So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah As Saffāt - [ 37 So Zasaap ] - سـورة الصَّافَّـات
( Those who set the Ranks - Mga Nakahanay Nang Pantay-Pantay )

Pangnal ko Sūrah

Miaosay dn sa miaona ko pagnal ko sūrah 34, na giai so ika pat a Sūrah ko maririnkit a manga sūrah a miapayag on so manga pagns o doniya a barandiya sa madakl a manga okit, a pmbagrn iyan a so batal na phaninggaposan ko kakhidozo ago so kakhaola. Sa so kandaaga ko ribat ago so marata na misasankot dn ago mizosopon ko kapthoron o wahī.

So giikaplotng o bnar ago so batal na amay ka karompisan so bnar ko kakhokorang o kasankapan iyan a barandiya na phakaoma so ronda niyan a rahasian sa di dn kharn o bagr o ribat a aya kasankapan iyan na so barandiya.

Giankai a Sūrah ko kipzalsilaan on na da a kibibida iyan ko manga pd a Sūrah, a skaniyan na bangnsa o manga sūrah a initoron sa Makkah.

So Pamotosan iyan: Nggolalan ko manga pagns o langit ago so lopa, na so marata ago so mapia na di siran dn phagayon, sa makambibida siran dn sa lalan (37:1-74).

So kalilintad ago so kapakataban na miambagian o Nabī Nūh, Ibrāhīm, Mūsā, Hārūn, Ilyās, ago so Lūt, ko kiniphantagn iran ko ronda o ribat (37:75-138).

Sa datar oto so mianggolawla ko Yūnus gowani a bantogn iyan so Allāh ago zalimbotawan on, ogaid na so kadaklan ko manosiya na iphropa iran so Allāh sa manga ropaan a di ron mapapatot, a so manga sogo’ iyan a manga Nabī na miromasay siran sa pantag sa slasla iran ko Kadnan iran, na rk iran so kapakadaag sa kaposan (37:139-182).

Giankai a Sūrah sa datar o kiaaloy niyan sa onaan na initoron sa Makkah, aya kadakl a ayat iyan na 182, tomioron ko oriyan o Sūrah al An’ām.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

037:1

Hassanor Alapa : Ibt ko zasaap sa kazaap (gioto so sagorompong a giizaap sa simba ko Allāh)

Muhsin Khan : By those (angels) ranged in ranks (or rows).

Sahih International : By those [angels] lined up in rows

Pickthall : By those who set the ranks in battle order

Yusuf Ali : By those who range themselves in ranks,

Shakir : I swear by those who draw themselves out in ranks

Dr. Ghali : And by those ranged in ranks ranging,

Tafsir Jalalayn : By those who are ranged in ranks — [by] the angels who range their souls in worship or their wings in the air awaiting their orders;

Tagalog : Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng mga anghel sa kanilang pagsamba nang pantay-pantay na hanay

037:2

Hassanor Alapa : Go so pphrarasng sa samporna a karasng

Muhsin Khan : By those (angels) who drive the clouds in a good way.

Sahih International : And those who drive [the clouds]

Pickthall : And those who drive away (the wicked) with reproof

Yusuf Ali : And so are strong in repelling (evil),

Shakir : Then those who drive away with reproof,

Dr. Ghali : Then by the scarers scaring, (This is sometimes meat that the Angles perform such acts)

Tafsir Jalalayn : and the drivers who drive [away], the angels who drive the clouds;

Tagalog : At sa mga anghel na nagtutulak ng mga ulap sa kagustuhan ng Allâh

037:3

Hassanor Alapa : Go so pmbatiya sa manga pananadm (ko Allāh) 1274

Muhsin Khan : By those (angels) who bring the Book and the Quran from Allah to mankind [Tafsir Ibn Kathir].

Sahih International : And those who recite the message,

Pickthall : And those who read (the Word) for a reminder,

Yusuf Ali : And thus proclaim the Message (of Allah)!

Shakir : Then those who recite, being mindful,

Dr. Ghali : Then by the reciters of a Remembrance,

Tafsir Jalalayn : and those who recite, that is to say, the readers of the Qur’ān, they recite it, by way remembrance (dhikran is a verbal noun referring to [the action of] al-tāliyāt, ‘those who recite’).

Tagalog : At sa mga anghel na binibigkas nila ang mga papuri sa Allâh at ang Kanyang Salita.

037:4

Hassanor Alapa : Ka mataan a so Tuhan iyo na Isaisa

Muhsin Khan : Verily your Ilah (God) is indeed One (i.e. Allah);

Sahih International : Indeed, your God is One,

Pickthall : Lo! thy Lord is surely One;

Yusuf Ali : Verily, verily, your Allah is one!-

Shakir : Most surely your Allah is One:

Dr. Ghali : Surely your God is indeed One,

Tafsir Jalalayn : Indeed your God, O people of Mecca, is certainly One,

Tagalog : Katiyakan, ang inyong ‘Ilâh’ o Diyos na sinasamba, O kayong mga tao, ay nag-iisang ‘Ilâh’ lamang na walang katambal, na kung kaya, maging taos-puso ang inyong pagsamba sa Kanya at pagsunod. Sumusumpa ang Allâh sa sinuman na Kanyang nais sa Kanyang nilikha, subali’t ang Kanyang mga nilikha ay hindi maaaring sumumpa sa iba bukod Kanya sapagka’t ang panunumpa sa iba bukod sa Allâh ay isang ‘Shirk.’

037:5

Hassanor Alapa : Kadnan o manga langit ago so lopa ago so nganin ko pagltan iran, ago Kadnan o sbangan

Muhsin Khan : Lord of the heavens and of the earth, and all that is between them, and Lord of every point of the sun's risings. (None has the right to be worshipped but Allah).

Sahih International : Lord of the heavens and the earth and that between them and Lord of the sunrises.

Pickthall : Lord of the heavens and of the earth and all that is between them, and Lord of the sun's risings.

Yusuf Ali : Lord of the heavens and of the earth and all between them, and Lord of every point at the rising of the sun!

Shakir : The Lord of the heavens and the earth and what is between them, and Lord of the easts.

Dr. Ghali : The Lord of the heavens and the earth, and whatever is between them both and The Lord of the easts.

Tafsir Jalalayn : Lord of the heavens and the earth and all that is between them, and Lord of the sun’s risings, that is, as well as the sun’s settings — each day it [the sun] has a rising and a setting.

Tagalog : Siya ay ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan at ang anuman na nasa pagitan nitong dalawa, at Siya ay ‘Rabb’ na Tagapangasiwa sa araw sa pagsikat nito at paglubog nito (o sa mga sinisikatan nito at mga nilulubugan nito).

037:6

Hassanor Alapa : Mataan a pipharasan Ami so langit a tampar ko doniya sa parahiasan a manga bitoon

Muhsin Khan : Verily! We have adorned the near heaven with the stars (for beauty).

Sahih International : Indeed, We have adorned the nearest heaven with an adornment of stars

Pickthall : Lo! We have adorned the lowest heaven with an ornament, the planets;

Yusuf Ali : We have indeed decked the lower heaven with beauty (in) the stars,-

Shakir : Surely We have adorned the nearest heaven with an adornment, the stars,

Dr. Ghali : Surely We have adorned the lowest heaven with an adornment, the planets,

Tafsir Jalalayn : We have indeed adorned the lowest heaven with an adornment, the stars, that is to say, [adorned] with their light or with them [the stars] (the genitive annexation [bi-zīnati’l-kawākib] is for explication; similarly [explicative] is the reading of bi-zīnatin, ‘with an adornment’, with nunation, [the adornment] explained as being ‘the stars’);

Tagalog : Katiyakan, pinalamutian Namin ang mababang kalangitan ng palamuti na mga bituin.

037:7

Hassanor Alapa : Ago siap phoon sa langowan a shaytan a pphangalandada 1275

Muhsin Khan : And to guard against every rebellious devil.

Sahih International : And as protection against every rebellious devil

Pickthall : With security from every froward devil.

Yusuf Ali : (For beauty) and for guard against all obstinate rebellious evil spirits,

Shakir : And (there is) a safeguard against every rebellious Shaitan.

Dr. Ghali : And (as) a preservation against every insurgent Shatan. (Ever – vicious (one), i.e., devil).

Tafsir Jalalayn : and to guard (wa-hifzan is in the accusative because of an implied verb) that is to say, ‘We have guarded it with meteors’, from every (min kulli is semantically connected to the implied verb) any rebellious devil, who is a transgressor, in rebellion against obedience.

Tagalog : At pinangalagaan Namin ang kalangitan sa pamamagitan ng mga bituin mula sa mga naghimagsik na mga ‘Shaytân’ na isinumpa.

037:8

Hassanor Alapa : Sa di siran makapamakin’g ko manga malāikat (sa langit) ago khasogat siran a lbad a apoy ko langowan a katampar 1276

Muhsin Khan : They cannot listen to the higher group (angels) for they are pelted from every side.

Sahih International : [So] they may not listen to the exalted assembly [of angels] and are pelted from every side,

Pickthall : They cannot listen to the Highest Chiefs for they are pelted from every side,

Yusuf Ali : (So) they should not strain their ears in the direction of the Exalted Assembly but be cast away from every side,

Shakir : They cannot listen to the exalted assembly and they are thrown at from every side,

Dr. Ghali : They do not overhear the most Exalted Chiefs, (i.e., angels) and they are pelted (with hurled meteors) from every side,

Tafsir Jalalayn : They, namely, the devils (lā yasma‘ūna, this is [the beginning of] a new sentence) cannot listen in — this ‘listening’ of theirs represents that faculty with which they memorise [what they hear] — on the High Council, the angels in the heavens (the [normally transitive verb] al-samā‘ is complemented with the preposition ilā, ‘to’ [here ‘in on’] because it includes the additional sense of ‘paying attention’ [while listening]; a variant reading has yassamma‘una, which is actually yatasamma‘ūna, the tā’ have been assimilated with the sīn), for they, the devils, are pelted, with flames, from every side, from the remotest regions of the heavens,

Tagalog : Hindi makakayanan ng mga ‘Shaytân’ na makarating sa mga grupo ng mga matataas na nilikha, na ito ay mga kalangitan at ang sinuman na naroroon na mga anghel, upang makinig sa kanila sa anuman na kanilang sinasabi na ipinapahayag ng Allâh mula sa Kanyang batas at pagtatakda, at sila (mga Shaytân) ay binabato sa pamamagitan ng mga bulalakaw sa lahat ng dako;

037:9

Hassanor Alapa : Sa dndg kiran ago adn a bagian iran a siksa a tatap.

Muhsin Khan : Outcast, and theirs is a constant (or painful) torment.

Sahih International : Repelled; and for them is a constant punishment,

Pickthall : Outcast, and theirs is a perpetual torment;

Yusuf Ali : Repulsed, for they are under a perpetual penalty,

Shakir : Being driven off, and for them is a perpetual chastisement,

Dr. Ghali : Rejected, and they will have a lasting torment,

Tafsir Jalalayn : to repel [them] (duhūran is a verbal noun from daharahu, meaning, ‘he repelled him, driving him away’; it is an object denoting reason) and theirs, in the Hereafter, is an everlasting chastisement;

Tagalog : Upang sila ay itaboy at ilayo sa anumang pakikinig, at para sa kanila sa Kabilang-Buhay ang masidhing kaparusahan.

037:10

Hassanor Alapa : Inonta bo so sominggawt sa madilapt (ko katharo) na totodn skaniyan a kadg a masindaw

Muhsin Khan : Except such as snatch away something by stealing and they are pursued by a flaming fire of piercing brightness.

Sahih International : Except one who snatches [some words] by theft, but they are pursued by a burning flame, piercing [in brightness].

Pickthall : Save him who snatcheth a fragment, and there pursueth him a piercing flame.

Yusuf Ali : Except such as snatch away something by stealth, and they are pursued by a flaming fire, of piercing brightness.

Shakir : Except him who snatches off but once, then there follows him a brightly shining flame.

Dr. Ghali : Except him who snatches a snatching (away); then a piercing flaming (meteor) follows him up.

Tafsir Jalalayn : except him who snatches a fragment (al-khatfa is the verbal noun, that is to say, ‘[that] one time’; the exceptive clause refers to the subject [of the verb] yasma‘ūna, in other words, ‘the only devil that is able to listen is the one that hears a word from the angels and snatches it away quickly’) and who is then pursued by a piercing flame (shihāb is a meteor) that pierces him, or burns him or robs him of his senses.

Tagalog : Maliban sa sinumang nagnanakaw ng pakikinig mula sa mga ‘Shaytân, na ito ay salita na mabilisan ang pagkarinig nila rito mula sa kalangitan, at ipararating noong nakarinig sa sinumang nasa ibaba niya, at ipararating naman noong nasa ibaba niya sa kasunod na nasa ibaba niya, hanggang sa ito ay pumapasa sa kababa-babaan, at maaaring tumama sa kanya ang bulalakaw na nagliliyab bago niya ito maiparating sa iba at siya ay masunog, at maaari rin namang ito ay maiparating niya dahil sa ito ay itinakda ng Allâh bago tumama sa kanya ang bulalakaw, at ito ay dadalhin niya sa iba hanggang sa makarating sa mga manghuhula, at hahaluan na nila ito ng isang daang kasinungalingan.

037:11

Hassanor Alapa : Sa izai nka siran o ba siran i mabasng a kiaadna on a di so inadn Ami a mataan a inadn ami siran a phoon sa lipaw a mapilit

Muhsin Khan : Then ask them (i.e. these polytheists, O Muhammad SAW): "Are they stronger as creation, or those (others like the heavens and the earth and the mountains, etc.) whom We have created?" Verily, We created them of a sticky clay.

Sahih International : Then inquire of them, [O Muhammad], "Are they a stronger [or more difficult] creation or those [others] We have created?" Indeed, We created men from sticky clay.

Pickthall : Then ask them (O Muhammad): Are they stronger as a creation, or those (others) whom we have created? Lo! We created them of plastic clay.

Yusuf Ali : Just ask their opinion: are they the more difficult to create, or the (other) beings We have created? Them have We created out of a sticky clay!

Shakir : Then ask them whether they are stronger in creation or those (others) whom We have created. Surely We created them of firm clay.

Dr. Ghali : So ask them for a pronouncement: "Are they more valiant as a creation or the ones We created? Surely We created them of clinging clay."

Tafsir Jalalayn : So ask them, in other words, inquire of the people of Mecca for affirmation or by way of rebuke: Are they stronger as a creation, or those [others] whom We created?, of angels, heavens, the two earths and all that is in them (the use of man, ‘those whom’ [in man khalaqnā] indicates that the reference is predominantly to [other] rational creatures). Indeed We created them, that is, their origin, Adam, from a viscous clay, that sticks to the hand. The [intended] meaning is that their physical make-up is fragile so let them not behave arrogantly by rejecting the Prophet and the Qur’ān, a fact which will result in their — easily accomplished — destruction.

Tagalog : Na kung kaya, tanungin mo, O Muhammad, ang hindi naniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli, kung mas mahirap ba silang likhain o ang mga ibang nilikhang ito? Dahil katotohanang nilikha Namin ang kanilang ama nila na si Âdam (as) mula sa madikit (malagkit) na alabok na pinagsama-sama.

037:12

Hassanor Alapa : Ogaid na miammsa ka ago gii siran magizawizaw

Muhsin Khan : Nay, you (O Muhammad SAW) wondered (at their insolence) while they mock (at you and at the Quran).

Sahih International : But you wonder, while they mock,

Pickthall : Nay, but thou dost marvel when they mock

Yusuf Ali : Truly dost thou marvel, while they ridicule,

Shakir : Nay! you wonder while they mock,

Dr. Ghali : No indeed, you wonder, and they scoff,

Tafsir Jalalayn : Nay, but (bal is for effecting a transition from one object to another, which in this case is to inform of his state and theirs) you marvel, (‘ajibta) addressing the Prophet (s), that is, [you marvel] that they deny you, while they engage in ridicule, at your marvelling,

Tagalog : Subali’t mamangha ka, O Muhammad, sa kanilang pagpapasinungaling at pagtanggi sa Pagkabuhay na Mag-uli, at mas nakamamangha pa kaysa sa kanilang pagtanggi ang kanilang pag-aalipusta sa iyo at panlalait sa mga sinasabi mo.

037:13

Hassanor Alapa : Go igira piakapananadm siran na di siran phana-nadm

Muhsin Khan : And when they are reminded, they pay no attention.

Sahih International : And when they are reminded, they remember not.

Pickthall : And heed not when they are reminded,

Yusuf Ali : And, when they are admonished, pay no heed,-

Shakir : And when they are reminded, they mind not,

Dr. Ghali : And when they are reminded, they do not remember.

Tafsir Jalalayn : and [even] when they are reminded, [when] they are admonished with the Qur’ān, they are not mindful, they do not heed the admonition,

Tagalog : At kapag pinaaalalahan sila hinggil sa anuman na kanilang nakaligtaan ay hindi pinahahalagahan ang pagpapaalaala at hindi nila pinag-aaralan.

037:14

Hassanor Alapa : Go igira miakailay siran sa tanda na gii ran pagizawi-zawn

Muhsin Khan : And when they see an Ayah (a sign, a proof, or an evidence) from Allah, they mock at it.

Sahih International : And when they see a sign, they ridicule

Pickthall : And seek to scoff when they behold a portent.

Yusuf Ali : And, when they see a Sign, turn it to mockery,

Shakir : And when they see a sign they incite one another to scoff,

Dr. Ghali : And when they see a sign, they turn it to scoffing.

Tafsir Jalalayn : and when they see a sign, such as the splitting of the moon [cf. Q. 54:1], they make it an object of ridicule, they deride it.

Tagalog : At kapag nakakita sila ng katibayan mula sa Allâh na nagpapatunay ng iyong pagiging Propeta ay minamaliit at pinagtatakhan nila.

037:15

Hassanor Alapa : Sa pitharo iran a da ini a rowar sa salamankiro a mapayag 1277

Muhsin Khan : And they say: "This is nothing but evident magic!

Sahih International : And say, "This is not but obvious magic.

Pickthall : And they say: Lo! this is mere magic;

Yusuf Ali : And say, "This is nothing but evident sorcery!

Shakir : And they say: This is nothing but clear magic:

Dr. Ghali : And they have said, "Decidedly this is nothing except an evident sorcery.

Tafsir Jalalayn : And they say, regarding it: ‘This is nothing but manifest sorcery — and they say in denial of the Resurrection —

Tagalog : At kanilang sasabihin: Ang anuman na dala-dala mo ay walang iba kundi salamangka na malinaw sa pagiging salamangka nito!

037:16

Hassanor Alapa : Ba amay ka matay tano a maadn tano a bayank ago manga tolan na ba tano pagoyaga

Muhsin Khan : "When we are dead and have become dust and bones, shall we (then) verily be resurrected?

Sahih International : When we have died and become dust and bones, are we indeed to be resurrected?

Pickthall : When we are dead and have become dust and bones, shall we then, forsooth, be raised (again)?

Yusuf Ali : "What! when we die, and become dust and bones, shall we (then) be raised up (again)

Shakir : What! when we are dead and have become dust and bones, shall we then certainly be raised,

Dr. Ghali : When we die and are dust and bones, will we surely be made to rise again indeed?

Tafsir Jalalayn : When we are dead and have become dust and bones, shall we indeed be resurrected? (In both places [sc. a-idhā and a-innā] either pronounce both hamzas, or read without pronouncing the second one and inserting an alif between them, in both cases).

Tagalog : Kapag kami ba ay patay na at naging alikabok na at ang aming mga buto ay nagkandadurug-durog na ay palalabasin pa ba kami mula sa aming mga libingan na mga buhay?

037:17

Hassanor Alapa : Ago so pn so manga apo tano a miangaoona

Muhsin Khan : "And also our fathers of old?"

Sahih International : And our forefathers [as well]?"

Pickthall : And our forefathers?

Yusuf Ali : "And also our fathers of old?"

Shakir : Or our fathers of yore?

Dr. Ghali : And our earliest fathers?"

Tafsir Jalalayn : And our forefathers too?’ (read aw ābā’unā indicating a supplement; or read a-wa-ābā’unā as an interrogative, effecting the supplement with the wāw; so that what is being supplemented is either the inna together with its subject [sc. a-inna la-mab‘ūthūna], or the subject [of the verb] la-mab‘ūthūna, in which case the interrogative hamza is a separator).

Tagalog : At ganoon din ang aming mga ninuno, bubuhayin pa ba rin sila na mag-uli gayong matagal na silang wala?

037:18

Hassanor Alapa : Na tharo anka (hay Mohammad) a oway, a skano na makadadapanas

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "Yes, and you shall then be humiliated."

Sahih International : Say, "Yes, and you will be [rendered] contemptible."

Pickthall : Say (O Muhammad): Ye, in truth; and ye will be brought low.

Yusuf Ali : Say thou: "Yea, and ye shall then be humiliated (on account of your evil)."

Shakir : Say: Aye! and you shall be abject.

Dr. Ghali : Say, "Yes, and you will be (utterly) abject."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Yes, you will be resurrected, and you will be utterly humiliated!’

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Oo, bubuhayin kayo na mag-uli at kayo ay mga hamak at mga walang halaga.

037:19

Hassanor Alapa : Mataan a skaniyan na sowara a satiman na mitkaw siran a giimangilaylay

Muhsin Khan : It will be a single Zajrah [shout (i.e. the second blowing of the Trumpet)], and behold, they will be staring!

Sahih International : It will be only one shout, and at once they will be observing.

Pickthall : There is but one Shout, and lo! they behold,

Yusuf Ali : Then it will be a single (compelling) cry; and behold, they will begin to see!

Shakir : So it shall only be a single cry, when lo! they shall see.

Dr. Ghali : So, surely it is only one scaring, then only then, they are looking on.

Tafsir Jalalayn : For it will be only (innamā hiya, this [hiya] is a demonstrative pronoun explained by [the following, zajratun) a single cry and, lo! they, all creatures, will be, alive, watching, [to see] what will be done with them.

Tagalog : Sa pamamagitan lamang ng isang (nakabibinging) ingay ng pag-ihip sa trumpeta, at pagmasdan, sila ay nakatayo mula sa kanilang mga libingan na titig na titig sa kagimbal-gimbal na pangyayari sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

037:20

Hassanor Alapa : Na matharo iran a doandoan tano dn giai so gawii a kapamalas

Muhsin Khan : They will say: "Woe to us! This is the Day of Recompense!"

Sahih International : They will say, "O woe to us! This is the Day of Recompense."

Pickthall : And say: Ah, woe for us! This is the Day of Judgment.

Yusuf Ali : They will say, "Ah! Woe to us! This is the Day of Judgment!"

Shakir : And they shall say: O woe to us! this is the day of requital.

Dr. Ghali : And they say, "oh woe to us! This is the Day of Doom." (Or: Judgment; Religion)

Tafsir Jalalayn : And they, the disbelievers, will say, ‘O (yā is for calling attention) woe to us!’, [O] our destruction [is here] (waylanā is a verbal noun without any [regular] verbal conjugation). And the angels will say to them: ‘This is the Day of Retribution’, the Day of Reckoning and Requital.

Tagalog : At kanilang sasabihin: Kapighatian sa amin! Ito na ba ang Araw ng Paghuhukom at Pagbabayad!

037:21

Hassanor Alapa : Giai so gawii a kagintas a so miaadn kano ron a gii niyo pakambokhagn

Muhsin Khan : (It will be said): "This is the Day of Judgement which you used to deny."

Sahih International : [They will be told], "This is the Day of Judgement which you used to deny."

Pickthall : This is the Day of Separation, which ye used to deny.

Yusuf Ali : (A voice will say,) "This is the Day of Sorting Out, whose truth ye (once) denied!"

Shakir : This is the day of the judgment which you called a lie.

Dr. Ghali : This is the Day of Verdict, which you used to cry lies to.

Tafsir Jalalayn : ‘This is the Day of Judgement, between [all] creatures, that you used to deny!’

Tagalog : Sasabihin sa kanila: Ito ang Araw ng Pagpapasiya sa pagitan ng nilikha na makatarungang pagpapasiya na hindi ninyo pinaniwalaan sa daigdig at kinagawian ninyo na tanggihan.

037:22

Hassanor Alapa : Timoa niyo so siran oto a manga pananakoto ago so manga datar iran ago so 1278 nganin a pzimbaan iran.

Muhsin Khan : (It will be said to the angels): "Assemble those who did wrong, together with their companions (from the devils) and what they used to worship.

Sahih International : [The angels will be ordered], "Gather those who committed wrong, their kinds, and what they used to worship

Pickthall : (And it is said unto the angels): Assemble those who did wrong, together with their wives and what they used to worship

Yusuf Ali : "Bring ye up", it shall be said, "The wrong-doers and their wives, and the things they worshipped-

Shakir : Gather together those who were unjust and their associates, and what they used to worship

Dr. Ghali : Muster the ones who did injustice, and their spouses, and whatever they were worshiping.

Tafsir Jalalayn : It is then said to the angels: ‘Gather those who did wrong, to their own souls through idolatry, together with their mates, their associates from among the devils, and what they used to worship,

Tagalog : Tipunin ninyo ang mga hindi naniwala sa Allâh at ang kanilang mga kasamahan, gayundin ang kanilang mga sinasamba .

037:23

Hassanor Alapa : A salakaw ko Allāh na dologn iyo siran ko lalan ko Naraka a Jahīm

Muhsin Khan : "Instead of Allah, and lead them on to the way of flaming Fire (Hell);

Sahih International : Other than Allah , and guide them to the path of Hellfire

Pickthall : Instead of Allah, and lead them to the path to hell;

Yusuf Ali : "Besides Allah, and lead them to the Way to the (Fierce) Fire!

Shakir : Besides Allah, then lead them to the way to hell.

Dr. Ghali : Apart from Allah, and so guide them to the path of Hell-Fire.

Tafsir Jalalayn : besides God, in other words, other than Him, in the way of graven images, and lead them, direct them and drive them, to the path of Hell, the way to the Fire.

Tagalog : Bukod sa Allâh, at kaladkarin ninyo sila nang matinding pagkakaladkad tungo sa Impiyernong-Apoy.

037:24

Hassanor Alapa : (matharo) a pakatarga niyo siran ka mataan a zomariaan siran

Muhsin Khan : "But stop them, verily they are to be questioned.

Sahih International : And stop them; indeed, they are to be questioned."

Pickthall : And stop them, for they must be questioned.

Yusuf Ali : "But stop them, for they must be asked:

Shakir : And stop them, for they shall be questioned:

Dr. Ghali : And bid them stand; surely they are to be questioned,

Tafsir Jalalayn : But [first] stop them, detain them on the path, for they must be questioned, about all their sayings and deeds, and it will be said to them in rebuke:

Tagalog : At patigilin ninyo sila bago sila makarating sa Impiyerno; dahil sila ay papananagutin sa anuman na kanilang nagawa at mga sinabi noong sila ay nasa daigdig pa at tatanungin sila na may paghamak na pagtatanong.

037:25

Hassanor Alapa : Ino kano a di kano makapthatabanga (phakasanka)

Muhsin Khan : "What is the matter with you? Why do you not help one another (as you used to do in the world)?"

Sahih International : [They will be asked], "What is [wrong] with you? Why do you not help each other?"

Pickthall : What aileth you that ye help not one another?

Yusuf Ali : "'What is the matter with you that ye help not each other?'"

Shakir : What is the matter with you that you do not help each other?

Dr. Ghali : How is it that you do not vindicate one another?

Tafsir Jalalayn : “What is wrong with you that you do not help one another?”, as was the case with you in this world. And it will be said to them:

Tagalog : At sasabihin sa kanila bilang pag-aalipusta: Bakit hindi kayo nagtutulungan sa isa’t isa?

037:26

Hassanor Alapa : Ogaid na siran imanto a alongan na makathatapapay siran

Muhsin Khan : Nay, but that Day they shall surrender,

Sahih International : But they, that Day, are in surrender.

Pickthall : Nay, but this day they make full submission.

Yusuf Ali : Nay, but that day they shall submit (to Judgment);

Shakir : Nay! on that day they shall be submissive.

Dr. Ghali : No indeed; (but) they are today submitting themselves.

Tafsir Jalalayn : Nay, but today they offer complete submission, [they are] compliant, abased.

Tagalog : Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan! Kundi sa Araw na yaon ay susuko sila sa kagustuhan ng Allâh at hindi nila sasalungatin ang Allâh at hindi sila lilihis, at wala silang maitutulong na anuman sa kanilang mga sarili.

037:27

Hassanor Alapa : Na siangoran o sabaad kiran so sabagi sa gii siran mamagizai

Muhsin Khan : And they will turn to one another and question one another.

Sahih International : And they will approach one another blaming each other.

Pickthall : And some of them draw near unto others, mutually questioning.

Yusuf Ali : And they will turn to one another, and question one another.

Shakir : And some of them shall advance towards others, questioning each other.

Dr. Ghali : And some of them come forward to others, (Literally: some (others) asking one another (questions).

Tafsir Jalalayn : And some of them will turn to others, questioning each other, blaming one another and disputing.

Tagalog : At maghaharap sa isa’t isa ang mga walang pananampalataya at magsisisihan at magtatatalu-talo.

037:28

Hassanor Alapa : Sa pitharo iran a skano na miaadn kano a pkhaoma kami niyo sa katampar sa kawanan 1279

Muhsin Khan : They will say: "It was you who used to come to us from the right side [i.e. from the right side of one of us and beautify for us every evil, order us for polytheism, and stop us from the truth i.e. Islamic Monotheism and from every good deed]."

Sahih International : They will say, "Indeed, you used to come at us from the right."

Pickthall : They say: Lo! ye used to come unto us, imposing, (swearing that ye spoke the truth).

Yusuf Ali : They will say: "It was ye who used to come to us from the right hand (of power and authority)!"

Shakir : They shall say: Surely you used to come to us from the right side.

Dr. Ghali : They (The seduced) say, "Surely you used to come up to us from the right hand." (i.e. with the Truth).

Tafsir Jalalayn : They, that is, the followers among them, will say, to those whom they followed: ‘Indeed you used to approach us from the right’, in other words, from that aspect in which we used to trust you, for you used to swear that you followed the truth, and so we believed you and we followed you — in other words, ‘Indeed, you have led us astray!’

Tagalog : Sasabihin ng mga sumunod sa kanilang mga sinunod: Katiyakan, kinaugalian ninyo na kayo ay dumarating sa amin na nagpapanggap na kunwa’y ang dala-dala ay katotohanan at pinababalewala ninyo sa amin ang Batas at nilalayo ninyo kami mula rito at pinagaganda ninyo sa amin ang bawa’t kasamaan at pagkaligaw.

037:29

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a ogaid na da kano maadn a miamaratiaya

Muhsin Khan : They will reply: "Nay, you yourselves were not believers.

Sahih International : The oppressors will say, "Rather, you [yourselves] were not believers,

Pickthall : They answer: Nay, but ye (yourselves) were not believers.

Yusuf Ali : They will reply: "Nay, ye yourselves had no Faith!

Shakir : They shall say: Nay, you (yourselves) were not believers;

Dr. Ghali : They say, "No indeed, but you were not believers.

Tafsir Jalalayn : They, the ones who were followed, say, to them [the followers]: ‘On the contrary! You were [simply] not believers, for it would only be true that we led you astray if you had actually been believers [in the first place] and then rejected faith and followed us.

Tagalog : Tumugon ang sinunod sa mga sumunod sa kanila: Katiyakan, hindi ang inyong inaangkin ang katotohanan, kundi ang inyong mga puso ang tumanggi sa paniniwala at tumanggap ng di-paniniwala at paglabag.

037:30

Hassanor Alapa : Na da a rk ami a patoray rkano a pd sa bagr ogaid na miaadn kano a pagtaw a lomiawan ko kandosa

Muhsin Khan : "And we had no authority over you. Nay! But you were transgressing people (disobedient, polytheists, and disbelievers).

Sahih International : And we had over you no authority, but you were a transgressing people.

Pickthall : We had no power over you, but ye were wayward folk.

Yusuf Ali : "Nor had we any authority over you. Nay, it was ye who were a people in obstinate rebellion!

Shakir : And we had no authority over you, but you were an inordinate people;

Dr. Ghali : And in no way did we have any all- binding authority over you; no indeed, (but) you were an inordinate people."

Tafsir Jalalayn : And we did not have any warrant, any sway or power, over you, to compel you to follow us. Nay, but you [yourselves] were a rebellious folk, astray, like us.

Tagalog : At wala kaming katibayan para sa inyo o di kaya ay lakas upang pigilan kayo mula sa paniniwala, kundi kayo ay mga tao na lumampas sa hangganang itinakda ng Allâh

037:31

Hassanor Alapa : Na miapatot rkami so katharo o Kadnan ami sa khataaman ami dn (so siksa)

Muhsin Khan : "So now the Word of our Lord has been justified against us, that we shall certainly (have to) taste (the torment).

Sahih International : So the word of our Lord has come into effect upon us; indeed, we will taste [punishment].

Pickthall : Now the Word of our Lord hath been fulfilled concerning us. Lo! we are about to taste (the doom).

Yusuf Ali : "So now has been proved true, against us, the word of our Lord that we shall indeed (have to) taste (the punishment of our sins).

Shakir : So the sentence of our Lord has come to pass against us: (now) we shall surely taste;

Dr. Ghali : "So, our Lord's Word (Literally: Saying) has come true against us; surely we are indeed tasting (it).

Tafsir Jalalayn : So our Lord’s Words, of chastisement — namely, His Words: ‘Verily I shall fill Hell with jinn and mankind together’ [Q. 11:119] — have become due against us, both. Indeed we shall, both, taste, the chastisement with these Words — which prompts them to say:

Tagalog : Na kung kaya, naging makatarungan sa atin ang mga babala ng ating ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at tayo sa katotohanan ay matitikman ang kaparusahan, kami at kayo, dahil sa ating nagawang kasalanan at paglabag noong tayo ay nasa daigdig pa.

037:32

Hassanor Alapa : Sa diadag ami skano ka miaadn kami a madadadag

Muhsin Khan : "So we led you astray because we were ourselves astray."

Sahih International : And we led you to deviation; indeed, we were deviators."

Pickthall : Thus we misled you. Lo! we were (ourselves) astray.

Yusuf Ali : "We led you astray: for truly we were ourselves astray."

Shakir : So we led you astray, for we ourselves were erring.

Dr. Ghali : So we have misguided you; surely we were (ourselves) misguided."

Tafsir Jalalayn : So we led you astray — the reason for which is given by their saying — indeed we [ourselves] were astray’.

Tagalog : At iniligaw namin kayo mula sa Daan ng Allâh at paniniwala sa Kanya, at kami sa katotohanan ay ligaw na bago pa man, na kung kaya, napahamak kami dahil sa aming di-paniniwala at hinamak namin kayo sa pamamagitan ng pagsama ninyo sa amin.

037:33

Hassanor Alapa : Na mataan a siran sa alongan oto na sii ko siksa na mamagpda siran on (a playa siran on madadalm).

Muhsin Khan : Then verily, that Day, they will (all) share in the torment.

Sahih International : So indeed they, that Day, will be sharing in the punishment.

Pickthall : Then lo! this day they (both) are sharers in the doom.

Yusuf Ali : Truly, that Day, they will (all) share in the Penalty.

Shakir : So they shall on that day be sharers in the chastisement one with another.

Dr. Ghali : So, upon that Day, surely they are partners in the torment.

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: So they on that day, the Day of Resurrection, will share in the chastisement, for they shared in the error.

Tagalog : Na kung kaya, ang mga sumunod at ang mga sinunod ay magkakasama sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa kaparusahan, na katulad din ng kanilang pagsasama-sama sa daigdig sa paglabag sa Allâh.

037:34

Hassanor Alapa : Mataan a datar oto a pnggolawlaan ami ko manga baradosa

Muhsin Khan : Certainly, that is how We deal with Al-Mujrimun (polytheists, sinners, criminals, the disobedient to Allah, etc.).

Sahih International : Indeed, that is how We deal with the criminals.

Pickthall : Lo! thus deal We with the guilty.

Yusuf Ali : Verily that is how We shall deal with Sinners.

Shakir : Surely thus do We deal with the guilty.

Dr. Ghali : Surely thus We perform against the criminals.

Tafsir Jalalayn : Indeed so, in the same way that We deal with these, We deal with sinners, other than these, in other words, We chastise both of them the followers and those who were followed.

Tagalog : Katiyakan, gayon ang ginagawa Namin sa mga yaong pinili nila ang paglabag sa Allâh sa daigdig kaysa sa pagsunod sa Kanya, na kung kaya, ipalalasap Namin sa kanila ang masidhing kaparusahan.

037:35

Hassanor Alapa : Ka mataan a siran na igira pitharo kiran so: Da dn a tuhan a rowar ko Allāh na thakabor siran

Muhsin Khan : Truly, when it was said to them: La ilaha ill-Allah "(none has the right to be worshipped but Allah)," they puffed themselves up with pride (i.e. denied it).

Sahih International : Indeed they, when it was said to them, "There is no deity but Allah ," were arrogant

Pickthall : For when it was said unto them, There is no Allah save Allah, they were scornful

Yusuf Ali : For they, when they were told that there is no god except Allah, would puff themselves up with Pride,

Shakir : Surely they used to behave proudly when it was said to them: There is no god but Allah;

Dr. Ghali : Surely when it was said to them, "There is no god except Allah, " they were waxing proud.

Tafsir Jalalayn : For truly it was they who, in other words, [it was] these [sinners] who — given the context that follows — when it was said to them, ‘There is no god except God’, used to be scornful,

Tagalog : Katiyakan, sila na mga sumamba ng iba bukod sa Allâh noong sila ay nasa daigdig pa, kapag sinabi sa kanila: Lâ i-lâ-ha il-lal-lâh – walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi ang Allâh, at inaanyayahan sila tungo rito at inuutusan sila na iwasan ang anuman na salungat dito ay nagmamataas sila na tumatanggi mula rito at sa sinuman na nagdala nito.

037:36

Hassanor Alapa : Sa gii ran tharoon a imbagak tano so manga katuhanan tano sa isa a 1280 pababayok a pmbthangn

Muhsin Khan : And (they) said: "Are we going to abandon our aliha (gods) for the sake of a mad poet?

Sahih International : And were saying, "Are we to leave our gods for a mad poet?"

Pickthall : And said: Shall we forsake our gods for a mad poet?

Yusuf Ali : And say: "What! shall we give up our gods for the sake of a Poet possessed?"

Shakir : And to say: What! shall we indeed give up our gods for the sake of a mad poet?

Dr. Ghali : And they said, "Shall we surely be leaving indeed our gods for a mad poet?"

Tafsir Jalalayn : and would say, ‘Are we to abandon our gods for a mad poet?’, that is, for the sake of what Muhammad (s) says? (as regards the hamzas [in a-innā, ‘are we’], the same applies as mentioned above).

Tagalog : At kanilang sinasabi: Tatalikuran ba namin ang pagsamba ng aming diyus-diyosan dahil lamang sa sinasabi ng manunula na ito na wala sa katinuan? Na ang ibig nilang sabihin ay si Muhammad (saw).

037:37

Hassanor Alapa : Ogiad na minioma niyan so Bnar ago biagr iyan so manga sogo’

Muhsin Khan : Nay! he (Muhammad SAW) has come with the truth (i.e. Allah's Religion - Islamic Monotheism and this Quran) and he confirms the Messengers (before him who brought Allah's religion - Islamic Monotheism).

Sahih International : Rather, the Prophet has come with the truth and confirmed the [previous] messengers.

Pickthall : Nay, but he brought the Truth, and he confirmed those sent (before him).

Yusuf Ali : Nay! he has come with the (very) Truth, and he confirms (the Message of) the messengers (before him).

Shakir : Nay: he has come with the truth and verified the messengers.

Dr. Ghali : No indeed, (but) he has come with the Truth and has sincere (faith) in the Emissaries.

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: Nay, but he has brought [them] the truth and confirmed the [earlier] messengers, namely, those who had also brought this [truth], which is that there is no god except God.

Tagalog : Nagsinungaling sila, dahil hindi ang kanilang inaakala ang siyang katotohanan hinggil kay Muhammad (saw), kundi ang dala-dala niya ay ang katotohanan na Banal na Qur’ân at Kaisahan ng Allâh, at pinatotohanan niya ang mga Sugo sa anuman na kanilang mensaheng ipinarating mula sa batas ng Allâh at Kanyang Kaisahan

037:38

Hassanor Alapa : Mataan a skano na khataaman iyo dn so siksa a masakit

Muhsin Khan : Verily, you (pagans of Makkah) are going to taste the painful torment;

Sahih International : Indeed, you [disbelievers] will be tasters of the painful punishment,

Pickthall : Lo! (now) verily ye taste the painful doom -

Yusuf Ali : Ye shall indeed taste of the Grievous Penalty;-

Shakir : Most surely you will taste the painful punishment.

Dr. Ghali : Surely you will indeed be tasting the painful torment;

Tafsir Jalalayn : ‘You shall certainly (there is a shift from the third person address [to the second] here) taste the painful chastisement,

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, kayo, O kayong mga walang pananampalataya dahil sa inyong sinabi at inyong di-paniniwala at pagtanggi ay malalasap ninyo ang masidhing kaparusahan.

037:39

Hassanor Alapa : Go da a imbalas rkano a rowar ko nganin a miaadn kano a gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : And you will be requited nothing except for what you used to do (evil deeds, sins, and Allah's disobedience which you used to do in this world);

Sahih International : And you will not be recompensed except for what you used to do -

Pickthall : Ye are requited naught save what ye did -

Yusuf Ali : But it will be no more than the retribution of (the Evil) that ye have wrought;-

Shakir : And you shall not be rewarded except (for) what you did.

Dr. Ghali : And in no way will you be recompensed, except according to whatever you were doing.

Tafsir Jalalayn : and you will only be requited, the requital for, what you used to do’.

Tagalog : At hindi kayo pagbabayarin sa Kabilang-Buhay kundi ang ano lamang na inyong ginawa rito sa daigdig na mga kasalanan.

037:40

Hassanor Alapa : Inonta bo so manga oripn o Allāh a khipagi-ikhlas siran ko Allāh

Muhsin Khan : Save the chosen slaves of Allah (faithful, obedient, true believers of Islamic Monotheism).

Sahih International : But not the chosen servants of Allah .

Pickthall : Save single-minded slaves of Allah;

Yusuf Ali : But the sincere (and devoted) Servants of Allah,-

Shakir : Save the servants of Allah, the purified ones.

Dr. Ghali : Except for the most faithful bondmen of Allah.

Tafsir Jalalayn : Except for God’s sincere servants, namely, the believers (the exception clause here is a discontinuous one),

Tagalog : Maliban sa mga alipin ng Allâh na taos-puso ang kanilang pagsamba sa Allâh , na kung kaya, binukod-tangi sila ng Allâh sa Kanyang awa; dahil walang pag-aalinlangan, sila ay maliligtas sa masidhing kaparusahan.

037:41

Hassanor Alapa : Siran oto na adn a bagian iran a rizki a katotokawan

Muhsin Khan : For them there will be a known provision (in Paradise).

Sahih International : Those will have a provision determined -

Pickthall : For them there is a known provision,

Yusuf Ali : For them is a Sustenance determined,

Shakir : For them is a known sustenance,

Dr. Ghali : For those there is a known provision-

Tafsir Jalalayn : whose requital is mentioned in His saying: For them there will be, in Paradise, a distinct provision, morning and evening —

Tagalog : Sila na mga maliligtas ay para sa kanila sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) ang kilalang kabuhayan na walang katapusan.

037:42

Hassanor Alapa : A manga onga a sapad ago siran na sasakawn

Muhsin Khan : Fruits; and they shall be honoured,

Sahih International : Fruits; and they will be honored

Pickthall : Fruits. And they will be honoured

Yusuf Ali : Fruits (Delights); and they (shall enjoy) honour and dignity,

Shakir : Fruits, and they shall be highly honored,

Dr. Ghali : Fruits-and they will be honored.

Tafsir Jalalayn : fruits (fawākihu either substitutes for rizqun, or is an explication thereof) here these [fruits] represent what is eaten for delight and not for the sake of preserving one’s health [as in this world], for the inhabitants of Paradise are in no need of preserving it given that their bodies will be created to be everlasting — and they will honoured, with God’s reward, glory be to Him, exalted be He,

Tagalog : Itong kabuhayan na tinutukoy ay mga iba’t ibang uri ng prutas, at sila roon ay pararangalan bilang kagandahang-loob mula sa Allâh,

037:43

Hassanor Alapa : Sii ko manga kasorgaan a limo

Muhsin Khan : In the Gardens of delight (Paradise),

Sahih International : In gardens of pleasure

Pickthall : In the Gardens of delight,

Yusuf Ali : In Gardens of Felicity,

Shakir : In gardens of pleasure,

Dr. Ghali : In the Gardens of Bliss.

Tafsir Jalalayn : in the Gardens of Bliss,

Tagalog : Na para sa kanila ay kasiyahan na walang katapusan sa mga hardin.

037:44

Hassanor Alapa : Ko liawaw o manga kantir na domdrang siran on a khipagaadapa siran 1281

Muhsin Khan : Facing one another on thrones,

Sahih International : On thrones facing one another.

Pickthall : On couches facing one another;

Yusuf Ali : Facing each other on Thrones (of Dignity):

Shakir : On thrones, facing each other.

Dr. Ghali : On settees, facing one another.

Tafsir Jalalayn : [reclining] upon couches, facing one another, so that they do not see the back of one another;

Tagalog : At kabilang sa pagpaparangal sa kanila ng kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ang pag-iistima nila sa isa’t isa na sila ay nakaupo sa mga trono na magkakaharap-harap sa isa’t isa.

037:45

Hassanor Alapa : A adn a iphliot kiran a baso a pd sa panginginomn a romaragiray

Muhsin Khan : Round them will be passed a cup of pure wine;

Sahih International : There will be circulated among them a cup [of wine] from a flowing spring,

Pickthall : A cup from a gushing spring is brought round for them,

Yusuf Ali : Round will be passed to them a Cup from a clear-flowing fountain,

Shakir : A bowl shall be made to go round them from water running out of springs,

Dr. Ghali : A cup from a profuse (spring) is passed round for them-

Tafsir Jalalayn : they are served from all round, each one of them [is so served], with a cup (ka’san, [this denotes] the vessel with the drink in it) from a spring, of wine that flows along the ground like streams of water,

Tagalog : Ipinaiikot sa kanilang mga inuupuan ang mga tasa ng alak mula sa mga umaagos na ilog, na hindi sila nangangamba na ito ay maubos,

037:46

Hassanor Alapa : A mapoti a mapia ko phaginom on

Muhsin Khan : White, delicious to the drinkers,

Sahih International : White and delicious to the drinkers;

Pickthall : White, delicious to the drinkers,

Yusuf Ali : Crystal-white, of a taste delicious to those who drink (thereof),

Shakir : White, delicious to those who drink.

Dr. Ghali : White, delicious to the drinkers-

Tafsir Jalalayn : white, whiter than milk, delicious to the drinkers, in contrast to the wine of this world which is distasteful to drink,

Tagalog : Na ito ay maputi na napakasarap na inumin.

037:47

Hassanor Alapa : A da a ba on binasa a (datar o kapkhabrg ko doniya) ago di siran on khaibg.

Muhsin Khan : Neither they will have Ghoul (any kind of hurt, abdominal pain, headache, a sin, etc.) from that, nor will they suffer intoxication therefrom.

Sahih International : No bad effect is there in it, nor from it will they be intoxicated.

Pickthall : Wherein there is no headache nor are they made mad thereby.

Yusuf Ali : Free from headiness; nor will they suffer intoxication therefrom.

Shakir : There shall be no trouble in it, nor shall they be exhausted therewith.

Dr. Ghali : Wherein there is no insobriety, (Or: havoc, danger) nor are they exhausted (Or: inebriated) thereby.

Tafsir Jalalayn : wherein there is neither madness, nothing to snatch away their minds, nor will they be spent by it (read yunzafūna or yunzifūna, from [1st form] nazafa or [4th form] anzafa, said of one drinking, in other words, they are [not] inebriated [by it], in contrast to the wine of this world),

Tagalog : Na hindi nakasisira sa katawan at kaisipan.

037:48

Hassanor Alapa : Ago adn kiran a manga midadari a mapontok i 1282 kailay a manga roroyo i kapmata

Muhsin Khan : And with them will be chaste females, restraining their glances (desiring none except their husbands), with wide and beautiful eyes.

Sahih International : And with them will be women limiting [their] glances, with large, [beautiful] eyes,

Pickthall : And with them are those of modest gaze, with lovely eyes,

Yusuf Ali : And besides them will be chaste women, restraining their glances, with big eyes (of wonder and beauty).

Shakir : And with them shall be those who restrain the eyes, having beautiful eyes;

Dr. Ghali : And in their presence are wide-eyed (maidens), restraining their glances.

Tafsir Jalalayn : and with them will be maidens of restrained glances, who reserved their glances [exclusively] for their spouses and do not look upon any other — because of the beauty they [the maidens] see in them — with beautiful eyes (‘īn means with large and beautiful eyes),

Tagalog : At nandoroon para sa kanila sa kanilang mga inuupuan ang mga malilinis at mararangal na mga kababaihan na hindi titingin ang mga ito kundi sa kanilang mga asawa lamang na magaganda ang kanilang mga mata,

037:49

Hassanor Alapa : A datar siran o manga orak a manok a linang a mapoti a matotonkop 1283

Muhsin Khan : (Delicate and pure) as if they were (hidden) eggs (well) preserved.

Sahih International : As if they were [delicate] eggs, well-protected.

Pickthall : (Pure) as they were hidden eggs (of the ostrich).

Yusuf Ali : As if they were (delicate) eggs closely guarded.

Shakir : As if they were eggs carefully protected.

Dr. Ghali : As if they were white nestled (jewels).

Tafsir Jalalayn : as if they were, in terms of [the starkness of their white] colour, hidden eggs, of ostriches, sheltered by their feathers from dust, the colour being that whiteness with a hint of pallor, which is the most beautiful of female complexions.

Tagalog : Na para silang mga itlog na pinangalagaan na hindi pa nahawakan ng sinumang kamay.

037:50

Hassanor Alapa : Na siangoran o sabaad kiran so sabagi a gii siran mamagizai

Muhsin Khan : Then they will turn to one another, mutually questioning.

Sahih International : And they will approach one another, inquiring of each other.

Pickthall : And some of them draw near unto others, mutually questioning.

Yusuf Ali : Then they will turn to one another and question one another.

Shakir : Then shall some of them advance to others, questioning each other.

Dr. Ghali : So some of them come forward to others, (Literally: some (others) asking one another (questions).

Tafsir Jalalayn : Some of them, some of the inhabitants of Paradise, will turn to others, questioning each other, regarding what they experienced in the [life of the] world.

Tagalog : Maghaharapan sila sa isa’t isa na magtatanungan hinggil sa naging kalagayan nila noon sa daigdig at ang kanilang kahirapan, at kung ano ang ibinungang biyaya na ibinigay sa kanila sa ‘Al-Jannah’ (Hardin), at ito ang kabuuan ng kapanatagan.

037:51

Hassanor Alapa : Sa adn a mitharo a isa kiran a pitharo iyan a adn a rk akn a bolayoka 1284

Muhsin Khan : A speaker of them will say: "Verily, I had a companion (in the world),

Sahih International : A speaker among them will say, "Indeed, I had a companion [on earth]

Pickthall : A speaker of them saith: Lo! I had a comrade

Yusuf Ali : One of them will start the talk and say: "I had an intimate companion (on the earth),

Shakir : A speaker from among them shall say: Surely I had a comrade of mine,

Dr. Ghali : A speaker of them says, "Surely I used to have a comrade.

Tafsir Jalalayn : One of them will say, ‘Indeed I had a comrade, a companion who used to reject [the idea of] resurrection,

Tagalog : At sasabihin ng tagapagsalita nila na naninirahan sa ‘Al-Jannah’ (Hardin): Katiyakan, mayroon tayong kasamahan (noon) sa daigdig na palagi nating kasa-kasama.

037:52

Hassanor Alapa : A gii niyan tharoon a mataan a ska na pd ko mangingimbnar

Muhsin Khan : Who used to say: "Are you among those who believe (in resurrection after death).

Sahih International : Who would say, 'Are you indeed of those who believe

Pickthall : Who used to say: Art thou in truth of those who put faith (in his words)?

Yusuf Ali : "Who used to say, 'what! art thou amongst those who bear witness to the Truth (of the Message)?

Shakir : Who said: What! are you indeed of those who accept (the truth)?

Dr. Ghali : He (always) said, Are you surely of the ones who indeed count it sincerely (verified)?

Tafsir Jalalayn : who used to say, to me in reproach, “Are you really among those who affirm as truth, the Resurrection [and],

Tagalog : Na kinaugalian niyang sabihin: Paano ka maniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli na ito ay isang bagay na nakapagtataka?

037:53

Hassanor Alapa : Ba amay ka matay tano ago maadn tano a bayank ago manga tolan na ba tano mbalasi

Muhsin Khan : "(That) when we die and become dust and bones, shall we indeed (be raised up) to receive reward or punishment (according to our deeds)?"

Sahih International : That when we have died and become dust and bones, we will indeed be recompensed?'"

Pickthall : Can we, when we are dead and have become mere dust and bones - can we (then) verily be brought to book?

Yusuf Ali : "'When we die and become dust and bones, shall we indeed receive rewards and punishments?'"

Shakir : What! when we are dead and have become dust and bones, shall we then be certainly brought to judgment?

Dr. Ghali : When we die and are dust and bones, will we surely be doomed (Or: judged) indeed?"

Tafsir Jalalayn : [that] when we are dead and have become dust and bones, we shall actually be called to account?” ’, that we shall be requited and reckoned with — he rejects [the truth of] this as well (as regards all three instances of the hamzas [sc. a-innaka, a-idhā, and a-innā] what has been mentioned above [applies]).

Tagalog : Kapag tayo ba ay namatay na at nagkahiwa-hiwalay na ang ating mga katawan at naging alikabok na tayo at naging mga buto na lamang ay bubuhayin pa ba tayong mag-uli, huhukuman at pagbabayarin sa ating mga nagawa?

037:54

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a ba kano prongaw

Muhsin Khan : (The man) said: "Will you look down?"

Sahih International : He will say, "Would you [care to] look?"

Pickthall : He saith: Will ye look?

Yusuf Ali : (A voice) said: "Would ye like to look down?"

Shakir : He shall say: Will you look on?

Dr. Ghali : He says, "Are you (all) viewing (him)?"

Tafsir Jalalayn : He, the one speaking, says, to his brethren [in Paradise], ‘Will you have a look?’, together with me into the Fire, to see his condition — but they will say, ‘No’.

Tagalog : Sinabi ng tagapagsalita sa mananam-palataya na ipinapasok sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) at sa kanyang mga kasamahan: Nakikita ba ninyo ang nangyari sa kasamahan natin (noon sa daigdig)?

037:55

Hassanor Alapa : Na romiongaw na miailay niyan skaniyan ko lmbk o Naraka a Jahīm

Muhsin Khan : So he looked down and saw him in the midst of the Fire.

Sahih International : And he will look and see him in the midst of the Hellfire.

Pickthall : Then looketh he and seeth him in the depth of hell.

Yusuf Ali : He looked down and saw him in the midst of the Fire.

Shakir : Then he looked down and saw him in the midst of hell.

Dr. Ghali : So he views (him), and then sees him in the (deepest) level of the Hell-Fire.

Tafsir Jalalayn : Then he, that speaker, will take a look, through one of the apertures in Paradise, and he will catch sight of him, that is, he will see his comrade, in the centre of Hell, in the middle of the Fire.

Tagalog : Tumingin siya at nakita niya ang kanyang kasamahan na nasa kalagitnaan ng Impiyerno.

037:56

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a ibt ko Allāh ka maito ka bo na mabinasako nka (ko kadadag)

Muhsin Khan : He said: "By Allah! You have nearly ruined me.

Sahih International : He will say, "By Allah , you almost ruined me.

Pickthall : He saith: By Allah, thou verily didst all but cause my ruin,

Yusuf Ali : He said: "By Allah! thou wast little short of bringing me to perdition!

Shakir : He shall say: By Allah! you had almost caused me to perish;

Dr. Ghali : He says, "By Allah, (The Arabic is ta-llahi; which a stronger oath than the more usual wa-llahi) decidedly you were almost about to topple me down indeed.

Tafsir Jalalayn : He will say, to him, acknowledging that he [the latter] deserves his fate: ‘By God! You very nearly destroyed me, you [almost] ruined me through your misguidance (in, this has been softened from the hardened form [inna]).

Tagalog : Sinabi noong mananampalataya sa kanyang kasamahan na hindi naniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli: Walang pag-aalinlangan, muntik mo na akong maipahamak sa pamamagitan ng pagpigil mo sa akin na maniwala, kung sinunod kita.

037:57

Hassanor Alapa : Oda so limo o Kadnan akn na disomala a maadn ako a pd o indarpa ko siksa

Muhsin Khan : "Had it not been for the Grace of my Lord, I would certainly have been among those brought forth (to Hell)."

Sahih International : If not for the favor of my Lord, I would have been of those brought in [to Hell].

Pickthall : And had it not been for the favour of my Lord, I too had been of those haled forth (to doom).

Yusuf Ali : "Had it not been for the Grace of my Lord, I should certainly have been among those brought (there)!

Shakir : And had it not been for the favor of my Lord, I would certainly have been among those brought up.

Dr. Ghali : And had it not been for the favor of my Lord, indeed I would have been among the ones presented forward.

Tafsir Jalalayn : And had it not been for the favour of my Lord, His grace to me in giving me faith, I [too] would have been of those arraigned’, with you, in the Fire. The inhabitants of Paradise will say:

Tagalog : Kung hindi lamang sa kagandahang-loob ng aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha na ginabayan Niya ako tungo sa paniniwala at pinatatag niya ako rito ay mapapabilang ako sa mga dadalhin sa kaparusahan na kasama mo.

037:58

Hassanor Alapa : Na ba tano di phamatay 1285 (ko sorga)

Muhsin Khan : (Allah informs about that true believer that he said): "Are we then not to die (any more)?

Sahih International : Then, are we not to die

Pickthall : Are we then not to die

Yusuf Ali : "Is it (the case) that we shall not die,

Shakir : Is it then that we are not going to die,

Dr. Ghali : Then in no way will we be dead,

Tafsir Jalalayn : Do we then not die [anymore],

Tagalog : Katotohanan ba na tayo ay mananatili at magpapakasaya na hindi na tayo mamatay,

037:59

Hassanor Alapa : Inonta bo so kiapatay tano a paganay (ko doniya) ago kna o ba tano ziksaa.

Muhsin Khan : "Except our first death, and we shall not be punished? (after we have entered Paradise)."

Sahih International : Except for our first death, and we will not be punished?"

Pickthall : Saving our former death, and are we not to be punished?

Yusuf Ali : "Except our first death, and that we shall not be punished?"

Shakir : Except our previous death? And we shall not be chastised?

Dr. Ghali : Except for our first death, and in no way will we be tormented?

Tafsir Jalalayn : aside from our first death, that is, the one [which we suffered] in this world, and are we not to be chastised?’ — this interrogative statement is one made out of [sheer] delight and in order to speak [at length] of the graces of God, exalted be He, in [His] granting of everlasting life and refraining from inflicting any punishment.

Tagalog : Maliban sa unang pagkamatay natin sa daigdig, at hindi na tayo parurusahan pagkatapos nating pumasok sa ‘Al-Jannah’ (Hardin)?

037:60

Hassanor Alapa : Mataan a giai na skaniyan so kapagontong a mala

Muhsin Khan : Truly, this is the supreme success!

Sahih International : Indeed, this is the great attainment.

Pickthall : Lo! this is the supreme triumph.

Yusuf Ali : Verily this is the supreme achievement!

Shakir : Most surely this is the mighty achievement.

Dr. Ghali : Surely this is indeed that which is magnificent triumph;

Tafsir Jalalayn : Truly this, that has mentioned [as being the reward] for the inhabitants of Paradise, is indeed the mighty success.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, ang kasiyahan na natatamasa natin ay ang pinakadakilang tagumpay.

037:61

Hassanor Alapa : Sii ko datar aya na nggalbk so manga pagagalbk

Muhsin Khan : For the like of this let the workers work.

Sahih International : For the like of this let the workers [on earth] work.

Pickthall : For the like of this, then, let the workers work.

Yusuf Ali : For the like of this let all strive, who wish to strive.

Shakir : For the like of this then let the workers work.

Dr. Ghali : For the like of this let the doers do (good deeds)."

Tafsir Jalalayn : For the like of this let [all] the workers work — it is said that this is said to them, or it is what they say [themselves].

Tagalog : Sa katulad nitong ganap na kasiyahan at pagpapanatili magpasawalang-hanggan at dakilang tagumpay ay nagpupunyagi ang mga gumagawa ng kabutihan sa daigdig; upang ito ang kanilang paroroonan sa Kabilang-Buhay

037:62

Hassanor Alapa : Ba gioto i mapia a khabolosan antaa ka ba so kayo a Zaqqūm 1286

Muhsin Khan : Is that (Paradise) better entertainment or the tree of Zaqqum (a horrible tree in Hell)?

Sahih International : Is Paradise a better accommodation or the tree of zaqqum?

Pickthall : Is this better as a welcome, or the tree of Zaqqum?

Yusuf Ali : Is that the better entertainment or the Tree of Zaqqum?

Shakir : Is this better as an entertainment or the tree of Zaqqum?

Dr. Ghali : Is this a more charitable (i.e., better) hospitality, or even the Tree of Az-Zaqqum?

Tafsir Jalalayn : Is that, which is mentioned to them, a better hospitality (nuzul, denotes what is prepared for one who is being received as a guest and so forth) or the Zaqqūm tree, that is prepared for the inhabitants of the Fire — it is the vilest and most bitter tree of the Tihāma region, which God causes to grow in the Fire, as will be stated shortly.

Tagalog : Ang ganito ba na naisalaysay na kaligayahan sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) ang mas mabuti bilang pag-aasikaso sa panauhin at ang pagkakaloob na mula sa Allâh ng mga masaganang biyaya o ang puno ng ‘Zaqqum’ na marumi na isinumpa na pagkain ng mga nasa Impiyerno?

037:63

Hassanor Alapa : Mataan a bialoy Ami skaniyan a tioba ko manga pananakoto

Muhsin Khan : Truly We have made it (as) a trail for the Zalimun (polytheists, disbelievers, wrong-doers, etc.).

Sahih International : Indeed, We have made it a torment for the wrongdoers.

Pickthall : Lo! We have appointed it a torment for wrong-doers.

Yusuf Ali : For We have truly made it (as) a trial for the wrong-doers.

Shakir : Surely We have made it to be a trial to the unjust.

Dr. Ghali : Surely We have made it as a temptation (Or: trial) for the unjust.

Tafsir Jalalayn : We have indeed made it, for that reason [sc. its being a tree in the Fire], a trial for the wrongdoers?, namely, [for] the disbelievers of Mecca, for they said, ‘Fire consumes trees so how can it make them grow forth?’

Tagalog : Katiyakan, ginawa Namin ang ganito bilang pagsubok sa mga masasama na hinamak nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng di-naniwala at paglabag, at sinabi nila bilang matinding pagdidiin sa pagtanggi at pagpapasinungaling sa Qur’ân: Katiyakan, sinasabi ng inyong kasamahan na mayroong puno sa Impiyerno at kinakain ng Apoy ang puno.

037:64

Hassanor Alapa : Mataan a skaniyan na kayo a phagtho ko lmbk o Naraka a Jahīm

Muhsin Khan : Verily, it is a tree that springs out of the bottom of Hell-fire,

Sahih International : Indeed, it is a tree issuing from the bottom of the Hellfire,

Pickthall : Lo! it is a tree that springeth in the heart of hell.

Yusuf Ali : For it is a tree that springs out of the bottom of Hell-Fire:

Shakir : Surely it is a tree that-grows in the bottom of the hell;

Dr. Ghali : Surely it is a tree that comes out (Literally: goes out) in the root of Hell-Fire;

Tafsir Jalalayn : Indeed it is a tree that comes forth from the very source of Hell, in other words, from the depths of Hell, with its branches extending up through all its [different] levels.

Tagalog : Katiyakan, ito ay puno na tumutubo mula sa kaila-ilaliman ng Impiyerno,

037:65

Hassanor Alapa : A so onga niyan na lagid o manga olo o manga shaytān

Muhsin Khan : The shoots of its fruit-stalks are like the heads of Shayatin (devils);

Sahih International : Its emerging fruit as if it was heads of the devils.

Pickthall : Its crop is as it were the heads of devils

Yusuf Ali : The shoots of its fruit-stalks are like the heads of devils:

Shakir : Its produce is as it were the heads of the serpents.

Dr. Ghali : Its spathes are as the heads of Shayatun. (Ever-vicious (ones), i.e., devils)

Tafsir Jalalayn : Its spathes, likened to the spathes of a date-palm, are like the heads of devils, [as] vile-looking snakes.

Tagalog : Napakapangit ang hugis ng bunga nito na parang ulo ng mga ‘Shaytân,’ na kung ganito ang katangian nito ay huwag mo nang itanong pa kung ano ang lasa nito.

037:66

Hassanor Alapa : Na mataan a siran na phakakan siran on na khapnoon so manga tiyan iran

Muhsin Khan : Truly, they will eat thereof and fill their bellies therewith.

Sahih International : And indeed, they will eat from it and fill with it their bellies.

Pickthall : And lo! they verily must eat thereof, and fill (their) bellies therewith.

Yusuf Ali : Truly they will eat thereof and fill their bellies therewith.

Shakir : Then most surely they shall eat of it and fill (their) bellies with it.

Dr. Ghali : Then surely they will indeed be eating of it, and so of it they will be filling their bellies.

Tafsir Jalalayn : And indeed they, the disbelievers, will eat of it, despite its vileness, because of the severity of their hunger, and will fill their bellies from it.

Tagalog : Katiyakan, ang mga walang pananampalataya ay kakain mula sa puno nito at mapupuno ang kanilang mga tiyan.

037:67

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na adn a bagian iran on a panginginomn a masasaog a pd sa mayaw sa taman a mayaw

Muhsin Khan : Then on the top of that they will be given boiling water to drink so that it becomes a mixture (of boiling water and Zaqqum in their bellies).

Sahih International : Then indeed, they will have after it a mixture of scalding water.

Pickthall : And afterward, lo! thereupon they have a drink of boiling water

Yusuf Ali : Then on top of that they will be given a mixture made of boiling water.

Shakir : Then most surely they shall have after it to drink of a mixture prepared in boiling water.

Dr. Ghali : Thereafter on top of it surely they will have indeed an admixture of scalding (water),

Tafsir Jalalayn : Then, lo!, on top of it they will have a brew of boiling water, which they drink and which mixes with what they have eaten and becomes a brew thereof.

Tagalog : At pagkatapos nilang kumain ay iinom sila ng marumi at mainit na pinaghalo ang pagiging marumi at init nito,

037:68

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na aya khandodan iran na so Naraka a Jahīm

Muhsin Khan : Then thereafter, verily, their return is to the flaming fire of Hell.

Sahih International : Then indeed, their return will be to the Hellfire.

Pickthall : And afterward, lo! their return is surely unto hell.

Yusuf Ali : Then shall their return be to the (Blazing) Fire.

Shakir : Then most surely their return shall be to hell.

Dr. Ghali : Thereafter surely their return indeed is to Hell-Fire.

Tafsir Jalalayn : Then indeed their return shall be to Hell-fire — this suggests that they exit from it [only] to drink the boiling water, which is located outside it.

Tagalog : Pagkatapos ay walang pag-aalinlangang ang kanilang patutunguhan ay panibagong masidhing kaparusahang muli sa Impiyernong-Apoy na naglalagablab.

037:69

Hassanor Alapa : Mataan a miaoma iran so manga apo iran a khikadadadag

Muhsin Khan : Verily, they found their fathers on the wrong path;

Sahih International : Indeed they found their fathers astray.

Pickthall : They indeed found their fathers astray,

Yusuf Ali : Truly they found their fathers on the wrong Path;

Shakir : Surely they found their fathers going astray,

Dr. Ghali : Surely they came upon their fathers erring,

Tafsir Jalalayn : Lo! they found their fathers to be astray,

Tagalog : Katiyakan, natagpuan nila ang kanilang mga ninuno na gumawa ng ‘Shirk’ – sumamba ng iba bukod sa Allâh at nasa pagkaligaw,

037:70

Hassanor Alapa : Na siran ko manga rarad iran na gii siran on nggagaan mangongonotan

Muhsin Khan : So they (too) made haste to follow in their footsteps!

Sahih International : So they hastened [to follow] in their footsteps.

Pickthall : But they make haste (to follow) in their footsteps.

Yusuf Ali : So they (too) were rushed down on their footsteps!

Shakir : So in their footsteps they are being hastened on.

Dr. Ghali : So they are made to hurry in their tracks.

Tafsir Jalalayn : and so they are [also now] hurrying in their footsteps: they shall be prodded to follow them and they end up hurrying towards it [Hell-fire].

Tagalog : Na kung kaya, kaagad sila na sumunod sa kanila,

037:71

Hassanor Alapa : Go sabnar a miadadag ko miaonaan iran so kadaklan ko miangaoona

Muhsin Khan : And indeed most of the men of old went astray before them;

Sahih International : And there had already strayed before them most of the former peoples,

Pickthall : And verily most of the men of old went astray before them,

Yusuf Ali : And truly before them, many of the ancients went astray;-

Shakir : And certainly most of the ancients went astray before them,

Dr. Ghali : And indeed before them already erred away most of the earliest (people),

Tafsir Jalalayn : And verily most of the ancients, of past communities, went astray before them,

Tagalog : At katiyakan, naligaw sa katotohanan ang karamihang sambayanan bago ang iyong sambayanan, O Muhammad.

037:72

Hassanor Alapa : Go sabnar a siogoan Ami siran sa pphangangalk

Muhsin Khan : And indeed We sent among them warners (Messengers);

Sahih International : And We had already sent among them warners.

Pickthall : And verily We sent among them warners.

Yusuf Ali : But We sent aforetime, among them, (messengers) to admonish them;-

Shakir : And certainly We sent among them warners.

Dr. Ghali : And indeed We already sent among them warners.

Tafsir Jalalayn : and We certainly had sent among them warners, in the way of messengers to threaten [them].

Tagalog : Katiyakan, nagpadala Kami sa mga sambayanan na yaon ng mga Sugo upang sila ay balaan sa kaparusahan subali’t sila ay hindi naniwala.

037:73

Hassanor Alapa : Na ilay anka o antonaa i kiabolosan o manga taw a lialangan 1287

Muhsin Khan : Then see what was the end of those who were warned (but heeded not).

Sahih International : Then look how was the end of those who were warned -

Pickthall : Then see the nature of the consequence for those warned,

Yusuf Ali : Then see what was the end of those who were admonished (but heeded not),-

Shakir : Then see how was the end of those warned,

Dr. Ghali : So look into how was the end of the warned people,

Tafsir Jalalayn : So behold how was the consequence for them who were warned, namely, the disbelievers: in other words the sequel for them was [that they ended up in] the chastisement;

Tagalog : Pagmasdan mo kung ano ang naging wakas nitong mga sambayanan na binigyan ng babala at tumanggi sa paniniwala. Walang pag-aalinlangang sila ay pinarusahan at naging aral ito sa mga tao.

037:74

Hassanor Alapa : Inonta bo so manga oripn o Allāh a totolabosn siran ko kapangongonotan ko Allāh.

Muhsin Khan : Except the chosen slaves of Allah (faithful, obedient, and true believers of Islamic Monotheism).

Sahih International : But not the chosen servants of Allah .

Pickthall : Save single-minded slaves of Allah.

Yusuf Ali : Except the sincere (and devoted) Servants of Allah.

Shakir : Except the servants of Allah, the purified ones.

Dr. Ghali : Except for the most faithful bondmen of Allah.

Tafsir Jalalayn : [all] except God’s sincere servants, namely, the believers, who are saved from chastisement because they were sincere in their worship (mukhlisīna); or (if one reads mukhlasīna) because God has made them sincerely devoted to such [worship].

Tagalog : Maliban sa mga alipin ng Allâh na taos-puso ang kanilang paniniwala sa Allâh , at binukod-tangi sila ng Allâh sa Kanyang Awa dahil sa kanilang dalisay na layunin.

037:75

Hassanor Alapa : Sabnar a tiawag kami o Nūh na miakapiapia so pphamanmbag ko 1288 (pphananawag gioto so Allāh)

Muhsin Khan : And indeed Nuh (Noah) invoked Us, and We are the Best of those who answer (the request).

Sahih International : And Noah had certainly called Us, and [We are] the best of responders.

Pickthall : And Noah verily prayed unto Us, and gracious was the Hearer of his prayer

Yusuf Ali : (In the days of old), Noah cried to Us, and We are the best to hear prayer.

Shakir : And Nuh did certainly call upon Us, and most excellent answerer of prayer are We.

Dr. Ghali : And indeed, Nuh (Noah) already called out to Us; (i.e., Allah, through the Angels) so how excellent indeed were The Answerers!

Tafsir Jalalayn : And verily Noah called to Us, when he said, ‘My Lord: I have been overcome, so help [me] [Q. 54:10], and how excellent were the Hearers of the prayer, for him, were We: in other words he invoked Us against his people, so We destroyed them by drowning [them].

Tagalog : At katiyakan, nanawagan sa Amin ang Aming Propeta na si Nûh (as); upang tulungan Namin siya laban sa kanyang sambayanan at Kami ang pinakamabuting tagatugon sa kanyang panawagan.

037:76

Hassanor Alapa : Sa siabt Ami skaniyan ago so pamiliya niyan phoon ko malitng a lbi mala 1289

Muhsin Khan : And We rescued him and his family from the great distress (i.e. drowning),

Sahih International : And We saved him and his family from the great affliction.

Pickthall : And We saved him and his household from the great distress,

Yusuf Ali : And We delivered him and his people from the Great Calamity,

Shakir : And We delivered him and his followers from the mighty distress.

Dr. Ghali : And We safely delivered him and his family from the tremendous agony;

Tafsir Jalalayn : And We delivered him and his family from the great distress, which was the drowning,

Tagalog : At iniligtas Namin siya at ang kanyang pamilya at ang mga naniwala sa kanya mula sa pagmamalupit ng mga walang pananampalataya at mula sa pagkalunod sa dakilang delubyo.

037:77

Hassanor Alapa : Na bialoy Ami so moriataw niyan a siran i mialamba

Muhsin Khan : And, his progeny, them We made the survivors (i.e. Shem, Ham and Japheth).

Sahih International : And We made his descendants those remaining [on the earth]

Pickthall : And made his seed the survivors,

Yusuf Ali : And made his progeny to endure (on this earth);

Shakir : And We made his offspring the survivors.

Dr. Ghali : And We made his offspring the ones who are the (enduring) survivors;

Tafsir Jalalayn : and made his descendants the survivors, thus all human beings are descended from him, peace be upon him. He had three sons: Shem (Sām), the ancestor of the Arabs, the Persians and the Byzantines; Ham (Hām), the ancestor of the Negroes; and Japheth (Yāfith), the ancestor of the Turks, the Khazar and [the peoples of] Gog and Magog and [the inhabitants of] such regions.

Tagalog : At ginawa Namin ang pamilya ni Nûh (as), na sila ang nanatili pagkatapos ng pagkalunod ng kanyang sambayanan.

037:78

Hassanor Alapa : Sa inibagak Ami skaniyan sii ko pphangaoori 1290

Muhsin Khan : And left for him (a goodly remembrance) among generations to come in later times:

Sahih International : And left for him [favorable mention] among later generations:

Pickthall : And left for him among the later folk (the salutation):

Yusuf Ali : And We left (this blessing) for him among generations to come in later times:

Shakir : And We perpetuated to him (praise) among the later generations.

Dr. Ghali : And We have left for him (honor) among the later (generations):

Tafsir Jalalayn : And We left, We preserved, for him, fair praise, among posterity: [among] the prophets and communities [after him] until the Day of Resurrection [which is]:

Tagalog : At nag-iwan Kami para sa kanya ng isang mabuting alaala at papuri ng mga tao mula sa mga darating na henerasyon pagkatapos niya.

037:79

Hassanor Alapa : So salām na sii ko Nūh sii ko manga kaadn

Muhsin Khan : Salamun (peace) be upon Nuh (Noah) (from Us) among the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists)!"

Sahih International : "Peace upon Noah among the worlds."

Pickthall : Peace be unto Noah among the peoples!

Yusuf Ali : "Peace and salutation to Noah among the nations!"

Shakir : Peace and salutation to Nuh among the nations.

Dr. Ghali : Peace be upon Nuh (Noah) among the worlds!

Tafsir Jalalayn : ‘Peace, from Us, be to Noah among the worlds!’

Tagalog : Kapayapaan para kay Nûh at kaligtasan mula sa anumang masamang kuwento ng iba laban sa kanya, sa halip siya ay pinupuri ng iba’t ibang henerasyon pagkatapos niya.

037:80

Hassanor Alapa : Mataan a datar oto a mbalasan Ami so manga taw a miphiapia

Muhsin Khan : Verily, thus We reward the Muhsinun (good-doers - see V.2:112).

Sahih International : Indeed, We thus reward the doers of good.

Pickthall : Lo! thus do We reward the good.

Yusuf Ali : Thus indeed do we reward those who do right.

Shakir : Thus do We surely reward the doers of good.

Dr. Ghali : Surely thus do We recompense the fair-doers.

Tafsir Jalalayn : Thus indeed, in the way that We requited them, We requite the virtuous.

Tagalog : Katulad ng Aming pagbibigay ng gantimpala kay Nûh ay ganoon din Namin ginagantimpalaan ang lahat ng naging mabuti mula sa Aming mga alipin sa kanilang pagsunod sa Allâh.

037:81

Hassanor Alapa : Mataan a skaniyan na pd ko manga oripn Ami a miamaratiaya

Muhsin Khan : Verily, he [Nuh (Noah) ] was one of Our believing slaves.

Sahih International : Indeed, he was of Our believing servants.

Pickthall : Lo! he is one of Our believing slaves.

Yusuf Ali : For he was one of our believing Servants.

Shakir : Surely he was of Our believing servants.

Dr. Ghali : Surely he is among Our believing bondmen.

Tafsir Jalalayn : He was indeed one of Our faithful servants.

Tagalog : Katiyakan, si Nûh ay kabilang sa Aming mga matatapat at mga dalisay ang kalooban mula sa Aming mga alipin.

037:82

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na piagld Ami so manga salakaw

Muhsin Khan : Then We drowned the other (disbelievers and polytheists, etc.).

Sahih International : Then We drowned the disbelievers.

Pickthall : Then We did drown the others.

Yusuf Ali : Then the rest we overwhelmed in the Flood.

Shakir : Then We drowned the others

Dr. Ghali : Thereafter We drowned the others.

Tafsir Jalalayn : Then We did drown the others, the disbelievers from among his folk.

Tagalog : Sinanhi Namin na malunod ang iba na mga hindi naniwala mula sa kanyang sambayanan sa pamamagitan ng delubyo (o baha), at walang sinuman ang natira mula sa kanila.

037:83

Hassanor Alapa : Go pd ko mionot ko lalan iyan so Ibrāhīm 1291

Muhsin Khan : And, verily, among those who followed his [Nuh's (Noah)] way (Islamic Monotheism) was Ibrahim (Abraham).

Sahih International : And indeed, among his kind was Abraham,

Pickthall : And lo! of his persuasion verily was Abraham

Yusuf Ali : Verily among those who followed his Way was Abraham.

Shakir : And most surely Ibrahim followed his way.

Dr. Ghali : And surely of his sect indeed was Ibrahim (Abraham)

Tafsir Jalalayn : And truly of his adherents, that is, of those who agreed with him on the fundaments of religion, was Abraham, despite the fact that there was a long interval between them, 2640 years, and between them came [the prophets] Hūd and Sālih.

Tagalog : At katiyakan, kabilang sa mga taong sumunod sa alintunin ng kanyang (Nûh) ‘Deen’ ay ang Aming Propeta na si Ibrâhim (as)

037:84

Hassanor Alapa : Gowani a maoma niyan so Kadnan iyan a adn a poso’ iyan a mapia

Muhsin Khan : When he came to his Lord with a pure heart [attached to Allah Alone and none else, worshipping none but Allah Alone true Islamic Monotheism, pure from the filth of polytheism].

Sahih International : When he came to his Lord with a sound heart

Pickthall : When he came unto his Lord with a whole heart;

Yusuf Ali : Behold! he approached his Lord with a sound heart.

Shakir : When he came to his Lord with a free heart,

Dr. Ghali : As he came to his Lord with a sound heart,

Tafsir Jalalayn : When he came to his Lord, in other words, he continued to follow Him upon coming to Him, with a heart that was pure, of any doubt or the like,

Tagalog : Noong siya ay dumating na tinataglay niya ang dalisay na puso na malayo sa lahat ng maling paniniwala at masamang pag-uugali,

037:85

Hassanor Alapa : Gowani a tharoon iyan ko ama iyan ago so pagtaw niyan a antonaa i pzimbaan iyo

Muhsin Khan : When he said to his father and to his people: "What is it that which you worship?

Sahih International : [And] when he said to his father and his people, "What do you worship?

Pickthall : When he said unto his father and his folk: What is it that ye worship?

Yusuf Ali : Behold! he said to his father and to his people, "What is that which ye worship?

Shakir : When he said to his father and his people: What is it that you worship?

Dr. Ghali : As he said to his father and his people, "What is it that you worship?

Tafsir Jalalayn : when he said, [while still] in this continuous state of his, to his father and his folk, in reproach: ‘What do — what is it that — you worship?

Tagalog : Noong sinabi niya sa kanyang ama at sa kanyang sambayanan bilang hindi pagsang-ayon sa kanila: Ano ang inyong sinasamba bukod sa Allâh?

037:86

Hassanor Alapa : Ba so kabokhagan a manga tuhan a salakaw ko Allāh na aya niyo pzimbaan

Muhsin Khan : "Is it a falsehood aliha (gods) other than Allah that you seek?

Sahih International : Is it falsehood [as] gods other than Allah you desire?

Pickthall : Is it a falsehood - gods beside Allah - that ye desire?

Yusuf Ali : "Is it a falsehood- gods other than Allah- that ye desire?

Shakir : A lie-- gods besides Allah-- do you desire?

Dr. Ghali : Is it a falsehood, gods apart from Allah, that you are willing (to worship)?

Tafsir Jalalayn : Is it a calumny (a-ifkan, as regards the two hamzas, the same applies as mentioned before) — gods other than God — that you desire? (ifkan is an object denoting reason; ālihatan is the direct object of turīdūna, ‘you desire’; ifk denotes the worst kind of lie). In other words: do you worship [any] other than God?

Tagalog : Mas ninais ba ninyo na sambahin ang inyong mga diyus-diyosan at tinanggihan ninyo ang pagsamba sa Allâh na Bukod-Tanging karapat-dapat lamag na sambahin?

037:87

Hassanor Alapa : Antonaa i kapipikira niyo ko Kadnan o manga kaadn.

Muhsin Khan : "Then what do you think about the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns, and all that exists)?"

Sahih International : Then what is your thought about the Lord of the worlds?"

Pickthall : What then is your opinion of the Lord of the Worlds?

Yusuf Ali : "Then what is your idea about the Lord of the worlds?"

Shakir : What is then your idea about the Lord of the worlds?

Dr. Ghali : What then is your expectation from The Lord of the worlds?"

Tafsir Jalalayn : What then is your supposition regarding the Lord of the Worlds?’, having worshipped other than Him, [do you think] that He will leave you without punishment? No! They were a people of astrologers. On one occasion, they went out to celebrate a festival of theirs and left their food behind with their idols, claiming that they were securing thereby blessings for it and that they would eat it upon their return. They had said to the lord Abraham: ‘Come out with us’.

Tagalog : Ano ang iniisip ninyo na maaaring gawin sa inyo ng Allâh na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang kapag kayo ay sumamba ng iba bukod sa Kanya?

037:88

Hassanor Alapa : Na miamimikiran sa kandirogod ko manga bitoon 1292

Muhsin Khan : Then he cast a glance at the stars (to deceive them),

Sahih International : And he cast a look at the stars

Pickthall : And he glanced a glance at the stars

Yusuf Ali : Then did he cast a glance at the Stars.

Shakir : Then he looked at the stars, looking up once,

Dr. Ghali : So he looked a look (i.e., gazed at the stars) at the stars,

Tafsir Jalalayn : And he cast a glance at the stars — to delude them into thinking that he relies on them, so that they would then trust him —

Tagalog : Pagkatapos ay tumingin si Ibrâhim (as) bilang pagmumuni-muni sa mga bituin upang siya ay makatanggi na sumama sa kanila tungo sa kanilang pagdiriwang,

037:89

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a sakn na masasakit so poso’ akn (ko kiakhafir o pagtaw niyan)

Muhsin Khan : And he said: "Verily, I am sick (with plague. He did this trick to remain in their temple of idols to destroy them and not to accompany them to the pagan's feast)."

Sahih International : And said, "Indeed, I am [about to be] ill."

Pickthall : Then said: Lo! I feel sick!

Yusuf Ali : And he said, "I am indeed sick (at heart)!"

Shakir : Then he said: Surely I am sick (of your worshipping these).

Dr. Ghali : Yet he said, "Surely I am ailing."

Tafsir Jalalayn : and said, ‘Indeed I feel [I will be] sick’, that is, I will fall ill.

Tagalog : At kanyang sinabi sa kanila: Katotohanan, ako ay may karamdaman.

037:90

Hassanor Alapa : Na tialikhodan iran skaniyan sa lilikodn iran

Muhsin Khan : So they turned away from him, and departed (for fear of the disease).

Sahih International : So they turned away from him, departing.

Pickthall : And they turned their backs and went away from him.

Yusuf Ali : So they turned away from him, and departed.

Shakir : So they went away from him, turning back.

Dr. Ghali : Then they turned away from him, withdrawing.

Tafsir Jalalayn : So they went away, to their festival, leaving him behind.

Tagalog : At ito ay hindi tuwirang pagtanggi mula kay Ibrâhim, na kung kaya, pinabayaan na lamang nila siya at iniwan.

037:91

Hassanor Alapa : Na somiong ko manga katuhanan iran na pitharo iyan a ba kano di phakakan

Muhsin Khan : Then he turned to their aliha (gods) and said: "Will you not eat (of the offering before you)?

Sahih International : Then he turned to their gods and said, "Do you not eat?

Pickthall : Then turned he to their gods and said: Will ye not eat?

Yusuf Ali : Then did he turn to their gods and said, "will ye not eat (of the offerings before you)?...

Shakir : Then he turned aside to their gods secretly and said: What! do you not eat?

Dr. Ghali : So he went apart to their gods; then he said, "Will you not eat?

Tafsir Jalalayn : Then he turned, he stole away, to their gods, the idols, in front of which the food had been placed, and said, mockingly: ‘Will you not eat? — but they failed to utter [a word].

Tagalog : Pagkatapos ay tumungo siya nang mabilisan sa mga diyus-diyosan ng kanyang sambayanan at kanyang sinabi bilang panlalait: Hindi ba kayo kakain ng mga pagkaing inialay sa inyo ng inyong mga alagad?

037:92

Hassanor Alapa : Antonaa i btad iyo a di kano makaptharo

Muhsin Khan : "What is the matter with you that you speak not?"

Sahih International : What is [wrong] with you that you do not speak?"

Pickthall : What aileth you that ye speak not?

Yusuf Ali : "What is the matter with you that ye speak not (intelligently)?"

Shakir : What is the matter with you that you do not speak?

Dr. Ghali : How is it with you that you do not pronounce (a word)

Tafsir Jalalayn : He then said: What is wrong with you that you do not speak?’ — but [still] he received no response.

Tagalog : Bakit hindi kayo nagsasalita at hindi kayo tumutugon sa nagtatanong sa inyo?

037:93

Hassanor Alapa : Na biantak iyan siran sa 1293 piroropt iyan siran sa kabagr

Muhsin Khan : Then he turned upon them, striking (them) with (his) right hand.

Sahih International : And he turned upon them a blow with [his] right hand.

Pickthall : Then he attacked them, striking with his right hand.

Yusuf Ali : Then did he turn upon them, striking (them) with the right hand.

Shakir : Then he turned against them secretly, smiting them with the right hand.

Dr. Ghali : So he went apart upon them (i.e., their idols) striking with his right hand.

Tafsir Jalalayn : He then turned on them striking [them] with his right hand, with might, smashing them. Those who saw him reported this to [the rest of] his people.

Tagalog : Pagkatapos ay lumapit siya sa kanilang mga diyus-diyosan, at pinagpapalo niya at pinagbabasag niya sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay; upang patunayan niya sa kanyang sambayanan ang kanilang kamalian sa pagsamba nila nito.

037:94

Hassanor Alapa : Na miakaoma siran on a gii siran nggagaan

Muhsin Khan : Then they (the worshippers of idols) came, towards him, hastening.

Sahih International : Then the people came toward him, hastening.

Pickthall : And (his people) came toward him, hastening.

Yusuf Ali : Then came (the worshippers) with hurried steps, and faced (him).

Shakir : So they (people) advanced towards him, hastening.

Dr. Ghali : Then they (i.e., the disbelievers) came forward to him in a hurried procession.

Tafsir Jalalayn : So they came running towards him, walking hurriedly, and they said to him, ‘We worship them while you smash them?!’

Tagalog : Pagkatapos ay pinuntahan nila siya na nagmamadali at galit na galit.

037:95

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a pzimbaan iyo so nganin a ipnggaang iyo

Muhsin Khan : He said: "Worship you that which you (yourselves) carve?

Sahih International : He said, "Do you worship that which you [yourselves] carve,

Pickthall : He said: Worship ye that which ye yourselves do carve

Yusuf Ali : He said: "Worship ye that which ye have (yourselves) carved?

Shakir : Said he: What! do you worship what you hew out?

Dr. Ghali : He said, "Do you worship what you hew,

Tafsir Jalalayn : He said, to them in reproach: ‘Do you worship what you [yourselves] have carved, out of stone and other materials, idols,

Tagalog : At sinalubong sila ni Ibrâhim na matatag na nagsasabi: Paano ninyo sinasamba ang mga rebulto na inukit ninyo mismo at ginawa ng inyong mga kamay,

037:96

Hassanor Alapa : A so Allāh na inadn kano niyan ago so nganin a gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : "While Allah has created you and what you make!"

Sahih International : While Allah created you and that which you do?"

Pickthall : When Allah hath created you and what ye make?

Yusuf Ali : "But Allah has created you and your handwork!"

Shakir : And Allah has created you and what you make.

Dr. Ghali : And Allah created you and whatever you do?

Tafsir Jalalayn : when God created you and whatever you make?’, [whether it be] your act of carving and that which you have carved? So worship Him alone! (the mā [in wa-mā ta‘malūna, ‘and whatever you make’] is that of the verbal noun; but it is also said to introduce a relative clause, or it is adjectivally qualified).

Tagalog : At tinalikuran ninyo ang pagsamba sa Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at lumikha sa iyong sinamba?

037:97

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a mbalayin iyo skaniyan sa tabothod a itagon na ologa niyo skaniyan ko makadg a apoy

Muhsin Khan : They said: "Build for him a building (it is said that the building was like a furnace) and throw him into the blazing fire!"

Sahih International : They said, "Construct for him a furnace and throw him into the burning fire."

Pickthall : They said: Build for him a building and fling him in the red-hotfire.

Yusuf Ali : They said, "Build him a furnace, and throw him into the blazing fire!"

Shakir : They said: Build for him a furnace, then cast him into the burning fire.

Dr. Ghali : They said, "Build him a structure, (and) then cast him in the Hell-Fire."

Tafsir Jalalayn : They said, amongst themselves: ‘Build for him a structure, then fill it with firewood and set it on fire, and when it is ablaze, then cast him into the fierce fire’.

Tagalog : At nang napatunayan niya sa kanila ang katibayan ay ginamit na nila ang kanilang lakas – at kanilang sinabi: Magtayo kayo ng gusali at punuin ninyo ng mga panggatong, pagkatapos kapag nag-aapoy na ay saka ninyo itapon si Ibrâhim doon.

037:98

Hassanor Alapa : Sa biantakan iran skaniyan sa gasta na bialoy Ami siran a lbi a matatampar sa baba

Muhsin Khan : So they plotted a plot against him, but We made them the lowest.

Sahih International : And they intended for him a plan, but We made them the most debased.

Pickthall : And they designed a snare for him, but We made them the undermost.

Yusuf Ali : (This failing), they then sought a stratagem against him, but We made them the ones most humiliated!

Shakir : And they desired a war against him, but We brought them low.

Dr. Ghali : So they were willing to devise a plot against him; yet We made them the basest.

Tafsir Jalalayn : So they sought to outwit him, by flinging him into the fire, so that it may destroy him, but We made them the lowermost, the vanquished, as he came out of the fire unharmed.

Tagalog : At nagpakana sila ng masamang balakin laban kay Ibrâhim upang siya ay patayin at ginawa Namin silang hamak, pinakamababa at talunan; dahil sa pangyayaring ito ay naitatag ni Ibrâhim ang kanyang katibayan at walang nagawa ang kanilang pakana.

037:99

Hassanor Alapa : Sa pitharo iyan a sakn na zong ako ko Kadnan akn ka matatankd a thoroon ako Niyan

Muhsin Khan : And he said (after his rescue from the fire): "Verily, I am going to my Lord. He will guide me!"

Sahih International : And [then] he said, "Indeed, I will go to [where I am ordered by] my Lord; He will guide me.

Pickthall : And he said: Lo! I am going unto my Lord Who will guide me.

Yusuf Ali : He said: "I will go to my Lord! He will surely guide me!

Shakir : And he said: Surely I fly to my lord; He will guide me.

Dr. Ghali : And he said, "Surely I am going to my Lord, soon He will guide me.

Tafsir Jalalayn : And he said, ‘I shall indeed depart to my Lord, I shall emigrating to Him from the abode of disbelief — He will guide me, to the place to which My Lord has commanded that I end up in, and this was Syria. When he reached the Holy Land, he said:

Tagalog : At sinabi ni Ibrâhim: Katiyakan, ako ay tutungo sa aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa lugar na kung saan maisasakatuparan ko ang aking pagsamba sa Kanya; dahil walang pag-aalinlangang tiyak na gagabayan Niya ako sa kabutihan hinggil sa aking pagsamba at sa aking makamundong buhay.

037:100

Hassanor Alapa : Kadnan ko bgi ako Nka sa (moritaw) a mapia

Muhsin Khan : "My Lord! Grant me (offspring) from the righteous."

Sahih International : My Lord, grant me [a child] from among the righteous."

Pickthall : My Lord! Vouchsafe me of the righteous.

Yusuf Ali : "O my Lord! Grant me a righteous (son)!"

Shakir : My Lord! grant me of the doers of good deeds.

Dr. Ghali : Lord! Bestow upon me one of the righteous."

Tafsir Jalalayn : My Lord! Grant me, a child, of the righteous’.

Tagalog : O aking ‘Rabb!’ Pagkalooban Mo ako ng mabuting anak.

037:101

Hassanor Alapa : Na pianothol Ami ron (a pmbawata) sa bagowamama a mapantang a so (Nabī Ismāīl) 1294

Muhsin Khan : So We gave him the glad tidings of a forbearing boy.

Sahih International : So We gave him good tidings of a forbearing boy.

Pickthall : So We gave him tidings of a gentle son.

Yusuf Ali : So We gave him the good news of a boy ready to suffer and forbear.

Shakir : So We gave him the good news of a boy, possessing forbearance.

Dr. Ghali : So We gave him the good tidings of a forbearing youth.

Tafsir Jalalayn : So We gave him the good tidings of a forbearing son.

Tagalog : Na kung kaya, tinugunan Namin ang kanyang panalangin, at ibinigay Namin sa kanya ang magandang balita na pagkakaroon ng anak na ‘Halim’ – na siya ay magiging maunawain paglaki niya na ito ay si Ismâ`il (as).

037:102
Hassanor Alapa : Na gowani a misampay skaniyan sa miphagonota iyan na pitharo iyan a ikaritan ko gii ko thaginpn a pkhorbann ko ska na pamimikiran ka sa khapikir ka, na pitharo iyan a hay ama nggolawla anka dn so nganin a ipzogo rka ka khatoon ako nka dn omiog so Allāh a pd o manga sasabar

Muhsin Khan : And, when he (his son) was old enough to walk with him, he said: "O my son! I have seen in a dream that I am slaughtering you (offer you in sacrifice to Allah), so look what you think!" He said: "O my father! Do that which you are commanded, Insha' Allah (if Allah will), you shall find me of As-Sabirin (the patient ones, etc.)."

Sahih International : And when he reached with him [the age of] exertion, he said, "O my son, indeed I have seen in a dream that I [must] sacrifice you, so see what you think." He said, "O my father, do as you are commanded. You will find me, if Allah wills, of the steadfast."

Pickthall : And when (his son) was old enough to walk with him, (Abraham) said: O my dear son, I have seen in a dream that I must sacrifice thee. So look, what thinkest thou? He said: O my father! Do that which thou art commanded. Allah willing, thou shalt find me of the steadfast.

Yusuf Ali : Then, when (the son) reached (the age of) (serious) work with him, he said: "O my son! I see in vision that I offer thee in sacrifice: Now see what is thy view!" (The son) said: "O my father! Do as thou art commanded: thou will find me, if Allah so wills one practising Patience and Constancy!"

Shakir : And when he attained to working with him, he said: O my son! surely I have seen in a dream that I should sacrifice you; consider then what you see. He said: O my father! do what you are commanded; if Allah please, you will find me of the patient ones.

Dr. Ghali : Then when he (His son) reached the age of endeavoring with him, he said, "O my son, surely I see in a dream (Literally: time of sleeping) that I should slay you; so, look, what do you see?" He said, "O my (dear) father, perform whatever you are commanded; you will soon find me, in case Allah (so) decides, among the patient."

Tafsir Jalalayn : And when he was old enough to walk with him, that is, to go about with him and help him out — this is said to have been [either] at the age of seven or at the age of thirteen — he said, ‘O my dear son, I see, that is, I have seen, in a dream that I shall sacrifice you — and the visions of prophets are [always] true and their actions are [inspired] by the command of God, exalted be He. So see what you think’, of this dream. He consulted him so that he [his son] might accept the idea of being sacrificed and comply with the command for it. He said, ‘O my father (the [final] tā’ [in abati] replaces the yā’ of the genitive [possessive] annexation [yā abī]) do whatever you have been commanded, to do. You shall find me, God willing, of the steadfast’, in this [affair].

Tagalog : At nang lumaki na si Ismâ`il (as), siya ay naglalakad na kasama ng kanyang ama, na sinabi ng kanyang ama: Katiyakan, nakita ko sa aking panaginip na kinakatay kita bilang pag-aalay, na kung kaya, ano ang masasabi mo? – ang mga panaginip ng mga Propeta ay totoo – sinabi ni Ismâ`il bilang pagmamahal sa Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na pagiging masunurin sa kanyang ama, at kaagapay niya sa pagsunod sa kagustuhan ng Allâh : O kagalang-galang kong ama! Gawin mo kung ano ang ipinag-utos ng Allâh sa iyo, na ako ay ihahandog, katiyakan, matatagpuan mo ako sa kapahintulutan ng Allâh, na matiisin, masunurin bilang paghangad ng Kanyang gantimpala.

037:103

Hassanor Alapa : Na gowani a mbayorantang siran a dowa (ko kabaya o Allāh) na piakagpha niyan ko bn’ng iyan sii ko lopa (ka zombaliin iyan)

Muhsin Khan : Then, when they had both submitted themselves (to the Will of Allah), and he had laid him prostrate on his forehead (or on the side of his forehead for slaughtering);

Sahih International : And when they had both submitted and he put him down upon his forehead,

Pickthall : Then, when they had both surrendered (to Allah), and he had flung him down upon his face,

Yusuf Ali : So when they had both submitted their wills (to Allah), and he had laid him prostrate on his forehead (for sacrifice),

Shakir : So when they both submitted and he threw him down upon his forehead,

Dr. Ghali : So, as soon as they had both surrendered, and he dashed him upon his brow.

Tafsir Jalalayn : And when they had both submitted, [when] they had submitted to and were prepared to comply with God’s command, exalted be He, and he had laid him down on his forehead, [when] he had pushed him down to the ground thereon — every human being has two brows (jabīn) between which is the forehead (jabha); this was at Minā. Abraham passed the knife across his [son’s] throat but it did not do anything, by some impediment of the Divine Power,

Tagalog : Pagkatapos, nang isinuko nilang dalawa ang kanilang mga sarili sa kagustuhan ng Allâh at nagpasailalim, at inihiga na ni Ibrâhim ang kanyang anak at pinatagilid niya ang kanyang mukha na nakaharap sa kalupaan upang ito ay kanyang ialay.

037:104

Hassanor Alapa : Na tiawag Ami skaniyan a hay Ibrāhīm

Muhsin Khan : And We called out to him: "O Abraham!

Sahih International : We called to him, "O Abraham,

Pickthall : We called unto him: O Abraham!

Yusuf Ali : We called out to him "O Abraham!

Shakir : And We called out to him saying: O Ibrahim!

Dr. Ghali : And We called out to him (saying), "O Ibrahim, (Abraham).

Tafsir Jalalayn : We called to him, ‘O Abraham!

Tagalog : At tinawagan Namin si Ibrâhim sa ganitong matindi niyang kalagayan: O Ibrâhim,

037:105

Hassanor Alapa : Sabnar a miatoman ka so taginpn, mataan a datar oto a mbalasan Ami so 1295 manga taw a miphiapia

Muhsin Khan : You have fulfilled the dream (vision)!" Verily! Thus do We reward the Muhsinun (good-doers - see V.2:112).

Sahih International : You have fulfilled the vision." Indeed, We thus reward the doers of good.

Pickthall : Thou hast already fulfilled the vision. Lo! thus do We reward the good.

Yusuf Ali : "Thou hast already fulfilled the vision!" - thus indeed do We reward those who do right.

Shakir : You have indeed shown the truth of the vision; surely thus do We reward the doers of good:

Dr. Ghali : you have already sincerely (believed) in the vision; surely thus We recompense the fair-doers.

Tafsir Jalalayn : Verily you have fulfilled the vision’, by what you have done, in that you were able to go through with the act of sacrifice. In other words, that [which you have done] suffices for you [as redemption] (the statement nādaynāhu, ‘We called to him’, is the response to the lammā, ‘when’, so that the wāw [in wa-nādaynāhu, ‘We called to him’] is extra). So, in the same way that We have rewarded you, do We reward those who are virtuous, to their own souls in obeying the Command [of God], by removing from them their distress.

Tagalog : Katiyakan, naisagawa mo ang ipinag-utos sa iyo, at naisakatuparan mo ang iyong panaginip, katiyakan, kung paano ka Namin ginagantimpalaan sa iyong pagiging tapat ay ganoon din Namin gagantimpalaan ang mga naging mabuti na katulad mo, at ililigtas Namin sila mula sa kapahamakan dito sa buhay sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

037:106

Hassanor Alapa : Mataan a giai na skaniyan so tpng a mapayag 1296

Muhsin Khan : Verily, that indeed was a manifest trial

Sahih International : Indeed, this was the clear trial.

Pickthall : Lo! that verily was a clear test.

Yusuf Ali : For this was obviously a trial-

Shakir : Most surely this is a manifest trial.

Dr. Ghali : Surely this is indeed what is the evident trial."

Tafsir Jalalayn : Truly this, sacrifice to which he was commanded, was indeed a clear test’, that is to say, the ultimate test [of faith].

Tagalog : Katiyakan, ang kautusan sa pag-alay mo sa iyong anak ay mabigat na pagsubok na nagpapatunay ng iyong pagiging tapat sa iyong pananampalataya.

037:107

Hassanor Alapa : Na sianggar Ami skaniyan a kambing a zombaliin a mala

Muhsin Khan : And We ransomed him with a great sacrifice (i.e. a ram);

Sahih International : And We ransomed him with a great sacrifice,

Pickthall : Then We ransomed him with a tremendous victim.

Yusuf Ali : And We ransomed him with a momentous sacrifice:

Shakir : And We ransomed him with a Feat sacrifice.

Dr. Ghali : And We ransomed him with a magnificent slain (sacrifice).

Tafsir Jalalayn : Then We ransomed him, the one whom he had been commanded to sacrifice, namely, Ishmael or Isaac — two different opinions — with a mighty sacrifice, [a mighty] ram from Paradise, the same one that Abel had offered as as sacrifice: Gabriel, peace be upon him, brought it and the lord Abraham sacrificed it as he cried, Allāhu akbar, ‘God is Great’.

Tagalog : At iniligtas Namin si Ismâ`il (as) at gumawa Kami ng panghalili para sa kanya na malaking tupa.

037:108

Hassanor Alapa : Na inibagak Ami skaniyan (a ladiawan) ko pkhisalono sa oriyan

Muhsin Khan : And We left for him (a goodly remembrance) among generations (to come) in later times.

Sahih International : And We left for him [favorable mention] among later generations:

Pickthall : And We left for him among the later folk (the salutation):

Yusuf Ali : And We left (this blessing) for him among generations (to come) in later times:

Shakir : And We perpetuated (praise) to him among the later generations.

Dr. Ghali : And We have left for him among the later generations,

Tafsir Jalalayn : And We left, We preserved, for him among posterity, fair praise [namely]:

Tagalog : At nag-iwan Kami para kay Ibrâhim ng mabuting alaala mula sa mga darating pang sambayanan pagkatapos niya.

037:109

Hassanor Alapa : So salām na sii ko Ibrāhīm

Muhsin Khan : Salamun (peace) be upon Ibrahim (Abraham)!"

Sahih International : "Peace upon Abraham."

Pickthall : Peace be unto Abraham!

Yusuf Ali : "Peace and salutation to Abraham!"

Shakir : Peace be on Ibrahim.

Dr. Ghali : "Peace be upon Ibrahim." (Abraham)

Tafsir Jalalayn : ‘Peace, from Us, be to Abraham!’

Tagalog : Pagbati ng ‘Salâm’ (Kapayapaan) para kay Ibrâhim mula sa Allâh, at pagkakaloob ng kaligtasan sa kanya mula sa lahat ng di-nais-nais.

037:110

Hassanor Alapa : Datar oto a mbalasan Ami so manga taw a miphiapia

Muhsin Khan : Thus indeed do We reward the Muhsinun (good-doers - see V.2:112).

Sahih International : Indeed, We thus reward the doers of good.

Pickthall : Thus do We reward the good.

Yusuf Ali : Thus indeed do We reward those who do right.

Shakir : Thus do We reward the doers of good.

Dr. Ghali : Thus We recompense the fair-doers;

Tafsir Jalalayn : So, in way that We rewarded him, do We reward those who are virtuous, to their own souls.

Tagalog : Kung paano Namin ginantimpalaan si Ibrâhim sa kanyang pagiging masunurin at pagsunod sa Aming kautusan ay ganoon din Namin gagantimpalaan ang mga mabubuti mula sa Aming mga alipin.

037:111

Hassanor Alapa : Mataan a skaniyan na pd ko manga oripn Ami a miaratiaya.

Muhsin Khan : Verily, he was one of Our believing slaves.

Sahih International : Indeed, he was of Our believing servants.

Pickthall : Lo! he is one of Our believing slaves.

Yusuf Ali : For he was one of our believing Servants.

Shakir : Surely he was one of Our believing servants.

Dr. Ghali : Surely he is one of Our believing bondmen.

Tafsir Jalalayn : Indeed he is one of Our faithful servants.

Tagalog : Katiyakan, siya ay kabilang sa Aming mga alipin na mananampalataya na naisakaturapan ang kanilang pagiging tunay na alipin.

037:112

Hassanor Alapa : Go pianothol Ami ron so Ishāq a Nabī a pd ko manga sālih (a ipmbawata iyan)

Muhsin Khan : And We gave him the glad tidings of Ishaque (Isaac) a Prophet from the righteous.

Sahih International : And We gave him good tidings of Isaac, a prophet from among the righteous.

Pickthall : And we gave him tidings of the birth of Isaac, a prophet of the righteous.

Yusuf Ali : And We gave him the good news of Isaac - a prophet,- one of the Righteous.

Shakir : And We gave him the good news of Ishaq, a prophet among the good ones.

Dr. Ghali : And We gave him the good tidings of Ishaq, (Isaac) a Prophet, one of the righteous.

Tafsir Jalalayn : And We gave him the good tidings of [the birth of] Isaac — some have argued that this proves that the one who was sacrificed was not him [Isaac] — a prophet (nabiyyan is a future circumstantial qualifier, that is to say, ‘he will come to be, with his prophethood decreed), one of the righteous.

Tagalog : At ipinagkaloob Namin kay Ibrâhim ang magandang balita ng pagkakaroon ng anak na si Ishâq (as) – isang Propeta na kabilang sa mga mabubuti; bilang gantimpala sa kanyang pagiging matiisin at pagiging bukal na pagtanggap sa kautusan ng Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at pagiging masunurin sa Kanya.

037:113

Hassanor Alapa : Sa bigan Ami skaniyan sa kabarakat ago so Ishāq, ago adn a pd ko moriataw iran a dowa a phipiapia ago adn a lalalimn iyan so ginawa niyan sa mapayag

Muhsin Khan : We blessed him and Ishaque (Isaac), and of their progeny are (some) that do right, and some that plainly wrong themselves.

Sahih International : And We blessed him and Isaac. But among their descendants is the doer of good and the clearly unjust to himself.

Pickthall : And We blessed him and Isaac. And of their seed are some who do good, and some who plainly wrong themselves.

Yusuf Ali : We blessed him and Isaac: but of their progeny are (some) that do right, and (some) that obviously do wrong, to their own souls.

Shakir : And We showered Our blessings on him and on Ishaq; and of their offspring are the doers of good, and (also) those who are clearly unjust to their own souls.

Dr. Ghali : And We blessed him and Ishaq, and of their (The pronoun is dual; i.e., offspring of the two of them) offspring some are fair-doers, and (some) are evidently unjust to themselves.

Tafsir Jalalayn : And We blessed him, by multiplying his descendants, and Isaac, his son, [We also blessed] by appointing the majority of prophets from among his progeny. And among their descendants is he who is virtuous, [he who is] a believer, and he who plainly wrongs his soul, [he who is] a disbeliever, whose disbelief is manifest.

Tagalog : At ibinaba Namin para sa kanilang dalawa ang biyaya. At mayroon sa kanilang lahi ang naging masunurin sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na matuwid sa kanyang sarili at mayroon din ang naging masama na inaapi ang kanyang sarili sa pamamagitan ng malinaw na pagtanggi at paglabag.

037:114

Hassanor Alapa : Go sabnar a inipangalimo Ami so Mūsā ago so Hārūn 1297

Muhsin Khan : And, indeed We gave Our Grace to Musa (Moses) and Harun (Aaron).

Sahih International : And We did certainly confer favor upon Moses and Aaron.

Pickthall : And We verily gave grace unto Moses and Aaron,

Yusuf Ali : Again (of old) We bestowed Our favour on Moses and Aaron,

Shakir : And certainly We conferred a favor on Musa and Haroun.

Dr. Ghali : And indeed We were already bounteous to Musa (Moses) and Harun. (Aron)

Tafsir Jalalayn : And verily We favoured Moses and Aaron, with prophethood,

Tagalog : At katiyakan, pinagkalooban Namin si Mousã (as) at Hâroun (as) ng pagka-Propeta at mensahe,

037:115

Hassanor Alapa : Ago piakalidas Ami siran a dowa ago so pagtaw iran ko mapitl a lbi a mala

Muhsin Khan : And We saved them and their people from the great distress;

Sahih International : And We saved them and their people from the great affliction,

Pickthall : And saved them and their people from the great distress,

Yusuf Ali : And We delivered them and their people from (their) Great Calamity;

Shakir : And We delivered them both and their people from the mighty distress.

Dr. Ghali : And We safely delivered them both and their people from the tremendous agony.

Tafsir Jalalayn : and We delivered them and their people, the Children of Israel, from the great distress, namely, Pharaoh’s enslavement of them.

Tagalog : At iniligtas Namin silang dalawa at ang kanilang tagasunod mula sa pagkalunod at mula sa pang-aalipin sa kanila at panghahamak.

037:116

Hassanor Alapa : Go tiabangan Ami siran na miaadn siran a siran so domiaag

Muhsin Khan : And helped them, so that they became the victors;

Sahih International : And We supported them so it was they who overcame.

Pickthall : And helped them so that they became the victors.

Yusuf Ali : And We helped them, so they overcame (their troubles);

Shakir : And We helped them, so they were the vanquishers.

Dr. Ghali : And We granted them victory, so that they were the ones (who were) overcomers;

Tafsir Jalalayn : And We helped them, against the Egyptians, so that they became the victors.

Tagalog : At ipinagkaloob Namin ang tulong sa kanila, na kung kaya, ito ay naging karangalan sa kanila, tagumpay at pangingibabaw laban kay Fir`âwn at sa kanyang angkan.

037:117

Hassanor Alapa : Go inibgay Ami kiran a dowa so kitāb a phrinayag

Muhsin Khan : And We gave them the clear Scripture;

Sahih International : And We gave them the explicit Scripture,

Pickthall : And We gave them the clear Scripture

Yusuf Ali : And We gave them the Book which helps to make things clear;

Shakir : And We gave them both the Book that made (things) clear.

Dr. Ghali : And We brought them both the Evidential Book;

Tafsir Jalalayn : And We gave them the enlightening scripture, the one whose statements concerning prescribed punishments and rulings and otherwise are excellently expressed — this is the Torah.

Tagalog : At ipinagkaloob Namin sa kanilang dalawa ang malinaw na kasulatan na ito ay ‘Tawrah,’

037:118

Hassanor Alapa : Go tioro Ami siran a dowa ko lalan a mathito

Muhsin Khan : And guided them to the Right Path;

Sahih International : And We guided them on the straight path.

Pickthall : And showed them the right path.

Yusuf Ali : And We guided them to the Straight Way.

Shakir : And We guided them both on the right way.

Dr. Ghali : And We guided them both in the straight Path;

Tafsir Jalalayn : And We guided them to the straight path, [the straight] way,

Tagalog : At ginabayan Namin sila sa Matuwid na Landas na walang kabaluktutan, na ito ay Islâm na ‘Deen’ ng Allâh na ipinadala Niya ang Kanyang mga Propeta sa pamamagitan ng mensahe nito,

037:119

Hassanor Alapa : Go inibagak Ami siran a dowa (a ladiawan) ko pkhaori a pagtaw

Muhsin Khan : And We left for them (a goodly remembrance) among generations (to come) in later times;

Sahih International : And We left for them [favorable mention] among later generations:

Pickthall : And We left for them among the later folk (the salutation):

Yusuf Ali : And We left (this blessing) for them among generations (to come) in later times:

Shakir : And We perpetuated (praise) to them among the later generations.

Dr. Ghali : And We have left for them both among the later (generations),

Tafsir Jalalayn : and We left, We preserved, for them among posterity, fair praise [namely]:

Tagalog : At nag-iwan Kami para sa kanila ng magandang alaala at papuri mula sa darating pagkatapos nila.

037:120

Hassanor Alapa : So salām na sii ko Mūsā ago so Hārūn

Muhsin Khan : Salamun (peace) be upon Musa (Moses) and Harun (Aaron)!"

Sahih International : "Peace upon Moses and Aaron."

Pickthall : Peace be unto Moses and Aaron!

Yusuf Ali : "Peace and salutation to Moses and Aaron!"

Shakir : Peace be on Musa and Haroun.

Dr. Ghali : "Peace be upon Musa and Harun."

Tafsir Jalalayn : ‘Peace, from Us, be to Moses and Aaron!’

Tagalog : Kapayapaan, para kay Mousã (as) at Hâroun (as) mula sa Allâh at papuri, Pagkakaloob sa kanila ng kaligtasan sa lahat ng kapinsalaan at di-nais-nais,

037:121

Hassanor Alapa : Mataan a datar oto a mbalasan Ami so manga taw a miphiapia 1298

Muhsin Khan : Verily, thus do We reward the Muhsinun (good-doers - see V.2:112).

Sahih International : Indeed, We thus reward the doers of good.

Pickthall : Lo! thus do We reward the good.

Yusuf Ali : Thus indeed do We reward those who do right.

Shakir : Even thus do We reward the doers of good.

Dr. Ghali : Surely thus We recompense the fair-doers.

Tafsir Jalalayn : So, just as We rewarded them both, do We reward the virtuous.

Tagalog : At kung paano Namin ginantimpalaan silang dalawa ng mabuting gantimpala ay ganoon din Namin gagantimpalaan ang mga mabubuti mula sa Aming mga alipin na mga dalisay ang kalooban sa pamamagitan ng katapatan, paniniwala at pagsunod.

037:122

Hassanor Alapa : Mataan a siran a dowa na pd ko manga oripn Ami a miamaratiaya

Muhsin Khan : Verily! They were two of Our believing slaves.

Sahih International : Indeed, they were of Our believing servants.

Pickthall : Lo! they are two of Our believing slaves.

Yusuf Ali : For they were two of our believing Servants.

Shakir : Surely they were both of Our believing servants.

Dr. Ghali : Surely they are both of Our believing bondmen.

Tafsir Jalalayn : Indeed both were among Our faithful servants.

Tagalog : Katiyakan, silang dalawa ay kabilang sa mga alipin Namin na mga matatag sa kanilang paniniwala.

037:123

Hassanor Alapa : Go mataan a so Ilyās na pd ko manga sogo’ 1299

Muhsin Khan : And verily, Iliyas (Elias) was one of the Messengers.

Sahih International : And indeed, Elias was from among the messengers,

Pickthall : And lo! Elias was of those sent (to warn),

Yusuf Ali : So also was Elias among those sent (by Us).

Shakir : And Ilyas was most surely of the messengers.

Dr. Ghali : And surely Ilyas (Alias=Elijah) is indeed one of the Emissaries;

Tafsir Jalalayn : And truly Elias (read [wa-inna Ilyās] with the initial hamza or without [wa-inna’l-yāsa) was [also] one of the messengers. Some think that this [Elias] was the son of Aaron’s brother — [Aaron] the brother of Moses; but some say that this [Elias] was some other [person], who was sent to the people living in and around Baalbak.

Tagalog : At katiyakan, ang Aming alipin na si Ilyâs (as) ay kabilang sa mga pinarangalan Namin ng pagiging Propeta at pagiging Sugo,

037:124

Hassanor Alapa : Gowani a tharoon iyan ko pagtaw niyan a ba kano di phana-nggila

Muhsin Khan : When he said to his people: "Will you not fear Allah?

Sahih International : When he said to his people, "Will you not fear Allah ?

Pickthall : When he said unto his folk: Will ye not ward off (evil)?

Yusuf Ali : Behold, he said to his people, "Will ye not fear (Allah)?

Shakir : When he said to his people: Do you not guard (against evil)?

Dr. Ghali : As he said to his people, "Will you not be pious (towards Allah)?

Tafsir Jalalayn : When (idh is dependent because of an implicit [verb] udhkur, ‘mention’) he said to his people, ‘Will you not fear [God]?

Tagalog : Noon sinabi niya sa kanyang sambayanan mula sa angkan ni Isrâ`îl: Matakot kayo sa Allâh na Bukod-Tangi

037:125

Hassanor Alapa : Ba niyo pphamangnii so barahala a Ba’al sa ipmbagak iyo so lbi a mapia ko miangadn

Muhsin Khan : "Will you call upon Ba'l (a well- known idol of his nation whom they used to worship) and forsake the Best of creators,

Sahih International : Do you call upon Ba'l and leave the best of creators -

Pickthall : Will ye cry unto Baal and forsake the Best of creators,

Yusuf Ali : "Will ye call upon Baal and forsake the Best of Creators,-

Shakir : What! do you call upon Ba'l and forsake the best of the creators,

Dr. Ghali : Do you invoke Bacl, and leave out The Fairest of creators,

Tafsir Jalalayn : Do you call on Baal — this was the name of an idol of theirs which was made of gold, from which the name of their city derives, with the addition of [the suffix] bak — that is to say, do you worship him, and abandon the Best of Creators, and not worship Him,

Tagalog : At maging maingat kayo at huwag kayong sumamba ng iba bilang katambal sa pagsamba sa Kanya, paano ninyo sinasamba ang mga diyus-diyosan at tinatalikuran ninyo ang pagsamba sa Allâh na ‘Ahsanul Khâliqeen’ – Pinakamahusay sa lahat ng mga tagapaglikha,

037:126

Hassanor Alapa : So Allāh i Kadnan iyo ago Kadnan o manga apo iyo a paganay

Muhsin Khan : "Allah, your Lord and the Lord of your forefathers?"

Sahih International : Allah , your Lord and the Lord of your first forefathers?"

Pickthall : Allah, your Lord and Lord of your forefathers?

Yusuf Ali : "Allah, your Lord and Cherisher and the Lord and Cherisher of your fathers of old?"

Shakir : Allah, your Lord and the Lord of your fathers of yore?

Dr. Ghali : Allah, your Lord, and The Lord of your earliest fathers?"

Tafsir Jalalayn : God, your Lord, and the Lord of your forefathers?’ (read [as predicates] allāhu, rabbukum and rabbu, in the nominative, because of the [implicit] omitted huwa [being the subject]; or read allāha, rabbakum and rabba, in the accusative, as supplements to ahsana, ‘the best of’).

Tagalog : Samantalang Siya ay inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na lumikha sa inyo at lumikha ng iyong mga ninuno na mga nauna sa inyo?

037:127

Hassanor Alapa : Na piakambokhag iran skaniyan na mataan a siran na indarpa siran ko siksa

Muhsin Khan : But they denied him [Iliyas (Elias)], so they will certainly be brought forth (to the punishment),

Sahih International : And they denied him, so indeed, they will be brought [for punishment],

Pickthall : But they denied him, so they surely will be haled forth (to the doom)

Yusuf Ali : But they rejected him, and they will certainly be called up (for punishment),-

Shakir : But they called him a liar, therefore they shall most surely be brought up.

Dr. Ghali : Yet they cried him lies; then surely they will indeed be presented forward?"

Tafsir Jalalayn : But they denied him. So they will indeed be arraigned, in the Fire,

Tagalog : Hindi pinaniwalaan ng sambayanan ni Ilyâs ang kanilang Propeta, na kung kaya, walang pag-aalinlangan, titipunin sila ng Allâh sa Araw ng Muling Pagkabuhay para sa paghuhukom at pagpaparusa,

037:128

Hassanor Alapa : Inonta bo so manga oripn o Allāh a totolabosn a khipagiikhlās 1300

Muhsin Khan : Except the chosen slaves of Allah.

Sahih International : Except the chosen servants of Allah .

Pickthall : Save single-minded slaves of Allah.

Yusuf Ali : Except the sincere and devoted Servants of Allah (among them).

Shakir : But not the servants of Allah, the purified ones.

Dr. Ghali : Except for the most faithful bondmen of Allah.

Tafsir Jalalayn : — [all] except God’s delivered servants, namely, the believers, who will be saved from it,

Tagalog : Maliban sa mga alipin ng Allâh na taos-puso ang kanilang pagsunod sa ‘Deen’ ng Allâh, dahil walang pag-aalinlangan, sila ay maliligtas mula sa Kanyang kaparusahan.

037:129

Hassanor Alapa : Go inibagak Ami skaniyan (a ladiawan) ko pkhaori a pagtaw

Muhsin Khan : And We left for him (a goodly remembrance) among generations (to come) in later times;

Sahih International : And We left for him [favorable mention] among later generations:

Pickthall : And we left for him among the later folk (the salutation):

Yusuf Ali : And We left (this blessing) for him among generations (to come) in later times:

Shakir : And We perpetuated to him (praise) among the later generations.

Dr. Ghali : And We have left for him (honor) in the later generations,

Tafsir Jalalayn : and We left for him among posterity, fair praise [namely]:

Tagalog : At nag-iwan Kami para kay Ilyâs ng magandang papuri mula sa mga susunod pang sambayanan pagkatapos niya.

037:130

Hassanor Alapa : So salām na sii ko Ilyās

Muhsin Khan : Salamun (peace) be upon Ilyasin (Elias)!"

Sahih International : "Peace upon Elias."

Pickthall : Peace be unto Elias!

Yusuf Ali : "Peace and salutation to such as Elias!"

Shakir : Peace be on Ilyas.

Dr. Ghali : Peace be upon Ilyasin!" (Elias)

Tafsir Jalalayn : ‘Peace, from Us, be to Elias!’. It is said that this [ilyāsīn] is [the same] Elias mentioned above; but it is also said that this denotes him together with [all] those who were believers with him, and so they have been coupled [under the same term] with him being the predominant, as when one might say al-Muhallabūn, ‘the Muhallabids’, to mean al-Muhallab and his folk; a variant reading has āl yāsīn, by which is meant his family as well as Elias himself.

Tagalog : Kapayapaan bilang pagbati kay Ilyâs mula sa Allâh at papuri sa kanya.

037:131

Hassanor Alapa : Mataan a datar oto a mbalasan Ami so manga taw a miphiapia

Muhsin Khan : Verily, thus do We reward the Muhsinun (good-doers, who perform good deeds totally for Allah's sake only - see V.2:112).

Sahih International : Indeed, We thus reward the doers of good.

Pickthall : Lo! thus do We reward the good.

Yusuf Ali : Thus indeed do We reward those who do right.

Shakir : Even thus do We reward the doers of good.

Dr. Ghali : Surely thus We recompense the fair-doers.

Tafsir Jalalayn : Indeed so — just as We rewarded him — do We reward the virtuous.

Tagalog : At kung paano Namin ginantimpalaan si Ilyâs (as) ng mabuting gantimpala sa kanyang pagsunod ay ganoon din Namin gagantimpalaan ang mga mabubuti mula sa Aming mga alipin na mga mananampalataya.

037:132

Hassanor Alapa : Mataan a skaniyan na pd ko manga oripn Ami a miamaratiaya

Muhsin Khan : Verily, he was one of Our believing slaves.

Sahih International : Indeed, he was of Our believing servants.

Pickthall : Lo! he is one of our believing slaves.

Yusuf Ali : For he was one of our believing Servants.

Shakir : Surely he was one of Our believing servants.

Dr. Ghali : Surely he is one of Our believing bondmen.

Tafsir Jalalayn : Truly he is one of Our faithful servants.

Tagalog : Katiyakan, siya ay kabilang sa Aming mga alipin na mananampalataya na mga dalisay ang kanilang kalooban para sa Allâh sa pamamagitan ng katapatan at paniniwala.

037:133

Hassanor Alapa : Go mataan a so Lūt na pd ko manga sogo’ 1301

Muhsin Khan : And verily, Lout (Lot) was one of the Messengers.

Sahih International : And indeed, Lot was among the messengers.

Pickthall : And lo! Lot verily was of those sent (to warn).

Yusuf Ali : So also was Lut among those sent (by Us).

Shakir : And Lut was most surely of the messengers.

Dr. Ghali : And surely Lut (Lot) is indeed one of the Emissaries,

Tafsir Jalalayn : And indeed Lot was one of the messengers;

Tagalog : At katiyakan, pinili Namin ang Aming alipin na si Lût (as), at ibinilang Namin siya sa mga Sugo,

037:134

Hassanor Alapa : Gowani a sabtn Ami skaniyan ago so pamiliya niyan langon

Muhsin Khan : When We saved him and his family, all,

Sahih International : [So mention] when We saved him and his family, all,

Pickthall : When We saved him and his household, every one,

Yusuf Ali : Behold, We delivered him and his adherents, all

Shakir : When We delivered him and his followers, all--

Dr. Ghali : As We safely delivered him and his family all together,

Tafsir Jalalayn : mention, when We delivered him together with all his family,

Tagalog : Noong iniligtas Namin siya at ang lahat ng kanyang pamilya mula sa kaparusahan,

037:135

Hassanor Alapa : Inonta so karoma niyan a pd ko minibagak ko siksa

Muhsin Khan : Except an old woman (his wife) who was among those who remained behind.

Sahih International : Except his wife among those who remained [with the evildoers].

Pickthall : Save an old woman among those who stayed behind;

Yusuf Ali : Except an old woman who was among those who lagged behind:

Shakir : Except an old woman (who was) amongst those who tarried.

Dr. Ghali : Except an old woman among the laggards;

Tafsir Jalalayn : except an old woman [who was] among those who stayed behind, in other words, those who stayed behind in the chastisement.

Tagalog : Maliban sa matandang babae na ito ay kanyang asawa dahil siya ay napahamak kasama ng mga napahamak mula sa kanyang sambayanan dahil sa kanyang di-paniniwala.

037:136

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na inantior Ami so manga salakaw a pagtaw

Muhsin Khan : Then We destroyed the rest [i.e. the towns of Sodom at the place of the Dead Sea (now) in Palestine]. [See the "Book of History" by Ibn Kathir].

Sahih International : Then We destroyed the others.

Pickthall : Then We destroyed the others.

Yusuf Ali : Then We destroyed the rest.

Shakir : Then We destroyed the others.

Dr. Ghali : Thereafter We destroyed the others,

Tafsir Jalalayn : Then We destroyed [all] the others, the disbelievers from among his people.

Tagalog : Pagkatapos ay winasak Namin ang iba na nanatili na walang pananampalataya mula sa kanyang sambayanan.

037:137

Hassanor Alapa : Go mataan a skano na pzagadan iyo (so manga darpa iran) ko kapzold iyo ko kapitapita

Muhsin Khan : Verily, you pass by them in the morning.

Sahih International : And indeed, you pass by them in the morning

Pickthall : And lo! ye verily pass by (the ruin of) them in the morning

Yusuf Ali : Verily, ye pass by their (sites), by day-

Shakir : And most surely you pass by them in the morning,

Dr. Ghali : And surely you pass by them in the (early) morning.

Tafsir Jalalayn : And indeed you pass by them, by their remains and [the remains of] their dwellings during your travels, [both] in the morning, that is, during the daytime,

Tagalog : Katiyakan, kayo na taga-Makkah ay nadaraanan ninyo sa inyong paglalakbay ang mga tahanan ng sambayanan ni Lût (as) at ang mga bakas na naiwan nila habang kayo ay naglalakbay sa umaga,

037:138

Hassanor Alapa : Ago sii ko (masa) a kagagawii na ba niyo di maphamimikiran

Muhsin Khan : And at night; will you not then reflect?

Sahih International : And at night. Then will you not use reason?

Pickthall : And at night-time; have ye then no sense?

Yusuf Ali : And by night: will ye not understand?

Shakir : And at night; do you not then understand?

Dr. Ghali : And by night; Will you not then consider?

Tafsir Jalalayn : and at night: will you, O people of Mecca, not then understand?, what befell them and so take heed therefrom?

Tagalog : Nadaraanan din ninyo habang kayo ay naglalakbay sa gabi, na kung kaya, hindi ba ninyo pinag-iisipang mabuti, upang kayo ay magkaroon ng takot na baka mangyari sa inyo ang katulad ng nangyari sa kanila?

037:139

Hassanor Alapa : Go mataan a so Yūnus na pd ko manga sogo’ 1302

Muhsin Khan : And, verily, Yunus (Jonah) was one of the Messengers.

Sahih International : And indeed, Jonah was among the messengers.

Pickthall : And lo! Jonah verily was of those sent (to warn)

Yusuf Ali : So also was Jonah among those sent (by Us).

Shakir : And Yunus was most surely of the messengers.

Dr. Ghali : And surely Yunus (Jonah) is indeed one of the Emissaries, 0

Tafsir Jalalayn : And indeed Jonah was one of the messengers;

Tagalog : At katiyakan, ang Aming alipin na si Yûnus (as) ay Aming pinili at ibinilang Namin siya sa mga Sugo.

037:140

Hassanor Alapa : Gowani a malagoy sii ko padaw a mappno

Muhsin Khan : When he ran to the laden ship,

Sahih International : [Mention] when he ran away to the laden ship.

Pickthall : When he fled unto the laden ship,

Yusuf Ali : When he ran away (like a slave from captivity) to the ship (fully) laden,

Shakir : When he ran away to a ship completely laden,

Dr. Ghali : As he deserted to the laden ship (s);

Tafsir Jalalayn : when he fled to the laden ship — after he became furious with his people, as the chastisement which he had promised them did not come down on them; so he boarded the ship, which then stopped out in the deep sea. The seamen said, ‘There is a runaway slave here [upon this ship] who has fled from his master: a casting of lots should expose him!’

Tagalog : Noong siya ay tumakas mula sa kanyang bayan na ito ay hindi ipinag-utos sa kanya ng Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at sumakay siya ng sasakyang pandagat na punung-puno ng mga pasahero at mga bagahe.

037:141

Hassanor Alapa : Na miangpd ko ripa na miaadn a tiaban 1303

Muhsin Khan : He (agreed to) cast lots, and he was among the losers,

Sahih International : And he drew lots and was among the losers.

Pickthall : And then drew lots and was of those rejected;

Yusuf Ali : He (agreed to) cast lots, and he was condemned:

Shakir : So he shared (with them), but was of those who are cast off.

Dr. Ghali : Then he cast lots. Yet he was of the rebutted,

Tafsir Jalalayn : Then he drew lots, with the passengers on the ship, and was of those rejected, of the losers in the draw and so they threw him into the sea.

Tagalog : At nang napalibutan na sila ng mga malalaking alon ay nagkasundo na magpalabunutan ang mga nakasakay sa sasakyang pandagat upang mabawasan ang lulan nito dahil sa pangamba na sila ay malunod, at si Yûnus ang nabunot sa palabunutang yaon.

037:142

Hassanor Alapa : (na inilbad iran sa ragat) na inarab skaniyan o mala a sda a skaniyan na minggalbk sa mipha-nginsoya on

Muhsin Khan : Then a (big) fish swallowed him and he had done an act worthy of blame.

Sahih International : Then the fish swallowed him, while he was blameworthy.

Pickthall : And the fish swallowed him while he was blameworthy;

Yusuf Ali : Then the big Fish did swallow him, and he had done acts worthy of blame.

Shakir : So the fish swallowed him while he did that for which he blamed himself

Dr. Ghali : So the whale gobbled him, and he was blameworthy.

Tafsir Jalalayn : Then the whale swallowed him while he was blameworthy, that is, while he was guilty of a blameworthy thing, having gone to sea and embarked the ship without his Lord’s permission.

Tagalog : At itinapon siya sa karagatan at kinain siya ng malaking isda, at si Yûnus ay nakagawa ng isang bagay na karapat-dapat na papanagutin.

037:143

Hassanor Alapa : Oda bo ka kagia miaadn a pphanasbih

Muhsin Khan : Had he not been of them who glorify Allah,

Sahih International : And had he not been of those who exalt Allah ,

Pickthall : And had he not been one of those who glorify (Allah)

Yusuf Ali : Had it not been that he (repented and) glorified Allah,

Shakir : But had it not been that he was of those who glorify (Us),

Dr. Ghali : So had he not been of the extollers (of Allah),

Tafsir Jalalayn : And had he not been one of those who glorify [God], that is to say, those who make remembrance [of God], for inside the whale’s belly he was repeatedly saying [the words] ‘There is no god except You. Glory be to You! I have indeed been one of the wrongdoers’ [Q. 21:87],

Tagalog : At kung hindi lang sa kanyang nagawa na maraming pagsamba at mabuting gawa bago siya napunta sa tiyan ng malaking isda at sa kanyang pagpupuri sa Allâh,

037:144

Hassanor Alapa : Na disomala a matatap ko tiyan iyan sa taman sa gawii a kapagoyaga kiran (pharoman)

Muhsin Khan : He would have indeed remained inside its belly (the fish) till the Day of Resurrection.

Sahih International : He would have remained inside its belly until the Day they are resurrected.

Pickthall : He would have tarried in its belly till the day when they are raised;

Yusuf Ali : He would certainly have remained inside the Fish till the Day of Resurrection.

Shakir : He would certainly have tarried in its belly to the day when they are raised.

Dr. Ghali : He would indeed have lingered in its belly until the Day they will be made to rise again.

Tafsir Jalalayn : he would have tarried in its belly until the day when they are raised, in other words, the whale’s belly would have been his tomb until the Day of Resurrection.

Tagalog : Habang siya ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda, na kanyang sinasabi: Lâ i-lâ-ha il-lâ an-ta sub-hâ-na-ka in-nî kun-tum mi-nadz-dzâ-li-meen (na ang ibig sabihin: walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi Ikaw, O Allâh , Luwalhati sa Iyo, walang pag-aalinlangan, ako ay kabilang sa mga masasama na nakagawa ng kasalanan) ay mananatili siya sa tiyan ng malaking isda at ito na ang kanyang magiging libingan hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

037:145

Hassanor Alapa : Na inilbad Ami skaniyan ko mamamayas a lopa a skaniyan na masasakit

Muhsin Khan : But We cast him forth on the naked shore while he was sick,

Sahih International : But We threw him onto the open shore while he was ill.

Pickthall : Then We cast him on a desert shore while he was sick;

Yusuf Ali : But We cast him forth on the naked shore in a state of sickness,

Shakir : Then We cast him on to the vacant surface of the earth while he was sick.

Dr. Ghali : Then We flung him off upon the naked (shore) and he was ailing.

Tafsir Jalalayn : Then We cast him, We flung him out of the belly of the whale, onto the barren land, onto the face of the earth, that is, onto the shore on that same day — or three, or seven, or twenty, or forty days later — and he was sick, ailing like a [newly-born] featherless chick.

Tagalog : At inilabas Namin siya mula sa tiyan ng malaking isda, at ipinadpad Namin siya sa dalampasigan na may patag na kalupaan na walang puno at walang kabahayan – ilang na kalupaan – na nasa mahinang kalagayan ang kanyang pangangatawan.

037:146

Hassanor Alapa : Na piakathoan Ami skaniyan sa kayo a pd sa pndonapa a babasal

Muhsin Khan : And We caused a plant of gourd to grow over him.

Sahih International : And We caused to grow over him a gourd vine.

Pickthall : And We caused a tree of gourd to grow above him;

Yusuf Ali : And We caused to grow, over him, a spreading plant of the gourd kind.

Shakir : And We caused to grow up for him a gourdplant.

Dr. Ghali : And We caused to grow over him a tree of gourds.

Tafsir Jalalayn : And We made a gourd plant to grow above him, to provide shade for him with its stem, which is not the case usually with gourds, as a miracle for him; a mountain goat would come to him in the morning and in the evening and he would drink its milk, until he finally regained his strength.

Tagalog : At pinasibol Namin para sa kanya ang halaman ng ‘kara’ (gourd o halamang gumagapang na tulad ng kalabasa) para siya liliman at mapakinabangan niya ito.

037:147

Hassanor Alapa : Go siogo Ami skaniyan sa pagtaw a magatos nggibo odi na lomalawan siran sa (kadakl)

Muhsin Khan : And We sent him to a hundred thousand (people) or even more.

Sahih International : And We sent him to [his people of] a hundred thousand or more.

Pickthall : And We sent him to a hundred thousand (folk) or more

Yusuf Ali : And We sent him (on a mission) to a hundred thousand (men) or more.

Shakir : And We sent him to a hundred thousand, rather they exceeded.

Dr. Ghali : And We sent him to a hundred thousand, or more. (Literally: they may have increased)

Tafsir Jalalayn : And We sent him, afterwards — as [We had done] before, to a people in Nineveh, in the region of Mosul — to a [community of a] hundred thousand or, in fact, more — [a community of] twenty, thirty or seventy thousand.

Tagalog : At ipinadala Namin siya tungo sa isang daang libong mga tao o higit pa kaysa rito mula sa kanyang sambayanan,

037:148

Hassanor Alapa : Na miaratiaya siran na piakasawit Ami siran sa kotika a da mathay

Muhsin Khan : And they believed; so We gave them enjoyment for a while.

Sahih International : And they believed, so We gave them enjoyment [of life] for a time.

Pickthall : And they believed, therefor We gave them comfort for a while.

Yusuf Ali : And they believed; so We permitted them to enjoy (their life) for a while.

Shakir : And they believed, so We gave them provision till a time.

Dr. Ghali : Then they believed; so We gave them enjoyment for a while.

Tafsir Jalalayn : And they believed, after they saw [with their own eyes] the chastisement which they had been promised. So We gave them comfort, We kept them alive to enjoy their wealth, for a while, until their terms [of life] would be concluded [while they took comfort] therein.

Tagalog : At naniwala sila sa kanya, na kung kaya, pinagkalooban Namin sila ng pansamantalang kaligayahan dito sa daigdig hanggang sa pagdating ng kanilang itinakdang kamatayan.

037:149

Hassanor Alapa : Iza inka siran sa ba rk o Kadnan ka so manga wata a babay na rk iran so manga wata a mama 1304

Muhsin Khan : Now ask them (O Muhammad SAW): "Are there (only) daughters for your Lord and sons for them?"

Sahih International : So inquire of them, [O Muhammad], "Does your Lord have daughters while they have sons?

Pickthall : Now ask them (O Muhammad): Hath thy Lord daughters whereas they have sons?

Yusuf Ali : Now ask them their opinion: Is it that thy Lord has (only) daughters, and they have sons?-

Shakir : Then ask them whether your Lord has daughters and they have sons.

Dr. Ghali : So, ask them for a pronouncement, "Has your Lord daughters, and they have sons?

Tafsir Jalalayn : So ask them, inquire of the Meccan disbelievers, by way of reproach: are daughters to be for your Lord, after their claim that the angels were God’s daughters, while sons are to be for them?, so that the best becomes exclusively theirs?

Tagalog : Tanungin mo, O Muhammad, ang iyong sambayanan: Paano nila itinangi para sa Allâh ang mga anak na kababaihan na kanilang kinamumuhian, at itinangi naman nila sa kanilang sarili ang mga anak na kalalakihan na yaon ang kanilang labis na inaasam?

037:150

Hassanor Alapa : Anta a ka ba Ami inadn so manga malāikat a manga babay sa sasaksian iran so kiaadna kiran.

Muhsin Khan : Or did We create the angels females while they were witnesses?

Sahih International : Or did We create the angels as females while they were witnesses?"

Pickthall : Or created We the angels females while they were present?

Yusuf Ali : Or that We created the angels female, and they are witnesses (thereto)?

Shakir : Or did We create the angels females while they were witnesses?

Dr. Ghali : Or even did We create the Angels females, and they were witnesses?"

Tafsir Jalalayn : Or did We create the angels females while they were witnesses?, to Our [act of] creation, that they might then say such a thing?

Tagalog : At itanong mo rin sa kanila: O nilikha ba Namin ang mga anghel na mga kababaihan, na sila ay nandoroon habang nililikha ang mga ito?

037:151

Hassanor Alapa : Tanodan a siran ko kabokhagan iran na gii ran tharoon

Muhsin Khan : Verily, it is of their falsehood that they (Quraish pagans) say:

Sahih International : Unquestionably, it is out of their [invented] falsehood that they say,

Pickthall : Lo! it is of their falsehood that they say:

Yusuf Ali : Is it not that they say, from their own invention,

Shakir : Now surely it is of their own lie that they say:

Dr. Ghali : Verily, surely it is of their falsehood, indeed, (that) they say,

Tafsir Jalalayn : Lo! it is indeed out of their [own] mendacity, their [own] lies, that they say,

Tagalog : At katiyakan, kabilang sa kanilang kasinungalingan ay ang pagsasabi nila:

037:152

Hassanor Alapa : A mimbawata so Allāh a mataan a siran na manga bokhag

Muhsin Khan : "Allah has begotten off spring or children (i.e. angels are the daughters of Allah)?" And, verily, they are liars!

Sahih International : " Allah has begotten," and indeed, they are liars.

Pickthall : Allah hath begotten. Allah! verily they tell a lie.

Yusuf Ali : "Allah has begotten children"? but they are liars!

Shakir : Allah has begotten; and most surely they are liars.

Dr. Ghali : " Allah has begotten!" And surely they are liars indeed.

Tafsir Jalalayn : ‘God has begotten’, when they say that the angels are God’s daughters. And verily they are liars, in this [respect].

Tagalog : Nagkaroon ang Allâh ng anak na lalaki, na walang pag-aalinlangang sila ay mga sinungaling; dahil sila ay nagsasabi ng bagay na hindi nila alam.

037:153

Hassanor Alapa : Ba Niyan pinili so manga wata a babay ko manga wata a mama? 1305

Muhsin Khan : Has He (then) chosen daughters rather than sons?

Sahih International : Has He chosen daughters over sons?

Pickthall : (And again of their falsehood): He hath preferred daughters to sons.

Yusuf Ali : Did He (then) choose daughters rather than sons?

Shakir : Has He chosen daughters in preference to sons?

Dr. Ghali : Has he elected daughters above sons?

Tafsir Jalalayn : Has He preferred daughters to sons? (read a’stafā, ‘has He preferred’, indicating an interrogative [hamza], which stands in place of the omitted conjunctive hamza).

Tagalog : Ano ba ang dahilan kung gayon na mas pipiliin ng Allâh ang mga anak na kababaihan kaysa sa mga anak na kalalakihan?

037:154

Hassanor Alapa : Sayana kano, andamanaya i kapkhokom iyo

Muhsin Khan : What is the matter with you? How do you decide?

Sahih International : What is [wrong] with you? How do you make judgement?

Pickthall : What aileth you? How judge ye?

Yusuf Ali : What is the matter with you? How judge ye?

Shakir : What is the matter with you, how is it that you judge?

Dr. Ghali : How is it with you, how do you judge?

Tafsir Jalalayn : What is wrong with you? How do you judge?, [how do you make] such a depraved judgement?

Tagalog : Napakasama ng paghatol na inyong ginagawa, O kayong mga tao, na itinangi ninyo sa Allâh ang mga anak na kababaihan at sa inyo naman ay mga anak na kalalakihan, samantalang kayo ay hindi ninyo naiibigan sa inyong mga sarili ang mga anak na kababaihan.

037:155

Hassanor Alapa : Ba kano di makaphananadm

Muhsin Khan : Will you not then remember?

Sahih International : Then will you not be reminded?

Pickthall : Will ye not then reflect?

Yusuf Ali : Will ye not then receive admonition?

Shakir : Will you not then mind?

Dr. Ghali : Will you then not be mindful?

Tafsir Jalalayn : Will you not then remember? (tadhakkarūna: the tā’ [of tatadhakkarūna] has been assimilated with the dhāl), that He, glory be to Him, is exalted above having a child?

Tagalog : Hindi ba kayo nakaalaala na ang Allâh ay hindi maaaring magkaroon ng anak? Kataas-taasan sa Allâh na Siya ay malayo sa kanilang pagbibintang.

037:156

Hassanor Alapa : Anta a ka ba adn a rk iyo a bagr (tanda) a mapayag

Muhsin Khan : Or is there for you a plain authority?

Sahih International : Or do you have a clear authority?

Pickthall : Or have ye a clear warrant?

Yusuf Ali : Or have ye an authority manifest?

Shakir : Or have you a clear authority?

Dr. Ghali : Or even do you have an evident all- binding authority?

Tafsir Jalalayn : Or do you have a clear warrant?, plain definitive proof that God has a child?

Tagalog : O di kaya ay mayroon ba kayong malinaw na katibayan sa inyong sinasabi at inaangkin na kasinungalingan?

037:157

Hassanor Alapa : Na talingomaan iyo so kitab iyo amay ka toman kano

Muhsin Khan : Then bring your Book if you are truthful!

Sahih International : Then produce your scripture, if you should be truthful.

Pickthall : Then produce your writ, if ye are truthful.

Yusuf Ali : Then bring ye your Book (of authority) if ye be truthful!

Shakir : Then bring your book, if you are truthful.

Dr. Ghali : Then come up with your Book, in case you are sincere.

Tafsir Jalalayn : Then produce your scripture, the Torah, and show Me this [as it is mentioned] in it, if you are being truthful, about this statement of yours.

Tagalog : Kung kayo ay may katibayan na nasa kasulatan na nagmula sa Allâh ay ipakita ninyo kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan!

037:158

Hassanor Alapa : Go miadn siran ko lt iyan ago so lt o manga Jinn sa bangnsa a sabnar a kiatokawan o Jinn a siran na indarpa (ko isipan ko alongan a Qiyāmah) 1306

Muhsin Khan : And they have invented a kinship between Him and the jinns, but the jinns know well that they have indeed to appear (before Him) (i.e. they will be brought for accounts).

Sahih International : And they have claimed between Him and the jinn a lineage, but the jinn have already known that they [who made such claims] will be brought to [punishment].

Pickthall : And they imagine kinship between him and the jinn, whereas the jinn know well that they will be brought before (Him).

Yusuf Ali : And they have invented a blood-relationship between Him and the Jinns: but the Jinns know (quite well) that they have indeed to appear (before his Judgment-Seat)!

Shakir : And they assert a relationship between Him and the jinn; and certainly the jinn do know that they shall surely be brought up;

Dr. Ghali : And they have made up a consanguity between Him and the jinn; and indeed the jinn already know that surely they will indeed be presented forward.

Tafsir Jalalayn : And they, namely, the idolaters, have set up between Him, exalted be He, and the jinn, namely, the angels (jinna: they are so called because they are hidden [ijtinān] from vision) a kinship, by saying that they are God’s daughters, while the jinn certainly know that they, that is, those who say this, shall indeed be arraigned, into the Fire, to be chastised therein.

Tagalog : Itinuring (o inimbento) ng mga ‘Mushrikun’ – sumasamba ng iba bukod sa Allâh – na ang Allâh at ang mga ‘Jinn’ ay may ugnayang magkamag-anak, samantalang alam ng mga Jinn na sila (mga Jinn) ay titipunin at papanagutin sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

037:159

Hassanor Alapa : Miasotisoti so Allāh ko nganin a iphropa iran

Muhsin Khan : Glorified is Allah! (He is Free) from what they attribute unto Him!

Sahih International : Exalted is Allah above what they describe,

Pickthall : Glorified be Allah from that which they attribute (unto Him),

Yusuf Ali : Glory to Allah! (He is free) from the things they ascribe (to Him)!

Shakir : Glory be to Allah (for freedom) from what they describe;

Dr. Ghali : All Extolment be to Allah above what they describe.

Tafsir Jalalayn : Glory be to God, affirming that He is exalted, above what they attribute, [to Him] in the way of His having a child,

Tagalog : Luwalhati sa Allâh, Siya ay malayo sa anumang hindi karapat-dapat na para sa Kanya na itinatangi ng mga walang pananampalataya.

037:160

Hassanor Alapa : Inonta so manga oripn o Allāh a totolabosn sii Rkaniyan

Muhsin Khan : Except the slaves of Allah, whom He choses (for His Mercy i.e. true believers of Islamic Monotheism who do not attribute false things unto Allah).

Sahih International : Except the chosen servants of Allah [who do not share in that sin].

Pickthall : Save single-minded slaves of Allah.

Yusuf Ali : Not (so do) the Servants of Allah, sincere and devoted.

Shakir : But not so the servants of Allah, the purified ones.

Dr. Ghali : Except (for) the most faithful bondmen of Allah.

Tafsir Jalalayn : — [all] except God’s devoted servants, namely, believers (the exceptive clause here is discontinuous) in other words, [that is] because they declare that God transcends what such individuals attribute [to Him].

Tagalog : Subali’t ang mga alipin ng Allâh na taos-puso sila sa kanilang pagsamba sa Kanya ay hindi nila itinatangi sa Allâh ang anuman maliban sa kung ano ang angkop sa Kanyang Kamaharlikaan at Kadakilaan.

037:161

Hassanor Alapa : Mataan a skano ago so pzimabaan iyo

Muhsin Khan : So, verily you (pagans) and those whom you worship (idols).

Sahih International : So indeed, you [disbelievers] and whatever you worship,

Pickthall : Lo! verily, ye and that which ye worship,

Yusuf Ali : For, verily, neither ye nor those ye worship-

Shakir : So surely you and what you worship,

Dr. Ghali : Yet surely you and whatever you worship,

Tafsir Jalalayn : For indeed you and what you worship, of idols,

Tagalog : Katiyakan, kayo na sumasamba ng iba bukod sa Allâh,

037:162

Hassanor Alapa : Na da kano i ba adn a mapakasilay niyo ko (oripn o) Allāh (a mlk bo)

Muhsin Khan : Cannot lead astray [turn away from Him (Allah) anyone of the believers],

Sahih International : You cannot tempt [anyone] away from Him

Pickthall : Ye cannot excite (anyone) against Him.

Yusuf Ali : Can lead (any) into temptation concerning Allah,

Shakir : Not against Him can you cause (any) to fall into trial,

Dr. Ghali : In no way will you tempt any against Him,

Tafsir Jalalayn : — you cannot tempt, anyone, thereto, that is, to [incline to] your [worshipped] idols (‘alayhi, ‘thereto’, is semantically connected to His saying [bi-fātinīna], ‘you cannot tempt’),

Tagalog : Ay wala kayong sinasamba bukod sa Allâh kundi mga diyus-diyosan lamang, na wala kayong inililigaw na sinuman maliban sa sinumang itinakda ng Allâh na Kataas-taasan,

037:163

Hassanor Alapa : Inonta so taw a phakasold ko Naraka a Jahīm

Muhsin Khan : Except those who are predestined to burn in Hell!

Sahih International : Except he who is to [enter and] burn in the Hellfire.

Pickthall : Save him who is to burn in hell.

Yusuf Ali : Except such as are (themselves) going to the blazing Fire!

Shakir : Save him who will go to hell.

Dr. Ghali : Except (for) him who will roast in Hell-Fire".

Tafsir Jalalayn : except him who will burn in Hell, in God’s knowledge, exalted be He.

Tagalog : Na siya ay susunugin sa Impiyerno; dahil sa kanyang di-paniniwala at pagiging masama.

037:164

Hassanor Alapa : Go da a pd rkami (so Malaikat) inonta a adn a rk iyan a darpa a mattndo

Muhsin Khan : There is not one of us (angels) but has his known place (or position);

Sahih International : [The angels say], "There is not among us any except that he has a known position.

Pickthall : There is not one of us but hath his known position.

Yusuf Ali : (Those ranged in ranks say): "Not one of us but has a place appointed;

Shakir : And there is none of us but has an assigned place,

Dr. Ghali : And in no way is there one of us, (i.e., the angels) except that he has a known station,

Tafsir Jalalayn : Gabriel said to the Prophet (s): And there is not one of us, [us] the company of angels, but has a known station, in the heavens, in which he worships God and which he does not transgress.

Tagalog : Sinabi ng mga anghel: Walang kahit sinuman sa amin kundi mayroon siyang nakabukod na lugar sa kalangitan,

037:165

Hassanor Alapa : Mataan a skami na pzaap kami

Muhsin Khan : Verily, we (angels), we stand in rows for the prayers (as you Muslims stand in rows for your prayers);

Sahih International : And indeed, we are those who line up [for prayer].

Pickthall : Lo! we, even we are they who set the ranks,

Yusuf Ali : "And we are verily ranged in ranks (for service);

Shakir : And most surely we are they who draw themselves out in ranks,

Dr. Ghali : And surely we, indeed we, are the ones ranged in ranks,

Tafsir Jalalayn : And indeed it is we who are the rangers, of our feet in prayer.

Tagalog : At kami sa katotohanan ay nakatayo na nakahanay sa pagsamba namin sa Allâh at pagsunod sa Kanyang kagustuhan,

037:166

Hassanor Alapa : Go skami na gii kami manasbih 1307

Muhsin Khan : Verily, we (angels), we are they who glorify (Allah's Praises i.e. perform prayers).

Sahih International : And indeed, we are those who exalt Allah ."

Pickthall : Lo! we, even we are they who hymn His praise

Yusuf Ali : "And we are verily those who declare (Allah's) glory!"

Shakir : And we are most surely they who declare the glory (of Allah).

Dr. Ghali : And surely we, indeed we, are the extollers (of Allah)."

Tafsir Jalalayn : And indeed it is we who give glory, [it is we] who declare that God transcends what does not befit Him.

Tagalog : At katiyakan, kami ay lumuluwalhati sa Kanya bilang pagdakila, na Siya ay malayo sa anumang hindi karapat-dapat na para sa Kanya.

037:167

Hassanor Alapa : Apia pn miaadn siran a ptharoon iran

Muhsin Khan : And indeed they (Arab pagans) used to say;

Sahih International : And indeed, the disbelievers used to say,

Pickthall : And indeed they used to say:

Yusuf Ali : And there were those who said,

Shakir : And surely they used to say:

Dr. Ghali : And decidedly they (i.e., the disbelievers) indeed used to say,

Tafsir Jalalayn : And indeed (in, is softened in place of the hardened one) they, the Meccan disbelievers, used to say,

Tagalog : At katiyakan, sinasabi nila na mga walang pananampalataya na taga-Makkah bago ka pa ipinadala, O Muhammad:

037:168

Hassanor Alapa : A oba bo adn a rk ami a pananadm a phoon ko miangaoona

Muhsin Khan : "If we had a reminder as had the men of old (before the coming of Prophet Muhammad SAW as a Messenger of Allah).

Sahih International : "If we had a message from [those of] the former peoples,

Pickthall : If we had but a reminder from the men of old

Yusuf Ali : "If only we had had before us a Message from those of old,

Shakir : Had we a reminder from those of yore,

Dr. Ghali : "If only we had in our presence a Remembrance (i.e., Scriptures) from the earliest (people).

Tafsir Jalalayn : ‘If we had but a reminder, a scripture, from the ancients, that is, from among the scriptures of past communities,

Tagalog : Kung dumating lamang sa atin ang mga Aklat at mga Propeta na katulad ng dumating sa mga nauna sa atin,

037:169

Hassanor Alapa : Na disomala a maadn kami a manga oripn o Allāh a totolabosn Rkaniyan

Muhsin Khan : "We would have indeed been the chosen slaves of Allah (true believers of Islamic Monotheism)!"

Sahih International : We would have been the chosen servants of Allah ."

Pickthall : We would be single-minded slaves of Allah.

Yusuf Ali : "We should certainly have been Servants of Allah, sincere (and devoted)!"

Shakir : We would certainly have been the servants of Allah-- the purified ones.

Dr. Ghali : Indeed we would be the most faithful bondmen of Allah."

Tafsir Jalalayn : we would have surely been God’s devoted servants’, [devoting] worship purely to Him.

Tagalog : Ay magiging alipin tayo ng Allâh na mga matatapat sa paniniwala at mga taos-puso sa pagsamba.

037:170

Hassanor Alapa : Na sianka iran skaniyan na katokawan iran dn

Muhsin Khan : But (now that the Quran has come) they disbelieve therein (i.e. in the Quran and in Prophet Muhammad SAW , and all that which he brought, the Divine Revelation), so they will come to know!

Sahih International : But they disbelieved in it, so they are going to know.

Pickthall : Yet (now that it is come) they disbelieve therein; but they will come to know.

Yusuf Ali : But (now that the Qur'an has come), they reject it: But soon will they know!

Shakir : But (now) they disbelieve in it, so they will come to know.

Dr. Ghali : Yet they disbelieved in it; then eventually they will know!

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: Yet they disbelieved in it, in other words, in the Book that came to them, namely, the Qur’ān, more glorious than [all] those other scriptures; but they will come to know, the consequences of their disbelief.

Tagalog : At noong dumating sa kanila ang mga kuwento hinggil sa mga naunang mga tao at kaalaman hinggil sa mga darating pa na mga tao, at ang ganap na kasulatan, at ang pinakabukod-tangi sa lahat ng Sugo na siya ay si Muhammad (saw) ay hindi nila pinaniwalaan, walang pag-aalinlangan, matutunghayan nila kung ano ang parusa sa kanila sa Kabilang-Buhay.

037:171

Hassanor Alapa : Sabnar a miaona dn so katharo Ami a rk o manga oripn Ami a manga sogo’

Muhsin Khan : And, verily, Our Word has gone forth of old for Our slaves, the Messengers,

Sahih International : And Our word has already preceded for Our servants, the messengers,

Pickthall : And verily Our word went forth of old unto Our bondmen sent (to warn)

Yusuf Ali : Already has Our Word been passed before (this) to our Servants sent (by Us),

Shakir : And certainly Our word has already gone forth in respect of Our servants, the messengers:

Dr. Ghali : And indeed Our Word has already gone before to Our bondmen, the Emissaries.

Tafsir Jalalayn : And verily Our Word, [containing the promise] of victory, has gone beforehand in favour of Our servants, the messengers: and that [Word] is, I shall assuredly prevail, I and My messengers [Q. 58:21] —

Tagalog : At katiyakan, nauna na ang Aming pagpasiya, na hindi na mababago para sa Aming mga alipin na mga Sugo,

037:172

Hassanor Alapa : A mataan a siran so kharaot a panabang (ami)

Muhsin Khan : That they verily would be made triumphant.

Sahih International : [That] indeed, they would be those given victory

Pickthall : That they verily would be helped,

Yusuf Ali : That they would certainly be assisted,

Shakir : Most surely they shall be the assisted ones

Dr. Ghali : Surely they, indeed they, will be vindicated,

Tafsir Jalalayn : or it is His [following] saying — assuredly they shall be helped,

Tagalog : Na walang pag-aalinlangan, para sa kanila ang pangingibabaw laban sa kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng katibayan at kapangyarihan,

037:173

Hassanor Alapa : Go mataan a so sondaro Ami na siran i phakadaag 1308

Muhsin Khan : And that Our hosts, they verily would be the victors.

Sahih International : And [that] indeed, Our soldiers will be those who overcome.

Pickthall : And that Our host, they verily would be the victors.

Yusuf Ali : And that Our forces,- they surely must conquer.

Shakir : And most surely Our host alone shall be the victorious ones.

Dr. Ghali : And surely Our hosts, indeed they, will be the overcomers.

Tafsir Jalalayn : and assuredly Our hosts, namely, the believers, they will indeed be the victors, over the disbelievers by [their being given] the definitive proofs and assistance against them in this world. And if some of these [believers] are not victorious over them in this world, then assuredly in the Hereafter [they will be so].

Tagalog : At katiyakan, ang Aming mga sundalo na mga nakikipaglaban sa daan patungo sa Amin ay walang pag-aalinlangang sila ay mananalo laban sa kanilang mga kalaban sa lahat ng pagkakataon dahil sa ang pagturing sa tunay na tagumpay ay ang pagwawagi sa dakong huli.

037:174

Hassanor Alapa : Sa talikhod inka siran sa taman sa di bo mathay

Muhsin Khan : So turn away (O Muhammad SAW) from them for a while,

Sahih International : So, [O Muhammad], leave them for a time.

Pickthall : So withdraw from them (O Muhammad) awhile,

Yusuf Ali : So turn thou away from them for a little while,

Shakir : Therefore turn away from them till a time,

Dr. Ghali : So turn away from them for a while.

Tafsir Jalalayn : So leave them, in other words, shun the Meccan disbelievers, for a while, until [such time as] you are commanded to fight them;

Tagalog : Na kung kaya, tumalikod ka, O Muhammad, mula sa kanila na nagmamatigas, at hindi tumanggap ng katotohanan hanggang matapos ang itinakda mo na panahon bilang palugit, at darating ang kautusan ng Allâh para sila ay parusahan, pagmasdan mo kung ano ang parusa na mangyayari sa kanila dahil sa paglabag nila sa iyo,

037:175

Hassanor Alapa : Sa pakapamimikiran anka siran ka makapamimikiran siran dn

Muhsin Khan : And watch them and they shall see (the punishment)!

Sahih International : And see [what will befall] them, for they are going to see.

Pickthall : And watch, for they will (soon) see.

Yusuf Ali : And watch them (how they fare), and they soon shall see (how thou farest)!

Shakir : And (then) see them, so they too shall see.

Dr. Ghali : And behold them; then they will eventually behold.

Tafsir Jalalayn : and watch them, when the chastisement is sent down on them; for they will [soon] see, the consequences of their disbelief.

Tagalog : walang pag-aalinlangang makikita nila ang anumang mangyayari sa kanila na kaparusahan ng Allâh.

037:176

Hassanor Alapa : Ba so siksa Ami na gii ran nggaga-anan

Muhsin Khan : Do they seek to hasten on Our Torment?

Sahih International : Then for Our punishment are they impatient?

Pickthall : Would they hasten on Our doom?

Yusuf Ali : Do they wish (indeed) to hurry on our Punishment?

Shakir : What! would they then hasten on Our chastisement?

Dr. Ghali : Do they then seek to hasten Our torment?

Tafsir Jalalayn : They then said in mockery, ‘When will this chastisement be sent down?’ God, exalted be He, threatens them by saying: Do they seek to hasten Our chastisement?

Tagalog : Minamadali ba nila ang pagbaba ng parusa Namin sa kanila, O Muhammad?

037:177

Hassanor Alapa : Na amay ka tomana ko kalamalama iran na miakarata-rata so kapitapita o manga taw a lialangan 1309

Muhsin Khan : Then, when it descends into their courtyard (i.e. near to them), evil will be the morning for those who had been warned!

Sahih International : But when it descends in their territory, then evil is the morning of those who were warned.

Pickthall : But when it cometh home to them, then it will be a hapless morn for those who have been warned.

Yusuf Ali : But when it descends into the open space before them, evil will be the morning for those who were warned (and heeded not)!

Shakir : But when it shall descend in their court, evil shall then be the morning of the warned ones.

Dr. Ghali : So when it comes down in their courtyard, then how odious will be the morning of them that are constantly warned!

Tafsir Jalalayn : But when it descends in their courtyard — al-Farrā’ said that the Arabs find it sufficient to refer to a people by referring to ‘their courtyard’ — how awful, how terrible a morning, will be the morning for those who were warned (the overt noun [al-mundharīn] has replaced the [third person] pronominalisation [in sāhatihim]).

Tagalog : At kapag bumaba ang Aming parusa sa kanila ay magiging napakasamang umaga ang kanilang umaga.

037:178

Hassanor Alapa : Na talikhod inka siran sa kotika a di mathay

Muhsin Khan : So turn (O Muhammad SAW) away from them for a while,

Sahih International : And leave them for a time.

Pickthall : Withdraw from them awhile

Yusuf Ali : So turn thou away from them for a little while,

Shakir : And turn away from them till a time

Dr. Ghali : And turn away from them for a while

Tafsir Jalalayn : So leave them for a while,

Tagalog : Na kung kaya, pabayaan mo na sila, O Muhammad, hanggang sa pahintulutan ng Allâh na maganap ang parusa sa kanila,

037:179

Hassanor Alapa : Go pamimikiran ka ka makaphamimikiran siran

Muhsin Khan : And watch and they shall see (the torment)!

Sahih International : And see, for they are going to see.

Pickthall : And watch, for they will (soon) see.

Yusuf Ali : And watch (how they fare) and they soon shall see (how thou farest)!

Shakir : And (then) see, for they too shall see.

Dr. Ghali : And behold; then they will eventually behold.

Tafsir Jalalayn : and watch; for they will [soon] see — this [statement] is repeated in order to emphasise the threat made to them and to reassure the Prophet (s).

Tagalog : At pagmasdan mo sila, dahil walang pag-aalinlangang makikita nila ang anumang mangyayari sa kanila na parusa ng Allâh .

037:180

Hassanor Alapa : Miasotisoti so Kadnan ka a Kadnan o bagr, ko nganin a iphropa iran

Muhsin Khan : Glorified be your Lord, the Lord of Honour and Power! (He is free) from what they attribute unto Him!

Sahih International : Exalted is your Lord, the Lord of might, above what they describe.

Pickthall : Glorified be thy Lord, the Lord of Majesty, from that which they attribute (unto Him)

Yusuf Ali : Glory to thy Lord, the Lord of Honour and Power! (He is free) from what they ascribe (to Him)!

Shakir : Glory be to your Lord, the Lord of Honor, above what they describe.

Dr. Ghali : All Extolment be to your Lord, The Lord of Might, above whatever they describe!

Tafsir Jalalayn : Glory be to your Lord, the Lord of Might, of Triumph, [exalted is He] above what they allege!, in the way of His having a child.

Tagalog : Luwalhati sa Allâh na Siya ay ‘Rabb’ na Tagapaglikha na Dakila, na Siya ay malayo sa anumang itinatangi nila na mga kasinungalingan laban sa Kanya.

037:181

Hassanor Alapa : Ago so Salām na sii ko manga sogo’ 1310

Muhsin Khan : And peace be on the Messengers!

Sahih International : And peace upon the messengers.

Pickthall : And peace be unto those sent (to warn).

Yusuf Ali : And Peace on the messengers!

Shakir : And peace be on the messengers.

Dr. Ghali : And peace be upon the Emissaries;

Tafsir Jalalayn : And peace be to the messengers, who convey from God the Message of the Oneness [of God] and [His] Laws.

Tagalog : At tuluy-tuloy na kapayapaan bilang pagbabati ng Allâh , at ang pagpupuri at kaligtasan ay para sa lahat ng mga Sugo.

037:182

Hassanor Alapa : Go so bantogan na rk o Allāh a Kadnan o manga kaadn 1311

Muhsin Khan : And all the praise and thanks be to Allah, Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists).

Sahih International : And praise to Allah , Lord of the worlds.

Pickthall : And praise be to Allah, Lord of the Worlds!

Yusuf Ali : And Praise to Allah, the Lord and Cherisher of the Worlds.

Shakir : And all praise is due to Allah, the Lord of the worlds.

Dr. Ghali : And praise be to Allah, The Lord of the worlds.

Tafsir Jalalayn : And praise be to God, Lord of the Worlds, for granting these [messengers] victory and destroying the disbelievers.

Tagalog : At papuri sa Allâh na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng mga nilalang mula sa umpisa hanggang sa duluhan, na Siya ay Bukod-Tanging karapat-dapat nito, na Siya ay walang katambal.

Osayan

1274. Pitharo o Ibn Mas’ūd [r.a.] a so as Saffāt so ayat a 1,2,3, na skaniyan so manga malāikat, go pitharo o Qatādah a: So manga malāikat na manga saap ko langit. Go pianothol i Muslim a miakapoon ko Jābir Bin Samurah [r.a.] a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w]. Zaap kano sa datar o giikazaap o manga malāikat sii ko Kadnan iran. Na pitharo ami a andamanaya i gii ran kazaap sii ko Kadnan iran? Na pitharo iyan a: Ptharotopn iran so saap a maoona sa gii siran mbibinsa ko kazaap. Giankoto a sosonan a manga malāikat na pizapaan o Allāh, sa mataan a skaniyan na isaisa, so Allāh na apia antonaa a nganin na khapakay a zapaan iyan ka skaniyan na di ron khiiza so galbk iyan a so salakaw ron na ipagiza on so galbk iyan, ogaid na so manosiya na di ron khapakay oba adn a zapaan iyan a salakaw ko Allāh, sabap sa so kazapa sii ko manosiya na kasimba na aya bo a khasimba na so Allāh na patot a aya kazapaan, so pman so giikazapa o Allāh na kna o ba kasimba, sa kapaar iyan a kazapa iyan ko apia antonaa a nganin.

1275. Adn a manga bitoon odi na kadg ko kawang a inisiap o Allāh ko langit sa igira miakarani ron so manga shaytan sa pantag sa kaphamakin’g iran sa manga sogoan ko langit a mapnggolawla sa doniya, na misogat kiran ankoto a apoy na manga tototong siran sa aya masowa iran na di siran roo makapaniampo, sa o adn a man’g iran roo a sogoan na itana iran sa doniya na tharoon iran ko manosiya a pzookan iran na manaro so manosiya sa pangomanan iyan sa kabokhag so katharo iyan, na adn a kapphakasalak iyan.

1276. Miaadn a so manga shaytān na pphamanik siran ko langit sa pphamakin’g siran ko manga kokoman a pphakalankapn ko langit a mapnggolawla ko lopa, sa anda dn i kan’ga iran on na itana iran ko pndarpaan iran a manosiya na panaroon iran on sa omanan iran so satiman sa siaw a kabokhag, na gowani a sogoon so Rasūlullāh [s.a.w] a Nabī na so manga shaytān na anda dn i kakhadn iran ko pkhadnan iran a darpa ko langit na masogat siran on a manga kadg a mabagr sa matotong siran, na iniphanon iran oto ko Iblīs, na pitharo iyan a adn a minibago a btad, na siogo iyan so manga sondaro niyan sa lomalakaw siran ko lopa sa plobaan iran ankoto a bago a btad a miaadn na minitkaw siran a miaoma iran so Rasūlullāh [s.a.w] a tomitindg a giizambayang ko pagltan a dowa a palaw sa Nakhlah, sa pitharo o Wāqi’ a sii oto sa balintad a Nakhlah, na komiasoy siran ko Iblīs na pianothol iran on ankoto, na pitharo iyan a gioto i minibago a btad. (Piakambowat o Ibn Jarīr a phoon ko Ibn Abbās ).

1277. So pagtaw na aya paratiaya iran na so nganin a di ran khaliot a katao a ipphammsa iran na pmbthowan iran sa salamankiro a mapayag sabap sa kagia mibabagowan kiran a di ran kalalayaman, na sabap ko kababa o akal iran na di ran maphamosaka ankoto a ongangn.

1278. Gioto so kapzankaa o manosiya ko kakhaoyag pharoman ko alongan a maori, na amay ka maoyag siran na timoon so oman i isa ka lompokan sa sii pagilaya ko kiazosonan o manga galbk iran sa so barazina na pd iyan so barazina, so palalalim na pd iyan so datar iyan a salimbot, so pananakoto na itapi mambo ko lompokan iyan sa mamagpda siran. So paririba na pd iyan so paririba, na so talainom sa pakabrg na pd iyan so talainom, na amay ka matimo siran na ioman kiran so langowan a sinimba iran a katuhanan (liyo ron so Īsā ago so Maryam ago so Uzayr) na idolog siran ko Naraka a Jahīm sa totongn siran on langon. Pitharo o Ibn al Mubārak a: Aya paganay a ipagiza ko taw na so manga taw a gii niyan ipagontoda bolayoka iyan sa o mapia na mitapi on na o marata a bolayoka iyan na mitapi on. Gianan i sabap a inisogo o Islām a aya khowaan a bolayoka na so mapia i galbk, ka kagia pkhararadan iyan so bolayoka iyan ko galbk iyan.

1279. So ayat a 28, na aya maana oto na pkhaoma kami niyo a ttgln kami niyo sa mabasng sabap ko bagr iyo a skami na khipakadadapanas, na skano na manga babagr, gioto so manga lolobay ko manga kafir a gii ran tharoon ko manga babagr kiran a palaya siran dn phakasold ko Naraka, sa da a bali o kazzndita sankoto a masa. Gioto i tindg o Ibn Abbās. Pitharo o Ibn Zayd a aya maana oto, na phagalangan kami niyo ko kanggolawla sa mapia sa piakaawa kami niyo ko Islām ago so kanggalbk sa mapia, sa aya mianggalbk ami na so marata. Sa zmbag siran mambo sa kagia da kano maadn a miamaratiaya, sa inonotan kami niyo, na mlagilagid tano ko siksa. So siksa o Allāh na gianan i kiapayagan ko kaontol iyan a sa dn sa pinggalbk o taw na imbalas iyan on sa di niyan dn plalimn sa mlk bo a nganin sa so manosiya na di dn makapmbaoman ko kaontol o Allāh, sa so manga pananakoto na anda dn i kailaya iran ko siksa na phakaparatiaya siran sa bnar dn so katharo o sogo a miakaoma kiran, ogaid na da dn a bali oto ka miaipos so langowan taman a okit ko kapakalidas ko siksa o Allah, so malobay a giimangongonotan ko matgas sa di niyan pagosarn so akal iyan sankai a doniya na doandoan iyan dn ka mialapis ko doniya na lapis pn sa maori a alongan.

1280. Gianan so btad o manga kafir ko kiphapantagn iran ko panolon o manga sogo, a tanto a madakl a manga sankot iran ko di ran kaphangongonotan ko kabaya o Allāh, sa aya paratiaya iran ko Mohammad [s.a.w] na pababayok a pmbthangn, ogaid na sayana siran a manga boda a piakathondodg iran so dowa a sipat a di khatimo ko satiman a masa a so kambayok ago so kabbthang ka so pmbthangn na di patot i ba mabaloy a pababayok, ka so kambayok na matatago on so kaongangn ago so kapia o pamikiran na so pmbthangn na da a mapia a pamikiran iyan, na andamanaya i kiatharoa iran sa so Mohammad [s.a.w] na pababayok a pmbthangn, maana a siran na di bnar so katharo iran ko tmpo iran ko Nabī. Taman sa miamalbg siran sa mapasang i ongangn a taw ka phakitndo iran on o ino so Qur’ān bayok antaa ka katharo a shaytan odi na jinn antaa ka salakaw a katharo a siran na lomalawan siran ko katawi ko basa Arab a mapayag, na aya pitharo iyan na katharo a salamankiro.

1281. Aya maana o kapagaadapa iran na so isa na di katatalikhodan o isa ka di oto phaka tarotop ko kaddrang a mapia oba so sabagi na kaoonaan iyan so sabagi, aya mataan na domdrang siran sa oman iisa na makadadarpa a di niyan katatalikhodan so pd iyan, sa tanto a mapia i paras ankoto a kaddrang iran a da a ba on matatago sa oriyan ka palaya siran matatago sa onaan a mlagilagid siran sa darpa ago pankatan.

1282. So kapontok o kailay o manga midadari na kna o ba paawing ko manga mata iran aya mataan na kagia di ran i iziri so manga kailay ran ko salakaw ko karoma iran a miakasorga, aya maana niyan na tarotop a ka arki ran sankoto a manga midadari sa da dn a pagilayin ankoto a manga midadari a rowar rkaniyan, a karoma niyan sabap roo na datar o ba mapontok i kailay.

1283. So kiniropaan kiran sa kapoti a datar o montia odi na so kapoti o orak a manok igira mialowas on so lokhabang iyan na matag oto abayabayan ka so kataid iran na di khiropa, ogaid na kagia waraan o manosiya a so kataid o babay na sii matatago ko kapoti o robosan na gioto i kiaaloya on sa ayon ko pkhababayaan o manosiya.

1284. So inaloy a Qarīn, bolayoka a inampda na isa a inipmaana iran on na so shaytān a di niyan bblagn so manosiya sa kapndadaga niyan on, gioto i tindg o Mujāhid. So Ibn Abbās na aya tindg iyan na gioto so mama a pananakoto a adn a bolayoka iyan a mama a pd ko miaratiaya sii ko katatago iran ko doniya, sa so dowa a tindg na palaya khatarima ka kagia so shaytan na adn oto a shaytān a Jinn a pndadag ko miaratiaya na adn pman a shaytān a manosiya a pndadag ko izik iyan a manosiya a miaratiaya.

1285. So ayat a 58, na katharo oto o miaratiaya a iphagiza iyan so katatap ko Sorga sa so kapatay na datar o ba gioto i kakhapokas iran on na kagia da dn a kapatay ko sorga na di siran on dn khapokas, sa gioto dn so pithamanan a kapagontong a mala. Na so ayat a ika 60, na adn a mithindg sa katharo oto o miakasorga, gioto i tindg o Qatādah. Na adn pman a mithindg sa katharo oto o Allāh, a sii sankoto a manga limo na nggalbk so pnggalbk ko manga simba ka an iran maparoli so datar ankoto a manga limo a miangaaaloy sa onaan. Gioto i tindg o Ibn Jarīr.

1286. So kayo a Zaqqūm na kayo a sorokn a kaphagdasan o manga taw ko Naraka, aya maana o Zaqqūm na palololok, gioto i sabap a so Abū Jahl na pitharo iyan a so Zaqqūm na gioto so roti a tatagoan sa palino a mapia a kapkhaloloka on, sa osaya a tig iyan so Zaqqūm na lolokn akn sa makaisa, na sayana amay ka lolokn skaniyan o Zaqqūm sa so mlolok na aya mialolok. Ba iran dn kokowa a kasablawan so manga tanda o Allāh. Na sayana a mapia amay ka kabantayan tano so Abū Jahl ago so manga pd iyan a pziksaan siran ko Naraka, sa manarig tano ko Allāh ka an tano niyan kalimoon sa toroon tano niyan ko lalan iyan a mathito.

1287. Gianan so btad o manga pagtaw a lialangan siran o manga sogo’ kiran na da siran dn paratiaya ka mimbotakal siran ko kaoyagoyag ko doniya, sa inibgay o Qur’ān so manga ropaan iran sa ipndayag iyan ko ropaan o miamaratiaya. Sa so manga kafir na pphakasawit siran ko mapia ko doniya ka kagia so doniya na ba dn sagad a da on so katatap ago kalalayon, na di bo tanto khalanggay, na so maori a alongan na aya tatap a ingd a rk o langowan a miromasay ko doniya ko kiasimbaa niyan ko Allāh.

1288. Inaloy niyan so thotolan ko Nabī Nūh [a.s.] ko kiaromasay niyan ko panolon iyan ko pagtaw a miaka 950 ragon na pndolonn iyan siran na da siran dn paratiaya, na sii ko datar oto a malndo a masa na aya dn a patot na maponas sa bilangan ankoto a manga baradosa ka miada kiran so panginam ko kaompia, sa piolang siran o Allāh sa minggolalan sa solapay a ig. Ilay anka so ayat a 11:32, 11:36, 25:37, 71:26.

1289. So malitng a mala al Karb al Adhīm na gioto so margn a minisogat ko pagtaw niyan a inigald siran o solapay o ig, sa siran i mialamba a kiapangwarisan iran so pagtaw a inantior o Allāh, sa limo kiran o Kadnan iran.

1290. So ayat a 78, na gioto so kiatatap o ingaran o Nūh a babantogn ko pphamakasalono a manga masa sabap ko romasay niyan ko panolon ko agama. Sii ko oriyan o lapay na aya bo a mialamba na so pagtaw niyan a maito a miabarmbad pharoman ago so manga wata iyan a so Hām, Sām, Yāfith, so Sām na aya apo o manga Arab, na so Hām na aya apo o manga takoroni, na so Yāfith na aya apo o manga taw sa Rūm ago so manga Turk, miaaloy anan ko hadīth o Rasūlullāh [s.a.w] a piakambowat o Imām Ahmad a pianothol o at Tirmidī.

1291. Sii ko oriyan o Nūh na miakasalono so Ibrāhīm a miatindos a Nabī a inipamang- kolong iyan so pandi o tawhīd, kapakaisaisaa ko Allāh, sa miatatap so ingaran iyan a mapia sa dayon sa dayon a skaniyan na imam a olowan o manga oripn o Allāh a miamaratiaya, a taman sa kagba o doniya na giipananayanan so manga simba niyan ko Allāh.

1292. Tanto a maliwanag ago madalm so pamikiran o Ibrāhīm sa kiatoona niyan ko manga pagtaw niyan a madadadag siran sa mawatan a kadadag, ka so pphangmbaalan iran a manga gaang na aya iran pzimbaan sa sayana a mabobota so manga pamikiran iran, so dadag a manosiya na mapia pn i kaporo o katao a makokowa niyan na aya mataan na da a katao niyan ka kasasapngan so akal iyan a di niyan khaosar ko kamapiaan iyan.

1293. Da niyan dn plmolmowi na phiroropt iyan so manga barahala iran a kiasabapan sa kiatotonga iran on ko makadg a miphalaw a bonto, na so bagr o Allāh na aya di khalang- ganan sa kiablmblngan o manga mata iran a da on katotonga o apoy, na da siran dn paratiaya, na gianatan iyan siran sa piloloba iyan so Kadnan iyan sa tioro skaniyan o Allāh, ka sa dn sa taw a mroromasay ko katoona niyan ko Allāh na thoroon skaniyan o Allāh ko lalan iyan. Ilay anka so ayat a 29:69.

1294. Gowani a mamangni so Ibrāhīm sa moriataw na aya inibgay ron o Allāh a moriataw niyan na bagowa mama a mapantang (Gulāmun Halīm 37:101) gioto so Ismāīl, na so kiaariya on na inibgay ron so Ishāq a bagowa mama a matao (Gulāmun Alīm 51:28) sii sankanan a dowa a sipat a mapantang ago matao na maggdam tano dn so rarad iyan sankai a masa a so manga Isrāīl na iplalawlanda iran a siran kon i manga tatao ko kitab a miaona ago matotonkop ko manga rarb iran sa di siran tharima sa katao a salakaw, ago sii pn sankai a katao a bago na maoona siran on, so mambo so manga Arab a moriataw o Ismāīl na maggdam kiran dn so kapakaphapantang iran ko kiphapantagn iran ko manga Isrāīl, ka kagia so apo iran a Ismāīl na bagowa mama a mapantang, sa datar anan a pkhasawaan tano a so rido ankaya a dowa a pagtaw na adn a pakaasal iyan sa paganay, a margn a kapkhalipati ron, ogaid na matatankd a pphanalimbotan o mbawataan o Ishāq so mbawataan o Ismāīl, ko kiaagawa iran sa Palestine sa ingaran a lopa a inibgay a pasad ko apo iran a pd on so manga Arab ka isa a ama iran.

1295. Gianan so kiakhorbana niyan ko wata iyan a Ismāīl sa kiaopakatan anan ko manga Muslim a skaniyan i pikhorban o Ibrāhīm, kna o ba so Ishāq, ka so Ismāīl na inimbawata a so Ibrāhīm na aya omor iyan na nm polo ago walo ragon, na so kinimwataan ko Ishāq na aya omor iyan na siaw polo ago siaw, sa so manga Yahūdī ago so manga Nasrānī na aya pithindgan iran na aya pikhorban na so Ishāq, sabap sa kagia aya iran phagapoon, na so Ismāīl na phagapoon o manga Arab sa dnki ran ago siig iran ko manga Arab. Adn a mithindg ko manga Muslim sa so Ishāq i pikhorban ogaid na malobay a tindg a da tarima a o kalankapan a manga Muslim.

1296. Gowani a zombaliin iyan so wata iyan a Ismāīl na skaniyan na ndiditar sa mapoti a aya niyan bo nditarn na pitharo iyan ko ama iyan a pakinda inka rakn ankai a nditarn akn sa aya nka rakn kapann amay ka iplbng ako nka dn na kagia phakindaan iyan on na miakan’g sa sowara ko talikhodan iyan a; “Hay Ibrāhīm sabnar a tioman ka so taginpn” na dominingil na miailay niyan a kambing (kabsh) a mapoti a pangaan, na aya niyan miakhorban. Inaloy o as Suddī ago so salakaw ron a piakasagad dn o Ibrāhīm so glat iyan ko lig o Ismāīl na da niyan otngi na miakan’g sa sowara, a giankoto a ayat a miaaloy sa onaan. So paratiaya o Ibrāhīm na di khaoma a kirakira ago so paratiaya o wata iyan a Ismāīl.

1297. Gianan so bandingan ko Mūsā ago so Hārūn ko kiaawidi ran ko Panolon ko Fir’aun ago so tantara iyan, ago so kiniliyon iran ko Isrāīl sa lopa a Misir sa limo kiran o Allāh, sa iniripag iran siran sa kalodan a mariga na piagld iyan so Fir’aun ago so pagtaw niyan, sa miaromasay so Mūsā ago so Hārūn sa kiapagolowani ran ko pagtaw iran, ogaid na da siran pn misamapy sa lopa a Cana’an na miawafat siran sa lopa a Sinai, sabap ko kasosopak o pagtaw iran sa miaharm kiran so kasold sa Bayt al Maqdis sa patpolo ragon, na aya miakataros ko lalakaw iran na so Yūsha’ Bin Nūn (Joshua) ko oriyan iran, sa minisold iyan so Banū Isrāīl sa lopa a Cana’ān na so kiambkn iran roo na pimbagibagi iyan so kawali ko sapolo ago dowa ka loks a manga wata o Ya’qūb a siran i mimbaloy a Isrāīl sankai a masa.

1298. Giankanan a manga ayat a miakathondotondog na gii niyan pangangalowin so manga romasay o manga Nabī sa aya phagposan iyan on na sii kiran so Salām a gianan so kadadalman ko limo o Allāh ka an siran makowa a ladiawan o pkhaori a pagtaw.

1299. So pagtaw o Ilyās na sinimba iran so barahala a Ba’al. Pitharo o Qatādah a so Ilyās na skaniyan so Idris, go miakapoon ko Ibn Mas’ūd a: So Ilyās na skaniyan so Idrīs, go gioto i katharo o ad Dahhāk, go pitharo o Wahb Bin Munabbih a skaniyan so Ilyās Bin Nasiy Bin Fanhās a siogo skaniyan ko mbawataan o Isrāīl ko oriyan o Hizkīl. Sa miaadn siran a sominimba siran sa barahala a Ba’al, na inidolon iyan kiran so kasimba a iran ko Allāh. Sa miaratiaya on so dato iran oriyan iyan na mimbasowi (murtad) sa da dn a miaratiaya on a isa bo sa inipamangni niyan siran sa masogat siran a laon na miasogat siran a taon sa miakatlo ragon, na piangni ran a oranan siran ka pharatiaya siran na inoranan siran na da siran bo paratiaya, sa sii ko masa niyan na miagintaw ron so Ilyasa’ a Nabī.

1300. Domadayon dn so manga ayat sa gii niyan kapangangaloya ko manga Nabī a miangaroromasay sa kinisampayin iran ko Panolon iran ko manga pagtaw iran sa gianan dn i kapmbantoga kiran o Allāh ago pphayagn iyan a siran i khirk ko limo iyan a mapia.

1301. Gianan so thotolan ko Lūt a madakl a kiazabandinga on ko miangaoona a manga Sūrah, ko kiniphantagn iyan ko baradosa a darowaka a pagtaw niyan a inoranan siran sa ator ago miabaklid so ingd iran. Ilay anka so ayat a 29:28, 29:32, 29:33.

1302. Gianan so Yūnus a siogo o Allāh sa pagtaw a darowaka na ka gia di niyan siran khadolon ko paratiaya na inipamangni niyan siran sa tanaan siran a siksa na inawaan iyan siran na miagda sa padaw na tinioba o Allāh sa miasogat siran a bagl na miripa siran na skaniyan i liniowan a ripa a kholog sa ragat ka an kakhapi so padaw iran na inolog iran sa ragat na inarab o mala a sda sa kahanda o Allāh. Ilay anka so ayat a 10:98, 21:87. So pagtaw o Yūnus na skaniyan bo i pagtaw a lipas siran o Allāh ko siksa a phakaoma kiran gowani a awaan siran o Nabī ran a Yūnus, sabap sa so kiailaya iran ko manga papata iyan na mithawbat siran ko Allāh sa gomioraok siran on sa kapananankopan na rinilaan siran o Allāh.

1303. Aya maana na so manga sogo’ na aya patoray kiran na di ran awaan so sosogoan kiran a pagtaw sa mapia antonaa i miasowa sa amay ka palagoyan iran so galbk iran na khasiksa siran, sa so kiaipos o Yūnus na miakaoma ko ingd so maitm a gabon a siksa kiran na so kiailaya iran on na miatankd sa ginawa iran a khapolang siran dn na inawaan siran pn o Yūnus, na aya siowa iran na mizisibaya siran sa so manga babay na sasibay na so manga wata na sasibay na so manga mama na sasibay, na gowani a makamblablag siran na oman i isa na gioraok iyan so pd iyan a karoma niyan odi na so wata iyan, na miapamikir iran a thawbat siran ko Allāh na piakabantak iran so goraok iran ko Allāh sa mithawbat siran na rinilaan siran o Allāh sa miatoro siran, siran bo i pagtaw a tioronan sa siksa a miabankiring iran so siksa sa limo o Allāh sabap ko kiaparatiaya iran ko masimpit dn a kotika a maito bo na kalkhban kiran so pinto o kathawbat, na sabap ko limo o Allāh na rinilaan iyan siran ko da pn kaipos o masa ka da pn tana so siksa ko kalamalama iran ka zisii pn sa langit ogaid na miailay ran dn so papata iyan.

1304. Gianan so tmpo o manga mushrik ko Allāh a gii ran tharoon a so manga malāikat na manga wata a babay o Allāh sa inibangnsa iran so babay ko Allāh na inigakd iran so manga wata a mama sayana a marata so ipkhokom iran, go gii ran tharoon a mikhamonga so Allāh ago so Jinn na pimbawata iran so malāikat. Bigan siran o Allāh sa pakaiza a ba iran kiasandngi so kiaadna ko malāikat a siran na manga babay? Na da a khibgay ran a tanda ko panontot iran na miatankd a siran na manga bokhag, sabap sa aya kokoman na amay ka adn a tharoon ka na patoray rka a mibayan ka so saksi ko kabbnar o pitharo oka, na amay ka da a ba nka saksi na karina sa gii ka mamokhag.

1305. Madakl a tmpo iran ko Allāh a palaya dn oto pianarankoni a kabokhagan a paratia- ya sa aya thamparn iran ko Allāh a kipantag na so nganin a di ran pkhababayaan, sa apia so miatay a binatang a da masombali na aya kon a somiombali on na so Allāh na patot a aya khn so siombali o Allāh a di so siombali o manosiya sa phkhn iran so miatay a binatang a da masombali.

1306. Opama ka manga kamonga iyan so Jinn na di siran masiksa ka kagia marani siran ko Allāh, ogaid na so Jinn na datar o manosiya a pialiogatan a khasomariya sa alongan a maori sa adn a sorga on na adn a Naraka on.

1306. So manga ayat a 164 -166, na katharo oto o manga malāikat a kna o ba siran manga wata o Allāh sa aya galbk iran na so kapzimbaa iran ko Allāh sa pphanasbih siran ko manga darpa iran, sa di bnar so panganta o manga mushrik.

1308. Biagr san o Allāh a so sondaro niyan na aya ronda a phakadaag ogaid na so sondaro o Allāh na adn a manga paratobowan iyan a taman sa di matarotop o manga Mulim na di ran mapkhipantag so kapakadaag sa aya onayan iyan na so kapakabagr o paratiaya.

1309. Gioto so manga paparangayan o manga Mushrik ko kasosopak iran ko manga lalangan o Allāh sa aya bo a gii ran kapakazagola na taman sa da pn kapakaoma o siksa sa anda i katana iyan ko zaronsarongan iran na makarata dn so kapitapita iran ka khapolang siran sa datar siran o marrmpas a kayo a korma a malalati.

1310. Inpos iyan so ayat ko katharo iyan a so Kalilintad na sii ko manga Sogo’, na so langowan o bantogan na rk o Allāh a kadnan o manga kaadn, sa gianan i kabilangataw a inipangndao o Qur’ān ko mu’min a aya phagposan iyan ko galbk iyan na so kapmbantoga niyan ko Kadnan iyan a Makalimoon, sa di niyan kalilipatan ko apia antonaa i mambbtad iyan ko kagagawii ago sii ko kadawndaw.

1311. Pianothol o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Sha’bī a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Sa taw a ikhababaya iyan a kapakathimbang iyan sa timbangan a tarotop ko balas ko alongan a Qiyāmah na tharoa niyan ko kaposan o dadarpaan iyan ko kathindg iyan a: Miasotisoti so Kadnan ka a Kadnan o kabagr ko nganin a iphropa iran, go so salam na sii ko manga sogo’ ago so bantogan na rk o Allāh a Kadnan o manga kaadn.