So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Isrā’ - [ 17 So Kiapanglm ] - سـورة الإسـراء
( The Night Journey - Ang Paglalakbay Sa Gabi )

Pangnal ko Sūrah

Sii ko giikazapankat o kapkhiporo o manga ndao a kaniniawai, na ilay anka so pangnal ko sūrah 8, sa mapayag a so paganay a pito a manga sūrah na iptholad iyan so paganay a thotolan a kaniniawai ko manosiya, sa sii pphakasangor ko kapkhataragombalay o bago a pagtaw (ummah) o Islām. So Sūrah 8 taman ko Sūrah 16 na miadn sa pd a bandingan a aya mitotoro iyan na so kapkhaadn o bago a pagtaw ago so kapkhatiman iyan sa pkha-isaisa, ago so giikindolonaan o Allāh ko manosiya ko kababaloy ran a sagorompong a makambibisa sii ko gii ran kazosolbiya ko maaator a kaphagingd. Ilay anka so manga pangonaan o surah 8, 10, ago so 16. Imanto na miakasakat tano ko bago a bandingan (a so Sūrah 17-29) a khatarima a mattlo bagi, so Sūrah 17-21, na mianagipoon ko bandingan ko Mi’rāj, sa tomataros dn ko thotolan a kaniniawai sa gii niyan indolona so pizakatawan a di so manga pagtaw ko katitimo iran. So miangaoona a manga sogo’ ago so manga thotolan ko miangaoona a masa na palaya on miandirogod. So Sūrah 22-25 na aya bandingan iyan na so Hajj go so manga simba ago so Sambayang, so kaphindiara, ago so kapakasisibay, a mitotompok ko kaphagtho o niawa o pizakatawan a manosiya. So Sūrah 26-29 na kiasoyan iyan so thotolan ko miangaoona a manga sogo’ ago so iringa ko miangaiipos a masa, sa iphtholad iyan so kaphagozor o niawa o pizakatawan ko kiphapantagn iyan ko kapakatitindg o kaphagingd ago so kaklida roo.

Sa osayin tano so Sūrah 17, sa aya dn a pianagipoonan iyan na so bandingan ko Mi’rāj o Rasūlullāh [s.a.w] sa miakaganat ko sslaan a Masjid sa Makkah sa somiong ko mawatan a masjid sa Jerusalem ko kagagawii sa kapmasai niyan ko manga kalbihan o Allāh. Sa so katalasay anan sa mapayag na khandodan so manga Hadīth o Rasūlullāh [s.a.w], a iniropa niyan so Mi’rāj sa mapayag. Sa adn a manga tindg a miaaloy sankai a bandingan a so sabagi na aya paratiaya iran na so Mi’rāj na so dn so lawas ago so niawa o Rasūlullāh [s.a.w] na aya lomialakaw sa nggolalan ko bagr o Allāh a mamantk a da a sankot iyan, so pman so sabagi na aya tindg iran na so niawa o Rasūlullāh [s.a.w] na aya lomialakaw.

So kiaadn ankoto a Mi’rāj na sii ko ika 27 ko kagagawii nan ko olanolan a Rajab, ogaid na adn a pd a tindg sa sii ko 17 ko Rabī ul Awwal, sa manga saragon ko da pn so Hijrah.

So Pamotosan iyan: So manga sima o niawa o Rasūlullāh [s.a.w] na inibgay sa pantag sa an katokawi o kamamanosiyai so manga limo o Allāh sii kiran, sabap sa so manosiya na lalayon pkhadadag o shaytan so lalakaw niyan, sa patot a manggonanao sa nggolalan sa ginawa a atastanggongan ( 17:1-22 ).

So kapzimbaa tano ko Allāh na patot a mapayag so rarad iyan ko gii tano kapakizolbiya ko izik tano a kaadn, so kaonoti ko mbalaa loks ago so kikapdiin ko manga moriataw, so kalompiyo ko giikizolbiyaan ko datar ta a manosiya so kapaginontolan ago so kapagadati ko kaoyagoyag o manosiya so kapaliharaa ko wata a ilo, so kapia o kapakindodolona ago so kapanang- gilai ko kaplawanda ago so kathakabor (17:23-40)

So bantogan o Allāh na da dn a khadayagan on ko langowan a bantogan, na so kiatarimaa ko toroan iyan na kiatamanan iyan so mbidaan o miamaratiaya ago so miamananka, sa patoray ko miamaratiaya so kapaginontolan iran sa so Allāh na skaniyan i tomitikay ko langowan a galbk o manosiya (17:41-60).

So kathakabor i kiasabapan ko kiaola o Iblīs, sa so mbawataan o Ādam na miniporo siran ko pankatan ko manga pd a kaadn, sa aya dn a kakhokoma kiran na so onayan a kianggalbk iran. So Sambayang na patot a matonay ko mappnto a manga masa niyan ago sii ko kagagawii, sa so Qur’ān na miatankd a tabal ago bolong a mabagr ko manga gdamn o manosiya ago pangalimo ko manga kaadn (17:61-84).

So Wahī na tanda o Allāh a mabagr a aya pondiong iyan na so kinitoronn ko Qur’ān, sa patoray a matarima o manosiya sa da dn a sankot iyan, sa siapn so kabantoga ko Allāh a khi rk ko langowan a bantogan (17:85-111).

Giankai a Sūrah na isa a ingaran iyan na Sūrah Banī Isrāīl, ka kagiya so bandingan iyan na siran i isa on a giimazabanding aya kadakl a ayat iyan na 111, a initoron sa Makkah (Sūrah Makkiyyah) inonta so manga ayat a 26, 32, 33, 57, ago ipoon ko ayat a 73, na taman ko ayat a 80, ka sii initoron sa Madīnah tomioron ko oriyan o Sūrah al Qasas.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

17:1
Hassanor Alapa : Miasotisoti so piakapanglm Iyan so oripn Iyan sa kagagawii phoon sa al Masjid al Harām na 664 taman ko masjid a mawatan 665 a so piakambarakat Ami so mlilibta on ka phakiilay Ami ron so pd ko manga tanda Ami, a mataan a Skaniyan so Pphakan’g a Pphakailay

Muhsin Khan : Glorified (and Exalted) be He (Allah) [above all that (evil) they associate with Him] [Tafsir Qurtubi, Vol. 10, Page 204] Who took His slave (Muhammad SAW) for a journey by night from Al-Masjid-al-Haram (at Makkah) to the farthest mosque (in Jerusalem), the neighborhood whereof We have blessed, in order that We might show him (Muhammad SAW) of Our Ayat (proofs, evidences, lessons, signs, etc.). Verily, He is the All-Hearer, the All-Seer.

Sahih International : Exalted is He who took His Servant by night from al-Masjid al-Haram to al-Masjid al- Aqsa, whose surroundings We have blessed, to show him of Our signs. Indeed, He is the Hearing, the Seeing.

Pickthall : Glorified be He Who carried His servant by night from the Inviolable Place of Worship to the Far distant place of worship the neighbourhood whereof We have blessed, that We might show him of Our tokens! Lo! He, only He, is the Hearer, the Seer.

Yusuf Ali : Glory to (Allah) Who did take His servant for a Journey by night from the Sacred Mosque to the farthest Mosque, whose precincts We did bless,- in order that We might show him some of Our Signs: for He is the One Who heareth and seeth (all things).

Shakir : Glory be to Him Who made His servant to go on a night from the Sacred Mosque to the remote mosque of which We have blessed the precincts, so that We may show to him some of Our signs; surely He is the Hearing, the Seeing.

Dr. Ghali : All Extolment be (to Him), Who made His bondman to set forth by night from the Inviolable Mosque to the Further (Literally: Remotest) Mosque, around which We have blessed, that We might show him (some) of Our signs. Surely He, Ever He, is The Ever-Hearing, The Ever-Beholding.

Tafsir Jalalayn : Glory be to Him — an affirmation of [God’s] transcendence — Who carried His servant, Muhammad (s), by night (laylan is in the accusative as an adverbial qualification; isrā’ means ‘to travel by night’; what is instructive about this mention [of laylan, ‘by night’] is that, through its being indefinite, there is an indication of the brevity of its duration) from the Sacred Mosque, that is, Mecca, to the Farthest Mosque, the Holy House [of Jerusalem], so called because of its distance from the former; the environs of which We have blessed, with fruits and rivers, that We might show him some of Our signs, the marvels of Our power. Indeed He is the Hearing, the Seeing, that is to say, the Knower of the Prophet’s (s) sayings and deeds. Thus He [God] was gracious to him by way of [carrying him on] the night journey, which comprised his encountering the [other] prophets, his ascension to heaven and the sight of the marvels of the [Divine] Realm and His communion, exalted be He, with him. For he [the Prophet] (s) said: ‘I was brought al-Burāq, a white animal, larger than a donkey but smaller than a mule; it was able to place its hoof [back] towards its extremity and so I mounted it. It set off carrying me until I reached the Holy House [of Jerusalem]. [There] I fastened the animal to the ring where the prophets fasten [their animals]. I then went in and prayed two units inside it. As I came out, Gabriel came to me with a jug of wine and a jug of milk, and so I chose the milk. Gabriel said [to me], “You have made the right choice [by choosing] the primordial nature (fitra)”.’ He [the Prophet] continued [the narration], ‘We then ascended to the heaven of this world, whereat Gabriel asked to be let in. Someone asked, “Who are you?”. He replied, “Gabriel”, “And who is with you?”, “Muhammad (s)”, he said. “Has he been sent for?”. “Yes, he has been sent for”. Then it was opened for us, and lo! Adam stood before me; he greeted me and prayed for well-being for me. We then ascended to the second heaven and Gabriel asked to be let in. Someone asked, “Who are you?”. He replied, “Gabriel”, “And who is with you?”, “Muhammad (s)”, he said.

Tagalog : Pinupuri ng Allâh at Niluluwalhati Niya ang Kanyang Sarili at Dinadakila Niya ang Kanyang Kapangyarihan, dahil ang Kapangyarihan na ito ay hindi matatapatan ng kahit na sinuman, walang ‘ilâh’ (o diyos) na karapat-dapat sambahin bukod sa Kanya, at walang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at Tagapangasiwa bukod sa Kanya, na Siya ang nagsanhi na maglakbay sa kalaliman ng gabi ang Kanyang alipin na si Propeta Muhammad (saw) na siya mismo (na ang ibig sabihin ay kasama ang kanyang katawan at kanyang kaluluwa), na gising at hindi natutulog, mula sa ‘Al-Masjid Al-Harâm’ sa Makkah patungo sa ‘Al-Masjid Al-Aqsâ’ sa ‘Baytul Maqdis’ sa ‘Falisteen,’ na kung saan biniyayaan ng Allâh ang kapaligiran nito ng mga pananim, mga bunga at iba pa, at ginawa Niya ang lugar na ito na pagmulan ng maraming Propeta; upang masaksihan ni Muhammad (saw) ang kamangha-manghang kapangyarihan ng Allâh at ang mga katibayan sa Kanyang Kaisahan.
   Katiyakan, ang Allâh, Siya ay ‘As-Samee’ – Ganap na Nakaririnig sa mga sinasabi ng Kanyang mga alipin, na ‘Al-Baseer’ – Ganap na Nakakikita sa Kanilang mga ginagawa.

17:2
Hassanor Alapa : Go inibgay Ami ko Mūsā so Kitāb ago bialoy Ami skaniyan a toroan ko mbawataan o Isrāīl a da a khowaan iyo a salakaw Rakn a Sasarigan

Muhsin Khan : And We gave Musa (Moses) the Scripture and made it a guidance for the Children of Israel (saying): "Take not other than Me as (your) Wakil (Protector, Lord, or Disposer of your affairs, etc).

Sahih International : And We gave Moses the Scripture and made it a guidance for the Children of Israel that you not take other than Me as Disposer of affairs,

Pickthall : We gave unto Moses the Scripture, and We appointed it a guidance for the children of Israel, saying: Choose no guardian beside Me.

Yusuf Ali : We gave Moses the Book, and made it a Guide to the Children of Israel, (commanding): "Take not other than Me as Disposer of (your) affairs."

Shakir : And We gave Musa the Book and made it a guidance to the children of Israel, saying: Do not take a protector besides Me;

Dr. Ghali : And We brought Musa (Moses) the Book and We made it a guidance to the Seeds (Or: Sons) of Israel) (saying), "Do not take to yourselves any trustee apart from Me."

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: And We gave Moses the Scripture, the Torah, and made it a guidance for the Children of Israel [saying] that they should not choose beside Me any guardian, to whom they delegate their affairs (a variant reading [for yattakhidhū, ‘they should [not] choose’] is tattakhidhū, ‘you should [not] choose’, thus turning away [from the third person address], in which case [the particle] an, ‘that’, is extra and the ‘saying’ is implicit).

Tagalog : At kung paano pinarangalan ng Allâh si Propeta Muhammad (saw) sa pamamagitan ng ‘Isrâ`’ na ito ay ganoon din pinarangalan si Mousâ (as) dahil sa pagkakaloob sa kanya ng ‘Tawrah,’ at ginawa ito na maglilinaw sa katotohanan at gabay sa mga angkan ni Isrâ`îl, na kalakip nito ang pagbabawal sa kanila na magturing ng anuman bukod sa Allâh bilang ‘Walee’ (o Tagapangalaga) o di kaya ay sinasamba, na roon nila ipauubaya ang kanilang mga sarili o ginagawa.

17:3

Hassanor Alapa : Hay! moriataw o siran oto a tianggong Ami a pd o Nabī Nūh (ko kapal iyan) a mataan a skaniyan (a Nūh) na miaadn a oripn a pananalamat.

Muhsin Khan : "O offspring of those whom We carried (in the ship) with Nuh (Noah)! Verily, he was a grateful slave."

Sahih International : O descendants of those We carried [in the ship] with Noah. Indeed, he was a grateful servant.

Pickthall : (They were) the seed of those whom We carried (in the ship) along with Noah. Lo! he was a grateful slave.

Yusuf Ali : O ye that are sprung from those whom We carried (in the Ark) with Noah! Verily he was a devotee most grateful.

Shakir : The offspring of those whom We bore with Nuh; surely he was a grateful servant.

Dr. Ghali : Offspring of whomever We carried with Nuh, (Noah) surely he was a constantly thankful bondman.

Tafsir Jalalayn : descendants of those whom We carried with Noah, in the Ark. Indeed he was a grateful servant, giving thanks to Us frequently, and offering praise in whichever state he found himself.

Tagalog : O lahi ng mga yaong iniligtas Namin at pinasakay Namin kasama si Nûh (as) sa Arka! Huwag kayong sumamba ng iba na itatambal ninyo sa pagsamba sa Allâh, at tumanaw kayo ng utang na loob sa mga Biyaya ng Allâh, na inyong gawing halimbawa na susundin ay si Nûh; dahil siya ay katiyakang alipin na tumatanaw ng utang na loob sa Allâh, sa kanyang puso, dila at buong katauhan.

17:4
Hassanor Alapa : Go piakitokawan (gitas) Ami ko Isrāīl sii ko kitab a phaminasa kano ko lopa sa makadowa ago pphaporo kano sa kaphaporo a mala 666

Muhsin Khan : And We decreed for the Children of Israel in the Scripture, that indeed you would do mischief on the earth twice and you will become tyrants and extremely arrogant!

Sahih International : And We conveyed to the Children of Israel in the Scripture that, "You will surely cause corruption on the earth twice, and you will surely reach [a degree of] great haughtiness.

Pickthall : And We decreed for the Children of Israel in the Scripture: Ye verily will work corruption in the earth twice, and ye will become great tyrants.

Yusuf Ali : And We gave (Clear) Warning to the Children of Israel in the Book, that twice would they do mischief on the earth and be elated with mighty arrogance (and twice would they be punished)!

Shakir : And We had made known to the children of Israel in the Book: Most certainly you will make mischief in the land twice, and most certainly you will behave insolently with great insolence.

Dr. Ghali : And We decreed for Seeds (Or: Sons) of Israel) in the Book: "Indeed you will definitely corrupt in the earth twice, and indeed you will definitely (become) exalted a great exaltation.

Tafsir Jalalayn : And We decreed, We revealed, to the Children of Israel in the Scripture, the Torah: ‘You shall indeed work corruption in the land, the land of Syria, through acts of disobedience, twice and you shall indeed become great tyrants’, you shall perpetrate grave injustice.

Tagalog : Ibinalita Namin sa mga angkan ni Isrâ`îl sa pamamagitan ng ‘Tawrah’ na ipinahayag sa kanila: Walang pag-aalinlangan, kayo ay mamiminsala ng dalawang beses sa kalupaan (Baytul Maqdis) at kayo ay mang-aapi, papatay ng mga Propeta, labis na magmamatigas, magmamalabis at mangagamkam.

17:5
Hassanor Alapa : Na amay ka makaoma so talad ko paganay ron (a kaphaminasa) na sogoan Ami skano sa manga oripn Ami a adn a g’s iran a mabagr na zomandaw siran 667 ko lmbak o pagingdan, sa miaadn oto a kapasadan a mapnggolawla dn

Muhsin Khan : So, when the promise came for the first of the two, We sent against you slaves of Ours given to terrible warfare. They entered the very innermost parts of your homes. And it was a promise (completely) fulfilled.

Sahih International : So when the [time of] promise came for the first of them, We sent against you servants of Ours - those of great military might, and they probed [even] into the homes, and it was a promise fulfilled.

Pickthall : So when the time for the first of the two came, We roused against you slaves of Ours of great might who ravaged (your) country, and it was a threat performed.

Yusuf Ali : When the first of the warnings came to pass, We sent against you Our servants given to terrible warfare: They entered the very inmost parts of your homes; and it was a warning (completely) fulfilled.

Shakir : So when the promise for the first of the two came, We sent over you Our servants, of mighty prowess, so they went to and fro among the houses, and it was a promise to be accomplished.

Dr. Ghali : Then, when the promise of the first of the two came, We cause to rise against you bondmen of Ours endowed with strict violence, and so they went (ravaging) amidst (your) residences; and it was a promise performed.

Tafsir Jalalayn : So when the time for the first of the two [prophecies], the first of the two occasions for corruption, came, We roused against you servants of Ours of great might, men who are strong in war and assault, who ransacked, who came and went, seeking you out [through], [your] habitations, in the [very] midst of your homes, in order to slay you and take [others among] you captive, and it was a promise fulfilled. Their first act of corruption was their slaying of [the prophet] Zachariah. So Goliath and his army were roused against them, and they slew them and took their children captive and destroyed the Holy House [of Jerusalem].

Tagalog : Na kung kaya, kapag nangyari ang una sa dalawa nilang pamiminsala, ay magpapadala Kami ng gagapi sa kanila na mga alipin Namin na mga matatapang, mga malalakas na may mga kakila-kilabot na mga kagamitang pandigma, na sila ay gagapiin nila at papatayin at ipagtatabuyan, na kung kaya, nagsitungo sila sa iba’t ibang bayan na namiminsala, at ang hinggil sa bagay na ito ay isang pangako na katiyakang magaganap, sa kadahilanang ito ay bunga ng kanilang ginawa.

17:6
Hassanor Alapa : Oriyan iyan na pakandodn Ami rkano so kadaaga kiran go bgan Ami skano sa manga tamok ago manga moriataw ago balowin Ami skano a madakl i bilangan a tabanga.

Muhsin Khan : Then We gave you once again, a return of victory over them. And We helped you with wealth and children and made you more numerous in man power.

Sahih International : Then We gave back to you a return victory over them. And We reinforced you with wealth and sons and made you more numerous in manpower

Pickthall : Then we gave you once again your turn against them, and We aided you with wealth and children and made you more in soldiery.

Yusuf Ali : Then did We grant you the Return as against them: We gave you increase in resources and sons, and made you the more numerous in man-power.

Shakir : Then We gave you back the turn to prevail against them, and aided you with wealth and children and made you a numerous band.

Dr. Ghali : Thereafter We turned back to you to recur (prevailing against them), and We supplied you with riches and sons and made you of more manpower (in battle).

Tafsir Jalalayn : Then We gave you back the turn, the [rule of the] state and victory, [to prevail] over them, one hundred years later, by having Goliath slain, and We aided you with children and wealth, and made you greater in number, in clan.

Tagalog : Pagkatapos ay ibinalik Namin sa inyo, O mga angkan ni Isrâ`îl, ang pagkapanalo at pangingibabaw laban sa inyong mga kalaban na gumapi sa inyo, at pinarami Namin ang inyong mga kabuhayan at ang inyong mga anak, at pinalakas Namin kayo at ginawa Namin kayo na mas marami sa bilang kaysa sa inyong mga kalaban; at ito ay dahil sa inyong kabutihan na nagawa at pagpapakumbaba sa Allâh.

17:7Hassanor Alapa : Amay ka phiapia kano (so manga Yahūdi) na miphiapia kano sa rk o manga ginawa niyo, na amay ka mratarata kano na rk o ginawa niyo, na amay ka makaoma so talad o kaposan on (a kaphaminasa) na pakarondann iran so manga paras iyo ago phakasold siran ko masjid sa datar o kiasold iran on sa paganay sa pagantiorn iran so ngnain a minikhapaar iran sa samporna a kaantior

Muhsin Khan : (And We said): "If you do good, you do good for your ownselves, and if you do evil (you do it) against yourselves." Then, when the second promise came to pass, (We permitted your enemies) to make your faces sorrowful and to enter the mosque (of Jerusalem) as they had entered it before, and to destroy with utter destruction all that fell in their hands.

Sahih International : [And said], "If you do good, you do good for yourselves; and if you do evil, [you do it] to yourselves." Then when the final promise came, [We sent your enemies] to sadden your faces and to enter the temple in Jerusalem, as they entered it the first time, and to destroy what they had taken over with [total] destruction.

Pickthall : (Saying): If ye do good, ye do good for your own souls, and if ye do evil, it is for them (in like manner). So, when the time for the second (of the judgments) came (We roused against you others of Our slaves) to ravage you, and to enter the Temple even as they entered it the first time, and to lay waste all that they conquered with an utter wasting.

Yusuf Ali : If ye did well, ye did well for yourselves; if ye did evil, (ye did it) against yourselves. So when the second of the warnings came to pass, (We permitted your enemies) to disfigure your faces, and to enter your Temple as they had entered it before, and to visit with destruction all that fell into their power.

Shakir : If you do good, you will do good for your own souls, and if you do evil, it shall be for them. So when the second promise came (We raised another people) that they may bring you to grief and that they may enter the mosque as they entered it the first time, and that they might destroy whatever they gained ascendancy over with utter destruction.

Dr. Ghali : In case you do fair (deeds), you do (fair deeds) for yourselves; and in case you do odious deeds, they are against yourselves. Then, when the promise of the Hereafter comes, (Some consider all of these to be past events) (other bondmen of Ours) are to deface (Literally: to vex your faces, i.e. to do odious deeds to you) you and to enter the Mosque, as they entered it the first time, and to annihilate utterly (Literally: with "an utter) whatever they got exalted over.

Tafsir Jalalayn : And We said: ‘If you are virtuous, through [acts of] obedience, you are being virtuous to your own souls, since the reward thereof is for them [your souls]; and if you do evil, by way of [working] corruption, it is for them’, your evildoing. So when the time, the occasion, for the other [prophecy] comes, We will raise them forth, that they might ravage you, make you grieve through [their] slaying and taking captive [of you], a grief that will be manifest on your faces, and that they might enter the Temple, the Holy House [of Jerusalem], and destroy it, just as they entered it, and destroyed it, the first time, and that they might destroy, lay waste, all that they conquered, [all that] they gained ascendancy over, utterly, with an utter wasting. They indeed wrought corruption a second time when they slew [the prophet] John. Thus Nebuchadnezzar was roused against them, and so he slew thousands of them and took their children captive and destroyed the Holy House [of Jerusalem].

Tagalog : Kapag pinagbuti ninyo ang inyong mga gawain at mga salita, ang kabutihang ito ay para rin lamang sa inyong mga sarili; dahil sa ang gantimpala nito ay babalik sa inyo, at kapag nagpakasama naman kayo, ginawa ninyo ito laban lamang sa inyong mga sarili dahil ang kaparusahan nito ay babalik sa inyo.  
Pagkatapos, kapag dumating na ang nakatakdang panahon ng pangalawa ninyong pamiminsala ay sasanhiin Namin na muli kayong magapi ng inyong mga kalaban; upang hamakin kayo at lupigin, at makikita ang mga bakas ng pagkahamak at pang-aaba sa inyong mga mukha, at papasok sila sa inyo sa ‘Baytul Maqdis’ at ito ay sisirain nila, na katulad ng unang pagkawasak nito, at wawasakin nila ang anumang aabutin ng kanilang mga kamay nang ganap na pagkawasak.

17:8

Hassanor Alapa : Kalokalo na so Kadnan iyo na ikalimo kano Niyan, na amay ka komasoy kano (ko kapaminasa) na komasoy Kami mambo (ko kasiksa a) rkano go 668 bialoy Ami so Jahannam ko manga kafir a lomiliot kiran 669 a khataronko siran on (odi na dmpas a apoy a khadrangan)

Muhsin Khan : [And We said in the Taurat (Torah)]: "It may be that your Lord may show mercy unto you, but if you return (to sins), We shall return (to Our Punishment). And We have made Hell a prison for the disbelievers.

Sahih International : [Then Allah said], "It is expected, [if you repent], that your Lord will have mercy upon you. But if you return [to sin], We will return [to punishment]. And We have made Hell, for the disbelievers, a prison-bed."

Pickthall : It may be that your Lord will have mercy on you, but if ye repeat (the crime) We shall repeat (the punishment), and We have appointed hell a dungeon for the disbelievers.

Yusuf Ali : It may be that your Lord may (yet) show Mercy unto you; but if ye revert (to your sins), We shall revert (to Our punishments): And we have made Hell a prison for those who reject (all Faith).

Shakir : It may be that your Lord will have mercy on you, and if you again return (to disobedience) We too will return (to punishment), and We have made hell a prison for the unbelievers.

Dr. Ghali : It may be that your Lord will have mercy on you; and in case you go back, We will go back; and We have made Hell a place of detention for the disbelievers."

Tafsir Jalalayn : And We said in the Scripture: It may be that your Lord will have mercy upon you, after the second time, if you were to repent; but if you revert, to [working] corruption, We [too] will revert, to punishment. And assuredly they did revert by denying the Prophet (s), and so he was given power over them, through the slaying of the [Banū] Qurayza, the expulsion of the [Banū] Nadīr and the exacting of the jizya-tax from them; and We have made Hell a dungeon for the disbelievers, a place of detention and a prison [for them].

Tagalog : Na maaaring ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha – O kayong mga angkan ni Isrâ`il – ay kaawaan kayo pagkatapos ng ibinigay na ganti sa inyong kasamaan, kung kayo ay magbabalik-loob sa Allâh at magpapakabuti, subali’t kapag kayo ay bumalik sa pamiminsala at pang-aapi ay ibabalik din Namin sa inyo ang Aming parusa at kapahamakan. At gagawin Namin ang Impiyerno na para sa inyo at sa lahat ng mga walang pananampalataya, bilang kulungan na hindi na makalalabas pa roon ang sinuman magpakailanman. Sa talatang ito at sa mga nauna pa kaysa rito ay mga babala sa ‘Ummah’ [lahat ng nasasakupan ng mensahe ni Propeta Muhammad (saw) hanggang sa katapusan ng sandaigdigan] na ito, upang hindi sila makagawa ng mga pagkakasala; nang sa gayon ay hindi mangyari sa kanila ang katulad ng nangyari sa mga angkan ni Isrâ`il, dahil ang pamamaraan ng Allâh sa bawa’t pangyayari ay iisa lamang at walang pagbabago.

17:9
Hassanor Alapa : Mataan a giankai a Qur’ān na phakatoro (ko lalan) a skaniyan i lbi a mathito (so agama Islām) ago phanotholan iyan so miamaratiaya a siran oto so giinggagalbk sa manga pipia a mataan a adn a bagian iran a balas a mala

Muhsin Khan : Verily, this Quran guides to that which is most just and right and gives glad tidings to the believers (in the Oneness of Allah and His Messenger, Muhammad SAW, etc.). who work deeds of righteousness, that they shall have a great reward (Paradise).

Sahih International : Indeed, this Qur'an guides to that which is most suitable and gives good tidings to the believers who do righteous deeds that they will have a great reward.

Pickthall : Lo! this Qur'an guideth unto that which is straightest, and giveth tidings unto the believers who do good works that theirs will be a great reward.

Yusuf Ali : Verily this Qur'an doth guide to that which is most right (or stable), and giveth the Glad Tidings to the Believers who work deeds of righteousness, that they shall have a magnificent reward;

Shakir : Surely this Quran guides to that which is most upright and gives good news to the believers who do good that they shall have a great reward.

Dr. Ghali : Surely this Qur'an guides to (the way) that is more upright, and gives good tidings to the believers who do deeds of righteousness that they will a great reward,

Tafsir Jalalayn : Truly this Qur’ān guides to that, to that way, which is straightest, most upright and correct, and gives tidings to the believers who perform righteous deeds that there is a great reward for them.

Tagalog : Katiyakan, ang Banal na Qur’ân na ito ay Aming ipinahayag sa Aming Alipin na si Muhammad (saw), upang patnubayan ang mga tao tungo sa pinakamabuting kaparaanan, na ito ay Relihiyong Islâm, at upang ibigay ang magandang balita sa mga mananampalataya na nagsasagawa ng anumang ipinag-utos ng Allâh at umiiwas sa anuman na Kanyang ipinagbabawal, na walang pag-aalinlangan, ang para sa kanila ay dakilang gantimpala (Hardin – Al-Jannah),

17:10

Hassanor Alapa : Go mataan a so siran oto a di ran papara-tiayaan so alongan a maori na piagtadan Ami siran sa siksa a masakit

Muhsin Khan : And that those who believe not in the Hereafter (i.e. they disbelieve that they will be recompensed for what they did in this world, good or bad, etc.), for them We have prepared a painful torment (Hell).

Sahih International : And that those who do not believe in the Hereafter - We have prepared for them a painful punishment.

Pickthall : And that those who believe not in the Hereafter, for them We have prepared a painful doom.

Yusuf Ali : And to those who believe not in the Hereafter, (it announceth) that We have prepared for them a Penalty Grievous (indeed).

Shakir : And that (as for) those who do not believe in the hereafter, We have prepared for them a painful chastisement.

Dr. Ghali : And (gives the tidings) that that the ones who do not believe in the Hereafter, We have readied for them a painful torment.

Tafsir Jalalayn : And, it [this Qur’ān] informs, that those who do not believe in the Hereafter, We have prepared for them a painful chastisement, namely, the Fire.

Tagalog : At ang mga yaong hindi naniwala sa Kabilang-Buhay at sa anuman na inilaan doon na pagbabayad, sa kanila ay inihanda Namin ang masidhing kaparusahan sa Impiyerno.

17:11

Hassanor Alapa : Go pphamangni so manosiya sa marata (giizinta igira kiararangi-tan) sa datar o kapphangniya niyan ko mapia, ago miaadn so manosiya a madilaptn a titiakhaan.

Muhsin Khan : And man invokes (Allah) for evil as he invokes (Allah) for good and man is ever hasty [i.e., if he is angry with somebody, he invokes (saying): "O Allah! Curse him, etc." and that one should not do, but one should be patient].

Sahih International : And man supplicates for evil as he supplicates for good, and man is ever hasty.

Pickthall : Man prayeth for evil as he prayeth for good; for man was ever hasty.

Yusuf Ali : The prayer that man should make for good, he maketh for evil; for man is given to hasty (deeds).

Shakir : And man prays for evil as he ought to pray for good, and man is ever hasty.

Dr. Ghali : And man invokes for evil, as is his invocation for charity, (i.e., welfare) and man has constantly been hasty.

Tafsir Jalalayn : And man prays for ill, against himself and his family when he is frustrated, as [avidly as] he prays for good. And mankind is ever hasty, to pray against himself, without contemplating the consequence thereof.

Tagalog : At nananalangin minsan ang tao laban sa kanyang sarili ng masama, o di kaya sa kanyang anak, o di kaya sa kanyang kayamanan, at ito ay kapag siya ay nagagalit, na katulad din ng panalangin niya na mabuti, at ito ay dahil sa kamangmangan ng tao at sa kanyang pagiging pabigla-bigla, at dahil sa Habag ng Allâh ay dinirinig lamang Niya ang mabuting panalangin nito at hindi yaong masasama, dahil likas na katangian ng tao ang pagiging mapagmadali (padalus-dalos o mapag-apura).

17:12
Hassanor Alapa : Go bialoy Ami so kagagawii ago so kadawndaw a dowa a tanda, na pionas Ami so sindaw o kagagawii (ka an kano ron toroga) na bialoy Ami so sindaw o kadawndaw a maliwanag a ipphangilailay ka an kano makaploloba sa kalbihan a phoon ko Kadnan iyo ago kagiya an iyo katokawi so bilangan o manga ragon ago so kapagi-tong, go so langowan a shayi na ginintas Ami sa kagintas (pizakntal Ami sa mapayag)

Muhsin Khan : And We have appointed the night and the day as two Ayat (signs etc.). Then, We have made dark the sign of the night while We have made the sign of day illuminating, that you may seek bounty from your Lord, and that you may know the number of the years and the reckoning. And We have explained everything (in detail) with full explanation.

Sahih International : And We have made the night and day two signs, and We erased the sign of the night and made the sign of the day visible that you may seek bounty from your Lord and may know the number of years and the account [of time]. And everything We have set out in detail.

Pickthall : And We appoint the night and the day two portents. Then We make dark the portent of the night, and We make the portent of the day sight-giving, that ye may seek bounty from your Lord, and that ye may know the computation of the years, and the reckoning; and everything have We expounded with a clear expounding.

Yusuf Ali : We have made the Night and the Day as two (of Our) Signs: the Sign of the Night have We obscured, while the Sign of the Day We have made to enlighten you; that ye may seek bounty from your Lord, and that ye may know the number and count of the years: all things have We explained in detail.

Shakir : And We have made the night and the day two signs, then We have made the sign of the night to pass away and We have made the sign of the day manifest, so that you may seek grace from your Lord, and that you might know the numbering of years and the reckoning; and We have explained everything with distinctness.

Dr. Ghali : And We have made the night and the day (time) as two signs; so We have erased the sign of the night and We have made the sign of the day-time a beholder (i.e., when man can behold) that you may seek Grace from your Lord, and that you may know the number of the years and the reckoning. And everything We have expounded with (a distinct) expounding.

Tafsir Jalalayn : And We made the night and the day two signs, [both] indicators of Our power. Then We effaced the sign of the night, extinguishing its light with darkness, so that you might repose therein (the annexation [āyata’layli, ‘the sign of the night’, is explicative), and made the sign of the day sight-giving, in other words, one in which it is possible to see because of the light; that you may seek, therein, bounty from your Lord, by earning [your livelihood], and that you may know, by both [day and night], the number of years and the reckoning, of the times [of the day], and everything, that might be needed, We have detailed very distinctly, We have explained clearly.

Tagalog : At nilikha Namin ang gabi at araw bilang dalawang tanda ng pagpapatunay sa Kaisahan ng Allâh at Kanyang Kapangyarihan, pagkatapos ay sinanhi Namin na maglaho ang tanda ng gabi, na ito ay ang buwan sa pamamagitan ng kadiliman; at ginawa Namin ang tanda ng araw (day), na ito ay ang nagliliwanag na araw (sun); upang makita ng tao sa liwanag nito ang kanyang pagkilos at paggalaw sa kanyang mga gawain sa buhay at ipinapahinga naman niya ang kanyang sarili sa gabi. At upang malaman ng mga tao – dahil sa pagsasalit-salitan ng gabi at araw – ang bilang ng mga taon at mga buwan at mga araw (days). At ang lahat ng bagay ay binigyan Namin ng ganap na pagpapaliwanag.

17:13

Hassanor Alapa : Go langowan a manosiya na inikalitantang Ami ron so okoran iyan sii ko lig 670 iyan sa ipliyo Ami ron ko alongan a Qiyāmah a kasoratan a khatmo niyan a makakayat

Muhsin Khan : And We have fastened every man's deeds to his neck, and on the Day of Resurrection, We shall bring out for him a book which he will find wide open.

Sahih International : And [for] every person We have imposed his fate upon his neck, and We will produce for him on the Day of Resurrection a record which he will encounter spread open.

Pickthall : And every man's augury have We fastened to his own neck, and We shall bring forth for him on the Day of Resurrection a book which he will find wide open.

Yusuf Ali : Every man's fate We have fastened on his own neck: On the Day of Judgment We shall bring out for him a scroll, which he will see spread open.

Shakir : And We have made every man's actions to cling to his neck, and We will bring forth to him on the resurrection day a book which he will find wide open:

Dr. Ghali : And every man We have imposed on him his bird (of augury) upon his neck, and We will bring out for him, on the Day of the Resurrection, a book (that) he will meet with, spread open.

Tafsir Jalalayn : And We have attached every person’s omen — his deeds — for him to carry, upon his neck — this [site] is singled out for mention because fastening [something] to it is [much] more severe; Mujāhid [b. Jabr al-Makkī] said, ‘There is not a child born but it has a leaf around its neck in which it is decreed [that the child will be either] fortunate or damned’ — and We shall bring forth for him, on the Day of Resurrection, a book, in which his deeds are recorded [and], which he will find wide open (yalqāhu manshūran: both are adjectival qualifications of kitāban, ‘a book’).

Tagalog : Gagawin ng Allâh sa lahat ng tao, ang anuman na kanyang nagawa, mabuti man ito o masama, na mananatili lamang na para sa kanya, at hindi siya mananagot sa gawain ng iba at hindi rin mananagot ang iba sa kanyang gawain, at palilitawin ng Allâh para sa kanya sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang talaan na kung saan doon naitala ang lahat ng kanyang mga gawa, na matatagpuan niyang lantad na lantad.

17:14

Hassanor Alapa : (sa ptharoon on) a batiya anka so panoratan ka ka phakaampl ko ginawa nka imanto a alongan a aya rka magisip

Muhsin Khan : (It will be said to him): "Read your book. You yourself are sufficient as a reckoner against you this Day."

Sahih International : [It will be said], "Read your record. Sufficient is yourself against you this Day as accountant."

Pickthall : (And it will be said unto him): Read thy Book. Thy soul sufficeth as reckoner against thee this day.

Yusuf Ali : (It will be said to him:) "Read thine (own) record: Sufficient is thy soul this day to make out an account against thee."

Shakir : Read your book; your own self is sufficient as a reckoner against you this day.

Dr. Ghali : "Read your book! Your self suffices you this day as a constant-reckoner against you."

Tafsir Jalalayn : And it will be said to him: ‘Read your book! This day your soul suffices as your own reckoner’.

Tagalog : Sasabihin sa kanya: Basahin mo ang talaan ng iyong mga ginawa, at ito ay kanyang mababasa kahit na siya pa ay hindi marunong bumasa noong siya ay nasa daigdig pa, na sapat na ang iyong sarili bilang tagapaghusga at magkukuwenta ng iyong gawain ngayon, kaya mababatid niya ang anuman na magiging katumbas ng kanyang ginawa. At ito ang pinakadakilang pantay na paghahatol, na sasabihin sa isang alipin (tao), Husgahan mo ang iyong sarili at sapat na sa iyo ang iyong sarili bilang tagapaghusga.

17:15
Hassanor Alapa : Na sa taw a matoro na mataan a miatoro sa rk o ginawa niyan, na sa taw a madadag na mataan a diadag iyan a ginawa niyan 671 sa di khaawi-dan a isa a baradosa a dosa a salakaw ron, go da Kami maadn a phaniksa sa taman sa di Kami makasogo sa sogo’.

Muhsin Khan : Whoever goes right, then he goes right only for the benefit of his ownself. And whoever goes astray, then he goes astray to his own loss. No one laden with burdens can bear another's burden. And We never punish until We have sent a Messenger (to give warning).

Sahih International : Whoever is guided is only guided for [the benefit of] his soul. And whoever errs only errs against it. And no bearer of burdens will bear the burden of another. And never would We punish until We sent a messenger.

Pickthall : Whosoever goeth right, it is only for (the good of) his own soul that he goeth right, and whosoever erreth, erreth only to its hurt. No laden soul can bear another's load, We never punish until we have sent a messenger.

Yusuf Ali : Who receiveth guidance, receiveth it for his own benefit: who goeth astray doth so to his own loss: No bearer of burdens can bear the burden of another: nor would We visit with Our Wrath until We had sent an messenger (to give warning).

Shakir : Whoever goes aright, for his own soul does he go aright; and whoever goes astray, to its detriment only does he go astray: nor can the bearer of a burden bear the burden of another, nor do We chastise until We raise a messenger.

Dr. Ghali : Whoever is guided, surely he is guided only for himself; (i.e., for his own gain) and whoever errs (away), then surely he errs (away) only upon himself; (i.e., to his own loss) and no encumbered self will be encumbered with the encumbrance of another (self); and in no way are We tormenting (anyone) until We have sent forth a Messenger.

Tafsir Jalalayn : Whoever is guided, is guided only to [the good of] his own soul, because the reward of his guidance will be for him; and whoever goes astray, goes astray only to its [his soul’s] detriment, because the sin thereof will be held against it. No burdened, [no] sinful, soul shall bear the burden of another, soul. And We never chastise, anyone, until We have sent a messenger, to make clear to him that which is his obligation.

Tagalog : At sinuman ang ginabayan na sinunod niya ang Daan ng Katotohanan ay walang pag-aalinlangan, na para rin lamang sa kanya ang kapakinabangan nito, at sinuman ang lumabag at sinunod ang daan ng kamalian ay walang pag-aalinlangang ang kanyang pagkaligaw ay para rin lamang sa kanyang sariling pagkatalo. Walang may-lulan ng pasanin ang magbabata ng pasanin ng iba (hindi parurusahan ang iba sa kasalanan ng iba). At hindi parurusahan ng Allâh ang sinuman hanggang hindi Niya naitatag ang katibayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Sugo at pagpapababa ng mga Aklat.

17:16

Hassanor Alapa : Go igira kiabayaan Ami a kaantior Ami sa isa a lipongan na sogoon Ami so manga tabowakar on (sa kapangogonotan iran ko kabaya o Allāh na somanka siran) sa ndarowaka 672 siran on na mapatot on so katharo (a siksa) na antiorn Ami skaniyan sa samporna a kaantior

Muhsin Khan : And when We decide to destroy a town (population), We (first) send a definite order (to obey Allah and be righteous) to those among them [or We (first) increase in number those of its population] who are given the good things of this life. Then, they transgress therein, and thus the word (of torment) is justified against it (them). Then We destroy it with complete destruction.

Sahih International : And when We intend to destroy a city, We command its affluent but they defiantly disobey therein; so the word comes into effect upon it, and We destroy it with [complete] destruction.

Pickthall : And when We would destroy a township We send commandment to its folk who live at ease, and afterward they commit abomination therein, and so the Word (of doom) hath effect for it, and we annihilate it with complete annihilation.

Yusuf Ali : When We decide to destroy a population, We (first) send a definite order to those among them who are given the good things of this life and yet transgress; so that the word is proved true against them: then (it is) We destroy them utterly.

Shakir : And when We wish to destroy a town, We send Our commandment to the people of it who lead easy lives, but they transgress therein; thus the word proves true against it, so We destroy it with utter destruction.

Dr. Ghali : And when We will to cause a town to perish, We command its (people) luxurious (life), then they committed immorality therein; so the Word came true against it, (and) then We destroyed it an utter destruction.

Tafsir Jalalayn : And when We desire to destroy a town We command its affluent ones, those [inhabitants] of its who enjoy the graces [of God], meaning its leaders, [We command them] to obedience, by the tongue of Our messengers; but they fall into immorality therein, rebelling against Our command, and so the Word is justified concerning it, that it should be chastised, and We destroy it utterly, We annihilate it by annihilating its inhabitants and leaving it in ruins.

Tagalog : At kapag nais Naming puksain ang isang bayan dahil sa kasamaan ng mga tao, ay uutusan Namin ang mga namuhay nang marangya roon na sumunod at ang iba pa sa kanila. Pagkatapos, sila ay lumabag, na kung kaya, naging karapat-dapat sa kanila ang parusa. Pagkatapos ay Amin silang pinuksa nang ganap na pagkawasak.

17:17

Hassanor Alapa : Di bo dn pirapira i inantior Ami a pd sa manga pagtaw ko oriyan o Nūh, sa khasanaan dn so Kadnan ka a Gomgpa a tomitikay ko manga dosa o manga oripn Iyan

Muhsin Khan : And how many generations have We destroyed after Nuh (Noah)! And Sufficient is your Lord as an All-Knower and All-Beholder of the sins of His slaves.

Sahih International : And how many have We destroyed from the generations after Noah. And sufficient is your Lord, concerning the sins of His servants, as Acquainted and Seeing.

Pickthall : How many generations have We destroyed since Noah! And Allah sufficeth as Knower and Beholder of the sins of His slaves.

Yusuf Ali : How many generations have We destroyed after Noah? and enough is thy Lord to note and see the sins of His servants.

Shakir : And how many of the generations did We destroy after Nuh! and your Lord is sufficient as Knowing and Seeing with regard to His servants' faults.

Dr. Ghali : And how many generations We have caused to perish even after Nuh; (Noah) and your Lord suffices as One Who is Ever-Cognizant of (and) Ever-Beholding of the guilty (deeds) of His bondmen.

Tafsir Jalalayn : How many — in other words, many — generations, communities, We have destroyed since Noah! And your Lord suffices as One Informed and Beholder of the sins of His servants, Knower of the hidden and manifest aspects of these [sins] (bi-rabbika, ‘your Lord’, is semantically connected to bi-dhunūb, ‘of the sins’).

Tagalog : At katiyakan, pinuksa Namin ang maraming Nasyon na pinasinungalingan at nilabag ang mga kautusan pagkatapos ni Nûh. Na kung kaya, sapat na sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na Siya ay ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid Niya ang anumang gawain ng Kanyang mga alipin, na ‘Baseer’ – Ganap na Nakakikita na walang anuman ang naililihim sa Kanya.

17:18
Hassanor Alapa : Sa taw a maadn a khabayaan iyan so magaan (so doniya) na ikabalaga 673 Mi ron so kabaya Ami ko taw a khabayaan Ami oriyan Iyan na balowin Ami ron so Jahannam a aya niyan khasoldan a makadada-panas on a ibobowang

Muhsin Khan : Whoever wishes for the quick-passing (transitory enjoyment of this world), We readily grant him what We will for whom We like. Then, afterwards, We have appointed for him Hell, he will burn therein disgraced and rejected, ( far away from Allah's Mercy).

Sahih International : Whoever should desire the immediate - We hasten for him from it what We will to whom We intend. Then We have made for him Hell, which he will [enter to] burn, censured and banished.

Pickthall : Whoso desireth that (life) which hasteneth away, We hasten for him therein what We will for whom We please. And afterward We have appointed for him hell; he will endure the heat thereof, condemned, rejected.

Yusuf Ali : If any do wish for the transitory things (of this life), We readily grant them - such things as We will, to such person as We will: in the end have We provided Hell for them: they will burn therein, disgraced and rejected.

Shakir : Whoever desires this present life, We hasten to him therein what We please for whomsoever We desire, then We assign to him the hell; he shall enter it despised, driven away.

Dr. Ghali : Whoever is willing (to gain) (this) hasty (world), We (quickly) hasten for him therein whatever We decide to whomever We will; thereafter We make for him Hell where he will roast, reprobated and (regretfully) rejected.

Tafsir Jalalayn : Whoever desires, through his deeds, the hasty world, that is, [the life of] this world, We hasten for him therein whatever We will, for whom We please, [such] a hastening, (li-man nurīd, ‘for whom We please’, is a substitute for lahu, ‘for him’, with the repetition of the genitive particle [li-]). Then We appoint for him, in the Hereafter, Hell, to which he will be exposed, [to which] he will be admitted, condemned, blameful, and rejected, banished from [God’s] mercy.

Tagalog : Sinuman ang naghangad ng panandaliang makamundong buhay, at ito lamang ang kanyang naging layunin at pagpupunyagi at hindi siya naniwala sa Kabilang-Buhay, at hindi siya naglaan ng gawain para roon, ay kaagad na ipagkakaloob ng Allâh sa kanya rito sa daigdig ang anuman na Kanyang nais ayon sa itinakda ng Allâh sa ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh,’ pagkatapos ay itatalaga ng Allâh para sa kanya sa Kabilang-Buhay ang Impiyerno na siya ay papasok doon na sinisisi at itinataboy mula sa Awa ng Allâh, dahil sa kanyang paghahangad lamang na makamundo, pagpupunyagi para lamang dito at hindi sa Kabilang-Buhay.

17:19
Hassanor Alapa : Na sa taw a kabayaan iyan so akhirat ago promasayan iyan a skaniyan na mapaparatiaya na siran oto so miaadn so romasay ran a pphanalamatan

Muhsin Khan : And whoever desires the Hereafter and strives for it, with the necessary effort due for it (i.e. do righteous deeds of Allah's Obedience) while he is a believer (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism), then such are the ones whose striving shall be appreciated, thanked and rewarded (by Allah).

Sahih International : But whoever desires the Hereafter and exerts the effort due to it while he is a believer - it is those whose effort is ever appreciated [by Allah ].

Pickthall : And whoso desireth the Hereafter and striveth for it with the effort necessary, being a believer; for such, their effort findeth favour (with their Lord).

Yusuf Ali : Those who do wish for the (things of) the Hereafter, and strive therefor with all due striving, and have Faith,- they are the ones whose striving is acceptable (to Allah).

Shakir : And whoever desires the hereafter and strives for it as he ought to strive and he is a believer; (as for) these, their striving shall surely be accepted.

Dr. Ghali : And whoever is willing (to gain) the Hereafter and diligently endeavors after it as he should (endeavor), being a believer, then those, their endeavor is to be thanked.

Tafsir Jalalayn : And whoever desires the Hereafter and strives for it with the necessary effort, [that is] he performs the deeds worthy of it, being a believer (wa-huwa mu’minun is a circumstantial qualifier) — for such their effort will find favour, with God, that is, [their effort will be] accepted and rewarded.

Tagalog : At sinuman ang maghahangad ng gantimpala sa Kabilang-Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa, at siya ay nagpunyagi para rito sa pamamagitan ng pagsunod sa Allâh, at siya ay naniniwala sa Kanya, at sa Kanyang gantimpala at sa Kanyang Dakilang Kagandahang-Loob, samakatuwid, sila ang mga yaong magiging katanggap-tanggap ang kanilang mga gawain na ilalaan ang mga ito para sa kanila roon ng kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at doon sila ay gagantimpalaan.

17:20

Hassanor Alapa : Langon na mbgan Ami ankai ago giankai ko pammgayan o Kadnan ka, go da maadn so pammgayan (rizki) o Kadnan ka i ba kokompna.

Muhsin Khan : To each these as well as those We bestow from the Bounties of your Lord. And the Bounties of your Lord can never be forbidden.

Sahih International : To each [category] We extend - to these and to those - from the gift of your Lord. And never has the gift of your Lord been restricted.

Pickthall : Each do We supply, both these and those, from the bounty of thy Lord. And the bounty of thy Lord can never be walled up.

Yusuf Ali : Of the bounties of thy Lord We bestow freely on all- These as well as those: The bounties of thy Lord are not closed (to anyone).

Shakir : All do We aid-- these as well as those-- out of the bounty of your Lord, and the bounty of your Lord is not confined.

Dr. Ghali : Each do We supply, these and these (too) from your Lord?s gift, and in no way can your Lord's gift be walled up.

Tafsir Jalalayn : Each, of the two parties, We supply, We give, [to] these and [to] those (hā’ūlā’ wa-hā’ūlā’ is a substitute [for kullan, ‘each’) from (min is semantically connected to numiddu, ‘We supply’) from your Lord’s bounty, in this world. And your Lord’s bounty, therein, is not confined, [it is not] forbidden to anyone.

Tagalog : Ang bawa’t grupo na mga gumagawa para lamang sa makamundo na may katapusan, at ang grupo naman na mga gumagawa para sa Kabilang-Buhay na walang katapusan ay pagkakalooban Namin ng kabuhayan, na pareho Naming pagkakalooban ng kabuhayan ang mga mananampalataya at ang mga walang pananampalataya rito sa daigdig. Dahil ang kabuhayan ay mula sa pagkakaloob ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha bilang kagandahang-loob na mula sa Kanya, at ang anumang ipinagkakaloob ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay hindi ipagkakait kahit kanino, mananampalataya man siya o di-mananampalataya.

17:21

Hassanor Alapa : Ilay anka o andamanaya i kiapakalbiya Mi ko sabaad kiran ko sabagi, go mataan a so akhirat na mala a manga pankatan ago mala a kapakalbi

Muhsin Khan : See how We prefer one above another (in this world) and verily, the Hereafter will be greater in degrees and greater in preference.

Sahih International : Look how We have favored [in provision] some of them over others. But the Hereafter is greater in degrees [of difference] and greater in distinction.

Pickthall : See how We prefer one of them above another, and verily the Hereafter will be greater in degrees and greater in preferment.

Yusuf Ali : See how We have bestowed more on some than on others; but verily the Hereafter is more in rank and gradation and more in excellence.

Shakir : See how We have made some of them to excel others, and certainly the hereafter is much superior in respect of excellence.

Dr. Ghali : Look how We have graced some of them over the others, (Literally: over some "others") and indeed the Hereafter is greater in degrees and greater with marked graciousness.

Tafsir Jalalayn : See how We have given preference to some of them over others, in provision and renown. And truly the Hereafter is greater, grander, in degrees and greater in preferment, to this world, and so one ought to devote one’s attention to it [the Hereafter], to the exclusion of the other.

Tagalog : Pagmasdan mo, O Muhammad, kung paano pinagtatangi-tangi ng Allâh ang ibang tao kaysa iba rito sa daigdig sa pagkakaloob sa kanila ng kabuhayan at sa kanilang gawain, at walang pag-aalinlangan, sa Kabilang-buhay ay may mga matataas na antas at mga dakilang pagpaparangal para sa mga mananampalataya.

17:22

Hassanor Alapa : Oba ka adn (hay Mohammad ago so langowan a miaratiaya) sa rakhs o Allāh a tuhan a salakaw ka makaontod ka a panginginsoyaan a idodoya

Muhsin Khan : Set not up with Allah any other ilah (god), (O man)! (This verse is addressed to Prophet Muhammad SAW , but its implication is general to all mankind), or you will sit down reproved, forsaken (in the Hell-fire).

Sahih International : Do not make [as equal] with Allah another deity and [thereby] become censured and forsaken.

Pickthall : Set not up with Allah any other god (O man) lest thou sit down reproved, forsaken.

Yusuf Ali : Take not with Allah another object of worship; or thou (O man!) wilt sit in disgrace and destitution.

Shakir : Do not associate with Allah any other god, lest you sit down despised, neglected.

Dr. Ghali : Do not make up with Allah another god, for then you will sit reprobated (and) abandoned.

Tafsir Jalalayn : Do not set up another god besides God, or you will sit blameworthy, forsaken, with no one to assist you.

Tagalog : Huwag kang gumawa, O ikaw na tao, ng pagtatambal sa pagsamba sa Allâh, kapag ito ay iyong ginawa ay ipagdidiinan ka na sinisisi at hinahamak sa Kabilang-Buhay.

17:23
Hassanor Alapa : Go inikokom (gitas) o Kadnan ka a da a zimbaan iyo a rowar Rkaniyan ago so mbalaa loks na phiapiaan, 674 amay ka isampay rka ko kaloks so isa kiran odi na langon siran a dowa na di ka ptharo kiran sa katharo a kasanka 675 ago oba nka siran pamasonga sa tharo ka kiran sa katharo a masakaw.

Muhsin Khan : And your Lord has decreed that you worship none but Him. And that you be dutiful to your parents. If one of them or both of them attain old age in your life, say not to them a word of disrespect, nor shout at them but address them in terms of honour.

Sahih International : And your Lord has decreed that you not worship except Him, and to parents, good treatment. Whether one or both of them reach old age [while] with you, say not to them [so much as], "uff," and do not repel them but speak to them a noble word.

Pickthall : Thy Lord hath decreed, that ye worship none save Him, and (that ye show) kindness to parents. If one of them or both of them attain old age with thee, say not "Fie" unto them nor repulse them, but speak unto them a gracious word.

Yusuf Ali : Thy Lord hath decreed that ye worship none but Him, and that ye be kind to parents. Whether one or both of them attain old age in thy life, say not to them a word of contempt, nor repel them, but address them in terms of honour.

Shakir : And your Lord has commanded that you shall not serve (any) but Him, and goodness to your parents. If either or both of them reach old age with you, say not to them (so much as) "Ugh" nor chide them, and speak to them a generous word.

Dr. Ghali : And your Lord has decreed that you should not worship any except Him (only) and (to show) fairest companionship to parents; in case ever one or both of them reaches old age (Literally: being great "in years") in your presence, do not say to them, "Fie!" nor scold them; and speak to them respectful words (Literally: say to them an honorable saying).

Tafsir Jalalayn : And your Lord has decreed, He has commanded, that you worship none save Him, and, that you show, kindness to parents, by being dutiful to them. If they should reach old age with you, one of them (ahaduhumā is the subject [of the verb]) or both (a variant reading [for yablughanna] has yablughān, ‘both [should] reach’, in which case ahaduhumā would be substituting for the [dual indicator] alif [of yablughān]) then do not say to them ‘Fie’ (read uffan or uffin, uffa or uffi, a verbal noun meaning tabban, ‘perish!’ or qubhan, ‘evil!’) nor repulse them, but speak to them gracious words, fair and gentle [words].

Tagalog : At ipinag-utos ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O ikaw na tao, na wala kang karapat-dapat na sambahin kundi Siya na Bukod-Tangi, at ipinag-utos din Niya na ikaw ay maging mabuti sa iyong mga magulang lalung-lalo na kapag inabot nila ang katandaan sa iyong kapanahunan, na huwag kang sumuway at huwag kang magbitiw sa kanila ng anumang salita ng kawalang-paggalang, kahit pagsasabi lamang ng ‘Oop’ na nagpapahiwatig ng pagkayamot, na ito na ang pinakamababa at pinakamasamang salita sa harap ng magulang, at huwag na huwag mangyari sa iyo ang pagsasabi ng anumang masamang salita laban sa kanila, bagkus ay maging mahinahon ka sa pakikitungo sa kanila, at makipag-usap ka sa kanila na may pagpaparangal na pakikipag-usap at pawang mabubuting salita lamang ang iyong sasabihin.

17:24

Hassanor Alapa : Sa pangalimbabaan ka kiran a dowa sa kapangalimo sa tharo- anka a Kadnan ko kalimoon ka siran sa datar o kiapagoyagoyaga iran rakn a maito ako pn 676

Muhsin Khan : And lower unto them the wing of submission and humility through mercy, and say: "My Lord! Bestow on them Your Mercy as they did bring me up when I was small."

Sahih International : And lower to them the wing of humility out of mercy and say, "My Lord, have mercy upon them as they brought me up [when I was] small."

Pickthall : And lower unto them the wing of submission through mercy, and say: My Lord! Have mercy on them both as they did care for me when I was little.

Yusuf Ali : And, out of kindness, lower to them the wing of humility, and say: "My Lord! bestow on them thy Mercy even as they cherished me in childhood."

Shakir : And make yourself submissively gentle to them with compassion, and say: O my Lord! have compassion on them, as they brought me up (when I was) little.

Dr. Ghali : And lower to them the wing of humbleness out of mercy and say, "Lord! Have mercy on them, as they reared me (when I was) small."

Tafsir Jalalayn : And lower to them the wing of humility, show them your submissive side, out of mercy, that is, on account of your affection for them, and say, ‘My Lord, have mercy on them, just as they, had mercy on me when [they], reared me when I was little’.

Tagalog : At magpasailalim ka sa panuntunan ng pagsunod at pagpapakumbaba sa iyong mga magulang bilang awa sa kanila at hilingin mo sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na kaawaan sila sa pamamagitan ng Kanyang napakalawak na awa, buhay man sila o patay na, na tulad ng kanilang pagtitiis noong ikaw ay pinapalaki nila na bata pa na mahina na walang anumang kakayahan.

17:25

Hassanor Alapa : So Kadnan iyo na lbi a Matao ko madadalm ko manga ginawa niyo, na amay ka maadn kano a manga pipia na mataan a Skaniyan ko manga taw a pphanarig On na Paririla

Muhsin Khan : Your Lord knows best what is in your inner-selves. If you are righteous, then, verily, He is Ever Most Forgiving to those who turn unto Him again and again in obedience, and in repentance.

Sahih International : Your Lord is most knowing of what is within yourselves. If you should be righteous [in intention] - then indeed He is ever, to the often returning [to Him], Forgiving.

Pickthall : Your Lord is Best Aware of what is in your minds. If ye are righteous, then lo! He was ever Forgiving unto those who turn (unto Him).

Yusuf Ali : Your Lord knoweth best what is in your hearts: If ye do deeds of righteousness, verily He is Most Forgiving to those who turn to Him again and again (in true penitence).

Shakir : Your Lord knows best what is in your minds; if you are good, then He is surely Forgiving to those who turn (to Him) frequently.

Dr. Ghali : Your Lord knows best whatever is in your selves. In case you are righteous, then surely He has been Ever-Forgiving to the constant resorters (to Him).

Tafsir Jalalayn : Your Lord knows best what is in your hearts, [in the way] of what may be concealed of dutifulness or disobedience [to parents]. If you are righteous, obedient to God, then truly, to those who are penitent, those who return to obedience of Him, He is Forgiving, of any slip that might have issued on their part regarding their duty to the parents, so long as they do not conceal [within themselves] any disrespect [towards them].

Tagalog : Ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha – O kayong mga tao – ay Ganap na Nakaaalam sa mga kinikimkim ninyo sa inyong mga sarili, mabuti man ito o masama. Kung ang hangarin ninyo ay kalugdan kayo ng Allâh at gumawa ng anumang ikalalapit ninyo sa Kanya, ay katiyakan, ang Allâh ay Ganap na Mapagpatawad sa lahat ng pagkakataon sa sinumang nagbabalik-loob, at ang anumang puso na walang nilalaman kundi pagbabalik-loob sa Allâh at pagmamahal sa Kanya, ay walang pag-aalinlangang patatawarin siya, at patatawarin ang anumang nangyari sa kanya na mga maliliit na kasalanan na siyang likas na palaging sanhi ng pagkakamali ng tao.

17:26

Hassanor Alapa : Go bgan ka ko madazg so kabnar iyan ago so miskīn ago so makakalang sa lalan sa di ka pthabowakar sa samporna a kathabowakar

Muhsin Khan : And give to the kindred his due and to the Miskin (poor) and to the wayfarer. But spend not wastefully (your wealth) in the manner of a spendthrift . [Tafsir. At-Tabari, Vol. 10, Page 158 (Verse 9: 60)].

Sahih International : And give the relative his right, and [also] the poor and the traveler, and do not spend wastefully.

Pickthall : Give the kinsman his due, and the needy, and the wayfarer, and squander not (thy wealth) in wantonness.

Yusuf Ali : And render to the kindred their due rights, as (also) to those in want, and to the wayfarer: But squander not (your wealth) in the manner of a spendthrift.

Shakir : And give to the near of kin his due and (to) the needy and the wayfarer, and do not squander wastefully.

Dr. Ghali : And bring to a near kinsman his true (right) and (to) the indigent and the wayfarer; and do not squander wantonly (Literally: in "wanton" squandering).

Tafsir Jalalayn : And give the kinsman his due, of dutifulness and kindness, and the needy and the traveller [as well]; and do not squander, by expending for [any purpose] other than in obedience to God.

Tagalog : At maging mabuti ka sa iyong kamag-anak, na ibigay mo ang kanyang karapatan na pagiging mabuti, at ibigay mo rin ang karapatan ng mahirap na nangangailangan; at ng na-‘estranded’ (natigil sa isang lugar) o nalagay sa kagipitan habang naglalakbay na napalayo siya sa kanyang pamilya at kayamanan; at huwag mo ring lustayin ang iyong yaman maliban na lamang kung ito ay sang-ayon sa pagsunod sa Allâh at huwag kang maging bulagsak sa paggasta.

17:27

Hassanor Alapa : Mataan a so manga tabowakar na miaadn siran a manga pagari o manga shaytan, na miaadn so shaytan ko Kadnan iyan a barakafir.

Muhsin Khan : Verily, spendthrifts are brothers of the Shayatin (devils), and the Shaitan (Devil - Satan) is ever ungrateful to his Lord.

Sahih International : Indeed, the wasteful are brothers of the devils, and ever has Satan been to his Lord ungrateful.

Pickthall : Lo! the squanderers were ever brothers of the devils, and the devil was ever an ingrate to his Lord.

Yusuf Ali : Verily spendthrifts are brothers of the Evil Ones; and the Evil One is to his Lord (himself) ungrateful.

Shakir : Surely the squanderers are the fellows of the Shaitans and the Shaitan is ever ungrateful to his Lord.

Dr. Ghali : Surely the squanderers have been brethren of Ash-Shayâtin (The all-vicious ones, i.e., the devils), and Ash-Shaytan has ever been ever-disbelieving to his Lord.

Tafsir Jalalayn : Indeed squanderers are brothers of devils, that is, they follow their way, and the Devil was ever ungrateful to his Lord, extremely rejective of His graces: likewise his brother the squanderer.

Tagalog : Katiyakan, ang mga taong bulagsak at gumagasta ng kanilang mga kayamanan sa pagsagawa ng kasalanan sa Allâh ay mga katulad sila ni ‘Shaytân’ sa pagiging masama, pamiminsala at pagiging makasalanan; at si Shaytan ay palaging napakatindi ang kanyang paglabag at pagbabalewala sa mga biyaya ng Allâh.

17:28

Hassanor Alapa : Na amay ka talikhodan ka siran sa pangilay sa limo a aarapn ka skaniyan a phoon ko Kadnan ka na tharo ka kiran sa katharo a malbod a mananaw

Muhsin Khan : And if you (O Muhammad SAW) turn away from them (kindred, poor, wayfarer, etc. whom We have ordered you to give their rights, but if you have no money at the time they ask you for it) and you are awaiting a mercy from your Lord for which you hope, then, speak unto them a soft kind word (i.e. Allah will give me and I shall give you).

Sahih International : And if you [must] turn away from the needy awaiting mercy from your Lord which you expect, then speak to them a gentle word.

Pickthall : But if thou turn away from them, seeking mercy from thy Lord, for which thou hopest, then speak unto them a reasonable word.

Yusuf Ali : And even if thou hast to turn away from them in pursuit of the Mercy from thy Lord which thou dost expect, yet speak to them a word of easy kindness.

Shakir : And if you turn away from them to seek mercy from your Lord, which you hope for, speak to them a gentle word.

Dr. Ghali : And in case ever you definitely veer away from them, seeking mercy from your Lord that you hope for, then speak to them a reasonable saying.

Tafsir Jalalayn : But if you [have to] overlook them, that is, the kinsmen and the others mentioned, and do not give to them, seeking mercy from your Lord, [a mercy] which you expect [in the future], that is, [you do not give to them] because of a request for provision which you are waiting to come to you [from your Lord], before you give to them, then speak to them gentle words, pleasant and reasonable [words], promising them that you will give to them when the provision [from God] arrives.

Tagalog : At kapag hindi mo maibigay sa kanila ang iniutos sa iyo na ibigay; dahil sa wala kang kakayahang mabigyan sila at hinihintay mo na may pag-asam ang biyaya mula sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, ay magsabi ka sa kanila ng malumanay na pananalita, na tulad ng panalangin para sa kanila na pagkalooban sila ng masaganang pamumuhay, at pagbibigay ng pangako sa kanila na kapag niluwagan ka ng Allâh sa kabuhayan mula sa Kanyang kagandahang-loob ay babahaginan mo sila.

17:29

Hassanor Alapa : Go di nka mbaloya so lima nka a mapa-tong sa lig ka (ilat ko kapligt) na di nka pman khayata sa samporna a kakayat (ilat ko kaginawa) ka makaozad ka a 677 kapanginginsoyaan a kalolobayan 678 (a idadaplak)

Muhsin Khan : And let not your hand be tied (like a miser) to your neck, nor stretch it forth to its utmost reach (like a spendthrift), so that you become blameworthy and in severe poverty.

Sahih International : And do not make your hand [as] chained to your neck or extend it completely and [thereby] become blamed and insolvent.

Pickthall : And let not thy hand be chained to thy neck nor open it with a complete opening, lest thou sit down rebuked, denuded.

Yusuf Ali : Make not thy hand tied (like a niggard's) to thy neck, nor stretch it forth to its utmost reach, so that thou become blameworthy and destitute.

Shakir : And do not make your hand to be shackled to your neck nor stretch it forth to the utmost (limit) of its stretching forth, lest you should (afterwards) sit down blamed, stripped off.

Dr. Ghali : And do not set up your hand shackled to your neck, (i.e., Do not be niggardly) nor outspread it widespread altogether, (Literally: outspread it all outspreading, i.e., do not be a spendthrift) for then you will sit blamed and regretfully rejected.

Tafsir Jalalayn : And do not keep your hand chained to your neck, in other words, do not withhold it completely from expending, nor open it, in order to expend, completely, or you will sit blameworthy — this refers to the first case — and denuded, cut off, having nothing — this refers to the latter case.

Tagalog : Huwag mong pigilan (kontrulin) ang iyong kamay sa paggasta sa Daan ng Kabutihan, na hihigpitan mo ang iyong sarili, na pagkakaitan mo ang iyong pamilya at ang mga nangangailangan, at huwag ka ring maging bulagsak sa paggasta, na magbibigay ka nang labis para sa iyong kakayahan, dahil sisisihin ka ng mga tao at mamatahin ka nila, at pagsisisihan mo ang iyong labis na paglustay at pagkawala ng iyong kayamanan.

17:30

Hassanor Alapa : Mataan a so Kadnan ka na pphakaloagn iyan so rizki ko taw a khabayaan Iyan ago pndianka (pphakaitoon Iyan so pagpr ko salakaw) 679 ka mataan a Skaniyan na miaadn ko manga oripn Iyan a Gomgpa a Tomitikay.

Muhsin Khan : Truly, your Lord enlarges the provision for whom He wills and straitens (for whom He wills). Verily, He is Ever All-Knower, All-Seer of His slaves.

Sahih International : Indeed, your Lord extends provision for whom He wills and restricts [it]. Indeed He is ever, concerning His servants, Acquainted and Seeing.

Pickthall : Lo! thy Lord enlargeth the provision for whom He will, and straiteneth (it for whom He will). Lo, He was ever Knower, Seer of His slaves.

Yusuf Ali : Verily thy Lord doth provide sustenance in abundance for whom He pleaseth, and He provideth in a just measure. For He doth know and regard all His servants.

Shakir : Surely your Lord makes plentiful the means of subsistence for whom He pleases and He straitens (them); surely He is ever Aware of, Seeing, His servants.

Dr. Ghali : Surely your Lord outspreads the provision to whomever He decides and estimates (it); surely He has been Ever-Cognizant of (and) Ever-Beholding His bondmen.

Tafsir Jalalayn : Truly your Lord expands provision, He makes it abundant, for whomever He will and He straitens, He restricts it for whomever He will. Indeed He is ever Aware and Seer of His servants, Knower of what they hide and what they manifest, giving them provision in accordance with their welfare.

Tagalog : Katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay niluluwagan Niya sa kabuhayan ang ibang mga tao at hinihigpitan naman Niya ang iba ayon sa Kanyang Kaalaman at Karunungan. Walang pag-aalinlangan, Siya ay ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid Niya ang mga lihim ng Kanyang mga alipin, na ‘Baseer’ – Ganap na Nakakikita na walang anuman ang naililihim sa Kanyang Kaalaman sa anumang mga kalagayan nila.

17:31
Hassanor Alapa : Go di niyo pmbonoa so manga wata iyo sa kalk sa kaor, 680 ka Skami i phrizki kiran ago skano, mataan a so kabonoa kiran na miaadn a dosa a mala

Muhsin Khan : And kill not your children for fear of poverty. We provide for them and for you. Surely, the killing of them is a great sin.

Sahih International : And do not kill your children for fear of poverty. We provide for them and for you. Indeed, their killing is ever a great sin.

Pickthall : Slay not your children, fearing a fall to poverty, We shall provide for them and for you. Lo! the slaying of them is great sin.

Yusuf Ali : Kill not your children for fear of want: We shall provide sustenance for them as well as for you. Verily the killing of them is a great sin.

Shakir : And do not kill your children for fear of poverty; We give them sustenance and yourselves (too); surely to kill them is a great wrong.

Dr. Ghali : And do not kill your children in apprehension of want; We provide for them and for you (too); surely the killing of them has been a great sinning.

Tafsir Jalalayn : And do not slay your children, by burying them alive, fearing penury, poverty. We shall provide for them and for you. Slaying them is truly a great sin.

Tagalog : At kapag nabatid na ninyo na walang pag-aalinlangang ang kabuhayan ay nasa kamay lamang ng Allâh ay huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahil sa pagkatakot sa kahirapan, dahil ang Allâh ay Siyang Ganap na Tagapagkaloob ng kabuhayan sa Kanyang mga alipin, na binibigyan Niya ng kabuhayan ang mga anak na katulad din ng pagkakaloob Niya sa mga magulang nito. Katotohanan, ang pagpatay sa kanila ay isang malaking kasalanan.

17:32

Hassanor Alapa : Go oba niyo obaya so kazina ka mataan a skaniyan na piakasisingay ago marata a okit

Muhsin Khan : And come not near to the unlawful sexual intercourse. Verily, it is a Fahishah [i.e. anything that transgresses its limits (a great sin)], and an evil way (that leads one to Hell unless Allah forgives him).

Sahih International : And do not approach unlawful sexual intercourse. Indeed, it is ever an immorality and is evil as a way.

Pickthall : And come not near unto adultery. Lo! it is an abomination and an evil way.

Yusuf Ali : Nor come nigh to adultery: for it is a shameful (deed) and an evil, opening the road (to other evils).

Shakir : And go not nigh to fornication; surely it is an indecency and an evil way.

Dr. Ghali : And do not come near to adultery; surely it has been an obscenity and odious as a way.

Tafsir Jalalayn : And do not come [anywhere] near fornication — this [form of expressing it] is more effective than [saying] ‘Do not commit it’. It is indeed an indecency, an abomination, and, it is, an evil way.

Tagalog : At huwag kayong lumapit sa pakikiapid na gawain at sa anumang magiging daan tungo rito; upang hindi kayo makagawa nito, dahil katiyakang ito ay karumal-dumal na gawain at napakasamang pamamaraan.

17:33
Hassanor Alapa : Go oba niyo bonoa so ginawa a so hiaram o Allāh inonta bo o nggolalan sa kabnar, na sa taw a bonoon a lialim na sabnar a bigan Ami so madazg iyan (walī) sa bagr (a so kabnar ko kitas) na oba pakasobra ko kambono (so kakhitas iyan) ka skaniyan na miaadn a tatabangan

Muhsin Khan : And do not kill anyone which Allah has forbidden, except for a just cause. And whoever is killed (intentionally with hostility and oppression and not by mistake), We have given his heir the authority [(to demand Qisas, Law of Equality in punishment or to forgive, or to take Diya (blood money)]. But let him not exceed limits in the matter of taking life (i.e he should not kill except the killer only). Verily, he is helped (by the Islamic law).

Sahih International : And do not kill the soul which Allah has forbidden, except by right. And whoever is killed unjustly - We have given his heir authority, but let him not exceed limits in [the matter of] taking life. Indeed, he has been supported [by the law].

Pickthall : And slay not the life which Allah hath forbidden save with right. Whoso is slain wrongfully, We have given power unto his heir, but let him not commit excess in slaying. Lo! he will be helped.

Yusuf Ali : Nor take life - which Allah has made sacred - except for just cause. And if anyone is slain wrongfully, we have given his heir authority (to demand qisas or to forgive): but let him not exceed bounds in the matter of taking life; for he is helped (by the Law).

Shakir : And do not kill any one whom Allah has forbidden, except for a just cause, and whoever is slain unjustly, We have indeed given to his heir authority, so let him not exceed the just limits in slaying; surely he is aided.

Dr. Ghali : And do not kill the self that Allah has prohibited, except by truthful (right) (Literally: with the truth). And whoever is killed unjustly, We have (already) appointed to his patron authority. So let him not exceed (Literally: be extravagant) in killing; surely he will be vindicated.

Tafsir Jalalayn : And do not slay the soul [whose life] God has made inviolable, except with due cause. Whoever is slain wrongfully, We have certainly given his heir, the one inheriting from him, a warrant, a sanction [to retaliate] against the slayer; but let him not commit excess, [let him not] overstep the bounds, in slaying, by slaying other than the killer [of the one slain], or by other than that [instrument] with which he [the slain] was killed; for he is supported [by the Law].

Tagalog : At huwag ninyong patayin ang may buhay (tao) na ipinagbawal ng Allâh na patayin maliban sa karapatan ng batas na tulad ng ‘Qisâs’ (ang batas ng patas na pagparusa sa nagkasala) o ‘Rajeem’ (pagbato) hanggang sa sapitin nito ang kamatayan, na ito ay para sa mga nakaranas lamang ng pag-aasawa, o di kaya ay pagpatay sa tumalikod sa Islâm. At sinuman ang napatay na labag sa batas ang pagpatay sa kanya ay walang pag-aalinlangang ibibigay Namin ang karapatan sa kanyang pamilya na ito ay ang kanyang mga tagapagmana o di kaya ay hukom na hahatol ng kamatayan o ‘Diyah. Subali’t pagkatapos nito ay walang karapatan ang pamilya o tagapagmana na lampasan ang batas ng Allâh na ‘Qisâs’ sa pamamagitan ng paghihiganti o iba pa. Katiyakan, ang Allâh ay Tagapagtaguyod sa pamilya ng namatayan laban sa nakapatay hanggang sa maisagawa ang karampatang parusa na pagpatay bilang ‘Qisâs’

17:34
Hassanor Alapa : Go oba niyo pakaranii so 681 tamok o wata a ilo inonta bo o nggolalan sa mapia sa taman sa isampay skaniyan ko kakhasad, go tomann iyo so kapasadan ka mataan a so kapasadan na miaadn a ipagiza (rkano).

Muhsin Khan : And come not near to the orphan's property except to improve it, until he attains the age of full strength. And fulfil (every) covenant. Verily! the covenant, will be questioned about.

Sahih International : And do not approach the property of an orphan, except in the way that is best, until he reaches maturity. And fulfill [every] commitment. Indeed, the commitment is ever [that about which one will be] questioned.

Pickthall : Come not near the wealth of the orphan save with that which is better till he come to strength; and keep the covenant. Lo! of the covenant it will be asked.

Yusuf Ali : Come not nigh to the orphan's property except to improve it, until he attains the age of full strength; and fulfil (every) engagement, for (every) engagement will be enquired into (on the Day of Reckoning).

Shakir : And draw not near to the property of the orphan except in a goodly way till he attains his maturity and fulfill the promise; surely (every) promise shall be questioned about.

Dr. Ghali : And do not draw near the wealth of the orphan except in the fairest (manner) until he reaches full age; and fulfil the covenant. Surely the covenant will be questioned of.

Tafsir Jalalayn : And do not come [anywhere] near an orphan’s property, except in the fairest manner until he comes of age. And fulfil the covenant, should you make a covenant with God or with people [in general]. Indeed the covenant will be enquired into.

Tagalog : At huwag ninyong pakialaman ang mga kayamanan ng mga batang ulila na nasa ilalim ng inyong pangangalaga, maliban na lamang kung ito ay isasaayos para mapabuti sa kanila at ang pagpapalago nito bilang kanilang kapakinabangan, hanggang sa dumating sa hustong pag-iisip ang bata. At tuparin ninyo ang bawa’t pangako na inyong ipinangako. Katiyakan, ang anumang ipinangako ay itatanong ng Allâh sa nangako sa Araw ng Muling Pagkabuhay na gagantimpalaan Niya kapag ito ay isinakatuparan at parurusahan Niya kapag ito ay hindi tinupad.

17:35

Hassanor Alapa : Go tarotopa niyo so asada amay ka masad kano ago thimbang kano sa kaontol a mathito, ka gioto i mapia ago matanos a khabolosan

Muhsin Khan : And give full measure when you measure, and weigh with a balance that is straight. That is good (advantageous) and better in the end.

Sahih International : And give full measure when you measure, and weigh with an even balance. That is the best [way] and best in result.

Pickthall : Fill the measure when ye measure, and weigh with a right balance; that is meet, and better in the end.

Yusuf Ali : Give full measure when ye measure, and weigh with a balance that is straight: that is the most fitting and the most advantageous in the final determination.

Shakir : And give full measure when you measure out, and weigh with a true balance; this is fair and better in the end.

Dr. Ghali : And fill up the measure when you measure, and weigh with the straight equitableness; that is more charitable and fairest in interpretation (Or: determination, outcome).

Tafsir Jalalayn : And give full measure, complete it, when you measure, and weigh with a right balance, [with] an even balance: that is better and fairer in return.

Tagalog : At ibigay ninyo ang tamang sukat at huwag kayong mandaya kapag kayo ay nagsasagawa nito para sa iba, at kapag kayo ay nagtimbang ay magtimbang kayo nang matuwid na pagtimbang, katiyakan, ang pagiging pantay sa pagbibigay ng sukat at timbang ay isang gawang nakabubuti sa inyo rito sa daigdig at higit pang kabutihan ang idudulot nito mula sa Allâh sa Kabilang-Buhay.

17:36
Hassanor Alapa : Go oba ka mizozophon 682 sa nganin a da a katawi nka on, mataan a so kan’g ago so kailay ago so poso’na langon oto na miaadn a pagizaan

Muhsin Khan : And follow not (O man i.e., say not, or do not or witness not, etc.) that of which you have no knowledge (e.g. one's saying: "I have seen," while in fact he has not seen, or "I have heard," while he has not heard). Verily! The hearing, and the sight, and the heart, of each of those you will be questioned (by Allah).

Sahih International : And do not pursue that of which you have no knowledge. Indeed, the hearing, the sight and the heart - about all those [one] will be questioned.

Pickthall : (O man), follow not that whereof thou hast no knowledge. Lo! the hearing and the sight and the heart - of each of these it will be asked.

Yusuf Ali : And pursue not that of which thou hast no knowledge; for every act of hearing, or of seeing or of (feeling in) the heart will be enquired into (on the Day of Reckoning).

Shakir : And follow not that of which you have not the knowledge; surely the hearing and the sight and the heart, all of these, shall be questioned about that.

Dr. Ghali : And do not pursue what you have no knowledge of; surely hearing and beholding and heart-sight, (Or: perception) all of those will be questioned of.

Tafsir Jalalayn : And do not pursue that of which you have no knowledge. Indeed the hearing and the sight and the heart — of each of these it will be asked, of that person what he did with them.

Tagalog : At huwag kang sumunod sa isang bagay na wala kang kaalaman na maging sunud-sunuran ka lamang, bagkus ay tiyakin mo muna ito, alamin at siguruhin. Katiyakan, ang tao ay mananagot sa anuman na ginamitan niya ng kanyang pandinig, paningin at puso; at kapag ito ay ginamit niya sa mabuti ay magkakamit siya ng gantimpala at kung sa masama naman niya ito ginamit ay kaparusahan ang kanyang makakamit.

17:37

Hassanor Alapa : Go oba ka lalakaw ko lopa sa 683 kazagola ka di nka khabnsad so lopa, ago di nka kharpng so manga palaw sa kaporo

Muhsin Khan : And walk not on the earth with conceit and arrogance. Verily, you can neither rend nor penetrate the earth, nor can you attain a stature like the mountains in height.

Sahih International : And do not walk upon the earth exultantly. Indeed, you will never tear the earth [apart], and you will never reach the mountains in height.

Pickthall : And walk not in the earth exultant. Lo! thou canst not rend the earth, nor canst thou stretch to the height of the hills.

Yusuf Ali : Nor walk on the earth with insolence: for thou canst not rend the earth asunder, nor reach the mountains in height.

Shakir : And do not go about in the land exultingly, for you cannot cut through the earth nor reach the mountains in height.

Dr. Ghali : And do not walk in the earth merrily; surely you will never pierce the earth, and you will never reach the mountains in height.

Tafsir Jalalayn : And do not walk in the earth exultantly, that is, exultant with pride and conceit. Indeed you will not rend the earth, [you will not] pierce it and reach its depths with your pride, nor attain the mountains in height: the meaning is that you shall never attain such ends, so how can you be so arrogant?

Tagalog : At huwag kang lumakad o mamuhay sa kalupaan nang may pagmamataas; dahil sa ikaw ay katiyakang walang kakayahang galugarin ang buong kalupaan sa pamamagitan ng paglalakbay dito ni magkakaroon ka ng kakayahan na abutin ang mga tuktok ng kabundukan sa pamamagitan ng iyong pagmamataas at pagmamalaki.

17:38

Hassanor Alapa : Ka langon oto (so inisapr o Allāh ipoon ko ayat a 23) na so karata iyan na sii ko Kadnan ka na ikagogowad

Muhsin Khan : All the bad aspects of these (the above mentioned things) are hateful to your Lord.

Sahih International : All that - its evil is ever, in the sight of your Lord, detested.

Pickthall : The evil of all that is hateful in the sight of thy Lord.

Yusuf Ali : Of all such things the evil is hateful in the sight of thy Lord.

Shakir : All this-- the evil of it-- is hateful in the sight of your Lord.

Dr. Ghali : All of that, the odiousness of it is hateful in the Meeting of your Lord.

Tafsir Jalalayn : All of that, [which has been] mentioned — the evil of it is hateful in the sight of your Lord.

Tagalog : Lahat ng mga nabanggit na pag-uutos at pagbabawal ay kinamumuhian ng Allâh ang anumang masasama rito at hindi Niya nais itong isagawa ng Kanyang mga alipin.

17:39
Hassanor Alapa : Gioto na pd ko nganin a iniwahi rka o Kadnan ka a pd sa kaongangn ago oba ka adn sa pd o Allāh a tuhan a salakaw, ka mapozang ka ko Jahannam a kapanginginsoyaan a ibobowang.

Muhsin Khan : This is (part) of Al-Hikmah (wisdom, good manners and high character, etc.) which your Lord has inspired to you (O Muhammad SAW ). And set not up with Allah any other ilah (god) lest you should be thrown into Hell, blameworthy and rejected, (from Allah's Mercy).

Sahih International : That is from what your Lord has revealed to you, [O Muhammad], of wisdom. And, [O mankind], do not make [as equal] with Allah another deity, lest you be thrown into Hell, blamed and banished.

Pickthall : This is (part) of that wisdom wherewith thy Lord hath inspired thee (O Muhammad). And set not up with Allah any other god, lest thou be cast into hell, reproved, abandoned.

Yusuf Ali : These are among the (precepts of) wisdom, which thy Lord has revealed to thee. Take not, with Allah, another object of worship, lest thou shouldst be thrown into Hell, blameworthy and rejected.

Shakir : This is of what your Lord has revealed to you of wisdom, and do not associate any other god with Allah lest you should be thrown into hell, blamed, cast away.

Dr. Ghali : That is of (the) Wisdom your Lord has revealed to you; and do not make up with Allah another god, (or) then you will be cast in Hell blamed (and) rejected.

Tafsir Jalalayn : This is [part] of the wisdom, the admonition, which your Lord has revealed to you, O Muhammad (s). And do not set up with God any other god, or you will be cast into Hell, blameworthy, abandoned, banished from God’s mercy.

Tagalog : Ang mga ipinahayag Naming ito na mga magagandang alituntunin, na tulad ng pag-uutos sa pagsagawa ng mga mabubuti at pagbabawal sa mga karumal-dumal na pag-uugali ay kabilang sa mga Rebelasyon na ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad. Na kung kaya, huwag kang gumawa, O ikaw na tao, ng pagtatambal sa pagsamba sa Kanya, kundi ay itatapon ka sa Impiyerno na sinisisi ka mismo ng iyong sarili at mga tao, at ikaw ay isusumpa na malayo sa lahat ng Awa ng Allâh).

17:40

Hassanor Alapa : Ba rkano inisnggay o Kadnan iyo (a rk iyo) so manga wata a mama, na 684 go kominowa Skaniyan ko manga malāikat sa manga wata a babay, mataan a gii kano tharo sa katharo a mapnd

Muhsin Khan : Has then your Lord (O pagans of Makkah) preferred for you sons, and taken for Himself from among the angels daughters. Verily! You utter an awful saying, indeed.

Sahih International : Then, has your Lord chosen you for [having] sons and taken from among the angels daughters? Indeed, you say a grave saying.

Pickthall : Hath your Lord then distinguished you (O men of Makka) by giving you sons, and hath chosen for Himself females from among the angels? Lo! verily ye speak an awful word!

Yusuf Ali : Has then your Lord (O Pagans!) preferred for you sons, and taken for Himself daughters among the angels? Truly ye utter a most dreadful saying!

Shakir : What! has then your Lord preferred to give you sons, and (for Himself) taken daughters from among the angels? Most surely you utter a grievous saying.

Dr. Ghali : Has your Lord then elected for you (only) sons and taken to Him from the Angels females? Surely you are indeed saying a monstrous saying.

Tafsir Jalalayn : Has your Lord then preferred you, has He distinguished you [exclusively], O Meccans, with sons and chosen for Himself females from among the angels?, as daughters for Himself, in the way that you [are wont to] claim. Truly, by [saying] this, you are speaking a monstrous word!

Tagalog : Higit na ginusto ba para sa inyo ng inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O kayo na mga nagtatambal sa pagsamba sa Allâh, na pagkalooban kayo ng mga anak na kalalakihan at pinili naman Niya sa Kanyang Sarili ang mga anghel bilang mga anak na kababaihan? Walang pag-aalinlangan, ang mga ganyang sinasabi ninyo ay napakasama at kalapastanganan na hindi karapat-dapat sa Kamaharlikaan ng Allâh.[1]

17:41

Hassanor Alapa : Go sabnar a mizakntal Kami (sa manga tanda) sankai a Qur’ān ka an siran makapananadm na da a khioman iyan kiran a rowar sa kathaonkir a kasanka

Muhsin Khan : And surely, We have explained [Our Promises, Warnings and (set forth many) examples] in this Quran that they (the disbelievers) may take heed, but it increases them in naught save aversion.

Sahih International : And We have certainly diversified [the contents] in this Qur'an that mankind may be reminded, but it does not increase the disbelievers except in aversion.

Pickthall : We verily have displayed (Our warnings) in this Qur'an that they may take heed, but it increaseth them in naught save aversion.

Yusuf Ali : We have explained (things) in various (ways) in this Qur'an, in order that they may receive admonition, but it only increases their flight (from the Truth)!

Shakir : And certainly We have repeated (warnings) in this Quran that they may be mindful, but it does not add save to their aversion.

Dr. Ghali : And indeed We have already propounded (i.e., Our warnings) in this Qur'an that they may constantly remember; and in no way does it increase them except in repulsion.

Tafsir Jalalayn : And verily We have dispensed, We have elucidated, in this Qur’ān, similitudes, promises [of reward] and threats [of retribution], so that they may remember, [that they may] be admonished, but it, that [elucidation], only increases them in aversion, to the Truth.

Tagalog : Katiyakan, ipinaliwanag Namin nang ganap, inuri-uri sa Banal na Qur’ân ang mga alituntunin, mga parabola at mga pagpapayo; upang makapulot ng aral ang mga tao at masuri nila ang anumang kapaki-pakinabang sa kanila at pagkatapos ay kanila itong isagawa, at iwasan nila ang anumang magdudulot sa kanila ng kapahamakan, magkagayunpaman ay walang mapapala sa mga paglilinaw na ito ang mga masasama kundi lalo pa silang napalayo sa katotohanan at nakalimot sa pagkakaintindi ng mga patnubay.

17:42

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a opama ko adn a pd Iyan a manga tuhan sa datar o gii ran on katharoa na mloloba siran (a manga tuhan) sa okit sa kaagawa iran ko Arsh (Panggaw)

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW to these polytheists, pagans, etc.): "If there had been other aliha (gods) along with Him as they assert, then they would certainly have sought out a way to the Lord of the Throne (seeking His Pleasures and to be near to Him).

Sahih International : Say, [O Muhammad], "If there had been with Him [other] gods, as they say, then they [each] would have sought to the Owner of the Throne a way."

Pickthall : Say (O Muhammad, to the disbelievers): If there were other gods along with Him, as they say, then had they sought a way against the Lord of the Throne.

Yusuf Ali : Say: If there had been (other) gods with Him, as they say,- behold, they would certainly have sought out a way to the Lord of the Throne!

Shakir : Say: If there were with Him gods as they say, then certainly they would have been able to seek a way to the Lord of power.

Dr. Ghali : Say, "If there had been (other) gods with Him, as they say, lo, indeed they would have constantly sought a way to The Owner of the Throne."

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘If there were with Him, that is, with God, [other] gods, as they say, they would, in that case, have sought against the Lord of the Throne, that is, [against] God, some path, some way, in order to fight Him [off].

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Allâh: Kung mayroong mga âlihah (mga diyos na sinasamba) na kasama ng Allâh bilang kanilang pag-angkin, ay katiyakang gagawa ang mga diyos na ito ng paraan upang malamangan nila ang Allâh na Siyang Nagmamay-ari ng Dakilang `Arsh

17:43

Hassanor Alapa : Miasotisoti Skaniyan a miphaporo ko nganin a gii ran panaroon sa kaphaporo a lbi a mala

Muhsin Khan : Glorified and High be He! From 'Uluwan Kabira (the great falsehood) that they say! (i.e.forged statements that there are other gods along with Allah, but He is Allah, the One, the Self-Sufficient Master, whom all creatures need. He begets not, nor was He begotten, and there is none comparable or coequal unto Him).

Sahih International : Exalted is He and high above what they say by great sublimity.

Pickthall : Glorified is He, and High Exalted above what they say!

Yusuf Ali : Glory to Him! He is high above all that they say!- Exalted and Great (beyond measure)!

Shakir : Glory be to Him and exalted be He in high exaltation above what they say.

Dr. Ghali : All Extolment be to Him and Supremely Exalted be He above whatever they say, by a great exaltation!

Tafsir Jalalayn : Glory be to Him — an affirmation of His transcendence — and exalted be He above what they say, in the way of [His having] associates, greatly!

Tagalog : Luwalhati sa Allâh at Pinakadakila na malayo sa anumang sinasabi ng mga nagsasagawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Kanya, na Siya ay Kataas-Taasan na Ligtas sa anumang kamalian at di-kaganapan.

17:44
Hassanor Alapa : Pthasbih Rkaniyan so manga langit a pito ago so lopa ago so taw (a mu’min) a madadalm on, go da a pd sa nganin inonta bo a ipthasbih iyan so bantogan Iyan (sogoan iyan) ogaid na di niyo zabotn (hay manga kafir) so tasbīh iran 685 mataan a Skaniyan na Matigr a Paririla.

Muhsin Khan : The seven heavens and the earth and all that is therein, glorify Him and there is not a thing but glorifies His Praise. But you understand not their glorification. Truly, He is Ever Forbearing, Oft-Forgiving.

Sahih International : The seven heavens and the earth and whatever is in them exalt Him. And there is not a thing except that it exalts [ Allah ] by His praise, but you do not understand their [way of] exalting. Indeed, He is ever Forbearing and Forgiving.

Pickthall : The seven heavens and the earth and all that is therein praise Him, and there is not a thing but hymneth His praise; but ye understand not their praise. Lo! He is ever Clement, Forgiving.

Yusuf Ali : The seven heavens and the earth, and all beings therein, declare His glory: there is not a thing but celebrates His praise; And yet ye understand not how they declare His glory! Verily He is Oft-Forbear, Most Forgiving!

Shakir : The seven heavens declare His glory and the earth (too), and those who are in them; and there is not a single thing but glorifies Him with His praise, but you do not understand their glorification; surely He is Forbearing, Forgiving.

Dr. Ghali : The seven heavens and the earth and whoever is in them extol to Him, and decidedly not a thing (is) except that it extols His praise, but you do not comprehend their Extolment. Surely He has been Ever-Forbearing, Ever-Forgiving.

Tafsir Jalalayn : The seven heavens and the earth and all that is therein proclaim His praise, [they] affirm His transcendence. And there is not a thing, among things created, but proclaims, enwrapped [in], His praise, in other words, [everything] says subhāna’Llāh wa-bi-hamdihi, ‘Glory and praise be to God’; but you do not understand their glorification, because it is not [proclaimed] in your language. Lo! He is Forbearing, Forgiving, for He does not hasten [to bring about] your punishment.

Tagalog : Pumupuri sa Kadakilaan ng Allâh ang mga pitong kalangitan at ang kalupaan, at ang mga nasasakupan nito na lahat ng nilikha, at ang lahat ng bagay sa mga nilikhang ito ay pumupuri sa kadakilaan ng Allâh ng pagpuri na kalakip ang pagpapasalamat sa Allâh, subali’t ito ay hindi ninyo naiintindihan, O kayong mga tao. Katotohanan, ang Allâh ay ‘Haleem’ – Ganap at Napakalawak ang Kanyang Pang-unawa na hindi Niya kaagad pinarurusahan ang mga lumalabag, na ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa kanila.

17:45

Hassanor Alapa : Go igira biatia aka (hay Mohammad) so Qur’ān na tagoan Ami so lt ka ago so lt o siran oto a di ran paparatiayaan so alongan a maori sa rnding a somasapng 686

Muhsin Khan : And when you (Muhammad SAW) recite the Quran, We put between you and those who believe not in the Hereafter, an invisible veil (or screen their hearts, so they hear or understand it not).

Sahih International : And when you recite the Qur'an, We put between you and those who do not believe in the Hereafter a concealed partition.

Pickthall : And when thou recitest the Qur'an we place between thee and those who believe not in the Hereafter a hidden barrier;

Yusuf Ali : When thou dost recite the Qur'an, We put, between thee and those who believe not in the Hereafter, a veil invisible:

Shakir : And when you recite the Quran, We place between you and those who do not believe in the hereafter a hidden barrier;

Dr. Ghali : And when you read the Qur'an, We make between you and the ones who do not believe in the Hereafter a screened curtain.

Tafsir Jalalayn : And when you recite the Qur’ān, We place between you and those who do not believe in the Hereafter a hidden barrier, that is, one that hides you from them, so that they cannot see you — this was revealed regarding those who wanted to assassinate him (s) [the Prophet].

Tagalog : Kapag binigkas mo ang Banal na Qur’ân at narinig ka nila na mga nagtatambal sa pagsamba sa Allâh, ay naglalagay Kami sa pagitan mo at sa pagitan ng mga yaong hindi naniwala sa Kabilang-Buhay ng harang na nagtatakip sa kanilang mga kaisipan upang hindi nila maintindihan ang Qur’ân bilang parusa sa kanilang paglabag at pagtanggi.

17:46
Hassanor Alapa : Go tiagoan Ami so manga poso’ iran sa sapng o ba iran masabot ago sii ko manga tangila iran (na tiagoan Ami) sa oln, go igira inaloy nka so Kadnan ka sii ko Qur’ān sa Skaniyan bo na tomalikhod siran ko likod iran a somasanka siran

Muhsin Khan : And We have put coverings over their hearts lest, they should understand it (the Quran), and in their ears deafness. And when you make mention of your Lord Alone [La ilaha ill-Allah (none has the right to be worshipped but Allah) Islamic Monotheism ] in the Quran, they turn on their backs, fleeing in extreme dislikeness.

Sahih International : And We have placed over their hearts coverings, lest they understand it, and in their ears deafness. And when you mention your Lord alone in the Qur'an, they turn back in aversion.

Pickthall : And We place upon their hearts veils lest they should understand it, and in their ears a deafness; and when thou makest mention of thy Lord alone in the Qur'an, they turn their backs in aversion.

Yusuf Ali : And We put coverings over their hearts (and minds) lest they should understand the Qur'an, and deafness into their ears: when thou dost commemorate thy Lord and Him alone in the Qur'an, they turn on their backs, fleeing (from the Truth).

Shakir : And We have placed coverings on their hearts and a heaviness in their ears lest they understand it, and when you mention your Lord alone in the Quran they turn their backs in aversion.

Dr. Ghali : And We make lids upon their hearts so that they could not comprehend it, and (we make) in their ears an obstruction. And when you mention your Lord alone in the Qur'an, they turn their backs in repulsion.

Tafsir Jalalayn : And We place upon their hearts veils, covers, lest they should understand it, lest they should understand the Qur’ān, in other words, and so [in this way] they do not understand it, and in their ears a deafness, a heaviness, thus they cannot hear it. And when you mention your Lord alone in the Qur’ān, they turn their backs in aversion, to it.

Tagalog : At naglalagay Kami sa mga puso ng mga nagtatambal sa pagsamba sa Allâh ng di-nakikitang harang; upang hindi nila maintindihan ang Qur’ân, at naglalagay (din) Kami ng harang sa kanilang mga tainga upang hindi nila ito marinig, at kapag binanggit mo ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa Banal na Qur’ân na hinihikayat mo sila tungo sa Kanyang Kaisahan at nagbabawal ng pagtatambal sa pagsamba sa Allâh ay tatalikod sila na ayaw nilang marinig ang iyong sinasabi na may matinding pagkamuhi; bilang pagmamataas na ayaw nilang sumamba sa Kaisahan ng Allâh.

17:47
Hassanor Alapa : Skami i lbi a Matao ko nganin a pphamakin’gn iran gowani a pphamakin’g siran rka ago gowani a siran na 687 giimamagtonga, gowani a giitharoon o manga pananakoto a da a phagonotan iyo a rowar sa mama a kasasalamankirowan.

Muhsin Khan : We know best of what they listen to, when they listen to you. And when they take secret counsel, behold, the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.) say: "You follow none but a bewitched man."

Sahih International : We are most knowing of how they listen to it when they listen to you and [of] when they are in private conversation, when the wrongdoers say, "You follow not but a man affected by magic."

Pickthall : We are Best Aware of what they wish to hear when they give ear to thee and when they take secret counsel, when the evil-doers say: Ye follow but a man bewitched.

Yusuf Ali : We know best why it is they listen, when they listen to thee; and when they meet in private conference, behold, the wicked say, "Ye follow none other than a man bewitched!"

Shakir : We know best what they listen to when they listen to you, and when they take counsel secretly, when the unjust say: You follow only a man deprived of reason.

Dr. Ghali : We know best what (intention) it is that they listen with as they listen to you, and as they have private conferences, as the unjust (of them) say, "Decidedly you are following (none) except a man bewitched."

Tafsir Jalalayn : We know best what they listen to, the reason for [which they listen to] it, in order to mock [it], when they listen to you, [to] your recital, and when they are in secret counsel, holding secret talks among themselves, in other words, when they talk, when (idh substitutes for the preceding idh, ‘when’) the evildoers say, in their secret conversation: ‘You are only following a man bewitched, one duped, his mind overcome’.

Tagalog : Kami ang ganap na Nakababatid sa anumang pinakikinggan ng mga pinuno ng mga Quraysh noong sila ay nakikinig sa iyo, ang kanilang mga layunin ay masasama dahil ang kanilang pakikinig ay hindi upang mapatnubayan at tanggapin ang katotohanan, at alam din Namin ang kanilang pagbubulung-bulungan noong sinasabi nila: Wala kayong sinusunod kundi isang tao na tinamaan ng salamangka at naguguluhan sa kanyang kaisipan.

17:48

Hassanor Alapa : Ilay anka (hay Mohammad) o andamanaya i kinibgan iran rka ko manga ibarat na miadadag siran na da a khatoon iran a okit (a toroan)

Muhsin Khan : See what examples they have put forward for you. So they have gone astray, and never can they find a way.

Sahih International : Look how they strike for you comparisons; but they have strayed, so they cannot [find] a way.

Pickthall : See what similitudes they coin for thee, and thus are all astray, and cannot find a road!

Yusuf Ali : See what similes they strike for thee: but they have gone astray, and never can they find a way.

Shakir : See what they liken you to! So they have gone astray and cannot find the way.

Dr. Ghali : Look how they strike similitudes for you. So they have erred and have been unable (to find) a way."

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: Look how they strike similitudes for you, such as [your being] bewitched, a soothsayer or a poet, and they go astray, thereby from [the path of] guidance, and cannot find a way, a path to it!

Tagalog : Pagmasdan mo, O Muhammad, bilang pagtataka ang kanilang mga sinasabi: Katunayan, si Muhammad (saw) ay salamangkero, manunula at nasisiraan ng kanyang kaisipan! Na kung kaya, sila ay nalihis at napalayo at hindi sila nagabayan sa Daan ng Katotohanan.

17:49

Hassanor Alapa : Go pitharo iran a ba amay ka maadn kami a tolan ago miaphopog (sa kiardak) na ba kami pagoyaga sa kaadn a bago 688

Muhsin Khan : And they say: "When we are bones and fragments (destroyed), should we really be resurrected (to be) a new creation?"

Sahih International : And they say, "When we are bones and crumbled particles, will we [truly] be resurrected as a new creation?"

Pickthall : And they say: When we are bones and fragments, shall we forsooth, be raised up as a new creation?

Yusuf Ali : They say: "What! when we are reduced to bones and dust, should we really be raised up (to be) a new creation?"

Shakir : And they say: What! when we shall have become bones and decayed particles, shall we then certainly be raised up, being a new creation?

Dr. Ghali : And they said, "Is it (true) that when we are bones and decomposed remains, will we indeed be made to rise again (as) a new creation?"

Tafsir Jalalayn : And they say, in denial of the Resurrection: ‘What, when we are bones and fragments, shall we really be raised up in a new creation?’

Tagalog : At sinabi ng mga nagtatambal sa pagsamba sa Allâh bilang kanilang pagtanggi na sila ay muling lilikhain ng panibagong pagkalikha pagkatapos madurog ang kanilang mga buto at pagiging alikabok na lamang ng mga ito: Tayo ba ay bubuhayin na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay bilang panibagong nilikha?

17:50

Hassanor Alapa : Tharo anka a adn kano a manga ator odi na potaw

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW) "Be you stones or iron,"

Sahih International : Say, "Be you stones or iron

Pickthall : Say: Be ye stones or iron

Yusuf Ali : Say: "(Nay!) be ye stones or iron,

Shakir : Say: Become stones or iron,

Dr. Ghali : Say, "Be you stones, or iron,

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘Be stones or iron,

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, bilang paghamon: Maging mga bato man kayo, o bakal na matindi sa lakas nito at tibay – kung ito ay makakayanan ninyo – dahil walang pag-aalinlangan, ibabalik kayong muli ng Allâh na katulad ng pagkakalikha sa inyo sa una, at ito ay napakadali para sa Kanya.

17:51
Hassanor Alapa : Odi na kaadn a pd ko mala (a kaadn) ko pamikiran iyo na ptharoon iran a anta onon i phakandod rkami na tharo anka a so miadn rkano sa paganay, na phkhlngn iran rka so manga olo iran sa gii ran tharoon a anda i masa a kakhaolawla oto, na tharo anka a tankd a khaadn a marani dn

Muhsin Khan : "Or some created thing that is yet greater (or harder) in your breasts (thoughts to be resurrected, even then you shall be resurrected)" Then, they will say: "Who shall bring us back (to life)?" Say: "He Who created you first!" Then, they will shake their heads at you and say: "When will that be ?" Say: "Perhaps it is near!"

Sahih International : Or [any] creation of that which is great within your breasts." And they will say, "Who will restore us?" Say, "He who brought you forth the first time." Then they will nod their heads toward you and say, "When is that?" Say, "Perhaps it will be soon -

Pickthall : Or some created thing that is yet greater in your thoughts! Then they will say: Who shall bring us back (to life). Say: He Who created you at the first. Then will they shake their heads at thee, and say: When will it be? Say: It will perhaps be soon;

Yusuf Ali : "Or created matter which, in your minds, is hardest (to be raised up),- (Yet shall ye be raised up)!" then will they say: "Who will cause us to return?" Say: "He who created you first!" Then will they wag their heads towards thee, and say, "When will that be?" Say, "May be it will be quite soon!

Shakir : Or some other creature of those which are too hard (to receive life) in your minds! But they will say: Who will return us? Say: Who created you at first. Still they will shake their heads at you and say: When will it be? Say: Maybe it has drawn nigh.

Dr. Ghali : Or (some) creation from among that which is (yet) greatly (admired) in your breasts!" Then they will soon say, "Who will bring us back?" Say, "The one who originated you the first time." Then they will wag their heads at you and they will say, "When will it be?" Say, "It may be drawing near."

Tafsir Jalalayn : or some creation yet greater in your breasts, [something yet] far less able to accept life, aside from bones and fragments, a spirit will undoubtedly be made to exist in you [to bring you back to life]. They will then say, ‘Who shall bring us back?’, to life. Say: ‘He Who originated you, created you, the first time, when you had not been anything [in existence], because the One Who is able to initiate [creation] is also able to repeat [it], indeed, this [repetition] is easier [than the initiation]. Then they will shake their heads at you, stupefied, and they will say, mockingly: ‘When will it be?’, that is, the Resurrection. Say: ‘Maybe it is near!’

Tagalog : O anumang nilikhang bagay na higit na matigas pa kaysa sa inyong puso na hindi kayang tanggapin ng inyong kaisipan na ito ay bubuhayin na mag-uli, dahil walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay Ganap na Makapangyarihan na kaya Niya kayong ibalik at buhayin na mag-uli, at kapag naitatag na ang katibayan laban sa kanila sa Kapangyarihan ng Allâh sa paglikha na mag-uli at pagbibigay ng buhay, tiyak na sasabihin nila bilang pagtanggi: Sino ba ang makapagbabalik ng aming buhay pagkatapos ng aming kamatayan? Sabihin mo sa kanila: Ibabalik kayo ng Allâh na Siyang Lumikha sa inyo mula sa wala noong una kayong nilikha, nang narinig nila ang ganitong kasagutan sa kanila ay walang pag-aalinlangan, niyugyog nila ang kanilang mga ulo bilang pangungutya at pagkamangha na sinasabi nila bilang pagtanggi: Kailan pa kaya mangyayari ang Pagkabuhay na Mag-uli? Sabihin mo: Malapit na dahil ang lahat ng tiyak na mangyayari ay malapit na.

17:52

Hassanor Alapa : Sa sagawii a talowan kano Niyan na masmbag iyo so 689 sogoan Iyan, sa matankd iyo a da kano matatap inonta a kotika a da mathay.

Muhsin Khan : On the Day when He will call you, and you will answer (His Call) with (words of) His Praise and Obedience, and you will think that you have stayed (in this world) but a little while!

Sahih International : On the Day He will call you and you will respond with praise of Him and think that you had not remained [in the world] except for a little."

Pickthall : A day when He will call you and ye will answer with His praise, and ye will think that ye have tarried but a little while.

Yusuf Ali : "It will be on a Day when He will call you, and ye will answer (His call) with (words of) His praise, and ye will think that ye tarried but a little while!"

Shakir : On the day when He will call you forth, then shall you obey Him, giving Him praise, and you will think that you tarried but a little (while).

Dr. Ghali : The Day when He will call you (and) so you respond with His praise and you surmise (that) decidedly you have not lingered except a little.

Tafsir Jalalayn : The day He calls you, [the day] He calls out to you from your graves by the tongue of [the archangel] Isrāfīl, you will respond, you will answer His call from your graves, with His praise, by His command — it is also said to mean [that you will respond] ‘and praise be to Him’ — and you will think that you have remained, in this world, only a little, because of the terror of what you will see [on that day].

Tagalog : Sa Araw na tatawagin kayo ng Tagapaglikha na lumabas mula sa inyong mga libingan, na walang pag-aalinlangan, tutugunan ninyo ang kagustuhan ng Allâh at susunod kayo sa Kanya na may kasamang mga salitang papuri at paggalang, na walang pag-aalinlangan, ang Papuri ay para lamang sa Kanya sa lahat ng pagkakataon, at iisipin ninyo – dahil sa tindi ng pangyayari sa Araw ng Muling Pagkabuhay – na kayo ay hindi nanatili sa daigdig kundi maikling panahon lamang; dahil sa haba ng panahon na kayo ay nasa Kabilang-Buhay.

17:53
Hassanor Alapa : Go tharo anka (hay Mohammad) ko manga oripn Akn a tharoa iran so lbi a mapia, 690 mataan a so shaytan na phagwaswas ko ltlt iyo, ka so shaytan na miaadn ko manosiya a ridoay a mapayag

Muhsin Khan : And say to My slaves (i.e. the true believers of Islamic Monotheism) that they should (only) say those words that are the best. (Because) Shaitan (Satan) verily, sows disagreements among them. Surely, Shaitan (Satan) is to man a plain enemy.

Sahih International : And tell My servants to say that which is best. Indeed, Satan induces [dissension] among them. Indeed Satan is ever, to mankind, a clear enemy.

Pickthall : Tell My bondmen to speak that which is kindlier. Lo! the devil soweth discord among them. Lo! the devil is for man an open foe.

Yusuf Ali : Say to My servants that they should (only) say those things that are best: for Satan doth sow dissensions among them: For Satan is to man an avowed enemy.

Shakir : And say to My servants (that) they speak that which is best; surely the Shaitan sows dissensions among them; surely the Shaitan is an open enemy to man.

Dr. Ghali : And say to My bondmen (that) they say that which is fairest, (i.e., which is kindest) (for) surely Ash-Shaytan (The all-vicious, i.e., the Devil) incites (discord) between them. Surely Ash-Shaytan has been an evident enemy to man.

Tafsir Jalalayn : And tell My servants, the believers, to speak, to disbelievers, that, word, which is finer. For Satan indeed incites ill feeling, he makes trouble, between them, and Satan is indeed man’s manifest enemy, his enmity is evident. The ‘finer word’ is [to say] this:

Tagalog : At sabihin mo sa Aking mga alipin na mananampalataya, na sabihin nila sa kanilang pakikipag-usap sa mga tao ang maganda at mabuting pananalita; dahil kapag ito ay hindi nila ginawa ay ilalagay ni ‘Shaytân’ sa pagitan nila ang paglalaban-laban, pamiminsala at pagtatalu-talo. Katiyakan, si ‘Shaytân’ ay malinaw na kalaban na nakikipaglaban sa tao.

17:54
Hassanor Alapa : So Kadnan iyo na lbi a Matao rkano, o kabayai Niyan na ipangalimo kano Niyan odi na o kabayai Niyan na siksaan kano Niyan, go da Ami ska sogoa sii kiran a sasanaan

Muhsin Khan : Your Lord knows you best, if He will, He will have mercy on you, or if He will, He will punish you. And We have not sent you (O Muhammad SAW) as a guardian over them.

Sahih International : Your Lord is most knowing of you. If He wills, He will have mercy upon you; or if He wills, He will punish you. And We have not sent you, [O Muhammad], over them as a manager.

Pickthall : Your Lord is Best Aware of you. If He will, He will have mercy on you, or if He will, He will punish you. We have not sent thee (O Muhammad) as a warden over them.

Yusuf Ali : It is your Lord that knoweth you best: If He please, He granteth you mercy, or if He please, punishment: We have not sent thee to be a disposer of their affairs for them.

Shakir : Your Lord knows you best; He will have mercy on you if He pleases, or He will chastise you if He pleases; and We have not sent you as being in charge of them.

Dr. Ghali : Your Lord knows you best; in case He (so) decides, He will have mercy on you, or, in case He (so) decides, He will torment you. And in no way have We sent you a constant trustee over them.

Tafsir Jalalayn : Your Lord knows you best. If He will, He will have mercy on you, by way of [granting you] repentance and faith, or, if He will, for you to be chastised, He will chastise you, by having you die in disbelief. And We did not send you to be a guardian over them, and so compel them to [embrace] faith — this was [revealed] before the command to fight [them].

Tagalog : Ang Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Ganap na Nakaaalam sa inyo – O kayong mga tao – kung nanaisin Niya ay kaaawaan Niya kayo at gagabayan tungo sa Tamang Paniniwala, o di kaya, kung nanaisin Niya ay mamamatay kayo na nasa kalagayan ng di-paniniwala at parurusahan. At hindi ka Namin ipinadala, O Muhammad, bilang Sugo na mananagot sa kanila, pangangasiwaan sila at gagantihan ang kanilang mga gawain, subali’t ang tungkulin mo lamang ay iparating ang mensahe na ganitong kadahilanan kaya ka isinugo, ipaliwanag ang Matuwid na Landas.

17:55
Hassanor Alapa : Go so Kadnan ka na lbi a Matao ko nganin a madadalm ko manga langit ago so lopa, go sabnar a piakalbi Ami 691 so sabaad a manga Nabī ko sabagi, go inibgay Ami ko Dāūd so (kitāb) a Zabūr

Muhsin Khan : And your Lord knows best all who are in the heavens and the earth. And indeed, We have preferred some of the Prophets above others, and to Dawud (David) We gave the Zabur (Psalms).

Sahih International : And your Lord is most knowing of whoever is in the heavens and the earth. And We have made some of the prophets exceed others [in various ways], and to David We gave the book [of Psalms].

Pickthall : And thy Lord isBest Aware of all who are in the heavens and the earth. And we preferred some of the prophets above others, and unto David We gave the Psalms.

Yusuf Ali : And it is your Lord that knoweth best all beings that are in the heavens and on earth: We did bestow on some prophets more (and other) gifts than on others: and We gave to David (the gift of) the Psalms.

Shakir : And your Lord best knows those who are in the heavens and the earth; and certainly We have made some of the prophets to excel others, and to Dawood We gave a scripture.

Dr. Ghali : And your Lord knows best whomever are in the heavens and the earth; and indeed We have readily graced some Prophets over others; (Literally: over some "others") and We brought Dawud (David) a Scripture (Zabur, the psalms).

Tafsir Jalalayn : And your Lord knows best all who are in the heavens and the earth, thus endowing them [each one] with what He will, according to the measure of their states. And verily We have preferred some of the prophets above others, endowing each of them with a particular merit: Moses, with being spoken to; Abraham, with Friendship; and Muhammad (s), with the Night Journey; and We gave David the Psalms.

Tagalog : At ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, ang Ganap na Nakaaalam kung ano ang mga nasa kalangitan at kalupaan. At katiyakan, pinagtangi-tangi Namin ang ibang mga Propeta kaysa sa iba sa mga katangian at sa rami ng bilang ng kanilang mga tagasunod at sa pagkakapadala ng Aklat sa kanila, at ipinagkaloob Namin kay Dawood (David as) ang Zabour.

17:56

Hassanor Alapa : Tharo anka a tawaga niyo so siran oto a pinikir iyo (a tuhan) a salakaw Ron, a di ran mamimilik so kisayatn ko 692 marata a misosogat rkano go di pn so kabankiringa iran on (sa mapokas rkano).

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "Call unto those besides Him whom you pretend [to be gods like angels, Iesa (Jesus), 'Uzair (Ezra), etc.]. They have neither the power to remove the adversity from you nor even to shift it from you to another person."

Sahih International : Say, "Invoke those you have claimed [as gods] besides Him, for they do not possess the [ability for] removal of adversity from you or [for its] transfer [to someone else]."

Pickthall : Say: Cry unto those (saints and angels) whom ye assume (to be gods) beside Him, yet they have no power to rid you of misfortune nor to change.

Yusuf Ali : Say: "Call on those - besides Him - whom ye fancy: they have neither the power to remove your troubles from you nor to change them."

Shakir : Say: Call on those whom you assert besides Him, so they shall not control the removal of distress from you nor (its) transference.

Dr. Ghali : Say, "Invoke the ones you asserted apart from Him; yet they possess (no power) for lifting off adversity from you, nor (its) transference."

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘Call on those whom you assumed, to be gods, besides Him, such as the angels, Jesus and Ezra (‘Uzayr); yet they have no power to rid you of misfortune nor to transfer, it to [persons] other than you.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Allâh mula sa iyong sambayanan: Katiyakan, ang mga sinasamba ninyo, na ito ang inyong mga tinatawagan upang mailayo kayo sa anumang kapahamakan ay walang magagawa na kahit na ano hinggil dito, at walang kakayahan na alisin sa inyo ang mga ganito at ilipat sa iba, at walang kakayahan ding baguhin ang kalagayan, ang bukod-tanging may kapangyarihan lamang sa mga ito ay ang Allâh.  
[Ang ‘Âyah’ o talatang ito ay pangkalahatan na patungkol sa lahat ng dinadalanginan bukod sa Allâh, patay man o di kaya ay nakalibing na mga Propeta at mga mabubuting tao at iba pa sa kanila, pareho rin kung ang sinasabi ay saklolo o panalangin at iba pa, na kung kaya, walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Allâh.]

17:57
Hassanor Alapa : Siran oto so pphamangni siran sa gii ran plobaan ko Kadnan iran so kapakarani (a mitoon iran on) o antaa kiran i lbi a marani ago aarapn iran so limo Iyan ago ipkhalk iran so siksa Iyan, mataan a so siksa o Kadnan ka na miaadn a pphananggilaan 693

Muhsin Khan : Those whom they call upon [like 'Iesa (Jesus) - son of Maryam (Mary), 'Uzair (Ezra), angel, etc.] desire (for themselves) means of access to their Lord (Allah), as to which of them should be the nearest and they ['Iesa (Jesus), 'Uzair (Ezra), angels, etc.] hope for His Mercy and fear His Torment. Verily, the Torment of your Lord is something to be afraid of!

Sahih International : Those whom they invoke seek means of access to their Lord, [striving as to] which of them would be nearest, and they hope for His mercy and fear His punishment. Indeed, the punishment of your Lord is ever feared.

Pickthall : Those unto whom they cry seek the way of approach to their Lord, which of them shall be the nearest; they hope for His mercy and they fear His doom. Lo! the doom of thy Lord is to be shunned.

Yusuf Ali : Those whom they call upon do desire (for themselves) means of access to their Lord, - even those who are nearest: they hope for His Mercy and fear His Wrath: for the Wrath of thy Lord is something to take heed of.

Shakir : Those whom they call upon, themselves seek the means of access to their Lord-- whoever of them is nearest-- and they hope for His mercy and fear His chastisement; surely the chastisement of your Lord is a thing to be cautious of.

Dr. Ghali : Those they invoke are (themselves) seeking the means for (close) proximity to their Lord, whichever of them will be nearer; and they hope for His mercy and fear His torment. Surely your Lord?s torment is a thing to be wary of.

Tafsir Jalalayn : Those whom they call, gods, [they themselves] seek a means to their Lord, [they seek] nearness, by way of obedience, which of them (ayyuhum substitutes for the [third person indicator] wāw of [the verb] yabtaghūna, ‘they seek’) in other words, [even] he seeks it [this nearness] the one who, is nearer, to Him, so how [much more] is it [sought] in the case of others?; and they hope for His mercy and fear His chastisement, just like others, so how can you call them gods? Truly your Lord’s chastisement is a thing to beware of.

Tagalog : Sila ang mga yaong dinadalanginan o tinatawagan ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh o nagtatambal sa pagsamba sa Allâh, na ito ay ang sinuman sa mga Propeta, mga mabubuti at mga anghel na itinatambal nila sa Allâh, gayong ang mga ito ay nag-uunahan na mapalapit sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na ginagawa ang anumang kakayahan na mga mabubuting gawa, at naghahangad din ng Awa ng Allâh at natatakot sa Kanyang parusa. Katiyakan, ang kaparusahan ng Allâh ang nararapat na pakaiingatan ng mga tao at katatakutan.

17:58
Hassanor Alapa : Go da a pd sa lipongan inonta a Skami i magantior on ko da pn kaoma o alongan a Qiyāmah odi na (Skami) i ziksa on sa siksa a mabasng sa miaadn oto sii ko Kitab a misosorat

Muhsin Khan : And there is not a town (population) but We shall destroy it before the Day of Resurrection, or punish it with a severe torment. That is written in the Book (of our Decrees)

Sahih International : And there is no city but that We will destroy it before the Day of Resurrection or punish it with a severe punishment. That has ever been in the Register inscribed.

Pickthall : There is not a township but We shall destroy it ere the Day of Resurrection, or punish it with dire punishment. That is set forth in the Book (of Our decrees).

Yusuf Ali : There is not a population but We shall destroy it before the Day of Judgment or punish it with a dreadful Penalty: that is written in the (eternal) Record.

Shakir : And there is not a town but We will destroy it before the day of resurrection or chastise it with a severe chastisement; this is written in the Divine ordinance.

Dr. Ghali : And decidedly not a city is there excepting that We will be causing it to perish before the Day of the Resurrection, or We will be tormenting it with a strict torment. That has been in the Book inscribed.

Tafsir Jalalayn : There is not a town — its inhabitants are the ones meant — but We shall destroy it before the Day of Resurrection, through death, or chastise it with terrible chastisement, by killing [its inhabitants] or otherwise. That has been inscribed in the Book, the Preserved Tablet (al-lawh al-mahfūz).

Tagalog : At binabalaan ng Allâh ang mga walang pananampalataya na katiyakang walang anumang bayan na hindi naniwala na pinasinungalingan ang mga Sugo nang hindi darating sa kanila ang kaparusahan, ang pagkawasak dito sa daigdig bago pa ang kaparusahan na magaganap sa Kabilang-Buhay, o di kaya ay matinding parusa sa mga naninirahan doon (sa bayang yaon). Ito ay naitala sa ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh’ na talaan ng Allâh bilang Kanyang pinagpasiyahan na katiyakang ito ay walang pag-aalinlangang magaganap.

17:59
Hassanor Alapa : Go daa miakasapar Rkami sa kipakawitn Ami ko manga tanda a rowar sa kagiya 694 piakambo-khag siran o miangaoona (a pagtaw) go inibgay Ami ko pagtaw o Thamūd 695 so babay a onta a tanda a marayag na inonkir (sianka) iran skaniyan, go di Kami zogo sa manga tanda inonta a pangangalk 696 (ko manga taw)

Muhsin Khan : And nothing stops Us from sending the Ayat (proofs, evidences, signs) but that the people of old denied them. And We sent the she-camel to Thamud as a clear sign, but they did her wrong. And We sent not the signs except to warn, and to make them afraid (of destruction).

Sahih International : And nothing has prevented Us from sending signs except that the former peoples denied them. And We gave Thamud the she-camel as a visible sign, but they wronged her. And We send not the signs except as a warning.

Pickthall : Naught hindereth Us from sending portents save that the folk of old denied them. And We gave Thamud the she-camel - a clear portent save to warn.

Yusuf Ali : And We refrain from sending the signs, only because the men of former generations treated them as false: We sent the she-camel to the Thamud to open their eyes, but they treated her wrongfully: We only send the Signs by way of terror (and warning from evil).

Shakir : And nothing could have hindered Us that We should send signs except that the ancients rejected them; and We gave to Samood the she-camel-- a manifest sign-- but on her account they did injustice, and We do not send signs but to make (men) fear.

Dr. Ghali : And nothing prevented Us from sending the signs except that the earliest (people) cried lies to them; and We brought Thamud the she-camel (as) (a thing) beheld, (i.e., for them to behold) yet they did an injustice regarding her. And in no way do We send the signs except for frightening.

Tafsir Jalalayn : Nothing prevented Us from sending the signs, requested by the people of Mecca, except that the ancients denied them, when We sent such [signs] and so We destroyed them: if We were to send them to these [people of Mecca], they would deny them and would thus deserve destruction. However, We have judged that they be given respite so that the mission of Muhammad (s) be completed. And We gave Thamūd the she-camel as, a sign [that was], apparent, [one that was] clear and evident, but they wronged, they disbelieved, it, and were therefore destroyed. And We do not send signs, miracles, except for deterrence, to servants, so that they might believe.

Tagalog : At walang sinuman ang nakapigil sa Amin mula sa pagkakapadala ng mga himala na hinihiling ng mga nagtatambal sa pagsamba sa Allâh kundi ang mga naunang tao ay tinanggihan ito, walang pag-aalinlangan, tinugunan ng Allâh ang kanilang kahilingan, subali’t pinasinungalingan nila ito at sila ay pinuksa ng Allâh. At ipinagkaloob Namin kay Thamoud – na sila ang sambayanan ni Sâleh – ang malinaw na himala na ito ay sa pamamagitan ng pagkakapadala ng Babaeng-Kamelyo (na tumagos mula sa malaking bato bilang katugunan ng kanilang kahilingan) at dahil sa hindi nila ito pinaniwalaan ay pinuksa Namin sila. At hindi Namin ipinadala ang mga Sugo kalakip ang mga ‘Âyât’ – mga talata, mga tanda, mga aral at mga himala – na inilagay Namin ito sa kanilang mga kamay kundi upang balaan ang mga tao; nang sa gayon ay mapagkunan nila ito ng aral at sila ay makaalaala.

17:60
Hassanor Alapa : Go gowani a tharoon Ami rka a mataan a so Kadnan ka na liniot Iyan so manga taw, 697 go da Ami baloya so taginpn 698 a so piakiilay Ami rka (hay Mohammad) a rowar sa tioba ko manga taw ago so kayo a kamomorkaan sii ko Qur’ān, ago ipphangangalk Ami kiran na da a iphamagoman iran a rowar sa kapangalandada a mala

Muhsin Khan : And (remember) when We told you: "Verily! Your Lord has encompassed mankind (i.e. they are in His Grip)." And We made not the vision which we showed you (O Muhammad as an actual eye-witness and not as a dream on the night of Al-Isra') but a trial for mankind, and likewise the accursed tree (Zaqqum, mentioned) in the Quran. We warn and make them afraid but it only increases them in naught save great disbelief, oppression and disobedience to Allah.

Sahih International : And [remember, O Muhammad], when We told you, "Indeed, your Lord has encompassed the people." And We did not make the sight which We showed you except as a trial for the people, as was the accursed tree [mentioned] in the Qur'an. And We threaten them, but it increases them not except in great transgression.

Pickthall : And (it was a warning) when we told thee: Lo! thy Lord encompasseth mankind, and We appointed the sight which We showed thee as an ordeal for mankind, and (likewise) the Accursed Tree in the Qur'an. We warn them, but it increaseth them in naught save gross impiety.

Yusuf Ali : Behold! We told thee that thy Lord doth encompass mankind round about: We granted the vision which We showed thee, but as a trial for men,- as also the Cursed Tree (mentioned) in the Qur'an: We put terror (and warning) into them, but it only increases their inordinate transgression!

Shakir : And when We said to you: Surely your Lord encompasses men; and We did not make the vision which We showed you but a trial for men and the cursed tree in the Quran as well; and We cause them to fear, but it only adds to their great inordinacy.

Dr. Ghali : And as We said to you, "Surely your Lord has encompassed mankind." And in no way did We make the vision that We showed you except as a temptation to mankind, and (likewise) (we made) the Tree cursed in the Qur'an; and We frighten them, yet in no way does it increase them except in great in ordinance (Literally: tyranny).

Tafsir Jalalayn : And, remember, when We said to you, ‘Truly your Lord encompasses mankind’, in knowledge and power [over them], such that they are within His grasp: so deliver the Message to them and do not fear anyone, because God will protect you from them. And We did not appoint the vision that We showed you, before your very eyes, during the Night Journey, except as a test for people, [for] the people of Mecca — since they denied it and some of them [even] apostatised when he [the Prophet] informed them of it — and [likewise] the tree cursed in the Qur’ān, namely, the [tree called] Zaqqūm [Q.37:62ff] that issues from the very root of the Blazing Fire [of Hell]; We made it a test for them, because they said, ‘Fire consumes trees, so how can it cause it [the Zaqqūm tree] to issue forth?’. And We [seek to] deter them, with it, but it, Our deterrence, only increases them in gross insolence.

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, noong sinabi Namin sa iyo: Katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay saklaw ng Kanyang kaalaman at kapangyarihan ang sangkatauhan At hindi Namin ginawa sa iyo ang pagpapakita ng mga bagay na ito at kitang-kita ng iyong mga mata sa gabi ng ‘Isrâ`’ at ng ‘Mi`raj,’ na mga kamangha-mangha sa mga nilikha kundi upang subukin ang mga tao; upang maihiwalay ang hindi naniwala sa kanila mula sa mga naniwala, at ganoon din, hindi Namin nilikha ang puno ng ‘Zaqqum’ na isinumpa na nabanggit sa Banal na Qur’ân kundi upang subukin ang mga tao. At binabalaan Namin ang mga nagsasagawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Allâh ng iba’t-ibang kaparusahan at mga katibayan, at walang naidagdag sa kanila ang babala kundi lalo silang nalululong sa sukdulang di-paniniwala, pagsuway at pagkaligaw.

17:61
Hassanor Alapa : Go gowani a tharoon Ami ko manga malāikat a sojud kano ko Adam na somiojud siran inonta bo so Iblis a pitharo iyan a sojud ako sa taw a inadn Ka a lipaw a gankil 699

Muhsin Khan : And (remember) when We said to the angels: "Prostrate unto Adam." They prostrated except Iblis (Satan). He said: "Shall I prostrate to one whom You created from clay?"

Sahih International : And [mention] when We said to the angles, "Prostrate to Adam," and they prostrated, except for Iblees. He said, "Should I prostrate to one You created from clay?"

Pickthall : And when We said unto the angels: Fall down prostrate before Adam and they fell prostrate all save Iblis, he said: Shall I fall prostrate before that which Thou hast created of clay?

Yusuf Ali : Behold! We said to the angels: "Bow down unto Adam": They bowed down except Iblis: He said, "Shall I bow down to one whom Thou didst create from clay?"

Shakir : And when We said to the angels: Make obeisance to Adam; they made obeisance, but Iblis (did it not). He said: Shall I make obeisance to him whom Thou hast created of dust?

Dr. Ghali : And as We said to the Angels, "Prostrate (yourselves) to ??dam." So they prostrated themselves, except Iblis. He said, "Shall I prostrate myself to (one) whom You created of clay?"

Tafsir Jalalayn : And, mention, when We said to the angels, ‘Prostrate yourselves before Adam’, a prostration of salutation, by inclining oneself, and so they [all] prostrated themselves, except Iblīs: he said, ‘Shall I prostrate myself before one whom You have created from clay?’ (tīnan, is in the accusative because the operator of the oblique [min, ‘of’] has been omitted, in other words [it would normally be] min tīnin).

Tagalog : At alalahanin mo pa rin nang Aming sinabi sa mga anghel: Magpatirapa kayo kay Âdam bilang pagbati at pagpaparangal, at sila ay nagpatirapang lahat maliban kay Iblees (Satanas), na nagmataas at di-nagpatirapa na nagsasabi bilang pagtanggi at pagmamataas: Magpapatirapa ba ako sa mahinang iyan na nilikha lamang mula sa alabok?

17:62
Hassanor Alapa : Sa pitharo iyan a antonaa i pamikiran Ka sankai a siakaw Nka a lbi rakn, sa o lanati ako Nka sa taman ko alongan a Qiyāmah na iphaapaar akn so manga moriataw niyan (ko kadadag) inonta bo so maito on

Muhsin Khan : [Iblis (Satan)] said: "See? This one whom You have honoured above me, if You give me respite (keep me alive) to the Day of Resurrection, I will surely seize and mislead his offspring (by sending them astray) all but a few!"

Sahih International : [Iblees] said, "Do You see this one whom You have honored above me? If You delay me until the Day of Resurrection, I will surely destroy his descendants, except for a few."

Pickthall : He said: Seest Thou this (creature) whom Thou hast honoured above me, if Thou give me grace until the Day of Resurrection I verily will seize his seed, save but a few.

Yusuf Ali : He said: "Seest Thou? this is the one whom Thou hast honoured above me! If Thou wilt but respite me to the Day of Judgment, I will surely bring his descendants under my sway - all but a few!"

Shakir : He said: Tell me, is this he whom Thou hast honored above me? If Thou shouldst respite me to the day of resurrection, I will most certainly cause his progeny to perish except a few.

Dr. Ghali : Said he, "Have You seen? This, whom you have honored above me, indeed in case you defer me to the Day of the Resurrection, indeed I will definitely bring his offspring under my subjection, (Literally: under my palate; i.e., between my jaws) except a few."

Tafsir Jalalayn : Said he, ‘Do You see — in other words, inform me: this one whom You have honoured, [whom] You have preferred, above me?, by commanding that prostration should be made before him, when ‘I am better than him. You created me from fire, while him You created from clay’ [Q. 7:12]. If (la-in: the lām is for oaths) You defer me to the Day of Resurrection I shall verily eradicate his seed, by leading them astray, [all] save a few’, of them, of those whom You have given [divine] protection.

Tagalog : At sinabi ni Iblees bilang pagmamatigas at paglabag sa Allâh Masdan Mo ang nilikhang iyan na higit na pinarangalan Mo kaysa sa akin, kung pananatilihin Mo akong buhay hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay katiyakang kukuntrolin ko ang kanyang angkan upang iligaw at ipahamak, maliban sa mga malilinis at taos-puso ang kanilang paniniwala, na sila ay kakaunti lamang sa bilang.

17:63

Hassanor Alapa : Na pitharo Iyan a lalakaw ka na sa taw a monot rka a pd kiran na mataan a so Jahannam na aya niyo balas a balas a madakl a phakaampl

Muhsin Khan : (Allah) said: "Go, and whosoever of them follows you, surely! Hell will be the recompense of you (all) an ample recompense.

Sahih International : [ Allah ] said, "Go, for whoever of them follows you, indeed Hell will be the recompense of you - an ample recompense.

Pickthall : He said: Go, and whosoever of them followeth thee - lo! hell will be your payment, ample payment.

Yusuf Ali : (Allah) said: "Go thy way; if any of them follow thee, verily Hell will be the recompense of you (all)- an ample recompense.

Shakir : He said: Be gone! for whoever of them will follow you, then surely hell is your recompense, a full recompense:

Dr. Ghali : Said He, "Go! So, whoever of them follows you, then surely Hell will be your recompense, an ample recompense!

Tafsir Jalalayn : Said He, exalted be He, to him [Iblīs]: ‘Begone, deferred to the time of the First Blast [of the Trumpet]. Whoever of them follows you — indeed Hell shall be your requital, [both] yours and theirs, a requital [that is indeed] ample, sufficient and complete.

Tagalog : Sinabi ng Allâh bilang matinding babala kay Iblees at sa kanyang tagasunod: Humayo ka, at ang sinumang susunod sa iyo mula sa magiging lahi ni Âdam at magpapasailalim sa iyong kagustuhan, walang pag-aalinlangan, ang parusa sa iyo at sa kanila ay Impiyernong-Apoy na inihanda para sa inyong lahat.

17:64
Hassanor Alapa : Sa plbolbod anka sa khagaga nka kiran sa nggolalan ko sowara nka ago dndgn ka siran sa nggolalan ko koda aka ago so phlalag a tantara aka ago atoangi nka siran 700 ko manga tamok ago so manga moriataw ago pamgi nka siran sa kapasadan a (ikmat) go daa ipmbgay kiran o shaytan a pasad a rowar sa ikmat a akal.

Muhsin Khan : "And Istafziz [literally means: befool them gradually] those whom you can among them with your voice (i.e. songs, music, and any other call for Allah's disobedience), make assaults on them with your cavalry and your infantry, mutually share with them wealth and children (by tempting them to earn money by illegal ways usury, etc., or by committing illegal sexual intercourse, etc.), and make promises to them." But Satan promises them nothing but deceit.

Sahih International : And incite [to senselessness] whoever you can among them with your voice and assault them with your horses and foot soldiers and become a partner in their wealth and their children and promise them." But Satan does not promise them except delusion.

Pickthall : And excite any of them whom thou canst with thy voice, and urge thy horse and foot against them, and be a partner in their wealth and children, and promise them. Satan promiseth them only to deceive.

Yusuf Ali : "Lead to destruction those whom thou canst among them, with thy (seductive) voice; make assaults on them with thy cavalry and thy infantry; mutually share with them wealth and children; and make promises to them." But Satan promises them nothing but deceit.

Shakir : And beguile whomsoever of them you can with your voice, and collect against them your forces riding and on foot, and share with them in wealth and children, and hold out promises to them; and the Shaitan makes not promises to them but to deceive:

Dr. Ghali : And startle whomever of them you can with your voice, and rally against them your horsemen and your foot (soldiers); and be a partner with them in (their) riches and (their) children, and promise them!" And in no way does Ash-Shaytan (The all-vicious, i.e., the Devil) promise them anything except delusion.

Tafsir Jalalayn : And tempt, dupe, whomever of them you can with your voice, by your calling them with songs and pipes and with every invitation to [acts of] disobedience; and rally, incite, against them your cavalry and your infantry, namely, those who ride and walk in acts of disobedience, and share with them in wealth, that is illicit, such as usury and extortion, and children, from [acts of] adultery, and make promises to them’, to the effect that there will not be any resurrection or requital. And Satan promises them, thereby, nothing but delusion, falsehood.

Tagalog : At linlangin mo ang sinuman na kaya mong linlangin mula sa kanila, upang hikayatin silang lumabag sa Akin, at pagsama-samahin mo ang lahat ng iyong puwersa mula sa iyong mga sundalo laban sa kanila, nakasakay man o naglalakad, at makibahagi ka sa kanilang mga kayamanan at kinikita mula sa ilegal o ipinagbabawal, at makibahagi ka sa kanilang mga anak dahil sa paglilinlang mo sa kanila na makagawa ng pakikiapid at pagkakasala at sa paglabag sa mga kautusan ng Allâh hanggang maging laganap ang kasamaan at pamiminsala, at pangakuan mo ang iyong mga tagasunod mula sa lahi ni Âdam ng mga pangakong kasinungalingan. Subali’t ang lahat ng pangako ni ‘Shaytân’ ay pawang panlilinlang lamang.

17:65

Hassanor Alapa : Mataan a so manga oripn Akn na da a rk ka kiran a bagr, go phakaampl dn so Kadnan ka a Sasanaan 701

Muhsin Khan : "Verily! My slaves (i.e the true believers of Islamic Monotheism), you have no authority over them. And All-Sufficient is your Lord as a Guardian."

Sahih International : Indeed, over My [believing] servants there is for you no authority. And sufficient is your Lord as Disposer of affairs.

Pickthall : Lo! My (faithful) bondmen - over them thou hast no power, and thy Lord sufficeth as (their) guardian.

Yusuf Ali : "As for My servants, no authority shalt thou have over them:" Enough is thy Lord for a Disposer of affairs.

Shakir : Surely (as for) My servants, you have no authority over them; and your Lord is sufficient as a Protector.

Dr. Ghali : "Surely over My bondmen you shall have no all-binding authority." And your Lord suffices as an Ever-Trusted Trustee.

Tafsir Jalalayn : ‘Truly as for My servants, the believers, you shall have no warrant’, [no] sway or ability. And Your Lord suffices as a guardian, as a protector for them against you.

Tagalog : Katiyakan, ang Aking mga alipin na mananampalataya na malilinis ang kanilang layunin sa paniniwala na sinunod nila Ako ay wala kang kakayanan na iligaw sila. At sapat na ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglilkha, O Muhammad, bilang Tagapangalaga, Tagapagkupkop sa mga mananampalataya na ilayo sila mula sa paglinlang ni ‘Shaytân’ at sa kanyang pagmamayabang.

17:66
Hassanor Alapa : So Kadnan iyo a so pphakapalalagowin Iyan rkano so padaw ko kalodan ka an kano makaploba ko pd ko limo Iyan, mataan a Skaniyan na miaadn rkano a Masalinggagawn

Muhsin Khan : Your Lord is He Who drives the ship for you through the sea, in order that you may seek of His Bounty. Truly! He is Ever Most Merciful towards you.

Sahih International : It is your Lord who drives the ship for you through the sea that you may seek of His bounty. Indeed, He is ever, to you, Merciful.

Pickthall : (O mankind), your Lord is He Who driveth for you the ship upon the sea that ye may seek of His bounty. Lo! He was ever Merciful toward you.

Yusuf Ali : Your Lord is He That maketh the Ship go smoothly for you through the sea, in order that ye may seek of his Bounty. For he is unto you most Merciful.

Shakir : Your Lord is He Who speeds the ships for you in the sea that you may seek of His grace; surely He is ever Merciful to you.

Dr. Ghali : Your Lord is (the One) Who urges on for you the ships in the sea that you may seek of His Grace; surely He has been Ever-Merciful towards you.

Tafsir Jalalayn : Your Lord is He Who drives for you the ships upon the sea that you may seek of His bounty, exalted be He, through [engaging in] commerce. Truly He is ever Merciful towards you, by disposing these [ships] for you.

Tagalog : Ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O kayong mga tao, ay Siyang nagpapalayag sa mga sasakyang-dagat sa karagatan; upang hanapin ang kabuhayan mula sa Allâh sa inyong paglalakbay at pangangalakal. Katotohanan, ang Allâh ay Siyang ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa Kanyang mga alipin.

17:67
Hassanor Alapa : Go igira miasogat kano o kaantior ko kalodan na 702 madadas so pphanongganowin iyo (a katuhanan) sa Skaniyan bo i phamangnian iyo, na gowani a pakalidasn Ami skano sii ko kalopaan na tomalikhod kano, go miaadn so manosiya a barataonkir

Muhsin Khan : And when harm touches you upon the sea, those that you call upon besides Him vanish from you except Him (Allah Alone). But when He brings you safely to land, you turn away (from Him). And man is ever ungrateful.

Sahih International : And when adversity touches you at sea, lost are [all] those you invoke except for Him. But when He delivers you to the land, you turn away [from Him]. And ever is man ungrateful.

Pickthall : And when harm toucheth you upon the sea, all unto whom ye cry (for succour) fail save Him (alone), but when He bringeth you safe to land, ye turn away, for man was ever thankless.

Yusuf Ali : When distress seizes you at sea, those that ye call upon - besides Himself - leave you in the lurch! but when He brings you back safe to land, ye turn away (from Him). Most ungrateful is man!

Shakir : And when distress afflicts you in the sea, away go those whom you call on except He; but when He brings you safe to the land, you turn aside; and man is ever ungrateful.

Dr. Ghali : And when adversity touches you in the sea, the ones whom you invoke err away (from you) except Him (only); then as soon as He safely delivers you to land, you veer away. And man has been constantly disbelieving (i.e., ever-thankless)

Tafsir Jalalayn : And when distress, difficulty, befalls you at sea, [such as] fear of drowning, those whom you [are wont to] invoke are no longer present, [those whom] you [are wont to] worship of gods [are no longer present], and so you do not call on them — except Him, exalted be He, for on Him alone you do call, because you are suffering a distress which only He can remove. But when He delivers you, from drowning and brings you, to land, you are rejective, of [God’s] Oneness, for man is ever ungrateful, [ever] denying [God’s] graces.

Tagalog : At kapag nangyari sa inyo ang panganib sa karagatan na muntik-muntikan na kayong malunod o mamatay, ay nawawala sa inyong isipan ang mga sinasamba ninyong iba bukod sa Allâh (na tulad ng mga diyus-diyosan), at naalaala ninyo ang Allâh na Bukod-Tanging Makapangyarihan upang saklolohan kayo at iligtas, na kung kaya, taos-puso na para lamang sa Kanya ang paghingi ninyo ng tulong at saklolo, at kayo ay sinaklolohan at iniligtas, subali’t nang kayo ay iniligtas at matiwasay na nakadaong sa kalupaan ay tinalikuran na naman ninyo ang paniniwala at taos-pusong pagsamba at pagsagawa ng kabutihan, at ito ay dahil sa kamangmangan ng tao at di-paniniwala. At ang tao ay binabalewala ang mga Biyaya ng Allâh na Pinakadakila at Kataas-taasan.

17:68
Hassanor Alapa : Ba kano somiarig sa katamboni Niyan rkano 703 ko kilid o kalopaan odi na sogoan kano Niyan sa sagozob a ndo’ a masasaog a ator oriyan iyan na da a matoon iyo a rk iyo a sasarigan

Muhsin Khan : Do you then feel secure that He will not cause a side of the land to swallow you up, or that He will not send against you a violent sand-storm? Then, you shall find no Wakil (guardian one to guard you from the torment).

Sahih International : Then do you feel secure that [instead] He will not cause a part of the land to swallow you or send against you a storm of stones? Then you would not find for yourselves an advocate.

Pickthall : Feel ye then secure that He will not cause a slope of the land to engulf you, or send a sand-storm upon you, and then ye will find that ye have no protector?

Yusuf Ali : Do ye then feel secure that He will not cause you to be swallowed up beneath the earth when ye are on land, or that He will not send against you a violent tornado (with showers of stones) so that ye shall find no one to carry out your affairs for you?

Shakir : What! Do you then feel secure that He will not cause a tract of land to engulf you or send on you a tornado? Then you shall not find a protector for yourselves.

Dr. Ghali : Do you then (feel) secure that He will not cause a side of the land to cave you in, or send against you a squall of gravel? Thereafter you will find no constant trustee for you.

Tafsir Jalalayn : Do you feel secure that He will not cause a side of the earth, in other words, the land, to swallow you up, as [He did] with Korah (Qārūn), or unleash upon you a squall of pebbles? that is, hurl a shower of stones upon you, as [He did] with the people of Lot. Then you will not find for yourselves any guardian, any protector from Him.

Tagalog : Nakalimutan ba ninyo – O kayong mga tao – ang kaparusahan ng Allâh, na kayo ba ay nakatitiyak na ligtas mula sa paglubog ng kalupaan at di kayo lalamunin nito, o di kaya ay pauulanan kayo ng Allâh ng mga bato mula sa kalangitan at pupuksain kayo? Pagkatapos, wala kayong makikitang sinuman na maaaring maglayo sa inyo mula sa Kanyang kaparusahan?

17:69
Hassanor Alapa : Anta a ka ba kano somiarig a kikasowin Niyan rkano ron pharoman na sogoan kano Niyan sa sagozob a ndo’ (a sobosobo) na igald kano Niyan sabap ko kiakhafir iyo oriyan iyan na da a matoon iyo a rk iyo a tabanga a magrn Rkami.

Muhsin Khan : Or do you feel secure that He will not send you back a second time to sea and send against you a hurricane of wind and drown you because of your disbelief, then you will not find any avenger therein against Us?

Sahih International : Or do you feel secure that He will not send you back into the sea another time and send upon you a hurricane of wind and drown you for what you denied? Then you would not find for yourselves against Us an avenger.

Pickthall : Or feel ye secure that He will not return you to that (plight) a second time, and send against you a hurricane of wind and drown you for your thanklessness, and then ye will not find therein that ye have any avenger against Us?

Yusuf Ali : Or do ye feel secure that He will not send you back a second time to sea and send against you a heavy gale to drown you because of your ingratitude, so that ye find no helper. Therein against Us?

Shakir : Or, do you feel secure that He will (not) take you back into it another time, then send on you a fierce gale and thus drown you on account of your ungratefulness? Then you shall not find any aider against Us in the matter.

Dr. Ghali : Or even do you (feel) secure that He will not bring you back into it on another occasion, so send against you a rumbling wind (and) so drown you for that you have disbelieved? Thereafter you will find no attending followers for you against Us.

Tafsir Jalalayn : Or do you feel secure that He will not return you to it, that is, [to] the sea, a second time and unleash upon you a shattering gale, that is, a violent wind that shatters everything in its path, to destroy your ship, and drown you for your ungratefulness? And then you will not find for yourselves any redresser of this against Us, [any] helper or advocate to demand restitution from Us for what We [will] have done to you.

Tagalog : O di kaya ay tiniyak ba sa inyo ng inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na kayo ay ligtas, O kayong mga tao, na kayo sa katotohanan ay lumabag at hindi naniwala sa Kanya, na hindi na kayo ibabalik pang muli sa karagatan at magpapadala sa inyo ng matinding hangin, na wawasakin nito ang lahat ng anumang abutin nito at lulunurin kayo sa karagatan dahil sa inyong pagtanggi sa Kanya? Pagkatapos ay wala kayong matatagpuang anumang makatutulong o mahihingian ng tulong laban sa Amin; katiyakan, ang Allâh ay hindi Niya kayo dinaya nang kahit na katiting.

17:70
Hassanor Alapa : Go sabnar a siakaw Ami so mbawataan o Ādam ago 704 tianggong Ami siran sii ko kalopaan ago sii ko kalodan, ago rinizkhian Ami siran sa pd ko manga soti ago piakalbi Ami siran ko kadaklan ko inadn Ami sa samporna a kapakalbi

Muhsin Khan : And indeed We have honoured the Children of Adam, and We have carried them on land and sea, and have provided them with At-Taiyibat (lawful good things), and have preferred them above many of those whom We have created with a marked preference.

Sahih International : And We have certainly honored the children of Adam and carried them on the land and sea and provided for them of the good things and preferred them over much of what We have created, with [definite] preference.

Pickthall : Verily we have honoured the Children of Adam. We carry them on the land and the sea, and have made provision of good things for them, and have preferred them above many of those whom We created with a marked preferment.

Yusuf Ali : We have honoured the sons of Adam; provided them with transport on land and sea; given them for sustenance things good and pure; and conferred on them special favours, above a great part of our creation.

Shakir : And surely We have honored the children of Adam, and We carry them in the land and the sea, and We have given them of the good things, and We have made them to excel by an appropriate excellence over most of those whom We have created.

Dr. Ghali : And indeed We have already honored the Seeds (Or: sons) of Adam and carried them on land and sea, (Literally: in the land the sea) and provided them of the good (things), and graced them over many of whom We created with marked graciousness.

Tafsir Jalalayn : And verily We have honoured, We have preferred, the Children of Adam, [above other creation], by [giving them] knowledge, speech and [their being] a creation of even proportions amongst other things, including their [means of] purification after death, and carried them over land, on animal-back, and sea, in ships, and provided them with good things and We have preferred them above many of those whom We created, such as livestock and wild animals, with a marked preferment (the min [of mimman, ‘of those whom’] has the sense of mā, ‘of what’, or something close to it, and includes the angels, the purpose being to give preference to the [angelic] genus; there is no requirement to give [explicit] preference to the individuals [of this category of being], since they [angels] are superior to mankind, excepting the prophets).

Tagalog : At katiyakan, pinarangalan Namin ang mga angkan ni Âdam ng kaisipan at nagpadala Kami ng mga Sugo, at inilagay Namin ang lahat ng bagay sa kalupaan na madali para sa kanilang kapakinabagan at sinanhi Namin na mapakinabangan nila ang mga gumagapang o mga hayop sa kalupaan, at sa karagatan naman ay ang mga sasakyang-dagat upang ito ay masakyan nila, at pinagkalooban Namin sila ng mga mabubuting kabuhayan, pagkain man ito o mga inumin, at mas pinili sila kaysa sa napakaraming nilikha ng Allâh nang dakilang pagtatangi.

17:71
Hassanor Alapa : Sa sagawii a tawagn Ami so oman i manga manosiya sa nggolalan ko imam 705 iran, na sa taw a ibgay ron so panoratan ko amal iyan sa mikawa iyan on so kawanan a lima niyan na siran oto na khabatiya iran so panoratan iran sa di siran dn khalalim sa timbang bo a koray ko od a korma

Muhsin Khan : (And remember) the Day when We shall call together all human beings with their (respective) Imam [their Prophets, or their records of good and bad deeds, or their Holy Books like the Quran, the Taurat (Torah), the Injeel (Gospel), etc.]. So whosoever is given his record in his right hand, such will read their records, and they will not be dealt with unjustly in the least.

Sahih International : [Mention, O Muhammad], the Day We will call forth every people with their record [of deeds]. Then whoever is given his record in his right hand - those will read their records, and injustice will not be done to them, [even] as much as a thread [inside the date seed].

Pickthall : On the day when We shall summon all men with their record, whoso is given his book in his right hand - such will read their book and they will not be wronged a shred.

Yusuf Ali : One day We shall call together all human beings with their (respective) Imams: those who are given their record in their right hand will read it (with pleasure), and they will not be dealt with unjustly in the least.

Shakir : (Remember) the day when We will call every people with their Imam; then whoever is given his book in his right hand, these shall read their book; and they shall not be dealt with a whit unjustly.

Dr. Ghali : On the Day (when) We will call all folks with theirImam; (Their leader; or: their record, their register) so whoever is brought his book with his right (hand), then those will read their book and they will not be done any injustice, even (to) a single date-plaiting (i.e., not even to a small degree).

Tafsir Jalalayn : Mention, the day when We shall summon all men with their leader, their prophet, and it will be said, ‘O community of so-and-so’; or [it bi-imāmihim means] ‘with the record of their deeds’, in which case it will be said, ‘O one of good [deeds], O one of evil [deeds]!’: this is [on] the Day of Resurrection. And whoever, from among them, is given his book in his right hand, these being the fortunate, those possessors of understanding in this world — those will read their book, and they will not be wronged, they will [not] be diminished of their deeds, [so much as] a single date-thread.

Tagalog : At ipamalita mo, O Muhammad, ang Araw ng Muling Pagkabuhay bilang magandang balita at babala, na sa Araw na ito ay tatawagin ng Allâh ang lahat ng kalipunan ng mga tao kasama ang kanilang mga pinuno na kanilang sinunod dito sa daigdig. Na kung kaya, sinuman ang mabuti sa kanila at ibinigay sa kanya ang talaan ng kanyang mga gawain sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay ay babasahin nila ang kanilang mga talaan ng kabutihan na may kagalakan at masasaya, at hindi babawasan nang kahit na kaunti ang kanilang mga mabubuting gawa, na kahit na kasing liit ng ‘Fatilâ’ – maliit na parang hibla na nasa buto ng ‘Tamr.’

17:72

Hassanor Alapa : Go sa taw a maadn sii sankai a (doniya) a bota (di niyan pamimikirann so bnar) na skaniyan ko alongan a Qiyāmah na bota ago lbi a dadag i lalan.

Muhsin Khan : And whoever is blind in this world (i.e., does not see Allah's Signs and believes not in Him), will be blind in the Hereafter, and more astray from the Path.

Sahih International : And whoever is blind in this [life] will be blind in the Hereafter and more astray in way.

Pickthall : Whoso is blind here will be blind in the Hereafter, and yet further from the road.

Yusuf Ali : But those who were blind in this world, will be blind in the hereafter, and most astray from the Path.

Shakir : And whoever is blind in this, he shall (also) be blind in the hereafter; and more erring from the way.

Dr. Ghali : And whoever is blind in this (life), then he will be blind in the Hereafter and will be (even) further erring away from the way.

Tafsir Jalalayn : And whoever has been in this, that is, [in] this world, blind, to the truth, will be blind in the Hereafter, to the path of salvation and the reciting of the Qur’ān, and [even] further astray from the [right] way, more removed from the road [that leads] to it.

Tagalog : At sinuman ang bulag ang kanyang puso rito sa daigdig na hindi niya nakita ang mga palatandaan hinggil sa kapangyarihan ng Allâh, na kung kaya, siya ay hindi naniwala sa anumang dala-dala ng Sugo ng Allâh na si Propeta Muhammad (saw), ay magiging bulag din siya sa Kabilang-Buhay na hindi niya makikita ang daan tungo sa Hardin, at siya na ang pinakaligaw sa Daan ng Gabay at Patnubay.

17:73
Hassanor Alapa : Maito siran bo na mapakasilay ka iran ko iniwahi Ami rka ka an ka makapanaro sii Rkami sa salakaw ron na o manggolawla oto na khowaan ka iran a bolayoka

Muhsin Khan : Verily, they were about to tempt you away from that which We have revealed (the Quran) unto you (O Muhammad SAW), to fabricate something other than it against Us, and then they would certainly have taken you a friend!

Sahih International : And indeed, they were about to tempt you away from that which We revealed to you in order to [make] you invent about Us something else; and then they would have taken you as a friend.

Pickthall : And they indeed strove hard to beguile thee (Muhammad) away from that wherewith We have inspired thee, that thou shouldst invent other than it against Us; and then would they have accepted thee as a friend.

Yusuf Ali : And their purpose was to tempt thee away from that which We had revealed unto thee, to substitute in our name something quite different; (in that case), behold! they would certainly have made thee (their) friend!

Shakir : And surely they had purposed to turn you away from that which We have revealed to you, that you should forge against Us other than that, and then they would certainly have taken you for a friend.

Dr. Ghali : And decidedly they were indeed almost about to tempt you (The Prophet) from (that) which We have revealed to you, that you might fabricate against Us another, and lo, they would have indeed taken you to themselves a (close) fellow.

Tafsir Jalalayn : The following was revealed regarding the [tribe of] Thaqīf, for they had asked him [the Prophet] (s) to declare their valley inviolable and implored him [to grant them this request]: And indeed (wa-in, [the particle in is] softened) they were about to, they nearly did, beguile you away from that which We revealed to you, so that you might invent against Us [something] other than that; and then, had you done that, they would have taken you as a friend.

Tagalog : At katiyakan, nagmuntikan ka nang mailayo ng mga nagtatambal sa pagsamba sa Allâh, O Muhammad (saw) – mula sa Qur’ân – na ipinahayag ng Allâh sa iyo; upang ikaw ay makapag-imbento ng kasinungalingan laban sa Amin na hindi Namin ipinahayag sa iyo, at kung nagawa mo ang kanilang nais ay ituturing ka nila na pinakamamahal na namumukod-tangi.

17:74

Hassanor Alapa : Oda so kiabagra Mi rka na maito ka bo na mrampi ka kiran sa nganin a maito

Muhsin Khan : And had We not made you stand firm, you would nearly have inclined to them a little.

Sahih International : And if We had not strengthened you, you would have almost inclined to them a little.

Pickthall : And if We had not made thee wholly firm thou mightest almost have inclined unto them a little.

Yusuf Ali : And had We not given thee strength, thou wouldst nearly have inclined to them a little.

Shakir : And had it not been that We had already established you, you would certainly have been near to incline to them a little;

Dr. Ghali : And if we had not made you stand firm, indeed you were already almost about to (seek) support from them a (very) little.

Tafsir Jalalayn : And if We had not made you [stand] firm, upon the Truth, by way of [divine] protection (‘isma), certainly you might have, you nearly, inclined to them a little, because of the extent of their deception and their persistence. This [statement] is explicit about the fact that the Prophet (s) neither inclined nor came close to doing so.

Tagalog : At kung hindi ka Namin pinatatag sa katotohanan at iniligtas mula sa pakikipagsang-ayon sa kanila, ay malapit na malapit ka nang mapasakanila dahil sa paulit-ulit mong pagsasagawa ng paghihikayat sa kanila tungo sa patnubay.

17:75

Hassanor Alapa : Na o miang-golawla oto na pakataamn Ami ska sa sa satakp a (siksa) ko kaoyagoyag ago satakp a (siksa) ko oriyan o kapatay oriyan iyan na da a matoon ka a rk ka a sopak Rkami a phanabang

Muhsin Khan : In that case, We would have made you taste a double portion (of punishment) in this life and a double portion (of punishment) after death. And then you would have found none to help you against Us.

Sahih International : Then [if you had], We would have made you taste double [punishment in] life and double [after] death. Then you would not find for yourself against Us a helper.

Pickthall : Then had we made thee taste a double (punishment) of living and a double (punishment) of dying, then hadst thou found no helper against Us.

Yusuf Ali : In that case We should have made thee taste an equal portion (of punishment) in this life, and an equal portion in death: and moreover thou wouldst have found none to help thee against Us!

Shakir : In that case We would certainly have made you to taste a double (punishment) in this life and a double (punishment) after death, then you would not have found any helper against Us.

Dr. Ghali : Then indeed We would have let you taste the double of life and the double of dying; thereafter you would have found none to be a ready vindicator against Us.

Tafsir Jalalayn : Then, had you inclined, We would have surely made you taste a double, chastisement, in life and a double, chastisement, upon death, in other words, twice the chastisement that any other person would receive in this world and the Hereafter. Then you would not have found for yourself any helper against Us, [anyone] to shield [you] from it.

Tagalog : At kung kumampi ka, O Muhammad, sa kanila na mga nagtatambal ng iba sa pagsamba sa Allâh o sumasamba ng iba bukod sa Allâh, nang kahit kaunting pagkampi ay maisasagawa mo ang kanilang kahilingan, kung gayon ay ipatitikim Namin sa iyo ang dobleng kaparusahan dito sa daigdig, at dobleng kaparusahan ng kamatayan sa Kabilang-Buhay, pagkatapos ay wala kang matatagpuan na kahit na sinuman na tutulong sa iyo at ilalayo sa iyo ang kaparusahan; subali’t pinatatag ka Namin at pinangalagaan bilang kabuuang Biyaya ng Allâh sa iyo, at ang kabuuan ng kaalaman na ipinagkaloob sa iyo.

17:76
Hassanor Alapa : Maito siran bo na mibowang ka iran ko lopa ka an ka iran on mapakaliyo na o manggolawla oto na di siran khatatap a sasaliowan ka iran inonta a di bo mathay

Muhsin Khan : And Verily, they were about to frighten you so much as to drive you out from the land. But in that case they would not have stayed (therein) after you, expcept for a little while.

Sahih International : And indeed, they were about to drive you from the land to evict you therefrom. And then [when they do], they will not remain [there] after you, except for a little.

Pickthall : And they indeed wished to scare thee from the land that they might drive thee forth from thence, and then they would have stayed (there) but a little after thee.

Yusuf Ali : Their purpose was to scare thee off the land, in order to expel thee; but in that case they would not have stayed (therein) after thee, except for a little while.

Shakir : And surely they purposed to unsettle you from the land that they might expel you from it, and in that case they will not tarry behind you but a little.

Dr. Ghali : And decidedly they were indeed almost about to startle you from the land, to drive you out of it; and they would have not lingered even to succeed you except a little.

Tafsir Jalalayn : When the Jews said to him, ‘If you are a prophet, then make your way to Syria, for it is the land of prophets’, the following was revealed: And indeed (wa-in, [the particle in is] softened) they were about to provoke you out of the land, the land of Medina, to expel you from it, but then, had they expelled you, they would not have remained after you, in it, except a little [while], after which they would have been destroyed.

Tagalog : At katiyakan, kamuntik ka nang mapalabas ng mga walang pananampalataya mula sa Makkah dahil sa kanilang panggugulo sa iyo, at kung sakali man na mapalabas ka nila ay hindi rin naman sila pananatilihin doon pagkaalis mo kundi kakaunting panahon lamang, hanggang sa mangyari sa kanila ang mabilisang pagpuksa ng Allâh.

17:77

Hassanor Alapa : Sosonan o taw a siogo Ami ko miaonaan ka a pd ko manga sogo’ Ami go da a khatoon ka ko sosonan Ami a kabankiring ago kaalin

Muhsin Khan : (This was Our) Sunnah (rule or way) with the Messengers We sent before you (O Muhammad SAW), and you will not find any alteration in Our Sunnah (rule or way, etc.).

Sahih International : [That is Our] established way for those We had sent before you of Our messengers; and you will not find in Our way any alteration.

Pickthall : (Such was Our) method in the case of those whom We sent before thee (to mankind), and thou wilt not find for Our method aught of power to change.

Yusuf Ali : (This was Our) way with the messengers We sent before thee: thou wilt find no change in Our ways.

Shakir : (This is Our) course with regard to those of Our messengers whom We sent before you, and you shall not find a change in Our course.

Dr. Ghali : (This was) the enactment for the ones We already sent before you of Our Messengers; and you will not find any transference to Our Enactment.

Tafsir Jalalayn : [That is] the way in the case of those whom We have sent from among Our messengers before you, that is to say, [that is] Our way [of dealing] with them [their enemies], destroying those who expel them [Our messengers]. And as regards Our [established] way you will not find any change, any alternative [manner].

Tagalog : Yaon ang pamamaraan ng Allâh sa pagpuksa sa Nasyon kapag itinaboy nila ang Sugo na ipinadala sa kanila, at wala ka nang matatagpuan pa, O Muhammad, na pagbabago sa Aming pamamaraan, na kung kaya, hindi Namin sinisira ang Aming pangako.

17:78
Hassanor Alapa : Tindgn ka so sambayang ko kapolid o alongan sa taman ko kalibotng o kagagawii 706 ago so batiya ko pidiar, na mataan a so batiya ko pidiar (sambayang a zobo) na kasasaksian (o manga malāikat)

Muhsin Khan : Perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) from mid-day till the darkness of the night (i.e. the Zuhr, 'Asr, Maghrib, and 'Isha' prayers), and recite the Quran in the early dawn (i.e. the morning prayer). Verily, the recitation of the Quran in the early dawn is ever witnessed (attended by the angels in charge of mankind of the day and the night).

Sahih International : Establish prayer at the decline of the sun [from its meridian] until the darkness of the night and [also] the Qur'an of dawn. Indeed, the recitation of dawn is ever witnessed.

Pickthall : Establish worship at the going down of the sun until the dark of night, and (the recital of) the Qur'an at dawn. Lo! (the recital of) the Qur'an at dawn is ever witnessed.

Yusuf Ali : Establish regular prayers - at the sun's decline till the darkness of the night, and the morning prayer and reading: for the prayer and reading in the morning carry their testimony.

Shakir : Keep up prayer from the declining of the sun till the darkness of the night and the morning recitation; surely the morning recitation is witnessed.

Dr. Ghali : Keep up the prayer at the sinking of the sun to the dusk of the night and (the reading) of the Qur'an at dawn; surely the reading of the Qur'an at dawn has been witnessed.

Tafsir Jalalayn : Establish prayer from the sun’s decline, that is, from after midday, until the dark of night, [until] its darkness has fallen, in other words, [perform prayers] at noon, in the afternoon, at sunset and at night, and the recital [of the Qur’ān] at dawn, the morning prayer. Verily the dawn recital is ever witnessed, it is witnessed by the angels of the night and the angels of the day.

Tagalog : Isagawa nang ganap ang ‘Salâh’ mula sa kalagitnaan ng araw pagkatapos ng tanghaling-tapat hanggang sa oras ng pagdilim ng gabi, na nasasakop nito ang ‘Dhuhr, `Asr,’ ‘Maghreb’ at ‘`Isha,’ at isagawa mo ang ‘Salâtul Fajr’ at pahabain mo ang pagbabasa ng Qur’ân sa ‘Salâh’ na ito; dahil katiyakan, ang pagbabasa ng Qur’ân sa ‘Fajr’ ay sinasaksihan ng mga anghel na nakatalaga sa gabi at mga anghel na nakatalaga sa araw.

17:79

Hassanor Alapa : Go so pd ko kagagawii na zambayang ka on sa tahajjud a paliogat a simba (a sii rka bo) ka anka maoyag o Kadnan ka sa bgan ka Niyan sa pankatan a maporo.

Muhsin Khan : And in some parts of the night (also) offer the Salat (prayer) with it (i.e. recite the Quran in the prayer), as an additional prayer (Tahajjud optional prayer Nawafil) for you (O Muhammad SAW). It may be that your Lord will raise you to Maqaman Mahmuda (a station of praise and glory, i.e. the highest degree in Paradise!).

Sahih International : And from [part of] the night, pray with it as additional [worship] for you; it is expected that your Lord will resurrect you to a praised station.

Pickthall : And some part of the night awake for it, a largess for thee. It may be that thy Lord will raise thee to a praised estate.

Yusuf Ali : And pray in the small watches of the morning: (it would be) an additional prayer (or spiritual profit) for thee: soon will thy Lord raise thee to a Station of Praise and Glory!

Shakir : And during a part of the night, pray Tahajjud beyond what is incumbent on you; maybe your Lord will raise you to a position of great glory.

Dr. Ghali : And keep constant vigil with it (The Qur'an) (part) of the night (These are the late night supererogatory prayers) as an accordance for you; it may be that your Lord will make you rise again to a praised station.

Tafsir Jalalayn : And for a part of the night, keep vigil, perform prayer, therewith, with the Qur’ān, as a supererogatory [devotion] for you, as an extra obligation for you to the exclusion of your community, or [it means] as extra merit [for you] on top of the [other] obligatory prayers. It may be that your Lord will raise you to, establish you, in the Hereafter, in, a praiseworthy station, one for which the first and last [of mankind] will praise you — and this is the station of intercession [which will take place] during [the passing of] the Final Judgement.

Tagalog : At tumindig ka, O Muhammad, mula sa iyong pagtulog sa bahagi ng gabi, at magbasa ka ng Qur’ân sa isasagawa mong ‘Salâh’ (Nawâfil) upang ito ay maging karagdagan sa taas ng iyong antas at kahalagahan sa paningin ng Allâh, na bubuhayin ka ng Allâh na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay na mamamagitan sa mga tao; upang kaawaan sila ng Allâh mula sa kanilang kalagayan, at upang iluklok ka sa lugar na kung saan doon ay pupurihin ka ng lahat ng mga tao mula sa kauna-unahan hanggang sa kahuli-hulihang tao.

17:80
Hassanor Alapa : Go tharoanka a Kadnan ko soldn ako Nka sa zoldan a bnar ago pakaliowa ko Nka sa pintoan a bnar sa bgi ako Nka sa phoon Rka a bagr a tabanga

Muhsin Khan : And say (O Muhammad SAW): My Lord! Let my entry (to the city of Al-Madinah) be good, and likewise my exit (from the city of Makkah) be good. And grant me from You an authority to help me (or a firm sign or a proof).

Sahih International : And say, "My Lord, cause me to enter a sound entrance and to exit a sound exit and grant me from Yourself a supporting authority."

Pickthall : And say: My Lord! Cause me to come in with a firm incoming and to go out with a firm outgoing. And give me from Thy presence a sustaining Power.

Yusuf Ali : Say: "O my Lord! Let my entry be by the Gate of Truth and Honour, and likewise my exit by the Gate of Truth and Honour; and grant me from Thy Presence an authority to aid (me)."

Shakir : And say: My Lord! make me to enter a goodly entering, and cause me to go forth a goodly going forth, and grant me from near Thee power to assist (me).

Dr. Ghali : And say, "Lord! Cause me to enter a sincere entry and cause me to go out a sincere outgoing, and make for me, from very close to You, a ready vindicating all - binding authority."

Tafsir Jalalayn : And say: ‘My Lord, make me enter, Medina, with a veritable entrance, an entrance that is satisfying, one in which I do not see what I dislike, and bring me out, of Mecca, with a veritable departure, a departure such that my heart will not [care to] turn back to look at it [yearningly]. And grant me from Yourself a favourable authority’, [grant me] strength with which You render me victorious over Your enemies.

Tagalog : At sabihin mo: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha, papasukin Mo ako sa lunsod ng Madinah na may mabuting pagpasok na ligtas sa anumang kapahamakan, at ganoon din ang paglabas ko mula sa Makkah na may mabuting paglabas, at pagkalooban Mo ako mula sa Iyo ng matibay na katibayan, bilang tulong Mo sa akin laban sa sinumang sasalungat o lalabag sa akin.

17:81

Hassanor Alapa : Go tharo anka a miakaoma so Bnar ago miagombasay so batal, ka so batal na phagombasay

Muhsin Khan : And say: "Truth (i.e. Islamic Monotheism or this Quran or Jihad against polytheists) has come and Batil (falsehood, i.e. Satan or polytheism, etc.) has vanished. Surely! Batil is ever bound to vanish."

Sahih International : And say, "Truth has come, and falsehood has departed. Indeed is falsehood, [by nature], ever bound to depart."

Pickthall : And say: Truth hath come and falsehood hath vanished away. Lo! falsehood is ever bound to vanish.

Yusuf Ali : And say: "Truth has (now) arrived, and Falsehood perished: for Falsehood is (by its nature) bound to perish."

Shakir : And say: The truth has come and the falsehood has vanished; surely falsehood is a vanishing (thing).

Dr. Ghali : And say, "The Truth has come and untruth has expired; surely the untruth has been certain to expire." (Literally: ever-expiring)

Tafsir Jalalayn : And say, upon your entry into Mecca: ‘The Truth, Islam, has come and falsehood has vanished away, disbelief has come to nothing. Truly falsehood is ever bound to vanish’, [ever bound] to fade away and disappear. Indeed the Prophet (s) entered it [Mecca] and there were 360 idols [which had been placed] around the [Sacred] House [sc. the Ka‘ba]. He [the Prophet] then set about thrusting at them with a stick he was carrying, saying those [words] until they had [all] been toppled, as reported by the two Shaykhs [Bukhārī and Muslim].

Tagalog : At sabihin mo, O Muhammad, sa mga nagtatambal ng pagsamba sa Allâh: Dumating na ang Islâm na katotohanan at naglaho na ang kasinungalingan na ito ay pagsamba ng iba bukod sa Allâh, katiyakan ang kasinungalingan ay hindi maaaring manatili at hindi maaaring maging matatag, samantalang ang katotohanan ay matatag at mananatili na kailanman ay hindi maaaring maglaho.

17:82
Hassanor Alapa : Go ithoron Ami ko Qur’ān so skaniyan na bolong ago limo ko miamaratiaya go daa ipagoman Iyan ko manga pananakoto a rowar sa kalapis

Muhsin Khan : And We send down from the Quran that which is a healing and a mercy to those who believe (in Islamic Monotheism and act on it), and it increases the Zalimun (polytheists and wrong-doers) nothing but loss.

Sahih International : And We send down of the Qur'an that which is healing and mercy for the believers, but it does not increase the wrongdoers except in loss.

Pickthall : And We reveal of the Qur'an that which is a healing and a mercy for believers though it increase the evil-doers in naught save ruin.

Yusuf Ali : We send down (stage by stage) in the Qur'an that which is a healing and a mercy to those who believe: to the unjust it causes nothing but loss after loss.

Shakir : And We reveal of the Quran that which is a healing and a mercy to the believers, and it adds only to the perdition of the unjust.

Dr. Ghali : And We are sending down, of the Qur'an, that which is a cure and a mercy to the believers; and it increases the unjust in nothing except in greater loss.

Tafsir Jalalayn : And We reveal of (min [here] is explicative) the Qur’ān that which is a cure, from error, and a mercy for believers, thereby; though it only increases the evildoers, the disbelievers, in loss, because of their disbelief in it.

Tagalog : At ibinababa Namin mula sa mga Dakilang Talata ng Banal na Qur’ân ang nagbibigay-lunas sa mga sakit ng puso na tulad ng pag-aalinlangan, pagkukunwari at kamangmangan, at nagbibigay-lunas din sa sakit ng katawan sa pamamagitan ng pagbigkas nito, at gayon din ang pagiging dahilan ng pagkakamit ng tagumpay at Awa ng Allâh na niloloob ang tamang paniniwala, at walang maidaragdag sa mga walang pananampalataya kapag narinig nila ang Banal na Qur’ân kundi paglabag at pagkaligaw; dahil sa kanilang pagtanggi rito at hindi paniniwala.

17:83

Hassanor Alapa : Go igira inipangalimo Ami so manosiya na tomalikhod na lampiakn iyan a kilid iyan sa kapagandisan, na amay ka masogat skaniyan o marata na maadn a idadaplak a kaadaan sa panginam

Muhsin Khan : And when We bestow Our Grace on man (the disbeliever), he turns away and becomes arrogant, far away from the Right Path. And when evil touches him he is in great despair.

Sahih International : And when We bestow favor upon the disbeliever, he turns away and distances himself; and when evil touches him, he is ever despairing.

Pickthall : And when We make life pleasant unto man, he turneth away and is averse; and when ill toucheth him he is in despair.

Yusuf Ali : Yet when We bestow Our favours on man, he turns away and becomes remote on his side (instead of coming to Us), and when evil seizes him he gives himself up to despair!

Shakir : And when We bestow favor on man, he turns aside and behaves proudly, and when evil afflicts him, he is despairing.

Dr. Ghali : And when We (confer) favors upon man, he veers away and retires aside; and when evil touches him, he has been constantly despairing.

Tafsir Jalalayn : And when We are gracious to man, the disbelieving [man], he is disregardful, of giving thanks, and turns aside, turning his face away in arrogance; but when an ill, such as poverty or hardship, befalls him, he is in despair, despondent of God’s mercy.

Tagalog : At kapag pinagkalooban ng biyaya ang tao, na siyang nagpasinungaling sa mga talata ng Allâh at nagbalewala sa mga biyaya ay tatalikod siya at lalayo mula sa pagsunod sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at kapag nangyari naman sa kanya ang kagipitan ng kahirapan o karamdaman ay nasa labis siyang pagdadalamhati; dahil hindi siya nagtitiwala sa kagandahang-loob ng Allâh.

17:84

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a oman i isa na giinggalbk sa ayon ko 707 kabaya iyan, na so Kadnan iyo na lbi a Matao ko taw a skaniyan i lbi a matotoro sa lalan

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW to mankind): "Each one does according to Shakilatihi (i.e. his way or his religion or his intentions, etc.), and your Lord knows best of him whose path (religion, etc.) is right."

Sahih International : Say, "Each works according to his manner, but your Lord is most knowing of who is best guided in way."

Pickthall : Say: Each one doth according to his rule of conduct, and thy Lord is Best Aware of him whose way is right.

Yusuf Ali : Say: "Everyone acts according to his own disposition: But your Lord knows best who it is that is best guided on the Way."

Shakir : Say: Every one acts according to his manner; but your Lord best knows who is best guided in the path.

Dr. Ghali : Say, "Each one does according to his own manner; yet your Lord is He who knows best whoever is best guided to the way."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Everyone, [including] us and you, acts according to his [own] character, his [own] manner [of conduct], and your Lord knows best who is better guided as to the way’, [as to] the path [he follows], and He will reward him [accordingly].

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa mga tao: Ang bawa’t isa sa inyo ay gumawa ayon sa likas niyang katangian, dahil ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Ganap na Nakaaalam kung sino ang nagabayan tungo sa Daan ng Katotohanan.

17:85

Hassanor Alapa : Go ipagiza iran rka so makapantag ko niawa 708 na tharo anka a so niawa na pd ko btad o Kadnan akn, go da a inibgay rkano a pd ko katao inonta a maito.

Muhsin Khan : And they ask you (O Muhammad SAW) concerning the Ruh (the Spirit); Say: "The Ruh (the Spirit): it is one of the things, the knowledge of which is only with my Lord. And of knowledge, you (mankind) have been given only a little."

Sahih International : And they ask you, [O Muhammad], about the soul. Say, "The soul is of the affair of my Lord. And mankind have not been given of knowledge except a little."

Pickthall : They are asking thee concerning the Spirit. Say: The Spirit is by command of my Lord, and of knowledge ye have been vouchsafed but little.

Yusuf Ali : They ask thee concerning the Spirit (of inspiration). Say: "The Spirit (cometh) by command of my Lord: of knowledge it is only a little that is communicated to you, (O men!)"

Shakir : And they ask you about the soul. Say: The soul is one of the commands of my Lord, and you are not given aught of knowledge but a little.

Dr. Ghali : And they ask you about the Spirit. Say, "The Spirit is of the Command of my Lord; and in no way have you been brought of knowledge except a little."

Tafsir Jalalayn : And they will question you, that is, the Jews, concerning the Spirit, from which the body receives life. Say, to them: ‘The Spirit is of the command of my Lord, that is, [it belongs to] His knowledge, about which you know not. And of knowledge you have not been given except a little’, relative to His knowledge, exalted be He.

Tagalog : At tinatanong ka ng mga walang pananampalataya, O Muhammad, kung ano ang katotohanan hinggil sa ‘Ar-Rûh’ (kaluluwa o ispiritu) na ang layunin ay upang ikaw ay pahirapan lamang. Sagutin mo sila at sabihin: Walang pag-aalinlangan, ang katotohanan hinggil sa ‘Ar-Rûh’ at sa kung anumang nangyayari hinggil dito ay nasa ganap na kaalaman lamang ng Allâh, na ito ay pinili Niya para lamang sa Kanyang Sarili, at hindi kayo pinagkalooban ng kaalaman, kayo at ang lahat ng mga tao, kundi kakaunti lamang.

17:86

Hassanor Alapa : O kiabayai Ami na dadasn Ami so iniwahi Ami rka oriyan iyan na da a matoon ka a rk ka a sasanaan a magrn Rkami

Muhsin Khan : And if We willed We could surely take away that which We have revealed to you by inspiration (i.e. this Quran). Then you would find no protector for you against Us in that respect.

Sahih International : And if We willed, We could surely do away with that which We revealed to you. Then you would not find for yourself concerning it an advocate against Us.

Pickthall : And if We willed We could withdraw that which We have revealed unto thee, then wouldst thou find no guardian for thee against Us in respect thereof.

Yusuf Ali : If it were Our Will, We could take away that which We have sent thee by inspiration:then wouldst thou find none to plead thy affair in that matter as against Us,-

Shakir : And if We please, We should certainly take away that which We have revealed to you, then you would not find for it any protector against Us.

Dr. Ghali : And indeed in case We decided, indeed We would definitely go away with that which We have revealed to you; thereafter you would not find for you a constant trustee there over against Us,

Tafsir Jalalayn : And if (la-in, the lām is for oaths) We willed We could take away what We have revealed to you, in other words, [take away] the Qur’ān, by erasing it from the hearts [of men] and from the written copies. Then you would not find in respect thereof any guardian for yourself against Us;

Tagalog : At kung ninais lamang Namin na burahin o kunin ang Qur’ân mula sa iyong puso ay katiyakang makukuha Namin kung anuman ang Aming inihayag sa iyo. Pagkatapos wala kang matatagpuan na sinumang tagapangalaga para sa iyong sarili laban sa Amin upang pigilan Kami, o di kaya ay magbabalik ng Qur’ân sa iyong puso.

17:87

Hassanor Alapa : Inonta bo so limo a phoon ko Kadnan ka, mataan a so kalbihan Iyan na miaadn sii rka a lbi a mala

Muhsin Khan : Except as a Mercy from your Lord. Verily! His Grace unto you (O Muhammad SAW) is ever great.

Sahih International : Except [We have left it with you] as a mercy from your Lord. Indeed, His favor upon you has ever been great.

Pickthall : (It is naught) save mercy from thy Lord. Lo! His kindness unto thee was ever great.

Yusuf Ali : Except for Mercy from thy Lord: for his bounty is to thee (indeed) great.

Shakir : But on account of mercy from your Lord-- surely His grace to you is abundant.

Dr. Ghali : Excepting (by some) mercy from your Lord; surely His Grace over you has been great.

Tafsir Jalalayn : [it is] only — but We have let it remain — as a mercy from your Lord. Truly His favour to you is ever great, tremendous, for He has revealed to you and granted you the praiseworthy station as well as other [kinds of] merit.

Tagalog : Subali’t ang Allâh ay pinagkalooban ka ng awa, na kung kaya, pinatatag Niya ito – ang Banal na Qur’ân – sa iyong puso. Katiyakan, ang Kanyang kagandahang-loob sa iyo ay napakadakila; dahil katiyakang ipinahayag Niya sa iyo ang Dakilang Qur’ân na ito, at ang lugar na roo’y pupurihin ka, at iba pang mga bagay na hindi Niya ipinagkaloob kahit kaninuman sa Kanyang nilikha.

17:88
Hassanor Alapa : Tharo anka a o thimotimo so manosiya ago so Jinn sa thalingoma siran sa datar ankai a Qur’ān na di ran mitalingoma so datar iyan apia pn so sabaad kiran ko sabagi na mrinayag sa thatabanga siran

Muhsin Khan : Say: "If the mankind and the jinns were together to produce the like of this Quran, they could not produce the like thereof, even if they helped one another."

Sahih International : Say, "If mankind and the jinn gathered in order to produce the like of this Qur'an, they could not produce the like of it, even if they were to each other assistants."

Pickthall : Say: Verily, though mankind and the jinn should assemble to produce the like of this Qur'an, they could not produce the like thereof though they were helpers one of another.

Yusuf Ali : Say: "If the whole of mankind and Jinns were to gather together to produce the like of this Qur'an, they could not produce the like thereof, even if they backed up each other with help and support.

Shakir : Say: If men and jinn should combine together to bring the like of this Quran, they could not bring the like of it, though some of them were aiders of others.

Dr. Ghali : Say, "Indeed in case humankind and the jinn gathered together to come up with the like of this Qur'an, they would not come up with its like, even if they were backers of one another."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Verily, should mankind and jinn come together to produce the like of this Qur’ān, [the like thereof] in terms of clarity and rhetorical excellence, they could not produce the like thereof, even if they backed one another’, [even if one was] an assistant [of the other]. This [verse] was revealed as a refutation of their statement: ‘If we wish we can speak the like of this’ [Q. 8:31].

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Kahit na magsama-sama pa ang mga tao at ang mga ‘Jinn’ upang magkasundo na gumawa ng katulad ng Banal na Qur’ân na ito na mahimala ay hindi nila ito makakayanang gawin, kahit na magtulung-tulong pa silang lahat para sa ganitong layunin.

17:89

Hassanor Alapa : Go sabnar a pikhliklid Ami ko manga taw sii sankai Qur’ān a langowan a iringa (ibarat) na somianka so kadaklan ko manga taw inonta bo a khakafir siran

Muhsin Khan : And indeed We have fully explained to mankind, in this Quran, every kind of similitude, but most mankind refuse (the truth and accept nothing) but disbelief.

Sahih International : And We have certainly diversified for the people in this Qur'an from every [kind] of example, but most of the people refused [anything] except disbelief.

Pickthall : And verily We have displayed for mankind in this Qur'an all kind of similitudes, but most of mankind refuse aught save disbelief.

Yusuf Ali : And We have explained to man, in this Qur'an, every kind of similitude: yet the greater part of men refuse (to receive it) except with ingratitude!

Shakir : And certainly We have explained for men in this Quran every kind of similitude, but most men do not consent to aught but denying.

Dr. Ghali : And indeed We have already propounded for mankind in this Qur'an every type of similitude; yet most of mankind have refused (all) except constant disbelief.

Tafsir Jalalayn : And verily We have dispensed, explained, for people in this Qur’ān every [kind of] similitude (min kulli mathalin, [this] is an adjectival qualification of an omitted clause, in other words, [‘We have dispensed] a similitude from every kind of similitude’), that they might be admonished; but most people, that is, the people of Mecca, insist on disbelieving, on denying the truth.

Tagalog : At katiyakan, Aming ipinaliwanag nang ganap sa sangkatauhan ang niloloob ng Banal na Qur’ân na ito, sa mga paghahambing at halimbawa na dapat mapagkunan ng aral; upang maging katibayan Namin laban sa kanila; nang sa gayon ito ay kanilang sundin at isagawa, subali’t tumanggi ang karamihan sa mga tao sa katotohanan at tinanggihan nila ang mga katibayan ng Allâh at ang Kanyang palatandaan.

17:90

Hassanor Alapa : Go pitharo iran a di ami ska dn pharatiayaan sa taman sa di kami nka kapakambowatan a phoon ko lopa sa manga bowalan 709

Muhsin Khan : And they say: "We shall not believe in you (O Muhammad SAW), until you cause a spring to gush forth from the earth for us;

Sahih International : And they say, "We will not believe you until you break open for us from the ground a spring.

Pickthall : And they say: We will not put faith in thee till thou cause a spring to gush forth from the earth for us;

Yusuf Ali : They say: "We shall not believe in thee, until thou cause a spring to gush forth for us from the earth,

Shakir : And they say: We will by no means believe in you until you cause a fountain to gush forth from the earth for us.

Dr. Ghali : And they have said, "We will never believe you till you make a fountain to gush forth from the earth for us;

Tafsir Jalalayn : And they say (wa-qālū is a supplement to abā [illā], ‘insist on’), ‘We will not believe you until you make gush forth for us from the ground a spring, from which water issues forth;

Tagalog : At nang wala silang kakayahan na tapatan ang Qur’ân ay humihingi naman sila ng mga himala ayon sa kanilang kagustuhan at kanilang sinabi: Hindi ka namin paniniwalaan, O Muhammad, at hindi kami susunod sa iyo hanggang hindi mo napapasanhi na bumukal ang ilog na aagos mula sa kalupaan sa Makkah.

17:91

Hassanor Alapa : Odi na adn a maadn rka a asinda a pd sa korma ago anggor ago mapakambowat ka so manga lawas a ig ko lmbak iyan

Muhsin Khan : "Or you have a garden of date-palms and grapes, and cause rivers to gush forth in their midst abundantly;

Sahih International : Or [until] you have a garden of palm tress and grapes and make rivers gush forth within them in force [and abundance]

Pickthall : Or thou have a garden of date-palms and grapes, and cause rivers to gush forth therein abundantly;

Yusuf Ali : "Or (until) thou have a garden of date trees and vines, and cause rivers to gush forth in their midst, carrying abundant water;

Shakir : Or you should have a garden of palms and grapes in the midst of which you should cause rivers to flow forth, gushing out.

Dr. Ghali : Or (till) you have a garden of palms and vine (s); then you make rivers to erupt forth amidst it abundantly (Literally: with "all manner of" eruption).

Tafsir Jalalayn : or until you [come to] have a garden, an orchard, of date-palms and vines, and cause streams to gush forth therein, in the midst of these, abundantly;

Tagalog : O di kaya ay magkaroon ka ng hardin na nandoroon ang iba’t ibang uri ng mga puno ng palmera ‘Tamr’ at mga ubas, at sanhiin mo umagos ang mga ilog nang masagana sa pinakagitna nito.

17:92

Hassanor Alapa : Odi na maolog ka so langit sa datar o kapipikir anka on sii rkami a zasagpik odi na mioma nka so Allāh a ago so manga malāikat a mapapandang ami sa mapayag a kasasandngan ami

Muhsin Khan : "Or you cause the heaven to fall upon us in pieces, as you have pretended, or you bring Allah and the angels before (us) face to face;

Sahih International : Or you make the heaven fall upon us in fragments as you have claimed or you bring Allah and the angels before [us]

Pickthall : Or thou cause the heaven to fall upon us piecemeal, as thou hast pretended, or bring Allah and the angels as a warrant;

Yusuf Ali : "Or thou cause the sky to fall in pieces, as thou sayest (will happen), against us; or thou bring Allah and the angels before (us) face to face:

Shakir : Or you should cause the heaven to come down upon us in pieces as you think, or bring Allah and the angels face to face (with us).

Dr. Ghali : Or you make the heaven to fall down, as you have asserted, on us in lumps, or you come up with Allah, and the Angels and their (dependent) tribes.

Tafsir Jalalayn : or until you cause the heaven to fall upon us, as you assert, in pieces, or bring God and the angels [right] in front [of us], face to face [with us], before [our] very eyes, so that we might see them;

Tagalog : O di kaya ay sanhiin mo ang mga kalangitan na bumagsak sa amin nang pira-piraso na katulad ng sinasabi mo, o di kaya dadalhin mo sa amin ang Allâh at ang mga anghel at makikita namin sila nang harap-harapan.

17:93
Hassanor Alapa : Odi na adn a maadn rka a walay a pd sa bolawan odi na makatabid ka sa langit go di ami pharatiayaan so kiapakatabid ka sa taman sa di ka mi nka katoronan sa kitab a khabatiya ami skaniyan, na tharo anka a miasotisoti so Kadnan ko da ako a rowar sa manosiya a sosogoon

Muhsin Khan : "Or you have a house of adornable materials (like silver and pure gold, etc.), or you ascend up into the sky, and even then we will put no faith in your ascension until you bring down for us a Book that we would read." Say (O Muhammad SAW): "Glorified (and Exalted) be my Lord (Allah) above all that evil they (polytheists) associate with Him! Am I anything but a man, sent as a Messenger?"

Sahih International : Or you have a house of gold or you ascend into the sky. And [even then], we will not believe in your ascension until you bring down to us a book we may read." Say, "Exalted is my Lord! Was I ever but a human messenger?"

Pickthall : Or thou have a house of gold; or thou ascend up into heaven, and even then we will put no faith in thine ascension till thou bring down for us a book that we can read. Say (O Muhammad): My Lord be Glorified! Am I aught save a mortal messenger?

Yusuf Ali : "Or thou have a house adorned with gold, or thou mount a ladder right into the skies. No, we shall not even believe in thy mounting until thou send down to us a book that we could read." Say: "Glory to my Lord! Am I aught but a man,- a messenger?"

Shakir : Or you should have a house of gold, or you should ascend into heaven, and we will not believe in your ascending until you bring down to us a book which we may read. Say: Glory be to my Lord; am I aught but a mortal messenger?

Dr. Ghali : Or you have a home of wonderful decoration, or you ascend into the heaven, and we will never believe your ascent till you keep sending down on us a book that we (can) read." Say, All Extolment be to my Lord! Have I been anything except a mortal, as Messenger?"

Tafsir Jalalayn : or until you [come to] have a house adorned with gold, or ascend into the heaven, upon a ladder, and [even then] we will not believe your ascension, if you were to ascend into it, until you bring down for us, therefrom, a book, in which is [confirmed] your truthfulness, that we may read’. Say, to them: ‘Glory be to my Lord — this is a statement of amazement — Am I anything but a human, a messenger [from God]?’, in other words, [I am] like all [other] messengers, for they never brought [any] signs except by God’s leave.

Tagalog : O di kaya ay magkaroon ka ng tahanan na mula sa ginto, o di kaya ay aangat ka tungo sa kalangitan sa pamamagitan ng hagdan at hindi kami maniniwala na ikaw ay nakaakyat hanggang hindi ka nakababalik, na dala-dala mo ang Aklat mula sa Allâh na bubuklatin mo sa harap namin upang basahin na nakasaad doon na ikaw ay tunay na Sugo ng Allâh.  Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, bilang pagkamangha sa pagmamatigas ng mga hindi naniwala: Luwalhati at Kataas-Taasan sa aking ‘Rabb!’ Di ba ako ay alipin lamang na kabilang sa Kanyang mga alipin na nagpaparating ng Kanyang mensahe? Kaya paano ko maisasagawa ang inyong mga kahilingan?

17:94

Hassanor Alapa : Go da a miakasapar ko manga taw ko kaparatiaya iran gowani a maoma siran o toroan a rowar sa kiatharo a iran sa ba somiogo so Allāh sa manosiya a sogo’ 710

Muhsin Khan : And nothing prevented men from believing when the guidance came to them, except that they said: "Has Allah sent a man as (His) Messenger?"

Sahih International : And what prevented the people from believing when guidance came to them except that they said, "Has Allah sent a human messenger?"

Pickthall : And naught prevented mankind from believing when the guidance came unto them save that they said: Hath Allah sent a mortal as (His) messenger?

Yusuf Ali : What kept men back from belief when Guidance came to them, was nothing but this: they said, "Has Allah sent a man (like us) to be (His) Messenger?"

Shakir : And nothing prevented people from believing when the guidance came to them except that they said: What! has Allah raised up a mortal to be a messenger?

Dr. Ghali : And nothing (whatever) prevented mankind from believing (i.e., made them not to believe) as the guidance came to them, except that they said, "Has Allah sent forth a mortal as Messenger?"

Tafsir Jalalayn : And nothing prevented mankind from believing when guidance came to them, but that they said, that is, [except] their saying in denial: ‘Has God sent a human as a messenger [from Him]?’, instead of sending an angel.

Tagalog : At walang pumigil sa mga walang pananampalataya na maniwala sa Allâh, sa Kanyang Sugo at sumunod sa kanilang dalawa, nang dumating sa kanila ang sapat na paliwanag mula sa Allâhkundi kanilang sinabi bilang kamangmangan at pagtanggi: Nagpadala ba ang Allâh ng Sugo na mula lamang sa lahi ng tao?

17:95
Hassanor Alapa : Tharo anka a opama ka miaadn ko lopa a manga malāikat a phlalakaw siran a somasarig siran na disomala a pakatoronan Ami siran a phoon sa langit sa malāikat a sosogoon

Muhsin Khan : Say: "If there were on the earth, angels walking about in peace and security, We should certainly have sent down for them from the heaven an angel as a Messenger."

Sahih International : Say, "If there were upon the earth angels walking securely, We would have sent down to them from the heaven an angel [as a] messenger."

Pickthall : Say: If there were in the earth angels walking secure, We had sent down for them from heaven an angel as messenger.

Yusuf Ali : Say, "If there were settled, on earth, angels walking about in peace and quiet, We should certainly have sent them down from the heavens an angel for a messenger."

Shakir : Say: Had there been in the earth angels walking about as settlers, We would certainly have sent down to them from the heaven an angel as a messenger.

Dr. Ghali : Say, "If there were in the earth Angels walking composed, indeed We would have been sending down upon them from the heaven an Angel as a Messenger."

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘Had there been in the earth, instead of humans, angels, walking [and living] secure, We would have sent down to them from the heaven an angel as Messenger’, for when a messenger is sent to a people he is [always] of their kind, so that they are able to speak to him and understand from him [his message].

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, bilang pagtugon sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Allâh sa kanilang pagtanggi na ang Sugo ay nagmumula lamang sa lahi ng tao: Kung mayroon dito sa kalupaan na mga anghel na panatag na naglalakad ay magpapadala Kami sa inyo ng Sugo mula rin sa mga anghel, subali’t ang mga naninirahan sa kalupaan ay mga tao, na kung kaya, ang dapat na ipadalang Sugo sa kanila ay katulad din nila; upang madaling maisagawa ang pakikipag-usap niya at maintindihan ang kanyang sinasabi.

17:96

Hassanor Alapa : Tharo anka a khasanaan so Allāh a Saksi ko lt akn ago so lt iyo, ka mataan a Skaniyan na miaadn ko manga oripn Iyan a Gomgpa a Tomitikay.

Muhsin Khan : Say: "Sufficient is Allah for a witness between me and you. Verily! He is the All-Knower, the All-Seer of His slaves."

Sahih International : Say, "Sufficient is Allah as Witness between me and you. Indeed he is ever, concerning His servants, Acquainted and Seeing."

Pickthall : Say: Allah sufficeth for a witness between me and you. Lo! He is Knower, Seer of His slaves.

Yusuf Ali : Say: "Enough is Allah for a witness between me and you: for He is well acquainted with His servants, and He sees (all things).

Shakir : Say: Allah suffices as a witness between me and you; surely He is Aware of His servants, Seeing.

Dr. Ghali : Say, " Allah suffices as an Ever-Present Witness between you and me; surely He has been Ever-Cognizant of (and) Ever-Beholding His bondmen."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘God suffices as a witness between me and you, of my sincerity. Truly He is Aware, Seer of His servants’, Knower of what they hide and what they manifest.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila: Sapat na ang Allâh na testigo sa pagitan ko at pagitan ninyo na ako ay totoo at ang aking pagiging Propeta ay katotohanan. Dahil katiyakan, Siya na Luwalhati sa Kanya ay ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nakababatid sa mga pangyayari sa Kanyang mga alipin, na ‘Baseer’ – Ganap na Nakakikita sa kanilang mga ginagawa, at ayon doon sila ay gagantihan.

17:97Hassanor Alapa : Sa taw a toroon o Allāh na skaniyan na matotoro, na sa taw a dadagn Iyan na di nka siran dn mitoon sa manga salinggogopa a salakaw Ron, sa limodn Ami siran ko alongan a Qiyāmah a mikakaras so manga paras iran (ko lopa) a manga bota ago manga pngaw ago manga bngl, a aya 711 darpa iran na so Jahannam a oman dn phondaw na omanan Ami sa lagindab a sorazab a makadg

Muhsin Khan : And he whom Allah guides, he is led aright; but he whom He sends astray for such you will find no Auliya' (helpers and protectors, etc.), besides Him, and We shall gather them together on the Day of Resurrection on their faces, blind, dumb and deaf, their abode will be Hell; whenever it abates, We shall increase for them the fierceness of the Fire.

Sahih International : And whoever Allah guides - he is the [rightly] guided; and whoever He sends astray - you will never find for them protectors besides Him, and We will gather them on the Day of Resurrection [fallen] on their faces - blind, dumb and deaf. Their refuge is Hell; every time it subsides We increase them in blazing fire.

Pickthall : And he whom Allah guideth, he is led aright; while, as for him whom He sendeth astray, for them thou wilt find no protecting friends beside Him, and We shall assemble them on the Day of Resurrection on their faces, blind, dumb and deaf; their habitation will be hell; whenever it abateth, We increase the flame for them.

Yusuf Ali : It is he whom Allah guides, that is on true Guidance; but he whom He leaves astray - for such wilt thou find no protector besides Him. On the Day of Judgment We shall gather, them together, prone on their faces, blind, dumb, and deaf: their abode will be Hell: every time it shows abatement, We shall increase from them the fierceness of the Fire.

Shakir : And whomsoever Allah guides, he is the follower of the right way, and whomsoever He causes to err, you shall not find for him guardians besides Him; and We will gather them together on the day of resurrection on their faces, blind and dumb and deaf; their abode is hell; whenever it becomes allayed We will add to their burning.

Dr. Ghali : And whomever Allah guides, then he is (rightly) guided; and whomever He leads into error, then you will never find for them any patrons apart from Him. And We will muster them on the Day of the Resurrection upon their faces, blind and dumb and deaf. Their abode will be Hell; whenever it abates, We will increase for them the Blaze.

Tafsir Jalalayn : And he whom God guides is rightly guided, and he whom He sends astray — you will not find for them [any] guardians, to guide them, besides Him. And We shall assemble them on the Day of Resurrection, walking, on their faces, blind, dumb, and deaf; their abode shall be Hell — whenever it abates, [whenever] its flames subside, We shall intensify for them the blaze, the flame and [its] burning.

Tagalog : At sinuman ang gabayan ng Allâh, siya ay magagabayan tungo sa katotohanan; at sino naman ang Kanyang iligaw ay bibiguin Niya at ipauubaya Niya siya sa kanya mismong sarili na walang sinuman ang makagagabay sa kanya bukod sa Allâh, at ang mga naligaw ay bubuhayin na mag-uli ng Allâh sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at titipunin sila na patutungo roon sa pamamagitan ng kanilang mga mukha na bulag, pipi at bingi, ang kanilang patutunguhan ay naglalagablab na Impiyernong-Apoy, at tuwing humuhupa ito at tumitigil sa paglalagablab ay daragdagan Namin ng higit pang paglalagablab.

17:98
Hassanor Alapa : Gioto i balas iran sabap sa sianka iran so manga tanda Ami ago pitharo iran a ba amay ko maadn kami a tolan ago miaphopog (ko kiardak) na ba kami pagoyaga a kaadn a bago

Muhsin Khan : That is their recompense, because they denied Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) and said: "When we are bones and fragments, shall we really be raised up as a new creation?"

Sahih International : That is their recompense because they disbelieved in Our verses and said, "When we are bones and crumbled particles, will we [truly] be resurrected [in] a new creation?"

Pickthall : That is their reward because they disbelieved Our revelations and said: When we are bones and fragments shall we, forsooth, be raised up as a new creation?

Yusuf Ali : That is their recompense, because they rejected Our signs, and said, "When we are reduced to bones and broken dust, should we really be raised up (to be) a new Creation?"

Shakir : This is their retribution because they disbelieved in Our communications and said What! when we shall have become bones and decayed particles, shall we then indeed be raised up into a new creation?

Dr. Ghali : That is their recompense for that they disbelieved in Our signs and said, "Is it (true) that when we are bones and decomposed remains, surely will we indeed be made to rise again as a new creation?"

Tafsir Jalalayn : That is their requital because they disbelieved Our signs and said, in denial of the Resurrection: ‘What, when we are bones and fragments, shall we really be raised in a new creation?’

Tagalog : Ang ipinaliwanag na parusang ito ay bilang kaparusahan sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Allâh; dahil sa kanilang hindi paniniwala sa mga talata ng Allâh at sa Kanyang mga katibayan at sa pagpapasinungaling nila sa mga Sugo ng Allâh, na kung saan, sila ay hinihikayat tungo sa pagsamba lamang sa Allâh, at kanilang sinasabi bilang pagtanggi – kapag sila ay inutusan na maniwala sa Muling Pagkabuhay: Kapag namatay na kami at nadurog na ang aming mga buto at nagkahiwa-hiwalay ay bubuhayin pa ba kami na mag-uli bilang isang panibagong pagkalikha?

17:99
Hassanor Alapa : Ba iran da mailay a mataan a so Allāh a so miadn ko manga langit ago so lopa na khagaga Niyan so kaadna Niyan ko datar iran, ago miadn kiran sa taalik a da a sankaan on, na somianka so manga pananakoto inonta bo a khakafir siran.

Muhsin Khan : See they not that Allah, Who created the heavens and the earth, is Able to create the like of them. And He has decreed for them an appointed term, whereof there is not doubt. But the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.) refuse (the truth the Message of Islamic Monotheism, and accept nothing) but disbelief.

Sahih International : Do they not see that Allah , who created the heavens and earth, is [the one] Able to create the likes of them? And He has appointed for them a term, about which there is no doubt. But the wrongdoers refuse [anything] except disbelief.

Pickthall : Have they not seen that Allah Who created the heavens and the earth is Able to create the like of them, and hath appointed for them an end whereof there is no doubt? But the wrong-doers refuse aught save disbelief.

Yusuf Ali : See they not that Allah, Who created the heavens and the earth, has power to create the like of them (anew)? Only He has decreed a term appointed, of which there is no doubt. But the unjust refuse (to receive it) except with ingratitude.

Shakir : Do they not consider that Allah, Who created the heavens and the earth, is able to create their like, and He has appointed for them a doom about which there is no doubt? But the unjust do not consent to aught but denying.

Dr. Ghali : And have they not seen that Allah, Who created the heavens and the earth is Ever-Determiner over creating the like of them? And He has appointed (Literally: made) for them a term; there is no suspicion about it; yet the unjust (among them) refuse (all) except constant disbelief.

Tafsir Jalalayn : Have they not seen, realised, that God, [He] Who created the heavens and the earth, with all their immensity, has the power to create the like of them?, that is, [the like of] these human beings, [especially] given their smallness? He has appointed for them a term, until [the time for their] death and resurrection, whereof is no doubt; yet the wrongdoers insist on disbelief, on denial of such [a term].

Tagalog : Nakalimutan ba nila na mga ‘Mushrikûn, na hindi nila nakikita at nababatid na ang Allâh, Siya sa katotohanan ang Lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, gayon din ang anuman na mga nasa pagitan nito na mga nilikha na walang anumang pinanggayahan, ay Siya rin kung gayon ang may kakayahang lumikha ng katulad nila pagkatapos nilang mawala?  
    At katiyakan, pinagkalooban ng Allâh ang mga ‘Mushrikûn’ ng takdang panahon ng kanilang kamatayan at kaparusahan, na walang pag-aalinlangang ito ay darating sa kanila. Subali’t kahit napakalinaw na ng katotohanan at ng mga katibayan nito ay wala pa ring ginawa ang mga walang pananampalataya kundi tanggihan ang Relihiyon (Deen) ng Allâh na Kataas-taasan.

17:100
Hassanor Alapa : Tharo anka a opama o mipapaar iyo so manga pondowa o limo o Kadnan akn, na disomala a mligto kano sa kawan ko 712 kanggasto, go miaadn so manosiya a maikot

Muhsin Khan : Say (to the disbelievers): "If you possessed the treasure of the Mercy of my Lord (wealth, money, provision, etc.), then you would surely hold back (from spending) for fear of (being exhausted), and man is ever miserly!"

Sahih International : Say [to them], "If you possessed the depositories of the mercy of my Lord, then you would withhold out of fear of spending." And ever has man been stingy.

Pickthall : Say (unto them): If ye possessed the treasures of the mercy of my Lord, ye would surely hold them back for fear of spending, for man was ever grudging.

Yusuf Ali : Say: "If ye had control of the Treasures of the Mercy of my Lord, behold, ye would keep them back, for fear of spending them: for man is (every) niggardly!"

Shakir : Say: If you control the treasures of the mercy of my Lord, then you would withhold (them) from fear of spending, and man is niggardly.

Dr. Ghali : Say, "If you possessed the treasuries of the mercy of my Lord, then lo, you would indeed hold back in apprehension of expending." (i.e., You would be miserly) and man has been constantly grudging.

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘If you possessed the treasuries of my Lord’s mercy, [those treasuries] of provision and rain, you would surely withhold [them], [you would] stint, for fear of spending, fearing that they would be depleted if [one] spent [from them] and [that] you would then become impoverished; and man is ever niggardly’.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na tumanggi sa katotohanan: Kung kayo kaya ang nagmamay-ari ng kayamanan ng Habag at Biyaya ng aking ‘Rabb’ na walang katapusan na di-nauubos, katiyakan, kung gayon, na ito ay inyong ipagkakait at hindi ninyo bibigyan ang sinuman maliban sa inyong mga sarili dahil matatakot kayo na ito ay maubos at kayo ay maghihirap. At kabilang sa pag-uugali ng tao ay ang pagiging maramot sa anuman na kanyang pagmamay-ari maliban na lamang sa sinumang inaalagaan ng Allâh sa pamamagitan ng tamang paniniwala.

17:101
Hassanor Alapa : Go sabnar a bigan Ami so Mūsā sa siaw a manga tanda 713 a manga rarayag na iza inka so mbawataan o Isrāīl gowani a maoma niyan siran na pitharo on o Fir’aun a sakn na pipikirn ko ska hay Mūsā a taw a kasasalamang-kirowan

Muhsin Khan : And indeed We gave to Musa (Moses) nine clear signs. Ask then the Children of Israel, when he came to them, then Fir'aun (Pharaoh) said to him: "O Musa (Moses)! I think you are indeed bewitched."

Sahih International : And We had certainly given Moses nine evident signs, so ask the Children of Israel [about] when he came to them and Pharaoh said to him, "Indeed I think, O Moses, that you are affected by magic."

Pickthall : And verily We gave unto Moses nine tokens, clear proofs (of Allah's Sovereignty). Do but ask the Children of Israel how he came unto them, then Pharaoh said unto him: Lo! I deem thee one bewitched, O Moses.

Yusuf Ali : To Moses We did give Nine Clear Signs: As the Children of Israel: when he came to them, Pharaoh said to him: "O Moses! I consider thee, indeed, to have been worked upon by sorcery!

Shakir : And certainly We gave Musa nine clear signs; so ask the children of Israel. When he came to them, Firon said to him: Most surely I deem you, O Musa, to be a man deprived of reason.

Dr. Ghali : And indeed We already brought Musa (Moses) nine supremely evident signs. So ask the Seeds (Or: sons) of Israel) (about that). As he came to them, (then) Firaawn (Pharaoh) said to him, "Surely I indeed surmise, O Musa, that you are bewitched."

Tafsir Jalalayn : And verily We gave Moses nine manifest signs, clear [signs], namely, [those of] the hand, the staff, the flood, the locusts, the lice, the frogs, the blood and the obliteration [of their possessions, cf. Q. 10:88], the years [of dearth] and scarcity of fruits [cf. Q. 7:130]. Ask, O Muhammad (s), the Children of Israel, about this (a [rhetorical] question meant as an affirmation for the idolaters of your sincerity; or [it means that] We said to him [Muhammad, s], ‘Ask’; a variant reading has the past tense [fa-sā’ala, ‘and he asked’]), when he came to them, Pharaoh said to him, ‘O Moses, I truly think that you are bewitched’, duped, your mind deceived.

Tagalog : At katiyakan, na ipinagkaloob Namin kay Mousâ (as) ang siyam na malilinaw na mga himala na nagpapatunay sa katotohanan ng kanyang pagiging Propeta na ito ay ang mga sumusunod: tungkod, namumuti na kamay na nagliliwanag, tagtuyot, kakulangan sa mga bunga (taggutom), baha, tipaklong, mga insekto, mga palaka at dugo; na kung kaya, tanungin mo, O Muhammad, ang mga angkan ni Isrâ`îl ng katanungan hinggil sa noong dumating sa mga ninuno nila si Mousâ na kasama ang mga malilinaw na mga himala, na sinabi ni Fir`âwn kay Mousâ: Katiyakan, iniisip ko, O Mousa, na ikaw ay tinamaan ng salamangka at dahil doon ay nawala ka sa katinuan kaya iba-iba ang ginagawa mo dahil sa masamang idinulot nito sa iyo.

17:102
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a sabnar a kiatokawan ka a daa miakatoron sii a rowar ko Kadnan o manga langit ago so lopa a manga rarayag a tanda na sakn na pipikirn (tatankdn) ko ska hay Fir’aun a khaantior ka

Muhsin Khan : [Musa (Moses)] said: "Verily, you know that these signs have been sent down by none but the Lord of the heavens and the earth as clear (evidences i.e. proofs of Allah's Oneness and His Omnipotence, etc.). And I think you are, indeed, O Fir'aun (Pharaoh) doomed to destruction (away from all good)!"

Sahih International : [Moses] said, "You have already known that none has sent down these [signs] except the Lord of the heavens and the earth as evidence, and indeed I think, O Pharaoh, that you are destroyed."

Pickthall : He said: In truth thou knowest that none sent down these (portents) save the Lord of the heavens and the earth as proofs, and lo! (for my part) I deem thee lost, O Pharaoh.

Yusuf Ali : Moses said, "Thou knowest well that these things have been sent down by none but the Lord of the heavens and the earth as eye-opening evidence: and I consider thee indeed, O Pharaoh, to be one doomed to destruction!"

Shakir : He said: Truly you know that none but the Lord of the heavens and the earth has sent down these as clear proof and most surely I believe you, O Firon, to be given over to perdition.

Dr. Ghali : He said, "Indeed you already know (that) in no way did anyone send these down except Allah) The Lord of the heavens and the earth, as supreme demonstrations. And surely I indeed surmise, O Firaawn, you are detrimented."

Tafsir Jalalayn : He [Moses] said, ‘Indeed you know that none revealed these, signs, except the Lord of the heavens and the earth, as proofs, lessons; however, you are being stubborn (a variant reading [for ‘alimta, ‘you know’] has ‘alimtu [‘I know’]); and I truly think that you, O Pharaoh, are doomed’, [that you] will be destroyed — or [it, mathbūran, means that Pharaoh has been] turned away from [all deeds that are] good.

Tagalog : At sinagot siya ni Mousâ: Katiyakan, batid mo, O Fir`âwn, na ang nagpadala ng siyam na katibayang himala na nagpapatunay sa aking pagiging Propeta ay walang iba kundi ang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan; upang ito ay magiging palatandaan na mapapakinabangan ng mga pinagkalooban ng matinong pag-iisip hinggil sa Kaisahan ng Allâh, sa Kanyang pagiging ‘Rabb’ na Tagapaglikha, sa pagiging ‘Ilâh’ o Diyos na karapat-dapat na sambahin, at ako ay nakatitiyak na ikaw, O Fir`âwn, ay walang pag-aalinlangan na mawawasak, isusumpa at ikaw ay walang pag-aalinlangan na magagapi.

17:103

Hassanor Alapa : Na kiabayaan iyan a karingasaa niyan kiran ko lopa na piagld Ami skaniyan ago so taw a pd iyan sa kalangolangon iran

Muhsin Khan : So he resolved to turn them out of the land (of Egypt). But We drowned him and all who were with him.

Sahih International : So he intended to drive them from the land, but We drowned him and those with him all together.

Pickthall : And he wished to scare them from the land, but We drowned him and those with him, all together.

Yusuf Ali : So he resolved to remove them from the face of the earth: but We did drown him and all who were with him.

Shakir : So he desired to destroy them out of the earth, but We drowned him and those with him all together;

Dr. Ghali : So he would (have) startled them from the land; so We drowned him and the ones with him, altogether.

Tafsir Jalalayn : And he, Pharaoh, desired to scare them, to expel Moses and his people, from the land, the land of Egypt; so We drowned him and those with him, all together.

Tagalog : At binalak ni Fir`âwn na guluhin si Mousâ at palabasin kasama ang mga angkan ni Isrâ`îl mula sa Ehipto, subali’t nilunod Namin siya at ang kanyang mga kasamang sundalo sa karagatan bilang kaparusahan sa kanila.

17:104
Hassanor Alapa : Go pitharo Ami ko oriyan iyan (a Fir’aun) ko mbawataan o Isrāīl a baling kano ko ingd na amay ka makaoma so talad a kaposan (ko kaphaminasa niyo) na mioma Mi skano langon a matitimo kano a makazasaosaog kano ago so manga pd a pagtaw.

Muhsin Khan : And We said to the Children of Israel after him: "Dwell in the land, then, when the final and the last promise comes near [i.e. the Day of Resurrection or the descent of Christ ['Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary) on the earth]. We shall bring you altogether as mixed crowd (gathered out of various nations).[Tafsir Al-Qurtubi, Vol. 10, Page 338]

Sahih International : And We said after Pharaoh to the Children of Israel, "Dwell in the land, and when there comes the promise of the Hereafter, We will bring you forth in [one] gathering."

Pickthall : And We said unto the Children of Israel after him: Dwell in the land; but when the promise of the Hereafter cometh to pass We shall bring you as a crowd gathered out of various nations.

Yusuf Ali : And We said thereafter to the Children of Israel, "Dwell securely in the land (of promise)": but when the second of the warnings came to pass, We gathered you together in a mingled crowd.

Shakir : And We said to the Israelites after him: Dwell in the land: and when the promise of the next life shall come to pass, we will bring you both together in judgment.

Dr. Ghali : And We said to Seeds of after him, "Dwell in the land; then when the promise of the Hereafter comes, We will cause you to come clustering."

Tafsir Jalalayn : And after him We said to the Children of Israel, ‘Dwell in the land; but when the promise of the Hereafter, namely, the Hour, comes to pass, We shall bring you [gathered] in mixed company’, all together, you and them.

Tagalog : At sinabi Namin pagkawasak ni Fir`âwn at ng kanyang mga sundalo sa angkan ni Isrâ`îl: Manirahan kayo sa kalupaan ng Sham, at kapag dumating ang araw ng Muling Pagkabuhay ay ilalabas Namin kayong lahat mula sa inyong mga libingan tungo sa lugar na kung saan doon huhusgahan ang mga tao.

17:105

Hassanor Alapa : Go sabap ko Bnar na initoron Ami skniyan (so Qur’ān) ago sabap ko Bnar na tomioron go da Ami ska sogoa inonta bo a phamanothol (ko balas) ago phangangalk (ko siksa)

Muhsin Khan : And with truth We have sent it down (i.e. the Quran), and with truth it has descended. And We have sent you (O Muhammad SAW) as nothing but a bearer of glad tidings (of Paradise, for those who follow your Message of Islamic Monotheism), and a warner (of Hell-fire for those who refuse to follow your Message of Islamic Monotheism).

Sahih International : And with the truth We have sent the Qur'an down, and with the truth it has descended. And We have not sent you, [O Muhammad], except as a bringer of good tidings and a warner.

Pickthall : With truth have We sent it down, and with truth hath it descended. And We have sent thee as naught else save a bearer of good tidings and a warner.

Yusuf Ali : We sent down the (Qur'an) in Truth, and in Truth has it descended: and We sent thee but to give Glad Tidings and to warn (sinners).

Shakir : And with truth have We revealed it, and with truth did it come; and We have not sent you but as the giver of good news and as a warner.

Dr. Ghali : And with the Truth We have sent it down, and with the Truth it has come down; and in no way have We sent you except (as) a constant bearer of good tidings and a constant warner.

Tafsir Jalalayn : With the truth have We revealed it, that is, the Qur’ān, and with the truth, it comprises, has it been revealed, in the way it has, unaffected by any alterations; and We have not sent you, O Muhammad (s), except as a bearer of good tidings, of Paradise, for those who believe, and as a warner, of the Fire, for those who disbelieve.

Tagalog : At dahil sa Katotohanan, ipinahayag Namin ang Banal na Qur’ân na ito kay Muhammad (saw) upang ibigay sa mga alipin ang mga kautusan at mga pagbabawal, ganoon din ang hinggil sa gantimpala at kaparusahan; at dahil (din) sa katotohanang ito, katarungan at pangangalaga nito mula sa pagbabago ay kaya Namin ito ipinahayag. At hindi ka Namin ipinadala, O Muhammad, kundi bilang tagapagbalita ng Hardin sa sinumang susunod, at tagapagbabala ng Impiyerno sa sinumang lalabag at hindi naniwala.

17:106

Hassanor Alapa : Go skaniyan na Qur’ān a ginintas Ami skaniyan ka 714 an ka mabatiya ko manga taw sa malanat ago inipamanoron Ami skaniyan sa kapama-katoron (a miazaginton)

Muhsin Khan : And (it is) a Quran which We have divided (into parts), in order that you might recite it to men at intervals. And We have revealed it by stages. (in 23 years).

Sahih International : And [it is] a Qur'an which We have separated [by intervals] that you might recite it to the people over a prolonged period. And We have sent it down progressively.

Pickthall : And (it is) a Qur'an that We have divided, that thou mayst recite it unto mankind at intervals, and We have revealed it by (successive) revelation.

Yusuf Ali : (It is) a Qur'an which We have divided (into parts from time to time), in order that thou mightest recite it to men at intervals: We have revealed it by stages.

Shakir : And it is a Quran which We have revealed in portions so that you may read it to the people by slow degrees, and We have revealed it, revealing in portions.

Dr. Ghali : And (this is) a Qur'an; We have distinctly separated (its verses) that you may read it to man-kind staidly, (Or: at intervals) and We have been sending it down successively (i.e., by successive revelation on different occasions).

Tafsir Jalalayn : And [it is] a Qur’ān (qur’ānan is in the accusative because of the verb governing it [which is the following]) that We have divided, that We have revealed in portions over 20 or 23 years, that you may recite it to mankind at intervals, gradually and with deliberateness so that they [are able to] comprehend it, and We have revealed it by [successive] revelation, one part after another, according to what is best [for mankind].

Tagalog : At ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad, ang Qur’ân, nilinaw Namin at binuo bilang batas at ginawa Namin na pamantayan sa pagitan ng gabay at pagkaligaw, at sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan; upang ito ay bigkasin mo sa mga tao nang dahan-dahan at paunti-unti, at hindi Namin ito ipinahayag nang minsanan kundi ayon sa kung ano ang mga pangyayari at sa mga pangangailangan ng situwasyon.

17:107
Hassanor Alapa : Tharo anka a paratiayaa niyo skaniyan odi na di niyo pharatiayaa mataan a so siran oto a bigan sa katao ko miaonaan iyan na igira biatiya kiran na mitaps siran ko manga baka iran a khisosojud siran

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW to them): "Believe in it (the Quran) or do not believe (in it). Verily! Those who were given knowledge before it (the Jews and the Christians like 'Abdullah bin Salam and Salman Al-Farisi), when it is recited to them, fall down on their faces in humble prostration."

Sahih International : Say, "Believe in it or do not believe. Indeed, those who were given knowledge before it - when it is recited to them, they fall upon their faces in prostration,

Pickthall : Say: Believe therein or believe not, lo! those who were given knowledge before it, when it is read unto them, fall down prostrate on their faces, adoring,

Yusuf Ali : Say: "Whether ye believe in it or not, it is true that those who were given knowledge beforehand, when it is recited to them, fall down on their faces in humble prostration,

Shakir : Say: Believe in it or believe not; surely those who are given the knowledge before it fall down on their faces, making obeisance when it is recited to them.

Dr. Ghali : Say, "Believe in it or do not believe. Surely the ones who were brought the knowledge even before it, when it is recited to them, collapse upon their faces (Literally: up to the chins) constantly prostrating,

Tafsir Jalalayn : Say, to the disbelievers of Mecca, ‘Believe in it or do not believe, as a threat to them; indeed those who were given knowledge before it, before its revelation, namely, the believers from among the People of the Scripture, when it is recited to them, fall down in prostration on their faces,

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na mga tumanggi: Maniwala man kayo sa Qur’ân o hindi kayo maniwala; kailanman ay hindi makadaragdag ang inyong paniniwala sa kaganapan ng Qur’ân, ni ang inyong pagtanggi ay hindi rin makakabawas dito. Katiyakan, yaong mga paham na pinagkalooban ng mga kasulatan na nauna kaysa rito at nabatid nila ang katotohanan hinggil sa Rebelasyon o kapahayagan, kapag binigkas sa kanila ang Banal na Qur’ân ay natatakot sila sa Allâh, na kung kaya, sila ay nagpapatirapa na inilalapat nila ang kanilang mga noo sa lupa nang alang-alang sa Allâh na Maluwalhati at Kataas-taasan.

17:108

Hassanor Alapa : Go gii ran tharoon a miasotisoti so Kadnan ami go miaadn so kapasadan o Kadnan ami a mapnggolawla dn

Muhsin Khan : And they say: "Glory be to our Lord! Truly, the Promise of our Lord must be fulfilled."

Sahih International : And they say, "Exalted is our Lord! Indeed, the promise of our Lord has been fulfilled."

Pickthall : Saying: Glory to our Lord! Verily the promise of our Lord must be fulfilled.

Yusuf Ali : "And they say: 'Glory to our Lord! Truly has the promise of our Lord been fulfilled!'"

Shakir : And they say: Glory be to our Lord! most surely the promise of our Lord was to be fulfilled.

Dr. Ghali : And they say, All Extolment be to our Lord! Decidedly the promise of our Lord has indeed been performed!"

Tafsir Jalalayn : and say, “Glory be to our Lord, exalting Him above [the claim] that [His] promise [of sending a prophet] had not been fulfilled. Indeed (in, softened) Our Lord’s promise, of its [the Qur’ān’s] revelation and the sending of the Prophet (s), is bound to be fulfilled”.

Tagalog : At sinasabi ng mga yaong pinagkalooban ng mga kaalaman sa oras ng pagkarinig nila ng Banal na Qur’ân: Luwalhati sa aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha na Ganap at malayo sa anumang ibinibintang na kasinungalingan ng mga nagtatambal sa pagsamba sa Kanya! Katotohanan, ang anumang ipinangako ng Allâh na gantimpala at kaparusahan ay walang pag-aalinlangan na ito ay katiyakang magaganap.

17:109

Hassanor Alapa : Go minitaps siran ko manga baka iran a pnggoraok siran ago pphagomanomanan Iyan siran sa kalk ago kapananankopan

Muhsin Khan : And they fall down on their faces weeping and it adds to their humility.

Sahih International : And they fall upon their faces weeping, and the Qur'an increases them in humble submission.

Pickthall : They fall down on their faces, weeping, and it increaseth humility in them.

Yusuf Ali : They fall down on their faces in tears, and it increases their (earnest) humility.

Shakir : And they fall down on their faces weeping, and it adds to their humility.

Dr. Ghali : And they collapse upon their faces weeping, and it increases them in submissiveness. A prostration is to be performed here.

Tafsir Jalalayn : And they fall down on their faces, weeping (yabkūna is a supplement [to yakhirrūna, ‘they fall down’] also containing an adjectival qualification [of those falling down]); and it, the Qur’ān, increases them in humility’, in humbleness before God.

Tagalog : At ipinatirapa nila ang kanilang mga mukha na lumuluha dahil sa pagpapayo ng Banal na Qur’ân, at nadaragdagan ang kanilang pagpapakumbaba at pagpapasailalim sa kagustuhan ng Allâh at sa Kanyang dakilang kapangyarihan sa pagkakarinig nila ng Banal na Qur’ân at mga payo nito.

17:110
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a pamangni kano ko Allāh odi na pamangni kano ko Makalimoon ka 715 apia anda i iphamangni niyo Ron (ko manga ingaran Iyan) na rk Iyan so manga ingaran a lbi a mapia, go di nka phakatanoga so batiya 716 aka ago di nka zolnn sa kowa anka so okit a katatankaan

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "Invoke Allah or invoke the Most Beneficent (Allah), by whatever name you invoke Him (it is the same), for to Him belong the Best Names. And offer your Salat (prayer) neither aloud nor in a low voice, but follow a way between.

Sahih International : Say, "Call upon Allah or call upon the Most Merciful. Whichever [name] you call - to Him belong the best names." And do not recite [too] loudly in your prayer or [too] quietly but seek between that an [intermediate] way.

Pickthall : Say (unto mankind): Cry unto Allah, or cry unto the Beneficent, unto whichsoever ye cry (it is the same). His are the most beautiful names. And thou (Muhammad), be not loud-voiced in thy worship nor yet silent therein, but follow a way between.

Yusuf Ali : Say: "Call upon Allah, or call upon Rahman: by whatever name ye call upon Him, (it is well): for to Him belong the Most Beautiful Names. Neither speak thy Prayer aloud, nor speak it in a low tone, but seek a middle course between."

Shakir : Say: Call upon Allah or call upon, the Beneficent Allah; whichever you call upon, He has the best names; and do not utter your prayer with a very raised voice nor be silent with regard to it, and seek a way between these.

Dr. Ghali : Say, "Invoke Allah, or invoke The All-Merciful. Whichever you call upon, so to Him (belong) the Fairest Names." And do not be (too) loud in your prayer nor hushed therein, and seek for a way between that.

Tafsir Jalalayn : The Prophet (s) would often say, ‘O God, O Compassionate One’. So they said, ‘He [Muhammad, s] forbids us to worship more than one god, and yet he calls upon another [god] together with Him [God]’. The following was then revealed: Say, to them: ‘Invoke God or invoke the Compassionate One, that is to say, invoke Him by either of these [Names] or call upon Him by saying, ‘O God! O Compassionate One!’, whichever (ayyan is conditional; mā is extra), in other words, whichever of these two [Names], you invoke, is beautiful — this [predicate, ‘beautiful’] is indicated by the following [statement]), to Him, to the One called by these two [Names], belong the Most Beautiful Names’, these two [Names] being from among them; and they [the other Names] are [the following] as [mentioned] in hadīth: God, there is no god except Him, the Compassionate, the Merciful, the King, the Holy, the Peace, the Securer, the Controller, the Mighty, the Compeller, the Sublime, the Creator, the Maker [out of nothing], the Fashioner, the [ever] Forgiving, the Almighty, the Bestower, the Provider, the Deliverer, the Knower, the Seizer, the Extender, the Lowerer, the Raiser, the Glorifier, the Abaser, the Hearer, the Seer, the Arbiter, the Just, the Subtle, the Aware, the Forbearing, the Tremendous, the Forgiver, the Thankful, the High, the Great, the Preserver, the Conserver, the Reckoner, the Majestic, the Generous, the Watcher, the Responsive, the Embracing, the Wise, the Loving, the Glorious, the Resurrector, the Witnessing, the Truth, the Guardian, the Strong, the Firm, the Patron, the Praiseworthy, the Numberer, the Initiator, the Restorer, the Life-giver, the Death-maker, the Living, the Eternal Sustainer, the Originator, the Magnificent, the One, the Single, the Everlasting Refuge, the Powerful, the Omnipotent, the Advancer, the Deferrer, the First, the Last, the Outward, the Inward, the Ruler, the Exalted, the Benign, the Relenting, the Avenger, the Pardoning, the Gentle, Master of the Kingdom, One of Majesty and Munificence, the Equitable, the Gatherer, the Independent, the Availing, the Restrainer, the Harming, the Benefactor, the Light, the Guiding, the Innovator, the Enduring, the Inheritor, the Reasonable, the Patient, as reported by al-Tirmidhī. God, exalted be He, says: And do not be loud in your prayer, when you recite [the Qur’ān] therein, lest the idolaters hear you and curse you, as well as the Qur’ān and the One Who has revealed it; nor be silent, do [not] murmur, therein, so that your companions might [be able to hear it and] benefit [therefrom]; but seek between that, loudness and silence, a middle way.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa mga ‘Mushrikûn’ mula sa iyong sambayanan, na tinanggihan nila sa iyo ang iyong panalangin na pagsasabi ng: O Allâh, o di kaya ay O ‘Ar-Rahmân’ – ang Pinakamahabaging Allâh, manalangin kayo sa Kanyang Pangalan na Allâh o di kaya sa Kanyang Pangalan na ‘Ar-Rahmân,’ kahit alinman sa Kanyang mga Pangalan ang inyong gagamitin sa panalangin, katiyakan na ang inyong tinatawag ay ang Bukod-Tanging Nag-iisang ‘Rabb’ na Tagapaglikha; dahil walang pag-aalinlangan na ang lahat ng Kanyang Pangalan ay mabubuting Pangalan.  
At huwag mong itaas ang iyong tinig sa pagbigkas habang ikaw ay nagsasagawa ng ‘Salâh,’ na maririnig ka ng mga nagtatambal sa pagsamba sa Allâh, at huwag mo ring ilihim na hindi ka naman maririnig ng iyong mga tagasunod, kundi ang gawin mo ay pagbigkas sa pagitan ng malakas na pagbigkas at lihim.

17:111
Hassanor Alapa : Go tharo anka a so bantogan na rk o Allāh a so da kowa sa wata a mama ago da a miaadn On a sakotowa Iyan ko kadato ago da a miaadn On a salinggogopa ko kapakadapanas, ago pmasla anka Skaniyan sa samporna a kapmasla (so katharoa ko Allāhu Akbar, so Allāh i lbi a Mala).

Muhsin Khan : And say: "All the praises and thanks be to Allah, Who has not begotten a son (nor an offspring), and Who has no partner in (His) Dominion, nor He is low to have a Wali (helper, protector or supporter). And magnify Him with all the magnificence, [Allahu-Akbar (Allah is the Most Great)]."

Sahih International : And say, "Praise to Allah , who has not taken a son and has had no partner in [His] dominion and has no [need of a] protector out of weakness; and glorify Him with [great] glorification."

Pickthall : And say: Praise be to Allah, Who hath not taken unto Himself a son, and Who hath no partner in the Sovereignty, nor hath He any protecting friend through dependence. And magnify Him with all magnificence.

Yusuf Ali : Say: "Praise be to Allah, who begets no son, and has no partner in (His) dominion: Nor (needs) He any to protect Him from humiliation: yea, magnify Him for His greatness and glory!"

Shakir : And say: (All) praise is due to Allah, Who has not taken a son and Who has not a partner in the kingdom, and Who has not a helper to save Him from disgrace; and proclaim His greatness magnifying (Him).

Dr. Ghali : And say, "Praise be to Allah, Who has not taken to Him a child, and Who has not any associate in the Kingdom, nor any patron out of humbleness." And magnify Him with all magnificence (i.e., say: Allahu Akbaru Kabira).

Tafsir Jalalayn : Coming soon

Tagalog : At sabihin mo, O Muhammad, ang papuri ay sa Allâh na nagtatangan ng kaganapan at kapurihan, na Luwalhati sa Kanya na malayo sa pagkakaroon ng anak at katambal sa Kanyang pagiging ‘Ilâh’ (o Diyos na sinasamba), at hindi Siya nangangailangan ng masasandalan o kaagapay mula sa Kanyang nilikha dahil sa Siya ay Ganap na hindi nangangailangan ng kahit na sinuman at Siya ay Makapangyarihan, at ang lahat ng Kanyang mga nilikha ay nangangailangan sa Kanya, dakilain mo Siya nang ganap na pagdakila sa pamamagitan ng pagpuri sa Kanya at bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya na walang simunan ang Kanyang katambal, at dalisay na layunin sa pagsunod sa lahat ng alituntunin ng Kanyang ‘Deen’ o Relihiyon.

[1] Ang mga Arabo noong kapanahunan ng ‘Jahiliyyah’ (kamangmangan) ay ayaw nilang magkaroon ng anak na mga kababaihan at kapag sila ay nagkaroon ng sanggol na babae ay inililibing nila ito nang buhay, ang gusto lamang nila ay mga anak na lalaki, at kung ano ang ayaw nila sa kanilang mga sarili ay ito ang itinatangi nila para sa Allâh, gayong ang Allâh ay hindi maaaring magkaroon ng anak dahil hindi angkop sa Kanyang Kadakilaan at Kamaharlikaan ang pagkakaroon ng anak, at ang mga anghel na itinatangi nila bilang mga anak ng Allâh na mga kababaihan, sa katunayan ay mga walang kasarian, hindi babae ni lalaki man.


Osayan

664. Gianan so bandingan ko kagagwii a kiapanglm ago so kiatabid sa langit o Rasūlullāh [s.a.w] (Laylatul Isrā’ wal Mi’rāj) a mala a kiasankaa on o manga mushrik sa Makkah. o ilaya tano so kinilapiat o ayat, na so Rasūlullāh [s.a.w] na piakapanglm sa adn a miakapanglm on ago aya katharo iyan ko Hadīth iyan na Piakangglm ako “Usriya bī” kna o ba aya katharo iyan na “Mingglm ako” ka o giotoi katharo iyan na aya inosar iyan na so kapasang iyan na di niyan magaga so kapakalithowas ko kawankawangan sa ba sampayin ko Sidrat al Muntahā, ogaid na so kiatharoa niyan sa “Piakangglm ako” na khasabot a adn a bagr a mamantk a di khalangganan a aya on miakalalakaw a gioto so kabagr o Allāh a di khataks, sabap roo na piaratiaya o Abū Bakr sa tarotop a paratiaya a da niyan pn man’g ko Rasūlullāh [s.a.w] ka ba on dn minilantok a thotol a so bolayoka aka na gii niyan tharoon a miakasong sa langit na miakambalingan bo a da pn matnggaw so kayaw o igaan iyan, na pitharo iyan a o pitharo iyan anan na bnar skaniyan, na ipoon roo na inigrar on so as Siddīq (Mangingimbnar sa tarotop) sabap ko kaliwanag o pamikiran iyan ago so dirogod iyan.

665. So Masjid a mawatan (al Masjid al Aqsā) na gianan so darpa a pithamanan o Rasūlullāh [s.a.w] sa lopa a Palestine a ron mizalingganata ko kianayk iyan sa langit, a da pn a masjid on sa masa oto a gioto so katitindgan o Simbaan o Sulaymān (Temple of Solomon) sii ko liawaw o bobong a giya Moriyah, ogaid na bithowan dn sa masjid o Allāh ka kagiya kapndatoan o manga Muslim na phakatindg on so masjid a so katawan tano a so Kobo a as Shakhrah (al Qabbatu as Sakhrah – The Dome of the Rock) a pimbalay o Abdul Mālik Bin Marwān ko ragon a 68 Hijrah. ko kapapantagi ron a Khalīfah, a sii ko sold iyan so ator a diapoan o Burāq sa piasigan iyan ko kialantap iyan sa langit. Bithowan sa masjid a mawatan ka kagiya gioto i masjid a mawatan sa katampar sa sdpan a katawan ko manga Arab ko masa o Rasūlullāh [s.a.w]. Sosotin oto a darpa ko manga Yahūdī ago so manga Nasrānī, sa masa oto na kandadatoan o manga Nasrānī ko kapangongombaw o parinta a Byzantine (Roman Empire), a siran i maator ko giikapagagama sa Jerusalem. So Simbaan o Sulaymān (Solomon) na miakatindg sankoto a darpa ko mararani 1004 B.C. Sa bininasa o Bukhtunassar (Nebuchadnezzar) a dato sa Bābil (Babylonia) ko 586 B.C. Na pitharagombalay pharoman o Uzayr (Izra) ago so Nehemiah ko 115 B.C. na mimbaloy a simbaan a barahala sa galbk o isa ko miakasambi a dato ko Iskandar (Alexander the Great) a so Antiochus Epiphanes ko 168 B.C. na piangompiaan o Herod ko 17 B.C. taman ko 29 A.C. Na tarotop a miadmpas ko lopa sa miapadng sa galbk o Emperor Titus ko 70 A.C. Na ipoon sa masa oto na da dn matharagombalay pharoman ankoto a Temple, sa isa a mala a pamikiran o parinta a Isrāīl imanto a masa a kapapantagan a phakatindgn iran pharoman sa khalankoloban iyan so Masjid o manga Muslim a isa nan a kasasabapan sankai a rido o manga Arab ago so manga Muslim ago giya Isrāīl. Sa giankai a kapphamondiyong ago kapkhidozo na pd ko manga ala a tanda sii ko thotolan ko agama.

666. So kiaantior iran a paganay a siksa kiran ko kiapaminasa iran na gioto so kiabiyaga kiran o Bukhtunassar (Nebuchadnezzar) a dato sa Bābil (Babylonia) ko ragon a 586 B.C. a so manga Yahūdī na biniyag siran sa ingd a Bābil. Na so kiaantior iran a ika dowa na so kinigobar a Jerusalem sa minggolalan ko Titus ko ragon a 70 A.C. a inipoon roo na da dn mambalay pharoman so simabaan o Sulaymān. Ilay anka so osayan o ayat 4 sa poro.

667. So ikadowa a kiasiksa iran na so kiasankaa iran ko panolon o Îsā [a.s.]. sa miakadapanas siran dn ago miada kiran so kapakaphapaar, sa gii siran prabayin o manga salakaw a pagtaw.

So kiabinasaa o Titus sa Jerusalem ko 70 A.C. na tarotop dn a kaantior. Skaniyan so wata o Roman Emperor a so Vespasian, sa si ko kiagbaa niyan sa Jerusalem na ggraran skaniyan sa Qaysar (Caesar) ka kagiya kaphangowaliyan iyan so Sankad, sa mindato skaniyan a Roman Emperor ipoon ko 79 na taman ko 81 A.C.

(al Hashr 11) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko as Suddī a: Miagislam a pd ko pagtaw a Quraydah sa adn a manga pd kiran a manga monafiq sa gii ran tharoon ko mbawataan o an Nadhīr a o pakaliowa kano na lomiyo kami a pd iyo, na tomioron kiran ankoto a ayat a: “ Ba nka da mailay so siran oto a mindonsian a gii ran tharoon ko manga pagari ran”.

668. Bialoy oto o Allāh a kapasadan a sa dn sa giikapaminasa o Yahūdī ko lopa na pzik saan iyan siran mambo, sa sodn so thotol i marayag a saksi ko btad o manga Yahūdī ko gii ran kapaminasa ko lopa sa lalayon ago so kapkhasogat iran a siksa o Allāh ko manga dosa iran. Ilay anka so Osn. 6, 62, 227, 228, 229.

669. So katharo a Hasīrā na phoon ko pakaasal a Hasara a initimbang ko Fa’īl – Hasīr a makapmamaana ko maana o timbangan a Fa’īl – Hasīr a aya maana niyan na tomataronko ago lomiliot, isa pn a maana niyan na dmpas ko kababaloy niyan a ngaran.

Sūrah al Mumtahanah

(al Mumtahanah 1) Piakambowat o dowa a Shaykh a miakapoon ko Alī a: Siogo kami o Rasūlullāh [s.a.w] a sakn ago so az Zubayr ago so Miqdād Bin al Aswad na pitharo iyan a: Lalakaw kano sa taman sa makaoma kano sa Rawdhah Khākh ka adn a babay ron a adn a aawidan iyan a sorat na kowaa niyo ron na wita niyo rakn, na lomialakaw kami sa taman sa miakaoma kami sa Rawdhah na miatoon ami so babay a (pzong sa Makkah) na pitharo ami a liyon ka so sorat, na pitharo iyan a: Da a sorat a kaaawidan ko, na pitharo ami a o di nka bgan so sorat na lkasan ami ska, na miniliyo niyan rkami a itatapok iyan ko pinalot o bok iyan na inwit ami skaniyan a sorat ko Rasūlullāh [s.a.w] na kagiya bonkarasan na skaniyan na sorat o Hātib Bin Abī Balta’ah sa inipakawit iyan ko manga mushrik sa Makkah a pianothol iyan kiran so sabaad a btad o Nabī [s.a.w] na pitharo iyan a: Antonaa i ni hay Hātib? Na pitharo iyan a di ako nka pnggagaani hay… Rasūlullāh [s.a.w] ka sakn na mitataalok ako ko Quraysh a kna o ba ako iran bangnsa, na so manga pd ka a manga Muhājirīn na adn a kathotonganaya iran a khisiap iran ko manga pamiliya iran a matatago sa Makkah ago so manga tamok iran, na kiabayaan akn a kagiya daa bangnsa ko kiran na oba ako kiran makasarig sa misiap akn ko manga pamiliya ko sa da ko anan nggolawlaa sa kakhafir ago kapmortad ko agama ko ago kna pn oba kasoat ko kakhafir, na pitharo o Nabī [s.a.w] a: Bnar ka, na ron initoron ankoto a ayat a:“Hay miamaratiaya di niyo pkhowaa so ridoay akn ago ridoay niyo a manga salinggogopa a makipnginawai kano kiran..”

670. So katharo a tā’irahu, na aya maana oto na so papanok iyan, sabap sa so manga Arab na gii ran primarn so misosoln kiran a okoran iran a marata mapia sa nggolalan sa kaprimar sa papanok, sa pphakalayogn iran so papanok na o sii rampi sa kawanan ko kalayog iyan odi na tomnkayos ko hadapan iyan na adn a maana niyan kiran na o sii taps sa katampar sa diwang na marata a mitotoro oto, sa so manosiya na madakl a gii niyan pangambarn a galbk sa kapzawai niyan ko pagns o okoran a sabap oto a kiaadn o manga pangangantok ago so paririmar a palaya dn oto kadadag ka so bo so Allāh i matao ko migagayb, na aya pn i papanok oba niyan katawi so igagadong ko rarb o gayb. Na so Allāh na adn a tatagoon iyan a panoratan ko lig o manosiya a phakambowatn iyan ko alongan a Qiyāmah a datar o panoratan a khabatiya on o taw so langowan a mianggalbk iyan sankai a doniya a mapia ago marata. Pd a mapipikir ko maana ankoto a Ta’ir na so manosiya na langowan a galbk iyan a mapia ago marata na ipzorat o malāikat sa pthombokan a di ron khapokas sa datar o ba mipapatong ko lig iyan ka kagiya so lig na igira kiasanggolayan sa patong na di ron dn kapokas.

671. Oman i isa na rk iyan so kakhatoro iyan ago so kakhadadag iyan, sa so awid o isa a ginawa na di khaawidan o isa a ginawa sa oman i isa na so dosa niyan na rk iyan. Go so kapphaniksa o Allāh na sii ko oriyan o kapakanggolalana niyan ko manga sogo’ iyan na amay ka somanka siran na mapatot kiran so siksa na tanaan iyan siran. Ilay anka so Osn. 635.

672. So kapmbinasaa o Allāh ko isa a lipongan (pagtaw) na daan iyan a pagilayin o pnggolawla siran sa manga dosa a sabap a kakhabinasa iran, na aya isa a pkhasabapan roo na so giikandarowaka o manga tabowakar on a manga taw sa so katharo ko ayat a Amarnā (sogoon ami so manga tabowakar on sa mangongootan siran ko Allāh) odi na pakandatoon ami (Ammarnā) tashdid so mīm , so manga tabowakar on sa anday kapakakhapaar iran na maminasa siran na nggolalan kiran so siksa o Allāh, gioto i tindg on o Ibn Jarīr.

673. Aya pitharo a magaan (al Ājilah) na gioto so doniya a minikabalaga dn, na so miataalik na gioto so maori a alongan (Ākhirah) a lalayon kalilipatan o manosiya sabap ko di ron kamamasai, na so taw a khowaan iyan so doniya na di niyan kabaya so pkhaori a ingd na aya kipantag iyan na so Naraka, ka dowa dowa so khabolosan Sorga ago Naraka, na so inimasad iyan so Sorga iyan ko doniya na aya khabolosan iyan na so Naraka, ka pd oto sa kaontol o Allāh ko manga kaadn iyan.

674. So kaphiapiai ko mbalaa loks na initondog o Allāh ko kasimbaa on, sa adn a darpa iyan a mala ko btad o kaoyagoyag o manosiya, sa so kaonoti kiran ko sogoan iran a mapia ago so kaphiapiai kiran na gonsi a khisold ko Sorga ago miasabot ko sabdan o Nabī [s.a.w] a so Kasorgaan na sii ko kababaan o palo o manga ina, maana so kapangalimbabaan ko loks, apia pn kna o ba siran manga Muslim na rk iran so kaphiapiai kiran o wata iran a Muslim, ogaid na o sogoa iran skaniyan a wata ko kisakoton ko Allāh na di niyan siran pagonoti, ka da a kaonti ko inadn amay ka khasopak so kabaya o Miangadn.

675. So katharo a Uffin na gioto so katharo a makatotoro sa kiarimorng ko oriyan o kan’ga ko sogoan o mbala a loks a makatotoro sa kasankaa ko sogoan iran sa inisapar oto o Allāh ka khasabapan sa rarangit iyan. Sa patot a mindolona o wata so loks iyan sa kabilangataw ago kananaw batabolabaw igira inisampay siran ko kaloks a malbod kharata a ginawa iran. Miapanthol a thotol a adn a wata a mbalasan iyan kon si ama iyan na gowani a maloks si ama iyan na somiayan skaniyan a wata sa aya niyan loks sa siakodowan iyan na kagiya magdam iyan a miakabalas na pitharo iyan a imanto na miakabalas ako? Na pitharo i ama iyan a da ka dn makabalas!, ka phagawidan ako nka sa nanayawn ka a mapita na iplbng ako nka na phakadkha ka, na sakn na phagawidan ko ska ko kaito oka sa aya dn a bantak akn na maoyag ka a malndo a omor ka sa makowa nka so langowan a mapia.

(al Mumtahanah 8) Piakambowat o al Bukhārī a miakapoon ko Asmā’ Bint Abi Bakr a: Miakaoma rakn so ina akn a di niyan khabayaan so kapagislam, na iniiza akn ko Nabī [s.a.w] o ino ipndolona akn skaniyan? Na pitharo iyan a oway, na piakatoron o Allāh so ayat. Go piakambowat o Ahmad ago so al Bazzār ago so al Hākim ago piakapia niyan a miakapoon ko Abdullāh Bin az Zubayr a: Miakaoma so Qātilah ko wata iyan a so Asmā' Bint Abī Bakr a so Abū Bakr na tialak iyan ko masa a Jāhiliyyah, na adn a awid iyan a pantag ko wata iyan a pammgayan na sianka o Asmā' oba niyan tarimaa odi na ba niyan skaniyan pakabolosa ko walay niyan sa taman sa siogoan iyan so Aishah sa izaan iyan oto ko Rasūlullāh [s.a.w] na pianothol iyan on na inisogoon o Rasūl so katarimaa niyan ko pammgayan iyan ago pakabolosn iyan ko walay niyan, na piakatoron o Allāh so ayat.

676. Inikokom o Allāh a da dn a zimbaan a rowar rkaniyan, na initondog iyan on so kaphiapiai ko mbalaa loks ago so kaonoti ko manga sogoan iran a manga pipia sa di khapakay oba siran sankaa ko sogoan iran a mapia, ka kagiya so Rasūlullāh [s.a.w] na pd a katharo iyan a so kasorgaan na sii khatoon ko kababaan o palo o manga ina, ilat ko kapangalimbabaan kiran. Madakl a miaaloy a Hadīth makapantag ko kaphiapiai ko mbalaa loks pd on so pianothol a miakapoon ko Anas ago so salakaw ron a so Nabi [s.a.w] na tomiabid ko mimbar oriyan iyan na pitharo iyan a: Ammīn, Ammīn, Ammīn, na miatharo a hay Rasūlullāh [s.a.w] ino ka pagamin? Na pitharo iyan a: Miakaoma rakn so Jibrīl na pitharo iyan a: Hay Mohammad miakarondan so mama a inaloy ka on na da ka niyan salawati, na tharo anka a Ammīn, na pitharo akn a Ammīn, oriyan iyan na pitharo iyan a miakarondan so taw a riaot skaniyan o olanolan a Ramadhān oriyan iyan na miapos na da skaniyan karilai, sa tharo anka a Ammīn, na pitharo akn a Ammīn, oriyan iyan na pitharo iyan a miakarondan so taw a riaot iyan so mbalaa loks iyan odi na so isa on na da iran misorga, sa tharo anka Ammīn na pitharo akn a Ammīn (aya maana o Ammīn na so kapangniya ko Allāh sa tarimaan iyan so pangni o oripn iyan).

(al Mumtahanah 10) Piakambowat o dowa a Shaykh a miakapoon ko Miswar ago so Marwān Bin al Hakam a: So Rasūlullāh [s.a.w] na gowani a iphasada iyan so manga kafir ko Quraysh ko alongan a al Hudaybiyyah na miakoma on a manga babay a khipaparatiaya na piakatoron kiran o Allāh so ayat a: Hay miamaratiaya igira miaoma kano o manga babay a khipaparatiaya a miamanogalin…” sa taman ko katharo iyan a: “ Go di niyo tatangana so manga babay a kafir (pananakoto). Go piakambowat o at Tabarānī sa sanday a malobay a miakapoon ko Abdullāh Bin Abī Ahmad a: Tomiogalin so Ummu Khulthūm Bint Uqbah Bin Abī Mu'ayt sii ko masa o kiaphasada na miakaoma so dowa a laki niyan a so Imarah ago so al Walīd a manga wata o Uqbah sa somiong siran ko Rasūlullāh [s.a.w] sa inimbitiarai ran ko btad o Ummu Kulthūm a kapakandoda niyan kiran on, na biarnkas o Allāh so kapasadan ko lt iyan ago so manga. mushrik ko kasaromag iyan ko manga babay sa inisapar iyan o ba pakandoda so manga babay a miaratiaya ko manga mushrik sa Makkah, sa piakatoron iyan so ayat a thpngan so babay sa pagizaan o ino thogalin ba pantag sa paratiaya niyan ko Allāh na o matankd na di phakakasowin ko manga mushrik. Go piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Yazīd Bin Abī Habīb a minisampay ron a mataan a initoron ankoto a ayat ko Umaymah Bint Bishr a karoma o Abū Hassan ad Dahdāh, go piakambowat a miakapoon ko Muqātil a adn a babay a aya ngaran iyan na so Sa’idah a karoma o Sayfī Bin ar Rāhib a skaniyan na mushrik a taw sa Makkah na miakaoma skaniyan (a babay) ko masa o kapasadan, na pitharo iran a: sowiin iyo skaniyan sii rkami, na tomioron so ayat. Go piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko az Zuhrī a mataan a tomioron sii rkaniyan a skaniyan na sii ko kababaan a al Hudaybiyyah sa aya kapasadan na sa dn sa makaoma on na khikasoy niyan kiran (sii ko manga mushrik sa Makkah) na kagiya makaoma so manga babay na tomioron so ayat (sa inisapar iyan o ba kasowin ko manga mushrik so babay a mu’minah), go piakambowat o Ibn Māni’ a miakaokit ko al Kalbī a miakapoon ko Abū Sālih a miakapoon ko Ibn Abbās a: Miagislam so Umar Bin al Khattāb na miaori so karoma niyan sa da pagislam na piakatoron o Allāh so ayat a: “ Di niyo tatangana so manga pananakoto a babay”.

677. So kanggasto na aya dn a inisogo o Islām na so kakadn sa zokodan (lmbak) ka ndodoo so kaontol a pkhababayaan o Allāh a maadn ko langowan taman ilay anka so ayat. 25:67. Ilay anka so sabap a kiatoron ankanan a ayat.

678. So katharo a Mahsūrā, na phoon ko katharo a Hasīr a skaniyan so binatang a inidaplak sa dokaw a di phakalakaw. Na so taw a kawiwiswisan a da a tamok iyan na datar o ba da a bagr iyan a ikokopay a kalolobayan.

679. Madakl a Hadīth a miakambowat ko kinisogoon ko kanggasto a mathanka a da on so kathabowakar, sii ko Sahīh i Muslim na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Mataan a so Allāh na pitharo iyan rakn a: Nggasto ka (ka odi ka nggasto) na kanggastowan ka (panamar ka sa kapakandiakat ka ka o di ka makandiakat na ska i khabgan sa diakat). Go miaaloy ko dowa a Sahīh a miakapoon ko Abū Hurayrah a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Da a pd sa gawii a kapitaan on so oripn inonta a tomoron a dowa a malāikat a phoon siran sa langit na tharoon o isa on a: Hay Tuhan ko bgi Nka skaniyan sa gasto a pkhasambian, na tharoon o isa on a: Hay Tuhan ko bgi Nka skaniyan sa anogon a phakabinasa (maana so giinggasto na pzambian o Allāh so tamok iyan, na so giimligt na mbgan o Allāh sa kabinasa so tamok iyan sa khaantior). Go pianothol i Muslim a miakapoon ko Abū Hurayrah a: Da dn ka- korangi a tamok a pindiakatan, go da a ipagoman o Allāh ko oripn a mindiakat inonta a bantogan ago mnang, na sa taw a mangalimbabaan ko Allāh na iporo skaniyan o Allāh.

680. Gianan so adat o manga Arab ko Jāhiliyyah a iphlbng iran so wata a babay a oyagoyag sa kalk sa kamrmr odi na kahinaan, na so manga wata a mama na pantag sa korban ko manga katuhanan iran a barahala. Ilay anka so Osn. 645.

681. Miaaloy ko Sahīh Muslim a so Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan ko Abū Darr a: Hay Abū Darr pkhailay akn ska a malobay na khababayaan akn rka so nganin a khababayaan akn ko ginawa ko, sa di ka phagolowan (ko manga taw) ago di ka pthandingan sa tamok a wata a ilo. (giankanan a hadīth na khasabot on a so kapagolowan na patoray a mabaloy so taw a adn a katgas iyan ago kawaraw niyan sa di skaniyan kalobayan o kabaya iyan sa ba niyan malalim so kabnar o pagtaw, ago so pthandingan ko tamok na patot a matigr a mapantang a maalkn sa dosa).

682. So Katharo a Lā Taqfu na aya inipmaana on o Ibn Abbās na o ba ka tharo sa nganin, so al Ufī na aya kon a maana niyan na o ba ka pangindaw sa nganin a da a katawi nka on, so Qatādah na o ba ka tharo sa katawan ka a di nka katawan, sa so kapanaro sa nganin a di katawan o manosiya na isasapar on sabap sa ipagiza on o Allāh sa alongan a maori. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: “Aya malaa kapamrak na so kapakiilayin o mama ko mbalaa mata niyan ko nganin a da niyan mailay” maana tharoon iyan so nganin a katawan iyan a di niyan katawan so kamataani ron.

683. Inisapar o Allāh so kathakabor ko kalalakaw sa lanka a kazalibantog ago kapaki-ilaylayin, sa pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Sa taw a mangalimbabaan ko Allāh na iporo skaniyan o Allāh a skaniyan ko ginawa niyan na kadodoanan a makarorondan, na sii ko kailay o manga taw na skaniyan na mala a pagaadatan”. Go miailay o Umar a mama a giizagola ko kaphlalakaw niyan na pitharo iyan a: Mataan a so manga shaytan na adn a manga pagari ran (a manosiya a somasayan sa shaytān).

(al Mumtahanah 11) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko al Hassan ko ayat a 11, a pitharo iyan a tomioron ko Ummu al Hakam Bint Abī Sufyān a mimortad na piangaroma skaniyan a mama a pd ko Thaqīf, a da dn a mimortad a babay a Quraysh a rowar rkaniyan.
(al Mumtahanah 13) Piakambowat o Ibn al Mundir a miakaokit ko Ibn Ishāq a miakapoon ko Mohammad a miakapoon ko Ikrimah ago so Abu Sa’id a miakapoon ko Ibn Abbās a: Miaadn so Abdullāh Bin Umar ago so Zayd Bin al Hārith a gii ran ingginawai a manga mama a pd ko Yahūdī na piakatoron o Allāh so ayat a: “ Hay miamaratiaya di niyo pthabangaan a pagtaw a kiararangitan siran o Allāh.

684. So manga mushrik na aya paratiaya iran na so manga malāikat na manga wata a babay o Allāh, sa inaloy ran so manga malāikat a siran oto na manga oripn o Makalimoon a manga babay, oriyan iyan na pitharo iran a siran na manga wata a babay o Allāh, oriyan iyan na sinimba iran siran na miaribat siran sankoto a manga tindg iran a tlo sa karibat a mala, sa tanto a marata so pipikirn iran a kokoman a inikokom iran ko Allāh, sa tiampar iran ko Allāh so manga wata a babay a gioto so ipkhagowad iran ka iphlbng iran a manga oyagoyag, na aya pikhipantag iran na so manga wata a mama, na inizaan siran o Allāh sa pitharo iyan a ba rkano inibgay o Allāh a sanang a maliwanag so manga wata a mama na kominowa sa manga wata a babay a manga malāikat?. Ilay anka so Osn. 644.

685. Miatankd ko Sahīh o al Bukhārī a miakapoon ko Ibn Mas’ūd a: Miaadn kami a pkhan’g ami so tasbīh o pangn’nkn a skaniyan na phkn. Go sii ko Hadīth o Abū Darr na so Rasūlullāh [s.a.w] na komakapt sa maroni a ator na mian’g iran on a pthasbih sa datar o ragirng o tamaing, ago datar oto ko lima o Abū Bakr ago so Umar ago so Uthmān. Go pianothol o Imām Ahmad a miakapoon ko Anas a miakapoon ko Rasūlullāh [s.a.w] a miakasold skaniyan sa isa ka sagorompong a manga taw a khititindg siran ko manga likod o ayam iran na pitharo iyan kiran a: Khodai niyo siran sa mapia ago awai niyo siran sa mapia, sa di niyo siran khowaa a manga kursi iyo ko gii niyo kathotothola sii ko manga lalan ago sii ko manga padian, ka khasalak a so khokodaan (a binatang) na tomo a di so (taw) a khokoda on, ago skaniyan a binatang na madakl i kapthasbih ko Allāh a di skaniyan. Sii ko Sunan o an Nasā’ī a miakapoon ko Abdullāh Bin Amr a: Inisapar o Rasūlullāh [s.a.w] so kabonoa ko babak, sa pitharo iyan a so kaphagoni niyan na tasbih.

686. so katharo a mastūrā na aya mitotoro iyan a maana na so maana o sātir, a somasapng, kna o ba so mitotoro o maana niyan a sasapngan, sa pd anan ko ongangn o Qur’ān a so karrnding o manga kafir ko toroan na daa znagan iyan sa datar o ba thito dn a mawatan so kakhatoro iran.

687. Pitharo o Mohammad Bin Ishāq sii ko Sīrah niyan a: So Abū Sufyān Bin Harb ago so Abū Jahl Bin Hishām ago so al Akhnas Bin Shurayq na lominiyo siran sa isa a kagagawii ka phamakin’g siran ko Rasūlullāh [s.a.w] a gii skaniyan zambayang ko walay niyan na kominowa so oman i isa kiran sa diarpaan iyan sa pphamakin’g ko Nabī, sa oman i isa na di niyan katawan so pd iyan na kagiya khapita na mimbabaling siran na miakambabalaka siran ko lalan na miamagobai siran, sa pitharo iran a di tano dn oto pharomanan ka katokawan tano o manga pagtaw tano na makapangantok siran, na mimblablag siran, na kagia pman a isa a gagawii na pinggolawla iran oto ago sii ko ika tlo gawii sa gioto dn i pkhasowa iran, na kagiya mapita na so al Akhnas Bin Shurayq na kinowa niyan so tkn iyan na somiong ko Abū Sufyān Bin Harb ko walay niyan, na pitharo iyan a panothol anka rakn hay ama i Hanzalah o antonaa i pamikiran ka ko mian’g ka ko Mohammad  na pitharo iyan a: Mian’g akn a manga shayi a katawan akn skaniyan ago katawan akn so mapipikir on ago manga shayi a di ko katawan i maana niyan ago so babantakn on, na pitharo o al Akhnas a datar akn anan, na somiong ko Abū Jahl na iniiza iyan on so datar o iniiza iyan ko Abū Sufayān, na pitharo iyan a: Miapagagaw ami ago so Banū Abdi Manāf so bantogan, sa miamagana siran na miamagana kami, na tomianggong siran na tomianggong kami, na miammgay kami na amay ka makapagorad kami sa datar o kapakathatapad o dowa a koda a giikhoya, na tharoon iran a skami na adn a Nabī rkami a pthoronan a wahī a phoon sa langit, na anda dn i masa a kakhadatarami san? Na ibt ko Allāh ka di ami dn paratiayaan skaniyan ago di ami dn bnarn, na inawaan o al Akhnas.

688. Tanto a mala a kiasankaa o manga mushrik ko kakhaoyag pharoman ko oriyan o kapatay, sa kiasabapan oto sa kadakl a manga ayat a tomioron a pphamgay sa manga karina sa mataan a so manosiya na khaoyag ko oriyan o kapatay.

689. So kathawaga kiran o Allāh a phakasmbag siran ko sogoan iyan na gioto so kaphakambowat o manosiya a khaoyag ko oriyan o kiapatay niyan, sa di ran khasanka so kabaya o Allāh sankoto a masa a rk iyan so bantogan ko langowan a btad. Miatoon ko Hadīth a: Da dn a khisogat ko manga taw a ipzabot iran so Lā Ilāha Illallāh a kalk sii ko manga kobor iran, sa datar o ba akn pkhaiilay so manga taw o Lā Ilāha Illallāh a pthindg siran phoon ko manga kobor iran a pphanapon iran so bayank sa olo iran a ipzabot iran so Lā Ilāha Illallāh. Go sii ko isa a kiapanothola on na: Gii ran tharoon a: So langowan o bantogan na rk o Allāh a so piakada iyan rkitano so kamboko.

SŪRAH AS SAFF

(as Saff 1-2) Piakambowat o at Tirmidī ago so al Hākim a miakapoon ko Abdullāh Bin Salām a: Miontod kami a sagorompong a manga Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w] na miananadm kami sa pitharo ami a: Oba tano bo katawi o antonaa i lbi a pkhababayaan a galbk sii ko Allāh ka nggalbkn tano, na tomioron ankoto a ayat. Na biatiya skaniyan o Rasūlullāh [s.a.w]. Go piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Ibn Abbās so datar iyan.

690. Inisogo o Qur’ān so katharo sa mapia ka odi tharo so taw sa mapia na aya maptharo iyan na so marata, na khawaswasan o shaytan, sa khitogalin so katharo sa galbk na khitana so marata a gioto i mala a antap o shaytan ko manosiya.

691. Miasabot sa ayat anan a so sabaad ko manga Nabī na piakalbi ko sabaad on, sa gianan na di niyan khasopak so miaaloy ko dowa a Sahīh a so Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan a: Di niyo pakaphllbiyaa so manga Nabī. Sa aya mababantak roo na inisapar so kipmara-tabatn ko isa a Nabī sa pakalbin ko salakaw ron sabap sa rarad o kapmaratabat, amay pman ka makapopoon ko dalīl a mapia na patot so kaonoti ron, go da a sankaan a so sabaad ko manga Rasūl na makallbi a di so sabaad ko manga Nabī, na so bithowan kiran sa Ulul Azm (khirk ko thkhs a mabagr) na siran i lbi a makalalawan a lima siran kataw a miaaloy so manga ingaran iran ko dowa a ayat ko Qur’ān sii ko Sūrah al Ahzāb, ago sii ko Sūrah as Shurā. Siran so Mohammad, Ibrāhīm, Mūsā, Îsā, ago so Nūh, sa aya lbi kiran a makallbi na so Mohammad [s.a.w].

692. Gioto so sinimba o manga pananakoto a so malāikat, so Masīh, so Uzayr (Izra) a gioto i pthawagn iran gianan i tindg on o Ibn Abbās, go pianothol o al Bukhārī a miakapoon ko Abdullāh Bin Mas’ūd sii ko ayat a: Siran oto so pphananawagn iran sa pphlolobaan iran ko Kadnan iran so okit. Na pitharo iyan a adn a sagorompong a Jinn a miaadn siran a pzimbaan siran na miamagislam siran, sii ko isa a kiapanothola on na pitharo iyan a: Miaadn a manga taw a pzimbaan iran a manga Jinn na miagislam so Jinn, na kipitan ankai a manga manosiya so agama iran, go pitharo o Qatādah a miakapoon ko Ibn Mas’ūd sii sankoto a ayat a: Initoron ko sagorompong ko manga Arab a pzimba siran sa salompok a Jinn na miagislam so Jinn, na so manosiya a pzimba on na di niyan katawan a kiapagislam o Jinn na tomioron so ayat..

693. Ilay anka so sabap a kiatoron o ayat a 57 sa kababaan ka ndodon so pariksa.

694. Miakapoon ko Ibn Abbās a: Piangni o manga taw sa Makkah ko Nabī [s.a.w] a kabaloya niyan kiran a as Safā a bolawan, ago iisg iyan kiran so manga palaw ka an siran makambasok, na miatharo on a: O khabaya inka na lanatan ta siran, odi na o khabaya inka na ibgay kiran so piangni ran, na amay ka somanka siram bo sa khafir siran na khaantior siran dn, sa datar o kiaantior o miaonaan iran a manga pagtaw, na pitharo iyan a: Di, ogaid na planatan akn siran.

695. Ilay anka so S. 7:73 ago so osayan iyan sa baba ka ndodon so thotolan ko pagtaw o Thamūd. Osn. 496, 622.

696. Pitharo o Qatādah a: So Allāh na pphangangalkn iyan so manga taw sa kabaya iyan a pd sa manga tanda ka an siran makapamimikiran sa makapananadm siran na makapango- ngonotan siran ko kabaya o Allāh.

697. So kialiota o Allāh ko manga taw na gioto so kialindinga niyan ko Nabī o ba kamoralai o manga ridoay niyan, sa so dn so Allāh i somisiap on a di ron khisampay so lima iran ko kabinasai ran on sa ba iran mapatay.

698. So taginpn a miaaloy na so sabaad a manga Mufassirūn na piakandod iran oto ko kiami’rāj o Rasūullāh [s.a.w] sa langit so pman so sabagi na gioto na salakaw a taginpn iyan ka kagiya so taginpn o Rasūullāh [s.a.w] na pd sa wahī. So Ibn Abbās na aya tindg iyan na so inaloy a piakiilay o Allāh ko Mohammad [s.a.w] na gioto so kiapakasong iyan sa langit a so dn so mata niyan i miakailay kna o ba taginpn a so niawa i miakailay.

699. Gianan so kiasanka o iblīs ko sogoan o Kadnan iyan, ilay anka so S. 7:11-18, ka matatalasay ron ankanan a bandingan. Ilay anka so Osn. 27.

700. Mabasng a kiapagrara o Allāh ago so Iblīs sa pitharo on o Allāh a osar anka ko manga oripn akn so manga pagtaw nka a komokoda ago so ronda a phlalag. (gioto so ronda niyan a shayatan a manosiya ago jin a rinayagan anan o mabagr a sondaro sankai a doniya) sa sa dn sa kapasang ka ko kadadag anka ko manga oripn akn ka sadn sa monot kiran rka na talagad rkano so Naraka. Go adn a katharo o Allāh ko Hadīth Qudsī a dadag anka dn so manga oripn akn ka sa dn sa gii ran rakn kathawbat na pakatawbatn ko siran ago rilaan ko siran. Ilay anka so S. 7:11-18. So langowan a okit na pagokitan o Iblīs sa kandadaga niyan ko manosiya sa da dn a imbagak iyan a maito bo a lalan inonta a pagokitan iyan, sii ko kathalingomai niyan ko manosiya ko kapagwaswas iyan sa marata na pagokitan iyan so langowan a katampar a makaliliot ko manosiya sa hadapan ago sa talikhodan sa kawanan ago sa diwang, ogaid na so katampar a kaporoan ago kababaan na darpa anan a di khakadnan o shaytan, ka da on pharowa o Allāh oba niyan anan kaatangi sabap sa so kaporoan na gianan so lalan o limo o Allāh, na so kababaan na gianan so darpa a pzojudan o oripn iyan ko kapzimbaa niyan ko Allāh na o kaatangi anan o Iblīs na tarotop a khadadag iyan so langowan a manosiya na di anan ipagiog o Allāh a Rabbul Âlamīn.

701. So kasanai ko Allāh na gianan i karina sa mithakna so paratiaya o manosiya, sa so Allāh na Panarigan a Mabagr. Miaaloy ko Hadīth a: Mataan a so Mu’min na khakompn iyan so manga shaytan iyan sa datar o kakokompna o isa rkano ko onta niyan ko giikaplayalayag. (aya maana niyan na masosokong iyan a di phakasanka ko kabaya iyan a khirk on). Sa nggolalan sa tabang o Allāh.

702. Gianan so kapkhasogat o taw a sobosobo a bagl sa kalodan a pphanongganoy so malawanda i lalag sa katabangi ron o Allāh, sa datar o mianggolawla o Ikrimah Bin Abī Jahl gowani a malagoy ko Rasūlullāh [s.a.w] gowani a tabann a Makkah, na mialagoy sa phagapas sa Habashah sa miagda sa padaw na miasogat siran a sobosobo sa ragat na pitharo o manga taw ko manga pd iran a mataan a da dn a kapakalidas odi tano bonayona so pangni tano ko Allāh, na pitharo o Ikrimah sa ginawa niyan, a amay ka daa phakanggay a gona sa ragat a salakaw ron na datar oto a daa phakanggay a gona sa gilopa a salakaw ron, sa hay Tuhan ko imbgay akn rka a kapasadan a o pakaapasa ko nka sankai a masa na imbtad akn a lima ko ko lima o Mohammad, na miakalidas siran sa ragat na mimbalingan ko Rasūlullāh [s.a.w] sa miagislam ago miphiapia magislam.

703. Ogaid na kna o ba so siksa o Allāh na ba sii bo sa ragat ka sii pn ko gilopa na kadadalman sa ronda o Allāh a lawan on sa kapakalklk a datar o linog a thambgn so doniya na da a kaphagapasan kapalaya dn babankitn so lopa.

704. So kiasakawa o Allāh ko mbawataan o Ādam na madakl a rinayagan iyan a kasasandngan o manosiya ogaid na aya madakl na di niyan masasarino a kalilipatan iyan, paganay ron na so dn so ginawa niyan na ilaya niyan a skaniyan bo i kaadn o Allāh a inadn a makambabatang a makatitindg a mamamayandg na so langowan a kaadn o Allāh a pat i ski antaa ka dowa i ski na palaya dn makadodola a bontal iyan apia so makatitindg on na amay ka ilayin so katataragombalay a lawas iyan na makadodola, skaniyan na ipkhan iyan so lima niyan a mbala a aya niyan iphagami, so bontal iyan na da dn a datar iyan a mapia i paras ago da a saginda niyan ka oman i manosiya na salakaw dn a kiaadna on o Allāh a da dn a datar iyan, mapia so miadowa a mlagid sa bontal na amay ka ilayin na mbida sa kinigoris so manga koris o kmr iyan sa da dn a khatoon ko doniya a mlagid i koris a dowa a manosiya. Pitharo o Nabī [s.a.w] a: So manga malāikat na pitharo iran a hay Kadnan ami. Inibgay nka ko mbawataan o Ādam so doniya, sa pkhan siran on ago phaginom siran on ago gii siran on nditar, na skami na ipthasbih ami so bantogan ka, sa di kami khan ago di pnggitagita, na kagiya inibgay nka kiran so doniya na bgan ka rkami so akhirat, na pitharo o Allāh a: Di akn mbalowin so mapia ko moriataw o inadn akn sa so dn so lima ko sa ba datar o inadn akn sa minggolalan ko katharo akn a “Adn ka na miaadn”. (Pianothol o Tabarānī a piakambowat o Abdur Razzāq).

705. Pianothol o Allāh a sii ko alongan a Qiyāmah na pagisipn so oman i pagtaw sa makadadarpa so imam iran, na kiasobagan oto, sa pitharo o Mujāhid ago so Qatādah a: So imam iran na gioto so Nabī ran, ka gioto so katharo o Allāh a: “ Oman i ummah na adn a Rasūl iyan na amay ka makaoma so Rasūl iran na kokomn so lt iran sa kaontol”. Sa pitharo o Ibn Zayd a; Aya bantak ko Imām na so kitab iran a so initoron ko Nabī ran sa gioto i pinili o Ibn Jarīr, go miapanothol a miakapoon ko Mujāhid a pitharo iyan a: Nggolalan ko kitab iran, sa datar o ba aya pipikirn iyan na so miapanothol a miakapoon ko Ibn Abbās ko ayat a: “ Sa sagawii a tawagn ami a langowan a manosiya sa nggolalan ko imam iran” aya maana niyan na so kitab a sosoratan ko manga galbk iran, sa giankanan a katharo na gianan i lbi a marayag, sabap ko katharo o Allāh a: “Langowan a shayi na inisip ami skaniyan sii sa imam a mapayag (so panoaratan a Lauh Mahfūdh). Sii sankanan a osayan na makaplalagid sa maana so kitab ago so imam sa giimakazaliowa so maana iran, sa so kiaaloy o “imām iran” na oman i pagtaw na pagonotan iyan so imam iyan odi na kitab iyan sa so manga Muslim na aya pagonotan iran na so Nabī ran na so manga kafir na so manga olowan iran ko kakhafir pitharo o Allāh a: “Go bialoy ami siran a manga imam (olowan) a pphanolon ko Naraka” sa so imam na kna o ba aya bantak on na ba aya bo a maana niyan na manosiya a Muslim, ka langowan a inonotan a pmbgay sa padoman na imam mlagid o taw antaa ka kitab odi na kaadn a salakaw.

706. Gianan so sambayang a Lohor ko kapolid o alongan ago so sambayang a Ishā ko kalibotng o kagagawii, go mararankom anan so sambayang a asar ago magrib, na so batiya ko Fajr na gioto so sambayang a zobo, so pman so sambayang a Magrib na miaaloy ko ayat a S. 11:114 “ tindgn ka so sambayang ko dowa a kaposan o kadawndaw ago sii ko sagintas ko kagagawii” so sambayang a zobo ago so sambayang a Magrib na sii so waqto iran ko mbalaa poro o kadawndaw, so pman so sambayang a Asar na ilay anka so S. 2:238 “Siapa niyo so manga sambayang ago so sambayang a lmbak” gioto so sambayang a Asar, sa aya tafsīr a manga ayat anan na so kininggolalann on o Rasūlullāh [s.a.w] a skaniyan i tomiafsir ko Qur’ān sa minggolalan sa koat a galbk ago katharo.

707. So katharo a Shākilatihi, na aya maana niyan na sii ko katampar iyan, gioto i tindg o Ibn Abbās, so Mujāhid na aya kon a maana niyan na sii ko katampar iyan, so Qatādah na sii kon ko niat iyan (kabaya iyan) so pman so Ibn Zayd na: Sii ko agama niyan, sa langon dn ankanan a manga maana na makakhakaraniya so maana niyan, sa oman i isa na giinggalbk sa ayon ko kabya iyan.

708. So bandingan ko btad o niawa na liowas o Allāh so katokawi ron ko oripn iyan sa inigakd iyan so katawi san, na sa dn sa taw a labokan iyan so kalamalama ankanan a bandingan na aya mapia on na matankal ko dorng, ka lawan sa pmbthangn, a phragaragatan iyan so blangan a daa ba niyan on kapaar. So manga Yahūdī na isa nan a kinowa iran a tpng ko Mohammad [s.a.w] sa iniiza iran on, ka aya tankap iran on na di niyan khasmbag ago aya paratiaya iran na siran i manga taw a somisb ko katao sabap ko katatangana iran ko Tawrāh, a so Allāh na pitharo iyan a aya ibarat o siran oto a piakiawidan kiran so Tawrāh oriyan iyan na da iran tanggonga (nggolalann) so madadalm on a toroan na datar o himār a maawid so likod iyan sa madakl a kitāb, a di niyan kapnggonaan ka di niyan sasabotn.

So Inaloy a ar Rūh a iniiza iran ko Nabī na kiasobagan so maana niyan ago so aantapan on, aya isa a mababantak on na gioto kon so manga niawa o mbawataan o Ādam, miakapoon ko Ibn Abbās a: So manga Yahūdī na iniiza iran ko Nabī o andamanaya i kakhasiksa o niawa a so matatago ko lawas? Na miakaoma on so Jibrīl na pitharo iyan on a: “ Tharo anka so ar-Rūh (niawa) na pd ko btad o Kadnan akn, go da a inibgay rkano a pd ko katao a rowar sa maito” na pianothol kiran oto o Nabī [s.a.w] na pitharo iran a: Antaa i miakawit rka san? Na pitharo iyan a so Jibrīl a phoon ko Allāh, na pitharo iran on a: Da a mitharo on a rowar ko ridoay ami, na piakatoron o Allāh so ayat a: “Tharo anka a sa taw a miaadn a ridoay o Jibrīl”. Go miatharo a aya mapipikir ko ar Rūh na so Jibrīl sa gioto i katharo o Qatādah, go miatharo pn a aya mapipikir on na malāikat a mala a khadatar iyan so langowan a kaadn. Ilay anka so sabap a kiatoron ankanan a ayat. Go miasobag so manga Ulamā ko ino so ar-Rūh ba gioto dn so an Nafs (ginawa)? Odi na ba on salakaw, so niawa na skaniyan na lawas a mananaw a datar o ndo’ a phlalakaw ko lawas sa datar o kassnp o ig ko manga bkaw o kayo,sa aya katitimblan on na so niawaa na aya pakaasal o ginawa ago aya niyan lawas, na so ginawa na sagintas on ko kitotompok iyan ko badan a kna o ba skaniyan dn ko kalangolangon iyan, aya kiphropaan iran on na so niawa na anda dn i kimansok iyan ko badan na maadn so ginawa (an Nafs) na anda dn i kaawa o niawa ko badan na mada so ginawa, sa datar o ba siran makapag’pda a makathotompok. Sa so kamataani ko niawa na sobo so Allāh i matao ron aya bo a pkhagaga on o manosiya na so kaphagosaya ko manga rarad iyan a mapapayag. So pman so ginawa na pindirogod anan o Islam sa mapayag, a gianan so katao a pmbthowan sa Katao ko Piratas (Ilmu an Nafs) a missnggay anan a ilmo a maolad i blangan. Sii ko Islām na biagi iyan sa tlo; Nafs Zakiyyah, Nafs Lawwāmah, Nafs Ammārah bis Sū’. Ily. So Osn. 537.

709. Ilay anka so sabap a kiatoron o ayat a ika 90, ko bandingan ko sabap a kiatoron o manga ayat, ka ndodon so pariksa. Tanto a piakammsa so btad o manga mushrik ko kapphamangni ran sa tanda a mapayag ko Mohammad, a siran ko kiphropaan iran ko manga katharo iran na manga taw a madadalm kiran so ongangn ko katharo, ogaid na so akal iran na dadag ago da a kalantas iyan.

710. Sii ko kapphangni ran sa tanda a phakasogo kiran ko kapakaparatiaya iran na aya dn a bantak iran na maoma siran a malāikat a aya kiran sogoon o Allāh, aya pakaiza na inoto malāikat a gogoraokn iran a makaoma kiran ba siran manga malāikat, a siran na manosiya, sa inaloy o Allāh a o inadn siran a manga malāikat a phlalakaw ko lopa na disomala a adnan iyan siran sa manga sogo’ a datar iran a malāikat, na opama ka maoma siran a malāikat na andamanaya i kapakapzizinabota iran ago so malāikat a so doniya iyan na salakaw ko doniya o manosiya sabap sa inadn siran a phoon sa sindaw, na so manosiya na inadn a phoon sa lipaw? Karina oto sa di kiran marinayag so thito a knal ko Allāh ago so manga giragiray niyan ago di ran makikilala i thitho a waraan iran sa aya bo a raraotn o akal iran na so raraotn o binatang a pphagintaw ka an pphakakan, a sii ko oriyan o kapatay na miapos so langowan taman sa da dn a kaoyag pharoman a pd anan ko kapapalotan ko paratiaya iran a tanto a madakl a inibgay o Qur’ān a manga karina ko kapmbagra niyan sa adn a kaoyag ko oriyan o kapatay.

711. So ayat a: “Go plimodn ami siran ko alongan a Qiyāmah sii ko manga paras iran” miakapoon ko Anas Bin Mālik a: Miatharo a hay Rasūlullāh [s.a.w] andamanaya i kaplimoda ko manga taw sii ko manga paras iran? Na pitharo iyan a: So miakalalakaw kiran sa nggolalan ko manga ai ran na khagaga niyan a kapakalalakawa niyan kiran a nggolalan ko manga paras iran. Go miakapoon ko Hudayfah Bin Usayd a: Tominindg so Abū Darr na pitharo iyan a: Hay mbawataan o Gifār tharo kano sa di kano pzasapa, ka mataan a so patiis a bbnarn na pianothol iyan rakn a: So manga taw na plimodn siran sa tlo siran lompok, salompok kiran a khikokoda a pphakakn a pakandiditarn, go sagorompong kiran a plalakaw a giimanizakay sa so dn so palad a skiniyan, go sagorompong a pthoyokn siran o manga malāikat sii ko manga paras iran sa ithabothod siran ko Naraka Jahannam (piakambowat o Imām Ahmad). So kakhalimod iran ko alongan a Qiyāmah na manga bota siran ago manga pngaw siran ago manga bngl siran sabap sa kagiya gioto so btad iran ko doniya a da iran osara ankoto a manga kasankapan a inibgay kiran o Allāh sa katoona iran ko Allāh, na antonaa dn i bali o kailay ago so kan’g ko alongan a Qiyāmah, a da a ba on kapakan’g sa mapia ago da a khailay ron a manisan ago da a kan’g on a sowara a mapia ka aya bo a pkhan’g iran na so dagoos o Naraka ago so galikt iyan ko kapkhararangiti niyan ko manga taw a manga kafir sa sianka iran so manga sogoan o Allāh, mataan a so Allāh na Mahasoti a Maontol ko langowan a kaadn iyan.

712. Waraan o manosiya so kapligt ka kalk iyan sa oba ba dn madadas so tamok iyan sa malngan, aya paratiaya niyan na so kapligt na phakarn ko kapkhadadas o tamok, a ya mataan na so kapligt na gioto dn i kapkhadadas o tamok, sabap sa so taw a maligt na makaiibarat ko aso a pphagipat ko tamok o dato iyan, sa so taw a maligt na sii ko gii niyan kapligt na di niyan khalbatan so tamok iyan sa ba niyan kasawiti, sa mialalilm iyan a ginawa niyan a da niyan on pakasawita, na anda dn i kapatay niyan na di pn katambonan ko koba niyan na phamagagaw dn so manga waris on ko kapmbagibagia iran ko tamok iyan a kiaganatan iyan. Samanoto na mimbaloy skaniyan a datar o aso a pphagipatn iyan ankoto a tamok ka anian di kalbati na anda i kapatay niyan na khowaan o salakaw ron.

713. So siaw a manga tanda na so: Tonkat a giimbaloy a nipay, so lima niyan a igira iniliyo niyan ko oyot iyan na tihaya a masindaw, so taon a da a khakan, so sobosobo, so solapay o ig, so tarapan a pphakaoma a madakl, so koto odi na maroni a old, so manga babak, ago so rogo’ a aya ipthoga a Nayl, gianan i manga tanda a minioma o Mūsā ko Fir’aun sa kapakaparatiaya niyan ko Allāh na ba dn miamagoman so kasosopak iyan sa miangintuhan skaniyan.

714. So kiagintasa ko Qur’ān na gioto so kinitoronn on sa miakaisaisa a phoon ko Lauh Mahfūdh na inwit ko Baytul Izzah ko langit a tampar ko doniya, oriyan iyan na miazagin-ton tomoron ko lagaday o miakadowa polo ago tlo ragon, sa gioto i tindg on o Ibn Abbās. Sa pd sa hikmah o Allāh ko kiazagintona niyan mamanoron ko ayat a kabaloy ankoto a ayat a smbag ko sabaad a manga btad a pkhitana ko manga Muslim ago an mapia a kapkhapa-dalm iyan ko manga poso’ iran sa gii ran inggolalan ago kagiya skaniyan a Qur’ān na initoron sa pnggalbkn sa iplangag o poso’ ago mbatiaan o dila ago ipkhoat o manga anggawta, gioto i maana o katharo o A’ishah a miaadn so Nabī a aya dn a parangay niyan na so Qur’ān, maana skaniyan dn so Qur’ān a phlalakaw ko lopa. Ago kagiya adn a hikmah o Allāh ko kakhaadn o kakhamansok o sabaad a manga ayat a kokoman ko Qur’ān, sa so miaona on tomoron na khamansok o phakasalono igira mlagid sa pkhatanaan na mbida so kokoman iyan. Sabap san na minipatoray so kapangnala ko manga sabap a kiatoron o Ayat ko Qur’ān, a gioto so pmbthowan sa Asbāb an Nuzūl. Gianan i sabap a tiago tano sankanan a kababaan o manga ayat so diorobasa o manga sabap a kiapamanoron o manga ayat a gianan na sagintas ko katao ko Qur’ān a di ron khablag, ka o mablag on na di zabotn so bantak o ayat.

715. So Allāh na rk iyan so manga igaran a manga pipia al Asmā ul Husnā, a sa dn sa taw a paliharaan iyan sa ilangag iyan ago inggolalan iyan so simba niyan ko Allāh na misold iyan ko Sorga, miaaloy anan ko Hadīth o Rasūlullāh [s.a.w]. So kapphamangni ko Allāh sa kapphangangarapan iyan na apia antonaa i pthawagn iyan ko manga ingaran o Allāh na so Allāh na pkhan’g iyan so pangni niyan ago ptharimaan iyan on.

716. So katharo a Salāh (sambayang) sii sankanan a ayat na skaniyan so kabatiya, ka kagiya di makapmblag so batiya ago so sambayang sa giimakazaliowa so maana niyan na siran a dowa so Salāh (sambayang) ago so kabatiya (Qirā’ah) na timoon siran na aya pman a maana iran na so al Fātihah, ka kagiya so sambayang na skaniyan so kabatiaa ko Fātihah, sa o di mabatiya so Fātihah ko sambayang na so sambayang na ilang a di khatarima sa so sambayang na so dn so Fātihah ago so Fātihah na skaniyan dn so sambayang, miasabot anan ko sabdan o Nabī [s.a.w].