So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Hajj - [ 22 So Kanayk ] - سـورة الحـجِّ
( The Pilgrimage - Ang Paglalakbay [sa Banal na Tahanan ng Pagsamba sa Allâh] )

Pangnal ko Sūrah

Giai pman so pat a manga Sūrah a maririnkit a adn a bago a bandingan iyan ko kapphayaga niyan ko manga okit a phakaogop ko kapakaozor o kapniniawa o Muslim, sa datar o miaipos a lima a manga Sūrah a aya pizabanding iyan na so thotolan ko manga sogo’ a miakaoma siran ko pithibarang a okit ko kaphakalankapa iran ko Bnar sa pagrnn iran so marata. Ilay anka so pangnal ko Sūrah 17.

Aya bandingan ankai a Sūrah na manonompang ko onayan iyan sii ko btad o walay a sslaan, so bandingan ko kanayk (hajj), so kakhorban, so kasakodowi ago so kapakithidawa sa pantag sa kalindinga ko Bnar ko masa a kapangarasii ron o langowa malawanda, go so manga pd a galbk a phakarn ko langowan a galbk a di bnar.

So kipzalsilaan ko manga masa ankai a Sūrah, na adn a pamikiran a mababagi sa so sabagi on na aya tindg iyan na so sabaad ko manga ayat ankai a Sūrah na initoron ko masa a katatago sa Makkah, na so sabagi on na initoron sa Madīnah. Sa da a mapayag a kissnggay anka i a Sūrah ko manga pd iyan a salakaw.

So Pamotosan iyan: So di kipndaraynonn ko kapakabagr o kapniniawa sii ko phakatalingoma a manga btad, ago so kapangingindawa ko kathatana o tindg sii ko paratiaya; sakodowan so Bnar ago siksaan so marata a galbk (22:1-25).

So kazoti, kapanambayang, kapangalimbabaan, ago so kala o paratiaya na palaya dn pangindaw ko masa a kapthonaya ko kanayk (hajj) so kapagikhlas ko kakhorban na tanda ko kabagr o paratiaya o taw sii ko Kadnan iyan ko masa a gii niyan kahajji, so kaprasarasay sa kaogopi ko langowan a makapagoongaya a maito a kipantag iyan ko kakayaan ko doniya, so kaphrang sa pantag sa kasiyap o Bnar sa mamondas ko kibabatog o manosiya, a palaya dn oto tpng ago tioba ko miaratiaya (22:26-48).

Khasalak a so bagr o marata na khabalambanan iyan so manga galbk o manga sogo’ o Allāh sii ko sabaad a manga masa, ogaid na matatankd a aya makapmbatas sa kaposan na so manga sogo’, sa phakamoayan so kaontol o Allāh ko lopa, sa patoray a simbaan so Allāh sa matolangd ago zalimbo-tawan on so miamaratiaya, sa so limo iyan ago so siyap iyan na phakaoma dn ko masa a kasagad o malitng a kambtadan (22:49-78).

Giankai a Sūrah na initoron sa Madīnah inonta so manga ayat a; 52, 53, 54, 55, ka sii initoron sa pagltan a Makkah ago giya Madīnah, initoron ko oriyan o Sūrah an Nūr, aya kadakl a ayat iyan na 78.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

22:1

Hassanor Alapa : Hay manga manosiya kalkn iyo so Kadnan iyo, mataan a so tagthr o bankit na btad a mala 881

Muhsin Khan : O mankind! Fear your Lord and be dutiful to Him! Verily, the earthquake of the Hour (of Judgement) is a terrible thing.

Sahih International : O mankind, fear your Lord. Indeed, the convulsion of the [final] Hour is a terrible thing.

Pickthall : O mankind! Fear your Lord. Lo! the earthquake of the Hour (of Doom) is a tremendous thing.

Yusuf Ali : O mankind! fear your Lord! for the convulsion of the Hour (of Judgment) will be a thing terrible!

Shakir : O people! guard against (the punishment from) your Lord; surely the violence of the hour is a grievous thing.

Dr. Ghali : O you mankind, be pious to your Lord; surely the earthquake of the Hour is a tremendous thing.

Tafsir Jalalayn : O mankind, that is, the inhabitants of Mecca and others: fear your Lord, that is, of His punishment, by being obedient to Him. Surely the earthquake of the Hour [of Doom], that is, the violent quaking of the earth after which the sun will rise from the west, [something] which will be near [the time of] the Hour, is a tremendous thing, in the way it will distress people — this itself being a sort of punishment.

Tagalog : O kayong mga tao! Katakutan ninyo ang parusa ng Allâh sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal! Katiyakan, ang mangyayari sa oras ng pagkagunaw ng daigdig ay isang matinding pagkayanig ng kalupaan na isang malagim na pangyayari at kagimbal-gimbal na pangingisay ng kalupaan dahil mabibiyak ang mga duluhan nito at ito ay isang bagay na napakasidhi na hindi kayang abutin ng sinuman kung gaano ito katindi at hindi kayang abutin ng kaisipan ang pagiging totoo nito na pangyayari.

22:2
Hassanor Alapa : Sa sagawii a khailay nka skaniyan a khalipatan a langowan a pphakasoso so piakasoso niyan ago mipmbawata a langowan a maogat so ikaogat iyan, go khailay nka so manga taw a khikabbrg a kna o ba siran khikabbrg ogaid na so siksa o Allāh na lbi a mabasng

Muhsin Khan : The Day you shall see it, every nursing mother will forget her nursling, and every pregnant one will drop her load, and you shall see mankind as in a drunken state, yet they will not be drunken, but severe will be the Torment of Allah.

Sahih International : On the Day you see it every nursing mother will be distracted from that [child] she was nursing, and every pregnant woman will abort her pregnancy, and you will see the people [appearing] intoxicated while they are not intoxicated; but the punishment of Allah is severe.

Pickthall : On the day when ye behold it, every nursing mother will forget her nursling and every pregnant one will be delivered of her burden, and thou (Muhammad) wilt see mankind as drunken, yet they will not be drunken, but the Doom of Allah will be strong (upon them).

Yusuf Ali : The Day ye shall see it, every mother giving suck shall forget her suckling-babe, and every pregnant female shall drop her load (unformed): thou shalt see mankind as in a drunken riot, yet not drunk: but dreadful will be the Wrath of Allah.

Shakir : On the day when you shall see it, every woman giving suck shall quit in confusion what she suckled, and every pregnant woman shall lay down her burden, and you shall see men intoxicated, and they shall not be intoxicated but the chastisement of Allah will be severe.

Dr. Ghali : On the Day you will see it, every suckling female will get distracted away from whatever she has suckled, and every pregnant female will lay down her burden; and you see mankind drunken, and in no way are they drunken but the torment of Allah is strict.

Tafsir Jalalayn : On the day when you behold it, every, actually, nursing female, on account of this [tremendous day], will neglect her suckling, that is, she will forget it; and every pregnant female will deliver her burden, and you will see mankind [as though] drunk, because of the severity of [their] fear, yet they will not be drunk, because of any drink; but God’s chastisement is severe, and so they will be terrified of it.

Tagalog : Sa Araw na makikita ninyo ang pangyayaring ito, na ang isang ina na nagpapasuso ng sanggol ay makalilimutan niya ang kanyang pinasususong anak; dahil sa sidhi ng pangyayari, at mailalaglag ng nagdadalang-tao ang kanyang dala-dala dahil sa tindi ng takot, at mawawala sa sariling katinuan ang tao na iisipin mo na para silang nasa lubos na kalasingan dahil sa malagim na pangyayari at pagkatakot, gayong hindi naman sila mga lasing kundi ang nagpaalis sa kanila sa kanilang sariling katinuan ay ang sidhi ng kaparusahan.

22:3

Hassanor Alapa : Go pd ko manga taw a taw a giimakiphawala sii ko Allāh sa da a katao niyan, sa phagonotan iyan a langowan a shaytān a pphangalandada.

Muhsin Khan : And among mankind is he who disputes concerning Allah, without knowledge, and follows every rebellious (disobedient to Allah) Shaitan (devil) (devoid of each and every kind of good).

Sahih International : And of the people is he who disputes about Allah without knowledge and follows every rebellious devil.

Pickthall : Among mankind is he who disputeth concerning Allah without knowledge, and followeth each froward devil;

Yusuf Ali : And yet among men there are such as dispute about Allah, without knowledge, and follow every evil one obstinate in rebellion!

Shakir : And among men there is he who disputes about Allah without knowledge and follows every rebellious Shaitan;

Dr. Ghali : And among mankind is he who disputes concerning Allah without knowledge and closely follows every most insurgent Shayatin (The ever-vicious ones, i.e., the devils).

Tafsir Jalalayn : The following was revealed regarding al-Nadr b. al-Hārith and his companions: And among mankind are those who dispute about God without any knowledge — they would say, ‘The angels are God’s daughters, and the Qur’ān [a collection of] the fables of the ancients’. In addition, they would deny resurrection and the bringing back to life of those who had become dust — and [those who] follow, in their manner of disputing, every rebellious devil,

Tagalog : Ilan sa mga namumuno sa mga tao na mga walang pananampalataya ay nagtatalu-talo at nagdududa sa kakayahan ng Allâh sa pagbuhay na mag-uli; dahil sa kanilang kamangmangan sa tunay na kapangyarihan ng Allâh, at sa kanilang pagsunod sa mga pinuno ng pagkaligaw na mga ‘Shaytân’ na lumabag sa Allâh at sa Kanyang mga Sugo.

22:4

Hassanor Alapa : Gitas on a sa taw a kowaan iyan a salinggogopa na mataan a khadadag iyan ago thoroon iyan ko siksa a makadg

Muhsin Khan : For him (the devil) it is decreed that whosoever follows him, he will mislead him, and will drive him to the torment of the Fire. [Tafsir At-Tabari]

Sahih International : It has been decreed for every devil that whoever turns to him - he will misguide him and will lead him to the punishment of the Blaze.

Pickthall : For him it is decreed that whoso taketh him for friend, he verily will mislead him and will guide him to the punishment of the Flame.

Yusuf Ali : About the (Evil One) it is decreed that whoever turns to him for friendship, him will he lead astray, and he will guide him to the Penalty of the Fire.

Shakir : Against him it is written down that whoever takes him for a friend, he shall lead him astray and conduct him to the chastisement of the burning fire.

Dr. Ghali : Against him is written down that whomever takes the devil as patron then the devil leads into error and guides him to the torment of the Blaze.

Tafsir Jalalayn : about whom it has been decreed, in other words, it has been decreed with regards to a devil, that whoever takes him for a friend, that is, [whoever] follows him, he will make him go astray and will lead him, summon him, to the chastisement of the Blaze, namely, to the Fire.

Tagalog : Pinagpasiyahan ng Allâh at itinakda sa ‘Shaytân’ na ito, na katiyakang maliligaw ang sinumang susunod sa kanya at hindi Niya gagabayan sa katotohanan, sa halip siya ay kakaladkarin tungo sa kaparusahan sa Impiyerno na sinisilaban bilang kabayaran sa kanyang pagsunod kay ‘Shaytân.’

22:5
Hassanor Alapa : Hay manga manosiya amay ka miaadn kano sa sankaan ko kakhaoyag (ko oriyan o kapatay) na mataan a inadn Ami skano a phoon sa bayank oriyan iyan na phoon sa ig (mani) oriyan iyan na phoon sa (rogo’) a misasambir (ko kilid o kandangan o ina) oriyan iyan na phoon sa sakms a (rogo’) a makaproropaan ago di makaproropaan ka an Ami rkano marinayag, go pakapthampatn Ami ko manga kandangan so nganin a khabayaan Ami sa taman sa taalik a mattndo oriyan iyan na pakaliyon Ami skano a maito a wata, oriyan iyan na misampay kano ko kiakhasad, na pd rkano so taw a phatay ago pd rkano so phakandodn ko kialoks ka an di phakatanod sa nganin ko oriyan o kapakatatanod iyan, go pkhailay nka so lopa a romrink na anda i kapakatana Ami ron ko ig na migayaw ago miporo, ago makatho ko oman ingganapa a mapiya i paras (a pamomolan).

Muhsin Khan : O mankind! If you are in doubt about the Resurrection, then verily! We have created you (i.e. Adam) from dust, then from a Nutfah (mixed drops of male and female sexual discharge i.e. offspring of Adam), then from a clot (a piece of thick coagulated blood) then from a little lump of flesh, some formed and some unformed (miscarriage), that We may make (it) clear to you (i.e. to show you Our Power and Ability to do what We will). And We cause whom We will to remain in the wombs for an appointed term, then We bring you out as infants, then (give you growth) that you may reach your age of full strength. And among you there is he who dies (young), and among you there is he who is brought back to the miserable old age, so that he knows nothing after having known. And you see the earth barren, but when We send down water (rain) on it, it is stirred (to life), it swells and puts forth every lovely kind (of growth).

Sahih International : O People, if you should be in doubt about the Resurrection, then [consider that] indeed, We created you from dust, then from a sperm-drop, then from a clinging clot, and then from a lump of flesh, formed and unformed - that We may show you. And We settle in the wombs whom We will for a specified term, then We bring you out as a child, and then [We develop you] that you may reach your [time of] maturity. And among you is he who is taken in [early] death, and among you is he who is returned to the most decrepit [old] age so that he knows, after [once having] knowledge, nothing. And you see the earth barren, but when We send down upon it rain, it quivers and swells and grows [something] of every beautiful kind.

Pickthall : O mankind! if ye are in doubt concerning the Resurrection, then lo! We have created you from dust, then from a drop of seed, then from a clot, then from a little lump of flesh shapely and shapeless, that We may make (it) clear for you. And We cause what We will to remain in the wombs for an appointed time, and afterward We bring you forth as infants, then (give you growth) that ye attain your full strength. And among you there is he who dieth (young), and among you there is he who is brought back to the most abject time of life, so that, after knowledge, he knoweth naught. And thou (Muhammad) seest the earth barren, but when We send down water thereon, it doth thrill and swell and put forth every lovely kind (of growth).

Yusuf Ali : O mankind! if ye have a doubt about the Resurrection, (consider) that We created you out of dust, then out of sperm, then out of a leech-like clot, then out of a morsel of flesh, partly formed and partly unformed, in order that We may manifest (our power) to you; and We cause whom We will to rest in the wombs for an appointed term, then do We bring you out as babes, then (foster you) that ye may reach your age of full strength; and some of you are called to die, and some are sent back to the feeblest old age, so that they know nothing after having known (much), and (further), thou seest the earth barren and lifeless, but when We pour down rain on it, it is stirred (to life), it swells, and it puts forth every kind of beautiful growth (in pairs).

Shakir : O people! if you are in doubt about the raising, then surely We created you from dust, then from a small seed, then from a clot, then from a lump of flesh, complete in make and incomplete, that We may make clear to you; and We cause what We please to stay in the wombs till an appointed time, then We bring you forth as babies, then that you may attain your maturity; and of you is he who is caused to die, and of you is he who is brought back to the worst part of life, so that after having knowledge he does not know anything; and you see the earth sterile land, but when We send down on it the water, it stirs and swells and brings forth of every kind a beautiful herbage.

Dr. Ghali : O you mankind, in case you are suspicious as to the Rising again, then surely We created you from dust, thereafter from a sperm-drop, thereafter from a clot, (i.e., embryo) thereafter from a chewed up morsel in shapely created form and other than shapely created (from) that We make (it) evident for you. And We make to reside in the wombs whatever We decide till a stated term, thereafter We bring you out as young children, (Literally: as a child) thereafter that you may reach full age. And among you there is he who is taken up, (i.e., dies) and among you there is he who is turned back to the most decrepit age, so that even after (some) knowledge, he knows nothing (Literally: he does not know a thing). And you see the earth torpid; then when We send down water upon it, it shakes and swells and grows of every (growth) a delightful pair.

Tafsir Jalalayn : O mankind, in other words, [O] people of Mecca, if you are in doubt about the Resurrection, then lo! [consider that] We have created you, that is, [We have created] your origin — Adam — from dust then, We created his progeny, from a drop, a sperm-drop, then from a clot, congealed blood, then from a [little] lump of flesh (mudgha), a piece of flesh, the size of what one would [be able to] chew (mā yumdagh), partly formed, shaped, complete in form, and partly unformed, that is, uncomplete in form, that We may make clear to you, the perfect nature of Our power, that you might [then] infer from this initial act of creation, the [reality of its future] restoration. And We establish (nuqirru, marks a new [grammatically independent] sentence) in the wombs whatever We will for a specified time, that is, until the time for it to come out, then We bring you forth, from the bellies of your mothers, as infants, and then, We extend your life, that you may come of age (ashuddakum), that is to say, [your] prime and strength, which is [that age] between thirty and forty years. And there are some of you who are taken away, by death, before coming of age, and there are some of you who are relegated to the most abject time of life, its most despicable [state] of decrepitude and senility, so that after [having had] some knowledge, he no longer knows anything — ‘Ikrima said, ‘Whoever recites the Qur’ān, such a state will not befall him’. And you see the earth torpid, barren, yet when We send down water upon it, it stirs, it moves, and swells, it rises and grows, and grows [plants of] (anbatat min, min is extra) every delightful, fair, kind, species.

Tagalog : O sangkatauhan! Kung kayo ay nag-aalinlangan na ang Allâh ay bubuhayin Niya na mag-uli ang mga namatay, samakatuwid, walang pag-aalinlangang nilikha Namin ang inyong ama na si Âdam (as) mula sa alabok, pagkatapos ay dumami ang kanyang lahi na nagmula sa ‘Nutfah,’ na ito ay semilya na nagmumula sa lalaki na nakapapasok sa sinapupunan ng babae, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Allâh ito ay magiging isang ‘`Alaqah’ – mamumuo itong dugo, na isang pulang dugo na malapot, pagkatapos ang namuong dugong ito ay magiging ‘Mudhghah’ – isang laman, na ito ay isang pirasong laman na kasingdami ng isang subo na parang may mga kagat sa tagiliran – at minsan ay buo ang pagkalikha rito na magpapatuloy ito sa paglago (o paglaki) hanggang sa ito ay lalabas na isang buhay na sanggol at minsan naman ay hindi buo ang pagkalikha rito, na kung kaya, ito ay malalaglag – na sa ganito Namin nililinaw sa inyo ang kabuuan ng Aming kapangyarihan sa pagkakasunud-sunod na mga yugto ng pagkakalikha nito.  
At sinanhi Namin na manatili ang mga ito sa mga sinapupunan sa anumang itinakdang panahon na Aming nais, na ito ay nabuo bilang isang nilikha hanggang sa ito ay ipanganak, na mabubuo naman ang mga yugto nito pagkasilang ng mga sanggol na magsisimula bilang mga maliliit na mga bata na unti-unting lumalaki hanggang sa maabot niya ang edad ng katatagan, na ito ay panahon ng kabataan, kalakasan at tamang pagkahubog sa kaisipan.  
At mayroon sa mga sanggol ang namamatay bago pa dumating sa kanila ang ganitong kalagayan, at mayroon naman sa kanila ang lumalaki hanggang sa umabot sa matinding katandaan at pagiging ulyanin (o kahinaan ng kaisipan); na hindi na alam ng sinumang inabot ng katandaan ang mga bagay na dati niyang alam (na upang pagkatapos niyang magkaroon ng kaalaman noon ay ibinabalik siyang muli sa pagiging walang kaalaman).
At makikita mo ang kalupaan na tuyot na walang buhay na walang anumang pananim na sumisibol, subali’t kapag binuhusan Namin ng tubig-ulan ay nabubuhay na gumagalaw sa pamamagitan ng pagsibol ng mga pananim mula rito, na ito ay lumalaki at nagiging masagana ang paglago nito, at nagpapatubo ng bawa’t mabubuti’t magagandang pananim na kanais-nais sa mga paningin.

22:6

Hassanor Alapa : Gioto na mataan a so Allāh na Skaniyan so Bnar, ago phagoyagn Iyan so miamatay ago mataan a Skaniyan ko kalangowan a shayi na Gomagaos

Muhsin Khan : That is because Allah, He is the Truth, and it is He Who gives life to the dead, and it is He Who is Able to do all things.

Sahih International : That is because Allah is the Truth and because He gives life to the dead and because He is over all things competent

Pickthall : That is because Allah, He is the Truth and because He quickeneth the dead, and because He is Able to do all things;

Yusuf Ali : This is so, because Allah is the Reality: it is He Who gives life to the dead, and it is He Who has power over all things.

Shakir : This is because Allah is the Truth and because He gives life to the dead and because He has power over all things

Dr. Ghali : That is for that Allah -He is The Truth, and that He gives life to the dead and that He is Ever-Determiner over everything.

Tafsir Jalalayn : That, which is mentioned, from the commencement of man’s creation to the end of [the description of] the earth being revived, is because God, He is the Truth, the Constant, the Permanent, and because He revives the dead and has power over all things;

Tagalog : Ang mga nabanggit na ito ay kabilang sa mga palatandaan ng kapangyarihan ng Allâh, na naririto ang tiyak na katibayan ng Allâh bilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na karapat-dapat na sambahin, na hindi maaaring ituon kahit kaninuman ang pagsamba kundi para sa Kanya lamang, dahil Siya ang bumubuhay ng mga namatay at Siya ay ‘Qadeer’ – Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay.

22:7

Hassanor Alapa : Go mataan a so bankit na tankd a phakatalingoma sa da dn a sankaan on, go mataan a so Allāh na pagoyagn Iyan so matatago ko manga kobor

Muhsin Khan : And surely, the Hour is coming, there is no doubt about it, and certainly, Allah will resurrect those who are in the graves.

Sahih International : And [that they may know] that the Hour is coming - no doubt about it - and that Allah will resurrect those in the graves.

Pickthall : And because the Hour will come, there is no doubt thereof; and because Allah will raise those who are in the graves.

Yusuf Ali : And verily the Hour will come: there can be no doubt about it, or about (the fact) that Allah will raise up all who are in the graves.

Shakir : And because the hour is coming, there is no doubt about it; and because Allah shall raise up those who are in the graves.

Dr. Ghali : And for that the Hour is coming up; there is no suspicion about it, and that Allah will make whomever is in the tombs to rise again.

Tafsir Jalalayn : and because the Hour will come, whereof there is no doubt, uncertainty; and because God will resurrect those who are in the graves.

Tagalog : At katiyakan na ang Oras ng pagkagunaw ng sandaigdigan ay darating, na ito ay walang pag-aalinlangan; at katotohanan, ang Allâh ay bubuhayin Niya na mag-uli ang mga namatay mula sa kanilang mga libingan para sa paghuhukom at pagbabayad.

22:8

Hassanor Alapa : Go pd ko manga taw so taw a giimakiphawala sii ko Allāh sa da a katawan iyan, ago da a toroan iyan ago da a kitab iyan a mapayag

Muhsin Khan : And among men is he who disputes about Allah, without knowledge or guidance, or a Book giving light (from Allah),

Sahih International : And of the people is he who disputes about Allah without knowledge or guidance or an enlightening book [from Him],

Pickthall : And among mankind is he who disputeth concerning Allah without knowledge or guidance or a scripture giving light,

Yusuf Ali : Yet there is among men such a one as disputes about Allah, without Knowledge, without Guidance, and without a Book of Enlightenment,-

Shakir : And among men there is he who disputes about Allah without knowledge and without guidance and without an illuminating book,

Dr. Ghali : And among mankind is he who disputes concerning Allah without knowledge or guidance or an Enlightening Book.

Tafsir Jalalayn : The following was revealed regarding Abū Jahl: And among mankind there are some who dispute about God without [any] knowledge or guidance, [being] with him, or an enlightening Scripture, one containing light, [being] with him,

Tagalog : At mayroon mula sa mga walang pananampalataya ang nakikipagtalo hinggil sa Allâh, sa Kanyang Kaisahan, sa pagpili Niya sa Kanyang Sugo na si Muhammad (saw) at sa pagpapababa Niya ng Banal na Qur’ân; bilang kamalian ng mga yaong walang anumang kaalaman o patnubay, o isang Aklat na nagbibigay ng liwanag mula sa Allâh,

22:9
Hassanor Alapa : Sa lalampiakn iyan a kilid iyan ka an makadadag sa lalan ko Allāh, adn a bagian iyan ko doniya a siksa ago pakitaaman Ami ron ko alongan a Qiyāmah so siksa a phanotong.

Muhsin Khan : Bending his neck in pride (far astray from the Path of Allah), and leading (others) too (far) astray from the Path of Allah. For him there is disgrace in this worldly life, and on the Day of Resurrection We shall make him taste the torment of burning (Fire).

Sahih International : Twisting his neck [in arrogance] to mislead [people] from the way of Allah . For him in the world is disgrace, and We will make him taste on the Day of Resurrection the punishment of the Burning Fire [while it is said],

Pickthall : Turning away in pride to beguile (men) from the way of Allah. For him in this world is ignominy, and on the Day of Resurrection We make him taste the doom of burning.

Yusuf Ali : (Disdainfully) bending his side, in order to lead (men) astray from the Path of Allah: for him there is disgrace in this life, and on the Day of Judgment We shall make him taste the Penalty of burning (Fire).

Shakir : Turning away haughtily that he may lead (others) astray from the way of Allah; for him is disgrace in this world, and on the day of resurrection We will make him taste the punishment of burning:

Dr. Ghali : Bending his side (i.e., dissuading) to lead into error away from the way of Allah; for him is disgrace in the present (life), (Literally: the lowly "life", i.e., the life of this world) and on the Day of the Resurrection We will let him taste the torment of burning.

Tafsir Jalalayn : turning aside (thāniya ‘itfihi, a circumstantial qualifier, meaning ‘turning his neck aside in disdain of belief; al-ītf means ‘a side’, and can be either the left or the right) to go astray (read li-yadilla; or li-yudilla, ‘to lead [others] astray’) from the way of God, that is, [from] His religion. For him there will be ignominy, chastisement, in this world — thus he [Abū Jahl] was slain on the day of Badr — and on the Day of Resurrection We shall make him taste the chastisement of the burning, that is, [the chastisement of] being burnt in the Fire, and it shall be said to him:

Tagalog : Na itinutungo niya ang kanyang leeg bilang pagmamataas, na pagtanggi sa katotohanan; upang harangan ang iba na pumasok sa ‘Deen’ (o Relihiyon) ng Allâh. Walang pag-aalinlangan, ang para sa kanya ay kapahamakan dito sa makamundong buhay dahil sa paglantad ng kanyang kamangmangan at pagkapahiya sa kanya, at susunugin Namin siya sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa Impiyernong-Apoy.

22:10

Hassanor Alapa : Gioto na sabap ko inidawag o mbalaa lima nka, go mataan a so Allāh na di Niyan plalimn so manga oripn Iyan

Muhsin Khan : That is because of what your hands have sent forth, and verily, Allah is not unjust to (His) slaves.

Sahih International : "That is for what your hands have put forth and because Allah is not ever unjust to [His] servants."

Pickthall : (And unto him it will be said): This is for that which thy two hands have sent before, and because Allah is no oppressor of His slaves.

Yusuf Ali : (It will be said): "This is because of the deeds which thy hands sent forth, for verily Allah is not unjust to His servants.

Shakir : This is due to what your two hands have sent before, and because Allah is not in the least unjust to the servants.

Dr. Ghali : That is for what your (two) hands have forwarded, and for that Allah is not unjust to (His) bondmen.

Tafsir Jalalayn : ‘That is [the chastisement] for what your hands have sent ahead, in other words, what you have offered [in the way of deeds] — He refers to him with reference to the two [hands] as opposed to other [parts], because most actions are effected through them — and because God is not unjust to His servants’, chastising them without [their having committed] any sin.

Tagalog : Ito ang kaparusahan na para sa iyo dahil sa ginawa mong paglabag at pagkakasala, at katiyakang ang Allâh ay hindi Niya parurusahan ang sinuman na walang kasalanan.

22:11
Hassanor Alapa : Go pd ko manga taw so taw a pzimbaan iyan so Allāh sa sasabala a katampar, o masogat skaniyan 882 a mapiya na thakna on, na o masogat skaniyan a tioba na mabaklid sa paras iyan sa mailang iyan so donia ago so akhirat iyan, gioto so kalapis a mapayag

Muhsin Khan : And among mankind is he who worships Allah as it were, upon the very edge (i.e. in doubt); if good befalls him, he is content therewith; but if a trial befalls him, he turns back on his face (i.e. reverts back to disbelief after embracing Islam). He loses both this world and the Hereafter. That is the evident loss.

Sahih International : And of the people is he who worships Allah on an edge. If he is touched by good, he is reassured by it; but if he is struck by trial, he turns on his face [to the other direction]. He has lost [this] world and the Hereafter. That is what is the manifest loss.

Pickthall : And among mankind is he who worshippeth Allah upon a narrow marge so that if good befalleth him he is content therewith, but if a trial befalleth him, he falleth away utterly. He loseth both the world and the Hereafter. That is the sheer loss.

Yusuf Ali : There are among men some who serve Allah, as it were, on the verge: if good befalls them, they are, therewith, well content; but if a trial comes to them, they turn on their faces: they lose both this world and the Hereafter: that is loss for all to see!

Shakir : And among men is he who serves Allah (standing) on the verge, so that if good befalls him he is satisfied therewith, but if a trial afflict him he turns back headlong; he loses this world as well as the hereafter; that is a manifest loss.

Dr. Ghali : And among mankind is he who worships Allah upon the (very) edge; (Literally: as a child) so in case a charitable gain alights upon (i.e., dies) him he is composed therewith, and in case a temptation afflicts him he turns over his face; he loses the present (life) and the Hereafter; that evidently is the greatest loss.

Tafsir Jalalayn : And among mankind there are those who worship God on a knife-edge: that is, with uncertainty in his worship — such [a person] has been likened the [knife-] edge of a mountain in his precariousness — if good [fortune] befalls him, [so that he enjoys] health and security with respect to his own self and his property, he is reassured by it; but if an ordeal befalls him, a trial or ill-health with regard to himself or his property, he makes a turnabout, that is, he reverts to disbelief, losing both this world, when what he had hoped for in it has eluded him, and the Hereafter, by [his] disbelief. That is the manifest loss.

Tagalog : Mayroon sa mga tao na pumapasok sa Islâm na mahina at may pag-aalinlangan, na kung kaya, sinasamba niya ang Allâh nang walang katiyakan, ang katulad niya ay isang tao na tumayo sa gilid ng bangin o sumandal sa pader na hindi matatag ang pagkakatayo nito, na iniugnay niya ang kanyang paniniwala sa kanyang makamundo:

22:12

Hassanor Alapa : Pphamangni sa salakaw ko Allāh a di ron phakabinasa go di ron phakanggay a gona gioto so kadadag a mawatan

Muhsin Khan : He calls besides Allah unto that which hurts him not, nor profits him. That is a straying far away.

Sahih International : He invokes instead of Allah that which neither harms him nor benefits him. That is what is the extreme error.

Pickthall : He calleth, beside Allah, unto that which hurteth him not nor benefiteth him. That is the far error.

Yusuf Ali : They call on such deities, besides Allah, as can neither hurt nor profit them: that is straying far indeed (from the Way)!

Shakir : He calls besides Allah upon that which does not harm him and that which does not profit him, that is the great straying.

Dr. Ghali : He invokes, apart from Allah, that which does not harm him and which neither profits him (anything); that is the thing that is in far error.

Tafsir Jalalayn : He calls on, he worships, besides God, in the way of idols, that which could not hurt him, should he refrain from worshipping it, and that which could not profit him, if were to worship it. Such, a call, is extreme error, from the truth.

Tagalog : Na kapag siya ay nabuhay na nasa kalusugan at kaginhawahan ay magpapatuloy siya sa kanyang pagsamba, at kapag nangyari naman sa kanya ang pagsubok sa mga bagay na di-kanais-nais at mga kahirapan ay isisisi niya ito sa katotohanang Relihiyon na kanyang sinunod, at siya ay tumalikod na tulad ng isang nagpakabuti at pagkatapos ay nagpakasama.

22:13

Hassanor Alapa : Pphamangni sa kaadn a so kaphakabinasa niyan on na aya lbi a marani a di so kaphakanggay niyan on a gona, miakaratarata a dokapila ago marata a inampda

Muhsin Khan : He calls unto him whose harm is nearer than his profit; certainly, and evil Maula (patron) and certainly an evil friend!

Sahih International : He invokes one whose harm is closer than his benefit - how wretched the protector and how wretched the associate.

Pickthall : He calleth unto him whose harm is nearer than his benefit; verily an evil patron and verily an evil friend!

Yusuf Ali : (Perhaps) they call on one whose hurt is nearer than his profit: evil, indeed, is the patron, and evil the companion (or help)!

Shakir : He calls upon him whose harm is nearer than his profit; evil certainly is the guardian and evil certainly is the associate.

Dr. Ghali : He invokes him whose harm is indeed nearer than his proft. Miserable indeed is the patronizer and miserable indeed is the consort!

Tafsir Jalalayn : He calls on him (the lām [of la-man] is extra) whose harm, when worshipped, is likelier than his benefit, even if he were to have any benefit, as he imagines [him to have]. Truly an evil patron, is he, that is, [an evil] helper, and an evil friend, [an evil] companion is he. After the mention of ‘the doubter’ and [his being in manifest] ‘loss’ [above, verse 11] there follows [the mention of] the believers and [their] reward, as follows:

Tagalog : Na kung kaya, dahil sa ganitong gawain ay naging talunan siya sa makamundong buhay, dahil hindi mababago ng kanyang di-paniniwala ang anumang nakatakda sa kanya na makamundong buhay; at magiging talunan naman siya sa Kabilang-Buhay dahil sa kanyang pagpasok sa Impiyernong-Apoy. Ito ang malinaw at katiyakang pagkatalo. Sumasamba ng iba bukod sa Allâh ang talunang ito, na hindi man lamang siya maipapahamak nito kung ito ay kanyang tatalikuran, at wala rin naman siyang anumang kapakinabangan kung siya ay sasamba rito.
Ito ang napakalayong pagkakaligaw mula sa katotohanan. Nananalangin siya rito na ang kapahamakan ay mas malapit kaysa sa kanyang kapakinabangan; at katiyakan na ito ang napakasama na itinuturing na makatutulong at katiyakan na napakasamang kaibigan.

22:14
Hassanor Alapa : Mataan a so Allāh na izold Iyan so siran oto a miaratiaya ago minggalbk siran sa manga pipiya sa manga kasorgaan a pphamanoga 883 ko kababaan iyan so manga lawas a ig, mataan a so Allāh na pnggalbkn Iyan so nganin a khabayaan Iyan.

Muhsin Khan : Truly, Allah will admit those who believe (in Islamic Monotheism) and do righteous good deeds (according to the Quran and the Sunnah) to Gardens underneath which rivers flow (in Paradise). Verily, Allah does what He wills.

Sahih International : Indeed, Allah will admit those who believe and do righteous deeds to gardens beneath which rivers flow. Indeed, Allah does what He intends.

Pickthall : Lo! Allah causeth those who believe and do good works to enter Gardens underneath which rivers flow. Lo! Allah doth what He intendeth.

Yusuf Ali : Verily Allah will admit those who believe and work righteous deeds, to Gardens, beneath which rivers flow: for Allah carries out all that He plans.

Shakir : Surely Allah will cause those who believe and do good deeds to enter gardens beneath which rivers flow, surely Allah does what He pleases.

Dr. Ghali : Surely Allah will cause the ones who have believed and done deeds of righteousness to enter Gardens from beneath which Rivers run; surely Allah performs whatever He wills.

Tafsir Jalalayn : Truly God shall admit those who believe and perform righteous deeds, in the way of obligatory and supererogatory acts [of worship], into gardens underneath which rivers flow. Indeed God does whatever He desires, in the way of showing beneficence to those who obey Him and degrading those who disobey Him.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, papapasukin ng Allâh ang mga yaong naniwala sa Kanya, sa Kanyang Sugo at nagpanatili sa ganitong paniniwala at gumawa ng mga kabutihan, sa mga hardin sa ‘Al-Jannah’ na umaagos ang mga ilog sa ilalim ng mga puno nito.  
Katiyakan, ginagawa ng Allâh ang anumang Kanyang nais na gantimpala sa sinumang sumunod sa Kanya bilang kagandahang-loob, at pinarurusahan Niya ang sinumang lumabag bilang makatarungang paghatol.

22:15
Hassanor Alapa : Sa taw a pipikirn iyan a di skaniyan thabangan o Allāh (so Muhammad) 884 sii ko doniya ago sa akhirat na tayothon sa tali sii sa boongan oriyan iyan na gtasa niyan on a lig iyan na ilaya niyan o maphakada o gani niyan so nganin a ipkhararangit iyan

Muhsin Khan : Whoever thinks that Allah will not help him (Muhammad SAW) in this world and in the Hereafter, let him stretch out a rope to the ceiling and let him strangle himself. Then let him see whether his plan will remove that whereat he rages!

Sahih International : Whoever should think that Allah will not support [Prophet Muhammad] in this world and the Hereafter - let him extend a rope to the ceiling, then cut off [his breath], and let him see: will his effort remove that which enrages [him]?

Pickthall : Whoso is wont to think (through envy) that Allah will not give him (Muhammad) victory in the world and the Hereafter (and is enraged at the thought of his victory), let him stretch a rope up to the roof (of his dwelling), and let him hang himself. Then let him see whether his strategy dispelleth that whereat he rageth!.

Yusuf Ali : If any think that Allah will not help him (His Messenger) in this world and the Hereafter, let him stretch out a rope to the ceiling and cut (himself) off: then let him see whether his plan will remove that which enrages (him)!

Shakir : Whoever thinks that Allah will not assist him in this life and the hereafter, let him stretch a rope to the ceiling, then let him cut (it) off, then let him see if his struggle will take away that at which he is enraged.

Dr. Ghali : Whoever has (ever) surmised that Allah will never give him victory in the present (life) and the Hereafter, then let him extend forth a means to the heaven, thereafter let him cut it off. Then let him look (for himself): does his plotting definitely put away what enrages him?

Tafsir Jalalayn : Whoever supposes that God will not help him, namely, Muhammad (s) His Prophet, in this world and the Hereafter, let him extend a rope to the ceiling, [to] the roof of his house, fixing it there and [tying it] to his neck, and let him hang himself, that is, let him choke to death because of it, by severing his soul from [any existence on] the earth, as [reported] in the [various] Sahīh compilations. Then let him see whether his strategy, against the Prophet being helped, dispels that which enrages him, about it. In other words, let him choke to death with rage because of it, for it is inevitable.

Tagalog : Sinumang naniwala na ang Allâh ay hindi Niya matutulungan ang Kanyang Sugo na si Muhammad (saw) dito sa daigdig upang mangibabaw ang Kanyang Relihiyon, at sa Kabilang-Buhay upang iangat ang kanyang antas, at parusahan ang sinumang hindi naniwala, sinuman na ganito ang panuntunan ay hayaan niyang magsabit siya ng lubid sa itatas ng kisame ng kanyang tahanan at hayaan niyang bigtihin ang kanyang sarili. Pagkatapos ay putulin niya ang lubid na ito, at pagkatapos ay tingnan niya kung mayroon pang matitirang galit sa kanyang sarili! Katiyakan, ang Allâh ay tutulong sa Kanyang Sugo na si Propeta Muhammad (saw), na ito ay katiyakan na walang pag-aalinlangan.

22:16

Hassanor Alapa : Go datar oto a initoron Ami skaniyan a manga ayat (tanda) a manga rarayag go mataan a so Allāh na thoroon Iyan so taw a khabayaan Iyan

Muhsin Khan : Thus have We sent it (this Quran) down (to Muhammad SAW) as clear signs, evidences and proofs, and surely, Allah guides whom He wills.

Sahih International : And thus have We sent the Qur'an down as verses of clear evidence and because Allah guides whom He intends.

Pickthall : Thus We reveal it as plain revelations, and verily Allah guideth whom He will.

Yusuf Ali : Thus have We sent down Clear Signs; and verily Allah doth guide whom He will!

Shakir : And thus have We revealed it, being clear arguments, and because Allah guides whom He intends.

Dr. Ghali : And thus We have sent it down supremely evident signs, and for that Allah guides whomever He wills.

Tafsir Jalalayn : So, just as We revealed the previous verse, We revealed it, that is, the remainder of the Qur’ān, as clear signs, manifest [signs] (bayyināt, ‘clear signs’, is a circumstantial qualifier) and indeed God guides whomever He desires, that he be guided (wa-anna’Llāha yahdī man yurīdu, a supplement to the [suffixed pronoun] hā’, ‘it’, of anzalnāhu, ‘We revealed it’).

Tagalog : At kung paano itinatag ng Allâh ang Kanyang mga katibayan laban sa mga walang pananampalataya na kaya Niyang buhayin na mag-uli ay ganoon din Niya ibinaba ang Banal na Qur’ân, bilang malinaw na mga palatandaan, sa mga salita at sa mga kahulugan nito.Walang pag-aalinlangan, ginagabayan ng Allâh sa pamamagitan nito ang sinuman na Kanyang nais na gabayan; dahil walang sinumang nakagagabay bukod sa Kanya.

22:17
Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a miaratiaya ago so siran oto a mimbaloy a Yahūdī go so manga Sābiīn ago so manga Nasrānī ago so manga majūsī ago so siran oto a mianakoto na mataan a so Allāh na khokomn Iyan siran sa alongan a Qiyamah, mataan a so Allāh ko kalangowan a shayi na Somasaksi

Muhsin Khan : Verily, those who believe (in Allah and in His Messenger Muhammad SAW), and those who are Jews, and the Sabians, and the Christians, and the Magians, and those who worship others besides Allah, truly, Allah will judge between them on the Day of Resurrection. Verily! Allah is Witness over all things.

Sahih International : Indeed, those who have believed and those who were Jews and the Sabeans and the Christians and the Magians and those who associated with Allah - Allah will judge between them on the Day of Resurrection. Indeed Allah is, over all things, Witness.

Pickthall : Lo! those who believe (this revelation), and those who are Jews, and the Sabaeans and the Christians and the Magians and the idolaters - Lo! Allah will decide between them on the Day of Resurrection. Lo! Allah is Witness over all things.

Yusuf Ali : Those who believe (in the Qur'an), those who follow the Jewish (scriptures), and the Sabians, Christians, Magians, and Polytheists,- Allah will judge between them on the Day of Judgment: for Allah is witness of all things.

Shakir : Surely those who believe and those who are Jews and the Sabeans and the Christians and the Magians and those who associate (others with Allah)-- surely Allah will decide between them on the day of resurrection; surely Allah is a witness over all things.

Dr. Ghali : Surely the ones who have believed, and the ones who have Judaized, and the SabiÉîn (The Sabaeans) and Nasara, (Christians) and the Majûs (The Magians) and the ones who have associated, (i.e. other gods with Allah) surely Allah will distinguish between them on the Day of the Resurrection; surely Allah is an Ever-present Witness over everything.

Tafsir Jalalayn : Truly those who believe, and those of Jewry, namely, the Jews, and the Sabaeans, a sect from among them, and the Christians, and the Magians and the polytheists — God will indeed judge between them on the Day of Resurrection, by admitting the believers into Paradise, and all others into the Fire. Assuredly God, over all things, [the things] which they do, is Witness, Knowing them a knowledge of direct vision (‘ilm mushāhada).

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, ang mga yaong naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo na si Propeta Muhammad (saw), at ang mga yaong Hudyo, at saka mga ‘Saba`in’ – na sila ang yaong nanatili sa kanilang ‘Fitrah’ (o likas na pagkakalikha sa kanila) na wala silang natatanging sinunod na Relihiyon, ganoon din ang mga Kristiyano, at ang mga ‘Majûs’ – na sila ang mga sumasamba sa apoy, at ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh na sila ang yaong sumasamba sa mga diyus-diyosan; katotohanan, ang Allâh ay pagbubukud-bukurin silang lahat sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na papapasukin Niya ang mga mananampalataya sa ‘Al-Jannah’ at ang mga walang pananampalataya naman ay sa Impiyernong-Apoy.
Katiyakan, ang Allâh ay ‘Shaheed’ – Saksi sa lahat ng bagay, Nakaaalam kung ano ang karapat-dapat sa bawa’t isa sa kanila na kabayaran ayon sa kanilang nagawa na Kanyang itinala para sa kanila at pinagtibay laban sa kanila.

22:18Hassanor Alapa : Ba nka da mailay a mataan a so Allāh na pzojud on so 885 manga kaadn ko manga langit ago so manga kaadn ko lopa, so alongan, so olan, so manga bitoon, so manga palaw, so manga kayo, so baraniawa, ago so kadaklan ko manga taw, go madakl a (manga taw) a kiapatotan ko siksa, na sa taw a pakadapanasn o Allāh na da dn a rk iyan a pd sa zakaw ron, na mataan a so Allāh na pnggalbkn Iyan so nganin a khabayaan Iyan.

Muhsin Khan : See you not that to Allah prostrates whoever is in the heavens and whoever is on the earth, and the sun, and the moon, and the stars, and the mountains, and the trees, and Ad-Dawab (moving living creatures, beasts, etc.), and many of mankind? But there are many (men) on whom the punishment is justified. And whomsoever Allah disgraces, none can honour him. Verily! Allah does what He wills.

Sahih International : Do you not see that to Allah prostrates whoever is in the heavens and whoever is on the earth and the sun, the moon, the stars, the mountains, the trees, the moving creatures and many of the people? But upon many the punishment has been justified. And he whom Allah humiliates - for him there is no bestower of honor. Indeed, Allah does what He wills.

Pickthall : Hast thou not seen that unto Allah payeth adoration whosoever is in the heavens and whosoever is in the earth, and the sun, and the moon, and the stars, and the hills, and the trees, and the beasts, and many of mankind, while there are many unto whom the doom is justly due. He whom Allah scorneth, there is none to give him honour. Lo! Allah doeth what He will.

Yusuf Ali : Seest thou not that to Allah bow down in worship all things that are in the heavens and on earth,- the sun, the moon, the stars; the hills, the trees, the animals; and a great number among mankind? But a great number are (also) such as are fit for Punishment: and such as Allah shall disgrace,- None can raise to honour: for Allah carries out all that He wills.

Shakir : Do you not see that Allah is He, Whom obeys whoever is in the heavens and whoever is in the earth, and the sun and the moon and the stars, and the mountains and the trees, and the animals and many of the people; and many there are against whom chastisement has become necessary; and whomsoever Allah abases, there is none who can make him honorable; surely Allah does what He pleases.

Dr. Ghali : Have you not seen that to Allah prostrate themselves whoever are in the heavens, and whoever are in the earth, and the sun, and the moon, and the stars, and the mountains, and the trees, and (all) beasts and many of mankind? And to many torment will (come) true; and whomever Allah degrades, then none will honor him. Surely Allah performs whatever He decides. A prostration is to be performed here

Tafsir Jalalayn : Have you not seen, [have you not] realised, that to God prostrate whoever is in the heavens and whoever is in the earth, together with the sun and the moon, and the stars and the mountains, and the trees and the animals, that is, how they are submissive to Him in what He wills of them, as well as many of mankind?, namely, the believers, [who prostrate to Him] in addition to their submissiveness [to Him] when prostrating in prayer. And for many the chastisement has become due, and these are the disbelievers, for they refuse to prostrate, [an action] which is contingent on belief. And he whom God abases, [he whom] He makes unprosperous, there is none to give him honour, [none] to make him fortunate. Indeed God does whatever He will, in the way of abasing or giving honour.

Tagalog : Hindi mo ba alam, O Muhammad, na nagpapatirapa sa Kanya bilang pagpapakumbaba at pagsunod ang anuman na nasa kalangitan na mga anghel at ang nasa kalupaan na mga nilikha, at ang araw, buwan at ang mga bituin, mga bundok, mga puno at ang lahat ng mga gumagapang? At para sa Allâh lamang nagpapatirapa ang maraming mga tao bilang pagsunod at pagkukusa, na sila ay yaong mga mananampalataya, subali’t marami sa mga tao na makatarungan ang paggagawad ng parusa sa kanila, at ang sinumang tao na ipapahamak ng Allâh ay wala nang magpaparangal sa kanya. Katiyakan ang Allâh ay ginagawa Niya sa Kanyang nilikha ang anumang Kanyang nais ayon sa Kanyang ‘Hikmah’ (o karunungan)

22:19
Hassanor Alapa : Giyai na dowa a marirido (so kafir ago so mu’min) a mikhokom siran ko Kadnan iran sa 886 so siran oto a manga kafir na adn a pizapo a rk iran a nditarn a pd sa apoy, a phagantonn ko kaporoan o manga olo iran so lbi a mayaw a ig

Muhsin Khan : These two opponents (believers and disbelievers) dispute with each other about their Lord; then as for those who disbelieve, garments of fire will be cut out for them, boiling water will be poured down over their heads.

Sahih International : These are two adversaries who have disputed over their Lord. But those who disbelieved will have cut out for them garments of fire. Poured upon their heads will be scalding water

Pickthall : These twain (the believers and the disbelievers) are two opponents who contend concerning their Lord. But as for those who disbelieve, garments of fire will be cut out for them; boiling fluid will be poured down on their heads,

Yusuf Ali : These two antagonists dispute with each other about their Lord: But those who deny (their Lord),- for them will be cut out a garment of Fire: over their heads will be poured out boiling water.

Shakir : These are two adversaries who dispute about their Lord; then (as to) those who disbelieve, for them are cut out garments of fire, boiling water shall be poured over their heads.

Dr. Ghali : These (The Arabic pronoun is in the dual form) are two adversaries (who) took adversary stands concerning their Lord. So, for the ones who have disbelieved, clothes of fire will be cut up; there will be poured from above their heads scalding water.

Tafsir Jalalayn : These twain are two contenders, that is, the believers constitute one contending party, and the five [categories of] disbelievers constitute the other contending party (the term [khasm, ‘contender’] may be used to refer to one or many) who contend concerning their Lord, that is to say, concerning His religion. As for those who disbelieve, garments of fire will be cut out for them, [garments] which they will wear — meaning that the Fire will encompass them — and boiling water will be poured over their heads, [hamīm is] water that has reached an extreme temperature,

Tagalog : Ang dalawang grupong ito ay nagtatalu-talo hinggil sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha: ang mga mananampalataya at ang mga walang pananampalataya, ang bawa’t panig ay nag-aangkin na siya ay tama; samakatuwid ang mga yaong walang pananampalataya ay pagsusuotin sila bilang parusa ng kasuotan na gawa sa Apoy na masusunog ang kanilang mga katawan, at pagkatapos ay ibubuhos sa kanilang mga ulunan ang tubig na napakasidhi sa init,

22:20

Hassanor Alapa : Na pkhatonag iyan so nganin a matatago ko manga tiyan iran ago so manga kobal iran

Muhsin Khan : With it will melt or vanish away what is within their bellies, as well as (their) skins.

Sahih International : By which is melted that within their bellies and [their] skins.

Pickthall : Whereby that which is in their bellies, and their skins too, will be melted;

Yusuf Ali : With it will be scalded what is within their bodies, as well as (their) skins.

Shakir : With it shall be melted what is in their bellies and (their) skins as well.

Dr. Ghali : Whereby whatever is in their bellies is melted and the skins (too).

Tafsir Jalalayn : whereby will be melted that which is in their bellies, of fats and otherwise, and, whereby will be grilled, their skins.

Tagalog : Na aabot hanggang sa kaloob-looban nila na ikatutunaw ng lahat ng nasa loob nito,

22:21

Hassanor Alapa : Go adn a bagian iran a manga rompi a pd sa potaw

Muhsin Khan : And for them are hooked rods of iron (to punish them).

Sahih International : And for [striking] them are maces of iron.

Pickthall : And for them are hooked rods of iron.

Yusuf Ali : In addition there will be maces of iron (to punish) them.

Shakir : And for them are whips of iron.

Dr. Ghali : And for them are hooked rods of iron.

Tafsir Jalalayn : And there will be hooked rods of iron for them, for their heads to be beaten with.

Tagalog : Hanggang makarating sa kanilang mga balat at ito ay maluluto at magkakandalaglagan, at papaluin sila ng mga anghel sa kanilang mga ulo ng pamukpok na gawa sa bakal.

22:22

Hassanor Alapa : Sa oman iran kabayaan a kapliyo iran on sa kamboko na ikasoy siran on, (sa tharoon kiran) a tintimi niyo so siksa a phakatotong.

Muhsin Khan : Every time they seek to get away therefrom, from anguish, they will be driven back therein, and (it will be) said to them: "Taste the torment of burning!"

Sahih International : Every time they want to get out of Hellfire from anguish, they will be returned to it, and [it will be said], "Taste the punishment of the Burning Fire!"

Pickthall : Whenever, in their anguish, they would go forth from thence they are driven back therein and (it is said unto them): Taste the doom of burning.

Yusuf Ali : Every time they wish to get away therefrom, from anguish, they will be forced back therein, and (it will be said), "Taste ye the Penalty of Burning!"

Shakir : Whenever they will desire to go forth from it, from grief, they shall be turned back into it, and taste the chastisement of burning.

Dr. Ghali : Whenever they would (try to) go out of it (because) of their suffering, they will be brought back into it, and (it is said to them), "Taste the torment of the burning."

Tafsir Jalalayn : Whenever they desire to exit from it, that is, [from] the Fire, on account of [their] anguish, they are made to return into it, they are driven back into it with the hooked rods, and, it shall be said to them: ‘Taste the chastisement of the burning!’, namely, the one that has reached ultimate [degree of] combustion.

Tagalog : Sa tuwing nanaisin nilang lumabas sa Impiyerno dahil sa sidhi ng kanilang paghihirap at sa kalagiman nito ay kakaladkarin silang pabalik doon, at sasabihin sa kanila: Lasapin ninyo ang masidhing parusa ng Impiyerno na nakasusunog.

22:23Hassanor Alapa : Mataan a so Allāh na izold Iyan so siran oto a miaratiaya ago minggalbk siran sa manga pipiya sa manga kasorgaan a pphamanoga ko kababaan iyan so manga lawas a ig, sa pzapotan siran on sa manga rinti a pd sa bolawan ago montiya ago aya nditarn iran on na sotra

Muhsin Khan : Truly, Allah will admit those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, to Gardens underneath which rivers flow (in Paradise), wherein they will be adorned with bracelets of gold and pearls and their garments therein will be of silk.

Sahih International : Indeed, Allah will admit those who believe and do righteous deeds to gardens beneath which rivers flow. They will be adorned therein with bracelets of gold and pearl, and their garments therein will be silk.

Pickthall : Lo! Allah will cause those who believe and do good works to enter Gardens underneath which rivers flow, wherein they will be allowed armlets of gold, and pearls, and their raiment therein will be silk.

Yusuf Ali : Allah will admit those who believe and work righteous deeds, to Gardens beneath which rivers flow: they shall be adorned therein with bracelets of gold and pearls; and their garments there will be of silk.

Shakir : Surely Allah will make those who believe and do good deeds enter gardens beneath which rivers flow; they shall be adorned therein with bracelets of gold and (with) pearls, and their garments therein shall be of silk.

Dr. Ghali : Surely Allah will cause the ones who have believed and done deeds of righteousness to enter Gardens from beneath which Rivers run; therein they will be ornamented with bracelets of gold, and with pearls, and their garment therein will be of silk;

Tafsir Jalalayn : And He [God] says of the believers: Indeed God shall admit those who believe and perform righteous deeds into gardens underneath which rivers flow; adorned therein with bracelets of gold and pearl (read wa-lu’lu’in, genitive, to mean [bracelets] made of both [elements], so that the pearls are set in gold; or read wa-lu’lu’an, accusative, as a supplement to the [syntactical] locus of min asāwira, ‘bracelets’); and their raiment therein will be silk, namely, the one forbidden for men to wear in this world.

Tagalog : Katiyakan, ang Allâh ay papapasukin Niya ang mga mananampalataya at gumawa ng kabutihan sa mga hardin sa ‘Al-Jannah’ na ang kanilang kasiyahan doon ay patuloy magpasawalang-hanggan, na kung saan doon ay may umaagos na mga ilog sa ilalim ng mga puno nito, at papalamutian sila sa pamamagitan ng pagpapasuot sa kanila ng mga pulseras na gawa sa ginto at perlas, at ang kanilang mga kasuotan sa ‘Al-Jannah’ ay mga sutla, na magkatulad sa kalalakihan at mga kababaihan.

22:24

Hassanor Alapa : Go tioro siran ko mapiya a pd sa katharo ago tioro siran ko lalan (o Allāh a) babantogn

Muhsin Khan : And they are guided (in this world) unto goodly speech (i.e. La ilaha ill-Allah, Alhamdu lillah, recitation of the Quran, etc.) and they are guided to the Path of Him (i.e. Allah's Religion of Islamic Monotheism), Who is Worthy of all praises.

Sahih International : And they had been guided [in worldly life] to good speech, and they were guided to the path of the Praiseworthy.

Pickthall : They are guided unto gentle speech; they are guided unto the path of the Glorious One.

Yusuf Ali : For they have been guided (in this life) to the purest of speeches; they have been guided to the Path of Him Who is Worthy of (all) Praise.

Shakir : And they are guided to goodly words and they are guided into the path of the Praised One.

Dr. Ghali : And they will be guided to goodly speech, and they will be guided to the path of The Ever-Praiseworthy.

Tafsir Jalalayn : And they shall be guided, in this world, to wholesome words, namely, ‘There is no god except God’, and they shall be guided to the path of the Praised, that is, to the praiseworthy way of God and His religion.

Tagalog : At sila ang tiyak na ginabayan ng Allâh dito sa daigdig tungo sa mabuting salita; hinggil sa Kaisahan ng Allâh, pagpuri at pagdakila sa Kanya, at sa Kabilang-Buhay naman ay tungo sa pagpuri sa Kanya dahil sa maganda ang pinatunguhan nila, na kung paano sila ginabayan noon tungo sa Daan ng Islâm na sila ay pinupuri, na ito ang nagdala sa kanila tungo sa ‘Al-Jannah.’

22:25
Hassanor Alapa : Mataan so siran oto a manga kafir ago phagrn siran ko lalan ko Allāh ago sa al Masjid al Harām a so bialoy Ami ko manga taw a mlagid on so 887 domadarkt on ago so phoon sa lomang, na sa taw a aya bantak iyan on na kanggolawla sa dosa a kapanalimbot na pakataamn Ami skaniyan sa siksa a masakit

Muhsin Khan : Verily! Those who disbelieve and hinder (men) from the Path of Allah, and from Al-Masjid-al-Haram (at Makkah) which We have made (open) to (all) men, the dweller in it and the visitor from the country are equal there [as regards its sanctity and pilgrimage (Hajj and 'Umrah)]. And whoever inclines to evil actions therein or to do wrong (i.e. practise polytheism and leave Islamic Monotheism), him We shall cause to taste a painful torment.

Sahih International : Indeed, those who have disbelieved and avert [people] from the way of Allah and [from] al-Masjid al-Haram, which We made for the people - equal are the resident therein and one from outside; and [also] whoever intends [a deed] therein of deviation [in religion] or wrongdoing - We will make him taste of a painful punishment.

Pickthall : Lo! those who disbelieve and bar (men) from the way of Allah and from the Inviolable Place of Worship, which We have appointed for mankind together, the dweller therein and the nomad: whosoever seeketh wrongful partiality therein, him We shall cause to taste a painful doom.

Yusuf Ali : As to those who have rejected (Allah), and would keep back (men) from the Way of Allah, and from the Sacred Mosque, which We have made (open) to (all) men - equal is the dweller there and the visitor from the country - and any whose purpose therein is profanity or wrong-doing - them will We cause to taste of a most Grievous Penalty.

Shakir : Surely (as for) those who disbelieve, and hinder (men) from Allah's way and from the Sacred Mosque which We have made equally for all men, (for) the dweller therein and (for) the visitor, and whoever shall incline therein to wrong unjustly, We will make him taste of a painful chastisement.

Dr. Ghali : Surely the ones who have disbelieved and bar from the way of Allah and the Inviolable Mosque that We have made equal to mankind- (alike are) him who consecrates himself therein and the nomad- (The Sabaeans) and whoever would (dare) blasphemy therein unjustly, (Christians) We will let him taste (his share) of a painful torment.

Tafsir Jalalayn : Truly those who disbelieve, and who bar from the way of God, [from] obedience to Him, and, from, the Sacred Mosque, which We have assigned, as a [holy] rite and a place of devotion, for mankind, equally for the dweller, the one who resides, therein and the visitor, the passer-by; and whoever seeks [to commit] sacrilege therein (the bā’ [of bi-ilhādin, ‘sacrilege’] is extra) by doing wrong, in other words, for such a reason, committing what is forbidden, even if he should curse the [Mosque’s] attendant, We shall make him taste a painful chastisement, that is, some such [chastisement] (from this [last clause] one may derive the predicate of [the introductory particle] inna, ‘truly’, and it is this: ‘We shall make them taste a painful chastisement’.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong hindi naniwala sa Allâh, at tinanggihan ang anumang dala-dala sa kanila ni Muhammad (saw), at pinagbawalan nila ang iba na yumakap sa Relihiyon ng Allâh, at pinigilan nila ang Sugo ng Allâh at ang mga mananampalataya noong taon na nangyari ang usapin sa ‘Hudaybiyyah,’ na sila ay pinigilan na makarating sa ‘Masjid Al-Harâm,’ gayong ginawa Namin ang lugar na ito para sa lahat ng mga mananampalataya, na pareho sa mga naninirahan dito at sa mga panauhin na nagtutungo rito, para sa kanila na pumigil sa mga yaon ay masidhing kaparusahan, at sinuman ang magnais ng masamang balakin at lumihis sa katotohanan bilang pagiging masama at lalabagin niya ang Allâh dito sa lugar na ito (Masjid Al-Harâm), ipatitikim Namin sa kanya ang masidhing kaparusahan.

22:26
Hassanor Alapa : Gowani a pakadarpaan Ami so Ibrāhīm ko darpa o Baytullāh sa di Ako nka phanakoton sa 888 mlk bo ago soti anka so walay Akn ko giithatawaf ago so giizasambayang ago so manga paroroko a pasosojud

Muhsin Khan : And (remember) when We showed Ibrahim (Abraham) the site of the (Sacred) House (the Ka'bah at Makkah) (saying): "Associate not anything (in worship) with Me, [La ilaha ill-Allah (none has the right to be worshipped but Allah Islamic Monotheism], and sanctify My House for those who circumambulate it, and those who stand up for prayer, and those who bow (submit themselves with humility and obedience to Allah), and make prostration (in prayer, etc.);"

Sahih International : And [mention, O Muhammad], when We designated for Abraham the site of the House, [saying], "Do not associate anything with Me and purify My House for those who perform Tawaf and those who stand [in prayer] and those who bow and prostrate.

Pickthall : And (remember) when We prepared for Abraham the place of the (holy) House, saying: Ascribe thou no thing as partner unto Me, and purify My House for those who make the round (thereof) and those who stand and those who bow and make prostration.

Yusuf Ali : Behold! We gave the site, to Abraham, of the (Sacred) House, (saying): "Associate not anything (in worship) with Me; and sanctify My House for those who compass it round, or stand up, or bow, or prostrate themselves (therein in prayer).

Shakir : And when We assigned to Ibrahim the place of the House, saying: Do not associate with Me aught, and purify My House for those who make the circuit and stand to pray and bow and prostrate themselves.

Dr. Ghali : And as We located forIbrahim (The Magians) the place of the House (saying), "You shall not associate with Me anything; and purify My House for the circumambulators, and the upright ones, and (the ones) oft bowing down (and) prostrating themselves (in prayer).

Tafsir Jalalayn : And, mention, when We settled, [when] We pointed out, for Abraham the site of the House, that he may build it — for it [the House] had been raised [to heaven] at the time of the Flood — and We commanded him, [saying]: ‘Do not ascribe any partner to Me and purify My House, of graven images, for those who circumambulate it and those who are resident, staying therein, and those who bow and prostrate ([al-rukka‘ and al-sujūd] are the plural forms of rāki‘ and sājid [respectively]), those praying.

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, noong ipinakita Namin kay Ibrâhim (as) ang ‘Baytullâh’ – ang lugar ng Tahanan ng pagsamba sa Allâh, at ito ay Aming inihanda para sa kanya, gayong noon ay hindi ito kilalang lugar, at inutusan Namin siya na ito ay itayo batay sa pagkatakot sa Allâh at sa Kanyang Kaisahan at linisin mula sa dungis ng di-paniniwala, anumang pagbabago ng katuruan (bid`ah) at kadumihan; upang maging kaaya-aya sa mga nagsasagawa ng ‘tawâf,’ at tumitindig para (sa pagsa-Salâh) bilang pagsamba sa Allâh dito sa lugar na ito.

22:27
Hassanor Alapa : Go pananawagn ka ko manga taw so kanayk ka makaoma siran rka a phlalag siran, ago khikokoda siran a pphakaoma siran a phoon siran ko langowan a lalan a mawatan.

Muhsin Khan : And proclaim to mankind the Hajj (pilgrimage). They will come to you on foot and on every lean camel, they will come from every deep and distant (wide) mountain highway (to perform Hajj).

Sahih International : And proclaim to the people the Hajj [pilgrimage]; they will come to you on foot and on every lean camel; they will come from every distant pass -

Pickthall : And proclaim unto mankind the pilgrimage. They will come unto thee on foot and on every lean camel; they will come from every deep ravine,

Yusuf Ali : "And proclaim the Pilgrimage among men: they will come to thee on foot and (mounted) on every kind of camel, lean on account of journeys through deep and distant mountain highways;

Shakir : And proclaim among men the Pilgrimage: they will come to you on foot and on every lean camel, coming from every remote path,

Dr. Ghali : And announce to mankind the Pilgrimage; they shall come up (hurriedly) to you on foot and upon every slender (conveyance); they shall definitely come up from every deep ravine.

Tafsir Jalalayn : And announce, call out, among the people the [season for] Pilgrimage. Thus he cried out from [the top of] the mountain of Abū Qubays, ‘O people, your Lord has built a House and has made pilgrimage to it an obligation upon you, so respond to [the call of] your Lord’, turning his face to the right and to the left, to the east and to the west; and every one of those for whom the performance of the pilgrimage had been preordained [by God] from among the loins of men and the wombs of women, responded to him [thus]: ‘At Your service, our Lord, [we are] at Your service’ (labbayka’Llāhumma labbayk). The response to the command [clause] is [the following]: and they shall come to you on foot, walking (rijāl, plural of rājil, similar [in pattern] to qā’im, ‘standing’, and [its plural] qiyām) and, riding, on every lean camel, that is, [on] every emaciated camel (dāmir, [this term] may be used to refer to both male and female [camels]). They shall come, that is, the lean camels (by grammatical agreement with the [feminine verb] form) from every deep ravine, [from every] distant route,

Tagalog : At ipaalam mo, O Ibrâhim (as), sa sangkatauhan ang kautusan sa kanila na magsagawa ng Hajj, na sila ay tutungo sa iyo batay sa antas ng kani-kanilang kalagayan, may naglalakad, at may nakasakay sa mga payat na kamelyo, na darating ito sa iyo na nagmula sa mga malalayong lugar

22:28
Hassanor Alapa : Ka an iran kamasai a manga gona iran (simba iran) ago 889 katadman iran so ingaran o Allāh sa manga gawii a katotokawan ko nganin a 890 inirizki Niyan kiran a pd ko manga ayam na kan kano ron ago pakakana niyo ron so kadodoanan a miskin

Muhsin Khan : That they may witness things that are of benefit to them (i.e. reward of Hajj in the Hereafter, and also some worldly gain from trade, etc.), and mention the Name of Allah on appointed days (i.e. 10th, 11th, 12th, and 13th day of Dhul-Hijjah), over the beast of cattle that He has provided for them (for sacrifice) (at the time of their slaughtering by saying: Bismillah, WAllahu-Akbar, Allahumma Minka wa Ilaik). Then eat thereof and feed therewith the poor who have a very hard time.

Sahih International : That they may witness benefits for themselves and mention the name of Allah on known days over what He has provided for them of [sacrificial] animals. So eat of them and feed the miserable and poor.

Pickthall : That they may witness things that are of benefit to them, and mention the name of Allah on appointed days over the beast of cattle that He hath bestowed upon them. Then eat thereof and feed therewith the poor unfortunate.

Yusuf Ali : "That they may witness the benefits (provided) for them, and celebrate the name of Allah, through the Days appointed, over the cattle which He has provided for them (for sacrifice): then eat ye thereof and feed the distressed ones in want.

Shakir : That they may witness advantages for them and mention the name of Allah during stated days over what He has given them of the cattle quadrupeds, then eat of them and feed the distressed one, the needy.

Dr. Ghali : That they may witness (things) profitable to them and mention the Name of Allah on days well-known over such brute cattle as He has provided them. So eat thereof, and feed the miserable poor."

Tafsir Jalalayn : that they may witness, that they may be present before, things that are of benefit to them, in this world, such as commerce, or [of benefit] in the Hereafter, or in both — all [of which are [valid alternative] opinions — and mention God’s Name on appointed days, namely, the ten days of Dhū’l-Hijja, or the Day of ‘Arafa, or from the Day of Immolation up to the last days of tashrīq — all of which are [valid alternative] opinions — over the livestock which He has provided them, such as the camels, cows and sheep immolated on the Day of the ‘Īd, and any subsequent offerings or sacrifices. “So eat thereof, if it be recommended, and feed the wretched poor”, that is, the one in dire poverty.

Tagalog : Upang dumalo sa mga gawain na kapaki-pakinabang sa kanila bilang pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, at gantimpala sa pagsagawa nila ng kanilang mga pag-aalay (ng mga hayop) at pagsunod, at ganoon din sa kanilang kikitain sa kanilang mga kalakal, at iba pa; at upang purihin nila ang Pangalan ng Allâh sa kanilang pagkatay ng kanilang mga pang-alay na mga kamelyo, baka at kambing sa mga nabibilang na mga araw, na ito ay sa ika-sampu ng ‘Dhul-hijjah’ at ang sumunod na tatlong araw pagkatapos nito; bilang pasasalamat sa Allâh sa Kanyang mga biyaya, at sila ay inutusan na kumain mula sa mga kinatay na ito bilang kalugud-lugod na gawain sa paningin ng Allâh at ipakain nila ang iba sa sinumang mahirap na matindi ang kahirapan nito.

22:29

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na tonaya iran so manga simba iran ago tomann iran so manga samaya iran ago thawaf siran ko walay a andangandang

Muhsin Khan : Then let them complete the prescribed duties (Manasik of Hajj) for them, and perform their vows, and circumambulate the Ancient House (the Ka'bah at Makkah).

Sahih International : Then let them end their untidiness and fulfill their vows and perform Tawaf around the ancient House."

Pickthall : Then let them make an end of their unkemptness and pay their vows and go around the ancient House.

Yusuf Ali : "Then let them complete the rites prescribed for them, perform their vows, and (again) circumambulate the Ancient House."

Shakir : Then let them accomplish their needful acts of shaving and cleansing, and let them fulfil their vows and let them go round the Ancient House.

Dr. Ghali : Thereafter let them make an end of their unkemptness, and let them fulfill their vows, and let them circumambulate the Ancient House.

Tafsir Jalalayn : Then let them do away with their self-neglect, that is to say, [let them] remove any dirt or unkemptness, such as [any] long fingernails, and let them fulfil (read wa’l-yūfū or wa’l-yuwaffū) their vows, in the way of offerings and sacrifices, and perform the circumambulation, the circumambulation following the egress [from ‘Arafa], of the Ancient House’, that is, the Old one, because it was the first House founded for mankind.

Tagalog : Pagkatapos ay ipagpapatuloy ng mga nagsasagawa ng Hajj ang pagsagawa ng iba pang mga gawain at ng mga sakripisyo upang mabuo nila ang kanilang Hajj, pagkatapos ng kanilang pag-alis sa kalagayan ng ‘Ihrâm,’ na ito ay sa pamamagitan ng paglilinis ng kanilang sarili, at pagputol ng mga kuko at pag-aahit ng ulo (mga kalalakihan), at upang maisakatuparan nila ang anumang inubliga nila sa kanilang mga sarili na gawain ng Hajj, ‘`Umrah’ at pagkakatay ng hayop, at upang sila ay makapag-‘Tawâf’ sa Sinaunang Tahanan [ng pagsamba sa Allâh] na ito ay pinalaya ng Allâh mula sa pangunguntrol ng mga masasama, na ito ay ang ‘Ka`bah.’

22:30Hassanor Alapa : Gioto, a sa taw a slaan iyan so sslaan o Allāh (so manga manasik ko Hajji) na gioto na mapiya on sii ko Kadnan iyan, go hialal rkano so manga ayam inonta bo so pmbatiaan rkano (a di rkano khapakay so kakana on) na pananggilai niyo 891 so marzik a pd sa manga dosa ago pananggilai niyo so katharo a marata

Muhsin Khan : That (Manasik prescribed duties of Hajj is the obligation that mankind owes to Allah), and whoever honours the sacred things of Allah, then that is better for him with his Lord. The cattle are lawful to you, except those (that will be) mentioned to you (as exceptions). So shun the abomination (worshipping) of idol, and shun lying speech (false statements)

Sahih International : That [has been commanded], and whoever honors the sacred ordinances of Allah - it is best for him in the sight of his Lord. And permitted to you are the grazing livestock, except what is recited to you. So avoid the uncleanliness of idols and avoid false statement,

Pickthall : That (is the command). And whoso magnifieth the sacred things of Allah, it will be well for him in the sight of his Lord. The cattle are lawful unto you save that which hath been told you. So shun the filth of idols, and shun lying speech,

Yusuf Ali : Such (is the Pilgrimage): whoever honours the sacred rites of Allah, for him it is good in the Sight of his Lord. Lawful to you (for food in Pilgrimage) are cattle, except those mentioned to you (as exception): but shun the abomination of idols, and shun the word that is false,-

Shakir : That (shall be so); and whoever respects the sacred ordinances of Allah, it is better for him with his Lord; and the cattle are made lawful for you, except that which is recited to you, therefore avoid the uncleanness of the idols and avoid false words,

Dr. Ghali : That is (the Command); and whoever (constantly) magnifies the inviolable (Rites) of Allah, then it will be most charitable for him in the Providence of his Lord. And the cattle are made lawful to you, except that which is recited to you. So avoid the abomination of graven images, and avoid the speaking of forgery,

Tafsir Jalalayn : [That is] that (dhālika, the predicate of an implied subject, in other words: ‘the matter’ or ‘the affair’ is ‘that which has been mentioned’). And whoever venerates the sacraments of God, namely, those things whose violation is forbidden, that, veneration of them, shall be better for him with his Lord, in the Hereafter. And cattle are lawful for you, to consume, after [their] slaughter, except for that which has been recited to you, as being unlawful, in [the verse]: Forbidden to you is carrion … [Q. 5:3]. The exceptive clause [above] is a discontinuous one; but it could also be [taken as] continuous, so that the prohibition is of that which has died and so on. So avoid the abomination of idols (mina’l-awthān: min here is explicative [as opposed to partitive], in other words, ‘[avoid abomination], namely, idols’), and avoid false speech, that is to say, ascribing partners to God in your [uttering of the] talbiya, or [avoid] bearing false witness;

Tagalog : Na itong ipinag-utos ng Allâh na paglilinis, pagpapatupad ng mga sakripisyo o mga pangako at pagsasagawa ng ‘tawâf’ sa Tahanan ng (pagsamba sa) Allâh, na ang mga ito ay ipinag-utos sa inyo ng Allâh, na kung kaya, pahalagahan ninyo ang mga gawaing ito, samakatuwid, ang sinumang igagalang niya ang mga sagradong gawain na ito na para lamang sa Allâh, na kabilang dito ay ang mga gawain sa Hajj sa pamamagitan ng pagpapatupad ng kabuuan nito ng taos-puso nang alang-alang sa Allâh, na ito ay higit na nakabubuti sa kanya rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.
At ipinahintulot ng Allâh sa inyo na kumain ng (karne ng) mga hayop maliban sa Kanyang ipinagbawal ayon sa binanggit sa inyo sa Banal na Qur’ân na katulad ng ‘Maytah’ at iba pa, na kung kaya, ito ay iwasan ninyo, at ito ay pagwawalang-bisa sa anumang ginagawa ng mga Arabo na pagbabawal sa ibang mga uri ng hayop, na kung kaya, layuan ninyo ang anumang maruruming bagay sa paningin ng Allâh na katulad ng mga diyus-diyosan at pagsisinungaling laban sa Allâh.

22:31
Hassanor Alapa : Khipagiinontolan ko Allāh a di ran iphanakoto Skaniyan na sa taw a ipanakoto niyan so Allāh na datar o ba miaolog a phoon sa kawang a sininggawt skaniyan o papanok odi na ipmbayog skaniyan o ndo sa darpa a mawatan.

Muhsin Khan : Hunafa' Lillah (i.e. to worship none but Allah), not associating partners (in worship, etc.) unto Him and whoever assigns partners to Allah, it is as if he had fallen from the sky, and the birds had snatched him, or the wind had thrown him to a far off place.

Sahih International : Inclining [only] to Allah , not associating [anything] with Him. And he who associates with Allah - it is as though he had fallen from the sky and was snatched by the birds or the wind carried him down into a remote place.

Pickthall : Turning unto Allah (only), not ascribing partners unto Him; for whoso ascribeth partners unto Allah, it is as if he had fallen from the sky and the birds had snatched him or the wind had blown him to a far-off place.

Yusuf Ali : Being true in faith to Allah, and never assigning partners to Him: if anyone assigns partners to Allah, is as if he had fallen from heaven and been snatched up by birds, or the wind had swooped (like a bird on its prey) and thrown him into a far-distant place.

Shakir : Being upright for Allah, not associating aught with Him and whoever associates (others) with Allah, it is as though he had fallen from on high, then the birds snatch him away or the wind carries him off to a far-distant place.

Dr. Ghali : Being unswervingly upright towards Allah, without associating with Him (anything). And whoever associates with Allah (anything), then it is as though he has collapsed from the heaven, so the birds snatch him away, or the wind sweeps down with him into a far-off place.

Tafsir Jalalayn : being hanīfs to God, [being] of those who have submitted [to God], inclining away from every religion except His religion, not ascribing partners to Him (this [clause] emphasises the preceding one, both [clauses] being circumstantial qualifiers referring to the [third person plural indicator] wāw [of ijtanibū, ‘avoid’]). For whoever ascribes partners to God, it is as though he had fallen from the heaven and been snatched away by [vulture] birds, that is, [as though] they had seized him swiftly, or [as though] the wind had blown him, dropped him, into a far-off place, so that there is no hope of his being saved.

Tagalog : Na sila ay mga matutuwid na sumusunod sa Allâh na taos-puso sa kanilang gawain na para lamang sa Kanya, na sila ay humaharap sa pagsamba lamang sa Kanyang Kaisahan at pagsunod lamang sa Kanya, na sila ay tumatalikod sa anumang maling sinasamba bukod dito sa pamamagitan ng paglalayo nila sa ‘Shirk’ dahil sa katunayan, ang sinumang nagtambal ng anuman sa pagsamba sa Allâh, ang katulad niya – dahil sa kanyang paglayo sa patnubay, at sa kanyang pagkawasak bilang pagguho mula sa tugatog ng tamang paniniwala tungo sa kababa-babaan ng di-paniniwala, at paghatak ni ‘Shaytân’ sa kanya sa lahat ng dako (ng kamalian) – ay katulad ng sinumang nahulog mula sa kalangitan; na siya ay pinag-agawan ng mga mababangis na ibon habang siya ay nasa himpapawid na nagkapira-piraso ang kanyang mga katawan, o di kaya, siya ay tatangayin ng malakas na malakas na hangin upang siya ay itapon sa malayung-malayong lugar.

22:32

Hassanor Alapa : Gioto a sa taw a slaan iyan so manga tanda o Allāh na 892 skaniyan na pd ko pananggila o manga poso’

Muhsin Khan : Thus it is [what has been mentioned in the above said Verses (27, 28, 29, 30, 31) is an obligation that mankind owes to Allah]. And whosoever honours the Symbols of Allah, then it is truly from the piety of the heart.

Sahih International : That [is so]. And whoever honors the symbols of Allah - indeed, it is from the piety of hearts.

Pickthall : That (is the command). And whoso magnifieth the offerings consecrated to Allah, it surely is from devotion of the hearts,

Yusuf Ali : Such (is his state): and whoever holds in honour the symbols of Allah, (in the sacrifice of animals), such (honour) should come truly from piety of heart.

Shakir : That (shall be so); and whoever respects the signs of Allah, this surely is (the outcome) of the piety of hearts.

Dr. Ghali : That (is the Command); and whoever (constantly) magnifies the waymarks of Allah, then surely it is of the piety of the hearts.

Tafsir Jalalayn : That (dhālika, an implied subject, al-amru, ‘the matter [is]’, is taken to precede this [predicate]). And whoever venerates the sacraments of God, then that, in other words, then that veneration of them — namely, [of] the beasts of sacrifice offered in the Sanctuary, after the best of them have been selected and fattened — derives from the piety of the hearts, of those individuals. These [sacraments] are called sha‘ā’ir because they are marked out [ish‘ār] with something to indicate that they are offerings, such as having a hump pierced with a piece of metal.

Tagalog : Ito ang ipinag-utos ng Allâh na paniniwala sa Kanyang Kaisahan at taos-pusong pagsamba lamang sa Kanya. Na kung kaya, sinuman ang susunod sa ipinag-utos ng Allâh at igagalang ang anumang mga palatandaan ng Allâh, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ipinag-utos ng Allâh, na kabilang dito ang gawain ng Hajj at pagsasakripisyo ng mga kinakatay na hayop, na ito ay sa mabuting pag-aalaga sa mga hayop at pagpapakain sa mga ito, at itong paggalang sa ganitong pamamaraan ay kabilang sa mga gawain ng mga nagtatangan ng mga mabubuting kalooban at pusong natatakot sa Kaisahan ng Allâh.

22:33

Hassanor Alapa : Adn a bagian iyo ron a manga gona sa taman sa taalik a mappnto oriyan iyan na aya tampata iyan na giya Baytullāh al Harām

Muhsin Khan : In them (cattle offered for sacrifice) are benefits for you for an appointed term, and afterwards they are brought for sacrifice unto the ancient House (the Haram - sacred territory of Makkah city).

Sahih International : For you the animals marked for sacrifice are benefits for a specified term; then their place of sacrifice is at the ancient House.

Pickthall : Therein are benefits for you for an appointed term; and afterward they are brought for sacrifice unto the ancient House.

Yusuf Ali : In them ye have benefits for a term appointed: in the end their place of sacrifice is near the Ancient House.

Shakir : You have advantages in them till a fixed time, then their place of sacrifice is the Ancient House.

Dr. Ghali : Therein are benefits for you to a stated term; thereafter their lawful destination (i.e., for sacrifice) is by the Ancient House.

Tafsir Jalalayn : You may benefit from them, such as riding on them and carrying your loads on them in a way that does not harm them, until a specified time, the time for its immolation. Thereafter its lawful sacrifice, that is, the site where its immolation becomes due, is by the Ancient House, meaning, the entire [Meccan] Sanctuary.

Tagalog : Para sa inyo mula sa mga hayop na ito na iniaalay, ang kapikanabangan na katulad ng balahibo nito, gatas at pagsakay dito at iba pa na hindi nakapagpapahirap sa hayop hanggang sa itinakdang panahon ng pagkatay nito, at kapag ito ay nakatay na, dadalhin ito sa ‘Baytul `Atiq’ – Sinaunang Tahanan ng pagsamba sa Allâh na ang tinutukoy dito ay ang lahat ng lugar na nasasakupan ng ‘Haram’ (Makkah).

22:34
Hassanor Alapa : Oman i pagtaw na inadnan Ami sa kasombali 893 ka an iran katadmi so ingaran o Allāh ko inirizki Niyan kiran a pd ko manga ayam na so Tuhan iyo na Tuhan a Isaisa na sii Rkaniyan na mbayorantang kano go panothol anka ko manga taw a mangangalimbabaan ko Allāh

Muhsin Khan : And for every nation We have appointed religious ceremonies, that they may mention the Name of Allah over the beast of cattle that He has given them for food. And your Ilah (God) is One Ilah (God Allah), so you must submit to Him Alone (in Islam). And (O Muhammad SAW) give glad tidings to the Mukhbitin [those who obey Allah with humility and are humble from among the true believers of Islamic Monotheism],

Sahih International : And for all religion We have appointed a rite [of sacrifice] that they may mention the name of Allah over what He has provided for them of [sacrificial] animals. For your god is one God, so to Him submit. And, [O Muhammad], give good tidings to the humble [before their Lord]

Pickthall : And for every nation have We appointed a ritual, that they may mention the name of Allah over the beast of cattle that He hath given them for food; and your god is One God, therefor surrender unto Him. And give good tidings (O Muhammad) to the humble,

Yusuf Ali : To every people did We appoint rites (of sacrifice), that they might celebrate the name of Allah over the sustenance He gave them from animals (fit for food). But your god is One God: submit then your wills to Him (in Islam): and give thou the good news to those who humble themselves,-

Shakir : And to every nation We appointed acts of devotion that they may mention the name of Allah on what He has given them of the cattle quadrupeds; so your god is One God, therefore to Him should you submit, and give good news to the humble,

Dr. Ghali : And for every nation We have made a ritual that they may mention the Name of Allah over such brute cattle (Ancam includes) as He has provided them. So your God is One God; then to Him surrender and give good tidings to the venerating ones.

Tafsir Jalalayn : And for every community, that is, [for every] believing group that came before you, We have appointed a [holy] rite (read mansakan as the verbal noun [‘ritual’], or mansikan as a noun denoting the site [for a rite]) in other words, [for every community We have appointed] a sacrificial slaughter or the site for such [a ritual], that they might mention God’s Name over the livestock that He has provided them, at the point of slaughtering them. For your God is One God, so submit, yield, to Him. And give good tidings to the humbly obedient,

Tagalog : At sa bawa’t sambayanan ng mga naunang mananampalataya ay Aming itinakda ang mga ganitong pamamaraan na mga gawain bilang pagsasakripisyo at pagkatay ng mga hayop; upang maalaala nila ang Allâh sa oras ng pagkatay sa anuman na ipinagkaloob ng Allâh sa kanila na biyaya na katulad ng mga hayop na ito at pasalamatan Siya. Na kung kaya, ang inyong ‘Ilâh’ (Diyos na karapat-dapat sambahin), O kayong mga tao, ay bukod-tanging Nag-iisa, Siya ang Allâh, na kung kaya, isuko ninyo ang inyong sarili sa Kanya lamang bilang Muslim, sundin ninyo ang Kanyang ipinag-uutos at ang Kanyang Sugo.
At ibigay mo, ang magandang balita, O Muhammad, sa mga mapagkumbaba at nagpapasailalim sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, ang mabuting gantimpala rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

22:35
Hassanor Alapa : A siran oto so igira inaloy so Allāh na malk so manga poso’ iran, ago so maga barasabar ko nganin a minisogat kiran go so manga taw a ipthindg iran so sambayang ago so pd ko nganin a inirizki Ami kiran na gii ran nggaston

Muhsin Khan : Whose hearts are filled with fear when Allah is mentioned; who patiently bear whatever may befall them (of calamities); and who perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and who spend (in Allah's Cause) out of what We have provided them.

Sahih International : Who, when Allah is mentioned, their hearts are fearful, and [to] the patient over what has afflicted them, and the establishers of prayer and those who spend from what We have provided them.

Pickthall : Whose hearts fear when Allah is mentioned, and the patient of whatever may befall them, and those who establish worship and who spend of that We have bestowed on them.

Yusuf Ali : To those whose hearts when Allah is mentioned, are filled with fear, who show patient perseverance over their afflictions, keep up regular prayer, and spend (in charity) out of what We have bestowed upon them.

Shakir : (To) those whose hearts tremble when Allah is mentioned, and those who are patient under that which afflicts them, and those who keep up prayer, and spend (benevolently) out of what We have given them.

Dr. Ghali : Who, when Allah is mentioned, their hearts are tremulous, and the patient ones (in face) of whatever afflicts them, and the ones keeping up the prayer and (who) expend of whatever We have provided them.

Tafsir Jalalayn : who, when God is mentioned, their hearts tremble, fear, and who endure [patiently] whatever may befall them, of ordeals, and who observe prayer, at its appointed times, and who, from that which We have provided them, expend, [from it] give voluntary alms.

Tagalog : Na sila na mga mapagkumbaba at matatakutin ay isa sa mga katangian nila ay kapag binanggit at pinuri ang Kaisahan ng Allâh ay natatakot sila sa Kanyang parusa at umiiwas sila sa paglabag sa Kanya, at kapag nangyari sa kanila ang kagipitan ay nagtitiis sila na naghahangad sila ng gantimpala mula sa Allâh na Dakila at Kataas-Taasan, at isinasagawa nila ang pagsa-‘Salâh’ nang ganap, at kalakip noon, sila ay gumagasta mula sa anumang kabuhayan na ipinagkaloob ng Allâh sa kanila na ito ay bilang tungkulin, na nagbibigay ng obligadong kawanggawa (Zakâh) o ang anumang kanilang tungkulin sa kanilang mga pamilya na obligasyon nilang tustusan, at sa Daan ng Allâh, at sa anuman na kanilang tinutustusan na kaaya-aya sa paningin ng Allâh.

22:36Hassanor Alapa : So onta odi na sapi a zombaliin sa Baytullāh 894 na bialoy Ami skaniyan rkano a pd ko manga tanda o Allāh a adn a bagian iyo ron a mapiya na aloya niyo ron so ingaran o Allāh ko katitindg iran (ko kazobalia on) na amay ka mitaps so kilid iyan (ko kiasombali) iyan na kan kano ron ago pakakana niyo ron so pphamangni ago so miskīn a di phamalad, gioto a libod Ami skaniyan rkano ka an kano makapanalamat.

Muhsin Khan : And the Budn (cows, oxen, or camels driven to be offered as sacrifices by the pilgrims at the sanctuary of Makkah.) We have made for you as among the Symbols of Allah, therein you have much good. So mention the Name of Allah over them when they are drawn up in lines (for sacrifice). Then, when they are down on their sides (after slaughter), eat thereof, and feed the beggar who does not ask (men), and the beggar who asks (men). Thus have We made them subject to you that you may be grateful.

Sahih International : And the camels and cattle We have appointed for you as among the symbols of Allah ; for you therein is good. So mention the name of Allah upon them when lined up [for sacrifice]; and when they are [lifeless] on their sides, then eat from them and feed the needy and the beggar. Thus have We subjected them to you that you may be grateful.

Pickthall : And the camels! We have appointed them among the ceremonies of Allah. Therein ye have much good. So mention the name of Allah over them when they are drawn up in lines. Then when their flanks fall (dead), eat thereof and feed the beggar and the suppliant. Thus have We made them subject unto you, that haply ye may give thanks.

Yusuf Ali : The sacrificial camels we have made for you as among the symbols from Allah: in them is (much) good for you: then pronounce the name of Allah over them as they line up (for sacrifice): when they are down on their sides (after slaughter), eat ye thereof, and feed such as (beg not but) live in contentment, and such as beg with due humility: thus have We made animals subject to you, that ye may be grateful.

Shakir : And (as for) the camels, We have made them of the signs of the religion of Allah for you; for you therein is much good; therefore mention the name of Allah on them as they stand in a row, then when they fall down eat of them and feed the poor man who is contented and the beggar; thus have We made them subservient to you, that you may be grateful.

Dr. Ghali : And the fleshy cattle, We have made them for you as among the waymarks of Allah; therein is charity for you. So mention The Name of Allah over them, (standing) in ranks. So, when their sides (i.e., flanks) are (properly) readied, (Or: collapse, fall) then eat of them, and feed the contented poor and the suppliant. Thus We have subjected them to you that possibly you would thank (Me).

Tafsir Jalalayn : And [as for] the sacrificial camels (al-budn, plural of badana, which are ‘camels’) — We have appointed them for you as one of God’s sacraments, the [ritual] ceremonies of His religion. There is good for you in them, benefit for you in this world, as already mentioned, and a reward in the Hereafter. So mention God’s Name over them, at the point of immolating them, when they are lined up, standing on three legs, with the left foreleg hobbled. Then, when their flanks have collapsed, fallen to the ground after immolation — which is the time when one may eat of them — eat of them, if you wish, and feed the [self-contained] beggar (al-qāni‘, [a beggar] who is content with what he is given, neither asking nor approaching [people]) and the suppliant (al-mu‘tarr, [a beggar] who asks [for charity] or approaches [people for that purpose]). So, that is, similar to such a disposal, We have disposed them for you, that it may be immolated or ridden — for otherwise it would not have been possible — that perhaps you might be thankful, for My graces to you.

Tagalog : At ipinag-utos Namin sa inyo ang pagkatay ng mga hayop, na ito ay kabilang sa tanda ng ‘Deen’ (o Relihiyon) ng Allâh; upang kayo ay magkapag-alay bilang tanda ng inyong pagmamahal sa Allâh, at para sa inyo sa ganitong gawain, O kayo na mga nagsipag-alay, ang mabuting pakinabang, katulad ng pagkain mula rito, o pagbibigay ng kawanggawa mula rito at ang gantimpala ng ganitong gawain, na kung kaya, bigkasin ninyo habang kayo ay nagkakatay; ang ‘Bis-mil-lâh’ – sa Ngalan ng Allâh. At kakatayin ang kamelyo na nakatayo na nakahelera ang tatlong paa at nandoroon ang tali sa isa nitong paa, at kapag bumagsak na ang tagiliran nito sa lupa ay maaari na itong ipahintulot na kainin, na kung kaya, maaaring kumain mula rito ang sinumang nag-alay nito bilang isang uri ng pagsamba at ipakain niya ang ibang bahagi sa mga mahihirap na hindi namamalimos at ganoon din sa mahihirap na namamalimos dahil sa tindi ng kanilang pangangailangan, at sa ganito ginawa ng Allâh na mapasailalim nang madali sa inyong pangangasiwa ang mga ito upang magpasalamat kayo sa Allâh sa ganitong pagkakaloob sa inyo.

22:37
Hassanor Alapa : Di khisamapay ko Allāh so manga sapo iyan, go di pn so 895 manga rogo’ iyan, ogaid na aya khisampay Ron na so kalk a phoon rkano, sa datar oto a libod Iyan skaniyan rkano ka an iyo mapmasla so Allāh ko kiatoroa Niyan rkano, go panothol anka ko manga taw a giiphiapiya

Muhsin Khan : It is neither their meat nor their blood that reaches Allah, but it is piety from you that reaches Him. Thus have We made them subject to you that you may magnify Allah for His Guidance to you. And give glad tidings (O Muhammad SAW) to the Muhsinun (doers of good).

Sahih International : Their meat will not reach Allah , nor will their blood, but what reaches Him is piety from you. Thus have We subjected them to you that you may glorify Allah for that [to] which He has guided you; and give good tidings to the doers of good.

Pickthall : Their flesh and their food reach not Allah, but the devotion from you reacheth Him. Thus have We made them subject unto you that ye may magnify Allah that He hath guided you. And give good tidings (O Muhammad) to the good.

Yusuf Ali : It is not their meat nor their blood, that reaches Allah: it is your piety that reaches Him: He has thus made them subject to you, that ye may glorify Allah for His Guidance to you and proclaim the good news to all who do right.

Shakir : There does not reach Allah their flesh nor their blood, but to Him is acceptable the guarding (against evil) on your part; thus has He made them subservient to you, that you may magnify Allah because He has guided you aright; and give good news to those who do good (to others).

Dr. Ghali : Their meats will never attain pertain to Allah, nor their blood; (Literally: bloods) but piety from you will reach Him. Thus He has subjected them to you, that you may magnify Allah for that He has guided you. And give good tidings to the fair-doers.

Tafsir Jalalayn : Neither their flesh nor their blood shall reach God, that is, neither of these shall be raised up to Him; rather it is your piety that shall reach Him, that is, it is your righteous action, performed purely for Him, together with [your] faith, that shall be raised up to Him. Thus has He disposed them for you, that you may magnify God for His guiding you, for His pointing out to you the [ritual] ceremonies of His religion and the rites of His pilgrimage. And give good tidings to the virtuous, namely, those who affirm the Oneness [of God].

Tagalog : Hindi ang mga laman ng hayop at dugo ang tinitingnan ng Allâh bilang katanggap-tanggap sa Kanya kundi ang pagkatakot ninyo sa Kanya at kadalisayan ng inyong mga puso, na ito lamang ang dapat na inyong maging layunin para makatagpo ninyo ang Allâh na Bukod-Tangi, na kung kaya, ganoon ginawa ng Allâh na ito ay madali para sa inyo upang dakilain ninyo Siya at pasalamatan sa Kanyang patnubay sa inyo ng katotohanan, dahil Siya ay karapat-dapat lamang sa ganitong pagdakila at pagpapasalamat. Na kung kaya, ibigay mo ang magandang balita, O Muhammad, sa mabubuti ang kanilang pagsamba sa Kaisahan lamang ng Allâh at mabubuti sa kanilang kapwa, na mapapasakanila ang lahat ng kabutihan at tagumpay.

22:38

Hassanor Alapa : Mataan a so Allāh na plindingn iyan so siran oto a miamaratiaya mataan 896 a so Allāh na di Niyan khababayaan a langowan a donsiyan a barakafir

Muhsin Khan : Truly, Allah defends those who believe. Verily! Allah likes not any treacherous ingrate to Allah [those who disobey Allah but obey Shaitan (Satan)].

Sahih International : Indeed, Allah defends those who have believed. Indeed, Allah does not like everyone treacherous and ungrateful.

Pickthall : Lo! Allah defendeth those who are true. Lo! Allah loveth not each treacherous ingrate.

Yusuf Ali : Verily Allah will defend (from ill) those who believe: verily, Allah loveth not any that is a traitor to faith, or show ingratitude.

Shakir : Surely Allah will defend those who believe; surely Allah does not love any one who is unfaithful, ungrateful.

Dr. Ghali : Surely Allah defends the ones who have believed; surely Allah does not love any most treacherous, most disbelieving person.

Tafsir Jalalayn : Indeed God protects those who believe, against the [ruinous] misguidance of idolaters. Indeed God does not love the treacherous, with regard to what is entrusted to him, the ungrateful, for His grace — these are the idolaters —in other words, He will punish them.

Tagalog : Katiyakan, ang Allâh ay pangangalagaan Niya ang mga mananampalataya sa pakikipaglaban sa mga walang pananampalataya at sa masamang balakin ng sinumang masama; dahil ang Allâh na Pinakadakila at Kataas-Taasan ay hindi Niya ninanais ang sinumang traydor na hindi nito pinangangalagaan ang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at binabalewala nito ang Kanyang mga biyaya.

22:39

Hassanor Alapa : Inisogo ko siran oto a pphamonoon siran a mataan a lialim siran go mataan a so Allāh ko kathabangi kiran na Gomagaos 897

Muhsin Khan : Permission to fight is given to those (i.e. believers against disbelievers), who are fighting them, (and) because they (believers) have been wronged, and surely, Allah is Able to give them (believers) victory

Sahih International : Permission [to fight] has been given to those who are being fought, because they were wronged. And indeed, Allah is competent to give them victory.

Pickthall : Sanction is given unto those who fight because they have been wronged; and Allah is indeed Able to give them victory;

Yusuf Ali : To those against whom war is made, permission is given (to fight), because they are wronged;- and verily, Allah is most powerful for their aid;-

Shakir : Permission (to fight) is given to those upon whom war is made because they are oppressed, and most surely Allah is well able to assist them;

Dr. Ghali : The ones who are (forced to) fight are permitted (to defend themselves) for that they are unjustly (attacked); and surely Allah is indeed Ever- Determiner over giving them victory.

Tafsir Jalalayn : Permission is granted to those who fight, namely, to the believers, to fight back — this was the first verse to be revealed regarding the struggle [in the way of God] (jihād), because they have been wronged, as a result of the wrong done to them by the disbelievers. And God is truly able to help them;

Tagalog : (Ang Muslim sa Makkah noon sa unang pagkakataon ay pinagbawalan sila na makipaglaban sa mga walang pananampalataya at inutusan silang magtiis sa anumang pasakit, at noong umabot na sa sukdulan ang pagmamalupit ng mga walang pananampalataya at umalis na ang Propeta mula sa Makkah at nangibang-bayan sa Madinah, at nagkaroon na ng lakas ang Islâm) ay saka pa lamang ipinahintulot ng Allâh sa mga Muslim ang makipaglaban; dahil sa matinding pang-aapi na nangyari sa kanila; at katiyakan, ang Allâh ay ‘Qadeer’ – Ganap na Makapangyarihan na may kakayahan na sila ay tulungan at pagwagiin, at ipahamak naman at abahin ang kanilang mga kalaban.

22:40Hassanor Alapa : Siran oto so piakaliyo siran ko manga ingd iran sa da a kabnar kiran a rowar sa gii ran katharoa sa Kadnan ami so Allāh, oda so kinirnn o Allāh ko manga taw ko sabaad kiran ko sabagi na disomala a 898 adn a manga aantior a manga simbaan ago manga ranggar ago manga darpa a gii zambayangan ago manga masjid a phagalowin on so ingaran o Allāh sa madakl matatankd a thabangan o Allāh so taw a tabangan iyan Skaniyan mataan a so Allāh na Mabagr a Mabasng

Muhsin Khan : Those who have been expelled from their homes unjustly only because they said: "Our Lord is Allah." - For had it not been that Allah checks one set of people by means of another, monasteries, churches, synagogues, and mosques, wherein the Name of Allah is mentioned much would surely have been pulled down. Verily, Allah will help those who help His (Cause). Truly, Allah is All-Strong, All-Mighty.

Sahih International : [They are] those who have been evicted from their homes without right - only because they say, "Our Lord is Allah ." And were it not that Allah checks the people, some by means of others, there would have been demolished monasteries, churches, synagogues, and mosques in which the name of Allah is much mentioned. And Allah will surely support those who support Him. Indeed, Allah is Powerful and Exalted in Might.

Pickthall : Those who have been driven from their homes unjustly only because they said: Our Lord is Allah - For had it not been for Allah's repelling some men by means of others, cloisters and churches and oratories and mosques, wherein the name of Allah is oft mentioned, would assuredly have been pulled down. Verily Allah helpeth one who helpeth Him. Lo! Allah is Strong, Almighty -

Yusuf Ali : (They are) those who have been expelled from their homes in defiance of right,- (for no cause) except that they say, "our Lord is Allah". Did not Allah check one set of people by means of another, there would surely have been pulled down monasteries, churches, synagogues, and mosques, in which the name of Allah is commemorated in abundant measure. Allah will certainly aid those who aid his (cause);- for verily Allah is full of Strength, Exalted in Might, (able to enforce His Will).

Shakir : Those who have been expelled from their homes without a just cause except that they say: Our Lord is Allah. And had there not been Allah's repelling some people by others, certainly there would have been pulled down cloisters and churches and synagogues and mosques in which Allah's name is much remembered; and surely Allah will help him who helps His cause; most surely Allah is Strong, Mighty.

Dr. Ghali : (Those) who have been driven out of their homes untruthfully (i.e., without right) except that they say, "Our Lord is Allah." And had it not been the repelling by Allah of mankind, some by the means of others, (Literally: some by means of some others) indeed there would have been completely demolished hermitages, and churches, and oratories, and mosques, wherein The Name of Allah is much mentioned. And indeed Allah will definitely give victory to whomever vindicates Him. Surely Allah is indeed Ever-Powerful, Ever-Mighty.

Tafsir Jalalayn : they are, those who were expelled from their homes without right, for their expulsion; they were expelled, only because they said, that is, because of their saying: ‘Our Lord is God’, alone: such a saying is ‘right’, and so then to be expelled for [saying] it is to be expelled without right. Were it not for God’s causing some people (ba‘dahum, ‘some’, substitutes for al-nāsa, ‘people’) to drive back others, destruction would have befallen (read la-huddimat to emphasise a great number [of destructions]; or read la-hudimat) the monasteries, (sawāmi‘) is for monks, and churches, (kanā’is) are for Christians, and synagogues, (salawāt) is the Hebrew term for Jewish houses of worship (kanā’is), and mosques, (masājid) are for Muslims, in which, that is, in which mentioned places, God’s Name is mentioned greatly, and with such destruction acts of worship cease. Assuredly God will help those who help Him, that is, [who] help His religion. God is truly Strong, overpowering His creation, Mighty, Invincible in terms of His dominion and power;

Tagalog : At ang mga yaong puwersahang pinaalis sa kanilang mga tahanan na walang anumang kadahilanan maliban sa ginawa nilang pagyakap sa katotohanan na sila ay nag-Muslim at kanilang sinabi: Ang Aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ang Allâh lamang na Bukod-Tangi.  
At kung hindi lang itinala ng Allâh na ihiwalay ang pang-aapi at kasinungalingan sa pamamagitan ng pakikipaglaban ay matatalo ang katotohanan sa bawa’t Nasyon, at mawawasak ang kalupaan at masisira ang anumang lugar ng sambahan na katulad ng mga monasteryo, simbahan, sinagoga at mga ‘Masjid’ ng mga Muslim na kung saan doon sila nagsasagawa ng ‘Salâh’ at doon nila pinupuri ang Pangalan ng Allâh nang paulit-ulit.  
At sinuman ang nagsumikap na itaguyod ang Rellihiyon ng Allâh, walang pag-aalinlangan na tutulungan siya ng Allâh laban sa kanyang kalaban. Walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay ‘Qawee’ – Pinakamalakas na hindi nagagapi, na ‘`Azeez’ – Kataas-Taasan at Punong-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi natatalo, na walang pag-aalinlangan, kontrolado Niya sila sa kanilang mga ‘Nâsiyah’ (noo).

22:41
Hassanor Alapa : Siran oto so amay ka pakakhapaarn Ami siran ko lopa na 899 itindg iran so sambayang ago ibgay ran so zakāt ago isogo iran so mapiya ago isapar iran so marata, go rk o Allāh so khabolosan o mambbtad

Muhsin Khan : Those (Muslim rulers) who, if We give them power in the land, (they) order for Iqamat-as-Salat. [i.e. to perform the five compulsory congregational Salat (prayers) (the males in mosques)], to pay the Zakat and they enjoin Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid Al-Munkar (i.e. disbelief, polytheism and all that Islam has forbidden) [i.e. they make the Quran as the law of their country in all the spheres of life]. And with Allah rests the end of (all) matters (of creatures).

Sahih International : [And they are] those who, if We give them authority in the land, establish prayer and give zakah and enjoin what is right and forbid what is wrong. And to Allah belongs the outcome of [all] matters.

Pickthall : Those who, if We give them power in the land, establish worship and pay the poor-due and enjoin kindness and forbid iniquity. And Allah's is the sequel of events.

Yusuf Ali : (They are) those who, if We establish them in the land, establish regular prayer and give regular charity, enjoin the right and forbid wrong: with Allah rests the end (and decision) of (all) affairs.

Shakir : Those who, should We establish them in the land, will keep up prayer and pay the poor-rate and enjoin good and forbid evil; and Allah's is the end of affairs.

Dr. Ghali : (Those) who, in case We establish them in the earth, keep up the prayer, and bring the Zakat (i.e., pay the poor-dues) and command beneficence and forbid malfeasance; and to Allah belongs the end of the Commands (Or: the issues of all affairs).

Tafsir Jalalayn : those who, if We empower them in the land, by granting them victory over their enemies, maintain the prayer, and pay the alms, and enjoin decency and forbid indecency (this [last] is the response to the conditional clause, which together with the response constitute a relative clause of the relative noun [‘those who’]; hum, ‘they [are]’, may be taken as the implied subject before this). And with God rests the outcome of all matters, in other words, to Him these [matters] return in the Hereafter.

Tagalog : Ang mga yaong pinangakuan Namin ng Aming tulong ay sila ang mga yaong pinatatag Namin sa kalupaan, at ipinamahala Namin sa kanila ito sa pamamagitan ng pagkakagapi nila sa kanilang mga kalaban, na kung kaya, isinagawa nila ang kanilang ‘Salâh’ ayon sa itinakdang oras nito, at ibinigay nila ang obligadong kawanggawa (Zakâh) mula sa kanilang mga yaman sa sinumang karapat-dapat na pagbigyan nito, at ipinag-utos nila ang lahat ng ipinag-utos ng Allâh na anuman na Kanyang karapatan at karapatan ng Kanyang mga alipin, at ipinagbawal nila ang lahat ng ipinagbawal ng Allâh. Sa Allâh lamang na Bukod-Tangi ang patutunguhan ng lahat ng bagay, at mabuting hantungan sa mga natatakot sa Kanya.

22:42

Hassanor Alapa : Amay ka gii ka iran pakambokhagn na sabnar a miakambokhag ko miaonaan iran so pagtaw o Nūh ago so Ād ago so Thamūd

Muhsin Khan : And if they belie you (O Muhammad SAW), so were belied the Prophets before them, (by) the people of Nuh (Noah), 'Ad and Thamud,

Sahih International : And if they deny you, [O Muhammad] - so, before them, did the people of Noah and 'Aad and Thamud deny [their prophets],

Pickthall : If they deny thee (Muhammad), even so the folk of Noah, and (the tribes of) A'ad and Thamud, before thee, denied (Our messengers);

Yusuf Ali : If they treat thy (mission) as false, so did the peoples before them (with their prophets),- the People of Noah, and 'Ad and Thamud;

Shakir : And if they reject you, then already before you did the people of Nuh and Ad and Samood reject (prophets).

Dr. Ghali : And in case they cry lies to you, so (too) before them the people of Nuh (Noah) cried lies, and c?d, and Thamud,

Tafsir Jalalayn : And if they deny you — these [words] to the end [of the statement] are meant to comfort the Prophet (s) — the people of Noah denied before them (kadhdhabat, in the feminine person on the basis of the [overall] import), and ‘Ād, the people of Hūd, and Thamūd, the people of Sālih,

Tagalog : At kapag ikaw ay tinanggihan at di-pinaniwalaan ng iyong sambayanan, O Muhammad, ay walang pag-aalinlangang nauna na ang pagtanggi at di paniniwala sa mga Sugo ng mga sambayanan ni Nûh (as), ni `Âd (as), ni Thamoud (as),

22:43

Hassanor Alapa : Go so pagtaw o Ibrāhīm ago so pagtaw o Lūt

Muhsin Khan : And the people of Ibrahim (Abraham) and the people of Lout (Lot),

Sahih International : And the people of Abraham and the people of Lot

Pickthall : And the folk of Abraham and the folk of Lot;

Yusuf Ali : Those of Abraham and Lut;

Shakir : And the people of Ibrahim and the people of Lut,

Dr. Ghali : And the people ofIbrahim, (Abraham) and the people of Lut (Lot).

Tafsir Jalalayn : as well as the people of Abraham, and the people of Lot,

Tagalog : Sambayanan ni Ibrâhim (as) at sambayanan ni Lût (as),

22:44
Hassanor Alapa : Ago so manga taw sa Madyan ago piakambokhag so Mūsā na lianatan Akn so manga kafir oriyan iyan na sininggawt Akn siran na andamanaya i kiaadn o siksa Akn kiran!

Muhsin Khan : And the dwellers of Madyan (Midian); and belied was Musa (Moses), but I granted respite to the disbelievers for a while, then I seized them, and how (terrible) was My Punishment (against their wrong-doing).

Sahih International : And the inhabitants of Madyan. And Moses was denied, so I prolonged enjoyment for the disbelievers; then I seized them, and how [terrible] was My reproach.

Pickthall : (And) the dwellers in Midian. And Moses was denied; but I indulged the disbelievers a long while, then I seized them, and how (terrible) was My abhorrence!

Yusuf Ali : And the Companions of the Madyan People; and Moses was rejected (in the same way). But I granted respite to the Unbelievers, and (only) after that did I punish them: but how (terrible) was my rejection (of them)!

Shakir : As well as those of Madyan and Musa (too) was rejected, but I gave respite to the unbelievers, then did I overtake them, so how (severe) was My disapproval.

Dr. Ghali : And the companions (i.e., the inhabitants) of Madyan; and Musa (Moses) was (also) cried lies to. So I reprieved the disbelievers; thereafter I took them (away); so how was My disclaiming (of them)!

Tafsir Jalalayn : and the inhabitants of Midian, the people of Shu‘ayb, and Moses was also denied: he was denied by the [native] Egyptians (al-qibt), and not by his people, the Children of Israel. In other words, [all of] those [people] denied their messengers, so take them [these messengers] as a good example [of constancy]. And I granted the disbelievers respite, I postponed [dealing with] them by deferring their requital, then I seized them, with chastisement, and how [terrible] was My abhorrence! (nakīr), that is to say, My rebuke (inkār) of them for their denial, by My destroying them (the interrogative is meant as an affirmative, in other words,: it [My chastisement] was well-placed).

Tagalog : At ang mga nanirahan sa Madyan na pinasinungalinangan nila si Shu`ayb (as), at pinasinungalingan ni Fir`âwn at ng kanyang sambayanan si Mousâ (as), magkagayunpaman ay hindi Ko minadali ang pagparusa sa mga sambayanang yaon bagkus ay pinaginhawa Namin sila nang pansamantala, at pagkatapos nito ay pinuksa Ko silang lahat sa pamamagitan ng masidhing pagpaparusa, na kung kaya, pagmasdan kung paano ang Aking ginawang matinding paninisi sa kanila sa kanilang di-paniniwala at pagpapasinungaling, at pinalitan ang anumang biyayang natatamasa nila ng kaparusahan at pagkawasak?

22:45
Hassanor Alapa : Madakl a pd sa pagtaw a inantior Ami siran a siran na pananakoto na minidaro-par so manga panggaw iran, ago paridi a mabibinasa ago (midadaro-par) a torogan a pimbagbagran.

Muhsin Khan : And many a township have We destroyed while it was given to wrong-doing, so that it lies in ruins (up to this day), and (many) a deserted well and lofty castles!

Sahih International : And how many a city did We destroy while it was committing wrong - so it is [now] fallen into ruin - and [how many] an abandoned well and [how many] a lofty palace.

Pickthall : How many a township have We destroyed while it was sinful, so that it lieth (to this day) in ruins, and (how many) a deserted well and lofty tower!

Yusuf Ali : How many populations have We destroyed, which were given to wrong-doing? They tumbled down on their roofs. And how many wells are lying idle and neglected, and castles lofty and well-built?

Shakir : So how many a town did We destroy while it was unjust, so it was fallen down upon its roofs, and (how many a) deserted well and palace raised high.

Dr. Ghali : So, (similarly) many a town We have caused to perish (while) it was unjust; so it is (now) devastated upon its turrets! (Literally: trellises) And many a well (lies) untended and (many) an (imposingly) constructed palace (is left vacant)!

Tafsir Jalalayn : How many a town I have destroyed (ahlaktuhā, a variant reading has ahlaknāhā, ‘We have destroyed’), while it was doing wrong, that is, while its inhabitants were [doing wrong] by being disbelievers, but now it lies fallen down, collapsed, on its roofs and, how many, a neglected well, abandoned because of the death of its owners, and a lofty palace, stands empty because of the death of its residents.

Tagalog : Na karamihan sa bayan ng mga masasama ay pinuksa Namin ang mga naninirahan doon dahil sa kanilang di-paniniwala, na kung kaya, ang kanilang mga tahanan ay nawasak at naglaho ang mga nanirahan doon, at ang kanilang mga balon ay wala ka nang makukuhang tubig at ang kanilang mga nagtataasang palasyo na mga magagara ay hindi man lamang nagsanhi na mapigilan ang matinding parusa na iginawad sa kanila.

22:46
Hassanor Alapa : Na ba siran da makalalakaw ko lopa na adn a maadn kiran a manga poso’a gii ran mipamimikiran odi na manga tangila a mippha-mamakin’g iran ka mataan a di khabota so manga kailay ogaid na aya pkhabota na so manga poso’(pamikiran)a so matatago ko manga rarb

Muhsin Khan : Have they not travelled through the land, and have they hearts wherewith to understand and ears wherewith to hear? Verily, it is not the eyes that grow blind, but it is the hearts which are in the breasts that grow blind.

Sahih International : So have they not traveled through the earth and have hearts by which to reason and ears by which to hear? For indeed, it is not eyes that are blinded, but blinded are the hearts which are within the breasts.

Pickthall : Have they not travelled in the land, and have they hearts wherewith to feel and ears wherewith to hear? For indeed it is not the eyes that grow blind, but it is the hearts, which are within the bosoms, that grow blind.

Yusuf Ali : Do they not travel through the land, so that their hearts (and minds) may thus learn wisdom and their ears may thus learn to hear? Truly it is not their eyes that are blind, but their hearts which are in their breasts.

Shakir : Have they not travelled in the land so that they should have hearts with which to understand, or ears with which to hear? For surely it is not the eyes that are blind, but blind are the hearts which are in the breasts.

Dr. Ghali : Then have they not traveled in the earth so that they have hearts to consider with or ears to hear with? Surely then it is not the beholdings (i.e. the eyes) that (grow) blind, but (it is) the hearts within the breasts that (grow) blind.

Tafsir Jalalayn : Have they, namely, the disbelievers of Mecca, not travelled in the land so that they may have hearts with which to comprehend, what befell deniers before them, or ears with which to hear?, the stories of how they were destroyed and their dwelling-places were ruined, and so take heed? Indeed it is not the eyes that turn blind, but it is the hearts that turn blind within the breasts (allatī fī’l-sudūr, for emphasis).

Tagalog : Na kung kaya, hindi ba sila nakapaglakbay na mga tumanggi at mga walang pananampalataya na mga Quraysh sa kalupaan upang masaksihan nila ang bakas ng mga winasak na mga pamayanan, upang mapag-isipan at mapag-aralan nila, at marinig ang tunay na kuwento hinggil sa kanila na may kasamang malalim na pang-unawa at pagkuha ng aral?  
Dahil sa katotohanan, ang pagkabulag ay hindi ang pagkabulag ng mata, kundi ang nakapipinsala ay ang pagkabulag ng puso dahil sa hindi pagkakaintindi ng mga katotohanan at mga aral.

22:47
Hassanor Alapa : Go phangnin iran rka a kikabalagaan ka ko siksa 900 na di dn ndoratn o Allāh so talad Iyan go so salongan sii ko Kadnan ka na datar o 901 sanggibo ragon ko nganin a pphagitongn iran

Muhsin Khan : And they ask you to hasten on the torment! And Allah fails not His Promise. And verily, a day with your Lord is as a thousand years of what you reckon.

Sahih International : And they urge you to hasten the punishment. But Allah will never fail in His promise. And indeed, a day with your Lord is like a thousand years of those which you count.

Pickthall : And they will bid thee hasten on the Doom, and Allah faileth not His promise, but lo! a Day with Allah is as a thousand years of what ye reckon.

Yusuf Ali : Yet they ask thee to hasten on the Punishment! But Allah will not fail in His Promise. Verily a Day in the sight of thy Lord is like a thousand years of your reckoning.

Shakir : And they ask you to hasten on the punishment, and Allah will by no means fail in His promise, and surely a day with your Lord is as a thousand years of what you number.

Dr. Ghali : And they ask you to hasten the torment! And Allah will never fail His promise; and surely a Day in the Reckoning of your Lord is as a thousand years of what you count.

Tafsir Jalalayn : And they ask you to hasten the chastisement, even though God would never break His promise, of sending down the chastisement [upon them] — and so He sent it down on the day of Badr. And truly a day with your Lord, of the days of the Hereafter, on account of the [severity of the] chastisement, is like a thousand years of your counting (read ta‘uddūna, or ya‘uddūna, ‘their counting’), in this world.

Tagalog : At minamadali ka, O Muhammad, ng mga walang pananampalataya na mga Quraysh, dahil sa tindi ng kanilang kamangmangan sa parusa na ibinababala mo sa kanila, noong sila ay nagpumilit sa pagtanggi, at kailanman ay hindi babaguhin ng Allâh ang anuman na ipinangako Niya na parusa sa kanila at ito ay walang pag-aalinlangan na mangyayari, at katiyakan, na ito ay nangyari nang mas maaga sa kanila rito sa daigdig noong naganap sa kanila ang pagkatalo sa Labanan sa Badr. At katiyakan, ang isang araw sa paningin ng Allâh sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay katumbas ng isang libong taon sa mga araw na binibilang ninyo rito sa daigdig, at ito ay hindi imposible sa Allâh.

22:48

Hassanor Alapa : Madakl a pd sa pagtaw a lianatan Ko skaniyan a skaniyan na pananakoto oriyan iyan na siniksa Akn skaniyan go sii Rakn so khandodan

Muhsin Khan : And many a township did I give respite while it was given to wrong-doing. Then (in the end) I seized it (with punishment). And to Me is the (final) return (of all).

Sahih International : And for how many a city did I prolong enjoyment while it was committing wrong. Then I seized it, and to Me is the [final] destination.

Pickthall : And how many a township did I suffer long though it was sinful! Then I grasped it. Unto Me is the return.

Yusuf Ali : And to how many populations did I give respite, which were given to wrong-doing? in the end I punished them. To me is the destination (of all).

Shakir : And how many a town to which I gave respite while it was unjust, then I overtook it, and to Me is the return.

Dr. Ghali : And (similarly) many a town I have reprieved, (while) it was unjust; thereafter I took it (away), and to Me is the Destiny.

Tafsir Jalalayn : To how many a town did I give respite while it was doing wrong; [but] then I seized it, meaning, [I seized] its inhabitants, and with Me lies the journey’s end, the [final] return.

Tagalog : At marami sa mga bayan ng mga masasama na nagpumilit ang mga nanirahan doon sa pagtanggi at di-paniniwala, ay inantala Ko pansamantala sa kanila na hindi Ko muna minadali sa kanila ang parusa upang sila ay magpabaya na may pagmamataas. Pagkatapos ay pinuksa Ko sila sa pamamagitan ng Aking parusa rito sa daigdig, at sa Akin din sila magbabalik pagkatapos nilang mawasak at parurusahan Ko sila ng anuman na karapat-dapat sa kanila.

22:49

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a hay manga manosiya mataan a sakn rkano na phangangalk a mapayag

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "O mankind! I am (sent) to you only as a plain warner."

Sahih International : Say, "O people, I am only to you a clear warner."

Pickthall : Say: O mankind! I am only a plain warner unto you.

Yusuf Ali : Say: "O men! I am (sent) to you only to give a Clear Warning:

Shakir : Say: O people! I am only a plain warner to you.

Dr. Ghali : Say, "O you mankind, surely I am only for you an evident warner."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘O mankind, that is, [O] people of Mecca, I am only a manifest warner to you’, one whose warning is plain; but also I am a giver of good tidings to the believers.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad: O kayong mga tao, ako ay hindi hihigit na tagapagbabala lamang sa inyo, na ipinararating ko ang mensahe na mula sa Allâh.

22:50

Hassanor Alapa : So siran oto a miaratiaya ago minggalbk sa manga pipiya na adn a bagian iran a rila a go rizki a masakaw.

Muhsin Khan : So those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, for them is forgiveness and Rizqun Karim (generous provision, i.e. Paradise).

Sahih International : And those who have believed and done righteous deeds - for them is forgiveness and noble provision.

Pickthall : Those who believe and do good works, for them is pardon and a rich provision;

Yusuf Ali : "Those who believe and work righteousness, for them is forgiveness and a sustenance most generous.

Shakir : Then (as for) those who believe and do good, they shall have forgiveness and an honorable sustenance.

Dr. Ghali : So, the ones who have believed and done deeds of righteousness, for them will be forgiveness and an honorable provision.

Tafsir Jalalayn : And so those who believe and perform righteous deeds — for them there shall be forgiveness, of their sins, and a glorious provision, namely, Paradise.

Tagalog : Na kung kaya, ang mga yaong naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo at ito ay kanilang isinapuso at gumawa sila ng mga mabubuting gawa, ang para sa kanila ay kapatawaran mula sa Allâh, upang pagtakpan ang kanilang mga nagawang kasalanan, at mabuting biyaya na walang katapusan na ito ay ang ‘Al-Jannah.’

22:51

Hassanor Alapa : Go so siran oto a minggalbk siran ko (kiasankaa ko) manga tanda Ami a pipikirn iran a khakowaan Kami ran sa bagr na siran oto so khirk ko Naraka a Jahīm

Muhsin Khan : But those who strive against Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), to frustrate and obstruct them, they will be dwellers of the Hell-fire.

Sahih International : But the ones who strove against Our verses, [seeking] to cause failure - those are the companions of Hellfire.

Pickthall : While those who strive to thwart Our revelations, such are rightful owners of the Fire.

Yusuf Ali : "But those who strive against Our Signs, to frustrate them,- they will be Companions of the Fire."

Shakir : And (as for) those who strive to oppose Our communications, they shall be the inmates of the flaming fire.

Dr. Ghali : And the ones who have endeavored against Our signs trying to defy them, those will be the companions (i.e., inhabitants) of Hell-Fire.

Tafsir Jalalayn : But those who strive against Our signs, namely, the Qur’ān, in order to invalidate them, seeking to incapacitate (mu‘ajjizīna) those who follow the Prophet ([this meaning of mu‘ajjizīna] being derived from their assumption that these [followers] are incapable individuals) and impeding them from [practising their] faith; or [mu‘ajjizīna means] supposing Us to be incapable against them (a variant reading [of mu‘ajjizīna] has mu‘ājizīna, meaning, ‘contending with Us’) that is to say, they suppose that they will [be able to] elude Us by denying resurrection and requital — those, they shall be the inhabitants of hell-fire.

Tagalog : At ang mga yaong nagsumikap sa kanilang masamang balakin upang pawalan ng bisa ang mga talata ng Banal na Qur’ân sa pamamagitan ng kanilang pagpapasinungaling na may kalupitan at upang biguin ang mga mananampalataya, sila ay mananatili sa Impiyernong-Apoy.

22:52
Hassanor Alapa : Go da a siogo Ami ko miaonaan ka a pd sa Sogo’ ago da pn a Nabī inonta a igira miatiya 902 na itana o shaytan so rimbot ko batia iyan, na ponasn o Allāh so nganin a inirimbot o shaytan oriyan iyan na gikbn o Allāh so manga ayat Iyan ka so Allāh na Matao a Maongangn

Muhsin Khan : Never did We send a Messenger or a Prophet before you, but; when he did recite the revelation or narrated or spoke, Shaitan (Satan) threw (some falsehood) in it. But Allah abolishes that which Shaitan (Satan) throws in. Then Allah establishes His Revelations. And Allah is All-Knower, All-Wise:

Sahih International : And We did not send before you any messenger or prophet except that when he spoke [or recited], Satan threw into it [some misunderstanding]. But Allah abolishes that which Satan throws in; then Allah makes precise His verses. And Allah is Knowing and Wise.

Pickthall : Never sent We a messenger or a prophet before thee but when He recited (the message) Satan proposed (opposition) in respect of that which he recited thereof. But Allah abolisheth that which Satan proposeth. Then Allah establisheth His revelations. Allah is Knower, Wise;

Yusuf Ali : Never did We send a messenger or a prophet before thee, but, when he framed a desire, Satan threw some (vanity) into his desire: but Allah will cancel anything (vain) that Satan throws in, and Allah will confirm (and establish) His Signs: for Allah is full of Knowledge and Wisdom:

Shakir : And We did not send before you any messenger or prophet, but when he desired, the Shaitan made a suggestion respecting his desire; but Allah annuls that which the Shaitan casts, then does Allah establish His communications, and Allah is Knowing, Wise,

Dr. Ghali : And in no way did We send even before you any Messenger or Prophet, except that when he covets, Ash-Shaytan (The ever-vicious, i.e., the Devil) cast into his coveting; so Allah abrogates what Ash-Shaytan casts; (then) thereafter Allah sets clear His signs, and Allah is Ever-Knowing, Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : And We did not send before you any messenger (rasūl) — this is a prophet who has been commanded to deliver a Message — or prophet (nabī) — one who has not been commanded to deliver anything — but that when he recited [the scripture] Satan cast into his recitation, what is not from the Qur’ān, but which those to whom he [the prophet] had been sent would find pleasing. The Prophet (s) had, during an assembly of the [men of] Quraysh, after reciting the [following verses from] sūrat al-Najm, Have you considered Lāt and ‘Uzzā? And Manāt, the third one? [53:19-20] added, as a result of Satan casting them onto his tongue without his [the Prophet’s] being aware of it, [the following words]: ‘those are the high-flying cranes (al-gharānīq al-‘ulā) and indeed their intercession is to be hoped for’, and so they [the men of Quraysh] were thereby delighted. Gabriel, however, later informed him [the Prophet] of this that Satan had cast onto his tongue and he was grieved by it; but was [subsequently] comforted with this following verse that he might be reassured [of God’s pleasure]: thereat God abrogates, nullifies, whatever Satan had cast, then God confirms His revelations. And God is Knower, of Satan’s casting of that which has been mentioned, Wise, in His enabling him [Satan] to do such things, for He does whatever He will.

Tagalog : At walang sinuman ang ipinadala, Sugo man o Propeta na nauna sa iyo, O Muhammad, kundi kapag binasa niya ang Aklat ng Allâh ay mambubuyo si ‘Shaytân’ ng mga salitang panlilinlang at panliligáw habang ito ay binibigkas; upang pigilin ang mga tao sa pagsunod sa anumang binabasa at binibigkas sa kanila, subali’t ang Allâh ay pinawalan Niya ng bisa ang pambubuyo at panlilinlang ni ‘Shaytân’ at pinatatag Niya ang mga talata ng mga malilinaw na katuruan. At ang Allâh ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa anumang nangyari at mangyayari pa, na walang anumang naililihim sa Kanya, na ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang pagtatakda at pag-uutos.

22:53
Hassanor Alapa : Ka an Iyan mabaloy so initmo o shaytan a tioba ko siran oto a adn a matatago ko poso’ iran a sakit ago so manga ttgas i poso’ go mataan a so manga pananakoto na madadalm siran sa kadadag a mawatan

Muhsin Khan : That He (Allah) may make what is thrown in by Shaitan (Satan) a trial for those in whose hearts is a disease (of hypocrisy and disbelief) and whose hearts are hardened. And certainly, the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.) are in an opposition far-off (from the truth against Allah's Messenger and the believers).

Sahih International : [That is] so He may make what Satan throws in a trial for those within whose hearts is disease and those hard of heart. And indeed, the wrongdoers are in extreme dissension.

Pickthall : That He may make that which the devil proposeth a temptation for those in whose hearts is a disease, and those whose hearts are hardened - Lo! the evil-doers are in open schism -

Yusuf Ali : That He may make the suggestions thrown in by Satan, but a trial for those in whose hearts is a disease and who are hardened of heart: verily the wrong-doers are in a schism far (from the Truth):

Shakir : So that He may make what the Shaitan casts a trial for those in whose hearts is disease and those whose hearts are hard; and most surely the unjust are in a great opposition,

Dr. Ghali : That He may make whatever Ash-Shaytan (The ever-vicious, i.e., the Devil) casts a temptation for the ones in whose hearts is sickness and the ones whose hearts are hard- and surely the unjust (ones) are indeed in far-reaching opposition-

Tafsir Jalalayn : That He may make what Satan has cast a trial, a test, for those in whose hearts is a sickness, dissension and hypocrisy, and those whose hearts are hardened, namely, the idolaters, [hardened] against acceptance of the truth. For truly the evildoers, the disbelievers, are [steeped] in extreme defiance, [in] a protracted feud with the Prophet (s) and the believers, for his tongue uttered mention of their gods in a way that pleased them, and yet this was later nullified.

Tagalog : At hindi nangyari ang ganitong gawain ni ‘Shaytân’ kundi upang gawin ng Allâh na pagsubok sa mga yaong may pag-aalinlangan at may pagkukunwari sa kanilang mga puso, at sa mga yaong matitigas ang kanilang mga budhi na mga walang pananampalataya na walang anumang babala ang tumatalab sa kanila. At katotohanan na ang mga masasama mula sa dalawang uri ng taong ito ay nasa matinding pakikipaglaban sa Allâh at sa Kanyang Sugo, at pagsalungat sa katotohanan na malayo sa anumang tamang paniniwala.

22:54
Hassanor Alapa : Go an katokawi o siran oto a bigan siran sa katao a mataan a skaniyan so bnar a phoon ko Kadnan ka, na maparatiaya iran na thakna on so manga poso’iran go mataan a so Allāh na thoroon Iyan so siran oto a miamaratiaya sa lalan a mathito.

Muhsin Khan : And that those who have been given knowledge may know that it (this Quran) is the truth from your Lord, and that they may believe therein, and their hearts may submit to it with humility. And verily, Allah is the Guide of those who believe, to the Straight Path.

Sahih International : And so those who were given knowledge may know that it is the truth from your Lord and [therefore] believe in it, and their hearts humbly submit to it. And indeed is Allah the Guide of those who have believed to a straight path.

Pickthall : And that those who have been given knowledge may know that it is the truth from thy Lord, so that they may believe therein and their hearts may submit humbly unto Him. Lo! Allah verily is guiding those who believe unto a right path.

Yusuf Ali : And that those on whom knowledge has been bestowed may learn that the (Qur'an) is the Truth from thy Lord, and that they may believe therein, and their hearts may be made humbly (open) to it: for verily Allah is the Guide of those who believe, to the Straight Way.

Shakir : And that those who have been given the knowledge may know that it is the truth from your Lord, so they may believe in it and their hearts may be lowly before it; and most surely Allah is the Guide of those who believe into a right path.

Dr. Ghali : And that the ones who were brought knowledge may know that it is the Truth from your Lord, (and) so they believe in it; then their hearts be venerating to Him; and surely Allah indeed guides the ones who have believed to a straight Path.

Tafsir Jalalayn : And that those who have been given knowledge, [of] God’s Oneness and the Qur’ān, may know that it, the Qur’ān, is the truth from your Lord, so that they may believe therein, and their hearts may find reassurance in it. And assuredly God guides those who believe to a straight path, [a straight] route, namely, the religion of Islam.

Tagalog : At dapat na mabatid ng mga may kaalaman na pinaghihiwalay nila sa pagitan ng kanilang kaalaman ang katotohanan sa kamalian, na walang pag-aalinlangang ang Banal na Qur’ân ay tunay na ibinaba sa iyo mula sa Allâh, O Muhammad, na walang pag-aalinlangan sa mga niloloob nito at walang kaparaanan para ito ay marating ni ‘Shaytân,’ nang sa ganoon ay madaragdagan sa pamamagitan nito ang kanilang paniniwala at magpasailalim dito ang kanilang mga puso. At katiyakan, ang Allâh ay Tagagabay ng mga yaong naniwala sa Kanya at sa Kanyang Sugo tungo sa Tama at Malinaw na Daan, na ito ay Islâm, na iniligtas sila sa pamamagitan nito mula sa pagkaligáw.

22:55
Hassanor Alapa : Go tatap dn so siran oto a manga kafir a madadalm siran sa sankaan on (ko Qur’an) sa taman sa maoma siran o bankit sa pankaw odi na maoma siran a siksa a isa a alongan a da a gagawii ko oriyan iyan (gioto so alongan a Qiyamah)

Muhsin Khan : And those who disbelieve will not cease to be in doubt about it (this Quran) until the Hour comes suddenly upon them, or there comes to them the torment of the Day after which there will be no night (i.e. the Day of Resurrection).

Sahih International : But those who disbelieve will not cease to be in doubt of it until the Hour comes upon them unexpectedly or there comes to them the punishment of a barren Day.

Pickthall : And those who disbelieve will not cease to be in doubt thereof until the Hour come upon them unawares, or there come unto them the doom of a disastrous day.

Yusuf Ali : Those who reject Faith will not cease to be in doubt concerning (Revelation) until the Hour (of Judgment) comes suddenly upon them, or there comes to them the Penalty of a Day of Disaster.

Shakir : And those who disbelieve shall not cease to be in doubt concerning it until the hour overtakes them suddenly, or there comes on them the chastisement of a destructive day.

Dr. Ghali : And the ones who have disbelieved will not cease wrangling about it until the Hour comes suddenly or there comes up to them the torment of a sterile Day.

Tafsir Jalalayn : And those who disbelieve will not cease to be in doubt of it, that is, the Qur’ān — because of what Satan had cast onto the tongue of the Prophet (s) and what had thereafter been nullified — until the Hour comes upon them unawares, that is, the Hour of their death or [of] resurrection, [comes upon them] suddenly, or there come upon them the chastisement of a day of desolation (‘aqīm), namely, the day of Badr, which held nothing of good for disbelievers, much like a sterile wind (rīh ‘aqīm) that bears no good; or it means, the Day of Resurrection, [referred to as ‘desolate’] because thereafter there will be no more night.

Tagalog : At patuloy ang mga walang pananampalataya at tumanggi sa katotohanan sa kanilang pag-aalinlangan sa anumang dala-dala mo sa kanila na Banal na Qur’ân hanggang sa dumating sa kanila ang oras ng pagkagunaw ng daigdig nang biglaan habang sila ay nasa kalagayan ng pagtanggi, o di kaya ay darating sa kanila ang kaparusahan sa Araw na wala silang anumang maaasahan na kabutihan, na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay.

22:56
Hassanor Alapa : So kadato sa alongan oto na rk o Allāh a khokomn Iyan 903 so lt iran na so siran oto a miamaratiaya ago minggalbk siran sa manga pipiya na sii siran ko sorga a limo

Muhsin Khan : The sovereignty on that Day will be that of Allah (the one Who has no partners). He will judge between them. So those who believed (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and did righteous good deeds will be in Gardens of delight (Paradise).

Sahih International : [All] sovereignty that Day is for Allah ; He will judge between them. So they who believed and did righteous deeds will be in the Gardens of Pleasure.

Pickthall : The Sovereignty on that day will be Allah's, He will judge between them. Then those who believed and did good works will be in Gardens of Delight,

Yusuf Ali : On that Day of Dominion will be that of Allah: He will judge between them: so those who believe and work righteous deeds will be in Gardens of Delight.

Shakir : The kingdom on that day shall be Allah's; He will judge between them; so those who believe and do good will be in gardens of bliss.

Dr. Ghali : The Kingdom upon that Day will belong to Allah. He will judge between them. So the ones who have believed and done deeds of righteousness will be in the Gardens of Bliss,

Tafsir Jalalayn : Sovereignty on that day, namely, on the Day of Resurrection, will be God’s, alone (the [sense of God’s] ‘consolidation’ [of sovereignty on that Day] suggested by the clause renders the adverbial qualifier [yawma’idhin, ‘on that day’] into [accusative] dependent status). He will judge between them, between believers and disbelievers in the way that He explains next: Then those who believed and performed righteous deeds will be in Gardens of Bliss, as a bounty from God,

Tagalog : Ang kapangyarihan at pangunguntrol sa Araw na yaon ay Pagmamay-ari lamang ng Allâh na Bukod-Tangi, at Siya ang maghuhukom sa pagitan ng mga mananampalataya at walang pananampalataya. Na kung kaya, ang mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo at gumawa ng mga mabubuting gawa, para sa kanila ang walang-hanggang kaligayahan sa mga hardin ng ‘Al-Jannah.’

22:57

Hassanor Alapa : Na so siran oto a manga kafir ago piakambo-khag iran so manga tanda Ami na siran oto na adn a bagian iran a siksa a phamakadapanas

Muhsin Khan : And those who disbelieved and belied Our Verses (of this Quran), for them will be a humiliating torment (in Hell).

Sahih International : And they who disbelieved and denied Our signs - for those there will be a humiliating punishment.

Pickthall : While those who disbelieved and denied Our revelations, for them will be a shameful doom.

Yusuf Ali : And for those who reject Faith and deny our Signs, there will be a humiliating Punishment.

Shakir : And (as for) those who disbelieve in and reject Our communications, these it is who shall have a disgraceful chastisement.

Dr. Ghali : And the ones who have disbelieved and cried lies to Our signs, then those will have a degrading torment.

Tafsir Jalalayn : while those who disbelieved and denied Our signs, for them will be a humiliating chastisement, a severe [one], because of their disbelief.

Tagalog : At ang mga yaong tinanggihan ang Kaisahan ng Allâh at pinasinungalingan ang Kanyang Sugo at tinanggihan ang mga talata ng Banal na Qur’ân, para sa kanila ay masidhing kaparusahan na magpapahamak at magpapahiya sa kanila sa Impiyernong-Apoy.

22:58
Hassanor Alapa : Go so siran oto a tomiogalin siran sa lalan ko Allāh oriyan iyan na miabono siran odi na miatay siran na disomala a rizkhiyan siran o Allāh sa rizkhi a mapiya go mataan a so Allāh na Skaniyan so Mapiya ko manga paririzkhi

Muhsin Khan : Those who emigrated in the Cause of Allah and after that were killed or died, surely, Allah will provide a good provision for them. And verily, it is Allah Who indeed is the Best of those who make provision.

Sahih International : And those who emigrated for the cause of Allah and then were killed or died - Allah will surely provide for them a good provision. And indeed, it is Allah who is the best of providers.

Pickthall : Those who fled their homes for the cause of Allah and then were slain or died, Allah verily will provide for them a good provision. Lo! Allah, He verily is Best of all who make provision.

Yusuf Ali : Those who leave their homes in the cause of Allah, and are then slain or die,- On them will Allah bestow verily a goodly Provision: Truly Allah is He Who bestows the best provision.

Shakir : And (as for) those who fly in Allah's way and are then slain or die, Allah will most certainly grant them a goodly sustenance, and most surely Allah is the best Giver of sustenance.

Dr. Ghali : And the ones who emigrated in the way of Allah, thereafter were killed or died, indeed Allah will definitely provide them with a fair provision; and surely Allah is indeed The Most Charitable of providers.

Tafsir Jalalayn : And those who emigrated in the way of God, that is, in obedience to Him, from [emigrating from] Mecca to Medina, and then were slain, or died, God shall provide them with a good provision, namely, the provision of Paradise. Truly God is the best of providers, the most excellent of givers.

Tagalog : At ang mga yaong nangibang-bayan bilang paghahangad ng pagmamahal ng Allâh at pagtataguyod sa Kanyang Relihiyon, pagkatapos ay namatay ang sinuman sa kanila habang siya ay nakikipaglaban sa mga walang pananampalataya at ganoon din ang namatay sa kanila sa hindi labanan, ay walang pag-aalinlangang pagkakalooban sila ng Allâh ng hardin sa ‘Al-Jannah’ at ang anumang mga kaligayahan doon na walang katapusan at walang pagmamaliw. At walang pag-aalinlangan, ang Allâh, Siya sa katotohanan ay ‘Khayrur Râziqeen’ –Pinakamabuting Tagapagkaloob ng kabuhayan.

22:59

Hassanor Alapa : Sa phakasoldn Iyan siran sa khasoldan a ikhasoat iran go mataan a so Allāh na Matao a Matigr

Muhsin Khan : Truly, He will make them enter an entrance with which they shall be well-pleased, and verily, Allah indeed is All-Knowing, Most Forbearing.

Sahih International : He will surely cause them to enter an entrance with which they will be pleased, and indeed, Allah is Knowing and Forbearing.

Pickthall : Assuredly He will cause them to enter by an entry that they will love. Lo! Allah verily is Knower, Indulgent.

Yusuf Ali : Verily He will admit them to a place with which they shall be well pleased: for Allah is All-Knowing, Most Forbearing.

Shakir : He will certainly cause them to enter a place of entrance which they shall be well pleased with, and most surely Allah is Knowing, Forbearing.

Dr. Ghali : Indeed He will definitely cause them to enter by an entrance that satisfies them; and surely Allah is indeed Ever-Knowing, Ever-Forbearing.

Tafsir Jalalayn : Assuredly He will admit them into a place (read mudkhalan or madkhalan, [respectively] signifying the means of entry, or the place [entered]) that is pleasing to them, and that is Paradise. And truly God is Knowing, of their intentions, Forbearing, in refraining from punishing them.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, papapasukin sila ng Allâh sa lugar na kalugud-lugod sa kanila na ito ay ang ‘Al-Jannah,’ at walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa sinumang naglakbay nang alang-alang sa Kanyang Daan at sa sinumang naglakbay sa paghahangad lamang ng makamundong buhay, na ‘Haleem’ – Ganap at Napakalawak ang Kanyang Pang-unawa sa sinumang lumalabag sa Kanya na hindi Niya sila kaagad pinarurusahan.

22:60
Hassanor Alapa : Gioto, a sa taw a somaop sa datar o kiasiksaa on oriyan iyan na pamabaan skaniyan na disomala a tabangan skaniyan 904 o Allāh mataan a so Allāh na Pananapi a Paririla

Muhsin Khan : That is so. And whoever has retaliated with the like of that which he was made to suffer, and then has again been wronged, Allah will surely help him. Verily! Allah indeed is Oft-Pardoning, Oft-Forgiving.

Sahih International : That [is so]. And whoever responds [to injustice] with the equivalent of that with which he was harmed and then is tyrannized - Allah will surely aid him. Indeed, Allah is Pardoning and Forgiving.

Pickthall : That (is so). And whoso hath retaliated with the like of that which he was made to suffer and then hath (again) been wronged, Allah will succour him. Lo! Allah verily is Mild, Forgiving.

Yusuf Ali : That (is so). And if one has retaliated to no greater extent than the injury he received, and is again set upon inordinately, Allah will help him: for Allah is One that blots out (sins) and forgives (again and again).

Shakir : That (shall be so); and he who retaliates with the like of that with which he has been afflicted and he has been oppressed, Allah will most certainly aid him; most surely Allah is Pardoning, Forgiving.

Dr. Ghali : That (is so); and whoever punishes with the like of that with which he was punished, thereafter he was inequitably treated, indeed Allah will definitely vindicate him. Surely Allah is indeed Ever-Clement, Ever-Forgiving.

Tafsir Jalalayn : That, which We have related to you, [is so]. And whoever retaliates, [whoever] from among the believers requites, with the like of what he was made to suffer, at the hands of the idolaters wrongfully: that is whoever fights against them if they fight against him during the sacred month, and then is [again] made to suffer aggression, by them, that is to say, he is [again] wronged, by being expelled from his house, God will surely help him. Indeed God is Pardoning, to believers, Forgiving, them their engaging in combat during the sacred month.

Tagalog : Itong isinalaysay Namin sa iyo, O Muhammad, na pagpapapasok sa Hardin ng mga nangibang-bayan, at ang sinumang inapi at pinarusahan ay walang pag-aalinlangang pinahintulutan siya na gumanti sa sinumang umapi sa kanya na katulad ng ginawa sa kanya, at wala siyang pananagutan hinggil dito, at kapag ginantihan siya at mas hinigitan pa ang ginawang pagpinsala sa kanya, walang pag-aalinlangang tutulungan siya ng Allâh; dahil hindi makatarungan na siya ay gantihan o apihin sapagka’t kinukuha lamang niya ang kanyang karapatan. Katiyakan, ang Allâh ay walang pag-aalinlangang ‘`Afouwun Ghafourun’ – Ganap na Mahinahon at Ganap na Mapagpatawad dahil sa Kanyang pagiging Mapagpasensiya ay hindi Niya kaagad minamadali ang parusa ng sinumang nagkakasala at pinatatawad Niya sila sa kanilang mga kasalanan.

22:61
Hassanor Alapa : Gioto, a mataan a so Allāh na ipzold Iyan so kagagwii ko kadawn-daw ago ipzold Iyan so kadawndaw sii ko kagagawii go mataan a so Allāh na Pphakan’g a Pphakailay.

Muhsin Khan : That is because Allah merges the night into the day, and He merges the day into the night. And verily, Allah is All-Hearer, All-Seer.

Sahih International : That is because Allah causes the night to enter the day and causes the day to enter the night and because Allah is Hearing and Seeing.

Pickthall : That is because Allah maketh the night to pass into the day and maketh the day to pass into the night, and because Allah is Hearer, Seer.

Yusuf Ali : That is because Allah merges night into day, and He merges day into night, and verily it is Allah Who hears and sees (all things).

Shakir : That is because Allah causes the night to enter into the day and causes the day to enter into the night, and because Allah is Hearing, Seeing.

Dr. Ghali : That (is so) Allah inserts the night into the daytime and inserts the daytime into the night; and surely Allah is Ever-Hearing, Ever-Beholding.

Tafsir Jalalayn : That, help, is because God makes the night pass into the day and makes the day pass into the night, that is to say, He makes each enter into the other by increasing the one [and decreasing the other], which is a sign of His power, exalted be He, [the same power] that produces [His] help, and because God is Hearer, of the supplications of believers, Seer, of them, giving them faith and responding to their supplications.

Tagalog : Itong batas na itinala sa inyo ay mga makatarungang batas na makatotohanan, na Siya ay Tagapagtangan ng Dakilang Kapangyarihan na ibinibigay Niya ito sa sinuman na Kanyang nais at kinukuha Niya ito sa sinuman na Kanyang nais, at kabilang sa Kanyang kapangyarihan ay idinaragdag Niya ang anumang nababawas na oras sa gabi sa mga oras sa araw, at ganoon din, idinaragdag Niya ang anumang nababawas na oras sa araw sa mga oras sa gabi.
  Katiyakan, ang Allâh ay ‘Samee`’ – Ganap na Nakaririnig ng lahat ng mga tinig, na ‘Baseer’ – Ganap na Nakakikita ng lahat ng mga pagkilos at walang anuman ang naililihim sa Kanya.

22:62
Hassanor Alapa : Gioto a mataan a so Allāh na Skaniyan so Bnar na so nganin a pphamangniyan iran a salakaw Ron na skaniyan so batal, go mataan a so Allāh na Skaniyan so Maporo a lbi a Mala

Muhsin Khan : That is because Allah He is the Truth (the only True God of all that exists, Who has no partners or rivals with Him), and what they (the polytheists) invoke besides Him, it is Batil (falsehood) And verily, Allah He is the Most High, the Most Great.

Sahih International : That is because Allah is the Truth, and that which they call upon other than Him is falsehood, and because Allah is the Most High, the Grand.

Pickthall : That is because Allah, He is the True, and that whereon they call instead of Him, it is the false, and because Allah, He is the High, the Great.

Yusuf Ali : That is because Allah - He is the Reality; and those besides Him whom they invoke,- they are but vain Falsehood: verily Allah is He, Most High, Most Great.

Shakir : That is because Allah is the Truth, and that what they call upon besides Him-- that is the falsehood, and because Allah is the High, the Great.

Dr. Ghali : That (is so) Allah, He is The Truth; and whatever they invoke apart from Him, that is the untruth. And surely Allah He is The Ever-Exalted, The Ever-Great.

Tafsir Jalalayn : That, help, also, is because God, He is the Truth, the Established [Truth], and what they call on (yad‘ūna; also read tad‘ūna, ‘you call on’), [what] they worship, besides Him, namely, idols, that is the False, the transient, and because God, He is the High, the One [supreme] above all things in His power, the Great, besides Whom all things are insignificant.

Tagalog : Sa kadahilanang ang Allâh – Siya ay mananatiling katotohanan na walang sinuman ang karapat-dapat at may karapatang sambahin kundi Siya, at ang anumang sinasamba ng mga walang pananampalataya bukod sa Allâh ay pawang kamalian na hindi nakapagdudulot ng anumang kapakinabangan ni kapinsalaan. Walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay ‘Al-`Alee’ – ang Kataas-Taasan na nasa ilalim ng Kanyang pagtatangan ang lahat ng Kanyang nilikha at malayo sa anumang katulad o katambal, ang Kataas-Taasan na walang sinuman ang mas mataas kaysa sa Kanya, na ‘Al-Kabeer’ – ang Pinakadakila na walang anumang makapapantay sa Kanya at walang sinuman ang mas dakila pa kaysa sa Kanya.

22:63
Hassanor Alapa : Ba nka da mailay a mataan a so Allāh na miakatoron phoon sa kawang sa ig na mabaloy so lopa a makagagadong (sa paotanotan) mataan a so Allāh na Mananaw a Gomgpa

Muhsin Khan : See you not that Allah sends down water (rain) from the sky, and then the earth becomes green? Verily, Allah is the Most Kind and Courteous, Well-Acquainted with all things.

Sahih International : Do you not see that Allah has sent down rain from the sky and the earth becomes green? Indeed, Allah is Subtle and Acquainted.

Pickthall : Seest thou not how Allah sendeth down water from the sky and then the earth becometh green upon the morrow? Lo! Allah is Subtile, Aware.

Yusuf Ali : Seest thou not that Allah sends down rain from the sky, and forthwith the earth becomes clothed with green? for Allah is He Who understands the finest mysteries, and is well-acquainted (with them).

Shakir : Do you not see that Allah sends down water from the cloud so the earth becomes green? Surely Allah is Benignant, Aware.

Dr. Ghali : Have you not seen that Allah has sent down from the heaven water; so (in the morning) the earth becomes verdant? Surely Allah is Ever-Kind, Ever-Congnizant.

Tafsir Jalalayn : Have you not seen, realised, that God sends down water, rain, from the heaven whereupon the earth turns green, with plants — and this [too] is a sign of His power. Indeed God is Subtle, in dealing with His servants, when He brings forth plants through water, Aware, of what is in their hearts when the rain is delayed.

Tagalog : Hindi mo ba napagtanto, O Muhammad, na ang Allâh ay Siya ang nagbaba mula sa kalangitan ng ulan, at sa pamamagitan nito ay naging luntian ang kalupaan sa pagsibol ng mga pananim mula rito? Katiyakan, ang Allâh ay ‘Lateef’ – Pinakadalubhasa at Pinakamabuti na Ganap na Tagapangalaga sa Kanyang mga alipin dahil sa pinasisibol Niya ang mga pananim mula sa kalupaan sa pamamagitan ng tubig, na ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nakababatid sa anuman na kanilang ikabubuti.

22:64

Hassanor Alapa : Rk Iyan so nganin a madadalm ko manga langit ago so lopa, go mataan a so Allāh na Skaniyan so Kawasa a Babantogn

Muhsin Khan : To Him belongs all that is in the heavens and all that is on the earth. And verily, Allah He is Rich (Free of all wants), Worthy of all praise.

Sahih International : To Him belongs what is in the heavens and what is on the earth. And indeed, Allah is the Free of need, the Praiseworthy.

Pickthall : Unto Him belongeth all that is in the heavens and all that is in the earth. Lo! Allah, He verily is the Absolute, the Owner of Praise.

Yusuf Ali : To Him belongs all that is in the heavens and on earth: for verily Allah,- He is free of all wants, Worthy of all Praise.

Shakir : His is whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth; and most surely Allah is the Self-sufficient, the Praised.

Dr. Ghali : To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth; and surely Allah, He is indeed The Ever-Affluent, (Literally: The Ever-Rich) The Ever-Praiseworthy.

Tafsir Jalalayn : To Him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth, in terms of ownership. Surely God, He is Independent, of His servants, Praiseworthy, to His friends.

Tagalog : Pagmamay-ari ng Allâh ang lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan bilang Kanyang mga alipin na Siya ay Tagapaglikha, Tagapagmay-ari at Tagapangasiwa nito, ang lahat ay nangangailangan ng Kanyang pangangasiwa at kagandahang-loob. At katiyakan, ang Allâh ay ‘Al-Ghanee’ – Napakayaman na Ganap na Malaya mula sa lahat ng pangangailagan na nagtataglay ng lahat-lahat na hindi nangangailangan ng kahit na anumang bagay, na ‘Al-Hameed’ – ang Karapat-Dapat sa lahat ng papuri na Ganap na Pinupuri sa Kanyang mga katangian at sa Kanyang mga gawa sa lahat ng pagkakataon.

22:65
Hassanor Alapa : Ba nka da mailay a mataan a so Allāh na inipananding Iyan rkano so nganin a madadalm ko lopa ago so padaw a 905 phladlad ko ragat sa sogoan Iyan ago kakaptan iyan so kawang oba maolog ko lopa inonta bo sa sogoan Iyan mataan a so Allāh ko manga manosiya na Makapdiin a Masalinggagawn.

Muhsin Khan : See you not that Allah has subjected to you (mankind) all that is on the earth, and the ships that sail through the sea by His Command? He withholds the heaven from falling on the earth except by His Leave. Verily, Allah is, for mankind, full of Kindness, Most Merciful.

Sahih International : Do you not see that Allah has subjected to you whatever is on the earth and the ships which run through the sea by His command? And He restrains the sky from falling upon the earth, unless by His permission. Indeed Allah , to the people, is Kind and Merciful.

Pickthall : Hast thou not seen how Allah hath made all that is in the earth subservient unto you? And the ship runneth upon the sea by His command, and He holdeth back the heaven from falling on the earth unless by His leave. Lo! Allah is, for mankind, Full of Pity, Merciful.

Yusuf Ali : Seest thou not that Allah has made subject to you (men) all that is on the earth, and the ships that sail through the sea by His Command? He withholds the sky (rain) from failing on the earth except by His leave: for Allah is Most Kind and Most Merciful to man.

Shakir : Do you not see that Allah has made subservient to you whatsoever is in the earth and the ships running in the sea by His command? And He withholds the heaven from falling on the earth except with His permission; most surely Allah is Compassionate, Merciful to men.

Dr. Ghali : Have you not seen that Allah has subjected to you whatever is in the earth and the ships to run upon the sea (Literally: in the sea) at His Command, and He holds back the heaven so that it should not fall down upon the earth except by His permission? Surely Allah is indeed to mankind Ever-Compassionate, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : Have you not seen, realised, that God has disposed for you all that is in the earth, of beasts, and [that] the ships run upon the sea, for transport and to carry loads, by His command, by His leave, and He holds back the heaven lest it should fall on the earth, save [when it may do so] by His leave, and you are destroyed. Surely God is, with mankind, Gentle, Merciful, in disposing [things for them] and holding [others] back [from them].

Tagalog : Hindi mo ba nakita na ang Allâh na Kataas-Taasan ay sinanhi Niya para sa inyo na magpasailalim ang anumang nasa kalupaan na mga gumagapang, mga hayop, pananim, mga bunga, at iba pang mga bagay-bagay para inyong masakyan at ikabubuhay, at lahat ay para sa kapakinabangan ninyo, na katulad din ng paglagay Niya sa inyong pangunguntrol ang sasakyang pandagat na lumalayag sa karagatan dahil sa Kanyang Kapangyarihan at Kagustuhan, na dinadala kayo kasama ang inyong mga dalahin tungo sa mga lugar na nais ninyong marating, at Siya rin ang kumukuntrol ng kalangitan, na ito ay Kanyang pinangangalagaan; upang ito ay hindi babagsak sa kalupaan na mawawasak at masisira ang anumang nasa ibabaw nito (kalupaan), maliban sa anumang ninais Niya na mangyari? Katiyakan, ang Allâh ay ‘Raouf’ – Punung-Puno ng Kabutihan sa sangkatauhan, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila, sa pagsanhi Niya para sa kanila na magpasailalim ang mga bagay-bagay, na ito ay para sa kanila at sa iba pa.

22:66

Hassanor Alapa : Skaniyan so inoyag kano Niyan oriyan iyan na phatayin kano Niyan oriyan iyan na pagoyagn kano Niyan mataan a so manosiya na barakafir

Muhsin Khan : It is He, Who gave you life, and then will cause you to die, and will again give you life (on the Day of Resurrection). Verily! Man is indeed an ingrate.

Sahih International : And He is the one who gave you life; then He causes you to die and then will [again] give you life. Indeed, mankind is ungrateful.

Pickthall : And He it is Who gave you life, then He will cause you to die, and then will give you life (again). Lo! man is verily an ingrate.

Yusuf Ali : It is He Who gave you life, will cause you to die, and will again give you life: Truly man is a most ungrateful creature!

Shakir : And He it is Who has brought you to life, then He will cause you to die, then bring you to life (again); most surely man is ungrateful.

Dr. Ghali : And He is (The One) Who has given life to you; (i.e., mankind) thereafter He makes you to die; thereafter He will give you life. Surely man is indeed most disbelieving (Or: ungrateful).

Tafsir Jalalayn : And He it is Who gave you life, by originating you, then He will cause you to die, upon the conclusion of your terms [of life], then He will give you life [again], at the Resurrection. Truly man, that is, [truly] the idolater, is very ungrateful, for God’s graces by neglecting to affirm His Oneness.

Tagalog : At walang iba kundi ang Allâh ang Siyang nagbigay ng buhay sa inyo na nilikha Niya kayo mula sa wala, at pagkatapos ay sasanhiin Niya na kayo ay mamatay kapag natapos na ang nakatakda ninyong buhay, at pagkatapos ay bubuhayin kayo na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay upang hukuman kayo sa inyong mga gawain. Katiyakan, ang tao ay matindi ang kanyang pagtanggi sa anumang ipinamalas na mga palatandaan na nagpapatunay sa Kapangyarihan at Kaisahan ng Allâh.

22:67
Hassanor Alapa : Oman i pagtaw na inadnan Ami sa darpa a tampata iran a ron siran dadarkt sa lalayon (odi na lalan a aya iran phagokitan) na oba ka iran mapokas ko btad (titho a lalan) sa panolonn ka so Kadnan ka ka mataan a matatago ka sa toroan a mathito

Muhsin Khan : For every nation We have ordained religious ceremonies [e.g. slaughtering of the beast of cattle during the three days of stay at Mina (Makkah) during the Hajj (pilgrimage)] which they must follow; so let them (pagans) not dispute with you on the matter (i.e. to eat of the cattle which you slaughter, and not to eat of cattle which Allah kills by its natural death), but invite them to your Lord. Verily! You (O Muhammad SAW) indeed are on the (true) straight guidance. (i.e. the true religion of Islamic Monotheism).

Sahih International : For every religion We have appointed rites which they perform. So, [O Muhammad], let the disbelievers not contend with you over the matter but invite them to your Lord. Indeed, you are upon straight guidance.

Pickthall : Unto each nation have We given sacred rites which they are to perform; so let them not dispute with thee of the matter, but summon thou unto thy Lord. Lo! thou indeed followest right guidance.

Yusuf Ali : To every People have We appointed rites and ceremonies which they must follow: let them not then dispute with thee on the matter, but do thou invite (them) to thy Lord: for thou art assuredly on the Right Way.

Shakir : To every nation We appointed acts of devotion which they observe, therefore they should not dispute with you about the matter and call to your Lord; most surely you are on a right way.

Dr. Ghali : For every nation We have made a ritual that they are to celebrate (Literally: ritualizing it). So definitely do not let them contend with you about the Command, and call (mankind) to your Lord. Surely you are indeed upon a straight guidance.

Tafsir Jalalayn : For every community We have appointed a [holy] rite (read mansakan or mansikan) a [Holy] Law, which they are to observe, which they are to implement. So do not let them dispute with you, the intended meaning is ‘do not dispute with them’, about the matter, namely, the matter of the slaughter animal, when they said, ‘What God has killed is worthier for you to eat than what you killed’; but summon [people] to your Lord, [to] His religion. Indeed you follow a straight guidance, [a straight] religion.

Tagalog : Sa bawa’t sambayanan mula sa mga naunang sambayanan ay nagtala Kami ng batas at pamamaraan ng pagsamba na ipinag-utos Namin sa kanila at ito ay kanilang ipinatupad, na kung kaya, huwag mong hayaang makipagtalo sila sa iyo, O Muhammad, na mga walang pananampalataya na mga Quraysh hinggil sa batas na ibinigay sa iyo, at sa anuman na ipinag-utos ng Allâh sa iyo na mga alitutunin at sa lahat ng mga uri ng pagsamba, kundi bagkus ay hikayatin mo sila tungo sa Kaisahan ng Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at taos-puso na dalisay na pagsamba lamang sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kagustuhan. Walang pag-aalinlangan, ikaw ay nasa Matuwid na Relihiyon na walang anumang kabaluktutan o kamalian sa loob nito.

22:68

Hassanor Alapa : Na amay ka pawaln ka iran na tharo anka a so Allāh i lbi a Matao ko nganin a gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : And if they argue with you (as regards the slaughtering of the sacrifices), say; "Allah knows best of what you do.

Sahih International : And if they dispute with you, then say, " Allah is most knowing of what you do.

Pickthall : And if they wrangle with thee, say: Allah is Best Aware of what ye do.

Yusuf Ali : If they do wrangle with thee, say, "Allah knows best what it is ye are doing."

Shakir : And if they contend with you, say: Allah best knows what you do.

Dr. Ghali : And in case they dispute with you, then say, " Allah knows best whatever you do."

Tafsir Jalalayn : And if they dispute with you, in the matter of religion, say, ‘God knows best what you do, and will requite you for it — this was [revealed] before the command to fight [them].

Tagalog : At kapag sila ay nagpatuloy sa maling pakikipagtalo sa iyo, O Muhammad, sa paghikayat mo sa kanila ay huwag kang makipagtalo sa kanila, sa halip sabihin mo sa kanila: Ang Allâh ay Ganap na Nakaaalam sa anumang inyong ginagawa na di-paniniwala at pagtanggi, sa kadahilanang sila ay mga mapagmatigas at mapagmataas.

22:69

Hassanor Alapa : So Allāh i khokom ko lt iyo ko alongan a Qiyāmah ko nganin a gii niyo zopasopakan

Muhsin Khan : "Allah will judge between you on the Day of Resurrection about that wherein you used to differ."

Sahih International : Allah will judge between you on the Day of Resurrection concerning that over which you used to differ."

Pickthall : Allah will judge between you on the Day of Resurrection concerning that wherein ye used to differ.

Yusuf Ali : "Allah will judge between you on the Day of Judgment concerning the matters in which ye differ."

Shakir : Allah will judge between you on the day of resurrection respecting that in which you differ.

Dr. Ghali : Allah will judge between you on the Day of the Resurrection concerning that wherein you used to differ.

Tafsir Jalalayn : God will judge between you, O believers and disbelievers, on the Day of Resurrection concerning that wherein you used to differ’, when each of the two parties would say the opposite of what the other said.

Tagalog : Ang Allâh ay Siyang maghuhukom sa pagitan ng mga Muslim at ng mga walang pananampalataya sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa anuman na kanilang pinagkasalungatan hinggil sa ‘Deen’ (Relihiyon).  
[Dito sa talatang ito ang magandang pakikitungo sa pagsagot sa sinumang nakikipagtalo bilang pagmamatigas at pagmamataas. ]

22:70
Hassanor Alapa : Ba nka di katawi a mataan a so Allāh na katawan Iyan so nganin a madadalm ko langit ago so lopa ago gioto na 906 midadakat sa panoratan ago gioto sii ko Allāh na malbod

Muhsin Khan : Know you not that Allah knows all that is in heaven and on earth? Verily, it is (all) in the Book (Al-Lauh Al-Mahfuz). Verily! That is easy for Allah.

Sahih International : Do you not know that Allah knows what is in the heaven and earth? Indeed, that is in a Record. Indeed that, for Allah , is easy.

Pickthall : Hast thou not known that Allah knoweth all that is in the heaven and the earth? Lo! it is in a record. Lo! that is easy for Allah.

Yusuf Ali : Knowest thou not that Allah knows all that is in heaven and on earth? Indeed it is all in a Record, and that is easy for Allah.

Shakir : Do you not know that Allah knows what is in the heaven and the earth? Surely this is in a book; surely this is easy to Allah.

Dr. Ghali : Did you not know that Allah knows whatever is in the heaven and the earth? Surely that is in a Book; surely that for Allah is an easy (thing).

Tafsir Jalalayn : Do you not know (the interrogative here is meant as an affirmative) that God knows all that is in the heaven and the earth? Truly that, which has been mentioned, is [recorded] in a Book, namely, the Preserved Tablet (al-lawh al-mahfūz). Indeed that, namely, the knowledge of what has been mentioned, is easy for God.

Tagalog : Hindi mo ba batid, O Muhammad, na walang pag-aalinlangang ang Allâh ay Nagmamay-ari ng ganap na kaalaman ng anumang nasa kalangitan at kalupaan, na katiyakang ito ay Kanyang itinala sa ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh?’ Katiyakan, ang Kaalaman na ito ay napakadali lamang sa Allâh dahil ang anumang bagay na nais Niya para sa Kanya ay napakadaling lahat.

22:71
Hassanor Alapa : Go pzimba siran sa salakaw ko Allāh ko nganin a da a initoron Iyan on a tanda a bagr ago da a rk iran on a katao go da a rk o manga pananakoto a pd sa phakatabang.

Muhsin Khan : And they worship besides Allah others for which He has sent down no authority, and of which they have no knowledge and for the Zalimun (wrong-doers, polytheists and disbelievers in the Oneness of Allah) there is no helper.

Sahih International : And they worship besides Allah that for which He has not sent down authority and that of which they have no knowledge. And there will not be for the wrongdoers any helper.

Pickthall : And they worship instead of Allah that for which He hath sent down no warrant, and that whereof they have no knowledge. For evil-doers there is no helper.

Yusuf Ali : Yet they worship, besides Allah, things for which no authority has been sent down to them, and of which they have (really) no knowledge: for those that do wrong there is no helper.

Shakir : And they serve besides Allah that for which He has not sent any authority, and that of which they have no knowledge; and for the unjust there shall be no helper.

Dr. Ghali : And they worship, apart from Allah, that whereon He has not been sending (any) all-binding authority and that whereof they have no knowledge; and in no way will there be for the unjust any ready vindicator.

Tafsir Jalalayn : And they, the idolaters, worship besides God that, namely, idols, for which He has never revealed any warrant, [any] definitive proof, and that of which they have no knowledge, [when they claim] that these are gods. And those who do evil, by way of [practising] idolatry, shall have no helper, to protect them against God’s chastisement.

Tagalog : At nagpumilit ang mga walang pananampalataya na mga Quraysh sa pagsamba ng iba bukod sa Allâh, kahit na malinaw pa ang kamalian na kanilang kinalalagyan na sila ay sumasamba ng mga diyus-diyosan, na walang anumang katibayan na ibinaba sa anumang Aklat na nagmula sa Allâh na ang mga ito ay karapat-dapat na sambahin, at wala silang anumang kaalaman sa mga inimbento nilang ito at sila ay nagsinungaling laban sa Allâh; na kung kaya, ito ay gawain na sinunod lamang nila na kanilang kinagisnan sa kanilang mga ninuno na wala silang anumang katibayan. At kapag dumating ang Araw ng Paghuhukom sa Kabilang-Buhay ay walang sinuman ang makatutulong sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh at walang sinuman ang makapagliligtas sa kanila mula sa masidhing kaparusahan.

22:72Hassanor Alapa : Go igira pmbatiaan kiran so mang tanda Ami a manga rarayag na makilala nka ko manga paras o siran oto a manga kafir so marata a kasasanka (a karogarm a paras iran) a maito siran bo na imatayin iran so siran oto a pmbatiyaan iran kiran so manga tanda Ami, tharo anka a ba ko rkano phanothola a marata a di gioto rkano, so Naraka na inithalad skaniyan o Allāh ko siran oto a manga kafir ago marata a khandodan

Muhsin Khan : And when Our Clear Verses are recited to them, you will notice a denial on the faces of the disbelievers! They are nearly ready to attack with violence those who recite Our Verses to them. Say: "Shall I tell you of something worse than that? The Fire (of Hell) which Allah has promised to those who disbelieve, and worst indeed is that destination!"

Sahih International : And when Our verses are recited to them as clear evidences, you recognize in the faces of those who disbelieve disapproval. They are almost on the verge of assaulting those who recite to them Our verses. Say, "Then shall I inform you of [what is] worse than that? [It is] the Fire which Allah has promised those who disbelieve, and wretched is the destination."

Pickthall : And when Our revelations are recited unto them, thou knowest the denial in the faces of those who disbelieve; they all but attack those who recite Our revelations unto them. Say: Shall I proclaim unto you worse than that? The Fire! Allah hath promised it for those who disbelieve. A hapless journey's end!

Yusuf Ali : When Our Clear Signs are rehearsed to them, thou wilt notice a denial on the faces of the Unbelievers! they nearly attack with violence those who rehearse Our Signs to them. Say, "Shall I tell you of something (far) worse than these Signs? It is the Fire (of Hell)! Allah has promised it to the Unbelievers! and evil is that destination!"

Shakir : And when Our clear communications are recited to them you will find denial on the faces of those who disbelieve; they almost spring upon those who recite to them Our communications. Say: Shall I inform you of what is worse than this? The fire; Allah has promised it to those who disbelieve; and how evil the resort!

Dr. Ghali : And when Our ayat (Verse, signs) are recited to them, supremely evident (signs), you recognise in the faces of the ones who have disbelieved maleficent (denial); they almost attack the ones who recite to them Our signs. Say, "Shall I then fully inform you of an eviler (thing) than that? (Literally: those "things") The fire, Allah has promised it for the ones who disbelieved, and miserable is the Destiny!"

Tafsir Jalalayn : And when Our signs, in the Qur’ān, are recited to them, [though they are] clear, manifest, signs (bayyinātin, a circumstantial qualifier) you perceive on the faces of those who disbelieve denial, that is to say, denial of these [signs], in other words [you perceive] the effect of such [denial] in the way of aversion and frowning. They would almost pounce upon those who recite Our signs to them, that is, [they would almost] fall upon them in assault. Say: ‘Shall I inform you about something worse than that?, something more repulsive to you than the Qur’ān that is being recited to you? It is, The Fire! God has promised it to the disbelievers, in that their journey’s end shall be to it. And it is an evil journey’s end!’

Tagalog : At kapag binigkas ang mga malilinaw na mga talata ng Banal na Qur’ân sa kanila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh, ay nakikita mo ang galit at pagkunot ng kanilang mga noo! Halos handa na nilang lusubin nang may karahasan ang mga mananampalataya na siyang nag-aanyaya sa kanila tungo sa Allâh (na binibigkas sa kanila ang talata ng Allâh.  
Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Nais ba ninyong sabihin ko sa inyo ang mas matindi pa kaysa poot na inyong nararamdaman sa pagkarinig ninyo ng katotohanan at pagkakita ng mga nag-aanyaya tungo rito (sa katotohanan)? Ang Impiyernong-Apoy na inihanda ng Allâh para sa mga walang pananampalataya sa Kabilang-Buhay na ito ang pinakamasama na kanilang patutunguhan.

22:73Hassanor Alapa : Hay manga manosiya adn a inibgay a ibarat na pamakin’ga niyo skaniyan mataan a so siran oto a pphamangniyan iyo a salakaw ko Allāh na di siran dn phakaadn sa tndk apiya pn pithimotimoan iran langon (a kaadna iran on) na amay ka adn a lowasn kiran o tndk a shayi na di ran dn milidas sii rkaniyan, miakalobay so 907 pphloloba ago so pphlobaan

Muhsin Khan : O mankind! A similitude has been coined, so listen to it (carefully): Verily! Those on whom you call besides Allah, cannot create (even) a fly, even though they combine together for the purpose. And if the fly snatched away a thing from them, they would have no power to release it from the fly. So weak are (both) the seeker and the sought.

Sahih International : O people, an example is presented, so listen to it. Indeed, those you invoke besides Allah will never create [as much as] a fly, even if they gathered together for that purpose. And if the fly should steal away from them a [tiny] thing, they could not recover it from him. Weak are the pursuer and pursued.

Pickthall : O mankind! A similitude is coined, so pay ye heed to it: Lo! those on whom ye call beside Allah will never create a fly though they combine together for the purpose. And if the fly took something from them, they could not rescue it from it. So weak are (both) the seeker and the sought!

Yusuf Ali : O men! Here is a parable set forth! listen to it! Those on whom, besides Allah, ye call, cannot create (even) a fly, if they all met together for the purpose! and if the fly should snatch away anything from them, they would have no power to release it from the fly. Feeble are those who petition and those whom they petition!

Shakir : O people! a parable is set forth, therefore listen to it: surely those whom you call upon besides Allah cannot create fly, though they should all gather for it, and should the fly snatch away anything from them, they could not take it back from i weak are the invoker and the invoked.

Dr. Ghali : O you mankind, a similitude is struck; so listen to it. Surely the ones whom you invoke apart from Allah will never create a fly, even if they gathered together for (the purpose); and in case a fly should rob them of anything, they would not be able to rescue it from him. Weak (indeed) are the seeker and the sought!

Tafsir Jalalayn : O mankind, that is to say, [O] people of Mecca, a similitude is being struck, so listen to it, and it is that: truly those on whom you call, [whom] you worship, besides God, that is, other than Him, and these are the idols, will never create a fly (dhubāb is a generic noun, the singular of which is dhubāba, for both the masculine and the feminine) even if they rallied together to do so, to create it. And if a fly should take away something from them, [such as a drop] of the scents or the saffron in which they drench themselves, they would not be able to recover that from it, because of their [complete] incapacity: so how can they worship those [whom they suppose to be] partners of God, exalted be He? An odd thing — which He has expressed by striking a similitude. Feeble is the seeker, the worshipper, and the [thing] sought, the [thing] worshipped!

Tagalog : O sangkatauhan! Ang parabola ay ibinigay, na kung kaya, makinig kayo at intindihin ninyong maigi: Ang mga diyus-diyosan at ang mga sinasamba ninyo na iba bukod sa Allâh ay hindi man lamang makalilikha ng kahit na isang langaw kahit na sila pa ay magsama-samang lahat para sa ganitong layunin, samakatuwid, paano pa kaya sila makalilikha ng mas malaki pa kaysa rito?  

At kapag inagaw ng langaw ang anumang bagay sa kanila ay hindi sila magkakaroon ng anumang kakayahan na kuning muli ang anumang inagaw ng langaw sa kanila, kung gayon, mayroon pa bang hihigit dito na kahinaan at kawalan ng kakayahan. Samakatuwid, napakahina nilang pareho: ang humihingi at ang hinihingian, na ang tinutukoy na ‘humihingi’ rito ay ang kanilang sinasamba bukod sa Allâh na sinisikap na mailigtas nito ang anumang inagaw ng langaw, at ang ‘hinihingian’ na tinutukoy dito ay ang yaong langaw na nang-agaw, na kung kaya, paano mo ituturing ang mga diyus-diyusan na mga sinasamba kung ganito ito kawalan ng halaga at kahina.

22:74

Hassanor Alapa : Da iran diankaa so Allāh ko thito a dianka Iyan, mataan a so Allāh na Mabagr a Mabasng

Muhsin Khan : They have not estimated Allah His Rightful Estimate; Verily, Allah is All-Strong, All-Mighty.

Sahih International : They have not appraised Allah with true appraisal. Indeed, Allah is Powerful and Exalted in Might.

Pickthall : They measure not Allah His rightful measure. Lo! Allah is Strong, Almighty.

Yusuf Ali : No just estimate have they made of Allah: for Allah is He Who is strong and able to Carry out His Will.

Shakir : They have not estimated Allah with the estimation that i due to Him; most surely Allah is Strong, Mighty.

Dr. Ghali : In no way have they estimated Allah His true estimation; surely Allah is indeed Ever-Powerful, Ever-Mighty.

Tafsir Jalalayn : They do not esteem God, exalt Him, with the esteem He deserves, with the exaltedness [He deserves], for they ascribe to Him partners who can neither protect themselves from a fly, nor retaliate against it. Truly God is Strong, Mighty, Victor.

Tagalog : Sila na mga sumasamba ng iba ay hindi nila iginalang ang Allâh ng tamang paggalang sa Kanya, dahil sila ay nagsagawa ng mga katambal ng Allâh na kanilang sinamba, samantalang Siya ay ‘Qawee’ – Pinakamalakas na naglikha ng lahat ng bagay, na ‘`Azeez’ – Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi.

22:75

Hassanor Alapa : So Allāh na pphili ko manga malāikat sa manga sogo’ ago sii ko manga taw, mataan a so Allāh na Pphakan’g a Pphakailay

Muhsin Khan : Allah chooses Messengers from angels and from men. Verily, Allah is All-Hearer, All-Seer.

Sahih International : Allah chooses from the angels messengers and from the people. Indeed, Allah is Hearing and Seeing.

Pickthall : Allah chooseth from the angels messengers, and (also) from mankind. Lo! Allah is Hearer, Seer.

Yusuf Ali : Allah chooses messengers from angels and from men for Allah is He Who hears and sees (all things).

Shakir : Allah chooses messengers from among the angels and from among the men; surely Allah is Hearing, Seeing.

Dr. Ghali : Allah elects of the angels Messengers and of mankind; (Messengers); surely Allah is Ever-Hearing, Ever-Beholding.

Tafsir Jalalayn : God chooses from the angels messengers and [also chooses] from mankind, messengers — this was revealed after the idolaters said, Has the Remembrance been revealed to him out of [all of] us? [Q. 38:8]. Truly God is Hearer, of what they say, Seer, of those whom He chooses as messengers, such as Gabriel, Michael, Abraham, Muhammad (s) and others, may God bless them and grant them peace.

Tagalog : Ang Allâh ay pumipili mula sa Kanyang mga anghel ng mga Sugo tungo sa Kanyang mga Propeta, at pumipili rin ng tao bilang Kanyang mga Sugo; upang iparating ang Kanyang mga mensahe tungo sa mga tao. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Samee`’ – Ganap na Nakaririnig sa mga sinasabi ng Kanyang mga Alipin, na ‘Baseer’ – Ganap na Nakababatid sa lahat ng bagay at sa sinuman na Kanyang pinili para sa mensahe mula sa Kanyang mga nilikha.

22:76

Hassanor Alapa : Katawan Iyan so kasasangoran iran ago so katatalikhodan iran go sii ko Allāh na ipagndod on so langowan a btad.

Muhsin Khan : He knows what is before them, and what is behind them. And to Allah return all matters (for decision).

Sahih International : He knows what is [presently] before them and what will be after them. And to Allah will be returned [all] matters.

Pickthall : He knoweth all that is before them and all that is behind them, and unto Allah all things are returned. $$A

Yusuf Ali : He knows what is before them and what is behind them: and to Allah go back all questions (for decision).

Shakir : He knows what is before them and what is behind them and to Allah are all affairs turned back.

Dr. Ghali : He knows whatever is before (Literally: between their hands) them and whatever is behind them, and to Allah all Commands are returned.

Tafsir Jalalayn : He knows that which is before them and that which is behind them, in other words, what they have offered [in the way of deeds] and what they have left behind, and what they have done and what they will do next; and to God all matters are returned.

Tagalog : At Siya, luwalhati sa Kanya, ang Nakaaalam sa anumang mangyayari sa Kanyang mga anghel at sa Kanyang mga Sugo bago Niya pa sila likhain, at alam Niya kung ano ang mangyayari pagkawala nila. At sa Allâh lamang na Bukod-Tangi bumabalik ang lahat ng bagay.

22:77
Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya roko kano ago sojud kano go simbaa niyo so Kadnan iyo ago nggolawla a niyo so mapiya ka an kano makadaag

Muhsin Khan : O you who believe! Bow down, and prostrate yourselves, and worship your Lord and do good that you may be successful.

Sahih International : O you who have believed, bow and prostrate and worship your Lord and do good - that you may succeed.

Pickthall : O ye who believe! Bow down and prostrate yourselves, and worship your Lord, and do good, that haply ye may prosper.

Yusuf Ali : O ye who believe! bow down, prostrate yourselves, and adore your Lord; and do good; that ye may prosper.

Shakir : O you who believe! bow down and prostrate yourselves and serve your Lord, and do good that you may succeed.

Dr. Ghali : O you who have believed, bow down, and prostrate yourselves, and worship your Lord, and perform charity that possibly you would prosper. A prostration is to be performed here

Tafsir Jalalayn : O you who believe, bow down and prostrate yourselves, in other words, perform prayer, and worship your Lord, affirm His Oneness, and do good, such as [showing] kindness to kin and [the adoption of] noble traits, that perhaps you may be prosperous, [that perhaps] you may secure everlasting life in Paradise.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo na si Propeta Muhammad (saw), yumuko kayo at magpatirapa sa inyong pagsa-‘Salâh,’ at sambahin ninyo ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na Bukod-Tangi na walang katambal, at gumawa kayo ng mabuti upang kayo ay magtagumpay.

22:78


Hassanor Alapa : Go njihad kano ko Allāh sa thito a kanjihad on Skaniyan so minili rkano go da a inadn Iyan rkano ko agama a pd sa margn, a agama o ama iyo a Ibrāhīim a skaniyan so (Allāh) na bithowan kano niyan sa manga Muslim sii sa miaona ago sii sankai (a Qur’ān) ka an mabaloy so Rasūl a aya rkano saksi ago mabaloy kano a manga saksi ko manga taw, na tindgn iyo so sambayang ago bgan iyo so zakāt ago panarig kano ko Allāh a Skaniyan i Dokapila iyo a miakapiapiya a Dokapila ago mapiya a Tabanga.

Muhsin Khan : And strive hard in Allah's Cause as you ought to strive (with sincerity and with all your efforts that His Name should be superior). He has chosen you (to convey His Message of Islamic Monotheism to mankind by inviting them to His religion, Islam), and has not laid upon you in religion any hardship, it is the religion of your father Ibrahim (Abraham) (Islamic Monotheism). It is He (Allah) Who has named you Muslims both before and in this (the Quran), that the Messenger (Muhammad SAW) may be a witness over you and you be witnesses over mankind! So perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), give Zakat and hold fast to Allah [i.e. have confidence in Allah, and depend upon Him in all your affairs] He is your Maula (Patron, Lord, etc.), what an Excellent Maula (Patron, Lord, etc.) and what an Excellent Helper!

Sahih International : And strive for Allah with the striving due to Him. He has chosen you and has not placed upon you in the religion any difficulty. [It is] the religion of your father, Abraham. Allah named you "Muslims" before [in former scriptures] and in this [revelation] that the Messenger may be a witness over you and you may be witnesses over the people. So establish prayer and give zakah and hold fast to Allah . He is your protector; and excellent is the protector, and excellent is the helper.

Pickthall : And strive for Allah with the endeavour which is His right. He hath chosen you and hath not laid upon you in religion any hardship; the faith of your father Abraham (is yours). He hath named you Muslims of old time and in this (Scripture), that the messenger may be a witness against you, and that ye may be witnesses against mankind. So establish worship, pay the poor-due, and hold fast to Allah. He is your Protecting friend. A blessed Patron and a blessed Helper!

Yusuf Ali : And strive in His cause as ye ought to strive, (with sincerity and under discipline). He has chosen you, and has imposed no difficulties on you in religion; it is the cult of your father Abraham. It is He Who has named you Muslims, both before and in this (Revelation); that the Messenger may be a witness for you, and ye be witnesses for mankind! So establish regular Prayer, give regular Charity, and hold fast to Allah! He is your Protector - the Best to protect and the Best to help!

Shakir : And strive hard in (the way of) Allah, (such) a striving a is due to Him; He has chosen you and has not laid upon you an hardship in religion; the faith of your father Ibrahim; He named you Muslims before and in this, that the Messenger may be a bearer of witness to you, and you may be bearers of witness to the people; therefore keep up prayer and pay the poor-rate and hold fast by Allah; He is your Guardian; how excellent the Guardian and how excellent the Helper!

Dr. Ghali : And strive for Allah as is the true striving for Him. He is (The One) Who has selected you, and in no way has (He) made for you (any) restriction in the religion, (being) the creed of your fatherIbrahim (Abraham). He is (The One) Who has named you Muslims earlier and in this (Book) that the Messenger may be a constant witness against you, and that you may be constant witnesses against mankind. So keep up the prayer, and bring the Zakat (i.e., pay the poor-dues) and adhere firmly to Allah; He is your Patronizer; so how favorable is The Patronizer, and how favorable is The Ready Vindicator!

Tafsir Jalalayn : And struggle in the way of God, in order to establish His religion, a struggle worthy of Him, by expending all effort therein (haqqa is in the accusative because it is a verbal noun). He has elected you, He has chosen you for His religion, and has not laid upon you in your religion any hardship, that is, [any] constraint, for He has facilitated [adherence to] it during times of difficulty, such as [His permitting you] to shorten prayers, to seek ritual purification from earth, to eat of carrion, and to break the fast during illness or travel — the creed of your father (millata is in the accusative because the genitive preposition kāf [sc. ka-millati, ‘like the creed of’] has been omitted) Abraham (Ibrāhīma, an explicative supplement). He, that is, God, named you Muslims before, that is, before [the revelation of] this Book, and in this, that is, [in] the Qur’ān, so that the Messenger might be a witness against you, on the Day of Resurrection, that he delivered the Message to you, and that you might be witnesses against mankind, that their messengers delivered the Message to them. So maintain prayer, observe it regularly, and pay the alms, and hold fast to God, trust in Him. He is your Patron, your Helper and the Guardian of your affairs. An excellent Patron, is He, and an excellent Helper, for you.

Tagalog : Magpunyagi kayo sa Daan ng Allâh sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga walang pananampalataya na kumakalaban sa Islâm, magpunyagi rin kayo laban sa mga masasama, maging sa inyong mga sarili at kay ‘Shaytân’ ng dakilang pagpupunyagi, taos-puso at dalisay ang inyong layunin na para lamang sa Allâh na Napakadakila at Kataas-Taasan, na isinusuko ninyo ang inyong buong puso at pangangatawan sa Kanya, Siya ang pumili sa inyo upang taglayin ang Relihiyon na ito.  
At katiyakan, nagmagandang-loob Siya sa inyo noong ginawa Niya para sa inyo ang makatarungan at ganap na batas, na walang anumang pagmamalupit at pagpapahirap sa anumang ipinag-uutos at mga alintuntunin nito, na di-tulad sa batas ng ilan sa mga nauna sa inyo: itong makataong Relihiyon na ito ang siyang Relihiyon ng inyong ama na si Ibrâhim (as), na ang Allâh ang nagpangalan sa inyo na mga Muslim noon pa man, na ito ay nasasaad sa mga naunang Kasulatan na mga ipinahayag, at gayundin sa Banal na Qur’ân na ito, at walang pag-aalinlangan na natatangi kayo sa ganitong pagpili; upang maging testigo ang pinakahuli o nagtapos (nagselyado) ng mga Sugo na si Muhammad (saw) na nagmula mismo sa inyo, na katiyakang naiparating niya sa inyo ang mensahe ng kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at kayo naman ay maging testigo laban sa mga naunang sambayanan, na katiyakan, ang kanilang mga Sugo ay naiparating sa kanila ang ipinahayag ng Allâh sa inyo sa Kanyang Aklat.  
Samakatuwid, dapat ninyong mabatid na ang parangal na ito ay bilang biyaya at kagandahang-loob sa inyo, na kung kaya, magpasalamat kayo at pangalagaan ninyo ang mga palatandaan ng Relihiyon ng Allâh sa pamamagitan ng pagpapatupad ninyo ng ‘Salâh’ sa kabuuan ng mga haligi at mga kondisyon nito, at ibigay ninyo ang obligadong ‘Zakâh’ o kawanggawa, at magbalik-loob kayo sa Allâh at sa Kanya lamang ninyo ipaubaya ang inyong mga sarili dahil Siya ay Pinakamabuting Tagapangalaga sa sinumang ipinauubaya niya ang kanyang sarili sa Kanya, at Pinakamabuting Tagapagtulong sa sinumang humihingi ng tulong sa Kanya.


Osayan

881. Miasobag so manga Mufassirūn ko “Tagthr o Bankit” o ino aya kakhaadn oto na sii ko oriyan o kaoyag o manga taw phoon ko manga kobor iran? ko masa a kakhalimod iran ko kalamalama o Qiyāmah (Arasāt al Qiyāmah), antaa ka ba gioto so bankit ko lopa ko da pn kaoyag o manga taw ko manga kobor iran, adn a mitharo sa giankoto a linog na khaadn ko kaposan o omor o doniya a skaniyan i paganay a btad o bankit, sa miakapoon ko al Qamah ko katharo o Allāh a: “Mataan a so tagthr o bankit na btad a mala” sa pitharo iyan sii oto ko onaan o bankit, go miakapoon ko Amir as Sha’bī a: Gioto na sii ko doniya ko da pn kapakatindg o alongan a Qiyāmah, go piakambowat o Imām Ibn Jarīr so Hadīth makapantag ko bogiyong (as Sūr) a miakapoon ko Abū Hurayrah a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Gowani a mapasad o Allāh so kiaadna niyan ko manga langit ago so lopa, na inadn iyan so Bogiong (Pariyop a sanggakala) na inibgay niyan ko Isrāfīl, sa ibbtad iyan a ngari iyan ko pagiopan ko bogiyong a lalankawn iyan so Arsh a phnayaw sa sogoan ko kapagiyopa niyan on, na pitharo o Abū Hurayrah a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] antonaa ankoto a bogiyong? Na pitharo iyan a skaniyan na saginda a panga a mala a pagiopn iyan sa makatlo, so paganay ron na kaiyop a phakatkaw, na so ika dowa na kaiyop a khapolang so manga taw, na so ika tlo na kaiyop na khaoyag so manga taw ko manga kobor iran. Sa zogoon o Allāh so Isrāfīl sa iyopn ka so iyop a paganay, na katkawan dn so manga kaadn ko manga langit ago so lopa, inonta bo sa taw a kabaya o Allāh a di katkawan, sa pakalayatn iyan so kaiyop sa di dn tomarg gioto so katharo o Allāh a: “Go da a phnayawn ankai a (manga taw) a rowar sa sowara a satiman a da dn a ba iran on kakhapalagowi” (38:15) na mikayontong so manga palaw sa mabaloy a lopapk, na tagthrn dn o lopa so manga taw ron gioto so ayat a: “Sa sagawii a tomagthr so phanagthr na matondog skaniyan o phakatondog, a adn a manga poso’ sa alongan oto a kaalkan” sa maadn so lopa a datar o padaw a pkhigarnb ko ragat a masosogat a mabagr a sobosobo ago manga ala a bagl sa khatambonan on so manga taw niyan, odi na datar o kandil a bibitinn ko Arsh a ipzibg o manga niawa sa makaliawaw so manga taw ko likod iyan, na kadaan dn sa tanod so pphamakasoso, na makambawata dn so manga oogat, sa makapoti dn a olo o bagowa mama sa kapitl o mambbtad, sa lomayog dn so manga shaytān a pphamalagoy siran sa pmbalakn siran o manga malāikat sa gii ran pamntoln so manga paras iran na makakasoy siran na so manga taw na masagala siran sa gii siran thatawaga, a gioto so katharo o Allāh a: “ Gawii a kapthatawaga gawii a thalikhod siran a pphamalagoy siran da dn a rk iyo ko Allāh a pd sa phakalinding na sa taw a dadagn skaniyan o Allāh na da dn a rk iyan a phakatoro on” na sa masa oto na mabnkag dn so lopa ko oman i darpa na makailay siran dn sa btad a mala a piakalklk, sa masogat siran dn a malitng a btad a so bo so Allāh i matao ron, na lankawn iran a langit na lagid o miatonaw a pkhaanton, sa mapadng dn so alongan ago so olan na mikayambr dn so manga bitoon iyan oriyan iyan na makdt kiran – pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a; So miamatay na di ran dn oto katawan. Pitharo o Abū Hurayrah a: Hay Rasūlullāh [s.a.w]. Antaa so tiabiya o Allāh ko katharo iyan a: “Na katkawan dn so manga taw ko manga langit ago so lopa inonta bo so taw a kabayaan o Allāh (a malpas on).” Na pitharo iyan a: Gioto so manga Shahīd, ka so pakatkaw na sii khisogat ko manga oyagoyag, na so manga Shahid na oyagoyag siran ko Kadnan iran sa phrizkhiyan siran on” ago lininding siran o Allāh ko karata ankoto a gawii ago piakasarig iyan siran, gioto na siksa o Allāh a ithomparak iyan ko manga darowaka ko manga kaadn iyan.

Giankanan a Hadīth na miakanggonanao sa giankoto a tagthr na khaadn ko onaan o alongan a Qiyāmah, sa sianday ko bankit ka kagiya magaan dn so btad iyan. (Pianothol o at Tabarānī, go so Ibn Jarir ago so Ibn Abī Hātim).

Adn pman a mithindg sa giankoto a linog a mala na sii khaadn ko alongan a Qiyāmah sii ko kalamalama ko oriyan o kaoyag o manga taw ko manga kobor iran sa gioto i pinili o Ibn Jarir sa inidalil iran a manga Hadīth a madakl a pd on so: Pitharo o al Bukhārī ko tafsir ankoto a ayat a miakapoon ko Abi Sa’īd al Khudrī a: Pitharo o Nabī [s.a.w] a: Ptharoon o Allāh ko alongan a Qiyāmah a: Hay Adam, na makasmbag skaniyan sa Kadnan ko katii ako, na mananawag a tharoon iyan a so Allāh na izogo iyan rka a kapakaliyo anka ko manga moriataw nka so pagologn on ko Naraka, na tharo on iyan a Kadnan ko antaa i pagologn ko Naraka, na tharoon iyan a oman i sanggibo (a taw) na siaw gatos ago siaw polo ago siaw. Na sii sa alongan oto na mimbawata dn o maogat so ikaogat iyan, sa makapoti a bok o watawata pn (ko kapitl iyan) “Go khailay nka so manga taw a khikabbrg a kna o ba siran khikabbrg ogaid na so siksa o Allāh na mabasng” na miakargn oto ko manga taw sa taman sa miangasasalin so manga paras iran na pitharo o Nabī [s.a.w] a: Pd ko Ya’jūj ago so Ma’jūj so siaw gatos ago siaw polo ago siaw, na sii rkano na sakataw, skano ko manga taw na datar o satiman a bok a maitm a mipapatik ko kilid o mapoti a sapi, odi na datar kano o satiman a bok a mapoti sii ko kilid o sapi a maitm, sa pagarapn akn a mabaloy kano a ika pat bagi ko manga taw ko Sorga, na miakatakbir kami “ Allāhu Akbar” na pitharo iyan pman a ika tlo bagi kano ko manga taw ko Sorga, na miakatakbir kami “Allāhu Akbar” na pitharo iyan pman a saopak kano ko manga taw ko Sorga, na miakatakbir kami “Allāhu Akbar”. (piakambowat o al Bukhārī ago so Muslim ago so an Nasā’ī.

Sūrah al Layl

(al Layl 1-21) Piakambowat o Ibn Abī Hātim ago so salakaw ron a miakaokit ko al Hākim Bin Ubān a miakapoon ko Ikrimah a miakapoon ko Ibn Abbās a :Adn a mama a adn a korma niyan a so sapak iyan na makatatanong ko walay o isa a mama a miskin a madakl i pamiliya, na igira ribas iyan so onga niyan na go adn a maolog on a onga na porotn o manga wata o miskin na pangowaan iyan kiran apiya miaami iran na pkhalotn iyan sa ngari iran, na iniphanon oto o mama ko Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan on a baling ka dn, na miabalak o Nabī [s.a.w] so khirk ko korma na pitharo iyan on a: Bgan ka rakn so korma nka a makatatanong so sapak iyan ko walay i giraw, sa adn a sambi iyan a rk ka a korma sa Sorga, na da mabaya ka madakl kon a korma niyan ogaid na gioto bo i pkhababayaan iyan on i kaonga, sa gianatan iyan so Nabī na miabalak iyan a sakataw a mama a pkhan’g iyan so gii ran kambitiarai ago so Nabī [s.a.w] na somiyong ko Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan a: Bgan ka rakn so datar o inibgay nka ko mama amay ka makowa ko skaniyan a korma, na pitharo iyan a: Oway, na siongowan iyan so mama a khirk ko korma a langon siran na adn a manga korma iran, na pitharoon o mama a da nka magdam a so Mohammad na zambian iyan rakn a sapoon a korma ko a makatatanong ko walay polan sa sapoon a korma sa Sorga, na pitharo aknon a madakl ako i korma ogaid na aya bo a pkhababayaan akn on i onga na giankoto a korma niyan na pitharo o mama a ba nka khabayai phasa, na pitharo iyan a asar ka khakowa so kabaya akn na pitharo iyan a antonaa? na tig iyan a phakisambian akn sa pat polo poon a korma, na tig iyan a sayana a mala a piangni nka, oriyan iyan na miakatarg siran, na pitharo iyan a inibgay akn rka so pat polo poon sa pakizaksian ta amay ka bnar ka! Na miagayon siran na somiong so mama a miakakowa on ko Nabī [s.a.w] na pitharo iyan a:Hay Rasūlullāh [s.a.w] so korma na miamilik akn na inibgay akn rka, na somiong so Rasūlullāh [s.a.w]. ko khirk ko walay a miskin na pitharo iyan on a: So korma na rk ka dn ago so pamilia nka, na piakatoron o Allāh ankoto a sūrah taman sa kaposan. Pitharo o Ibn Kathīr a gioto na thotol a di kalalayaman (Garīb).

882. Pitharo o Mujāhid a so ayat a “ alā harfin” na gioto so sankaan, so salakaw ron na pitharo iyan a gioto so sabala a katampar sa aya maana niyan na somiold ko agama sa sasabala a o matoon iyan on so kabaya iyan na thakna on na odi niyan on maoma na awaan iyan. Miakapoon ko Ibn Abbās a miapanothol a adn a mama a miakaoma sa Madīnah na o mbawata so karoma niyan sa mama go mbawata so ayam iyan, na tharoon iyan a giai i agama a mapiya, na o di mbawata si karoma niyan ago so ayam iyan na tharoon iyan a giai na agama a marata. (piakambowat o al Bukhārī ko Sahīh iyan). Adn pn a manga Hadīth a salakaw a datar dn anan a maaantap iyan. Pitharo o Abdur Rahmān Bin Zayd a: Skaniyan so monafiq a igira miakapiya on so doniya iyan na domarkt ko kasimba, na amay ka makarata on so doniya iyan na mabankiring sa awaan iyan so kasimba, sa sii bo kakadn ko adn a kamapiaan iyan on, na o masogat a morala a tioba ago margn a kapphagintaw na awaan iyan so agama niyan sa komasoy ko kakhafir.

883. Oman dn aloyin o Allāh so manga kasorgaan na kalilid a pananagombalayin sa di katawan, ka karina oto sa piakammsa so matatago on a manga limo, a okit anan o basa Arab ko katharo a gophoon panagombalaya so katharo sa di katawan na adn a madadalm on a piakammsa, go kagiya so Hadīth o Rasūlullāh [s.a.w] a so Sorga na da a miakasandng on a mata, go da a miakaontaling on a tangila, ago da mititik sa darm a manosiya, na aya dn a madait na so kapanagombalaya on sa di masasarino (nakirah).

884. Pitharo o Ibn Abbās a: Sa taw a pipikirn iyan a di thabangan o Allāh so Mohammad [s.a.w] sii ko doniya ago sa Akhirat, na tayothon sa tali ko boongan o walay niyan na sampirotn iyan sa lig iyan na bitina niyan a lawas iyan na go paggt. Pitharo o Abdur Rahmān Bin Zayd a: Tayothon sa tali na tabida niyan a langit na go niyan potola so panabang o Allāh ko Mohammad [s.a.w] a pphakapoon sa langit. Ogaid na so tindg o Ibn Abbās na aya marayag sankanan a ayat.

885. So langowan a kaadn o Allāh na palaya dn psojud ko Allāh sa oman i kaadn na adn a okit iyan ko kasojud a salakaw ko kasojud o manosiya, sabap sa so kadaklan a kaadn na mattgl sa di makambabayabaya na adn a okit a kasojud iran a salakaw ko kasojud o manosiya a ipmbtad so bn’ng ko lopa. Miaaloy ko Sahīh a miakapoon ko Abū Darr a: Pitharo rakn o Rasūlullāh [s.a.w] a: Katawan ka o anda pzong ankai a alongan? Na pitharo akn a so Allāh ago so Sogo’ iyan i lbi ron a matao, na pitharo iyan a phlalakaw na psojud ko kababaan o Arsh sa pphangni sa sogoan sa magaan dn na tharoon on a kasoy ka ko darpa a kiapoonan ka, (gioto so bankit). Sii pman ko Hadīth ko kanggarahana na: Mataan a so alongan ago so olan na dowa a kaadn o Allāh a di siran pnggarahana sa pantag sa kagiya adn a isa a miatay, odi na adn a miaoyag, ogaid na so Allāh a Maporo ago Mala na igira miphayag sa nganin a kaadn iyan na mangalimbabaan on. Pitharo oto o Rasūl gowani a mawafat so wata iyan a Ibrāhīm na pitharo o manga taw a minggarahana so Alongan ka miatay so wata o Nabī.

886. Miatankd ko dowa a Sahīh a miakapoon ko Abū Darr a miaadn a giizapa sa giankoto a ayat sa initoron ko Hamzah ago so dowa a pd iyan, ago so Utbah ago so dowa a pd iyan ko gawii a kambatalo iran ko kiathidawa sa Badr. Go pitharo o Qatādah sankoto a ayat a: Miphawala so manga Muslim ago so manga Ahlul Kitāb, sa pitharo o Ahlul Kitāb a so Nabi ami na onaan o Nabī niyo, go so Kitab ami na onaan o Kitab iyo, na skami i patot ko Allāh a di skano, na pitharo o manga Muslim a: So Kitāb ami na lalankoloban iyan so manga kitab a miangaoona ago so Nabi ami na kaposan o manga Nabi, na skami i patot ko Allāh a di skano, sa piakadaag o Allāh so Islām ko langowan a somianka on, na tomioron ankoto a ayat. Pitharo o Mujāhid sankoto a ayat a: Datar o kafir ago so Mu’min a miphawala siran ko btad o kakhaoyag pharoman, pitharo pman o Ikrimah a gioto so kiaphawala o Sorga ago so Naraka, a pitharo o Naraka a bialoy ako a sii ko siksa, na pitharo o Sorga a bialoy ako a sii ko limo, sa so mithindg sa gioto so kafir ago so Mu’min na aya madait a ron dadait so kiambatalo sa Badr.

887. Gia ingd a Makkah na ingd a sslaan a di khaporot so poporotn on ago di khapata so kayo ron ago so mangngtho on, so minibagak on a tamok na khapakay a kowaan sa pantag sa iphangdg ko khi rk on. Haram on so kathidawa a sa dn sa somold on a kna o ba giiplalalim na phakasarig on. Sa dn sa taw a khadiat on sa marata sa kapanalimbot na ziksaan o Allāh sa siksa masakit, pd sa siyap o Allāh sa nkanan a ingd a da niyan pakipa-ngondatoi ko apiya antonaa a pagtaw a miangalandada ko lopa, go katawan so thotolan ko Gadiya gowani a gobatn iran a Makkah ka nggbaan iran a Baytullāh na piolang siran o Allāh sa minggolalan sa maroni a papanok a piangologan iran sa maroni a ator so manga sondaro o Abrahah na miapolang siran.

888. Gianan so kiatoroa o Allāh ko Ibrāhīm ko darpa a Baytullāh ka an iyan mambalay ago so wata iyan a Ismāīl, sa madakl a mitharo sa so Ibrāhīm i paganay a mbalay ko Baytullāh, a gianan so darpa a gianatan iyan on so karoma niyan a Hājar ago so wata iyan a Ismāīl a da dn a pd iran on a manosiya, na sabap ko sarig iran ko Allāh na miakapagingd siran on sa mapiya. So thotolan sa Makkah na mikakampt dn ko apo o manosiya a so Adam, ago so Hawwā' a miaona siran san makapagingd ago san siran miakathoona ko oriyan o kiapakatana iran a phoon siran sa sorga.

889. So khamasaan iran a manga gona iran na madodowa soko gona sa doniya a gioto so kaphakakowa iran ko manga sapo o pikhorban a manga ayam sa Haram ago so khasokat iran a manga pd a gona a datar o kandagang, sabap sa so kanayk na khapakay ron so kandagang asar ka di makabalamban ko kapnggalbka ko manga Manāsik o Hajji. So pman so ika dowa a gona na gioto so kasosoat o Allāh a mapmbagian iran ko alongan a Maori ago so kakhada o manga dosa iran amy ka miagikhlas siran ko kathawbat ko manga dosa. Gioto i tindg o Mujāhid.

890. So manga gawii a katotokawan na gioto so manga gawii a sapolo, sa gioto i tindg o Ibn Abbās, ago aya kpit o Imām as Shāfi’ī, ago so Imām Ahmad Bin Hanbal. Gioto so gawii a pizapaan o Allāh ko katharo iyan a: “ Ibt ko pidiyar ago so manga kagagawii a sapolo”.

891. Hialal kiran so kanggonai ko manga binatang inonta bo so biatiya kiran a gioto so manga binatang a haram so kakana on a so miatay a da masombali so baboy so rogo’ ago so siombali sa ingaran a salakaw ko ingaran o Allāh. Ilay anka so bandingan san ko Sūrah al Mā’idah.

892. So ptharoon a Hurumātullāh, na gioto so nganin a piakipagadatan o Allāh o ba nggolawlai sa marata a datar a Makkah ago so Hajj ago so Umrah ago so manga ayam a zombaliin sa soasoat ko Allāh, gianan na manga btad a adn a halal ko manosiya a isasapar on ko masa a kapakasosold iyan ko darpa a sasakawn odi na makasosolot sa ihram, a pd anan ko manga tanda o Allāh a patot a pagadatan o manosiya.

893. So katharo a mansakan na kasombali sa binatang a maana niyan ko Ikrimah, sii ko Ibn Abbās na so gawii a kariala (Îd) a pkhorban on so manga taw sa ayam sa pangilay ko kasosoat o Allāh, samanan na so mansak na gioto so kakhorban sa binatang a simba ko Allāh a mapipikir on, Pitharo o Zayd Bin Aslam sankoto a ayat a gioto kon a Makkah a da dn a inadn o Allāh ko apiya antonaa a pagtaw a darpa a pzombalian sa korban a salakaw ron.

894. So katharo a al Budn, na pitharo o Mujāhid a skaniyan so Onta, so Atā’ na aya katharo iyan na skaniyan kon so sapi ago so onta, sa miasobag siran ko kakhapakay a pakanggolalann so katharo a Badanah ko sapi, sa dowa a katharo: Sa aya ontol a katharo na khapakay a pakapamantkn on ka miaaloy ko Hadīth ago aya kpit o kalankapan ko manga Imam na phakaampl so satiman a onta sa pito kataw a pkhorban ago so sapi na datar oto a pito kataw, sa miakapoon ko Jabir Bin Abdillah a: Inisogo rkami o Rasūlullāh [s.a.w] a kapamagpda ami ko korban sa satiman a onta na pito kataw ago satiman a sapi na pito kataw. (Piakambowat o Imām Muslim ko Sahīh iyan).

Miapanothol a phoon ko A’ishah a so Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan a: Da a pinggalbk o moriataw o Adam ko gawii a kapanombali an Nahr a galbk a ba niyan kalawani sa kapiya sii ko Allāh so kapakatoga sa rogo’ a binatang (maana kasombali) a phakaoma skaniyan ko alongan a Qiyāmah ko manga panga niyan ago so manga kamalaging iyan ago so manga kobal iyan, ago mataan a so rogo’ iyan na adn a darpa iyan ko Allāh a khisnggay ko da niyan pn kaodod ko lopa na pakapiaa niyo ron so ginawa niyo. (Pianothol o Ibn Mājah ago so at Tirmidī).

895. So kanggolawlaa ko kakhorban na di khisampay ko Allāh so sapo iyan go di pn so rogo’ iyan aya khisampay ron na so paratiaya o taw a minggolawla roo sa skaniyan pn i makapnggona sankoto a siombali iran a binatang ka khakan iran so sapo iyan. Gianan i maana o thito a simba ko Allāh a so gona o simba na sii pagndod ko khi rk on a sopaka anan o kasimba sa salakaw a tuhan a so gona o simba na sii zong ko katuhanan a batal.

896. Inibgay a pasad o Allāh a plindingn iyan so siran oto a miamaratiaya oba siran maantior o ridoay ran, sa so kapkharomasay o miaratiaya sa giinggolalan ko pamgs o ridoay niyan a kafir na sabap oto sa tpng o Allāh ago tioba iyan kiran ko masa a kapkhasopaka iran ko manga lalangan iyan, sa pizaksian o thotol a so kapzopak o sagorompong a Muslim ko sogoan o olowan na pkhasabapan sa kaola ago kalapais a datar o mianggolawla sa Uhud ko kiaawai o manga taw ko darpa a piakikadnan kiran o Rasūlullāh [s.a.w] sa panginam sa kathaban sa tamok.

897. Giankanan a ayat a 39 na inisogo iyan so kaato o manga Muslim ko kapakithidawa iran ko manga kafir. Sii ko kaphringasaa kiran o manga Mushrik na phagodas siran ko Rasūlullāh [s.a.w] sa kapagato iran na aya gii niyan tharoon na zabar kano ka da ako pn sogoa, na so kinisogoon ko kaato, na miaadn so manga kathidawa ago so kabasng iyan.

898. Pd sa sosonan o kibabatog a so giikapangalandada o isa a pagtaw ko lopa na amay ka somobra so kaphakaantior iran na somogo so Allāh sa isa a pagtaw a ibalak iyan ko bagr iran ka an siran makatarg sa pmbalowin iyan so sabagi a rn ko gasta o sabagi, sa so kinirnn o Allāh ko manga Muslim ko gasta o manga kafir na miapalihara so simbaan o Yahūdi, ago Nasrānī ago so manga Masjid o manga Muslim sabap sa kagiya aya makandadato on na so manga Muslim sa masisiap iran ankoto a manga simbaan o manga agama a miangaoona, na o di makandadato so manga Muslim na khaantior so manga simbaan iran ka phangarasian o manga Nasrānī odi na so Yahūdi, sa aya saksi iyan na gowani a tabann o manga Nasrānī so manga Muslim sa Andalus (Spain) na da dn a mialamba roo a masjid o maga Muslim ka piaminasa iran.

899. Gianan i onayan a patoray ko parinta Islāmiyyah amay ka makabkn ko lopa odi na so sagorompong o manga Muslim a phakatindgn iran so sambayang, ago ibgay ran so Zakāt sa lalayon dn di makapmblag so sambayang ago so zakat, ago isogo iran so mapiya ago isapar iran so marata, giankaya a manga btad na anda dn i kadadas o parinta Islāmiyyah na magonot on a palaya dn khadadas, sa paliogat ko pizakatawan a Muslim a makanggalbk siran sa kapakandod o Khilāfah Islāmiyah ko doniya ka di dn khatarotop so simba iran odi makatindg so Parinta Islāmiyyah a mabaloy so Qur’ān a aya pangitaban o manosiya ko kadandan o doniya. Sii ko ayat a 40 na inaloy ron so kinisogoon ko kapakithidawa o manga Muslim sabap ko manga tindg a inaloy o Qur’ān a so kiapakaliyo iran ko ingd iran ago so kariringasaa kiran ko kababaloy ran a Muslim, na miapatot kiran so kaato, a giankanan a btad na giimakhasokasoy ko oman tomingr so masa sa patoray ko Muslim a masabot iyan ankanan a waraan ago so katharo Rasūlullāh [s.a.w] a so Jihād na mannnkayos dn sa taman sa kapakatindg o Alongan a Qiyāmah. Sa oman dn i masa na adn a kanjihad on.

900. Gianan so pangni o manga mushrik a kabaya iran dn a mitana kiran so siksa o Allāh a inaloy pn o Qur’ān so katharo iran a: “ Go gowani a tharoon iran a hay Tuhan ami amay ka giai na skaniyan so Bnar a phoon rka na pakaorani kami nka sa manga ator a phoon sa kawang odi na talingomai kami nka sa siksa a masakit” na matatankd a so Allāh na di niyan doratn so kapasadan iyan sa khitana kiran dn so pphamangnin iran.

901. Miaosay san a so gawii o Allāh na salakaw ko gawii o manosiya a mikakampt ko kapthingr o doniya a giithmg oman dowa polo ago pat ka oras, na so salongan ko Allāh na sanggibo ragon a gii ron kapagitonga o manosiya. Pitharo o Abū Hurayrah a: So Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan a: Khaona somold so manga miskin a manga Muslim ko Sorga a di so manga kawasa sa sabagi ko salongan a lima gatos ragon a dianka iyan. (Piakambowat o Ibn Abī Hātim a go so at Tirmidī ago so an Nasā’ī).

Giankanan a gawii o Allāh na miadadag on so manga Nasrānī sa sii ran piagitong ko gawii sa doniya so kiaadna o Allāh ko manga kaadn sa miakanm gawii, di ran katawan a sa masa oto na da pn a doniya a mlibt ko alongan na andamanayai kakhatndo o salongan a dowa polo ago pat ka oras a da pn a doniya a mlibt ko alongan, na aya lawan roo a kabokhag na kagia diokawan kon so Allāh na domikha ko alongan a Ahad.

902. So katharo a tamannā تمنـي na aya maana niyan sankai a ayat na kabatiya, sa adn a thotol a so Rasūlullāh [s.a.w] na biatiya iyan so Sūrah an Najm na kagiya batiaan iyan so ayat a: “ Miailay niyo so al Lāt ago so al Uzzā ago so Manāt a ika tlo a salakaw “ na initmo o shaytān ko dila iyan a matharo iya so: “Gioto so manga barahala a manga poporo a so sapaat iran na aarapn” na pitharo o manga Mushrik a da niyan dn aloya so manga katuhanan tano sa mapiya inonta bo imanto na miakasojud siran ko kiasojud iyan, na tomioron ankoto a ayat. Sa giankanan a tindg na malobay sabap sa matatankd a so Rasūlullāh na palihara oba maribat ko kapmbatiaa niyan ko Qur’ān. Sa inosay o al Bagawī ko tafsīr iyan sa aya tindg iyan na so kiabatiaa o Rasūlullāh [s.a.w] sankoto a ayat na initonkil o shaytan ko pamamakin’gan o manga Mushrik ankoto a katharo a pantag ko barahala iran na aya tankap iran on na so Rasūlullāh [s.a.w] i mian’g iran a mitharo on, sabap roo na inibangnsa iran ko Rasūlullāh [s.a.w] so katharo a gioto na katharo a shaytān.

903. So kadato ko alongan a Qiyāmah na tolabos a rk o Allāh a da dn a makaptharo sankoto a masa inonta bo sa idinan iyan, na aya pn oba adn a makhapaar roo o manosiya a bagr, a so di kapakatharo na karina sa mithamantaman so kapakadadapanas o malawanda i lalag, sii ko doniya na makaphangalandada on so malawanda i lalag sa di bo mathay a masa.

904. Tanto a inikararangit o Allāh so galbk a kapanalimbot ko manga kaadn ago so kapanalimbot ago so kapanakoto na magpda siran sa maana ko kadaklan a ayat ko Qur’ān, ka kagiya so kapanakoto na aya olowan o kapanalimbot. Miatoon ko Hadīth Qudsī a so Allāh na mizapa ko bagr iyan ago so kala iyan sa thabangan iyan so pangni o mialalim apiya pn sii ko oriyan o masa. Go so pangni o lialim na pphamantk ko Allāh sa pkhabnsad iyan so manga gabon ko langit ko kapphamanik iyan ko Allāh.

905. Gianan so giikapangangaloya o Allāh ko manga limo iyan ko manosiya sa so langowan a inadn iyan a manga kaadn na pananding ko manosiya sa kanggonai niyan on ka an iyan matonay so simba niyan ko Allāh, sa da a midaawa niyan a balamban ko da niyan kapakasimba, pmbgay sa ibarat ko kapphangadn iyan sa datar o mambbtad o lopa a kaba- gabagas a tomitimbok a mamara na so kiatoron on o ig na initho o mangngtho na khailay nka so lopa a miakagadong sa pamomolan a mapiya i paras na di bo tanto khakalnggay na phakabinaning so mangngtho sa khagankil sa gopk na ikhayontong o ndo sa kawang sa imbayog iyan, gianan dn i rinayagan o kaoyagoyag ko doniya a pmbaropa masalin sa salakaw a lgawan na ino di zabota o manosiya.

(al Layl 5) Piakambowat o al Hākim a miakapoon ko Amir Bin Abdillāh Bin Az Zubayr a miakapoon ki ama iyan a: Pitharo o Abū Quhāfah ko Abū Bakr a: Pkhailay akn ska a gii ka mmaradika sa manga lolobay a oripn opama o pmaradika ka sa manga babagr a manga mama a phakalinding rka ago mipthindg ka iran hay wata ko! Na pitharo iyan a: Hay ama mataan a aya bantak akn na so matatago ko Allāh (a limo) na tomioron ankoto a ayat a: “ So pman so taw a miammgay ago miananggila” sa taman ko kaposan o Sūrah.

906. So Allāh na katawan iyan so langowan a nganin a khaadn ko da niyan pn kaadn sa inisorat iyan oto ko al Lawh al Mahfūdh, sa datar o kiatharoa on o Rasūlullāh [s.a.w] a: Mataan a so Allāh na dinianka iyan so manga dianka o manga kaadn ko da pn kaadn o manga langit ago so lopa sa lima polo nggibo ragon sa miaadn so Arsh iyan a maliliawaw ko ig. (Piakambowat i Muslim a miakapoon ko Abdullāh Bin Amr). Go miaaloy ko Sunan a thotol o sagorompong ko manga Sahābah a so Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan a: Aya paganay a adnn o Allāh na so Pansom na pitharo iyan on a: Sorat ka, na pitharo iyan a: Antonaa i izorat akn? Na pitharo iyan a soratn ka so langowan a nganin a khaadn, na inisorat o Pansom so langowan a nganin a khaadn sa taman ko alongan a Qiyāmah.

(al Layl 17) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miyakapoon ko Urwah a so Abū Bakr as Siddīq na mimaradika sa pito kataw a oripn a palaya siran dn pringasaan ko kiaparatiaya iran ko Allāh, na ron initoron ankoto a ayat a” Go matatankd a iphakawatan on so (taw) a lbi a maalkn (ko Allāh)” sa taman ko kapos o Sūrah.

907. So katharo a miakalobay so pphloloba ago so pphlobaan na aya tindg on o Ibn Abbās na so pphloloba na so barahala na so pphlolobaan na so tndk, sa gioto i pinili o Ibn Jarīr, na pitharo o as Suddī ago so salakaw ron a so pphloloba na gioto so taw a pzimba na so pphlolobaan na so barahala a pzimbaan. So tndk a malobay a kaadn na maawid sa sakit a phaninggas a di khagaga o manosiya so kabolongi ron ko sabaad a masa.

(al Layl 19) Piakambowat o al Bazzār a miakapoon ko Ibn az Zubayr a: Tomioron ankai a ayat a: “Go da a rk a isa a taw a matatago rkaniyan a pd sa limo ambalasan iyan “ sa taman ko kapos iyan a manonompang oto ko Abū Bakr.

Sūrah ad Dhuhā

(ad Dhuhā 1) Piakambowat o dowa a Shaykh ago so salakaw kiran a miakapoon ko Jundub a: Miasakit so Nabī [s.a.w] sa da makatindg sa isa ka kagagawii odi na dowa sa miaoma skaniyan a sakataw a babay na pitharo iyan a: Di ko khailay so shaytān ka inonta a inidoya ka niyan, na piakatoron o Allāh ankoto a ayat. Go piakambowat o Sa’īd Bin Mansūr ago so al Firyābī a miakapoon ko Jundub a: Miakalombat so kapphakaoma o Jibrīl ko Nabī [s.a.w]. na pitharo o manga Mushrik a: So Mohammad na inidoya o Kadnan iyan. Go piakambowat o al Hākim a miakapoon ko Zayd Bin Arqam a: Miatatap so Nabī [s.a.w]. sa manga gawii a da on....