So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Furqān - [ 25 So Furqān ] - سـورة الفرقـان
( The Criterian - Ang Pamantayan )

Pangnal ko Sūrah

Aya mala a bandingan ankai a Sūrah na so gii niyan kapakandayagaa ko sindaw ago so malibotng a tanda oto o katao ago so kada a plng, so kapagi- nontolan ago so kapanilay sa lalan, so kaphagozor o niawa ago so kapkhi dozo iyan.

So Pamotosan iyan: Aya mala a pangalimo o Allāh ko manosiya na so kiapakatoroni niyan on sa timbangan o bnar ago so batal a skaniyan so kitāb a Qur’ān a aya inibtho niyan on na so Furqān a aya dn patogina ankai a Sūrah (25:1-20).

Giankoto a timbangan ko bnar ago so batal na amay ka di maosar o manosiya ko kibabatog iyan na makambalingan ko alongan a maori sa makapzndit sa mala a kazndit ago kalogi. (25:21-44).

Sii ko giikapakambala o along ago so alongan, gagawii ago dawndaw, kapatay ago kaoyagoyag, ago so btad o kibabatog na patoray a masabot o manosiya ankoto a manga limo o Allāh rkaniyan. Mianinggaposan ankai a Sūrah ko kiniroapaan iyan ko manga taw a mapangingindaw o doniya sabap ko kalk iran ko Allāh a siran so manga oripn o Makalimoon (Ibād ar Rahmān) 25:77.

So kalankapan a bandingan a Sūrah ini na salosaw ko miangaoona a miazabanding ko manga pd a Sūrah a da a kissnggay niyan a mattndo.

Giankai a Sūrah na initoron sa Makkah inonta bo so manga ayat a 68, 69, 70, ka sii initoron sa Madīnah, romarankom sa manga ayat a 77, a initoron ko oriyan o Yā Sīn.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

25:1

Hassanor Alapa : Miasotisoti so inipamanoron Iyan so Furqān 963 ko oripn Iyan (so Mohammad) ka an mabaloy ko manga kaadn a phangangalk (ko siksa)

Muhsin Khan : Blessed be He Who sent down the criterion (of right and wrong, i.e. this Quran) to His slave (Muhammad SAW) that he may be a warner to the 'Alamin (mankind and jinns).

Sahih International : Blessed is He who sent down the Criterion upon His Servant that he may be to the worlds a warner -

Pickthall : Blessed is He Who hath revealed unto His slave the Criterion (of right and wrong), that he may be a warner to the peoples.

Yusuf Ali : Blessed is He who sent down the criterion to His servant, that it may be an admonition to all creatures;-

Shakir : Blessed is He Who sent down the Furqan upon His servant that he may be a warner to the nations;

Dr. Ghali : Supremely Blessed is He Who has sent down the all-distinctive Criterion upon His bondman that he may be a warner to the worlds.,

Tafsir Jalalayn : Blessed, exalted, is He Who revealed the Criterion (al-furqān), the Qur’ān — called thus [al-furqān] because it has discriminated (faraqa) between truth and falsehood — to His servant, Muhammad (s), that he may be to all the worlds, [to] mankind and the jinn, but not the angels, a warner, a threatening of God’s chastisement.

Tagalog : Dakila ang mga biyaya ng Allâh at sagana ang Kanyang kabutihan, at ganap ang Kanyang katangian na Siya ang nagbaba ng Banal na Qur’ân na naghihiwalay sa pagitan ng tama at kamalian sa Kanyang alipin na si Muhammad (saw); nang sa gayon siya ay maging Sugo sa sangkatauhan at sa mga ‘Jinn,’ at babalaan sila mula sa parusa ng Allâh.

25:2
Hassanor Alapa : A so rk Iyan so kandadatoi ko manga langit ago so lopa ago da kowa sa wata a mama, ago da a miaadn a sakotowa Iyan ko kadato ago inadn Iyan so langowan a shayi na dinianka Iyan sa kadianka

Muhsin Khan : He to Whom belongs the dominion of the heavens and the earth, and Who has begotten no son (children or offspring) and for Whom there is no partner in the dominion. He has created everything, and has measured it exactly according to its due measurements.

Sahih International : He to whom belongs the dominion of the heavens and the earth and who has not taken a son and has not had a partner in dominion and has created each thing and determined it with [precise] determination.

Pickthall : He unto Whom belongeth the Sovereignty of the heavens and the earth, He hath chosen no son nor hath He any partner in the Sovereignty. He hath created everything and hath meted out for it a measure.

Yusuf Ali : He to whom belongs the dominion of the heavens and the earth: no son has He begotten, nor has He a partner in His dominion: it is He who created all things, and ordered them in due proportions.

Shakir : He, Whose is the kingdom of the heavens and the earth, and Who did not take to Himself a son, and Who has no associate in the kingdom, and Who created everything, then ordained for it a measure.

Dr. Ghali : To Whom belongs the Kingdom of the heavens and the earth, and He has not taken to Him a child, and He has no associate in the Kingdom; and He created everything, so He has determined it an (exact) determination.

Tafsir Jalalayn : He to Whom belongs the kingdom of the heavens and the earth, and Who has not taken a son, nor has He any partner in sovereignty; and He created everything, which was meant to be created, and then determined it in a precise measure, He fashioned it in a balanced form.

Tagalog : Na Siya ang Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan, na hindi Siya nagkaroon ng anak at wala Siyang kabahagi sa Kanyang Kaharian. At Siya ang Lumikha ng lahat ng bagay, at Kanyang ginawang angkop ang pagkalikha ayon sa magiging bunga ng Kanyang karunungan na walang kakulangan at walang kalabisan.

25:3
Hassanor Alapa : Go kominowa siran sa salakaw Ron a manga katuhanan a da a khaadn iran a shayi a siran 964 na phagadnn, ago da a mamimilik iran a rk o ginawa iran a kabinasa, go da pn a gona ago da a mamimilik iran a kapatay ago da pn a kaoyagoyag ago da pn a kaphakaoyag iran pharoman (ko oriyan o kapatay).

Muhsin Khan : Yet they have taken besides Him other aliha (gods) that created nothing but are themselves created, and possess neither hurt nor benefit for themselves, and possess no power (of causing) death, nor (of giving) life, nor of raising the dead.

Sahih International : But they have taken besides Him gods which create nothing, while they are created, and possess not for themselves any harm or benefit and possess not [power to cause] death or life or resurrection.

Pickthall : Yet they choose beside Him other gods who create naught but are themselves created, and possess not hurt nor profit for themselves, and possess not death nor life, nor power to raise the dead.

Yusuf Ali : Yet have they taken, besides him, gods that can create nothing but are themselves created; that have no control of hurt or good to themselves; nor can they control death nor life nor resurrection.

Shakir : And they have taken besides Him gods, who do not create anything while they are themselves created, and they control not for themselves any harm or profit, and they control not death nor life, nor raising (the dead) to life.

Dr. Ghali : And they have taken to themselves gods, apart from Him, that create nothing and themselves are created and possess for themselves, neither harm nor profit; neither do they possess death, nor life, nor uprising. (i.e., resurrection).

Tafsir Jalalayn : Yet they, the disbelievers, have taken besides Him, that is, [besides] God, in other words, other than Him, gods, from among the idols, who create nothing but have themselves been created, and who possess no harm for themselves, that is, [the power] to repel it, nor any benefit, that is, [the power] to attract it, nor do they possess [any power over] death or life, that is, [nor do they have the power] to make a person die or to give him life, or resurrection, that is, [nor do they have power] to raise the dead.

Tagalog : At nagturing ang mga walang pananam-palataya na mga Arabo, ng mga sinasamba bukod sa Allâh, na kailanman ang mga ito ay walang kakayahan na lumikha ng kahit na ano, bagkus ang Allâh ay Siyang Lumikha sa mga ito at Lumikha sa kanila. At walang kakayahan ang mga ito na pangalagaan ang kanilang mga sarili sa anumang kapahamakan ni magdulot ng anumang kapakinabangan, at hindi makakayanan nito na kunin ang buhay ng anumang may buhay o di kaya ay buhayin ang anumang namatay, o di kaya ay bubuhayin na mag-uli ang mga taong namatay mula sa kanilang mga libingan.

25:4
Hassanor Alapa : Go pitharo o siran oto a manga kafir a da ini (so Qur’an) a rowar sa kabokhagan a piangantang 965 iyan ago tiabangan skaniyan on a pagtaw a salakaw, na sabnar a miakaoma siran sa kapanalimbot ago kadostaan

Muhsin Khan : Those who disbelieve say: "This (the Quran) is nothing but a lie that he (Muhammad SAW) has invented, and others have helped him at it, so that they have produced an unjust wrong (thing) and a lie."

Sahih International : And those who disbelieve say, "This [Qur'an] is not except a falsehood he invented, and another people assisted him in it." But they have committed an injustice and a lie.

Pickthall : Those who disbelieve say: This is naught but a lie that he hath invented, and other folk have helped him with it, so that they have produced a slander and a lie.

Yusuf Ali : But the misbelievers say: "Naught is this but a lie which he has forged, and others have helped him at it." In truth it is they who have put forward an iniquity and a falsehood.

Shakir : And those who disbelieve say: This is nothing but a lie which he has forged, and other people have helped him at it; so indeed they have done injustice and (uttered) a falsehood.

Dr. Ghali : And the ones who have disbelieved have said, "Decidedly this is nothing except a falsehood he has fabricated, and other people have helped him to it." So they have already come with injustice and forgery (i.e., they have committed injustice and forgery).

Tafsir Jalalayn : And those who disbelieve say, ‘This, Qur’ān, is nothing but a calumny, a lie, that he, Muhammad (s), has invented, and other folk have helped him with it’, who [according to the disbelievers] were from among the People of the Scripture. God, exalted be He, says: Verily thus they have committed wrong and [spoken] falsehood, [they have come with] disbelief and mendacity.

Tagalog : At sinabi ng mga di-naniniwala sa Allâh: Ang Qur’ân na ito ay walang iba kundi kasinungalingan at pag-iimbento lamang ni Muhammad, na nakipagtulungan sa kanya ang ibang mga tao, na sa mga ganitong pag-aangkin ay nakagawa sila ng matinding kasamaan, at nakagawa sila ng napakasamang kasinungalingan; dahil ang Qur’ân kailanman ay hindi maaaring imbentuhin ng sinumang tao.

25:5

Hassanor Alapa : Go pitharo iran a manga kabokhagan o mianga-oona a inipanorat iyan skaniyan a pthalasayin on sa kapitapita ago kagabigabi

Muhsin Khan : And they say: "Tales of the ancients, which he has written down, and they are dictated to him morning and afternoon."

Sahih International : And they say, "Legends of the former peoples which he has written down, and they are dictated to him morning and afternoon."

Pickthall : And they say: Fables of the men of old which he hath had written down so that they are dictated to him morn and evening.

Yusuf Ali : And they say: "Tales of the ancients, which he has caused to be written: and they are dictated before him morning and evening."

Shakir : And they say: The stories of the ancients-- he has got them written-- so these are read out to him morning and evening.

Dr. Ghali : And they have said, "Myths of the earliest (people) that he has had written down so that they are dictated to him before sunrise and at nightfall."

Tafsir Jalalayn : And they say, that it [the Qur’ān] is also, ‘Fables, their lies (asātir is the plural of ustūra) of the ancients which he has had written down, that he has had someone from among those people copy it down for him, so that they are read to him, for him to memorise, morning and evening’. God, exalted be He, responds to them saying:

Tagalog : At kanilang sinabi hinggil sa Banal na Qur’ân: Ito ay mga haka-haka lamang ng mga tao na mga nauna na naitala sa kanilang mga aklat, na kinopya ni Muhammad, dahil sa ito ay binabasa o binibigkas sa kanya sa umaga at hapon.

25:6

Hassanor Alapa : Tharo anka a initoron skaniyan o katawan Iyan so pagns ko manga langit ago so lopa, a mataan a Skaniyan na Paririla a Masalinggagawn

Muhsin Khan : Say: "It (this Quran) has been sent down by Him (Allah) (the Real Lord of the heavens and earth) Who knows the secret of the heavens and the earth. Truly, He is Oft-Forgiving, Most Merciful."

Sahih International : Say, [O Muhammad], "It has been revealed by He who knows [every] secret within the heavens and the earth. Indeed, He is ever Forgiving and Merciful."

Pickthall : Say (unto them, O Muhammad): He who knoweth the secret of the heavens and the earth hath revealed it. Lo! He ever is Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : Say: "The (Qur'an) was sent down by Him who knows the mystery (that is) in the heavens and the earth: verily He is Oft-Forgiving, Most Merciful."

Shakir : Say: He has revealed it Who knows the secret in the heavens and the earth; surely He is ever Forgiving, Merciful.

Dr. Ghali : Say, "He has sent it down, (He) who knows the secret in the heavens and the earth; surely He has been Ever-Forgiving, Ever-Merciful."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘It has been revealed by Him Who knows the secret, the Unseen, of the heavens and the earth. Truly He is ever Forgiving, of believers, Merciful’, to them.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na mga di-naniniwala: Katiyakan, ang Siyang nagbaba ng Banal na Qur’ân ay ang Allâh na saklaw ng Kanyang kaalaman ang anumang mga nasa kalangitan at kalupaan, na katiyakan, Siya ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagsisi sa kanyang mga kasalanan at mga kamalian, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.dahil hindi Niya minadali ang parusa sa kanila.

25:7
Hassanor Alapa : Go pitharo iran a antona ini a sogo’ a pkhan sa 966 pangn’nkn ago phzong ko manga padian, o ba bo tioronan sa malāikat a maadn a pd iyan a pphangangalk ko manga siksa

Muhsin Khan : And they say: "Why does this Messenger (Muhammad SAW) eat food, and walk about in the markets (like ourselves). Why is not an angel sent down to him to be a warner with him?

Sahih International : And they say, "What is this messenger that eats food and walks in the markets? Why was there not sent down to him an angel so he would be with him a warner?

Pickthall : And they say: What aileth this messenger (of Allah) that he eateth food and walketh in the markets? Why is not an angel sent down unto him, to be a warner with him.

Yusuf Ali : And they say: "What sort of a messenger is this, who eats food, and walks through the streets? Why has not an angel been sent down to him to give admonition with him?

Shakir : And they say: What is the matter with this Messenger that he eats food and goes about in the markets; why has not an angel been sent down to him, so that he should have been a warner with him?

Dr. Ghali : And they have said, "What is it with this Messenger that he eats food and walks in the markets? Had there not been an Angel sent down to him, so that he would be a warner with him!

Tafsir Jalalayn : And they also say, ‘What is it with this Messenger that he eats food and walks about in the marketplaces? Why has an angel not been sent down to him so as to be a warner along with him?, and confirm his truthfulness.

Tagalog : At sinabi ng mga walang pananampalataya na nagtatambal sa pagsamba sa Allâh: Paano mangyari na siya na nag-aangking Sugo ng Allâh (saw) (na ang ibig nilang sabihin ay si Propeta Muhammad) ay kumakain ng pagkain na katulad natin at naglalakad sa mga pamilihan upang maghanap-buhay? Hindi ba dapat na nagpadala ang Allâh ng anghel na kasama niya na titestigo para sa kanya,

25:8
Hassanor Alapa : Odi na katmoan sa gadong odi na kaadnan sa asinda a aya niyan pkhakan, go pitharo o manga pananakoto a da a phagonotan iyo a rowar sa mama a masosogat a katao

Muhsin Khan : "Or (why) has not a treasure been granted to him, or why has he not a garden whereof he may eat?" And the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.) say: "You follow none but a man bewitched."

Sahih International : Or [why is not] a treasure presented to him [from heaven], or does he [not] have a garden from which he eats?" And the wrongdoers say, "You follow not but a man affected by magic."

Pickthall : Or (why is not) treasure thrown down unto him, or why hath he not a paradise from whence to eat? And the evil-doers say: Ye are but following a man bewitched.

Yusuf Ali : "Or (Why) has not a treasure been bestowed on him, or why has he (not) a garden for enjoyment?" The wicked say: "Ye follow none other than a man bewitched."

Shakir : Or (why is not) a treasure sent down to him, or he is made to have a garden from which he should eat? And the unjust say: You do not follow any but a man deprived of reason.

Dr. Ghali : Or (had there been) a hoarding (i.e., a treasure) cast down to him, or (had) there been to him a garden to eat of?" And the unjust (people) have said, "Decidedly you are only closely following a man bewitched!"

Tafsir Jalalayn : Or a treasure thrown down to him, from the heaven, for him to spend from so as not to be in need of walking through the marketplaces in order to earn his livelihood. Or he has a garden, an orchard, for him to eat from?’, that is, [to eat] from its fruits and satisfy himself therewith (a variant reading [for ya’kulu, ‘for him to eat’] has na’kulu, ‘for us to eat’) and thus possess because of that [garden] an advantage over us. The wrongdoers, namely, the disbelievers, say, to the believers: ‘You are just following a man bewitched!’, one duped, his mind overcome. God, exalted be He, says:

Tagalog : O di kaya ay bababa sa kanya mula sa kalangitan ang kayamanan, o di kaya ay sa malawak at masaganang hardin na siya ay kumakain mula sa mga bunga nito, at sinabi nila na mga masasama na tumanggi: Ang sinusunod ninyo, O kayong mga mananampalataya, ay walang iba kundi isang tao na tinamaan ng kulam.

25:9

Hassanor Alapa : Ilay anka o andamanaya i kiabgi ran rka sa manga ibarat, na miadadag siran na da a khatoon iran a okit

Muhsin Khan : See how they coin similitudes for you, so they have gone astray, and they cannot find a (Right) Path.

Sahih International : Look how they strike for you comparisons; but they have strayed, so they cannot [find] a way.

Pickthall : See how they coin similitudes for thee, so that they are all astray and cannot find a road!

Yusuf Ali : See what kinds of comparisons they make for thee! But they have gone astray, and never a way will they be able to find!

Shakir : See what likenesses do they apply to you, so they have gone astray, therefore they shall not be able to find a way.

Dr. Ghali : Look how they strike similitudes for you, so they have erred away; then they are unable to (find) a way!

Tafsir Jalalayn : See how they strike similitudes for you, of [the fact that the Prophet is] a person bewitched and one in need of something to expend [from] and of an angel to help him carry out the task [of delivering the Message], so that they go astray, thereby from guidance, and are unable to find a way, a means thereto [to guidance].

Tagalog : Tingnan mo, O Muhammad, kung ano ang sinabi ng mga tumanggi hinggil sa iyo na mga kamangha-mangha na mga salita, na ginagawan ka nila ng parabola; upang pasinungalingan ka? At dahil doon ay napalayo sila sa katotohanan at hindi na nila matagpuan ang daan tungo rito; upang ituwid ang kanilang mga sinabi hinggil sa iyo na mga kasinungalingan at pag-iimbento.

25:10
Hassanor Alapa : Miasotisoti so o kiabayai Niyan na adnan ka niyan sa mapia a di gioto, a manga asinda a pphamanoga ko kababaan iyan so manga lawas a ig, ago adnan ka Niyan sa manga marigay.

Muhsin Khan : Blessed be He Who, if He will, will assign you better than (all) that, - Gardens under which rivers flow (Paradise) and will assign you palaces (i.e. in Paradise).

Sahih International : Blessed is He who, if He willed, could have made for you [something] better than that - gardens beneath which rivers flow - and could make for you palaces.

Pickthall : Blessed is He Who, if He will, will assign thee better than (all) that - Gardens underneath which rivers flow - and will assign thee mansions.

Yusuf Ali : Blessed is He who, if that were His will, could give thee better (things) than those,- Gardens beneath which rivers flow; and He could give thee palaces (secure to dwell in).

Shakir : Blessed is He Who, if He please, will give you what is better than this, gardens beneath which rivers flow, and He will give you palaces.

Dr. Ghali : Supremely Blessed is He Who, in case He decides, will make for you a more charitable (i.e., better) (thing) than that- gardens from beneath which rivers run-and He will make for you palaces.

Tafsir Jalalayn : Blessed is He, abundant is the good of God, Who, if He will, will give you better than that, treasure or orchard which they mentioned — gardens underneath which rivers flow, in this world, for He has already willed to give him such things in the Hereafter, and will give (read apocopated form wa-yaj‘al) you palaces, as well (a variant reading [of the apocopated yaj‘al] is yaj‘alu, ‘He will give’, beginning a new sentence).

Tagalog : Napakadakila ang mga Biyaya ng Allâh at napakasagana ang Kanyang mga kabutihan, na kung nanaisin Niya ay pagkalooban ka Niya ng kabutihan, O Muhammad, na higit pa sa kanilang hinahangad para sa iyo, dahil magkaroon ka ng mga hardin dito sa daigdig na ang nasa pagitan nito ay mga umaagos na ilog, at igagawa ka rito ng mga dakilang palasyo.

25:11

Hassanor Alapa : Ogaid na piakambokhag iran so bankit, na piagtadan Ami so taw a piakambokhag iyan so bankit sa apoy a makadg

Muhsin Khan : Nay, they deny the Hour (the Day of Resurrection), and for those who deny the Hour, We have prepared a flaming Fire (i.e. Hell).

Sahih International : But they have denied the Hour, and We have prepared for those who deny the Hour a Blaze.

Pickthall : Nay, but they deny (the coming of) the Hour, and for those who deny (the coming of) the Hour We have prepared a flame.

Yusuf Ali : Nay they deny the hour (of the judgment to come): but We have prepared a blazing fire for such as deny the hour:

Shakir : But they reject the hour, and We have prepared a burning fire for him who rejects the hour.

Dr. Ghali : Hour; and We have readied for him who cries lies to the Hour a Blaze.

Tafsir Jalalayn : Nay, but they deny the [coming of the] Hour, the Resurrection, and We have prepared for those who deny the Hour a blaze (sa‘īr), a fire that has been set ablaze (musa‘‘ara), in other words, an intense [fire].

Tagalog : At hindi ka nila tinanggihan; dahil sa ikaw ay kumakain ng pagkain, naglalakad sa pamilihan, sa halip ang kanilang di-pinaniwalaan ay ang Araw ng Muling Pagkabuhay at ang anumang mangyayari roon na pagbabayad; at inihanda Namin sa sinumang hindi naniwala rito ang lagablab ng Impiyerno na roon sila ay susunugin.

25:12

Hassanor Alapa : Amay ka mailay niyan siran sa darpa a mawatan na kan’gan iran sa galikt a rarangit ago sowara a gani (a kapamisnga) 967

Muhsin Khan : When it (Hell) sees them from a far place, they will hear its raging and its roaring.

Sahih International : When the Hellfire sees them from a distant place, they will hear its fury and roaring.

Pickthall : When it seeth them from afar, they hear the crackling and the roar thereof.

Yusuf Ali : When it sees them from a place fAr off, they will hear its fury and its ranging sigh.

Shakir : When it shall come into their sight from a distant place, they shall hear its vehement raging and roaring.

Dr. Ghali : When it sees them from a far place, they will hear the (furious) raging and the groaning it has.

Tafsir Jalalayn : When it sees them from a distant place, they will hear it raging, boiling like an enraged person when his heart boils with anger, and roaring, [producing] a powerful noise. Alternatively, what is meant by their ‘hearing it raging’ is their vision of it and awareness of it.

Tagalog : Kapag nakita ng Impiyerno ang mga tumanggi sa Araw ng Muling Pagkabuhay mula sa malayong lugar ay maririnig nila ang ingay na naghihimagsik at umaatungal sa tindi ng galit sa kanila nito.

25:13

Hassanor Alapa : Na amay ka iponsad siran on sa darpa a masimpit a khipapatongn siran na makakorisk siran roo sa kagoraok a masakit

Muhsin Khan : And when they shall be thrown into a narrow place thereof, chained together, they will exclaim therein for destruction.

Sahih International : And when they are thrown into a narrow place therein bound in chains, they will cry out thereupon for destruction.

Pickthall : And when they are flung into a narrow place thereof, chained together, they pray for destruction there.

Yusuf Ali : And when they are cast, bound together into a constricted place therein, they will pLead for destruction there and then!

Shakir : And when they are cast into a narrow place in it, bound, they shall there call out for destruction.

Dr. Ghali : And when they are cast in a strait place thereof, interlinked, they will call there for detriment (s). "Do not call today for one detriment,

Tafsir Jalalayn : And when they are flung into a narrow place thereof (read dayyiqan or dayqan, ‘narrow’, such that it constricts them; minhā, ‘thereof’, is a circumstantial qualifier referring to makānan, ‘place’, because it is actually an adjectival qualification of it) bound together, shackled, with their hands bound to their necks in chains (the use of the intensive form muqarranīna [as opposed to muqranīna] is meant to indicate a large number), they will at that point pray for [their own] annihilation, and it will be said to them:

Tagalog : At kapag sila ay itinapon doon sa matinding sikip ng Impiyerno – at pinagsama sa pagkakadena ang kanilang mga kamay at mga leeg – ay aasamin nila sa kanilang mga sarili na sana ay mamatay na sila upang makaligtas sa ganoong kahirapan.

25:14

Hassanor Alapa : Di kano khorisk imanto sa satiman a siksa sa korisk kano sa siksa a madakl

Muhsin Khan : Exclaim not today for one destruction, but exclaim for many destructions.

Sahih International : [They will be told], "Do not cry this Day for one destruction but cry for much destruction."

Pickthall : Pray not that day for one destruction, but pray for many destructions!

Yusuf Ali : "This day plead not for a single destruction: plead for destruction oft-repeated!"

Shakir : Call not this day for one destruction, but call for destructions many.

Dr. Ghali : and call for many destructions."

Tafsir Jalalayn : ‘Do not pray for a single annihilation on this day, but pray for many annihilations!’, which will be [the nature of] your chastisement.

Tagalog : At sasabihin sa kanila upang sila ay biguin: Huwag na kayong manalangin ngayon ng pagkamatay sa inyong sa sarili nang minsanan lamang, sa halip ay manalangin kayo nang maraming beses, gayunpaman ay wala kayong mapapala na anuman kundi matinding pagda-dalamhati dahil wala na kayong kaligtasan.

25:15

Hassanor Alapa : Tharo anka a ba gianan i mapia antaa ka ba so kasorgaan a tatap a so inithalad ko miamananggila a miaadn kiran a balas ago khabolosan

Muhsin Khan : Say: (O Muhammad SAW) "Is that (torment) better or the Paradise of Eternity promised to the Muttaqun (pious and righteous persons - see V.2:2)?" It will be theirs as a reward and as a final destination.

Sahih International : Say, "Is that better or the Garden of Eternity which is promised to the righteous? It will be for them a reward and destination.

Pickthall : Say: Is that (doom) better or the Garden of Immortality which is promised unto those who ward off (evil)? It will be their reward and journey's end.

Yusuf Ali : Say: "Is that best, or the eternal garden, promised to the righteous? for them, that is a reward as well as a goal (of attainment).

Shakir : Say: Is this better or the abiding garden which those who guard (against evil) are promised? That shall be a reward and a resort for them.

Dr. Ghali : (rather) the Garden of Eternity that is promised to the pious? It is for them a recompense and a Destiny."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Is that, which is mentioned of the threat of chastisement and the description of the Fire, better, or the Garden of Immortality which has been promised to the God-fearing, which will be, in God’s knowledge, exalted be He, their requital, [their] reward, and journey’s end?’, [their] place of return.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Itong Impiyerno ba na isinalarawan sa inyo ay mas mabuti o ang Hardin ng ‘Al-Jannah’ na nandoroon ang patuloy na kaligayahan, na ipinangako sa kanila na mga natatakot mula sa parusa ng kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na ito ay gantimpala sa kanilang gawa, na ito ang kanilang patutunguhan sa Kabilang-Buhay?

25:16

Hassanor Alapa : Rk iran on so nganin a khabayaan iran a tatap siran on, a miaadn oto ko Kadnan ka a kapasadan a ipagiza 968

Muhsin Khan : For them there will be therein all that they desire, and they will abide (there forever). It is a promise binding upon your Lord that must be fulfilled.

Sahih International : For them therein is whatever they wish, [while] abiding eternally. It is ever upon your Lord a promise [worthy to be] requested.

Pickthall : Therein abiding, they have all that they desire. It is for thy Lord a promise that must be fulfilled.

Yusuf Ali : "For them there will be therein all that they wish for: they will dwell (there) for aye: A promise to be prayed for from thy Lord."

Shakir : They shall have therein what they desire abiding (in it); it is a promise which it is proper to be prayed for from your Lord.

Dr. Ghali : promise upon your Lord, of Him to be asked (by His righteous bondmen).

Tafsir Jalalayn : In it they shall have what they wish, abiding [therein] — an irrevocable state — it, the promise to them of what is mentioned, is a promise binding on your Lord, [a promise] much besought, requested by those who have been promised it [as is clear from the following]: Our Lord, grant us what You have promised us through Your messengers [Q. 3:194], or requested on their behalf by the angels [who say]: Our Lord, and admit them into the Gardens of Eden which You have promised them [Q. 40:8].

Tagalog : Para sa kanila na mga masunurin na nasa ‘Al-Jannah’ ay ang anuman na kanilang maiibigan na mga masasarap na kaligayahan, na ang kanilang kaligayahan doon ay patuloy, at ang kanilang pagpasok sa ‘Al-Jannah’ ay ipinangako ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, sa kanila bilang matibay na kasunduan, na ito ay itatanong ng mga alipin ng Allâh na mga matatakutin, at ang Allâh ay hindi Niya sisirain ang Kanyang pangako.

25:17
Hassanor Alapa : Sa sagawii a limodn Iyan siran ago so nganin a pzimbaan iran a salakaw ko Allāh na tharoon Iyan a ba skano so diadag iyo so manga oripn Akn ankai antaa ka ba siran so miadadag ko (ontol) a lalan

Muhsin Khan : And on the Day when He will gather them together and that which they worship besides Allah [idols, angels, pious men, saints, 'Iesa (Jesus) - son of Maryam (Mary), etc.]. He will say: "Was it you who misled these My slaves or did they (themselves) stray from the (Right) Path?"

Sahih International : And [mention] the Day He will gather them and that which they worship besides Allah and will say, "Did you mislead these, My servants, or did they [themselves] stray from the way?"

Pickthall : And on the day when He will assemble them and that which they worship instead of Allah and will say: Was it ye who misled these my slaves or did they (themselves) wander from the way?

Yusuf Ali : The day He will gather them together as well as those whom they worship besides Allah, He will ask: "Was it ye who let these My servants astray, or did they stray from the Path themselves?"

Shakir : And on the day when He shall gather them, and whatever they served besides Allah, He shall say: Was it you who led astray these My servants, or did they themselves go astray from the path?

Dr. Ghali : Allah, then He will say, "Was it you who led these My bondmen into error, or did they themselves err away from the way?"

Tafsir Jalalayn : And on the day when He will assemble them (yahshuruhum; a variant reading has nahshuruhum, ‘We assemble them’) and that which they worship besides God, that is, other than Him, such as the angels, Jesus, Ezra and the jinn, and will say, exalted be He, (fa-yaqūlu; a variant has fa-naqūlu, and We shall say’) to those who were worshipped, as a way of establishing the argument against the worshippers [of the former]: ‘Was it you (read a-antum pronouncing both hamzas, or by substituting the second one with an alif, or not pronouncing this [last] and inserting an alif between the one not pronounced and the former, or without [such an insertion]) who misled these servants of Mine, causing them to fall into error by commanding them to worship you, or did they go astray from the way?, the path of truth, by themselves?

Tagalog : Sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay titipunin ng Allâh ang mga sumasamba ng iba kasama ang kanilang mga sinamba bukod sa Allâh, at sasabihin sa kanilang mga sinamba: Iniligaw ba ninyo ang Aking mga alipin na ito mula sa Daan ng Katotohanan, at inutusan ninyo sila na sambahin kayo, o sila ang nangaligaw ng landas, kaya nila kayo sinamba nang kusa mula sa kanilang kalooban?

25:18
Hassanor Alapa : Na tharoon iran a miasotisoti Ka di rkami ndait oba kami kowa sa salakaw Rka a pd sa manga salinggogopa ogaid na piakasawit ka siran ago so manga apo iran sa taman sa kialipatan (inibagak) iran so tadm Rka na miaadn siran a pagtaw a miaantior

Muhsin Khan : They will say: "Glorified be You! It was not for us to take any Auliya' (Protectors, Helpers, etc.) besides You, but You gave them and their fathers comfort till they forgot the warning, and became a lost people (doomed to total loss).

Sahih International : They will say, "Exalted are You! It was not for us to take besides You any allies. But You provided comforts for them and their fathers until they forgot the message and became a people ruined."

Pickthall : They will say: Be Thou Glorified! it was not for us to choose any protecting friends beside thee; but Thou didst give them and their fathers ease till they forgot the warning and became lost folk.

Yusuf Ali : They will say: "Glory to Thee! not meet was it for us that we should take for protectors others besides Thee: But Thou didst bestow, on them and their fathers, good things (in life), until they forgot the Message: for they were a people (worthless and) lost."

Shakir : They shall say: Glory be to Thee; it was not beseeming for us that we should take any guardians besides Thee, but Thou didst make them and their fathers to enjoy until they forsook the reminder, and they were a people in perdition,

Dr. Ghali : selves any patrons apart from You; but You gave them and their fathers enjoyment until they forgot the Remembrance and were a spoiled people."

Tafsir Jalalayn : They will say, ‘Glory be to You — exalted be You above what does not befit You! It was not, it would [not] have been right, for us to take any guardians besides You, that is, other than You (min awliyā’a, the first direct object, the min being extra, [added] to emphasise the negation; the preceding [min dūnika, ‘besides You’] is the second [direct object]). So how can we command that we be worshipped? But You gave them and their fathers, before them, ease [of living], by granting [them] long life and abundant provision, until they forgot the Remembrance, [until] they became remiss about admonitions and belief in the Qur’ān, and became a lost folk’, [a folk] destroyed. God, exalted be He, says:

Tagalog : Sasabihin ng mga sinamba nila bukod sa Allâh: Luwalhati sa Iyo, O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na Ikaw ay ligtas sa anuman na kanilang ginawa, at hindi maaari na kami ay magtuturing ng mga sinasandalan na sinasamba bukod sa Iyo, subali’t pinasaya Mo sila na mga sumamba ng iba at ang kanilang mga ninuno rito sa daigdig ng kayamanan at kalusugan, hanggang sa nakalimutan Ka nila at sumamba sila ng iba, at sila ay mga tao na ligaw na nasa ganap na pagkaligaw at pagkaaba.

25:19
Hassanor Alapa : Sabnar a piakambokhag kano iran ko nganin a gii niyo tharoon na da a khagaga iran a kabankiring, go da pn a tabang, na sa taw a manakoto a pd rkano na pakataamn Akn skaniyan sa siksa a mala

Muhsin Khan : Thus they (false gods all deities other than Allah) will give you (polytheists) the lie regarding what you say (that they are gods besides Allah), then you can neither avert (the punishment), nor get help. And whoever among you does wrong (i.e. sets up rivals to Allah), We shall make him taste a great torment.

Sahih International : So they will deny you, [disbelievers], in what you say, and you cannot avert [punishment] or [find] help. And whoever commits injustice among you - We will make him taste a great punishment.

Pickthall : Thus they will give you the lie regarding what ye say, then ye can neither avert (the doom) nor obtain help. And whoso among you doeth wrong, We shall make him taste great torment.

Yusuf Ali : (Allah will say): "Now have they proved you liars in what ye say: so ye cannot avert (your penalty) nor (get) help." And whoever among you does wrong, him shall We cause to taste of a grievous Penalty.

Shakir : So they shall indeed give you the lie in what you say, then you shall not be able to ward off or help, and whoever among you is unjust, We will make him taste a great chastisement.

Dr. Ghali : able either to turn it about or vindicate (yourselves). And whoever of you does injustice, We will make him taste a great torment.

Tafsir Jalalayn : Thus they will deny you, that is, the ones who were worshipped denied those who worshipped [them], in what you allege, namely, that they are gods, and they will neither be able to (read yastatī‘ūna, or [second person plural] tastatī‘ūna) in other words, neither they nor you will be able to, circumvent, ward off the chastisement from you, nor help, nor protect you from it. And whoever of you does evil, [whoever] ascribes partners to God, We shall make him taste an awful, a severe, chastisement, in the Hereafter.

Tagalog : At sasabihin sa mga sumamba ng iba bukod sa Allâh: Katiyakan, pinasinungalingan kayo ng inyong mga sinamba sa inyong pagbibintang sa kanila, na kung kaya, ngayon ay wala na kayong kakayahan na iligtas ang inyong mga sarili mula sa parusa at wala nang sinuman ang makatutulong sa inyo, at ang sinumang magtatambal o sasamba ng iba bukod sa Allâh ay dinaya niya ang kanyang sarili, at siya na sumamba ng iba bukod Allâh at doon siya namatay ay parurusahan ng Allâh ng matinding parusa.

25:20Hassanor Alapa : Go daa siogo Ami ko onaan ka a pd ko manga sogo’ inonta bo a pkhan siran sa pangn’nkn ago phzong siran ko manga padian, go bialoy Ami so sabaad rkano ko sabagi a tioba na ino pzabar kano, go so Kadnan ka na miaadn a Tomitikay

Muhsin Khan : And We never sent before you (O Muhammad SAW) any of the Messengers but verily, they ate food and walked in the markets. And We have made some of you as a trial for others: will you have patience? And your Lord is Ever All-Seer (of everything).

Sahih International : And We did not send before you, [O Muhammad], any of the messengers except that they ate food and walked in the markets. And We have made some of you [people] as trial for others - will you have patience? And ever is your Lord, Seeing.

Pickthall : We never sent before thee any messengers but lo! they verily ate food and walked in the markets. And We have appointed some of you a test for others: Will ye be steadfast? And thy Lord is ever Seer.

Yusuf Ali : And the messengers whom We sent before thee were all (men) who ate food and walked through the streets: We have made some of you as a trial for others: will ye have patience? for Allah is One Who sees (all things).

Shakir : And We have not sent before you any messengers but they most surely ate food and went about in the markets; and We have made some of you a trial for others; will you bear patiently? And your Lord is ever Seeing.

Dr. Ghali : indeed ate food and walked in the markets. And We have made some of you to be a temptation for (some) others. "Will you (endure) patiently?" And your Lord has been Ever-Beholding.

Tafsir Jalalayn : And We did not send before you any messengers but that they ate food and walked in the marketplaces, and so you are like them in this respect, and truly what was said to them is being said to you. And We have made some of you a trial for others:, a test, trying the rich with the poor, the healthy with the sick, the honourable with the vulgar, in each case the latter would say, ‘Why can I not be like the other person?’ Will you be steadfast?, [and endure] what you hear from those with whom you are tried? (the interrogative is meant as an imperative, in other words, ‘Be steadfast!’. And your Lord is ever Watchful, of those who remain steadfast and those who become miserable.

Tagalog : At hindi Kami nagpadala ng mga Sugo na nauna sa iyo, O Muhammad, na sinuman kundi sila ay mga tao rin, na kumakain ng pagkain, naglalakad sa mga pamilihan. At ginawa Namin ang iba sa inyo, O kayong mga tao, na pagsubok sa iba upang subukin sila sa pamamagitan ng patnubay at pagkaligaw, kaginhawahan at kahirapan, kalusugan at karamdaman, kung kayo ay makatitiis, at isasagawa ninyo ang anumang ipinag-utos ng Allâh sa inyo, at tatanaw kayo ng utang na loob sa Kanya upang gantimpalaan kayo ng inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, o di kaya ay hindi kayo magtitiis at maging karapat-dapat kayo sa parusa? At ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, ay ‘Baseer’ – Ganap na Nakakakita sa sinumang dumaraing o di kaya ay nagtitiis, at sa sinumang di-maniniwala o di kaya ay tatanaw ng utang na loob.

25:21
Hassanor Alapa : Go pitharo o siran oto a di ran aarapn so kakhatmowa Rkami a oba tano bo piakatoronan sa malāikat 969 odi na mailay tano so Kadnan tano, sabnar a mithakabor siran ko manga ginawa iran ago lomiawan siran sa kaplawanda a lbi a mala.

Muhsin Khan : And those who expect not for a Meeting with Us (i.e. those who deny the Day of Resurrection and the life of the Hereafter), say: "Why are not the angels sent down to us, or why do we not see our Lord?" Indeed they think too highly of themselves, and are scornful with great pride.

Sahih International : And those who do not expect the meeting with Us say, "Why were not angels sent down to us, or [why] do we [not] see our Lord?" They have certainly become arrogant within themselves and [become] insolent with great insolence.

Pickthall : And those who look not for a meeting with Us say: Why are angels not sent down unto us and (Why) do we not see our Lord! Assuredly they think too highly of themselves and are scornful with great pride.

Yusuf Ali : Such as fear not the meeting with Us (for Judgment) say: "Why are not the angels sent down to us, or (why) do we not see our Lord?" Indeed they have an arrogant conceit of themselves, and mighty is the insolence of their impiety!

Shakir : And those who do not hope for Our meeting, say: Why have not angels been sent down upon us, or (why) do we not see our Lord? Now certainly they are too proud of themselves and have revolted in great revolt.

Dr. Ghali : And the ones who do not hope for a meeting with Us have said, "Had there been (the) Angels sent down upon us, or (had it been for us to) see our Lord!" Indeed they have already waxed proud within themselves and have rebelled a great rebellion.

Tafsir Jalalayn : And those who do not expect to encounter Us, [those] who have no fear of the Resurrection, say, ‘Why have the angels not been sent down to us, to act as messengers to us, or why do we not see our Lord?’, so that we might be informed [by Him] that Muhammad (s) is [truly] His Messenger? God, exalted be He, says: Assuredly they are full of arrogance within their souls and have become terribly insolent, in demanding to see God, exalted be He, in this world (read ‘utuwwan, ‘insolence’ with the wāw, according to the original root form, as opposed to ‘itiyyan with the [yā’] substitution as in [sūrat] Maryam [Q. 19:8]).

Tagalog : At sinabi ng mga yaong hindi umaasam na makatagpo nila ang kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha pagkatapos ng kamatayan dahil hindi sila naniwala rito: Ano kaya kung magpababa Siya sa amin ng mga anghel, na magsasabi sa amin na si Muhammad ay totoo, o di kaya ay makikita namin ang Allâh na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa pamamagitan mismo ng aming mga mata, na sasabihin sa amin na siya ay totoo sa kanyang mensahe. Katiyakan, labis silang nagtiwala sa kanilang mga sarili at sila ay nagmataas kaya nagawa nila na magsabi ng ganito, at lumampas na sila sa hangganan sa pamamagitan ng kanilang pagmamalabis sa kasamaan at di-paniniwala.

25:22

Hassanor Alapa : Sa sagawii a mailay ran so manga malāikat a da dn a mapia sa alongan oto a bagian o manga baradosa, ago gii ran tharoon (so manga malāikat) a miarn rkano so kapakaapas sa haram rkano dn imanto 970

Muhsin Khan : On the Day they will see the angels, no glad tidings will there be for the Mujrimun (criminals, disbelievers, polytheists, sinners, etc.) that day. And they (angels) will say: "All kinds of glad tidings are forbidden for you," [None will be allowed to enter Paradise except the one who said: La ilaha ill-Allah, "(none has the right to be worshipped but Allah) and acted practically on its legal orders and obligations].

Sahih International : The day they see the angels - no good tidings will there be that day for the criminals, and [the angels] will say, "Prevented and inaccessible."

Pickthall : On the day when they behold the angels, on that day there will be no good tidings for the guilty; and they will cry: A forbidding ban!

Yusuf Ali : The Day they see the angels,- no joy will there be to the sinners that Day: The (angels) will say: "There is a barrier forbidden (to you) altogether!"

Shakir : On the day when they shall see the angels, there shall be no joy on that day for the guilty, and they shall say: It is a forbidden thing totally prohibited.

Dr. Ghali : The Day that they see the Angels, no good tidings (will be) for the criminals upon that Day, and they will say, "An utter restriction!" (Literally: a restriction restricted; i.e., good news is, utterly restricted from the criminals)

Tafsir Jalalayn : The day when they see the angels, [while they stand] together with the rest of creation, namely, on the Day of Resurrection (yawma is in the accusative because of an implied [preceding] udhkur, ‘mention’), there will be no good tidings on that day for the guilty, that is, the disbelievers, in contrast to the believers for whom there shall be the good tidings of Paradise, and they will say, ‘A forbidding ban!’, as was their [the pagan] custom in this world whenever a misfortune befell them; in other words [they mean] ‘awdhan ma‘ādhan, seeking refuge from the angels [who will chastise them]. God, exalted be He, says:

Tagalog : Sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay makikita nila ang mga anghel na katulad ng kanilang hiniling, subali’t hindi upang ibigay sa kanila ang magandang balita hinggil sa ‘Al-Jannah,’ kundi upang sabihin sa kanila: Ginawa ng Allâh ang ‘Al-Jannah’ (Hardin) bilang lugar na ipinagbabawal sa inyo.

25:23

Hassanor Alapa : Na sangorn Ami so nganin a pinggalbk iran a pd sa galbk na balowin Ami skaniyan a lopapk a mikakayontong a sambr

Muhsin Khan : And We shall turn to whatever deeds they (disbelievers, polytheists, sinners, etc.) did, and We shall make such deeds as scattered floating particles of dust.

Sahih International : And We will regard what they have done of deeds and make them as dust dispersed.

Pickthall : And We shall turn unto the work they did and make it scattered motes.

Yusuf Ali : And We shall turn to whatever deeds they did (in this life), and We shall make such deeds as floating dust scattered about.

Shakir : And We will proceed to what they have done of deeds, so We shall render them as scattered floating dust.

Dr. Ghali : And We will go forward to whatever deed they have done and so make it a strewn motes. (i.e., dust)

Tafsir Jalalayn : And We shall attend to, We shall turn to, the works they did, that were good, such as voluntary alms or kindness to kin, a hospitable reception of a guest or the succour of a troubled person in this world, and turn them into scattered dust (habā’an manthūran), namely, [as] those individual particles of dust which one might observe near a window when the sun is shining through. In other words, [We shall make their good works] like those [particles of dust] in their uselessness, there being no reward for such [works], for lack of any [binding] obligation [to reward them therefor]; but they are rewarded for it in the life of this world.

Tagalog : At iniharap Namin ang anuman na kanilang nagawa na kabutihan sa mga mata ng tao, at pagkatapos ay saka Namin pinawalan ng saysay, na hindi nila pakikinabangan na katulad ng mga nagkalat na mga pira-pirasong alikabok, na ito ay nakikita dahil sa liwanag ng araw na napakagaan na alikabok; sapagka’t ang anumang kabutihan ay hindi mapapakinabangan sa Kabilang-Buhay maliban sa kung ito ay nabuo ng sinumang gumawa nito: ang paniniwala sa Allâh at ang pagiging dalisay nito, at pagsunod sa Kanyang Sugo na si Muhammad (saw).

25:24

Hassanor Alapa : So khi manga rk ko sorga sa alongan oto na mapia so tampata iran ago matanos so kaddkha iran 971

Muhsin Khan : The dwellers of Paradise (i.e. those who deserved it through their Faith and righteousness) will, on that Day, have the best abode, and have the fairest of places for repose.

Sahih International : The companions of Paradise, that Day, are [in] a better settlement and better resting place.

Pickthall : Those who have earned the Garden on that day will be better in their home and happier in their place of noonday rest;

Yusuf Ali : The Companions of the Garden will be well, that Day, in their abode, and have the fairest of places for repose.

Shakir : The dwellers of the garden shall on that day be in a better abiding-place and a better resting-place.

Dr. Ghali : The companions (i.e., inhabitants) of the Garden upon that Day, more charitable (i.e., better) will be their repository, (i.e., dwelling habitation) and fairer their halting-place.

Tafsir Jalalayn : Those who will be the inhabitants of Paradise on that day, the Day of Resurrection, will be in a [far] better abode, than are the disbelievers in this world, and a [far] better resting place, than theirs [the latter’s]; in other words, a [better] place for qā’ila, which is a rest taken during midday during hot days. From this [last interpretation of maqīlan] it has been inferred that the Reckoning will be concluded in half a day, as is stated in one hadīth.

Tagalog : Ang mga nasa ‘Al-Jannah’ sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay higit na napakabuti ang napuntahan kaysa mga nasa Impiyerno, at napakaganda ng kanilang mga tahanan sa ‘Al-Jannah,’ dahil sa kanilang ganap na kapanatagan, at ang kanilang kaligayahan ay ganap at buo na wala nang hanggan na hindi nahahaluan ng kahit na katiting na kalungkutan.

25:25

Hassanor Alapa : Sa sagawii a mabnkag so langit sa nggolalan sa gabon na pakatoronn so manga malāikat sa katoron 972

Muhsin Khan : And (remember) the Day when the heaven shall be rent asunder with clouds, and the angels will be sent down, with a grand descending.

Sahih International : And [mention] the Day when the heaven will split open with [emerging] clouds, and the angels will be sent down in successive descent.

Pickthall : A day when the heaven with the clouds will be rent asunder and the angels will be sent down, a grand descent.

Yusuf Ali : The Day the heaven shall be rent asunder with clouds, and angels shall be sent down, descending (in ranks),-

Shakir : And on the day when the heaven shall burst asunder with the clouds, and the angels shall be sent down descending (in ranks).

Dr. Ghali : And the Day that the heaven is cloven with the mist and the Angels are sent down, a (successive) sending down.

Tafsir Jalalayn : And on the day when the heaven, each of the [seven] heavens, will be split asunder with the clouds, in other words, [split asunder] together with them [the clouds] (al-ghamām is white cloud) and the angels will be sent down, from every heaven, in a [majestic] descent, and this is the Day of Resurrection (it [yawma, ‘on the day’] is in the accusative because of an implied [preceding] udhkur, ‘mention’; a variant reading [for tashaqqaqu] is tashshaqqaqu, ‘will be split asunder’, where the second tā’ [of the original form tatashaqqaqu] has been assimilated with it the [the shīn]; another variant reading [instead of nuzzila al-malā’ikatu, ‘the angels will be sent down’] has nunzilu al-malā’ikata, ‘We will send down the angels’);

Tagalog : At ipaalaala mo, O Muhammad, ang Araw ng Pagkagunaw ng Daigdig na roon ay mabibiyak ang mga kalangitan, at lilitaw mula sa pagkakabiyak-biyak na ito ang mga ulap, na mga mapuputi, na mga maninipis, at ibababa ng Allâh ang mga anghel sa kalangitan sa Araw na yaon, at mapalilibutan nila ang lahat ng mga nilikha sa lugar na pagtitipunan, at darating [1] ang Allâh na Luwalhati sa Kanya na Kataas-Taasan upang pagpasiyahan ang paghatol sa pagitan ng Kanyang mga alipin.

25:26

Hassanor Alapa : So kadato sa alongan oto na bnar a rk o Makalimoon ago miaadn a gawii a sii ko manga kafir na sangat a margn

Muhsin Khan : The sovereignty on that Day will be the true (sovereignty), belonging to the Most Beneficent (Allah), and it will be a hard Day for the disbelievers (those who disbelieve in the Oneness of Allah Islamic Monotheism).

Sahih International : True sovereignty, that Day, is for the Most Merciful. And it will be upon the disbelievers a difficult Day.

Pickthall : The Sovereignty on that day will be the True (Sovereignty) belonging to the Beneficent One, and it will be a hard day for disbelievers.

Yusuf Ali : That Day, the dominion as of right and truth, shall be (wholly) for (Allah) Most Merciful: it will be a Day of dire difficulty for the Misbelievers.

Shakir : The kingdom on that day shall rightly belong to the Beneficent Allah, and a hard day shall it be for the unbelievers.

Dr. Ghali : The Kingdom, upon that Day, the true (Kingdom), will belong to The All-Merciful, and it will ever be a Day difficult for the disbelievers.

Tafsir Jalalayn : true Sovereignty on that day will belong to the Compassionate One, with no one else sharing it with Him, and it, that day, will be a hard day for the disbelievers, in contrast to the believers.

Tagalog : At ang tunay na kaharian sa Araw na yaon ay bukod-tangi na sa Allâh lamang na Pinakamahabagin at wala na sa iba, at ang Araw na yaon ay napakatindi, napakahirap para sa mga walang pananampalataya, dahil sa kanilang makakamtan na mga parusa at matinding paghihirap sa Impiyerno.

25:27

Hassanor Alapa : Sa sagawii a makhkhb o pananakoto so lima niyan (sa kazndit ago kamboko) sa matharo iyan a doandoan ako bo, o ba ako bo miakakowa a pd akn so Rasūl sa okit (a mapia).

Muhsin Khan : And (remember) the Day when the Zalim (wrong-doer, oppressor, polytheist, etc.) will bite at his hands, he will say: "Oh! Would that I had taken a path with the Messenger ( Muhammad SAW).

Sahih International : And the Day the wrongdoer will bite on his hands [in regret] he will say, "Oh, I wish I had taken with the Messenger a way.

Pickthall : On the day when the wrong-doer gnaweth his hands, he will say: Ah, would that I had chosen a way together with the messenger (of Allah)!

Yusuf Ali : The Day that the wrong-doer will bite at his hands, he will say, "Oh! would that I had taken a (straight) path with the Messenger!

Shakir : And the day when the unjust one shall bite his hands saying: O! would that I had taken a way with the Messenger

Dr. Ghali : And the Day that the unjust (person) will bite at both his hands, (and) say, "Oh, would that I had taken to myself a way along with the Messenger.

Tafsir Jalalayn : And [it will be] a day when the wrongdoer, the idolater, ‘Uqba b. Abī Mu‘ayt — who had uttered the two-part profession [‘there is no god but God, Muhammad (s) is His Messenger’] but retracted it in order to please Ubayy b. Khalaf — will bite his hands, in regret and anguish on the Day of Resurrection, saying, ‘O (yā is for drawing attention) would that I had followed a way with the Messenger!, Muhammad (s), a route to guidance.

Tagalog : At ipaalaala mo, O Muhammad, ang Araw ng Muling Pagkabuhay na roon ay ngangatngatin ng sinumang masama ang kanyang mga kamay bilang pagsisisi at pagdadalamhtai, na kanyang sasabihin: Sana ay sumama ako sa Sugo ng Allâh na si Muhammad (saw), at sinunod ko siya upang sundin ang Islâm bilang daan tungo sa ‘Al-Jannah,’

25:28

Hassanor Alapa : Doandoan ako bo o ba ko bo da makowa si giraw a bolayoka 973

Muhsin Khan : "Ah! Woe to me! Would that I had never taken so-and-so as a friend!

Sahih International : Oh, woe to me! I wish I had not taken that one as a friend.

Pickthall : Alas for me! Ah, would that I had never taken such an one for friend!

Yusuf Ali : "Ah! woe is me! Would that I had never taken such a one for a friend!

Shakir : O woe is me! would that I had not taken such a one for a friend!

Dr. Ghali : Oh, woe to me! Would that I had not taken so-and-so to myself for a (close) fellow.

Tafsir Jalalayn : O woe to me! (yā waylatā: the [final] alif stands in place of the [first person singular] possessive yā’, yā waylatī, meaning ‘[alas] for my destruction!’) Would that I had not taken so and so, in other words, [that] Ubayy, as friend!

Tagalog : Na siya ay manghihinayang na kanyang sasabihin: Kapighatian sa akin, sana ay hindi ko ginawang kaibigan at minamahal siya na hindi naniwala.

25:29

Hassanor Alapa : Sabnar a miadadag ako niyan ko katadmi akn (ko Allāh) ko oriyan o kiapakaoma niyan rakn, go miaadn so shaytan ko manosiya a pphagakal a domodoya on 974

Muhsin Khan : "He indeed led me astray from the Reminder (this Quran) after it had come to me. And Shaitan (Satan) is ever a deserter to man in the hour of need."

Sahih International : He led me away from the remembrance after it had come to me. And ever is Satan, to man, a deserter."

Pickthall : He verily led me astray from the Reminder after it had reached me. Satan was ever man's deserter in the hour of need.

Yusuf Ali : "He did lead me astray from the Message (of Allah) after it had come to me! Ah! the Evil One is but a traitor to man!"

Shakir : Certainly he led me astray from the reminder after it had come to me; and the Shaitan fails to aid man.

Dr. Ghali : Indeed he readily made me err away from the Remembrance after it had come to me." And Ash-Shaytan (i.e., dwelling habitation) has been constantly abandoning man.

Tafsir Jalalayn : Verily he has led me astray from the Remembrance, namely, the Qur’ān, after it had come to me, by causing me to recant my belief in it. God, exalted be He, says: And Satan is ever a deserter of, the disbelieving, man’, abandoning him and dissociating from him in [times of] tribulation.

Tagalog : Katiyakan, inilihis ako ng kaibigan na ito mula sa Banal na Qur’ân pagkatapos itong dumating sa akin. At si ‘Shaytân na isinumpa ay palagi niyang tinatakasan ang mga tao sa kanyang mga ipinapangako.
[Dito sa mga talatang ito ang babala mula sa pakikisama sa masamang kaibigan; dahil sinuman ang makikisama sa mga masamang kaibigan ay ito ang magiging sanhi sa pagpasok niya sa Impiyerno.]

25:30

Hassanor Alapa : Go pitharo o Rasūl a hay Kadnan ko mataan a so pagtaw akn na kinowa iran ankai a Qur’ān a pphalagoyan

Muhsin Khan : And the Messenger (Muhammad SAW) will say: "O my Lord! Verily, my people deserted this Quran (neither listened to it, nor acted on its laws and orders).

Sahih International : And the Messenger has said, "O my Lord, indeed my people have taken this Qur'an as [a thing] abandoned."

Pickthall : And the messenger saith: O my Lord! Lo! mine own folk make this Qur'an of no account.

Yusuf Ali : Then the Messenger will say: "O my Lord! Truly my people took this Qur'an for just foolish nonsense."

Shakir : And the Messenger cried out: O my Lord! surely my people have treated this Quran as a forsaken thing.

Dr. Ghali : And the Messenger has said, "O Lord! Surely my people have taken to themselves this Qur'an as a thing to be forsaken."

Tafsir Jalalayn : And the Messenger, Muhammad (s), says, ‘O my Lord, lo! my people, the [tribe of] Quraysh, consider this Qur’ān as something to be shunned’, to be disregarded.

Tagalog : At sinabi ng Sugo bilang pagsusumbong sa ginawa ng kanyang sambayanan: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Katiyakan, ang aking sambayanan ay tinalikdan nila ang Qur’ân na ito at hindi nila pinahalagahan, na matindi ang kanilang pagtalikod dito, at pag-iwas sa pag-uunawa nito at pagsasapamuhay nito at pagpaparating ng mensahe nito.  
[Dito sa talatang ito ang matinding babala sa sinumang tinalikuran ang Banal na Qur’ân at hindi na sinusunod.]

25:31

Hassanor Alapa : Go datar oto a inadnan Ami so oman i Nabī sa ridoay a pd ko manga baradosa sa khasanaan dn so Kadnan ka a Pthoro ago Pthabang

Muhsin Khan : Thus have We made for every Prophet an enemy among the Mujrimun (disbelievers, polytheists, criminals, etc.). But Sufficient is your Lord as a Guide and Helper.

Sahih International : And thus have We made for every prophet an enemy from among the criminals. But sufficient is your Lord as a guide and a helper.

Pickthall : Even so have We appointed unto every prophet an opponent from among the guilty; but Allah sufficeth for a Guide and Helper.

Yusuf Ali : Thus have We made for every prophet an enemy among the sinners: but enough is thy Lord to guide and to help.

Shakir : And thus have We made for every prophet an enemy from among the sinners and sufficient is your Lord as a Guide and a Helper.

Dr. Ghali : And thus We have made to every Prophet an enemy among the criminals; and your Lord suffices as a Guide and an Ever-Vindicator.

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: So, just as We have appointed for you enemies from among the idolaters of your people, We have appointed to every prophet, before you, an enemy from among the guilty, the idolaters — so be steadfast as they were; but your Lord suffices as a Guide, for you, and a Helper, to bring you victory over your enemies.

Tagalog : At kung paano Namin ginawa sa iyo, O Muhammad, na ang iyong kalaban ay mula sa mga masasama sa iyong sambayanan ay ganoon din Namin ginawa ang kalaban ng sinumang Propeta na magmula sa kanilang sambayanan, na kung kaya, magtiiis ka na katulad ng pagtitiis nila. At sapat na ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha bilang Tagapaggabay at Tagapagturo na naging tagatulong sa iyo laban sa iyong mga kalaban. At narito sa talatang ito ang pampalubag-loob sa Propeta ng Allâh na si Muhammad (saw)?

25:32
Hassanor Alapa : Go pitharo o siran oto a manga kafir a o ba ombo initoron ankai a Qur’ān sa katharo a matitimbl gioto na kagia an Ami skaniyan mitatap ko poso’ oka, ago biatiya Ami skaniyan (a Qur’ān) sa kabatiya a malanat.

Muhsin Khan : And those who disbelieve say: "Why is not the Quran revealed to him all at once?" Thus (it is sent down in parts), that We may strengthen your heart thereby. And We have revealed it to you gradually, in stages. (It was revealed to the Prophet SAW in 23 years.).

Sahih International : And those who disbelieve say, "Why was the Qur'an not revealed to him all at once?" Thus [it is] that We may strengthen thereby your heart. And We have spaced it distinctly.

Pickthall : And those who disbelieve say: Why is the Qur'an not revealed unto him all at once? (It is revealed) thus that We may strengthen thy heart therewith; and We have arranged it in right order.

Yusuf Ali : Those who reject Faith say: "Why is not the Qur'an revealed to him all at once? Thus (is it revealed), that We may strengthen thy heart thereby, and We have rehearsed it to thee in slow, well-arranged stages, gradually.

Shakir : And those who disbelieve say: Why has not the Quran been revealed to him all at once? Thus, that We may strengthen your heart by it and We have arranged it well in arranging.

Dr. Ghali : And the ones who have disbelieved have said, "If only the Qur'an had been sent down upon him as one complete whole." Thus, that We may make firm your heart-sight thereby, and We have recited it in a (distinct) recitation.

Tafsir Jalalayn : And those who disbelieve say, ‘Why has the Qur’ān not been revealed to him all at once?’, as the Torah, the Gospel and the Book of Psalms [were]. God, exalted be He, says: We have revealed it, thus, in parts, [it is], that We may strengthen your inner-heart with it, and We have arranged it in a specific order, that is to say, We produce it in stages one part after another, gradually and deliberately, in order to facilitate its comprehension and its memorisation.

Tagalog : At sinabi ng mga yaong di-naniniwala: Bakit hindi na lang ipinahayag nang minsanan ang Banal na Qur’ân kay Muhammad na katulad ng ‘Tawrah,’ ‘Injeel’ at saka ‘Zabour?’ Sinabi ng Allâh: Ganoon Namin ipinahayag sa iyo, O Muhammad, ang Banal na Qur’ân nang hindi minsanan (baha-bahagi); upang patibayin ang iyong puso at upang maragdagan ang iyong kapanatagan na maintindihan at makakayanan mong sundin, at ito ay Aming ipinahayag sa iyo nang pakaunti-kaunti, nang yugtu-yugto.

25:33

Hassanor Alapa : Go da a mioma iran rka a ibarat inonta a ibgay Ami 975 rka so bnar (a mapia) ago lbi a matanos a maana (a smbag o manga katharo iran)

Muhsin Khan : And no example or similitude do they bring (to oppose or to find fault in you or in this Quran), but We reveal to you the truth (against that similitude or example), and the better explanation thereof.

Sahih International : And they do not come to you with an argument except that We bring you the truth and the best explanation.

Pickthall : And they bring thee no similitude but We bring thee the Truth (as against it), and better (than their similitude) as argument.

Yusuf Ali : And no question do they bring to thee but We reveal to thee the truth and the best explanation (thereof).

Shakir : And they shall not bring to you any argument, but We have brought to you (one) with truth and best in significance.

Dr. Ghali : And they do not come up to you with any similitude, except that We come to you with the Truth and a fairer explanation.

Tafsir Jalalayn : And they do not bring you any similitude, to invalidate your mission, but that We bring you the truth, that refutes it, and [what is] better [as] exposition, explanation.

Tagalog : At walang anumang dinala sa iyo, O Muhammad, ng mga di-naniniwala na katwiran o di kaya ay panlilinlang kundi naghayag rin Kami sa iyo, O Muhammad, ng kasagutan na makatotohanan at sa pinakamagandang kapaliwanagan.

25:34
Hassanor Alapa : So siran oto a plimodn siran (a aya iphlalakaw iran na) so manga paras iran ko Jahannam na siran oto so marata i pankatan ago lbi a dadag i lalan

Muhsin Khan : Those who will be gathered to Hell (prone) on their faces, such will be in an evil state, and most astray from the (Straight) Path.

Sahih International : The ones who are gathered on their faces to Hell - those are the worst in position and farthest astray in [their] way.

Pickthall : Those who will be gathered on their faces unto hell: such are worse in plight and further from the right road.

Yusuf Ali : Those who will be gathered to Hell (prone) on their faces,- they will be in an evil plight, and, as to Path, most astray.

Shakir : (As for) those who shall be gathered upon their faces to hell, they are in a worse plight and straying farther away from the path.

Dr. Ghali : The ones who will be mustered to Hell upon their faces, those will be in an eviler place and will have (erred) further from the way.

Tafsir Jalalayn : They are, those who will be gathered on their faces, that is, [those who] will be driven [as cattle], toward Hell: they will be in the worst place, namely, Hell, and furthest astray from the way, [they will be] on a path of error worse than that of others; and this [path] is their disbelief.

Tagalog : Sila na mga di-naniwala ay kakaladkarin mula sa kanilang mga noo tungo sa Impiyernong-Apoy, at sila ang pinakasama sa lahat ng tao na patutunguhan, at pinakamalayo sa Daan ng Katotohanan.

25:35

Hassanor Alapa : Go sabnar a inibgay Ami ko Mūsā so kitāb a bialoy Ami a pd iyan so pagari niyan a Hārūn a salinggogopa (iyan)

Muhsin Khan : And indeed We gave Musa (Moses) the Scripture [the Taurat (Torah)], and placed his brother Harun (Aaron) with him as a helper;

Sahih International : And We had certainly given Moses the Scripture and appointed with him his brother Aaron as an assistant.

Pickthall : We verily gave Moses the Scripture and placed with him his brother Aaron as henchman.

Yusuf Ali : (Before this,) We sent Moses The Book, and appointed his brother Aaron with him as minister;

Shakir : And certainly We gave Musa the Book and We appointed with him his brother Haroun an aider.

Dr. Ghali : And indeed We already brought Musa (Moses) the Book, and We made with him his brother Harun (Aaron) as minister.

Tafsir Jalalayn : And verily We gave Moses the Scripture, the Torah, and made Aaron, his brother, [go] with him as a minister, an assistant.

Tagalog : At katiyakan, ipinagkaloob Namin kay Mousâ (as) ang ‘Tawrah’ at ginawa Namin bilang kasama niya ang kanyang kapatid na si Hâroun (as) bilang kaagapay

25:36

Hassanor Alapa : Na pitharo Ami a song kano a dowa kataw ko pagtaw a piakambokhag iran so manga tanda Ami na inantior Ami siran sa samporna a kaantior

Muhsin Khan : And We said: "Go you both to the people who have denied Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.)." Then We destroyed them with utter destruction.

Sahih International : And We said, "Go both of you to the people who have denied Our signs." Then We destroyed them with [complete] destruction.

Pickthall : Then We said: Go together unto the folk who have denied Our revelations. Then We destroyed them, a complete destruction.

Yusuf Ali : And We command: "Go ye both, to the people who have rejected our Signs:" And those (people) We destroyed with utter destruction.

Shakir : Then We said: Go you both to the people who rejected Our communications; so We destroyed them with utter destruction.

Dr. Ghali : So We said, "Go you (both) to the people who have cried lies to Our signs." Then We destroyed them an utter destruction.

Tafsir Jalalayn : Then We said, ‘Go both of you to the people who have denied Our signs’, that is, to the Egyptians — Pharaoh and his folk. So they went to them with the Message but they [the Egyptians] denied both of them. Then We destroyed them utterly.

Tagalog : At sinabi Namin sa kanilang dalawa: Magtungo kayo kay Fir`âwn at sa kanyang sambayanan, na hindi pinaniwalaan ang mga palatandaan ng Aking pagiging Tagapaglikha, Tagapagtustos ng pangangailangan at sa Aking pagiging karapatan at bukod-tanging sinasamba, at nagtungo silang dalawa, at hinikayat nila sila tungo sa paniniwala sa Allâh at pagsunod sa Kanya at di-pagsamba ng iba bukod sa Kanya, subali’t pinasinungalingan nila sila, na kung kaya pinuksa Namin sila nang matinding pagkapuksa.

25:37
Hassanor Alapa : Go so pagtaw o Nūh gowani a pakambokhagn iran so manga sogo’ na piagld Ami siran ago bialoy Ami siran ko manga taw a tanda, go piagtadan Ami so manga pananakoto sa siksa a masakit 976

Muhsin Khan : And Nuh's (Noah) people, when they denied the Messengers We drowned them, and We made them as a sign for mankind. And We have prepared a painful torment for the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc).

Sahih International : And the people of Noah - when they denied the messengers, We drowned them, and We made them for mankind a sign. And We have prepared for the wrongdoers a painful punishment.

Pickthall : And Noah's folk, when they denied the messengers, We drowned them and made of them a portent for mankind. We have prepared a painful doom for evil-doers.

Yusuf Ali : And the people of Noah,- when they rejected the messengers, We drowned them, and We made them as a Sign for mankind; and We have prepared for (all) wrong-doers a grievous Penalty;-

Shakir : And the people of Nuh, when they rejected the messengers, We drowned them, and made them a sign for men, and We have prepared a painful punishment for the unjust;

Dr. Ghali : And the people of Nuh, (Noah) as soon as they cried lies to the Messengers, We drowned them, and We made them to be a sign to mankind; and We have readied for the unjust a painful torment.

Tafsir Jalalayn : And, mention, the people of Noah, when they denied the messengers, in denying Noah — it is as though he were many messengers given the length of time he remained among them; or [it is thus expressed in the plural] because to deny him is [equivalent] to denying all the other messengers, for they all came with the same [Message concerning] affirmation of God’s Oneness — We drowned them (this is the response to lammā, ‘when’) and made them a sign, a lesson, for mankind, thereafter, and We have prepared, in the Hereafter, for the evildoers, the disbelievers, a painful chastisement, in addition to what [chastisement] may befall them in this world.

Tagalog : At nilunod Namin sa pamamagitan ng dilubyo (o dakilang baha) ang sambayanan ni Nûh noong tinanggihan nila si Nûh. At sa sinumang hindi naniwala sa Sugo ng Allâh ay katiyakang hindi rin naniwala sa lahat ng mga Sugo. At ginawa Namin ang kanilang pagkalunod bilang aral sa sangkatauhan, at inihanda Namin sa kanila sa Kabilang-Buhay ang masidhing kaparusahan, at sa sinumang sumunod sa kanilang daan na pagtanggi at di-paniniwala.

25:38

Hassanor Alapa : Go so Âd ago so Thamūd ago so pagtaw a khirk ko ar Rass 977 ago manga pagtaw ko pagltan oto a madakl.

Muhsin Khan : And (also) 'Ad and Thamud, and the dwellers of Ar-Rass, and many generations in between.

Sahih International : And [We destroyed] 'Aad and Thamud and the companions of the well and many generations between them.

Pickthall : And (the tribes of) A'ad and Thamud, and the dwellers in Ar-Rass, and many generations in between.

Yusuf Ali : As also 'Ad and Thamud, and the Companions of the Rass, and many a generation between them.

Shakir : And Ad and Samood and the dwellers of the Rass and many generations between them.

Dr. Ghali : And Aad, and Thamûd, and the companions (i.e., inhabitants) of ÉAr-Rass, and between them (Literally: that) many generations.

Tafsir Jalalayn : And, mention, ‘Ād, the people of Hūd, and Thamūd, the people of Sālih, and the dwellers at al-Rass (al-rass) — the name of a ‘well’; their prophet is said to have been Shu‘ayb; although some say it was someone else. [The story is that] they had been sitting around it [on one occasion] when it collapsed beneath them [burying them] together with their dwellings. And many generations, peoples, in between, that is, between [the people of] ‘Ād and the dwellers at al-Rass.

Tagalog : At pinuksa Namin ang lahi ni `Âd na sambayanan ni Hûd, at lahi ni Thamoud sambayanan ni Sâleh, at sa sambayanan na nanirahan sa mga bukal ng ‘Ar-Rass, at ang marami pang sambayanan sa pagitan ng sambayanan ni Nûh, ni `Âd, ni Thamud at saka sa mga nanirahan sa mga bukal ng ‘Ar-Rass’ na walang sinuman ang nakaaalam sa kanila bukod sa Allâh.

25:39

Hassanor Alapa : Na langon dn oto na bigan Ami skaniyan sa manga ibarat, ago langon dn oto na inantior Ami sa samporna a kaantior

Muhsin Khan : And for each of them We put forward examples (as proofs and lessons, etc.), and each (of them) We brought to utter ruin (because of their disbelief and evil deeds).

Sahih International : And for each We presented examples [as warnings], and each We destroyed with [total] destruction.

Pickthall : Each (of them) We warned by examples, and each (of them) We brought to utter ruin.

Yusuf Ali : To each one We set forth Parables and examples; and each one We broke to utter annihilation (for their sins).

Shakir : And to every one We gave examples and every one did We destroy with utter destruction.

Dr. Ghali : And for each We struck similitudes, and each We annihilated utterly (Literally: annihilated annihilation).

Tafsir Jalalayn : For each [of them] We struck similitudes, when establishing arguments against them, and We destroyed them only after warning [them], and each [of them] We ruined utterly, We destroyed utterly, because of their denial of the prophets sent to them.

Tagalog : At lahat ng mga sambayanan ay nilinaw Namin sa kanila ang mga katibayan at ipinakita Namin sa kanila ang mga palatandaan, inalis Namin sa kanila ang anuman na maaari nilang ikakatwiran para tumanggi, gayunpaman ay hindi pa rin sila naniwala, na kung kaya, pinuksa Namin sila ng parusa na matinding pagkapuksa.

25:40
Hassanor Alapa : Go sabnar a miakaoma siran ko lipongan a so inoranan sa oran a siksa 978 na ba siran da maadn a kasasandngan iran ogaid na miaadn siran a daa aarapn iran a kakhaoyag pharoman

Muhsin Khan : And indeed they have passed by the town [of Prophet Lout (Lot)] on which was rained the evil rain. Did they (disbelievers) not then see it (with their own eyes)? Nay ! But they used not to expect for any resurrection.

Sahih International : And they have already come upon the town which was showered with a rain of evil. So have they not seen it? But they are not expecting resurrection.

Pickthall : And indeed they have passed by the township whereon was rained the fatal rain. Can it be that they have not seen it? Nay, but they hope for no resurrection.

Yusuf Ali : And the (Unbelievers) must indeed have passed by the town on which was rained a shower of evil: did they not then see it (with their own eyes)? But they fear not the Resurrection.

Shakir : And certainly they have (often) passed by the town on which was rained an evil rain; did they not then see it? Nay! they did not hope to be raised again.

Dr. Ghali : And indeed they already came up to the town which was rained on by a woeful rain. Have they then not seen it? No indeed, (but) they did not hope for an uprising (i.e., resurrection).

Tafsir Jalalayn : And verily they, namely, the disbelievers of Mecca, will have passed by the town on which an evil shower was rained (al-saw’, ‘evil’, is the verbal noun from sā’a, ‘was evil’), that is, [it was showered] with stones. This was the principal town of the towns inhabited by the people of Lot; God destroyed its inhabitants for their committing acts of lewdness. Can it be that they have not seen it?, on their journeys to Syria, and so take heed thereof? (the interrogative is affirmative). Nay, but it is that they do not expect, they have [no] fear of [any], resurrection, and so they do not believe.

Tagalog : Katiyakan, ang mga walang pananampalataya na taga-Makkah ay dumaraan sila sa kanilang paglalakbay sa bayan ng sambayanan ni Lut na ito ay bayan ng Sadom (Sodom), na kung saan, pinuksa Namin sila sa pamamagitan ng pag-ulan ng mga bato mula sa kalangitan, subali’t ito ay hindi nagiging aral sa kanila, sa halip ay hindi pa rin sila naniniwala na mayroong Muling Pagkabuhay na kung saan sila ay pagbabayarin doon.

25:41

Hassanor Alapa : Go igira miailay ka iran na di ka iran khowaan inonta a kasandagan (sa tharoon iran) a ba giai so siogo o Allāh a sogo’

Muhsin Khan : And when they see you (O Muhammad SAW), they treat you only as a mockery (saying):"Is this the one whom Allah has sent as a Messenger?

Sahih International : And when they see you, [O Muhammad], they take you not except in ridicule, [saying], "Is this the one whom Allah has sent as a messenger?

Pickthall : And when they see thee (O Muhammad) they treat thee only as a jest (saying): Is this he whom Allah sendeth as a messenger?

Yusuf Ali : When they see thee, they treat thee no otherwise than in mockery: "Is this the one whom Allah has sent as a messenger?"

Shakir : And when they see you, they do not take you for aught but a mockery: Is this he whom Allah has raised to be an messenger?

Dr. Ghali : And when they see you, they decidedly take you to themselves for nothing except in mockery, "Is this he whom Allah has sent forth as a Messenger?

Tafsir Jalalayn : And when they see you, they take you in mockery only, as an object of derision, saying, ‘Is this the one whom God has sent as a messenger?, as he is wont to claim? — contemptuously of him as one not worthy of being a messenger.

Tagalog : At kapag nakita ka nila na mga walang pananampalataya, O Muhammad, ay kukutyain ka nila na kanilang sinasabi: Siya ba ang nag-aangkin na ang Allâh ay ipinadala siya sa atin bilang Sugo?

25:42
Hassanor Alapa : A maito bo na madadag tano niyan ko manga katuhanan tano oda bo so kiathigr tano ron, na matatankd a kathokawan iran dn ko masa a kasandngan iran so siksa o antaa i taw a lbi i kadadadag i lalan

Muhsin Khan : "He would have nearly misled us from our aliha (gods), had it not been that we were patient and constant in their worship!" And they will know when they see the torment, who it is that is most astray from the (Right) Path!

Sahih International : He almost would have misled us from our gods had we not been steadfast in [worship of] them." But they are going to know, when they see the punishment, who is farthest astray in [his] way.

Pickthall : He would have led us far away from our gods if we had not been staunch to them. They will know, when they behold the doom, who is more astray as to the road.

Yusuf Ali : "He indeed would well-nigh have misled us from our gods, had it not been that we were constant to them!" - Soon will they know, when they see the Penalty, who it is that is most misled in Path!

Shakir : He had well-nigh led us astray from our gods had we not adhered to them patiently! And they will know, when they see the punishment, who is straying farther off from the path.

Dr. Ghali : Decidedly he had almost made us, indeed, to err away from our gods, had we not (suffered ourselves) to endure patiently with them." And eventually they will know, while they see the tornment, who has erred further from the way.

Tafsir Jalalayn : Indeed (in, softened in place of the hardened form, with its subject omitted, namely, innahu) he was about to lead us astray, turn us away, from our gods, had we not stood by them’, he would have turned us away from them. God, exalted be He, says: And soon they will know, when they behold the chastisement, with their own eyes in the Hereafter, who is further astray from the way, who is further upon the path of error: they or the believers?

Tagalog : Na sa katunayan, ay halos maialis niya tayo mula sa pagsamba sa mga rebulto dahil sa tindi ng kanyang katibayan at kanyang paglilinaw, kung hindi lang tayo naging matatag sa pagsamba rito subali’t walang pag-aalinlangan, mababatid nila sa oras na makita nila ang parusa kung sino ang karapat-dapat para rito; kung sino ang naligaw sa kanyang ‘Deen (o Relihiyon), sila ba o si Muhammad?

25:43

Hassanor Alapa : Miailay nka so taw a kinowa niyan so baya a ginawa niyan a tuhan iyan, na ba ka on khabaloy a sasanaan

Muhsin Khan : Have you (O Muhammad SAW) seen him who has taken as his ilah (god) his own desire? Would you then be a Wakil (a disposer of his affairs or a watcher) over him?

Sahih International : Have you seen the one who takes as his god his own desire? Then would you be responsible for him?

Pickthall : Hast thou seen him who chooseth for his god his own lust? Wouldst thou then be guardian over him?

Yusuf Ali : Seest thou such a one as taketh for his god his own passion (or impulse)? Couldst thou be a disposer of affairs for him?

Shakir : Have you seen him who takes his low desires for his god? Will you then be a protector over him?

Dr. Ghali : Have you seen him who has taken to himself his prejudice to be his god? Will you then be a constant trustee over him?

Tafsir Jalalayn : Have you seen — inform Me [about] — him who has taken as his god his own desire?, that is, as something that will be bring about his ruin (the indirect object [ilāhahu, ‘as his god’] precedes the direct object because it is more important; the clause [beginning] man ittakhadha, ‘him who has taken’, constitutes the first direct object of a-ra’ayta, ‘have you seen’, the second being [the following, a-fa-anta …]) Will you be a guardian over him?, a protector to preserve him from following his desires? No.

Tagalog : Napagmasdan mo ba, O Muhammad, na may pagkamangha, siya na itinuring niya ang kanyang sarili bilang ‘ilâh’ – diyos na sinasamba – dahil sa sinunod niya ang kanyang sariling kagustuhan na katulad ng pagsunod sa Allâh, na sa ganitong kaparaanan ay ipinantay niya ang kanyang sarili sa Allâh? Kaya mo ba siyang pangalagaan hanggang sa maibabalik mo siya sa tunay na paniniwala?

25:44
Hassanor Alapa : Antaa ka ba nka iitonga a so kadaklan kiran na phamakin’g odi na phamimikiran, da siran a rowar sa datar o manga ayam ogaid na siran i lbi a dadag i lalan

Muhsin Khan : Or do you think that most of them hear or understand? They are only like cattle; nay, they are even farther astray from the Path. (i.e. even worst than cattle).

Sahih International : Or do you think that most of them hear or reason? They are not except like livestock. Rather, they are [even] more astray in [their] way.

Pickthall : Or deemest thou that most of them hear or understand? They are but as the cattle - nay, but they are farther astray?

Yusuf Ali : Or thinkest thou that most of them listen or understand? They are only like cattle;- nay, they are worse astray in Path.

Shakir : Or do you think that most of them do hear or understand? They are nothing but as cattle; nay, they are straying farther off from the path.

Dr. Ghali : Or even do you reckon that most of them hear or consider? Decidedly they are (nothing) except as the cattle. (Ancam inclues cattle, camels, sheep and goats) No indeed, they have erred further from the way.

Tafsir Jalalayn : Or do you suppose that most of them listen, listening so as to understand, or comprehend?, what you say to them? They are but as the cattle — nay, but they are further astray from the way, further from these [cattle] upon the path of misguidance, for at least they [cattle] yield to the person who looks after them, whereas these [disbelievers] do not obey their Master, Who is gracious to them.

Tagalog : O di kaya ay iniisip mo ba na karamihan sa kanila ay pinakikinggan ang mga talata ng Allâh upang intindihin, o di kaya ay naiintindihan ba nila ang niloloob nito? Sila ay walang katulad kundi mga hayop na wala silang pakinabang sa anuman na kanilang naririnig o di kaya ay mas ligaw pa sila kaysa sa mga hayop.

25:45
Hassanor Alapa : Ba nka da mailay so Kadnan ka o andamanaya i kiatatapa Niyan ko along 979 a o kiabayai Niyan na balowin iyan a tomatarg, oriyan iyan na bialoy Ami so alongan sii rkaniyan a padoman (toos)

Muhsin Khan : Have you not seen how your Lord spread the shadow. If He willed, He could have made it still then We have made the sun its guide [i.e. after the sunrise, it (the shadow) squeezes and vanishes at midnoon and then again appears in the afternoon with the decline of the sun, and had there been no sun light, there would have been no shadow].

Sahih International : Have you not considered your Lord - how He extends the shadow, and if He willed, He could have made it stationary? Then We made the sun for it an indication.

Pickthall : Hast thou not seen how thy Lord hath spread the shade - And if He willed He could have made it still - then We have made the sun its pilot;

Yusuf Ali : Hast thou not turned thy vision to thy Lord?- How He doth prolong the shadow! If He willed, He could make it stationary! then do We make the sun its guide;

Shakir : Have you not considered (the work of) your Lord, how He extends the shade? And if He had pleased He would certainly have made it stationary; then We have made the sun an indication of it

Dr. Ghali : Have you not regarded your Lord, how He has extended the shade? And if He had so decided, He would indeed have made it still. Thereafter We made the sun a constant indicator of it.

Tafsir Jalalayn : Have you not seen, contemplated, the work of, your Lord, how He extends the [twilight] shadow?, from the point of daybreak to the point of sunrise. For had He, your Lord, willed, He would have made it still, ever-present so that it does not disappear with the rising of the sun. Then We made the sun an indicator of it, [of] the shadow; were it not for the sun the shadow would not have been known.

Tagalog : Hindi mo ba nakiita kung paano pinahahaba ng Allâh ang lilim mula sa pagkasikat ng ‘fajr’ hanggang sa pagsikat ng araw? Kung ninais Niya na mangyari ay ginawa na Niyang nanatili na hindi na mawawala dahil sa pagsikat ng araw, pagkatapos ay ginawa Niya ang araw bilang tanda sa kalagayan ng lilim na ito, pagkatapos ito ay paunti-unting nawawala sa tuwing tumataas ang araw.

25:46

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na giamak Ami skaniyan sii rkami sa kagamak a malanat a malbod.

Muhsin Khan : Then We withdraw it to Us a gradual concealed withdrawal.

Sahih International : Then We hold it in hand for a brief grasp.

Pickthall : Then We withdraw it unto Us, a gradual withdrawal?

Yusuf Ali : Then We draw it in towards Ourselves,- a contraction by easy stages.

Shakir : Then We take it to Ourselves, taking little by little.

Dr. Ghali : Thereafter We grasped it to Us, an easy (Or: gradual) grasping.

Tafsir Jalalayn : Then We retract it, the extended shadow, to Us by gentle retraction, subtle [retraction], through the rising of the sun.

Tagalog : At ito ay mga palatandaan sa kapangyarihan ng Allâh at sa Kanyang Kadakilaan na Siya lamang ang may karapatang sambahin.

25:47

Hassanor Alapa : Go Skaniyan so bialoy Niyan rkano so kagagawii a sapng 980 ago so torog a iddkha ago bialoy Niyan so kadawndaw a ipphamka-bkay (ko manga galbk)

Muhsin Khan : And it is He Who makes the night a covering for you, and the sleep (as) repose, and makes the day Nushur (i.e. getting up and going about here and there for daily work, etc. after one's sleep at night or like resurrection after one's death).

Sahih International : And it is He who has made the night for you as clothing and sleep [a means for] rest and has made the day a resurrection.

Pickthall : And He it is Who maketh night a covering for you, and sleep repose, and maketh day a resurrection.

Yusuf Ali : And He it is Who makes the Night as a Robe for you, and Sleep as Repose, and makes the Day (as it were) a Resurrection.

Shakir : And He it is Who made the night a covering for you, and the sleep a rest, and He made the day to rise up again.

Dr. Ghali : And He is the One Who has made the night for you (to be) a garment and sleep for repose and has made day-time for rising.

Tafsir Jalalayn : And He it is Who made for you the night as a garment, veiling [you] like a garment, and sleep for repose, rest for bodies through the [temporary] cessation of labour, and He made the day for rising, [a time] in which all rise to seek their livelihood and so on.

Tagalog : At ang Allâh ay Siya ang gumawa sa inyo ng gabi upang pantakip sa inyo ang kadiliman nito na katulad ng damit, at ginawa Niya ang inyong pagtulog bilang pamamahinga ng inyong katawan, at ginawa Niya sa inyo ang araw upang kayo ay kumalat sa kalupaan at hanapin ang inyong kabuhayan.

25:48

Hassanor Alapa : Go Skaniyan so miakasambr ko ndo a maawid sa mapia sa kamonaan o limo Iyan, ago miakatoron Kami sa phoon sa kawang sa ig a ipzoti 981

Muhsin Khan : And it is He Who sends the winds as heralds of glad tidings, going before His Mercy (rain), and We send down pure water from the sky,

Sahih International : And it is He who sends the winds as good tidings before His mercy, and We send down from the sky pure water

Pickthall : And He it is Who sendeth the winds, glad tidings heralding His mercy, and We send down purifying water from the sky,

Yusuf Ali : And He it is Who sends the winds as heralds of glad tidings, going before His mercy, and We send down pure water from the sky,-

Shakir : And He it is Who sends the winds as good news before His mercy; and We send down pure water from the cloud,

Dr. Ghali : And He is the One Who has sent the winds, bearing good tidings before (Literally: between the two hands of His mercy) His mercy; and We have sent down from the heaven water most pure.

Tafsir Jalalayn : And He it is Who sends forth the winds (al-riyāha; a variant has al-rīha, ‘the wind’) dispersing before His mercy (nushuran, ‘dispersing’), scattered before the [coming of the] rain (a variant reading has nushran, the singular of which is nashūr, similar [in pattern] to rasūl, ‘messenger’ [plural rusul]; another reading has nashran, as a verbal noun; and a third variant has bushran, in other words, [the winds function as] mubashshirāt, ‘bearers of good tidings’, the singular of which is bashīr); and We send down from the heaven purifying water,

Tagalog : At Siya ang nagpadala ng hangin na dala-dala nito ang ulap, na ibinabalita nito ang magandang balita hinggil sa ulan bilang Awa mula sa Allâh, at ibinaba Namin mula sa kalangitan ang dalisay na tubig bilang paglilinis;

25:49

Hassanor Alapa : Ka ipagoyag Ami skaniyan sa ingd a maatay ago iphakiinom Ami skaniyan ko pd ko inadn Ami a manga ayam ago manga taw a madakl

Muhsin Khan : That We may give life thereby to a dead land, and We give to drink thereof many of the cattle and men that We had created.

Sahih International : That We may bring to life thereby a dead land and give it as drink to those We created of numerous livestock and men.

Pickthall : That We may give life thereby to a dead land, and We give many beasts and men that We have created to drink thereof.

Yusuf Ali : That with it We may give life to a dead land, and slake the thirst of things We have created,- cattle and men in great numbers.

Shakir : That We may give life thereby to a dead land and give it for drink, out of what We have created, to cattle and many people.

Dr. Ghali : That We may give life to a deceased country, and we make to drink of it, of whatever We created, many cattle and human beings.

Tafsir Jalalayn : with which We revive a dead land (read maytan, in the softened form, equally valid for the masculine and the feminine, but in the masculine [here] because of the [masculine] noun indicating ‘place’ [implicit therein]) and We give it, the water, as drink to the many cattle, camels, cows and sheep, and humans We have created (anāsiyy is the plural of insān: properly it [the plural] should be anāsīn but the [final] nūn has been replaced with a yā’, with which the [other] yā’ has been assimilated; or it [anāsiyy] is [simply] the plural of insiyy).

Tagalog : Upang sumibol sa pamamagitan nito ang mga pananim sa lugar na walang mga pananim, at binubuhay nito ang kalupaan na tuyot, at ibinubuhos Namin ang tubig at pinaiinom Namin ang maraming mga hayop at mga tao.

25:50

Hassanor Alapa : Go sabnar a pizalinsalin Ami skaniyan (a manga ibarat) 982 ko ltlt iran ka an siran makapananadm na somianka so kadaklan ko manga taw inonta bo a khakafir.

Muhsin Khan : And indeed We have distributed it (rain or water) amongst them in order that they may remember the Grace of Allah, but most men refuse (or deny the Truth or Faith) and accept nothing but disbelief or ingratitude.

Sahih International : And We have certainly distributed it among them that they might be reminded, but most of the people refuse except disbelief.

Pickthall : And verily We have repeated it among them that they may remember, but most of mankind begrudge aught save ingratitude.

Yusuf Ali : And We have distributed the (water) amongst them, in order that they may celebrate (our) praises, but most men are averse (to aught) but (rank) ingratitude.

Shakir : And certainly We have repeated this to them that they may be mindful, but the greater number of men do not consent to aught except denying.

Dr. Ghali : And indeed We have already propounded it among them so that they may constantly remember; yet most mankind refuse (anything) except constant disbelief.

Tafsir Jalalayn : And verily We have distributed it, the water, among them, so that they may remember (li-yadhdhakkarū should actually be li-yatadhakkarū, but the tā’ has been assimilated with the dhāl; a variant reading has li-yadhkurū), that is to say, [so that they may remember] therewith the grace of God. But most people are only intent on ingratitude, on denial of the grace, saying, ‘We have received [this] rain because of such-and-such a storm’.

Tagalog : At katiyakan, ibinaba Namin ang ulan sa kalupaan at pinagbabaha-bahagi; upang makaalaala ang yaong pinadalhan ng ulan sa Biyaya ng Allâh (sa kanila at tatanaw sila ng utang na loob, at makaalaala rin ang yaong hindi inabutan ng ulan at kaagad na humingi ng kapatawaran sa Allâh upang sila ay kaawaan at pagkalooban ng ulan. Subali’t tumanggi ang karamihan sa mga tao at binalewala ang Aming mga biyaya sa kanila na katulad ng pagsasabi ng iba: Nagkaroon ng ulan sa amin dahil sa ganito’t ganoong bituin.

25:51

Hassanor Alapa : O kiabayai Ami na disomala a sogoan Ami a oman i lipongan sa sogo’a phangangalk ko siksa

Muhsin Khan : And had We willed, We would have raised a warner in every town.

Sahih International : And if We had willed, We could have sent into every city a warner.

Pickthall : If We willed, We could raise up a warner in every village.

Yusuf Ali : Had it been Our Will, We could have sent a warner to every centre of population.

Shakir : And if We had pleased We would certainly have raised a warner in every town.

Dr. Ghali : And if We had so decided We would indeed have sent forth in every town a constant warner..

Tafsir Jalalayn : And had We willed, We could have sent forth in every town a warner, to threaten its inhabitants [with God’s chastisement]; instead We have sent you to the inhabitants of all towns as a warner for your reward to be a great one.

Tagalog : At kung gugustuhin Namin ay magpapadala Kami sa bawa’t bayan ng tagababala, upang hikayatin sila tungo sa paniniwala sa Allâh at babalaan sila sa parusa ng Allâh, subali’t ginawa ka Namin, O Muhammad, na Sugo para sa lahat ng sangkatauhan sa daigdig, at inutusan ka Namin na iparating ang Banal na Qur’ân na ito sa kanila,

25:52

Hassanor Alapa : Oba nka onoti so manga kafir ago prang anka siran sa kaphrang a mala

Muhsin Khan : So obey not the disbelievers, but strive against them (by preaching) with the utmost endeavour, with it (the Quran).

Sahih International : So do not obey the disbelievers, and strive against them with the Qur'an a great striving.

Pickthall : So obey not the disbelievers, but strive against them herewith with a great endeavour.

Yusuf Ali : Therefore listen not to the Unbelievers, but strive against them with the utmost strenuousness, with the (Qur'an).

Shakir : So do not follow the unbelievers, and strive against them a mighty striving with it.

Dr. Ghali : So do not obey the disbelievers, and strive with them thereby with a constantly great striving.

Tafsir Jalalayn : So do not obey the disbelievers, in their desires, but struggle against them therewith, that is, through [adherence to] the Qur’ān, with a great endeavour.

Tagalog : Na kung kaya, huwag mong sundin ang mga walang pananampalataya para iwan ang kahit na anumang ipinag-utos sa iyo, sa halip ay magpunyagi ka sa pagpaparating ng mensahe, at ganap mong iparating ang mensahe ng Banal na Qur’ân na ito sa mga walang pananampalataya bilang malaking ‘Jihâd,’ na walang anumang kapaguran.

25:53
Hassanor Alapa : Go Skaniyan so piakandair iyan so dowa a ragat a giai na (ragat) a tabang a ragiray sa bakrng, na giai na matimos a mapld na bialoy Niyan so pagltan iran a dowa a lt ago rnding a romrnding

Muhsin Khan : And it is He Who has let free the two seas (kinds of water), one palatable and sweet, and the other salt and bitter, and He has set a barrier and a complete partition between them.

Sahih International : And it is He who has released [simultaneously] the two seas, one fresh and sweet and one salty and bitter, and He placed between them a barrier and prohibiting partition.

Pickthall : And He it is Who hath given independence to the two seas (though they meet); one palatable, sweet, and the other saltish, bitter; and hath set a bar and a forbidding ban between them.

Yusuf Ali : It is He Who has let free the two bodies of flowing water: One palatable and sweet, and the other salt and bitter; yet has He made a barrier between them, a partition that is forbidden to be passed.

Shakir : And He it is Who has made two seas to flow freely, the one sweet that subdues thirst by its sweetness, and the other salt that burns by its saltness; and between the two He has made a barrier and inviolable obstruction.

Dr. Ghali : And He is the One Who has merged the two seas, this one sweet, grateful (to taste), and this salt, bitter (to the tongue); and He has made between them an isthmus, and an utter- obstruction. (Literally: obstruction obstructed)

Tafsir Jalalayn : And He it is Who merged the two seas: letting them [flow] one adjacent to the other: this one palatable, sweet, and the other saltish, bitter; and He set between the two an isthmus, so that the one does not mix with the other, and a forbidding ban, a shield that prevents the two from becoming mixed.

Tagalog : At ang Allâh, pinagsanga Niya ang dalawang karagatan: ang tabang na maaaring inumin at ang maalat na matindi ang pagkaalat nito, at gumawa rin siya ng harang sa pagitan ng bawa’t isa nito na hindi masisira ang isa’t-isa, at hindi ito maghahalo sa isa’t-isa.

25:54

Hassanor Alapa : Go Skaniyan so miadn a phoon ko ig sa manosiya sa bialoy Niyan skaniyan a bangnsa ago kamonga go 983 miaadn so Kadnan ka a Gomagaos

Muhsin Khan : And it is He Who has created man from water, and has appointed for him kindred by blood, and kindred by marriage. And your Lord is Ever All-Powerful to do what He will.

Sahih International : And it is He who has created from water a human being and made him [a relative by] lineage and marriage. And ever is your Lord competent [concerning creation].

Pickthall : And He it is Who hath created man from water, and hath appointed for him kindred by blood and kindred by marriage; for thy Lord is ever Powerful.

Yusuf Ali : It is He Who has created man from water: then has He established relationships of lineage and marriage: for thy Lord has power (over all things).

Shakir : And He it is Who has created man from the water, then He has made for him blood relationship and marriage relationship, and your Lord is powerful.

Dr. Ghali : And He is The One Who created of water a mortal; so He has made him related by blood and marriage; and your Lord has been Ever-Determiner.

Tafsir Jalalayn : And He it is Who created man from water, [He created] from a sperm-drop a human being, and made for him ties of blood and ties of marriage, whether it be a male or a female, they marry for the purposes of procreation. For your Lord is ever Powerful, with the power to do whatever He will.

Tagalog : At Siya ang Lumikha mula sa semilya ng lalaki at babae ng kanilang lahi na mga kalalakihan at mga kababaihan, at lumago sa pamamagitan nito ang kanilang lahi na magkakaanak at sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isa’t isa. At ang Allâh na iyong ‘Rabb’ ay ‘Qadeer’ – Ganap na Makapangyarihan sa paglikha ng anumang Kanyang nais.

25:55

Hassanor Alapa : Go pzimbaan iran so salakaw ko Allāh a da a khibgay niyan kiran a gona ago di niyan siran khabinasa, go miaadn so kafir ko Kadnan iyan a somosopak

Muhsin Khan : And they (disbelievers, polytheists, etc.) worship besides Allah, that which can neither profit them nor harm them, and the disbeliever is ever a helper (of the Satan) against his Lord.

Sahih International : But they worship rather than Allah that which does not benefit them or harm them, and the disbeliever is ever, against his Lord, an assistant [to Satan].

Pickthall : Yet they worship instead of Allah that which can neither benefit them nor hurt them. The disbeliever was ever a partisan against his Lord.

Yusuf Ali : Yet do they worship, besides Allah, things that can neither profit them nor harm them: and the Misbeliever is a helper (of Evil), against his own Lord!

Shakir : And they serve besides Allah that which neither profits them nor causes them harm; and the unbeliever is a partisan against his Lord.

Dr. Ghali : And they worship, apart from Allah, what neither profits them nor harms them; and the disbeliever has been a backer against his Lord.

Tafsir Jalalayn : And they, the disbelievers, worship besides God that which neither benefits them, when they worship it, nor harms them, should they refrain therefrom — and these are idols; and the disbeliever is ever a partisan against his Lord, an assistant to Satan through his obedience to him.

Tagalog : At kahit na ganito na kalinaw ang mga palatandaan sa kapangyarihan ng Allâh at sa Kanyang Biyaya sa Kanyang nilikha ay sumasamba pa rin ang mga di-naniniwala ng iba bukod sa Allâh na walang anuman silang mapapakinabangan kapag ito ay kanilang sinamba, at hindi sila mapapahamak kapag iniwasan nila ang pagsamba sa mga ito, na kung kaya, ang tumatanggi ay tumutulong kay ‘Shaytân’ laban sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa pamamagitan ng pagsamba niya ng iba bukod sa Allâh, at paglantad niya ng kanyang paglabag.

25:56

Hassanor Alapa : Go da Ami ska sogoa (hay Mohammad) inonta a phamanothol ko limo a phangangalk ko siksa

Muhsin Khan : And We have sent you (O Muhammad SAW ) only as a bearer of glad tidings and a warner.

Sahih International : And We have not sent you, [O Muhammad], except as a bringer of good tidings and a warner.

Pickthall : And We have sent thee (O Muhammad) only as a bearer of good tidings and a warner.

Yusuf Ali : But thee We only sent to give glad tidings and admonition.

Shakir : And We have not sent you but as a giver of good news and as a warner.

Dr. Ghali : And in no way have We sent you except (as) a bearer of good tidings and a constant warner.

Tafsir Jalalayn : And We have not sent you except as a bearer of good tidings, of Paradise, and as a warner, a threatener [of people] with the [chastisement of the] Fire.

Tagalog : At hindi ka Namin ipinadala, O Muhammad, kundi bilang magandang balita sa mga mananampalataya hinggil sa Hardin (Al-Jannah at babala sa mga hindi naniwala hinggil sa Impiyerno.

25:57

Hassanor Alapa : Tharo anka a da a ba akn rkano phangniya a pd sa sokay inonta bo sa taw a kiabayaan iyan a kakowa niyan sii ko Kadnan iyan sa okit (a katoro iyan)

Muhsin Khan : Say: "No reward do I ask of you for this (that which I have brought from my Lord and its preaching, etc.), save that whosoever wills, may take a Path to his Lord.

Sahih International : Say, "I do not ask of you for it any payment - only that whoever wills might take to his Lord a way."

Pickthall : Say: I ask of you no reward for this, save that whoso will may choose a way unto his Lord.

Yusuf Ali : Say: "No reward do I ask of you for it but this: that each one who will may take a (straight) Path to his Lord."

Shakir : Say: I do not ask you aught in return except that he who will, may take the way to his Lord.

Dr. Ghali : Say, "In no way do I ask of you (any) reward for it except for him who decides to take for (himself) a way to his Lord.

Tafsir Jalalayn : Say: ‘I do not ask of you in return for this, that is, for delivering that [Message] with which I have been sent, any reward, except that whoever wishes to follow a way to his Lord [should do so]’, by expending his wealth for the sake of [attaining] God’s pleasure, exalted be He; then [whoever wishes to do so] I will not prevent him from doing so.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila: Hindi ako humihingi ng anumang kabayaran bilang kapalit ng aking pagpaparating ng mensahe, subali’t ang sinuman ang nagnais na mapatnubayan at sumunod sa Daan ng Katotohanan tungo sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at siya ay gumasta alang-alang sa kaluguran ng Allâh, ay hindi ko siya pipilitin, subali’t ito ay higit na nakabubuti sa inyong mga sarili.

25:58
Hassanor Alapa : Go zarakan ka ko Oyagoyag a so di phatay ago tasbihn 984 ka so bantogan Iyan, go miakaampl so Allāh ko manga dosa o manga oripn Iyan a Gomgpa.

Muhsin Khan : And put your trust (O Muhammad SAW) in the Ever Living One Who dies not, and glorify His Praises, and Sufficient is He as the All-Knower of the sins of His slaves;

Sahih International : And rely upon the Ever-Living who does not die, and exalt [ Allah ] with His praise. And sufficient is He to be, with the sins of His servants, Acquainted -

Pickthall : And trust thou in the Living One Who dieth not, and hymn His praise. He sufficeth as the Knower of His bondmen's sins,

Yusuf Ali : And put thy trust in Him Who lives and dies not; and celebrate his praise; and enough is He to be acquainted with the faults of His servants;-

Shakir : And rely on the Ever-living Who dies not, and celebrate His praise; and Sufficient is He as being aware of the faults of His servants,

Dr. Ghali : And put your trust in the Living Allah) Who does not die, and extol with His praise. And He suffices as The Ever-Cognizant of His bondmen's guilty deeds.

Tafsir Jalalayn : And put your trust in the Living One Who does not die, and make glorifications, ensconced, in His praise, in other words, say: subhāna’Llāhi wa’l-hamdu li’Llāh, ‘Glory be to God and praise be to God’. And He suffices as One Aware, as Knower, of the sins of His servants (khabīran, ‘One Aware’, is semantically connected to bi-dhunūbi, ‘of the sins’).

Tagalog : At ipaubaya mo ang iyong sarili sa Allâh na Tunay at Walang-Hanggang Buhay na hindi namamatay, at purihin mo at ilayo mo sa anumang mga katangian na may kakulangan at hindi angkop sa Kanyang Kamaharlikaan. At sapat na ang Allâh bilang ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nakababatid sa kasalanan ng Kanyang nilikha at walang anuman ang naililihim sa Kanya, at ayon dito sila ay huhukuman at pagbabayarin.

25:59
Hassanor Alapa : A so inadn Iyan so manga langit ago so lopa ago so pagltan iyan sii sa nm a manga gawii, oriyan iyan na miphantaw ko kaporoan o Arsh, a Skaniyan so Makalimoon na izaan ka 985 Skaniyan sa makaggpa on

Muhsin Khan : Who created the heavens and the earth and all that is between them in six Days. Then He Istawa (rose over) the Throne (in a manner that suits His Majesty). The Most Beneficent (Allah)! Ask Him (O Prophet Muhammad SAW), (concerning His Qualities, His rising over His Throne, His creations, etc.), as He is Al-Khabir (The All-Knower of everything i.e. Allah).

Sahih International : He who created the heavens and the earth and what is between them in six days and then established Himself above the Throne - the Most Merciful, so ask about Him one well informed.

Pickthall : Who created the heavens and the earth and all that is between them in six Days, then He mounted the Throne. The Beneficent! Ask anyone informed concerning Him!

Yusuf Ali : He Who created the heavens and the earth and all that is between, in six days, and is firmly established on the Throne (of Authority): Allah Most Gracious: ask thou, then, about Him of any acquainted (with such things).

Shakir : Who created the heavens and the earth and what is between them in six periods, and He is firmly established on the throne of authority; the Beneficent Allah, so ask respecting it one aware.

Dr. Ghali : (He is the one) who created the heavens and the earth and whatever is between them, in six days; thereafter He leveled Himself upon the Throne. (How He did so is beyond human understanding) (He is) The All-Merciful, so ask any cognizant of Him!

Tafsir Jalalayn : He it is, Who created the heavens and the earth and all that is between them in six days, of the [length of the] days of this world, since there was no sun at that point — had He willed He could have created them in an instant, but His not having done so is because He will to teach His creatures to be circumspect — then presided upon the Throne (al-‘arsh in the [classical] language is the seat on which a king sits) the Compassionate One (al-rahmānu substitutes for the subject of [the verb] istawā, ‘presided’) a presiding befitting of Him; so ask, O man, about Him, about the Compassionate One, anyone who is well aware, to inform you about His attributes!

Tagalog : Ang Allâh ay Siyang Lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at ang anuman na nasa pagitan nito sa loob ng anim na araw, pagkatapos ay pumaroon sa ibabaw ng Kanyang `Arsh’ sa pamamaraan na angkop sa Kanyang Kamaharlikaan, na Siya ay ‘Ar-Rahmân’ – Pinakamahabagin!
  Na kung kaya, magtanong ka sa Kanya, O Muhammad, dahil Siya ay ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Pinakadalubhasa na Ganap na Nababatid Niya ang Kanyang mga Katangian, Kadakilaan, Kamaharlikaan at Kataas-Taasan.

25:60

Hassanor Alapa : Go igira pitharo kiran a sojud kano ko Makalimoon na tharoon iran a antaa so Makalimoon ba kami zojud ko nganin a ipzogo oka rkami na kiaomanan iyan siran sa kasasanka

Muhsin Khan : And when it is said to them: "Prostrate to the Most Beneficent (Allah)! They say: "And what is the Most Beneficent? Shall we fall down in prostration to that which you (O Muhammad SAW) command us?" And it increases in them only aversion.

Sahih International : And when it is said to them, "Prostrate to the Most Merciful," they say, "And what is the Most Merciful? Should we prostrate to that which you order us?" And it increases them in aversion.

Pickthall : And when it is said unto them: Prostrate to the Beneficent! they say: And what is the Beneficent? Are we to prostrate to whatever thou (Muhammad) biddest us? And it increaseth aversion in them.

Yusuf Ali : When it is said to them, "Prostrate to (Allah) Most Gracious!", they say, "And what is (Allah) Most Gracious? Shall we prostrate to that which thou commandest us?" And it increases their flight (from the Truth).

Shakir : And when it is said to them: Prostrate to the Beneficent Allah, they say: And what is the Allah of beneficence? Shall we prostrate to what you bid us? And it adds to their aversion.

Dr. Ghali : And when it is said to them, "Prostrate yourselves to The All-Merciful, " they have said, "And what is The All-Merciful? Shall we prostrate ourselves to what you command us?" And it has increased them in repulsion. * A prostraion is to be peformed after reading this Éayah

Tafsir Jalalayn : And when it is said to them, to the disbelievers of Mecca, ‘Prostrate yourselves before the Compassionate One’, they say, ‘And what is the Compassionate One? Should we prostrate ourselves to whatever you bid us’ (ta’murunā; or read ya’murunā, ‘[whatever] he bids us’) — [in both cases] the one bidding is Muhammad (s) — when we do not know who He is? No! And it, this that is said to them, increases their aversion, to faith.

Tagalog : Kapag sinabi sa mga walang pananampalataya: Magpatirapa kayo sa Kanya na Pinakamahabaging Allâh at sambahin ninyo Siya kanilang sasabihin: Hindi namin kilala ang Pinakamahabagin, magpapatirapa ba kami dahil sa inutusan mo lamang kaming magpatirapa sa Kanya upang sundin ang inyong nais? At walang naidagdag sa kanila ang pag-utos na pagpatirapa sa Pinakamahabaging Allâh, kundi higit pa na paglayo sa paniniwala at higit na pagtanggi rito.

25:61

Hassanor Alapa : Miasotisoti so miadn ko kawang sa manga phzbangan a bitoon ago miadn on sa palitaan ago olan a masindaw

Muhsin Khan : Blessed be He Who has placed in the heaven big stars, and has placed therein a great lamp (sun), and a moon giving light.

Sahih International : Blessed is He who has placed in the sky great stars and placed therein a [burning] lamp and luminous moon.

Pickthall : Blessed be He Who hath placed in the heaven mansions of the stars, and hath placed therein a great lamp and a moon giving light!

Yusuf Ali : Blessed is He Who made constellations in the skies, and placed therein a Lamp and a Moon giving light;

Shakir : Blessed is He Who made the constellations in the heavens and made therein a lamp and a shining moon.

Dr. Ghali : Supremely Blessed is He Who has made in the heaven constellations, and He has made therein a luminary and an enlightening moon.

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: Blessed, magnified, is He Who has placed in the heaven constellations, twelve [of them]: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo (al-sunbula), Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces. They are the mansions for the seven orbiting planets: Mars rules Aries and Scorpio, Venus: Taurus and Libra, Mercury: Gemini and Virgo, the Moon: Cancer, the Sun: Leo, Jupiter: Sagittarius and Pisces, and Saturn: Capricorn and Aquarius; and has, also, placed in it a lamp, namely, the sun, and a shining moon (a variant reading [for sirājan, ‘sun’] has the plural surujan, which would mean ‘luminous stars’). The moon is singled out for mention because of its particular merit.

Tagalog : Napakadakila ang mga Biyaya ng Allâh na Pinakamahabagin, Napakasagana ng Kanyang Kabutihan, na ginawa Niya sa kalangitan ang mga dakilang bituin na nasa mga lugar nito, at ginawa Niya roon ang araw na nagbibigay ng liwanag at ang buwan na nagniningning.

25:62

Hassanor Alapa : Go Skaniyan so bialoy Niyan so kagagawii ago so kadawndaw a giimakazambi, sii ki taw a kiabayaan iyan so kapananadm odi na miabaya sa kapanala-mat.

Muhsin Khan : And He it is Who has put the night and the day in succession, for such who desires to remember or desires to show his gratitude.

Sahih International : And it is He who has made the night and the day in succession for whoever desires to remember or desires gratitude.

Pickthall : And He it is Who hath appointed night and day in succession, for him who desireth to remember, or desireth thankfulness.

Yusuf Ali : And it is He Who made the Night and the Day to follow each other: for such as have the will to celebrate His praises or to show their gratitude.

Shakir : And He it is Who made the night and the day to follow each other for him who desires to be mindful or desires to be thankful.

Dr. Ghali : And He is the One Who has made the night and day-time a succession for whomever is willing to constantly remember (Or: for whomever He wills to be mindful; or: whomever He wills) or whomever is willing to give constant thanks.

Tafsir Jalalayn : And He it is Who made the night and day [to appear] in succession, that is, one succeeding the other, for him who desires to remember (read yadhdhakkara or yadhkura, as before [Q. 25:50]) — so that if he misses [the opportunity to do] some good during the one, he can do it during the other; or desires to be thankful, for the graces of his Lord to him during both [of these periods].

Tagalog : Siya at Siya lamang ang gumawa ng gabi at araw na nagpapalitan sa isa’t isa, na ito ay para sa sinumang magnais na magkaroon ng aral mula rito bilang paniniwala sa Tagapangisawa na lumikha nito, o di kaya sa sinumang magnais na tatanaw ng utang na loob sa Allâh sa Kanyang mga Biyaya at mga palatandaan.

25:63
Hassanor Alapa : Go so manga oripn o Makalimoon a siran oto so phlalakaw siran ko lopa sa kapangalimbabaan ago igira inimbitiarai siran o manga (taw) a sonkiawa na tharo siran sa kalilintad 986

Muhsin Khan : And the slaves of the Most Beneficent (Allah) are those who walk on the earth in humility and sedateness, and when the foolish address them (with bad words) they reply back with mild words of gentleness.

Sahih International : And the servants of the Most Merciful are those who walk upon the earth easily, and when the ignorant address them [harshly], they say [words of] peace,

Pickthall : The (faithful) slaves of the Beneficent are they who walk upon the earth modestly, and when the foolish ones address them answer: Peace;

Yusuf Ali : And the servants of (Allah) Most Gracious are those who walk on the earth in humility, and when the ignorant address them, they say, "Peace!";

Shakir : And the servants of the Beneficent Allah are they who walk on the earth in humbleness, and when the ignorant address them, they say: Peace.

Dr. Ghali : And the bondmen of The All-Merciful are the ones who walk on the earth gently, and when the ignorant address them, they say, "Peace!"

Tafsir Jalalayn : And the [true] servants of the Compassionate One (‘ibādu’l-rahmāni is the subject, and what comes after it, all the way up to ūlā’ika yujzawna, ‘they will be rewarded’ [of verse 75 below] are adjectival qualifiers of this [subject], with the exception of the parenthetical statements) are those who walk upon the earth modestly, that is, peacefully and humbly, and who, when the ignorant address them, with what they are averse to, say [words of] peace (salām), in other words, words by which they are safe (yaslamūna) from [committing] any sin;

Tagalog : Ang mga alipin ng Pinakamahabaging Allâh na mga mabubuti ay naglalakad sila sa kalupaan nang malumanay at mga nagpapakumbaba, at kapag nakipag-usap sa kanila ang mga mangmang bilang pangungutya ay tutugunan nila sila ng mabuting salita, at makikipag-usap sila sa kanila ng pakikipag-usap na ligtas sila sa anumang kasalanan, at sa pagtugon ng kamangmangan ng isa pang kamangmangan.

25:64

Hassanor Alapa : Go siran oto so gii siran mangamnggi ko Kadnan iran a khisosojud siran ago khititindg siran (ko sambayang)

Muhsin Khan : And those who spend the night before their Lord, prostrate and standing.

Sahih International : And those who spend [part of] the night to their Lord prostrating and standing [in prayer]

Pickthall : And who spend the night before their Lord, prostrate and standing,

Yusuf Ali : Those who spend the night in adoration of their Lord prostrate and standing;

Shakir : And they who pass the night prostrating themselves before their Lord and standing.

Dr. Ghali : And the ones who spend the night, (constantly) prostrating and upright to their lord.

Tafsir Jalalayn : and who spend the night before their Lord, prostrating (sujjad is the plural of sājid) and standing [in worship], in other words, they spend the night performing prayers;

Tagalog : At yaong nagsasagawa ng pagsamba sa gabi na dalisay ang kanilang layunin na para lamang sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang kanilang ginagawa, na sila ay mga nagpapakumbaba sa Allâh sa pagpapatirapa at pagtatayo.

25:65

Hassanor Alapa : Go siran oto so gii ran tharoon a Kadnan ami pokas Anka rkami so siksa o Jahannam ka mataan a so siksa iyan na miaadn a darkt a tatap

Muhsin Khan : And those who say: "Our Lord! Avert from us the torment of Hell. Verily! Its torment is ever an inseparable, permanent punishment."

Sahih International : And those who say, "Our Lord, avert from us the punishment of Hell. Indeed, its punishment is ever adhering;

Pickthall : And who say: Our Lord! Avert from us the doom of hell; lo! the doom thereof is anguish;

Yusuf Ali : Those who say, "Our Lord! avert from us the Wrath of Hell, for its Wrath is indeed an affliction grievous,-

Shakir : And they who say: O our Lord! turn away from us the punishment of hell, surely the punishment thereof is a lasting

Dr. Ghali : And the ones who say, "Our Lord, turn about (i.e., turn away) from us the torment of Hell; surely its torment is (really) a (grievous) penalty.

Tafsir Jalalayn : and who say, ‘Our Lord, avert from us from the chastisement of Hell. Truly its chastisement is abiding, that is, irrevocable.

Tagalog : At yaong bukod sa kanilang pagpupunyaging ginagawa sa pagsamba ay natatakot sila sa Allâh at nananalangin sila na iligtas mula sa parusa sa Impiyerno, dahil walang pag-aalinlangan, ang parusa rito ay wala nang katapusan sa sinumang parurusahan.

25:66

Hassanor Alapa : Mataan a skaniyan na miakaratarata a tampata ago kadna

Muhsin Khan : Evil indeed it (Hell) is as an abode and as a place to dwell.

Sahih International : Indeed, it is evil as a settlement and residence."

Pickthall : Lo! it is wretched as abode and station;

Yusuf Ali : "Evil indeed is it as an abode, and as a place to rest in";

Shakir : Surely it is an evil abode and (evil) place to stay.

Dr. Ghali : Surely odious it is as a repository and a stationing.

Tafsir Jalalayn : It is truly a wretched abode and residence!’, in other words, [it is truly wretched] as a place in which to abide and reside.

Tagalog : Katiyakan, ang Impiyerno ay napakasama na patutunguhan at pamamalagian.

25:67

Hassanor Alapa : Go so siran oto a igira minggasto siran na di siran pthabowakar ago di siran phagikot sa miaadn so pagltan oto a aya mathanka

Muhsin Khan : And those, who, when they spend, are neither extravagant nor niggardly, but hold a medium (way) between those (extremes).

Sahih International : And [they are] those who, when they spend, do so not excessively or sparingly but are ever, between that, [justly] moderate

Pickthall : And those who, when they spend, are neither prodigal nor grudging; and there is ever a firm station between the two;

Yusuf Ali : Those who, when they spend, are not extravagant and not niggardly, but hold a just (balance) between those (extremes);

Shakir : And they who when they spend, are neither extravagant nor parsimonious, and (keep) between these the just mean.

Dr. Ghali : And the ones who, when they expend, are neither extravagant nor grudging; and between that is an upright (mean).

Tafsir Jalalayn : And who, when they expend, upon their dependants, are neither prodigal nor parsimonious (read yaqturū or yuqtirū); but between such, prodigality and parsimony, lies — [between the two] their expenditure [is in] — moderation;

Tagalog : At yaong kapag sila ay gumasta mula sa kanilang mga kayamanan ay hindi nila nilalampasan ang hangganan sa paggasta at hindi nila pinipigilan ang paggasta, at ang kanilang paggasta ay katamtaman lamang na hindi bulagsak at hindi naman may paghihigpit.

25:68
Hassanor Alapa : Go so siran oto a di siran phamangni a pd o Allāh sa tuhan a salakaw, ago di ran mbonoon so ginawa a so hiaram o Allāh inonta o nggolalan sa kabnar, ago di siran pzina, na sa taw a nggolawla roo (so kazina) na makatmo sa siksa 987

Muhsin Khan : And those who invoke not any other ilah (god) along with Allah, nor kill such life as Allah has forbidden, except for just cause, nor commit illegal sexual intercourse and whoever does this shall receive the punishment.

Sahih International : And those who do not invoke with Allah another deity or kill the soul which Allah has forbidden [to be killed], except by right, and do not commit unlawful sexual intercourse. And whoever should do that will meet a penalty.

Pickthall : And those who cry not unto any other god along with Allah, nor take the life which Allah hath forbidden save in (course of) justice, nor commit adultery - and whoso doeth this shall pay the penalty;

Yusuf Ali : Those who invoke not, with Allah, any other god, nor slay such life as Allah has made sacred except for just cause, nor commit fornication; - and any that does this (not only) meets punishment.

Shakir : And they who do not call upon another god with Allah and do not slay the soul, which Allah has forbidden except in the requirements of justice, and (who) do not commit fornication and he who does this shall find a requital of sin;

Dr. Ghali : And the ones who do not invoke another god (along) with Allah, nor kill the self that Allah has prohibited except with the truth nor commit adultery; (i.e., illegal sexual intercourse) and whoever performs that will meet the penalty for vice.

Tafsir Jalalayn : and [those] who do not call on another god along with God, nor slay the soul which God has forbidden, that it be slain, except with due cause, and who do not commit fornication — for whoever does that, namely, [whoever does] one of these three things, shall meet with retribution;

Tagalog : At yaong bukod-tangi lamang ang Allâh ang kanilang sinasamba, at hindi sila nananalangin at sumasamba ng sinumang ‘ilâh’ bukod sa Kanya, at hindi sila pumapatay ng sinumang may buhay (tao) na ipinagbabawal ng Allâh maliban sa sinumang karapat-dapat o makatarungang gawaran ng kaparusahan na kamatayan: Na katulad ng sinumang tumanggi sa paniniwala (o lumabas sa katotohanan) pagkatapos niyang tanggapin ang Tamang Pananampalataya, o di kaya ay nangalunya o nakiapid pagkatapos niyang makapag-asawa o di kaya ay nakapatay nang sinadya; at hindi sila nakikiapaid, sa halip inaalagaan nila ang kanilang mga pribadong bahagi, maliban sa kanilang mga asawa o di kaya ay sa kanilang mga alipin, – at sinuman ang gagawa sa alinman sa mga malalaking kasalanan na ito ay matatagpuan niya ang kanyang parusa sa Kabilang-Buhay.

25:69

Hassanor Alapa : Sa pthaktakpn on so siksa ko alongan a maori ago khatatap on a makadadapanas

Muhsin Khan : The torment will be doubled to him on the Day of Resurrection, and he will abide therein in disgrace;

Sahih International : Multiplied for him is the punishment on the Day of Resurrection, and he will abide therein humiliated -

Pickthall : The doom will be doubled for him on the Day of Resurrection, and he will abide therein disdained for ever;

Yusuf Ali : (But) the Penalty on the Day of Judgment will be doubled to him, and he will dwell therein in ignominy,-

Shakir : The punishment shall be doubled to him on the day of resurrection, and he shall abide therein in abasement;

Dr. Ghali : Doubled will be the torment for him on the Day of the Resurrection, and he will eternally (abide) therein degraded.

Tafsir Jalalayn : doubled (yudā‘af: a variant reading has yuda‘‘af) will be the chastisement for him on the Day of Resurrection and he will abide therein (both verbs may be read in [the imperfect] apocopated form [yudā‘af, ‘it will be doubled’, and yakhlud, ‘he will abide’] as substitutions, or with the [indicative] damma inflection [yudā‘afu and yakhludu] to indicate the beginning of a new sentence) abased (muhānan is a circumstantial qualifier);

Tagalog : Dodoblihin sa kanya ang parusa sa Araw ng Muling Pagkabuhay, siya ay mananatili roon na abang-aba,

25:70
Hassanor Alapa : Inonta so taw a mithawbat ago miaratiaya ago 988 minggalbk sa mapia ka siran oto na zambian o Allāh so manga dosa iran sa manga pipia, go miaadn so Allāh a Paririla a Masalinggagawn

Muhsin Khan : Except those who repent and believe (in Islamic Monotheism), and do righteous deeds, for those, Allah will change their sins into good deeds, and Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Sahih International : Except for those who repent, believe and do righteous work. For them Allah will replace their evil deeds with good. And ever is Allah Forgiving and Merciful.

Pickthall : Save him who repenteth and believeth and doth righteous work; as for such, Allah will change their evil deeds to good deeds. Allah is ever Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : Unless he repents, believes, and works righteous deeds, for Allah will change the evil of such persons into good, and Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful,

Shakir : Except him who repents and believes and does a good deed; so these are they of whom Allah changes the evil deeds to good ones; and Allah is Forgiving, Merciful.

Dr. Ghali : Except him who repents, and believes, and does righteous deed (s). So those, Allah will turn (Or: substitue fair deeds in place of odious ones) their odious (deeds) into fair (deeds); and Allah has been Ever-Forgiving, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : except for him who repents, and believes, and acts righteously, from among them, for such, God will replace their, mentioned, evil deeds with good deeds, in the Hereafter, for God is ever Forgiving, Merciful, that is, He is ever possessed of such attributes;

Tagalog : Maliban sa sinumang nagsisi ng dalisay na pagsisisi sa paggawa niya ng mga ganitong kasalanan at siya ay naniwala ng tunay na paniniwala sa Allâh na kasama ang pagsagawa ng mabuting gawa dahil buburahin sa kanila ng Allâh ang kanilang masamang gawain at papalitan ito ng mga kabutihan; dahil sa kanilang pagbabalik-loob at pagsisisi. At ang Allâh ay Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagsisi, at Ganap na Mahabagin sa Kanyang mga alipin dahil Siya ang naghikayat sa kanila tungo sa pagsisisi pagkatapos nilang labagin ang Allâh sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga malalaking kasalanan.

25:71

Hassanor Alapa : Go sa taw a thawbat ago nggalbk sa mapia na mataan a skaniyan na pthawbat ko Allāh sa samporna a kathawbat

Muhsin Khan : And whosoever repents and does righteous good deeds, then verily, he repents towards Allah with true repentance.

Sahih International : And he who repents and does righteousness does indeed turn to Allah with [accepted] repentance.

Pickthall : And whosoever repenteth and doeth good, he verily repenteth toward Allah with true repentance -

Yusuf Ali : And whoever repents and does good has truly turned to Allah with an (acceptable) conversion;-

Shakir : And whoever repents and does good, he surely turns to Allah a (goodly) turning.

Dr. Ghali : And whoever repents and does righteousness, then surely he repents to Allah a (true) repenting.

Tafsir Jalalayn : and whoever repents, of his sins, from among other than those mentioned, and acts righteously, indeed turns to God with due repentance, that is, he returns to God a sincere return, and God will requite him with good;

Tagalog : At ang sinumang nagsisi pagkatapos mangyari sa kanya ang malaking kasalanan, at gumawa siya ng mabuting gawa, katotohanan, sa pamamagitan nito siya ay bumabalik sa Allâh ng tamang pagbabalik-loob, at tatanggapin ng Allâh sa kanya ang kanyang pagbabalik-loob at buburahin sa kanya ang kanyang mga kasalanan.

25:72

Hassanor Alapa : Go so siran oto a di siran pzaksi sa kapamrak ago igira siagadan iran so katmbangan na somagad siran a manga sasakaw a bilangataw

Muhsin Khan : And those who do not witness falsehood, and if they pass by some evil play or evil talk, they pass by it with dignity.

Sahih International : And [they are] those who do not testify to falsehood, and when they pass near ill speech, they pass by with dignity.

Pickthall : And those who will not witness vanity, but when they pass near senseless play, pass by with dignity.

Yusuf Ali : Those who witness no falsehood, and, if they pass by futility, they pass by it with honourable (avoidance);

Shakir : And they who do not bear witness to what is false, and when they pass by what is vain, they pass by nobly.

Dr. Ghali : And who do not testify to false witness (i.e., illegal sexual intercourse) and, when they pass by idle talk, pass by honorably.

Tafsir Jalalayn : and those who do not give false testimony, that is, [testimony containing] mendacity and falsehood, and, when they come across senseless talk, in the way of vile speech and otherwise, they pass by with dignity, shunning such [vanity];

Tagalog : At yaong hindi tumitestigo ng kasinungalingan at hindi dumadalo sa umpukan ng mga hindi makatotohanang usapin, at kapag sila ay napadaan sa mga makasalanan o sa mga umpukan ng walang kabuluhang usapin na hindi sinasadya ay dadaan lamang sila at tatalikuran nila ang mga ganitong umpukan, at hindi rin nila nais na ito ay isagawa ng iba.

25:73

Hassanor Alapa : Go so siran oto a igira inaloy kiran so manga tanda o Kadnan iran na di siran on khitaps a manga bngl ago manga bota

Muhsin Khan : And those who, when they are reminded of the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of their Lord, fall not deaf and blind thereat.

Sahih International : And those who, when reminded of the verses of their Lord, do not fall upon them deaf and blind.

Pickthall : And those who, when they are reminded of the revelations of their Lord, fall not deaf and blind thereat.

Yusuf Ali : Those who, when they are admonished with the Signs of their Lord, droop not down at them as if they were deaf or blind;

Shakir : And they who, when reminded of the communications of their Lord, do not fall down thereat deaf and blind.

Dr. Ghali : And who, when they are reminded of the signs of their Lord, do not collapse there deaf and totally blind (Literally: all- blind).

Tafsir Jalalayn : and those who, when they are reminded, [when] they are admonished, of the revelations of their Lord, that is, [reminded] of the Qur’ān, do not fall on them deaf and blind, but fall [on them] listening, contemplating, benefiting and obedient;

Tagalog : At yaong kapag pinagpayuhan sa mga talata ng Banal na Qur’ân at sa mga palatandaan ng Kaisahan ng Allâh ay hindi nila binabalewala na katulad ng nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan, sa halip ito ay taos-puso nilang tinatanggap at iniintindi ng kanilang mga kalooban, at dahil dito sila ay nagpapakumbaba na nagpapatirapa bilang pagsunod.

25:74
Hassanor Alapa : Go so siran oto a gii ran tharoon a Kadnan ami bgi kami Nka phoon ko manga karoma mi ago so manga moriataw ami sa iphakapia a ginawa mi 989 ago baloya kami Nka ko miamananggila a olowan.

Muhsin Khan : And those who say: "Our Lord! Bestow on us from our wives and our offspring who will be the comfort of our eyes, and make us leaders for the Muttaqun" (pious - see V.2:2 and the footnote of V.3:164)."

Sahih International : And those who say, "Our Lord, grant us from among our wives and offspring comfort to our eyes and make us an example for the righteous."

Pickthall : And who say: Our Lord! Vouchsafe us comfort of our wives and of our offspring, and make us patterns for (all) those who ward off (evil).

Yusuf Ali : And those who pray, "Our Lord! Grant unto us wives and offspring who will be the comfort of our eyes, and give us (the grace) to lead the righteous."

Shakir : And they who say: O our Lord! grant us in our wives and our offspring the joy of our eyes, and make us guides to those who guard (against evil).

Dr. Ghali : And who say, "Our Lord, bestow upon us from our spouses and offsprings comfort of the eyes, (Literally: the coolness (when)the eyes settle down) and make us an Éîmam (Leader) of the pious."

Tafsir Jalalayn : and those who say, ‘Our Lord! Grant us in our spouses and our offspring (read plural dhurriyyātinā or singular dhurriyyatinā) a joyful sight, for us, so that we see them obedient to You, and make us paragons, of virtue, for the God-fearing’.

Tagalog : At yaong nananalangin sa Allâh na kanilang sinasabi: O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Pagkalooban Mo kami ng kapanatagan sa aming mga asawa at mga pamilya, na kapanatagan ng aming mga mata at kasiyahan, at gawin Mo kami na mga halimbawa na tinutularan tungo sa kabutihan.

25:75

Hassanor Alapa : Siran oto so imbalas kiran so bilik (so sorga) sabap ko kiaphan-tang iran ago khatmo siran on a smang ago Salām

Muhsin Khan : Those will be rewarded with the highest place (in Paradise) because of their patience. Therein they shall be met with greetings and the word of peace and respect.

Sahih International : Those will be awarded the Chamber for what they patiently endured, and they will be received therein with greetings and [words of] peace.

Pickthall : They will be awarded the high place forasmuch as they were steadfast, and they will meet therein with welcome and the ward of peace,

Yusuf Ali : Those are the ones who will be rewarded with the highest place in heaven, because of their patient constancy: therein shall they be met with salutations and peace,

Shakir : These shall be rewarded with high places because they were patient, and shall be met therein with greetings and salutations.

Dr. Ghali : Those will be recompensed with the compartment (s) for that they (endured) patiently, and they shall be granted therein a greeting and "Peace!"

Tafsir Jalalayn : Those, they will be rewarded with the sublime abode, the highest degree in Paradise, forasmuch as they were steadfast, in obedience to God, and they will be met (read yulaqqawna or yalqawna) therein, in this sublime abode, with a greeting and [words of] peace, from the angels;

Tagalog : Sila na mga yaong nagtatangan ng mga ganitong katangian mula sa mga alipin ng Pinakamahabaging Allâh ay gagantimpalaan sila ng mga matataas na antas ng ‘Al-Jannah; bilang Awa ng Allâh, at dahil sa kanilang pagtitiis sa pagsagawa ng mga ipinag-uutos, at isasalubong sa kanila sa ‘Al-Jannah’ ay pagbabati ng kapayapaan mula sa mga anghel, at mabuting pamumuhay na ligtas sa anumang karamdaman,

25:76

Hassanor Alapa : Tatap siran on, a miakapiapia a tampata ago kadna

Muhsin Khan : Abiding therein; excellent it is as an abode, and as a place to dwell.

Sahih International : Abiding eternally therein. Good is the settlement and residence.

Pickthall : Abiding there for ever. Happy is it as abode and station!

Yusuf Ali : Dwelling therein;- how beautiful an abode and place of rest!

Shakir : Abiding therein; goodly the abode and the resting-place.

Dr. Ghali : Eternally (abiding) therein; fair it is as a repository and a stationing.

Tafsir Jalalayn : abiding therein. Excellent is it as an abode and station, as a place of residence for them (ūlā’ika, ‘those, they …’, and what comes after it constitute the predicate to the subject ‘ibādu’l-rahmāni, ‘the servants of the Compassionate One’).

Tagalog : Na sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan na wala nang kamatayan, na napakaganda ng kanilang patutunguhan na kung saan doon sila ay maninirahan at mananatili, na kailanman ay hindi sila magnanais na umalis pa sa lugar na yaon.

25:77

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a di kano lilingayin o Kadnan akn o da so pangni niyo a sabnar a miakambokhag kano (sa sianka iyo Skaniyan) na matatankd a khaadn a siksa rkano a tatap.

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW to the disbelievers): "My Lord pays attention to you only because of your invocation to Him. But now you have indeed denied (Him). So the torment will be yours for ever (inseparable permanent punishment)."

Sahih International : Say, "What would my Lord care for you if not for your supplication?" For you [disbelievers] have denied, so your denial is going to be adherent.

Pickthall : Say (O Muhammad, unto the disbelievers): My Lord would not concern Himself with you but for your prayer. But now ye have denied (the Truth), therefor there will be judgment.

Yusuf Ali : Say (to the Rejecters): "My Lord is not uneasy because of you if ye call not on Him: But ye have indeed rejected (Him), and soon will come the inevitable (punishment)!"

Shakir : Say: My Lord would not care for you were it not for your prayer; but you have indeed rejected (the truth), so that which shall cleave shall come.

Dr. Ghali : Say, (To the disbelievers)" In no way would my Lord care for you were it not for your invocation. Yet you have cried lies, so it (Punishment) will eventually be an imposition.

Tafsir Jalalayn : Say, O Muhammad (s), to the people of Mecca: ‘My Lord would not be concerned with you (mā is for negation) were it not for your supplications, to Him [when you are] in adversity, which He then removes. But, why should He be concerned with you when, you have denied, the Messenger and the Qur’ān, and so that, the chastisement, will remain binding’, permanently bound to you in the Hereafter, in addition to what will befall you in this world; and so on the day of Badr seventy of them were slain (the response to [the conditional] lawlā, ‘were it not for …’ is indicated the preceding words).

Tagalog : Ipabatid mo, O Muhammad, na ang Allâh ay hindi Niya pinagtutuunan ng pansin ang mga tao, kung hindi lang sa kanilang panalangin bilang pagsamba at kahilingan, na walang pag-aalinlangan, na tumanggi kayo, O kayong mga walang pananampalataya, at walang pag-aalinlangan na ang inyong pagtanggi ang magtutulak sa inyo sa parusa na kung saan doon kayo ay mananatili, at wawasakin kayo rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

[1] Ito ay angkop sa Kanyang Kamaharlikaan.


Osayan

963. So Furqān na gianan so Qur’ān a piakamblag iyan so ontol ago so ribat, a inipamanoron sa miazaginton, ko sold o miakadowa polo ago tlo ragon, a kna o ba datar o manga pd a kitab a phoon sa langit a miaonaan iyan a initoron siran sa miakaisaisa. Pitharo o Allāh ko thotolan ko manga mushrik a: Go pitharo o siran oto a manga kafir a oba ombo initoron so Qur'ān sa timbl a miakaisaisa, datar oto (a initoron ami a zasagintas) ka an ami skaniyan mitatap ko poso’ oka ago mabatiya ami skaniyan sa kabatiya a mathanka.

964. So barahala a sinimba iran na kna o ba bnar a tuhan sabap sa da a mamimilik iyan ko manga nganin a aya makapapaar on na so tuhan a skaniyan so kaphakabinasa so kabgay sa gona, so kabgay sa kaoyagoyag ago kapatay ago so kapagoyaga ko taw ko oriyan o kapatay niyan a gianan na manga galbk a aya khirk on na so Allāh, ino ba adn a rk on ankoto a manga katuhanan a di bnar? Da!.

al Qāsim. Go piakambowat a miakapoon ko Mujāhid a: Tomioron sii ko al As Bin Wā’il a pitharo iyan a sakn na pkhararangitan akn so Moahmmad. Go piakam-bowat o at Tabarani sa sanday a malobay a miakapoon ko Abū Ayyūb a: Gowani a mawafat so Ibrahim a wata a mama o Rasūlullāh [s.a.w] na mizosongowa so manga mushrik sa pitharo iran a: So mimbarapaling (so Mohammad) na miapos sankai a kagagawii, na piakatoron o Allāh ankoto a ayat a” Mataan a inibgay ami rka so madakl a mapia” sa taman ko kaposan o Sūrah. Go piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Sa’īd Bin Jubayr a so ayat a” Zambayang ka sa rk o Kadnan ka ago khorban ka” na pitharo iyan a tomioron oto ko gawii a al Hudaybiyyah a miakaoma on so Jibrīl na pitharo iyan a: Sombali ka ago zambayang ka!

965. Pd anan a manga tokas o manga mushrik ko Qur’ān a inipamangndao kon a taw ko Mohammad [s.a.w] a aya pipikirn iran a pphamangndao ron na so jabr ago so Adas a sanasanaan o Utbah, a aya mitharo roo na so Abū Jahl a kiamorkaan o Allāh. A katawan iran a so Mohammad na di matao matiya ago di matao somorat na da iran dn maosar so akal iran sa kapamimikiran a mapia.

966. Inipammsa iran a kababaloy o sogo’ a pkhan a datar iran ka aya kabaya iran na malāikat a makaoma kiran a sogo’, ino o malāikat a sogoon kiran pharatiaya siran? So Allāh i matao ron.Ilay anka so Osn. 570, 605, 710, 764.

967. Gioto so Naraka a iniropa o Allāh sa adn a dagoos iyan ago kapngginawa niyan a sayana dn a piakalklk a sama bo di phamangitalas so lawas iyan sa kapkhararangiti ron ko kapthotonga niyan ko manga taw a sianka iran so manga sogo’ o Allāh sankai a doniya, so Naraka na inadn o Allāh a tiabonan iyan ko rarangit iyan a mabasng na sayana a mabasng so siksa iyan, amay ka izaan o Allāh skaniyan sa tharoon iyan a: Ino miapno ka dn? Na aya ismbag iyan na: Ba adn pn a oman? Aya maana niyan an di dn kapno so Naraka Jahannam ago di dn protosn ko kapthotonga niyan ko manga baradosa, na dapoan skaniyan o Allāh, na makazadaw sa matharo iyan (so Naraka) a kiatankaan dn! Sa ikalk iyan so Allāh.

968. So kapasadan a ipagiza na gioto so pangni o miamaratiaya ko alongan a Qiyāmah sa tharoon iran a: Kadnan ami pinggalbk ami rka so inisogo oka rkami na tomann ka rkami so nganin a inithalad ka rkami, na gioto kon i maana ankoto a “ Kapasadan a ipagiza” sa itoman kiran o Allāh so talad iyan kiran a mapia.

Na tominindg na miangosiat oriyan iyan na mizambayang sa dowa a rakaat oriyan iyan na siongowan iyan so manga ayam a zombaliin na siombali iyan, pitharo akn a adn a madadalm roo a di kalalayaman ko kiapanothola on (garib). Piakambowat a miakapoon ko Shammar Bin Atiyyah a: Miaadn so Uqbah Bin Abī Mu’ayt a gii niyan tharoon a: Da a mialamba ko Nabī a wata a mama sa skaniyan na miapos a da a tonas iyan, na piakatoron o Allāh so ayat a:” So taw a pkhararangit rka na skaniyan i lbi a maggtas”. Go piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko Ibn Jurayj a: Minisampay rakn a so Ibrāhīm a wata a mama o Nabī [s.a.w] na gowani a mawafat na pitharo o Quraysh a: Miapos so Mohammad, na inikararangit iyan oto na piakatoron o Allāh so ayat a “ Inibgay ami rka so madakl a mapia” sa rinarinaw ron oto o Allāh.

969. Manga dingandingan a palaya dn kapamrak ka o makasandng siran sa malāikat na aya pman a tharoon iran na miabalik mata so kailay tano sa di siran bo pharatiaya ko Allāh.

Sūrah al Kāfirūn

(al Kāfirūn 1) Piakambowat o at Tabarānī ago so Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Ibn Abbās a so Quraysh na inidolon iran ko Mohammad [s.a.w] a kabgi ran on sa tamok taman sa da a makalagid on sa kakawasaan sa Makkah ago pakaphanga-romaan iran ko manga tataid a babay kiran, na asar ka ibagak iyan so gii niyan kapamaawinga ko manga katuhanan iran na odi nka oto khabayai na simba anka so katuhanan ami sa saragon, na pitharo iyan a ilain akn o antonaa i izogo rakn o Kadnan akn?

970. So Hijr na gioto so kapkharnding o taw ko kabnar iyan sa pkhasaparan on sa datar o ba on miaharam, na so hijran mahjura, na so kiarnding o manga kafir oba siran makanggona ko limo o Allāh sankoto a alongan a mapitl sabap sa miapokas siran ko limo o Allāh ka da siran pangongonotan, na o kalimoon siran na khadatar iran so miamaratiaya na khada so kaontol, go so limo o Allāh ko Akhirat na tolabos a rk o manga taw a miaratiaya on ko doniya na so manga kafir na miatankd a da dn a rk iran roo a limo sa sii bo ko doniya.

971. So katharo a maqila, na gioto so masa a kaddkha o taw ko kaotho o alongan a somasandang sa randarandangan iyan ko darpa iyan a marnggay na inosar oto o Qur’ān, ago kagia so kaphangokom o Allāh na so Mu’min na aya bo a kakhagdama niyan ko alongan a maori na datar o pagltan o waqto a asar ago so magrib, na izold siran dn ko sorga, sa di kiran khalanggay so masa a sii ko maga kafir na nggibowan ragon a pphagitongn iran a masa iran.

972. Gianan so gawii a kaphangokom o Allāh a khidarpa so Arsh a aawidan a walo kataw a manga malāikat, a so pat on kataw na gii ran tharoon a: Miasotisoti ka Kadnan ami ago rk ka so bantogan ko kananaw nka ko oriyan o katao nka, na so pat on kataw na gii ran tharoon a: Miasotisoti ka Kadnan ami ago so bantogan ka a rk ka so bantogan ko kapnapi nka ko oriyan o gaga nka ko kapaniksa.

973. Gianan so kapzndit o kafir ko kasandngi niyan ko siksa ogaid na antonaa dn i bali o kazndit sa masa oto, di dn oto phakanggay a gona ko manosiya sa miaipos so masa niyan a di dn kasoy pharoman, sa pamakot so adn a akal iyan sa nggolawla sa mapia a onot iyan ko Allāh ka an di makapzndit ko masa a da dn a bali o kazndit.

974. So shaytān na asar ka maolog iyan so taw ko tarotoyan na indoya iyan on sa pagangiasan iyan ko alongan a Qiyāmah ka da a mapnggolawla niyan a rowar sa kapakakowa niyan sa pd iyan a matotong ko Naraka, sabap san na patoray ko manosiya a makapili sa bolayoka iyan a mapia a phakatabang on ko katoona niyan ko lalan a mathito odi na so katatap iyan on, pd ko itopang o shaytan ko manosiya na so bolayoka iyan sa odi niyan khawaswasi sa mamantk na aya waswasan iyan na so bolayoka iyan na aya pman gomamit ko taw a pagakaln o shaytan.

Na piakatoron o Allāh ankoto a Sūrah. Go initoron iyan so ayat a:” Tharo anka ba so salakaw ko Allāh na izogo iyo rakn a kasimbaa ko ron hay manga taw a Jāhil”. Go piakambowat o Abdur Razzāq a miakapoon ko Wahb a: Pitharo o manga kafir ko Quraysh ko Nabī [s.a.w] a okhabaya inka na onotan ka so agama mi sa saragon na onotan ami mambo so agama nka sa saragon na tomioron ankoto a ayat sa taman ko kapos iyan, go piakambowat o Ibn al Mundir so datar iyan a miakapoon ko Ibn Jurayj. Go piakambowat o Ibn Abī. Hatim a miakpoon ko Sa’īd Bin Mina a: Miabalak o al Walīd Bin al Mugīrah ago so al Asi Bin Wā’il ago so al Aswad Bin al Muttalib ago so Umayyah Bin Khalaf so Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iran a: Hay Mohammad song ka sii ka simbaan tano so pzimbaan ami na go simbaan ami so pzimbaan ka, sa pamagpdaan tano so btad tano langon, na piakatoron o Allāh ankoto a Sūrah.

975. Gianan so giikandng’ga sa tindg o Quraysh ago so Mohammad [s.a.w] sa oman siran mgay sa ibarat na smbagn o Qur’ān sa lawan on sa kapia ago kaongangn, gioto i sabap a pkhatoon tano a so manga Sūrah a initoron sa Makkah na manga popontok i lapiat ogaid na tanto a manga dadalm i maana ago randiyar sabap sankoto a btad a massmpang iyan a so kaplalawlanda o manga mushrik ko kapagongangn ago so kambayok.

976. Sii sankanan a manga ayat na piangangaloy niyan so manga pagtaw a miama ngalandada ago so miniphantag iran a manga sogo’ ka rinarinaw o Allāh ko Rasūlullāh [s.a.w] sa di ron kaplmki ko kapzanka o pagtaw niyan ko panolon iyan, sa kna o ba skaniyan bo i Nabi a miokit sa ktngan ka so miaonaan iyan na miaromasay siran mambo, so Nūh na maito bo da masanggibo ragon a kiapanolon iyan ka 950 a ragon na bilambilangn a taw a miaratiaya on, sa ba niyan dn piangni a mapos a tonas ankoto a pagtaw ka da bo a panginam sa ba siran pharatiaya, sa piangni niyan a tanaan siran a makalawlaw a tioba na lomiapay kiran so ig na miapolang siran langon a da dn a mialamba. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a o adn a ikalimo o Allāh sankoto a masa a kialapay o ig na ikalimo iyan a sakataw a babay a inipagapas iyan so wata iyan ko kialapay o ig ko maporo a palaw na kagia sankapn o ig na iniporo iyan so wata iyan sa taman sa initindp o ig siran a dowa na da siran dn kalimoon o Allāh sa miapolang siran.

977. So pagtaw o ar Rass, na aya katharo o Ikrimah na gioto so paridi a inilbng iran on so Nabī ran a siogo kiran, sa karata iran i ongar a manga taw. So pman so Ibn Abbās na so ar Rass na isa oto ka lipongan a pd ko pagtaw o Thamūd, go pitharo pn o Ikrimah a gioto so manga taw a miaaloy ko Yā Sīn.

978. So ingd a inoranan sa oran a marata na gioto so pagtaw o Lūt a gia ingd a Sodom, a miabaloy anan a poringana ko marata a olawla a pzagadan siran o manga Arab sa Makkah ko gii ran kandalakaw ko lopa, na ino iran di maphamimikiran so miambtad iran?. Ilay anka so Osn. 419, 502, 503, 504, 505, 507, 618.

979. Oda so kapzbang o alongan na di katokawan so along, sa so gii niyan kapagalinalin na sabap ko kapkhaalinalin o darpa o alongan a phagonotan iyan.

Sūrah an Nasr

(an Nasr 1) Piakambowat o Abdur Razzāq sii ko al Musannaf iyan a miakapoon ko Mu’ammar a miakapoon ko az Zuhrī a: Gowani a somold so Rasūlullāh [s.a.w] sa Makkah ko ragon a kiatabana niyan on na siogo iyan so Khālid Bin al Walīd sa miakithidawa ago so manga pd iyan ko pagtaw o Quraysh sa kababaan a Makkah sa taman sa diaag siran o Allāh, oriyan iyan na inisogo iyan so kalilintad sa linikatan iyan siran na somiold siran ko agama na piakatoron o Allāh ankoto a Sūrah sa taman ko kapos iyan.

980. Pd sa mala a limo o Allāh ko manosiya so kiaadna niyan ko kagagawii a pthorogn on so manosiya sa pphakadkha so lawas iyan ko kiaaposa on a dokaw ko kadawndaw, sa lagid o ba so kagagawii na sapng ka kagia malibotng a pphakarirong so kaadn ago phrnk, sa datar o ba pkhada so kaoyagoyag na anda dn i kapita iyan na mabokalag so manosiya na maadn so kaoyagoyag.

981. So tahūr a ititimbang ko fa’ūl, na makatotoro sa maana a shayi a ipzoti, datar o wadhū a skaniyan so ig a iphagabdas na so wudhū, na so kapagabdas, so sahūr na skaniyan so pangn’nkn a khn o pphowasa ko masa a suhūr. Go makatotoro pn sa maana a soti ko ginawa niyan a khasoti niyan so salakaw ron.

982. Langowan dn a pithibarang a ibarat na pizalinsalin o Allāh ko manosiya ka an makapamimikiran sa masimba niyan so Kadnan iyan, ogaid na so kadaklan ko manosiya na barakafir a taonkir.

Sūrah al Masad

(al Masad 1) Piakambowat o al Bukhārī ago so salakaw ron a miakapoon ko Ibn Abbās a: Tomiabid so Rasūlullāh [s.a.w] sa isa a gawii sa as Safā, na miananawag sa pithimoan o Quraysh na pitharo iyan a: Opama o tharo ako rkano a so ridoay na miakarani dn a thibowaan kano niyan ko kapitapita odi na sii ko kagabigabi ino mbnarn ako niyo? Na pitharo iran a: Oway, na pitharo iyan a: Mataan a sakn na iphangangalk akn rkano a siksa a masakit, na pitharo o Abū Lahab a: So morka na sii rka misabap san na tinimo kami nka!!! Na piakatoron o Allāh so ayat a : Mialaklak so Abū Lahab, sa taman ko kapos iyan. Go piakambowat o Ibn Jarīr sa miakaokit ko Isrāīl a miakapoon ko Ibn Ishāq a miakapon sa mama a pd ko Hamadān a aya ngaran iyan na so Yazīd Bin Zayd a so karoma o Abū Lahab... na miaadn a pphanagoan iyan sa manga sorok so lalan o Nabī [s.a.w] na tomioron ankoto a ayat ago inaloy niyan so karoma niyan a “pangangawid sa itagon”.

983. Aya maana oto na inadn iyan so manosiya a bagowamama oriyan iyan na mangaroma na mmomoriataw na mabarmbad sa maadn a isa ka apo a aya phoonan oto na sathak a ig (manī) a malobay sa taman a malobay.

984. Aya pzarakanan na so makapapaar ko langowan taman ka so manosiya na aya gii niyan kazarakan na igira miagdam iyan a di niyan khagaga so kabaya iyan a manggolawla niyan na makapanarig ko katawan iyan a mabagr a aya makapapaar ko langowan taman, so pman so da a khagaga niyan na di kapzarakanan ka odi niyan khaompiai a ginawa niyan na aya niyan pn kaompiaan so salakaw ron.

985. Aya gomgpa ko Allāh na so Qur’ān a skaniyan i pphamagosay ko manga ropaan o Allāh, adn a mithindg sa so kon so Mohammad [s.a.w] i gomgpa ko Allāh a aya on khaizaan, sa langowan a pitharo iyan makapantag ko Allāh ago so salakaw ron na palaya dn bnar a da dn a kabokhag on, sa pizaksian o Allāh a da a ptharoon iyan a phoon sa baya a ginawa niyan da skaniyan a rowar sa Wahī a iphagwahi ron. Apia anda sa nknana a dowa a tindg na palaya dn khatarima ka so Qur’ān ago so Muhammad  na di makapmblag so btad iran ka aya pananagoay o Qur’ān na so ginawa niyan, sabap roo na pitharo o Bai a Aishah a: Miaadn so Muhammad  a aya dn a paparangayan iyan na so Qur’ān.

Sūrah al Ikhlās

(al Ikhlās 1) Piakambowat o at Tirmidī ago so al Hākim ago so Ibn Khuzaymah a miakaokit ko Abul Aliyah a miakapoon ko Ubayyi Bin Ka’b a so manga mushrik na pitharo iran ko Rasūlullāh [s.a.w] a salsilaan ka rkami so bangnsa o Kadnan ka, na tomioron so ayat. Go piakambowat o at Tabarānī ago so Ibn Jarīr so datar iyan a pd ko thotol o Jābir Bin Abdillāh sa kinowa oto a dalil sa so Sūrah na initoron sa Makkah. Go piakambowat a miakapoon ko Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Ibn Abbās a: A so manga Yahūdī na miakaoma siran ko Rasūlullāh [s.a.w] a pd kiran so Ka’b Bin al Ashraf ago so Huyyayi Bin Akhtab na pitharo iran a: Hay Mohammad ropaan ka rkami so kadnan ka, na tomioron ankoto a Sūrah. Go piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Qatādah ago so Ibn al Mundir a miakapoon ko Sa’īd Bin Jubayr so datar iyan a gioto i kinowa a dalīl sa skaniyan na sūrah a initoron sa Madīnah. Go piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Abul Aliyah a: Pitharo o Qatādah a: Pitharo o al Ahzāb a salsilaan ka rkami so Kadnan ka o antonaa i bangnsa niyan na miakaoma on so Jibrīl sa inwit iyan on ankoto a Sūrah, sa gioto i mapipkir sankoto a manga mushrik ko thotol o Ubayyi, na sabap roo na khabaloy so sūrah a sūrah a initoron sa Madīnah, sa datar o kinitoroon on o thotol o Ibn Abbās, sa di makapzopaka ankoto a dowa a hadīth. Ogaid na piakambowat o Abū as Shaykh ko kitāb a al Adhamah a…miakaokit ko Uban a miakapoon ko Anas a: Miakaoma so manga Yahūdī sa Khaybar ko Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iran a: Hay ama i Qāsim inadn o Allāh so manga malāikat a phoon sa tihaya, na so Ādam na phoon sa lipaw a miagango, na so Iblīs na phoon sa sorazab a apoy, na so langit na phoon sa bl, na so lopa na pd ko papar o ig, na panothol anka rkami so makapantag ko Kadnan ka! Na miakaoma on so Jibrīl a aawidan iyan ankoto a sūrah a: “ Tharo anka a skaniyan so Allāh a Isaisa”.

986. Gianan so manga oripn o Allāh a kiababayaan iyan siran na kiababayaan iran mambo skaniyan sa miatalasay san so manga ropaan iran, a gianan i mapangingindaw imanto o doniya a manga taw a khasabt iran so doniya ko kikakagm iyan ko landng o kabinasaan, gianan i manga taw a magawid ko pandi o Islām pharoman sa kapamondiong iyan ko liawaw o lopa, gianan so manga taw a nanayawn siran sa kaphakamaradikaa iran ko manga taw sa miliyo iran ko kapzimbaa iran ko izik iran a kaadn sa mawit iran ko kasimbaa iran ko Allāh a thito a Miangadn, siran so manga taw a maphakandod iran so Islām ko kiapanangga niyan a romarapo ko zaronsarongan o pagtaw niyan sankai a masa, sabap dn ko kiapangondato o Jāhiliyyah a bago a lawan sa kabagr a di so jāhiliyyah a paganay, a so jāhiliyyah a katao ago jāhiliyyah a barandiya ago kadato. So langowan a inaloy o Qur’ān a manga sifat odi na manga btad na tankd so kapnggolalan iyan, ago so kakhitana iyan ka so Allāh na Maongangn a so pitharo iyan na khitoman ago di dn pndorat, sa so langowan a kapasadan a inaloy o Qur’ān na tankd a mapnggolawla dn.

987. So katharo a Athāmā, na miapanothol a miakapoon ko Abdullāh Bin Amr a pitharo iyan a: So Athāmā, na madalm a landng ko Naraka. Go pitharo o Ikrimah a skaniyan na landng a madalm ko Naraka a aya ziksaan on na so manga barazina a manga taw.

988. So kathawbat ko manga dosa na pd anan ko galbk a piangni o Allāh ago tiankd iyan a tharimaan iyan sa sa dn sa taw a thawbat ko Allāh sa tolos ikhlas a kiathawbat iyan na matatankd a prilaan o Allāh apia pn i kala o dosa niyan a mianggolawla niyan na palaya dn phakadaan o Allāh sa phonasn iyan, sa aya manga sarat o kathawbat, na izndit o taw ankoto a marata a mianggalbk iyan ago itaplk iyan sa di niyan dn mbabalinganan pharoman, sa nggolawla skaniyan sa manga pipia a simba a sambi ankoto a pinggolawla niyan, opama o aya miaarab iyan a kabnar na kabnar a manosiya na aya kaphakatawbat iyan na ikhasoy niyan so kabnar a mialalim iyan odi na bayadan yan ko taw a khirk on so arga iyan odi niyan on rilaan, ka so kabnar o manosiya na di iprila o Allāh, aya iprila o Allāh na so kabnar iyan, sa aya toos ko kathawbat a mapia na mabaloy so taw a mithawbat a makala so gii niyan kanggalbk sa manga pipia aya maana niyan na tarotopn iyan so manga simba a paliogat on sa tonayin iyan langon sa tapalan iyan so manga galbk a da niyan matonay sa miaona. Gioto i maana o mithawbat ago miompia ko oriyan o marata.

989. So katharo a Qurrata A’yun, na gioto so kapphakatnggaw o od a mata a ilat ko kapipia ginawa, sabap sa igira pnggoraok so taw a pndogayas so lo’ iyan na mayaw a kaggdama niyan ko mata niyan a tanda oto o kamboko, na amay ka makattnggaw so od a mata na karina sa kapipia ginawa ago kasosonor. Igira somindad so kapipia ginawa na pphakagoraok so mata ogaid na so lo’ iyan na matnggaw a karina sa kapipia ginawa.