So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Tā Hā - [ 20 Ta Ha ] - سـورة طـه
( Ta Ha - [Mga Titik] Tâ-Hâ )

Pangnal ko Sūrah

Giankai a sūrah na pd ko manga sūrah a inipamanoron sa Makkah, sa aya dn a aawidan iyan na so manga ndaowan ko agama.

Mala a rarad iyan ko thotolan ko Islām ago so Jāhiliyyah, a kiasabapan sa kiaalin o bontal o giikapagintaw o manga Muslim a paganay sa Makkah ko kiapagislam o Umar Bin al Khattāb mizabap sankai a Sūrah.

Inaloy o Ibn Hishām, a so Umar na isa a mamamankolong ko kipmamara- tabatn ko btad a Jāhiliyyah sa masa oto, na miapamikir iyan a ba niyan dn timpanawa so kaoyagoyag o Rasūlullāh [s.a.w] ka an mapasad so thotolan on, na kinowa niyan so pdang iyan sa lomialakaw na miabalak iyan a isa a mama na pitharo iyan on a amay ka aya bantak ka na so Mohammad [s.a.w] na adn a madazg ka a pd iyan a miagislam, so babay niyan a Fātmah ago so bati iyan a Sa’īd, na siongowan iyan siran na kagia makarani ko darpa iran na mian’g iyan a adn a pmbatiaan iran, na so kiagdama iran on na piagna iran so Qur’ān, na so kiapakadansal iyan na tianaan iyan a lima si babay niyan ago so bati iyan, na pitharo iran on a imanto na miagislam kami na ggolawla anka i kabaya aka, na miammsa so Umar ko kabagr o paratiaya iran na pitharo iyan a bgan iyo rakn so pmbatiaan iyo, na pitharo i babay niyan a di khapakay o ba nka kakapti a di ka maaabdas na miagabdas na inibgay ran on na kagia mabatiya iyan so Tā Hā ago so sompat iyan na lomimk so lawas iyan sa sii dn sa masa oto na miagislam.

Na mimbaloy so kiapagislam iyan a bagr o Islām ago so manga Muslim sa mimbaloy skaniyan a ladiawan a rawatn ko paratiaya niyan ago olowan a batalo o manga Muslim.

Giankai a sūrah na pd ko manga sūrah a adn a misosompat a batang ko poonan iyan a so Tā Hā, a madakl a mizabanding ko mapipikir on a maana a pd on so Hay Manosiya, ogaid na aya dn a mapia na siipakandoda ko Allāh so thito a bantak iyan on.

So Pamotosan iyan: So kinitoronn ko Qur’ān na kna o ba pantag sa an karomasayin o Mohammad [s.a.w] ago so manga Muslim, aya mataan na pana- nadm ko taw a ikhalk iyan so Allāh. Ago limo ko manga kaadn. (20:1-8).

So thotolan ko Mūsā ko kiapili iyan a Sogo’ a pagawidan iyan so panolon ko Fir’aun, a pd iyan so pagari niyan a Hārūn (20:9-36).

So thotolan ko ina o Mūsā ko awid a akal iyan ko wata iyan a maito a oba ba dn masokar sa tangan o pagtaw o Fir’aun, sa iniilaham on o Allāh a anodn iyan ba dn sa lawas a ig Nayl, sa so Allāh i khikapaar ko langowan a giimanggolawla a da sa itongan o manosiya (20:36-76).

So thotolan ko kinilion o Mūsā ko pagtaw niyan sa ingd a Misir sa inibantak iyan siran ko ingd a inibgay a pasad ago so kiapagintaw iran sa pangayawan ko sold o miakapat polo ragon. (20:77-104).

Sii ko alongan a Qiyāmah na oman i ginawa na ipagiza on so pinggalbk iyan sankai a doniya sa di khaawidan o isa a ginawa so awid o isa a pd sa dosa, sa so kibabatog sankai a doniya na patot a kapalagoyan so waswas o shaytān ko kapndadaga niyan ko manosiya, sa aya patoray na so kasiyap o sambayang ko katonaya on ago so langowan a paliogat o agama a ron matatago so kamapiaan o manosiya. (20:105-135).

Initoron skaniyan sa Makkah inonta bo so ayat a 130, 131, ka sii initoron sa Madīnah, aya kadakl a ayat iyan na 135 initoron ko oriyan o Sūrah Maryam.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

20:1

Hassanor Alapa : Tā Hā 815

Muhsin Khan : Ta-Ha. [These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings.]

Sahih International : Ta, Ha.

Pickthall : Ta. Ha.

Yusuf Ali : Ta-Ha.

Shakir : Ta Ha.

Dr. Ghali : Ta-Ha (These are the names of letters of the Arabic alphabet. They are sometimes understood as one of the names of the prophet, and Allah knows best).

Tafsir Jalalayn : Tā hā: God knows best what He means by these [letters].

Tagalog : Tâ-Hâ. Ang mga titik na ito ng ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Sûratul Baqarah.’

20:2

Hassanor Alapa : Da Ami rka toronn so Qur’ān sa pantag sa an ka maromasay 816

Muhsin Khan : We have not sent down the Quran unto you (O Muhammad SAW) to cause you distress,

Sahih International : We have not sent down to you the Qur'an that you be distressed

Pickthall : We have not revealed unto thee (Muhammad) this Qur'an that thou shouldst be distressed,

Yusuf Ali : We have not sent down the Qur'an to thee to be (an occasion) for thy distress,

Shakir : We have not revealed the Quran to you that you may be unsuccessful.

Dr. Ghali : In no way have We sent down the Qur'an upon you for you to be wretched;

Tafsir Jalalayn : We have not revealed the Qur’ān to you, O Muhammad (s), that you should be miserable, that you should toil because of what you used to do after it was revealed [to you], in the way of long vigils performing night prayers; in other words, so unburden your soul;

Tagalog : Hindi Namin ibinaba sa iyo, O Muhammad, ang Qur’ân na ito upang ikaw ay magdalamhati sa pagsasagawa ng hindi mo kayang gawin.

20:3

Hassanor Alapa : Inonta a pananadm a rk o taw a ikhalk iyan so Allāh

Muhsin Khan : But only as a Reminder to those who fear (Allah).

Sahih International : But only as a reminder for those who fear [ Allah ] -

Pickthall : But as a reminder unto him who feareth,

Yusuf Ali : But only as an admonition to those who fear (Allah),-

Shakir : Nay, it is a reminder to him who fears:

Dr. Ghali : (We have not sent it down) except as a reminding to him who (is) apprehensive;

Tafsir Jalalayn : but, We have revealed it, only to remind, therewith, him who fears, God;

Tagalog : Subali’t ito ay ibinaba Namin sa iyo bilang pagpapayo; upang paalalahanan ang sinumang natatakot sa parusa ng Allâh, na kung kaya, kanya itong iiwasan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal.

20:4

Hassanor Alapa : A initorn a phoon ko Miadn ko lopa ago so manga langit a mangapoporo

Muhsin Khan : A revelation from Him (Allah) Who has created the earth and high heavens.

Sahih International : A revelation from He who created the earth and highest heavens,

Pickthall : A revelation from Him Who created the earth and the high heavens,

Yusuf Ali : A revelation from Him Who created the earth and the heavens on high.

Shakir : A revelation from Him Who created the earth and the high heavens.

Dr. Ghali : A successive sending down from Him Who created the earth and the exalted heavens.

Tafsir Jalalayn : a revelation (tanzīlan, a substitution, standing in place of the [conjugated] verb [derived] therefrom which renders it [tanzīlan] accusative) from Him Who created the earth and the high heavens (‘ulā, the plural of ‘ulyā, similar [in pattern] to kubrā, kubar, ‘large’);

Tagalog : Ang Qur’ân na ito ay ibinaba mula sa Allâh na Lumikha ng kalupaan at ng mga kalangitan na matataas.

20:5

Hassanor Alapa : So Makalimoon na sii ko kaporoan o Arsh na miphantaw

Muhsin Khan : The Most Beneficent (Allah) Istawa (rose over) the (Mighty) Throne (in a manner that suits His Majesty).

Sahih International : The Most Merciful [who is] above the Throne established.

Pickthall : The Beneficent One, Who is established on the Throne.

Yusuf Ali : (Allah) Most Gracious is firmly established on the throne (of authority).

Shakir : The Beneficent Allah is firm in power.

Dr. Ghali : The All-Merciful has upon the Throne leveled Himself (How He has done so is beyond human understanding).

Tafsir Jalalayn : He is, the Compassionate One presided upon the Throne (al-‘arsh, in the [classical Arabic] language denotes a king’s seat) a presiding befitting of Him;

Tagalog : Ang Allâh na Pinakamahabagin ay nag-‘Istawâ’ – pumaibabaw – sa Kanyang ‘`Arsh’ (isinaling Trono) sa pamamaraan na angkop na angkop sa Kanyang Kamaharlikaan at Kadakilaan.

20:6

Hassanor Alapa : A Rk Iyan so madadalm ko manga langit ago so madadalm ko lopa ago so madadalm ko pagltan ankoto a dowa ago so madadalm ko didalm o bayank.

Muhsin Khan : To Him belongs all that is in the heavens and all that is on the earth, and all that is between them, and all that is under the soil.

Sahih International : To Him belongs what is in the heavens and what is on the earth and what is between them and what is under the soil.

Pickthall : Unto Him belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth, and whatsoever is between them, and whatsoever is beneath the sod.

Yusuf Ali : To Him belongs what is in the heavens and on earth, and all between them, and all beneath the soil.

Shakir : His is what is in the heavens and what is in the earth and what is between them two and what is beneath the ground.

Dr. Ghali : To Him belong whatever is in the heavens, and whatever is in the earth, and whatever is between them, and whatever is beneath the ground.

Tafsir Jalalayn : to Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth and whatever is between them, of creatures, and whatever is beneath the soil (al-tharā, is moist earth) meaning [whatever is beneath] the seven earths, since these lie beneath it.

Tagalog : Pagmamay-ari Niya ang lahat ng nasa mga kalangitan at ang lahat ng nasa kalupaan, at ang lahat ng mga nasa pagitan ng mga ito, at ang lahat ng mga nasa ilalim ng kalupaan. Nilikha Niya ang lahat-lahat ng mga ito, na nasa ilalim ng Kanyang Pagtatangan at Pangangasiwa.

20:7

Hassanor Alapa : Amay ka payagn ka (hay Mohammad) so katharo na mataan a Skaniyan na katawan Iyan so pagns ago so lawan on sa kasoln (a so igagayib o darm o manosiya) 817

Muhsin Khan : And if you (O Muhammad SAW) speak (the invocation) aloud, then verily, He knows the secret and that which is yet more hidden.

Sahih International : And if you speak aloud - then indeed, He knows the secret and what is [even] more hidden.

Pickthall : And if thou speakest aloud, then lo! He knoweth the secret (thought) and (that which is yet) more hidden.

Yusuf Ali : If thou pronounce the word aloud, (it is no matter): for verily He knoweth what is secret and what is yet more hidden.

Shakir : And if you utter the saying aloud, then surely He knows the secret, and what is yet more hidden.

Dr. Ghali : And in case you are loud in (your) speech, then surely He knows the secret and whatever is (yet) more concealed.

Tafsir Jalalayn : And should you be loud in your speech, in remembrance [of God] or supplication, then God has no need for this to be [spoken] loud, then indeed He knows the secret and [that which is] yet more hidden, than that [secret], namely, that which the soul whispers [to itself] and that which occurs to the mind but which you do not speak of [to anyone], so do not strain yourself to be loud [in your speech].

Tagalog : At kahit lakasan mo pa ang iyong pananalita, O Muhammad, bilang paglantad o ilihim mo man ito, katiyakan, ang Allâh ay walang anuman ang naililihim sa Kanya, batid Niya ang anumang lihim at kahit ang higit pa na lihim na ikaw lamang ang nagkikimkim.

20:8

Hassanor Alapa : So Allāh, a da a tuhan a rowar Rkaniyan a rk Iyan so manga ngaran a manga pipia

Muhsin Khan : Allah! La ilahla illa Huwa (none has the right to be worshipped but He)! To Him belong the Best Names.

Sahih International : Allah - there is no deity except Him. To Him belong the best names.

Pickthall : Allah! There is no Allah save Him. His are the most beautiful names.

Yusuf Ali : Allah! there is no god but He! To Him belong the most Beautiful Names.

Shakir : Allah-- there is no god but He; His are the very best names.

Dr. Ghali : Allah -there is no god except He. To Him belong The Fairest Names.

Tafsir Jalalayn : God — there is no god save Him. To Him belong the Most Beautiful Names, the ninety nine [Names], cited in the hadīth (al-husnā is the feminine form of al-ahsan, ‘the best’).

Tagalog : Ang Allâh! ‘Lâ ilâha illa Huwa’ – walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi Siya! Na Siya lamang ang Bukod-Tangi na Nagmamay-ari ng mga Ganap na Katangian bilang mga Pangalan.

20:9

Hassanor Alapa : Go ino miakaoma rka so thotolan ko Mūsā 818

Muhsin Khan : And has there come to you the story of Musa (Moses)?

Sahih International : And has the story of Moses reached you? -

Pickthall : Hath there come unto thee the story of Moses?

Yusuf Ali : Has the story of Moses reached thee?

Shakir : And has the story of Musa come to you?

Dr. Ghali : And has there come up to you the discourse of Musa (Moses).

Tafsir Jalalayn : Has the story of Moses — indeed, it has — come to you?

Tagalog : At dumating ba sa iyo, O Muhammad, ang kuwento hinggil kay Mousâ (as) na anak ni `Imrân?

20:10
Hassanor Alapa : Gowani a makailay sa apoy na pitharo iyan ko karoma niyan a targ kano ka miakailay ako sa apoy na (songowan ko ka) kalokalo o adn a mioma ko rkano a bot a phoon on odi na makatoon ako sankoto a apoy sa toroan

Muhsin Khan : When he saw a fire, he said to his family: "Wait! Verily, I have seen a fire, perhaps I can bring you some burning brand therefrom, or find some guidance at the fire."

Sahih International : When he saw a fire and said to his family, "Stay here; indeed, I have perceived a fire; perhaps I can bring you a torch or find at the fire some guidance."

Pickthall : When he saw a fire and said unto his folk: Lo! Wait! I see a fire afar off. Peradventure I may bring you a brand therefrom or may find guidance at the fire.

Yusuf Ali : Behold, he saw a fire: So he said to his family, "Tarry ye; I perceive a fire; perhaps I can bring you some burning brand therefrom, or find some guidance at the fire."

Shakir : When he saw fire, he said to his family: Stop, for surely I see a fire, haply I may bring to you therefrom a live coal or find a guidance at the fire.

Dr. Ghali : As he saw a fire, so he said to his family, "Stay (here); surely I perceive a fire; possibly I will come up to you with a (flaming) brand from it, or I will find at the fire ".guidance

Tafsir Jalalayn : When he caught sight of a fire and said to his family, namely, to his wife, ‘Wait, here! — this was when he was leaving Midian, heading for Egypt — Indeed I see a fire [in the distance]. Perhaps I [can] bring you a brand from it, [bring you] a burning wick or a torch, or find at the fire some guidance’, that is, someone to guide me by showing me the [proper] route — for he had lost it in the darkness of the night. He [Moses] said, ‘perhaps’ (la‘alla) because he could not be certain of fulfilling his promise.

Tagalog : Noong nakita niya sa gabi ang apoy na nagniningas, at kanyang sinabi sa kanyang pamilya: Maghintay kayo, dahil katotohanang nakakita ako ng apoy, na baka sakaling makapagdala ako mula roon ng nagniningas na bagay upang mainitan kayo at saka mapagdingasan ninyo o di kaya ay makatatagpo ako roon ng gabay na magtuturo sa atin ng daan.

20:11

Hassanor Alapa : Na gowani a maoma niyan na tialowan skaniyan a: Hay Mūsā

Muhsin Khan : And when he came to it (the fire), he was called by name: "O Musa (Moses)!

Sahih International : And when he came to it, he was called, "O Moses,

Pickthall : And when he reached it, he was called by name: O Moses!

Yusuf Ali : But when he came to the fire, a voice was heard: "O Moses!

Shakir : So when he came to it, a voice was uttered: O Musa:

Dr. Ghali : (by name) came up to it, he was called out Then, as soon as h, "O Musa!

Tafsir Jalalayn : And when he reached it — it was a boxthorn — he was called [by name], ‘O Moses!

Tagalog : Nang dumating si Mousâ (as) sa apoy na yaon ay tinawag siya ng Allâh: O Mousâ,

20:12

Hassanor Alapa : Mataan a Sakn so Kadnan ka, na lowas anka so 819 bakiya aka ka zisii ka ko balintad a sosotin a Tuwā 820

Muhsin Khan : "Verily! I am your Lord! So take off your shoes, you are in the sacred valley, Tuwa.

Sahih International : Indeed, I am your Lord, so remove your sandals. Indeed, you are in the sacred valley of Tuwa.

Pickthall : Lo! I, even I, am thy Lord, So take off thy shoes, for lo! thou art in the holy valley of Tuwa.

Yusuf Ali : "Verily I am thy Lord! therefore (in My presence) put off thy shoes: thou art in the sacred valley Tuwa.

Shakir : Surely I am your Lord, therefore put off your shoes; surely you are in the sacred valley, Tuwa,

Dr. Ghali : Surely I, Ever I, am your Lord. So take off your shoes, surely you are in the holy valley, Tuwa.

Tafsir Jalalayn : Indeed (read as innī, if one understands nūdiya, ‘he was called’, as meaning qīla, ‘it was said’; or read it as annī, because of an implied [prefixed] bā’) I am (anā, reiterates the [first person indicator] yā’ [of innī] used by the [direct] speaker) your Lord. So take off your sandals, for lo! you are in the holy, [meaning] either the pure, or the blessed, valley of Tuwā ([this is] either a substitution, or an explicative supplement; read [Tuwan] with nunation or [Tuwā] without: it is [considered] declinable on account of it being a location; but [alternatively considered] indeclinable, if taken as considered a feminine proper noun denoting a place name).

Tagalog : Katiyakan, Ako ay iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, tanggalin mo ang iyong panyapak, dahil walang pag-aalinlangan, ikaw ngayon ay nasa mabiyaya at sagradong lambak ng ‘Tuwa,’ na ito ay bilang paghahanda sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, inalis niya ang kanyang dalawang panyapak at iniwanan.

20:13

Hassanor Alapa : Go pinili Akn ska na pamakin’g anka so nganin a ipagwahi (rka).

Muhsin Khan : "And I have chosen you. So listen to that which is inspired to you.

Sahih International : And I have chosen you, so listen to what is revealed [to you].

Pickthall : And I have chosen thee, so hearken unto that which is inspired.

Yusuf Ali : "I have chosen thee: listen, then, to the inspiration (sent to thee).

Shakir : And I have chosen you, so listen to what is revealed:

Dr. Ghali : And I, Ever I, have chosen you; so listen to whatever is revealed.

Tafsir Jalalayn : And I [Myself] have chosen you, from among [all of] your people, so listen to what is being revealed, to you from Me.

Tagalog : At katiyakang pinili kita, O Mousâ, sa Aking mensahe, na kung kaya, makinig ka sa anumang ipahahayag sa iyo mula sa Akin.

20:14

Hassanor Alapa : Mataan a Sakn na sakn so Allāh a da dn a tuhan a rowar 821 Rakn na simba Ako nka, ago tindgn ka so sambayang sa tadntadm Rakn

Muhsin Khan : "Verily! I am Allah! La ilaha illa Ana (none has the right to be worshipped but I), so worship Me, and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) for My Remembrance.

Sahih International : Indeed, I am Allah . There is no deity except Me, so worship Me and establish prayer for My remembrance.

Pickthall : Lo! I, even I, am Allah, There is no Allah save Me. So serve Me and establish worship for My remembrance.

Yusuf Ali : "Verily, I am Allah: There is no god but I: So serve thou Me (only), and establish regular prayer for celebrating My praise.

Shakir : Surely I am Allah, there is no god but I, therefore serve Me and keep up prayer for My remembrance:

Dr. Ghali : Surely I, Ever I, am Allah; there is no god except I; so worship Me, and keep up the prayer for My Remembrance.

Tafsir Jalalayn : Verily I am God — there is no god except Me. So worship Me and establish prayer for to make remembrance of Me, in it.

Tagalog : Katiyakan, walang pag-aalinlangan, Ako ang Allâh! ‘Lâ ilâha illa Ana’ – walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Akin, wala Akong katambal, na kung kaya, Ako lamang ang sambahin ninyo, at isagawa mo ang ‘Salâh’ bilang papuri at pagpapaalaala sa Akin.

20:15

Hassanor Alapa : Mataan a so bankit na phakaoma sa phagmaan ko skaniyan ka an kabalasi a oman i ginawa ko nganin a gii niyan galbkn

Muhsin Khan : "Verily, the Hour is coming and My Will is to keep it hidden that every person may be rewarded for that which he strives.

Sahih International : Indeed, the Hour is coming - I almost conceal it - so that every soul may be recompensed according to that for which it strives.

Pickthall : Lo! the Hour is surely coming. But I will to keep it hidden, that every soul may be rewarded for that which it striveth (to achieve).

Yusuf Ali : "Verily the Hour is coming - My design is to keep it hidden - for every soul to receive its reward by the measure of its Endeavour.

Shakir : Surely the hour is coming-- I am about to make it manifest-- so that every soul may be rewarded as it strives:

Dr. Ghali : Surely the Hour is coming up-I would almost conceal it-that every self may be recompensed for whatever it endeavors (to achieve).

Tafsir Jalalayn : The Hour is assuredly coming. [But] I will to keep it hidden, from mankind — and its nearness [in time] will manifest itself to them through its signs — so that every soul may be requited, thereupon, for what it strives for, of good or evil.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, ang Oras ng pagkagunaw ng sandaigdigan ay katiyakang magaganap, at halos ilihim Ko ito sa Aking Sarili, na kung kaya, paano ito malalaman ng sinuman sa Aking mga nilikha; upang ang bawa’t tao ay gantimpalaan sa anuman na kanyang nagawa rito sa daigdig, mabuti man o masama?

20:16

Hassanor Alapa :  Sa o ba ka on marn o taw a di niyan paparatiayaan (so bankit) ago inonotan iyan so baya a ginawa niyan ka maantior ka

Muhsin Khan : "Therefore, let not the one who believes not therein (i.e. in the Day of Resurrection, Reckoning, Paradise and Hell, etc.), but follows his own lusts, divert you therefrom, lest you perish.

Sahih International : So do not let one avert you from it who does not believe in it and follows his desire, for you [then] would perish.

Pickthall : Therefor, let not him turn thee aside from (the thought of) it who believeth not therein but followeth his own desire, lest thou perish.

Yusuf Ali : "Therefore let not such as believe not therein but follow their own lusts, divert thee therefrom, lest thou perish!"..

Shakir : Therefore let not him who believes not in it and follows his low desires turn you away from it so that you should perish;

Dr. Ghali : So definitely do not let him who does not believe in it and closely follows his (own) prejudices bar you from it (and) then you will topple down.

Tafsir Jalalayn : So do not let him bar you, distract you, from it, that is, from believing in it, who believes not in it but follows his own whim, in denying [the truth of] it, lest you perish, that is, lest you be ruined if you are barred from [remembering] it.

Tagalog : Na kung kaya, huwag hayaan ng iyong sarili, O Mousâ, na ilalayo ka sa paniniwala rito at paghahanda ng sinumang hindi naniwala na ito ay magaganap, na ang pawang sinusunod lamang ay ang kanyang sariling kagustuhan at ito ay kanyang pinasinungalingan, dahil ikaw kung gayon ay mapapahamak.

20:17

Hassanor Alapa : Go antonaa so matatago sa kawanan ka hay Mūsā 822

Muhsin Khan : "And what is that in your right hand, O Musa (Moses)?"

Sahih International : And what is that in your right hand, O Moses?"

Pickthall : And what is that in thy right hand, O Moses?

Yusuf Ali : "And what is that in the right hand, O Moses?"

Shakir : And what is this in your right hand, O Musa!

Dr. Ghali : And what is that in your right hand, O Musa?" (Moses).

Tafsir Jalalayn : And what is that, that happens to be, in your right hand, O Moses?’ (the interrogative is meant as an affirmative, [but it is expressed as an interrogative] in order that the miracle [to be manifested] in it be [shown as] consequent upon it).

Tagalog : At ano naman iyang tangan-tangan ng iyong kanang kamay, O Mousâ?

20:18

Hassanor Alapa :  Na pitharo iyan a skaniyan so tonkat akn a gii ko ipankn ago iphkho-yong akn (ko manga sapak) sa matatak so raon sa pantag ko kambing akn ago adn pn a manga gona ko ron a salakaw 823

Muhsin Khan : He said: "This is my stick, whereon I lean, and wherewith I beat down branches for my sheep, and wherein I find other uses."

Sahih International : He said, "It is my staff; I lean upon it, and I bring down leaves for my sheep and I have therein other uses."

Pickthall : He said: This is my staff whereon I lean, and wherewith I bear down branches for my sheep, and wherein I find other uses.

Yusuf Ali : He said, "It is my rod: on it I lean; with it I beat down fodder for my flocks; and in it I find other uses."

Shakir : He said: This is my staff: I recline on it and I beat the leaves with it to make them fall upon my sheep, and I have other uses for it.

Dr. Ghali : He said, "It is my staff. I lean upon it, and with it I beat down (leaves) for my sheep; and I (also) have other purposes for it."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘It is my staff. I lean, I support myself, upon it, when I leap [across something] or walk, and I beat down [leaves], I strike the leaves on trees, with it, so that they fall, for my sheep, which then consume them; and I have uses for it (ma’ārib, ‘uses’, is the plural of ma’ruba, with the rā’ taking any [one] of the three vowels [sc. ma’ruba, ma’raba or ma’riba] meaning ‘needs’) in other ways, such as [using it] to carry food supplies and waterskins, as well as to drive away [undesirable] animals. He [Moses] gives an extensive response to indicate his [many] needs for it.

Tagalog : Sinabi ni Mousâ: Ito ay aking tungkod, na aking itinutukod sa aking paglalakad at aking inihahampas sa mga sanga ng mga puno na sa pamamagitan nito ay nahuhulog ang mga dahon upang mapakain ko ang aking mga kambing, at maliban sa mga ito ay mayroon pa akong ibang kapakinabangan.

20:19

Hassanor Alapa : Na pitharo Iyan a ithogn ka hay Mūsā

Muhsin Khan : (Allah) said: "Cast it down, O Musa (Moses)!"

Sahih International : [ Allah ] said, "Throw it down, O Moses."

Pickthall : He said: Cast it down, O Moses!

Yusuf Ali : (Allah) said, "Throw it, O Moses!"

Shakir : He said: Cast it down, O Musa!

Dr. Ghali : Said He, "Cast it down, O Musa?" (Moses).

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Cast it down, O Moses!’

Tagalog : Sinabi ng Allâh kay Mousâ: Ihagis mo ang iyong tungkod!

20:20

Hassanor Alapa : Na iniithog iyan na minitkaw skaniyan a (tonkat) a nipay a pndola

Muhsin Khan : He cast it down, and behold! It was a snake, moving quickly.

Sahih International : So he threw it down, and thereupon it was a snake, moving swiftly.

Pickthall : So he cast it down, and lo! it was a serpent, gliding.

Yusuf Ali : He threw it, and behold! It was a snake, active in motion.

Shakir : So he cast it down; and lo! it was a serpent running.

Dr. Ghali : So he cast it down, then, only then was it a living snake, gliding along.

Tafsir Jalalayn : And he cast it down, and lo! it was a serpent, a giant snake, moving swiftly, moving about on its belly swiftly with the speed of a small snake — which is called al-jānn and which is [also] used to refer to this [serpent] in another verse [Q. 27:10; Q. 28:31].

Tagalog : At ito ay inihagis ni Mousâ sa kalupaan, subali’t sa kapahintulutan ng Allâh ay nagbago ang anyo nito at naging ahas, at nang nakita ni Mousâ ang matinding pangyayaring ito, siya ay tumalikod at tumalilis.

20:21

Hassanor Alapa : Na pitharo Iyan a kowa anka skaniyan sa di ka khalk ka phakandodn Ami skaniyan ko btad iyan a paganay (a skaniyan na tonkat).

Muhsin Khan : Allah said:"Grasp it, and fear not, We shall return it to its former state,

Sahih International : [ Allah ] said, "Seize it and fear not; We will return it to its former condition.

Pickthall : He said: Grasp it and fear not. We shall return it to its former state.

Yusuf Ali : (Allah) said, "Seize it, and fear not: We shall return it at once to its former condition"..

Shakir : He said: Take hold of it and fear not; We will restore it to its former state:

Dr. Ghali : Said He, "Take it, and do not fear (anything).We will soon bring it back it to its first condition.

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Take [hold of] it and do not fear, it. We will restore it to its former state (sīratahā, in the accusative because the genitive-operating preposition has been removed). And so he placed his hand in its mouth and it became a staff once again; and it became clear that the place into which he put his hand was the place where it [the staff] is held, between its two prongs. Moses was shown this [miracle] lest he be terrified when it turns into a snake in the presence of Pharaoh.

Tagalog : Sinabi ng Allâh kay Mousâ: Kunin mo ang ahas at huwag kang matakot, dahil walang pag-aalinlangang ibabalik Namin ang iyong tungkod sa dati nitong kaanyuan.

20:22

Hassanor Alapa : Ago soldn ka so lima nka ko oyot ka sa kilid ka makaliyo a masigay a mapoti a kna o 824 ba sakit (a panggal) a tanda a salakaw (a ika dowa)

Muhsin Khan : "And press your (right) hand to your (left) side, it will come forth white (and shining), without any disease as another sign,

Sahih International : And draw in your hand to your side; it will come out white without disease - another sign,

Pickthall : And thrust thy hand within thine armpit, it will come forth white without hurt. (That will be) another token.

Yusuf Ali : "Now draw thy hand close to thy side: It shall come forth white (and shining), without harm (or stain),- as another Sign,-

Shakir : And press your hand to your side, it shall come out white without evil: another sign:

Dr. Ghali : And clasp your hand to your arm-pit; (Literally: your wing) it will come out (Literally: go out) white, without any odious (imperfection); (that is) another sign.

Tafsir Jalalayn : And thrust your hand, the right one, meaning, the palm, into your flank — that is, your left side, below the arm into the armpit, and [then] take it out — it will emerge white, in contrast to the skin-colour that it was, without any fault, that is, [without any sign of] leprosy, radiating like the rays of the sun, blinding to the eyes [of onlookers]. [That is] yet another sign (āyatan ukhrā: this together with baydā’a, ‘white’, constitute two circumstantial qualifiers referring to the subject of [the verb] takhruj, ‘it will emerge’).

Tagalog : Ipasok mo ang iyong (kanang) kamay sa iyong kabilang kamay sa ilalim ng iyong braso at ito ay lalabas na maputing-maputi na parang kulay ng yelo subali’t hindi ito sakit na anan; nang sa gayon, ito ay maging isa pang palantadaan para sa iyo.

20:23

Hassanor Alapa : Ka phakiilay Ami rka so pd ko manga tanda Ami a manga ala

Muhsin Khan : "That We may show you (some) of Our Greater Signs.

Sahih International : That We may show you [some] of Our greater signs.

Pickthall : That We may show thee (some) of Our greater portents,

Yusuf Ali : "In order that We may show thee (two) of our Greater Signs.

Shakir : That We may show you of Our greater signs:

Dr. Ghali : That We may show you (some) of Our greatest signs.

Tafsir Jalalayn : That We may show you, thereby, when you do this [as described above] in order to manifest it, of Our greatest signs, the sign that is the greatest proof of [the truth of] your Mission [from God]: and should he want it to be restored to its former state, he would thrust it into his armpit, as has been mentioned, and [then] bring it out.

Tagalog : Ito ay Aming ginawa; upang ipakita Namin sa iyo, O Mousâ, ang ilan sa Aming mga Dakilang Katibayan na nagpapatunay ng Aming kapangyarihan, dakilang kakayahan at nagpapatotoo sa iyong mensahe.

20:24

Hassanor Alapa : Song ka ko Fir’aun ka mataan a skaniyan na miangalandada

Muhsin Khan : "Go to Fir'aun (Pharaoh)! Verily, he has transgressed (all bounds in disbelief and disobedience, and has behaved as an arrogant, and as a tyrant)."

Sahih International : Go to Pharaoh. Indeed, he has transgressed."

Pickthall : Go thou unto Pharaoh! Lo! he hath transgressed (the bounds).

Yusuf Ali : "Go thou to Pharaoh, for he has indeed transgressed all bounds."

Shakir : Go to Firon, surely he has exceeded all limits.

Dr. Ghali : Go to Firaawn; (Pharaoh) surely he has tyrannized."

Tafsir Jalalayn : Go, as a messenger [from God], to Pharaoh, and [to] those with him. He has indeed transgressed’, he has exceeded the [usual] limits in his disbelief by claiming to be a god.

Tagalog : Magtungo ka, O Mousâ, kay Fir`âwn; dahil katiyakang lumampas na siya sa hangganan at naghimagsik laban sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, anyayahan mo siya tungo sa Kaisahan ng Allâh at bukod-tanging pagsamba sa Kanya.

20:25

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a Kadnan ko liwanag Inka rakn so rarb akn 825

Muhsin Khan : [Musa (Moses)] said: "O my Lord! Open for me my chest (grant me self-confidence, contentment, and boldness).

Sahih International : [Moses] said, "My Lord, expand for me my breast [with assurance]

Pickthall : (Moses) said: My Lord! relieve my mind

Yusuf Ali : (Moses) said: "O my Lord! expand me my breast;

Shakir : He said: O my Lord! Expand my breast for me,

Dr. Ghali : He said, "Lord! Expand my breast,

Tafsir Jalalayn : He said, ‘My Lord, expand my breast for me, expand it so that it may accommodate the [weight of the Divine] Message.

Tagalog : Sinabi ni Mousâ: O aking ‘Rabb!’ Luwagan Mo ang aking dibdib,

20:26

Hassanor Alapa : Go pakalbod Anka rakn so btad akn

Muhsin Khan : "And ease my task for me;

Sahih International : And ease for me my task

Pickthall : And ease my task for me;

Yusuf Ali : "Ease my task for me;

Shakir : And make my affair easy to me,

Dr. Ghali : And ease for me my Command, (Or: my affair).

Tafsir Jalalayn : And make easy, facilitate, for me my affair, that I may deliver it.

Tagalog : At gawin Mong madali ang aking gawain,

20:27

Hassanor Alapa :  Go bkar Anka a palot ko dila akn (so di niyan kaphakabals ko kiaami iyan sa apoy ko kaito iyan sa mialowis a dila iyan)

Muhsin Khan : "And make loose the knot (the defect) from my tongue, (i.e. remove the incorrectness from my speech) [That occurred as a result of a brand of fire which Musa (Moses) put in his mouth when he was an infant]. [Tafsir At-Tabari, Vol. 16, Page 159].

Sahih International : And untie the knot from my tongue

Pickthall : And loose a knot from my tongue,

Yusuf Ali : "And remove the impediment from my speech,

Shakir : And loose the knot from my tongue,

Dr. Ghali : And loosen a knot from my tongue,

Tafsir Jalalayn : And undo the knot upon my tongue — the result of his having been burnt by a live coal which he had placed [accidentally] in his mouth as a child;

Tagalog : At hayaan Mo ang aking dila na maging malinaw sa pagbigkas;

20:28

Hassanor Alapa : Ka an iran masabot so katharo akn

Muhsin Khan : "That they understand my speech,

Sahih International : That they may understand my speech.

Pickthall : That they may understand my saying.

Yusuf Ali : "So they may understand what I say:

Shakir : (That) they may understand my word;

Dr. Ghali : That they may comprehend my saying.

Tafsir Jalalayn : so that they may understand what I [shall] say, when I am delivering the Message.

Tagalog : Upang maintindihan nila ang aking sinasabi.

20:29

Hassanor Alapa : Go bgi ako Nka sa salinggogopa a pd ko pamiliya ko

Muhsin Khan : "And appoint for me a helper from my family,

Sahih International : And appoint for me a minister from my family -

Pickthall : Appoint for me a henchman from my folk,

Yusuf Ali : "And give me a Minister from my family,

Shakir : And give to me an aider from my family:

Dr. Ghali : And make for me a counsellor of my family,

Tafsir Jalalayn : And appoint for me a minister, an assistant for that [task], from my family,

Tagalog : At gawin Mo na makatutulong sa akin mula sa aking pamilya ,

20:30

Hassanor Alapa : So Hārūn a pagari akn

Muhsin Khan : "Harun (Aaron), my brother;

Sahih International : Aaron, my brother.

Pickthall : Aaron, my brother.

Yusuf Ali : "Aaron, my brother;

Shakir : Haroun, my brother,

Dr. Ghali : Harun, (Aaron) my brother.

Tafsir Jalalayn : Aaron (Hārūna, constitutes the second object), my brother (akhī, an explicative supplement).

Tagalog : Si Haroun na aking kapatid.

20:31

Hassanor Alapa : Somangn ka skaniyan ko bagr akn

Muhsin Khan : "Increase my strength with him,

Sahih International : Increase through him my strength

Pickthall : Confirm my strength with him

Yusuf Ali : "Add to my strength through him,

Shakir : Strengthen my back by him,

Dr. Ghali : Uphold my back (i.e., confirm my strength) by him,

Tafsir Jalalayn : Confirm through him my strength, my courage;

Tagalog : At palakasin Mo ako sa pamamagitan niya at dagdagan mo ang aking lakas,

20:32

Hassanor Alapa : Go pakapd Anka skaniyan ko btad akn (sa mbaloy skaniyan a Nabī)

Muhsin Khan : "And let him share my task (of conveying Allah's Message and Prophethood),

Sahih International : And let him share my task

Pickthall : And let him share my task,

Yusuf Ali : "And make him share my task:

Shakir : And associate him (with me) in my affair,

Dr. Ghali : And associate him with me in my Command (Or: my affair).

Tafsir Jalalayn : and let him share in my affair, namely, in [the delivery of] the Message (both verbs [ushdud, ‘confirm’, and ashrikhu, ‘let him share’] are in the imperative and in the apocopated imperfect tense, constituting the response to the request [of Moses]).

Tagalog : At pahintulutan Mo siyang makibahagi sa tungkulin na makasama ko siya sa pagiging Propeta at paghahayag ng mensahe;

20:33

Hassanor Alapa : Ka an ami Ska mipanasbih sa madakl

Muhsin Khan : "That we may glorify You much,

Sahih International : That we may exalt You much

Pickthall : That we may glorify Thee much

Yusuf Ali : "That we may celebrate Thy praise without stint,

Shakir : So that we should glorify Thee much,

Dr. Ghali : That we may extol You much,

Tafsir Jalalayn : So that we may glorify You, [by making] glorifications, over and over again,

Tagalog : Upang luwalhatiin Ka namin nang maraming papuri,

20:34

Hassanor Alapa : Ago kapananadman ami Ska sa madakl

Muhsin Khan : "And remember You much,

Sahih International : And remember You much.

Pickthall : And much remember Thee.

Yusuf Ali : "And remember Thee without stint:

Shakir : And remember Thee oft.

Dr. Ghali : And remember You much.

Tafsir Jalalayn : and remember You, [by making] remembrance, over and over again.

Tagalog : At alalahanin Ka namin nang labis at purihin Ka namin,

20:35

Hassanor Alapa : Ka mataan a Ska na miaadn Ka rkami a Tomitikay.

Muhsin Khan : "Verily! You are of us Ever a Well-Seer."

Sahih International : Indeed, You are of us ever Seeing."

Pickthall : Lo! Thou art ever Seeing us.

Yusuf Ali : "For Thou art He that (ever) regardeth us."

Shakir : Surely, Thou art seeing us.

Dr. Ghali : Surely You have been Ever-Beholding us."

Tafsir Jalalayn : Indeed You are ever Seeing of us’, ever Knowing, having been gracious [to us] by way of [appointing us to deliver] the Message.

Tagalog : Dahil katotohanan, Ikaw ay ‘Baseer’ – Ganap na Nakakikita sa amin, na walang anuman ang naililihim sa Iyo mula sa aming mga gawain.

20:36

Hassanor Alapa : Na pitharo Iyan a sabnar a inibgay rka so pangni nka hay Mūsā 826

Muhsin Khan : Allah said: "You are granted your request, O Musa (Moses)!

Sahih International : [ Allah ] said, "You have been granted your request, O Moses.

Pickthall : He said: Thou art granted thy request, O Moses.

Yusuf Ali : (Allah) said: "Granted is thy prayer, O Moses!"

Shakir : He said: You are indeed granted your petition, O Musa

Dr. Ghali : Said He, "You are already granted (Literally: brought) your request, O Musa (Moses).

Tafsir Jalalayn : He said, ‘You have been granted your request, O Moses!, as a favour [from Us] to you.

Tagalog : Sinabi ng Allâh: Walang pag-aalinlangan, ipinagkaloob Ko sa iyo ang lahat ng iyong kahilingan, O Mousâ.

20:37

Hassanor Alapa : Go sabnar a inipangalimo Ami ska pharoman (sa ika dowa)

Muhsin Khan : "And indeed We conferred a favour on you another time (before).

Sahih International : And We had already conferred favor upon you another time,

Pickthall : And indeed, another time, already We have shown thee favour,

Yusuf Ali : "And indeed We conferred a favour on thee another time (before).

Shakir : And certainly We bestowed on you a favor at another time;

Dr. Ghali : And indeed already another time We have been bounteous to you,

Tafsir Jalalayn : And certainly, We have done you a favour [already] another time,

Tagalog : At katiyakan, biniyayaan Ka namin, O Mousâ, bago pa ito, ng isa pang biyaya, noong ikaw ay sanggol pa lamang ay iniligtas ka Namin mula sa pagmamalupit ni Fir`âwn.

20:38

Hassanor Alapa : Gowani a iilaham Ami ko ina aka so nganin 827 a iniilaham on

Muhsin Khan : "When We inspired your mother with that which We inspired.

Sahih International : When We inspired to your mother what We inspired,

Pickthall : When we inspired in thy mother that which is inspired,

Yusuf Ali : "Behold! We sent to thy mother, by inspiration, the message:

Shakir : When We revealed to your mother what was revealed;

Dr. Ghali : As We revealed what was revealed to your mother:

Tafsir Jalalayn : when (idh, for explanation [of that favour]) We revealed to your mother, either in [her] sleep or by way of inspiration — when she gave birth to you and feared that Pharaoh would have you slain for being one of the newborn [of the Children of Israel] — that which was revealed, regarding your affair (this [mā yūhā, ‘that which was revealed’] is substituted by [what follows, an iqdhifīhi …]),

Tagalog : At ito ay noong inutusan Namin ang iyong ina sa pamamagitan ng inspirasyon (sa pagsasabi):

20:39
Hassanor Alapa : Sa tago anka skaniyan a (Mūsā) ko maito a kaban na 828 anod anka ko rgs (sa lawas a ig a Nayl) na iphimpir skaniyan o rgs ko kilid (o lawas a ig) sa khasabt skaniyan o ridoay Akn ago ridoay niyan, ago thmowan Akn ska (hay Mūsā) sa gagaw a phoon Rakn ago an ka mapagoya-goyag ko siyap Akn.

Muhsin Khan : "Saying: 'Put him (the child) into the Tabut (a box or a case or a chest) and put it into the river (Nile), then the river shall cast it up on the bank, and there, an enemy of Mine and an enemy of his shall take him.' And I endued you with love from Me, in order that you may be brought up under My Eye,

Sahih International : [Saying], 'Cast him into the chest and cast it into the river, and the river will throw it onto the bank; there will take him an enemy to Me and an enemy to him.' And I bestowed upon you love from Me that you would be brought up under My eye.

Pickthall : Saying: Throw him into the ark, and throw it into the river, then the river shall throw it on to the bank, and there an enemy to Me and an enemy to him shall take him. And I endued thee with love from Me that thou mightest be trained according to My will,

Yusuf Ali : "'Throw (the child) into the chest, and throw (the chest) into the river: the river will cast him up on the bank, and he will be taken up by one who is an enemy to Me and an enemy to him': But I cast (the garment of) love over thee from Me: and (this) in order that thou mayest be reared under Mine eye.

Shakir : Saying: Put him into a chest, then cast it down into the river, then the river shall throw him on the shore; there shall take him up one who is an enemy to Me and enemy to him, and I cast down upon you love from Me, and that you might be brought up before My eyes;

Dr. Ghali : (Saying), ‘"Hurl him in the coffer, then hurl it in the main; so let the main cast it on the shore. An enemy of Mine and his will take him." And I cast on you belovedness from Me, and to be worked out under My Eye (i.e., to be chosen for my Revelation).

Tafsir Jalalayn : “Cast him, place him, in the ark, then cast him, [while] in the ark, into the river, [into] the flow of the Nile, and then the river shall throw him up onto the shore, that is, its bank (the imperative here [fa’l-yulqihi, ‘let it throw him’] functions as a predicate); [there] an enemy of Mine and an enemy of his, namely, Pharaoh, shall take him”. And, after he took you, I cast upon you love from Me, that you may be loved by people; and indeed Pharaoh, and all who saw you, loved you; and that you might be reared under My eyes, be nurtured under My guardianship and My protection of you.

Tagalog : ‘Ilagay mo ang iyong anak na si Mousâ sa ‘Tabut’ (kahon) pagkasilang mo sa kanya, pagkatapos ay itapon mo sa ilog ng Nile, at aanurin naman ito ng ilog sa gilid, at kukunin siya ni Fir`âwn na Aking kalaban at kanyang kalaban.’ At ipinagkaloob Ko sa iyo ang pagmamahal mula sa Akin upang ikaw ay mapamahal sa mga tao, at siya ay lalaki sa ilalim ng Aking pagmamatyag at pangangalaga.  
[Dito sa talatang ito ang pagpapatunay sa Katangian ng Allâh hinggil sa pagkakaroon Niya ng Paningin na angkop sa Kanyang kadakilaan at kaganapan.]

20:40Hassanor Alapa : Gowani a phlalakaw so babay nka sa pitharo iyan a ba ko skano pnggonanaowa sa taw a makaritan on, na piakandod Ami ska ko ina aka ka an makapia a ginawa niyan, ago di ka makamboko, go miakabono ka sa ginawa na piakalidas Ami ska ko margn ago tinioba Ami ska sa manga tioba (ka anka malompiyo) na miatatap ka sa miakaphipira ragon ko manga taw sa Madyan oriyan iyan na miakaoma ka sa miokit ko okoran Akn hay Mūsā

Muhsin Khan : "When your sister went and said: 'Shall I show you one who will nurse him?' So We restored you to your mother, that she might cool her eyes and she should not grieve. Then you did kill a man, but We saved you from great distress and tried you with a heavy trial. Then you stayed a number of years with the people of Madyan (Midian). Then you came here according to the fixed term which I ordained (for you), O Musa (Moses)!

Sahih International : [And We favored you] when your sister went and said, 'Shall I direct you to someone who will be responsible for him?' So We restored you to your mother that she might be content and not grieve. And you killed someone, but We saved you from retaliation and tried you with a [severe] trial. And you remained [some] years among the people of Madyan. Then you came [here] at the decreed time, O Moses.

Pickthall : When thy sister went and said: Shall I show you one who will nurse him? and we restored thee to thy mother that her eyes might be refreshed and might not sorrow. And thou didst kill a man and We delivered thee from great distress, and tried thee with a heavy trial. And thou didst tarry years among the folk of Midian. Then camest thou (hither) by (My) providence, O Moses,

Yusuf Ali : "Behold! thy sister goeth forth and saith, 'shall I show you one who will nurse and rear the (child)?' So We brought thee back to thy mother, that her eye might be cooled and she should not grieve. Then thou didst slay a man, but We saved thee from trouble, and We tried thee in various ways. Then didst thou tarry a number of years with the people of Midian. Then didst thou come hither as ordained, O Moses!

Shakir : When your sister went and said: Shall I direct you to one who will take charge of him? So We brought you back to your mother, that her eye might be cooled and she should not grieve and you killed a man, then We delivered you from the grief, and We tried you with (a severe) trying. Then you stayed for years among the people of Madyan; then you came hither as ordained, O Musa.

Dr. Ghali : As your sister walked about, (and) so said, ‘"Shall I indicate to you one to sponsor him?"' So We returned you to your mother so that she might comfort her eye (Literally: that her eye might settle down) and might not grieve. And you killed a self, (i.e., a person) yet We safely delivered you out of suffering, and We tempted you with many temptations. Then you lingered years among the population of Madyan. Thereafter you came (here), according to a determined (estimate), O Mûsa.

Tafsir Jalalayn : When (idh, for explanation) your sister, Maryam, walked up, to obtain news of you, for they had brought wet nurses [for you] but you would not take to the breast of any of them, and she then said, “Shall I show you someone who will take care of him?”. Her offer was accepted and so she brought [them] his mother and he took to her breasts. Thus We restored you to your mother that her eyes might rejoice, in seeing you again, and not grieve, at that point [anymore]. Then you slew a soul, namely, the Copt in Egypt — and you became distressed for having slain him because of [how] Pharaoh [would react]; whereupon We delivered you from [great] distress, and We tried you with various ordeals, We tested you by landing you in some other [ordeal] and [again] delivered you from it. Then you stayed for several years, ten [years], among the people of Midian, after you had reached it having left Egypt, [staying] with the prophet Shu‘ayb and marrying his daughter. Then you came [hither] as ordained, in My knowledge, with the Message [that you will deliver] — and this was when you were forty years old, O Moses!

Tagalog : Inilagay ka Namin sa ilalim ng Aming pangangalaga at bilang biyaya na rin sa iyo, noong naglalakad ang iyong kapatid na babae na sinusundan ka habang ikaw ay naaanod, at sinabi niya sa nakakuha sa iyo: ‘Maaari bang ituro ko sa inyo kung sino ang mag-aalaga sa kanya at pasususuhin siya para sa inyo?’ At ibinalik ka Namin sa iyong ina pagkatapos kang mapasakamay ni Fir`âwn; upang maging mapayapa ang kanyang kalooban dahil sa ikaw ay nakaligtas mula sa pagkalunod at pagkamatay, at hindi na siya mangamba.  
Pagkatapos ay napatay mo ang isang lalaking Ehípsiyó (Egyptian) bilang pagkakamali at iniligtas ka Namin mula sa matinding pagdadalamhati dahil sa iyong nagawa at sa pagkatakot mo na mamatay, at sinubok ka Namin ng matinding pagsubok sa pamamagitan nito, at ikaw ay umalis na natatakot patungo sa mga taga-Madyan, at nanatili ka roon nang maraming taon, pagkatapos ikaw ay dumating sa Ehipto mula sa Madyan ayon sa nakatakdang panahon na itinakda Namin na pagsugo sa iyo bilang Propeta, O Mousâ; na ito ay angkop na angkop sa pagkakatakda ng Allâh at Kanyang kagustuhan, at ang lahat ng bagay ay Pagmamay-ari lamang ng Allâh na Kataas-taasan.

20:41

Hassanor Alapa : Go tinindos Akn ska ko ginawa ko (sa kapagawid inka ko panolon)

Muhsin Khan : "And I have Istana'tuka, for Myself.

Sahih International : And I produced you for Myself.

Pickthall : And I have attached thee to Myself.

Yusuf Ali : "And I have prepared thee for Myself (for service)"..

Shakir : And I have chosen you for Myself:

Dr. Ghali : And I had you worked out for Myself.

Tafsir Jalalayn : And I chose you for Myself, to deliver the Message.

Tagalog : At biniyayaan kita, O Mousâ, ng mga biyayang ito bilang pagpili Namin sa iyo para sa Aming mensahe, at pamamahayag mula sa Amin na pagsunod sa Aking ipinag-uutos at pag-iwas sa Aking ipinagbabawal.

20:42

Hassanor Alapa : Na lalakawn ka ago so pagari nka so manga tanda Akn sa oba kano rotosa ko katatadmi Rakn

Muhsin Khan : "Go you and your brother with My Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), and do not, you both, slacken and become weak in My Remembrance.

Sahih International : Go, you and your brother, with My signs and do not slacken in My remembrance.

Pickthall : Go, thou and thy brother, with My tokens, and be not faint in remembrance of Me.

Yusuf Ali : "Go, thou and thy brother, with My Signs, and slacken not, either of you, in keeping Me in remembrance.

Shakir : Go you and your brother with My communications and be not remiss in remembering Me;

Dr. Ghali : Go, you and your brother, with My signs, and do not slacken in Remembrance of Me.

Tafsir Jalalayn : Go, you and your brother, to the people, with My, nine, signs, and do not flag, be remiss, in remembrance of Me, by uttering glorifications and otherwise.

Tagalog : Magtungo ka, O Mousâ, ikaw at ang iyong kapatid na si Hâroun, na dala-dala ang Aking mga palatandaan na nagpapatunay sa Aking pagiging ‘Ilâh’ (o Diyos) na sinasamba at sa Aking ganap na kapangyarihan na nagpapatotoo ng iyong mensahe, na kung kaya, huwag kayong manghina sa pagpapatuloy ng pagpapaalaala para sa Akin,

20:43

Hassanor Alapa : Na song kano a dowa ko Fir’aun ka mataan a skaniyan na miangalandada

Muhsin Khan : "Go, both of you, to Fir'aun (Pharaoh), verily, he has transgressed (all bounds in disbelief and disobedience and behaved as an arrogant and as a tyrant).

Sahih International : Go, both of you, to Pharaoh. Indeed, he has transgressed.

Pickthall : Go, both of you, unto Pharaoh. Lo! he hath transgressed (the bounds).

Yusuf Ali : "Go, both of you, to Pharaoh, for he has indeed transgressed all bounds;

Shakir : Go both to Firon, surely he has become inordinate;

Dr. Ghali : Go, (both of you), to Firaawn; (Pharaoh) surely he has tyrannized.

Tafsir Jalalayn : Go the two of you to Pharaoh. Truly he has transgressed [the bounds], in claiming to be the Lord.

Tagalog : Tumungo kayong dalawa kay Fir`âwn; dahil walang pag-aalinlangan, siya ay lumampas na ng hangganan sa pagtanggi at paghimagsik,

20:44

Hassanor Alapa : Na tharo kano ron sa katharo a mananaw ka kalokalo na skaniyan na makapananadm odi na malk (ko Kadnan iyan)

Muhsin Khan : "And speak to him mildly, perhaps he may accept admonition or fear Allah."

Sahih International : And speak to him with gentle speech that perhaps he may be reminded or fear [ Allah ]."

Pickthall : And speak unto him a gentle word, that peradventure he may heed or fear.

Yusuf Ali : "But speak to him mildly; perchance he may take warning or fear (Allah)."

Shakir : Then speak to him a gentle word haply he may mind or fear.

Dr. Ghali : So speak (you both) leniently (Literally: say a lenient) to him, that possibly he would remind himself or would be apprehensive."

Tafsir Jalalayn : And speak to him gentle words, for him to renounce such [claims], that perhaps he may be mindful, be admonished, or fear’, God and so repent — the ‘hope’ [for Pharaoh’s repentance] is [expressed] from their perspective, for God knows that he was not going to repent.

Tagalog : At magsalita kayo sa kanya nang malumanay na salita; baka sakaling siya ay tumanggap ng paalaala o matakot sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha.

20:45

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a Kadnan ami ikhalk ami oba kami niyan pamakoti somiksa odi na mamagoman sa kapangalandada

Muhsin Khan : They said: "Our Lord! Verily! We fear lest he should hasten to punish us or lest he should transgress (all bounds against us)."

Sahih International : They said, "Our Lord, indeed we are afraid that he will hasten [punishment] against us or that he will transgress."

Pickthall : They said: Our Lord! Lo! we fear that he may be beforehand with us or that he may play the tyrant.

Yusuf Ali : They (Moses and Aaron) said: "Our Lord! We fear lest he hasten with insolence against us, or lest he transgress all bounds."

Shakir : Both said: O our Lord! Surely we fear that he may hasten to do evil to us or that he may become inordinate.

Dr. Ghali : They (both) said, "Our Lord, surely we (ourselves) fear he may exceed against us or tyrannize (us)."

Tafsir Jalalayn : The two [of them] said, ‘Our Lord, We truly fear that he may forestall us, that is, by hastening to punish us, or become tyrannical’, against us, that is, be high-handed [with us].

Tagalog : Sinabi ni Mousâ at saka ni Hâroun: O aming ‘Rabb!’ Katiyakan, natatakot kami na baka kami ay parusahan niya o di kaya ay maghimagsik siya sa katotohanan at hindi niya ito tatanggapin.

20:46

Hassanor Alapa : Na pitharo Iyan a di kano khalk a dowa kataw ka Sakn na pd iyo a dowa a phamakin’g Ako ago pmasaan Akn (so panagontaman iyo) 829

Muhsin Khan : He (Allah) said: "Fear not, verily! I am with you both, hearing and seeing.

Sahih International : [ Allah ] said, "Fear not. Indeed, I am with you both; I hear and I see.

Pickthall : He said: Fear not. Lo! I am with you twain, Hearing and Seeing.

Yusuf Ali : He said: "Fear not: for I am with you: I hear and see (everything).

Shakir : He said: Fear not, surely I am with you both: I do hear and see.

Dr. Ghali : Said He, "Do not fear (him). Surely I (Myself) will be with you (both); I hear and I see.

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Do not fear, for I shall be with the two of you, by [providing you with] My assistance, hearing, what he says, and seeing, what he does.

Tagalog : Sinabi ng Allâh kay Mousâ (as) at saka kay Hâroun (as): Huwag kayong matakot kay Fir`âwn; dahil katiyakan, Ako ay kasama ninyo sa pamamagitan ng Aking pandinig at paningin, naririnig Ko ang inyong sinasabi at nakikita Ko ang inyong ginagawa,

20:47
Hassanor Alapa : Na talingomai niyo skaniyan (a Fir’aun) na tharoa niyo a skami na sogo’ kami a dowa o Kadnan ka na boka inka a pd ami so mbawataan o Isrāīl sa di nka siran phrasaya, ka minioma mi rka a tanda a phoon ko Kadnan ka, sa so kalilintad na sii ki taw a inonotan iyan so toroan 830

Muhsin Khan : "So go you both to him, and say: 'Verily, we are Messengers of your Lord, so let the Children of Israel go with us, and torment them not; indeed, we have come with a sign from your Lord! And peace will be upon him who follows the guidance!

Sahih International : So go to him and say, 'Indeed, we are messengers of your Lord, so send with us the Children of Israel and do not torment them. We have come to you with a sign from your Lord. And peace will be upon he who follows the guidance.

Pickthall : So go ye unto him and say: Lo! we are two messengers of thy Lord. So let the children of Israel go with us, and torment them not. We bring thee a token from thy Lord. And peace will be for him who followeth right guidance.

Yusuf Ali : "So go ye both to him, and say, 'Verily we are messengers sent by thy Lord: Send forth, therefore, the Children of Israel with us, and afflict them not: with a Sign, indeed, have we come from thy Lord! and peace to all who follow guidance!

Shakir : So go you both to him and say: Surely we are two messengers of your Lord; therefore send the children of Israel with us and do not torment them! Indeed we have brought to you a communication from your Lord, and peace is on him who follows the guidance;

Dr. Ghali : So come you up (both) to him, then say, ‘Surely we are (both) the Messengers of your Lord; so send (forth) with us the Seeds (Or: sons) of Israel) and do not torment them; we have already come to you with a sign from your Lord; and peace be upon him who closely follows the guidance!

Tafsir Jalalayn : So go to him and say, “Truly we are two messengers of your Lord, so let the Children of Israel go with us, to Syria, and do not [continue to] chastise them, in other words, release them from your exploitation of them in those oppressive works of yours, such as digging, construction and the lifting of heavy objects. We have verily brought you a sign, a definitive argument, from your Lord, as proof of our truthfulness in [delivering] the Message; and may peace be upon him who follows [right] guidance, that is to say, may he be secure from [God’s] chastisement.

Tagalog : Na kung kaya, pumunta kayong dalawa sa kanya at ito ang sabihin ninyong dalawa sa kanya: ‘Katiyakan, kaming dalawa ay Sugo tungo sa iyo mula sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na pakawalan mo ang mga angkan ni Isrâ`îl, at huwag silang utusan na gumawa ng mga mabibigat na gawain na hindi nila kaya, katotohanan, dala namin sa iyo ang mga palatandaan bilang himala mula sa iyong ‘Rabb’ na nagpapatunay na kami ay totoo sa aming paanyaya, at nagpapatunay din na ang sinumang susunod sa gabay ng Allâh ay ligtas siya sa anumang parusa ng Allâh.

20:48

Hassanor Alapa : Mataan a iniwahi rkami a so siksa na phakatana ko taw a makambokhag ago tomalikhod (ko toroan)

Muhsin Khan : 'Truly, it has been revealed to us that the torment will be for him who denies [believes not in the Oneness of Allah, and in His Messengers, etc.], and turns away.'(from the truth and obedience of Allah)"

Sahih International : Indeed, it has been revealed to us that the punishment will be upon whoever denies and turns away.' "

Pickthall : Lo! it hath been revealed unto us that the doom will be for him who denieth and turneth away.

Yusuf Ali : "'Verily it has been revealed to us that the Penalty (awaits) those who reject and turn away.'"

Shakir : Surely it has been revealed to us that the chastisement will surely come upon him who rejects and turns back.

Dr. Ghali : Surely it has already been revealed to us that the torment shall be for him who cries lies and turns away."

Tafsir Jalalayn : Indeed it has been revealed to us that the chastisement shall befall him who denies, [the truth of] what we have brought, and turns away” ’, [and who] rejects it. And so they came to him and said [to him] all of what has been mentioned.

Tagalog : Katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ ay nagpahayag sa amin, na ang Kanyang parusa ay para sa sinumang tumanggi at tinalikuran ang Kanyang paanyaya at batas.’

20:49

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a antai Kadnan iyo a dowa kataw Hay Mūsā

Muhsin Khan : Fir'aun (Pharaoh) said: "Who then, O Musa (Moses), is the Lord of you two?"

Sahih International : [Pharaoh] said, "So who is the Lord of you two, O Moses?"

Pickthall : (Pharaoh) said: Who then is the Lord of you twain, O Moses?

Yusuf Ali : (When this message was delivered), (Pharaoh) said: "Who, then, O Moses, is the Lord of you two?"

Shakir : (Firon) said: And who is your Lord, O Musa?

Dr. Ghali : He (Firaawn) (Pharaoh) said, "Who then is the Lord of both of you, O Musa?" (Moses).

Tafsir Jalalayn : He said, ‘So who is your Lord, O Moses?’ — he [Pharaoh] restricted this [question] to him [Moses], because [between him and Aaron] he is the principal [bearer of God’s Message] and also because of his [Pharaoh’s] having pampered him while he was being reared [as a child].

Tagalog : Sinabi ni Fir`âwn sa dalawa: Bakit, sino ba ang inyong ‘Rabb,’ O Mousâ?

20:50

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a aya Kadnan ami na so inibgay Niyan ko kalangowan a shayi so bontal iyan a domadait on ko kiaadna on, oriyan iyan na migay sa toroan

Muhsin Khan : [Musa (Moses)] said: "Our Lord is He Who gave to each thing its form and nature, then guided it aright."

Sahih International : He said, "Our Lord is He who gave each thing its form and then guided [it]."

Pickthall : He said: Our Lord is He Who gave unto everything its nature, then guided it aright.

Yusuf Ali : He said: "Our Lord is He Who gave to each (created) thing its form and nature, and further, gave (it) guidance."

Shakir : He said: Our Lord is He Who gave to everything its creation, then guided it (to its goal).

Dr. Ghali : He said, "Our Lord is He Who gave everything its creation (and) thereafter guided (it)."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Our Lord is He Who gave to everything, in creation, its [peculiar] nature, through which it is distinguished from another [thing], and then guided [it]’, the animal among them to its source of food, drink and procreation and in other ways.

Tagalog : Sinabi sa kanya ni Mousâ (as): Ang aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Siyang nagkaloob ng lahat ng bagay na tinataglay ng Kanyang nilikha na naaangkop sa bawa’t katangian nito at pagkakalikha, at pagkatapos ginabayan Niya ang lahat ng nilikha tungo sa kung paano pakikinabangan ang anuman na Kanyang nilikha para sa kanila.

20:51

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a antonaa i miambtad o manga pagtaw a miangaoona

Muhsin Khan : [Fir'aun (Pharaoh)] said: "What about the generations of old?"

Sahih International : [Pharaoh] said, "Then what is the case of the former generations?"

Pickthall : He said: What then is the state of the generations of old?

Yusuf Ali : (Pharaoh) said: "What then is the condition of previous generations?"

Shakir : He said: Then what is the state of the former generations?

Dr. Ghali : He said, "Then what about the earliest generations?"

Tafsir Jalalayn : He, Pharaoh, said, ‘So what of, the status [of], the generations, the communities, of old?’, such as the people of Noah, Hūd, Lot and Sālih, with regard to their having worshipped graven images.

Tagalog : Sinabi ni Fir`âwn kay Mousâ: Paano na ang mga naunang sambayanan na nauna sa pagtanggi at di-paniniwala?

20:52

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a so pariksa on na zisii ko Kadnan akn sii sa isa a panoratan, a di khadadag so Kadnan ko ago di phakalipat

Muhsin Khan : [Musa (Moses)] said: "The knowledge thereof is with my Lord, in a Record. My Lord is neither unaware nor He forgets, "

Sahih International : [Moses] said, "The knowledge thereof is with my Lord in a record. My Lord neither errs nor forgets."

Pickthall : He said: The knowledge thereof is with my Lord in a Record. My Lord neither erreth nor forgetteth,

Yusuf Ali : He replied: "The knowledge of that is with my Lord, duly recorded: my Lord never errs, nor forgets,-

Shakir : He said: The knowledge thereof is with my Lord in a book, my Lord errs not, nor does He forget;

Dr. Ghali : He said, "The knowledge of them is in the Providence of my Lord, in a Book; my Lord does not err, nor does He forget."

Tafsir Jalalayn : Said he, Moses, ‘The knowledge thereof, that is, the knowledge of their [otherworldly] status, is, preserved, with my Lord, in a Book, namely, the Preserved Tablet (al-lawh al-mahfūz), and He shall requite them in accordance with it on the Day of Resurrection. My Lord does not err, He is [never] absent from anything, nor does He, my Lord, forget, anything.

Tagalog : Sinabi ni Mousâ kay Fir`âwn: Ang kaalaman hinggil sa kanila at sa kung ano ang kanilang ginawa ay nasa Allâh lamang na naitala sa ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh,’ wala akong kaalaman hinggil doon. Hindi nagkakamali ang Allâh sa Kanyang Gawain at sa Kanyang mga Batas, at wala Siyang anumang nakaliligtaan sa lahat ng Kaalaman na nasa Kanya.

20:53
Hassanor Alapa : A so inadn Iyan rkano so lopa a maddmpas ago piakakdg kano niyan on sa manga lalan ago miakatoron a phoon sa kawang sa ig na inipakambowat Ami sa phizoson a pd sa mangngtho a mbidabida to top

Muhsin Khan : Who has made earth for you like a bed (spread out); and has opened roads (ways and paths etc.) for you therein; and has sent down water (rain) from the sky. And We have brought forth with it various kinds of vegetation.

Sahih International : [It is He] who has made for you the earth as a bed [spread out] and inserted therein for you roadways and sent down from the sky, rain and produced thereby categories of various plants.

Pickthall : Who hath appointed the earth as a bed and hath threaded roads for you therein and hath sent down water from the sky and thereby We have brought forth divers kinds of vegetation,

Yusuf Ali : "He Who has, made for you the earth like a carpet spread out; has enabled you to go about therein by roads (and channels); and has sent down water from the sky." With it have We produced diverse pairs of plants each separate from the others.

Shakir : Who made the earth for you an expanse and made for you therein paths and sent down water from the cloud; then thereby We have brought forth many species of various herbs.

Dr. Ghali : He who has made the earth (as) a cradle for you, and inserted ways therein for you, and sent down water from the heaven; so We have brought out therewith pairs of divers (kinds of) growth.

Tafsir Jalalayn : He is, the One Who made for you, as well as [for] all creatures, the earth a cradle, a bed, and threaded, facilitated, for you therein ways, roads, and sent down from the heaven water, rain. God, exalted be He, says, as a complement to Moses’s description of Him and as an address to the people of Mecca: and therewith We brought forth various kinds, species, of plants (shattā, ‘various’, adjectivally qualifies azwājan, ‘kinds’), in other words, [plants] of different colours, flavours and [different] in other ways (shattā is the plural of shatīt, similar [in pattern] to marīd, [plural] mardā, as [may be used] in [a phrase like] shatta al-amr, ‘the affair has become divided’).

Tagalog : Siya ang Lumikha ng kalupaan para sa inyo na ginawang madali sa inyo ang makinabang mula rito dahil ito ay parang nakalatag, at ginawa Niya sa inyo sa ibabaw nito ang maraming daanan, at ibinaba Niya sa kalangitan ang mga ulan, at pinasisibol Niya sa pamamagitan nito ang iba’t ibang uri ng mga pananim.

20:54

Hassanor Alapa : Sa kan kano ago pakapanathaba niyo ron so manga ayam iyo, ka mataan a kadadalman oto sa manga tanda a pantag sa pagtaw a adn a manga pamikiran iran.

Muhsin Khan : Eat and pasture your cattle, (therein); verily, in this are proofs and signs for men of understanding.

Sahih International : Eat [therefrom] and pasture your livestock. Indeed, in that are signs for those of intelligence.

Pickthall : (Saying): Eat ye and feed your cattle. Lo! herein verily are portents for men of thought.

Yusuf Ali : Eat (for yourselves) and pasture your cattle: verily, in this are Signs for men endued with understanding.

Shakir : Eat and pasture your cattle; most surely there are signs in this for those endowed with understanding.

Dr. Ghali : Eat (thereof), and pasture your cattle! Surely in that are indeed signs for ones endowed with intelligence.

Tafsir Jalalayn : Eat, thereof, and pasture your cattle, therein (an‘ām, ‘cattle’, is the plural of na‘am, which are camels, cows and sheep; one says ra‘atu’l-an‘āmu, ‘the cattle grazed’ or ra‘aytuhā, ‘I grazed them’; the imperative here is meant as a permissive and a reminder of [God’s] grace, the sentence being a circumstantial qualifier referring to the subject of [the verb] akhrajnā, ‘We brought forth’, in other words [what is meant is], ‘[We brought forth the plants] permitting you to eat thereof and to graze [your] cattle [thereon]’). In that, which is mentioned here, there are indeed signs, indeed lessons, for people of sense, possessors of intellect (al-nuhā, the plural of nuhya, similar [in pattern] to ghurfa, [plural] ghuraf. The intellect is called by this [term, nuhya] because it shows a person the sense to refrain from committing vile deeds).

Tagalog : Na kung kaya, kumain kayo, O kayong mga tao, mula sa anumang mga mabubuti na Aming pinasibol para sa inyo, at dito ninyo alagaan ang inyong mga inaalagaang hayop. Katiyakan, sa mga nabanggit na ito ay mga palatandaan sa Kapangyarihan ng Allâh at paanyaya tungo sa paniniwala sa Kanyang Kaisahan at pagsamba lamang nang bukod-tangi sa Kanya para sa sinumang nagtatangan ng matitinong kaisipan.

20:55

Hassanor Alapa :  Phoon on (ko lopa) na inadn Ami skano ago ron na phakan dodn 831 Ami skano, ago phoon on na phakambowatn Ami skano pharoman

Muhsin Khan : Thereof (the earth) We created you, and into it We shall return you, and from it We shall bring you out once again.

Sahih International : From the earth We created you, and into it We will return you, and from it We will extract you another time.

Pickthall : Thereof We created you, and thereunto We return you, and thence We bring you forth a second time.

Yusuf Ali : From the (earth) did We create you, and into it shall We return you, and from it shall We bring you out once again.

Shakir : From it We created you and into it We shall send you back and from it will We raise you a second time.

Dr. Ghali : Thereof We created you, and We will bring you back into it, and We bring you out of it on another occasion (i.e., a second time).

Tafsir Jalalayn : From it, that is, from the earth, We created you, by creating your father Adam from it, and into it We shall restore you, [when you are] interred after death, and from it We shall bring you forth, at the Resurrection, a second time’, in the same way that We brought you forth [from it] when We initiated your creation.

Tagalog : Mula sa lupa ay nilikha Namin kayo, O kayong mga tao! At sa kalupaan ding ito kayo ay Aming ibabalik pagkatapos ng inyong kamatayan, at mula rito na inyong pinagbalikan ay bubuuin Namin kayong muli para sa Paghuhukom at Pagbabayad sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

20:56

Hassanor Alapa : Go sabnar a piakiilay Ami ron (so Fir’aun) so maga tanda Ami langon na piakambokhag iyan ago somianka

Muhsin Khan : And indeed We showed him [Fir'aun (Pharaoh)] all Our Signs and Evidences, but he denied and refused.

Sahih International : And We certainly showed Pharaoh Our signs - all of them - but he denied and refused.

Pickthall : And We verily did show him all Our tokens, but he denied them and refused.

Yusuf Ali : And We showed Pharaoh all Our Signs, but he did reject and refuse.

Shakir : And truly We showed him Our signs, all of them, but he rejected and refused.

Dr. Ghali : And indeed We already showed him (Firaawn) all Our signs, yet he cried lies and refused.

Tafsir Jalalayn : And verily We showed him, that is, We made Pharaoh see, all Our signs, [all] nine, but he denied, them, and claimed that they were [the result of] sorcery, and refused, to affirm the Oneness [of God], exalted be He.

Tagalog : At katiyakan, ipinakita Namin kay Fir`âwn ang Aming mga katibayan at palatandaan na lahat ay nagpapatunay sa Aming Kapangyarihan; at sa karapatan ng Allâh na Siya lamang ang nararapat na sasambahin, at nagpapatunay sa mensahe na dala-dala ni Mousâ, subali’t ito ay kanyang tinanggihan at hindi niya pinaniwalaan ang katotohanan.

20:57

Hassanor Alapa : Sa pitharo iyan a miakaoma ka ka an kami nka miliyo ko ingd ami sa nggolalan ko salamankiro nka hay Mūsā

Muhsin Khan : He [Fir'aun (Pharaoh)] said: "Have you come to drive us out of our land with your magic, O Musa (Moses)?

Sahih International : He said, "Have you come to us to drive us out of our land with your magic, O Moses?

Pickthall : He said: Hast come to drive us out from our land by thy magic, O Moses?

Yusuf Ali : He said: "Hast thou come to drive us out of our land with thy magic, O Moses?

Shakir : Said he: Have you come to us that you should turn us out of our land by your magic, O Musa?

Dr. Ghali : He said, "Have you come to us to drive us out of our land by your sorcery, O Musa?

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Have you come to us so that you may expel us from our land, Egypt, and so that kingship over it may be yours, by your sorcery, O Moses?

Tagalog : Sinabi ni Fir`âwn: Dumating ka ba sa amin, O Mousâ, upang kami ay paalisin mula sa aming bayan sa pamamagitan ng iyong salamangka?

20:58
Hassanor Alapa : Matatankd a thalingo-maan ami ska sa salamankiro a datar iyan na tndo ka ko lt tano sa talad a di ami ndoratn ago di nka ndoratn a darpa a zokhodan rki tano

Muhsin Khan : "Then verily, we can produce magic the like thereof; so appoint a meeting between us and you, which neither we, nor you shall fail to keep, in an open wide place where both shall have a just and equal chance (and beholders could witness the competition)."

Sahih International : Then we will surely bring you magic like it, so make between us and you an appointment, which we will not fail to keep and neither will you, in a place assigned."

Pickthall : But we surely can produce for thee magic the like thereof; so appoint a tryst between us and you, which neither we nor thou shall fail to keep, at a place convenient (to us both).

Yusuf Ali : "But we can surely produce magic to match thine! So make a tryst between us and thee, which we shall not fail to keep - neither we nor thou - in a place where both shall have even chances."

Shakir : So we too will produce before you magic like it, therefore make between us and you an appointment, which we should not break, (neither) we nor you, (in) a central place.

Dr. Ghali : Then, indeed we will definitely come up to you with sorcery the like of it; so set (Literally: make) an appointment between us and you, and we will not fail it, neither we nor you, a place (equally) convenient (to us both)."

Tafsir Jalalayn : Yet We [too] shall produce for you a sorcery like it, [one] which will counter it. So fix a tryst between us and you, for that [purpose], [a tryst] which neither we nor you shall fail to keep, [at] a place (makānan is in the accusative because the genitive-operator preposition [fī, ‘at’] has been removed) of equal distance (read siwān or suwān), in other words, in the middle, equidistant for a person coming from either side.

Tagalog : Samakatuwid, walang pag-aalinlangan, kaya rin naming magpakita sa iyo ng salamangka na katulad ng iyong dala-dala, na kung kaya, magtakda ka ng panahon ng pakikipagharap sa pagitan namin at sa pagitan mo, na pangakong tutuparin nang pareho, kami at gayon din sa iyo, sa patag na lugar na kung saan doon ay magkakaroon ng makatarungan at patas na pakikipagsapalaran ang pareho.

20:59

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a aya talad iyo na so gawii a kariala iyo sa 832 plimodn so manga taw ko kathnganayk o alongan

Muhsin Khan : [Musa (Moses)] said: "Your appointed meeting is the day of the festival, and let the people assemble when the sun has risen (forenoon)."

Sahih International : [Moses] said, "Your appointment is on the day of the festival when the people assemble at mid-morning."

Pickthall : (Moses) said: Your tryst shall be the day of the feast, and let the people assemble when the sun hath risen high.

Yusuf Ali : Moses said: "Your tryst is the Day of the Festival, and let the people be assembled when the sun is well up."

Shakir : (Musa) said: Your appointment is the day of the Festival and let the people be gathered together in the early forenoon.

Dr. Ghali : He (Musa) said, "Your appointment shall be upon the adornment day, (i.e., the feast day) and let the multitudes be mustered at the forenoon."

Tafsir Jalalayn : Said he, Moses, ‘Your tryst shall be the Day of Adornment — a festive day of theirs on which they adorn themselves and [the public] assemble — and let the people assemble, [let] the inhabitants of Egypt gather, at forenoon’, the time for this [tryst], to observe what will transpire.

Tagalog : Sinabi ni Mousâ kay Fir`âwn: Ang itinakdang pakikipagharap para sa inyo ay sa araw ng pagdiriwang o pista na sa araw na yaon ay nakagayak ang mga tao, at hayaang magtipun-tipon ang mga tao na mula sa iba’t ibang dako kapag ang araw ay nakasikat na.

20:60

Hassanor Alapa : Na tomialikhod so Fir’aun na tinimo iyan so manga salamankiro niyan oriyan iyan na miakaoma.

Muhsin Khan : So Fir'aun (Pharaoh) withdrew, devised his plot and then came back.

Sahih International : So Pharaoh went away, put together his plan, and then came [to Moses].

Pickthall : Then Pharaoh went and gathered his strength, then came (to the appointed tryst).

Yusuf Ali : So Pharaoh withdrew: He concerted his plan, and then came (back).

Shakir : So Firon turned his back and settled his plan, then came.

Dr. Ghali : Then Firaawn turned away and so gathered his plotting; thereafter (he) came up.

Tafsir Jalalayn : Then Pharaoh withdrew, retreated, and summoned up his guile, that is to say, those [human] elements of his guile from among the sorcerers, and then came, with them to the tryst.

Tagalog : Na kung kaya, tinanggihan ni Fir`âwn at tinalikuran ang anumang dala-dala ni Mousâ na katotohanan, sa halip ay tinipon niya ang kanyang mga salamangkero at isinagawa niya ang pakana at pagkatapos ay dumating sa nakatakdang pagtitipun-tipon.

20:61
Hassanor Alapa : Na pitharo kiran o Mūsā a: Doandoan kano di kano thmpo ko Allāh sa kabokhag ka gisoln kano niyan a siksa ago sabnar a miaola so taw a manmpo (ko Allāh)

Muhsin Khan : Musa (Moses) said to them: "Woe unto you! Invent not a lie against Allah, lest He should destroy you completely by a torment. And surely, he who invents a lie (against Allah) will fail miserably."

Sahih International : Moses said to the magicians summoned by Pharaoh, "Woe to you! Do not invent a lie against Allah or He will exterminate you with a punishment; and he has failed who invents [such falsehood]."

Pickthall : Moses said unto them: Woe unto you! Invent not a lie against Allah, lest He extirpate you by some punishment. He who lieth faileth miserably.

Yusuf Ali : Moses said to him: Woe to you! Forge not ye a lie against Allah, lest He destroy you (at once) utterly by chastisement: the forger must suffer frustration!"

Shakir : Musa said to them: Woe to you! do not forge a lie against Allah, lest He destroy you by a punishment, and he who forges (a lie) indeed fails to attain (his desire).

Dr. Ghali : Musa said to them, "Woe to you! Do not fabricate a lie against Allah (or) then He will eradicate you with a torment; and whoever fabricates (a lie) is readily disappointed."

Tafsir Jalalayn : Moses said to them — and there were 72 of them, each with a rope and a staff in his hand — ‘Woe to you!, meaning, may God make you liable to woe. Do not invent a lie against God, by ascribing partners to Him, lest He annihilate you (read fa-yushitakum or fa-yashatakum) by some chastisement, from Him. For verily he who invents lies, against God, fails’, [he] is the loser.

Tagalog : Sinabi ni Mousâ sa mga salamangkero ni Fir`âwn bilang pagpapayo: Mag-ingat kayo! Huwag kayong gumawa ng anumang kasinungalingan laban sa Allâh, dahil pupuksain kayo sa pamamagitan ng parusa na mula sa Kanya at papatayin kayong lahat. Katiyakan na hindi magtatagumpay ang sinumang nag-imbento ng kasinungalingan laban sa Allâh.

20:62

Hassanor Alapa : Na miasobag siran ko btad iran ko lt iran sa inisoln iran so kiapamagtonga

Muhsin Khan : Then they debated with one another what they must do, and they kept their talk secret.

Sahih International : So they disputed over their affair among themselves and concealed their private conversation.

Pickthall : Then they debated one with another what they must do, and they kept their counsel secret.

Yusuf Ali : So they disputed, one with another, over their affair, but they kept their talk secret.

Shakir : So they disputed with one another about their affair and kept the discourse secret.

Dr. Ghali : Then they contended among themselves their command, (Or: their affair) and they conferred in secret.

Tafsir Jalalayn : So they disputed their matter among themselves, regarding Moses and his brother, and kept secret their private counsel, that is, their conversation regarding the two,

Tagalog : Pagkatapos ay nagpulung-pulong ang mga salamangkero ni Fir`âwn at pinagtalunan nila ang patungkol sa kung ano ang kanilang gagawin at ito ay pinanatili nilang lihim,

20:63
Hassanor Alapa : Na pitharo iran a giankai a dowa kataw na salamankiro a khabayaan iran a kiliyon iran rkano phoon ko ingd iyo sa nggolalan ko katao iran a sihr, sa pagilangn iran so okit iyo a mapia

Muhsin Khan : They said: "Verily! These are two magicians. Their object is to drive you out from your land with magic, and overcome your chiefs and nobles.

Sahih International : They said, "Indeed, these are two magicians who want to drive you out of your land with their magic and do away with your most exemplary way.

Pickthall : They said: Lo! these are two wizards who would drive you out from your country by their magic, and destroy your best traditions;

Yusuf Ali : They said: "These two are certainly (expert) magicians: their object is to drive you out from your land with their magic, and to do away with your most cherished institutions.

Shakir : They said: These are most surely two magicians who wish to turn you out from your land by their magic and to take away your best traditions.

Dr. Ghali : They said, "Decidedly these two (men) are indeed (both) sorcerers; they would (like) to drive you out of your land by their sorcery, and go away with your exemplary mode (of life).

Tafsir Jalalayn : They said, to each other, ‘These two men (hādhān, this [form] concords with the forms used by those [grammarians] who use the alif [ending] for all three cases of the dual person; Abū ‘Amr has [the variant reading] hādhayn) are indeed sorcerers who intend to expel you from your land by their sorcery, and do away with your excellent traditions (muthlā, the feminine form of amthal, meaning ‘the noblest’) in other words, [they will do away with the loyalty of] the noblemen among you, because these [latter] will prefer the two of them [Moses and Aaron] on account of their triumph.

Tagalog : Na kanilang sinabi: Katiyakan, si Mousâ at saka si Hâroun ay dalawang salamangkero na nais nilang dalawa na kayo ay paalisin sa inyong bayan sa pamamagitan ng kanilang salamangka, upang maagaw ang inyong karangalan.

20:64

Hassanor Alapa : Na timoa niyo so gasta iyo oriyan iyan na talingoma kano a zasaasaap ka sabnar a miakadaag imanto so taw a phaporo sa katakabor

Muhsin Khan : "So devise your plot, and then assemble in line. And whoever overcomes this day will be indeed successful."

Sahih International : So resolve upon your plan and then come [forward] in line. And he has succeeded today who overcomes."

Pickthall : So arrange your plan, and come in battle line. Whoso is uppermost this day will be indeed successful.

Yusuf Ali : "Therefore concert your plan, and then assemble in (serried) ranks: He wins (all along) today who gains the upper hand."

Shakir : Therefore settle your plan, then come standing in ranks and he will prosper indeed this day who overcomes.

Dr. Ghali : So gather your plotting, (and) there- after come up in ranks; (i.e., in battle, ranks) and whoever seeks exaltedness today will readily prosper."

Tafsir Jalalayn : So summon up your guile, in the way of sorcery (read fa’jma‘ū, from [the first form] jama‘a, meaning ‘he gathered’, or read fa-ajmi‘ū, from [the fourth form] ajma‘a, meaning ‘he resolved [to do something]’) and come in battle-line (saffan, a circumstantial qualifier, meaning ‘standing in rows’). For truly he who is uppermost, [he who] triumphs, this day shall be the victor!’

Tagalog : Na kung kaya, isagawa ninyo nang maayos ang inyong mga pakana, at maging matatag kayo at huwag kayong magkakasalungatan, at pagkatapos ay magtipun-tipon kayo na iisang hilera (hanay) at ipakita ninyo ang anuman na hawak-hawak ninyong galing nang sabay-sabay, upang makuha ninyo ang atensiyon ng mga tao at magapi ninyo ang salamangka ni Mousâ at ng kanyang kapatid. At katiyakan, ang magtatagumpay lamang sa ngayon ay ang sinumang mangingibabaw sa kanyang kalaban at ito ay kanyang matatalo at magagapi.

20:65

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a hay Mūsā mbaya ka o ska i paganay a magithog antaa ka ba skami i paganay a mbtad

Muhsin Khan : They said:"O Musa (Moses)! Either you throw first or we be the first to throw?"

Sahih International : They said, "O Moses, either you throw or we will be the first to throw."

Pickthall : They said: O Moses! Either throw first, or let us be the first to throw?

Yusuf Ali : They said: "O Moses! whether wilt thou that thou throw (first) or that we be the first to throw?"

Shakir : They said: O Musa! will you cast, or shall we be the first who cast down?

Dr. Ghali : They said, "O Musa, (Moses) either you will cast, or we will be the first to cast."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘O Moses, you choose: either cast, your staff first, or we shall be the first to cast’, their staff.

Tagalog : Sinabi ng mga salamangkero: O Mousâ! Maaaring alin sa dalawa: ikaw muna ang magbitiw ng iyong tungkod o di kaya ay kami ang mag-umpisa at ipamalas namin ang anuman na hawak-hawak namin.

20:66

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a skano i ona mithog (na minithog siran) ma minitkaw a so manga tali ran ago so manga tonkat iran na aya kapkhailaya on sabap ko salamankiro iran na ba pndola (a nipay)

Muhsin Khan : [Musa (Moses)] said: "Nay, throw you (first)!" Then behold, their ropes and their sticks, by their magic, appeared to him as though they moved fast.

Sahih International : He said, "Rather, you throw." And suddenly their ropes and staffs seemed to him from their magic that they were moving [like snakes].

Pickthall : He said: Nay, do ye throw! Then lo! their cords and their staves, by their magic, appeared to him as though they ran.

Yusuf Ali : He said, "Nay, throw ye first!" Then behold their ropes and their rods-so it seemed to him on account of their magic - began to be in lively motion!

Shakir : He said: Nay! cast down. then lo! their cords and their rods-- it was imaged to him on account of their magic as if they were running.

Dr. Ghali : He said, "No indeed, you cast!" Then only then, their ropes and their staffs were made to appear to him, by their sorcery, to be gliding along.

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Nay, you cast!’, and so they cast, and lo! their ropes and their staffs (‘isiyyihim: derives from ‘isūwwun, but the two wāw [letters] have been changed into two yā’ [letters], with the kasra vowelling applied to both the ‘ayn and the sād) appeared to him by [the effect of] their sorcery as though they were, snakes, gliding swiftly, on their bellies.

Tagalog : Sinabi sa kanila ni Mousâ: Hindi ako ang mauuna, kundi kayo muna ang unang maghagis ng anumang mayroon kayo, na kung kaya, inihagis nila ang kanilang mga lubid at mga tungkod, at dahil sa tindi ng kanilang salamangka, ang nakikita ni Mousâ ay mga ahas na gumagalaw,

20:67

Hassanor Alapa : Na miakaadn sa alap sii ko ginawa o Mūsā

Muhsin Khan : So Musa (Moses) conceived a fear in himself.

Sahih International : And he sensed within himself apprehension, did Moses.

Pickthall : And Moses conceived a fear in his mind.

Yusuf Ali : So Moses conceived in his mind a (sort of) fear.

Shakir : So Musa conceived in his mind a fear.

Dr. Ghali : So Musa entertained a fright within himself.

Tafsir Jalalayn : And Moses sensed fear within himself, that is to say, he feared that if [the effect of] their sorcery was of the same kind as his miracle, he would become suspect in people’s minds and they would not believe in him.

Tagalog : Na kung kaya, nagkaroon ng takot si Mousâ sa kanyang sarili.

20:68

Hassanor Alapa : Na pitharo Ami a di ka khalk ka mataan a ska i maporo (a phakadaag)

Muhsin Khan : We (Allah) said: "Fear not! Surely, you will have the upper hand.

Sahih International : Allah said, "Fear not. Indeed, it is you who are superior.

Pickthall : We said: Fear not! Lo! thou art the higher.

Yusuf Ali : We said: "Fear not! for thou hast indeed the upper hand:

Shakir : We said: Fear not, surely you shall be the uppermost,

Dr. Ghali : We said (to Musa), "Do not fear (anything); surely you (yourself) are the most exalted.

Tafsir Jalalayn : We said, to him, ‘Do not be afraid! Indeed you shall have the upper hand, over them by triumphing.

Tagalog : Dahil doon ay sinabi ng Allâh kay Mousâ: Huwag kang matakot sa anumang bagay! Dahil katiyakang ikaw ay mangi-ngibabaw laban sa kanila na mga salamangkero, at ganoon din kay Fir`âwn at sa kanyang mga sundalo, at matatalo mo sila.

20:69

Hassanor Alapa : Na ithogn ka so matatago sa kawanan ka ka zakabn 833 iyan so salamankiro iran ka aya pinggalbk iran na akal a salamankiro na di phakadaag so salamankiro apia anda miakapoon ko kiapakaoma niyan.

Muhsin Khan : "And throw that which is in your right hand! It will swallow up that which they have made. That which they have made is only a magician's trick, and the magician will never be successful, no matter whatever amount (of skill) he may attain."

Sahih International : And throw what is in your right hand; it will swallow up what they have crafted. What they have crafted is but the trick of a magician, and the magician will not succeed wherever he is."

Pickthall : Throw that which is in thy right hand! It will eat up that which they have made. Lo! that which they have made is but a wizard's artifice, and a wizard shall not be successful to whatever point (of skill) he may attain.

Yusuf Ali : "Throw that which is in thy right hand: Quickly will it swallow up that which they have faked what they have faked is but a magician's trick: and the magician thrives not, (no matter) where he goes."

Shakir : And cast down what is in your right hand; it shall devour what they have wrought; they have wrought only the plan of a magician, and the magician shall not be successful wheresoever he may come from.

Dr. Ghali : And cast down what is in your right (hand). It will gulp what they have worked out; surely what they have worked out is only the plotting of a sorcerer; and the sorcerer will not prosper where he comes up."

Tafsir Jalalayn : And cast that which is in your right hand — and this was his staff. It shall swallow up that which they have produced. For what they have produced is only a sorcerer’s trick, that is to say, a kind thereof, and the sorcerer does not succeed wherever he may go’, in his sorcery. So Moses cast his staff and it swallowed up all of that which they [had] produced.

Tagalog : Ihagis mo ang iyong tungkod, O Mousâ, na tangan-tangan ng iyong kanang kamay upang lamunin ang kanilang mga lubid at tungkod o ‘stick,’ dahil sa kung anuman ang kanilang ginawa sa harap mo, O Mousâ, ay mga panlilinlang lamang at panliligaw ng salamangka, at kailanman ay hindi magtatagumapay ang mga salamangkero kahit na gaano kadalubhasa ang antas na kanilang abutin.

20:70

Hassanor Alapa : (na so kialamda niyan ko manga salamankiro iran) ma minitaps so manga salamankiro a khisosojud siran sa pitharo iran a piaratiaya mi so Kadnan o Hārūn ago so Mūsā

Muhsin Khan : So the magicians fell down prostrate. They said: "We believe in the Lord of Harun (Aaron) and Musa (Moses)."

Sahih International : So the magicians fell down in prostration. They said, "We have believed in the Lord of Aaron and Moses."

Pickthall : Then the wizards were (all) flung down prostrate, crying: We believe in the Lord of Aaron and Moses.

Yusuf Ali : So the magicians were thrown down to prostration: they said, "We believe in the Lord of Aaron and Moses".

Shakir : And the magicians were cast down making obeisance; they said: We believe in the Lord of Haroun and Musa.

Dr. Ghali : Then the sorcerers were (all) cast down constantly prostrating. They said, "We believe in The Lord of Harun (Aaron) and Musa."

Tafsir Jalalayn : Thereat the sorcerers cast [their heads] down prostrating, they fell down prostrating to God, exalted be He: They said, ‘We [now] believe in the Lord of Aaron and Moses’.

Tagalog : Na kung kaya, inihagis ni Mousâ ang kanyang tungkod: At nilamon ang kanilang mga gawa-gawa lamang na pandaraya, at lumitaw ang katotohanan at nangibabaw ang matinding katibayan laban sa kanila. Na kung kaya, napahandusay sila at nagpatirapa sa lupa at kanilang sinabi: Naniniwala na kami sa ‘Rabb’ na sinasamba ni Hâroun at Mousâ, dahil sa kung ito ay salamangka ay hindi kami magagapi.

20:71
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan (so Fir’aun) a piaratiaya niyo skaniyan ko onaan pn o da ko rkano kaidini, mataan a skaniyan i goro niyo a miangndao rkano ko ilmo a sihr, na disomala a panphdn ko so manga lima niyo ago so manga ski niyo sa zoranga ago solaan ko skano ko manga kayo a korma ago katokawan iyo dn o antaa rkitano i masakit i siksa ago lbi a tatap

Muhsin Khan : [Fir'aun (Pharaoh)] said: "Believe you in him [Musa (Moses)] before I give you permission? Verily! He is your chief who taught you magic. So I will surely cut off your hands and feet on opposite sides, and I will surely crucify you on the trunks of date-palms, and you shall surely know which of us [I (Fir'aun - Pharaoh) or the Lord of Musa (Moses) (Allah)] can give the severe and more lasting torment."

Sahih International : [Pharaoh] said, "You believed him before I gave you permission. Indeed, he is your leader who has taught you magic. So I will surely cut off your hands and your feet on opposite sides, and I will crucify you on the trunks of palm trees, and you will surely know which of us is more severe in [giving] punishment and more enduring."

Pickthall : (Pharaoh) said: Ye put faith in him before I give you leave. Lo! he is your chief who taught you magic. Now surely I shall cut off your hands and your feet alternately, and I shall crucify you on the trunks of palm trees, and ye shall know for certain which of us hath sterner and more lasting punishment.

Yusuf Ali : (Pharaoh) said: "Believe ye in Him before I give you permission? Surely this must be your leader, who has taught you magic! be sure I will cut off your hands and feet on opposite sides, and I will have you crucified on trunks of palm-trees: so shall ye know for certain, which of us can give the more severe and the more lasting punishment!"

Shakir : (Firon) said: You believe in him before I give you leave; most surely he is the chief of you who taught you enchantment, therefore I will certainly cut off your hands and your feet on opposite sides, and I will certainly crucify you on the trunks of the palm trees, and certainly you will come to know which of us is the more severe and the more abiding in chastising.

Dr. Ghali : He (Firaawn) (pharaoh) said, "Have you believed him before I gave permission (to do so)? Surely he is indeed your great (master) who has taught you sorcery; so indeed I will definitely cut off (The from of the verb implies an action done repeatedly or to great extent or high degree. Of Surat Yusuf 31) your hands and legs, alternately; and indeed I will definitely crucify you upon the trunks of palm-trees; and indeed you will definitely know whichever of us is more strict in torment and more enduring."

Tafsir Jalalayn : Said he, Pharaoh, ‘Do you profess belief (read a-āmantum pronouncing both hamzas, or with the second changed to an alif) in him before I, myself, give you permission? He is indeed your chief, your teacher, who taught you sorcery. I shall assuredly cut off your hands and feet on opposite sides (min khilāfin, a circumstantial qualifier meaning ‘alternate [hands and feet]’, in other words, the right hands and the left feet) and I shall assuredly crucify you on the trunks of palm trees. And you shall then know which of us — meaning himself and the Lord of Moses — is harsher in [inflicting] chastisement, and [which of us is] more lasting’, more enduring in [sustaining] opposition to him [Moses].

Tagalog : Sinabi ni Fir`awn sa mga salamangkero: Naniwala agad kayo kay Mousâ at sumunod sa kanya at nagpasiya kayo bago ko kayo pahintulutan na gawin ito? Kung gayon, si Mousâ pala ay dakilang pinuno ninyo na siyang nagturo sa inyo ng salamangka; kaya sumunod kayo sa kanya, kung gayon, walang pag-aalinlangan, puputulin ko ang inyong mga kamay at mga paa sa magkabilang bahagi at ipapako namin kayo sa mga puno ng palmera ng datiles, walang pag-aalinlangan, malalaman ninyo, O kayong mga salamangkero, kung sino sa amin: Ako o ang ‘Ilâh’ (o Diyos na sinasamba) ni Mousâ ang makapagbibigay nang masidhing kaparusahan, at higit na pangmatagalan?

20:72
Hassanor Alapa : Na pitharo iran a di ami ska phakaadiadin ko miakaoma rkami a pd sa manga rarayag a tanda, ago so miadn rkami, na nggolawla-anka so pnggolawlaan ka, ka aya khakokom ka na so kaoyagoyag ko doniya 834

Muhsin Khan : They said: "We prefer you not over the clear signs that have come to us, and to Him (Allah) Who created us. So decree whatever you desire to decree, for you can only decree (regarding) this life of the world.

Sahih International : They said, "Never will we prefer you over what has come to us of clear proofs and [over] He who created us. So decree whatever you are to decree. You can only decree for this worldly life.

Pickthall : They said: We choose thee not above the clear proofs that have come unto us, and above Him Who created us. So decree what thou wilt decree. Thou wilt end for us only this life of the world.

Yusuf Ali : They said: "Never shall we regard thee as more than the Clear Signs that have come to us, or than Him Who created us! so decree whatever thou desirest to decree: for thou canst only decree (touching) the life of this world.

Shakir : They said: We do not prefer you to what has come to us of clear arguments and to He Who made us, therefore decide what you are going to decide; you can only decide about this world's life.

Dr. Ghali : They said, "We will never prefer you over the supreme evidences that have come to us, nor over Him Who originated us; so decree whatever you will decree; surely you will only decree touching this present life (Literally: this lowly life, i.e., the life of this world).

Tafsir Jalalayn : They said, ‘We will not choose you over what has come to us of clear signs, proving the truthfulness of Moses, and [over] Him Who originated us, created us (wa’lladhī fatarana, either an oath, or a supplement to [the preceding] mā, ‘what’). Decree what you will decree, that is, do what you say. What you decree is only [relevant] in the life of this world (al-hayāta’l-dunyā, is in the accusative because the scope [of his decree] is being indicated, in other words ‘[you can only decree] in it’); yet you will be requited for it in the Hereafter.

Tagalog : Sinabi ng mga salamangkero kay Fir`âwn: Kailanman ay hindi ka namin pipiliin para sundin at sumunod sa iyong relihiyon kaysa sa dala-dala ni Mousâ na mga malinaw na katibayan na nagpapatunay sa kanyang pagiging totoo, na siya ay karapat-dapat na sundin bilang pagsunod sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at kailanman ay hindi na namin pipiliin ang inaangkin mo na pagiging diyos kaysa sa pagiging Diyos na sinasamba ng Allâh na Siyang Lumikha sa amin, na kung kaya, gawin mo na ang gusto mong gawin sa amin, dahil sa ang kakayahan mo ay hanggang dito lamang sa daigdig at kung anuman ang gagawin mo sa amin ay isang parusa lamang na may hangganan.

20:73

Hassanor Alapa : Mataan a skami na piaratiaya mi so Kadnan ami ka an Iyan rkami mirila so manga dosa mi ago so initgl ka rkami a pd sa kapangatao, sa so Allāh i Mapia ago lbi a Tatap.

Muhsin Khan : "Verily! We have believed in our Lord, that He may forgive us our faults, and the magic to which you did compel us. And Allah is better as regards reward in comparison to your [Fir'aun's (Pharaoh)] reward, and more lasting (as regards punishment in comparison to your punishment)."

Sahih International : Indeed, we have believed in our Lord that He may forgive us our sins and what you compelled us [to do] of magic. And Allah is better and more enduring."

Pickthall : Lo! we believe in our Lord, that He may forgive us our sins and the magic unto which thou didst force us. Allah is better and more lasting.

Yusuf Ali : "For us, we have believed in our Lord: may He forgive us our faults, and the magic to which thou didst compel us: for Allah is Best and Most Abiding."

Shakir : Surely we believe in our Lord that He may forgive us our sins and the magic to which you compelled us; and Allah is better and more abiding.

Dr. Ghali : Surely we believe in our Lord that He may forgive us our sins and the sorcery you have compelled us to (practice); and Allah is The Most Charitable and The Most Enduring."

Tafsir Jalalayn : Indeed We profess belief in our Lord, that He may forgive us our sins, in the way of ascribing partners [to God] and otherwise, and the sorcery to which you forced us, to learn and to perform in order to oppose Moses. And God is better, than you in rewarding if he is obeyed, and more enduring’, than you in chastisement if he is disobeyed.

Tagalog : Katiyakan, naniwala kami sa aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha at sa Kanyang Sugo upang mapatawad Niya ang aming mga pagkakasala at ang anumang ipinilit mo sa amin na pag-aaral ng salamangka at pagsasagawa nito. At ang Allâh ay higit na nakabubuti kaysa sa iyo, O Fir`âwn, sa Kanyang gantimpala sa sinumang susunod sa Kanya at ito ay walang hanggan, at manatili naman sa Kanyang parusa ang sinumang lumabag at hindi sumunod sa Kanyang kagustuhan.

20:74

Hassanor Alapa : Mataan a sa dn sa taw a makaoma ko Kadnan iyan a skaniyan na baradosa na mataan a bagian iyan so Jahannam a di ron phatay (sa phakadkha) ago di ron khaoyag (sa phakapia a ginawa niyan)

Muhsin Khan : Verily! Whoever comes to his Lord as a Mujrim (criminal, polytheist, disbeliever in the Oneness of Allah and His Messengers, sinner, etc.), then surely, for him is Hell, therein he will neither die nor live.

Sahih International : Indeed, whoever comes to his Lord as a criminal - indeed, for him is Hell; he will neither die therein nor live.

Pickthall : Lo! whoso cometh guilty unto his Lord, verily for him is hell. There he will neither die nor live.

Yusuf Ali : Verily he who comes to his Lord as a sinner (at Judgment),- for him is Hell: therein shall he neither die nor live.

Shakir : Whoever comes to his Lord (being) guilty, for him is surely hell; he shall not die therein, nor shall he live.

Dr. Ghali : Surely whoever comes up to his Lord a criminal, then surely for him will be Hell wherein he will neither die nor live.

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: Truly whoever comes to his Lord a criminal, a disbeliever, like Pharaoh, for him there shall be Hell wherein he shall neither die, and thus find rest, nor live, a life of any benefit to him.

Tagalog : Katiyakan, sinumang makatatagpo niya ang kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa Kabilang-Buhay na siya ay walang pananampalataya sa Kanya, samakatuwid, walang pag-aalinlangan na ang para sa kanya ay Impiyernong-Apoy na siya ay parurusahan doon, na hindi na siya mamamatay pa roon upang makalasap ng anumang ginhawa at hindi rin siya mabubuhay ng tunay na pagkabuhay dahil sa sidhi ng hirap na kanyang nararanasan.

20:75

Hassanor Alapa : Na sa taw a maoma niyan so Kadnan iyan a mapaparatiaya a minggalbk sa manga pipia na siran oto so bagian iran so manga pankatan a maporo

Muhsin Khan : But whoever comes to Him (Allah) as a believer (in the Oneness of Allah, etc.), and has done righteous good deeds, for such are the high ranks (in the Hereafter),

Sahih International : But whoever comes to Him as a believer having done righteous deeds - for those will be the highest degrees [in position]:

Pickthall : But whoso cometh unto Him a believer, having done good works, for such are the high stations;

Yusuf Ali : But such as come to Him as Believers who have worked righteous deeds,- for them are ranks exalted,-

Shakir : And whoever comes to Him a believer (and) he has done good deeds indeed, these it is who shall have the high ranks,

Dr. Ghali : And whoever comes up to Him a believer, having already done deeds of righteousness, then those, for them are the exalted degrees.

Tafsir Jalalayn : And whoever comes to Him a believer, having performed righteous deeds — the obligatory and supererogatory deeds, for such shall be the highest degrees (al-‘ulā, the plural of ‘ulyā, the feminine form of a‘lā) —

Tagalog : At sinuman na makatatagpo niya sa Kabilang-Buhay ang kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha bilang isang mananampalataya at gumawa ng mga mabubuting gawa, ang para sa kanya ay matataas na antas sa mga Hardin

20:76

Hassanor Alapa : A kasorgaan a khabalingan a pphamanoga ko 835 kababaan iyan so manga lawas a ig, sa tatap siran on a gioto so balas o taw a sioti niyan a ginawa niyan

Muhsin Khan : 'Adn (Edn) Paradise (everlasting Gardens), under which rivers flow, wherein they will abide forever: such is the reward of those who purify themselves [(by abstaining from all kinds of sins and evil deeds) which Allah has forbidden and by doing all that which Allah has ordained)].

Sahih International : Gardens of perpetual residence beneath which rivers flow, wherein they abide eternally. And that is the reward of one who purifies himself.

Pickthall : Gardens of Eden underneath which rivers flow, wherein they will abide for ever. That is the reward of him who groweth.

Yusuf Ali : Gardens of Eternity, beneath which flow rivers: they will dwell therein for aye: such is the reward of those who purify themselves (from evil).

Shakir : The gardens of perpetuity, beneath which rivers flow, to abide therein; and this is the reward of him who has purified himself.

Dr. Ghali : Gardens of Adn, (Eden) from beneath which rivers run, eternally (abiding) therein, and that is the recompense of him who has cleansed (himself).

Tafsir Jalalayn : the Gardens of Eden, that is to say, as a [place of] residence (this [jannātu ‘Adnin, ‘Gardens of Eden’] is an explication thereof [of al-darajātu’l-‘ulā, ‘the highest degrees’]) underneath which rivers flow, abiding therein, and that is the reward of him who keeps pure, of sins.

Tagalog : Na roon ay mayroong mga ilog na umaagos sa ilalim ng mga puno nito, na siya ay mananatili roon magpasawalang-hanggan, at ang walang-hanggang kaligayahang ito ay gantimpala mula sa Allâh para sa sinumang nilinis niya ang kanyang sarili mula sa dungis, dumi at pagtatambal, at sinamba niya ang Allâh nang bukod-tangi, siya ay sumunod sa Kanya at iniwasan ang Kanyang mga ipinagbabawal, na kung saan nakatagpo niya roon ang kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na hindi siya nagtambal ng anuman mula sa Kanyang nilikha, sa pagsamba niya sa Kaisahan ng Allâh.

20:77
Hassanor Alapa : Go sabnar a iniwahi Ami ko Mūsā a panglmn ka so manga oripn Akn na kowaan ka siran sa lalan ko kalodan a mamara sa di ka khalk sa ba ka raota (o Fir’aun) ago di nka khalkn (so kigald ko ragat)

Muhsin Khan : And indeed We inspired Musa (Moses) (saying): "Travel by night with Ibadi (My slaves) and strike a dry path for them in the sea, fearing neither to be overtaken [by Fir'aun (Pharaoh)] nor being afraid (of drowning in the sea)."

Sahih International : And We had inspired to Moses, "Travel by night with My servants and strike for them a dry path through the sea; you will not fear being overtaken [by Pharaoh] nor be afraid [of drowning]."

Pickthall : And verily We inspired Moses, saying: Take away My slaves by night and strike for them a dry path in the sea, fearing not to be overtaken, neither being afraid (of the sea).

Yusuf Ali : We sent an inspiration to Moses: "Travel by night with My servants, and strike a dry path for them through the sea, without fear of being overtaken (by Pharaoh) and without (any other) fear."

Shakir : And certainly We revealed to Musa, saying: Travel by night with My servants, then make for them a dry path in the sea, not fearing to be overtaken, nor being afraid.

Dr. Ghali : And indeed We already revealed to Musa, (Moses) (saying), "Set forth by night with My bondmen; so strike for them a dry road in the sea, fearing neither to be overtaken nor being apprehensive (of the sea)."

Tafsir Jalalayn : And verily We revealed to Moses, [saying], ‘Lead My servants on a journey by night (read as an asri, ‘that: lead on a journey by night’, from [fourth form] asrā, ‘he travelled by night’; or read as an’isri, from [first form] sarā, ‘he travelled by night’, both being alternative forms), in other words, travel with them by night from the land of Egypt, and strike for them, make for them, by striking your staff, a dry path in the sea. So he fulfilled what he had been commanded, and God made the ground dry so that they were able to pass through it. Do not fear to be overtaken, that is, [fearing] that Pharaoh might catch you, and do not be afraid’, of drowning.

Tagalog : At katiyakan, Aming ipinahayag kay Mousâ: Maglakbay kayo sa gabi kasama ang Aking mga alipin na mga angkan ni Isrâ`îl mula sa Ehipto, at hampasin ang tuyong daan[1] para sa kanila sa karagatan, na hindi kayo natatakot na maabutan ni makubkob ni Fir`âwn at ng kanyang mga sundalo, at huwag kayong matakot na malunod sa karagatan.

20:78

Hassanor Alapa : Na tiondog siran o Fir’aun a pd iyan so manga tantara iyan na tiambonan siran o kalodan sa samporna a katambon 836

Muhsin Khan : Then Fir'aun (Pharaoh) pursued them with his hosts, but the sea-water completely overwhelmed them and covered them up.

Sahih International : So Pharaoh pursued them with his soldiers, and there covered them from the sea that which covered them,

Pickthall : Then Pharaoh followed them with his hosts and there covered them that which did cover them of the sea.

Yusuf Ali : Then Pharaoh pursued them with his forces, but the waters completely overwhelmed them and covered them up.

Shakir : And Firon followed them with his armies, so there came upon them of the sea that which came upon them.

Dr. Ghali : Then Firaawn (pharaoh) followed them up with his hosts, yet they were enveloped by the main in that (manner) of enveloping.

Tafsir Jalalayn : Then Pharaoh pursued them with his hosts, with him [Pharaoh] alongside them, and there engulfed them what did engulf them of the sea, and it drowned them.

Tagalog : Naglakbay si Mousâ sa gabi kasama ang mga angkan ni Isrâ`îl at sila ay tumawid sa karagatan, at sinundan sila ni Fir`âwn kasama ang kanyang mga sundalo, at tumabon sa kanila ang tubig-dagat na walang sinuman ang tunay na nakaaalam ng pangyayaring ito kundi tanging ang Allâh lamang, at nalunod silang lahat, at nakaligtas naman si Mousâ at ang kanyang mga tagasunod.

20:79

Hassanor Alapa :  Go diadag o Fir’aun so pagtaw niyan ago da niyan siran toroa.

Muhsin Khan : And Fir'aun (Pharaoh) led his people astray, and he did not guide them.

Sahih International : And Pharaoh led his people astray and did not guide [them].

Pickthall : And Pharaoh led his folk astray, he did not guide them.

Yusuf Ali : Pharaoh led his people astray instead of leading them aright.

Shakir : And Firon led astray his people and he did not guide (them) aright.

Dr. Ghali : And Firaawn led his people into error, and in no way did he guide them.

Tafsir Jalalayn : And Pharaoh led his people astray, by calling them to worship him, and he did not guide them, nay he led them to destruction, in contrast to what he said [to them], and I guide you only to the path of rectitude [Q. 40:29].

Tagalog : At iniligaw ni Fir`âwn ang kanyang sambayanan sa pamamagitan ng pagpapaganda sa kanila ng kamalian at pagtanggi sa katotohanan, at hindi niya sila dinala sa Daan ng Patnubay.

20:80
Hassanor Alapa : Hay mbawataan o Isrāīl sabnar a siabt Ami skano phoon ko ridoay niyo ago iniphasada Ami skano sa kilid a palaw a at Tūr sa 837 katampar sa kawanan ago piakatoron Ami rkano so pagpr a al Manna ago so as Salwā

Muhsin Khan : O Children of Israel! We delivered you from your enemy, and We made a covenant with you on the right side of the Mount, and We sent down to you Al-Manna and quails,

Sahih International : O Children of Israel, We delivered you from your enemy, and We made an appointment with you at the right side of the mount, and We sent down to you manna and quails,

Pickthall : O Children of Israel! We delivered you from your enemy, and we made a covenant with you on the holy mountain's side, and sent down on you the manna and the quails,

Yusuf Ali : O ye Children of Israel! We delivered you from your enemy, and We made a Covenant with you on the right side of Mount (Sinai), and We sent down to you Manna and quails:

Shakir : O children of Israel! indeed We delivered you from your enemy, and We made a covenant with you on the blessed side of the mountain, and We sent to you the manna and the quails.

Dr. Ghali : "O Seeds (Or: sons) of Israel) We have already delivered you from your enemy; and We fixed an appointment with you upon the right side of At-Tur, (The Mount) and We kept sending down on you manna and quails.

Tafsir Jalalayn : O Children of Israel, truly We delivered you from your enemy, Pharaoh, by drowning him, and We made a tryst with you on the right side of the [Tūr] Mount, in order to give Moses the Torah, that it may be implemented it [by you], and We sent down to you manna and quails, namely, turunjabīn [citrus fruit] and the quail. The ones being addressed in the vocative [by ‘O Children of Israel’] are those Jews living at the time of the Prophet (s), and they are addressed with reference to the graces which God bestowed on their forefathers at the time of the prophet Moses as a preface to what God [now] says to them:

Tagalog : O mga angkan ni Isrâ`îl! Alalahanin ninyo noong iniligtas namin kayo sa inyong kalaban na si Fir`âwn, at itinakda Namin sa inyo ang pagpapahayag ng ‘Tawrah’ sa tabi ng gawing kanan ng bundok ng Tur, at ibinaba Namin sa inyo noong kayo ay gumagala-gala na ligaw, ang inyong makakain na isang bagay na katulad ng pulot-pukyutan at ibon na katulad ng pugo.

20:81
Hassanor Alapa : Na kan kano ko pd ko manga soti a inirizki Ami rkano sa di kano ron phangalandada ka nggolalan rkano so rarangit Akn na sa taw a nggolalan on so rarangit Akn na sabnar a miabinasa

Muhsin Khan : (Saying) eat of the Taiyibat (good lawful things) wherewith We have provided you, and commit no oppression therein, lest My Anger should justly descend on you. And he on whom My Anger descends, he is indeed perished.

Sahih International : [Saying], "Eat from the good things with which We have provided you and do not transgress [or oppress others] therein, lest My anger should descend upon you. And he upon whom My anger descends has certainly fallen."

Pickthall : (Saying): Eat of the good things wherewith We have provided you, and transgress not in respect thereof lest My wrath come upon you: and he on whom My wrath cometh, he is lost indeed.

Yusuf Ali : (Saying): "Eat of the good things We have provided for your sustenance, but commit no excess therein, lest My Wrath should justly descend on you: and those on whom descends My Wrath do perish indeed!

Shakir : Eat of the good things We have given you for sustenance, and be not inordinate with respect to them, lest My wrath should be due to you, and to whomsoever My wrath is due be shall perish indeed.

Dr. Ghali : Eat of whatever good things wherewith We have provided you; and do not be inordinate therein, (or) then My anger will alight on you; and on whomever My anger alights, then he is readily tumbled down (lost).

Tafsir Jalalayn : ‘Eat of the good things We have provided you, that is to say, of that which has been bestowed on you as a grace [from God], but do not transgress regarding it, by being ungrateful for the grace thereof, lest My wrath descend on you ([if read] fa-yahilla, it means ‘[lest] it [My wrath] become incumbent [upon you]’; or [if read] fa-yuhilla, it means ‘[lest] it descend [on you]’). And he on whom My wrath descends (read yahlil, ‘becomes incumbent’, or yahlul, ‘descends’) certainly perishes, falls into the Fire.

Tagalog : Kumain kayo mula sa Aming ipinakaloob na malinis na kabuhayan at huwag kayong magmalabis at huwag kayong magsagawa ng pang-aapi sa isa’t isa, dahil kung gayon ay bababa mula sa Akin ang poot, at sinuman ang binabaan ng Aking poot ay mapapahamak at malulupig.

20:82

Hassanor Alapa : Go Mataan a Sakn na lbi a Paririla ko taw a mithawbat ago miaratiaya ago minggalbk sa mapia oriyan iyan na miatoro

Muhsin Khan : And verily, I am indeed Forgiving to him who repents, believes (in My Oneness, and associates none in worship with Me) and does righteous good deeds, and then remains constant in doing them, (till his death).

Sahih International : But indeed, I am the Perpetual Forgiver of whoever repents and believes and does righteousness and then continues in guidance.

Pickthall : And lo! verily I am Forgiving toward him who repenteth and believeth and doeth good, and afterward walketh aright.

Yusuf Ali : "But, without doubt, I am (also) He that forgives again and again, to those who repent, believe, and do right, who,- in fine, are ready to receive true guidance."

Shakir : And most surely I am most Forgiving to him who repents and believes and does good, then continues to follow the right direction.

Dr. Ghali : And surely I am indeed Superb Forgiver towards him who repents and believes and does righteousness and thereafter is (rightly) guided."

Tafsir Jalalayn : And indeed I am Forgiving toward him who repents, from ascribing partners [to God], and believes, affirms God’s Oneness, and acts righteously, is sincere in [performing] the obligatory and the supererogatory [deeds], and then follows guidance’, by adhering to what has been mentioned up to his death.

Tagalog : At katiyakan, Ako ay Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagbalik-loob at pinagsisihan ang kanyang kasalanan at pagtanggi sa paniniwala, at siya ay naniwala sa Akin at gumawa ng mga mabubuting gawa, pagkatapos siya ay natungo sa katotohanan at doon siya nagpakatatag.

20:83

Hassanor Alapa : Go antaa i miakasogo rka sa kanggagaan ka ko (kaganat inka ko) pagtaw nka hay Mūsā

Muhsin Khan : "And what made you hasten from your people, O Musa (Moses)?"

Sahih International : [ Allah ] said, "And what made you hasten from your people, O Moses?"

Pickthall : And (it was said): What hath made thee hasten from thy folk, O Moses?

Yusuf Ali : (When Moses was up on the Mount, Allah said:) "What made thee hasten in advance of thy people, O Moses?"

Shakir : And what caused you to hasten from your people, O Musa?

Dr. Ghali : "And what has made you hasten from your people, O Musa?"

Tafsir Jalalayn : ‘And what has hurried you [to depart] from your people, in order to come to the appointed time to receive the Torah, O Moses?’

Tagalog : Ano ang sanhi ng iyong pagmamadali, O Mousâ, mula sa iyong sambayanan, na inunahan mo sila sa pagtungo sa kanang bahagi ng bundok ng Tur at iniwan mo sila?

20:84

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a siran na sii ko oriyan akn a totondogn ako iran ago minggagaan ako sii rka ka an ka (rakn) masoat

Muhsin Khan : He said: "They are close on my footsteps, and I hastened to You, O my Lord, that You might be pleased."

Sahih International : He said, "They are close upon my tracks, and I hastened to You, my Lord, that You be pleased."

Pickthall : He said: They are close upon my track. I hastened unto Thee, my Lord, that Thou mightest be well pleased.

Yusuf Ali : He replied: "Behold, they are close on my footsteps: I hastened to thee, O my Lord, to please thee."

Shakir : He said: They are here on my track and I hastened on to Thee, my Lord, that Thou mightest be pleased.

Dr. Ghali : He (Musa) said, "They are those ones upon my track; and I have hastened on to You, Lord, that You may be satisfied (with me)."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘They are close, behind me, coming, upon my track, and I hastened to You, my Lord, that You may be pleased’, with me, in other words, to please you [even] more — before [giving] the response, he gives an excuse, according to what he supposed [was the situation with his people],

Tagalog : Kanyang sinabi: Katiyakan, sila ay iniwan ko subali’t walang pag-aalinlangang susunod sila sa akin, at inunahan ko sila sa Iyo, O aking ‘Rabb,’ upang maragdagan ang Iyong pagmamahal sa akin.

20:85

Hassanor Alapa : Na pitharo Iyan a mataan a tinioba Ami so pagtaw nka ko oriyan ka sa diadag siran i as Sāmiriy

Muhsin Khan : (Allah) said: "Verily! We have tried your people in your absence, and As-Samiri has led them astray."

Sahih International : [ Allah ] said, "But indeed, We have tried your people after you [departed], and the Samiri has led them astray."

Pickthall : He said: Lo! We have tried thy folk in thine absence, and As-Samiri hath misled them.

Yusuf Ali : (Allah) said: "We have tested thy people in thy absence: the Samiri has led them astray."

Shakir : He said: So surely We have tried your people after you, and the Samiri has led them astray.

Dr. Ghali : Said He, "Yet surely We have already tempted your people even after you; (i.e., after your departure from them) and As- Samiriyy (The Samaritan) has led them into error."

Tafsir Jalalayn : But those he supposed [to be following him] had remained behind, for He, exalted be He, said, ‘Indeed We tried your people after you, that is, after your departure from them, and the Samaritan led them astray’, so they took to worshipping the [golden] calf.

Tagalog : Sinabi ng Allâh kay Mousâ: Katiyakan, sinubok Namin ang iyong sambayanan pagkatapos mo silang iniwan sa pamamagitan ng pagsamba ng inanyuang baka, at katiyakang iniligaw sila ni Sâmiri.

20:86Hassanor Alapa : Na mimbalingan so Mūsā ko pagtaw niyan a pkhararangitan a nggagani sa pitharo iyan a hay qawm akn ba kano da phasadaan o Kadnan iyo sa kapasadan a mapia, ba rkano miathay so masa (a kiablag akn rkano) antaa ka ba niyo kiabayai a nggolalanan kano a rarangit a phoon ko Kadnan iyo na diorat iyo so kapasadan akn.

Muhsin Khan : Then Musa (Moses) returned to his people in a state of anger and sorrow. He said: "O my people! Did not your Lord promise you a fair promise? Did then the promise seem to you long in coming? Or did you desire that wrath should descend from your Lord on you, so you broke your promise to me (i.e disbelieving in Allah and worshipping the calf)?"

Sahih International : So Moses returned to his people, angry and grieved. He said, "O my people, did your Lord not make you a good promise? Then, was the time [of its fulfillment] too long for you, or did you wish that wrath from your Lord descend upon you, so you broke your promise [of obedience] to me?"

Pickthall : Then Moses went back unto his folk, angry and sad. He said: O my people! Hath not your Lord promised you a fair promise? Did the time appointed then appear too long for you, or did ye wish that wrath from your Lord should come upon you, that ye broke tryst with me?

Yusuf Ali : So Moses returned to his people in a state of indignation and sorrow. He said: "O my people! did not your Lord make a handsome promise to you? Did then the promise seem to you long (in coming)? Or did ye desire that Wrath should descend from your Lord on you, and so ye broke your promise to me?"

Shakir : So Musa returned to his people wrathful, sorrowing. Said he: O my people! did not your Lord promise you a goodly promise: did then the time seem long to you, or did you wish that displeasure from your Lord should be due to you, so that you broke (your) promise to me?

Dr. Ghali : So Musa returned to his people, angry (and) sorrowful. He said, "O my people, did your Lord not promise you a fair promise? Then did (the time of) the covenant seem long to you, or were you willing to have anger alight on you from your Lord so that you failed in (your) promise to me?"

Tafsir Jalalayn : Thereupon Moses returned to his people, angry, with them, and sad, extremely grieved. He said, ‘O my people, did not your Lord promise you a fair promise?, that is, a true [promise] that He will give you the Torah? Did the period, the length of my absence from you, seem too long for you, or did you desire that wrath should become incumbent against you from your Lord, by your worship of the [golden] calf, and so you broke your tryst with me?’, and failed to follow after me?

Tagalog : Pagkatapos di-naglaon ay bumalik si Mousâ sa kanyang sambayanan na may galit sa kanila at nalulungkot, at kanyang sinabi sa kanila: O aking sambayanan, di ba pinangakuan kayo ng inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na ipapahayag Niya ang ‘Tawrah?’ Naging matagal ba sa inyo ang paghihintay at pagdating ng pangako? O di kaya ay ninais lamang ninyo na gumawa ng gawain na naging dahilan upang bumaba ang galit mula sa inyong ‘Rabb,’ at sinira ninyo ang inyong pangako sa akin dahil sumamba kayo ng inanyuang baka at hindi kayo sumunod sa aking mga kautusan?

20:87
Hassanor Alapa : Na pitharo iran a da ami dorata so kapasadan ka sa kabaya ami, ogaid na piakaawid kami sa manga ppnd a pd 838 ko manga imbolawan (o manga Qibtī sa Misir) na inilbad ami skaniyan (sa apoy) sa gioto inimosawir i as Sāmirīy

Muhsin Khan : They said: "We broke not the promise to you, of our own will, but we were made to carry the weight of the ornaments of the [Fir'aun's (Pharaoh)] people, then we cast them (into the fire), and that was what As-Samiri suggested."

Sahih International : They said, "We did not break our promise to you by our will, but we were made to carry burdens from the ornaments of the people [of Pharaoh], so we threw them [into the fire], and thus did the Samiri throw."

Pickthall : They said: We broke not tryst with thee of our own will, but we were laden with burdens of ornaments of the folk, then cast them (in the fire), for thus As-Samiri proposed.

Yusuf Ali : They said: "We broke not the promise to thee, as far as lay in our power: but we were made to carry the weight of the ornaments of the (whole) people, and we threw them (into the fire), and that was what the Samiri suggested.

Shakir : They said: We did not break (our) promise to you of our own accord, but we were made to bear the burdens of the ornaments of the people, then we made a casting of them, and thus did the Samiri suggest.

Dr. Ghali : They said, "In no way did we fail your promise of our volition; but we were burdened with encumbrances of adornment of the people; so we hurled them (into the fire). So, (even) thus did As-Samiriyy (The Samaritan) also cast."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘We did not break our tryst with you of our own accord (read the mīm with any of the three vowellings, meaning ‘by our own power’ or ‘of our own will’), but we were laden with (read hamalnā, ‘we carried’, or hummilnā, ‘we were made to carry’) the burdens, the weight, of the people’s ornaments, of the trinkets of Pharaoh’s folk — which the Children of Israel had borrowed from them on the pretext of [using them for] a wedding, but which had remained with them — and we cast them, we threw them into the fire at the command of the Samaritan, and so, just as We cast, did the Samaritan cast, what he had on him of their trinkets together with the dust that he took from the track left by the hoof of Gabriel’s steed, as follows:

Tagalog : Kanilang sinabi: O Mousâ, hindi namin sinira ang aming pangako sa iyo batay sa aming sariling kagustuhan, subali’t naatasan kami ng mga makasalanang tao na pasanin ang mga inipon nilang palamuti (ginto) mula sa sambayanan ni Fir`âwn, at pagkatapos ay inilubog namin ito sa hukay na may apoy sa pag-uutos ni Sâmiri, at doon ay inilagay ni Sâmiri ang dala-dala niya na lupa mula sa lupang inapakan ng kabayo na sinakyan ni (anghel) Jibril.

20:88

Hassanor Alapa : Na piakambowat iyan kiran a sapi a mbobolawas a adn a sowara niyan 839 na pitharo iran a giai so katuhanan iyo ago katuhanan o Mūsā sa kialipatan o Mūsā (so tuhan iyan)

Muhsin Khan : Then he took out (of the fire) for them a statue of a calf which seemed to low. They said: "This is your ilah (god), and the ilah (god) of Musa (Moses), but [Musa (Moses)] has forgotten (his god).'"

Sahih International : And he extracted for them [the statue of] a calf which had a lowing sound, and they said, "This is your god and the god of Moses, but he forgot."

Pickthall : Then he produced for them a calf, of saffron hue, which gave forth a lowing sound. And they cried: This is your god and the god of Moses, but he hath forgotten.

Yusuf Ali : "Then he brought out (of the fire) before the (people) the image of a calf: It seemed to low: so they said: This is your god, and the god of Moses, but (Moses) has forgotten!"

Shakir : So he brought forth for them a calf, a (mere) body, which had a mooing sound, so they said: This is your god and the god of Musa, but he forgot.

Dr. Ghali : Then he brought out for them a corporeal calf that had a lowing (voice); so they said, "This is your god, and the god of Musa, (Moses) yet he has forgotten."

Tafsir Jalalayn : Then he produced for them a calf, which he fashioned from the [melted] trinkets — a [mere] body, of flesh and blood, with a low, in other words, [it made] a sound that was audible; it was transformed into such [a state] because of the dust [from Gabriel’s steed] the effect of which is [to create] life in whatever thing it is placed. After he had fashioned it, he placed it [the dust] in its mouth. And they, namely, the Samaritan and his followers, said, ‘This is your God and the God of Moses: so he, Moses, forgot’, his Lord here and set off in search of him. God, exalted be He, says:

Tagalog : At gumawa si Sâmiri mula sa gintong ito ng inanyuang baka na tumutunog na tulad ng sigaw ng baka, na ito ay kanya namang ibinigay sa mga angkan ni Isrâ`îl, at sinabi noong mga nahikayat niya sa kanyang panlilinlang mula sa angkan ni Isrâ`îl, sa iba: Ito ang diyos ninyo at diyos ni Mousâ, subali’t ito ay nakalimutan niyang dalhin.

20:89

Hassanor Alapa : Na ba iran da mailay a di niyan siran khasmbag a katharo ago da a mamimilk iyan a rk iran a kabinasa ago da pn a kamapiaan

Muhsin Khan : Did they not see that it could not return them a word (for answer), and that it had no power either to harm them or to do them good?

Sahih International : Did they not see that it could not return to them any speech and that it did not possess for them any harm or benefit?

Pickthall : See they not, then, that it returneth no saying unto them and possesseth for them neither hurt nor use?

Yusuf Ali : Could they not see that it could not return them a word (for answer), and that it had no power either to harm them or to do them good?

Shakir : What! could they not see that it did not return to them a reply, and (that) it did not control any harm or benefit for them?

Dr. Ghali : Do they not then see that it does not return any speech to them, neither does it possess (any power) for harm or profit to them?

Tafsir Jalalayn : Did they not see that ([in allā] an has been softened in place of the hardened form, with its subject omitted, in other words [it should be] annahu) it, the Calf, did not reciprocate their words, that is, that it did not give them any response in return, nor did it have any power over hurt for them, that is, [any power] to prevent it, or any benefit?, that is, [any power] to procure it [for them], in other words, how can such [a thing] be taken as a god?

Tagalog : Hindi ba nila nakikita (na mga sumamba sa inanyuang bakang ito,) na ito ay hindi man lang nakikipag-usap sa kanila, at hindi tumutugon sa kanilang katanungan at wala ring kakayahan na ilayo sila mula sa anumang kapahamakan, o di kaya ay magdadala sa kanila ng anumang kapakinabangan.

20:90
Hassanor Alapa : Go sabnar a pitharo kiran o Hārūn sa miaona a hay pagtaw akn mataan a initioba rkano skaniyan sa aya Kadnan iyo na so Makalimoon sa tondoga ko niyo ago onoti niyo so sogoan akn

Muhsin Khan : And Harun (Aaron) indeed had said to them beforehand: "O my people! You are being tried in this, and verily, your Lord is (Allah) the Most Beneficent, so follow me and obey my order."

Sahih International : And Aaron had already told them before [the return of Moses], "O my people, you are only being tested by it, and indeed, your Lord is the Most Merciful, so follow me and obey my order."

Pickthall : And Aaron indeed had told them beforehand: O my people! Ye are but being seduced therewith, for lo! your Lord is the Beneficent, so follow me and obey my order.

Yusuf Ali : Aaron had already, before this said to them: "O my people! ye are being tested in this: for verily your Lord is (Allah) Most Gracious; so follow me and obey my command."

Shakir : And certainly Haroun had said to them before: O my people! you are only tried by it, and surely your Lord is the Beneficent Allah, therefore follow me and obey my order.

Dr. Ghali : And Harun (Aaron) had indeed earlier said to them, "O my people, surely you have only been tempted by (this calf); and surely your Lord is The All-Merciful; so closely follow me, and obey my command."

Tafsir Jalalayn : And Aaron had certainly said to them beforehand, that is, before the return of Moses, ‘O my people, you are only being tested thereby! But truly your Lord is the Compassionate One, so follow me, in worship of Him, and obey my command’, therein.

Tagalog : At katiyakan, noon pa man ay sinabi na ni Hâroun sa mga angkan ni Isrâ`îl bago pa nakabalik sa kanila si Mousâ: O aking sambayanan! Sinubok lamang kayo sa pamamagitan ng inanyuang bakang ito; upang palitawin sa pamamagitan nito kung sino ang mananampalataya mula sa inyo at kung sino ang walang pananampalataya, at katiyakan, ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ang Allâh na Pinakamahabagin na wala nang iba pa bukod sa Kanya, na kung kaya, sundin ninyo ako tungo sa aking paanyaya sa inyo na pagsamba sa Allâh, at sundin ninyo ang aking ipinag-uutos na pagsunod sa Kanyang batas.

20:91

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a tatap kami dn a dadarktan ami skaniyan (so barahala) sa taman sa di rkami makandod so Mūsā

Muhsin Khan : They said: "We will not stop worshipping it (i.e. the calf), until Musa (Moses) returns to us."

Sahih International : They said, "We will never cease being devoted to the calf until Moses returns to us."

Pickthall : They said: We shall by no means cease to be its votaries till Moses return unto us.

Yusuf Ali : They had said: "We will not abandon this cult, but we will devote ourselves to it until Moses returns to us."

Shakir : They said: We will by no means cease to keep to its worship until Musa returns to us.

Dr. Ghali : They said, "We will never leave off consecrating ourselves to it, until M?s'a returns to us."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘We will not cease to cling to it, persisting in worship of it, until Moses returns to us’.

Tagalog : Sinabi ng mga sumamba sa inanyuang baka mula sa kanila: Mananatili kami sa ganitong kalagayan na pagsamba sa inanyuang baka hanggang sa makabalik sa amin si Mousâ.

20:92

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a hay Hārūn antonaa i miakasapar rka gowani a mailay nka siran a madadag siran

Muhsin Khan : [Musa (Moses)] said: "O Harun (Aaron)! What stopped you when you saw them going astray;

Sahih International : [Moses] said, "O Aaron, what prevented you, when you saw them going astray,

Pickthall : He (Moses) said: O Aaron! What held thee back when thou didst see them gone astray,

Yusuf Ali : (Moses) said: "O Aaron! what kept thee back, when thou sawest them going wrong,

Shakir : (Musa) said: O Haroun! what prevented you, when you saw them going astray,

Dr. Ghali : He (Musa) (Moses) said, "O Harun, what prevented you, when you saw them err away,

Tafsir Jalalayn : He, Moses, said, upon his return, ‘O Aaron, what held you back when you saw them going astray, by worshipping it,

Tagalog : Sinabi ni Mousâ sa kanyang kapatid na si Hâroun: Ano ba ang pumigil sa iyo nang makita mo sila na naligaw mula sa kanilang tamang ‘Deen’ (o Relihiyon), na hindi mo sinunod ang aking ipinag-utos,

20:93

Hassanor Alapa : Ba a ko nka di pagonoti sa ba nka siopak so sogoan akn.

Muhsin Khan : "That you followed me not (according to my advice to you)? Have you then disobeyed my order?"

Sahih International : From following me? Then have you disobeyed my order?"

Pickthall : That thou followedst me not? Hast thou then disobeyed my order?

Yusuf Ali : "From following me? Didst thou then disobey my order?"

Shakir : So that you did not follow me? Did you then disobey my order?

Dr. Ghali : So that you did not closely follow me? Did you then disobey my command?"

Tafsir Jalalayn : that ([allā] read an [instead], the lā being extra) you did not follow me? Did you then disobey my command?’, by remaining among those who worship [something] other than God, exalted be He?

Tagalog : Kaya mo ako sinundan at iniwan sila? Nilabag mo ba ang aking kagustuhan noong ako ay nag-utos sa iyo na pangasiwaan sila bilang aking kahalili at ituwid ang kanilang pagkakamali habang ako ay wala?

20:94
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a hay wata i ina di nka gagaransinga so 840 sompa akn ago di pn so olo akn, ka inikalk akn (amay ka awaan akn siran sa songowan akn ska) o ba nka tharoa a siagomparak ka so mbawataan o Isrāīl (ko kiaganati nka kiran) ago da nka onoti so katharo akn

Muhsin Khan : He [Harun (Aaron)] said: "O son of my mother! Seize (me) not by my beard, nor by my head! Verily, I feared lest you should say: 'You have caused a division among the Children of Israel, and you have not respected my word!' "

Sahih International : [Aaron] said, "O son of my mother, do not seize [me] by my beard or by my head. Indeed, I feared that you would say, 'You caused division among the Children of Israel, and you did not observe [or await] my word.' "

Pickthall : He said: O son of my mother! Clutch not my beard nor my head! I feared lest thou shouldst say: Thou hast caused division among the Children of Israel, and hast not waited for my word.

Yusuf Ali : (Aaron) replied: "O son of my mother! Seize (me) not by my beard nor by (the hair of) my head! Truly I feared lest thou shouldst say, 'Thou has caused a division among the children of Israel, and thou didst not respect my word!'"

Shakir : He said: O son of my mother! seize me not by my beard nor by my head; surely I was afraid lest you should say: You have caused a division among the children of Israel and not waited for my word.

Dr. Ghali : He (Harûn) said, "O son of my mother, do not take hold of my beard or of my head! I was apprehensive that you would say, ‘You have caused disunity among the Seeds (Or: sons) of Israel) and you have not respected my saying."

Tafsir Jalalayn : He, Aaron, said, ‘O son of my mother (read ya’bna’ummi or ya’bna’umma, meaning ummī, ‘my mother’) the mention of her is more effective in provoking the affection of his heart — do not clutch my beard, which he had seized with his left hand, or my head!, for he had seized his hair with his right hand in anger. Indeed I feared that, if I followed you, for inevitably a group of those who did not worship the calf would have followed me, you would have said, “You have caused division among the Children of Israel — and have been furious with me — and you did not wait for my word”’, concerning what my opinion would have been in this matter.

Tagalog : Pagkatapos ay hinawakan ni Mousâ ang balbas ni Hâroun at ang kanyang ulo at ito ay kanyang hinila, at sinabi sa kanya ni Hâroun: O anak ng aking ina! Huwag mong hawakan ang aking balbas ni ang aking ulo! Katiyakan, ako ay natatakot dahil sa iniwan ko sila at sinundan kita na sasabihin mo: ‘Na pinaghiwa-hiwalay mo ang mga angkan ni Isrâ`îl, at hindi mo pinangalagaan ang aking bilin na pagbutihan ang pangangalaga sa kanila.’

20:95

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a antonaa i masosowa aka hay as Sāmirīy 841

Muhsin Khan : [Musa (Moses)] said: "And what is the matter with you. O Samiri? (i.e. why did you do so?)"

Sahih International : [Moses] said, "And what is your case, O Samiri?"

Pickthall : (Moses) said: And what hast thou to say, O Samiri?

Yusuf Ali : (Moses) said: "What then is thy case, O Samiri?"

Shakir : He said: What was then your object, O Samiri?

Dr. Ghali : He (M?s'a) said, "Then what is your concern, O Samiriyy?"

Tafsir Jalalayn : He said, ‘And what have you to say, what was the motive for [doing] what you did, O Samaritan?’

Tagalog : Sinabi ni Mousâ kay Sâmiri: Ano ba ang ginawa mo, O Sâmiri? Ano ba ang nagtulak sa iyo upang gawin ang bagay na iyan?

20:96
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a miapikir akn so nganin a da iran mapamikir na gomiamak ako sa sakms ko pd ko (bayank) o rarad o (o koda) o Jibrīl 842 na inisaog akn ko tionaw a manga imbolawan sa gioto i pipharasan rakn o ginawa ko

Muhsin Khan : (Samiri) said: "I saw what they saw not, so I took a handful (of dust) from the hoof print of the messenger [Jibrael's (Gabriel) horse] and threw it [into the fire in which were put the ornaments of the Fir'aun's (Pharaoh) people, or into the calf]. Thus my inner-self suggested to me."

Sahih International : He said, "I saw what they did not see, so I took a handful [of dust] from the track of the messenger and threw it, and thus did my soul entice me."

Pickthall : He said: I perceived what they perceive not, so I seized a handful from the footsteps of the messenger, and then threw it in. Thus my soul commended to me.

Yusuf Ali : He replied: "I saw what they saw not: so I took a handful (of dust) from the footprint of the Messenger, and threw it (into the calf): thus did my soul suggest to me."

Shakir : He said: I saw (Jibreel) what they did not see, so I took a handful (of the dust) from the footsteps of the messenger, then I threw it in the casting; thus did my soul commend to me

Dr. Ghali : Said he, "I beheld what they did not behold; so I grasped a handful (Literally: I grasped a grasp) (of dust) from the messenger's track; then flung it off. Thus my self instigated (that) to me."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘I perceived what they did not perceive (read [either as third person plural] yabsurū or [as second person plural] tabsurū ‘[what] you [did not] perceive’), in other words, I realised what they did not realise, so I seized a handful, of dust, from the track of, [from] the hoof of the steed of, the messenger, Gabriel, and threw it [in], I cast it onto the figure of the calf that had been fashioned. Thus my soul prompted, [thus] it adorned for, me’ and it was cast into me [the idea] that I seize a handful of the dust from that mentioned [hoof] and cast it onto what possessed no spirit, so that it might [thus] acquire a spirit. I had seen that your people had asked that you make for them a god, and so my soul suggested to me [the idea] that this calf should be their god.

Tagalog : Sinabi ni Sâmiri: Nakita ko ang hindi nila nakikita, na ito ay si Jibril na nakasakay sa kabayo habang sila ay papalabas sa karagatan, at si Fir`âwn naman at ang kanyang mga sundalo ay nalulunod, at dinakot ko sa pamamagitan ng aking palad ang lupa na pinagtapakan ng kabayo ni Jibril, at ito ay aking inilagay sa mga alahas (na ginto) na ginawa kong inanyuang baka, na kung kaya, ito ay naging anyong baka na nagpapalabas ng tinig na katulad ng baka bilang pagsubok at panlilinlang, at ito ang iminungkahi ng aking sariling kalooban na nag-utos na gumawa ng kasamaan.

20:97Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a awa ka, sa rk ka ko kaoyagoyag a kaptharo anka sa di ako niyo zkhoa ago adn a rk ka a talad a di ka on kapndoratan sa ilay anka so katuhanan ka a so miatatap ka on a domadarkt ka thotongn ami skaniyan 843 oriyan iyan na ikhayambr ami sii ko ragat sa kakayambr (so ombi niyan).

Muhsin Khan : Musa (Moses) said: "Then go away! And verily, your (punishment) in this life will be that you will say: "Touch me not (i.e.you will live alone exiled away from mankind); and verily (for a future torment), you have a promise that will not fail. And look at your ilah (god), to which you have been devoted. We will certainly burn it, and scatter its particles in the sea."

Sahih International : [Moses] said, "Then go. And indeed, it is [decreed] for you in [this] life to say, 'No contact.' And indeed, you have an appointment [in the Hereafter] you will not fail to keep. And look at your 'god' to which you remained devoted. We will surely burn it and blow it into the sea with a blast.

Pickthall : (Moses) said: Then go! and lo! in this life it is for thee to say: Touch me not! and lo! there is for thee a tryst thou canst not break. Now look upon thy god of which thou hast remained a votary. Verily we will burn it and will scatter its dust over the sea.

Yusuf Ali : (Moses) said: "Get thee gone! but thy (punishment) in this life will be that thou wilt say, 'touch me not'; and moreover (for a future penalty) thou hast a promise that will not fail: Now look at thy god, of whom thou hast become a devoted worshipper: We will certainly (melt) it in a blazing fire and scatter it broadcast in the sea!"

Shakir : He said: Begone then, surely for you it will be in this life to say, Touch (me) not; and surely there is a threat for you, which shall not be made to fail to you, and look at your god to whose worship you kept (so long); we will certainly burn it, then we will certainly scatter it a (wide) scattering in the sea.

Dr. Ghali : He (Mûsa) (Moses) said, "Then go! Yet, surely it shall be for you in (this) life to say, ‘Untouchable! 'Literally: no mutual contact, i.e., As-Samiriyy was made untouchable) And surely there is for you an appointment you will never be allowed to fail; and behold your god, to whom you lingered on consecrating yourself! Indeed we will definitely burn it away; thereafter indeed we will definitely crush it (into powder) (Literally: crush it "an utter" crushing) into the main.

Tafsir Jalalayn : Said he, Moses to him, ‘Begone! It shall be yours [as your lot] throughout life, that is, for the duration of your life, to say, to whomever you may see, “Do not touch [me]!”, that is, do not come near me — he used to wander about [aimlessly] throughout the land, and whenever he touched a person, or a person touched him, both would succumb to a fever. And indeed there will be a tryst for you, for you to be chastised, which you will not fail to keep (read lan tukhlifahu, meaning ‘[a tryst] which you shall not miss’; or lan tukhlafahu, ‘for which you will not be forgotten’, meaning: ‘nay you will be sent forth to [keep] it’). Now look at your god to whom you remained clinging! (zalta is actually zalilta, but the first lām has been omitted in order to soften it), that is to say, [you remained] by his [your god’s] side, worshipping him. We will surely burn it, in fire, and then scatter [the ashes of] it into the waters, we will disperse it into the winds of the sea; and, after having slaughtered it, Moses did [exactly] that which he has mentioned.

Tagalog : Sinabi ni Mousâ kay Sâmiri: Samakatuwid, umalis ka na! At katiyakan, ikaw ay ipagtatabuyan sa nalalabi mo pang buhay, na sasabihin sa iyo ng bawa’t isa: ‘Huwag mo akong salangin (hipuin);’ at katiyakan, mayroong ipinangakong araw na parusa para sa iyo, na kailanman ay hindi sinisira ng Allâh ang Kanyang pangako, at walang pag-aalinlangan na ito ay matatagpuan mo. At pagmasdan mo ang iyong sinamba na itinuon mo rito ang iyong taimtim na pagsamba, dahil amin itong susunugin sa apoy at ito ay malulusaw at pagkatapos ay ikakalat namin ang mga labi nito sa karagatan.

20:98

Hassanor Alapa : Mataan a aya tuhan iyo na so Allāh a so da a tuhan a rowar Rkaniyan, a inankosan Iyan so kalangowan a shayi a katao

Muhsin Khan : Your Ilah (God) is only Allah, the One (La ilaha illa Huwa) (none has the right to be worshipped but He). He has full knowledge of all things.

Sahih International : Your god is only Allah , except for whom there is no deity. He has encompassed all things in knowledge."

Pickthall : Your Allah is only Allah, than Whom there is no other Allah. He embraceth all things in His knowledge.

Yusuf Ali : But the god of you all is the One Allah: there is no god but He: all things He comprehends in His knowledge.

Shakir : Your Allah is only Allah, there is no god but He; He comprehends all things in (His) knowledge.

Dr. Ghali : Surely your God is only Allah; there is no god except He (alone); He has embraced everything (in) His Knowledge.

Tafsir Jalalayn : Indeed your God is the One God, than whom there is no other god. He embraces all things in [His] knowledge’ (‘ilman, a specification derived from the subject of the verb, in other words, it means ‘His knowledge embraces all things’).

Tagalog : Katiyakan, ang inyong ‘Ilâh’ (Diyos na karapat-dapat sambahin), O kayong mga tao, ay walang iba kundi ang Allâh, ‘La ilâha illa Huwa’ – na walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya, na saklaw ng Kanyang Ganap na Kaalaman ang lahat ng bagay.

20:99

Hassanor Alapa : Datar oto a phanotholn Ami rka so pd ko manga thotolan a miangaoona, go sabnar 844 a bigan Ami ska sa phoon Rkami a pananadm

Muhsin Khan : Thus We relate to you (O Muhammad SAW) some information of what happened before. And indeed We have given you from Us a Reminder (this Quran).

Sahih International : Thus, [O Muhammad], We relate to you from the news of what has preceded. And We have certainly given you from Us the Qur'an.

Pickthall : Thus relate We unto thee (Muhammad) some tidings of that which happened of old, and We have given thee from Our presence a reminder.

Yusuf Ali : Thus do We relate to thee some stories of what happened before: for We have sent thee a Message from Our own Presence.

Shakir : Thus do We relate to you (some) of the news of what has gone before; and indeed We have given to you a Reminder from Ourselves.

Dr. Ghali : Thus We narrate to you (some) tidings of what has gone before; and We have already brought you a Remembrance from very close to Us.

Tafsir Jalalayn : Thus, just as We have related to you O Muhammad (s) this story, We relate to you some stories, [some] accounts, of what is past, of communities, and We have given you from Ourselves a Reminder, a Qur’ān.

Tagalog : Kung paano Namin isinalaysay sa iyo, O Muhammad, ang kuwento hinggil kay Mousâ at saka kay Fir`âwn, at sa kanilang sambayanan ay ganoon din Namin isinasalaysay sa iyo ang mga kuwento ng mga naunang tao. At katiyakan, ipinagkaloob Namin sa iyo, ang Banal na Qur’ân mula sa Amin bilang paalaala sa sinumang tatanggap ng paalaala.

20:100

Hassanor Alapa : A sa taw a talikhodan iyan na mataan a phakaawid skaniyan ko alongan a Qiyamah sa dosa a mapnd

Muhsin Khan : Whoever turns away from it (this Quran i.e. does not believe in it, nor acts on its orders), verily, they will bear a heavy burden (of sins) on the Day of Resurrection,

Sahih International : Whoever turns away from it - then indeed, he will bear on the Day of Resurrection a burden,

Pickthall : Whoso turneth away from it, he verily will bear a burden on the Day of Resurrection,

Yusuf Ali : If any do turn away therefrom, verily they will bear a burden on the Day of judgment;

Shakir : Whoever turns aside from it, he shall surely bear a burden on the day of resurrection

Dr. Ghali : Whoever veers away from it, then surely upon the Day of the Resurrection he will carry an encumbrance,

Tafsir Jalalayn : Whoever turns away from it, and does not believe in it, he shall indeed, on the Day of Resurrection, bear a burden, a heavy load of sin;

Tagalog : Sinuman ang tatanggi sa Qur’ân na ito, na hindi niya paniniwalaan at hindi niya susundin ang ipinag-uutos na batas, walang pag-aalinlangan, siya ay darating sa Araw ng Muling Pagkabuhay na pasan niya ang napakabigat na kasalanan.

20:101

Hassanor Alapa : Sa tatap siran on, ago marata kiran ko alongan a Qiyāmah so awid iran (a dosa)

Muhsin Khan : They will abide in that (state in the Fire of Hell), and evil indeed will it be that load for them on the Day of Resurrection;

Sahih International : [Abiding] eternally therein, and evil it is for them on the Day of Resurrection as a load -

Pickthall : Abiding under it - an evil burden for them on the Day of Resurrection,

Yusuf Ali : They will abide in this (state): and grievous will the burden be to them on that Day,-

Shakir : Abiding in this (state), and evil will it be for them to bear on the day of resurrection;

Dr. Ghali : Eternally (abiding) therein; and (how) odious for them upon the Day of the Resurrection is it as a burden.

Tafsir Jalalayn : therein, that is, in the chastisement for [such] sin, abiding. And evil for them on the Day of Resurrection is that burden! (himlan, a specification qualifying the person of [the verb] sā’a, ‘evil’; the subject of derision, the implied wizruhum, ‘their sin’, has been omitted; the lām [of lahum] is explicative and substitutes for yawma’l-qiyāma, ‘the Day of Resurrection).

Tagalog : Sila ay mananatili sa kaparusahan, at napakasama ang ipinapasan sa kanila na mga kasalanan na ito ang naging sanhi ng pagkabulid nila sa Impiyernong-Apoy.

20:102

Hassanor Alapa : Sa sagawii a pagiopn so bogiong sa limodn Ami so manga baradosa a sa alongan oto na so manga mata iran na mabibiro i warna (ko kalipds o siksa)

Muhsin Khan : The Day when the Trumpet will be blown (the second blowing): that Day, We shall gather the Mujrimun (criminals, polytheists, sinners, disbelievers in the Oneness of Allah, etc.) Zurqa: (blue or blind eyed with black faces).

Sahih International : The Day the Horn will be blown. And We will gather the criminals, that Day, blue-eyed.

Pickthall : The day when the Trumpet is blown. On that day we assemble the guilty white-eyed (with terror),

Yusuf Ali : The Day when the Trumpet will be sounded: that Day, We shall gather the sinful, blear-eyed (with terror).

Shakir : On the day when the trumpet shall be blown, and We will gather the guilty, blue-eyed, on that day

Dr. Ghali : The Day the Trumpet will be blown, and We will muster the criminals upon that day blue (with terror),

Tafsir Jalalayn : The day the Trumpet is blown, the Horn, the Second Blast, and We shall assemble the criminals, the disbelievers, on that day bruised, in the eye along with their faces blackened.

Tagalog : Sa Araw ng (pangalawang) pag-ihip ng anghel sa Trumpeta na isang nakabibinging ingay, na yaon ay ang Araw ng Muling Pagkabuhay, at kakaladkarin Namin ang mga walang pananampalataya sa Araw na yaon na magiging asul ang kanilang mga mata (dahil sa tindi ng pagkakasunog sa kanila), na maiiba ang kanilang kulay at ang kanilang paningin; dahil sa tindi o kagimbal-gimbal na pangyayari.

20:103

Hassanor Alapa : Sa gii siran mamagtonga ko ltlt iran a da kano 845 matatap inonta a sapolo gawii

Muhsin Khan : In whispers will they speak to each other (saying): "You stayed not longer than ten (days)."

Sahih International : They will murmur among themselves, "You remained not but ten [days in the world]."

Pickthall : Murmuring among themselves: Ye have tarried but ten (days).

Yusuf Ali : In whispers will they consult each other: "Yet tarried not longer than ten (Days);

Shakir : They shall consult together secretly: You did tarry but ten (centuries).

Dr. Ghali : (Speaking) among themselves in a hushed voice, "Decidedly you lingered (nothing) except ten (days)."

Tafsir Jalalayn : They will whisper to one another, speaking secretly amongst themselves: ‘You have tarried, in this world, only ten nights’, with the [full ten] days.

Tagalog : Magsasalita sila nang mahinahon sa isa’t isat na sasabihing: Kayo ay nanatili sa daigdig nang hindi hihigit sa sampung araw.

20:104

Hassanor Alapa : Skami i lbi a matao ko nganin a gii ran panaroon, gowani a tharoon o maontol kiran a da kano matatap inonta a salongan

Muhsin Khan : We know very well what they will say, when the best among them in knowledge and wisdom will say: "You stayed no longer than a day!"

Sahih International : We are most knowing of what they say when the best of them in manner will say, "You remained not but one day."

Pickthall : We are Best Aware of what they utter when their best in conduct say: Ye have tarried but a day.

Yusuf Ali : We know best what they will say, when their leader most eminent in conduct will say: "Ye tarried not longer than a day!"

Shakir : We know best what they say, when the fairest of them in course would say: You tarried but a day.

Dr. Ghali : We know best what they say, as the most exemplary of them in (their) mode (of life) say, "Decidedly you have lingered (nothing) except a day."

Tafsir Jalalayn : We know very well what they will say, regarding this matter — that is, it is not as they say — when the justest, the most upright, of them in the way, in this, will say, ‘You have tarried only a day’: they will deem their stay in this world as having been very brief, on account of the terrors they will witness in the Hereafter.

Tagalog : Kami ay Ganap na Nakaaalam kung ano ang kanilang mga sasabihin at gagawing pagbubulungan sa isa’t isa, kapag ang pinakamagaling mula sa kanila sa kaalaman at karunungan ay sasabihin: Kayo ay nanatili sa daigdig nang hindi hihigit sa isang araw dahil sa tindi ng pangyayari ay umiksi ang kanilang pananaw sa buhay sa daigdig.

20:105

Hassanor Alapa : Go ipagiza iran rka so makapantag ko manga palaw 846 na tharo anka a ikhayontong skaniyan o Kadnan ko sa samporna a kakayontong.

Muhsin Khan : And they ask you concerning the mountains, say; "My Lord will blast them and scatter them as particles of dust.

Sahih International : And they ask you about the mountains, so say, "My Lord will blow them away with a blast.

Pickthall : They will ask thee of the mountains (on that day). Say: My Lord will break them into scattered dust.

Yusuf Ali : They ask thee concerning the Mountains: say, "My Lord will uproot them and scatter them as dust;

Shakir : And they ask you about the mountains. Say: My Lord will carry them away from the roots.

Dr. Ghali : And they ask you about the mountains. Then say, "My Lord will crush them into powder (Literally: crush them "an utter" crushing).

Tafsir Jalalayn : They will question you concerning the mountains, how will they be on the Day of Resurrection? Say, to them: ‘My Lord will scatter them as ashes, by pulverising them into moving sand and dispersing them with the wind;

Tagalog : Tinatanong ka, O Muhammad, ng iyong sambayanan hinggil sa kung ano ang mangyayari sa mga kabundukan sa Araw ng Muling Pagkabuhay, sabihin mo sa kanila: Aalisin ito ng Aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha mula sa kinaroroonan nito at gagawin Niya itong parang mga nagkalat na mga alikabok na bagay.

20:106

Hassanor Alapa : Sa imbagak Iyan a kapantaran a katataosan

Muhsin Khan : "Then He shall leave it as a level smooth plain.

Sahih International : And He will leave the earth a level plain;

Pickthall : And leave it as an empty plain,

Yusuf Ali : "He will leave them as plains smooth and level;

Shakir : Then leave it a plain, smooth level

Dr. Ghali : So He will leave them behind as a desolate spacious plain.

Tafsir Jalalayn : then He will leave them a level hollow, a flattened [level] surface,

Tagalog : Pagkatapos ay ipapantay Niya ang mga ito sa kalupaan na wala kayong makikitang anumang baku-bako mula rito at saka mga pananim,

20:107

Hassanor Alapa : Da a khailay nka on a bkhog ago da pn a miboboto ron

Muhsin Khan : "You will see therein nothing crooked or curved."

Sahih International : You will not see therein a depression or an elevation."

Pickthall : Wherein thou seest neither curve nor ruggedness.

Yusuf Ali : "Nothing crooked or curved wilt thou see in their place."

Shakir : You shall not see therein any crookedness or unevenness.

Dr. Ghali : Wherein you will see no crookedness nor any curving."

Tafsir Jalalayn : wherein you will see neither crookedness, [neither] slope, nor any curving’, [nor] any rise.

Tagalog : Na sinuman ang makakikita nito ay matutunghayan niya na ito ay lapat na lapat na walang matataas at walang mabababa.

20:108
Hassanor Alapa : Sa alongan oto na khaonotan iran so pphananawag a da a kaphakasilay o tatawagn sa khisondong so manga sowara ko Makalimoon sa da a ba nka khan’g a (katharo) a rowar sa tongtong a maips

Muhsin Khan : On that Day mankind will follow strictly (the voice of) Allah's caller, no crookedness (that is without going to the right or left of that voice) will they show him (Allah's caller). And all voices will be humbled for the Most Beneficent (Allah), and nothing shall you hear but the low voice of their footsteps.

Sahih International : That Day, everyone will follow [the call of] the Caller [with] no deviation therefrom, and [all] voices will be stilled before the Most Merciful, so you will not hear except a whisper [of footsteps].

Pickthall : On that day they follow the summoner who deceiveth not, and voices are hushed for the Beneficent, and thou hearest but a faint murmur.

Yusuf Ali : On that Day will they follow the Caller (straight): no crookedness (can they show) him: all sounds shall humble themselves in the Presence of (Allah) Most Gracious: nothing shalt thou hear but the tramp of their feet (as they march).

Shakir : On that day they shall follow the inviter, there is no crookedness in him, and the voices shall be low before the Beneficent Allah so that you shall not hear aught but a soft sound.

Dr. Ghali : Upon that Day, they will closely follow the caller in whom is no crookedness; and voices will submit to The All-Merciful so that you hear nothing except a (faint) muttering.

Tafsir Jalalayn : On that day, that is, on the day the mountains are scattered as ashes, they will follow, that is, mankind [will follow], after rising from their graves, the Summoner, to the Gathering, by [the call of] his voice — this [Summoner] will be [the archangel] Isrāfīl, and he will say: ‘Forward to the parade before God!’ — there will be no deviation therein, that is, in the manner in which they follow [him], in other words, they cannot but follow [him]. Voices will be hushed, will become silent, before the Compassionate One, so that you hear nothing but a faint shuffle, the light tread of feet walking towards the Gathering, similar to the sound of the hoofs of camels as they pass.

Tagalog : Na sa Araw na yaon ay ganap na magiging sunud-sunuran ang mga tao sa tinig ng tagapagpanawagan ng Allâh, na sila ay dadalhin tungo sa kapatagan, na kung saan doon sila ay titipuning lahat, na walang sinuman ang makasusuway sa panawagang ito; dahil ito sa katotohanan ay para sa lahat ng mga nilikha, at titigil ang lahat ng tinig bilang pagpapakumbaba sa Allâh na Pinakamabagin, na wala kang maririnig na anumang ingay maliban sa mahinang ingay ng kanilang mga yapak.

20:109

Hassanor Alapa : Sa alongan oto na di phakanggay a gona so sapaat inonta bo ko taw a idinan skaniyan o Makalimoon ago masoat on sa kapakatharo iyan

Muhsin Khan : On that day no intercession shall avail, except the one for whom the Most Beneficent (Allah) has given permission and whose word is acceptable to Him.

Sahih International : That Day, no intercession will benefit except [that of] one to whom the Most Merciful has given permission and has accepted his word.

Pickthall : On that day no intercession availeth save (that of) him unto whom the Beneficent hath given leave and whose word He accepteth.

Yusuf Ali : On that Day shall no intercession avail except for those for whom permission has been granted by (Allah) Most Gracious and whose word is acceptable to Him.

Shakir : On that day shall no intercession avail except of him whom the Beneficent Allah allows and whose word He is pleased with.

Dr. Ghali : Upon that Day (the) intercession will not profit, except for him whom The All-Merciful has given permission, and with whose speech He is satisfied.

Tafsir Jalalayn : On that day intercession will not profit, anyone, except [intercession] from him whom the Compassionate One permits, that he intercede for such [a person], and whose word He approves, that is to say, because such [an intercessor] will say, ‘there is no god but God’ (lā ilāha illā’Llāh).

Tagalog : Na sa Araw na yaon ay wala nang pakinabang ang pamamagitan ng sinumang nilikha, maliban sa sinumang pahintulutan ng Allâh na mamamagitan at yaong pagtatanggol ay katanggap-tanggap sa Allâh at ito ay hindi maaaring mangyari kundi sa mga mananampalataya lamang na dalisay ang kanilang kalooban.

20:110

Hassanor Alapa : Katawan Iyan so masasangat iran ago so katatalikhodan iran ago di ran oto maliliot a katao

Muhsin Khan : He (Allah) knows what happens to them (His creatures) in this world, and what will happen to them (in the Hereafter), and they will never compass anything of His Knowledge.

Sahih International : Allah knows what is [presently] before them and what will be after them, but they do not encompass it in knowledge.

Pickthall : He knoweth (all) that is before them and (all) that is behind them, while they cannot compass it in knowledge.

Yusuf Ali : He knows what (appears to His creatures as) before or after or behind them: but they shall not compass it with their knowledge.

Shakir : He knows what is before them and what is behind them, while they do not comprehend it in knowledge.

Dr. Ghali : He knows whatever is before (Literally: between their hands) them, and whatever is behind them, and they do not encompass Him in knowledge.

Tafsir Jalalayn : He knows what is before them, of the affairs of the Hereafter, and behind them, of the affairs of this world, and they do not comprehend such [things] in knowledge: they have no knowledge of such [things].

Tagalog : Batid ng Allâh kung anuman ang pangyayari sa hinaharap ng mga tao na tulad ng Muling Pagkabuhay at ang anumang nakalipas nang pangyayari hinggil sa makamundong buhay. At walang anuman ang maaaring mangyari sa kanila kundi ito ay saklaw ng Kanyang Ganap na Kaalaman, samantalang ito ay hindi kayang abutin ng kanilang kaalaman.

20:111

Hassanor Alapa : Go miakarondan so manga paras ko Oyagoyag a 847 Mamamayandg (so Allāh) ago sabnar a miaola so taw a miawid sa kapanakoto

Muhsin Khan : And (all) faces shall be humbled before (Allah), the Ever Living, the One Who sustains and protects all that exists. And he who carried (a burden of) wrongdoing (i.e. he who disbelieved in Allah, ascribed partners to Him, and did deeds of His disobedience), became indeed a complete failure (on that Day).

Sahih International : And [all] faces will be humbled before the Ever-Living, the Sustainer of existence. And he will have failed who carries injustice.

Pickthall : And faces humble themselves before the Living, the Eternal. And he who beareth (a burden of) wrongdoing is indeed a failure (on that day).

Yusuf Ali : (All) faces shall be humbled before (Him) - the Living, the Self-Subsisting, Eternal: hopeless indeed will be the man that carries iniquity (on his back).

Shakir : And the faces shall be humbled before the Living, the Self-subsistent Allah, and he who bears iniquity is indeed a failure.

Dr. Ghali : And faces will be subservient to The Ever Living, The Superb Upright Sustainer, (Or: The Most Upright) and he who bears (a burden of) injustice is already disappointed.

Tafsir Jalalayn : And faces shall be humbled, they shall be submissive, before the Living, the Eternal Sustainer, namely, God; and he will certainly have failed, he will have lost, [he] who carries [the burden of] evildoing, that is, [of] idolatry.

Tagalog : At ang lahat ng kanilang mga mukha ay magpapakumbaba sa harapan ng Allâh na Tagapaglikha, ‘Al-Hayyul-Qayyum’ – ang Magpakailanmang-Buhay na walang kamatayan, na Tagapangasiwa sa lahat ng bagay na Kanyang mga nilikha. At katiyakan, ang talunan sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay ang sinumang sumamba ng iba na kanilang itinambal ang mga ito sa pagsamba sa Allâh mula sa Kanyang nilikha.

20:112

Hassanor Alapa : Na sa taw a nggalbk sa pd sa manga pipia a skaniyan na mapaparatiaya na da a ikhalk iyan a kalalim ago da pn a kakhakorangi ko kabnar iyan

Muhsin Khan : And he who works deeds of righteousness, while he is a believer (in Islamic Monotheism) then he will have no fear of injustice, nor of any curtailment (of his reward).

Sahih International : But he who does of righteous deeds while he is a believer - he will neither fear injustice nor deprivation.

Pickthall : And he who hath done some good works, being a believer, he feareth not injustice nor begrudging (of his wage).

Yusuf Ali : But he who works deeds of righteousness, and has faith, will have no fear of harm nor of any curtailment (of what is his due).

Shakir : And whoever does good works and he is a believer, he shall have no fear of injustice nor of the withholding of his due.

Dr. Ghali : And whoever does deeds of righteousness and he is a believer, then he will fear neither injustice nor forfeiture.

Tafsir Jalalayn : But whoever does righteous deeds, acts of obedience, being a believer, shall fear neither wrong, by having his evil deeds increased, nor injustice, by having his good deeds diminished.

Tagalog : At sinuman ang gumawa ng mga mabubuting gawain samantalang siya ay isang mananampalataya sa Allâh, samakatuwid ay wala siyang dapat pangambahan na siya ay aapihin sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kamalian o kasalanan sa kanya, o di kaya ay mababawasan ang kanyang mga mabubuting gawa.

20:113
Hassanor Alapa : Go datar oto a initoron Ami skaniyan a Qur’ān a basa Arab a phikliklid Ami ron so pd sa pagita, ka kalokalo na makapananggila siran odi na kaadnan iyan siran sa pananadm

Muhsin Khan : And thus We have sent it down as a Quran in Arabic, and have explained therein in detail the warnings, in order that they may fear Allah, or that it may cause them to have a lesson from it (or to have the honour for believing and acting on its teachings).

Sahih International : And thus We have sent it down as an Arabic Qur'an and have diversified therein the warnings that perhaps they will avoid [sin] or it would cause them remembrance.

Pickthall : Thus we have revealed it as a Lecture in Arabic, and have displayed therein certain threats, that peradventure they may keep from evil or that it may cause them to take heed.

Yusuf Ali : Thus have We sent this down - an arabic Qur'an - and explained therein in detail some of the warnings, in order that they may fear Allah, or that it may cause their remembrance (of Him).

Shakir : And thus have We sent it down an Arabic Quran, and have distinctly set forth therein of threats that they may guard (against evil) or that it may produce a reminder for them.

Dr. Ghali : And thus We have sent it down as an Arabic Qur'an, and We have propounded in it (something) of threats, that possibly they would be pious or it would effect in them remembrance.

Tafsir Jalalayn : Thus (kadhālika, a supplement to [the previous] kadhālika naqussu, ‘thus We relate’ [Q. 20:99]), just as We have revealed what has been mentioned, We have revealed it, that is, the Qur’ān, as an Arabic Qur’ān, and We have distributed, We have repeated, in it [statements] of threats, so that they may fear, associating others with God, or it, the Qur’ān, may arouse in them a remembrance, of the destruction of those communities before, and may thus be admonished.

Tagalog : At kung paano Namin hinihikayat ang mga mananampalataya sa pagsagawa ng mga mabubuting gawa at binabalaan ang mga walang pananampalataya na nananatili sa kanilang paglabag at pagtanggi sa Aming mga talata ay gayon din Namin ibinaba ang Banal na Qur’ân sa wikang ‘Arabic’ upang ito ay kanilang maintindihan at isinasaysay Namin sa loob nito ang mga iba’t ibang uri ng babala; upang sila ay magkaroon ng takot sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, o di kaya ay magkakaroon sila ng tagapagpaalaala sa pamamagitan ng Qur’ân na ito upang maging aral sa kanila o upang magkaroon sila ng karangalan dahil sa paniniwala rito at pagkilos batay sa mga katuruan.

20:114
Hassanor Alapa : Na miphaporo so Allāh a Dato a Bnar, go di nka phamakoti (hay Mohammad) so Qur’ān (lomangag) ko da pn kapopos o kiphagwahin rka on, sa tharo anka a Kadnan ko pagomanomani ako Nka sa katao.

Muhsin Khan : Then High above all be Allah, the True King. And be not in haste (O Muhammad SAW) with the Quran before its revelation is completed to you, and say: "My Lord! Increase me in knowledge."

Sahih International : So high [above all] is Allah , the Sovereign, the Truth. And, [O Muhammad], do not hasten with [recitation of] the Qur'an before its revelation is completed to you, and say, "My Lord, increase me in knowledge."

Pickthall : Then exalted be Allah, the True King! And hasten not (O Muhammad) with the Qur'an ere its revelation hath been perfected unto thee, and say: My Lord! Increase me in knowledge.

Yusuf Ali : High above all is Allah, the King, the Truth! Be not in haste with the Qur'an before its revelation to thee is completed, but say, "O my Lord! advance me in knowledge."

Shakir : Supremely exalted is therefore Allah, the King, the Truth, and do not make haste with the Quran before its revelation is made complete to you and say: O my Lord! increase me in knowledge.

Dr. Ghali : So Supremely Exalted be Allah, The True King! And do not hasten with the Qur'an before its revelation is accomplished to you, and say, "Lord! Increase me in knowledge."

Tafsir Jalalayn : So exalted be God, the King, the Truth, above what the idolaters say. And do not hasten with the Qur’ān, that is, to recite it, before its revelation is completed for you, [before] Gabriel is through delivering it, and say, ‘My Lord, increase me in knowledge’, that is, [knowledge] of the Qur’ān: thus every time something of it was revealed to him his knowledge increased because of it.

Tagalog : Luwalhati sa Allâh na Kataas-Taasan na Siya ay dalisay na malayo sa anumang pagkukulang at pangangailangan, ang Tunay na Hari na nakukuntrol ng Kanyang kaharian ang sinumang hari at sinumang makapangyarihan, at Siya ay Tagapagpangasiwa at Tagapagkontrol ng lahat ng bagay, Siya ay Katotohanan at ang pangako Niya ay katotohanan at ang babala Niya ay katotohanan at ang lahat ng bagay na nagmumula sa Kanya ay katotohanan, na kung kaya, huwag kang magmadali, O Muhammad, sa pakikipag-unahan kay Jibril (as) habang tinatanggap mo ang Qur’ân bilang Rebelasyon bago niya ito matapos bigkasin sa iyo, at sabihin mo: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Dagdagan Mo pa ako sa kaalaman bukod sa anumang itinuro Mo sa akin.

20:115

Hassanor Alapa :  Sabnar a sianaan Ami so Ādam sa miaona na inibagak iyan (so lalangan), sa da Ami skaniyan katooni sa mabagr a thkhs 848

Muhsin Khan : And indeed We made a covenant with Adam before, but he forgot, and We found on his part no firm will-power.

Sahih International : And We had already taken a promise from Adam before, but he forgot; and We found not in him determination.

Pickthall : And verily We made a covenant of old with Adam, but he forgot, and We found no constancy in him.

Yusuf Ali : We had already, beforehand, taken the covenant of Adam, but he forgot: and We found on his part no firm resolve.

Shakir : And certainly We gave a commandment to Adam before, but he forgot; and We did not find in him any determination.

Dr. Ghali : And indeed We already covenanted with Adam earlier, yet he forgot and We found in him no resolve.

Tafsir Jalalayn : And We made a covenant with Adam, We enjoined him not to eat of the tree, before, that is, before he ate of it, but he forgot, he disregarded Our covenant, and We did not find in him any constancy, any resoluteness or patience in [abiding by] what We forbade him from.

Tagalog : At katiyakan, Aming pinagpayuhan si Âdam (as) noon hinggil sa pagkain ng puno na huwag siyang kumain ng anuman mula roon, at Aming sinabi sa kanya na: Katiyakan, si Iblees ay iyong kalaban at ng iyong asawa, na kung kaya, huwag ninyong hayaan na mapalabas niya kayo mula sa Hardin, dahil kapag yaon ay nangyari ay maghihirap kayo, ikaw at ang iyong asawa sa daigdig, subali’t inudyukan sila ni ‘Shaytân’ at siya ay sinunod nila at nakalimutan ni Âdam ang payo sa kanya, at hindi Namin nakita sa kanya ang matibay na pagkakahilig na gawin ito.

20:116

Hassanor Alapa : Go gowani a tharoon Ami ko manga malāikat a sojud kano ko Ādam na somiojud siran inonta bo so Iblīs a somianka

Muhsin Khan : And (remember) when We said to the angels: "Prostrate yourselves to Adam." They prostrated (all) except Iblis (Satan), who refused.

Sahih International : And [mention] when We said to the angels, "Prostrate to Adam," and they prostrated, except Iblees; he refused.

Pickthall : And when We said unto the angels: Fall prostrate before Adam, they fell prostrate (all) save Iblis; he refused.

Yusuf Ali : When We said to the angels, "Prostrate yourselves to Adam", they prostrated themselves, but not Iblis: he refused.

Shakir : And when We said to the angels: Make obeisance to Adam, they made obeisance, but Iblis (did it not); he refused.

Dr. Ghali : And as We said to the Angels, "Prostrate yourselves to Adam." So they prostrated themselves, except Iblis; he refused.

Tafsir Jalalayn : And, mention, when We said to the angels, ‘Prostrate before Adam’; so they prostrated, except Iblīs, who was the father of the jinn — he used to keep company with the angels and worship God alongside them: he refused, to prostrate before Adam, he said: ‘I am better than him’ [Q. 7:12].

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, noong sinabi Namin sa mga anghel: Magpatirapa kayo kay Âdam bilang pagbati at paggalang. Sila ay sumunod at nagpatirapa silang lahat maliban kay Iblees na siya ay tumanggi.

20:117

Hassanor Alapa : Na pitharo ami a hay Ādam mataan a giai (so Iblīs) na ridoay nka ago so karoma nka na o ba kano niyan miliyo ko sorga ka marasay ka (ko kaploba sa pagpr ko doniya)

Muhsin Khan : Then We said: "O Adam! Verily, this is an enemy to you and to your wife. So let him not get you both out of Paradise, so that you be distressed in misery.

Sahih International : So We said, "O Adam, indeed this is an enemy to you and to your wife. Then let him not remove you from Paradise so you would suffer.

Pickthall : Therefor we said: O Adam! This is an enemy unto thee and unto thy wife, so let him not drive you both out of the Garden so that thou come to toil.

Yusuf Ali : Then We said: "O Adam! verily, this is an enemy to thee and thy wife: so let him not get you both out of the Garden, so that thou art landed in misery.

Shakir : So We said: O Adam! This is an enemy to you and to your wife; therefore let him not drive you both forth from the garden so that you should be unhappy;

Dr. Ghali : Then We said, "O Adam, surely this is an enemy to you and to your spouse; so definitely do not let him drive you both out of the Garden, so that you (The Arabic pronoun here is singular) be wretched."

Tafsir Jalalayn : Then We said, ‘Adam, indeed this is an enemy of yours and of your wife, Eve (read Hawwā’). So do not let him cause you both to be expelled from the Garden, so that you then toil, [so that you then] become fatigued by [the toil of] tillage, sowing, harvesting, milling, baking and otherwise — the statement is restricted to [the mention of] his [Adam’s] ‘toil’ because it is the man who has to strive [to provide] for his wife.

Tagalog : At Aming sinabi: O Âdam! Katiyakan, si Iblees ay iyong kalaban at ng iyong asawa, na kung kaya, mag-ingat kayo sa kanya, at huwag kayong sumunod sa kanya bilang paglabag sa Akin dahil palalabasin kayo mula Hardin, na sa ganitong kadahilanan ay magdadalamhati kayo kapag kayo ay pinalabas mula rito.

20:118

Hassanor Alapa : Ka mataan a di ka on dn khaoran ago di ka on khatalandiang

Muhsin Khan : Verily, you have (a promise from Us) that you will never be hungry therein nor naked.

Sahih International : Indeed, it is [promised] for you not to be hungry therein or be unclothed.

Pickthall : It is (vouchsafed) unto thee that thou hungerest not therein nor art naked,

Yusuf Ali : "There is therein (enough provision) for thee not to go hungry nor to go naked,

Shakir : Surely it is (ordained) for you that you shall not be hungry therein nor bare of clothing;

Dr. Ghali : Surely it is (given) to you neither to hunger therein, nor to go naked,

Tafsir Jalalayn : It is indeed [assured] for you that you will neither be hungry therein nor go naked,

Tagalog : Katiyakan, para sa iyo, O Âdam, dito sa Hardin ay mga pagkain na kailanman ay hindi kayo makararanas ng kagutuman at mga kasuotan na hindi kayo magiging hubad.

20:119

Hassanor Alapa : Ago di ka on kharaot a kawaw ago di ka on khasogat a ranti a alongan

Muhsin Khan : And you (will) suffer not from thirst therein nor from the sun's heat.

Sahih International : And indeed, you will not be thirsty therein or be hot from the sun."

Pickthall : And that thou thirstest not therein nor art exposed to the sun's heat.

Yusuf Ali : "Nor to suffer from thirst, nor from the sun's heat."

Shakir : And that you shall not be thirsty therein nor shall you feel the heat of the sun.

Dr. Ghali : And that you neither thirst therein, nor suffer the heat (of the sun)."

Tafsir Jalalayn : And it is indeed [assured] for you (read wa-annaka or wa-innaka, as a supplement to the subject of inna [sc. laka, that is, ‘you’] and its clause) neither to be thirsty therein, nor to suffer the sun’: you will not be exposed to any heat of a midday sun, for there is no sun in Paradise.

Tagalog : At hindi rin kayo makararanas ng pagkauhaw dito sa Hardin at hindi rin kayo matatamaan ng init ng araw.

20:120
Hassanor Alapa : Na inwaswasan skaniyan o shaytan sa pitharo iyan a hay Ādam ba ko rka thoroon so kayo o katatap ago kadato a di kharombay

Muhsin Khan : Then Shaitan (Satan) whispered to him, saying : "O Adam! Shall I lead you to the Tree of Eternity and to a kingdom that will never waste away?"

Sahih International : Then Satan whispered to him; he said, "O Adam, shall I direct you to the tree of eternity and possession that will not deteriorate?"

Pickthall : But the devil whispered to him, saying: O Adam! Shall I show thee the tree of immortality and power that wasteth not away?

Yusuf Ali : But Satan whispered evil to him: he said, "O Adam! shall I lead thee to the Tree of Eternity and to a kingdom that never decays?"

Shakir : But the Shaitan made an evil suggestion to him; he said: O Adam! Shall I guide you to the tree of immortality and a kingdom which decays not?

Dr. Ghali : Then Ash-Shaytan (The Ever-Vicious, i.e., the Devil) whispered to him. He said, "O Adam, shall I indicate to you the Tree of Eternity and a Kingdom that does not decay?"

Tafsir Jalalayn : Then Satan whispered to him saying, ‘O Adam, shall I guide you to the Tree of Immortality, which gives everlasting life to the one who eats thereof, and a kingdom that does not waste away?’, that does not perish while he remains immortal.

Tagalog : Na kung kaya, si Âdam ay nalinlang ni ‘Shaytân’ at sinabi: O Âdam! Nais mo bang ituro ko sa iyo ang puno na kapag nakakain ka mula rito ay mananatili kang buhay magpasawalang-hanggan at hindi ka na magkakaroon pa ng kamatayan, at magtataglay ka ng kaharian na wala nang katapusan?

20:121
Hassanor Alapa : Na komian siran a dowa ko (onga o) kayo na miapayag kiran so manga awrat iran na pinggalbk iran a pianankir iran so manga raon a kayo ko sorga sa aya iran pinditar, sa siopak o Ādam so Kadnan iyan na miadadag

Muhsin Khan : Then they both ate of the tree, and so their private parts appeared to them, and they began to stick on themselves the leaves from Paradise for their covering. Thus did Adam disobey his Lord, so he went astray.

Sahih International : And Adam and his wife ate of it, and their private parts became apparent to them, and they began to fasten over themselves from the leaves of Paradise. And Adam disobeyed his Lord and erred.

Pickthall : Then they twain ate thereof, so that their shame became apparent unto them, and they began to hide by heaping on themselves some of the leaves of the Garden. And Adam disobeyed his Lord, so went astray.

Yusuf Ali : In the result, they both ate of the tree, and so their nakedness appeared to them: they began to sew together, for their covering, leaves from the Garden: thus did Adam disobey his Lord, and allow himself to be seduced.

Shakir : Then they both ate of it, so their evil inclinations became manifest to them, and they both began to cover themselves with leaves of the garden, and Adam disobeyed his Lord, so his life became evil (to him).

Dr. Ghali : So the two of them ate of it, (and) so their shameful parts became displayed to them, and they took to splicing upon themselves (some) of the leaves of the Garden. And ??dam disobeyed his Lord; so he became misguided.

Tafsir Jalalayn : So both of them, Adam and Eve, ate of it, and their shameful parts were exposed to them, that is, the front [private part] of each became visible to the other, as well as the other’s behind — both of these [parts] are called saw’a, ‘shame’, because its exposure ‘shames’ (yasū’u) that person); and they began to piece together, they took to sticking, onto themselves leaves of the Garden, to cover themselves up therewith. And Adam disobeyed his Lord and so he erred, by [his] eating from the tree.

Tagalog : At dahil doon ay nakakain si Âdam (as) at si Hawwa` mula sa puno na ipinagbawal sa kanila na kumain, na kung kaya, lumantad sa kanilang paningin ang kanilang mga pribadong bahagi na rati ay hindi nila ito nakikita (na ito ay nananatiling nakatakip para sa kanila), at nagsimula nilang takpan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng mga dahon sa Hardin upang takpan kung anuman ang nakalantad. Samakatuwid, sa ganito nilabag ni Âdam ang kagustuhan ng kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, siya ay nalinlang na kumain mula sa puno na ipinagbawal ng Allâh sa kanila na lapitan.

20:122

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na pinili skaniyan o Kadnan iyan sa piakatawbat Iyan ago tioro Iyan

Muhsin Khan : Then his Lord chose him, and turned to him with forgiveness, and gave him guidance.

Sahih International : Then his Lord chose him and turned to him in forgiveness and guided [him].

Pickthall : Then his Lord chose him, and relented toward him, and guided him.

Yusuf Ali : But his Lord chose him (for His Grace): He turned to him, and gave him Guidance.

Shakir : Then his Lord chose him, so He turned to him and guided (him).

Dr. Ghali : Thereafter his Lord selected him; so He relented to him, and He guided him.

Tafsir Jalalayn : Thereafter his Lord chose him, He brought him close [to Him], and relented to him, He accepted his repentance, and guided him, that is, He guided him to seek repentance regularly.

Tagalog : Pagkatapos ay pinili ng Allâh si Âdam, at bumaling sa Kanya na may kapatawaran, na tinanggap ng Allâh ang kanyang pagsisisi, at pinagkalooban siya ng patnubay.

20:123
Hassanor Alapa : Na pitharo Iyan a tana kano a dowa phoon on, a so sabaad rkano ko sabagi na mridoay, na amay ka adn a makaoma rkano a phoon Rakn a toroan na sa taw a onotan iyan so toroan Akn na di khadadag ago di kharasay.

Muhsin Khan : (Allah) said:"Get you down (from the Paradise to the earth), both of you, together, some of you are an enemy to some others. Then if there comes to you guidance from Me, then whoever follows My Guidance shall neither go astray, nor fall into distress and misery.

Sahih International : [ Allah ] said, "Descend from Paradise - all, [your descendants] being enemies to one another. And if there should come to you guidance from Me - then whoever follows My guidance will neither go astray [in the world] nor suffer [in the Hereafter].

Pickthall : He said: Go down hence, both of you, one of you a foe unto the other. But when there come unto you from Me a guidance, then whoso followeth My guidance, he will not go astray nor come to grief.

Yusuf Ali : He said: "Get ye down, both of you,- all together, from the Garden, with enmity one to another: but if, as is sure, there comes to you Guidance from Me, whosoever follows My Guidance, will not lose his way, nor fall into misery.

Shakir : He said: Get forth you two therefrom, all (of you), one of you (is) enemy to another. So there will surely come to you guidance from Me, then whoever follows My guidance, he shall not go astray nor be unhappy;

Dr. Ghali : Said He, "Get down, you two altogether out of it; some of you an enemy to some (others); yet, in case ever there definitely comes to you from Me guidance, then whoever closely follows My guidance, so he will not err away, nor will he be wretched;

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Go down both of you, that is, Adam and Eve, including all of your progeny, from it, from the Garden, all together, some of you, some of the progeny, being enemies of others, because of some wronging others. Yet if (the nūn of the conditional particle in has been assimilated with the mā, which is extra) there should come to you guidance from Me, then whoever follows My guidance, the Qur’ān, shall not go astray, in this world, neither shall he be miserable, in the Hereafter.

Tagalog : Sinabi ng Allâh kay Âdam at kay Hawwa: Bumaba kayong dalawa mula sa Hardin patungo sa kalupaan, kayong lahat kasama si Iblees, dahil kayong dalawa at siya ay magkalaban sa isa’t isa, at pagkatapos kapag may dumating sa inyo na gabay mula sa Akin at kapahayagan, na samakatuwid, ang sinumang susunod sa Aking Gabay sa pamamagitan ng Aking pagpapahayag at ito ay kanyang isinagawa, walang pag-aalinlangan, gagabayan Ko siya ng Allâh dito sa daigdig at papatnubayan, at hindi na siya magdadalamhati sa Kabilang-Buhay hinggil sa anumang Aking kaparusahan ng Allâh.

20:124
Hassanor Alapa : Na sa taw a talikhodan iyan so tadntadm Rakn na mataan a adn a bagian iyan a kaoyagoyag a malitng 849 ago oyagn Ami skaniyan ko alongan a Qiyāmah a skaniyan na bota

Muhsin Khan : "But whosoever turns away from My Reminder (i.e. neither believes in this Quran nor acts on its orders, etc.) verily, for him is a life of hardship, and We shall raise him up blind on the Day of Resurrection."

Sahih International : And whoever turns away from My remembrance - indeed, he will have a depressed life, and We will gather him on the Day of Resurrection blind."

Pickthall : But he who turneth away from remembrance of Me, his will be a narrow life, and I shall bring him blind to the assembly on the Day of Resurrection.

Yusuf Ali : "But whosoever turns away from My Message, verily for him is a life narrowed down, and We shall raise him up blind on the Day of Judgment."

Shakir : And whoever turns away from My reminder, his shall be a straitened life, and We will raise him on the day of resurrection, blind.

Dr. Ghali : And whoever veers away from My Remembrance, then surely he will have a cramped subsistence and We will muster him blind on the Day of the Resurrection."

Tafsir Jalalayn : But whoever disregards My remembrance, [disregards] the Qur’ān and does not believe in it, his shall be a straitened life (read dankan with nunation, a verbal noun meaning ‘straitened [circumstances]’). This [statement] has been interpreted in one hadīth to mean the punishment of the grave for the disbeliever. And on the Day of Resurrection We shall bring him to the assembly, namely, the one who disregards the Qur’ān, blind’, blind in eyesight.

Tagalog : At sinuman ang tumalikod at nakalimot sa Pag-alaala sa Akin sa pamamagitan ng di-paniniwala sa Qur’ân at di-pagsasapamuhay nito, walang pag-aalinlangan, siya ay magkakaroon ng masalimuot na pamumuhay dito sa daigdig, kahit siya ay kabilang sa mga nakakaangat at katangi-tangi, at siya ay bubuhayin na mag-uli na isang bulag na isasama sa mga bulag na titipunin sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na hindi niya makikita ang anumang bagay at wala na siyang maikakatwiran na anuman.

20:125

Hassanor Alapa : Na tharoon iyan a Kadnan ko ino ako Nka pagoyaga a bota a sabnar a miaadn ako a pphakailay (ko doniya)

Muhsin Khan : He will say:"O my Lord! Why have you raised me up blind, while I had sight (before)."

Sahih International : He will say, "My Lord, why have you raised me blind while I was [once] seeing?"

Pickthall : He will say: My Lord! Wherefor hast Thou gathered me (hither) blind, when I was wont to see?

Yusuf Ali : He will say: "O my Lord! why hast Thou raised me up blind, while I had sight (before)?"

Shakir : He shall say: My Lord! why hast Thou raised me blind and I was a seeing one indeed?

Dr. Ghali : He will say, "Lord! Why have You mustered me blind, and I was already constantly beholding?"

Tafsir Jalalayn : He shall say, ‘My Lord, why have you brought be to the assembly blind, though I used to see?’, in the world and at the raising from the grave?

Tagalog : At sasabihin niya na hindi nakaalaala sa Allâh: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Bakit Mo ako binuhay na mag-uli na isang bulag, samantalang ako ay nakakikita noong ako ay nasa daigdig pa.

20:126

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a datar oto a miakaoma rka so manga tanda Ami na linipatan (inibagak ka) ka skaniyan na datar oto a imanto a alongan na plipatan (imbagak) ka (mambo)

Muhsin Khan : (Allah) will say: "Like this, Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) came unto you, but you disregarded them (i.e. you left them, did not think deeply in them, and you turned away from them), and so this Day, you will be neglected (in the Hell-fire, away from Allah's Mercy)."

Sahih International : [ Allah ] will say, "Thus did Our signs come to you, and you forgot them; and thus will you this Day be forgotten."

Pickthall : He will say: So (it must be). Our revelations came unto thee but thou didst forget them. In like manner thou art forgotten this Day.

Yusuf Ali : (Allah) will say: "Thus didst Thou, when Our Signs came unto thee, disregard them: so wilt thou, this day, be disregarded."

Shakir : He will say: Even so, Our communications came to you but you neglected them; even thus shall you be forsaken this day.

Dr. Ghali : Said He, "Thus it is. Our signs came up to you, yet you forgot them; and thus today you are forgotten."

Tafsir Jalalayn : He will say, ‘So it, the affair, is. Our signs came to you, but you forgot them, you neglected them and did not believe in them; and so, just as you forgot Our signs, today you will be forgotten’, abandoned in the Fire.

Tagalog : Sasabihin ng Allâh sa kanya: Binuhay Kitang mag-uli na isang bulag; dahil dumating sa iyo ang Aming mga talata at mga paglilinaw subali’t ito ay iyong tinanggihan at hindi mo pinaniwalaan, at kung paano mo ito tinanggihan at pinabayaan noong ikaw ay nasa daigdig ay ganoon ka rin Namin pababayaan sa Impiyernong-Apoy.

20:127

Hassanor Alapa : Go datar oto a mbalasan Ami so taw a tabowakar ago da niyan paratiayaa so manga tanda o Kadnan iyan na disomala a so siksa ko alongan a maori na taralo ago tatap

Muhsin Khan : And thus do We requite him who transgresses beyond bounds [i.e. commits the great sins and disobeys his Lord (Allah) and believes not in His Messengers, and His revealed Books, like this Quran, etc.], and believes not in the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of his Lord, and the torment of the Hereafter is far more severe and more lasting.

Sahih International : And thus do We recompense he who transgressed and did not believe in the signs of his Lord. And the punishment of the Hereafter is more severe and more enduring.

Pickthall : Thus do We reward him who is prodigal and believeth not the revelations of his Lord; and verily the doom of the Hereafter will be sterner and more lasting.

Yusuf Ali : And thus do We recompense him who transgresses beyond bounds and believes not in the Signs of his Lord: and the Penalty of the Hereafter is far more grievous and more enduring.

Shakir : And thus do We recompense him who is extravagant and does not believe in the communications of his Lord, and certainly the chastisement of the hereafter is severer and more

Dr. Ghali : And thus We recompense him who exceeds all bounds and does not believe in the signs of his Lord; and indeed the torment of the Hereafter is more strict and more enduring.

Tafsir Jalalayn : And so, just as We requite him who disregards the Qur’ān, We requite him who is prodigal, [him who] associates others with God, and believes not in the signs of his Lord. And the chastisement of the Hereafter is more terrible, than the chastisement of the life of this world and the punishment of the grave, and more enduring, longer lasting.

Tagalog : Na kung kaya, ganoon Namin pinarurusahan ang sinumang nagmalabis at lumampas sa hangganan sa paglabag sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at hindi niya pinaniwalaan ang Kanyang mga talata, na kung kaya, siya ay parurusahan dito sa daigdig, subali’t ang parusa na inihanda sa kanila sa Kabilang-Buhay ay masidhi at ito ay magpapatuloy magpasawalang-hanggan.

20:128
Hassanor Alapa : Ba kiran da mapayag a di bo dn pirapira i inantior Ami ko miaonaan iran a pd ko manga pagtaw a phlalakaw siran ko manga darpa iran, mataan a kadadalman oto sa manga tanda a rk o adn a manga pamikiran iyan a malantas

Muhsin Khan : Is it not a guidance for them (to know) how many generations We have destroyed before them, in whose dwellings they walk? Verily, in this are signs indeed for men of understanding.

Sahih International : Then, has it not become clear to them how many generations We destroyed before them as they walk among their dwellings? Indeed in that are signs for those of intelligence.

Pickthall : Is it not a guidance for them (to know) how many a generation We destroyed before them, amid whose dwellings they walk? Lo! therein verily are signs for men of thought.

Yusuf Ali : Is it not a warning to such men (to call to mind) how many generations before them We destroyed, in whose haunts they (now) move? Verily, in this are Signs for men endued with understanding.

Shakir : Does it not then direct them aright how many of the generations In whose dwelling-places they go about We destroyed before them? Most surely there are signs in this for those endowed with understanding.

Dr. Ghali : So, is it not (a sign) to guide them, how many generations We have caused to perish before them, in whose dwellings they walk? Surely in that are indeed signs for the ones endowed with intelligence.

Tafsir Jalalayn : Is it not a guidance, has it not become clear, to them, to the disbelievers of Mecca, how many (kam, is predicative and the object of [the following] ahlaknā) We destroyed, in other words, Our frequent destruction, before them of generations, that is, of past communities, for denying messengers, amid [the ruins of] whose dwelling-places they walk? (yamshūna is a circumstantial qualifier referring to the person of the pronoun lahum, ‘to them’) during their journeys to Syria and other places, that they might thus be admonished? (what has been mentioned [by grammarians] regarding the derivation of [the verb] ihlāk to be that verb that does not contain a particle referring to [the object of] the action of the verb, as a way of preserving the [original] sense [of the statement], is acceptable). Surely in that there are signs, lessons, for people of sense, for possessors of intellect.

Tagalog : Hindi ba naging malinaw para sa iyong sambayanan, O Muhammad, na mabatid kung gaano karami ang pinuksa Naming mga tao na hindi naniwala na mga nauna sa kanila, na ang kanilang mga tinirhan ay kanilang nilalakaran (sa ngayon) at nakikita nila ang mga bakas ng pagkapuksa sa mga ito? At walang pag-aalinlangan, ang dami ng mga naunang tao na pinuksa at ang mga bakas na naiwan bilang katibayan ng parusang isinagawa sa kanila ay katiyakang nakapagbibigay ng aral at paalaala sa sinumang nagtatangan ng matinong kaisipan.

20:129

Hassanor Alapa : Oda bo a adn a katharo ago adn a taalik a mattndo a miaona, a phoon ko Kadnan ka (a so katharo Iyan a kiaonaan o limo Akn so rarangit Akn) na disomala a maadn a patoray (so kikabalagaan kiran ko siksa).

Muhsin Khan : And had it not been for a Word that went forth before from your Lord, and a term determined, (their punishment) must necessarily have come (in this world).

Sahih International : And if not for a word that preceded from your Lord, punishment would have been an obligation [due immediately], and [if not for] a specified term [decreed].

Pickthall : And but for a decree that had already gone forth from thy Lord, and a term already fixed, the judgment would have been inevitable (in this world).

Yusuf Ali : Had it not been for a Word that went forth before from thy Lord, (their punishment) must necessarily have come; but there is a Term appointed (for respite).

Shakir : And had there not been a word (that had) already gone forth from your Lord and an appointed term, it would surely have been made to cleave (to them).

Dr. Ghali : And had it not been for a Word that had gone before from your Lord and a stated term, indeed (torment) (i.e., torment for disobedience) would have been an imposition.

Tafsir Jalalayn : And but for a decree that had already preceded from your Lord, that their chastisement be deferred to the Hereafter, it, destruction, would have been an inevitability, [their destruction] would have been necessary in this world, and a specified term, fixed for them (ajalun musamman, a supplement to the pronoun concealed in kāna, ‘it would have been’, the separation [of both subjects] by the predicate of both serves as an emphasis).

Tagalog : Kung hindi lamang nauna na ang pagpasiya mula sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at nakatakdang panahon kung kailan sila wawasakin ay minadali na ng Allâh ang pagpuksa sa kanila dahil sa sila ay talagang karapat-dapat namang parusahan.

20:130
Hassanor Alapa : Na sabar anka (hay Mohammad) so nganin a gii ran panaroon sa tasbihn ka so podipodi o Kadnan ka (zambayang ka) ko da pn kasbang o alongan 850 ago sii ko da niyan pn kasdp, ago sii ko manga kotika ko kagagawii na panasbih ka on, ago sii ko manga kaposan o dawndaw ka kalokalo na masoat ka (ko balas rka o Kadnan ka)

Muhsin Khan : So bear patiently (O Muhammad SAW) what they say, and glorify the praises of your Lord before the rising of the sun, and before its setting, and during some of the hours of the night, and at the sides of the day (an indication for the five compulsory congregational prayers), that you may become pleased with the reward which Allah shall give you.

Sahih International : So be patient over what they say and exalt [ Allah ] with praise of your Lord before the rising of the sun and before its setting; and during periods of the night [exalt Him] and at the ends of the day, that you may be satisfied.

Pickthall : Therefor (O Muhammad), bear with what they say, and celebrate the praise of thy Lord ere the rising of the sun and ere the going down thereof. And glorify Him some hours of the night and at the two ends of the day, that thou mayst find acceptance.

Yusuf Ali : Therefore be patient with what they say, and celebrate (constantly) the praises of thy Lord, before the rising of the sun, and before its setting; yea, celebrate them for part of the hours of the night, and at the sides of the day: that thou mayest have (spiritual) joy.

Shakir : Bear then patiently what they say, and glorify your Lord by the praising of Him before the rising of the sun and before its setting, and during hours of the night do also glorify (Him) and during parts of the day, that you may be well pleased

Dr. Ghali : So (endure) patiently under what they say, and extol (with) the praise of your Lord before the rising of the sun and before its setting; and then extol (Him) at various times of the night and at the two extremes of the daytime, that possibly you would be satisfied.

Tafsir Jalalayn : So be patient with what they say — this is abrogated by the ‘fighting’ verse [cf. Q. 2:190ff] — and make glorifications, pray, by praising your Lord (bi-hamdi rabbika is a circumstantial qualifier, in other words, ‘ensconced in such [praise]’) before the rising of the sun, the morning prayer, and before its setting — the afternoon prayer — and in the watches of the night, [during] the hours thereof, and make glorifications, perform the sunset and the evening prayer, and at either side of the day (wa-atrāfa’l-nahāri, a supplement to the syntactical locus of the accusative clause wa-min ānā’i, ‘and in the watches’), in other words, perform the noon prayer, because the time for it begins at the point where the sun starts to go down, which is the [end] side of the first half [of the day] and the [start] side of the second half [of the day]; that perhaps you may be pleased, with the reward that you will be given.

Tagalog : Na kung kaya, pagtiisan mo, O Muhammad, ang anumang sinasabi ng mga walang pananampalataya sa iyo na mga kasinungalingan, at luwalhatiin mo ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa pamamagitan ng iyong mga pagpuri, sa iyong pagsa-Salâh sa umaga bago sumikat ang araw (Fajr), at sa pagsa-‘Salâh’ ng ‘`Asr’ bago lumubog ang araw, at sa pagsa-‘Salâh’ ng ‘`Ishâ’ sa mga oras sa gabi, at ganoon din sa pagsa-‘Salâh’ ng ‘Dhuhr’ at ‘Maghreb’ sa mga dulo ng araw; upang ikaw ay maging kalugud-lugod sa gantimpala sa paggawa ng mga mabubuting gawain na ito.

20:131
Hassanor Alapa : Go oba nka panntngi so nganin a piakisawitan 851 Ami ko pithibarangan iran (a manga kafir) ko parahiasan ko kaoyagoyag ko doniya ka an Ami kiran mitioba, sa so rizki o Kadnan ka na lbi a mapia ago tatap

Muhsin Khan : And strain not your eyes in longing for the things We have given for enjoyment to various groups of them (polytheists and disbelievers in the Oneness of Allah), the splendour of the life of this world that We may test them thereby. But the provision (good reward in the Hereafter) of your Lord is better and more lasting.

Sahih International : And do not extend your eyes toward that by which We have given enjoyment to [some] categories of them, [its being but] the splendor of worldly life by which We test them. And the provision of your Lord is better and more enduring.

Pickthall : And strain not thine eyes toward that which We cause some wedded pairs among them to enjoy, the flower of the life of the world, that We may try them thereby. The provision of thy Lord is better and more lasting.

Yusuf Ali : Nor strain thine eyes in longing for the things We have given for enjoyment to parties of them, the splendour of the life of this world, through which We test them: but the provision of thy Lord is better and more enduring.

Shakir : And do not stretch your eyes after that with which We have provided different classes of them, (of) the splendor of this world's life, that We may thereby try them; and the sustenance (given) by your Lord is better and more abiding.

Dr. Ghali : And do not definitely extend (Or: dilate) your eyes to what We have given pairs of them to enjoy- the flower of the present life (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) that We may tempt them therein. And the provision of your Lord is more charitable, (i.e., better) and more enduring.

Tafsir Jalalayn : And do not extend your glance toward what We have given to some pairs, [certain] categories, among them to enjoy, [as] the flower of the life of this world, its adornment and delight, that We may try them thereby, [to see] if they transgress [the bounds]. And your Lord’s provision, in Paradise, is better, than what they have been given in this world, and more enduring, longer lasting.

Tagalog : At huwag asamin ng iyong paningin ang anumang kasiyahan na Aming ipinagkaloob sa mga walang pananampalataya at sa iba pa sa kanila, na iba’t ibang uri ng kasiyahan, dahil ito ay palamuti lamang ng makamundong buhay na may hangganan, pinasaya Namin sila sa pamamagitan nito; upang sila ay subukin, subali’t ang kabuhayan mula sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at ang Kanyang gantimpala ang higit na nakabubuti sa iyo at nananatili kaysa sa anumang kasiyahan na ipinagkaloob Namin sa kanila dahil sa ito ay walang katapusan at hindi nauubos.

20:132

Hassanor Alapa : Go sogoon ka ko manga karoma nka so kazambayang ago panginsabar ka on, go di Ami ska phamangniyan sa rizki ka Skami i phrizki rka, na so khabolosan na bagian o kalk ko Allāh

Muhsin Khan : And enjoin As-Salat (the prayer) on your family, and be patient in offering them [i.e. the Salat (prayers)]. We ask not of you a provision (i.e. to give Us something: money, etc.); We provide for you. And the good end (i.e. Paradise) is for the Muttaqun (pious - see V.2:2).

Sahih International : And enjoin prayer upon your family [and people] and be steadfast therein. We ask you not for provision; We provide for you, and the [best] outcome is for [those of] righteousness.

Pickthall : And enjoin upon thy people worship, and be constant therein. We ask not of thee a provision: We provided for thee. And the sequel is for righteousness.

Yusuf Ali : Enjoin prayer on thy people, and be constant therein. We ask thee not to provide sustenance: We provide it for thee. But the (fruit of) the Hereafter is for righteousness.

Shakir : And enjoin prayer on your followers, and steadily adhere to it; We do not ask you for subsistence; We do give you subsistence, and the (good) end is for guarding (against evil).

Dr. Ghali : And command your (extended) family to (observe) the prayer and constantly (endure) patiently in it. We do not ask of you (any) provision. We, Ever We, provide you, and the end is to (the ones having) piety.

Tafsir Jalalayn : And bid your family to prayer, and be steadfast in [the maintenance of] it. We do not ask of you, We [do not] charge you with [the procurement of], any provision, [either] for yourself or for anyone else. We [it is Who] provide you, and the [best] sequel, Paradise, will be in favour of God-fearing, for such people.

Tagalog : At ipag-utos mo sa iyong pamilya, O Muhammad, ang pagsa-Salâh’ at maging matiisin ka sa pagsagawa nito, dahil hindi Kami humihingi ng anumang kabuhayan: Kami ang nagbibigay at nagkakaloob ng kabuhayan sa iyo. At ang mabuting patutunguhan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay ay para lamang sa matatakutin sa Allâh.

20:133

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a oba bo khaomai tano niyan sa tanda a phoon ko Kadnan iyan, ba siran da maoma a tanda a so matatago ko manga kitab a miaona.

Muhsin Khan : They say: "Why does he not bring us a sign (proof) from his Lord?" Has there not come to them the proof of that which is (written) in the former papers [Scriptures, i.e. the Taurat (Torah), and the Injeel (Gospel), etc. about the coming of the Prophet Muhammad SAW ].

Sahih International : And they say, "Why does he not bring us a sign from his Lord?" Has there not come to them evidence of what was in the former scriptures?

Pickthall : And they say: If only he would bring us a miracle from his Lord! Hath there not come unto them the proof of what is in the former scriptures?

Yusuf Ali : They say: "Why does he not bring us a sign from his Lord?" Has not a Clear Sign come to them of all that was in the former Books of revelation?

Shakir : And they say: Why does he not bring to us a sign from his Lord? Has not there come to them a clear evidence of what is in the previous books?

Dr. Ghali : And they have said, "if only he had come up to us with a sign from his Lord!" And has there not come up to them the supreme evidence of what is in the earliet scrolls?

Tafsir Jalalayn : And they, the idolaters, say, ‘Why does he, Muhammad (s), not bring us a sign from his Lord?’, of the sort which they request. Has there not come to them (read ta’tihim or ya’tihim) the clear proof, the statements, of what is in the former scriptures?, the tales contained in the Qur’ān relating to past communities and [the details of] their destruction for denying the messengers?

Tagalog : At sinabi ng mga walang pananampalataya sa iyo: Bakit hindi ka magpakita o magdala ng palatandaan mula sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na nagpapatunay ng iyong pagiging totoo? Hindi ba dumating sa kanila ang Banal na Qur’ân na pinatunayan ang anumang nakasaad sa mga naunang Kasulatan na katotohanan?

20:134
Hassanor Alapa : Opama o inantior Ami siran sa siksa ko onaan iyan (so da kiran pn kapakaoma o sogo’) na disomala a tharoon iran a Kadnan ami oba kami Nka bo siogoan sa sogo’ ka onotan ami so manga tanda Aka ko onaan o da ami pn kapakadapanas ago kapakarondan

Muhsin Khan : And if We had destroyed them with a torment before this (i.e. Messenger Muhammad SAW and the Quran), they would surely have said: "Our Lord! If only You had sent us a Messenger, we should certainly have followed Your Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), before we were humiliated and disgraced."

Sahih International : And if We had destroyed them with a punishment before him, they would have said, "Our Lord, why did You not send to us a messenger so we could have followed Your verses before we were humiliated and disgraced?"

Pickthall : And if we had destroyed them with some punishment before it, they would assuredly have said: Our Lord! If only Thou hadst sent unto us a messenger, so that we might have followed Thy revelations before we were (thus) humbled and disgraced!

Yusuf Ali : And if We had inflicted on them a penalty before this, they would have said: "Our Lord! If only Thou hadst sent us a messenger, we should certainly have followed Thy Signs before we were humbled and put to shame."

Shakir : And had We destroyed them with chastisement before this, they would certainly have said: O our Lord! why didst Thou not send to us a messenger, for then we should have followed Thy communications before that we met disgrace and shame.

Dr. Ghali : And if We had caused them to perish with a torment even before it, they would indeed have said, "Our Lord, if only You had sent a Messenger to us, so that we might have closely followed Your signs even before that we were humiliated and disgraced!"

Tafsir Jalalayn : Had We destroyed them with a chastisement before him, before [the coming of] Muhammad (s) the Messenger, they would have said, on the Day of Resurrection: ‘Our Lord, if only You had sent us a messenger, so that we might have followed those signs of Yours, given to the messengers [to convey], before we were [thus] abased, at the Resurrection, and disgraced?’, in Hell.

Tagalog : At kung winasak Namin ang mga walang pananampalataya bilang parusa bago dumating sa kanila ang Sugo at ganoon din ang pagbaba ng Kasulatan ay kanilang sasabihin: O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Kung nagpadala ka lamang sa amin ng Sugo mula sa Iyo, katiyakan na paniniwalaan at susundin namin ang Iyong mga talata at batas, bago kami hinamak at ipinahiya sa pamamagitan ng Iyong pagpaparusa?

20:135
Hassanor Alapa : Na tharo anka (hay Mohammad) a oman i isa (so kafir ago so miaratiaya) na pphnayaw na pnayaw 852 kano sa matatankd a khatokawan iyo dn o antaa i taw a khirk ko lalan a mathito ago so taw a miatoro.

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "Each one (believer and disbeliever, etc.) is waiting, so wait you too, and you shall know who are they that are on the Straight and Even Path (i.e. Allah's Religion of Islamic Monotheism), and who are they that have let themselves be guided (on the Right Path).

Sahih International : Say, "Each [of us] is waiting; so wait. For you will know who are the companions of the sound path and who is guided."

Pickthall : Say: Each is awaiting; so await ye! Ye will come to know who are the owners of the path of equity, and who is right.

Yusuf Ali : Say: "Each one (of us) is waiting: wait ye, therefore, and soon shall ye know who it is that is on the straight and even way, and who it is that has received Guidance."

Shakir : Say: Every one (of us) is awaiting, therefore do await: So you will come to know who is the follower of the even path and who goes aright.

Dr. Ghali : Say, "Everyone is awaiting, so await. Then you will soon know who are the companions on the level Path and who are guided."

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘Each, [one] of us and you, is waiting, to [see] what this affair will lead to. So wait! For you shall indeed know, at the Resurrection, who are the followers of the even path, the straight way, and who is [rightly] guided’, away from error, us or you.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, na mga walang pananampalataya sa Allâh: Ang bawa’t isa sa atin ay nag-aabang sa pag-ikot ng panahon, kung sino ang magtatagumpay at mananalo; na kung kaya, maghintay kayo, dahil walang pag-aalinlangang mababatid ninyo kung sino ang nasa Matuwid na Landas at kung sino ang ginabayan sa katotohanan, ang sa amin ba o ang sa inyo?


Osayan

815. Miapanothol a miakapoon ko Ibn Abbās a: so Tā Hā na aya maana niyan na “hay mama” ago datar oto a miapanothol a miakapoon ko Mujāhid ago so Ikrimah ago so ad Dahhāk, go inaloy o al Qādhī Iyyādh ko kitab iyan a as Shifā’ a miakapoon ko ar Rubayyi’ Bin Anas a: Miaadn so Nabī [s.a.w] a igira mizambayang na sasabala a ski a idadapo iyan na ipoporo iyan so sabala, na piakatoron o Allāh so “Tā Hā” a aya maana niyan na dapo ka phiapia hay Mohammad. Giankanan a tafsīr o Tā Hā na di kalalayaman ogaid na da sankaa o Ibn Kathīr go da matankd ko manga Hadīth a Sahīh a ba so Rasūlullāh [s.a.w] na giizam-bayang sa sasabala a ski a idadapo iyan, aya miatankd ko Hadīth a sahīh na gii skaniyan zambayang ko kagagawii sa taman sa btogn so manga palo niyan (ko kathay a katitindg) sabap san na so tafsir o “Tā Hā” na mawatan, so Allāh i lbi a Matao.

816. Pitharo o ad Dahhāk a: Gowani a itoron so Qur’ān ko Rasūlullāh [s.a.w] na initndg iyan ago so manga Sahābah niyan, na pitharo o manga pananakoto ko Quraysh a da toronn ankai a Qur’ān sii ko Mohammad a rowar sa an on maromasay, na piakatoron o Allāh ankoto a ayat. Go miaadn so manga Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w] sa paganay a tanto siran a mananamar ko katitindg ko sambayang taman sa phagiktan iran a manga rarb iran ko gii ran kazambayang ka oba siran maothang, na pitharo o Qatādah a Ibt ko Allāh ka kna o ba so Qur’ān na karomasayan ogaid na bialoy o Allāh a limo ago tihaya ago tagotao ko Sorga.

Sūrah al Muddathir

(al Muddathir 1) Piakambowat o dowa Shaykh a miakapoon ko Jabir a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a komiadn ako sa Hirā’ sa miakasaolan na kagia mapos akn na tomiana ako na kagia kalmbakan akn so balintad na tiawag ako na daa miailay akn a taw, na iniporo akn a olo akn, na minitkaw so malāikat a so miakaoma rakn sa Hirā’ na mialing ako na pitharo akn a: Tanggobi ako niyo, na piakatoron o Allāh so ayat a: “ Hay so thatanggob tindg ka na pangangalk ka”.
(al Muddathir 1-7) Piakambowat o at Tabarānī sa sanday a malobay a miakapoon ko Ibn Abbās a: a so al Walīd Bin al Mugīrah na miriparado ko Quraysh sa pangn’nkn. Na kagia makakan siran na pitharo iyan a:

817. Pitharo o Ibn Abbas a: Aya pagns (as sirr السـر) na so isosoln o moriataw Adam sii ko ginawa niyan na aya lbi a mapag’ma (Akhfā أخفـي ) na so nganin a piagma ko manosiya a pnggalbkn iyan ko da niyan on pn kanggalbka, a palaya dn oto katawan o Allāh, ka lambas so katao niyan ko miaipos ago so phakatalingoma ka so katao niyan na lambas ko talikhodan o masa ago so darpa.

818. Gianan so kialalakaw o Mūsā ko oriyan o kiatonaya niyan ko diandi iran ago so panogangan iyan ko kiapamagonong iyan on sa kambing, na lomialakaw siran ago so pamiliya niyan sa babantakn iran a Misir, na miadadag siran sankoto a kagagawii a pangoran, sa pmbiyag sa apoy na di dn zila so bato apoy niyan na mialankaw niyan a apoy ko kilid a palaw a Tūr, na siongowan iyan ka oba on makakowa sa waga a mipamapayg iran ago makatoon on sa toroan a makatoro on ko lalan ko kiadadag iran sankoto a kagagawii.

819. Inisogo ko Mūsā so kandai niyan ko bakiya iyan a gioto kon na kobal a himar, sa aya sabap na slasla sankoto a balintad. Sa pitharo o Sa’īd Bin Jubayr a: Datar oto igira zold so taw sa Ka’bah a patoray a kandaan iyan so bakiya iyan, miatharo pn a aya sabap iyan na an iyan kadapoi so balintad a soti sa mirorad on a palad a ski niyan a di kalalapisan, sa adn pn a salakaw san a tindg sa so Allāh i lbi a Matao.

820. So katharo o “Tuwā” na pitharo o Ibn Abbās a: Skaniyan na ngaran ankoto a balintad.

Antonaai ptharoon iyo makapantag sankanan a mama (so Mohammad) na pitharo o sabaad kiran a skaniyan na salamankiro, na pitharo o sabaad a kna o ba salamankiro, na pitharo o sabagi a pndarpaan na pitharo iran a kna o ba pndarpai, na pitharo o sabagi a pababayok, na pitharo o sabagi a kna o ba pababayok, na pitharo o sabagi a salamankiro a pphakararad, na inisampay oto ko Rasūlullāh [s.a.w] na miakamboko na pinilsan iyan a olo niyan na mithanggob, na tomioron ankoto a ayat. A Hay thatanggob sa taman ko katharo iyan a: “ Go sii ko Kadnan ka na zabar ka on”.

821. Aya pagampaganay a wahī a inisogo o Allāh ko Mūsā na so katokawi niyan ko katharo a Lā Ilāha Illallāh, a gianan i paganay a paliogat ko manosiya a maknal iyan. Sa inisogo iyan on so kasimbaa niyan on ago so kitindgn iyan ko sambayang sa pananadm ko Allāh. Miaaloy ko dowa a Sahīh a miakapoon ko Anas a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Sa taw a torogn a da makazambayang odi na kialipatan iyan na aya kiparat iyan na so kazambayang iyan anda i katadmi niyan on, sa gioto bo i kiparat iyan. (piakambowat o dowa a Shaykh). Sa inipmaana iran sankoto a ayat na tindgn ka so sambayang ko katadmi nka rakn, odi na zambayang ka ka an ako nka katadmi, sa palaya dn oto ontol a maana.

822. So kiniizaan o Allāh ko Mūsā ko kakaptan a kawanan iyan na pakaiza a katankd (Istif’hām Taqrīrاستفهام تقرير ) sa kna o ba di katawi o Allāh so iniiza iyan, aya mataan na phakikilala niyan ko Mūsā ankoto a tonkat iyan sabap sa kagia pmbaropa sa mala a nipay na oba niyan kalkn, sa di niyan mapikir a gioto so tonkat iyan a kakaptan iyan. Gioto i kiapakambowat ankoto a pakaiza o Allāh, sa inosay mambo o Mūsā so manga antap iyan ko kathkn, ka amay ka daa antap ko kaphagawidi ron na tomo a ibabagak ka ba dn pphakaoman sa awid o thtkn on.

823. So smbag o Mūsā na mapayag a kakikilalaa niyan ko manga gona o tonkat iyan sa palaya iyan dn inaloy, sa so kathkn na adn a manga antap on, kna o ba giabo a kabibibita on ka kagia zayanan so manga Nabī a adn a manga tkn iran. So Islām na langowan a galbk iyan na masasanday sa dalīl (karina) a tharimaan a akal, sa da dn a sogoan iyan a ba sianka o akal a mapia, na so manga pd a agama a pianarankoni o manosiya na kadadalman sa sogoan a di tharimaan o akal so antap iyan ago di zabotn.

824. Gioto so ika dowa a Mu’jizah o Mūsā a igira inisold iyan a lima niyan ko oyot iyan na go niyan liyon na pphakasindaw a tihaya a masigay sa kna o ba sakit ago paawing.

825. so manga ayat a ipoon ko 25 na taman ko 32, na gioto so manga pangni o Mūsā ko Kadnan iyan ko kapagawidi niyan ko sogoan ko kandolona niyan ko Fir’aun a giimangalandada sa ingd a Misir, sa pd ko pangni niyan so kaboka o palot ko dila iyan gioto so di niyan kaliwanag i katharo a datar o ba adn a palot ko dila iyan, sa piangni niyan pn a mabaloy so pagari niyan a Hārūn a mapd iyan ka an iyan pkhaosay so pd a katharo o Mūsā sa kasabotan o Fir’aun ago so manga tantara iyan, na tiarima o Allāh a mimbaloy so Hārūn a Nabī sa pangni o Mūsā ko Kadnan iyan.

(al Muddathir 11) Piakambowat o al Hākim ago piakapia niyan a miakapoon ko Ibn Abbās a so al Walīd Bin al Mugīrah na miakaoma ko Nabī na biatiya iyan on so Qur’ān na datar o ba on miakananaw, na inisampay oto ko Abū Jahl na somiong on na pitharo iyan a: Hay Bapa so pagtaw nka na khabayaan iran a katimo iran sa tamok a imbgay ran rka, ka kagia somiong ka ko Mohammad na an ka kaawai, na pitharo iyan a katawan o Quraysh a sakn i mala on i tamok, na pitharo iyan a tharo ka sa katharo a khisampay ko pagtaw nka a mataan a ska na sasankaan ka skaniyan ago ipkhagowad ka skaniyan (a Mohammad) na pitharo iyan a:

826. Palaya dn tiarima o Allāh so pangni o Mūsā ko kazongowi niyan ko Fir’aun, ago piangangaloy ron o Allāh so manga limo iyan on ko kaito iyan pn a so manga wata na pakipphamono o Fir’aun, na miakalidas on so Mūsā sa takdir o Allāh ago kabaya iyan sabap ko mapnggolawla sa oriyan a skaniyan bo i matao ron. Sa so pphalagoyan o Fir’aun na inisompl on o Allāh a sii dn miapagoyagoyag so Mūsā ko marigay niyan a miambabawata iyan, ka an on maadn a kamboko ago kazndit sa oriyan, sabap ko da niyan dn kaparatiaya ago pipikirn iyan a skaniyan i katuhanan o manga taw sa Misir.

827. So ilaham ko ina iyan na gioto so kiapikira niyan on sa ba niyan dn anoda so Mūsā sa lawa a ig a Nayl sa tagoon iyan ko maito a balolang sa pakitaodan iyan ko babay niyan o anda khipimpir.

828. So inaloy a kiawahii o Allāh ko ina o Mūsā na so wahī a miaaloy na gioto so kiniilahamn iyan on sa anodn iyan so Mūsā sa lawas a ig a Nayl, ko kiapakargn o gii ron kithapotapokn ko manga tantara o Fir’aun a pphamonoon iran so manga wata a mama o manga Isrāīl, sabap ko rimaran a adn a phakambowat a mama a pagagawn iyan so kadato o Fir’aun. Na gowani a masabt o pamiliya o Fir’aun so Mūsā sa kabaya o Allāh na siaparan on o Allāh so kabayai niyan somoso ko manga sosowa, na inikawan iran o ba masokar, na miakaoma so babay niyan a gii niyan panondogn so kapkhaanod o Mūsā ago tataodan iyan sa pitharo iyan kiran a adn a katawan iyan a mapasang i karitan sa wata a so ina iyan, na sabap roo na miakambalingan so Mūsā ki ina iyan sa mapipia ginawa niyan, sa palaya dn oto miokit sa kandiri o Kadnan a Makalimoon.

Antonai ptharoon ko a ibt ko Allāh a da dn a pd rkano a mama a ba ako niyan kalawani ko katawi ko bayok ko langowan a phizosonan iyan ago so manga bayok o Jinn, na mataan a so gii niyan tharoon na di makasasaginda sankanan, go ibt ka sii ko katharo iyan so mamis a mapia, ago kaliliawawan sa mapia a so kaporoan iyan na masindaw a masigay so kababaan iyan a skaniyan na maporo a di kapphaporoan, ago kharopt iyan so kababaan iyan, na pitharo iyan a di rka dn khasoat so pagtaw nka o daa tharoon ka a sopak rkaniyan, na pitharo iyan a bagakn ako nka sa mamimikiran ako, na kagia mamimikiran na pitharo iyan a: Gianan na salamankiro a mabisa a khararadan iyan so salakaw ron na tomioron so ayat a: “Bagakn ako nka ago so (taw) a inadn Akn a tibayo” so kiasanday niyan na mapia ko sarat o al Bukhārī, go piakambowat o Ibn Jarīr ago so Ibn Abī Hātim sa okit a salakaw a datar iyan.

829. Giankaya a miakathondotondog a manga ayat na palaya dn talasay sankoto a giikabitiarai o Mūsā ago so Kadnan iyan ko kazogoa on sa ingd a Misir, sa palaya on dn piakitadman o Allāh so manga btad iyan sa onaan ko kala o manga limo iyan on, go inibgay niyan on so okit a kandolona ko manga taw a giimangalandada a phakaokitn sa ongangn a mnpnk sa atay ka kagia so matgas na aya pphakataban on na so malmk.

(al Muddathir 30) Piakambowat o Ibn Abī Hātim ago so al Bayhaqī a miakapoon ko al Barā’ a adn a sagorompong a pd ko manga Yahūdī a inizaan iran a sakataw a mama a pd ko manga Sahābah o Nabī [s.a.w] ko makapantag ko somisiap ko Jahannam, na miakaoma na pianothol on o Nabī na tomioron on sa masa oto so ayat a: “Katatagoan so Naraka sa sapolo ago siyaw (a manga malāikat).
(al Muddathir 31) Piakambowat o Ibn Ishāq a: Pitharo o Abū Jahl a hay manga Quraysh pitharo o Mohammad a so manga sondaro o Allāh a ziksaan kano iran ko .Naraka na sapolo ago siyaw, na skano na madakl kano i bilangan ko manga taw, na khagaga o magatos rkano a mama so sakataw kiran? Na piakatoron o Allāh so ayat a: “Go da ami baloya so komikibir ko Naraka inonta a manga malāikat…” go piakambowat so datar iyan a miakapoon ko Qatādah a: Miaaloy rkami, na inaloy niyan, go miakambowat a miakapoon ko as Suddī a: Gowani a tomoron so ayat a “ Katatagoan (so naraka) sa malaikat a sapolo ago siyaw” na pitharo a isa a mama ko Quraysh a aya ngaran iyan na so Abū al Ashadd a hay manga Quraysh di kano maphangangalk o sapolo ago siyaw sa rnn akn rkano ko kawanan a waga ko so sapolo on na so waga ko a diwang na so siyaw ron, na piakatoron o Allāh so ayat a “Go da ami baloya so komikibir ko Naraka a rowar sa manga malāikat”.

830. Aya maana niyan na so Salām na sii panonompang ko taw a inonotan iyan so toran o Allāh sa so taw a kafir na di ron patot so Salām o manga Muslim. Sa gioto i sabap a so Rasūlullāh [s.a.w] na gowani a zoratan iyan so Hiraql (Heraclius) a dato sa Rūm na aya poonan iyan na so: Sii sa ingaran o Allāh a Makalimoon a Masalinggagawn. Phoon ko Mohammad a Sogo’ o Allāh sa makaoma ko Hiraql a dato sa Rūm, so kalilintad na sii ko taw a inonotan iyan so toroan, aya oriyan iyan na: Indolon akn rka so panolon o Islām sa pagislam ka ka makalidas ka, sa ibgay rka o Allāh so balas ka sa maka dowa. Sa datar oto a pitharo o Mūsā ago so Hārūn ko Fir’aun a so: Kalilintad na sii ko taw a inonotan iyan so toroan.

831. Gianan so lopa a ron phoon so kialimbaga ko Adam na go ron tano ron phakandod ko kapamatay tano sa khitapi on so manga lawas tano na ron tano ron pman phakapoon ko kakhaoyag tano pharoman ko oriyan o kapatay. Miaaloy ko hadīth a so Rasūlullāh [s.a.w] na adn a inilbng iyan a miatay, na gowani a milbng so bankay na kominowa sa sakms a lopa na inolog iyan ko koba sa pitharo iyan a: Phoon on na inadn ami skano, oriyan iyan na kominowa sa sakms a salakaw na inolog iyan on na pitharo iyan a: Go ron kano ron phakandod, oriyan iyan na kominowa sa ika tlo kms na inolog iyan on na pitharo iyan a: Phoon on na phakaliyon ami skano pharoman.

832. So Gawii a tindo iran na so kathnganayk o alongan a masa oto a tanto a maliwanag so kadawndaw, ka an kamasai o kalankapan a pagtaw so kakhapayag o mu’jizah o Mūsā ago so salamankiro o Fir’aun, sa da maadn a gagawii a gioto i kalalayaman a gii kapangalintao o manga tatao sa Sihir a balik mata, sa aya dn a pinili o Mūsā a masa na so masa a maliwanag ka an da a khaadn a sankaan ko kakhailaya ko manga tanda o Allāh. Sa miatharo a giankoto a gawii a kariala iran na gioto so alongan a Ashurā, pitharo o Ibn Abbās, so pman so as Suddī, na gioto kon so gawii a kariala iran.

(al Muddathir 52) Piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko as Suddī a: Pitharo iran a opama ka so Mohammad na bnar na adn ko oman i isa rki tano a mama sa sorat a matatago on so kapakaaangias ago so kapakasasarig ko Naraka, na tomioron so ayat a: “ Ogaid na khabayaan o oman i taw a pd kiran a kabgan sa sorat a kakayatn”.

833. Gowani a miithog o manga salamankiro so manga tonkat iran sa miapayag a datar o manga nipay a pndola, sa akal ago ikmat, na iniithog o Mūsā so rk iyan na miapayag a tanto a mala a baos sa siakab iyan so langowan a iniithog iran a manga tonkat iran sa da dn a mialamba on na so kiailaya on o manga pasisihir o Fir’aun na miasarabantang sa akal iran a so tanda o Mūsā na phoon ko Allāh a mabagr a miangadn, na minitaps siran a khisosojud siran. Pitharo o Ibn Abbās a: Miaadn siran ko paganay a kapipita a manga salamankiro, na so kiagabi niyan na mimbabaloy siran a manga Shahīd a manga pipia. Pitharo o Mohammad Bin Ka’b a aya kadakl iran na walo polo nggibo, pitharo o as Suddī a sobra siran sa tlo polo nggibo, pitharo o Mohammad Bin Ishāq a sapolo ago lima nggibo a kadakl iran, pitharo o Ka’b al Ahbār a: Sapolo ago dowa nggibo a kadakl iran, pitharo o al Awzā’ī a gowani a mitaps so manga salamankiro a somojud siran na siawaan kiran so sorga sa kiasandngan iran, sa miailay ran so manga darpa iran ko sorga ko kaososjud iran, tindg oto o Sa’īd Bin Jubayr

834. So giimangalandada na sii bo sankai a doniya a di khatatap a ingd sa di bo khala- nggay na ngganatan iyan na phakaoma ko maori a alongan a da a ba roo kapmatgas ago kaplawanda ka so kapaar na palaya sii sa tangan o Makalimoon sa imbtad iyan so kokoman a maontol sa makowa o oman i isa so kabnar iyan ko pd iyan, so pangangalk o Fir’aun ko manga pasisihir iyan na da a miaprarad iyan kiran minsan pn katawan iran a khitana kiran dn so kapatay na ba iran dn inrar sa nggolawla anka so kabaya aka, gianan igira miasamporna so paratiaya ko poso’ a da dn a bagr ko doniya a ba on phakatinkal ago igira so poso’ na miapno a kalk ko Allāh na da dn a darpa on o kalk ko inadn, sa so btad iran na piakammsa a manga kafir siran ko kapitapita na manga mu’min a manga shahid ko kagabigabi.

Sūrah al Qiyāmah

(al Qiyāmah 16) Piakambowat o al Bukhārī a miakapoon ko Ibn Abbās a: Miaadn so Rasūlullāh [s.a.w] a igira initoron so wahī na kaogn iyan a dila iyan sa pamakotan iyan a kilangagn iyan on ka kawan iyan sa oba niyan kalipati na piakatoron o Allāh so ayat iyan a: “Di nka pkhaoga a dila aka sa pnggagaanan ka (lomangag) so Qur’ān.

835. Miapanothol ko Hadīth a miakapoon ko Nabī [s.a.w] a: So Sorga na magatos pankat na aya pagltan o oman i dowa on pankat na so pagltan o langit ago so lopa, na so al Firdaus i maporo on i pankatan a ron phagmbowat so manga lawas a ig a pat, na so Arsh na sii ko kaporoan iyan, na igira miamangni kano ko Allāh na pphangniya niyo ron so Sorga a al Firdaus. (Pianothol i Muslim ago so Imām Ahmad).

836. Miakapoon ko Ibn Abbās a: Gowani a makaoma so Rasūlullāh [s.a.w] sa Madīnah na miaoma niyan so manga Yahūdī a gii ran phowasaan so alongan a Ashūrā’ na iniiza iyan kiran oto? Na pitharo iran a: Giai so gawii a piakadaag on o Allāh so Mūsā ko Fir’aun, na pitharo o Nabī [s.a.w] a: Skami i patot ko Mūsā na piphowasaan iran ankoto a gawii. (Piakambowat o dowa a Shaykh a miakapoon ko Ibn Abbās).

(al Qiyamah 34-35) Piakambowat o Ibn Jarīr a miakaokit ko al Ufī a miakapoon ko Ibn Abbās a: Gowani a tomoron so ayat a: “ Katatagoan so Naraka sa sapolo ago siyaw (a malāikat)..” na pitharo o Abū Jahl ko Qraysh a riapas kano o manga ina iyo pphanotholn rkano o wata i ama i kibas (so Mohammad) a so somisiap ko Jahannam na sapolo ago siyaw a malāikat a skano na madakl i bilangan, na ba di khagaga o sapolo rkano kataw so sakataw sankoto a malāikat, na iniwahi o Allāh ko Rasūl iyan a kasong iyan ko Abū Jahl sa tharoon iyan on so ayat a: “Mialaklak ka, mialaklak ka (hay Abū Jahl)..”Go piakambowat o an Nasāī a miakapoon ko Sa'īd Bin Jubayr a iniiza iyan ko Ibn Abbās so katharo o Allāh a: “Mialaklak ka, mialaklak ka,,” ba oto shayi a pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] sa phoon sa ginawa niyan antaa ka ba on inisogo o Allāh? Na pitharo iyan a pitharo iyan a phoon sa ginawa niyan oriyan iyan na piakatoron o Allāh a ayat.

837. Piangangaloy san o Allāh so manga limo iyan ko Isrāīl ko kiasabta niyan kiran ko ringasa o Fir’aun, na sayana a manga taw a da a manga tadm iran a da pn mamara a palo iran na mimbaal siran dn sa sapi a katuhanan iran, ko kiadarai kiran ko kaphnayawa iran ko Mūsā ko kiatabid iyan ko palaw sa makipmbitiarai ko Kadnan iyan. Ilay anka so Osn. 6, 227, 228, 229, 244, 245.

Sūrah ad Dahr

( ad Dahr 8) Piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko Ibn Jarīr a so ayat a: Go biyag” na pitharo iyan a: Da maadn so Nabī iba niyan khabiyag so pagtaw o Islām..Ogaid na sii tomioron so manga biyag ko manga taw a mushrik, a miaadn siran a pphamiagn iran siran sii ko siksa, na tomioron kiran na miaadn so Nabī a ipzogo iyan kiran so kaphiapiai kiran.

838. Gioto i dawaa o Isrāīl a kna o ba iran pithibaba so kiambaal sa sapi a tuhan iran ka inipagawa iran so manga tamok a piangowa iran ko manga taw sa Misir ko kaphalagoy ran a manga bolawan na gowani a ilbad iran na pitharo o Samirīy a mbaloy ka a sapi a katuhanan na mimbaloy a sapi a adn a sowara niyan. So daawa iran na malobay a di tharimaan a akal a karina sa mataan a siran na manga lalong a manga ala i lalag a di phamangipaar.

839. Pitharo o Ibn Abbās a da a kaphagnga iyan a rowar sa adn a smba niyan na pzold so ndo ko odowan iyan na phliyo ko ngari iyan sa pphakaadn sa sowara a gioto i pitharo iran a kaphagnga iyan, sa so tindg iran a inipagawa iran so marata a so kinilbadn iran ko manga imbolawan a pianmbayan iran sa Misir, na ba si ran dn miakatogalin sa lawan on sa karata ka sinimba iran so sapi. Sa datar oto so miatoon ko Hadīth a miakapoon ko Abdullāh Ibn Umar a inizaan skaniyan a sakataw a mama a taw sa Irāq ko rogo’ o tndk igira minidkt ko nditarn na ino mipzambayang, na pitharo o Ibn Umar a: Ilaya niyo so taw sa Irāq a biono iran so wata a mama o wata a babay o Rasūlullāh [s.a.w]. (so al Imām al Hussayn ) na iphagiza iran so makapantag ko rogo’ o tndk.

840. So katharo o Hārūn a hay wata i ina, a skaniyan na pagari niyan sa lonson na okit oto a kananaw ago kaoml, sa miamangni sa sndod ko Mūsā a opama ka siono iyan so Mūsā ko palaw sa kapphanon iyan on ko siowa o Isrāīl na aya maptharo o Mūsā na ino nka siran pagawai a miadadag siran, sabap roo na da niyan sonoa si pagari niyan sa niayaw niyan a kapakaoma niyan kiran.

841. Pitharo Ibn Abbs a so as as Samirīy na mama a pd ko manga taw sa Bajar a skaniyan na pd sa pagtaw a pzimba sa sapi sa matatago on so kabaya sa kasimba sa sapi sa piayag iyan so kiapagislam sa mionot ko Banū Isrāīl a aya ngaran iyan na so Mūsā Bin Dhifr, go miakapoon pn ko Ibn Abbās a skaniyan na sii phoon sa Karamān, go pitharo o Qatādah a skaniyan na phoon sa ingd a Samarrā.

842. Sa pitharo iyan a as Samirīy a miailay akn so Jibrīl ko kiapakaoma niyan ko kiaantior o Fir’aun na gomiamak sa sagamak ko lakaw o koda o Jibrīl, na gowani a iplbad o manga Israil so manga imbolawan a pianmbayan iran ko manga taw sa Misir na inilbad on o Samirīy so sagamak a giamak iyan a lopa ko lakaw o koda o Jibrīl na miatonaw niyan so manga imbolawan sa mimbolawas sa sapi, gioto i katharo o Mujāhid. Go adn pn a salakaw a manga tindg ogaid na san mararani so kaoompongan on.

843. Aya katharo o as Suddī na kinowa skaniyan o Mūsā na tiotong iyan ankoto a sapi. Pitharo o Qatādah a mimbaloy so sapi a sapo ago rogo’ na tiotong o Mūsā ko apoy oriyan iyan na inikayontong iyan so ombi niyan sa ragat.

844. Giankoto a manga thotol ko miangaoona na pphanotholn o Allāh ko Rasūlullāh [s.a.w] ka an iyan pkhagdam so kiarasay o manga sogo’ a miaonaan iyan sa makapanizakay skaniyan ko kassmpanga niyan ko manga rrgn ko kaaawidi niyan ko panolon. So initoron on a pananadm na gioto so Qur’ān a kitaban a lomalanklolob ko miaonaan iyan a manga kitab a da dn a datar iyan a kitab a miapayag ko lopa.

845. So gii ran kapamangtonga na gioto so gii ran katharoa sa aya bo a kiathay ran ko doniya na miakasasapolo gawii, na tharoon kiran o maontol kiran a da kano matatap a rowar sa sasalongan, kagia so doniya na apia pn giikhasokasoy so manga masa niyan ago giimakathondotondog so manga gawii niyan ago so manga kotika iyan na mataan a datar o sasalongan, sa datar o ba aya kabaya iran na di siran masiksa sabap sa kagia tanto a mababa a inibgay kiran a masa ko doniya sa gioto so katharo o “Allāh ko isa a ayat a: “ Sa gawii a makatindg so bankit na pzapa so manga baradosa a da siran matatap inonta a sakotika a masa” .

846. Ipagiza iran so bankit a gioto so kakhapowalas o langowan a mala a palaw sa khapantar so doniya a da a baogan a landng na da a miboboto ka miadmpas so lopa sa palaya dn kapantaran a kaoopisan, sa khatimo so manga taw ko alongan a Qiyāmah a malibotng sa masa oto sa khakdt so langit na khikayambr so manga bitoon sa khapadng so alongan ago so olan na adn a phananawag na zongowan o manga taw ankoto a sowara sa babantakn iran sa da dn a kapanilay ka mamantk a kasasagombai ran on sa taman sa malimod siran. Gioto i katharo o Mohammad al Quradhī.

847. Sii sankoto a gawii a alongan a Qiyāmah na khizondong a phakarondan so manga paras ko kaaadapa iran ko Allāh sa da dn a makaptharo inonta bo sa idinan o Allāh a makatharo. Na sa dn sa taw a manalimbot ago manakoto na sayana dn a khalapis ago khaola sa alongan oto a itana so kokoman sa da dn a khalalim a isa bo ka apia so kambing a pangaan a sinidong iyan so kambing a banglos (da a panga niyan) na ikhitas on sankoto a masa.

(ad Dahr 20) Piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko Ikrimah a: Somiold so Umar Bin al Khattāb ko Nabī [s.a.w] a skaniyan na miiga sa dmpas a pd sa raon a korma a miamangigaang ko kilid iyan, na miakasgad so Umar na pitharo o Nabī A: antonaa i pkhigoraok ka? Na pitharo iyan a: Kiatadman akn so Kisra ago so kadato iyan ago so Hurmuz ago so kadato iyan ago so dato sa Habashah ago so kadato iyan, na ska na sogo’ o Allāh a miiga sa dmpas a pd sa raon a korma, na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Ba nka di khasoatn a rk iran so doniya na rk tano so maori a alongan, na piakatoron o Allāh so ayat.

848. So katharoa nasiya, sankanan a ayat a 115, na gioto so kinibagakn o Adam ko lalangan sa o ba niyan obaya so kayo a inibgay ron a pasad o Allāh a oba niyan dazga, na lomiawan ka inobay niyan na komian pn ko onga niyan, na so kiapakakan iran on ago so Hawwā na mialowas kiran so nditarn iran a tihaya sa miatalandiyang siran na miangowa siran ko manga raon a kayo a aya iran ipzapng sa lawas iran, sa miakamboko siran ko kiapakasopak iran na mithawbat siran ko Allāh na rinilaan iyan siran. So manosiya na pzapngan iyan so awrat iyan ka kagiya pphakitadman iyan so dosa, sa datar oto a pphagmaan o taw so dosa niyan sa datar o kapzapngi niyan ko awrat iyan, ka so kapkhabokakay o dosa o taw na datar o ba pkhadiampa skaniyan, sabap san na so dosa na bithowan sa say’ah, na so awrat a piamalongan na bithowan sa saw’ah, a palaya siran phoon ko katharo a su’ a makatotoro sa maana a marata a ipkhaya sa taw.

849. So katharo a Ma’īshatan Dhankā, kaoyagoyag a malitng na madakl a initafsir on o manga Salaf, pd on so maana a margn sa taman a margn. Pitharo o Sufyān Bin Uyaynah a miakapoon ko Abī Sa’īd a gioto so kanggimpisa o kobor ko taw a kafir sa taman sa mamangikandowar so manga gosok iyan sa maropt so lawas iyan. Miakapoon ko Abū Hurayrah a: Miakapoon ko Nabī [s.a.w] a so maana ankoto a ayat na gioto so kakhalitantangi ko taw a kafir sa siyaw polo ago siyaw a manga nipay a pphanokaan iran skaniyan sa taman ko alongan a Qiyāmah.

(ad Dahr 24) Piakambowat o Abdurrazzāq ago so Ibn Jarīr ago so Ibn al Mundir a miakapoon ko Qatādah a: Minisampay ron a so Abū Jahl na pitharo iyan a: O mailay akn so Mohammad a giizambayang na disomala a dapoan akn a lig iyan, na piaaktoron o Allāh so ayat.

850. Gianan so kinisogoon ko sambayang a Zobo ago sambayang a Asar sa datar o kiaomaa on ko dowa a Sahīh a: Khailay niyo so Kadnan iyo sa datar o kapkailaya niyo san kanan a olan a di rkano kharnding so kapkhailaya on, sa o khagaga niyo a di niyo pkhibagak a sambayang ko da pn kasbang o alongan ago sii ko da niyan pn kasdp na nggolawlaa niyo, sa biatiya iyan ankoto a ayat,. Go pitharo iyan a: Di phakasold sa Naraka so taw a mizambayang ko da pn kasbang o alongan ago sii ko da niyan pn kasdp. (Pianothol i Muslim a piakambowat o Imām Ahmad).

851. Inisapar ko Rasūl o ba niyan pangindawa so inibgay a kakayaan ko manga kawasa a kafir ka kagia so matatago ko Allāh sa alongan a maori na aya lbi a mapia ago tatap. Miaaloy ko Sahīh a so Umar Bin al Khattāb na gowani a somold ko Rasūlullāh [s.a.w] a ska niyan na komakadn sa isa a barombarong ko kiaawai niyan ko manga karoma niyan na miaoma niyan a skaniyan na miiga sa miarombay a dmpas a da dn a matatago ko walay a rowar sa manga sapak a kayo ago so manga raon iyan na miakaotantang gomoraok so Umar sa pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a ino ka pnggoraok hay Umar? Na pitharo iyan a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] so Kisrā ago so Qaysar na pzawit siran ko kakayaan ko doniya, na ska i lbi a mapia ko manga kaadn o Allāh na giai i mambbtad ka? Na pitharo iyan a ba ka zasanka hay wata a mama i Khattāb? Gioto so pagtaw a inikabalaga kiran dn so kamapiaan iran ko doniya.

852. Sa amay ka thamantaman a di siran dn pharatiaya na matharo kiran o manga sogo’ kiran a nayaw kano ka skami na phnayaw.

Sūrah al Mursalāt

(al Mursalāt 48) Piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko Mujāhid ko ayat a 48 a gioto na tomiyoron sii ko bangnsa a Thaqīf.