So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Fātir - [ 35 So Mithaong (so Allāh) ] - سـورة فاطـر
( Originator - Ang Nagpanimula ng Paglikha )

Pangnal ko Sūrah

Giankai a Sūrah na da a tanto a kibibida iyan ko miaonaan iyan a manga Sūrah, sa so bandingan iyan na salosaw ko miaona dn a miazabanding a so kaphagosaya niyan ko manga pagns o kiapangadn o Allāh ago so kapapalihara iyan. So kapthoron o manga malāikat sankai a lopa sa pantag sa kipzampayin ko manga wahī o Allāh sa katoro o manosiya ko lalan a mathito.

So manga limo o Allāh a lalayon iyan phagalowin ka an giimandirogod o manosiya sa masimba iran so Allāh ago mitasbih iran so manga ingaran iyan ko langowan a kotika ko kadawndaw ago sii ko kagagawii.

So Pamotosan iyan: So phizoson a manga bagr a somisiap ko manga kaadn na palaya dn oto inadn o Allāh, ko kababaloy niyan a mithaong a paganay ko nganin a da a ba niyan siayanan ko kiathaong iyan (Fātir), so Allāh i phanompangan o langowan a podi ago bantog ago slasla. So salakaw ron na da’ ago ilang. (35:1-26).

So langowan o mapia ko pizosonan iyan na phoon ko Allāh, na so marata na di ron khibangnsa, ka galbk oto o shaytan a pndadag ko manosiya. (35: 27-45).

Giankai a Sūrah na initoron sa Makkah (Sūrah Makkiyyah) a romarankom sa manga ayat a 45, a initoron ko oriyan o al Furqān.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

35.1
Hassanor Alapa : So bantogan na rk o Allāh a miadn ko manga langit ago so lopa a bialoy Niyan so manga malāikat 1222 a manga sogo’ a adn a manga papak iran a dowa odi na tlo odi na pat, (so Allāh) na phagoman ko kapangadn sa sa dn sa khabayaan Iyan, mataan a so Allāh ko kalangowan a shayi na Gomagaos

Muhsin Khan : All the praises and thanks be to Allah, the (only) Originator [or the (only) Creator] of the heavens and the earth, Who made the angels messengers with wings, - two or three or four. He increases in creation what He wills. Verily, Allah is Able to do all things.

Sahih International : [All] praise is [due] to Allah , Creator of the heavens and the earth, [who] made the angels messengers having wings, two or three or four. He increases in creation what He wills. Indeed, Allah is over all things competent.

Pickthall : Praise be to Allah, the Creator of the heavens and the earth, Who appointeth the angels messengers having wings two, three and four. He multiplieth in creation what He will. Lo! Allah is Able to do all things.

Yusuf Ali : Praise be to Allah, Who created (out of nothing) the heavens and the earth, Who made the angels, messengers with wings,- two, or three, or four (pairs): He adds to Creation as He pleases: for Allah has power over all things.

Shakir : All praise is due to Allah, the Originator of the heavens and the earth, the Maker of the angels, messengers flying on wings, two, and three, and four; He increases in creation what He pleases; surely Allah has power over all things.

Dr. Ghali : Praise be to Allah, The Originator (Literally: The Renderer) of the heavens and the earth, The Maker of the Angels (as) Messengers endowed with wings, two, three and four. (Literally: in twos and in therrs, and in fours) He increases in creation as He decides; surely Allah is Ever-Determiner over everything.

Tafsir Jalalayn : Praise be to God, God praises Himself with in these [terms], as explained at the beginning of [the preceding] sūrat Saba’, Originator of the heavens and the earth, the One Who created them without any precedent, Appointer of the angels as messengers, to [His] prophets, having wings in [sets of] two or three or four. He multiplies in creation, in angels and other [creatures], what He will. Surely God has power over all things.

Tagalog : Ang ganap na papuri at pasasalamat ay pagmamay-ari lamang ng Allâh na Nagpanimula ng Paglikha ng mga kalangitan at kalupaan na Siya ang nagbukod-tangi nito, at ginawa Niya ang mga anghel bilang mga Sugo tungo sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin at sa anuman na Kanyang nais na pag-uutos at pagbabawal, at kabilang sa dakilang kapangyarihan ng Allâh ay ginawa Niya ang mga anghel na may mga pakpak na dalawa, tatlo o apat, na sila ay lumilipad sa pamamagitan nito; upang iparating ang anumang ipinag-utos ng Allâh , at dinaragdagan Niya ang paglikha sa anuman na Kanyang nais. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Qadeer’ – Makapangyarihan sa lahat ng bagay at walang anuman ang mahirap sa Kanya, na Siya ang may Kakayahan na gawin ang lahat ng bagay.

35.2
Hassanor Alapa : So biokaan o Allāh ko manga taw a pd sa limo’ na da dn a ba on phakarn, na so inrn Iyan na da dn a ba on phakabotawan ko oriyan iyan, a Skaniyan so Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : Whatever of mercy (i.e.of good), Allah may grant to mankind, none can withhold it, and whatever He may withhold, none can grant it thereafter. And He is the AllMighty, the AllWise.

Sahih International : Whatever Allah grants to people of mercy - none can withhold it; and whatever He withholds - none can release it thereafter. And He is the Exalted in Might, the Wise.

Pickthall : That which Allah openeth unto mankind of mercy none can withhold it; and that which He withholdeth none can release thereafter. He is the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : What Allah out of his Mercy doth bestow on mankind there is none can withhold: what He doth withhold, there is none can grant, apart from Him: and He is the Exalted in Power, full of Wisdom.

Shakir : Whatever Allah grants to men of (His) mercy, there is none to withhold it, and what He withholds there is none to send it forth after that, and He is the Mighty, the Wise

Dr. Ghali : Whatever mercy Allah opens for mankind, then none can be holding it back; and whatever He holds back, then none can be sending it forth after Him; And He is The Ever-Mighty, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : Whatever mercy God unfolds for mankind, in the way of provision or rain, none can withhold it; and whatever He withholds, thereof, none can release it after Him, that is, after His withholding it. And He is the Mighty, Whose way prevails, the Wise, in what He does.

Tagalog : Anumang biyaya na ipinagkakaloob ng Allâh sa mga tao, kabuhayan man, ulan, kalusugan o kaalaman at iba pa na mga biyaya, ay walang sinuman ang may kakayahan na pigilin ito, at sinuman ang pinigilan ng Allâh sa kanya ang mga ganitong bagay ay walang sinuman ang may kakayahan na maipagkaloob ito sa kanya pagkatapos Niya. Dahil Siya ay ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa pagtatangan Niya ng lahat ng bagay, na ‘Al-Hakeem’ – Ganap na Maalam na ipinapadala Niya ang Kanyang Biyaya at pinipigil Niya ayon sa Kanyang karunungan.

35.3
Hassanor Alapa : Hay manga manosiya tadmi niyo so limo’ o Allāh rkano, ba adn a phangadn a 1223 salakaw ko Allāh a kharizkhian kano niyan a phoon sa langit ago sa lopa, da a tuhan a rowar Rkaniyan na andamanaya dn i kapphamokhag iyo.

Muhsin Khan : O mankind! Remember the Grace of Allah upon you! Is there any creator other than Allah who provides for you from the sky (rain) and the earth? La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He). How then are you turning away (from Him)?

Sahih International : O mankind, remember the favor of Allah upon you. Is there any creator other than Allah who provides for you from the heaven and earth? There is no deity except Him, so how are you deluded?

Pickthall : O mankind! Remember Allah's grace toward you! Is there any creator other than Allah who provideth for you from the sky and the earth? There is no Allah save Him. Whither then are ye turned?

Yusuf Ali : O men! Call to mind the grace of Allah unto you! is there a creator, other than Allah, to give you sustenance from heaven or earth? There is no god but He: how then are ye deluded away from the Truth?

Shakir : O men! call to mind the favor of Allah on you; is there any creator besides Allah who gives you sustenance from the heaven and the earth? There is no god but He; whence are you then turned away?

Dr. Ghali : O you mankind, remember the favor of Allah upon you. Is there any creator, other than Allah, who provides for you from the heaven and the earth? There is no god except He; then however are you diverged (into falsehood)?

Tafsir Jalalayn : O people, that is, the people of Mecca, remember God’s grace to you, in His making you dwell within the [Meccan] Sanctuary and preventing raids against you. Is there any creator (min khāliqin: min is extra; khāliq is the subject) other than God (read ghayru’Llāhi or gharyri’Llāhi, as an adjectival qualification of khāliq, ‘creator’, either concording with the [oblique] form [of min khāliqin] or concording with the syntactical status [thereof]; the predicate of the subject [is the following]) who provides for you from the heaven, rain, and, from the, earth?, vegetation (the interrogative is [actually] an affirmative, that is to say, ‘there is no creator or provider other than Him). There is no god except Him. So how then do you deviate?, how are you turned away from affirming His Oneness when you already affirm that He is the Creator and the Provider?

Tagalog : O sangkatauhan! Alalahanin ninyo ang Biyaya ng Allâh sa pamamagitan ng inyong mga puso, mga dila at mga katawan, at walang sinuman na lumikha sa inyo bukod sa Allâh na nagkakaloob sa inyo ng biyaya mula sa kalangitan sa pamamagitan ng ulan, at mula sa kalupaan sa pamamagitan ng tubig at mga minahan at iba pa, ‘Lâ i-lâ-ha il-lâ Huwa’ – walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya na Bukod-Tangi at walang katambal, na kung kaya, paano ninyo ibinabaling ang pagsamba mula sa Kanya patungo sa iba?

35.4

Hassanor Alapa : Na amay ka pakambokhagn ka iran na sabnar a adn a piakambokhag a manga sogo’ ko miaonaan ka, go sii ko Allāh na ron phakandoda so mambbtad

Muhsin Khan : And if they belie you (O Muhammad SAW), so were Messengers belied before you. And to Allah return all matters (for decision).

Sahih International : And if they deny you, [O Muhammad] - already were messengers denied before you. And to Allah are returned [all] matters.

Pickthall : And if they deny thee, (O Muhammad), messengers (of Allah) were denied before thee. Unto Allah all things are brought back.

Yusuf Ali : And if they reject thee, so were messengers rejected before thee: to Allah back for decision all affairs.

Shakir : And if they call you a liar, truly messengers before you were called liars, and to Allah are all affairs returned.

Dr. Ghali : And in case they cry lies to you, so Messengers already before you were cried lies to; and to Allah (all) Commands (Or: affairs) are returned.

Tafsir Jalalayn : And if they deny you, O Muhammad (s), with regard to your coming with [the message of] God’s Oneness, resurrection, reckoning and punishment, verily [other] messengers before you were denied, in this respect, so be steadfast as they were steadfast; and to God all matters are returned, in the Hereafter, when He will requite the deniers and grant victory to the messengers.

Tagalog : At kung pinasinungalingan ka ng iyong sambayanan, O Muhamamd, ay katiyakang pinasinungalingan din ang mga Sugo na nauna sa iyo, at sa Allâh tutungo ang lahat ng bagay sa Kabilang-Buhay, at tutumbasan Niya ang bawa’t isa sa anumang karapat-dapat na para sa kanya. At dito sa talatang ito ay pampalubag-loob sa Sugo ng Allâh (saw).

35.5

Hassanor Alapa : Hay manga manosiya mataan a so kapasadan o Allā na sangat a bnar, na oba kano maikmat o kaoyagoyag ko doniya ago oba kano maikmat ko Allāh o pangingi-kmat (so shaytan) 1224

Muhsin Khan : O mankind! Verily, the Promise of Allah is true. So let not this present life deceive you, and let not the chief deceiver (Satan) deceive you about Allah.

Sahih International : O mankind, indeed the promise of Allah is truth, so let not the worldly life delude you and be not deceived about Allah by the Deceiver.

Pickthall : O mankind! Lo! the promise of Allah is true. So let not the life of the world beguile you, and let not the (avowed) beguiler beguile you with regard to Allah.

Yusuf Ali : O men! Certainly the promise of Allah is true. Let not then this present life deceive you, nor let the Chief Deceiver deceive you about Allah.

Shakir : O men! surely the promise of Allah is true, therefore let not the life of this world deceive you, and let not the archdeceiver deceive you respecting Allah.

Dr. Ghali : O you mankind, surely the promise of Allah is true; so definitely do not let the present life (Literally: the lowly life, i.e., the lifs of the world) delude you and definitely do not let the Deluder delude you concerning Allah.

Tafsir Jalalayn : O mankind! Indeed God’s promise, of resurrection and of other issues, is true. So do not let the life of this world deceive you, from believing in [all of] that, and do not let the Deceiver, Satan, deceive you concerning God, on account of His forbearance and respiting [of sinners in this life].

Tagalog : O sangkatauhan! Katiyakan, ang pangako ng Allâh na Pagkabuhay na Mag-uli, gantimpala at parusa ay makatotohanan, na kung kaya, huwag hayaang malinlang kayo ng makamundong buhay na mga pagnanasa nito, at huwag hayaang malinlang kayo ng pinakapinuno ng tagapaglinlang na si ‘Shaytân’ hinggil sa Allâh.

35.6

Hassanor Alapa : Mataan a so shaytān rkano na ridoay na kowaa niyo skaniyan a ridoay niyo, mataan a pthawagn iyan so lompokan iyan ka an siran maadn a khirk ko apoy a makadg

Muhsin Khan : Surely, Shaitan (Satan) is an enemy to you, so take (treat) him as an enemy. He only invites his Hizb (followers) that they may become the dwellers of the blazing Fire.

Sahih International : Indeed, Satan is an enemy to you; so take him as an enemy. He only invites his party to be among the companions of the Blaze.

Pickthall : Lo! the devil is an enemy for you, so treat him as an enemy. He only summoneth his faction to be owners of the flaming Fire.

Yusuf Ali : Verily Satan is an enemy to you: so treat him as an enemy. He only invites his adherents, that they may become Companions of the Blazing Fire.

Shakir : Surely the Shaitan is your enemy, so take him for an enemy; he only invites his party that they may be inmates of the burning

Dr. Ghali : Surely Ash-Shaytan (The ever-Vicious, i.e., the devil) is an enemy to you, so take him to yourselves for an enemy. Surely he calls his party only that they may be among the companions (i.e., inhabitants) of the Blaze.

Tafsir Jalalayn : Truly Satan is an enemy to you. So treat him as an enemy, by being obedient to God and do not obey him; he only summons his faction, his followers in disbelief, so that they may be among the inhabitants of the Blaze, the fierce Fire.

Tagalog : Katiyakan, si ‘Shaytân’ ay kalaban ng mga angkan ni Âdam, na kung kaya, ituring ninyo siyang kalaban at huwag pakasusundin, dahil walang pag-aalinlangan, hinihikayat niya ang kanyang mga tagasunod tungo sa pagkaligaw, upang sila ay maging kabilang sa mapupunta sa naglalagablab na apoy.

35.7
Hassanor Alapa : So siran oto a manga kafir na adn a rk iran a siksa a mabasng na so siran oto a miamaratiaya ago minggalbk sa manga pipia na adn a rk iran a rila ago balas a mala.

Muhsin Khan : Those who disbelieve, theirs will be a severe torment; and those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, theirs will be forgiveness and a great reward (i.e. Paradise).

Sahih International : Those who disbelieve will have a severe punishment, and those who believe and do righteous deeds will have forgiveness and great reward.

Pickthall : Those who disbelieve, theirs will be an awful doom; and those who believe and do good works, theirs will be forgiveness and a great reward.

Yusuf Ali : For those who reject Allah, is a terrible Penalty: but for those who believe and work righteous deeds, is Forgiveness, and a magnificent Reward.

Shakir : (As for) those who disbelieve, they shall have a severe punishment, and (as for) those who believe and do good, they shall have forgiveness and a great reward.

Dr. Ghali : The ones who have disbelieved will have a strict torment; and the ones who have believed and done deeds of righteousness will have forgiveness and a great reward.

Tafsir Jalalayn : Those who disbelieve, theirs will be a severe chastisement; but those who believe and perform righteous deeds, theirs will be forgiveness and a great reward — this is a declaration of what [fate] will be for the adherents of Satan and what will be for his opponents [respectively].

Tagalog : Ang mga yaong tinanggihan ang Kaisahan ng Allâh at ang anumang dala-dala ng Kanyang mga Sugo ay para sa kanila ang matinding parusa sa Kabilang-Buhay, at ang mga yaong naniwala sa Allâh, sa Kanyang mga Sugo at gumawa ng mga kabutihan, para sa kanila ay kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at dakilang gantimpala na ito ay ‘Al-Jannah’ (Hardin).

35.8
Hassanor Alapa : Ba so taw a pipharasan on so karata o galbk iyan sa miailay niyan a mapia, (na ba datar o taw a miaratiaya) na mataan a so Allāh na 1225 pndadagn Iyan so taw a khabayaan Iyan ago pthoroon Iyan so taw a a khabayaan Iyan sa oba mada a ginawa nka kiran sa kamboko mataan a so Allāh na katawan Iyan so nganin a gii ran pangambarn

Muhsin Khan : Is he, then, to whom the evil of his deeds made fairseeming, so that he considers it as good (equal to one who is rightly guided)? Verily, Allah sends astray whom He wills, and guides whom He wills. So destroy not yourself (O Muhammad SAW) in sorrow for them. Truly, Allah is the AllKnower of what they do!

Sahih International : Then is one to whom the evil of his deed has been made attractive so he considers it good [like one rightly guided]? For indeed, Allah sends astray whom He wills and guides whom He wills. So do not let yourself perish over them in regret. Indeed, Allah is Knowing of what they do.

Pickthall : Is he, the evil of whose deeds is made fairseeming unto him so that he deemeth it good, (other than Satan's dupe)? Allah verily sendeth whom He will astray, and guideth whom He will; so let not thy soul expire in sighings for them. Lo! Allah is Aware of what they do!

Yusuf Ali : Is he, then, to whom the evil of his conduct is made alluring, so that he looks upon it as good, (equal to one who is rightly guided)? For Allah leaves to stray whom He wills, and guides whom He wills. So let not thy soul go out in (vainly) sighing after them: for Allah knows well all that they do!

Shakir : What! is he whose evil deed is made fairseeming to him so much so that he considers it good? Now surely Allah makes err whom He pleases and guides aright whom He pleases, so let not your soul waste away in grief for them; surely Allah is Cognizant of what they do

Dr. Ghali : So, is he (righteous), the odiousness of whose deed (s) had been adorned (i.e., made attractive) for him, so that he sees them as fair (deeds)? Then surely Allah leads into error whomever He decides, and guides whomever He decides; so do not let yourself go away in regrets for them. Surely Allah is Ever-Knowing of whatever they work out.

Tafsir Jalalayn : The following was revealed regarding Abū Jahl and others: Is he, the evil of whose deeds is made [to seem] fair to him, by distortion, so that he deems it good […]? (a-fa-man, ‘is he [whose]’ constitutes the subject, the predicate of which is [an omitted] ‘like one whom God has guided?’ No! And this [predicate] is indicated by [what follows]). Indeed God leads astray whomever He will and guides whomever He will. So do not let your soul expire for their sake, for those to whom it has made [to seem] fair, out of sighings, by becoming anguished lest they do not believe. Indeed God is Knower of what they do, and He will requite them for it.

Tagalog : Siya ba, kung gayon, na ginawa ni ‘Shaytân’ na kaigaya-igaya sa kanyang pananaw ang masamang gawain, paglabag sa Allâh, di-paniniwala at pagsamba ng iba bukod sa Allâh a mga diyus-diyosan at mga rebulto, at itinuturing niya na ito ay kabutihan para sa kanya, ay magiging katulad ba siya ng sinumang ginabayan ng Allâh at nakikita niya na mabuti ang anumang kabutihan at masama ang anumang kasamaan? Katiyakan, inililigaw ng Allâh ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin, at ginagabayan Niya ang sinuman na Kanyang nais, na kung kaya, huwag mong ipahamak ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagdalamhati at pagkalungkot dahil sa pagtanggi ng mga ligaw. Katotohanan, ang Allâh ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa kanilang mga masamang gawain at tinutumbasan Niya sila nang masamang kabayaran.

35.9
Hassanor Alapa : So Allāh a so siogo Iyan so ndo’ na pmbayog sa (oran a) gabon 1226 na ipamakaig Ami skaniyan sa ingd a maatay na oyagn Ami misabap on so lopa ko oriyan o kapapatay niyan sa datar oto so kakhaoyag pharoman.

Muhsin Khan : And it is Allah Who sends the winds, so that they raise up the clouds, and We drive them to a dead land, and revive therewith the earth after its death. As such (will be) the Resurrection!

Sahih International : And it is Allah who sends the winds, and they stir the clouds, and We drive them to a dead land and give life thereby to the earth after its lifelessness. Thus is the resurrection.

Pickthall : And Allah it is Who sendeth the winds and they raise a cloud; then We lead it unto a dead land and revive therewith the earth after its death. Such is the Resurrection.

Yusuf Ali : It is Allah Who sends forth the Winds, so that they raise up the Clouds, and We drive them to a land that is dead, and revive the earth therewith after its death: even so (will be) the Resurrection!

Shakir : And Allah is He Who sends the winds so they raise a cloud, then We drive it on to a dead country, and therewith We give life to the earth after its death; even so is the quickening.

Dr. Ghali : And Allah is (The One) Who has sent the winds. So they stir up clouds, then We drive them to a dead land; then therewith We give life to the earth, after its death. Thus is the rising up.

Tafsir Jalalayn : And it is God Who unleashes the winds (al-riyāha: a variant reading has al-rīha) and they raise clouds (fa-tuthīru’l-sahāba: the imperfect tense here is used to narrate the past), that is, they stir them up, then We drive them (there is a shift here from the third person [to the first person] address) to a dead land (read mayyitin or maytin), wherein is no plant life, and therewith revive the earth, of that land, after it has been dead, [after] its having been dried-out. In other words, We made seeds and grass grow in it: Such will be the Raising, that is, the Resurrection and the bringing [of the dead] back to life.

Tagalog : At ang Allâh ay Siyang nagpapadala ng mga hangin upang itulak ang mga ulap, na dinadala Namin ito tungo sa mga tuyot na kalupaan, at bumababa ang tubig at binubuhay Namin sa pamamagitan nito ang kalupaan pagkatapos nitong maging tuyot, nagiging luntian sa pamamagitan nito ang mga pananim, at ganito bubuhayin ng Allâh ang mga namatay sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

35.10
Hassanor Alapa : Sa taw a maadn a khabayaan iyan so bagr 1227 na rk o Allāh so bagr langon, sii Rkaniyan pphamanik so katharo a soti, ago so galbk a mapia na ipphoro iyan (so katharo) na so siran oto a pzokatn iran so manga dosa na adn a bagian iran a siksa a mabasng ago so ikmat ankai na skaniyan i khaantior

Muhsin Khan : Whosoever desires honour, power and glory then to Allah belong all honour, power and glory [and one can get honour, power and glory only by obeying and worshipping Allah (Alone)]. To Him ascend (all) the goodly words, and the righteous deeds exalt it (the goodly words i.e. the goodly words are not accepted by Allah unless and until they are followed by good deeds), but those who plot evils, theirs will be severe torment. And the plotting of such will perish.

Sahih International : Whoever desires honor [through power] - then to Allah belongs all honor. To Him ascends good speech, and righteous work raises it. But they who plot evil deeds will have a severe punishment, and the plotting of those - it will perish.

Pickthall : Whoso desireth power (should know that) all power belongeth to Allah. Unto Him good words ascend, and the pious deed doth He exalt; but those who plot iniquities, theirs will be an awful doom; and the plotting of such (folk) will come to naught.

Yusuf Ali : If any do seek for glory and power,- to Allah belong all glory and power. To Him mount up (all) Words of Purity: It is He Who exalts each Deed of Righteousness. Those that lay Plots of Evil,- for them is a Penalty terrible; and the plotting of such will be void (of result).

Shakir : Whoever desires honor, then to Allah belongs the honor wholly. To Him do ascend the good words; and the good deeds, lift them up, and (as for) those who plan evil deeds, they shall have a severe chastisement; and (as for) their plan, it shall perish.

Dr. Ghali : Whoever is willing to (gain) might, then to Allah belongs the might altogether. To Him the good wordings mount; and the righteous deed, He raises it. And (the ones) who scheme odious (deeds) will have a strict torment, and the scheming of those (folk) will be the one that is futile.

Tafsir Jalalayn : Whoever desires glory [should know that] all glory belongs to God, in this world and in the Hereafter, and it cannot be obtained from Him except through obedience to Him, so let such [a one] be obedient to Him. To Him ascends good words, that is to say, He is aware of such [good words], and these are [statements such as] ‘there is no god except God’ and the like; and as for righteous action, He exalts it, He accepts it; but those who plot evil, schemes against the Prophet — [as was the case] at the council assembly, in the way of imprisoning him, killing him or expelling him, as mentioned in [sūrat] al-Anfāl [Q. 8:30] — theirs shall be a severe chastisement and their plotting shall come to nothing: it shall be ruined.

Tagalog : Ang sinumang naghahangad ng karangalan dito sa daigdig o di kaya ay sa Kabilang-Buhay ay hilingin niya ito mula sa Allâh, at hindi ito makakamtan kundi sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa Kanya, dahil Pagmamay-ari ng Allâh ang lahat ng parangal, na kung kaya, sinuman ang naghangad ng karangalan para sa kaninumang nilikha ay ibababa siya ng Allâh at ang sinumang naghangad ng karangalan nang alang-alang sa Allâh na Tagapaglikha ay iaangat siya mismo ng Allâh. Tungo sa Kanya umaakyat ang mabubuting salita na ito ay mga papuri sa Kanya at itinataas Niya patungo sa Kanya ang mabuting gawain. At ang mga yaong gumawa ng kasamaan ay para sa kanila ang masidhing kaparusahan, at ang kanilang mga pakana ay mawawasak at masisira at hindi nila mapakikinabangan.

35.11
Hassanor Alapa : So Allāh na inadn kano Niyan a phoon sa bayank oriyan iyan na phoon sa sathak a ig oriyan iyan na inadn kano Niyan a nggaganapa (mama ago babay) go da a khaogat a babay ago da a ipmbawata iyan inonta bo a katawan Iyan, go da a magomor a pd sa piakapagomor (sa matas) ago da a khakorang ko omor iyan inonta a midadakat sa kitab, mataan a gioto sii ko Allāh na malbod 1228

Muhsin Khan : And Allah did create you (Adam) from dust, then from Nutfah (male and female discharge semen drops i.e. Adam's offspring), then He made you pairs (male and female). And no female conceives or gives birth, but with His Knowledge. And no aged man is granted a length of life, nor is a part cut off from his life (or another man's life), but is in a Book (AlLauh AlMahfuz) Surely, that is easy for Allah.

Sahih International : And Allah created you from dust, then from a sperm-drop; then He made you mates. And no female conceives nor does she give birth except with His knowledge. And no aged person is granted [additional] life nor is his lifespan lessened but that it is in a register. Indeed, that for Allah is easy.

Pickthall : Allah created you from dust, then from a little fluid, then He made you pairs (the male and female). No female beareth or bringeth forth save with His knowledge. And no-one groweth old who groweth old, nor is aught lessened of his life, but it is recorded in a Book, Lo! that is easy for Allah.

Yusuf Ali : And Allah did create you from dust; then from a sperm-drop; then He made you in pairs. And no female conceives, or lays down (her load), but with His knowledge. Nor is a man long-lived granted length of days, nor is a part cut off from his life, but is in a Decree (ordained). All this is easy to Allah.

Shakir : And Allah created you of dust, then of the life-germ, then He made you pairs; and no female bears, nor does she bring forth, except with His knowledge; and no one whose life is lengthened has his life lengthened, nor is aught diminished of one's life, but it is all in a book; surely this is easy to Allah.

Dr. Ghali : And Allah created you from dust, thereafter from a sperm-drop; thereafter He made you pairs; and in no way can a female conceive or give birth except with His Knowledge; and in no way can anyone be given a long age, (i.e., bear the burden of) nor is anyone diminished in his age, except that it is in a Book. Surely that is easy for Allah.

Tafsir Jalalayn : And God created you from dust, by having created your father Adam from it, then from a drop of [seminal] fluid, in other words, from sperm, by creating his seed from it; then He made you pairs, males and females. And no female bears or brings forth except with His knowledge (illā bi-‘ilmihi is a circumstantial qualifier, in other words, ‘[except] that it is known by Him’) and no long-living person is given long life, in other words, the life of none is increased for one who has a long life, nor is anything diminished of his life, in other words, [of the life of] that same long-living person or some other long-living person, but it is [recorded] in a Book, namely, the Preserved Tablet. Surely that is easy for God.

Tagalog : At ang Allâh ay Siyang lumikha ng inyong ama mula sa alikabok, pagkatapos ginawa Niya ang kanyang lahi na dumami sa pamamagitan ng lusaw na semilya na hindi pinahahalagahan, pagkatapos ginawa Niya kayo ng mga kalalakihan at mga kababaihan. At walang anumang pinagdadalang-tao ang babae o anuman na kanyang ipinanganganak kundi ito ay nasa kaalaman ng Allâh, at walang sinumang pinagkalooban ng mahabang buhay o ang isang bahagi ay binawas mula sa kanyang buhay kundi ito ay nakatala na sa kanyang aklat, na ito ay ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh,’ bago pa siya ipagdalang-tao ng kanyang ina at bago pa siya ipanganak nito. Katiyakan, itinala ng Allâh ang lahat ng bagay, at ganap na batid Niya itong lahat bago Niya pa ito likhain, at wala nang maidaragdag ni maibabawas sa anuman na Kanyang itinala. Katiyakan, ang paglikha sa inyo at ang kaalaman hinggil sa inyong katayuan at ang pagtala nito sa ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh’ ay napakadali para sa Allâh.

35.12Hassanor Alapa : Go di makaphlagid so dowa a ragat sa giai na matabang a ragiray so kainoma on, na giai na matimos a mapld, a phoon sankoto a dowa a ig (tabang ago matimos) na pphakakan kano ron sa sapo’ a malmbo’ a maoml (sda), ago pphakaliyon iyo a manga parahiasan a gii niyo nditarn go 1229 pkhailay nka so padaw a phladlad on ka an kano makaploloba ko pd ko kalbihan Iyan, ago kalokalo na makapanalamat kano

Muhsin Khan : And the two seas (kinds of water) are not alike, this fresh sweet, and pleasant to drink, and that saltish and bitter. And from them both you eat fresh tender meat (fish), and derive the ornaments that you wear. And you see the ships cleaving (the seawater as they sail through it), that you may seek of His Bounty, and that you may give thanks.

Sahih International : And not alike are the two bodies of water. One is fresh and sweet, palatable for drinking, and one is salty and bitter. And from each you eat tender meat and extract ornaments which you wear, and you see the ships plowing through [them] that you might seek of His bounty; and perhaps you will be grateful.

Pickthall : And the two seas are not alike: this, fresh, sweet, good to drink, this (other) bitter, salt. And from them both ye eat fresh meat and derive the ornament that ye wear. And thou seest the ship cleaving them with its prow that ye may seek of His bounty, and that haply ye may give thanks.

Yusuf Ali : Nor are the two bodies of flowing water alike,- the one palatable, sweet, and pleasant to drink, and the other, salt and bitter. Yet from each (kind of water) do ye eat flesh fresh and tender, and ye extract ornaments to wear; and thou seest the ships therein that plough the waves, that ye may seek (thus) of the Bounty of Allah that ye may be grateful.

Shakir : And the two seas are not alike: the one sweet, that subdues thirst by its excessive sweetness, pleasant to drink; and the other salt, that burns by its saltness; yet from each of them you eat fresh flesh and bring forth ornaments which you wear; and you see the ships cleave through it that you may seek of His bounty and that you may be grateful.

Dr. Ghali : And in no way can the two seas be equal; this is sweet, gratifying (to taste) palatable as a drink; and this (other) is salt, bitter (to the tongue); and of each you eat fresh flesh and draw forth ornaments for you to wear. And you see the ships plowing through it that you may seek of His Grace and that possibly you would thank (Him).

Tafsir Jalalayn : Nor are the two [kinds of] seas alike: this one is extremely sweet, pleasant to drink and that one is salty, extremely bitter. Yet from each, of the two, you eat fresh meat, namely, fish, and obtain, from the salt — and it is also said, from both of them — ornaments which you wear, namely, pearls and coral. And you see, you sight, the ships therein, in each of the two [seas], ploughing through (mawākhira, in other words, tamkhuru’l-mā’a, meaning, ‘it cleaves it as it makes its way through it, coming and going by the same wind) that you may seek of His bounty, exalted be He, through commerce, and that perhaps you may give thanks, to God for this [bounty].

Tagalog : At hindi magkatulad ang dalawang karagatan: ito ay matabang na matindi ang pagiging matabang nito, na madaling naipapasok sa lalamunan na pumapawi ng uhaw, at ang isa naman ay maalat na matindi ang pagkaalat nito, at mula sa dalawang uri ng tubig na ito ay nakakakain kayo ng isda na sariwang laman na malambot na masarap ang lasa, at nakukuha ninyo mula rito ang mga palamuti, na tulad ng perlas, mga ‘corals’ at iba pa, na ginagamit ninyo bilang palamuti, at nakikita ninyo ang mga sasakyang pantubig dito na naglalayag, upang marating ninyo sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Allâh ang inyong mga gawain, pangangalakal at iba pa. Dito sa talatang ito ang patunay sa kakayahan ng Allâh at ng Kanyang Kaisahan; upang kayo ay tatanaw ng utang na loob sa Allâh sa Kanyang biyaya na ipinagkaloob sa inyo.

35.13Hassanor Alapa : Iphzold Iyan so kagagawii ko kadawndaw, ago ipzold Iyan so kadawndaw ko kagagawii, ago inipananding Iyan so alongan ago so olan a langon siran dn na pphalalagoy sa taman sa taalik a mattndo, gioto rkano so Allāh a Kadnan iyo a rk Iyan so kadato, na so siran oto a pphamangniyan iyo a salakaw Rkaniyan na da a mipapaar iran a pd sa dadanglisn a od a korma

Muhsin Khan : He merges the night into the day (i.e. the decrease in the hours of the night are added to the hours of the day), and He merges the day into the night (i.e. the decrease in the hours of the day are added to the hours of the night). And He has subjected the sun and the moon, each runs its course for a term appointed. Such is Allah your Lord; His is the kingdom. And those, whom you invoke or call upon instead of Him, own not even a Qitmir (the thin membrane over the datestone).

Sahih International : He causes the night to enter the day, and He causes the day to enter the night and has subjected the sun and the moon - each running [its course] for a specified term. That is Allah , your Lord; to Him belongs sovereignty. And those whom you invoke other than Him do not possess [as much as] the membrane of a date seed.

Pickthall : He maketh the night to pass into the day and He maketh the day to pass into the night. He hath subdued the sun and moon to service. Each runneth unto an appointed term. Such is Allah, your Lord; His is the Sovereignty; and those unto whom ye pray instead of Him own not so much as the white spot on a date-stone.

Yusuf Ali : He merges Night into Day, and he merges Day into Night, and he has subjected the sun and the moon (to his Law): each one runs its course for a term appointed. Such is Allah your Lord: to Him belongs all Dominion. And those whom ye invoke besides Him have not the least power.

Shakir : He causes the night to enter in upon the day, and He causes the day to enter in upon the night, and He has made subservient (to you) the sun and the moon; each one follows its course to an appointed time; this is Allah, your Lord, His is the kingdom; and those whom you call upon besides Him do not control a straw.

Dr. Ghali : He inserts the night into the daytime and inserts the daytime into the night, and He has subjected the sun and the moon, each of them running to a stated term. That is Allah your Lord; to Him belongs The Kingdom; and the ones you invoke apart from Him, in no way do they possess as much as the skin of a date-stone.

Tafsir Jalalayn : He, God, makes the night pass, enter, into the day, so that it becomes longer, and He makes the day pass into the night, so that it becomes longer, and He has disposed the sun and the moon, each, of them, moving, in its course, to an appointed term — [to] the Day of Resurrection. That is God, your Lord; to Him belongs [all] sovereignty. As for those on whom you call, [whom] you worship, besides Him, in other words, other than Him — and they are the idols — they do not possess [even] so much as the husk of a date-stone.

Tagalog : At ang Allâh ay nagpapasok ng panahon mula sa mga bahagi (o oras) ng gabi sa araw at nadaragdagan ang haba ng araw batay sa kung gaano karami ang nabawas sa bahagi ng gabi, at ganoon din bilang kabaligtaran nito, na Siya ay nagpapasok ng panahon mula sa mga bahagi (o oras) ng araw sa gabi at nadaragdagan ang haba ng gabi batay sa kung gaano karami ang nabawas sa bahagi ng araw, at ginawa Niya na madali ang kapakinabangan sa araw at buwan, na ito ay umiinog batay sa itinakdang panahon, at ang nagpapatakbo nitong lahat ay ang Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na Nagmamay-ari ng lahat, subali’t ang inyong mga sinasamba bukod sa Kanya ay wala silang Pagmamay-ari na kahit na kasinglaki ng ‘Qitmir’ – isang manipis na manipis na balat na kulay puti na nakabalot sa buto ng ‘tamr’ (datiles o dates).

35.14
Hassanor Alapa : Amay ka tawagn iyo siran na di ran khan’g so tawathawag iyo, na o makan’g siran na di kano iran masmbag na sii ko alongan a Qiyāmah na 1230 zankaan iran so kinisakoton iyo kiran, na da a makaphanotol Rka a datar a Gomgpa (so Allāh)

Muhsin Khan : If you invoke (or call upon) them, they hear not your call, and if (in case) they were to hear, they could not grant it (your request) to you. And on the Day of Resurrection, they will disown your worshipping them. And none can inform you (O Muhammad SAW) like Him Who is the AllKnower (of each and everything).

Sahih International : If you invoke them, they do not hear your supplication; and if they heard, they would not respond to you. And on the Day of Resurrection they will deny your association. And none can inform you like [one] Acquainted [with all matters].

Pickthall : If ye pray unto them they hear not your prayer, and if they heard they could not grant it you. On the Day of Resurrection they will disown association with you. None can inform you like Him Who is Aware.

Yusuf Ali : If ye invoke them, they will not listen to your call, and if they were to listen, they cannot answer your (prayer). On the Day of Judgment they will reject your "Partnership". and none, (O man!) can tell thee (the Truth) like the One Who is acquainted with all things.

Shakir : If you call on them they shall not hear your call, and even if they could hear they shall not answer you; and on the resurrection day they will deny your associating them (with Allah); and none can inform you like the One Who is Aware.

Dr. Ghali : In case you invoke them, they will not hear your invocation; and if they heard, in no way would they respond to you. And on the Day of the Resurrection they will disown (Literally: disbelieve) your associating them (with Allah). And none can fully inform you like One Who is Ever-Cognizant.

Tafsir Jalalayn : If you call on them, they will not hear your call, and [even] if they heard —hypothetically [speaking] — they would not [be able to] respond to you; and on the Day of Resurrection they will disown your [idolatrous] associations, in other words, your associating them with God [in power], that is to say, they will declare themselves innocent of you and of your worship of them. And none can inform you, about the state in the two abodes, like One Who is Aware, Knower, and this is God, exalted be He.

Tagalog : Kapag pinananalanginan ninyo, O kayong mga tao, ang mga sinasamba na ito bukod sa Allâh ay hindi nila maririnig ang inyong panalangin, at kahit na marinig pa nila ay wala rin silang maitutugon sa inyo, at sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay itatanggi nila kayo, at walang sinuman ang makapagpapahayag nito sa iyo, O Muhammad, na mas higit pa sa katotohanan na inilahad sa iyo ng Allâh na ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nakababatid ng lahat at Pinakadalubhasa.

35.15

Hassanor Alapa : Hay so manosiya skano so manga mrmr sii ko Allāh, na so Allāh na Skaniyan so Kawasa a Babantogn 1231

Muhsin Khan : O mankind! it is you who stand in need of Allah, but Allah is Rich (Free of all wants and needs), Worthy of all praise.

Sahih International : O mankind, you are those in need of Allah , while Allah is the Free of need, the Praiseworthy.

Pickthall : O mankind! Ye are the poor in your relation to Allah. And Allah! He is the Absolute, the Owner of Praise.

Yusuf Ali : O ye men! It is ye that have need of Allah: but Allah is the One Free of all wants, worthy of all praise.

Shakir : O men! you are they who stand in need of Allah, and Allah is He Who is the Self-sufficient, the Praised One.

Dr. Ghali : O you mankind, you are the poor (in relation) to Allah; and Allah is The One Who is The Ever-Affluent, The Ever-Praiseworthy.

Tafsir Jalalayn : O mankind! You are the ones who are in need of God, in every state. And God, He is the Independent, [without any need] of His creatures, the Praised, the One Who is praised in whatever He does with them.

Tagalog : O sangkatauhan! Kayo ang siyang nangangailangan sa Allâh sa lahat ng pagkakataon, at kailanman ay hindi mawawala ang iyong pangangailangan sa Allâh nang kahit na isang kurap ng mata, Siya ay ‘Al-Ghanee’ – ang Malaya sa anumang pangangailangan, na walang pangangailangan na kahit na anumang bagay mula sa Kanyang mga nilikha, na ‘Al-Hameed’ – karapat-dapat sa lahat ng papuri na pinupuri sa Kanyang Sarili, sa Kanyang mga Pangalan at mga Katangian sa lahat ng pagkakataon.

35.16

Hassanor Alapa : O kabaya i Niyan na dadasn kano Niyan na tomalingoma sa kaadn a bago

Muhsin Khan : If He will, He could destroy you and bring about a new creation.

Sahih International : If He wills, He can do away with you and bring forth a new creation.

Pickthall : If He will, He can be rid of you and bring (instead of you) some new creation.

Yusuf Ali : If He so pleased, He could blot you out and bring in a New Creation.

Shakir : If He please, He will take you off and bring a new generation.

Dr. Ghali : In case He (so) decides, He can put you away and come up (instead) with a new creation.

Tafsir Jalalayn : If He will, He can take you away and bring about a new creation, instead of you.

Tagalog : Kung ninais ng Allâh ay wawasakin Niya kayong lahat, O kayong mga tao, at papalitan kayo ng ibang nilikha na mas mabuti kaysa sa inyo na tuwirang sumusunod sa Allâh.

35.17

Hassanor Alapa : Go kna oto sii ko Allāh i ba margn

Muhsin Khan : And that is not hard for Allah.

Sahih International : And that is for Allah not difficult.

Pickthall : That is not a hard thing for Allah.

Yusuf Ali : Nor is that (at all) difficult for Allah.

Shakir : And this is not hard to Allah.

Dr. Ghali : And in no way is that a mighty thing for Allah.

Tafsir Jalalayn : And that is not an arduous thing for God.

Tagalog : At ang pagwasak sa inyo at ang paglikha nang ganito bukod sa inyo ay hindi mahirap sa Allâh kundi ito ay napakadali lamang.

35.18Hassanor Alapa : Go di khaawidan a isa a ginawa so dosa 1232 o salakaw ron, a o pananawag sa kappndan sii ko awid iyan (a dosa) na di ron awidan sa mlk bo apia pn madazg iyan, aya pharintaan ka na so siran oto a ipkhalk iran so Kadnan iran sa gayb, ago initindg iran so sambayang na sa taw a zoti na mataan a giizoti sa rk o ginawa niyan, go sii ko Allāh so khandodan

Muhsin Khan : And no bearer of burdens shall bear another's burden, and if one heavily laden calls another to (bear) his load, nothing of it will be lifted even though he be near of kin. You (O Muhammad SAW) can warn only those who fear their Lord unseen, and perform As-Salat (IqamatasSalat). And he who purifies himself (from all kinds of sins), then he purifies only for the benefit of his ownself. And to Allah is the (final) Return (of all).

Sahih International : And no bearer of burdens will bear the burden of another. And if a heavily laden soul calls [another] to [carry some of] its load, nothing of it will be carried, even if he should be a close relative. You can only warn those who fear their Lord unseen and have established prayer. And whoever purifies himself only purifies himself for [the benefit of] his soul. And to Allah is the [final] destination.

Pickthall : And no burdened soul can bear another's burden, and if one heavy laden crieth for (help with) his load, naught of it will be lifted even though he (unto whom he crieth) be of kin. Thou warnest only those who fear their Lord in secret, and have established worship. He who groweth (in goodness), groweth only for himself, (he cannot by his merit redeem others). Unto Allah is the journeying.

Yusuf Ali : Nor can a bearer of burdens bear another's burdens if one heavily laden should call another to (bear) his load. Not the least portion of it can be carried (by the other). Even though he be nearly related. Thou canst but admonish such as fear their Lord unseen and establish regular Prayer. And whoever purifies himself does so for the benefit of his own soul; and the destination (of all) is to Allah.

Shakir : And a burdened soul cannot bear the burden of another and if one weighed down by burden should cry for (another to carry) its burden, not aught of it shall be carried, even though he be near of kin. You warn only those who fear their Lord in secret and keep up prayer; and whoever purifies himself, he purifies himself only for (the good of) his own soul; and to Allah is the eventual coming.

Dr. Ghali : And no encumbered self can be encumbered with the encumbrance of (i.e. bear the burden of) another (self). And in case a heavy-burdened (self) calls for its burden (to be carried), not a thing of it will be carried, though he be a near kinsman. Surely you warn only (the ones) who are apprehensive of their Lord in the Unseen and keep up the prayer. And whoever cleanses himself, then he cleanses it for himself. (i.e., for his own benefit) And to Allah is the Destiny.

Tafsir Jalalayn : And no burdened soul shall bear the burden of another [sinful soul]. And should one, soul, burdened heavily, with sin, call for, some of, its burden to be borne, by another, nothing of it will be borne, even if, the one called, be a relative, kin, such as a father or a son — the impossibility of ‘having something borne [by another]’ in both instances is something ordained by God. You can only warn those who fear their Lord in secret, in other words, those who fear Him despite not having seen Him, for they are the ones to benefit from the warning, and observe the prayer, maintain [performance of] it. For whoever purifies himself, cleansing himself of idolatry and other [similar abominations], is purifying himself only for [the sake of] his own soul, because the reforming of his self pertains to him. And to God is the [end of the] journeying, the return in the Hereafter when He will requite according to deeds.

Tagalog : At hindi papasanin ng sinumang tao ang kasalanan ng iba at kahit na hilingin pa ng sinumang tao na ipapapasan sa iba ang kanyang mabigat na kasalanan ay hindi siya makatatagpo ng kahit na sinumang papasan ng kanyang kasalanan, kahit na ang hihilingan pa niya ay kanyang sariling dugo na tulad ng kanyang ama, kapatid o mga katulad nila. Katiyakan, ang mababalaan mo lamang, O Muhammad, ay ang mga yaong natatakot nang palihim sa parusa ng kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at isinasagawa nila ang ‘Salâh’ nang ganap. At sinuman ang nililinis niya ang kanyang sarili mula sa kasalanan ng pagtambal at iba pa ay sarili rin lamang niya ang kanyang nililinis at siya mismo ang makikinabang nito. At sa Allâh patutungo ang lahat ng Kanyang nilikha at tutumbasan Niya ang bawa’t isa ng anuman na karapat-dapat na para sa kanya.

35.19

Hassanor Alapa : Go di makaphlagid so bota ago so pphakailay

Muhsin Khan : Not alike are the blind (disbelievers in Islamic Monotheism) and the seeing (believers in Islamic Monotheism).

Sahih International : Not equal are the blind and the seeing,

Pickthall : The blind man is not equal with the seer;

Yusuf Ali : The blind and the seeing are not alike;

Shakir : And the blind and the seeing are not alike

Dr. Ghali : And in no way are the blind and the ever-beholding equal.

Tafsir Jalalayn : Nor are the blind and the seer equal, that is, the disbeliever and the believer [are not equal],

Tagalog : At hindi maaaring magkaparehas ang bulag sa ‘Deen’ (o Relihiyon) ng Allâh at ang nakakikita ng Daan ng Katotohanan at ito ay kanyang sinunod,

35.20

Hassanor Alapa : Go di pn so manga lilibotng ago so sindaw

Muhsin Khan : Nor are (alike) the darkness (disbelief) and the light (Belief in Islamic Monotheism).

Sahih International : Nor are the darknesses and the light,

Pickthall : Nor is darkness (tantamount to) light;

Yusuf Ali : Nor are the depths of Darkness and the Light;

Shakir : Nor the darkness and the light,

Dr. Ghali : Neither the darkness (es) and the light.

Tafsir Jalalayn : nor darkness — disbelief — and light — faith;

Tagalog : At hindi maaaring magkapantay ang kadiliman ng Di-Paniniwala at ang Liwanag ng Paniniwala,

35.21

Hassanor Alapa : Go di pn so kasisirongan ago so bansayan sa alongan

Muhsin Khan : Nor are (alike) the shade and the sun's heat.

Sahih International : Nor are the shade and the heat,

Pickthall : Nor is the shadow equal with the sun's full heat;

Yusuf Ali : Nor are the (chilly) shade and the (genial) heat of the sun:

Shakir : Nor the shade and the heat,

Dr. Ghali : Nor the shade and the torrid heat.

Tafsir Jalalayn : nor shade and torrid heat, namely, Paradise and the Fire;

Tagalog : Ganoon din ang lilim at ang init ng araw,

35.22

Hassanor Alapa : Go di makaphlagid so manga oyagoyag ago di pn so 1233 miamatay, mataan a so Allāh na pphakan’gn Iyan (pphakasabotn Iyan) so taw a khabayaan Iyan, na di nka maphakan’g so matatago ko manga koba 1234

Muhsin Khan : Nor are (alike) the living (believers) and the dead (disbelievers). Verily, Allah makes whom He will hear, but you cannot make hear those who are in graves.

Sahih International : And not equal are the living and the dead. Indeed, Allah causes to hear whom He wills, but you cannot make hear those in the graves.

Pickthall : Nor are the living equal with the dead. Lo! Allah maketh whom He will to hear. Thou canst not reach those who are in the graves.

Yusuf Ali : Nor are alike those that are living and those that are dead. Allah can make any that He wills to hear; but thou canst not make those to hear who are (buried) in graves.

Shakir : Neither are the living and the dead alike. Surely Allah makes whom He pleases hear, and you cannot make those hear who are in the graves.

Dr. Ghali : And in no way are the living and the dead equal. Surely Allah makes to hear whomever He decides; and in no way can you ever make (the ones) in the tombs to hear.

Tafsir Jalalayn : nor are the living equal to the dead, the believers and the disbelievers [respectively] (the addition of the particle lā, ‘nor’, in all three instances is for emphasis). Indeed God makes to hear whomever He will, to be guided, so that such [a person] then responds to Him by embracing faith. But you cannot make those who are in the graves to hear, namely, the disbelievers — whom He has likened to the dead — [to hear] and so respond.

Tagalog : At hindi rin magkapantay ang mga tao na buhay ang kanilang mga puso sa paniniwala at ang mga patay ang kanilang mga puso sa di-paniniwala. Katiyakan, sasanhiin ng Allâh na makarinig ang sinuman na Kanyang nais na makarinig nang may pagkakaintindi at pagtanggap,

35.23

Hassanor Alapa : Da ka (hay Mohammad) a rowar sa phangangalk (ko siksa o Allāh)

Muhsin Khan : You (O Muhammad SAW) are only a warner (i.e. your duty is to convey Allah's Message to mankind but the guidance is in Allah's Hand).

Sahih International : You, [O Muhammad], are not but a warner.

Pickthall : Thou art but a warner.

Yusuf Ali : Thou art no other than a warner.

Shakir : You are naught but a warner.

Dr. Ghali : Decidedly you are nothing except a constant warner.

Tafsir Jalalayn : You are but a warner, to them.

Tagalog : At ikaw, O Muhammad, ay hindi mo kayang parinigin ang mga nasa libingan at kung paano di-nakaririnig ang mga namatay na nasa kanilang mga libingan ay ganoon din na hindi rin nakaririnig ang mga walang pananampalataya na namatay ang kanilang mga puso, at ang tungkulin mo lamang ay balaan sila sa galit at kaparusahan ng Allâh.

35.24

Hassanor Alapa : Mataan a siogo Ami ska sa bnar a phamanothol ko (manga pipia a balas) ago phangangalk (ko siksa) go da a pd sa pagtaw a ba kiapokasi sa phamarinta (a sogo’)

Muhsin Khan : Verily! We have sent you with the truth, a bearer of glad tidings, and a warner. And there never was a nation but a warner had passed among them.

Sahih International : Indeed, We have sent you with the truth as a bringer of good tidings and a warner. And there was no nation but that there had passed within it a warner.

Pickthall : Lo! We have sent thee with the Truth, a bearer of glad tidings and a warner; and there is not a nation but a warner hath passed among them.

Yusuf Ali : Verily We have sent thee in truth, as a bearer of glad tidings, and as a warner: and there never was a people, without a warner having lived among them (in the past).

Shakir : Surely We have sent you with the truth as a bearer of good news and a warner; and there is not a people but a warner has gone among them.

Dr. Ghali : Surely We have sent you with the Truth, a constant bearer of glad tidings and a constant warner. And decidedly no nation there is, except that there has passed in it a constant warner.

Tafsir Jalalayn : Truly We have sent you with the truth, with [right] guidance, as a bearer of good tidings, to him who responds to it, and a warner, to him who does not respond to it. And there is not a community but there has passed, there has been, in it a warner, a prophet to warn it.

Tagalog : Katiyakan, ipinadala ka Namin nang may mensahe ng katotohanan, na ito ay bukod-tanging paniniwala sa Allâh at sa mga alituntunin ng Kanyang ‘Deen,’ at tagapagbigay ng magandang balita hinggil sa ‘Al-Jannah (Hardin) sa sinumang naniwala sa iyo at sumunod sa iyong patnubay, at bilang tagapagbabala hinggil sa Impiyerno sa sinumang di-naniwala at lumabag sa iyo. At walang sinumang sambayanan sa mga naunang sambayanan kundi dumating sa kanila ang babala na sila ay binalaan hinggil sa masamang kahihinatnan ng paglabag at pagkaligaw.

35.25
Hassanor Alapa : Amay ka pakapmbokhagn ka iran, na sabnar a miakambokhag so siran oto a miaonaan iran a minioma kiran o manga sogo’ iran so manga rarayag a tanda ago so manga kitab ago so kitaban a masindaw

Muhsin Khan : And if they belie you, those before them also belied. Their Messengers came to them with clear signs, and with the Scriptures, and the book giving light.

Sahih International : And if they deny you - then already have those before them denied. Their messengers came to them with clear proofs and written ordinances and with the enlightening Scripture.

Pickthall : And if they deny thee, those before them also denied. Their messengers came unto them with clear proofs (of Allah's Sovereignty), and with the Psalms and the Scripture giving light.

Yusuf Ali : And if they reject thee, so did their predecessors, to whom came their messengers with Clear Signs, Books of dark prophecies, and the Book of Enlightenment.

Shakir : And if they call you a liar, so did those before them indeed call (their messengers) liars; their messengers had come to them with clear arguments, and with scriptures, and with the illuminating book.

Dr. Ghali : And in case they cry you lies, then (the ones) even before them already cried lies; their Messengers came to them with the supreme evidence (s), and the Scriptures (Zubur, sometimes understood to mean the Psalms) and the Supreme Enlightening Book.

Tafsir Jalalayn : And if they, that is, the people of Meccans, deny you, those before them also denied: their messengers brought them manifest signs, miracles, and with scriptures, such as the scrolls of Abraham, and with the illuminating Book, namely, the Torah and the Gospel, so endure [patiently] as they endured.

Tagalog : At kung tinanggihan ka ng mga ‘Mushrikun’ – sumasamba ng iba bukod sa Allâh ay walang pag-aalinlangan na tinanggihan din ng mga nauna sa kanila ang kanilang mga Sugo, na sila ay nagdala sa kanila ng mga malilinaw na mga himala na nagpapatunay sa kanilang pagiging Propeta, at dala-dala nila ang mga Kasulatan na nagsasaad ng maraming alintuntunin, at ang Aklat na malinaw na liwanag sa pagitan ng landas ng kabutihan at kasamaan.

35.26

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na siniksa Akn so siran oto a manga kafir na andamanaya dn i kiaadn o kiasiksaa Ko kiran!?

Muhsin Khan : Then I took hold of those who disbelieved, and how terrible was My denial (punishment)!

Sahih International : Then I seized the ones who disbelieved, and how [terrible] was My reproach.

Pickthall : Then seized I those who disbelieved, and how intense was My abhorrence!

Yusuf Ali : In the end did I punish those who rejected Faith: and how (terrible) was My rejection (of them)!

Shakir : Then did I punish those who disbelieved, so how was the manifestation of My disapproval?

Dr. Ghali : Thereafter I took (away) (the ones) who disbelieved; then how was My disclaiming!

Tafsir Jalalayn : Then I seized those who disbelieved, for their denial, and how was My abhorrence!, [how was] My rebuttal against them by way of punishment and destruction, in other words, it was appropriate.

Tagalog : Pagkatapos ay pinuksa Ko ang mga walang pananampalataya sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng parusa, na kung kaya, pagmasdan mo, kung gaano kasidhi ang Aking pagtanggi sa kanilang gawain at pagpapataw sa kanila ng Aking kaparusahan!

35.27
Hassanor Alapa : Ba nka da mailay a so Allāh na miakatoron a phoon sa 1235 kawang sa ig a inipakambowat Iyan sa manga onga a mbidabida so manga warna niyan, ago sii ko manga palaw na adn a manga lalan on a mapoti i warna ago mariga a mbidabida so manga warna niyan a (manga) warna a maloto i kaitm 1236

Muhsin Khan : See you not that Allah sends down water (rain) from the sky, and We produce therewith fruits of varying colours, and among the mountains are streaks white and red, of varying colours and (others) very black.

Sahih International : Do you not see that Allah sends down rain from the sky, and We produce thereby fruits of varying colors? And in the mountains are tracts, white and red of varying shades and [some] extremely black.

Pickthall : Hast thou not seen that Allah causeth water to fall from the sky, and We produce therewith fruit of divers hues; and among the hills are streaks white and red, of divers hues, and (others) raven-black;

Yusuf Ali : Seest thou not that Allah sends down rain from the sky? With it We then bring out produce of various colours. And in the mountains are tracts white and red, of various shades of colour, and black intense in hue.

Shakir : Do you not see that Allah sends down water from the cloud, then We bring forth therewith fruits of various colors; and in the mountains are streaks, white and red, of various hues and (others) intensely black?

Dr. Ghali : Have you not seen that Allah sends down from the heaven water. So We bring out therewith products of different colors? And among the mountains are streaks (Or: highways in the valleys) white and red, of different colors, and black crags.

Tafsir Jalalayn : Have you not seen, [have you not] realised, that God sends down water from the heaven, wherewith We bring forth (there is here a shift from the third person [to the first person] address) fruits of diverse hues, such as green, red, and yellow [fruits] and so on? And in the mountains are streaks (judad is the plural of judda, which is a mountain trail or the like) white and red, and yellow, of diverse hues, some intense and some pale, and [others] pitch-black? (gharābību sūd is a supplement to judadun, ‘streaks’, meaning, dark-black rocks: one commonly says aswad ghirbīb, but rarely ghirbīb aswad).

Tagalog : Hindi mo ba nakita na ang Allâh sa katunayan ay nagbababa mula sa kalangitan ng tubig, at dinidiligan Namin sa pamamagitan nito ang mga puno sa kalupaan, at pinabubunga Namin ang mga puno na yaon ng iba’t ibang kulay, mayroong pula, itim, dilaw at iba pa? At nilikha Namin sa mga kabundukan bilang mga daan na mga mapuputi at pula, at iba’t ibang kulay, lumikha rin Kami mula sa mga kabundukan ng mga bundok na matitindi ang kaitiman nito.

35.28
Hassanor Alapa : Go sii ko manga taw ago so manga baraniawa ago manga ayam so mbidabida so manga warna niyan sa datar oto, aya pkhalk ko Allāh na so manga oripn iyan a manga ulamā 1237 (manga tatao ko Agama) mataan a so Allāh na Mabagr a Paririla.

Muhsin Khan : And of men and AdDawab (moving living creatures, beasts, etc.), and cattle, in like manner of various colours. It is only those who have knowledge among His slaves that fear Allah. Verily, Allah is AllMighty, OftForgiving.

Sahih International : And among people and moving creatures and grazing livestock are various colors similarly. Only those fear Allah , from among His servants, who have knowledge. Indeed, Allah is Exalted in Might and Forgiving.

Pickthall : And of men and beasts and cattle, in like manner, divers hues? The erudite among His bondmen fear Allah alone. Lo! Allah is Mighty, Forgiving.

Yusuf Ali : And so amongst men and crawling creatures and cattle, are they of various colours. Those truly fear Allah, among His Servants, who have knowledge: for Allah is Exalted in Might, Oft-Forgiving.

Shakir : And of men and beasts and cattle are various species of it likewise; those of His servants only who are possessed of knowledge fear Allah; surely Allah is Mighty, Forgiving.

Dr. Ghali : And of mankind and beasts and cattle (ÉAncam includes cattle, camels, sheep and goats) in like (manner) (are) different colors. Surely only the ones of His bondmen who are apprehensive of Allah are the knowledgeable. (i.e. learned ones) Surely Allah is Ever-Mighty, Ever-Forgiving.

Tafsir Jalalayn : And of humans and beasts and cattle, there are diverse hues likewise, like the diversity of the [hues of] fruits and mountains. Indeed only those of God’s servants who have knowledge fear Him, in contrast to the ignorant, such as the disbelievers of Mecca. Truly God is Mighty, in His kingdom, Forgiving, of the sins of His faithful servants.

Tagalog : At lumikha rin Kami ng mga tao at ang mga lumalakad sa kalupaan na kamelyo, mga baka at mga kambing na iba’t iba rin ang kanilang mga kulay, na mayroong pula, puti, itim at iba pa; na katulad din ng iba’t ibang kulay ng mga bunga at kabundukan. At ang tunay lamang na natatakot sa Allâh sa Kanyang parusa sa pamamagitan ng pagsunod at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ay ang mga maalam at nakakikilala sa kadakilaan ng Allâh, sa Kanyang Katangian, sa Kanyang Batas at sa Kanyang Kapangyarihan sa lahat ng bagay, at kabilang dito ang kaalaman sa iba’t ibang uri ng mga nilikha na kahit isa lang ang pinagmumulan, at pinag-aaralan nang labis ang kaalaman na nakukuha rito. Katiyakan, ang Allâh ay `Azeez’ – Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na walang sinuman ang makagagapi sa Kanya, na ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad, na ginagantimpalaan ang mga sumusunod at pinatatawad.

35.29
Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a pmbatiaan iran so kitab o Allāh ago initindg iran so sambayang ago minggasto siran ko inirizki Ami kiran sa masoln ago mapayag (so zakat) na aarapn iran a dagangan a di dn khalapis

Muhsin Khan : Verily, those who recite the Book of Allah (this Quran), and perform AsSalat (IqamatasSalat), and spend (in charity) out of what We have provided for them, secretly and openly, hope for a (sure) tradegain that will never perish.

Sahih International : Indeed, those who recite the Book of Allah and establish prayer and spend [in His cause] out of what We have provided them, secretly and publicly, [can] expect a profit that will never perish -

Pickthall : Lo! those who read the Scripture of Allah, and establish worship, and spend of that which We have bestowed on them secretly and openly, they look forward to imperishable gain,

Yusuf Ali : Those who rehearse the Book of Allah, establish regular Prayer, and spend (in Charity) out of what We have provided for them, secretly and openly, hope for a commerce that will never fail:

Shakir : Surely they who recite the Book of Allah and keep up prayer and spend out of what We have given them secretly and openly, hope for a gain which will not perish.

Dr. Ghali : Surely (the ones) who recite the Book of Allah, and keep up the prayer, and expend of what We have provided them, secretly and in public, hope for a commerce that will never be futile.

Tafsir Jalalayn : Indeed those who recite the Book of God and observe prayer, they maintain [performance of] it, and expend of what We have provided them secretly and openly, [to give] as alms and otherwise, anticipate a commerce that will never be ruined,

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong binabasa nila ang Qur’ân at sinusunod ang katuruan nito, at patuloy ang kanilang pagsasagawa ng ‘Salâh’ sa tamang oras nito at gumagasta sila mula sa ipinagkaloob sa kanila na kabuhayan ng iba’t ibang kaparaanan ng paggasta, obligado man o hindi, lihim man o lantad, at inaasam nila rito ang katiyakan na pakikipagkalakalan na walang pagkatalo at hindi magmamaliw na ito ay ang pagmamahal lamang ng Allâh kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at pagkamit ng Kanyang masaganang gantimpala;

35.30

Hassanor Alapa : Ka an Iyan kiran mitoman so manga balas iran ago pagomanan Iyan siran ko kalbihan Iyan mataan a Skaniyan na Paririla a Pananalamat

Muhsin Khan : That He may pay them their wages in full, and give them (even) more, out of His Grace. Verily! He is OftForgiving, Most Ready to appreciate (good deeds and to recompense).

Sahih International : That He may give them in full their rewards and increase for them of His bounty. Indeed, He is Forgiving and Appreciative.

Pickthall : That He will pay them their wages and increase them of His grace. Lo! He is Forgiving, Responsive.

Yusuf Ali : For He will pay them their meed, nay, He will give them (even) more out of His Bounty: for He is Oft-Forgiving, Most Ready to appreciate (service).

Shakir : That He may pay them back fully their rewards and give them more out of His grace: surely He is Forgiving, Multiplier of rewards.

Dr. Ghali : That He may (pay them) in full their rewards and increase them of His Grace; surely He is Ever-Forgiving, Ever-Thankful.

Tafsir Jalalayn : that He may pay them in full their rewards, the reward for their mentioned deeds, and enrich them out of His bounty. Truly He is Forgiving, of their sins, Appreciative, of their obedience.

Tagalog : Upang ipagkaloob ng Allâh sa kanila ang ganap na gantimpala sa kanilang mga gawain na walang kabawasan, at pagkakalooban ng higit pang gantimpala ang mga kabutihan na kanilang ginawa mula sa Kanyang kagandahang-loob. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa kanilang mga kasalanan, na ‘Shakour’ – Ganap na Tagapagtangkilik ng kanilang kabutihan na ginagantimpalaan sila ng masaganang gantimpala para rito.

35.31
Hassanor Alapa : Go so iniwahi Ami rka a pd ko kitab na skaniyan so Bnar a babagrn iyan so miaonaan iyan (a manga kitab) mataan a so Allāh ko manga oripn iyan na Gomgpa a Tomitikay

Muhsin Khan : And what We have inspired in you (O Muhammad SAW), of the Book (the Quran), it is the (very) truth [that you (Muhammad SAW) and your followers must act on its instructions], confirming that which was (revealed) before it. Verily! Allah is indeed AllAware, and AllSeer of His slaves.

Sahih International : And that which We have revealed to you, [O Muhammad], of the Book is the truth, confirming what was before it. Indeed, Allah , of His servants, is Acquainted and Seeing.

Pickthall : As for that which We inspire in thee of the Scripture, it is the Truth confirming that which was (revealed) before it. Lo! Allah is indeed Observer, Seer of His slaves.

Yusuf Ali : That which We have revealed to thee of the Book is the Truth,- confirming what was (revealed) before it: for Allah is assuredly- with respect to His Servants - well acquainted and Fully Observant.

Shakir : And that which We have revealed to you of the Book, that is the truth verifying that which is before it; most surely with respect to His servants Allah is Aware, Seeing.

Dr. Ghali : And that which We have revealed to you of the Book, it is the Truth sincerely (verifying) what is before it. (Literally: between its two hands) Surely Allah is indeed Ever-Cognizant, Ever-Beholding His bondmen.

Tafsir Jalalayn : And that which We have revealed to you of the Book, the Qur’ān, is the truth, confirming what was [revealed] before it, in other words, [confirming] the Books that came before it. Indeed, with regard to His servants, God is truly Aware and Seeing, knowing [both their] inward and outward aspects.

Tagalog : Ang ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad, na Banal na Qur’ân ay walang pag-aalinlangan na nagpapatunay sa mga naunang Aklat na ipinahayag sa mga Sugo na nauna sa iyo. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Pinakadalubhasa hinggil sa Kanyang mga alipin, na ‘Baseer’ – Ganap na Tagapagmasid sa kanila at walang anuman ang naililihim sa Kanya.

35.32
Hassanor Alapa : Oriyan iyan na piakiwarisan Ami so kitab ko siran oto a pinili Ami a pd ko manga oripn Ami na adn a pd kiran a lalalimn iyan so ginawa niyan go adn a pd kiran a mbabatang on 1238 (gii nggalbk sa mapia) go adn a pd kiran a pkhaona ko manga pipia (mala so mapia niyan a di so marata iyan) sa idin o Allāh gioto so kalbihan a lbi a mala.

Muhsin Khan : Then We gave the Book the Quran) for inheritance to such of Our slaves whom We chose (the followers of Muhammad SAW). Then of them are some who wrong their ownselves, and of them are some who follow a middle course, and of them are some who are, by Allah's Leave, foremost in good deeds. That (inheritance of the Quran), that is indeed a great grace.

Sahih International : Then we caused to inherit the Book those We have chosen of Our servants; and among them is he who wrongs himself, and among them is he who is moderate, and among them is he who is foremost in good deeds by permission of Allah . That [inheritance] is what is the great bounty.

Pickthall : Then We gave the Scripture as inheritance unto those whom We elected of Our bondmen. But of them are some who wrong themselves and of them are some who are lukewarm, and of them are some who outstrip (others) through good deeds, by Allah's leave. That is the great favour!

Yusuf Ali : Then We have given the Book for inheritance to such of Our Servants as We have chosen: but there are among them some who wrong their own souls; some who follow a middle course; and some who are, by Allah's leave, foremost in good deeds; that is the highest Grace.

Shakir : Then We gave the Book for an inheritance to those whom We chose from among Our servants; but of them is he who makes his soul to suffer a loss, and of them is he who takes a middle course, and of them is he who is foremost in deeds of goodness by Allah's permission; this is the great excellence.

Dr. Ghali : Thereafter We made the ones whom We elected of Our bondmen inherit the Book. Then, of them are (some) who are unjust to themselves, and of them are (some) who are moderate, and of them are (some) who are forerunners in charitable (deeds), by the permission of Allah. It is that (which) is the great Grace.

Tafsir Jalalayn : Then We gave the Book, the Qur’ān, to those of Our servants whom We chose, namely, your community. Yet some of them are those who wrong themselves, by failing to act fully in accordance with it, and some of them are moderate, acting in accordance with it most of the time, and some are those who take the lead in [performing] good works, so that in addition to his [acquiring] knowledge he disseminates it and shows [others] the way [to proper conduct] as well as acting in accordance [with the Qur’ān], by the leave of God, by His will. That, bequest to them of the Book, is the greatest favour!

Tagalog : Pagkatapos ipinagkaloob Namin bilang pamana ang Banal na Qur’ân pagkatapos mawasak ng mga naunang sambayanan sa sinumang pinili Namin mula sa sambayanan ni Muhammad: mayroon sa kanila ang inapi ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsagawa ng ilang mga kasalanan, at mayroon naman sa kanila ang nasa kalagitnaang kalagayan ng pagsunod na gumagawa ng mga ipinag-uutos at iniiwasan ang mga ipinagbabawal, at mayroon naman sa kanila ang nangunguna sa pagsagawa ng kabutihan sa kapahintulutan ng Allâh, na ibig sabihin ay palaging nakikipag-unahan, nagmamadali at nagsusumigasig sa pagsagawa ng mga mabubuting gawa, obligado man o hindi.

Na ang ganitong pagkakaloob ng Aklat at pagpili sa sambayanan na ito ay isang dakilang kagandahang-loob.

35.33
Hassanor Alapa : Manga kasorgaan a khabalingan a phakasold siran on a pzapotan siran on sa manga rinti a pd sa bolawan ago manga montiya ago aya nditarn iran roo na sotra

Muhsin Khan : 'Adn (Eden) Paradise (everlasting Gardens) will they enter, therein will they be adorned with bracelets of gold and pearls, and their garments there will be of silk (i.e. in Paradise).

Sahih International : [For them are] gardens of perpetual residence which they will enter. They will be adorned therein with bracelets of gold and pearls, and their garments therein will be silk.

Pickthall : Gardens of Eden! They enter them wearing armlets of gold and pearl and their raiment therein is silk.

Yusuf Ali : Gardens of Eternity will they enter: therein will they be adorned with bracelets of gold and pearls; and their garments there will be of silk.

Shakir : Gardens of perpetuity, they shall enter therein; they shad be made to wear therein bracelets of gold and pearls, and their dress therein shall be silk.

Dr. Ghali : Gardens of Adn (Eden) they will enter; therein they will be ornamented with bracelets of gold and with pearls, and their garment therein is silk.

Tafsir Jalalayn : Gardens of Eden, as a [permanent] residence, into which they will be admitted, the three [types of servants mentioned] (read active yadkhulūnahā, ‘they will enter it’, or passive yudkhalūnahā, ‘into which they will be admitted’, as the predicate of the subject jannāt, ‘gardens’) — therein they will be adorned (yuhallawna is a second predicate) with, some, bracelets of gold and pearls, studded with gold, and their garments therein will be of silk.

Tagalog : Ng mga Hardin na sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan, sila na mga pinagkalooban ng Aklat ay dadamitan doon ng mga pulseras (o bracelets) na gawa sa ginto, mga perlas, at ang pangkaraniwang damit doon ay kasuotan na gawa sa sutla.

35.34

Hassanor Alapa : Na matharo iran a so bantogan na rk o Allāh a so piakada Iyan rkami so kamboko, mataan a so Kadnan ami na Paririla a Pananalamat

Muhsin Khan : And they will say: "All the praises and thanks be to Allah, Who has removed from us (all) grief. Verily, our Lord is indeed OftForgiving, Most Ready to appreciate (good deeds and to recompense).

Sahih International : And they will say, "Praise to Allah , who has removed from us [all] sorrow. Indeed, our Lord is Forgiving and Appreciative -

Pickthall : And they say: Praise be to Allah Who hath put grief away from us. Lo! Our Lord is Forgiving, Bountiful,

Yusuf Ali : And they will say: "Praise be to Allah, Who has removed from us (all) sorrow: for our Lord is indeed Oft-Forgiving Ready to appreciate (service):

Shakir : And they shall say: (All) praise is due to Allah, Who has made grief to depart from us; most surely our Lord is Forgiving, Multiplier of rewards,

Dr. Ghali : And they will say, "Praise be to Allah Who has put away (all) source of grief from us. Surely our Lord is indeed Ever-Forgiving, Ever-Thankful,

Tafsir Jalalayn : And they will say, ‘Praise be to God Who has removed, all, grief from us. Truly our Lord is Forgiving, of sins, Appreciative, of obedience,

Tagalog : At sasabihin nila sa pagpasok nila sa ‘Al-Jannah’ (Hardin): Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allâh lamang na Siyang nag-alis sa amin sa kapighatian, katiyakan, ang Allâh na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad; dahil pinatawad sa amin ang aming kamalian, na ‘Shakour’ – Ganap na Tagpagtangkilik; dahil tinanggap Niya sa amin ang aming kabutihan at hinigitan pa Niya ang pagkaloob ng gantimpala nito.

35.35

Hassanor Alapa : A so piakadarpa kami niyan ko ingd a khabalingan sa kalbihan Iyan rkami a di kami ron khasogat a lopay (dokaw) ago di kami ron khasogat a apos 1239

Muhsin Khan : Who, out of His Grace, has lodged us in a home that will last forever; there, toil will touch us not, nor weariness will touch us."

Sahih International : He who has settled us in the home of duration out of His bounty. There touches us not in it any fatigue, and there touches us not in it weariness [of mind]."

Pickthall : Who, of His grace, hath installed us in the mansion of eternity, where toil toucheth us not nor can weariness affect us.

Yusuf Ali : "Who has, out of His Bounty, settled us in a Home that will last: no toil nor sense of weariness shall touch us therein."

Shakir : Who has made us alight in a house abiding for ever out of His grace; toil shall not touch us therein, nor shall fatigue therein afflict us.

Dr. Ghali : Who, of His Grace, has made it lawful for us to inhabit in the Home of Everlasting stationing wherein no toil will touch us, nor will fatigue touch us."

Tafsir Jalalayn : Who out of His favour has made us to dwell in the Abode of [everlasting] Stay, wherein no toil shall touch us, nor shall we be touched by any fatigue’, lack of strength caused by exhaustion, [and this is] because [religious] obligations no longer apply therein (the second of these [‘fatigue’], which is consequent upon the first [‘toil’], is mentioned in order to make explicit the non-existence [of any toil in Paradise]).

Tagalog : At pinatuloy Niya kami sa Tahanan ng Hardin mula sa Kanyang kagandahang-loob, na hindi na mangyayari pa sa amin dito ang anumang kapaguran at kahirapan.

35.36
Hassanor Alapa : So siran oto a manga kafir na rk iran so Naraka Jahannam sa di siran on nggtasn sa ba siran on phamatay 1240 ago di siran phaka-khapan ko siksa iyan sa datar oto a kambalasi Ami sa langowan a barakafir

Muhsin Khan : But those who disbelieve, (in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism) for them will be the Fire of Hell. Neither it will have a complete killing effect on them so that they die, nor shall its torment be lightened for them. Thus do We requite every disbeliever!

Sahih International : And for those who disbelieve will be the fire of Hell. [Death] is not decreed for them so they may die, nor will its torment be lightened for them. Thus do we recompense every ungrateful one.

Pickthall : But as for those who disbelieve, for them is fire of hell; it taketh not complete effect upon them so that they can die, nor is its torment lightened for them. Thus We punish every ingrate.

Yusuf Ali : But those who reject (Allah) - for them will be the Fire of Hell: No term shall be determined for them, so they should die, nor shall its Penalty be lightened for them. Thus do We reward every ungrateful one!

Shakir : And (as for) those who disbelieve, for them is the fire of hell; it shall not be finished with them entirely so that they should die, nor shall the chastisement thereof be lightened to them: even thus do We retribute every ungrateful one.

Dr. Ghali : And (the ones) who have disbelieved, for them is the Fire of Hell; their end will not be decreed and so they die, nor will (any degree of) its torment be lightened for them. Thus We recompense every constant disbeliever.

Tafsir Jalalayn : And as for those who disbelieve, there will be for them the fire of Hell: they will neither be done away with, through death, so that they may die, and find rest, nor will any [aspect] of its chastisement be lightened for them, [not even for] a single moment. In this way, in the way that We requite these, We requite every ingrate, [every] disbeliever (read yujzā kullu kafūrin, ‘every ingrate is [so] requited’; or najzī kulla kafūrin, ‘[so] We requite every ingrate’).

Tagalog : At ang mga yaong hindi naniwala, ang para sa kanila ay naglalagablab na Impiyernong-Apoy, at hindi sila malalagutan ng buhay doon para mamatay at hindi sila mamamatay doon para makapagpahinga, at hindi pagagaanin sa kanila ang kaparusahan. Sa ganito tutumbasan ng Allâh ang sinumang tumanggi na di-naniwala sa Kanya at sa Kanyang Sugo.

35.37Hassanor Alapa : Sa phkhorisk siran on sa mabasng a korisk sa gii ran tharoon a Kadnan ami pakaliowa kami Nka 1241 ka nggalbk kami sa mapia a salakaw ko giiami nggalbkn, (tharoon o Allāh a) ba Ami skano da pakapagomora a makaphananadm on so taw a phanana-dm ago miaoma kano o phamarinta (na da kano paratiaya) na tintimi niyo (so siksa) ka da a rk o manga pananakoto a pd sa phananabang

Muhsin Khan : Therein they will cry: "Our Lord! Bring us out, we shall do righteous good deeds, not (the evil deeds) that we used to do." (Allah will reply): "Did We not give you lives long enough, so that whosoever would receive admonition, - could receive it? And the warner came to you. So taste you (the evil of your deeds). For the Zalimun (polytheists and wrongdoers, etc.) there is no helper."

Sahih International : And they will cry out therein, "Our Lord, remove us; we will do righteousness - other than what we were doing!" But did We not grant you life enough for whoever would remember therein to remember, and the warner had come to you? So taste [the punishment], for there is not for the wrongdoers any helper.

Pickthall : And they cry for help there, (saying): Our Lord! Release us; we will do right, not (the wrong) that we used to do. Did not We grant you a life long enough for him who reflected to reflect therein? And the warner came unto you. Now taste (the flavour of your deeds), for evil-doers have no helper.

Yusuf Ali : Therein will they cry aloud (for assistance): "Our Lord! Bring us out: we shall work righteousness, not the (deeds) we used to do!" - "Did We not give you long enough life so that he that would should receive admonition? and (moreover) the warner came to you. So taste ye (the fruits of your deeds): for the wrong-doers there is no helper."

Shakir : And they shall cry therein for succour: O our Lord! take us out, we will do good deeds other than those which we used to do. Did We not preserve you alive long enough, so that he who would be mindful in it should mind? And there came to you the warner; therefore taste; because for the unjust, there is no helper.

Dr. Ghali : And they scream aloud, "Our Lord, bring us (forth) out. We will do righteousness, other than whatever we were doing." (we say), "And did We not give you long (life), enough to remind him who would remind himself? And the constant warner came to you. So taste (the torment)! So in no way will the unjust have any ready vindicator."

Tafsir Jalalayn : While therein they will be crying out, calling for help in distress, howling and saying: ‘Our Lord! Bring us forth, from it, and we will act righteously, other than how we used to act’. But it will be said to them: ‘Did We not give you long life, enough, time, in which to take heed, for him who would take heed? And [moreover] the warner, the Messenger, came to you, but you did not respond to his call, so taste now [this chastisement]! For the evildoers, the disbelievers, have no helper’, to ward off from them the chastisement.

Tagalog : At sila na mga hindi naniwala ay magsisisigaw sa sidhi ng parusa sa Impiyernong-Apoy na humihingi ng saklolo: O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Palabasin mo kami sa Impiyernong-Apoy at ibalik Mo kami sa daigdig dahil gagawa kami ng mabuti na hindi tulad ng yaong ginawa namin noong kami ay nasa daigdig pa, at maniniwala na kami sa halip na tumanggi, at sasabihin sa kanila: Di ba pinagkalooban Namin kayo ng sapat na buhay sa daigdig, na yaon ay sapat na upang makaintindi ng pagpapayo ang sinumang iintindi, at dumating sa inyo ang Propeta subali’t hindi pa rin kayo nakaalaala at hindi pa rin kayo tumanggap ng pagpapayo? Kung gayon, lasapin ninyo ang parusa ng Impiyerno, dahil wala nang sinumang makatutulong sa mga di-naniwala upang sila ay iligtas sa kaparusahan ng Allâh.

35.38

Hassanor Alapa : Mataan a so Allāh na katawan Iyan so migagayib ko manga langit ago so lopa, ka Skaniyan na katawan Iyan so matatago ko manga rarb (poso’).

Muhsin Khan : Verily, Allah is the AllKnower of the unseen of the heavens and the earth. Verily! He is the AllKnower of that is in the breasts.

Sahih International : Indeed, Allah is Knower of the unseen [aspects] of the heavens and earth. Indeed, He is Knowing of that within the breasts.

Pickthall : Lo! Allah is the Knower of the Unseen of the heavens and the earth. Lo! He is Aware of the secret of (men's) breasts.

Yusuf Ali : Verily Allah knows (all) the hidden things of the heavens and the earth: verily He has full knowledge of all that is in (men's) hearts.

Shakir : Surely Allah is the Knower of what is unseen in the heavens and the earth; surely He is Cognizant of what is in the hearts.

Dr. Ghali : Surely Allah is The Knower of the Unseen of the heavens and the earth; surely He is Ever-Knowing (the thoughts) within the breasts. (Literally: what the breasts own)

Tafsir Jalalayn : Truly God is Knower of the Unseen of the heavens and the earth; truly He knows well what is in the breasts, what is in the hearts — thus there is all the more reason that He should [also] have knowledge of other things, given the way people are.

Tagalog : Katiyakan, ang Allâh ay Siyang Nakamamasid sa lahat ng di-nakikita sa mga kalangitan at sa kalupaan, at katiyakang siya ay Ganap na Nakaaalam sa mga kinikimkim sa mga dibdib o kalooban, na kung kaya, matakot kayo sa Kanya na kayo ay nakikita Niya na kinakimkim ninyo ang pagdududa o di kaya ay ang pagsamba ninyo ng iba bukod sa Kanya, o di kaya ay ang pagdududa ninyo sa pagiging Propeta ni Propeta Muhammad o di kaya ay makagawa kayo ng paglabag bukod dito.

35.39
Hassanor Alapa : Skaniyan so miadn rkano a somasambi 1242 kano ko lopa na sa taw a khafir na patoray ron so kiakhafpir iyan, go da a khioman ko manga kafir o kiakhafir iran sii ko Kadnan iran a rowar sa rarangit, go da a khioman ko manga kafir o kiakhafir iran a rowar sa kalapis

Muhsin Khan : He it is Who has made you successors generations after generations in the earth, so whosoever disbelieves (in Islamic Monotheism) on him will be his disbelief. And the disbelief of the disbelievers adds nothing but hatred with their Lord. And the disbelief of the disbelievers adds nothing but loss.

Sahih International : It is He who has made you successors upon the earth. And whoever disbelieves - upon him will be [the consequence of] his disbelief. And the disbelief of the disbelievers does not increase them in the sight of their Lord except in hatred; and the disbelief of the disbelievers does not increase them except in loss.

Pickthall : He it is Who hath made you regents in the earth; so he who disbelieveth, his disbelief be on his own head. Their disbelief increaseth for the disbelievers, in their Lord's sight, naught save abhorrence. Their disbelief increaseth for the disbelievers naught save loss.

Yusuf Ali : He it is That has made you inheritors in the earth: if, then, any do reject (Allah), their rejection (works) against themselves: their rejection but adds to the odium for the Unbelievers in the sight of their Lord: their rejection but adds to (their own) undoing.

Shakir : He it is Who made you rulers in the land; therefore whoever disbelieves, his unbelief is against himself; and their unbelief does not increase the disbelievers with their Lord in anything except hatred; and their unbelief does not increase the disbelievers in anything except loss.

Dr. Ghali : He is The One Who made you succeeding each other in the earth. So whoever disbelieves, then his disbelief will be against him; and their disbelief increases the disbelievers (in nothing) except detestation in the Reckoning of their Lord, and their disbelief increases the disbelievers (in nothing) except in greater loss.

Tafsir Jalalayn : It is He Who made you successors in the earth (khalā’if, ‘successors’, is the plural of khalīfa) in other words, one succeeding the other. So whoever disbelieves, of you, his disbelief will be to his own detriment, that is, the evil consequences of his disbelief [will be so]. And their disbelief does not increase the disbelievers with their Lord [in anything] except disfavour, wrath. And their disbelief does not increase the disbelievers [in anything] except loss, of [the reward of] the Hereafter.

Tagalog : Ang Allâh ay Siyang lumikha sa inyo, O sangkatauhan! Na kayo ay nahahalinhinan ng isa pagkatapos ng isa na kapag may namatay ay may papalit na panibago, na kung kaya, sinuman ang hindi naniwala sa inyo ay sarili lamang niya ang kanyang pinipinsala, walang maidagdag sa mga walang pananampalataya ang di nila paniniwala sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha kundi karagdagang galit sa Kanyang galit, at walang maidaragdag ang gawaing ito sa kanila kundi pagkaligaw at kapahamakan.

35.40Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a miailay niyo so manga sakotowa iyo a so pphamangniyan iyo a salakaw ko Allāh, pakiilayin iyo rakn o antonaa i miaadn iran ko lopa anta a ka ba adn 1243 a rk iran a kapakasasapari sii ko manga langit, antaa ka ba Ami siran bigan sa kitab a aya iran gonanao a toroan, ogaid na da a imbgay a pasad o manga pananakoto ko sabagi kiran ko sabaad a rowar sa ikmat

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "Tell me or inform me (what) do you think about your (socalled) partnergods to whom you call upon besides Allah, show me, what they have created of the earth? Or have they any share in the heavens? Or have We given them a Book, so that they act on clear proof therefrom? Nay, the Zalimun (polytheists and wrongdoers, etc.) promise one another nothing but delusions."

Sahih International : Say, "Have you considered your 'partners' whom you invoke besides Allah ? Show me what they have created from the earth, or have they partnership [with Him] in the heavens? Or have We given them a book so they are [standing] on evidence therefrom? [No], rather, the wrongdoers do not promise each other except delusion."

Pickthall : Say: Have ye seen your partner-gods to whom ye pray beside Allah? Show me what they created of the earth! Or have they any portion in the heavens? Or have We given them a scripture so they act on clear proof therefrom? Nay, the evil-doers promise one another only to deceive.

Yusuf Ali : Say: "Have ye seen (these) 'Partners' of yours whom ye call upon besides Allah? Show Me what it is they have created in the (wide) earth. Or have they a share in the heavens? Or have We given them a Book from which they (can derive) clear (evidence)?- Nay, the wrong-doers promise each other nothing but delusions.

Shakir : Say: Have you considered your associates which you call upon besides Allah? Show me what part of the earth they have created, or have they any share in the heavens; or, have We given them a book so that they follow a clear argument thereof? Nay, the unjust do not hold out promises one to another but only to deceive.

Dr. Ghali : Say, "Have you seen your associates whom you invoke apart from Allah? Show me what they created of the earth. Or even have they an associating in the heavens? Or even have We brought them a Book so that they are upon supreme evidence from it?" No indeed, (but) decidedly the unjust promise one another (Literally: some of them promise some (others) nothing except delusion.

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Have you considered your associates on whom you call, [those whom] you worship, besides God?, in other words, other than God — and they are the idols whom you asserted to be partners of God, exalted be He. Show me, apprise me of, what [part] of the earth they have created. Or do they have some partnership, some share alongside God, in, the creation of, the heavens?’ Or have We given them a scripture, so that they are [acting] upon a clear proof, a definitive argument, therefrom?, to the effect that they have some partnership with Me? Nothing of the sort! Nay, but the evildoers, the disbelievers, promise one another nothing but delusion, falsehood, when they say that the idols will intercede for them.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa mga walang pananampalataya: Sabihin ninyo sa akin kung ano ba ang nilikha ng inyong mga sinasamba rito sa kalupaan, o di kaya ay mayroon ba sa mga sinasamba ninyo bukod sa Allâh ang naging kaparte (kabahagi o kasama) ng Allâh sa paglikha sa kalangitan, o di kaya ay pinagkalooban ba Namin sila ng aklat upang ito ang pagbatayan nila bilang malilinaw na katibayan? Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan, kundi bagkus walang ipinangako ang mga walang pananampalataya sa isa’t isa kundi pagmamayabang at panlilinlang.

35.41
Hassanor Alapa : Mataan a so Allāh na kakaptan Iyan so manga langit ago so lopa oba siran mitaloga, na ibt ka o mitaloga siran amay ka pakikaptan Iyan siran sa isa, na da a makarn kiran a dowa a isa bo ko oriyan Iyan (a Allāh) mataan a Skaniyan na miaadn a Matigr a Paririla.

Muhsin Khan : Verily! Allah grasps the heavens and the earth lest they move away from their places, and if they were to move away from their places, there is not one that could grasp them after Him. Truly, He is Ever Most Forbearing, OftForgiving.

Sahih International : Indeed, Allah holds the heavens and the earth, lest they cease. And if they should cease, no one could hold them [in place] after Him. Indeed, He is Forbearing and Forgiving.

Pickthall : Lo! Allah graspeth the heavens and the earth that they deviate not, and if they were to deviate there is not one that could grasp them after Him. Lo! He is ever Clement, Forgiving.

Yusuf Ali : It is Allah Who sustains the heavens and the earth, lest they cease (to function): and if they should fail, there is none - not one - can sustain them thereafter: Verily He is Most Forbearing, Oft-Forgiving.

Shakir : Surely Allah upholds the heavens and the earth lest they come to naught; and if they should come to naught, there Is none who can uphold them after Him; surely He is the Forbearing, the Forgiving.

Dr. Ghali : Surely Allah holds the heavens and the earth (so) that they do not cease to exist; and indeed in case they cease to exist, decidedly no one would hold them both after Him. Surely He has been Ever-Forbearing, Ever-Forgiving.

Tafsir Jalalayn : Truly God sustains the heavens and the earth lest they disappear, in other words, He prevents them from disappearing. And if (wa-la-in: the lām is for oaths) they were to disappear there is none that can sustain them after Him, in other words, other than Him. Truly He is ever Forbearing, Forgiving, in deferring the punishment of the disbelievers.

Tagalog : Katiyakan, ang Allâh ay Siyang nagtatangan sa mga kalangitan at kalupaan upang hindi gumalaw ang mga ito sa kanilang mga kinalalagyan, at kapag gumalaw ang mga kalangitan at ang kalupaan sa mga kinaroroonan nito, sino pa ang makapagtatangan nito pagkatapos Niya. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Haleem’ – Ganap na Maunawain sa pag-aantala Niya sa pagpaparusa sa mga di-naniwala at mga masasama, na ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagsisi sa kanyang nagawang kasalanan at nagbalik-loob sa Kanya.

35.42
Hassanor Alapa : Go mizapa siran ko Allāh sa mabasng a kazapa a omaoma siran a phamarinta na disomala a maadn siran on a lbi a matotoro a di so isa ko manga pagtaw, na gowani a maoma siran a phamarinta na da a minioman iyan kiran a rowar sa kapalagoy (ko toroan)

Muhsin Khan : And they swore by Allah their most binding oath, that if a warner came to them, they would be more guided than any of the nations (before them), yet when a warner (Muhammad SAW) came to them, it increased in them nothing but flight (from the truth),

Sahih International : And they swore by Allah their strongest oaths that if a warner came to them, they would be more guided than [any] one of the [previous] nations. But when a warner came to them, it did not increase them except in aversion.

Pickthall : And they swore by Allah, their most binding oath, that if a warner came unto them they would be more tractable than any of the nations; yet, when a warner came unto them it aroused in them naught save repugnance,

Yusuf Ali : They swore their strongest oaths by Allah that if a warner came to them, they would follow his guidance better than any (other) of the Peoples: But when a warner came to them, it has only increased their flight (from righteousness),-

Shakir : And they swore by Allah with the strongest of their oaths that if there came to them a warner they would be better guided than any of the nations; but when there came to them a warner it increased them in naught but aversion.

Dr. Ghali : And they have sworn by Allah their most earnest oaths that indeed in case a constant warner came to them, indeed they would definitely be more (rightly) guided than any one of the nations. Yet as soon as a constant warner came to them, in no way did it increase them in anything except in repulsion,

Tafsir Jalalayn : And they, that is, the disbelievers of Mecca, swore by God their most solemn oaths, [they swore] with utmost effort [to be sincere] in them, that if a warner, a messenger, were to come to them, they would be more readily guided than any one of the communities, [than] the Jews, the Christians or others, in other words, [more readily guided] than any one of these — having [themselves] seen the extent to which these [groups] called each other liars, given that: The Jews say, ‘The Christians stand on nothing’, and the Christians say, ‘The Jews stand on nothing’, [Q. 2:113]. But when a warner, namely, Muhammad (s), did come to them, this, coming of his, only increased them in aversion, further away from [right] guidance,

Tagalog : At sumumpa ang mga walang pananampalataya na mga Quraysh, sa Allâh nang matinding pagsumpa: kapag dumating sa inyo ang Sugo mula sa Allâh bilang tagapagbabala hinggil sa kaparusahan ng Allâh ay walang pag-aalinlangang kayo na ang nasa pinakatuwid na landas at pagsunod sa katotohanan kaysa sa mga Hudyo, mga Kristiyano at iba pa, subali’t nang dumating sa kanila si Muhammad ay walang naidagdag sa kanila nito kundi paglayo sa katotohanan at pagtalikod.

35.43
Hassanor Alapa : Sa kathakabor ko lopa ago ikmat a marata go da a khaantior o ikmat a 1244 marata a rowar ko khirk on, go da a phnayawn iran a rowar ko lalan o miangaoona na da dn a matoon ka ko sosonan o Allāh a sambi, go da dn a matoon ka ko sosonan o Allāh a kaban-kiring (kaalin)

Muhsin Khan : (They took to flight because of their) arrogance in the land and their plotting of evil. But the evil plot encompasses only him who makes it. Then, can they expect anything (else), but the Sunnah (way of dealing) of the peoples of old? So no change will you find in Allah's Sunnah (way of dealing), and no turning off will you find in Allah's Sunnah (way of dealing).

Sahih International : [Due to] arrogance in the land and plotting of evil; but the evil plot does not encompass except its own people. Then do they await except the way of the former peoples? But you will never find in the way of Allah any change, and you will never find in the way of Allah any alteration.

Pickthall : (Shown in their) behaving arrogantly in the land and plotting evil; and the evil plot encloseth but the men who make it. Then, can they expect aught save the treatment of the folk of old? Thou wilt not find for Allah's way of treatment any substitute, nor wilt thou find for Allah's way of treatment aught of power to change.

Yusuf Ali : On account of their arrogance in the land and their plotting of Evil, but the plotting of Evil will hem in only the authors thereof. Now are they but looking for the way the ancients were dealt with? But no change wilt thou find in Allah's way (of dealing): no turning off wilt thou find in Allah's way (of dealing).

Shakir : (In) behaving proudly in the land and in planning evil; and the evil plans shall not beset any save the authors of it. Then should they wait for aught except the way of the former people? For you shall not find any alteration in the course of Allah; and you shall not find any change in the course of Allah.

Dr. Ghali : Waxing proud in the earth, and scheming odiousness; and scheming odiousness redounds upon nobody except its population. (i.e., those who habitually do that) So do they look for anything except the enactment for the earliest (people)? Then, you will never find any exchange of the enactment of Allah, and you will never find any transference to the enactment of Allah.

Tafsir Jalalayn : acting with disdain in the land, against faith (istikbāran fī’l-ardi, an object denoting reason) and devising, acts of, evil, in the way of idolatry and otherwise; and evil schemes will beset, surround, only their authors, namely, the one who devises [such evil] (the qualifying of makr, ‘scheme’, with the noun al-sayyi’, ‘evil’, is intrinsic [to the fact that it is a scheme], and so the annexation of the former to the latter is said to be alternative usage in which the annexed term is implied, as a precaution against annexing a noun to an adjective). So do they expect, do they await, anything but the precedent of the ancients?, God’s way [of dealing] with them, such as chastising them for their denial of the messengers? Yet you will never find any change in God’s precedent, and you will never find any revision in God’s precedent, that is to say, chastisement is never replaced by anything else, nor is it ever meted out other than to the one who deserves it.

Tagalog : Ang kanilang panunumpa ay walang layunin na mabuti at paghahangad ng katotohanan kundi pagmamataas sa kalupaan sa mga tao, at ang talagang layunin nila ay masamang pakana, panlilinlang at kamalian, at walang napapahamak sa masamang pakana kundi ang sinumang gumawa mismo nito, na kung kaya, may inaabangan pa ba ang mga nagmamataas na nagpapakana maliban sa parusa na nangyari sa mga katulad nila na mga nauna sa kanila? Kailanman ay hindi ka makatatagpo sa kaparaanan ng Allâh ng pagbabago at paglilihis, na kung kaya, walang sinuman na may kakayahan na palitan ito at ilalayo ang parusa mula sa kanyang sarili o mula sa iba man.

35.44
Hassanor Alapa : Ba siran da makalalakaw ko lopa na ilaya iran o andamanaya i kiabolosan o siran oto a (pagtaw) a miaonaan iran a siran na mabasng a di siran i g’s, na da maadn so Allāh i ba adn a makakowa on sa bagr a mlk bo, sii ko manga langit ago da pn sii ko lopa, mataan a Skaniyan na Matao a Gomagaos

Muhsin Khan : Have they not travelled in the land, and seen what was the end of those before them, and they were superior to them in power? Allah is not such that anything in the heavens or in the earth escapes Him. Verily, He is AllKnowing, AllOmnipotent.

Sahih International : Have they not traveled through the land and observed how was the end of those before them? And they were greater than them in power. But Allah is not to be caused failure by anything in the heavens or on the earth. Indeed, He is ever Knowing and Competent.

Pickthall : Have they not travelled in the land and seen the nature of the consequence for those who were before them, and they were mightier than these in power? Allah is not such that aught in the heavens or in the earth escapeth Him. Lo! He is the Wise, the Mighty.

Yusuf Ali : Do they not travel through the earth, and see what was the End of those before them,- though they were superior to them in strength? Nor is Allah to be frustrated by anything whatever in the heavens or on earth: for He is All-Knowing. All-Powerful.

Shakir : Have they not travelled in the land and seen how was the end of those before them while they were stronger than these in power? And Allah is not such that any thing in the heavens or in the earth should escape Him; surely He is Knowing, Powerful.

Dr. Ghali : And have they not traveled in the earth, and so have looked into how (was) the end of (the ones) before them? And they were more valiant in power than themselves. And in no way is there anything for Allah in the heavens or in the earth that can indeed defy Him; surely he has been Ever-Knowing, Ever-Determining.

Tafsir Jalalayn : Have they not travelled in the land and seen the nature of the consequence for those who were before them — and they were mightier than these in power?, but [still] God destroyed them for their denial of the messengers. And God is not such that anything in the heavens or in the earth can escape Him, pre-empt Him or elude Him. Truly He is ever Knower, of all things, Omnipotent.

Tagalog : Hindi ba naglakbay sa kalupaan ang mga walang pananampalataya na taga-Makkah upang mapagmasdan nila kung paano pinarusahan ng Allâh ang nauna sa kanila na katulad ng sambayanan ni `Âd, ni Thamoud at ang mga iba pa na tulad nila, at ang anuman na nangyari sa kanila na pagkawasak at pagkasira ng kanilang mga tahanan noong tinanggihan nila ang mga Sugo gayong sila na mga walang pananampalataya na mga nauna ay mas matindi sa lakas at kapangyarihan kaysa sa mga taga-Makkah?

Katiyakan, ang Allâh, kailanman ay hindi magagapi at hindi makaliligtas sa Kanya ang anumang bagay na nasa mga kalangitan at ganoon din sa mga kalupaan, dahil walang pag-aalinlangang Siya ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa kanilang mga gawain, na ‘Qadeer’ – Ganap na Makapangyarihan sa pagpuksa sa kanila.

35.45Hassanor Alapa : Opama o ziksaan o Allāh ko manga taw so nganin a phizokat iran (a dosa) na da a ibagak Iyan ko liawaw o lopa a pd sa pndola (a baraniawa na palaya maantiyor) 1245 ogaid na thaalikn Iyan kiran sa taalik a mattndo na amay ka makaoma so taalik iran (na di khindod ago di khaktng) mataan a so Allāh na miaadn ko manga oripn Iyan a Tomitikay.

Muhsin Khan : And if Allah were to punish men for that which they earned, He would not leave a moving (living) creature on the surface of the earth, but He gives them respite to an appointed term, and when their term comes, then verily, Allah is Ever AllSeer of His slaves.

Sahih International : And if Allah were to impose blame on the people for what they have earned, He would not leave upon the earth any creature. But He defers them for a specified term. And when their time comes, then indeed Allah has ever been, of His servants, Seeing.

Pickthall : If Allah took mankind to task by that which they deserve, He would not leave a living creature on the surface of the earth; but He reprieveth them unto an appointed term, and when their term cometh - then verily (they will know that) Allah is ever Seer of His slaves.

Yusuf Ali : If Allah were to punish men according to what they deserve. He would not leave on the back of the (earth) a single living creature: but He gives them respite for a stated Term: when their Term expires, verily Allah has in His sight all His Servants.

Shakir : And were Allah to punish men for what they earn, He would not leave on the back of it any creature, but He respites them till an appointed term; so when their doom shall come, then surely Allah is Seeing with respect to His servants.

Dr. Ghali : And if Allah took mankind to task for what they have earned, in no way would He leave upon the surface (Literally: back) (of the earth) any beast; but He is deferring them to a stated term. So when their term comes, then surely Allah has been Ever-Beholding His bondmen.

Tafsir Jalalayn : Were God to take mankind to task for what they have acquired, of acts of disobedience, He would not leave on its surface, that is, the earth’s, a single creature, a single living thing moving thereon. But He reprieves them to an appointed term, namely, [to] the Day of Resurrection. And when their term comes — then truly [they will know that] God is ever Seer of His servants, and so He will requite them according to [the nature of] their deeds, rewarding the believers and punishing the disbelievers.

Tagalog : At kung parurusahan ng Allâh ang tao sa kanilang mga nagawang kasalanan at kasamaan, hindi Niya pahihintulutan na mag-iwan ng kahit na anumang buhay na bagay sa ibabaw ng kalupaan, subali’t pinagbibigyan Niya lamang sila at inaantala ang pagparusa sa kanila hanggang sa pagdating ng nakatakdang panahon, at kapag dumating ang itinakdang oras na pagparusa sa kanila ay walang pag-aalinlangang ang Allâh, Siya ay ‘Baseer’ – Ganap na Tagapagmasid sa Kanyang mga alipin na walang anuman ang naililihim sa Kanya mula sa kanila, at walang anuman ang naitatago sa Allâh hinggil sa kanilang mga kalagayan, at sila ay tutumbasan Niya ayon sa kanilang mga ginawa, mabuti man o masama.


Osayan

1222. So manga malāikat na inadn siran o Allāh a da a ba iran kapakambabayabaya sa di ran khasopak so manga sogoan kiran o Allāh, a siran i inadn o Allāh a mababaling siran ko langit a siran i phagawid ko wahi ko kipthanaan on sa lopa ago adn a salakaw a manga galbk iran a gii kiran pakinggalbk o Allāh. Di siran khatndo ko kamamamai ago so kabababayi, a miadadag on so manga mushrik a manga Arab gowani a tharoon iran a so manga malāikat na manga wata a babay o Allāh ko kiakharomai ran ago so Jinn, sa palaya dn oto pangantok a di bnar sa iniiza kiran o Allāh o ba iran kiasandngi so kiaadna kiran a siran na manga babay, so kapanaro sa kokoman a da a dalil iyan na di khapakay sii ko Islam ka langowan a kokoman iyan na masasanday sa dalil a tharimaan a akal.

1223. So giikambagibagia o Allāh ko manga limo iyan na da dn a ba on phakabalamban a shayi, ago da a ba on phakarn go pd sa sosonan iyan a so manga nganin a pangindaw o manosiya a ipkhaoyag iyan na da dn a ba niyan on piakakhapaar a kaadn, ka an da a kapangarasi ko sabagi, sa ba migakd o sabagi so kipaarn on aya ibarat iyan na inadn iyan so ndo’ a ipngginawa o manosiya ago so baraniawa a salakaw, na da dn a ba on makapapaar a kaadn, sa palaya dn pngginawa so manosiya, o adn a makakhapaar on na khaadn so kaantior a mala ka pagosarn o makapapaar on ko baya a ginawa niyan na khamoralaan so manga kaadn o Allāh, sabap roo na da niyan dn pakikhapaarn sa kaadn.

1224. Aya dn a pangingikmat na so shaytān sa gii niyan pharasan ko manosiya so langowan a dosa ka an iyan manggolawla sa maolog iyan skaniyan ko apoy o Naraka, sa da dn a itatarg iyan sa gagawii dawndaw sa kapndadaga niyan ko manosiya, sa miapatot so kalindong ko Allāh phoon ko gasta o shaytān.

1225. So manga taw a diadag siran o shaytān sa pipharasan iyan on so marata a galbk iyan sa aya kailaya niyan on na mapia, na di oto khidayag ko taw a tioro o Allāh a kasisindawan so lalakaw niyan ago aya galbk iyan na langowan a mapia a ikhasoat o Allāh.

1226. Piakitokawan o Allāh so manga limo iyan sa inadn iyan so ndo’ a pphakaawidn iyan ko gabon a pkhatanglan ko ig ka an iyan kapamakaigi so manga kalopaan a maatay sabap ko kamamarai ron na anda dn i kaorani ron na mailay nka a makagadong sa mapia i paras na di bo tanto khalanggay na pmbaropa masalin ka so gadong na phaminaningan na khagankil na pmbaloy a rasaas a ipmbauyog o ndo’, na gioto dn i rinayagan o kaoyagoyag ko doniya o manosiya a di tanto khathay na pagawaan iyan sa magndod ko lopa a inadnan on sa khaoma niyan so Allāh na pagizaan iyan ko nganin a pinggalbk iyan ko doniya.

1227. So kaplobaa ko andisan (bagr) sankai a doniya na sii khatoon ko Allāh ka ska- niyan i khirk on, sa so manosiya na da a bagr iyan ka da a khaadn iyan aya mataan na gi-imakambaal sa nganin sabap ko akal iyan sa so kapandayan iyan na gioto i pkhapoonan o bagr iyan ko kapapayag iyan a pkhasabapan ko gii niyan kapangalandada ko lopa, na amay ka somobra so kapaminasa na madn so Allāh sa nganin a pakarnn iyan on, sa amay ka so pagtaw na mangalandada na madn so Allāh sa isa a pagtaw a irn iyan ko kapphaminasa niyan, sa gianan i giimanggolawla a sosonan o kibabatog, a pizaksian anan o Qur’ān 2:251, 22:38, 22:40, ago tiangkd o thotol a aya kapkhidozo o bandaran o manga taw na sabap sa gasta a isa a pagtaw a gioto na bialoy o Allāh a inirn iyan ko kapphaminasa iran ko lopa.

1228. Tarotop dn a madidianka o Allāh a katao so langowan a nganin a matatago ko langait ago so lopa sa da dn a ba on khirirong a shayi, sa tarotop so gii niyan kanggiragiray ko manga kaadn iyan, na lalayon anan di kasasabotan o manosiya apia so makasasabot on na mabobota skaniyan o baya a ginawa niyan sa di niyan kapakaphangongonotan ko Allāh. So kiapakaoma o Qur’ān na aya dn a bantak iyan na so akal a malantas ka aya on phakasabot.

1229. Pphangangalowin o Allāh so manga limo iyan ko manosiya, sa inadn skaniyan a mama ago babay ka an matarotop so kamamanosiyai, inadn iyan so ig a tabang ago matimos, ka an kanggonai o manosiya, oda niyan adna so ragat a matimos na mmbaw so doniya sa mado, ko langowan a pkhatago on a pithibarang a pzpot, sa so katimos o ragat na adn a madadalm on a hikmah o Allāh a maporo a da tano pn kasawai so kalaan on, pphakiilay niyan rkitano so rinayagan o kadawndaw ago so kagagawii, ka an pkhasaraban-tang sa akal o manosiya a oda so limo o Allāh na khatatap so malibotng na di siran makaphagintaw sa mapia, sa di mipnggolaln o manosiya so Manhaj a initadi o Allāh amay ka kalilibotngan so kaoyagoyag iyan.

1230. So sinimba o manosiya a barahala ko apia antonaa i bontal iyan na amay ka makaoma siran sa alongan a maori na zankaan iran so taw a sominimba kiran sa khabaloy siran a mriridoay sa da a ba iran mapnggolawla a mapia ko taw a kominowa kiran a katuhanan.

1231. So manosiya na pangindaw niyan so limo o Allāh ka kagia da a khagaga niyan ka inadn skaniyan sa da a mipapaar iyan a nganin a ba niyan inadn, sa so kaphagosara niyan ko langowan a kaadn na patot a miodas iyan ko khirk on a miadn on a so Allāh. Da dn a kha-adn o manosiya aya bo a khagaga niyan na mapphagalin iyan so bontal o nganin a maaadn dn, sa khagaga niyan a mbaalan iyan so kayo a kursi, odi na balowin iyan a itagon sa sobo so bontal iyan i miaalin iyan sa da niyan maalin so waraan o kayo sa salakaw a waraan, na so langowan a inosar iyan a kasankapan ko kiapangmbaal iyan na palaya iyan smbay ko Allāh, sa da a ba niyan on miaadn, sa karina nan sa so manosiya na malobay a kaadn. Ago gianan i kiatankd o kiatharo a o Allāh sa so doniya na madidianka, ka o adn a maadn a salakaw ko Allāh a phakaadn na aya khasowa o doniya na kaomanan so kapnd iyan ka kagia adn a khioman on a kaadn o salakaw ko Allāh na khasabapan oto sa kaantior o doniya.

1232. Oman i ginawa na rk iyan so dosa niyan bithowan so dosa sa wizr ka kagia mapnd a awid ko alongan a Qiyāmah a khabakontol o taw a mindosa on, sa so dosa niyan ko manosiya na miphloba iyan ko khirk on, na odi ron rilaan o khirk on na aya khibayad iyan na so amal iyan a mapia, na odi makatapal na khakowa niyan so dosa o babayadan iyan, sa kna o ba niyan miandosa aya mataan na khatanggong iyan ka aya niyan khibayad ko dosa a pinggolawla niyan, a oda niyan nggolawlaa na di niyan oto mabakontol.

1233. Giisan pakandayagaan o Allāh so manga nganin a mbida sa waraan ago bontal ka kagia so akal o manosiya na khasabot iyan a so nganin na khatokawan sabap ko soranga iyan, na ino miatharo a so gola na mamis ka kagia kiataaman so tka a mapait, ino miatharo a adn a maliwanag ka kagia adn a malibotng sa gianan na manga gonanao ko akal o manosiya a amay ka maosar iyan sa mapia na khatoon iyan so Allāh a Kadnan iyan.

1234. So manga taw a diadag iran a ginawa iran na di siran khatoro sa datar a di kakhatoroa ko miamatay ko koba sa datar siran dn o inibtad sa miamatay apia pn oyagoyag siran ka kagia miada kiran so mapia ko da iran kaparatiaya.

1235. So rinayagan ankai a doniya na tarotop a adn a atoran iyan a waraan a inibgay ron o Allāh ko kiaadna niyan on, sa so ragat na phzpot na so spot iyan na pphamanik sa kawang na awidan o ndo ko gabon a gioto i giimbaloy a oran a giimbagibagiin o Allāh ko manga darpa a khabayaan iyan a oranan iyan sa kasabapan oto sa kapagtho o mangngtho a ipkhaoyag o manosiya ago so baraniawa a salakaw, na so taw a korang so sabot iyan ko kiapangadn o Allāh na sii ran oto pphakandoda ko waraan sa kalilipatan iran so Allāh.

1236. So warna o palaw igira maaatag ta sa langit sa katotolongan ta na pkhailay ron so manga katasan iyan a adn a manga lalan on a pithibarang i warna. Ago mititinggay a manga iitm a mapayag a kapkhailaya on, pd anan sa manga tanda sa kabbnar o Qur’ān a iphropa niyan so manga nganin a di pn katawan o manosiya oriyan iyan na pkhasawaan iyan a katao sa oriyan, a gioto na di pn katawan o Mohammad [s.a.w] oda on sampayin o Wahī.

1237. Inaloy o Allāh a aya mala on i kalk ko manga manosiya na so manga taw a manga ulamā, antonaa i ptharoon a Ulamā?, gianan so manga taw a kominal ko katao a paliogat ko pizakatawan so kapaganada on (Fardh Ayīn) a gianan so katao ko agama, so pman so katao a o adn a makapaganad on na mialpas ko dosa so pagtaw a skaniyan so katao a (Fardh… … Kifāyah) na apia i kiaknala on o manosiya na di skaniyan khatawag a ulamā ko agama, taman sa di ran paganadn so katao a paliogat ko pizakatawan. Samanan na so manga Ulamā a pmbthowan sa manga Scientist sankai a bago a masa na kna o ba siran i babantakn sankoto a ayat, ka aya pn a kadaklan a miaganad sankai a katao a bago na di siran pharatiaya sa Tuhan, apia siran dn na manga Muslim, sa pakaasal.

1238. So tlo soson a manga taw na kiasobagan ko manga ulama o antaa siran? adn a tindg a siran na pd sankai a ummat o Mohammad [s.a.w] sa biagi siran sa tlo: (pd kiran so lalalimn iyan so ginawa niyan) siran so minggalbk sa manga paliogat a miakanggolawla siran sa sabaad a manga dosa, (go pd kiran so mbabatang) skaniyan so giinggalbk ko manga paliogat a pphananggila ko manga haram a giimakanggalbk sa sabaad a makruh a isasapar ko agama, (go pd kiran so pkhaona ko manga pipia sa idin o Allāh) skaniyan so giinggalbk ko manga paliogat ago so manga sunat ago ibabagak iyan so manga haram ago so manga makruh ago so sabaad a mubah (khapakay). Pitharo o Ibn Abbās a: Giankoto a ayat na siran so manga ummat o Mohammad [s.a.w] sa kiawarisan iran a langowan a kitāb, sa so lomalalim on sa ginawa niyan na prilaan, na so mbabatang on na khaisip sa kaisip a malbod, na so pkhaona on ko mapia na phakasold siran ko Sorga sa da dn a isipan iran (somariya). Pianothol o at Tabarānī a miakapoon ko Ibn Abbās a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a pitharo iyan sa isa a alongan a: So sapaat akn na mapmbagian o manga ala i dosa ko ummat akn. Na pitharo o Ibn Abbās a: So pkhaona ko manga pipia a galbk na phakasold siran ko Sorga sa da dn a somariya, na so mbabatang na phakasold ko Sorga sa nggolalan ko limo o Allāh, na so lalalimn iyan so ginawa niyan ago so manga taw ko paglt na phakasold siran ko Sorga sa pnggolalan ko sapaat o Rasūlullāh [s.a.w] sa gianan i madakl a kiapanothola on o manga ulama a miangaoona (Salaf). Adn a mithindg sa giankoto a manga taw na kna o ba pd sankai a ummat go kna o ba siran so miangapipili a miakapangwaris ko kitab. Pianothol o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Ibn Abbās a: So lalalimn iyan so ginawa niyan na skaniyan so Kafir, aya tindg o Mujāhid na skaniyan so manga taw a khatampar sa diwang (as’hābul mash’amah) pitharo o al Hassan ago so Qatādah a skaniyan so monafiq. Ogaid na aya ontol a tindg na siran na pd sankai a ummat a gioto i pinili o Ibn Jarīr, sabap sa skaniyan i rinayagan ankoto a ayat, ago madakl a miakambowat a manga Sahīh a Hadīth o Rasūlullāh [s.a.w] a pantag roo.

So Hadīth a paganay:

Pitharo o Imām Ahmad a miakapoon ko Abu Sa’īd al Khudrī [r.a.] a miakapoon ko Nabī [s.a.w]. makapantag sankoto a ayat a: Giankoto a manga taw na langon siran na isaisa i pankatan a langon siran na sii ko Sorga. Aya maana a kababaloy ran a sii sa pankatan a satiman na langon siran pd sankai a ummat ago langon siran sorga ogaid na mbidabida so manga pankatan iran ko Sorga.

Hadith a ika dowa:

Pitharo o at Tabaranī a miakapoon ko Usamah Bin Zayd a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Langon siran na pd siran sankai a ummat o Mohammad [s.a.w]

Hadīth a ika tlo:

Miakapoon ko Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Awf Bin Malik [r.a.] a miakapoon ko Rasūlullāh [s.a.w] a: So Ummat akn na tlo bagi, sabagi on so phakasold ko Sorga sa da dn a somaraiya ago siksa, sabagi on so khasomariya sa somariya a maito, oriyan iyan na phakasold ko Sorga, sabagi on so phakaokit sa khalompiyo, oriyan iyan na makaoma so manga malāikat sa tharoon iran a: miaoma mi siran a phagalowin iran so Lā Ilāha Illallāh Allah, na tharoon o Allāh a: Bnara niyo so Lā Ilāha Illallāh (da a tuhan a rowar ko Allāh) soldn iyo siran ko Sorga sabap ko kiatharoa iran ko Lā Ilāha Illallāh, na pakiawidi niyo so manga dosa iran ko manga taw ko Naraka, a gioto so katharo o Allāh a: “Go mabakontol iran dn so manga ppnd iran (a dosa) ago manga dosa a pd o manga dosa iran”. O kabaya aka a kapangdod ka san na batia anka so tafsir o Ibn Kathīr ko Sūrah Fātir ka ndodon so pariksa.

1239. So taw a phakasold ko Sorga na rk iyan so dayaan ko pithamanan a maana niyan sa di dn protosn ago di ndokawan ago di dn thorogn sa palaya dn kapipia ginawa sa aya bo a galbk iyan na so kapzawiti niyan ko manga maror (hymen) o manga midadari a di siran dn khatamakan sa dayon sa dayon ka tatap so kararagai kiran, palaya dn oto kasawit ko manga limo o Allāh a aya kagaan a giiroo kapakazasariat o manosiya na datar o kagaan o sindaw a saprk mata na mianggolawla so langowan a kabaya iyan, ka aya giikhakandiri na so bagr o Allāh a mamantk a da a sabap iyan, sa di ron makaphrarad so masa ago so darpa ko gii niyan kanggiragiray sa igira adn a kabaya iyan a manggolawla na di khataks a minotos so kathay niyan ka magaan a di so kaprka ko mata.

1240. Sii ko katatago o kafir ko Naraka na da a kapatay ron ka o matay roo na adn pman a bago a btad a khatogalinan, na sii ko alongan a maori na miapasad roo so btad sa da dn a katogalinan sabap roo na da a kapatay ka so kapatay na gioto so katogalin ko isa a btad phoon ko salakaw ron, so kimbawataan ko taw na datar oto o kapatay a phakatogalin sa isa a doniya, na so kathogalin tano ko alongan a maori na phakasagad tano pman sa kapatay na makaoma tano sa alongan a maori na da dn a katogalin, sa da dn a ba roo kapatay pharoman.

1241. So kapnggoraok iran a oba siran bo phakakasoya ko doniya na pitharo o Allāh a ba ko skano da pakapagomora sa matas a miphamimikiran iyo na da kano dn paratiaya ko Allāh. Miakapoon ko Ibn Abbās a: So omor a bigan on o Allāh so mbawataan o Adam sa sndod sankoto a ayat na so kisampay ran sa nm polo ragon a omor. Miakapoon a thotol ko Abū Hurayrah a miakapoon ko Nabī [s.a.w] a: Sabnar a bigan sa sndod o Allāh so oripn iyan a inoyag iyan sa taman sa inisampay sa nm polo ragon odi na pito polo ragon, sabnar a bigan skaniyan sa sndod, sabnar a bigan iyan skaniyan sa sndod. Go pianothol o al Bukhārī a miakapoon ko Abū Hurayrah a pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Bigan o Allāh sa sndod so taw a inisampay niyan so omor iyan sa nm polo ragon. Sii ko isa a kiapanothola on na: Sa taw a makapagomor sa nm polo ragon na sabnar a bigan o Allāh sa sndod. Aya maana a kiabgi ron o Allāh sa sndod na da dn a khidaawa niyan sa alongan a maori o ino da paratiaya ago da nggalabk sa manga pipia a bigan sa omor a matas ko kapnggalbk iyan sa mapia. Sa gianan i kalilid a omor a anda dn i kalpasa on o taw na phanagipoon dn so kaloks ago so kabongaw.

1242. So manga taw na siran i bialoy o Allāh a giimakanggagantiya ko gii kapangondato-i ko lopa sa pantag sa mapakatindg iran so thito a simba ko Allāh ago mikokom so kitab iyan a mabaloy a pangitaban ko kaoyagoyag. Na aya dn a kadaklan na ba siran dn mikhafir ko sogoan o Allāh. Kna o ba so manosiya na ba siran ganti odi na sambi o Allāh ko lopa, ka daa phakasambi ko Allāh ko lopa, aya mataan na so manga taw i giinggagantiya ko lopa.

1243. Aya waraan o thito a tuhan na phakaadn sa nganin na ino so piangintuhan iran ba adn a miaadn iran a nganin, odi na ba adn a mitotompok iran ko manga btad ko langit ago so lopa? Aya smbag na da, na ino siran pzimbaa o manosiya. Ba iran maggnggn so lagit ago so lopa sa di niyan kitaloga, da dn a ba iran san kapaar a mlk bo, na kna o ba siran manga tuhan. Samanaya na oman ipankat o Qur’ān so manga bandingan iyan ipoon sa poonan na taman ko kakhapos iyan na mamagoman so karinayag o manga tindg iyan sa mataan a so manga kafir na diadag iran a ginawa iran sa gianan i osayan o ptharoon a Sūrah a isa a maana niyan na so kapkhiporo ko pankatan sabap sa oman magkas so surah na pkhiporo, so manga bandingan iyan ago so manga osayan iyan, a aya bo a phakasabot on na so taw a malantas i pamikiran a malambt i dirogod ko manga nganin a makaliliot on a manga kaadn o Allāh, ago so gii niyan kapamimikirana ko ginawa niyan, ka so ginawa o manosiya na kadadalman sa manga tanda sa kiapangadn o Allāh ago so kaphakagaga niyan.

1244. Aya pthomaparakan o marata a ikmat odi na akal antaa ka gasta na so taw a gii ron nggolawla sa datar o apoy a amay ka da a khatotong iyan na aya totongn iyan na gia ginawa niyan, oman mikmat so manosiya sa marata na mikmat mambo so Allāh sa lawan on sa kabagr.

1245. Opama o tanaan o Allāh ko manosiya so siksa o manga galbk iran a manga rarata ko katatago iran ko doniya na khabinasaan so manga mranaranap ago so manga kaadn a salakaw, sabap ko kabagr o siksa a khisogat kiran, sabap sa so Allāh na maontol na tiaalik iyan kiran sa gawii a mattndo a da aba on khirampat a khabinasaan a di pd ko marata.