So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah an Naml - [ 27 So Manga Pila’] - سـورة النَّمـل
( The Ant - Ang Mga Langgam )

Pangnal ko Sūrah

Giankai a sūrah na datar dn sa bandingan o miaonaan iyan a sūrah ago so dowa a sūrah a phakatondog on. So thotolan ko manga masa a kiatoron iyan na datar o pat a manga sūrah, a sii oto ko lmbak o masa o Nabī [s.a.w] sii sa Makkah.

So thotolan ko apoy, so mapoti a lima, so tonkat, ko thotolan ko Mūsā, so katharo o papanok, so kalimodan o manga Jinn ago so manga shaytān, so thotolan ko pila, ago so papanok a hudhud, ago so Bai sa ingd a Saba’ (Sheba) ko thotolan ko Nabī Sulaymān, so kiadaaga ko ikmat o siaw kataw a manga mama ko thotolan ko Nabī Sālih, ago so bokakay a kambaradosa a kandarowaka ko masa o Lūt, na palaya dn a nan manga gonanao ko kaphakagaga o Allāh ago so kabbnar o manga pagita iyan ago so kaolad o manga limo iyan ko manosiya.

So Pamotosan iyan: Aya piakammsa a bnar na so wahī o Allāh, a so miangapapayag a manga mu’jzah o manga sogo’, a datar o Mūsā ago so Sālih ko kiapakambowat o babay a onta ko lakongan a ator. (27:1-14).

So kiandato o Sulaymān a inibgay ron o Allāh a limo so kapzabota niyan ko katharo o papanok ago so mranaranap, ago so kiapangondatoi niyan ko manga Jinn ago so manosiya, so papanok iyan a sasarigan iyan a pphakaoma on sa manga thotolan a piakammsa, so bandingan ko Balqīs a Bai ko mabagombar a ingd a inaloy o Qur’ān ago patogina o isa ko manga Sūrah niyan a so Sūrah Saba’, na palaya dn oto manga karina sa so Allāh na mala so limo iyan ko manosiya. (27:15-44).

So karata o kathaonkir ago so kadiria ko kapangintuhan ago so kapakipa-grara ko bagr o Miangadn a miapayag ko pagtaw o Sālih a pagrnn iran so bagr o Allāh sa nggolalan sa ikmat na minikmat so Allāh ka so ikmat iyan na di kaonaan, go so thotolan ko Lūt na mataan a so bagr o Allāh na samporna a bagr a di khasawal.(27:45-58).

So limo o Allāh ago so gagaw niyan na kaporoan o langowan a pangalimo ago gagaw, na so kasasanka na makapthapapay ko Bnar ko kaposan o masa, sa aya kaposan iyan na so kaptharoa sa so langowan o bantogan na rk dn langon o Allāh a Kadnan o langowan a kaadn. (27:59-93).

Giankai a sūrah na initoron sa Makkah, a romarankom sa manga ayat a 93, initoron ko oriyan o Sūrah as Shu’arā’.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

27:1

Hassanor Alapa : Tā, Sīn, Katan so manga ayat o Qur’ān ago kitab a phrinayag

Muhsin Khan : Ta-Sin. [These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings]. These are the Verses of the Quran, and (it is) a Book (that makes things) clear;

Sahih International : Ta, Seen. These are the verses of the Qur'an and a clear Book

Pickthall : Ta. Sin. These are revelations of the Qur'an and a Scripture that maketh plain;

Yusuf Ali : These are verses of the Qur'an,-a book that makes (things) clear;

Shakir : Ta Sin! These are the verses of the Quran and the Book that makes (things) clear

Dr. Ghali : Ta Sin (These are the names of letters of the Arabic alphabet, and only Allah knows their meaning here).Those (Literally: that) are the ayat (Verses, signs) of the Qur'an and an Evident Book,

Tafsir Jalalayn : Tā sīn: God knows best what He means by these [letters]. Those, namely, these signs, are the signs of the Qur’ān, signs from it, and a Manifest Book, manifesting [what is] truth from [what is] falsehood (wa-kitābin, ‘Book’, is a supplement [to al-qur’ān] with the addition of an adjective [mubīn, ‘manifest’]).

Tagalog : Tã-Sin. Ang mga titik na ito ng ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Sûratul Baqarah.’ Itong mga talata ng Banal na Qur’ân ay malinaw ang kahulugan at maliwanag sa pagiging katibayan nito, naglalaman ito ng mga kaalaman, mga karunungan at mga batas.

27:2

Hassanor Alapa : Toroan ago thotol a mapia ko miamaratiaya

Muhsin Khan : A guide (to the Right Path); and glad tidings for the believers [who believe in the Oneness of Allah (i.e. Islamic Monotheism)].

Sahih International : As guidance and good tidings for the believers

Pickthall : A guidance and good tidings for believers

Yusuf Ali : A guide: and glad tidings for the believers,-

Shakir : A guidance and good news for the believers,

Dr. Ghali : A guidance and good tidings to the believers,

Tafsir Jalalayn : It is, a guidance, guiding from error, and good tidings for the believers, who believe in it, of Paradise;

Tagalog : Ito ay mga talata na naggagabay tungo sa Daan ng Tagumpay dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at nagbibigay ng magandang balita hinggil sa dakilang gantimpala para sa mga nananampalataya na pinaniwalaan ang mga talatang ito, at sinunod ang patnubay nito,

27:3

Hassanor Alapa : Siran oto so iphthindg iran so sambayang ago ipmbgay ran so zakāt ago siran ko 1021 alongan a maori na tatankdn iran

Muhsin Khan : Those who perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give Zakat and they believe with certainty in the Hereafter (resurrection, recompense of their good and bad deeds, Paradise and Hell, etc.).

Sahih International : Who establish prayer and give zakah, and of the Hereafter they are certain [in faith].

Pickthall : Who establish worship and pay the poor-due and are sure of the Hereafter.

Yusuf Ali : Those who establish regular prayers and give in regular charity, and also have (full) assurance of the hereafter.

Shakir : Who keep up prayer and pay the poor-rate, and of the hereafter, they are sure.

Dr. Ghali : Who keep up the prayer, and bring the Zakat, (i.e., pay the poor-dues) and they, (always) they, have certitude in the Hereafter.

Tafsir Jalalayn : those who observe prayer, performing it in the way that it should be [performed], and give alms and who are certain of the Hereafter, knowing it [to be true] through the [many] proofs thereof (hum, ‘they’, is repeated because a separation has taken place between it [the first hum] and the predicate [yūqinūna]).

Tagalog : Na mga yaong isinasagawa ang ‘Salâh’ ng limang beses na kumpleto sa pinakapundasyon nito, gayundin sa mga kundisyon nito, at ibinibigay nila ang obligadong-kawanggawa (Zakâh) sa mga karapat-dapat nito, at sila ay nakatitiyak sa buhay sa Kabilang-Buhay, at sa anumang mayroon doon na gantimpala at kaparusahan.

27:4

Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a di ran paparatiayaan so alongan a maori na piphandaraan 1022 Ami kiran so manga galbk iran na siran na gii siran mromparompak

Muhsin Khan : Verily, those who believe not in the Hereafter, We have made their deeds fair-seeming to them, so they wander about blindly.

Sahih International : Indeed, for those who do not believe in the Hereafter, We have made pleasing to them their deeds, so they wander blindly.

Pickthall : Lo! as for those who believe not in the Hereafter, We have made their works fairseeming unto them so that they are all astray.

Yusuf Ali : As to those who believe not in the Hereafter, We have made their deeds pleasing in their eyes; and so they wander about in distraction.

Shakir : As to those who do not believe in the hereafter, We have surely made their deeds fair-seeming to them, but they blindly wander on.

Dr. Ghali : Surely the ones who do not believe in the Hereafter, We have adorned for them their deeds, so they are blundering (blindly);

Tafsir Jalalayn : Truly those who do not believe in the Hereafter, We have adorned their, vile, deeds for them, by making such [deeds] seem sensuous so that they then deem them wholesome, and so they are bewildered, confused about why We deem these [deeds] to be vile.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong hindi naniwala sa buhay sa Kabilang-Buhay at hindi gumagawa ng kabutihan bilang paghahanda para rito, sa halip ang kanilang ginagawa ay panay kasamaan na sa kanilang pananaw ay kabutihan, na sila ay pabalik-balik sa ganitong gawain na may kasamang pag-aalinlangan.

27:5

Hassanor Alapa : Siran oto so bagian iran so marata a siksa a siran ko alongan a maori na siran i lbi a miangalalapis

Muhsin Khan : They are those for whom there will be an evil torment (in this world). And in the Hereafter they will be the greatest losers.

Sahih International : Those are the ones for whom there will be the worst of punishment, and in the Hereafter they are the greatest losers.

Pickthall : Those are they for whom is the worst of punishment, and in the Hereafter they will be the greatest losers.

Yusuf Ali : Such are they for whom a grievous Penalty is (waiting); and in the Hereafter theirs will be the greatest loss.

Shakir : These are they who shall have an evil punishment, and in the hereafter they shall be the greatest losers.

Dr. Ghali : Those are they for whom is an odious torment, and they, (always) they, are the ones who will be the greatest losers in the Hereafter.

Tafsir Jalalayn : Those are they for whom there is an awful chastisement, the worst [chastisement] in this world: being killed or being taken captive; and in the Hereafter they will be the greatest losers, because they will end up in the Fire which has been made everlasting for them.

Tagalog : Ang para sa kanila ay kaparusahan dito sa daigdig na katulad ng pagkamatay, pagkabihag, pagkapahamak o di kaya ay pagkatalo sa labanan, at sila sa Kabilang-Buhay ay pinakamatindi ang kanilang pagkatalo.

27:6

Hassanor Alapa : Mataan a imbgay rka (hay Mohammad) so Qur’ān a phoon sa Maongangn a Matao.

Muhsin Khan : And verily, you (O Muhammad SAW) are receiving the Quran from the One, All-Wise, All-Knowing.

Sahih International : And indeed, [O Muhammad], you receive the Qur'an from one Wise and Knowing.

Pickthall : Lo! as for thee (Muhammad), thou verily receivest the Qur'an from the presence of One Wise, Aware.

Yusuf Ali : As to thee, the Qur'an is bestowed upon thee from the presence of one who is wise and all-knowing.

Shakir : And most surely you are made to receive the Quran from the Wise, the Knowing Allah.

Dr. Ghali : And surely you indeed are granted (Literally: you are made to keep receiving) the Qur'an from very close to The Ever-Wise, The Ever-Knowing.

Tafsir Jalalayn : And truly you — this is an address to the Prophet (s) — are receiving the Qur’ān, it is being transmitted to you intensely, from One Wise, Knowing, in such [transmission].

Tagalog : At katiyakan, ang nagturo sa iyo, O Muhammad, ng Banal na Qur’ân ay ang Allâh na ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang paglikha at pangangasiwa nito, na ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam na saklaw ng Kanyang Kaalaman ang lahat ng bagay.

27:7
Hassanor Alapa : Gowani a tharoon o Mūsā ko pamiliya (karoma) niyan a 1023 miakailay ako sa apoy na matatankd a khaomaan akn ska no sa thotol a phoon on odi na kaomaan akn skano sa kadg a sagpik ka an kano makapamapayig

Muhsin Khan : (Remember) when Musa (Moses) said to his household: "Verily! I have seen a fire, I will bring you from there some information, or I will bring you a burning brand, that you may warm yourselves."

Sahih International : [Mention] when Moses said to his family, "Indeed, I have perceived a fire. I will bring you from there information or will bring you a burning torch that you may warm yourselves."

Pickthall : (Remember) when Moses said unto his household: Lo! I spy afar off a fire; I will bring you tidings thence, or bring to you a borrowed flame that ye may warm yourselves.

Yusuf Ali : Behold! Moses said to his family: "I perceive a fire; soon will I bring you from there some information, or I will bring you a burning brand to light our fuel, that ye may warm yourselves.

Shakir : When Musa said to his family: Surely I see fire; I will bring to you from it some news, or I will bring to you therefrom a burning firebrand so that you may warm yourselves.

Dr. Ghali : As Musa (Moses) said to his family, "Surely I perceive a fire. Soon I will come up to you with news of it, or come up to you with a flaming brand that possibly you would warm yourselves."

Tafsir Jalalayn : Mention, when Moses said to his family, [to] his wife, during his journey from Midian [back] to Egypt: ‘Assuredly I notice, I see in the distance, a fire. I will bring you news from there, about the [journey’s] route — for he had lost his way — or bring you a firebrand (read as a genitive annexation [bi-shihābi qabasin] as an explication [of shihāb, ‘flame’]; or read without [annexation, bi-shihābin qabasin] meaning, a flame of fire at the end of a wick or a wooden stick) that perhaps you might warm yourselves’, (tastalūn: the tā’ replaces the tā’ of the [8th verbal form] ifta‘ala [sc. istalā]; it derives from salaya or saliya, ‘to be exposed to the blaze of fire’), [that perhaps] you might warm yourselves from the cold.

Tagalog : Ipaalaala mo ang kuwento ni Mousâ (as) noong kanyang sinabi sa kanyang pamilya habang sila ay naglalakbay mula Medyan patungo sa Ehipto: Katiyakan, nakakita ako ng apoy, na kung kaya, walang pag-aalinlangan, makatatagpo ako mula roon ng impormasyon (o kaalaman) na magsasabi sa atin kung saan ang ating patutunguhan, o di kaya ay makakakuha ako mula roon ng nagbabagang-apoy upang makapagpainit tayo mula sa kalamigan.

27:8

Hassanor Alapa : Na gowani a maoma niyan na tiawag sa (pitharo) a piakambarakat so matatago ko apoy ago so makaliliot on go miasotisoti so Allāh a Kadnan o manga kaadn

Muhsin Khan : But when he came to it, he was called: "Blessed is whosoever is in the fire, and whosoever is round about it! And glorified be Allah, the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists).

Sahih International : But when he came to it, he was called, "Blessed is whoever is at the fire and whoever is around it. And exalted is Allah , Lord of the worlds.

Pickthall : But when he reached it, he was called, saying: Blessed is Whosoever is in the fire and Whosoever is round about it! And Glorified be Allah, the Lord of the Worlds!

Yusuf Ali : But when he came to the (fire), a voice was heard: "Blessed are those in the fire and those around: and glory to Allah, the Lord of the worlds.

Shakir : So when he came to it a voice was uttered saying: Blessed is Whoever is in the fire and whatever is about it; and glory be to Allah, the Lord of the worlds;

Dr. Ghali : So, as soon as he came to it, he was called out (that): "Blessed are they who are in the fire, and they who are around it, and All Extolment be to Allah, The Lord of the worlds!

Tafsir Jalalayn : But when he reached it, he was called [with the following words]: ‘Blessed is he, that is to say, God bless him, who is in the fire, namely, Moses, and who is around it, namely, the angels — or vice-versa ([the verb] bāraka may be followed immediately by the direct object or by a preposition and then the direct object; [a noun such as] makān, ‘location’, is implied after fī, ‘in’, [sc. man fī makāni’l-nār, ‘who is in the area of the fire’]); and Glory be to God, the Lord of the Worlds — this is included in the call, and is meant to declare that God is above all evil [associations].

Tagalog : At nang dumating si Mousâ (as) roon sa apoy na yaon ay tinawag siya ng Allâh at sinabi sa kanya na ang lugar na yaon ay isang banal na lugar na biniyayaan ng Allâh, na ginawa Niya ang lugar na yaon para sa pagkikipag-usap kay Mousâ (as) na roon Niya siya uutusan, at katiyakan, ang Allâh ay biniyayaan Niya ang sinumang naroroon sa may apoy na yaon at ang mga nakapalibot doon na mga anghel, na kung kaya, luwalhati sa Allâh na Siya ay malayo sa anumang hindi karapat-dapat para sa Kanya na Siya ay ‘Rabb’ ng lahat ng mga nilikha.

27:9

Hassanor Alapa : Hay Mūsā mataan a Sakn so Allāh a Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : "O Musa (Moses)! Verily! It is I, Allah, the All-Mighty, the All-Wise.

Sahih International : O Moses, indeed it is I - Allah , the Exalted in Might, the Wise."

Pickthall : O Moses! Lo! it is I, Allah, the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : "O Moses! verily, I am Allah, the exalted in might, the wise!....

Shakir : O Musa! surely I am Allah, the Mighty, the Wise;

Dr. Ghali : O Musa, surely I, Ever I, am Allah, The Ever-Mighty, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : O Moses, lo!, in other words, the fact is that, it is I, God, the Mighty, the Wise.

Tagalog : O Mousâ (as)! Katiyakan, Ako ang Allâh na Bukod-Tanging karapat-dapat lamang na sambahin, na ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na nagagapi Ko sa Aking paghihiganti ang sinumang kumakalaban sa Akin, na ‘Al-Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Pangangasiwa Ko sa Aking mga nilikha.

27:10
Hassanor Alapa : Sa ithogn ka so tonkat ka (na iniithog iyan) na kagia ilayin iyan na giimbokakas a datar o mala a nipay na tomialikhod (so Mūsā) a pphalagoy sa da makadingil, 1024 (na pitharoo Allāh a) hay Mūsā di ka khalk, ka Sakn na di Rakn khalk so manga sogo’

Muhsin Khan : "And throw down your stick!" But when he saw it moving as if it were a snake, he turned in flight, and did not look back. (It was said): "O Musa (Moses)! Fear not, verily! The Messengers fear not in front of Me.

Sahih International : And [he was told], "Throw down your staff." But when he saw it writhing as if it were a snake, he turned in flight and did not return. [ Allah said], "O Moses, fear not. Indeed, in My presence the messengers do not fear.

Pickthall : And throw down thy staff! But when he saw it writhing as it were a demon, he turned to flee headlong; (but it was said unto him): O Moses! Fear not! the emissaries fear not in My presence,

Yusuf Ali : "Now do thou throw thy rod!" But when he saw it moving (of its own accord)as if it had been a snake, he turned back in retreat, and retraced not his steps: "O Moses!" (it was said), "Fear not: truly, in My presence, those called as messengers have no fear,-

Shakir : And cast down your staff. So when he saw it in motion as if it were a serpent, he turned back retreating and did not return: O Musa! fear not; surely the messengers shall not fear in My presence;

Dr. Ghali : And cast down your staff." So, as soon as he saw it shaking as if it were a jinni, he turned away withdrawing and did not retrace his steps. "O Musa, do not fear (anything). Surely I (am The One); the Emissaries do not fear (anything) close to Me.

Tafsir Jalalayn : Throw down your staff’, and he threw it down. And when he saw it wriggling, moving, like a serpent, a slender snake, he turned his back in flight and did not come back. God, exalted be He, says: ‘O Moses, do not fear, it. Surely in My presence, before Me, the messengers do not fear, any snake or otherwise,

Tagalog : At bitiwan mo ang iyong tungkod! At ito ay kanyang binitiwan at naging ahas, at nang makita niya ito na gumagalaw na kasinggaan ng paggalaw ng mabilis na ahas ay tumalikod siya na tumatakas na hindi na siya lumingon pa, subali’t pinapanatag siya ng Allâh na Kanyang sinabi: O Mousâ (as)! Huwag kang matakot: walang pag-aalinlangan, ang mga Sugo na Aking pinili ay hindi natatakot sa pagpaparating ng Aking Mensahe,

27:11

Hassanor Alapa : Inonta sa taw a manakoto oriyan iyan na somambi 1025 sa mapia (a amal) ko oriyan o marata a (dosa) ka mataan a Sakn na Paririla a Masalinggagawn.

Muhsin Khan : "Except him who has done wrong and afterwards has changed evil for good, then surely, I am Oft-Forgiving, Most Merciful.

Sahih International : Otherwise, he who wrongs, then substitutes good after evil - indeed, I am Forgiving and Merciful.

Pickthall : Save him who hath done wrong and afterward hath changed evil for good. And lo! I am Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : "But if any have done wrong and have thereafter substituted good to take the place of evil, truly, I am Oft-Forgiving, Most Merciful.

Shakir : Neither he who has been unjust, then he does good instead after evil, for surely I am the Forgiving, the Merciful:

Dr. Ghali : Except him who has done (an) injustice, (and) thereafter substituted fair (deeds) for odious (deeds). Then surely I am Ever-Forgiving, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : except him who has wronged, his soul, but then changed [his wrong] for good — he [then] performs [good deeds] — after [having done] evil, in other words, [he has] repented, then truly I am Forgiving, Merciful, I will accept his repentance and forgive him.

Tagalog : Maliban sa sinumang nagkasala at lumamnpas sa kanyang hangganan, at pagkatapos siya ay nagsisi at nagpakatuwid sa kanyang taimtim na pagsisisi pagkatapos ng kanyang nagawang pagkakasala; kung gayon, walang pag-aalinlangan, Ako ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa kanya, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal, na kung kaya, huwag mawalan ng pag-asa ang sinuman sa Awa ng Allâh at sa Kanyang kapatawaran.

27:12
Hassanor Alapa : Go soldn ka a lima nka sii ko oyot ka ka makambowat a masigay a kna o ba sakit (panggal), sii sa siaw a manga tanda a pantag ko Fir’aun ago so pagtaw niyan, mataan a siran na pagtaw a manga fasiq

Muhsin Khan : "And put your hand into your bosom, it will come forth white without hurt. (These are) among the nine signs (you will take) to Fir'aun (Pharaoh) and his people, they are a people who are the Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah).

Sahih International : And put your hand into the opening of your garment [at the breast]; it will come out white without disease. [These are] among the nine signs [you will take] to Pharaoh and his people. Indeed, they have been a people defiantly disobedient."

Pickthall : And put thy hand into the bosom of thy robe, it will come forth white but unhurt. (This will be one) among nine tokens unto Pharaoh and his people Lo! they were ever evil-living folk.

Yusuf Ali : "Now put thy hand into thy bosom, and it will come forth white without stain (or harm): (these are) among the nine Signs (thou wilt take) to Pharaoh and his people: for they are a people rebellious in transgression."

Shakir : And enter your hand into the opening of your bosom, it shall come forth white without evil; among nine signs to Firon and his people, surely they are a transgressing people.

Dr. Ghali : And put your hand into your bosom, (i.e., the bosom of your robe) it will come out (Literally: go out) white without any odious (imperfection) among nine signs to Firaawn (Pharaoh) and his people. Surely they have been an immoral people."

Tafsir Jalalayn : And insert your hand into your bosom, into the collar of your shirt, and it will emerge, not in its usual skin colour, but, white without any blemish, any [vestige of] leprosy, with a glare that dazzles the eyes, as one sign, among nine signs, with which you shall be sent [as God’s messenger], to Pharaoh and his folk; indeed they are an immoral lot’.

Tagalog : At ipasok mo ang iyong kamay sa gilid ng iyong braso at ito ay lalabas na maputi na kasimputi ng yelo gayong hindi ito sakit na ketong, na ito ay kabilang sa siyam na himala upang pagtibayan ka sa iyong mensahe tungo sa kay Fir`âwn at sa kanyang sambayanan, dahil walang pag-aalinlangan, sila ay mga masasama na mga tao na naghimagsik at lumabag sa kagustuhan ng Allâh, na sila ay mga tumanggi.

27:13

Hassanor Alapa : Na gowani a maoma siran o manga tanda Ami a 1026 pmbgay sa toroan na pitharo iran a giai na salamankiro a mapayag

Muhsin Khan : But when Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) came to them, clear to see, they said: "This is a manifest magic."

Sahih International : But when there came to them Our visible signs, they said, "This is obvious magic."

Pickthall : But when Our tokens came unto them, plain to see, they said: This is mere magic,

Yusuf Ali : But when Our Signs came to them, that should have opened their eyes, they said: "This is sorcery manifest!"

Shakir : So when Our clear signs came to them, they said: This is clear enchantment.

Dr. Ghali : Then as soon as Our signs came to them, a beholding, (i.e., as a proof from Allah) they said, "This is evident sorcery."

Tafsir Jalalayn : But when Our signs came to them plain to see, illuminating and clear, they said, ‘This is manifest sorcery’, clear and evident [sorcery].

Tagalog : At nang dumating sa kanila ang mga himalang ito na napakalinaw na lantarang nakikita ng sinumang nais pagmasdan ito nang makatotohanan bilang matibay na katibayan mula sa kanya (Mousâ as), kanilang sinabi: Ito ay malinaw na salamangka. At tinanggihan nila ang siyam na mga himalang ito na malilinaw na palatandaan na nagpapatunay sa pagiging Propeta ni Mousâ (as) at sa pagiging katotohanan ng kanyang paanyaya.

27:14

Hassanor Alapa : Na piakambokhag iran ago tiankd skaniyan o manga ginawa iran sa kapanalimbot ago kaphaporo na ilay anka o andamanaya i kiabolosan o manga taw a pphaminasa

Muhsin Khan : And they belied them (those Ayat) wrongfully and arrogantly, though their ownselves were convinced thereof [i.e. those (Ayat) are from Allah, and Musa (Moses) is the Messenger of Allah in truth, but they disliked to obey Musa (Moses), and hated to believe in his Message of Monotheism]. So see what was the end of the Mufsidun (disbelievers, disobedient to Allah, evil-doers, liars.).

Sahih International : And they rejected them, while their [inner] selves were convinced thereof, out of injustice and haughtiness. So see how was the end of the corrupters.

Pickthall : And they denied them, though their souls acknowledged them, for spite and arrogance. Then see the nature of the consequence for the wrong-doers!

Yusuf Ali : And they rejected those Signs in iniquity and arrogance, though their souls were convinced thereof: so see what was the end of those who acted corruptly!

Shakir : And they denied them unjustly and proudly while their soul had been convinced of them; consider, then how was the end of the mischief-makers.

Dr. Ghali : And they repudiated them, and their selves had (inner) certitude of them, out of injustice and exaltation. So look into how was the end of the corruptors.

Tafsir Jalalayn : And they denied them, they did not affirm them, though, in reality, their souls had been convinced, in other words, [though] they were certain that these [signs] were from God, wrongfully and arrogantly, in defiance of believing in what Moses had brought ([these two adverbs] refer back to [the cause of] their denial). So behold, O Muhammad (s), how was the sequel for the agents of corruption, [a sequel] which you know: they were destroyed.

Tagalog : At tinanggihan nila na ito ay nagmula sa Allâh sa pamamagitan ng kanilang mga dila, gayong sa katotohanan ay tiyak ang kanilang mga puso sa pagiging totoo nito, ginawa nila ito bilang pagmamalabis sa katotohanan at pagmamataas sa pagtanggap, na kung kaya, pagmasdan mo, O Muhammad, kung ano ang naging hantungan ng mga yaong hindi pinaniwalaan ang mga talata ng Allâh at naminsala sa kalupaan, dahil nilunod sila ng Allâh sa karagatan? At dito sa pangyayaring ito ay aral sa sinumang magnanais na umunawa.

27:15
Hassanor Alapa : Go sabnar a bigan Ami so Dāūd ago so Sulaymān sa katao, sa pitharo iran a dowa a so langowan o bantogan na rk o Allāh a so piakalbi kami niyan ko kadaklan ko manga oripn Iyan a miamaratiaya

Muhsin Khan : And indeed We gave knowledge to Dawud (David) and Sulaiman (Solomon), and they both said: "All the praises and thanks be to Allah, Who has preferred us above many of His believing slaves!"

Sahih International : And We had certainly given to David and Solomon knowledge, and they said, "Praise [is due] to Allah , who has favored us over many of His believing servants."

Pickthall : And We verily gave knowledge unto David and Solomon, and they said: Praise be to Allah, Who hath preferred us above many of His believing slaves!

Yusuf Ali : We gave (in the past) knowledge to David and Solomon: And they both said: "Praise be to Allah, Who has favoured us above many of his servants who believe!"

Shakir : And certainly We gave knowledge to Dawood and Sulaiman, and they both said: Praise be to Allah, Who has made us to excel many of His believing servants.

Dr. Ghali : And indeed We already brought Dawud (David) and Sulayman (Solomon) knowledge, and they (both) said, "Praise be to Allah, Who has graced us over many of His believing bondmen."

Tafsir Jalalayn : And verily We gave David and Solomon, his son, knowledge, of rendering [decisive] judgement between people, and [knowledge] of the speech of birds and of other things, and they said, giving thanks to God, ‘Praise be to God Who has favoured us, with prophethood and the disposal of jinn, humans and devils [to our service], over many of His believing servants’.

Tagalog : At katiyakan, pinagkalooban Namin si Dâwood (as) at si Sulaymân (as) ng kaalaman at ito ay kanilang isinagawa, kanilang sinabing dalawa: Papuri sa Allâh na Siyang nagtangi sa amin sa pamamagitan nito mula sa marami Niyang mga alipin na mga mananampalataya. At nasa talatang ito ang patunay sa karangalan ng pagkakaroon ng kaalaman at mataas na antas ng nagmamay-ari nito.

27:16
Hassanor Alapa : Go kiawarisan o Sulaymān so Dāūd sa pitharo iyan a 1027 hay manga manosiya inipangndao rkami so katharo o papanok ago bigan kami sa langowan taman, mataan a giai na skaniyan so kalbihan a mala.

Muhsin Khan : And Sulaiman (Solomon) inherited (the knowledge of) Dawud (David). He said: "O mankind! We have been taught the language of birds, and on us have been bestowed all things. This, verily, is an evident grace (from Allah)."

Sahih International : And Solomon inherited David. He said, "O people, we have been taught the language of birds, and we have been given from all things. Indeed, this is evident bounty."

Pickthall : And Solomon was David's heir. And he said: O mankind! Lo! we have been taught the language of birds, and have been given (abundance) of all things. This surely is evident favour.

Yusuf Ali : And Solomon was David's heir. He said: "O ye people! We have been taught the speech of birds, and on us has been bestowed (a little) of all things: this is indeed Grace manifest (from Allah.)"

Shakir : And Sulaiman was Dawood's heir, and he said: O men! we have been taught the language of birds, and we have been given all things; most surely this is manifest grace.

Dr. Ghali : And Sulayman was Dawud's heir, (Literally: inherited "from" Dawud "David") and he said, "O you mankind, we have been taught the language (Literally: the manner of pronunciation) of (the) birds, and we have been brought (much) of everything; surely this is indeed the evident Grace."

Tafsir Jalalayn : And Solomon inherited from David, prophethood and knowledge exclusively from among all his other children; and he said, ‘O people, we have been taught the speech of the birds, that is, the ability to understand their sounds, and we have been given of all things, given to prophets and kings. Indeed this, gift, is the manifest, the evident, favour’.

Tagalog : At namana ni Sulaymân (as) mula sa kanyang ama na si Dâwood (as) ang pagiging Propeta, kaalaman at kaharian, at sinabi ni Sulaymân sa kanyang sambayanan: O sangkatauhan! Tinuruan kami at pinaintindi sa amin ang wika ng mga ibon, at pinagkalooban kami ng lahat ng bagay sa lahat ng aming pangangailangan. Katiyakan, ang anumang ipinagkaloob sa amin ng Allâh ay malinaw na kagandahang-loob bilang pagtatangi sa amin kaysa iba.

27:17

Hassanor Alapa : Go linimod ko Sulaymān so manga sondaro niyan a pd sa Jinn ago manosiya ago papanok, sa pzaparan siran o ba iran onai so darpa a katatagoan kiran

Muhsin Khan : And there were gathered before Sulaiman (Solomon) his hosts of jinns and men, and birds, and they all were set in battle order (marching forwards).

Sahih International : And gathered for Solomon were his soldiers of the jinn and men and birds, and they were [marching] in rows.

Pickthall : And there were gathered together unto Solomon his armies of the jinn and humankind, and of the birds, and they were set in battle order;

Yusuf Ali : And before Solomon were marshalled his hosts,- of Jinns and men and birds, and they were all kept in order and ranks.

Shakir : And his hosts of the jinn and the men and the birds were gathered to him, and they were formed into groups.

Dr. Ghali : And his hosts were mustered to Sulayman, of the jinn and humankind and birds. So they were duly dispensed.

Tafsir Jalalayn : And, on one journey, Solomon’s hosts of jinn and humans and birds stood assembled for him as they were being arrayed, brought together [in groups] and marshalled.

Tagalog : At tinipon (o pinagsama) para kay Sulaymân nang isang dagsaan ang kanyang mga sundalo mula sa mga ‘Jinn,’ mga tao at mga ibon; at kahit gayon sila karami ay hindi pa rin sila napapabayaan, sa halip sa bawa’t uri ay mayroong nangangasiwa sa kanila mula sa kauna-unahan hanggang sa pinakadulo nila upang sila ay maisaayos na nakahelerang lahat ayon sa bawa’t uri nila.

27:18
Hassanor Alapa : Taman sa kagia maoma iran so balintad o manga pila na adn a mitharo a isa a pila a: Hay manga 1028 pila sold kano ko manga darpa iyo ka an kano di khalagosak o Sulaymān ago so manga sondaro niyan a di (kano) iran maggdam

Muhsin Khan : Till, when they came to the valley of the ants, one of the ants said: "O ants! Enter your dwellings, lest Sulaiman (Solomon) and his hosts crush you, while they perceive not."

Sahih International : Until, when they came upon the valley of the ants, an ant said, "O ants, enter your dwellings that you not be crushed by Solomon and his soldiers while they perceive not."

Pickthall : Till, when they reached the Valley of the Ants, an ant exclaimed: O ants! Enter your dwellings lest Solomon and his armies crush you, unperceiving.

Yusuf Ali : At length, when they came to a (lowly) valley of ants, one of the ants said: "O ye ants, get into your habitations, lest Solomon and his hosts crush you (under foot) without knowing it."

Shakir : Until when they came to the valley of the Naml, a Namlite said: O Naml! enter your houses, (that) Sulaiman and his hosts may not crush you while they do not know.

Dr. Ghali : Till, when they came up to the Valley of Ants, an ant said, "O you ants, enter your dwellings so that Sulayman and his hosts would not definitely crush you, (while) they are not aware."

Tafsir Jalalayn : When they came to the Valley of the Ants — which is [located] either in Tā’if or in Syria, and whose ants are either small or large — an ant, the queen ant, who had seen Solomon’s hosts, said, ‘O ants, enter your dwellings, lest Solomon and his hosts crush you while they are unaware!’ — the ants are likened to rational beings in their use of the latter’s speech.

Tagalog : Hanggang sa sila ay dumating sa lambak ng mga langgam at sinabi ng isa sa mga langgam mula sa kanila: O mga langgam! Magsipasok kayo sa inyong mga tirahan dahil baka madurog kayo ni Sulaymân at ng kanyang mga sundalo sa pamamagitan ng pagtapak sa inyo samantalang hindi nila ito namamalayan.

27:19
Hassanor Alapa : Na inalgan a kala a pphakasinga ko kian’ga niyan ko katharo iyan, sa pitharo 1029 iyan a Kadnan ko bgan ka rakn a kapanalamati akn ko limo Oka a so inipangalimo Oka sii rakn ago sii ko loks akn ago makanggalbk ako sa mapia a ikhasoat Ka skaniyan, ago soldn ako Nka sabap ko limo Oka a pd o manga oripn ka a manga pipia

Muhsin Khan : So he [Sulaiman (Solomon)] smiled, amused at her speech and said: "My Lord! Inspire and bestow upon me the power and ability that I may be grateful for Your Favours which You have bestowed on me and on my parents, and that I may do righteous good deeds that will please You, and admit me by Your Mercy among Your righteous slaves."

Sahih International : So [Solomon] smiled, amused at her speech, and said, "My Lord, enable me to be grateful for Your favor which You have bestowed upon me and upon my parents and to do righteousness of which You approve. And admit me by Your mercy into [the ranks of] Your righteous servants."

Pickthall : And (Solomon) smiled, laughing at her speech, and said: My Lord, arouse me to be thankful for Thy favour wherewith Thou hast favoured me and my parents, and to do good that shall be pleasing unto Thee, and include me in (the number of) Thy righteous slaves.

Yusuf Ali : So he smiled, amused at her speech; and he said: "O my Lord! so order me that I may be grateful for Thy favours, which thou hast bestowed on me and on my parents, and that I may work the righteousness that will please Thee: And admit me, by Thy Grace, to the ranks of Thy righteous Servants."

Shakir : So he smiled, wondering at her word, and said: My Lord! grant me that I should be grateful for Thy favor which Thou hast bestowed on me and on my parents, and that I should do good such as Thou art pleased with, and make me enter, by Thy mercy, into Thy servants, the good ones.

Dr. Ghali : So he smiled broadly, laughing at its speech, and said, "Lord! Dispense me to thank (You) for Your favor wherewith You have favored me and (both) my parents, and to do righteousness that satisfies You, and cause me to enter by Your mercy, among Your righteous bondmen."

Tafsir Jalalayn : Whereat he, Solomon, smiled (fa-tabassama, the beginning [of the sentence]) amused (dāhikan, the end [of the sentence]) at its words, which he had heard from three miles away and which was carried to him by the winds. When he was on the verge of [entering] their valley, he [Solomon] made his hosts halt until they [the ants] had entered their dwellings — on this journey his hosts consisted of cavalry and infantry. And he said, ‘My Lord, inspire me to be thankful for Your grace with which You have favoured me and my parents, and to do good that will please You, and include me, by Your mercy, among Your righteous servants’, the prophets and saints.

Tagalog : At napangiti si Sulaymân sa sinabi ng langgam dahil sa ito ay kanyang naintindihan at naunawaan niya ang ibinigay na babala sa mga langgam, at doon niya lubos na naramdaman ang Biyaya ng Allâh sa kanya, na kung kaya, siya ay napaharap sa Allâh na nanalangin: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Pagkalooban Mo ako ng kaalaman at gabayan upang pasalamatan ang Iyong biyaya na ipinagkaloob Mo sa akin at sa aking mga magulang, at upang makagawa ako ng mabuti at kalugud-lugod sa Iyo na gawain mula sa akin, at ipasok Mo ako sa Iyong Awa sa pamamagitan ng kaligayahan sa ‘Al-Jannah’ kabilang sa Iyong mga mabubuting alipin na naging katanggap-tanggap sa Iyo ang kanilang mga gawain.

27:20

Hassanor Alapa : Na miapagithod iyan so papanok, sa pitharo iyan a ino a di ko khailay so Hud’hud antaa ka ba migagayb

Muhsin Khan : He inspected the birds, and said: "What is the matter that I see not the hoopoe? Or is he among the absentees?

Sahih International : And he took attendance of the birds and said, "Why do I not see the hoopoe - or is he among the absent?

Pickthall : And he sought among the birds and said: How is it that I see not the hoopoe, or is he among the absent?

Yusuf Ali : And he took a muster of the Birds; and he said: "Why is it I see not the Hoopoe? Or is he among the absentees?

Shakir : And he reviewed the birds, then said: How is it I see not the hoopoe or is it that he is of the absentees?

Dr. Ghali : And he reviewed the birds; then he said, "what is it with me that I do not see the hoopoe? Or is he among the absent?

Tafsir Jalalayn : And he reviewed the birds, to see the hoopoe — which would locate water beneath the ground and indicate its location by pecking at it, whereupon the devils would extract it, for Solomon required it for when he prayed; but he could not see him — then he said, ‘Why is it that I do not see the hoopoe?, in other words, is there something preventing me from seeing him? Or is he among the absent?, and so I cannot see him because he is absent?’ And when he became certain [of the hoopoe’s absence],

Tagalog : Sinuri ni Sulaymân ang mga ibon na ipinasailalim ang mga ito sa kanyang pangangasiwa, upang mabatid niya kung sino ang wala, at siya ay mayroong namumukod-tanging ibon, na ito ay si Hudhud na hindi niya nakita, at kanyang sinabi: Bakit hindi ko nakita si Hudhud ngayon na nakasanayan ko na siya ay palaging nandirito? Natakpan lamang ba ninyo siya kung kaya hindi ko siya nakikita o talagang wala siya, kaya siya ay hindi ko nakikita?

27:21

Hassanor Alapa : Disomala a siksaan ko skaniyan sa siksa a masakit odi na sombaliin ko skaniyan odi na kaomaan ako niyan sa daawa a mapayag

Muhsin Khan : "I will surely punish him with a severe torment, or slaughter him, unless he brings me a clear reason."

Sahih International : I will surely punish him with a severe punishment or slaughter him unless he brings me clear authorization."

Pickthall : I verily will punish him with hard punishment or I verily will slay him, or he verily shall bring me a plain excuse.

Yusuf Ali : "I will certainly punish him with a severe penalty, or execute him, unless he bring me a clear reason (for absence)."

Shakir : I will most certainly punish him with a severe punishment, or kill him, or he shall bring to me a clear plea.

Dr. Ghali : Indeed I will definitely torment him with a strict torment or indeed I will definitely slay him, or indeed he should definitely come up to me with an evident, all-binding authority."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Assuredly I will chastise him with a severe chastisement, by having [all] his feathers as well as his tail plucked and leaving him out in the sun, where he would not be able to escape from reptiles, or I will slaughter him, by slitting his throat, unless he brings me (read la-ya’tiyannī or la-ya’tinannī) a clear warrant’, plain manifest proof for his [having a valid] excuse.

Tagalog : At nang napatunayan na siya ay talagang wala, kanyang sinabi: Parurusahan ko siya nang matinding parusa dahil sa hindi siya nakadalo rito bilang kabayaran, o di kaya kakatayin ko siya bilang parusa sa kanya dahil hindi niya tinupad ang ipinag-utos sa kanya, o di kaya ay makapagpadala siya ng malinaw na katwiran na naging dahilan ng kanyang pagliban o di niya pagparito.

27:22

Hassanor Alapa : Na miakatarg sa da mathay na pitharo iyan (so Hud’hud) a miakatokaw ako sa nganin a di nka katawan, ago minioma ko rka a phoon sa ingd a Saba’ a thotol a pariksa.

Muhsin Khan : But the hoopoe stayed not long, he (came up and) said: "I have grasped (the knowledge of a thing) which you have not grasped and I have come to you from Saba' (Sheba) with true news.

Sahih International : But the hoopoe stayed not long and said, "I have encompassed [in knowledge] that which you have not encompassed, and I have come to you from Sheba with certain news.

Pickthall : But he was not long in coming, and he said: I have found out (a thing) that thou apprehendest not, and I come unto thee from Sheba with sure tidings.

Yusuf Ali : But the Hoopoe tarried not far: he (came up and) said: "I have compassed (territory) which thou hast not compassed, and I have come to thee from Saba with tidings true.

Shakir : And he tarried not long, then said: I comprehend that which you do not comprehend and I have brought to you a sure information from Sheba.

Dr. Ghali : Yet he stayed (a while) without being far away, then said, "I have encompassed that which you have not encompassed, and I have come from Saba? to you with a tiding of certitude.

Tafsir Jalalayn : But he did not remain (read fa-makutha or fa-makatha) long [in absence], in other words, [he was away only] for a short while, and came to Solomon humbly, with his head up and his wings and tail lowered. Solomon pardoned him and asked him about what he had encountered during his absence: and he said, ‘I have discovered something of which you have no knowledge, and I have brought you from Sheba (this may be read in declined form [min Saba’in] or left as indeclinable [min Saba’a]) — a tribe in Yemen, whose name is taken from the name of one of their ancestors (which is also the reason why it may be declined) — a verified report.

Tagalog : At di-nagtagal ay dumating ang ibon (Hudhud), na dahil sa kanyang pagkawala at pagliban ay sinisi siya ni Sulaymân, at sinabi naman sa kanya ni Hudhud: Nabatid ko ang isang bagay na hindi mo nabatid, at dala-dala ko sa iyo mula sa siyudad ng Saba` sa Yemen ang totoong balita, na ako ay nakatitiyak hinggil dito.

27:23

Hassanor Alapa : Miatoon akn a babay a ndadatoan iyan siran a kiabgan sa langowan taman ago 1030 adn a panggaw niyan a mala

Muhsin Khan : "I found a woman ruling over them, and she has been given all things that could be possessed by any ruler of the earth, and she has a great throne.

Sahih International : Indeed, I found [there] a woman ruling them, and she has been given of all things, and she has a great throne.

Pickthall : Lo! I found a woman ruling over them, and she hath been given (abundance) of all things, and hers is a mighty throne.

Yusuf Ali : "I found (there) a woman ruling over them and provided with every requisite; and she has a magnificent throne.

Shakir : Surely I found a woman ruling over them, and she has been given abundance and she has a mighty throne:

Dr. Ghali : Surely I found a woman ruling over them, (Literally: a wife possessing them) and she has been brought (much) of everything, and she has a magnificent throne.

Tafsir Jalalayn : I found a woman ruling over them, in other words, she was their queen, her name Bilqīs; and she has been given [an abundance] of all things, that kings might require, in the way of machines and instruments, and she possesses a great throne — its length was 80 cubits, its width 40 cubits, its height 30 cubits, and was made of gold and silver, encrusted with pearls, rubies, chrysolite, and emeralds, with its legs made of rubies, chrysolite and emeralds, containing seven [inner] doors, the door of each chamber shut.

Tagalog : Katiyakan, natagpuan ko ang isang babae na namumuno sa mga naninirahan sa Saba`, at pinagkalooban siya ng lahat ng bagay na makamundo, at nagtataglay siya ng dakilang trono na kung saan doon siya nakaupo upang pangasiwaan ang kanyang kaharian.

27:24
Hassanor Alapa : Miaoma ko skaniyan ago so pagtaw niyan a psojud siran ko alongan a salakaw ko Allāh ago pipharasan kiran o shaytan so manga galbk iran sa miarn iyan siran ko lalan (a mathito) sa di siran matotoro’

Muhsin Khan : "I found her and her people worshipping the sun instead of Allah, and Shaitan (Satan) has made their deeds fair-seeming to them, and has barred them from (Allah's) Way, so they have no guidance,"

Sahih International : I found her and her people prostrating to the sun instead of Allah , and Satan has made their deeds pleasing to them and averted them from [His] way, so they are not guided,

Pickthall : I found her and her people worshipping the sun instead of Allah; and Satan maketh their works fairseeming unto them, and debarreth them from the way (of Truth), so that they go not aright;

Yusuf Ali : "I found her and her people worshipping the sun besides Allah: Satan has made their deeds seem pleasing in their eyes, and has kept them away from the Path,- so they receive no guidance,-

Shakir : I found her and her people adoring the sun instead of Allah, and the Shaitan has made their deeds fair-seeming to them and thus turned them from the way, so they do not go aright

Dr. Ghali : I found her and her people prostrating to the sun, apart from Allah; and Ash-Shaytan (The ever-vicious, i.e., the Devil) has adorned (i.e., made attractive) their deeds to them, so has barred them from the way, so that they are not guided,

Tafsir Jalalayn : I found her and her people prostrating to the sun instead of God, and Satan has adorned for them their deeds and he has barred them from the Way, from the path of truth, so that they are not guided

Tagalog : At nakita ko siya at ang kanyang sambayanan na sumasamba sa araw na tinalikuran nila ang pagsamba sa Allâh, at hinikayat sila ni ‘Shaytân’ sa kanilang masamang gawain na kanilang ginagawa at inilayo sila sa paniniwala sa Kaisahan ng Allâh, na kung kaya, sila ay hindi nagabayan tungo sa Allâh sa Kanyang Kaisahan at sa bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya.

27:25
Hassanor Alapa : Sa di siran sojud ko Allāh a so pphakambowatn Iyan so pagns (oran) 1031 sii ko manga kawang ago so lopa ago katawan Iyan so nganin a isosoln iyo ago so nganin a ipapayag iyo

Muhsin Khan : Al-La (this word has two interpretations) (A) [As Shaitan (Satan) has barred them from Allah's Way] so that they do not worship (prostrate before) Allah, or (B) So that they may worship (prostrate before) Allah, Who brings to light what is hidden in the heavens and the earth, and knows what you conceal and what you reveal. [Tafsir At-Tabari, Vol. 19, Page 149]

Sahih International : [And] so they do not prostrate to Allah , who brings forth what is hidden within the heavens and the earth and knows what you conceal and what you declare -

Pickthall : So that they worship not Allah, Who bringeth forth the hidden in the heavens and the earth, and knoweth what ye hide and what ye proclaim,

Yusuf Ali : "(Kept them away from the Path), that they should not worship Allah, Who brings to light what is hidden in the heavens and the earth, and knows what ye hide and what ye reveal.

Shakir : That they do not make obeisance to Allah, Who brings forth what is hidden in the heavens and the earth and knows what you hide and what you make manifest:

Dr. Ghali : So that they do not prostrate (themselves) to Allah, Who brings out what is hidden in the heavens and the earth. And He knows whatever you conceal and whatever you make public.

Tafsir Jalalayn : to prostrate themselves to God (allā yasjudū should be read as an yasjudū: the lā is extra and with it has been assimilated the nūn of an, similar to [the construction] where God says, li-allā ya‘lama ahlu’l-kitābi, so that the People of the Scripture may know [Q. 57:29]; the sentence functions as the direct object of yahtadūna, ‘guided’, whose ilā, ‘to’, has been omitted); [He] Who brings forth the hidden (al-khab’ is a verbal noun, with the same meaning as al-makhbū’, ‘that which is hidden’) of rain and plants, in the heavens and the earth, and He knows what they conceal, within their hearts, and what they proclaim, with their tongues.

Tagalog : Hinikayat sila sa ganito ni ‘Shaytân’ upang sila ay hindi makapagpatirapa sa Allâh na Bukod-Tanging Siya lamang ang nakapagpapalabas ng anumang nakatago sa kalangitan at kalupaan na katulad ng ulan, mga pananim at iba pa, na Siya lamang ang Nakaaalam kung ano ang inyong inililihim at kung ano ang inyong inilalantad.

27:26

Hassanor Alapa : So Allāh a da a tuhan a rowar Rkaniyan a Kadnan o Arsh a mala

Muhsin Khan : Allah, La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He), the Lord of the Supreme Throne!

Sahih International : Allah - there is no deity except Him, Lord of the Great Throne."

Pickthall : Allah; there is no Allah save Him, the Lord of the Tremendous Throne.

Yusuf Ali : "Allah!- there is no god but He!- Lord of the Throne Supreme!"

Shakir : Allah, there is no god but He: He is the Lord of mighty power.

Dr. Ghali : Allah, there is no god except He, The Lord of the Magnificent Throne." A prostration is to be performed here

Tafsir Jalalayn : God — there is no god except Him, the Lord of the Mighty Throne’ (this clause constitutes an [independent] new sentence, which is a eulogy comprising [praise of] the Throne of the Compassionate One to counter the [description of the] throne of Bilqīs: between the two, however, is an unfathomable difference).

Tagalog : Ang Allâh, ‘Lâ ilâha illa Huwa’ – walang sinuman ang karapat-dapat at may karapatan na sambahin bukod sa Kanya, na Nagmamay-ari ng Dakilang `Arsh’ (Trono) na saklaw ng `Arsh’ na ito ang lahat ng bagay bukod sa Allâh.

27:27

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan (so Sulaymān) a ilayin akn o bnar ka, antaa ka ba ka miamokhag

Muhsin Khan : [Sulaiman (Solomon)] said: "We shall see whether you speak the truth or you are (one) of the liars.

Sahih International : [Solomon] said, "We will see whether you were truthful or were of the liars.

Pickthall : (Solomon) said: We shall see whether thou speakest truth or whether thou art of the liars.

Yusuf Ali : (Solomon) said: "Soon shall we see whether thou hast told the truth or lied!

Shakir : He said: We will see whether you have told the truth or whether you are of the liars:

Dr. Ghali : He said, "We will soon look whether you have (spoken) sincerely or whether you are among the liars.

Tafsir Jalalayn : He, Solomon, said, to the hoopoe: ‘We shall see whether you have spoken the truth, in what you have informed us, or whether you are of the liars, that is, of their ilk — for [to say] that is rhetorically more powerful than [simply] saying ‘or whether you have lied’. He [the hoopoe] indicated to them the place of the water and it was extracted. They thus drank, performed their ablutions and prayed. Solomon then composed a letter in the following form: ‘From the servant of God, Solomon son of David, to Bilqīs, Queen of Sheba. In the Name of God, the Compassionate, the Merciful: Peace be upon those who follow Guidance. To wit: do not rise up against me [in defiance], but come to me in submission’. He then stamped it with musk and sealed it with his ring, and said to the hoopoe:

Tagalog : Sinabi ni Sulaymân (as) kay Hudhud: Mababatid namin kung ang dala-dala mong impormasyon ay totoo o ikaw ay kabilang sa mga sinungaling?

27:28

Hassanor Alapa : Wit anka a sorat aknai na olog anka kiran oriyan iyan na awa inka siran na zima anka o antonaa i zowaan iran

Muhsin Khan : "Go you with this letter of mine, and deliver it to them, then draw back from them, and see what (answer) they return."

Sahih International : Take this letter of mine and deliver it to them. Then leave them and see what [answer] they will return."

Pickthall : Go with this my letter and throw it down unto them; then turn away and see what (answer) they return,

Yusuf Ali : "Go thou, with this letter of mine, and deliver it to them: then draw back from them, and (wait to) see what answer they return"...

Shakir : Take this my letter and hand it over to them, then turn away from them and see what (answer) they return.

Dr. Ghali : Go with this book (i.e., letter) of mine, then cast it to them; thereafter turn away from them, (and) so look what (answer) they return."

Tafsir Jalalayn : Take this letter of mine and deliver it to them, that is, to Bilqīs and her people, then turn away, withdraw, from them, but remain close by them, and see what [response] they shall return’, [and see] what kind of response they shall give. Thus, he took it and approached her [Bilqīs]. But as her soldiers were all around her, he cast it into her private chamber. When she saw it, she shuddered and was consumed by fear. She read what it said.

Tagalog : Dalhin mo ang sulat kong ito sa mga naninirahan sa Saba` at ibigay mo sa kanila, pagkatapos ay lumayo ka nang bahagya sa kanila na maaari mong marinig ang kanilang sasabihin at alamin mo kung ano ang kanilang pag-uusapan.

27:29

Hassanor Alapa : (na inwit iyan kiran na inolog iyan ko Balqis) na pitharo iyan (so Balqīs) a hay pagtaw akn kiaologan ako sa sorat a sasakawn.

Muhsin Khan : She said: "O chiefs! Verily! Here is delivered to me a noble letter,

Sahih International : She said, "O eminent ones, indeed, to me has been delivered a noble letter.

Pickthall : (The Queen of Sheba) said (when she received the letter): O chieftains! Lo! there hath been thrown unto me a noble letter.

Yusuf Ali : (The queen) said: "Ye chiefs! here is delivered to me - a letter worthy of respect.

Shakir : She said: O chief! surely an honorable letter has been delivered to me

Dr. Ghali : She said, "O you chiefs, surely an honorable book has been cast to me.

Tafsir Jalalayn : Then, she said, to the noblemen of her people: ‘O [members of the] council, lo! (read yā ayyuhā’l-mala’u innī, pronouncing [in the last two words] both hamzas; or by not pronouncing the second one and changing it into a wāw with kasra vowelling) a noble, a sealed, letter has been delivered to me.

Tagalog : Nagtungo roon si Hudhud at inihagis niya ang sulat sa Reyna at ito ay kanyang binasa, at pagkatapos ay tinipon niya ang mga matataas sa kanyang sambayanan, at narinig ni Hudhud na siya ay nagsasabi sa kanila nang ganito: Katiyakan, dumating sa akin ang kagalang-galang na sulat na mula sa dakilang tao.

27:30

Hassanor Alapa : A skaniyan a (sorat) na phoon ko Sulaymān a (aya oni niyan), na sii sa ingaran o Allāh 1032 a Makalimoon a Masalinggagawn

Muhsin Khan : "Verily! It is from Sulaiman (Solomon), and verily! It (reads): In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful;

Sahih International : Indeed, it is from Solomon, and indeed, it reads: 'In the name of Allah , the Entirely Merciful, the Especially Merciful,

Pickthall : Lo! it is from Solomon, and lo! it is: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful;

Yusuf Ali : "It is from Solomon, and is (as follows): 'In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful:

Shakir : Surely it is from Sulaiman, and surely it is in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful;

Dr. Ghali : Surely it is from Sulayman, (Solomon) and surely it is in The Name of Allah, The All-Merciful, The Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : It is from Solomon and lo! it is, in other words, its text says: “In the Name of God, the Compassionate, the Merciful.

Tagalog : Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang nilalaman nito at kanyang sinabi: Katiyakan, ito ay nagmula kay Sulaymân, at walang pag-aalinlangan na sinimulan niya ito sa Pangalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin na Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal – Bis-mil-lâ-hir Rah-mâ-nir Ra-heem, –

27:31

Hassanor Alapa : Ba ako niyo pphaporoi sa talingoma kano rakn a thatapapay kano

Muhsin Khan : "Be you not exalted against me, but come to me as Muslims (true believers who submit to Allah with full submission)' "

Sahih International : Be not haughty with me but come to me in submission [as Muslims].' "

Pickthall : Exalt not yourselves against me, but come unto me as those who surrender.

Yusuf Ali : "'Be ye not arrogant against me, but come to me in submission (to the true Religion).'"

Shakir : Saying: exalt not yourselves against me and come to me in submission.

Dr. Ghali : That "You should not exalt yourselves against me, and come up to me as Muslims." (Or: in surrender)

Tafsir Jalalayn : Do not rise up against me [in defiance], but come to me in submission”’.

Tagalog : Na sinasabing huwag kayong magmataas at huwag kayong magmayabang laban sa aking paanyaya sa inyo, at humarap kayo sa akin na sumusunod sa Kaisahan ng Allâh bilang mga Muslim na sinusunod at isinusuko ninyo nang ganap ang inyong buong sarili sa Kanyang kagustuhan.

27:32

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan (so Balqīs) a hay pagtaw akn mosawiri ako niyo ko btad akn ka di ako 1033 nggtas sa btad sa taman sa di niyo kasaksian

Muhsin Khan : She said: "O chiefs! Advise me in (this) case of mine. I decide no case till you are present with me."

Sahih International : She said, "O eminent ones, advise me in my affair. I would not decide a matter until you witness [for] me."

Pickthall : She said: O chieftains! Pronounce for me in my case. I decide no case till ye are present with me.

Yusuf Ali : She said: "Ye chiefs! advise me in (this) my affair: no affair have I decided except in your presence."

Shakir : She said: O chiefs! give me advice respecting my affair: I never decide an affair until you are in my presence.

Dr. Ghali : She said, "O you chiefs, pronounce to me concerning my command; in no way have I affirmed (Literally: cutting) a command until you bear witness."

Tafsir Jalalayn : She said, ‘O [members of the] council, give me an opinion (read yā ayyuhā’l-mala’u aftūnī, pronouncing both hamzas, or by not pronouncing the second and changing it into a wāw), in other words, guide me, in this matter of mine. I never decide on a matter, I never conclude it, until you are present’.

Tagalog : Kanyang (Reyna) sinabi: O kayong mga namumuno, payuhan ninyo ako hinggil sa bagay na ito, dahil hindi ko pinagpapasiyahan ang anumang bagay maliban sa kung nakaharap ko muna kayo at naisangguni ko ito sa inyo.

27:33

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a skitano na adn a g’s tano ago adn a gomaan tano a mabagr na so btad na sii sa tangan ka, na sogo ka sa khabayaan ka

Muhsin Khan : They said: "We have great strength, and great ability for war, but it is for you to command; so think over what you will command."

Sahih International : They said, "We are men of strength and of great military might, but the command is yours, so see what you will command."

Pickthall : They said: We are lords of might and lords of great prowess, but it is for thee to command; so consider what thou wilt command.

Yusuf Ali : They said: "We are endued with strength, and given to vehement war: but the command is with thee; so consider what thou wilt command."

Shakir : They said: We are possessors of strength and possessors of mighty prowess, and the command is yours, therefore see what you will command.

Dr. Ghali : They said, "We are endowed with power, and we are endowed with strict violence, (i.e., we are strong and able to fight) and the command (rests) with you; so look into what you command (us)."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘We possess force and we possess great might, in other words, we are hardy in war. The matter is for you [to decide]. So see what you will command’, us, and we will obey you.

Tagalog : Kanilang sinabi bilang pagtugon sa kanya: Tayo ay may kapangyarihan at lakas sa bilang man o sa sandata, at nasa atin ang kakayahan at katapangan sa matinding labanan, at ang pag-aatas ay nauukol sa iyo at ikaw ang nagtatangan ng kapasiyahan, na kung kaya, pag-isipan mong maigi kung ano ang ipag-uutos mo sa amin, at kami naman ay makikinig at susunod sa iyong ipag-uutos.

27:34
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a so manga dato na igira tominibowa siran sa isa ka lipongan na antiorn iran sa balowin iran so mabagr a taw ron a makadadapanas, sa gioto i pnggolawlaan iran

Muhsin Khan : She said: "Verily! Kings, when they enter a town (country), they despoil it, and make the most honourable amongst its people low. And thus they do.

Sahih International : She said, "Indeed kings - when they enter a city, they ruin it and render the honored of its people humbled. And thus do they do.

Pickthall : She said: Lo! kings, when they enter a township, ruin it and make the honour of its people shame. Thus will they do.

Yusuf Ali : She said: "Kings, when they enter a country, despoil it, and make the noblest of its people its meanest thus do they behave.

Shakir : She said: Surely the kings, when they enter a town, ruin it and make the noblest of its people to be low, and thus they (always) do;

Dr. Ghali : She said, "Surely, kings, when they enter a town, do corruption in it and make the mighty ones of its population humiliated. And thus they (too) will perform (similarly).

Tafsir Jalalayn : She said, ‘Indeed kings, when they enter a town, ruin it, with destruction, and reduce the mightiest of its inhabitants to the most abased. That is what they too will do, namely, the senders of this letter.

Tagalog : Kanyang sinabi bilang babala sa kanila mula sa anumang pakikipagharap na labanan kay Sulaymân, na nililinaw niya sa kanila ang masamang idinudulot ng pakikipaglaban: Katiyakan, ang mga hari, kapag sila ay pumasok kasama ang kanilang mga sundalo nang sapilitan sa isang bayan ay sisirain nila ito at babaligtarin nila na hahamakin nila ang mga mararangal at kagalang-galang, at sila ay pumapatay at bumibihag, at ganito ang kanilang patuloy na pamamaraan upang mapasunod nila ang tao dahil sa sila ay matatakot sa kanila.

27:35

Hassanor Alapa : Sa phakawitan ko siran sa pammgayan na ilayin akn o antonaa i mipmbalingan o manga sogo’ 1034

Muhsin Khan : "But verily! I am going to send him a present, and see with what (answer) the messengers return."

Sahih International : But indeed, I will send to them a gift and see with what [reply] the messengers will return."

Pickthall : But lo! I am going to send a present unto them, and to see with what (answer) the messengers return.

Yusuf Ali : "But I am going to send him a present, and (wait) to see with what (answer) return (my) ambassadors."

Shakir : And surely I am going to send a present to them, and shall wait to see what (answer) do the messengers bring back.

Dr. Ghali : And surely I am sending to them a present, so I am waiting to look into what the emissaries return with."

Tafsir Jalalayn : Now I will send them a gift and wait to see with what [response] the envoys return’, in the way of accepting the gift or rejecting it. If it be a king [to whom we have sent it], he will accept it; but if it be a prophet, he will reject it. Thus, she sent male and female servants, one thousand in total, together with five hundred bricks of gold, a crown studded with jewels, and musk, ambergris and other things with an envoy carrying a letter. The hoopoe thus hurried back to bring the news to Solomon, who ordered bricks of gold and silver to be made and laid out across a [vast] square the distance of nine parasangs from his seat and for a towering wall of gold and silver to be constructed around it, and for the most splendid creatures of the land and the sea, together with the children of the jinn, to be brought to line the right and left sides of the square.

Tagalog : Magkagayunpaman, ako ay magpapadala kay Sulaymân at sa kanyang sambayanan ng regalo na kalakip nito ang mga mamahaling bagay bilang panlabas na pagpapakita ng pagsang-ayon, at hihintayin ko kung ano ang magiging dala-dalang kasagutan ng aking mga sugo.

27:36
Hassanor Alapa : Na gowani a makaoma ko Sulaymān (so sogo’) na pitharo iyan a mbgan ako niyo sa tamok? a so inibgay rakn o Allāh na mapia a di so inibgay niyan rkano, ogaid na skano ko 1035 pammgayan iyo na masosonor kano

Muhsin Khan : So when (the messengers with the present) came to Sulaiman (Solomon), he said: "Will you help me in wealth? What Allah has given me is better than that which He has given you! Nay, you rejoice in your gift!"

Sahih International : So when they came to Solomon, he said, "Do you provide me with wealth? But what Allah has given me is better than what He has given you. Rather, it is you who rejoice in your gift.

Pickthall : So when (the envoy) came unto Solomon, (the King) said: What! Would ye help me with wealth? But that which Allah hath given me is better than that which He hath given you. Nay it is ye (and not I) who exult in your gift.

Yusuf Ali : Now when (the embassy) came to Solomon, he said: "Will ye give me abundance in wealth? But that which Allah has given me is better than that which He has given you! Nay it is ye who rejoice in your gift!

Shakir : So when he came to Sulaiman, he said: What! will you help me with wealth? But what Allah has given me is better than what He has given you. Nay, you are exultant because of your present;

Dr. Ghali : So, as soon as he (the envoy) came to Sulayman, (Solomon) he said, "Would you supply me with wealth? Then what Allah has brought me is more charitable (i.e., better) than what He has brought you. No indeed, (but) you exult with your present.

Tafsir Jalalayn : But when he, the envoy, came to Solomon, with the gift and the servants, he said, ‘Are you supplying me with wealth? What God has given me, of prophethood and kingship, is better than what He has given you, of [the things of] this world. Nay, but it is you [and not I] who exult in your gift, for you pride yourselves upon [the possession of] the ornaments of this world!

Tagalog : At nang dumating ang mga sugo ng Reyna na may dala-dalang regalo kay Sulaymân, kanyang sinabi bilang pagbabalewala rito at pagpapaliwanag sa kung ano ang mga Biyaya ng Allâh na ipinagkaloob sa kanya: Binibigyan ba ninyo ako ng kayamanan upang ako’y magalak sa inyo? Samantalang kung ano man ang ipinagkaloob ng Allâh sa akin na pagka-Propeta, kaharian at maraming kayamanan ay higit pa at mas mabuti kaysa sa ipinagkaloob sa inyo, samantalang kayo ay tuwang-tuwa na sa regalo na ibinibigay sa inyo na katulad ng ibinibigay ninyo ngayon; dahil ang ipinagmamalaki lamang ninyo at ipinagma-mayabang ay makamundong buhay na ito.

27:37

Hassanor Alapa : Mbalingan ka kiran ka matatankd a khaoma mi siran a sondaro a da dn a gaga iran on, ago iliyo ami siran ko ingd iran a khipakadadapanas a makarorondan siran

Muhsin Khan : [Then Sulaiman (Solomon) said to the chief of her messengers who brought the present]: "Go back to them. We verily shall come to them with hosts that they cannot resist, and we shall drive them out from there in disgrace, and they will be abased."

Sahih International : Return to them, for we will surely come to them with soldiers that they will be powerless to encounter, and we will surely expel them therefrom in humiliation, and they will be debased."

Pickthall : Return unto them. We verily shall come unto them with hosts that they cannot resist, and we shall drive them out from thence with shame, and they will be abased.

Yusuf Ali : "Go back to them, and be sure we shall come to them with such hosts as they will never be able to meet: We shall expel them from there in disgrace, and they will feel humbled (indeed)."

Shakir : Go back to them, so we will most certainly come to them with hosts which they shall have no power to oppose, and we will most certainly expel them therefrom in abasement, and they shall be in a state of ignominy.

Dr. Ghali : Return to them. So indeed we will definitely come up against them with hosts they cannot withstand (Literally: of no withstanding). Indeed, we will definitely drive them out there from humiliated, and they will be (utterly) belittled."

Tafsir Jalalayn : Go back to them, with the gifts that you have brought, for We shall assuredly come to them with hosts which they will not be able to face and we shall expel them from there, from the land of Sheba (Saba’) — named [thus] after their tribal ancestor — humiliated, and they shall be utterly abased’, unless they come to me in submission. When the envoy returned to her with the gift, she had her throne placed inside seven doors inside her palace, with her palace inside seven palaces, and had all the doors locked with guards at them. She then prepared to make the journey to Solomon to see what he would command her. She departed with twelve thousand chieftains (qayl), each accompanied by thousands [of men] until when she came to within a parasang of him, he sensed her [arrival].

Tagalog : At sinabi ni Sulaymân sa sugo ng mga taga-Saba`: Bumalik kayo sa kanila, at sumusumpa ako sa Allâh na magpapadala ako sa kanila ng mga sundalo na walang sinuman ang may kakayahan na makipaglaban at humarap sa kanila, at walang pag-aalinlangang palalabasin namin sila mula sa kanilang bayan na mga hamak, minamaliit na walang dangal, kung hindi sila susunod sa bukod-tanging ‘Deen’ ng Allâh at kung hindi nila tatalikuran ang pagsamba ng iba bukod sa Kanya.

27:38

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a hay pagtaw akn antaa rkano i khioma niyan rakn so panggaw niyan (so Balqīs) ko da iran rakn pn kapakaoma a thatapapay siran

Muhsin Khan : He said: "O chiefs! Which of you can bring me her throne before they come to me surrendering themselves in obedience?"

Sahih International : [Solomon] said, "O assembly [of jinn], which of you will bring me her throne before they come to me in submission?"

Pickthall : He said: O chiefs! Which of you will bring me her throne before they come unto me, surrendering?

Yusuf Ali : He said (to his own men): "Ye chiefs! which of you can bring me her throne before they come to me in submission?"

Shakir : He said: O chiefs! which of you can bring to me her throne before they come to me in submission?

Dr. Ghali : He said, "O you chiefs, whichever one of you will come up to me with (i.e., bring) her throne before they come up to me as Muslims?" (Or: in surrender).

Tafsir Jalalayn : He said, ‘O [members of the] council, which of you (regarding the two hamzas read them in the way mentioned above [verse 32]) will bring me her throne before they come to me in submission?’, compliant and obedient? For I may only [rightfully] seize it before this [submission] and not afterwards.

Tagalog : Sinabi ni Sulaymân, na siya ay nakipag-usap sa mga ipinasailalim sa kanya ng Allâh na mga ‘Jinn’ at mga tao: Sino sa inyo ang makapagdadala sa akin ng dakilang trono ng kanyang kaharian bago sila dumating sa akin na sumusunod at isinusuko ang buong sarili sa kagustuhan ng Allâh bilang Muslim?

27:39

Hassanor Alapa : Na pitharo o Ifrīt a pd ko Jinn a sakn na khioma ko rka skaniyan ko di nka pn kaganat ko darpa aka, ka sakn rkaniyan na mabagr a kasasarigan

Muhsin Khan : An Ifrit (strong) from the jinns said: "I will bring it to you before you rise from your place (council). And verily, I am indeed strong, and trustworthy for such work."

Sahih International : A powerful one from among the jinn said, "I will bring it to you before you rise from your place, and indeed, I am for this [task] strong and trustworthy."

Pickthall : A stalwart of the jinn said: I will bring it thee before thou canst rise from thy place. Lo! I verily am strong and trusty for such work.

Yusuf Ali : Said an 'Ifrit, of the Jinns: "I will bring it to thee before thou rise from thy council: indeed I have full strength for the purpose, and may be trusted."

Shakir : One audacious among the jinn said: I will bring it to you before you rise up from your place; and most surely I am strong (and) trusty for it.

Dr. Ghali : A cIfrit (i.e., powerful, stalwart) of the jinn said, "I will come up with it to you before you rise up from your station; and surely I am indeed powerful for it (and) trustworthy."

Tafsir Jalalayn : An afreet from among the jinn — a [jinn who is] powerful and stalwart — said, ‘I will bring it to you before you rise from your place, the one in which you sit when adjudicating — the period from morning to midday. Indeed I have the strength for it, that is, for carrying it, and I am trustworthy’, over what it may contain of jewels and other [precious] things. Solomon said, ‘I want something faster than that!’

Tagalog : Sinabi ng isang ‘`Ifrît’ na dalubhasa at malakas mula sa mga ‘Jinn: Dadalhin ko ito sa iyo bago ka tumayo sa iyong kinauupuan, at katiyakang ako ay malakas na kaya ko itong buhatin at mapagkatiwalaan sa kung ano ang niloloob nito, na dadalhin ko ito sa iyo nang walang kakulangan at walang napalitan.

27:40Hassanor Alapa : Na pitharo o adn a matatago on a katawi ko kitab, a khioma ko rka skaniyan (a panggaw) ko saprk 1036 mata, na kagia mailay niyan a midadarpa sa hadapan iyan, na pitharo iyan a giai na pd ko kalbihan o Kadnan akn, ka thiobaan ako niyan o phanalamat ako antaa ka ba ako pkhafir, na sa taw a manalamat na mianalamat sa rk o ginawa niyan, na sa taw a khafir na so Kadnan akn na Kawasa a Masakaw.

Muhsin Khan : One with whom was knowledge of the Scripture said: "I will bring it to you within the twinkling of an eye!" then when [Sulaiman (Solomon)] saw it placed before him, he said: "This is by the Grace of my Lord to test me whether I am grateful or ungrateful! And whoever is grateful, truly, his gratitude is for (the good of) his ownself, and whoever is ungrateful, (he is ungrateful only for the loss of his ownself). Certainly! My Lord is Rich (Free of all wants), Bountiful."

Sahih International : Said one who had knowledge from the Scripture, "I will bring it to you before your glance returns to you." And when [Solomon] saw it placed before him, he said, "This is from the favor of my Lord to test me whether I will be grateful or ungrateful. And whoever is grateful - his gratitude is only for [the benefit of] himself. And whoever is ungrateful - then indeed, my Lord is Free of need and Generous."

Pickthall : One with whom was knowledge of the Scripture said: I will bring it thee before thy gaze returneth unto thee. And when he saw it set in his presence, (Solomon) said: This is of the bounty of my Lord, that He may try me whether I give thanks or am ungrateful. Whosoever giveth thanks he only giveth thanks for (the good of) his own soul; and whosoever is ungrateful (is ungrateful only to his own soul's hurt). For lo! my Lord is Absolute in independence, Bountiful.

Yusuf Ali : Said one who had knowledge of the Book: "I will bring it to thee within the twinkling of an eye!" Then when (Solomon) saw it placed firmly before him, he said: "This is by the Grace of my Lord!- to test me whether I am grateful or ungrateful! and if any is grateful, truly his gratitude is (a gain) for his own soul; but if any is ungrateful, truly my Lord is Free of all Needs, Supreme in Honour !"

Shakir : One who had the knowledge of the Book said: I will bring it to you in the twinkling of an eye. Then when he saw it settled beside him, he said: This is of the grace of my Lord that He may try me whether I am grateful or ungrateful; and whoever is grateful, he is grateful only for his own soul, and whoever is ungrateful, then surely my Lord is Self-sufficient, Honored.

Dr. Ghali : Said he in whose presence was knowledge of the Book, "I will come up with it (i.e., bring) to you before your glance returns on you." (i.e., in the twinkling of an eye) Then, as soon as he saw it secured in position in his presence, he (Sulayman) said, "This is of the Grace of my Lord that He may try me, whether I thank (Him) or be ungrateful. And whoever thanks (Him), then surely he thanks only for his (own) self, and whoever is ungrateful, (Or: whoever disbelieves) then surely my Lord is Ever-Affluent, (Literally: Ever-Wealthy, Ever-Rich) Ever-Honorable."

Tafsir Jalalayn : The one who had knowledge of the, revealed, Scripture — and this was [one] Āsif b. Barkhiyā, a righteous individual with knowledge of God’s Greatest Name, which when invoked [in supplication] for something it is [immediately] granted — said: ‘I will bring it to you before your glance returns to you, after you look at something. So he [the afreet] said to him, ‘Look up towards the heaven’, which he did, and when his glance returned [in front of him] he found it [Bilqīs’ throne] placed before him — for in the instance in which Solomon looked up to the heaven, Āsif supplicated by invoking the Greatest Name that God bring it [thereto]; and this was done by having it travel under the earth until it sprung up below Solomon’s seat (kursī). Then, when he saw it standing, still, before him, he said, ‘This, bringing it to me, is of my Lord’s bounty, that He may try me, test me, whether I give thanks (read a-ashkur, pronouncing both hamzas; or by replacing the second one with an alif; or by not pronouncing the second one, but inserting an alif between the one not pronounced and the other one or without [the insertion]) or am ungrateful, for the favour. And whoever gives thanks, gives thanks only for his own sake, because the reward for his thanks shall be his, and whoever is ungrateful, for the favour, [should know] then my Lord is surely Independent, with no need of his thanks, Generous’, by being bounteous to those who are ungrateful for it.

Tagalog : Sinabi naman ng isang tao na maalam sa Kasulatan: Dadalhin ko sa iyo ang trono bago kumurap ang mga talukap ng iyong mga mata, kapag ito ay gumalaw para tumingin sa anumang bagay. At pinahintulutan siya ni Sulaymân (as) at siya naman (na maalam sa Kasulatan) ay nanalangin sa Allâh, na kung kaya, dumating ang trono. At nang makita ni Sulaymân na nasa sa kanya nang harapan na nakatayo ang trono ay kanyang sinabi: Ito ay mula sa Kagandahang-Loob ng Aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha na lumikha sa akin at lumikha sa lahat ng bagay; upang subukin ako: kung ako ba ay magpapasalamat bilang pag-amin sa pagkakaloob Niya ng biyaya sa akin o tatanggi at di magpapasalamat? At sinuman ang tatanaw ng utang na loob sa Allâh sa Kanyang mga biyaya ay magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanya, at sino naman ang tatanggi at babalewalain ang biyaya at hindi magpapasalamat, walang pag-aalinlangan, ang aking ‘Rabb’ ay ‘Ghanee’ – Napakayaman na Ganap na Malaya mula sa lahat ng pangangailagan, na ganap na hindi nangangailangan ng pagpapasalamat ng kahit sinuman, na Siya ay ‘Kareem’ – Pinakamabait at masaganang Tagapagkaloob na saklaw ng Kanyang kabutihan dito sa daigdig ang nagpapasalamat at di-marunong magpasalamat, pagkatapos sila ay huhukuman at gagantihan sa Kabilang-Buhay.

27:41

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a pakikilalaan iyo ron so panggaw niyan ka ilayin tano o khakilala niyan antaa ka ba niyan di khasarino

Muhsin Khan : He said: "Disguise her throne for her that we may see whether she will be guided (to recognise her throne), or she will be one of those not guided."

Sahih International : He said, "Disguise for her her throne; we will see whether she will be guided [to truth] or will be of those who is not guided."

Pickthall : He said: Disguise her throne for her that we may see whether she will go aright or be of those not rightly guided.

Yusuf Ali : He said: "Transform her throne out of all recognition by her: let us see whether she is guided (to the truth) or is one of those who receive no guidance."

Shakir : He said: Alter her throne for her, we will see whether she follows the right way or is of those who do not go aright.

Dr. Ghali : He said, "Disguise her throne for her, that we may look into whether she is guided, or she is of the ones who are not guided."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Disguise her throne for her — in other words, transform it such that when she sees it, it will be in an unrecognisable form — that we may see whether she will be guided, to recognising it, or be of those who cannot be guided’, to recognise when things are transformed around them. He [Solomon] sought thereby to test her mind, for it was said to have something wrong with it. Thus they transformed it by adding or taking away [certain things] and in other ways.

Tagalog : Sinabi ni Sulaymân (as)sa sinumang kasama niya roon: Baguhin ninyo ang trono ng kanyang kaharian na kanyang inuupuan sa kaanyuan na hindi na niya ito makikilala kapag ito ay kanyang nakita; mababatid natin kung makikilala pa niya ito at siya ay ginabayan o magiging kabilang siya sa mga yaong hindi ginagabayan.

27:42

Hassanor Alapa : Na gowani a makaoma skaniyan (so Balqīs) na pitharo on a ba giai so panggaw nka? Na pitharo iyan a: Datar o ba skaniyan, go inibgay rkami so katao ko onaan iyan sa miaadn kami a manga Muslim

Muhsin Khan : So when she came, it was said (to her): "Is your throne like this?" She said: "(It is) as though it were the very same." And [Sulaiman (Solomon) said]: "Knowledge was bestowed on us before her, and we were submitted to Allah (in Islam as Muslims before her)."

Sahih International : So when she arrived, it was said [to her], "Is your throne like this?" She said, "[It is] as though it was it." [Solomon said], "And we were given knowledge before her, and we have been Muslims [in submission to Allah ].

Pickthall : So, when she came, it was said (unto her): Is thy throne like this? She said: (It is) as though it were the very one. And (Solomon said): We were given the knowledge before her and we had surrendered (to Allah).

Yusuf Ali : So when she arrived, she was asked, "Is this thy throne?" She said, "It was just like this; and knowledge was bestowed on us in advance of this, and we have submitted to Allah (in Islam)."

Shakir : So when she came, it was said: Is your throne like this? She said: It is as it were the same, and we were given the knowledge before it, and we were submissive.

Dr. Ghali : So, as soon as she came, it was said, "Is your throne just like this?" She said, " (It is) as though it were the (very) one." And (Sulayman) (Solomon) said, "We were brought the knowledge before her, and we were Muslims." (i.e., we surrendered "to Allah").

Tafsir Jalalayn : So when she came, it was said, to her: ‘Is your throne like this?’ She said, ‘It as though it is the one’. She had, in fact, recognised it; but she made a pretence to them just as they made a pretence to her, given that [when she was asked about the throne] it was not said, ‘Is this your throne?’, for had it been so, she would have replied, ‘Yes, it is’. When Solomon realised that she was perceptive and knowledgeable, he said: ‘And we were given the knowledge before her and we had submitted [to God].

Tagalog : At nang dumating ang Reyna ng Saba` kay Sulaymân (as) sa kanyang bulwagan, sinabi sa kanya (Reyna): Ang iyo bang trono ay katulad nito? Kanyang sinabi: Katotohanan, parang hawig na hawig nito. At dito napatunayan ni Sulaymân (as ) na tama siya sa kanyang pagsagot, at katiyakang nabatid niya (Reyna) ang kapangyarihan ng Allâh at ang katotohanan sa pagiging Propeta ni Sulaymân (as), at sinabi ni Sulaymân (as): Ipinagkaloob sa amin ang kaalaman hinggil sa Allâh at sa Kanyang kapangyarihan bago sa kanya (Reyna), at kami ay nagpapasailalim sa kagustuhan ng Allâh at sumusunod sa ‘Deen’ ng Islâm bilang Muslim.

27:43

Hassanor Alapa : Sa miakarn rkaniyan (a Balqīs) so nganin a pzimbaan iyan a salakaw ko Allāh (ko da niyan katoro) a mataan a skaniyan na pd sa pagtaw a kafir

Muhsin Khan : And that which she used to worship besides Allah has prevented her (from Islam), for she was of a disbelieving people.

Sahih International : And that which she was worshipping other than Allah had averted her [from submission to Him]. Indeed, she was from a disbelieving people."

Pickthall : And (all) that she was wont to worship instead of Allah hindered her, for she came of disbelieving folk.

Yusuf Ali : And he diverted her from the worship of others besides Allah: for she was (sprung) of a people that had no faith.

Shakir : And what she worshipped besides Allah prevented her, surely she was of an unbelieving people.

Dr. Ghali : And what she used to worship, apart from Allah, barred her (from belief); (for) surely she was of a disbelieving people.

Tafsir Jalalayn : And what she worshipped besides God, that is, other than Him, barred her, from the worship of God, for she belonged to disbelieving folk’.

Tagalog : At hinarangan siya ng kanyang kinaugalian na pagsamba ng iba bukod sa Allâh sa bukod-tanging pagsamba lamang sa Allâh, at siya ay walang pag-aalinlangang walang pananampalataya sa Allâh at lumaki sa kapaligiran ng mga taong walang pananampalataya, at siya ay nanatili sa kanilang ‘deen, at kung hindi lamang dahil dito (sa mali niyang pagsamba at maling kinamulatan na kapaligiran) ay mayroon siyang matinding katalinuhan na naiintindihan niya ang katotohanan mula sa kamalian, subali’t ang maling paniniwala ay inaalis nito ang liwanag ng puso.

27:44
Hassanor Alapa : Na pitharo rkaniyan a sold ka ko blangan o marigay 1037 na kagia mailay niyan so blangan o marigay na tiankap iyan sa ig, na likisan iyan a skiniyan (ko kazosaw ron) na pitharo iyan (so Sulaymān) a skaniyan na blangan a lalapisan sa katiya a malingaw, na pitharo iyan a Kadnan ko mataan a mialalim akn a ginawa ko sa mithapapay ako a pd o Sulaymān ko Allāh a Kadnan o manga kaadn.

Muhsin Khan : It was said to her: "Enter As-Sarh" [(a glass surface with water underneath it) or a palace], but when she saw it, she thought it was a pool, and she (tucked up her clothes) uncovering her legs, Sulaiman (Solomon) said: "Verily, it is Sarh [(a glass surface with water underneath it) or a palace] paved smooth with slab of glass." She said: "My Lord! Verily, I have wronged myself, and I submit (in Islam, together with Sulaiman (Solomon), to Allah, the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists)."

Sahih International : She was told, "Enter the palace." But when she saw it, she thought it was a body of water and uncovered her shins [to wade through]. He said, "Indeed, it is a palace [whose floor is] made smooth with glass." She said, "My Lord, indeed I have wronged myself, and I submit with Solomon to Allah , Lord of the worlds."

Pickthall : It was said unto her: Enter the hall. And when she saw it she deemed it a pool and bared her legs. (Solomon) said: Lo! it is a hall, made smooth, of glass. She said: My Lord! Lo! I have wronged myself, and I surrender with Solomon unto Allah, the Lord of the Worlds.

Yusuf Ali : She was asked to enter the lofty Palace: but when she saw it, she thought it was a lake of water, and she (tucked up her skirts), uncovering her legs. He said: "This is but a palace paved smooth with slabs of glass." She said: "O my Lord! I have indeed wronged my soul: I do (now) submit (in Islam), with Solomon, to the Lord of the Worlds."

Shakir : It was said to her: Enter the palace; but when she saw it she deemed it to be a great expanse of water, and bared her legs. He said: Surely it is a palace made smooth with glass. She said: My Lord! surely I have been unjust to myself, and I submit with Sulaiman to Allah, the Lord of the worlds.

Dr. Ghali : It was said to her, "Enter the tower." Then as soon as she saw it, she reckoned it a pool, and she uncovered both her shanks. He said, "Surely it is a tower smoothed of crystal." She said, "Lord! Surely I have done injustice to myself, and I (now) surrender (i.e., I am a Muslim) with Sulayman to Allah, The Lord of the worlds."

Tafsir Jalalayn : It was, also, said to her, ‘Enter the palace [hallway]’ — this was a transparent white glass floor underneath which flowed sweet water that contained fish. Solomon had it made when he was told that her legs and feet resembled the shanks of a mule. And when she saw it, she supposed it to be a pool, of water, and so she bared her legs, to wade through it. Meanwhile Solomon was seated on his throne at the front part of the palace [hallway], and he saw that her legs and feet were [in fact] fair. He said, to her: ‘It is a hallway paved [smooth] with crystal’, and thereafter he called her to submit [to God]. She said, ‘My Lord, indeed I have wronged myself, by worshipping other than You, and I submit with Solomon to God, the Lord of the Worlds’. He wanted to marry her but disliked the hair on her legs. So the devils made a [depilatory] lime mixture (nūra) and she removed it therewith. He married her and had [great] love for her. And he let her remain as ruler of her kingdom and would visit her once a month, staying for three days [every time]. Her reign came to an end at the same time as that of Solomon. It is reported that he became king at the age of 13 and died at the age of 53 — Glory be to the One whose enduring sovereignty will never end!

Tagalog : Sinabi sa kanya: Pumasok ka sa Palasyo, at doon ay nakalatag ang salamin na ang nasa ilalim nito ay tubig, at nang ito ay kanyang makita, inisip niya na ito ay tubig na umaalon, at itinaas niya ang kanyang kasuotan at nakita ang kanyang binti upang siya ay lulusong sa tubig, at sinabi sa kanya ni Sulaymân (as): Walang pag-aalinlangan, ito ay patag na salamin na naaaninag ang ilalim nito na tubig. At doon ay naunawaan niya kung gaano kadakila ang kaharian ni Sulaymân (as ) at kanyang sinabi: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Katiyakan, naimali ko ang aking sarili dahil sa pagsamba ko ng iba, at ngayon ay isinusuko ko nang ganap ang aking sarili at susunod sa Iyong kagustuhan bilang isang Muslim na kasama ni Sulaymân sa ‘Deen’ ng Allâh na ‘Rabb’ ng lahat ng mga nilikha.

27:45
Hassanor Alapa : Go sabnar a siogo Ami ko Thamūd so pagari ran a so Sālih sa (pitharo iyan a) simbaa niyo so Allāh na minitkaw siran a dowa lompok a gii siran phapawala

Muhsin Khan : And indeed We sent to Thamud their brother Salih (Saleh), saying: "Worship Allah (Alone and none else). Then look! They became two parties (believers and disbelievers) quarreling with each other."

Sahih International : And We had certainly sent to Thamud their brother Salih, [saying], "Worship Allah ," and at once they were two parties conflicting.

Pickthall : And We verily sent unto Thamud their brother Salih, saying: Worship Allah. And lo! they (then became two parties quarrelling.

Yusuf Ali : We sent (aforetime), to the Thamud, their brother Salih, saying, "Serve Allah": But behold, they became two factions quarrelling with each other.

Shakir : And certainly We sent to Samood their brother Salih, saying: Serve Allah; and lo! they became two sects quarrelling with each other.

Dr. Ghali : And indeed We already sent to Thamud their brother Salih, (saying), "Worship Allah." Then, only then were they two groups, standing adversaries one with the other.

Tafsir Jalalayn : And verily We sent to Thamūd their brother, in terms of [his belonging to the same] tribe, Sālih, with the following [decree]: ‘Worship God!’, affirm His Oneness. And lo! they [then] became two parties quarrelling with one another, over religion, one party having become believers upon his arrival as messenger to them and the other party disbelievers.

Tagalog : Katiyakan, ipinadala Namin kay Thamoud ang kanilang kapatid na si Sâleh (as) na sinasabing: Sambahin ninyo ang Allâh nang bukod-tangi at huwag kayong gumawa ng kahit na anumang sinasamba bukod sa Kanya, at nang dumating sa kanila si Sâleh upang sila ay anyayahan tungo sa Kaisahan ng Allâh at Bukod-Tanging pagsamba lamang sa Kanya ay nahati sa dalawang grupo ang kanyang sambayanan: isang grupo sa kanila ang naniwala sa kanya at isang grupo naman ay di-naniwala at tinanggihan ang kanyang paanyaya, at lahat sila ay nag-aangkin na ang katotohanan ay nasa kanila.

27:46
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a hay pagtaw akn ino niyo giinggagaani so marata ko onaan o mapia, oba kano bo phamangni sa rila ko Allāh ka an kano niyan kalimoon

Muhsin Khan : He said: "O my people! Why do you seek to hasten the evil (torment) before the good (Allah's Mercy)? Why seek you not the Forgiveness of Allah, that you may receive mercy?"

Sahih International : He said, "O my people, why are you impatient for evil instead of good? Why do you not seek forgiveness of Allah that you may receive mercy?"

Pickthall : He said: O my people! Why will ye hasten on the evil rather than the good? Why will ye not ask pardon of Allah, that ye may receive mercy.

Yusuf Ali : He said: "O my people! why ask ye to hasten on the evil in preference to the good? If only ye ask Allah for forgiveness, ye may hope to receive mercy.

Shakir : He said: O my people! why do you seek to hasten on the evil before the good? Why do you not ask forgiveness of Allah so that you may be dealt with mercifully?

Dr. Ghali : He said, "O my people, why do you seek to hasten odious (deeds) before fair (ones)? Had you asked forgiveness from Allah, possibly you would be (offered) mercy!"

Tafsir Jalalayn : He said, to the deniers: ‘O my people, why do you [seek to] hasten on evil before [seeking] good?, in other words, [why do you seek to hasten on] chastisement instead of mercy, when you say, ‘If what you bring us is true, then bring us the chastisement!’ Why do you not ask God to forgive you, [your] idolatry, so that you might be shown mercy?’, and not be chastised.

Tagalog : Sinabi ni Sâleh sa grupo ng di-naniwala: Bakit minamadali ninyo ang pagtanggi sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga kasamaan, na ito ang naging dahilan ng pagpaparusa sa inyo at inaantala ninyo ang pagtanggap ng tamang pananampalataya at pagsagawa ng mga kabutihan gayong dito ninyo makakamtan ang gantimpala? Di ba nararapat na humingi kayo kaagad ng kapatawaran mula sa Allâh, at magbalik-loob kayo sa Kanya; upang kayo ay kaawaan?

27:47

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a phinaas ami ska ago sa taw a pd ka, na pitharo iyan a so naas iyo na sii ko Allāh, ogaid na skano na pagtaw a titiobaan

Muhsin Khan : They said: "We augur ill omen from you and those with you." He said: "Your ill omen is with Allah; nay, but you are a people that are being tested."

Sahih International : They said, "We consider you a bad omen, you and those with you." He said, "Your omen is with Allah . Rather, you are a people being tested."

Pickthall : They said: We augur evil of thee and those with thee. He said: Your evil augury is with Allah. Nay, but ye are folk that are being tested.

Yusuf Ali : They said: "Ill omen do we augur from thee and those that are with thee". He said: "Your ill omen is with Allah; yea, ye are a people under trial."

Shakir : They said: We have met with ill luck on account of you and on account of those with you. He said: The cause of your evil fortune is with Allah; nay, you are a people who are tried.

Dr. Ghali : They said, "We augur ill of you and of (the ones) who are with you." He said, "Your bird (of) augury is in the Providence of Allah. No indeed, (but) you are a people being tempted."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘We augur evil (ittayyarnā is actually tatayyarnā, but the tā’ has been assimilated with the tā’, and a conjunctive hamza added) of you and of those who are with you’, namely, the believers — when they [the tribe of Thamūd] were deprived of rain and suffered hunger. He said, ‘Your evil augury is with God — He has given it to you; nay, but you are a people being tried’, being tested with good and evil [turns of fortune].

Tagalog : Sinabi ng sambayanan ni Sâleh sa kanya: Nawalan na kami ng pag-asa sa iyo at sa sinuman na kasama mo na yumakap sa iyong ‘Deen’ sinabi ni Sâleh sa kanila: Anuman ang nangyari sa inyo, mabuti man o masama, ay mula ito sa kapahintulutan ng Allâh na ito ay nakatakda na sa inyo at ayon dito kayo ay tutumbasan, kaya nga lamang kayo ay mga tao na sinusubok sa pamamagitan ng mga pangyayari na kalugud-lugod at nakalulungkot, mabuti at masama.

27:48

Hassanor Alapa : Go adn a miaadn ko ingd a siaw kataw a mama 1038 a gii siran maminasa ko lopa sa di siran phangompia

Muhsin Khan : And there were in the city nine men (from the sons of their chiefs), who made mischief in the land, and would not reform.

Sahih International : And there were in the city nine family heads causing corruption in the land and not amending [its affairs].

Pickthall : And there were in the city nine persons who made mischief in the land and reformed not.

Yusuf Ali : There were in the city nine men of a family, who made mischief in the land, and would not reform.

Shakir : And there were in the city nine persons who made mischief in the land and did not act aright.

Dr. Ghali : And (there) was in the city nine (men of) a clan who corrupted in the land and did not act righteously.

Tafsir Jalalayn : And there were in the city, the city of Thamūd, a band of nine men, that is, [nine] men, who were causing corruption in the land, with acts of disobedience, which included their corroding of dinar and dirham coins [rendering them worthless], and did not reform [their ways], through obedience [to God].

Tagalog : At nandoon sa siyudad ni Sâleh na tinatawag na ‘Hijr’– na ito ay nasa hilagang-kanluran ng ‘Arabian Peninsula’ (o Tangway ng Arabia) – ang siyam na mga kalalakihan, na wala silang hangarin kundi pamiminsala sa kalupaan na ayaw nilang baguhin at ituwid ang kanilang mga sarili.

27:49
Hassanor Alapa : Na pitharo iran a mizapa siran ko Allāh sa disomala a pagayanan ami skaniyan ko kagagawii ago so pamiliya niyan oriyan iyan na tharoon ami ko wali niyan a daami kamasai so kiabonoa ko pamiliya niyan sa mataan a manga bnar kami

Muhsin Khan : They said: "Swear one to another by Allah that we shall make a secret night attack on him and his household, and afterwards we will surely say to his near relatives: 'We witnessed not the destruction of his household, and verily! We are telling the truth.'"

Sahih International : They said, "Take a mutual oath by Allah that we will kill him by night, he and his family. Then we will say to his executor, 'We did not witness the destruction of his family, and indeed, we are truthful.' "

Pickthall : They said: Swear one to another by Allah that we verily will attack him and his household by night, and afterward we will surely say unto his friend: We witnessed not the destruction of his household. And lo! we are truthtellers.

Yusuf Ali : They said: "Swear a mutual oath by Allah that we shall make a secret night attack on him and his people, and that we shall then say to his heir (when he seeks vengeance): 'We were not present at the slaughter of his people, and we are positively telling the truth.'"

Shakir : They said: Swear to each other by Allah that we will certainly make a sudden attack on him and his family by night, then we will say to his heir: We did not witness the destruction of his family, and we are most surely truthful.

Dr. Ghali : They said, "Swear, one to another, by Allah that indeed we will definitely attack him and his family by night. Thereafter indeed we will definitely say to his patron, "In no way did we testify to the perishing of his family; and surely we are indeed sincere (men)."

Tafsir Jalalayn : They said, that is, some said to others, ‘Swear to one another by God that we will attack him by night (la-nubayyitannahu; or [read] la-tubayyitunnahu, ‘that you will attack him by night’) together with his folk, that is, those who believed in him, in other words, [swear] that we will kill them at night; then we will surely say (la-naqūlanna; or [read] la-taqūlunna, ‘you surely will say’) to his heir, the avenger of his blood, that we did not witness, we were not present at, the destruction of his folk (read muhlika or mahlika, meaning ‘the destroying of them’ or ‘their death’ [respectively]), and so we do not know who killed them, and [that] indeed we are being truthful’.

Tagalog : Sinabi noong siyam na yaon sa isa’t isa: nagsumpaan sila sa Pangalan ng Allâh na ang bawa’t isa ay susumpa sa harapan ng bawa’t isa: Walang pag-aalinlangan, tutungo tayo kay Sâleh sa isang lihim na gabi nang biglaan na papatayin natin siya at papatayin natin ang kanyang pamilya, pagkatapos ay sasabihin natin sa kanyang mga kamag-anak: ‘Hindi namin nasaksihan ang kanilang pagkamatay, at kami sa katotohanan ay totoo sa anuman na aming sinasabi.’

27:50

Hassanor Alapa : Sa minikmat siran sa ikmat na minikmat Kami sa ikmat a di ran maggdam

Muhsin Khan : So they plotted a plot, and We planned a plan, while they perceived not.

Sahih International : And they planned a plan, and We planned a plan, while they perceived not.

Pickthall : So they plotted a plot: and We plotted a plot, while they perceived not.

Yusuf Ali : They plotted and planned, but We too planned, even while they perceived it not.

Shakir : And they planned a plan, and We planned a plan while they perceived not.

Dr. Ghali : And they schemed a scheme, and We schemed a scheme, and they were not aware.

Tafsir Jalalayn : So they plotted, thereby, a plot, but We [also] plotted a plot, in other words, We requited them by hastening on their punishment, while they were not aware.

Tagalog : At binalak nila ang pakanang ito upang puksain si Sâleh at ang kanyang pamilya bilang masamang balakin mula sa kanila, subali’t tinulungan Namin ang Aming Propeta na si Sâleh, at pinuksa Namin sila bilang parusa na sila ay walang kaalam-alam, at hindi nila inaasahan na ito ay gagawin Namin sa kanila bilang ganti sa kanilang pakana.

27:51

Hassanor Alapa : Na ilay anka o andamanaya i kiabolosan o ikmat iran, mataan a inantior Ami siran ago so pagtaw iran langon

Muhsin Khan : Then see how was the end of their plot! Verily! We destroyed them and their nation, all together.

Sahih International : Then look how was the outcome of their plan - that We destroyed them and their people, all.

Pickthall : Then see the nature of the consequence of their plotting, for lo! We destroyed them and their people, every one.

Yusuf Ali : Then see what was the end of their plot!- this, that We destroyed them and their people, all (of them).

Shakir : See, then, how was the end of their plan that We destroyed them and their people, all (of them).

Dr. Ghali : So look into how was the end of their scheming, (for) We destroyed them and their people all together.

Tafsir Jalalayn : So behold how was the consequence of their plot! For lo! We destroyed them and all their people, with Gabriel’s cry, or by the angels’ pelting them with stones, which they could see even though they could not see them [the angels].

Tagalog : Pagmasdan mo, O Muhammad, bilang aral kung ano ang naging bunga ng mga yaong nagpakana ng kasamaan laban sa kanilang Propeta na si Sâleh? Katiyakan, pinuksa Namin silang lahat at ang kanilang sambayanan, lahat-lahat sila at walang itinira sa kanila.

27:52

Hassanor Alapa : Sa kaoto so manga walay ran a minidaropar sabap ko kiapanakoto iran, mataan a kadadalman oto sa tanda sa pantag sa pagtaw a matao.

Muhsin Khan : These are their houses in utter ruin, for they did wrong. Verily, in this is indeed an Ayah (a lesson or a sign) for people who know.

Sahih International : So those are their houses, desolate because of the wrong they had done. Indeed in that is a sign for people who know.

Pickthall : See, yonder are their dwellings empty and in ruins because they did wrong. Lo! herein is indeed a portent for a people who have knowledge.

Yusuf Ali : Now such were their houses, - in utter ruin, - because they practised wrong-doing. Verily in this is a Sign for people of knowledge.

Shakir : So those are their houses fallen down because they were unjust, most surely there is a sign in this for a people who know.

Dr. Ghali : So those are their houses, devastated because they did injustice; surely in that is a sign for a people who know (the Truth).

Tafsir Jalalayn : So those then are their houses [lying] deserted (khāwiyatan is in the accusative because it is a circumstantial qualifier, the operator of which is the import of the demonstrative pronoun [tilka, ‘those’]) because of the evil which they did, that is, their disbelief. Surely in that there is a sign, a lesson, for a people who have knowledge, of Our power and are thus admonished.

Tagalog : At nandoroon pa rin na pinanatili ang kanilang mga tirahan na wala ka nang makikitang sinupaman mula sa kanila roon, pinuksa sila ng Allâh; dahil sa kanilang pang-aapi laban sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsamba nila ng iba bukod sa Allâh, at sa kanilang pagtanggi at di-paniniwala sa Propeta na ipinadala sa kanila. Katiyakan, sa pagwasak na yaon at pagpuksa ay katotohanang nakapagbibigay-aral sa mga tao na nakaaalam kung ano ang ginawa Namin sa kanila, at ito ang Aming pamamaraan sa sinumang tumanggi sa mga Sugo.

27:53

Hassanor Alapa : Go piakalidas Ami so siran oto a miamaratiaya a miaadn siran a pphananggila siran

Muhsin Khan : And We saved those who believed, and used to fear Allah, and keep their duty to Him.

Sahih International : And We saved those who believed and used to fear Allah .

Pickthall : And we saved those who believed and used to ward off (evil).

Yusuf Ali : And We saved those who believed and practised righteousness.

Shakir : And We delivered those who believed and who guarded (against evil).

Dr. Ghali : And We delivered the ones who believed and were pious.

Tafsir Jalalayn : And We delivered those who believed, in Sālih — and they numbered 4,000 — and were fearful, of idolatry.

Tagalog : At iniligtas Namin mula sa anumang nangyaring pagpuksa sa sambayanan ni Thamoud si Sâleh at ang mga naniwala sa kanya, at ang yaong kinaugalian na matakot sa Allâh dahil sa kanilang paniniwala sa parusa ng Allâh

27:54

Hassanor Alapa : Go (siogo Ami) so Lūt gowani a tharoon iyan ko pagtaw niyan 1039 a ba niyo pthalingomaan so piakasisingay (a dosa) a skano na pkhailay niyo

Muhsin Khan : And (remember) Lout (Lot)! When he said to his people . Do you commit Al-Fahishah (evil, great sin, every kind of unlawful sexual intercourse, sodomy, etc.) while you see (one another doing evil without any screen, etc.)?"

Sahih International : And [mention] Lot, when he said to his people, "Do you commit immorality while you are seeing?

Pickthall : And Lot! when he said unto his folk: Will ye commit abomination knowingly?

Yusuf Ali : (We also sent) Lut (as a messenger): behold, He said to his people, "Do ye do what is shameful though ye see (its iniquity)?

Shakir : And (We sent) Lut, when he said to his people: What! do you commit indecency while you see?

Dr. Ghali : And Lut, (Lot) as he said to his people, "Do you come up to (the) obscenity (while) you behold (its impurity)?

Tafsir Jalalayn : And Lot (Lūtan is in the accusative because of an implied udhkur, ‘mention’, before it, and it [Lūtan] is substituted by [the following, idh qāla …]), when he said to his people, ‘What! Do you commit [such] abomination, namely, homosexual intercourse, while you watch?, that is to say, while you watch one another, [so] engrossed [are you] in the sinful act?

Tagalog : At alalahanin mo si Lût (as) noong sinabi niya sa kanyang sambayanan: Nagsisitungo ba kayo sa gawain na karumal-dumal, samantalang batid ninyong ito ay kasuklam-suklam?

27:55

Hassanor Alapa : Mataan a skano na pthalingoma kano ko manga mama sa kabaya, a salakaw ko manga babay, ogaid na skano na pagtaw a da a mmlng iyo

Muhsin Khan : "Do you approach men in your lusts rather than women? Nay, but you are a people who behave senselessly."

Sahih International : Do you indeed approach men with desire instead of women? Rather, you are a people behaving ignorantly."

Pickthall : Must ye needs lust after men instead of women? Nay, but ye are folk who act senselessly.

Yusuf Ali : Would ye really approach men in your lusts rather than women? Nay, ye are a people (grossly) ignorant!

Shakir : What! do you indeed approach men lustfully rather than women? Nay, you are a people who act ignorantly.

Dr. Ghali : Do you (really) come up with lust to men rather than women? No indeed, you are a people who are ignorant."

Tafsir Jalalayn : What! Do you (read a-innakum, pronouncing both hamzas, or by not pronouncing the second and inserting an alif between the two in both cases) come unto men in lust instead of women? Nay, but you are truly a people in ignorance’, of the consequence of your action.

Tagalog : Dahil itinutuon ninyo ang inyong pagnanasa sa mga kalalakihan sa halip na ito ay sa mga kababaihan? Na kung kaya, kayo ay mga taong mangmang na hindi naiintindihan ang karapatan ng Allâh sa inyo, at dahil doon ay nilabag ninyo ang Kanyang kagustuhan, at sinalungat ninyo ang Kanyang Sugo sa pamamagitan ng pagsagawa ninyo ng karumal-dumal na gawain, na wala pang sinumang nakagawa nito na nauna sa inyo sa lahat ng sangkatauhan.

27:56
Hassanor Alapa : Na da a miaadn a smbag o pagtaw niyan a rowar sa kiatharoa iran sa liyon iyo so pamiliya o Lūt ko ingd iyo ka siran na manga taw a giizosoti

Muhsin Khan : There was no other answer given by his people except that they said: "Drive out the family of Lout (Lot) from your city. Verily, these are men who want to be clean and pure!"

Sahih International : But the answer of his people was not except that they said, "Expel the family of Lot from your city. Indeed, they are people who keep themselves pure."

Pickthall : But the answer of his folk was naught save that they said: Expel the household of Lot from your township, for they (forsooth) are folk who would keep clean!

Yusuf Ali : But his people gave no other answer but this: they said, "Drive out the followers of Lut from your city: these are indeed men who want to be clean and pure!"

Shakir : But the answer of his people was no other except that they ~s said: Turn out Lut's followers from your town; surely they are a people who would keep pure!

Dr. Ghali : Then in no way was the answer of his people anything except that they said, "Drive the house of L?t out of your town; surely they are a folk who purify themselves."

Tafsir Jalalayn : But the only response of his people was that they said, ‘Expel Lot’s family from your town. They are indeed a folk who [prefer to] remain pure!’, from [coming unto] the rears of men.

Tagalog : At walang naisagot ang sambayanan ni Lût sa kanya kundi pagsasabi nila sa isa’t-isa: Palabasin ninyo ang pamilya ni Lût mula sa inyong bayan, dahil sa sila ay mga taong malilinis na sila ay hindi gumagawa ng karumal-dumal na ganito. Sinasabi nila yaon sa kanila bilang pang-iinsulto.

27:57

Hassanor Alapa : Na piakaapas Ami skaniyan ago so pamiliya niyan inonta bo so karoma niyan ka inokor Ami a pd ko miamangibagak ko siksa

Muhsin Khan : So We saved him and his family, except his wife. We destined her to be of those who remained behind.

Sahih International : So We saved him and his family, except for his wife; We destined her to be of those who remained behind.

Pickthall : Then We saved him and his household save his wife; We destined her to be of those who stayed behind.

Yusuf Ali : But We saved him and his family, except his wife; her We destined to be of those who lagged behind.

Shakir : But We delivered him and his followers except his wife; We ordained her to be of those who remained behind.

Dr. Ghali : So We delivered him and his family, except his wife; We determined she should be of the laggards.

Tafsir Jalalayn : So We delivered him and his family, except his wife — We decreed [for] her, We made her by Our decree, to be of those who remained behind, in the chastisement.

Tagalog : At iniligtas Namin si Lût at ang kanyang pamilya mula sa parusa na katiyakang ito ay mangyayari sa sambayanan ni Lût, maliban sa kanyang asawa – dahil sa pagtakda Namin – na siya ay kabilang sa pananatilihin sa parusa hanggang mapuksa kasama ang mga pupuksain; dahil sa siya ay naging katulong ng kanyang sambayanan sa pagsagawa ng karumal-dumal at ito ay naging katanggap-tanggap sa kanya.

27:58

Hassanor Alapa : Na piakaoranan Ami siran sa oran (a kokombaan a ator) na miakaratarata so oran o manga taw a lialangan 1040

Muhsin Khan : And We rained down on them a rain (of stones). So evil was the rain of those who were warned.

Sahih International : And We rained upon them a rain [of stones], and evil was the rain of those who were warned.

Pickthall : And We rained a rain upon them. Dreadful is the rain of those who have been warned.

Yusuf Ali : And We rained down on them a shower (of brimstone): and evil was the shower on those who were admonished (but heeded not)!

Shakir : And We rained on them a rain, and evil was the rain of those who had been warned.

Dr. Ghali : And We rained on them a rain; so, how odious is the rain of (the ones) who are warned.

Tafsir Jalalayn : Then We rained on them a rain — these were the stones of baked mud [cf. Q. 15:74] — which destroyed them. And evil indeed was, their rain, the rain of those who were warned, against chastisement.

Tagalog : Pinaulanan Namin sila mula sa kalangitan ng mga bato na gawa sa luwad na nakamamatay, at napakasama ng ulan sa mga taong binalaan dahil sa naging matibay na laban sa kanila ang katibayan.

27:59

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a so bantogan na rk o Allāh ago so kalilintad na sii ko manga oripn Iyan a siran oto so 1041 pinili iyan siran, ba so Allāh na aya lbi a Mapia anta a ka ba so ipphanakoto iran?

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "Praise and thanks be to Allah, and peace be on His slaves whom He has chosen (for His Message)! Is Allah better, or (all) that you ascribe as partners (to Him)?" (Of course, Allah is Better).

Sahih International : Say, [O Muhammad], "Praise be to Allah , and peace upon His servants whom He has chosen. Is Allah better or what they associate with Him?"

Pickthall : Say (O Muhammad): Praise be to Allah, and peace be on His slaves whom He hath chosen! Is Allah best, or (all) that ye ascribe as partners (unto Him)?

Yusuf Ali : Say: Praise be to Allah, and Peace on his servants whom He has chosen (for his Message). (Who) is better?- Allah or the false gods they associate (with Him)?

Shakir : Say: Praise be to Allah and peace on His servants whom He has chosen: is Allah better, or what they associate (with Him)?

Dr. Ghali : Say, "Praise be to Allah, and peace be on His bondmen whom He has elected." Is Allah Most Charitable, or whatever they associate (with Him)?

Tafsir Jalalayn : Say, O Muhammad (s): ‘Praise be to God, for the destruction of the disbelievers of past communities, and peace be on His servants whom He has chosen’. Is God (read a-Allāhu, pronouncing both hamzas; or by substituting an alif for the second one; or by not pronouncing the second one but inserting an alif between the one not pronounced and the other one or without [such an insertion]) better, for those who worship Him, or the partners which they ascribe? (read [either] tushrikūna, ‘you ascribe’, or yushrikūna, ‘they ascribe’), [they being] the people of Mecca, [the partners they ascribe] to Him, in other words, are such gods better for those who worship them?

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad: Ang papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allâh, at kapayapaan ay mula sa Kanya, at kaligtasan ay para sa Kanyang mga alipin na Kanyang pinili para sa Kanyang mensahe, pagkatapos ay tanungin mo ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh na kabilang sa iyong sambayanan: Ang Allâh ba na nagtatangan ng kakayahan na makapagdulot ng kapakinabangan at makapagsanhi ng kapinsalaan ay mas mabuti o yaong kanilang sinasamba bukod sa Kanya, na walang kakayahan sa sarili nito at gayon din sa iba, na hindi man lamang makapagdudulot ng kapakinabangan ni makapagsasanhi ng kapinsalaan?

27:60Hassanor Alapa : Ba so miadn ko manga langit ago so lopa ago piakatoronan kano Niyan a phoon sa kawang sa ig a inipakatho Iyan sa manga sapadan a adn a kapia niyan i bontal, a da rkano oba niyo mapaka-tho so kayo niyan, na ba adn a tuhan a pd o Allāh? ogaid na siran na pagtaw a ipndatar iran so Allāh ko salakaw ron

Muhsin Khan : Is not He (better than your gods) Who created the heavens and the earth, and sends down for you water (rain) from the sky, whereby We cause to grow wonderful gardens full of beauty and delight? It is not in your ability to cause the growth of their trees. Is there any ilah (god) with Allah? Nay, but they are a people who ascribe equals (to Him)!

Sahih International : [More precisely], is He [not best] who created the heavens and the earth and sent down for you rain from the sky, causing to grow thereby gardens of joyful beauty which you could not [otherwise] have grown the trees thereof? Is there a deity with Allah ? [No], but they are a people who ascribe equals [to Him].

Pickthall : Is not He (best) Who created the heavens and the earth, and sendeth down for you water from the sky wherewith We cause to spring forth joyous orchards, whose trees it never hath been yours to cause to grow. Is there any Allah beside Allah? Nay, but they are folk who ascribe equals (unto Him)!

Yusuf Ali : Or, Who has created the heavens and the earth, and Who sends you down rain from the sky? Yea, with it We cause to grow well-planted orchards full of beauty of delight: it is not in your power to cause the growth of the trees in them. (Can there be another) god besides Allah? Nay, they are a people who swerve from justice.

Shakir : Nay, He Who created the heavens and the earth, and sent down for you water from the cloud; then We cause to grow thereby beautiful gardens; it is not possible for you that you should make the trees thereof to grow. Is there a god with Allah? Nay! they are people who deviate.

Dr. Ghali : Is not He the (Most Charitable) Who created the heavens and the earth and sent down for you from the heaven water? So We caused to grow therewith enclosed orchards, full (Literally: owing, comprising) of delight. In no way can you germinate its trees. Is there a god with Allah? No indeed, (but) they are a people who (unjustly) set up equals to Him.

Tafsir Jalalayn : Or He Who created the heavens and the earth, and sends down for you water from the heaven, whereby We cause to grow (there is a shift here from third person to that of the first person [plural]) splendid gardens (hadā’iq is the plural of hadīqa, which is an enclosed garden) whose trees you could never cause to grow?, because of you do not have the ability for it. Is there a god (a-ilāhun, here and in the seven instances in which it occurs, read by pronouncing both hamzas, or by not pronouncing the second, inserting an alif between the two in both cases) with God?, who has helped Him in [all of] this? In other words, there is no god with Him. Nay, but they are a people who ascribe equals [to Him], who associate with God others.

Tagalog : At tanungin mo sila, kung sino ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, at nagpapababa para sa inyo mula sa kalangitan ng tubig-ulan, at sumisibol sa pamamagitan nito ang mga hardin na nagtatangan ng magandang tanawin at kaluguran? Kailanman, ay hindi ninyo kayang patubuin ang puno nito, kung hindi lamang sa katotohanang nagpababa ang Allâh sa inyo ng tubig-ulan mula sa kalangitan. Katiyakan, ang pagsamba sa Kanya ay Siyang katotohanan at ang pagsamba naman sa iba bukod sa Kanya ay pawang kamalian. Kung gayon, mayroon bang ‘Ilâh’ o Diyos na sinasamba bukod sa Allâh na gumagawa nitong mga ganitong gawain upang makatwirang sasambahin, na magiging katambal ng Allâh? Samakatuwid, sila na mga nagtatambal sa pagsamba ay mga taong lumihis sa Matuwid na Landas at Tamang Paniniwala, at ipinapantay nila ang Allâh sa iba sa pagsamba at paggalang.

27:61
Hassanor Alapa : Go ba so bialoy Niyan so lopa a thatakna ago inadnan Iyan so manga lmbak iyan sa manga lawas a ig ago inadnan Iyan sa manga palaw ago miadn ko pagltan o dowa a ragat sa paglt, na ba adn a tuhan a pd o Allāh, ogaid na so kadaklan kiran na da a katawan iran

Muhsin Khan : Is not He (better than your gods) Who has made the earth as a fixed abode, and has placed rivers in its midst, and has placed firm mountains therein, and has set a barrier between the two seas (of salt and sweet water).Is there any ilah (god) with Allah? Nay, but most of them know not.

Sahih International : Is He [not best] who made the earth a stable ground and placed within it rivers and made for it firmly set mountains and placed between the two seas a barrier? Is there a deity with Allah ? [No], but most of them do not know.

Pickthall : Is not He (best) Who made the earth a fixed abode, and placed rivers in the folds thereof, and placed firm hills therein, and hath set a barrier between the two seas? Is there any Allah beside Allah? Nay, but most of them know not!

Yusuf Ali : Or, Who has made the earth firm to live in; made rivers in its midst; set thereon mountains immovable; and made a separating bar between the two bodies of flowing water? (can there be another) god besides Allah? Nay, most of them know not.

Shakir : Or, Who made the earth a restingplace, and made in it rivers, and raised on it mountains and placed between the two seas a barrier. Is there a god with Allah? Nay! most of them do not know!

Dr. Ghali : Is not He (Most Charitable) Who made the earth a residence, and made amidst it rivers, and made for it anchorages, (i.e., firm mountains) and made a partition between the two seas? Is there a god with Allah? No indeed, (but) most of them do not know.

Tafsir Jalalayn : Or He Who made the earth an abode [of stability], that does not [constantly] shake beneath [the feet of] its inhabitants, and made rivers [to flow] throughout it and set firm mountains for it, with which He fixed the earth [in place], and set an isthmus between the two seas, between the sweet one and the salty one, the one not mixing with the other. Is there a god with God? Nay, but most of them have no knowledge, of His Oneness.

Tagalog : Ang inyo bang pagsamba ng iba bukod sa Allâh na inyong itinambal sa pagsamba sa Kanya (Allâh) na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay mas nakabubuti o ang bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya (Allâh) na gumawa ng kalupaan na itinalaga bilang inyong tirahan at ginawa Niya sa gitna nito ang mga ilog at ginawa (rin) Niya ang mga bundok na mga matatatag, at gumawa (rin) Siya sa pagitan ng dalawang karagatan, tabang at alat, ng harang upang hindi masira ang isa’t isa?

Ang sinasamba ba ninyo bukod sa Allâh ay ginagawa niya ang mga ito upang siya ay magkaroon ng karapatan na sambahin ninyo bilang katambal ng Allâh? O sa katotohanan, karamihan sa kanila na mga nagtatambal sa pagsamba ay hindi nila batid ang ganap na kadakilaan ng Allâh, na kung kaya, sila ay sumasamba ng iba bilang panggagaya lamang at pagiging masama.

27:62
Hassanor Alapa : Go ba so pzmbagn Iyan so mamomoto a mattgl 1042 igira pianongganoy niyan Skaniyan ago sawaan Iyan on so siksa, ago pmbalowin kano Niyan a khipakasasambiin ko lopa, na ba adn a tuhan a pd o Allāh, maito a kapphakatadm iyo

Muhsin Khan : Is not He (better than your gods) Who responds to the distressed one, when he calls Him, and Who removes the evil, and makes you inheritors of the earth, generations after generations. Is there any ilah (god) with Allah? Little is that you remember!

Sahih International : Is He [not best] who responds to the desperate one when he calls upon Him and removes evil and makes you inheritors of the earth? Is there a deity with Allah ? Little do you remember.

Pickthall : Is not He (best) Who answereth the wronged one when he crieth unto Him and removeth the evil, and hath made you viceroys of the earth? Is there any Allah beside Allah? Little do they reflect!

Yusuf Ali : Or, Who listens to the (soul) distressed when it calls on Him, and Who relieves its suffering, and makes you (mankind) inheritors of the earth? (Can there be another) god besides Allah? Little it is that ye heed!

Shakir : Or, Who answers the distressed one when he calls upon Him and removes the evil, and He will make you successors in the earth. Is there a god with Allah? Little is it that you mind!

Dr. Ghali : Is not He (Most Charitable) Who answers the constrained person when he invokes Him, and lifts off odious (happenings) and makes you successors of the earth? Is there a god with Allah? Little is that of which you are mindful.

Tafsir Jalalayn : Or He Who answers the desperate one, the anguished person suffering harm, when he calls to Him and Who removes [his] distress, from him and from others, and makes you successors in the earth (the annexation [khulafā’a l-ardi, ‘successors of the earth’] has the same meaning as fī, ‘in’ [khulafā’a fī’l-ardi, ‘successors in the earth’]), in other words, each generation succeeding the one before it. Is there a god with God? Little do you remember, [little] are you admonished ([read] mā tadhakkarūna, ‘do you remember’; or [read] yadhdhakkarūna, ‘do they remember’, where [in both cases] the tā’ has been assimilated with the dhāl; the mā is extra, [used] to make less what is already ‘little’).

Tagalog : Ang pagsamba ba ninyo ng iba bukod sa Allâh ay mas nakabubuti o ang pagsamba lamang sa Kanya (Allâh) na Bukod-Tanging tumutugon sa panalangin ng nasa kagipitan at pangamba, at inaalis Niya ang kasamaan na nangyari, at ginawa Niya kayong kahalili sa sinumang nauna sa inyo rito sa daigdig? Ang sinasamba ba ninyong iba bukod sa Allâh ay binibiyayaan kayo ng mga katulad nitong biyaya? Katotohanan, kakaunti lamang ang mga nakaaalaala at nakapupulot ng aral sa mga pangyayari, na kung kaya, sumamba kayo ng iba bukod sa Allâh.

27:63
Hassanor Alapa : Go ba so pthoro rkano sii ko manga lilibotng a knm ko kalopaan ago so ragat, ago so pphakasambr ko ndo’ sa maawid ko limo Iyan, na ba adn a tuhan a pd o Allāh, maporo so Allāh ko nganin a ipphanakoto iran

Muhsin Khan : Is not He (better than your gods) Who guides you in the darkness of the land and the sea, and Who sends the winds as heralds of glad tidings, going before His Mercy (rain)? Is there any ilah (god) with Allah? High Exalted be Allah above all that they associate as partners (to Him)!

Sahih International : Is He [not best] who guides you through the darknesses of the land and sea and who sends the winds as good tidings before His mercy? Is there a deity with Allah ? High is Allah above whatever they associate with Him.

Pickthall : Is not He (best) Who guideth you in the darkness of the land and the sea, He Who sendeth the winds as heralds of His mercy? Is there any Allah beside Allah? High Exalted be Allah from all that they ascribe as partner (unto Him)!

Yusuf Ali : Or, Who guides you through the depths of darkness on land and sea, and Who sends the winds as heralds of glad tidings, going before His Mercy? (Can there be another) god besides Allah?- High is Allah above what they associate with Him!

Shakir : Or, Who guides you in utter darkness of the land and the sea, and Who sends the winds as good news before His mercy. Is there a god with Allah? Exalted by Allah above what they associate (with Him).

Dr. Ghali : Is not He (Most Charitable) Who guides you in the darknesses of the land and the sea and Who sends the winds, bearing good tidings before (Literally: between the two Hands of) His mercy? Is there a god with Allah? Supremely Exalted be Allah above whatever they associate (with Him).

Tafsir Jalalayn : Or He Who guides you, shows you the way to your destinations, in the darkness of the land and the sea, by the stars at night, and by [the various] landmarks during the day, and Who sends forth the winds as harbingers of His mercy, ahead of the rain. Is there a god with God? Exalted be God [high] above what, others, they associate, with Him!

Tagalog : Ang pagsamba ba sa inyong mga sinasamba bukod sa Allâh ay mas nakabubuti o Siya na ginagabayan kayo sa kadiliman ng kalupaan at karagatan kapag kayo ay naligaw at nagdilim na sa inyong ang mga daanan, at Siya na nagpapadala ng mga hangin bilang pagpapahiwatig ng magandang balita sa Kanyang Awa sa Kanyang alipin na pagkakaloob ng ulan na binubuhay Niya ang tuyot na kalupaan? Ang sinasamba ba na iba bukod sa Allâh ay may magagawa na kahit na kaunti sa mga ito upang kayo ay manalangin sa kanya bukod sa Allâh? Luwalhati sa Allâh, Siya ay Dalisay at Banal at malayo sa anuman na inyong sinasamba na iba.

27:64
Hassanor Alapa : Ba so piphoonan Iyan so kiapangadn oriyan iyan na phakakasowin Iyan skaniyan ago so phrizki rkano a phoon sa langit ago sa lopa, na ba ana tuhan a pd o Allāh, tharo anka a bgan iyo so manga tanda iyo, amay ka toman kano (ko kapphangintuhan sa salakaw ko Allāh).

Muhsin Khan : Is not He (better than your so-called gods) Who originates creation, and shall thereafter repeat it, and Who provides for you from heaven and earth? Is there any ilah (god) with Allah? Say, "Bring forth your proofs, if you are truthful."

Sahih International : Is He [not best] who begins creation and then repeats it and who provides for you from the heaven and earth? Is there a deity with Allah ? Say, "Produce your proof, if you should be truthful."

Pickthall : Is not He (best) Who produceth creation, then reproduceth it, and Who provideth for you from the heaven and the earth? Is there any Allah beside Allah? Say: Bring your proof, if ye are truthful!

Yusuf Ali : Or, Who originates creation, then repeats it, and who gives you sustenance from heaven and earth? (Can there be another) god besides Allah? Say, "Bring forth your argument, if ye are telling the truth!"

Shakir : Or, Who originates the creation, then reproduces it and Who gives you sustenance from the heaven and the earth. Is there a god With Allah? Say: Bring your proof if you are truthful.

Dr. Ghali : Is not He (Most Charitable) Who begins creation, (and) thereafter He brings it back again, and Who provides you from the heaven and the earth? Is there a god with Allah? Say, "Offer your proof, in case you are sincere."

Tafsir Jalalayn : Or He Who originates creation, in the wombs, from a sperm-drop, then brings it back again, after death, as established by the proofs for this [resurrection], even if you do not acknowledge it; and Who provides for you from the heaven, rain, and [from] the earth, vegetation. Is there a god with God? In other words, none of the things mentioned is done by anyone other than God, and there is no god with Him. Say, O Muhammad (s): ‘Produce your proof, your definitive argument, if you are truthful’, about their being a god with Me who has done any of the things mentioned.

Tagalog : At tanungin mo sila kung sino ang nagpanimula ng paglikha, pagkatapos ito ay Kanyang lilipuling lahat kung Kanya nang nanaisin, pagkatapos ay muli Niyang uulitin ang paglikha, at sino ang nagkakaloob sa inyo ng kabuhayan mula sa kalangitan sa pamamagitan ng pagbababa ng ulan at mula sa kalupaan sa pamamagitan ng pagpapatubo ng mga pananim at iba pa? Ang sinasamba ba bukod sa Allâh ang gumagawa nito? Sabihin mo: Ipakita ninyo ang inyong katibayan kung kayo ay totoo sa inyong pag-angkin na ang Allâh ay may katambal sa Kanyang Kaharian at sa pagsamba sa Kanya.

27:65

Hassanor Alapa : Tharo anka a da a matao a madadalm ko manga langit ago so lopa ko gayb a rowar ko Allāh, go di ran maggdam o anda a masa i kapagoyaga kiran

Muhsin Khan : Say: "None in the heavens and the earth knows the Ghaib (unseen) except Allah, nor can they perceive when they shall be resurrected."

Sahih International : Say, "None in the heavens and earth knows the unseen except Allah , and they do not perceive when they will be resurrected."

Pickthall : Say (O Muhammad): None in the heavens and the earth knoweth the Unseen save Allah; and they know not when they will be raised (again).

Yusuf Ali : Say: None in the heavens or on earth, except Allah, knows what is hidden: nor can they perceive when they shall be raised up (for Judgment).

Shakir : Say: No one in the heavens and the earth knows the unseen but Allah; and they do not know when they shall be raised.

Dr. Ghali : Say, "None knows the Unseen in the heavens and the earth except Allah." And in no way are they aware whence they will be made to rise again.

Tafsir Jalalayn : They [the disbelievers] also asked him when the Hour will come to pass, and the following was revealed: Say: ‘No one in the heavens or the earth knows, be it angels or human beings, the Unseen, namely, what is hidden from them, except God, He knows it, and they are not aware, the disbelievers of Mecca, like others, when, is the time in which, they will be resurrected.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad Walang sinuman ang nakaaalam ng anumang nasa kalangitan gayundin sa kalupaan sa anumang sinarili ng Allâh na kaalaman sa mga ‘Ghayb,’ at hindi nila batid kung kailan sila bubuhayin na mag-uli mula sa kanilang mga libingan sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

27:66

Hassanor Alapa : Ogaid na miraraota (odi na miada) so knal iran sii ko akhirat, ogaid 1043 na zasanka siran on (ko maori a alongan) ogaid na siran on na mabobota

Muhsin Khan : Nay, they have no knowledge of the Hereafter. Nay, they are in doubt about it. Nay, they are blind about it.

Sahih International : Rather, their knowledge is arrested concerning the Hereafter. Rather, they are in doubt about it. Rather, they are, concerning it, blind.

Pickthall : Nay, but doth their knowledge reach to the Hereafter? Nay, for they are in doubt concerning it. Nay, for they cannot see it.

Yusuf Ali : Still less can their knowledge comprehend the Hereafter: Nay, they are in doubt and uncertainty thereanent; nay, they are blind thereunto!

Shakir : Nay, their knowledge respecting the hereafter is slight and hasty; nay, they are in doubt about it; nay, they are quite blind to it

Dr. Ghali : No indeed, (but) their knowledge has been overtaken (i.e., their knowledge is insignificant) as to the Hereafter; no indeed, they are in doubt of it; no indeed, they are willfully blind to it.

Tafsir Jalalayn : Nay, has their knowledge come to comprise (read adraka, similar to the [4th verbal] form akrama, ‘he was kind to’; a variant reading has iddāraka, which is actually tadāraka, with the tā’ changed into a dāl and assimilated with the [other] dāl, and a conjunctive hamza added, meaning, ‘attained’ or ‘caught up with’) the Hereafter?, such that they [have reason to] ask about the time of its coming — not so: Nay, for they are in doubt of it. Rather they are blind to it (‘amūna, ‘blind’, as in blindness of the heart; this [statement] is rhetorically more powerful than the preceding one; the origin [of the term] is ‘amiyūn, but the damma vowel is deemed too heavy for the yā’ and has been moved to the mīm, after dropping its kasra vowel).

Tagalog : Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan kundi walang pag-aalinlangan, ang kabuuan ng kaaalaman hinggil sa Kabilang-Buhay at ang anuman na malalagim na pangyayari ay tiyak na mababatid nila kapag sila ay nandoroon na, at katiyakan, sila sa daigdig ay may pag-aalinlangan hinggil dito at higit sa lahat ay bulag sila at mangmang hinggil sa mga pangyayaring ito.

27:67

Hassanor Alapa : Go pitharo o siran oto a manga kafir a ba amay ko mabaloy tano a bayank ago so manga apo tano na pagoyagn tano bo

Muhsin Khan : And those who disbelieve say: "When we have become dust, we and our fathers, shall we really be brought forth (again)?

Sahih International : And those who disbelieve say, "When we have become dust as well as our forefathers, will we indeed be brought out [of the graves]?

Pickthall : Yet those who disbelieve say: When we have become dust like our fathers, shall we verily be brought forth (again)?

Yusuf Ali : The Unbelievers say: "What! when we become dust,- we and our fathers,- shall we really be raised (from the dead)?

Shakir : And those who disbelieve say: What! when we have become dust and our fathers (too), shall we certainly be brought forth?

Dr. Ghali : And the ones who have disbelieved have said, "When we are dust, and our fathers, surely will we indeed be brought out (of the graves)?

Tafsir Jalalayn : And the disbelievers say, also in rejecting the [idea of] resurrection: ‘What! When we and our fathers are dust shall we indeed be brought forth [again]?, from the graves.

Tagalog : At sinabi ng mga yaong tinanggihan ang Kaisahan ng Allâh: Kami ba at ang aming mga ninuno ay bubuhayin na mag-uli na katulad ng aming parehong kaanyuan pagkatapos ng aming kamatayan at pagkatapos naming naging alabok na?

27:68

Hassanor Alapa : Sabnar a inithalad rkitano anan skitano ago so manga apo tano sa miaona, na da anan a rowar sa kabokhagan o miangaoona

Muhsin Khan : "Indeed we were promised this, we and our forefathers before, Verily, these are nothing but tales of ancients."

Sahih International : We have been promised this, we and our forefathers, before. This is not but legends of the former peoples."

Pickthall : We were promised this, forsooth, we and our fathers. (All) this is naught but fables of the men of old.

Yusuf Ali : "It is true we were promised this,- we and our fathers before (us): these are nothing but tales of the ancients."

Shakir : We have certainly been promised this, we and our fathers before; these are naught but stories of the ancients

Dr. Ghali : Indeed, we have already been promised this, we and our fathers earlier. Decidedly this is (nothing) except myths of the earliest (people)."

Tafsir Jalalayn : Already we and our fathers have been promised this before. [But] these are just the [legendary] fables of the ancients’ (asātīr is the plural of ustūra, meaning ‘what has been written down [mā sutira] of lies’).

Tagalog : Katiyakan, pinangakuan kami ng pagkabuhay na mag-uli noon, kami at ang aming mga ninuno, subali’t wala kaming nakikita na katibayan, na kung kaya, hindi kami naniwala, kung gayon, itong iyong mga pangako ay walang iba kundi nagmula lamang sa mga isinulat ng mga naunang tao na kasinungalingan sa kanilang mga aklat.

27:69

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a lalakaw kano ko lopa na ilaya niyo o andamanaya i kiabolosan o manga baradosa

Muhsin Khan : Say to them (O Muhammad SAW) "Travel in the land and see how has been the end of the criminals (those who denied Allah's Messengers and disobeyed Allah)."

Sahih International : Say, [O Muhammad], "Travel through the land and observe how was the end of the criminals."

Pickthall : Say (unto them, O Muhammad): Travel in the land and see the nature of the sequel for the guilty!

Yusuf Ali : Say: "Go ye through the earth and see what has been the end of those guilty (of sin)."

Shakir : Say: Travel in the earth, then see how was the end of the guilty.

Dr. Ghali : Say, "Travel in the earth, then look into how was the end of the criminals."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Travel in the land and see how was the sequel for the criminals’, because of their denials — and this [sequel] is that they were destroyed with punishment.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na mga walang pananampalataya: Maglakbay kayo sa kalupaan, at pagmasdan ninyo ang mga tahanan ng mga nauna sa inyo na mga masasamang tao, kung ano ang kinahinatnan ng mga tumanggi sa mga Sugo? Pinuksa ba sila ng Allâh dahil sa kanilang pagtanggi, at gagawin ng Allâh sa kanila ang katulad ng mga ginawa sa mga walang pananampalatayang nauna sa kanila?

27:70

Hassanor Alapa : Go oba nka siran mbokoon ago o ba ka kasimpiti ko nganin a iphagikmat iran.

Muhsin Khan : And grieve you not for them, nor be straitened (in distress) because of what they plot.

Sahih International : And grieve not over them or be in distress from what they conspire.

Pickthall : And grieve thou not for them, nor be in distress because of what they plot (against thee).

Yusuf Ali : But grieve not over them, nor distress thyself because of their plots.

Shakir : And grieve not for them and be not distressed because of what they plan.

Dr. Ghali : And do not grieve for them nor be straitened for what they scheme.

Tafsir Jalalayn : And do not grieve for them, and do not be distressed by their schemes — this is meant to comfort the Prophet (s), in other words, do not be concerned with their plotting against you, for We will grant you victory over them.

Tagalog : At huwag kang malungkot sa pagtalikod sa iyo ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh at pagtanggi nila sa paniniwala sa iyo, at huwag sumikip ang iyong dibdib sa kanilang mga pakana, dahil walang pag-aalinlangan na ang Allâh ang tutulong sa iyo laban sa kanila.

27:71

Hassanor Alapa : Go gii ran tharoon a anda i masa a kaphakaoma ankanan a pagita amay ka toman kano 1044

Muhsin Khan : And they (the disbelievers in the Oneness of Allah) say: "When (will) this promise (be fulfilled), if you are truthful?"

Sahih International : And they say, "When is [the fulfillment of] this promise, if you should be truthful?"

Pickthall : And they say: When (will) this promise (be fulfilled), if ye are truthful?

Yusuf Ali : They also say: "When will this promise (come to pass)? (Say) if ye are truthful."

Shakir : And they say: When will this threat come to pass, if you are truthful?

Dr. Ghali : And they say, "When will this promise (come to pass), in case you are sincere?"

Tafsir Jalalayn : And they say, ‘When will this promise, of chastisement, be, if you are truthful?’, regarding it.

Tagalog : At sinasabi ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh mula sa iyong sambayanan, O Muhammad: Kailan pa ba mangyayari ang parusa na iyong ipinangako, na ito ay ibinababala mo sa amin, ikaw at ang iyong mga tagasunod, kung kayo ay totoo sa inyong mga ipangako sa amin?

27:72

Hassanor Alapa : Na tharo anka (hay Mohammad) a khapakay a khabaloy a miakasopg (miakasgd) 1045 rkano dn so sabaad ko gii niyo pagalokalokan (so kaphakaoma niyan)

Muhsin Khan : Say: "Perhaps that which you wish to hasten on, may be close behind you.

Sahih International : Say, "Perhaps it is close behind you - some of that for which you are impatient.

Pickthall : Say: It may be that a part of that which ye would hasten on is close behind you.

Yusuf Ali : Say: "It may be that some of the events which ye wish to hasten on may be (close) in your pursuit!"

Shakir : Say: Maybe there may have drawn near to you somewhat of that which you seek to hasten on.

Dr. Ghali : Say, "It may be that coming immediately after you is some (part) of that which you seek to hasten."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘It may be that part of what you seek to hasten on is close behind you’ — so they were slain at Badr and the remaining chastisement will come to them after death.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Marahil ay malapit nang mangyari sa inyo ang ilan sa ipinamamadali ninyong parusa ng Allâh.

27:73

Hassanor Alapa : Go mataan a so Kadnan ka na khirk sa kalbihan ko manga taw ogaid na so kadaklan kiran na di siran phanalamat

Muhsin Khan : "Verily, your Lord is full of Grace for mankind, yet most of them do not give thanks."

Sahih International : And indeed, your Lord is full of bounty for the people, but most of them do not show gratitude."

Pickthall : Lo! thy Lord is full of bounty for mankind, but most of them do not give thanks.

Yusuf Ali : But verily thy Lord is full of grace to mankind: Yet most of them are ungrateful.

Shakir : And surely your Lord is the Lord of grace to men, but most of them are not grateful.

Dr. Ghali : And surely your Lord is indeed The Owner of Grace to mankind; but most of them do not thank (Him).

Tafsir Jalalayn : And surely your Lord is bountiful to mankind, an example of which is His deferring chastisement for the disbelievers, but most of them are not thankful — disbelievers are not grateful for the deferring of chastisement since they reject [the fact] that it will ever come to pass.

Tagalog : At katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay punung-puno ng kagandahang-loob sa sangkatauhan; dahil hindi Niya minamadali ang pagpaparusa sa kanilang kasamaan sa Kanya at sa kanilang pagtatanggi, magkagayunpaman ay karamihan sa kanila ay hindi tumatanaw ng utang na loob, sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya at pagiging taimtim nila sa pagsamba sa Kanya.

27:74

Hassanor Alapa : Go mataan a so Kadnan ka na katawan Iyan so nganin a isosoln o manga rarb iran ago so nganin a ipapayag iran

Muhsin Khan : And verily, your Lord knows what their breasts conceal and what they reveal.

Sahih International : And indeed, your Lord knows what their breasts conceal and what they declare.

Pickthall : Lo! thy Lord knoweth surely all that their bosoms hide, and all that they proclaim.

Yusuf Ali : And verily thy Lord knoweth all that their hearts do hide. As well as all that they reveal.

Shakir : And most surely your Lord knows what their breasts conceal and what they manifest.

Dr. Ghali : And surely your Lord knows indeed whatever their breasts carefully secrete and whatever they make public.

Tafsir Jalalayn : And surely your Lord knows what their hearts conceal, [what these] hide, and what they proclaim, by their tongues.

Tagalog : At katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Siyang ganap na Nakaaalam sa anumang kinikimkim ng mga tao sa kanilang mga dibdib at kung ano ang kanilang inilalantad.

27:75

Hassanor Alapa : Go da a pd sa migagayb ko langit ago so lopa inonta a midadakat sa kitab a mapayag

Muhsin Khan : And there is nothing hidden in the heaven and the earth, but is in a Clear Book (i.e. Al-Lauh Al-Mahfuz).

Sahih International : And there is nothing concealed within the heaven and the earth except that it is in a clear Register.

Pickthall : And there is nothing hidden in the heaven or the earth but it is in a clear Record.

Yusuf Ali : Nor is there aught of the unseen, in heaven or earth, but is (recorded) in a clear record.

Shakir : And there is nothing concealed in the heaven and the earth but it is in a clear book.

Dr. Ghali : And in no way is there an unseen thing in the heaven or the earth except that it is in an evident Book.

Tafsir Jalalayn : And there is not a thing hidden in the heaven and the earth (the hā’ [tā’ marbūta] of ghā’ibatun is hyperbole, in other words, anything that is completely hidden from people) but it is in a manifest Book, namely, [in] the Preserved Tablet (al-lawh al-mahfūz) and in God’s concealed knowledge, an example of which is the [time of the] chastising of the disbelievers.

Tagalog : At walang anumang nakatago sa kalangitan at kalupaan kundi ito ay nasa malinaw na talaan mula sa Allâh. At katiyakan, naitala sa talaang ito ang lahat ng mga nangyari at mangyayari pa lamang.

27:76

Hassanor Alapa : Mataan a giankai a Qur’ān na pphanotholn iyan ko mbawataan o Isrāīl so madakl a kasasawalan kiran

Muhsin Khan : Verily, this Quran narrates to the Children of Israel most of that about which they differ.

Sahih International : Indeed, this Qur'an relates to the Children of Israel most of that over which they disagree.

Pickthall : Lo! this Qur'an narrateth unto the Children of Israel most of that concerning which they differ.

Yusuf Ali : Verily this Qur'an doth explain to the Children of Israel most of the matters in which they disagree.

Shakir : Surely this Quran declares to the children of Israel most of what they differ in.

Dr. Ghali : Surely this Qur'an an narrates to the Seeds (Or: sons) of IsraeÉîl Israel) most of that concerning which they differ;

Tafsir Jalalayn : Truly this Qur’ān recounts to the Children of Israel — those living at the time of our Prophet — [the means to resolve] most of that concerning which they differ, that is, by virtue of the fact that it expounds the said [differences] as they should be, eliminating any disagreements between them, if only they were to implement it and submit [to its prescriptions].

Tagalog : Katiyakan, isinalaysay ng Banal na Qur’ân na ito, sa mga angkan ni Isrâ`il ang katotohanan hinggil sa maraming bagay, na sila ay hindi nagkasundu-sundo.

27:77

Hassanor Alapa : Go mataan a skaniyan na toroan ago limo ko miamaratiaya

Muhsin Khan : And truly, it (this Quran) is a guide and a mercy to the believers.

Sahih International : And indeed, it is guidance and mercy for the believers.

Pickthall : And lo! it is a guidance and a mercy for believers.

Yusuf Ali : And it certainly is a Guide and a Mercy to those who believe.

Shakir : And most surely it is a guidance and a mercy for the believers.

Dr. Ghali : And surely it is indeed a guidance and a mercy to the believers.

Tafsir Jalalayn : And truly it is a guidance, from error, and a mercy for believers, from chastisement.

Tagalog : At katiyakan, ang Banal na Qur’an na ito ay gabay mula sa pagkaligaw at awa mula sa kaparusahan, sa sinumang maniniwala rito at susunod sa patnubay nito.

27:78

Hassanor Alapa : Mataan a so Kadnan ka na nggtasn iyan siran sabap ko kokoman Iyan, a Skaniyan so Mabagr a Matao

Muhsin Khan : Verily, your Lord will decide between them (various sects) by His Judgement. And He is the All-Mighty, the All-Knowing.

Sahih International : Indeed, your Lord will judge between them by His [wise] judgement. And He is the Exalted in Might, the Knowing.

Pickthall : Lo! thy Lord will judge between them of His wisdom, and He is the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : Verily thy Lord will decide between them by His Decree: and He is Exalted in Might, All-Knowing.

Shakir : Surely your Lord will judge between them by his judgment, and He is the Mighty, the knowing.

Dr. Ghali : Surely our Lord will decree between them by His Judgment; and He is The Ever-Mighty, The Ever-Knowing.

Tafsir Jalalayn : Surely your Lord will decide between them, as [He will] with others on the Day of Resurrection, of His judgement, that is, His justice. And He is the Mighty, the Victor, the Knower, of what He judges, so that none will be able to oppose Him in the way that the disbelievers have opposed His prophets in this world.

Tagalog : Katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Siyang magpapasiya sa pagitan ng mga di-nagkasundu-sundo mula sa angkan ni Isrâ`il at sa iba pa hinggil sa Kanyang batas na nasa kanila, ginagantihan Niya ang sinumang nagkakamali, at ginagantimpalaan Niya ang mabuti. At Siya ay ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan, na kung kaya, walang sinuman ang makapipigil ng Kanyang pinagpasiyahan, na ‘Al-`Aleem’ – Ganap na Maalam, na kung kaya, hindi maaaring maghalo sa Kanya ang tama at kamalian.

27:79

Hassanor Alapa : Na zarakan ka (hay Mohammad) ko Allāh ka mataan a zisii ka ko Bnar a Mapayag.

Muhsin Khan : So put your trust in Allah; surely, you (O Muhammad SAW) are on manifest truth.

Sahih International : So rely upon Allah ; indeed, you are upon the clear truth.

Pickthall : Therefor (O Muhammad) put thy trust in Allah, for thou (standest) on the plain Truth.

Yusuf Ali : So put thy trust in Allah: for thou art on (the path of) manifest Truth.

Shakir : Therefore rely on Allah; surely you are on the clear truth.

Dr. Ghali : So put your trust in Allah; surely you are upon the evident Truth.

Tafsir Jalalayn : So rely on God, trust in Him, for you are indeed upon the manifest truth, [upon] the manifest religion: the sequel shall be in your favour, with victory over the disbelievers. God then draws comparisons between them and the dead, the deaf and the blind, saying:

Tagalog : Ipaubaya mo sa Allâh ang iyong sarili, O Muhammad, sa lahat ng mga pangyayari sa iyo, at magtiwala ka sa Kanya; dahil walang pag-aalinlangan, sapat na Siya sa iyo, at walang pag-aalinlangang ikaw ay nasa malinaw na katotohanan na walang pag-aalinlangan.

27:80

Hassanor Alapa : Mataan a ska (hay Mohammad) na di nka maphakan’g so miamatay 1046 go di nka maphakin’g ko bngl so tawathawag igira tomialikhod siran a 1047 domadapay

Muhsin Khan : Verily, you cannot make the dead to hear (i.e. benefit them and similarly the disbelievers), nor can you make the deaf to hear the call, when they flee, turning their backs.

Sahih International : Indeed, you will not make the dead hear, nor will you make the deaf hear the call when they have turned their backs retreating.

Pickthall : Lo! thou canst not make the dead to hear, nor canst thou make the deaf to hear the call when they have turned to flee;

Yusuf Ali : Truly thou canst not cause the dead to listen, nor canst thou cause the deaf to hear the call, (especially) when they turn back in retreat.

Shakir : Surely you do not make the dead to hear, and you do not make the deaf to hear the call when they go back retreating.

Dr. Ghali : Surely you will not make the dead to hear, nor will you make the deaf to hear the call when they turn away, withdrawing.

Tafsir Jalalayn : Indeed you cannot make the dead hear, nor can you make the deaf hear the call when (al-du‘ā’a idhā, read by pronouncing both hamzas, or by not pronouncing the second one, eliding it with the yā’) they have turned their backs [upon you];

Tagalog : Katiyakan, hindi mo kaya, O Muhammad, na maiparinig ang katotohanan sa sinumang isinara na ng Allâh ang kanyang kalooban at pinatay na ang puso nito, at hindi mo na maiparirinig ang iyong paanyaya sa sinumang biningi ng Allâh ang kanyang pandinig upang hindi niya marinig ang katotohanan nang sila ay umiiwas na tinatalikuran ka.

27:81
Hassanor Alapa : Go di nka khatoro so bota ko kadadadag iran da a maphakan’g ka (maphakasabot ka) a rowar ko taw a piaratiaya niyan so manga tanda Ami a siran na thatapapay a Muslim

Muhsin Khan : Nor can you lead the blind out of their error, you can only make to hear those who believe in Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), and who have submitted (themselves to Allah in Islam as Muslims).

Sahih International : And you cannot guide the blind away from their error. You will only make hear those who believe in Our verses so they are Muslims [submitting to Allah ].

Pickthall : Nor canst thou lead the blind out of their error. Thou canst make none to hear, save those who believe Our revelations and who have surrendered.

Yusuf Ali : Nor canst thou be a guide to the blind, (to prevent them) from straying: only those wilt thou get to listen who believe in Our Signs, and they will bow in Islam.

Shakir : Nor can you be a guide to the blind out of their error; you cannot make to bear (any one) except those who believe in Our communications, so they submit.

Dr. Ghali : And in no way will you ever guide the blind out of their errancy; decidedly you will make none to hear except the ones who believe in Our signs, (and) so they become Muslims (i.e., they surrender to Allah).

Tafsir Jalalayn : nor can you lead the blind out of their error. You can only make those hear — hear so as to comprehend and accept — who believe in Our signs — the Qur’ān — and have therefore submitted, [are therefore] sincere in their affirmation of God’s Oneness.

Tagalog : At hindi mo kayang gabayan mula sa pagkaligaw ang sinumang binulag ng Allâh mula sa gabay at patnubay, at hindi mo rin maiparirinig ang anuman maliban lamang sa sinumang naniniwala sa Aming mga talata, dahil sila ay mga sumusuko na sumusunod sa kagustuhan ng Allâh bilang Muslim, at tinutugunan ang iyong paanyaya sa kanila.

27:82
Hassanor Alapa : Go amay ka mitana kiran so siksa na pakambowatan Ami Siran sa binatang 1048 a phoon sa lopa a ipmbitiarai niyan siran (sa ptharoon iyan a) mataan a so manga taw na miaadn siran ko manga tanda Ami a di ran tatankdn

Muhsin Khan : And when the Word (of torment) is fulfilled against them, We shall bring out from the earth a beast to them, which will speak to them because mankind believed not with certainty in Our Ayat (Verses of the Quran and Prophet Muhammad SAW).

Sahih International : And when the word befalls them, We will bring forth for them a creature from the earth speaking to them, [saying] that the people were, of Our verses, not certain [in faith].

Pickthall : And when the word is fulfilled concerning them, We shall bring forth a beast of the earth to speak unto them because mankind had not faith in Our revelations.

Yusuf Ali : And when the Word is fulfilled against them (the unjust), we shall produce from the earth a beast to (face) them: He will speak to them, for that mankind did not believe with assurance in Our Signs.

Shakir : And when the word shall come to pass against them, We shall bring forth for them a creature from the earth that shall i wound them, because people did not believe in Our communications.

Dr. Ghali : And when the Saying befalls them, We will bring out for them from the earth a beast that will speak to them that mankind had no certitude in Our signs.

Tafsir Jalalayn : And when the word [of judgement] falls upon them, [when] they deserve that chastisement befalls them as well as all [other] disbelievers, We shall bring forth for them a beast from the earth which shall speak to them [saying], that is, which shall speak in Arabic to those who are alive at the time when it appears, among its other statements, it will say to them on Our behalf: ‘Indeed mankind (read tukallimuhum inna’l-nāsa; a variant has tukallimuhum bi-anna’l-nāsa, ‘to tell them that mankind’) had no faith in Our signs’, in other words, they did not believe in the Qur’ān and what it comprises [of the mention] of resurrection, reckoning and requital. With its [the beast’s] appearance the enjoining of decency and forbidding of indecency will cease, and thereafter no disbeliever will believe — just as God revealed to Noah [when He said to him]: None of your people will believe except he who has already believed [Q. 11:36].

Tagalog : At kapag naging karapat-dapat na ang parusa sa kanila; dahil sa kanilang pagmamalabis sa mga kasalanan at paghihimagsik, sa pagtanggi nila sa batas ng Allâh at sa Kanyang pinagpasiyahan, hanggang sa sila ang naging pinakamasama sa lahat ng nilikha, ay ilalabas Namin sa kanila mula sa kalupaan sa dulo ng panahon ang isang tanda mula sa mga palatandaan ng oras ng dakilang pagkagunaw ng daigdig na ito ay isang ‘Dhabb’ na malahayop ang kaanyuan na makikipag-usap sa kanila, dahil walang pag-aalinlangan, ang mga taong hindi naniwala sa Muling Pagkabuhay ay hindi rin sila naniwala sa Qur’ân, kay Muhammad at sa kanyang ‘Deen, at hindi nila ito isinasagawa.

27:83

Hassanor Alapa : Go sa sagawii a lomimod Kami phoon ko oman i pagtaw sa salompok a pd ko manga taw a gii ran pakambokhagn so manga tanda Ami a siran na ipndndg (a isosomag siran)

Muhsin Khan : And (remember) the Day when We shall gather out of every nation a troop of those who denied Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), and (then) they (all) shall be gathered (and driven to the place of reckoning),

Sahih International : And [warn of] the Day when We will gather from every nation a company of those who deny Our signs, and they will be [driven] in rows

Pickthall : And (remind them of) the Day when We shall gather out of every nation a host of those who denied Our revelations, and they will be set in array;

Yusuf Ali : One day We shall gather together from every people a troop of those who reject our Signs, and they shall be kept in ranks,-

Shakir : And on the day when We will gather from every nation a party from among those who rejected Our communications, then they shall be formed into groups.

Dr. Ghali : And the Day when We will muster out of every nation a troop of the ones who cried lies to Our signs, so they were duly dispensed.

Tafsir Jalalayn : And, mention, the day when We shall gather from every community a group of those who denied Our signs, namely, their leaders, the ones [whom they] followed, and they will be set in array, assembled, with the last of them brought together with the first and then led away,

Tagalog : At sa Araw ng Pagtitipun-tipon ay titipunin mula sa bawa’t nasyon ang mga grupo na pinasinungalingan ang Aming mga katibayan at mga palatandaan, na kung saan doon ay iaantala ang una sa kanila hanggang sa dumating ang pinakahuli sa kanila; upang pagsama-samahin silang lahat, pagkatapos ay dadalhin sila para sa paghuhukom.

27:84

Hassanor Alapa : Taman sa amay ka makaoma siran na tharoon Iyan a ba niyo piakambokhag so manga tanda Akn sa da niyo to kaankosi a katao, antaa ka antonaa i gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : Till, when they come (before their Lord at the place of reckoning), He will say: "Did you deny My Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) when you comprehended them not in knowledge, or what (else) was it that you used to do?"

Sahih International : Until, when they arrive [at the place of Judgement], He will say, "Did you deny My signs while you encompassed them not in knowledge, or what [was it that] you were doing?"

Pickthall : Till, when they come (before their Lord), He will say: Did ye deny My revelations when ye could not compass them in knowledge, or what was it that ye did?

Yusuf Ali : Until, when they come (before the Judgment-seat), (Allah) will say: "Did ye reject My Signs, though ye comprehended them not in knowledge, or what was it ye did?"

Shakir : Until when they come, He will say: Did you reject My communications while you had no comprehensive knowledge of them? Or what was it that you did?

Dr. Ghali : Until, when they come, He will say, "Did you cry lies to My signs, and did (you) not encompass them in knowledge, or what were you doing?"

Tafsir Jalalayn : until, when they arrive, at the site of the Reckoning, He, exalted be He, shall say, to them: ‘Did you deny, My prophets, by [denying], My signs without comprehending them, from the perspective of your denial, in knowledge, or what (ammā: the interrogative mā has been assimilated with am, ‘or’) was it (dhā is a relative pronoun, in other words [it is in fact] mā alladhī) that you did?, with the commands given to you.

Tagalog : Hanggang kapag dumating na mula sa bawa’t nasyon ang mga grupo ng mga tumanggi sa Aming mga palatandaan na magtitipun-tipon sila ay sasabihin ng Allâh: Pinasinungalingan ba ninyo ang Aking mga talata na Aking ipinahayag sa Aking mga Sugo, at ang mga talata na Aking ipinakita bilang katibayan na patunay sa Aking Kaisahan at Aking pagiging karapatan na pagsamba nang bukod-tangi, na ito ay hindi man lamang ninyo inunawa sa inyong mga sarili kung ito ba ay katotohanan, hanggang sa kayo ay tumalikod at ito ay inyong pinasinungalingan, o ano ba ang inyong kinagawian na gawin?

27:85

Hassanor Alapa : Na minitana so siksa sii kiran sabap ko kiapanakoto iran sa di siran makapthataro.

Muhsin Khan : And the Word (of torment) will be fulfilled against them, because they have done wrong, and they will be unable to speak (in order to defend themselves).

Sahih International : And the decree will befall them for the wrong they did, and they will not [be able to] speak.

Pickthall : And the Word will be fulfilled concerning them because they have done wrong, and they will not speak.

Yusuf Ali : And the Word will be fulfilled against them, because of their wrong-doing, and they will be unable to speak (in plea).

Shakir : And the word shall come to pass against them because they were unjust, so they shall not speak.

Dr. Ghali : And the Saying will befall them for that they did injustice, so they will not pronounce (at all).

Tafsir Jalalayn : And the word [of judgement] shall fall, the chastisement will be due, upon them because of the evil they committed, that is, [because of] what they associated [with God], and they will not speak, since they will have no [valid] argument.

Tagalog : Subali’t naging karapat-dapat sa kanila ang hatol na parusa dahil sa kanilang pagiging masama at pagpapasinungaling, na kung kaya, sila ay hindi na makabibigkas pa ng anumang katibayan upang mapangalagaan nila ang kanilang mga sarili mula sa masamang mangyayari sa kanila.

27:86
Hassanor Alapa : Ba iran da mailay a mataan a inadn Ami so kagagawii ka an siran on makarnk, ago so kadawndaw na 1049 ipphangilaylay (sa pagpr) mataan a kadadalman oto sa manga tanda a rk a isa a pagtaw a ppharatiaya

Muhsin Khan : See they not that We have made the night for them to rest therein, and the day sight-giving? Verily, in this are Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) for the people who believe.

Sahih International : Do they not see that We made the night that they may rest therein and the day giving sight? Indeed in that are signs for a people who believe.

Pickthall : Have they not seen how We have appointed the night that they may rest therein, and the day sight-giving? Lo! therein verily are portents for a people who believe.

Yusuf Ali : See they not that We have made the Night for them to rest in and the Day to give them light? Verily in this are Signs for any people that believe!

Shakir : Do they not consider that We have made the night that. they may rest therein, and the day to give light? Most surely there are signs in this for a people who believe.

Dr. Ghali : Have they not seen that We have made the night for them to rest in it, and the daytime a beholder? (1) Surely in that are indeed signs for a people who believe.

Tafsir Jalalayn : Do they not see that We made, We created, the night that they, like others, may rest in it, and the day for sight?, meaning, [for people] to see in it, so that they may go about their business therein. Surely in that there are signs, indications of His power, exalted be He, for a people who believe — they [the believers] are singled out for mention because they benefit from such [signs] in their faith, in contrast to the disbelievers.

Tagalog : Hindi ba nila nakita na mga tumanggi na pinasinungalingan ang Aming mga talata, na katiyakang ginawa Namin ang gabi upang sila ay makapamahinga at makatulog, at ang araw upang sila ay makakita at makapagsagawa ng anumang ikabubuhay? Katotohanan, sa pagsasalit-salitan nito ay tunay nga na katibayan sa mga taong naniniwala sa ganap na kabuuan ng kapangyarihan ng Allâh at ng Kanyang pagiging Bukod-Tanging Kaisahan sa pagsamba at sa kadakilaan ng Kanyang mga Biyaya.

27:87
Hassanor Alapa : Go sa sagawii a iyopn so pariop (sanggakala) na 1050 katkawan so madadalm ko manga langit ago so madadalm ko lopa, inonta bo so taw a kabayaan o Allāh (a di katkawan), na oman i isa na makatalingoma On (sii ko Allāh) a makadadapanas

Muhsin Khan : And (remember) the Day on which the Trumpet will be blown and all who are in the heavens and all who are on the earth, will be terrified except him whom Allah will (exempt). And all shall come to Him humbled.

Sahih International : And [warn of] the Day the Horn will be blown, and whoever is in the heavens and whoever is on the earth will be terrified except whom Allah wills. And all will come to Him humbled.

Pickthall : And (remind them of) the Day when the Trumpet will be blown, and all who are in the heavens and the earth will start in fear, save him whom Allah willeth. And all come unto Him, humbled.

Yusuf Ali : And the Day that the Trumpet will be sounded - then will be smitten with terror those who are in the heavens, and those who are on earth, except such as Allah will please (to exempt): and all shall come to His (Presence) as beings conscious of their lowliness.

Shakir : And on the day when the trumpet shall be blown, then those who are in the heavens and those who are in the earth shall be terrified except such as Allah please, and all shall come to him abased.

Dr. Ghali : And on the Day the Trumpet will be blown, then alarmed is whoever is in the heavens and whoever is in the earth, excepting whomever Allah decides (to exempt), and every one will come up to Him, all (utterly) abject.

Tafsir Jalalayn : And the day when the Trumpet will be blown, the Horn [will be blown], the First Blast, by [the archangel] Isrāfīl, and whoever is in the heavens and the earth will be terrified, that is, a fright that brings about death — as is stated in another verse, and whoever is in the heavens and whoever is in the earth will swoon [Q. 39:68] (the past tense [fazi‘a] is used to express the fact that such [events] will have occurred); except whom God will, namely, Gabriel, Michael, Isrāfīl and the Angel of Death. According to Ibn ‘Abbās, however, these [excepted individuals] are the martyrs who are [described as], living with their Lord, provided for [by Him]’ [Q. 3:169]. And all (kullun: the nunation compensates for the [missing] genitive annexation), in other words, and every one of them, after being brought back to life on the Day of Resurrection, will come to Him (read in the form of the verb [atawhu] or the active participle [ātūhu]) in [utter] humility, humbled (the past tense, atawhu, is used to express the fact that this will have happened).

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, ang Araw ng pag-ihip ng anghel sa trumpeta na magigimbal ang lahat ng mga nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan nang matinding pagkagimbal dahil sa tindi ng pangyayaring ito, maliban sa sinumang binukod ng Allâh mula sa sinumang Kanyang pinarangalan at pinangalagaan mula sa pagkagimbal, at ang lahat ng mga nilikha ay tutungo sila sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na nagpapakumbaba at mga nagsisitalima (sumusunod).

27:88
Hassanor Alapa : Go khailay nka so palaw a aya tankap ka on na tatap a tomatarg, a skaniyan na somasagmbt sa sagmbt a gabon, kapandayan o Allāh a so inimpidan Iyan so kalangowan a shayi, a Skaniyan na Gomgpa ko nganin a gii niyo nggalbkn.

Muhsin Khan : And you will see the mountains and think them solid, but they shall pass away as the passing away of the clouds. The Work of Allah, Who perfected all things, verily! He is Well-Acquainted with what you do.

Sahih International : And you see the mountains, thinking them rigid, while they will pass as the passing of clouds. [It is] the work of Allah , who perfected all things. Indeed, He is Acquainted with that which you do.

Pickthall : And thou seest the hills thou deemest solid flying with the flight of clouds: the doing of Allah Who perfecteth all things. Lo! He is Informed of what ye do.

Yusuf Ali : Thou seest the mountains and thinkest them firmly fixed: but they shall pass away as the clouds pass away: (such is) the artistry of Allah, who disposes of all things in perfect order: for he is well acquainted with all that ye do.

Shakir : And you see the mountains, you think them to be solid, and they shall pass away as the passing away of the cloud-- the handiwork of Allah Who has made every thing thoroughly; surely He is Aware of what you do.

Dr. Ghali : And you see the mountains, that you reckon inert, and (really) they pass by like clouds- the handiwork of Allah, Who has consummated everything; surely He is Ever-Cognizant of whatever you perform.

Tafsir Jalalayn : And you see the mountains, you notice them, at the moment of the Blast, supposing them to be still, stationary in their place, because of their tremendous size, while they drift like passing clouds, [like the drifting of the] rain when it is blown around by the wind, in other words, they [the mountains] will be drifting in like manner until they [eventually] fall to the ground, whereby they are flattened before becoming like [tufts of] ‘wool’ [cf. Q. 101:5] and then ‘scattered dust’ [cf. Q. 56:6]. God’s handiwork (sun‘a, a verbal noun emphasising the import of the preceding sentence, and which has been annexed [in a genitive construction] to its agent [Allāhi, ‘God’] after the omission of its operator) Who has perfected everything, that He has made. Truly He is aware of what you do (taf‘alūna; or [read] yaf‘alūna, ‘[what] they do’), namely, His enemies, [what they do] in the way of disobedience, and His friends, in the way of obedience.

Tagalog : At makikita mo ang mga bundok na iisipin mong ang mga ito ay matatag na nakatayo, subali’t ito ay gagalaw nang napakabilis na katulad ng mga ulap na dala-dala ng mga hangin, at ito ay kabilang sa mga nilikha ng Allâh, na ginawa Niya sa pinakamabuti’t pinakaganap ang lahat ng Kanyang mga nilikha. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nakaaalam sa anumang ginagawa ng Kanyang mga alipin mabuti man ito o masama, at ayon dito sila ay Kanyang tutumbasan.

27:89

Hassanor Alapa : Sa taw a mioma niyan so mapia (so paratiaya ko Allāh) na adn a bagian iyan a mapia a lawan on, a siran oto sii sa kalk a khitkaw sa alongan oto na makasasarig siran on

Muhsin Khan : Whoever brings a good deed (i.e. Belief in the Oneness of Allah along with every deed of righteousness), will have better than its worth, and they will be safe from the terror on that Day.

Sahih International : Whoever comes [at Judgement] with a good deed will have better than it, and they, from the terror of that Day, will be safe.

Pickthall : Whoso bringeth a good deed will have better than its worth; and such are safe from fear that Day.

Yusuf Ali : If any do good, good will (accrue) to them therefrom; and they will be secure from terror that Day.

Shakir : Whoever brings good, he shall have better than it; and they shall be secure from terror on the day.

Dr. Ghali : Whoever comes with a fair (deed), then he will have a more charitable (i.e., better) (reward) than it, and they will be secure from alarm upon that Day.

Tafsir Jalalayn : Whoever brings a good deed, namely, [the profession of] ‘there is no god but God’, on the Day of Resurrection, shall have good, [shall have] a reward, for it, because of it (this [khayrun] is not the comparative [‘better’], since there is no deed better [than a good deed]). In another verse [it is stated that] he shall have tenfold the like of it [Q. 6:160]; and they, namely, those who bring such [good deeds], shall be secure from the terror of that day (min faza‘i yawmi’idhin, if read as a genitive annexation; or min faza‘in yawma’idhin, ‘from terror on that day’).

Tagalog : At sinuman ang darating sa Araw ng Muling Pagkabuhay na dala-dala ang kanyang paniniwala sa Kaisahan ng Allâh ng tunay na paniniwala na bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya at ang mga mabubuting gawa, ang para sa kanya mula sa Allâh ay dakilang gantimpala na higit pa sa kanyang ginawa, na ito ay ang ‘Al-Jannah, at sila sa Araw na kagimbal-gimbal ang pangyayari ay ligtas sa anumang kapahamakan.

27:90

Hassanor Alapa : Na sa taw a mioma niyan so marata (so kakhafir, kapanakoto, ago so dosa) na miponsad so manga paras iran sii ko Naraka, da a imbalas rkano a rowar sa nganin a miaadn kano a gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : And whoever brings an evil (deed) (i.e. Shirk polytheism, disbelief in the Oneness of Allah and every evil sinful deed), they will be cast down (prone) on their faces in the Fire. (And it will be said to them) "Are you being recompensed anything except what you used to do?"

Sahih International : And whoever comes with an evil deed - their faces will be overturned into the Fire, [and it will be said], "Are you recompensed except for what you used to do?"

Pickthall : And whoso bringeth an ill-deed, such will be flung down on their faces in the Fire. Are ye rewarded aught save what ye did?

Yusuf Ali : And if any do evil, their faces will be thrown headlong into the Fire: "Do ye receive a reward other than that which ye have earned by your deeds?"

Shakir : And whoever brings evil, these shall be thrown down on their faces into the fire; shall you be rewarded (for) aught except what you did?

Dr. Ghali : And whoever comes with an odious (deed), then their faces will be tossed down in the Fire. Are you recompensed except whatever you were doing?

Tafsir Jalalayn : And whoever brings an evil deed, namely, the ascribing of partners [to God], their faces shall be thrust into the Fire, having been oriented towards it — ‘faces’ are specifically mentioned here because of all the sensory organs it is where [a person’s] dignity resides, and so other parts [of the body] are more deserving [of punishment]. It shall be said to them in reproach: ‘Are you requited except, the requital, for what you used to do?’, in the way of idolatry and acts of disobedience.

Tagalog : At sino naman ang darating sa Araw ng Muling Pagkabuhay na dala-dala niya ang kanyang pagsamba ng iba bukod sa Allâh at ang mga masasamang gawain na kasuklam-suklam, ang kanilang kabayaran ay pagkaladkad sa kanila ng Allâh na isinusubsob ang kanilang mga mukha sa Impiyerno, at sasabihin sa kanila bilang pag-aalipusta: Di ba kayo ay pinagbabayad lamang sa kung ano ang inyong kinagawian na gawain sa daigdig?

27:91
Hassanor Alapa : Mataan a siogo ako (so Mohammad) a kasimbaa ko ko Kadnan ankai a ingd 1051 a so hiaram Iyan skaniyan a Rkian so kalangowan a shayi, ago siogo ako a kabaloy akn a pd o manga Muslim

Muhsin Khan : I (Muhammad SAW) have been commanded only to worship the Lord of this city (Makkah), Him Who has sanctified it and His is everything. And I am commanded to be from among the Muslims (those who submit to Allah in Islam).

Sahih International : [Say, O Muhammad], "I have only been commanded to worship the Lord of this city, who made it sacred and to whom [belongs] all things. And I am commanded to be of the Muslims [those who submit to Allah ]

Pickthall : (Say): I (Muhammad) am commanded only to serve the Lord of this land which He hath hallowed, and unto Whom all things belong. And I am commanded to be of those who surrender (unto Him),

Yusuf Ali : For me, I have been commanded to serve the Lord of this city, Him Who has sanctified it and to Whom (belong) all things: and I am commanded to be of those who bow in Islam to Allah's Will,-

Shakir : I am commanded only that I should serve the Lord of this city, Who has made it sacred, and His are all things; and I am commanded that I should be of these who submit;

Dr. Ghali : Surely I have been commanded only to worship The Lord of this township (Makkah), which He has prohibited; (Prohibited it for disbelievers) and to Him belongs everything; and I have been commanded to be of the Muslims (Those who surrender to Allah).

Tafsir Jalalayn : Say to them: I have been commanded only to worship the Lord of this land, namely, Mecca, which He has made inviolable, which He has made a secure Sanctuary, one in which no human blood may be shed, no person may be wronged, none of its prey may be hunted and [a sanctuary] which is never deserted. Such were the graces bestowed [by God] upon its inhabitants, the [tribe of] Quraysh, [graces] whereby God has spared their land the suffering and civil strife common to all the [other] lands of the Arabs; and to Whom, exalted be He, all things belong, for He is their Lord, Creator and Possessor. And I have been commanded to be of those who submit, to God, by affirming His Oneness;

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa sangkatauhan: Katiyakan, ang ipinag-utos lamang sa akin ay sambahin nang bukod-tangi ang Allâh na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng bayang ito, na ito ay ang Makkah, na kung saan, ipinagbawal Niya sa Kanyang mga nilikha ang pagpapatayan o pagdadanakan ng dugo rito, o di kaya ay pang-aapi ng sinuman, o di kaya ay pangangaso ng anumang hinuhuling hayop, o di kaya ay pagpuputol ng anumang puno mula rito, at para sa Allâh na Luwalhati sa Kanya ang lahat ng bagay, at inutusan Niya ako na bukod-tanging sambahin lamang Siya na wala nang iba pa, at inutusan din Niya ako na maging kabilang sa mga mabilisang sumusunod sa Kanya at nagpapasailalim sa Kanyang kagustuhan bilang Muslim,

27:92
Hassanor Alapa : Ago so kambatiaa ko ko Qur’ān, na sa taw a matoro na mataan a miatoro sa rk o ginawa 1052 niyan, na sa taw a madadag na tharo anka a sakn na pd ko pphangangalk (ko siksa)

Muhsin Khan : And to recite the Quran, so whosoever receives guidance, receives it for the good of his ownself, and whosoever goes astray, say (to him): "I am only one of the warners."

Sahih International : And to recite the Qur'an." And whoever is guided is only guided for [the benefit of] himself; and whoever strays - say, "I am only [one] of the warners."

Pickthall : And to recite the Qur'an. And whoso goeth right, goeth right only for (the good of) his own soul; and as for him who goeth astray - (Unto him) say: Lo! I am only a warner.

Yusuf Ali : And to rehearse the Qur'an: and if any accept guidance, they do it for the good of their own souls, and if any stray, say: "I am only a Warner".

Shakir : And that I should recite the Quran. Therefore whoever goes aright, he goes aright for his own soul, and whoever goes ' astray, then say: I am only one of the warners.

Dr. Ghali : And to recite the Qur'an. So whoever is guided, then surely he is guided for (the good) of his (own) self; and whoever errs away, then say, "Surely I am only one of the warners."

Tafsir Jalalayn : and to recite the Qur’ān, to you as a call to faith. So whoever is guided, to it, is guided only for his own sake, since the reward for his being guided will be his; and whoever goes astray, from faith and errs from the path of guidance, say, to him: ‘I am just one of the warners’, the threateners, and therefore my duty is only to deliver [the Message] — this was [revealed] before the command to fight [against the disbelievers].

Tagalog : At inutusan din Niya ako na bigkasin ang Banal na Qur’ân sa mga tao, kung gayon, sinuman ang susunod sa anumang niloloob nito at susunod sa anuman na dala-dala ko na mensahe, walang pag-aalinlangan, ang anumang idudulot nitong kabutihan at gantimpala ay para lamang sa kanyang sarili; at sino naman ang naligaw sa katotohanan ay sabihin mo sa kanya, O Muhammad: ‘Katiyakan, ako ay isa sa mga tagapagbabala na binalaan nila ang kanilang sambayanan, at hindi ko hawak ang patnubay sa anumang kaparaanan.’

27:93

Hassanor Alapa : Go tharo anka a so bantogan na rk o Allāh sa matatankd 1053 a phakiilay Niyan rkano so manga tanda Iyan, na khakilala niyo skaniyan, go kna o ba so Kadnan ka na ba niyan kalilipati so nganin a gii niyo nggalbkn. 1053

Muhsin Khan : And say [(O Muhammad SAW) to these polytheists and pagans etc.]: "All the praises and thanks be to Allah. He will show you His Ayat (signs, in yourselves, and in the universe or punishments, etc.), and you shall recognise them. And your Lord is not unaware of what you do."

Sahih International : And say, "[All] praise is [due] to Allah . He will show you His signs, and you will recognize them. And your Lord is not unaware of what you do."

Pickthall : And say: Praise be to Allah Who will show you His portents so that ye shall know them. And thy Lord is not unaware of what ye (mortals) do.

Yusuf Ali : And say: "Praise be to Allah, Who will soon show you His Signs, so that ye shall know them"; and thy Lord is not unmindful of all that ye do.

Shakir : And say: Praise be to Allah, He will show you His signs so that you shall recognize them; nor is your Lord heedless of what you do.

Dr. Ghali : And say, "Praise be to Allah! He will soon show you His signs (and) then you will recognize them; and in no way is your Lord ever heedless of whatever you do."

Tafsir Jalalayn : And say: ‘Praise be to God. He will show you His signs and you will recognise them. Thus on the day of Badr God showed them how it was to be killed, to be taken prisoner and to be beaten by the angels on their faces and backs; and God hastened on for them the [punishment of the] Fire. And your Lord is not oblivious of what they do’ (ya‘malūna; or [read] ta‘malūna, ‘[what] you do’) but grants them respite until their [appointed] time [of requital].

Tagalog : At sabihin mo, O Muhammad: Ang pagpupuri ng kabutihan ay pagmamay-ari lamang ng Allâh, walang pag-aalinlangan, ipakikita Niya ang Kanyang mga palatandaan sa inyo mismong mga sarili at gayon din sa kalangitan at kalupaan, na kung kaya, makikilala ninyo Siya ng pagkakakilala na katulad ng pagkakaturo sa inyo ng kaibahan ng katotohanan sa kamalian, at kailanman ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay hindi nawawalay sa Kanyang kaalaman ang anuman na inyong ginagawa, at ayon dito kayo ay Kanyang tutumbasan ng karapat-dapat.


Osayan

1021. Oman maaloy so sambayang na lalayon on misosompat so kibgan ko zakāt o tamok, sa adn a madalm san a ongangn o Qur’ān a lalayon di katatanodan o manosiya, so Qur’ān na aya bantak iyan na so kathagompia o ndolondolonan o manga taw, sa mabaloy so simba a okit a gakot a malamit a makapatong ko pizakatawan sa kaisaisa iran, so simba ko Allāh na okit a khoyaptaan o Allāh ago so oripn iyan ago so rarad iyan na magdam ko ltlt iran sa kanggonaan iran, na so zakāt na tanto a mala a sangan iyan ko katataragombalay o kaphagingd a Islām a makazosolbiya on so kababaloy niyan a simba a rahasian ago simba a barandiya a tamok a khaamplan iyan so ongaya o sabagi ko phagingd a Muslim a kadodo-anan ko kasaromag iyan ko tamok, sa mipagpda iran so kawasa ko kapzawiti ran ko limo o Allāh, sa maadn so kaphagingd a Islām a palaya giimakanggona sa di ron maadn so mala a goang ko kapakapphankata o manga kawasa ago so manga pobri a khasabapan sa awid a akal sa oriyan, ka ziign o miskin so kawasa amay ka magdam iyan a di siran phakasawit ko tamok iran, na so mambo so kawasa na phangongoripnn iyan so mrmr, sabap ko tamok iyan ago so kapakapagoongaya iyan sa kaoyagan, amay ka mada on so paratiaya.

1022. So manga taw a da iran paratiayaa so alongan a maori na diadag iran a ginawa iran na inayonan siran o Allāh ko pinggolawla iran sa piagomanomanan iyan siran ko gii ran kapromparompak a onga o kiadadaga iran sa ginawa iran, sa sii sa alongan a maori na di ran khataksil so Allāh ko kaziksaa niyan kiran ka miaona dn so pandoan o manga sogo’ iyan na da iran paratiayaa. So siksa kiran o Allāh na gioto so kaontol iyan sa di niyan siran miphangalimo ka o pangalimoon iyan siran na khada so kaontol iyan a pitharo iyan a sa dn sa somopak on na adn a bagian iyan a siksa a masakit.

1023. Gianan so bandingan ko Nabī Mūsā a miazabanding anan ko Sūrah Tā Hā, ago sii ko manga pd a Sūrah, sa giikhasokasowin o Qur’ān so kapphanothola on sa oman iyan kasowin na iokit iyan sa salakaw a lapiat ka an pkhabagowi so pamamakin’gan ago an pkhaomani so hikmah a pkhasagb on o manosiya, ago rinarinaw anan ko Rasūlullāh [s.a.w]. ko kassmpanga niyan ko manga rrgn a ipzogat on o pagtaw niyan.

Sii anan ko masa a so Mūsā ago so karoma niyan na gianatan iran so ingd iran ka zong siran sa Misir ka inikadali o Mūsā so manga pamiliya niyan roo na sii ko kaphlalakaw iran na miadadag siran ko lalan iran sa lomilibotng so langit, na mialankaw niyan a apoy ko palaw na miapamikir iyan a songowan iyan ka oba adn a matoon iyan on a taw a kaizaan iyan ko lalan a izong sa Misir, ago makakowa on sa waga a apoy a mibiyag iran sa apoy ka so bato apoy niyan na oman iyan ikagis na di phakabgay sa sila a mibiag iyan sa apoy, na piagapas iyan so apoy na kagia maoma niyan na kna o ba apoy ka tihaya a masigay a pd ko tihaya o Allāh.

1024. Gowani a mailay niyan so tonkat iyan a mimbaloy a mala a baos na kialkan ska- niyan na tomialikhod sa phalagoy, na tiawag skaniyan o Allāh, sa di ka phalagoy ka sakn na mbalowin akn ska a sogo’, na miakaphato so Mūsā.

1025. So kapanakoto i da dn a lawan iyan a mala a dosa sii ko Allāh a o matay so taw a da niyan mathawbat ko doniya na di dn prilaan o Allāh, ogaid na o thawbat sii ko da niyan pn kapatay sa thito a kathawbat na prilaan o Allāh ka so langowan a dosa na iprila o Allāh ko manosiya amay ka thawbatn iyan ko da niyan pn kapatay. So pthawbatn a dosa na dowa so dosa sii ko Allāh (Haqq Allāh) ago dosa sii ko kabnar o manosiya (Haqq Ādamī) so kathawabata ko dosa ko Allāh na so khisnditn o taw a pthawbat ko pinggolawla niyan ago itaplk iyan sa di niyan dn kasoyan pharoman, ago nggalbk sa mapia a itapal iyan ko marata a pinggolawla niyan, amay pman ka sii ko dosa ko manosiya na aya kathawbata on na maphamangni niyan a rila ko taw a khirk ko kabnar na odi niyan on rilaan na khabayadan iyan amay ka di niyan khagaga oba niyan kasowin so nganin a miaalampas iyan ko pd iyan, sa di oto iprila o Allāh ka kna o ba niyan rk ka rk oto o manosiya.

1026. Gianan so manga tanda o Mūsā a siaw a manga mu’jizah, ilay anka so ayat a so: Tonkat, so lima a pzindaw, so tarapan, so koto, so manga babak, so solapay a ig, so rogo, so apoy, Ilay anka so Ayat a: 7:133, go so Osn. 824, 825, 826, 992, 993.

1027. So kiapangwarisi o Sulaymān ko Dāūd na aya kiawarisan iyan on na so kananabii ago so kadato kna o ba tamok, ka so manga Nabī na di siran khawarisan sa tamok, aya khawarisan kiran na katao ago ongangn ago kadato. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w]. a: Skami a manga Nabī na di kami khawarisan, sa so minibagak ami a tamok na skaniyan na sadka ko manga Muslim.

1028. Sii ko kiatharoo pila na khakowa a ladiawan ago thoma ko manosiya sa apia so mranaranap na adn a matatago kiran a bitikan a giikathatabanga ko langowan a galbk na isa a kaadn a maaator so btad iyan ko kaphagingd na so pila a di ran plawangn so bitikan a ibbtad iran apia antonaa i mianggolawla, sa pkhasima o manosiya a giankoto a manga pila na oman i makambalaka on na giimagtonga sa di ran dn oto plpasn ka bitikan iran oto.

1029. Gianan so Sulaymān a bigan o Allāh sa kadato a da dn a bigan iyan on a salakaw a kaadn ko doniya, sa miapangongoripn iyan so ndo’ ago so Jinn ago so manga shaytan sa sasakodowan iran so kadato iyan a skaniyan na olowan ago Nabī o Allāh a mala i paratiaya. Miakaisa a alongan a lominiyo so Nabī Sulaymān ka phamangni sa oran ko Allāh ko kialaon iyan na miaoma niyan a satiman a pila a thatalayang a ipoporo iyan so pat a ski niyan a tomatapnay sa langit a gii niyan tharoon a: Hay Tuhan ami mataan a kaadn kami a pd ko manga kaadn ka, na di ami dn miphanalipnda so pakaig ka, sa o di kami nka pakaigi na khaantior kami. Na pitharo o Sulaymān a: Kasoy kano ka sabnar a pagoranan kano sa sabap sa pangni a bangnsa a salakaw rkano. Inisapar o Nabi so kabonoa ko Hud’hud, so pila, so tamaing, so Surad (sosonan a maito a papanok a mala i toka a datar o knti).

1030. Gianan so thotolan ko Balqīs a bai sa ingd a Saba’ (Queen of Sheba) a piakawitan o Sulaymān sa sorat ago diolon iyan ko Islām, ago piakikowa niyan so panggaw niyan ko isa ko tantara iyan a mabagr.

1031. So al khib’ الخبء na aya maana niyan na so mapag’ns ko manga langit ago so lopa, gioto i katharo o Ibn Abbās, so pman so Sa’īd Bin al Musayyib, na aya kon a mapag’ns ko langit na so Ig, so Abdur Rahmān Bin Zayd Bin Aslam, na aya pagns o manga langit ago so lopa na so manga rizki a matatago on a so oran a phoon ko langit ago so mangngtho a phoon ko lopa, a di khaadn odi misabap ko oran a phoon sa kawang a sabap a ipagtho o pamomolan a kapnggonaan o manosiya, sa so ig i lbi a mala a limo o Allāh ko kaadn iyan.

1032. Giankoto a sorat o Sulaymān na aya pamkasan iyan na so Bismillāhir Rahmānir Rahīm, sa so Sūrah an Naml na dowa i Bismillāh, ka gianan ago so Bismillāh ko poonan iyan, ogaid na giankanan a Bismillāh na pd sankanan a ayat, na so paganay a Bismillāh na ba dn matag pangonaan ankanan a sūrah, sa di ron pd. Pitharo o manga ulama a da dn a mizorat a inaloy niyan on so Bismillāh a ba niyan kiaonaan so Sulaymān.

1033. Langowan a pkhabagombar a bandaran ko lopa na adn a bitikan iyan a kapmomosawira, sa kapkhaisaisa o tindg sa datar o kiapangni o Balqīs sa mosawir ko sorat o Sulaymān. A amay ka di ran masowa so kipndolonaan on na khasangaran siran a gobat a makalandap na dita katawan o antonaa i mapnggolawla, ogaid na aya smbag o manga pd iyan na siran na isa kapndato a adn a g’s iran ka langowan a makasisibay a maradika a parinta na adn a g’s iyan ogaid na mbidabida so g’s o oman i parinta, sa so mala a parinta na gii niyan pangarasian so maito a parinta sa pantag sa kapangolad sa kadato ago kakawasaan a kiasaksian o thotol so kiasagad anan ko miaona a masa ago taman dn sa imanto.

1034. So Bai a Balqīs na matao sa kapakindolona sa dato (Diplomacia) sa katawan iyan pn so khabolosan o btad iran a miatago siran dn sa mlithba a wato “a sa di panday mamilok ko karodan di ta nayon na mitarobag ko karang, na sa pman sa malim on na mapay o mabinandar na pd ko mataragandang” na miapamikir iyan a mosar sa okit a kaphagariya a nggolalan sa somogo sa ambasador ko lalag a maawid sa pananding ko isa ka marawraw ka oba mapamagari so inayonan o kampong. Sa gioto dn i mianggolawla.

1035. Ogaiad na so Sulaymān na di khaorarig a tamok ka langowan taman na kalolombokan iyan sa aya kabaya iyan na mitaros iyan so panolon iyan a Islām, sa makathapapay so pagtaw o Balqīs ko kapangongonotan ko Allāh. Sabap sa siran na pagtaw a pzimba sa manga bitoon a gioto i lomalankap a paratiaya sankoto a masa a kandadato o Sulaymān. Na gowani a makambalingan so sogo’ a kakaporan iyan bo ka miaola so angin iran, na tinimo o Balqīs so pagtaw niyan ago so manga tantara iyan na miriparado siran sa kazong iran ko Sulaymān sa thatapapay siran, na so kiatokawi ron o Sulaymān a phakaoma siran na inisogo iyan a maona dn a mibayan sa hadapan iyan so panggaw (marigay odi na lamin) o Balqīs sa di ran pn kapakaoma.

1036. So taw a adn a katao niyan ko Kitab na gioto so Âsif Bin Barkhiyā’ a skaniyan so panonorat o Sulaymān, gioto i katharo o Ibn Abbās. Go miapanothol a miakapoon ko Yazīd Bin Rumān a skaniayan so Âsif Bin Barkhiyā’ a skaniyan na mangingimbnar a awliya a katawan iyan so ingaran a o Allāh a Mala. Pitharo o Qatādah a skaniyan na mapaparatiaya a pd sa manosiya a aya ngaran iyan na so Âsif a pd ko Banū Isrāīl, sa tominindg na miagabdas na miamangni ko Allāh. Sa pitharo o Mujāhid a pitharo iyan so: Hay khirk ko kala ago so kapangalimo, sa pitharo o Az Zuhrī a: Pitahro iyan so: Hay Tuhan ami ago tuhan o langowan a shayi a tuhan a isaisa da dn a Tuhan a rowar rka na talingomaan ka rakn so panggaw niyan, sa saprk mata na minibayan sa hadapan o Sulaymān so panggaw o Balqīs.

1037. So as Sarh الصرح na gioto so marigay a piakimbalay o Sulaymān a so tabla niyan na dimpasan sa katiya a malingaw a adn a pakaig on ko didalm iyan na aya kakhailaya on na ba skaniyan ig sabap sa so katiya a malingaw na di kailay ko liawaw o ig, na gioto i tiankapan on o Balqīs sa lomikis ko nditarn iyan ka an di khabasa ko kazosaw niyan. Miasabot sa ayat anan a so bandaran o Sulaymān na maporo ago mala ko kandadato iyan sa di ta khidayag sankai a masa sabap ko kala o kadato iyan a mapia so manga Jinn ago so manga Ifrīt na kandadatoan iyan, ogaid na da dn a khakdgan ko paza iyan sa masa ini sabap sa so Simbaan iyan (Temple) na giba o Nebuchadnezzar a dato sa Bābil sa biniag iyan so manga Banū Isrāīl sa ingd a Bābil, na piakandod siran o manga Persian, ko oriyan o kiatabana iran ko manga taw sa Bābil, na pianagombalay ran pharoman na oriyan iyan na giba o manga Roman ko kandadato o Titus sa miadmpas so bandaran a Isrāīl ko lopa sa da dn makambangon pharoman. Imanto a makatindg so parinta a Isrāīl sa tgl ko manga taw sa Palistine a manga Muslim, na aya dn a mala a panamar iran na makowa iran a al Quds ka ptharagombalayin iran pharoman so Temple o Sulaymān ka phakandod kiran kon so bagr iran a miada amay ka mapakatindg iran sii ko darpa a katitindgan o mala a Masjid a pagaadatan o manga Muslim a al Qabbatu as Sakhrah sa aya maana o kapakatindg o Temple iran na gioto dn i kiagbaa iran ko Masjid o manga Muslim, a ika tlo a phanompangn a masjid ko oriyan a al Masjid al Harām ago so al Masjid an Nabawī sa al Madīnah, a gianan dn i kasasabapan ko rido o Islām ago gia Isrāīl.

1038. So miaaloy a siaw kataw a manga mama na gioto so di khabakoratan a manga darowaka ko pagtaw o Thamūd a siran i miono ko onta sa siombali iran, sa kagia mapatay ran so onta na aya iran pman zangorn so Sālih sa ya iran mbonoon sa phagayanan iran a gagawii na pagimatayin iran ogaid na da siran on pn sampayin na piolang siran dn o Allāh langon. Pitharo o Mohammad Bin Ishāq a gowani a mapatay ran so onta na aya iran pman zongowan so Sālih na bialak siran a manga malāikat na pianasa iran a olo iran a manga ala a ator sii ko obay o walay o Sālih, na kagia di siran phakaoma na siono siran o manga pd iran na miaoma iran siran a manga bankay a miangaroropt a olo iran na inisndit iran oto ko Sālih, na miriparado so manga tonganay niyan sa minggomaan siran na pitharo iran ko manga taw a lanati niyo so Sālih ka pitharo iyan a thanaan kano a siksa ko sold o tlo gawii na odi mabnar na miatimo rkano i ikhidia niyo ron, na miayon siran na da pn matlo gawii na miapolang siran. Gioto so katharo o Sālih a gowani a mapatay ran so Onta a: “ Sawit kano ko manga walay niyo sa tlo gawii sa gioto na talad a di dn pndorat ” sa so Sālih na adn a masjid iyan sa isa a snkr a gii ron zambayang na siongowan iran on ka mbonoon iran na aya iran on kaphakarani na siogoan siran o Allāh sa mala a lakongan a minialang kiran na magndod siran na pithankopan siran o mala a ator sa kassltan siran ko girb, sa di katawan o pagtaw iran o anda siran, na tomiana so siksa sa palaya siran miapolang. Sa miagakal siran na inikmat siran o Allāh ko karata iran i ongar.

1039. Gianan so thotolan ko Nabī Lūt ko kiniphantagn iyan ko pagtaw niyan a manga darowaka a aya giikhakaromai na so manga mama, sa inoranan siran sa ator a siksa sa biankit so ingd iran a gia Sodom. Ilay anka so manga ayat a: 7:83, 11:77-81, 15:60, 26:171, 27:57, 29:32-33, 37:135, 66:10. go so Osn. 419, 502, 503, 504, 505, 617, 618.

1040. So oran o lialangan na gioto so oran a siksa a ator a inibankit kiran sa mimbaloy so didalm o ingd a aya niyan liawaw sa miabaklid o bankit so lopa iran na so mangaday so pagtaw a matatago ko lopa a biankit!?.

1041. So manga oripn iyan a tinindos iyan na gioto so manga ummat o Muhamamd  a miasoat kiran so Allāh langon. Gioto i katharo o at Thawrī ago so as Suddī.

1042. Inaloy o Ibn Asākir a thotol a sakataw a mama a pianotholon o Abū Bakr (Mohammad Bin Dāūd ad Dainawarī) a katotokawan a isa a Sūfī a mala i simba ko Allāh, a pitharo ankoto a mama a miaadn ako a gii ako mroran ko koda akn sa sokay ipoon sa Dimashq sa taman ko ingd a az Zabadanī, na adn a mikhoda rakn a sakataw a mama na miokit kami sa lalan a di lalayon phagokitan na miaomami a lalan a marimng ago balintad a landng a adn a piamono on a manga taw, na pitharo iyan rakn a kapt inka so olo o koda ka thpad ako, na kagia makatpad na miangilot na kinowa niyan a glat iyan sa biantak ako niyan na mialagoy ako na sialoba ako niyan na piangangaloy akn on so Allāh, sa pitharo akn on a kowa anka dn so koda ago so roran iyan, na di ako nka mbonoa na pitharo iyan a rk akn so koda, sa aya kabaya akn na mbonoon akn ska, na miangangaloy ako ron na da dn lmk na miakathapapay ako sa hadapan iyan, na pitharo akn a oba ako bo makazambayang sa dowa rakaat ko da nka rakn pn kabonoa na pitharo iyan a nggagaan ka zambayang, na tominindg ako ka pzambayang ako na da dn a khatanodan ko a ayat a mbatiaan akn, na miatatap ako a makatitindg, sa gii niyan tharoon a nggagaan ka dn zambayang, na aya piakibals rakn o Allāh na so katharo iyan a: “Antai zmbag ko taw a kamomotowan amay ka panongganowin iyan skaniyan ago mikayas iyan so marata” na minitkaw a sakataw a komokoda a miakadansal a phoon ko pnggak o balintad a komakapt sa bankaw, na inibankaw niyan ko mama (a mbono rakn) na miasogat sa rarb na minitaps a titinggasn, na miapalalagoy akn so komokoda sa pitharo akn a anatawaa ka? Na pitharo iyan a sakn so sogo o pzmbag ko kamomotowan igira tiawag iyan skaniyan ago pzawa ko marata, na oriyan iyan na kinowa ko so koda akn ago so roran akn na mimbalingan ako a mapipia ginawa ko. (giankanan a thotol na gonanao sa so Allāh na sisiapn iyan so manga taw a mananarig on a mala i paratiaya).

1043. Aya maana oto na khatarotop so katao iran sii ko alongan a Qiyāmah sa kabbnar o panolon o manga Nabī, ogaid na da dn a gona niyan kiran ka di ran bo mipnggolalan ka miada so masa niyan, Gioto i katharo o as Suddī ago so Atā’. Ogaid na so Ibn Abbās na aya katharo iyan sankoto a ayat, na: Ogaid na minigayb so katao iran, sa da niyan siran misampay ko knal ko Akhirat.

1044. So pagita o manga sogo’ na aya tankap iran on na mawatan a kaphakatana iyan kiran a di ran katawan a so phakaoma a da a masa niyan na marani dn sa imbtad sa miakatalingoma dn, gianan i isa a hikmah ko kiapagmaa ko kapatay a patot a priparadowan ka kagia di katawan so kaphakaoma niyan na amay ka miatankd a phakaoma dn na aya patot na pagiasaan dn sa datar o ba miakatalingoma dn, sa opama ka adn a phakaoma mapita a ana (bisita) a go sii ko oriyan o pito gawii, na anda i pagonaan kiran magiasa sa pagana? Aya smbag na so phakaoma mapita, na so phakaoma a daa masa niyan a mattndo, na aya patot na imbtad sa miakaoma dn na patot a aya kapagiasaan o manosiya.

1045. So katharo a Radifa, na aya maana niyan na so kapakazzgd o dowa kataw ko kakhokoda iran sa satiman a koda, sa datar oba aya miasabot roo na so siksa na miakadansal dn sa datar o kapakapagoobay o dowa kataw a khokoda sa satiman a koda. Sayana so Qur’ān ko kapmbgay niyan sa manga basa a pkhagdam on o malantas i pamikiran so madalm a ongangn.

1046. So manga taw a manga kafir ko kadadadag iran na datar siran o miamatay odi na manga bngl a da dn a okit oba siran makasabot ko kapndolona kiran o manga sogo’, sabap sa diadag iran a ginawa iran, sa aya patot kiran na mapowalas siran ko liawaw o lopa ka siran i marata a kaadn o Allāh a phlalakaw ko lopa.

1047. So taw a madadadag ko toroan na skaniyan so thito a bota, kna o ba so taw a bota a di phakailay ka pirapira i manga taw a bota so mata iran ogaid na malantas so pangilaylayan iran sabap ko toroan a madadalm ko poso’ iran, ago malantas so pamikiran iran a makokowa iran so ilmo a maporo a so sabot a matolangd ko kitab o Allāh.

1048. Gianan so binatang a phakaliyo ko kaposan o masa ko kabinasa dn o manga manosiya sa inibagak iran so manga sogoan o Allāh sa siambian iran so agama a bnar, sa miatharo a sii phakambowat ankoto a binatang sa lopa a Makkah, go miatharo a sii ko salakaw ron, Pitharo o Ibn Abbās ago so Qatādah a ipmbitiarai niyan so manga taw sa ptharoon iyan kiran a: Mataan a so manga taw na miaadn siran ko manga tanda ami a di ran tatankdn.

Pitharo o Imām Ahmad a miakapoon ko Hudhayfah Bin Usayd al Giffārī a: romiongaw rkami so Rasūlullāh [s.a.w] ko rowasan a giiami pamagosayin so btad o bankit na pitharo iyan a: Di phakatindg so bankit sa taman sa di niyo mailay a sapolo a manga tanda: So kazbang o alongan sa sdpan, so bl a mala, so binatang a phakagmaw, so kaphakambowat o Ya’jūj ago so Ma’jūj, so kaphakaoma o Îsā Bin Maryam, so Dajjāl (Idazal) so tlo a garahana, garahana sii sa sdpan, garahana sii sa sbangan, garahana sa polo a Arabia, go apoy a phakambowat sa lmbak a Adan, a indndg iyan so manga taw sa phanigabi a pd iran ago paniotho a pd iran ko apia anda siran matatago.

1049. Madakl a taw a di niyan sasabotn so pagns Allāh ko kiaadna niyan ko kadawndaw ago so kagagawii, sa ba siran dn giizagola ko kibabatog iran sa kalilipatan iran so Allāh a miadn kiran, a di ran katawan na so kapzagad o kagagawii ago so kadawndaw na gioto dn so kaoyagoyag iran a pkhalbatan ko oman isa ka napas a da dn a ba iran on kapaar sa ba iran mapakatarg sa sanapas bo, ka apia siran maggt ka di siran gominawa na kagia amay ka gominawa siran na mariphs a kapliyo o napas iran a karina oto sa da a phakarn ko napas o taw ka madidianka a matatarotop. So kapzagad o masa na gioto dn so kaoyagoyag.

1050. Gianan so btad o bankit a madakl a kiazabandinga on sankai a manga sūrah ko Qur’ān ago piamgan iyan sa manga karina so kabbnar iyan ago so kakhitana iyan, a piakambokhag anan o manga kafir sa da iran paratiayaa. So Bankit na mala ago maito a patot a sabotn o manosiya aya maito on na skaniyan so bankit ko kapatay o manosiya a ganatan iyan so doniya iyan a langowan taman na minibtad sa miaantior ka so khaganatan iyan a kakayaan iyan ko doniya na kna dn o ba niyan rk ago paaran ka phangombalikan ko manga taw a manga dadazg iyan a siran i phangwali ron, apia so karoma niyan a di niyan pakisasambr sa inodar a magaog, na phananamokann dn a salakaw a mama, sa mapotol dn so langowan a galbk iyan inonta sa tlo btad a aya on bo khalamba, so Ilmo iyan a mapia a giikanggonaan, so sadka niyan a tatap so gii ron kanggonai, so wata iyan a Salih a gii ron makapangni. So mala a bankit na gioto so Hijrah o doniya a khaantior so langowan taman sa palaya dn magndod ko Allāh a miadn on. Ilay anka so Osn. 334, 719.

1051. Gianan so ingd a Makkah a siakaw o Allāh ago sila iyan so btad iyan a go sioti niyan a bialoy niyan a ingd a pagaadatan a di khapata so kayo ron a go di khagarab so otan on ago di khaporot so poporotn on, di khatogs so totogsn on a binatang, sa slasla on, sa dn sa taw a khadiyat on sa marata na siksaan o Allāh. Ilay anka so Osn.151, 200, 201.

1052. So kakhatoro o manosiya sa katagoan sa tihaya so poso’ iyan na rk iyan oto a kamapiaan na sa pman sa taw a madadag sa kalibotngan so poso’ iyan na patoray ron sa da a khasnditan iyan on a salakaw ron, ka piakambayabaya ko kaphangongonotan iyan ago so kazanka iyan sa sa dn sa philiin iyan a lalan na rk iyan so patoray ron sa o mapia na mapia a makowa niyan na o marata na marata a mambagian iyan, sa gianan i sosonan o Allāh ko kiapangadn iyan sa piakanggolalan iyan san so kaontol iyan, sa amay ka mapozang so manga taw ko Naraka na di ran dn kaphannditan so Allāh sa khatarima iran so manga rarata a pinggolawla iran.

1053. So bantogan na rk o Allāh sa poonan ago rk iyan sa kaposan skaniyan bo i patot a bantogn sa di khapatot so bantogan ko salakaw ron, sabap sa skaniyan i miangadn, na so langowan a salakaw ron na inadn na patot a thaoripn on so langowan taman, a giankaya a manga kaadn a mattgl na palaya siran dn pmbantog ko ingaran o Kadnan iran, na so pman so inadn a makambabayabaya a so manosiya na adn a pmbantog on ko Allāh na adn pman a di ron phananadm, a giankaya a manosiya na skaniyan i pondiong o langowan a indn ko lopa sabap ko kiabgi ron sa pamikiran a gioto i kiabaloy niyan a Khalīfah a ndadato ko lopa, na patot kiran a kabantoga iran ko Kadnan iran ko kiasakawa niyan kiran ago tianggong iyan siran ko kalopaan ago sii ko karagatan ago piakalbi siran ko langowan a kaadn, sa so atastanggongan iran ko Kadnan iran na tonganay a mapnd.