So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Mu’minūn - [ 23 So Miamaratiaya ] - سـورة المؤمنـون
( The Believers - Ang Mga Mananampalataya )

Pangnal ko Sūrah

Giankai a sūrah na pizabanding iyan so manga panagayanan o paratiaya, balabaw ko manga btad a so sianka on so paratiaya ko Allāh. Sa so kapangalandada ago so kaplawanda na sii bo sa paganay ogaid na phaninggaposan ko kakhidozo ago so kaantior.

Sii ko masa a kapakaoma o siksa o Allāh ko pagtaw a somianka na di ron dn phakanggay a gona so kazndit ago di dn phakakasoy so masa niyan ago di khisonggod sa kotika bo. Ka masa oto a di siran dn pangniyan sa kapanawbat ago kaompia.

So Pamotosan iyan: So paratiaya ago so kalk ko Allāh so kaphantang ago so kapanarig ko Allāh na rk iyan so kapakataban sa kaposan, sa so kazagola ago kathabowakar na kazndit sa kaposan ago kaotantang. (23:1-50).

So manga sogo’ o Allāh a mizasaloyana ko lagaday o manga masa na isaisa so panolon iran a so kapakaisaisaa ko Allāh ko kapzimbaa on, sa mada so kipanakoton on sa salakaw a manga katuhanan, sa miadn siran a manga Nabī sa pagtaw iran a mabagr on so kaphapagariya ago so kaisaisa, sa inipagawa iran so langowan a galbk a khasabapan ko kasagomparak o pagtaw a Muslim sa makabantak so lalakaw o ronda iran sa sii bo phaninggaposan ko Allāh. (23:51-92).

So kapanaytan na phagombasay sa kaposan sa di niyan kharn so bagr o Bnar a matobay ago malamit, sa aya bo a makaphangowaris na so bnar na so batal na khalolon sa khapokas sa itongan. (23:93-118).

Giankai a sūrah na initoron sa Makkah, mararankom iyan so manga ayat a 118, initoron ko oriyan o Sūrah al Anbiyā’.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

23:1

Hassanor Alapa : Sabnar a miakadaag so miamaratiaya 908

Muhsin Khan : Successful indeed are the believers.

Sahih International : Certainly will the believers have succeeded:

Pickthall : Successful indeed are the believers

Yusuf Ali : The believers must (eventually) win through,-

Shakir : Successful indeed are the believers,

Dr. Ghali : The believers have already prospered.

Tafsir Jalalayn : Indeed (qad is for confirmation) prosperous, victorious, are the believers,

Tagalog : Katiyakan, nagtagumpay ang mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo na sumusunod sa Kanyang batas.

23:2

Hassanor Alapa : A siran oto ko sambayang iran na maalkn siran 909

Muhsin Khan : Those who offer their Salat (prayers) with all solemnity and full submissiveness.

Sahih International : They who are during their prayer humbly submissive

Pickthall : Who are humble in their prayers,

Yusuf Ali : Those who humble themselves in their prayers;

Shakir : Who are humble in their prayers,

Dr. Ghali : The ones who in their prayer are submissive.

Tafsir Jalalayn : those who in their prayers are humble,

Tagalog : Na ang kanilang mga katangian ay sila sa kanilang pagsasagawa ng ‘Salâh’ ay punung-puno ng pagkatakot, na ganap na dalisay sa kanilang mga kalooban at kapanatagan sa kanilang pagkatao.

23:3

Hassanor Alapa : A siran oto na sii ko daa bali niyan a nganin na tatalikhodan iran

Muhsin Khan : And those who turn away from Al-Laghw (dirty, false, evil vain talk, falsehood, and all that Allah has forbidden).

Sahih International : And they who turn away from ill speech

Pickthall : And who shun vain conversation,

Yusuf Ali : Who avoid vain talk;

Shakir : And who keep aloof from what is vain,

Dr. Ghali : And the ones who from idle talk are veering away.

Tafsir Jalalayn : and who shun vain talk, and other [nonsense],

Tagalog : At mga yaong iniiwasan nila ang lahat ng mga walang kabuluhan na salita at gawa.

23:4

Hassanor Alapa : Go siran oto na sii ko kabgay sa zakāt na gii ran galbkn 910

Muhsin Khan : And those who pay the Zakat .

Sahih International : And they who are observant of zakah

Pickthall : And who are payers of the poor-due;

Yusuf Ali : Who are active in deeds of charity;

Shakir : And who are givers of poor-rate,

Dr. Ghali : And the ones who at giving the Zakat (i.e., paying the poor-dues) are active. (Literally: are performers)

Tafsir Jalalayn : and who fulfil payment of alms,

Tagalog : At mga yaong nililinis nila ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga kayamanan sa pagpapatupad ng pagbibigay ng ‘Zakâh’ (o obligadong kawanggawa) ayon sa iba’t ibang uri nito.

23:5

Hassanor Alapa : Go siran oto so sii ko manga awrat iran na sisiapn iran (kokompnn iran)

Muhsin Khan : And those who guard their chastity (i.e. private parts, from illegal sexual acts)

Sahih International : And they who guard their private parts

Pickthall : And who guard their modesty -

Yusuf Ali : Who abstain from sex,

Shakir : And who guard their private parts,

Dr. Ghali : And the ones who are preservers of their private parts-

Tafsir Jalalayn : and who guard their private parts, against what is unlawful,

Tagalog : At mga yaong iniaalagan nila ang kanilang mga pribadong bahagi ng katawan mula sa anumang ipinagbabawal ng Allâh na katulad ng pangangalunya at lahat ng mahahalay na gawain.

23:6

Hassanor Alapa : Inonta bo sii ko manga karoma iran odi na so mipapaar o manga lima iran (oripn iran) ka mataan a siran na di siran on kaphanginsoyaan.

Muhsin Khan : Except from their wives or (the captives and slaves) that their right hands possess, for then, they are free from blame;

Sahih International : Except from their wives or those their right hands possess, for indeed, they will not be blamed -

Pickthall : Save from their wives or the (slaves) that their right hands possess, for then they are not blameworthy,

Yusuf Ali : Except with those joined to them in the marriage bond, or (the captives) whom their right hands possess,- for (in their case) they are free from blame,

Shakir : Except before their mates or those whom their right hands possess, for they surely are not blameable,

Dr. Ghali : Except from their spouses and what their right hands possess, then surely they are not blameworthy. (literally: other than being blameworthy)

Tafsir Jalalayn : except from their spouses, that is, to their spouses, and what [slaves] their right hands possess, that is, concubines, for then they are not blameworthy, in having sexual intercourse with them.

Tagalog : Maliban sa kanilang mga asawa o di kaya ay sa kanilang mga alipin na kababaihan, dahil hindi ipinagbabawal sa kanila na makipagtalik sa kanila at pasayahin sila; dahil ang Allâh ay ipinahintulot ito sa kanila.

23:7

Hassanor Alapa : Na sa taw a mloloba ko talikhodan oto (so karoma ago so oripn) na siran so manga taw a tamaba

Muhsin Khan : But whoever seeks beyond that, then those are the transgressors;

Sahih International : But whoever seeks beyond that, then those are the transgressors -

Pickthall : But whoso craveth beyond that, such are transgressors -

Yusuf Ali : But those whose desires exceed those limits are transgressors;-

Shakir : But whoever seeks to go beyond that, these are they that exceed the limits;

Dr. Ghali : Then whoever inequitably seeks beyond that, then those are the aggressors themselves-

Tafsir Jalalayn : But whoever seeks [anything] beyond that, [intercourse with] wives and concubines, such as masturbation: those, they are transgressors, who have overstepped [the bounds] into what is not lawful for them.

Tagalog : Na kung kaya, sinuman ang maghahangad ng kaligayahan na hindi sa pamamagitan ng kanyang asawa at alipin na babae ay kabilang siya sa mga lumampas sa ipinahintulot ng Allâh tungo sa Kanyang ipinagbawal, at inilagay niya ang kanyang sarili sa kaparusahan ng Allâh at ng Kanyang poot.

23:8

Hassanor Alapa : Go siran oto so sii ko manga sarig kiran ago so diandi iran na sisiapn iran so (kitomann on)

Muhsin Khan : Those who are faithfully true to their Amanat (all the duties which Allah has ordained, honesty, moral responsibility and trusts etc.) and to their covenants;

Sahih International : And they who are to their trusts and their promises attentive

Pickthall : And who are shepherds of their pledge and their covenant,

Yusuf Ali : Those who faithfully observe their trusts and their covenants;

Shakir : And those who are keepers of their trusts and their covenant,

Dr. Ghali : And they are the ones who pay heed to their deposits and their covenant.

Tafsir Jalalayn : And who are keepers of their trusts (may be read as plural, amānātihim, ‘their trusts’, or singular, amānatihim, ‘their trust’) and covenants, [made] between them, or between them and God, such as [the observance of] prayer and so on.

Tagalog : At ang mga yaong inaalagaan nila ang anumang ipinagkatiwala sa kanila at tinutupad nila ang anumang kanilang pangako.

23:9

Hassanor Alapa : Go so siran oto a sii ko manga sambayang iran na sisiapn iran 911

Muhsin Khan : And those who strictly guard their (five compulsory congregational) Salawat (prayers) (at their fixed stated hours).

Sahih International : And they who carefully maintain their prayers -

Pickthall : And who pay heed to their prayers.

Yusuf Ali : And who (strictly) guard their prayers;-

Shakir : And those who keep a guard on their prayers;

Dr. Ghali : And they are the ones who preserve their prayers.

Tafsir Jalalayn : And who are watchful of their prayers (may be read as plural, salawātihim, ‘their prayers’, or singular, salātihim, ‘their prayer’) observing them at their appointed times.

Tagalog : At ang mga yaong patuloy sa kanilang pagsasagawa ng ‘Salâh’ sa mga oras na itinakda para rito at ayon sa tamang pamamaraan na itinuro ni Propeta Muhammad (saw).

23:10

Hassanor Alapa : Na siran oto na siran so makaphangwaris

Muhsin Khan : These are indeed the inheritors.

Sahih International : Those are the inheritors

Pickthall : These are the heirs

Yusuf Ali : These will be the heirs,

Shakir : These are they who are the heirs,

Dr. Ghali : They are those (who are) the inheritors.

Tafsir Jalalayn : Those, they are the inheritors, and none other than them,

Tagalog : Sila ang mga mananampalataya na mamanahin nila ang ‘Al-Jannah’ (Hardin).

23:11

Hassanor Alapa : A siran so kapha-ngwarisan iran so sorga a al Firdaws 912 a ron siran on khatatap

Muhsin Khan : Who shall inherit the Firdaus (Paradise). They shall dwell therein forever.

Sahih International : Who will inherit al-Firdaus. They will abide therein eternally.

Pickthall : Who will inherit paradise. There they will abide.

Yusuf Ali : Who will inherit Paradise: they will dwell therein (for ever).

Shakir : Who shall inherit the Paradise; they shall abide therein.

Dr. Ghali : Who will inherit Paradise. They are therein eternally (abiding).

Tafsir Jalalayn : who shall inherit Paradise (al-firdaws), the name of a garden, the highest of the gardens of Heaven — wherein they will abide; herein is an allusion to the Return [in the Hereafter] and so it is fitting that the Beginning [of creation] should be mentioned next:

Tagalog : Na siyang magmamana ng mga matataas na antas sa ‘Al-Jannah’ at ang kalagitnaan nito, na sila ay manatili roon na wala nang katapusan ang kanilang kaligayahan.

23:12

Hassanor Alapa : Go sabnar a inadn Ami so manosiya a pd sa barmbad a phoon sa lipaw

Muhsin Khan : And indeed We created man (Adam) out of an extract of clay (water and earth).

Sahih International : And certainly did We create man from an extract of clay.

Pickthall : Verily We created man from a product of wet earth;

Yusuf Ali : Man We did create from a quintessence (of clay);

Shakir : And certainly We created man of an extract of clay,

Dr. Ghali : And indeed We already created man of an extraction of clay.

Tafsir Jalalayn : And, by God, We certainly created man, Adam, from an extraction (min sulālatin, derives from [the verbal expression] salaltu’l-shay’a mina’l-shay’, ‘I drew one thing out of another’, meaning, ‘I extracted it therefrom’) his [Adam’s] substance being, of clay (min tīnin is semantically connected to sulālatin, ‘an extraction’).

Tagalog : At katiyakan, nilikha Namin si Âdam (as) mula sa luwad (putik) na nagmula sa lahat ng uri ng kalupaan.

23:13

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na bialoy Ami skaniyan a sathak a (mani) sii sa tampata a mabkn (so kandangan o ina).

Muhsin Khan : Thereafter We made him (the offspring of Adam) as a Nutfah (mixed drops of the male and female sexual discharge) (and lodged it) in a safe lodging (womb of the woman).

Sahih International : Then We placed him as a sperm-drop in a firm lodging.

Pickthall : Then placed him as a drop (of seed) in a safe lodging;

Yusuf Ali : Then We placed him as (a drop of) sperm in a place of rest, firmly fixed;

Shakir : Then We made him a small seed in a firm resting-place,

Dr. Ghali : Thereafter We made him a sperm-drop, in an established residence.

Tafsir Jalalayn : Then We made him, namely, man, the progeny of Adam, a drop, a sperm-drop, in a secure lodging, which is the womb.

Tagalog : Pagkatapos ay nilikha Namin ang kanyang lahi mula sa ‘Nutfah: na mula sa semilya ng mga kalalakihan na lumalabas sa kanilang mga ‘sulb’ (o mga gulugod) at ito ay nananatili sa ligtas na lugar sa mga sinapupunan ng mga kababaihan.

23:14
Hassanor Alapa : Oriyan iyan na inadn Ami so sathak a ig (o mama a 913 misasaog on so orak o babay) a matitiman a middkt ko kilid o kandangan o ina, na inadn Ami ankoto a matitiman a rogo’ a dianka a sakms a rogo’ na inadn Ami ankoto a sakms a rogo’ a tolan na 914 bionkosan Ami ankoto a tolan sa sapo’ oriyan iyan na adnn Ami a kaadn a salakaw (maana a pmbaropa sa bontal a manosiya) sa miasotisoti so Allāh a lbi a mapia ko Pphamangadn

Muhsin Khan : Then We made the Nutfah into a clot (a piece of thick coagulated blood), then We made the clot into a little lump of flesh, then We made out of that little lump of flesh bones, then We clothed the bones with flesh, and then We brought it forth as another creation. So blessed be Allah, the Best of creators.

Sahih International : Then We made the sperm-drop into a clinging clot, and We made the clot into a lump [of flesh], and We made [from] the lump, bones, and We covered the bones with flesh; then We developed him into another creation. So blessed is Allah , the best of creators.

Pickthall : Then fashioned We the drop a clot, then fashioned We the clot a little lump, then fashioned We the little lump bones, then clothed the bones with flesh, and then produced it as another creation. So blessed be Allah, the Best of creators!

Yusuf Ali : Then We made the sperm into a clot of congealed blood; then of that clot We made a (foetus) lump; then we made out of that lump bones and clothed the bones with flesh; then we developed out of it another creature. So blessed be Allah, the best to create!

Shakir : Then We made the seed a clot, then We made the clot a lump of flesh, then We made (in) the lump of flesh bones, then We clothed the bones with flesh, then We caused it to grow into another creation, so blessed be Allah, the best of the creators.

Dr. Ghali : Thereafter We created the sperm-drop into a clot, (Or: embryo) then We created the clot into a chewed up morsel, then We created the chewed up morsel into bones, then We dressed the bones (in) flesh; thereafter We brought him into being as another creation. So Supremely Blessed be Allah, The Fairest of creators.

Tafsir Jalalayn : Then We transformed the drop [of semen] into a clot, congealed blood. Then We transformed the clot into a [little] lump of flesh (mudgha), a piece of flesh, about the size of what one would be able to chew (mā yumdagh). Then We transformed the lump of flesh into bones. Then We clothed the bones with flesh (a variant reading in both instances [instead of the plurals ‘izāman and al-‘izāma, ‘the bones’] is [singular] ‘azman [and ‘al-‘azma], ‘the bone’; and in all three instances above khalaqnā, means ‘We made it become’ [as opposed to ‘We created’]). Then We produced him as [yet] another creature, by breathing into him [Our] Spirit. So blessed be God, the best of creators!, that is, [the best of] determiners (the specificier noun for ahsana, ‘the best’, has been omitted because it is obvious: khalqan, ‘in terms of creation’).

Tagalog : Pagkatapos ay ginawa Namin ang ‘Nutfah’ na ‘`Alaqah’ – na ito ay namuong dugo na kulay pula na malapot, pagkatapos ay ginawa Namin ang ‘`Alaqah’ pagkalipas ng apatnapung araw na maging ‘Mudhghah’ – namuong laman na ito ay kapirasong laman na kasingdami ng isang subo na parang may mga kagat sa tagiliran, pagkatapos ay ginawa Namin ang malambot na laman na ito na buto, at saka Namin dinamitan ang butong ito ng laman, pagkatapos ginawa Namin ito na isang panibagong nilikha sa pamamagitan ng pag-ihip sa kanya ng kanyang kaluluwa. Samakatuwid, luwalhati sa Allâh, na Siya ay ‘Ahsanul Khâliqeen’ – ang Pinakamagaling at Pinakaganap sa paglikha ng lahat ng bagay.

23:15

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na sii ko oriyan oto na skano na phamatay kano

Muhsin Khan : After that, surely, you will die.

Sahih International : Then indeed, after that you are to die.

Pickthall : Then lo! after that ye surely die.

Yusuf Ali : After that, at length ye will die

Shakir : Then after that you will most surely die.

Dr. Ghali : Thereafter surely after that you will indeed die (Literally: be dead)

Tafsir Jalalayn : Then indeed after that you die.

Tagalog : Pagkatapos, katiyakan, kayo na mga tao, pagkalipas ng iba’t ibang yugto ng buhay ay magtatapos ang inyong buhay na kayo ay mamamatay.

23:16

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na skano ko alongan a Qiyāmah na pagoyagn kano

Muhsin Khan : Then (again), surely, you will be resurrected on the Day of Resurrection.

Sahih International : Then indeed you, on the Day of Resurrection, will be resurrected.

Pickthall : Then lo! on the Day of Resurrection ye are raised (again).

Yusuf Ali : Again, on the Day of Judgment, will ye be raised up.

Shakir : Then surely on the day of resurrection you shall be raised.

Dr. Ghali : Thereafter on the Day of the Resurrection you will surely be made to rise again.

Tafsir Jalalayn : Then on the Day of Resurrection you shall surely be raised, for reckoning and requital.

Tagalog : Pagkatapos, pagkalipas ng kamatayan at pagwawakas ng mundo ay bubuhaying kayong mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay na kayo ay babangon mula sa inyong mga libingan para sa paghuhukom at pagbabayad.

23:17

Hassanor Alapa : Go sabnar a miadn Kami ko atag iyo sa pito a manga lalan (odi na pito lapis a langit) ago da Kami maadn ko manga kaadn i ba Kami Makalilipat

Muhsin Khan : And indeed We have created above you seven heavens (one over the other), and We are never unaware of the creation.

Sahih International : And We have created above you seven layered heavens, and never have We been of [Our] creation unaware.

Pickthall : And We have created above you seven paths, and We are never unmindful of creation.

Yusuf Ali : And We have made, above you, seven tracts; and We are never unmindful of (our) Creation.

Shakir : And certainly We made above you seven heavens; and never are We heedless of creation.

Dr. Ghali : And indeed We already created above you seven roads; and in no way have We been heedless of creation.

Tafsir Jalalayn : And verily We created above you seven paths, that is, [seven] heavens (tarā’iq is the plural of tarīqa [so called] because they are the paths used by the angels) and of creation, that lies beneath these [paths], We are never unmindful, lest these should fall upon them and destroy them. Nay, but We hold them back, as [stated] in the verse: And He holds back the heaven lest it should fall upon the earth [Q. 22:65].

Tagalog : Katiyakan, nilikha Namin sa ibabaw ninyo ang pitong mga kalangitan na magkakapatung-patong, at Kami, kailanman ay hindi Namin nakaligtaan ang lahat ng nilikha, na kung kaya, wala Kaming makalilimutan sa anumang nilikha.

23:18

Hassanor Alapa : Go miakatoron Kami sa phoon sa kawang sa ig a madidianka na tininkong Ami skaniyan ko lopa, go mataan a Skami ko kaphakadaa on na gaos Ami

Muhsin Khan : And We sent down from the sky water (rain) in (due) measure, and We gave it lodging in the earth, and verily, We are Able to take it away.

Sahih International : And We have sent down rain from the sky in a measured amount and settled it in the earth. And indeed, We are Able to take it away.

Pickthall : And we send down from the sky water in measure, and We give it lodging in the earth, and lo! We are Able to withdraw it.

Yusuf Ali : And We send down water from the sky according to (due) measure, and We cause it to soak in the soil; and We certainly are able to drain it off (with ease).

Shakir : And We send down water from the cloud according to a measure, then We cause it to settle in the earth, and most surely We are able to carry it away.

Dr. Ghali : And We have sent down from the heaven water in a determined estimate, then We made it to dwell in the earth; and surely We are indeed (the) Determiners over putting it away.

Tafsir Jalalayn : And We sent down water out of the heaven in measure, that suffices them, and We lodged it within the earth; and We are indeed able to take it away, so that they die of thirst together with their livestock.

Tagalog : At ibinaba Namin mula sa kalangitan ang tubig ayon sa kung ano ang pangangailangan ng mga nilikha, at gumawa Kami sa kalupaan ng pagpapanatilihan nito, at walang pag-aalinlangan, Kami ay Ganap na Makapangyarihan na kaya Naming alisin ang tubig sa pinagpanatilihan nito.
  [Dito sa talatang ito ang babala at pagbabanta sa mga masasama.]

23:19

Hassanor Alapa : Na miadn Kami sa rk iyo misabap on sa manga asinda a pd sa korma ago manga anggor a adn a rk iyo ron a manga onga a madakl ago pd on so phkhn iyo.

Muhsin Khan : Then We brought forth for you therewith gardens of date-palms and grapes, wherein is much fruit for you, and whereof you eat.

Sahih International : And We brought forth for you thereby gardens of palm trees and grapevines in which for you are abundant fruits and from which you eat.

Pickthall : Then We produce for you therewith gardens of date-palms and grapes, wherein is much fruit for you and whereof ye eat;

Yusuf Ali : With it We grow for you gardens of date-palms and vines: in them have ye abundant fruits: and of them ye eat (and have enjoyment),-

Shakir : Then We cause to grow thereby gardens of palm trees and grapes for you; you have in them many fruits and from them do you eat;

Dr. Ghali : So We have brought into being for you therewith gardens of palms and vineyards; in them you have many fruits for you, and of them you eat.

Tafsir Jalalayn : Then We produced for you therewith gardens of date palms and vines — these being the most common fruits of the Arabs — wherein is abundant fruit for you, and whereof you eat, in summer and winter.

Tagalog : At ginawa Namin sa pamamagitan ng tubig na ito ang mga hardin, ang mga puno ng palmera ng datiles at saka mga ubas, at para sa inyo rito sa mga hardin na ito ang iba’t ibang uri ng prutas, na mula rito kayo ay kumakain.

23:20

Hassanor Alapa : (go miadn Kami) sa kayo a phagtho sa palaw a Sinā’ a iphagtho iyan so lana a (zisii ko onga a zaytūn) ago so pangn’nkn a iphlino ko roti ko kapkhana on (idām)

Muhsin Khan : And a tree (olive) that springs forth from Mount Sinai, that grows oil, and (it is a) relish for the eaters.

Sahih International : And [We brought forth] a tree issuing from Mount Sinai which produces oil and food for those who eat.

Pickthall : And a tree that springeth forth from Mount Sinai that groweth oil and relish for the eaters.

Yusuf Ali : Also a tree springing out of Mount Sinai, which produces oil, and relish for those who use it for food.

Shakir : And a tree that grows out of Mount Sinai which produces oil and a condiment for those who eat.

Dr. Ghali : And a tree that comes out (Literally: goes out) from At-Tûr of SaynaÉ (Mount Sinai) that grows fats (i.e., oil) and seasoning for (the) eaters.

Tafsir Jalalayn : And, We produced, a tree that grows on Mount of Sinai (read Sīnā’ or Saynā’, indeclinable as it is a proper noun with the feminine ending denoting a location) that produces (read either as tunbitu from the fourth form [anbata], or as tanbutu from the trilateral form [nabata]) oil (bi’l-duhni: in the case of the former [reading of tunbitu] the bā’ [bi-] here would be extra, whereas in the case of the second [reading of tanbutu], it would be [a preposition needed] for the transitive) — and this [tree] is the olive tree, and seasoning for those who eat (wa-sibghin li’l-ākilīna, a supplement to bi’l-duhni, ‘oil’, [that is to say] it is [like] a dye that colours a morsel dipped in it) — and this [seasoning] is the [olive] oil.

Tagalog : At ginawa Namin para sa inyo ang puno ng oliba na ito ay sumisibol sa lugar na nakapalibot sa bundok ng Sinai na nagmumula rito ang langis na ginagamit ninyo sa inyong katawan, saka panluto at pagkain na kaibig-ibig sa inyong panlasa.

23:21
Hassanor Alapa : Go mataan a adn a rk iyo a matatago ko binatang a (onta, sapi, kambing) a thoma, pphaka-inomn Ami skano ko pd ko madadalm ko manga tiyan iyan (a so gatas) go adn a bagian iyo ron a manga gona a madakl ago pd on so phkhn iyo

Muhsin Khan : And Verily! In the cattle there is indeed a lesson for you. We give you to drink (milk) of that which is in their bellies. And there are, in them, numerous (other) benefits for you, and of them you eat.

Sahih International : And indeed, for you in livestock is a lesson. We give you drink from that which is in their bellies, and for you in them are numerous benefits, and from them you eat.

Pickthall : And lo! in the cattle there is verily a lesson for you. We give you to drink of that which is in their bellies, and many uses have ye in them, and of them do ye eat;

Yusuf Ali : And in cattle (too) ye have an instructive example: from within their bodies We produce (milk) for you to drink; there are, in them, (besides), numerous (other) benefits for you; and of their (meat) ye eat;

Shakir : And most surely there is a lesson for you in the cattle: We make you to drink of what is in their bellies, and you have in them many advantages and of them you eat,

Dr. Ghali : And surely in the cattle (ÉAncam includes cattle, camels, sheep and goats) there is indeed a lesson for you; We make you to drink of what is in their bellies, and many profits (Or: uses) there are in them for you, and of them you eat.

Tafsir Jalalayn : And surely in the cattle, that is, [in] camels, cows and sheep, there is for you a lesson, an admonition for you to heed. We give you to drink (read nasqīkum or nusqīkum) of what is in their bellies, [of] milk, and you have many uses in them, such as [the extraction of] wool, fur and hairs and other [uses], and you eat of them.

Tagalog : At katiyakan, para sa inyo, O kayong mga tao, ang aral na napakikinabangan ninyo mula sa paglikha ng kamelyo, baka at kambing, na ipinagkaloob Namin sa inyo mula sa mga tiyan nito ang gatas na iniinom ninyo, at mayroon pa kayong iba pang maraming kapakinabangan na nagmumula rito, na katulad ng balahibo at balat at iba pa na katulad nito, at nagmumula rin dito ang inyong mga kinakain at ikinabubuhay.

23:22

Hassanor Alapa : Go sii ko likod iyan ago sii ko liawaw o padaw na phagawidan kano ron

Muhsin Khan : And on them, and on ships you are carried.

Sahih International : And upon them and on ships you are carried.

Pickthall : And on them and on the ship ye are carried.

Yusuf Ali : An on them, as well as in slips, ye side.

Shakir : And on them and on the ships you are borne.

Dr. Ghali : And upon them, and on the ships you are carried.

Tafsir Jalalayn : And on them, the camels, and on ships you are carried.

Tagalog : At sa mga ito, at sa mga sasakyang pandagat kayo ay sumasakay sa kapatagan at karagatan.

23:23

Hassanor Alapa : Go sabnar a siogo Ami so Nūh ko pagtaw niyan na pitharo 915 iyan a hay pagtaw akn simbaa niyo so Allāh ka da a Tuhan iyo a salakaw Ron, sa ba kano di khabaloy a maalkn ko Allāh

Muhsin Khan : And indeed We sent Nuh (Noah) to his people, and he said: "O my people! Worship Allah! You have no other Ilah (God) but Him (Islamic Monotheism). Will you not then be afraid (of Him i.e. of His Punishment because of worshipping others besides Him)?"

Sahih International : And We had certainly sent Noah to his people, and he said, "O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him; then will you not fear Him?"

Pickthall : And We verily sent Noah unto his folk, and he said: O my people! Serve Allah. Ye have no other Allah save Him. Will ye not ward off (evil)?

Yusuf Ali : (Further, We sent a long line of prophets for your instruction). We sent Noah to his people: He said, "O my people! worship Allah! Ye have no other god but Him. Will ye not fear (Him)?"

Shakir : And certainly We sent Nuh to his people, and he said: O my people! serve Allah, you have no god other than Him; will you not then guard (against evil)?

Dr. Ghali : And indeed We already sent Nuh (Noah) to his people. So he said, "O my people, worship Allah! In no way do you have any god other than He. Will you not then have piety?"

Tafsir Jalalayn : And verily We sent Noah to his people, and he said, ‘O my people, worship God, obey God and affirm His Oneness. You have no [other] god besides Him (ghayruhu is the subject of mā, ‘no’; the preceding [min ilāhin, ‘god’] is the predicate, the min being extra). Will you not then fear?’ His punishment in worshipping [gods] other than Him?

Tagalog : At katiyakan, ipinadala Namin si Nûh (as) tungo sa kanyang sambayanan upang sila ay hikayatin sa Kaisahan ng Allâh at kanyang sinabi sa kanila: O aking sambayanan! Sambahin ninyo ang Allâh nang bukod-tangi, na wala kayong ‘Ilâh’ (Diyos) na karapat-dapat sambahin bukod sa Kanya, kung gayon, hindi ba kayo natatakot sa Kanyang kaparusahan?

23:24
Hassanor Alapa : Na pitharo o pagtaw a manga kafir a pd ko pagtaw niyan a da ini a rowar sa manosiya a datar iyo a khabayaan iyan a kapakalbi niyan rkano, o kiabayai o Allāh na somogo sa malāikat da amiai man’g ko manga apo ami a miangaoona

Muhsin Khan : But the chiefs of those who disbelieved among his people said: "He is no more than a human being like you, he seeks to make himself superior to you. Had Allah willed, He surely could have sent down angels; never did we hear such a thing among our fathers of old.

Sahih International : But the eminent among those who disbelieved from his people said, "This is not but a man like yourselves who wishes to take precedence over you; and if Allah had willed [to send a messenger], He would have sent down angels. We have not heard of this among our forefathers.

Pickthall : But the chieftains of his folk, who disbelieved, said: This is only a mortal like you who would make himself superior to you. Had Allah willed, He surely could have sent down angels. We heard not of this in the case of our fathers of old.

Yusuf Ali : The chiefs of the Unbelievers among his people said: "He is no more than a man like yourselves: his wish is to assert his superiority over you: if Allah had wished (to send messengers), He could have sent down angels; never did we hear such a thing (as he says), among our ancestors of old."

Shakir : And the chiefs of those who disbelieved from among his people said: He is nothing but a mortal like yourselves who desires that he may have superiority over you, and if Allah had pleased, He could certainly have sent down angels. We have not heard of this among our fathers of yore:

Dr. Ghali : Then said the chiefs who disbelieved among his people, "In no way is this anything except a mortal like yourselves, who would like to be graced with (superiority) (Literally: assume graciousness) over you. And if Allah had (so) decided, He would indeed have sent down Angels. In no way did we hear of this among our earliest fathers.

Tafsir Jalalayn : But the council of his people, who disbelieved, said, to their followers, ‘This is just a human being like you who desires to gain superiority, to have the honour, over you, by acquiring followers, you being [his] followers. And had God willed, that none other than Him be worshipped, He would have sent down angels, with that [Message], and not [assigned] a human being [for it]. We never heard of such, an affirmation of God’s Oneness as that which Noah summons [us], among our forefathers, [among] past communities.

Tagalog : Tinanggihan siya ng mga matataas mula sa kanyang sambayanan, at kanilang sinabi sa mga tao: Katiyakan, siya ay tao lamang na katulad ninyo, wala siyang katangian na anuman na nakahihigit sa inyo, at wala siyang hangarin sa kanyang sinasabi kundi upang siya ay maging pinuno at magiging katangi-tangi sa inyo. Kung ninais ng Allâh na magpadala sa atin ng Sugo ay magpapadala Siya mula sa mga anghel, at wala kaming narinig na katulad niya sa nauna nating mga ninuno at mga matatanda.

23:25

Hassanor Alapa : Da skaniyan a rowar sa mama a adn a bthang iyan, sa nayaw kano ron sa taman sa masokar

Muhsin Khan : "He is only a man in whom is madness, so wait for him a while."

Sahih International : He is not but a man possessed with madness, so wait concerning him for a time."

Pickthall : He is only a man in whom is a madness, so watch him for a while.

Yusuf Ali : (And some said): "He is only a man possessed: wait (and have patience) with him for a time."

Shakir : He is only a madman, so bear with him for a time.

Dr. Ghali : Decidedly he is nothing except a man (seized) by a madness, so wait on him for a while (of time)."

Tafsir Jalalayn : He, Noah, is just a man possessed by madness, a case of dementia. So bear with him for a while’, until he dies.

Tagalog : Na kung kaya, si Nûh ay isang tao na sinapian ng pagkabaliw, na kung kaya, abangan ninyo muna ang kanyang katinuan, at itigil ang kanyang paghihikayat, o di kaya siya ay mamatay at wala na kayong puproblemahin pa sa kanya.

23:26

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a Kadnan ko tabangi ako Nka ko nganin a piakambokhag ako iran on.

Muhsin Khan : [Nuh (Noah)] said: "O my Lord! Help me because they deny me."

Sahih International : [Noah] said, "My Lord, support me because they have denied me."

Pickthall : He said: My Lord! Help me because they deny me.

Yusuf Ali : (Noah) said: "O my Lord! help me: for that they accuse me of falsehood!"

Shakir : He said: O my Lord! help me against their calling me a liar.

Dr. Ghali : He said, "Lord! Vindicate me for that they cry me lies."

Tafsir Jalalayn : He, Noah, said, ‘My Lord, help me, against them, because they deny me’, because of their denial of me, by destroying them. God, exalted be He, says, responding to his supplication:

Tagalog : Sinabi ni Nûh: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha, tulungan Mo ako laban sa aking sambayanan; dahil sa kanilang pagpapasinungaling sa akin sa pagpaparating ko ng Iyong mensahe.

23:27Hassanor Alapa : Na iniwahi Ami ron a mbaal ka sa padaw sa nggolalan sa siap Ami ago sogoan Ami, na gowani a makaoma so sogoan Ami na somiolapay so kombaan sa ig (na pitharo Ami a) soldn ka ko padaw so oman i dowa a ngganapa (ko manga binatang) sa miaantior skaniyan inonta bo so taw a miaona on so katharo a pd kiran, sa oba Ako nka mbitiarain ko makapantag ko siran oto a manga salimbot ka mataan a khigald siran

Muhsin Khan : So We inspired him (saying): "Construct the ship under Our Eyes and under Our Revelation (guidance). Then, when Our Command comes, and the oven gushes forth water, take on board of each kind two (male and female), and your family, except those thereof against whom the Word has already gone forth. And address Me not in favour of those who have done wrong. Verily, they are to be drowned.

Sahih International : So We inspired to him, "Construct the ship under Our observation, and Our inspiration, and when Our command comes and the oven overflows, put into the ship from each [creature] two mates and your family, except those for whom the decree [of destruction] has proceeded. And do not address Me concerning those who have wronged; indeed, they are to be drowned.

Pickthall : Then We inspired in him, saying: Make the ship under Our eyes and Our inspiration. Then, when Our command cometh and the oven gusheth water, introduce therein of every (kind) two spouses, and thy household save him thereof against whom the Word hath already gone forth. And plead not with Me on behalf of those who have done wrong. Lo! they will be drowned.

Yusuf Ali : So We inspired him (with this message): "Construct the Ark within Our sight and under Our guidance: then when comes Our Command, and the fountains of the earth gush forth, take thou on board pairs of every species, male and female, and thy family- except those of them against whom the Word has already gone forth: And address Me not in favour of the wrong-doers; for they shall be drowned (in the Flood).

Shakir : So We revealed to him, saying: Make the ark before Our eyes and (according to) Our revelation; and when Our command is given and the valley overflows, take into it of every kind a pair, two, and your followers, except those among them against whom the word has gone forth, and do not speak to Me in respect of those who are unjust; surely they shall be drowned.

Dr. Ghali : So We revealed to him, (saying), "Work the ship under Our Eyes and Our Revelation; so, when Our Command comes and the oven boils over, then dispatch therein two pairs (Or: spouses) of every kind and your family- except for him against whom the Saying has already gone before. And do not address Me concerning the ones who have done injustice; surely they will be drowned.

Tafsir Jalalayn : So We revealed to him [saying], ‘Build the Ark, the ship, under Our watch, under Our observation and protection, and [by] Our revelation, Our command. Then, when Our command comes, that they be destroyed, and the oven, of the baker, gushes, with water — and this was Noah’s sign — bring into it, admit into the ship, of every kind [of animal] two mates, a male and a female, that is, [two] of every species thereof (ithnayn is an object; min, ‘of’, is semantically connected to usluk, ‘bring into [it]’). According to the story God, exalted be He, gathered all the beasts of prey and the birds and other [animals] for Noah. As he [Noah] pushed forth his hands into each species, his right hand would fall upon a male and the left upon a female, whereafter he would take them on board the ship (a variant reading [for min kuli, ‘of every’] is min kullin, ‘of every [kind]’, in which case zawjayni, ‘[two] mates’, becomes a direct object, with ithnayn, ‘two’, [being repeated] for emphasis thereof); together with your family — his wife [?] and children — except for those against whom the Word has already gone forth, that they be destroyed, namely, his wife and his son Canaan (Kan‘ān), unlike Shem (Sām), Ham (Hām) and Japheth (Yāfith) whom, together with their three wives, he carried on board. In sūrat Hūd [the following is mentioned where Noah is told who he should carry in the ship]: ‘… and those who believe.’ And none believed with him except a few [Q. 11:40]. It is said that these were six men and their wives. Moreover it is said that all those who were on the ship numbered seventy eight, half of them were men and half were women. And do not plead with Me concerning those who have done wrong, those who have disbelieved, that I should refrain from destroying them. They shall indeed be drowned.

Tagalog : Na kung kaya, ipinahayag Namin sa kanya ang utos na siya ay gumawa ng malaking sasakyang pandagat sa ilalim ng Aming pagmamasid at Rebelasyon, na ang ibig sabihin: Batay sa Aming ipinag-utos sa iyo at pagtulong sa iyo, at ikaw ay nasa ilalim ng Aming pangangalaga. At dito sa talatang ito ang patunay sa katangian ng Allâh na Siya ay mayroong mata na angkop sa Kanyang Kamaharlikaan nang walang ‘tasbeeh’ (nang walang paghahambing) at walang ‘takyeef’ (na hindi tinatanong ang pagiging paano nito).  
Na kung kaya, kapag dumating ang Aming utos na parusahan ang iyong sambayanan ng pagkalunod at magsimula na ang delubyo na bubulwak ang tubig mula sa ‘tannur’ (o pugon), ay isakay mo na sa Arka ang lahat ng may buhay na magkakaparis na lalaki at babae; upang manatili ang mga lahi nito, at isakay mo rin ang iyong pamilya maliban sa sinumang karapat-dapat sa parusa dahil sa kanyang di- paniniwala na tulad ng iyong asawa at iyong anak, at huwag mo nang hilingin pa sa Akin na mailigtas ang iyong masasamang sambayanan dahil katiyakan na walang pag-aalinlangang sila ay malulunod.

23:28

Hassanor Alapa : Na amay ka makambatang ka ago so taw a pd ka ko liawaw o padaw na tharo anka a so langowan o bantongan na rk o Allāh a so piakalidas kami niyan phoon ko pagtaw a salimbot

Muhsin Khan : And when you have embarked on the ship, you and whoever is with you, then say: "All the praises and thanks be to Allah, Who has saved us from the people who are Zalimun (i.e. oppressors, wrong-doers, polytheists, those who join others in worship with Allah, etc.).

Sahih International : And when you have boarded the ship, you and those with you, then say, 'Praise to Allah who has saved us form the wrongdoing people.'

Pickthall : And when thou art on board the ship, thou and whoso is with thee, then say: Praise be to Allah Who hath saved us from the wrongdoing folk!

Yusuf Ali : And when thou hast embarked on the Ark - thou and those with thee,- say: "Praise be to Allah, Who has saved us from the people who do wrong."

Shakir : And when you are firmly seated, you and those with you, in the ark, say: All praise is due to Allah who delivered us from the unjust people:

Dr. Ghali : So, when you have leveled yourself on the ship (i.e., boarded the ship) and the ones with you, then say, 'Praise be to Allah, Who has safely delivered us from the unjust people.

Tafsir Jalalayn : And when you have settled, [when] you are balanced, in the Ark together with those with you, say, “Praise be to God Who has delivered us from the wrongdoing folk”, [from] the disbelievers and the destruction that came upon them.

Tagalog : At kapag ikaw ay nakasakay na sa Arka, ikaw at ang sinumang kasama mo na ligtas na sa pagkalunod ay sabihin mo: Ang papuri at pasasalamat ay sa Allâh na Siyang nagligtas sa amin mula sa mga taong walang pananampalataya.

23:29

Hassanor Alapa : Go tharo anka a Kadnan ko tpadn ako Nka sa khatpadan a pakambabarakatn ka Ska so mapia ko langowan a phamakabolos

Muhsin Khan : And say: "My Lord! Cause me to land at a blessed landing-place, for You are the Best of those who bring to land."

Sahih International : And say, 'My Lord, let me land at a blessed landing place, and You are the best to accommodate [us].' "

Pickthall : And say: My Lord! Cause me to land at a blessed landing-place, for Thou art Best of all who bring to land.

Yusuf Ali : And say: "O my Lord! enable me to disembark with thy blessing: for Thou art the Best to enable (us) to disembark."

Shakir : And say: O my Lord! cause me to disembark a blessed alighting, and Thou art the best to cause to alight.

Dr. Ghali : And say, "Lord! Cause me to descend (or: to ashore) a blessed descent, and You are The Most Charitable of hosts".

Tafsir Jalalayn : And say, upon disembarking from the ship: “My Lord, cause me to land with a landing (read munzalan as the verbal noun as well as the noun of place [for ‘landing’]; or manzilan as [meaning] the site of the landing) blessed, being that landing or place, for You are the best of all who bring to land” ’, that which has been mentioned.

Tagalog : At sabihin mo: Aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Sanhiin Mo na lumapag (o dumaong) ako sa mabiyaya at ligtas na paglalapagang-lugar dahil sa Ikaw ay ‘Khayrul Munzileen’ – Pinakamabuti na nagpapalapag (o nagpapadaong sa kalupaan.  
At nandirito ang katuruan mula sa Allâh para sa Kanyang mga alipin sa kung ano ang sasabihin kapag siya ay bababa o tutungo sa anumang lugar.

23:30

Hassanor Alapa : Mataan a kadadalman oto sa manga tanda amay ka miaadn Kami a pphanioba

Muhsin Khan : Verily, in this [what We did as regards drowning of the people of Nuh (Noah)], there are indeed Ayat (proofs, evidences, lessons, signs, etc. for men to understand), for sure We are ever putting (men) to the test.

Sahih International : Indeed in that are signs, and indeed, We are ever testing [Our servants].

Pickthall : Lo! herein verily are portents, for lo! We are ever putting (mankind) to the test.

Yusuf Ali : Verily in this there are Signs (for men to understand); (thus) do We try (men).

Shakir : Most surely there are signs in this, and most surely We are ever trying (men).

Dr. Ghali : Surely in that are indeed signs, and decidedly We are (always) indeed trying (mankind).

Tafsir Jalalayn : Surely in that, mentioned matter of Noah, the ship and the destruction of the disbelievers, there are signs, indicators of God’s power, exalted be He, and indeed (wa-in, in has been softened in place of the hardened form, its subject being the pronoun of the matter) We were putting to the test, [indeed We were] trying the people of Noah by sending him [as God’s messenger] to them and [by] his admonitions [to them].

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, sa pagligtas sa mga mananampalataya at pagwasak sa mga walang mananampalataya ay malilinaw na mga palatandaan na nagpapatunay sa pagiging totoo ng mga Sugo ng Allâh sa anuman na kanilang dala-dala mula sa Allâh, at katotohanan na sinusubok Namin ang mga sambayanan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Sugo sa kanila bago isagawa ang pagpaparusa sa kanila na mga tatanggi.

23:31

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na mithara-gombalay Kami ko oriyan iran sa pagtaw a salakaw 916

Muhsin Khan : Then, after them, We created another generation.

Sahih International : Then We produced after them a generation of others.

Pickthall : Then, after them, We brought forth another generation;

Yusuf Ali : Then We raised after them another generation.

Shakir : Then We raised up after them another generation.

Dr. Ghali : Thereafter even after them, We brought into being another generation.

Tafsir Jalalayn : Then, after them, We brought forth another generation, [another] people, namely, and these were [the people of] ‘Ād.

Tagalog : Pagkatapos ay naglikha Kami pagkalipas ng sambayanan ni Nûh ng panibagong henerasyon, na ito ay sambayanan ni `Âd.

23:32

Hassanor Alapa : Na siogo Ami kiran a sogo’ a pd kiran (sa pitharo iyan) a simbaa niyo so Allāh a da a Tuhan iyo a salakaw Ron ba kano di phananggila

Muhsin Khan : And We sent to them a Messenger from among themselves (saying): "Worship Allah! You have no other Ilah (God) but Him. Will you not then be afraid (of Him i.e. of His Punishment because of worshipping others besides Him)?"

Sahih International : And We sent among them a messenger from themselves, [saying], "Worship Allah ; you have no deity other than Him; then will you not fear Him?"

Pickthall : And we sent among them a messenger of their own, saying: Serve Allah, Ye have no other Allah save Him. Will ye not ward off (evil)?

Yusuf Ali : And We sent to them a messenger from among themselves, (saying), "Worship Allah! ye have no other god but Him. Will ye not fear (Him)?"

Shakir : So We sent among them a messenger from among them, saying: Serve Allah, you have no god other than Him; will you not then guard (against evil)?

Dr. Ghali : So We sent among them a Messenger of themselves, (saying), "Worship Allah! In no way do you have any other god than He. Will you not then have piety?"

Tafsir Jalalayn : And We sent among them a messenger of their own, namely, Hūd, saying, ‘Worship God! You have no other god besides Him. Will you not then be wary?’, of His punishment and become believers?

Tagalog : At nagpadala Kami sa kanila ng Sugo na nagmula sa kanila na siya ay si Hûd at kanyang sinabi sa kanila: Sambahin ninyo ang Allâh nang bukod-tangi dahil wala kayong ‘Ilâh’ (o Diyos) na may karapatan at karapat-dapat sambahin kundi Siya, kung gayon, hindi ba kayo natatakot sa Kanyang kaparusahan kapag kayo ay sumamba ng iba bukod sa Kanya?

23:33
Hassanor Alapa : Na pitharo a sagorompong a pd ko pagtaw niyan a siran oto na mikhafir siran ago piakambokhag iran so kakhatmowa ko alongan a maori ago piakathabowakar Ami siran ko kaoyagoyag ko doniya a da ini a rowar sa manosiya a datar iyo a pkhan ko nganin a phkhn iyo ago phaginom ko nganin a phaginomn iyo (aya pipikirn iran a sogo’ na malāikat a di khan).

Muhsin Khan : And the chiefs of his people, who disbelieved and denied the Meeting in the Hereafter, and to whom We had given the luxuries and comforts of this life, said: "He is no more than a human being like you, he eats of that which you eat, and drinks of what you drink.

Sahih International : And the eminent among his people who disbelieved and denied the meeting of the Hereafter while We had given them luxury in the worldly life said, "This is not but a man like yourselves. He eats of that from which you eat and drinks of what you drink.

Pickthall : And the chieftains of his folk, who disbelieved and denied the meeting of the Hereafter, and whom We had made soft in the life of the world, said: This is only a mortal like you, who eateth of that whereof ye eat and drinketh of that ye drink.

Yusuf Ali : And the chiefs of his people, who disbelieved and denied the Meeting in the Hereafter, and on whom We had bestowed the good things of this life, said: "He is no more than a man like yourselves: he eats of that of which ye eat, and drinks of what ye drink.

Shakir : And the chiefs of his people who disbelieved and called the meeting of the hereafter a lie, and whom We had given plenty to enjoy in this world's life, said: This is nothing but a mortal like yourselves, eating of what you eat from and drinking of what you drink.

Dr. Ghali : And said the chiefs of his people, who disbelieved and cried lies to the meeting of the Hereafter, and whom We had caused to live in luxury in the present life, (Literally: the lowly life, i.e., the life of this word) "In no way is this anything except a mortal like yourselves; he eats of whatever you eat and drinks of whatever you drink.

Tafsir Jalalayn : The council of his people, who disbelieved and denied the encounter of the Hereafter, [they denied] that they will end up thereat, and whom We had given affluence, whom We had provided with comforts, in the life of this world, said: ‘This is only a human being like you: he eats what you eat and drinks what you drink.

Tagalog : At sinabi ng mga matataas at mga namumuno mula sa kanyang sambayanan na mga hindi naniniwala sa Allâh, at tinanggihan ang pakikipagharap sa Allâh sa Kabilang-Buhay, na ang nagligaw sa kanila ay ang biyayang natamasa nila rito sa daigdig na marangyang pamumuhay: Siya na naghikayat sa inyo tungo sa Kaisahan ng Allâh ay hindi hihigit kaysa sa isang tao na katulad din ninyo na kumakain ng mga kinakain ninyo at umiinom ng mga iniinom ninyo.

23:34

Hassanor Alapa : Amay ka monot kano sa mama a datar iyo na mataan a skano na miangalalapis

Muhsin Khan : "If you were to obey a human being like yourselves, then verily! You indeed would be losers.

Sahih International : And if you should obey a man like yourselves, indeed, you would then be losers.

Pickthall : If ye were to obey a mortal like yourselves, then, lo! ye surely would be losers.

Yusuf Ali : "If ye obey a man like yourselves, behold, it is certain ye will be lost.

Shakir : And if you obey a mortal like yourselves, then most surely you will be losers:

Dr. Ghali : And indeed in case you obey a mortal like yourselves, lo, surely you will indeed be the losers.

Tafsir Jalalayn : And, by God, if you obey a human being like yourselves (this [clause] contains both an oath and a conditional; the response belongs to the former [the oath], which [at the same time] suffices in place of a response for the latter [the conditional]) you will surely then, that is, should you obey them, be losers, you will have been duped.

Tagalog : At kapag sumunod kayo sa kanya na isa ring tao na katulad ninyo, samakatuwid, ay magiging talunan kayo sa pagtalikod ninyo sa inyong diyus-diyosan at pagsunod ninyo sa kanya.

23:35

Hassanor Alapa : Ba niyan rkano inithalad a amay ka matay kano a mabaloy kano a bayank ago tolan na mataan a pagoyagn kano

Muhsin Khan : "Does he promise you that when you have died and have become dust and bones, you shall come out alive (resurrected)?

Sahih International : Does he promise you that when you have died and become dust and bones that you will be brought forth [once more]?

Pickthall : Doth he promise you that you, when ye are dead and have become dust and bones, will (again) be brought forth?

Yusuf Ali : "Does he promise that when ye die and become dust and bones, ye shall be brought forth (again)?

Shakir : What! does he threaten you that when you are dead and become dust and bones that you shall then be brought forth?

Dr. Ghali : Does he promise you that when you die and are dust and bones, you will be brought out (of the graves)?

Tafsir Jalalayn : Does he promise you that when you have died and become dust and bones, you shall be brought forth? (mukhrajūna, this is the predicate of the first annakum, ‘that … you’; the second annakum [simply] reiterates it because of the long separation [between the subject and its predicate]).

Tagalog : Paano kayo naniniwala sa anuman na kanyang ipinangako na kapag kayo ay namatay, na naging alikabok na at ang inyong mga buto ay nagkandadurog na, kayo ay bubuhayin na mag-uli mula sa inyong mga libingan?

23:36

Hassanor Alapa : Mawatan a di patot (oba manggolawla) so nganin a ipmbgay rkano a talad

Muhsin Khan : "Far, very far is that which you are promised.

Sahih International : How far, how far, is that which you are promised.

Pickthall : Begone, begone, with that which ye are promised!

Yusuf Ali : "Far, very far is that which ye are promised!

Shakir : Far, far is that which you are threatened with.

Dr. Ghali : Away, away with whatever you are promised!

Tafsir Jalalayn : Far-fetched, far-fetched (hayhāt is a noun of action in the past tense, functioning as a verbal noun, meaning ba‘uda ba‘uda, ‘far from it, far from it!’) is what you are promised!, in the way of being brought forth from the graves (li-mā: the lām is extra, for explication).

Tagalog : Tunay na malayo ang kanyang ipinangako sa inyo, O kayong mga tao, na pagkatapos ng inyong kamatayan ay bubuhayin kayo na mag-uli mula sa inyong mga libingan.

23:37

Hassanor Alapa : Da skaniyan inonta so kaoyagoyag tano ko doniya a phatay tano ago khaoyag tano ago di tano pagoyagn pharoman 917

Muhsin Khan : "There is nothing but our life of this world! We die and we live! And we are not going to be resurrected!

Sahih International : Life is not but our worldly life - we die and live, but we will not be resurrected.

Pickthall : There is naught but our life of the world; we die and we live, and we shall not be raised (again).

Yusuf Ali : "There is nothing but our life in this world! We shall die and we live! But we shall never be raised up again!

Shakir : There is naught but our life in this world; we die and we live and we shall not be raised again.

Dr. Ghali : Decidedly there is nothing except our present life. (Literally: the lowly life, i.e., the life of this word) We die and we live, and in no way will we be made to rise again.

Tafsir Jalalayn : There is nothing, that is, there is no life, but our life in this world: we die, and we live, [again only] through the lives of our offspring, and we shall not be raised [again].

Tagalog : Ang buhay natin ay hindi hihigit sa kung ano ang buhay lamang natin dito sa daigdig, at namamatay ang mga magulang mula sa atin at habang buhay naman ang mga anak, at kailanman ay hindi na tayo mabubuhay pang mag-uli.

23:38

Hassanor Alapa : Da skaniyan a rowar sa mama a miangantang sii ko Allāh sa kabokhag ago di kami ron pharatiaya

Muhsin Khan : "He is only a man who has invented a lie against Allah, but we are not going to believe in him."

Sahih International : He is not but a man who has invented a lie about Allah , and we will not believe him."

Pickthall : He is only a man who hath invented a lie about Allah. We are not going to put faith in him.

Yusuf Ali : "He is only a man who invents a lie against Allah, but we are not the ones to believe in him!"

Shakir : He is naught but a man who has forged a lie against Allah, and we are not going to believe in him.

Dr. Ghali : Decidedly he is nothing except a man who has fabricated against Allah a lie, and in no way will we (become) believers to him."

Tafsir Jalalayn : He is, the Messenger is, just a man who has invented a lie against God, and we will not believe in him’, we will [not] accept the truth of resurrection after death.

Tagalog : At siya na naghikayat sa inyo tungo sa paniniwala ay isang tao lamang na nag-iimbento ng kasinungalingan laban sa Allâh, at kailanman ay hindi kami maniniwala sa kanyang sinasabi sa amin.

23:39

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a Kadnan ko tabangi ako Nka ko nganin a piakambokhag ako iran on

Muhsin Khan : He said: "O my Lord! Help me because they deny me."

Sahih International : He said, "My Lord, support me because they have denied me."

Pickthall : He said: My Lord! Help me because they deny me.

Yusuf Ali : (The prophet) said: "O my Lord! help me: for that they accuse me of falsehood."

Shakir : He said: O my Lord! help me against their calling me a liar.

Dr. Ghali : He said, "Lord! Vindicate me for that they cry me lies."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘My Lord, help me because they have denied me’.

Tagalog : Nanalangin ang Sugo na ipinadala sa kanila sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na kanyang sinabi: O aking ‘Rabb!’ Tulungan Mo ako laban sa kanila dahil sa kanilang pagtanggi at pagpapasinungaling sa akin.

23:40

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a: Orian a di mathay na khabaloy siran dn a makapmboko siran

Muhsin Khan : (Allah) said: "In a little while, they are sure to be regretful."

Sahih International : [ Allah ] said, "After a little, they will surely become regretful."

Pickthall : He said: In a little while they surely will become repentant.

Yusuf Ali : (Allah) said: "In but a little while, they are sure to be sorry!"

Shakir : He said: In a little while they will most certainly be repenting.

Dr. Ghali : Said He, "In a little while indeed they will definitely become remorseful."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘In a little while, of time (‘ammā: the mā is extra), they will become remorseful’, about their disbelief and their denial.

Tagalog : At sinabi ng Allâh bilang pagtugon sa kanyang panalangin: Hindi maglalaon ay katiyakang magsisisi sila, na ang ibig sabihin: Ilang panahon lamang ang lilipas sa mga nagpasinungaling ay magsisipagsisi rin.

23:41

Hassanor Alapa : Na sininggawt siran o matanog a sowara sa minggolalan sa bnar na bialoy Ami siran a koyapr, na so siksa na rk o pagtaw a salimbot

Muhsin Khan : So As-Saihah (torment - awful cry, etc.) overtook them with justice, and We made them as rubbish of dead plants. So away with the people who are Zalimun (polytheists, wrong-doers, disbelievers in the Oneness of Allah, disobedient to His Messengers, etc.).

Sahih International : So the shriek seized them in truth, and We made them as [plant] stubble. Then away with the wrongdoing people.

Pickthall : So the (Awful) Cry overtook them rightfully, and We made them like as wreckage (that a torrent hurleth). A far removal for wrongdoing folk!

Yusuf Ali : Then the Blast overtook them with justice, and We made them as rubbish of dead leaves (floating on the stream of Time)! So away with the people who do wrong!

Shakir : So the punishment overtook them in justice, and We made them as rubbish; so away with the unjust people.

Dr. Ghali : So the Shout took them (away) with the truth, then We made them (as) stubble; so far away (are gone) the unjust people!

Tafsir Jalalayn : So the Cry, the Cry of chastisement and destruction, seized them rightfully, and they died, and We made them as husks (ghuthā’ is desiccated vegetation, in other words, We transformed them into similarly desiccated [worthless] things). So a far removal, from mercy, for the evildoing folk, the denying [folk].

Tagalog : At hindi tumagal ay dumating sa kanila ang nakabibinging ingay na may kasamang malakas na hangin, na sa pamamagitan nito ay pinuksa sila ng Allâh at namatay silang lahat, at sila ay nakahandusay na katulad ng mga basurang patay na mga halaman, na kung kaya, kasumpa-sumpa sa kanila na mga masama na malayo mula sa awa ng Allâh, samakatuwid, mag-ingat ang sinumang nakarinig nito na tanggihan ang Sugo na ipinadala ng Allâh dahil mangyayari sa kanila ang katulad ng mga nangyari sa nauna sa kanila.

23:42

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na miadn Kami ko oriyan iran sa manga pagtaw a salakaw

Muhsin Khan : Then, after them, We created other generations.

Sahih International : Then We produced after them other generations.

Pickthall : Then after them We brought forth other generations.

Yusuf Ali : Then We raised after them other generations.

Shakir : Then We raised after them other generations.

Dr. Ghali : Thereafter even after them, We brought into being other generations.

Tafsir Jalalayn : Then, after them, We brought forth other generations, [other] peoples.

Tagalog : Pagkatapos ay naglikha Kami pagkalipas nila na mga tumanggi ng maraming nasyon na mga tao na katulad ng sambayanan nina Lût (as), Shu`ayb (as), Ayyûb (as) at Yûnus (as).

23:43

Hassanor Alapa : Di khaonaan a isa a pagtaw so taalik iyan ago di niyan kaphakaoriyan (ka madidianka)

Muhsin Khan : No nation can anticipate their term, nor can they delay it.

Sahih International : No nation will precede its time [of termination], nor will they remain [thereafter].

Pickthall : No nation can outstrip its term, nor yet postpone it.

Yusuf Ali : No people can hasten their term, nor can they delay (it).

Shakir : No people can hasten on their doom nor can they postpone (it).

Dr. Ghali : In no way does any nation outstrip its term, and in no way are they able to postpone.

Tafsir Jalalayn : No community can precede its term, by dying before it, nor be deferred, beyond it (the person [in the second verb yasta’khirūna, ‘be deferred’] is masculine, having been feminine [in the first verb tasbiqu, ‘precede’] because this [masculine plural] takes into account the [plural masculine] content [of the term ‘community’]).

Tagalog : Hindi mapauusad ang itinakdang panahon na pagkawasak mula sa mga sambayanan na ito na mga walang pananampalataya at hindi rin maaantala.

23:44
Hassanor Alapa : Oriyan iyan na siogo Ami so manga sogo’ Ami a 918 giimakaza-salonoay na oman maoma a isa a pagtaw o sogo iyan na pakambokhagn iran skaniyan na pakaonotn Ami so sabaad kiran ko sabagi (ko siksa) sa balowin Ami siran a ba dn manga thotholan (a giimindadaliay), na so 919 siksa na sii ko pagtaw a di pharatiaya

Muhsin Khan : Then We sent Our Messengers in succession, every time there came to a nation their Messenger, they denied him, so We made them follow one another (to destruction), and We made them as Ahadith (the true stories for mankind to learn a lesson from them). So away with a people who believe not.

Sahih International : Then We sent Our messengers in succession. Every time there came to a nation its messenger, they denied him, so We made them follow one another [to destruction], and We made them narrations. So away with a people who do not believe.

Pickthall : Then We sent our messengers one after another. Whenever its messenger came unto a nation they denied him; so We caused them to follow one another (to disaster) and We made them bywords. A far removal for folk who believe not!

Yusuf Ali : Then sent We our messengers in succession: every time there came to a people their messenger, they accused him of falsehood: so We made them follow each other (in punishment): We made them as a tale (that is told): So away with a people that will not believe!

Shakir : Then We sent Our messengers one after another; whenever there came to a people their messenger, they called him a liar, so We made some of them follow others and We made them stories; so away with a people who do not believe!

Dr. Ghali : Thereafter we sent Our Messengers intermittently. Whenever its Messenger came to a nation, they cried lies to him. Then We caused some of them to follow others, and We made them (as) discourses, so far away (are gone) a people that do not believe!

Tafsir Jalalayn : Then sent We Our messengers successively (read tatran or tatrā: one following the other, with a long interval between every two). Whenever there came to a community (jā’a ummatan: read pronouncing both hamzas, or without pronouncing the second one between it and the wāw [vowel]) its messenger they denied him; so We made them follow one another, to destruction, and We turned them into folktales. So away with a people who do not believe!

Tagalog : Pagkatapos, nagpadala Kami ng Aming mga Sugo nang magkakasunud tungo sa iba’t ibang sambayanan, na sa tuwing hihikayatin ng Sugo ang kanyang sambayanan ay kanila itong pinasinungalingan, na kung kaya, pinuksa Namin sila nang sunud-sunod, at walang natira sa kanila kundi kuwento na lamang ng kanilang pagkawasak, at ito ay ginawa Namin bilang mga kuwento para sa mga sambayanan na sumunod sa kanila upang makakuha sila rito ng aral, na kung kaya, pagkawasak at paglayo mula sa Awa ng Allâh sa sinumang sambayanan na hindi naniwala sa mga Sugo at hindi sumunod sa kanila.

23:45

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na siogo Ami so Mūsā ago so pagari niyan a Hārūn sabap ko manga tanda Ami ago bagr a Mapayag

Muhsin Khan : Then We sent Musa (Moses) and his brother Harun (Aaron), with Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) and manifest authority,

Sahih International : Then We sent Moses and his brother Aaron with Our signs and a clear authority

Pickthall : Then We sent Moses and his brother Aaron with Our tokens and a clear warrant

Yusuf Ali : Then We sent Moses and his brother Aaron, with Our Signs and authority manifest,

Shakir : Then We sent Musa and his brother Haroun, with Our communications and a clear authority,

Dr. Ghali : Thereafter We sent Musa (Moses) and his brother Harun (Aaro) with Our signs and an evident, all-binding authority.

Tafsir Jalalayn : Then We sent Moses and his brother Aaron with Our signs and a manifest warrant, a clear proof, namely, the hand, the staff and other signs,

Tagalog : Pagkatapos, ipinadala Namin si Mousâ (as) at ang kanyang kapatid na si Hâroun (as) na dala-dala nila ang Aming siyam na mga palatandaan na ang mga ito ay: ang tungkod, ang kamay, ang mga tipaklong, ang mga kuto, mga palaka, ang dugo, ang matinding baha, tagtuyot at pagkawala ng mga bunga (taggutom) – ito ay malilinaw na katibayan na nagpapalambot ng puso at pinapasok nito o tumatagos ito sa mga puso ng mga mananampalataya, at naging katibayan (naman) sa mga nagmatigas.

23:46

Hassanor Alapa : sii ko Fir’aun ago so pagtaw niyan na mithakabor siran 920 sa miaadn siran a pagtaw a phapaporo

Muhsin Khan : To Fir'aun (Pharaoh) and his chiefs, but they behaved insolently and they were people self-exalting (by disobeying their Lord, and exalting themselves over and above the Messenger of Allah).

Sahih International : To Pharaoh and his establishment, but they were arrogant and were a haughty people.

Pickthall : Unto Pharaoh and his chiefs, but they scorned (them) and they were despotic folk.

Yusuf Ali : To Pharaoh and his Chiefs: But these behaved insolently: they were an arrogant people.

Shakir : To Firon and his chiefs, but they behaved haughtily and they were an insolent people.

Dr. Ghali : To Firaawn (Pharaoh) and his chiefs. Yet they waxed proud, and they were an exalted people.

Tafsir Jalalayn : to Pharaoh and his council; but they disdained, to believing in them and in God, and they were a tyrannical folk, subjugating the Children of Israel through oppression.

Tagalog : Ipinadala Namin silang dalawa tungo kay Fir`âwn na namumuno sa Ehipto at sa mga matataas mula sa kanyang sambayanan, subali’t nagmataas sila at tinanggihan ang paniniwala kay Mousâ (as) at sa kanyang kapatid, at sila ay sambayanan na nagmataas sa mga tao at mga masasama na malulupit sa kanila.

23:47

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a pharatiayaan tano a dowa kataw a mama a datar tano (a manosiya) a so pagtaw iran a dowa (so Isrāīl) na gii rkitano thaoripn

Muhsin Khan : They said: "Shall we believe in two men like ourselves, and their people are obedient to us with humility (and we use them to serve us as we like)."

Sahih International : They said, "Should we believe two men like ourselves while their people are for us in servitude?"

Pickthall : And they said: Shall we put faith in two mortals like ourselves, and whose folk are servile unto us?

Yusuf Ali : They said: "Shall we believe in two men like ourselves? And their people are subject to us!"

Shakir : And they said: What! shall we believe in two mortals like ourselves while their people serve us?

Dr. Ghali : So they said, "Shall we believe two mortals like ourselves, and their people are our worshipers?"

Tafsir Jalalayn : And they said, ‘Shall we believe two humans like ourselves, while their people are servile to us?’, obedient and submissive.

Tagalog : Kanilang sinabi: Maniniwala ba kami sa dalawang ito na katulad din naming tao na nagmula sa mga angkan ni Isrâ`il ay nasa ilalim ng aming pamumuno na sumusunod at nagpapakumbaba lamang sa amin?

23:48

Hassanor Alapa : Na piakambokhag iran siran a dowa na miaadn siran a pd o miangaaantior

Muhsin Khan : So they denied them both [Musa (Moses) and Harun (Aaron)] and became of those who were destroyed.

Sahih International : So they denied them and were of those destroyed.

Pickthall : So they denied them, and became of those who were destroyed.

Yusuf Ali : So they accused them of falsehood, and they became of those who were destroyed.

Shakir : So they rejected them and became of those who were destroyed.

Dr. Ghali : Then they cried lies to them (both); so they were among the perished.

Tafsir Jalalayn : So they denied them [both] and became of those who were destroyed.

Tagalog : Na kung kaya, pinasinungalingan nila silang dalawa at tinanggihan nila ang dala-dalang mensahe, samakatuwid, sila ay naging kabilang sa mga winasak sa pamamagitan ng pagkalunod sa karagatan.

23:49

Hassanor Alapa : Go sabnar a inibgay Ami ko Mūsā so kitab ka kalokalo na oba siran matoro

Muhsin Khan : And indeed We gave Musa (Moses) the Scripture, that they may be guided.

Sahih International : And We certainly gave Moses the Scripture that perhaps they would be guided.

Pickthall : And We verily gave Moses the Scripture, that haply they might go aright.

Yusuf Ali : And We gave Moses the Book, in order that they might receive guidance.

Shakir : And certainly We gave Musa the Book that they may follow a right direction.

Dr. Ghali : And indeed We already brought M?s'a the Book, that possibly they would be (rightly) guided.

Tafsir Jalalayn : And verily We gave Moses the Scripture, the Torah, that perhaps they, his people, the Children of Israel, might be guided, thereby from error — he [Moses] was given it [the Scripture] after the destruction of Pharaoh and his folk all at once.

Tagalog : At katiyakan, ipinagkaloob Namin kay Mousâ (as) ang ‘Tawrah, upang gabayan niya ang kanyang sambayanan sa pamamagitan nito tungo sa katotohanan.

23:50

Hassanor Alapa : Go bialoy Ami so wata a mama o Maryam ago so ina iyan a tanda, ago piakabaling Ami siran a dowa sa mipapanggaw a lopa a thatakna ago adn a pakaig on a phragiray a mapayag.

Muhsin Khan : And We made the son of Maryam (Mary) and his mother as a sign, And We gave them refuge on high ground, a place of rest, security and flowing streams.

Sahih International : And We made the son of Mary and his mother a sign and sheltered them within a high ground having level [areas] and flowing water.

Pickthall : And We made the son of Mary and his mother a portent, and We gave them refuge on a height, a place of flocks and watersprings.

Yusuf Ali : And We made the son of Mary and his mother as a Sign: We gave them both shelter on high ground, affording rest and security and furnished with springs.

Shakir : And We made the son of Marium and his mother a sign, and We gave them a shelter on a lofty ground having meadows and springs.

Dr. Ghali : And We made Maryam's (Mary's) son and his mother a sign, and gave an abode to (both of) them upon a mound, with (Literally: owing, comprising) a (refreshing) residence and a profuse (spring).

Tafsir Jalalayn : And We made the son of Mary, Jesus, and his mother a sign — He did not say ‘two signs’ because the same sign is in both of them: his being born without [his mother’s having] a male spouse. And We gave them refuge on a height (rabwa), a highland — in this case [either] the Holy House [of Jerusalem], Damascus or Palestine, all of which are [alternative] opinions — level (dhāt qarār), an flat [high-] land on which its inhabitants are able to settle (yastaqirru), and watered by springs, running water, over ground, which the eyes can see.

Tagalog : At ginawa Namin si `Îsã (Hesus as) na anak ni Maryam (Maria) at ang kanyang ina na katibayan sa Aming kapangyarihan dahil siya ay nilikha Namin nang walang ama, at ginawan Namin silang dalawa ng tirahan na nasa mataas na lugar na kalupaang patag bilang kanilang pagpapanatilihan at pahingahan, na ito ay matabang kalupaan na may tubig na umaagos na namamalas at kaigaya-igaya sa mga mata.

23:51

Hassanor Alapa : Hay manga sogo’ kan kano ko pd ko manga soti ago nggalbk kano sa mapia ka mataan a 921 Sakn ko gii niyo nggalbkn na katawan Akn

Muhsin Khan : O (you) Messengers! Eat of the Taiyibat [all kinds of Halal (legal) foods which Allah has made legal (meat of slaughtered eatable animals, milk products, fats, vegetables, fruits, etc.], and do righteous deeds. Verily! I am Well-Acquainted with what you do.

Sahih International : [ Allah said], "O messengers, eat from the good foods and work righteousness. Indeed, I, of what you do, am Knowing.

Pickthall : O ye messengers! Eat of the good things, and do right. Lo! I am Aware of what ye do.

Yusuf Ali : O ye messengers! enjoy (all) things good and pure, and work righteousness: for I am well-acquainted with (all) that ye do.

Shakir : O messengers! eat of the good things and do good; surely I know what you do.

Dr. Ghali : "O you the Messengers, eat of the good things, and do righteousness; surely I am Ever-Knowing of whatever you do.

Tafsir Jalalayn : ‘O messengers, eat of the good things, the lawful things, and perform righteous acts, such as obligatory and supererogatory [rituals]. Surely I know what you do, and will requite you for it.

Tagalog : O kayong mga Sugo! Kumain kayo mula sa Aming mga ipinagkaloob na mga malilinis at gumawa kayo ng mga mabubuting gawa dahil Ako ay walang pag-aalinlangang ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa anuman na inyong ginagawa at walang anuman ang naililihim sa Akin sa inyong mga gawain.
Ang pananalita sa talatang ito ay para lahat ng mga Sugo at sa kanilang mga tagasunod, at nasa talata ring ito ang katibayan na ang ipinahintulot na pagkain ay bilang tulong upang magsagawa ang tao ng mabuting gawa subali’t ang kahihinatnan ng pagkain ng mga hindi ipinahintulot ay matindi, kabilang dito ay ang hindi pagtanggap ng panalangin.

23:52

Hassanor Alapa : Go mataan a giai so agama niyo a agama a satiman go 922 Sakn i Kadnan iyo na kalkn Ako niyo

Muhsin Khan : And verily! This your religion (of Islamic Monotheism) is one religion, and I am your Lord, so keep your duty to Me.

Sahih International : And indeed this, your religion, is one religion, and I am your Lord, so fear Me."

Pickthall : And lo! this your religion is one religion and I am your Lord, so keep your duty unto Me.

Yusuf Ali : And verily this Brotherhood of yours is a single Brotherhood, and I am your Lord and Cherisher: therefore fear Me (and no other).

Shakir : And surely this your religion is one religion and I am your Lord, therefore be careful (of your duty) to Me.

Dr. Ghali : And surely this nation of yours is one nation, and I am your Lord; so have piety towards Me."

Tafsir Jalalayn : And know, that this, creed of Islam, is your community, your religion, O you being addressed, that is, you must adhere to it as, one community — a necessary state [of affairs] (a variant reading [for anna, ‘that’] has the softened form [in]; a variant has inna, ‘truly’, indicating the beginning of [an independent] new sentence) and I am your Lord, so fear Me’, so be fearful of Me.

Tagalog : At walang pag-aalinlagan, ang inyong Relihiyon, O kayong mga Propeta ay iisang Relihiyon lamang, na Ako ang Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, matakot kayo sa Akin sa pagsunod sa Aking mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Aking mga ipinagbabawal.

23:53

Hassanor Alapa : Na siagomparak iran so btad iran (so agama iran) ko lt iran sa manga lompokan, a oman i salompok na sii ko kpit iran na pkhababaya siran

Muhsin Khan : But they (men) have broken their religion among them into sects, each group rejoicing in its belief.

Sahih International : But the people divided their religion among them into sects - each faction, in what it has, rejoicing.

Pickthall : But they (mankind) have broken their religion among them into sects, each group rejoicing in its tenets.

Yusuf Ali : But people have cut off their affair (of unity), between them, into sects: each party rejoices in that which is with itself.

Shakir : But they cut off their religion among themselves into sects, each part rejoicing in that which is with them.

Dr. Ghali : Then they cut up their Command among themselves into denominations, (i.e., differed about the command of Allah) each party exulting with whatever they had close to them. (i.e., their tenets)

Tafsir Jalalayn : But they, the followers, split into sects regarding their affair, their religion (zuburan, ‘sects’, is a circumstantial qualifier of the subject of the verb taqatta‘ū, ‘they split’), in other words, [they became] opposing parties, the likes of the Jews and the Christians and others, each party rejoicing in, exultant with, what they had, that is, with the religion they had.

Tagalog : Pagkatapos noon ay nagkawatak-watak ang mga sumusunod sa Relihiyon na ito ng iba’t ibang grupo, pinarami nila ang kanilang Relihiyon pagkatapos silang utusan na magkaisa, at bawa’t grupo sa kanila ay nasisiyahan sa kanyang pananaw na inaangkin na siya ay nasa tama at ang iba naman ay nasa kamalian. At dito ay babala sa paghihiwa-hiwalay at pagkawatak-watak sa Relihiyon.

23:54

Hassanor Alapa : Na bagakn ka siran ko kadadadag iran sa taman sa di bo mathay a masa

Muhsin Khan : So leave them in their error for a time.

Sahih International : So leave them in their confusion for a time.

Pickthall : So leave them in their error till a time.

Yusuf Ali : But leave them in their confused ignorance for a time.

Shakir : Therefore leave them in their overwhelming ignorance till

Dr. Ghali : So leave them out in their perplexity for a while (of time).

Tafsir Jalalayn : So leave them, the disbelievers of Mecca, in their error, their misguidance, for a while, until they die.

Tagalog : Na kung kaya, pabayaan mo sila, O Muhammad, sa kanilang pagkaligaw at kamangmangan sa katotohanan, hanggang sa bumaba sa kanila ang kaparusahan.

23:55

Hassanor Alapa : Ba iran tatankapa a phagomanomanan Ami siran misabap on sa tamok ago manga moriataw

Muhsin Khan : Do they think that We enlarge them in wealth and children,

Sahih International : Do they think that what We extend to them of wealth and children

Pickthall : Think they that in the wealth and sons wherewith We provide them

Yusuf Ali : Do they think that because We have granted them abundance of wealth and sons,

Shakir : Do they think that by what We aid them with of wealth and children,

Dr. Ghali : Do they reckon that whatever wealth and sons We supply them with.

Tafsir Jalalayn : Do they suppose that in the wealth and children with which We provide them, in the life of this world,

Tagalog : Iniisip ba nila na mga walang pananampalataya na ang anumang ipinagkaloob Namin sa kanila na mga kayamanan at mga anak dito sa daigdig,

23:56

Hassanor Alapa : Sa ipnggagaan Ami kiran so manga pipia ogaid na di ran maggdam

Muhsin Khan : We hasten unto them with good things (in this worldly life so that they will have no share of good things in the Hereafter)? Nay, but they perceive not.

Sahih International : Is [because] We hasten for them good things? Rather, they do not perceive.

Pickthall : We hasten unto them with good things? Nay, but they perceive not.

Yusuf Ali : We would hasten them on in every good? Nay, they do not understand.

Shakir : We are hastening to them of good things? Nay, they do not perceive.

Dr. Ghali : We (provide them) swiftly with charitable (benefits)? No indeed, (but) they are not aware.

Tafsir Jalalayn : We are hastening to [provide] them with good things? No. Rather, they are not aware, that this is a way of gradually drawing them [into their punishment].

Tagalog : Ay bilang pagkakaloob sa kanila ng maagang kabutihan na karapat-dapat sa kanila? Hindi ang kanilang pag-aakala ang katotohanan! Kundi walang pag-aalinlangan, pinaaga Namin sa kanila ang kabutihan bilang pagsubok sa kanila at pagpapaluwag bilang dahan-dahang pagpaparusa sa kanila, subali’t ito ay hindi nila namamalayan.

23:57

Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a sii ko kipkhalkn ko Kadnan iran na maawan siran

Muhsin Khan : Verily! Those who live in awe for fear of their Lord;

Sahih International : Indeed, they who are apprehensive from fear of their Lord

Pickthall : Lo! those who go in awe for fear of their Lord.

Yusuf Ali : Verily those who live in awe for fear of their Lord;

Shakir : Surely they who from fear of their Lord are cautious,

Dr. Ghali : Surely the ones who are (themselves) timorous in apprehension of their Lord.

Tafsir Jalalayn : Surely those who, for fear of their Lord, are apprehensive, are fearful of His chastisement,

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong natatakot sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na sila ay natatakot at nangangamba sa anumang ipinananakot sa kanila ng Allâh.

23:58

Hassanor Alapa : Go so siran oto a siran na sii ko manga tanda o Kadnan iran na paparatiayaan iran

Muhsin Khan : And those who believe in the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of their Lord,

Sahih International : And they who believe in the signs of their Lord

Pickthall : And those who believe in the revelations of their Lord,

Yusuf Ali : Those who believe in the Signs of their Lord;

Shakir : And those who believe in the communications of their Lord,

Dr. Ghali : And the ones who (themselves) believe in the signs of their Lord.

Tafsir Jalalayn : and who believe in, [who] accept the truth of, the signs of their Lord — the Qur’ān;

Tagalog : At ang mga yaong naniniwala sa mga talata ng Allâh sa Banal na Qur’ân, at ito ay kanilang isinasagawa.

23:59

Hassanor Alapa : Go so siran oto a siran ko Kadnan iran na di ran iphana-koto.

Muhsin Khan : And those who join not anyone (in worship) as partners with their Lord;

Sahih International : And they who do not associate anything with their Lord

Pickthall : And those who ascribe not partners unto their Lord,

Yusuf Ali : Those who join not (in worship) partners with their Lord;

Shakir : And those who do not associate (aught) with their Lord,

Dr. Ghali : And the ones who (themselves) do not associate anything with their Lord.

Tafsir Jalalayn : and who do not associate others with their Lord,

Tagalog : At ang mga yaong taos-puso at dalisay ang kanilang pagsamba sa Kaisahan ng Allâh at hindi sila sumasamba ng iba bukod sa Kanya.

23:60

Hassanor Alapa : Go so siran oto a ipmbgay ran so nganin a inibgay ran a so manga poso’ iran na maalk (o ba ba dn di tarimaa o Kadnan iran) a mataan a siran na 923 sii ko Kadnan iran na phakandodn siran on

Muhsin Khan : And those who give that (their charity) which they give (and also do other good deeds) with their hearts full of fear (whether their alms and charities, etc., have been accepted or not), because they are sure to return to their Lord (for reckoning).

Sahih International : And they who give what they give while their hearts are fearful because they will be returning to their Lord -

Pickthall : And those who give that which they give with hearts afraid because they are about to return unto their Lord,

Yusuf Ali : And those who dispense their charity with their hearts full of fear, because they will return to their Lord;-

Shakir : And those who give what they give (in alms) while their hearts are full of fear that to their Lord they must return,

Dr. Ghali : And the ones who bring whatever they bring with hearts tremulous that they are returning to their Lord.

Tafsir Jalalayn : and who give what they give, of voluntary alms and righteous deeds, while their hearts tremble [with awe], fearful lest it not be accepted from them, because (the particle lām, ‘for’, is taken as implied before annahum, ‘that they’) they are going to return to their Lord —

Tagalog : At ang mga yaong nagsusumikap sa pagsagawa ng mabuti, at ang kanilang mga puso ay nangangamba na baka hindi tatanggapin sa kanila ang kanilang mga gawain, at baka hindi sila maligtas sa kaparusahan ng kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha kapag sila ay nagbalik sa Kanya para sa paghuhukom.

23:61

Hassanor Alapa : Na siran oto na siran so giinggagan ko manga pipiya, ago siran i khaona on

Muhsin Khan : It is these who race for the good deeds, and they are foremost in them [e.g. offering the compulsory Salat (prayers) in their (early) stated, fixed times and so on].

Sahih International : It is those who hasten to good deeds, and they outstrip [others] therein.

Pickthall : These race for the good things, and they shall win them in the race.

Yusuf Ali : It is these who hasten in every good work, and these who are foremost in them.

Shakir : These hasten to good things and they are foremost in (attaining) them.

Dr. Ghali : Those (come) swiftly with charitable (deeds), and they are outstrippers to them.

Tafsir Jalalayn : those [are the ones who] hasten to [perform] good works, and they [are the ones who] shall come out ahead in them, according to God’s knowledge.

Tagalog : Sila na nagsusumikap sa pagsunod, na naging kaugalian nila ang mabilisang patungo sa pagsagawa ng anumang kabutihan at sila ay nag-uunahan sa pagsagawa ng mga kabutihan.

23:62

Hassanor Alapa : Go da a phaliogatan Ami a ginawa inonta bo sa khagaga niyan, go adn a zisii rkami a kitab a giitharo ko bnar ago di siran dn khalalim

Muhsin Khan : And We tax not any person except according to his capacity, and with Us is a Record which speaks the truth, and they will not be wronged.

Sahih International : And We charge no soul except [with that within] its capacity, and with Us is a record which speaks with truth; and they will not be wronged.

Pickthall : And we task not any soul beyond its scope, and with Us is a Record which speaketh the truth, and they will not be wronged.

Yusuf Ali : On no soul do We place a burden greater than it can bear: before Us is a record which clearly shows the truth: they will never be wronged.

Shakir : And We do not lay on any soul a burden except to the extent of its ability, and with Us is a book which speaks the truth, and they shall not be dealt with unjustly.

Dr. Ghali : And We do not charge any self except to its capacity, and close to Us is a Book pronouncing the Truth, and they will not be done any injustice.

Tafsir Jalalayn : And We do not task any soul beyond its capacity, what it can bear — thus he who is not able to pray standing, let him pray sitting down and he who is not able to fast, let him eat; and with Us is a Record that speaks the truth, regarding what it [a soul] has done — and this [Record] is the Preserved Tablet (al-lawh al-mahfūz), wherein deeds are written down; and they, namely, the souls in their acts, will not be wronged, in a single thing thereof, and so nothing is diminished of the reward for good deeds, nor is anything [extra] added to the evil deeds.

Tagalog : At hindi Namin iuutos sa sinumang alipin Namin maliban sa kung ano lamang ang kanyang kakayahan na gawin, at ang kanilang mga gawain ay nakatala sa Amin sa Aklat ng Talaan, na ito ay talaan ng mga gawain na itinataas (iniakyat) sa Amin ng mga anghel na nagsasabi ng katotohanan hinggil sa kanila, at walang sinuman ang aapihin at dadayain sa kanila.

23:63

Hassanor Alapa : Ogaid na so manga poso’ iran na madadalm sa kada a plng sankai, ago adn a manga galbk iran a salakaw roo a gii ran pangambarn

Muhsin Khan : Nay, but their hearts are covered (blind) from understanding this (the Quran), and they have other (evil) deeds, besides, which they are doing.

Sahih International : But their hearts are covered with confusion over this, and they have [evil] deeds besides disbelief which they are doing,

Pickthall : Nay, but their hearts are in ignorance of this (Qur'an), and they have other works, besides, which they are doing;

Yusuf Ali : But their hearts are in confused ignorance of this; and there are, besides that, deeds of theirs, which they will (continue) to do,-

Shakir : Nay, their hearts are in overwhelming ignorance with respect to it and they have besides this other deeds which they do.

Dr. Ghali : No indeed, (but) their hearts are in perplexity as to this, and they have deeds other than that (even lesser than that) that they are doing.

Tafsir Jalalayn : Nay, but their hearts, that is, [the hearts of] the disbelievers, are in ignorance of this, Qur’ān, and they have other deeds which they will perpetrate besides, the ones mentioned, against the believers, and they will therefore be chastised for them.

Tagalog : Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan, kundi ang puso nila na mga walang pananampalataya ay nasa pagkaligaw na ito ang nagtakip sa kanila upang hindi nila maunawaan ang Banal na Qur’ân at ang anumang niloloob nito, at maliban sa pagsamba nila ng iba bukod sa Allâh ay gumagawa pa sila ng mga masasamang gawain, subali’t pinagbibigyan pa rin sila ng Allâh sa kanilang ginagawa, at nang sa gayon ay maging makatarungan ang pagpapasakanila ng poot at kaparusahan ng Allâh.

23:64

Hassanor Alapa : Taman sa amay ka singgawtn Ami so manga tabowakar kiran sa siksa na mitkaw siran a makokorisk iran so panabang o Kadnan iran

Muhsin Khan : Until, when We grasp those of them who lead a luxurious life with punishment, behold! They make humble invocation with a loud voice.

Sahih International : Until when We seize their affluent ones with punishment, at once they are crying [to Allah ] for help.

Pickthall : Till when We grasp their luxurious ones with the punishment, behold! they supplicate.

Yusuf Ali : Until, when We seize in Punishment those of them who received the good things of this world, behold, they will groan in supplication!

Shakir : Until when We overtake those who lead easy lives among them with punishment, lo! they cry for succor.

Dr. Ghali : Till when We took the ones who lived in luxury among them (to task) with torment, only then do they (go on) imploring.

Tafsir Jalalayn : Indeed (hattā is for inceptiveness) when We seize their affluent ones, their wealthy and their leaders, with chastisement, [with] the sword, on the day of Badr, behold! they are supplicating loudly, clamouring [in supplication]. It is [then] said to them:

Tagalog : Hanggang sa kapag pinuksa Namin sila na mga nagpakasaya na mamuhay nang maluhong pamumuhay at mga nagmataas hinggil sa Aming ibinababalang parusa, ay itataas nila ang kanilang mga boses na nagsusumamo na humihingi ng saklolo.

23:65

Hassanor Alapa : (na matharo kiran a) di kano pkhorisk imanto ka mataan a skano sii rkami na di kano khatabangan

Muhsin Khan : Invoke not loudly this day! Certainly, you shall not be helped by Us.

Sahih International : Do not cry out today. Indeed, by Us you will not be helped.

Pickthall : Supplicate not this day! Assuredly ye will not be helped by Us.

Yusuf Ali : (It will be said): "Groan not in supplication this day: for ye shall certainly not be helped by Us.

Shakir : Cry not for succor this day; surely you shall not be given help from Us.

Dr. Ghali : "Do not implore today; surely you will not be vindicated by Us.

Tafsir Jalalayn : ‘Do not supplicate [out loud] on this day! Truly you will not receive help, you will not be protected, against Us.

Tagalog : At doon ay sasabihin sa kanila: Huwag kayong sumigaw at huwag na kayong humingi ng saklolo ngayon, dahil walang pag-aalinlangan, wala na kayong magagawang tulong sa inyong sarili, at walang sinuman ang tutulong sa inyo upang iligtas kayo mula sa kaparusahan ng Allâh.

23:66

Hassanor Alapa : Sabnar a miaadn so manga tanda Akn a pmbatiaan rkano na miaadn kano a sii ko manga palo niyo a gii kano mbasowi.

Muhsin Khan : Indeed My Verses used to be recited to you, but you used to turn back on your heels (denying them, and with hatred to listen to them).

Sahih International : My verses had already been recited to you, but you were turning back on your heels

Pickthall : My revelations were recited unto you, but ye used to turn back on your heels,

Yusuf Ali : "My Signs used to be rehearsed to you, but ye used to turn back on your heels-

Shakir : My communications were indeed recited to you, but you used to turn back on your heels,

Dr. Ghali : My ayat (Verses, signs) were readily recited to you, yet on your heels you used to turn.

Tafsir Jalalayn : Verily My signs, in the Qur’ān, used to be recited to you, but you used to take to your heels, falling back in retreat,

Tagalog : Katiyakan, noon ay binibigkas sa inyo ang mga talata ng Banal na Qur’ân; upang ito ay inyong paniwalaan, subali’t tinanggihan ninyo ang pakikinig at paniniwala rito, at isinasagawa ito na tulad ng ginagawa ng isang umaatras nang patalikod upang siya ay makabalik sa kanyang pinanggalingan.

23:67

Hassanor Alapa : A gii ran pakambokhagn (odi na thatakaboran iran so Qur’an) sa gii siran mangamnggi 924 a pthokasan iran so Qur’ān

Muhsin Khan : In pride (they Quraish pagans and polytheists of Makkah used to feel proud that they are the dwellers of Makkah sanctuary Haram), talking evil about it (the Quran) by night.

Sahih International : In arrogance regarding it, conversing by night, speaking evil.

Pickthall : In scorn thereof. Nightly did ye rave together.

Yusuf Ali : "In arrogance: talking nonsense about the (Qur'an), like one telling fables by night."

Shakir : In arrogance; talking nonsense about the Quran, and left him like one telling fables by night.

Dr. Ghali : Waxing proud against it, forsaking it for entertainment."

Tafsir Jalalayn : disdainful, of [embracing] faith, because of it, that is, because of the [Sacred] House or the [Meccan] Sanctuary and their being inhabitants thereof, secure, in contrast to [the situation with] all [other] peoples in their hometowns, while in [your] night sessions (sāmiran is a circumstantial qualifier,) in other words, they come together to converse at night around the [Sacred] House, you talked nonsense’ ([if read as] tahjurūna, the third form [from hajara] means [while] ‘you disregarded’ the Qur’ān; [but if read] as the fourth form [tuhjirūna, from ahjara] it means [while] ‘you speak falsehood’ about the Prophet and the Qur’ān).

Tagalog : Ito ay inyong ginagawa na nagmamataas kayo sa mga tao nang wala sa katwiran dahil sa naninirahan kayo sa Baytullâhil Haram na sagradong lugar, na inyong sinasabi: Kami ang tagapangalaga ng Ka`bah na kung kaya, hindi kami magagapi, habang kayo ay gumagala-gala sa paligid nito na nagsasabi ng mga masasamang salita.

23:68

Hassanor Alapa : Ba iran da mandirogod so katharo (so Qur’ān) antaa ka ba adn a miakaoma kiran a nganin a da makaoma ko manga apo iran a miangaoona

Muhsin Khan : Have they not pondered over the Word (of Allah, i.e. what is sent down to the Prophet SAW), or has there come to them what had not come to their fathers of old?

Sahih International : Then have they not reflected over the Qur'an, or has there come to them that which had not come to their forefathers?

Pickthall : Have they not pondered the Word, or hath that come unto them which came not unto their fathers of old?

Yusuf Ali : Do they not ponder over the Word (of Allah), or has anything (new) come to them that did not come to their fathers of old?

Shakir : Is it then that they do not ponder over what is said, or is it that there has come to them that which did not come to their fathers of old?

Dr. Ghali : So have they not pondered over the Saying, or did there come to them that which did not come up to their earliest fathers?

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: Have they not contemplated (yaddabbarū should actually be yatadabbarū, but the tā’ has been assimilated with the dāl) the discourse, namely, the Qur’ān that is proof of the Prophet’s sincerity, or has there come upon them that which has not come upon their forefathers?

Tagalog : Hindi ba nila pinag-isipang maigi ang hinggil sa Banal na Qur’ân upang malaman nila ang pagiging totoo nito o di kaya ang nagpigil ba sa kanila sa paniniwala ay dahil sa ang dumating sa kanila ay Sugo at Aklat na hindi dumating ang katulad nito sa kanilang mga ninuno, na kung kaya, ito ay kanilang tinanggihan at tinalikuran?

23:69

Hassanor Alapa : Odi na ba iran da makilala so sogo’ kiran sa di ran masasarino

Muhsin Khan : Or is it that they did not recognize their Messenger (Muhammad SAW) so they deny him?

Sahih International : Or did they not know their Messenger, so they are toward him disacknowledging?

Pickthall : Or know they not their messenger, and so reject him?

Yusuf Ali : Or do they not recognise their Messenger, that they deny him?

Shakir : Or is it that they have not recognized their Messenger, so that they deny him?

Dr. Ghali : Or did they not recognise their Messenger and so denied (Literally: (were) deniers (of his Message) him?

Tafsir Jalalayn : Or is it that they do not recognise their [own] Messenger and so they reject him?

Tagalog : O di kaya ang nagpigil ba sa kanila na sumunod sa katotohanan ay dahil sa ang Sugo na ipinadala sa kanila na si Muhammad (saw) ay di-kilala sa kanila, na sila ay hindi nila kilala ang kanyang katapatan, pagiging mapagkakatiwalaan at pagtataglay ng kagandahang-asal?

23:70

Hassanor Alapa : Antaa ka ba iran giitharoa a skaniyan na adn a bthang iyan, ogaid na minioma niyan kiran so Bnar ago so kadaklan kiran na sii ko bnar na ipkhagowad iran

Muhsin Khan : Or say they: "There is madness in him?" Nay, but he brought them the truth [i.e. "(A) Tauhid: Worshipping Allah Alone in all aspects (B) The Quran (C) The religion of Islam,"] but most of them (the disbelievers) are averse to the truth.

Sahih International : Or do they say, "In him is madness?" Rather, he brought them the truth, but most of them, to the truth, are averse.

Pickthall : Or say they: There is a madness in him? Nay, but he bringeth them the Truth; and most of them are haters of the Truth.

Yusuf Ali : Or do they say, "He is possessed"? Nay, he has brought them the Truth, but most of them hate the Truth.

Shakir : Or do they say: There is madness in him? Nay! he has brought them the truth, and most of them are averse from the truth.

Dr. Ghali : Or do they say, "There is madness in him"? No indeed, he has come to them with the Truth, and most of them hate the Truth. (Literally: are haters of the Truth)

Tafsir Jalalayn : Or do they say, ‘There is a madness in him’? — this interrogative is meant as an affirmation of the truth of the Prophet’s sincerity, and [of the fact] that messengers did come to past communities, and [of the fact] that they [do indeed] recognise their Messenger to be truthful and trustworthy, and [of the fact] that there is no madness in him. Nay (bal is for transition), he has brought them the truth, namely, the Qur’ān that comprises [affirmations of] the Oneness [of God] and the Laws of Islam; but most of them are averse to the truth.

Tagalog : O kanilang sinasabi na siya ay nasisiraan? Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan, kundi sila ay walang pananampalataya; dahil ang dala-dala niya sa kanila ay ang Banal na Qur’ân, ang Kaisahan ng Allâh at ang tunay na Relihiyon, subali’t karamihan sa kanila ay kinamumuhian ang katotohanan bilang panibugho at pagiging sukdulang kasamaan.

23:71
Hassanor Alapa : Opama o inonotan o Bnar 925 so manga baya a ginawa iran na disomala a mabinasa so manga langit ago so lopa ago so madadalm on, ogaid na inibgay Ami kiran so pananadm kiran (bantogan iran a so Qur’ān) na siran ko pananadm kiran na tatalikhodan iran

Muhsin Khan : And if the truth had been in accordance with their desires, verily, the heavens and the earth, and whosoever is therein would have been corrupted! Nay, We have brought them their reminder, but they turn away from their reminder.

Sahih International : But if the Truth had followed their inclinations, the heavens and the earth and whoever is in them would have been ruined. Rather, We have brought them their message, but they, from their message, are turning away.

Pickthall : And if the Truth had followed their desires, verily the heavens and the earth and whosoever is therein had been corrupted. Nay, We have brought them their Reminder, but from their Reminder they now turn away.

Yusuf Ali : If the Truth had been in accord with their desires, truly the heavens and the earth, and all beings therein would have been in confusion and corruption! Nay, We have sent them their admonition, but they turn away from their admonition.

Shakir : And should the truth follow their low desires, surely the heavens and the earth and all those who are therein would have perished. Nay! We have brought to them their reminder, but from their reminder they turn aside.

Dr. Ghali : And if the Truth ever followed their prejudices, the heavens and the earth and whoever is therein would indeed have been corrupted. No indeed, We have come up to them with (i.e., brought) their Remembrance, had from their Remembrance they are veering away.

Tafsir Jalalayn : And if the truth, namely, the Qur’ān, had followed their desires, and come to them with [mention of] what they fancied in the way of God having a partner and a child, may God be exalted above such [associations], indeed the heavens and the earth and whoever is in them would have been corrupted, they [the heavens and the earth] would have deviated from their observed order, because contradictions would ensue, as is usually the case, when there is more than one ruler. Nay, We have brought them their Remembrance, namely, the Qur’ān, in which they are remembered and honoured, but they are disregardful of their [own] Remembrance.

Tagalog : At kung gagawin ng Allâh ang batas na sang-ayon sa kanilang kagustuhan ay mawawasak ang mga kalangitan at kalupaan at kung ano man ang mga nakapaloob dito, bagkus ang ipinagkaloob Namin sa kanila na batas ay nandoroon ang kanilang kapurihan at karangalan, na ito ay ang Banal na Qur’ân, subali’t ito ay kanilang tinalikuran.

23:72

Hassanor Alapa : Antaa ka ba ka kiran miamangni sa sokay, a so sokay o Kadnan ka na aya lbi a tomo, a skaniyan i mapiya ko manga paririzkhi

Muhsin Khan : Or is it that you (O Muhammad SAW) ask them for some wages? But the recompense of your Lord is better, and He is the Best of those who give sustenance.

Sahih International : Or do you, [O Muhammad], ask them for payment? But the reward of your Lord is best, and He is the best of providers.

Pickthall : Or dost thou ask of them (O Muhammad) any tribute? But the bounty of thy Lord is better, for He is Best of all who make provision.

Yusuf Ali : Or is it that thou askest them for some recompense? But the recompense of thy Lord is best: He is the Best of those who give sustenance.

Shakir : Or is it that you ask them a recompense? But the recompense of your Lord is best, and He is the best of those who provide sustenance.

Dr. Ghali : Or (even) do you ask them for tribute? Yet the (bounteous) tribute of your Lord is more charitable, (i.e., better) and He is The Most Charitable of providers.

Tafsir Jalalayn : Or do you ask them for any recompense?, any remuneration, in return for the faith that you have brought them? Yet the recompense of your Lord is, His remuneration, His reward and His provision [are], better (one reading has kharjan, ‘recompense’, in both instances [sc. kharjan fa-kharju]; another has kharājan in both [sc. kharājan fa-kharāju]) and He is the best of providers, the best of givers and remunerators.

Tagalog : O di kaya ang nagpigil ba sa kanila na maniwala ay dahil sa ikaw, O Muhammad, ay sumisingil ng bayad bilang kapalit ng paghikayat mo sa kanila at ayaw nilang magbigay? Subali’t ito ay hindi mo ginawa, dahil ang anumang gantimpala na nasa Allâh at mabuting pagkakaloob ay mas nakahihigit, dahil Siya ay ‘Khayrul Râziqeen’ – ang Pinakamabuting Tagapagkaloob ng biyaya, at hindi makakayanan ng sinuman na magkaloob ng biyaya na katulad ng pagkakaloob ng biyaya ng Allâh.

23:73

Hassanor Alapa : Go mataan a ska na disomala a indolon ka kiran a lalan a mathito (a so agama Islam).

Muhsin Khan : And certainly, you (O Muhammad SAW) call them to a Straight Path (true religion Islamic Monotheism).

Sahih International : And indeed, you invite them to a straight path.

Pickthall : And lo! thou summonest them indeed unto a straight path.

Yusuf Ali : But verily thou callest them to the Straight Way;

Shakir : And most surely you invite them to a right way.

Dr. Ghali : And surely you are indeed calling them to a straight Path.

Tafsir Jalalayn : And truly you summon them to a straight path, a [straight] route, that is, the religion of Islam.

Tagalog : At walang pag-aalinlangan, anyayahan mo, O Muhammad, ang iyong sambayanan at ang iba pa tungo sa Matuwid na Landas na ito ay ang Islâm.

23:74

Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a di ran paparatiayaan so alongan a Qiyāmah na sii ko lalan on na pphanilay siran on

Muhsin Khan : And verily, those who believe not in the Hereafter are indeed deviating far astray from the Path (true religion Islamic Monotheism).

Sahih International : But indeed, those who do not believe in the Hereafter are deviating from the path.

Pickthall : And lo! those who believe not in the Hereafter are indeed astray from the path.

Yusuf Ali : And verily those who believe not in the Hereafter are deviating from that Way.

Shakir : And most surely those who do not believe in the hereafter are deviating from the way.

Dr. Ghali : And surely the ones who do not believe in the Hereafter are eschewing the (right) Path.

Tafsir Jalalayn : And truly those who do not believe in the Hereafter, in resurrection, reward and punishment, deviate, swerve away, from the path, that is, the route [to salvation].

Tagalog : At walang pag-aalinlangan, ang mga hindi naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli at paghuhukom, ay hindi sila gagawa para rito sa pamamagitan ng pagsunod sa Matuwid na Landas dahil sa ang kanilang sinusunod ay ibang relihiyon.

23:75

Hassanor Alapa : Na opama o inipangalimo Ami siran ago ikayas Ami so misosogat kiran a pd sa marata na disomala a domarkt siran ko kaplalawlanda a mabobota siran

Muhsin Khan : And though We had mercy on them and removed the distress which is on them, still they would obstinately persist in their transgression, wandering blindly.

Sahih International : And even if We gave them mercy and removed what was upon them of affliction, they would persist in their transgression, wandering blindly.

Pickthall : Though We had mercy on them and relieved them of the harm afflicting them, they still would wander blindly on in their contumacy.

Yusuf Ali : If We had mercy on them and removed the distress which is on them, they would obstinately persist in their transgression, wandering in distraction to and fro.

Shakir : And if We show mercy to them and remove the distress they have, they would persist in their inordinacy, blindly wandering on.

Dr. Ghali : And if We had mercy on them and lifted off the adversity that is upon them, they would indeed still insist on blundering in their inordinance.

Tafsir Jalalayn : And had We shown them mercy and relieved them of the harm afflicting them — the famine that befell them in Mecca for seven years — they would surely persist in their insolence, [in] their error, bewildered, hesitating.

Tagalog : At bagama’t kinaawaan Namin sila at inalis ang anumang kapighatian na nasa kanila na tagtuyot at taggutom ay nagpatuloy pa rin sila sa kanilang pagtanggi at pagmamatigas, na sila sa kanilang pagtanggi ay katulad ng gumagala-gala na bulag na wala sa tiyak na katinuan.

23:76

Hassanor Alapa : Sabnar a inisinggawt Ami kiran so siksa na da siran 926 thaoripn ko Kadnan iran ago da siran pangangarapan 926

Muhsin Khan : And indeed We seized them with punishment, but they humbled not themselves to their Lord, nor did they invoke (Allah) with submission to Him.

Sahih International : And We had gripped them with suffering [as a warning], but they did not yield to their Lord, nor did they humbly supplicate, [and will continue thus]

Pickthall : Already have We grasped them with punishment, but they humble not themselves unto their Lord, nor do they pray,

Yusuf Ali : We inflicted Punishment on them, but they humbled not themselves to their Lord, nor do they submissively entreat (Him)!-

Shakir : And already We overtook them with chastisement, but they were not submissive to their Lord, nor do they humble themselves.

Dr. Ghali : And indeed We already took them (to task) with torment, yet in no way did they yield themselves to their Lord, and in no way did they supplicate (Him).

Tafsir Jalalayn : And We have already seized them with chastisement, [with] hunger, yet they did not humble themselves to their Lord, nor did they devote themselves to prayer, [nor] did they seek [the pleasure of] God through supplication.

Tagalog : At katotohanan, sinubok Namin sila ng iba’t ibang sakuna subali’t hindi pa rin sila sumuko at nagpakumbaba sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at hindi pa rin sila sa Kanya nananalangin na may pagkatakot habang ang mga sakunang ito ay nangyayari sa kanila.

23:77

Hassanor Alapa : Taman sa kagia lkaan Ami kiran a pinto a adn a siksa on a mabasng na mitkaw siran on a kawiwiswisan siran

Muhsin Khan : Until, when We open for them the gate of severe punishment, then lo! They will be plunged into destruction with deep regrets, sorrows and in despair.

Sahih International : Until when We have opened before them a door of severe punishment, immediately they will be therein in despair.

Pickthall : Until, when We open for them the gate of extreme punishment, behold! they are aghast thereat.

Yusuf Ali : Until We open on them a gate leading to a severe Punishment: then Lo! they will be plunged in despair therein!

Shakir : Until when We open upon them a door of severe chastisement, lo! they are in despair at it.

Dr. Ghali : Until, when We open upon them a gate of (Literally: owning, comprising) strict torment, only then are they dumbfounded at it.

Tafsir Jalalayn : Until (hattā is for inceptiveness), when We opened on them the gate of a severe chastisement, namely, the day of Badr, slaying [them], behold! they are aghast thereat, despairing of anything good.

Tagalog : Hanggang, sa kapag binuksan Namin para sa kanila ang pintuan ng matinding kaparusahan sa Kabilang-Buhay, na kung kaya, pagmasdan! Malulublob sila sa pagkawasak na labis na nanghihinayang, nagdadalamhati at kawalan ng pag-asa, na litung-lito na di-batid kung ano ang gagawin.

23:78

Hassanor Alapa : Skaniyan so inadn Iyan rkano so kan’g ago so kailay ago so poso’ na maito a ipphanalamat iyo

Muhsin Khan : It is He, Who has created for you (the sense of) hearing (ears), sight (eyes), and hearts (understanding). Little thanks you give.

Sahih International : And it is He who produced for you hearing and vision and hearts; little are you grateful.

Pickthall : He it is Who hath created for you ears and eyes and hearts. Small thanks give ye!

Yusuf Ali : It is He Who has created for you (the faculties of) hearing, sight, feeling and understanding: little thanks it is ye give!

Shakir : And He it is Who made for you the ears and the eyes and the hearts; little is it that you give thanks.

Dr. Ghali : And He is The One Who brought into being for you hearing, and beholdings (i.e., eyesights) and heart-sights; (Or: perception) little do you thank (Him)!

Tafsir Jalalayn : And He it is Who made, created, for you hearing, meaning, ears, and eyes and hearts. Little thanks do you show (qalīlan mā: mā emphasises the paucity [of the thanks]).

Tagalog : Walang iba kundi Siya, ang Allâh na lumikha para sa inyo ng pandinig upang maintindihan ang anumang naririnig, at paningin upang maintindihan ang anumang nakikita, at ang mga puso upang ipang-unawa, samantalang ang inyong pagpapasalamat sa magkakasunod na mga biyayang ito sa inyo ay sadyang kakaunti lamang na halos hindi nababanggit.

23:79

Hassanor Alapa : Go skaniyan so biarmbad kano niyan ko lopa ago ron kano ron khalimod

Muhsin Khan : And it is He Who has created you on the earth, and to Him you shall be gathered back.

Sahih International : And it is He who has multiplied you throughout the earth, and to Him you will be gathered.

Pickthall : And He it is Who hath sown you broadcast in the earth, and unto Him ye will be gathered.

Yusuf Ali : And He has multiplied you through the earth, and to Him shall ye be gathered back.

Shakir : And He it is Who multiplied you in the earth, and to Him you shall be gathered.

Dr. Ghali : And He is The One Who has propagated you in the earth, and to Him you will be mustered.

Tafsir Jalalayn : And He it is Who dispersed, created, you on earth, and to Him you shall be gathered, resurrected.

Tagalog : At walang iba kundi Siya ang lumikha ng lahat ng tao dito sa kalupaan, at sa Kanya kayo titipuning lahat pagkatapos ng inyong kamatayan at gagantihan kayo sa anuman na inyong ginawa mabuti man o masama.

23:80

Hassanor Alapa : Go Skaniyan so pphangoyag ago pmbgay sa kapatay ago rk Iyan so giikapakazambi o kagagawii ago so kadawndaw na ba niyo di maphamimikiran

Muhsin Khan : And it is He Who gives life and causes death, and His is the alternation of night and day. Will you not then understand?

Sahih International : And it is He who gives life and causes death, and His is the alternation of the night and the day. Then will you not reason?

Pickthall : And He it is Who giveth life and causeth death, and His is the difference of night and day. Have ye then no sense?

Yusuf Ali : It is He Who gives life and death, and to Him (is due) the alternation of Night and Day: will ye not then understand?

Shakir : And He it is Who gives life and causes death, and (in) His (control) is the alternation of the night and the day; do you not then understand?

Dr. Ghali : And He is The One Who gives life and makes to die, and to Him belongs the alternation of night and daytime; will you then not consider?.

Tafsir Jalalayn : And He it is Who gives life, by breathing the Spirit into the embryo (mudgha), and brings death, and due to Him is the alternation of night and day, in darkness and brightness, [and through] increase and diminution. Will you not then comprehend?, His handiwork, exalted be He, and so reflect?

Tagalog : At walang iba kundi Siya ang bukod-tangi na nagbibigay ng buhay mula sa wala at nagsasanhi ng kamatayan pagkatapos mabuhay, at sa Kanyang pag-aatas ang pagpapalit ng gabi at araw, at ang pag-iiba’t iba nito (ang pagiging mahaba ng gabi sa araw at ang kabaligtaran nito), kung gayon, hindi ba ninyo naiisip ang Kanyang pagiging Ganap na Makapangyarihan at Kanyang Kaisahan?

23:81

Hassanor Alapa : Ogaid na pitharo iran so datar o pitharo o miangaoona (a manga apo iran).

Muhsin Khan : Nay, but they say the like of what the men of old said.

Sahih International : Rather, they say like what the former peoples said.

Pickthall : Nay, but they say the like of that which said the men of old;

Yusuf Ali : On the contrary they say things similar to what the ancients said.

Shakir : Nay, they say the like of what the ancients said:

Dr. Ghali : No indeed, (but) they said the like of what the earliest (people) said.

Tafsir Jalalayn : Nay, but they say the like of what the ancients said.

Tagalog : Hindi ang kanilang inaakala ay katotohanan, kundi ang mga walang pananampalataya ay hindi naniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli, sa halip ay ginagaya lamang nila kung ano sinasabi ng mga nauna sa kanila.

23:82

Hassanor Alapa : Pitharo iran a amay ka matay tano ago mbaloy tano a bayank ago tolan na ba tano pagoyaga (pharoman)

Muhsin Khan : They said: "When we are dead and have become dust and bones, shall we be resurrected indeed?

Sahih International : They said, "When we have died and become dust and bones, are we indeed to be resurrected?

Pickthall : They say: When we are dead and have become (mere) dust and bones, shall we then, forsooth, be raised again?

Yusuf Ali : They say: "What! when we die and become dust and bones, could we really be raised up again?

Shakir : They say: What! When we are dead and become dust and bones, shall we then be raised?

Dr. Ghali : They said, "When we die and are dust and bones, will we indeed be made to rise up again?

Tafsir Jalalayn : They, the ancients, said, ‘What, when we are dead and have become dust and bones, shall we then be raised? No! (the two hamzas in each of the two instances are either pronounced fully, or with the second one not pronounced, but with an alif inserted between the two [hamzas] in both [readings]).

Tagalog : Kanilang sinabi: Kapag kami ay namatay na at kumalat na ang aming katawan, at ang aming mga buto ay humalo na sa alikabok ng kalupaan ay mabubuhay pa ba kaming muli. Ito ay hindi maaaring mangyari at hindi katangga-tanggap sa kaisipan?

23:83

Hassanor Alapa : Sabnar a inibgay rkami anan a talad ago so manga apo ami sa miaona, na da anan a rowar sa kabokhagan o miangaoona

Muhsin Khan : "Verily, this we have been promised, we and our fathers before (us)! This is only the tales of the ancients!"

Sahih International : We have been promised this, we and our forefathers, before; this is not but legends of the former peoples."

Pickthall : We were already promised this, we and our forefathers. Lo! this is naught but fables of the men of old.

Yusuf Ali : "Such things have been promised to us and to our fathers before! they are nothing but tales of the ancients!"

Shakir : Certainly we are promised this, and (so were) our fathers aforetime; this is naught but stories of those of old.

Dr. Ghali : Indeed we and our fathers have already been promised this earlier; decidedly this is nothing except myths of the earliest (people)."

Tafsir Jalalayn : Already We and our fathers have been promised this, resurrection after death, before: these are nothing but the fables, the lies, of the ancients’, [mere] jokes and strange tales (asātīr, the plural of ustūra).

Tagalog : Katotohanan, sinabi na ang ganitong salita sa aming mga ninuno noon na tulad ng sinasabi mo ngayon sa amin, O Muhammad, subali’t hindi namin nakitang nagkatotoo, na kung kaya, ito ay mga kabulaanan lamang na sinasabi ng mga naunang tao.

23:84

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a antai khirk ko lopa ago so madadalm on amay ka katawan iyo

Muhsin Khan : Say: "Whose is the earth and whosoever is therein? If you know!"

Sahih International : Say, [O Muhammad], "To whom belongs the earth and whoever is in it, if you should know?"

Pickthall : Say: Unto Whom (belongeth) the earth and whosoever is therein, if ye have knowledge?

Yusuf Ali : Say: "To whom belong the earth and all beings therein? (say) if ye know!"

Shakir : Say: Whose is the earth, and whoever is therein, if you know?

Dr. Ghali : Say, "To whom does the earth belong, and whoever is in it, in case you know?"

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘To whom does the earth and whoever is in it, of creatures, belong, if you [truly] knew?’, their Creator and Owner.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Sino ang nagmamay-ari ng kalupaan at ang mga niloloob nito? Kung kayo ay may kaalaman!

23:85

Hassanor Alapa : Na matatankd a ptharoon iran a so Allāh, na tharo anka a ba niyo di kaphananadmi 927

Muhsin Khan : They will say: "It is Allah's!" Say: "Will you not then remember?"

Sahih International : They will say, "To Allah ." Say, "Then will you not remember?"

Pickthall : They will say: Unto Allah. Say: Will ye not then remember?

Yusuf Ali : They will say, "To Allah!" say: "Yet will ye not receive admonition?"

Shakir : They will say: Allah's. Say: Will you not then mind?

Dr. Ghali : They will say, "To Allah." Say, "Will you not then be mindful?"

Tafsir Jalalayn : They will say, ‘To God’. Say, to them: ‘Will you not then remember?’ (tadhakkarūna, the second tā’ [of tatadhakkarūna] has been assimilated with the dhāl) will you [not then] be admonished and so realise that the One Who has the power to originate creation also has the power to resurrect after death?

Tagalog : Katiyakan, na aaminin nila na ito ay pagmamay-ari ng Allâh, na Siya ang Lumikha nito at Nagmamay-ari, sabihin mo sa kanila: Hindi ba kayo nagkaroon kung gayon ng kabatiran dahil sa pag-aming ito, na Siya ay may kakayahan sa pagbuhay na mag-uli, sa pagbangon ng mga patay mula sa libingan?

23:86

Hassanor Alapa : Tharo anka a antai Kadnan o manga langit a pito ago Kadnan o Arsh a mala 928

Muhsin Khan : Say: "Who is (the) Lord of the seven heavens, and (the) Lord of the Great Throne?"

Sahih International : Say, "Who is Lord of the seven heavens and Lord of the Great Throne?"

Pickthall : Say: Who is Lord of the seven heavens, and Lord of the Tremendous Throne?

Yusuf Ali : Say: "Who is the Lord of the seven heavens, and the Lord of the Throne (of Glory) Supreme?"

Shakir : Say: Who is the Lord of the seven heavens and the Lord of the mighty dominion?

Dr. Ghali : Say, "Who is The Lord of the seven heavens and The Lord of the Ever-Magnificent Throne ?"

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Who is the Lord of the seven heavens and the Lord of the Great Throne?’, that is, the throne (kursī).

Tagalog : Sabihin mo sa kanila: Sino ang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng mga pitong kalangitan, at ang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng Dakilang ‘`Arsh,’ na ito ang pinakadakila at pinakamataas sa lahat ng mga nilikha?

23:87

Hassanor Alapa : Na matatankd a ptharoon iran a so Allāh, na ba kano di makaphananggila

Muhsin Khan : They will say: "Allah." Say: "Will you not then fear Allah (believe in His Oneness, obey Him, believe in the Resurrection and Recompense for each and every good or bad deed)."

Sahih International : They will say, "[They belong] to Allah ." Say, "Then will you not fear Him?"

Pickthall : They will say: Unto Allah (all that belongeth). Say: Will ye not then keep duty (unto Him)?

Yusuf Ali : They will say, "(They belong) to Allah." Say: "Will ye not then be filled with awe?"

Shakir : They will say: (This is) Allah's. Say: Will you not then guard (against evil)?

Dr. Ghali : They will say, "To Allah (all that belongs)." Say, "Will you not then be pious?"

Tafsir Jalalayn : They will say, ‘God’. Say: ‘Will you not then be God-fearing?’, will you then [not] be wary of worshipping [things] other than Him?

Tagalog : Walang pag-aalinlangan na tiyak na sasabihin nila: Ang Allâh, kung gayon sabihin mo sa kanila: Hindi ba kayo natatakot sa Kanyang kaparusahan kapag kayo ay sumamba ng iba bukod sa Kanya?

23:88
Hassanor Alapa : Tharo anka a antai makapapaar ko kandadatoi ko kalangowan a shayi a skaniyan i pphamakasarig a pziyap a di maphakasarig ago di khasiap opama o katawi niyo

Muhsin Khan : Say "In Whose Hand is the sovereignty of everything (i.e. treasures of each and everything)? And He protects (all), while against Whom there is no protector, (i.e. if Allah saves anyone none can punish or harm him, and if Allah punishes or harms anyone none can save him), if you know." [Tafsir Al-Qurtubi, Vol. 12, Page 145]

Sahih International : Say, "In whose hand is the realm of all things - and He protects while none can protect against Him - if you should know?"

Pickthall : Say: In Whose hand is the dominion over all things and He protecteth, while against Him there is no protection, if ye have knowledge?

Yusuf Ali : Say: "Who is it in whose hands is the governance of all things,- who protects (all), but is not protected (of any)? (say) if ye know."

Shakir : Say: Who is it in Whose hand is the kingdom of all things and Who gives succor, but against Him Succor is not given, if you do but know?

Dr. Ghali : Say, "In whose hand is the dominion of everything, and He gives neighborly (protection), and He is not given neighborly (protection by anyone), in case you know?"

Tafsir Jalalayn : Say: ‘In whose hand is the dominion, the possession, of all things (the [final] tā’ [in malakūt] is hyperbolic), and who protects, while from Him there is no protection, if you know?’

Tagalog : Sabihin mo sa kanila: Nasa kaninong Kamay ang pag-aatas ng lahat ng bagay at kanino nagmumula ang lahat ng kabuhayan? At Siya ay Tagapangalaga ng sinumang humihingi ng kalinga, at walang magiging tagapagtanggol ang sinumang nais Niyang wawasakin, at hindi mailalayo ninuman ang anumang masama na itinakda ng Allâh, kung ito ay batid lamang ninyo?

23:89

Hassanor Alapa : Na matatankd a ptharoon iran a so Allāh, na tharo anka a andama-naya i kapkhaikmat iyo?

Muhsin Khan : They will say: "(All that belongs) to Allah." Say: "How then are you deceived and turn away from the truth?"

Sahih International : They will say, "[All belongs] to Allah ." Say, "Then how are you deluded?"

Pickthall : They will say: Unto Allah (all that belongeth). Say: How then are ye bewitched?

Yusuf Ali : They will say, "(It belongs) to Allah." Say: "Then how are ye deluded?"

Shakir : They will say: (This is) Allah's. Say: From whence are you then deceived?

Dr. Ghali : They will say, "To Allah (all that belongs)." Say, "However then are you bewitched?"

Tafsir Jalalayn : They will say, ‘God.’ (a variant reading [for Allāh, ‘God’] in both instances [verses 87 and 89] has li’Llāh, ‘to God’, which is in keeping with the sense of ‘to whom belongs what has been mentioned?’). Say: ‘How then are you bewitched?’, [how then] are you duped and turned away from the truth, the worship of God alone, in other words, ‘How do you envisage [all] this to be invalid?’.

Tagalog : Katiyakan, tutugon sila at kanilang sasabihin: Walang pag-aalinlangan, ang lahat ng ito ay pagmamay-ari ng Allâh, sabihin mo sa kanila: Kung gayon, paano kayo nawala sa sarili ninyong katinuan, at nalinlang na napalayo kayo sa pagtuon sa Kaisahan ng Allâh at pagsunod sa Kanya, at sa paniniwala sa Muling Pagkabuhay at sa pagbangon ng mga patay mula sa libingan.

23:90

Hassanor Alapa : Ogaid na inibgay Ami kiran so bnar na mataan a siran na manga bokhag

Muhsin Khan : Nay, but We have brought them the truth (Islamic Monotheism), and verily, they (disbelievers) are liars.

Sahih International : Rather, We have brought them the truth, and indeed they are liars.

Pickthall : Nay, but We have brought them the Truth, and lo! they are liars.

Yusuf Ali : We have sent them the Truth: but they indeed practise falsehood!

Shakir : Nay! We have brought to them the truth, and most surely they are liars.

Dr. Ghali : No indeed, (but) We have come up to them with (i.e., because) the Truth, and surely they are indeed liars.

Tafsir Jalalayn : Nay, but We have brought them the truth, veracity, and they are indeed liars, in rejecting it, namely [the truth of the following]:

Tagalog : Katiyakan na ganoon ang kanilang itutugon, dahil dala Namin sa kanila na mga walang pananampalataya ang buong katotohanan hinggil sa kung ano ang dahilan ng pagkasugo Namin kay Muhammad (saw), samantalang sila ay tumanggi sa kadahilanang sumamba sila ng iba bukod sa Allâh at pinasinungalingan ang Pagkabuhay na Mag-uli.

23:91
Hassanor Alapa : Da kowa so Allāh sa pd sa wata a mama, go da a miaadn a pd iyan a pd sa tuhan (ka o manggolawla oto) na igakd o oman i tuhan so nganin a miaadn iyan ago disomala a phaporoan o sabagi so sabaad kiran, miasotisoti so Allāh ko nganin a iphropa iran

Muhsin Khan : No son (or offspring or children) did Allah beget, nor is there any ilah (god) along with Him; (if there had been many gods), behold, each god would have taken away what he had created, and some would have tried to overcome others! Glorified be Allah above all that they attribute to Him!

Sahih International : Allah has not taken any son, nor has there ever been with Him any deity. [If there had been], then each deity would have taken what it created, and some of them would have sought to overcome others. Exalted is Allah above what they describe [concerning Him].

Pickthall : Allah hath not chosen any son, nor is there any god along with Him; else would each god have assuredly championed that which he created, and some of them would assuredly have overcome others. Glorified be Allah above all that they allege.

Yusuf Ali : No son did Allah beget, nor is there any god along with Him: (if there were many gods), behold, each god would have taken away what he had created, and some would have lorded it over others! Glory to Allah! (He is free) from the (sort of) things they attribute to Him!

Shakir : Never did Allah take to Himself a son, and never was there with him any (other) god-- in that case would each god have certainly taken away what he created, and some of them would certainly have overpowered others; glory be to Allah above what they describe!

Dr. Ghali : In no way has Allah taken to Him any child, and in no way has there been with Him any god. Lo, for that each god would indeed have gone away with whatever he created, and some of them would indeed have exalted themselves over others. (Literally: over some (others) All Extolment be to Allah over whatever they describe.

Tafsir Jalalayn : God has not taken any son, nor is there any god along with Him; for then, that is, if there were a god along with Him, each god would have taken away what he created, he would have made it exclusively his and prevented the other [god] from having any mastery over it; and some of them would surely rise up against others, in challenge, just as the kings of this world are wont to do. Glorified be God — an exaltation of Him — above what they ascribe, to Him, of what has been mentioned.

Tagalog : Hindi nagkaroon ang Allâh ng sariling anak, at walang sinumang diyos na sinasamba bukod sa Kanya; dahil walang pag-aalinlangan, kung maraming diyos na nararapat sambahin, ang bawa’t isa sa kanila ay ibubukod ang anuman na kanyang nilikha, at mangyayari ang paglalaban-laban sa pagitan nila na tulad ng mga naglalaban-laban na mga namumuno rito sa daigdig at masisira ang sistema ng mundo! Ang Allâh ay malayo sa mga ganoong katangian, luwalhati sa Kanya na Kataas-Taasan na Siya ay ligtas sa anuman na kanilang itinatangi sa Kanya na pagkakaroon ng katambal o di kaya ay pagkakaroon ng anak.

23:92

Hassanor Alapa : A katawan Iyan so migagayb ago so kamamasaan na Maporo (Skaniyan) ko nagnin a ipzakoto iran

Muhsin Khan : All-Knower of the unseen and the seen! Exalted be He over all that they associate as partners to Him!

Sahih International : [He is] Knower of the unseen and the witnessed, so high is He above what they associate [with Him].

Pickthall : Knower of the Invisible and the Visible! and Exalted be He over all that they ascribe as partners (unto Him)!

Yusuf Ali : He knows what is hidden and what is open: too high is He for the partners they attribute to Him!

Shakir : The Knower of the unseen and the seen, so may He be exalted above what they associate (with Him).

Dr. Ghali : The Knower of the Unseen and the Witnessed; so Supremely Exalted be He above whatever they associate (with Him)!.

Tafsir Jalalayn : Knower of the Unseen and the visible, what is hidden and what is observed ([if] read in the genitive [‘ālimi’l-ghaybi, ‘Knower of the Unseen’], this is an adjectival qualification; [if] in the nominative [‘ālimu’l-ghaybi, ‘the Knower of the Unseen], this would be the predicate of an implied [preceding] huwa, ‘He is’) and exalted, magnified, be He above what they associate!, with Him [of partners].

Tagalog : Siya lamang ang bukod-tanging Nakaaalam sa anumang di-nakikita ng Kanyang mga nilikha at sa anumang kanilang nakikita, luwalhati sa Kanya na Siya ay Malaya sa anumang pagtatambal na kanilang inaangkin.

23:93

Hassanor Alapa : Tharo anka a Kadnan ko pakiilayin ka rakn so nganin a inidiandi kiran

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): " My Lord! If You would show me that with which they are threatened (torment),

Sahih International : Say, [O Muhammad], "My Lord, if You should show me that which they are promised,

Pickthall : Say: My Lord! If Thou shouldst show me that which they are promised.

Yusuf Ali : Say: "O my Lord! if Thou wilt show me (in my lifetime) that which they are warned against,-

Shakir : Say: O my Lord! if Thou shouldst make me see what they are threatened with:

Dr. Ghali : Say, "Lord, in case You ever definitely show me what they are promised.

Tafsir Jalalayn : Say: ‘My Lord! If (immā, this contains an assimilation of the conditional particle in with the extra mā) You should show me what they are promised, in the way of chastisement, that it is true, by their being slain at Badr,

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Kung ipakikita Mo sa akin ang anuman na ipinangako Mo na parusa sa kanila ay huwag Mo akong ipahamak sa anumang kapahamakan na gagawin Mo sa kanila, at iligtas Mo ako sa Iyong kaparusahan at poot,

23:94

Hassanor Alapa : Kadnan ko di ako Nka thapiin ko manga pagtaw a manga pananakoto

Muhsin Khan : "My Lord! Then (save me from Your Punishment), and put me not amongst the people who are the Zalimun (polytheists and wrong-doing)."

Sahih International : My Lord, then do not place me among the wrongdoing people."

Pickthall : My Lord! then set me not among the wrongdoing folk.

Yusuf Ali : "Then, O my Lord! put me not amongst the people who do wrong!"

Shakir : My Lord! then place me not with the unjust.

Dr. Ghali : Lord, then do not make me among the unjust people."

Tafsir Jalalayn : my Lord, then do no put me among the evildoing folk’, lest I be destroyed when they are destroyed.

Tagalog : At huwag Mo akong ibilang sa mga taong masasama na nagtatambal sa kanilang pagsamba, bagkus ay ibilang Mo ako sa sinuman na Iyong kinalugdan.

23:95

Hassanor Alapa : Go mataan a Skami na sii ko kaphakiilayin Ami rka ko inidiandi Ami kiran na khagaga Mi

Muhsin Khan : And indeed We are Able to show you (O Muhammad SAW) that with which We have threatened them.

Sahih International : And indeed, We are able to show you what We have promised them.

Pickthall : And verily We are Able to show thee that which We have promised them.

Yusuf Ali : And We are certainly able to show thee (in fulfilment) that against which they are warned.

Shakir : And most surely We are well able to make you see what We threaten them with.

Dr. Ghali : And surely We are indeed the Determiners over showing you (i.e., the Prophet) whatever We promise them.

Tafsir Jalalayn : And truly We are able to show you what We promise them.

Tagalog : At walang pag-aalinlangan, kaya Naming ipakita sa iyo ang anumang ipinangako Namin na kaparusahan sa kanila.

23:96

Hassanor Alapa : Rnn ka so mapia ko marata, Skami na katawan Ami so nganin a iphropa iran.

Muhsin Khan : Repel evil with that which is better. We are Best-Acquainted with the things they utter.

Sahih International : Repel, by [means of] what is best, [their] evil. We are most knowing of what they describe.

Pickthall : Repel evil with that which is better. We are Best Aware of that which they allege.

Yusuf Ali : Repel evil with that which is best: We are well acquainted with the things they say.

Shakir : Repel evil by what is best; We know best what they describe.

Dr. Ghali : Repel the odious (act) with that which is fairest. We, Ever We, know best whatever they describe.

Tafsir Jalalayn : Ward off with that which is better, that is to say, with the [better] trait of pardoning and shunning them, the evil [act], the hurt they cause you — this was [revealed] before the command to fight [them]. We know best what they allege, [what] they invent of lies and [what they] say and so We will requite them for it.

Tagalog : Kapag ginawan ka ng masama ng iyong mga kalaban, O Muhammad, sa salita man o sa gawa, ay huwag mo silang tumbasan ng masama, bagkus ay ilayo mo ang kanilang masamang gawain sa pamamagitan ng mabubuting pakikitungo sa kanila, na Kami ay Ganap na Nakaaalam sa anumang ginagawa nila na mga walang pananampalataya na pagtatambal sa pagsamba at pagtanggi, at papagbabayarin Namin sila batay sa kanilang ginawang masama.

23:97

Hassanor Alapa : Go tharo anka (hay Mohammad) a Kadnan ko mlindong ako Rka ko waswas o manga shaytān 929

Muhsin Khan : And say: "My Lord! I seek refuge with You from the whisperings (suggestions) of the Shayatin (devils).

Sahih International : And say, "My Lord, I seek refuge in You from the incitements of the devils,

Pickthall : And say: My Lord! I seek refuge in Thee from suggestions of the evil ones,

Yusuf Ali : And say "O my Lord! I seek refuge with Thee from the suggestions of the Evil Ones.

Shakir : And say: O my Lord! I seek refuge in Thee from the evil suggestions of the Shaitans;

Dr. Ghali : And say, "Lord, I take refuge in You from the promptings of Ash-Shayatin, (The ever-vicious (ones), i.e., the devils).

Tafsir Jalalayn : And say: ‘My Lord, I seek protection in You from the promptings of devils, [from] their [evil] suggestions, which they whisper.

Tagalog : At sabihim mo, O Muhammad: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Hinihingi ko ang Iyong kalinga mula sa panlilinlang ng mga ‘Shaytân’ at kanilang pambubuyo, na naghihikayat ng kasalanan, pamiminsala at pagharang sa katotohanan,

23:98

Hassanor Alapa : Go mlindong ako Rka (Kadnan ko) o ba ako iran mabinasa

Muhsin Khan : "And I seek refuge with You, My Lord! lest they may attend (or come near) me."

Sahih International : And I seek refuge in You, my Lord , lest they be present with me."

Pickthall : And I seek refuge in Thee, my Lord, lest they be present with me,

Yusuf Ali : "And I seek refuge with Thee O my Lord! lest they should come near me."

Shakir : And I seek refuge in Thee! O my Lord! from their presence.

Dr. Ghali : And I take refuge in You, Lord, that they should not be present with me."

Tafsir Jalalayn : And I seek protection in You, my Lord, lest they visit me’, in any of my affairs, for they only visit to bring ill.

Tagalog : At hinihingi ko ang Iyong kalinga, O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na sila ay hindi makadalo sa anumang aking mga ginagawa.

23:99

Hassanor Alapa : Taman sa kagia maoma so isa kiran o kapatay na pitharo iyan a Kadnan ko pakandoda ko Nka

Muhsin Khan : Until, when death comes to one of them (those who join partners with Allah), he says: "My Lord! Send me back,

Sahih International : [For such is the state of the disbelievers], until, when death comes to one of them, he says, "My Lord, send me back

Pickthall : Until, when death cometh unto one of them, he saith: My Lord! Send me back,

Yusuf Ali : (In Falsehood will they be) Until, when death comes to one of them, he says: "O my Lord! send me back (to life),-

Shakir : Until when death overtakes one of them, he says: Send me back, my Lord, send me back;

Dr. Ghali : Until, when death comes to one of them, he says, " Lord! Return (The pronoun (attached to the verb) is plural; i.e., let the angels return me) me.

Tafsir Jalalayn : Until (hattā is for inceptiveness) when death comes to one of them, and he sees his place in the Fire and his [would-be] place in Paradise, had he been a believer, he says, ‘My Lord! Send me back (arji‘ūn, the plural [person] is [used] to indicate the gravity [of the plea]),

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, ang sumasamba ng iba bukod sa Allâh na siya ay nanatili sa kanyang pagtatambal hanggang dumating sa kanya ang pag-aagaw buhay at makikita na niya ang anumang inihanda sa kanya na kaparusahan, kanyang sasabihin: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Ibalik mo ako sa daigdig.

23:100
Hassanor Alapa : Ka an ako makanggalbk sa mapiya ko minibagak akn. Di, ka skaniyan na katharo a pitharo iyan (a di niyan ithoman o pakandoda ko doniya) na sii ko hadapan iran na adn a lt on a (kaoyagoyag) sa taman sa gawii a kapagoyaga kiran

Muhsin Khan : "So that I may do good in that which I have left behind!" No! It is but a word that he speaks, and behind them is Barzakh (a barrier) until the Day when they will be resurrected.

Sahih International : That I might do righteousness in that which I left behind." No! It is only a word he is saying; and behind them is a barrier until the Day they are resurrected.

Pickthall : That I may do right in that which I have left behind! But nay! It is but a word that he speaketh; and behind them is a barrier until the day when they are raised.

Yusuf Ali : "In order that I may work righteousness in the things I neglected." - "By no means! It is but a word he says."- Before them is a Partition till the Day they are raised up.

Shakir : Haply I may do good in that which I have left. By no means! it is a (mere) word that he speaks; and before them is a barrier until the day they are raised.

Dr. Ghali : That possibly I will do righteousness in that which I have left (behind)." Not at all! surely it is (only) a word he says, and beyond them (i.e., all mankind) is an isthmus until the Day they are made to rise again.

Tafsir Jalalayn : that I might act righteously, by witnessing that ‘there is no god but God’, that this might be, in that which I have left behind’, [in what] I have wasted of my life, in other words [that this affirmation might be] in its place. God, exalted be He, says: By no means!, that is, there shall be no return. It, namely, [the statement] ‘My Lord! Send me back’, is merely a word that he speaks, but [a word] in which there is no benefit for him; and behind them, ahead of them, there is a barrier, which prevents them from going back [to this world], until the day when they are raised, after which [day] there will be no more return.

Tagalog : Upang mapagpunan ko ang anumang aking sinayang na paniniwala at pagsunod. Subali’t ito ay hindi mangyayari sa kanya! Dahil ito ay salita lamang na kanyang sinasabing kasinungalingan, at sa pagitan niya at ng daigdig ay may harang na nagpipigil sa kanyang pagbabalik tungo sa daigdig hanggang sa araw na pagkabuhay na mag-uli.

23:101

Hassanor Alapa : Na amay ka iyopn so bogiong na da dn a khoyaptaan iran sa 930 alongan oto ago di siran makaphamagizai

Muhsin Khan : Then, when the Trumpet is blown, there will be no kinship among them that Day, nor will they ask of one another.

Sahih International : So when the Horn is blown, no relationship will there be among them that Day, nor will they ask about one another.

Pickthall : And when the trumpet is blown there will be no kinship among them that day, nor will they ask of one another.

Yusuf Ali : Then when the Trumpet is blown, there will be no more relationships between them that Day, nor will one ask after another!

Shakir : So when the trumpet is blown, there shall be no ties of relationship between them on that day, nor shall they ask of each other.

Dr. Ghali : Then when the Trumpet is blown, upon that Day there will be no consanguity (any more) among them, nor will they ask one another.

Tafsir Jalalayn : And when the Trumpet is blown, the Horn, at the first or second blast, there will be no more ties [of kinship] between them on that day, for them to boast of among themselves, nor will they question one another, about such [ties], in contrast to their state in the life of this world, because of the gravity of the situation that will distract them from such [questioning] at certain points during the [Day of] Resurrection. At other [points] they are awake and [as is stated] in one verse: Some of them will turn to others, questioning each other [Q. 37:50].

Tagalog : Pagkatapos, kapag dumating na ang Muling Pagkabuhay at nahipan na ng anghel na siyang itinalaga sa pag-ihip ng trumpeta, ay babangong muli ang mga tao mula sa kanilang mga libingan, na walang pagmamayabang hinggil sa kanilang lahing pinagmulan sa Araw na yaon na tulad ng kanilang ginagawang pagmamayabang dito sa daigdig, at hindi na sila magtatanungan sa isa’t isa.

23:102

Hassanor Alapa : Na sa taw a makapnd so manga timbangan iyan na siran oto so miamakadaag

Muhsin Khan : Then, those whose scales (of good deeds) are heavy, - these, they are the successful.

Sahih International : And those whose scales are heavy [with good deeds] - it is they who are the successful.

Pickthall : Then those whose scales are heavy, they are the successful.

Yusuf Ali : Then those whose balance (of good deeds) is heavy,- they will attain salvation:

Shakir : Then as for him whose good deeds are preponderant, these are the successful.

Dr. Ghali : So he whose scales weigh heavy, then those are they who are the prosperers.

Tafsir Jalalayn : Then those whose scales are heavy, with good deeds, they are the successful, the winners;

Tagalog : Samakatuwid, sinuman ang maraming nagawang kabutihan at naging mabigat ang kanyang Timbangan ng kabutihan sa oras ng pagtitimbang, ang mga ganito na katulad nila! Sila ang mga yaong magtatagumpay ng ‘Al-Jannah.’

23:103

Hassanor Alapa : Na sa taw a makakhap so manga timbangan iyan na siran oto so liapis iran so manga ginawa iran, a sii ko Jahannam na tatap siran on.

Muhsin Khan : And those whose scales (of good deeds) are light, they are those who lose their ownselves, in Hell will they abide.

Sahih International : But those whose scales are light - those are the ones who have lost their souls, [being] in Hell, abiding eternally.

Pickthall : And those whose scales are light are those who lose their souls, in hell abiding.

Yusuf Ali : But those whose balance is light, will be those who have lost their souls, in Hell will they abide.

Shakir : And as for him whose good deeds are light, these are they who shall have lost their souls, abiding in hell

Dr. Ghali : And he whose scales weigh light, then those are the ones who have lost their (own) selves in Hell eternally (abiding).

Tafsir Jalalayn : and those whose scales are light, because of evil deeds, they are the ones who have lost their souls, and so they will be, abiding in Hell.

Tagalog : At sino naman ang naging magaan ang Timbangan ng kabutihan, at mas naging lamang ang kanyang kasamaan, na pinakamatindi sa mga ito ay ang pagsamba ng iba bukod sa Allâh, ay sila ang mga yaong nabigo na inilagay nila ang kanilang mga sarili sa pagiging talunan, na sila ay sa Impiyernong-Apoy magpasawalang-hanggan.

23:104

Hassanor Alapa : A pthotongn so manga paras iran o apoy a siran oto ko apoy o Naraka na miangapopophog so mang modol iran ko kiatotong

Muhsin Khan : The Fire will burn their faces, and therein they will grin, with displaced lips (disfigured).

Sahih International : The Fire will sear their faces, and they therein will have taut smiles.

Pickthall : The fire burneth their faces, and they are glum therein.

Yusuf Ali : The Fire will burn their faces, and they will therein grin, with their lips displaced.

Shakir : The fire shall scorch their faces, and they therein shall be in severe affliction.

Dr. Ghali : The Fire is searing their faces, and they are therein glumly glowering.

Tafsir Jalalayn : The Fire will scorch their faces, it will burn them, while they glower therein, their upper and lower lips having receded from their teeth, and it will be said to them:

Tagalog : Susunugin sa Impiyerno ang kanilang mga mukha na mapangingiwi ang kanilang mga bibig at lilitaw ang kanilang mga ngipin (dahil sa sidhi ng kaparusahan).

23:105

Hassanor Alapa : Ba da maadn so manga tanda Akn a pmbatiaan rkano na miaadn kano ron a gii niyo pakambokhagn

Muhsin Khan : "Were not My Verses (this Quran) recited to you, and then you used to deny them?"

Sahih International : [It will be said]. "Were not My verses recited to you and you used to deny them?"

Pickthall : (It will be said): Were not My revelations recited unto you, and then ye used to deny them?

Yusuf Ali : "Were not My Signs rehearsed to you, and ye did but treat them as falsehood?"

Shakir : Were not My communications recited to you? But you used to reject them.

Dr. Ghali : "Were not My ayat (Verses, signs) recited to you, yet you used to cry them lies?"

Tafsir Jalalayn : ‘Were not My signs, in the Qur’ān, recited to you, were you [not] threatened therewith, and you used to deny them?’

Tagalog : Sasabihin sa kanila: Hindi ba binibigkas sa inyo ang mga talata ng Banal na Qur’ân sa daigdig, at ito ay inyong pinasisinungalingan?

23:106

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a Kadnan ami miataban kami o baya a ginawa mi sa miaadn kami a pagtaw a miadadag

Muhsin Khan : They will say: "Our Lord! Our wretchedness overcame us, and we were (an) erring people.

Sahih International : They will say, "Our Lord, our wretchedness overcame us, and we were a people astray.

Pickthall : They will say: Our Lord! Our evil fortune conquered us, and we were erring folk.

Yusuf Ali : They will say: "our Lord! Our misfortune overwhelmed us, and we became a people astray!

Shakir : They shall say: O our Lord! our adversity overcame us and we were an erring people:

Dr. Ghali : They will say, "Our Lord, our wretchedness has overcome us, and we were an erring people.

Tafsir Jalalayn : They will say, ‘Our Lord, our wretchedness (shiqwatunā: a variant reading has shaqāwatunā, both of which are verbal nouns with the same meaning) overcame us, and we were an erring folk, [astray] from guidance.

Tagalog : Dahil dumating nga sa kanila ang mga Sugo na ipinadala sa kanila at sila ay binalaan, sasabihin nila sa Araw ng Muling Pagkabuhay: O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Nanaig sa amin ang sarap ng buhay at aming mga pagnanasa na itinakda Mo para sa amin, at kami habang nalulong sa ganito ay ligaw na malayo sa Iyong patnubay.

23:107

Hassanor Alapa : Kadnan ami pakaliyowa kami Nka on ka o kasowi ami (so kiakhafir) na mataan a manga salimbot kami

Muhsin Khan : "Our Lord! Bring us out of this; if ever we return (to evil), then indeed we shall be Zalimun: (polytheists, oppressors, unjust, and wrong-doers, etc.)."

Sahih International : Our Lord, remove us from it, and if we were to return [to evil], we would indeed be wrongdoers."

Pickthall : Our Lord! Oh, bring us forth from hence! If we return (to evil) then indeed we shall be wrong-doers.

Yusuf Ali : "Our Lord! bring us out of this: if ever we return (to Evil), then shall we be wrong-doers indeed!"

Shakir : O our Lord! Take us out of it; then if we return (to evil) surely we shall be unjust.

Dr. Ghali : Our Lord, bring us (forth) out of it! So, in case we go back (to disbelief) then surely we will be unjust."

Tafsir Jalalayn : Our Lord, bring us out of it! Then, if we revert, to disobedience, we will indeed be evildoers’.

Tagalog : O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Alisin Mo kami sa Impiyerno, at ibalik Mo kami sa daigdig, at kung kami ay babalik pa sa pagkaligaw pagkatapos nito ay walang pag-aalinlangang kami ay mga masasama na karapat-dapat sa parusa.

23:108

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a ggnk kano ron (sa titintimi niyo so siksa on) sa di Ako niyo giimbitiarain 931

Muhsin Khan : He (Allah) will say: "Remain you in it with ignominy! And speak you not to Me!"

Sahih International : He will say, "Remain despised therein and do not speak to Me.

Pickthall : He saith: Begone therein, and speak not unto Me.

Yusuf Ali : He will say: "Be ye driven into it (with ignominy)! And speak ye not to Me!

Shakir : He shall say: Go away into it and speak nat to Me;

Dr. Ghali : He will say, "Begone into it spurned, and do not speak to Me.

Tafsir Jalalayn : He will say, to them by the tongue of a Keeper [of Hell], whose proportion is twice the size of this world: ‘Begone in it, away with you in the Fire, despicable [as you are], and do not speak to Me, about relieving you from the chastisement — so that [all] their hope is extinguished.

Tagalog : Sasabihin ng Allâh sa kanila: Manatili kayo sa Impiyerno na mga hinamak, at huwag kayong makipag-usap sa Akin. At doon na natigil ang kanilang pagdaing at pag-aasam.

23:109
Hassanor Alapa : Mataan a miaadn a sagorompong a pd ko manga oripn Akn a gii ran tharoon a Kadnan ami miaratiaya kami na rilai kami Nka ago kalimoon kami Nka ka Ska i lbi a mapia ko manga Pphangalimo

Muhsin Khan : Verily! There was a party of My slaves, who used to say: "Our Lord! We believe, so forgive us, and have mercy on us, for You are the Best of all who show mercy!"

Sahih International : Indeed, there was a party of My servants who said, 'Our Lord, we have believed, so forgive us and have mercy upon us, and You are the best of the merciful.'

Pickthall : Lo! there was a party of My slaves who said: Our Lord! We believe, therefor forgive us and have mercy on us for Thou art Best of all who show mercy;

Yusuf Ali : "A part of My servants there was, who used to pray 'our Lord! we believe; then do Thou forgive us, and have mercy upon us: For Thou art the Best of those who show mercy!"

Shakir : Surely there was a party of My servants who said: O our Lord! we believe, so do Thou forgive us and have mercy on us, and Thou art the best of the Merciful ones.

Dr. Ghali : Surely there was a group of My bondmen who said, ‘Our Lord, we believe, so forgive us and have mercy on us, and You are The Most Charitable of the merciful.'

Tafsir Jalalayn : Indeed there was a party of My servants — namely, the Emigrants — who would say, “Our Lord, we believe; therefore forgive us, and have mercy on us, for You are the best of the merciful”.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, mayroong isang grupo sa Aking mga alipin – na sila ay mga mananampalataya – na nananalangin (na sinasabing), O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Naniwala kami sa Iyo, na kung kaya, pagtakpan Mo ang aming mga kasalanan at kaawaan Mo kami, dahil Ikaw ay ‘Khayrul Râhimeen’ – Pinakamabuti sa lahat ng maawain.

23:110

Hassanor Alapa : Na kinowa niyo siran a kasablawan sa taman sa piakilipatan iran rkano so katatadmi Rakn sa miaadn kano sii kiran a ipkhakayad iyo

Muhsin Khan : But you took them for a laughingstock, so much so that they made you forget My Remembrance while you used to laugh at them!

Sahih International : But you took them in mockery to the point that they made you forget My remembrance, and you used to laugh at them.

Pickthall : But ye chose them for a laughing-stock until they caused you to forget remembrance of Me, while ye laughed at them.

Yusuf Ali : "But ye treated them with ridicule, so much so that (ridicule of) them made you forget My Message while ye were laughing at them!

Shakir : But you took them for a mockery until they made you forget My remembrance and you used to laugh at them.

Dr. Ghali : Yet, you took them to yourselves (as a target) for scoffing, till they made you forget My Remembrance, and you used to laugh at them.

Tafsir Jalalayn : But then you took them as an object of ridicule (read sukhriyyan or sikhriyyan, a verbal noun meaning ‘mockery’). Among those [ridiculed] were Bilāl [al-Habashī], Suhayb [al-Rūmī], ‘Ammār [b. Yāsir] and Salmān [al-Fārisī]; until they made you forget My remembrance, which you disregarded, as you were engaged in deriding them. Thus these [men] were the cause of the forgetting, which is why this [act] has been attributed to them, and you used to laugh at them.

Tagalog : Subalit itinuring ninyo silang katawa-tawa hanggang nakalimutan ninyo ang pag-aalaala sa Allâh, at kayo ay nagpatuloy sa inyong pagtanggi, at katiyakang kinaugalian ninyo ang pagtawanan at kutyain sila.

23:111

Hassanor Alapa : Mataan a Sakn na bialasan Ko siran imanto a alongan ko nganin a kiaphantang iran a mataan a siran na siran so miamagontong

Muhsin Khan : Verily! I have rewarded them this Day for their patience, they are indeed the ones that are successful.

Sahih International : Indeed, I have rewarded them this Day for their patient endurance - that they are the attainers [of success]."

Pickthall : Lo! I have rewarded them this day forasmuch as they were steadfast in that they, even they, are the triumphant.

Yusuf Ali : "I have rewarded them this Day for their patience and constancy: they are indeed the ones that have achieved Bliss..."

Shakir : Surely I have rewarded them this day because they were patient, that they are the achievers.

Dr. Ghali : Surely today, I have recompensed them for that they (endured) patiently; (and) (i.e., because) they are the ones who are triumphant."

Tafsir Jalalayn : Indeed I have rewarded them this day, abiding bliss, for the endurance they showed, while you mocked them and caused them hurt. They are indeed the winners’, of what they sought (read innahum as [indicating] a new sentence, or annahum as [indicating] a second direct object of the [verb] jazaytuhum, ‘I have rewarded them’).

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, ginantimpalaan Ko ang grupo na ito mula sa Aking mga alipin na mga mananampalataya ng pagkatagumpay na ‘Al-Jannah’ dahil sa kanilang pagtitiis sa anumang mga pasakit at sa kanilang pagsunod sa Allâh.

23:112

Hassanor Alapa : Pitharo iyan a ay kiathay niyo ko lopa a bilangan a manga ragonan

Muhsin Khan : He (Allah) will say: "What number of years did you stay on earth?"

Sahih International : [ Allah ] will say, "How long did you remain on earth in number of years?"

Pickthall : He will say: How long tarried ye in the earth, counting by years?

Yusuf Ali : He will say: "What number of years did ye stay on earth?"

Shakir : He will say: How many years did you tarry in the earth?

Dr. Ghali : He Allah) will say, "How long have you lingered in the earth, by number of years?"

Tafsir Jalalayn : He, exalted be He, will say, to them by the tongue of a Keeper [of Hell] (a variant reading [for qāla, ‘He will say’] has qul, ‘say’): ‘How long did you tarry in the earth, in this world and in your graves, in years?’ (‘adada sinīna is a specification).

Tagalog : At tatanungin ang mga sawi na nasa Impiyerno: Ilang taon kayong tumagal sa daigdig? At gaano ninyo sinayang ang panahong yaon na malayo sa pagsunod sa Allâh?

23:113

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a miatatap kami sa salongan odi na saopak sa salongan sa iza inka so manga pphamagisip.

Muhsin Khan : They will say: "We stayed a day or part of a day. Ask of those who keep account."

Sahih International : They will say, "We remained a day or part of a day; ask those who enumerate."

Pickthall : They will say: We tarried by a day or part of a day. Ask of those who keep count!

Yusuf Ali : They will say: "We stayed a day or part of a day: but ask those who keep account."

Shakir : They will say: We tarried a day or part of a day, but ask those who keep account.

Dr. Ghali : They will say, "We have lingered a day, or part (Literally: Some (part) of a day, so ask the numberers."

Tafsir Jalalayn : They will say, ‘We tarried a day, or part of a day — they are uncertain thereof, deeming it shorter [than what it was] because of the gravity of the chastisement they are suffering. Yet ask those who keep count!’, namely, [ask] the angels who number the deeds of [all] creatures.

Tagalog : Kanilang sasabihin dahil sa tindi ng pangyayari at masidhing kaparusahan: Nanatili kami roon ng isang araw o bahagi ng isang araw lamang. Samakatuwid, tanungin ninyo ang mga yaong nagtala na binibilang nila ang mga buwan at araw.

23:114

Hassanor Alapa : Na pitharo Iyan a da kano matatap inonta a maito, opama o mataan a miaadn kano a katawan iyo

Muhsin Khan : He (Allah) will say: "You stayed not but a little, if you had only known!

Sahih International : He will say, "You stayed not but a little - if only you had known.

Pickthall : He will say: Ye tarried but a little if ye only knew.

Yusuf Ali : He will say: "Ye stayed not but a little,- if ye had only known!

Shakir : He will say: You did tarry but a little-- had you but known (it):

Dr. Ghali : He will say, "You have decidedly lingered (nothing) except a little, if (only) you knew.

Tafsir Jalalayn : He, exalted, will say, to them, also by the tongue of Keeper [of Hell] (a variant reading [for qāla, ‘He will say’] has qul, ‘say’): ‘You tarried but a little, if only you knew, the length of time you tarried, [you would have realised that it is] trivial relative to how long you will tarry in the Fire.

Tagalog : Sasabihin sa kanila: Hindi kayo nanatili roon kundi maiksing panahon lamang, na sana ay nagtiis kayo sa pagsunod sa Allâh at nakamtan ninyo ang ‘Al-Jannah,’ kung ito ay batid lamang ninyo; dahil ang tagal ng panatili nila sa daigdig ay napakaiksing panahon lamang kung ihahambing sa tagal na ipapanatili nila sa Impiyerno.

23:115

Hassanor Alapa : Ba niyo iitonga a inadn Ami skano sa da a bali niyan sa di kano rkami phakandod 932

Muhsin Khan : "Did you think that We had created you in play (without any purpose), and that you would not be brought back to Us?"

Sahih International : Then did you think that We created you uselessly and that to Us you would not be returned?"

Pickthall : Deemed ye then that We had created you for naught, and that ye would not be returned unto Us?

Yusuf Ali : "Did ye then think that We had created you in jest, and that ye would not be brought back to Us (for account)?"

Shakir : What! did you then think that We had created you in vain and that you shall not be returned to Us?

Dr. Ghali : Did you then reckon that We created you only for sport and that you would not be returned to Us?"

Tafsir Jalalayn : Did you suppose that We created you aimlessly, and not for an underlying reason, and that you would not be returned to Us?’ (read active tarji‘ūna, ‘you [would not] return’, or passive turja‘ūna, ‘you [would not] be returned’) Nay! But [it was] so that We might enthral you with commands and prohibitions, where after you would be returned to Us for Us to requite [you] accordingly: And I did not create the jinn and mankind except that they may worship Me [Q. 51:56].

Tagalog : Iniisip ba ninyo, O kayong mga tao! Na nilikha Namin kayo nang walang kadahilanan: walang kautusan, walang pagbabawal, walang gantimpala at walang kaparusahan, na kayo ay hindi na babalik pa sa Amin sa Araw ng Muling Pagkabuhay para sa paghuhukom at pagbabayad?

23:116

Hassanor Alapa : Maporo so Allāh a Dato a Bnar, da a Tuhan a rowar Rkaniyan a Kadnan o Arsh a mala

Muhsin Khan : So Exalted be Allah, the True King, La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He), the Lord of the Supreme Throne!

Sahih International : So exalted is Allah , the Sovereign, the Truth; there is no deity except Him, Lord of the Noble Throne.

Pickthall : Now Allah be Exalted, the True King! There is no Allah save Him, the Lord of the Throne of Grace.

Yusuf Ali : Therefore exalted be Allah, the King, the Reality: there is no god but He, the Lord of the Throne of Honour!

Shakir : So exalted be Allah, the True King; no god is there but He, the Lord of the honorable dominion.

Dr. Ghali : Then Supremely Exalted be Allah, The King, The Truth! There is no god except He, The Lord of the Honorable Throne.

Tafsir Jalalayn : So exalted be God, above aimless action and other such things that do not befit Him, the King, the Truth! There is no god except Him, the Lord of the Noble Throne (‘arsh), the throne (kursī), which is a seat [similar to a king’s] that is exquisite.

Tagalog : Na kung kaya, Napakadakila ng Allâh, ang Tunay na Hari, Napakadalisay na malayo sa paglikha ng anumang bagay na walang kadahilanan, walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi ang Allâh, na ‘Rabb’ na Tagapaglikha na Siyang Nagmamay-ari ng ‘Al-`Arshil Kareem’ – ang kahanga-hanga, kagalang-galang, maningning at dakila.

23:117
Hassanor Alapa : Sa taw a manongganoy sa pd o Allāh a tuhan a salakaw sa da a tanda iyan on na mataan a so kapagisipa on na sii ko Kadnan iyan, mataan a di phakadaag so manga kafir

Muhsin Khan : And whoever invokes (or worships), besides Allah, any other ilah (god), of whom he has no proof, then his reckoning is only with his Lord. Surely! Al-Kafirun (the disbelievers in Allah and in the Oneness of Allah, polytheists, pagans, idolaters, etc.) will not be successful.

Sahih International : And whoever invokes besides Allah another deity for which he has no proof - then his account is only with his Lord. Indeed, the disbelievers will not succeed.

Pickthall : He who crieth unto any other god along with Allah hath no proof thereof. His reckoning is only with his Lord. Lo! disbelievers will not be successful.

Yusuf Ali : If anyone invokes, besides Allah, Any other god, he has no authority therefor; and his reckoning will be only with his Lord! and verily the Unbelievers will fail to win through!

Shakir : And whoever invokes with Allah another god-- he has no proof of this-- his reckoning is only with his Lord; surely the unbelievers shall not be successful.

Dr. Ghali : And whoever invokes another god with Allah, whereof he has no proof, then surely his reckoning will only be in the Reckoning of his Lord; surely the disbelievers will not prosper.

Tafsir Jalalayn : And he who calls on another god along with God has no proof thereof (lā burhāna lahu bihi, an [extra] explicative adjectival qualification that has no [other syntactical] signification), his reckoning, his requital, will indeed be with his Lord. Truly the disbelievers will not be successful, they will not be felicitous.

Tagalog : At ang sinumang sasamba ng iba bukod sa Allâh na Bukod-Tangi, na siya ay walang anumang katibayan na ito ay karapat-dapat na sambahin, walang pag-aalinlangan, ang kabayaran ng kanyang masamang gawain ay nasa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa Kabilang-Buhay. Katiyakang walang tagumpay, walang kaligtasan, sa mga di-naniwala sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

23:118

Hassanor Alapa : Go tharo anka (hay Mohammad) a Kadnan ko rila Ka ago pangalimo Ka ka Ska i lbi a mapia ko manga Pphangalimo.

Muhsin Khan : And say (O Muhammad SAW): "My Lord! Forgive and have mercy, for You are the Best of those who show mercy!"

Sahih International : And, [O Muhammad], say, "My Lord, forgive and have mercy, and You are the best of the merciful."

Pickthall : And (O Muhammad) say: My Lord! Forgive and have mercy, for Thou art Best of all who show mercy.

Yusuf Ali : So say: "O my Lord! grant Thou forgiveness and mercy for Thou art the Best of those who show mercy!"

Shakir : And say: O my Lord! forgive and have mercy, and Thou art the best of the Merciful ones.

Dr. Ghali : And say, "Lord! Forgive and have mercy, and you are The Most Charitable of the merciful."

Tafsir Jalalayn : And say: ‘My Lord, forgive and have mercy, on believers — [this] ‘mercy’ adds to the ‘forgiveness’ [in terms of God’s grace] — and You are the best of the merciful’, the most excellent of those who have mercy.

Tagalog : At sabihin mo, O Muhammad: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Patawarin Mo ang mga kasalanan at mahabag Ka; dahil Ikaw ay ‘Khayrul Râhimeen’ – ang Pinakamabuti sa lahat ng maawain na naawa sa sinumang makasalanan, na tumatanggap sa pagbabalik-loob ng sinumang nagsisisi at hindi na pinarurusahan sa kanyang kasalanan!


Osayan

908. Pianothol o Imām Ahmad a miakapoon ko Umar Bin al Khattāb a: Igira adn a tomioron a wahi ko Rasūlullāh [s.a.w] na pkhan’g ko paras iyan a datar o ragirng a tamaing, na miatatap kami sa da mathay, na miadap skaniyan sa Qiblat na iniporo iyan a lima niyan na pitharo iyan a: Hay Tuhan ami omani kami nka sa di kami nka khorangi, go sakawa kami nka sa di kami nka phakadapanasa, go bgi kami nka sa di kami nka phakawiswisi, sa pakaadiadi a kami nka sa di kami nka phakilbii, ago masoat ka rkami ago pakasoata kami nka, oriyan iyan na pitharo iyan a sabnar a initoron rakn a sapolo a manga ayat a sadn sa ipamayandg iyan siran na makasold ko sorga, na biatiya iyan so Sūrah al Mu’minūn sa taman ko ika sapolo a ayat. (Piakambowat o Imām Ahmad ago so at Tirmidī ago so an Nasā’ī).

909. Gowani a iiza ko A’ishah i paparangayan o Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan a aya paparangayan iyan na so Qur’ān, na biatiya iyan so: Sabnar a miakadaag so miamaratiaya, sa taman ko ayat a: Go so siran oto a sii ko manga sambayang iran na sisiapn iran”. Sa pitharo iyan a gianan i paparangayan o Rasūlullāh [s.a.w].

910. Go miakapoon ko Anas a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Inadn o Allāh so sorga a Jannatu Adn sa so dn so lima niyan, a sagpik a pd sa montiya a mapoti, ago sagpik a pd sa montiya a mariga, ago sagpik a pd sa montiya a zubarjad a gadong, a aya dmpas iyan na kastori, na aya manga ator iyan na manga montiya, ago aya manga paotanontan iyan na Za’farān, oriyan iyan na pitharo iyan on a tharo ka, na pitharo iyan a: “Sabnar a miakadaag so miamaratiaya” na pitharo o Allāh a: Ibt ko bagr akn ago so kala akn ka di ako masiri-ngan rka a (taw) a maligt, oriyan iyan na biatiya o Rasūlullāh [s.a.w] so ayat a: “Sa taw a lindingn ko kaligt o ginawa niyan na siran oto so miamakadaag”.

makaoma so Jibrīl na pitharo o Ummu Jamīl a karoma o Abū Lahab a: Di ko khailay so pd ka a inidoya ka niyan, na piakatoron o Allāh ankoto a Sūrah. Go piakambowat o at Tabarānī ago so Ibn Abī Shaybah ko Musnad iyan ago so al Wāhidī ago so salakaw kiran sa sanday a adn a taw ron a di katawan a miakapoon ko Hafs Bin Maysarah al Qurashī a phoon ko ina iyan a phoon ko ina iyan a so Khawlah a skaniyan na khadam o Rasūlullāh [s.a.w] a adn a maito a aso a somiold ko walay o Rasūlullāh [s.a.w] na somiyolk ko atag o……kantir na miatay ron, na miatatap so Nabī sa miakapat gawii a da dn a thoron on a wahi, na pitharo iyan a: Hay Khawlah antonaa i miabago ko walay o Rasūlullāh [s.a.w].? a so Jibrīl na di rakn phakaoma, na pitharo akn sa ginawa ko a olompiowi akn so walay, na piayopasan akn na inisapo akn so payopas ko didalm o kantir na miakowir akn so aso sa iniliyo akn, na miakaoma so Rasūlullāh [s.a.w] a pthabadn ko kiatoron on o Wahi sa tomioron on ankoto a ayat. Pitharo o Ibn Hajar a so thotolan ko kialanggay o kiapamisita o Jibrīl sa sabap ko aso na thotol a lankap. Ogaid na so kababaloy niyan a skaniyan i sabap a kiatoron o ayat na di kalalayaman ago makasosopak a masasanka sabap ko miaaloy ko Sahīh. Go piakambowat a miakapoon ko Urwah a: Mialanggay a da makaoma so Jibrīl ko Nabī [s.a.w] a kiatkawan skaniyan sa mala, na pitharo o Khadījah a: Miailay akn a so Kadnan ka na inidoya ka niyan, na tomioron ankoto a ayat, sa giankoto a dowa a thotol na mursal a so mianothol on na kasasarigan. Go pitharo o Ibn Hajar a: Aya mapayag na langon roo mitharo so.. Ummu Jamīl ago so Khadījah Ogaid na so Ummu Jamīl na pitharo iyan oto sa pantag sa ringasa ko Mohammad [s.a.w] na so Khadījah na aya kiatharoa niyan roo na kapdi iyan ko Mohammad [s.a.w] sa maggdam iyan so masakit a maggdam o Mohammad [s.a.w].

911. So kasiapa ko sambayang na so katonaya on ko anda dn i kasold o waqto niyan na gioto i taralbi a mapia, ka so kaipos o waqto niyan na go bo zambayangi na gioto dn so kailanga on. Pitharo o Ibn Mas’ūd a iniiza akn ko Rasūlullāh [s.a.w] o antonaa i galbk a lbi a pkhababayaan ko Allāh? na pitharo iyan a: So sambayang ko waqto niyan, na pitharo akn a oriyan iyan na antonaa? na pitharo iyan a so kaphiapiai ko mbalaa loks, na pitharo akn a oriyan iyan na antonaa? na pitharo iyan a so kanjihad sa lalan ko Allāh. (miakambowat ko dowa a Sahīh).

912. So kaphangwaris o Muslim na gioto so kakhawarisi ran ko manga darpa ko sorga a so khi manga rk on na miamakanaraka, sabap sa oman i manosiya na adn a dowa a pankatan iyan sii ko Sorga ago sii ko Naraka, na amay ka makanaraka na khakowa o phamakasorga so pankatan iyan ko Sorga. Pitharo o Mujāhid a oman i taw na adn a dowa a pankatan iyan sa Sorga ago sa Naraka, na so Mu’min na pnggbaan iyan so walay niyan ko Naraka na gii niyan mbalayin so walay niyan ko Sorga, na so kafir na pnggbaan iyan so walay niyan ko Sorga na gii niyan mbalayin so walay niyan ko Naraka, sa khawarisan o Mu’min so walay niyan ko Sorga.

913. Gianan so bandingan ko kiaadna ko manosiya a miakapoon ko linang a ig odi na tba a lawas (sulālah) o mama, na so kinipntos iyan ko kandangan o karoma niyan na phagozorozor on so kapkhaoyag iyan sa pmbaloy a sagpik a rogo’ a khidkt ko kilid o kandangan o babay a gioto i kiabthoi ron sa alaqah ka kagia misasayod on, magozor pman sa mudh’gah datar o sakms (saami) a rogo’ na go bo pman mabaloy a tolan, sa giankai a katao ko kapkhaadn o manosiya na babago dn kasawai o katao a bago a bithowan sa Embryology so katao ko kapkhaadn o ikaogat ko kandangan o ina, a giankanan a katao na miathay dn a katawan o manga Muslim ka midadakat ko Qur’ān sa miakalabi sanggibo ragon. Mapia a kiaosaya san i Maurice Bucaille, ko kitab iyan a Origin of Creation ago so The Bible the Qur’an and the Science.

914. Miaaloy ko Sahīh a: So isa rkano na thimoon so kapagadna on ko tiyan o ina iyan sa pat polo gawii na Nutfah (makasasayan sa ig a bonag) oriyan iyan na mabaloy a Alaqah a (datar o kapt) a datar oto (a pat polo gawii), oriyan iyan na mabaloy a Mudh’gah (saami)a datar oto (a phapat polo gawii) oriyan iyan na sogoon on so malāikat na iiyop iyan on so niawa niyan ago sogoon sa pat a manga katharo, so rizki niyan, so adial iyan, so galbk iyan, so okor iyan o magoontong, antaa ka ba kadodoani, (aya maana niyan na phakasorga odi na phakanaraka sa sabap ko galbk iyan) Ibt ko da a Tuhan a salakaw ron ka so isa rkano na makapnggalbk sa galbk o taw ko Sorga taman sa ya bo a lt iran na isa ka hasta, na kaonaan skaniyan o panoratan ko okoran iyan (so inisorat o malāikat a so katawi o Allāh ko pnggalbkn iyan) na sii mapotos ko kianggalbk iyan sa galbk o taw ko Naraka na makasold on, go mataan a so isa rkano na makapnggalbk sa galbk o taw ko Naraka sa taman sa aya bo a karani niyan on na sahasta, na kaonaan skaniyan o panoratan ko okoran iyan, na siimapos ko kanggalbk sa galbk o taw ko Sorga na makasold on. Aya maana ankoto a Okoran a Panoratan na so katawi o Allāh ko pnggolawlaan iyan ko da niyan on pn kanggolawlaa a gioto i piakisorat iyan ko malāikat, kna o ba niyan kiokom so taw sa naraka odi na sorga ka khadaan sa bali so kapaliogati ron amay ka mapapasad so khabolosan iyan.

915. Gianan so thotolan ko Nūh ago so pagtaw niyan a madakl a kiazabanding iyan sankai a Qur’ān a diolon iyan siran sa mararani sanggibo ragon a rowar sa lima polo ragon, na da siran dn paratiaya ko manga panolon iyan, sa mapayag a kiaosay o kapndolona niyan kiran ko Sūrah Nūh, sa da siran dn paratiaya na miamangni skaniyan ko Kadnan iyan sa polangn iyan siran, na tiarima o Allāh so pangni niyan sa inisogo iyan on so kathapi iyan sa mala a padaw a kaphagdaan iran ago so pagtaw a miaratiaya on, na ba dn kinowa a kasablawan o pagtaw niyan so kiathapi iyan sa kapal sa ba iran dn bialoy a diamban sa pirzikan iran. Ilay anka so Osn. 482, 484, 486, 487, 490.

916. So pitharagombalay a pagtaw ko oriyan iran na so pagtaw o Âd ka siran i miakasambi ko oriyan iran, go miatharo a so pagtaw o Thamūd. Giankai a pagtaw na datar dn o miaonaan iyan a somiopak siran ago mindarowaka siran na mianinggaposan so btad iran ko kiaantiora kiran o Allāh. Ilay anka so Osn. 493, 496, 622.

917. Gianan i paratiaya o manga mushrik a da dn a maori a alongan ago da a kakhaoyag pharoman ko oriyan o kapatay sankai a doniya, giankanan a bandingan na tanto a mala a kiazabandinga on o Qur’ān sa kapmbagra niyan sa adn a kakhaoyag pharoman, sa tanto a madakl a inipamgay niyan a manga karina sa kabbnar iyan.Ilay anka so Osn. 688.

918. So manga sogo na giimakazasalonoay sa maipos so isa na makaoma pman so isa a sogo a phakitadman iyan so kasimbaa ko Allāh ko oriyan o kialipati ron, gianan i kalalayaman a btad o manga sogo, adn pman a manga sogo a giimakapmasai so masa iran ka datar o Ibrāhīm ago so Lūt, so Musa ago so Hārūn, so Îsā ago so Yahyā, ogaid na so manga galbk iran na maiisaisa ago so manga bitikan iran na isaisa dn.

919. Gowani a maantior so manga pananakoto ago so manga kafir na mimbaloy siran a domana a dagidayan a pphanotholn ko pphakasalono a pagtaw, sa da a miambatas iran a miapos so tonas iran ko kaoyagoyag, ago khabaloy siran pn a pagtaw a linipatan siran o masa.

920. Inipammsa o Fir’aun gowani a makaoma on so Mūsā a pitharo iyan a skaniyan na Nabī a sosogoon on, sabap sa kagia skaniyan a Mūsā na sii dn piagoyagoyag ko marigay o Fir’aun ipoon ko kaito iyan na taman sa mikhasad a mangoda, sa katawan iyan so btad iyan, ago pd skaniyan ko pagtaw o Isrāīl a giipangongoripnn o Fir’aun, ogaid na katawan o Fir’aun a adn a phakambowat ko pagtaw o Isrāīl a olowan iran a phakasabt kiran ko karoromasay ran ka gioto i sabap a kapakipphamonoon iyan ko manga roroni a wata a giiimbabawata o manga Isrāīl, sabap roo na maggdam iyan dn a so Mūsā ankoto a olowan a phnayawn o Isrāīl, sa miakawatan ko Fir’aun so kapangongonotan ka kagia gioto dn i kapagodas o kadato iyan, ago pagantiorn skaniyan o Allāh ko kiapangintuhan iyan ko lopa

(ad Duhā 4) Piakambowat o at Tabarānī sii ko al Awsat a miakapoon ko Ibn Abbās a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] kinilang rakn so langowan a khataban o manga ummat akn ko oriyan akn na inipakapia a ginawa ko, na piakatoron o Allāh so ayat a: “ Go mataan a so pkhaori na aya rka tomo a di so miaona “ so kiasanday niyan na mapia.

(ad Duhā 5) Piakambowat o al Hākim ago so al Bayhaqī sii ko ad Dalā’il ago so at Tabarānī ago so salakaw kiran a miakapoon ko Ibn Abbās a: Kinilang ko Rasūlullāh [s.a.w]. so langowan a darpa a khataban o manga ummat iyan na inikababaya iyan oto, na tomioron on so ayat a: “Go matatankd a mbgan ka o Kadnan ka sa khasoat ka “.

Sūrah Inshirāh

(al Inshirāh 6) Tomioron gowani a pamaawingn o manga mushrik so manga mu’min sabap ko kamrmr, go piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko al Hassan a: Gowani a tomoron ankai a ayat a: “Mataan a adn a pd o margn a malbod” na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a pakapia a niyo a ginawa niyo ka miaoma kano o malbod na di thabann o satiman a margn so dowa a malbod.

921. Inisogo o Allāh ko manga sogo’ iyan a ka kan iran ko manga soti ago nggalbk siran sa manga pipiya, sa langowan a Nabī na pagagalbk, sa miaaloy ko Sahīh a: Da a pd sa Nabī inonta a miakapamagonong sa kambing, na pitharo iran a: Apia ska hay Rasūlullāh [s.a.w].? na pitharo iyan a: Oway, giiako mamagonong sa kambing sa sokay o manga taw sa Makkah. So kiasogoa kiran ko kakan sa mapia a sokatan na inisogo mambo o Allāh ko miamaratiaya a ka kan iran ko manga soti ago nggalbk siran sa manga pipia. Aya kon a mapia a phkn o taw na so miasokat o lima niyan a piagatingan iyan, sa aya pkhababayaan a Mu’min ko Allāh na so taw a pagagalbk a igira minggalbk na iimpidan iyan so galbk iyan. Miaaloy anan ko Hadīth o Rasūlullāh [s.a.w].

922. Ilay anka so Osn. 875.

923. Gioto so manga taw a manga barasimba ko Allāh a manga pipia i amal a igira adn a inibgay ran a pangilay ko kasosoat o Allāh na maalk siran oba kiran di tarimaa o Allāh, sabap sa da iran matarotop so manga sarat o kapammgay. Pitharo o Imām Ahmad a miakapoon ko A’ishah a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] ipmbgay ran so nganin a inibgay ran a so manga poso’ iran na maalk na ba gioto so giimamankhaw ago giizina ago phaginom sa pakabrg a skaniyan na ipkhalk iyan so Allāh? Na pitharo o Nabī. a: Di’, Hay wata a babay o Abū Bakr, hay wata a babay o Mangingimbnar, ogaid na skaniyan (so taw) a giizambayang ago giiphowasa ago giizasadka a skaniyan na ipkhalk iyan so Allāh. (Pianothol o at Tirmidī ago so Ibn Abī Hātim).

Sūrah at Tīn

(at Tīn 5) Piakambowat o Ibn Jarīr a miakaokit ko al Ufī a miakapoon ko Ibn Abbās a: So ayat a: “Oriyan iyan na pakandodn ami skaniyan ko kababaan o mababa” na pitharo iyan a: Siran oto na sagorompong a piakandod siran ko kaloks ko masa o Rasūlullāh [s.a.w] na iniiza siran on gowani a mabon’g so manga pamikiran iran, na piakatoron o Allāh so sndod iran sa rk iran so balas iran a so mianggalbk iran ko da pn kada o manga pamikiran iran. (maana a so taw a biongaw ko kaloks na da a dosa niyan ka komiasoy ko kawawatai a daa paliogat on na so mianggalbk iyan ko da on pn kabongawa na imbalas on o Allāh sa mapia).

924. Giankanan a kithatakaborn iran sa Baytullāh na kagia siran kon i manga pagtaw niyan sa gii siran on mangamnggi sa gii ran pagizawizawn so Mohammad [s.a.w] sa manga rarata a katharo datar o kapmbthowi ran on sa pmbthangn odi na salamankiro odi na pababayok. Gianan i tindg o Ibn Abbās. Adn pman a tindg a aya thatakaboran iran na so Qur’ān sa gii ran pamthowan sa manga rarata, a skaniyan na bayok odi na salamankiro, odi na katharo a kāhin (pndarpaan a shaytān). Adn pman a isa a tindg a aya thatakaboran iran na so Mohammad  sa gii ran pagizawizawn.

925. So katharo a al Haqq na gioto so Allāh a skaniyan so Bnar, sabap ko kiasold on o al, gioto i tindg o Mujāhid ago so as Suddī, giankanan a katharo a al Haqq na kiasabapan sa kiakokoma ko al Hallāj sa khabono sabap sa pitharo iyan a: Sakn so al Haqq (Anā al Haqq), na so kiatharoa niyan roo na lagid o ba niyan pitharo a: Sakn so Allāh, na da niyan dn topaan a kiatarimaa niyan on sa skaniyan so Bnar, na miakokom sa khabono na miabono, opama o aya pitharo iyan na sakn na bnar (anā Haqqun) na da a marata on, ogaid na so kiatharo a niyan sa sakn so Bnar na miangintuhan sa miapatot on so bono. Sii ko basa Arab na adn a madadalm ko al a maana a giizalinsalin so maana niyan ko kapkhizompat iyan ko kalimah, a madakl a miailang a panagontaman sabap ko di kasisiapa ko maana niyan.

926. Gioto so minisogat ko Quraysh a mapitl a taon ko kinipamangnin kiran o Rasūlullāh [s.a.w] sa misogat kiran so datar o minisogat sa Misir ko masa on o Yūsuf a miakapito ragon na da dn a oran, na so da kiran kaorani na miakakan siran sa kobal ago mombol ago rogo. Na somiong so Abū Sufyān ko Rasūlullāh [s.a.w] sa miangangampdian on sa piangangaloy niyan so manga kathonganaya iran, na inipamangni siran o Mohammad [s.a.w] sa oran na inoranan siran, na so kiagdama iran ko margn a tioba na da siran dn paratiaya ko panolon o Mohammad [s.a.w].

Sūrah al Alaq

(al Alaq 6) Piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko Abū Hurayrah a: Pitharo o Abū Jahl a ba pphakarimorng a paras o Mohammad ko zaronsarongan iyo? Na miatharo a oway, na pitharo iyan a: Ibt ko al Lāt ago so al Uzzā ka o mailay akn skaniyan a sowaan iyan na dapoan akn a lig iyan sa lozgn akn sa ikamagas akn a paras iyan ko bayank na tomioron so ayat a: “ Di, ka mataan a so manosiya na disomala a mmalawanda”.
(al Alaq 9) Piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Ibn Abbās a: Miaadn so Rasūlullāh [s.a.w] a giizambayang na miaoma skaniyan o Abū Jahl na siaparan iyan, na piakatoron o Allāh so ayat a: “ Miailay nka so (taw) a pzaparan iyan a oripn igira mizambayang” sa taman ko katharo iyan a: “ bokhag a baradosa”.

927. So kaparatiayaa o taw sa so Allāh i miangadn ko langowan a kaadn (Tawhīd Rubūbiyyah) sa gioto bo na di khasanaan a paratiaya ago di niyan khiliyo so taw ko goliling o kakakafiri, sa ba niyan mawit ko blangan o Islām, aya sabap iyan na so kiapangadn o Allāh a mimbiat na palaya dn anan paparatiayaan o manosiya ago sabap san na miakainom sa sathak a ig so kafir ko doniya ka kagia inadn siran o Allāh na prizkhiyan iyan siran sa kaoyag iran, ogaid na sa maori a alongan na da dn a kipantag iran roo sa itagon siran ko Naraka, aya kakhabaloy o taw a miaratiaya na paratiayaan iyan ankanan a kiapangadn o Allāh ago so kababaloy o Allāh a Tuhan a zogo ago zapar, khokom sa halal ago haram a gianan so bithowan sa Tawhīd Ulūhiyyah, so kapakaisaisaa on ko kababaloy niyan a Tuhan a zapar ago zogo ago khokom, a aya pasodan anan na so katharoa ko Lā Ilāha Illallāh, a phakadaan iyan so langowan a pzimbaan a salakaw ron, a gianan na katharo a siabot o manga Quraysh so patidalm o maana niyan na sianka iran ka kagia so kaparatiayaa iran on na khitaplk iran so langowan a katuhanan iran ago so manga kabaya iran ka aya khaonotan iran na so kabaya o Allāh, sabap roo na mimaratabat siran sa somianka siran. So paratiaya ko Islam na madodowa soko, sasoko ron so paratiaya a poso’ a skaniyan so kaparatiayaa ko nm rokon o paratiaya, na aya ikadowa soko, na so paratiayaa galbk a ipkhoat o anggawta a gioto so lima rokon a agama Islam, gianan i sabap a oman alowin o Qur’ān so miaratiaya na isompat iyan on a minggalbk siran pn sa manga pipia na aya amal salih, na so lima rokon o Islam.

(al Alaq 17) Piakambowat o at Tirmidī ago so salakaw ron a miakapoon ko Ibn Abbās a:Miaadn so Nabi a giizambayang na miaoma skaniyan o Abū Jahl, na pitharo iyan a: Ba ko rka nan da saparn, na piasong skaniyan o Nabī [s.a.w]. na pitharo o Abū Jahl a katawan ka so madadalm on, a madakl ako i tabanga, na piakatoron o Allāh so ayat a: “ Talowi niyan so tabanga iyan ka talowan ami so az Zabāniyah” pitharo o at Tirmidī a gioto na hadīth a mapia.

Sūrah al Qadar

(al Qadar 1) Piakambowat o at Tirmidī ago so al Hākim ago so Ibn Jarīr a miakapoon ko al Hassan Bin Alī a: Mataan a so Nabī [s.a.w] na miailay niyan so Banū Umayyah ko mimbar Iyan na inikagowad iyan oto, na tomioron so ayat a:

928. So Arsh (panggaw) o Allāh na mala sa taman a mala a da sa gaga o kaadn oba niyan madianka so kala iyan, Miaaloy ko Hadīth a: Da so manga langit ago so manga lopa a pito lapis ago so pagltan a dowa oto ago so madadalm on sii ko Kursī inonta a datar a saglang a rantay a mibbtad sa landap a kalopaan, na mataan a so Kursi ko langowan a madadalm on ko kibangnsa niyan ko Arsh na datar o saglang a rantay a ibbtad ko landap a kalopaan. Pitharo o Ibn Abbas a bithowan so Arsh sa Arsh sabap ko kaporo iyan. So Allāh na da a kagagawii ron ago kadawndaw sa so sindaw o Arsh na gioto so tihaya o Allāh. Sii ko Sorga na so btad roo na sii misasankot ko gaga o Allāh a mamantk sa da a sabap roo, ka palaya dn giinggolalan ko katharo o Allāh a adn ka na khaadn (Kun fayakūn). Sii ko doniya na aya gii sii kapakanggalbk na palaya dn sabap ko kakowaa ko misasabap on. Ily. So Osn. 477, 559.

929. Da dn a masa a ba ddkhaan o shaytān ko kapmbinasaa niyan ko manosiya a mananarig ko Allāh, sa so shaytan na pagalangan iyan so manosiya sii ko apia anda a itopang a pagokitan iyan sa kaphlolobaa niyan ko Allāh, ogaid na mattndo so manga katampar a thibowaan on o shaytān so manosiya a so hadapan iyan so talikhodan iyan so kawanan iyan ago so diwang iyan, ogaid na so dowa a katampar a so kaporoan iyan ago so kababaan iyan na da anan kakadni o shaytan ka di ipagiog o Allāh, so kaporoan na gioto so phagokitan o pangni niyan ko kaphamanik iyan sa poro ka o kiaalangi o shaytan na di isampay so pangni o manosiya ko Allāh, so kababaan iyan na gioto so darpa a psojudan iyan ko Allāh a tanda ko mabagr a simba niyan ko Allāh na o kiakadni o shaytan na da a zojud a manosiya ko Allāh.

930. Sa gawii a iyopn so bogiong a gioto so bankit na da dn a khoyaptaan a bangnsa sa da a ama na da a ina da a pagari da a bolayoka ago da a tonganay ka oman i isa na iplangoy niyan dn a ginawa niyan ago izanggar iyan so pd iyan ko siksa na asar ka di masiksa, sii sankai a doniya na adn a kapakaadiadi ron o thotonganaya, na sa alongan oto na da dn a kathonganay sabap ko kapitl o siksa a kasasandngan o manosiya. Sa alongan oto na aya bo a kaphanarigan o manosiya na so miapasad iyan a simba niyan ko Allāh sa da dn a bali o tamok ago so kadato ago so langowan taman inonta bo so simba ko Allāh a onga o paratiaya on. So paratiaya o taw ago so simba niyan na gioto i khikowa niyan ko limo o Allāh a aya on phakatabang sankoto a gawii, so limo o Allāh i phanamaran sa aya kakhakowaa on na so simba a tolabos a soasoat ko Allāh.

931. So manga taw ko Naraka na nggoraokn iran so Kadnan iran sa phipiranggibo ragon sa kapakalidas iran ko siksa sa ipthawag iran a Yā Hannān Yā Mannān, hay Makapdiin hay Pphangalimo, sa di siran dn smbagn o Allāh, na amay ka mathay dn na aya tawagn iran na so malāikat a komikibir ko Naraka a so Mālik, na sii ko oriyan o pat polo ragon na smabagn iyan siran sa tharoon iyan a: San kano dn matatarkak, sa di kano san dn khada, na gomoraok siran pman na tharoon kiran o Allāh a: Gnk kano sii ko Naraka sa di ako niyo giimbitiarain. Na sa masa oto na da dn a makatharo kiran sa aya bo a pkhan’g na so kapndagoos o niawa iran ko kapzook o napas ago so kaphliyo niyan, sa man siran dn a pngginawa a onta a tanto a mala a kapndalg o rarb iran ko kargn o kaginawa ko siksa sa thankopan siran dn o Naraka sa da dn a makaliyo kiran on a isa bo.

932. Tiankd o Allāh a inadn iyan so manosiya sabap ko mala a antap a so kabaloy niyan a kaadn a barasimba on, ago pagisipn iyan ko oriyan o kapakandod iyan on, Piakaokit o Allāh sa pakaiza a ba tatankapa o manosiya a di phakandod ko Allāh? miakanggonanao anan sa mataan a miatankd so kaphakandod o manosiya ko Allāh.