So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Saba’ - [ 34 Gia Ingd a Saba’] - سـورة سـبأ
( Sheba - Sambayanan ng Saba )

Pangnal ko Sūrah

Giai pman so poonan o maririnkit a manga Sūrah a phoon sankai a Sūrah a 34 na taman ko sūrah a 39, a iphropa niyan so sabaad a manga bontal o doniya a rahasian. Sa giankai a Sūrah na piamagosay niyan so manga limo o Allāh ago so bagr iyan ago so Bnar. Na sii ko Sūrah 35, na pizabanding iyan so kapphayaga o manga malāikat ko bagr o Allāh ago piayag iyan a mawatan a mbidaan o bnar ago so ribat so marata ago so mapia, sii ko surah 36, na issnggay niyan so bandingan ko Rasūlullāh [s.a.w] ago so btad o Qur’ān a so initoron on. Na sii ko Sūrah 37 na inosay niyan so manga sarinkot o shaytān, na sii ko Sūrah 38, na piayag iyan so kiadaaga ko ronda o matara sa minggolalan sa ongangn ago bagr sa datar o btad o Nabī Dāūd ago so Sulaymān, ago nggolalan sa kazabar ago kaphantang sa datar o btad o Ayyūb, na sii ko Sūrah 39, na piayag iyan so kaposan a so kaphangokom o Allāh, sa khakowa o kaontol so balas iyan ago khaparoli o ribat so siksa iyan.

Da a kissnggay ankai a Sūrah ko kapphanothola on, ago bangnsa skaniyan o manga Sūrah a paganay a itoron sii sa Makkah.

So Pamotosan iyan: Da a khadadas a bnar, so dayaan a pitharagombalay o manosiya na matag along a di phanatas ko lagaday o masa, na aya bo a khatatap na so bagr o Allāh ago so kaontol iyan, sa pnggolalan so ginawa a atastanggongan o manosiya ko gawii a kaphamalas o Allāh (34:1-30).

So paratiaya ago so kasasanka na oman i isa kiran na khisampay ko tampata iyan a mattndo, sa so ribat na magonot sa lopapk ko kaposan o masa, na aya phangondato na so bagr o Allāh (34:31-54).

Giankai a Sūrah na initoron sa Makkah inonta so ayat a 6, ka initoron sa Madīnah, aya kadakl a manga ayat iyan na 54, initoron ko oriyan o Sūrah Luqmān.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

034:1
Hassanor Alapa : So bantogan na rk o Allāh a so rk Iyan so nganin a madadalm ko manga langit ago so lopa, go rk Iyan so bantogan ko ingd a pkhaori, a Skaniyan so Maongangn a Gomgpa

Muhsin Khan : All the praises and thanks be to Allah, to Whom belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. His is all the praises and thanks in the Hereafter, and He is the AllWise, the AllAware.

Sahih International : [All] praise is [due] to Allah , to whom belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth, and to Him belongs [all] praise in the Hereafter. And He is the Wise, the Acquainted.

Pickthall : Praise be to Allah, unto Whom belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. His is the praise in the Hereafter, and He is the Wise, the Aware.

Yusuf Ali : Praise be to Allah, to Whom belong all things in the heavens and on earth: to Him be Praise in the Hereafter: and He is Full of Wisdom, acquainted with all things.

Shakir : (All) praise is due to Allah, Whose is what is in the heavens and what is in the earth, and to Him is due (all) praise in the hereafter; and He is the Wise, the Aware.

Dr. Ghali : Praise be to Allah, to Whom belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth, and to Him be praise in the Hereafter; and He is The Ever-Wise, The Ever-Cognizant.

Tafsir Jalalayn : Praise be to God — God, exalted be He, praises Himself with these [words]; the import constitutes the eulogy that ‘praise’ is ever-established [for God] and it entails the attribution to Him of all that is beautiful, exalted be He — to Whom belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth, as possessions and creation. And to Him belongs [all] praise in the Hereafter, as in this world, for His friends praise Him as they enter Paradise. And He is the Wise, in what He does, the Aware, of His creatures.

Tagalog : Ang lahat ng papuri at ganap na pasasalamat ay para lamang sa Allâh na Bukod-Tangi na Siya ang Nagmamay-ari ng lahat ng nasa mga kalangitan at nasa kalupaan. Siya lamang ang Nagmamay-ari ng pinakaganap na pagpuri sa Kabilang-Buhay, at Siya ay ‘Al-Hakeem’ – ang Pinakamaalam sa Kanyang gawain, na ‘Al-Khabeer’ – ang Pinakadalubhasa at Ganap ang Kanyang Kagalingan hinggil sa Kanyang mga nilikha.

034:2
Hassanor Alapa : Katawan Iyan so nganin a pzold ko lopa ago so nganin a pphakaliyo ron, go so nganin a pthoron ko kawang ago so nganin a pphamanik on, a Skaniyan so Makalimoon a Paririla

Muhsin Khan : He knows that which goes into the earth and that which comes forth from it, and that which descend from the heaven and that which ascends to it. And He is the Most Merciful, the OftForgiving.

Sahih International : He knows what penetrates into the earth and what emerges from it and what descends from the heaven and what ascends therein. And He is the Merciful, the Forgiving.

Pickthall : He knoweth that which goeth into the earth and that which cometh forth from it, and that descendeth from the heaven and that which ascendeth into it. He is the Merciful, the Forgiving.

Yusuf Ali : He knows all that goes into the earth, and all that comes out thereof; all that comes down from the sky and all that ascends thereto and He is the Most Merciful, the Oft-Forgiving.

Shakir : He knows that which goes down into the earth and that which comes out of it, and that which comes down from the heaven and that which goes up to it; and He is the Merciful, the Forgiving.

Dr. Ghali : He knows whatever penetrates into the earth and whatever goes out of it, and whatever comes down from the heaven, and whatever ascends with difficulty into it; and He is The Ever-Merciful, The Ever-Forgiving.

Tafsir Jalalayn : He knows what penetrates the earth, of water and so forth, and what issues out of it, of vegetation and so on, and what comes down from the heaven, of provision and so on, and what ascends into it, of deeds and so on, and He is the Merciful, to His friends, the Forgiving, to them.

Tagalog : Batid Niya ang lahat ng pumapasok sa kalupaan mula sa mga patak ng tubig at ang anumang lumalabas mula rito na mga pananim, minahan at tubig, at ang anumang bumababa mula sa kalangitan na mga tubig-ulan, mga anghel at mga kapahayagan, at ang anumang umaakyat patungo roon na mga anghel at mga gawain ng Kanyang mga nilikha. Siya ay ‘Ar-Raheem’ – Ganap na Mapagmahal at Pinakamaawain sa Kanyang mga alipin, na kung kaya, hindi Niya minamadali ang pagparusa sa mga nagkakasala sa kanila, na ‘Al-Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa mga kasalanan ng mga nagsisipagsisi at nananalig sa Kanya.

034:3Hassanor Alapa : Pitharo o siran oto a manga Kafir a di phakaoma rkitano so bankit na tharo anka (hay Mohammad) a nkayino di, ibt ko Kadnan akn 1202 ka phakaoma rkano a Skaniyan i matao ko migagayib a da a khirirong on a timbang a kolpong sii ko manga langit, go da pn sii ko lopa, go da a lbi ron sa 1203 kaito ago da pn a lbi ron sa kala inonta a madadalm sa panoratan a mapayag.

Muhsin Khan : Those who disbelieve say: "The Hour will not come to us." Say: "Yes, by my Lord, it will come to you." (Allah, He is) the AllKnower of the unseen, not even the weight of an atom (or a small ant) or less than that or greater, escapes from His Knowledge in the heavens or in the earth, but it is in a Clear Book (AlLauh AlMahfuz).

Sahih International : But those who disbelieve say, "The Hour will not come to us." Say, "Yes, by my Lord, it will surely come to you. [ Allah is] the Knower of the unseen." Not absent from Him is an atom's weight within the heavens or within the earth or [what is] smaller than that or greater, except that it is in a clear register -

Pickthall : Those who disbelieve say: The Hour will never come unto us. Say: Nay, by my Lord, but it is coming unto you surely. (He is) the Knower of the Unseen. Not an atom's weight, or less than that or greater, escapeth Him in the heavens or in the earth, but it is in a clear Record,

Yusuf Ali : The Unbelievers say, "Never to us will come the Hour": Say, "Nay! but most surely, by my Lord, it will come upon you;- by Him Who knows the unseen,- from Whom is not hidden the least little atom in the heavens or on earth: Nor is there anything less than that, or greater, but is in the Record Perspicuous:

Shakir : And those who disbelieve say: The hour shall not come upon us. Say: Yea! by my Lord, the Knower of the unseen, it shall certainly come upon you; not the weight of an atom becomes absent from Him, in the heavens or in the earth, and neither less than that nor greater, but (all) is in a clear book

Dr. Ghali : And the ones who disbelieve have said, "The Hour will not come up to us." Say, "Yes indeed, by my Lord, indeed it will definitely come up to you. (He is) The Knower of the Unseen; not so much as an atom's weight in the heavens or in the earth shifts away from Him; neither is anything smaller than that, or greater, except that it is in an Evident Book,

Tafsir Jalalayn : And those who disbelieve say, ‘The Hour, the Resurrection, will never come to us’. Say, to them: ‘Yes indeed, by my Lord, it shall come to you — [by] the Knower of the Unseen (read ‘ālimi’l-ghaybi as an adjectival qualification [of wa-rabbī, ‘by my Lord’], or read ‘ālimu’l-ghaybi, as the predicate of a [missing] subject [such as huwa, ‘He is’]; or read ‘allāmi’l-ghaybi). Not [even] the weight of an atom escapes, is hidden [from], Him in the heavens or in the earth, nor [is there] anything smaller than that or greater, but it is in a Manifest Book, namely, the Preserved Tablet (al-lawh al-mahfūz),

Tagalog : At sinabi ng mga walang pananampalataya na pinasinungalingan ang Pagkabuhay na Mag-uli: Hindi darating sa amin ang Pagkagunaw ng Daigdig. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Katiyakan, sumusumpa ako sa Allâh na aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Walang pag-aalinlangan na ito ay darating sa inyo, subali’t wala sinuman ang nakaaalam ng pagdating nito bukod sa Allâh na Siyang Nakaaalam ng lahat ng lihim, na walang anumang naililihim sa Kanya na kahit na kasimbigat ng ‘atom’ sa liit sa mga kalangitan o sa kalupaan man, at kahit mas maliit pa kaysa rito o malaki pa kaysa rito ay ganap sa kabatiran ng Allâh na ito ay nakatala sa malinaw na kasulatan na ito ay ang ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh;’

034:4
Hassanor Alapa : Ka an Iyan kabalasi so siran oto a miamaratiaya ago minggalbk sa manga pipia, siran oto na adn a bagian iran a rila ago rizki a masakaw

Muhsin Khan : That He may recompense those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds. Those, theirs is forgiveness and Rizqun Karim (generous provision, i.e. Paradise).

Sahih International : That He may reward those who believe and do righteous deeds. Those will have forgiveness and noble provision.

Pickthall : That He may reward those who believe and do good works. For them is pardon and a rich provision.

Yusuf Ali : That He may reward those who believe and work deeds of righteousness: for such is Forgiveness and a Sustenance Most Generous."

Shakir : That He may reward those who believe and do good; these it is for whom is forgiveness and an honorable sustenance.

Dr. Ghali : That He may recompense (the ones) who have believed and done deeds of righteousness; those will have forgiveness and an honorable provision."

Tafsir Jalalayn : that He may requite, thereat, those who believe and perform righteous deeds — for such there will be forgiveness and a fair provision, in Paradise.

Tagalog : Upang gantimpalaan ang mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo, at gumawa ng mga kabutihan. Ang para sa kanila ay kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at masaganang kabuhayan na ito ay ‘Al-Jannah’ (Hardin).

034:5

Hassanor Alapa : Go so siran oto a somianka ko manga tanda Ami a aya pikiran iran na phakakowa siran sa bagr (sa di siran masiksa) na siran oto na adn a bagian iran a dan’g a pd sa masakit a siksa

Muhsin Khan : But those who strive against Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) to frustrate them, those, for them will be a severe painful torment.

Sahih International : But those who strive against Our verses [seeking] to cause failure - for them will be a painful punishment of foul nature.

Pickthall : But those who strive against Our revelations, challenging (Us), theirs will be a painful doom of wrath.

Yusuf Ali : But those who strive against Our Signs, to frustrate them,- for such will be a Penalty,- a Punishment most humiliating.

Shakir : And (as for) those who strive hard in opposing Our communications, these it is for whom is a painful chastisement of an evil kind.

Dr. Ghali : And (the ones) who endeavor against Our signs trying to defy them, those will have a torment of painful chastisement.

Tafsir Jalalayn : And those who strive against, [who strive] to invalidate, Our signs, namely, the Qur’ān, deeming Us inomnipotent (mu‘ajjizīna, a variant reading [of this] here and later on [in verse 38, below] is mu‘ājizīna: [so that respectively these mean] ‘deeming that We are incapable’ [mu‘ajjizīna], or [if read mu‘ājizīna] ‘vying with Us, in order to elude Us’) for they suppose that there is no [such thing as] resurrection or punishment — for such there will be a chastisement of an awful punishment’ (read either alīmin or alīmun [respectively] as an adjectival qualification of rijzin, ‘punishment’ or ‘adhābun, ‘chastisement’).

Tagalog : At ang mga yaong nagpunyagi para harangan ang Daan ng Allâh at pinasinungalingan ang Kanyang mga Sugo at siniraan ang Kanyang mga palatandaan, mga katibayan at mga rebelasyon, upang sila ay hadlangan, kailanman ay hindi nila malalamangan ang Allâh – ang para sa kanila ay sukdulang kaparusahan at masidhing paghihirap.

034:6
Hassanor Alapa : Go pkhailay o siran oto a bigan siran sa katao a so initoron rka a phoon ko Kadnan ka na skaniyan so Bnar ago phakatoro ko lalan o Mabagr a Babantogn

Muhsin Khan : And those who have been given knowledge see that what is revealed to you (O Muhammad SAW) from your Lord is the truth, and guides to the Path of the Exalted in Might, Owner of all praise.

Sahih International : And those who have been given knowledge see that what is revealed to you from your Lord is the truth, and it guides to the path of the Exalted in Might, the Praiseworthy.

Pickthall : Those who have been given knowledge see that what is revealed unto thee from thy Lord is the truth and leadeth unto the path of the Mighty, the Owner of Praise.

Yusuf Ali : And those to whom knowledge has come see that the (Revelation) sent down to thee from thy Lord - that is the Truth, and that it guides to the Path of the Exalted (in might), Worthy of all praise.

Shakir : And those to whom the knowledge has been given see that which has been revealed to you from your Lord, that is the truth, and it guides into the path of the Mighty, the Praised.

Dr. Ghali : And the ones who were brought knowledge see (that) what has been sent down to you from your Lord is the Truth and guides to the path of the Ever-Mighty, The Ever-Praiseworthy.

Tafsir Jalalayn : And those who have been given knowledge — the believers from among the People of the Scripture, such as ‘Abd Allāh b. Salām and his companions — see, they know, that what has been revealed to you from your Lord, that is, the Qur’ān, is the, decisive, truth, and [that] it guides to the path, the way, of the Mighty, the Praised, in other words, of God, the Lord of Might Who is ever-praised.

Tagalog : At batid ng mga yaong pinagkalooban ng kaalaman na ang Banal na Qur’ân na ipinahayag sa iyo mula sa Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay walang pag-aalinlangan na katotohanan, at nagpatnubay tungo sa Daan ng Allâh na ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi, kundi nasa ilalim ng Kanyang pagtatangan ang lahat ng bagay, na Siya ay ‘Al-Hameed’ – ang Nagmamay-ari ng lahat ng papuri na pinupuri sa Kanyang mga salita, mga gawa at batas, sa lahat ng pagkakataon.

034:7
Hassanor Alapa : Go pitharo o siran oto a manga kafir a ba ami skano thoroi sa mama 1204 a phanotholn iyan rkano a amay ka mazaropt kano sa samporna a karopt na mataan a khaadn kano sa kaadn a bago

Muhsin Khan : Those who disbelieve say: "Shall we direct you to a man (Muhammad SAW) who will tell you (that) when you have become fully disintegrated into dust with full dispersion, then, you will be created (again) anew?"

Sahih International : But those who disbelieve say, "Shall we direct you to a man who will inform you [that] when you have disintegrated in complete disintegration, you will [then] be [recreated] in a new creation?

Pickthall : Those who disbelieve say: Shall we show you a man who will tell you (that) when ye have become dispersed in dust with most complete dispersal still, even then, ye will be created anew?

Yusuf Ali : The Unbelievers say (in ridicule): "Shall we point out to you a man that will tell you, when ye are all scattered to pieces in disintegration, that ye shall (then be raised) in a New Creation?

Shakir : And those who disbelieve say: Shall we point out to you a man who informs you that when you are scattered the utmost scattering you shall then be most surely (raised) in (to) a new creation?

Dr. Ghali : And the ones who have disbelieved have said, "Shall we indicate to you a man who will (really) inform you when you have been utterly torn to pieces, (Literally: torn all manner of tearing) (that) indeed you will surely be in a new creation?"

Tafsir Jalalayn : And those who disbelieve say, that is, some of them say to others in order to provoke disbelief [in them]: ‘Shall we show you a man — namely, Muhammad (s) — who will inform you that when you have been utterly torn to pieces you shall indeed be created anew?’

Tagalog : At sinabi ng mga walang pananampalataya sa isa’t-isa bilang pangungutya: Ituturo ba namin sa inyo ang isang lalaki – na ang tinutukoy nila rito ay si Propeta Muhammad – na sinasabi sa inyo na kapag kayo ay namatay at naagnas na ang inyong mga katawan, ay walang pag-aalinlangan na bubuhayin pa kayo na mag-uli mula sa inyong mga libingan? Sinabi nila ito dahil sa kanilang matinding pagtanggi.

034:8
Hassanor Alapa : Ba miangantang ko Allāh sa kabokhag antaa ka ba adn a bthang iyan, ogaid na so siran oto a di ran paparatiayaan so alongan a maori na sii siran ko siksa ago so kadadag a mawatan

Muhsin Khan : Has he (Muhammad SAW) invented a lie against Allah, or is there a madness in him? Nay, but those who disbelieve in the Hereafter are (themselves) in a torment, and in far error.

Sahih International : Has he invented about Allah a lie or is there in him madness?" Rather, they who do not believe in the Hereafter will be in the punishment and [are in] extreme error.

Pickthall : Hath he invented a lie concerning Allah, or is there in him a madness? Nay, but those who disbelieve in the Hereafter are in torment and far error.

Yusuf Ali : "Has he invented a falsehood against Allah, or has a spirit (seized) him?"- Nay, it is those who believe not in the Hereafter, that are in (real) Penalty, and in farthest error.

Shakir : He has forged a lie against Allah or there is madness in him. Nay! those who do not believe in the hereafter are in torment and in great error.

Dr. Ghali : Has he fabricated against Allah a lie, or is there in him a madness? No indeed, (but) the ones who do not believe in the Hereafter are in the torment and in the farthest error.

Tafsir Jalalayn : Has he invented (read a’ftarā; the hamza, read with a fatha vowelling, is for the interrogative and suffices in place of the conjunctive hamza) a lie against God, in this [respect], or is there a madness in him, [does he suffer] a dementia on account of which he has imagined that? God, exalted be He, says: Nay, but those who do not believe in the Hereafter, that comprises resurrection and chastisement, will be in the chastisement, thereat, and in error that is far, from the truth, in this world.

Tagalog : Siya ba ay nag-imbento ng kasinungalingan laban sa Allâh o may kasiraan siya sa kanyang kaisipan, na kung kaya, nagsasalita siya ng bagay na hindi niya alam? Ang katotohanan ay hindi ang inaakala ng mga walang pananampalataya, kundi si Muhammad ang pinakatotoo sa lahat ng mga totoo. At ang mga yaong hindi naniniwala sa Muling Pagkabuhay at hindi nagsasagawa ng paghahanda para rito ay nasa patuloy na parusa sa Kabilang-Buhay at napakalayo ang pagkaligaw mula sa katotohanan dito sa daigdig.

034:9
Hassanor Alapa : Ba iran da mailay so kasasangoran iran ago so talikhodan iran ko langit ago so lopa a o kabayai Ami na itambon Ami kiran so lopa odi na ologan Ami siran sa sagpik a phoon ko langit mataan a kadadalman oto sa tanda a rk o langowan a oripn a mananarig ko Allāh.

Muhsin Khan : See they not what is before them and what is behind them, of the heaven and the earth? If We will, We shall sink the earth with them, or cause a piece of the heaven to fall upon them. Verily, in this is a sign for every faithful believer that [believes in the Oneness of Allah], and turns to Allah (in all affairs with humility and in repentance).

Sahih International : Then, do they not look at what is before them and what is behind them of the heaven and earth? If We should will, We could cause the earth to swallow them or [could] let fall upon them fragments from the sky. Indeed in that is a sign for every servant turning back [to Allah ].

Pickthall : Have they not observed what is before them and what is behind them of the sky and the earth? If We will, We can make the earth swallow them, or cause obliteration from the sky to fall on them. Lo! herein surely is a portent for every slave who turneth (to Allah) repentant.

Yusuf Ali : See they not what is before them and behind them, of the sky and the earth? If We wished, We could cause the earth to swallow them up, or cause a piece of the sky to fall upon them. Verily in this is a Sign for every devotee that turns to Allah (in repentance).

Shakir : Do they not then consider what is before them and what is behind them of the heaven and the earth? If We please We will make them disappear in the land or bring down upon them a portion from the heaven; most surely there is a sign in this for every servant turning (to Allah).

Dr. Ghali : So, have they not regarded whatever is before them (Literally: between their hands) and whatever is behind them of the heaven and the earth? In case We (so) decide, We would make the earth to cave in with them, or We would let fall down on them lumps from the heaven. Surely in that is indeed a sign to every penitent bondman.

Tafsir Jalalayn : Have they not observed what is before them and what is behind them, in other words, what is above them and what is beneath them, of heaven and earth? If We will [it], We can make the earth swallow them or let fall on them fragments (read kisfan or kisafan: ‘large pieces’) from the heaven (a variant reading has the third person singular for all three verbs [sc. yashā’, ‘He will’, yakhsif, ‘He makes to swallow’, yusqit, ‘He lets fall’]). Surely in that, which is observed, there is a sign for every penitent servant, turning back to his Lord, [signs] indicating God’s power to resurrect and to do what He will.

Tagalog : Hindi ba nakita ng mga walang pananampalataya na hindi naniniwala sa Kabilang-Buhay ang kakayahan ng Allâh sa anumang nasa harapan nila at nasa likuran nila na kalangitan at kalupaan na kamangha-mangha, na itong dalawa ay nakapalibot sa kanila? Kung Aming nanaisin ay ipalalamon Namin sila sa kalupaan, na katulad ng ginawa Namin kay Qâroun o di kaya ay magpapababa Kami sa kanila ng parusa na katulad ng ginawa Namin sa sambayanan ni Shu`ayb; dahil walang pag-aalinlangan, pinaulanan Namin sila mula sa kalangitan ng apoy na sumunog sa kanila. Katiyakan, sa mga nabanggit Namin na ito mula sa Aming kapangyarihan ay malinaw na katibayan sa sinumang aliping nagbabalik-loob sa Kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha bilang pagsisisi at paniniwala sa Kanyang Kaisahan at dalisay ang kanyang layunin sa pagsamba.

034:10

Hassanor Alapa : Go sabnar a bigan Ami so Dāūd 1205 sa phoon Rkami a kalbihan, sa pitharo ami a hay palaw tasbih ka a pd iyan, ago so papanok ago piakalmk Ami ron so potaw

Muhsin Khan : And indeed We bestowed grace on David from Us (saying): "O you mountains. Glorify (Allah) with him! And you birds (also)! And We made the iron soft for him."

Sahih International : And We certainly gave David from Us bounty. [We said], "O mountains, repeat [Our] praises with him, and the birds [as well]." And We made pliable for him iron,

Pickthall : And assuredly We gave David grace from Us, (saying): O ye hills and birds, echo his psalms of praise! And We made the iron supple unto him,

Yusuf Ali : We bestowed Grace aforetime on David from ourselves: "O ye Mountains! Sing ye back the Praises of Allah with him! and ye birds (also)! And We made the iron soft for him;-

Shakir : And certainly We gave to Dawood excellence from Us: O mountains! sing praises with him, and the birds; and We made the iron pliant to him,

Dr. Ghali : And indeed We already brought Dawud (David) Grace from Us: "O you mountains, reiterate Allah's praises) with him, and you birds!" And We softened for him iron.

Tafsir Jalalayn : And verily We bestowed on David a [great] favour from Us — prophethood and scripture — and We said: ‘O mountains, repeat with him [in praise], by making glorifications, and the birds [too]!’ (read wa’l-tayra in the accusative as a supplement to the [syntactical] locus of jibāl, ‘mountains’, in other words, and We also called on them to glorify [God] with him). And We made iron malleable for him, so that it was as dough in his hands.

Tagalog : At katiyakan, ipinagkaloob Namin ang pagiging Propeta kay Dâwood (as), at Aklat at Kaalaman, at sinabi Namin sa mga kabundukan at mga ibon: Luwalhatiin ninyo ang Allâh na kasama siya! At pinalambot Namin para sa kanya ang bakal, na ito ay parang katulad ng minasang arina sa lambot na nagagawa niya ang anuman na naisin niya rito.

034:11

Hassanor Alapa : Sa pangmbaal ka sa manga rabn ago bins ka ko kaphraraa ko tinikr o rabn a potaw ago nggalbk kano sa mapia ka Sakn ko gii niyo ggalbkn na Tomitikay

Muhsin Khan : Saying: "Make you perfect coats of mail, balancing well the rings of chain armour, and work you (men) righteousness. Truly, I am AllSeer of what you do."

Sahih International : [Commanding him], "Make full coats of mail and calculate [precisely] the links, and work [all of you] righteousness. Indeed I, of what you do, am Seeing."

Pickthall : Saying: Make thou long coats of mail and measure the links (thereof). And do ye right. Lo! I am Seer of what ye do.

Yusuf Ali : (Commanding), "Make thou coast of mail, balancing well the rings of chain armour, and work ye righteousness; for be sure I see (clearly) all that ye do."

Shakir : Saying: Make ample (coats of mail), and assign a time to the making of coats of mail and do good; surely I am Seeing what you do.

Dr. Ghali : (Saying), "Make (wide) coats of mail, and determine well the links." And do all of you righteousness, (for) surely I am Ever-Beholding whatever you do.

Tafsir Jalalayn : And We said: ‘Fashion, from it, long coats of mail — complete suits of armour which the person wearing it drags behind him along the ground — and measure [well] the links’, that is, in the weaving of the coats (the maker of these is called sarrād). In other words, make them so that the rings thereof are arranged properly. And act, O family of David, together with him, righteously. Indeed I am Seer of what you do, and will requite you for it accordingly.

Tagalog : Sinasabing: Gumawa ka ng mga panangga na malalapad at nasa ganap na kaayusan, at ipatas mo ang mga ito sa mga butas ng mga kadenang bakal na kasuotang pandigma, at huwag kang gumawa ng maliliit na kadena dahil sa magiging masikip ito sa paggalaw-galaw, na kung kaya, hindi mo ito maipananangga upang makapagprotekta, at huwag mo namang gawing masyadong malaki dahil mabibigatan ka sa pagsuot nito, at gawin mo, O Dâwood, ikaw at ang iyong pamilya, ang pagsunod sa Allâh. At katotohanan, Ako ay ‘Baseer’ – Ganap na Nakakikita sa lahat ng inyong mga ginagawa at wala anumang bagay ang naililihim sa Akin.

034:12
Hassanor Alapa : Go inibgay Ami ko Sulaymān so ndo’ a so sambr iyan ko kapitapita na timbang a lalakawn sa saolan ago so sambr iyan ko kagabigabi na timbang a lalakawn sa saolan go piakatoga Ami ron so bowalan a tombaga (sa datar o Ig) go so pd ko Jinn so giinggalbk ko hadapan iyan sa sogoan o Kadnan iyan, na sa somopak a pd kiran ko sogoan Ami na pakataamn ami skaniyan ko siksa a makadg

Muhsin Khan : And to Solomon (We subjected) the wind, its morning (stride from sunrise till midnoon) was a month's (journey), and its afternoon (stride from the midday decline of the sun to sunset) was a month's (journey i.e. in one day he could travel two months' journey). And We caused a fount of (molten) brass to flow for him, and there were jinns that worked in front of him, by the Leave of his Lord, and whosoever of them turned aside from Our Command, We shall cause him to taste of the torment of the blazing Fire.

Sahih International : And to Solomon [We subjected] the wind - its morning [journey was that of] a month - and its afternoon [journey was that of] a month, and We made flow for him a spring of [liquid] copper. And among the jinn were those who worked for him by the permission of his Lord. And whoever deviated among them from Our command - We will make him taste of the punishment of the Blaze.

Pickthall : And unto Solomon (We gave) the wind, whereof the morning course was a month's journey and the evening course a month's journey, and We caused the fount of copper to gush forth for him, and (We gave him) certain of the jinn who worked before him by permission of his Lord. And such of them as deviated from Our command, them We caused to taste the punishment of flaming Fire.

Yusuf Ali : And to Solomon (We made) the Wind (obedient): Its early morning (stride) was a month's (journey), and its evening (stride) was a month's (journey); and We made a Font of molten brass to flow for him; and there were Jinns that worked in front of him, by the leave of his Lord, and if any of them turned aside from our command, We made him taste of the Penalty of the Blazing Fire.

Shakir : And (We made) the wind (subservient) to Sulaiman, which made a month's journey in the morning and a month's journey in the evening, and We made a fountain of molten copper to flow out for him, and of the jinn there were those who worked before him by the command of his Lord; and whoever turned aside from Our command from among them, We made him taste of the punishment of burning.

Dr. Ghali : And to Sulayman (Solomon) (We subjected) the wind. Its (course) in the early morning was a month's (journey), and its (course) home in the late afternoon was a month's (journey). And we made the spring of molten brass to flow for him. And of the jinn there were (the ones) who worked before him (Literally: between his hands) by the permission of his Lord. And whoever of them swerved away from our Command, We would let him taste of the torment of the Blaze.

Tafsir Jalalayn : And, We disposed, for Solomon the wind (the nominative reading of al-rīhu would be based on an implicit [missing verb] sakhkharnā, ‘We disposed’) its morning course, meaning its journey from the morning to the noon, was a month’s journey and its evening course, that is, its journey from the noon to sunset, was a month’s journey. And We caused a fount of [molten] copper to flow for him, in other words, We caused the copper to melt for him, and so the fount flowed for three days and nights like water, and to this day people have been using of that [copper] which was given to Solomon [at that time]. And of the jinn [there] were those who worked before him by the leave, by the command, of his Lord. And such of them as deviated from Our command, to him to obey him [Solomon], We would make them taste the chastisement of the Blaze, the Fire in the Hereafter — but it is also said, [that their chastisement was] in this world, in which case an angel would smite one of them with a lash thereof that would scorch him.

Tagalog : At ipinasailalim Namin sa pangangasiwa ni Sulaymân (as) ang hangin, na siya ay naglalakbay mula sa pagsikat ng araw hanggang tanghaling tapat na katulad ng isang buwan na paglalakbay, at mula sa kalagitnaan ng araw hanggang gabi ay katulad din ng isang buwan na paglalakbay sa karaniwang takbo ng panahon, at sinanhi Namin na tunawin ang tingga na katulad ng tubig, at nagagawa niya rito ang kung anuman ang kanyang nais, at ipinasailalim din Namin sa kanya ang mga ‘Jinn’ na gumagawa sa kanyang harapan sa kagustuhan ng Allâh, na kung kaya, sinuman ang tatanggi mula sa kanila sa Aming kautusan na Aming ipinag-utos sa kanila na pagsunod kay Sulaymân ay ipatitikim Namin sa kanya ang parusa sa Impiyerno na naglalagablab.

034:13
Hassanor Alapa : Gii siran nggalbk sa kabaya iyan sa manga mihrāb (simbaan ago manga ala a walay) ago manga piagtawtaw a mbobolawas a pd sa tombaga ago manga lapad a datar o manga liong ago manga kodn a khidadatol a manga ala, nggalbk kano hay pagtaw o Dāūd sa panalamat go maito ko pd ko manga oripn Akn i pphanalamat.

Muhsin Khan : They worked for him what he desired, (making) high rooms, images, basins as large as reservoirs, and (cooking) cauldrons fixed (in their places). "Work you, O family of Dawud (David), with thanks!" But few of My slaves are grateful.

Sahih International : They made for him what he willed of elevated chambers, statues, bowls like reservoirs, and stationary kettles. [We said], "Work, O family of David, in gratitude." And few of My servants are grateful.

Pickthall : They made for him what he willed: synagogues and statues, basins like wells and boilers built into the ground. Give thanks, O House of David! Few of My bondmen are thankful.

Yusuf Ali : They worked for him as he desired, (making) arches, images, basons as large as reservoirs, and (cooking) cauldrons fixed (in their places): "Work ye, sons of David, with thanks! but few of My servants are grateful!"

Shakir : They made for him what he pleased of fortresses and images, and bowls (large) as watering-troughs and cooking-pots that will not move from their place; give thanks, O family of Dawood! and very few of My servants are grateful.

Dr. Ghali : Making (Literally: between) for him whatever he decided: chambers and statues, and bowls like water-troughs, and anchored cauldrons. "Do (righteousness), House of Dawud, in thankfulness; and few of My bondmen are constantly thankful."

Tafsir Jalalayn : They fashioned for him whatever he wished: lofty shrines (mahārīb are high edifices which are ascended by stairs) and statues (tamāthīl is the plural of timthāl, which is any thing which you fashion as a likeness [of another]), in other words, brass, crystal or marble figures — the use of figures was not prohibited according to his Law; and basins (jifān is the plural of jafna) like cisterns (jawābin is the plural of jābiya, which is a large basin) — around each ‘basin’ a thousand men would gather to eat — and cauldrons built into the ground, fixed with foundations, and cannot be moved from their places: these were made from the [rocks of the] mountains of Yemen, and to which one ascended by climbing up a ladder. And We said: ‘Work, O, House of David, in obedience to God, in thankfulness, to Him for what He has given you. And few indeed of My servants are thankful’, labouring in obedience to Me in thanks for My favours.

Tagalog : Gumagawa para kay Sulaymân ang mga ‘Jinn’ ng anuman na kanyang nais na mga bahay-panalanginan at ang mga estatwa na gawa sa tingga bilang palamuti at salamin, mga malalaking kawa na kasinlaki ng imbakan na pinaglalagyan ng naipon na mga tubig, at mga malalaking lagayan (Qudûr – mga kaldero) na hindi nagagalaw sa mga kinalalagyan dahil sa laki nito, at Aming sinabi: O pamilya ni Dâwood! Isagawa ninyo ang pagpapasalamat sa Allâh sa mga ipinagkaloob Niya sa inyo, na ito ay pagsunod sa Kanya at pagsagawa ng Kanyang mga ipinag-uutos, subali’t kakaunti lamang sa Aking mga alipin ang nagpapasalamat nang marami sa Akin, at si Dâwood (as) at ang kanyang pamilya ay kabilang dito.

034:14
Hassanor Alapa : Na gowani a gtasn ami ron so kapatay (ko Suayman) na da a miakatoro kiran ko kiapatay niyan a rowar ko mranaranap ko lopa a ritb iyan so tonkat iyan, na gowani a mitaps na kiatokawan o Jinn a o katawi ran so gayb na di siran matatap ko siksa a phakadapanas

Muhsin Khan : Then when We decreed death for him [Sulaiman (Solomon)], nothing informed them (jinns) of his death except a little worm of the earth, which kept (slowly) gnawing away at his stick, so when he fell down, the jinns saw clearly that if they had known the unseen, they would not have stayed in the humiliating torment.

Sahih International : And when We decreed for Solomon death, nothing indicated to the jinn his death except a creature of the earth eating his staff. But when he fell, it became clear to the jinn that if they had known the unseen, they would not have remained in humiliating punishment.

Pickthall : And when We decreed death for him, nothing showed his death to them save a creeping creature of the earth which gnawed away his staff. And when he fell the jinn saw clearly how, if they had known the Unseen, they would not have continued in despised toil.

Yusuf Ali : Then, when We decreed (Solomon's) death, nothing showed them his death except a little worm of the earth, which kept (slowly) gnawing away at his staff: so when he fell down, the Jinns saw plainly that if they had known the unseen, they would not have tarried in the humiliating Penalty (of their Task).

Shakir : But when We decreed death for him, naught showed them his death but a creature of the earth that ate away his staff; and when it fell down, the jinn came to know plainly that if they had known the unseen, they would not have tarried in abasing torment.

Dr. Ghali : So, as soon as We decreed death for him, in no way did anything indicate to them his death except the beast of the earth eating his rod. Then, as soon as he collapsed, the jinn evidently (saw) that; if they had known the Unseen, in no way would they have lingered in the degrading torment.

Tafsir Jalalayn : And when We decreed for him, for Solomon, death, in other words, [when] he died — he remained supported against his staff an entire year, while the jinn continued to toil in hard labour as was customary, unaware of his death, until [finally] when a termite ate through his staff, he fell to the ground [and was seen to be] dead — nothing indicated to them that he had died except a termite (al-ard is the verbal noun from uridat al-khashaba, passive verbal form, in other words, ‘it [the piece of wood] was eaten away by a termite [al-arada]’) that gnawed away at his staff (read minsa’atahu or minsātahu, replacing the hamza with an alif, meaning a ‘staff’, so called because [when describing it one would say] yunsa’u bihā, to mean it is used to repel or drive away [creatures]’). And when he fell down, dead, the jinn realised, it became apparent to them, that (an, is softened, in other words, annahum) had they known the Unseen — comprising what was hidden from them in the way of Solomon being dead — they would not have continued in the humiliating chastisement, [in] that hard labour of theirs, [in which they continued] as they supposed him to be alive, which is in contrast to what they would have supposed had they known the Unseen and the fact that he had been there an entire year, judging by how much of the staff the termite had eaten through after his death; in other words, [they would not have continued in the humiliating chastisement] for a single day or even a single night [longer].

Tagalog : Nang Aming itinakda ang kamatayan kay Sulaymân (as) ay walang nakabatid sa mga ‘Jinn’ ng hinggil sa kanyang kamatayan kundi maliliit na uod ng kalupaan na unti-unting nginangatngat ang kanyang tungkod na hawak-hawak, at nang bumagsak si Sulaymân ay doon lamang nalaman ng mga ‘Jinn,’ na kung alam lamang nila ang ‘Ghayb’ (mga bagay na di-nakikita) ay hindi sila mananatili sa parusang kahamak-hamak at mabigat na gawain para sa kagustuhan ni Sulaymân; dahil sa inaakala nilang siya ay nanatili pang buhay.

[Dito sa talatang ito ang pagwawalang-bisa sa paniniwala ng ilan sa mga tao na ang mga ‘Jinn’ ay nakababatid ng mga ‘Ghayb’ dahil kung may alam lamang sila sa ‘Ghayb’ ay mababatid nila ang pagkamatay ni Sulaymân (as) at hindi sila mananatili sa kahamak-hamak na parusa].

034:15
Hassanor Alapa : Sabnar a adn a miaadn sa ingd a Saba’ 1206 sii ko ingd iran a tanda a dowa a asinda ko kawanan ago sa diwang, sa kan kano ko pd ko rizki o Kadnan iyo, ago panalamat kano ron, ingd a mapia ago Kadnan a Paririla

Muhsin Khan : Indeed there was for Saba' (Sheba) a sign in their dwelling place, - two gardens on the right hand and on the left (and it was said to them) "Eat of the provision of your Lord, and be grateful to Him, a fair land and an OftForgiving Lord.

Sahih International : There was for [the tribe of] Saba' in their dwelling place a sign: two [fields of] gardens on the right and on the left. [They were told], "Eat from the provisions of your Lord and be grateful to Him. A good land [have you], and a forgiving Lord."

Pickthall : There was indeed a sign for Sheba in their dwelling-place: Two gardens on the right hand and the left (as who should say): Eat of the provision of your Lord and render thanks to Him. A fair land and an indulgent Lord!

Yusuf Ali : There was, for Saba, aforetime, a Sign in their home-land - two Gardens to the right and to the left. "Eat of the Sustenance (provided) by your Lord, and be grateful to Him: a territory fair and happy, and a Lord Oft-Forgiving!

Shakir : Certainly there was a sign for Saba in their abode; two gardens on the right and the left; eat of the sustenance of your Lord and give thanks to Him: a good land and a Forgiving Lord!

Dr. Ghali : Indeed there was already for SabaÉ (Sheba) a sign in their dwelling-place: two gardens, (one) on the right and (one) on the left. "Eat of the provision of your Lord, and give thanks to Him; a good country and a Lord Ever-Forgiving."

Tafsir Jalalayn : Verily there was for Sheba (Saba’, declined [as li-Saba’in] or left as indeclinable [li-Saba’a], is [the name of] a tribe that took its name from one of their Arab ancestors) in their dwelling-place, in Yemen, a sign: indicating God’s power, exalted be He, two gardens (jannatān, a substitution [for āyatun, ‘a sign’]) to the right and to the left, in other words, on the right side of their valley and on its left side. And it was said to them: ‘Eat of your Lord’s provision and give thanks to Him, for the graces He has bestowed on you in the land of Sheba. A good land — in which there was no dung, gnats, flies, fleas, scorpions, or snakes, and in which when a stranger passed through with his clothes lice-infected, these [lice] would be killed off because of the purity of its air — and, God is, a forgiving Lord.’

Tagalog : Katiyakan, mayroon sa sambayanan ni Saba` sa Yemen sa kanilang mga tahanan ang matibay na katibayan hinggil sa Aming kakayahan: dalawang hardin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa, (at sinabi sa kanila): Kumain kayo mula sa kabuhayan na nagmula sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at magpasalamat kayo sa Kanyang biyaya sa inyo; dahil ang inyong bayan ay masagana ang kalupaan at sariwa ang hangin, at ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Ganap na Mapagpatawad sa inyo.

034:16
Hassanor Alapa : Na tomialikhod siran na siogo Ami kiran so bagiaw a Arim (mabagr) ago siambian Ami kiran so asinda iran a dowa sa manga kayo a Arak a di makarik i onga a mapait, a go shayi a pd sa kayo a Sidr a maito

Muhsin Khan : But they turned away (from the obedience of Allah), so We sent against them Sail Al'Arim (flood released from the dam), and We converted their two gardens into gardens producing bitter bad fruit, and tamarisks, and some few lotetrees.

Sahih International : But they turned away [refusing], so We sent upon them the flood of the dam, and We replaced their two [fields of] gardens with gardens of bitter fruit, tamarisks and something of sparse lote trees.

Pickthall : But they were froward, so We sent on them the flood of 'Iram, and in exchange for their two gardens gave them two gardens bearing bitter fruit, the tamarisk and here and there a lote-tree.

Yusuf Ali : But they turned away (from Allah), and We sent against them the Flood (released) from the dams, and We converted their two garden (rows) into "gardens" producing bitter fruit, and tamarisks, and some few (stunted) Lote-trees.

Shakir : But they turned aside, so We sent upon them a torrent of which the rush could not be withstood, and in place of their two gardens We gave to them two gardens yielding bitter fruit and (growing) tamarisk and a few lote-trees.

Dr. Ghali : Yet, they veered away; so We sent on them the Flood of Arim, and We gave them in exchange for their two gardens, two gardens (comprising) meager crops and tamarisk-bushes, and (some) little (fruit) of the lote- trees.

Tafsir Jalalayn : But they were disregardful, of giving thanks to Him and became disbelievers, so We unleashed upon them the flood of the Dam (al-‘arim is the plural of ‘arima, which is a structure or something similar that holds water back [to be stored] for when it is needed), in other words, [We unleashed upon them] the flood-waters of their valley which had been held back by the mentioned [structure] so that they engulfed their two gardens together with all their property. And We gave them in place of their two gardens two gardens bearing (dhawātay, a dual form of [feminine plural] dhawāt; usually [the form dhātay from] the singular [would have been used]) bitter fruit, bitter and vile (ukul may be read as a genitive annexation [ukulin khamtin] in the sense of ‘that which is eaten [thereof being bitter]; or it may be read without [as ukuli khamtin]; and this [phrase] is supplemented [by the following, wa-athlin wa-shay’in min sidrin qalīl) and tamarisk and sparse lote trees.

Tagalog : Subali’t tinalikuran nila ang kautusan ng Allâh at pagpapasalamat sa Kanya, at pinasinungalingan nila ang mga Sugo, na kung kaya, nagpadala Kami sa kanila ng matinding baha na nasira ang imbakan ng tubig (dam) at nalunod ang kanilang dalawang hardin at pinalitan Namin ang kanilang dalawang hardin na namumunga ng masagana at matatamis na bunga, ng dalawang hardin na ang mga puno ay bumubunga ng mapapait na mga bunga, puno na maraming dahon na walang bunga, at kaunting puno ng ‘Sidr’[1] na maraming tinik.

034:17

Hassanor Alapa : Gioto na inibalas Ami kiran sabap ko kiasanka iran, go da a mbadalan Ami (sa siksa) a rowar ko manga taw a barakafir.

Muhsin Khan : Like this We requited them because they were ungrateful disbelievers. And never do We requit in such a way except those who are ungrateful, (disbelievers).

Sahih International : [By] that We repaid them because they disbelieved. And do We [thus] repay except the ungrateful?

Pickthall : This We awarded them because of their ingratitude. Punish We ever any save the ingrates?

Yusuf Ali : That was the Requital We gave them because they ungratefully rejected Faith: and never do We give (such) requital except to such as are ungrateful rejecters.

Shakir : This We requited them with because they disbelieved; and We do not punish any but the ungrateful.

Dr. Ghali : That (was) what We recompensed them for that they disbelieved; and do We recompense (thus) except the ever-disbelieving (one)?

Tafsir Jalalayn : That, replacement [of what they had], is what We requited them with for their ingratitude: and is anyone but the ingrate ever [so] requited? (read hal yujāzā illā’l-kafūru; or read as hal nujāzī illā’l-kafūra, ‘Would We requite anyone but the ingrate?’), in other words, it is only the like of such who is called to account.

Tagalog : Itong pagpapalit mula sa mabuti patungo sa masama ay dahil sa kanilang di-paniniwala at di-pagtatanaw ng utang na loob sa mga Biyaya ng Allâh, at hindi Kami nagpaparusa ng ganitong parusa kundi sa mga matitindi lamang ang kanilang pagtanggi at paglabag, dahil ang pagtutumbas ay batay lamang sa kung ano ang kanilang ginawa.

034:18
Hassanor Alapa : Go bialoy Ami ko lt iran ago so manga ingd a so piakambarakat 1207 Ami skaniyan, a manga ingd a mapayag a phagilayin, go diniankaan Ami sa pagltan a phlalakawn sa malbod, sa lalakaw kano ron sa manga kagagawii ago manga dawndaw a somasarig kano

Muhsin Khan : And We placed between them and the towns which We had blessed, towns easy to be seen, and We made the stages (of journey) between them easy (saying): "Travel in them safely both by night and day."

Sahih International : And We placed between them and the cities which We had blessed [many] visible cities. And We determined between them the [distances of] journey, [saying], "Travel between them by night or day in safety."

Pickthall : And We set, between them and the towns which We had blessed, towns easy to be seen, and We made the stage between them easy, (saying): Travel in them safely both by night and day.

Yusuf Ali : Between them and the Cities on which We had poured our blessings, We had placed Cities in prominent positions, and between them We had appointed stages of journey in due proportion: "Travel therein, secure, by night and by day."

Shakir : And We made between them and the towns which We had blessed (other) towns to be easily seen, and We apportioned the journey therein: Travel through them nights and days, secure.

Dr. Ghali : And We made, between them and the towns which We have blessed, towns apparent, and We well determined traveling between them: "Travel among them nights and days secure."

Tafsir Jalalayn : And We set between them, between Sheba, who were in Yemen, and the towns which We had blessed, with [abundance of] water and trees — these being the towns of Syria, to which they used to travel for commerce — prominent towns, continuous [along the route] from Yemen to Syria, and We facilitated [for travellers] the journeying through them, such that they would rest for the afternoon in one and spend the night in the next, [and so on] until the end of their travel, having no need of any supplies or water along the way; and We said, ‘Travel through them night and day safely’, having no fear by night or by day.

Tagalog : At gumawa Kami sa pagitan ng mga taga-Saba – na ito ay sa Yemen – at mga bayan na Aming biniyayaan – na ito ay Sham – ng mga siyudad na magkakadikit-dikit na nakikita ng isa’t isa, at ginawa Namin ang paglalakbay doon nang madali mula sa tahanan tungo sa isang tahanan nang walang kahirapan, at sinabi Namin sa kanila: Maglakbay kayo sa mga bayan na ito sa anumang oras na inyong nais, sa gabi man o sa araw, na kayo ay mapayapa na walang anumang kalaban na kinatatakutan at walang anumang gutom o pagkauhaw.

034:19
Hassanor Alapa : Na pitharo iran a Kadnan ami pakawatan anka so pagltan o phlalakawn ami, sa lialim iran so manga ginawa iran na bialoy Ami siran a manga domana (a thotol) ago riopt Ami siran sa samporna a karopt, mataan a kadadalman oto sa manga tanda a rk a langowa barasabar a pananalamat

Muhsin Khan : But they said: "Our Lord! Make the stages between our journey longer," and they wronged themselves, so We made them as tales (in the land), and We dispersed them all, totally. Verily, in this are indeed signs for every steadfast grateful (person).

Sahih International : But [insolently] they said, "Our Lord, lengthen the distance between our journeys," and wronged themselves, so We made them narrations and dispersed them in total dispersion. Indeed in that are signs for everyone patient and grateful.

Pickthall : But they said: Our Lord! Make the stage between our journeys longer. And they wronged themselves, therefore We made them bywords (in the land) and scattered them abroad, a total scattering. Lo! herein verily are portents for each steadfast, grateful (heart).

Yusuf Ali : But they said: "Our Lord! Place longer distances between our journey-stages": but they wronged themselves (therein). At length We made them as a tale (that is told), and We dispersed them all in scattered fragments. Verily in this are Signs for every (soul that is) patiently constant and grateful.

Shakir : And they said: O our Lord! make spaces to be longer between our journeys; and they were unjust to themselves so We made them stories and scattered them with an utter scattering; most surely there are signs in this for every patient, grateful one

Dr. Ghali : Yet they said, "Our Lord, prolong (the stages) between our journeys." And they did injustice to themselves, so We made them (as only) discourses, and we tore them utterly to pieces. Surely in that are indeed signs for every (person) most patient, (and) constantly thankful.

Tafsir Jalalayn : But they said, ‘Our Lord, make far apart (ba‘‘id: a variant reading has bā‘id) the stages of our travel’, to Syria: make these [stages through] deserts, so that they could glory before the poor in riding their camels and bearing their supplies and water, and so they behaved wantonly with the graces [bestowed on them by God], and they wronged their souls, through disbelief, and so We made them bywords, [of wrongdoing] in this respect, for those who came after them, and We caused them to disintegrate totally, We scattered them all over the lands. Surely in that, which is mentioned, there are signs, lessons, for every [servant who is] steadfast, [in refraining] from acts of disobedience, grateful, for [God’s] graces.

Tagalog : Pero dahil sa kanilang sukdulang kasamaan ay pinagsawaan nila ang tahimik, mapayapa at marangyang pamumuhay, at kanilang sinabi: O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Igawa Mo kami ng mga bayan na magkakalayo; upang mapalayo ang aming mga paglalakbay sa pagitan nito, na wala kaming matatagpuan na bayan sa aming pagdaraanan, at inapi nila ang kanilang mga sarili dahil sa kanilang di-paniniwala, na kung kaya, winasak Namin sila, at ginawa Namin sila na mga aral at mga kuwento sa sinumang darating pagkatapos nila, at pinagwatak-watak Namin sila at nasira ang kanilang bayan, katiyakan, sa nangyari sa bayan ng Saba` ay katotohanang aral sa sinumang nagtitiis sa mga kahirapan, na nagpapasalamat sa mga Biyaya ng Allâh.

034:20

Hassanor Alapa : Sabnar a miabnar kiran o iblīs 1208 so antaan a pamikiran iyan (a kabokhag) sa inonotan iran inonta bo a salompok a pd ko miamaratiaya.

Muhsin Khan : And indeed Iblis (Satan) did prove true his thought about them, and they followed him, all except a group of true believers (in the Oneness of Allah).

Sahih International : And Iblees had already confirmed through them his assumption, so they followed him, except for a party of believers.

Pickthall : And Satan indeed found his calculation true concerning them, for they follow him, all save a group of true believers.

Yusuf Ali : And on them did Satan prove true his idea, and they followed him, all but a party that believed.

Shakir : And certainly the Shaitan found true his conjecture concerning them, so they follow him, except a party of the believers.

Dr. Ghali : And indeed Iblis already verified his expectation of them, so they closely followed him, except a group of the believers.

Tafsir Jalalayn : And verily Iblīs proved true (read sadaqa or saddaqa) his opinion of them, that is, of the disbelievers among them — [the folk of] Sheba — which was that by his tempting them to go astray, they would follow him. So they followed him ([if the verb above is read] sadaqa, this would mean that ‘he was right in his opinion’, and [if read] saddaqa, it would mean that ‘he found this [opinion of his] to be true’) — [all] except a group of the believers (mina’l-mu’minīna, [the min, ‘of’] is explicative [not partitive], in other words, [all except that group] who were the believers: they did not follow him).

Tagalog : At walang pag-aalinlangan, na napatunayan ni Iblees sa kanyang kaisipan ang kanyang inisip na walang katiyakan, na maililigaw niya ang angkan ni Âdam (as), at katunayan, sila ay sumunod sa kanya sa paglabag sa Allâh, at natupad ang kanyang inisip laban sa kanila, at sinunod nila siya at nilabag ang kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha maliban sa isang grupo na mananampalataya sa Allâh dahil sa sila ay nanatili sa kanilang pagsunod sa Allâh.

034:21
Hassanor Alapa : Da a miaadn a rk iyan a (Iblīs) a tgl kiran a pd sa bagr inonta bo a an Ami katokawi so taw a pharatiayaan iyan so alongan a maori ko taw a skaniyan na zasanka on, go so Kadnan ka na sii ko kalangowan a shayi na Somisiap

Muhsin Khan : And he (Iblis Satan) had no authority over them, except that We might test him, who believes in the Hereafter from him who is in doubt about it. And your Lord is a Hafiz over everything. (AllKnower of everything i.e. He keeps record of each and every person as regards deeds, and then He will reward them accordingly).

Sahih International : And he had over them no authority except [it was decreed] that We might make evident who believes in the Hereafter from who is thereof in doubt. And your Lord, over all things, is Guardian.

Pickthall : And he had no warrant whatsoever against them, save that We would know him who believeth in the Hereafter from him who is in doubt thereof; and thy Lord (O Muhammad) taketh note of all things.

Yusuf Ali : But he had no authority over them,- except that We might test the man who believes in the Hereafter from him who is in doubt concerning it: and thy Lord doth watch over all things.

Shakir : And he has no authority over them, but that We may distinguish him who believes in the hereafter from him who is in doubt concerning it; and your Lord is the Preserver of all things

Dr. Ghali : And in no way did he have any all-binding authority over them, except that We would know him who believed in the Hereafter from him who was in doubt thereof. And your Lord is Ever-Preserving over everything.

Tafsir Jalalayn : And he did not have any warrant over them, any power to sway [them], from Us, but that We might know, by [this] knowledge being made manifest, him who believed in the Hereafter from him who was in doubt thereof, and so requite each of the two accordingly. And your Lord is Preserver, Watcher, of all things.

Tagalog : At walang kakayahan si Iblees na pilitin ang mga walang pananampalataya na lumabag subali’t ang ‘Hikmah’ (o karunungan) ng Allâh ay pinagpasiyahan Niya na subukin ang angkan ni Âdam; upang ilantad sa pamamagitan nito kung sino ang naniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli para sa gantimpala o kaparusahan mula sa sinumang may pag-aalinlangan hinggil dito. At ang Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay nakatala sa Kanya ang lahat ng bagay na sa pamamagitan nito Siya ay magtutumbas.

034:22
Hassanor Alapa : Tharo anka a tawaga niyo so siran oto a pinikir iyo a salakaw ko Allāh a da a mipapaar iran a timbang a kolpong sii ko manga langit, go da pn sii ko lopa’, go da a rk iran sii sankoto a dowa a pd sa kapakatotompok, go da a rk iyan a phoon kiran a pd sa tabanga’

Muhsin Khan : Say: (O Muhammad SAW to those polytheists, pagans, etc.) "Call upon those whom you assert (to be associate gods) besides Allah, they possess not even the weight of an atom (or a small ant), either in the heavens or on the earth, nor have they any share in either, nor there is for Him any supporter from among them.

Sahih International : Say, [O Muhammad], "Invoke those you claim [as deities] besides Allah ." They do not possess an atom's weight [of ability] in the heavens or on the earth, and they do not have therein any partnership [with Him], nor is there for Him from among them any assistant.

Pickthall : Say (O Muhammad): Call upon those whom ye set up beside Allah! They possess not an atom's weight either in the heavens or in the earth, nor have they any share in either, nor hath He an auxiliary among them.

Yusuf Ali : Say: "Call upon other (gods) whom ye fancy, besides Allah: They have no power,- not the weight of an atom,- in the heavens or on earth: No (sort of) share have they therein, nor is any of them a helper to Allah.

Shakir : Say: Call upon those whom you assert besides Allah; they do not control the weight of an atom in the heavens or in the earth nor have they any partnership in either, nor has He among them any one to back (Him) up.

Dr. Ghali : Say, "Invoke the ones you have asserted apart form Allah! They possess not so much as an atom's weight in the heavens nor in the earth; and in no way do they have any associating in either of them, (Literally: the two of them) and in no way has He in them any backer."

Tafsir Jalalayn : Say, O Muhammad (s), to the disbelievers of Mecca: ‘Call on those whom you have asserted, those whom you have asserted to be gods, besides God, in other words, other than Him, so that they might benefit you, as you are wont to assert. God, exalted be He, says of them: They do not possess [even] so much as the weight of an atom, of good or evil, in the heavens or in the earth, and they do not have any share in either of them, nor has He, exalted be He, among them, the gods, any auxiliary’, [anyone required as His] helper.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa mga walang pananampalataya: Tawagin ninyo ang mga yaong inangkin ninyo na katambal ng Allâh at inyong sinamba bukod sa Kanya na mga rebutlo, mga anghel at mga tao, at sa kanya kayo humingi ng inyong mga pangangailangan, dahil walang pag-aalinlangan, kailanman ay hindi nila kayo matutugunan, dahil sila ay walang pagmamay-ari na kahit na kasimbigat ng ‘atom’ sa liit, sa mga kalangitan man ni sa kalupaan, at wala silang kahit na anumang bahagi (o parte) sa mga yaon, at walang sinuman sa kanila ang naging katulong ng Allâh sa paglikha ng anumang bagay, kundi ang Allâh lamang ang Bukod-Tanging naglikha, Siya lamang ang Bukod-Tanging sinasamba at walang karapatang sambahin ang sinuman.

034:23
Hassanor Alapa : Go di phakanggay a gona so safaat 1209 sii Rkaniyan inonta ki taw a idinan Iyan, taman sa amay ka khoyakas so kawan ko manga poso’ 1210 iran (so mnga malāikat) na tharoon iran a antonaa i pitharo o Kadnan iyo? na tharoon iran a so bnar a Skaniyan so Maporo’ a Mala

Muhsin Khan : Intercession with Him profits not, except for him whom He permits. Until when fear is banished from their (angels') hearts, they (angels) say: "What is it that your Lord has said?" They say: "The truth. And He is the Most High, the Most Great."

Sahih International : And intercession does not benefit with Him except for one whom He permits. [And those wait] until, when terror is removed from their hearts, they will say [to one another], "What has your Lord said?" They will say, "The truth." And He is the Most High, the Grand.

Pickthall : No intercession availeth with Him save for him whom He permitteth. Yet, when fear is banished from their hearts, they say: What was it that your Lord said? They say: The Truth. And He is the Sublime, the Great.

Yusuf Ali : "No intercession can avail in His Presence, except for those for whom He has granted permission. So far (is this the case) that, when terror is removed from their hearts (at the Day of Judgment, then) will they say, 'what is it that your Lord commanded?' they will say, 'That which is true and just; and He is the Most High Most Great'."

Shakir : And intercession will not avail aught with Him save of him whom He permits. Until when fear shall be removed from their hearts, They shall say: What is it that your Lord said? They shall say: The truth. And He is the Most High, the Great.

Dr. Ghali : And intercession will not profit in His Reckoning except for him to whom He gives permission; till, when alarm (is lifted) from their hearts, they will say, "What did your Lord say?" They will say, "The Truth; and He is The Ever-Exalted, The Ever-Great."

Tafsir Jalalayn : And intercession will not avail with Him, exalted be He — this was in response to their saying that their gods would intercede [for them] with Him — except for him to whom leave is given, in this respect (read adhina, ‘[to whom] He gives leave’; or udhina, ‘[to whom] leave is given’). Yet, when fear is banished from their hearts (read active fazza‘a, or passive fuzzi‘a), [when fear] is removed from them, upon leave being given for this [intercession], they will say — some will say to others in anticipation of a favourable outcome — ‘What has your Lord said?’, concerning this. They will say: [He has said] the saying that is, ‘The truth’, in other words, leave has been given for it. And He is the Exalted, above His creation, by [His] subjugation [of them], the Great, the Tremendous.

Tagalog : At hindi pakikinabangan ang pamamagitan ng sinumang mamamagitan sa Allâh maliban sa kanya na pinagkalooban Niya ng kapahintulutan. At kabilang sa Dakilang Kapangyarihan ng Allâh ay Siya sa katotohanan na kapag nagsalita sa pamamagitan ng kapahayagan (o rebelasyon) na narinig ng lahat ng nasa kalangitan ang Kanyang salita ay nanginginig sila dahil sa ‘Haybah’ (hiya, takot at paggalang) nila sa Kamaharlikaan ng Allâh, hanggang sa sila ay parang mawalan ng malay, at kapag nawala na ang kanilang takot sa kanilang mga puso ay magtatanungan na sila sa isa’t isa: Ano ba ang sinabi ng inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha? Sasabihin ng mga anghel: Ang sinabi Niya ay katotohanan, at Siya ay ‘Al-`Alee’ – ang Kataas-taasan sa Kanya Mismong Sarili sa Kanyang pangunguntrol at sa taas ng Kanyang antas, na ‘Al-Kabeer’ – ang Pinakadakila sa lahat ng bagay.

034:24
Hassanor Alapa : Tharo anka antaa i prizki rkano a phoon ko manga langit ago so lopa, na tharo anka a so Allāh, go skami odi na skano na matatago sa toroan odi na kadadag a mapayag 1211

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW to these polytheists, pagans, etc.) "Who gives you provision from the heavens and the earth?" Say: "Allah, And verily, (either) we or you are rightly guided or in a plain error."

Sahih International : Say, "Who provides for you from the heavens and the earth?" Say, " Allah . And indeed, we or you are either upon guidance or in clear error."

Pickthall : Say: Who giveth you provision from the sky and the earth? Say: Allah, Lo! we or you assuredly are rightly guided or in error manifest.

Yusuf Ali : Say: "Who gives you sustenance, from the heavens and the earth?" Say: "It is Allah; and certain it is that either we or ye are on right guidance or in manifest error!"

Shakir : Say: Who gives you the sustenance from the heavens and the earth? Say: Allah. And most surely we or you are on a right way or in manifest error

Dr. Ghali : Say, "Who provides you from the heavens and the earth?" Say, " Allah! And surely, either we or you (only) are indeed upon (right) guidance or in evident error."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Who provides for you from the heavens, rain, and [from] the earth?’, vegetation. Say: ‘God!’ — [even] if they do not say it, there is no other [valid] answer. And indeed either we or you are — in other words [either] one of the two parties [is] — rightly guided or in manifest error. The ambiguity here [concerning which of the two is rightly guided] is intended as a gentle invitation for them to [embrace] faith if their way to it is facilitated [by God].

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa mga walang pananampalataya: Sino ba ang nagkakaloob sa inyo ng kabuhayan mula sa mga kalangitan sa pamamagitan ng ulan, at sa kalupaan (naman) sa pamamagitan ng mga pananim, minahan at iba pa? Dahil walang pag-aalinlangan na karapat-dapat na aminin nila ang katotohanang ito, at kung hindi nila ito aaminin, sabihin mo sa kanila: Ang Allâh ay Tagapagkaloob ng kabuhayan. At katiyakan, alin sa dalawang grupo lamang mula sa amin at mula sa inyo ang nasa patnubay na nanatili o di kaya ay nasa pagkaligaw nang malinaw na pagkakaligaw.

034:25

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a di rkano ipagiza so nganin a inindosa mi ago di kami pagizaan ko nganin a gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW to these polytheists, pagans, etc.) "You will not be asked about our sins, nor shall we be asked of what you do."

Sahih International : Say, "You will not be asked about what we committed, and we will not be asked about what you do."

Pickthall : Say: Ye will not be asked of what we committed, nor shall we be asked of what ye do.

Yusuf Ali : Say: "Ye shall not be questioned as to our sins, nor shall we be questioned as to what ye do."

Shakir : Say: You will not be questioned as to what we are guilty of, nor shall we be questioned as to what you do.

Dr. Ghali : Say, "You will not be questioned about whatever crimes (we committed), nor will we be questioned about whatever you do."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘You will not be questioned about the sins we committed, nor shall we be questioned about what you do’, for we are quit of you.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila: Hindi kayo tatanungin hinggil sa aming mga pagkakasala, at hindi rin kami tatanungin hinggil sa inyong mga ginawa; dahil kami sa katotohanan ay walang pananagutan sa inyo at sa inyong pagtanggi.

034:26

Hassanor Alapa : Tharo anka a thimoon so lt tano o Kadnan ami oriyan iyan na kokomn Iyan so lt tano sa nggolalan sa bnar a Skaniyan so Pangongokom a Matao

Muhsin Khan : Say: "Our Lord will assemble us all together (on the Day of Resurrection), then He will judge between us with truth. And He is the (Most Trustworthy) AllKnowing Judge."

Sahih International : Say, "Our Lord will bring us together; then He will judge between us in truth. And He is the Knowing Judge."

Pickthall : Say: Our Lord will bring us all together, then He will judge between us with truth. He is the All-knowing Judge.

Yusuf Ali : Say: "Our Lord will gather us together and will in the end decide the matter between us (and you) in truth and justice: and He is the one to decide, the One Who knows all."

Shakir : Say: Our Lord will gather us together, then will He judge between us with the truth; and He is the greatest Judge, the All-knowing.

Dr. Ghali : Say, "Our Lord will gather us together; (Literally: "between" us) thereafter He will arbitrate between us with the Truth, and He is The Superb Arbiter, The Ever- Knowing."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Our Lord will bring us together, on the Day of Resurrection, then He will judge between us with truth, and He will admit the truthful into Paradise and the liars into the Fire. And He is the Judge, the Knowing’, in what He judges.

Tagalog : Sabihin mo: Ang Allâh na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang magtitipon sa ating lahat sa Araw ng Muling Pagkabuhay, pagkatapos Siya ay maghahatol ng makatarungan sa pagitan natin, dahil Siya ay ‘Al-Fattâhul `Aleem’ – Ganap na Makatarungang Tagapaghatol sa pagitan ng Kanyang mga nilikha, na Ganap na Nakaaalam sa anumang karapat-dapat na paghatol at sa mga kalagayan ng Kanyang mga nilikha at walang anuman ang naililihim sa Kanya.

034:27

Hassanor Alapa : Tharo anka a pakiilayin iyo rakn so siran oto a initmo niyo Rkaniyan a manga sakotowa. Di, ogaid na Skaniyan so Allāh a Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW to these polytheists and pagans): "Show me those whom you have joined to Him as partners. Nay (there are not at all any partners with Him)! But He is Allah (Alone), the AllMighty, the AllWise."

Sahih International : Say, "Show me those whom you have attached to Him as partners. No! Rather, He [alone] is Allah , the Exalted in Might, the Wise."

Pickthall : Say: Show me those whom ye have joined unto Him as partners. Nay (ye dare not)! For He is Allah, the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : Say: "Show me those whom ye have joined with Him as partners: by no means (can ye). Nay, He is Allah, the Exalted in Power, the Wise."

Shakir : Say: Show me those whom you have joined with Him as associates; by no means (can you do it). Nay! He is Allah, the Mighty, the Wise.

Dr. Ghali : Say, "Show me (the ones) you have joined to Him as associates! Not at all. No indeed, He is Allah, The Ever-Mighty, The Ever-Wise."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Show me, apprise me of, those whom you have joined to Him as associates, in worship. No indeed! — [this is] meant to deter them from [even] supposing that He has an associate. Rather He is God, the Mighty, Whose way will prevail, the Wise’, in the way in which He manages [the affairs of] His creation and so He could not have any associate in His kingdom.

Tagalog : Sabihin mo: Ipakita ninyo sa akin ang patunay at katibayan ng mga itinambal ninyo bilang kapantay ng Allâh sa pagsamba, kung nakagawa ba sila ng anumang bagay. Katiyakang hindi ang kanilang inaakala ang siyang katotohanan, kundi ang Bukod-Tanging may karapatan lamang na sambahin ay Siya – ang Allâh – na walang katambal, ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang paghihiganti sa sinumang sumamba ng iba, na ‘Al-Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang mga salita, mga gawa at pangangasiwa sa Kanyang mga nilikha.

034:28
Hassanor Alapa : Go da Ami ska sogoa (hay Mohammad) inonta a lankap ko manga taw a 1212 pphamanothol ko manga taw ago pphangangalk ko siksa ogaid na so kadaklan ko manga taw na di ran katawan

Muhsin Khan : And We have not sent you (O Muhammad SAW) except as a giver of glad tidings and a warner to all mankind, but most of men know not.

Sahih International : And We have not sent you except comprehensively to mankind as a bringer of good tidings and a warner. But most of the people do not know.

Pickthall : And We have not sent thee (O Muhammad) save as a bringer of good tidings and a warner unto all mankind; but most of mankind know not.

Yusuf Ali : We have not sent thee but as a universal (Messenger) to men, giving them glad tidings, and warning them (against sin), but most men understand not.

Shakir : And We have not sent you but to all the men as a bearer of good news and as a warner, but most men do not know.

Dr. Ghali : And in no way have We sent you except as a constant bearer of good tidings and a constant warner to the whole of mankind; but most of mankind do not know.

Tafsir Jalalayn : And We did not send you except to all (kāffatan is a circumstantial qualifier referring to al-nās, ‘mankind’, and is made to precede [li’l-nās] because of the importance attached to it) of mankind [both] as a bearer of good tidings, to believers, of Paradise, and a warner, to the disbelievers, of chastisement, but most people, such as the disbelievers of Mecca, do not know, this.

Tagalog : At hindi ka Namin ipinadala, O Muhammad, sa lahat ng sangkatauhan kundi bilang tagapagdala ng magandang balita hinggil sa gantimpala ng Allâh at bilang isang tagapagbabala hinggil sa Kanyang kaparusahan, subali’t ang karamihan sa mga tao ay hindi nila batid ang katotohanan, na kung kaya, sila ay tumatalikod mula rito.

034:29

Hassanor Alapa : Na gii ran tharoon a anda i masa a kaphakaoma anka nan a taalik amay ka toman kano

Muhsin Khan : And they say: "When is this promise (i.e. the Day of Resurrection will be fulfilled) if you are truthful?"

Sahih International : And they say, "When is this promise, if you should be truthful?"

Pickthall : And they say: When is this promise (to be fulfilled) if ye are truthful?

Yusuf Ali : They say: "When will this promise (come to pass) if ye are telling the truth?"

Shakir : And they say: When will this promise be (fulfilled) if you are truthful?

Dr. Ghali : And they say, "When will this promise (come to pass), in case you are sincere?"

Tafsir Jalalayn : And they say, ‘When shall this promise, of chastisement, be [fulfilled], if you are being truthful?’, concerning it.

Tagalog : Sinasabi ng mga sumasamba ng iba bilang panlalait: Kailan pa ba ang pangako na ipinapangako ninyo sa amin na titipunin tayong lahat ng Allâh, pagkatapos ay pagpapasiyahan Niya ang pagitan natin, kung kayo ay totoo sa ipinapangako ninyo sa amin?

034:30

Hassanor Alapa : Tharo anka a adn a rk iyo a talad sa sagawii a 1213 di niyo dn maphakaori sa sakotika bo, ago di niyo maphakaona skaniyan.

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "The appointment to you is for a Day, which you cannot put back for an hour (or a moment) nor put forward."

Sahih International : Say, "For you is the appointment of a Day [when] you will not remain thereafter an hour, nor will you precede [it]."

Pickthall : Say (O Muhammad): Yours is the promise of a Day which ye cannot postpone nor hasten by an hour.

Yusuf Ali : Say: "The appointment to you is for a Day, which ye cannot put back for an hour nor put forward."

Shakir : Say: You have the appointment of a day from which you cannot hold back any while, nor can you bring it on.

Dr. Ghali : Say, "You have the promised Appointment of a Day that you cannot postpone by a (single) hour, nor can you put it forward."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Yours is the tryst of a Day which you can neither defer nor advance by a single hour’, and this is the Day of Resurrection.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Ang pakikipagtagpo para sa inyo ay walang pag-aalinlangan na darating, na ito ay sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na kung saan, pagdating nito ay hindi maiaantala ng kahit na isang oras para kayo ay makapagsisi, at hindi rin ito maipauusad ng kahit na isang oras bago mangyari ang kaparusahan. Na kung kaya, mag-ingat kayo sa pagdating ng Araw na ito at paghandaan ninyo.

034:31Hassanor Alapa : Go pitharo o siran oto a manga kāfir a di ami dn pharatiayaan ankai a Qur’ān ago di pn so miaonaan iyan a kitab. Opama o mailay nka gowani a so manga pananakoto na matata-ronko siran ko Kadnan iran a pphakandodn o sabaad kiran ko sabagi so katharo sa gii 1214 tharoon o siran oto a piakadapanas ko siran oto a mithatakabor a o da kano na di somala a maadn kami a miamaratiaya

Muhsin Khan : And those who disbelieve say: "We believe not in this Quran nor in that which was before it," but if you could see when the Zalimun (polytheists and wrongdoers, etc.) will be made to stand before their Lord, how they will cast the (blaming) word one to another! Those who were deemed weak will say to those who were arrogant: "Had it not been for you, we should certainly have been believers!"

Sahih International : And those who disbelieve say, "We will never believe in this Qur'an nor in that before it." But if you could see when the wrongdoers are made to stand before their Lord, refuting each other's words... Those who were oppressed will say to those who were arrogant, "If not for you, we would have been believers."

Pickthall : And those who disbelieve say: We believe not in this Qur'an nor in that which was before it; but oh, if thou couldst see, when the wrong-doers are brought up before their Lord, how they cast the blame one to another; how those who were despised (in the earth) say unto those who were proud: But for you, we should have been believers.

Yusuf Ali : The Unbelievers say: "We shall neither believe in this scripture nor in (any) that (came) before it." Couldst thou but see when the wrong-doers will be made to stand before their Lord, throwing back the word (of blame) on one another! Those who had been despised will say to the arrogant ones: "Had it not been for you, we should certainly have been believers!"

Shakir : And those who disbelieve say: By no means will we believe in this Quran, nor in that which is before it; and could you see when the unjust shall be made to stand before their Lord, bandying words one with another! Those who were reckoned weak shall say to those who were proud: Had it not been for you we would certainly have been believers.

Dr. Ghali : And (the ones) who have disbelieved have said, "We will never believe in this Qur'an, nor in that before it." (Literally: between its two hands) And if you could see as the unjust ones are being made to stand in the Reckoning of their Lord, bandying argument the one against the other! (Literally: some of them returning the saying to some "others") (The ones) who were deemed weak will say to the ones who waxed proud, "Had it not been for you, we would indeed have been believers."

Tafsir Jalalayn : And those who disbelieve, from among the people of Mecca, say, ‘We will not believe in this Qur’ān, nor in that which was [revealed] before it’ — in other words, what preceded it, such as the Torah and the Gospel, both of which contain proofs of the Resurrection — because they reject the truth of this [last]. God, exalted be He, says of them: But if you were to see, O Muhammad (s), when the evildoers, the disbelievers, are brought to stand before their Lord, bandying arguments against one another. Those who were oppressed — the followers — will say to those who were arrogant — the leaders: ‘Had it not been for you, barring us from faith, we would have been believers’, in the Prophet.

Tagalog : At sinabi ng mga walang pananampalataya: Kailanman ay hindi kami maniniwala sa Qur’ân na ito at gayundin sa Aklat na nauna rito na katulad ng ‘Tawrah,’ ‘Injeel’ at saka ‘Zabour,’ sa katunayan, hindi sila naniwala sa lahat ng Aklat. At kung makikita mo lamang, O Muhammad, kapag ang mga masasamang tao na ito ay nakakulong doon sa kanilang ‘Rabb’ para sa paghuhukom, na kung saan, nagsisisihan sila sa isa’t isa, ay tiyak na makikita mo ang isang napakatinding kahiya-hiya, sasabihin ng mga mahihina roon sa mga mapagmataas na sila ay yaong mga pinuno nila na mga ligaw at mga nanligaw: Kung hindi lamang ninyo kami iniligaw mula sa katotohanan ay magiging kabilang kami sa mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo.

034:32
Hassanor Alapa : Na tharoon o siran oto a mithakabor ko siran oto a piamakadapanas a ba skami na inrn ami skano ko toroan ko oriyan o kiapakaoma niyan rkano, ogaid na miaadn kano a manga baradosa

Muhsin Khan : And those who were arrogant will say to those who were deemed weak: "Did we keep you back from guidance after it had come to you? Nay, but you were Mujrimun (polytheists, sinners, criminals, disobedient to Allah, etc.).

Sahih International : Those who were arrogant will say to those who were oppressed, "Did we avert you from guidance after it had come to you? Rather, you were criminals."

Pickthall : Those who were proud say unto those who were despised: Did we drive you away from the guidance after it had come unto you? Nay, but ye were guilty.

Yusuf Ali : The arrogant ones will say to those who had been despised: "Was it we who kept you back from Guidance after it reached you? Nay, rather, it was ye who transgressed.

Shakir : Those who were proud shall say to those who were deemed weak: Did we turn you away from the guidance after it had come to you? Nay, you (yourselves) were guilty

Dr. Ghali : (The ones) who waxed proud will say to (the ones) who were deemed weak, "Did we bar you from the guidance after it came to you? No indeed, (but) you were criminals."

Tafsir Jalalayn : Those who were arrogant will say to those who were oppressed, ‘Was it us who barred you from guidance after it had come to you?, Nay! Rather you were guilty’, of your own accord.

Tagalog : At sasabihin ng mga matataas nila sa mga mahihina: Bakit, pinigilan ba namin kayo sa patnubay noong ito ay dumating sa inyo? Hindi! Kundi kagustuhan ninyo na masasama ang pumasok sa di-paniniwala.

034:33Hassanor Alapa : Na tharoon o siran oto a piamakadapanas ko siran oto a mithakabor a ogaid na ikmat ko kagagawii ago so kadawn-daw, gowani a ipzogo iyo rkami a kasankaa mi ko Allāh ago adnan ami Skaniyan sa manga sakotowa, na minisoln iran so kazndit gowani a kasandngan iran so siksa, sa inadn Ami so manga patong sii ko manga lig o siran oto a manga kāfir, da a imbalas kiran a rowar ko nganin a miaadn siran a gii ran nggalbkn

Muhsin Khan : Those who were deemed weak will say to those who were arrogant: "Nay, but it was your plotting by night and day, when you ordered us to disbelieve in Allah and set up rivals to Him!" And each of them (parties) will conceal their own regrets (for disobeying Allah during this worldly life), when they behold the torment. And We shall put iron collars round the necks of those who disbelieved. Are they requited aught except what they used to do?

Sahih International : Those who were oppressed will say to those who were arrogant, "Rather, [it was your] conspiracy of night and day when you were ordering us to disbelieve in Allah and attribute to Him equals." But they will [all] confide regret when they see the punishment; and We will put shackles on the necks of those who disbelieved. Will they be recompensed except for what they used to do?

Pickthall : Those who were despised say unto those who were proud: Nay but (it was your) scheming night and day, when ye commanded us to disbelieve in Allah and set up rivals unto Him. And they are filled with remorse when they behold the doom; and We place carcans on the necks of those who disbelieved. Are they requited aught save what they used to do?

Yusuf Ali : Those who had been despised will say to the arrogant ones: "Nay! it was a plot (of yours) by day and by night: Behold! Ye (constantly) ordered us to be ungrateful to Allah and to attribute equals to Him!" They will declare (their) repentance when they see the Penalty: We shall put yokes on thenecks of the Unbelievers: It would only be a requital for their (ill) Deeds.

Shakir : And those who were deemed weak shall say to those who were proud. Nay, (it was) planning by night and day when you told us to disbelieve in Allah and to set up likes with Him. And they shall conceal regret when they shall see the punishment; and We will put shackles on the necks of those who disbelieved; they shall not be requited but what they did.

Dr. Ghali : And (the ones) who were deemed weak will say to (the ones) who waxed proud, "No indeed, (but) (it was your) scheming night and day-time as you commanded us to disbelieve in Allah and make up compeers to Him." And they will keep secret (their) remorse as soon as they see the torment. And We made shackles on the necks of the ones who disbelieved; will they be recompensed except for whatever they were doing?

Tafsir Jalalayn : And those who were oppressed will say to those who were arrogant, ‘Nay, but [it was your] scheming night and day, in other words, [such were] your schemes against us during both [of these times], when you used to command us to disbelieve in God and set up partners with Him’. And they, that is, the two parties, will conceal their remorse, for not having believed in Him, when they see the chastisement, in other words, each person will hide it [his remorse] from the next for fear of being reviled; and We will place fetters around the necks of the disbelievers, [while they are] in the Fire. Shall they be requited except, the requital, for what they used to do?, in the world.

Tagalog : At sasabihin ng mga mahihina sa kanilang mga pinuno sa pagkaligaw: Hindi ang inyong inaakala ang katotohanan! Kundi ang inyong mga masasamang pakana sa amin sa gabi at sa araw ang siyang nagpabagsak sa amin tungo sa pagkawasak, nang ipinag-utos ninyo sa amin na tumanggi sa Allâh at maglagay ng katambal sa pagsamba sa Kanya. At kinimkim na lamang ng bawa’t isa sa kanila ang panghihinayang noong nakita na nila ang parusa na inihanda sa kanila. At inilagay Namin ang mga kadena sa leeg ng mga walang pananampalataya, at hindi sila pinarurusahan ng ganitong parusa kundi dahil sa kanilang ginawang pagtanggi sa Allâh at pagsagawa ng mga kasamaan sa daigdig. Dito sa talatang ito ang matinding babala mula sa pagsunod sa mga nag-aanyaya ng pagkaligaw at mga pinuno ng mga masasama.

034:34

Hassanor Alapa : Go daa siogo Ami sa isa a lipongan a pd sa phangangalk inonta a tharoon o manga tabowakar on a 1215 mataan a skami ko nganin a inisogo rkano na somasanka

Muhsin Khan : And We did not send a warner to a township, but those who were given the worldly wealth and luxuries among them said: "We believe not in the (Message) with which you have been sent."

Sahih International : And We did not send into a city any warner except that its affluent said, "Indeed we, in that with which you were sent, are disbelievers."

Pickthall : And We sent not unto any township a warner, but its pampered ones declared: Lo! we are disbelievers in that wherewith ye have been sent.

Yusuf Ali : Never did We send a warner to a population, but the wealthy ones among them said: "We believe not in the (Message) with which ye have been sent."

Shakir : And We never sent a warner to a town but those who led lives in ease in it said: We are surely disbelievers in what you are sent with.

Dr. Ghali : And in no way did We send into any town any constant warner except that its population living in ease and luxury said, "Surely we are disbelievers in what you have been sent with."

Tafsir Jalalayn : And We did not send a warner to any town without its affluent ones, its leaders, those enjoying [life’s] comforts, saying, ‘Indeed we disbelieve in that [Message] with which you have been sent’.

Tagalog : At hindi Kami nagpadala sa bawa’t bayan ng Sugo upang manghikayat tungo sa Kaisahan ng Allâh at pagsamba nang bukod-tangi lamang sa Kanya, kundi sinasabi ng mga pinagkalooban ng makamundong karangyaan at nalulong sa mga kasiyahan at mga masasamang pagnanasa mula sa mga nanirahan (sa bawa’t bayang) yaon: Katiyakan, kami ay tumatanggi sa anuman na inyong dala-dala, O kayong mga Sugo!

034:35

Hassanor Alapa : Go pitharo iran a skami i madakl i tamok ago manga wata ago di kami khasiksa.

Muhsin Khan : And they say: "We are more in wealth and in children, and we are not going to be punished."

Sahih International : And they said, "We are more [than the believers] in wealth and children, and we are not to be punished."

Pickthall : And they say: We are more (than you) in wealth and children. We are not the punished!

Yusuf Ali : They said: "We have more in wealth and in sons, and we cannot be punished."

Shakir : And they say: We have more wealth and children, and we shall not be punished.

Dr. Ghali : And they said, "We are more (than you) in riches and children, and in no way will we be tormented".

Tafsir Jalalayn : And they say, ‘We possess more wealth and children, than those who are believers, and we shall not be chastised’.

Tagalog : At kanilang sinabi: Kami ay mas maraming kayamanan at mga anak kaysa inyo, at hindi kami pinagkalooban ng Allâh ng mga ganitong biyaya kundi dahil Siya ay nasisiyahan sa amin, na kung kaya, hindi kami parurusahan dito sa daigdig at Kabilang- Buhay.

034:36

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a so Kadnan akn na pphakaloagn Iyan so rizki ki taw a khabayaan Iyan ago pndianka (ko taw a khabayaan Iyan) ogaid na so kadaklan ko manga taw na di ran katawan

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "Verily, my Lord enlarges and restricts the provision to whom He pleases, but most men know not."

Sahih International : Say, "Indeed, my Lord extends provision for whom He wills and restricts [it], but most of the people do not know."

Pickthall : Say (O Muhammad): Lo! my Lord enlargeth the provision for whom He will and narroweth it (for whom He will). But most of mankind know not.

Yusuf Ali : Say: "Verily my Lord enlarges and restricts the Provision to whom He pleases, but most men understand not."

Shakir : Say: Surely my Lord amplifies the means of subsistence for whom He pleases and straitens (for whom He pleases), but most men do not know.

Dr. Ghali : Say, "Surely my Lord outspreads the provision for whomever He decides and estimates (it); but most of mankind do not know it."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Truly my Lord extends provision, He makes it abundant, for whomever He will, as a test, and restricts [it], for whomever He will, to try [them], but most people, such as the disbelievers of Mecca, do not know’, this [truth].

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Katiyakan, ang aking ‘Rabb’ ay nagkakaloob ng masaganang kabuhayan dito sa daigdig sa sinumang Kanyang nais, at hinihigpitan Niya sa pagkakaloob ang sinumang Kanyang nais, hindi dahil sa Kanyang pagmamahal at pagkapoot, kundi ito ay Kanyang ginagawa bilang pagsubok, subali’t ang karamihan sa mga tao ay hindi nila alam na ito ay pagsubok lamang sa Kanyang mga alipin; dahil sila ay hindi nagsusuri.

034:37
Hassanor Alapa : Go kna o ba so manga tamok iyo go di pn so manga wata iyo i ba skaniyan i miphakarani 1216 kano niyan sii Rkami sa kadazg, inonta bo sa taw a maratiaya ago nggalbk sa mapia ka siran oto na bagian iran so balas a satakp sabap ko pinggalbk iran, a siran na madadalm siran ko manga bilik (maporo a pankatan ko sorga) a somasarig siran

Muhsin Khan : And it is not your wealth, nor your children that bring you nearer to Us (i.e. pleases Allah), but only he (will please Us) who believes (in the Islamic Monotheism), and does righteous deeds; as for such, there will be twofold reward for what they did, and they will reside in the high dwellings (Paradise) in peace and security.

Sahih International : And it is not your wealth or your children that bring you nearer to Us in position, but it is [by being] one who has believed and done righteousness. For them there will be the double reward for what they did, and they will be in the upper chambers [of Paradise], safe [and secure].

Pickthall : And it is not your wealth nor your children that will bring you near unto Us, but he who believeth and doeth good (he draweth near). As for such, theirs will be twofold reward for what they did and they will dwell secure in lofty halls.

Yusuf Ali : It is not your wealth nor your sons, that will bring you nearer to Us in degree: but only those who believe and work righteousness - these are the ones for whom there is a multiplied Reward for their deeds, while secure they (reside) in the dwellings on high!

Shakir : And not your wealth nor your children, are the things which bring you near Us in station, but whoever believes and does good, these it is for whom is a double reward for what they do, and they shall be secure in the highest places.

Dr. Ghali : And in no way will your riches, nor your children, bring you in proximity of Our Providence except for him who believes and does righteousness. So, those will have the double recompense for what they did, and they will be in (lofty) compartments secure.

Tafsir Jalalayn : Nor is it your wealth or your children that will bring you near to Us in closeness, except for, but [it is], those who believe and act righteously: those, they shall have a twofold reward for what they did, in other words, [they shall have it] as the reward of their action — as a good deed, for example, is rewarded tenfold or more — and they shall be in the lofty abodes, of Paradise, secure, from death and otherwise (a variant reading [for al-ghurufāt] is al-ghurfa [the generic noun] implying a plural).

Tagalog : At hindi ang inyong mga kayamanan at ang inyong anak ang magpapalapit sa inyo sa Amin at magtataas ng inyong antas, kundi ang sinumang naniwala (sa Kaisahan ng Allâh) at gumawa ng kabutihan, sila ang magkakamit ng dobleng gantimpala sa kanilang mga kabutihan, dahil ang gantimpala ng isang kabutihan ay sampung beses ang katumbas hanggang sa anumang naisin ng Allâh na karagdagan, na sila ay nasa kataas-taasan ng ‘Al-Jannah’ (Hardin) na ligtas sa anumang kaparusahan, kamatayan at kalungkutan.

034:38

Hassanor Alapa : Go so siran oto a pazanka ko manga tanda Ami a pinikir iran a khowaan Kami ran sa bagr (ko kasiksaa kiran) na siran oto na sii ko siksa na indarpa siran on

Muhsin Khan : And those who strive against Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), to frustrate them, will be brought to the torment.

Sahih International : And the ones who strive against Our verses to cause [them] failure - those will be brought into the punishment [to remain].

Pickthall : And as for those who strive against Our revelations, challenging, they will be brought to the doom.

Yusuf Ali : Those who strive against Our Signs, to frustrate them, will be given over into Punishment.

Shakir : And (as for) those who strive in opposing Our communications, they shall be caused to be brought to the chastisement.

Dr. Ghali : And (the ones) who endeavor against Our signs trying to defy them, those will be presented forward into the torment.

Tafsir Jalalayn : And those who strive against Our signs, namely, the Qur’ān, [seeking] to invalidate it, supposing [Us] to be inomnipotent — or [supposing] that they can elude Us — those, they will be arraigned into the chastisement.

Tagalog : At ang mga yaong nagpupunyagi para sirain ang Aming mga Rebelasyon at harangan ang Daan ng Allâh at kalabanin ang Allâh, sila ang nasa kaparusahan sa Impiyernong-Apoy sa Araw ng Muling Pagkabuhay na kakaladkarin ng mga anghel ng Kaparusahan sa Impiyerno at hindi na sila makalalabas pa roon.

034:39
Hassanor Alapa : Tharo anka a so Kadnan akn na pphakaloagn iyan so 1217 rizki ki taw a khabayaan Iyan a pd ko manga oripn Iyan, ago pndianka on (ko sabagi) go so nganin a pinggasto niyo a pd sa tamok na zambian Iyan ka Skaniyan so Mapia ko manga paririzki

Muhsin Khan : Say: "Truly, my Lord enlarges the provision for whom He wills of His slaves, and (also) restricts (it) for him, and whatsoever you spend of anything (in Allah's Cause), He will replace it. And He is the Best of providers."

Sahih International : Say, "Indeed, my Lord extends provision for whom He wills of His servants and restricts [it] for him. But whatever thing you spend [in His cause] - He will compensate it; and He is the best of providers."

Pickthall : Say: Lo! my Lord enlargeth the provision for whom He will of His bondmen, and narroweth (it) for him. And whatsoever ye spend (for good) He replaceth it. And He is the Best of Providers.

Yusuf Ali : Say: "Verily my Lord enlarges and restricts the Sustenance to such of his servants as He pleases: and nothing do ye spend in the least (in His cause) but He replaces it: for He is the Best of those who grant Sustenance.

Shakir : Say: Surely my Lord amplifies the means of subsistence for whom He pleases of His servants and straitens (them) for whom (He pleases), and whatever thing you spend, He exceeds it in reward, and He is the best of Sustainers.

Dr. Ghali : Say, "Surely my Lord outspreads the provision for whomever He decides of His bondmen and He estimates (it) for him; and whatever thing you expend, He will then replace it. And He is The Most Charitable of providers."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘My Lord extends provision, He makes it abundant, for whomever He will of His servants, as a test, and restricts [it] for him, after having extended it — or [He restricts it] for him whom He will to try, and whatever thing you may expend, for [the cause of] good, He will replace it. And He is the best of providers’. It is said that every man ‘provides for’ his dependants (yarzuqu ‘ā’ilatahu), meaning that [he does so] from the provision given [to him] by God.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na ipinagmamayabang ang kanilang mga kayamanan at mga anak: Katotohanan, ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Siyang nagpapaluwag ng kabuhayan sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin, at naghihigpit (nagsasanhi ng kahirapan) sa sinuman na Kanyang nais, sa ‘Hikmah’ (o karunungan) na Siya lamang ang Ganap na Nakababatid, at anuman ang inyong ginasta sa Daan ng Allâh ay Siya ang magtutumbas sa inyo nito rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay dahil Siya ay ‘Khayrul Râziqeen’ – Pinakamabuting Tagapagkaloob, na kung kaya, hilingin ninyo ang kabuhayan mula lamang sa Kanya at magpunyagi kayo para isagawa ang mga paraan na ipinag-utos Niya sa inyo.

034:40

Hassanor Alapa : Sa sagwii a limodn Iyan siran langon oriyan iyan na tharoon Iyan ko manga malāikat a ba giai so miaadn siran a skano i pzimbaan iran.

Muhsin Khan : And (remember) the Day when He will gather them all together, and then will say to the angels: "Was it you that these people used to worship?"

Sahih International : And [mention] the Day when He will gather them all and then say to the angels, "Did these [people] used to worship you?"

Pickthall : And on the day when He will gather them all together, He will say unto the angels: Did these worship you?

Yusuf Ali : One Day He will gather them all together, and say to the angels, "Was it you that these men used to worship?"

Shakir : And on the day when He will gather them all together, then will He say to the angels: Did these worship you?

Dr. Ghali : And on the Day when He will muster them altogether, thereafter He will say to the Angels, "Was it you (only) these were worshiping?"

Tafsir Jalalayn : And, mention, on the Day when He will gather them all together, namely, [all] the idolaters, He will say to the angels, ‘Was it these who used to worship you?’ (read a-hā’ūlā’i iyyākum, pronouncing both hamzas, or by replacing the first with a yā’ or dropping it altogether).

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, ang Araw na kung saan titipunin ng Allâh ang mga sumamba ng iba at ang mga sinamba nila bukod sa Allâh na mga anghel, pagkatapos, sasabihin Niya sa mga anghel bilang pag-aalipusta sa sinumang sumamba sa kanila: Kayo ba ang mga sinamba nila bukod sa Akin?

034:41
Hassanor Alapa : Na tharoon iran (so manga malāikat) a miasotisoti Ka ٍSka i tabanga ami a salakaw kiran, ogaid na miaadn siran a pzimbaan iran so Jinn a so kadaklan kiran na paparatiayaan iran siran (a Jinn)

Muhsin Khan : They (angels) will say: "Glorified be You! You are our Wali (Lord) instead of them. Nay, but they used to worship the jinns; most of them were believers in them."

Sahih International : They will say, "Exalted are You! You, [O Allah ], are our benefactor not them. Rather, they used to worship the jinn; most of them were believers in them."

Pickthall : They will say: Be Thou Glorified. Thou (alone) art our Guardian, not them! Nay, but they worshipped the jinn; most of them were believers in them.

Yusuf Ali : They will say, "Glory to Thee! our (tie) is with Thee - as Protector - not with them. Nay, but they worshipped the Jinns: most of them believed in them."

Shakir : They shall say: Glory be to Thee! Thou art our Guardian, not they; nay! they worshipped the jinn; most of them were believers in them.

Dr. Ghali : They will say, All Extolment be to You! You are our Ever-Patronizing Patron, apart from them. No indeed, (but) they were worshiping the jinn; most of them were believers in them.

Tafsir Jalalayn : They will say, ‘Glory be to You, exalted above that You should have an associate! You are our Supporter, not they, in other words, as far as we are concerned there are no bonds of association between us and them. Nay, (bal, is to indicate transition) rather, they used to worship the jinn, the devils, in other words, [they used to] obey them and [agree to] worship us; most of them were believers in them’, accepting as truth what these [jinn] used to say to them.

Tagalog : Sasabihin ng mga anghel: Luwalhati sa Iyo, O Allâh, na Ikaw ay malayo sa anumang pagkakaroon ng katambal sa pagsamba, Ikaw ang aming pinakamamahal na aming tagapangalaga, na sinusunod namin at bukod-tanging sinasamba namin. Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan, na kung kaya, kinaugalian nila na sumamba sa mga ‘Shaytân,’ at karamihan sa kanila ay pinaniniwalaan ang mga ‘Shaytân’ at sinusunod.

034:42
Hassanor Alapa : Imanto a alongan na da a mamimilik o sabaad rkano ko sabagi a gona, go da pn a kabinasa, na tharoon Ami ko siran oto a mianakoto a tintimi niyo so siksa ko Naraka a so miaadn kano ron a gii niyo pakambokhagn

Muhsin Khan : So Today (i.e. the Day of Resurrection), none of you can profit or harm one another. And We shall say to those who did wrong [i.e. worshipped others (like angels, jinns, prophets, saints, righteous persons, etc.) along with Allah]: "Taste the torment of the Fire which you used to belie.

Sahih International : But today you do not hold for one another [the power of] benefit or harm, and We will say to those who wronged, "Taste the punishment of the Fire, which you used to deny."

Pickthall : That day ye will possess no use nor hurt one for another. And We shall say unto those who did wrong: Taste the doom of the Fire which ye used to deny.

Yusuf Ali : So on that Day no power shall they have over each other, for profit or harm: and We shall say to the wrong-doers, "Taste ye the Penalty of the Fire,- the which ye were wont to deny!"

Shakir : So on that day one of you shall not control profit or harm for another, and We will say to those who were unjust: Taste the chastisement of the fire which you called a lie.

Dr. Ghali : "So today none of you will possess (any power) for profit or adversity for another." (Literally: some of you with not possess any profit or adversity for some "others") And We will say to (the ones) who did injustice, "Taste the torment of the Fire which you used to cry lies to."

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: ‘So today none among you has any power over another, in other words, none of those worshipped [have any power] over any of those who worshipped, either to benefit, [through] intercession, or to hurt’, [through] chastisement. And We shall say to those who did wrong, who disbelieved: ‘Taste the chastisement of the Fire which you used to deny!’

Tagalog : At sa Araw ng Pagtitipon ay walang kakayahan ang mga sinasamba na makapagdulot ng anumang kapakinabangan o kapinsalaan sa mga sumamba sa kanila, at sasabihin Namin sa mga nang-api ng kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsamba nila ng iba at pagsagawa ng mga kasalanan: Lasapin ninyo ang kaparusahan sa Impiyernong-Apoy na siyang kinagawian ninyo na di pinaniwalaan.

034:43Hassanor Alapa : Go igira biatiya kiran so manga tanda Ami a manga rarayag na tharoon iran a da ankai a rowar sa mama a khabayaan iyan a karna niyan rkano ko nganin a pzimbaan o manga apo iyo, go tharoon iran a da anan a rowar sa kabokhag a piangantang, go pitharo o siran oto a manga kafir ko Bnar gowani a maoma niyan siran a da anan a rowar sa 1218 salamankiro a mapayag

Muhsin Khan : And when Our Clear Verses are recited to them, they say: "This (Muhammad SAW) is naught but a man who wishes to hinder you from that which your fathers used to worship." And they say: "This is nothing but an invented lie." And those who disbelieve say of the truth when it has come to them (i.e. Prophet Muhammad SAW when Allah sent him as a Messenger with proofs, evidences, verses, lessons, signs, etc.): "This is nothing but evident magic!"

Sahih International : And when our verses are recited to them as clear evidences, they say, "This is not but a man who wishes to avert you from that which your fathers were worshipping." And they say, "This is not except a lie invented." And those who disbelieve say of the truth when it has come to them, "This is not but obvious magic."

Pickthall : And if Our revelations are recited unto them in plain terms, they say: This is naught else than a man who would turn you away from what your fathers used to worship; and they say: This is naught else than an invented lie. Those who disbelieve say of the truth when it reacheth them: This is naught else than mere magic.

Yusuf Ali : When Our Clear Signs are rehearsed to them, they say, "This is only a man who wishes to hinder you from the (worship) which your fathers practised." And they say, "This is only a falsehood invented!" and the Unbelievers say of the Truth when it comes to them, "This is nothing but evident magic!"

Shakir : And when Our clear communications are recited to them, they say: This is naught but a man who desires to turn you away from that which your fathers worshipped. And they say: This is naught but a lie that is forged. And those who disbelieve say of the truth when it comes to them: This is only clear enchantment.

Dr. Ghali : And when Our ayat (Verses, signs) are recited to them, supremely evident (signs), they say, "In no way is this (anything) except a man who is willing to bar you from what your fathers were worshiping." And they say, "In no way is this (anything) except fabricated falsehood." And the ones who disbelieved say to the Truth, as soon as it has come to them, "Decidedly this is (nothing) except an evident sorcery."

Tafsir Jalalayn : And when Our signs, [from] the Qur’ān, are recited to them, [being] clear signs, evident [ones], by the tongue of our Prophet Muhammad (s), they say, ‘This is just a man who desires to bar you from [worshipping] what your fathers used to worship’, of idols. And they say, ‘This, Qur’ān, is nothing but a calumny, a lie, that has been invented, against God. And those who disbelieve say to the truth, the Qur’ān, when it comes to them, ‘This is nothing but plain sorcery’. God, exalted be He, says:

Tagalog : At kapag binigkas sa mga walang pananampalataya na taga-Makkah ang malilinaw na mga talata ng Allâh, sinasabi nila: Si Muhammad ay hindi hihigit sa isang tao na nais niya lamang kayong hadlangan sa pagsamba sa mga diyus-diyosan na sinasamba ng inyong mga ninuno, at sinabi pa nila: Itong Qur’ân na ito na binibigkas mo sa amin, O Muhammad, ay walang iba kundi kasinungalingan na inimbento na nagmula lamang sa iyong sarili at hindi nagmula sa Allâh, at sinabi ng mga walang pananampalataya hinggil sa Qur’ân nang ito ay dumating sa kanila: Ito ay walang iba kundi malinaw na salamangka.

034:44

Hassanor Alapa : Go da Ami siran kabgi sa pd sa manga kitab a pkhabatiya iran, go da Ami siran kasogoi ko onaan ka (hay Mohammad) sa pd sa phangangalk ko siksa.

Muhsin Khan : And We had not given them Scriptures which they could study, nor sent to them before you (O Muhammad SAW) any warner (Messenger).

Sahih International : And We had not given them any scriptures which they could study, and We had not sent to them before you, [O Muhammad], any warner.

Pickthall : And We have given them no scriptures which they study, nor sent We unto them, before thee, any warner.

Yusuf Ali : But We had not given them Books which they could study, nor sent messengers to them before thee as Warners.

Shakir : And We have not given them any books which they read, nor did We send to them before you a warner.

Dr. Ghali : And in no way have We brought them any Books which they study, and in no way have We sent them before you any constant warner.

Tafsir Jalalayn : And We did not give them any scriptures for them to study, nor did We send them any warner before you, so on what grounds do they deny you?

Tagalog : At hindi Kami nagbaba sa mga walang pananampalataya ng mga Aklat na kanilang binabasa bago dumating ang Banal na Qur’ân na nagtuturo sa kanila hinggil sa kanilang pag-aangkin na ang anumang dala ni Muhammad sa kanila ay salamangka, at hindi Kami nagpadala sa kanila bago sa iyo, O Muhammad, ng Sugo na nagbigay ng babala sa kanila hinggil sa Aming kaparusahan.

034:45
Hassanor Alapa : Go miakambokhag so siran oto a miaonaan iran, go da siran misampay sa ika sapolo bagi ko nganin a inibgay Ami kiran, na piakambokhag iran so manga sogo’ Akn na andamanaya i kiaadn o siksa Akn kiran

Muhsin Khan : And those before them belied; these have not received one tenth (1/10th) of what We had granted to those (of old), yet they belied My Messengers, then how (terrible) was My denial (punishment)!

Sahih International : And those before them denied, and the people of Makkah have not attained a tenth of what We had given them. But the former peoples denied My messengers, so how [terrible] was My reproach.

Pickthall : Those before them denied, and these have not attained a tithe of that which We bestowed on them (of old); yet they denied My messengers. How intense then was My abhorrence (of them)!

Yusuf Ali : And their predecessors rejected (the Truth); these have not received a tenth of what We had granted to those: yet when they rejected My messengers, how (terrible) was My rejection (of them)!

Shakir : And those before them rejected (the truth), and these have not yet attained a tenth of what We gave them, but they gave the lie to My messengers, then how was the manifestation of My disapproval?

Dr. Ghali : And (the ones) before them cried lies, and in no way did they reach a tenth of what We brought them. So they cried lies to My Messengers. Then how was My disclaiming!

Tafsir Jalalayn : And those who were before them [also] denied, and they, these ones [the Meccans], have not received [even] a tenth of what We gave those [others], in the way of might, long life and abundance of wealth. Yet they denied My messengers, [who were sent] to them, so how was My abhorrence! [so how was] My rebuttal against them through punishment and destruction, in other words, it was appropriate.

Tagalog : At pinasinungalingan ng mga nauna sa kanila na katulad ng sambayanan ni `Ad at ni Thamoud ang Aming mga Sugo, gayong hindi man lamang naabot ng kapangyarihan ng taga-Makkah ang kahit sampung porsiyento na ipinagkaloob Namin sa mga naunang sambayanan at ang dami ng kanilang kayamanan, ang haba ng buhay at iba pa na mga biyaya, magkagayunpaman ay tinanggihan pa rin nila ang Aming mga Sugo sa kanilang dala-dala na mga mensahe, na kung kaya, pinuksa Namin sila, kung gayon, pagmasdan mo, O Muhammad, kung paano Namin sila pinarusahan dahil sa kanilang pagtanggi.

034:46
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a pagosiatan ko skano sa satiman, a katindg iyo ko Allāh sa ndodowa ago nggagaisa oriyan iyan na pamimikiran kano (sa thito a kapamimikiran) ka da a misosogat ko pd iyo a pd sa kabbthang, da skaniyan a rowar sa phangangalk 1219 rkano sa siksa a mabasng

Muhsin Khan : Say (to them O Muhammad SAW): "I exhort you on one (thing) only: that you stand up for Allah's sake in pairs and singly, and reflect (within yourselves the life history of the Prophet SAW): there is no madness in your companion (Muhammad SAW), he is only a warner to you in face of a severe torment."

Sahih International : Say, "I only advise you of one [thing] - that you stand for Allah , [seeking truth] in pairs and individually, and then give thought." There is not in your companion any madness. He is only a warner to you before a severe punishment.

Pickthall : Say (unto them, O Muhammad): I exhort you unto one thing only: that ye awake, for Allah's sake, by twos and singly, and then reflect: There is no madness in your comrade. He is naught else than a warner unto you in face of a terrific doom.

Yusuf Ali : Say: "I do admonish you on one point: that ye do stand up before Allah,- (It may be) in pairs, or (it may be) singly,- and reflect (within yourselves): your Companion is not possessed: he is no less than a warner to you, in face of a terrible Penalty."

Shakir : Say: I exhort you only to one thing, that rise up for Allah's sake in twos and singly, then ponder: there is no madness in your fellow-citizen; he is only a warner to you before a severe chastisement.

Dr. Ghali : Say, "Surely I admonish you with one (thing) only, that you rise up to Allah by twos and singly; thereafter meditate: in no way is there any madness in your Companion. Decidedly he is nothing except a constant warner to you, before (Literally: between the hands of) a strict torment."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘I will give you just one [piece of] admonition: namely, that you rise up for God, in other words, for His sake, in twos and individually, and then reflect: and realise [that], there is no madness in your companion, Muhammad (s). He is just a warner to you before [the befalling of] a severe chastisement’, in the Hereafter, if you disobey him.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na walang pananampalataya at nagmamatigas: Ang iminumungkahi ko sa inyo ay isang pagpapayo lamang na kayo ay tuwirang sumunod sa Allâh na dala-dalawa o paisa-isa, pagkatapos ay pag-isipan ninyo ang kalagayan ng inyong kasamahan na Sugo ng Allâh (saw) at ang anumang itinatangi ninyo sa kanya, dahil siya ay walang kasiraan sa kaisipan, kundi siya ay nagbibigay lamang ng babala sa inyo, at tinatakot kayo mula sa kaparusahan sa Impiyernong-Apoy bago ninyo ito matikman.

034:47

Hassanor Alapa : Tharo anka a da ako rkano pangni sa pd sa sokay sa skaniyan na rk iyo da so sokay akn inonta a sii ko Allāh a skaniyan ko kalangowan a shayi na Tomitikay

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "Whatever wage I might have asked of you is yours. My wage is from Allah only. and He is Witness over all things."

Sahih International : Say, "Whatever payment I might have asked of you - it is yours. My payment is only from Allah , and He is, over all things, Witness."

Pickthall : Say: Whatever reward I might have asked of you is yours. My reward is the affair of Allah only. He is Witness over all things.

Yusuf Ali : Say: "No reward do I ask of you: it is (all) in your interest: my reward is only due from Allah: And He is witness to all things."

Shakir : Say: Whatever reward I have asked of you, that is only for yourselves; my reward is only with Allah, and He is a witness of all things.

Dr. Ghali : Say, "Whatever reward I ask of you, then it is for you (i.e., for benefit and your guidance) Decidedly my reward (falls) upon none except Allah, and He is an Ever - Present Witness over everything."

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘I have not asked you, in return for [my] warning and delivering the Message [to you], any reward, since it is for [the benefit of] you, in other words, I do not ask you for any reward in return for this. Indeed my reward lies only with God, and He is Witness over all things’, observing [them all], knowing my truthfulness.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad (saw), sa mga walang pananampalataya: Hindi ako humihingi sa inyo ng kabayaran sa anumang kabutihan na dala-dala ko sa inyo kundi ito ay para rin lamang sa inyo, at ang inaasahan ko na kabayaran at gantimpala ay sa Allâh na Siyang Ganap na Tagapagmasid sa aking mga ginagawa at sa inyong mga ginagawa, na walang anumang naililihim sa Kanya at tinutumbasan ang bawa’t isa ng anumang karapat-dapat na para sa kanya.

034:48

Hassanor Alapa : Tharo anka a so Kadnan akn na iphagrn iyan so bnar (ko batal sa gii magombasay) a lbi a Matao ko manga gayb

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "Verily! My Lord sends down Inspiration and makes apparent the truth (i.e. this Revelation that had come to me), the AllKnower of the Ghaib (unseen).

Sahih International : Say, "Indeed, my Lord projects the truth. Knower of the unseen."

Pickthall : Say: Lo! my Lord hurleth the truth. (He is) the Knower of Things Hidden.

Yusuf Ali : Say: "Verily my Lord doth cast the (mantle of) Truth (over His servants),- He that has full knowledge of (all) that is hidden."

Shakir : Say: Surely my Lord utters the truth, the great Knower of the unseen.

Dr. Ghali : Say, "Surely my Lord hurls the Truth (against the untruth)-The Sublime Knower of the (things) Unseen."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Indeed my Lord hurls the truth, He casts it onto His prophets — [He is] the Knower of the Unseen’, [of] all that is hidden from His creatures throughout the heavens and the earth.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa sinumang hindi naniwala sa Kaisahan ng Allâh at sa mensahe ng Islâm: Katiyakan, ang Allâh na aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ibinaba Niya ang mga katibayan ng katotohanan laban sa kamalian at ito ay ibinubunyag Niya at pinawawalang-bisa, at ang Allâh ay Ganap na Nakaaalam sa lahat ng mga ‘Ghayb,’ na walang anumang naililihim sa Kanya sa kalupaan gayundin sa kalangitan.

034:49

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a miakaoma so Bnar (so Qur’an) sa di makapha-nagipoon so batal (so shaytan ko kapangadn) ago di phamakakasoy (ko kapangadn sa nganin)

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "The truth (the Quran and Allah's Inspiration) has come, and AlBatil [falsehood - Iblis (Satan)] can neither create anything nor resurrect (anything)."

Sahih International : Say, "The truth has come, and falsehood can neither begin [anything] nor repeat [it]."

Pickthall : Say: The Truth hath come, and falsehood showeth not its face and will not return.

Yusuf Ali : Say: "The Truth has arrived, and Falsehood neither creates anything new, nor restores anything."

Shakir : Say: The truth has come, and the falsehood shall vanish and shall not come back.

Dr. Ghali : Say, "The Truth has come; and in no way (can) untruth start (anything) and in no way (can) it bring back (anything)."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘The truth, Islam, has come. And falsehood, disbelief, neither originates nor restores [anything]’, in other words, it leaves no trace [of itself] behind.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad: Dumating na ang katotohanan at dakilang batas mula sa Allâh, at nawalan na ng saysay ang kamalian at naglaho na ang kakayahan nito, at ang kamalian ay hindi na makalilikha ng anuman ni makapagpapabalik pang muli ng anuman.

034:50
Hassanor Alapa : Tharo anka a amay ka miadadag ako na aya pndadagn ko na so ginawa ko na amay ka miatoro ako na sabap ko iphagwahi rakn o Kadnan akn ka mataan a Skaniyan na Pphakan’g a Marani

Muhsin Khan : Say: "If (even) I go astray, I shall stray only to my own loss. But if I remain guided, it is because of the Inspiration of my Lord to me. Truly, He is AllHearer, Ever Near (to all things)."

Sahih International : Say, "If I should err, I would only err against myself. But if I am guided, it is by what my Lord reveals to me. Indeed, He is Hearing and near."

Pickthall : Say: If I err, I err only to my own loss, and if I am rightly guided it is because of that which my Lord hath revealed unto me. Lo! He is Hearer, Nigh.

Yusuf Ali : Say: "If I am astray, I only stray to the loss of my own soul: but if I receive guidance, it is because of the inspiration of my Lord to me: it is He Who hears all things, and is (ever) near."

Shakir : Say: If I err, I err only against my own soul, and if I follow a right direction, it is because of what my Lord reveals to me; surely He is Hearing, Nigh.

Dr. Ghali : Say, "In case I err, surely I will err away only against my (own) self; and in case I am guided, then it is by what my Lord reveals to me. Surely He is Ever-Hearing, Ever-Near."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘If I go astray, from the truth, I will be going astray only to my own loss, that is to say, the sin of my going astray shall be held against me; and if I am rightly guided, it will have been by what my Lord reveals to me, of the Qur’ān and wisdom. Truly He is Hearer, of supplications, Nigh’.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila (O Muhammad): Kung nalihis ako sa katotohanan ay ang kasalanan ng aking pagkaligaw ay sa aking sarili lamang, at kung ako ay nagpakatuwid ay dahil sa Kapahayagan ng Allâh na ipinahayag Niya sa akin, katiyakan, ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ‘Samee`un Ghareeb’ – Ganap na Nakaririnig sa anumang sinasabi ko sa inyo, na Napakalapit sa sinumang nanalangin sa Kanya.

034:51

Hassanor Alapa : Oma ilay nka gowani a katkawan siran na da a kapalagoy sa singgawtn siran sa darpa a marani (sii oto ko alongan a maori). 2034

Muhsin Khan : And if you could but see, when they will be terrified with no escape (for them), and they will be seized from a near place.

Sahih International : And if you could see when they are terrified but there is no escape, and they will be seized from a place nearby.

Pickthall : Couldst thou but see when they are terrified with no escape, and are seized from near at hand,

Yusuf Ali : If thou couldst but see when they will quake with terror; but then there will be no escape (for them), and they will be seized from a position (quite) near.

Shakir : And could you see when they shall become terrified, but (then) there shall be no escape and they shall be seized upon from a near place

Dr. Ghali : And if you could see (them) as they get alarmed; so there is no eluding, (i.e., there is no escaping) and they are taken (away) from a place near (at hand).

Tafsir Jalalayn : If you could but see, O Muhammad (s), when they are stricken with terror, at the Resurrection, you would see a dreadful thing, and so there is no escape, for them, from Us, that is to say, they will not [be able to] elude Us, and they are seized from a close quarter, namely, [from] the graves.

Tagalog : At kung makikita mo lamang, O Muhammad, kapag nabigla sa pagkatakot ang mga walang pananampalataya kapag nasa harap na nila ang parusa, ay tiyak na makikita mo ang matinding pangyayari, dahil wala na silang kaligtasan at di na sila makatatakas pa, at sila ay kakaladkarin tungo sa Impiyerno mula sa malapit na lugar doon.

034:52

Hassanor Alapa : Na tharoon iran a piaratiaya mi skaniyan, na miakawatan kiran so kaparoliya ko 1220 paratiaya sa darpa a mawatan

Muhsin Khan : And they will say (in the Hereafter): "We do believe (now);" but how could they receive (Faith and the acceptance of their repentance by Allah) from a place so far off (i.e. to return to the worldly life again).

Sahih International : And they will [then] say, "We believe in it!" But how for them will be the taking [of faith] from a place far away?

Pickthall : And say: We (now) believe therein. But how can they reach (faith) from afar off,

Yusuf Ali : And they will say, "We do believe (now) in the (Truth)"; but how could they receive (Faith) from a position (so far off,-

Shakir : And they shall say: We believe in it. And how shall the attaining (of faith) be possible to them from a distant place?

Dr. Ghali : And they say, "We (now) believe in it." And however can they succeed in the effort to achieve (belief) from a place far (away)?

Tafsir Jalalayn : And they will say, ‘We believe in him [now]’, in other words, [in] Muhammad (s) — or [if read ‘We believe in it’, then] in the Qur’ān. But how can they attain [it] (read tanāwush or tanā’ush), that is, attain faith, from a place that is far away, from the place for [attaining] it — as they are [now] in the Hereafter, and the [proper] place for [attaining] it was in this world —

Tagalog : Sinabi ng mga walang pananampalataya kapag nakita na nila ang parusa sa Kabilang-Buhay: Naniwala na kami sa Allâh, sa mga Aklat at sa mga Sugo, subali’t paano pa nila makakamtan at mararating ang paniniwala sa Kabilang-Buhay samantalang sila ay malayung-malayo na? Dahil inilayo na sila sa daigdig na dapat ay naniwala sila noong sila ay nandoon pa, sapagka’t ang paniniwala ay nangyayari lamang sa daigdig at sila sa katunayan ay tumanggi roon.

034:53

Hassanor Alapa : Sabnar a sianka iran Skaniyan sa miaona sa pphangantok siran sa manga antaan a pamikiran sa darpa a mawatan

Muhsin Khan : Indeed they did disbelieve (in the Oneness of Allah, Islam, the Quran and Muhammad SAW) before (in this world), and they (used to) conjecture about the unseen [i.e. the Hereafter, Hell, Paradise, Resurrection and the Promise of Allah, etc. (by saying) all that is untrue], from a far place.

Sahih International : And they had already disbelieved in it before and would assault the unseen from a place far away.

Pickthall : When they disbelieved in it of yore. They aim at the unseen from afar off.

Yusuf Ali : Seeing that they did reject Faith (entirely) before, and that they (continually) cast (slanders) on the unseen from a position far off?

Shakir : And they disbelieved in it before, and they utter conjectures with regard to the unseen from a distant place.

Dr. Ghali : And they already disbelieved in it earlier, and they hurl (their guesses) at the Unseen from a place far (away).

Tafsir Jalalayn : when they disbelieved in it before?, in this world. And they throw guesses at the Unseen from a far-off place, in other words, [they make guesses] about something the knowledge of which was hidden far away from them, as when they would say that the Prophet was a sorcerer, or a poet, or a soothsayer, or that the Qur’ān was sorcery, poetry or soothsaying.

Tagalog : At katiyakan, tinanggihan nila ang katotohaan sa daigdig, at pinasinungalingan nila ang mga Sugo at naghaka-haka lamang sila noon sa daigdig hinggil sa Kabilang-Buhay, na wala silang anumang katibayan sa kanilang maling paghahaka-haka, na kung kaya, hindi nila mararating ang katotohanan, na katulad ng pana na ito ay hindi maaaring tatama sa pinupuntirya nito kapag ang pinapana ay pagkalayu-layo.

034:54
Hassanor Alapa : Na kialtan ko lt iran ago so lt o nganin a pkhabayaan 1221 iran, sa datar o pinggolawla ko manga datar iran (a kāfir) sa miaona, mataan a miaadn siran sa sankaan a zasanka. 1221

Muhsin Khan : And a barrier will be set between them and that which they desire [i.e. At-Taubah (turning to Allah in repentance) and the accepting of Faith etc.], as was done in the past with the people of their kind. Verily, they have been in grave doubt.

Sahih International : And prevention will be placed between them and what they desire, as was done with their kind before. Indeed, they were in disquieting denial.

Pickthall : And a gulf is set between them and that which they desire, as was done for people of their kind of old. Lo! they were in hopeless doubt.

Yusuf Ali : And between them and their desires, is placed a barrier, as was done in the past with their partisans: for they were indeed in suspicious (disquieting) doubt.

Shakir : And a barrier shall be placed between them and that which they desire, as was done with the likes of them before: surely they are in a disquieting doubt.

Dr. Ghali : And a barrier was interposed between them and what they desire (i.e., repentance) as was performed to sects similar to them earlier; surely they were in doubt, causing suspicion.

Tafsir Jalalayn : And a barrier is set between them and what they crave, in the way of faith — in other words, [their craving] to embrace it — just as was done with their counterparts, in [respect to] disbelief, formerly, in other words, before them. Indeed they used to be in grave doubt, [doubt] causing them to have misgivings about that in which they now believe, but the proofs for which they never considered in this world.

Tagalog : At ilalayo na sa pagitan ng mga di-naniwala at ang anumang na kanilang inaasam na kapatawaran at pagbabalik sa daigdig upang maniwala, na katulad ng ginawa sa mga nauna sa kanila na mga walang pananampalataya at sa mga naunang tao, dahil sila sa daigdig ay may pagdududa hinggil sa mga Sugo, sa Pagkabuhay na Mag-uli at sa Paghuhukom, na ito ang nagdulot ng haka-haka at pangamba sa kanila, na kung kaya, hindi sila naniwala.

[1] ‘Sidr’ – sa Ingles ay Lote.


Osayan

1202. Giai so isa ko manga ayat a tlo a da a ikapat iran a so siogo on o Allāh so sogo iyan sa kazapa iyan ko Kadnan iyan a Mala sii ko kabbnar o kakhitana o kapagoyaga ko taw ko oriyan o kapatay niyan sankai a doniya, gowani a sankaan o manga kafir, so isa on na sii miaaloy ko Sūrah Yūnus a ”Go pagamada nka iran o bnar dn skaniyan a kakhaoyag ko oriyan o kapatay, na tharo anka a oway Ibt ko kadnan ko ka mataan a skaniyan na bnar ago di kano khaadn a ba niyo khakowai sa bagr so Allāh”. Gianan i ika dowa a ayat: Go pitharo o manga kafir a, di rkitano phakaoma so bankit na tharo anka a nkayino di a ibt ko Kadnan ko ka disomala a phakaoma skaniyan rkano” so ika tlo na so miaaloy ko Sūrah at Tagābun a: “Tiankd o siran oto a manga kafir a di siran dn pagoyagn na tharo anka a nkayino di, ibt ko Kadnan akn ka disomala a pagoyagn kano oriyan iyan na phamanotholn rkano so nganin a pinggalbk iyo sa gioto sii ko Allāh na malbod”.

1203. Giankanan a ayat na biagr iyan a adn pn a lawan sa kaito ko kolpong (atom) a so manga scientist na aya tindg iran na da a onaan o Atom sa kaito, na sii sa bagoai a masa na miasar iran a pandapat a so atom na khapakay pn a maopak sa dowa sa manoto na adn a onaan iyan sa kaito a kaadn, na gianan na biagr dn o Qur’ān ko miakalabi sanggibo ragon a adn a lawan ko atom sa kaito. Kna o ba so katao o manga Scientist na aya mabagr a di so katao o Qur’an, langowan a kapasang odi na katao a pkhasawaan o manosiya na so Qur’an na maoona dn a lalankoloban iyan sa di dn khaonaan so katao niyan.

1204. Aya pipikirn iran roo na so Mohammad [s.a.w] a di ran paparatiayaan o ba adn a kakhaoyag pharoman, sa ba iran dn giipagizawizawa so Rasūlullāh [s.a.w] Sa mbarambarang a ipzipat iran on adn oto a pmbthangn adn pman a salamankiro odi na pndarpaan a Jinn, sa da a mattndo a tindg iran a mapayag ko btad o Rasūlullāh [s.a.w] ago so Qur’ān, sa da iran maosar so pamikiran iran ko katoona iran ko toroan sa rampi sa di maliwanag so pamikiran iran apia so manga papasang kiran i pamikiran a manga pababayok na parampang so tindg iran sa rarad dn oto a kasasankaa iran ko kakhaoyag pharoman ko alongan a maori. Sii ko di ran kapharatiayaa ko Nabi [s.a.w] na sasarigan iran bo ka langowan a pagoongowan iran a tamok na ron iran sasarign, na opama ka ska na mapaparatiaya ka sa so taw na pmbthangn na di nka sarigan sa tamok a adn a arga iyan, piakammsa so btad iran ko kiphapantagn iran ko Rasūlullāh [s.a.w] ago so panolon iyan.

1205. So Dāūd na skaniyan i miakalawan a mapia i lagam ko manga Nabī a igira pm- batiya na pzmbagn o manga kayo ago so manga papanok sa pphanasbih siran ko ingaran o Allah, aya pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] na so Abū Mūsā al Ash’ari na bigan o Allāh sa kapia a lagam a datar o inibgay ko Dāūd. Piakalmk on o Allāh so katgs o potaw pitharo o al Hassan al Basrī ago so Qatādah a: Di niyan dn mapagiino o ba niyan pagiawa so potaw ka an lmk ago di niyan pn pangindaw so kaszala on a bakbak, sa ba niyan dn pthaliya sa so dn so lima niyan sa datar o thawd a maoml, sa pitharo o Qatādah a skaniyan i paganay a nggalbk ko kapangmbaal sa rabn a riyara a potaw, sa sii ko onaan iyan na so potaw na so dn so datar o tabla a makakayat. Inaloy o Ibn Asākir a so kon so Dāūd na phrirong sa di khakilala na phagizaan iyan so manga taw o antonaa i kapipikira iran ko Dāūd na da a izaan iyan a isa bo inonta a tharoon iyan a skaniyan na mapia, sii ko simba niyan ago so okitokit iyan ago so kaontol iyan, sa pitharo o Wahb a: Somiogo so Allāh sa malāikat a piakapaniaropa niyan sa manosiya na miabalak o Dāūd na inizaan iyan sa datar o iphagiza iyan ko manga salakaw na pitharo iyan a: Skaniyan i mapia ko manga taw ko ginawa niyan ago so pagtaw niyan ogaid na adn a paparangayan iyan a oda on matago na miaadn skaniyan a tarotop, na pitharo iyan a antonaa skaniyan? Na pitharo iyan a so kapkhan iyan ago so pamiliya niyan ko tamok o manga Muslim (aya maana niyan na so Bayt al Māl) na sii dn sa masa oto na miamangni so Dāūd ko Kadnan iyan sa pangndaon iyan sa galbk a so dn so lima niyan a aya niyan khasarigan ago so pamiliya niyan a sokatan iyan na tiarima o Allāh sa piakalmk iyan on so potaw, sa inipangndao niyan on so kambaal sa manga rabn, sa pinggolawla niyan sa skaniyan i paganay ron a nggolawla. Miakalbi skaniyan ko kapia i lagam a igira biatiya iyan so az Zabūr na liotn o manga papanok ago so manga binatang sa pamamakin’gn iran so kapia o sowara niyan. Anda i kaaloy o Dāūd na lalayon a pkhitondog on so kapkhaaloy o Sulaymān a isa mambo a Nabī a bigan o Allāh sa kakayaan a kadato a skaniyan na kiawarisan iyan ko Dāūd so kananabii. So Dāūd ko da niyan pn kasokod a mangoda na miapatay niyan so Jālūt (Goliath) sa minggolalan sa salibat a ator na miagombasay a olo o Jālūt, sii oto ko kandaadto o Tālūt ko Isrāīl. Skaniyan a Dāūd na batalo ago mawaraw a aya inibono iyan ko Jālūt na so maito a kasankapan iyan a pitik (salibat) ogaid na sabap ko kabibiaksa iyan on mosar na mimbaloy a gomaan a mabagr, na so kiapataya niyan ko Jālūt, na mimbaloy skaniyan a batalo ago olowan ago siogo skaniyan a Nabī ko Isrāīl.

1206. Gianan so thotolan sa Saba’ so ingaran a Saba’ na manga dato siran sa ingd a Yaman a miaadn siran sa maolad a limo a kapakadadaya ko manga asinda iran, sa siogoan siran o Allāh sa manga sogo’ sa ipzogo iran sii kiran so kanggonai ran ko manga rizki niyan ago panalamatan iran sa simbaan iran sa pakaisaisa an iran, na miatatap siran roo, oriyan iyan na somianka siran ko nganin a inisogo kiran na siniksa siran sa minggolalan sa solapay a bagiaw sa minitombak so plit iran a so pmbthowan sa Sadd Ma’arib sa miabinasa so kaoyagan iran na miasagomparak siran ko manga ingd sa mithotogalin siran ko kalopaan. Pianothol o Imām Ahmad a miakapoon ko Abdur Rahmān Bin Wa’lah a:

Mian’g akn so Ibn Abbās a: Adn a mama a iniiza iyan ko Rasūlullāh [s.a.w] so makapantag ko Saba’ antaa skaniyan mama o babay? Antaa ka ba lopa? Na pitharo iyan a: Di skaniyan na mama a mimbawata sa sapolo a moriataw, na so nm kiran kataw na miagingd sa Yaman, na so pat on na miagingd sa Shām, so manga taw ron sa Yaman na so: Mud’hij, so Kindah, Azd, so al Ash’ariyūn, So Anmār, so Himyar, na so miagingd on sa Shām na so: Lakham, so Judam, so Amilah ago so Gassān. Pitharo o manga panonothol ko bangnsa a so ingaran a Saba’ na skaniyan so Abd as Shams Bin Yashjab Bin Ya’rib Bin Qahtān. So manga Ansār sa Madīnah a dowa ka loks a Aws ago Khazraj na pd siran ko Gassān a Arab a phoon sa Yaman a pd ko Saba’, a tomioron siran sa Yathrib (Madīnah) gowani a masagomparak so Saba’ ko manga ingd ko kinitombak o plit iran, na so sabaad kiran na sii miagingd sa Shām, na ino siran bithowi sa Gassān ka kagia adn a siagadan iran a pakaig sa marani sa al Mushallal a aya ngaran iyan na Gassān na tomiarg siran on, na go siran bo tnkayos sa lopa a Shām, sabap roo na inibangnsa siran sankoto a ngaran a pakaig a Gassān.

1207. Gia ingd a Shām i ingd a piakambarakat o Allāh a datar o ba so kaphlalakawa on na marani sabap ko madakl a pagpr a mipphanagad iran ko pagltan iyan ipoon sa Yaman na taman sa lopa a Shām, na gowani a mbotakal siran sa miada so paratiaya iran na datar o ba iran piangni a kapakawatan o pagltan ankoto a dowa a ingd sabap ko kiada o pagpr a ipphanagad iran ago so manga pakaig on a pakadnggaw sa tioba kiran o Allāh.

1208. Aya maana a kiabnara o Iblīs ko antaan a pamikiran iyan na gioto so kiatharoa niyan ko Allāh sa ndadagn iyan so manga opripn iyan sa da a pharatiaya on a rowar sa maito, sa inantok iyan oto ka so Iblīs na di niyan katawan so migagayb, na miatoman so kiaantoka niyan on sa so kadaklan ko manosiya na pagonotan iran so ikmat o Iblīs ko kandadaga niyan kiran. Gioto i maana ankoto a ayat a so antok iyan na miatoman sa miakadadag ko manga taw sa madakl.

1209. So manga mushrik (pananakoto) na aya paratiaya iran ko manga barahala na ino iran pzimbaa ka aya iran sapaat a maphakarani ran siran ko Allāh, sa bialoy ran a okit so barahala sa aya iran kon pagampitn ko kapakarani ran ko Allāh, sabap roo na piayag o Qur’ān so kariribat ankoto a panarima iran, ka so kasimbaa ko Allāh na mamantk.

1210. Sii ko alongan a Qiyāmah na da dn a phakasapaat roo a rowar sa idinan o Allāh sa pharon iyan on a makasapaat, gioto so masa a malitng a kazagad iyan ago piakalklk. Aya kakhaliwawasi ko manga poso’ iran na gioto so kaphakatanod iran ko masa a kiasagad kiran o kalk ago so sawan ko kapnd ankoto a btad ko kaphakambowat o sogoan o Allāh ko manga malāikat sa pagidinan iyan so sabaad ko manga Nabī a olowan iran so Muhammad, sa kasapaat iran, gianan i tindg o sabaad a manga ulama ko Tafsīr, so pman so Ibn Abbās ago so Qatādah ago so al Hassan ago so ad Dahhāk, na aya tindg iran na so kakhaawasi ko manga poso’ iran sa da a khalamba on. So Mujāhid na aya maana niyan on na so kakhasawai kiran ko sapng iran ko alongan a Qiyāmah gioto so manga pananakoto sa matarima iran so bnar ogaid na di kiran phakanggay a gona so kapharatiaya iran roo.

1211. Paparatiayaan iran a so Allāh i miangadn ago phrizki ko langowan a kaadn ogaid na so paratiaya iran na da niyan siran miliyo ko goliling o kakakafiri, sabap sa da iran paratiayaa so Lā Ilāha Illallāh, a gioto so tawhīd ulūhiyyah a madakl a kiaosaya on.

1212. So kiasogoa ko Mohammad [s.a.w] na lankap ko langowan a manosiya, sa so kitāb a Qur’ān na lankap ko doniya, sa da a khidaawa o manga pd a agama sa ba siran pthalim-bagak ko manga agama iran ka so kiapakaoma o Islām na liankoloban iyan so langowan a agama a miaonaan iyan sabap sa skaniyan na lankap so manga kokoman iyan a somosoat ko apia anda a masa ago darpa. Go miaaloy ko sabdan o Rasūlullāh [s.a.w] a: Sadn sa taw a di niyan onotan so inisogo ko Rasūlullāh [s.a.w] na siran oto na miakafir siran sa khasiksa siran ko alongan a Qiyāmah. Gowani a makaoma so Qur’ān na miasagomparak so manga taw sa oman i isa ko manga taw o agama na so sabaad kiran na mimbasowi ko rk iyan a kitāb a di tarotop, sa so Yahūdī na mimbalingan ko kitab iyan a Tawrāh sa piangalin iran so kalaan on, na datar oto mambo so Nasrānī a mimbasowi siran ko kitab iran a Injīl, a so piangalin o manga olowan kiran sa da iran tarimaa so bago a pangitaban ago polimposan a so Qur’ān sa dnki ago siig sii ko manga poso iran. Ilay anka so Pangoman a Osayan 2.

1213. So taalik a ibbgay o Allāh ko manga manosiya na masa oto a da dn a ba on maka papaar a rowar ko Allāh, ka so kapthingr o masa ago so kaphlalakaw niyan na da dn anan sa gaga a kaadn ka apia so napas o taw na di niyan mipapaar ka so bo’ so Allāh i kirk on.

1214. Gianan so kapzsndita iran ko alongan a Qiyāmah, na antonaa dn i gona o kazndit, a palaya siran dn miatalantang ko phlikabo a kawa. Apia pn omanan so pd kiran sa siksa na kagia so siksa roo na apoy a palaya dn mayaw, opama ka sii ko doniya na khapakay a adn a kapakasnka on ko masakit, ogaid na roo sa alongan a maori na palaya dn masakit, ka aya minos roo a mayaw na btadan so palad a ski o taw sa bot (maito a kotokoto a apoy) ko Naraka na pndidi so otk iyan sa kayaw niyan. So aya maptharo o sabagi kiran na mlagid o zndit tano antaa ka di na palaya tano ron matatalonton a katitintiman tano so kayaw niyan.

1215. So manga tabowakar na siran i lalayon a pzanka ko manga panolon a pkhioma o manga sogo’ sabap sa kagia so pkhioma o manga sogo’ na lalayon iyan pkhabalambanan so manga baya a ginawa iran sa di ran kakhasawiti ko kamis o kaoyagoyag a gioto i pkhababayaan o ginawa o manosiya a tabowakar, bnar so Qur’ān gowani a tharoon iyan a so manga tabowakar na siran i manga pagari o manga shaytan, a giinggalbk sa kapkharn o kamapiaan ko pagtaw. Miaaloy oto ko Sūrah al Isrā.

1216. So langowan a kakayaan ko doniya a khaparoli o manosiya na di khabaloy a lalan ko katoona ko Allāh ago so kisampay ron, amay ka di maadn so paratiaya ko poso’ o manosiya sa so paratiaya na gioto i pariala o langowan taman ko manosiya sa anda dn i kaparatiayaa niyan sa isabot iyan so Kalimah a Shahādah, sa zaksian iyan a so Allāh i Kadanan a zimbaan a pagonotan so sogoan iyan, na makasold skaniyan ko goliling o paratiaya, na khaniawaan so langowan a galbk iyan sa anda dn i kanggalbk iyan sa mapia a piniat iyan a soasoat iyan ko Allāh na mabaloy ankoto a galbk iyan a simba ko Allāh na misorat so balas iyan, so tamok o Mu’min i khabaloy a lalan iyan ko Allāh, so pman so kāfir na di dn khisampay ko Allāh so langowan a galbk iyan a mapia ko doniya ago da dn a balas iyan sa Akhirat.

1217. So Allāh i phapaar ko kapphakaloag o rizki ago so kapkhadianka iyan (so kap- phakaito iyan) ko isa a manosiya, sa aya giianan kanggolalan na sabap sa hikmah o Allāh, kna o ba niyan kaligt sa da niyan kabgi ko miskin sa tamok, ago kna o ba niyan babaya ko isa a taw a bigan iyan sa madakl a tamok, aya mataan na so kakhakawasa ago so kapopobri na tpng ago tioba o Allāh ko manosiya, adn oto a taw a aya mapia on sii ko ilmi o Allāh na so kapopobri, na adn mambo a aya mapia on na so kakhakawasa niyan, sa so Allāh i matao ko migagayb, sa adn a manga taw a pphangnin iran ko Allāh a pakakhawasaan iyan siran ka o khawasa siran na pnggalbk siran sa mala a kamapiaan ko agama ogaid na da kiran bgan o Allāh so simalaw iran, ino to? Kagia katawan o Allāh a o bgan iyan kiran na di ran bo khatoman so pitharo iran, ogaid na imbgay niyan kiran so balas iyan amay ka miniat siran sa mapia ko manga simalaw iran mapia da iran minggolalan na mabalasan siran on o Allāh sa datar o ba iran mianggolawla sa limo iyan kiran gianan i kapia o Islam a giabo a kapniat ka sa pnggolawla ka sa mapia a soasoat ko Allāh oriyan iyan na da rka bgan o Allāh so kanggalbka on sabap ko hikamh niyan a di nka katawan na so balas o piniatan ka a mapia a galbk na imbgay niyan rka so balas iyan sa alongan a Qiyāmah (In Shā Allāh).

1218. Gianan i manga antangan iran ko Qur’ān a inmbaalan o Mohammad [s.a.w] sa pianga- ntang iyan, ogaid na inrar siran o Qur’ān a opama ka piangantang na mbaal kano ron sa apia sasatiman a Sūrah, ka ino pn miagaga o Mohammad a di phakabatiya ago di phakasorat ka lbi a kakhagagaa niyo ron a zisii kano ko pithamanan a masa a maporo ko giikapagongangn ko basa Arab, na ino siran on da makambaal? karina nan sa di bnar so daawa iran ago di ran sasabotn so gii ran panaroon, ago so kasasanka iran na kna o ba iran phagosara so akal iran aya mataan na kasanka a kasosopak sa gii siran manarankoni sa manga daawa a di tharimaan a akal o langowan a adn a akal iyan a rarad oto a kabaya sa kandosa (Jāhiliyyah).

1219. Sii ko giiran on katharoa a skaniyan na pmbthangn na piakammsa ka isasarig iran on so langowan a tamok iran a manga ala i arga ago sii ko kiatogalin iyan na aya pd a sabap a kinibagakn iyan ko Alī na an iyan mipangasoy so manga sarig on o manga taw, ago aya ipthawag iran ko Nabī na so kasasarigan (al Amīn) na ino iran giitharoa a pmbthangn skaniyan siran i pmbthangn a thito ka ino iran pzarigi so taw a kokokomn iran a adn a bthang iyan. Opama o ska na adn a akal ka na di nka sarigan so taw sa tamok a mala i arga amay ka paparatiayaan ka a skaniyan na pmbthangn a thito, sa so katharo iran na sopak ko galbk iran ka pzarigan iran so Mohammad a gii ran tharoon a pmbthangn.

1220. Roo sa alongan a Qiyāmah na phamakopakot siran maratiaya na kagia miakawatan kiran dn so darpa a pharatiayaan ka so doniya i pnggalbkan ko paratiaya, na so alongan a maori na aya khakowa roo na so balas o pinggalbk sankai a doniya, da a ba roo kangaglbk sa simba, ka aya galbk roo na so kazawiti ko balas o pinggalbk a nganin ko doniya sa so mapia i galbk na balasan sa mapia, na so marata i galbk na ibgay ron so apoy o Naraka Jahannam sa di siran roo dn phakaawa sa dayon sa dayon.

1221. Aya pkhababayaan iran sa masa oto na so kaphanawbat ka kagia gioto i khiliyo iran sankoto a kadg o Naraka, na kagia kialtan kiran sa di siran on dn khisampay na sayana a margn igira so maiinam ta na di ta khaparoli sa bata dn mapipikir. Gioto i katharo o As Suddī. So pman so Mujāhid na aya kon a pkhababayaan iran a miarnding siran on na gioto so kakayaan ko doniya a pd sa tamok ago pamiliya ago so salakaw ron. Sa giankoto a btad iran na datar dn o btad o miaonaan iran a phanawbat siran mambo odi na pharatiaya siran kagia kasandngan iran so siksa a masakit, sii ko alongan a Qiyāmah na di siran dn phangniyan o Allāh sa kapanawbat, ka kna o ba gioto so darpa iyan.