So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah As Sajdah - [ 32 So Sojud ] - سـورة السَّـجدة
( The Prostration - Ang Pagpapatirapa )

Pangnal ko Sūrah

Giankai a mababa a sūrah na plkhban iyan so maririnkit a pat a manga sūrah a miakaphoonan sa manga batang a A.L.M. (Alif, Lām, Mīm) a mianagipoon ko bilang a 29 a Sūrah. Aya onayan a bandingan iyan na so pagns o kiapangadn o Allāh, so pagns o kiaadna ko masa, ago so pagns a madadalm ko kapakapmbalingan ko miangadn (ma’ād) a so mala a kiazabandinga on o wahī a inipamanoron o Allāh. A giankai a manga pagns na aya bantak iyan na so katoona ko toroan sa maparatiaya so Allāh sa tolabos a paratiaya.

So salsila niyan na da a kibibida iyan ko manga pd a sūrah, a bangnsa ska- niyan o manga sūrah a initoron sa Makkah.

So Pamotosan iyan: So manga pagns o kiapangadn o Allāh ago so kalala- gaday o masa ago so pagns ko kakhaoyag pharoman ago so kaphaning- gaposan o manga kaadn na khakilala nan sabap ko manga tanda ago tagotao a kasasandngan o manosiya. Na so manga toroan a initoron o Allāh na palaya dn anan pangalimo ko manosiya sa datar o kapthoron o oran a pphakapoon sa kawang a pangalimo ko kaadn a pondiong iyan so manosiya a inadn a giankoto a oran na pkhasabapan ko kaoyagoyag o lopa ko oriyan o kapapatay niyan, na ba oto di khailay o manosiya sa mandirogod iyan? (32:1-30).

Giankai a Sūrah na datar o kiaaloy niyan a initoron sa Makkah, inonta so ayat a ipoon ko 16 na taman ko 20 ka initoron sa Madīah, aya kadakl a ayat iyan na 30, initoron ko oriyan o Sūrah al Mu’minūn.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

032:1

Hassanor Alapa : Alif, Lām, Mīm 1154

Muhsin Khan : Alif-Lam-Mim. [These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings.]

Sahih International : Alif, Lam, Meem.

Pickthall : Alif. Lam. Mim

Yusuf Ali : A. L. M.

Shakir : Alif Lam Mim.

Dr. Ghali : Alif, Lam, Mim. (The are names of the Arabic alphabet, and only Allah knows their meaning here)

Tafsir Jalalayn : Alif lām mīm: God knows best what He means by these [letters].

Tagalog : Alif-Lãm-Mim. Ang mga titik na ito ng ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Sûratul Baqarah.’

032:2

Hassanor Alapa : Giai so kinitoronn ko kitāb a da a sankaan a madadalm on a phoon ko Kadnan o manga kaadn

Muhsin Khan : The revelation of the Book (this Quran) is from the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists) in which there is not doubt!

Sahih International : [This is] the revelation of the Book about which there is no doubt from the Lord of the worlds.

Pickthall : The revelation of the Scripture whereof there is no doubt is from the Lord of the Worlds.

Yusuf Ali : (This is) the Revelation of the Book in which there is no doubt,- from the Lord of the Worlds.

Shakir : The revelation of the Book, there is no doubt in it, is from the Lord of the worlds.

Dr. Ghali : The successive sending down of the Book: there is no suspicion about it, from The Lord of the worlds.

Tafsir Jalalayn : The revelation of the Book, the Qur’ān (tanzīlu’l-kitābi, the subject) whereof there is no doubt (lā rayba fīh, the first predicate) from the Lord of the Worlds (min rabbi’l-‘ālamīna, the second predicate).

Tagalog : Itong Banal na Qur’ân na dala-dala ni Propeta Muhammad (saw) na walang pag-aalinlangan sa niloloob nito, ay ibinaba mula sa Allâh na Siyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang.

032:3
Hassanor Alapa : Antaa ka ba iran giitharoa a piangantang iyan (so Mohammad) skaniyan (a Qur’ān) ogaid na skaniyan so bnar a phoon ko Kadnan ka ka an ka kalalangi a pagtaw (so manga Arab) a da a miakaoma kiran 1155 a pd sa phangangalk ko miaonaan ka ka kalokalo o ba siran matoro

Muhsin Khan : Or say they: "He (Muhammad SAW) has fabricated it?" Nay, it is the truth from your Lord, that you may warn a people to whom no warner has come before you (O Muhammad SAW), in order that they may be guided.

Sahih International : Or do they say, "He invented it"? Rather, it is the truth from your Lord, [O Muhammad], that you may warn a people to whom no warner has come before you [so] perhaps they will be guided.

Pickthall : Or say they: He hath invented it? Nay, but it is the Truth from thy Lord, that thou mayst warn a folk to whom no warner came before thee, that haply they may walk aright.

Yusuf Ali : Or do they say, "He has forged it"? Nay, it is the Truth from thy Lord, that thou mayest admonish a people to whom no warner has come before thee: in order that they may receive guidance.

Shakir : Or do they say: He has forged it? Nay! it is the truth from your Lord that you may warn a people to whom no warner has come before you, that they may follow the right direction.

Dr. Ghali : Or even do they say, "He has fabricated it?" No indeed, (but) it is the Truth from your Lord, that you may warn a people; in no way did (any) warner come up to them even before you, that possibly they would be guided.

Tafsir Jalalayn : Or do they say, ‘He, Muhammad (s), has invented it’? Nay, but it is the truth from your Lord, that you may warn, thereby, a people to whom no warner came before you (mā is for negation) that perhaps they may find [right] guidance, by your warning.

Tagalog : O sinasabi ba ng mga walang pananam-palataya: Inimbento ni Muhammad (saw) ang Qur’ân? Sila ay nagsinungaling, hindi ang kanilang pag-aakala ang siyang katotohanan, kundi ito ay walang pag-aalinlangang ipinahayag sa iyo, O Muhammad, mula sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha; upang mabalaan mo sa pamamagitan nito ang mga tao na hindi dumating sa kanila ang babala bago ang pagkakapadala sa iyo, upang sila ay magabayan at mabatid nila ang katotohanan, pagkatapos ay paniwalaan nila at ito ang una nilang pagtuunan ng pansin at maniwala sila sa iyo.

032:4
Hassanor Alapa : So Allāh a so inadn Iyan so manga langit ago so lopa ago so nganin a madadalm ko pagltan a nkoto a dowa sa sold a nm 1156 a manga gawii oriyan iyan na miphantaw ko kaporoan o Arsh, da a rk iyo a salakaw Ron a pd sa salinggogopa ago da pn a phanapaat, na ba kano di makaphananadm

Muhsin Khan : Allah it is He Who has created the heavens and the earth, and all that is between them in six Days. Then He Istawa (rose over) the Throne (in a manner that suits His Majesty). You (mankind) have none, besides Him, as a Wali (protector or helper etc.) or an intercessor. Will you not then remember (or be admonished)?

Sahih International : It is Allah who created the heavens and the earth and whatever is between them in six days; then He established Himself above the Throne. You have not besides Him any protector or any intercessor; so will you not be reminded?

Pickthall : Allah it is Who created the heavens and the earth, and that which is between them, in six Days. Then He mounted the Throne. Ye have not, beside Him, a protecting friend or mediator. Will ye not then remember?

Yusuf Ali : It is Allah Who has created the heavens and the earth, and all between them, in six Days, and is firmly established on the Throne (of Authority): ye have none, besides Him, to protect or intercede (for you): will ye not then receive admonition?

Shakir : Allah is He Who created the heavens and the earth and what is between them in six periods, and He mounted the throne (of authority); you have not besides Him any guardian or any intercessor, will you not then mind?

Dr. Ghali : Allah is (The One) Who created the heavens and the earth, and whatever is between them in six days; thereafter He leveled Himself upon the Throne. (How He did so is beyond human understanding) In no way do you have, apart from Him, any patron nor any intercessor. Will you then not remind yourselves?

Tafsir Jalalayn : God is He Who created the heavens and the earth and whatever is between them in six days, the first of which was Sunday and the last of which was Friday, then He presided upon the Throne (al-‘arsh in the [classical Arabic] idiom denotes the seat of a king), a presiding worthy of Him. You do not have, O disbelievers of Mecca, besides Him, in other words, other than Him, any protector (min waliyyin is the subject of the particle mā with the min added [extra]) in other words, [any] helper, or intercessor, to ward off His chastisement from you. Will you not then remember?, this and become believers.

Tagalog : Ang Allâh na Siyang Lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, gayundin ang anuman na nasa pagitan nitong dalawa sa loob ng anim na araw batay sa ‘Hikmah’ (o karunungan) na Siya lamang ang Ganap na Nakaaalam dahil kung Kanyang nanaisin ay kaya Niyang likhain ito sa pamamagitan lamang ng salitang pag-aatas na ‘kun’ – ‘mangyari’ at ito ay kaagad na mangyayari. Pagkatapos Siya ay nag-‘Istawâ’ – pumaibabaw sa Kanyang `Arsh (na isinaling Trono) na angkop sa Kanyang Kadakilaan, na hindi maaaring tanungin ang pagiging paano nito[1] at hindi rin maaaring itulad ito sa pagtaas ng Kanyang mga nilikha.

Na wala kayong sinuman, O kayong mga tao, bukod sa Kanya bilang Tagapangasiwa o Tagapamagitan; upang maligtas kayo sa Kanyang kaparusahan, kung gayon, hindi ba kayo tatanggap ng paalaala, O kayong mga tao, upang Siya ay Bukod-Tangi na masamba lamang ninyo, na maging taos-puso ang inyong pagsamba sa Kanya?

032:5
Hassanor Alapa : Giinggiragiray ko btad (sogoan) a phoon sa langit a pthana sa lopa oriyan iyan na pphanik sii Rkaniyan sa sagawii a aya dianka iyan na sanggibo ragon ko nganin a pphagitongn iyo (a masa ko doniya).

Muhsin Khan : He arranges (every) affair from the heavens to the earth, then it (affair) will go up to Him, in one Day, the space whereof is a thousand years of your reckoning (i.e. reckoning of our present world's time).

Sahih International : He arranges [each] matter from the heaven to the earth; then it will ascend to Him in a Day, the extent of which is a thousand years of those which you count.

Pickthall : He directeth the ordinance from the heaven unto the earth; then it ascendeth unto Him in a Day, whereof the measure is a thousand years of that ye reckon.

Yusuf Ali : He rules (all) affairs from the heavens to the earth: in the end will (all affairs) go up to Him, on a Day, the space whereof will be (as) a thousand years of your reckoning.

Shakir : He regulates the affair from the heaven to the earth; then shall it ascend to Him in a day the measure of which is a thousand years of what you count.

Dr. Ghali : He conducts the Command from the heaven to the earth; thereafter it winds up (i.e., to ascend with difficalty) to Him in (one) Day, whose determined (length) is a thousand years of what you number.

Tafsir Jalalayn : He directs the command from the heaven to the earth, for the duration of this world, then it ascends, then the command and the direction [thereof] returns, to Him in a day whose measure is a thousand years by your reckoning, in this world. In sūrat sa’ala, [An asker] asked [the measure is said to be]: ‘fifty thousand years’ [Q. 70:4] — and this [day] is the Day of Resurrection, [reckoned so] because of the severity of its terrors for the disbeliever. As for the believer, however, for him it will be easier than performing any one of [his] obligatory prayers in this world — as is stated in hadīth.

Tagalog : Pinangangasiwaan ng Allâh ang Kanyang mga nilikha mula sa kalangitan tungo sa kalupaan, pagkatapos mula sa kalupaan ay muling aakyat ang mga ito sa Kanya, sa araw na ang haba nito ay katumbas ng isang libong taon sa inyong mga araw na binibilang dito sa daigdig.

032:6

Hassanor Alapa : Gioto a katawan Iyan so migagayb ago so kamamasaan a Mabagr a Masalinggagawn

Muhsin Khan : That is He, the All-Knower of the unseen and the seen, the All-Mighty, the Most Merciful.

Sahih International : That is the Knower of the unseen and the witnessed, the Exalted in Might, the Merciful,

Pickthall : Such is the Knower of the Invisible and the Visible, the Mighty, the Merciful,

Yusuf Ali : Such is He, the Knower of all things, hidden and open, the Exalted (in power), the Merciful;-

Shakir : This is the Knower of the unseen and the seen, the Mighty the Merciful,

Dr. Ghali : That is (He), The Knower of the Unseen and the Witnessed, The Ever-Mighty, The Ever-Merciful,

Tafsir Jalalayn : That, Creator and Director, is the Knower of the Unseen and the visible, that is, what is hidden from creatures and what is present before them, the Mighty, the Invincible in His kingdom, the Merciful, to those who are obedient to Him,

Tagalog : Siya na Tagapaglikha na Tagapangasiwa sa lahat ng bagay hinggil sa Kanyang mga nilikha ay batid Niya ang anumang di-nakikita ng mga mata mula sa mga kinikimkim ng mga dibdib at itinatago ng mga kalooban, at batid din Niya ang anumang nakikita ng mga mata, at Siya ay ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi, na ‘Ar-Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa Kanyang mga alipin na mga mananampalataya.

032:7

Hassanor Alapa : A so inimpidan Iyan a langowan a shayi a inadn 1157 Iyan na inphoonan iyan so kiaadna ko manosiya a phoon sa mamara a lipaw

Muhsin Khan : Who made everything He has created good, and He began the creation of man from clay.

Sahih International : Who perfected everything which He created and began the creation of man from clay.

Pickthall : Who made all things good which He created, and He began the creation of man from clay;

Yusuf Ali : He Who has made everything which He has created most good: He began the creation of man with (nothing more than) clay,

Shakir : Who made good everything that He has created, and He began the creation of man from dust.

Dr. Ghali : Who perfected in the fairest (shape) everything He created; and He began the creation of man of clay.

Tafsir Jalalayn : Who perfected everything that He created (read khalaqahu, as a past tense functioning as an adjectival qualification [of what He perfected]; or khalqahu, ‘its creation’, as an inclusive substitution [for kulla shay’in, ‘everything’]). And He began the creation of man, Adam, from clay,

Tagalog : Ang Allâh ay Siyang nagsagawa sa ganap na kaayusan ng lahat ng bagay, at sinimulan Niya ang paglikha sa tao na ito ay si Âdam mula sa luwad.

032:8

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na bialoy Niyan so moriataw niyan a phoon sa 1158 barmbad a pd sa ig a malobay

Muhsin Khan : Then He made his offspring from semen of worthless water (male and female sexual discharge).

Sahih International : Then He made his posterity out of the extract of a liquid disdained.

Pickthall : Then He made his seed from a draught of despised fluid;

Yusuf Ali : And made his progeny from a quintessence of the nature of a fluid despised:

Shakir : Then He made his progeny of an extract, of water held in light estimation.

Dr. Ghali : Thereafter He made his progeny of an extraction of contemptible water;

Tafsir Jalalayn : then He made his progeny, his offspring, from an extract, a blood clot, of a base, delicate, fluid, namely, the sperm-drop;

Tagalog : Pagkatapos ay ginawa Niya na dumami ang lahi ni Âdam mula sa punla na mahina na kakaunti na walang halaga.

032:9
Hassanor Alapa : Oriyan iyan na piakambolawas Iyan sa mbabatang na iniiyop Iyan on so pd ko niawa Niyan na inadn Iyan rkano so kapakan’g ago so kapakailay, ago so manga poso’, na maito a kapphanalamat iyo Ron

Muhsin Khan : Then He fashioned him in due proportion, and breathed into him the soul (created by Allah for that person), and He gave you hearing (ears), sight (eyes) and hearts. Little is the thanks you give!

Sahih International : Then He proportioned him and breathed into him from His [created] soul and made for you hearing and vision and hearts; little are you grateful.

Pickthall : Then He fashioned him and breathed into him of His Spirit; and appointed for you hearing and sight and hearts. Small thanks give ye!

Yusuf Ali : But He fashioned him in due proportion, and breathed into him something of His spirit. And He gave you (the faculties of) hearing and sight and feeling (and understanding): little thanks do ye give!

Shakir : Then He made him complete and breathed into him of His spirit, and made for you the ears and the eyes and the hearts; little is it that you give thanks.

Dr. Ghali : Thereafter He molded him and breathed into him of His Spirit; and He made for you hearing, and beholding (s) (i.e., eyesight) and heart-sights; (i.e., perception) little do you thank (Him).

Tafsir Jalalayn : then He proportioned him, that is to say, He created Adam, and breathed into him of His spirit, in other words, He made him a living sensory being after having been an inanimate thing. And He made for you, in other words, for [you] his descendants, hearing, meaning, ears, and sight and hearts. Little thanks do you give (mā here is extra, emphasising the ‘littleness’ [of the thanks]).

Tagalog : Pagkatapos ay hinugis Niya sa ganap na kaanyuan ang pagkalikha sa tao at binukod-tangi Niya at pinaganda Niya ang paglikha nito, pagkatapos ay inihinga Niya ang Kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng pagpapadala sa anghel para sa kanya, upang ihinga ang kaluluwa sa sanggol; at pinagkalooban Niya kayo, O kayong mga tao, bilang biyaya ng pandinig, paningin, upang malaman ninyo ang pagkakaiba sa isa’t isa ng mga tinig at kulay, iba’t ibang mga bagay at mga tao, at gayundin ang biyaya ng kaisipan upang mabatid ang pagkakaiba ng mabuti sa masama, nakabubuti at saka nakasisira subali’t kakaunti sa inyo ang tumatanaw ng utang na loob sa anumang ibiniyaya sa inyo.

032:10

Hassanor Alapa : Go pitharo iran a amay ka matonag tano ko lopa na 1159 ba tano khaadn sa kaoyag a bago, ogaid na siran ko kakhatmowa ko Kadnan iran na sasankaan iran

Muhsin Khan : And they say: "When we are (dead and become) lost in the earth, shall we indeed be recreated anew?" Nay, but they deny the Meeting with their Lord!

Sahih International : And they say, "When we are lost within the earth, will we indeed be [recreated] in a new creation?" Rather, they are, in [the matter of] the meeting with their Lord, disbelievers.

Pickthall : And they say: When we are lost in the earth, how can we then be re-created? Nay but they are disbelievers in the meeting with their Lord.

Yusuf Ali : And they say: "What! when we lie, hidden and lost, in the earth, shall we indeed be in a Creation renewed? Nay, they deny the Meeting with their Lord.

Shakir : And they say: What! when we have become lost in the earth, shall we then certainly be in a new creation? Nay! they are disbelievers in the meeting of their Lord.

Dr. Ghali : And they have said, "When we have erred away (i.e., lost our way; are dead) in the earth, will we surely be in a new creation indeed?" No indeed, (but) they are disbelievers in the meeting with their Lord.

Tafsir Jalalayn : And they, namely, the deniers of resurrection, say, ‘When we are lost beneath the earth, [when] we have gone thereunder, having become dust mixed with its dust, shall we be indeed created anew?’ (an interrogative of denial; [read a-innā] by pronouncing both hamzas, or by not pronouncing the second one and inserting an alif between them either way, in both places). God, exalted be He, says: Nay, but they disbelieve in the encounter with their Lord, through resurrection.

Tagalog : At sinabi ng mga di-naniniwala sa Allâh at pinasinungalingan ang Pagkabuhay na Mag-uli: Kapag ang ating mga laman, mga buto ay magiging alikabok na sa kalupaan ay bubuhayin pa ba tayong muli bilang panibagong nilikha? Iniisip nila na ito ay malayong mangyari at wala silang hangarin na marating ang katotohanan, kundi hangad nila’y pagiging masama at pagmamatigas; dahil sila ay hindi naniniwala sa kanilang pagkikipagtagpo sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

032:11

Hassanor Alapa : Tharo anka a phatayin kano o Malakul Mawt a so wawakilan rkano (ko kakhowaa ko niawa) oriyan iyan na sii ko Kadnan iyo na ron kano phakandoda.

Muhsin Khan : Say: "The angel of death, who is set over you, will take your souls, then you shall be brought to your Lord."

Sahih International : Say, "The angel of death will take you who has been entrusted with you. Then to your Lord you will be returned."

Pickthall : Say: The angel of death, who hath charge concerning you, will gather you, and afterward unto your Lord ye will be returned.

Yusuf Ali : Say: "The Angel of Death, put in charge of you, will (duly) take your souls: then shall ye be brought back to your Lord."

Shakir : Say: The angel of death who is given charge of you shall cause you to die, then to your Lord you shall be brought back.

Dr. Ghali : Say, "The Angel of Death who has been entrusted with you will take you up; thereafter to your Lord you will be returned."

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘The Angel of death, who has been charged with you, shall receive you [in death], in other words, he shall seize your spirits, then to your Lord you shall be returned’, alive, whereat He will requite you for your deeds.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na mga walang pananampalataya: Ang anghel ng kamatayan ang itinalaga para sa inyong kamatayan at kukunin niya ang inyong kaluluwa kapag natapos na ang inyong buhay, kailanman ay hindi ito maiaantala ng kahit na isang segundo. Pagkatapos kayo ay ibabalik sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha upang kayo ay papanagutin sa lahat ng inyong ginawa, kung mabuti ay mabuti rin ang itutumbas at kung masama ay masama rin.

032:12
Hassanor Alapa : Opama o mailay nka amay ka so manga baradosa na mibaba iran so manga olo iran ko Kadnan iran (sa tharoon iran) a Kadnan ami miakatanod kami ago miamakin’g kami na pakandoda kami Nka ka nggalbk kami sa mapia ka mataan a tomiankd kami dn

Muhsin Khan : And if you only could see when the Mujrimun (criminals, disbelievers, polytheists, sinners, etc.) shall hang their heads before their Lord (saying): "Our Lord! We have now seen and heard, so send us back (to the world), we will do righteous good deeds. Verily! We now believe with certainty."

Sahih International : If you could but see when the criminals are hanging their heads before their Lord, [saying], "Our Lord, we have seen and heard, so return us [to the world]; we will work righteousness. Indeed, we are [now] certain."

Pickthall : Couldst thou but see when the guilty hang their heads before their Lord, (and say): Our Lord! We have now seen and heard, so send us back; we will do right, now we are sure.

Yusuf Ali : If only thou couldst see when the guilty ones will bend low their heads before their Lord, (saying:) "Our Lord! We have seen and we have heard: Now then send us back (to the world): we will work righteousness: for we do indeed (now) believe."

Shakir : And could you but see when the guilty shall hang down their heads before their Lord: Our Lord! we have seen and we have heard, therefore send us back, we will do good; surely (now) we are certain.

Dr. Ghali : And if you could see the criminals protruding their heads in the Reckoning with their Lord, (saying), "Our Lord, we have beheld and heard; so return us, that we may do righteousness. (Now) surely we have certitude."

Tafsir Jalalayn : And if could you but see the guilty, the disbelievers, hanging their heads [low] before their Lord, lowering them in shame, saying: ‘Our Lord! We have seen, the resurrection that we denied, and heard, from You the confirmation of [the truth of] the messengers concerning that in which we used to call them liars. So send us back, to the world, so that we may act righteously, therein, for indeed we are convinced’, now. But none of this is of any use to them and they will not be sent back (the response to [the conditional clause beginning with] law, ‘if’, is [an implicit] ‘you would see a terrible thing’).

Tagalog : At kung makikita mo lamang ang mga masasama na di-naniwala sa Muling Pagkabuhay na katiyakang iyuyuko nila ang kanilang mga ulo roon sa harapan ng kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na hiyang-hiya, nagmamakaawa, at hamak na hamak, na kanilang sasabihin: O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Nakita na namin ang aming kasamaan ngayon at narinig namin mula sa Iyo ang pagpapatunay sa ipinag-utos sa amin ng Iyong mga Sugo sa daigdig, katiyakan, nagsisisi na kami at nagbabalik-loob sa Iyo, na kung kaya, ibalik mo kami sa daigdig upang magawa namin ang pagsunod sa Iyo, dahil katiyakang naseguro na namin ngayon ang anumang hindi namin pinaniwalaan sa daigdig hinggil sa Iyong Kaisahan, at katiyakan, Ikaw ay bubuhayin Mo na mag-uli ang mga nasa libingan. At kung makikita mo lamang ang lahat ng ito ay walang pag-aalinlangang masasaksihan mo ang matinding pangyayari.

032:13
Hassanor Alapa : O kiabayai Ami na italingoma Mi sa oman i ginawa so paratiaya niyan, ogaid na miapatot so katharo a phoon Rakn a disomala a phnoon Akn so Jahannam a pd ko Jinn ago so manga manosiya sa 1160 kalangolangon iran 1160

Muhsin Khan : And if We had willed, surely! We would have given every person his guidance, but the Word from Me took effect (about evil-doers), that I will fill Hell with jinn and mankind together.

Sahih International : And if we had willed, We could have given every soul its guidance, but the word from Me will come into effect [that] "I will surely fill Hell with jinn and people all together.

Pickthall : And if We had so willed, We could have given every soul its guidance, but the word from Me concerning evildoers took effect: that I will fill hell with the jinn and mankind together.

Yusuf Ali : If We had so willed, We could certainly have brought every soul its true guidance: but the Word from Me will come true, "I will fill Hell with Jinns and men all together."

Shakir : And if We had pleased We would certainly have given to every soul its guidance, but the word (which had gone forth) from Me was just: I will certainly fill hell with the jinn and men together.

Dr. Ghali : And if We had so decided, indeed We could have brought every self its guidance; but (now) the Saying from Me has come true: "Indeed I will definitely fill Hell with jinn (creatures) and mankind all together."

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: ‘And had We [so] willed, We could have given every soul its [means to] guidance, so that it may be guided through faith and obedience, through its own choice, but My Word became due, and it is that: “Verily I shall fill Hell with jinn and mankind together”.

Tagalog : At kung nanaisin Namin ay ipagkakaloob Namin sa bawa’t tao ang gabay at patnubay sa paniniwala, subali’t nakatakda na ang Salita mula sa Akin at nakatakda na, na pupunuin Ko ang Impiyernong-Apoy mula sa mga di-naniniwala at lumalabag mula sa mga ‘Jinn’ at mga tao; dahil mas pinili nila pagkaligaw kaysa patnubay.

032:14
Hassanor Alapa : Na tintimi niyo so nganin a inibagak iyo ko kakhatmowa sankai a gawii niyo, na mataan a inibagak Ami skano na tintimi niyo so siksa a tatap sabap ko nganin a miaadn kano a gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : Then taste you (the torment of the Fire) because of your forgetting the Meeting of this Day of yours, (and) surely! We too will forget you, so taste you the abiding torment for what you used to do.

Sahih International : So taste [punishment] because you forgot the meeting of this, your Day; indeed, We have [accordingly] forgotten you. And taste the punishment of eternity for what you used to do."

Pickthall : So taste (the evil of your deeds). Forasmuch as ye forgot the meeting of this your day, lo! We forget you. Taste the doom of immortality because of what ye used to do.

Yusuf Ali : "Taste ye then - for ye forgot the Meeting of this Day of yours, and We too will forget you - taste ye the Penalty of Eternity for your (evil) deeds!"

Shakir : So taste, because you neglected the meeting of this day of yours; surely We forsake you; and taste the abiding chastisement for what you did.

Dr. Ghali : So taste for that you forgot the meeting of this your Day! Surely We have forgotten you. And taste the torment of eternity for whatever you were doing."

Tafsir Jalalayn : When they enter [Hell] its Keepers shall say to them: So taste [now], the chastisement, for your having forgotten the encounter of this day of yours, in other words, for your having neglected to believe in it. We [too] shall forget you, we shall abandon you in the chastisement. And taste [now] the everlasting chastisement for what you used to practise’, of disbelief and denial.

Tagalog : Sasabihin sa kanila na mga walang pananampalataya habang sila ay papasok sa Impiyerno: Lasapin na ninyo ang parusa sa Impiyerno; dahil sa inyong pagbalewala sa Pagkabuhay na Mag-uli at pagkalulong sa sarap ng buhay sa daigdig, at pababayaan Namin kayo ngayon sa parusa, na kung kaya, lasapin ninyo ang parusa sa Impiyernong-Apoy na walang katapusan; dahil sa ginawa ninyo sa daigdig na di-paniniwala sa Allâh at paglabag sa Kanyang kagustuhan.

032:15
Hassanor Alapa : Mataan a pharatiaya ko manga tanda Ami so siran oto a igira inaloy kiran (so manga tanda Ami) na mitaps siran a khisosojud ago itasbih iran so podi ko Kadnan iran ago siran na di siran pthakabor

Muhsin Khan : Only those believe in Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), who, when they are reminded of them fall down prostrate, and glorify the Praises of their Lord, and they are not proud.

Sahih International : Only those believe in Our verses who, when they are reminded by them, fall down in prostration and exalt [ Allah ] with praise of their Lord, and they are not arrogant.

Pickthall : Only those believe in Our revelations who, when they are reminded of them, fall down prostrate and hymn the praise of their Lord, and they are not scornful,

Yusuf Ali : Only those believe in Our Signs, who, when they are recited to them, fall down in prostration, and celebrate the praises of their Lord, nor are they (ever) puffed up with pride.

Shakir : Only they believe in Our communications who, when they are reminded of them, fall down in prostration and celebrate the praise of their Lord, and they are not proud.

Dr. Ghali : Surely only they believe in Our signs who, when they are reminded of them, collapse constantly prostrating and extol with the praise of their Lord, and they do not wax proud.* A prostration is to be performed here.

Tafsir Jalalayn : Only those believe in Our signs, [such as] the Qur’ān, who, when they are reminded of them, admonished [with them], fall down in prostration and make glorifications, ensconced, in praise of their Lord, in other words, they say, ‘Glory be to God through His praise’ (subhāna’Llāh wa-bi-hāmdihi), and they do not disdain, to believe and to obey.

Tagalog : Ang naniniwala lamang sa mga talata ng Banal na Qur’ân at ito ay isinasapamuhay ay ang mga yaong kapag pinaalalahanan hinggil dito at binigkas ito sa kanila, ay nagpapatirapa sila sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha bilang mga may takot at sumusunod sa Kanya, na kung kaya, purihin ninyo ang Allâh sa inyong pagpapatirapa, at sila ay hindi nagmamataas sa pagpapatirapa at pagpuri, ganoon din sa pagsamba nang bukod-tangi sa Allâh na walang katambal.

032:16
Hassanor Alapa : Mabblag so manga kilid iran ko manga igaan sa pphamangni siran ko Kadnan 1161 iran sa kalk ago inam ago so pd ko nganin a inirizki Ami kiran na gii ran gaston (sa lalan ko Allāh gioto so kabgay sa zakat).

Muhsin Khan : Their sides forsake their beds, to invoke their Lord in fear and hope, and they spend (charity in Allah's Cause) out of what We have bestowed on them.

Sahih International : They arise from [their] beds; they supplicate their Lord in fear and aspiration, and from what We have provided them, they spend.

Pickthall : Who forsake their beds to cry unto their Lord in fear and hope, and spend of that We have bestowed on them.

Yusuf Ali : Their limbs do forsake their beds of sleep, the while they call on their Lord, in Fear and Hope: and they spend (in charity) out of the sustenance which We have bestowed on them.

Shakir : Their sides draw away from (their) beds, they call upon their Lord in fear and in hope, and they spend (benevolently) out of what We have given them.

Dr. Ghali : Their sides often shun (their) recumbencies (i.e., beds, places for reclining) to invoke their Lord in fear and in longing (from Him); and they expend of what We have provided them.

Tafsir Jalalayn : Their sides withdraw, they rise, from their lying places, the places for lying down [to sleep] together with the bedding, in order to spend the night in prayer (tahajjud), to supplicate to their Lord in fear, of His punishment, and in hope, of His mercy, and they expend of what We have provided them, they give voluntary alms.

Tagalog : At ang mga yaong naniwala sa mga talata ng Allâh ay ibinabangon nila ang kanilang mga sarili mula sa kanilang higaan sa pagtulog para magsagawa ng ‘Salâh’ bilang ‘Tahajjud’ na dasal sa gabi alang-alang sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at nananalangin sila sa Kanya na may pagkatakot mula sa parusa at pag-aasam ng gantimpala, at mula sa kabuhayan na ipinagkaloob sa kanila ay gumagasta sila bilang pagsunod sa Allâh at sa Kanyang Daan.

032:17

Hassanor Alapa : Go di katawan a isa a ginawa so nganin a pag’nsn kiran 1162 a pd sa iphakapia a ginawa a balas ko nganin a miaadn siran a gii ran nggalbkn

Muhsin Khan : No person knows what is kept hidden for them of joy as a reward for what they used to do.

Sahih International : And no soul knows what has been hidden for them of comfort for eyes as reward for what they used to do.

Pickthall : No soul knoweth what is kept hid for them of joy, as a reward for what they used to do.

Yusuf Ali : Now no person knows what delights of the eye are kept hidden (in reserve) for them - as a reward for their (good) deeds.

Shakir : So no soul knows what is hidden for them of that which will refresh the eyes; a reward for what they did.

Dr. Ghali : So no self knows what is (kept) concealed for them in comfort of the eyes as a recompense for whatever they were doing.

Tafsir Jalalayn : For no soul knows what has been kept hidden for them in the way of joyous sights (a variant reading [for ukhfiya] has the imperfect tense ukhfī) as a reward for what they used to do.

Tagalog : At walang sinumang tao ang nakababatid kung ano ang itinagong lihim para sa kanila na mga mananampalataya na pinakamatinding kaligayahan na kalugud-lugod sa mga mata; bilang gantimpala sa kanilang mga mabubuting gawa.

032:18

Hassanor Alapa : Ba so taw a miaadn a mapaparatiaya na ba datar o taw a miaadn a fasiq, di siran makaphlagid

Muhsin Khan : Is then he who is a believer like him who is Fasiq (disbeliever and disobedient to Allah)? Not equal are they.

Sahih International : Then is one who was a believer like one who was defiantly disobedient? They are not equal.

Pickthall : Is he who is a believer like unto him who is an evil-liver? They are not alike.

Yusuf Ali : Is then the man who believes no better than the man who is rebellious and wicked? Not equal are they.

Shakir : Is he then who is a believer like him who is a transgressor? They are not equal.

Dr. Ghali : So, is he who has been a believer like him who has been immoral? They are not equal.

Tafsir Jalalayn : Is he who is a believer like him who is a transgressor? They are not equal, namely, the believers and the transgressors.

Tagalog : Na kung kaya, siya ba na sumunod sa Allâh at sa Kanyang Sugo na naniniwala sa Kanyang pangako at babala, ay magiging katulad ba lamang sila ng sinumang hindi naniwala sa Allâh, sa Kanyang mga Sugo at hindi naniwala sa Muling Pagkabuhay? Walang pag-aalinlangan, hindi magkaparehas ang dalawang ito sa paningin ng Allâh.

032:19

Hassanor Alapa : So siran oto a miamaratiaya ago minggalbk sa manga pipia na adn a rk iran a manga kasorgaan a 1163 khabalingan a khadarpaan iran sabap ko nganin a miaadn siran a gii ran galbkn

Muhsin Khan : As for those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, for them are Gardens (Paradise) as an entertainment, for what they used to do.

Sahih International : As for those who believed and did righteous deeds, for them will be the Gardens of Refuge as accommodation for what they used to do.

Pickthall : But as for those who believe and do good works, for them are the Gardens of Retreat - a welcome (in reward) for what they used to do.

Yusuf Ali : For those who believe and do righteous deeds are Gardens as hospitable homes, for their (good) deeds.

Shakir : As for those who believe and do good, the gardens are their abiding-place; an entertainment for what they did.

Dr. Ghali : As for the ones who have believed and done deeds of righteousness, then for them are the Gardens of Abode as quarters for whatever they were doing.

Tafsir Jalalayn : As for those who believe and perform righteous deeds, for them shall be the Gardens of the Abode — a hospitality (nuzul is what is prepared for a guest) for what they used to do.

Tagalog : Subali’t ang para sa mga yaong naniwala sa Allâh at isinagawa ang anumang ipinag-utos sa kanila, ang para sa kanila bilang gantimpala ay ‘Al-Jannât’ (mga Hardin) na kung saan doon sila’y maninirahan at mananatili sila sa kaligayahan na yaon bilang pag-iistima sa kanila, dahil sa kanilang kinagawian na pagsunod dito sa daigdig.

032:20
Hassanor Alapa : Na so siran oto a lominiyo siran ko agama 1164 (fāsiq) na aya darpa iran na so Naraka a oman iran kabayaan a kapakaliyo iran on na pakandodn siran on na tharoon kiran a taami niyo so siksa ko Naraka a so miaadn kano a gii niyo pakambokhagn skaniyan

Muhsin Khan : And as for those who are Fasiqun (disbelievers and disobedient to Allah), their abode will be the Fire, every time they wish to get away therefrom, they will be put back thereto, and it will be said to them: "Taste you the torment of the Fire which you used to deny."

Sahih International : But as for those who defiantly disobeyed, their refuge is the Fire. Every time they wish to emerge from it, they will be returned to it while it is said to them, "Taste the punishment of the Fire which you used to deny."

Pickthall : And as for those who do evil, their retreat is the Fire. Whenever they desire to issue forth from thence, they are brought back thither. Unto them it is said: Taste the torment of the Fire which ye used to deny.

Yusuf Ali : As to those who are rebellious and wicked, their abode will be the Fire: every time they wish to get away therefrom, they will be forced thereinto, and it will be said to them: "Taste ye the Penalty of the Fire, the which ye were wont to reject as false."

Shakir : And as for those who transgress, their abode is the fire; whenever they desire to go forth from it they shall be brought back into it, and it will be said to them: Taste the chastisement of the fire which you called a lie.

Dr. Ghali : And as for the ones who have been immoral, then their abode will be the Fire. Whenever they would (like) to go out of it, they will be brought back into it, and it will be said to them, "Taste the torment of the Fire, which you used to cry lies to."

Tafsir Jalalayn : But as for those who transgressed, by disbelieving and denying, their abode shall be the Fire. Whenever they seek to exit from it, they shall be brought back into it, and it shall be said to them, ‘Taste the chastisement of the Fire which you used to deny’.

Tagalog : At para sa mga yaong naghimagsik sa pagsunod sa Allâh at gumawa ng paglabag sa Kanya, ang kanilang tahanan ay Impiyernong-Apoy, sa tuwing sila ay magnanais na lumabas doon ay ibabalik silang muli roon, at sasabihin sa kanila bilang pag-aalipusta: Lasapin ninyo ang parusa ng Impiyernong-Apoy na kung saan noon ay hindi ninyo pinaniwalaan sa daigdig.

032:21

Hassanor Alapa : Go disomala a pakataamn Ami siran sa pd ko siksa a maito 1165 a salakaw ko mala a siksa ka kalokalo oba siran mbalingan.

Muhsin Khan : And verily, We will make them taste of the near torment (i.e. the torment in the life of this world, i.e. disasters, calamities, etc.) prior to the supreme torment (in the Hereafter), in order that they may (repent and) return (i.e. accept Islam).

Sahih International : And we will surely let them taste the nearer punishment short of the greater punishment that perhaps they will repent.

Pickthall : And verily We make them taste the lower punishment before the greater, that haply they may return.

Yusuf Ali : And indeed We will make them taste of the Penalty of this (life) prior to the supreme Penalty, in order that they may (repent and) return.

Shakir : And most certainly We will make them taste of the nearer chastisement before the greater chastisement that haply they may turn.

Dr. Ghali : And We will indeed let them definitely taste of the lowlier torment, (i.e., Punishment in this life) lesser (Or: other than) than the greater, that possibly they would return.

Tafsir Jalalayn : And We shall surely make them taste the nearer chastisement, that is, the chastisement of this world — in their being killed or taken captive, or [through] years of drought and disease — before the greater chastisement, the chastisement of the Hereafter, that perhaps they, namely, those remaining of them, may return, to belief.

Tagalog : At katiyakan, ipatitikim Namin sa kanila na mga masasama na mga walang pananampalataya ang may kagaanan na parusa rito sa daigdig na tulad ng mga sakuna, mga kalamidad bago ang masidhing kaparusahan sa Kabilang-Buhay na kung saan parurusahan sila roon sa Impiyernong-Apoy; na baka sakaling sila ay magbalik sa katinuan at pagsisihan ang kanilang mga nagawang kasalanan.

032:22

Hassanor Alapa : Anta i taw a makalawan sa kasasalimbot ko taw a inaloy ron so manga tanda o Kadnan iyan oriyan iyan na tialikhodan iyan, mataan a Skami ko manga baradosa na zaopan Ami siran

Muhsin Khan : And who does more wrong than he who is reminded of the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of his Lord, then he turns aside therefrom? Verily, We shall exact retribution from the Mujrimun (criminals, disbelievers, polytheists, sinners, etc.).

Sahih International : And who is more unjust than one who is reminded of the verses of his Lord; then he turns away from them? Indeed We, from the criminals, will take retribution.

Pickthall : And who doth greater wrong than he who is reminded of the revelations of his Lord, then turneth from them. Lo! We shall requite the guilty.

Yusuf Ali : And who does more wrong than one to whom are recited the Signs of his Lord, and who then turns away therefrom? Verily from those who transgress We shall exact (due) Retribution.

Shakir : And who is more unjust than he who is reminded of the communications of his Lord, then he turns away from them? Surely We will give punishment to the guilty.

Dr. Ghali : And who is more unjust than he who is reminded of the signs of his Lord, thereafter veers away from them? Surely We will be the Avengers against (Literally: avenge (Ourselves) the criminals.

Tafsir Jalalayn : And who does greater wrong than he who is reminded of the signs of his Lord, [such as] the Qur’ān, but then turns away from them?, in other words, none does greater wrong than such [a person]. Assuredly We shall take vengeance upon the criminals, the idolaters.

Tagalog : Mayroon pa bang pinakamatindi ang kanyang kasamaan, sa (harapan ng) kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha kaysa sa isa na kapag pinaaalahanan sa mga palatandaan ng Allâh ay tinatalikuran niya ang lahat ng ito na hindi inuunawa ang mga pagpapayo, sa halip ay nagmataas siya? Katiyakan, Kami ang magbibigay ng sapat na kabayaran sa mga masasama na tinalikuran ang mga talata ng Allâh at Kanyang mga katibayan at hindi ito pinahalagahan.

032:23
Hassanor Alapa : Go sabnar a inibgay Ami ko Mūsā so kitab sa oba ka maadn ko sankaan ko kakhatmowa On ago bialoy Ami skaniyan a toroan ko mbawata-an o Isrāīl

Muhsin Khan : And indeed We gave Musa (Moses) the Scripture [the Taurat (Torah)]. So be not you in doubt of meeting him [i.e.when you met Musa (Moses) during the night of Al-Isra' and Al-Mi'raj over the heavens]. And We made it [the Taurat (Torah)] a guide to the Children of Israel.

Sahih International : And We certainly gave Moses the Scripture, so do not be in doubt over his meeting. And we made the Torah guidance for the Children of Israel.

Pickthall : We verily gave Moses the Scripture; so be not ye in doubt of his receiving it; and We appointed it a guidance for the Children of Israel.

Yusuf Ali : We did indeed aforetime give the Book to Moses: be not then in doubt of its reaching (thee): and We made it a guide to the Children of Israel.

Shakir : And certainly We gave the Book to Musa, so be not in doubt concerning the receiving of it, and We made it a guide for the children of Israel.

Dr. Ghali : And indeed, We already brought Musa (Moses) the Book; so do not go into wrangling (This is addressed is the Prophet) about receiving it; and We made it for a guidance to the Seeds (Or: sons) of . Israel)

Tafsir Jalalayn : And verily We gave Moses the Scripture, the Torah; so do not be in doubt concerning the encounter with Him, and indeed he and He met on the Night of the Journey; and We appointed him, namely, Moses — or [read ‘We appointed it’] the Scripture, a guidance for the Children of Israel.

Tagalog : At katiyakan, ipinagkaloob Namin kay Mousâ (as) ang ‘Tawrah’ na katulad ng pagkakaloob Namin sa iyo ng Qur’ân, O Muhammad, na kung kaya, huwag kang magkaroon ng pag-aalinlangan sa nangyaring pagtagpo ninyo ni Mousâ (as) sa gabi ng ‘Isrâ`’ at ‘Mi`raj,’ at ginawa Namin ang ‘Tawrah’ bilang gabay sa angkan ni Isrâ`îl, na hinihikayat sila tungo sa katotohanan at Matuwid na Landas.

032:24

Hassanor Alapa : Go miadn Kami sa pd kiran a manga olowan a pthoro ko sogoan Ami gowani a zabar siran ago miaadn siran ko manga tanda Ami a tatankdn iran

Muhsin Khan : And We made from among them (Children of Israel), leaders, giving guidance under Our Command, when they were patient and used to believe with certainty in Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.).

Sahih International : And We made from among them leaders guiding by Our command when they were patient and [when] they were certain of Our signs.

Pickthall : And when they became steadfast and believed firmly in Our revelations, We appointed from among them leaders who guided by Our command.

Yusuf Ali : And We appointed, from among them, leaders, giving guidance under Our command, so long as they persevered with patience and continued to have faith in Our Signs.

Shakir : And We made of them Imams to guide by Our command when they were patient, and they were certain of Our communications.

Dr. Ghali : And We made from among them leaders guiding by Our Command, since they (endured) patiently and had certitude in Our signs.

Tafsir Jalalayn : And We appointed among them leaders (read a-immatan by pronouncing both hamzas, or by substituting the second one with a yā) who guided, people, by Our command, when they had endured [patiently], in [observing] their religion, and against the hardships [they suffered] because of their enemies (lammā, ‘when’: a variant reading has limā, ‘because’) and had conviction in Our signs, [the ones] indicating Our power and Our Oneness.

Tagalog : At pumili Kami mula sa angkan ni Isrâ`îl ng mga tagapaggabay, mga tagapag-anyaya tungo sa kabutihan na sinusunod sila ng mga tao hinggil (sa bagay na) ito, at naghihikayat sila tungo sa Kaisahan ng Allâh at bukod-tanging pagsamba at pagsunod lamang sa Kanya, na kung kaya, nakamtan nila ang mataas na antas na ito mula sa Allâh noong sila ay nagtiis sa pamamagitan ng pagsagawa ng ipinag-utos ng Allâh at pag-iwas sa Kanyang ipinagbawal, at ang pag-anyaya tungo sa Kanya, ganoon din sa kanilang pagtitiis sa mga pagsubok na dumarating sa kanila habang tinatahak nila ang Daan na ito, at sila ay nakatitiyak sa mga talata ng Allâh at ng Kanyang mga katibayan.

032:25

Hassanor Alapa : Mataan a so Kadnan ka na phasadn iyan siran ko alongan a Qiyāmah ko nganin a miaadn siran on a masosobag siran

Muhsin Khan : Verily, your Lord will judge between them on the Day of Resurrection, concerning that wherein they used to differ.

Sahih International : Indeed, your Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that over which they used to differ.

Pickthall : Lo! thy Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they used to differ.

Yusuf Ali : Verily thy Lord will judge between them on the Day of Judgment, in the matters wherein they differ (among themselves)

Shakir : Surely your Lord will judge between them on the day of resurrection concerning that wherein they differ.

Dr. Ghali : Surely your Lord is He Who will distinguish between them on the Day of the Resurrection concerning that wherein they used to differ.

Tafsir Jalalayn : Surely your Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they used to differ, in matters of religion.

Tagalog : Katiyakan, ang Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, ang maghuhukom sa pagitan ng mga mananampalataya at walang mananampalataya mula sa angkan ni Isrâ`îl at iba pa, sa Araw ng Muling Pagkabuhay nang makatarungang paghuhukom sa anuman na hindi nila pinagkasunduan hinggil sa ‘Deen’ (o Relihiyon), at gagantihan Niya ang bawa’t isang tao ayon sa kanyang gawa sa pamamagitan ng pagpapapasok sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) ng sinumang karapat-dapat na makapasok sa ‘Al-Jannah’ at sa Impiyerno ng sinumang karapat-dapat na makapasok sa Impiyerno.

032:26
Hassanor Alapa : Ba kiran da mapayag a di bo dn pirapira i inantior Ami ko miaonaan iran a pd sa manga pagtaw a phlala-kawn iran so manga darpa iran 1166 mataan a kadadalman oto sa manga rarayag a tanda na ba iran di maphamakin’g

Muhsin Khan : Is it not a guidance for them, how many generations We have destroyed before them in whose dwellings they do walk about? Verily, therein indeed are signs. Would they not then listen?

Sahih International : Has it not become clear to them how many generations We destroyed before them, [as] they walk among their dwellings? Indeed in that are signs; then do they not hear?

Pickthall : Is it not a guidance for them (to observe) how many generations We destroyed before them, amid whose dwelling places they do walk? Lo! therein verily are portents! Will they not then heed?

Yusuf Ali : Does it not teach them a lesson, how many generations We destroyed before them, in whose dwellings they (now) go to and fro? Verily in that are Signs: Do they not then listen?

Shakir : Does it not point out to them the right way, how many of the generations, in whose abodes they go about, did We destroy before them? Most surely there are signs in this; will they not then hear?

Dr. Ghali : And is it not a guidance for them, (i.e., Does not (Punishment) guide them?) how many generations We caused to perish even before them, in whose dwellings they walk? Surely in that are indeed signs; will they not then hear?

Tafsir Jalalayn : Or is it not an indication for them how many generations, communities, on account of their disbelief, We destroyed before them, that is to say, has [not] Our destruction of many [generations] become clear to the disbelievers of Mecca, amid whose dwellings they walk (yamshūna is a circumstantial qualifier referring to the person of the pronoun lahum, ‘for them’) during their travels to Syria and other places, so that they might take heed? Surely in that there are signs, indications of Our power. Are they not able to hear?, in a way so as to reflect and be admonished.

Tagalog : Hindi ba naging malinaw sa kanila na mga hindi naniniwala sa mga Sugo: kung paano Namin pinuksa ang mga nauna kaysa sa kanila na mga henerasyon na ang kanilang tinirhan noon ay kanilang nilalakaran (sa ngayon), na malinaw na nakikita nila sa kanilang mga mata ang mga lugar na ito na tulad ng sambayanan ni Hûd (as), ni Sâleh (as) at ni Lût (as)?

Katiyakan, ang mga ito ay mga palatandaan at mga pagpapayo na nagpapatunay na ang mga Sugo ay totoo sa kanilang mga mensaheng dala-dala, at ang kamalian nila na gumagawa ng pagtatambal. Di ba nila narinig na mga di-naniniwala sa mga Sugo ang mga pagpapayo ng Allâh at ng Kanyang mga katibayan upang ito ay mapakibangan nila?

032:27
Hassanor Alapa : Ba iran da mailay a pthimoon Ami so ig ko lopa a kabagabagas na mapakam-bowatn Ami ron a babasoka a mapphanathab o manga ayam iran ago pphakakan on so manga ginawa iran, na ba iran di maphami-mikiran

Muhsin Khan : Have they not seen how We drive water (rain clouds) to the dry land without any vegetation, and therewith bring forth crops providing food for their cattle and themselves? Will they not then see?

Sahih International : Have they not seen that We drive the water [in clouds] to barren land and bring forth thereby crops from which their livestock eat and [they] themselves? Then do they not see?

Pickthall : Have they not seen how We lead the water to the barren land and therewith bring forth crops whereof their cattle eat, and they themselves? Will they not then see?

Yusuf Ali : And do they not see that We do drive rain to parched soil (bare of herbage), and produce therewith crops, providing food for their cattle and themselves? Have they not the vision?

Shakir : Do they not see that We drive the water to a land having no herbage, then We bring forth thereby seed-produce of which their cattle and they themselves eat; will they not then see?

Dr. Ghali : And have they not seen that We drive the water to the arid land, so We bring out plantation therewith with which their cattle (ÉAncam includes cattle, camels, sheep and goats) and themselves eat? Will they not then behold?"

Tafsir Jalalayn : Or have they not seen how We drive the water to barren land (juruz), [this] is arid land that contains no vegetation), and therewith bring forth crops whereof their cattle and [they] themselves eat? Can they not see?, this and so realise that We have the power to bring them back [to life after death].

Tagalog : Hindi ba nakikita ng mga hindi naniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli pagkatapos ng kamatayan, na dinadala Namin ang tubig-ulan tungo sa tuyot na kalupaan na hindi tinutubuan ng anumang pananim, at pagkatapos noon ay pasisibulin Namin ang iba’t ibang uri ng mga pananim na kung saan kumakain mula roon ang kanilang mga hayop, at nakakakuha sila ng kapakinabangan sa pamamagitan nito bilang kabuhayan? Hindi ba nakikita ng kanilang mga mata ang mga biyayang ito, upang mapatunayan nila na ang Allâh na gumawa nito ay Ganap na Makapangyarihan na kaya Niyang buhayin ang mga patay mula sa kanilang mga libingan?

032:28

Hassanor Alapa : Go gii ran tharoon a anda i masa ankai a bankit amay ka toman kano 1167

Muhsin Khan : They say: "When will this Al-Fath (Decision) be (between us and you, i.e. the Day of Resurrection), if you are telling the truth?"

Sahih International : And they say, "When will be this conquest, if you should be truthful?"

Pickthall : And they say: When cometh this victory (of yours) if ye are truthful?

Yusuf Ali : They say: "When will this decision be, if ye are telling the truth?"

Shakir : And they say: When will this judgment take place, If you are truthful?

Dr. Ghali : And they say, "When will be this Conquest (of yours), in case you are sincere?"

Tafsir Jalalayn : And they say, to the believers: ‘When will this [decisive] Judgement, between us and yourselves, be, if you are truthful?’

Tagalog : Minamadali nila na mga di-naniniwala sa Allâh ang parusa at kanilang sinasabi: Kailan pa ba ang pagpasiya bilang paghuhukom sa pagitan namin at ninyo upang parusahan kami na tulad ng inyong inaangkin kung kayo ay totoo sa inyong pag-aangkin?

032:29

Hassanor Alapa : Na tharo anka (hay Mohammad) a sii ko gawii a kapakaoma o bankit na di phakanggay a gona ko siran oto a miamangonkir so paratiaya iran ago di siran dn khalanatan (sa ba siran makaparatiaya)

Muhsin Khan : Say: "On the Day of Al-Fath (Decision), no profit will it be to those who disbelieve if they (then) believe! Nor will they be granted a respite."

Sahih International : Say, [O Muhammad], "On the Day of Conquest the belief of those who had disbelieved will not benefit them, nor will they be reprieved."

Pickthall : Say (unto them): On the day of the victory the faith of those who disbelieve (and who then will believe) will not avail them, neither will they be reprieved.

Yusuf Ali : Say: "On the Day of Decision, no profit will it be to Unbelievers if they (then) believe! nor will they be granted a respite."

Shakir : Say: On the day of judgment the faith of those who (now) disbelieve will not profit them, nor will they be respited.

Dr. Ghali : Say, "On the Day of the Conquest the belief of the ones who have disbelieved will not profit them, and they will not be respited."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘On the day of [this] Judgement, [which will be effected] by sending the chastisement on them, their [newly found] faith [then] shall not benefit those who had been disbelievers, nor shall they be given respite, to make repentance or [offer] excuses.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Ang Araw ng Pagpasiya na kung saan kayo ay parurusahan doon, na ito ay inyong makikita sa oras ng kamatayan, na sa pagkakataong yaon ay hindi na mapakikinabangan ang paniniwala ng sinumang hindi naniwala, at hindi rin sila bibigyan ng kahit na sandaling palugit upang maiantala ang parusa para sila ay makapagsisi at makapagbalik-loob.

032:30

Hassanor Alapa : Na talikhod inka siran ago nayaw ka ka mataan a siran na gii siran mnayaw 1168

Muhsin Khan : So turn aside from them (O Muhammad SAW) and await, verily they (too) are awaiting.

Sahih International : So turn away from them and wait. Indeed, they are waiting.

Pickthall : So withdraw from them (O Muhammad), and await (the event). Lo! they (also) are awaiting (it).

Yusuf Ali : So turn away from them, and wait: they too are waiting.

Shakir : Therefore turn away from them and wait, surely they too are waiting.

Dr. Ghali : So veer away from them, and wait; surely they (too) are waiting.

Tafsir Jalalayn : So turn away from them, and wait, for the chastisement to be sent down on them. They too are waiting, for your death to take place or [for you] to be killed and so be rid of you — this was [revealed] before the command to fight them.

Tagalog : Na kung kaya, pabayaan mo na ang mga walang pananampalataya, O Muhammad, at huwag mo nang pansinin ang kanilang pagtanggi, at abangan mo na lamang ang anumang gagawin ng Allâh sa kanila, dahil sila sa katunayan ay nag-aabang din sa inyo sa anumang masamang mangyayari sa inyo.

[1] Na hindi maaaring tanungin kung paano Niya ito ginawa, walang paghahambing o pagtutulad sa Kanyang mga nilikha kundi ito ay batay lamang sa Kanyang Kamaharlikaan.


Osayan

1154. Ilay anka so Osn. 7, ago so P.O.1.

1155.. Gioto so manga Arab a da a ba kiran siogo o Allāh a sogo’ ko onaan iyan, sa siogo kiran so Mohammad [s.a.w] a gioto so pangni o Ibrahim gowani a pangnin iyan ko Allāh a sogoan iyan siran sa sogo’ a pd kiran. Ilay anka so ayat 6, ko Sūrah Yā Sīn.

1156. Gianana so kiaadna o Allāh ko manga langit ago so lopa sa sold a nm a manga gawii, giankanan a nm a manga gawii, na masa nan a inibgay o o Allāh a so kadiankaa on na sii khailay ko rk iyan a masa kna o ba so katawan o manosiya a nm a manga gawii a sii miakapoon ko kaphagitonga ko kapthingr a doniya ko kiphapantagn iyan ko alongan a gianan na miadadag on so manga Nasrānī gowani a tharoon iran a gianan i masa a kiapangadn o Allāh, di ran katawan a gianan na masa a rarad o kiaadn o manga bitoon a sii ko masa a kiapangadn o Allāh na da a alongan ago lopa a khitaks on so masa, go so giikanggalbk o Allāh na di misasankot sa isa a kaadn so masa niyan. Na aya lawan san a kadadag na so kiatharo a iran sa diokawan so Allāh na domikha ko alongan a Ahad, sa kinowa iran oto a gawii a iddkha, a datar o manga Yahūdī ko alongan a Sabto. Ilay anka so Ayat a 35:35, 50:38, 2:65, 4:47, 4:154, 7:163.

1157. So kiapangadn o Allāh na inimpidan iyan ago pimbaibaitan iyan sa da dn a znagan iyan a palaya on matatago so ongangn a mapia ago so antap a da a paawing iyan, go pkhababayaan iyan so oripn iyan igira adn a pinggalbk iyan a shayi a kaimpidi niyan on sa phiapiaan iyan, pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Mataan a so Allāh na pkhababayaan iyan a oripn iyan a igira adn a pinggalbk iyan a nganin na impidan iyan sa mapia.

1158. Gianan so kiaadna niyan ko apo o manosiya a so Ādam a gowani a limbagn iyan na kinowa niyan sa lopa a mapilit a lipaw a kamara a pthaginting, na inadn iyan sa piakam batang iyan, sa bontal a mibibida ko langowan a inadn iyan a baraniawa a palaya dn makadodola ko bontal o taong o lawas iyan, mlagid so dowa i ski antaa ka so pat i ski, na so manosiya na makambabatang ko katitindg iyan a mapia i paras so lanka iyan a piakalbi ko langowan a kaadn, sa tiago iyan on so kaadn iyan a lbi a pkhababayaan iyan a gioto so akal o manosiya a aya kiathitayanan o kiapaliogati ron (manāt at taklīf) a anda i kada iyan ko manosiya na mindod skaniyan ko kabibinatangi a da dn a paliogat on a galbk ago da a patoray ron. Ilay anka so Ayat a, 16:78, 17:36, 23:78.

1159. Inipammsa o manosiya a mushrik a kiatharoa on sa khaoyag skaniyan pharoman ko oriyan o kapatay, sa tanto a mala a kiasankaa iran on, sa mala mambo a kiazabandinga on o Qur’an sa ba bo di langowan a Sūrah na adn a osayan iyan sankanan a bandingan a kakhaoyag o manosiya ko oriyan o kapatay. Giankaya a paratiaya ko kakhaoyag o manosiya ko oriyan o kapatay niyan na gianan i gonsi o kaphakaparatiaya niyan ko Allāh, sabap sa andai kaparatiayaa o taw sa khaoyag ko orian o kapatay na khaparatiaya niyan a adn a kapamalas roo, sa so mapia a galbk na balas iyan so mapia na so marata na balas iyan so marata.

1160. So Naraka na inadn o Allāh a rarangit iyan sa datar o kiaadna niyan ko Sorga a limo iyan, na sa dn sa kararangitan o Allāh na pakapagingdn iyan ko Naraka, sa so Naraka na da dn a inipsik on o Allāh a ranon ago kapdi a datar bo a kolpong, sa gomagalikt dn sa gani ago rarangit ago pphamisnga sa tanto a mabasng sa kaziksaa niyan ko manga taw a siopak iran so sogoan o Allāh, amay ka ologn on so manga taw a makaphagingd on, na izaan skaniyan o Allāh, sa tharoon iyan a: Ino miapno ka dn? Na aya ismbag iyan na: Ba adn pn a oman? Ka di dn khaonsran so Naraka apia on ologn langon so manga taw ko lopa na di pn kaonsran, na amay ka ismbag iyan oto na dapoan o Allāh so Naraka na makakisk sa tig iyan a: Kiatankaan dn Kadnan ko.

1161. Gianan i sipat o manga oripn o Allāh a manga ala on i simba a lalayon mabblag ko igaan so manga likod iran maana a lalayon siran tomitindg ko kagagawii sa gii ran kapanambayang sa manga tahajjud, ago pphanasbih siran ko ingaran o Kadnan iran, ago lalayon so kasosojud iran ko Allāh, sa adn a pag’nsn o Allāh a ipag’tad iyan kiran a manga limo a iphakatnggaw o manga mata iran, maana a iphakapia ginawa iran ko Sorga opama ka so dato na adn a imbts iyan a pammgayan ko isa ko pagtaw niyan na di ta khiropa a kakhababaya ankoto a taw a bigan sa pangalimo o dato a khabaloy a andisan iyan ko salakaw di salakaw, na opama ka so dn so Allāh a miadn ko langowan a kaadn na aya magtad sa mapia ko oripn iyan, na da a pansom ago pamikiran a ba niyan miropa ankoto a kapipia ginawa o oripn amay ka makowa niyan ankoto a pagtad on o Kadnan iyan a mapia a balas.

1162. Gianan so Sorga a kadadalman sa piamakammsa a iphakapia a ginawa o mu’min a da dn mititik sa poso iyan so kapia niyan ago da niyan mailay a pamikiran, ka so bo so Allāh i matao ko kapia niyan, gianan so inaloy o Hadīth makapantag ko Sorga.

1163. So kasorgaan a khabalingan (Jannatu Adn) na isa nan ko manga pankatan o Sorga a phakabaling on so manga taw a manga pipia i simba ko Allāh a maaasa on so langowan a iphakapia a ginawa iran.

1164. So manga taw a manga Fāsiq (gioto so taw a liminiyo ko agama) na adn a mala a kasiksaan iran ko alongan a maori a inithiakap kiran o Allāh, sa so fasiq na datar dn sa kokoman o kafir, ka mlagid siran a palaya siran lominiyo ko goliling o agama Islām, datar iran pn so monafiq (donsian) aya bo a kibibida o monafiq na kagia isosoln iyan so kakhakafir.

1165. So manga siksa o Allāh ko manosiya ko da niyan pn kapatay na maito oto a siksa a aya kianggolalan iyan na kalokalo na makathanod skaniyan sa makambalingan ko agama o Allāh sa makapangongonotan, amay ka skaniyan na Muslim a somiopak, amay pman ka kafir na an oto mabaloy a mipamimikiran iyan ko thito a miangadn sa maploba iyan so agama a thito ka kagia waraan o langowan a ginawa a manosiya a inadn sa waraan a kaphlolobaa niyan ko Kadnan iyan a miadn on.

1166. Oman i masa a somasagad na adn a pagtaw niyan a pphagintaw ron, na so Isrāīl na miagintaw siran ko masa a kapangangalandada o Fir’aun, na so kiasagadi ran ko mabasng a karomasayan ago so kambibisaya a ingd a Misir na inipangalimo siran o Allāh sa siabt iyan siran, sa piakaawid iyan siran sa manga kapasadan a manga ppnd, sa piakalbi siran ko manga kaadn sankoto a masa a kaaawidi ran ko kapasadan, ogaid na gowani a ilbad iran ko talikhodan iran, na ba siran tatap dn a pagtaw a miatindos? Aya smbag na di, miaipos so masa iran, ka tominingr so masa a adn pman a pagtaw niyan a salakaw a aya pman magawid ko kapasadan a sarig, sabap sa kagia mimbaloy imanto so Isrāīl a lawan pn ko kiapangalandada o Fir’aun ko lopa na patot a adn a pagtaw a mitaros iyan so kaaawidi ko Sarig o Allāh. Ilay anka so ayat a 2:40, 2:47, 2:83, 2:122,5:12, 7:138, 17:4, 20:80.

1167. Gioto so kiphagizaan o manga mushrik ko Rasūlullāh [s.a.w] o anda i kaphakaoma o bankit sa okit a izawizaw ankoto a katharo iran, sa pakawawatann iran oba oto manggolawla, ka di ran paparatiayaan so kakhaoyag ko alongan a maori,.

1168. Gianan i kaposan a mapnggolawla a amay ka di dn maratiaya so pagtaw a siogoan sa sogo’, na aya khaolawla na phakanayaw siran ko kitana o di ran paparatiayaan na so mambo so sogo’ na phnayaw sa kapakaoma o siksa o Allāh a aya dn a kalilid na oman i sogo’ na pkhasandngan iyan so kiasiksaa ko pagtaw niyan a da dn paratiaya, ka an pamagoman so pananarig iran ko Allāh.