So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Fussilat - [ 41 So Pizakntal (so Qur’an) ] - سـورة فصِّـلت
( Explained in Detail - Nilinaw At Ipinaliwanag Ang Mga Ito Nang Ganap )

Pangnal ko Sūrah

Giai so ika dowa a sūrah ko pito a maririnkit a manga sūrah a makapho-poonan sa batang a Hā Mīm, sa datar o kiaosaya on ko pangnal ko Sūrah 40. A pangali sa kisalo niyan ko pd a manga sūrah a phopoonan sa Hā Mīm, na so katharo a Sajdah na ipzompat iran sankoto a ingaran iyan sa aya kabthowa on na Hā Mīm as Sajdah, sa di ron khapokas ankoto a Hā Mīm sabap sa adn a salakaw a Sūrah a pthawagn a as Sajdah (S.32) Sa pananggila sankoto a kapakazasalowa o manga ngaran iran na adn a kapmbthowi ron sa ingaran a Fussilat, a miaaloy ankoto a kalimah ko ayat a 3.

So bandingan sankoto a Hā Mīm na sii dn pangndodan ko Pangoman a Osayan 1, ko kaposan o Sūrah 2. ka ndodon so pariksa.

Sii sankai a sūrah na aya onayan a bandingan iyan na so panagayanan o paratiaya ago so wahī na so bagr o Allāh ago so pangalimo iyan, sa aya khaonga oto na so kapakaphaginontolan o manosiya ago so kakhabolongi ko manga gdamn iyan a rahasian ago barandiya.

So Pamotosan iyan: Antonaa i wahī ago paratiaya, ago antonaa i tindg o manosiya makapantag roo? ago antonaai onga niyan” (41:1-32).

So onga o paratiaya ago so kasanka, so bnar ago so batal. (41:33-54).

Giankai a sūrah na initoron sa Makkah, a aya kadakl a ayat iyan na 54, tomioron ko oriyan o Sūrah Gāfir.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

41:1

Hassanor Alapa : Hā, Mīm 1389

Muhsin Khan : Ha-Mim. [These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings.]

Sahih International : Ha, Meem.

Pickthall : Ha. Mim.

Yusuf Ali : Ha Mim:

Shakir : Ha Mim!

Dr. Ghali : Ha, Mim. (These are the names of lettes of letters of the Arabic alphabet, and only Allah knows their meaning).

Tafsir Jalalayn : Hā mīm: God knows best what He means by these [letters].

Tagalog : Hâ-Mim – Ang mga titik na ito ng ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Sûratul Baqarah.’

41:2

Hassanor Alapa : (giankai a kitāb) na initoron a phoon ko Makalimoon a Masalinggagawn

Muhsin Khan : A revelation from Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful.

Sahih International : [This is] a revelation from the Entirely Merciful, the Especially Merciful -

Pickthall : A revelation from the Beneficent, the Merciful,

Yusuf Ali : A Revelation from (Allah), Most Gracious, Most Merciful;-

Shakir : A revelation from the Beneficent, the Merciful Allah:

Dr. Ghali : A successive sending down from The All-Merciful, The Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : A revelation from the Compassionate, the Merciful (tanzīlun mina’l-rahmāni’l-rahīm, the subject).

Tagalog : Itong Banal na Qur’ân ay ipinahayag mula sa Allâh na ‘Ar-Rahmân’ – Pinaka-mahabagin, na ‘Ar-Raheem’ – Napaka-maawain at Ganap na Mapagmahal, na Kanyang ipinahayag sa Kanyang Propeta na si Muhammad (saw).

41:3

Hassanor Alapa : A Kitāb a ginintas so manga ayat iyan a Qur’ān a (basa) Arab a pantag sa pagtaw a matao

Muhsin Khan : A Book whereof the Verses are explained in detail; A Quran in Arabic for people who know.

Sahih International : A Book whose verses have been detailed, an Arabic Qur'an for a people who know,

Pickthall : A Scripture whereof the verses are expounded, a Lecture in Arabic for people who have knowledge,

Yusuf Ali : A Book, whereof the verses are explained in detail;- a Qur'an in Arabic, for people who understand;-

Shakir : A Book of which the verses are made plain, an Arabic Quran for a people who know:

Dr. Ghali : A Book whose ayat (Verses, sigs) have been expounded, an Arabic Qur'an for a people who know,

Tafsir Jalalayn : A Book (kitābun, the predicate thereof) whose signs have been set out in detail, [whose signs have been] expounded through [various] rulings, stories and admonitions, as an Arabic Qur’ān (qur’ānan ‘arabiyyan, a circumstantial qualifier referring to kitābun, ‘a Book’, by qualifying it adjectivally) for a people (li-qawmin is semantically connected to fussilat, ‘set out in detail’) who have knowledge, [who] understand this [fact] — and they are the Arabs;

Tagalog : Isang Aklat na nilinaw ang mga talata nito nang ganap na pagkakalinaw at ipinaliwanag ang mga kahulugan nito at ang mga batas nito, na Qur’ân na wikang ‘Arabic’ na madaling intindihin ng mga tao na nakaiintindi ng wikang ‘Arabic.’

41:4

Hassanor Alapa : A pphamanothol (ko manga pipia a balas) ago pphangangalk (ko siksa) na tomialikhod so kadaklan kiran sa di siran phamakin’g

Muhsin Khan : Giving glad tidings [of Paradise to the one who believes in the Oneness of Allah (i.e. Islamic Monotheism) and fears Allah much (abstains from all kinds of sins and evil deeds) and loves Allah much (performing all kinds of good deeds which He has ordained)], and warning (of punishment in the Hell Fire to the one who disbelieves in the Oneness of Allah), but most of them turn away, so they listen not.

Sahih International : As a giver of good tidings and a warner; but most of them turn away, so they do not hear.

Pickthall : Good tidings and a warning. But most of them turn away so that they hear not.

Yusuf Ali : Giving good news and admonition: yet most of them turn away, and so they hear not.

Shakir : A herald of good news and a warner, but most of them turn aside so they hear not.

Dr. Ghali : Bearing) good tidings and a warning; yet most of them veered away, so they do not hear.

Tafsir Jalalayn : [containing] good tidings (bashīran is an adjective describing qur’ānan, ‘a Qur’ān’) and a warning. But most of them turn away so that they do not hear, in a way so as to accept [its message].

Tagalog : Nagbibigay ng magandang balita hinggil sa gantimpala rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay sa sinumang maniwala rito at isinagawa ang mga ipinag-utos nito, at bilang babala hinggil sa parusa rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay sa sinumang hindi naniwala rito, subali’t ito ay tinalikuran ng karamihan sa mga tao, dahil sila ay hindi nakikinig ng pakikinig na may pagtanggap at pagsang-ayon.

41:5
Hassanor Alapa : Sa pitharo iran a so manga poso’ ami na madadalm sa sapng ko nganin a ipndolon ka rkami ago adn ko manga tangila mi a oln ago sii ko lt ami ago so lt ka na adn a rnding on na nggalbk ka ka pnggalbk kami 1390

Muhsin Khan : And they say: "Our hearts are under coverings (screened) from that to which you invite us, and in our ears is deafness, and between us and you is a screen, so work you (on your way); verily, we are working (on our way)."

Sahih International : And they say, "Our hearts are within coverings from that to which you invite us, and in our ears is deafness, and between us and you is a partition, so work; indeed, we are working."

Pickthall : And they say: Our hearts are protected from that unto which thou (O Muhammad) callest us, and in our ears there is a deafness, and between us and thee there is a veil. Act, then. Lo! we also shall be acting.

Yusuf Ali : They say: "Our hearts are under veils, (concealed) from that to which thou dost invite us, and in our ears in a deafness, and between us and thee is a screen: so do thou (what thou wilt); for us, we shall do (what we will!)"

Shakir : And they say: Our hearts are under coverings from that to which you call us, and there is a heaviness in our ears, and a veil hangs between us and you, so work, we too are working.

Dr. Ghali : And they have said, "Our hearts are under lids (literally: into lids) from what you call us to, and in our ears is an obstruction, and between us and you (The Prophet) is a curtain; so do (according to your belief); surely we are doing (according to ours)."

Tafsir Jalalayn : And they say, to the Prophet, ‘Our hearts are veiled, [they are] masked, from that to which you call us, and in our ears there is a deafness and between us and you there is a partition, a variance over religion, so act, according to your religion; indeed we shall be acting!’, according to our religion.

Tagalog : At sinabi nila na mga tumanggi na hindi naniwala kay Propeta Muhammad (saw): Ang aming mga puso ay natakpan ng harang upang di-maunawaan ang anumang ipinag-aanyaya mo sa amin, at ang aming mga tainga ay hindi nakaririnig, at ang pagitan namin at pagitan mo, O Muhammad, ay may harang na nakaharang upang di-matugunan ang iyong paanyaya, na kung kaya, isagawa mo ang anuman na ayon sa iyong paniniwala at kami naman ay isasagawa din namin ang anuman na ayon sa aming paniniwala.

41:6
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a mataan a sakn na manosiya a datar iyo a iphagwahi rakn a so Tuhan iyo na Tuhan a Isaisa na pagapas (panarig) kano Ron ago pangni kano Ron sa rila, go so siksa a wayl na bagian o manga pananakoto

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "I am only a human being like you. It is inspired in me that your Ilah (God) is One Ilah (God - Allah), therefore take Straight Path to Him (with true Faith Islamic Monotheism) and obedience to Him, and seek forgiveness of Him. And woe to Al-Mushrikun (the disbelievers in the Oneness of Allah, polytheists, idolaters, etc. - see V.2:105).

Sahih International : Say, O [Muhammad], "I am only a man like you to whom it has been revealed that your god is but one God; so take a straight course to Him and seek His forgiveness." And woe to those who associate others with Allah -

Pickthall : Say (unto them O Muhammad): I am only a mortal like you. It is inspired in me that your Allah is One Allah, therefor take the straight path unto Him and seek forgiveness of Him. And woe unto the idolaters,

Yusuf Ali : Say thou: "I am but a man like you: It is revealed to me by Inspiration, that your Allah is one Allah: so stand true to Him, and ask for His Forgiveness." And woe to those who join gods with Allah,-

Shakir : Say: I am only a mortal like you; it is revealed to me that your Allah is one Allah, therefore follow the right way to Him and ask His forgiveness; and woe to the polytheists;

Dr. Ghali : Say, "Surely I am only a mortal like you. To me it is revealed that your God is only One God; so go straight to Him, and ask for His forgiveness; and woe to the associators,

Tafsir Jalalayn : Say: ‘I am only a human being like you. It has been revealed to me [simply] that your God is One God. So be upright [in your conduct] before Him, through faith and obedience, and seek forgiveness from Him. And woe (waylun is an expression implying ‘chastisement’) to the idolaters,

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Ako ay tao lamang na katulad din ninyo, na ipinahayag ng Allâh sa akin ang pagpapatunay na Siya ang inyong ‘Ilâh’ (o Diyos) na sinasamba, na Bukod-Tangi lamang na karapat-dapat ng pagsamba, na Siya ay Nag-iisa na Bukod-Tangi na walang katambal, na kung kaya, sundin ninyo ang Daan patungo sa Kanya, at hilingin ninyo ang Kanyang kapatawaran. At ang parusa ay sa mga sumamba ng iba bukod sa Allâh na mga rebulto na hindi nakabubuti at hindi rin nakapagsasanhi ng kapinsalaan, at ang mga yaong hindi nila nilinis ang kanilang mga sarili sa paniniwala hinggil sa Kaisahan ng Allâh na kanilang Tagapaglikha at taos-pusong pagtanggap sa paniniwalang ito, at hindi sila nagsasagawa ng ‘Salâh’

41:7

Hassanor Alapa : A siran oto so di ran imbgay so zakat ago siran na sii ko alongan a maori na sasankaan iran

Muhsin Khan : Those who give not the Zakat and they are disbelievers in the Hereafter.

Sahih International : Those who do not give zakah, and in the Hereafter they are disbelievers.

Pickthall : Who give not the poor-due, and who are disbelievers in the Hereafter.

Yusuf Ali : Those who practise not regular Charity, and who even deny the Hereafter.

Shakir : (To) those who do not give poor-rate and they are unbelievers in the hereafter.

Dr. Ghali : Who do not bring the Zakat, (i.e., pay the poor-dues) and they are the ones (who are) disbelievers in the Hereafter.

Tafsir Jalalayn : who do not pay the alms and who are disbelievers in the Hereafter ([the repetition of] hum, ‘they’, is for emphasis).

Tagalog : At hindi rin sila nagbigay ng obligadong kawanggawa (‘Zakâh, ay nangangahulugan na wala silang taos-pusong paniniwala sa Allâh na Tagapaglikha at walang pakinabang sa kanila ang mga nilikha, at sila ay hindi naniwala sa Muling Pagkabuhay, at hindi rin sila naniwala sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) at Impiyerno, at hindi sila gumagasta bilang pagsunod sa Allâh .

41:8

Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a miamaratiaya ago minggalbk sa manga pipia na adn a bagian iran a balas a di khatphd

Muhsin Khan : Truly, those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism, and in His Messenger Muhammad SAW) and do righteous good deeds, for them will be an endless reward that will never stop (i.e. Paradise).

Sahih International : Indeed, those who believe and do righteous deeds - for them is a reward uninterrupted.

Pickthall : Lo! as for those who believe and do good works, for them is a reward enduring.

Yusuf Ali : For those who believe and work deeds of righteousness is a reward that will never fail.

Shakir : (As for) those who believe and do good, they shall surely have a reward never to be cut off.

Dr. Ghali : Surely the ones who have believed and done deeds of righteousness will have a reward bountifully unfailing."

Tafsir Jalalayn : Indeed those who believe and perform righteous deeds shall have an enduring reward’, [one that is] unceasing.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong naniwala sa Allâh , sa Kanyang Sugo, sa Kanyang Aklat at gumawa sila ng mga mabubuting gawa na taos-puso na para lamang sa Allâh ang kanilang gawain, ang para sa kanila ay dakilang gantimpala na walang katapusan.

41:9
Hassanor Alapa : Tharo anka a ba skano so pzankaan iyo so miadn ko lopa sa sold a dowa longan 1391 ago phagadnan iyo Skaniyan sa manga sakotowa gioto so Kadnan o manga kaadn.

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "Do you verily disbelieve in Him Who created the earth in two Days and you set up rivals (in worship) with Him? That is the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists).

Sahih International : Say, "Do you indeed disbelieve in He who created the earth in two days and attribute to Him equals? That is the Lord of the worlds."

Pickthall : Say (O Muhammad, unto the idolaters): Disbelieve ye verily in Him Who created the earth in two Days, and ascribe ye unto Him rivals? He (and none else) is the Lord of the Worlds.

Yusuf Ali : Say: Is it that ye deny Him Who created the earth in two Days? And do ye join equals with Him? He is the Lord of (all) the Worlds.

Shakir : Say: What! do you indeed disbelieve in Him Who created the earth in two periods, and do you set up equals with Him? That is the Lord of the Worlds.

Dr. Ghali : Say, "Is it true that indeed you surely disbelieve in (The One) Who created the earth in two days, and do you set up compeers to Him?" That is The Lord of the worlds.

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Do you [really] (read a-innakum, pronouncing both hamzas, or by not pronouncing the second one but inserting an alif between the two in both cases) disbelieve in Him Who created the earth in two days, Sunday and Monday, and ascribe to Him associates? That is the Lord, in other words, the Possesser, of [all] the Worlds (al-‘ālamīn, the plural of ‘ālam, which denotes everything apart from God. On account of the variety [of beings] that it subsumes, it has been expressed in the plural form ending with –īn, as a way of giving prevalence [in the address] to rational beings).

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na mga sumamba ng iba bukod sa Allâh bilang pag-aalipusta at pagkamangha sa kanilang gawain: Kayo ba ay hindi naniwala sa Allâh na Siyang lumikha ng kalupaan sa loob ng dalawang araw, at naglagay kayo ng katambal na ipinantay ninyo sa pagsamba sa Kanya? Siya ay ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang.

41:10
Hassanor Alapa : go inadnan Iyan (so lopa) sa manga palaw ko liawaw niyan ago piakambarakat Iyan ago dinianka Iyan on so manga pagpr iyan ko sold a pat a manga gawsii a mlagilagid ko (taw) a pphamanga-mad

Muhsin Khan : He placed therein (i.e. the earth) firm mountains from above it, and He blessed it, and measured therein its sustenance (for its dwellers) in four Days equal (i.e. all these four 'days' were equal in the length of time), for all those who ask (about its creation).

Sahih International : And He placed on the earth firmly set mountains over its surface, and He blessed it and determined therein its [creatures'] sustenance in four days without distinction - for [the information] of those who ask.

Pickthall : He placed therein firm hills rising above it, and blessed it and measured therein its sustenance in four Days, alike for (all) who ask;

Yusuf Ali : He set on the (earth), mountains standing firm, high above it, and bestowed blessings on the earth, and measure therein all things to give them nourishment in due proportion, in four Days, in accordance with (the needs of) those who seek (Sustenance).

Shakir : And He made in it mountains above its surface, and He blessed therein and made therein its foods, in four periods: alike for the seekers.

Dr. Ghali : And He made therein anchorages (i.e., mountains) from above it, and He blessed it, and determined therein its nourishments in four days, equal to the questioners.

Tafsir Jalalayn : And He set (wa-ja‘ala, the beginning of a new [independent] sentence and cannot be a supplement to [the preceding] relative clause containing alladhī, ‘Who’, because of the intervening clause that is [syntactically] unrelated) therein firm mountains [rising] above it, and blessed it, with an abundance of water, crops and stock, and ordained, divided, therein its [various means of] sustenance, for human beings and beasts, in four, complete, days — in other words, the ‘setting therein [of mountains]’ together with what has been mentioned in addition [all] took place on Tuesday and Wednesday — evenly (sawā’an, in the accusative because it is a verbal noun) in other words, the four days were exactly four, neither less nor more, for [all] enquirers, about the creation of the earth and all that is in it.

Tagalog : At nilikha Niya sa kalupaan ang mga bundok na mga matatag na nasa ibabaw nito, at biniyayaan Niya ito na ginawa Niya na patuloy na nagmumula rito ang kabutihan para sa mga naninirahan dito, at itinakda Niya ang kabuhayan ng sinumang naninirahan dito, at sinukat nang tamang pagkasukat ang anumang maaaring ikabubuhay nila, na nilikha Niya ang lahat ng mga yaon sa loob ng apat na araw: na dalawang araw ang paglikha sa kalupaan at ang dalawang araw naman ay ang pagkakatalusok ng mga kabundukan at pagtakda sa anumang mga kabuhayan dito, na ito ay para sa lahat ng nais magtanong, ang ibig sabihin: Ang sinumang magtatanong hinggil dito ay ito ang dapat niyang mabatid.

41:11
Hassanor Alapa : Oriyan iyan na biantak Iyan so kawang a skaniyan na bl na pitharo Iyan on ago sii ko lopa a talingoma kano a dowa sa kapangongonotan odi na kattgl na pitharo iran a dowa a tomiali-ngoma kami sa kapangongonotan

Muhsin Khan : Then He Istawa (rose over) towards the heaven when it was smoke, and said to it and to the earth: "Come both of you willingly or unwillingly." They both said: "We come, willingly."

Sahih International : Then He directed Himself to the heaven while it was smoke and said to it and to the earth, "Come [into being], willingly or by compulsion." They said, "We have come willingly."

Pickthall : Then turned He to the heaven when it was smoke, and said unto it and unto the earth: Come both of you, willingly or loth. They said: We come, obedient.

Yusuf Ali : Moreover He comprehended in His design the sky, and it had been (as) smoke: He said to it and to the earth: "Come ye together, willingly or unwillingly." They said: "We do come (together), in willing obedience."

Shakir : Then He directed Himself to the heaven and it is a vapor, so He said to it and to the earth: Come both, willingly or unwillingly. They both said: We come willingly.

Dr. Ghali : Thereafter He leveled Himself (How He did so is beyond human understanding) to the heaven (while) it was smoke, then said to it and to the earth, "Come up (you two) willingly (Or: in obedience ) or unwillingly!" They (both) said, "We come up willingly."

Tafsir Jalalayn : Then He turned to the heaven when it was smoke, [consisting of] rising vapours, and He said to it and to the earth, “Come both of you, to what I desire from you, willingly, or unwillingly!” (taw‘an aw karhan, their [syntactical] locus is that of a circumstantial qualifier, in other words, ‘[Come] being obedient or coerced’). They said, “We come, together with all those inhabiting us, willingly!” (tā’i‘īna mainly indicates masculine rational beings; it may also be that they are referred to in this way because they are being addressed thus).

Tagalog : Pagkatapos, Siya ay pumaroon sa ibabaw ng kalangitan na ito ay dating usok lamang, at Kanyang sinabi sa kalangitan at kalupaan: Sumunod kayong dalawa sa Aking kautusan na taos-puso o sapilitan. At sinabi noong dalawa (kalangitan at kalupaan): Kami ay kusang sumusunod, na wala kaming dapat na salungatin sa Iyong kagustuhan.

41:12
Hassanor Alapa : Na inadn Iyan siran a pito a manga kawang sa sold a dowa longan sa iniwahi Niyan ko oman i langit so btad iyan, go pipharasan 1392 Ami so kawang a tampar sa baba sa manga palitaan ago siap, gioto na dianka o Mabagr a Matao

Muhsin Khan : Then He completed and finished from their creation (as) seven heavens in two Days and He made in each heaven its affair. And We adorned the nearest (lowest) heaven with lamps (stars) to be an adornment as well as to guard (from the devils by using them as missiles against the devils). Such is the Decree of Him the All-Mighty, the All-Knower.

Sahih International : And He completed them as seven heavens within two days and inspired in each heaven its command. And We adorned the nearest heaven with lamps and as protection. That is the determination of the Exalted in Might, the Knowing.

Pickthall : Then He ordained them seven heavens in two Days and inspired in each heaven its mandate; and We decked the nether heaven with lamps, and rendered it inviolable. That is the measuring of the Mighty, the Knower.

Yusuf Ali : So He completed them as seven firmaments in two Days, and He assigned to each heaven its duty and command. And We adorned the lower heaven with lights, and (provided it) with guard. Such is the Decree of (Him) the Exalted in Might, Full of Knowledge.

Shakir : So He ordained them seven heavens in two periods, and revealed in every heaven its affair; and We adorned the lower heaven with brilliant stars and (made it) to guard; that is the decree of the Mighty, the Knowing.

Dr. Ghali : So He decreed them as seven heavens in two days, and He revealed in every heaven its Command. And We have adorned the lowest heaven with lamps, and (set Angels) preserving them. That is the determining of The Ever-Mighty, The Ever-Knowing.

Tafsir Jalalayn : Then He ordained them (the [suffixed] pronoun refers back to al-samā’, ‘the heaven’, because it [al-samā’] actually denotes that plural [sense] to which it will lead [in the following clause), in other words, He made them to be, seven heavens in two days — Thursday and Friday. He completed them in the last hour thereof, in which He created Adam — which is why He does not say sawā’an, ‘evenly’ here [as He did earlier]; what is said here concords with those verse in which it is stated that the heavens and the earth were created in six days; and in each heaven He revealed its commandment’, that to which He commanded those in it [to follow], in the way of obedience and worship. And We adorned the lowest heaven with lamps, with stars, and [this was also] to guard them (hifzan is in the accusative because of its implicit verbal sense, in other words, ‘We guarded it against the devils lest they try to listen therein [to the angels] by stealth with meteors’). That is the ordaining of the Mighty, in His kingdom, the Knower, of His creatures.

Tagalog : Pagkatapos ay binuo at tinapos ng Allâh ang paglikha ng pitong kalangitan at pagsasaayos nito sa loob ng dalawang Araw, at doon natapos ang pagkalikha ng mga kalangitan at kalupaan sa loob ng anim na Araw, sa karunungan ng Allâh na ganap na Nakaaalam, dahil Siya ay may kakayahan na likhain ang mga ito sa isang saglit lamang, ipinahayag sa bawa’t kalangitan ang anuman na nais Niya at ang tungkulin nito, at pinalamutian ang mababang kalangitan ng mga maliliwanag na mga bituin, at pinangalagaan mula sa mga ‘Shaytân’ na nagnanakaw ng impormasyon. Ang kamangha-manghang kagandahang pagkalikha nito ay itinakda ng Allâh na ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang Kaharian, na ‘Al-`Aleem’ – Ganap na Maalam na saklaw ng Kanyang kaalaman ang lahat ng bagay.

41:13

Hassanor Alapa : Na amay ka tomalikhod siran na tharo anka (hay Mohammad) a iplalang akn rkano a sowara a matanog a datar o sowara (a minisogat) ko Ad ago so Thamūd.

Muhsin Khan : But if they turn away, then say (O Muhammad SAW): "I have warned you of a Sa'iqah (a destructive awful cry, torment, hit, a thunderbolt) like the Sa'iqah which overtook 'Ad and Thamud (people)."

Sahih International : But if they turn away, then say, "I have warned you of a thunderbolt like the thunderbolt [that struck] 'Aad and Thamud.

Pickthall : But if they turn away, then say: I warn you of a thunderbolt like the thunderbolt (which fell of old upon the tribes) of A'ad and Thamud;

Yusuf Ali : But if they turn away, say thou: "I have warned you of a stunning Punishment (as of thunder and lightning) like that which (overtook) the 'Ad and the Thamud!"

Shakir : But if they turn aside, then say: I have warned you of a scourge like the scourge of Ad and Samood.

Dr. Ghali : Yet in case they veer away, then say, "I warn you of a (stunning) thunderbolt like to the (stunning) thunderbolt of c?d and Thamud."

Tafsir Jalalayn : But if they, that is, the Meccan disbelievers, turn away, from belief, after this clear statement, then say, ‘I warn you of, I threaten you [with], a thunderbolt like the thunderbolt of ‘Ād and Thamūd’, in other words, a chastisement that will destroy you like the one that destroyed them.

Tagalog : At kapag tumalikod ang mga walang pananampalataya pagkatapos linawin sa kanila ang mga magagandang katangian ng Banal na Qur’ân at ilan sa mga katangian ng Allâh na Dakilang sinasamba, sabihin mo sa kanila: Katiyakan, binalaan ko kayo hinggil sa masidhing kaparusahan na kayo ay wawasakin na katulad ng parusa na iginawad sa sambayanan ni `Âd at ni Thamoud noong sila ay hindi naniwala sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at nilabag nila ang mga Sugo.

41:14
Hassanor Alapa : Gowani a maoma siran o manga sogo’ ko hadapan iran ago sii ko talikhodan iran (sa pitharo iran) a da a zimbaan iyo a rowar ko Allāh, na pitharo iran a o kiabayai o Kadnan ami na disomala a makatoron sa malāikat (a sogo’) sa mataan a skami ko nganin a inisogo rkano na somasanka

Muhsin Khan : When the Messengers came to them, from before them and behind them (saying): "Worship none but Allah" They said: "If our Lord had so willed, He would surely have sent down the angels. So indeed! We disbelieve in that with which you have been sent."

Sahih International : [That occurred] when the messengers had come to them before them and after them, [saying], "Worship not except Allah ." They said, "If our Lord had willed, He would have sent down the angels, so indeed we, in that with which you have been sent, are disbelievers."

Pickthall : When their messengers came unto them from before them and behind them, saying: Worship none but Allah! they said: If our Lord had willed, He surely would have sent down angels (unto us), so lo! we are disbelievers in that wherewith ye have been sent.

Yusuf Ali : Behold, the messengers came to them, from before them and behind them, (preaching): "Serve none but Allah." They said, "If our Lord had so pleased, He would certainly have sent down angels (to preach). Now we reject your mission (altogether)."

Shakir : When their messengers came to them from before them and from behind them, saying, Serve nothing but Allah, they said: If our Lord had pleased He would certainly have sent down angels, so we are surely unbelievers in that with which you are sent.

Dr. Ghali : As the Messengers came to them from before them (Literally: from between their hands) and from behind them, (saying), "Do not worship anyone except Allah ", they said, "If our Lord had (so) decided, indeed He would have sent down Angels; so surely we are disbelievers in what you have been sent with."

Tafsir Jalalayn : When the messengers came to them from in front of them and from behind them, that is, coming to them [to warn them] and leaving them behind [as they departed], but they disbelieved, as will be stated shortly — the destruction [of them meant] would only take place in his time — saying, ‘Worship none but God’, they said, ‘Had our Lord willed, He would have surely sent down, to us, angels; therefore we indeed disbelieve in what you, according to your claim, have been sent with!’

Tagalog : Noong dumating ang Sugo sa sambayanan nina `Âd at Thamoud, na sila ay magkakasunud-sunod, na inuutusan nila sila na sambahin lamang ang Allâh na Bukod-Tangi na walang katambal, kanilang sinabi sa mga Sugo na ipinadala sa kanila: Kung ginusto ng Allâh na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha na Siya lamang ang aming paniniwalaan at hindi kami sasamba ng anuman bukod sa Kanya, ay katiyakang magpapababa Siya sa amin ng mga anghel mula sa kalangitan bilang mga Sugo, upang anyayahan kami sa anumang iniaanyaya ninyo sa amin, at hindi kayo ang Kanyang ipadadala dahil kayo ay tao lamang na katulad din namin, na kung kaya, anuman ang mensahe na ipinadala ng Allâh sa inyo, para sa amin na paniniwala sa Kanya at sa Kanyang Kaisahan ay tinatanggihan namin.

41:15
Hassanor Alapa : Na so pman so Ād na mithakabor siran ko lopa sa da a kabnar iran sa pitharo iran a antaa i makalawan rkitano sa 1393 kabagr i g’s, ba iran da mailay a mataan a so Allāh a so miadn kiran na Skaniyan i mabasng a di siran i bagr, sa miaadn siran ko manga tanda Ami a pzankaan iran

Muhsin Khan : As for 'Ad, they were arrogant in the land without right, and they said: "Who is mightier than us in strength?" See they not that Allah, Who created them was mightier in strength than them. And they used to deny Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, revelations, etc.)!

Sahih International : As for 'Aad, they were arrogant upon the earth without right and said, "Who is greater than us in strength?" Did they not consider that Allah who created them was greater than them in strength? But they were rejecting Our signs.

Pickthall : As for A'ad, they were arrogant in the land without right, and they said: Who is mightier than us in power? Could they not see that Allah Who created them, He was mightier than them in power? And they denied Our revelations.

Yusuf Ali : Now the 'Ad behaved arrogantly through the land, against (all) truth and reason, and said: "Who is superior to us in strength?" What! did they not see that Allah, Who created them, was superior to them in strength? But they continued to reject Our Signs!

Shakir : Then as to Ad, they were unjustly proud in the land, and they said: Who is mightier in strength than we? Did they not see that Allah Who created them was mightier than they in strength, and they denied Our communications?

Dr. Ghali : So, as for Aad, they waxed proud in the earth untruthfully (Literally: with other than truth) and said, "Who is more valiant than us in power?" And did they not see that Allah, Who created them, Ever He, is more valiant than them in power? And they used to repudiate Our signs.

Tafsir Jalalayn : As for ‘Ād, they acted arrogantly in the earth without right, and they said, upon their being threatened with the chastisement, ‘Who is more powerful than us in might?’, in other words, [they believed] no one [to be so] — a single man among them could pull out a huge rock from a mountainside and [have the strength to] place it wherever he wished. Did they not see, [did they not] realise, that God, He Who created them, was more powerful than them in might? And they used to deny Our signs, the miracles [We sent down].

Tagalog : At hinggil kay `Âd na sambayanan ni Hûd (as) ay katotohanang sila ay nagmataas sa kalupaan sa mga alipin ng Allâh na wala silang karapatan, at kanilang sinabi na may pagmamayabang: Sino pa ba ang mas matindi ang lakas kaysa sa amin? Hindi ba nila nakita na ang Allâh na Siyang lumikha sa kanila ay mas Makapangyarihan at matindi ang Lakas at Kakayahan kaysa sa kanila? Samantalang sila ay kinaugalian na tanggihan ang Aming mga palatandaan at katibayan.

41:16
Hassanor Alapa : Na siogoan Ami siran sa mabagr a sobosobo a somasagisir sa manga gawii a thondotondog, phakitaaman Ami kiran so siksa a kapakadapanas ko kaoyagoyag ko doniya na so siksa ko maori a alongan na aya lbi a khidapanas sa di siran dn katabangan

Muhsin Khan : So We sent upon them furious wind in days of evil omen (for them) that We might give them a taste of disgracing torment in this present worldly life, but surely the torment of the Hereafter will be more disgracing, and they will never be helped.

Sahih International : So We sent upon them a screaming wind during days of misfortune to make them taste the punishment of disgrace in the worldly life; but the punishment of the Hereafter is more disgracing, and they will not be helped.

Pickthall : Therefor We let loose on them a raging wind in evil days, that We might make them taste the torment of disgrace in the life of the world. And verily the doom of the Hereafter will be more shameful, and they will not be helped.

Yusuf Ali : So We sent against them a furious Wind through days of disaster, that We might give them a taste of a Penalty of humiliation in this life; but the Penalty of a Hereafter will be more humiliating still: and they will find no help.

Shakir : So We sent on them a furious wind in unlucky days, that We may make them taste the chastisement of abasement in this world's life; and certainly the chastisement of the hereafter is much more abasing, and they shall not be helped.

Dr. Ghali : Then We sent against them a most clamorous wind in days of ill-luck that We might let them taste the torment of disgrace in the present life; (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) and indeed the torment of the Hereafter is more disgraceful, and they will not be vindicated.

Tafsir Jalalayn : So We unleashed upon them a raging wind, cold and violent, but without rain, during [some] ill-fated days (read nahisātin, or nahsātin), [days that were] calamitous for them, that We might make them taste the chastisement of disgrace, humiliation, in the life of this world; yet the chastisement of the Hereafter is indeed more disgraceful, more severe, and they will not be helped, to have it warded off from them.

Tagalog : Na kung kaya, nagpadala Kami sa kanila ng hangin na napakatindi ang lamig at napakalakas ng ugong nito sa mga araw na napakasama sa kanilang pananaw; upang ipatikim Namin sa kanila ang parusang kaaba-aba at hamak sa kanila rito sa daigdig. Subali’t katiyakang ang parusa sa Kabilang-Buhay ay mas higit na kaaba-aba at kahiya-hiya para sa kanila, at walang sinuman ang makatutulong sa kanila upang pigilin sa kanila ang kaparusahan.

41:17
Hassanor Alapa : Na so pman so Thamūd na tioro Ami siran na kiabayaan iran so kabota san ko toroan, na sininggawt siran o matanog a sowara o siksa a kadapanas sabap ko nganin a miaadn siran a gii ran panokatn.

Muhsin Khan : And as for Thamud, We showed and made clear to them the Path of Truth (Islamic Monotheism) through Our Messenger, (i.e. showed them the way of success), but they preferred blindness to guidance, so the Sa'iqah (a destructive awful cry, torment, hit, a thunderbolt) of disgracing torment seized them, because of what they used to earn.

Sahih International : And as for Thamud, We guided them, but they preferred blindness over guidance, so the thunderbolt of humiliating punishment seized them for what they used to earn.

Pickthall : And as for Thamud, We gave them guidance, but they preferred blindness to the guidance, so the bolt of the doom of humiliation overtook them because of what they used to earn.

Yusuf Ali : As to the Thamud, We gave them Guidance, but they preferred blindness (of heart) to Guidance: so the stunning Punishment of humiliation seized them, because of what they had earned.

Shakir : And as to Samood, We showed them the right way, but they chose error above guidance, so there overtook them the scourge of an abasing chastisement for what they earned.

Dr. Ghali : And as for Thamud, so We guided them, yet they showed love for blindness above guidance; so the (stunning) thunderbolt of the torment of degradation took them (away) for whatever they used to earn.

Tafsir Jalalayn : And as for Thamūd, We offered them guidance, We pointed out to them the path of guidance, but they preferred blindness, they chose disbelief [as opposed], to guidance. So the thunderbolt of the humiliating chastisement seized them on account of what they used to earn.

Tagalog : At ang kay Thamoud naman na sambayanan ni Sâleh (as) ay katotohanang nilinaw Namin sa kanila ang Daan ng Katotohanan at Landas ng Patnubay, subali’t mas pinili nila ang pagkabulag kaysa sa patnubay, na kung kaya, pinuksa Namin sila ng kidlat na parusa na nagpahamak sa kanila; dahil sa kanilang natamo na mga kasalanan sa di nila paniniwala sa Allâh at pagtanggi nila sa mga Sugo.

41:18

Hassanor Alapa : Na piakalidas Ami so siran oto a miamaratiaya a miaadn siran a gii siran mananggila

Muhsin Khan : And We saved those who believed and used to fear Allah, keep their duty to Him and avoid evil.

Sahih International : And We saved those who believed and used to fear Allah .

Pickthall : And We delivered those who believed and used to keep their duty to Allah.

Yusuf Ali : But We delivered those who believed and practised righteousness.

Shakir : And We delivered those who believed and guarded (against evil).

Dr. Ghali : And We safely delivered the ones who believed and were pious.

Tafsir Jalalayn : And We delivered, from it, those who believed and feared, God.

Tagalog : At iniligtas Namin ang mga naniwala mula sa kaparusahan na siyang naghugot ng kasamaan sa sambayanan nina `Âd at Thamoud, at sila na nagkaroon ng takot hinggil sa kaparusahan ng Allâh at nagpakatuwid ay nakaligtas.

41:19

Hassanor Alapa : Sa sagawii a limodn so manga ridoay o Allāh sii ko Naraka sa gii siran panimoon

Muhsin Khan : And (remember) the Day that the enemies of Allah will be gathered to the Fire, so they will be collected there (the first and the last).

Sahih International : And [mention, O Muhammad], the Day when the enemies of Allah will be gathered to the Fire while they are [driven] assembled in rows,

Pickthall : And (make mention of) the day when the enemies of Allah are gathered unto the Fire, they are driven on

Yusuf Ali : On the Day that the enemies of Allah will be gathered together to the Fire, they will be marched in ranks.

Shakir : And on the day that the enemies of Allah shall be brought together to the fire, then they shall be formed into groups.

Dr. Ghali : And the Day the enemies of Allah are mustered to the Fire, so they are (duly) dispensed with.

Tafsir Jalalayn : And, mention, the day when God’s enemies are gathered ([read either] yuhsharu a‘dā’u’Llāhi, or nahshuru a‘dā’a’Llāhi, ‘[when] We gather God’s enemies’) to the Fire, for they will be driven [thereto],

Tagalog : At sa Araw na titipunin ang mga kumalaban sa Allâh tungo sa Impiyernong-Apoy, na pagsasama-samahin ng mga tagapangasiwa ng Impiyerno ang kauna-unahan sa kanila hanggang sa kahuli-hulihan sa kanila,

41:20

Hassanor Alapa : Sa amay ka maoma iran so Naraka na zaksian siran o kan’g iran ago so manga kailay ran ago so manga kobal iran ko nganin a miaadn siran a gii ran nggalbkn

Muhsin Khan : Till, when they reach it (Hell-fire), their hearing (ears) and their eyes, and their skins will testify against them as to what they used to do.

Sahih International : Until, when they reach it, their hearing and their eyes and their skins will testify against them of what they used to do.

Pickthall : Till, when they reach it, their ears and their eyes and their skins testify against them as to what they used to do.

Yusuf Ali : At length, when they reach the (Fire), their hearing, their sight, and their skins will bear witness against them, as to (all) their deeds.

Shakir : Until when they come to it, their ears and their eyes and their skins shall bear witness against them as to what they did.

Dr. Ghali : Till, just when they come to it, their hearing, and their beholdings, (i.e., eyesight (s) and their skins testify against them concerning whatever they were doing.

Tafsir Jalalayn : until, when they reach it (idhā mā: the mā is extra), their hearing and their eyes and their skins will bear witness against them concerning what they used to do.

Tagalog : Hanggang kapag dumating na sila sa Impiyerno ay tatanggihan nila ang kanilang nagawang kasalanan at titestigo laban sa kanila ang kanilang mga sariling pandinig, mga paningin at mga balat sa kung ano ang kanilang ginawa rito sa daigdig na mga kasalanan at krimen.

41:21
Hassanor Alapa : Na tharoon iran ko manga kobal iran a ino kami niyo pzaksii? na tharoon iran a piakatharo kami o Allāh a so piakatharo Iyan a 1394 langowan a shayi a Skaniyan na inadn kano Niyan sa paganay ago ron kano Ron phakandod

Muhsin Khan : And they will say to their skins, "Why do you testify against us?" They will say: "Allah has caused us to speak, as He causes all things to speak, and He created you the first time, and to Him you are made to return."

Sahih International : And they will say to their skins, "Why have you testified against us?" They will say, "We were made to speak by Allah , who has made everything speak; and He created you the first time, and to Him you are returned.

Pickthall : And they say unto their skins: Why testify ye against us? They say: Allah hath given us speech Who giveth speech to all things, and Who created you at the first, and unto Whom ye are returned.

Yusuf Ali : They will say to their skins: "Why bear ye witness against us?" They will say: "Allah hath given us speech,- (He) Who giveth speech to everything: He created you for the first time, and unto Him were ye to return.

Shakir : And they shall say to their skins: Why have you borne witness against us? They shall say: Allah Who makes everything speak has made us speak, and He created you at first, and to Him you shall be brought back.

Dr. Ghali : And they will say to their skins, "Why have you testified against us?" They will say, " Allah has caused us to pronounce (words), Who has caused everything to pronounce (words). And He created you the first time, and to Him you will be returned.

Tafsir Jalalayn : And they will say to their skins, ‘Why did you bear witness against us?’ They will say, ‘God made us speak, Who gave speech to all things, in other words, [all things] which He wanted to [be able to] speak. And He created you the first time, and to Him you will be returned: it is said that this statement is made by their skins; but it is also said to be God’s words, as is the case with what follows, for it is similar in context to what preceded, namely, that the One with the power to originate you without any precedent and restore you to life after death, also has the power to make your skins and your limbs speak.

Tagalog : At sasabihin nila na mga tinipon sa Impiyerno na mga kumalaban sa Allâh sa kanilang mga balat bilang paninisi: Bakit kayo tumitestigo laban sa amin? Sasagutin sila ng kanilang mga balat: Pinagsalita kami ng Allâh na Siyang nagpapasalita ng lahat ng bagay, at Siya ang Lumikha sa inyo sa unang pagkakataon pa lamang noong kayo ay wala pa, at sa Kanya kayo ay sasanhiin na pabalikin pagkatapos ng inyong kamatayan para sa pagbabayad at pagtutumbas.

41:22
Hassanor Alapa : Go da kano maadn a makaririrong kano ko kazaksii rkano o kan’g iyo go di pn so manga kailay niyo go di pn so manga kobal iyo ogaid na pinikir iyo a so Allāh na di Niyan katawan so kadaklan ko nganin a gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : And you have not been hiding against yourselves, lest your ears, and your eyes, and your skins testify against you, but you thought that Allah knew not much of what you were doing.

Sahih International : And you were not covering yourselves, lest your hearing testify against you or your sight or your skins, but you assumed that Allah does not know much of what you do.

Pickthall : Ye did not hide yourselves lest your ears and your eyes and your skins should testify against you, but ye deemed that Allah knew not much of what ye did.

Yusuf Ali : "Ye did not seek to hide yourselves, lest your hearing, your sight, and your skins should bear witness against you! But ye did think that Allah knew not many of the things that ye used to do!

Shakir : And you did not veil yourselves lest your ears and your eyes and your skins should bear witness against you, but you thought that Allah did not know most of what you did.

Dr. Ghali : And in no way did you take to screening yourselves that neither your hearing, nor your beholdings, (i.e., eyesight (s) nor your skins should testify against you; but you surmised that Allah does not know much of whatever you did.

Tafsir Jalalayn : And you did not use to conceal yourselves, when you used to commit lewd acts, lest your hearing or your eyes or your skins should bear witness against you, because you were never certain about [the truth of] resurrection; but you thought, when you used to conceal yourselves, that God did not know most of what you did.

Tagalog : At kayo ay hindi natatakot habang ginagawa ninyo ang mga kasalanan, na matakot na titestigo laban sa inyo ang inyong mga pandinig, mga paningin at ang mga balat sa Araw ng Muling Pagkabuhay; inaakala ninyo na ang Allâh ay hindi Niya batid ang karamihan sa mga kasalanan na inyong ginagawa bilang paglabag ninyo sa Kanya.

41:23

Hassanor Alapa : Gioto rkano so pamikiran iyo a so pinikir iyo ko Kadnan iyo, na miakabinasa rkano na miabaloy kano a pd ko miangalalapis

Muhsin Khan : And that thought of yours which you thought about your Lord, has brought you to destruction, and you have become (this Day) of those utterly lost!

Sahih International : And that was your assumption which you assumed about your Lord. It has brought you to ruin, and you have become among the losers."

Pickthall : That, your thought which ye did think about your Lord, hath ruined you; and ye find yourselves (this day) among the lost.

Yusuf Ali : "But this thought of yours which ye did entertain concerning your Lord, hath brought you to destruction, and (now) have ye become of those utterly lost!"

Shakir : And that was your (evil) thought which you entertained about your Lord that has tumbled you down into perdition, so are you become of the lost ones.

Dr. Ghali : And that (Literally: those (s) (was) the surmise you surmised about your Lord; it has toppled you; so you have become among the losers."

Tafsir Jalalayn : And that (wa-dhālikum, the subject) supposition of yours (zannukum, substitutes for it) which you supposed of your Lord (alladhī zanantum bi-rabbikum, a descriptive clause; the predicate [is the following, ardākum]) has ruined you, that is, it has brought about your destruction. So you have become among the losers’.

Tagalog : Na kung kaya, ang inyong masamang palagay na iniisip hinggil sa Allâh na inyong Tagapaglikha ang siyang nagwasak sa inyo at itinulak kayo sa Impiyerno, na kung kaya, ngayon ay kabilang na kayo sa mga ganap na talunan sa inyong mga sarili at sa inyong mga pamilya.

41:24

Hassanor Alapa : Sa amay ka thigr siran na so Naraka na aya iran darpa na amay ka mamangni siran sa kapanawbat na di siran khaadn a pd ko tharimaan so panawbat iran.

Muhsin Khan : Then, if they have patience, yet the Fire will be a home for them, and if they beg for to be excused, yet they are not of those who will ever be excused.

Sahih International : So [even] if they are patient, the Fire is a residence for them; and if they ask to appease [ Allah ], they will not be of those who are allowed to appease.

Pickthall : And though they are resigned, yet the Fire is still their home; and if they ask for favour, yet they are not of those unto whom favour can be shown.

Yusuf Ali : If, then, they have patience, the Fire will be a home for them! and if they beg to be received into favour, into favour will they not (then) be received.

Shakir : Then if they will endure, still the fire is their abode, and if they ask for goodwill, then are they not of those who shall be granted goodwill.

Dr. Ghali : So in case they (endure) patiently, then the Fire will be a lodging for them, and in case they ask amends, yet in no way will they be (allowed) to make amends.

Tafsir Jalalayn : So if they endure, the chastisement, the Fire will [still] be their abode; and if they seek reconciliation, if they seek the satisfaction [of God], then they will not be among the reconciled, those deemed satisfactory [by God].

Tagalog : At kahit na tiisin pa nila ang parusa ay Impiyernong-Apoy pa rin ang kanilang patutunguhan, at kahit na hilingin pa nila na makabalik sa daigdig; upang makapagsimula sila ng paggawa ng kabutihan ay hindi pa rin sila diringgin at hindi pa rin tatanggapin sa kanila ang mga katwiran.

41:25
Hassanor Alapa : Kialitantangan Ami siran sa manga inampda (a 1395 shaytān) na pipharasan iran sii kiran ko hadapan iran ago so talikhodan iran (so galbk a marata) na miapatot kiran so katharo 1395 a minggolalan sa manga pagtaw a miaipos dn ko miaonaan iran a pd ko Jinn ago so manosiya sa mataan a siran na miaadn siran a manga lapis

Muhsin Khan : And We have assigned them (devils) intimate companions (in this world), who have made fair-seeming to them, what was before them (evil deeds which they were doing in the present worldly life and disbelief in the Reckoning and the Resurrection, etc.) and what was behind them (denial of the matters in the coming life of the Hereafter as regards punishment or reward, etc.). And the Word (i.e. the torment) is justified against them as it was justified against those who were among the previous generations of jinns and men that had passed away before them. Indeed they (all) were the losers.

Sahih International : And We appointed for them companions who made attractive to them what was before them and what was behind them [of sin], and the word has come into effect upon them among nations which had passed on before them of jinn and men. Indeed, they [all] were losers.

Pickthall : And We assigned them comrades (in the world), who made their present and their past fairseeming unto them. And the Word concerning nations of the jinn and humankind who passed away before them hath effect for them. Lo! they were ever losers.

Yusuf Ali : And We have destined for them intimate companions (of like nature), who made alluring to them what was before them and behind them; and the sentence among the previous generations of Jinns and men, who have passed away, is proved against them; for they are utterly lost.

Shakir : And We have appointed for them comrades so they have made fair-seeming to them what is before them and what is behind them, and the word proved true against them-- among the nations of the jinn and the men that have passed away before them-- that they shall surely be losers.

Dr. Ghali : And We have preordained for them comrades; so they have adorned for them that which is before (Literally: between their hands) them and that which is behind them. And against them the Saying has come true among nations that passed even before them of the jinn and of mankind. Surely they were losers.

Tafsir Jalalayn : And We have assigned, We have occasioned [for], them companions, from among the devils, who have adorned for them that which is before them, of what concerns this world and the following after lusts, and that which is behind them, of what concerns the Hereafter, when they [make them] say that there will be neither resurrection nor reckoning. And the word, of chastisement — namely, the verse: Assuredly I will fill Hell … [Q. 11:119]) — became due against them, being among, all those, communities that passed away, [that] were destroyed, before them of jinn and mankind. Truly they were losers.

Tagalog : At itinalaga Namin sa kanila na mga masasama na mga tumanggi ay ang mga kasamahan din nila na mga masasama mula sa mga ‘Shaytân’ na tao at ‘Jinn,’ na pinaganda sa kanila ang mga masasamang gawain dito sa daigdig at inanyayahan sila tungo sa mga kahali-halina na mga ipinagbabawal, at pinaganda rin sa kanila ang anuman na patutunguhan nila hinggil sa Kabilang-Buhay, na kung kaya, nakalimutan nila ang mga bagay na ito at inanyayahan sila na hindi paniwalaan ang Muling Pagkabuhay, at sa ganitong kadahilanan ay naging karapat-dapat sa kanila na makapasok sa Impiyerno, kabilang ang mga naunang henerasyon mula sa mga di-naniwala na mga ‘Jinn’ at mga tao. Katiyakan, naging talunan sila sa kanilang gawain dito sa daigdig at ganoon din ang kanilang mga sarili sa Kabilang-Buhay at ang kanilang pamilya.

41:26

Hassanor Alapa : Go pitharo o siran oto a manga kafir a di niyo pphamakin’ga ankanan a Qur’ān sa ramowa niyo skaniyan ka kalokalo o makadaag kano

Muhsin Khan : And those who disbelieve say: "Listen not to this Quran, and make noise in the midst of its (recitation) that you may overcome."

Sahih International : And those who disbelieve say, "Do not listen to this Qur'an and speak noisily during [the recitation of] it that perhaps you will overcome."

Pickthall : Those who disbelieve say: Heed not this Qur'an, and drown the hearing of it; haply ye may conquer.

Yusuf Ali : The Unbelievers say: "Listen not to this Qur'an, but talk at random in the midst of its (reading), that ye may gain the upper hand!"

Shakir : And those who disbelieve say: Do not listen to this Quran and make noise therein, perhaps you may overcome.

Dr. Ghali : And the ones who have disbelieved say, "Do not give ear to this Qur'an, and talk idly about it, that possibly you would overcome."

Tafsir Jalalayn : And those who disbelieve say, during the Prophet’s (s) recitation [of the Qur’ān], ‘Do not listen to this Qur’ān and hoot it down, make a din and so forth, and clamour whenever he is reciting, that perhaps you might prevail’, so that he will then desist from recitation.

Tagalog : At sinabi ng mga walang pananampalataya na nagpapayuhan sa isa’t isa: Huwag ninyong pakinggan ang Qur’ân at huwag ninyong sundin, at huwag kayong magpasailalim sa mga kautusan nito, at lakasan ninyo ang inyong mga boses sa pamamagitan ng pagsigaw at magsagawa kayo ng pag-iingay kapag binasa ni Muhammad ang Banal na Qur’ân; baka sakaling matalo ninyo siya at ititigil niya ang kanyang pagbabasa, at mananalo kayo laban sa kanya.

41:27

Hassanor Alapa : Na sabnar a pakataamn Ami so siran oto a manga kafir sa siksa a mabasng ago ibalas Ami kiran so miakara-tarata a balas o 1397 nganin a gii ran nggalbkn

Muhsin Khan : But surely, We shall cause those who disbelieve to taste a severe torment, and certainly, We shall requite them the worst of what they used to do.

Sahih International : But We will surely cause those who disbelieve to taste a severe punishment, and We will surely recompense them for the worst of what they had been doing.

Pickthall : But verily We shall cause those who disbelieve to taste an awful doom, and verily We shall requite them the worst of what they used to do.

Yusuf Ali : But We will certainly give the Unbelievers a taste of a severe Penalty, and We will requite them for the worst of their deeds.

Shakir : Therefore We will most certainly make those who disbelieve taste a severe punishment, and We will most certainly reward them for the evil deeds they used to do.

Dr. Ghali : So indeed We will definitely cause the ones who have disbelieved to taste strict torment, and indeed We will definitely recompense them (for) the most odious of whatever they were doing.

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says regarding them: But verily We will make those who disbelieve taste a severe chastisement, and We will verily requite them the worst of what they used to do, in other words, [with] the worst requital for their deeds.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, ipatitikim Namin sa mga nagsabi ng ganitong salita ang masidhing parusa rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at pagbabayarin Namin sila ng napakasamang pagbabayad na higit pa sa anumang nagawa nilang kasamaan.

41:28

Hassanor Alapa : Gioto, na aya balas o manga ridoay o Allāh na so Naraka a rk iran on so darpa a kakal a balas o kiaadn iran ko manga tanda Ami a pzankaan iran.

Muhsin Khan : That is the recompense of the enemies of Allah: The Fire, therein will be for them the eternal home, a (deserving) recompense for that they used to deny Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.).

Sahih International : That is the recompense of the enemies of Allah - the Fire. For them therein is the home of eternity as recompense for what they, of Our verses, were rejecting.

Pickthall : That is the reward of Allah's enemies: the Fire. Therein is their immortal home, payment forasmuch as they denied Our revelations.

Yusuf Ali : Such is the requital of the enemies of Allah,- the Fire: therein will be for them the Eternal Home: a (fit) requital, for that they were wont to reject Our Signs.

Shakir : That is the reward of the enemies of Allah-- the fire; for them therein shall be the house of long abiding; a reward for their denying Our communications.

Dr. Ghali : That is the recompense of the enemies of Allah: the Fire, wherein they will have the Home of Eternity as a recompense for that they used to repudiate Our signs.

Tafsir Jalalayn : That, severe chastisement and worst requital, is the requital of God’s enemies (jazā’u a‘dā’i, the second hamza may be pronounced fully or replaced with a wāw) — the Fire! (al-nāru, an explicative supplement to jazā’u, ‘the requital’, alluded to by [the demonstrative] dhālika, ‘that’). Therein will be their everlasting abode, that is, as a place of [permanent] residence, from which there will be no removal, as a requital (jazā’an is in the accusative as a verbal noun from the implicit verbal action) for their denial of Our signs, [for their denial of] the Qur’ān.

Tagalog : Itong pagbabayad na matatamo nila na mga walang pananampalataya bilang kabayaran sa mga kalaban ng Allâh ay Impiyerno, at ito ay para sa kanila roon na sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan; bilang kabayaran sa kanilang pagtanggi sa Aming mga katibayan at mga palatandaan sa daigdig. Ang talatang ito ay nagpapatunay sa tindi ng kasalanan ng sinumang inilayo ang mga tao sa Dakilang Qur’ân, at pinigilan sila na magsuri at magabayan nito sa anumang kaparaanan.

41:29
Hassanor Alapa : Go pitharo o siran oto a manga kafir a Kadnan ami paki ilayin Ka rkami so dowa lompok a miakadadag rkami a pd ko Jinn ago so manosiya sa balowin ami siran a sii ko kababaan o manga palo ami ka an siran maadn a khikatatampar sa baba

Muhsin Khan : And those who disbelieve will say: "Our Lord! Show us those among jinns and men who led us astray, we shall crush them under our feet, so that they become the lowest."

Sahih International : And those who disbelieved will [then] say, "Our Lord, show us those who misled us of the jinn and men [so] we may put them under our feet that they will be among the lowest."

Pickthall : And those who disbelieve will say: Our Lord! Show us those who beguiled us of the jinn and humankind. We will place them underneath our feet that they may be among the nethermost.

Yusuf Ali : And the Unbelievers will say: "Our Lord! Show us those, among Jinns and men, who misled us: We shall crush them beneath our feet, so that they become the vilest (before all)."

Shakir : And those who disbelieve will say: Our Lord! show us those who led us astray from among the jinn and the men that we may trample them under our feet so that they may be of the lowest.

Dr. Ghali : And the ones who have disbelieved will say, " Our Lord, show us the ones that led us into error, (both) the jinn and mankind, (and) we would set them beneath our feet, that they both may be among the basest ones."

Tafsir Jalalayn : And those who disbelieve will say, [while] in the Fire: ‘Our Lord, show us those who led us astray from among the jinn and mankind — namely, Iblīs and Cain [respectively], both of whom established disbelief and slaying as something to be emulated — so that we may have them underneath our feet [to trample them], in the Fire, that they may be among the lowermost’, in other words, in a chastisement more severe than ours.

Tagalog : At sinabi ng mga hindi naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo, na sila ay nasa Impiyerno: O Allâh na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Ipakita Mo sa amin ang dalawang nagligaw sa amin mula sa Iyong nilikha na ‘Jinn’ at tao, dahil ilalagay namin sila sa ilalim ng aming mga paa; upang sila ay mapasakaila-ilaliman ng Impiyerno.

41:30
Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a pitharo iran a aya Kadnan ami na so Allāh oriyan iyan na miaginontolan siran na pphamanoron kiran so manga malāikat (sa gii ran tharoon) a di kano pkhalk go di kano pmboko sa pliliwanagn iyo so sorga a so miaadn kano a ithatalad rkano

Muhsin Khan : Verily, those who say: "Our Lord is Allah (Alone)," and then they Istaqamu , on them the angels will descend (at the time of their death) (saying): "Fear not, nor grieve! But receive the glad tidings of Paradise which you have been promised!

Sahih International : Indeed, those who have said, "Our Lord is Allah " and then remained on a right course - the angels will descend upon them, [saying], "Do not fear and do not grieve but receive good tidings of Paradise, which you were promised.

Pickthall : Lo! those who say: Our Lord is Allah, and afterward are upright, the angels descend upon them, saying: Fear not nor grieve, but hear good tidings of the paradise which ye are promised.

Yusuf Ali : In the case of those who say, "Our Lord is Allah", and, further, stand straight and steadfast, the angels descend on them (from time to time): "Fear ye not!" (they suggest), "Nor grieve! but receive the Glad Tidings of the Garden (of Bliss), the which ye were promised!

Shakir : (As for) those who say: Our Lord is Allah, then continue in the right way, the angels descend upon them, saying: Fear not, nor be grieved, and receive good news of the garden which you were promised.

Dr. Ghali : Surely the ones who have said, "Our Lord is Allah, " thereafter they have gone straight, upon them the Angels keep coming down (saying), "Do not fear (anything), nor do you grieve, and have good tidings of the Garden that you are promised.

Tafsir Jalalayn : Truly those who say, ‘Our Lord is God!’ and then remain upright, [adhering] to the affirmation of [God’s] Oneness and to whatever else has been enjoined on them, the angels descend upon them, at the point of death, [saying to them], ‘Do not fear, death and what will come after it, nor grieve, for any family or children that you have left behind, for we will look after them after you, and rejoice in the good tidings of the paradise which you were promised.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong nagsabi na ang aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ang Allâh na Bukod-Tangi na walang katambal sa pagsamba sa Kanya, pagkatapos sila ay nagpakatuwid sa pagsunod sa Kanyang batas, bababa sa kanila ang mga anghel sa oras ng kanilang kamatayan na sasabihin sa kanila: Huwag kayong matakot sa kamatayan at sa mangyayari pagkatapos nito, at huwag kayong malungkot sa anumang iniwan ninyo na makamundong buhay, at matuwa kayo sa magandang balita ng ‘Al-Jannah’ (Hardin) na kung saan ito ay ipinangako sa inyo.

41:31
Hassanor Alapa : Skami i manga salinggogopa iyo ko kaoyagoyag ko doniya ago sii ko akhirat go bagian iyo ron so nganin a khabayaan o manga ginawa niyo, ago bagian iyo ron so nganin a pphangnin iyo

Muhsin Khan : "We have been your friends in the life of this world and are (so) in the Hereafter. Therein you shall have (all) that your inner-selves desire, and therein you shall have (all) for which you ask for.

Sahih International : We [angels] were your allies in worldly life and [are so] in the Hereafter. And you will have therein whatever your souls desire, and you will have therein whatever you request [or wish]

Pickthall : We are your protecting friends in the life of the world and in the Hereafter. There ye will have (all) that your souls desire, and there ye will have (all) for which ye pray.

Yusuf Ali : "We are your protectors in this life and in the Hereafter: therein shall ye have all that your souls shall desire; therein shall ye have all that ye ask for!-

Shakir : We are your guardians in this world's life and in the hereafter, and you shall have therein what your souls desire and you shall have therein what you ask for:

Dr. Ghali : We are your constant patrons in the present life (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) and in the Hereafter; and therein you will have whatever yourselves crave for, and therein you will have whatever you claim.

Tafsir Jalalayn : We are your friends in the life of this world, that is, we will look after you in it, and in the Hereafter, in other words, we will be alongside you thereat until you enter Paradise; and therein you will have whatever your souls desire, and therein you will have whatever you request,

Tagalog : At sasabihin sa kanila ng mga anghel: Kami ang inyong kaagapay sa buhay dito sa daigdig, at ginagabayan namin kayo at pinangangalagaan bilang kautusan ng Allâh , at ganoon din, kami rin ang inyong kasama sa Kabilang-Buhay, at para sa inyo sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) ang lahat ng kalugud-lugod sa inyong mga sarili na kayo ang pipili, at bagay na magpapapanatag ng inyong mga paningin, at kahit ano ang inyong kahilingan ay matatagpuan ninyo kaagad sa inyong harapan bilang parangal at pag-iistima,

41:32

Hassanor Alapa : Dranga a (mapia) a phoon sa Paririla a Makalimoon 1398

Muhsin Khan : "An entertainment from (Allah), the Oft-Forgiving, Most Merciful."

Sahih International : As accommodation from a [Lord who is] Forgiving and Merciful."

Pickthall : A gift of welcome from One Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : "A hospitable gift from one Oft-Forgiving, Most Merciful!"

Shakir : A provision from the Forgiving, the Merciful.

Dr. Ghali : As hospitality (coming down) from (One) Ever-Forgiving, Ever-Merciful."

Tafsir Jalalayn : as a hospitality, a pre-prepared provision (nuzulan is in the accusative because of an implied [preceding verb] ‘appointed [for you]’) from One Forgiving, Merciful’, namely, God.

Tagalog : At biyaya sa inyo mula sa Allâh na ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa inyong kasalanan, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa inyo.

41:33

Hassanor Alapa : Go antai taw a makalawan sa kapia i katharo ki taw a inipanolon iyan so Allāh ago minggalbk sa mapia ago pitharo iyan a sakn na pd ko manga Muslim

Muhsin Khan : And who is better in speech than he who [says: "My Lord is Allah (believes in His Oneness)," and then stands straight (acts upon His Order), and] invites (men) to Allah's (Islamic Monotheism), and does righteous deeds, and says: "I am one of the Muslims."

Sahih International : And who is better in speech than one who invites to Allah and does righteousness and says, "Indeed, I am of the Muslims."

Pickthall : And who is better in speech than him who prayeth unto his Lord and doeth right, and saith: Lo! I am of those who are muslims (surrender unto Him).

Yusuf Ali : Who is better in speech than one who calls (men) to Allah, works righteousness, and says, "I am of those who bow in Islam"?

Shakir : And who speaks better than he who calls to Allah while he himself does good, and says: I am surely of those who submit?

Dr. Ghali : And who is fairer in speech than he who calls to Allah, and does righteousness, and says, "Surely I (myself ) am one of the Muslims"? (i.e., those who surrender (to Allah)

Tafsir Jalalayn : And who speaks better [words] — in other words, no one speaks better [words] — than him who summons [others] to God, by affirming His Oneness, and acts righteously and says, ‘Indeed I am one of those who submit [to God]’?

Tagalog : Wala nang sinuman na hihigit pa ang kabutihan sa salita na binibigkas ng sinumang nag-aakay tungo sa paniniwala sa Kaisahan ng Allâh at pagsamba sa Kanya nang bukod-tangi at gumawa ng kabutihan na kanyang sinabi: Katiyakan, ako ay kabilang sa mga Muslim na ganap na nagpapasailalim sa kagustuhan ng Allâh at sa Kanyang batas.

[Dito sa talatang ito ang pag-uutos ng Allâh sa pag-aanyaya o ‘da`awah’ tungo sa Allâh , at pagpapaliwanag sa katangian ng mga marurunong ng kaalaman na nag-aakay tungo sa Allâh nang may katiyakan, ayon sa dinalang mensahe ng Sugo ng Allâh na si Propeta Muhammad (saw).]

41:34
Hassanor Alapa : Go di makaphlagid so mapia ago so marata sa rnn ka so skaniyan so lbi a mapia (sii ko 1399 marata) ka mitkaw a so taw a adn ko lt iyo ago sii ko lt iyan a karido, na mabaloy skaniyan a salinggogopa a bolayoka a mapia.

Muhsin Khan : The good deed and the evil deed cannot be equal. Repel (the evil) with one which is better (i.e. Allah ordered the faithful believers to be patient at the time of anger, and to excuse those who treat them badly), then verily! he, between whom and you there was enmity, (will become) as though he was a close friend.

Sahih International : And not equal are the good deed and the bad. Repel [evil] by that [deed] which is better; and thereupon the one whom between you and him is enmity [will become] as though he was a devoted friend.

Pickthall : The good deed and the evil deed are not alike. Repel the evil deed with one which is better, then lo! he, between whom and thee there was enmity (will become) as though he was a bosom friend.

Yusuf Ali : Nor can goodness and Evil be equal. Repel (Evil) with what is better: Then will he between whom and thee was hatred become as it were thy friend and intimate!

Shakir : And not alike are the good and the evil. Repel (evil) with what is best, when lo! he between whom and you was enmity would be as if he were a warm friend.

Dr. Ghali : And not equal are the fair deed and the odious deed. Repel with that which is fairest; then, only then, he between whom and you there is enmity will be as if he were an intimate constant patron.

Tafsir Jalalayn : And they are not equal, the good deed and the evil deed, [even] with respect to their subdivisions, because any number of such [good deeds] are [always] above any number of the latter. Repel, the evil deed, with that, in other words, with that trait, which is better, such as [repelling] anger with endurance, ignorance with forbearance, and [the intention to inflict] harm with pardon, then, behold, he between whom and you there was enmity will be as though he were a dear friend, in other words, then your enemy will become like a close friend in terms of [his] affection [for you], if you act in such a way (alladhī, ‘he … whom’, is the subject; ka-annahu, ‘as though’, is the predicate; idhā is an adverbial particle for [expressing] the comparative import).

Tagalog : At hindi maaaring magkaparehas ang kabutihan ng mga yaong naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang batas at naging mabuti sa mga nilikha ng Allâh , at ang kasamaan ng mga yaong di-naniwala sa Kanya at lumabag sa Kanyang ipinag-utos at naging masama sa Kanyang mga nilikha. Ilayo mo sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad at lawak ng pang-unawa at iyong pagiging mabuti ang sinuman na naging masama sa iyo, at tumbasan mo ang pagiging masama niya ng pagiging mabuti mo sa kanya, at sa pamamagitan nito siya na naging masama sa iyo na nagkaroon kayo ng alitan sa isa’t isa ay magiging malapit na maawain sa iyo.

41:35

Hassanor Alapa : Go da a phakatmo ron a rowar ko siran oto a mizabar siran, ago da a phakatmo ron a rowar ko adn a okor iyan a mala

Muhsin Khan : But none is granted it (the above quality) except those who are patient, and none is granted it except the owner of the great portion (of the happiness in the Hereafter i.e. Paradise and in this world of a high moral character).

Sahih International : But none is granted it except those who are patient, and none is granted it except one having a great portion [of good].

Pickthall : But none is granted it save those who are steadfast, and none is granted it save the owner of great happiness.

Yusuf Ali : And no one will be granted such goodness except those who exercise patience and self-restraint,- none but persons of the greatest good fortune.

Shakir : And none are made to receive it but those who are patient, and none are made to receive it but those who have a mighty good fortune.

Dr. Ghali : And in no way will anyone be granted (such fairness) except the ones who (endure) patiently; and in no way will anyone be granted it except an owner of a tremendous fortune (Literally: Portion) (in the Hereafter).

Tafsir Jalalayn : But none is granted it, in other words, [none] is given that better trait, except those who are steadfast; and none is granted it except one [deserving] of a great reward.

Tagalog : At walang ginabayan sa ganitong mabuting pag-uugali maliban sa yaong tinitiis ang kanilang mga sarili sa anumang di kanais-nais, at pinilit nila ang kanilang mga sarili na gumawa ng anumang kalugud-lugod sa paningin ng Allâh , at walang ginabayan sa ganitong katangian maliban sa sinumang pinagkalooban ng masaganang kaligayahan sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

41:36

Hassanor Alapa : Amay ka waswasan ka a phoon ko shaytan a waswas na lindong ka ko Allāh ka 1400 Skaniyan so Pphakan’g a Mata'o

Muhsin Khan : And if an evil whisper from Shaitan (Satan) tries to turn you away (O Muhammad SAW) (from doing good, etc.), then seek refuge in Allah. Verily, He is the All-Hearer, the All-Knower.

Sahih International : And if there comes to you from Satan an evil suggestion, then seek refuge in Allah . Indeed, He is the Hearing, the Knowing.

Pickthall : And if a whisper from the devil reach thee (O Muhammad) then seek refuge in Allah. Lo! He is the Hearer, the Knower.

Yusuf Ali : And if (at any time) an incitement to discord is made to thee by the Evil One, seek refuge in Allah. He is the One Who hears and knows all things.

Shakir : And if an interference of the Shaitan should cause you mischief, seek refuge in Allah; surely He is the Hearing, the Knowing.

Dr. Ghali : And in case an incitement from Ash-Shaytan (The ever-Vicious (one), i.e., the Devil) ever incites you, then seek refuge in Allah; surely He, Ever He, is The Ever-Hearing, The Ever-Knowing.

Tafsir Jalalayn : And if (wa-immā: here the nūn of the conditional particle in has been assimilated with the mā, which is extra) some temptation from Satan should provoke you, in other words, if some diversion should turn you away from that [better] trait and other good acts, then seek refuge in God (this is the response to the conditional [‘and if’]; the response to the command clause is omitted, being ‘and He will ward it off from you’). Truly He is the Hearer, of what is said, the Knower, of what is done.

Tagalog : At kung si ‘Shaytân’ ay uudyukan at lilinlangin ang iyong sarili upang ikaw ay madala sa pagtutumbas ng masama sa sinumang gumawa ng masama sa iyo, ay hilingin mo ang kalinga ng Allâh at ipaubaya mo ang sarili mo sa Kanya, dahil walang pag-aalinlangan, ang Allâh, Siya ay ‘As-Samee`’ – Ganap na Nakaririnig sa iyong paghihingi ng kalinga, na ‘Al-`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa kalagayan ng lahat ng Kanyang nilikha.

41:37
Hassanor Alapa : Go pd ko manga tanda Iyan so kagagawii ago so kadawndaw, go so alongan ago so olan, di kano zojud ko alongan ago di pn ko olan sa sojud kano ko Allāh a so inadn Iyan siran, amay ka skano na Skaniyan bo i pzimbaan iyo

Muhsin Khan : And from among His Signs are the night and the day, and the sun and the moon. Prostrate not to the sun nor to the moon, but prostrate to Allah Who created them, if you (really) worship Him.

Sahih International : And of His signs are the night and day and the sun and moon. Do not prostrate to the sun or to the moon, but prostate to Allah , who created them, if it should be Him that you worship.

Pickthall : And of His portents are the night and the day and the sun and the moon. Do not prostrate to the sun or the moon; but prostrate to Allah Who created them, if it is in truth Him Whom ye worship.

Yusuf Ali : Among His Signs are the Night and the Day, and the Sun and the Moon. Do not prostrate to the sun and the moon, but prostrate to Allah, Who created them, if it is Him ye wish to serve.

Shakir : And among His signs are the night and the day and the sun and the moon; do not prostrate to the sun nor to the moon; and prostrate to Allah Who created them, if Him it is that you serve.

Dr. Ghali : And of His signs are the night and the daytime, and the sun and the moon. Do not prostrate yourselves to the sun, nor to the moon; and prostrate yourselves to Allah, Who created them, in case Him (alone) you do worship.

Tafsir Jalalayn : And among His signs are the night and the day, and the sun and the moon. Do not prostrate to the sun and moon, but prostrate to God Who created them, namely, these fours signs, if it is Him Whom you worship.

Tagalog : At kabilang sa mga katibayan ng Allâh sa Kanyang nilikha at mga palatandaan ng Kanyang Kaisahan at ang ganap na Kanyang kapangyarihan ay ang pagkakaiba ng gabi at araw at ang pagpapalit-palitan nito, at gayundin ang pagkakaiba ng araw sa buwan at ang pagpapalit-palitan nito, at ang lahat ng mga ito ay nasa ilalim ng Kanyang pangangasiwa at pangunguntrol. Huwag kayong magpatirapa sa araw at sa buwan – dahil ang dalawang ito ay pinangangasiwaan lamang at nilikha, bagkus ay magpatirapa kayo sa Allâh na lumikha ng mga ito, kung kayo ay tunay na sumasamba sa Kanya na Bukod-Tangi na walang katambal,

41:38
Hassanor Alapa : Na amay ka mithakabor siran na mataan a so siran oto a matatago siran ko Kadnan ka (so manga malāikat) na iptasbih iran so Allāh ko kagagawii ago so kadawndaw a siran na di siran protosn

Muhsin Khan : But if they are too proud (to do so), then there are those who are with your Lord (angels) glorify Him night and day, and never are they tired.

Sahih International : But if they are arrogant - then those who are near your Lord exalt Him by night and by day, and they do not become weary.

Pickthall : But if they are too proud - still those who are with thy Lord glorify Him night and day, and tire not.

Yusuf Ali : But is the (Unbelievers) are arrogant, (no matter): for in the presence of thy Lord are those who celebrate His praises by night and by day. And they never flag (nor feel themselves above it).

Shakir : But if they are proud, yet those with your Lord glorify Him during the night and the day, and they are not tired.

Dr. Ghali : Yet, in case they wax proud, then the ones who are in the Providence with your Lord extol to Him by night and daytime, and they do not grow weary. A prostration is to be performed here

Tafsir Jalalayn : But if they disdain, to prostrate to God alone, still those who are with your Lord, that is to say, still the angels, glorify, perform prayers to, Him night and day, and they tire not, they never weary [thereof].

Tagalog : At kapag sila ay nagmataas na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh na di sila nagpatirapa sa Allâh, ay katiyakang ang mga anghel na nasa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay hindi sila nagmamataas, sa halip sila ay nagpapatirapa sa Kanya sa gabi at araw at dinarakila nila na inilalayo sa anumang kakulangan, at hindi sila nagsasawa at hindi sila napapagod.

41:39
Hassanor Alapa : Go pd ko manga tanda Iyan a mataan a pkhailay nka so lopa a maalkn (a 1401 lomilintad) na anda i kapakatorona mi ron ko ig na tagthrn ago migayaw, matan a so mioyag on na disomala a aya magoyag ko miamatay a Skaniyan ko kalangowan a shayi na Gomagaos

Muhsin Khan : And among His Signs (in this), that you see the earth barren, but when We send down water (rain) to it, it is stirred to life and growth (of vegetations). Verily, He Who gives it life, surely, (He) is Able to give life to the dead (on the Day of Resurrection). Indeed! He is Able to do all things.

Sahih International : And of His signs is that you see the earth stilled, but when We send down upon it rain, it quivers and grows. Indeed, He who has given it life is the Giver of Life to the dead. Indeed, He is over all things competent.

Pickthall : And of His portents (is this): that thou seest the earth lowly, but when We send down water thereon it thrilleth and groweth. Lo! He Who quickeneth it is verily the Quickener of the Dead. Lo! He is Able to do all things.

Yusuf Ali : And among His Signs in this: thou seest the earth barren and desolate; but when We send down rain to it, it is stirred to life and yields increase. Truly, He Who gives life to the (dead) earth can surely give life to (men) who are dead. For He has power over all things.

Shakir : And among His signs is this, that you see the earth still, but when We send down on it the water, it stirs and swells: most surely He Who gives it life is the Giver of life to the dead; surely He has power over all things.

Dr. Ghali : And of His signs is that you see the earth submissive. Then when We send down water upon it, it shakes and swells. Surely He Who gives life to it is indeed He Who gives life to the dead; surely He is Ever-Determiner over everything.

Tafsir Jalalayn : And among His signs is that you see the earth desolate, dried out, without any vegetation, but when We send down water upon it, it stirs, it moves, and swells, [swells] and rises. Truly He Who revives it is indeed the Reviver of the dead. Surely He has power over all things.

Tagalog : At kabilang sa mga palatandaan ng Kaisahan ng Allâh at Kanyang kakayahan; ay makikita mo ang kalupaan na tuyot na walang anumang tumutubong pananim, subali’t kapag ibinaba Niya rito ang ulan ay magkakaroon ito ng buhay sa pamamagitan ng pagsibol ng mga pananim at ito ay lalaki at lalago. Katiyakan, ang nagbigay ng buhay sa kalupaang ito pagkatapos nitong maging tuyot ay Siya rin ang may kakayahan na buhaying muli ang Kanyang mga nilikha pagkatapos ng kanilang kamatayan, dahil walang pag-aalinlangan, Siya ay Makapangyarihan sa lahat ng bagay, na kung kaya, dahil sa Kanyang kapangyarihan na kayang Niyang buhayin ang kalupaan pagkatapos nitong matuyot, ay gayundin, Siya rin ang may ganap na kakayahan na buhayin ang mga namatay.

41:40
Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a pzanka siran ko manga tanda Ami na di siran Rkami phakarirong, ba so taw a iphonsad ko Naraka na tomo’ a di so taw a phakaoma a somasarig ko alongan a Qiyāmah, nggalbka niyo so kabaya iyo ka mataan a Skaniyan ko nganin a gii niyo nggalbkn na tomitikay.

Muhsin Khan : Verily, those who turn away from Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc. by attacking, distorting and denying them), are not hidden from Us. Is he who is cast into the Fire better or he who comes secure on the Day of Resurrection? Do what you will. Verily! He is All-Seer of what you do (this is a severe threat to the disbelievers).

Sahih International : Indeed, those who inject deviation into Our verses are not concealed from Us. So, is he who is cast into the Fire better or he who comes secure on the Day of Resurrection? Do whatever you will; indeed, He is Seeing of what you do.

Pickthall : Lo! those who distort Our revelations are not hid from Us. Is he who is hurled into the Fire better, or he who cometh secure on the Day of Resurrection? Do what ye will. Lo! He is Seer of what ye do.

Yusuf Ali : Those who pervert the Truth in Our Signs are not hidden from Us. Which is better?- he that is cast into the Fire, or he that comes safe through, on the Day of Judgment? Do what ye will: verily He seeth (clearly) all that ye do.

Shakir : Surely they who deviate from the right way concerning Our communications are not hidden from Us. What! is he then who is cast into the fire better, or he who comes safe on the day of resurrection? Do what you like, surely He sees what you do.

Dr. Ghali : Surely (those) who blaspheme Our signs are not concealed from Us. So, is he who will be cast into the Fire more charitable, (i.e., better) or he who (really) comes up secure on the Day of the Resurrection? Do whatever you decide (on); surely He is Ever-Beholding of whatever you do.

Tafsir Jalalayn : Indeed those who blaspheme (yulhidūna derives from [the verb] alhada, or lahada, ‘he blasphemed’) Our signs — the Qur’ān, by denying [its truth] — are not hidden from Us, and We will requite them. Is one who is cast into the Fire better [off], or one who arrives secure on the Day of Resurrection? Act as you wish; indeed He is Seer of what you do — this is [meant as] a threat for them.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong lumihis sa katotohanan at di pinaniniwalaan ang Banal na Qur’ân at binabago ang kahulugan nito, ay hindi ito naililihim sa Amin, kundi Kami ay ganap na Tagapagmasid sa kanila. Na kung kaya, siya na hindi naniniwala sa mga talata ng Allâh na siyang itatapon sa Impiyerno ay mas higit ba o siya na darating sa Kabilang-Buhay na ligtas mula sa parusa ng Allâh , na karapat-dapat sa Kanyang gantimpala; dahil sa kanyang paniniwala sa Allâh at sa Kanyang mga talata? Gawin ninyo, O kayong mga walang paniniwala, ang anuman na nais ninyo dahil ang Allâh sa katotohanan, ay ‘Baseer’ – Ganap na Nababatid Niya ang inyong mga ginagawa, na walang anuman ang naililihim sa Kanya, at sa pamamagitan nito kayo ay pagbabayarin. At ito ay hamon at babala sa kanila.

41:41

Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a sianka iran so pananadm (so Qura’ān) gowani a maoma niyan siran (na matatankd a ziksaan siran) na mataan a skaniyan na kitab a mabagr

Muhsin Khan : Verily, those who disbelieved in the Reminder (i.e. the Quran) when it came to them (shall receive the punishment). And verily, it is an honourable respected Book (because it is Allah's Speech, and He has protected it from corruption, etc.). (See V.15:9]

Sahih International : Indeed, those who disbelieve in the message after it has come to them... And indeed, it is a mighty Book.

Pickthall : Lo! those who disbelieve in the Reminder when it cometh unto them (are guilty), for lo! it is an unassailable Scripture.

Yusuf Ali : Those who reject the Message when it comes to them (are not hidden from Us). And indeed it is a Book of exalted power.

Shakir : Surely those who disbelieve in the reminder when it comes to them, and most surely it is a Mighty Book:

Dr. Ghali : Surely the ones who disbelieved in the Remembrance as soon as it came to them (are unjust), and surely it is indeed a Mighty Book;

Tafsir Jalalayn : Truly those who disbelieve in the Remembrance — the Qur’ān — when it comes to them …, We will requite them — and truly it is an unassailable Book:

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong tinanggihan ang Banal na Qur’ân noong ito ay dumating sa kanila, ay pupuksain sila at parurusahan, dahil walang pag-aalinlangan, ang Banal na Qur’ân na ito ay kagalang-galang dahil sa pagdakila ng Allâh dito at ang pangangalaga Niya rito mula sa anumang pagbabago at pagpapalit,

41:42

Hassanor Alapa : Da a phakaoma on a batal ko hadapan iyan go da pn ko talikhodan iyan a initoron a phoon sa Maongangn a Babantogn

Muhsin Khan : Falsehood cannot come to it from before it or behind it (it is) sent down by the All-Wise, Worthy of all praise (Allah).

Sahih International : Falsehood cannot approach it from before it or from behind it; [it is] a revelation from a [Lord who is] Wise and Praiseworthy.

Pickthall : Falsehood cannot come at it from before it or from behind it. (It is) a revelation from the Wise, the Owner of Praise.

Yusuf Ali : No falsehood can approach it from before or behind it: It is sent down by One Full of Wisdom, Worthy of all Praise.

Shakir : Falsehood shall not come to it from before it nor from behind it; a revelation from the Wise, the Praised One.

Dr. Ghali : Untruth does not come up to it before (Literally: between its two hands) it nor from behind it; a successive sending down from (One) Ever-Wise, Ever-Praiseworthy.

Tafsir Jalalayn : falsehood cannot approach it from before it or from behind it, in other words, there is no scripture before it or after it that contradicts it; [it is] a revelation from One Wise, Praised, that is to say, [from] God, the One Who is praised in His affair.

Tagalog : Na kung kaya, hindi ito maaaring malapitan o mapasukan ng anumang kamalian kahit saanmang dako magmumula at walang anuman ang makasisira nito, dahil ito ay pinangangalagaan mula sa pagbabawas o pagdaragdag, na ito ay ipinahayag ng Allâh na ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam na nangangasiwa sa Kanyang mga alipin, na ‘Hameed’ – Ganap na Kapuri-puri sa Kanyang mga ganap na katangian at mga gawa sa lahat ng pagkakataon.

41:43

Hassanor Alapa : Da a nganin a gii rka tharoon (hay Mohammad) inonta a miatharo dn ko manga sogo’ a miaonaan ka 1402 mataan a so Kadnan ka na aya khirk sa karila ago adn a siksa Iyan a masakit.

Muhsin Khan : Nothing is said to you (O Muhammad SAW) except what was said to the Messengers before you. Verily, your Lord is the Possessor of forgiveness, and (also) the Possessor of painful punishment.

Sahih International : Nothing is said to you, [O Muhammad], except what was already said to the messengers before you. Indeed, your Lord is a possessor of forgiveness and a possessor of painful penalty.

Pickthall : Naught is said unto thee (Muhammad) save what was said unto the messengers before thee. Lo! thy Lord is owner of forgiveness, and owner (also) of dire punishment.

Yusuf Ali : Nothing is said to thee that was not said to the messengers before thee: that thy lord has at his Command (all) forgiveness as well as a most Grievous Penalty.

Shakir : Naught is said to you but what was said indeed to the messengers before you; surely your Lord is the Lord of forgiveness and the Lord of painful retribution.

Dr. Ghali : In no way is anything said to you except what already was said to the Messengers before you. Surely your Lord is indeed The Owner of forgivenes and The Owner of painful punishment.

Tafsir Jalalayn : Nothing is said to you, in terms of denial [of you], except, the like of, what has already been said to the messengers before you. Surely your Lord is One of forgiveness, to believers, and [also] One of painful punishment, for disbelievers.

Tagalog : At anuman ang sinasabi sa iyo, O Muhammad, ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh ay walang iba kundi katulad din ng sinabi ng mga nauna kaysa sa kanila na mga tao sa mga Sugo na ipinadala sa kanila, na kung kaya, magtiis ka sa anumang matatamo mo sa Daan ng pagpapalaganap ng Islâm tungo sa Allâh . Katiyakan, ang Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Mapagpatawad sa mga kasalanan ng mga nagsisisi, at nagpaparusa sa sinumang nagpupumilit sa kanyang di-paniniwala at pagtanggi.

41:44Hassanor Alapa : Opama o bialoy Ami skaniyan a Qur’ān a basa a ajam na disomala a tharoon iran a oba bo biagi so manga ayat 1403 iyan a (basa) a ajam ago (basa) arab tharo anka a skaniyan ko siran oto a miamaratiaya na toroan ago bolong na so siran oto a di siran pharatiaya na adn sii ko manga tangila iran a oln a skaniyan sii kiran na kabobota, sa siran oto so pthawagn siran sa darpa a mawatan

Muhsin Khan : And if We had sent this as a Quran in a foreign language other than Arabic, they would have said: "Why are not its Verses explained in detail (in our language)? What! (A Book) not in Arabic and (the Messenger) an Arab?" Say: "It is for those who believe, a guide and a healing. And as for those who disbelieve, there is heaviness (deafness) in their ears, and it (the Quran) is blindness for them. They are those who are called from a place far away (so they neither listen nor understand).

Sahih International : And if We had made it a non-Arabic Qur'an, they would have said, "Why are its verses not explained in detail [in our language]? Is it a foreign [recitation] and an Arab [messenger]?" Say, "It is, for those who believe, a guidance and cure." And those who do not believe - in their ears is deafness, and it is upon them blindness. Those are being called from a distant place.

Pickthall : And if We had appointed it a Lecture in a foreign tongue they would assuredly have said: If only its verses were expounded (so that we might understand)? What! A foreign tongue and an Arab? - Say unto them (O Muhammad): For those who believe it is a guidance and a healing; and as for those who disbelieve, there is a deafness in their ears, and it is blindness for them. Such are called to from afar.

Yusuf Ali : Had We sent this as a Qur'an (in the language) other than Arabic, they would have said: "Why are not its verses explained in detail? What! (a Book) not in Arabic and (a Messenger an Arab?" Say: "It is a Guide and a Healing to those who believe; and for those who believe not, there is a deafness in their ears, and it is blindness in their (eyes): They are (as it were) being called from a place far distant!"

Shakir : And if We had made it a Quran in a foreign tongue, they would certainly have said: Why have not its communications been made clear? What! a foreign (tongue) and an Arabian! Say: It is to those who believe a guidance and a healing; and (as for) those who do not believe, there is a heaviness in their ears and it is obscure to them; these shall be called to from a far-off place.

Dr. Ghali : And if We had made it a foreign (i.e., in a language other than Arabic) Qur'an, they would indeed have said, "Had its ayat (Verses, signs) been expounded? A foreign (tongue) and an Arab (Messenger)?" Say, " To the ones who have believed it is a guidance and a cure; and the ones who do not believe, in their ears is an obstruction, and for them it is a blindness; those are called out from a place far (away)."

Tafsir Jalalayn : And had We made it, namely, the Remembrance, a non-Arabic Qur’ān, they would have said, ‘Why have its signs not been explained [clearly]?, so that we might understand them? What!, a Qur’ān [that is], non-Arabic and an Arab, prophet?’ (this is an interrogative of denial [spoken] by them; read [a-a‘jamiyyun] pronouncing [both the first and] the second hamza, or by changing it into an alif and either writing it out in full or not). Say: ‘For those who believe it is guidance, from error, and a healing, from [the disease of] ignorance; but as for those who do not believe, there is a deafness in their ears, a heaviness, and so they are unable to hear it, and they are blind to it, so they are unable to comprehend it. Those, they are [as if they were being] called from a distant place’, that is to say, they are like one who is called from far away, unable to hear or comprehend what is being called out to him.

Tagalog : At kung ginawa lamang Namin ang Banal na Qur’ân na ito, na Aming inihayag sa iyo, O Muhammad, sa wikang banyaga ay sinabi na ng mga walang pananampalataya: Bakit hindi nilinaw ang mga talata nito upang maintindihan namin at malaman, na kung kaya, ang Banal na Qur’ân ba na ito ay wikang banyaga, samantalang ang wikang pinagpahayagan nito ay Arabic? Ito ay hindi maaaring mangyari. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Ang Banal na Qur’ân na ito ay para sa mga yaong naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo bilang gabay mula sa pagkaligaw, at gamot sa anumang nilalaman ng mga dibdib na mga pag-aalinlangan at mga sakit, at ang mga yaong hindi naniwala sa Banal na Qur’ân ay may pagkabingi ang kanilang mga tainga mula sa pakikinig at pagsusuri nito, dahil ang kanilang mga puso ay bulag na di-nagagabayan, at sila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh ay katulad ng isa na tinatawag na nasa malayong lugar na hindi niya naririnig ang nananawagan sa kanya at hindi niya tinutugunan.

41:45
Hassanor Alapa : Go sabnar a inibgay Ami ko Mūsā so kitāb na kiazosopakaan na oda bo ka adn a miaona a katharo a phoon ko Kadnan ka na disomala a gtasn so lt iran, mataan a siran na madadalm siran on sa sankaan

Muhsin Khan : And indeed We gave Musa (Moses) the Scripture, but dispute arose therein. And had it not been for a Word that went forth before from your Lord, (the torment would have overtaken them) and the matter would have been settled between them. But truly, they are in grave doubt thereto (i.e. about the Quran). [Tafsir Al-Qurtubi, Vol. 15, Page 370]

Sahih International : And We had already given Moses the Scripture, but it came under disagreement. And if not for a word that preceded from your Lord, it would have been concluded between them. And indeed they are, concerning the Qur'an, in disquieting doubt.

Pickthall : And We verily gave Moses the Scripture, but there hath been dispute concerning it; and but for a Word that had already gone forth from thy Lord, it would ere now have been judged between them; but lo! they are in hopeless doubt concerning it.

Yusuf Ali : We certainly gave Moses the Book aforetime: but disputes arose therein. Had it not been for a Word that went forth before from thy Lord, (their differences) would have been settled between them: but they remained in suspicious disquieting doubt thereon.

Shakir : And certainly We gave the Book to Musa, but it has been differed about, and had not a word already gone forth from your Lord, judgment would certainly have been given between them; and most surely they are in a disquieting doubt about it.

Dr. Ghali : And indeed We already brought Musa (Moses) the Book; then they were made to differ concerning it, and had it not been for a Word that had gone before from your Lord, it would indeed have been decreed between them; and surely they are indeed in doubt of it, causing suspicion.

Tafsir Jalalayn : And verily We gave Moses the Scripture, the Torah, but differences arose concerning it, in terms of [some] affirming the truth [of it] and [others] denying [it], as with the Qur’ān; and were it not for a Word that had [already] preceded from your Lord, to defer the reckoning and requital of creatures until the Day of Resurrection, judgement would have been made between them, in this world, concerning that over which they differed; for indeed they, the deniers of it, are in grave doubt concerning it, [doubt] which leads to [utter] uncertainty.

Tagalog : At katiyakan, ipinagkaloob Namin kay Mousâ (as) ang ‘Tawrah’ na katulad ng pagkakaloob Namin sa iyo ng Qur’ân, O Muhammad, subali’t nagkasalungatan hinggil sa ‘Tawrah’ ang kanyang sambayanan: mayroon sa kanila ang naniwala at mayroon naman ang hindi. Kung hindi lamang nauna nang pinagpasiyahan ang salita ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na itinakda ang pag-aantala sa kaparusahan ng iyong sambayanan ay kaagad nang iginawad ang pagpaparusa sa kanila na mga walang pananampalataya, subali’t katotohanan, ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh ay nasa pag-aalinlangan sa Banal na Qur’ân nang matinding pag-aalinlangan.

41:46

Hassanor Alapa : Sa taw a nggalbk sa mapia na bagian o ginawa niyan, na sa taw a mratarata na patoray ron (so siksa) iyan go kna o ba so Kadnan ka na ba palalalim ko manga oripn Iyan

Muhsin Khan : Whosoever does righteous good deed it is for (the benefit of) his ownself, and whosoever does evil, it is against his ownself, and your Lord is not at all unjust to (His) slaves.

Sahih International : Whoever does righteousness - it is for his [own] soul; and whoever does evil [does so] against it. And your Lord is not ever unjust to [His] servants.

Pickthall : Whoso doeth right it is for his soul, and whoso doeth wrong it is against it. And thy Lord is not at all a tyrant to His slaves.

Yusuf Ali : Whoever works righteousness benefits his own soul; whoever works evil, it is against his own soul: nor is thy Lord ever unjust (in the least) to His Servants.

Shakir : Whoever does good, it is for his own soul, and whoever does evil, it is against it; and your Lord is not in the least unjust to the servants.

Dr. Ghali : Whoever does righteous (deeds), it is for himself; and whoever does odious (deeds), then it is against it; (The self) and in no way is your Lord in the least unjust to (His) slaves.

Tafsir Jalalayn : Whoever acts righteously, it is for [the good of] his own soul, that he acts [thus], and whoever does evil, it is to the detriment thereof, in other words, the harm consequent from his evildoing will [only] be to him. And your Lord is not [at all] a tyrant to His servants, that is, He is not One of injustice, as He, exalted be He, says: Surely God shall not wrong so much as the weight of an atom [Q. 4:40].

Tagalog : Sinuman ang gumawa ng mabuti na sumunod sa Allâh at sa Kanyang Sugo ay para rin lamang sa kanyang sarili ang gantimpala ng kanyang gawain, at sino naman ang naging masama at nilabag niya ang Allâh at ang Kanyang Sugo ay para sa kanyang sarili ang parusa ng kanyang ginawa. At hindi dinadaya ng Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang Kanyang mga alipin sa pagbabawas ng kabutihan o pagdaragdag ng kasamaan.

41:47
Hassanor Alapa : Sii Rkaniyan pagndod so katawi ko bankit go so nganin a phakaliyo a pd sa manga onga phoon ko manga kalokop iyan. go so 1404 nganin a ikhaogat o pd sa babay a (baraniawa) ago da a ipmbawata iyan inonta a madadalm sa plng Iyan, sa sagawii a tawagn Iyan siran sa (tharoon Iyan) a anda dn so manga sakotowa Akn na tharoon iran a miapakatokaw ami ska da a pd rkami a saksi (a pzaksi sa adn a sakotowa Aka)

Muhsin Khan : (The learned men) refer to Him (Alone) the knowledge of the Hour. No fruit comes out of its sheath, nor does a female conceive (within her womb), nor brings forth (young), except by His Knowledge. And on the Day when He will call unto them (polytheists) (saying): "Where are My (so-called) partners (whom you did invent)?" They will say: "We inform You that none of us bears witness to it (that they are Your partners)!"

Sahih International : To him [alone] is attributed knowledge of the Hour. And fruits emerge not from their coverings nor does a female conceive or give birth except with His knowledge. And the Day He will call to them, "Where are My 'partners'?" they will say, "We announce to You that there is [no longer] among us any witness [to that]."

Pickthall : Unto Him is referred (all) knowledge of the Hour. And no fruits burst forth from their sheaths, and no female carrieth or bringeth forth but with His knowledge. And on the day when He calleth unto them: Where are now My partners? they will say: We confess unto Thee, not one of us is a witness (for them).

Yusuf Ali : To Him is referred the Knowledge of the Hour (of Judgment: He knows all): No date-fruit comes out of its sheath, nor does a female conceive (within her womb) nor bring forth the Day that (Allah) will propound to them the (question), "Where are the partners (ye attributed to Me?" They will say, "We do assure thee not one of us can bear witness!"

Shakir : To Him is referred the knowledge of the hour, and there come not forth any of the fruits from their coverings, nor does a female bear, nor does she give birth, but with His knowledge; and on the day when He shall call out to them, Where are (those whom you called) My associates? They shall say: We declare to Thee, none of us is a witness.

Dr. Ghali : To Him is referred the Knowledge of the Hour. And in no way do any of the products (i.e., fruits) come out (Literally: go out) of their sheaths, and in no way does any female conceive or bring forth, except with His Knowledge. And upon the Day He will call out to them, "Where (now) are My associates?" they will say, "We declare (Literally: notify) to You, in no way is there a constant witness among us."

Tafsir Jalalayn : To Him devolves [all] knowledge of the Hour — when it shall come to pass, none other than Him knows this. And no fruit (thamaratin: a variant reading has [the plural] thamarātin, ‘fruits’) emerges from its sheath, its receptacle (akmām, the plural of kimm), except with His knowledge, and no female bears [child] or delivers except with His knowledge. And on the day when He will call out to them, ‘Where [then] are My associates?’ they will say, ‘We proclaim to You, we now apprise You, that there is no witness amongst us’, that is, a witness [who can testify to the allegation] that You have an associate.

Tagalog : Tungo sa Allâh lamang na Bukod-Tangi na walang katambal isinasangguni ang kaalaman hinggil sa pagkagunaw ng daigdig, dahil katiyakang walang sinuman ang nakaaalam nito kung kailan mangyayari bukod sa Kanya, at walang mga bunga na lumalabas mula sa ubod nito, at walang anumang dinadala ng babae sa sinapupunan at walang anumang ipinanganak nito kundi nasa kaalaman ng Allâh, at walang anumang bagay ang naililihim sa Kanya. At sa Araw na tatawagin ng Allâh ang mga sumasamba ng iba bukod sa Kanya sa Araw ng Muling Pagkabuhay bilang pag-aalipusta sa kanila at paglalantad ng kanilang pagtanggi o di-paniniwala: Nasaan na ang Aking mga katambal na itinatambal ninyo sa pagsamba sa Akin? Kanilang sasabihin: Ipinaaalam Namin sa Iyo na walang sinuman sa amin ang titestigo ngayon na Ikaw ay mayroong katambal.

41:48

Hassanor Alapa : Sa miadadas kiran so nganin a miaadn siran a pphanawagn iran sa miaona sa tiankd iran a da dn a bagian iran a pd sa kapakalidas

Muhsin Khan : And those whom they used to invoke before will fail them, and they will perceive that they have no place of refuge (from Allah's punishment).

Sahih International : And lost from them will be those they were invoking before, and they will be certain that they have no place of escape.

Pickthall : And those to whom they used to cry of old have failed them, and they perceive they have no place of refuge.

Yusuf Ali : The (deities) they used to invoke aforetime will leave them in the lurch, and they will perceive that they have no way of escape.

Shakir : And away from them shall go what they called upon before, and they shall know for certain that there is no escape for them.

Dr. Ghali : And whatever they used to invoke earlier will err away from them, and they will surmise that in no way can they have any evasion.

Tafsir Jalalayn : And what they used to call on, [what they used] to worship, before, in this world, of idols, has forsaken them and they suppose, they will be certain, that there is no refuge for them, no escape from the chastisement (the negation in both instances comments on the operation [implied in the nouns of actions; also the negation stands in place of the direct objects in both instances).

Tagalog : At maglalaho mula sa kanila na sumamba ng iba ang kanilang sinamba na itinambal nila sa Allâh at hindi nila mapakikinabangan ang mga ito, at matitiyak nila na wala na silang matatakbuhan mula sa kaparusahan ng Allâh at hindi na sila makaliligtas mula rito.

41:49

Hassanor Alapa : Di dn rorotosn so manosiya ko kapangni sa mapia, na o masogat skaniyan o marata na idadaplak a kaadaan sa inam 1405

Muhsin Khan : Man (the disbeliever) does not get tired of asking good (things from Allah), but if an evil touches him, then he gives up all hope and is lost in despair.

Sahih International : Man is not weary of supplication for good [things], but if evil touches him, he is hopeless and despairing.

Pickthall : Man tireth not of praying for good, and if ill toucheth him, then he is disheartened, desperate.

Yusuf Ali : Man does not weary of asking for good (things), but if ill touches him, he gives up all hope (and) is lost in despair.

Shakir : Man is never tired of praying for good, and if evil touch him, then he is despairing, hopeless.

Dr. Ghali : Man does not weary of invoking for charity; and in case evil touches him, then he is constantly despairing, constantly despondent.

Tafsir Jalalayn : Man never wearies of supplicating for good, in other words, he never ceases to ask his Lord for wealth and good health and other [good] things, but should any ill befall him, such as impoverishment or hardship, then he becomes despondent, despairing, of God’s mercy — this and what follows relates to [the attitude of] disbelievers.

Tagalog : Hindi nagsasawa ang tao sa kanyang panalangin sa Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na humihingi ng kanyang ikabubuting makamundo, at kapag nangyari sa kanya ang kahirapan at kagipitan ay mawalalan siya ng pag-asa mula sa Awa ng Allâh at nasa pagdadalamhati.

41:50Hassanor Alapa : Na o pakataama Mi skaniyan sa limo a phoon rkami ko oriyan o margn a minisogat on na disomala a tharoon iyan a giai na rk akn go di akn tatankdn i ba so bankit na phakatindg na o pakandoda ko ko Kadnan akn na rk akn roo Rkaniyan so lbi a mapia, na di dn dowadowa na panotholn Ami dn ko siran oto a manga kafir so nganin a pinggalbk iran ago disomala a pakataamn Ami siran sa siksa a mabasng

Muhsin Khan : And truly, if We give him a taste of mercy from us, after some adversity (severe poverty or disease, etc.) has touched him, he is sure to say: "This is for me (due to my merit), I think not that the Hour will be established. But if I am brought back to my Lord, Surely, there will be for me the best (wealth, etc.) with Him. Then, We verily, will show to the disbelievers what they have done and We shall make them taste a severe torment.

Sahih International : And if We let him taste mercy from Us after an adversity which has touched him, he will surely say, "This is [due] to me, and I do not think the Hour will occur; and [even] if I should be returned to my Lord, indeed, for me there will be with Him the best." But We will surely inform those who disbelieved about what they did, and We will surely make them taste a massive punishment.

Pickthall : And verily, if We cause him to taste mercy after some hurt that hath touched him, he will say: This is my own; and I deem not that the Hour will ever rise, and if I am brought back to my Lord, I surely shall be better off with Him - But We verily shall tell those who disbelieve (all) that they did, and We verily shall make them taste hard punishment.

Yusuf Ali : When we give him a taste of some Mercy from Ourselves, after some adversity has touched him, he is sure to say, "This is due to my (merit): I think not that the Hour (of Judgment) will (ever) be established; but if I am brought back to my Lord, I have (much) good (stored) in His sight!" But We will show the Unbelievers the truth of all that they did, and We shall give them the taste of a severe Penalty.

Shakir : And if We make him taste mercy from Us after distress that has touched him, he would most certainly say: This is of me, and I do not think the hour will come to pass, and if I am sent back to my Lord, I shall have with Him sure good; but We will most certainly inform those who disbelieved of what they did, and We will most certainly make them taste of hard chastisement.

Dr. Ghali : And indeed, in case We cause him to taste mercy from Us even after tribulation has touched him, indeed he will definitely say, "This is for me; and in no way do I expect that the Hour is comig up. And indeed in case I am returned to my Lord, surely the fairest reward in His Providence will indeed be for me." Then indeed, We will definitely fully inform the ones who have disbelieved of whatever they have done, and indeed We will definitely let them taste of (Our) harsh torment.

Tafsir Jalalayn : And if (wa-la-in: the lām is for oaths) We let him taste, [if] We bestow on him, mercy, [such as] riches or good health, from Us after the harm, the hardship or tribulation, that had befallen him, he will surely say, ‘This is my due!, in other words, [it is] on account of what I do. I do not think that the Hour will ever set in, and even if (wa-la-in: the lām is for oaths) I am returned to my Lord, I will indeed have the best [reward] with Him’, namely, Paradise. But We will assuredly inform those who disbelieve of what they did, and assuredly We will make them taste a harsh chastisement (the lām [prefixed] in both verbs is that for oaths).

Tagalog : At katotohanan, kapag ipinatikim Namin sa tao ang biyaya mula sa Amin pagkatapos ng kahirapan at pagsubok ay hindi siya tatanaw ng utang na loob sa Amin, sa halip siya ay magmamalabis sa pagsagawa ng kasalanan at kanyang sasabihin: Ito ay nakamtan ko; dahil sa ako ay karapat-dapat para rito, at hindi ko iniisip na ang Pagkagunaw ng Daigdig ay mangyayari, at ito ang hindi niya paniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli. Subali’t kung sakali na darating ang Pagkagunaw ng Daigdig ay katiyakang, ako ay magbabalik sa Allâh na aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha na mayroon ako mula sa Kanya na ‘Al-Jannah’ (Hardin). Samakatuwid, walang pag-aalinlangan, ipakikita Namin sa mga walang pananampalataya sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang kanilang mga nagawang kasalanan, at ipalalasap Namin sa kanila ang masidhing kaparusahan.

41:51

Hassanor Alapa : Go igira bigan Ami sa limo so manosiya na tomalikhod sa itankiri iyan a kilid iyan na amay ka masogat skaniyan o marata na mitkaw a adn a rk iyan a kapanongganoy a maolad

Muhsin Khan : And when We show favour to man, he withdraws and turns away, but when evil touches him, then he has recourse to long supplications.

Sahih International : And when We bestow favor upon man, he turns away and distances himself; but when evil touches him, then he is full of extensive supplication.

Pickthall : When We show favour unto man, he withdraweth and turneth aside, but when ill toucheth him then he aboundeth in prayer.

Yusuf Ali : When We bestow favours on man, he turns away, and gets himself remote on his side (instead of coming to Us); and when evil seizes him, (he comes) full of prolonged prayer!

Shakir : And when We show favor to man, he turns aside and withdraws himself; and when evil touches him, he makes lengthy supplications.

Dr. Ghali : And when We favor man, he veers away and retires aside, (Literally: retires with his side) and when evil touches him, then he is the owner of abounding (Literally: broad) invocation.

Tafsir Jalalayn : And when We bestow graces upon man (insān, the generic noun [is meant]), he shows disregard, of giving thanks, and turns aside, turns his head in arrogance (a variant reading [for nā’a] has na’ā); but when ill befalls him, he makes prolonged supplications.

Tagalog : At kapag biniyayaan Namin ang tao ng kalusugan o kabuhayan o di kaya ay iba pa, siya ay tatalikod at hindi susunod sa katotohanan, subali’t kapag dumating sa kanya ang kahirapan, siya ay nananalangin nang maraming panalangin upang ilayo ang kahirapan na nangyari sa kanya, na kung kaya, kinikilala niya ang Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa oras ng kagipitan, at hindi niya kinikilala sa oras ng kasaganaan.

41:52
Hassanor Alapa : Tharo anka a miailay niyo amay ka maadn a phoon ko Allāh (so Qur’ān) oriyan iyan na sankaan iyo skaniyan antai taw a makalawan sa kadadadag ko taw a skaniyan na madadalm sa kasasanka a mawatan

Muhsin Khan : Say: "Tell me, if it (the Quran) is from Allah, and you disbelieve in it, who is more astray than one who is in opposition far away (from Allah's Right Path and His obedience).

Sahih International : Say, "Have you considered: if the Qur'an is from Allah and you disbelieved in it, who would be more astray than one who is in extreme dissension?"

Pickthall : Bethink you: If it is from Allah and ye reject it - Who is further astray than one who is at open feud (with Allah)?

Yusuf Ali : Say: "See ye if the (Revelation) is (really) from Allah, and yet do ye reject it? Who is more astray than one who is in a schism far (from any purpose)?"

Shakir : Say: Tell me if it is from Allah; then you disbelieve in it, who is in greater error than he who is in a prolonged opposition?

Dr. Ghali : Say, "Have you seen that in case it is from the Providence of Allah, thereafter you disbelieve in it, who is further in error than he who is in far-reaching opposition?"

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Consider [this]: if it, the Qur’ān, is from God, as the Prophet says, and you disbelieve in it, who — in other words, none — will be further astray than one who is in extreme defiance?’, of the truth (this [third person singular address] is used instead of ‘[who will be further astray] than you’ in order to point out their status [as disbelievers]).

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na mga walang pananampalataya: Sabihin nga ninyo sa akin, kung ang Banal na Qur’ân na ito ay mula sa Allâh, at pagkatapos ay tinanggihan ninyo ay wala nang sinupaman ang mas ligaw kaysa sa inyo; dahil kayo ay lumalayo nang pagkalayu-layo mula sa katotohanan sa pamamagitan ng hindi ninyo paniniwala sa Banal na Qur’ân at sa pagtanggi ninyo rito.

41:53
Hassanor Alapa : Matatankd a phakiilay Ami kiran so manga tanda Ami sii ko manga kawang ago sii ko manga ginawa iran sa taman sa mapayag kiran a mataan a Skaniyan so Bnar, ba da makaampl ko Kadnan ka a mataan a Skaniyan na sii ko kalangowan a shayi na Somasaksi 1406

Muhsin Khan : We will show them Our Signs in the universe, and in their ownselves, until it becomes manifest to them that this (the Quran) is the truth. Is it not sufficient in regard to your Lord that He is a Witness over all things?

Sahih International : We will show them Our signs in the horizons and within themselves until it becomes clear to them that it is the truth. But is it not sufficient concerning your Lord that He is, over all things, a Witness?

Pickthall : We shall show them Our portents on the horizons and within themselves until it will be manifest unto them that it is the Truth. Doth not thy Lord suffice, since He is Witness over all things?

Yusuf Ali : Soon will We show them our Signs in the (furthest) regions (of the earth), and in their own souls, until it becomes manifest to them that this is the Truth. Is it not enough that thy Lord doth witness all things?

Shakir : We will soon show them Our signs in the Universe and in their own souls, until it will become quite clear to them that it is the truth. Is it not sufficient as regards your Lord that He is a witness over all things?

Dr. Ghali : We will soon show them Our signs in the horizons and in themselves until it is evident to them that it is the Truth. And does it not suffice as to your Lord that He is The Ever-Present Witness over everything?

Tafsir Jalalayn : We shall show them Our signs in the horizons, [in all] the regions of the heavens and the earth, in the way of the luminous [celestial] bodies, [the varieties of] vegetation and trees, and in their own souls, in the way of the exquisite craftsmanship and unique wisdom [inherent in their creation], until it becomes clear to them that it, namely, the Qur’ān, is the truth, revealed by God, informing of the Resurrection, the Reckoning and the Punishment, so that they [realise that they] will be punished for their disbelief in it and in the one who has come with it. Is it not sufficient that your Lord (bi-rabbika, governs the verb yakfi, ‘sufficient’) is witness to all things? (annahu ‘alā kulli shay’in shahīd, substitutes for bi-rabbika). In other words, is not sufficient proof of your truthfulness that nothing whatsoever can be hidden from God?

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, ipakikita Namin sa kanila na mga hindi naniwala ang Aming mga palatandaan sa mga kalangitan at kalupaan, at ang anumang ginagawa ng Allâh dito sa dalawang ito na mga dakilang pangyayari, at sa kanila mismong mga sarili at ang mga nasa loob nito na mga kamangha-manghang palatandaan ng Allâh at Kanyang mga magagandang nilikha, hanggang mapatunayan nila mula sa mga palatandaang ito ang patunay na walang pag-aalinlangang ang Banal na Qur’ân ay katotohanan na ipinahayag mula sa Allâh na Tagapaglikha ng lahat ng nilalang. Hindi pa ba sapat sa kanila ito bilang tanda na ang Banal na Qur’ân ay katotohanan, at ang sinumang nagdala nito ay totoo bilang pagtitestigo ng Allâh? Katiyakan, ang Allâh ay ‘Shaheed’ – Saksi na Siya ay tumitestigo rito bilang patunay na Siya ay Ganap na Nakababatid sa lahat ng bagay, at wala nang hihigit pa na mas dakila kaysa sa pagtestigo ng Allâh.

41:54

Hassanor Alapa : Tanodan a mataan a siran na madadalm sa sankaan ko kakhatmowa ko Kadnan iran, tanodan a mataan 1407 a Skaniyan ko kalangowan a shayi na Lomiliot.

Muhsin Khan : Verily! They are in doubt concerning the Meeting with their Lord? (i.e. Resurrection after their deaths, and their return to their Lord). Verily! He it is Who is surrounding all things!

Sahih International : Unquestionably, they are in doubt about the meeting with their Lord. Unquestionably He is, of all things, encompassing.

Pickthall : How! Are they still in doubt about the meeting with their Lord? Lo! Is not He surrounding all things?

Yusuf Ali : Ah indeed! Are they in doubt concerning the Meeting with their Lord? Ah indeed! It is He that doth encompass all things!

Shakir : Now surely they are in doubt as to the meeting of their Lord; now surely He encompasses all things.

Dr. Ghali : Verily, they are surely wrangling about the meeting with their Lord! Verily, He is surely Encompassing everything!

Tafsir Jalalayn : Nay, verily they are in doubt about the encounter with their Lord, because they deny the Resurrection. Nay, verily He, exalted be He, encompasses all things, in knowledge and in power, and so He will requite them for their disbelief.

Tagalog : Dapat ninyong mabatid na sila na mga walang pananampalataya ay nasa matinding-matinding pag-aalinlangan mula sa Pagkabuhay na Mag-uli pagkatapos ng kamatayan. Samakatuwid, dapat ninyong mabatid na ang Allâh ay saklaw ng Kanyang Kaalaman, Kakayahan, Kapangyarihan ang lahat ng bagay, at wala anuman ang naililihim sa Kanya rito sa kalupaan at gayundin sa kalangitan.


Osayan

1389. Ilay anka so bandingan o al Muqattaāt ko Sūrah al baqarah a Osn. 7, ago so Pangoman a Osayan 1.

1390. Gianan i smbag o manga Quraysh ko Rasūlullāh [s.a.w] gowani a dolonn iyan siran ko kaparatiaya a ko Allāh, sa madakl a miazabanding san a manga hadith makapantag sanka nan a ayat ko kiatoron iyan.

1391. So kiaadna o Allāh sankai a doniya na piagiasa iyan dn ko da on pn kapakaoma o manosiya ko da pn kapakatana o Ādam ago so Hawwā.Sa miaona maadn so manga mangngtho ago so manga binatang sa miagingd siran ko doniya sa pinggibowan a manga ragonan na go bo makaoma so manosiya. So bandingan ko kiaadna ko lopa ago so langit na so inaloy a nm a manga gawii na matag oto bayambayanan o masa ka so Allāh na salakaw so masa niyan ko gii niyan kanggalbk kna o ba datar o masa o manosiya a bibilangn sa manga minotos ago oras ago gawii, a madakl a miadadag san ko kasabota on a aya kalaan on na so manag Nasrānī, ko kiapagitonga iran ko gawii o Allāh sa datar o gawii o manosiya sii ko doniya, a o tianodi ran na da pn a doniya sa masa oto ago da pn a alongan a gioto i pkhapoonan o oras ko manosiya ko kapphagitong iyan, a di anan khitaks ko Allāh, karinana nan sa so Kitaban iran na di bnar o ba gioto so kitab o Allāh ka piangantag iran a phoon sa pamikiran iran sa di khatarima o akal so kabbnar iyan. So kaphagaloya o Qur’ān ko masa na di khatndo o di mibangnsa ko salakaw ron (Nisbī-Relative) ka da a oras o da so doniya a pthingr sa ginawa niyan, go da a ragon oda so kaphlibta niyan ko alongan a gianan i maana ankoto a ptharoon a Nisbi, a tiankd anan o mala a Scientist sa doniya a si Albert Einstein, sa tiankd iyan a so masa na kna o ba tatap ka kaadn skaniyan.

1392. Giankai a waraan a rinayagan o kaadn a lankap a inipananding o Allāh ko manosiya ka an iyan matonay so romasay niyan ko kiabaloy niyan a piakandato sankai a lopa sa kipnggolalann iyan ko sosonan (manhaj) a mapapayag ko sogoan ago so lalangan, na bialoy siran o Allāh a mattgl a daa kapakambababayabaya iran sa ba siran makasopak ko piakiawidan kiran a sangan ko kiaadna kiran, pd anan ko madalm a ongangn o Allāh ko kiapangadn iyan a aya bo a phakasabot on na so taw a madalm i pandapat a malathos i kandirogod a siran i bantak o Qur’an ko kiapakaoma niyan… …gioto i sabap a pkhailay tano a so alongan na pzbang oman kapipita na pzdp oman magabi sa di niyan maptharo i mapita na di ako zbang ka an kabinasai so manosiya, ka o manggolawla oto na so manosiya na phakadaawa sii ko Allāh sa da niyan matonay so kapasadan iran ka kagia so waraan na aya on miakabalamban sa da niyan kapakanggalbk. So mangngtho na o ilaya tano so waraan iyan ko kasasakodowi ko manosiya na mapayag a kakhasaboti tano ron sa palaya siran pananding ko manosiya ka an iyan matonay so patoray ron ko kiphapantagn iyan ko Allāh.

1393. Gianan so thotolan ko manga pagtaw a mimbotakal sankai a doniya sa sianka iran so sogo’ a miakaoma kiran na inantior siran o Allāh sa da iran kasanai so bagr iran oba iran marn so ronda o Allāh a miakaoma kiran. So bagr o waraan ko kassmpanga on o manosiya na di niyan khagaga o ba niyan marn sabap sa kagia so waraan na mala a di so btad o manosiya, ogaid na so waraan na kna o ba niyan inadn a ginawa niyan sa datar o kapipikira on o manga taw a di phangintuhan sa masa ini, aya mataan na inadn skaniyan o Mabagr a Maongangn sa bialoy niyan skaniyan a ronda niyan ago siksa iyan ko langowan a kaadn a giimangalandada, sa so rarad o waraan na galbk oto o Allāh a pphakigdam iyan ko manosiya ka an iyan mabaloy a lalan ko katoona niyan ko Kadnan iyan sa masimba niyan. Sii ko kaphagozor o masa ko oriyan o kiatoron o Qur’ān na piakisabotan iyan rkitano a so kapphangalandada o salompok a manosiya na aya pphakarnn on o Allāh na so izik iyan a manosiya a salakaw ka an di phannkayos so kaantior ko lopa sa kamamasaan anan imanto.

1394. Gianan so gawii a zankaan o manosiya so panoratan o malāikat ko manga galbk iyan sa ptharoon iyan a da ko anan manggalbk ka lalayon pkhalipatan o taw so galbk iyan, ogaid na so Allāh na di dn phakalipat a pndakat ko manga amal o manosiya, na amay ka somanka na tombokan o Allāh so manga ngari iran na aya dn a tharo na so manga anggawta iran so kan’g iran ago so kailay ran ago so manga kobal iran, sa da dn a mapagma iran ko Allāh, ka so Allāh i lbi a matao ko manga galbk iran. Taman sa kaizaan o manosiya so anggawta iyan o ino kami niyo pzaksii (ko marata) na tharo on iran a piakatharo kami o Allāh a so piakatharo iyan a langowan a shayi.

1395. So manga mushrik na kialitantangan siran o Allāh sa manga shaytan a Jinn ago manosiya a aya kiran pndadag, sa di ran matoon so lalan a mathito, sa inipangndao kiran ankoto a manga shaytan so kapphangopaka iran ko manga tangila o binatang sa soasoat ko katuhanan iran a barahala ka an siran mibolog ko kakhafir, sa inipoyapoy niyan kiran so kapphamonoa ko manga wata iran ago so kiplbngn on a oyagoyag sa kalk sa kamrmr ago kahinaan, iniwaswas iyan kiran a kathawaf iran sa Baytullāh a khillkas siran (gioto so manga babay).

1396. So katharo al Qawl a pkhaaloy lalayon ko Qur’ān na gioto so siksa a bithowan sa katharo ka kagia pitharo dn o Allāh sa miaona a sa dn sa somopak ko sogoan iyan na ziksaan iyan, na giankoto a kiatharo iyan na mimbaloy a gioto dn so siksa sa pd anan ko ongangn o basa Arab a gii niyan pakanggolalann so nganin ko kasasabapan on, odi na so katatagoan on, sii anan khaknal ko blangan o katao a al Bayān odi na al Balāgah.

1397. Lalayon dn giipakandayagaan o Allāh so btad o kafir ago so mu’min so siksa ago so limo ka an giimakapamimikiran so manosiya sa makazamili o anda i khabayaan iyan sankoto a dowa a darpa, ogaid na amay ka di ran sabotn so hikmah o Allāh na di siran makaphangongonotan ka kagia so Sorga na liniot a manga btad a ipkhagowad o ginawa na so Naraka na liniot a palaya dn mamis ago pkhababayaan o ginawa, na so taw a korang i pandapat ko maoolawla na margn o ba niyan onoti so lalan a adn a margn on sa aya dn a pagokitan iyan na so lalan a malbod a ndodon so pkhababayaan o ginawa niyan. Tanodan a langowan a sakit na lalayon pphakapoon sa mamis, na so bolong iyan na lalayon pkhakowa ko mapait a margn a lamdn ogaid na so baraakal na katawan iyan a oriyan o mapait na tnb a sambi iyan, aya oriyan o dokaw na so kapakaddkha, sa patot a masabot anan o manosiya.

1398. Gianan so ropaan o sorga a dranga a mapia a langowan a khabayaan on o manosiya na khakowa niyan ka so manga onga on a sapad na mitatadok sa marani a khakawa o miiga ago so moontod ago so gomaganat, ka aya gii ron nggiragiray na so bagr o Allāh a mamantk a da a sabap iyan, a so manosiya ko katatago iyan ko doniya na palaya dn sabap a gii niyan kapakanggalbk a kadadalman sa panagontaman ago dokaw.

1399. Inisogo o Qur’ān so kirnn ko mapia sii ko marata, sa di khaompiaan o marata so datar iyan a marata, aya khiompia ko marata na so mapia, sa datar oto a aya khionab ko marzik na so lompiyo a ig, ka so marzik na di niyan khalompiyo so datar iyan a marzik. Sa so kapharangay sa mapia i lbi a mapia a kasankapan ko kaoyagoyag ko doniya, a gioto i gomaan o Rasūlullāh [s.a.w] ko kiasmpanga niyan ko bagr o Jāhiliyyah a manibolos.

1400. Gianan so waswas o shaytān a Jinn a da a kakhapalagoy ron a rowar sa kalindong ko Allāh, sa tharoon so mlindong ako ko Allāh phoon ko shaytān a raradiamn, so pman so shaytān a manosiya na khapakay a maakal ko kanggolawlai ron sa mapia, ko masa a kaphakamorala niyan sa pananggilaan so gii ron kindolonaan o mu’min.

1401. Gianan so btad o lopa a datar o maatay a da dn a panginam on sa ba kapooni o kaoyagoyag, na anda dn i katana on o ig na maoyag san ggolalan ko kapagtho o pithibarang a mangngtho on, sa somilm oriyan iyan na makagadong na di mathay na makabinaning a papata ko kakharombay pharoman sa magango, a karina nan ko kaphangoyag o Allāh.

1402. Gianan so rinarinaw o Allāh ko sogo’ iyan a amay ka miamakan’g sa manga solang a tig a phoon ko manga mushrik na so mambo so manga Nabī a miaonaan iyan na miamakan’g siran sa manga sasakit a katharo, sa gianan na gonanao ko langowan a manosiya a pagawid ko panolon ko oriyan o Mohammad [s.a.w] a pd ko manga Ulamā ankai a Ummah a adn a khasmpang iran a manga pangalang ko gii ran kanggalbka ko Da’wah Islāmiyyah a phakapoon ko manga taw a somasanka ko panolon iran. So kaphlalakaw o Da’wah ago so kipndolonn ko Qur’ān ko oman dn i masa na adn dn a pkhaadn roo a pagtaw a pzanka on, sa so taw a mlalakaw ko lalan o Panolon na tatankda niyan a adn a khabalak iyan a Abū Jahl ago Abū Lahab sankai a masa a zankaan iran so galbk iyan a mapia. Sa amay ka so pphanolon na di niyan anan mabaak na karina sa da skaniyan pn makasakat ko towak o romasay, ka gianan na inikokom o Allāh sankai a agama niyan a aya kaphamondiong iyan na sii khailay ko dianka a panagontaman o manga taw a magawid on, kna o ba so bagr o Allāh a mamantk a di kharn na ba aya pnggolalan sa kapakadaag ankai a Agama aya mataan na inisankot iyan ko panamar o manosiya a maawid on, sa sa dn sa kapasang iran na aya kapkhailaya sa kabagr o Islām, na sa dn sa kalobay ran na aya kapkhakilalaa sa kadadaobi ko Islām sa datar o kamamasai ron sankai a masa a so Garoda o Islām (al Uqāb al Islāmī) na makallns ka kagagaraban sa tomaps na di phakapangalaw-thowan ko kawankawangan o langit ka kagia so kawang na di mritan sa papanok a da a tomaps iyan, a datar o tamaing a di niyan ziomn so layon a obarobar. Ilay anka so diorobasa o kitāb i Sayd Qutb a Katii so Agama a inisorat o Mindiorobasa.

1403. Sayana a marata so tontot iran opama ka bialoy so sabagi on a basa a Ajam (kna o ba basa Arab) na disomala a tharoon iran a di amiai zabotn, ka o sianka iran so basa Arab a pzabotn iran na aya pn so basa a di ran zabotn. Sabap ko di ran kapharatiayaa ko Qur’ān na datar o ba miaoln so manga tangila iran ago datar o ba miangabobota so manga mata iran, sa apia pn kombakbat na ka gia da a khailay niyan a zabotn iyan, na lawan pn ko mabobota a di phakanono.

1404. So langowan a pagns na sii sa tangan o Allāh, sa da a inipsik iyan on ko manosiya ago da niyan makhapaar oba niyan kasarsbi so igagadong ko rarab o gayb. Giotoi sabap a miakokom so taw a mangantok odi na primarn iyan so gayb sa skaniyan na kafir sii ko Allāh, daa phakabatiya ko koris o kaadn ago so manga pagns iyan a rowar ko Allāh.

1405. Gianan so manosiya a titiakhaan a di phakatigr sa margn ago masakit, sa anda i kargni ron na mapanongganoy niyan so Allāh ko kasisimpiti ron, na anda i kapakadaya iyan na kalipatan iyan so pananankopan iyan ko Allāh sa datar o ba da a minisogat on a margn, sa payagn iyan so kazagola ago so kazalibantog, sa bnar so Qur’ān gowani a tharo-on iyan a: “Mataan a so manosiya na disomala a mangalandada amay ka mailay niyan a mikhawasa”.

1406. Sii ko kaphagozor o katao o manosiya na pkhasawaan iyan a mataan a so Allāh na skaniyan so Bnar a miangadn ko langowan a kaadn, sa khailay ran so manga tanda sankai a kibabatog ago sii ko manga ginawa iran, na ba siran di makaphamimikiran sa kasimbaa iran ko Allāh a miadn kiran. Pitharo o Allāh a: “Go sii ko manga ginawa niyo (na ndodon so tanda o Allāh) na ba niyo di phangaiilay”.

1407. So manga kafir a manga mushrik na siran i mala a somianka ko kakhatmowa ko Allāh sa alongan a Maori sabap sa aya paratiaya iran na da a kakhaoyag pharoman ko oriyan o kapatay sa gioto dn so kadadas a tarotop, na so kiniphasgawaan on o Qur’ān na simbag iyan ankoto a paratiaya iran sa piakadakl iyan so manga osayan iyan makapntag roo sa pkhailay tano a mainot ko manga Sūrah ko Qur’ān oba on di pkhaaloy so manga tanda o Allāh ko kapmbagra niyan sa adn a maori a alongan a khaoyag on so manosiya pharoman, ka kagia gianan i tardas o paratiaya sa odi anan paratiayaa o taw na di bnar o ba miaratiaya.