So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Maryam - [ 19 So Maryam ] - سـورة مريـم
( Mary - [Si Birheng] Maria )

Pangnal ko Sūrah

So kaphagozor o paratiaya o pizakatawan a manosiya ko nggagaisa a niawa na miazabanding dn ko Surah 17, a skaniyan i poonan o manga onayan o paparangayan na sii ko Sūrah 18, na miazabanding on so giikanggalbka o manosiya ko kapasang iyan ago so kawaraw niyan ko giikandatoi sankai a kaoyagoyag ago so okit a kaphagosara ko bagr ko thotolan ko Dul Qarnayn, imanto na phanizagadan tano so thotolan ko pizakatawan a manga sogo’ o Allāh sii ko kinindolonaan iran ko masa iran, so thotolan ko Yahyā ago so ama iyan a Zakariyyā, so Īsā ago so ina iyan a Maryam, so Ibrāhīm ago so ama iyan a somosopak, so Mūsā ago so pagari niyan a Hārūn, so thotolan ko Ismāīl ago so pamiliya niyan so Idrīs ago so maporo a pankatan iyan a piakidarpaan on o Allāh.

Sii ko kapphanothola sankai a sūrah, na initoron ko da pn kapakatogalin o manga Muslim a tomikas siran sa ingd a Habashah (Abyssinia) manga pito ragon ko da pn so Hijrah.

So Pamotosan iyan: So Zakariyyā na miamangni ko Allāh sa bgan iyan sa makaphangwaris on ko gii niyan kanggalbka ko agama o Allāh sii ko doniya a mikakagm sa kandarowaka, na tiarima o Allāh so pangni niyan sa inibgay niyan on so Yahyā (19:1-15).

So Maryam na riningasa o pagtaw niyan sabap ko kinimbawataan iyan ko Īsā a da a ama iyan, ogaid na so wata iyan a Īsā na gii niyan prinarinawan ko kasasagad iyan sa margn (19:16-40).

So Ibrāhīm na somiagad sa margn ko paratiaya niyan ko Allāh ko kiato- tonga on o pagtaw niyan sa aya dn a minizogata iyan na so ama iyan a da dn paratiaya, na gianatan iyan siran na bigan o Allāh sa kalbihan a mala sabap ko paratiaya niyan.

So Mūsā na inipangalimo o Allāh sa kapagawidi niyan ko panolon sa inibagr iyan on so pagari niyan a Hārūn. So Ismail na tianggong iyan so pamiliya niyan sa onayan a paratiaya. So Idrīs na mala i paratiaya a Nabī ko Allāh sa bigan iyan sa maporo a pankatan, sa siran oto a manga sogo’ na initoro iran ko pagtaw iran so thito a lalan, ogaid na kainotan ko pagtaw iran i miangongonotan kiran (19:41-65).

Piangni ko manosiya a kabaloy niyan a thito a miaratiaya, ogaid na kada- klan kiran a so paratiaya niyan na babalowin iyan a akal ago di tolabos, na so Allāh na katawan iyan so migagayb o manga rarb iran ago so mipapayag iran.

Pianotholo Mohammad Bin Ishāq ko kitab a Sīrah a thotol o Ummu Salamah ago so Imām Ahmad Bin Hanbal a miakapoon ko Ibn Mas’ūd ko thotolan ko kiatogalin o manga Muslim sa Habashah a phoon siran sa Makkah a so Ja’far Bin Abī Tālib [r.a.] na biatiya iyan so poonan ankai a Sūrah sii ko dato a Najāshī (Negus) ago so manga pd iyan.

Giankai a surah na romarankom sa manga ayat a 98, initoron sa Makkah (Sūrah Makkiyyah) inonta bo so ayat a 58 ago 71 ka sii initoron sa Madīnah, (Ayah Madaniyyah) initoron ko oriyan o Sūrah Fātir.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

19:1

Hassanor Alapa : Kāf, Hā, Yā, Ayīn, Sād, 767

Muhsin Khan : Kaf- Ha-Ya-'Ain-Sad. [These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings].

Sahih International : Kaf, Ha, Ya, 'Ayn, Sad.

Pickthall : Kaf. Ha. Ya. A'in. Sad.

Yusuf Ali : Kaf. Ha. Ya. 'Ain. Sad.

Shakir : Kaf Ha Ya Ain Suad.

Dr. Ghali : Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad (These are the names of letters of the Arabic alphabet and only Allah knows their meaning here).

Tafsir Jalalayn : Kāf hā yā ‘ayn sād: God knows best what He means by these [letters].

Tagalog : Kãf-Ha-Ya-`Ãyn-Sãd. Ang mga titik na ito ng ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Sûratul Baqarah.’

19:2

Hassanor Alapa : Giai) so pananadm ko limo o Kadnan ka ko oripn Iyan a Zakariyyā 768

Muhsin Khan : (This is) a mention of the mercy of your Lord to His slave Zakariya (Zachariah).

Sahih International : [This is] a mention of the mercy of your Lord to His servant Zechariah

Pickthall : A mention of the mercy of thy Lord unto His servant Zachariah.

Yusuf Ali : (This is) a recital of the Mercy of thy Lord to His servant Zakariya.

Shakir : A mention of the mercy of your Lord to His servant Zakariya.

Dr. Ghali : (This is) the mention of your Lord's mercy to His bondman Zakariyya (Zechariah)

Tafsir Jalalayn : This is, a mention of your Lord’s mercy to His servant (‘abdahu, a direct object of rahma, ‘mercy’) Zachariah (an explication of it [the direct object]),

Tagalog : Ito ay pagpapaalaala sa Awa at Biyaya ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa Kanyang alipin na si Zakariyyâ (as), na Aming isasalaysay sa iyo, dahil sa may aral na nakapaloob sa kuwentong ito sa mga nag-iisip nang malalim na nagnanais na makakuha ng aral.

19:3

Hassanor Alapa : Gowani a panong-ganowin iyan so Kadnan iyan sa panongganoy a masoln

Muhsin Khan : When he called out his Lord (Allah) a call in secret,

Sahih International : When he called to his Lord a private supplication.

Pickthall : When he cried unto his Lord a cry in secret,

Yusuf Ali : Behold! he cried to his Lord in secret,

Shakir : When he called upon his Lord in a low voice,

Dr. Ghali : As he called out to his Lord a concealed call.

Tafsir Jalalayn : when (idh is semantically connected to rahma, ‘mercy’) he called out to his Lord a call, entailing a supplication, in secret, in the middle of the night, because this [time of the night] invites a faster response [to one’s supplication].

Tagalog : Nang siya ay nanalangin nang palihim sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha; upang ganap na mabuo ang kanyang taos-puso na panalangin at higit itong maging katanggap-tanggap.

19:4
Hassanor Alapa : Sa pitharo iyan a: Kadnan ko mataan a sakn na miakalobay so tolan akn ago komiarab so olo sa kiapakapoti o bok sa da ako maadn ko kaphamangni rka Kadnan ko i ba (ako) maoola 769

Muhsin Khan : Saying: "My Lord! Indeed my bones have grown feeble, and grey hair has spread on my head, And I have never been unblest in my invocation to You, O my Lord!

Sahih International : He said, "My Lord, indeed my bones have weakened, and my head has filled with white, and never have I been in my supplication to You, my Lord, unhappy.

Pickthall : Saying: My Lord! Lo! the bones of me wax feeble and my head is shining with grey hair, and I have never been unblest in prayer to Thee, my Lord.

Yusuf Ali : Praying: "O my Lord! infirm indeed are my bones, and the hair of my head doth glisten with grey: but never am I unblest, O my Lord, in my prayer to Thee!

Shakir : He said: My Lord! surely my bones are weakened and my head flares with hoariness, and, my Lord! I have never been unsuccessful in my prayer to Thee:

Dr. Ghali : He said, "Lord! Surely the bone (s) within me have become feeble, and my head is turned white with hoary (hair) (Literally: is aflame with hoary "hair") and I have not been wretched in invoking you, Lord!

Tafsir Jalalayn : He said, ‘My Lord, truly the bones, all [the bones], within me have become feeble, weak, and my head is alight with grey hair (shayban, a specification derived from the subject of the verb in other words, hoariness has spread throughout his hairs just as a spark of fire spreads through firewood) and I wish to supplicate to you, and I have never been in my supplications to You, my Lord, unsuccessful, that is, [I have never been] disappointed, in the past, so do not disappoint me in what follows.

Tagalog : Kanyang sinabi: Aking ‘Rabb!’ Ako ay tumanda na at uugud-ugod na, na mahina na ang aking mga buto, at kumalat na ang mga puting buhok sa aking ulunan, at kailanman ay hindi Mo tinanggihan ang aking mga panalangin noon sa Iyo, O aking ‘Rabb!’

19:5
Hassanor Alapa : Go inikalk akn so manga tonganay akn ko oriyan akn a so karoma ko na balk na bgi ako Nka sa phoon Rka a phangwali rakn (ko oriyan o kapatay).

Muhsin Khan : "And Verily! I fear my relatives after me, since my wife is barren. So give me from Yourself an heir,

Sahih International : And indeed, I fear the successors after me, and my wife has been barren, so give me from Yourself an heir

Pickthall : Lo! I fear my kinsfolk after me, since my wife is barren. Oh, give me from Thy presence a successor

Yusuf Ali : "Now I fear (what) my relatives (and colleagues) (will do) after me: but my wife is barren: so give me an heir as from Thyself,-

Shakir : And surely I fear my cousins after me, and my wife is barren, therefore grant me from Thyself an heir,

Dr. Ghali : And surely I fear my patronized (relatives) beyond me, (i.e., after I am gone) and my wife is barren. So bestow upon me, from very close to You, a constant patron (Some take it to mean a nephew or kinsman)

Tafsir Jalalayn : And truly I fear my kinsfolk, namely, those who will succeed me [as closest after me] in kinship, such as [my] paternal cousins, after me, that is, after my death, [I fear] for the religion, lest they forsake it, as You have witnessed in the case of the Children of Israel, in the way that they changed [their] religion, and my wife is barren, she does not conceive. So grant me from Yourself a successor, a son,

Tagalog : At katiyakan na ako ay nangangamba, na ang aking mga kamag-anak ay hindi nila maipagpapatuloy ang pagpapatupad ng Iyong ‘Deen’ sa pinakatamang kaparaanan nito pagkatapos ng aking kamatayan, at hindi nila hihikayatin ang Iyong mga alipin tungo sa Iyo, at ang aking asawa naman ay isa nang baog na hindi na nanganganak, na kung kaya, pagkalooban Mo ako ng anak mula sa Iyo na magmamana sa aking tungkulin at aking magiging kaagapay.

19:6

Hassanor Alapa : A khawarisan ako niyan ago phakawaris ko (pd ko) pamiliya o 770 Ya’qūb, ago baloy Anka skaniyan Kadnan ko a masosoat (Rka)

Muhsin Khan : "Who shall inherit me, and inherit (also) the posterity of Ya'qub (Jacob) (inheritance of the religious knowledge and Prophethood, not the wealth, etc.). And make him, my Lord, one with whom You are Well-pleased!".

Sahih International : Who will inherit me and inherit from the family of Jacob. And make him, my Lord, pleasing [to You]."

Pickthall : Who shall inherit of me and inherit (also) of the house of Jacob. And make him, my Lord, acceptable (unto Thee).

Yusuf Ali : "(One that) will (truly) represent me, and represent the posterity of Jacob; and make him, O my Lord! one with whom Thou art well-pleased!"

Shakir : Who should inherit me and inherit from the children of Yaqoub, and make him, my Lord, one in whom Thou art well pleased.

Dr. Ghali : Who will inherit of me and inherit (also) of the house of Yaaqub; (Jacob) and make him, Lord, well satisfied."

Tafsir Jalalayn : who may inherit from me (read yarithnī in apocopated form as a response to the imperative statement [fa-hab lī, ‘grant me’], or read yarithunī as an adjectival qualification of waliyyan, ‘a successor’) and inherit (also read in both ways [mentioned]), from the House of Jacob, my forefather, [inherit] knowledge and prophethood, and make him, my Lord, acceptable’, that is, pleasing to you.

Tagalog : Na mamanahin niya ang aking pagiging Propeta, ako at ang mga Propeta mula sa angkan ni Ya`qub (as), at gawin Mo siyang anak na kalugud-lugod sa Iyo at ibilang sa mga alipin Mo na sumusunod!

19:7

Hassanor Alapa : Hay Zakariyyā mataan a Skami na phanotholan Ami ska sa (moriataw) a bagowa mama a aya ngaran iyan na so Yahyā da a inadn Ami ron sa miaona a sangay (niyan) 771

Muhsin Khan : (Allah said) "O Zakariya (Zachariah)! Verily, We give you the glad tidings of a son, His name will be Yahya (John). We have given that name to none before (him)."

Sahih International : [He was told], "O Zechariah, indeed We give you good tidings of a boy whose name will be John. We have not assigned to any before [this] name."

Pickthall : (It was said unto him): O Zachariah! Lo! We bring thee tidings of a son whose name is John; we have given the same name to none before (him).

Yusuf Ali : (His prayer was answered): "O Zakariya! We give thee good news of a son: His name shall be Yahya: on none by that name have We conferred distinction before."

Shakir : O Zakariya! surely We give you good news of a boy whose name shall be Yahya: We have not made before anyone his equal.

Dr. Ghali : "O Zakariyya, surely We give you good tidings of a youth whose name is Yahya (John). No namesake have We given him earlier."

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, in responding to his request for a son that will be the incarnation of His mercy, says: ‘O Zachariah! Indeed We give you good tidings of a boy, who will inherit in the way that you have requested — whose name is John. Never before have We made anyone his namesake’, that is, [never has there been] anyone with the name ‘John’.

Tagalog : (Sinabi ng Allâh O Zakariyyâ! Katiyakan, ipinagkakaloob Namin sa iyo ang magandang balita bilang katugunan sa iyong panalangin, na walang pag-aalinlangang ipagkakaloob Namin sa iyo ang bata na ang kanyang magiging pangalan ay si Yahyâ (as), na hindi pa Kami nagbigay ng ganitong pangalan sa sinuman na nauna sa kanya.

19:8
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a Kadnan ko andamanaya i ka khaadni rakn sa wata a mama a so karoma ko na balk ago 772 inisampay ako ko kialoks a kiamaraan

Muhsin Khan : He said: "My Lord! How can I have a son, when my wife is barren, and I have reached the extreme old age."

Sahih International : He said, "My Lord, how will I have a boy when my wife has been barren and I have reached extreme old age?"

Pickthall : He said: My Lord! How can I have a son when my wife is barren and I have reached infirm old age?

Yusuf Ali : He said: "O my Lord! How shall I have a son, when my wife is barren and I have grown quite decrepit from old age?"

Shakir : He said: O my Lord! when shall I have a son, and my wife is barren, and I myself have reached indeed the extreme degree of old age?

Dr. Ghali : He said, "Lord! However can I have a youth and my wife is barren, and I have already reached the decrepitude of old age?"

Tafsir Jalalayn : He said, ‘My Lord, how shall I have a son when my wife is barren and I have reached infirm old age?’ (‘itiyyan, [derives] from [the verb] ‘atā, ‘it became withered’) in other words, [he had reached] extreme old age, 120 years; and his wife had reached the age of 98 (‘atiya in terms of its root derives from ‘utuwwun, but the tā’ is vowelled as -ti-, to soften it, the first wāw [vowel] is changed into a yā’ to be in harmony with the –ti- vowelling, while the second [wāw letter] is changed into a yā’ so that the [previous] yā’ can be assimilated with it).

Tagalog : Sinabi ni Zakariyyâ bilang pagkamangha: O aking ‘Rabb!’ Paano ako magkakaroon ng anak, samantalang ang aking asawa ay isa nang baog na hindi na nanganganak, at ako ay umabot na sa matinding katandaan?

19:9

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a datar oto a pitharo o Kadnan ka a skaniyan sii Rakn na malbod a sabnar a inadn Akn ska sa miaona adi ka maaadn a nganin

Muhsin Khan : He said: "So (it will be). Your Lord says; It is easy for Me. Certainly I have created you before, when you had been nothing!"

Sahih International : [An angel] said, "Thus [it will be]; your Lord says, 'It is easy for Me, for I created you before, while you were nothing.' "

Pickthall : He said: So (it will be). Thy Lord saith: It is easy for Me, even as I created thee before, when thou wast naught.

Yusuf Ali : He said: "So (it will be) thy Lord saith, 'that is easy for Me: I did indeed create thee before, when thou hadst been nothing!'"

Shakir : He said: So shall it be, your Lord says: It is easy to Me, and indeed I created you before, when you were nothing.

Dr. Ghali : He said, "Thus (it will be) your Lord has said. Simple is it for Me, and I already created you, earlier, and you were nothing."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘It, the matter [in question], of creating a boy from both of you, shall be so! Your Lord says, “It is easy for Me, namely, to restore your sexual potency and tear open your wife’s womb [in preparation] for conception, for I certainly created you before when you were nothing”’, [you were nothing] before your created form became manifest. As God wished to manifest this great power, He inspired him [the form of] the question, in order for him to receive the response that will indicate it [this power]. And when his soul yearned for the prompt arrival of that whereof he had been given good tidings:

Tagalog : Sinabi ng anghel bilang pagtugon sa pagkamangha ni Zakariyyâ: Ganoon ang tunay na pangyayari na tulad ng iyong sinasabi na pagiging baog ng iyong asawa at pag-abot mo sa matinding katandaan, subali’t ang iyong ‘Rabb’ ay nagsabi: Ang paglikha kay Yahyâ sa ganitong pamamaraan ay napakadali para sa Allâh, pagkatapos ipinaalaala ng Allâh kay Zakariyyâ ang mas nakagugulat kaysa sa kanyang tinatanong, na Kanyang sinabi: Katiyakan, nilikha kita noon bago pa kay Yahyâ, samantalang ikaw ay wala.

19:10

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a Kadnan ko bgi ako Nka sa tanda (ko kakhaogat o karoma ko) na pitharo Iyan a aya tanda aka na so di nka kipmbitiarain ko manga taw sa tlo a manga 773 kagagawii a thondotondog (sa khada so lagam iyan sa giimakapaginsarat).

Muhsin Khan : [Zakariya (Zachariah)] said: "My Lord! Appoint for me a sign." He said: "Your sign is that you shall not speak unto mankind for three nights, though having no bodily defect."

Sahih International : [Zechariah] said, "My Lord, make for me a sign." He said, "Your sign is that you will not speak to the people for three nights, [being] sound."

Pickthall : He said: My Lord! Appoint for me some token. He said: Thy token is that thou, with no bodily defect, shalt not speak unto mankind three nights.

Yusuf Ali : (Zakariya) said: "O my Lord! give me a Sign." "Thy Sign," was the answer, "Shall be that thou shalt speak to no man for three nights, although thou art not dumb."

Shakir : He said: My Lord! give me a sign. He said: Your sign is that you will not be able to speak to the people three nights while in sound health.

Dr. Ghali : He said, "Lord! Make for me (some) sign." Said He, "Your sign is that you shall not speak to (any of) mankind, though being in perfect shape, (i.e. being without fault, or defect; literally: in "perfect" mold) three nights."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Lord, appoint for me some sign’, namely, some indication of my wife’s becoming pregnant. Said He, ‘Your sign, for this, is that you shall not speak to people, that is, that you [should] refrain from speaking to them, but not [from speaking] the remembrance of God, exalted be He, for three nights, that is, together with the days thereof, as [stated] in [sūrat] Āl ‘Imrān, ‘for three days’ [Q. 3:41], while [you are] in sound health’ (sawiyyan, a circumstantial qualifier referring to the subject of the verb tukallima, ‘you shall [not] speak’) in other words, despite there being no defect [in you].

Tagalog : Sinabi ni Zakariyyâ bilang karagdagan na pagkakatiyak: O aking ‘Rabb!’ Pagkalooban Mo ako ng tanda na magkakatotoo ang magandang balita na ibinalita sa akin ng mga anghel. Kanyang sinabi: Ang palatandaan ay hindi mo kayang makipag-usap sa mga tao sa loob ng tatlong gabi at tatlong araw samantalang ikaw ay walang sakit.

19:11

Hassanor Alapa : Na lominiyo ko pagtaw niyan a phoon ko mihrāb na inipagin-sarat iyan kiran a panasbih kano ko kapitapita ago sii ko kagabigabi

Muhsin Khan : Then he came out to his people from Al-Mihrab (a praying place or a private room, etc.), he told them by signs to glorify Allah's Praises in the morning and in the afternoon.

Sahih International : So he came out to his people from the prayer chamber and signaled to them to exalt [ Allah ] in the morning and afternoon.

Pickthall : Then he came forth unto his people from the sanctuary, and signified to them: Glorify your Lord at break of day and fall of night.

Yusuf Ali : So Zakariya came out to his people from him chamber: He told them by signs to celebrate Allah's praises in the morning and in the evening.

Shakir : So he went forth to his people from his place of worship, then he made known to them that they should glorify (Allah) morning and evening.

Dr. Ghali : So he went out to his people from the Chamber, then he signified (Literally: revealed) to them, "Extol (your Lord) before sunrise and at nightfall."

Tafsir Jalalayn : So he emerged before his people from the sanctuary, that is, from the temple — they had been waiting for him to open it in order to perform [their] prayers therein after his command, as was the custom — and signalled, indicated, to them, ‘Make glorifications, perform prayers, at morning and evening’, at the beginning of the day and [at] its end, as per usual. He then realised, upon his being prevented from speaking to them, that she was pregnant with John.

Tagalog : Lumabas si Zakariyyâ mula sa ‘Mihrâb’ – na ito ang lugar na kanyang pinagdarasalan na kung saan sa lugar na ito ipinagkaloob sa kanya ang balita na siya ay magkakaroon ng anak – na humarap sa kanyang sambayanan at kanyang isinenyas sa kanila, na purihin nila ang Allâh sa umaga at sa hapon bilang pagpapasalamat sa Kanya.

19:12

Hassanor Alapa : Hay Yahyā kowa anka so Kitab sa mabagr ago inibgay Ami ron so sabot ko Tawrāh 774 a skaniyan na bagowamama pn

Muhsin Khan : (It was said to his son): "O Yahya (John)! Hold fast the Scripture [the Taurat (Torah)]." And We gave him wisdom while yet a child.

Sahih International : [ Allah ] said, "O John, take the Scripture with determination." And We gave him judgement [while yet] a boy

Pickthall : (And it was said unto his son): O John! Hold fast the Scripture. And we gave him wisdom when a child,

Yusuf Ali : (To his son came the command): "O Yahya! take hold of the Book with might": and We gave him Wisdom even as a youth,

Shakir : O Yahya! take hold of the Book with strength, and We granted him wisdom while yet a child

Dr. Ghali : "O Yahya, (John) take the Book powerfully." And We brought him judgment (when) a young boy,

Tafsir Jalalayn : And two years after his birth, God, exalted be He, said to him: ‘O John! Hold on to the Scripture, namely, the Torah, firmly’, earnestly. And We gave him judgement, prophethood, while still a child, a three-year old;

Tagalog : (Sinabi niya sa kanyang anak): O Yahyâ! Panghawakan mo ang ‘Tawrah’ nang mahigpit at magsumigasig ka sa pagpapatupad nito, pagsasaulo at pag-iintindi ng mga talata nito. At pinagkalooban Namin siya ng karunungan at tamang pagkakaunawa habang siya ay maliit pa lamang.

19:13

Hassanor Alapa : Ago gagaw a phoon Rkami ago kasosoti ago miaadn a manananggila 775

Muhsin Khan : And (made him) sympathetic to men as a mercy (or a grant) from Us, and pure from sins [i.e. Yahya (John)] and he was righteous,

Sahih International : And affection from Us and purity, and he was fearing of Allah

Pickthall : And compassion from Our presence, and purity; and he was devout,

Yusuf Ali : And piety (for all creatures) as from Us, and purity: He was devout,

Shakir : And tenderness from Us and purity, and he was one who guarded (against evil),

Dr. Ghali : And a sympathy from very close to Us, and cleanliness. And he was pious,

Tafsir Jalalayn : and compassion, a mercy for mankind, from Us, from Our presence, and purity, a charity for them, and he was God-fearing — it is related that he never committed a sin, nor contemplated [committing] one;

Tagalog : At pinagkalooban Namin siya ng awa at pagmamahal mula sa Amin, at kadalisayan na malayo mula sa mga pagkakasala, at siya ay may takot na sumusunod sa Allâh, na isinasagawa ang mga ipinag-uutos at iniiwasan ang Kanyang ipinagbabawal.

19:14

Hassanor Alapa : Ago bilangataw ko mbalaa loks iyan ago da maadn a baradosa a barasopak

Muhsin Khan : And dutiful towards his parents, and he was neither an arrogant nor disobedient (to Allah or to his parents).

Sahih International : And dutiful to his parents, and he was not a disobedient tyrant.

Pickthall : And dutiful toward his parents. And he was not arrogant, rebellious.

Yusuf Ali : And kind to his parents, and he was not overbearing or rebellious.

Shakir : And dutiful to his parents, and he was not insolent, disobedient.

Dr. Ghali : And benign to his parents, and he was not arrogant, disobedient.

Tafsir Jalalayn : and dutiful to his parents, that is, virtuous towards them. And he was not arrogant or rebellious, disobedient to his Lord.

Tagalog : At siya ay mabuti at magalang sa kanyang mga magulang at sumusunod sa kanila, at hindi siya nagmamataas sa pagsunod niya sa kanyang ‘Rabb’ at ganoon din sa kanyang mga magulang, na siya ay ganap na sumusunod sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at sa kanyang mga magulang.

19:15

Hassanor Alapa : So kalilintad na sii rkaniyan ko gawii a kinimbawa-taan on ago so gawii a kaphatay niyan ago so gawii a pagoyagn on a oyagoyag

Muhsin Khan : So Peace on him the day he was born the day that he dies and the day that he will be raised up to life (again)!

Sahih International : And peace be upon him the day he was born and the day he dies and the day he is raised alive.

Pickthall : Peace on him the day he was born, and the day he dieth and the day he shall be raised alive!

Yusuf Ali : So Peace on him the day he was born, the day that he dies, and the day that he will be raised up to life (again)!

Shakir : And peace on him on the day he was born, and on the day he dies, and on the day he is raised to life

Dr. Ghali : And peace be upon him, the day he was begotten and the day he dies, and the day he is made to rise again alive!

Tafsir Jalalayn : ‘And peace, from Us, be upon him, the day he was born, and the day he dies, and the day he shall be raised alive!’, that is, [on] those fearful days in which he sees what he will never have seen before — in these he will be given security [from fear].

Tagalog : At kapayapaan mula sa Allâh para kay Yahyâ (as) at kaligtasan para sa kanya mula sa araw na siya ay ipinanganak, at sa araw na siya ay mamamatay at sa araw na siya ay bubuhayin na mag-uli mula sa libingan.

19:16

Hassanor Alapa : Go pananadm inka ko kitab so Maryam gowani a somibay 776 ko pamiliya niyan sa darpa a matatampar sa sbangan.

Muhsin Khan : And mention in the Book (the Quran, O Muhammad SAW , the story of) Maryam (Mary), when she withdrew in seclusion from her family to a place facing east.

Sahih International : And mention, [O Muhammad], in the Book [the story of] Mary, when she withdrew from her family to a place toward the east.

Pickthall : And make mention of Mary in the Scripture, when she had withdrawn from her people to a chamber looking East,

Yusuf Ali : Relate in the Book (the story of) Mary, when she withdrew from her family to a place in the East.

Shakir : And mention Marium in the Book when she drew aside from her family to an eastern place;

Dr. Ghali : And mention in the Book Maryam (Mary) as she retired from her family to an eastern place.

Tafsir Jalalayn : And mention in the Book, [in] the Qur’ān, Mary, that is, [mention] her tale, when she withdrew from her family to an easterly place, that is, [when] she secluded herself in a place on the east side of [her] home.

Tagalog : At ipahayag mo, O Muhammad, ang kuwento hinggil kay Maryam (alayhas salâm) na nasa Banal na Qur’ân noong siya ay lumayo sa kanyang pamilya, na siya ay nagtungo sa karatig na lugar sa gawing silangan.

19:17

Hassanor Alapa : Sa kominowa ko mawatan kiran sa rnding na siogo Ami ron so malāikat sa mianiaropaan on sa mama a mbabatang

Muhsin Khan : She placed a screen (to screen herself) from them; then We sent to her Our Ruh [angel Jibrael (Gabriel)], and he appeared before her in the form of a man in all respects.

Sahih International : And she took, in seclusion from them, a screen. Then We sent to her Our Angel, and he represented himself to her as a well-proportioned man.

Pickthall : And had chosen seclusion from them. Then We sent unto her Our Spirit and it assumed for her the likeness of a perfect man.

Yusuf Ali : She placed a screen (to screen herself) from them; then We sent her our angel, and he appeared before her as a man in all respects.

Shakir : So she took a veil (to screen herself) from them; then We sent to her Our spirit, and there appeared to her a well-made man.

Dr. Ghali : So she took to herself a curtain apart from them; then We sent to her Our Spirit; (i.e., the Angle Jibril "Gabriel) so he took for himself the likeness of a mortal in perfect shape (Or: mold).

Tafsir Jalalayn : Thus she veiled herself from them, she draped herself in a veil to conceal herself while she washed her hair [from lice], or [washed] her clothes, or cleansed herself from her menses; whereupon We sent to her Our Spirit, Gabriel, and he assumed before her, after she donned her clothes, the likeness of a well-proportioned human, perfect in physical form.

Tagalog : At siya ay naglagay ng harang (dumistansiya o lumayo) sa pagitan ng kanyang pamilya at sa mga tao, at ipinadala Namin sa kanya si anghel Jibril (as), na nag-anyong tao na kapita-pitagan para sa kanyang paningin.

19:18

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan (so Maryam) a mlindong ako ko Makalimoon phoon rka amay ka ska na maalkn (ko Allāh)

Muhsin Khan : She said: "Verily! I seek refuge with the Most Beneficent (Allah) from you, if you do fear Allah."

Sahih International : She said, "Indeed, I seek refuge in the Most Merciful from you, [so leave me], if you should be fearing of Allah ."

Pickthall : She said: Lo! I seek refuge in the Beneficent One from thee, if thou art Allah-fearing.

Yusuf Ali : She said: "I seek refuge from thee to (Allah) Most Gracious: (come not near) if thou dost fear Allah."

Shakir : She said: Surely I fly for refuge from you to the Beneficent Allah, if you are one guarding (against evil).

Dr. Ghali : She said, "Surely I take refuge in The All-Merciful from you, in case you are pious."

Tafsir Jalalayn : She said, ‘Lo! I seek refuge in the Compassionate One from you! If you fear God’, and leave me alone on account of my invocation of refuge in God.

Tagalog : Sinabi niya: Katiyakan, hinihiling ko ang kalinga ng Pinakamahabaging Allâh mula sa iyo, upang hindi ka makagawa ng masama laban sa akin kung ikaw ay tunay na may takot sa Allâh.

19:19

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a sakn na sogo’ o Kadnan ka ka imbgay akn rka a (moriataw) a wata a mama a soti

Muhsin Khan : (The angel) said: "I am only a Messenger from your Lord, (to announce) to you the gift of a righteous son."

Sahih International : He said, "I am only the messenger of your Lord to give you [news of] a pure boy."

Pickthall : He said: I am only a messenger of thy Lord, that I may bestow on thee a faultless son.

Yusuf Ali : He said: "Nay, I am only a messenger from thy Lord, (to announce) to thee the gift of a holy son.

Shakir : He said: I am only a messenger of your Lord: That I will give you a pure boy.

Dr. Ghali : He said, "Surely I am only a Messenger of your Lord to bestow upon you a most cleansed youth."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘I am only a messenger of your Lord, that I may give you a boy [who shall be] pure’, in [his] prophethood.

Tagalog : Sinabi ng anghel sa kanya: Katiyakan, ako ay Sugo ng iyong ‘Rabb’ na ipinadala sa iyo; upang ipagkaloob sa iyo ang malinis na sanggol mula sa anumang dungis ng kasalanan.

19:20

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a andamanaya i kakhaadni rakn sa wata a mama a da a miakaskho rakn a mama ago kna o ba ako (babay) a darowaka

Muhsin Khan : She said: "How can I have a son, when no man has touched me, nor am I unchaste?"

Sahih International : She said, "How can I have a boy while no man has touched me and I have not been unchaste?"

Pickthall : She said: How can I have a son when no mortal hath touched me, neither have I been unchaste?

Yusuf Ali : She said: "How shall I have a son, seeing that no man has touched me, and I am not unchaste?"

Shakir : She said: When shall I have a boy and no mortal has yet touched me, nor have I been unchaste?

Dr. Ghali : She said, "However can I have a youth, and no mortal has touched me, neither have I been a prostitute?"

Tafsir Jalalayn : She said, ‘How shall I have a boy when no human being has [ever] touched me, by way of conjugality, neither have I been unchaste?’, [neither have I been] a fornicator.

Tagalog : Sinabi niya sa anghel: Paano ako magkakaroon ng sanggol gayong walang sinuman ang nakahipo sa akin sa legal na pamamaraan bilang asawa at hindi ako mahalay na babae?

19:21
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a datar oto a pitharo o Kadnan ka a skaniyan (so kapagadna niyan ko Īsā) sii Rakn na malbod ago kagia mbalowin Ami skaniyan a tanda ko manga taw ago limo a phoon Rkami ago miaadn skaniyan a btad a miagtas (so kapnggolawla niyan)

Muhsin Khan : He said: "So (it will be), your Lord said: 'That is easy for Me (Allah): And (We wish) to appoint him as a sign to mankind and a mercy from Us (Allah), and it is a matter (already) decreed, (by Allah).”

Sahih International : He said, "Thus [it will be]; your Lord says, 'It is easy for Me, and We will make him a sign to the people and a mercy from Us. And it is a matter [already] decreed.' "

Pickthall : He said: So (it will be). Thy Lord saith: It is easy for Me. And (it will be) that We may make of him a revelation for mankind and a mercy from Us, and it is a thing ordained.

Yusuf Ali : He said: "So (it will be): Thy Lord saith, 'that is easy for Me: and (We wish) to appoint him as a Sign unto men and a Mercy from Us':It is a matter (so) decreed."

Shakir : He said: Even so; your Lord says: It is easy to Me: and that We may make him a sign to men and a mercy from Us, and it is a matter which has been decreed.

Dr. Ghali : He said, "Thus (it will be). Your Lord has said, cSimple is it for Me, and that We may make him a sign for mankind and a mercy from Us, and it is a Command decreed."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘It, the matter in question, of creating a boy from you without a father, shall be so! Your Lord has said: “It is easy for Me, in other words, by Gabriel’s breathing into you, by My command, so that you become pregnant with him — since what has been mentioned is meant as a reason, the following [statement] is added as a supplement thereto: and so that We may make him a sign for mankind, of Our power, and a mercy from Us, to whoever believes in him. And it, the creation of him, is a thing [already] decreed”’, according to My knowledge. So Gabriel breathed into the opening of her shirt, whereupon she sensed the formed foetus in her womb.

Tagalog : Sinabi sa kanya ng anghel: Ganoon ang tunay na pangyayari na katulad ng iyong sinasabi na walang sinumang lalaki ang humipo sa iyo at hindi ka mahalay, subali’t ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay nagsabi: ‘Ang pangyayari ay napakadali para sa Akin; upang magkaroon ng ganitong uri ng sanggol bilang tanda ng katibayan para sa mga tao na nagpapatunay sa kapangyarihan ng Allâh, at siya (sanggol) ay Awa mula sa Amin, at magiging masunurin sa kanyang ina at mabuti sa sangkatauhan, na ang paglikha kay `Îsã (Hesus as) sa ganitong pamamaraan ay naitakda na, naitala na sa ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh,’ na kung kaya, ito ay walang pag-aalinlangang magaganap.

19:22

Hassanor Alapa : Na inikaogat iyan (so Īsā) na inisibay niyan sa darpa a mawatan 777

Muhsin Khan : So she conceived him, and she withdrew with him to a far place (i.e. Bethlehem valley about 4-6 miles from Jerusalem).

Sahih International : So she conceived him, and she withdrew with him to a remote place.

Pickthall : And she conceived him, and she withdrew with him to a far place.

Yusuf Ali : So she conceived him, and she retired with him to a remote place.

Shakir : So she conceived him; then withdrew herself with him to a remote place.

Dr. Ghali : So she conceived him, then she retired with him to a remote place.

Tafsir Jalalayn : Thus she conceived him and then withdrew, retreated, with him to a distant place, far from her family.

Tagalog : At nagdalang-tao si Maryam pagkatapos hipan ni Jibril (as) ang kanyang kasuotan sa gawing dibdib na bahagi, hanggang sa ang pag-ihip na ito ay umabot sa kanyang sinapupunan at nangyari ang pagdadalang-tao dahil doon, at siya ay umalis at nagtungo sa lugar na malayo sa mga tao.

19:23
Hassanor Alapa : Na (bialilit) na minioma skaniyan o balilit ko itado o korma, na pitharo iyan a oba ako bo miatay ko da pnai (so kipmbawataan iyan ko Īsā), ago miaadn ako a dapay a kalilipatan.

Muhsin Khan : And the pains of childbirth drove her to the trunk of a date-palm. She said: "Would that I had died before this, and had been forgotten and out of sight!"

Sahih International : And the pains of childbirth drove her to the trunk of a palm tree. She said, "Oh, I wish I had died before this and was in oblivion, forgotten."

Pickthall : And the pangs of childbirth drove her unto the trunk of the palm-tree. She said: Oh, would that I had died ere this and had become a thing of naught, forgotten!

Yusuf Ali : And the pains of childbirth drove her to the trunk of a palm-tree: She cried (in her anguish): "Ah! would that I had died before this! would that I had been a thing forgotten and out of sight!"

Shakir : And the throes (of childbirth) compelled her to betake herself to the trunk of a palm tree. She said: Oh, would that I had died before this, and had been a thing quite forgotten!

Dr. Ghali : Then the birthpangs made her come to the trunk of the palm-tree. She said, "Oh, would I had died before this and become a thing forgotten, completely forgotten!"

Tafsir Jalalayn : And the birth pangs, the pains of childbirth, brought her to the trunk of the palm-tree, that she may support herself against it, and then she gave birth: the conception, formation [of the foetus] and delivery [all] took place within one hour. She said, ‘O (yā is [used] to call attention [to something]) would that I had died before this, affair, and become a forgotten thing, beyond recall!’, a thing abandoned which no one knows or mentions.

Tagalog : At dumating sa kanya ang paghilab ng tiyan sa ilalim ng puno ng palmera ng ‘Tamr’ (o datiles), bilang tanda na malapit na siyang manganak, at kanyang sinabi: Kaawa-awa naman ako, sana ay namatay na ako bago pa ito nangyari, at ako ay limot na ng mga tao na hindi na nila maalaala at malayo na sa kanilang pananaw.

19:24

Hassanor Alapa : Na tiawag iyan skaniyan (a Maryam) ko atag iyan 778 a di ka pmboko ka adn a inadn o Kadnan ka ko atag ka a ragiray a pakaig

Muhsin Khan : Then [the babe 'Iesa (Jesus) or Jibrael (Gabriel)] cried unto her from below her, saying: "Grieve not! Your Lord has provided a water stream under you;

Sahih International : But he called her from below her, "Do not grieve; your Lord has provided beneath you a stream.

Pickthall : Then (one) cried unto her from below her, saying: Grieve not! Thy Lord hath placed a rivulet beneath thee,

Yusuf Ali : But (a voice) cried to her from beneath the (palm-tree): "Grieve not! for thy Lord hath provided a rivulet beneath thee;

Shakir : Then (the child) called out to her from beneath her: Grieve not, surely your Lord has made a stream to flow beneath you;

Dr. Ghali : Then (one) called out to her from beneath her, "Do not grieve. Your Lord has already made beneath you a rivulet.

Tafsir Jalalayn : Then he called her from below her, namely, Gabriel — for he was lower than her, ‘Do not grieve. Your Lord has made below you a rivulet, a river of water, which had dried up.

Tagalog : At tinawag siya ni anghel Jibril, na sinasabing, Huwag kang magdalamhati, dahil katiyakang pinagkalooban ka ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng tubig na dumadaloy sa iyong paanan.

19:25

Hassanor Alapa : Na tagthr anka so kayo o korma ka tomatak rka 779 sa onga a matoa a marrbas 780

Muhsin Khan : "And shake the trunk of date-palm towards you, it will let fall fresh ripe-dates upon you."

Sahih International : And shake toward you the trunk of the palm tree; it will drop upon you ripe, fresh dates.

Pickthall : And shake the trunk of the palm-tree toward thee, thou wilt cause ripe dates to fall upon thee.

Yusuf Ali : "And shake towards thyself the trunk of the palm-tree: It will let fall fresh ripe dates upon thee.

Shakir : And shake towards you the trunk of the palmtree, it will drop on you fresh ripe dates:

Dr. Ghali : And shake to you the trunk of the palm-tree (and) it will let fall ripe dates down on you, readily reaped.

Tafsir Jalalayn : And shake the trunk of the palm-tree towards you, [a palm-tree] which had withered (the bi- [in bi-jidh‘i’l-nakhlati, ‘the trunk of the palm-tree] is extra) — there will drop (tusāqit, originally this is tatasāqat, but the second tā’ is changed into a sīn and is assimilated with the [second] sīn; a variant reading omits it [the second tā’] altogether) on you dates (rutaban, a specification) fresh and ripe (janiyyan, an adjectival qualification of it [of rutaban, ‘dates’]).

Tagalog : At yugyugin mo ang puno ng palmera ng ‘Tamr’ na nasa iyong harapan, na sasanhiin na malalaglag sa iyo nang kusa ang mga sariwang bunga ng ‘Tamr’ na kalalaglag pa lamang mula sa puno.

19:26
Hassanor Alapa : Na kan ka (on) ago inom ka (ko pakaig) ago pakapia anka a ginawa nka na amay ka adn a mailay nka a pd sa isa a manosiya na (go niyan rka izaan so wata a maito) na tharo anka a mizamaya ako ko Makalimoon sa powasa 781 sa da a ipmbitiarai akn imanto a alongan a manosiya

Muhsin Khan : "So eat and drink and be glad, and if you see any human being, say: 'Verily! I have vowed a fast unto the Most Beneficent (Allah) so I shall not speak to any human being this day.”

Sahih International : So eat and drink and be contented. And if you see from among humanity anyone, say, 'Indeed, I have vowed to the Most Merciful abstention, so I will not speak today to [any] man.' "

Pickthall : So eat and drink and be consoled. And if thou meetest any mortal, say: Lo! I have vowed a fast unto the Beneficent, and may not speak this day to any mortal.

Yusuf Ali : "So eat and drink and cool (thine) eye. And if thou dost see any man, say, 'I have vowed a fast to (Allah) Most Gracious, and this day will I enter into not talk with any human being'"

Shakir : So eat and drink and refresh the eye. Then if you see any mortal, say: Surely I have vowed a fast to the Beneficent Allah, so I shall not speak to any man today.

Dr. Ghali : So eat and drink and comfort your eye, yet in case you ever definitely see any mortal, (Literally: any of the mortals) then say, "Surely I have vowed fasting to The All-Merciful, so I will never speak today to any human being."

Tafsir Jalalayn : So eat, of the dates, and drink, from the rivulet, and [let] your eye be comforted, by the child (‘aynan, ‘[your] eye’, a specification derived from the subject of the verb, in other words [what is meant is] li-taqarra ‘aynuki bihi, ‘that your eye may be comforted by him’) that is, let it [your eye] be at peace and not covet any other than him; and if (immā: the nūn of the conditional particle in is here assimilated with the extra mā) you [happen to] see (tarayinna: the third consonantal root [the yā’] and the second [the hamza] have been omitted, with the [fatha] vowel therein transferred to the [first consonant] the letter rā’, and a kasra vowel applied to the yā’ of the [feminine] person, because of two unvowelled consonants coming together) any human being, and should he ask you about your child, then say, “I have vowed to the Compassionate One a fast, that is to say, an abstention from speaking of his affair and from [speaking to] any other humans — which is indicated by [the following statement]), so I will not speak to any human today”’, that is, after [saying] this.

Tagalog : Pagkatapos ay kumain ka mula sa sariwang ‘Tamr’ na ito at uminom mula sa tubig at magalak ka sa iyong sarili dahil sa iyong bagong silang na sanggol. At kapag may nakatagpo ka na sinumang tao na nagtanong hinggil sa iyo, na kung ano ang nangyari sa iyo, tugunan mo siya sa pamamagitan ng senyas, na sabihin mo, ‘Katiyakan, ipinangako ko sa aking sarili na ako ay hindi magsasalita; na kung kaya, mula ngayon ay hindi muna ako makikipag-usap sa mga tao.’

[Ang hindi pagsasalita sa batas nila noon ay ibinibilang na pagsamba at ito ay wala na sa batas na ibinigay kay Propeta Muhammad (saw) sa ngayon.]

19:27

Hassanor Alapa : Na minioma niyan skaniyan a (Īsā) ko pagtaw niyan a aawidan iyan na pitharo iran a hay Maryam sabnar a inioma nka (ini) a btad a marata

Muhsin Khan : Then she brought him (the baby) to her people, carrying him. They said: "O Mary! Indeed you have brought a thing Fariya (an unheard mighty thing).

Sahih International : Then she brought him to her people, carrying him. They said, "O Mary, you have certainly done a thing unprecedented.

Pickthall : Then she brought him to her own folk, carrying him. They said: O Mary! Thou hast come with an amazing thing.

Yusuf Ali : At length she brought the (babe) to her people, carrying him (in her arms). They said: "O Mary! truly an amazing thing hast thou brought!

Shakir : And she came to her people with him, carrying him (with her). They said: O Marium! surely you have done a strange thing.

Dr. Ghali : Then she came up with him to her people carrying him. They said, "O Maryam, (Mary) indeed you have readily come with a fabricated thing.

Tafsir Jalalayn : Then, carrying him, she brought him to her folk (tahmiluhu, ‘carrying him’, a circumstantial qualifier), and they saw him, and they said, ‘O Mary, truly you have done a curious thing!, an astounding [thing], for you have begotten a son without [his having] a father.

Tagalog : At si Maryam ay nagtungo sa kanyang sambayanan na dala-dala niya ang sanggol mula sa lugar na kanyang pinagmulan, at noong siya ay kanilang nakita sa ganoong kalagayan, kanilang sinabi sa kanya: O Maryam! Katiyakang nagdala ka ng isang kasindak-sindak na pangyayari.

19:28

Hassanor Alapa : Hay datar o Hārūn 782 da maadn so ama aka a taw a a marata ago da maadn so ina aka a darowaka a babay.

Muhsin Khan : "O sister (i.e. the like) of Harun (Aaron) [not the brother of Musa (Moses), but he was another pious man at the time of Maryam (Mary)]! Your father was not a man who used to commit adultery, nor your mother was an unchaste woman."

Sahih International : O sister of Aaron, your father was not a man of evil, nor was your mother unchaste."

Pickthall : O sister of Aaron! Thy father was not a wicked man nor was thy mother a harlot.

Yusuf Ali : "O sister of Aaron! Thy father was not a man of evil, nor thy mother a woman unchaste!"

Shakir : O sister of Haroun! your father was not a bad man, nor, was your mother an unchaste woman.

Dr. Ghali : O sister of Harun, (Aaron) in no way was your father a woeful person, and in no way was your mother a prostitute."

Tafsir Jalalayn : O sister of Aaron — he was a righteous man, in other words [what is meant is], O you who are like him in [terms of] chastity — your father was not a wicked man, that is, a fornicator, nor was your mother unchaste’, that is, a fornicatress: so how is it that you have this child?

Tagalog : O kapatid na babae ng mabuting tao na si Haroun! Kailanman ang iyong ama ay hindi naging masamang tao na gumawa ng kahalayan at gayon din ang iyong ina na hindi masamang babae na nakiapid.

19:29

Hassanor Alapa : Na inipaginsarat iyan kiran so (kaizai ran ko Īsā) na pitharo iran a andamanaya i kipmbitiarain ami ko taw a sasaloyotn a maito a wata

Muhsin Khan : Then she pointed to him. They said: "How can we talk to one who is a child in the cradle?"

Sahih International : So she pointed to him. They said, "How can we speak to one who is in the cradle a child?"

Pickthall : Then she pointed to him. They said: How can we talk to one who is in the cradle, a young boy?

Yusuf Ali : But she pointed to the babe. They said: "How can we talk to one who is a child in the cradle?"

Shakir : But she pointed to him. They said: How should we speak to one who was a child in the cradle?

Dr. Ghali : So she pointed to him. They said, "How shall we speak to one who is (still) in the cradle, a young boy?"

Tafsir Jalalayn : Thereat she pointed, them, to him, intimating [to them that they], ‘talk to him’. They said, ‘How can we talk to one who is, who happens to be, in the cradle, [still] a little child?’

Tagalog : Pagkatapos ay itinuro niya ang bagong sanggol na si `Îsã upang siya ang kanilang tanungin at pagsalitain, at kanilang sinabi nang may pagkamangha at di pagsang-ayon: Paano kami makikipag-usap sa isang sanggol na nasa kuna (duyan) at sumususo pa lamang?

19:30

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan so (Īsā) a sakn na oripn o Allāh 783 a inibgay Niyan rakn so Kitab ago bialoy ako Niyan a Nabī

Muhsin Khan : "He ['Iesa (Jesus)] said: Verily! I am a slave of Allah, He has given me the Scripture and made me a Prophet;"

Sahih International : [Jesus] said, "Indeed, I am the servant of Allah . He has given me the Scripture and made me a prophet.

Pickthall : He spake: Lo! I am the slave of Allah. He hath given me the Scripture and hath appointed me a Prophet,

Yusuf Ali : He said: "I am indeed a servant of Allah: He hath given me revelation and made me a prophet;

Shakir : He said: Surely I am a servant of Allah; He has given me the Book and made me a prophet;

Dr. Ghali : He said, "Surely I am the bondman of Allah. He has brought me the Book and made me a Prophet.

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Lo! I am God’s servant. He has given me the Scripture, namely, the Gospel, and made me a prophet.

Tagalog : Tumugon ang sanggol na si `Îsã na nasa kuna pa lamang na sumususo: Katiyakan, ako ay alipin ng Allâh, na Siyang nagpasiya na ako ay pagkalooban ng Aklat na ‘Injeel,’ at ginawa Niya akong Propeta.

19:31

Hassanor Alapa : Go bialoy ako niyan a pakambabarakatn ko apia anda ko maadn ago iniwasiat rakn so sambayang ago so kasotia ko ginawa ko tnday o kaoyagoyag akn

Muhsin Khan : "And He has made me blessed wheresoever I be, and has enjoined on me Salat (prayer), and Zakat, as long as I live."

Sahih International : And He has made me blessed wherever I am and has enjoined upon me prayer and zakah as long as I remain alive

Pickthall : And hath made me blessed wheresoever I may be, and hath enjoined upon me prayer and almsgiving so long as I remain alive,

Yusuf Ali : "And He hath made me blessed wheresoever I be, and hath enjoined on me Prayer and Charity as long as I live;

Shakir : And He has made me blessed wherever I may be, and He has enjoined on me prayer and poor-rate so long as I live;

Dr. Ghali : And He has made me blessed wherever I may be, and He has enjoined upon me prayer and Zakat (The poordues) as long as I am alive.

Tafsir Jalalayn : And He has made me blessed wherever I may be, that is, [He has made me] of great benefit to mankind — [this is] a foretelling of what had been preordained for him — and He has enjoined upon me prayer and alms-giving, He has commanded me to [do] both of these, as long as I remain alive;

Tagalog : At ginawa Niya akong mapagpala at kapaki-pakinabang kahit saan man ako naroroon, at inutusan Niya ako na pangalagaan ang pagsasagawa ng ‘Salâh’ at magbigay ng obligadong kawanggawa habang ako ay nabubuhay.

19:32

Hassanor Alapa : Ago bilangataw ako ko ina akn ago da ako Niyan baloya a barasopak a taonkir

Muhsin Khan : "And dutiful to my mother, and made me not arrogant, unblest.

Sahih International : And [made me] dutiful to my mother, and He has not made me a wretched tyrant.

Pickthall : And (hath made me) dutiful toward her who bore me, and hath not made me arrogant, unblest.

Yusuf Ali : "(He) hath made me kind to my mother, and not overbearing or miserable;

Shakir : And dutiful to my mother, and He has not made me insolent, unblessed;

Dr. Ghali : And ever benign to my (female) parent; (Literally: She who gave birt to me) and He has not made me arrogant, wretched.

Tafsir Jalalayn : and [He has made me] dutiful towards my mother (barran, in the accusative because of the implicit [verb] ja‘alanī, ‘He has made me’). And He has not made me arrogant, haughty, wretched, disobedient to his Lord.

Tagalog : At ginawa Niya akong mabuti at masunurin sa aking ina, at hindi Niya ako ginawa na mapagmataas na masama na hindi sumusunod sa aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha.

19:33

Hassanor Alapa : So kalilintad na sii rakn sa gawii a kinimbawataan rakn ago sa gawii a kaphatay akn ago sa gawii a pagoyagn ako a oyagoyag

Muhsin Khan : "And Salam (peace) be upon me the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive!"

Sahih International : And peace is on me the day I was born and the day I will die and the day I am raised alive."

Pickthall : Peace on me the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive!

Yusuf Ali : "So peace is on me the day I was born, the day that I die, and the day that I shall be raised up to life (again)"!

Shakir : And peace on me on the day I was born, and on the day I die, and on the day I am raised to life.

Dr. Ghali : And peace be upon me, the day I was born, and the day I die, and the day I am made to rise again alive."

Tafsir Jalalayn : And peace, from God, be upon me the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive!’ — the same is being said about him as [was said above] regarding the lord John. God, exalted be He, says:

Tagalog : At ang kapayapaan at kaligtasan ay sumaakin mula sa Allâh sa araw na ako ay ipinanganak, at sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay bubuhayin na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

19:34

Hassanor Alapa : Gioto so Īsā a wata a mama o Maryam a katharo a bnar a so gii siran on manmpo sa kabokhag

Muhsin Khan : Such is 'Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary). (it is) a statement of truth, about which they doubt (or dispute).

Sahih International : That is Jesus, the son of Mary - the word of truth about which they are in dispute.

Pickthall : Such was Jesus, son of Mary: (this is) a statement of the truth concerning which they doubt.

Yusuf Ali : Such (was) Jesus the son of Mary: (it is) a statement of truth, about which they (vainly) dispute.

Shakir : Such is Isa, son of Marium; (this is) the saying of truth about which they dispute.

Dr. Ghali : That is Isa (Jesus) son of Maryam, in word of truth, concerning which they are wrangling.

Tafsir Jalalayn : That is Jesus, son of Mary, a statement of truth (read qawlu’l-haqqi, as the predicate of an implied subject, in other words, ‘the statement of the son of Mary [is a statement of truth]’; or read qawla’l-haqqi, because of [it being the object of] an implied [verb] qultu, ‘I say’, meaning, ‘[I say] a statement of truth’) concerning which they are in doubt (yamtarūna, derives from [the infinitive] al-mirya) — they are the Christians, who say, ‘Indeed Jesus is the son of God’; [but] they lie.

Tagalog : Ganito ang kuwento hinggil kay `Îsã, na ikinukwento Namin sa iyo, O Muhammad, ang kanyang katangian at buhay, na siya, si `Îsã na anak ni Maryam ay walang pag-aalinlangan na makatotohanan na siyang pinag-aalinlanganan ng mga Hudyo at mga Kristiyano.

19:35

Hassanor Alapa : Da maadn ko Allāh o ba kowa sa pd sa wata a mama miasotisoti Skaniyan, a 784 igiragomitas sa sogoan na tharoon iyan on a: Adn ka! na khaadn

Muhsin Khan : It befits not (the Majesty of) Allah that He should beget a son [this refers to the slander of Christians against Allah, by saying that 'Iesa (Jesus) is the son of Allah]. Glorified (and Exalted be He above all that they associate with Him). When He decrees a thing, He only says to it, "Be!" and it is.

Sahih International : It is not [befitting] for Allah to take a son; exalted is He! When He decrees an affair, He only says to it, "Be," and it is.

Pickthall : It befitteth not (the Majesty of) Allah that He should take unto Himself a son. Glory be to Him! When He decreeth a thing, He saith unto it only: Be! and it is.

Yusuf Ali : It is not befitting to (the majesty of) Allah that He should beget a son. Glory be to Him! when He determines a matter, He only says to it, "Be", and it is.

Shakir : It beseems not Allah that He should take to Himself a son, glory to be Him; when He has decreed a matter He only says to it "Be," and it is.

Dr. Ghali : In no way is it for Allah to take to Him a child. All Extolment be to Him! When He decrees a Command, then He only says to it, "Be!" and it is.

Tafsir Jalalayn : It is not [befitting] for God to take to Himself a son. Glory be to Him — in affirmation of His being transcendent above [doing] such a thing. When He decrees a thing, that is, [when] He will for it to happen, He only says to it, ‘Be!’, and it is (read fa-yakūnu because of an implied [pronoun] huwa [sc. fa-huwa yakūnu]; or read fa-yakūna because of an implied an [sc. an yakūna]). An example of this is His creating Jesus without [his having had] a father.

Tagalog : At hindi maaari sa Allâh at hindi angkop sa Kanyang Kadakilaan na Siya ay magkaroon mula sa Kanyang alipin at nilikha ng anak, Luwalhati at Kadalisayan sa Kanya, na kapag Siya ay nagpasiya at nagnais ng anumang bagay na maliit o malaki man ay walang anuman ang makapipigil sa Kanya, kundi sinasabi Niya lamang dito: Kun fayakun! – Mangyari at ito ay mangyayari, ayon sa Kanyang pinagpasiyahan at kagustuhan!

19:36

Hassanor Alapa : Go mataan a so Allāh na Kadnan ko ago Kadnan iyo na simbaa niyo Skaniyan, sa giai i lalan a mathito.

Muhsin Khan : ['Iesa (Jesus) said]: "And verily Allah is my Lord and your Lord. So worship Him (Alone). That is the Straight Path. (Allah's Religion of Islamic Monotheism which He did ordain for all of His Prophets)." [Tafsir At-Tabari]

Sahih International : [Jesus said], "And indeed, Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. That is a straight path."

Pickthall : And lo! Allah is my Lord and your Lord. So serve Him. That is the right path.

Yusuf Ali : Verily Allah is my Lord and your Lord: Him therefore serve ye: this is a Way that is straight.

Shakir : And surely Allah is my Lord and your Lord, therefore serve Him; this is the right path.

Dr. Ghali : And surely Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. This is a straight Path."

Tafsir Jalalayn : And indeed God is my Lord and your Lord. So worship Him (read [the introductory particle] as anna, with an implicit [preceding] udhkur, ‘mention’; or read [it] as inna, with an implicit [preceding] qul, ‘say’, [a reading] indicated by [the fact that God says elsewhere] ‘I only said to them that which You commanded me: “Worship God, my Lord and your Lord” ’ [Q. 5:117]). This, that has been mentioned, is a straight path, a route leading to Paradise.

Tagalog : At sinabi ni `Îsã sa kanyang sambayanan: Katiyakan, ang Allâh ay aking ‘Rabb’ at inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, sambahin ninyo Siya nang bukod-tangi na walang katambal, at ito ang Matuwid na Landas.

19:37

Hassanor Alapa : Na miasobag so manga lompokan ko ltlt iran, na 785 so siksa a wayl na rk o siran oto a manga kafir ko kakhasandngi sa isa a gawii a mala

Muhsin Khan : Then the sects differed [i.e. the Christians about 'Iesa (Jesus) ], so woe unto the disbelievers [those who gave false witness by saying that 'Iesa (Jesus) is the son of Allah] from the meeting of a great Day (i.e. the Day of Resurrection, when they will be thrown in the blazing Fire).

Sahih International : Then the factions differed [concerning Jesus] from among them, so woe to those who disbelieved - from the scene of a tremendous Day.

Pickthall : The sects among them differ: but woe unto the disbelievers from the meeting of an awful Day.

Yusuf Ali : But the sects differ among themselves: and woe to the unbelievers because of the (coming) Judgment of a Momentous Day!

Shakir : But parties from among them disagreed with each other, so woe to those who disbelieve, because of presence on a great day.

Dr. Ghali : Yet the parties have differed among themselves; so woe to the ones who have disbelieved for the witnessing of a tremendous Day!

Tafsir Jalalayn : But the factions differed among themselves, that is to say, the Christians, [they differed] regarding Jesus: was he the son of God? A god alongside Him? Or [was he] the third of three [gods]? So woe — [meaning] severe punishment [will be meted out] — to those who disbelieve, [those who disbelieve] in the way mentioned and in other ways, at the scene of an awful Day, that is to say, [woe to them] when they are present at the Day of Resurrection and [witnessing] its terrors.

Tagalog : At pagkatapos ay nagkasalungatan ang iba’t ibang grupo ng mga ‘Ahlul Kitâb’ (mga Hudyo at mga Kristiyano) hinggil kay `Îsã, mayroon sa kanilang nagmalabis at ito ay ang mga Kristiyano dahil mayroon sa kanila ang nagsasabi na siya ang Allâh, at mayroon namang nagsabi na siya ay anak ng Allâh, at mayroon namang nagsasabi na siya ay isa sa tatlong persona. Ligtas ang Allâh at Napakadakila hinggil sa anumang kanilang itinatanging kasinungalingan. At mayroon naman sa mga ‘Ahlul Kitâb’ na mas mababa ang pagturing sa kanya at siya ay hinamak, na ito ay ang mga Hudyo dahil sa kanilang sinabi na: Siya ay nagsasagawa ng ‘Sihr’ o salamangka. At mayroon naman sa kanila na nagsasabi na siya ay anak ni Yûsuf na karpentero. Na kung kaya, kapahamakan para sa mga yaong lumabag kapag sila ay humarap sa kalagim-lagim na dakilang Araw, na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay.

19:38

Hassanor Alapa : Na sayana siran a mabagr i kan’g ago kailay sa sagawii a maoma Kami ran, ogaid na so manga pananakoto imanto a alongan na madadalm siran sa kadadag a mapayag

Muhsin Khan : How clearly will they (polytheists and disbelievers in the Oneness of Allah) see and hear, the Day when they will appear before Us! But the Zalimun (polytheists and wrong-doers) today are in plain error.

Sahih International : How [clearly] they will hear and see the Day they come to Us, but the wrongdoers today are in clear error.

Pickthall : See and hear them on the Day they come unto Us! yet the evil-doers are to-day in error manifest.

Yusuf Ali : How plainly will they see and hear, the Day that they will appear before Us! but the unjust today are in error manifest!

Shakir : How clearly shall they hear and how clearly shall they see on the day when they come to Us; but the unjust this day are in manifest error.

Dr. Ghali : How well they will hear and behold the Day they come up to Us! But the unjust (ones) are today in evident error.

Tafsir Jalalayn : How hearing they are and seeing, they are (these two constructions [are used to] express ‘amazement’, meaning, ‘how well they [will] hear and how well they [will] see’) on the Day when they come to Us, in the Hereafter. Yet the evildoers (an example of a proper noun [‘evildoers’] replacing a third person pronominalisation) today, that is, in this world, are in manifest error, that is, [error] that is evident therein, having been deaf [unable] to listen to the truth and blind [unable] to see it. In other words, [the meaning is]: O you, the one being addressed, marvel at how [well] they will [be able to] hear and see in the Hereafter after they had been deaf and blind in this world.

Tagalog : Napakalinaw ang kanilang pandinig at paningin sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na sa Araw na yaon ay haharap sila sa Amin, sa panahon na wala nang pakinabang ito sa kanila subali’t ang mga masasama ngayon dito sa daigdig ay nasa malayo at malinaw na kamalian na pagkalayu-layo mula sa katotohanan.

19:39

Hassanor Alapa : Go pangangalkn ka kiran so gawii a kamboko gowani a 786 gtasn so sogoan a siran na 787 malilipat siran a di siran pharatiaya

Muhsin Khan : And warn them (O Muhammad SAW) of the Day of grief and regrets, when the case has been decided, while (now) they are in a state of carelessness, and they believe not.

Sahih International : And warn them, [O Muhammad], of the Day of Regret, when the matter will be concluded; and [yet], they are in [a state of] heedlessness, and they do not believe.

Pickthall : And warn them of the Day of anguish when the case hath been decided. Now they are in a state of carelessness, and they believe not.

Yusuf Ali : But warn them of the Day of Distress, when the matter will be determined: for (behold,) they are negligent and they do not believe!

Shakir : And warn them of the day of intense regret, when the matter shall have been decided; and they are (now) in negligence and they do not believe.

Dr. Ghali : And warn them of the Day of regret, as the Command is decreed, and they are in a state of heedlessness, and they do not believe.

Tafsir Jalalayn : And warn them, threaten, O Muhammad (s), the disbelievers of Mecca, of the Day of Regret, namely, the Day of Resurrection, on which the sinner will regret not having been virtuous in [the life of] this world, when the matter will be decided, for them thereupon, that they be chastised, while they, in this world, are [yet] heedless, of it, and do not believe, in it [the Day of Resurrection].

Tagalog : At balaan mo ang mga tao, O Muhammad, hinggil sa pagdating ng Araw ng pagsisisi at pagdadalamhati, kapag pinagpasiyahan na ang isang bagay, at ihaharap sa kanila ang kamatayan sa kaanyuan ng isang tupa na ito ay kakatayin, at pagpapasiyahan na ang katotohanan. At ang mga mananampalataya ay patungo sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) at ang mga walang pananampalataya naman ay sa Impiyerno, samantalang sila sa kasalukuyang buhay dito sa daigdig ay nasa kapabayaan at kinalimutan nila kung ano ang ibinigay na babala sa kanila, na kung kaya, sila ay hindi naniwala at hindi gumagawa ng kabutihan.

19:40

Hassanor Alapa : Mataan a Skami na phangwarisan Ami so lopa ago so langowan a nganin a maliliawaw ron ago sii Rkami na phamakandodn siran

Muhsin Khan : Verily! We will inherit the earth and whatsoever is thereon. And to Us they all shall be returned,

Sahih International : Indeed, it is We who will inherit the earth and whoever is on it, and to Us they will be returned.

Pickthall : Lo! We, only We, inherit the earth and all who are thereon, and unto Us they are returned.

Yusuf Ali : It is We Who will inherit the earth, and all beings thereon: to Us will they all be returned.

Shakir : Surely We inherit the earth and all those who are on it, and to Us they shall be returned.

Dr. Ghali : Surely, We, Ever We, will inherit the earth and (all) who are upon it, and to Us they will be returned.

Tafsir Jalalayn : Indeed We (innā nahnu, [a repetition of the first person] for emphasis), shall inherit the earth and all who are on it, of rational beings and others, by destroying them, and to Us they shall be returned, thereon [on the Day of Resurrection] for requital.

Tagalog : Katiyakan, Kami ang magmamana ng buong kalupaan at ang anuman na niloloob nito pagkatapos nila at Kami ang magpapasiya sa kanila, at sa Amin silang lahat ay magbabalik at huhukuman at gagantihan Namin sila ayon sa kung ano ang kanilang nagawa.

19:41

Hassanor Alapa : Go aloy anka ko kitāb (so Qur’an) so Ibrāhīm a skaniyan na miaadn a mangingimbnar a Nabī

Muhsin Khan : And mention in the Book (the Quran) Ibrahim (Abraham). Verily! He was a man of truth, a Prophet.

Sahih International : And mention in the Book [the story of] Abraham. Indeed, he was a man of truth and a prophet.

Pickthall : And make mention (O Muhammad) in the Scripture of Abraham. Lo! he was a saint, a prophet.

Yusuf Ali : (Also mention in the Book (the story of) Abraham: He was a man of Truth, a prophet.

Shakir : And mention Ibrahim in the Book; surely he was a truthful man, a prophet.

Dr. Ghali : And mention in the Book Ibrahim; (Abraham) surely he was most sincere, a Prophet.

Tafsir Jalalayn : And mention, to them, in the Book Abraham, that is, [mention] his tale. Indeed he was a truthful one ([the intensive form siddīq] means ‘extremely truthful’), a prophet (the following [statement] substitutes for the [preceding] predicate).

Tagalog : At ipahayag mo sa iyong sambayanan, O Muhammad, mula sa Banal na Qur’ân ang kuwento hinggil kay Ibrâhim (as), na walang pag-aalinlangan na napakadakila ang kanyang katapatan, at siya ay kabilang sa mga Propeta ng Allâh na matataas ang kanilang antas.

19:42

Hassanor Alapa : Gowani a tharoon iyan ki ama iyan a hay ama ino nka pzimbaa so nganin a di phakan’g ago di phakailay ago da a khibgay niyan rka a shayi.

Muhsin Khan : When he said to his father: "O my father! Why do you worship that which hears not, sees not and cannot avail you in anything?

Sahih International : [Mention] when he said to his father, "O my father, why do you worship that which does not hear and does not see and will not benefit you at all?

Pickthall : When he said unto his father: O my father! Why worshippest thou that which heareth not nor seeth, nor can in aught avail thee?

Yusuf Ali : Behold, he said to his father: "O my father! why worship that which heareth not and seeth not, and can profit thee nothing?

Shakir : When he said to his father; O my father! why do you worship what neither hears nor sees, nor does it avail you in the least:

Dr. Ghali : As he said to his father, "O my father, why do you worship that which neither hears nor beholds, nor avails you anything?

Tafsir Jalalayn : When he said to his father, Āzar, ‘O my father! (the [final] tā’ here [of abati] has replaced the [possessive] yā’ of [genitive] annexation [sc. of yā abī]; the two, however, are never used together) — he [Abraham’s father] used to worship idols. Why do you worship that which neither hears nor sees, and is of no avail to you, suffices you [not], in any way? whether in [terms of] benefit or harm.

Tagalog : Noong sinabi niya sa kanyang ama na si ‘Âzar: O aking ama! Paano mo sinasamba ang mga diyus-diyosan na hindi nakaririnig at hindi nakakikita, at hindi ka mapapangalagaan ng sinasamba mo bukod sa Allâh sa anumang bagay na di-kanais-nais?

19:43

Hassanor Alapa : Hay ama mataan a sakn na miakaoma rakn so katao 788 a da rka makaoma na onoti ako nka ka toroon akn ska sa lalan a mapia

Muhsin Khan : "O my father! Verily! There has come to me of knowledge that which came not unto you. So follow me. I will guide you to a Straight Path.

Sahih International : O my father, indeed there has come to me of knowledge that which has not come to you, so follow me; I will guide you to an even path.

Pickthall : O my father! Lo! there hath come unto me of knowledge that which came not unto thee. So follow me, and I will lead thee on a right path.

Yusuf Ali : "O my father! to me hath come knowledge which hath not reached thee: so follow me: I will guide thee to a way that is even and straight.

Shakir : O my father! truly the knowledge has come to me which has not come to you, therefore follow me, I will guide you on a right path:

Dr. Ghali : O my father, surely there has already come to me (something) of knowledge that did not come up to you; so closely follow me, and I will guide you on a level path.

Tafsir Jalalayn : O my father! Indeed there has come to me of knowledge that which has not come to you. So follow me that I may guide you to a path, a route, that is right, [that is] straight.

Tagalog : O aking ama! Katiyakan, pinagkalooban ako ng Allâh ng kaalaman na hindi ipinagkaloob sa iyo, na kung kaya, tanggapin mo ito mula sa akin, at sundin mo ako tungo sa aking paanyaya sa iyo, dahil ginagabayan kita tungo sa Matuwid na Landas na ikaw ay di-maliligaw.

19:44

Hassanor Alapa : Hay ama di nka pzimbaa so shaytān ka mataan a so shaytan na miaadn ko Makalimoon a somosopak

Muhsin Khan : "O my father! Worship not Shaitan (Satan). Verily! Shaitan (Satan) has been a rebel against the Most Beneficent (Allah).

Sahih International : O my father, do not worship Satan. Indeed Satan has ever been, to the Most Merciful, disobedient.

Pickthall : O my father! Serve not the devil. Lo! the devil is a rebel unto the Beneficent.

Yusuf Ali : "O my father! serve not Satan: for Satan is a rebel against (Allah) Most Gracious.

Shakir : O my father! serve not the Shaitan, surely the Shaitan is disobedient to the Beneficent Allah:

Dr. Ghali : O my father, do not worship Ash-Shaytan; (The ever-vicious, i.e., the Devil) surely Ash-Shaytan has been most disobedient to The All-Merciful.

Tafsir Jalalayn : O my father! Do not worship Satan, by obeying him through [your] worship of idols. Truly Satan is disobedient ([the intensive form‘asiyyan] means ‘one given to disobedience’) to the Compassionate One.

Tagalog : O aking ama! Huwag mong sundin si ‘Shaytân,’ na dahil sa kanya ay sinamba mo ang mga rebultong ito na diyus-diyosan; dahil katiyakang si ‘Shaytân’ ay nilabag niya ang Allâh na Pinakamahabagin at hindi niya sinunod ang Allâh bilang pagmamataas.

19:45

Hassanor Alapa : Hay ama ikhalk akn o ba ka masogat a siksa a phoon ko Makalimoon na mabaloy ka ko shaytan a salinggogopa

Muhsin Khan : "O my father! Verily! I fear lest a torment from the Most Beneficent (Allah) overtake you, so that you become a companion of Shaitan (Satan) (in the Hell-fire)." [Tafsir Al-Qurtubi]

Sahih International : O my father, indeed I fear that there will touch you a punishment from the Most Merciful so you would be to Satan a companion [in Hellfire]."

Pickthall : O my father! Lo! I fear lest a punishment from the Beneficent overtake thee so that thou become a comrade of the devil.

Yusuf Ali : "O my father! I fear lest a Penalty afflict thee from (Allah) Most Gracious, so that thou become to Satan a friend."

Shakir : O my father! surely I fear that a punishment from the Beneficent Allah should afflict you so that you should be a friend of the Shaitan.

Dr. Ghali : O my Father, surely I fear that (some) torment from The All-Merciful will touch you, so that you become a patron to Ash-Shaytan."

Tafsir Jalalayn : O my father! I do fear lest a chastisement from the Compassionate One should befall you, if you do not repent, and then you become an ally of Satan, an assistant and a comrade [of his] in the Fire.

Tagalog : O aking ama! Katiyakan, ako ay nangangamba na kayo ay mamamatay na walang pananampalataya, at mangyayari sa iyo ang parusa na mula sa Allâh na Pinakamahabagin, at ikaw ay maging kasama ni ‘Shaytân’ sa Impiyerno.

19:46

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan (so ama iyan) a ba nka pkhagowadn so manga tuhan akn hay Ibrāhīm, amay ka di ka tomarg na disomala a radiamn akn ska ago awai ako nka sa mathay a masa

Muhsin Khan : He (the father) said: "Do you reject my gods, O Ibrahim (Abraham)? If you stop not (this), I will indeed stone you. So get away from me safely before I punish you."

Sahih International : [His father] said, "Have you no desire for my gods, O Abraham? If you do not desist, I will surely stone you, so avoid me a prolonged time."

Pickthall : He said: Rejectest thou my gods, O Abraham? If thou cease not, I shall surely stone thee. Depart from me a long while!

Yusuf Ali : (The father) replied: "Dost thou hate my gods, O Abraham? If thou forbear not, I will indeed stone thee: Now get away from me for a good long while!"

Shakir : He said: Do you dislike my gods, O Ibrahim? If you do not desist I will certainly revile you, and leave me for a time.

Dr. Ghali : Said he, "Do you desirously shirk from my gods, O Ibrahim? Indeed, in case you do not refrain, indeed I will definitely stone you; so forsake me for a long while."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Are you renouncing my gods, O Abraham?, so that you are denouncing them [in this way]? If you do not desist, from criticising them, I shall surely assail you, with stones, or with evil words, so beware of me; and stay away from me for a long time’.

Tagalog : Sinabi ng ama ni Ibrâhim sa kanyang anak: Tinatanggahin mo ba ang pagsamba sa aming mga diyus-diyosan, O Ibrâhim? Kung hindi ka titigil sa iyong pag-aalipusta sa aming mga diyus-diyosan ay papatayin kita sa pamamagitan ng pagbabato, na kung kaya, lumayo ka sa akin na ligtas at huwag mo na akong diktahan, at huwag kang mag-aksaya ng panahon sa pakikipag-usap sa akin.

19:47

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a so kalilintad na sii rka sa iphamangni akn ska sa rila ko Kadnan ko ka Skaniyan na miaadn rakn a Somasakaw

Muhsin Khan : Ibrahim (Abraham) said: "Peace be on you! I will ask Forgiveness of my Lord for you. Verily! He is unto me, Ever Most Gracious.

Sahih International : [Abraham] said, "Peace will be upon you. I will ask forgiveness for you of my Lord. Indeed, He is ever gracious to me.

Pickthall : He said: Peace be unto thee! I shall ask forgiveness of my Lord for thee. Lo! He was ever gracious unto me.

Yusuf Ali : Abraham said: "Peace be on thee: I will pray to my Lord for thy forgiveness: for He is to me Most Gracious.

Shakir : He said: Peace be on you, I will pray to my Lord to forgive you; surely He is ever Affectionate to me:

Dr. Ghali : He said, "Peace be upon you! I will soon ask my Lord to forgive you; surely He has been Ever-Hospitable to me.

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Peace be to you, from me — in other words, I shall not cause you any harm. I shall ask forgiveness of my Lord for you. Truly He is ever gracious to me (hafiyyan, from hafiyyun, meaning bārrun, ‘kind’) answering my prayers. And indeed he [Abraham] fulfilled his above-mentioned promise [as described] in [sūrat] al-Shu‘arā’, And forgive my father [Q. 26:86]; but this was before it became clear to him that he [Abraham’s father] was an enemy of God, as mentioned in [sūrat] Barā’a [Q. 9:114].

Tagalog : Sinabi ni Ibrâhim sa kanyang ama: Kapayapaan ay sumaiyo mula sa akin! Na walang anumang bagay na maaaring mangyari sa iyo na hindi kanais-nais mula sa akin, at walang pag-aalinlangang idadalangin ko sa Allâhang iyong gabay at kapatawaran. Katiyakan, ang Allâh na aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa akin na ipinagkakaloob Niya sa akin ang anuman na aking panalangin.

19:48
Hassanor Alapa : Go thawarangn ko skano ago so pzimbaan iyo a salakaw ko Allāh ago phamangni ako ko Kadnan akn ka kalokalo o di ako maadn ko pangni akn ko Kadnan ko a maoola a maiilang i galbk.

Muhsin Khan : "And I shall turn away from you and from those whom you invoke besides Allah. And I shall call on my Lord; and I hope that I shall not be unblest in my invocation to my Lord."

Sahih International : And I will leave you and those you invoke other than Allah and will invoke my Lord. I expect that I will not be in invocation to my Lord unhappy."

Pickthall : I shall withdraw from you and that unto which ye pray beside Allah, and I shall pray unto my Lord. It may be that, in prayer unto my Lord, I shall not be unblest.

Yusuf Ali : "And I will turn away from you (all) and from those whom ye invoke besides Allah: I will call on my Lord: perhaps, by my prayer to my Lord, I shall be not unblest."

Shakir : And I will withdraw from you and what you call on besides Allah, and I will call upon my Lord; may be I shall not remain unblessed in calling upon my Lord.

Dr. Ghali : And I keep apart from you and what you invoke apart from Allah; and I will invoke my Lord. It may be that in invoking my Lord, I will not be wretched."

Tafsir Jalalayn : And I shall shun you and that which you call upon, [that which] you worship, besides God. I will supplicate, I will worship, my Lord — hopefully in calling upon, in worshipping, my Lord I shall not be wretched’, as you have become wretched by your worship of idols.

Tagalog : At ako ay lalayo mula sa inyo at sa inyong mga diyus-diyosan na sinasamba bukod sa Allâh, at ako ay mananalangin sa aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha nang taimtim, na sana ay hindi ako biguin ng aking ‘Rabb’ sa aking panalangin at ipagkakaloob Niya ito sa akin.

19:49

Hassanor Alapa : Na gowani a ganatan iyan siran ago so pzimbaan iran a salakaw ko Allāh na inibgay Ami ron so Ishāq 789 ago so Ya’qūb, a langon siran oto na bialoy Ami a Nabī

Muhsin Khan : So when he had turned away from them and from those whom they worshipped besides Allah, We gave him Ishaque (Isaac) and Ya'qub (Jacob), and each one of them We made a Prophet.

Sahih International : So when he had left them and those they worshipped other than Allah , We gave him Isaac and Jacob, and each [of them] We made a prophet.

Pickthall : So, when he had withdrawn from them and that which they were worshipping beside Allah, We gave him Isaac and Jacob. Each of them We made a prophet.

Yusuf Ali : When he had turned away from them and from those whom they worshipped besides Allah, We bestowed on him Isaac and Jacob, and each one of them We made a prophet.

Shakir : So when he withdrew from them and what they worshipped besides Allah, We gave to him Ishaq and Yaqoub, and each one of them We made a prophet.

Dr. Ghali : So, as soon as he kept apart from them and what they were worshiping apart from Allah, We bestowed upon him Ishaq and Yaaqub, (Isaac and Jacob, respectively) and each We made a Prophet.

Tafsir Jalalayn : And so after he had shunned them and that which they worshipped besides God, by having set off to the Holy Land, We gave him, two sons for him to find solace in, Isaac and Jacob, and each, of the two, We made a prophet.

Tagalog : At nang siya ay lumayo na sa kanila at sa kanilang mga diyus-diyosan na mga sinasamba ay pinagkalooban Namin siya ng sanggol na anak na si Ishâq (as), at mula kay Ishâq ay ang kanyang anak na si Ya`qub (as) at ginawa Namin sila na mga Propeta.

19:50

Hassanor Alapa : Go bigan Ami siran sa pd ko limo Ami ago bigan Ami siran sa bantogan a bnar a maporo

Muhsin Khan : And We gave them of Our Mercy (a good provision in plenty), and We granted them honour on the tongues (of all the nations, i.e everybody remembers them with a good praise).

Sahih International : And We gave them of Our mercy, and we made for them a reputation of high honor.

Pickthall : And we gave them of Our mercy, and assigned to them a high and true renown.

Yusuf Ali : And We bestowed of Our Mercy on them, and We granted them lofty honour on the tongue of truth.

Shakir : And We granted to them of Our mercy, and We left (behind them) a truthful mention of eminence for them.

Dr. Ghali : And We bestowed upon them of Our mercy, and We made for them a tongue of sincerity, most exalted.

Tafsir Jalalayn : And We gave them, all three [of them], out of Our mercy, wealth and offspring, and We assigned for them a worthy repute [one] that is lofty, sublime, namely, [We assigned] fair praise [of them] among all the members of the [Abrahamic] religions.

Tagalog : At ipinagkaloob Namin sa kanilang lahat ang Awa mula sa Amin bilang kagandahang-loob na walang hangganan, at ipinagkaloob Namin sa kanila ang karangalan na sila ay mananatiling pupurihin ng mga tao.

19:51

Hassanor Alapa : Go aloy anka ko kitab (so Qur’an) so Mūsā a skaniyan na 790 titindosn ago miaadn a sosogoon a Nabī

Muhsin Khan : And mention in the Book (this Quran) Musa (Moses). Verily! He was chosen and he was a Messenger (and) a Prophet.

Sahih International : And mention in the Book, Moses. Indeed, he was chosen, and he was a messenger and a prophet.

Pickthall : And make mention in the Scripture of Moses. Lo! he was chosen, and he was a messenger (of Allah), a prophet.

Yusuf Ali : Also mention in the Book (the story of) Moses: for he was specially chosen, and he was a messenger (and) a prophet.

Shakir : And mention Musa in the Book; surely he was one purified, and he was a messenger, a prophet.

Dr. Ghali : And mention in the Book Musa; (Moses) surely he was most faithful and he was a Messenger, a Prophet.

Tafsir Jalalayn : And mention in the Book Moses. Indeed he was devoted [to God] (read either as mukhlisan, to mean ‘one sincerely devoted to worship [of God]’; or read mukhlasan, [to mean ‘he was delivered’] as in God had delivered him from defilement) and he was a messenger, a prophet.

Tagalog : At ipahayag mo pa rin, O Muhammad, mula sa Banal na Qur’ân, ang kuwento ni Mousâ (as) dahil siya ay walang pag-aalinlangang pinili ng Allâh bilang Sugo at Propeta na kabilang sa mga matatag na mga Sugo.

19:52

Hassanor Alapa : Go tialowan Ami skaniyan ko kilid o palaw a at Tūr sa katampar sa kawanan ago piakarani Ami skaniyan a giiimbitiarai

Muhsin Khan : And We called him from the right side of the Mount, and made him draw near to Us for a talk with him [Musa (Moses)].

Sahih International : And We called him from the side of the mount at [his] right and brought him near, confiding [to him].

Pickthall : We called him from the right slope of the Mount, and brought him nigh in communion.

Yusuf Ali : And we called him from the right side of Mount (Sinai), and made him draw near to Us, for mystic (converse).

Shakir : And We called to him from the blessed side of the mountain, and We made him draw nigh, holding communion (with Us).

Dr. Ghali : And We called out to him from the right side of At-Tur (The Mount) and We brought him near in private conference.

Tafsir Jalalayn : And We called him — with the words, ‘O Moses! Verily I am God’ [Q. 27:9] — from the right side of the Mount (al-Tūr, is [actually] the name of a mountain) that is, [from the side] to the right of Moses as he was approaching [the Mount] from Midian; and We brought him near in communion, as God, exalted be He, made him hear His speech.

Tagalog : At tinawag Namin si Mousâ mula sa gawing kanan ng bundok ng Tûr sa lugar ng Sinai at inilapit Namin siya sa Amin at pinarangalan sa pamamagitan ng mahinang pakikipag-usap. Sa talatang ito ang pagpapatunay sa katangian ng Allâh na pagsasalita ayon sa Kanyang Kadakilaan at Kaganapan.

19:53

Hassanor Alapa : Go inibgay Ami ron a pd ko limo Ami so pagari niyan a Hārūn a bialoy Ami a Nabī 791

Muhsin Khan : And We bestowed on him his brother Harun (Aaron), (also) a Prophet, out of Our Mercy.

Sahih International : And We gave him out of Our mercy his brother Aaron as a prophet.

Pickthall : And We bestowed upon him of Our mercy his brother Aaron, a prophet (likewise).

Yusuf Ali : And, out of Our Mercy, We gave him his brother Aaron, (also) a prophet.

Shakir : And We gave to him out of Our mercy his brother Haroun a prophet.

Dr. Ghali : And We bestowed upon him of Our mercy his brother Har?n, (Aaron) a Prophet.

Tafsir Jalalayn : And We gave him out of Our mercy, Our grace, his brother Aaron (Hārūn, either a substitution [for akhāhu, ‘his brother’], or an explicative supplement [thereof]), [likewise] a prophet (nabiyyan, a circumstantial qualifier, constituting the import of the ‘gift’ [to Moses], which was in response to his [Moses’s] request that He [God] send forth his brother with him; he [Aaron] was older in years than him).

Tagalog : At ipinagkaloob Namin kay Mousâ sa pamamagitan ng Aming Awa at Biyaya ang kanyang kapatid na si Hâroun (as) na pinili Namin bilang Propeta upang maging katulong niya.

19:54

Hassanor Alapa : Go aloy anka ko kitab (so Qur’an) so Ismāīl a skaniyan na 792 bnar i kabgay sa kapasadan ago miaadn a sosogoon a Nabī.

Muhsin Khan : And mention in the Book (the Quran) Isma'il (Ishmael). Verily! He was true to what he promised, and he was a Messenger, (and) a Prophet.

Sahih International : And mention in the Book, Ishmael. Indeed, he was true to his promise, and he was a messenger and a prophet.

Pickthall : And make mention in the Scripture of Ishmael. Lo! he was a keeper of his promise, and he was a messenger (of Allah), a prophet.

Yusuf Ali : Also mention in the Book (the story of) Isma'il: He was (strictly) true to what he promised, and he was a messenger (and) a prophet.

Shakir : And mention Ismail in the Book; surely he was truthful in (his) promise, and he was a messenger, a prophet.

Dr. Ghali : And mention in the Book Shuaayb; (Ishmael) surely he was sincerely (true) to his promise, and he was a Messenger, a Prophet.

Tafsir Jalalayn : And mention in the Book Ishmael. Indeed he was true to his promise — he never promised anything which he did not fulfil; he [once] waited for three days for someone whom he had promised [to meet]; or [it is said that he waited] an entire year until that person [finally] returned to the place in which he [Ishamel] was [supposed to have met the former]; and he was a messenger, to [the tribe of] Jurhum, a prophet [likewise].

Tagalog : At ipahayag mo, O Muhammad, mula sa Banal na Qur’ân, ang kuwento ni Ismâ`il, dahil katiyakan, siya ay tapat sa kanyang pangako, na wala siyang ipinangako na di niya tinupad, na siya ay Sugo at Propeta

19:55

Hassanor Alapa : Sa miaadn a iphsogo iyan ko pamiliya niyan so sambayang ago so zakāt (so kasotiya ko ginawa) ago miaadn ko Kadnan iyan a masosoat

Muhsin Khan : And he used to enjoin on his family and his people As-Salat (the prayers) and the Zakat, and his Lord was pleased with him.

Sahih International : And he used to enjoin on his people prayer and zakah and was to his Lord pleasing.

Pickthall : He enjoined upon his people worship and almsgiving, and was acceptable in the sight of his Lord.

Yusuf Ali : He used to enjoin on his people Prayer and Charity, and he was most acceptable in the sight of his Lord.

Shakir : And he enjoined on his family prayer and almsgiving, and was one in whom his Lord was well pleased.

Dr. Ghali : And he used to command his family to (keep up) the prayer and (to give) Zakat; (The poordues) and he was most satisfied in the Providence of his Lord.

Tafsir Jalalayn : He used to enjoin upon his kinsfolk, that is, his people, prayer and the [payment of] alms, and he was pleasing to his Lord (mardiyyan, ‘pleasing’, is actually marduwwun, but both wāw letters have been changed to two yā’ letters, while the kasra vowel [has also been changed to] a damma vowel).

Tagalog : At ipinag-utos niya sa kanyang pamilya na magsagawa ng ‘Salâh’ at magbigay ng obligadong kawanggawa (Zakâh) at siya ay kalugud-lugod sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na Pinakadakila at Kataas-taasan.

19:56

Hassanor Alapa : Go aloy anka ko kitab (so Qur’an) so Idrīs a skaniyan na 793 mangingimbnar a Nabī

Muhsin Khan : And mention in the Book (the Quran) Idris (Enoch).Verily! He was a man of truth, (and) a Prophet.

Sahih International : And mention in the Book, Idrees. Indeed, he was a man of truth and a prophet.

Pickthall : And make mention in the Scripture of Idris. Lo! he was a saint, a prophet;

Yusuf Ali : Also mention in the Book the case of Idris: He was a man of truth (and sincerity), (and) a prophet:

Shakir : And mention Idris in the Book; surely he was a truthful man, a prophet,

Dr. Ghali : And mention in the Book ÉIdrîs; surely he was most sincere, a Prophet.

Tafsir Jalalayn : And mention in the Book Idrīs, who was Noah’s great-grandfather. Indeed he was a truthful one, a prophet.

Tagalog : At ipahayag mo rin, O Muhammad, mula sa Banal na Qur’ân, ang kuwento ni Idrîs (Enoch as), dahil katiyakan, siya ay napakadakila sa kanyang katapatan, sa kanyang salita at gawa, na siya ay Propeta na pinagkalooban ng rebelasyon.

19:57

Hassanor Alapa : Ago iniporo Ami skaniyan sa pankatan a maporo

Muhsin Khan : And We raised him to a high station.

Sahih International : And We raised him to a high station.

Pickthall : And We raised him to high station.

Yusuf Ali : And We raised him to a lofty station.

Shakir : And We raised him high in Heaven.

Dr. Ghali : And We raised him to a most exalted place.

Tafsir Jalalayn : And We raised him to a high station — he is alive in the fourth, or sixth, or seventh heaven, or [he is] in Paradise into which he was admitted after he was made to experience death and brought back to life, and he has not exited therefrom.

Tagalog : At iniangat Namin ang kanyang karangalan mula sa sangkatauhan at kabilang sa mga matataas na antas mula sa mga malalapit sa Allâh.

19:58
Hassanor Alapa : Siran oto so inipangalimo siran o Allāh a pd ko manga Nabī a pd ko moriataw o Ādam ago pd ko tianggong 794 Ami a pd o Nūh ago pd ko mbawataan o Ibrāhīm ago so Isrāīl ago pd ko taw a tioro Ami ago tinindos Ami, a igira biatiya kiran so manga tanda o Makalimoon na mitaps siran a khisosojud ago giinggogoraok (sa kalk iran ko Allāh).

Muhsin Khan : Those were they unto whom Allah bestowed His Grace from among the Prophets, of the offspring of Adam, and of those whom We carried (in the ship) with Nuh (Noah), and of the offspring of Ibrahim (Abraham) and Israel and from among those whom We guided and chose. When the Verses of the Most Beneficent (Allah) were recited unto them, they fell down prostrating and weeping.

Sahih International : Those were the ones upon whom Allah bestowed favor from among the prophets of the descendants of Adam and of those We carried [in the ship] with Noah, and of the descendants of Abraham and Israel, and of those whom We guided and chose. When the verses of the Most Merciful were recited to them, they fell in prostration and weeping.

Pickthall : These are they unto whom Allah showed favour from among the prophets, of the seed of Adam and of those whom We carried (in the ship) with Noah, and of the seed of Abraham and Israel, and from among those whom We guided and chose. When the revelations of the Beneficent were recited unto them, they fell down, adoring and weeping.

Yusuf Ali : Those were some of the prophets on whom Allah did bestow His Grace,- of the posterity of Adam, and of those who We carried (in the Ark) with Noah, and of the posterity of Abraham and Israel of those whom We guided and chose. Whenever the Signs of (Allah) Most Gracious were rehearsed to them, they would fall down in prostrate adoration and in tears.

Shakir : These are they on whom Allah bestowed favors, from among the prophets of the seed of Adam, and of those whom We carried with Nuh, and of the seed of Ibrahim and Israel, and of those whom We guided and chose; when the communications of the Beneficent Allah were recited to them, they fell down making obeisance and weeping.

Dr. Ghali : Those are they whom Allah has favored among the Prophets of the offspring of Adam, (Adam) and of the ones We carried with Nuh, (Noah) and of the offspring of Ibrahim (Abraham) and Israel) and of the ones We guided and selected. When the ayat (Verses or signs) of The All-Merciful were recited to them, they collapsed constantly prostrating and weeping. A prostration is to be performed here

Tafsir Jalalayn : Those (ūlā’ika is the subject) to whom God has been gracious (alladhīna an‘ama’Llāhu ‘alayhim is an adjectival qualification of it [of the subject]) from among the prophets (mina’l-nabīyyīna, an explication of it [of the subject] functioning like an adjectival qualification in terms of import. That which follows it [mina’l-nabīyyīna, ‘from among the prophets’] up to [where] the conditional sentence begins, constitutes an adjectival qualification of al-nabīyyīna, ‘the prophets’; and so His saying … ) of the seed of Adam, namely, Idrīs, and of those whom We carried with Noah, in the Ark, namely, Abraham — [who is the] son of his [Noah’s] son Shem (Sām) — and of the seed of Abraham, namely, Ishmael, Isaac and Jacob, and, of the seed of, Israel — who is Jacob — namely, Moses, Aaron, Zachariah, John and Jesus, and from among those whom We guided and chose, that is to say, from among their number (the predicate of ūlā’ika, ‘those’, is [the following, idhā tutlā …]) when the signs of the Compassionate One were recited to them, they would fall down prostrating and weeping (these [sujjadan and bukīyyan] constitute the plural [forms] of sājid, ‘prostrate’, and bākin, ‘weeping’ [respectively]) in other words [what is meant is]: be [you] like them (bukiyyun is originally [formed from] bakūyyin, but the wāw is changed into a yā’ and the damma vowel into a kasra).

Tagalog : Sila ang mga yaong ikinuwento Ko sa iyo ang hinggil sa kanila, O Muhammad, na mga biniyayaan ng Allâh mula sa Kanyang Kagandahang-Loob at Gabay, na kung kaya, hinirang sila bilang mga Propeta mula sa angkan ni Âdam (as), at ang iba sa kanila ay nagmula sa lahi ng mga isinakay Namin sa Arka na kasama ni Nûh (as). At ang iba naman sa kanila ay nagmula sa lahi ni Ibrâhim (as) at ang iba naman sa kanila ay nagmula sa lahi ni Ya`qub (as), at sila ay nagmulang lahat sa mga yaong ginabayan Namin sa Tamang Paniniwala at pinili Namin para sa Mensahe ng Allâh at pagiging Propeta, na kung kaya, kapag binigkas sa kanila ang mga Talata mula sa ipinahayag ng Allâh na Pinakamahabagin na nagsasaad ng Kanyang Kaisahan at mga Katibayan, ay nagpapatirapa sila bilang pagpapakumbaba sa Allâh at nagsisiluha bilang takot sa Allâh.

19:59

Hassanor Alapa : Na somiambi ko oriyan iran a salono (a pagtaw) a inilang iran so 795 sambayang ago inonotan iran so manga baya a ginawa na matatankd a khaolog siran ko Naraka a Gayya 796

Muhsin Khan : Then, there has succeeded them a posterity who have given up As-Salat (the prayers) [i.e. made their Salat (prayers) to be lost, either by not offering them or by not offering them perfectly or by not offering them in their proper fixed times, etc.] and have followed lusts. So they will be thrown in Hell.

Sahih International : But there came after them successors who neglected prayer and pursued desires; so they are going to meet evil -

Pickthall : Now there hath succeeded them a later generation whom have ruined worship and have followed lusts. But they will meet deception.

Yusuf Ali : But after them there followed a posterity who missed prayers and followed after lusts soon, then, will they face Destruction,-

Shakir : But there came after them an evil generation, who neglected prayers and followed and sensual desires, so they win meet perdition,

Dr. Ghali : Then there succeeded even after them a succession who wasted the prayer and closely followed lusts; so they will eventually meet misguidance.

Tafsir Jalalayn : But there succeeded after them a posterity who neglected the prayer, by abandoning [performance of] it, [a posterity] such as the Jews and the Christians, and followed [their] lusts, in the way of acts of disobedience. So they shall [soon] encounter Ghayy — a valley in Hell — that is, they shall fall into it;

Tagalog : At dumating pagkatapos nila na mga biniyayaan ang mga masasama na hindi na nagsasagawa ng ‘Salâh’ o kung isinasagawa man nila ito ay wala na sa tamang oras, o di kaya ay nawala na ang mga yaong haligi o pundasyon ng ‘Salâh’ at mga obligasyon nito na gawain, at ang sinunod lamang nila ay ang kanilang sariling kagustuhan. Na kung kaya, walang pag-aalinlangang matatamo nila ang napakasama at karima-rimarim na bagay, at pagkaligaw at pagkasawi sa Impiyerno.

19:60

Hassanor Alapa : Inonta bo sa taw a thawbat ago maratiaya ago nggalbk sa mapia ka siran oto na phakasold siran ko sorga sa di siran dn khalalim sa mlk bo

Muhsin Khan : Except those who repent and believe (in the Oneness of Allah and His Messenger Muhammad SAW), and work righteousness. Such will enter Paradise and they will not be wronged in aught.

Sahih International : Except those who repent, believe and do righteousness; for those will enter Paradise and will not be wronged at all.

Pickthall : Save him who shall repent and believe and do right. Such will enter the Garden, and they will not be wronged in aught -

Yusuf Ali : Except those who repent and believe, and work righteousness: for these will enter the Garden and will not be wronged in the least,-

Shakir : Except such as repent and believe and do good, these shall enter the garden, and they shall not be dealt with unjustly in any way:

Dr. Ghali : Except him who repents and believes and does righteousness; so those will enter the Garden and they will not be done injustice in anything.

Tafsir Jalalayn : whereas those who repent and believe and act righteously — such shall enter Paradise and shall not be wronged, they shall [not] be diminished, in any way, in their reward;

Tagalog : Subali’t sinuman ang nagsisisi mula sa kanila sa kanyang nagawang kasalanan at naniwala sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na gumawa ng kabutihan bilang patunay sa kanyang pagsisisi, ay walang pag-aalinlangang tatanggapin ng Allâh sa kanila ang kanilang pagsisisi, at papapasukin sila sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) kasama ang mga mananampalataya na hindi mababawasan nang kahit kaunti ang anumang nagawa nilang kabutihan.

19:61

Hassanor Alapa : A sorga a khabalingan a so inibgay a pasad o Makalimoon ko manga oripn Iyan sa gayb a mataan a so kapasadan Iyan na khitana dn

Muhsin Khan : (They will enter) 'Adn (Eden) Paradise (everlasting Gardens), which the Most Beneficent (Allah) has promised to His slaves in the unseen: Verily! His Promise must come to pass.

Sahih International : [Therein are] gardens of perpetual residence which the Most Merciful has promised His servants in the unseen. Indeed, His promise has ever been coming.

Pickthall : Gardens of Eden, which the Beneficent hath promised to His slaves in the unseen. Lo! His promise is ever sure of fulfilment -

Yusuf Ali : Gardens of Eternity, those which (Allah) Most Gracious has promised to His servants in the Unseen: for His promise must (necessarily) come to pass.

Shakir : The gardens of perpetuity which the Beneficent Allah has promised to His servants while unseen; surely His promise shall come to pass.

Dr. Ghali : Gardens of Adn (Eden) that The All-Merciful promised His bondmen in the Unseen; sure it is that His promise is forthcoming.

Tafsir Jalalayn : [they shall enter] Gardens of Eden, as [a place of] residence (jannāti ‘Adnin, substitutes for al-janna, ‘Paradise’) which the Compassionate One has promised to His servants [a promise] in the Unseen (bi’l-ghaybi, a circumstantial qualifier, in other words [a promise made while] they do not see it). Indeed His promise, that is to say, that which He promises, is ever fulfilled, meaning that it always arrives (the original [form of ma’tiyyan] is ma’tūyun); or [what is meant by] His promise here is Paradise, to which those deserving of it shall arrive.

Tagalog : Na ito ay mga Hardin na walang hanggan na roon sila ay mananatili, na ito ang ipinangako ng Pinakamahabaging Allâh sa Kanyang mga alipin, na pangakong di nila nakikita subali’t pinaniwalaan nila kahit di pa nila ito nakita. Katiyakan, ang ipinangako ng Allâh sa Kanyang mga alipin na ‘Al-Jannah’ ay walang pag-aalinlangan na tiyak na magaganap.

19:62

Hassanor Alapa : A da a khan’g iran on a katharo a binasa a rowar sa Salām, a rk iran so pagpr iran on sa kapitapita ago kagabigabi 797

Muhsin Khan : They shall not hear therein (in Paradise) any Laghw (dirty, false, evil vain talk), but only Salam (salutations of peace). And they will have therein their sustenance, morning and afternoon. [See (V.40:55)].

Sahih International : They will not hear therein any ill speech - only [greetings of] peace - and they will have their provision therein, morning and afternoon.

Pickthall : They hear therein no idle talk, but only Peace; and therein they have food for morn and evening.

Yusuf Ali : They will not there hear any vain discourse, but only salutations of Peace: And they will have therein their sustenance, morning and evening.

Shakir : They shall not hear therein any vain discourse, but only: Peace, and they shall have their sustenance therein morning and evening.

Dr. Ghali : They hear therein no idle (talk), except (only) peace; and they will have their provision therein before sunrise and at nightfall.

Tafsir Jalalayn : Therein they shall not hear anything that is trifling, of talk, but, they shall hear, only [a greeting of] ‘Peace!’, from the angels to them, or from some among them to others. And therein they will have their provision morning and evening, in other words, according to the [equivalent] measure of these two in the [life of this] world, since there is no day or night in Paradise, only everlasting light and illumination.

Tagalog : Na hindi makaririnig ang mga nasa Hardin ng kahit na anumang salita na hindi makabuluhan, kundi ang maririnig lamang nila ay ‘Salâm’ bilang pagbati sa kanila, at para sa kanilang kabuhayan doon ay patuloy na walang katapusang mga pagkain at inumin, sa kung kailan nila ito naisin, umaga man o hapon.

19:63

Hassanor Alapa : Gioto so Sorga a so phakiwarisan Ami ko manga oripn Ami a taw a miaadn a mananaggila.

Muhsin Khan : Such is the Paradise which We shall give as an inheritance to those of Our slaves who have been Al-Muttaqun (pious and righteous persons - See V.2:2).

Sahih International : That is Paradise, which We give as inheritance to those of Our servants who were fearing of Allah .

Pickthall : Such is the Garden which We cause the devout among Our bondmen to inherit.

Yusuf Ali : Such is the Garden which We give as an inheritance to those of Our servants who guard against Evil.

Shakir : This is the garden which We cause those of Our servants to inherit who guard (against evil).

Dr. Ghali : That is the Garden which We cause the ones of Our bondmen who were pious, to inherit.

Tafsir Jalalayn : That is the Paradise which We shall give as inheritance, [which] We shall grant and [in which] We shall lodge, those of Our servants who are God-fearing, through [their] obedience of Him.

Tagalog : Ganito ang Hardin sa pagiging mga katangian nito, na Aming ipamamana at ipagkakaloob sa Aming mga mabubuti at matatakutin na mga alipin dahil sa kanilang pagsunod sa Aming mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Aming mga ipinagbabawal.

19:64
Hassanor Alapa : (pitharo o Jibrīl a) go di kami phakatoron inonta bo o nggola-lan sa sogoan o Kadnan 798 ka a rk Iyan so masasangat ami ago so katatalikhodan ami ago so pagltan oto, go da maadn so Kadnan ka a Makalilipat

Muhsin Khan : And we (angels) descend not except by the Command of your Lord (O Muhammad SAW). To Him belongs what is before us and what is behind us, and what is between those two, and your Lord is never forgetful,

Sahih International : [Gabriel said], "And we [angels] descend not except by the order of your Lord. To Him belongs that before us and that behind us and what is in between. And never is your Lord forgetful -

Pickthall : We (angels) come not down save by commandment of thy Lord. Unto Him belongeth all that is before us and all that is behind us and all that is between those two, and thy Lord was never forgetful -

Yusuf Ali : (The angels say:) "We descend not but by command of thy Lord: to Him belongeth what is before us and what is behind us, and what is between: and thy Lord never doth forget,-

Shakir : And we do not descend but by the command of your Lord; to Him belongs whatever is before us and whatever is behind us and whatever is between these, and your Lord is not forgetful.

Dr. Ghali : And we (The Angles) do not keep coming down except at the Command of your Lord. To Him belongs whatever is before us, (Literally: between our hands) and whatever is behind us, and whatever is between that. And in no way is your Lord forgetful.

Tafsir Jalalayn : When the Revelation did not come for a number of days, the Prophet (s) said to Gabriel, ‘What prevents you from visiting us more often than you do?’ and so the following was revealed: And We do not descend except by the commandment of your Lord. To Him belongs all that is before us, namely, ahead of us, of the affairs of the Hereafter, and all that is behind us, of the affairs of this world, and all that is between those [two], namely, all that takes place from this [point in] time until the coming of the Hour, in other words, to Him belongs knowledge of all of those things. And your Lord is never forgetful, meaning that He is never neglectful of you [even] when the Revelation is postponed from [being sent to] you.

Tagalog : At sabihin mo, O Jibril (as) kay Muhammad (saw): Hindi kami bumababa, maging ang mga anghel mula sa kalangitan tungo sa kalupaan, kundi ito ay Kautusan ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa amin, na Siyang nagmamay-ari ng anumang nasa harapan na kabilang doon ang anumang mangyayari sa amin sa hinaharap sa Kabilang-Buhay at ang anumang nakalipas nang makamundong buhay, at gayon din ang anuman na nasa pagitan ng dalawang ito, na kung kaya, Pagmamay-ari Niyang lahat ang nasa panahon at lugar; kailanman ay walang anumang bagay ang Kanyang makaliligtaan.

19:65

Hassanor Alapa : A Kadnan o manga langit ago so lopa ago so pagltan ankoto a dowa na simba anka Skaniyan ago panginsabar (tatap) ka ko kapzimbaa on, ino ba adn a kiatokawan ka a datar Iyan (ko sipat ago so bagr)

Muhsin Khan : Lord of the heavens and the earth, and all that is between them, so worship Him (Alone) and be constant and patient in His worship. Do you know of any who is similar to Him? (of course none is similar or coequal or comparable to Him, and He has none as partner with Him). [There is nothing like unto Him and He is the All-Hearer, the All-Seer].

Sahih International : Lord of the heavens and the earth and whatever is between them - so worship Him and have patience for His worship. Do you know of any similarity to Him?"

Pickthall : Lord of the heavens and the earth and all that is between them! Therefor, worship thou Him and be thou steadfast in His service. Knowest thou one that can be named along with Him?

Yusuf Ali : "Lord of the heavens and of the earth, and of all that is between them; so worship Him, and be constant and patient in His worship: knowest thou of any who is worthy of the same Name as He?"

Shakir : The Lord of the heavens and the earth and what is between them, so serve Him and be patient in His service. Do you know any one equal to Him?

Dr. Ghali : The Lord of the heavens and the earth and whatever is between them. So worship Him, and (endure) patiently, constantly in His worship. Do you know of any that is given His namesake?

Tafsir Jalalayn : He is, the Lord, the Owner, of the heavens and the earth and all that is between them. So worship Him and be steadfast in His worship, in other words, [continue to] perform it patiently. Do you know [of] anyone who could be His namesake? , [anyone] named with that [same title]? No!

Tagalog : Na Siya ang Allâh, ang ‘Rabb’ na Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan at ng anuman na nasa pagitan ng mga ito, na Siya ang Nagmamay-ari nitong lahat, Tagapaglikha at Tagapangasiwa, na kung kaya, sambahin mo Siya, O Muhammad, nang bukod-tangi at magtiis ka sa pagsunod mo sa Kanya, gayon din ang sinumang susunod sa iyo, Siya ay walang anumang katulad sa Kanyang Sarili, sa Kanyang mga Pangalan, sa Kanyang mga Katangian at sa Kanyang mga Gawain.

19:66

Hassanor Alapa : Go giitharoon o manosiya a ba amay ka matay ako na ba ako phakambowata a oyagoyag!?

Muhsin Khan : And man (the disbeliever) says: "When I am dead, shall I then be raised up alive?"

Sahih International : And the disbeliever says, "When I have died, am I going to be brought forth alive?"

Pickthall : And man saith: When I am dead, shall I forsooth be brought forth alive?

Yusuf Ali : Man says: "What! When I am dead, shall I then be raised up alive?"

Shakir : And says man: What! when I am dead shall I truly be brought forth alive?

Dr. Ghali : And man says, "When I have (already) died, will I indeed be eventually brought out alive?

Tafsir Jalalayn : And man, the denier of the Resurrection — namely, Ubayy b. Khalaf or al-Walīd b. al-Mughīra, concerning whom the verse was revealed — says, ‘When (read a-idha, either pronouncing the second hamza, or not, but inserting an alif between the two [hamzas] in both [readings]) I am dead, shall I then be brought forth alive?’, from the grave, as Muhammad (s) says? (the interrogative [here] statement is meant as a denial, in other words [he means to say] I shall not be brought forth alive after death; mā [of mā mittu, ‘I am dead’] is extra, for emphasis, likewise [extra is] the lām [of la-sawfa, ‘shall I then’]). He [God] then responds to him with the following saying [of His], exalted be He:

Tagalog : At sasabihin ng mga taong walang pananamapalataya bilang pagtanggi sa Pagkabuhay na Mag-uli pagkatapos ng kamatayan: Kapag ako ba ay namatay at naglaho na, ay mabubuhay pa ba akong muli at lilitaw mula sa aking libingan?

19:67

Hassanor Alapa : Ba di khatadmi o manosiya a mataan a inadn Ami skaniyan sa miaona a (skaniyan na) di maaadn a nganin

Muhsin Khan : Does not man remember that We created him before, while he was nothing?

Sahih International : Does man not remember that We created him before, while he was nothing?

Pickthall : Doth not man remember that We created him before, when he was naught?

Yusuf Ali : But does not man call to mind that We created him before out of nothing?

Shakir : Does not man remember that We created him before, when he was nothing?

Dr. Ghali : And does not man remember that We created him earlier, and he was nothing?

Tafsir Jalalayn : Does not man then remember (yadhdhakaru, is actually yatadhakkaru, but the tā’ has been changed to a dhāl and assimilated with the [other] dhāl; a variant reading leaves it as yadhkuru) that We created him before, when he was nothing?, and thus infer from the first act [of creation] the [possibility of] resurrection.

Tagalog : Paano nakaligtaan ng taong walang pananampalatayang ito ang kanya mismong sarili? Hindi niya ba naaalaala na nilikha Namin siya sa unang pagkakataon, samantalang siya ay nagmula sa wala?

19:68

Hassanor Alapa : Ibt ko Kadnan ka ka disomala a limodn Ami siran a pd iran so manga shaytan oriyan iyan na idarpa Ami siran ko mlilibta ko Jahannam a khipakaggpha siran 799 (sa midodomplak iran so manga lb iran)

Muhsin Khan : So by your Lord, surely, We shall gather them together, and (also) the Shayatin (devils) (with them), then We shall bring them round Hell on their knees.

Sahih International : So by your Lord, We will surely gather them and the devils; then We will bring them to be present around Hell upon their knees.

Pickthall : And, by thy Lord, verily We shall assemble them and the devils, then We shall bring them, crouching, around hell.

Yusuf Ali : So, by thy Lord, without doubt, We shall gather them together, and (also) the Evil Ones (with them); then shall We bring them forth on their knees round about Hell;

Shakir : So by your Lord! We will most certainly gather them together and the Shaitans, then shall We certainly cause them to be present round hell on their knees.

Dr. Ghali : So, by your Lord, indeed We will definitely muster them and Ash-Shayatin (The ever-vicious ones, i.e., the devils) thereafter indeed We will definitely present them forward around Hell, (i.e., the disbelievers and the devils will be gathered around hell) (abjectly) kneeling.

Tafsir Jalalayn : For by your Lord, We will surely gather them, namely, the deniers of the Resurrection, and the devils, that is to say, We shall gather every one of them with his devil [bound together] in a chain; then We shall bring them around Hell, [around] the outside of it, crouching, on their knees ([jithiyyan is] the plural of jāthin, and is originally [formed as] jathawuwwin or jathawiyyun [deriving] from [the verb] jathā, [imperfect tense] yajthu or yajthī, two [variant] forms).

Tagalog : Samakatuwid sumusumpa Ako sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, na titipunin Namin ang lahat ng mga hindi naniwala sa pagkabuhay na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay at kasama ang mga ‘Shaytân’ (Satanas) at dadalhin Namin silang lahat sa palibot ng Impiyerno na sila ay maninikluhod, dahil sa kagimbal-gimbal na kanilang nasaksihan ay hindi na nila makakayanan pang tumayo.

19:69

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na ginsingn Ami ko oman i salompok so skaniyan i mitataralo ko Makalimoon i kasosopak

Muhsin Khan : Then indeed We shall drag out from every sect all those who were worst in obstinate rebellion against the Most Beneficent (Allah).

Sahih International : Then We will surely extract from every sect those of them who were worst against the Most Merciful in insolence.

Pickthall : Then We shall pluck out from every sect whichever of them was most stubborn in rebellion to the Beneficent.

Yusuf Ali : Then shall We certainly drag out from every sect all those who were worst in obstinate rebellion against (Allah) Most Gracious.

Shakir : Then We will most certainly draw forth from every sect of them him who is most exorbitantly rebellious against the Beneficent Allah.

Dr. Ghali : Thereafter indeed We will definitely draw out from every sect whichever of them was the most strict in rebellion against The All-Merciful.

Tafsir Jalalayn : Then We shall pluck out from every party, every sect, whichever of them was most hardened in disdain, in insolence, of the Compassionate One.

Tagalog : Pagkatapos ay kakaladkarin Namin mula sa bawa’t grupo ang sinumang pinakamatindi ang kanyang paghihimagsik at paglabag sa Allâh at siya ang uunahin Naming parurusahan.

19:70

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na Skami i lbi a lawan i katawi ko siran oto a siran i taralbi ron a pagiawn (ko apoy o Naraka).

Muhsin Khan : Then, verily, We know best those who are most worthy of being burnt therein.

Sahih International : Then, surely it is We who are most knowing of those most worthy of burning therein.

Pickthall : And surely We are Best Aware of those most worthy to be burned therein.

Yusuf Ali : And certainly We know best those who are most worthy of being burned therein.

Shakir : Again We do certainly know best those who deserve most to be burned therein.

Dr. Ghali : Thereafter indeed We know best the ones most deserving to roast constantly therein.

Tafsir Jalalayn : Then indeed We shall know best those most deserving of it, most worthy of [being in] Hell, the most hardened of them and others [like them], for the burning, for the admission [into it] and the scorching [therein], and We shall start with them ([siliyyan is] originally [formed as] salawiyyun, from [the verb] saliya or salaya).

Tagalog : Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, Kami ay Ganap na Nakaaalam sa mga yaong karapat-dapat na makapasok ng Impiyerno at magdusa sa lagablab nito.

19:71

Hassanor Alapa : Da a pd rkano inonta bo a phakasongn ko Naraka, sa 800 miaadn oto ko Kadnan ka a patoray a maggtas (a kokoman)

Muhsin Khan : There is not one of you but will pass over it (Hell); this is with your Lord; a Decree which must be accomplished.

Sahih International : And there is none of you except he will come to it. This is upon your Lord an inevitability decreed.

Pickthall : There is not one of you but shall approach it. That is a fixed ordinance of thy Lord.

Yusuf Ali : Not one of you but will pass over it: this is, with thy Lord, a Decree which must be accomplished.

Shakir : And there is not one of you but shall come to it; this is an unavoidable decree of your Lord.

Dr. Ghali : And decidedly not one of you (there is), except that he will go (herded) down to it; that, for your Lord, has been a thing decreed, a must.

Tafsir Jalalayn : There is not one of you but shall come to it, that is, [but] shall enter Hell. That is an inevitability [already] decreed by your Lord, [something which] He made inevitable and [which] He decreed; He will not waive it.

Tagalog : At walang sinuman sa inyo, O kayong mga tao, kundi makararaan dito sa Impiyerno sa pamamagitan ng pagdaan sa tulay na inilagay sa ibabaw nito, na ang bawa’t isa ay makakaraan dito batay sa kanyang gawa, at ito ay Itinakda ng Allâh at pinagpasiyahan na walang pag-aalinlangang magaganap.

19:72

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na pakaapasn Ami so siran oto a miamananggila na ibagak Ami so manga pananakoto sii ko Naraka a khipakakokodong on

Muhsin Khan : Then We shall save those who use to fear Allah and were dutiful to Him. And We shall leave the Zalimun (polytheists and wrongdoers, etc.) therein (humbled) to their knees (in Hell).

Sahih International : Then We will save those who feared Allah and leave the wrongdoers within it, on their knees.

Pickthall : Then We shall rescue those who kept from evil, and leave the evil-doers crouching there.

Yusuf Ali : But We shall save those who guarded against evil, and We shall leave the wrong-doers therein, (humbled) to their knees.

Shakir : And We will deliver those who guarded (against evil), and We will leave the unjust therein on their knees.

Dr. Ghali : Thereafter We will safely deliver the ones who were pious and leave behind the unjust (ones), (abjectly) kneeling.

Tafsir Jalalayn : Then We will deliver (read nunajjī or nunjī) those who were wary, of [committing] idolatry or disbelief, [We will deliver them] from it, and leave those who did wrong, by way of idolatry and disbelief, crouching therein, on their knees.

Tagalog : Pagkatapos ay iniligtas Namin ang mga yaong may takot sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kagustuhan at paglayo sa anumang labag sa Kanya, at pababayaan Namin sa Impiyerno ang mga mapang-api sa kanilang mga sarili dahil sa kanilang paglabag na sila ay magmamakaawa na naninikluhod.

19:73
Hassanor Alapa : A igira biatiya kiran so manga tanda Ami a manga rarayag na tharoon o siran oto a manga kafir ko siran oto a miamaratiaya a antaa ko dowa a lompokan i mapia i pankatan ago mapia i darpa

Muhsin Khan : And when Our Clear Verses are recited to them, those who disbelieve (the rich and strong among the pagans of Quraish who live a life of luxury) say to those who believe (the weak, poor companions of Prophet Muhammad SAW who have a hard life): "Which of the two groups (i.e. believers and disbelievers) is best in (point of) position and as regards station (place of council for consultation)."

Sahih International : And when Our verses are recited to them as clear evidences, those who disbelieve say to those who believe, "Which of [our] two parties is best in position and best in association?"

Pickthall : And when Our clear revelations are recited unto them, those who disbelieve say unto those who believe: Which of the two parties (yours or ours) is better in position, and more imposing as an army?

Yusuf Ali : When Our Clear Signs are rehearsed to them, the Unbelievers say to those who believe, "Which of the two sides is best in point of position? Which makes the best show in council?"

Shakir : And when Our clear communications are recited to them, those who disbelieve say to those who believe: Which of the two parties is best in abiding and best in assembly?

Dr. Ghali : And when Our ayat (Verses or signs) are recited to them as supremely evident (signs), the ones who have disbelieved say to the ones who have believed, "Whichever of the two groups is more charitable (i.e., better) in station and fairer council?"

Tafsir Jalalayn : And when Our manifest, evident (bayyinātin, ‘manifest’, is a circumstantial qualifier) signs, in the Qur’ān, are recited to them, namely, [to] the believers and the disbelievers, those who disbelieve say to those who believe, ‘Which of the two parties — us or you — is better in station, in lodging and abode (read as maqāman, it is [derived] from [the first form] qāma, ‘he stood’; read as muqāman, it is [derived] from the [fourth form] aqāma, ‘he took up residence’) and more excellent in assembly?’ (nadiyyan, meaning the place in which a folk assemble and converse). They [the disbelievers] mean ‘we [are the better of the two parties]’, and so we will fare better than you. God, exalted be He, says:

Tagalog : Na kapag ang Aming mga malilinaw na talata ay binibigkas sa mga tao ay sasabihin na mga walang pananampalataya sa mga mananampalataya: Sino ba sa dalawang grupo mula sa amin o mula sa inyo ang may pinakamabuting patutunguhan at may pinakamabuting kaluluklukan?

19:74

Hassanor Alapa : Go di bo dn pirapira i inantior Ami ko miaonaan iran a pd sa pagtaw a siran i lawan a mapia i pagigimo ago bontal 801

Muhsin Khan : And how many a generation (past nations) have We destroyed before them, who were better in wealth, goods and outward appearance?

Sahih International : And how many a generation have We destroyed before them who were better in possessions and [outward] appearance?

Pickthall : How many a generation have We destroyed before them, who were more imposing in respect of gear and outward seeming!

Yusuf Ali : But how many (countless) generations before them have we destroyed, who were even better in equipment and in glitter to the eye?

Shakir : And how many of the generations have We destroyed before them who were better in respect of goods and outward appearance!

Dr. Ghali : And how many a generation We caused to perish before them. They were fairer in furnishings and outward show!

Tafsir Jalalayn : And how many — in other words, many — a generation, that is, a community from among the communities of the past, have We destroyed before them, who were superior in [their possession of] gear, in wealth and chattel, and in appearance, [superior] as a sight (ri’yan derives from [the infinitive] al-ru’ya). Thus in the same way that We destroyed those [ones] because of their disbelief, We will destroy these [ones also].

Tagalog : At gaano karami ang henerasyon na Aming winasak na nauna sa iyong sambayanan na mga walang pananampalataya, O Muhammad, na sila ay nabibilang sa mga sambayanan na mas higit ang kanilang naging katayuan sa yaman, kabutihan at panlabas na kaanyuan kaysa sa iyong sambayanan, O Muhammad?

19:75
Hassanor Alapa : Na tharo anka a sa taw a maadn ko kadadag na pagomano-manan on o Makalimoon sa oman a (kadadag) sa taman sa amay ka kasandngan iran so nganin a inithalad kiran sa adn oto a siksa na adn pman a bankit na katokawan iran dn o antaon on a taw i marata i pankatan ago malobay i tantara

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW) whoever is in error, the Most Beneficent (Allah) will extend (the rope) to him, until, when they see that which they were promised, either the torment or the Hour, they will come to know who is worst in position, and who is weaker in forces. [This is the answer for the Verse No.19:73]

Sahih International : Say, "Whoever is in error - let the Most Merciful extend for him an extension [in wealth and time] until, when they see that which they were promised - either punishment [in this world] or the Hour [of resurrection] - they will come to know who is worst in position and weaker in soldiers."

Pickthall : Say: As for him who is in error, the Beneficent will verily prolong his span of life until, when they behold that which they were promised, whether it be punishment (in the world), or the Hour (of doom), they will know who is worse in position and who is weaker as an army.

Yusuf Ali : Say: "If any men go astray, (Allah) Most Gracious extends (the rope) to them, until, when they see the warning of Allah (being fulfilled) - either in punishment or in (the approach of) the Hour,- they will at length realise who is worst in position, and (who) weakest in forces!

Shakir : Say: As for him who remains in error, the Beneficent Allah will surely prolong his length of days, until they see what they were threatened with, either the punishment or the hour; then they shall know who is in more evil plight and weaker in forces

Dr. Ghali : Say, "Whoever has been in errancy, then indeed The All-Merciful will grant him an extension of days (Literally: extend for him an extension "of days") until, when they see what they were promised, whether the torment or the Hour, then they will soon know who is in an eviler place and weaker in hosts."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘As for him who is in error (man kāna fī’l-dalālati, a conditional clause, the response to which is [fa’l-yamdud, ‘He shall prolong’ and what follows it]) the Compassionate One shall defer (fa’l-yamdud, functions in the sense of a predicate) him, from chastisement by [granting him] some respite, in this world, drawing him on [to his eventual chastisement] gradually, until, when they catch sight of that which they were promised, whether it be chastisement [in this world], by being killed or taken captive, or the Hour, the Resurrection that comprises Hell, they will enter it. Then they will surely know who is worse in [respect of] position and weaker in [respect of the number of] hosts’, in [respect of the number of] supporters, themselves or the believers? Their hosts will be the devils, while the hosts of the believers against them will be the angels.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Sinuman ang nasa pagkaligaw na hindi sumusunod sa daan ng patnubay ay pagbibigyan siya ng Pinakamahabaging Allâh sa kanyang kalagayan at luluwagan siya sa pagkaligaw na ito bilang dahan-dahang pagparusa sa kanya nang hindi niya namamalayan, hanggang kapag nakita na nila ang ipinangako sa kanilang kaparusahan, na alinman sa dalawa: maaaring ang parusang ito ay maagang igawad sa kanila rito sa daigdig o maaari ring sa Araw ng Pagkagunaw ng sandaigdigan, walang pag-aalinlangang mababatid ng sinuman doon kung sino ang may pinakamasamang kalalagyan, at kung sino ang may pinakamahina sa puwersa.

19:76
Hassanor Alapa : Na pagomanoma-nan o Allāh so siran oto a miatoro sa toroan, na so manga tatap a manga 802 pipia na tomo sii ko Kadnan ka a balas ago mapia a khandodan

Muhsin Khan : And Allah increases in guidance those who walk aright [true believers in the Oneness of Allah who fear Allah much (abstain from all kinds of sins and evil deeds which He has forbidden), and love Allah much (perform all kinds of good deeds which He has ordained)]. And the righteous good deeds that last, are better with your Lord, for reward and better for resort.

Sahih International : And Allah increases those who were guided, in guidance, and the enduring good deeds are better to your Lord for reward and better for recourse.

Pickthall : Allah increaseth in right guidance those who walk aright, and the good deeds which endure are better in thy Lord's sight for reward, and better for resort.

Yusuf Ali : "And Allah doth advance in guidance those who seek guidance: and the things that endure, Good Deeds, are best in the sight of thy Lord, as rewards, and best in respect of (their) eventual return."

Shakir : And Allah increases in guidance those who go aright; and ever-abiding good works are with your Lord best in recompense and best in yielding fruit.

Dr. Ghali : And Allah increases the ones who have been guided in guidance. And the enduring things, the deeds of righteousness, are more charitable from the Providence of your Lord in requital and more charitable for turning back.

Tafsir Jalalayn : And God increases in guidance those who found [right] guidance, through faith, [increasing them] by way of the signs He reveals to them; and the enduring things, the righteous deeds — namely, obedience [the reward of] which endures for that person — are better in your Lord’s sight in [terms of] reward, and better in [terms of the] return, that is, as something which will be repaid and returned to him [the believer], in contrast to the deeds of the disbelievers. The [use of the qualification] khayr, ‘better’, here is meant to counter [the use of the same in] their statement, ‘Which of the two parties is better in station?’ [above, Q. 19:73].

Tagalog : At daragdagan ng Allâh ng patnubay ang mga yaong nagpakatuwid sa Kanyang ‘Deen’ (o Relihiyon) nang higit pa kaysa sa kanilang natamo na mga patnubay sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanilang pananampalataya sa pagsunod sa ipinag-utos ng Allâh at pagsagawa nito. At ang mabubuting gawa ang nananatili, na higit na mabuti ang gantimpala nito sa Allâh sa Kabilang-Buhay at higit na mabuti ang ibubunga nito.

19:77

Hassanor Alapa : Ba nka da mailay so sianka iyan so manga tanda Ami ago pitharo iyan a matatankd a mbgan ako sa tamok ago moriataw 803

Muhsin Khan : Have you seen him who disbelieved in Our Ayat (this Quran and Muhammad SAW) and (yet) says: "I shall certainly be given wealth and children [if I will be alive (again)],"

Sahih International : Then, have you seen he who disbelieved in Our verses and said, "I will surely be given wealth and children [in the next life]?"

Pickthall : Hast thou seen him who disbelieveth in Our revelations and saith: Assuredly I shall be given wealth and children?

Yusuf Ali : Hast thou then seen the (sort of) man who rejects Our Signs, yet says: "I shall certainly be given wealth and children?"

Shakir : Have you, then, seen him who disbelieves in Our communications and says: I shall certainly be given wealth and children?

Dr. Ghali : So, have you seen (him) who has disbelieved in Our signs and said, "Indeed I will definitely be brought wealth and children"?

Tafsir Jalalayn : Have you seen him who disbelieves in Our signs, namely, al-‘Ās b. Wā’il, and says, to Khabbāb b. al-Aratt — who had said to him, ‘You will be resurrected after death!’, and who had requested from him repayment of money — ‘I shall assuredly be given, on the supposition that there is [such a thing as] resurrection, wealth and children?’, and so I will repay you [then]. God, exalted be He, says:

Tagalog : Nakita mo ba, O Muhammad, na may pagkamangha, siya na walang pananampalataya na tulad ni Al-`As Ibn Wa`il at ang mga katulad niya, noong nilabag niya ang mga ‘Âyât’ ng Allâh, at di niya pinaniwalaan na kanyang sinabi: Katiyakan, na pagkakalooban ako sa Kabilang-Buhay ng mga kayamanan at mga anak.

19:78

Hassanor Alapa : Ba niyan kiasarzbi so gayb, antaa ka ba miakakowa ko Makalimoon sa kapasadan (sankoto a katharo iyan)

Muhsin Khan : Has he known the unseen or has he taken a covenant from the Most Beneficent (Allah)?

Sahih International : Has he looked into the unseen, or has he taken from the Most Merciful a promise?

Pickthall : Hath he perused the Unseen, or hath he made a pact with the Beneficent?

Yusuf Ali : Has he penetrated to the Unseen, or has he taken a contract with (Allah) Most Gracious?

Shakir : Has he gained knowledge of the unseen, or made a covenant with the Beneficent Allah?

Dr. Ghali : Has he viewed the Unseen or taken to himself a covenant from the Providence of The All-Merciful?

Tafsir Jalalayn : Has he come to learn [something] of the Unseen, that is, has he been given [some] knowledge of it and [of the fact] that he will be given what he has mentioned (here the interrogative hamza [of a-ittala‘a, ‘has he come to learn?’] suffices in place of the conjunctive hamza, which has therefore been omitted) or has he made a covenant with the Compassionate One?, to [the effect that he] be given what he claims?

Tagalog : Batid niya ba ang ‘Al-Ghayb’ (mga kaalaman hinggil sa mga bagay na di-nakikita), na nakita niya na mayroon siyang yaman at anak doon, o di kaya ay mayroon ba siyang pinagkasunduan hinggil dito sa Allâh?

19:79

Hassanor Alapa : Di, matatankd a izorat Ami so gii niyan tharoon ago omanan Ami skaniyan ko siksa sa pangoman

Muhsin Khan : Nay! We shall record what he says, and We shall increase his torment (in the Hell);

Sahih International : No! We will record what he says and extend for him from the punishment extensively.

Pickthall : Nay, but We shall record that which he saith and prolong for him a span of torment.

Yusuf Ali : Nay! We shall record what he says, and We shall add and add to his punishment.

Shakir : By no means! We write down what he says, and We will lengthen to him the length of the chastisement

Dr. Ghali : Not at all! We will soon write down whatever he says, and We will grant him an extension (Literally: extend him an extension) of torment.

Tafsir Jalalayn : Nay, he shall not be given [any of] that, but We will assuredly write down, We shall command that it be written down, that which he says and prolong for him the chastisement endlessly, We shall give him because of that [claim] an extra chastisement, in addition to the chastisement for his disbelief;

Tagalog : Ang katotohanan ay hindi ang katulad ng kanyang inangkin, dahil wala siyang alam at wala siyang ginawang kasunduan sa Allâh, na kung kaya, walang pag-aalinlangan, itatala Namin ang anuman na kanyang sinabing pagsisinungaling at pag-aangkin laban sa Allâh, at daragdagan Namin siya sa Kabilang-Buhay ng iba’t iba pang mga kaparusahan, na katulad ng pagkakaragdag sa kanya sa pagkaligaw.

19:80

Hassanor Alapa : Ago pangwarisan Ami skaniyan ko gii niyan tharoon ago maoma Kami niyan a skaniyan na tibayo a bothong

Muhsin Khan : And We shall inherit from him (at his death) all that he talks of (i.e. wealth and children which We have bestowed upon him in this world), and he shall come to Us alone.

Sahih International : And We will inherit him [in] what he mentions, and he will come to Us alone.

Pickthall : And We shall inherit from him that whereof he spake, and he will come unto Us, alone (without his wealth and children).

Yusuf Ali : To Us shall return all that he talks of and he shall appear before Us bare and alone.

Shakir : And We will inherit of him what he says, and he shall come to Us alone.

Dr. Ghali : And We will inherit from him whatever he says, and he will come up to Us a single (person).

Tafsir Jalalayn : and We shall take over from him that which he talks about, of wealth and children, and he shall come to Us, on the Day of Resurrection, alone, with neither wealth nor children.

Tagalog : At mapapasa-Amin ang kanyang kayamanan at mga anak, at darating siya sa Araw ng Muling Pagkabuhay na nag-iisa, na wala siyang dalang anumang kayamanan at anak.

19:81

Hassanor Alapa : Go kominowa siran sa salakaw ko Allāh sa manga katuhanan ka an siran on mabaloy a andisan iran (bagr iran).

Muhsin Khan : And they have taken (for worship) aliha (gods) besides Allah, that they might give them honour, power and glory (and also protect them from Allah's Punishment etc.).

Sahih International : And they have taken besides Allah [false] deities that they would be for them [a source of] honor.

Pickthall : And they have chosen (other) gods beside Allah that they may be a power for them.

Yusuf Ali : And they have taken (for worship) gods other than Allah, to give them power and glory!

Shakir : And they have taken gods besides Allah, that they should be to them a source of strength;

Dr. Ghali : And they have taken to themselves (other) gods apart from Allah, that they would be for them a might (i.e. that gods would make mighty).

Tafsir Jalalayn : And they, namely, the disbelievers of Mecca, have taken besides God, graven images [as], [other] gods, for them to worship, that they may be for them a [source of] might, [that they may be] intercessors before God, so that they will not be chastised.

Tagalog : At nagturing ang mga walang pananampalataya ng mga diyus-diyosan na kanilang sinasamba bukod sa Allâh; upang ito ang maging kaagapay nila at maipagmamalaki.

19:82

Hassanor Alapa : Di, ka zankaan iran (a sinimba a salakaw ko Allāh) so kiasimbaa iran on ago 804 mabaloy siran on sii kiran a sopaka iran

Muhsin Khan : Nay, but they (the so-called gods) will deny their worship of them, and become opponents to them (on the Day of Resurrection).

Sahih International : No! Those "gods" will deny their worship of them and will be against them opponents [on the Day of Judgement].

Pickthall : Nay, but they will deny their worship of them, and become opponents unto them.

Yusuf Ali : Instead, they shall reject their worship, and become adversaries against them.

Shakir : By no means! They shall soon deny their worshipping them, and they shall be adversaries to them.

Dr. Ghali : Not at all! They will soon disbelieve in their worship of them and will be opponents against them.

Tafsir Jalalayn : Nay, that is to say, there is none to prevent their being chastised, but they, namely, the [idol] gods, shall reject their worship, that is, they will deny it — as [is stated] in another verse: It was not us that they used to worship [Q. 28:63]) — and they shall be [pitted] against them as opponents, enemies, supporting one another [against them].

Tagalog : Subali’t ang mangyayari ay hindi ang yaong kanilang inaasahan dahil hindi naging karangalan ang pagmamalaki nila sa kanilang mga diyus-diyosan, kundi tatanggihan sila ng mga diyus-diyosan na ito sa Kabilang-Buhay hinggil sa ginawang pagsamba nila sa kanila, at ito ay magiging katibayan laban sa kanila dahil sa kanilang pagtanggi at pagsisinungaling, na ito ay naging salungat sa kanilang inaasahan.

19:83

Hassanor Alapa : Ba nka da mailay a siogo Ami so manga shaytan sii ko manga kafir a pphangoyatan iran siran ko kandosa sa samporna a kapangoyat 805

Muhsin Khan : See you not that We have sent the Shayatin (devils) against the disbelievers to push them to do evil.

Sahih International : Do you not see that We have sent the devils upon the disbelievers, inciting them to [evil] with [constant] incitement?

Pickthall : Seest thou not that We have set the devils on the disbelievers to confound them with confusion?

Yusuf Ali : Seest thou not that We have set the Evil Ones on against the unbelievers, to incite them with fury?

Shakir : Do you not see that We have sent the Shaitans against the unbelievers, inciting them by incitement?

Dr. Ghali : Have you not seen that We sent Ash-Shayatin (The ever-vicious ones, i.e., the devils) against the disbelievers, alluring them by (every manner of) allurement?

Tafsir Jalalayn : Have you not regarded that We unleash the devils against, We have set them upon, the disbelievers to urge them, to incite them to [commit] acts of disobedience, impetuously?

Tagalog : Hindi mo ba nakita, O Muhammad, na Kami ay nagpadala ng mga Satanas laban sa mga walang pananampalataya sa Allâh at sa Kanyang mga Sugo upang sila ang kumuntrol sa kanila at ilalayo sila sa pagsunod sa Allâh tungo sa paglabag?

19:84

Hassanor Alapa : Sa di nka kiran phamakoti (so siksa) ka mataan a phagitongn Ami kiran sa (itongan a marani) na phakatana kiran dn

Muhsin Khan : So make no haste against them; We only count out to them a (limited) number (of the days of the life of this world and delay their term so that they may increase in evil and sins).

Sahih International : So be not impatient over them. We only count out to them a [limited] number.

Pickthall : So make no haste against them (O Muhammad). We do but number unto them a sum (of days).

Yusuf Ali : So make no haste against them, for We but count out to them a (limited) number (of days).

Shakir : Therefore be not in haste against them, We only number out to them a number (of days).

Dr. Ghali : So do not hasten against them; surely We are only numbering for them a number (of days).

Tafsir Jalalayn : So do not make haste against them, to demand [that they receive] chastisement. Indeed We are only counting for them, the days and the nights, or [their] every breath, carefully, until the time [arrives] for their chastisement.

Tagalog : Na kung kaya, huwag mong madaliin, O Muhammad, ang paghingi na parusahan sila na mga walang pananampalataya, dahil katiyakang binibilang Namin ang kanilang mga araw at kanilang mga gawain, nang walang pagkukulang at walang pag-aantala.

19:85

Hassanor Alapa : Sa sagawii a limodn Ami so miamananggila sii ko Makalimoon a manga banto (a sasakawn siran) 806

Muhsin Khan : The Day We shall gather the Muttaqun (pious - see V.2:2) unto the Most Beneficent (Allah), like a delegate (presented before a king for honour).

Sahih International : On the Day We will gather the righteous to the Most Merciful as a delegation

Pickthall : On the day when We shall gather the righteous unto the Beneficent, a goodly company.

Yusuf Ali : The day We shall gather the righteous to (Allah) Most Gracious, like a band presented before a king for honours,

Shakir : The day on which We will gather those who guard (against evil) to the Beneficent Allah to receive honors

Dr. Ghali : On the Day We will muster the pious to The All-Merciful as a (welcome) deputation.

Tafsir Jalalayn : Mention, the day on which We shall gather those who fear God, by their [adherence to] faith, to the Compassionate One, [honoured] on mounts (wafdan, the [accusative] plural of wāfid, meaning ‘mounted’);

Tagalog : Sa Araw na titipunin Namin ang mga ‘Al-Muttaqin’ – may takot sa Allâh dito sa daigdig – tungo sa ‘Rabb’ na Pinakamahabagin bilang kagalang-galang na panauhin,

19:86

Hassanor Alapa : Na idndg Ami so manga baradosa ko Jahannam sa 807 phakasold siran on a tanto siran a pkhawaw (sa datar o kipndndgn ko binatang igira phakainomn ko pakaig)

Muhsin Khan : And We shall drive the Mujrimun (polytheists, sinners, criminals, disbelievers in the Oneness of Allah, etc.) to Hell, in a thirsty state (like a thirsty herd driven down to water),

Sahih International : And will drive the criminals to Hell in thirst

Pickthall : And drive the guilty unto hell, a weary herd,

Yusuf Ali : And We shall drive the sinners to Hell, like thirsty cattle driven down to water,-

Shakir : And We will drive the guilty to hell thirsty

Dr. Ghali : And drive the criminals into Hell, (a thirsty) herd.

Tafsir Jalalayn : and drive the guilty, [guilty] on account of their disbelief, into Hell, a thirsty herd (wirdan, the [accusative] plural of wārid, meaning ‘one who is thirsty and on foot).

Tagalog : At kakaladkarin (naman) Namin ang mga walang pananampalataya na may kalupitan tungo sa Impiyerno, na sila ay nasa masidhing pagkauhaw.

19:87

Hassanor Alapa : Sa da a mamimilik iran a sapaat inonta bo sa taw a miakakowa sii ko Makalimoon sa kapasadan (a phakasapaat). 808

Muhsin Khan : None shall have the power of intercession, but such a one as has received permission (or promise) from the Most Beneficent (Allah).

Sahih International : None will have [power of] intercession except he who had taken from the Most Merciful a covenant.

Pickthall : They will have no power of intercession, save him who hath made a covenant with his Lord.

Yusuf Ali : None shall have the power of intercession, but such a one as has received permission (or promise) from (Allah) Most Gracious.

Shakir : They shall not control intercession, save he who has made a covenant with the Beneficent Allah.

Dr. Ghali : They do not possess (any means of) intercession, except the ones who have taken to him from the Providence of the All-Merciful a covenant.

Tafsir Jalalayn : They, namely, mankind, will not have the power to intercede, save him who has made a covenant with the Compassionate One, [the covenant being] the profession of lā ilāha illā’Llāh wa-lā hawla wa-lā quwwata illā bi’Llāh, ‘there is no god but God, and there is no power or strength except in God’.

Tagalog : At walang kapangyarihan ang mga walang pananampalataya na mamagitan kaninuman, subali’t ang may kapangyarihan lamang na mamagitan ay ang mga yaong tumanggap ng kapahintulutan o pinangakuan ng Pinakamahabaging Allâh, at sila ay ang mga yaong naniwala sa Allâh at sa Kanyang mga Sugo.

19:88

Hassanor Alapa : Go pitharo iran a kominowa so Makalimoon sa wata a mama

Muhsin Khan : And they say: "The Most Beneficent (Allah) has begotten a son (or offspring or children) [as the Jews say: 'Uzair (Ezra) is the son of Allah, and the Christians say that He has begotten a son ['Iesa (Christ) ], and the pagan Arabs say that He has begotten daughters (angels, etc.)]."

Sahih International : And they say, "The Most Merciful has taken [for Himself] a son."

Pickthall : And they say: The Beneficent hath taken unto Himself a son.

Yusuf Ali : They say: "(Allah) Most Gracious has begotten a son!"

Shakir : And they say: The Beneficent Allah has taken (to Himself) a son.

Dr. Ghali : And they have said, "The All-Merciful has taken to Him a child."

Tafsir Jalalayn : And they say, that is, the Jews and the Christians and those who claim that the angels are God’s daughters, ‘The Compassionate One has taken a son’. [But] God, exalted be He, says to them:

Tagalog : At sinabi nila na mga walang pananampalataya: Ang Allâh na Pinakamahabagin ay nagkaroon ng anak na lalaki!

19:89

Hassanor Alapa : Sabnar a inioma niyo a shayi a piakasisingay a marata 809

Muhsin Khan : Indeed you have brought forth (said) a terrible evil thing.

Sahih International : You have done an atrocious thing.

Pickthall : Assuredly ye utter a disastrous thing

Yusuf Ali : Indeed ye have put forth a thing most monstrous!

Shakir : Certainly you have made an abominable assertion

Dr. Ghali : Indeed you have already come with a hideous thing.

Tafsir Jalalayn : Truly you have uttered something hideous, that is, a great abomination.

Tagalog : Katiyakan, nakagawa kayo, O kayo na mga nagsasabi nito, ng napakalaking kalapastanganan.

19:90

Hassanor Alapa : A maito bo na so manga langit na ipangabbnkag iyan ago mangab-bnsad so lopa ago mitaps iyan so manga palaw a marorothk (ko kapnd o katharo iran a so Allāh na adn a wata iyan)

Muhsin Khan : Whereby the heavens are almost torn, and the earth is split asunder, and the mountains fall in ruins,

Sahih International : The heavens almost rupture therefrom and the earth splits open and the mountains collapse in devastation

Pickthall : Whereby almost the heavens are torn, and the earth is split asunder and the mountains fall in ruins,

Yusuf Ali : At it the skies are ready to burst, the earth to split asunder, and the mountains to fall down in utter ruin,

Shakir : The heavens may almost be rent thereat, and the earth cleave asunder, and the mountains fall down in pieces,

Dr. Ghali : The heavens are almost about to be rent asunder thereof, and the earth cloven and the mountains to collapse, razed (completely),

Tafsir Jalalayn : The heavens are almost (read takādu, or yakādu) rent (read takādu tatafattarna), by being torn apart (a variant reading has yanfatirna), because of it and the earth [is almost] split asunder, and the mountains [almost] fall down crashing, collapsing on top of them, because of [the fact]:

Tagalog : Na halos mawarak ang mga kalangitan dahil sa napakasidhing kalapastanganang ito, at ang kalupaan ay magkabiyak-biyak, at gumuho nang lubusan ang mga kabundukan dahil sa galit ng mga ito nang alang-alang sa Allâh,

19:91

Hassanor Alapa : Gowani a itawag iran a adn a rk o Makalimoon a wata a mama

Muhsin Khan : That they ascribe a son (or offspring or children) to the Most Beneficent (Allah).

Sahih International : That they attribute to the Most Merciful a son.

Pickthall : That ye ascribe unto the Beneficent a son,

Yusuf Ali : That they should invoke a son for (Allah) Most Gracious.

Shakir : That they ascribe a son to the Beneficent Allah.

Dr. Ghali : For that they have attributed to The All-Merciful a child;

Tafsir Jalalayn : that they have ascribed a son to the Compassionate One. God, exalted be He, says:

Tagalog : Dahil sa pagtatangi nila ng anak para sa Allâh. Luwalhati sa Allâh na Siya ay ganap na ligtas sa mga ganitong paratang.

19:92

Hassanor Alapa : Go di ndait ko Makalimoon oba kowa sa wata a mama 810

Muhsin Khan : But it is not suitable for (the Majesty of) the Most Beneficent (Allah) that He should beget a son (or offspring or children).

Sahih International : And it is not appropriate for the Most Merciful that He should take a son.

Pickthall : When it is not meet for (the Majesty of) the Beneficent that He should choose a son.

Yusuf Ali : For it is not consonant with the majesty of (Allah) Most Gracious that He should beget a son.

Shakir : And it is not worthy of the Beneficent Allah that He should take (to Himself) a son.

Dr. Ghali : And in no way does it behoove The All-Merciful to take to Him a child.

Tafsir Jalalayn : when it is not meet for [the Majesty of] the Compassionate One to take a son, that is to say, such a thing does not befit Him.

Tagalog : At hindi angkop sa kaganapan ng Allâh na Pinakamahagin at hindi karapat-dapat sa Kanyang Kamaharlikaan ang pagkakaroon ng anak, dahil ang pagkakaroon ng anak ay nangangahulugan ng kakulangan at pangangailangan, at ang Allâh ay hindi nangangailangan ng sinuman, Siya ay kapuri-puri na malayung-malayo sa anumang kakulangan.

19:93

Hassanor Alapa : Da so langowan a madadalm ko manga langit ago so lopa inonta bo a phakaoma ko Makalimoon a oripn (skaniyan)

Muhsin Khan : There is none in the heavens and the earth but comes unto the Most Beneficent (Allah) as a slave.

Sahih International : There is no one in the heavens and earth but that he comes to the Most Merciful as a servant.

Pickthall : There is none in the heavens and the earth but cometh unto the Beneficent as a slave.

Yusuf Ali : Not one of the beings in the heavens and the earth but must come to (Allah) Most Gracious as a servant.

Shakir : There is no one in the heavens and the earth but will come to the Beneficent Allah as a servant.

Dr. Ghali : Decidedly none is there (Literally: all that are there) in the heavens and the earth except that he comes up to The All-Merciful as a slave.

Tafsir Jalalayn : There is none in the heavens and the earth but he comes to the Compassionate One as a servant, servile, submissive, on the Day of Resurrection, including [individuals such as] Ezra and Jesus.

Tagalog : Walang sinuman mula sa mga kalangitan na mga anghel at sa kalupaan na mga tao at mga ‘Jinn’ kundi sila ay haharap sa kanilang ‘Rabb’ sa Araw ng Muling Pagkabuhay bilang alipin, nagpapakumbaba na pinatutunayan ang pagiging alipin niya sa Allâh na Pinakamahabagin.

19:94

Hassanor Alapa : Sabnar a inisip Iyan siran ago initong iyan siran sa 811 samporna a kaisip

Muhsin Khan : Verily, He knows each one of them, and has counted them a full counting.

Sahih International : He has enumerated them and counted them a [full] counting.

Pickthall : Verily He knoweth them and numbereth them with (right) numbering.

Yusuf Ali : He does take an account of them (all), and hath numbered them (all) exactly.

Shakir : Certainly He has a comprehensive knowledge of them and He has numbered them a (comprehensive) numbering.

Dr. Ghali : Indeed He has already enumerated them, and He has numbered them with (exact) numbering.

Tafsir Jalalayn : Verily He knows their number and has counted them precisely, and therefore [the knowledge of] their total number does not elude Him, not even [the knowledge] of one of them.

Tagalog : Katiyakan, batid Niya ang lahat ng Kanyang nilikha at alam Niya ang bilang ng mga ito nang ganap at walang sinuman ang naililihim sa Kanya.

19:95

Hassanor Alapa : Go langon siran na phakaoma On ko alongan a Qiyāmah a zasakataw siran a (tibayo).

Muhsin Khan : And everyone of them will come to Him alone on the Day of Resurrection (without any helper, or protector or defender).

Sahih International : And all of them are coming to Him on the Day of Resurrection alone.

Pickthall : And each one of them will come unto Him on the Day of Resurrection, alone.

Yusuf Ali : And everyone of them will come to Him singly on the Day of Judgment.

Shakir : And every one of them will come to Him on the day of resurrection alone.

Dr. Ghali : And all of them will be coming up to Him upon the Day of the Resurrection, every one singly.

Tafsir Jalalayn : And each one of them will come to Him on the Day of Resurrection, [each one] alone, without wealth or any helper to protect him.

Tagalog : At walang pag-aalinlangan, ang bawa’t isa na nilikha ay haharap sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa Araw ng Muling Pagkabuhay na siya ay nag-iisa, walang kayamanang dala-dala at walang anak.

19:96

Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a miamaratiaya ago minggalbk sa manga pipia na pagadnan siran o Makalimoon sa kanggiginawai 812

Muhsin Khan : Verily, those who believe [in the Oneness of Allah and in His Messenger (Muhammad SAW)] and work deeds of righteousness, the Most Beneficent (Allah) will bestow love for them (in the hearts of the believers).

Sahih International : Indeed, those who have believed and done righteous deeds - the Most Merciful will appoint for them affection.

Pickthall : Lo! those who believe and do good works, the Beneficent will appoint for them love.

Yusuf Ali : On those who believe and work deeds of righteousness, will (Allah) Most Gracious bestow love.

Shakir : Surely (as for) those who believe and do good deeds for them will Allah bring about love.

Dr. Ghali : Surely the ones who have believed and done deeds of righteousness, for them The All-Merciful will soon show (Literally: make for them) affection.

Tafsir Jalalayn : Truly those who believe and perform righteous deeds — for them the Compassionate One shall appoint love, between them, so that they have mutual love and affection, and God, exalted be He, will love them.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong naniwala sa Allâh at sumunod sa mga Sugo at gumawa ng mga kabutihan ayon sa Kanyang batas, walang pag-aalinlangang sila ay pagkakalooban ng Allâh ng pagmamahal na sila ay mamahalin ng Kanyang mga alipin.

19:97

Hassanor Alapa : Mataan a libod Ami skanian a Qur’ān ko dila aka (hay Mohammad) ka an ka mipanonotholan skaniyan ko miamananggila ago milalang ka sa pagtaw a somisilay (ko 813 bnar a lalan)

Muhsin Khan : So We have made this (the Quran) easy in your own tongue (O Muhammad SAW), only that you may give glad tidings to the Muttaqun (pious and righteous persons - See V.2:2), and warn with it the Ludda (most quarrelsome) people.

Sahih International : So, [O Muhammad], We have only made Qur'an easy in the Arabic language that you may give good tidings thereby to the righteous and warn thereby a hostile people.

Pickthall : And We make (this Scripture) easy in thy tongue, (O Muhammad) only that thou mayst bear good tidings therewith unto those who ward off (evil), and warn therewith the froward folk.

Yusuf Ali : So have We made the (Qur'an) easy in thine own tongue, that with it thou mayest give Glad Tidings to the righteous, and warnings to people given to contention.

Shakir : So We have only made it easy in your tongue that you may give good news thereby to those who guard (against evil) and warn thereby a vehemently contentious people.

Dr. Ghali : So surely We have made it easy in your tongue only that you may bear good tidings thereby to the pious and warn thereby an obstinate people.

Tafsir Jalalayn : Indeed We have made it easy, namely, the Qur’ān, in your tongue, only that you may bear good tidings therewith to the God-fearing, those who will be prosperous because of their faith, and warn, threaten, therewith a folk [who are] contumacious (luddan, the [accusative] plural of aladd), in other words, [extremely] disputatious, [using] false arguments — and they are the disbelievers of Mecca.

Tagalog : Na kung kaya, ginawa Namin ang Qur’ân na ito na madali sa pamamagitan ng iyong salita, O Muhammad, na ‘Arabic’ upang maipamalita mo ito sa mga may takot sa Allâh mula sa iyong mga tagasunod, at babalaan mo sa pamamagitan nito ang mga walang pananampalataya na matitindi ang kanilang pakikipagtalo sa kamalian.

19:98

Hassanor Alapa : Di bo dn pirapira i inantior Ami ko miaonaan iran a pd sa pagtaw na ino adn a khagdam ka a pd kiran a isa bo, odi na adn a khan’g ka kiran a rapandas a garasa. 814

Muhsin Khan : And how many a generation before them have We destroyed! Can you (O Muhammad SAW) find a single one of them or hear even a whisper of them?

Sahih International : And how many have We destroyed before them of generations? Do you perceive of them anyone or hear from them a sound?

Pickthall : And how many a generation before them have We destroyed! Canst thou (Muhammad) see a single man of them, or hear from them the slightest sound?

Yusuf Ali : But how many (countless) generations before them have We destroyed? Canst thou find a single one of them (now) or hear (so much as) a whisper of them?

Shakir : And how many a generation have We destroyed before them! Do you see any one of them or hear a sound of them?

Dr. Ghali : And how many a generation We caused to perish before them! Do you perceive even so much as one of them or hear of them a murmur?

Tafsir Jalalayn : And how many — in other words, many — a generation, namely, [how many] a community from among the communities of the past, We have destroyed before them, for their denial of [Our] messengers. Can you see, [can] you find, [so much as] one of them, or hear from them [so much as] the faintest sound? No, indeed! So, just as We destroyed those [folk], We shall destroy these [Meccans].

Tagalog : At gaano karami, O Muhammad, ang winasak Namin na mga sambayanan na nauna kaysa sa iyong sambayanan, na wala ka nang sinumang nakikita sa kanila at hindi mo na naririnig pa ang kanilang mga ugong o hinaing, na kung kaya, ang mga walang pananampalataya mula sa iyong sambayanan ay Amin ding wawasakin na tulad ng ginawa Naming pagwasak sa mga nauna sa kanila?  

[Dito sa talatang ito ay matinding babala sa pagkawasak ng mga walang pananampalataya na nagmamatigas.]

Osayan

767. Giai bo i sūrah ko Qur’ān a miakaphoonan sa lima timan a manga batang a: K,H,Y,A,S, ilay anka so Pangoman a Osayan 1, ko bandingan ko Muqattaāt ago so osayan iyan ko Sūrah al Baqarah, a Osn 7.

768. So Zkaraiya na pd ko manga Nabī ko Banū Isrāīl, sa miaaloy ko Sahīh al Bukhārī a skaniyan na panday a aya pkhn iyan na so galbk o lima niyan ko gii niyan kaphanday.

769. Mabagr so paratiaya o Zakariyyā sa phamakin’gn o Allāh so pangni niyan, sa sii ko okit o kiapamangni niyan na khagdam on so gii niyan kapangangaloy ko kinitolod o omor iyan ago so kialagindab o olo sa kiapakapoti a inisaginda niyan ko kiazokhayaw apoy sa pd anan sa ongngn o Qur’ān ko kapmbgay niyan sa manga ibarat ago kasaginda ko kadaklan ko manga lapiat iyan a pkhagdam o taw a pzabot ko basa Arab so kapia o kapkhiokit o ongangn iyan, a so pitharo i Piktall, a khisonggod iyan so taw ko kandogayas o mata niyan sa lo’ ago so kapipia ginawa niyan, ko kapia o maana o Qur’ān.

770. So pangni o Zakariyyā ko Allāh sa bgan iyan sa makaphangowaris on ko oriyan o kapatay niyan na aya bantak iyan na so kibobolos o kaphagawidi niyan ko panolon a agama, sabap sa so manga Nabī na di siran khawarisan sa manga tamok ka kna o ba iran bantak so panamok ko doniya a aya khawarisan kiran na so katao ko agama a gioto i ipkhalk iyan ko manga tonganay niyan a oba ba dn madadas ko oriyan o kapatay niyan sabap sa maggdam iyan a korang kiran so paratiaya ago so giikinggolalann ko manga sogoan o Allāh. Da ska niyan kadai sa panginam ko limo o Allāh minsan pn so karoma niyan na miakatoa dn a tiaphkan, ogaid na so Allāh na da a ba on margn ko kapagadna niyan ko nganin a khabaya-an iyan.

771. So inaloy a da a sangay niyan na aya maana niyan na da a datar iyan a kaadn gioto i katharo o Mujāhid, so pman so Qatādah na so kon so ingaran iyan i da a sangay niyan. So pman so Ibn Abbās na so kon so manga babay a manga balk na da a mimbawata on sa datar iyan ko onaan iyan sabap sa so karoma o Zakariyyā na babay a balk a di pmbawata, a kna o ba datar o Sārah a karoma o Ibrāhīm a aya kiambawata iyan na sii ko kiatapkhi ron, ogaid na kna o ba balk.

772. So kapphakaiza iyan sa andamanayai kambgi ron o Allāh sa moriataw ko oriyan o kialoks iran a thiwalaya na knao ba oto kasanka ko limo o Allāh, aya mataan na an thakna so poso’ iyan sa datar o katharo o Ibrāhīm ko Kadnan iyan a “ Kadnan ko pakiilayin ka rakn o andamanaya i kaphagoyag anka ko miamatay?” na tig o Allāh a ba ka di makapapa-ratiaya? Na pitharo iyan a: Nkaino di, ogaid na an thakna so poso’ akn.

773. Aya karina niyan sa khaogat si karoma niyan na so di niyan kapakaptharo sa khada so lagam iyam sa tlo gawii, sa ba dn giimakapiginsarat ko pagtaw niyan sa panasbih siran sa madakl ko kapitapita ago kagabigabi.

774. Aya maana o kakhowaa o Yahyā ko kitab sa mabagr na so kaphaganada niyan on sa matolangd a skaniyan na watawata pn a kangodaan, so kitab na gioto so Tawrāh.

775. So katharo a Wa Hanānan min ladunnā,وحنانا من لدنا na aya maana niyan ko Ibn Abbās na limo. So Mujāhid na aya kon a maana niyan na go gagaw a phoon rka niyan a Allāh a inipangalimo iyan ko Zakariyyā.

776. Skaniyan so Maryam a wata a babay o Imrān a pd ko mbawataan o Dāūd [a.s] a ska niyan na phoon ko pamiliya a soti sii ko mbawataan o Isrāīl, inaloy o Allāh so thotolan ko kinimbawataan on sii ko Sūrah Āli Imrān, sa inibgay niyan a pammgayan ko kazakodowi ko simbaan sa Baytul Maqdis. Inaloy o as Suhaylī a so kon so Qur’ān na da a inaloy niyan a babay sa so dn so ngaran iyan inonta bo so Maryam Bintu Imrān ka inaloy niyan sa mararani manga tlo polo sabap sa hikmah a inaloy o manga ulama a so kon so manga dato ago so manga ala a taw na di ran pagalowin so manga karoma iran sa manga kalilimod sa aya kapmbthowa iran on na pamiliya (Ahl) odi na pagprn (iyāl), na biathk o Allāh so ingaran o Maryam gowani a manaro so manga Nasrānī makapantag on, ka an mabagr a skaniyan na oripn o Allāh, go lalayon pkhaaloy so Îsā a ibabangnsa ko ina iyan ka an magdam o manga poso so kaada o kababaloy o Allāh a ama, ago an masoti so ina iyan ko katharo o manga Yahūdī a skaniyan na barazina.

777. Miasobag so manga Mufassirūn ko masa a kiathay a kinikaogatn o Maryam ko Îsā, na aya tindg o kalankapan kiran na so kiaogat iyan na miakasiyaw olan, so Ikrimah na aya katharo iyan na miakawalo olan, so Ibn Jurayj a miakapoon ko Ibn Abbās ko kiniizaan on ko kiaogat o Maryam na pitharo iyan a so kiaogat iyan na mimbawata dn sa magaan. Pitharo o Ibn Kathīr a so kinibangnsa ankoto a katharo ko Ibn Abbās na di kalalayaman a malobay. Sa aya mabagr a tindg na so mitharo sa aya kiaogat iyan na datar dn o kalilid a kapkhaogat o manga babay a siyaw olan. Na gowani a mapayag on so papata sa kaogat a datar o kraring na miain’nka o pd iyan a mama a barasimba a tonganay niyan a so Yūsuf an Najjār a skaniyan na maogat, na piangilatan iyan sa manga pakaiza sa tig iyan a: Hay Maryam pagizaan ko ska sa manga pakaiza na di nka pnggagaani sommbag. Na pitharo iyan a antonaa? na pitharo iyan a adn a kaadn a kayo a da a ba niyan phoonan a od? Go adn a kaadn a ibabasok a daa phoonan iyan a oniin, ago adn a khaadn a wata a daa ama iyan? Na pitharo iyan a: Oway, sa siabot iyan so mapipikir o Yūsuf an Najjār, so katharo oka a adn a khaadn a kayo ago ibabasok a daa phoonan iyan a od, na mataan a so Allāh na inadn iyan ankoto a kayo ago ibabasok sa paganay a da phoonan iyan a od, so pman so manosiya o khaadn a da a ama iyan na so Adam na inadn o Allāh a daa ama iyan ago ina iyan na miakapangimbnar skaniyan ko katharo iyan sa miakatarg.

778. So tomiawag on ko kababaan iyan na pitharo o Ibn Abbās a skaniyan so Jibrīl, sa da makatharo so Îsā inonta sii ko kiniomaan iyan on ko pagtaw niyan sa so Jibrīl na tiawag iyan ko kababaan o balintad. Pitharo o Mujāhid a so Îsā i tomiawag on, go datar oto so katharo o al Hassan, pianothol oto o Sa’īd Bin Jubayr ago aya pinili o Ibn Jarīr.

779. Pitharo o Ibn Abbās a so korma na rayong a gankil, miatharo pn a skaniyan na moonga a oyagoyag, na aya marayag na skaniyan na korma a oyagoyag ogaid na da a onga niyan gioto i katharo o Wahb Bin Munabbih, sa sabap ko limo o Allāh na tiagoan iyan sa onga ago inadnan iyan sa pakaig so Maryam.

780. Pitharo o Amr Bin Maymūn a: Da dn a shayi a mapia a phakanggay a gona ko babay a gopn mimbawata a ba niyan kalawani so onga a korma, sa biatiya iyan ankoto a ayat a thotolan ko Maryam.

781. Sii ko manga Isrāīl na igira gii siran phowasa na di siran pn makaptharo sa so Maryam na giimaginsarat sa da a sowara on sankoto a masa, ka amay ka di makasmbag ko manga pakaiza iran na aya zmbag kiran na so wata iyan a Îsā a gopn inimbawata.

782. So Katharo a Yā Ukhta Hārūn يا أخت هارون sankai a ayat na aya maana niyan na hay datar o Hārūn, kna o ba aya maana niyan na hay babay o Hārūn, sabap sa so Ukht ko kalalayami ron na aya maana niyan na pagari a babay, so Hārūn na barasimba a tonganay o Maryam na inidatar iran on so Maryam ko kababaloy niyan a barasimba a datar iyan, kna o ba so Hārūn a miaaloy na ba gioto so Hārūn a pagari o Mūsā, ka salakaw to a Hārūn a miprrza o Maryam a barasimba gioto i tindg o as Suhaylī. So pman so as Suddī na aya tindg iyan na so Hārūn a miaaloy na gioto dn so Hārūn a pagari o Mūsā sabap sa manga pamiliya niyan siran.

783. Giankanan a katharo o Îsā a tiankd iyan a skaniyan na oripn o Allāh na gianan i lbi a mapnd a pakaiza a di khasmbag o manga Nasrānī opama o izaan kiran a ino miakatharo so Îsā ko kaito iyan na aya smbag iran na oway, na o izaan kiran o antonaa i pitharo iyan na di ran khasmbag, ka khabatal iyan so paratiaya iran a so Îsā na Tuhan, ka kagia pitharo o Îsā a skaniyan na oripn o Allāh a kna o ba tuhan.

784. Miatoon ko dowa a Sahīh a miakapoon ko Rasūlullāh [s.a.w] a: Da a isa bo a makalawan sa kasabar ko ringasa a mian’g iyan a ba niyan kalawani so Allāh a pthmpowan iran sa kominowa sa wata iyan na phrizkhian iyan siran pn (a manga kafir) ago nanapian iyan siran.

785. So manga lompokan a miasobag na gioto so manga Ahlul Kitāb a so kiapayag o btad o Îsā a skaniyan na oripn o Allāh ago sogo’ iyan na pitharo iran a skaniyan na wata sa zina o Maryam, sa so katharo iyan na salamankiro, sa adn a salompok a pitharo iran a skaniyan na wata o Allāh, adn pman a mitharo sa skaniyan na ika tlo ko tlo, na adn pman a mitharo sa skaniyan na oripn o Allāh ago sogo’ iyan a gianan i bnar a katharo a pinggonanao ron o Allāh so miamaratiaya

Madakl a kiasmbaga o Qur’ān ko kapmbatala niyan ko panmpo o manga Nasrānī ko gii ran katharo a sa so Îsā na wata o Allāh, ago so tindg o manga Mushrik a so Allāh na kominowa sa wata iyan a manga babay a malāikat.

786. Giankoto a gawii a kamboko Yawm al Hasrah, na gioto so gawii a kasombalia ko kapatay, so Ibn Abbas na pitharo iyan a so Yawm al Hasrah na ingaran oto o alongan a Qiyāmah a inipangangalk o Allāh ko manga oripn iyan sabap ko kapitl iyan ago mabasng.

787. So kanggtasa ko mambbtad na gioto so kaphakasold o manga taw ko Sorga ago sii ko Naraka, sa italingoma so kapatay (al Mawt) sa bontal a kibas (kambing) a da a panga niyan sa tagoon ko pagltan o sorga ago so naraka oriyan iyan na mananawag so phananawag sa hay manga taw ko sorga katawan iyo ankai? Na lankawn iran sa ilayin iran na tharoon iran a: Oway, gianan so kapatay, na tharoon ko manga taw ko naraka a ino katawan iyo ankai? Na tharoon iran a: Oway, gianan so kapatay, na oriyan iyan na isogo a sombaliin, na oriyan iyan na itawag pman a: Hay manga taw ko sorga tatap kano san dn sa da dn a kapatay, go hay manga taw ko naraka tatap kano san dn sa da dn a kapatay. Orian iyan na biatiya o Rasūlullāh [s.a.w] ankoto a ayat a: “ Go lalangn ka kiran so gawii a kalapis a kamboko gowani a gtasn so maoolawla”. Pianothol o Ahmad a miakapoon ko Abū Sa’īd al Khudrī, go piakambowat o dowa a Shaykh a miakapoon ko Ibn Umar.

788. Gianan so thotolan ko Ibrāhīm a pananadm ko manga taw ko kiniphantagn iyan ki ama iyan sa gii niyan pamgan sa manga ndao a manga pipia ka kalokalo na makaparatiaya ogaid na da niyan dn magaga ka so Allāh i pthoro ko taw a khabayaan iyan. So ayat a 42, 43, 44, 45, na palaya dn oto katharo o Ibrāhīm ko kapndolona niyan ki ama iyan, na so da niyan on kagagaa na pitharo iyan on a iphamangni niyan sa karilai ron o Allāh a gioto so kapasadan iyan a inibgay niyan ki ama iyan. So kiatharoa on o Allāh a di khapakay ko Muslim oba niyan pphamangnin sa rila so pananakoto na miatankd sa ginawa niyan a isa skaniyan dn ka ragat na isa mambo ka ragat si ama iyan na initaplk iyan so kipphamangnin iyan on sa rila ko Allāh, sabap san na miatankd a aya bangnsa o taw na so paratiaya niyan ko Allāh kna o ba so kitotompok iyan ko isa a pamiliya odi na sii ko isa a balintad a lopa ko doniya. Na mianinggaposan so btad iyan ko kiatotonga iran on, na gianatan iyan a ingd a Irāq sa romiapo ko mawatan a ragat on sa pangilay niyan ko Allāh sa somiong sa lopa a Palestine ago sa lopa a Arabia sa pimbalay niyan a Ka’bah ago so wata iyan a Ismāīl, na mimbaloy skaniyan a olwan ago Imām a phagapoon o dowa ka loks a bangnsa a so Isrāīl ago so manga Arab, sa di khapos so thotolan on sa taman sa kada o doniya.

789. Sabap ko panagontaman iyan ko katoona niyan ko Kadnan iyan ago so paratiaya niyan a mabagr na bialasan skaniyan o Allāh sa bigan iyan sa manga moriataw a manga Nabī, ago tiatap iyan so bantogan iran ko kapkhaaloya on. Waraan dn o kibabatog a so manga taw a giimroromasay ko kanggolawla sa mapia ko agama ago so kamamanosiyai na pkhatatap so ingaran iran sa midadakat ko manga pandangan o thotol ago sii ko darm o pagtaw ko kalalagaday o manga masa.

790. Gianan so thotolan ko Mūsā a madakl dn so kiazabandinga on o miangaoona a Sūrah a ron kaphangndodi sa di sii dn kasowin pharoman.

791. Pitharo o manga Salaf a: Da a miaadn a mala a sapaat sii ko doniya a ba niyan kalawani so kiasapaata o Mūsā ko pagari niyan a Hārūn ko kiapangniya niyan on ko Allāh a mabaloy skaniyan a Nabī a pd iyan a zogoon ko Fir’aun. Sa pitharo o Allāh a: “Go inibgay ami ron a pd ko limo ami so pagari niyan a Hārūn a Nabī” sa pitharo o Ibn Abbās a: So Hārūn na kaka a di so Mūsā sa kiabayaan iyan a kibgan iyan on ko kananabii ron. Piakambowat o Ibn Jarīr ago so Ibn Abī Hātim.

792. Gianan so pananadm ko Ismāīl a biantog o Allāh ko kapakatotomana iyan sa pasad a di pndorat. Sa pianothol o Ibn Jarīr a miakapoon ko Sahl Bin Aqil a so Ismāīl na iniphasada iyan a sakataw a mama a zong on na tialabok iyan na kialipatan o mama so pasad iran na pinayaw niyan sa taman sa kiapitaan ko darpa a phnayawan iyan on na kagia mapita na go bo makaoma so mama sa inipammsa niyan so katoman sa pasad o Ismāīl, sa miabaloy skaniyan a patiis.

793. Gianan so pananadm ko Idrīs a miatindos a Nabī a miaaloy ko Sahīh a so Rasūlullāh [s.a.w] na siagadan iyan skaniyan a Idris ko kagagawii a kianayik iyan sa langit a skaniyan na sii ko langit a ika pat pankat. Go miakapoon ko Ibn Abbās a: So kon so Idrīs na aya galbk iyan na kapamanai sa nditarn na oman iyan ibizok so ragom iyan na tharoon iyan so Subhānallāh, miasotisoti so Allāh, sa pkhisampay ko kagabigabi a da dn a datar iyan a manosiya a mapia i galbk. Go pitharo o Mujāhid ko katharo o Allāh a: “Go iniporo ami skaniyan sa darpa a maporo” a so kon so Idrīs na iniporo o Allāh sa langit sa da makaokit sa kapatay a datar o Îsā. So darpa a maporo a miaaloy ko ayat na aya tindg on o Sufyān na so langit a ika pat pankat, na pitharo o al Hassan ago so salakaw ron a so ayat na gioto so darpa a Sorga.

794. Pitharo o as Suddī ago so Ibn Jarīr a aya mapipikir ko pd ko mbawataan o Ādam ko ayat na so Idrīs, na so pd ko moriataw o tianggong a pd o Nūh na so Ibrāhīm, na so pd ko moriataw o Ibrāhīim na so Ishāq so Ya’qūb ago so Ismāīl, na so pd ko moriataw o Isrāīl na so Mūsā so Hārūn so Zakariyyā, so Yahyā so Îsā Bin Maryam, sa pitharo o Ibn Jarīr a gioto i sabap a piakamblablag so manga bangnsa iran, ogaid na maoompong siran ko kababaloy ran a moriataw langon o Ādam. Gianan so manga Nabī ago manga Rasūl a anda dn i kan’ga iran ko katharo o Allāh na mitaps siran a giinggogoraok sa kalk ko Allāh.

(al Jinn 16) Piakambowat a miakapoon ko Muqātil ko ayat a: Tomioron oto ko manga kafir ko Quraysh gowani a saparan kiran so ig sa miakapito ragon.
(al Jinn 18) Piakambowat o Ibn Abī hātim a miakaokit ko Abū Sālih a miakapoon ko Ibn Abbās a: Pitharo o Jinn a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] idini kami nka sa pphakamasa kami a pd ka ko sambayang ko masjid ka na piakatoron o Allāh so ayat, go piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Sa’īd Bin Jubayr a: Pitharo o Jinn ko Nabī [s.a.w] a andamanaya a pphakatalingoma kami ko masjid na maaawat kami rka, odi na andamanaya i kaphakamasa mi ko sambayang a maaawat kami rka na tomioron ankoto a ayat.
(al Jinn 22) Piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko al Hadhramī a miaaloy ron a adn a Jinn a pd ko manga olowan iran a adn a phagonot on a pitharo… iyan a khabayaan o Mohammad a kapakasariga on o Allāh a sakn iphakasarig on, na piakatoron o Allāh so ayat a a: Tharo anka a daa phakalindng rakn ko Allāh a isa bo.”.

795. Gianan so miakasalono a manga pagtaw a inilang iran so sambayang, sa kiasobagan so maana o kiailanga iran ko sambayang adn a mithindg sa so kibagakn on sa itaplk a da dn a kazambayang sa gioto i tindg o Mohammad Bin Ka’b al Quradhī ago so as Suddī a pinili o Ibn Jarīr ago gianan i lomalankap ko tindg o Imām Ahmad sa miakafir so taw a ibagak iyan so sambayang sabap ko Hadīth a: Aya pagltan o oripn ago so kapanakoto na so kibagakn ko sambayang. Piakambowat o Muslim ago so Abū Dāūd ago so at Tirmidī. So al Awzā’ī na aya tindg iyan na so kaipos o waqto niyan sa da on matonay so sambayang, go datar oto so tindg o Umar Bin Abdil Azīz. Pitharo o Mujāhid a gioto so masa a kagaan dn o bankit a khada so manga pipia ko ummah o Mohammad [s.a.w] sa aya khalamba na so manga baradosa a phliliawawa siran dn ko manga lalan ko giikandarowaka sa datar o giikazasampawa o manga binatang a di ran ikhalk so Allāh ko langit ago di ran ikhaya so manga taw ko lopa. Aya tindg o al Hassan al Basrī, na so kiaawa iran ko manga masjid sa domiarkt siran ko manga walay ran sa somasawit siran. So Ibn Abbas na aya kpit iyan na so manga taw a minilang ko sambayang na so manga Yahūdi a mindarowaka siran.

796. So katharo a Gayya na kalapis a maana niyan ko Ibn Abbās, sii pman ko Qatādah na aya maana niyan na marata a kaantior, so Abdullā Ibn Mas’ūd na skaniyan kon na balintad ko Naraka a madalm i landng, go gioto i tindg o al A’mash.

797. So kiaaloy o masa a kapitapita ago kagabigabi ko Sorga na matag oto panaks ko masa sabap sa sii ko sorga na da a kagagawii ro o ago kadawndaw a khasabapan sa kapita ago kagabi, ogaid na matatago siran ko tihaya o Allāh. Pitharo o ad Dahhāk a miakapoon ko Ibn Abbās a: Gioto so manga dianka o kagagawii ago so kadawndaw. Go pitharo o Ibn Jarīr a miakapoon ko al Walīd Bin Aslam a iniiza akn ko Zuhayr Bin Mohammad ankoto a katharo o Allāh a rk iran so rizki ran ko Sorga sa kapitapita ago kagabigabi, na pitharo iyan a daa kagagawii sii ko Sorga sa madadalm siran sa tihaya a tatap, adn a rk iran a dianka o kagagawii ago so kadwndaw sa pkhakilala iran so dianka o kagagawii ko kapthataga ko manga rnding ago so kaphalkhbi ko manga pinto, sa datar oto so kadawndaw ko kisayat o rnding ago so kalkai ko manga pinto.

798. Miakapoon ko Ibn Abbās a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] ko Jibrīl a: Ino kami nka di phamisitaa sa lalayon ago madakl a di so kapphamisita nka? Na tomioron ankoto a ayat. Go pitharo o al Ufī a miathay a da makaoma so Jibrīl ko Rasūlullāh [s.a.w] na inimboko oto o Rasūlullāh [s.a.w] na miakaoma so Jibrīl na inwit iyan ko Rasūlullāh [s.a.w] ankoto a ayat.

799. Aya bontal o manga taw ko kidarpaan kiran ko thbaan o Naraka na khipakado- domplak siran ko manga lb iran. Adn a mimaana sa so katharo a Jithiyya na khititindg siran gioto i katharo o as Suddī, so pman so Ibn Abbās na so Jithiyya na khioontod siran, sa oman i lompokan iran na ginsingn on so manga taw a taralo i kiandarowaka sa aya ipagona somombo ko apoy o Naraka

800. So katharo a al Wurūd na gioto so kasong ko darpa a pzagban sa ig na so as Sudūr na so kapakapoon on ko oriyan o kiapamakaig, sii sankai a ayat na aya maana o wurūd na so kaphakasold ko Naraka sa kiasobagan so tindg san, sa adn a tindg sa di ron phakasold so mu’min, a dn pman a mitharo sa palaya on dn phakasold so taw mu’min ago kafir ogaid na so mu’min na khatoon iyan so naraka a matnggaw sa datar o katnggaw o apoy ko kiatoto- nga ko Ibrahim, sa khibagak on so manga kafir sa khipakadodomplak siran on sa datar o kiniropaan on o Ayat a 72.

Miakapoon ko Abdullāh Ibn Mas’ūd a so katharo o Allāh a: “Go da a pd rkano inonta a phakasold on (sii ko Naraka) “ na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Phakasold on so manga taw langon oriyan iyan na phakaliyo siran on ko dianka o balas o manga galbk iran. (Pianothol o Ahmad ago so at Tirmidī) Go pianothol a sagorompong a miakapoon ko as Suddī a miakapoon ko Murrah a miakapoon ko Abdullah Bin Mas’ud a: Phakasold langon so manga taw sa khatitay ran so Titay (as Sirāt) na aya maana o kaphakasold iran na gioto so kapakatitindg iran ko kilid o Naraka, oriyan iyan na makaliyo siran phoon roo sa phakaokit siran ko Titay sabap ko manga galbk iran, sa adn a aya kagaan iyan na datar o kilat, adn pman a datar o ndo, adn pman a datar o papanok, adn pman a datar o magaan a koda, adn pman a datar o onta, adn pman a datar o pphalalagoy, na aya kaposan a zagad on na mama a adn a tihaya niyan a timbang o khabtadan ko dowa a kmr o skiniyan na so kazagad iyan na di dn zinggaotn o Titay, so Titay na malindg a tanto a adn a manga sorok iyan a manga gagarang a so mbala a kilid iyan na titindgan a manga malāikat a khikakapt siran sa manga banowit a apoy a aya iran ipzinggawt ko manga taw a khaolog ko Naraka. Piakambowat o Ibn Abī Hātim.

801. So katharo a Athāthan wa Ri’yan na adn a mitharo sa so athāth na skaniyan kon so tamok, so sabagi na so kon so nditarn so sabagi na so kon so pagigimo so pman so Ri’ya na gioto so toladan bontal sa gioto i katharo o Ibn Abbas ago so Mujāhid ago so salakaw kiran, so pn so al Hassan al Basrī na gioto kon so manga bontal (toladan) sa langon oto ontol a maana ankoto a miangaaaloy.

Sūrah al Muzammil

(al Muzammil 1) Piakambowat o al Bazzār ago so at Tabarānī sa sanday a malobay a miakapoon ko Jābir a: Mithimo so Quraysh sii ko Dar an Nadwah na pitharo iyan a: Bthowi niyo a mama nan sa ngaran a khatarima on o manga taw, na pitharo iran a: Pndarpaan (kāhin), na pitharo iran a kna o ba pndarpai, na pitharo iran a:Pmbthangn, na pitharo iran a kna o ba pmbthanga, na pitharo iran a salamankiro.

802. So manga tatap a manga pipia “al Baqiyatu as Salihat” na aya katharo o Ibn Abbās na gioto so sambayang a lima gioto pn i tindg on o Sa’īd Bin Jubayr, Go pitharo o Ibn Abbās a skaniyan so Sub’hānallāh al Hamdulillāh, Lā Ilāha Illallāh, Allāhu Akbar, go datar oto a iniiza ko Uthmān Bin Affān ankoto a ayat na pitharo iyan a Lā Ilāha Illallāh, Sub’hānallāh, al Hamdulillāh, Allāhu Akbar, Lā Hawla Walā Quwwata Illah Billāhil Aliyyil Adhīm. Pitharo o Abdur Rahmān Bin Zayd Bin Aslam a: Skaniyan so manga pipia a galbk langon sa gioto i pinili o Ibn Jarīr a inikalimo o Allāh.

803. Pianothol o Imām Ahmad a miakapoon ko Khabbāb Bin al Aratt a: Miaadn ako a mama a pannzal sa potaw (panday) na adn a otang rakn o al As Bin Wā’il na sikatan akn na pitharo iyan a di ko ska mbayadan taman sa di nka sankaan so Mohammad [s.a.w], na pitharo akn a ibt ko Allāh ka di ko sankaan so Mohammad [s.a.w] sa taman sa matay ka oriyan iyan na maoyag ka pharoman, na pitharo iyan a amay ka maoyag ako pharoman a madakl ako i tamok ago moriataw na song ka rakn ka bayadan ko ska (roo) na tomioron ankoto a ayat.

804. Giankoto a sinimba iran a pipikirn iran a phakatabang kiran sa alongan a maori na amay ka makaoma siran roo na zankaan ankoto a sinimba iran oba iran siran katabangi, sa khabaloy siran a mriridoay ago ka gia da dn a mapnggolwla ankoto a sinimba a kapiaan ago bagr ka so bo so Allāh i makaphapaar sankoto a gawii a ithawag iyan o antaa i khirk ko kadato imanto a phapaar? Na matharo a so Allāh i khirk on a Isaisa a Makapndg.

805. So katharo a Ta’uzzuhum Azzā تأزهم أزاna aya maana niyan na pphangoyatan iran (a manga shytan) siran a manga kafir ko kandosa, katharo o Sufyān ago so Ibn Abbās, odi na iririmorng kiran o shaytan so kanggolawla sa manga dosa, katharo o Qatādah.

806. So katharo a wafd na giotyo so manga taw a phakaoma siran a khikokoda siran (odi na adn a pag’daan iran a pagdaan) sa so kaphakaoma iran na manga banto siran a phagalawn a sakasakaw ago slasla sii ko Allāh, sa di ta khiropa ankoto a pandara a mapia i paras a pandara oto o Allāh ko kapthanos o Sorga sa arta a tarotop ko kapagalawa niyan ago so kaphakabolosa niyan ko manga taw a miangaalk ko Allāh.

Miakapoon ko Nu’mān Bin Sa’īd a: Miaadn kami a moontod ko Alī Bin Abī Tālib [r.a.] na biatiya iyan ankoto a ayat a “Sa gawii a limodn ami so miamanaggila sii ko Makalimoon a manga banto siran” na pitharo iyan a: Ibt ko Allāh ka kna o ba siran phlalag ko manga ski ran ko masa a kaplimoda kiran aya mataan na khikokoda siran odi na mag’da siran sa manga onta a da dn mailay o manga kaadn so datar iyan a paparamataan sa manga kabolawanan sa taman sa misampay siran ko manga pinto o Sorga.

807. Na datar oto a so manga taw a khatalantang ko apoy o Naraka na phakaoma siran a datar o manga binatang a ipndndg a lomalangga a bakrng iran sa kawaw ko pakaig a paginoman iran, ogaid na so manga taw ko Naraka na kna o ba pakaig a khaoma iran ka phlikabo a kadg a khaolog siran on

808. So kapasadan (al Ahd) na gioto so kazaksii sa da a tuhan a rowar ko Allāh (Lā Ilāha Illa llāh) ago so kinggolalann ko kabnar iyan. Sa sii sa alongan a maori na ptharo on o Allāh a: Sa taw a adn a rkiyan a sii ko Allāh a kapasadan na tindg skaniyan.

809. So katharo a Iddā na pitharo o Ibn Abbās a aya maana niyan na mala, gioto so karata o pitharo iran a so Allāh na adn a wata iyan sa inosay o ayat a miakatondog.

810. So kambabawata ko doniya na sabap sa so mimbabawata na da a wata iyan a pangindaw niyan so kapakakowa niyan sa wata iyan sabap ko kawiwiswisi ron, ogaid na so Allāh na di niyan pangindaw so kapakakowa sa wata ka so kalangowan a shayi na inadn iyan a rk iyan na ino niyan mapzimalaw i kakowa niyan sa wata iyan, a di dn anan tharimaan o adn a akal iyan, ago di ndait ko Allāh oba taksn ko manosiya ko kabaya sa kambabawata ka mawatan a mbidaan o inadn ago so miangadn. Go so Allah na rk iya so lagowan taman na so rk ka na di nka khamilik pharoman ka rk ka dn oto, aya khamilik ka na so din ka rk, gioto i so kambabawata na so kakowa anka ko wata o isa a taw sa ibangnsa nka sa ginawa nka ka kagiya di nka wata, na so Allāh na di niyan pangidaw i kamilika niyan ko isa a wata a mama ka kaadn iyan oto a rk iyan sa pakaasal ka aya on miadn.

811. So isipan o Allāh na gioto so katawi niyan ko langowan a pnggolawlaan o kaadn iyan ko da niyan pn kaadn sankai a doniya, sa so katao o Allāh na lambas ko talikhodan o masa ago so darpa sa langon iyan katawan so nganin sa onaan ago sa oriyan, ka sipat iyan so katao ko masa a da dn a katawan a nganin, so katao o manosiya odi na kaadn na di phakaliyo ko goliling o darpa ago so masa, na so katao o Allāh na sii ko talikhodan o masa ago so darpa.

(al Muzammil 20) Piakambowat o al Hākim a miakapoon ko A'ishah a: Gowani a tomoron so ayat a:”Hay so thatanggob tindg ka ko kagagawii inonta bo ko maito on” na tominindg siran ko kapanambayang sa miakasaragon sa taman sa lomibag so manga palo iran na tomioron so ayat a:” Batiaa niyo so mialbod a pd ko Qur’ān”, go piakambowat o Ibn Jarīr so datar iyan a miakapoon ko Ibn Abbās ago so salakaw ron.

812. Miakapoon a thotol ko Abū Hurayrah a miakapoon ko Nabī [s.a.w] a: Mataan a so Allāh na igira adn a kiababayaan iyan a oripn iyan na talowan iyan so Jibril na tharoon iyan a hay Jibrīl mataan a sakn na pkhababayaan ko si giraw na kababaya inka skaniyan, na kababayaan skaniyan o Jibrīl, oriyan iyan na mananawag a phananawag ko manga taw ko langit sa tharoon iyan a so Allāh na kiababayaan iyan si giraw na kababayai niyo skaniyan, na kababayaan skaniyan o manga taw ko langit oriyan iyan na ibgay ron so katatarima o manga galbk iyan sii ko lopa, go mataan a so Allāh na amay ka adn a kararangitan iyan a oripn na talowan iyan so Jibrīl sa tharoon iyan on a sakn na pkhararangitan ko si giraw na kararangit inka skaniyan, na kararangitan skaniyan o Jibrīl, oriyan iyan na ipananawag ko manga taw ko langit a mataan a so Allāh na pkhararangitan iyan si giraw na kararangiti niyo skaniyan na kararangitan skaniyan o manga taw ko langit na ibgay ron so kisogat on o manga rarangit ko lopa. (Piakambowat o al Bukhārī ago so Muslim ago so Ahmad).

813. So katharo a Ludda, na so mabbkhog a makasisilay, adn pn a mitharo sa aya maana niyan na mabbngl, odi na so makalalawan a salimbot, odi na makalalawan a bokhag.

814. So katharo a Rikzā na aya kon a maana niyan na sowara a rapandas, gioto i tindg on o Ibn Abbās ago so Ikrimah ago so Abu al Aliyyah ago so Hassan ago so Qatādah.