So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Luqmān - [ 31 So Luqmān ] - سـورة لقمـان
( Luqman - Si Luqmân )

Pangnal ko Sūrah

So bandingan ko polimposan o kaphaninggaposan o langowan taman na domadayon dn so lalakaw niyan. So bandingan ko ongangn, go anda khatoon, so kakhabolongi niyan ko pagns o masa ago so waraan, ago so doniya a maporo a di so maggdam a waraan a barandiya, a so khaawidan tano niyan sa miphakarani tano niyan ko katampar ko Allāh. So ongangn o Luqmān ago so manga thoma niyan na manonompang ko katoona ko thito a waraan o kapangintuhan sa masimba so Allāh sa tolabos a soasoat. Sa makathito so goagoay o manosiya ago makananaw sabap ko ongangn a madalm a matatago on a aya pondiong iyan na so kapangoranka o paratiaya san ko isa a ginawa sa makabantak ko Isaisa a da a sakotowa iyan. Sa piakipananggilaan iyan so kazasariat a di tomankd ago di tolabos ko poso’ ka khasabapan oto sa kakhaantior o manga ala a galbk ago khisankot iyan sa di niyan kapakambatas, ko kakhasopaka niyan ko pangitaban o waraan a initabon o Allāh sankai a kibabatog a patot a mabatiya sa datar o kapmbatiaa ko pandangan o kitab a initoron iyan.

So salsila ankai a sūrah na da a kibibida iyan ko manga pd a sūrah, a bangnsa skaniyan o manga pd a sūrah a initoron sa Makkah,

So Pamotosan iyan: So manga taw a giimromasay ko katoona ko thito a toroan na inako o Miangadn sa khatoon iran so toroan. So ongangn a maporo a datar o makikhipantag o Luqmān na lalan oto ko katoona ko Allāh ago so kasimbaa on, sa langowan a katao (ongangn) a da maphalatiko ko katoona ko Allāh na katao a dadag a khiponsad iyan so khirk on ko Naraka ago gioto na dadag a gomaan o shaytān ko ginawa o manosiya (31:1-19).

So thito a ongangn na matibay ago malamit a di kaphraradan o langowan a phrarad a pd ko makaliliot sa skaniyan i phrarad a phnggonanao ago skaniyan i rawatn a ladiawan a pzayanan o langowan a bilangataw (31:20-34)

Giankai a sūrah na datar o kiaaloya on a initoron sa Makkah inonta bo so ayat a: 27, 28, 29, ka initoron sa Madīnah aya ayat iyan na 34, initoron ko oriyan o Sūrah as Saffāt.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

031:1

Hassanor Alapa : Alif, Lām, Mīm, 1141

Muhsin Khan : Alif-Lam-Mim. [These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings.]

Sahih International : Alif, Lam, Meem.

Pickthall : Alif. Lam. Mim.

Yusuf Ali : A. L. M.

Shakir : Alif Lam Mim.

Dr. Ghali : Alif, Lam, Mim (These are the names of letters of the Arab alphabet, and only Allah knows their meaning here).

Tafsir Jalalayn : Alif lām mīm: God knows best what He means by these [letters].

Tagalog : Alif-Lãm-Mim. Ang mga titik na ito ng ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Sûratul Baqarah.’

031:2

Hassanor Alapa : Gioto so manga tanda o kitāb a magigikb a ongangn

Muhsin Khan : These are Verses of the Wise Book (the Quran).

Sahih International : These are verses of the wise Book,

Pickthall : These are revelations of the wise Scripture,

Yusuf Ali : These are Verses of the Wise Book,-

Shakir : These are verses of the Book of Wisdom

Dr. Ghali : Those (Literally: that) are the ayat (Verses or signs) of the Wise Book,

Tafsir Jalalayn : Those, namely, these signs, are the signs of the wise Book, the Qur’ān, the one containing wisdom (the genitive annexation [āyātu’l-kitābi’l-hakīm] has the [partitive] meaning of min, ‘from’);

Tagalog : Ito ay mga talata ng Banal na Qur’ân na nagtatangan ng ganap na karunungan.

031:3

Hassanor Alapa : A toroan ago limo a rk o manga taw a miphiapiya

Muhsin Khan : A guide and a mercy for the Muhsinun (good-doers)

Sahih International : As guidance and mercy for the doers of good

Pickthall : A guidance and a mercy for the good,

Yusuf Ali : A Guide and a Mercy to the Doers of Good,-

Shakir : A guidance and a mercy for the doers of goodness,

Dr. Ghali : A guidance and a mercy to the fair-doers,

Tafsir Jalalayn : it is, a guidance and a mercy (read nominative rahmatun; the popular accusative reading [rahmatan] would make it a circumstantial qualifier referring to āyāt, ‘signs’, the operator of which being the implicit demonstrative import of tilka, ‘those’) for the virtuous,

Tagalog : Ang mga talatang ito ay gabay, habag sa mga yaong mabubuti sa kanilang gawain na pagsunod sa ipinahayag ng Allâh sa Banal na Qur’ân at sa anumang ipinag-utos sa kanila ng Kanyang Sugo na si Muhammad (saw).

031:4

Hassanor Alapa : A siran oto so iphtindg iran so sambayang ago ipmbgay ran so zakāt ago siran ko alongan a maori na tatankdn iran

Muhsin Khan : Those who perform As-Salat (Iqamat-as- Salat) and give Zakat and they have faith in the Hereafter with certainty.

Sahih International : Who establish prayer and give zakah, and they, of the Hereafter, are certain [in faith].

Pickthall : Those who establish worship and pay the poor-due and have sure faith in the Hereafter.

Yusuf Ali : Those who establish regular Prayer, and give regular Charity, and have (in their hearts) the assurance of the Hereafter.

Shakir : Those who keep up prayer and pay the poor-rate and they are certain of the hereafter.

Dr. Ghali : Who keep up the prayer and bring the Zakat, (i.e., pay the poor-dues) and they, (it is) they who have certitude concerning the Hereafter.

Tafsir Jalalayn : who maintain the prayer (alladhīna yuqīmūna’l-salāta, an explication of al-muhsinīna, ‘the virtuous’) and pay the alms and who are certain of the Hereafter (the repetition of hum, ‘they’ [here translated ‘who’] is for emphasis).

Tagalog : Ang mga yaong nagsasagawa ng ‘Salâh’ sa kabuuan nito at isinasagawa ito sa tamang oras, nagbibigay ng ‘Zakâh’ na obligadong kawanggawa sa kanila, at sila ay may ganap na katiyakan sa kanilang paniniwala hinggil sa Pagkabuhay na Mag-uli at pagbabayad sa Kabilang-Buhay.

031:5

Hassanor Alapa : Siran oto na matatago siran sa toroan a phoon ko Kadnan iran ago siran na siran so miamakadaag

Muhsin Khan : Such are on guidance from their Lord, and such are the successful.

Sahih International : Those are on [right] guidance from their Lord, and it is those who are the successful.

Pickthall : Such have guidance from their Lord. Such are the successful.

Yusuf Ali : These are on (true) guidance from their Lord: and these are the ones who will prosper.

Shakir : These are on a guidance from their Lord, and these are they who are successful:

Dr. Ghali : Those are upon guidance from their Lord, and those are they (who) are the prosperers.

Tafsir Jalalayn : Such follow guidance from their Lord and it is they who are the successful, the winners.

Tagalog : Sila na mga yaong nagtatangan ng mga nabanggit na katangian ay nasa malinaw na patnubay at liwanag mula sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at sila ang mga yaong magtatagumpay dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

031:6
Hassanor Alapa : Go pd ko manga taw so taw a gii niyan pamasaan so ilang a katharo 1142 ka an makadadag sa lalan ko Allāh, sa daa mlng iyan on, ago phkhowaan iyan skaniyan a kasablawan na siran oto na adn a bagian iran a siksa a phamakadapanas

Muhsin Khan : And of mankind is he who purchases idle talks (i.e.music, singing, etc.) to mislead (men) from the Path of Allah without knowledge, and takes it (the Path of Allah, the Verses of the Quran) by way of mockery. For such there will be a humiliating torment (in the Hell-fire).

Sahih International : And of the people is he who buys the amusement of speech to mislead [others] from the way of Allah without knowledge and who takes it in ridicule. Those will have a humiliating punishment.

Pickthall : And of mankind is he who payeth for mere pastime of discourse, that he may mislead from Allah's way without knowledge, and maketh it the butt of mockery. For such there is a shameful doom.

Yusuf Ali : But there are, among men, those who purchase idle tales, without knowledge (or meaning), to mislead (men) from the Path of Allah and throw ridicule (on the Path): for such there will be a Humiliating Penalty.

Shakir : And of men is he who takes instead frivolous discourse to lead astray from Allah's path without knowledge, and to take it for a mockery; these shall have an abasing chastisement.

Dr. Ghali : And of mankind are (they) who trade diverting discourse to lead into error away from the way of Allah without knowledge, and to take it to themselves in mockery; those will have a degrading torment.

Tafsir Jalalayn : And among people there is he who purchases idle talk, in other words, that [part of it] which diverts [people] from its [true] significance, that he may lead [people] astray (read li-yadilla; or li-yudilla) from the way of God, the religion of Islam, without knowledge and take it (read [subjunctive] wa-yattakhidhahā as a supplement to yudilla, ‘that he may lead astray’; or [indicative] wa-yattakhidhuhā as a supplement to yashtarī, ‘who buys’) in mockery, as something to be mocked. For such there will be a humiliating chastisement, one of abasement.

Tagalog : At mayroon sa mga tao na bumibili ng walang kabuluhan na mga pananalita – na ito ay ang anumang naglilihis mula sa pagsunod sa Allâh at humaharang sa Kanyang pagmamahal – upang iligaw nila ang mga tao mula sa Daan ng Gabay patungo sa lihis na landas at pinagtatawanan ang mga talata ng Allâh. Ang para sa kanila ay parusa na magpapababa at magpapahamak sa kanila.

031:7
Hassanor Alapa : Go igira biatiya kiran so manga tanda Ami na tomalikhod a mmamara-tabat sa datar ba niyan da man’g ago datar o ba adn a oln ko tangila niyan, na panothol inka skaniyan sa siksa a masakit

Muhsin Khan : And when Our Verses (of the Quran) are recited to such a one, he turns away in pride, as if he heard them not, as if there were deafness in his ear. So announce to him a painful torment.

Sahih International : And when our verses are recited to him, he turns away arrogantly as if he had not heard them, as if there was in his ears deafness. So give him tidings of a painful punishment.

Pickthall : And when Our revelations are recited unto him he turneth away in pride as if he heard them not, as if there were a deafness in his ears. So give him tidings of a painful doom.

Yusuf Ali : When Our Signs are rehearsed to such a one, he turns away in arrogance, as if he heard them not, as if there were deafness in both his ears: announce to him a grievous Penalty.

Shakir : And when Our communications are recited to him, he turns back proudly, as if he had not heard them, as though in his ears were a heaviness, therefore announce to him a painful chastisement.

Dr. Ghali : And when Our ayat (Verses or signs) are recited to him, he turns away, waxing proud, as though he did not hear them, as though in his ears were obstruction. So give him (good) tiding (s) of a painful torment.

Tafsir Jalalayn : And when Our signs, in other words, [in] the Qur’ān, are recited to such [a one] he turns away disdainfully as though he never heard them, as though there were a deafness in his ears (both comparisons constitute two circumstantial qualifiers referring to the subject of [the verb] wallā, ‘turns away’; or it is that the second [comparison] is an explication of the first). So give him tidings of, inform him of, a painful chastisement. The use of [the expression] ‘good tidings’ meant derisively against such [a person] — this was al-Nadr b. al-Hārith. He used to visit al-Hīra for commerce and purchase books containing the stories of the non-Arab peoples and then recount these to the people of Mecca. He would say, ‘Muhammad recounts to you the stories of ‘Ād and Thamūd, whereas I relate to you the stories of the Persians and the Byzantines!’ They would thus [go to] enjoy his stories and neglect to listen to the Qur’ān.

Tagalog : At kapag binigkas sa kanya ang mga talata ng Banal na Qur’ân ay tatalikod siya mula sa pagsunod sa Allâh, magmamataas na hindi iintindihin ang aral, na tila wala siyang narinig na anuman, na parang may kabingihan sa kanyang dalawang tainga, na kung kaya, sinuman na ganito ang kaugalian ay ipamalita mo sa kanya, O Muhammad, ang masidhing kaparusahan sa Impiyerno sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

031:8

Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a miamaratiaya ago minggalbk sa manga pipiya na bagian iran so kasorgaan a limo

Muhsin Khan : Verily, those who believe (in Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, for them are Gardens of delight (Paradise).

Sahih International : Indeed, those who believe and do righteous deeds - for them are the Gardens of Pleasure.

Pickthall : Lo! those who believe and do good works, for them are the gardens of delight,

Yusuf Ali : For those who believe and work righteous deeds, there will be Gardens of Bliss,-

Shakir : (As for) those who believe and do good, they shall surely have gardens of bliss,

Dr. Ghali : Surely the ones who have believed and done deeds of righteousness, for them are Gardens of Bliss,

Tafsir Jalalayn : Surely those who believe and perform righteous deeds, for them there shall be Gardens of Bliss,

Tagalog : Katiyakan, yaong mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo at gumawa ng mga mabubuting gawa na ipinag-utos sa kanila, ay sila ang nasa patuloy na kasiyahan sa mga Hardin ng Kaluguran sa ‘Al-Jannah.’

031:9

Hassanor Alapa : Sa tatap siran on a kapasadan o Allāh a bnar, a Skaniyan so Mabagr a Maongangn.

Muhsin Khan : To abide therein. It is a Promise of Allah in truth. And He is the All-Mighty, the All-Wise.

Sahih International : Wherein they abide eternally; [it is] the promise of Allah [which is] truth. And He is the Exalted in Might, the Wise.

Pickthall : Wherein they will abide. It is a promise of Allah in truth. He is the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : To dwell therein. The promise of Allah is true: and He is Exalted in Power, Wise.

Shakir : Abiding in them; the promise of Allah; (a) true (promise), and He is the Mighty, the Wise.

Dr. Ghali : Eternally (abiding) therein, a promise of Allah truly (binding), and He is The Ever-Mighty, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : abiding therein (khālidīna fīhā, is a circumstantial qualification [of a future status]), in other words, their abiding therein will have been ordained once they enter it — a promise of God in truth, that is to say, God promised them this and realised it in truth; and He is the Mighty, Whom nothing can overwhelm and so prevent Him from fulfilling His promise and His threat [of chastisement], the Wise, the One Who assigns all things to their rightful places.

Tagalog : At ang kanilang buhay sa mga Hardin na yaon ay walang katapusan na hindi na magmamaliw, at ito ang pangako sa kanila ng Allâh na pangakong tunay at makatotohanan at Siya ay hindi Niya sinisira kailanman ang Kanyang Pangako. At Siya ay ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang pag-aatas, na ‘Al-Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang Pangangasiwa.

031:10
Hassanor Alapa : Inadn Iyan so manga langit sa da a tokod iyan a pkhailay niyo, go piakabknan Iyan so lopa sa manga palaw ka oba kano niyan mitaloga, go piayapatan Iyan sa langowan a baraniawa ago miaka-toron a phoon sa kawang sa ig na piakathoan Ami so lopa sa langowan a nggaganapa a mapiya a (pamomolan) 1143

Muhsin Khan : He has created the heavens without any pillars, that you see and has set on the earth firm mountains, lest it should shake with you. And He has scattered therein moving (living) creatures of all kinds. And We send down water (rain) from the sky, and We cause (plants) of every goodly kind to grow therein.

Sahih International : He created the heavens without pillars that you see and has cast into the earth firmly set mountains, lest it should shift with you, and dispersed therein from every creature. And We sent down rain from the sky and made grow therein [plants] of every noble kind.

Pickthall : He hath created the heavens without supports that ye can see, and hath cast into the earth firm hills, so that it quake not with you; and He hath dispersed therein all kinds of beasts. And We send down water from the sky and We cause (plants) of every goodly kind to grow therein.

Yusuf Ali : He created the heavens without any pillars that ye can see; He set on the earth mountains standing firm, lest it should shake with you; and He scattered through it beasts of all kinds. We send down rain from the sky, and produce on the earth every kind of noble creature, in pairs.

Shakir : He created the heavens without pillars as you see them, and put mountains upon the earth lest it might convulse with you, and He spread in it animals of every kind; and We sent down water from the cloud, then caused to grow therein (vegetation) of every noble kind.

Dr. Ghali : He created the heavens without pillars you (can) see, and He cast in the earth anchorages (i.e., the mountains) so that it does not reel with you, and He disseminated in it all (manner) of beast. And We sent down from the heaven water, so We caused to grow therein all (manner) of honorable pair.

Tafsir Jalalayn : He created the heavens without any pillars that you can see (‘amad is the plural of ‘imād, which is an ustuwāna, ‘a column’) — this is the truth since there are no actual pillars — and cast high mountains into the earth, lest it shake with you, and He dispersed therein all kinds beasts. And We sent down (there is a shift from the third [to the second] person) water from the heaven and We caused to grow in it of every splendid kind, [every] fair specimen.

Tagalog : Nilikha ng Allâh ang mga kalangitan, na ito ay Kanyang itinaas na wala kayong nakikitang anumang mga haligi o pundasyon, at itinalusok Niya sa kalupaan ang mga matatag na kabundukan; upang hindi yayanig sa inyo at hindi gagalaw ang kalupaan nang sa gayon ay hindi masira ang inyong pamumuhay, at ikinalat Niya sa kalupaan ang iba’t ibang gumagalaw na mga buhay na bagay, at ibinaba Niya mula sa ulap ang tubig-ulan at pinatutubo Niya sa pamamagitan nito ang mga pananim mula sa kalupaan na magkakapares at mga mabubuting uri na kapaki-pakinabang, na napakagagandang tanawin.

031:11
Hassanor Alapa : Giai so kiapangadn o Allāh na pakiilayin iyo Rakn o antonaa i miaadn o siran oto a salakaw Ron, ogaid na so manga pananakoto na madadalm siran sa kadadag a mapayag

Muhsin Khan : This is the creation of Allah. So show Me that which those (whom you worship), besides Him have created. Nay, the Zalimun (polytheists, wrong-doers and those who do not believe in the Oneness of Allah) are in plain error.

Sahih International : This is the creation of Allah . So show Me what those other than Him have created. Rather, the wrongdoers are in clear error.

Pickthall : This is the Creation of Allah. Now show me that which those (ye worship) beside Him have created. Nay, but the wrong-doers are in error manifest!

Yusuf Ali : Such is the Creation of Allah: now show Me what is there that others besides Him have created: nay, but the Transgressors are in manifest error.

Shakir : This is Allah's creation, but show Me what those besides Him have created. Nay, the unjust are in manifest error

Dr. Ghali : This is the creation of Allah. So show me what (others) have created that are apart from Him! No indeed, (but) the unjust are in evident error.

Tafsir Jalalayn : This is God’s creation, in other words, what is created by Him. Now show me, inform me, O people of Mecca, what those [you worship] besides Him, [those] other than Him, have created, namely, your gods, so that you have associated them with Him, exalted be He (mā is an interrogative of denial and a subject; dhā has the significance of alladhī, and what follows it of the relative clause is the predicate [of the subject mā]; arūnī glosses ‘the action’, and what follows it stands in place of two direct objects). Nay (bal, is for transition) but the evildoers are in manifest error, [error] that is evident because of their ascribing partners to God: and you are like them.

Tagalog : At ang lahat ng iyong mga nakikita ay nilikha ng Allâh, na kung kaya, ipakita ninyo sa Akin, O kayo na mga ‘Mushrikun’ – nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allâh, kung ano ang nilikha ng inyong mga diyus-diyosan na sinasamba bukod sa Allâh. Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan, kundi sila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh ay nasa malinaw na pagkakalayo sa katotohanan at sa Matuwid na Landas.

031:12
Hassanor Alapa : Go sabnar a inibgay Ami ko Luqmān 1144 so ongangn sa 1145 panalamat ka ko Allāh na sa taw a manalamat na mataan a giimanalamat sa rk o ginawa niyan, na sa taw a khafir na mataan a so Allāh na Kawasa a Babantogn.

Muhsin Khan : And indeed We bestowed upon Luqman Al-Hikmah (wisdom and religious understanding, etc.) saying: "Give thanks to Allah," and whoever gives thanks, he gives thanks for (the good of) his ownself. And whoever is unthankful, then verily, Allah is All-Rich (Free of all wants), Worthy of all praise.

Sahih International : And We had certainly given Luqman wisdom [and said], "Be grateful to Allah ." And whoever is grateful is grateful for [the benefit of] himself. And whoever denies [His favor] - then indeed, Allah is Free of need and Praiseworthy.

Pickthall : And verily We gave Luqman wisdom, saying: Give thanks unto Allah; and whosoever giveth thanks, he giveth thanks for (the good of) his soul. And whosoever refuseth - Lo! Allah is Absolute, Owner of Praise.

Yusuf Ali : we bestowed (in the past) Wisdom on Luqman: "Show (thy) gratitude to Allah." Any who is (so) grateful does so to the profit of his own soul: but if any is ungrateful, verily Allah is free of all wants, Worthy of all praise.

Shakir : And certainly We gave wisdom to Luqman, saying: Be grateful to Allah. And whoever is grateful, he is only grateful for his own soul; and whoever is ungrateful, then surely Allah is Self-sufficient, Praised.

Dr. Ghali : And indeed We already brought Luqman (the) wisdom, saying, "Give thanks to Allah. And whoever gives thanks (to Allah), then surely he gives thanks only for himself; (i.e., for his own benefit) and whoever disbelieves, then surely Allah is Ever-Affluent, Ever-Praiseworthy."

Tafsir Jalalayn : And verily We gave Luqmān wisdom, comprising knowledge, religiousness, and right-mindedness in speech; his many wisdoms are well-known. He used to give legal opinions [in matters of religion] before David was summoned [to prophethood], but lived on into the latter’s summoning. He then took to acquiring knowledge from him [David] and refrained from giving [any more] legal opinions, explaining this thus: ‘Should I not be content if someone [like the prophet David] has spared me the trouble?’ He was once asked, ‘What is the worst kind of person?’ He said, ‘The one who does not care that people should see him doing evil’. In other words, [We gave him wisdom] and We said to him: ‘Give thanks to God, for the wisdom that He has given you. Whoever gives thanks only for his own sake, because the reward for his gratitude shall be his, and whoever is ungrateful, for a grace, then surely God is Independent, [without need] of His creation, Praised’, in what He does.

Tagalog : Katiyakan, ipinagkaloob Namin sa isang mabuting alipin mula sa Aming mga alipin – si Luqmân – ang karunungan, na ito ay kaalaman sa ‘Deen’ (o Relihiyon) at kawastuhan ng pag-iisip at tamang pananalita, at sinabi Namin sa kanya: Pasalamatan mo ang Allâh sa Kanyang mga biyaya sa iyo, at sinuman ang nagpapasalamat sa Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, ang pakinabang nito ay para rin lamang sa kanya sapagka’t ito ay babalik sa kanya, at sino naman ang babalewalain ito ay walang pag-aalinlangang ang Allâh ay ‘Ghanee’ – Napakayaman na Ganap na Malaya mula sa lahat ng pangangailagan na hindi nangangailangan ng pagtatanaw ng utang na loob sa kahit na sinupaman, na ‘Hameed’ – ang Nagmamay-ari ng lahat ng papuri, na pinupuri sa Kanyang mga katangian at sa Kanyang mga gawa sa lahat ng pagkakataon.

031:13
Hassanor Alapa : Go gowani a tharoon o Luqmān ko wata iyan a mama a ppha- ngosiatan iyan a hay wata ko o ba nka panakoton so Allāh ka mataan a so kapanakoto na kapanalimbot a lbi a mala 1146

Muhsin Khan : And (remember) when Luqman said to his son when he was advising him: "O my son! Join not in worship others with Allah. Verily! Joining others in worship with Allah is a great Zulm (wrong) indeed.

Sahih International : And [mention, O Muhammad], when Luqman said to his son while he was instructing him, "O my son, do not associate [anything] with Allah . Indeed, association [with him] is great injustice."

Pickthall : And (remember) when Luqman said unto his son, when he was exhorting him: O my dear son! Ascribe no partners unto Allah. Lo! to ascribe partners (unto Him) is a tremendous wrong -

Yusuf Ali : Behold, Luqman said to his son by way of instruction: "O my son! join not in worship (others) with Allah: for false worship is indeed the highest wrong-doing."

Shakir : And when Luqman said to his son while he admonished him: O my son! do not associate aught with Allah; most surely polytheism is a grievous iniquity--

Dr. Ghali : And as Luqman said to his son (while) he was admonishing him, "O my son, do not associate (others) with Allah. Surely associating (others with Allah) is indeed a monstrous injustice."

Tafsir Jalalayn : And, mention, when Luqmān said to his son, when he was admonishing him, ‘O my son (yā bunayya is an affectionate diminutive [of yā ibnī]) do not ascribe partners to God: idolatry is truly a tremendous wrong’, so return to him [in repentance] and submit [to Him].

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, ang pagpapayo ni Luqmân sa kanyang anak na kanyang sinabi sa kanya: O aking anak! Huwag kang sumamba ng iba bukod sa Allâh dahil maapi mo ang iyong sarili; sa kadahilanang ang pagsamba ng iba bukod sa Allâh ay isang napakalaking kasalanan, sukdulang kasamaan at karumal-dumal na gawain.

031:14
Hassanor Alapa : Go iniwasiyat Ami ko manosiya so mbalaa loks iyan sa inikaogat skaniyan o ina iyan sa malobay sa malobay, ago rinitan iyan sa dowa ragon na panalamati Ako nka, ago so mbalaa loks ka sa Sakn i khandodan

Muhsin Khan : And We have enjoined on man (to be dutiful and good) to his parents. His mother bore him in weakness and hardship upon weakness and hardship, and his weaning is in two years give thanks to Me and to your parents, unto Me is the final destination.

Sahih International : And We have enjoined upon man [care] for his parents. His mother carried him, [increasing her] in weakness upon weakness, and his weaning is in two years. Be grateful to Me and to your parents; to Me is the [final] destination.

Pickthall : And We have enjoined upon man concerning his partners - His mother beareth him in weakness upon weakness, and his weaning is in two years - Give thanks unto Me and unto thy parents. Unto Me is the journeying.

Yusuf Ali : And We have enjoined on man (to be good) to his parents: in travail upon travail did his mother bear him, and in years twain was his weaning: (hear the command), "Show gratitude to Me and to thy parents: to Me is (thy final) Goal.

Shakir : And We have enjoined man in respect of his parents-- his mother bears him with faintings upon faintings and his weaning takes two years-- saying: Be grateful to Me and to both your parents; to Me is the eventual coming.

Dr. Ghali : And We have enjoined upon man concerning his parents- his mother conceived him in feebleness upon feebleness, and his weaning was in two seasons. Give thanks to Me and to your parents; to Me is the Destiny.

Tafsir Jalalayn : And We have enjoined man concerning his parents, We commanded him to be dutiful towards them — his mother bears him, and weakens, in weakness after weakness, that is to say, she is weakened by the pregnancy, the pains of labour and the delivery; and his weaning is in two years, and We said to him [to man]: ‘Give thanks to Me and to your parents. To Me is the journey’s end, the return.

Tagalog : At inutusan Namin ang tao na maging mabuti sa kanyang mga magulang at maging masunurin, dahil sa dinala siya sa sinapunanan ng kanyang ina sa kahinaan at kahirapan pagkatapos ay panibagong kahinaan at kahirapan muli, at ang pagdadalang-tao sa kanya ng kanyang ina, at ang pagpapasuso sa kanya hanggang sa siya ay awatin sa pagpapasuso ay sa loob ng dalawang taon, at Aming sinabi sa kanya: Magpasalamat ka sa Allâh, at pagkatapos ay magpasalamat ka sa iyong mga magulang, dahil sa Akin ang iyong huling hantungan at tutumbasan Ko ang sinuman sa anumang karapat-dapat na para sa kanya.

031:15Hassanor Alapa : Na amay ka tgln ka iran sa kipanakoton 1147 ka Rakn ko da a mlng ka on, na di nka siran pagonoti a dowa kataw, sa pagpdaan ka siran a dowa ko doniya sa mapiya, go kdg anka so lalan o taw a mianarig Rakn, oriyan iyan na sii Rakn so khandodan iyo na panotholn Ko rkano so nganin a miaadn kano a gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : But if they (both) strive with you to make you join in worship with Me others that of which you have no knowledge, then obey them not, but behave with them in the world kindly, and follow the path of him who turns to Me in repentance and in obedience. Then to Me will be your return, and I shall tell you what you used to do.

Sahih International : But if they endeavor to make you associate with Me that of which you have no knowledge, do not obey them but accompany them in [this] world with appropriate kindness and follow the way of those who turn back to Me [in repentance]. Then to Me will be your return, and I will inform you about what you used to do.

Pickthall : But if they strive with thee to make thee ascribe unto Me as partner that of which thou hast no knowledge, then obey them not. Consort with them in the world kindly, and follow the path of him who repenteth unto Me. Then unto Me will be your return, and I shall tell you what ye used to do -

Yusuf Ali : "But if they strive to make thee join in worship with Me things of which thou hast no knowledge, obey them not; yet bear them company in this life with justice (and consideration), and follow the way of those who turn to me (in love): in the end the return of you all is to Me, and I will tell you the truth (and meaning) of all that ye did."

Shakir : And if they contend with you that you should associate with Me what you have no knowledge of, do not obey them, and keep company with them in this world kindly, and follow the way of him who turns to Me, then to Me is your return, then will I inform you of what you did--

Dr. Ghali : And in case they (both) strive with you that you associate with Me that of which you have no knowledge, then do not obey them, and keep them company in the present (life) (Literally: the lowly "life", i.e., the life of this world) with beneficence. And closely follow the way of him who (turns) penitent to Me. Thereafter to Me will be your return; then I will (fully) inform you of whatever you were doing."

Tafsir Jalalayn : But if they urge you to ascribe to Me as partner that whereof you have no knowledge, that accords with [any] reality, then do not obey them. And keep them company in this world honourably, in other words, with decency: dutifulness and kindness — and follow the way of him who returns to Me [in penitence], with [acts of] obedience. Then to Me will be your return, and I will inform you of what you used to do, and requite you for it (the [entire] sentence containing the ‘enjoinder’ [verse 14] and what comes after it constitutes a parenthetical statement).

Tagalog : Subali’t kapag pinilit ka nila, O ikaw na mananampalataya, ng iyong mga magulang na magtambal ng iba sa pagsamba sa Akin na wala kang kaalaman o di kaya ay inutusan ka nilang dalawa na gumawa ng anumang labag sa kautusan ng Allâh ay huwag mo silang sundin sa bagay na ito; dahil hindi dapat sundin ng sinuman ang sinuman sa anumang kasalanan, subali’t magkagayunpaman ay pakitunguhan mo pa rin silang dalawa nang pakikitungong napakabuti rito sa daigdig na hindi ka makagawa sa kanila ng anumang pagkakasala sa salita man o sa gawa, kahit na ang pagsabi lamang ng salitang ‘uff ’ na ikadaramdam nila, at sundin mo ang daan ng sinumang nagsipagsisi sa kanyang pagkakasala at nagbalik-loob sa Akin at naniwala sa Aking Sugo na si Muhammad. Pagkatapos sa Akin kayong lahat ay magsisipagbalik at ihahayag Ko sa inyo ang anuman na inyong kinagawian na gawin sa daigdig, at ibibigay Ko ang katumbas na kabayaran ng anuman na nagawa ng sinuman.

031:16
Hassanor Alapa : Hay wata ko amay ka adn a maadn a timbang a od a sabi na maadn sa di dalm a lakongan odi na sii ko manga langit odi na sii ko lopa na khitalingoma skaniyan o Allāh, mataan a so Allāh na Mananaw a Makaggpa

Muhsin Khan : "O my son! If it be (anything) equal to the weight of a grain of mustard seed, and though it be in a rock, or in the heavens or in the earth, Allah will bring it forth. Verily, Allah is Subtle (in bringing out that grain), Well-Aware (of its place).

Sahih International : [And Luqman said], "O my son, indeed if wrong should be the weight of a mustard seed and should be within a rock or [anywhere] in the heavens or in the earth, Allah will bring it forth. Indeed, Allah is Subtle and Acquainted.

Pickthall : O my dear son! Lo! though it be but the weight of a grain of mustard-seed, and though it be in a rock, or in the heavens, or in the earth, Allah will bring it forth. Lo! Allah is Subtile, Aware.

Yusuf Ali : "O my son!" (said Luqman), "If there be (but) the weight of a mustard-seed and it were (hidden) in a rock, or (anywhere) in the heavens or on earth, Allah will bring it forth: for Allah understands the finest mysteries, (and) is well-acquainted (with them).

Shakir : O my son! surely if it is the very weight of the grain of a mustard-seed, even though it is in (the heart of) rock, or (high above) in the heaven or (deep down) in the earth, Allah will bring it (to light); surely Allah is Knower of subtleties, Aware;

Dr. Ghali : "O my son, surely in case it be the weight of one grain of mustard-seed, and it be in a rock, or in the heavens, or in the earth, Allah will come up with it; (i.e., bring it) surely Allah is Ever-Kind, Ever-Cognizant.

Tafsir Jalalayn : ‘O my son! Even if it, namely, the evil trait, should be the weight of a grain of mustard-seed, and [even if] it be in a rock, or in the heavens, or in the earth, in other words, in the most concealed place therein, God will bring it forth, and He will call [that person] to account for it. Truly God is Subtle, in bringing it forth, Aware, of its location.

Tagalog : O aking anak! Dapat mong mabatid na kahit na kaliit-liitang kasalanan o di kaya ay kabutihan na kasimbigat ng buto ng mustasa, at ito ay nasa ilalim ng bundok o di kaya ay nasa isang lugar sa mga kalangitan o saanmang lugar sa kalupaan, walang pag-aalinlangan, ipakikita ito ng Allâh sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at huhukuman ang bawa’t isa ayon dito. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Lateef’ – Pinakadalubhasa at Ganap na may kakayahan na gawin ang lahat ng bagay kahit na kaliit-liitan pa ito, na ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay at batid Niya ang anumang ginagawa ng Kanyang mga alipin.

031:17
Hassanor Alapa : Hay wata ko tindgn ka so sambayang ago sogoon ka so mapiya, go saparn ka so marata ago sabar anka so miakasogat rka (a tioba) mataan a gioto na pd ko maththkhs a manga btad.

Muhsin Khan : "O my son! Aqim-is-Salat (perform As-Salat), enjoin (people) for Al-Ma'ruf (Islamic Monotheism and all that is good), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. disbelief in the Oneness of Allah, polytheism of all kinds and all that is evil and bad), and bear with patience whatever befall you. Verily! These are some of the important commandments ordered by Allah with no exemption.

Sahih International : O my son, establish prayer, enjoin what is right, forbid what is wrong, and be patient over what befalls you. Indeed, [all] that is of the matters [requiring] determination.

Pickthall : O my dear son! Establish worship and enjoin kindness and forbid iniquity, and persevere whatever may befall thee. Lo! that is of the steadfast heart of things.

Yusuf Ali : "O my son! establish regular prayer, enjoin what is just, and forbid what is wrong: and bear with patient constancy whatever betide thee; for this is firmness (of purpose) in (the conduct of) affairs.

Shakir : O my son! keep up prayer and enjoin the good and forbid the evil, and bear patiently that which befalls you; surely these acts require courage;

Dr. Ghali : O my son, keep up the prayer, and command beneficence, and forbid malfeasance, and (endure) patiently whatever may afflict you. Surely that is (an indication of true) resolve concerning His Commands.

Tafsir Jalalayn : O my son! Establish prayer and enjoin decency and forbid indecency. And be patient through whatever may befall you, as a result of such enjoining and forbidding. Truly that, which is mentioned, is true constancy, in other words, that is one of those necessary things regarding which one must have firm resolve.

Tagalog : O aking anak! Isagawa mo ang ‘Salâh’ nang ganap kasama ang mga haligi (arkân) nito, mga kundisyon (shurut) at panuntunan (wâjibat) nito, at ipag-utos mo ang mabuti at ipagbawal mo ang masama sa pinakamalumay na kaparaanan na may karunungan sa abot ng iyong kakayahan, at tiisin mo ang anumang matatamo mo na kahirapan sa pagpapatupad mo nito, at dapat mong mabatid na ang mga pagpapayong ito ay mula sa ipinag-utos ng Allâh na karapat-dapat na pagsikapan at gawin.

031:18

Hassanor Alapa : Go oba nka pthankiriin a paras ka sa katakabor ko manga taw ago oba ka lalakaw ko lopa sa kazalibantog, ka mataan a so Allāh na di Niyan khababayaan a langowan a takabor a salibantogn

Muhsin Khan : "And turn not your face away from men with pride, nor walk in insolence through the earth. Verily, Allah likes not each arrogant boaster.

Sahih International : And do not turn your cheek [in contempt] toward people and do not walk through the earth exultantly. Indeed, Allah does not like everyone self-deluded and boastful.

Pickthall : Turn not thy cheek in scorn toward folk, nor walk with pertness in the land. Lo! Allah loveth not each braggart boaster.

Yusuf Ali : "And swell not thy cheek (for pride) at men, nor walk in insolence through the earth; for Allah loveth not any arrogant boaster.

Shakir : And do not turn your face away from people in contempt, nor go about in the land exulting overmuch; surely Allah does not love any self-conceited boaster;

Dr. Ghali : And do not turn your cheek away haughtily from mankind, and do not walk in the earth merrily. Surely Allah does not love everyone (who is) always conceited, (and) constantly boastful.

Tafsir Jalalayn : And do not turn your cheek disdainfully from people (tusa‘‘ir: a variant reading has tusā‘ir) do not turn your face away in disdain, and do not walk upon the earth exultantly, in other words, with haughtiness. Truly God does not like any swaggering braggart, strutting in his step, [boasting] in front of people.

Tagalog : At huwag mong talikuran ang mga tao habang ikaw ay nakikipag-usap sa kanila o sila ay nakikipag-usap sa iyo; bilang pagmamaliit sa kanila at pagmamayabang sa harapan nila, at huwag maglakad sa ibabaw ng kalupaan na may pagmamayabang sa harapan ng mga tao, katiyakan, hindi naiibigan ng Allâh ang sinumang mapagmayabang at mapagmataas sa kanyang sarili at sa kanyang salita.

031:19

Hassanor Alapa : Sa thanka ka ko kalalakaw nka na babaan ka so sowara nka ka aya miakaratarata a 1148 sowara na so sowara o himar

Muhsin Khan : "And be moderate (or show no insolence) in your walking, and lower your voice. Verily, the harshest of all voices is the voice (braying) of the ass."

Sahih International : And be moderate in your pace and lower your voice; indeed, the most disagreeable of sounds is the voice of donkeys."

Pickthall : Be modest in thy bearing and subdue thy voice. Lo! the harshest of all voices is the voice of the ass.

Yusuf Ali : "And be moderate in thy pace, and lower thy voice; for the harshest of sounds without doubt is the braying of the ass."

Shakir : And pursue the right course in your going about and lower your voice; surely the most hateful of voices is braying of the asses.

Dr. Ghali : And be moderate in your walk, and tone down your voice; surely the most repugnant of voices is indeed that of the asses."

Tafsir Jalalayn : And be modest in your bearing, being moderate in it, neither dragging slowly nor rushing, but peaceful and dignified, and lower your voice; indeed the most hideous of voices is the donkey’s voice’, beginning [its hideous bray] with an exhalation and ending with an inhalation.

Tagalog : Magpakumbaba ka sa iyong paglalakad, at hinaan mo ang iyong boses dahil katiyakang ang pinakamasama sa lahat ng mga boses at kinamumuhian ay boses ng isang asno.

031:20
Hassanor Alapa : Ba niyo da mailay a mataan a so Allāh na inipananding Iyan rkano so nganin a madadalm ko manga langit ago so lopa, ago tiarotop Iyan rkano so limo Iyan sa mapayag ago masoln, na pd ko manga taw so taw a giimakiphawala sii ko Allāh sa (nganin a) da a katawi niyan on ago da a toroan iyan ago da a kitab iyan a masindaw (a kkpitan iyan)

Muhsin Khan : See you not (O men) that Allah has subjected for you whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth, and has completed and perfected His Graces upon you, (both) apparent (i.e Islamic Monotheism, and the lawful pleasures of this world, including health, good looks, etc.) and hidden [i.e. One's Faith in Allah (of Islamic Monotheism) knowledge, wisdom, guidance for doing righteous deeds, and also the pleasures and delights of the Hereafter in Paradise, etc.]? Yet of mankind is he who disputes about Allah without knowledge or guidance or a Book giving light!

Sahih International : Do you not see that Allah has made subject to you whatever is in the heavens and whatever is in the earth and amply bestowed upon you His favors, [both] apparent and unapparent? But of the people is he who disputes about Allah without knowledge or guidance or an enlightening Book [from Him].

Pickthall : See ye not how Allah hath made serviceable unto you whatsoever is in the skies and whatsoever is in the earth and hath loaded you with His favours both without and within? Yet of mankind is he who disputeth concerning Allah, without knowledge or guidance or a scripture giving light.

Yusuf Ali : Do ye not see that Allah has subjected to your (use) all things in the heavens and on earth, and has made his bounties flow to you in exceeding measure, (both) seen and unseen? Yet there are among men those who dispute about Allah, without knowledge and without guidance, and without a Book to enlighten them!

Shakir : Do you not see that Allah has made what is in the heavens and what is in the earth subservient to you, and made complete to you His favors outwardly and inwardly? And among men is he who disputes in respect of Allah though having no knowledge nor guidance, nor a book giving light.

Dr. Ghali : Have you not seen that Allah has subjected to you whatever is in the heavens and whatever is in the earth, and He has conferred upon you His favors, outward and inward. And of mankind is he who disputed concerning Allah without knowledge, nor guidance, nor an enlightening Book.

Tafsir Jalalayn : Do you not see, do you [not] realise, O you who are being addressed, that God has disposed for you whatever is in the heavens, such as the sun, the moon, and the stars, that you may benefit from them, and whatever is in the earth, of fruits, rivers and animals, and He has showered, He has made abundant and made complete, His favours upon you, [both] outwardly, namely, [by giving you your] wholesome form, even limbs and otherwise, and inwardly?, that is, [by giving you] knowledge and so on. Yet among people, that is, [people such as] the Meccan disbelievers, there are those who dispute concerning God without any knowledge or guidance, from a messenger, or an illuminating scripture, revealed by God, rather [they dispute] by [blindly] imitating [others].

Tagalog : Hindi ba ninyo nakita, O kayong mga tao, na ang Allâh ay walang pag-aalinlangang nilikha Niya para sa inyong kapakinabangan ang anumang nasa mga kalangitan na tulad ng araw, buwan, ulap at iba pa; at gayundin ang lahat ng nasa kalupaan na tulad ng anumang gumagapang, mga puno, tubig at iba pa na hindi ninyo kayang bilangin, at binuo Niya at ginawa Niyang ganap ang Kanyang mga biyaya sa inyo, nakikita man na tulad ng nasa inyong pangangatawan o di-man nakikita na tulad ng nasa inyong kaisipan at mga puso at anupamang itinalaga Niya para inyo na hindi ninyo batid? Magkagayunpaman, mayroon sa sangkatauhan ang nakikipagtalo hinggil sa Kaisahan ng Allâh at sa taos-pusong pagsamba lamang sa Kanya na wala silang anumang katibayan o patnubay, o anumang malinaw na Kasulatan na nagpapatunay sa kanilang mga inaangkin.

031:21
Hassanor Alapa : Go igira pitharo kiran a onoti niyo so nganin a initoron o Allāh na tharoon iran a aya pagonotan ami na so miatoon ami ron so manga apo ami (a aya iran pzimbaan) apiya pn miaadn so shaytan a pthawagn iyan siran sa siksa a saīr (apoy a makadg)

Muhsin Khan : And when it is said to them: "Follow that which Allah has sent down", they say: "Nay, we shall follow that which we found our fathers (following)." (Would they do so) even if Shaitan (Satan) invites them to the torment of the Fire.

Sahih International : And when it is said to them, "Follow what Allah has revealed," they say, "Rather, we will follow that upon which we found our fathers." Even if Satan was inviting them to the punishment of the Blaze?

Pickthall : And if it be said unto them: Follow that which Allah hath revealed, they say: Nay, but we follow that wherein we found our fathers. What! Even though the devil were inviting them unto the doom of flame?

Yusuf Ali : When they are told to follow the (Revelation) that Allah has sent down, they say: "Nay, we shall follow the ways that we found our fathers (following). "What! even if it is Satan beckoning them to the Penalty of the (Blazing) Fire?

Shakir : And when it is said to them: Follow what Allah has revealed, they say: Nay, we follow that on which we found our fathers. What! though the Shaitan calls them to the chastisement of the burning fire!

Dr. Ghali : And when it is said to them, "Closely follow what Allah has sent down, " they say, "No indeed, (but) we closely follow what we found our fathers (doing)." And even if Ash-Shaytan (The ever-vicious "one", i.e., the Devil) were calling them to the torment of the Blaze?

Tafsir Jalalayn : And if it is said to them: ‘Follow what God has revealed’, they say, ‘We will rather follow what we found our fathers following’. He, exalted be He, says: What! Would they follow such [things], even though Satan were calling them to the chastisement of the Blaze?, that is, to what will bring it about necessarily? No!

Tagalog : At kapag sinabi sa kanila na mga nakikipagtalo hinggil sa Kaisahan ng Allâh at sa pagiging bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya: Sundin ninyo ang ipinahayag ng Allâh sa Kanyang Propeta na si Muhammad, kanilang sasabihin: Ang sinusunod lamang namin ay kung ano lamang ang aming nakagawain sa aming mga ninuno na pagsamba ng iba bukod sa Allâh na mga diyus-diyosan, ginagawa ba nila ito kahit si ‘Shaytân’ lamang ang nag-anyaya sa kanila; upang sila ay hikayatin sa paggawa ng masamang gawain at sa pagtanggi sa Allâh at sa Kanyang kaparusahan na naglalagablab na apoy?

031:22
Hassanor Alapa : Na sa taw a ithapapay niyan a ginawa niyan sii ko Allāh a skaniyan na giiphiapiya (miaratiaya ko Allāh) na sabnar a kiakaptan iyan so kawar a mabagr, go sii ko Allāh so khandodan o manga btad

Muhsin Khan : And whosoever submits his face (himself) to Allah [i.e.(follows Allah's Religion of Islamic Monotheism), worships Allah (Alone) with sincere Faith in the (1) Oneness of His Lordship,(2) Oneness of His worship, and (3) Oneness of His Names and Qualities], while he is a Muhsin (good-doer i.e. performs good deeds totally for Allah's sake without any show-off or to gain praise or fame etc. and does them in accordance with the Sunnah of Allah's Messenger Muhammad SAW), then he has grasped the most trustworthy hand-hold [La ilaha ill-Allah (none has the right to be worshipped but Allah)]. And to Allah return all matters for decision.

Sahih International : And whoever submits his face to Allah while he is a doer of good - then he has grasped the most trustworthy handhold. And to Allah will be the outcome of [all] matters.

Pickthall : Whosoever surrendereth his purpose to Allah while doing good, he verily hath grasped the firm hand-hold. Unto Allah belongeth the sequel of all things.

Yusuf Ali : Whoever submits his whole self to Allah, and is a doer of good, has grasped indeed the most trustworthy hand-hold: and with Allah rests the End and Decision of (all) affairs.

Shakir : And whoever submits himself wholly to Allah and he is the doer of good (to others), he indeed has taken hold of the firmest thing upon which one can lay hold; and Allah's is the end of affairs.

Dr. Ghali : And whoever surrenders his face to Allah, and he is a fair-doer, then he has upheld fast the most binding Grip; and to Allah is the end of (all) Commands.

Tafsir Jalalayn : And whoever surrenders his purpose to God, that is, [whoever] takes to obeying Him, and is virtuous, a believer in [His] Oneness, has certainly grasped the firmest handle, the stronger end, which is not in danger of being severed, and to God belongs the sequel of all matters, their [ultimate] return.

Tagalog : At sinuman ang taos-puso ang kanyang pagsamba at ang kanyang layunin ay para lamang sa Allâh, na siya ay mabuti sa kanyang mga sinasabi at itinutuwid niya ang kanyang mga gawain, siya sa katotohanan ang nakahawak nang mahigpit na pagkakahawak sa pinakamatibay na katibayan na magdadala sa kanya tungo sa pagmamahal ng Allâh at sa Kanyang ‘Al-Jannah’ (Hardin). At sa Allâh magtatapos ang lahat ng bagay, at gagantimpalaan Niya ang mabuti ayon sa kanyang kabutihan at ang masama naman ay parurusahan ayon sa kanyang kasamaan.

031:23
Hassanor Alapa : Na sa taw a khafir na oba ka mapakamboko o kiakhafir iyan, ka sii Rkami so khandodan iran na panotholn Ami kiran so nganin a pinggalbk iran, mataan a so Allāh na katawan Iyan so madadalm ko manga rarb (poso’)

Muhsin Khan : And whoever disbelieved, let not his disbelief grieve you (O Muhammad SAW),. to Us is their return, and We shall inform them what they have done. Verily, Allah is the All-Knower of what is in the breasts (of men).

Sahih International : And whoever has disbelieved - let not his disbelief grieve you. To Us is their return, and We will inform them of what they did. Indeed, Allah is Knowing of that within the breasts.

Pickthall : And whosoever disbelieveth, let not his disbelief afflict thee (O Muhammad). Unto Us is their return, and We shall tell them what they did. Lo! Allah is Aware of what is in the breasts (of men).

Yusuf Ali : But if any reject Faith, let not his rejection grieve thee: to Us is their return, and We shall tell them the truth of their deeds: for Allah knows well all that is in (men's) hearts.

Shakir : And whoever disbelieves, let not his disbelief grieve you; to Us is their return, then will We inform them of what they did surely Allah is the Knower of what is in the breasts.

Dr. Ghali : And whoever disbelieves, do not let his disbelief grieve you; to Us will be their return; then We will fully inform them of what they did. Surely Allah is Ever-Knowing of the (inmost thoughts) within the breasts (Literally: what the breasts own).

Tafsir Jalalayn : And whoever disbelieves, then do not let his disbelief grieve you, O Muhammad (s), do not be concerned with his disbelief. To Us shall be their return and We shall inform them of what they did. Truly God knows [best] what is in the breasts, just as [He knows] other things, and so He will requite [them] accordingly.

Tagalog : At sinuman ang hindi naniwala, huwag mong ipagdalamhati ang kanyang di-paniniwala, O Muhammad; dahil walang pag-aalinlangang naisakatuparan mo ang iyong tungkulin na pag-aanyaya at pagpaparating ng mensahe, na sa Amin sila magbabalik lahat sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at isasaad Namin sa kanila ang kanilang karumal-dumal na gawain na nagawa sa daigdig, pagkatapos ay tutumbasan Namin sila ayon dito, katiyakan, ang Allâh ay `Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa anuman na kinikimkim ng kanilang mga dibdib na di-paniniwala sa Allâh at pagpili ng pagsunod kay ‘Shaytân.’

031:24

Hassanor Alapa : Phakasawitn Ami siran sa maito oriyan iyan na isomag Ami siran sa siksa a mabasng.

Muhsin Khan : We let them enjoy for a little while, then in the end We shall oblige them to (enter) a great torment.

Sahih International : We grant them enjoyment for a little; then We will force them to a massive punishment.

Pickthall : We give them comfort for a little, and then We drive them to a heavy doom.

Yusuf Ali : We grant them their pleasure for a little while: in the end shall We drive them to a chastisement unrelenting.

Shakir : We give them to enjoy a little, then will We drive them to a severe chastisement.

Dr. Ghali : To them We give enjoyment a little; thereafter We constrain them to a harsh torment.

Tafsir Jalalayn : We will give them comfort, in this world, for a little [while], for the [duration of the] days of their lives, then We will drive them, in the Hereafter, to a harsh chastisement, namely, the chastisement of the Fire from which they will find no escape.

Tagalog : Ipatitikim Namin sa kanila ang pansamantalang kasiyahan na may katapusan dito sa daigdig, pagkatapos sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay uubligahin Namin sila at kakaladkarin tungo sa masidhing kaparusahan, na ito ay kaparusahan sa Impiyernong-Apoy.

031:25
Hassanor Alapa : Opama o izaan ka kiran (hay Mohammad) o antaa i miadn ko manga langit ago so lopa na disomala a tharoon iran a so Allāh na 1149 tharo anka a so bantogan na rk o Allāh, ogaid na so kadaklan kiran na di ran katawan

Muhsin Khan : And if you (O Muhammad SAW) ask them: "Who has created the heavens and the earth," they will certainly say: "Allah." Say: "All the praises and thanks be to Allah!" But most of them know not.

Sahih International : And if you asked them, "Who created the heavens and earth?" they would surely say, " Allah ." Say, "[All] praise is [due] to Allah "; but most of them do not know.

Pickthall : If thou shouldst ask them: Who created the heavens and the earth? they would answer: Allah. Say: Praise be to Allah! But most of them know not.

Yusuf Ali : If thou ask them, who it is that created the heavens and the earth. They will certainly say, "Allah". Say: "Praise be to Allah!" But most of them understand not.

Shakir : And if you ask them who created the heavens and the earth, they will certainly say: Allah. Say: (All) praise is due to Allah; nay! most of them do not know.

Dr. Ghali : And indeed in case you ask them, "Who created the heavens and the earth?" indeed they will definitely say, " Allah." Say, "Praise be to Allah." No indeed, (but) most of them do not know.

Tafsir Jalalayn : And if (wa-la-in, the lām is for oaths) you were to ask them, ‘Who created the heavens and the earth?’, they will surely say, ‘God’ (la-yaqūlunna, ‘they will surely say’, the indicative nūn has been omitted because of the like [sc. the nūn] coming after it, and likewise the wāw of the [plural] person, because of two unvocalised consonants coming together). Say: ‘Praise be to God’, for the manifestation of the definitive argument against them by the affirmation of the Oneness [of God]. Nay, but most of them do not realise, that this [affirmation] is an obligation upon them.

Tagalog : At kapag tinanong mo, O Muhammad, ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh:Sino ang naglikha ng mga kalangitan at kalupaan? Walang pag-aalinlangan, sasabihin nila, Ang Allâh, kung ganito ang kanilang itinugon, sabihin mo sa kanila: Papuri sa Allâh na Siyang naglantad ng katibayan laban sa inyo mula sa inyong mga sarili, subali’t karamihan pa rin sa kanila na sumasamba ng iba bukod sa Allâh ay hindi pinagmamasdan at hindi sinusuri kung sino ang karapat-dapat na pasalamatan at purihin, na kung kaya, sila ay sumamba ng iba bukod sa Allâh.

031:26

Hassanor Alapa : Rk o Allāh so nganin a madadalm ko manga langit ago so lopa, mataan a so Allāh na Skaniyan so Kawasa a Babantogn

Muhsin Khan : To Allah belongs whatsoever is in the heavens and the earth. Verily, Allah, He is Al-Ghani (Rich, Free of all wants), Worthy of all praise.

Sahih International : To Allah belongs whatever is in the heavens and earth. Indeed, Allah is the Free of need, the Praiseworthy.

Pickthall : Unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens and the earth. Lo! Allah, He is the Absolute, the Owner of Praise.

Yusuf Ali : To Allah belong all things in heaven and earth: verily Allah is He (that is) free of all wants, worthy of all praise.

Shakir : What is in the heavens and the earth is Allah's; surely Allah is the Self-sufficient, the Praised.

Dr. Ghali : To Allah belongs whatever is in the heavens and the earth; surely Allah, Ever He, is The Ever-Affluent, The Ever-Praiseworthy.

Tafsir Jalalayn : To God belongs whatever is in the heavens and the earth, as possessions, creatures and servants, and so none other than Him deserves to be worshipped in them. Indeed God, He is the Independent, [without need] of His creatures, the Praised, in His actions.

Tagalog : Bukod-Tanging Pagmamay-ari lamang ng Allâh ang lahat ng nasa mga kalangitan at kalupaan bilang Kanyang kaharian, mga alipin, mga nilikha at nasa ilalim ng Kanyang pagtatakda, na kung kaya, walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Ghanee’ – Napakayaman na Ganap na Malaya mula sa lahat ng pangangailagan na Siya ay hindi nangangailangan ng kahit na anuman sa Kanyang nilikha, na ‘Hameed’ – Kapuri-Puri sa Kanyang mga katangian at sa Kanyang mga gawa sa lahat ng pagkakataon.

031:27
Hassanor Alapa : Opama o so nganin a madadalm ko lopa a pd sa kayo na manga pansom go so ragat na omanan ko oriyan o kalngan iyan sa pito a manga ragat (na ndawatn) na di malngan so manga katharo 1150 o Allāh (ko kisoratn on) mataan a so Allāh na Mabagr a Maongangn 1150

Muhsin Khan : And if all the trees on the earth were pens and the sea (were ink wherewith to write), with seven seas behind it to add to its (supply), yet the Words of Allah would not be exhausted. Verily, Allah is All-Mighty, All-Wise.

Sahih International : And if whatever trees upon the earth were pens and the sea [was ink], replenished thereafter by seven [more] seas, the words of Allah would not be exhausted. Indeed, Allah is Exalted in Might and Wise.

Pickthall : And if all the trees in the earth were pens, and the sea, with seven more seas to help it, (were ink), the words of Allah could not be exhausted. Lo! Allah is Mighty, Wise.

Yusuf Ali : And if all the trees on earth were pens and the ocean (were ink), with seven oceans behind it to add to its (supply), yet would not the words of Allah be exhausted (in the writing): for Allah is Exalted in Power, full of Wisdom.

Shakir : And were every tree that is in the earth (made into) pens and the sea (to supply it with ink), with seven more seas to increase it, the words of Allah would not come to an end; surely Allah is Mighty, Wise.

Dr. Ghali : And if whatever tree (s) in the earth were pens, and the sea (and) seven more seas even after it (were) to replenish it, (yet) in no way would the Words of Allah be depleted. Surely Allah is Ever-Mighty, Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : And if all the trees on earth were pens, and the sea (wa’l-bahru is a supplement to [mā] the subject of anna) replenished with seven more seas, were ink, the Words of God would not be spent, [those words] expressing all the things He knows, written in those pens with that [amount of] ink or with even more [ink] than that [would not be spent], for His knowledge, exalted be He, is infinite. Truly God is Mighty, nothing being beyond Him, Wise, from Whose knowledge and wisdom nothing escapes.

Tagalog : At kahit ang lahat ng mga puno sa daigdig ay tinabas at ginawang mga panulat, at ang mga karagatan naman ay ginawang tinta para rito, at magdagdag pang muli ng panibagong pitong karagatan na katulad nito, at isulat sa pamamagitan ng mga panulat at ng mga tinta na yaon ang lahat ng mga salita ng Allâh, gayunpama’y mauubos ang lahat ng panulat at lahat ng tinta subali’t hindi mauubos ang lahat ng salita ng Allâh sa pagiging Kaganapan nito na walang sinuman ang nakakasaklaw nito bukod sa Kanya. Katiyakan, ang Allâh ay ‘`Azeez’ – Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang paghihiganti sa sinumang sumamba ng iba bukod sa Kanya, na ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa sa Kanyang nilikha.

[Dito sa talatang ito ang patunay hinggil sa katangian ng Allâh sa Kanyang pananalita na pagiging totoo na angkop sa Kanyang Kadakilaan at Kaganapan.]

031:28

Hassanor Alapa : Da so kiaadna rkano go da pn so kapagoyaga rkano pharoman inonta a datar o (kaadna ago so kapagoyaga) sa ginawa a sakataw a manosiya (ko kagaan) mataan a so Allāh na Pphakan’g a Pphakailay

Muhsin Khan : The creation of you all and the resurrection of you all are only as (the creation and resurrection of) a single person. Verily, Allah is All-Hearer, All-Seer.

Sahih International : Your creation and your resurrection will not be but as that of a single soul. Indeed, Allah is Hearing and Seeing.

Pickthall : Your creation and your raising (from the dead) are only as (the creation and the raising of) a single soul. Lo! Allah is Hearer, Knower.

Yusuf Ali : And your creation or your resurrection is in no wise but as an individual soul: for Allah is He Who hears and sees (all things).

Shakir : Neither your creation nor your raising is anything but as a single soul; surely Allah is Hearing, Seeing.

Dr. Ghali : In no way is your creation or your rising up anything except as that of a single self; surely Allah is Ever-Hearing, Ever-Beholding.

Tafsir Jalalayn : Your creation and your resurrection are only as [that of] a single soul, in terms of creation and resurrection, because it is the result of the words kun fa-yakūn, ‘“Be!” and it is!’ Truly God is Hearer, hearing everything that may be heard, Seer, seeing everything that may be seen, nothing able to distract Him from anything else.

Tagalog : Ang paglikha sa inyong lahat, O kayong mga Tao, at pagbuhay na mag-uli sa inyong lahat sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay napakadali para sa Allâh na katulad lamang ng paglikha at pagbuhay na mag-uli ng isang tao. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Samee’ – Ganap na Nakaririnig ng inyong mga sinasabi, na ‘Baseer’ – Ganap na Nakakikita ng inyong mga gawain, at ayon dito ay isasagawa ang kabayaran para sa inyo.

031:29
Hassanor Alapa : Ba nka da mailay a mataan aso Allāh na iphzold Iyan so kagagawii ko kadawndaw go iphzold Iyan so 1151 kadawndaw ko kagagawii, go piakapangongonotan Iyan so alongan ago so olan a oman i isa kiran na pphalalagoy sa taman sa taalik a mattndo, go mataan a so Allāh na sii ko nganin a gii niyo nggalbkn na gpa Iyan.

Muhsin Khan : See you not (O Muhammad SAW) that Allah merges the night into the day (i.e. the decrease in the hours of the night are added in the hours of the day), and merges the day into the night (i.e. the decrease in the hours of day are added in the hours of night), and has subjected the sun and the moon, each running its course for a term appointed; and that Allah is All-Aware of what you do.

Sahih International : Do you not see that Allah causes the night to enter the day and causes the day to enter the night and has subjected the sun and the moon, each running [its course] for a specified term, and that Allah , with whatever you do, is Acquainted?

Pickthall : Hast thou not seen how Allah causeth the night to pass into the day and causeth the day to pass into the night, and hath subdued the sun and the moon (to do their work), each running unto an appointed term; and that Allah is Informed of what ye do?

Yusuf Ali : Seest thou not that Allah merges Night into Day and he merges Day into Night; that He has subjected the sun, and the moon (to his Law), each running its course for a term appointed; and that Allah is well-acquainted with all that ye do?

Shakir : Do you not see that Allah makes the night to enter into the day, and He makes the day to enter into the night, and He has made the sun and the moon subservient (to you); each pursues its course till an appointed time; and that Allah is Aware of what you do?

Dr. Ghali : Have you not seen that Allah inserts the night into the daytime and inserts the daytime into the night; and He has subjected the sun and the moon, each of them running on to a stated term, and that Allah is Ever-Cognizant of whatever you do?

Tafsir Jalalayn : Have you not seen, have you [not] realised, O you being addressed, that God makes the night pass into the day and makes the day pass into the night, such that the increase of the one is relative to the decrease of the other, and He has disposed the sun and the moon, each, of the two, running, in its course, to an appointed term, namely, [to] the Day of Resurrection, and that God is Aware of what you do?

Tagalog : Hindi mo ba nakikita na ang Allâh ay kumukuha mula sa mga oras (o bahagi) ng gabi at pinahahaba Niya ang araw sa pamamagitan nito na pinaiiksi Niya naman ang gabi, at kumukuha Siya mula sa mga oras ng araw at pinahahaba Niya ang gabi sa pamamagitan nito na pinaiiksi Niya naman ang araw, at ginawa Niyang madali para sa kapakinabangan ninyo ang araw at buwan, na kumikilos ang bawa’t isa rito sa mga kinalalagyan nito ayon sa nakatakdang panahon, at ang Allâh ay ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nakababatid sa lahat ng ginagawa ng Kanyang nilikha, mabuti man o masama, na walang anuman ang naililihim sa Kanya.

031:30

Hassanor Alapa : Gioto na kagia mataan a so Allāh na Skaniyan so Bnar na so pphanongganowin iran a salakaw Ron a (katuhanan) na batal go mataan a so Allāh na Skaniyan so Maporo a lbi a Mala

Muhsin Khan : That is because Allah, He is the Truth, and that which they invoke besides Him is Al-Batil (falsehood, Satan and all other false deities), and that Allah, He is the Most High, the Most Great.

Sahih International : That is because Allah is the Truth, and that what they call upon other than Him is falsehood, and because Allah is the Most High, the Grand.

Pickthall : That (is so) because Allah, He is the True, and that which they invoke beside Him is the False, and because Allah, He is the Sublime, the Great.

Yusuf Ali : That is because Allah is the (only) Reality, and because whatever else they invoke besides Him is Falsehood; and because Allah,- He is the Most High, Most Great.

Shakir : This is because Allah is the Truth, and that which they call upon besides Him is the falsehood, and that Allah is the High, the Great.

Dr. Ghali : That is for that Allah, Ever He, is The Truth, and what they invoke, apart from Him, is the untruth; and for that Allah, Ever He, is The Ever-Exalted, The Ever-Great.

Tafsir Jalalayn : That, which is mentioned, is [so] because God, He is the Truth, the established [truth], and whatever they call on (read yad‘ūna; or tad‘ūna, ‘you call on’) whatever they worship, besides Him is, evanescent, falsehood, and because God is the High [Exalted], above His creation by virtue of [His] subjugation [of them], the Great, the Mighty.

Tagalog : Lahat ng mga ito ay kabilang sa Aking mga dakilang kapangyarihan; upang mabatid ninyo at mapagtanto ninyo na ang Allâh sa katunayan, Siya ay katotohanan sa Kanyang Sarili at sa Kanyang Katangian at sa Kanyang gawain, at ang anuman na kanilang dinadalanginan bukod sa Allâh ay kamalian; at katiyakang ang Allâh, Siya ay ‘Al-`Alee’ – ang Kataas-taasan sa Kanyang Sarili na Siya ay nasa ibabaw ng lahat ng Kanyang nilikha, na Siya ay ‘Al-Kabeer’ – ang Pinakadakila sa lahat ng bagay at ang lahat bukod sa Kanya ay nagpapasailalim sa Kanya, Siya lamang ang Bukod-Tangi na karapat-dapat na sambahin.

031:31
Hassanor Alapa : Ba nka da mailay a mataan a so padaw na phladlad ko ragat sa nggolalan sa limo o Allāh ka an Iyan rkano mapakiilay so pd ko manga tanda Iyan mataan a kadadalman oto sa manga tanda a rk a langowan a masabarn a pananalamat

Muhsin Khan : See you not that the ships sail through the sea by Allah's Grace? that He may show you of His Signs? Verily, in this are signs for every patient, grateful (person).

Sahih International : Do you not see that ships sail through the sea by the favor of Allah that He may show you of His signs? Indeed in that are signs for everyone patient and grateful.

Pickthall : Hast thou not seen how the ships glide on the sea by Allah's grace, that He may show you of His wonders? Lo! therein indeed are portents for every steadfast, grateful (heart).

Yusuf Ali : Seest thou not that the ships sail through the ocean by the Grace of Allah?- that He may show you of His Signs? Verily in this are Signs for all who constantly persevere and give thanks.

Shakir : Do you not see that the ships run on in the sea by Allah's favor that He may show you of His signs? Most surely there are signs in this for every patient endurer, grateful one.

Dr. Ghali : Have you not seen that the ships run in the sea by the favor of Allah, that He may show you (some) of His signs? Surely in that are indeed signs for everyone (who is) most patient, constantly thankful.

Tafsir Jalalayn : Have you not seen that the ships run upon the sea by the grace of God, that He may show you, O you who are being addressed in this [statement], some of His signs? Surely in that there are signs, lessons, for every [servant who is] steadfast, [in abstaining] from acts of disobedience to God, grateful, for His grace.

Tagalog : Hindi mo ba nakikita na ang mga sasakyang pandagat ay lumalayag ayon sa pag-aatas ng Allâh bilang biyaya na mula sa Kanya para sa Kanyang nilikha; upang ipakita sa inyo ang Kanyang mga aral, mga katibayan na nasa inyo upang ito ay inyong matutunan? Katiyakan, sa paglalayag ng mga sasakyang pandagat ay mga palatandaan sa sinumang nagtitiis na lumalayo sa mga ipinagbabawal ng Allâh na pinasasalamatan ang Kanyang mga biyaya.

031:32
Hassanor Alapa : Go igira kioloban siran a bagl a datar o palaw na katalowan iran so Allāh a bobonayonn iran on so pangni (kapangongonotan) na gowani a pakalidasn Iyan siran ko kalopaan na pd kiran so pthoman (sa kapasadan) go da a zanka ko manga tanda Ami a rowar sa langowan a donsiyan a barakafir

Muhsin Khan : And when a wave covers them like shades (i.e. like clouds or the mountains of sea-water), they invoke Allah, making their invocations for Him only. But when He brings them safe to land, there are among them those that stop in the middle, between (Belief and disbelief). But none denies Our Signs except every perfidious ungrateful.

Sahih International : And when waves come over them like canopies, they supplicate Allah , sincere to Him in religion. But when He delivers them to the land, there are [some] of them who are moderate [in faith]. And none rejects Our signs except everyone treacherous and ungrateful.

Pickthall : And if a wave enshroudeth them like awnings, they cry unto Allah, making their faith pure for Him only. But when He bringeth them safe to land, some of them compromise. None denieth Our signs save every traitor ingrate.

Yusuf Ali : When a wave covers them like the canopy (of clouds), they call to Allah, offering Him sincere devotion. But when He has delivered them safely to land, there are among them those that halt between (right and wrong). But none reject Our Signs except only a perfidious ungrateful (wretch)!

Shakir : And when a wave like mountains covers them they call upon Allah, being sincere to Him in obedience, but when He brings them safe to the land, some of them follow the middle course; and none denies Our signs but every perfidious, ungrateful one.

Dr. Ghali : And when the waves envelop them like overshadowings, they invoke Allah, making the religion His faithfully; yet as soon as He delivers them safe to the land, then (some) of them are moderate; and in no way does anybody repudiate Our signs except everyone (who is) a most perfidious, constantly ungrateful disbeliever.

Tafsir Jalalayn : And if waves cover them, that is, [if] these rise above the disbelievers, like awnings, like mountains that act as awnings over those below them, they call on God, sincere before Him in their faith, that is, [in their] supplication, that He may deliver them, in other words, they do not call on any other [god] with Him; but when He delivers them to land, some of them compromise, middling between belief and disbelief, while others persist in their disbelief. And none denies Our signs, an example of which is Our delivering [them] from [such treacherous] waves, except every perfidious ingrate, [ungrateful] for God’s graces, exalted be He.

Tagalog : At kapag nakasakay na ang mga walang pananampalataya sa Allâh, sa mga sasakyang pandagat at nasapawan na sila ng mga alon sa lahat ng dako na para bagang mga ulap at gabundok sa laki, ay magkakaroon sila ng matinding pagkatakot na baka sila ay malunod, na kung kaya, sila ay tuwirang haharap sa Allâh at magiging dalisay ang kanilang panalangin sa Kanya, subali’t kapag sila ay ligtas na nakadaong na sa kapatagan ay mayroon sa kanila ang pumapagitna na nagkakaroon ng alinlangan na hindi nagpasalamat sa Allâh ng karapat-dapat na pagpapasalamat, at mayroon naman sa kanila ang binalewala ang Allâh at tinanggihan ang Kanyang biyaya, at walang sinumang tatanggi sa Aming mga palatandaan, mga katibayan na nagpapatunay ng Kaganapan ng Aming kapangyarihan, at Kaisahan ng Allâh maliban sa sinumang taksil na sumisira ng pangako, at tinanggihan ang Allâh sa pamamagitan ng pagbabalewala ng Kanyang mga biyaya.

031:33Hassanor Alapa : Hay manga manosiya kalkn iyo so Kadnan iyo go kalkn iyo a sagawii a da a phakabalas a loks ko wata iyan go da pn 1152 a wata i ba niyan kabalasi so loks iyan sa mlk bo, mataan a so kapasadan o Allāh na bnar, na o ba kano maikmat o kaoyagoyag ko doniya go oba kano maikmat ko Allāh o pangingikmat (a so shaytan)

Muhsin Khan : O mankind! Be afraid of your Lord (by keeping your duty to Him and avoiding all evil), and fear a Day when no father can avail aught for his son, nor a son avail aught for his father. Verily, the Promise of Allah is true, let not then this (worldly) present life deceive you, nor let the chief deceiver (Satan) deceive you about Allah.

Sahih International : O mankind, fear your Lord and fear a Day when no father will avail his son, nor will a son avail his father at all. Indeed, the promise of Allah is truth, so let not the worldly life delude you and be not deceived about Allah by the Deceiver.

Pickthall : O mankind! Keep your duty to your Lord and fear a Day when the parent will not be able to avail the child in aught, nor the child to avail the parent. Lo! Allah's promise is the very truth. Let not the life of the world beguile you, nor let the deceiver beguile you, in regard to Allah.

Yusuf Ali : O mankind! do your duty to your Lord, and fear (the coming of) a Day when no father can avail aught for his son, nor a son avail aught for his father. Verily, the promise of Allah is true: let not then this present life deceive you, nor let the chief Deceiver deceive you about Allah.

Shakir : O people! guard against (the punishment of) your Lord and dread the day when a father shall not make any satisfaction for his son, nor shall the child be the maker of any satisfaction for his father; surely the promise of Allah is true, therefore let not this world's life deceive you, nor let the archdeceiver deceive you in respect of Allah.

Dr. Ghali : O you mankind, be pious to your Lord and be apprehensive of a Day (when) no parent will recompense (for good or evil) for his child, and no begotten (child) will offer recompense (for good or evil) for his parent in anything. Surely the promise of Allah is true. So definitely do not let the present life (Literally: the lowly "life", i.e., the life of this world) delude you, and definitely do not let the Deluder delude you concerning Allah.

Tafsir Jalalayn : O people, namely, [such as] the people of Mecca, fear your Lord and fear a day when no parent shall avail a child, thereon in any way; and no child, thereon, shall avail its parent in any way. Surely God’s promise, of resurrection, is true. So do not let the life of this world deceive you, [and divert you] from Islam, and do not let the Deceiver, Satan, deceive you concerning God, because of His forbearance and granting [people] respite.

Tagalog : O sangkatauhan! Katakutan ninyo ang Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at sumunod kayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas ng Kanyang ipinagbabawal, at katakutan ninyo ang pagdating ng Araw ng Muling Pagkabuhay, na sa Araw na yaon ay wala nang magagawang anumang kapakinabangan ang ama sa kanyang anak, gayundin ang anak sa kanyang ama. Katiyakan, ang pangako ng Allâh ay katotohanan na ito ay tiyak na walang pag-aalinlangan. Na kung kaya, huwag pahintulutang malinlang kayo ng kasalukuyang buhay dito sa daigdig at ng kinang nito na makalilimuitan ninyo ang buhay sa Kabilang-Buhay, at huwag ninyong pagtaksilan ang Allâh sa pagmamagitan ng pagsunod sa pinakapinuno ng tagapaglinlang na nagtaksil kasama ang mga ‘Shaytân’ na mula sa mga ‘Jinn’ at mga tao.

031:34
Hassanor Alapa : Mataan a so Allāh na ndodon so katawi ko bankit ago pphakatoronn Iyan so oran, ago katawan Iyan so madadalm ko manga kandangan o ina (ko tiyan). Go da' dn a mata'o a ginawa o antonaa i khakowan niyan mapita', go da' dn a ginawa o ba niyan katawi o anda a lopa' i phatayan iyan, 1153 mataan a so Allah na lbi a mata'o a gomgpa.

Muhsin Khan : Verily, Allah! With Him (Alone) is the knowledge of the Hour, He sends down the rain, and knows that which is in the wombs. No person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. Verily, Allah is All-Knower, All-Aware (of things).

Sahih International : Indeed, Allah [alone] has knowledge of the Hour and sends down the rain and knows what is in the wombs. And no soul perceives what it will earn tomorrow, and no soul perceives in what land it will die. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted.

Pickthall : Lo! Allah! With Him is knowledge of the Hour. He sendeth down the rain, and knoweth that which is in the wombs. No soul knoweth what it will earn to-morrow, and no soul knoweth in what land it will die. Lo! Allah is Knower, Aware.

Yusuf Ali : Verily the knowledge of the Hour is with Allah (alone). It is He Who sends down rain, and He Who knows what is in the wombs. Nor does any one know what it is that he will earn on the morrow: Nor does any one know in what land he is to die. Verily with Allah is full knowledge and He is acquainted (with all things).

Shakir : Surely Allah is He with Whom is the knowledge of the hour, and He sends down the rain and He knows what is in the wombs; and no one knows what he shall earn on the morrow; and no one knows in what land he shall die; surely Allah is Knowing, Aware.

Dr. Ghali : Surely Allah, Ever He, has in His Providence knowledge of the Hour; and He sends down succoring (rain); and He knows what is in the wombs; and in no way does any self realize what it will earn tomorrow, and in no way does any self realize in whichever land it will die. Surely Allah is Ever-Knowing, Ever-Cognizant.

Tafsir Jalalayn : Lo! God, with Him lies knowledge of the Hour, when it will come to pass; and He sends down (read yunzilu, or yunazzilu) the rain, at times which [only] He knows; and He knows what is in the wombs, whether it is a male or a female; and not one of the three things is known by anyone other than God, exalted be He. And no soul knows what it will earn tomorrow, of good or evil, but God, exalted be He, knows this; and no soul knows in what land it will die, but God, exalted be He, knows this. Truly God is Knower, of all things, Aware, of the inward and outward aspects thereof. Al-Bukhārī reported [by way of an isnād] from [‘Abd Allāh] Ibn ‘Umar the following hadīth: ‘The Keys of the Unseen are five: Lo! God, with Him lies knowledge of the Hour … to the end of the sūra’ [above].

Tagalog : Katiyakan, Bukod-Tanging ang Allâh lamang at wala nang iba pa ang Nakaaalam kung kailan magugunaw ang daigdig, at Siya lamang ang nakapagpapababa ng ulan mula sa ulap na walang sinuman ang magagawa nito bukod sa Kanya, at ang Nakaaalam kung ano ang katotohanang nasa sinupupunan ng mga kababaihan, at walang sinumang may buhay ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa kanyang hinaharap, at walang sinumang may buhay ang nakaaalam kung saan kalupaan siya mamamatay, bagkus ang Allâh, Siya lamang ang nagmamay-ari ng lahat ng kaalamang ito. Katiyakan, ang Allâh ay ‘`Aleem’ –Ganap na Nakaaalam ng mga bagay na nakikita at di-nakikita na Walang-Hanggang Tagamasid sa lahat ng bagay sa lahat ng pagkakataon, na ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na walang anumang bagay na naililihim sa Kanya.


Osayan

1141. Miaona dn so kiapamagosaya ko bandingan ko manga batang a miamangisompat ko poonan o manga Sūrah sa ilay anka so osayan on ko Sūrah al Baqarah a so Osn. 7, ago so Pangoman a Osayan 1.

1142. So katmbangan a katharo na gioto so kapamakin’g sa manga idaida a pakalbin ko kapamakin’ga ko manga ayat o Allāh, sa gioto i katharo o Abdullāh Ibn Mas’ūd, go so al Hassan al Basrī, go pitharo o sabagi a gioto so kapamasa sa oripn sa pantag sa an giimakapagidaida, sa pithario o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Abū Umāmah a: Pitharo o Nabī [s.a.w] a: Di khahalal so kaphasaa ko oripn a pagiidaida a babay ago so kapamasaa kiran ago so kakana ko arga iran, ka sii kiran tomioron ankoto a ayat, so ad Dahhāk na aya maana niyan on na so kapanakoto ago gioto i katharo o Ibn Aslam, sa aya pinili o Ibn Jarīr na langowan a katharo a phakarn ko manga tanda o Allāh ago so kaonoti ko lalan iyan na mararankom ankoto a ayat.

1143. So kiapangadn o Allāh sa phizoson a mangngtho na khakowaan sa madalm a sabot ko ongangn o Miangadn, sa tanto a madakl a phizosonan iyan ago so manga warna niyan ago so taam iyan, adn oto a mamis on na dn a mapait on adn a mazm on na adn a mapld on, sa so langowan a panaantaaman o manosiya na palaya iyan roo khatoon so ipthagompiya o lawas iyan, na aya piakammsa on na sasasoson a lopa a phagthoan iyan ago sasasoson a ig a iphagtho iyan, pd anan sa ongangn o Allāh a kna o ba kapandayan o waraan o lopa a kaathoan iyan.

1144. Kiasobagan ko manga Salaf (manga ulama a miangaoona) so kaatawi ko Luqmān sa dowa a tindg, aya kadaklan a tindg na skaniyan na oripn a barasimba. Pitharo o Ibn Abbās a: Miaadn so Luqmān a taw sa Habashah a panday. Pitharo o Sa’īd al Musayyib a: Miadn so Luqmān a phoon sa Sudān sa Misir, a bigan skaniyan o Allāh sa ongangn sa da niyan baloya a Nabī. Pitharo o Ibn Jarīr a miakapoon ko Khālid ar Rib’ī a: Miaadn so Luqmān a oripn a Habashī (taw sa Habashah) a panday, na pitharoon o dato iyan a: Sombali anka ankai a kambing na liyon ka so dowa a sagpik a sapo a aya on mapiya i taam, na iniliyo niyan on so poso’ iyan ago so dila iyan, oriyan iyan na da pman mathay na pitharo on o dato iyan a sombali anka ankai a kambing na liyon ka so dowa on gpik a sapo a so lawan on sa karata, na iniliyo niyan so poso’ ago so dila, na pitharo on o dato iyan a: Inisogo akn rka a kakowa anka ko dowa a mapiya on na aya iniliyo nka na so poso’ ago so dila, na inisogo akn rka a kiliyon ka ko dowa on a sagpik a sapo a so lawan on sa karata na aya iniliyo nka na so poso ago so dila? Na pitharo o Luqmān a: Da dn a shayi a ba on makalawan sa kapiya igira miaadn a mapiya, ago da a makalawan on sa karata igira miakarata.

1145. So inibgay ron a hikmah (ongangn) na gioto so sabot iyan ago so katao niyan ago so kapiya o katharo iyan a inibgay ron o Allāh na miaosar iyan sa mapiya ago miakhasankapan iyan ko kapzimbaa niyan ko Allāh sa miabaloy skaniyan a ladiawan a giimindadaliay ko lagaday o manga masa sa taman ko kaponas o doniya ago tiatap o Qur’ān so ingaran iyan sa bigan sa Sūrah a aya niyan patogina so ingaran iyan sa pananadm on ka an di pkhalipati.

1146. Miasabot sa ayat anan a so kapanakoto na skaniyan i maana o kapanalimbot (dhulm) sa go phoon maaloy so manga taw a palalalim na siran so manga pananakoto, ka aya pithamanan a lalim a taw na so taw a inipanakoto niyan so Allāh ka kagiya lialim iyan so kabnar iyan.

1147. Miakowa a thoma so osiyat iyan ko wata iyan ko kapphamandoi niyan on ko olawla a mapiya sa kaphakawatani niyan ko kapanakoto ka kagiya skaniyan i olowan o langowan a dosa a di dn iprila o Allāh ko manosiya amay ka da niyan matawbat sankai a doniya, so kipndolonaan iyan ko mbalaa loks iyan, ago so kapiya o simba ko Allāh ago so kambilangataw ko katharo sa di tanto iporo sa ba makasayan sa sowara a binatang, so kalalambas o sima o Allāh ko langowan taman, ago so kasiapa ko sambayang.

1148. So kathakabor na skaniyan i marata a ikhadosa o manga taw a kiararangitan o Allāh ago piagtadan iyan sa siksa a masakit ago gioto i sabap a kiapakaawa o Iblīs sa Sorga ago miakafpir skaniyan. Sa pianothol o Thābit Bin Qays Bin Shammās a: Inaloy so kathakabor ko Rasūlullāh [s.a.w] na tanto niyan a piakapasangan, sa pitharo iyan a: Mataan a so Allāh na di niyan khababayaan so langowan a salibantog a takabor, na adn a sakataw a mama a pitharo iyan a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] pphipian akn so nditarn akn sa ipphammsa ko so kapoti iyan ago pkhababayaan akn so gakot o bakiya akn? na pitharo iyan a kna o ba gianan so kathakabor, aya kathakabor na so kadapaya nka ko bnar ago lalimn ka so manga taw ko manga kabnar iran.

1149. Gianan so paratiaya o manga kafir ago so manga mushrik a khokompablian iran a so Allāh i miangadn ogaid na da siran mabaloy a mu’min ko paratiaya iran roo, sabap sa da iran paratiayaa so kababaloy o Allāh a zogo ago zapar a khirk ko kadato ago so kambaal sa kitab sa skaniyan i p’halal ago p’haram sa da a nan sa kabnar a manosiya.

1150. Gianan i marani a ropaan a inibgay o Allāh ko manosiya ko kasabota niyan on sa so Allāh na di dn pthaman so kala o katao niyan, ago da sa isipan o manosiya ago da pn sa arangan iyan oba niyan matantal so kadalm o katao o Allāh a Miasotisoti ago Maporo.

1151. Piakitanodan o Allāh a so langowan o rinayagan o waraan ko kagagawii ago so kadawndaw so alongan ago so olan ago so salakaw ron na palaya dn oto matatago sa kabaya iyan a da a ba on makapapaar a kaadn a salakaw, ka kagia ron misasankot so kaoyagoyag o doniya na o minikhapaar a salakaw a kaadn na khaadn so kaantior a mala na di phamondas so ongangn o Allāh ko kiapangadn iyan.

1152. Gianan so gawii a da dn a kanggiginawai ron sa thalikhodan dn o loks so wata iyan ago so wata so loks iyan, da dn a ba on kaphapagaria ago kathotonganaya, aya pn so kambobolayoka sa oman i isa na iphanolatan iyan dn a ginawa niyan, so Ibrāhīm na gowani a kasandngan iyan so kalipds o Naraka na miatharo iyan a: Kadnan ko da dn a phangnin akn rka a rowar sa ginawa ko, sa iphagapas iyan dn so ginawa niyan sa di niyan kaolog ko siksa a da dn a ikhapos iyan sa tanitiasa. So Īsā na aya katharo iyan na kadnan ko totonga nka on dn so ina akn a pkhababayaan ko na asar a di ako ron maolog, sayana dn oto a piakalklk a siksa. Kinowa a ibarat so Īsā ka kagia katawan a daa lawan iyan a bilangataw ko loks iyan ago maonotn on, na sii sa masa oto na izanggar iyan ko siksa si ina iyan asar ka di ron maolog, karina nan sa kalipds ankoto a siksa on.

1153. So darpa a phatayan o manosiya ago so masa a kaphatay niyan na pd ko piagma. A aya bo a matao ron na so Allāh. Apia so manga kadaandaan a manga Mranw na aya katharo iran na; Mapia anda lopa i ron ako khidarnang na layagn dn o koris i okor a kambagian, maana a paparatiayaan iran a da dn a matao ko darpa a phatayan o manosiya a rowar ko Allāh.