So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Qasas - [ 28 So Manga Thotol ] - سـورة القصـص
( The Stories - Ang Pagsasalaysay )

Pangnal ko Sūrah

Giankai a sūrah na itataros iyan dn so giikapamagosaya ko wahī o Allāh a initoron iyan ko manga sogo’ iyan, ago so okit a kiasmanga on o manga taw a inwitan on o manga sogo’, sa piayag iyan so bontal a kiapakaoma niyan ko pagtaw a piakawitan on sa aya dn a madakl na so kiasankaa iran on ipoon sa paganay na taman dn sankai a pagtaw a siogo on so kaposan o manga Nabī a so Mohammad [s.a.w].

So Pamotosan iyan: So Fir’aun na miangalandada ago miangintuhan ko lopa, ogaid na so bagr o Allāh na di khalangganan o apia antonaa a bagr ko lopa, sa so ridoay o Fir’aun a so Mūsā na sii dn piagoyagoyag ko marigay niyan ka an on mabaloy a boko’ ago kazndit sa oriyan, sa sii ko oriyan o kiapakasagad o Mūsā ko manga lilitng a btad ko gii ron kapagiasaa o Allāh ko kapagawidi niyan ko panolon na siogo skaniyan o Allāh ko Fuir’aun (28:1-42).

So Mohammad [s.a.w] ko kiasogoa on na bigan o Allāh sa madakl a manga thotolan ko miangaoona a manga sogo’ ka an iyan makowa a pangoyat ko kakhasmpanga niyan ko pithibarang a pangalang o manga pagtaw niyan ko kapzankaa iran ko panolon iyan, sa so manga thotol a datar ankai a patogina ankai a sūrah na kna o ba gia bo a gii ron kindomanaan ka mataan a kadadalman sa malantas a ongangn a aya phakasabot on na so kalodan i darm a mamponay sa pamikiran. (28:43-60).

So khabolosan na rk o langowan a taw a mimbaratapa sa amal ago mithatawbat siran ko manga dosa iran ago miompia siran ko manga galbk iran. (28:61-75).

Ogaid na so manosiya na igira mikhawasa na giimangalandada ko lopa sa datar o Qārūn, ago so manga pd iyan sa miasogat siran a masakit a siksa. (28:76-88).

Giankai a sūrah na initoron sa Makkah, inonta bo so ayat a ipoon ko 52, na taman ko 55, ka initoron sa Madīnah, ago so ayat a 85, na initoron sa al Juhfah ko masa dn a giikapaghijrah o Rasūlullāh [s.a.w] aya kadakl a ayat iyan na 88, initoron ko oriyan o Sūrah an Naml.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

28:1

Hassanor Alapa : Tā', Sīn, Mīm, 1054

Muhsin Khan : Ta-Sin-Mim [These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings]

Sahih International : Ta, Seen, Meem.

Pickthall : Ta. Sin. Mim.

Yusuf Ali : Ta. Sin. Mim.

Shakir : Ta sin Mim.

Dr. Ghali : Ta, Sin, Mim (These are the names of letters of the Arabic alphabet and only Allah knows their meaning here).

Tafsir Jalalayn : Tā sīn mīm: God knows best what He means by these [letters].

Tagalog : Tã-Sin-Mim – Ang mga titik na ito ng ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Sûratul Baqarah.’

28:2

Hassanor Alapa : Katan so manga tanda o kitāb a mapayag

Muhsin Khan : These are Verses of the manifest Book (that makes clear truth from falsehood, good from evil, etc.).

Sahih International : These are the verses of the clear Book.

Pickthall : These are revelations of the Scripture that maketh plain.

Yusuf Ali : These are Verses of the Book that makes (things) clear.

Shakir : These are the verses of the Book that makes (things) clear.

Dr. Ghali : Those (Literally: that) are the ayat (Verses, signs) of the Evident Book.

Tafsir Jalalayn : Those, namely, these signs, are the signs of the Manifest Book (the genitive annexation conveys the [partitive] sense of min, ‘of’ [‘verses from the Manifest Book’]), [the Manifest Book] which reveals truth from falsehood.

Tagalog : Ito ay mga talata ng Banal na Qur’ân na ipinahayag sa iyo, O Muhammad, na nagsasaad sa lahat ng pangangailangan ng mga alipin sa kanilang makamundong buhay at maging sa Kabilang-Buhay.

28:3

Hassanor Alapa : Phanotholn Ami rka so thotolan ko Mūsā ago so Fur’aun sa bnar, sa pantag sa pagtaw a ppharatiaya

Muhsin Khan : We recite to you some of the news of Musa (Moses) and Fir'aun (Pharaoh) in truth, for a people who believe (those who believe in this Quran, and in the Oneness of Allah).

Sahih International : We recite to you from the news of Moses and Pharaoh in truth for a people who believe.

Pickthall : We narrate unto thee (somewhat) of the story of Moses and Pharaoh with truth, for folk who believe.

Yusuf Ali : We rehearse to thee some of the story of Moses and Pharaoh in Truth, for people who believe.

Shakir : We recite to you from the account of Musa and Firon with truth for people who believe.

Dr. Ghali : We recite to you (something) of the tiding of Musa (Moses) and Firaawn (Pharaoh) with the Truth, for a people who believe.

Tafsir Jalalayn : We will recount, narrate, to you [something] of the tale of Moses and Pharaoh truthfully, for a people who believe, for their sake, since they are the ones to benefit from such [an account].

Tagalog : Isinasalaysay Namin sa iyo ang ilang bahagi sa katotohanang kuwento hinggil kay Mousâ (as) at Fir`âwn para sa mga taong naniniwala sa Banal na Qur’ân, at naniniwala na ito ay nagmula sa Allâh at sinusunod nila ang gabay nito.

28:4
Hassanor Alapa : Mataan a so Fir’aun na miphaporo ko lopa ago 1055 bialoy niyan so manga taw ron a manga lompokan a pphakadapanas sa salompok a pd kiran a pphanom-baliin iyan so manga wata iran a mama, na phagoyagn iyan so manga babay kiran, mataan a skaniyan na pd ko manga taw a pphaminasa

Muhsin Khan : Verily, Fir'aun (Pharaoh) exalted himself in the land and made its people sects, weakening (oppressing) a group (i.e. Children of Israel) among them, killing their sons, and letting their females live. Verily, he was of the Mufsidun (i.e. those who commit great sins and crimes, oppressors, tyrants, etc.).

Sahih International : Indeed, Pharaoh exalted himself in the land and made its people into factions, oppressing a sector among them, slaughtering their [newborn] sons and keeping their females alive. Indeed, he was of the corrupters.

Pickthall : Lo! Pharaoh exalted himself in the earth and made its people castes. A tribe among them he oppressed, killing their sons and sparing their women. Lo! he was of those who work corruption.

Yusuf Ali : Truly Pharaoh elated himself in the land and broke up its people into sections, depressing a small group among them: their sons he slew, but he kept alive their females: for he was indeed a maker of mischief.

Shakir : Surely Firon exalted himself in the land and made its people into parties, weakening one party from among them; he slaughtered their sons and let their women live; surely he was one of the mischiefmakers.

Dr. Ghali : Surely Firaawn had exalted himself in the land and made its population into sects, deeming a section of them weak, constantly slaying their sons and (sparing) alive their women. Surely he was one of the corruptors.

Tafsir Jalalayn : Truly Pharaoh had exalted himself in the land, the land of Egypt, and reduced its people into sects, groups, to serve him, oppressing a group of them, namely, the Children of Israel, slaughtering their sons, the new-born, and sparing their women, keeping them alive — for some of the [Egyptian] priests had told him, ‘A new-born of the Children of Israel shall bring about the end of your kingdom’. Indeed he was of those who cause corruption, through [the use of] slaughter and otherwise.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, si Fir`âwn ay nagmataas at nagmalabis sa ibabaw ng kalupaan, at ginawa niya ang kanyang sambayanan na iba’t ibang grupo, minamaliit niya ang isang grupo mula sa kanila at hinahamak, na sila ay yaong mga angkan ni Isrâ`îl, na pinapatay niya ang kanilang mga anak na kalalakihan at inaalipin naman niya ang kanilang mga kababaihan, na kung kaya, katiyakang siya ay kabilang sa mga namiminsala sa ibabaw ng kalupaan.

28:5
Hassanor Alapa : Go khabayaan Ami a kipangalimoon Ami ko siran oto a piakadapanas 1056 siran ko lopa ago mbalowin Ami siran a manga olowan ago mbalowin Ami siran a phamakawaris

Muhsin Khan : And We wished to do a favour to those who were weak (and oppressed) in the land, and to make them rulers and to make them the inheritors,

Sahih International : And We wanted to confer favor upon those who were oppressed in the land and make them leaders and make them inheritors

Pickthall : And We desired to show favour unto those who were oppressed in the earth, and to make them examples and to make them the inheritors,

Yusuf Ali : And We wished to be Gracious to those who were being depressed in the land, to make them leaders (in Faith) and make them heirs,

Shakir : And We desired to bestow a favor upon those who were deemed weak in the land, and to make them the Imams, and to make them the heirs,

Dr. Ghali : And We are willing to be bounteous to the ones who were deemed weak in the land, and make them leaders, and make them the inheritors,

Tafsir Jalalayn : And We desired to show favour to those who were oppressed in the land, and to make them exemplars (read a’immatan, pronouncing both hamzas, or by replacing the second one with a yā’) whose good example would be followed, and to make them the inheritors, of Pharaoh’s kingdom;

Tagalog : At nais Naming ibukod-tangi ang mga yaong hinamak ni Fir`âwn dito sa kalupaan, at sasanhiin Namin na pamunuan nila ang kalupaan ng kabutihan at mag-aakay tungo rito, at gagawin Namin silang tagapagmana rito sa kalupaan pagkatapos mawasak si Fir`âwn at ng kanyang sambayanan.

28:6
Hassanor Alapa : Ago pakapndayadayaan Ami siran ko lopa ago phakiilay Ami ko Fir’aun ago so Hāmān ago so manga sondaro iran a dowa kataw so nganin a miaadn siran a pphananggilaan iran

Muhsin Khan : And to establish them in the land, and We let Fir'aun (Pharaoh) and Haman and their hosts receive from them that which they feared.

Sahih International : And establish them in the land and show Pharaoh and [his minister] Haman and their soldiers through them that which they had feared.

Pickthall : And to establish them in the earth, and to show Pharaoh and Haman and their hosts that which they feared from them.

Yusuf Ali : To establish a firm place for them in the land, and to show Pharaoh, Haman, and their hosts, at their hands, the very things against which they were taking precautions.

Shakir : And to grant them power in the land, and to make Firon and Haman and their hosts see from them what they feared.

Dr. Ghali : And to establish them in the land, and to show Firaawn and Haman and their hosts the (very things) against which they were wary.

Tafsir Jalalayn : and to establish them in the land, the land of Egypt and Syria, and to show Pharaoh and Hāmān and their hosts (a variant reading has wa-yarā Fir‘awnu wa-Hāmānu wa-junūduhumā, ‘so that Pharaoh and Hāmān and their hosts might see’, with all three [nouns] in the nominative) from them that of which they were apprehensive, [that which] they feared of the new-born [Israelite] who would bring about the end of their kingdom.

Tagalog : At itatatag sila rito sa kalupaan, at sasanhiin Namin sina Fir`âwn at Hâmân, at ang mga sundalo nilang dalawa, na makikita nila mula sa mahinang grupong ito, ang anuman na kinatatakutan nilang pagkawasak at pagkawala ng kanilang kaharian, at pagpapaalis sa kanila mula sa kanilang bayan sa pamamagitan ng isang ipapanganak na mula sa angkan ni Isrâ`îl.

28:7
Hassanor Alapa : Go iniilaham Ami ko ina o Mūsā a pakasoso anka 1057 skaniyan na amay ka ikawan ka skaniyan na anod anka sa lawas a ig sa di ka khalk ago di ka pmboko ka Skami na phakasowiin Ami skaniyan sii rka ago mbalowin Ami skaniyan a pd ko manga sogo’

Muhsin Khan : And We inspired the mother of Musa (Moses), (saying): "Suckle him [Musa (Moses)], but when you fear for him, then cast him into the river and fear not, nor grieve. Verily! We shall bring him back to you, and shall make him one of (Our) Messengers."

Sahih International : And We inspired to the mother of Moses, "Suckle him; but when you fear for him, cast him into the river and do not fear and do not grieve. Indeed, We will return him to you and will make him [one] of the messengers."

Pickthall : And We inspired the mother of Moses, saying: Suckle him and, when thou fearest for him, then cast him into the river and fear not nor grieve. Lo! We shall bring him back unto thee and shall make him (one) of Our messengers.

Yusuf Ali : So We sent this inspiration to the mother of Moses: "Suckle (thy child), but when thou hast fears about him, cast him into the river, but fear not nor grieve: for We shall restore him to thee, and We shall make him one of Our messengers."

Shakir : And We revealed to Musa's mothers, saying: Give him suck, then when you fear for him, cast him into the river and do not fear nor grieve; surely We will bring him back to you and make him one of the messengers.

Dr. Ghali : And We revealed to Musa's mother, (saying), "Suckle him; so, when you fear for him, then cast him in the main; and do not fear, nor grieve. Surely We will turn him back to you, and will make him one of the Emissaries."

Tafsir Jalalayn : And We revealed, by inspiration or in a dream, to the mother of Moses — who was the said new-born; his sister was the only other person aware of his birth — ‘Suckle him, then, when you fear for him, cast him into the waters, namely, the Nile, and do not fear, that he should drown, or grieve, for being separated from him, for We will restore him to you and make him one of the messengers’. She suckled him for three months during which he never cried. She then began to fear for him and so she placed him in a basket coated with pitch and made as a cradle for him on the inside. She then closed it and cast it into the waters of the Nile at night.

Tagalog : At tuwirang inihayag Namin sa pamamagitan ng inspirasyon sa ina ni Mousâ (as) nang siya ay isinilang at nangangamba siya sa kanya na baka mapatay siya ni Fir`âwn na katulad ng ginawang pagpatay ni Fir`âwn sa mga anak na kalalakihan mula sa angkan ni Isrâ`îl: Pasusuhin mo siya na may kapanatagan sa iyong kalooban, at kapag natakot ka na mabatid ang hinggil sa kanya ay ilagay mo siya sa kahon at itapon mo ang kahon na ito sa ilog ng Nile, na wala kang pinangangambahang takot mula kay Fir`âwn at sa kanyang mga tauhan na siya ay mapapatay nila, at huwag kang malungkot sa paghiwalay niya sa iyo, dahil Kami sa katotohanan ay ibabalik Namin ang anak mo sa iyo at gagawin Namin siyang isa sa Aming mga Sugo. At kanya siyang inilagay sa kahon at itinapon sa ilog ng Nile,

28:8
Hassanor Alapa : Na miasabt skaniyan o pamiliya o Fir’aun ka an kiran mabaloy a ridoay ago kamboko, mataan a so Fir’aun ago so Hāmān ago so manga sondaro iran a dowa kataw na miaadn siran a manga baradosa

Muhsin Khan : Then the household of Fir'aun (Pharaoh) picked him up, that he might become for them an enemy and a (cause of) grief. Verily! Fir'aun (Pharaoh), Haman and their hosts were sinners.

Sahih International : And the family of Pharaoh picked him up [out of the river] so that he would become to them an enemy and a [cause of] grief. Indeed, Pharaoh and Haman and their soldiers were deliberate sinners.

Pickthall : And the family of Pharaoh took him up, that he might become for them an enemy and a sorrow, Lo! Pharaoh and Haman and their hosts were ever sinning.

Yusuf Ali : Then the people of Pharaoh picked him up (from the river): (It was intended) that (Moses) should be to them an adversary and a cause of sorrow: for Pharaoh and Haman and (all) their hosts were men of sin.

Shakir : And Firon's family took him up that he might be an enemy and a grief for them; surely Firon and Haman and their hosts were wrongdoers.

Dr. Ghali : Then the house of Firaawn picked him out to be an enemy to them and (a source of) grief. Surely Firaawn and Haman and their hosts were sinners.

Tafsir Jalalayn : Then Pharaoh’s folk, aids, picked him up, with him [still] in the basket, the morning following that night — it was placed him in front of him [Pharaoh] and then opened and Moses was brought out of it, sucking milk from his thumb — to be, at the end of the affair, an enemy, slaying their menfolk, and a [cause of] grief to them, enslaving their womenfolk (a variant reading [for hazanan] is huznan, both of which are alternative forms of the verbal noun, and it functions as an active participle, derived from hazanahu, which is like ahzanahu, ‘he caused him grief’). Truly Pharaoh and, his minister, Hāmān, and their hosts were sinners, that is, disobedient, and so they were punished at his [Moses’s] hands.

Tagalog : At natagpuan siya ng mga tauhan ni Fir`âwn at kanilang kinuha, at sinanhi ng Allâh ang ganoon upang maging kalaban siya para sa kanila at magiging sanhi ng kanilang pagdadalamhati, dahil nangyari ang kanilang pagkawasak sa pamamagitan niya. Walang pag-aalinlangan, si Fir`âwn, si Hâmân at ang kanilang mga tauhan ay kabilang sa mga makasalanan na sumasamba ng iba bukod sa Allâh.

28:9
Hassanor Alapa : Go pitharo o karoma o Fir’aun a iphakapia a ginawa ko ago ska (so Mūsā) sa di nka mbonoa skaniyan ka kalokalo o makanggay rkita a gona, odi na kowaan ta skaniyan a wata ta, a siran na di ran maggdam (so mapnggolawla sa oriyan)

Muhsin Khan : And the wife of Fir'aun (Pharaoh) said: "A comfort of the eye for me and for you. Kill him not, perhaps he may be of benefit to us, or we may adopt him as a son." And they perceive not (the result of that).

Sahih International : And the wife of Pharaoh said, "[He will be] a comfort of the eye for me and for you. Do not kill him; perhaps he may benefit us, or we may adopt him as a son." And they perceived not.

Pickthall : And the wife of Pharaoh said: (He will be) a consolation for me and for thee. Kill him not. Peradventure he may be of use to us, or we may choose him for a son. And they perceived not.

Yusuf Ali : The wife of Pharaoh said: "(Here is) joy of the eye, for me and for thee: slay him not. It may be that he will be use to us, or we may adopt him as a son." And they perceived not (what they were doing)!

Shakir : And Firon's wife said: A refreshment of the eye to me and to you; do not slay him; maybe he will be useful to us, or we may take him for a son; and they did not perceive.

Dr. Ghali : And the wife of Firaawn said, "He is comfort (Literally: for the eye to get steady and settle down, to be refreshed) to the eye for me and for you. Do not kill him, (for) he may profit us, and we may take him to ourselves as a child." And they were not aware.

Tafsir Jalalayn : And Pharaoh’s wife said, after he and his aids had resolved to slay him: he is, ‘A joyous sight for me and you. Do not slay him. Perhaps he will be of benefit to us, or we will adopt him as a son’, and so they obeyed her [wish]. And they were not aware, of the sequel to their affair with him.

Tagalog : At sinabi ng asawa ni Fir`âwn kay Fir`âwn: Ang batang ito ay tiyak na magiging dahilan ng kasiyahan at kapanatagan ng aking paningin at ng iyong paningin, na kung kaya, huwag ninyo siyang patayin; dahil baka maaaring makatagpo tayo ng kabutihan mula sa kanya o di kaya ay ituturing nating siyang anak, samantalang si Fir`âwn at ang kanyang pamilya ay hindi nila batid na ang magiging dahilan ng kanilang pagkawasak ay magaganap sa pamamagitan niya.

28:10
Hassanor Alapa : Na miabaloy so poso’ o ina o Mūsā a awasawas a maito 1058 bo na mapayag (miboniag) iyan oda bo so kiathkhsa Mi ko poso’ iyan, ka an maadn a pd ko miamaratiaya

Muhsin Khan : And the heart of the mother of Musa (Moses) became empty [from every thought, except the thought of Musa (Moses)]. She was very near to disclose his (case, i.e. the child is her son), had We not strengthened her heart (with Faith), so that she might remain as one of the believers.

Sahih International : And the heart of Moses' mother became empty [of all else]. She was about to disclose [the matter concerning] him had We not bound fast her heart that she would be of the believers.

Pickthall : And the heart of the mother of Moses became void, and she would have betrayed him if We had not fortified her heart, that she might be of the believers.

Yusuf Ali : But there came to be a void in the heart of the mother of Moses: She was going almost to disclose his (case), had We not strengthened her heart (with faith), so that she might remain a (firm) believer.

Shakir : And the heart of Musa's mother was free (from anxiety) she would have almost disclosed it had We not strengthened her heart so that she might be of the believers.

Dr. Ghali : And the heart-sight of Musa's mother became empty, (and) decidedly she indeed almost declared him, had We not braced her heart, that she might be of the believers.

Tafsir Jalalayn : And the heart of Moses’s mother, when she found out that they had picked him up, became empty, of everything other than him. Indeed (in, softened from the hardened form, its subject omitted, in other words [understand it as] innaha) she was about to expose him, that is, as being her son, had We not fortified her heart, with patience, that is, We made it at peace, that she might be of the believers, [of] those who have faith in God’s promise (the response to [the conditional] lawlā, ‘had … not’, is given by the preceding [statement]).

Tagalog : At nawalan ng laman ang kalooban ng ina ni Mousâ (as) maliban sa pagkalungkot at pag-alaala kay Mousâ (as), at halos maihayag niya ang lihim na ito na si Mousâ (as) ay tunay niyang anak kung hindi lamang Namin siya pinatatag, at siya ay nagtiiis at hindi niya ito inihayag; upang siya ay maging kabilang sa mga naniwala sa pangako ng Allâh na mga nakatitiyak hinggil dito.

28:11

Hassanor Alapa : Go pitharo iyan ko babay niyan a (Mūsā) a panondog anka skaniyan na lalankawn iyan sa mawatan a di ran maggdam

Muhsin Khan : And she said to his [Musa's (Moses)] sister: "Follow him." So she (his sister) watched him from a far place secretly, while they perceived not.

Sahih International : And she said to his sister, "Follow him"; so she watched him from a distance while they perceived not.

Pickthall : And she said unto his sister: Trace him. So she observed him from afar, and they perceived not.

Yusuf Ali : And she said to the sister of (Moses), "Follow him" so she (the sister) watched him in the character of a stranger. And they knew not.

Shakir : And she said to his sister: Follow him up. So she watched him from a distance while they did not perceive,

Dr. Ghali : And she said to his sister, "Trail him, " and so she beheld him from afar, and they were not aware.

Tafsir Jalalayn : And she said to his sister, Mary, ‘Follow him’, in other words, follow where he goes in order to find out his news. So she watched him from afar, from a distance, secretly, while they were not aware, that she was his sister, or that she was [even] watching him.

Tagalog : At sinabi ng ina ni Mousâ sa kapatid ni Mousâ na babae noong itinapon niya ito sa ilog: Sundan mo si Mousâ (as) upang malaman mo kung ano ang mangyayari sa kanya, at sinundan nga niya ang mga bakas ni Mousâ (as) at siya ay nakamasid mula sa malayo, samantalang ang mga tauhan ni Fir`âwn ay hindi nila batid na siya pala ay kapatid niyang babae habang siya ay sinusundan ito.

28:12
Hassanor Alapa : Na siaparan Ami ron so manga soso sa miaona, na pitharo 1059 iyan (so babay niyan) a ba ko skano thoroi sa isa a pamiliya a phakaritan on rkano a siran na sisiapn iran.

Muhsin Khan : And We had already forbidden (other) foster suckling mothers for him, until she (his sister came up and) said: "Shall I direct you to a household who will rear him for you, and sincerely they will look after him in a good manner?"

Sahih International : And We had prevented from him [all] wet nurses before, so she said, "Shall I direct you to a household that will be responsible for him for you while they are to him [for his upbringing] sincere?"

Pickthall : And We had before forbidden foster-mothers for him, so she said: Shall I show you a household who will rear him for you and take care of him?

Yusuf Ali : And we ordained that he refused suck at first, until (His sister came up and) said: "Shall I point out to you the people of a house that will nourish and bring him up for you and be sincerely attached to him?"...

Shakir : And We ordained that he refused to suck any foster mother before, so she said: Shall I point out to you the people of a house who will take care of him for you, and they will be benevolent to him?

Dr. Ghali : And We had prohibited to him earlier wet-nurses. So she said, "Shall I indicate to you the family of a house who will sponsor him for you and advisably look after him?"

Tafsir Jalalayn : And We had forbidden him to [take to the breasts of] fostermothers from before, that is to say, we prevented him from taking to the breasts of any suckling mother other than his own mother. Therefore he would not accept the breasts of any of the foster-mothers brought for him. So she, his sister, said, ‘Shall I show you a household — having seen their affection for him — who will take care of him for you, by having him suckled and so on, and who will act in good faith towards him?’ (the [suffixed] pronoun in lahu has been interpreted as referring to the king, as a response to them [when they asked Mary how she could be sure]). Her suggestion was accepted. So she brought his mother and he took to her breast. She explained to them that he had taken to her [breast] because of her pleasant scent and the wholesome taste of her milk. Permission was given to her to breast-feed him in her own house and so she returned with him, just as God, exalted be He, says:

Tagalog : At ipinagbawal Namin na makasuso si Mousâ (as) sa lahat ng tagapagpasuso hanggang sa hindi pa Namin siya naibabalik sa kanyang ina, at sinabi ng kanyang kapatid na babae: Nais ba ninyong ituro ko para sa inyo ang isang pamilya na pagbubutihin nila ang pag-aalaga at pagpapasuso sa kanya, habang sila ay naaawa sa kanya? At sumang-ayon sila sa kanyang mungkahi.

28:13
Hassanor Alapa : Na piakandod Ami skaniyan ko ina iyan, ka an makatnggaw so mata niyan (makapia a ginawa niyan), ago di makamboko, ago an iyan katokawi a so kapasadan o Allāh na bnar, ogaid na so kadaklan kiran na di ran katawan

Muhsin Khan : So did We restore him to his mother, that she might be delighted, and that she might not grieve, and that she might know that the Promise of Allah is true. But most of them know not.

Sahih International : So We restored him to his mother that she might be content and not grieve and that she would know that the promise of Allah is true. But most of the people do not know.

Pickthall : So We restored him to his mother that she might be comforted and not grieve, and that she might know that the promise of Allah is true. But most of them know not.

Yusuf Ali : Thus did We restore him to his mother, that her eye might be comforted, that she might not grieve, and that she might know that the promise of Allah is true: but most of them do not understand.

Shakir : So We gave him back to his mother that her eye might be refreshed, and that she might no grieve, and that she might know that the promise of Allah is true, but most of them do not know.

Dr. Ghali : So We turned him back to his mother so that she might comfort her eye and not grieve, and that she might know that the promise of Allah is true; but most of them do not know.

Tafsir Jalalayn : Thus We restored him to his mother so that her eyes might delight, in seeing him [again], and not grieve, thereat, and that she might know that God’s promise, to restore him to her, is true; but most of them, that is, the people, do not know, about this promise, or of the fact that this was his sister and the other was his mother. He [Moses] remained with her until he was weaned during which time she was paid wages at one dinar per day. She took this because it was money from enemy territory (harbī). She then brought him [back] to Pharaoh in whose household he was raised, as God recounts of him in sūrat al-Shu‘arā’ [Q. 26:18], Did we not rear you among us as a child, and did you not stay with us for years of your life?

Tagalog : At sa ganoon Namin ibinalik si Mousâ (as) sa kanyang ina; upang mapanatag ang kanyang paningin, at tinupad Namin sa kanya ang pangako; dahil siya ay nakabalik sa kanya na ligtas na hindi napatay ni Fir`âwn, at wala siyang pinangambahan sa paghiwalay (o pansamantalang paglayo) na ginawa sa kanya, at upang mabatid niya na ang pangako ng Allâh ay totoo sa anuman na Kanyang ipinangako sa kanya, na si Mousâ (as) ay walang pag-aalinlangang ibabalik sa kanya at gagawing isa sa mga Sugo. Katiyakan, ang Allâh ay hindi Niya sinisira ang Kanyang pangako, subali’t ang karamihan sa mga hindi naniniwala sa Kanya ay hindi nila batid na ang Allâh ay totoo sa Kanyang pangako.

28:14

Hassanor Alapa : Na gowani a isampay ko kiakhasad a mangoda (so Mūsā) na bigan Ami skaniyan sa ongangn ago katao, go datar oto a mbalasan Ami so manga taw a giiphiapia

Muhsin Khan : And when he attained his full strength, and was perfect (in manhood), We bestowed on him Hukman (Prophethood, right judgement of the affairs) and religious knowledge [of the religion of his forefathers i.e. Islamic Monotheism]. And thus do We reward the Muhsinun (i.e. good doers - see the footnote of V.9:120).

Sahih International : And when he attained his full strength and was [mentally] mature, We bestowed upon him judgement and knowledge. And thus do We reward the doers of good.

Pickthall : And when he reached his full strength and was ripe, We gave him wisdom and knowledge. Thus do We reward the good.

Yusuf Ali : When he reached full age, and was firmly established (in life), We bestowed on him wisdom and knowledge: for thus do We reward those who do good.

Shakir : And when he attained his maturity and became full grown, We granted him wisdom and knowledge; and thus do We reward those who do good (to others).

Dr. Ghali : And as soon as he reached full age and matured, (Literally: leveled himself in body and mind) We brought him judgment and knowledge; and thus We recompense the fair-doers.

Tafsir Jalalayn : And when he came of age, namely, at 30 or 33, and [then] was [fully] mature, that is, when he reached the age of 40, We gave him judgement, wisdom, and knowledge, comprehension of religious matters before he was sent as a prophet. And so, just as We rewarded him, do We reward those are virtuous, to their own souls.

Tagalog : At nang inabot na ni Mousâ (as) ang edad ng kakisigan at hustong gulang, ay ipinagkaloob Namin sa kanya ang karunungan at kaalaman, na sa pamamagitan nito ay natutunan niya ang mga alitututunin ng batas, at kung paano Namin ginantimpalaan si Mousâ (as) dahil sa kanyang pagsunod at kabutihan ay ganoon din Namin gagantimpalaan ang sinumang mabuti mula sa Aming mga alipin.

28:15Hassanor Alapa : Go miakasold skaniyan ko bandar a ingd a di katatanodan o manga taw ron, na miakaoma on sa dowa kataw a mama giithidawa a so isa on na pd ko pagtaw niyan (Isrāīl), na so isa na pd ko ridoay niyan (Qibtī), na miangni ron sa tabang so pd ko taw niyan sa tabangan iyan ko ridoay niyan na siokhar skaniyan o Mūsā na miapatay niyan 1060 na miatharo iyan a giai na pd ko galbk a shaytan a skaniyan na ridoay a pndadag a mapayag

Muhsin Khan : And he entered the city at a time of unawareness of its people, and he found there two men fighting, - one of his party (his religion - from the Children of Israel), and the other of his foes. The man of his (own) party asked him for help against his foe, so Musa (Moses) struck him with his fist and killed him. He said: "This is of Shaitan's (Satan) doing, verily, he is a plain misleading enemy."

Sahih International : And he entered the city at a time of inattention by its people and found therein two men fighting: one from his faction and one from among his enemy. And the one from his faction called for help to him against the one from his enemy, so Moses struck him and [unintentionally] killed him. [Moses] said, "This is from the work of Satan. Indeed, he is a manifest, misleading enemy."

Pickthall : And he entered the city at a time of carelessness of its folk, and he found therein two men fighting, one of his own caste, and the other of his enemies; and he who was of his caste asked him for help against him who was of his enemies. So Moses struck him with his fist and killed him. He said: This is of the devil's doing. Lo! he is an enemy, a mere misleader.

Yusuf Ali : And he entered the city at a time when its people were not watching: and he found there two men fighting,- one of his own religion, and the other, of his foes. Now the man of his own religion appealed to him against his foe, and Moses struck him with his fist and made an end of him. He said: "This is a work of Evil (Satan): for he is an enemy that manifestly misleads!"

Shakir : And he went into the city at a time of unvigilance on the part of its people, so he found therein two men fighting, one being of his party and the other of his foes, and he who was of his party cried out to him for help against him who was of his enemies, so Musa struck him with his fist and killed him. He said: This is on account of the Shaitan's doing; surely he is an enemy, openly leading astray.

Dr. Ghali : And he entered the city at a time while its population were (in a state of) heedlessness. Then he found therein two men fighting, the one of his (own) sect and the other (Literally: this) of his enemy. Then the one who was of his sect asked him for succor against him who was of his enemy; then Musa (Moses) punched him (and) so made an end of him. He said, "This is of Ash-Shaytan's (Ash-Shaytan= the ever-vicious "one", i.e., the Devil) doing; surely he is an evidently misleading enemy."

Tafsir Jalalayn : And he, Moses, entered the city, Pharaoh’s city, Memphis, having been absent from it for a while, at a time when its people were oblivious, the time of the afternoon nap, and found therein two men fighting, one of his own faction, namely, an Israelite, and the other of his enemies, in other words, an Egyptian, who was exploiting an Israelite to carry firewood to Pharaoh’s kitchen. So the one who was of his faction called to him for help against the one who was of his enemies, and so Moses said to him, ‘Leave him be!’, and it is said that he replied to Moses [thus]: ‘I am truly considering making you carry this [firewood]!’. So Moses punched him, that is, he hit him with his fist clenched — he [Moses] was a strong man with a powerful strike, and did away with him, that is, he killed him, but he had not intended to kill him. He buried him in the sand. He said, ‘This, killing of him, is of Satan’s doing, inciting my anger. Indeed he is an enemy, to the son of Adam, a manifest misleader’, of him.

Tagalog : At pumasok si Mousâ (as) sa siyudad nang palihim habang ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain, natagpuan niya roon ang dalawang lalaki na nag-aaway: ang isa sa kanila ay kabilang sa sambayanan ni Mousâ (as) na mula sa angkan ni Isrâ`îl at ang isa naman ay mula sa sambayanan ni Fir`âwn, at humingi ng tulong ang kalahi ni Mousâ (as) kay Mousâ (as) laban sa kanyang kalaban, na kung kaya, sinuntok ni Mousâ (as) sa pamamagitan ng kanyang kamao yaong kalaban at namatay, sinabi ni Mousâ (as) noong napatay niya yaon: Ito ay mula sa masamang gawain ni ‘Shaytân,’ dahil sa pinabugso niya ang aking galit hanggang sa siya ay aking nasuntok at namatay, katiyakan, si ‘Shaytân’ ay kalaban ng angkan ni Âdam, na inililigaw niya ito mula sa Daan ng Patnubay, at napakalinaw ang kanyang pagiging kalaban. At ang nagawang ito ni Mousâ (as) ay naganap bago pa siya naging Propeta.

28:16

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a Kadnan ko mataan a mialalim akn a ginawa ko na rilai ako Nka na rinilaan Iyan ka Skaniyan so Paririla a Masalinggagawn

Muhsin Khan : He said: "My Lord! Verily, I have wronged myself, so forgive me." Then He forgave him. Verily, He is the Oft-Forgiving, the Most Merciful.

Sahih International : He said, "My Lord, indeed I have wronged myself, so forgive me," and He forgave him. Indeed, He is the Forgiving, the Merciful.

Pickthall : He said: My Lord! Lo! I have wronged my soul, so forgive me. Then He forgave him. Lo! He is the Forgiving, the Merciful.

Yusuf Ali : He prayed: "O my Lord! I have indeed wronged my soul! Do Thou then forgive me!" So (Allah) forgave him: for He is the Oft-Forgiving, Most Merciful.

Shakir : He said: My Lord! surely I have done harm to myself, so do Thou protect me. So He protected him; surely He is the Forgiving, the Merciful.

Dr. Ghali : He said, "Lord! Surely I have done (an) injustice to myself; so forgive me!" Then Allah) forgave him; surely He, Ever He, is The Ever-Forgiving, The Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : He said, remorsefully, ‘My Lord, I have indeed wronged myself, by killing him, so forgive me!’ So He forgave him. Truly He is the Forgiving, the Merciful, that is to say, the One Who has always possessed, and will always possess, these two attributes.

Tagalog : Sinabi ni Mousâ (as): O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Katiyakan, naapi ko ang aking sarili sa pamamagitan ng pagpatay ko ng isang tao na hindi Mo ipinag-utos sa akin na patayin, na kung kaya, patawarin Mo ako sa aking nagawang kasalanan, at pinatawad siya ng Allâh. Walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay ‘Al-Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa pagkakasala ng Kanyang mga alipin, na ‘Ar-Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

28:17

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a Kadnan ko sabap ko kinipangalimoon ka rakn na di ako dn maadn a pthabang ko manga baradosa.

Muhsin Khan : He said: "My Lord! For that with which You have favoured me, I will never more be a helper for the Mujrimun (criminals, disobedient to Allah, polytheists, sinners, etc.)!"

Sahih International : He said, "My Lord, for the favor You bestowed upon me, I will never be an assistant to the criminals."

Pickthall : He said: My Lord! Forasmuch as Thou hast favoured me, I will nevermore be a supporter of the guilty.

Yusuf Ali : He said: "O my Lord! For that Thou hast bestowed Thy Grace on me, never shall I be a help to those who sin!"

Shakir : He said: My Lord! because Thou hast bestowed a favor on me, I shall never be a backer of the guilty.

Dr. Ghali : He said, "Lord! For as much as You have favored me, then I will never be a backer of the criminals."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘My Lord, forasmuch as You have been gracious to me, with forgiveness, protect me [so], I will never be a partisan, a supporter, of the criminals’, the disbelievers henceforth, if you were to protect me.

Tagalog : Sinabi ni Mousâ (as): O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Dahil sa pinagkalooban Mo ako ng biyaya na pagpapatawad at masaganang kagandahang-loob, kailanman ay hindi na ako magiging katulong ng sinuman para siya ay makagawa ng kasamaan at kasalanan.

28:18
Hassanor Alapa : Na miabaloy skaniyan sii ko bandaran a maalk a mngingilam, na minitkaw a so miamangni ron sa tabang kagaigai na phkhoriskn iyan skaniyan (ka gii pman makithidawa sa isa a taw sa Misir) na pitharoon o Mūsā a sayana ka a madadadag a mapayag

Muhsin Khan : So he became afraid, looking about in the city (waiting as to what will be the result of his crime of killing), when behold, the man who had sought his help the day before, called for his help (again). Musa (Moses) said to him: "Verily, you are a plain misleader!"

Sahih International : And he became inside the city fearful and anticipating [exposure], when suddenly the one who sought his help the previous day cried out to him [once again]. Moses said to him, "Indeed, you are an evident, [persistent] deviator."

Pickthall : And morning found him in the city, fearing, vigilant, when behold! he who had appealed to him the day before cried out to him for help. Moses said unto him: Lo! thou art indeed a mere hothead.

Yusuf Ali : So he saw the morning in the city, looking about, in a state of fear, when behold, the man who had, the day before, sought his help called aloud for his help (again). Moses said to him: "Thou art truly, it is clear, a quarrelsome fellow!"

Shakir : And he was in the city, fearing, awaiting, when lo! he who had asked his assistance the day before was crying out to him for aid. Musa said to him: You are most surely one erring manifestly.

Dr. Ghali : So he became frightened in the city and on the watch. Then, only then, the man who had asked his vindication on the day before screamed to him (for help). Musa said to him, "Surely you are indeed an evidently misguided (fellow)."

Tafsir Jalalayn : In the morning he was in the city, fearful, vigilant, waiting to see what would happen to him [in reaction] from the side of the slain man; — when behold, the one who had sought his help the day before cried out to him for help [again], asking for his help against another Egyptian. Moses said to him, ‘Clearly you are a trouble-maker!’, whose trouble-making is evident, judging by what you did yesterday and today.

Tagalog : At si Mousâ (as) ay patuloy na nanatili sa siyudad na natatakot, na nagmumuni-muni ng mga balita sa anumang pag-uusapan ng mga tao hinggil sa kanya at hinggil sa kanyang napatay, samantala sa gayong pagkakataon ay nakita na naman niya ang lalaki na humingi ng tulong kahapon na nakikipag-away na namang muli sa ibang Ehipsiyo, at humihingi na naman ng tulong kanya, sinabi ni Mousâ (as) sa kanya: Tunay na ikaw ay malinaw na nasa pagkaligaw.

28:19
Hassanor Alapa : Na kagia kabayaan iyan a kaphran’ga niyan ko ridoay ran a dowa kataw, na pitharo iyan a hay Mūsa, khabayaan 1061 ka a kambono anka rakn sa datar o kiabono oka sa ginawa kagaigai, da a khabayaan ka a rowar sa mabaloy ka a tangarasi ko lopa ago di nka khabayaan a kabaloy nka a pd ko manga taw a mangompia

Muhsin Khan : Then when he decided to seize the man who was an enemy to both of them, the man said: "O Musa (Moses)! Is it your intention to kill me as you killed a man yesterday? Your aim is nothing but to become a tyrant in the land, and not to be one of those who do right."

Sahih International : And when he wanted to strike the one who was an enemy to both of them, he said, "O Moses, do you intend to kill me as you killed someone yesterday? You only want to be a tyrant in the land and do not want to be of the amenders."

Pickthall : And when he would have fallen upon the man who was an enemy unto them both, he said: O Moses! Wouldst thou kill me as thou didst kill a person yesterday. Thou wouldst be nothing but a tyrant in the land, thou wouldst not be of the reformers.

Yusuf Ali : Then, when he decided to lay hold of the man who was an enemy to both of them, that man said: "O Moses! Is it thy intention to slay me as thou slewest a man yesterday? Thy intention is none other than to become a powerful violent man in the land, and not to be one who sets things right!"

Shakir : So when he desired to seize him who was an enemy to them both, he said: O Musa! do you intend to kill me as you killed a person yesterday? You desire nothing but that you should be a tyrant in the land, and you do not desire to be of those who act aright.

Dr. Ghali : Then, as soon as he would have assaulted (the man) who was an enemy to them both, (the man) said, "O Musa, would you like to kill me as you killed a person (Literally: a self) yesterday? Decidedly you would like to be nothing except a potentate in the land, and in no way would you like to be one of the reformers." (i.e., the righteous-doers)

Tafsir Jalalayn : But when (fa-lammā an: an is extra) he was about to strike the man who was an enemy to both of them, to Moses and the one seeking his help, he, the one seeking help, supposing that Moses was about to strike him, because of what he [Moses] had said to him, said: ‘O Moses, do you want to slay me just as you slew a soul yesterday? You merely want to be a tyrant in the land, and you do not want to be of the reformers’. The Egyptian heard this and realised that the slayer had been Moses. Thus he hurried off to Pharaoh to inform him of this. Pharaoh then ordered slaughterers to slay Moses, and they set off in his direction.

Tagalog : Nang nagpasiya na si Mousâ (as) na paluin niya ang Ehipsiyo, sinabi nito: Nais mo ba akong patayin na tulad ng ginawa mong pagpatay sa isang tao kahapon? Wala kang hangad kundi upang maghasik ng kapinsalaan sa kalupaan at hindi upang pag-ayusin ang pagitan ng mga tao na di nagkakasundu-sundo.

28:20
Hassanor Alapa : Na miakaoma a sakataw a mama a phoon ko kilid o ingd a mawatan a giimanizakay sa pitharo iyan a hay Mūsā mataan a so pagtaw na giika iran pagopakatan sa kambonoa iran rka na palagoy ka ka sakn rka na pd o pmbgay sa mapia a osiat

Muhsin Khan : And there came a man running, from the farthest end of the city. He said: "O Musa (Moses)! Verily, the chiefs are taking counsel together about you, to kill you, so escape.Truly, I am to you of those who give sincere advice."

Sahih International : And a man came from the farthest end of the city, running. He said, "O Moses, indeed the eminent ones are conferring over you [intending] to kill you, so leave [the city]; indeed, I am to you of the sincere advisors."

Pickthall : And a man came from the uttermost part of the city, running. He said: O Moses! Lo! the chiefs take counsel against thee to slay thee; therefor escape. Lo! I am of those who give thee good advice.

Yusuf Ali : And there came a man, running, from the furthest end of the City. He said: "O Moses! the Chiefs are taking counsel together about thee, to slay thee: so get thee away, for I do give thee sincere advice."

Shakir : And a man came running from the remotest part of the city. He said: O Musa! surely the chiefs are consulting together to slay you, therefore depart (at once); surely I am of those who wish well to you.

Dr. Ghali : And a man speedily came along from the remotest part of the city. He said, "O Musa, (Moses) surely the chiefs are conspiring to kill you. So go out (of the city). Surely I am one of the (sincere) advisers to you."

Tafsir Jalalayn : And a man, who was the [only] believer among Pharaoh’s kinsfolk, came from the outskirts of the city, hastening, walking fast, via a route quicker than theirs. He said, ‘O Moses, lo! the council, of Pharaoh’s folk, are conspiring, discussing [the means], to slay you. So leave, the city. Truly I am speaking to you in good faith’, in bidding you to leave.

Tagalog : At samantala may dumating naman na isang lalaki na nagmamadali mula sa dulo ng siyudad, at sinabi niya: O Mousâ (as), katiyakan, ang mga matataas ng sambayanan ni Fir`âwn ay nagpapakana at nagkasundo na ikaw ay kanilang papatayin, na kung kaya, umalis ka na sa siyudad na ito dahil sa ako ay kabilang sa mabuting tagapagpayo at naaawa sa iyo.

28:21

Hassanor Alapa : Na mialagoy phoon ko bandaran a maalk a mngingilam, na pitharo iyan a Kadnan ko pakalidas ako Nka ko pagtaw a pananakoto.

Muhsin Khan : So he escaped from there, looking about in a state of fear. He said: "My Lord! Save me from the people who are Zalimun (polytheists and wrong-doers)!"

Sahih International : So he left it, fearful and anticipating [apprehension]. He said, "My Lord, save me from the wrongdoing people."

Pickthall : So he escaped from thence, fearing, vigilant. He said: My Lord! Deliver me from the wrongdoing folk.

Yusuf Ali : He therefore got away therefrom, looking about, in a state of fear. He prayed "O my Lord! save me from people given to wrong-doing."

Shakir : So he went forth therefrom, fearing, awaiting, (and) he said: My Lord! deliver me from the unjust people.

Dr. Ghali : So he went out of it, frightened and on the watch. He said, "Lord! Safely deliver me from the unjust people."

Tafsir Jalalayn : So he departed from it, fearful, vigilant, lest any of the pursuers catch up with him, or [in the hope] that God might rescue him. He said, ‘My Lord, deliver me from the evildoing people’, Pharaoh’s people.

Tagalog : Umalis si Mousâ (as) mula sa siyudad ni Fir`âwn na natatakot na di-mapakali na baka siya ay maabutan ng mga naghahanap sa kanya at siya ay mahuhuli, kaya nanalangin siya sa Allâh na iligtas siya mula sa mga masasamang tao.

28:22

Hassanor Alapa : Na gowani a makasangor sa kaomag sa Madyan na pitharo iyan a kalokalo na so Kadnan ko na toroon ako Niyan sa lalan a mapia

Muhsin Khan : And when he went towards (the land of) Madyan (Midian) he said: "It may be that my Lord guides me to the Right Way."

Sahih International : And when he directed himself toward Madyan, he said, "Perhaps my Lord will guide me to the sound way."

Pickthall : And when he turned his face toward Midian, he said: Peradventure my Lord will guide me in the right road.

Yusuf Ali : Then, when he turned his face towards (the land of) Madyan, he said: "I do hope that my Lord will show me the smooth and straight Path."

Shakir : And when he turned his face towards Madyan, he said: Maybe my Lord will guide me in the right path.

Dr. Ghali : And as soon as he (turned) his face towards Madyan, he said, "It may be that my Lord will guide me on the level way."

Tafsir Jalalayn : And when he turned his face towards Midian, in the direction thereof — and this [Midian] was the town of [the prophet] Shu‘ayb, eight day’s journeying from Egypt, [so] named after Midian son of Abraham; he [Moses] did not know the route to it — he said, ‘Perhaps my Lord will show me the right way’, that is to say, which route to follow, in other words, the simplest route to it. God thus sent forth to him an angel with a goat, which he [Moses] set off following towards it [the town].

Tagalog : At nang naplano na niya na siya ay tutungo sa bayan ng Madyan at umalis na siya sa kaharian ni Fir`âwn, kanyang sinabi: Nawa’y gabayan ako ng aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa pinakamabuting daan patungo sa Madyan.

28:23Hassanor Alapa : Na gowani a makaoma ko pakaig sa Madyan na kia omaan iyan sa salompok 1062 a pd sa manga taw a pphamakainom siran (sa binatang) na miaoma niyan a salakaw kiran a dowa kataw a raga a phakainomn iran a binatang iran, na pitharo iyan a antonaa i masosowa iyo? Na pitharo iran a dowa kataw a di ami maphaka-inom so binatang ami taman sa di makaipos so manga mama a giimamagonong, a so ama ami na minitolod a loks

Muhsin Khan : And when he arrived at the water of Madyan (Midian) he found there a group of men watering (their flocks), and besides them he found two women who were keeping back (their flocks). He said: "What is the matter with you?" They said: "We cannot water (our flocks) until the shepherds take (their flocks). And our father is a very old man."

Sahih International : And when he came to the well of Madyan, he found there a crowd of people watering [their flocks], and he found aside from them two women driving back [their flocks]. He said, "What is your circumstance?" They said, "We do not water until the shepherds dispatch [their flocks]; and our father is an old man."

Pickthall : And when he came unto the water of Midian he found there a whole tribe of men, watering. And he found apart from them two women keeping back (their flocks). He said: What aileth you? The two said: We cannot give (our flocks) to drink till the shepherds return from the water; and our father is a very old man.

Yusuf Ali : And when he arrived at the watering (place) in Madyan, he found there a group of men watering (their flocks), and besides them he found two women who were keeping back (their flocks). He said: "What is the matter with you?" They said: "We cannot water (our flocks) until the shepherds take back (their flocks): And our father is a very old man."

Shakir : And when he came to the water of Madyan, he found on it a group of men watering, and he found besides them two women keeping back (their flocks). He said: What is the matter with you? They said: We cannot water until the shepherds take away (their sheep) from the water, and our father is a very old man.

Dr. Ghali : And as soon as he was within reach of the water (s) of Madyan, he found there a whole company (Literally: a nation of mankind) of the citizens watering, and he found, apart from them, two women keeping away (their flocks). He said, "What is your concern?" The two said, "We cannot give (our flocks) to drink until the shepherds drive off; and our father is an aged (man), great (with years)."

Tafsir Jalalayn : And when he arrived at the Water of Midian, [the name of] a well therein, he found a group of people there watering, their flocks, and he found, besides them, two women holding back their flock, from the water. He, Moses, said, to the two: ‘What is your business?’, that is, ‘What is the matter with you, that you are not watering?’ They said, ‘We do not water [our flock] until the shepherds have moved on (ri‘ā’u, ‘shepherds’, the plural of rā‘in) that is to say, until they have returned from the watering, for fear of being crushed [by the throng], after which we go to water (a variant reading [for yasdiru, ‘move on’] is the 4th form [subjunctive] yusdira, ‘to drive away’, meaning, until they [the shepherds] have driven their flocks away from the water’) and our father is a very old man’, unable to [come and] water.

Tagalog : At nang siya ay makarating sa lugar na pinagkukunan ng tubig ng mga taga-Madyan ay natagpuan niya roon ang grupo ng mga kalalakihan na nagpapainom ng kanilang mga inaalagaang hayop, at maliban sa kanila ay natagpuan niya ang dalawang kababaihan na nakabukod sa grupo ng mga kalalakihan, na naghihintay sila na pansamantalang inantala muna nila ang pagpapainom sa kanilang mga inaalagaang kambing dahil sa kanilang kahinaan na nahihirapan silang makipagsiksikan sa mga kalalakihan, at hinihintay nila na makaalis muna roon ang mga hayop na inaalagaan ng mga kalalakihan, pagkatapos ay saka pa lamang sila makapagpapainom ng kanilang mga inaalagaang hayop, at nang nakita sila ni Mousâ (as) ay naawa siya sa dalawa, pagkatapos ay sinabi niya: Ano ba ang problema ninyong dalawa (bakit nakatigil lamang kayo diyan)? Sinabi ng dalawa: Hindi namin kayang makipagsiksikan sa mga kalalakihan, at hindi namin kayang painumin ang aming mga inaalagaang hayop hanggang hindi pa natatapos magpainom ang mga kalalakihan, at ang aming ama naman ay matanda na, na hindi na niya kayang magpainom ng aming mga hayop dahil sa kanyang kahinaan at katandaan.

28:24

Hassanor Alapa : Na piaka-inom iyan kiran so binatang iran oriyan iyan na somiong ko kasisirongan na pitharo iyan a Kadnan ko mataan a sakn sii ko nganin a initoron ka rakn a pd sa mapia na mapangingindaw akn

Muhsin Khan : So he watered (their flocks) for them, then he turned back to shade, and said: "My Lord! Truly, I am in need of whatever good that You bestow on me!"

Sahih International : So he watered [their flocks] for them; then he went back to the shade and said, "My Lord, indeed I am, for whatever good You would send down to me, in need."

Pickthall : So he watered (their flock) for them. Then he turned aside into the shade, and said: My Lord! I am needy of whatever good Thou sendest down for me.

Yusuf Ali : So he watered (their flocks) for them; then he turned back to the shade, and said:"O my Lord! truly am I in (desperate) need of any good that Thou dost send me!"

Shakir : So he watered (their sheep) for them, then went back to the shade and said: My Lord! surely I stand in need of whatever good Thou mayest send down to me.

Dr. Ghali : So he watered (their flocks) for them. Thereafter he turned away to the shade. Then he said, "Lord! Surely I have need (Literally: I am poor) of whatever charity You will have sent down to me."

Tafsir Jalalayn : So he watered [their flock] for them, from another well nearby, by lifting a rock from on top of it, which only ten men could have lifted; then he retreated to the shade, of an acacia tree (samura), because of the extreme heat of the sun and he was hungry, and said, ‘My Lord, indeed I am in utter need of whatever good, [whatever] food, You send down to me’. The two women returned to their father quicker than usual and so he asked them why [it was so]. They told him about the man who had watered [their flock] for them. So he said to one of them, ‘Summon him to [come to] me’.

Tagalog : At dahil doon ay pinainom ni Mousâ (as) para sa dalawang kababaihan ang kanilang mga inaalagaang hayop, pagkatapos siya ay tumungo sa lilim ng puno upang doon magpalilim at kanyang sinabi: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Katiyakang ako ay nanangailangan sa anumang kabutihan na Iyong ipagkakaloob sa akin, na tulad ng pagkain. At sa mga panahong yaon ay gutom na gutom na siya.

28:25Hassanor Alapa : Na miakaoma on so isa kiran (a bagoataw) a phlalakaw sa pkhaya, sa pitharo iyan a so ama akn na siogoan ka niyan ka an ka niyan kabalasi sa balas o kiapakainom anka ko binatang ami, na gowani a makaoma on ago mapanothol iyan on so thotol na pitharo iyan a di ka pkhalk ka 1063 miakalidas ka ko pagtaw a salimbot

Muhsin Khan : Then there came to him one of the two women, walking shyly. She said: "Verily, my father calls you that he may reward you for having watered (our flocks) for us." So when he came to him and narrated the story, he said: "Fear you not. You have escaped from the people who are Zalimun (polytheists, disbelievers, and wrong-doers)."

Sahih International : Then one of the two women came to him walking with shyness. She said, "Indeed, my father invites you that he may reward you for having watered for us." So when he came to him and related to him the story, he said, "Fear not. You have escaped from the wrongdoing people."

Pickthall : Then there came unto him one of the two women, walking shyly. She said: Lo! my father biddeth thee, that he may reward thee with a payment for that thou didst water (the flock) for us. Then, when he came unto him and told him the (whole) story, he said: Fear not! Thou hast escaped from the wrongdoing folk.

Yusuf Ali : Afterwards one of the (damsels) came (back) to him, walking bashfully. She said: "My father invites thee that he may reward thee for having watered (our flocks) for us." So when he came to him and narrated the story, he said: "Fear thou not: (well) hast thou escaped from unjust people."

Shakir : Then one of the two women came to him walking bashfully. She said: My father invites you that he may give you the reward of your having watered for us. So when he came to him and gave to him the account, he said: Fear not, you are secure from the unjust people.

Dr. Ghali : Then came one of the two (women) to him, walking shyly. She said, "Surely my father invites you that he may recompense you with the reward of your watering for us." So when he came to him (i.e., to Shuaayb) and had narrated to him the narration, he said, "Do not fear (anything): you have (been) delivered from the unjust people."

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: Then one of the two women came to him, walking bashfully — in other words, covering her face with the sleeve of her shirt, being shy of him — and said, ‘My father invites you, that he may pay you a wage for watering [our flock] for us’. He accepted her invitation, while inwardly he disapproved of accepting any wage, for it was as though she sought to remunerate him and as though he were of those who would want it [which he was not]. She walked in front of him but when the wind began to blow off her dress and reveal her legs, he said to her, ‘Walk behind me and show me the way’, which she did. Finally he came to her father, Shu‘ayb, peace be upon him, who was sitting with some supper in front of him. He said to him, ‘Sit and have some supper’. He [Moses] said, ‘I hope that this is not [some sort of] compensation for having watered [their flock] for them? For we are People of a House and do not demand compensation for good deeds’. He [Shu‘ayb] said, ‘No. It is [simply] a custom of mine and of my forefathers to be hospitable to guests and to offer them food’. Thus, he [Moses] ate and informed him of his predicament. God, exalted be He, says: So when he came to him and recounted to him the story (al-qasas is a verbal noun with the sense of al-maqsūs, ‘that which is recounted’), of his slaying of the Egyptian and their intention to slay him and his fear of Pharaoh, he [their father] said, ‘Do not be afraid. You have escaped from the evildoing people’, as Pharaoh had no authority over Midian.

Tagalog : At dumating ang isa sa dalawang kababaihan na pinainom niya ang kanilang inaalagaang hayop na nahihiyang naglalakad, at kanyang sinabi: Katiyakan, pinapupunta ka ng aking ama upang ibigay sa iyo ang kaukulang halaga bilang kabayaran sa pagpapainom mo sa aming mga inaalagaang hayop. Na kung kaya, sumama si Mousâ (as) sa kanya tungo sa kanyang ama, at nang dumating sila sa kanyang ama, doon ay isinalaysay niya ang nangyari sa kanya at ni Fir`âwn at ng kanyang mga tagasunod, sinabi sa kanya ng ama ng babae: Huwag kang matakot dahil ligtas ka na mula sa mga masasamang tao, na ang mga ito ay sina Fir`âwn at ang kanyang mga tagasunod; dahil hindi na sakop ng kanilang kapangyarihan ang aming bayan.

28:26

Hassanor Alapa : Na pitharo o isa kiran a dowa a hay ama sokay nka skaniyan ka aya mapia ko taw a zokayan ka na so kabagr ago so kasasarigi ron

Muhsin Khan : And said one of them (the two women): "O my father! Hire him! Verily, the best of men for you to hire is the strong, the trustworthy."

Sahih International : One of the women said, "O my father, hire him. Indeed, the best one you can hire is the strong and the trustworthy."

Pickthall : One of the two women said: O my father! Hire him! For the best (man) that thou canst hire in the strong, the trustworthy.

Yusuf Ali : Said one of the (damsels): "O my (dear) father! engage him on wages: truly the best of men for thee to employ is the (man) who is strong and trusty"....

Shakir : Said one of them: O my father! employ him, surely the best of those that you can employ is the strong man, the faithful one.

Dr. Ghali : One of the two women said, "O my father, hire him; surely the most charitable (man) you (can) hire is the one powerful (and) trustworthy."

Tafsir Jalalayn : One of the two women, the one that had been sent [by her father], either the elder or the younger, said, ‘O my father, hire him, employ him in return for a wage, that he may tend our flock instead of us. Surely the best [man] you can hire is the strong, the trustworthy man’, in other words, hire him on account of his strength and trustworthiness. He [Shu‘ayb] asked her about him and she told him, as mentioned above, how he had lifted the rock off the well and that he had said to her, ‘Walk behind me’, in addition to his lowering his head when he realised that she was coming towards him, refusing to lift it [until she left]. He [Shu‘ayb] therefore was keen to have him marry [one of his daughters].

Tagalog : Sinabi ng isa sa dalawang kababaihan sa kanyang ama: O aking ama! Kunin mo siya bilang tagapag-alaga ng iyong mga hayop; dahil ang pinakamabuti sa mga kalalakihan para sa iyo na kunin mong tagapag-alaga ng mga hayop ay malakas na kaya niyang alagaan ang iyong mga hayop at makapagkakatiwalaan na walang dapat ipangamba na dadayain ka sa anumang ipinagtiwala mo sa kanya.

28:27Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a khabayaan akn a kapakipanga-romaan akn rka ko isa sankai a dowa a wata akn sa aya sarat na kabtangan ako nka sa walo ragon (a kanggalbk) na amay ka matarotop ka a sapolo (ragon) na sii rka, di ko kabaya so kapakargni rka sa khatoon ako nka omiog so Allāh a pd ko manga pipia

Muhsin Khan : He said: "I intend to wed one of these two daughters of mine to you, on condition that you serve me for eight years, but if you complete ten years, it will be (a favour) from you. But I intend not to place you under a difficulty. If Allah will, you will find me one of the righteous."

Sahih International : He said, "Indeed, I wish to wed you one of these, my two daughters, on [the condition] that you serve me for eight years; but if you complete ten, it will be [as a favor] from you. And I do not wish to put you in difficulty. You will find me, if Allah wills, from among the righteous."

Pickthall : He said: Lo! I fain would marry thee to one of these two daughters of mine on condition that thou hirest thyself to me for (the term of) eight pilgrimages. Then if thou completest ten it will be of thine own accord, for I would not make it hard for thee. Allah willing, thou wilt find me of the righteous.

Yusuf Ali : He said: "I intend to wed one of these my daughters to thee, on condition that thou serve me for eight years; but if thou complete ten years, it will be (grace) from thee. But I intend not to place thee under a difficulty: thou wilt find me, indeed, if Allah wills, one of the righteous."

Shakir : He said: I desire to marry one of these two daughters of mine to you on condition that you should serve me for eight years; but if you complete ten, it will be of your own free will, and I do not wish to be hard to you; if Allah please, you will find me one of the good.

Dr. Ghali : He said, "Surely I would like to marry you to one of these, my two daughters, on (condition) that you hire yourself to me for eight pilgrimages (i.e., years). Yet, in case you perfect (i.e., complete) ten, then it will be of your own accord; (Literally: providing) and in no way would I like to press arduously upon you. You will soon find me, if Allah decides, one of the righteous."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘I desire to marry you to one of these two daughters of mine, either the elder or the younger one, on condition that you hire yourself to me, that you are employed by me to tend my flock, for eight years. And if you complete ten, that is, the tending of ten years, that, completion, shall be of your own accord. I do not want to be hard on you, by making it [the marriage] conditional on ten [years service]. God willing — [expressed] to seek [God’s] blessing — you shall find me to be one of the righteous’, of those who fulfil their covenants.

Tagalog : Sinabi ng matandang lalaki kay Mousâ (as): Katiyakan, nais kong mapangasawa mo ang isa sa aking dalawang anak na babae, na ang kapalit (bilang ‘Mahr’ ay pagtatrabaho mo sa akin ng walong taon bilang tagapag-alaga ng aking mga hayop, at kung ito ay bubuin mong sampung taon ay ituturing ko itong kagandahang-loob na mula sa iyo. Subali’t hindi ko nais na ilagay ka sa kahirapan para ito ay gawin mong sampung taon, at sa kapahintulutan ng Allâh ay matatagpuan mo ako na kabilang sa mga matatapat na mabuti ang aking pakikisama at pagpapatupad ng aking sinabi.

28:28
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a gioto na pasad ko lt akn ago so lt ka, apia anda ko dowa a taalik i matonay akn na da a kasalimboti rakn, sa so Allāh i sasanaan ko pitharo ta a dowa

Muhsin Khan : He [Musa (Moses)] said: "That (is settled) between me and you whichever of the two terms I fulfill, there will be no injustice to me, and Allah is Surety over what we say."

Sahih International : [Moses] said, "That is [established] between me and you. Whichever of the two terms I complete - there is no injustice to me, and Allah , over what we say, is Witness."

Pickthall : He said: That (is settled) between thee and me. Whichever of the two terms I fulfil, there will be no injustice to me, and Allah is Surety over what we say.

Yusuf Ali : He said: "Be that (the agreement) between me and thee: whichever of the two terms I fulfil, let there be no ill-will to me. Be Allah a witness to what we say."

Shakir : He said: This shall be (an agreement) between me and you; whichever of the two terms I fulfill, there shall be no wrongdoing to me; and Allah is a witness of what we say.

Dr. Ghali : He (Musa) (Moses) said, "That is between me and you. Whichever (one) of the two terms I accomplish, then there shall be no hostility against me; and Allah is Ever-Trusted Trustee over what we say."

Tafsir Jalalayn : He, Moses, said, ‘That, which you have said, is [settled then] between me and you. Whichever of the two terms, the eight or the ten (the mā [in ayyamā, ‘whichever of the two’] is extra), in other words, the tending thereof, I complete, there shall be no injustice [done] to me, by demanding [of me] to do more [tending]. And God is Guardian, Keeper or Witness, over what we, you and I, say’. The contract was agreed in this way. Shu‘ayb bid his daughter to give Moses a staff with which to beat off predatory beasts from his sheep — the staffs of the prophets were in his keeping. It was Adam’s staff, made from the myrtle of Paradise, that fell into her hands and so Moses took it, with Shu‘ayb’s knowledge.

Tagalog : Sinabi ni Mousâ (as): Ang sinabi mong ito ang magiging kasunduan sa pagitan ko at pagitan mo, na kung alinman sa dalawang panahon ang aking natupad sa pagtatrabaho ay natupad ko samakatuwid ang ating napakagkasunduan at wala akong nagawang di-makatarungan, at ang Allâh ay walang pag-aalinlangang Saksi sa anuman na ating sinasabi at Tagapangalaga na Walang-Hanggang Nakamasid sa atin, at Nakaaalam sa anuman na ating pinagkasunduan.

28:29Hassanor Alapa : Na gowani a matonay o Mūsā so taalik (ko kapnggalbk iyan) sa inilalakaw niyan so 1064 karoma niyan na miakailay ko kilid o palaw a at Tūr sa apoy, na pitharo iyan ko karoma niyan a targ kano ka miakailay ako sa apoy na kalokalo o mioma ko rkano phoon on a thotol odi na sagpik a waga a apoy ka kalokalo o makapamapayig tano

Muhsin Khan : Then, when Musa (Moses) had fulfilled the term, and was travelling with his family, he saw a fire in the direction of Tur (Mount). He said to his family: "Wait, I have seen a fire; perhaps I may bring to you from there some information, or a burning fire-brand that you may warm yourselves."

Sahih International : And when Moses had completed the term and was traveling with his family, he perceived from the direction of the mount a fire. He said to his family, "Stay here; indeed, I have perceived a fire. Perhaps I will bring you from there [some] information or burning wood from the fire that you may warm yourselves."

Pickthall : Then, when Moses had fulfilled the term, and was travelling with his housefolk, he saw in the distance a fire and said unto his housefolk: Bide ye (here). Lo! I see in the distance a fire; peradventure I shall bring you tidings thence, or a brand from the fire that ye may warm yourselves.

Yusuf Ali : Now when Moses had fulfilled the term, and was travelling with his family, he perceived a fire in the direction of Mount Tur. He said to his family: "Tarry ye; I perceive a fire; I hope to bring you from there some information, or a burning firebrand, that ye may warm yourselves."

Shakir : So when Musa had fulfilled the term, and he journeyed with his family, he perceived on this side of the mountain a fire. He said to his family: Wait, I have seen a fire, maybe I will bring to you from it some news or a brand of fire, so that you may warm yourselves.

Dr. Ghali : So as soon as M?s'a accomplished the term and was traveling with his family, he perceived on the side of At-Tur (i.e., the Mount) a fire. He said to his family, "Stay (here). Surely I perceive a fire. Possibly I (will) come up to you with news of it, or a firebrand from the fire, that possibly you would warm yourselves."

Tafsir Jalalayn : So when Moses had completed the term, of his tending — of eight years, or of ten years, which is what is generally assumed — and was travelling with his family, his wife, with the permission of her father, in the direction of Egypt, he saw in the distance on the side of the Mount [Tūr] a fire (al-Tūr is the name of a mountain). He said to his family, ‘Wait, here; I see a fire in the distance. Maybe I will bring you from it news, about [how to rejoin] the route [to Egypt] — for he had strayed from it [along the way] — or a brand (read with any of the three vowels [jadhwa, jidhwa, or judhwa], which [either] means ‘a bundle’, or ‘a flame’) from the fire, that you may warm yourselves’ (tastalūna: the tā’ replaces the tā’ of the [8th verbal paradigm] ifta‘ala of the verb saliya, or salaya).

Tagalog : At nang naisakatuparan na ng Propeta ng Allâh na si Mousâ (as) ang sampung taon, na ito ang kabuuan ng ikalawang itinakdang kasunduan, ay umalis na siya kasama ang kanyang pamilya tungo sa Ehipto, na nakita niya sa gawing gilid ng bundok ng Tûr ang apoy, na kanyang sinabi sa kanyang pamilya: Magdahan-dahan muna kayo at maghintay sandali dahil sa ako ay nakakita ng apoy; at baka maaaring makapagdala ako para sa inyo mula sa apoy na yaon ng balita o di kaya ay makapagdala ako sa inyo ng nagniningas na gatong upang makapagpainit kayo mula sa kalamigan.

28:30
Hassanor Alapa : Na gowami a maoma niyan, na tiawag skaniyan ko kilid o balintad sa katampar sa kawanan ko darpa a pakambabarakatn phoon ko kayo, a hay Mūsā mataan a sakn so Allāh a Kadnan o manga kaadn

Muhsin Khan : So when he reached it (the fire), he was called from the right side of the valley, in the blessed place from the tree: "O Musa (Moses)! Verily! I am Allah, the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists)!

Sahih International : But when he came to it, he was called from the right side of the valley in a blessed spot - from the tree, "O Moses, indeed I am Allah , Lord of the worlds."

Pickthall : And when he reached it, he was called from the right side of the valley in the blessed field, from the tree: O Moses! Lo! I, even I, am Allah, the Lord of the Worlds;

Yusuf Ali : But when he came to the (fire), a voice was heard from the right bank of the valley, from a tree in hallowed ground: "O Moses! Verily I am Allah, the Lord of the Worlds....

Shakir : And when he came to it, a voice was uttered from the right side of the valley in the blessed spot of the bush, saying: O Musa! surely I am Allah, the Lord of the worlds.

Dr. Ghali : Then, as soon as he came up to it, he was called out from the right bank of the valley in the blessed spot, from the Tree, (that), "O Musa, surely I, Ever I, am Allah, The Lord of the worlds.

Tafsir Jalalayn : And when he reached it, a call came from the right bank, [the right] side, of the valley, to Moses, at the blessed spot, [blessed] for Moses, because of his hearing God’s speech therein, from the tree (mina’l-shajarati substitutes for min shāti’i, ‘from the [right] bank’, and the preposition [min, ‘from’] has been repeated because it [the tree] grows there) — the tree was a jujube, a bramble, or a boxthorn — [saying] that (an here is explicative, and not in its softened form) ‘O Moses! Indeed I am God, the Lord of the Worlds’.

Tagalog : At nang dumating si Mousâ (as) sa apoy, ay tinawag siya ng Allâh na ang tinig ay nagmula sa gawing kanan ng lambak, na kung saan si Mousã (as) ay nasa banal na lugar mula sa tabi ng puno: O Mousâ! Katiyakan, Ako ang Allâh na ‘Rabb’ ng lahat ng mga nilikha

28:31
Hassanor Alapa : Na ithogn ka so tonkat ka (na iniithog iyan) na kagia mailay niyan na giimbokakas a datar o mala a nipay na tomialikhod (so Mūsā) a pphalagoy sa da dn kasoy, (na pitharo o Allāh a) hay Mūsā sangor ka, sa di ka khalk ka mataan a makasasarig ka 1065

Muhsin Khan : "And throw your stick!" But when he saw it moving as if it were a snake, he turned in flight, and looked not back. (It was said): "O Musa (Moses)! Draw near, and fear not. Verily, you are of those who are secure.

Sahih International : And [he was told], "Throw down your staff." But when he saw it writhing as if it was a snake, he turned in flight and did not return. [ Allah said], "O Moses, approach and fear not. Indeed, you are of the secure.

Pickthall : Throw down thy staff. And when he saw it writhing as it had been a demon, he turned to flee headlong, (and it was said unto him): O Moses! Draw nigh and fear not. Lo! thou art of those who are secure.

Yusuf Ali : "Now do thou throw thy rod!" but when he saw it moving (of its own accord) as if it had been a snake, he turned back in retreat, and retraced not his steps: O Moses!" (It was said), "Draw near, and fear not: for thou art of those who are secure.

Shakir : And saying: Cast down you staff. So when he saw it in motion as if it were a serpent, he turned back retreating, and did not return. O Musa! come forward and fear not; surely you are of those who are secure;

Dr. Ghali : And (that) you cast down your staff." So, as soon as he saw it shaking as if it had been a jinni, he turned withdrawing and did not retrace his steps (Literally: retrace his heels). "O Musa, come forward, and do not fear (it). Surely you are of the (ones who are) secure.

Tafsir Jalalayn : And: ‘Throw down your staff’, and he threw it down. And when he saw it quivering, moving, as if it were a serpent (jānn: is a small snake [so called] because of the speed of its movement) he turned his back, to flee from it, and did not look back, in other words, he did not return, and so there called out [the voice]: ‘O Moses! Come forward, and do not be afraid. Indeed you are safe.

Tagalog : At inuutusan kita na bitiwan mo ang iyong tungkod, at binitiwan nga ito ni Mousâ (as) at ito naman ay naging ahas na gumagalaw, at nang makita ni Mousâ (as) na ito ay gumagalaw na parang sinapian ng ‘Jinn’ na mga ahas ay tumalikod siya na tumalilis, at hindi na siya lumingon pa dahil sa kanyang takot, at tinawag siya ng Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha: O Mousâ! Humarap ka sa Akin at huwag kang matakot; dahil ikaw ay kabilang sa mga maliligtas sa anumang di kanais-nais na mangyayari.

28:32Hassanor Alapa : Na soldn ka a lima nka ko oyot ka ka makaliyo a mapoti (a masindaw) a kna o ba sakit, sa kakpn ka a lima nka sa 1066 rarb ka ko kialk ka, ka gianan rka na dowa a tanda a phoon ko Kadnan ka sa pantag ko Fir’aun ago so manga tantara iyan, mataan a siran na pagtaw a manga fasiq.

Muhsin Khan : "Put your hand in your bosom, it will come forth white without a disease, and draw your hand close to your side to be free from fear (that which you suffered from the snake, and also by that your hand will return to its original state). these are two Burhan (signs, miracles, evidences, proofs) from your Lord to Fir'aun (Pharaoh) and his chiefs. Verily, they are the people who are Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah).

Sahih International : Insert your hand into the opening of your garment; it will come out white, without disease. And draw in your arm close to you [as prevention] from fear, for those are two proofs from your Lord to Pharaoh and his establishment. Indeed, they have been a people defiantly disobedient."

Pickthall : Thrust thy hand into the bosom of thy robe it will come forth white without hurt. And guard thy heart from fear. Then these shall be two proofs from your Lord unto Pharaoh and his chiefs. Lo! they are evil-living folk.

Yusuf Ali : "Move thy hand into thy bosom, and it will come forth white without stain (or harm), and draw thy hand close to thy side (to guard) against fear. Those are the two credentials from thy Lord to Pharaoh and his Chiefs: for truly they are a people rebellious and wicked."

Shakir : Enter your hand into the opening of your bosom, it will come forth white without evil, and draw your hand to yourself to ward off fear: so these two shall be two arguments from your Lord to Firon and his chiefs, surely they are a transgressing people.

Dr. Ghali : Insert your hand into your bosom (and) it will come out (Literally: go out) white without any odious (imperfection); and clasp to you your arm, (Literally: your wing) that you should not be overawed. So these two (signs) are two proofs from your Lord to Firaawn (Pharaoh) and his chiefs; surely they were an immoral people."

Tafsir Jalalayn : Insert your, right, hand, meaning, the palm, into your bosom (jayb is the neck [area] of the shirt) and [then] take it out, and it will emerge, not in its usual skin colour [but], white, without any blemish, any [vestige of] leprosy. So he inserted it and took it out and it shone as bright as the sun, blinding the eyes; and draw your arm [back] to your side [as a precaution] against fear (read rahab, rahb or ruhb), in other words, [against] the fear produced by the glow of the hand, so that you insert it [back] into your bosom and it is restored to its former state; it [the arm] is referred to as jināh, ‘wing’, because they are for humans what wings are for birds. These then (read fa-dhānika or fa-dhānnika) namely, the staff and the hand (both of which [‘asā and yad] are feminine nouns, but the demonstrative pronoun [dhānika] used for them, being the subject, is in the masculine because its predicate is masculine) shall be two proofs, to be sent, from your Lord to Pharaoh and his council; for surely they are an immoral people’.

Tagalog : Ipasok mo ang iyong kamay sa butas ng iyong kasuotan at ilabas mo pagkatapos nito at ito ay magiging kulay puti na parang yelo sa kaputian nito subali’t hindi naman ito ketong, at iyakap mo ito sa dibdib mo upang mawala ang takot mo, at itong dalawang ipinakita Ko sa iyo, O Mousâ (as): ang pagiging ahas ng tungkod at pagputi ng iyong kamay na kumikinang sa kaputian na hindi naman sakit na ketong, ay dalawang tanda na mula sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na ipakikita mo o dadalhin mo kay Fir`âwn at sa matataas mula sa kanyang sambayanan. Katiyakan, si Fir`âwn at ang kanyang mga tagasunod ay kabilang sa mga hindi naniwala.

28:33

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a Kadnan ko mataan a miakabono ako kiran sa ginawa, na ikhalk akn oba ako iran bonoa

Muhsin Khan : He said: "My Lord! I have killed a man among them, and I fear that they will kill me.

Sahih International : He said, "My Lord, indeed, I killed from among them someone, and I fear they will kill me.

Pickthall : He said: My Lord! Lo! I killed a man among them and I fear that they will kill me.

Yusuf Ali : He said: "O my Lord! I have slain a man among them, and I fear lest they slay me.

Shakir : He said: My Lord! surely I killed one of them, so I fear lest they should slay me;

Dr. Ghali : He said, "Lord! Surely I have killed a self among them; so I fear that they will kill me.

Tafsir Jalalayn : He said, ‘My Lord, I have indeed slain a soul among them — the mentioned Egyptian — and so I fear that they will slay me, because of him.

Tagalog : Sinabi ni Mousâ (as): O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Ako ay nakapatay mula sa sambayanan ni Fir`âwn ng isang tao, na kung kaya, natatakot ako na baka ako ay papatayin din nila,

28:34
Hassanor Alapa : Go so pagari akn a Hārūn na maliwanag a di sakn i katharo na sogo ِِِAnka 1067 skaniyan a pd akn a tabanga a pmbnarn ako niyan ka ikhalk akn oba ako iran pakambokhaga

Muhsin Khan : "And my brother Harun (Aaron) he is more eloquent in speech than me so send him with me as a helper to confirm me. Verily! I fear that they will belie me."

Sahih International : And my brother Aaron is more fluent than me in tongue, so send him with me as support, verifying me. Indeed, I fear that they will deny me."

Pickthall : My brother Aaron is more eloquent than me in speech. Therefor send him with me as a helper to confirm me. Lo! I fear that they will give the lie to me.

Yusuf Ali : "And my brother Aaron - He is more eloquent in speech than I: so send him with me as a helper, to confirm (and strengthen) me: for I fear that they may accuse me of falsehood."

Shakir : And my brother, Haroun, he is more eloquent of tongue than I, therefore send him with me as an aider, verifying me: surely I fear that they would reject me.

Dr. Ghali : And my brother (is) Harun; (Aaron) he is more eloquent than I (am) in speech; (Literally: in tongue= regarding his tongue) so send him with me as an auxiliary to sincerely confirm me in (my speech). Surely I fear they will cry me lies."

Tafsir Jalalayn : And my brother Aaron is more eloquent, more intelligible, than me in speech. So send him with me as a helper, as an aid (a variant reading [for rid’an, ‘helper’] is ridan) to confirm me (read [either] in apocopated form, yusadiqnī, as a response to the request, or [as an indicative] with damma inflection, yusadiqunī, as an adjectival qualification of rid’an, ‘helper’), for I truly fear that they will deny me’.

Tagalog : At ang aking kapatid na si Hâroun ay mas bihasa kaysa akin sa pananalita, na kung kaya, isugo Mo siya, kasama ko bilang aking makatutulong upang siya ay magpatotoo sa akin, at maipaliwanag niya sa kanila mula sa akin ang anumang kapaliwanagan na ipaparating Mo sa kanila. Katiyakan, natatakot ako na baka ako’y pasinungalingan nila kapag sinabi ko sa kanila: ‘Katiyakan, ako ay walang pag-aalinlangang ipinadala bilang Sugo sa kanila.’

28:35
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a matatankd a mbagrn Ami ska sabap ko pagari nka ago mbgan Ami skano sa tanda (bagr) sa di siran rkano misampay (ko ringasa) na nggolalan ko manga tanda Ami na skano a dowa ago sa taw a monot rkano na aya makadadaag

Muhsin Khan : Allah said: "We will strengthen your arm through your brother, and give you both power, so they shall not be able to harm you, with Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), you two as well as those who follow you will be the victors."

Sahih International : [ Allah ] said, "We will strengthen your arm through your brother and grant you both supremacy so they will not reach you. [It will be] through Our signs; you and those who follow you will be the predominant."

Pickthall : He said: We will strengthen thine arm with thy brother, and We will give unto you both power so that they cannot reach you for Our portents. Ye twain, and those who follow you, will be the winners.

Yusuf Ali : He said: "We will certainly strengthen thy arm through thy brother, and invest you both with authority, so they shall not be able to touch you: with Our Sign shall ye triumph,- you two as well as those who follow you."

Shakir : He said: We will strengthen your arm with your brother, and We will give you both an authority, so that they shall not reach you; (go) with Our signs; you two and those who follow you shall be uppermost.

Dr. Ghali : Said He, "We will soon uphold your arm (Literally: your upper arm; i.e., strengthen you) by (means) of your brother, and We will set up for you (both) an all-binding authority so that they will not get to you. With Our signs you (both) and whoever closely follow you (both) are the over comers."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘We will strengthen your arm, We will make you strong, by means of your brother, and We will give authority, victory, so that they will not be able to touch [either of] you, with any evil; go both of you, with Our signs the two of you, and those who follow you [two], will be the victors’, over them.

Tagalog : Sinabi ng Allâh kay Mousâ (as): Walang pag-aalinlangan, palalakasin ka Namin sa pamamagitan ng iyong kapatid, at ibibigay Namin sa inyo ang katibayan laban kay Fir`âwn at sa kanyang sambayanan, na sila ay hindi makagagawa ng anumang kasamaan sa inyo; kayong dalawa, ikaw Mousâ (as) at si Hâroun at ang sinumang sumunod sa inyong dalawa ay magtatagumapay laban kay Fir`âwn at sa kanyang sambayanan; dahil sa ang Aming mga palatandaan at ang anuman na pinatutunayan nito ay pawang katotohanan.

28:36
Hassanor Alapa : Na gowani a mioma kiran o Mūsā so manga tanda Ami a manga rarayag, na pitharo iran a da ini a rowar sa salamankiro a piangantang, go da ami ai man’g ko manga apo ami a miangaoona

Muhsin Khan : Then when Musa (Moses) came to them with Our Clear Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), they said: "This is nothing but invented magic. Never did we hear of this among our fathers of old."

Sahih International : But when Moses came to them with Our signs as clear evidences, they said, "This is not except invented magic, and we have not heard of this [religion] among our forefathers."

Pickthall : But when Moses came unto them with Our clear tokens, they said: This is naught but invented magic. We never heard of this among our fathers of old.

Yusuf Ali : When Moses came to them with Our clear signs, they said: "This is nothing but sorcery faked up: never did we head the like among our fathers of old!"

Shakir : So when Musa came to them with Our clear signs, they said: This is nothing but forged enchantment, and we never heard of it amongst our fathers of old.

Dr. Ghali : So as soon as Musa (Moses) came to them with Our supremely evident signs, they said, "In no way is this anything except a fabricated sorcery; and in no way have we heard of this among our earliest fathers."

Tafsir Jalalayn : But when Moses brought them Our clear signs (bayyinātin, a circumstantial qualifier) they said, ‘This is nothing but concocted, invented, sorcery. And we never heard of such [a thing], to have [ever] existed, in, the days of, our forefathers’.

Tagalog : At nang dumating si Mousâ (as) kay Fir`âwn at sa kanyang mga matataas na tauhan na dala-dala nila ang Aming mga palatandaan at mga katibayaan na nagpapatunay sa pagiging totoo ng dala-dala ni Mousâ (as), na ito ay mula sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, sinabi nila kay Mousâ (as): Kung ano man ang dala-dala mo sa amin ay walang iba kundi inyong inimbentong salamangka bilang kasinungalingan at walang katotohanan, at wala kaming narinig na katulad nitong mga inaangkin ninyo sa mga nauna sa amin na mga sinaunang tao.

28:37
Hassanor Alapa : Go pitharo o Mūsā a so Kadnan ko i lbi a matao ko taw a minioma niyan so toroan a phoon on, ago sa taw a rk iyan so khabolosan a ingd, mataan a di phakadaag so manga pananakoto

Muhsin Khan : Musa (Moses) said: "My Lord knows best him who came with guidance from Him, and whose will be the happy end in the Hereafter. Verily, the Zalimun (wrong-doers, polytheists and disbelievers in the Oneness of Allah) will not be successful."

Sahih International : And Moses said, "My Lord is more knowing [than we or you] of who has come with guidance from Him and to whom will be succession in the home. Indeed, wrongdoers do not succeed."

Pickthall : And Moses said: My Lord is Best Aware of him who bringeth guidance from His presence, and whose will be the sequel of the Home (of bliss). Lo! wrong-doers will not be successful.

Yusuf Ali : Moses said: "My Lord knows best who it is that comes with guidance from Him and whose end will be best in the Hereafter: certain it is that the wrong-doers will not prosper."

Shakir : And Musa said: My Lord knows best who comes with guidance from Him, and whose shall be the good end of the abode; surely the unjust shall not be successful.

Dr. Ghali : And Musa said, "My Lord knows best who comes with the guidance from His Providence and who will have the Home of the (Ultimate) End; surely the unjust will not prosper."

Tafsir Jalalayn : And Moses said, (wa-qāla, or qāla, without the ‘and’) ‘My Lord knows best who brings guidance from Him (the suffixed pronoun [in ‘indihi] refers to the Lord) and whose (man here is a supplement to the previous man) will be (read takūna or yakūna) the sequel of the [Blissful] Abode, that is to say, the praiseworthy sequel in the Abode of the Hereafter, in other words, it is I [Moses], in both cases, and I speak truthfully in what I have brought [you]. Truly the evildoers, the disbelievers, will not be successful’.

Tagalog : At sinabi ni Mousâ (as) kay Fir`âwn: Ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Siyang Ganap na Nakaaalam kung sino ang totoo sa ating dalawa, na kung ang dala-dala ba niya ay patnubay mula sa Kanya, at kung sino ang mabuti ang kanyang patutunguhan sa Kabilang-Buhay, dahil walang pag-aalinlangan, hindi magtatagumpay ang mga masasama sa kanilang mga hangarin.

28:38Hassanor Alapa : Na pitharo o Fir’aun a hay pagtaw akn da a katawan ko rkano a pd sa tuhan a salakaw rakn, na komba ka rakn hay Hāmān 1068 ko lapot a lipaw. na mbaaln ako nka sa kalibonto ka kalokalo o mailay akn so tuhan o Mūsā ka aya kapipikira ko rkaniyan na pd o manga bokhag

Muhsin Khan : Fir'aun (Pharaoh) said: "O chiefs! I know not that you have an ilah (a god) other than me, so kindle for me (a fire), O Haman, to bake (bricks out of) clay, and set up for me a Sarhan (a lofty tower, or palace, etc.) in order that I may look at (or look for) the Ilah (God) of Musa (Moses); and verily, I think that he [Musa (Moses)] is one of the liars."

Sahih International : And Pharaoh said, "O eminent ones, I have not known you to have a god other than me. Then ignite for me, O Haman, [a fire] upon the clay and make for me a tower that I may look at the God of Moses. And indeed, I do think he is among the liars."

Pickthall : And Pharaoh said: O chiefs! I know not that ye have a god other than me, so kindle for me (a fire), O Haman, to bake the mud; and set up for me a lofty tower in order that I may survey the god of Moses; and lo! I deem him of the liars.

Yusuf Ali : Pharaoh said: "O Chiefs! no god do I know for you but myself: therefore, O Haman! light me a (kiln to bake bricks) out of clay, and build me a lofty palace, that I may mount up to the god of Moses: but as far as I am concerned, I think (Moses) is a liar!"

Shakir : And Firon said: O chiefs! I do not know of any god for you besides myself; therefore kindle a fire for me, O Haman, for brick, then prepare for me a lofty building so that I may obtain knowledge of Musa's god, and most surely I think him to be one of the liars.

Dr. Ghali : And Firaawn (Pharaoh) said, "O you chiefs, in no way do I know that you have a god other than me. So kindle me (a fire), O Haman, upon the clay, then make for me a tower, that possibly I would view the god of Musa; and surely I indeed expect he is one of the liars."

Tafsir Jalalayn : And Pharaoh said, ‘O [members of the] council, I do not know of any god for you other than me. So kindle for me, O Hāmān, [a fire] over the clay, and bake for me bricks [of clay], and make me a tower, a lofty palace, that I may take a look at the god of Moses, to observe him and inspect him; for truly I consider him to be a liar’, in his claim of [the existence of] some other god and that he is his messenger.

Tagalog : At sinabi ni Fir`âwn sa kanyang matataas na mga tauhan: O kayong mga tao na mula sa mga matataas na antas, wala akong alam para sa inyo na diyos na maliban sa akin na karapat-dapat na sambahin, na kung kaya, magpaapoy ka para sa akin, O Hâmân, hanggang sa ito ay magnigas at ihurno mo ako ng mga bloke, at igawa mo ako ng napakataas na palasyong tore; upang makita ko ang Diyos na sinasamba ni Mousâ at nag-aanyaya tungo sa pagsamba sa Kanya, at katunayan, ako ay may pag-aalinlangan na si Mousâ ay isa sa mga sinungaling sa kanyang mga pinagsasasabi.

28:39
Hassanor Alapa : Na mithakabor skaniyan ago so manga sondaro niyan ko lopa sa di bnar ago tiankd iran a di siran Rkami phakandod

Muhsin Khan : And he and his hosts were arrogant in the land, without right, and they thought that they would never return to Us.

Sahih International : And he was arrogant, he and his soldiers, in the land, without right, and they thought that they would not be returned to Us.

Pickthall : And he and his hosts were haughty in the land without right, and deemed that they would never be brought back to Us.

Yusuf Ali : And he was arrogant and insolent in the land, beyond reason,- He and his hosts: they thought that they would not have to return to Us!

Shakir : And he was unjustly proud in the land, he and his hosts, and they deemed that they would not be brought back to Us.

Dr. Ghali : And he, always he, and his hosts waxed proud in the land, untruthfully (Literally: with other than the truth) and they surmised that they would not be returned to Us.

Tafsir Jalalayn : And he and his hosts acted arrogantly in the land, the land of Egypt, without right, and thought they would not return to Us (read active yarji‘ūna, or passive yurja‘ūna, ‘they would [not] be brought back’).

Tagalog : At nagmataas si Fir`âwn at ang kanyang mga sundalo sa kalupaan ng Ehipto gayong wala silang karapatan hinggil sa pagtanggi kay Mousâ (as) at di-pagsunod sa anumang kanyang paanyaya sa kanila, at iniisip nila pagkatapos nilang mamatay ay hindi na sila bubuhayin pa na mag-uli.

28:40
Hassanor Alapa : Na siniksa Ami siran ago so manga sondaro niyan na piagld Ami siran ko ragat na ilay anka o andamanaya i kiabolosan o manga pananakoto

Muhsin Khan : So We seized him and his hosts, and We threw them all into the sea (and drowned them). So behold (O Muhammad SAW) what was the end of the Zalimun [wrong-doers, polytheists and those who disbelieved in the Oneness of their Lord (Allah), or rejected the advice of His Messenger Musa (Moses) ].

Sahih International : So We took him and his soldiers and threw them into the sea. So see how was the end of the wrongdoers.

Pickthall : Therefor We seized him and his hosts, and abandoned them unto the sea. Behold the nature of the consequence for evil-doers!

Yusuf Ali : So We seized him and his hosts, and We flung them into the sea: Now behold what was the end of those who did wrong!

Shakir : So We caught hold of him and his hosts, then We cast them into the sea, and see how was the end of the unjust.

Dr. Ghali : So We took him (away) and his hosts, then We flung them off into the main. So look into how was the end of the unjust.

Tafsir Jalalayn : So We seized him and his hosts, and flung them into the waters, the sea, and they drowned. So behold how was the sequel for the evildoers, when they ended up being destroyed.

Tagalog : At pinuksa Namin si Fir`âwn at ang kanyang mga sundalo at dinala Namin silang lahat sa karagatan at nilunod Namin sila roon, na kung kaya, pagmasdan mo, O Muhammad, kung ano nga ba ang nagiging katapusan nila na mga masasama na inapi nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang pagmamataas at hindi nila paniniwala sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha.

28:41

Hassanor Alapa : Go bialoy Ami siran a manga olowan a pphanolon ko Naraka, ago sii ko alongan a Qiyāmah, na di siran khatabangan 1069

Muhsin Khan : And We made them leaders inviting to the Fire, and on the Day of Resurrection, they will not be helped.

Sahih International : And We made them leaders inviting to the Fire, and on the Day of Resurrection they will not be helped.

Pickthall : And We made them patterns that invite unto the Fire, and on the Day of Resurrection they will not be helped.

Yusuf Ali : And we made them (but) leaders inviting to the Fire; and on the Day of Judgment no help shall they find.

Shakir : And We made them Imams who call to the fire, and on the day of resurrection they shall not be assisted.

Dr. Ghali : And We made them leaders calling to the Fire; and on the Day of the Resurrection they will not be vindicated.

Tafsir Jalalayn : And We made them, in this world, leaders (read a-imma, pronouncing both hamzas, or by changing the second one into a yā’), chieftains of idolatry, who invite to the Fire, by inviting to idolatry, and on the Day of Resurrection they will not be helped, by having the chastisement averted from them.

Tagalog : At ginawa Namin si Fir`âwn at ang kanyang mga tagasunod bilang mga pinuno na nag-anyaya at nagbulid sa mga tao tungo sa Impiyerno, dahil tinularan nila ang mga walang pananampalataya at mga masasama, at sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay hindi na sila matutulungan pa; dahil sa kanilang di-paniniwala at pagtanggi sa Sugo ng kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na ipinadala sa kanila at sila ay nanatili sa pagtangging ito.

28:42

Hassanor Alapa : Go piakaton-dogan Ami siran sii sankai a doniya sa morka, na sii ko alongan a Qiyāmah na siran na pd ko kiawiswisan ko mapia

Muhsin Khan : And We made a curse to follow them in this world, and on the Day of Resurrection, they will be among Al-Maqbuhun (those who are prevented to receive Allah's Mercy or any good, despised or destroyed, etc.).

Sahih International : And We caused to overtake them in this world a curse, and on the Day of Resurrection they will be of the despised.

Pickthall : And We made a curse to follow them in this world, and on the Day of Resurrection they will be among the hateful.

Yusuf Ali : in this world We made a curse to follow them and on the Day of Judgment they will be among the loathed (and despised).

Shakir : And We caused a curse to follow them in this world, and on the day of resurrection they shall be of those made to appear hideous.

Dr. Ghali : And We made a curse to follow them in this present (life) (Literally: this lowly "life", i.e., the life of this world) and on the Day of the Resurrection they will be among the spurned.

Tafsir Jalalayn : And We made a curse, ignominy, pursue them in this world, and on the Day of Resurrection they will be among the spurned, those banished [from God’s mercy].

Tagalog : At ginawa Namin na isang sumpa sa sinumang susunod kay Fir`âwn at sa kanyang mga tagasunod dito sa daigdig, at sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay kasuklam-suklam para sa kanila ang kanilang mga ginawa at mapapalayo sila mula sa Awa ng Allâh.

28:43
Hassanor Alapa : Sabnar a inibgay Ami ko Mūsā so kitāb ko oriyan o kiaantiyora Mi ko 1070 manga pagtaw a paganay a manga rarayag a tanda ko manga taw, ago toroan ago limo ka an siran makapananadm

Muhsin Khan : And indeed We gave Musa (Moses), after We had destroyed the generations of old, the Scripture [the Taurat (Torah)] as an enlightenment for mankind, and a guidance and a mercy, that they might remember (or receive admonition).

Sahih International : And We gave Moses the Scripture, after We had destroyed the former generations, as enlightenment for the people and guidance and mercy that they might be reminded.

Pickthall : And We verily gave the Scripture unto Moses after We had destroyed the generations of old: clear testimonies for mankind, and a guidance and a mercy, that haply they might reflect.

Yusuf Ali : We did reveal to Moses the Book after We had destroyed the earlier generations, (to give) Insight to men, and guidance and Mercy, that they might receive admonition.

Shakir : And certainly We gave Musa the Book after We had destroyed the former generations, clear arguments for men and a guidance and a mercy, that they may be mindful.

Dr. Ghali : And indeed We have already brought the Book to Musa, even after We caused the earliest generations to perish, to be demonstrations for mankind and a guidance and a mercy, that possibly they would remind themselves.

Tafsir Jalalayn : And verily We gave Moses the Scripture, the Torah, after We had destroyed the former generations, the people of Noah, ‘Ād, Thamūd and others, [containing] eye-openers for mankind (basā’ira, is a circumstantial qualifier referring to al-kitāb, ‘the Scripture’, the plural of basīra, which is the [perceptive] light of the heart), in other words, illumination for the hearts [of mankind], and as guidance, from error, for those who implement it, and mercy, for those who believe therein, that perhaps they might remember, [that] they might be admonished by the admonitions it [the Scripture] contains.

Tagalog : At katiyakan, ipinagkaloob Namin kay Mousâ (as) ang ‘Tawrah’ pagkatapos Naming wasakin ang mga naunang henerasyon pagkatapos niya – na tulad ng sambayanan ni Nûh, `Âd, Thamud, Lût at ang mga nanirahan sa Madyan – at nilalaman nito (Tawrah) ang mga paglilinaw para sa mga angkan ni Isrâ`il, na rito ay malilinawan nila ang anumang ikabubuti nila at anumang ikapapahamak nila, at nandirito rin ang awa sa sinumang magpapatupad nito sa kanila; upang maalaala nila ang mga Biyaya ng Allâh sa kanila, at tatanaw sila ng utang na loob at ito ay hindi nila babalewalain.

28:44

Hassanor Alapa : Go da ka maadn ko katampar sa sdpan (hay Mohammad) gowani a gtasn Ami ko Mūsā so sogoan, ago da ka maadn a pd ko miamakasaksi

Muhsin Khan : And you (O Muhammad SAW) were not on the western side (of the Mount), when We made clear to Musa (Moses) the commandment, and you were not among those present.

Sahih International : And you, [O Muhammad], were not on the western side [of the mount] when We revealed to Moses the command, and you were not among the witnesses [to that].

Pickthall : And thou (Muhammad) wast not on the western side (of the Mount) when We expounded unto Moses the commandment, and thou wast not among those present;

Yusuf Ali : Thou wast not on the Western side when We decreed the Commission to Moses, nor wast thou a witness (of those events).

Shakir : And you were not on the western side when We revealed to Musa the commandment, and you were not among the witnesses;

Dr. Ghali : And in no way were you (i.e., Muhammad) beside the western (Mount) as We decreed to Musa (Moses) the Command, and in no way were you of the ones witnessing.

Tafsir Jalalayn : And you were not, O Muhammad (s), on the western side, of the mountain, the valley, or the spot, [to the west] of Moses at the time of the communion, when We decreed, revealed, to Moses the commandment, to deliver the Message to Pharaoh and his people, nor were you among the witnesses, to this, to know it and inform of it;

Tagalog : At wala ka noon, O Muhammad, sa gawing kanluran na tabi ng bundok ng Sinai nang inutusan Namin si Mousâ (as) hinggil sa Aming Batas, na mga Kautusan at pagbabawal, at hindi ka kabilang sa mga saksi roon, upang sabihin sa iyo na ito ay dumating sa iyo sa ganoong kaparaanan.

28:45
Hassanor Alapa : Ogaid na Skami na mithara-gombalay Kami sa manga pagtaw na miakatas kiran so omor (masa) go da ka maadn a mababaling sa Madyan a pmbatiaan ka kiran so manga tanda Ami ogaid na Skami na miaadn Kami a pzogo Kami sa sogo’

Muhsin Khan : But We created generations [after generations i.e. after Musa (Moses) ], and long were the ages that passed over them. And you (O Muhammad SAW) were not a dweller among the people of Madyan (Midian), reciting Our Verses to them. But it is We Who kept sending (Messengers).

Sahih International : But We produced [many] generations [after Moses], and prolonged was their duration. And you were not a resident among the people of Madyan, reciting to them Our verses, but We were senders [of this message].

Pickthall : But We brought forth generations, and their lives dragged on for them. And thou wast not a dweller in Midian, reciting unto them Our revelations, but We kept sending (messengers to men).

Yusuf Ali : But We raised up (new) generations, and long were the ages that passed over them; but thou wast not a dweller among the people of Madyan, rehearsing Our Signs to them; but it is We Who send messengers (with inspiration).

Shakir : But We raised up generations, then life became prolonged to them; and you were not dwelling among the people of Madyan, reciting to them Our communications, but We were the senders.

Dr. Ghali : But We brought into being generations, (and) so ages (seemed) long for them. And in no way were you lodging among the population of Madyan, reciting to them Our signs, but We were sending (Messengers).

Tafsir Jalalayn : but We brought forth generations, communities, after Moses, and life was prolonged in their case, in other words, they lived long lives and so they forgot the covenants [made with God], knowledge disappeared and revelation ceased. Then We brought you as Messenger and revealed to you the story of Moses and others. And you were not a dweller, a resident, among the people of Midian reciting to them Our revelations (tatlū ‘alayhim āyātinā, a second predicate [after thāwiyan, ‘dweller’), to know their story and inform of it; but truly We are the senders, of you [as Messenger] and [the senders] to you of the stories of former generations.

Tagalog : Subali’t lumikha Kami ng mga henerasyon pagkatapos ni Mousâ (as) at lumipas na ang maraming panahon pagkatapos nilang manatili, pagkatapos ay nakalimutan na nila ang Pangako ng Allâh at tinalikuran nila ang Kanyang pag-uutos. At hindi ka rin kabilang sa mga nanirahan sa Madyan para basahin mo sa kanila ang Aming Kapahayagan, upang mabatid mo ang kuwento hinggil sa kanila at ito ay isasalaysay mo, samakatuwid ang kuwentong ito na dala-dala mo hinggil kay Mou as â (as) ay walang pag-aalinlangan na ‘Wahee’ o Rebelasyon, at bilang testigo para sa mensahe na dala-dala mo.

28:46
Hassanor Alapa : Go da ka maadn ko kilid a palaw a at Tūr gowani a tomalo Kami, ogaid (na siogo ami ska hay Mohammad) a limo a phoon ko Kadnan ka, ka an ka kalalangi a pagtaw a daa miakaoma kiran a pd sa phangangalk (ko siksa) ko miaonaan ka ka an siran makapananadm (giankanan a manga katharo o Allāh na sii panonompang ko Rasūlullāh  a siogo ko manga Arab a da dn a ba kiran miaona a sogoon a sogo’)

Muhsin Khan : And you (O Muhammad SAW) were not at the side of the Tur (Mount) when We did call, [it is said that Allah called the followers of Muhammad SAW , and they answered His Call, or that Allah called Musa (Moses)]. But (you are sent) as a mercy from your Lord, to give warning to a people to whom no warner had come before you, in order that they may remember or receive admonition. [Tafsir At-Tabari, Vol. 20, Page 81].

Sahih International : And you were not at the side of the mount when We called [Moses] but [were sent] as a mercy from your Lord to warn a people to whom no warner had come before you that they might be reminded.

Pickthall : And thou was not beside the Mount when We did call; but (the knowledge of it is) a mercy from thy Lord that thou mayst warn a folk unto whom no warner came before thee, that haply they may give heed.

Yusuf Ali : Nor wast thou at the side of (the Mountain of) Tur when we called (to Moses). Yet (art thou sent) as Mercy from thy Lord, to give warning to a people to whom no warner had come before thee: in order that they may receive admonition.

Shakir : And you were not on this side of the mountain when We called, but a mercy from your Lord that you may warn a people to whom no warner came before you, that they may be mindful.

Dr. Ghali : And in no way were you beside At- Tur (i.e., the Mount) as We called out. But it is a mercy from your Lord, that you may warn a people to whom in no way did (any) warner come up even before you, that possibly they would remind themselves.

Tafsir Jalalayn : And you were not on the side of the Mount when We called out, to Moses to take the Scripture earnestly; but, We have sent you, as a mercy from your Lord, that you may warn a people to whom no warner came before you — these are the people of Mecca — and that perhaps they may remember, they may be admonished.

Tagalog : At wala ka (rin), O Muhammad, sa tabi ng bundok ng Tûr noong tinawag Namin si Mousâ (as), at wala ka ring anumang nakita hinggil doon para ito ay mabatid mo, kundi ipinadala ka bilang habag mula sa Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha; upang balaan mo ang mga tao, na walang dumating sa kanila na babala bago ang pagkakapadala sa iyo; upang tanggapin nila bilang payo na kabutihan ang dala-dala mo at ito ay kanilang ipatutupad, at ipinagbabawal mo ang masama upang ito ay kanilang iiwasan.

28:47
Hassanor Alapa : Oda bo a kakhasogata kiran a siksa sabap ko pinggalbk o manga lima iran na matharo iran a Kadnan ami o ba kami Nka bo siogoan sa sogo’ ka kaonotan ami so manga tanda aka ago maadn kami a pd o miamaratiaya 1071

Muhsin Khan : And if (We had) not (sent you to the people of Makkah) in case a calamity should seize them for (the deeds) that their hands have sent forth, they should have said: "Our Lord! Why did You not send us a Messenger? We should then have followed Your Ayat (Verses of the Quran) and should have been among the believers."

Sahih International : And if not that a disaster should strike them for what their hands put forth [of sins] and they would say, "Our Lord, why did You not send us a messenger so we could have followed Your verses and been among the believers?"...

Pickthall : Otherwise, if disaster should afflict them because of that which their own hands have sent before (them), they might say: Our Lord! Why sentest Thou no messenger unto us, that we might have followed Thy revelations and been of the believers?

Yusuf Ali : If (We had) not (sent thee to the Quraish),- in case a calamity should seize them for (the deeds) that their hands have sent forth, they might say: "Our Lord! why didst Thou not sent us a messenger? We should then have followed Thy Signs and been amongst those who believe!"

Shakir : And were it not that there should befall them a disaster for what their hands have sent before, then they should say: Our Lord! why didst Thou not send to us a messenger so that we should have followed Thy communications and been of the believers!

Dr. Ghali : And had it not been (that you are sent to them), an affliction would afflict them for what their hands have forwarded, then they might say, "Our Lord, had You sent a Messenger to us, then we should have closely followed Your signs and been among the believers."

Tafsir Jalalayn : Otherwise, if an affliction, a punishment, should befall them because of what their own hands have sent before them, in the way of disbelief and otherwise, they might say, ‘Our Lord, why did You not send a messenger to us, that we might have followed Your signs, the ones sent with the messengers, and been of the believers?’ (the response to [the conditional particle] lawlā, ‘if’, has been omitted, and what follows it is a [new] subject; the meaning is: ‘were it not for the affliction that is the cause of their saying’, or, ‘were it not for their saying that is the cause of their affliction, We would have hastened on for them their punishment and We would not have sent you as a messenger to them’).

Tagalog : At kung hindi ka Namin ipinadala sa mga taga-Makkah na walang pananampalataya, kung sakaling may kaparusahan na nangyari sa kanila dahil sa kanilang di-paniniwala sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay kanilang sasabihin: O aming ‘Rabb!’ Bakit hindi Ka muna nagpadala ng Sugo sa amin bago ito nangyari, nang sa gayoon ay masunod namin ang Iyong ipinahayag na mga talata sa Iyong Aklat at kami ay maging kabilang sa mga naniwala sa Iyo?

28:48
Hassanor Alapa : Na gowani a maoma siran o bnar (so Mohammad) a phoon Rkami na pitharo iran a oba bo kiabgi sa datar o inibgay ko Mūsā na ba iran da masanka so nganin a inibgay ko Mūsā sa miaona 1072 sa pitharo iran a: Dowa a katao a sihr (so Tawrat ago so Qur’an) a mithabanga a dowa oto, ago pitharo iran a skami ko oman i isa on na somasanka a khakafir

Muhsin Khan : But when the truth (i.e. Muhammad SAW with his Message) has come to them from Us, they say: "Why is he not given the like of what was given to Musa (Moses)? Did they not disbelieve in that which was given to Musa (Moses) of old? They say: "Two kinds of magic [the Taurat (Torah) and the Quran] each helping the other!" And they say: "Verily! In both we are disbelievers."

Sahih International : But when the truth came to them from Us, they said, "Why was he not given like that which was given to Moses?" Did they not disbelieve in that which was given to Moses before? They said, "[They are but] two works of magic supporting each other, and indeed we are, in both, disbelievers."

Pickthall : But when there came unto them the Truth from Our presence, they said: Why is he not given the like of what was given unto Moses? Did they not disbelieve in that which was given unto Moses of old? They say: Two magics that support each other; and they say: Lo! in both we are disbelievers.

Yusuf Ali : But (now), when the Truth has come to them from Ourselves, they say, "Why are not (Signs) sent to him, like those which were sent to Moses?" Do they not then reject (the Signs) which were formerly sent to Moses? They say: "Two kinds of sorcery, each assisting the other!" And they say: "For us, we reject all (such things)!"

Shakir : But (now) when the truth has come to them from Us, they say: Why is he not given the like of what was given to Musa? What! did they not disbelieve in what Musa was given before? They say: Two magicians backing up each other; and they say: Surely we are unbelievers in all.

Dr. Ghali : Then as soon as the Truth came to them from Our Providence they said, "Had he not been brought the like of what was brought to Musa!" (Moses) And did they not disbelieve in what was brought to M?s'a earlier? They said, "Two kinds of sorcery (Literally: two sorceries) mutually backing each other!" And they said, "Surely in each (of them) we are disbelievers."

Tafsir Jalalayn : But when the truth, namely, Muhammad (s), came to them from Us, they said, ‘Why has he not been given the like of what Moses was given?’, in the way of signs, such as the glowing hand, the staff and others, or [by having] the Book revealed all at once. God, exalted be He, says: And did they not disbelieve in what was given to Moses before?; [before] when, they said, regarding him and Muhammad (s), ‘Two sorcerers (sāhirān; a variant reading has sihrān, ‘two sorceries’, namely [what they said regarding] the Qur’ān and the Torah) abetting each other.’ And they said, ‘We indeed disbelieve in both’, the two prophets and the two Scriptures [of Moses and Muhammad].

Tagalog : Subali’t noong dumating sa kanila si Muhammad (saw) bilang babala mula sa Amin, kanilang sinabi: Hindi ba nararapat na ang Sugo na ipinadala sa amin ay mayroong mga lantarang himala na katulad ng kay Mousâ (as) at Aklat na minsanang ibinaba? Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Hindi ba tumanggi rin sila na mga Hudyo mula sa mga dala-dala ni Mousâ (as) noon sa kanila? At kanilang sinabi hinggil sa ‘Tawrah’ at Qur’ân: Ito ay dalawang uri ng salamangka, na nagtutulungan sa isa’t isa sa pagiging salamangka nito! At kanilang sinabi: Katiyakan, sa parehong (Kasulatan) kami ay hindi naniniwala

28:49

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a talingoma kano sa kitab a phoon ko Allāh a skaniyan i makalalawan sa kaphakatoro a di siran a dowa (so Tawrah ago so Qur’an) ka onotan ko skaniyan amay ka toman kano

Muhsin Khan : Say (to them, O Muhammad SAW): "Then bring a Book from Allah, which is a better guide than these two [the Taurat (Torah) and the Quran], that I may follow it, if you are truthful."

Sahih International : Say, "Then bring a scripture from Allah which is more guiding than either of them that I may follow it, if you should be truthful."

Pickthall : Say (unto them, O Muhammad): Then bring a scripture from the presence of Allah that giveth clearer guidance than these two (that) I may follow it, if ye are truthful.

Yusuf Ali : Say: "Then bring ye a Book from Allah, which is a better guide than either of them, that I may follow it! (do), if ye are truthful!"

Shakir : Say: Then bring some (other) book from Allah which is a better guide than both of them, (that) I may follow it, if you are truthful.

Dr. Ghali : Say, "Then come up with a Book from the Providence of Allah that gives (fairer) guidance (Literally: more guiding) than these (two), (and) I (should) closely follow it, in case you are sincere."

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘Then bring some Scripture from God that is better in guidance than these two, Scriptures, that I may follow it, if you are truthful’, in what you say.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Magpakita kayo ng Aklat na nagmula sa Allâh na mas matuwid pa kaysa sa ‘Tawrah’ at Qur’ân at ito ay aking susundin, kung kayo ay totoo sa inyong pag-aangkin.

28:50
Hassanor Alapa : Na amay ka di ka iran masmbag na knal anka a mataan a aya phagonotan iran na so manga baya a ginawa iran, na antai makalawan sa kadadadag ki taw a inonotan iyan so baya a 1073 ginawa niyan sa da a toroan iyan a phoon ko Allāh, mataan a so Allāh na di niyan thoroon so pagtaw a pananakoto

Muhsin Khan : But if they answer you not (i.e. do not believe in your doctrine of Islamic Monotheism, nor follow you), then know that they only follow their own lusts. And who is more astray than one who follows his own lusts, without guidance from Allah? Verily! Allah guides not the people who are Zalimun (wrong-doers, disobedient to Allah, and polytheists).

Sahih International : But if they do not respond to you - then know that they only follow their [own] desires. And who is more astray than one who follows his desire without guidance from Allah ? Indeed, Allah does not guide the wrongdoing people.

Pickthall : And if they answer thee not, then know that what they follow is their lusts. And who goeth farther astray than he who followeth his lust without guidance from Allah. Lo! Allah guideth not wrongdoing folk.

Yusuf Ali : But if they hearken not to thee, know that they only follow their own lusts: and who is more astray than one who follow his own lusts, devoid of guidance from Allah? for Allah guides not people given to wrong-doing.

Shakir : But if they do not answer you, then know that they only follow their low desires; and who is more erring than he who follows his low desires without any guidance from Allah? Surely Allah does not guide the unjust people.

Dr. Ghali : So, in case they do not respond to you, then know that they are only closely following their prejudices. And who is further into error than he who closely follows his prejudice, without guidance from Allah? Surely Allah does not guide the unjust people.

Tafsir Jalalayn : Then if they do not respond to you, regarding your invitation [to them] to bring a Scripture, know that they are only following their desires, in [persisting in] their disbelief. And who is more astray than he who follows his desire without any guidance from God?, in other words, there is no one more astray than such [a person]. Truly God does not guide the evildoing, the disbelieving, folk.

Tagalog : At kapag hindi sila tumugon sa iyo bilang pagpapakita ng Aklat at katiyakang wala silang anumang maipakikitang katibayan, dapat mong mabatid kung gayon na ang sinusunod lamang nila ay ang kanilang sariling kagustuhan, at wala nang hihigit sa pagkaligaw kaysa sa kanya na ang sinusunod lamang ay ang kanyang sariling kagustuhan na walang patnubay mula sa Allâh. Katiyakan, ang Allâh ay hindi Niya ginagabayan sa katotohanan ang mga taong masasama na lumabag sa Kanyang kautusan at lumampas sa hangganang Kanyang itinakda.

28:51

Hassanor Alapa : Go sabnar a inisampay Ami kiran so katharo (so Qur’an) ka kalokalo o makapananadm siran 1074

Muhsin Khan : And indeed now We have conveyed the Word (this Quran in which is the news of everything to them), in order that they may remember (or receive admonition).

Sahih International : And We have [repeatedly] conveyed to them the Qur'an that they might be reminded.

Pickthall : And now verily We have caused the Word to reach them, that haply they may give heed.

Yusuf Ali : Now have We caused the Word to reach them themselves, in order that they may receive admonition.

Shakir : And certainly We have made the word to reach them so that they may be mindful.

Dr. Ghali : And indeed We have already clearly conveyed to them the Word, (Literally: the Saying) that possibly they would remind themselves.

Tafsir Jalalayn : And now verily We have brought, We have explained [to], them the Word, the Qur’ān, that perhaps they might remember, [they might] be admonished and believe.

Tagalog : At katiyakan, ipinaliwanag Namin ang Qur’ân bilang habag sa iyong sambayanan, O Muhammad, nang sa gayon ay makaalaala sila at mapagkunan nila ito ng aral.

28:52

Hassanor Alapa : So siran oto a inibgay Ami kiran so kitab a (Tawrat ago Injil) ko onaan iyan na siran oto rkaniyan (a Qur’an) na paparatiayaan iran

Muhsin Khan : Those to whom We gave the Scripture [i.e. the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel), etc.] before it, - they believe in it (the Quran).

Sahih International : Those to whom We gave the Scripture before it - they are believers in it.

Pickthall : Those unto whom We gave the Scripture before it, they believe in it,

Yusuf Ali : Those to whom We sent the Book before this,- they do believe in this (revelation):

Shakir : (As to) those whom We gave the Book before it, they are believers in it.

Dr. Ghali : The ones to whom We brought the Book even before it, are the ones (who) believe in it,

Tafsir Jalalayn : Those to whom We gave the Scripture before this, that is, [before] the Qur’ān, they believe in it, too. This was revealed regarding certain Jews who became Muslims, such as ‘Abd Allāh b. Salām and others, and [certain] Christians who had come from Abyssinia and Syria [who also became Muslims].

Tagalog : Ang mga yaong pinagkalooban Namin ng Kasulatan na nauna sa Banal na Qur’ân – na sila ay ang mga Hudyo at mga Kristiyano na hindi nila pinalitan ang Aklat – ay naniwala rin sila sa Banal na Qur’ân at kay Muhammad (saw).

28:53

Hassanor Alapa : Go igira pmbatiaan kiran na tharoon iran a piaratiaya mi skaniyan mataan a skaniyan so bnar a phoon ko Kadnan ami, mataan a miaadn kami ko onaan iyan a magiislam kami ron.

Muhsin Khan : And when it is recited to them, they say: "We believe in it. Verily, it is the truth from our Lord. Indeed even before it we have been from those who submit themselves to Allah in Islam as Muslims (like 'Abdullah bin Salam and Salman Al-Farisi, etc.).

Sahih International : And when it is recited to them, they say, "We have believed in it; indeed, it is the truth from our Lord. Indeed we were, [even] before it, Muslims [submitting to Allah ]."

Pickthall : And when it is recited unto them, they say: We believe in it. Lo! it is the Truth from our Lord. Lo! even before it we were of those who surrender (unto Him).

Yusuf Ali : And when it is recited to them, they say: "We believe therein, for it is the Truth from our Lord: indeed we have been Muslims (bowing to Allah's Will) from before this.

Shakir : And when it is recited to them they say: We believe in it surely it is the truth from our Lord; surely we were submitters before this.

Dr. Ghali : And when it is recited to them, they say, "We believe in it; surely it is the Truth from our Lord. Surely (even) before it, we were Muslims." (i.e. those who surrendered "to Allah").

Tafsir Jalalayn : And, when it is recited to them, the Qur’ān, they say, ‘We believe in it. It is indeed the Truth from our Lord. Lo! [even] before it we had submitted’, we affirmed God’s Oneness.

Tagalog : At kapag binigkas ang Banal na Qur’ân sa mga yaong pinagkalooban ng naunang Kasulatan, kanilang sasabihin: Naniwala kami at sinusunod namin ang anuman na niloloob nito, walang pag-aalinlangan, ito ay katotohanan na mula sa Allâh na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha. Katotohanan, kahit na noon pa man bago ang pagkakapahayag nitong Qur’ân ay sumusuko na kami nang ganap sa kagustuhan ng Allâh at pinaniniwalaan na namin ang Kanyang Kaisahan bilang Muslim dahil ang ‘Deen’ ng Allâh ay bukod-tangi na walang iba kundi ang Islâm.

28:54
Hassanor Alapa : Siran oto so imbgay kiran so balas iran sa 1075 makadowa sabap ko kiazabar iran, go iphagrn iran so mapia ko marata, ago so nganin a inirizki Ami kiran na gii ran nggaston

Muhsin Khan : These will be given their reward twice over, because they are patient, and repel evil with good, and spend (in charity) out of what We have provided them.

Sahih International : Those will be given their reward twice for what they patiently endured and [because] they avert evil through good, and from what We have provided them they spend.

Pickthall : These will be given their reward twice over, because they are steadfast and repel evil with good, and spend of that wherewith We have provided them,

Yusuf Ali : Twice will they be given their reward, for that they have persevered, that they avert Evil with Good, and that they spend (in charity) out of what We have given them.

Shakir : These shall be granted their reward twice, because they are steadfast and they repel evil with good and spend out of what We have given them.

Dr. Ghali : Those will be brought their reward twice (over) for that they patiently (endured), and parry an odious (deed) by a fair (one), and expend of what We have provided them.

Tafsir Jalalayn : Those will be given their reward twice over, for believing in both Scriptures, for the patience they showed, for having been steadfast in implementing [the prescriptions in] them; and they ward off, from themselves, evil with good, and expend, give as voluntary alms, of that which We have provided them.

Tagalog : Sila na mga yaong naisalaysay ang kanilang katangian ay ipagkakaloob sa kanila ang gantimpala ng kanilang gawain nang doble: dahil sa kanilang paniniwala sa kanilang Aklat, at sa kanilang paniniwala sa Banal na Qur’ân, at sa kanilang pagtitiis, at kabilang sa mga katangian nila ay pinangangalagaan nila ang kanilang mga sarili mula sa mga kahalayan at masasamang gawain sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga kabutihan, at ginagasta nila sa daan ng kabutihan ang anumang Aming ipinagkaloob sa kanila na mga biyaya.

28:55
Hassanor Alapa : Go igira mian’g iran so ilang a katharo na talikhodan iran sa tharoon iran a rk ami so manga galbk ami, go rk iyo so manga galbk iyo, so kalilintad na sii rkano di ami phanontotn so manga taw a jāhil

Muhsin Khan : And when they hear Al-Laghw (dirty, false, evil vain talk), they withdraw from it and say: "To us our deeds, and to you your deeds. Peace be to you. We seek not the ignorant."

Sahih International : And when they hear ill speech, they turn away from it and say, "For us are our deeds, and for you are your deeds. Peace will be upon you; we seek not the ignorant."

Pickthall : And when they hear vanity they withdraw from it and say: Unto us our works and unto you your works. Peace be unto you! We desire not the ignorant.

Yusuf Ali : And when they hear vain talk, they turn away therefrom and say: "To us our deeds, and to you yours; peace be to you: we seek not the ignorant."

Shakir : And when they hear idle talk they turn aside from it and say: We shall have our deeds and you shall have your deeds; peace be on you, we do not desire the ignorant.

Dr. Ghali : And when they hear idle talk, they veer away from it and say, "We have our deeds, and you have your deeds. Peace be upon you; we do not seek after the ignorant."

Tafsir Jalalayn : And when they hear vanity, vile words and hurtful intent from the disbelievers, they disregard it and say, ‘To us [belong] our deeds and to you [belong] your deeds. Peace to you — a parting truce (salām mutāraka), in other words you are secure from any abuse or the like on our part. We do not desire [friendship with] the ignorant’, we do not seek companionship with them.

Tagalog : At kapag nakarinig sila ng mahalay na salita ay lumalayo sila mula rito at hindi nila ito pinagtutuunan ng pansin, at kanilang sinasabi: Para sa amin ang aming mga gawain na hindi kami lumilihis mula rito, at para sa inyo rin ang inyong mga gawain at ang anumang kaparusahan para rito, at hindi kami nag-aaksaya ng panahon para sagutin ang anumang ipinukol (o sinabi) sa amin na masasamang salita, at wala kayong maririnig sa amin kundi pawang kabutihan lamang at hindi namin ito tutugunan nang pabalag o pangit na salita dahil sa inyong kakulangan ng kaalaman; dahil hindi namin nais na tahakin ang daan ng kamangmangan at ito ay hindi namin gugustuhin. At ito ang pinakamabuti na marapat sabihin ng mga nag-anyaya tungo sa Allâh.

28:56

Hassanor Alapa : Mataan a di nka khatoro (hay Mohammad) so taw a khabayaan ka ogaid na so Allāh na thoroon Iyan so taw a khabayaan Iyan, a Skaniyan i lbi a Matao ko manga taw a miangatotoro

Muhsin Khan : Verily! You (O Muhammad SAW) guide not whom you like, but Allah guides whom He wills. And He knows best those who are the guided.

Sahih International : Indeed, [O Muhammad], you do not guide whom you like, but Allah guides whom He wills. And He is most knowing of the [rightly] guided.

Pickthall : Lo! thou (O Muhammad) guidest not whom thou lovest, but Allah guideth whom He will. And He is Best Aware of those who walk aright.

Yusuf Ali : It is true thou wilt not be able to guide every one, whom thou lovest; but Allah guides those whom He will and He knows best those who receive guidance.

Shakir : Surely you cannot guide whom you love, but Allah guides whom He pleases, and He knows best the followers of the right way.

Dr. Ghali : Surely you do not guide whomever you love, but Allah guides whomever He decides, and He knows best the ones (who are) rightly-guided.

Tafsir Jalalayn : The following was revealed regarding the Prophet’s longing for his uncle Abū Tālib to embrace faith: You cannot guide whom you like, to be guided, but [it is] God [Who] guides whomever He will, and He knows best those who will be guided.

Tagalog : Katiyakan, ikaw, O Muhammad, ay hindi mo kayang gabayan ang sinumang nais mong gabayan, kundi ang paggagabay ay nasa Allâh lamang na ginagabayan Niya ang sinuman na Kanyang nais tungo sa paniniwala at nagpapatnubay Siya para rito, at Siya ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa sinumang karapat-dapat na gabayan kaya ito ay Kanyang ginabayan.

28:57
Hassanor Alapa : Go pitharo iran a amay ka onotan ami so toroan a pd ka na khasinggawt kami ko ingd ami, na ba Ami siran da pharowi sa darpa a pagaadatan a lomilintad a ipphananding on so manga onga o kalangowan a sahyi a pagpr a phoon Rkami, ogaid na so kadaklan kiran na di ran katawan

Muhsin Khan : And they say: "If we follow the guidance with you, we would be snatched away from our land." Have We not established for them a secure sanctuary (Makkah), to which are brought fruits of all kinds, a provision from Ourselves, but most of them know not.

Sahih International : And they say, "If we were to follow the guidance with you, we would be swept from our land." Have we not established for them a safe sanctuary to which are brought the fruits of all things as provision from Us? But most of them do not know.

Pickthall : And they say: If we were to follow the Guidance with thee we should be torn out of our land. Have We not established for them a sure sanctuary, whereunto the produce of all things is brought (in trade), a provision from Our presence? But most of them know not.

Yusuf Ali : They say: "If we were to follow the guidance with thee, we should be snatched away from our land." Have We not established for them a secure sanctuary, to which are brought as tribute fruits of all kinds,- a provision from Ourselves? but most of them understand not.

Shakir : And they say: If we follow the guidance with you, we shall be carried off from our country. What! have We not settled them in a safe, sacred territory to which fruits of every kind shall be drawn?-- a sustenance from Us; but most of them do not know.

Dr. Ghali : And they have said, "Decidedly (in case) we closely follow the guidance with you, we will be snatched away from our land." Have We not established for them a secure sanctuary to which are collected the products of everything, as a provision from very close to Us? But most of them do not know.

Tafsir Jalalayn : And they, his people, say, ‘If we were to follow the Guidance with you, we will be deprived from our land’, torn out of it swiftly. God, exalted be He, says: Have We not established for them a secure Sanctuary, [one] in which they are secure from the raids and killings that occur among the Arab tribes, to which are brought (read tujbā or yujbā) fruits of all kinds, [fruits] from every direction, as a provision, for them, from Us? But most of them do not know, that what We say is the truth.

Tagalog : At sinabi ng mga walang pananampalataya na taga-Makkah: Kung susunod kami sa katotohanan na dala-dala mo at babalewalain namin ang aming sinusunod at sinasamba, ay pagdadadamputin kami mula sa aming bayan, papatayin, bibihagin; o di kaya ay aagawin ang aming mga kayamanan. Hindi ba ginawa Namin na sila ay namumuhay nang mapayapa sa ligtas at tahimik na bayan, at ipinagbawal Namin sa mga tao rito na magpadanak ng dugo, at dinadala tungo rito ang lahat ng bunga bilang kabuhayan na mula sa Amin? Subali’t magkagayunpama’y karamihan sa kanila ay sumasamba pa rin ng iba bukod sa Allâh na hindi nila batid ang kahalagahan ng mga biyayang ito sa kanila, upang sila ay tumanaw ng utang na loob sa nagkaloob nito sa kanila at sila ay susunod sa Kanya.

28:58
Hassanor Alapa : Di bo dn pirapira i inantior Ami a pd sa pagtaw a inithakabor iyan so pagpr iyan na kaoto so manga darpa iran a da dn kabalingi ko oriyan iran, a rowar sa maito sa miaadn Kami a Skami i phangwaris

Muhsin Khan : And how many a town (population) have We destroyed, which were thankless for its means of livelihood (disobeyed Allah, and His Messengers, by doing evil deeds and crimes) ! And those are their dwellings, which have not been inhabited after them except a little. And verily! We have been the inheritors.

Sahih International : And how many a city have We destroyed that was insolent in its [way of] living, and those are their dwellings which have not been inhabited after them except briefly. And it is We who were the inheritors.

Pickthall : And how many a community have We destroyed that was thankless for its means of livelihood! And yonder are their dwellings, which have not been inhabited after them save a little. And We, even We, were the inheritors.

Yusuf Ali : And how many populations We destroyed, which exulted in their life (of ease and plenty)! now those habitations of theirs, after them, are deserted,- All but a (miserable) few! and We are their heirs!

Shakir : And how many a town have We destroyed which exulted in its means of subsistence, so these are their abodes, they have not been dwelt in after them except a little, and We are the inheritors,

Dr. Ghali : And how many a town We have caused to perish that were boastfully (ungrateful) in their subsistence. Yet those are their dwellings undwelt even after them, except a little; and We, Ever We, have been the Inheritors.

Tafsir Jalalayn : And how many a town We have destroyed whose lifestyle was one of arrogant ungratefulness — by ‘town’ is meant the inhabitants thereof. Those are their dwellings, which have not been dwelt in after them except a little, by passers-by, for a day or part of it. And it was We Who were the [sole] inheritors, after them.

Tagalog : At karamihan sa mga nanirahan sa mga bayan na Aming winasak ay hindi marunong magpasalamat sa marangyang pamumuhay na kanilang tinamasa, na sila ay nalinlang at lumayo sa paniniwala sa mga Sugo, na kung kaya, sila ay tumanggi at nagmalabis sa pamamagitan ng pagsagawa ng kasamaan. At ang kanilang mga tinirhan ay nandoroon pa rin na wala nang nanirahan pagkatapos nila kundi mangilan-ngilan na lamang. At katiyakan, Kami ay Ganap na Nagmamay-ari ng mga tao at Kami ang nagsasanhi ng kanilang kamatayan, pagkatapos sila ay magbabalik sa Amin at pagbabayarin sa anuman na kanilang nagawa.

28:59
Hassanor Alapa : Go da maadn so Kadnan ka o ba Niyan antiora so lipongan sa taman sa di makasogo ko pompongan iyan sa sogo’ 1076 a mbatiaan iyan kiran so manga tanda Ami, go da Kami maadn a mbinasaan Ami so lipongan inonta bo amay ka so manga taw ron na manga pananakoto 1077

Muhsin Khan : And never will your Lord destroy the towns (populations) until He sends to their mother town a Messenger reciting to them Our Verses. And never would We destroy the towns unless the people thereof are Zalimun (polytheists, wrong-doers, disbelievers in the Oneness of Allah, oppressors and tyrants).

Sahih International : And never would your Lord have destroyed the cities until He had sent to their mother a messenger reciting to them Our verses. And We would not destroy the cities except while their people were wrongdoers.

Pickthall : And never did thy Lord destroy the townships, till He had raised up in their mother(-town) a messenger reciting unto them Our revelations. And never did We destroy the townships unless the folk thereof were evil-doers.

Yusuf Ali : Nor was thy Lord the one to destroy a population until He had sent to its centre a messenger, rehearsing to them Our Signs; nor are We going to destroy a population except when its members practise iniquity.

Shakir : And your Lord never destroyed the towns until He raised in their metropolis a messenger, reciting to them Our communications, and We never destroyed the towns except when their people were unjust.

Dr. Ghali : And in no way would your Lord be causing towns to perish until He sends forth in their Mother-Town a Messenger, to recite Our ayat (Verses, signs) to them; and in no way would We be causing towns to perish except that their population are unjust.

Tafsir Jalalayn : And your Lord never destroyed the towns, because of evildoing on their part, until He had raised up in their mother-town, that is, the major [town] among them, a messenger to recite Our signs to them. And We never destroyed the towns unless their inhabitants were committing evil, by denying the messengers.

Tagalog : At kailanman ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, ay hindi Niya wawasakin ang mga bayan na nakapalibot sa Makkah sa iyong kapanahunan hanggang hindi Siya makapagpadala mula sa pinakainang bayang ito – na ito ay Makkah – ng isang Sugo, na siya ay magpapahayag sa kanila ng Aming mga talata, at hindi rin Namin wawasakin ang mga bayan maliban na lamang kung ang mga nanirahan dito ay masasama na inaapi nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng di-nila paniniwala sa Allâh at paglabag sa Kanyang kagustuhan, at sa gayong kadahilanan ay magiging karapat-dapat sila sa parusa.

28:60
Hassanor Alapa : Go so nganin a inibgay rkano a pd sa shayi na kakayaan ko doniya ago parahiasan iyan na so 1078 matatago ko Allāh na tomo ago lbi a tatap na ba niyo di maphamimikiran

Muhsin Khan : And whatever you have been given is an enjoyment of the life of (this) world and its adornment, and that (Hereafter) which is with Allah is better and will remain forever. Have you then no sense?

Sahih International : And whatever thing you [people] have been given - it is [only for] the enjoyment of worldly life and its adornment. And what is with Allah is better and more lasting; so will you not use reason?

Pickthall : And whatsoever ye have been given is a comfort of the life of the world and an ornament thereof; and that which Allah hath is better and more lasting. Have ye then no sense?

Yusuf Ali : The (material) things which ye are given are but the conveniences of this life and the glitter thereof; but that which is with Allah is better and more enduring: will ye not then be wise?

Shakir : And whatever things you have been given are only a provision of this world's life and its adornment, and whatever is with Allah is better and more lasting; do you not then understand?

Dr. Ghali : And whatever thing has been brought you, then it is the enjoyment of the present life (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) and its adornment; and what is in the Providence of Allah is more charitable (i.e., better) and more enduring. Will you not then consider?

Tafsir Jalalayn : And whatever things you have been given are [only] the [short-lived] enjoyment of the life of this world and an ornament thereof, in other words, [things] which you enjoy and adorn yourselves with for the days of your lives, after which they perish; and what is with God, in other words, His reward, is better and more lasting. Will you not understand? (ta‘qilūna; or read ya‘qilūna, ‘will they [not] understand’) that what lasts is better than what perishes.

Tagalog : At hindi kayo pinagkaloban, O kayong mga tao, ng anumang bagay na tulad ng kayamanan o mga anak, kundi ito ay kasiyahan na pansamantala lamang upang kayo ay masiyahan dito sa buhay sa daigdig, at bilang palamuti upang mapalamutian ang buhay ninyo rito, subali’t ang anumang inilaan ng Allâh para sa mga sumusunod at nagmamahal sa Kanya ay napakahigit at walang-hanggang nananatili; dahil sa ito ay patuloy na walang katapusan, na kung kaya, di ba nararapat na mag-isip kayo, O kayong mga tao, at pag-aralan ito upang maintindihan ninyo kung ano ang mas nakabubuti at kung ano ang hindi?

28:61
Hassanor Alapa : Ba so taw a bigan Ami sa kapasadan a mapia a skaniyan na khatmo niyan skaniyan, na ba datar o taw a piakasawit Ami skaniyan ko kakayaan ko doniya, oriyan iyan na skaniyan ko alongan a Qiyāmah na pd ko indarpa ko siksa

Muhsin Khan : Is he whom We have promised an excellent promise (Paradise), which he will find true, like him whom We have made to enjoy the luxuries of the life of (this) world, then on the Day of Resurrection, he will be among those brought up (to be punished in the Hell-fire)?

Sahih International : Then is he whom We have promised a good promise which he will obtain like he for whom We provided enjoyment of worldly life [but] then he is, on the Day of Resurrection, among those presented [for punishment in Hell]?

Pickthall : Is he whom We have promised a fair promise which he will find (true) like him whom We suffer to enjoy awhile the comfort of the life of the world, then on the Day of Resurrection he will be of those arraigned?

Yusuf Ali : Are (these two) alike?- one to whom We have made a goodly promise, and who is going to reach its (fulfilment), and one to whom We have given the good things of this life, but who, on the Day of Judgment, is to be among those brought up (for punishment)?

Shakir : Is he to whom We have promised a goodly promise which he shall meet with like him whom We have provided with the provisions of this world's life, then on the day of resurrection he shall be of those who are brought up?

Dr. Ghali : Is he to whom We have promised a fair promise, so he receives it, like him whom We have made to enjoy the enjoyment of the present life? (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) thereafter he on the Day of the Resurrection will be of the ones that are presented (for Judgment).

Tafsir Jalalayn : Is he to whom We have given a fair promise, which he will receive, which he will attain, and that [promise] is Paradise, like him to whom We have given the enjoyment of the life of this world, [enjoyment] which will disappear soon, then on the Day of Resurrection he will be of those arraigned?, before the Fire. The former is the believer, the latter the disbeliever: in other words the two are not equal.

Tagalog : Siya ba na Aming pinangakuan mula sa Aming nilikha ng ‘Al-Jannah’ dahil sa kanyang pagsunod sa Amin – na walang pag-aalinlangang matatagpuan niya na totoo ang ipinangako sa kanya at siya ay katiyakang patutungo roon – ay katulad din ba siya ng sinumang pinasaya lamang Namin ng kasiyahan dito sa buhay sa daigdig at siya ay nagpakasaya at mas ginusto niya ang panandalian na kasiyahan na may katapusan, pagkatapos siya sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay pahaharapin para sa paghuhukom at pagbabayad? Hindi maaaring magkatulad ang dalawang uri ng taong ito, na kung kaya, piliin ng sinumang may kaisipan para sa kanyang sarili kung ano ang mas nakakabuti para sa kanya na piliin, na ito ay pagsunod sa Allâh at paghahangad ng Kanyang pagmamahal.

28:62

Hassanor Alapa : Sa sagawii a tawagn Iyan siran na tharoon Iyan a anda dn so manga sakotowa 1079 Akn a siran oto so miaadn kano a pipikirn iyo.

Muhsin Khan : And (remember) the Day when He will call to them, and say: "Where are My (so-called) partners whom you used to assert?"

Sahih International : And [warn of] the Day He will call them and say, "Where are My 'partners' which you used to claim?"

Pickthall : On the day when He will call unto them and say: Where are My partners whom ye imagined?

Yusuf Ali : That Day (Allah) will call to them, and say "Where are my 'partners'?- whom ye imagined (to be such)?"

Shakir : And on the day when He will call them and say: Where are those whom you deemed to be My associates?

Dr. Ghali : And on the Day when He will call out to them, so He will say, "Where (now) are My associates whom you were asserting?"

Tafsir Jalalayn : And, mention, the day when He, God, will call to them and say, ‘Where [then] are My partners, those whom you used to claim?’, were partners of Mine.

Tagalog : At sa Araw na mananawagan ang Allâh sa mga yaong ‘Mushrikin’ – sumamba ng iba bukod sa Allâh na mga tao at mga rebulto rito sa daigdig, at Kanyang sasabihin sa kanila: Nasaan na ang mga yaong inyong sinamba na iba na inaangkin ninyo na sila ay Aking mga katambal?

28:63
Hassanor Alapa : Na tharoon o siran oto a miapatot kiran so siksa a Kadnan ami giai so diadag ami sa diadag ami siran sa datar o kiadadag ami na miangias kami kiran sii Rka, sa da siran maadn i ba kami ran pzimbaa

Muhsin Khan : Those about whom the Word will have come true (to be punished) will say: "Our Lord! These are they whom we led astray. We led them astray, as we were astray ourselves. We declare our innocence (from them) before You. It was not us they worshipped."

Sahih International : Those upon whom the word will have come into effect will say, "Our Lord, these are the ones we led to error. We led them to error just as we were in error. We declare our disassociation [from them] to You. They did not used to worship us."

Pickthall : Those concerning whom the Word will have come true will say: Our Lord! These are they whom we led astray. We led them astray even as we ourselves were astray. We declare our innocence before Thee: us they never worshipped.

Yusuf Ali : Those against whom the charge will be proved, will say: "Our Lord! These are the ones whom we led astray: we led them astray, as we were astray ourselves: we free ourselves (from them) in Thy presence: it was not us they worshipped."

Shakir : Those against whom the sentence has become confirmed will say: Our Lord! these are they whom we caused to err; we caused them to err as we ourselves did err; to Thee we declare ourselves to be clear (of them); they never served Us.

Dr. Ghali : The ones against whom the Word (Literally: the Saying) came true will say, "Our Lord, these are the ones whom we have misguided; we misguided them even as we ourselves were misguided. We declare quit (i.e., We are not responsible for their being misguided) to You; in no way was it us that they were worshiping."

Tafsir Jalalayn : Those against whom the Word [of punishment] will have become due, the justified [Word], that they be admitted into the Fire — and these are the leaders of misguidance — they shall say, ‘Our Lord! These are the ones whom we led astray (hā’ūlā’i’lladhīna aghwaynā is both a subject and an adjectival qualification). We led them astray (aghwaynāhum, the predicate thereof) and they went astray, even as we went astray — we did not compel them to [follow] error. We declare our innocence, of them, before You; it was not us that they worshipped’ (mā, ‘not’, is for negation; the direct object [iyyānā, ‘us’] precedes [the verb ya‘budūna, ‘they worshipped’] in order to concord with the end-rhyme of the verses).

Tagalog : Sasabihin ng mga yaong karapat-dapat para sa kanila ang parusa, na sila ang mga yaong nag-anyaya tungo sa maling paniniwala: O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Sila ang mga yaong iniligaw namin, na iniligaw namin sila na katulad din ng pagkaligaw namin sa aming mga sarili, itinatatwa (o itinatanggi) namin sila ngayon tungo sa Iyo at ganoon din ang aming ginawang pagsunod at pagmamahal sa kanila. Hindi kami ang kanilang sinamba kundi ang kanilang mga sinamba ay ‘Shayâtin’ (mga Satanas).

28:64

Hassanor Alapa : Na matharo a tawaga niyo so manga sakotowa iyo 1080 na talowan iran siran na di siran makasmbag, na kasandngan iran so siksa, opama o mataan a siran na miaadn siran a matotoro (na di siran masiksa)

Muhsin Khan : And it will be said (to them): "Call upon your (so-called) partners (of Allah), and they will call upon them, but they will give no answer to them, and they will see the torment. (They will then wish) if only they had been guided!

Sahih International : And it will be said, "Invoke your 'partners' " and they will invoke them; but they will not respond to them, and they will see the punishment. If only they had followed guidance!

Pickthall : And it will be said: Cry unto your (so-called) partners (of Allah). And they will cry unto them, and they will give no answer unto them, and they will see the Doom. Ah, if they had but been guided!

Yusuf Ali : It will be said (to them): "Call upon your 'partners' (for help)" :they will call upon them, but they will not listen to them; and they will see the Penalty (before them); (how they will wish) 'if only they had been open to guidance!'

Shakir : And it will be said: Call your associate-gods. So they will call upon them, but they will not answer them, and they shall see the punishment; would that they had followed the right way!

Dr. Ghali : And it will be said, "Invoke your associates!" So they will invoke them, yet they will not respond to them, and they will see the torment. If (only) they had been (ready to be) guided!

Tafsir Jalalayn : And it shall be said, ‘Call [now] to your associates!’, namely, the idols you alleged to be partners of God. So they will call to them, but they will not answer them, their call, and they, the former, will see, they will sight, the chastisement: [they will wish] if only they had been guided!, in this world, they would not have seen it in the Hereafter.

Tagalog : Sasabihin sa mga yaong sumamba ng iba bukod sa Allâh sa Araw ng Muling Pagkabuhay: Tawagin ninyo ang inyong mga sinamba na sinamba ninyo sila bukod sa Allâh, at sila ay tatawagin nila subali’t hindi sila tutugon sa kanila at makikita nila ang parusa. Kung sila ay nagabayan lamang sa katotohanan dito sa daigdig ay hindi sila maparurusahan.

28:65

Hassanor Alapa : Sa sagawii a talowan Iyan siran na tharoon Iyan a antonaa i inismbag iyo ko manga sogo?

Muhsin Khan : And (remember) the Day (Allah) will call to them, and say: "What answer gave you to the Messengers?"

Sahih International : And [mention] the Day He will call them and say, "What did you answer the messengers?"

Pickthall : And on the Day when He will call unto them and say: What answer gave ye to the messengers?

Yusuf Ali : That Day (Allah) will call to them, and say: "What was the answer ye gave to the messengers?"

Shakir : And on the day when He shall call them and say: What was the answer you gave to the messengers?

Dr. Ghali : And on the Day when He will call out to them, so He will say, "What answer did you give the Emissaries?"

Tafsir Jalalayn : And, mention, the day when He will call to them and say, ‘What response did you give to those [messengers] who were sent?’, to you.

Tagalog : Sa Araw na tatawagin ng Allâh ang mga ‘Mushrikin’ – yaong sumamba ng iba bukod sa Allâh, na Kanyang sasabihin: Ano ba ang inyong itinugon sa mga Sugo na Aming ipinadala sa inyo?

28:66

Hassanor Alapa : Na mabota (madadas) kiran so manga thotol (smbag) sa alongan oto a siran na di siran makaphamagizai

Muhsin Khan : Then the news of a good answer will be obscured to them on that day, and they will not be able to ask one another.

Sahih International : But the information will be unapparent to them that Day, so they will not [be able to] ask one another.

Pickthall : On that day (all) tidings will be dimmed for them, nor will they ask one of another,

Yusuf Ali : Then the (whole) story that Day will seem obscure to them (like light to the blind) and they will not be able (even) to question each other.

Shakir : Then the pleas shall become obscure to them on that day, so they shall not ask each other.

Dr. Ghali : Then upon that Day, the tidings will then be blindly (obscured) for them, so they will not ask one another.

Tafsir Jalalayn : The tidings, the news of deliverance contained in the response, will be obscured to them on that day, in other words, they will not find any statement that might contain [hope of] deliverance for them; so they will not question one other, about this, and will fall silent.

Tagalog : At wala silang maipapakita na anumang katibayan, at hindi na nila alam kung paano sila mangangatwiran, na kung kaya, hindi sila makapagtatanungan sa isa’t isa ng tanong na mapapakinabangan nila sa kanilang ikakatwiran.

28:67

Hassanor Alapa : Na so pman so taw a mithawbat ago miaratiaya ago 1081 minggalbk sa mapia na kalokalo o ba mabaloy a pd ko miamakadaag

Muhsin Khan : But as for him who repented (from polytheism and sins, etc.), believed (in the Oneness of Allah, and in His Messenger Muhammad SAW), and did righteous deeds (in the life of this world), then he will be among those who are successful.

Sahih International : But as for one who had repented, believed, and done righteousness, it is promised by Allah that he will be among the successful.

Pickthall : But as for him who shall repent and believe and do right, he haply may be one of the successful.

Yusuf Ali : But any that (in this life) had repented, believed, and worked righteousness, will have hopes to be among those who achieve salvation.

Shakir : But as to him who repents and believes and does good, maybe he will be among the successful:

Dr. Ghali : So, as for him who repents, and believes, and does righteousness, then he may be among the prosperers.

Tafsir Jalalayn : But as for him who repents, of idolatry, and believes, in the affirmation of God’s Oneness, and acts righteously, he observes the duties [of religion], maybe he will be among the successful, those delivered according to God’s promise.

Tagalog : Subali’t ang sinumang nagsisi mula sa mga sumamba ng iba at naging taos-puso ang kanyang pagsamba sa Allâh, at isinagawa niya ang anumang ipinag-utos ng Allâh at ng Kanyang Sugo, siya kung gayon ay magiging kabilang sa mga magtatagumapay dito daigdig at sa Kabilang-Buhay.

28:68
Hassanor Alapa : Go so Kadnan ka na phagadn sa nganin a khabayaan Iyan ago makambabayabaya a da a 1082 miaadn a rk iran a kapakambabayabaya miasotisoti so Allāh a Maporo ko nganin a ipphanakoto iran.

Muhsin Khan : And your Lord creates whatsoever He wills and chooses, no choice have they (in any matter). Glorified be Allah, and exalted above all that they associate as partners (with Him).

Sahih International : And your Lord creates what He wills and chooses; not for them was the choice. Exalted is Allah and high above what they associate with Him.

Pickthall : Thy Lord bringeth to pass what He willeth and chooseth. They have never any choice. Glorified be Allah and Exalted above all that they associate (with Him)!

Yusuf Ali : Thy Lord does create and choose as He pleases: no choice have they (in the matter): Glory to Allah! and far is He above the partners they ascribe (to Him)!

Shakir : And your Lord creates and chooses whom He pleases; to choose is not theirs; glory be to Allah, and exalted be He above what they associate (with Him).

Dr. Ghali : And your Lord creates whatever He decides and He chooses. In no way do they have the choice. All Extolment be to Allah, and Supremely Exalted be He above whatever they associate (with Him).

Tafsir Jalalayn : And your Lord creates whatever He will and chooses, whatever He will. They, the idolaters, do not have the choice, the right to choose anything. Glory be to God and exalted be He above what they associate, [above] their idolatry.

Tagalog : At ang Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay nililikha Niya ang anuman na Kanyang nais na likhain, at pinipili Niya sa pamamagitan ng Kanyang pagmamahal ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang nilikha, at walang sinuman ang may karapatan na anuman sa pagpili Niya rito, dahil sa ito ay Pagmamay-ari lamang ng Allâh na Bukod-Tangi, na Luwalhati sa Allâh na Siya ay ligtas sa anuman na kanilang ginagawang pagtatambal.

28:69

Hassanor Alapa : Go so Kadnan ka na katawan Iyan so nganin a isosoln o manga rarb (poso’) iran ago so nganin a ipapayag iran

Muhsin Khan : And your Lord knows what their breasts conceal, and what they reveal.

Sahih International : And your Lord knows what their breasts conceal and what they declare.

Pickthall : And thy Lord knoweth what their breasts conceal, and what they publish.

Yusuf Ali : And thy Lord knows all that their hearts conceal and all that they reveal.

Shakir : And your Lord knows what their breasts conceal and what they manifest.

Dr. Ghali : And your Lord knows whatever their breasts carefully secrete and whatever they make public.

Tafsir Jalalayn : And your Lord knows what their breasts conceal, [what] their hearts keep secret of disbelief and otherwise, and what they proclaim, by their tongues of such things.

Tagalog : At ang Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Ganap na Nakaaalam sa kung ano ang kinikimkim sa mga dibdib ng Kanyang mga nilikha at kung ano ang kanilang inilalantad.

28:70

Hassanor Alapa : Go skaniyan so Allāh a da a Tuhan a rowar Rkaniyan a rk Iyan so bantogan sa paganay ago sa kaposan ago Rkiyan so kadato ago Ron kano ron phakandod

Muhsin Khan : And He is Allah; La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He). His is all praise, in the first (i.e. in this world) and in the last (i.e.in the Hereafter). And for Him is the Decision, and to Him shall you (all) be returned.

Sahih International : And He is Allah ; there is no deity except Him. To Him is [due all] praise in the first [life] and the Hereafter. And His is the [final] decision, and to Him you will be returned.

Pickthall : And He is Allah; there is no Allah save Him. His is all praise in the former and the latter (state), and His is the command, and unto Him ye will be brought back.

Yusuf Ali : And He is Allah: There is no god but He. To Him be praise, at the first and at the last: for Him is the Command, and to Him shall ye (all) be brought back.

Shakir : And He is Allah, there is no god but He! All praise is due to Him in this (life) and the hereafter, and His is the judgment, and to Him you shall be brought back.

Dr. Ghali : And He is Allah; there is no god except He. To Him be praise at the First and at the Hereafter. And He has the Judgment, and to Him you will be returned.

Tafsir Jalalayn : And He is God; there is no god except Him. To Him belongs [all] praise in the former, namely, the life of this world, and in the latter, Paradise. And to Him belongs the judgement, the decree effective in [the case of] all things, and to Him you will be returned, through resurrection.

Tagalog : At Siya ang Allâh; ‘Lâ i-lâ-ha il-lâ Huwa’ – walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya, Siya lamang ang Bukod-Tanging Nagmamay-ari ng papuri at pinakamabubuting pasasalamat dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, sa Kanya lamang ang bukod-tanging pagpapasiya sa pagitan ng Kanyang mga nilikha, at sa Kanya ibabalik ang lahat pagkatapos ng kamatayan para sa paghuhukom at pagbabayad.

28:71
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a miailay niyo amay ka balowin o Allāh rkano so 1083 kagagawii a tatap sa taman ko alongan a Qiyamah, na antai tuhan a salakaw ko Allāh a khaomaan kano niyan sa ranti (a alongan) na ba niyo di maphamamakin’g sa masabot iyo

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "Tell me! If Allah made night continuous for you till the Day of Resurrection, who is an ilah (a god) besides Allah who could bring you light? Will you not then hear?"

Sahih International : Say, "Have you considered: if Allah should make for you the night continuous until the Day of Resurrection, what deity other than Allah could bring you light? Then will you not hear?"

Pickthall : Say: Have ye thought, if Allah made night everlasting for you till the Day of Resurrection, who is a god beside Allah who could bring you light? Will ye not then hear?

Yusuf Ali : Say: See ye? If Allah were to make the night perpetual over you to the Day of Judgment, what god is there other than Allah, who can give you enlightenment? Will ye not then hearken?

Shakir : Say: Tell me, if Allah were to make the night to continue incessantly on you till the day of resurrection, who is the god besides Allah that could bring you light? Do you not then hear?

Dr. Ghali : Say, "Have you seen (that) in case Allah should make the night unceasing over you till the Day of the Resurrection, what god other than Allah will come up to you with (i.e., bring) illumination? Will you not then hear?"

Tafsir Jalalayn : Say, to the people of Mecca: ‘Have you considered, in other words, inform Me: if God were to make the night everlasting over you until the Day of Resurrection, what god other than God, as you [are wont to] claim, could bring you light?, daylight [hours] during which you could earn [a living]. Will you not then listen?’, to this in a way so as to understand it and so repent of your idolatry.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Sabihin nga ninyo sa akin, O kayong mga tao! Kung gagawin ng Allâh para sa inyo ang araw na tuluy-tuloy hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay, sino pa kayang sinasamba bukod sa Allâh ang makapagbibigay sa inyo ng gabi upang kayo ay makapagpahinga at magkaroon ng katahimikan? Hindi ba nakikita ng inyong mga mata ang pagkakaiba ng gabi at araw?

28:72
Hassanor Alapa : Tharo anka a miailay niyo opama o baloya rkano o Allāh so kadawndaw a tatap sa taman ko alongan a Qiyāmah, na antai tuhan a salakaw ko Allāh a khaomaan kano niyan sa kagagawii a phakarnk kano ron, na ba niyo di maphamimikiran

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "Tell me! If Allah made day continuous for you till the Day of Resurrection, who is an ilah (a god) besides Allah who could bring you night wherein you rest? Will you not then see?"

Sahih International : Say, "Have you considered: if Allah should make for you the day continuous until the Day of Resurrection, what deity other than Allah could bring you a night in which you may rest? Then will you not see?"

Pickthall : Say: Have ye thought, if Allah made day everlasting for you till the Day of Resurrection, who is a god beside Allah who could bring you night wherein ye rest? Will ye not then see?

Yusuf Ali : Say: See ye? If Allah were to make the day perpetual over you to the Day of Judgment, what god is there other than Allah, who can give you a night in which ye can rest? Will ye not then see?

Shakir : Say: Tell me, if Allah were to make the day to continue incessantly on you till the day of resurrection, who is the god besides Allah that could bring you the night in which you take rest? Do you not then see?

Dr. Ghali : Say, "Have you seen (that) in case Allah should make the daytime unceasing over you till the Day of the Resurrection, what god other than Allah shall come up to you with (i.e., bring) night to rest in? Will you not then behold?"

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘Have you considered, if God were to make the day everlasting over you until the Day of Resurrection, what god other than God, as you [are wont to] claim, could bring you night wherein you rest?, from [any] weariness. Will you not then see?, the error you are upon when you ascribe partners [to God], and so repent of it.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Sabihin nga ninyo sa akin, O kayong mga tao! Kung gagawin ng Allâh para sa inyo ang araw na tuluy-tuloy hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay, sino pa kayang sinasamba bukod sa Allâh ang makapagbibigay sa inyo ng gabi upang kayo ay makapagpahinga at magkaroon ng katahimikan? Hindi ba nakikita ng inyong mga mata ang pagkakaiba ng gabi at araw?

28:73
Hassanor Alapa : Pd sa limo Iyan a inadn Iyan rkano so kagagawii ago so kadawndaw ka an kano ron makarnk (ko kagagawii) ago an iyo maploba so 1084 pd ko kalbihan Iyan (ko kadawndaw) ago an kano Ron makapanalamat.

Muhsin Khan : It is out of His Mercy that He has put for you night and day, that you may rest therein (i.e. during the night) and that you may seek of His Bounty (i.e. during the day), and in order that you may be grateful.

Sahih International : And out of His mercy He made for you the night and the day that you may rest therein and [by day] seek from His bounty and [that] perhaps you will be grateful.

Pickthall : Of His mercy hath He appointed for you night and day, that therein ye may rest, and that ye may seek His bounty, and that haply ye may be thankful.

Yusuf Ali : It is out of His Mercy that He has made for you Night and Day,- that ye may rest therein, and that ye may seek of his Grace;- and in order that ye may be grateful.

Shakir : And out of His mercy He has made for you the night and the day, that you may rest therein, and that you may seek of His grace, and that you may give thanks.

Dr. Ghali : And of His mercy He has made the night and the daytime for you to rest in, and to seek after His Grace, and that possibly you would thank (Him).

Tafsir Jalalayn : And of His mercy, exalted be He, He has made for you night and day, that you may rest therein, in the night, and that you may seek, in the day, of His bounty, to earn [your livelihood], that perhaps you might give thanks’, for the grace [of God] during both of these [times].

Tagalog : At kabilang sa Kanyang kagandahang-loob sa inyo, O kayong mga tao, na ginawa Niya para sa inyo ang gabi at araw, at pinagsalit-salit niya ito sa isa’t isa, at ginawa Niya ang gabi na madilim; upang kayo ay magkaroon ng katahimikan at makapagpahinga ang inyong mga katawan, at ginawa Niya para sa inyo ang araw na maliwanag; upang kayo ay makapaghanap-buhay at upang kayo ay tatanaw ng utang na loob sa Kanyang mga biyaya sa inyo.

28:74

Hassanor Alapa : Go sa sagawii a talowan Iyan siran na tharoon Iyan a anda dn so manga sakotowa Akn a so siran oto so miaadn kano a pipikirn iyo

Muhsin Khan : And (remember) the Day when He (your Lord Allah) will call them (those who worshipped others along with Allah), and will say: "Where are My (so-called) partners, whom you used to assert?"

Sahih International : And [warn of] the Day He will call them and say, "Where are my 'partners' which you used to claim?"

Pickthall : And on the Day when He shall call unto them and say: Where are My partners whom ye pretended?

Yusuf Ali : The Day that He will call on them, He will say: "Where are my 'partners'? whom ye imagined (to be such)?"

Shakir : And on the day when He shall call them and say: Where are those whom you deemed to be My associates?

Dr. Ghali : And on the Day when He will call out to them, so He will say, "Where are My associates whom you were asserting?"

Tafsir Jalalayn : And, mention, the day when He will call to them and say, ‘Where [now] are My associates those whom you used to claim?’ — this is mentioned again in order to expound upon it:

Tagalog : At tandaan ang Araw na tatawagin ng Allâh, sila na mga sumamba ng iba at Kanyang sasabihin sa kanila: Nasaan na ang inyong mga sinamba na inaangkin ninyo na sila ay Aking katambal sa daigdig?

28:75
Hassanor Alapa : Go tomionggos Kami ko oman i pagtaw sa saksi na pitharo Ami a bgan iyo so manga 1085 tanda iyo na katokawan iran a mataan a so Bnar na rk o Allāh na madadas kiran so nganin a miaadn siran a gii ran ipamrak

Muhsin Khan : And We shall take out from every nation a witness, and We shall say: "Bring your proof." Then they shall know that the truth is with Allah (Alone), and the lies (false gods) which they invented will disappear from them.

Sahih International : And We will extract from every nation a witness and say, "Produce your proof," and they will know that the truth belongs to Allah , and lost from them is that which they used to invent.

Pickthall : And We shall take out from every nation a witness and We shall say: Bring your proof. Then they will know that Allah hath the Truth, and all that they invented will have failed them.

Yusuf Ali : And from each people shall We draw a witness, and We shall say: "Produce your Proof": then shall they know that the Truth is in Allah (alone), and the (lies) which they invented will leave them in lurch.

Shakir : And We will draw forth from among every nation a witness and say: Bring your proof; then shall they know that the truth is Allah's, and that which they forged shall depart from them.

Dr. Ghali : And We will draw out from every nation a constant witness, so We will say, "Offer your proof!" Then will they know that to Allah belongs the Truth, and (there) will be lost from (Literally: err from them) them whatever they were fabricating.

Tafsir Jalalayn : And We shall draw, bring forth, from every community a witness, and this will be their prophet, who will bear witness against what they say, and We shall say, to them: ‘Produce your evidence’, for [the justification of] the idolatry which you asserted. Then they will know that the right, to divineness, is God’s — none share it with Him. And that which they used to invent, in this world, of His having an associate, exalted be He [high] above such [associations], will fail them.

Tagalog : At kukunin Namin sa bawa’t sambayanan mula sa mga sambayanan na tumanggi ang kanilang saksi, na siyang sasaksi sa anumang nangyari sa kanila sa daigdig na pagsamba nila ng iba at pagtanggi nila sa mga Sugo, na sasabihin Namin sa kanila na mga sambayanang tumanggi sa kanilang mga Sugo at sa anuman na dala-dala ng mga ito mula sa Allâh: Ipakita ninyo ang inyong katibayan sa ginawa ninyong pagsamba ng iba bilang katambal ng Allâh, at mababatid nila roon na ang matibay na katibayan laban sa kanila at ang katotohanan ay pagmamay-ari lamang ng Allâh, at maglalaho na ang anuman na kanilang inimbento laban sa Allâh at hindi na nila ito mapakikinabangan pa, bagkus ito ay kapinsalaan na magsasanhi ng pagkakatapon sa kanila sa Impiyernong-Apoy.

28:76
Hassanor Alapa : Mataan a so Qārūn na miaadn a pd ko pagtaw 1086 o Mūsā na miangalandada kiran, ago bigan Ami skaniyan sa pd ko manga gadong a so manga gonsi iyan na khidaplak iyan so sagorompog a mabagr ko kaawidi ron (mapnd) gowani a tharoon on o pagtaw niyan a di ka mabababaya ka so Allāh na di niyan khabayaan so manga taw masosonor.

Muhsin Khan : Verily, Qarun (Korah) was of Musa's (Moses) people, but he behaved arrogantly towards them. And We gave him of the treasures, that of which the keys would have been a burden to a body of strong men. When his people said to him: "Do not be glad (with ungratefulness to Allah's Favours). Verily! Allah likes not those who are glad (with ungratefulness to Allah's Favours).

Sahih International : Indeed, Qarun was from the people of Moses, but he tyrannized them. And We gave him of treasures whose keys would burden a band of strong men; thereupon his people said to him, "Do not exult. Indeed, Allah does not like the exultant.

Pickthall : Now Korah was of Moses' folk, but he oppressed them; and We gave him so much treasure that the stores thereof would verily have been a burden for a troop of mighty men. When his own folk said unto him: Exult not; lo! Allah loveth not the exultant;

Yusuf Ali : Qarun was doubtless, of the people of Moses; but he acted insolently towards them: such were the treasures We had bestowed on him that their very keys would have been a burden to a body of strong men, behold, his people said to him: "Exult not, for Allah loveth not those who exult (in riches).

Shakir : Surely Qaroun was of the people of Musa, but he rebelled against them, and We had given him of the treasures, so much so that his hoards of wealth would certainly weigh down a company of men possessed of great strength. When his people said to him: Do not exult, surely Allah does not love the exultant;

Dr. Ghali : Surely Qarun (Korah) was of the people of Musa, (Moses) yet he was inequitable to them. And We brought him hoardings such that the (very) keys of them would indeed overburden a band (of men) endowed with power. As his people said to him, "Do not exult; surely Allah does not love the exultant.

Tafsir Jalalayn : Indeed Korah belonged to the people of Moses — [being] his paternal and maternal cousin, and he had believed in him [in Moses] — but he became insolent towards them, through [his] disdain, haughtiness and great wealth. For We had given him so many treasures that [the number of] their keys would verily have burdened a group of strong men, in other words, they would have been too heavy for such [men] (the bā’ of [bi’l-‘usbati, ‘a group’] is to render transitive [the intransitive] verb); the number of such [men required] is estimated to be 70, 40 or 10; other estimates are also given. Mention, when his people, the believers among the Children of Israel, said to him, ‘Do not be exultant, in [your] great wealth, an exultation of insolence; truly God does not love the exultant, in such [things];

Tagalog : Katiyakan, si Qâroun ay kabilang sa sambayanan ni Mousâ (as) na lumampas sa kanyang hangganan sa pamamagitan ng kanyang pagmamataas at pagmamalabis. At pinagkalooban Namin siya ng kayamanan na napakasagana, dahil sa ang mga susi nito ay mahihirapang buhatin ng maraming malalakas na mga kalalakihan.

Alalahanin noong sinabi sa kanya ng kanyang sambayanan: Huwag kang labis na magpakasaya sa anumang tinataglay mong kayamanan, dahil walang pag-aalinlangang ang Allâh ay hindi Niya minamahal ang mga mayayabang mula sa Kanyang mga nilikha na hindi tumatanaw na utang na loob sa anumang ipinagkaloob sa kanila.

28:77
Hassanor Alapa : Go ploba anka so nganin a inibgay rka o Allāh ko ingd a pkhaori, sa oba nka kalipati so kipantag ka ko doniya, go phiapia ka sa datar o kiaphiapiai rka o Allāh, go oba nka plobaa so kapaminasa ko lopa ka mataan a so Allāh na di Niyan khababayaan so pphaminasa

Muhsin Khan : But seek, with that (wealth) which Allah has bestowed on you, the home of the Hereafter, and forget not your portion of legal enjoyment in this world, and do good as Allah has been good to you, and seek not mischief in the land. Verily, Allah likes not the Mufsidun (those who commit great crimes and sins, oppressors, tyrants, mischief-makers, corrupts).

Sahih International : But seek, through that which Allah has given you, the home of the Hereafter; and [yet], do not forget your share of the world. And do good as Allah has done good to you. And desire not corruption in the land. Indeed, Allah does not like corrupters."

Pickthall : But seek the abode of the Hereafter in that which Allah hath given thee and neglect not thy portion of the world, and be thou kind even as Allah hath been kind to thee, and seek not corruption in the earth; lo! Allah loveth not corrupters,

Yusuf Ali : "But seek, with the (wealth) which Allah has bestowed on thee, the Home of the Hereafter, nor forget thy portion in this world: but do thou good, as Allah has been good to thee, and seek not (occasions for) mischief in the land: for Allah loves not those who do mischief."

Shakir : And seek by means of what Allah has given you the future abode, and do not neglect your portion of this world, and do good (to others) as Allah has done good to you, and do not seek to make mischief in the land, surely Allah does not love the mischief-makers.

Dr. Ghali : And seek, in whatever Allah has brought you, the Last Home, and do not forget your assignment of the present (life); (Literally: the lowly "life", i.e., the life of this world) and be fair (to others) as Allah has been fair to you. And do not inequitably seek to work corruption in the land; surely Allah does not love the corruptors."

Tafsir Jalalayn : but seek, in that which God has given you, of wealth, the Abode of the Hereafter, by expending it in obedience to God, and do not forget your share of this world, that is, [do not forget] to strive in it for the sake of the Hereafter; and be good, to people, by [giving] voluntary alms, just as God has been good to you. And do not seek to cause corruption in the earth, by committing acts of disobedience. Surely God does not love the agents of corruption’, meaning that He will punish them.

Tagalog : Kundi hangarin mo mula sa anumang ipinagkaloob ng Allâh sa iyo na kayamanan ang gantimpala sa Muling Pagkabuhay, sa pagsagawa sa pamamgitan nito ng pagsunod sa Allâh dito sa daigdig, at huwag mo rin namang kaligtaan ang iyong bahagi rito sa daigdig na pagpapakasaya sa pamamagitan ng kinita mo na legal na walang pagmamalabis, at maging mabuti ka sa mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng kawanggawa na tulad ng pagiging mabuti sa iyo ng Allâh sa pamamagitan pagkaloob sa iyo ng masaganang kayamanan, at huwag mong hangarin ang anumang ipinagbabawal ng Allâh sa iyo na pang-aapi sa iyong sambayanan. Katiyakan, hindi minamahal ng Allâh ang gumagawa ng mga kapinsalaan.

28:78
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan (so Qārūn) a miakowa ko skaniyan (a tamok) sa minggolalan sa katao a matatago rakn, ba niyan di katawi a so Allāh na sabnar a miantior ko onaan iyan sa manga pagtaw a lawan rkaniyan sa kabagr ago madakl i tantara, go di ipagiza so manga dosa iran ko manga taw a baradosa

Muhsin Khan : He said: "This has been given to me only because of knowledge I possess." Did he not know that Allah had destroyed before him generations, men who were stronger than him in might and greater in the amount (of riches) they had collected. But the Mujrimun (criminals, disbelievers, polytheists, sinners, etc.) will not be questioned of their sins (because Allah knows them well, so they will be punished without account).

Sahih International : He said, "I was only given it because of knowledge I have." Did he not know that Allah had destroyed before him of generations those who were greater than him in power and greater in accumulation [of wealth]? But the criminals, about their sins, will not be asked.

Pickthall : He said: I have been given it only on account of knowledge I possess. Knew he not that Allah had destroyed already of the generations before him men who were mightier than him in strength and greater in respect of following? The guilty are not questioned of their sins.

Yusuf Ali : He said: "This has been given to me because of a certain knowledge which I have." Did he not know that Allah had destroyed, before him, (whole) generations,- which were superior to him in strength and greater in the amount (of riches) they had collected? but the wicked are not called (immediately) to account for their sins.

Shakir : He said: I have been given this only on account of the knowledge I have. Did he not know that Allah had destroyed before him of the generations those who were mightier in strength than he and greater in assemblage? And the guilty shall not be asked about their faults.

Dr. Ghali : He said, "Surely what has been brought to me is only for a knowledge that is in my presence." And did he not know that Allah had already caused to perish, even before him, of the generations, (men) who were stronger than he in power and more multiplying in (heaping) together? (Of wealth, or followers) And the criminals will not be questioned for their guilty (deeds)."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘In fact I have been given it, that is, [this] wealth, because of knowledge I possess’, in other words, in return for it — he was the most knowledgeable of the Children of Israel in the Torah, after Moses and Aaron. God, exalted be He, says: Does he not know that God had already destroyed before him generations, communities, of men stronger than him in might and greater in the amassing?, of wealth; in other words, he does know this. And God destroys them, and the guilty will not be questioned about their sins, because of God’s knowledge of these [sins], and so they will be admitted into the Fire without a reckoning.

Tagalog : Sinabi ni Qâroun sa kanyang sambayanan na nagpayo sa kanya: Itong kayamanan na pagmamay-ari ko ay nakamtan ko dahil sa aking kaalaman at kapangyarihan. Hindi ba batid ni Qâroun na ang Allâh ay walang pag-aalinlangang winasak Niya ang mga nauna sa kanya na mga Nasyon na mas matindi pa ang kanilang kapangyarihan kaysa kanya at mas masagana kaysa kanya ang kanilang mga kayamanan? At hindi na tatanungin ang mga masasamang tao sa kanilang nagawang kasalanan; dahil alam na ito ng Allâh, at kung tinatanong man sila ay kundi isang pag-aalipusta lamang sa kanila bilang pagpapatunay ng kanilang nagawa, at parurusahan sila ng Allâh sa anuman na batid Niya hinggil sa kanila.

28:79
Hassanor Alapa : Na lomiontana ko pagtaw niyan sii ko pandara iyan, na pitharo o siran oto a khabayaan iran so kaoyagoyag ko 1087 doniya a oba adn bo a rk tano a datar o inibgay ko Qārūn (a kakawasaan) a skaniyan na adn a okor iyan a mala

Muhsin Khan : So he went forth before his people in his pomp. Those who were desirous of the life of the world, said: "Ah, would that we had the like of what Qarun (Korah) has been given? Verily! He is the owner of a great fortune."

Sahih International : So he came out before his people in his adornment. Those who desired the worldly life said, "Oh, would that we had like what was given to Qarun. Indeed, he is one of great fortune."

Pickthall : Then went he forth before his people in his pomp. Those who were desirous of the life of the world said: Ah, would that we had the like of what hath been given unto Korah! Lo! he is lord of rare good fortune.

Yusuf Ali : So he went forth among his people in the (pride of his wordly) glitter. Said those whose aim is the Life of this World: "Oh! that we had the like of what Qarun has got! for he is truly a lord of mighty good fortune!"

Shakir : So he went forth to his people in his finery. Those who desire this world's life said: O would that we had the like of what Qaroun is given; most surely he is possessed of mighty good fortune.

Dr. Ghali : So he went out to his people in his adornment. The ones who would like (to gain) the present life (Literally: the lowly "life", i.e., the life of this world) said, "Oh, would that we had the like of what Qarun has been brought! Surely he is indeed an owner of a tremendous fortune." (Literally: portion "of wealth").

Tafsir Jalalayn : So he, Korah, emerged before his people in his finery, with his large retinue [all of them] in procession dressed in gold and silk garments and mounted on adorned horses and mules. Those who desired the life of this world said, ‘O (yā is for drawing attention) would that we had the like of what Korah has been given, this world. Truly he enjoys great fortune’, abundant [fortune] in it.

Tagalog : At inilantad ni Qâroun sa kanyang sambayanan ang kanyang palamuti at kayabangan na nais niyang ipakita ang kanyang kadakilaan at dami ng kanyang kayamanan, noong nakita niya ang mga yaong mapaghangad ng kinang na makamundo, na kanilang sinabi: Sana ay nagkaroon din tayo ng kayamanan at kinang ng daigdig at mataas na antas na tulad ni Qâroun dahil siya ay pinagkalooban ng masaganang kayamanan dito sa daigdig.

28:80
Hassanor Alapa : Na pitharo o siran oto a adn a katao iran a sayana kano, so balas o Allāh na aya mapia a bagian o taw a miaratiaya ago minggalbk sa mapia, a daa phakatmo ron a rowar ko manga barasabar.

Muhsin Khan : But those who had been given (religious) knowledge said: "Woe to you! The Reward of Allah (in the Hereafter) is better for those who believe and do righteous good deeds, and this none shall attain except those who are patient (in following the truth)."

Sahih International : But those who had been given knowledge said, "Woe to you! The reward of Allah is better for he who believes and does righteousness. And none are granted it except the patient."

Pickthall : But those who had been given knowledge said: Woe unto you! The reward of Allah for him who believeth and doeth right is better, and only the steadfast will obtain it.

Yusuf Ali : But those who had been granted (true) knowledge said: "Alas for you! The reward of Allah (in the Hereafter) is best for those who believe and work righteousness: but this none shall attain, save those who steadfastly persevere (in good)."

Shakir : And those who were given the knowledge said: Woe to you! Allah's reward is better for him who believes and does good, and none is made to receive this except the patient.

Dr. Ghali : And the ones to whom knowledge was brought said, "Woe to you! The requital of Allah is more charitable (i.e., better) for him who believes and does righteousness; and none will be granted (Literally: made to receive) except the patient.

Tafsir Jalalayn : But those to whom knowledge had been given, [knowledge] of what God had promised in the Hereafter, said, to them: ‘Woe to you! (waylakum, is an expression of reprimand) God’s reward, of Paradise in the Hereafter, is better for him who believes and acts righteously, than what Korah has been given in this world; and none will obtain it, namely, the Paradise that is given as a reward, except those who are steadfast’, in [their adherence to] obedience and [refrain] from disobedience.

Tagalog : At sinabi ng mga yaong pinagkalooban ng kaalaman hinggil sa Allâh at sa Kanyang batas, at batid nila ang katotohanan hinggil sa mga bagay-bagay na sinabi ng mga yaong mapaghangad ng kinang na makamundo na sana ay nagkaroon din kami ng katulad ng ipinagkaloob kay Qâroun: Kapighatian sa inyo, matakot kayo sa Allâh at sundin ninyo Siya! Ang gantimpala ng Allâh para sa sinumang naniwala sa Kanya at sa Kanyang mga Sugo at gumawa ng mga mabubuting gawa ay higit na mabuti kaysa sa ipinagkaloob kay Qâroun, at walang sinuman ang tatanggap ng ganitong pagpapayo at magagabayan tungo rito at magpatupad nito maliban sa sinumang pinangangalagaan at pinipigilan niya ang kanyang sarili at nagtitiis siya habang siya ay sumusunod sa kagustuhan ng Allâh at umiiwas sa mga paglabag sa Kanya.

28:81
Hassanor Alapa : Na tiambonan Ami skaniyan ago so marigay niyan ko lopa na da a miaadn a rkiyan a salompok a phakatabang on, a salakaw ko Allāh ago da maadn a pd o miamakadaag

Muhsin Khan : So We caused the earth to swallow him and his dwelling place. Then he had no group or party to help him against Allah, nor was he one of those who could save themselves.

Sahih International : And We caused the earth to swallow him and his home. And there was for him no company to aid him other than Allah , nor was he of those who [could] defend themselves.

Pickthall : So We caused the earth to swallow him and his dwelling-place. Then he had no host to help him against Allah, nor was he of those who can save themselves.

Yusuf Ali : Then We caused the earth to swallow up him and his house; and he had not (the least little) party to help him against Allah, nor could he defend himself.

Shakir : Thus We made the earth to swallow up him and his abode; so he had no body of helpers to assist him against Allah nor was he of those who can defend themselves.

Dr. Ghali : So We caved in him and his home (into) the earth; then in no way did he have a community to vindicate him, apart from Allah; and in no way did he vindicate (himself).

Tafsir Jalalayn : So We caused the earth to swallow him, Korah, and his dwelling, and he had no host to help him besides God, that is, other than Him, to protect him from destruction, nor was he of those who can rescue themselves, from it.

Tagalog : Samakatuwid, ipinalamon Namin si Qâroun at ang kanyang tahanan sa kalupaan, na kung kaya, walang sinumang grupo ang nakatulong sa kanya maliban sa kung ito ay kagustuhan ng Allâh, at hindi siya nagkaroon ng kakayahan na pigilin ang parusa ng Allâh noong ito ay nangyari sa kanya.

28:82
Hassanor Alapa : Go miabaloy so siran oto a miazimalaw iran so pankatan iyan kagaigai, a gii ran tharoon a mataan a so Allāh na pkhayatn Iyan so rizki ko taw a khabayaan Iyan, a pd ko manga oripn Iyan, ago pndianka (ko pagpr ko salakaw ron), na oda so kinipangalimoon rkitano o Allāh na disomala a tambonan tano niyan (ko lopa) na matamataan a 1088 Di phakadaag so manga kāfir

Muhsin Khan : And those who had desired (for a position like) his position the day before, began to say: "Know you not that it is Allah Who enlarges the provision or restricts it to whomsoever He pleases of His slaves. Had it not been that Allah was Gracious to us, He could have caused the earth to swallow us up (also)! Know you not that the disbelievers will never be successful.

Sahih International : And those who had wished for his position the previous day began to say, "Oh, how Allah extends provision to whom He wills of His servants and restricts it! If not that Allah had conferred favor on us, He would have caused it to swallow us. Oh, how the disbelievers do not succeed!"

Pickthall : And morning found those who had coveted his place but yesterday crying: Ah, welladay! Allah enlargeth the provision for whom He will of His slaves and straiteneth it (for whom He will). If Allah had not been gracious unto us He would have caused it to swallow us (also). Ah, welladay! the disbelievers never prosper.

Yusuf Ali : And those who had envied his position the day before began to say on the morrow: "Ah! it is indeed Allah Who enlarges the provision or restricts it, to any of His servants He pleases! had it not been that Allah was gracious to us, He could have caused the earth to swallow us up! Ah! those who reject Allah will assuredly never prosper."

Shakir : And those who yearned for his place only the day before began to say: Ah! (know) that Allah amplifies and straitens the means of subsistence for whom He pleases of His servants; had not Allah been gracious to us, He would most surely have abased us; ah! (know) that the ungrateful are never successful.

Dr. Ghali : And (in the morning) the ones who had coveted his place the day before became (secure) and said, "Ah, actually (Or: Now, it seems true that) Allah outspreads the provision to whomever He decides of His bondmen, and He estimates it. Had Allah not been Bounteous to us, He would indeed have caved us in. Ah, actually the disbelievers do not prosper."

Tafsir Jalalayn : And those who had longed to be in his place the day before, that is, only recently, were saying, ‘Alas! God expands provision for whomever He will of His servants and straitens [it], He restricts it for whomever He will (way-ka’anna: way is a noun of action, with the sense of ‘How astonished I am’, while the kāf functions as a [causative] lām, ‘because’). Had God not been gracious to us, He would have made us to be swallowed too’ (read active la-khasafa, or passive la-khusifa). Lo! indeed those who are ungrateful, for God’s grace, such as Korah, never prosper.

Tagalog : At ang mga yaong naghangad ng katulad ng karangyaang ipinatamasa kay Qâroun bago naganap sa kanya ang kaparusahan ay kanilang sinabi bilang paninisi sa kanilang mga sarili, pag-iintindi at pagkatakot na mangyari sa kanila ang parusa: Katiyakan, ang Allâh ay pinaluluwag Niya sa kabuhayan ang sinuman na Kanyang nais at hinihigpitan Niya ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin. Kung hindi lamang nahabag ang Allâh sa atin at hindi na tayo pinarusahan sa anuman na ating sinabi ay ipinalamon na rin Niya tayo sa kalupaan na tulad ng Kanyang ginawa kay Qâroun! Samakatuwid, hindi mo ba alam na walang pag-aalinlangang hindi magtatagumpay ang mga walang pananampalataya rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay?

28:83
Hassanor Alapa : Giankoto a ingd a pkhaori na imbgay Ami skaniyan a rk o siran oto a di siran khababaya phaporo ko lopa, ago di pn so kapaminasa on, na so khabolosan na rk o manga taw a miamananggila

Muhsin Khan : That home of the Hereafter (i.e. Paradise), We shall assign to those who rebel not against the truth with pride and oppression in the land nor do mischief by committing crimes. And the good end is for the Muttaqun (pious - see V.2:2).

Sahih International : That home of the Hereafter We assign to those who do not desire exaltedness upon the earth or corruption. And the [best] outcome is for the righteous.

Pickthall : As for that Abode of the Hereafter We assign it unto those who seek not oppression in the earth, nor yet corruption. The sequel is for those who ward off (evil).

Yusuf Ali : That Home of the Hereafter We shall give to those who intend not high-handedness or mischief on earth: and the end is (best) for the righteous.

Shakir : (As for) that future abode, We assign it to those who have no desire to exalt themselves in the earth nor to make mischief and the good end is for those who guard (against evil)

Dr. Ghali : That is the Last Home. We make it for the ones who would not like exaltation in the earth nor corruption, and the (fortunate) End is for the pious.

Tafsir Jalalayn : That is the Abode of the Hereafter, namely, Paradise, which We shall grant to those who do not desire to be haughty in the earth, through insolence, nor [to cause] corruption, by committing acts of disobedience. And the, praiseworthy, sequel will be for those who fear, God’s punishment, by performing deeds of obedience.

Tagalog : Yaong tahanan sa Kabilang-Buhay na ginawa Namin doon ang mga kasiyahan, ay itatalaga Namin sa sinumang hindi nagnanais na magmataas sa pamamagitan ng pagtanggi sa katotohanan dito sa daigdig at hindi namiminsala. At ang mabuting patutunguhan sa ‘Al-Jannah’ ay para lamang sa sinumang natakot sa parusa ng Allâh at isinagawa ang mga pagsunod, at iniwasan ang mga ipinagbawal.

28:84
Hassanor Alapa : Sa taw a mioma niyan so mapia na adn a bagian iyan a lawan on sa kapia, 1089 na sa taw a mioma niyan so marata (dosa) na da a imbalas ko siran oto a minggalbk sa manga rarata a rowar ko nganin a pinggalbk iran.

Muhsin Khan : Whosoever brings good (Islamic Monotheism along with righteous deeds), he shall have the better thereof, and whosoever brings evil (polytheism along with evil deeds) then, those who do evil deeds will only be requited for what they used to do.

Sahih International : Whoever comes [on the Day of Judgement] with a good deed will have better than it; and whoever comes with an evil deed - then those who did evil deeds will not be recompensed except [as much as] what they used to do.

Pickthall : Whoso bringeth a good deed, he will have better than the same; while as for him who bringeth an ill-deed, those who do ill-deeds will be requited only what they did.

Yusuf Ali : If any does good, the reward to him is better than his deed; but if any does evil, the doers of evil are only punished (to the extent) of their deeds.

Shakir : Whoever brings good, he shall have better than it, and whoever brings evil, those who do evil shall not be rewarded (for) aught except what they did.

Dr. Ghali : Whoever comes with a fair (deed), then he will have a more charitable (reward) than it; and whoever comes with an odious (deed), then the ones who have done odious (deeds) will be recompensed only with (nothing) except with whatever they were doing.

Tafsir Jalalayn : Whoever brings a good deed shall have better than it, as a reward, because of it, and this will be the like of it tenfold; while whoever brings an evil deed, those who commit evil deeds shall only be requited, the requital, for what they used to do, in other words, [only] the like of it.

Tagalog : Sinuman ang darating sa Kabilang-Buhay na may dalisay na paniniwala sa Kaisahan ng Allâh at pagsagawa ng mga kabutihan ayon sa Batas ng Allâh, para sa kanya ang dakilang kabutihan doon at ito ay kabutihan sa ‘Al-Jannah’ at walang hanggang kaligayahan, at sino naman ang dumating na dala-dala niya ang kanyang mga masamang gawain, samakatuwid, hindi pagbabayarin ang mga yaong gumawa ng mga kasamaan kundi ang kung ano lamang ang karapat-dapat na kabayaran sa kanilang ginawa.

28:85
Hassanor Alapa : Mataan a so inipatoray Niyan rka so Qur’ān na disomala a phakandodn ka niyan sa khandodan 1090 na tharo anka (hay Mohammad) a so Kadnan ko i lbi a Matao ko taw a minioma niyan so toroan ago so taw a skaniyan na madadalm sa kadadag a mapayag

Muhsin Khan : Verily, He Who has given you (O Muhammad SAW) the Quran (i.e. ordered you to act on its laws and to preach it to others) will surely bring you back to the Ma'ad (place of return, either to Makkah or to Paradise after your death, etc.). Say (O Muhammad SAW): "My Lord is Aware of him who brings guidance, and he who is in manifest error."

Sahih International : Indeed, [O Muhammad], He who imposed upon you the Qur'an will take you back to a place of return. Say, "My Lord is most knowing of who brings guidance and who is in clear error."

Pickthall : Lo! He Who hath given thee the Qur'an for a law will surely bring thee home again. Say: My Lord is Best Aware of him who bringeth guidance and him who is in error manifest.

Yusuf Ali : Verily He Who ordained the Qur'an for thee, will bring thee back to the Place of Return. Say: "My Lord knows best who it is that brings true guidance, and who is in manifest error."

Shakir : Most surely He Who has made the Quran binding on you will bring you back to the destination. Say: My Lord knows best him who has brought the guidance and him who is in manifest error.

Dr. Ghali : Surely He who ordained the Qur'an upon you will indeed revert you to a place of turning back (i.e. Makkah or paradise "after death"). Say, "My Lord knows best who comes with guidance and who is in evident error."

Tafsir Jalalayn : Indeed He Who has prescribed for you the Qur’ān, [He Who] has revealed it, will surely restore you to a place of return, to Mecca — he had yearned for it. Say: ‘My Lord knows best him who brings guidance and him who is in manifest error’ — this was revealed in order to refute what the Meccan disbelievers had said to him: ‘Indeed, you are error’. In other words [God is saying that] he [the Prophet] is the one who has brought guidance, while they are the ones in error.

Tagalog : Katiyakan, Siya na nagbaba sa iyo ng Banal na Qur’ân at nag-utos sa iyo na ito ay iyong ipamahagi at sundin ay walang pag-aalinlangang Siya rin ang magbabalik sa iyo sa lugar na kung saan doon ka nagmula, na ito ay ang Makkah. Sabihin mo sa kanila, O Muhammmad, na mga ‘Mushrikin:’ Ang Allâh na aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Ganap na Nakaaalam sa kanya na nagdala ng patnubay, at sa kanya na malinaw na nasa kamalian.

28:86
Hassanor Alapa : Go da ka maadn a aarapn ka a kitmon rka ko kitāb inonta a limo a phoon ko Kadnan ka, na oba ka mabaloy a tabanga o manga kāfir

Muhsin Khan : And you were not expecting that the Book (this Quran) would be sent down to you, but it is a mercy from your Lord. So never be a supporter of the disbelievers.

Sahih International : And you were not expecting that the Book would be conveyed to you, but [it is] a mercy from your Lord. So do not be an assistant to the disbelievers.

Pickthall : Thou hadst no hope that the Scripture would be inspired in thee; but it is a mercy from thy Lord, so never be a helper to the disbelievers.

Yusuf Ali : And thou hadst not expected that the Book would be sent to thee except as a Mercy from thy Lord: Therefore lend not thou support in any way to those who reject (Allah's Message).

Shakir : And you did not expect that the Book would be inspired to you, but it is a mercy from your Lord, therefore be not a backer-up of the unbelievers.

Dr. Ghali : And in no way did you hope that the Book should be cast to you, except it be a mercy from your Lord; so definitely do not be a backer of the disbelievers.

Tafsir Jalalayn : And you never expected that the Scripture, the Qur’ān, would be conferred on you; but it was, conferred on you, as a mercy from your Lord. So never be a supporter of the disbelievers, in that religion of theirs to which they summon you.

Tagalog : At hindi mo inaasahan, O Muhammad, na ibababa sa iyo, ang Banal na Qur’ân, subali’t bilang habag sa iyo ng Allâh ay ipinahayag Niya ito sa iyo, na kung kaya, magpasalamat ka sa Allâh sa Kanyang mga biyaya sa iyo, at huwag gawin ang iyong sarili na maging katulong ng mga yaong nagtatambal ng iba sa pagsamba at mga ligaw.

28:87
Hassanor Alapa : Go di ka iran kharn ko manga tanda o Allāh ko oriyan o kinitoron iyan rka sa pamangni ka ko Kadnan ka, sa o ba ka mabaloy a pd o manga pananakoto

Muhsin Khan : And let them not turn you (O Muhammad SAW) away from (preaching) the Ayat (revelations and verses) of Allah after they have been sent down to you, and invite (men) to (believe in) your Lord [i.e: in the Oneness (Tauhid) of Allah (1) Oneness of the Lordship of Allah; (2) Oneness of the worship of Allah; (3) Oneness of the Names and Qualities of Allah], and be not of Al-Mushrikun (those who associate partners with Allah, e.g. polytheists, pagans, idolaters, those who disbelieve in the Oneness of Allah and deny the Prophethood of Messenger Muhammad SAW).

Sahih International : And never let them avert you from the verses of Allah after they have been revealed to you. And invite [people] to your Lord. And never be of those who associate others with Allah .

Pickthall : And let them not divert thee from the revelations of Allah after they have been sent down unto thee; but call (mankind) unto thy Lord, and be not of those who ascribe partners (unto Him).

Yusuf Ali : And let nothing keep thee back from the Signs of Allah after they have been revealed to thee: and invite (men) to thy Lord, and be not of the company of those who join gods with Allah.

Shakir : And let them not turn you aside from the communications of Allah after they have been revealed to you, and call (men) to your Lord and be not of the polytheists.

Dr. Ghali : And definitely do not let them bar you from the ayat (Verses or signs) of Allah after they have been sent down to you. And call to your Lord, and definitely do not be one of the associators (Those who associate others with Allah).

Tafsir Jalalayn : And never let them bar you (yasuddunnaka is actually yasuddūnannaka, but the nūn of the indicative [ending] has been omitted because of the apocopating particle [lā], as has the wāw of the [third person plural] subject of the verb because of its coming together with an unvocalised nūn) from God’s signs after they have been revealed to you, in other words, do not consult with them in such [matters], and summon, people, to your Lord, by affirming His Oneness and worshipping Him, and never be of the idolaters, by supporting them (lā takūnanna: the apocopating particle does not affect the [ending of the] verb here because of its invariability).

Tagalog : At huwag mong pahitulutang mailihis ka ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh mula sa pagpaparating mo ng mga talata at mga palatandaan ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at ng Kanyang mga katibayan pagkatapos itong ipahayag sa iyo, at iparating mo ang mensahe ng iyong ‘Rabb’ at huwag mong ibilang ang iyong sarili sa sumamba ng iba bukod sa Allâh

28:88
Hassanor Alapa : Go o ba ka pamangni sa pd o Allāh a tuhan a salakaw ka da a tuhan a rowar Rkaniyan a langowan a shayi na phatay inonta Skaniyan 1091 (a tatap) Rkiyan so kokoman (kadato) ago Ron kano Ron phakandod.

Muhsin Khan : And invoke not any other ilah (god) along with Allah, La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He). Everything will perish save His Face. His is the Decision, and to Him you (all) shall be returned.

Sahih International : And do not invoke with Allah another deity. There is no deity except Him. Everything will be destroyed except His Face. His is the judgement, and to Him you will be returned.

Pickthall : And cry not unto any other god along with Allah. There is no Allah save Him. Everything will perish save His countenance. His is the command, and unto Him ye will be brought back.

Yusuf Ali : And call not, besides Allah, on another god. There is no god but He. Everything (that exists) will perish except His own Face. To Him belongs the Command, and to Him will ye (all) be brought back.

Shakir : And call not with Allah any other god; there is no god but He, every thing is perishable but He; His is the judgment, and to Him you shall be brought back.

Dr. Ghali : And do not invoke another god with Allah; there is no god except He. All things perish, except His Face. To Him belongs the Judgment, and to Him you will be returned.

Tafsir Jalalayn : And do not call on, [do not] worship, another god with God; there is no god except Him. Everything will perish except His Countenance, except Him. His is the judgement, the effective decree, and to Him you will be brought back, by being raised from the grave.

Tagalog : At huwag kang sumamba sa Allâh na may itinatambal na iba sa pagsamba sa Kanya; dahil walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Allâh, lahat ng bagay ay mawawasak at maglalaho maliban sa Kanyang Mukha. Siya ang magpapasiya, at sa Kanya kayo ay ibabalik pagkatapos ng inyong kamatayan para sa paghuhukom at pagbabayad. Dito sa talatang ito ang pagpapatunay na ang katangian na Mukha na tinataglay ng Allâh ay ayon lamang sa Kanyang Kaganapan, Kadakilaan at Kamaharlikaan.


Osayan

1054. Miaona dn so bandingan ko manga batang a miaphoonan o sabaad a manga ayat al Muqattaāt. Ilay anka so Osn. 7, P.O.1.

1055. Gianan so thotolan ko Fir’aun ago so Mūsā ko kiapakaphantag iran a miazabanding anan ko miangaoona a manga sūrah. Sa pangndod ka ko bandingan iyan ko manga ayat a: 40:24, 40:26, 40:29, 40:36, 43:46, 51:38, 73:15, 79:17,85:18, go so Osn. 920.

1056. Gianan so mbawataan o Isrāīl a riasay siran o Fir’aun sa Misir na bialasan siran o Allāh sa piakamaradika iyan siran ko masakit a kambibisaya a ingd a Misir, ogaid na tatap siran dn a barasopak a pagtaw a di ran pmbilangatawan so Kadnan iran. Ilay anka so Osn. 6, 244, 245, 227, 228, 229, 665, 666.

1057. Gianan so kiniilahamn o Allāh ko ina o Mūsā a anodn iyan sa lawas a ig a Nayl, sa so dn so Allāh i mikhakandiri ko mapnggolawla o isa a wata a khabaloy a Rasūl sa pkhaori a alongan. So ilaham o Allāh ko ina o Mūsā na miokit sa miapamikir iyan, sa kna o ba skaniyan Nabī a tioronan sa wahī. So katharo a wahī na adn a gii niyan kapaka-pmaana sa ilaham a inosar anan o Qur’ān a apia so ilaham iyan ko tamaing na bithowan iyan sa wahī, ago so kapmbodiok o shaytān ko manosiya na bithowan iyan pn sa wahī sa patot a kasabotan anan o pphaganad sa katao. Ilay anka so ayat a; 28:13, 30:40, 28:10.

1058. Pd ko masakit a kambtadan a kambokai o ina ko wata iyan a bolog dn a kalombayan san ko lawas a ig a di niyan katawan i kharombaan iyan, sa iniropa o Qur’ān so maggdam o ina o Mūsā a datar o ba on miaarat a poso’ iyan sa kapakamboboko iyan, ogaid na so kabaya o Allāh na aya dn mapnggolawla sa da a ba on phakabalamban a bagr ago kapasang. Pd anan ko ropaan o kasasagad o manga Isrāīl sa masopiit a ringasa ko katatago iran sa Misir a gii siran thaoripnn o manga pagtaw o Fir’aun, sa da dn a bali o niawa iran ko kapphamatay ran ko kasasangata iran ko manga lakongan a gii ran pangawidan ko giikambabalaya ko manga kalibonto (pyramid) a manga ala ago manga poporo.

1059. So Allāh i pzabap ko manga sabap (musabbibul msbāb) a piakammsa so giikang- golalan o kabaya iyan, sa so da kasoso o Mūsā ko manga babay na miakambalingan ko ina iyan sa minggolalan ko katharo o babay niyan sa palaya dn oto takdir o Allāh.

1060. Gioto so kiapakapatay niyan sa sakataw a mama a sabap ko kiaabanga niyan ko pagtaw niyan a giimakithidawa ko taw sa Misir a Qibtī (Coptec) sa miabaloy skaniyan a kontra a giimakathapotapok ko parinta ka oba iran siksaa, skaniyan a Mūsā na maggdam dn o manga Isrāīl sa Misir a skaniyan i zogoon kiran o Allāh a sogo’ a phakasabt kiran ko margn a kambbtadan iran ko gii kiran kathaoripna o Fir’aun ago so manga tantara iyan, sa pkhailay ran a so papata ko phakaoma a sogo’ a zabt kiran na palaya iran dn makikilala a matatago ko Mūsā so Ilmo ago so kabagr ago so arog a lawas a masarig na makhikipantag iyan sabap roo na pthawagn iran a aya iran olowan (Master) na so mambo so Mūsā na maggdam iyan so margn a kambbtadan o pagtaw niyan sa ingd a Misir sa awid oto a akal iyan.

1061. Giankanan a katharo na katharo o pd iyan a Isrāīl a inabang iyan sa miaona na aya katao niyan ko Mūsā na ba niyan pagimataya ko kiatharoa niyan on sa sayana ka a dadag sa miangilikilot ka mbonoon iyan so gii niyan ithidawa, na miatharo iyan so katharo iyan a so inaloy o ayat, na kiatokawan o gii niyan imbono a aya miakapatay ko miabono sa miaona na so Mūsā, sabap ko katharo ankoto a mama a pagabangn o Mūsā. Sa so kiatokawi ron sa skaniyan i miakapatay na miakapalagoy sa ingd a Misir na sii miniantap sa Madyan, a kiasabapan sa kiapakabaling iyan roo sa roo dn miakapangaroma. So Allāh i phapaar ko langowan taman a igira adn a khabaya iyan a mapnggolawla na phagadnn iyan so manga sabap a da dn sa itongan o manosiya, sa so kiapakatkas o Mūsā sa Madyan na miakasagad roo sa mapitl a galbk sa miakapamagonong sa kambing ko sold o walo ragon odi na sapolo ragon a miabaloy a btang iyan ko kaphangaromaa niyan ko isa a wata o tatargan iyan. Na gowani a matarotop so pasad sa miapopos iyan so masa a kapnggalbk iyan ko panogangan iyan na kabaya iyan a kapangamad iyan sa Misir na so kaphlalakaw iran a pikhnman siran na mialankaw niyan a apoy ko palaw, na siongowan iyan na aya miaoma niyan na so tihaya o Allāh, sa inimbitiarai niyan, ko kazogoa niyan on ko Fir’aun ago so kiplion iyan ko mbawataan o Isrāīl sa ingd a Misir sa mikasoy niyan siran sa lopa a Canaan.

1062. Pianothol o Amr Bin Maymūn al Awdī a miakapoon ko Umar Bin al Khattāb a: So Mūsā na gowani a makasold ko pakaig sa Madyan na kiaomaan iyan sa manga taw a pphakainomn iran so manga ayam iran, na kagia makapasad siran na inibatog iran so ator ko ngari o paridi a daa phakakna on a rowar sa sapolo a mama, na miakaoma a dowa kataw a baby a giimanizakay, na pitharo iyan a antonaa i masosowa iyo? Na pianothol iran on so btad iran na iniporo iyan so ator, sa somiagb on sa isa ka kararaw na miakainom on so manga kambing. (piakambowat o Ibn Abī Shaybah). Giankanan a Hadīth na khabagr iyan so katharo o isa ko bogoataw ki ama iyan a pianothol o Qur’ān a inaloy niyan so dowa a sipat a pakayan o Mūsā, paganay ron na so kabagr iyan a mama, ika dowa na so kasasarigi ron “ mataan a aya mapia ko taw a zokayan ka na so kabagr iyan ago so kasasrigi ron” so kasasarigi ron na gowani a songowan o raga ko itado a kayo na kagia pmbaling siran na moona so raga, na pitharo on o Mūsā a sii ka sa oriyan, ka amay ka kowan na siambr a ndo’ so nditarn ka na madiampa akn ska na tig iyan a khadadag ta, ka di nka katawan so lalan na tig iyan oba ako khadadag na lbad anka ator so onaan akn a pagokitan ta, apia so sowara o raga na piananggilaan iyan o ba niyan pkhan’g ka kagia pkhasabapan ko kapzokayaw o kagdam. Manga pd oto ko papata sa so Mūsa na adn a khabolosan iyan a mapia sii sa oriyan sabap ko kakhabaloy niyan a Nabī a zogoon o Allāh ko Isrāīl ago sii ko Fir’aun.

1063. Miasobag so manga pananafsir ko antawa oto a mama, adn a mitharo sa skaniyan so Nabī Shu’ayb a so siogo sa ingd a Madyan, na adn pman a mitharo sa wata a mama o pagari o Shu’ayb, go miatharo pn a mama a mu’min a pd ko pagtaw o Shuayb. So Ibn Abbās na aya katharo iyan na skaniyan so Yathrī a aya olowan sa Madyan a pianothol oto o Ibn Jarīr, sa da dn oto pagayonayoni. Sa pitharo o isa ko wata iyan a raga a: Hay ama sokay nka skaniyan ko kapagonong sa kambing ka skaniyan na kasasarigan a mabagr, na pitharo i ama iyan a: Nkaino nka katawi, na pitharo iyan a: Miakna niyan so ator a aya pphakakna on na sapolo a mama, ago gowani a songowan akn skaniyan na inonaan akn ko lalan, na pitharo iyan rakn a sii ka sa likod akn, sa o makasilay ako ko lalan na lbad ako nka a maito a ator ka anakn katokawi a miakasilay ako ko lalan. Sa pitharo o Ibn Mas’ūd a aya makaaantok ko manga taw na tlo: So Abū Bakr ko kiaantoka niyan ko kapia o Umar ko kandato, so miamasa ko Yūsuf gowani a tharoon iyan ko karoma niyan a sakaw anka so darpa iyan, ago so wata o Shu’ayb gowani a pangnin iyan ki ama iyan a kasokay niyan ko Mūsā sabap ko kabagr iyan ago so kasasarigi ron. Giankanan a pakayan o manga mama na gianan i giimbaloy a manga taw a mangompia ko masa (reformer) a datar o manga Nabī ago so manga olowan.

1064. Gowani a makapangaroma so Mūsā sa miatonay niyan so pasad iran ago so panogangan iyan na inilalakaw niyan so pamiliya niyan sa babantakn iran a Misir sa aya kabaya iyan na phamisitaan iyan so pagtaw niyan sa Misir sa pagns ko Fir’aun na sii ko kaphlalakaw iran sa isa a kagaagwii a pangoran a malibotng na khabaya miag sa apoy na oman iyan ikagis so bato apoy niyan na di zila sa kadg na miammsa, na mialankaw niyan a apoy ko kilid o palaw na miapamikir iyan a somong on ka oba on makaowa sa bot a mibiyag iran sa apoy a makapamapayig siran on ko katnggaw o kagagawii odi na makatoon on sa makatoro on ko lalan a izong sa Misir sabap sa miadadag siran sankoto a malibotng a kagagawii. Na kagia maoma niyan so apoy na tihaya a masigay sa miakan’g sa sowara a gioto so Allāh a phamandoan iyan ko kazogoa niyan on ko Fir’aun sa pagawidan iyan so sogoan o Allāh. Ilay anka so manga ayat a; 28:10, 28:7, 30:40, 28:13, ago so Osn. 713, 824, 825, 826, 992, 993.

1065. Gianan so kiambitiarai ran ago so Allāh sa madakl a kiazabandinga san na ilay anka so Ayat a; 28:10, 28:7, 30:40, 28:13.

1066. So lima o manosiya na datar o papak sii ko papanok sa aya inosar san o Qur’ān a basa ko lima na so Janāh a aya maana niyan na papak, sabap sa so papanok na igira maawan na gagayadn iyan a papak iyan sa karina oto sa kattkawan a mlayog sa magaan, na amay ka makasarig na ikakp iyan a papak iyan sa mbala a kilid iyan. Sa inisogo o Allāh a kikakpn o Mūsā sa lima niyan sa rarb iyan ka an mada so kiatkawi ron ago so kialk iyan ko kiailaya niyan ko mala a baos a pizalinan o tonkat iyan. Adn pn a manga Sūrah ko Qur’ān a so lima na aya inosar iyan on na papak, ilay anka so ayat a: 17:24, 15:88, 26:215, 20:22.

1067. Sayana a mapia so pangni o Mūsā ko pagari niyan a mimbaloy skaniyan pn a Nabī sa sabap ko sapaat o Mūsā, gioto so Hārūn, a pd iyan a siogo o Allāh ko Fir’aun, ka kalokalo na makapangndod ko Kadnan iyan, na da dn paratiaya sa taman sa kinigald iyan ko ragat ogaid na kagia kasandngan iyan so kasokar na miatharo iyan a imanto na piaratiaya ko so tuhan o Mūsā, na pitharo o Allāh a: Imanto pn!!! Na aya nka kapharatiaya, masa oto a da dn a gona o paratiaya ago so panawbat, ka kagia datar skaniyan o mizakaratal mawt a miakaoma dn so napas ko bakrng a likhban dn so pinto o panawabat ago lomiawan so karata o dosa niyan.

1068. So Hāmān na skaniyan i wazīr o Fir’aun a siogo iyan a kakomba niyan ko lapot a lipaw sa manga gpikan a matgas a so pmbalayin iran a kalibonto a maporo, ka thowakan o Fir’aun a langit ka plankawn iyan so Tuhan o Mūsā, sayana dn oto a kada a plng ankoto a maggdam o Fir’aun, sa amay kon ka makazoko sa langit na mbonoon iyan so tuhan o Mūsā, sa piana iyan a langit na kagia makakasoy so gasa iyan na adn a rogo on na pitharo iyan a miapatay niyan so tuhan o Mūsā a gioto so bithowan o Islām sa Istidrāj, so kiaagaka on ko kaplawlanda ka an on makadarkt sa phatay a skaniyan na kafir. Giankanan a ptharoon a Istidrāj na igira so taw na kababayaan iyan so kandosa ago so kandarowaka ko inisapar o Allāh na lkaan on o Allāh ago lbodn iyan on so kandosa sa taman sa ron dn mapos.

1069. Sii sa alongan a Qiyāmah na phangonaanan o Fir’aun so pagtaw niyan ko kapagologa kiran ko Naraka sa datar oto so langowan a olowan a diadag iyan so pagtaw niyan a siran i maphlantay ko siksa ko Naraka.

1070. Sii ko oriyan o kinitoronn ko Kitāb ko Mūsā na da dn a pagtaw a ba siran inantior o Allāh sa siksa a phakapolang kiran, sa aya inisogo iyan na so kapakithidawa o Muslim ko ridoay niyan sa daa kaantior a phnayawn iran ago sii sankai a pagtaw o Mohammad [s.a.w] na aya dn a khasanaan na so paratiaya ko Allāh ago so kapakaozor o katao ka gianan i gomaan a mabagr ka so Qur’ān ko kiapakaoma niyan na piakitokawan iyan a aya bagr na so katao sankai a doniya sa sadn sa kala o katao o pagtaw na aya kala o bagr iyan a sandiata sa so Qur’ān na tanto niyan a inipannkat so kanggonai sa nkai a doniya sa nggolalan ko kapakala o sabot sankai a waraan a itatabon o Allāh ko doniya, na amay ka di managontaman so Muslim ko kapakaozor o katao iran a inibgay kiran o Qur’ān na tatap siran dn a kadadaoban siran o ridoay ran, so kapphakala o paratiaya na patot a monot on so kala o sabot ko doniya. Ka so kitab o Allāh na dowa ka dinis, so kitab iyan a pmbatiaan a gianan so Qur’ān, ago so kitab iyan a kasasandngan o mata a gianan so waraan (nature) na odi sabota o Muslim so kapnggonai niyan sankaya a waraan a tabiat a initagima o Allāh ko doniya, na di phakabagr so g’s iran sa ba iran mataban so manga ridoay ran, a siran imanto i giimamaapaar sankai a waraan a mitatanan on so Muslim, sabap ko da iran kapaganada sankai a waraan, a giai na pammgayan o Allāh ko manga oripn iyan a manga barasimba on.

1071. Aya maana oto na di ppharon o Allāh oba adn a siksaan iyan a pagtaw a da niyan siran pn kapakisogoi sa sogo’ a makadaawa siran sa o siogoan siran sa sogo’ na pharatiaya siran, sa gioto i sabap a kiasogo iyan sa sogo’ a an mapotol ko manga taw so daawa sa maori a alongan ka miaoma siran a sogo’ na da siran paratiaya na miapatot kiran so siksa.

1072. Aya kabaya iran a tanda a mailay ran na so manga tanda a maggdam a pkhasan- dngan o mata a datar o mu’jizah o Mūsā, ino o mailay ran oto pharatiaya siran? di siran pharatiaya ka simbag siran o Allāh a aya da niyan kapakatoron sa manga tanda a datar oto na kagia piakambokhag bo o miangaoona, na o piakambokhag iran na pakapmbokhagn ankai a pagtaw ka so lalan o khaona na dlgn o khaori, tankd dn a siran na pndadagn iran so manga ginawa iran kna o ba iran pangindaw a kapakatoon iran sa toroan aya mataan na mlalawlanda siran ko kandosa ago so kaphagonoti ko manga baya a ginawa.

1073. So kiandng’ga sa tindg o manga kafir ago so Qur’ān na piangniyan iyan siran sa manga karina ago tanda ko manga tindg iran ka kagia so kakokom na khipatoray niyan so kibayann ko marayag a tanda a tharimaan a akal, na amay ka da a minibayan iran a tanda a marayag ko manga tontot iran, na karina sa gii siran manaro sa baya a ginawa a da a kaphapasodan iyan a ongangn a mapia ago katao a mabagr.

1074. Aya kinisampayin iran ko katharo na gioto so kiazalinsalini o manga sogo’ ko okit a kiapayaga iran ko panolon iran ko manga taw ka an iran masabot, sa datar o katharo o Nūh a inipayag iyan kiran ago inisoln iyan kiran, diolon iyan siran a gagawii ago kadawndaw, na da iran dn pamakin’ga so panolon iyan, datar oto so Mohammad [s.a.w] a langowan a okit na inokitan iyan ko kapndolona niyan ko pagtaw niyan na sii sa paganay na di siran dn pharatiaya.

1075. Miasabot sa ayat anan a so taw a pd ko Ahlul Kitāb a piaratiaya niyan so Qur’ān na dowa a balas a khakowa niyan sabap ko kiaparatiaya a niyan ko dowa a Kitāb a phoon ko Allāh. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Tlo a imbgay kiran so balas iran sa makadowa, mama a pd ko Ahlul Kitāb a piaratiaya niyan so Nabī niyan ago piaratiaya ko niyan, so oripn a tionay niyan so kabnar o Allāh ago so kabnar o dato iyan, so mama a adn a oripn iyan a babay na piakambilangataw niyan oriyan iyan na pimaradika iyan na piangaroma niyan. (miaaloy anan ko Sahīh).

1076. So pompongan o ingd na gioto a Makkah a milawlanda so manga taw ron na siogo kiran o Allāh so Mohammad [s.a.w] a sogo’ sa o di ran paratiayaa na khasogat siran a siksa a mabasng.

Na gowani a pakaawaan iran so Rasūlullāh [s.a.w] na miakazadaw so Abū Bakr sa miatankd sa ginawa niyan a thanaan siran dn a siksa o Allāh ka kagia miada ko zaronsarongan iran so Mohammad [s.a.w] a isa oto a mililindong iran ko siksa o Allāh a makalawlaw, na so kiapokas kiran o Rasul [s.a.w] na miatankd so kaantior iran na da makapira ragon na minitombak so kadato iran sa Makkah sa pindatoan siran o manga Muslim, sa kialkhban roo so pinto o katogalin, sa sii minitogalin ko kaphrang sa lalan ko Allāh (Jihād) a rakhs o kapniat sa mapia. Sa aya katogalin sa masa ini na so kapanarig ko Allāh ko kinggolalann ko Qur’ān ago so kaonoti ko Rasūlullāh [s.a.w] sa nggolalan ko kanggalbka ko Sunnah niyan sa oyagn so gii ron kinggolalann ko ginawa ago sii ko manga salakaw sa nggolalan sa Da’wah.

1077. So lipongan a giimbaradosa na aya bo a di kiran kasogoi o Allāh sa kaantior na amay ka adn a pd iran a giimamangni sa rila ko Allāh, ago adn a pd kiran a pphangompia ko paratiaya niyan, ago amay ka so Rasūlullāh [s.a.w] na pd iran a matatago kiran, na so kiapakaliowa iran ko Rasūlullāh [s.a.w]. ko zaronsarongan iran na miatankd a thanaan siran a siksa a masakit.

1078. So kakayaan ko doniya na ba dn sagad a di khatatap ago kna o ba gioto so kapagontong aya mataan na tioba ko khi rk on o ino miphanalamat iyan ko Allāh, na o makapanalamat na mimbaloy a kasankapan iyan ko maori a alongan ogaid na sayana a pithorak so manga taw a pkhaosar iran so kakawasaan iran sa mabaloy a lalan iran ko kasosoat o Allāh aya dn a madakl na so kapkhalipati ran ko maori a alongan. So pman so limo o Allāh ago so balas a mapia ko alongan a Maori na aya lbi a mapia ago tatap sa dayon sa dayon.

1079. Amay ko makaoma so maori a alongan a midadarpa so manga taw a pananakoto na tharoon kiran o Allāh a anda dn so manga sakotowa a kinowa niyo a salakaw ko Allāh pakabayana niyo siran ago rna iran rkano so siksa akn o bnar a adn a gaga iran, so Allāh ko kaontol iyan na bigan iyan siran sa masa a midarpa iran so manga katuhanan iran, ogaid na da dn a ba iran khagaga a mapnggalbk iran sa masa oto.

1080. Gianan so kapagizai ko pananakoto ko alongan a Qiyāmah o antonaa i khibgay ron a gona o piangintuhan iyan a salakaw ko Allāh, ka kagia imanto na kiasandngan iran so masakit a siksa, na da a matharo iran, sa apia so piangintuhan iran a pipikirn iran a phakasapaat kiran sa masa oto na thaplisn iran siran a manga pananakoto.

1081. So kaphagosara o Qur’ān ko katharo a Asā odi na La’alla a gii tano pmaanaan sa kalokalo (araparap) na aya tindg o manga Mufassirūn na aya maana oto na matatankd a mapnggolawla sii ko Allāh, sa so taw a mananangoran ko Allāh sa mbayorantang on ago mananankopan on sa nggalbk sa manga pipia na go ron mapos sa ron dn mawafat na tiankd o Allāh a skaniyan na khadalm sa limo iyan a mapia ago phakasarign iyan ko gawii a kakhalki ko langowan a manosiya ko alongan a Qiyāmah, na sa dn sa taw a khafir a sopakn iyan so sogoan o Allāh na tiankd iyan a itagon o Naraka, sa so kaontol o Allāh ago so limo iyan na di dn phliwag ago di dn pndorat.

1082. So Allāh i tarotop i kapakambabayabaya ko langowan taman sa so kaadn na daa ba niyan kapakambabayabaya inonta ko masimpit a inibgay ron a sii ko sosonan o Manhaj, ko kasogo ago so kasapar a piakambaya on o phangongonotan antaa ka di, sa aya patot ko manosiya na langowan a pnggolawlaan iyan na pzangoon iyan ko kabaya o Allāh, ka langowan a zowaan iyan na kna o ba niyan rk ka da a khaadn iyan a shayi, sa palaya dn oto rk o Allāh na patot a miodas iyan on ka an di makaphangintuhan.

1083. Piakitanodan o Allāh ko manosiya a so manga rinayagan o waraan (natural phenomenon) Na rkiyan anan a tarotop, sa obaloya niyan so kagagawii a tatap ba adn a kaadn a salakaw a khitalingoma niyan so sindaw odi na makapmbaal sa alongan a khitayaw niyan ko doniya, sa datar oto so kapatoa on, a o palaya dn dawndaw na ba iran khagaga a makaadn siran sa kagagawii a khirnk iran, manga pakaiza anan a ipndaplak on so pandapat o mamponay. Sii sankai a kiapakaozor o katao na aya mapayag na so manosiya na ba dn pphakawatan ko Kadnan iyan sa rarad o kadodoniya iyan ago so kapkhababayai niyan ko doniya sa so katao a di khabaloy a lalan ko katoona ko Allāh na kna oto a katao ago so khirk on na kna o ba Âlim sii sankoto a katao niyan a miasowa iyan. Aya ptharoon a Âlim na so taw a kominal ko katao a paliogat a tinanggisa (Fardh Ayīn) a skaniyan so katao a manonompang ko Allāh, so pman so katao ko diniya na matag anan a paliogat a Ampl (fardh kifāyah).

1084. Lalayon phagalowin o Allāh so rinayagan o waraan ko doniya a makalilibt ko manosiya a kasasandngan iyan ka an iyan mapokaw so pamikiran iyan sa kaizaan iyan a ginawa niyan, ogaid na so kafir na lalayon dn kasasapngan so akal iyan ko kapndirogoda ko manga nganin a makaliliot on, sa di niyan khabaloy a karina ko kaaadn o thito a miangadn a patot a simbaan.

1085. Bigan o Allāh sa kaloag so manga taw a sianka iran so sogoan o Allāh a siran oto so manga kafir a pananakoto sa darpaan iran so manga karina iran ko di ran kapharatiayaa ko Allāh sankai a doniya ka an mailay o adn a kabbnar o manga panontot iran, na sii pman ko alongan a maori na phangniyan siran o Allāh pharoman sa bayann iran so manga tanda iran ko da iran pn kasiksa, sayana a maontol so Allāh ko manosiya a barakafir, na amay ka matankd a da dn a ba iran tanda a marayag a kaphapasodan o tindg iran ko kiakhafir iran na mampn ka iponsad siran ko Naraka sa kaontol o Allāh a kiasiksa iran.

1086. Gianan so Qārūn a aya kiapanothola on na skaniyan so Qārūn Bin Yas’hab Bin Qāhith, na so Mūsā na Bin Îmrān Bin Qāhith, samanoto na thngd siran ago so Mūsā, miatharo pn o Mohammad Bin Ishaq a skaniyan na bapa o Mūsā, na aya kadaklan ko manga tatao na aya tindg iran an so Qārūn na thngd o Mūsā. A aya iggrar on na so al Munawwir, ka kagia tanto a mapia i lagam ko kapmbatiaa ko Tawrāh, ogaid na mindonsian skaniyan sa mimonafiq, sa datar o kiapmonafiq o as Sāmirī, na aya inibalas on o Allāh na inindp iyan skaniyan ago so tamok iyan ko lopa sa siksa on o Allāh. Datar anan mambo o miambtad o Tha’labah Bin Hātib a aya grar iyan ko manga Sahābah na Hamāmat al Masjid, marapatik ko masjid o Rasūlullāh [s.a.w] ka kagabi sa mapita na zisii sa masjid na gowani a khawasa ka bigan o Allāh sa madakl a tamok na kialipatan iyan so tadntadm ko Allāh sa miligto ko zakāt iyan na mimbaloy a monafiq a miakowaa poringana so thotolan on a minidakat ko Qur'ān a giimindadaliay ko manga masa. Na so kiasanka o Qārūn sa da niyan tonaya ko manga taw a mrmr so kabnar iran ko tamok iyan na inindp skaniyan o lopa sa taman ko alongan a Qiyāmah, na pziksaan skaniyan sabap ko da niyan kabaloy a maonotn ko Allāh. Giankanan a manga taw na oman lomibt so masa na adn a pkhaadn a saginda iran sankai a pagtaw sa so manga kawasa na pamimikiran siran ko da pn kaipos o potpot o kaoyagoyag. So tioba a mamis na margn a kapphakaapas on o taw, a langowan a tinioba on na aya dn a kalilid na da dn makambalingan ko Kadnan iyan, sa miatay a kafir odi na monafiq, so pman so tioba a kamrmr na madakl a pphakaapas on sa makapphanarig ko Allāh, sa pphakabagr so pananarig iyan on.

1087. So manga taw a sisirangn siran ko komilang o orarig o tamok ko doniya na sayana iran a pphrayoon a oba siran bo kiabgan sa madakl a kakawasaan a datar o Qārūn, gianan igira miabarandiya so btad o manosiya sa aya bo a pkhan’g iyan a sowara na so taginting o niko, na piakalklk anan a btad a pizana o Rasūlullāh [s.a.w] a ipkhalk iyan ko pagtaw niyan amay ka zasakoyaan iran so doniya sa datar o kiazasakoyai ron o pagtaw a miaonaan iran na khabinasa siran sa datar o kiaantior o miaonaan iran. Ogaid na so adn a katao niyan ko Agama o Allāh na di ron oto phakasogo sa kababayai ron ka kagia katawan iyan a matag oto orarig a amay ka di masowa na khasabapan sa kaantior sa so matatago ko Allāh na aya lbi a mala ago mapia a da a ikhada iyan sa dayon sa dayon. So tamok na mapia a khadam (panakawan) na marata a dato, sa sa dn sa taw a balowin iyan so tamok iyan a aya niyan dato na magbong dn ko Naraka a pd o Qārūn ago so Fir’aun ago so Hāmān. Lomindong tano ko Allāh o ba tano mabaloy a oripn o tamok ago so kadato ago so kakayaan a inaloy oto o Rasūlullāh [s.a.w] a piakipananggilaan iyan ko ummat iyan a mapnggolawla dn.

1088. Miapanothol a miaaloy ko Sahīh o al Bukhārī a so Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan a: Adn a mama ko miaonaan iyo a ndiditar sa piamaramataan sa montiya ago bolawan ago pirak a rampi sa kagadongan a gii niyan ipamagolawla sa kazalibantog na siogo o Allāh so lopa na inindp iyan skaniyan sa pkhikagm on sa taman dn ko alongan a Qiyāmah. Sa miapanothol a aya kiaindp o Qārūn na minggolalan sa pangni o Mūsā sa katana iron a siksa o Allāh na tiarima so pangni niyan. Na gowani a maindp ko lopa sa kiasandngan o manga taw na miabankiring so siran oto a mazisimalaw iran so kakayaan iyan sa miakapanarig siran ko Allāh a aya phapaar ko langowan taman.

1089. So kanggolawla sa mapia na giithaktakpn o Allāh so balas iyan a mapia, na so kanggolawla sa marata na sasatiman a datar iyan a marata a balas iyan, gianan na limo a mala o Allāh ko manosiya sa aya marani ron na so limo o Allāh ogaid na so kadaklan kiran na di ran masasabot ankanan a mala a panalinggagaw o Miangadn ko kaadn iyan. So malāikat a pzorat ko mapia na anda dn i kanggalbaka on o oripn na misorat iyan na so pzorat ko marata na pnayawn iyan pn o ba thawbat so oripn na o thawbat na di niyan isorat. Sayana a mala so limo o Allāh ko manosiya ogaid na so manosiya na lalayon iyan dn kalilipatan so manga limo on o Allāh.

1090. So katharo a ma’ād khandodan na aya isa a inipmaana iran on na so kaphakandod iyan ko alongan a Maori, odi na sii ko sorga sa ipagiza iyan rka so Qur’ān. Ogaid na miakapoon ko Ibn Abbās a aya tindg iyan na so khandodan na gioto a ingd a Makkah sa phakandodn on o Allāh so Mohammad [s.a.w] ko oriyan o kiapakaliyo niyan on, go so Mohammad Bin Ishāq na gioto i tindg iyan, go miakapoon ko ad Dahhāk a gowani a isampay so Rasūlullāh [s.a.w] sa al Juhfah ko kiatogalin iyan na inikaranon iyan a Makkah, ago adn a katharo iyan a tanto niyan a pkhababayaan a ingd a Makkah na oda bo ka kagia piakaliyo iran on na di niyan dn ganatan so ingd a pilombayan, na piakatoron on o Allāh ankoto a ayat sa phakandodn iyan bo sa Makkah ko pkhaori a masa.

1091. Piakitokawan o Qur’ān a langowan a shayi na palaya dn phatay ka kagia adn a phoonan o kiaadn iran na adn mambo a kaposan iyan, ogaid na so Allāh na skaniyan na tatap a daa phoonan o kaoyagoyag iyan ago da a kaposan iyan ka inadn iyan so masa.