So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Ar Rūm - [ 30 Gia Ingd a Rūm ] - سـورة الـرُّوم
( The Romans - Ang Mga Romano)

Pangnal ko Sūrah

Giankai a sūrah na bianding iyan so onayan a paratiaya ko kaphakandod o manosiya ko alongan a maori a gioto so kapagphoon o masa a da a kaposan iyan, pthampat so langowan taman ko tampata iyan, sa so taw a sorga na phakasold ko kasorgaan a tatap on, na so taw ko naraka na khiponsad on sa kakal on sa dayon sa dayon.

So kipzalsilaan ko manga masa ankai a sūrah na adn a maririmbit iyan a mapnd a masa ago btad, sa initoron ko mararani ika nm odi na ika pito ragon ko da pn so Hijrah, a makaaayon ko bilangan a 615/16 ko bilangan o Nasrānī, ko masa a so bagr o orog o parinta a Persia ko khipapantagn iyan ko bagr o Roman Empire, na mamomondiong a mabagr. Sa so bagr a Rūm na miakalobay sa miaagaw ron a Persia a ingd a Jerusalem. Sa da sa itongan o langowan a mamponay sa pamikiran o ba giankoto a btad a Rūm ko kiapakalobay na ba niyan mabankiring so lamisaan sa makhipantag iyan pharoman so kapakataban ko sold o di khasapolo ragon, odi na matag siaw ragon ko kiadaaga on. Sa tanto to a inikababaya o manga Quraysh a kiatabana sa Rūm, sabap sa kagia so Persian na pzimba sa apoy a datar iran a manga pananakoto na gia ingd a Rūm, na aya agama niyan na so Agama a initoron a phoon sa langit a sompat dn o lalakaw o Mohammad . Sabap roo na piakitokawan o Abu Bakr ko Rasūlullāh [s.a.w] ankoto a btad, na aya pitharo iyan na phakataban a Rūm, ko di bo tanto khalanggay a masa, na miakipaganggana so Abū Bakr ko manga Quraysh sa tamok makapantag roo, na mianinggaposan so btad ko kiapakataban a Rūm, sa minipantag roo mambo so kiatabana o manga Muslim ko manga Quraysh ko kiathidawa sa Badr, sa miatoman so tiankd o Qur’ān a mapnggolawla sa oriyan, na inikababaya oto o miamaratiaya, sabap sa tabang oto o Allāh sii kiran.

Sii sankoto a masa a kinitombak o bagr a Persia ko kiapakataban a Rūm, na gioto mambo i ktodan a paganay a kaphanagipoon o bagr o Islam ko kiarompaki niyan ko ronda o Jāhiliyyah sa lopa a Badr a mianagipoon roo dn na miakhkn so kawali o langowan a paratiaya a dadag ago so manga parinta a pphanalimbot sa miakasimbowang so bagr a bago a ipliyo niyan so kamamanosiyai ko kapzimbaa niyan ko izik iyan a kaadn sa makabantak so simba niyan sii ko thito a miangadn a so Allāh.

So Pamotosan iyan: So kapkhidozo ago so kapkhisalaw o bagr sankai a doniya a mapapayag ko giikaplotng o dowa a mabagr a parinta (Empire) a Rūm ago Persia, na matag oto rinayagan sa liyo, Ogaid na aya pamotosan iyan na so bagr o Allāh ago so manga kabaya iyan a mapnggolawla sankai a lankap a kibabatog, sa pphakitadman iyan o andamanayai so mapia ago so marata na phaninggaposan ko kaposan o lalakaw niyan. (30:1-19).

So giikapagalinalin ago so giikazosonan o langowan taman a kiapangadn o Allāh na adn a kaoompongan on a so waraan ago so agama, na so manosiya na patoray a di skaniyan mablag sankoto a kamataanan a kaisaisa, sa patot a mapakabantak iyan so pangongonotan iyan ko kabaya o Allāh. (30:20-40).

Aya pkhasabapan ko kapkhabinasa o waraan ko lopa ago so ragat ago so dn so doniya ko katimbl iyan na giinggolalan sa kapandayan o manosiya, na piakambowat kiran o Allāh so pithibarang a kaantior ka an siran makapa-mimikiran sa makapangndod siran ko Kadnan iran a aya phapaar a tarotop ko btad o langowan a kaadn.(30:41-60).

Giankai a sūrah na initoron sa makkah (Sūrah Makkiyyah) inonta bo so Ayat a 17, ka sii initoron sa Madīnah. Romarankom skaniyan sa manga ayat a 60, initoron ko oriyan o Sūrah al Inshiqāq.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

030:1

Hassanor Alapa : Alif, Lām, Mīm, 1121

Muhsin Khan : Alif-Lam-Mim. [These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings].

Sahih International : Alif, Lam, Meem.

Pickthall : Alif. Lam. Mim.

Yusuf Ali : A. L. M.

Shakir : Alif Lam Mim.

Dr. Ghali : Alif, Lam, Mim (These are the names of letters of the Arabic alphabet, and only Allah knows their meaning here).

Tafsir Jalalayn : Alif lām mīm: God knows best what He means by these [letters].

Tagalog : Alif-Lãm-Mim. Ang mga titik na ito ng ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Sûratul Baqarah.’

030:2

Hassanor Alapa : Diaag a (ingd) a Rūm 1122 1122

Muhsin Khan : The Romans have been defeated.

Sahih International : The Byzantines have been defeated

Pickthall : The Romans have been defeated

Yusuf Ali : The Roman Empire has been defeated-

Shakir : The Romans are vanquished,

Dr. Ghali : The Romans have been overcome (by the Persians).

Tafsir Jalalayn : The Byzantines — who are among the People of the Scripture — have been vanquished; the Persians vanquished them, and they are not people of a scripture, but worship graven images. The Meccan disbelievers rejoiced in this [defeat of the Byzantines] and said to the Muslims, ‘We shall vanquish you as the Persians vanquished the Byzantines’;

Tagalog : Natalo ng mga Persiano ang mga Romano

030:3

Hassanor Alapa : Sii ko marani (odi na pinaka mababa ko lopa) a siran ko oriyan o kiadaaga kiran na phakadaag siran bo 1123

Muhsin Khan : In the nearer land (Syria, Iraq, Jordan, and Palestine), and they, after their defeat, will be victorious.

Sahih International : In the nearest land. But they, after their defeat, will overcome.

Pickthall : In the nearer land, and they, after their defeat will be victorious

Yusuf Ali : In a land close by; but they, (even) after (this) defeat of theirs, will soon be victorious-

Shakir : In a near land, and they, after being vanquished, shall overcome,

Dr. Ghali : In the more adjacent (i.e., more easy to reach; the Levant) (part) of the earth. And even after their being overcome, they will overcome (the others)

Tafsir Jalalayn : in the nearer [part of the] land, that is, in the Byzantine land [that lies] nearest to Persia in Mesopotamia (al-Jazīra). There the two armies met and the Persians were the ones who had begun the invasion. But they, that is the Byzantines, after their vanquishing (ghalabihim: the verbal noun [ghalab] has been annexed to the direct object [hum], in other words, ghalabatu fāris iyyāhum, ‘the Persians’ vanquishing of them’) shall be the victors, over the Persians,

Tagalog : Sa pinakamababang kalupaan sa ‘Sham’ na malapit sa Persia, subali’t magkagayunpaman pagkatapos nito ay walang pag-aalinlangang matatalo naman ng mga Romano ang mga Persiano sa mga susunod na panahon,

030:4
Hassanor Alapa : Sii ko sold o phipira ragon, rk o Allāh so btad sa onaan ago sa oriyan, na sa alongan oto (a kaphakadaag a Rūm) na khababaya so miamaratiaya

Muhsin Khan : Within three to nine years. The decision of the matter, before and after (these events) is only with Allah, (before the defeat of Romans by the Persians, and after, i.e. the defeat of the Persians by the Romans). And on that Day, the believers (i.e. Muslims) will rejoice (at the victory given by Allah to the Romans against the Persians),

Sahih International : Within three to nine years. To Allah belongs the command before and after. And that day the believers will rejoice

Pickthall : Within ten years - Allah's is the command in the former case and in the latter - and in that day believers will rejoice

Yusuf Ali : Within a few years. With Allah is the Decision, in the past and in the Future: on that Day shall the Believers rejoice-

Shakir : Within a few years. Allah's is the command before and after; and on that day the believers shall rejoice,

Dr. Ghali : Within several years. To Allah belongs the Command ever before and ever after, and upon that day the believers will exult.

Tafsir Jalalayn : in a few years (bid‘, [usually means] between three and nine or ten years). So the two armies met again seven years after this former encounter and the Byzantines defeated the Persians. To God belongs the command before and after, that is, before the defeat of the Byzantines and thereafter, that is to say, the Persian victory at first and the Byzantine victory later were [the result of] God’s command, in other words, His will, and on that day, the day when the Byzantines will be victorious, the believers shall rejoice

Tagalog : Nang hindi lalampas sa sampung taon na hindi naman bababa sa tatlong taon. Pagmamay-ari ng Allâh ang lahat ng bagay bago pa man manalo ang Romano at maging pagkatapos nito, at sa araw na mananalo ang mga Romano laban sa mga Persiano ay magagalak ang mga mananampalataya sa pagpapanalo ng Allâh sa mga Romano laban sa mga Persiano.

030:5

Hassanor Alapa : Sabap ko tabang o Allāh, a thabangan iyan so taw a khabayaan Iyan a Skaniyan so Mabagr a Masalalinggagawn

Muhsin Khan : With the help of Allah, He helps whom He wills, and He is the All-Mighty, the Most Merciful.

Sahih International : In the victory of Allah . He gives victory to whom He wills, and He is the Exalted in Might, the Merciful.

Pickthall : In Allah's help to victory. He helpeth to victory whom He will. He is the Mighty, the Merciful.

Yusuf Ali : With the help of Allah. He helps whom He will, and He is exalted in might, most merciful.

Shakir : With the help of Allah; He helps whom He pleases; and He is the Mighty, the Merciful;

Dr. Ghali : In the victory of Allah. He vindicates whomever He decides, and He is The Ever-Mighty, The Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : in God’s help, to them against the Persians. They [the believers] indeed rejoiced in this, as they came to know of it on the day that it took place, on the day of [the battle of] Badr, when Gabriel came down with this [news] thereon, in addition to their rejoicing in their victory over the idolaters on that [same] day. He helps whomever He will; and He is the Mighty, the Victor, the Merciful, to believers.

Tagalog : At ang Allâh ay pinapapanalo Niya ang sinuman na Kanyang nais at sinasanhi Niya na maging talunan ang sinuman na Kanyang nais, at Siya ay ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi, na ‘Ar-Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga nilikha. At katiyakan, natupad ang propesiyang ito dahil natalo ng mga Romano ang mga Persiano pagkalipas ng pitong taon, at nasiyahan ang mga Muslim sa pangyayaring ito; dahil ang mga Romano ay ‘Ahlul Kitâb’ – Nagtatangan ng mga naunang Kasulatan, kahit na ito pa ay kanilang binago.

030:6

Hassanor Alapa : Kapasadan o Allāh, a di ndoratn o Allāh so kapasadan Iyan, ogaid na so kadaklan ko manga taw na di ran katawan

Muhsin Khan : (It is) a Promise of Allah (i.e. Allah will give victory to the Romans against the Persians), and Allah fails not in His Promise, but most of men know not.

Sahih International : [It is] the promise of Allah . Allah does not fail in His promise, but most of the people do not know.

Pickthall : It is a promise of Allah. Allah faileth not His promise, but most of mankind know not.

Yusuf Ali : (It is) the promise of Allah. Never does Allah depart from His promise: but most men understand not.

Shakir : (This is) Allah's promise! Allah will not fail His promise, but most people do not know.

Dr. Ghali : The promise of Allah! Allah does not fail His promise, but most of mankind do not know.

Tafsir Jalalayn : The promise of God (wa‘da’Llāhi is the verbal noun substituting for the [full] verbal construction; it is actually wa‘adahumu’Llāhu al-nasr, ‘God promised them victory’). God does not fail His promise, of such [help], but most people, namely, the disbelievers of Mecca, are not aware, of His promise to help them [to victory].

Tagalog : Pinangakuan ng Allâh ang mga nananampalataya ng tiyak na pangako na kailanma’y hindi maaaring mabigo, sa pamamagitan pagpanalo ng mga Romano na mga Kristiyano laban sa mga Persiano na mga pagano, subali’t ang karamihan sa mga walang pananampalataya na mga taga-Makkah ay hindi nila batid na ang anumang ipinangako ng Allâh ay katotohanan.

030:7

Hassanor Alapa : Aya katawan iran na sa mapayag ko kaoyagoyag ko doniya a siran ko alongan a maori na kalilipatan iran.

Muhsin Khan : They know only the outside appearance of the life of the world (i.e. the matters of their livelihood, like irrigating or sowing or reaping, etc.), and they are heedless of the Hereafter.

Sahih International : They know what is apparent of the worldly life, but they, of the Hereafter, are unaware.

Pickthall : They know only some appearance of the life of the world, and are heedless of the Hereafter.

Yusuf Ali : They know but the outer (things) in the life of this world: but of the End of things they are heedless.

Shakir : They know the outward of this world's life, but of the hereafter they are absolutely heedless.

Dr. Ghali : They know an outward (part) of the present life, (Literally: lowly life, i.e., the life of this world) and of the Hereafter they, (it is) they who are heedless.

Tafsir Jalalayn : They know [merely] an outward aspect of the life of this world, that is to say, its various means of [securing] livelihood, such as commerce, agriculture, construction and cultivation and so on; but they, of the Hereafter, they are oblivious (this repetition of hum, ‘they’, is for emphasis).

Tagalog : At ang batid lamang nila ay ang anuman na nakalantad na makamundong bagay at ang mga palamuti nito, at sila hinggil sa mga bagay na mangyayari sa Kabilang-Buhay at sa anumang mapakikinabangan nila roon ay wala sila ni anumang kabatiran, dahil hindi nila ito pinagtutuunan ng pansin.

030:8
Hassanor Alapa : Ba iran da pamimikirana so manga ginawa iran, a da 1124 adna o Allāh so manga langit ago so lopa ago so matatago ko pagltan ankoto a dowa inonta bo a bnar ago (mitad sa) taalik a mattndo, na mataan aso kadaklan ko manga taw ko kakhatmowa iran ko Kadnan iran na sasankaan iran

Muhsin Khan : Do they not think deeply (in their ownselves) about themselves (how Allah created them from nothing, and similarly He will resurrect them)? Allah has created not the heavens and the earth, and all that is between them, except with truth and for an appointed term. And indeed many of mankind deny the Meeting with their Lord. [See Tafsir At-Tabari, Part 21, Page 24].

Sahih International : Do they not contemplate within themselves? Allah has not created the heavens and the earth and what is between them except in truth and for a specified term. And indeed, many of the people, in [the matter of] the meeting with their Lord, are disbelievers.

Pickthall : Have they not pondered upon themselves? Allah created not the heavens and the earth, and that which is between them, save with truth and for a destined end. But truly many of mankind are disbelievers in the meeting with their Lord.

Yusuf Ali : Do they not reflect in their own minds? Not but for just ends and for a term appointed, did Allah create the heavens and the earth, and all between them: yet are there truly many among men who deny the meeting with their Lord (at the Resurrection)!

Shakir : Do they not reflect within themselves: Allah did not create the heavens and the earth and what is between them two but with truth, and (for) an appointed term? And most surely most of the people are deniers of the meeting of their Lord.

Dr. Ghali : And have they not meditated within themselves? In no way did Allah create the heavens and the earth and whatever is between them except with the Truth and for a stated term; and surely many of mankind are indeed disbelievers in the meeting with their Lord.

Tafsir Jalalayn : Have they not contemplated themselves?, so that they might emerge from their oblivion. God did not create the heavens and the earth, and what is between them, except with the truth and an appointed term, for that [creation], at the conclusion of which this [creation] will perish, and after which will be the Resurrection. But indeed many people, that is to say, [such as] the Meccan disbelievers, disbelieve in the encounter with their Lord, that is, they do not believe in resurrection after death.

Tagalog : Hindi ba iniisip ng mga tumanggi at nagpasinungaling sa mga Sugo ng Allâh at sa pagkikipagtagpo sa Kanya at sa pagkalikha ng Allâh sa kanila, na walang pag-aalinlangang Siya ang lumikha sa kanila samantalang noon ay wala sila ni anuman, hindi nilikha ng Allâh ang mga kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan nitong dalawa kundi upang itatag ang katarungan, gantimpala at parusa, mga katibayan sa Kanyang Kaisahan at Kakayahan na gawin ang lahat ng bagay, at pagtatakda ng panahon bilang may hangganan na ito ay ang Araw ng Muling Pagkabuhay?

Samantalang karamihan sa mga tao ay walang pag-aalinlangang tinatanggihan at di-pinaniniwalaan ang pakikipagtagpo sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha; dahil sa kanilang kamangmangan na hindi nila batid na ang kanilang patutunguhan pagkatapos nilang mawala ay sa Allâh lamang at dahil sa pagkalinlang sa kanila hinggil sa Kabilang-Buhay.

030:9Hassanor Alapa : Ba siran da makalalakaw ko lopa na ilaya iran o andamanaya i kiabolosan o siran oto a 1124 miaonaan iran a miaadn siran a mabagr a di siran i ronda ago pimbasokan iran so lopa ago pitharagombalay ran sa madakl a di so kiatharagombalaya iran on ago minioma kiran o manga sogo’ iran so manga rarayag a tanda na da maadn so Allāh i ba Niyan siran lalima, ogaid na miaadn siran a so manga ginawa iran na phlalimn iran

Muhsin Khan : Do they not travel in the land, and see what was the end of those before them? They were superior to them in strength, and they tilled the earth and populated it in greater numbers than these (pagans) have done, and there came to them their Messengers with clear proofs. Surely, Allah wronged them not, but they used to wrong themselves.

Sahih International : Have they not traveled through the earth and observed how was the end of those before them? They were greater than them in power, and they plowed the earth and built it up more than they have built it up, and their messengers came to them with clear evidences. And Allah would not ever have wronged them, but they were wronging themselves.

Pickthall : Have they not travelled in the land and seen the nature of the consequence for those who were before them? They were stronger than these in power, and they dug the earth and built upon it more than these have built. Messengers of their own came unto them with clear proofs (of Allah's Sovereignty). Surely Allah wronged them not, but they did wrong themselves.

Yusuf Ali : Do they not travel through the earth, and see what was the end of those before them? They were superior to them in strength: they tilled the soil and populated it in greater numbers than these have done: there came to them their messengers with Clear (Signs). (Which they rejected, to their own destruction): It was not Allah Who wronged them, but they wronged their own souls.

Shakir : Have they not travelled in the earth and seen how was the end of those before them? They were stronger than these in prowess, and dug up the earth, and built on it in greater abundance than these have built on it, and there came to them their messengers with clear arguments; so it was not beseeming for Allah that He should deal with them unjustly, but they dealt unjustly with their own souls.

Dr. Ghali : And have they not traveled in the earth, (and) so looked into how was the end of those even before them? They were more pervasive in power than themselves, and plowed (Literally: stirred up) the earth, and cultivated it more (i.e., populated it and were more eminent) than they themselves have cultivated it; and their Messengers came to them with the supreme evidence (s); so indeed in no way did Allah do (any) injustice to them, but to themselves they used to do injustice.

Tafsir Jalalayn : Have they not travelled in the land and beheld how was the consequence for those before them?, of [past] communities, which was that they were destroyed for denying their messengers. They were more powerful than them — such were ‘Ād and Thamūd — and they effected the land, they tilled it and churned it up to sow crops and cultivate [trees], and developed it more than these, the Meccan disbelievers, have developed it; and their messengers brought them clear signs, manifest proofs, for God would never wrong them, by destroying them without being guilty, but they used to wrong themselves, by denying their messengers.

Tagalog : Hindi ba naglakbay sa kalupaan ang mga di-naniniwala sa Allâh na nalinlang hinggil sa Kabilang-Buhay upang mapagmatyagan at mapagkunan ng aral kung paano pinarusahan ng Allâh ang mga naunang tao na tinanggihan ang mga Sugo ng Allâh na dumating sa kanila na tulad ng sambayanan ni ‘Âd at saka ni Thamoud? At walang pag-aalinlangan, sila ay mas malalakas sa pangangatawan at mas makapangyarihan sa kanilang kalagayan sa makamundong buhay dahil sa binungkal nila ang kalupaan at kanila itong tinamnan, at nagtayo sila ng mga palasyo at doon sila’y nanirahan, kaya naitatag nila ang kanilang makamundong buhay na higit pa sa nagawa ng mga taga-Makkah sa kanilang makamundong buhay, subali’t walang naging pakinabang sa kanila ang pagtayo nila ng mga ganitong kabuhayan at haba ng kanilang pananatili, at dumating sa kanila ang mga Sugo na ipinadala sa kanila na kalakip ang mga malilinaw na palatandaan at mga katibayan subali’t ang mga ito ay tinanggihan nila, na kung kaya, pinuksa sila ng Allâh. Katotohanan, hindi sila dinaya ng Allâh sa pamamagitan ng pagpuksa sa kanila kundi sila mismo ang nandaya sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsamba nila ng iba bukod sa Allâh at paglabag nila.

030:10
Hassanor Alapa : Oriyan iyan na so marata i kiabolosan o siran oto a minggolawla siran sa lbi a manga rarata (a dosa) ko kiapakambokhaga iran ko manga tanda o Allāh ago miaadn siran on a gii ran pagizawizawn

Muhsin Khan : Then evil was the end of those who did evil, because they belied the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, Messengers, etc.) of Allah and made mock of them.

Sahih International : Then the end of those who did evil was the worst [consequence] because they denied the signs of Allah and used to ridicule them.

Pickthall : Then evil was the consequence to those who dealt in evil, because they denied the revelations of Allah and made a mock of them.

Yusuf Ali : In the long run evil in the extreme will be the End of those who do evil; for that they rejected the Signs of Allah, and held them up to ridicule.

Shakir : Then evil was the end of those who did evil, because they | rejected the communications of Allah and used to mock them.

Dr. Ghali : Thereafter, the end of the ones who had done odious (deeds) was an utterly odious (end) for that they cried lies to the signs of Allah and used to mock at them.

Tafsir Jalalayn : Then the consequence for those who committed evil was evil (al-sū’ā is the feminine form of al-aswa’, ‘the worst’; [it may be read as] the predicate of kāna if one reads ‘āqibatu, in the nominative; or it is the subject of kāna if read as ‘āqibata, in the accusative; and so what is meant is Hell [in the former reading], or [according to the latter reading] simply their evil actions) because they denied the signs of God, the Qur’ān, and made a mock of them.

Tagalog : Pagkatapos ang nagiging dulo o wakas ng buhay ng mga masasama na nagmalabis at di-naniwala ay napakasama at napakalagim; dahil sa kanilang ginawang pagtanggi sa Allâh at kanilang panlalait sa mga talata ng Allâh na Kanyang ipinahayag sa Kanyang mga Sugo.

030:11

Hassanor Alapa : So Allāh i pagphoon ko kapangadn oriyan iyan na 1126 phakakasowin Iyan oriyan iyan na Ron kano ron phakandod.

Muhsin Khan : Allah (Alone) originates the creation, then He will repeat it, then to Him you will be returned.

Sahih International : Allah begins creation; then He will repeat it; then to Him you will be returned.

Pickthall : Allah produceth creation, then He reproduceth it, then unto Him ye will be returned.

Yusuf Ali : It is Allah Who begins (the process of) creation; then repeats it; then shall ye be brought back to Him.

Shakir : Allah originates the creation, then reproduces it, then to Him you shall be brought back.

Dr. Ghali : Allah begins creation; thereafter He brings it back again; thereafter to Him you will be returned.

Tafsir Jalalayn : God originates creation, in other words, He produces the creation of mankind, then He will reproduce it, that is, the creation of them, after their death, then to Him you shall be returned (read turja‘ūna; or yurja‘ūna, ‘they shall be returned’).

Tagalog : Ang Allâh ay Bukod-Tangi na Siya lamang ang Lumikha ng lahat ng mga nilalang, at Siya rin lamang ang Bukod-Tanging may kakayahan na ibalik itong muli, pagkatapos sa Kanya magbabalik ang lahat ng nilikha, upang gantimpalaan ang mabuti dahil sa kanyang kabutihan at pagbayarin ang masama dahil sa kanyang kasamaan.

030:12

Hassanor Alapa : Sa sagawii a makatindg so bankit na khawiswisan so 1127 manga baradosa

Muhsin Khan : And on the Day when the Hour will be established, the Mujrimun (disbelievers, sinners, criminals, polytheists, etc.) will be plunged into destruction with deep regrets, sorrows, and despair.

Sahih International : And the Day the Hour appears the criminals will be in despair.

Pickthall : And in the day when the Hour riseth the unrighteous will despair.

Yusuf Ali : On the Day that the Hour will be established, the guilty will be struck dumb with despair.

Shakir : And at the time when the hour shall come the guilty shall be in despair.

Dr. Ghali : And on the Day when the Hour comes up, the criminals will be dumbfounded.

Tafsir Jalalayn : And on the Day when the Hour comes, the sinners will be dumbfounded, the idolaters will be fall into silence, as their [line of] argument can no longer be continued.

Tagalog : At sa Araw ng Pagkagunaw ng Daigdig ay mawawalan ng pag-asa ang mga masasama na mailigtas ang kanilang mga sarili mula sa kaparusahan, ilulublob sila sa pagkawasak na may pagdadalamhati at darating sa kanila ang pagkahilo at mawawalan sila ng anumang katibayan.

030:13

Hassanor Alapa : Go da a khaadn a rk iran a phoon ko manga sakotowa iran a pd sa phanapaat ago miaadn siran ko manga sakotowa iran a sasankaan iran

Muhsin Khan : No intercessor will they have from those whom they made equal with Allah (partners i.e. their so-called associate gods), and they will (themselves) reject and deny their partners.

Sahih International : And there will not be for them among their [alleged] partners any intercessors, and they will [then] be disbelievers in their partners.

Pickthall : There will be none to intercede for them of those whom they made equal with Allah. And they will reject their partners (whom they ascribed unto Him).

Yusuf Ali : No intercessor will they have among their "Partners" and they will (themselves) reject their "Partners".

Shakir : And they shall not have any intercessors from among their gods they have joined with Allah, and they shall be deniers of their associate-gods.

Dr. Ghali : And no intercessors will they have among their associates, and they will be disbelievers in their associates.

Tafsir Jalalayn : And none from among those partners of theirs, those whom they ascribed as partners of God, namely, the idols, to intercede for them, shall be intercessors for them and they shall disavow these partners of theirs, in other words, they shall dissociate from them.

Tagalog : At hindi magkakaroon ng kahit na sinumang tagapamagitan ang mga sumamba ng iba bukod sa Allâh sa Araw na yaon, mula sa kanilang mga sinambang iba bukod sa Allâh, bagkus ay itatanggi sila ng mga ito at tatanggihan din nila ang mga ito, na kung kaya, ang pamamagitan ay pagmamay-ari lamang ng Allâh at hindi ito maaaring hingin sa iba.

030:14

Hassanor Alapa : Sa sagawii a makatindg so bankit na sa alongan oto na khasagomparak siran

Muhsin Khan : And on the Day when the Hour will be established, that Day shall (all men) be separated (i.e the believers will be separated from the disbelievers).

Sahih International : And the Day the Hour appears - that Day they will become separated.

Pickthall : In the day when the Hour cometh, in that day they will be sundered.

Yusuf Ali : On the Day that the Hour will be established,- that Day shall (all men) be sorted out.

Shakir : And at the time when the hour shall come, at that time they shall become separated one from the other.

Dr. Ghali : And on the Day when the Hour comes up, upon that Day they will part (from each other).

Tafsir Jalalayn : And on the Day when the Hour comes, that day (yawma’idhin, is [repeated] for emphasis) they, believers and disbelievers, shall be separated.

Tagalog : At sa Araw ng Pagkagunaw ng Daigdig ay paghihiwalayin na ang mga manampalataya at walang pananampalataya,

030:15

Hassanor Alapa : Na so pman so miamaratiaya ago minggalbk siran sa manga pipia na madadalm siran sa kasorgaan a gii 1128 siran on zakasakawn

Muhsin Khan : Then as for those who believed (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and did righteous good deeds, such shall be honoured and made to enjoy luxurious life (forever) in a Garden of delight (Paradise).

Sahih International : And as for those who had believed and done righteous deeds, they will be in a garden [of Paradise], delighted.

Pickthall : As for those who believed and did good works, they will be made happy in a Garden.

Yusuf Ali : Then those who have believed and worked righteous deeds, shall be made happy in a Mead of Delight.

Shakir : Then as to those who believed and did good, they shall be made happy in a garden.

Dr. Ghali : So, as for the ones who have believed and done deeds of righteousness, then they will be made jubilant in a (green) Meadow.

Tafsir Jalalayn : As for those who believed and performed righteous deeds, they shall be made happy in a garden [of Paradise].

Tagalog : Dahil sa ang mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo na mga gumawa ng kabutihan ay patungo sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) na sila’y pararangalan doon at malalasap ang marangyang kasiyahan magpasawalang-hanggan.

030:16

Hassanor Alapa : Na so pman so siran oto a manga kafir ago piakambokhag iran so manga tanda Ami ago so kakhatmowa ko alongan a maori na siran oto na sii ko siksa na idadarpa siran on

Muhsin Khan : And as for those who disbelieved and belied Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, Allah's Messengers, Resurrection, etc.), and the Meeting of the Hereafter, such shall be brought forth to the torment (in the Hell-fire).

Sahih International : But as for those who disbelieved and denied Our verses and the meeting of the Hereafter, those will be brought into the punishment [to remain].

Pickthall : But as for those who disbelieved and denied Our revelations, and denied the meeting of the Hereafter, such will be brought to doom.

Yusuf Ali : And those who have rejected Faith and falsely denied our Signs and the meeting of the Hereafter,- such shall be brought forth to Punishment.

Shakir : And as to those who disbelieved and rejected Our communications and the meeting of the hereafter, these shall be brought over to the chastisement.

Dr. Ghali : And as for the ones who disbelieved and cried lies to Our signs and the meeting of the Hereafter, then those will be presented forward to the torment.

Tafsir Jalalayn : But as for those who disbelieved and denied Our signs, [namely] the Qur’ān, and the encounter of the Hereafter, the Resurrection and other matters, those, they shall be arraigned into the chastisement.

Tagalog : Subali’t ang mga yaong hindi naniwala sa Allâh at tinanggihan ang anumang dala-dala ng mga Sugo at di-naniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli pagkatapos ng kamatayan ay mananatili sila sa kaparusahan bilang kabayaran ng kanilang pagtanggi rito sa daigdig.

030:17

Hassanor Alapa : Na zlaslaa niyo so Allāh ko masa a kaphsold iyo ko kagagawii (magrib ago isha’) ago sii ko masa a kaphzold iyo ko kapitapita (zobo)

Muhsin Khan : So glorify Allah [above all that (evil) they associate with Him (O believers)], when you come up to the evening [i.e. offer the (Maghrib) sunset and ('Isha') night prayers], and when you enter the morning [i.e offer the (Fajr) morning prayer].

Sahih International : So exalted is Allah when you reach the evening and when you reach the morning.

Pickthall : So glory be to Allah when ye enter the night and when ye enter the morning -

Yusuf Ali : So (give) glory to Allah, when ye reach eventide and when ye rise in the morning;

Shakir : Therefore glory be to Allah when you enter upon the time of the evening and when you enter upon the time of the morning.

Dr. Ghali : So All Extolment be to Allah while you are in your evening hours and while you become (vigilant) in your morning hours.

Tafsir Jalalayn : So glory be to God — in other words, [so] glorify God, meaning: perform prayer — when you enter the [time of the] night, in which there are two prayers, the sunset one (maghrib) and the later night one (‘ishā’), and when you rise in the morning, in which there is the morning prayer (subh).

Tagalog : Na kung kaya, O kayong mga naniwala! Luwalhatiin ninyo ang Allâh at purihin, na huwag maglagay ng anumang uri ng pagtatambal sa pagsamba sa Kanya na tulad ng pagkakaroon ng asawa at anak, At itangi ninyo para sa Kanya ang karapat-dapat at ganap na mga katangian sa pamamagitan ng pagbibigkas ng inyong mga bibig at patunayan ninyo ito sa inyong mga katawan sa pamamagitan ng pagsasagawa nito, sa hapon at sa umaga, sa oras ng gabi at sa tanghali.

030:18

Hassanor Alapa : Go rk Iyan so bantogan ko manga langit ago so lopa ago sii ko masa a khagabi (asar) 1129 ago sii ko masa a kapzold iyo ko kaotho o alongan (lohor) (aya maana na tonaya niyo so manga sambayang a lima a paralo ko waqto niyan).

Muhsin Khan : And His is all the praises and thanks in the heavens and the earth, and (glorify Him) in the afternoon (i.e. offer 'Asr prayer) and when you come up to the time, when the day begins to decline (i.e offer Zuhr prayer). (Ibn 'Abbas said: "These are the five compulsory congregational prayers mentioned in the Quran)."

Sahih International : And to Him is [due all] praise throughout the heavens and the earth. And [exalted is He] at night and when you are at noon.

Pickthall : Unto Him be praise in the heavens and the earth! - and at the sun's decline and in the noonday.

Yusuf Ali : Yea, to Him be praise, in the heavens and on earth; and in the late afternoon and when the day begins to decline.

Shakir : And to Him belongs praise in the heavens and the earth, and at nightfall and when you are at midday.

Dr. Ghali : And to Him be praise in the heavens and the earth, and at nightfall, and while you are in your noonday.

Tafsir Jalalayn : And to Him belongs [all] praise in the heavens and the earth — a parenthetical statement, in other words, the inhabitants in both of these [realms] praise Him — and as the sun declines (wa-‘ashiyyan is a supplement to hīna, ‘when’ [of the previous verse]), in which comes the afternoon prayer (‘asr), and when you enter noontime, in which comes the midday prayer (zuhr).

Tagalog : At para sa Kanya ang papuri at luwalhati sa mga kalangitan at kalupaan, sa gabi at araw.

030:19
Hassanor Alapa : Pphakambowatn Iyan so oyagoyag a phoon ko maatay ago pphakambowatn Iyan so maatay a phoon ko oyagoyag, ago phagoyagn Iyan so lopa ko oriyan o kapapatay niyan, go datar oto na phakambowatn kano (ko kakhaoyag pharoman)

Muhsin Khan : He brings out the living from the dead, and brings out the dead from the living. And He revives the earth after its death. And thus shall you be brought out (resurrected).

Sahih International : He brings the living out of the dead and brings the dead out of the living and brings to life the earth after its lifelessness. And thus will you be brought out.

Pickthall : He bringeth forth the living from the dead, and He bringeth forth the dead from the living, and He reviveth the earth after her death. And even so will ye be brought forth.

Yusuf Ali : It is He Who brings out the living from the dead, and brings out the dead from the living, and Who gives life to the earth after it is dead: and thus shall ye be brought out (from the dead).

Shakir : He brings forth the living from the dead and brings forth the dead from the living, and gives life to the earth after its death, and thus shall you be brought forth.

Dr. Ghali : He brings out the living from the dead, and He brings out the dead from the living, and He gives life to the earth after its death; and thus you will be brought out.

Tafsir Jalalayn : He brings forth the living from the dead, as in the case of the human being [who is produced] from a sperm-drop and a bird from an egg, and He brings forth the dead, a sperm-drop or an egg, from the living, and He revives the earth, with vegetation, after it has died, dried out. And in such [a manner], of being brought forth, you shall be brought forth, from the graves (read [either as] the active takhrujūna, ‘you shall come forth’, or the passive tukhrajūna, ‘you shall be brought forth’).

Tagalog : Inilalabas ng Allâhang isang buhay na bagay mula sa walang buhay na bagay na tulad ng tao na nagmula sa punla at ibon na nagmula sa itlog, at ganoon din, inilalabas din Niya ang walang buhay na bagay mula sa may buhay na bagay na tulad ng punla na nagmula sa tao at itlog na nagmula sa ibon. At binubuhay Niya ang kalupaan sa pamamagitan ng pagsibol ng mga pananim pagkatapos nitong maging tuyot, at ang katulad ng pagbibigay ng buhay na ito ay ganoon din Niya kayo ilalabas, O kayong mga tao, mula sa inyong mga libingan na mga buhay para sa paghuhukom at pagbabayad.

030:20

Hassanor Alapa : Go pd ko manga tanda Iyan a kiaadna Niyan rkano a phoon sa bayank oriyan iyan na minitkaw kano a manosiya a pkhabarmbad (sa madakl)

Muhsin Khan : And among His Signs is this, that He created you (Adam) from dust, and then [Hawwa' (Eve) from Adam's rib, and then his offspring from the semen, and], - behold you are human beings scattered!

Sahih International : And of His signs is that He created you from dust; then, suddenly you were human beings dispersing [throughout the earth].

Pickthall : And of His signs is this: He created you of dust, and behold you human beings, ranging widely!

Yusuf Ali : Among His Signs in this, that He created you from dust; and then,- behold, ye are men scattered (far and wide)!

Shakir : And one of His signs is that He created you from dust, then lo! you are mortals (who) scatter.

Dr. Ghali : And of His signs is that He created you of dust; thereafter, only then, you are mortals, spreading widely.

Tafsir Jalalayn : And of His signs, exalted be He, indicating His power, is that He created you, in other words, your origin, Adam, of dust, then lo! you are human beings, of flesh and blood, spreading, across the earth.

Tagalog : At kabilang sa mga palatandaan ng Allâh na nagpapatunay ng Kanyang kadakilaan at ganap na kakayahan ay nilikha Niya ang inyong ama na si Adam mula sa alabok, pagkatapos kayo na mga tao ay nagkakaanak at dumarami sa ibabaw ng kalupaan na naghahangad ng kagandahang-loob ng Allâh.

030:21
Hassanor Alapa : Go pd ko manga tanda Iyan a kiaadn Iyan sa rk iyo a phoon ko manga ginawa niyo sa manga karoma ka an kano ron makarnk, go miadn ko lt iyo sa kandayo ago kakhalimoay, na mataan a kadadal-man oto sa manga tanda a rk a isa a pagtaw a giimamimikiran

Muhsin Khan : And among His Signs is this, that He created for you wives from among yourselves, that you may find repose in them, and He has put between you affection and mercy. Verily, in that are indeed signs for a people who reflect.

Sahih International : And of His signs is that He created for you from yourselves mates that you may find tranquillity in them; and He placed between you affection and mercy. Indeed in that are signs for a people who give thought.

Pickthall : And of His signs is this: He created for you helpmeets from yourselves that ye might find rest in them, and He ordained between you love and mercy. Lo! herein indeed are portents for folk who reflect.

Yusuf Ali : And among His Signs is this, that He created for you mates from among yourselves, that ye may dwell in tranquillity with them, and He has put love and mercy between your (hearts): verily in that are Signs for those who reflect.

Shakir : And one of His signs is that He created mates for you from yourselves that you may find rest in them, and He put between you love and compassion; most surely there are signs in this for a people who reflect.

Dr. Ghali : And of His signs is that He created for you, of yourselves, spouses, that you (may) find rest in them, and he has made between you amity and mercy. Surely in that are indeed signs for a people who meditate.

Tafsir Jalalayn : And of His signs is that He created for you, from yourselves, mates — Eve was created from Adam’s rib and the remainder of mankind from the [reproductive] fluids of men and women — that you might find peace by their side, and become intimate with them, and He ordained between you, all, affection and mercy. Surely in that, mentioned, there are signs for a people who reflect, upon God’s handiwork, exalted be He.

Tagalog : At kabilang din sa palatandaan ng Allâh sa Kanyang kadakilaan at ganap na kakayahan ay ang paglikha Niya para sa inyo mula sa inyong sarili, O kayong mga kalalakihan ng inyong mga asawa; upang mapanatag ang inyong mga kalooban at magkaroon kayo ng papamamahingahan, at ginawa Niya sa pagitan ng babae at kanyang asawa ang pagmamahal at pagkaawa. Katiyakan, sa paglikha ng Allâh nito ay mga palatandaan na nagpapatunay sa Kanyang kakayahan at Kanyang Kaisahan sa pagsamba, para sa mga tao na nag-iisip at nagsusuri.

030:22
Hassanor Alapa : Go pd sa tanda Iyan so kiaadna ko manga langit ago 1130 so lopa ago so kambidabida o manga basa niyo ago so manga warna o manga kobal iyo na mataan a kadadalman oto sa manga tanda a rk a pagtaw a manga tatao

Muhsin Khan : And among His Signs is the creation of the heavens and the earth, and the difference of your languages and colours. Verily, in that are indeed signs for men of sound knowledge.

Sahih International : And of His signs is the creation of the heavens and the earth and the diversity of your languages and your colors. Indeed in that are signs for those of knowledge.

Pickthall : And of His signs is the creation of the heavens and the earth, and the difference of your languages and colours. Lo! herein indeed are portents for men of knowledge.

Yusuf Ali : And among His Signs is the creation of the heavens and the earth, and the variations in your languages and your colours: verily in that are Signs for those who know.

Shakir : And one of His signs is the creation of the heavens and the earth and the diversity of your tongues and colors; most surely there are signs in this for the learned.

Dr. Ghali : And of His signs is the creation of the heavens and the earth and the differences of your tongues and colors. Surely in that are indeed signs for knowledgeable men.

Tafsir Jalalayn : And of His signs is the creation of the heavens and the earth and the differences of your tongues, that is, your languages, such as Arabic, non-Arabic and so on, and your colours, such as white or black or otherwise, even though [all of] you are [originally] the offspring of the same man and woman. Surely in that there are signs, indications of His power, exalted be He, for all peoples ([this may be vocalised either as] li’l-‘ālamīna or li’l-‘ālimīna, so [it means] either rational creatures, or people of knowledge [respectively]).

Tagalog : At kabilang sa palatandaan ng Kanyang kakayahan bilang Tagapaglikha: paglikha ng mga kalangitan at pag-aangat nito na walang haligi at paglikha ng kalupaan kasama ang lawak at haba nito, at pag-iba-iba ng inyong mga wika at ng inyong mga kulay. Katiyakan, sa mga ganitong bagay ay walang pag-aalinlangang nakapagbibigay ng aral sa sinumang may kaalaman at pagkakaintindi.

030:23
Hassanor Alapa : Go pd ko manga tanda Iyan so kapthoroga rkano ko kagagawii ago sii ko kadawndaw ago so gii niyo kaplolobaa ko pd ko kalbihan Iyan. Na mataan a kadadalman oto sa manga tanda a rk a isa a pagtaw a pphakasabot

Muhsin Khan : And among His Signs is the sleep that you take by night and by day, and your seeking of His Bounty. Verily, in that are indeed signs for a people who listen.

Sahih International : And of His signs is your sleep by night and day and your seeking of His bounty. Indeed in that are signs for a people who listen.

Pickthall : And of His signs is your slumber by night and by day, and your seeking of His bounty. Lo! herein indeed are portents for folk who heed.

Yusuf Ali : And among His Signs is the sleep that ye take by night and by day, and the quest that ye (make for livelihood) out of His Bounty: verily in that are signs for those who hearken.

Shakir : And one of His signs is your sleeping and your seeking of His grace by night and (by) day; most surely there are signs in this for a people who would hear.

Dr. Ghali : And of His signs is your sleeping by night and daytime, and your seeking after His Grace. Surely in that are indeed signs for a people who hear.

Tafsir Jalalayn : And of His signs is your sleep by night and day, by His will, as a repose for you, and your seeking, during the day, of His bounty, in other words, your going about [freely] in order to seek a living [is] by His will. Surely in that there are signs for people who listen, listening in a way so as to [be prompted to] reflect and take heed.

Tagalog : At kabilang sa mga palatandaan ng kakayahan ng Allâh ay ginawa Niya ang inyong pagtulog bilang kaparaanan ng inyong pamamahinga sa gabi man o di kaya ay sa araw; dahil sa pagtulog nangyayari ang pamamahinga at nawawala ang kapaguran, at ginawa Niya para sa inyo ang araw upang kayo ay kumalat para sa inyong paghahanap-buhay. Katiyakan, sa mga bagay na ito ay mga palatandaan sa ganap na kakayahan ng Allâh at ganap na pagpapatupad ng Kanyang kagustuhan para sa mga tao na nakikinig sa mga pagpapayo upang intindihin, at nag-iisip upang makakuha ng mga aral.

030:24
Hassanor Alapa : Go pd ko manga tanda Iyan a pphakiilay Niyan rkano so kilat sa kalk (ko sogat) 1131 iyan ago inam (ko oran) iyan ago pphakatoron a phoon sa kawang sa ig na ioyag Iyan ko lopa ko oriyan o kapapatay niyan, na mataan a kadadalman oto sa manga tanda a pantag sa pagtaw a giimamimikiran

Muhsin Khan : And among His Signs is that He shows you the lightning, by way of fear and hope, and He sends down water (rain) from the sky, and therewith revives the earth after its death. Verily, in that are indeed signs for a people who understand.

Sahih International : And of His signs is [that] He shows you the lightening [causing] fear and aspiration, and He sends down rain from the sky by which He brings to life the earth after its lifelessness. Indeed in that are signs for a people who use reason.

Pickthall : And of His signs is this: He showeth you the lightning for a fear and for a hope, and sendeth down water from the sky, and thereby quickeneth the earth after her death. Lo! herein indeed are portents for folk who understand.

Yusuf Ali : And among His Signs, He shows you the lightning, by way both of fear and of hope, and He sends down rain from the sky and with it gives life to the earth after it is dead: verily in that are Signs for those who are wise.

Shakir : And one of His signs is that He shows you the lightning for fear and for hope, and sends down water from the clouds then gives life therewith to the earth after its death; most surely there are signs in this for a people who understand

Dr. Ghali : And of His signs is (that) He shows you lightning, for fear and longing (of Him), and that He has been sending down from the heaven water; so He gives life to the earth after its death. Surely in that are indeed signs for a people who consider.

Tafsir Jalalayn : And of His signs is His showing you lightning to arouse fear, in the traveller, of storms, and hope, in the one not travelling, of [the coming of the] rain; and He sends down water from the heaven and with it He revives the earth after it has died, that is, [after] it has dried out, so that it produces vegetation [once again]. Surely in that, mentioned, there are signs for people who understand, [a people who] reflect.

Tagalog : At kabilang din sa mga katibayan ng kakayahan ng Allâh ay ipinakikita niya sa inyo ang kidlat, na natatakot kayo sa kulog nito at umaasam naman kayo ng ulan, at ibinababa Niya mula sa ulap ang ulan na bumubuhay ng kalupaan pagkatapos nitong matuyot. Katiyakan, nandirito ang tanda sa ganap na kapangyarihan ng Allâh at Kanyang Dakilang Kaalaman at ang Kanyang pagiging mabuti sa sinumang may kaisipan na ginagabayan tungo rito.

030:25
Hassanor Alapa : Go pd ko manga tanda Iyan so kapakatitindg o manga langit ago so lopa sa nggolalan sa sogoan Iyan, oriyan iyan na amay ka tawagn kano niyan sa tawathawag a phoon sa lopa na mitkaw kano a pphamakaliyo kano a (oyagoyag pharoman)

Muhsin Khan : And among His Signs is that the heaven and the earth stand by His Command, then afterwards when He will call you by single call, behold, you will come out from the earth (i.e from your graves for reckoning and recompense).

Sahih International : And of His signs is that the heaven and earth remain by His command. Then when He calls you with a [single] call from the earth, immediately you will come forth.

Pickthall : And of His signs is this: The heavens and the earth stand fast by His command, and afterward, when He calleth you, lo! from the earth ye will emerge.

Yusuf Ali : And among His Signs is this, that heaven and earth stand by His Command: then when He calls you, by a single call, from the earth, behold, ye (straightway) come forth.

Shakir : And one of His signs is that the heaven and the earth subsist by His command, then when He calls you with a (single) call from out of the earth, lo! you come forth.

Dr. Ghali : And of His signs is that the heaven and the earth come upright by His Command; thereafter when He calls you (His) call out of the earth, only then you will come (Literally: go out) out (of it).

Tafsir Jalalayn : And of His signs is that the heaven and the earth remain standing by His command, by His will, without any supports; then, when He calls you [to come] out of the earth, when Isrāfīl blows the Horn for the raising from the graves [to commence], lo! you shall come forth, from it alive. Thus your coming forth out of it by a call constitutes one of His [many] signs, exalted be He.

Tagalog : At kabilang pa rin sa Kanyang mga palatandaan na nagpapatunay ng Kanyang kakayahan ay ang pagkakatatag ng kalangitan at kalupaan at pananatili ng mga ito sa kaganapan dahil sa Kanyang Pag-aatas, na hindi ito nawawala sa kinalalagyan nito at hindi bumabagsak ang kalangitan sa kalupaan, pagkatapos kapag kayo ay tinawag na ng Allâh sa pamamagitan ng pag-ihip ng Trumpeta tungo sa pagkabuhay na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay lalabas kayo mula sa inyong mga libingan nang mabilisan.

030:26

Hassanor Alapa : Go rk Iyan so langowan a oyagoyag a (baraakal) ko manga langit ago so lopa a langon dn oto na sii Rkaniyan na giimangongonotan

Muhsin Khan : To Him belongs whatever is in the heavens and the earth. All are obedient to Him.

Sahih International : And to Him belongs whoever is in the heavens and earth. All are to Him devoutly obedient.

Pickthall : Unto Him belongeth whosoever is in the heavens and the earth. All are obedient unto Him.

Yusuf Ali : To Him belongs every being that is in the heavens and on earth: all are devoutly obedient to Him.

Shakir : And His is whosoever is in the heavens and the earth; all are obedient to Him.

Dr. Ghali : And to Him belongs whoever is in the heavens and the earth; all are devout to Him.

Tafsir Jalalayn : And to Him belongs whoever is in the heavens and the earth, as possessions, creatures and servants. All are obedient to Him.

Tagalog : Pagmamay-ari ng Allâh na Bukod-Tangi ang lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan na mga anghel, mga tao, mga ‘jinn,’ mga hayop, mga pananim at mga di-buhay na bagay. Lahat ng mga ito ay nagpapasailalim sa Kanyang Kautusan, sumusunod sa Kanya na nagtataglay ng ganap na katangian.

030:27
Hassanor Alapa : Go Skaniyan so phanagipoon ko kapangadn oriyan iyan na phakakasowin Iyan a skaniyan na lbi ron a malbod ago rk Iyan so ladiawan a maporo ko manga langit ago so lopa a Skaniyan so Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : And He it is Who originates the creation, then will repeat it (after it has been perished), and this is easier for Him. His is the highest description (i.e. none has the right to be worshipped but He, and there is nothing comparable unto Him) in the heavens and in the earth. And He is the All-Mighty, the All-Wise.

Sahih International : And it is He who begins creation; then He repeats it, and that is [even] easier for Him. To Him belongs the highest attribute in the heavens and earth. And He is the Exalted in Might, the Wise.

Pickthall : He it is Who produceth creation, then reproduceth it, and it is easier for Him. His is the Sublime Similitude in the heavens and the earth. He is the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : It is He Who begins (the process of) creation; then repeats it; and for Him it is most easy. To Him belongs the loftiest similitude (we can think of) in the heavens and the earth: for He is Exalted in Might, full of wisdom.

Shakir : And He it is Who originates the creation, then reproduces it, and it is easy to Him; and His are the most exalted attributes in the heavens and the earth, and He is the Mighty, the Wise.

Dr. Ghali : And He is (The One) Who begins creation; thereafter He brings it back again, and it is most simple for Him. And He has the Most Exalted similitude in the heavens and the earth, and He is The Ever-Mighty, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : And He it is Who initiates the creation, of mankind, then brings it back, after their destruction, and that is [even] easier for Him, than the initiation — from the perspective of those addressed for whom to repeat something is easier than doing it for the first time — otherwise, in God’s case, exalted be He, both are just as easy. His is the loftiest description in the heavens and the earth, the most sublime attribute, namely that ‘there is no god except God’. And He is the Mighty, in His kingdom, the Wise, in His creation.

Tagalog : Ang Allâh ay Bukod-Tangi na nagpanimula ng paglikha mula sa wala, pagkatapos ito ay ibabalik Niyang muli na buhay pagkatapos ng kamatayan, at ang pagsasabalik muli ng buhay sa nilikha pagkatapos ng kamatayan kung tutuusin ay mas madali sa Allâh kaysa sa paglikha nito sa una, subali’t sa paningin ng Allâh, sa Kanyang Kapangyarihan ay walang mahirap sa Kanya, pareho itong madali sa Kanya. Pagmamay-ari ng Allâh ang Kataas-Taasan na katangian sa lahat ng mga itinatangi sa Kanya, at wala Siyang kahalintulad na anumang bagay, na Siya ay Ganap na Nakaririnig at Nakakikita. Siya ay ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi, na ‘Al-Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang mga sinasabi at ginagawa at sa pangangasiwa Niya sa Kanyang mga nilikha.

030:28Hassanor Alapa : Migay rkano sa ibarat a phoon ko manga ginawa niyo, na ba adn a rk iyo a phoon ko mipapaar o manga lima niyo (so manga oripn iyo) a pd sa kapakasasapri ko 1132 inirizki Ami rkano sa skano ron na makandadatar on sa kabnar, sa ipkhalk iyo siran sa datar o kipkhalkn iyo ko manga ginawa niyo, datar oto a pzalisayin Ami so manga tanda sa pagtaw a giimami-mikiran

Muhsin Khan : He sets forth for you a parable from your ownselves, - Do you have partners among those whom your right hands possess (i.e your slaves) to share as equals in the wealth We have bestowed on you? Whom you fear as you fear each other? Thus do We explain the signs in detail to a people who have sense.

Sahih International : He presents to you an example from yourselves. Do you have among those whom your right hands possess any partners in what We have provided for you so that you are equal therein [and] would fear them as your fear of one another [within a partnership]? Thus do We detail the verses for a people who use reason.

Pickthall : He coineth for you a similitude of yourselves. Have ye, from among those whom your right hands possess, partners in the wealth We have bestowed upon you, equal with you in respect thereof, so that ye fear them as ye fear each other (that ye ascribe unto Us partners out of that which We created)? Thus We display the revelations for people who have sense.

Yusuf Ali : He does propound to you a similitude from your own (experience): do ye have partners among those whom your right hands possess, to share as equals in the wealth We have bestowed on you? Do ye fear them as ye fear each other? Thus do we explain the Signs in detail to a people that understand.

Shakir : He sets forth to you a parable relating to yourselves: Have you among those whom your right hands possess partners in what We have given you for sustenance, so that with respect to it you are alike; you fear them as you fear each other? Thus do We make the communications distinct for a people who understand.

Dr. Ghali : He has struck for you a similitude from yourselves: do you have, among what your right hands possess, any associates in what We have provided for you, so that you are equal in regard to it, you fearing them as you have fright of each other? (Literally: yourselves) Thus We expound the signs for a people who consider.

Tafsir Jalalayn : He has struck, He has coined, for you, O idolaters, a similitude, that is [actually drawn], from yourselves, and it is [as follows]: do you have among those whom your right hands own, that is to say, among your servants, any partners, of yourselves, [who may share] in what We have provided for you, of property and so on, so that you, and they, are equal therein, fearing them as you fear your own [folk], [just as you fear] those free men like you? (the interrogative is meant as a negation) in other words, ‘your servants are not partners of yours in what you own, so how can you make some of God’s servants partners of His. So We detail the signs, [so] We explain them in such detail, for people who understand, [a people who] reflect.

Tagalog : Nagbigay ang Allâh ng halimbawa sa inyo, O kayong mga walang pananampalataya, mula sa inyong mga sarili: Maaari bang ang inyong mga alipin na mga kalalakihan at mga kababaihan ay magkaroon ng kahati sa inyo sa inyong kabuhayan, at nakikita ninyo na kayo at sila ay magkapantay sa bagay na ito, na kinatatakutan ninyo sila na tulad ng pagkatakot ninyo sa mga malalaya na inyong makakahati sa inyong kayamanan? Walang pag-aalinlangan, hindi ninyo papayagan ang ganito, kung gayon, paano ninyo pinapayagan ang ganito sa Allâh na iginagawa ninyo Siya ng katambal mula sa Kanyang nilikha? Sa katulad nitong paglilinaw ay nililinaw Namin sa inyo ang mga katibayan at palatandaan para sa mga taong matitino ang kaisipan na makikinabang para rito.

030:29
Hassanor Alapa : Ogaid na inonotan o siran oto a miamanakoto so manga baya a ginawa iran, sa da a mlng iran on, na antai taw a phakatoro sa taw a diadag o Allāh ago da a rk iran a pd sa phananabang

Muhsin Khan : Nay, but those who do wrong follow their own lusts without knowledge, Then who will guide him whom Allah has sent astray? And for such there will be no helpers.

Sahih International : But those who wrong follow their [own] desires without knowledge. Then who can guide one whom Allah has sent astray? And for them there are no helpers.

Pickthall : Nay, but those who do wrong follow their own lusts without knowledge. Who is able to guide him whom Allah hath sent astray? For such there are no helpers.

Yusuf Ali : Nay, the wrong-doers (merely) follow their own lusts, being devoid of knowledge. But who will guide those whom Allah leaves astray? To them there will be no helpers.

Shakir : Nay! those who are unjust follow their low desires without any knowledge; so who can guide him whom Allah makes err? And they shall have no helpers.

Dr. Ghali : No indeed, (but) the ones who do injustice closely follow their (own) prejudices without knowledge. So who will guide the ones whom Allah has led into error? And in no way will they have any vindicators.

Tafsir Jalalayn : Nay, but those who do evil, through idolatry, follow their own desires without any knowledge. So who will guide he whom God has led astray?, that is to say, he will have none to guide him. And they have no helpers, [no] protectors against God’s chastisement.

Tagalog : Subali’t hindi ganoon ang katotohanan kundi ang sinusunod ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh ay kanilang mga sariling kagustuhan sa pamamagitan ng paggaya nila sa kanilang mga ninuno nang wala silang kaalaman, kaya magkatulad sila sa pagiging mangmang at pagkaligaw, at walang sinuman ang may kakayahang gabayan ang sinuman na iniligaw ng Allâh dahil sa kanyang pagmamalabis sa pamamagitan ng pagtanggi at pagmamatigas, at wala na silang magiging katulong na magliligtas sa kanila mula sa kaparusahan ng Allâh.

030:30
Hassanor Alapa : Pakathito anka a paras ka ko agama a maontol (na kowaa niyo) so agama o Allāh a so iniwaraan iyan ko kagdam o manosiya sa da a kakhasambii ko kiapangadn o Allāh a gioto so agama a mathito, ogaid na so kadaklan ko manga taw na di ran katotokawan

Muhsin Khan : So set you (O Muhammad SAW) your face towards the religion of pure Islamic Monotheism Hanifa (worship none but Allah Alone) Allah's Fitrah (i.e. Allah's Islamic Monotheism), with which He has created mankind. No change let there be in Khalq-illah (i.e. the Religion of Allah Islamic Monotheism), that is the straight religion, but most of men know not. [Tafsir At-Tabari, Vol 21, Page 41]

Sahih International : So direct your face toward the religion, inclining to truth. [Adhere to] the fitrah of Allah upon which He has created [all] people. No change should there be in the creation of Allah . That is the correct religion, but most of the people do not know.

Pickthall : So set thy purpose (O Muhammad) for religion as a man by nature upright - the nature (framed) of Allah, in which He hath created man. There is no altering (the laws of) Allah's creation. That is the right religion, but most men know not -

Yusuf Ali : So set thou thy face steadily and truly to the Faith: (establish) Allah's handiwork according to the pattern on which He has made mankind: no change (let there be) in the work (wrought) by Allah: that is the standard Religion: but most among mankind understand not.

Shakir : Then set your face upright for religion in the right state-- the nature made by Allah in which He has made men; there is no altering of Allah's creation; that is the right religion, but most people do not know--

Dr. Ghali : So set your face upright to the religion, unswervingly upright; (this religion is) the original disposition from Allah upon which He originated (Literally: constituted) mankind. There is no exchange for the creation of Allah. That is the most upright religion, but most of mankind do not know.

Tafsir Jalalayn : So set your purpose, O Muhammad (s), for religion, as a hanīf, as one inclining to it — in other words, devote your religion, you and whoever follows you, purely to God — a nature given by God, upon which He originated mankind, and this [nature] is His religion: in other words, adhere to it. There is no changing God’s creation, His religion, that is to say, do not change it by becoming idolaters. That is the upright religion, the belief in God’s Oneness, but most people, namely, the Meccan disbelievers, do not know, [anything of] God’s Oneness —

Tagalog : Na kung kaya, ituon mo, O Muhammad, ang iyong mukha, ikaw at ang sinumang susunod sa iyo at manatili ka sa ‘Deen’ na siyang ipinag-utos na batas ng Allâh sa iyo, na ito ay ang Islâm. Na ito ang ‘Fitrah’ o likas na pagkakalikha ng Allâh sa sangkatauhan, na kung kaya, ang pananatili ninyo at paghawak ninyo rito ay siyang tunay na pananatili sa likas na nilikha ng Allâh na paniniwala na bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya.

Walang pagbabago sa nilikha ng Allâh at sa Kanyang ‘Deen’ (Relihiyon), na ito ay Matuwid na Landas na magdadala sa sinuman tungo sa pagmamahal ng Allâh na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang at sa Kanyang ‘Al-Jannah’ (Hardin), subali’t ang karamihan sa mga tao ay hindi nila batid na ang ipinag-utos na ito sa iyo, O Muhammad, ang siyang ‘Deen’ ng Katotohanan na wala nang iba pa bukod dito.

030:31

Hassanor Alapa : Sa panarig kano ron ago kalkn iyo Skaniyan ago tindgn iyo so sambayang ago o ba kano maadn a pd o manga pananakoto

Muhsin Khan : (Always) Turning in repentance to Him (only), and be afraid and dutiful to Him; and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and be not of Al-Mushrikun (the disbelievers in the Oneness of Allah, polytheists, idolaters, etc.).

Sahih International : [Adhere to it], turning in repentance to Him, and fear Him and establish prayer and do not be of those who associate others with Allah

Pickthall : Turning unto Him (only); and be careful of your duty unto Him and establish worship, and be not of those who ascribe partners (unto Him);

Yusuf Ali : Turn ye back in repentance to Him, and fear Him: establish regular prayers, and be not ye among those who join gods with Allah,-

Shakir : Turning to Him, and be careful of (your duty to) Him and keep up prayer and be not of the polytheists

Dr. Ghali : (Be) turning penitent to Him; and be pious towards Him, and keep up the prayer, and do not be of the associators, (Those who associate others with Allah).

Tafsir Jalalayn : turning, referring, to Him, exalted be He, concerning what He has commanded and what He has forbidden (munībīna, ‘turning’ is a circumstantial qualifier referring to the subject [of the verb] aqim, ‘set up’, in other words [addressing the third plural person] aqīmū, ‘set up’) and fear Him and establish prayer and do not be among the idolaters,

Tagalog : At manumbalik kayo sa Allâh na may pagsisisi at dalisay na layunin sa gawain, at matakot kayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa ipinag-uutos at pag-iwas sa ipinagbabawal, at isagawa ninyo ang ‘Salâh’ na buo ang mga haligi, karapatan at kundisyon nito, at huwag kayong pabilang sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh.

030:32

Hassanor Alapa : Pd ko siran oto a siagomparak iran so agama iran sa miaadn siran a manga lompokan 1133 a oman i salompok na sii ko matatago kiran na mabababaya siran.

Muhsin Khan : Of those who split up their religion (i.e. who left the true Islamic Monotheism), and became sects, [i.e. they invented new things in the religion (Bid'ah), and followed their vain desires], each sect rejoicing in that which is with it.

Sahih International : [Or] of those who have divided their religion and become sects, every faction rejoicing in what it has.

Pickthall : Of those who split up their religion and became schismatics, each sect exulting in its tenets.

Yusuf Ali : Those who split up their Religion, and become (mere) Sects,- each party rejoicing in that which is with itself!

Shakir : Of those who divided their religion and became seas every sect rejoicing in what they had with them

Dr. Ghali : Of the ones who have caused disunity in their religion and become sects, each party exulting with what they have close to them.

Tafsir Jalalayn : [of] those (mina’lladhīna is a substitution [for al-mushrikīna, ‘idolaters’] using the same operator of the oblique [min]) who have divided up their religion, by being at variance over what they worship, and have become [dissenting] factions, sects divided over this [matter], each party, among them, rejoicing, delighting, in what they have (a variant reading [for farraqū] is fāraqū, in other words, ‘of those who have parted with the religion to which they have been commanded’).

Tagalog : At huwag kayong maging kabilang sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh at ang sinusunod lamang ay ang kanilang sariling kagustuhan at pag-iimbento, na pinalitan nila ang ‘Deen’ na ipinagkaloob sa kanila at binago nila, na sinusunod nila ang isang bahagi nito at ang isang kabahagi naman ay tinatanggihan; ibinabatay lamang nila sa kanilang kagustushan na dahil doon ay naging iba’t ibang grupo sila at mga sekta; na sinusunod nila bilang pagmamahal sa kanilang mga pinuno, sa kanilang mga grupo at sa kanilang sariling pananaw, na nagtutulungan sila sa isa’t isa sa kamalian; at bawa’t sekta sa kanila ay nasisiyahan sa anuman na kanilang paniniwala, at kanilang iniisip na ang kanilang pinagpasiyahan sa kanilang mga sarili ay ito ang nasa katotohanan at ang iba ay nasa kamalian.

030:33
Hassanor Alapa : Go igira miasogat so manga manosiya a kabinasa na tawagn iran so Kadnan iran sa mananarig siran on, na amay ka pakataamn Iyan siran sa limo a phoon On na mitkaw a salompok kiran a sii ko Kadnan iran na ipphanakoto iran

Muhsin Khan : And when harm touches men, they cry sincerely only to their Lord (Allah), turning to Him in repentance, but when He gives them a taste of His Mercy, behold! a party of them associate partners in worship with their Lord.

Sahih International : And when adversity touches the people, they call upon their Lord, turning in repentance to Him. Then when He lets them taste mercy from Him, at once a party of them associate others with their Lord,

Pickthall : And when harm toucheth men they cry unto their Lord, turning to Him in repentance; then, when they have tasted of His mercy, behold! some of them attribute partners to their Lord

Yusuf Ali : When trouble touches men, they cry to their Lord, turning back to Him in repentance: but when He gives them a taste of Mercy as from Himself, behold, some of them pay part-worship to other god's besides their Lord,-

Shakir : And when harm afflicts men, they call upon their Lord, turning to Him, then when He makes them taste of mercy from Him, lo! some of them begin to associate (others) with their Lord,

Dr. Ghali : And when adversity touches mankind, they invoke their Lord, turning penitent to Him. Thereafter when He makes them taste mercy from Him, only then do a group of them associate (others) with their Lord.

Tafsir Jalalayn : And when some distress, some hardship, befalls people, that is, [people such as] the Meccan disbelievers, they call on their Lord, turning, returning, in penitence to Him, alone. Then, when He lets them taste mercy from Him, by way of rain, lo! a party of them ascribe partners to their Lord.

Tagalog : At kapag nangyari sa mga tao ang kagipitan at pagsubok ay nananalangin sila sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha nang taimtim na nagsusumamo na iligtas sila sa kapahamakan, at kapag kinaawaan naman sila ng Allâh at iniligtas sila mula sa kapahamakan, pagmasdan, ang isang grupo sa kanila ay babalik na naman sa pagsamba ng iba bukod sa Allâh, na kung kaya, gagawa na naman sila ng pagtatambal sa pagsamba sa Allâh.

030:34

Hassanor Alapa : Ka an iran masanka so nganin a inibgay Niyan kiran, na sawit kano ka matatankd a khatokawan iyo dn

Muhsin Khan : So as to be ungrateful for the graces which We have bestowed on them. Then enjoy (your short life); but you will come to know.

Sahih International : So that they will deny what We have granted them. Then enjoy yourselves, for you are going to know.

Pickthall : So as to disbelieve in that which We have given them. (Unto such it is said): Enjoy yourselves awhile, but ye will come to know.

Yusuf Ali : (As if) to show their ingratitude for the (favours) We have bestowed on them! Then enjoy (your brief day); but soon will ye know (your folly).

Shakir : So as to be ungrateful for what We have given them; but enjoy yourselves (for a while), for you shall soon come to know.

Dr. Ghali : So as to disbelieve in what We have brought them. So take your enjoyment; then you will eventually know.

Tafsir Jalalayn : Let them be ungrateful for what We have given them (this is [an imperative] meant as a threat). ‘So take your enjoyment. Soon you will know’, the consequences of your enjoyment (there is a shift away from the third person address to the second).

Tagalog : Upang balewalain ang anumang biyayang ipinagkaloob Namin sa kanila at ang kagandahang-loob na ginawa Namin para sa kanila na pagligtas mula sa kapahamakan at pag-alis sa kanila sa kagipitan, na kung kaya, magpakasaya na kayo, O kayo na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh, sa inyong karangyaan at kaluwagan ng kabuhayan dito sa daigdig; at walang pag-aalinlangang mababatid ninyo ang anuman na para sa inyo na makatatagpong parusa.

030:35

Hassanor Alapa : Antaa ka ba Ami siran piakatoronan sa tanda a skaniyan na phagosayin iyan so nganin a miaadn siran on a ipphanakoto iran

Muhsin Khan : Or have We revealed to them a Scripture, which speaks of that which they have been associating with Him?

Sahih International : Or have We sent down to them an authority, and it speaks of what they were associating with Him?

Pickthall : Or have We revealed unto them any warrant which speaketh of that which they associate with Him?

Yusuf Ali : Or have We sent down authority to them, which points out to them the things to which they pay part-worship?

Shakir : Or, have We sent down upon them an authority so that it speaks of that which they associate with Him?

Dr. Ghali : Or (even) have We sent down an all-binding authority upon them, so he speaks of what they used to associate (with Him)?

Tafsir Jalalayn : Or (am: the hamza here is meant for denial) have We revealed any warrant, any argument or scripture, to them which might speak, a token speech, of what they associate with Him?, in other words, commanding them to associate others with God? No!

Tagalog : O di kaya ay nagpahayag ba Kami sa kanila na mga walang pananampalataya ng malinaw na katibayan at tiyak na kasulatan, na nagsasabi sa kanila na tama ang kanilang pagtatambal at paglabag sa Allâh at sa Kanyang mga talata?

030:36
Hassanor Alapa : Go igira piakataam Ami so manga taw sa limo na masablaw siran on, na amay ka masogat siran a siksa (tioba) sabap ko pinggalbk o manga lima iran na mitkaw siran a kaadaan sa panginam

Muhsin Khan : And when We cause mankind to taste of mercy, they rejoice therein, but when some evil afflicts them because of (evil deeds and sins) that their (own) hands have sent forth, lo! They are in despair!

Sahih International : And when We let the people taste mercy, they rejoice therein, but if evil afflicts them for what their hands have put forth, immediately they despair.

Pickthall : And when We cause mankind to taste of mercy they rejoice therein; but if an evil thing befall them as the consequence of their own deeds, lo! they are in despair!

Yusuf Ali : When We give men a taste of Mercy, they exult thereat: and when some evil afflicts them because of what their (own) hands have sent forth, behold, they are in despair!

Shakir : And when We make people taste of mercy they rejoice in it, and if an evil befall them for what their hands have already wrought, lo! they are in despair.

Dr. Ghali : And when We make mankind to taste a mercy, they exult with it; and in case odious (time) afflicts them for what their hands had forwarded, only then do they despond.

Tafsir Jalalayn : And when We let people, that is, [people such as] the disbelievers of Mecca and others, taste some mercy, some grace, they exult in it, an exultation of arrogance. But if some evil, some hardship, befalls them for what their own hands have sent ahead, behold! they despair, of mercy. It is in the nature of a believer to give thanks in times of grace and to hope [for mercy] from his Lord in times of hardship.

Tagalog : At kapag ipinalasap Namin sa mga tao ang biyaya ng kalusugan at karangyaan ng pamumuhay ay nasisiyahan sila ng kasiyahan na may pagmamataas at hindi kasiyahan ng pagpapasalamat, at kapag dinapuan naman sila ng sakit o dumating sa kanila ang kahirapan, pagkatakot, kagipitan dahil sa kanilang mga kasalanan at paglabag ay mawawalan sila ng pag-asa na di-maglalaon ito ay lilipas din sa kanila, at ito ang pangkaraniwang katangian ng karamihan sa mga tao kapag nangyari sa kanila ang kasaganaan at kagipitan.

030:37

Hassanor Alapa : Ba iran da mailay a mataan a so Allāh na pphakaloagn Iyan so rizki ko taw a khabayaan Iyan, ago pndianka (ko rizki sa pphakaitoon iyan ko taw a khabayaan Iyan) mataan a kadadalman oto sa manga tanda a rk a pagtaw a mapaparatiaya

Muhsin Khan : Do they not see that Allah enlarges the provision for whom He wills and straitens (it for whom He wills). Verily, in that are indeed signs for a people who believe.

Sahih International : Do they not see that Allah extends provision for whom He wills and restricts [it]? Indeed, in that are signs for a people who believe.

Pickthall : See they not that Allah enlargeth the provision for whom He will, and straiteneth (it for whom He will). Lo! herein indeed are portents for folk who believe.

Yusuf Ali : See they not that Allah enlarges the provision and restricts it, to whomsoever He pleases? Verily in that are Signs for those who believe.

Shakir : Do they not see that Allah makes ample provision for whom He pleases, or straitens? Most surely there are signs in this for a people who believe.

Dr. Ghali : And have they not seen that Allah outspreads the provision to whomever He decides and He estimates it? Surely in that are indeed signs for a people who believe.

Tafsir Jalalayn : Have they not seen, [have they not] realised, that God extends, He makes abundant, His provision to whomever He will, as a test, and straitens?, and He restricts it for whomever He will, as a trial? Surely in that there are signs for people who believe, in them.

Tagalog : Hindi ba nila batid na ang Allâh sa katotohanan ay niluluwagan Niya sa kabuhayan ang sinuman na Kanyang nais bilang pagsubok, na kung siya ba ay tatanaw ng utang na loob o babalewalain ang biyaya? At hinihigpitan Niya ang sinuman na Kanyang nais bilang pagsubok din, na kung ito ba ay kanyang titiisin o ito ay hindi niya titiisin? Katiyakan, sa kaluwagan ng buhay o kaya ay sa kahirapan nito ay mga palatandaan ng Allâh sa mga taong naniniwala sa Kanya, na batid nila ang karunungan ng Allâh at ng Kanyang habag.

030:38
Hassanor Alapa : Bgan ka ko madazg so kabnar iyan go so miskin go so maka-kalang sa lalan, gioto na mapia ko siran oto a 1134 khabayaan iran so katoona iran ko Allāh, ago siran oto na siran so miamakadaag

Muhsin Khan : So give to the kindred his due, and to Al-Miskin (the poor) and to the wayfarer. That is best for those who seek Allah's Countenance, and it is they who will be successful.

Sahih International : So give the relative his right, as well as the needy and the traveler. That is best for those who desire the countenance of Allah , and it is they who will be the successful.

Pickthall : So give to the kinsman his due, and to the needy, and to the wayfarer. That is best for those who seek Allah's Countenance. And such are they who are successful.

Yusuf Ali : So give what is due to kindred, the needy, and the wayfarer. That is best for those who seek the Countenance, of Allah, and it is they who will prosper.

Shakir : Then give to the near of kin his due, and to the needy and the wayfarer; this is best for those who desire Allah's pleasure, and these it is who are successful.

Dr. Ghali : So bring to a near kinsman his true (right), and to the indigent, and the wayfarer; that is most charitable (i.e., best) for the ones who are willing to (seek) the Face of Allah, and those are they (who are) the prosperers.

Tafsir Jalalayn : And give the relative what is his due, in the way of dutifulness and kindness, and the needy and the wayfarer, the traveller, [give] voluntary alms — the Prophet’s community must emulate him in this respect. That is better for those who desire God’s Countenance, [who desire] His reward, in exchange for what they do; those, they are the successful, the winners.

Tagalog : Na kung kaya, ibigay mo, O ikaw na mananampalataya, ang karapatan ng iyong kamag-anak para sa pagpapanatili ng inyong ugnayang magkakamag-anak o sa kawanggawa at sa lahat ng uri ng kaparaanan ng kabutihan, at bigyan mo ang mahirap at ang sinumang nangangailangan o nalagay sa kagipitan dahil sa natigil o na-‘stranded’ siya sa isang lugar, mula sa ‘Zakâh’ (o obligadong kawaggawa) at sa ‘Sadaqah’ (pangkaraniwang kawanggawa), na ang ganitong pagkakaloob ay higit na nakabubuti sa mga yaong naghahangad na makita nila ang Mukha ng Allâh sa pamamagitan nito, at ang mga yaong gumagawa ng ganitong gawain at iba pa na mga kabutihan ay sila ang magtatagumpay sa pagkakamit ng gantimpala ng Allâh at ligtas sa Kanyang parusa.

030:39
Hassanor Alapa : Go so inibgay niyo a pd sa kapriba ka an makatho ko manga tamok o manga taw na di phakatho sii ko Allāh, na so inibgay niyo a pd sa soti a pammgayan (so zakat) sa araparap iyo ko katoona ko Allāh na siran oto na siran so giithaktakp (ko madakl a mapia)

Muhsin Khan : And that which you give in gift (to others), in order that it may increase (your wealth by expecting to get a better one in return) from other people's property, has no increase with Allah, but that which you give in Zakat seeking Allah's Countenance then those, they shall have manifold increase.

Sahih International : And whatever you give for interest to increase within the wealth of people will not increase with Allah . But what you give in zakah, desiring the countenance of Allah - those are the multipliers.

Pickthall : That which ye give in usury in order that it may increase on (other) people's property hath no increase with Allah; but that which ye give in charity, seeking Allah's Countenance, hath increase manifold.

Yusuf Ali : That which ye lay out for increase through the property of (other) people, will have no increase with Allah: but that which ye lay out for charity, seeking the Countenance of Allah, (will increase): it is these who will get a recompense multiplied.

Shakir : And whatever you lay out as usury, so that it may increase in the property of men, it shall not increase with Allah; and whatever you give in charity, desiring Allah's pleasure-- it is these (persons) that shall get manifold.

Dr. Ghali : And whatever you bring in riba (Usury and other forms of unlawful gain) that it may augment upon (other) persons' (Usury and other forms of unlawful gain) wealth, then it does not augment in the Providence of Allah; and whatever you bring in Zakat, (Poor-dues) willing to seek the Face of Allah, then those are they who will get (recompense) manifold.

Tafsir Jalalayn : And what you give in usury — such as when something is given as a gift or a present for the purpose of demanding more in return; it [the practice of usury] (ribā) is referred to by the same noun denoting that [illicit] ‘extra’ (ziyāda) requested in the [financial] transaction — that it may increase the wealth of the people, giving it, does not increase with God — there is no reward in it for those who give it. But what you give as alms (zakāt), as voluntary alms (sadaqa), seeking, thereby, God’s Countenance, such [of you who do so] — they are the receivers of manifold increase, in their reward for what they sought (there is here a shift of address away from the second person).

Tagalog : At anuman ang inyong ibinigay bilang pautang na ang layunin ay ‘Ribâ’ o pagpapatubo; upang kumita mula sa pagmamay-ari ng mga tao ay wala ritong naidagdag na anumang kabutihan sa paningin ng Allâh sa halip ito ay wawasakin Niya na pawawalan ng saysay; subali’t ang anumang ibinigay ninyo bilang ‘Zakâh’ o di kaya ay ‘Sadaqah’ sa mga karapat-dapat pagbigyan bilang paghahangad sa pagmamahal ng Allâh at ng Kanyang gantimpala, ay ito ang tunay na katanggap-tanggap sa Allâh at dodoblehan Niya ito sa inyo nang maraming-maraming beses.

030:40
Hassanor Alapa : So Allāh a so inadn kano Niyan, oriyan iyan na rinizkhian kano Niyan, oriyan iyan na phatayin kano Niyan, oriyan iyan na pagoyagn kano Niyan, na ino ba adn a pd ko manga sakotowa iyo a mapnggalbk iyan rkano so mlk bo a (datar anan) miasotisoti Skaniyan ago Maporo ko nganin a ipzakoto iran

Muhsin Khan : Allah is He Who created you, then provided food for you, then will cause you to die, then (again) He will give you life (on the Day of Resurrection). Is there any of your (so-called) partners (of Allah) that do anything of that ? Glory be to Him! And Exalted be He above all that (evil) they associate (with Him).

Sahih International : Allah is the one who created you, then provided for you, then will cause you to die, and then will give you life. Are there any of your "partners" who does anything of that? Exalted is He and high above what they associate with Him.

Pickthall : Allah is He Who created you and then sustained you, then causeth you to die, then giveth life to you again. Is there any of your (so-called) partners (of Allah) that doeth aught of that? Praised and Exalted be He above what they associate (with Him)!

Yusuf Ali : It is Allah Who has created you: further, He has provided for your sustenance; then He will cause you to die; and again He will give you life. Are there any of your (false) "Partners" who can do any single one of these things? Glory to Him! and high is He above the partners they attribute (to him)!

Shakir : Allah is He Who created you, then gave you sustenance, then He causes you to die, then brings you to life. Is there any of your associate-gods who does aught of it? Glory be to Him, and exalted be He above what they associate (with Him).

Dr. Ghali : Allah is (He) Who created you; thereafter He provided for you; thereafter He will cause you to die; thereafter He will give you life. Is there any of your associates who performs any of these things? All Extolment be to Him and Supremely Exalted be He above whatever they associate (with Him)!

Tafsir Jalalayn : God is the One Who created you, then provided for you, then makes you die, then gives you life: is there anyone among your associates, of those whom you have associated with God, who does anything of the kind? No! Glory be to Him and exalted be He above what they associate, with Him.

Tagalog : Ang Allâh ay Siyang Bukod-Tanging lumikha sa inyo, O kayong mga tao, pagkatapos ay pinagkalooban kayo ng kabuhayan para sa inyo rito sa buhay na ito, pagkatapos ay sasanhiin Niya na mamatay kayo batay sa itinakdang oras na kamatayan para sa inyo, pagkatapos ay bubuhayin Niya kayong mag-uli mula sa inyong libingan para sa paghuhukom at pagbabayad, kung gayon, mayroon ba sa mga sinasamba ninyo bukod Allâh na gagawa ng kahit na alinman sa mga bagay na ito? Luwalhati sa Allâh, at Napakadakila na Siya ay ligtas at malaya sa anumang ginagawang pagtatambal ng mga sumasamba ng iba.

030:41
Hassanor Alapa : Miapayag so kabinasa ko kalopaan ago so ragat sabap ko siokat o manga lima o manosiya 1135 sa phakataamn Iyan siran (sa siksa) ko sabaad a pinggalbk iran (a dosa) ka kalokalo na makambalingan siran

Muhsin Khan : Evil (sins and disobedience of Allah, etc.) has appeared on land and sea because of what the hands of men have earned (by oppression and evil deeds, etc.), that Allah may make them taste a part of that which they have done, in order that they may return (by repenting to Allah, and begging His Pardon).

Sahih International : Corruption has appeared throughout the land and sea by [reason of] what the hands of people have earned so He may let them taste part of [the consequence of] what they have done that perhaps they will return [to righteousness].

Pickthall : Corruption doth appear on land and sea because of (the evil) which men's hands have done, that He may make them taste a part of that which they have done, in order that they may return.

Yusuf Ali : Mischief has appeared on land and sea because of (the meed) that the hands of men have earned, that (Allah) may give them a taste of some of their deeds: in order that they may turn back (from Evil).

Shakir : Corruption has appeared in the land and the sea on account of what the hands of men have wrought, that He may make them taste a part of that which they have done, so that they may return.

Dr. Ghali : Corruption has appeared in the land and the sea for what mankind's hands have earned, that He may make them taste some (part) of that which they have done, that possibly they would return.

Tafsir Jalalayn : Corruption has appeared on land, in the wastelands, because of the rain being withheld and the vegetation diminishing, and on sea, in lands near rivers because of their waters diminishing, because of what people’s hands have perpetrated, of acts of disobedience, that He may make them taste (li-yudhīqahum; or [may be read] li-nudhīqahum, ‘that We may make them taste’) something of what they have done, that is, the punishment for it, that perhaps they may repent.

Tagalog : Lumaganap ang kapinsalaan sa kapatagan ng kalupaan at sa karagatan, na katulad ng tagtuyot, kakulangan ng ulan at pagdami ng mga sakit; dahil sa mga maling gawain na ginagawa ng mga tao; upang mangyari sa kanila ang ilang bahagi ng parusa sa kanilang masamang ginawa rito sa daigdig; nang sa gayon ay magsipagsisi sila sa Allâh at tatalikuran ang mga pagkakasala, upang maitutuwid nila ang kanilang kalagayan at gaganda ang kanilang katayuan.

030:42
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) lalakaw kano ko lopa na ilaya niyo o andamanaya i kiabolosan o siran oto a miangaoona a miaadn so kadaklan kiran a manga pananakoto

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "Travel in the land and see what was the end of those before (you)! Most of them were Mushrikun (the disbelievers in the Oneness of Allah, polytheists, idolaters, etc.)."

Sahih International : Say, [O Muhammad], "Travel through the land and observe how was the end of those before. Most of them were associators [of others with Allah ].

Pickthall : Say (O Muhammad, to the disbelievers): Travel in the land, and see the nature of the consequence for those who were before you! Most of them were idolaters.

Yusuf Ali : Say: "Travel through the earth and see what was the end of those before (you): Most of them worshipped others besides Allah."

Shakir : Say: Travel in the land, then see how was the end of those before; most of them were polytheists.

Dr. Ghali : Say, "Travel in the earth, then look into how was the end of the ones who were earlier; most of them were associators." (Those who associate others with Allah).

Tafsir Jalalayn : Say, to the Meccan disbelievers: ‘Travel in the land and behold how was the consequence for those who were before; most of them were idolaters’, and so they were destroyed because of their idolatry, and their dwellings and habitations lie [desolate] in ruin.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa mga hindi naniwala sa dala-dala mong mensahe: Maglakbay kayo sa iba’t ibang dako ng daigdig upang suriin at pag-aralan ang mga pangyayari, at pagmasdan ninyo kung ano ang kinahinatnan ng mga naunang tao na tumanggi sa katotohanan na tulad ng sambayanan ni Nûh, ni `Âd at ni Thamoud; at mamamalas ninyo ang kanilang masamang kinahinatnan at ang naging bunga ng kanilang ginawa! Walang pag-aalinlangan, ang pinakamarami sa kanila ay sumamba ng iba bukod sa Allâh.

030:43

Hassanor Alapa : Pakathitho anka a paras ka ko agama a mathito ko da pn kapakaoma a sagawii a da dn a ba on phakarn ko Allāh, sa alongan oto na khasagomparak siran (sa so sabagi na sii ko Sorga, na so sabagi na sii ko Naraka).

Muhsin Khan : So set you (O Muhammad SAW) your face to (the obedience of Allah, your Lord) the straight and right religion (Islamic Monotheism), before there comes from Allah a Day which none can avert it. On that Day men shall be divided [(in two groups), a group in Paradise and a group in Hell].

Sahih International : So direct your face toward the correct religion before a Day comes from Allah of which there is no repelling. That Day, they will be divided.

Pickthall : So set thy purpose resolutely for the right religion, before the inevitable day cometh from Allah. On that day mankind will be sundered-

Yusuf Ali : But set thou thy face to the right Religion before there come from Allah the Day which there is no chance of averting: on that Day shall men be divided (in two).

Shakir : Then turn thy face straight to the right religion before there come from Allah the day which cannot be averted; on that day they shall become separated.

Dr. Ghali : So set your face upright to the most upright religion even before there comes up from Allah a Day without turning (back); upon that Day they will be sundered apart.

Tafsir Jalalayn : So set your purpose for the upright religion, the religion of Islam, before there comes the inevitable day from God, namely, the Day of Resurrection. On that day they shall be sundered (yassadda‘ūna: the original tā’ [yatasadda‘ūna] has been assimilated with the sād), that is, they will be split [into separate groups] after the Reckoning [destined] for Paradise or the Fire.

Tagalog : Ituon mo ang iyong mukha, O Muhammad, tungo sa Matuwid at Tunay na ‘Deen’ (batas o pamamaraan ng pamumuhay na isinaling Relihiyon) na ito ay ang Landas ng Islâm, bilang pagpapatupad sa pag-uutos ng Allâh at pag-iwas sa Kanyang mga pinagbabawal, at ito ang panghawakan mo bago dumating mula sa Allâh ang Araw ng Muling Pagkabuhay, at kapag dumating ang Araw na yaon ay wala nang sinuman ang makaiiwas o makapaglalayo ng kanyang sarili mula rito, na paghihiwa-hiwalayin na ang mga nilikha ng iba’t ibang katayuan; upang makita nila ang naging bunga ng kanilang nagawa.

030:44

Hassanor Alapa : Sa taw a khafir na patoray ron so kiakhafir iyan, na sa taw a nggalbk sa mapia na rk o manga ginawa iran sa khakowa iran so kapakasawit sa mapia

Muhsin Khan : Whosoever disbelieves will suffer from his disbelief, and whosoever does righteous good deeds (by practising Islamic Monotheism), then such will prepare a good place (in Paradise) for themselves (and will be saved by Allah from His Torment).

Sahih International : Whoever disbelieves - upon him is [the consequence of] his disbelief. And whoever does righteousness - they are for themselves preparing,

Pickthall : Whoso disbelieveth must (then) bear the consequences of his disbelief, while those who do right make provision for themselves -

Yusuf Ali : Those who reject Faith will suffer from that rejection: and those who work righteousness will spread their couch (of repose) for themselves (in heaven):

Shakir : Whoever disbelieves, he shall be responsible for his disbelief, and whoever does good, they prepare (good) for their own souls,

Dr. Ghali : Whoever disbelieves, then his disbelief will be (charged) against him; and whoever does righteousness, then for themselves they are gaining access (to the Garden).

Tafsir Jalalayn : Whoever disbelieves, [the consequence of] his disbelief shall upon him, that is, the evil consequences of his disbelief, which will be [his being punished in] the Fire, and those who act righteously, they will be paving the way for [the salvation of] their own souls, preparing their places in Paradise,

Tagalog : Ang sinumang hindi naniwala ay matitikman niya ang kaparusahan ng ginawa niyang pagtanggi na ito ay pagpapanatili sa Impiyernong-Apoy, at sino naman ang naniwala at gumawa ng kabutihan, samakatuwid, inihanda para sa mga katulad nila bilang kanilang mga tahanan ay magagandang palasyo sa ‘Al-Jannah’ (Hardin); dahil sa kanilang pagsunod sa kautusan ng Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha.

030:45

Hassanor Alapa : Ka mbalasan Iyan so siran oto a miamaratiaya ago minggalbk sa manga pipia sa pd ko kalbihan Iyan mataan a Skaniyan na di Niyan khababayaan so manga kafir

Muhsin Khan : That He may reward those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism), and do righteous good deeds, out of His Bounty. Verily, He likes not the disbelievers.

Sahih International : That He may reward those who have believed and done righteous deeds out of His bounty. Indeed, He does not like the disbelievers.

Pickthall : That He may reward out of His bounty those who believe and do good works. Lo! He loveth not the disbelievers (in His guidance).

Yusuf Ali : That He may reward those who believe and work righteous deeds, out of his Bounty. For He loves not those who reject Faith.

Shakir : That He may reward those who believe and do good out of His grace; surely He does not love the unbelievers.

Dr. Ghali : That He may recompense the ones who have believed and done righteous deeds of His Grace; surely He does not love the disbelievers.

Tafsir Jalalayn : that He may requite (li-yajziya is semantically connected to yassadda‘ūna, ‘they shall be sundered’) those who believe and perform righteous deeds out of His bounty, [that He may] reward them. Indeed He does not like the disbelievers, in other words, He will punish them.

Tagalog : Nang sa gayon ay gantimpalaan ng Allâh ang mga naniwala sa Kanya at sa Kanyang Sugo at gumawa ng kabutihan mula sa Kanyang biyaya at kagandahang-loob. Walang pag-aalinlangan, hindi Niya minamahal ang mga walang pananampalataya dahil sa Kanyang galit at poot sa kanila.

030:46
Hassanor Alapa : Go pd ko manga tanda Iyan a pphakasambrn Iyan so ndo’ a maawid sa mapia 1136 ago phakitaaman Iyan rkano so pd ko limo Iyan ago phakaladladn Iyan so padaw sa nggolalan sa sogoan Iyan, go an kano makaploloba ko pd ko kalbihan Iyan ago an kano ron makapanalamat

Muhsin Khan : And among His Signs is this, that He sends the winds as glad tidings, giving you a taste of His Mercy (i.e. rain), and that the ships may sail at His Command, and that you may seek of His Bounty, in order that you may be thankful.

Sahih International : And of His signs is that He sends the winds as bringers of good tidings and to let you taste His mercy and so the ships may sail at His command and so you may seek of His bounty, and perhaps you will be grateful.

Pickthall : And of His signs is this: He sendeth herald winds to make you taste His mercy, and that the ships may sail at His command, and that ye may seek his favour, and that haply ye may be thankful.

Yusuf Ali : Among His Signs is this, that He sends the Winds, as heralds of Glad Tidings, giving you a taste of His (Grace and) Mercy,- that the ships may sail (majestically) by His Command and that ye may seek of His Bounty: in order that ye may be grateful.

Shakir : And one of His signs is that He sends forth the winds bearing good news, and that He may make your taste of His mercy, and that the ships may run by His command, and that you may seek of His grace, and that you may be grateful.

Dr. Ghali : And of His signs is that He sends the winds, (constantly bearing) good tidings and that He may let you taste of His mercy, and that the ships may run by His Command, and that you may seek (your share of) His Grace; and that possibly you would thank (Him).

Tafsir Jalalayn : And of His signs, exalted be He, is that He unleashes the winds as bearers of good tidings, meaning, so that they may bring you good tidings of rain, and that He may let you taste, thereby, of His mercy, namely, [in the way of] rain and fertile soil, and that the ships may run, thereby, by His command, by His will, and that you may seek, [that you may] request of, His bounty, provision, by way of commerce at sea, and that perhaps you might [then] give thanks, for these graces, O people of Mecca, and so affirm His Oneness.

Tagalog : At kabilang sa palatandaan ng Allâh na nagpapatunay ng Kanyang Kaisahan at Kadakilaan ng Kanyang Kapangyarihan ay ang pagpapadala ng mga hangin na nagtutulak sa ulan na nagdadala ng mga magagandang balita sa pagpapakalat ng mga ulap, at natutuwa sa pamamagitan nito ang mga tao; upang matikman nila ang habag ng Allâh sa pamamagitan ng pagpapababa ng ulan na nagsasanhi na mabuhay ang mga bayan at mga tao, at sa pamamgitan din ng ulan na ito ay naglalayag ang mga sasakyang pandagat sa karagatan sa kautusan ng Allâh at sa Kanyang kagustuhan, at upang asamin ang Biyaya ng Allâh sa pamamagitan ng pangangalakal at iba pa; upang sila ay tumanaw ng utang na loob sa Kanyang mga biyaya at sambahin lamang Siya nang bukod-tangi at pakasusundin.

030:47
Hassanor Alapa : Go sabnar a somiogo Kami ko miaonaan ka (hay Mohammad) sa manga sogo’ ko pagtaw iran na minioma iran sii kiran so manga rarayag a tanda na siaopan Ami so siran oto a mimbaradosa, ago miaadn a kabnar a patoray Rkami so katabangi ko miamaratiaya

Muhsin Khan : And indeed We did send Messengers before you (O Muhammad SAW) to their own peoples. They came to them with clear proofs, then, We took vengeance on those who committed crimes (disbelief, setting partners in worship with Allah, sins, etc.), and (as for) the believers it was incumbent upon Us to help (them).

Sahih International : And We have already sent messengers before you to their peoples, and they came to them with clear evidences; then We took retribution from those who committed crimes, and incumbent upon Us was support of the believers.

Pickthall : Verily We sent before thee (Muhammad) messengers to their own folk. Then we took vengeance upon those who were guilty (in regard to them). To help believers is ever incumbent upon Us.

Yusuf Ali : We did indeed send, before thee, messengers to their (respective) peoples, and they came to them with Clear Signs: then, to those who transgressed, We meted out Retribution: and it was due from Us to aid those who believed.

Shakir : And certainly We sent before you messengers to their people, so they came to them with clear arguments, then We gave the punishment to those who were guilty; and helping the believers is ever incumbent on Us.

Dr. Ghali : And indeed We sent even before you Messengers to their people; then they came to them with the supreme evidence. So We took vengeance upon (those) who (committed) crimes; and it is truly (binding) on Us to (give) victory to the believers.

Tafsir Jalalayn : And verily We sent before you messengers to their people and they brought them clear signs, plain proofs of their sincerity concerning their Message to them, but they denied them. Then We took vengeance upon those who were guilty, We destroyed those who denied them, and it was ever incumbent upon Us to give victory to the believers, over the disbelievers, by destroying these and delivering the believers.

Tagalog : At katiyakan, nagpadala Kami ng mga Sugo na nauna sa iyo, O Muhammad, tungo sa kani-kanilang sambayanan na dala-dala nila ang mga magagandang balita at babala na hinihikayat sila tungo sa Kaisahan ng Allâh at binabalaan sila mula sa pagsamba ng iba, na kung kaya, dala-dala nila sa kanila ang mga himala at mga malilinaw na katibayan, subali’t hindi naniwala ang karamihan sa kanila, na kung kaya, ginantihan Namin ang sinumang gumawa ng masama mula sa kanila at winasak Namin sila, at tinulungan Namin ang naniwala na mga tagasunod ng mga Sugo, at ganoon din ang Aming gagawin sa mga tumanggi na di-naniwala kapag sila ay nagpatuloy sa kanilang pagtanggi at di- pananampalataya.

030:48Hassanor Alapa : So Allāh a so pphakasambrn Iyan so ndo’ na komayambr sa gabon sa kayarn iyan sa kawang sa sadn sa kabaya Iyan na balowin iyan a zasagpik na mailay nka so oran a pndogayas a 1137 phoon ko lmbak iyan, na amay ka isogat Iyan ko taw a khabayaan Iyan a pd ko manga oripn Iyan, na mitkaw siran a pkhababaya siran

Muhsin Khan : Allah is He Who sends the winds, so they raise clouds, and spread them along the sky as He wills, and then break them into fragments, until you see rain drops come forth from their midst! Then when He has made them fall on whom of His slaves as He will, lo! they rejoice!

Sahih International : It is Allah who sends the winds, and they stir the clouds and spread them in the sky however He wills, and He makes them fragments so you see the rain emerge from within them. And when He causes it to fall upon whom He wills of His servants, immediately they rejoice

Pickthall : Allah is He Who sendeth the winds so that they raise clouds, and spreadeth them along the sky as pleaseth Him, and causeth them to break and thou seest the rain downpouring from within them. And when He maketh it to fall on whom He will of His bondmen, lo! they rejoice;

Yusuf Ali : It is Allah Who sends the Winds, and they raise the Clouds: then does He spread them in the sky as He wills, and break them into fragments, until thou seest rain-drops issue from the midst thereof: then when He has made them reach such of his servants as He wills behold, they do rejoice!-

Shakir : Allah is he Who sends forth the winds so they raise a cloud, then He spreads it forth in the sky as He pleases, and He breaks it up so that you see the rain coming forth from inside it; then when He causes it to fall upon whom He pleases of His servants, lo! they are joyful

Dr. Ghali : Allah is He Who sends the winds. So they stir up clouds, then He outspreads them in the heaven how He decides and makes them into lumps. Then you see rain-drops coming (Literally: going out) out of the midst of them. So when He makes it alight on whomever of His bondmen He decides; only then they are glad at the tidings.

Tafsir Jalalayn : God is the One Who unleashes the winds which then raise, stir up, clouds, and He then spreads them across the heaven as He will, in small or large quantities, and He forms them into fragments (read kisafan or kisfan: ‘scattered pieces’) then you see the rain issuing out of them, that is, out of the midst of them. Then when He drops it, the rain, upon whomever of His servants He will, lo! they rejoice, they are happy because of the rain.

Tagalog : Ang Allâh ay Siyang nagpapadala ng mga hangin upang ikalat ang mga ulap na nagdadala ng tubig, at ito ay ikinakalat ng Allâh sa kalangitan ayon sa Kanyang kagustuhan, at ito ay pinaghihiwa-hiwalay Niya, na kung kaya, makikita mo ang tubig-ulan na lumalabas mula sa ulap, at kapag ito ay dinala ng Allâh tungo sa Kanyang mga alipin ay nagagalak sila dahil sa ito ay ipinadala ng Allâh sa kanila.

030:49

Hassanor Alapa : A miaadn siran sa miaona ko da niyan pn kaoran a kaadaan siran sa panginam (ko limo o Allāh)

Muhsin Khan : And verily before that (rain), just before it was sent down upon them, they were in despair!

Sahih International : Although they were, before it was sent down upon them - before that, in despair.

Pickthall : Though before that, even before it was sent down upon them, they were in despair.

Yusuf Ali : Even though, before they received (the rain) - just before this - they were dumb with despair!

Shakir : Though they were before this, before it was sent down upon them, confounded in sure despair.

Dr. Ghali : And decidedly before that, before it was sent down on them, they had been indeed dumbfounded.

Tafsir Jalalayn : Though indeed before it was sent down upon them, before that (min qablihi is [repeated] for emphasis) they had been despondent, despairing of its sending down.

Tagalog : At katiyakan, bago ang pagkakapababa ng tubig-ulan na ito ay nasa pagkalungkot sila at kawalan ng pag-asa dahil sa hindi pagdating ng ulan sa kanila.

030:50
Hassanor Alapa : Ilay anka so manga rarad o limo o Allāh o andamanayai kaphagoyaga Niyan ko lopa ko oriyan o kapapatay niyan na mataan a gioto na magoyag ko miamatay a Skaniyan ko kalangowan a shayi na Gomagaos

Muhsin Khan : Look then at the effects (results) of Allah's Mercy, how He revives the earth after its death. Verily! That (Allah) Who revived the earth after its death shall indeed raise the dead (on the Day of Resurrection), and He is Able to do all things.

Sahih International : So observe the effects of the mercy of Allah - how He gives life to the earth after its lifelessness. Indeed, that [same one] will give life to the dead, and He is over all things competent.

Pickthall : Look, therefore, at the prints of Allah's mercy (in creation): how He quickeneth the earth after her death. Lo! He verily is the Quickener of the Dead, and He is Able to do all things.

Yusuf Ali : Then contemplate (O man!) the memorials of Allah's Mercy!- how He gives life to the earth after its death: verily the same will give life to the men who are dead: for He has power over all things.

Shakir : Look then at the signs of Allah's mercy, how He gives life to the earth after its death, most surely He will raise the dead to life; and He has power over all things.

Dr. Ghali : So look into the tracks of the mercy of Allah, how He gives life to the earth after its death; surely He (Literally: That) is indeed the Life-Giver of the dead, and He is Ever-Determiner over everything.

Tafsir Jalalayn : Coming soon

Tagalog : Na kung kaya, pagmasdan mo, O ikaw na nakakikita na may kasamang pagsusuring pinag-aaralan ang naging bunga ng habag ng Allâh sa pagkakapadala ng tubig-ulan na tumubo sa pamamagitan nito ang mga halamanan, pananim at mga puno, na kung paano binubuhay ng Allâh ang kalupaan pagkatapos nitong mamatay o matuyot, na kung kaya, tumutubo at lumalago ang mga pananim. Katiyakan, ang Allâh na Siyang nagtatakda ng pagkabuhay ng kalupaan mula sa pagiging tuyot nito ay Siya rin sa katotohanan ang bubuhay ng mga patay mula sa kanilang mga libingan, at Siya ay ‘Qadeer’ – Ganap na Makapangyarihan na walang sinuman ang makapipigil sa anuman na Kanyang nais gawin, na May Kakayahan sa lahat ng bagay.

030:51

Hassanor Alapa : Opama ka makasambr Kami sa ndo’ na mailay ran skaniyan (a mangngtho) a makabibinaning (ko kiagankil ko oriyan o kasilm iyan sa paganay) na disomala a matatap siran ko oriyan iyan a sasankaan iran so limo o Allāh

Muhsin Khan : And if We send a wind [which would spoil the green growth (tilth) brought up by the previous rain], and they see (their tilth) turn yellow, behold, they then after their being glad, would become unthankful (to their Lord Allah as) disbelievers.

Sahih International : But if We should send a [bad] wind and they saw [their crops] turned yellow, they would remain thereafter disbelievers.

Pickthall : And if We sent a wind and they beheld it yellow, they verily would still continue in their disbelief.

Yusuf Ali : And if We (but) send a Wind from which they see (their tilth) turn yellow,- behold, they become, thereafter, Ungrateful (Unbelievers)!

Shakir : And if We send a wind and they see it to be yellow, they would after that certainly continue to disbelieve

Dr. Ghali : And indeed in case We send a wind and so they see it (turning) yellow, indeed they would even after that linger on disbelieving.

Tafsir Jalalayn : But if (wa-la-in, the lām is for oaths) We unleash a [different] wind, that damages vegetation, and they see it turn yellow, they would begin (la-zallū is the response to the [conditional] oath) after that, that is, after its turning yellow, to disbelieve, to deny the grace of [having been given] rain.

Tagalog : At kapag nagpadala Kami ng masamang hangin sa kanilang mga pananim at mga halamanan, at nakita nila na nasira ang kanilang mga pananim dahil sa masamang hangin na ito, na pagkatapos nitong maging luntian ay naging dilaw, ay mananatili sila na lumalabag sa Allâh pagkatapos nila itong makita at binabalewala ang Kanyang mga biyaya.

030:52

Hassanor Alapa : Mataan a ska na di nka maphakan’g so miamatay 1138 go di nka maphakin’g ko bngl so tawathawag amay ka tomalikhod siran a gaganatan ka iran

Muhsin Khan : So verily, you (O Muhammad SAW) cannot make the dead to hear (i.e. the disbelievers, etc.), nor can you make the deaf to hear the call, when they show their backs, turning away.

Sahih International : So indeed, you will not make the dead hear, nor will you make the deaf hear the call when they turn their backs, retreating.

Pickthall : For verily thou (Muhammad) canst not make the dead to hear, nor canst thou make the deaf to hear the call when they have turned to flee.

Yusuf Ali : So verily thou canst not make the dead to hear, nor canst thou make the deaf to hear the call, when they show their backs and turn away.

Shakir : For surely you cannot, make the dead to hear and you cannot make the deaf to hear the call, when they turn back and

Dr. Ghali : So surely you will not make the dead to hear, nor will you make the deaf to hear the call when they turn away, withdrawing.

Tafsir Jalalayn : And so you cannot make the dead hear, nor can you make the deaf hear the call when (read al-du‘ā’a idhā, pronouncing both hamzas, or by not pronouncing the second one [that comes] between it and the yā’) they go away with their backs turned.

Tagalog : Samakatuwid, O Muhammad, katiyakan na hindi mo magagawa na mapadinig ang sinumang pinatay ang kanyang puso o di kaya ay tinakpan ang kanyang tainga upang hindi mapakinggan ang panawagan ng katotohanan, kaya huwag kang magdalamhati at malungkot dahil sa di-paniniwala sa iyo na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh, dahil walang pag-aalinlangang sila ay katulad ng mga bingi at mga namatay na hindi nakaririnig at nakararamdam kahit na sila pa ay nandoroon, paano pa kaya kung sila ay wala roon at tumatalikod?

030:53

Hassanor Alapa : Go di nka khatoro so bota ko kadadadag iran sa da a maphakan’g ka a rowar ko taw a paparatiayaan iyan so manga tanda Ami a siran na mbabayorantang siran (mmomoslim siran)

Muhsin Khan : And you (O Muhammad SAW) cannot guide the blind from their straying; you can make to hear only those who believe in Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), and have submitted to Allah in Islam (as Muslims).

Sahih International : And you cannot guide the blind away from their error. You will only make hear those who believe in Our verses so they are Muslims [in submission to Allah ].

Pickthall : Nor canst thou guide the blind out of their error. Thou canst make none to hear save those who believe in Our revelations so that they surrender (unto Him).

Yusuf Ali : Nor canst thou lead back the blind from their straying: only those wilt thou make to hear, who believe in Our signs and submit (their wills in Islam).

Shakir : Nor can you lead away the blind out of their error. You cannot make to hear any but those who believe in Our communications so they shall submit.

Dr. Ghali : And in no way will you (even) be a guide to the blind out of their errancy; decidedly you will not make any to hear except for the ones who believe in Our signs, and so they are Muslims (i.e., those that surrender to Allah).

Tafsir Jalalayn : Nor can you guide the blind out of their error. You can only make hear, in a way so as to understand and accept, those who believe in Our signs, [in] the Qur’ān, and have thus submitted, sincere in their affirmation of God’s Oneness.

Tagalog : Na kung kaya, hindi mo magagabayan ang sinumang binulag ng Allâh sa Daan ng Katotohanan at hindi mo maparirinig ang sinuman upang magkaroon ng kapakinabangan maliban sa sinumang naniwala sa Aming mga talata dahil sa sila ay sumasang-ayon at sumusunod sa kagustuhan ng Allâh

030:54
Hassanor Alapa : So Allāh na Skaniyan so inadn kano Niyan a phoon sa malmk oriyan iyan na miadn phoon sa kalmk sa kabagr. oriyan iyan na miadn ko oriyan a kabagr sa kalobay ago kiapakapoti a bok (kaloks) phagadnn Iyan so khabayaan Iyan a Skaniyan so Matao a Gaos

Muhsin Khan : Allah is He Who created you in (a state of) weakness, then gave you strength after weakness, then after strength gave (you) weakness and grey hair. He creates what He wills. And it is He Who is the All-Knowing, the All-Powerful (i.e. Able to do all things).

Sahih International : Allah is the one who created you from weakness, then made after weakness strength, then made after strength weakness and white hair. He creates what He wills, and He is the Knowing, the Competent.

Pickthall : Allah is He Who shaped you out of weakness, then appointed after weakness strength, then, after strength, appointed weakness and grey hair. He createth what He will. He is the Knower, the Mighty.

Yusuf Ali : It is Allah Who created you in a state of (helpless) weakness, then gave (you) strength after weakness, then, after strength, gave (you weakness and a hoary head: He creates as He wills, and it is He Who has all knowledge and power.

Shakir : Allah is He Who created you from a state of weakness then He gave strength after weakness, then ordained weakness and hoary hair after strength; He creates what He pleases, and He is the Knowing, the Powerful.

Dr. Ghali : Allah is (He) Who created you out of weakness, thereafter He made even after weakness power; thereafter He made even after power weakness and hoariness. He creates whatever He decides, and He is The Ever-Knowing, The Ever-Determiner.

Tafsir Jalalayn : God is the One Who created you from [a state of] weakness, [from] a ‘base fluid’ [cf. Q. 32:8], then He ordained after, a second, weakness, which is the weakness of [the period of] childhood, strength, that is, the strength of youth, then after strength He appointed weakness [again] and grey hair, the weakness of old age and the grey hairs of decrepitude (read [vocalised as] du‘f, ‘weakness’, in all three places). He creates what He will, of weakness and strength, youth and grey hairs, and He is the Knower, of how to manage His creatures, the Omnipotent.

Tagalog : Ang Allâh ay Siyang lumikha sa inyo mula sa lusaw na punla na walang halagang bagay na ito ay ‘Nutfah,’ at pagkatapos ay pinagkalooban Niya kayo ng lakas pagkatapos ng inyong kahinaan bilang batang sanggol na lumalaki, pagkatapos ng lakas na ito ay ginawa Niya kayong maging mahina sa pamamagitan ng inyong katandaan at pagiging kulay abuhin ng inyong mga buhok, nilikha ng Allâh ang anuman na Kanyang nais mula sa pagiging mahina at kalakasan, at Siya ay ‘Al-`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa anuman na Kanyang nilikha, na ‘Al-Qadeer’ – Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay.

030:55
Hassanor Alapa : Sa gawii a makatindg so bankit na pzapa so manga baradosa sa da siran matatap inonta a isa ka kotika sa 1139 datar oto a miaadn siran a gii siran mamokhag

Muhsin Khan : And on the Day that the Hour will be established, the Mujrimun (criminals, disbelievers, polytheists, sinners, etc.) will swear that they stayed not but an hour, thus were they ever deluded [away from the truth (i.e they used to tell lies and take false oaths, and turn away from the truth) in this life of the world)].

Sahih International : And the Day the Hour appears the criminals will swear they had remained but an hour. Thus they were deluded.

Pickthall : And on the day when the Hour riseth the guilty will vow that they did tarry but an hour - thus were they ever deceived.

Yusuf Ali : On the Day that the Hour (of Reckoning) will be established, the transgressors will swear that they tarried not but an hour: thus were they used to being deluded!

Shakir : And at the time when the hour shall come, the guilty shall swear (that) they did not tarry but an hour; thus are they ever turned away.

Dr. Ghali : And on the Day when the Hour comes upright, the criminals will swear (that) in no way did they linger except (Literally: other than) for an hour; thus they were diverged (from truth) into falsehood.

Tafsir Jalalayn : And on the Day when the Hour comes the guilty, the disbelievers, shall swear that they had not remained more than an hour, in the grave. God, exalted be He, says: That is how they use to be deceived, [how] they used to be turned away from the truth — the Resurrection — similar to the way in which they have [now] been turned away from the real truth about how long they had remained.

Tagalog : At sa Araw na kapag dumating ang Muling Pagkabuhay at bubuhayin ng Allâh ang Kanyang nilikha mula sa kanilang mga libingan ay susumpa ang mga walang pananampalataya na hindi sila nanatili sa daigdig kundi maiksing panahon lamang, at sila ay nagsinungaling sa kanilang panunumpa na katulad ng kanilang pagsisinungaling noong sila ay nasa daigdig pa na tinanggihan nila ang katotohanan na dinala ng mga Sugo.

030:56
Hassanor Alapa : Go pitharoo siran oto a kiabgan sa katao ago paratiaya a sabnar a miatatap kano sii ko kitab (okoran) o Allāh sa taman ko gawii a kakhaoyag iyo na giai so gawii a kakhaoyag pharoman, ogaid na skano na miaadn kano a di niyo katawan

Muhsin Khan : And those who have been bestowed with knowledge and faith will say: "Indeed you have stayed according to the Decree of Allah, until the Day of Resurrection, so this is the Day of Resurrection, but you knew not."

Sahih International : But those who were given knowledge and faith will say, "You remained the extent of Allah 's decree until the Day of Resurrection, and this is the Day of Resurrection, but you did not used to know."

Pickthall : But those to whom knowledge and faith are given will say: The truth is, ye have tarried, by Allah's decree, until the Day of Resurrection. This is the Day of Resurrection, but ye used not to know.

Yusuf Ali : But those endued with knowledge and faith will say: "Indeed ye did tarry, within Allah's Decree, to the Day of Resurrection, and this is the Day of Resurrection: but ye - ye were not aware!"

Shakir : And those who are given knowledge and faith will say: Certainly you tarried according to the ordinance of Allah till the day of resurrection, so this is the day of resurrection, but you did not know.

Dr. Ghali : And the ones who have been brought knowledge and belief will say, "Indeed you have already lingered in the Book of Allah to the Day of the Rising up. So this is the Day of the Rising up, but you did not know (Literally: you used not to know).

Tafsir Jalalayn : But those who have been given knowledge and faith, of angels and others, shall say, ‘You have remained according to God’s decree, in accordance with what He had decreed [for you] in His prior knowledge, until the Day of Resurrection. This is the Day of Resurrection, which you rejected, but you did not know’, that it would come to pass.

Tagalog : At sinabi ng mga yaong pinagkalooban ng kaalaman at Paniniwala sa Allâh na mga anghel, mga propeta at mga mananampalataya: Katiyakan, nanatili kayo roon na katulad ng naitala ng Allâh na nasa Kanyang kaalaman mula sa araw na kayo ay nilikha hanggang sa araw na kayo ay binuhay na mag-uli; samakatuwid, ito ang Araw ng Muling Pagkabuhay, subali’t kayo ay walang kabatiran hinggil dito, na kung kaya, hindi ninyo ito pinaniwalaan at tinanggihan ninyo noong kayo ay nasa daigdig pa.

030:57

Hassanor Alapa : Sa alongan oto na di phakanggay a gona ko siran oto a miamanakoto so kaphangni ran sa sndod ago di di siran phangniyan sa kaphanawbat iran 1140

Muhsin Khan : So on that Day no excuse of theirs will avail those who did wrong (by associating partners in worship with Allah, and by denying the Day of Resurrection), nor will they be allowed (then) to return to seek Allah's Pleasure (by having Islamic Faith with righteous deeds and by giving up polytheism, sins and crimes with repentance).

Sahih International : So that Day, their excuse will not benefit those who wronged, nor will they be asked to appease [ Allah ].

Pickthall : In that day their excuses will not profit those who did injustice, nor will they be allowed to make amends.

Yusuf Ali : So on that Day no excuse of theirs will avail the transgressors, nor will they be invited (then) to seek grace (by repentance).

Shakir : But on that day their excuse shall not profit those who were unjust, nor shall they be regarded with goodwill.

Dr. Ghali : Then, upon that Day their ready excuse (s) will not profit the ones who did injustice, nor will they (be allowed to) make amends.

Tafsir Jalalayn : So on that day their excuses, for denying it, will not profit (read lā yanfa‘u or lā tanfa‘u) the evildoers, nor will they be asked to make amends (yusta‘tabūna means ‘they will [not] be asked for al-‘utbā’, which denotes ‘a return to that which pleases God’).

Tagalog : Na kung kaya, sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay walang pakinabang ang mga masasama sa anuman na kanilang ikakatwiran at ibibigay na paumanhin, at hindi na hihilingin pa sa kanila na magsipagsisi at sumunod upang mapamahal sila sa Allâh sa halip ay parurusahan dahil sa kanilang kasamaan at mga kasalanan.

030:58
Hassanor Alapa : Go sabnar a inibgay Ami ko manga taw sii sankai a Qur’ān a langowan a ibarat, na o kaoma inka siran (hay Mohammad) sa tanda na disomala a tharoon o siran oto a manga kafir a da kano a rowar sa pphama-rnkas kano

Muhsin Khan : And indeed We have set forth for mankind, in this Quran every kind of parable. But if you (O Muhammad SAW) bring to them any sign or proof, (as an evidence for the truth of your Prophethood), the disbelievers are sure to say (to the believers): "You follow nothing but falsehood, and magic."

Sahih International : And We have certainly presented to the people in this Qur'an from every [kind of] example. But, [O Muhammad], if you should bring them a sign, the disbelievers will surely say, "You [believers] are but falsifiers."

Pickthall : Verily We have coined for mankind in this Qur'an all kinds of similitudes; and indeed if thou camest unto them with a miracle, those who disbelieve would verily exclaim: Ye are but tricksters!

Yusuf Ali : verily We have propounded for men, in this Qur'an every kind of Parable: But if thou bring to them any Sign, the Unbelievers are sure to say, "Ye do nothing but talk vanities."

Shakir : And certainly We have set forth for men every kind of example in this Quran; and if you should bring them a communication, those who disbelieve would certainly say: You are naught but false claimants.

Dr. Ghali : And indeed We have already struck for mankind in this Qur'an every (manner) of similitude; and indeed in case you come to them with a sign, indeed the ones who have disbelieved will definitely say, "Decidedly you are nothing except wrong-doers." (Literally: The doers of futile or worthless deeds).

Tafsir Jalalayn : And verily We have struck, We have coined, for mankind in this Qur’ān every [kind of] similitude, as a way of cautioning them. And if (wa-la-in, the lām is for oaths) you, O Muhammad (s), were to bring them a [miraculous] sign, such as the staff or the hand in the case of Moses, those who disbelieve, from among them, will certainly say (la-yaqūlanna: the indicative nūn has been omitted because of the other nūn coming after it, and likewise the wāw [replaced by the damma in lu], because of two unvocalised consonants coming together and it indicates the plural person), ‘You — in other words, Muhammad (s) and his Companions — are nothing but followers of falsehood’.

Tagalog : Katiyakan, nilinaw Namin sa mga tao sa Banal na Qur’ân na ito ang lahat ng halimbawa upang maitatag sa kanila ang katibayan laban sa kanila at pagpapatunay sa Kaisahan ng Allâh na Kataas-Taasan, at kahit na dalhin mo pa sa kanila, O Muhammad, ang anumang katibayan na nagpapatunay sa iyong pagiging totoo ay walang pag-aalinlangang sasabihin pa rin ng mga walang pananampalataya sa iyo: Kayo, O Muhammad, ikaw at ang iyong mga tagasunod ay walang sinusunod kundi pawang kamalian na wala sa katotohanan.

030:59

Hassanor Alapa : Lagid oto a thombokan o Allāh so manga poso’ o siran oto a da a katawan iran

Muhsin Khan : Thus does Allah seal up the hearts of those who know not [the proofs and evidence of the Oneness of Allah i.e. those who try not to understand true facts that which you (Muhammad SAW) have brought to them].

Sahih International : Thus does Allah seal the hearts of those who do not know.

Pickthall : Thus doth Allah seal the hearts of those who know not.

Yusuf Ali : Thus does Allah seal up the hearts of those who understand not.

Shakir : Thus does Allah set a seal on the hearts of those who do not know.

Dr. Ghali : Thus Allah stamps (i.e., impresses or sets a seal) upon the hearts of those who do not know.

Tafsir Jalalayn : Thus does God seal the hearts of those who do not know, [anything of] God’s Oneness, in the same way that He has sealed the hearts of these [aforementioned individuals].

Tagalog : At sa ganito isinasara ng Allâh ang mga puso ng hindi nakaaalam ng katotohanan na dinala sa kanila ni Muhammad (saw) mula sa Allâh hinggil sa mga aral at mga malilinaw na mga katibayan.

030:60

Hassanor Alapa : Na zabar ka ka mataan a so kapasadan o Allāh na sangat a bnar, sa oba ka mapagkhapkhap o siran oto a di siran tomatankd.

Muhsin Khan : So be patient (O Muhammad SAW). Verily, the Promise of Allah is true, and let not those who have no certainty of faith, discourage you from conveying Allah's Message (which you are obliged to convey)

Sahih International : So be patient. Indeed, the promise of Allah is truth. And let them not disquiet you who are not certain [in faith].

Pickthall : So have patience (O Muhammad)! Allah's promise is the very truth, and let not those who have no certainty make thee impatient.

Yusuf Ali : So patiently persevere: for verily the promise of Allah is true: nor let those shake thy firmness, who have (themselves) no certainty of faith.

Shakir : Therefore be patient; surely the promise of Allah is true and let not those who have no certainty hold you in light estimation.

Dr. Ghali : So (endure) patiently; surely the promise of Allah is true; and do not let the ones who have no certitude induce you to levity.

Tafsir Jalalayn : So be patient. Surely God’s promise, to give you victory over them, is true. And do not let them cause you to be inconstant, those who are uncertain, of the Resurrection, in other words, do not let them cause you to succumb to inconstancy and frivolity by abandoning patience, that is to say, do not abandon it.

Tagalog : Na kung kaya, magtiis ka, O Muhammad, sa anumang nangyari na paninira sa iyo at pagpapahirap ng mga walang pananampalataya mula sa iyong sambayanan at kanilang pagtanggi, dahil katiyakang ang anumang ipinangako ng Allâh sa iyo na tagumpay, pangingibabaw, gantimpala ay walang pag-aalinlangan na katotohanan ang hinggil sa bagay na ito. Na kung kaya, huwag mong pahintulutan na panghinaan ka ng loob hinggil sa ‘Deen’ ng Allâh, ng mga yaong walang katiyakan ang kanilang paniniwala sa Kabilang-Buhay na hindi sila naniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli at Paghuhukom.


Osayan

1121. So bandingan ko manga batang a miangatatago ko poonan o manga sūrah na ilay anka so Osn. 7, ago so Pangoman a Osayan a 1.

1122. So pagtaw a Rūm na phoon siran ko barmbad o al Is Bin Ishāq Bin Ibrāhīm, a aya ipmbtho kiran na Banū al asfar, a so agama iran na sii ko agama o manga taw sa Yūnān (Greece) a siran na barmbad o Yāfith Bin Nūh a manga kasabala siran o bangnsa a Turk, a aya pzimbaan iran na so manga bitoon, a siran i mitharagombalay sa ingd a Dimashq ago pimbabalayan iran sa manga simbaan, sa miatatap siran ko agama a Yūnān sa taman ko mararani 325 ko oriyan o Īsā. Gowani a somold so dato iran a Constantine ko agama a Masīhiyyah, sa inikmat iyan so manga Nasrānī sa ingaran a agama, ka an iyan siran maosar ko kadato iyan sa oriyan.

1123. Giankai a sūrah na pizabanding iyan so giikathidawa a Rūm ago gia Fāris (Persia) sa tiaban a Fāris a Rūm. Sa miakapoon ko Ibn Abbās a: Miaadn so manga mushrik a pkhababayaan iran a katabana a Fāris sa Rūm ka kagia siran na pzimba sa barahala a apoy a datar iran, na so manga Muslim na pkhababayaan iran a kapakataban a Rūm ka kagia siran na Ahlul Kitāb tioronan sa kitab a phoon sa langit a datar o manga Muslim, na miaaloy oto ko Abū Bakr na inaloy niyan ko Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Phakataban siran bo, na inaloy kiran o Abū Bakr na pitharo iran a bgi kami nka sa taalik, sa o makataban siran na adn a rk iyo rkami a anggan, na o skami i makataban na adn a rk ami rkano a anggan, na mithaalik siran sa lima ragon, na da siran makataban, na inaloy oto o Abū Bakr ko Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan a: Baloy anka a sii ko di pn kisampay sa sapolo ragon, oriyan iyan na miakadaag a Rūm sa Fāris.

1124. Manga pakaiza anan o Allāh ko kapphakatanoda niyan sankoto a pagtaw sa makapamimikiran siran ko ginawa iran sa makaparatiaya siran, ogaid na da dn a ba kialmk o manga poso’ iran ko manga lalangan o Allāh a minioma kiran o manga sogo’. Sa miapatot kiran so siksa o Allāh. Isa a khasabot san a so langowan a mianganggogolawla a manga ala a btad ko pagtaw a miangaoona na palaya dn oto kapandayan o Allāh, a aya kapkhasabota on o kadaklan ko taw na galbk o waraan a datar o linog ago so manga solapay o ig, ago so manga pphakaantior a pkhaadn ko lopa.

1125. Lalayon anan phagalowin o Allāh a ino siran da ndalakaw ko lopa na go iran masai so miambtad o manga pagtaw a miangaoona a adn a malalamba a manga paza iran a saksi a mapayag ko kiarombaan iran a marata ko kiambotakal iran sankai a lopa miakasapolo ago tlo niyan makasoy ankanan a katharo sii ko Qur’ān sa kapzogoa niyan ko manga taw sa kandalakaw iran ko lopa sa pantag sa kapaninimaan ko miambtad o miangaona ka an makowa a thoma o pkhaori a pagtaw.

1126. Lalayon phagalowin o Allāh a skaniyan i mianagipoon ko kiapanagdn ago skaniyan i phakakasoy ron, sabap sa so phakagaga roo na skaniyan i thito a Tuhan a patot a simbaan, na so kaadn a salakaw ron na da dn a ba iran gaga sa ba siran makaadn sa da, na di patot i ba iran tontota so kasimbaa kiran, na so manga mushrik na siran pn i mianarankoni sa manga katuhanan iran a di makaptharo a da a khibgay niyan a gona sii kiran, na ino iran oto giizoasoata a siran i patot a mazoasoat iyan.

1127. Sii ko masa a makaoma so bankit na gioto so masa a di dn phakanggay a gona so paratiaya o taw a da maadn a miaratiaya sa miaona, ka kialkhban roo so pinto o kathawbat, sa aya dn a pnggolalan na so kaontol o Allāh sa kambalasi niyan ko mapia i galbk ago so kaziksaa niyan ko darowaka a baradosa.

1128. So miamaratiaya ko alongan a Qiyāmah na khadalm siran ko limo o Kadnan iran sa gii siran zakasakawn o Kadnan iran sabap ko kiaromasay ran ko doniya sa kapphango-ngonotan iran ko manga sogoan o Kadnan iran na imanto a alongan na ithoman kiran so balas iran.

1129. Inisogo o Allāh so kitasbihn ko manga ingaran iyan ko langowan a kotika ko kapitapita ago sii ko kagabigabi, ago sii ko kaotho o alongan, aya maana niyan na tonayin so sambayang ko manga waqto niyan ka gioto i okit a katadmi ko Allah, sa da dn a masa a ba on di pphodiya so Allāh, ka aya pkhababayaan o Allāh ko manga oripn iyan na so oripn a lalayon dn mababasa a dila iyan ko katatadmi niyan ko Allāh. Adn a miapanothol a isa a Sālih ko miangaoona a masa a miasogat a sakit sa mirdak so ski niyan na aya kabasa o pamomolong na khapotol on so skiniyan ka an di prabray so bisa ko kaoladan sa lawas iyan na kagia photoln iran on so ski niyan na pkhakainomn iran sa towa ka an kadai sa tanod sa di niyan magdam so masakit na somianka sa pitharo iyan a di ko kabaya oba adn a somagad a kotika a kalilipatan akn so Kadnan ko a di akn pkhapodi na pitharo iran a di nka matigr so masakit na pitharo iyan a pakazambayanga ko niyo na anda dn i kitapsn akn ko Allāhu Akbar na potola niyo ron ka di akn dn khagdam so masakit, sabap sa giankoto a masa na so pamikiran iyan na tolabos dn a palaya sii dn manonompang ko Allāh, sa da dn a ba niyan khagdam a salakaw a nganin sabap ko kabagr o tadntadm iyan ko Kadnan iyan sa gioto i mianggolawla.

1130. Gianan so manga tanda o Allāh a patot a kapanalamatan on o manosiya sa inadn iyan skaniyan na bigan iyan sa karoma niyan a ron pphakarnk ago gii niyan mizaromataya ko kaoyagoyag, sa pd ko mapia a kapagintaw o manosiya a makatoon sa mapia a darodopa a somisiap ko ginawa niyan ago so agama niyan. So kambidabida o basa ago so bontal o manosiya na palaya dn anan tanda sa kaphakagaga o Allāh, a da dn a inadn iyan a dowa kataw a manosiya a ba makaplagid sa bontal apia pn adn a kazasapowaan iyan na mataan a da dn a datar iyan, ka so koray o kmr iyan na biagr o katao a bago a da dn a ba on makaphlagid, a karina sa mataan a so Allāh na Gaos a Makaankos ko langowan taman. So kapthoroga ko manosiya na isa nan a mala a limo o Allāh rkaniyan a so kiadokawi ron na di ron phakakasoy so bagr iyan odi makasagad sa torog, sa so torog na gianan i ipkhaoyag o lawas ago aya niyan iphagto ago pkhidkha iyan. Na sayana so manosiya a da dn a tadm iyan ko Kadnan iyan.

1131. Anda i kailaya o manosiya ko kilat na katkawan sa mawan ko kaphakabinasa niyan ago mababaya sa inam ko limo iyan a so kathoron o oran a khasabapan sa iprangiran o mangngtho ko lopa a kapnggonaan o manosiya ago so binatang iyan, sa palaya dn oto manga limo o Allāh ko manosiya. Oda ankaya a oran na da dn a marayong a oyagoyag ko doniya ka palaya dn mamatay sabap sa so kaoyagoyag na inisankot o Allāh ko Ig, 21:30, na andamanaya dn i di kaphamimikiran o manosiya sankai a kaoyagoyag.

1132. Aya maana ankoto a ayat na so taw na di niyan ikhasoat oba niyan mimbagi ko tamok iyan so oripn iyan sa pakasapari niyan on sa makandatar siran on, odi na so taw a adn a oripn iyan na di niyan ikaalk a kapanompok o oripn iyan ko tamok iyan sa ba on pakimbagi sabap sa ka gia katawan a da a ba niyan roo kabnar sa ba niyan matontot sabap sa skaniyan na oripn, na odi oto mapnggolawla ko ltlt o manosiya na lbi a di niyan kakhapakay ko katampar ko Allāh sa ba panginsop so manosiya a inadn iyan ko kapaar iyan a Allāh sa nggolalan sa kapanakoto. Sa di dn ppharon o Allāh ko manosiya o ba niyan panakoton skaniyan sa salakaw ron a gianan i lbi a mala ko langowan a dosa a di niyan iprila o di matawbat ko doniya. Aya maana niyan na so taw a miatay a pananakoto sa da niyan thawbata so dosa niyan a kapanakoto ko da niyan pn kapatay na di dn prilaan o Allāh sa alongan a maori, a so manga pd a dosa na khapakay a irila on o Allāh.

1133. Aya bantak sankoto a manga taw a siagomparak iran so agama iran sa miaadn siran a manga lompokan na gioto so manga taw a adn a kitab iran a miaona a datar o Yahūdī ago so Nasrānī, a milompokan siran sa oman i isa na adn a inigakd iyan a rk iyan a okit sa ya niyan ipmamaratabat, pd san so manga pananakoto go so pzimba sa manga bitoon ago so langowan a agama a ribat, sa aya tindg o oman i isa na skaniyan i bnar sa datar o giikandaaka o Yahūdī ago so Nasrānī sa oman i isa na phribatn iyan so pd iyan sii oto ko masa a kiapakaoma iran ko Rasūlullāh [s.a.w] sii sa Madīnah a miakaoma on so manga Nasrānī sa Najrān, ago so lompokan o manga Yahudi, na inrar siran o Rasūlullāh [s.a.w] sa inggolalan iran so mubāhalah, aya maana niyan na oman i isa na mamangni ko Tuhan iyan sa tanaan a morka so isa a lompokan ka an mailay o antai bnar na da siran ato, ogaid na migay siran sa bois (Jizyah) ko manga Muslim sa tanda sa mithapapay siran ko parinta Islāmiyyah. Sii sankoto a da iran kaato ko mubāhalah a ba siran dn migay sa bois ko manga Muslim, na karina sa korang so pananarig iran ko agama iran, ka opama o banr a paratiaya iran on na mato siran ko kiarara kiran o Rasūlullāh [s.a.w] ko Mubāhalah.

1134. Gianan so bandingan ko kapammgay sa aya kiapammgay o taw na araparap iyan sa kabalasan o bigan iyan sa lawan ko inibgay niyan on a pammgayan, na gianan na da a balas iyan ko Allāh a mapia. Gioto i initafsir on o Ibn Abbās ago so Mujāhid ago so ad Dahhāk, sa gioto na galbk a khapakay ogaid na da a balas iyan ko Allāh, so pman so pammgayan a araparap ko kasosoat o Allāh a da a pipikirn on a sambi iyan, na gioto i pthaktakpn o Allāh ago phakathoon iyan sa madakl. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Da a mizadka a isa bo sa dianka a satiman a onga a korma a pd sa sokatan a soti, inonta bo a kowaan skaniyan o Makalimoon sa so dn so lima niyan a kawanan na pagoyagoyagn iyan ko khi rk on sa datar o kaphagoyaga o isa rkano ko wata a binatang iyan a maito, sa taman sa mabaloy so satiman a onga a korma a datar a palaw a Uhud sa kala. Sayana a mapia a kiniropaan on o Allāh a skaniyan dn i phagoyagoyag ko sadka a mapia, na ay pandapat ka ko datar anan a btad amay ka so Allāh a Rabbul Ālamīn na aya magoyagoyag ko amal a mapia o oripn ba anan di khasanai a kamapiaan o manosiya ko oriyan o kapatay niyan?. Aya khasabot san na tanto a piakapia o Islam so kapammgay sa araparap ko kasosoat o Allāh, sa misabap san na pagoradorad so manga baramora sa kapammgay ran.

1135. So kiabokakay o marata ko kalopaan ago so ragat na aya tindg on o Ibn Abbās ago so Ikrimah na gioto so manga ingd ago so manga ala a bandaran, sa pitharo o salakaw kiran a aya dn a bantak roo na so lopa ago so ragat a katawan tano, sa aya maana o kiapayag o kabinasaan ko lopa ago so ragat na so kiakorangi ko manga ibabasok ago so manga onga a sapad sabap ko kiandakl o manga dosa, sa pitharo o Abul Aliyyah a: Sa taw a mmaasia ko lopa na makabinasa on ka so kapia o lopa ago so langit na misabap ko kapangongonotan, sa miatoon ko hadīth a: Disomala a so kibtadn ko tamana a toos ko manga lopa na tomo sii ko khirk on a di so oranan siran (sa limo) sa pat polo ka kagagawii. (piakambowat o Abū Dāūd). Ka kagia anda dn i kibtad o thatamanaan o lopa na mada so kaphapawala ago so kapriridoay a gioto i sabap a kaphakaoma o barakah a phoon sa langit ago sa lopa. Sa kamamasaan a so manga rido a pkhaadn a aya poonan iyan na kawali a lopa na tanto a mala a phragiray ron a rogo’. Go giankanan a ayat na lankap ko langowan a kabinasaan a pinggalbk o manosiya sankai a liawaw o lopa ago so ragat, a kiasabapan ko kiaantior o waraan a makaliliot ko manosiya.

1136. So giikambagibagi o oran ko apia anda a darpa sa giinggolalan ko ndo’ a ipzambr iyan na palaya dn anan giinggolalan sa takdir o Allāh, ka an misampay so pangalimo iyan ko manga oripn iyan, sa da a kaadn a salakaw a ba niyan anan mapnggolawla go di pn so tabiat a waraan a gianan i pzabotn o manosiya a sabap a kaphagoran iyan, ago so kaphlaon iyan, sa sa dn sa taw a paratiayaan iyan a aya kiaoran iyan na minggolalan ko bitoon odi na bilangan a kotika antaa ka musim odi na galbk a jinn antaa ka shaytan odi na kapamitoon na miakafir so taw a gioto i paratiaya niyan, ka aya pphakaoran ko langit na so Allāh a miangadn. Sabap san na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a bokhag so giimamitoon mapia pn miakasalak (a miabnar so pitharo iyan a magoran amag na mioran) na skaniyan na bokhag, sabap sa so katao niyan na kapangantok a da a onayan iyan a katao a bnar. Aya datar iyan na so taw a mamolong a kna o ba pamomolong na apia miakapia na kna o ba sabap ko kapasang iyan, sa khasogat a siksa ko kianggalbk iyan mamolong a da kabgi sa kasoratan a phamgay sa bolong ko pphangasasakit, sabap sa so katao niyan ko kiapamolong na kapanarbak a di makaphapasod ko katao.

1137. Gianan so rinayagan o oran a pphakapoon ko gabon a gioto so spot o ragat a pphamanik sa poro na pkhatago ko gabon sa aya on phagawid, na amay kamadianka na witn iyan ko ingd a ndogayasan iyan sa kabaya o Allāh na moran on na kasabapan sa ipagtho o mangngtho ko lopa a palaya dn anan manga rarad o limo Allāh, ka an mapamimikiran o manosiya, ogaid na tanto a maito ko manga taw so giindirogod sa matolangd ko manga limo o Allāh. So kapkhaoyag o lopa ko oriyan o kapapatay niyan a da a mangngtho on na anda i kaorani ron na lomonaw so manga pamomolan ago so mangngtho na datar dn oto a kapmbgay o Allāh sa ibarat ko kakhaoyag o manosiya ko oriyan o kapamatay ran, a mala a kiazabandinga o Qur’ān ko manga osayan iyan.

1138. Lalayon phagosarn o Qur’ān so basa a kapakan’g ko maana a kapakasabot ago so kapakailay ko maana a kapakapamimikiran sabap sa gianan i onayan iyan a so di phakan’g na di phakasabot ago so di phakailay na di makaphamimikiran, sabap roo na so taw a kafir na adiadi pn so binatang ka pzabotn iyan so tawathawag o dato iyan, na so kafir na di niyan zabotn so tawathawag o sogo’ o Allāh, sa da a bali o kapakan’g o tangila ago so kapakailay o mata a da a madadalm on a sabot a matolangd.

1139. Apia pn i kathay o taw ko doniya na datar dn o sakotika ka aya ibarat on na so Nūh a miakasiaw gatos ago lipa polo ragon a omor iyan na kagia izaan i kiathay niyan ko doniya na datar kon o mianik sa walay a dowa i paytaw a somiold ko isa on na lominiyo bo ko isa a pinto iyan, sa da mathay a masa, na aya kaphakatanod o manosiya na amay ka misampay ko akhirat a da a ba roo nanayawa a oras ago gawii ka tatap so masa roo sa dayon sa dayon na makazndit dn so kafir ogaid na da a bali o kazndit a miada dn so oras a kapakandod pharoman.

1140. Sii ko alongan a Qiyāmah na daa ba roo kanggalbka ko paliogat o agama sii oto mapnggalbk ko kaoyagoyag ko doniya, sii sa alongan a maori na so bo so manga balas o galbk ko doniya na aya roo khaparoli, sii na kambasok na sa akhirat na kapragon, na sadn sa inambar o taw na aya dn kalaboan ko alongan a maori, gioto i sabap a amay ka kasand- ngan o manga kafir so siksa na phamangni siran sa sndod ago rila sa makakasoy siran ko doniya ka an siran makapagamal, na di siran dn phamakin’gn ko pangni ran, ka di siran roo phangniyan sa kapanawbat iran ko manga kasalaan iran ko doniya, gioto so kaontol o Allāh a khaparoli ran sa alongan a maori. Masa oto a da dn a kaphanarigan a rowar ko limo o Allāh na so limo o Allāh na aya khiparoli ron na so galbk a mapia ko doniya na aya ptharoon a galbk a mapia na so kinggolalann ko manga patoray o agama Islām ago so kapakawatani ko langowan a inisapar iyan, maana a inggolalan so nm rokon a iman ago so ima rokon a agam islam, ka gianan i mapia a galbk ko doniya, sa so salakaw san na ba dn matag manga sapak o agama.