So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Sād - [ 38 So Batang a Sād ] - سـورة ص
( The Letter "Sãd" - Ang Titik "Sãd" )

Pangnal ko Sūrah

So bandingan ankai a sūrah ko kababaloy niyan a ika nm ko maririnkit a manga sūrah, a gii niyan ndirogodn so bandingan ko manga pagns o doniya a rahasian, na ilay anka so Pangnal ko Sūrah 34.

Giankai a sūrah ko kipzalsilaan on ago so bandingan iyan na maka- zasapowa ago so bandinga o Sūrah 37, sa isaisa a bandingan iran. Ogaid na sii na so mablang a osayan na pindirogod iyan so giikaprarad o bagr a barandiya sii sa doniya amay ka mizolbiya iyan so bagr a rahasian, sa khakilala so bagr iyan ago so rarad iyan ko kababaloy niyan a bagr a kapniniawa. Sabap roo na mala a kapkhaaloy ron o btad o thotolan ko Dāūd ago so Sulaymān a siran na manga olowan a mindato ago manga Nabī siran ko satiman a masa, sa midadayag on so maliwanag a kiapagintaw o Nabī tano a Mohammad [s.a.w].

So Pamotosan iyan: So manosiya a madodoniya ago so manosiya a ronda o batal, na inipammsa iran ago miatkaw siran o kiambagobagowi ko btad o Wahī sa kiapayag o bnar ago so kaontol, sa matatankd a so bnar ago so kaontol na mabagr so tantara iyan a di so bagr a barandiya ankoto a manga taw. Sa datar o kiakilalaa on ko kandadato o Dāūd a rk iyan so doniya ago so kananabii (38:1-26).

Datar oto mambo so Sulaymān a kiababayaan iyan so Kadnan iyan sa lawan ko kapkhababayai niyan ko kakayan ko doniya, go datar oto pn so Ayyūb ago so salakaw ron a manga mama o bagr ago so kalantas o kapamimikiran, sa pinili iran so lalan o kapangongonotan a di so lalan o kapakadapanas (38:27-64).

Sa datar oto mambo so btad o kaposan a Rasūl, a so pangitaban iyan ko kaisaisa na patot a makambatas sa kalankoloban iyan so langowan a kapangalandada a pamikiran ago kadnki ko kasosopaka ko kabaya o Miangadn (38:65-88).

Giankai a Sūrah na initoron sa Makkah, a makaririmbit sa 88, a manga ayat, initoron ko oriyan o Sūrah al Qamar.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

038:1

Hassanor Alapa : Sād,1312 ibt ko Qur’ān a khirk ko pananadm 1313

Muhsin Khan : Sad [These letters (Sad etc.) are one of the miracles of the Quran and none but Allah (Alone) knows their meanings]. By the Quran full of reminding.

Sahih International : Sad. By the Qur'an containing reminder...

Pickthall : Sad. By the renowned Qur'an,

Yusuf Ali : Sad: By the Qur'an, Full of Admonition: (This is the Truth).

Shakir : Suad, I swear by the Quran, full of admonition.

Dr. Ghali : Sad (This is name of a letter of the Arabic alphabet, and only Allah knows its meaning here) and (by) the Qur'an comprising the Remembrance.

Tafsir Jalalayn : Sād: God knows best what He means by this [letter]. By the Qur’ān bearing the Remembrance, that is, [bearing] the Pronouncement; or [what is meant is that the Qur’ān is a Book] of renown (the response to this oath has been omitted, in other words: ‘It is not as the Meccan disbelievers say, that there are many gods’).

Tagalog : Sãd – Ang katulad nitong titik ng ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Suratul Baqarah.’ Sumusumpa ang Allâh sa pamamagitan ng Banal na Qur’ân na punung-puno ng pagpapaalaala sa mga tao sa kanilang pagkalimot

038:2

Hassanor Alapa : Ogaid na so manga kafir na madadalm siran sa kapmaratabat ago ka sasanka

Muhsin Khan : Nay, those who desbelieve are in false pride and opposition.

Sahih International : But those who disbelieve are in pride and dissension.

Pickthall : Nay, but those who disbelieve are in false pride and schism.

Yusuf Ali : But the Unbelievers (are steeped) in self-glory and Separatism.

Shakir : Nay! those who disbelieve are in self-exaltation and opposition.

Dr. Ghali : No indeed, (but) the ones who have disbelieved are in might and opposition.

Tafsir Jalalayn : Nay, but those who disbelieve, from among the people of Mecca, dwell in conceit, in self-glory and [in] disdain of faith, and defiance, disagreement with, and enmity towards, the Prophet (s).

Tagalog : Subali’t ang mga walang pananampalataya ay nagmamataas sa katotohanan at nilalabag ito.

038:3

Hassanor Alapa : Di bo dn pirapira i inantior Ami ko miaonaan iran a pd sa manga pagtaw na mithatawaga siran 1314 a da dn a masa a masa a kapalagoy (ko siksa)

Muhsin Khan : How many a generation We have destroyed before them, and they cried out when there was no longer time for escape!

Sahih International : How many a generation have We destroyed before them, and they [then] called out; but it was not a time for escape.

Pickthall : How many a generation We destroyed before them, and they cried out when it was no longer the time for escape!

Yusuf Ali : How many generations before them did We destroy? In the end they cried (for mercy)- when there was no longer time for being saved!

Shakir : How many did We destroy before them of the generations, then they cried while the time of escaping had passed away.

Dr. Ghali : How many a generation We caused to perish even before them, yet they called out, while time had lapsed for shirking (their doom).

Tafsir Jalalayn : How many — in other words, many — a generation, a community of past communities, We have destroyed before them, and they cried out, when the chastisement was sent down on them, when it was no longer the time for escape, that is to say, the time was not one for fleeing (the [suffixed] tā’ [of wa-lāta] is extra; the sentence is a circumstantial qualifier referring to the subject of [the verb] nādaw, ‘they cried out’) in other words, they called for help but the situation was such that there could be no escape or deliverance; but still the Meccan disbelievers have not taken heed from their example.

Tagalog : Marami sa mga sambayanan na Aming pinuksa bago ang mga walang pananampalataya na ito sa Allâh, na sila ay humingi ng saklolo nang dumating sa kanila ang parusa at nanawagan sila na sila ay magsisipagsisi, subali’t ang panahon ay hindi na panahon ng pagtanggap ng pagsisisi, at hindi na panahon ng kaligtasan mula sa anumang dumating sa kanila na kaparusahan.

038:4

Hassanor Alapa : Go miammsa siran a kiaomaa kiran 1315 a phangangalk a pd kiran na pitharo o manga kafir a giai na salamankiro a bokhag

Muhsin Khan : And they (Arab pagans) wonder that a warner (Prophet Muhammad SAW) has come to them from among themselves! And the disbelievers say: "This (Prophet Muhammad SAW) is a sorcerer, a liar.

Sahih International : And they wonder that there has come to them a warner from among themselves. And the disbelievers say, "This is a magician and a liar.

Pickthall : And they marvel that a warner from among themselves hath come unto them, and the disbelievers say: This is a wizard, a charlatan.

Yusuf Ali : So they wonder that a Warner has come to them from among themselves! and the Unbelievers say, "This is a sorcerer telling lies!

Shakir : And they wonder that there has come to them a warner from among themselves, and the disbelievers say: This is an enchanter, a liar.

Dr. Ghali : And they wonder that a warner has come to them from among them, and the disbelievers have said, "This is a sorcerer, a (great) liar."

Tafsir Jalalayn : And they marvel that a warner has come to them from among themselves, a messenger from among their number, to warn them and to threaten them with [the punishment of] the Fire after resurrection — and this [warner] is the Prophet (s). And those who disbelieve (the overt noun [al-kāfirūnā] has replaced the [third person] pronominalisation) say, ‘This is a sorcerer, a liar.

Tagalog : At namangha sila na mga walang pananampalataya kung paano nagpadala ang Allâh ng Sugo na tao na mula sa kanila; upang sila ay hikayatin tungo sa Allâh at balaan mula sa Kanyang parusa, at kanilang sinabi: Katiyakan, siya ay hindi Sugo kundi siya ay sinungaling sa kanyang sinasabi, at sinasalamangka niya lamang ang kanyang sambayanan,

038:5

Hassanor Alapa : Ba niyan bialoy so manga tuhan a tuhan a isaisa mataan a gianan na shayi a piakammsa

Muhsin Khan : "Has he made the aliha (gods) (all) into One Ilah (God - Allah). Verily, this is a curious thing!"

Sahih International : Has he made the gods [only] one God? Indeed, this is a curious thing."

Pickthall : Maketh he the gods One Allah? Lo! that is an astounding thing.

Yusuf Ali : "Has he made the gods (all) into one Allah? Truly this is a wonderful thing!"

Shakir : What! makes he the gods a single Allah? A strange thing is this, to be sure!

Dr. Ghali : Has he made the gods one God? Surely this is indeed a most wondrous thing."

Tafsir Jalalayn : Has he made the gods One God? — for he had said to them, ‘Say: there is no god except God’ — in other words [they objected]: how could one god suffice for all of creation? Lo! that is indeed a curious thing’.

Tagalog : Dahil paano niya gagawin ang maraming diyus-diyosan na iisang diyos na lamang? Katiyakan, ang kanyang dala-dalang mensahe at paghikayat ng iba tungo rito ay isang bagay na nakapagtataka.

038:6

Hassanor Alapa : Na lomiontana so salompok a pd kiran (sa pitharo iran) a lalakaw kano ago zabar kano ko katuhanan iyo ka mataan a giai (so panolon o sogo’) na shayi a ana babantakn on

Muhsin Khan : And the leaders among them went about (saying): "Go on, and remain constant to your aliha (gods)! Verily, This is a thing designed (against you)!

Sahih International : And the eminent among them went forth, [saying], "Continue, and be patient over [the defense of] your gods. Indeed, this is a thing intended.

Pickthall : The chiefs among them go about, exhorting: Go and be staunch to your gods! Lo! this is a thing designed.

Yusuf Ali : And the leader among them go away (impatiently), (saying), "Walk ye away, and remain constant to your gods! For this is truly a thing designed (against you)!

Shakir : And the chief persons of them break forth, saying: Go and steadily adhere to your gods; this is most surely a thing sought after.

Dr. Ghali : And the chiefs among them went off, (saying), "Go on! (Or: March on!) And endure (patiently) with your gods; surely this indeed is a thing willfully (designed).

Tafsir Jalalayn : And the council from among them go about, from the place of their assembly at the house of Abū Tālib and [the place] where they heard the Prophet (s) say, ‘Say: there is no god except God’, saying, ‘Go!, they say to one another, go, and stand by your gods, adhere firmly to worship of them; lo! this, that has been mentioned concerning the Oneness of God, is indeed a thing sought, from us.

Tagalog : Nagpunta ang mga pinuno ng mga tao na siyang matataas mula sa kanila upang hikayatin ang kanilang sambayanan na (sinasabi): Hayaang manatili kayo sa inyong pagsamba ng iba bukod sa Allâh at magtiis kayo sa rami ng inyong diyus-diyosan! Katiyakan, ang dala-dala ng Sugong ito ay isang bagay na binalak lamang na ang hangarin ay pamumuno at pangunguntrol,

038:7

Hassanor Alapa : Da tanoai man’g sii ko agama a miaori, da ini a rowar sa piangantang 1316

Muhsin Khan : "We have not heard (the like) of this among the people of these later days. This is nothing but an invention!

Sahih International : We have not heard of this in the latest religion. This is not but a fabrication.

Pickthall : We have not heard of this in later religion. This is naught but an invention.

Yusuf Ali : "We never heard (the like) of this among the people of these latter days: this is nothing but a made-up tale!"

Shakir : We never heard of this in the former faith; this is nothing but a forgery:

Dr. Ghali : In no way did we hear of this in the last creed; decidedly this is nothing except a made-up device.

Tafsir Jalalayn : We never heard of this in the latter-day creed, namely, the creed of Jesus. This is surely [nothing] but an invention, [mere] lies.

Tagalog : Na hindi namin narinig sa relihiyon ng aming mga ninuno na mga Quraysh at gayundin sa mga Kristiyano ang katulad ng kanyang paanyaya, dahil ito ay walang iba kundi pagsisinungaling lamang!

038:8

Hassanor Alapa : Ba on initoron so pananadm ko ltlt tano 1317 ogaid na madadalm siran sa sankaan ko pananadm Rakn ogaid na da siran pn makataam sa siksa

Muhsin Khan : "Has the Reminder been sent down to him (alone) from among us?" Nay! but they are in doubt about My Reminder (this Quran)! Nay, but they have not tasted (My) Torment!

Sahih International : Has the message been revealed to him out of [all of] us?" Rather, they are in doubt about My message. Rather, they have not yet tasted My punishment.

Pickthall : Hath the reminder been unto him (alone) among us? Nay, but they are in doubt concerning My reminder; nay but they have not yet tasted My doom.

Yusuf Ali : "What! has the Message been sent to him - (Of all persons) among us?"...but they are in doubt concerning My (Own) Message! Nay, they have not yet tasted My Punishment!

Shakir : Has the reminder been revealed to him from among us? Nay! they are in doubt as to My reminder. Nay! they have not yet tasted My chastisement!

Dr. Ghali : Has the Remembrance been sent down on him from among us?" No indeed, (but) they are in doubt of My Remembrance; no indeed (but) they have not as yet tasted My torment.

Tafsir Jalalayn : Has the Remembrance, the Qur’ān, been revealed to him, Muhammad (s), out of [all of] us’, when he is neither the elder nor the noblest among us? In other words, it could not have been revealed to him (read a-unzila pronouncing both hamzas, or not pronouncing the second one, but in both cases inserting an intervening alif or without [this insertion]). God, exalted be He, says: Nay, but they are in doubt concerning My Remembrance, My revelation, that is, the Qur’ān, for they deny the one who has brought it. Nay, but they have not yet tasted My chastisement, and if they were to taste it, they would certainly believe the Prophet (s) in what he has brought — but then [in such a case] their belief [in the Prophet] would be of no benefit to them.

Tagalog : Bukod-tangi lamang ba na si Muhammad ang binigyan ng kapahayagan ng Banal na Qur’ân mula sa atin? Hindi ang kanilang inaakala ang siyang katotohanan kundi sila ay may pag-aalinlangan hinggil sa pagpapahayag sa iyo, O Muhammad, at pagkapadala sa iyo bilang Sugo, at katiyakan, sinabi nila ito; dahil sa hindi pa nila natikman ang kaparusahan ng Allâh, dahil kung natikman lamang nila ang kaparusahan ng Allâh ay hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob sa kanilang mga nasabi.

038:9

Hassanor Alapa : Ba zisii kiran so manga pondowa o limo o Kadnan ka a Mabagr a Baramora

Muhsin Khan : Or have they the treasures of the Mercy of your Lord, the All-Mighty, the Real Bestower?

Sahih International : Or do they have the depositories of the mercy of your Lord, the Exalted in Might, the Bestower?

Pickthall : Or are theirs the treasures of the mercy of thy Lord, the Mighty, the Bestower?

Yusuf Ali : Or have they the treasures of the mercy of thy Lord,- the Exalted in Power, the Grantor of Bounties without measure?

Shakir : Or is it that they have the treasures of the mercy of your Lord, the Mighty, the great Giver?

Dr. Ghali : Or even do they have in their presence the treasuries of your Lord's mercy, The Ever-Mighty, Superb Bestower?

Tafsir Jalalayn : Or do they possess the treasuries of your Lord’s mercy, the Mighty, the Victor, the Bestower?, [treasuries] such as prophethood and otherwise, so that they might give it to whomever they want?

Tagalog : O sila ba ay nagmamay-ari ng imbakan ng Biyaya ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na Dakila sa Kanyang Kaharian, na nagbibigay ng anuman na Kanyang nais na kabuhayan at kagandahang-loob sa sinuman na Kanyang nais sa Kanyang nilikha?

038:10

Hassanor Alapa : Anta a ka ba iran rk so kandadatoi ko manga langit ago so lopa ago so pagltan a dowa oto na tabid siran ko manga towak ko langit

Muhsin Khan : Or is it that the dominion of the heavens and the earth and all that is between them is theirs? If so, let them ascend up with means (to the heavens)!

Sahih International : Or is theirs the dominion of the heavens and the earth and what is between them? Then let them ascend through [any] ways of access.

Pickthall : Or is the kingdom of the heavens and the earth and all that is between them theirs? Then let them ascend by ropes!

Yusuf Ali : Or have they the dominion of the heavens and the earth and all between? If so, let them mount up with the ropes and means (to reach that end)!

Shakir : Or is it that theirs is the kingdom of the heavens and the earth and what is between them? Then let them ascend by any

Dr. Ghali : Or even does the kingdom of the heavens and the earth and whatever is between them belong to them? Then let them ascend the means!

Tafsir Jalalayn : Or do they possess the kingdom of the heavens and the earth and whatever is between them? If this is what they claim: Then let them ascend by the means, [of ascension] that lead to the heaven and bring [down] some revelation (wahy) and then assign it exclusively to whomever they wish (am in both verses represents the [rhetorical] hamza of denial).

Tagalog : O di kaya ay pagmamay-ari ba nila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh ang mga kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan nito, na sila ay tagapagkaloob o tagapagpigil? Kung totoo na sila nga ay magsagawa sila kung gayon ng hagdanan sa anumang kaparaanan para sila ay makarating sa kalangitan at pigilan nila ang anghel sa pagpababa ng Rebelasyon kay Muhammad.

038:11

Hassanor Alapa : Adn a sondaro roo a ndaagn a pd ko manga lompokan

Muhsin Khan : (As they denied Allah's Message) they will be a defeated host like the confederates of the old times (who were defeated).

Sahih International : [They are but] soldiers [who will be] defeated there among the companies [of disbelievers].

Pickthall : A defeated host are (all) the factions that are there.

Yusuf Ali : But there - will be put to flight even a host of confederates.

Shakir : A host of deserters of the allies shall be here put to flight.

Dr. Ghali : A very host of the (allied) parties is routed from these.

Tafsir Jalalayn : A routed (mahzūmun is an adjectival qualification of jundun, ‘host’) host [is all that they are], in other words, they are [nothing but] a despicable host, nothing more — in their denial of you — from among the factions (mina’l-ahzābi, also an adjectival qualification of jundun) in other words, [they are] like those hosts of factions who were in confederation against prophets before you: these were defeated and destroyed, and likewise We shall destroy these [people].

Tagalog : Sila na mga sundalo ng mga walang pananampalataya ay mga sundalo na matatalo, dahil kung paano natalo ang iba na mga grupo ng mga sundalo na nauna sa kanila ay ganoon din sila,

038:12

Hassanor Alapa : Miakambokhag ko onaan iran so pagtaw o Nūh ago so Ād ago so Fir’aun a adn a manga pask iyan (ko kadakl o barombarong iyan)

Muhsin Khan : Before them (were many who) belied Messengers, the people of Nuh (Noah); and 'Ad; and Fir'aun (Pharaoh) the man of stakes (with which he used to punish the people),

Sahih International : The people of Noah denied before them, and [the tribe of] 'Aad and Pharaoh, the owner of stakes,

Pickthall : The folk of Noah before them denied (their messenger) and (so did the tribe of) A'ad, and Pharaoh firmly planted,

Yusuf Ali : Before them (were many who) rejected messengers,- the people of Noah, and 'Ad, and Pharaoh, the Lord of Stakes,

Shakir : The people of Nuh and Ad, and Firon, the lord of spikes, rejected (messengers) before them.

Dr. Ghali : The people of Nuh, (Noah) and c?d, and Firaawn, (Pharaoh) owner of the bulwarks, cried lies before them.

Tafsir Jalalayn : Before them the people of Noah denied (the inflection of [the verb kadhdabat, ‘denied’, that is governed by] qawmu, ‘people’, is in the feminine person because of the [implicit] sense), and [so did those of] ‘Ād and Pharaoh, he of the stakes — he used to fix four stakes for the person who incurred his wrath and tie to these [stakes] that person’s hands and feet and then torture him —

Tagalog : Hindi naniwala ang mga nauna na sambayanan ni Nûh, ni `Âd, ni Fir`âwn na mga nagtatangan ng dakilang lakas,

038:13

Hassanor Alapa : Ago so Thamūd ago so pagtaw o Lūt ago so manga taw ko kakayowan (pagtaw o Shu’ayb) a siran oto na manga lompokan

Muhsin Khan : And Thamud, and the people of Lout (Lot), and the dwellers of the wood; such were the confederates.

Sahih International : And [the tribe of] Thamud and the people of Lot and the companions of the thicket. Those are the companies.

Pickthall : And (the tribe of) Thamud, and the folk of Lot, and the dwellers in the wood: these were the factions.

Yusuf Ali : And Thamud, and the people of Lut, and the Companions of the Wood; - such were the Confederates.

Shakir : And Samood and the people of Lut and the dwellers of the thicket; these were the parties.

Dr. Ghali : And Thamud, and the people of Lut (Lot) and the companions of the Thicket; those were the (allied) parties.

Tafsir Jalalayn : and Thamūd and the people of Lot and the dwellers in the wood, a small forest, namely, the people of Shu‘ayb, peace be upon him — those were the factions.

Tagalog : Ganoon din ang sambayanan ni Thamoud, ni Lût at ang mga nanirahan sa mga puno at mga hardin na sila ay ang sambayanan ni Shu`ayb. Sila ay mga nasyon na nag-umpuk-umpukan sa di-paniniwala at pagtanggi at bawa’t isa sa kanila ay nagsama-sama rito.

038:14

Hassanor Alapa :Da a isa kiran inonta a piakambokhag iran so manga sogo’ na miapatot 1318 kiran a masogat siran a siksa

Muhsin Khan : Not one of them but belied the Messengers, therefore My Torment was justified,

Sahih International : Each of them denied the messengers, so My penalty was justified.

Pickthall : Not one of them but did deny the messengers, therefor My doom was justified,

Yusuf Ali : Not one (of them) but rejected the messengers, but My punishment came justly and inevitably (on them).

Shakir : There was none of them but called the messengers liars, so just was My retribution.

Dr. Ghali : Decidedly not one but cried lies to the Messengers, so My punishment came true.

Tafsir Jalalayn : Each one, of the factions, did not but deny the messengers, for when they deny one, they have [in effect] denied them all, since their call [to God] is [the same] one, namely, the call to [affirmation of] His Oneness. So My retribution was justified, [it was] necessary.

Tagalog : At walang sinuman sa kanila kundi tinanggihan ang mga Sugo, na kung kaya, sila ay naging karapat-dapat sa parusa ng Allâh at ito ay nangyari sa kanila.

038:15

Hassanor Alapa : Go da a phnayawn ankai a rowar sa sowara a satiman a da dn a rk iyan a kapakandod

Muhsin Khan : And these only wait for a single Saihah [shout (i.e. the blowing of the Trumpet by the angel Israfil Sarafil)] there will be no pause or ending thereto [till everything will perish except Allah (the only God full of Majesty, Bounty and Honour)].

Sahih International : And these [disbelievers] await not but one blast [of the Horn]; for it there will be no delay.

Pickthall : These wait for but one Shout, there will be no second thereto.

Yusuf Ali : These (today) only wait for a single mighty Blast, which (when it comes) will brook no delay.

Shakir : Nor do these await aught but a single cry, there being no delay in it.

Dr. Ghali : And in no way are these looking for anything except one Shout; in no way is there any recovery from it.

Tafsir Jalalayn : And these, that is, the disbelievers of Mecca, do not await but a single Cry, namely, the Blast of the Resurrection that will herald chastisement for them, for which there will be no revoking (read fawāq or fuwāq).

Tagalog : At walang hinihintay ang mga walang pananampalataya habang sila ay nananatili sa pagsamba ng iba bukod sa Allâh kundi ang pagdating sa kanila ng parusa sa pamamagitan ng isang ihip lamang ng trumpeta na ito ay tuluy-tuloy at walang patid.

038:16

Hassanor Alapa : Sa pitharo iran a Kadnan ami kabalagaan ka rkami dn so kipantag ami ko siksa ko onaan pn o gawii a kapagisip

Muhsin Khan : They say: "Our Lord! Hasten to us Qittana (i.e. our Record of good and bad deeds so that we see it) before the Day of Reckoning!"

Sahih International : And they say, "Our Lord, hasten for us our share [of the punishment] before the Day of Account"

Pickthall : They say: Our Lord! Hasten on for us our fate before the Day of Reckoning.

Yusuf Ali : They say: "Our Lord! hasten to us our sentence (even) before the Day of Account!"

Shakir : And they say: O our Lord! hasten on to us our portion before the day of reckoning.

Dr. Ghali : And they have said, "Our Lord, hasten (quickly) to us our sentence before the Day of Reckoning."

Tafsir Jalalayn : And they said — after the following [verse] was revealed, As for him who is given his book in his right hand … to the end [of the verse, Q. 69:19] — ‘Our Lord, hasten on for us the record of our deeds before the Day of Reckoning’ — they said this mockingly.

Tagalog : At sinabi nila: O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Madiliin Mo na ang aming bahagi mula sa Iyong parusa rito sa daigdig bago dumating ang Araw ng Muling Pagkabuhay, at ito ay bilang pang-iinsulto mula sa kanila.

038:17

Hassanor Alapa : Zabar ka (hay Mohammad) ko gii ran panaroon sa tadm inka so oripn ami a so Dāūd a adn a g’s iyan 1319 a skaniyan na pphanarig ko Allāh.

Muhsin Khan : Be patient (O Muhammad SAW) of what they say, and remember Our slave Dawud (David), endued with power. Verily, he was ever oft-returning in all matters and in repentance (toward Allah).

Sahih International : Be patient over what they say and remember Our servant, David, the possessor of strength; indeed, he was one who repeatedly turned back [to Allah ].

Pickthall : Bear with what they say, and remember Our bondman David, lord of might, Lo! he was ever turning in repentance (toward Allah).

Yusuf Ali : Have patience at what they say, and remember our servant David, the man of strength: for he ever turned (to Allah).

Shakir : Bear patiently what they say, and remember Our servant Dawood, the possessor of power; surely he was frequent in returning (to Allah).

Dr. Ghali : (Endure) patiently what they say; and remember Our bondman Dawud (David) (a man) possessing prowess (Literally: hands). Surely he was a constant resorter (to Allah).

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: Bear patiently what they say and remember Our servant David, the one of fortitude, that is to say, [the one] of fortitude in worship: he used to fast every other day and keep vigil for half the night, sleep for a third and then keep vigil for the [last] sixth. Indeed he was a penitent [soul], always returning to what pleases God.

Tagalog : Tiisin mo, O Muhammad, ang anuman na kanilang sinasabi na hindi mo gusto, at alalahanin mo ang Aming alipin na si Dâwood (as) na nagtatangan ng lakas laban sa mga kalaban ng Allâh at pagtitiis sa pagsunod sa Allâh , dahil siya sa katunayan ay palaging nagbabalik-loob sa Allâh hanggang sa ang Allâh ay nasiyahan sa kanya.

[Ito ay bilang pagpapagaan sa kalooban ni Propeta Muhammad (saw)]

038:18

Hassanor Alapa : Mataan a piakapangongonotan Ami so manga palaw a pd iyan a ptasbih siran ko kagabigabi ago sii ko kazbang o alongan

Muhsin Khan : Verily, We made the mountains to glorify Our Praises with him [Dawud (David)] in the 'Ashi (i.e. after the mid-day till sunset) and Ishraq (i.e. after the sunrise till mid-day).

Sahih International : Indeed, We subjected the mountains [to praise] with him, exalting [ Allah ] in the [late] afternoon and [after] sunrise.

Pickthall : Lo! We subdued the hills to hymn the praises (of their Lord) with him at nightfall and sunrise,

Yusuf Ali : It was We that made the hills declare, in unison with him, Our Praises, at eventide and at break of day,

Shakir : Surely We made the mountains to sing the glory (of Allah) in unison with him at the evening and the sunrise,

Dr. Ghali : Surely to him We subjected the mountains with him to extol at nightfall and sunshine.

Tafsir Jalalayn : Truly We disposed the mountains to glorify [God] with him, with the same glorification, at evening, at the time of the night prayer, and at sunrise, at the time of the morning prayer, which is when the sun has fully risen with its light extending everywhere.

Tagalog : Katiyakan, ginawa Namin na magpasailalim sa kanya ang mga kabundukan na pumupuri at niluluwalhati ang Allâh sa umpisa ng araw at sa dulunan nito na kasama si Dâwood,

038:19

Hassanor Alapa : Ago so manga papanok na malilimod a oman i isa on na giimanarig ko Allāh

Muhsin Khan : And (so did) the birds assembled: all with him [Dawud (David)] did turn (to Allah i.e. glorified His Praises).

Sahih International : And the birds were assembled, all with him repeating [praises].

Pickthall : And the birds assembled; all were turning unto Him.

Yusuf Ali : And the birds gathered (in assemblies): all with him did turn (to Allah).

Shakir : And the birds gathered together; all joined in singing with him.

Dr. Ghali : And the birds, mustered all to him a constant resorter.

Tafsir Jalalayn : And, We disposed, the birds, mustered [in flocks], gathered before him, glorifying with him; each, of the mountains and birds, turning to him, reverting to obedience of him by glorifying [God with him].

Tagalog : At ganoon din ang mga ibon na nagsasama-sama kasama niya na sumusunod sa kanya.

038:20

Hassanor Alapa : Go biagr Ami so kadato iyan ago inibgay Ami ron so ongangn ago so kapia a kapangokom

Muhsin Khan : We made his kingdom strong and gave him Al-Hikmah (Prophethood, etc.) and sound judgement in speech and decision.

Sahih International : And We strengthened his kingdom and gave him wisdom and discernment in speech.

Pickthall : We made his kingdom strong and gave him wisdom and decisive speech.

Yusuf Ali : We strengthened his kingdom, and gave him wisdom and sound judgment in speech and decision.

Shakir : And We strengthened his kingdom and We gave him wisdom and a clear judgment.

Dr. Ghali : And We upheld his kingdom and brought him (the) Wisdom and decisive speech (Literally: the verdict, the address).

Tafsir Jalalayn : And We strengthened his Kingdom, We reinforced it with guards and hosts: every night there thirty thousand men would be standing guard at his sanctuary; and gave him wisdom, prophethood and sound judgement in [all] matters, and decisive speech, [the ability to formulate] a satisfactory statement [for a decision] in any endeavour.

Tagalog : At pinalakas Namin ang kanyang kaharian dahil sa kanyang katatagan, pagiging kagalang-galang, kapangyarihan at pangingibabaw, at pinagkalooban Namin siya ng pagiging Propeta, at makatarungang paghahatol sa pananalita at pagpapasiya.

038:21

Hassanor Alapa : Go ba rka miakaoma so thotolan ko marirido gowani a sapangn iran so mihrāb 1320

Muhsin Khan : And has the news of the litigants reached you? When they climbed over the wall into (his) Mihrab (a praying place or a private room,).

Sahih International : And has there come to you the news of the adversaries, when they climbed over the wall of [his] prayer chamber -

Pickthall : And hath the story of the litigants come unto thee? How they climbed the wall into the royal chamber;

Yusuf Ali : Has the Story of the Disputants reached thee? Behold, they climbed over the wall of the private chamber;

Shakir : And has there come to you the story of the litigants, when they made an entry into the private chamber by ascending over the walls?

Dr. Ghali : And has the tiding of the adversaries come up to you? As they scaled the chamber,

Tafsir Jalalayn : And has there come to you, O Muhammad (s) (the purpose of the interrogative [indicated by hal] here is to provoke curiosity and a desire to listen to what will follow) the tale of the disputants, when they scaled the sanctuary?, David’s sanctuary, that is, his place of prayer, for they had been prohibited from entering by the [front] gates because of his being engaged in worship, in other words, [has it come to you] their tale and their account?

Tagalog : At dumating ba sa iyo, O Muhammad, ang kuwento ng dalawang may hindi pinagkasunduan (‘litigant’ – may usapin) na nilukso nila ang bakod ng bahay-dalanginan ni Dâwood,

038:22
Hassanor Alapa : Gowani a makasold siran ko Dāūd na kiatkawan kiran na pitharo iran a di ka khawan ka skami na dowa a marirido a sialimbotan o isa rkami so isa, na kokomn ka rkami so kaontol ago di ka phanalimbot sa toroa kami nka ko mathito a lalan

Muhsin Khan : When they entered in upon Dawud (David), he was terrified of them, they said: "Fear not! (We are) two litigants, one of whom has wronged the other, therefore judge between us with truth, and treat us not with injustice, and guide us to the Right Way.

Sahih International : When they entered upon David and he was alarmed by them? They said, "Fear not. [We are] two adversaries, one of whom has wronged the other, so judge between us with truth and do not exceed [it] and guide us to the sound path.

Pickthall : How they burst in upon David, and he was afraid of them. They said: Be not afraid! (We are) two litigants, one of whom hath wronged the other, therefor judge aright between us; be not unjust; and show us the fair way.

Yusuf Ali : When they entered the presence of David, and he was terrified of them, they said: "Fear not: we are two disputants, one of whom has wronged the other: Decide now between us with truth, and treat us not with injustice, but guide us to the even Path..

Shakir : When they entered in upon Dawood and he was frightened at them, they said: Fear not; two litigants, of whom one has acted wrongfully towards the other, therefore decide between us with justice, and do not act unjustly, and guide us to the right way.

Dr. Ghali : As they entered upon Dawud; then he was alarmed of them. They said, "Do not fear (anything); two adversaries we are. One of us has been inequitable to the other, (Literally: some of us against some "others") so judge between us with the truth, and do not act unjudiciously, and guide us to the level path.

Tafsir Jalalayn : When they entered upon David, and he was frightened by them. And they said, ‘Do not fear; we are, two disputants (some say that this means ‘two groups’, in order to agree with the plural person [of the verb dakhalū, ‘they entered’]; others say, ‘two individuals’ with the plural person actually denoting these two; al-khasm may refer to a one or more individuals. These two were angels who had come in the form of two disputants, between whom there [was supposed to have] occurred the situation mentioned — [but] only hypothetically — in order to alert David, peace be upon him, to what he had done: he had ninety nine women but desired the woman of a man who had only her and no other. He [David] had married her and consummated the marriage. One of us has infringed upon the [rights of the] other, so judge justly between us and do not transgress, [do not] be unjust, and guide us, direct us, to the right path’, the correct way.

Tagalog : At nagulat siya sa pagpasok nilang dalawa? Sinabi nila sa kanya: Huwag kang matakot, dahil kaming dalawa ay may hindi pinagkasunduan (may usapin) dahil inapi ng isa sa amin ang isa, na kung kaya, hatulan mo ang pagitan namin ng makatarungang paghatol at huwag kang papanig sa alinmang dalawa sa amin sa iyong paghatol, at gabayan mo kami tungo sa Matuwid na Daan.

038:23

Hassanor Alapa : Giankai a pagari akn na adn a siaw polo ago siaw a kambing iyan na adn a rk akn a satiman a kambing na pitharo iyan a siapanka rakn skaniyan na diaag ako niyan ko kabgay sa tanda ko tontot

Muhsin Khan : Verily, this my brother (in religion) has ninety nine ewes, while I have (only) one ewe, and he says: "Hand it over to me, and he overpowered me in speech."

Sahih International : Indeed this, my brother, has ninety-nine ewes, and I have one ewe; so he said, 'Entrust her to me,' and he overpowered me in speech."

Pickthall : Lo! this my brother hath ninety and nine ewes while I had one ewe; and he said: Entrust it to me, and he conquered me in speech.

Yusuf Ali : "This man is my brother: He has nine and ninety ewes, and I have (but) one: Yet he says, 'commit her to my care,' and is (moreover) harsh to me in speech."

Shakir : Surely this is my brother; he has ninety-nine ewes and I have a single ewe; but he said: Make it over to me, and he has prevailed against me in discourse.

Dr. Ghali : Surely this my brother has ninety-nine ewes, and I have one ewe. So he said to me, ‘Let me be her sponsor' and he got the better of me in speech." (Literally: was mightier in the address)

Tafsir Jalalayn : ‘Behold, this brother of mine, in other words, my fellow co-religionist, has ninety-nine ewes — here used to represent the women — while I have a single ewe; yet he said, “Entrust it to me”, in other words, make me in charge of it, and he overcame me in speech’, in other words, in the argument; so the latter conceded charge of it to him.

Tagalog : Sinabi ng isa sa dalawa: Katotohanan, itong aking kapatid (sa pananampalataya) ay mayroon siyang siyamnapu’t-siyam na kambing, at ang pagmamay-ari ko lamang ay isang kambing at binalak pa niya na makuha ito, at kanyang sinabi: ‘Ibigay mo sa akin, at mahigpit ang kanyang pananalita sa akin, at nadaig niya ako.’

038:24Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a sabnar a lialim ka niyan ko kiatontota niyan ko kambing ka sa initapi iyan ko manga kambing iyan, kadaklan ko giimakipagpda na pphanalimbotan o sabaad kiran so sabagi, inonta bo so siran oto a miamaratiaya ago minggalbk sa manga pipia a maito siran, na tiankd o Dāūd a tinioba Ami skaniyan na miamangni sa rila ko Kadnan iyan ago minitaps a somosojud ago mianarig ko Allāh

Muhsin Khan : [Dawud (David)] said (immediately without listening to the opponent): "He has wronged you in demanding your ewe in addition to his ewes. And, verily, many partners oppress one another, except those who believe and do righteous good deeds, and they are few." And Dawud (David) guessed that We have tried him and he sought Forgiveness of his Lord, and he fell down prostrate and turned (to Allah) in repentance.

Sahih International : [David] said, "He has certainly wronged you in demanding your ewe [in addition] to his ewes. And indeed, many associates oppress one another, except for those who believe and do righteous deeds - and few are they." And David became certain that We had tried him, and he asked forgiveness of his Lord and fell down bowing [in prostration] and turned in repentance [to Allah ].

Pickthall : (David) said: He hath wronged thee in demanding thine ewe in addition to his ewes, and lo! many partners oppress one another, save such as believe and do good works, and they are few. And David guessed that We had tried him, and he sought forgiveness of his Lord, and he bowed himself and fell down prostrate and repented.

Yusuf Ali : (David) said: "He has undoubtedly wronged thee in demanding thy (single) ewe to be added to his (flock of) ewes: truly many are the partners (in business) who wrong each other: Not so do those who believe and work deeds of righteousness, and how few are they?"...and David gathered that We had tried him: he asked forgiveness of his Lord, fell down, bowing (in prostration), and turned (to Allah in repentance).

Shakir : He said: Surely he has been unjust to you in demanding your ewe (to add) to his own ewes; and most surely most of the partners act wrongfully towards one another, save those who believe and do good, and very few are they; and Dawood was sure that We had tried him, so he sought the protection of his Lord and he fell down bowing and turned time after time (to Him).

Dr. Ghali : He (Dawud) said, "Indeed he has already done an injustice to you in asking for your ewe (in addition) to his ewes; and surely many intermixes are indeed inequitable one against the other, (Literally: some of them are unfair to some "others") except the ones who have believed and done deeds of righteousness, and how few they are!" And Dawud surmised that We had only tempted (Or: tried) him; so he asked forgiveness of his Lord, and he collapsed bowing down and turned penitent. A prostration is to be performed here.

Tafsir Jalalayn : He said, ‘He has certainly wronged you by asking for your ewe that he may add it to his sheep. And indeed many associates infringe upon [the rights of] one another, except such as believe and perform righteous deeds, but few are they!’ (mā emphasises the ‘fewness’). As the two angels were ascending to the heaven one said to the other, ‘He has certainly passed judgement on himself!’ David was thus alerted [to his deed]. God, exalted be He, says: And David thought, in other words, he became certain, that We had indeed tried him, that We had caused him to fall into a trial, that is, a test, through his love for that woman. So he sought forgiveness of his Lord and fell down bowing, in other words, prostrate, and repented.

Tagalog : Sinabi ni Dâwood: Katiyakan, nilamangan ka ng iyong kapatid sa pamamagitan ng sapilitang pagsabi niya sa iyo na isama ang iyong kambing sa kanyang mga kambing, at katiyakan, karamihan sa mga magkakasosyo ay hinahamak nila ang isa’t isa, at nilalamangan sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang karapatan at hindi siya nagiging pantay sa kanyang sarili maliban sa mga mananampalataya na mga mabubuti dahil hindi nilalamangan ng iba sa kanila ang iba at sila ay mangilan-ngilan lamang. At natiyak ni Dâwood na sinubok Namin siya sa pamamagitan nitong dalawa na may di napagkasunduan, at humingi siya ng kapatawaran sa Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at nagpatirapa siya bilang pagbaling sa Allâh na may pagsisisi.

038:25

Hassanor Alapa : Na inirila Ami ron oto ago adn a rk iyan sii Rkami a kapakarani ago mapia a khandodan.

Muhsin Khan : So We forgave him that, and verily, for him is a near access to Us, and a good place of (final) return (Paradise).

Sahih International : So We forgave him that; and indeed, for him is nearness to Us and a good place of return.

Pickthall : So We forgave him that; and lo! he had access to Our presence and a happy journey's end.

Yusuf Ali : So We forgave him this (lapse): he enjoyed, indeed, a Near Approach to Us, and a beautiful place of (Final) Return.

Shakir : Therefore We rectified for him this, and most surely he had a nearness to Us and an excellent resort.

Dr. Ghali : So We forgave him that, and surely he has in Our Providence proximity indeed and a fair resorting.

Tafsir Jalalayn : So We forgave him that and indeed he has [a station of] nearness with Us, that is, [even] more good [things] in this world, and a fair return, in the Hereafter.

Tagalog : Na kung kaya, pinatawad Namin siya at ibinilang Namin siya sa mga malalapit sa Amin, at inihanda Namin para sa kanya ang mabubuting patutunguhan sa Kabilang-Buhay.

038:26
Hassanor Alapa : Hay Dāūd mataan a bialoy Ami ska a dato ko lopa 1321 na kokomn ka ko manga taw so bnar, sa di nka pagonoti so baya a ginawa ka madadag ka niyan ko lalan ko Allāh, ka so siran oto a pkhadadag siran ko lalan ko Allāh na adn a bagian iran ko gawii a kapagisip a siksa a masakit, sabap ko kinibagakn iran ko paratiaya

Muhsin Khan : O Dawud (David)! Verily! We have placed you as a successor on earth, so judge you between men in truth (and justice) and follow not your desire for it will mislead you from the Path of Allah. Verily! Those who wander astray from the Path of Allah (shall) have a severe torment, because they forgot the Day of Reckoning.

Sahih International : [We said], "O David, indeed We have made you a successor upon the earth, so judge between the people in truth and do not follow [your own] desire, as it will lead you astray from the way of Allah ." Indeed, those who go astray from the way of Allah will have a severe punishment for having forgotten the Day of Account.

Pickthall : (And it was said unto him): O David! Lo! We have set thee as a viceroy in the earth; therefor judge aright between mankind, and follow not desire that it beguile thee from the way of Allah. Lo! those who wander from the way of Allah have an awful doom, forasmuch as they forgot the Day of Reckoning.

Yusuf Ali : O David! We did indeed make thee a vicegerent on earth: so judge thou between men in truth (and justice): Nor follow thou the lusts (of thy heart), for they will mislead thee from the Path of Allah: for those who wander astray from the Path of Allah, is a Penalty Grievous, for that they forget the Day of Account.

Shakir : o Dawood! surely We have made you a ruler in the land; so judge between men with justice and do not follow desire, lest it should lead you astray from the path of Allah; (as for) those who go astray from the path of Allah, they shall surely have a severe punishment because they forgot the day of reckoning.

Dr. Ghali : O Dawud, surely We have made you a succeeding (Literally: Caliph) (Messenger) in the earth, so judge among mankind with the truth, and do not ever follow prejudice that it may make you err from the way of Allah. Surely the ones who err from the way of Allah will have a strict torment for that they have forgotten the Day of Reckoning.

Tafsir Jalalayn : ‘O David! We have indeed made you a vicegerent on the earth, managing the affairs of people; so judge justly between people and do not follow desire, that is, the desires of the soul, that it then lead you astray from the way of God, that is to say, from the proofs that indicate [the truth of] His Oneness. Truly those who go astray from the way of God, in other words, from belief in God — for them there will be a severe chastisement because of their forgetting the Day of Reckoning’, as a result of their having neglected faith. For had they been certain of [the truth of] the Day of Reckoning, they would have [first] been believers in this world.

Tagalog : O Dâwood! Katiyakan, pinili ka Namin na mangasiwa rito sa kalupaan at ginawa ka Namin na hari rito, na kung kaya, magpasiya ka nang makatarungan at maging pantay sa paghatol sa pagitan ng mga tao, at huwag mong sundin ang iyong kagustuhan sa paghahatol, dahil ikaw ay maliligaw mula sa ‘Deen’ (o Relihyon) ng Allâh at Kanyang batas.

Katiyakan, ang mga naligaw mula sa Daan ng Allâh ay para sa kanila ang masidhing kaparusahan sa Impiyerno, dahil sa kanilang pagkalimot hinggil sa Araw ng Pagtutumbas at Paghuhukom. Naririto sa talatang ito ang pagpapayo sa mga namumuno na sila ay maging makatarungan sa paghatol at pamumuno sa pamamagitan ng pagpapatupad sa Rebelasyon mula sa Allâh , at huwag silang lumihis mula rito dahil sila ay maliligaw mula sa Daan ng Allâh .

038:27
Hassanor Alapa : Go da Ami adna so langit ago so lopa ago so nganin ko pagltan iran sa ba daa bali niyan, gioto i pamikiran o siran oto a manga kafir, na so siksa a wayl na rk o siran oto a manga kafir sii ko Naraka

Muhsin Khan : And We created not the heaven and the earth and all that is between them without purpose! That is the consideration of those who disbelieve! Then woe to those who disbelieve (in Islamic Monotheism) from the Fire!

Sahih International : And We did not create the heaven and the earth and that between them aimlessly. That is the assumption of those who disbelieve, so woe to those who disbelieve from the Fire.

Pickthall : And We created not the heaven and the earth and all that is between them in vain. That is the opinion of those who disbelieve. And woe unto those who disbelieve, from the Fire!

Yusuf Ali : Not without purpose did We create heaven and earth and all between! that were the thought of Unbelievers! but woe to the Unbelievers because of the Fire (of Hell)!

Shakir : And We did not create the heaven and the earth and what is between them in vain; that is the opinion of those who disbelieve then woe to those who disbelieve on account of the fire.

Dr. Ghali : And in no way have We created the heaven and the earth and whatever is between them untruthfully. That is the surmise of the ones who have disbelieved. So woe to the ones who have disbelieved, from the Fire!

Tafsir Jalalayn : And We did not create the heavens and the earth and all that is between them in vain, frivolously. That, namely, the creation of what has been mentioned as being for no [particular] purpose, is the supposition of those who disbelieve, from among the people of Mecca. So woe — a valley [in hell-fire] — to the disbelievers from the Fire!

Tagalog : At hindi Namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at ang anuman na nasa pagitan nito nang walang kadahilanan at hindi bilang paglalaro lamang, ito ang paniniwala ng mga walang pananampalataya, na kung kaya, kapighatian sa kanila sa parusa sa Impiyerno sa Araw ng Muling Pagkabuhay; dahil sa kanilang maling paniniwala at di nila paniniwala sa Allâh.

038:28
Hassanor Alapa : Anta a ka ba Ami mbaloya so siran oto a miamaratiaya ago minggalbk sa manga pipia a datar o giimaminasa ko lopa, antaa ka ba Ami mbaloya so miamananggila a datar o manga baradosa

Muhsin Khan : Shall We treat those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, as Mufsidun (those who associate partners in worship with Allah and commit crimes) on earth? Or shall We treat the Muttaqun (pious - see V.2:2), as the Fujjar (criminals, disbelievers, wicked, etc)?

Sahih International : Or should we treat those who believe and do righteous deeds like corrupters in the land? Or should We treat those who fear Allah like the wicked?

Pickthall : Shall We treat those who believe and do good works as those who spread corruption in the earth; or shall We treat the pious as the wicked?

Yusuf Ali : Shall We treat those who believe and work deeds of righteousness, the same as those who do mischief on earth? Shall We treat those who guard against evil, the same as those who turn aside from the right?

Shakir : Shall We treat those who believe and do good like the mischief-makers in the earth? Or shall We make those who guard (against evil) like the wicked?

Dr. Ghali : Or even shall We make the ones who have believed and done deeds of righteousness as the corruptors in the earth, or even shall We make the pious as the constantly impious?

Tafsir Jalalayn : Or shall We treat those who believe and perform righteous deeds like those who cause corruption in the earth; or shall We treat the God-fearing like the profligate? This was revealed when the Meccan disbelievers said to the believers, ‘In the Hereafter we will receive the same [reward] as that which you will receive’ (am, ‘or’, contains the [rhetorical] hamza of denial).

Tagalog : Ituturing ba Namin ang mga naniwala at gumawa ng mga kabutihan na katulad ng mga naminsala rito sa kalupaan, o di kaya ay gagawin ba Namin ang mga matatakutin na mga mananampalataya sa Allâh na katulad ng mga masasama na di-naniniwala? Itong pagpapantay sa ganitong mga katangian ay hindi tugma sa karunungan ng Allâh at sa Kanyang batas, na kung kaya, hindi sila magkakatulad sa paningin ng Allâh , sa halip, ginagantimpalaan ng Allâh ang mga naniwala na mga matatakutin, at pinarurusahan Niya ang mga namiminsala na mga masasama.

038:29

Hassanor Alapa : Kitab a initoron Ami skaniyan sii rka a pakambabarakatn ka an iran mandi-rogod so manga ayat iyan ago an makapananadm so manga lalantas i pamikiran.

Muhsin Khan : (This is) a Book (the Quran) which We have sent down to you, full of blessings that they may ponder over its Verses, and that men of understanding may remember.

Sahih International : [This is] a blessed Book which We have revealed to you, [O Muhammad], that they might reflect upon its verses and that those of understanding would be reminded.

Pickthall : (This is) a Scripture that We have revealed unto thee, full of blessing, that they may ponder its revelations, and that men of understanding may reflect.

Yusuf Ali : (Here is) a Book which We have sent down unto thee, full of blessings, that they may mediate on its Signs, and that men of understanding may receive admonition.

Shakir : (It is) a Book We have revealed to you abounding in good that they may ponder over its verses, and that those endowed with understanding may be mindful.

Dr. Ghali : A Book We have sent down to you, Blessed, that they may ponder over its ayat (Verses, signs) and that men endowed with intellects would remind themselves.

Tafsir Jalalayn : A Book (kitābun, the predicate of a missing subject, namely, hādhā, ‘this is’) that We have revealed to you, full of blessing, that they may contemplate (yaddabbarū is actually yatadabbarū, but the tā’ has been assimilated with the dāl) its signs, [that] they may reflect upon its meanings and become believers, and that they may remember, that they may be admonished — those people of pith, those possessors of intellect.

Tagalog : Ang Aklat na ito, O Muhammad, na Aming ibinaba sa iyo ay punung-puno ng biyaya; upang suriin nila ang mga talata nito at sundin ang mga patnubay nito at paniwalaan ang mga katibayan nito, at upang maalaala ng mga nagtatangan ng matitinong pag-iisip ang anuman na ipinag-utos ng Allâh sa kanila.

038:30

Hassanor Alapa : Go inibgay Ami ko Dāūd so wata iyan a Sulaymān, a mapia a oripn a skaniyan na pphanarig ko Allāh 1322

Muhsin Khan : And to Dawud (David) We gave Sulaiman (Solomon). How excellent (a) slave! Verily, he was ever oft-returning in repentance (to Us)!

Sahih International : And to David We gave Solomon. An excellent servant, indeed he was one repeatedly turning back [to Allah ].

Pickthall : And We bestowed on David, Solomon. How excellent a slave! Lo! he was ever turning in repentance (toward Allah).

Yusuf Ali : To David We gave Solomon (for a son),- How excellent in Our service! Ever did he turn (to Us)!

Shakir : And We gave to Dawood Sulaiman, most excellent the servant! Surely he was frequent in returning (to Allah).

Dr. Ghali : And We bestowed on Dawud (David) Sulayman; (Solomon) how excellent a bondman he was! Surely he was a constant resorter (to Us).

Tafsir Jalalayn : And We bestowed on David, Solomon, his son — what an excellent servant!, that is, Solomon. Truly he was a penitent [soul], always returning [to God] with glorification and remembrance at all times.

Tagalog : At ipinagkaloob Namin kay Dâwood ang kanyang anak na si Sulaymân, at biniyayaan Namin siya at pinatatag Namin ang kanyang kalooban sa pamamagitan niya. Napakabuting alipin si Sulaymân! Katiyakan, palagi niyang ibinabaling ang kanyang sarili sa Allâh sa pamamagitan ng kanyang pagbabalik-loob sa Kanya at paghihingi ng kapatawaran.

038:31

Hassanor Alapa : Gowani a idayag on ko 1323 kagabigabi so manga koda a manga pipia

Muhsin Khan : When there were displayed before him, in the afternoon, well trained horses of the highest breed [for Jihad (holy fighting in Allah's Cause)].

Sahih International : [Mention] when there were exhibited before him in the afternoon the poised [standing] racehorses.

Pickthall : When there were shown to him at eventide lightfooted coursers

Yusuf Ali : Behold, there were brought before him, at eventide coursers of the highest breeding, and swift of foot;

Shakir : When there were brought to him in the evening (horses) still when standing, swift when running--

Dr. Ghali : As there were set (in parade) before him at nightfall light-footed (Literally: standing on three feet) coursers.

Tafsir Jalalayn : When one evening — which is the period after midday — there were displayed before him the prancing steeds (al-sāfināt, ‘horses’, is the plural of sāfina, which denotes [a horse] standing on three legs with the fourth supported on the edge of the hoof, and derives from [the verb] safana, yasfinu sufūnan; al-jiyād is the plural of jawād, which is a ‘racer’; the meaning is that these [horses] are such that when they are halted they stand still and when they run they surpass [others] in speed). One thousand horses were displayed before him after he had performed the midday prayer, for he had wanted to use them in a holy struggle (jihād) against an enemy. But when the display reached the nine-hundredth [horse], the sun set and he had not performed the afternoon prayer. So he was greatly distressed.

Tagalog : Alalahanin mo, noong iniharap sa kanya sa oras ng `Asr’ (dapit-hapon) ang sinanay at mga mabibilis na mga kabayo, na tumatayo sa pamamagitan ng tatlong paa at naiaangat nito ang pang-apat; dahil sa galing at gaan nito, at patuloy na ito ay nagpapamalas sa kanyang harapan hanggang sa sapitin ang paglubog ng araw.

038:32

Hassanor Alapa : Sa pitharo iyan a miapakaadiadi akn so kapkhababayai ko koda sa sambi o tadm ko Kadnan ko sa taman sa somidp so alongan ko rnding (o kagagawii

Muhsin Khan : And he said: "Alas! I did love the good (these horses) instead of remembering my Lord (in my 'Asr prayer)" till the time was over, and (the sun) had hidden in the veil (of night).

Sahih International : And he said, "Indeed, I gave preference to the love of good [things] over the remembrance of my Lord until the sun disappeared into the curtain [of darkness]."

Pickthall : And he said: Lo! I have preferred the good things (of the world) to the remembrance of my Lord; till they were taken out of sight behind the curtain.

Yusuf Ali : And he said, "Truly do I love the love of good, with a view to the glory of my Lord,"- until (the sun) was hidden in the veil (of night):

Shakir : Then he said: Surely I preferred the good things to the remembrance of my Lord-- until the sun set and time for Asr prayer was over, (he said):

Dr. Ghali : Then he said, "Surely I have loved the love of (earthly) charitable (things) better than the Remembrance of my Lord, " until (the sun) disappeared behind the curtain (Literally: made herself disappear with the curtain).

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Lo! I have loved, I have desired, the love of [worldly] good things, that is, [of] horses, over the remembrance of my Lord’, that is, [over] the afternoon prayer, until it, that is, the sun, disappeared behind the [night’s] veil, [until] it was concealed by that which veils it from sight.

Tagalog : Kanyang sinabi: Katotohanan, mas minahal ko ang kayamanan kaysa pag-alaala sa Allâh, hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin dahil sa kadiliman ng gabi.

038:33

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a kasowin iyo skaniyan rakn na pianombali iyan siran sa manga ski ago sa manga lig (sa korban ko kabaya o Allāh) 1224

Muhsin Khan : Then he said "Bring them (horses) back to me." Then he began to pass his hand over their legs and their necks (till the end of the display).

Sahih International : [He said], "Return them to me," and set about striking [their] legs and necks.

Pickthall : (Then he said): Bring them back to me, and fell to slashing (with his sword their) legs and necks.

Yusuf Ali : "Bring them back to me." then began he to pass his hand over (their) legs and their necks.

Shakir : Bring them back to me; so he began to slash (their) legs and necks.

Dr. Ghali : "Turn them back to me!" Then he took to striking (Or: slashing) their shanks and necks.

Tafsir Jalalayn : Bring them back to me!, that is, the horses that were displayed; and they so brought them back. Then he set about slashing, with his sword, [their] legs (al-sūq is the plural of sāq) and necks, in other words, he slaughtered them and cut off their legs as an offering [of atonement] to God, exalted be He, for having been distracted by them from the prayer. He gave all the meat thereof as voluntary alms and so God compensated him what was better and faster that these [horses], and this was the wind, which blew at his command as he wished.

Tagalog : Pagkatapos ay kanyang sinabi: Ibalik ninyo sa akin ang inyong ipinakitang kabayo. Pagkatapos ay sinumulan niyang haplusin ang mga paa at leeg nito.

038:34

Hassanor Alapa : Na sabnar a tinioba Ami so Sulaymān sa piakidarpaan Ami so panggaw niyan sa isa a lawas (a shaytan sa miaagaw niyan so kadato iyan sa da mathay a masa) oriyan iyan na mianarig ko Allāh

Muhsin Khan : And, indeed We did try Sulaiman (Solomon) and We placed on his throne Jasadan (a devil, so he lost his kingdom for a while) but he did return (to his throne and kingdom by the Grace of Allah and he did return) to Allah with obedience and in repentance.

Sahih International : And We certainly tried Solomon and placed on his throne a body; then he returned.

Pickthall : And verily We tried Solomon, and set upon his throne a (mere) body. Then did he repent.

Yusuf Ali : And We did try Solomon: We placed on his throne a body (without life); but he did turn (to Us in true devotion):

Shakir : And certainly We tried Sulaiman, and We put on his throne a (mere) body, so he turned (to Allah).

Dr. Ghali : And indeed We already tempted Sulayman, (Solomon) and We cast upon his chair a corporeal (form); thereafter he turned penitent.

Tafsir Jalalayn : And We certainly tried Solomon: We tested him by wresting his kingdom from him, because he had married a woman [solely] out of his desire for her. She used to worship idols in his [own] home without his knowledge. Now, [control of] his kingdom lay in his ring. On one occasion, needing to withdraw [to relieve himself], he took it off and left it with this woman of his, whose name was al-Amīna, as was his custom; but a jinn, [disguised] in the form of Solomon, came to her and seized it from her. And We cast upon his throne a [lifeless] body, which was that [very] jinn, and he was [the one known as] Sakhr — or it was some other [jinn]; he sat upon Solomon’s throne and so [as was the case with Solomon] the birds and other [creatures] devoted themselves to him [in service]. When Solomon came out [of his palace], having seen him [the jinn] upon his throne, he said to the people, ‘I am Solomon [not him]!’ But they did not recognise him. Then he repented — Solomon returned to his kingdom, many days later, after he had managed to acquire the ring. He wore it and sat upon his throne [again].

Tagalog : At katiyakan, sinubok Namin si Sulaymân at pinaupo Namin sa kanyang trono ang ‘Jasad’ – kalahating katawan na bata, na ito ay ipinanganak noong siya ay sumumpa sa Allâh na iikutan niya ang lahat ng kanyang asawa at lahat sila ay magkakaroon ng anak na gagawin niyang mangangabayo na magaling sa pakikipaglaban sa Daan ng Allâh , subali’t hindi niya sinabi: Insha`Allâh – kapag ninais ng Allâh ! at ginawa niyang ikutan ang lahat ng kanyang asawa at walang sinuman ang nagdalang-tao kundi isang babae lamang na ang kanyang naging anak ay kalahating katawan lamang, pagkatapos ay nanumbalik si Sulaymân sa Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at humingi ng kapatawaran.

038:35

Hassanor Alapa : Sa pitharo iyan a Kadnan ko rilai ako Nka ago bgi ako Nka sa kadato a di ndait sa isa bo ko oriyan akn ka mataan a Ska so Mapasang i kapammgay

Muhsin Khan : He said: "My Lord! Forgive me, and bestow upon me a kingdom such as shall not belong to any other after me: Verily, You are the Bestower."

Sahih International : He said, "My Lord, forgive me and grant me a kingdom such as will not belong to anyone after me. Indeed, You are the Bestower."

Pickthall : He said: My Lord! Forgive me and bestow on me sovereignty such as shall not belong to any after me. Lo! Thou art the Bestower.

Yusuf Ali : He said, "O my Lord! Forgive me, and grant me a kingdom which, (it may be), suits not another after me: for Thou art the Grantor of Bounties (without measure).

Shakir : He said: My Lord! do Thou forgive me and grant me a kingdom which is not fit for (being inherited by) anyone after me;

Dr. Ghali : He said, "Lord! Forgive me, and bestow on me a kingdom such as may not behoove anyone even after me; surely You, Ever You, are The Superb Bestower."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘My Lord! Forgive me and grant me a kingdom that shall not belong to anyone after me, in other words, other than me (this [use of min ba‘dī to mean ‘other than me’] is similar to [Q. 45:23] fa-man yahdīh min ba‘di’Llāh, ‘who will guide him other than God?’). Truly You are the Bestower’.

Tagalog : Kanyang sinabi: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Patawarin Mo ako sa aking kasalanan, at ipagkaloob Mo sa akin ang bukod-tanging dakilang kaharian na hindi tataglayin ng sinumang tao pagkatapos ko, dahil walang pag-aalinlangan, Ikaw, O Allâh ay ‘Al-Wahhab’ – sagana ang Kabutihan at bilang Tagapagkaloob.

038:36

Hassanor Alapa : Na inibgay Ami ron so ndo’ a pzambr sa sogoan iyan sa mananaw sa sadn sa kabaya iyan

Muhsin Khan : So, We subjected to him the wind, it blew gently to his order whithersoever he willed,

Sahih International : So We subjected to him the wind blowing by his command, gently, wherever he directed,

Pickthall : So We made the wind subservient unto him, setting fair by his command whithersoever he intended.

Yusuf Ali : Then We subjected the wind to his power, to flow gently to his order, Whithersoever he willed,-

Shakir : Then We made the wind subservient to him; it made his command to run gently wherever he desired,

Dr. Ghali : So We subjected to him the wind, which ran at his command, gently where he would direct it light on,

Tafsir Jalalayn : So We disposed for him the wind, which blew softly, gently, at his command wherever he intended.

Tagalog : Na kung kaya, dininig Namin siya, at ginawa Namin na magpasailalim sa kanya ang hangin na gumagalaw na sumusunod sa kanyang kagustuhan, kahit gaano kalakas ito ay sumusunod sa kanyang kagustuhan.

038:37

Hassanor Alapa : Ago so manga shaytan (na inibgay Ami ron) a adn oto a giimbabalay na adn pman a giimaninb (sa montiya).

Muhsin Khan : And also the Shayatin (devils) from the jinns (including) every kind of builder and diver,

Sahih International : And [also] the devils [of jinn] - every builder and diver

Pickthall : And the unruly, every builder and diver (made We subservient),

Yusuf Ali : As also the evil ones, (including) every kind of builder and diver,-

Shakir : And the shaitans, every builder and diver,

Dr. Ghali : And Ash-Shayatin, (The ever-vicious "one", i.e., the Devils) every skilled builder, and (expert) diver.

Tafsir Jalalayn : And the devils [also We disposed], every builder, building marvellous edifices, and diver, in the sea, bringing up pearls,

Tagalog : At pinasunod din Namin sa kanya ang mga ‘Shaytân’ na ginagamit niya sa kanyang mga gawain: mayroon sa kanila ang tagapagtayo ng mga gusali, at mga tagasisid sa karagatan,

038:38

Hassanor Alapa : Na adn a salakaw ron a khipapatongn siran ko manga patong

Muhsin Khan : And also others bound in fetters.

Sahih International : And others bound together in shackles.

Pickthall : And others linked together in chains,

Yusuf Ali : As also others bound together in fetters.

Shakir : And others fettered in chains.

Dr. Ghali : And others interlinked in fetters.

Tafsir Jalalayn : and others too, from among them, bounded together in fetters, in shackles with their hands tied to their necks.

Tagalog : At ang iba naman sa kanila ay mga masasamang ‘Shaytân’ na sila ay mga nakakadena.

038:39

Hassanor Alapa : Giai so pammgayan Ami na pammgay ka odi na kompn anka sa da dn a isip iyan

Muhsin Khan : [Saying of Allah to Sulaiman (Solomon)]: "This is Our gift, so spend you or withhold, no account will be asked."

Sahih International : [We said], "This is Our gift, so grant or withhold without account."

Pickthall : (Saying): This is Our gift, so bestow thou, or withhold, without reckoning.

Yusuf Ali : "Such are Our Bounties: whether thou bestow them (on others) or withhold them, no account will be asked."

Shakir : This is Our free gift, therefore give freely or withhold, without reckoning.

Dr. Ghali : This is Our gift; so be bounteous or hold back without reckoning.

Tafsir Jalalayn : And We said to him: ‘This is Our gift. So bestow, grant thereof to whomever you wish, or withhold, from giving, without any reckoning’, in other words, without your being called to account for any of this.

Tagalog : Itong dakilang kaharian at bukod-tanging pagpapasailalim ng mga bagay sa iyo, O Sulaymân, ay isang kagandahang-loob mula sa Amin, na kung kaya, pagkalooban mo ang sinuman na iyong nais o pagkaitan mo man ang sinuman na iyong nais ay wala kang pananagutan hinggil dito.

038:40

Hassanor Alapa : Go mataan a adn a rk iyan sii rkami a kapakarani ago mapia a khandodan

Muhsin Khan : And verily, he enjoyed a near access to Us, and a good final return (Paradise).

Sahih International : And indeed, for him is nearness to Us and a good place of return.

Pickthall : And lo! he hath favour with Us, and a happy journey's end.

Yusuf Ali : And he enjoyed, indeed, a Near Approach to Us, and a beautiful Place of (Final) Return.

Shakir : And most surely he had a nearness to Us and an excellent resort.

Dr. Ghali : And surely he has indeed in Our Providence a near proximity and a fair resorting.

Tafsir Jalalayn : And indeed he has [a station of] nearness with Us and a fair resort — a similar [statement] has already appeared [in another verse above].

Tagalog : At katiyakan, si Sulaymân para sa Amin sa Kabilang-Buhay ay kabilang sa mga malalapit at mabuti ang kanyang patutunguhan.

038:41

Hassanor Alapa : Go tadm inka so oripn Ami a so Ayyūb 1225 gowani a tawagn iyan so kadnan iyan a: Miasogat ako o sahytān a sakit ago siksa

Muhsin Khan : And remember Our slave Ayub (Job), when he invoked his Lord (saying): "Verily! Shaitan (Satan) has touched me with distress (by losing my health) and torment (by losing my wealth)!

Sahih International : And remember Our servant Job, when he called to his Lord, "Indeed, Satan has touched me with hardship and torment."

Pickthall : And make mention (O Muhammad) of Our bondman Job, when he cried unto his Lord (saying): Lo! the devil doth afflict me with distress and torment.

Yusuf Ali : Commemorate Our Servant Job. Behold he cried to his Lord: "The Evil One has afflicted me with distress and suffering!"

Shakir : And remember Our servant Ayyub, when he called upon his Lord: The Shaitan has afflicted me with toil and torment.

Dr. Ghali : And remember Our bondman ÉAyyûb, (Job) as he called out to his Lord (saying), "Ash-Shaytan (The ever-vicious "one", i.e., the Devil) has touched me with calamity and torment."

Tafsir Jalalayn : And mention also Our servant Job, when he called out to his Lord, [saying], ‘Lo! Satan has afflicted me with hardship, harm, and suffering’, pain: he attributes all this to Satan, even though all things are from God, to show reverence [in his call] to Him, exalted be He.

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, ang Aming alipin na si Ayyûb (as), noong siya ay nanalangin sa Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha: Katiyakan, si ‘Shaytân’ ay nagpakana sa akin ng pagpapahirap, pasakit at pagdadalamhati; na nasira ang aking katawan, kayamanan at pamilya.

038:42

Hassanor Alapa : Na pitharo Ami a daphkn ka so ski nka sa katatan so ig a kapphaigoan ka a matnggaw ago panginginomn (madnggaw)

Muhsin Khan : (Allah said to him): "Strike the ground with your foot: This is a spring of water to wash in, cool and a (refreshing) drink."

Sahih International : [So he was told], "Strike [the ground] with your foot; this is a [spring for] a cool bath and drink."

Pickthall : (And it was said unto him): Strike the ground with thy foot. This (spring) is a cool bath and a refreshing drink.

Yusuf Ali : (The command was given:) "Strike with thy foot: here is (water) wherein to wash, cool and refreshing, and (water) to drink."

Shakir : Urge with your foot; here is a cool washing-place and a drink.

Dr. Ghali : "Scamper with your leg. This is a washing-place, cool and a drink."

Tafsir Jalalayn : And it was said to him: ‘Stamp your foot, on the ground — and he stamped [it] and a spring of water gushed forth, and it was said: This is a cool bath, [cool] water for you to wash with, and a drink’, for you to drink of. So he washed himself and drank [from it] whereat every ailment that had affected him internally and externally disappeared.

Tagalog : Sinabi Namin sa kanya: Isikad mo ang iyong paa sa kalupaan at bubukal mula roon ang malamig na tubig, na kung kaya, uminom ka mula roon at maligo ka at mawawala sa iyo ang sakit at ang anuman na iyong pasakit.

038:43

Hassanor Alapa : Na inibgay Ami ron so pamiliya niyan ago so datar iran na pd iran, a limo a phoon Rkami ago pananadm a rk o manga lalantas i pamikiran

Muhsin Khan : And We gave him (back) his family, and along with them the like thereof, as a Mercy from Us, and a Reminder for those who understand.

Sahih International : And We granted him his family and a like [number] with them as mercy from Us and a reminder for those of understanding.

Pickthall : And We bestowed on him (again) his household and therewith the like thereof, a mercy from Us, and a memorial for men of understanding.

Yusuf Ali : And We gave him (back) his people, and doubled their number,- as a Grace from Ourselves, and a thing for commemoration, for all who have Understanding.

Shakir : And We gave him his family and the like of them with them, as a mercy from Us, and as a reminder to those possessed of understanding.

Dr. Ghali : And We bestowed on him his family, and the like of them with them, a mercy from Us, and a Reminding to ones endowed with intellects.

Tafsir Jalalayn : And We gave him [back] his family along with others like them, that is, God brought back to life all the children of his that had died and provided him with as many [in addition to them], as a mercy, a grace, from us, and a reminder, an admonition, to people of pith, possessors of intellect.

Tagalog : At pinagaling Namin ang kanyang sakit at pinarangalan Namin siya, at ipinagkaloob Namin sa kanya ang kanyang pamilya na asawa’t anak, at dinagdagan pa namin ng katulad pa nila ng mga anak at mga apo, lahat ng mga ito ay biyaya at awa mula sa Amin bilang parangal sa kanya dahil sa kanyang pagtitiis, at aral, paalaala sa mga nagtatangan ng matinong pag-iisip; upang mabatid nila na ang kapalit ng pagtitiis ay kaginhawahan at kaligtasan sa anumang kapighatian.

038:44

Hassanor Alapa : Go kowa ka sa so dn so lima nka sa sakhkhm (a otan) na badasn ka skaniyan (ko karoma nka) sa di ka pndorat ko sapa aka, mataan a miatoon Ami skaniyan a mapantang a mapia a oripn a skaniyan na pphanarig ko Allāh

Muhsin Khan : "And take in your hand a bundle of thin grass and strike therewith (your wife), and break not your oath . Truly! We found him patient. How excellent (a) slave! Verily, he was ever oft-returning in repentance (to Us)!

Sahih International : [We said], "And take in your hand a bunch [of grass] and strike with it and do not break your oath." Indeed, We found him patient, an excellent servant. Indeed, he was one repeatedly turning back [to Allah ].

Pickthall : And (it was said unto him): Take in thine hand a branch and smite therewith, and break not thine oath. Lo! We found him steadfast, how excellent a slave! Lo! he was ever turning in repentance (to his Lord).

Yusuf Ali : "And take in thy hand a little grass, and strike therewith: and break not (thy oath)." Truly We found him full of patience and constancy. How excellent in Our service! ever did he turn (to Us)!

Shakir : And take in your hand a green branch and beat her with It and do not break your oath; surely We found him patient; most excellent the servant! Surely he was frequent in returning (to Allah).

Dr. Ghali : And (we said) "Take in your hand a jumble of rushes, then strike therewith, and do not break (your oath)." Surely We found him a patient (man). How excellent a bondman he was! Surely he was a constant resorter (to Us).

Tafsir Jalalayn : And [We said to him], ‘Take in your hand a bunch of twigs, or some blades of grass, and smite therewith, your wife — for he had sworn to smite her a hundred times on one occasion when she was late in coming to him — and do not break [your] oath’, by not smiting her: so he took a hundred rushes and smote her with them once [and that sufficed to fulfil his oath]. Truly We found him to be steadfast. What an excellent servant!, [was] Job. Indeed he was a penitent [soul], always returning to God, exalted be He.

Tagalog : At sinabi Namin sa kanya: Kunin mo sa pamamagitan ng iyong kamay ang isang bungkos ng maninipis na dahon at ipalo mo sa iyong asawa bilang pagpapatupad ng iyong panumpaan, at huwag mong sirain ang iyong sinumpaan; dahil siya noon ay sumumpa na papaluin niya ng isang daang palo ang kanyang asawa dahil sa kanyang nagawang kasalanan. Katiyakan, natagpuaan Namin si Ayyûb na matiisin sa mga pagsubok, napakabuti niyang alipin dahil siya ay palaging nagbabalik-loob sa Allâh at sumusunod.

038:45

Hassanor Alapa : Go tadm inka so oripn Ami a Ibrāhīm ago so Ishāq ago so Ya’qūb a adn a g’s iran ago kalantas a pamikiran

Muhsin Khan : And remember Our slaves, Ibrahim (Abraham), Ishaque (Isaac), and Ya'qub (Jacob), (all) owners of strength (in worshipping Us) and (also) of religious understanding.

Sahih International : And remember Our servants, Abraham, Isaac and Jacob - those of strength and [religious] vision.

Pickthall : And make mention of Our bondmen, Abraham, Isaac and Jacob, men of parts and vision.

Yusuf Ali : And commemorate Our Servants Abraham, Isaac, and Jacob, possessors of Power and Vision.

Shakir : And remember Our servants Ibrahim and Ishaq and Yaqoub, men of power and insight.

Dr. Ghali : And remember Our bondmen Ibrahim and Ishaq and Yaaqub, (Abraham, Isaac and Jacob, respectively) (men) endowed with achievements and be holdings (Literally: with hands and eyesight"s").

Tafsir Jalalayn : And mention [also] Our servants Abraham, and Isaac and Jacob — men of fortitude, vigorous in their worship, and insight, deep understanding of religion (a variant reading [for ‘ibādanā, ‘Our servants’] has [singular] ‘abdanā, ‘Our servant’, with Ibrāhīma as the explication thereof, and what follows as being a supplement to ‘abdanā, ‘Our servant’).

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, ang Aming mga alipin at mga Propeta: na si Ibrâhim (as), si Ishâq (as) at si Ya`qûb (as); dahil sila ay walang pag-aalinlangang matatatag sa pagsunod sa Allâh at matutuwid sa kanilang pagsunod sa ‘Deen’ ng Allâh .

038:46

Hassanor Alapa : A bionayon Ami siran ko kababantaka iran ko maori a alongan (sa aya iran babantakn)

Muhsin Khan : Verily, We did choose them by granting them (a good thing, i.e.) the remembrance of the home [in the Hereafter and they used to make the people remember it, and also they used to invite the people to obey Allah and to do good deeds for the Hereafter].

Sahih International : Indeed, We chose them for an exclusive quality: remembrance of the home [of the Hereafter].

Pickthall : Lo! We purified them with a pure thought, remembrance of the Home (of the Hereafter).

Yusuf Ali : Verily We did choose them for a special (purpose)- proclaiming the Message of the Hereafter.

Shakir : Surely We purified them by a pure quality, the keeping in mind of the (final) abode.

Dr. Ghali : Surely We made them faithful with the (exclusively sincere) faith, the Reminding of the Residence (i.e., the Hereafter)

Tafsir Jalalayn : Assuredly We purified them with an exclusive [thought], namely, the remembrance of the Abode, of the Hereafter: in other words to [always] remember it and to work for it (a variant reading [for bi-khālisatin dhikrā’l-dār] has the genitive construction [bi-khālisati dhikrā’l-dār], making this [dhikrā al-dār, ‘remembrance of the Abode’] the explicative thereof).

Tagalog : Katiyakan, binukod-tangi Namin sila ng dakilang pagtatangi, dahil inilagay Namin sa kanilang mga puso ang pag-alaala sa Kabilang-Buhay, na kung kaya, sumunod sila sa Allâh , at inaanyayahan nila ang mga tao tungo rito, at pinaalalahanan nila ang mga tao hinggil dito.

038:47

Hassanor Alapa : Go siran sii Rkami na pd siran ko miangatitindos a miangapipili

Muhsin Khan : And they are with Us, verily, of the chosen and the best!

Sahih International : And indeed they are, to Us, among the chosen and outstanding.

Pickthall : Lo! in Our sight they are verily of the elect, the excellent.

Yusuf Ali : They were, in Our sight, truly, of the company of the Elect and the Good.

Shakir : And most surely they were with Us, of the elect, the best.

Dr. Ghali : And surely in Our Providence they are indeed of the elected, the most charitable (i.e., the best).

Tafsir Jalalayn : And indeed in Our sight they are of the elect, the excellent (akhyār is the plural of khayyir).

Tagalog : Katiyakan, sila para sa Amin ay kabilang sa Aming mga pinili upang sumunod, at pinili Namin sila sa Aming mensahe.

038:48

Hassanor Alapa : Go tadm inka so Ismāīl ago so Al yasa’ ago so Dul Kifl a langon siran dn pd ko miangapipili

Muhsin Khan : And remember Isma'il (Ishmael), Al-Yasa'a (Elisha), and Dhul-Kifl (Isaiah), all are among the best.

Sahih International : And remember Ishmael, Elisha and Dhul-Kifl, and all are among the outstanding.

Pickthall : And make mention of Ishmael and Elisha and Dhu'l-Kifl. All are of the chosen.

Yusuf Ali : And commemorate Isma'il, Elisha, and Zul-Kifl: Each of them was of the Company of the Good.

Shakir : And remember Ismail and Al-Yasha and Zulkifl; and they were all of the best.

Dr. Ghali : And remember Shuaayb, (Ishmael) and Alyasaca and Thalkifli; and each is among the most charitable.

Tafsir Jalalayn : And mention [also] Our servants Ishmael, and Elisha, who was a prophet (the lām [here in al-Yasa‘] is extra) and Dhū’l-Kifl — there is disagreement over whether he was a prophet; it is said that [he was so called because] he looked after (kafala) a hundred prophets who had sought refuge with him from being killed. Each, that is, every one of them, was among the excellent (akhyār is the plural of khayyir).

Tagalog : At alalahanin mo pa rin, O Muhammad, ang Aming mga alipin: si Ismâ`il (as), Alyasa` (as) at si Dhul-Kifl (as), nang magandang pag-alaala; dahil katiyakang bawa’t isa sa kanila ay kabilang sa mga mabubuti na pinili ng Allâh mula sa Kanyang mga nilikha, at pinili ng Allâh para sa kanila ang ganap na kalagayan at katangian.

038:49

Hassanor Alapa : Giai na pananadm go mataan a adn a rk o miangaalk a mapia a khandodan 1326

Muhsin Khan : This is a Reminder, and verily, for the Muttaqun (pious and righteous persons - see V.2:2) is a good final return (Paradise),

Sahih International : This is a reminder. And indeed, for the righteous is a good place of return

Pickthall : This is a reminder. And lo! for those who ward off (evil) is a happy journey's end,

Yusuf Ali : This is a Message (of admonition): and verily, for the righteous, is a beautiful Place of (Final) Return,-

Shakir : This is a reminder; and most surely there is an excellent resort for those who guard (against evil),

Dr. Ghali : This is a Remembrance; and surely for the pious is indeed a fair resorting.

Tafsir Jalalayn : This is a remembrance, of them, [made] by [the mention of] fair praise [of them] here; and indeed for the God-fearing, who comprise them, there will truly be a fair return, in the Hereafter —

Tagalog : Itong Qur’ân ay paalaala at karangalan para sa iyo, O Muhammad, at sa iyong sambayanan na mga tagasunod. At katiyakan, para sa mga matatakutin sa Allâh at sumusunod sa Kanya ang mabuting patutunguhan sa Amin

038:50

Hassanor Alapa : A manga kasorgaan a khabalingan a kallkaan kiran so manga pinto iyan

Muhsin Khan : 'Adn (Edn) Paradise (everlasting Gardens), whose doors will be open for them, [It is said (in Tafsir At-Tabari, Part 23, Page 174) that one can speak to the doors, just one tells it to open and close, and it will open or close as it is ordered].

Sahih International : Gardens of perpetual residence, whose doors will be opened to them.

Pickthall : Gardens of Eden, whereof the gates are opened for them,

Yusuf Ali : Gardens of Eternity, whose doors will (ever) be open to them;

Shakir : The gardens of perpetuity, the doors are opened for them.

Dr. Ghali : Gardens of Adn (Eden) whereof the gates are open for them.

Tafsir Jalalayn : Gardens of Eden (jannāti ‘Adnin is either a substitution for, or an explicative supplement to, husna ma’ābin, ‘a fair return’) whose gates are [flung] open for them;

Tagalog : Sa mga Hardin na kanilang tutuluyan, na kung saan, nakabukas para sa kanila ang mga pintuan nito,

038:51

Hassanor Alapa : Sa domdrang siran on sa pphamangni siran on sa manga onga a sapad a madakl ago manga panginginomn

Muhsin Khan : Therein they will recline; therein they will call for fruits in abundance and drinks;

Sahih International : Reclining within them, they will call therein for abundant fruit and drink.

Pickthall : Wherein, reclining, they call for plenteous fruit and cool drink (that is) therein.

Yusuf Ali : Therein will they recline (at ease): Therein can they call (at pleasure) for fruit in abundance, and (delicious) drink;

Shakir : Reclining therein, calling therein for many fruits and drink.

Dr. Ghali : Reclining therein, they call for many fruits and (cool) drink therein.

Tafsir Jalalayn : reclining therein, on couches; therein they call for plenteous fruit and drink.

Tagalog : Na sila ay mga nakasandal sa mga upuan na pinalamutian, hihingin nila ang anuman na nais nila na iba’t ibang uri ng mga prutas na napakasagana at maraming uri ng inumin, na mula sa anumang kagustuhan ng kanilang mga sarili, na naiibigan ng kanilang mga paningin.

038:52

Hassanor Alapa : Go adn a rk iran on a manga midadari a mapontok i kailay a mrzarza 1327

Muhsin Khan : And beside them will be chaste females (virgins) restraining their glances only for their husbands, (and) of equal ages.

Sahih International : And with them will be women limiting [their] glances and of equal age.

Pickthall : And with them are those of modest gaze, companions.

Yusuf Ali : And beside them will be chaste women restraining their glances, (companions) of equal age.

Shakir : And with them shall be those restraining their eyes, equals in age.

Dr. Ghali : And in their presence are (maidens) restraining their glances (and) like of age.

Tafsir Jalalayn : And with them [there] will be maidens of restrained glances, restricting their eyes to their spouses, of a like age, of the same age, girls who are thirty three years of age (atrāb is the plural of tirb).

Tagalog : At para rin sa kanila ang mga kababaihan na bukod-tanging nakatuon lamang ang kanilang paningin sa kanilang mga asawa (na mga kalalakihan), na pare-pareho ang kanilang mga edad.

038:53

Hassanor Alapa : Giai so inithalad rkano ko gawii a kapagisip

Muhsin Khan : This it is what you (Al-Muttaqun - the pious) are promised for the Day of Reckoning!

Sahih International : This is what you, [the righteous], are promised for the Day of Account.

Pickthall : This it is that ye are promised for the Day of Reckoning.

Yusuf Ali : Such is the Promise made, to you for the Day of Account!

Shakir : This is what you are promised for the day of reckoning.

Dr. Ghali : This is what you are promised for the Day of Reckoning.

Tafsir Jalalayn : ‘This, that is mentioned, is what you are promised, by way of the unseen (there is a shift in the address away from the third [to the second] person]) for the Day of Reckoning.

Tagalog : Itong kasiyahan ang mga ipinangako sa inyo, O kayong mga matatakutin sa Allâh, sa Araw ng Muling Pagkabuhay,

038:54

Hassanor Alapa : Mataan a giai na rizki Ami a da dn a ba niyan kakhalngan

Muhsin Khan : (It will be said to them)! Verily, this is Our Provision which will never finish;

Sahih International : Indeed, this is Our provision; for it there is no depletion.

Pickthall : Lo! this in truth is Our provision, which will never waste away.

Yusuf Ali : Truly such will be Our Bounty (to you); it will never fail;-

Shakir : Most surely this is Our sustenance; it shall never come to an end;

Dr. Ghali : Surely this is indeed Our provision; in no way will it suffer depletion.

Tafsir Jalalayn : This is indeed Our provision, which will never be exhausted’, in other words, one which will never cease (this [last] sentence [mā lahu min nafādin] is a circumstantial qualifier referring to rizqunā, ‘Our provision’; or it is a second predicate of inna, ‘indeed’, meaning that it will be ‘everlasting’).

Tagalog : At katiyakan, ito ay Aming ipagkakaloob sa inyo na kabuhayan na walang katapusan at walang pagkaubos.

038:55

Hassanor Alapa : Gianan, ago adn a bagian o manga malawanda a marata a khandodan

Muhsin Khan : This is so! And for the Taghun (transgressors, disobedient to Allah and His Messenger - disbelievers in the Oneness of Allah, criminals, etc.), will be an evil final return (Fire),

Sahih International : This [is so]. But indeed, for the transgressors is an evil place of return -

Pickthall : This (is for the righteous). And lo! for the transgressors there with be an evil journey's end,

Yusuf Ali : Yea, such! but - for the wrong-doers will be an evil place of (Final) Return!-

Shakir : This (shall be so); and most surely there is an evil resort for the inordinate ones;

Dr. Ghali : This is (for the righteous); and surely for the inordinate (i.e., tyrants) there will indeed be an evil resorting.

Tafsir Jalalayn : That, which is mentioned, will be [the reward] for the believers [is so]; but for the insolent (this is a new sentence) there will surely be an evil [place of] return —

Tagalog : Itong nabanggit na mga katangian ay para lamang sa mga matatakutin sa Allâh. Subali’t ang mga lumampas sa hangganang itinakda ng Allâh sa pamamagitan ng di-paniniwala at mga pagkakasala, ay para sa kanila ang pinakamasamang patutunguhan,

038:56

Hassanor Alapa : So Jahannam a khasoldan iran a marata a dranga 1328

Muhsin Khan : Hell! Where they will burn, and worst (indeed) is that place to rest!

Sahih International : Hell, which they will [enter to] burn, and wretched is the resting place.

Pickthall : Hell, where they will burn, an evil resting-place.

Yusuf Ali : Hell!- they will burn therein, - an evil bed (indeed, to lie on)!-

Shakir : Hell; they shall enter it, so evil is the resting-place.

Dr. Ghali : Hell, wherein they roast, miserable then is the cradling!

Tafsir Jalalayn : Hell, which they will enter — an evil resting place!

Tagalog : Na ito ay Impiyerno na roon sila ay parurusahan na napalilibutan sila ng apoy sa lahat ng dako, na kung kaya, napakasamang higaan ang kanilang pahingahan.

038:57

Hassanor Alapa : Gianan, na tintimi ran dn skaniyan a mayaw ago sago a dana

Muhsin Khan : This is so! Then let them taste it, a boiling fluid and dirty wound discharges.

Sahih International : This - so let them taste it - is scalding water and [foul] purulence.

Pickthall : Here is a boiling and an ice-cold draught, so let them taste it,

Yusuf Ali : Yea, such! - then shall they taste it,- a boiling fluid, and a fluid dark, murky, intensely cold!-

Shakir : This (shall be so); so let them taste it, boiling and intensely cold (drink).

Dr. Ghali : This is (their reward); so let them taste it: scalding (water) and constantly (overflowing) pus,

Tafsir Jalalayn : This, chastisement — inferred [as so] by what follows — let them then taste it: burning hot water and pus (read ghasāq or ghassāq), the festering matter excreted by the inhabitants of the Fire;

Tagalog : Itong parusa ay tubig na napakainit, at nana na tumatagas mula sa katawan ng mga nasa Impiyerno, na kung kaya, inumin nila

038:58

Hassanor Alapa : Ago adn a salakaw ron ko bontal iyan a phizoson a siksa

Muhsin Khan : And other torments of similar kind, all together!

Sahih International : And other [punishments] of its type [in various] kinds.

Pickthall : And other (torment) of the kind in pairs (the two extremes)!

Yusuf Ali : And other Penalties of a similar kind, to match them!

Shakir : And other (punishment) of the same kind-- of various sorts.

Dr. Ghali : And other (torments) of like kind paired together.

Tafsir Jalalayn : and other (ākhar may be plural or singular) kinds [of torment] resembling it, in other words, like the boiling water and pus mentioned, in pairs, of all sorts, in other words, their chastisement will consist of various kinds.

Tagalog : At lasapin nila ito, at mayroon pang iba’t ibang uri ng parusa para sa kanila na kahawig din nito.

038:59

Hassanor Alapa : Giai na salompok a phakasold ko Naraka a pd iyo a di siran phakabolosn a siran na pagiawn ko Naraka

Muhsin Khan : This is a troop entering with you (in Hell), no welcome for them! Verily, they shall burn in the Fire!

Sahih International : [Its inhabitants will say], "This is a company bursting in with you. No welcome for them. Indeed, they will burn in the Fire."

Pickthall : Here is an army rushing blindly with you. (Those who are already in the Fire say): No word of welcome for them. Lo! they will roast at the Fire.

Yusuf Ali : Here is a troop rushing headlong with you! No welcome for them! truly, they shall burn in the Fire!

Shakir : This is an army plunging in without consideration along with you; no welcome for them, surely they shall enter fire.

Dr. Ghali : This is a troop rushing along with you; there is no welcome for them; surely they will be roasting in the Fire.

Tafsir Jalalayn : And it will be said to them as they enter the Fire with their followers: ‘This is a horde about to plunge, to enter, with you, into the Fire violently — at which point those who used to be followed say: no welcome [is there] for them [here]!, in other words, [they will find] no comfort for them [here]. They will indeed roast in the Fire’.

Tagalog : At kapag dumating na ang mga masasama sa Impiyerno ay mumurahin nila ang isa’t isa, at sasabhin nila sa isa’t isa: Ito ay grupo na kabilang sa makapapasok sa Impiyerno na kasama sa inyo na papasok, at tutugon sila: Hindi namin sila tinatanggap dito, at wala na silang lugar na patutunguhan sa Impiyerno! Katiyakang sila ay susunugin sa mainit na Impiyerno na katulad ng aming paghihirap.

038:60

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a ogaid na skano na di kano phakabolosn a skano na inibgay niyo skaniyan sii rkami a marata a tampata

Muhsin Khan : (The followers of the misleaders will say): "Nay, you (too)! No welcome for you! It is you (misleaders) who brought this upon us (because you misled us in the world), so evil is this place to stay in!"

Sahih International : They will say, "Nor you! No welcome for you. You, [our leaders], brought this upon us, and wretched is the settlement."

Pickthall : They say: Nay, but you (misleaders), for you there is no word of welcome. Ye prepared this for us (by your misleading). Now hapless is the plight.

Yusuf Ali : (The followers shall cry to the misleaders:) "Nay, ye (too)! No welcome for you! It is ye who have brought this upon us! Now evil is (this) place to stay in!"

Shakir : They shall say: Nay! you-- no welcome to you: you did proffer it to us, so evil is the resting-place.

Dr. Ghali : They will say, "No indeed, it is you (who) have no welcome; you forwarded it for us; so, miserable is the reposing!"

Tafsir Jalalayn : They, the followers, say, ‘Nay, but for you [there is] no welcome! You prepared this, that is, disbelief, for us. So what an evil abode!’, for us and for you, is the Fire.

Tagalog : Sasabihin naman ng kasunod na grupo na tagasunod ng mga masasama: Hindi ang inyong inaakala ang katotohanan kundi kayo ang talagang hindi katanggap-tanggap dito; dahil kayo ang nagdala sa amin dito sa tirahan sa Impiyerno dahil iniligaw ninyo kami sa daigdig, at napakasamang patutunguhan ang Impiyernong-Apoy.

038:61

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a Kadnan ami sa taw a inibgay niyan rkami ankai na oman Inka skaniyan sa siksa a satakp ko Naraka

Muhsin Khan : They will say: "Our Lord! Whoever brought this upon us, add to him a double torment in the Fire!"

Sahih International : They will say, "Our Lord, whoever brought this upon us - increase for him double punishment in the Fire."

Pickthall : They say: Our Lord! Whoever did prepare this for us, oh, give him double portion of the Fire!

Yusuf Ali : They will say: "Our Lord! whoever brought this upon us,- Add to him a double Penalty in the Fire!"

Shakir : They shall say: Our Lord! whoever prepared it first for us, add Thou to him a double chastisement in the fire.

Dr. Ghali : They will say, "Our Lord, whoever forwarded this for us, then doubly increase torment for him in the Fire!"

Tafsir Jalalayn : They, also, say, ‘Our Lord, whoever prepared this for us, give him double his chastisement, that is, [give him in addition] the like of his chastisement, for his disbelief, in the Fire!’

Tagalog : At nananalangin sila na sinabi: O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Ang sinumang nanligaw sa amin sa daigdig na inilayo kami sa patnubay ay doblehin mo para sa kanya ang parusa sa Impiyerno.

038:62

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a ino tano di khailay a manga mama a iitongn tano siran a manga rarata.

Muhsin Khan : And they will say: "What is the matter with us that we see not men whom we used to count among the bad ones?"

Sahih International : And they will say, "Why do we not see men whom we used to count among the worst?

Pickthall : And they say: What aileth us that we behold not men whom we were wont to count among the wicked?

Yusuf Ali : And they will say: "What has happened to us that we see not men whom we used to number among the bad ones?

Shakir : And they shall say: What is the matter with us that we do not see men whom we used to count among the vicious?

Dr. Ghali : And they will say, "How is it with us, (that) we do not see men (here) that we used to count among the evil (ones)?

Tafsir Jalalayn : And they, the disbelievers of Mecca, say, while they are in the Fire: ‘What is the matter with us that we do not see [here] men whom we used to count, in the world, among the wicked?

Tagalog : At sasabihin ng mga masasama: Bakit hindi natin nakikita rito sa Impiyerno ang mga kalalakihan na ibinilang natin sila na kabilang sa mga masasama sa daigdig?

038:63

Hassanor Alapa : Kinowatano siran a kasablawan 1329 antaa ka ba kiran mialiwat so kailay tano

Muhsin Khan : Did we take them as an object of mockery, or have (our) eyes failed to perceive them?"

Sahih International : Is it [because] we took them in ridicule, or has [our] vision turned away from them?"

Pickthall : Did we take them (wrongly) for a laughing-stock, or have our eyes missed them?

Yusuf Ali : "Did we treat them (as such) in ridicule, or have (our) eyes failed to perceive them?"

Shakir : Was it that we (only) took them in scorn, or have our eyes (now) turned aside from them?

Dr. Ghali : Did we take them to ourselves as a (target of) scoffing? Or have our be holdings swerved away from them?"

Tafsir Jalalayn : Did we treat them mockingly? (read sukhriyyan, or sikhriyyan), did we use to deride them in [the life of] the world (the [final] yā’ [in sikhriyyā] is attributive). In other words, are they missing? Or have [our] eyes missed them [here]?’, so that we have not caught sight of them. Such [men] were the poor among the Muslims, like ‘Ammār [b. Yāsir], Bilāl [al-Habashī], Suhayb [al-Rūmī] and Salmān [al-Fārisī].

Tagalog : Ang pagmamaliit ba natin sa kanila at pag-aalipusta ay isang kamalian o sila ba ay talagang kasama pa rin natin sa Impiyerno subali’t hindi lamang natin sila nakikita?

038:64

Hassanor Alapa : Mataan a gioto na bnar a kapphapawala o manga taw ko Naraka

Muhsin Khan : Verily, that is the very truth, the mutual dispute of the people of the Fire!

Sahih International : Indeed, that is truth - the quarreling of the people of the Fire.

Pickthall : Lo! that is very truth: the wrangling of the dwellers in the Fire.

Yusuf Ali : Truly that is just and fitting,- the mutual recriminations of the People of the Fire!

Shakir : That most surely is the truth: the contending one with another of the inmates of the fire.

Dr. Ghali : Surely this is indeed true: the adversaries among the population (Or: the family) of the Fire.

Tafsir Jalalayn : Assuredly that is true: such [a scene] will necessarily take place, which is, the wrangling of the inhabitants of the Fire — as shown above.

Tagalog : Katiyakan, ito ay pagtatalo ng mga nasa Impiyernong-Apoy, at itong pagtatalo ng mga nasa Impiyernong-Apoy at pag-aaway-away nila ay katotohanan na tiyak na magaganap.

038:65

Hassanor Alapa : Tharo anka a mataan a sakn na phangangalk ago da dn a pd sa Tuhan inonta bo so Allāh a Isaisa a Phan’gl

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "I am only a warner and there is no Ilah (God) except Allah (none has the right to be worshipped but Allah) the One, the Irresistible,

Sahih International : Say, [O Muhammad], "I am only a warner, and there is not any deity except Allah , the One, the Prevailing.

Pickthall : Say (unto them, O Muhammad): I am only a warner, and there is no Allah save Allah, the One, the Absolute,

Yusuf Ali : Say: "Truly am I a Warner: no god is there but the one Allah, Supreme and Irresistible,-

Shakir : Say: I am only a warner, and there is no god but Allah, the One, the Subduer (of all):

Dr. Ghali : Say, "Surely I am only a warner; and in no way is there any god except Allah, The One, The Superb Vanquisher.

Tafsir Jalalayn : Say, O Muhammad (s), to the disbelievers of Mecca: ‘I am only a warner, to threaten [disbelievers] with [punishment in] the Fire. And there is no god except God, the One, the All-Compelling, of [all] His creatures;

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa iyong sambayanan: Katiyakan, binabalaan ko lamang kayo mula sa parusa ng Allâh na ito ay katiyakang mangyayari sa inyo; dahil sa inyong pagtanggi at di-paniniwala, at walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Allâh na Bukod-Tangi, na Siya ay Bukod-Tangi at Nag-iisa sa Kanyang paglikha, na ‘Al-Qahhâr’ – ang Tagapagkuntrol na kuntrolado Niya ang lahat ng bagay na nagagapi Niya ang lahat.

038:66

Hassanor Alapa : A Kadnan o manga langit ago so lopa ago so pagltan a dowa oto a Mabagr a Paririla

Muhsin Khan : "The Lord of the heavens and the earth and all that is between them, the All-Mighty, the Oft-Forgiving."

Sahih International : Lord of the heavens and the earth and whatever is between them, the Exalted in Might, the Perpetual Forgiver."

Pickthall : Lord of the heavens and the earth and all that is between them, the Mighty, the Pardoning.

Yusuf Ali : "The Lord of the heavens and the earth, and all between,- Exalted in Might, able to enforce His Will, forgiving again and again."

Shakir : The Lord of the heavens and the earth and what is between them, the Mighty, the most Forgiving.

Dr. Ghali : The Lord of the heavens and the earth, and whatever is between them, The Ever-Mighty, The Superb Forgiver.

Tafsir Jalalayn : Lord of the heavens and the earth and all that is between them, the Mighty, Whose way [always] prevails, the [ever] Forgiving’, of His friends.

Tagalog : Siya ay Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan nitong dalawa, na ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang paghihiganti, na ‘Al-Ghaffâr’ – ang Ganap na Mapagpatawad sa mga kasalanan ng sinumang nagsipagsisi at nagbabalik-loob tungo sa Kanyang pagmamahal.

038:67

Hassanor Alapa : Tharo anka a skaniyan na thotol a mala

Muhsin Khan : Say: "That (this Quran) is a great news,

Sahih International : Say, "It is great news

Pickthall : Say: It is tremendous tidings

Yusuf Ali : Say: "That is a Message Supreme (above all),-

Shakir : Say: It is a message of importance,

Dr. Ghali : Say, (This is addressed to the Prophet) "It is a magnificent tiding.

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘It is a tremendous tiding

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa iyong sambayanan, Katiyakan, itong Banal na Qur’ân ay magandang balita na dakila ang kapakinabangan nito,

038:68

Hassanor Alapa : A skano na tatalikhodan iyo skaniyan

Muhsin Khan : "From which you turn away!

Sahih International : From which you turn away.

Pickthall : Whence ye turn away!

Yusuf Ali : "From which ye do turn away!

Shakir : (And) you are turning aside from it:

Dr. Ghali : From which you are veering away.

Tafsir Jalalayn : from which you are turning away, namely, the Qur’ān, of which I have informed you and in which I have brought you what can only be known by revelation, and that is God’s saying:

Tagalog : Subali’t kayo ay nakaliligtaan ninyo ito na nilalayuan ninyo na hindi ninyo sinusunod!

038:69

Hassanor Alapa : Da a miaadn rakn a katao ko matatago ko langit gowani a gii siran phapawala (ko btad o Adam ko kapagadna on)

Muhsin Khan : "I had no knowledge of the chiefs (angels) on high when they were disputing and discussing (about the creation of Adam).

Sahih International : I had no knowledge of the exalted assembly [of angels] when they were disputing [the creation of Adam].

Pickthall : I had no knowledge of the Highest Chiefs when they disputed;

Yusuf Ali : "No knowledge have I of the Chiefs on high, when they discuss (matters) among themselves.

Shakir : I had no knowledge of the exalted chiefs when they contended:

Dr. Ghali : In no way did I have any knowledge of the most exalted Chiefs (of the Angels) as they took adversary stands (among themselves).

Tafsir Jalalayn : I had no knowledge of the High Council, that is to say, [of] the angels, when they disputed, in the matter of Adam, when God, exalted be He, said [to them]: ‘I am appointing on earth a vicegerent’, to the end [of the verse, Q. 2:30].

Tagalog : Walang akong kaalaman sa marangal na pagtatalo ng mga anghel sa kalangitan hinggil sa paglikha kay Âdam, kung hindi ito itinuro ng Allâh sa akin at binigyan Niya ako ng kapahayagan.

038:70

Hassanor Alapa : Go da a iphagwahi rakn a rowar sa sakn na phangangalk a mapayag

Muhsin Khan : "Only this has been inspired to me, that I am a plain warner."

Sahih International : It has not been revealed to me except that I am a clear warner."

Pickthall : It is revealed unto me only that I may be a plain warner.

Yusuf Ali : 'Only this has been revealed to me: that I am to give warning plainly and publicly."

Shakir : Naught is revealed to me save that I am a plain warner.

Dr. Ghali : Decidedly nothing is revealed to me except that surely I am only an evident constant warner."

Tafsir Jalalayn : All that is revealed to me is that I am just a plain warner’, one whose warning is clear.

Tagalog : Hindi ako pinagpayahagan ng Allâh ng kaaalaman na hindi ko alam kundi upang balaan ko kayo sa Kanyang kaparusahan at linawin sa inyo ang Kanyang batas.

038:71

Hassanor Alapa : Gowani a tharoon o Kadnan ka ko manga malāikat a sakn na magadn sa manosiya a phoon sa lipaw 1330

Muhsin Khan : (Remember) when your Lord said to the angels: "Truly, I am going to create man from clay".

Sahih International : [So mention] when your Lord said to the angels, "Indeed, I am going to create a human being from clay.

Pickthall : When thy Lord said unto the angels: Lo! I am about to create a mortal out of mire,

Yusuf Ali : Behold, thy Lord said to the angels: "I am about to create man from clay:

Shakir : When your Lord said to the angels; Surely I am going to create a mortal from dust:

Dr. Ghali : (Remember) as your Lord said to the Angels, "Surely I am creating a mortal of a clay.

Tafsir Jalalayn : Mention, when your Lord said to the angels, ‘Indeed I am about to create a human being out of clay, and this was Adam.

Tagalog : Ipaalaala mo sa kanila, O Muhammad: Noong sinabi ng Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa mga anghel, ‘Katiyakan, Ako ay lilikha ng isang tao mula sa alabok.

038:72

Hassanor Alapa : Na amay ka maadn akn skaniyan ago iiyop Akn on so pd ko niawa Ko na makatalagpha siran on a somosojud

Muhsin Khan : So when I have fashioned him and breathed into him (his) soul created by Me, then you fall down prostrate to him."

Sahih International : So when I have proportioned him and breathed into him of My [created] soul, then fall down to him in prostration."

Pickthall : And when I have fashioned him and breathed into him of My Spirit, then fall down before him prostrate,

Yusuf Ali : "When I have fashioned him (in due proportion) and breathed into him of My spirit, fall ye down in obeisance unto him."

Shakir : So when I have made him complete and breathed into him of My spirit, then fall down making obeisance to him.

Dr. Ghali : So when I have molded him and breathed into him of My Spirit, then fall down to him prostrating!"

Tafsir Jalalayn : So when I have proportioned him, completed him, and breathed in him, [when I have] caused to flow [therein], My spirit, so that he becomes a living [being] — the addition of ‘the spirit’ to Adam is an honour for him; the ‘spirit’ is a subtle body that gives life to a human being by permeating him — then fall down in prostration before him!’ — a prostration of salutation [that is actually] a bow.

Tagalog : At kapag naihugis Ko na ang kanyang katawan at nalikha Ko na siya, at naihinga Ko na sa kanya ang kanyang kaluluwa, at nagkaroon na siya ng buhay ay magpatirapa kayo sa kanya ng pagpapatirapa bilang pagbati at parangal, at hindi bilang pagsamba at pagdakila; dahil ang pagsamba ay hindi maaari kundi sa Allâh lamang na Bukod-Tangi. Subali’t sa batas ng huling kapayahagan ang pagpapatirapa bilang pagbati at parangal ay ipinagbawal na.’.

038:73

Hassanor Alapa : Na somiojud so manga malaikat langon

Muhsin Khan : So the angels prostrated themselves, all of them:

Sahih International : So the angels prostrated - all of them entirely.

Pickthall : The angels fell down prostrate, every one,

Yusuf Ali : So the angels prostrated themselves, all of them together:

Shakir : And the angels did obeisance, all of them,

Dr. Ghali : So the Angels prostrated themselves, all of them all together,

Tafsir Jalalayn : Thereat the angels prostrated, all of them together (there are two emphases here [kulluhum and ajma‘ūn]);

Tagalog : Nagpatirapa ang lahat ng mga anghel bilang pagsunod at pagpapatupad sa kagustuhan ng Allâh,

038:74

Hassanor Alapa : Inonta bo so Iblīs ka mithakabor ago miaadn a pd ko manga kafir.

Muhsin Khan : Except Iblis (Satan) he was proud and was one of the disbelievers.

Sahih International : Except Iblees; he was arrogant and became among the disbelievers.

Pickthall : Saving Iblis; he was scornful and became one of the disbelievers.

Yusuf Ali : Not so Iblis: he was haughty, and became one of those who reject Faith.

Shakir : But not Iblis: he was proud and he was one of the unbelievers.

Dr. Ghali : Except Iblis; he waxed proud, and was (one) of the disbelievers.

Tafsir Jalalayn : except Iblīs, the father of the jinn, who was among the [audience of] angels; he was disdainful and he was one of the disbelievers, according to God’s knowledge, exalted be He.

Tagalog : Maliban kay Iblees, dahil walang pag-aalinlangan, hindi siya nagpatirapa bilang pagmamataas at siya ay kabilang sa mga walang pananampalataya na nauna na sa kaalaman ng Allâh.

038:75

Hassanor Alapa : Na pitharo Iyan a hay Iblīs antonaa i miakasapar rka ko kasojud ko inadn Akn sa sodn so lima Ko, ba ka mithakabor antaa ka ba ka miphaporo

Muhsin Khan : (Allah) said: "O Iblis (Satan)! What prevents you from prostrating yourself to one whom I have created with Both My Hands. Are you too proud (to fall prostrate to Adam) or are you one of the high exalted?"

Sahih International : [ Allah ] said, "O Iblees, what prevented you from prostrating to that which I created with My hands? Were you arrogant [then], or were you [already] among the haughty?"

Pickthall : He said: O Iblis! What hindereth thee from falling prostrate before that which I have created with both My hands? Art thou too proud or art thou of the high exalted?

Yusuf Ali : (Allah) said: "O Iblis! What prevents thee from prostrating thyself to one whom I have created with my hands? Art thou haughty? Or art thou one of the high (and mighty) ones?"

Shakir : He said: O Iblis! what prevented you that you should do obeisance to him whom I created with My two hands? Are you proud or are you of the exalted ones?

Dr. Ghali : Said He, "O Iblis, what prevented you to prostrate yourself to what I created with My Hands? Have you waxed proud, or are you of the exalted?"

Tafsir Jalalayn : He said, ‘O Iblīs! What prevents you from prostrating before that which I have created with My own hands?, in other words, whose creation I [Myself] have undertaken. This [in itself] is an honour for Adam, as God has [Himself] undertaken the [unmediated] creation of all creatures. Are you being arrogant, now, in refraining from prostrating (an interrogative meant as a rebuke); or are you of the exalted?’, of the proud, and have therefore disdained to prostrate yourself, because you are one of them?

Tagalog : Sinabi ng Allâh kay Iblees: Ano ang nagpigil sa iyo na magpatirapa sa kanya na pinarangalan Ko at nilikha Ko siya sa pamamagitan ng Aking dalawang kamay? Nagmataas ka ba kay Âdam o ikaw ay kabilang sa mga mapagmataas sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha? Nasa talatang ito ang katibayan hinggil sa katangian ng Allâh na dalawang kamay ayon sa pagtatangi na angkop sa Kanyang kadakilaan.

038:76

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a sakn i mapia a di skaniyan, inadn ako Nka a phoon sa apoy na inadn ka skaniyan a phoon sa lipaw

Muhsin Khan : [Iblis (Satan)] said: "I am better than he, You created me from fire, and You created him from clay."

Sahih International : He said, "I am better than him. You created me from fire and created him from clay."

Pickthall : He said: I am better than him. Thou createdst me of fire, whilst him Thou didst create of clay.

Yusuf Ali : (Iblis) said: "I am better than he: thou createdst me from fire, and him thou createdst from clay."

Shakir : He said: I am better than he; Thou hast created me of fire, and him Thou didst create of dust.

Dr. Ghali : Said he, "I am more charitable (i.e., better) than he; You created me of fire, and him You created of clay."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘I am better than him. You created me from fire and You created him from clay’.

Tagalog : Sinabi ni Iblees bilang pagsalungat sa Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha: Hindi ako nagpatirapa sa kanya, dahil ako ay mas higit na mabuti kaysa sa kanya, dahil sa nilikha Mo ako mula sa apoy at siya ay nilikha Mo mula sa alabok. (At ang apoy ay mas mabuti kaysa sa alabok batay sa pananaw ni Iblees).

038:77

Hassanor Alapa : Na pitharo Iyan a liyo ka phoon on (ko sorga) ka mataan a ska na raradiamn a bobogawn

Muhsin Khan : (Allah) said: "Then get out from here, for verily, you are outcast.

Sahih International : [ Allah ] said, "Then get out of Paradise, for indeed, you are expelled.

Pickthall : He said: Go forth from hence, for lo! thou art outcast,

Yusuf Ali : (Allah) said: "Then get thee out from here: for thou art rejected, accursed.

Shakir : He said: Then get out of it, for surely you are driven away:

Dr. Ghali : Said He, "Then get (Literally: go out) out of it; so surely you are a constant outcast.

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Then begone hence, that is, from Paradise — or, it is said, [begone] from the heavens — for you are indeed accursed, outcast.

Tagalog : Sinabi ng Allâh sa kanya: Umalis ka sa ‘Al-Jannah’ (Hardin), dahil ikaw ay isinumpa, at ikaw ay inilayo,

038:78

Hassanor Alapa : Go patoray rka so morka Akn sa taman ko gawii a kaphamalas

Muhsin Khan : "And verily!, My Curse is on you till the Day of Recompense."

Sahih International : And indeed, upon you is My curse until the Day of Recompense."

Pickthall : And lo! My curse is on thee till the Day of Judgment.

Yusuf Ali : "And My curse shall be on thee till the Day of Judgment."

Shakir : And surely My curse is on you to the day of judgment.

Dr. Ghali : And surely My curse is on you till the Day of Doom." (i.e., Judgment).

Tafsir Jalalayn : And indeed My curse shall be on you until the Day of Judgement’, [the Day] of Requital.

Tagalog : At katiyakang para sa iyo ay pagtataboy at patuloy na paglalayo mula sa Awa ng Allâh hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

038:79

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a Kadnan ko lanati ako Nka sa taman sa gawii a kapagoyaga kiran

Muhsin Khan : [Iblis (Satan)] said: "My Lord! Give me then respite till the Day the (dead) are resurrected."

Sahih International : He said, "My Lord, then reprieve me until the Day they are resurrected."

Pickthall : He said: My Lord! Reprieve me till the day when they are raised.

Yusuf Ali : (Iblis) said: "O my Lord! Give me then respite till the Day the (dead) are raised."

Shakir : He said: My Lord! then respite me to the day that they are raised.

Dr. Ghali : Said he, "Lord! Respite me then to the Day (when) they are made to rise again."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘My Lord, then reprieve me until the day when they, mankind, will be raised’.

Tagalog : Sinabi ni Iblees: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Iantala mo ang aking buhay, at huwag Mo akong patayin hanggang sa Araw na bubuhayin Mo na mag-uli ang mga tao mula sa kanilang mga libingan.

038:80

Hassanor Alapa : Na pitharo Iyan a pd ka ko bigan sa taalik 1331

Muhsin Khan : (Allah) said: "Verily! You are of those allowed respite

Sahih International : [ Allah ] said, "So indeed, you are of those reprieved

Pickthall : He said: Lo! thou art of those reprieved

Yusuf Ali : (Allah) said: "Respite then is granted thee-

Shakir : He said: Surely you are of the respited ones,

Dr. Ghali : Said He, "So, surely you are of the respited,

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Then you will indeed be among the reprieved

Tagalog : Sinabi ng Allâh sa kanya: Katiyakan, ikaw ay kabilang sa inantala hanggang sa panahon na nakatakda,

038:81

Hassanor Alapa : Sa taman ko gawii a mattndo

Muhsin Khan : "Till the Day of the time appointed."

Sahih International : Until the Day of the time well-known."

Pickthall : Until the day of the time appointed.

Yusuf Ali : "Till the Day of the Time Appointed."

Shakir : Till the period of the time made known.

Dr. Ghali : Until the Day of the known time."

Tafsir Jalalayn : until the day of the known time’, the time of the First Blast.

Tagalog : Na ito ay Araw ng unang pag-ihip ng trumpeta na roon ay mamamatay ang lahat ng mga nilikha.

038:82

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a ibt ko bagr Ka 1332 ka disomala a dadagn akn siran langon

Muhsin Khan : [Iblis (Satan)] said: "By Your Might, then I will surely mislead them all,

Sahih International : [Iblees] said, "By your might, I will surely mislead them all

Pickthall : He said: Then, by Thy might, I surely will beguile them every one,

Yusuf Ali : (Iblis) said: "Then, by Thy power, I will put them all in the wrong,-

Shakir : He said: Then by Thy Might I will surely make them live an evil life, all,

Dr. Ghali : Said he, "Then, by Your Might, indeed I will definitely misguide them all together,

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Now, by Your might, I shall surely pervert them all,

Tagalog : Sinabi ni Iblees: Sumusumpa ako sa Kataas-taasan Mo at Kadakilaan Mo, O aking ‘Rabb!’ Ililigaw ko ang lahat ng angkan ni Âdam,

038:83

Hassanor Alapa : Inonta bo so manga oripn Ka a pd kiran a bobonayon ko paratiaya

Muhsin Khan : "Except Your chosen slaves amongst them (faithful, obedient, true believers of Islamic Monotheism)."

Sahih International : Except, among them, Your chosen servants."

Pickthall : Save Thy single-minded slaves among them.

Yusuf Ali : "Except Thy Servants amongst them, sincere and purified (by Thy Grace)."

Shakir : Except Thy servants from among them, the purified ones.

Dr. Ghali : Excepting Your bondmen among them that are most faithful (to You)."

Tafsir Jalalayn : except those servants of Yours among them who will be saved’, namely, the believers.

Tagalog : Maliban sa sinumang taos-puso, dalisay sa pagsamba sa Iyo mula sa kanila at pinangalagaan Mo mula sa aking pagligaw at hindi Mo ako binigyan ng daan tungo sa kanila.

038:84

Hassanor Alapa : Na pitharo Iyan a so bnar ago so bnar na ptharoon Akn

Muhsin Khan : (Allah) said: "The Truth is, and the Truth I say,

Sahih International : [ Allah ] said, "The truth [is My oath], and the truth I say -

Pickthall : He said: The Truth is, and the Truth I speak,

Yusuf Ali : (Allah) said: "Then it is just and fitting- and I say what is just and fitting-

Shakir : He said: The truth then is and the truth do I speak:

Dr. Ghali : Said He, "The Truth then is (this), and the Truth I say:

Tafsir Jalalayn : He said, ‘So the truth is — and the truth I [always] speak (read both [words] in the accusative [fa’l-haqqa wa’l-haqqa]; or with the first in the nominative and the second in the accusative because of the verb [aqūlu, ‘I speak’] that follows. As for reading the first one in the accusative, this would be on account of the mentioned verb [qāla, ‘he said’]; but it is also said to be on account of its being a verbal noun, the sense being uhiqqu l-haqqa, ‘I establish the truth’; or [it is in the accusative by implication] if the particle for the oath [fa] is removed. It [the first haqq] could also be in the nominative because of its being the subject of a missing predicate, as in fa’l-haqqu minnī, ‘truth [comes] from Me’. It is also said that [the sentence means] fa’l-haqqu qasamī, ‘the truth is [this] oath from Me’, the response to which is the following [la-amla’anna …]) —

Tagalog : Sinabi ng Allâh: Ang katotohanan ay mula sa Akin, at wala Akong sinasabi maliban sa katotohanan,

038:85

Hassanor Alapa : A disomala a pnoon Akn so Jahannam a pd rka ago pd ko taw a monot rka a pd kiran langon

Muhsin Khan : That I will fill Hell with you [Iblis (Satan)] and those of them (mankind) that follow you, together."

Sahih International : [That] I will surely fill Hell with you and those of them that follow you all together."

Pickthall : That I shall fill hell with thee and with such of them as follow thee, together.

Yusuf Ali : "That I will certainly fill Hell with thee and those that follow thee,- every one."

Shakir : That I will most certainly fill hell with you and with those among them who follow you, all.

Dr. Ghali : Indeed I will definitely fill Hell with you and with whoever of them follows you all together."

Tafsir Jalalayn : I shall assuredly fill Hell with you, by way of [filling it with] your progeny, and with whoever of them follows you, that is, of mankind, all together’.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, pupunuin Ko ang Impiyerno magmula sa iyo at sa iyong mga angkan, ganoon din ang sinumang susunod sa iyo mula sa angkan ni Âdam, lahat-lahat.

038:86

Hassanor Alapa : Tharo anka a da a phangnin akn rkano (ko panolon akn) a pd sa sokay ago kna o ba ako pd ko giimangantang sa katharo.

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "No wage do I ask of you for this (the Quran), nor am I one of the Mutakallifun (those who pretend and fabricate things which do not exist).

Sahih International : Say, [O Muhammad], "I do not ask you for the Qur'an any payment, and I am not of the pretentious

Pickthall : Say (O Muhammad, unto mankind): I ask of you no fee for this, and I am no simulating.

Yusuf Ali : Say: "No reward do I ask of you for this (Qur'an), nor am I a pretender.

Shakir : Say: I do not ask you for any reward for it; nor am I of those who affect:

Dr. Ghali : Say, (This is addressed to the Prophet) "In no way do I ask of you any reward, and in no way am I (one) of the pretenders.

Tafsir Jalalayn : Say: ‘I do not ask of you, in return for this, for delivering the Message [to you], any reward, any fee; nor am I an impostor, so as to make up the Qur’ān myself.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na mga hindi naniniwala mula sa iyong sambayanan: Hindi ako humihingi sa inyo ng kabayaran o kapalit sa aking paanyaya sa inyo at paggagabay, at hindi ko inaangkin ang anuman na wala akong karapatan, kundi ang sinusunod ko lamang ay ang anuman na ipinahayag sa akin, hindi ako nagkukunwari, nagmamaang-maangan at hindi ako nag-iimbento.

038:87

Hassanor Alapa : Da skaniyan a (Qur’an) a rowar sa pananadm ko manga kaadn 1333

Muhsin Khan : "It (this Quran) is only a Reminder for all the 'Alamin (mankind and jinns).

Sahih International : It is but a reminder to the worlds.

Pickthall : Lo! it is naught else than a reminder for all peoples

Yusuf Ali : "This is no less than a Message to (all) the Worlds.

Shakir : It is nothing but a reminder to the nations;

Dr. Ghali : Decidedly it (is nothing) except a Remembrance to the worlds.

Tafsir Jalalayn : It is only, in other words, the Qur’ān is only, a reminder, an admonition, for all worlds, [those of] humans, jinn and [other] rational beings, [but] excluding the angels.

Tagalog : Ang Banal na Qur’ân na ito ay walang iba kundi paalala sa lahat ng mga nilalang, ‘jinn’ man o tao, na matutunan nila rito ang anumang kapaki-pakinabang sa kanila na makabubuti sa kanilang paniniwala at sa makamundong buhay.

038:88

Hassanor Alapa : Ago disomala a katokawan iyo dn so thotolan on ko kabbnar iyan ko oriyan a masa.

Muhsin Khan : "And you shall certainly know the truth of it after a while.

Sahih International : And you will surely know [the truth of] its information after a time."

Pickthall : And ye will come in time to know the truth thereof.

Yusuf Ali : "And ye shall certainly know the truth of it (all) after a while."

Shakir : And most certainly you will come to know about it after a time.

Dr. Ghali : And indeed you will definitely know its tiding after a while."

Tafsir Jalalayn : And you will assuredly come to know, O disbelievers of Mecca, its tiding, the news of its truth, in [due] time’, that is to say, on the Day of Resurrection (‘ilm, ‘knowing’, is here being used in the sense of ‘urf, ‘experience’; the prefixed lām [in la-ta‘lamunna, ‘you will assuredly know’] is for an implicit oath, in other words [what is meant is] wa’Llāhi [la-ta‘lamunna, ‘By God you will assuredly know’]).

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, malalaman ninyo, O kayong mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh , ang kuwento ng Qur’ân na ito at ang pagiging totoo nito, kapag nangibabaw na ang Islâm, at papasok na ang mga tao rito nang magkakasunod na mga grupo, at ganoon din kapag nangyari na sa inyo ang kaparusahan, at wala na kayong magagawa na anumang kaparaanan.


Osayan

1312. So bandingan ko manga batang a miaphoonan o manga sūrah (al Muqattaāt) na ilay anka so bandingan iyan ko Sūrah al Baqarah, ago so Pangoman a Osayan a 1.

1313. Pitharo o Ibn Abbās a so Qur’ān na adn a bantogan iyan ago adn a btad iyan a mala sabap ko kararankoma niyan ko pananadm ago so pangangalk, sa skaniyan na kitāb a maporo i pankatan sii ko Allāh ago sii ko miamaratiaya.

1314. So manga kafir na gowani a kasandngan iran so siksa na pthatawaga siran ko kapha- ratiaya gioto so masa a di masa o kaparatiaya ka miaipos dn so masa niyan, na ay bali dn o kaphamakopakot ka kagia miaipos so phamakotan, masa oto a kna a masa a kapthatawaga sa pantag sa paratiaya.

1315. Gowani a man’g o manga mushrik a itawag o Rasūlullāh [s.a.w] so Lā Ilāha Illallāh, na inipammsa iran oba mabaloy so tuhan a tuhan a isaisa, sa sianka iran oba iran oto maparatiaya, isa a thotolan on na gioto so kiadarpa iran ko Abū Tālib ago so Rasūlullāh [s.a.w].

1316. Inipammsa iran so panolon o Mohammad [s.a.w] ka kagia da iran kon man’g ko agama a kaposan so agama a Nasrānī ko tindg o sabagi a datar o Ibn Abbās, so pman so sabagi na so kon so agama o Quraysh gioto i katharo Mujāhid ago so Qatādah.

1317. Go di ran khatarima o ba aya bo a matndo a toronan o Qur’ān na so Mohammad [s.a.w] sa di siran on makasapari, gioto i sabap a pitharo iran a oba bo initoron so Qur’ān ko isa ko barabangnsaan ko dowa a ingd, gia Makkah ago gia Tā’if. Ilay anka so ayat a, 43:31.

1318. Inaloy niyan so manga pagtaw a mindayarola siran ko kiandarowaka a palaya siran dn miakataam sa siksa a masakit sankai a doniya ko da iran pn kapakaoma ko alongan a maori. Sa aya dn a kabaya iran na mitana kiran so kipantag iran ko siksa sankai a doniya ko da iran pn kapakaoama sa alongan a maori na miaparoli ran dn.

1319. Inaloy niyan so Nabī Dāūd a mala i simba ko Kadnan iyan, sa inaloy o Allāh a ska niyan na igira ptasbih na pndoyogn o manga palaw ago so manga papanok ago bigan skaniyan sa lagam a tanto a mapia ko gii niyan kiplagamn ko kitāb iyan sa kagabi sa mapita.

1320. Giankanan a bandingan sankoto a dowa kataw a marirido a mikhokom siran ko Dāūd, na madakl a manga katigan on a thotol a Yahūdī (Isrāīliyāt) a palaya dn kabokhagan a di khapakay a sanaan, sa da a miatankd on a hadīth a mabagr a miakapoon ko Rasūlullāh [s.a.w] sa ba niyan piagosay ankoto a btad, sa so katokawi ron ago so di ron kaknala na da a marata on ka so langowan a patoray so kaknala on o Muslim na piayag o Qur’ān ago so Sunnah na so da a mala a bali niyan na da niyan pagosaya, gioto so katharo o manga ulamā a: Katao a di phakanggay a gona ago so di ron katokawi na di phakabinasa, sa di dn pangokayin ka ba dn phakatonay ko karibat sabap sa da a khasandayan on a onayan a mabagr. Na so Muslim na di ron patot oba niyan sanai so manag thotol o maga Yahūdī ka kagia di siran khasarigan ko kaptharoa ko bnar ka pizaksian o Allāh ago so Rasūlullāh [s.a.w] a pphangalinn iran so manga kitab iran sa kabokhag.

1321. Inosiatan o Allāh so Dāūd sa kapaginontolan iyan ko manga taw sabap sa skaniyan na dato a pangindaw ron o ndatoan iyan so kapaginontolan iyan sii kiran sa ikokom iyan kiran so kaontol, so dato a maontol na isa a phakasirong ko sironga o Allāh ko gawii a da dn a khasirongan, ago skaniyan i marani ko kawanan o Allāh sa alongan a Qiyāmah. Na so dato a di phaginontolan ko kakokom na mala a kasiksaan iyan sii ko Allāh saabap sa kagia mala a kaphakabinasa niyan ko manga kaadn amay ka mangalandada ko lopa. Go piangni ko Muslim a katharoa niyan ko kaontol ko dato a lalim i kokoman sa inibtad iyan oto sa maporo a kanjihād sa aya mapia na so sagorompng a Muslim na mapakathito iran so dato amay ka somilay ko lalan o Islām sa nggolalan sa wasiat a mananaw ago mapia. Sa so kipndolonaan ko dato ko kapagosiati ron na kna o ba datar o kapagosiati ko kalilid a taw sabap sa so dato na adn a sorok iyan ago mabagr i g’s na amay ka di masowa so kipndolonaan on na khasabapan sa mala a fitnah (morka) ko pagtaw ago so ingd.

1322. So Sulaymān na kiapangwarisan iyan ko ama iyan a Dāūd so kananabii ago so kadato iyan sabap ko kala o paratiaya iran ko Allāh, na kiasawitan iran so dowa a pankatan a so kananabii ago so kala o kadato, a isa nan a iplalawlanada o manga Yahūdī ka kagia pd ko manga Nabī ran so Dāūd ago so Sulaymān, ogaid na mawatan siran ko lalan iran a dowa a so kiapangongonotan iran ko Allāh sa tarotop.

1323. Gianan so kandadato o Sulaymān a inidayag on so manga igagama o kadato iyan a datar o manga koda a manga pipia i paras a pphakalalakawn a zasaasaap a tanda ko kala o kadato iyan, na miatmbang on sa da makazambayang sa waqto a Asar sa taman sa somidp so alongan, na aya inikhiparat iyan na pianombali iyan ankoto a manga ayam iyan a manga ala i arga sa korban ago soasoat ko Allāh, ago an on di pphakasndod ko sambayang iyan.

1324. Khagdam roo so kabagr o paratiaya o Sulaymān ko Kadnan iyan a giabo a kiasndod iyan sa kialipatan iyan so sambayang sabap sa nkoto a manga koda iyan na aya inibayad iyan on na palaya iyan dn pianombali sa korban ko kasosoat o Allāh, na aya inibalas on o Allāh na piakikhapaar iyan on so ndo’ a aya niyan miabalaoy a phagdaan a mapia a di giankoto a manga koda iyan, ago magaan ankoto a ndo’ a da a rn iyan ko apia anda pagantap.

1325. Gianan so thotolan ko kiatiobaa o Allāh ko oripn iyan a Ayyūb sa miasogat skaniyan a sakit sa lomiagaday ron ko miakasapolo ago walo ragon, na mizabar na bialasan o Allāh sa piakandod iyan on so kapipia ginawa niyan ago so manga tamok iyan. Adn a thotolan on a Israeliyat a miamakasobra so kiapanothola on, sa aya khowaan san a thoma na so kapantang ko tioba o Allāh.

1326. Gianan so manga Nabī o Allāh a miangaroromasay ko giikanggalbka ko panolon o Allāh ko manosiya sa kabonayon o simba iran sa sii bo ko Allāh na sabap ko kiatoman iran sa pasad na bialasan siran o Allāh sa madakl a mapia.

1327. So manga midadari na aya bo a phagilayin iran na so manga karoma iran sa katatankaan so manga omor iran a mrzarza a palaya dn kapipia ginawa a kapkhailaya kiran o manga taw ko sorga gioto so pithamanan a kapakadaya ko alongan a maori. So kaoyagoyag ko doniya na aya pithamanan a dayaan on a kapipia ginawa na so kaadn o karoma a mapia sa datar o kiaaloya on ko hadith o Rasūlullāh [s.a.w] a so doniya na kasawit na aya mapia on a zawitan na so karoma a babay a mapia.

1328. Aya katimbl o maana o siksa odi na so Naraka na gioto so darpa a da dn a ba on kapipia ginawa a kotika bo a isa ka minotos sa palaya dn masakit ago kagoraok ago kako- risk a da dn a dayaan on ka so rarangit o Allāh na roo niyan initabon sa da dn a ba on mapia ago kapakadkha, na so manga taw ron na da dn a ba kiran khisogat a gagaw o Allāh ago limo iyan, sa gomoraok siran on sa nggiboawan a manga ragonan na di niyan siran dn smbagn ko kapnggoraok iran na amay ka thamantaman na pasongn iyan siran sa tharoon iyan a di a ko niyo pthawaga, na mada dn so sowara iran a aya bo a pkhan’g na so kapn- dagoos o manga napas iran sa rarb, sa lomindong tano ko Allāh oba tano roo mapd.

1329. So ayat a 62, 63 sa poro na gioto so giikaplolobaa o manga kafir ko kiatalantang iran ko Naraka ko manga taw a gii ran pagizawizawn ko doniya a di ran khailay o ba iran pd ko apoy o Naraka, sa aya tankap iran on na da iran mailay siran ogaid na ndodoo siran a pd iran a so kamataani ron na zisii siran ko Sorga a pzawitan iran on so langowan a mapia, ka gioto so miamaratiaya ko Allāh a manga Muslim a kokowaan siran a kasablawan o manga kafir sii ko masa iran ko doniya, na imanto na siran pman i makadadaya na so manga kafir na aya kadodoanan ko siksa a da dn a taman iyan.

1330. Gianan so kiapakitokawi o Allāh ko manga malāikat ko kapagadna niyan ko manosiya a mbalowin iyan a pakapndatoon ko lopa sa makapnggagantiya on so manga moriataw niyan sa maipos so salompok na sasambian pman o salompok a phakasalono, sa aya antap on na so kaphakatindga iran ko kadato o Allāh ko doniya sabap ko kiapangrawa iran ko sarig (amānah) a so sosonan o Allāh, na piakisojudan iyan ko manga malāikat sa sojud a sakasakaw, na somianka so Iblīs a pd a kiambowatan o sogoan a skaniyan a Iblīs na kna o ba pd ko malāikat ogaid na pd a kiatanaan o sogoan, na somianka skaniyan ko sogoan o Allāh, sa mimaratabat sa da niyan phatota so kasojud ko inadn a lopa a skaniyan na inadn a apoy sa aya tankap iyan on na so apoy na maporo i pankatan a di so lopa, sa miaribat ko tindg iyan na da dn pangni sa rila ko Allāh.

1331. So Iblīs na lianatan sabap ko pangni niyan sa makaphagomor sa mathay na aya dn a pnggalbkn iyan na so kandadaga niyan ko manosiya sa pagokitan iyan so langowan a lalan ago pagosarn iyan so langown a kasankapan a khagaga niyan sa da dn a indkha iyan a saprk mata bo ko kapndadaga niyan ko manosiya sa kalipatan iran so Allāh. Sabap ko kathakabor na miakafir so Iblīs, so Islām na tanto a mabagr a kinisaparn iyan ko Muslim sankanan a kapanakabor sabap sa gianan i olowan o kapanakoto ka so kapanakabor na kasankaa ko katutuhani ko Allāh a skaniyan bo i khi rk ko kala ago so kabagr, na anda i kapanakabor o taw na datar o ba niyan piakalankap a skaniyan na adn a waraan iyan a katutuhani ka kagia phizipat iyan so ropaan a rk o Allāh a tolabos.

1332. So kiapakaprarad o Iblīs ko kiadadaga niyan ko manosiya na kagia aya inokitan iyan na so bagr o Allāh ko kiatharo a niyan sa ibt ko bagr ka (so Allāh) ka dadagn akn siran, opama o aya pitharo iyan na sii ko kabagr iyan na ndadagn iyan so manosiya na da a maprarad iyan ka so bagr o Allāh na aya makalawlaw ogaid na aya pitharo iyan na ibt ko bagr ka ka dadagn akn siran na sabap ko bagr o Allāh na adn a miambatas o Iblīs, ago miatoman iyan so antaan a pamikiran iyan a so kandadaga niyan kiran a skaniyan na di niyan katawan so gayb, ogaid na inantok iyan a mala a mapmbatas iyan ko kandadaga niyan ko manosiya sa miabnar iyan ankoto a antaan a pamikiran iyan. Ilay anka so ayat a 34:20.

1333. Giankai a Qur’ān na skaniyan i makalalawan a kitab ko doniya a madakl a pmba- tiya on ko oman i kotika, sa pizaksian anan o ridoay ko onaan o Muslim sa siran dn i miagisip on na miatankd iran a da dn a lagid iyan a kitab a madakl a pmbatiya on ko doniya ago madakl a makalalangag on a ipoon sa siyaw ragon i omor a bagoamama odi na bagowa raga na ilalahar iran ko rarb iran, sa miatoman so katharo o Allāh a initoron iyan na skaniyan dn i phalihara on ago ziap on oba adn a manga aalin on. Sa madakl a tanto a giinggalbk a manga parinta ago manga lompokan ko doniya sa pantag sa kabinasaa iran ko Qur’ān na da iran dn magaga oba adn a maalin iran on a satiman bo a batang odi na baris, ka kagia so Allāh ago so kadandan o Muslim na sisiapn iran so Qur’ān sa lawan ko kasisiapa iran ko niawa iran oba kapangarasii o ridoay.