan, mga Katangian at mga Gawain, na walang pag-aalinlangang nakukuntrol Niya ang lahat ng bagay at nagpapasailalim sa Kanya ang lahat ng nilikha, na Siya ay ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa sa Kanyang mga nilikha.
Nasa talatang ito ang patunay hinggil sa katangian ng Allâh na pakikipag-usap sa pamamaraan na ayon sa Kanyang kamaharlikaan at kadakilaan.

42:52
Hassanor Alapa : Go datar oto a adn a iniwahi Ami rka (hay Mohammad) a limo (so Qur’ān) a pd ko sogoan Ami a da ka maadn a katawan ka o antonaa so kitāb go di pn so paratiaya ogaid na bialoy Ami skaniyan a tihaya a ipthoro Ami skaniyan sa taw a khabayaan Ami a pd ko manga oripn Ami go mataan a ska na phakatoro ka dn sa lalan a mathito

Muhsin Khan : And thus We have sent to you (O Muhammad SAW) Ruhan (an Inspiration, and a Mercy) of Our Command. You knew not what is the Book, nor what is Faith? But We have made it (this Quran) a light wherewith We guide whosoever of Our slaves We will. And verily, you (O Muhammad SAW) are indeed guiding (mankind) to the Straight Path (i.e. Allah's religion of Islamic Monotheism).

Sahih International : And thus We have revealed to you an inspiration of Our command. You did not know what is the Book or [what is] faith, but We have made it a light by which We guide whom We will of Our servants. And indeed, [O Muhammad], you guide to a straight path -

Pickthall : And thus have We inspired in thee (Muhammad) a Spirit of Our command. Thou knewest not what the Scripture was, nor what the Faith. But We have made it a light whereby We guide whom We will of Our bondmen. And lo! thou verily dost guide unto a right path,

Yusuf Ali : And thus have We, by Our Command, sent inspiration to thee: thou knewest not (before) what was Revelation, and what was Faith; but We have made the (Qur'an) a Light, wherewith We guide such of Our servants as We will; and verily thou dost guide (men) to the Straight Way,-

Shakir : And thus did We reveal to you an inspired book by Our command. You did not know what the Book was, nor (what) the faith (was), but We made it a light, guiding thereby whom We please of Our servants; and most surely you show the way to the right path:

Dr. Ghali : And thus We have revealed to you a Spirit of Our Command. In no way did you realize what the Book was, nor the belief; but We have made it a Light, whereby We guide whomever We decide of Our bondmen. And surely you indeed guide to a straight Path,

Tafsir Jalalayn : And thus, in the same way that We have revealed to messengers other than you, have We revealed to you, O Muhammad (s), a Spirit, namely, the Qur’ān, by which hearts are revived, from Our command, that [command] which We reveal to you. You did not know, before revelation came to you, what the Book was, [what] the Qur’ān [was], nor faith, that is, its ordinances and [ritual] ceremonies (the negation comments in place of the verb on the action, and what has come after it constitutes two direct objects); but We have made it, namely, the Spirit — or the Qur’ān — a light by which We guide whomever We will of Our servants. And verily you guide, you are summoning [people], by means of what is revealed to you, to a straight path, [a straight] way: the religion of Islam,

Tagalog : At kung paano Kami nagpahayag sa mga Propeta na nauna sa iyo, O Muhammad, ay ganoon din, nagpahayag din Kami sa iyo ng Qur’ân na mula sa Amin, na hindi mo batid bago nangyari ang pagkakapahayag na ito ang mga naunang mga Aklat at hindi mo rin batid ang tunay na paniniwala at ang mga batas ng Allâh , subali’t ginawa Namin bilang liwanag ang Qur’ân na ito sa sangkatauhan na ginagabayan Namin sa pamamagitan nito ang sinuman na Aming nais mula sa Aming alipin tungo sa Matuwid na Landas.

42:53

Hassanor Alapa : A lalan o Allāh a so Rkiyan so nganin a madadalm ko 1433 manga langit ago so madadalm ko lopa, tanodan a sii ko Allāh na Ron pagndod so langowan a btad.

Muhsin Khan : The Path of Allah, to Whom belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. Verily, all the matters at the end go to Allah (for decision).

Sahih International : The path of Allah , to whom belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Unquestionably, to Allah do [all] matters evolve.

Pickthall : The path of Allah, unto Whom belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. Do not all things reach Allah at last?

Yusuf Ali : The Way of Allah, to Whom belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Behold (how) all affairs tend towards Allah!

Shakir : The path of Allah, Whose is whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth; now surely to Allah do all affairs eventually come.

Dr. Ghali : The Path of Allah, to Whom belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. Verily to Allah all Commands are destined to Him.

Tafsir Jalalayn : the path of God, to Whom belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth, as possessions, creatures and servants. Surely with God all matters end [their journey], [all matters] return.

Tagalog : At katiyakang ikaw, O Muhammad, ay magtuturo at maggagabay sa kapahintulutan ng Allâh tungo sa Matuwid na Landas na ito ay Islâm na Daan ng Allâh , na Siya ang Nagmamay-ari ng lahat ng nasa loob ng mga kalangitan at ang lahat ng nasa loob ng kalupaan, na wala Siyang kahati sa bagay na ito. Dapat ninyong mabatid na tungo sa Allâh, O kayong mga tao, magbabalik ang lahat ng hinggil sa inyo, mabuti man o masama, at tutumbasan Niya ang bawa’t isa sa kanyang nagawa: kung mabuti ay mabuti rin at kung masama ay masama rin.


Osayan

1408. Miaona dn so bandingan ko manga batang a al Muqattaāt ko Sūrah al Baqarah, ago so Osn. 7, ago so Pangoman a Osayan 1, sa pangndod ka on ka ndodon so pariksa.

1409. Miakapoon ko A’ishah a so al Hārith Bin Hishām na iniiza iyan ko Rasūlullāh [s.a.w] sa pitharo iyan a hay Rasūlullāh [s.a.w] andamanaya i kappkahaoma rka o wahī? Na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a adn a manga masa a pphakaoma rakn a datar o taginting o bathing, a gioto i mabasng on sii rakn, na mapokas rakn na siabot akn so pitharo iyan, adn pman a masa a pphakaoma rakn so malāikat a zasalin sa mama, na imbitiarai ako niyan na sabotn akn so nganin a gii niyan tharoon. Pitharo o A’ishah a: Sabnar a miailay akn skaniyan a pthoron on so wahī ko gawii a sobra so kapannnggaw niyan na mapokas on, na so bn’ng iyan na idodogayas a ating.

1410. Maito bo na so langit na phangabbnkag sa kalk iyan ko kala o Allāh, gioto i tindg on o Ibn Abbās.

1411. Sii sanknanan a ayat na aya inibtho niyan sa Makkah na Umm al Qurā Pompongan o manga ingd odi na ina o manga ingd, sabap ko kapakallbi niyan sii ko Allāh, so pman so makaliliot on na gioto so langowan a ingd sa doniya a massbangan iyan, massdpan iyan odi na katampar sa pagotaraan ago pagabagatan, karina nan sa so panolon o Mohammad [s.a.w] na lankap sa doniya, kna o ba sii bo sa Makkah, so kapakallbi niyan a ingd na madakl a miakambowat on a sabdan pd on so katharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Ibt ko Allāh ka mataan a ska (a Makkah) i mapia ko lopa o Allāh, ago lbi a pkhababayaan a lopa sii ko Allāh, na oda bo ka kagia piakaliyo ako rka na di ako lomiyo. (pitharo iyan anan ko kiatogalin iyan sa Madīnah a pd iyan so Abū Bakr [r.a.] (piakambowat o Ahmad, so at Tirmidī, so an Nasā’ī). Gia ingd a Makkah na di kapata so kayo ron ago di khatogs so totogsn on a binatang, ago di khaporot so poporotn on inonta so minibagak a iphloba ko khirk on, so otan on na di khagarab, aya bo a tiabia on na so kayo a Idkhir, ka kagiya ipthagon sa tatapan ago ipndindingali ko miatay.

1412. Inisogo o Allāh ko Muslim a aya kowaan iyan a salinggogopa (dokapila) na so Allāh ago so izik iyan a Muslim, ka so manga kafir ko kiazosonan o agama iran ago so lompokan iran na gii siran thatabanga sa kapnggarobata iran ko Islām ago so pagtaw niyan, na amay ka so Muslim na di niyan kowaan a dokapila iyan so Allāh ago so pagari niyan a Muslim na adn a khaadn a morka ago kaantior ko lopa, sa kamamasaan anan imanto ko karoromasay o Muslim ko kapphangarasii ron o ridoay niyan a da dn a bagr iyan ka kagia sii miakindokapila ko kafir a ridoay niyan ago ridoay o agama niyan.

1413. So kiapakambidabida o dianka o rizki o manga manosiya na adn a hikamah on o Allāh, kna o ba niyan kaligt a da niyan kabgi sa kakawasaan ko sabagi, aya mataan na thiyo- baan iyan o ino makaphanalamat skaniyan ko kala ago so kaito o rizki a magagamak iyan, ago kagia so kaoyagoyag ko doniya na di pthagompia o di misabap ko kambidabida sa kakawasaan ka opama ka palaya dn kawasa so taw na khabinasa so kaphagingd, na o mambo o palaya mrmr na datar oto a khabinasa so kaphagingd, sa bialoy niyan so sabagi a kawasa na so sabagi na miskin, ka an makazolbiya so kapakaphagogopa iran a dowa sa mabaloy so miskin a giimakanggalbk ko kawasa sa makowa niyan so hajat iyan ago makowa o kawasa so hajat iyan, sa di lalimn o kawasa so malobay, na sakamaoto a so miskin na di niyan akaln so kawasa, sa makazolbiya siran sa makapagogopa siran, sa oman i isa na pangindaw niyan so galbk o salakaw ron. Sa di maptharagombalay so doniya odi san misabap. Sa so hikmah o Allāh na madalm ago maontol a lalayon di khasabotan o manosiya.

1414. So agama a inawidan o manga Nabī na mlagilagid sii ko kapakaisaisaa ko Allāh (Tawhīd) sa da dn makambidabida, aya giimakambidabida na so manga bitikan Sahrī’ah iran sa sii pphakaayon ko masa a pphagintawan o oman i isa kiran gioto so bithowan sa Wahdatu ad Dīn wa Taaddud as Sharāī’ .Maiisaisa so agama (paratiaya) na giimakam-bidabida so manga bitikan iran, sa sii pkhailay ko somosoat ko oman i masa a pphagintawan iran.

1415. Gioto so diandi a inikokom o Allāh a so siksa o manga taw na sii ko alongan a Qiyāmah, na oda oto magtas a kokoman o Allāh na disomala a mitana kiran dn so siksa sankai a doniya, ogaid na so Allāh na di niyan ndoratn so kapasadan a gitas iyan.

1416. Inipatoray ko Rasūlullāh [s.a.w] so kipanolonn ko agama Islām ago so kapaginontolan on sa datar o kiasogoa on, na pd anan sa mapitl a paliogat, sa minipatoray mambo ko miamaratiaya a kanggolawlaa iran ko datar o inipatoray ko Rasūlullāh [s.a.w] ka an pamondas so agama. Sa so manga Ulamā iran i miakapangwaris ko galbk o manga Nabī, ko kipzampayin ko agama o Allāh ko manga manosiya sa nggolalan sa panolon a mapia.

1417. Giankanan a ayat na sii pn ko da kitoronn ko ayat a kathidawa, sa so manga Muslim na da a patoray kiran ko kiphapantagn iran ko manga kafir a rowar sa sangana iran a ginawa iran, ogaid na so kiatoron o kapakhithidawa ko kafir ago so mushrik na miada ankoto a tindg sa patoray a makabasng so manga Muslim, sa makapangongonotan so manga taw a kna o ba Muslim sii ko kadato o Islām.

1418. So manga kafir na pphangnin iran a tomana dn so bankit ka an iran kamasai, aya maana oto na izawizaw iran ko Nabī [s.a.w] ka kagia paparatiayaan iran a da a bankit a phakaoma kiran, sa gioto i sabap a gii ran prayoon a kapakaoma niyan sa mikabalaga kiran na amay ka maoma niyan siran sa pankaw na masarabantang sa akal iran a mataan a diorat siran o pandapat iran na phamakopakot siran manawbat, na da dn a panawbat sa masa oto, sa di kiran matarima, aya maana oto na so akal o manosiya na aya pinggolalanan o paliogat o Agama sa so kakhakafir o taw ago so kakhamuslim iyan na misasankot ko kapia o akal iyan ago so karata iyan. Sa so inikalimo o Allāh na bigan iyan sa akal a sabap a kiatoro iyan ko Islām.

1419. So Allāh na mananaw a makapdiin ko manga oripn iyan a mabasng i kasiksa ko taw a ziksaan iyan, patot ko Muslim a makathimbang on so kalk ago so araparap ko limo o Allāh, sa ipkhalk iyan so siksa iyan na aarapn iyan so limo iyan, sa pd anan a onayan o paratiaya o Muslim, a matatago sa pagltan a kalk ago araparap ko limo Allāh, sa managontaman ko manga simba niyan sa arap ko limo o Kadnan iyan ago palagoy ko siksa iyan.

1420. Gianan so kakowa sa sakotowa a salakaw ko Allāh a datar o kapkhowaa a katuha-nan ko manosiya sabap ko kaphagonoti ron ko kapmbtad iyan sa manga pangitaban a da sogoon o Allāh a datar o pinggolawla o manga Nasrānī ago so Yahūdī a kinowa iran so manga pari iran ago so manga ulamā iran a manga katuhanan a salakaw ko Allāh da iran simbaa siran ogaid na amay ka mtad siran sa manga bitikan na onotan ankai a manga taw na gioto i kiasimbaa iran kiran, ka so kabnar ko kabtad sa kitab na so bo so Allāh i khirk on sa liowas iyan sa lima o kaadn. Ilay anka so ayat a; 9:31.

1421. Aya maana oto na tharo anka hay Mohammad sankai a manga mushrik a pd ko manga kafir ko Quraysh a daa phangnin akn rkano ko kisampayin akn ko panolon a tamok, sa aya phangnin akn rkano na so kibagakn iyo rakn a izampay akn so sogoan o Kadnan akn, na di ako niyo pringasaa sabap ko nganin a matatago ko lt akn ago so lt iyo a pd sa katho nganay. Pianothol o Bukhārī a miakapoon ko Ibn Abbās a iniiza on ankoto a katharo o Allāh a: “Inonta bo so kanggiginawai ko kathototonganay” na pitharo o Sa’īd Bin Jubayr a so kathotonganay ko pamiliya o Mohammad [s.a.w] na pitharo o Ibn Abbās a: Minggagaan ka sommbag, mataan a so Nabī na da maadn a isa ka loks ko Quraysh ogaid na adn a rk iyan sii kiran a kathonganay, sa pitharo iyan a: Inonta bo o koyaptn iyo so lt akn ago so lt iyo a pd sa kathonganay.(piakambowat o Bukhārī, ago sii ko tindg o Ibn Abbās na kipitan o Mujāhid ago so Ikrimah ago so Qatādah ago so as Suddī). Pitharo o as Suddī a: Gowani a mioma so Alī Bin al Hussayn a miabiyag na piakatindg ko isa a darpa sa Dimashq, na adn a sakataw a mama a taw sa Shām a tominindg na pitharo iyan a: So Bantogan na rk o Allāh a so biono kano niyan, ago piolang kano niyan, ago piotol iyan so panga o morka (Fitnah), na pitharo on o Alī Bin al Hussayn a: Miabatiya aka so Qur’ān? Na pitharo iyan a: Oway, na pitharo iyan a miabatiya aka so al Hā Mīm, na pitharo iyan a miabatiya akn so Qur’ān na da ko mabatiya so al Hā Mīm, na pitharo iyan a: Da nka mabatiya so ayat a: “ Tharo anka a da a phangnin ko rkano ron a sokay inonta a kanggiginawai ko kathotonganay” na pitharo iyan a: Mataan a skano na skano ankoto a siran? na pitharo iyan a: Oway. Sa aya mabagr a tindg na so tindg o Ibn Abbas, a aya bantak roo o Rasūlullāh [s.a.w] na so kababaloy niyan a tonganay o Quraysh. Sii sankanan a osayan na miailay a so Rasūlullāh [s.a.w] na mala a patoray ron ko kandolona niyan ko Quraysh a di so salakaw kiran sabap sa so Quraysh na manga lolot iyan ago so basa iran na basa Arab a adn a bantogan iran on ko kiatoron iyan.

1422. So katharo o Allāh a “go pagomanan iyan siran sa pd ko kalbihan iyan” na mala anan a osayan on, pianothol o al A’mash a miakapoon ko Shaqīq a miakapoon ko Abdullāh a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] sankoto ayat a: Gioto so sapaat, a khasapaat iran so manga taw a miapatot kiran so Naraka a kianggolawlaan iran siran sa mapia ko doniya. Go pitharo o Ibrāhīm an Nakha’ī sankoto ayat a: Phakasapaatn siran ko manga pagari o manga pagari ran, maana so manga bolayaoka iran, sa tanto a mala i balas so kaphapagariya ko Islām.

1423. Aya dn a kalilid na igira bigan o Allāh so taw sa madakl a tamok na giimanga-landada sa pkhalipatan iyan so Allāh, sa bnar so katharo iyan a “ mataan a so manosiya na disomala a mangalandada amay ka mailay niyan a mikhawasa” sa so kakayaan a tamok na marata a tioba ka kainotan i tinioba on i ba niyan kiatadmi so Allāh.

1424. Aya kapthiobaa ko manosiya na sabap ko siokat o lima niyan a galbk a marata, ka so Allāh na di niyan pagalinn so limo a inibgay niyan ko oripn iyan taman sa di siran magalin ko ginawa iran sa di siran manalamat ko limo o Allāh.

1425. So kaphnapi o Allāh sa madkl na gioto so katharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Ibt ko makapa- paar ko ginawa ko ka da a makasogat ko mu’min a pd sa dokaw ago sakit ago awid a akal ago boko inonta a isapng iyan oto ko pd ko manga dosa niyan sa taman ko sorok a pkhisorok on. Go miakapoon ko Abū Juhayfah a: Somiold ako ko Alī Bin Abī Tālib [r.a.]. na pitharo iyan a: Ba ko rkano phanothola a hadith a patot ko oman i mu’min a kasabota niyan on? Na iniiza ami ron na biatiya iyan ankoto a ayat 30, sa pitharo iyan a: So nganin a inisiksa skaniyan o Allāh ko doniya, na so Allāh na lbi a mananaw o ba niyan on kasoya somiksa sa akhirat, na so inirila o Allāh sa doniya, na so Allāh na lbi a masakaw a di so kandod iyan ko rila iyan ko Akhirat. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Igira miakadakl dn so manga dosa o oripn sa da a miaadn on a khisapng iyan on a (kiparat) na itioba on o Allāh so kapakamboko iyan ka an oto mabaloy a aya niyan on isapng (sa mada so dosa niyan). Tanto dn a mala i limo so Allāh ko manga oripn iyan, na sayana so manosiya a korang so tadm iyan ko Kadnan iyan, ko kala o gagagw niyan on sii ko doniya ago sii ko akhirat.

1426. So langowan taman na palaya dn rk o Allāh, giankai a doniya ago so alongan a maori, na so manosiya na pzawitan iyan ankai a manga kaadn sa kalilipatan iyan so miadn on sa aya tindg iyan na rk aya o waraan (Nature) odi na pammgayan o waraan a apia so waraan na amay ka ilayin na pd sa kaadn o Allāh a datar o manosiya a da a rk iyan a kapammgay ka da bgi sa akal ago kapasang a pamikiran na andamanaya i kapakaphammgay niyan, so Allāh i pphammgay na so langowan taman na da a khibgay niyan ka da a inadn iyan, na so da makaadn na da a rk iyan na so da a rk iyan na da a khibgay niyan, so manosiya a pphammgay na kna o ba niyan rk so ipmbgay niyan a nganin ka adn a khirk on, na patot a so kimbgan iyan ko shayi na miodas iyan ko thito a khirk na aya kapagodas iyan na ilayin iyan so bitikan a ibbtad o miangadn ko okit a kapammgay na aya niyan sonkadn sa onotan iyan ka odi niyan onoti na miakapamaba ago mianalimbot, na ziksaan o khirk ko nganin a inipammgay niyan. Giankaya a ongangn o Allāh a initabon iyan ko waraan na patot a mabatiya o manosiya ago masabot iyan ka odi niyan masabot na khadadag ko gii niyan kindolonaan ko waraan a makalilibt on sii sankai a doniya. Gianan i sabap a adn a manga taw a pzimbaan iran so waraan ka aya tankap iran on na kagia skaniyan i pmbgay kiran ko sabaad a limo na ba skaniyan dn so Allāh, sa miadadag siran ko paratiaya iran.

1427. Gianan so manga sipat o thito a miaratiaya ko Allāh, a aya mangongondato on na so akal iyan a malantas, kna o ba so kagdam iyan a kagiginawai, sa igira kiarimpasan so mnang iyan na matgas a da a ikhalk iyan a nganin a rowar ko Allāh, ogaid na masabar ago matao nomapi ago paririla ko datar iyan a kaadn, igira aya minizogata iyan na so datar iyan a mu’min na malmk sa taman a malmk, na amay ka aya mizogata iyan na so kafir na mawaraw a batalo a di khaalapan, sa imanto aya a masa na datar o ba mapapato so btad sa so Muslim na igira aya miasogat iyan na so datar iyan na sayana a mawaraw, na amay ka so ridoay niyan na tanto a linkap a talaw.

1428. Sii ko ayat a ika 40, na inaloy niyan san so kanggolalan o kitas sa so marata a gasta ko Muslim a phoon ko ridoay niyan na balasan iyan sa datar iyan sa kapnd, sa di niyan lawanan ago di niyan lalimn so kabnar o ridoay niyan, ka gianan i kapnggolalan o kitas a kaontol sii ko Islām, amay pman ka nomapi na aya lbi a mapia sii rkaniyan asar ka so kanapi na sii ko goliling o kabnar iyan a manosiya, ogaid na amay ka sii ko kabnar o Allāh na di patot so kanapi sa miphanindg so kabnar o Allāh sa da a ba on phakarila a rowar rka niyan.

1429. So kazabar i pinakamapia a ropaan ago olawla o miaratiaya, a gianan i lalan ko Sorga so kazabar na dowa a lalan iyan kazabar sa mapia ago kazabar sa marata, na aya mapitl a btad na so kasabara ko mapia, ka margn a sabarn, aya maana niyan na mikhawasa ka na zabarn ka a katonay anka ko zakat o tamok ka sa mibgay nka ko khirk on, na kainotan ko manga kawasa oba iran pkhatonay sa tarotop ankanan a kazabar ko katonaya ko zakāt o tamok, ka o matonay anan sa tarotop na sii sankai a masa na da dn a matoon ka a Muslim a miskīn, sabap ko kala o tamok o manga Muslim sii sa doniya, ogaid na imanto na madakl a miskin a Muslim, karina sa so manga kawasa na di ran ithoman sa tarotop so zakat iran na aya maana nan na da kiran so kazabar.

1430. So kapkhaaloya sa so Allāh na pndadag sa manosiya na aya maana oto na so manosiya i giitharidadag na anda dn i kadadaga niyan sa ginawa niyan na ayonan on o Allāh, sa gioto i gii ron katharoa sa diadag skaniyan o Allāh, so Allāh na di ron kibangnsa so kadadag sa kaadn, ka aya kabaya iyan na so toroan, ogaid na amay ka so taw na aya tharidadag na ibagak iyan on, sabap ko kababaloy o manosiya a bigan sa kapakamba-bayabaya ko kaphangongonotan ago so kazopak ko lalangan.

1431. So Allāh i phapaar ko phagadnn iyan a mama odi na babay, sa da a ba san kapaar o manosiya, apia pn i kiapamondiong o katao a bago ko Science, na di ran magaga o ba iran mipaar so sosonan o taw a ikhaogat ko kababaloy niyan a mama odi na babay, ka so Allāh i phapaar san, ago adn a hikmah niyan ko kaphagadna niyan ko manosiya ago katawan iyan so langon taman a pnggalbkn iyan sankai a doniya ko da niyan pn kaadn.

1432. So giikapakimbitiarai o Allāh ko manosiya sankai a doniya na gianan i manga okit iyan a sowara sii ko talikhodan o rnding odi na wahi, odi na somogo sa sogo’, apia sii ko kiambitiarai ran ago so Rasūlullāh [s.a.w]. ko kiami’rāj iyan sa langit na da niyan mailay so Allāh gowani a iiza on o manga Sahabah na aya pitharo iyan na aya miailay niyan na tihaya. So Mūsā na piangni niyan a mailay niyan so Allāh sa mapayag na pitharo iyan on a o matatap so palaw a makatitindg amay ka phayag so Allāh na khapakay a mailay niyan na kagia mapayag so tihaya o Allāh na miagopk so palaw na pininsan so Mūsā, ka kagia so kailay na di niyan khagaga o ba niyan masagansang so tihaya ka khapadng so kailay, na kagia kanapasan na miakatasbih sa ingaran o Allāh. Sii sa alongan a maori na khailay roo o manga taw sa Sorag so Allāh sa pphayag kiran sa mapayag a di so katatantawa iran ko olan ko langit ko kambibiring iyan ko ika pat a talin ko ayag. So kakhailaya ko Allāh ko alongan a maori na onayan a paratiaya o Ahlu as Sunnah wal Jamā’ah a paliogat a paratiayaan, sabap sa gioto i pithamanan a mapia a limo o Allāh ko manga oripn iyan a kakhailaya iran ko Kadnan iran sa mapayag, sa di kiran miririrong sa phagilayin iyan siran a kailay a kasosoat ago limo. Adn a manga lompokan a totontotn iran a manga Muslim siran a aya paratiaya iran na di dn khailay so Allāh sa alongan a maori.

1433. Aya lalan a mathito a lalan o Allāh na so Agama Islam a minioma o Qur’ān, sa inaloy o Allāh ko ayat a ika 52, a so Mohammad [s.a.w] na di niyan katawan so Qur’ān go da niyan pangantanga ogaid na so kiabaloy niyan a Rasūl a tinindos o Allāh na initoron iyan on a nkoto a Qur’ān ka an iyan misampay ko pagtaw niyan. So toroan ago so paratiaya na gioto i tihaya a ipphansir o Allāh ko poso’ o manga oripn iyan a miamaratiaya, so pman so taw a da a paratiaya niyan na da a sindaw niyan sa kalilibotngan ko kaoyagoyag iyan na aya pn a khaologan on na so malibotng a kadg ko Naraka Jahannam.