So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah An-nahl - [ 16 So Manga Tamaing ] - سـورة النَّحـل
( The Bee - Ang mga Bubuyog )

Pangnal ko Sūrah

Sii ko salsila ankai a sūrah na datar dn o nm a manga sūrah a miaonaan iyan, a pd siran ko manga sūrah a initoron sa Makkah, inonta bo so sabaad a manga ayat iyan a initoron sa Madīnah, da a missnggay a bandingan a pizabanding iyan a rowar ko kaphagosaya niyan ko manga galbk o Allāh ko kiphapantagn iyan ko manosiya, so manga sogoan iyan a piamakatoron iyan ko kapmbgay niyan sa manga toroan ko manosiya, sa so langowan a giimanggolawla sankai a doniya na pd dn ko manga giragiray o Allāh a ska niyan i phapaar a makambabayabaya ko langon taman.

So Pamotosan iyan: Langowan a kaadn sankai a kibabatog na ptasbih sa ingaran o Allāh ago giimangongonotan sa kabaya o Allāh sa mattgl ago makambabayabaya sa da a ba iran kaphakasopak ko manga sogoan o Allāh, so bo so manosiya ago so Jinn i bigan sa kapakambabayabaya ko kapha-ngongonotan ago so kazopak ko sogoan, a sii bo oto ko goliling o Manhaj (sosonan) a kasapar ago kasogo, na sii ko manga pd a btad iran na siran na mattgl a di ran mipapaar so btad iran. (16:1-25).

Patoray a so manosiya na di makasilay ko aantapan iyan a antap ago apta, a skaniyan so katoona niyan ko Kadnan iyan, sa mabaloy so Mohammad [s.a.w]. a aya niyan palatiko a padoman iyan ko langowan a galbk iyan, sa so kalangowan a shayi na palaya dn oripn o Allāh (16:26-50).

Inaloy niyan so madakl a manga pangalimo iyan ko manosiya a inisabap iyan ko waraan a kaadn ko doniya, sa piayag iyan a so manosiya na lalayon dn so kapzankaa niyan ko manga limo o Kadnan iyan (16:51-83).

So Rasūlullāh [s.a.w] i khabaloy a saksi sankai a ummah, sa oman i isa na khako- wa niyan so balas o pinggalbk iyan (16:84-100).

Inisogo iyan so kapananayani ko parangay o Nabī Ibrāhīm a olowan o mia- maratiaya a miawid ko kapakaisaisa a ko Allāh (16:101-128).

Giankai a sūrah na initoron sa Makkah inonta bo so ayat a tlo sa kaposan ka sii initoron sa Madīnah, aya kadakl o ayat iyan na 128, initoron ko oriyan o Sūrah al Kahf.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

16:1

Hassanor Alapa : Miakatalingoma so sogoan o Allāh sa di niyo phamakoti 627 skaniyan, miasotisoti Skaniyan a Allāh ago Maporo ko nganin a ipphanakoto iran

Muhsin Khan : The Event (the Hour or the punishment of disbelievers and polytheists or the Islamic laws or commandments), ordained by Allah will come to pass, so seek not to hasten it. Glorified and Exalted be He above all that they associate as partners with Him.

Sahih International : The command of Allah is coming, so be not impatient for it. Exalted is He and high above what they associate with Him.

Pickthall : The commandment of Allah will come to pass, so seek not ye to hasten it. Glorified and Exalted be He above all that they associate (with Him).

Yusuf Ali : (Inevitable) cometh (to pass) the Command of Allah: seek ye not then to hasten it: Glory to Him, and far is He above having the partners they ascribe unto Him!

Shakir : Allah's commandment has come, therefore do not desire to hasten it; glory be to Him, and highly exalted be He above what they associate (with Him).

Dr. Ghali : The Command of Allah has come up; so do not seek to hasten it. All Extolment be to Him and Supremely Exalted be He above whatever they associate (with Him).

Tafsir Jalalayn : When the idolaters found chastisement slow in coming, the following was revealed: God’s commandment has come, that is, the Hour [has come] ([this verb] atā is in the past tense because it means that [the event therein described] will come to pass) in other words, it [God’s commandment] is close at hand, so do not seek to hasten it, do not demand it before its [due] time, for it will come to pass without doubt. Glory be to Him — an affirmation of His transcendence — and exalted be He above what they associate, with Him, in the way of others.

Tagalog : Malapit na ang pagdating ng Oras ng pagkagunaw ng daigdig at ang pinagpasiyahan ng Allâh na parusahan kayo – O kayo na mga walang pananampalataya – na kung kaya, huwag ninyong madaliin ang parusa na dumating sa inyo upang kutyain lamang ang ipinadalang Sugo na siyang nagbigay ng babala sa inyo. Luwalhati at Napakadakila ng Allâh na Siya ay ligtas at malayo sa anumang ginawa nilang pagtatambal at sa kanilang mga sinambang iba.

16:2
Hassanor Alapa : Pphakatoronn Iyan so malāikat sabap ko wahī a pd sa sogoan Iyan sii ki taw a khabayaan Iiyan a pd ko manga oripn Iyan sa pamarintaan iyo (hay manga sogo’) a mataan a da dn a tuhan a rowar Rakn na kalkn Ako niyo

Muhsin Khan : He sends down the angels with inspiration of His Command to whom of His slaves He pleases (saying): "Warn mankind that La ilaha illa Ana (none has the right to be worshipped but I), so fear Me (by abstaining from sins and evil deeds).

Sahih International : He sends down the angels, with the inspiration of His command, upon whom He wills of His servants, [telling them], "Warn that there is no deity except Me; so fear Me."

Pickthall : He sendeth down the angels with the Spirit of His command unto whom He will of His bondmen, (saying): Warn mankind that there is no Allah save Me, so keep your duty unto Me.

Yusuf Ali : He doth send down His angels with inspiration of His Command, to such of His servants as He pleaseth, (saying): "Warn (Man) that there is no god but I: so do your duty unto Me."

Shakir : He sends down the angels with the inspiration by His commandment on whom He pleases of His servants, saying: Give the warning that there is no god but Me, therefore be careful (of your duty) to Me.

Dr. Ghali : He (always) sends (i.e., He has been sending down) down the Angels with the Spirit of His Command upon whomever He decides among His bondmen, (saying), "Warn that there is no god except I; so be pious to Me."

Tafsir Jalalayn : He sends down the angels, namely, Gabriel, with the Spirit, with the Revelation, of His command, by His will, to whomever He will of His servants, and these are the prophets, [saying] that (an is explicative): Warn, threaten the disbelievers with chastisement and make them aware, that there is no God save Me: so fear Me, fear Me.

Tagalog : Nagpababa ang Allâh ng mga anghel na may kasamang rebelasyon bilang Kanyang Kautusan para sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin na mga Sugo: Upang balaan nila ang mga tao na lumayo mula sa pagsagawa ng ‘Shirk,’ na walang pag-aalinlangan na walang sinuman ang karapat-dapat na sambahin kundi Ako, na kung kaya, katakutan ninyo Ako, sa pamamagitan ng pagsasagawa sa Aking mga ipinag-uutos at pagsamba sa Akin nang bukod-tangi at taimtim.

16:3

Hassanor Alapa : Inadn Iyan so manga langit ago so lopa sa minggolalan sa bnar a maporo Skaniyan a (Allāh) ko nganin a ipzakoto iran

Muhsin Khan : He has created the heavens and the earth with truth. High be He Exalted above all they associate as partners with Him.

Sahih International : He created the heavens and earth in truth. High is He above what they associate with Him.

Pickthall : He hath created the heavens and the earth with truth. High be He Exalted above all that they associate (with Him).

Yusuf Ali : He has created the heavens and the earth for just ends: Far is He above having the partners they ascribe to Him!

Shakir : He created the heavens and the earth with the truth, highly exalted be He above what they associate (with Him).

Dr. Ghali : He created the heavens and the earth with the truth. Supremely Exalted be He above whatever they associate (with Him).

Tafsir Jalalayn : He created the heavens and the earth with the Truth, that is, with the purpose of [manifesting] truth. Exalted be He above what they associate, with Him in the way of idols.

Tagalog : Nilikha ng Allâh ang mga kalangitan at kalupaan bilang katotohanan; upang maging katibayan ang dalawang ito sa mga alipin sa Kadakilaan ng Tagapaglikha nito, at walang pag-aalinlangan, Siya lamang ang Bukod-Tangi na karapat-dapat sambahin, Luwalhati sa Allâh na Kataas-Taasan na Malaya at Napakadakila sa anuman na kanilang ginawang pagtatambal.

16:4

Hassanor Alapa : Inadn Iyan so manosiya a phoon sa sathak a ig na minitkaw a skaniyan (a manosiya) a balaola a sonkiawa a mapayag.

Muhsin Khan : He has created man from Nutfah (mixed drops of male and female sexual discharge), then behold, this same (man) becomes an open opponent.

Sahih International : He created man from a sperm-drop; then at once, he is a clear adversary.

Pickthall : He hath created man from a drop of fluid, yet behold! he is an open opponent.

Yusuf Ali : He has created man from a sperm-drop; and behold this same (man) becomes an open disputer!

Shakir : He created man from a small seed and lo! he is an open contender.

Dr. Ghali : He created man of a sperm-drop; yet, (behold) how he is an evident adversary.

Tafsir Jalalayn : He created man from a drop of fluid, of sperm, until He makes him strong and tough, yet behold! he is disputatious, extremely quarrelsome, openly, making this [disputatiousness] clear in his rejection of resurrection, contending: Who shall revive the bones when they are decayed? [Q. 36:78].

Tagalog : Nilikha ng Allâh ang tao mula sa ‘Nutfah’ – isang lusaw na bagay na walang halaga (nagsamang mga patak ng semilya ng lalaki at babae pagkatapos ng pagtatalik), pagkatapos ay pagmasdan, ang parehong tao ring ito ang siyang naging lantarang kaaway, noong siya ay lumakas ay nagmataas siya, at naging matindi ang kanyang pagsalungat at pakikipagtalo sa Kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa pamamagitan ng pagtanggi sa Pagkabuhay na Mag-uli at iba pa, na kanyang sinabi: Sino ang makapagbibigay ng buhay sa buto kapag ito ay nadurog na? At nakalimutan niyang ang Allâh ay Siyang lumikha sa kanya mula sa wala.

16:5

Hassanor Alapa : Go so manga ayam na inadn Iyan siran sa pantag rkano a adn a bagian iyo a madadalm on a nditarn, go manga 628 gona ago pd on so phkhn iyo

Muhsin Khan : And the cattle, He has created them for you; in them there is warmth (warm clothing), and numerous benefits, and of them you eat.

Sahih International : And the grazing livestock He has created for you; in them is warmth and [numerous] benefits, and from them you eat.

Pickthall : And the cattle hath He created, whence ye have warm clothing and uses, and whereof ye eat;

Yusuf Ali : And cattle He has created for you (men): from them ye derive warmth, and numerous benefits, and of their (meat) ye eat.

Shakir : And He created the cattle for you; you have in them warm clothing and (many) advantages, and of them do you eat.

Dr. Ghali : And the cattle-He created them for you; in them is warmth and (various) uses (i.e., profits) and of them you eat;

Tafsir Jalalayn : And the cattle, camels, cows and sheep (al-an‘āma, ‘cattle’, is in the accusative because of the implied verb [governing it], as explained by [the following words, khalaqahā lakum]), He created them for you, [you being] included among the number of mankind. In them there is warmth, that by which you keep warm in the way of clothes and garments, [taken] from their hairs and wools, as well as [other] uses, such as [their] offspring, milk and for you to ride, and of them you eat (the adverbial clause [wa-minhā, ‘of them’] precedes [the verb] for the purpose of [establishing harmony with] the end-rhyme [of the Qur’ānic verse]);

Tagalog : At ang mga hayop na tulad ng kamelyo, baka at kambing ay nilikha ng Allâh para sa inyo, O kayong mga tao! At ginawa Niya ang mga balahibo nito bilang panlaban sa lamig, at iba pang mga kapakinabangan na tulad ng gatas at balat nito, at nasasakyan din ang ilan sa mga ito, at mayroon din sa mga ito ang maaaring kainin.

16:6

Hassanor Alapa : Go adn a rk iyo a madadalm on a kaphapara-hiasan a kataid ko masa a kapkhodala niyo ron ago sii ko masa a khipliyon iyo ron ko tathaba

Muhsin Khan : And wherein is beauty for you, when you bring them home in the evening, and as you lead them forth to pasture in the morning.

Sahih International : And for you in them is [the enjoyment of] beauty when you bring them in [for the evening] and when you send them out [to pasture].

Pickthall : And wherein is beauty for you, when ye bring them home, and when ye take them out to pasture.

Yusuf Ali : And ye have a sense of pride and beauty in them as ye drive them home in the evening, and as ye lead them forth to pasture in the morning.

Shakir : And there is beauty in them for you when you drive them back (to home), and when you send them forth (to pasture).

Dr. Ghali : And wherein is comely (service) for you while you are bringing them home and while you are driving them to pasture.

Tafsir Jalalayn : and for you there is in them beauty, adornment, when you bring them [home] to rest, [when you] return them to their resting places in the evening, and when you drive them forth to pasture, when you bring them out to the grazing pastures in the morning.

Tagalog : At mayroong palamuti para sa inyo sa mga ito, na nasisiyahan kayo kapag nakikita ninyo ang mga ito na iniuuwi na sa inyong mga tahanan sa hapon, at ganoon din sa oras na ito ay palalabasin sa umaga tungo sa pastulan.

16:7
Hassanor Alapa : Go phagawidan iyan so manga ppnd iyo sa isa a ingd a di kano ron khisampay inonta bo o nggola-lan sa margn sa ginawa, mataan a so Kadnan iyo na Makapdiin a Masalinggagawn

Muhsin Khan : And they carry your loads to a land that you could not reach except with great trouble to yourselves. Truly, your Lord is full of Kindness, Most Merciful.

Sahih International : And they carry your loads to a land you could not have reached except with difficulty to yourselves. Indeed, your Lord is Kind and Merciful.

Pickthall : And they bear your loads for you unto a land ye could not reach save with great trouble to yourselves. Lo! your Lord is Full of Pity, Merciful.

Yusuf Ali : And they carry your heavyloads to lands that ye could not (otherwise) reach except with souls distressed: for your Lord is indeed Most Kind, Most Merciful,

Shakir : And they carry your heavy loads to regions which you could not reach but with distress of the souls; most surely your Lord is Compassionate, Merciful.

Dr. Ghali : And they carry your heavy (burdens) to land you could not have reached excepting with arduous (effort) (Literally: arduous "effort upon yourselves). Surely your Lord is indeed Ever-Compassionate, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : And they bear your burdens, your baggage, to a land which you could not reach, without being on camel-back, save with great trouble to yourselves, [save by] straining them. Indeed your Lord is Gentle, Merciful, to you, in having created these for you.

Tagalog : At dinadala ng mga hayop na ito ang mga mabibigat na kagamitan tungo sa mga malalayong bayan na hindi ninyo basta-basta nararating nang hindi muna kayo maghihirap nang labis. Katotohanan, ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ‘Raouf’ – Punung-Puno ng Kabutihan, na ‘Raheem’ – Napakamawaain at Ganap na Mapagmahal sa inyo, noong ginawa Niya na maging madali para sa inyo na makamtan ang anuman na inyong pangangailangan, samakatuwid, para lamang sa Kanya ang papuri at pasasalamat.

16:8

Hassanor Alapa : Go so koda a khayl go so bigāl ago so himār 629 (na inadn Iyan) ka an iyo kakhodai go parahiasan iyo ago phaga-dnn Iyan so nganin a di niyo katawan 630

Muhsin Khan : And (He has created) horses, mules and donkeys, for you to ride and as an adornment. And He creates (other) things of which you have no knowledge.

Sahih International : And [He created] the horses, mules and donkeys for you to ride and [as] adornment. And He creates that which you do not know.

Pickthall : And horses and mules and asses (hath He created) that ye may ride them, and for ornament. And He createth that which ye know not.

Yusuf Ali : And (He has created) horses, mules, and donkeys, for you to ride and use for show; and He has created (other) things of which ye have no knowledge.

Shakir : And (He made) horses and mules and asses that you might ride upon them and as an ornament; and He creates what you do not know.

Dr. Ghali : And horses and mules and asses for you to ride, and as an adornment; and He creates what you do not know.

Tafsir Jalalayn : And, He created, horses and mules and asses, that you may ride them, and for adornment (wa-zīnatan is an object denoting reason; the use of both of these reasons [‘to ride’ and ‘for adornment’] as illustrations of [God’s] graces does not preclude that they may have been created for other purposes, such as for consumption in the case of horses — which is established [as lawful] by a hadīth in both Sahīhs [of Bukhārī and Muslim]); and He creates what you do not know, of marvelous and strange things.

Tagalog : Nilikha Niya ang mga kabayo, ang mga buriko at ang mga mola upang ito ay masakyan ninyo, at bilang palamuti ninyo. At lumilikha Siya para sa inyo ng iba pang mga uri ng sasakyan na hindi pa ninyo alam; upang mapalakas ang inyong mga paniniwala at magpasalamat sa Kanya.

16:9

Hassanor Alapa : Go so Allāh i phayag ko lalan go pd on (ko lalan) so makasisilay o kiabayai Niyan na toroon kano Niyan langon.

Muhsin Khan : And upon Allah is the responsibility to explain the Straight Path (i.e. Islamic Monotheism for mankind i.e. to show them legal and illegal, good and evil things, etc. so, whosoever accepts the guidance, it will be for his own benefit and whosoever goes astray, it will be for his own destruction), but there are ways that turn aside (such as Paganism, Judaism, Christianity, etc.). And had He willed, He would have guided you all (mankind).

Sahih International : And upon Allah is the direction of the [right] way, and among the various paths are those deviating. And if He willed, He could have guided you all.

Pickthall : And Allah's is the direction of the way, and some (roads) go not straight. And had He willed He would have led you all aright.

Yusuf Ali : And unto Allah leads straight the Way, but there are ways that turn aside: if Allah had willed, He could have guided all of you.

Shakir : And upon Allah it rests to show the right way, and there are some deviating (ways); and if He please He would certainly guide you all aright.

Dr. Ghali : And up to Allah is adoption of the (moderate) way; (i.e., it is up to É Allah "i.e., He has the authority" to guide to the moderate way) and (some) of them are trespassing; and if He had (so) decided, He would have guided you all together.

Tafsir Jalalayn : And God’s is the direction of the way, that is, to point out the straight path, and some of them, that is, the paths, are deviant, swerving away from straightness. And had He willed, to guide you, He would have guided you, to seek the way, all, so that you would be [rightly] guided of your own choice.

Tagalog : At para sa Allâh ang tungkulin na ipaliwanag sa inyo ang Matuwid na Landas upang gabayan kayo, na ito ay ang Islâm. Subali’t may mga landas na lihis na hindi nagdudulot ng gabay, na ito ay ang lahat ng bagay na labag sa Islâm, iba’t-ibang paniniwala at relihiyon. At kung gugustuhin lamang ng Allâh ay gagabayan kayong lahat tungo sa Tamang Paniniwala.

16:10
Hassanor Alapa : Skaniyan so miakatoron sa phoon sa kawang sa ig, a rk iyo a paginomn, ago adn a phoon on a paotanotan a gii niyo pakipana-thab ko manga binatang iyo

Muhsin Khan : He it is Who sends down water (rain) from the sky; from it you drink and from it (grows) the vegetation on which you send your cattle to pasture;

Sahih International : It is He who sends down rain from the sky; from it is drink and from it is foliage in which you pasture [animals].

Pickthall : He it is Who sendeth down water from the sky, whence ye have drink, and whence are trees on which ye send your beasts to pasture.

Yusuf Ali : It is He who sends down rain from the sky: from it ye drink, and out of it (grows) the vegetation on which ye feed your cattle.

Shakir : He it is Who sends down water from the cloud for you; it gives drink, and by it (grow) the trees upon which you pasture.

Dr. Ghali : He is The One Who sends down to you from the heaven water of which you have drink, and of which (you have) trees, wherein you mark for (your herds) to graze.

Tafsir Jalalayn : He it is Who sends down water from the heaven, whence you have drink, for you to drink, and whence are trees, which grow because of this [water], whereat you let your animals graze.

Tagalog : Siya ang nagbaba para sa inyo mula sa ulap ng tubig-ulan, at mula rito ay nagmumula ang inyong tubig na iniinom, at sa pamamagitan din nito ay pinasisibol Niya ang mga puno at mga pananim upang gawin ninyong pastulan sa inyong mga hayop, at ito ay nagdudulot sa inyo ng kapakinabangan.

16:11
Hassanor Alapa : Pphakathoon Iyan rkano misabap on (so ig) so ibabasok ago so zaytūn ago so korma 631 ago so anggor ago so phizoson a manga onga a sapad, na mataan a kadadalman oto sa tanda a pantag sa pagtasw a giimamimikiran

Muhsin Khan : With it He causes to grow for you the crops, the olives, the date-palms, the grapes, and every kind of fruit. Verily! In this is indeed an evident proof and a manifest sign for people who give thought.

Sahih International : He causes to grow for you thereby the crops, olives, palm trees, grapevines, and from all the fruits. Indeed in that is a sign for a people who give thought.

Pickthall : Therewith He causeth crops to grow for you, and the olive and the date-palm and grapes and all kinds of fruit. Lo! herein is indeed a portent for people who reflect.

Yusuf Ali : With it He produces for you corn, olives, date-palms, grapes and every kind of fruit: verily in this is a sign for those who give thought.

Shakir : He causes to grow for you thereby herbage, and the olives, and the palm trees, and the grapes, and of all the fruits; most surely there is a sign in this for a people who reflect.

Dr. Ghali : Therewith He causes to grow for you plantation, and olives, and palms, and vineyards, and all (kinds of) products. Surely in that is, indeed, a sign for a people who meditate.

Tafsir Jalalayn : With it He makes the crops grow for you, and olives and date-palms and vines and all kinds of fruit. Surely in that, which is mentioned, there is a sign, indicating His Oneness, exalted He be, for people who reflect, upon His handiwork and therefore believe.

Tagalog : At pinasisibol Niya para sa inyo mula sa kalupaan sa pamamagitan ng uri ng tubig na ito ang iba’t ibang pananim, at pinasisibol din Niya ang mga ‘zayton,’ mga puno ng palmera ng ‘tamr’ at mga ubas, at ganoon din ang lahat ng uri ng mga bunga at prutas. Katiyakan, sa pamamagitan ng pagpapasibol ng mga bagay na ito ay ipinakikita ang malinaw na palatandaan na nagbibigay ng aral sa mga tao na nag-iisip.

16:12
Hassanor Alapa : Go inipana-nding Iyan rkano so kagagawii ago so kadawndaw ago so alongan ago so olan ago so manga bitoon a 632 ipanananding sa kabaya Iyan, na mataan a kadadalman oto sa manga tanda a pantag sa pagtaw a giindirogod

Muhsin Khan : And He has subjected to you the night and the day, the sun and the moon; and the stars are subjected by His Command. Surely, in this are proofs for people who understand.

Sahih International : And He has subjected for you the night and day and the sun and moon, and the stars are subjected by His command. Indeed in that are signs for a people who reason.

Pickthall : And He hath constrained the night and the day and the sun and the moon to be of service unto you, and the stars are made subservient by His command. Lo! herein indeed are portents for people who have sense.

Yusuf Ali : He has made subject to you the Night and the Day; the sun and the moon; and the stars are in subjection by His Command: verily in this are Signs for men who are wise.

Shakir : And He has made subservient for you the night and the day and the sun and the moon, and the stars are made subservient by His commandment; most surely there are signs in this for a people who ponder;

Dr. Ghali : And He has subjected to you the night, and the daytime, and the sun, and the moon. And the stars are subjected to His Command. Surely in that are indeed signs for a people who consider.

Tafsir Jalalayn : And He disposed for you the night and the day and the sun (wa’l-shamsa, read in the accusative as a supplement to what precedes it; or read wa’l-shamsu in the nominative as a subject [of a new sentence]) and the moon and the stars (also read both ways) are disposed (musakhkharātin, read in the accusative as a circumstantial qualifier, or in the nominative [musakhkharātun] as a predicate) by His command, by His will. Surely in that there are signs for people who understand, [a people] who reflect.

Tagalog : At ginawa Niya para sa inyong kapakinabangan ang gabi upang kayo ay makapagpahinga, at ang araw naman ay para sa inyong paghahanap-buhay, at ginawa rin Niya na kapaki-pakinabang sa inyo ang liwanag ng araw, at gayon din ang buwan upang sa pamamagitan nito ay malaman ninyo ang taon at panahon, at iba pa na mga kapakinabangan, ganoon din ang mga bituin sa kalangitan ay nilikha ng Allâh para sa inyo upang malaman ninyo ang mga panahon, at pinahihinog nito ang mga bunga at mga pananim, at bilang gabay din sa kadiliman. Katotohanan, sa ganitong paglikha ay mga malilinaw na mga katibayan sa mga taong nag-iisip hinggil sa mga katibayan at palatandaan ng Allâh.

16:13
Hassanor Alapa : Go so nganin a piakandakl Iyan a rk iyo ko lopa a mbidabida so manga warna niyan, na mataan a kadadalman oto sa manga tanda a pantag sa pagtaw a giimananadm.

Muhsin Khan : And whatsoever He has created for you on this earth of varying colours [and qualities from vegetation and fruits, etc. (botanical life) and from animal (zoological life)]. Verily! In this is a sign for people who remember.

Sahih International : And [He has subjected] whatever He multiplied for you on the earth of varying colors. Indeed in that is a sign for a people who remember.

Pickthall : And whatsoever He hath created for you in the earth of divers hues, lo! therein is indeed a portent for people who take heed.

Yusuf Ali : And the things on this earth which He has multiplied in varying colours (and qualities): verily in this is a sign for men who celebrate the praises of Allah (in gratitude).

Shakir : And what He has created in the earth of varied hues most surely there is a sign in this for a people who are mindful.

Dr. Ghali : And whatever He has propagated for you in the earth of different colors. Surely in that is indeed a sign for a people who constantly remember.

Tafsir Jalalayn : And, He has disposed for you, whatever He has created for you in the earth, of animals, plants and otherwise, diverse in hue, such as red, yellow, green and otherwise. Surely in that there is a sign for people who remember, [a people who] are admonished.

Tagalog : At ang anuman na nilikha Niya para sa kapakinabangan ninyo rito sa kalupaan na mga hayop, mga bunga at mga minahan, at iba pa na mga magkakaiba ang kulay at kapakinabangan. Katiyakan, sa pamamagitan ng paglikha ng mga ito at sa pagkakaroon nito ng iba’t ibang kulay at mga kapakinabangan ay walang pag-aalinlangan na nakapagbibigay ito ng aral sa mga taong umiintindi ng mga pagpapayo at alam nila na sa pagkakaroon ng kapakinabangan ng mga bagay na ito ay mga palatandaan sa Kaisahan ng Allâh na Siyang karapat-dapat lamang na sambahin.

16:14Hassanor Alapa : Go Skaniyan so inipananding Iyan so kalodan ka an kano ron makakan sa sapo a malmbo 633 ago pphakambowat kano sa phoon on a parahiasan a gii niyo nditarn ago khailay nka so padaw a phladlad on ago an kano makaploloba ko pd ko kalbihan Iyan ago an kano makapanalamat

Muhsin Khan : And He it is Who has subjected the sea (to you), that you eat thereof fresh tender meat (i.e. fish), and that you bring forth out of it ornaments to wear. And you see the ships ploughing through it, that you may seek (thus) of His Bounty (by transporting the goods from place to place) and that you may be grateful.

Sahih International : And it is He who subjected the sea for you to eat from it tender meat and to extract from it ornaments which you wear. And you see the ships plowing through it, and [He subjected it] that you may seek of His bounty; and perhaps you will be grateful.

Pickthall : And He it is Who hath constrained the sea to be of service that ye eat fresh meat from thence, and bring forth from thence ornaments which ye wear. And thou seest the ships ploughing it that ye (mankind) may seek of His bounty and that haply ye may give thanks.

Yusuf Ali : It is He Who has made the sea subject, that ye may eat thereof flesh that is fresh and tender, and that ye may extract therefrom ornaments to wear; and thou seest the ships therein that plough the waves, that ye may seek (thus) of the bounty of Allah and that ye may be grateful.

Shakir : And He it is Who has made the sea subservient that you may eat fresh flesh from it and bring forth from it ornaments which you wear, and you see the ships cleaving through it, and that you might seek of His bounty and that you may give thanks.

Dr. Ghali : And He is the One Who subjected the sea that you may eat of it fresh flesh and draw forth out of it ornaments for you to wear. And you see the ships plowing through it, and that you may seek of His Grace and that possibly you would thank (Him).

Tafsir Jalalayn : And He it is Who disposed the sea, [He it is Who] subdued it, that it might be sailed upon and dived in, that you may eat from it fresh meat, that is, fish, and bring forth from it ornaments which you wear, namely, pearls and coral. And you see, observe, the ships ploughing therein, ploughing through the water, that is, cleaving it as they sail upon it, coming and going with the same wind; and that you may seek (wa-li-tabtaghū is a supplement to li-ta’kulū, ‘that you may eat’) of His bounty, exalted He be, by way of commerce, and that you might be thankful, to God for [all] that.

Tagalog : At Siya ang lumikha para sa inyo ng karagatan; upang makakain kayo mula sa anumang mga nahuhuli o nakukuha ninyo rito na katulad ng mga isda at mga sariwang laman, at nakakakuha rin kayo mula rito ng inyong mga ginagamit bilang mga palamuti na tulad ng perlas, at nakikita ninyo ang mga malalaking sasakyang pandagat na lumalayag sa ibabaw nito na pumaparoon at pumaparito, at sinasakyan ninyo upang kayo ay makapaghanap ng kabuhayan sa pamamagitan ng pangangalakal, na sa pamamagitan nito ay kumikita kayo, at baka sakaling tumanaw kayo ng utang na loob sa mga dakilang biyaya ng Allâh sa inyo, na kayo ay hindi sasamba ng iba.

16:15

Hassanor Alapa : Go miakabkn ko lopa sa manga palaw ka oba kano niyan mitaloga ago manga lawas a ig ago manga lalan ka oba kano matoro

Muhsin Khan : And He has affixed into the earth mountains standing firm, lest it should shake with you, and rivers and roads, that you may guide yourselves.

Sahih International : And He has cast into the earth firmly set mountains, lest it shift with you, and [made] rivers and roads, that you may be guided,

Pickthall : And He hath cast into the earth firm hills that it quake not with you, and streams and roads that ye may find a way.

Yusuf Ali : And He has set up on the earth mountains standing firm, lest it should shake with you; and rivers and roads; that ye may guide yourselves;

Shakir : And He has cast great mountains in the earth lest it might be convulsed with you, and rivers and roads that you may go aright,

Dr. Ghali : And He has cast in the earth anchorages (i.e., mountains) so that it should not reel with you, and rivers and ways that possibly you would be guided,

Tafsir Jalalayn : And He cast into the earth firm mountains, lest it should shake, move, with you, and, He made therein, rivers, such as the Nile, and ways, roads, so that you might be guided, to your destinations,

Tagalog : At itinalusok Niya sa kalupaan ang mga malalaking bundok upang ito ay hindi yumanig sa inyo, at lumikha Siya rito ng mga ilog (sa pagitan ng mga bundok); upang kayo ay makainom mula rito, at iginawa rin kayo ng mga daanan sa pagitan nito; upang matunton ninyo ang lugar na kung saan nais ninyong tumungo.

16:16

Hassanor Alapa : Ago manga padoman a tagotao ago misabap ko bitoon na pkhatoro siran (ko antap o gii ran kaplayala-yag)

Muhsin Khan : And landmarks (signposts, etc. during the day) and by the stars (during the night), they (mankind) guide themselves.

Sahih International : And landmarks. And by the stars they are [also] guided.

Pickthall : And landmarks (too), and by the star they find a way.

Yusuf Ali : And marks and sign-posts; and by the stars (men) guide themselves.

Shakir : And landmarks; and by the stars they find the right way.

Dr. Ghali : And way marks; and by the star they are guided.

Tafsir Jalalayn : — and landmarks [as well], by which you might find the roads, [landmarks] such as mountains, during the day, and by the star, meaning, by the stars, they are guided, to the roads and to the direction of prayer (qibla) by night.

Tagalog : Lumikha rin Siya rito sa kalupaan ng mga tanda upang maging gabay ninyo sa inyong paglalakbay sa araw, na katulad din ng paglikha Niya ng mga bituin bilang gabay ninyo sa inyong paglalakbay sa gabi.

16:17

Hassanor Alapa : Ba so pphakaadn (a tuhan) na datar o di phakaadn (a pzimbaan a barahala) na ba kano di makaphananadm

Muhsin Khan : Is then He, Who creates as one who creates not? Will you not then remember?

Sahih International : Then is He who creates like one who does not create? So will you not be reminded?

Pickthall : Is He then Who createth as him who createth not? Will ye not then remember?

Yusuf Ali : Is then He Who creates like one that creates not? Will ye not receive admonition?

Shakir : Is He then Who creates like him who does not create? Do you not then mind?

Dr. Ghali : So, is He Who creates as he who does not create? Will you then not be mindful?

Tafsir Jalalayn : Is He then Who creates — namely, God — as he who does not create, namely, idols, so that you associate them with Him in worship? No. Will you not then remember, this, and so become believers?

Tagalog : Kung gayon, ituturing ba ninyo ang Allâh na Siyang Lumikha ng lahat ng ito, bilang kapantay sa mga diyus-diyosan na inaangkin ninyo na walang anumang nilikha, kinakailangan bang ipantay ninyo sa karapatan ng Allâh na Tagapaglikha ang iba na sinasamba ninyo bukod sa Kanya, na walang anumang nilikha na kahit na ano? Hindi ba ninyo naisip ang kadakilaan ng Allâh upang Siya lamang ang bukod-tangi ninyong sambahin?

16:18

Hassanor Alapa : O pagitonga niyo so limo o Allāh na di niyo maisip skaniyan, mataan a so Allāh na Paririla Masalinggagawn

Muhsin Khan : And if you would count the graces of Allah, never could you be able to count them. Truly! Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Sahih International : And if you should count the favors of Allah , you could not enumerate them. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

Pickthall : And if ye would count the favour of Allah ye cannot reckon it. Lo! Allah is indeed Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : If ye would count up the favours of Allah, never would ye be able to number them: for Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Shakir : And if you would count Allah's favors, you will not be able to number them; most surely Allah is Forgiving, Merciful.

Dr. Ghali : And in case you number the favor (s) of Allah, you will not enumerate them; surely Allah is indeed Ever-Forgiving, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : And if you were to count God’s grace you could never reckon it, number it precisely, let alone be able to give thanks for it. Indeed God is Forgiving, Merciful, since He bestows graces upon you despite your shortcomings and your [acts of] disobedience.

Tagalog : At kahit na anupamang pagsisikap ang gawin ninyo na bilangin ang lahat ng mga biyaya at kagandahang-loob ng Allâh sa inyo, kailanman ay hindi kayo magkakaroon ng kakayahan na mabilang ang mga ito; dahil sa napakarami at iba’t ibang uri nito. Katotohanan, ang Allâh ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa inyo, na ‘Raheem’ - Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal; na kung kaya, pinatatawad Niya ang inyong pagkukulang dahil sa inyong pasasalamat sa Kanyang mga biyaya, na kung kaya, hindi Niya ito pinuputol (ang biyaya Niya sa inyo) dahil lamang sa inyong pagkukulang at hindi Niya minamadali ang parusa sa inyo.

16:19

Hassanor Alapa : Go so Allāh na katawan Iyan so nganin a isosoln iyo, ago so nganin a ipapayag iyo

Muhsin Khan : And Allah knows what you conceal and what you reveal.

Sahih International : And Allah knows what you conceal and what you declare.

Pickthall : And Allah knoweth that which ye keep hidden and that which ye proclaim.

Yusuf Ali : And Allah doth know what ye conceal, and what ye reveal.

Shakir : And Allah knows what you conceal and what you do openly.

Dr. Ghali : And Allah knows whatever you keep secret and whatever you make public.

Tafsir Jalalayn : And God knows what you keep secret and what you disclose.

Tagalog : Ang Allâh ay Siyang Ganap na Nakaaalam sa lahat ng inyong ginagawa, kinikimkim man ninyo ito sa inyong mga sarili o inilalantad ninyo sa iba, at katiyakan na kayo ay gagantihan para rito.

16:20

Hassanor Alapa : So siran oto a pphamangni siran sa salakaw ko Allāh na da a khaadn iran a nganin a siran na inadn siran 634

Muhsin Khan : Those whom they (Al-Mushrikun) invoke besides Allah have not created anything, but are themselves created.

Sahih International : And those they invoke other than Allah create nothing, and they [themselves] are created.

Pickthall : Those unto whom they cry beside Allah created naught, but are themselves created.

Yusuf Ali : Those whom they invoke besides Allah create nothing and are themselves created.

Shakir : And those whom they call on besides Allah have not created anything while they are themselves created;

Dr. Ghali : And the ones they invoke apart from Allah do not create a thing and themselves are created.

Tafsir Jalalayn : And those whom you invoke (tad‘ūna, or read yad‘una ‘they invoke’) besides God, namely, the idols, do not create anything, but are themselves created, fashioned from stones and other [materials].

Tagalog : At ang mga diyus-diyosan na sinasamba ng mga ‘Mushrikûn’ – naglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allâh o sumasamba ng iba bukod sa Allâh – kailanman ay hindi makalilikha ang mga ito ng kahit na ano at kahit na gaano pa ito kaliit, dahil ang mga ito ay inimbento (o haka-haka) lamang na ginawa ng mga walang pananamapalataya sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, na kung kaya, paano nila ito nasasamba?

16:21

Hassanor Alapa : Miamatay a kna o ba manga oyagoyag, ago di ran maggdam o anda i masa a kapagoyaga kiran.

Muhsin Khan : (They are) dead, lifeless, and they know not when they will be raised up.

Sahih International : They are, [in fact], dead, not alive, and they do not perceive when they will be resurrected.

Pickthall : (They are) dead, not living. And they know not when they will be raised.

Yusuf Ali : (They are things) dead, lifeless: nor do they know when they will be raised up.

Shakir : Dead (are they), not living, and they know not when they shall be raised.

Dr. Ghali : Dead, not alive, (i.e. other than being alive) and in no way are they aware whence they will be made to rise again.

Tafsir Jalalayn : They are dead, possessing no life (amwātun, ‘dead’, is a second predicate), not living (an emphasis), and they, the idols, are not aware when, is the time [in which], they shall be raised, that is, creatures: so how can they be worshipped? For, only the Creator, the Living, the Knower of the Unseen can be a God.

Tagalog : Lahat ng mga ito ay mga bagay na walang buhay at hindi nakararamdam ni nakaaalam ng oras kung kailan bubuhayin na mag-uli ng Allâh ang sumasamba sa kanila, at ito ay kasama nila sa gagawing pagtapon sa kanilang lahat sa Impiyerno sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

16:22

Hassanor Alapa : So Tuhan iyo na Tuhan a Isaisa, so siran oto a di ran paparati-ayaan so akhirat na so manga poso’ iran na moonkir a siran na mmamasla

Muhsin Khan : Your Ilah (God) is One Ilah (God Allah, none has the right to be worshipped but He). But for those who believe not in the Hereafter, their hearts deny (the faith in the Oneness of Allah), and they are proud.

Sahih International : Your god is one God. But those who do not believe in the Hereafter - their hearts are disapproving, and they are arrogant.

Pickthall : Your Allah is One Allah. But as for those who believe not in the Hereafter their hearts refuse to know, for they are proud.

Yusuf Ali : Your Allah is one Allah: as to those who believe not in the Hereafter, their hearts refuse to know, and they are arrogant.

Shakir : Your Allah is one Allah; so (as for) those who do not believe in the hereafter, their hearts are ignorant and they are proud.

Dr. Ghali : Your God is One God. So, the ones who do not believe in the Hereafter, their hearts (are) denying and they are waxing proud.

Tafsir Jalalayn : Your God, the One deserving of your worship, is One God, without [any] equal in [terms of] His essence or His attributes, and this is God, exalted He be. But as for those who do not believe in the Hereafter their hearts are in denial, rejecting the Oneness [of God], and they are arrogant, scorning to believe in it.

Tagalog : Ang inyong ‘Ilâh’ – ang Diyos na Bukod-Tangi at karapat-dapat lamang na sambahin ay ang Allâh na Nag-iisa, na kung kaya, ang mga yaong hindi naniwala sa Araw ng Muling Pagkabuhay, ang kanilang mga puso ay tumanggi sa Kaisahan ng Allâh; dahil hindi sila natatakot sa Kanyang parusa, at sila ay nagmamataas sa pamamagitan ng pagtanggi sa katotohanan at pagsamba sa Kaisahan ng Allâh.

16:23

Hassanor Alapa : Da a sankaan a mataan a so Allāh na katawan Iyan so nganin a isosoln iran ago so nganin a ipapayag iran, mataan a Skaniyan na di Niyan khababayaan so manga takabor

Muhsin Khan : Certainly, Allah knows what they conceal and what they reveal. Truly, He likes not the proud.

Sahih International : Assuredly, Allah knows what they conceal and what they declare. Indeed, He does not like the arrogant.

Pickthall : Assuredly Allah knoweth that which they keep hidden and that which they proclaim. Lo! He loveth not the proud.

Yusuf Ali : Undoubtedly Allah doth know what they conceal, and what they reveal: verily He loveth not the arrogant.

Shakir : Truly Allah knows what they hide and what they manifest; surely He does not love the proud.

Dr. Ghali : (There is) no question that Allah knows whatever they keep secret and whatever they make public; surely He does not love the ones waxing proud.

Tafsir Jalalayn : Without doubt, verily, God knows what they keep secret and what they disclose, and will requite them for it. Indeed He does not love the arrogant, meaning, He will punish them.

Tagalog : Katiyakan, ang Allâh ay Ganap na Nakaaalam kung ano ang kanilang inililihim na mga paniniwala, mga salita at mga gawain, at kung anuman ang kanilang inilalantad, at sila ay pagbabayarin para rito. Katiyakan, ang Allâh na Kataas-Taasan ay hindi nagmamahal sa mga nagmamataas na tumanggi sa pagsamba at pagsunod sa Kanya, at walang pag-aalinlangan, sila ay papagbabayarin.

16:24

Hassanor Alapa : Go igira pitharo kiran a antonaa i initoron o Kadnan iyo na tharoon iran a (skaniyan na) kabokhagan a thotol o miangaoona

Muhsin Khan : And when it is said to them: "What is it that your Lord has sent down (unto Muhammad SAW)?" They say: "Tales of the men of old!"

Sahih International : And when it is said to them, "What has your Lord sent down?" They say, "Legends of the former peoples,"

Pickthall : And when it is said unto them: What hath your Lord revealed? they say: (Mere) fables of the men of old,

Yusuf Ali : When it is said to them, "What is it that your Lord has revealed?" they say, "Tales of the ancients!"

Shakir : And when it is said to them, what is it that your Lord has revealed? They say: Stories of the ancients;

Dr. Ghali : And when it is said to them, "What has your Lord sent down?" they say, "Myths of the earliest (people)."

Tafsir Jalalayn : The following was revealed regarding al-Nadr b. al-Hārith: And when it is said to them, ‘What is it (mā is an interrogative particle; dhā is a relative particle) that your Lord has revealed?’, to Muhammad (s), they say, [that] these [revelations] are, ‘fables, lies, of the ancients’, in order to lead people astray.

Tagalog : At kapag tinanong sila na mga nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allâh hinggil sa pagpapahayag kay Propeta Muhammad (saw), kanilang sasabihin bilang pagsisinungaling at pagbibintang: Wala siyang dala-dala kundi mga kuwento lamang ng mga naunang tao at ang mga kasinungalingan nito.

16:25
Hassanor Alapa : Ka an iran kaawidi so manga dosa iran sa tarotop ko alongan a Qiyāmah ago so manga dosa o siran oto a pndadagn 635 iran sa kada a plng na sayana a marata so gii ran indosa (a mapphaoto iran sa alongan a Qiyāmah

Muhsin Khan : They will bear their own burdens in full on the Day of Resurrection, and also of the burdens of those whom they misled without knowledge. Evil indeed is that which they shall bear!

Sahih International : That they may bear their own burdens in full on the Day of Resurrection and some of the burdens of those whom they misguide without knowledge. Unquestionably, evil is that which they bear.

Pickthall : That they may bear their burdens undiminished on the Day of Resurrection, with somewhat of the burdens of those whom they mislead without knowledge. Ah! evil is that which they bear!

Yusuf Ali : Let them bear, on the Day of Judgment, their own burdens in full, and also (something) of the burdens of those without knowledge, whom they misled. Alas, how grievous the burdens they will bear!

Shakir : That they may bear their burdens entirely on the day of resurrection and also of the burdens of those whom they lead astray without knowledge; now surely evil is what they bear.

Dr. Ghali : That they may carry their encumbrances complete on the Day of the Resurrection and (some) of the encumbrances of the ones that they lead into error without (any) knowledge. Verily odious is that with which they encumber themselves!

Tafsir Jalalayn : That they may bear, at the conclusion of the matter, their burdens, their sins, complete, none of them expunged, on the Day of Resurrection and also, [bear] some, of the burdens of those whom they lead astray without any knowledge, because they summoned them to error and they [the latter] followed them, and thus both share in the sin. How evil, awful, is the burden they bear, this load [of sins] of theirs which they carry.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, ang magiging parusa sa kanila ay pagpapataw sa lahat ng kaparusahan na kanilang ginawa sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at ito ay hindi patatawarin sa kanila, at ipapataw din sa kanila ang mga kasalanan ng mga yaong tumanggi na iniligaw nila dahil sa kamangmangan na inilayo nila nang ganap sa Islâm, at walang anumang kabawasan ang magaganap sa kaparusahang ito. Walang pag-aalinlangan, napakasama ang kaparusahan na igagawad sa kanila!

16:26
Hassanor Alapa : Sabnar a minikmat so siran oto a miaonaan iran na 636 tialingo-maan o Allāh so taragombalay ran ko manga polaos iyan na minitombak kiran so atp iyan ko kaporoan iyan, sa miaoma siran o siksa sa di ran dn maggdam

Muhsin Khan : Those before them indeed plotted, but Allah struck at the foundation of their building, and then the roof fell down upon them, from above them, and the torment overtook them from directions they did not perceive.

Sahih International : Those before them had already plotted, but Allah came at their building from the foundations, so the roof fell upon them from above them, and the punishment came to them from where they did not perceive.

Pickthall : Those before them plotted, so Allah struck at the foundations of their building, and then the roof fell down upon them from above them, and the doom came on them whence they knew not;

Yusuf Ali : Those before them did also plot (against Allah's Way): but Allah took their structures from their foundations, and the roof fell down on them from above; and the Wrath seized them from directions they did not perceive.

Shakir : Those before them did indeed devise plans, but Allah demolished their building from the foundations, so the roof fell down on them from above them, and the punishment came to them from whence they did not perceive.

Dr. Ghali : The ones that were before them did already scheme; then Allah came upon their structure from the foundations, so the roof collapsed upon them from above them, and the torment came upon them from where they were not aware.

Tafsir Jalalayn : Those before them had indeed plotted, [those] such as Nimrod — he built a lofty tower that he might ascend through it to the heavens and wage war against its inhabitants; then God came at, He aimed at, their edifice from the foundations, from the base, unleashing against it winds and earthquake, which demolished it; and so the roof collapsed upon them from above them, that is, while they were beneath it, and the chastisement came upon them whence they were not aware, from a direction which would not have occurred to them: [alternatively] it is said that this [description] is a simile for [demonstrating] the thwarting of that which they had settled on in the way of plots against [God’s] messengers.

Tagalog : Katiyakan, nagpakana ang mga walang pananampalataya na mga nauna sa mga ito ng mga pakana laban sa kanilang mga Sugo at sa kung anuman na kanilang dala-dalang pag-aakay tungo sa katotohanan, subali’t winasak ng Allâhang pinakapundasyon ng kanilang gusali at bumagsak sa kanilang ulunan ang bubungan nito, at dumating sa kanila ang pagkawasak sa lugar na inaasahan nilang sila ay ligtas, dahil ito ay hindi nila inaasahang darating sa kanila.

16:27
Hassanor Alapa : Oriyan iyan na sii ko alongan a Qiyāmah na ziksaan iyan siran ago ptharoon iyan a anda dn so manga inisakoto Rakn a siran oto so miaadn kano a ipphangato niyo siran, na pitharo o siran oto a bigan siran sa katao a mataan a so kapakadapanas imanto a alongan ago so siksa na sii ko manga kafir.

Muhsin Khan : Then, on the Day of Resurrection, He will disgrace them and will say: "Where are My (so called) 'partners' concerning whom you used to disagree and dispute (with the believers, by defying and disobeying Allah)?" Those who have been given the knowledge (about the Torment of Allah for the disbelievers) will say: "Verily! Disgrace this Day and misery are upon the disbelievers.

Sahih International : Then on the Day of Resurrection He will disgrace them and say, "Where are My 'partners' for whom you used to oppose [the believers]?" Those who were given knowledge will say, "Indeed disgrace, this Day, and evil are upon the disbelievers" -

Pickthall : Then on the Day of Resurrection He will disgrace them and will say: Where are My partners, for whose sake ye opposed (My guidance)? Those who have been given knowledge will say: Disgrace this day and evil are upon the disbelievers,

Yusuf Ali : Then, on the Day of Judgment, He will cover them with shame, and say: "Where are My 'partners' concerning whom ye used to dispute (with the godly)?" Those endued with knowledge will say: "This Day, indeed, are the Unbelievers covered with shame and misery,-

Shakir : Then on the resurrection day He will bring them to disgrace and say: Where are the associates you gave Me, for whose sake you became hostile? Those who are given the knowledge will say: Surely the disgrace and the evil are this day upon the unbelievers:

Dr. Ghali : Thereafter, on the Day of the Resurrection He will disgrace them and He will say, "Where are My associates concerning which you used to oppose (the believers)?" The ones that were brought (the) knowledge will say, "Surely disgrace today and the odious (reward) will be on the disbelievers."

Tafsir Jalalayn : Then on the Day of Resurrection He will disgrace them, humiliate them, and He, God, will say, to them by the tongues of the angels, in rebuke: ‘Where are those associates of Mine, as you [were wont to] claim, concerning whom, for whose sake, you used to make breaches?’, you used to opposed the believers. Those who were given knowledge, from among the prophets and believers, will say, ‘Truly disgrace on this day, as well as misfortune, are for the disbelievers — they say this rejoicing at their [the disbelievers’] misfortune —

Tagalog : Pagkatapos sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay ipapahiya sila ng Allâh sa pamamagitan ng pagpaparusa at pagpa-pahamak sa kanila, at sasabihin sa kanila: Nasaan na ang mga itinambal ninyo sa Akin na mga diyus-diyosan upang mapangalagaan kayo sa kaparusahan, dahil sa kinalaban ninyo ang mga Propeta at ang mga mananampalataya, na kung kaya, ang pakikipaglaban ninyo sa kanila ang naging sanhi ng mga ito? Sinabi ng kanilang mga paham at mga relihiyoso sa kanila: Walang pag-aalinlangan, ang kapahamakan at kaparusahan sa Araw na ito ay para sa mga hindi naniwala sa Allâh at sa Kanyang mga Sugo,

16:28
Hassanor Alapa : Siran oto so pphamonoon siran o manga malāikat a lalalimn iran so manga ginawa iran, na piayag iran so kathapapay (sa pitharo iran) a da kami maadn i ba kami giinggalbk sa marata, nkaino di a mataan a so Allāh na katawan Iyan so nganin a gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : "Those whose lives the angels take while they are doing wrong to themselves (by disbelief and by associating partners in worship with Allah and by committing all kinds of crimes and evil deeds)." Then, they will make (false) submission (saying): "We used not to do any evil." (The angels will reply): "Yes! Truly, Allah is All-Knower of what you used to do.

Sahih International : The ones whom the angels take in death [while] wronging themselves, and [who] then offer submission, [saying], "We were not doing any evil." But, yes! Indeed, Allah is Knowing of what you used to do.

Pickthall : Whom the angels cause to die while they are wronging themselves. Then will they make full submission (saying): We used not to do any wrong. Nay! Surely Allah is Knower of what ye used to do.

Yusuf Ali : "(Namely) those whose lives the angels take in a state of wrong-doing to their own souls." Then would they offer submission (with the pretence), "We did no evil (knowingly)." (The angels will reply), "Nay, but verily Allah knoweth all that ye did;

Shakir : Those whom the angels cause to die while they are unjust to themselves. Then would they offer submission: We used not to do any evil. Aye! surely Allah knows what you did.

Dr. Ghali : (The disbelievers are the ones) whom the Angels take up while they are unjust to themselves. So they will cast forth full submissiveness. "In no way were we doing anything odious." Yes indeed, (yet) surely Allah is Ever-Knowing of whatever you were doing.

Tafsir Jalalayn : those whom the angels take [in death] (read [feminine person] tatawaffāhum or [masculine] yatawaffāhum) while they are wronging themselves’, through disbelief. Then they will offer submission, becoming compliant and submitting themselves [to belief in God] upon death, saying: ‘We were not doing any evil’, [any] associating others with God, whereat the angels say: ‘Nay! Surely God is Knower of what you used to do’, and will requite you for it.

Tagalog : Na sila ang mga yaong hahablutin ng mga anghel ang kanilang mga kaluluwa sa oras ng kanilang kamatayan habang gumagawa sila ng kamalian sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paglabag sa Allâh, subali’t sumuko rin sila sa Allâh noong nakita na nila ang kamatayan at itinanggi nila ang anuman na sinasamba nila bukod sa Allâh, at kanilang sinabi: Hindi kami gumawa ng kahit na anumang kasalanan, at sasabihin naman sa kanila: Nagsinungaling kayo, dahil katotohanang gumawa kayo ng kasalanan, walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay Siyang Ganap na Nakaaalam sa lahat ng mga gawain ninyo at kayo ay gagantihan para rito.

16:29

Hassanor Alapa : Sa sold kano ko manga pinto o Jahannam sa tatap kano ron, na miakaratarata so darpa o manga takabor

Muhsin Khan : "So enter the gates of Hell, to abide therein, and indeed, what an evil abode will be for the arrogant."

Sahih International : So enter the gates of Hell to abide eternally therein, and how wretched is the residence of the arrogant.

Pickthall : So enter the gates of hell, to dwell therein for ever. Woeful indeed will be the lodging of the arrogant.

Yusuf Ali : "So enter the gates of Hell, to dwell therein. Thus evil indeed is the abode of the arrogant."

Shakir : Therefore enter the gates of hell, to abide therein; so certainly evil is the dwelling place of the proud.

Dr. Ghali : So enter the gates of Hell, eternally (abiding) therein. Then odious indeed is the lodging of those who were proud!

Tafsir Jalalayn : And it will also be said to them: So enter the gates of Hell, to abide therein! Evil indeed is the lodging, the abode, of the arrogant.

Tagalog : Na kung kaya, magsipasok kayo sa mga pintuan ng Impiyerno, na hindi na kayo makalalabas pa rito magpakailanman, at ito ay napakasama na magiging tirahan ng mga yaong nagmataas at tumanggi sa paniniwala sa Allâh at sa bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kagustuhan.

16:30
Hassanor Alapa : Go miatharo ko siran oto a miamananggila a antonaa i initoron o Kadnan iyo, na pitharo iran a mapia, adn a bagian o siran oto a miphiapia siran sankai a doniya a mapia ago so ingd a pkhaori na mapia ago miakapiapia so ingd a khadarpaan o manga taw a miamananggila

Muhsin Khan : And (when) it is said to those who are the Muttaqun (pious - see V.2:2) "What is it that your Lord has sent down?" They say: "That which is good." For those who do good in this world, there is good, and the home of the Hereafter will be better. And excellent indeed will be the home (i.e. Paradise) of the Muttaqun (pious - see V.2:2).

Sahih International : And it will be said to those who feared Allah , "What did your Lord send down?" They will say, "[That which is] good." For those who do good in this world is good; and the home of the Hereafter is better. And how excellent is the home of the righteous -

Pickthall : And it is said unto those who ward off (evil): What hath your Lord revealed? They say: Good. For those who do good in this world there is a good (reward) and the home of the Hereafter will be better. Pleasant indeed will be the home of those who ward off (evil) -

Yusuf Ali : To the righteous (when) it is said, "What is it that your Lord has revealed?" they say, "All that is good." To those who do good, there is good in this world, and the Home of the Hereafter is even better and excellent indeed is the Home of the righteous,-

Shakir : And it is said to those who guard (against evil): What is it that your Lord has revealed? They say, Good. For those who do good in this world is good, and certainly the abode of the hereafter is better; and certainly most excellent is the abode of those who guard (against evil);

Dr. Ghali : And it will be said to the ones who were pious, "What has your Lord sent down?" They will say, "Most Charitable!" (i.e., He has sent down the best) For the ones who do fair (deeds) in this present (life) (Literally: this lowly "life", i.e., the life of this world) is a fair (reward), and, indeed, the Residence of the Hereafter is more charitable, and favorable indeed is the Residence of the pious!

Tafsir Jalalayn : And it is said to those who fear, idolatry, ‘What has your Lord revealed?’ They will say, ‘Good! For those who were virtuous, by [embracing] faith, in this world, there will be a virtuous [reward], namely, a goodly life; and truly the abode of the Hereafter, that is, Paradise, is better, than the world and all that is in it. God says [the following] regarding it: And truly excellent is the abode of the God-fearing, it [the Hereafter] is.

Tagalog : At kapag sinabi sa mga mananampalataya na mga natatakot sa Allâh: Ano ang ipinahayag ng Allâh sa Propeta na si Muhammad (saw)? Sinabi nila: Nagpahayag ang Allâh sa kanya ng kabutihan at gabay.   Na kung kaya, para sa mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo rito sa buhay sa daigdig, at naghikayat sa mga alipin ng Allâh tungo sa Tamang Paniniwala at pagsagawa ng mabuti, ay dakilang karangalan na tagumpay, pangingibabaw dito sa daigdig at masaganang biyaya; at sa Kabilang-Buhay naman para sa kanila ay biyaya at dakilang gantimpala na higit pa kaysa anuman na kanilang nakamtan dito sa daigdig, at samakatuwid, napakaganda ang tahanan ng mga matatakutin sa Allâh sa Kabilang-Buhay.

16:31
Hassanor Alapa : A kasorgaan a “Jannatu Adn ” a phakasold siran on a 637 pphamanoga ko kababaan iyan so manga lawas a ig a bagian iran on so nganin a khabayaan iran, sa datar oto a mbalasan o Allāh so manga taw a miamananggila

Muhsin Khan : 'Adn (Eden) Paradise (Gardens of Eternity) which they will enter, under which rivers flow, they will have therein all that they wish. Thus Allah rewards the Muttaqun (pious - see V.2:2).

Sahih International : Gardens of perpetual residence, which they will enter, beneath which rivers flow. They will have therein whatever they wish. Thus does Allah reward the righteous -

Pickthall : Gardens of Eden which they enter, underneath which rivers flow, wherein they have what they will. Thus Allah repayeth those who ward off (evil),

Yusuf Ali : Gardens of Eternity which they will enter: beneath them flow (pleasant) rivers: they will have therein all that they wish: thus doth Allah reward the righteous,-

Shakir : The gardens of perpetuity, they shall enter them, rivers flowing beneath them; they shall have in them what they please. Thus does Allah reward those who guard (against evil),

Dr. Ghali : Gardens of Adn (Eden) they will enter, from beneath which rivers run, wherein they will have whatever they decide on. Thus Allah recompenses the pious.

Tafsir Jalalayn : Gardens of Eden, as a [place of] residence (jannātu ‘Adnin is a subject, the predicate of which is [what follows]) which they will enter, [Gardens] underneath which rivers flow, wherein they shall have whatever they wish. So, [with such] a reward, God rewards the God-fearing,

Tagalog : Mga Hardin ang kanilang tutuluyan, na sila ay doon mananatili, na sila ay hindi na lalabas pa roon magpakailanman, na kung saan ay may mga ilog na umaagos sa ilalim ng mga puno at mga palasyo nito, na ang para sa kanila roon ay ang bawa’t anumang nanaisin ng kanilang mga sarili, at ang ganitong magandang gantimpala ay inihahandog ng Allâh sa mga natatakot sa Kanya

16:32
Hassanor Alapa : A siran oto so pphamatayin siran o manga malāikat a manga soti siran a gii ran tharoon a so Salām na sii rkano, sold kano ko sorga sabap ko nganin a miaadn kano a gii niyo nggalbkn.

Muhsin Khan : Those whose lives the angels take while they are in a pious state (i.e. pure from all evil, and worshipping none but Allah Alone) saying (to them): Salamun 'Alaikum (peace be on you) enter you Paradise, because of (the good) which you used to do (in the world)."

Sahih International : The ones whom the angels take in death, [being] good and pure; [the angels] will say, "Peace be upon you. Enter Paradise for what you used to do."

Pickthall : Those whom the angels cause to die (when they are) good. They say: Peace be unto you! Enter the Garden because of what ye used to do.

Yusuf Ali : (Namely) those whose lives the angels take in a state of purity, saying (to them), "Peace be on you; enter ye the Garden, because of (the good) which ye did (in the world)."

Shakir : Those whom the angels cause to die in a good state, saying: Peace be on you: enter the garden for what you did.

Dr. Ghali : Whom the Angels take up while they are goodly. They say, "Peace be on you! Enter the Garden for whatever you were doing."

Tafsir Jalalayn : those whom (alladhīna is a description) the angels take away [in death] while they are goodly, pure of any unbelief, saying, to them upon death: ‘Peace be on you!, and it is said to them in the Hereafter: Enter Paradise because of what you used to do’.

Tagalog : Na mga yaong kinuha ng mga anghel ang kanilang kaluluwa samantalang ang kanilang mga kalooban ay malilinis mula sa anumang di-paniniwala sa Allâh, at sasabihin sa kanila ng mga anghel: Salâmun `alaykum (kapayapaan ay sumainyo)! Bukod-tanging pagbati para sa inyo at kaligtasan sa lahat ng kapahamakan. Magsipasok na kayo sa ‘Al-Jannah’ dahil sa inyong mga nagawa na paniniwala sa Allâh at pagpapasailalim sa Kanyang kagustuhan.

16:33
Hassanor Alapa : Da a nanayawn iran a rowar sa kakhaomaa kiran o manga malāikat odi na makaoma so sogoan o Kadnan ka, sa datar oto a pinggalbk o siran oto a miaonaan iran, go da siran lalima o Allāh ogaid na miaadn siran a so manga ginawa iran na phlalimn iran

Muhsin Khan : Do they (the disbelievers and polytheists) await but that the angels should come to them [to take away their souls (at death)], or there should come the command (i.e. the torment or the Day of Resurrection) of your Lord? Thus did those before them. And Allah wronged them not, but they used to wrong themselves.

Sahih International : Do the disbelievers await [anything] except that the angels should come to them or there comes the command of your Lord? Thus did those do before them. And Allah wronged them not, but they had been wronging themselves.

Pickthall : Await they aught say that the angels should come unto them or thy Lord's command should come to pass? Even so did those before them. Allah wronged them not, but they did wrong themselves,

Yusuf Ali : Do the (ungodly) wait until the angels come to them, or there comes the Command of thy Lord (for their doom)? So did those who went before them. But Allah wronged them not: nay, they wronged their own souls.

Shakir : They do not wait aught but that the angels should come to them or that the commandment of your Lord should come to pass. Thus did those before them; and Allah was not unjust to them, but they were unjust to themselves.

Dr. Ghali : Do they look for anything except that the Angels should come up to them or your Lord's Command should come up? Thus did the ones before them perform; and in no way did Allah do them an injustice, but to themselves they were doing an injustice.

Tafsir Jalalayn : Do they, the disbelievers, await anything but that the angels should come to them (read [feminine person] ta’tīhim or [masculine] ya’tīhim) to seize their spirits, or that there should come your Lord’s command?, chastisement, or the resurrection that entails it. So, just as these have done, did those before them, from among the [former] communities: they denied their messengers and were therefore destroyed. And God did not wrong them, destroying them for no sin, but they used to wrong themselves, through disbelief.

Tagalog : Wala bang inaabangan ang mga walang pananampalataya na mga ‘Mushrikin’ – naglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allâh o sumasamba ng iba bukod sa Allâh – kundi ang pagdating ng mga anghel; upang kunin ang kanilang mga kaluluwa habang sila ay nasa malinaw na pagtanggi sa Allâh, o di kaya ay darating sa kanila ang utos ng Allâh na biglaang pagpaparusa sa kanila at sila ay pupuksain? At kung paano sila tumanggi ay ganoon din tumanggi ang mga walang pananampalataya na nauna sa kanila at pinuksa sila ng Allâh. At hindi sila dinaya ng Allâh sa pamamagitan ng pagpuksa at pagbaba ng kaparusahan sa kanila, kundi sila mismo ang nang-api sa kanilang mga sarili dahil sila ang naglagay nito sa kapahamakan at kaparusahan.

16:34

Hassanor Alapa : Na miasogat siran a manga siksa ko pinggalbk iran ago minggolalan kiran so nganin a miaadn siran on a gii ran pagizawizawn

Muhsin Khan : Then, the evil results of their deeds overtook them, and that at which they used to mock surrounded them.

Sahih International : So they were struck by the evil consequences of what they did and were enveloped by what they used to ridicule.

Pickthall : So that the evils of what they did smote them, and that which they used to mock surrounded them.

Yusuf Ali : But the evil results of their deeds overtook them, and that very (Wrath) at which they had scoffed hemmed them in.

Shakir : So the evil (consequences) of what they did shall afflict them and that which they mocked shall encompass them.

Dr. Ghali : So the odious (deeds) that they did afflicted them, and that which they used to mock (Or: they were mocking) redounded on them.

Tafsir Jalalayn : So that the evils of what they did smote them, that is, the requital of these [evil things smote them], and there besieged, it was sent down [against], them that which they used to mock, namely, the chastisement.

Tagalog : At dumating sa kanila ang parusa dahil sa kanilang mga kasalanan na nagawa at winasak sila nang lubusan dahil sa kinagawian nila na pangungutya.

16:35Hassanor Alapa : Go pitharo o siran oto a miamanakoto a o kiabayai o Allāh na di tano makasimba sa salakaw Ron a pd sa shayi 638 skitano ago di pn so manga apo tano go di tano makaharam sa salakaw ron a pd sa shayi, datar oto a pinggalbk o siran oto a miaonaan iran sa da a patoray ko manga sogo’ a rowar ko kapanampay a mapayag

Muhsin Khan : And those who join others in worship with Allah say: "If Allah had so willed, neither we nor our fathers would have worshipped aught but Him, nor would we have forbidden anything without (Command from) Him." So did those before them. Then! Are the Messengers charged with anything but to convey clearly the Message?

Sahih International : And those who associate others with Allah say, "If Allah had willed, we would not have worshipped anything other than Him, neither we nor our fathers, nor would we have forbidden anything through other than Him." Thus did those do before them. So is there upon the messengers except [the duty of] clear notification?

Pickthall : And the idolaters say: Had Allah willed, we had not worshipped aught beside Him, we and our fathers, nor had we forbidden aught without (command from) Him. Even so did those before them. Are the messengers charged with aught save plain conveyance (of the message)?

Yusuf Ali : The worshippers of false gods say: "If Allah had so willed, we should not have worshipped aught but Him - neither we nor our fathers,- nor should we have prescribed prohibitions other than His." So did those who went before them. But what is the mission of messengers but to preach the Clear Message?

Shakir : And they who give associates (to Allah) say: If Allah had pleased, we would not have served anything besides Allah, (neither) we nor our fathers, nor would we have prohibited anything without (order from) Him. Thus did those before them; is then aught incumbent upon the messengers except a plain delivery (of the message)?

Dr. Ghali : And the ones who have associated (others with Allah) have said, "If Allah had so decided, in no way would we have worshiped, apart from Him, anything, neither we nor our fathers; and in no way would we have prohibited, apart from Him, anything (whatsoever)." Thus did the ones before them perform. So are the Messengers (entrusted) with anything except (to deliver) the evident proclamation?

Tafsir Jalalayn : And the idolaters, from among the Meccans, say, ‘Had God willed we would not have worshipped anything besides Him — neither we, nor our fathers — nor would we have deemed anything sacred besides Him’, in the way of those [camels] called bahīras and sā’iba. In other words, our idolatry and our deeming [these animals] sacred are [effected] by His will; therefore He must be satisfied with this. God, exalted He be, says: So did those before them, that is, they denied their messengers regarding that which they [the messengers] brought them. Yet are messengers charged with anything save plain conveyance [of the Message]? It is not their duty to guide.

Tagalog : At sinabi ng mga walang pananam-palataya na nagtambal ng iba sa pagsamba sa Allâh: Kung ninais lamang ng Allâh (na sasambahin namin Siya nang bukod-tangi ay hindi kami sasamba ng iba bukod sa Kanya, kami at ang aming mga ninuno na nauna sa amin, at hindi namin ipagbabawal ang anumang bagay na hindi ipinagbawal ng Allâh).   Ang mga yaong naunang walang pananam-palataya ay nangatwiran din ng ganitong pangangatwiran, subali’t sila ay pawang mga sinungaling; dahil inutusan sila ng Allâh at pinagbawalan, at pinagkalooban sila ng kakayahan na maisagawa ang anumang ipinag-uutos sa kanila, at nilikha para sa kanila ang lakas at kagustuhan na nagagawa nila ang anuman na kanilang nais, na kung kaya, ang kanilang pangangatwiran sa pagpasiya at pagtakda ng Allâh ay itinuturing na isang matinding pagkakamali pagkatapos silang balaan ng mga Sugo ng Allâh. Samakatuwid, ang tungkulin lamang ng mga Sugo ay pagpaparating ng mga malinaw na mensahe sa kung ano ang ipinag-utos sa kanila.

16:36Hassanor Alapa : Go sabnar a somiogo Kami sa oman i pagtaw sa sogo’ (sa pitharo iyan a) simbaa niyo so Allāh ago pananggilai niyo so Tāgūt, na pd kiran so taw a tioro o Allāh ago pd kiran so taw a miapatot on so kadadag, na lalakaw kano ko lopa na masai niyo o andamanaya i kiabolosan o manga taw a piakambokhag iran so manga sogo’.

Muhsin Khan : And verily, We have sent among every Ummah (community, nation) a Messenger (proclaiming): "Worship Allah (Alone), and avoid (or keep away from) Taghut (all false deities, etc. i.e. do not worship Taghut besides Allah)." Then of them were some whom Allah guided and of them were some upon whom the straying was justified. So travel through the land and see what was the end of those who denied (the truth).

Sahih International : And We certainly sent into every nation a messenger, [saying], "Worship Allah and avoid Taghut." And among them were those whom Allah guided, and among them were those upon whom error was [deservedly] decreed. So proceed through the earth and observe how was the end of the deniers.

Pickthall : And verily We have raised in every nation a messenger, (proclaiming): Serve Allah and shun false gods. Then some of them (there were) whom Allah guided, and some of them (there were) upon whom error had just hold. Do but travel in the land and see the nature of the consequence for the deniers!

Yusuf Ali : For We assuredly sent amongst every People a messenger, (with the Command), "Serve Allah, and eschew Evil": of the People were some whom Allah guided, and some on whom error became inevitably (established). So travel through the earth, and see what was the end of those who denied (the Truth).

Shakir : And certainly We raised in every nation a messenger saying: Serve Allah and shun the Shaitan. So there were some of them whom Allah guided and there were others against whom error was due; therefore travel in the land, then see what was the end of the rejecters.

Dr. Ghali : And indeed We have already sent forth in every nation a Messenger (saying), "Worship Allah and avoid the Taghut." (i.e., false gods) Then (some) of them Allah guided; and errancy came true against (some of) them. So travel in the earth, then look into how was the end of the beliers.

Tafsir Jalalayn : And verily We sent forth among every community a messenger, just as We have sent you forth among these [Meccans], [to say]: ‘Worship God, profess [belief in] His Oneness, and shun false deities’, graven images, and do not worship them. Then among them were some whom God guided, and they believed, and among them were some who deserved to be in error, according to God’s knowledge, and so they did not believe. So travel, O disbelievers of Mecca, in the land and observe the nature of the consequence of those who denied, their messengers, in that they were destroyed.

Tagalog : At katiyakan, nagpadala Kami sa bawa’t sambayanan na mga nauna, ng Sugo na nag-uutos sa kanila sa pagsamba sa Allâh at bukod-tanging pagsunod sa Kanyang kagustuhan at pag-iwas sa pagsamba ng iba bukod sa Kanya, na tulad ng mga ‘Shaytân,’ mga rebulto at mga patay at anuman maliban sa mga ito na sinasandalan ng sinuman bukod sa Allâh.   Na kung kaya, mayroon sa kanila ang ginabayan ng Allâh at sinunod ang Kanyang mga Sugo, at mayroon naman sa kanila ang sumalungat na ang kanyang sinunod ay daan ng pagkaligaw, na samakatuwid ay naging karapat-dapat sa kanya ang maligaw at siya ay hindi ginabayan ng Allâh. Na kung kaya, maglakbay kayo sa kalupaan at masdan at saksihan ng inyong mga mata kung ano ang naging hantungan ng mga tumanggi at kung ano ang nangyari sa kanilang pagkawasak nang sa gayon ay maging aral ito sa inyo.

16:37

Hassanor Alapa : Amay ka anogonan ka (hay Mohammad) a katoro iran na mataan a so Allāh na di Niyan thoroon so taw a ndadagn Iyan, go da a kipantag iran a pd sa phananabang

Muhsin Khan : If you (O Muhammad SAW) covet for their guidance, then verily Allah guides not those whom He makes to go astray (or none can guide him whom Allah sends astray). And they will have no helpers.

Sahih International : [Even] if you should strive for their guidance, [O Muhammad], indeed, Allah does not guide those He sends astray, and they will have no helpers.

Pickthall : Even if thou (O Muhammad) desirest their right guidance, still Allah assuredly will not guide him who misleadeth. Such have no helpers.

Yusuf Ali : If thou art anxious for their guidance, yet Allah guideth not such as He leaves to stray, and there is none to help them.

Shakir : If you desire for their guidance, yet surely Allah does not guide him who leads astray, nor shall they have any helpers.

Dr. Ghali : In case you are eager for their guidance, (yet) surely Allah does not guide the ones whom He leads into error, and in no way do they have any vindicators.

Tafsir Jalalayn : If you, O Muhammad (s), are eager for them to be guided, when God has already made them go astray, you will not be able to achieve this: For God does not guide (read passive lā yuhdā [?], or active lā yahdī) he whom He has [already] sent astray, he whom He desires to send astray, and they will have no helpers, [no] protectors from God’s chastisement.

Tagalog : Kung gagawin mo man, O Muhammad, nang lubusan ang anuman na iyong kakayahan upang gabayan ang mga walang pananampalatayang ito na nagtambal o sumamba ng iba, dapat mong mabatid na ang Allâh ay hindi Niya ginabayan ang sinumang pinahintulutan Niyang maligaw, at wala sila na kahit na sinuman bukod sa Allâh na tutulong at maglalayo sa kanila mula sa Kanyang parusa.

16:38
Hassanor Alapa : Go mizapa siran ko Allāh sa sa dn sa sakadar iran zapa sa di pagoyagn o Allāh so taw a phatay, 639 nkaino di a kapasadan a ipapaliogat Iyan sa ginawa Niyan a bnar (a phangoyag ko oriyan o kapatay) ogaid na so kadaklan ko manga taw na di ran katawan

Muhsin Khan : And they swear by Allah their strongest oaths, that Allah will not raise up him who dies. Yes, (He will raise them up), a promise (binding) upon Him in truth, but most of mankind know not.

Sahih International : And they swear by Allah their strongest oaths [that] Allah will not resurrect one who dies. But yes - [it is] a true promise [binding] upon Him, but most of the people do not know.

Pickthall : And they swear by Allah their most binding oaths (that) Allah will not raise up him who dieth. Nay, but it is a promise (binding) upon Him in truth, but most of mankind know not,

Yusuf Ali : They swear their strongest oaths by Allah, that Allah will not raise up those who die: Nay, but it is a promise (binding) on Him in truth: but most among mankind realise it not.

Shakir : And they swear by Allah with the most energetic of their oaths: Allah will not raise up him who dies. Yea! it is a promise binding on Him, quite true, but most people do not know;

Dr. Ghali : And they have sworn by Allah the most earnest oaths (that) Allah will not make him who dies to rise again. Yes indeed, it is a promise truly (binding) upon Him; but most of mankind do not know.

Tafsir Jalalayn : And they swear by God their most earnest oaths, in other words, with their utmost earnestness therein, that God will not resurrect the dead. God, exalted be He, says: Nay, He will resurrect them: it is a promise binding upon Him (both wa‘dan and haqqan are verbal nouns, used for emphasis, and are in the accusative because of the verbal actions implicit in them; in other words, He promised that and made it a binding truth) but most people, that is, the people of Mecca, do not know, that.

Tagalog : Sumumpa sila na mga walang pananampalataya na nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allâh, nang napakabigat na sinumpaan, na katiyakang ang Allâh ay hindi Niya bubuhaying mag-uli ang sinumang namatay pagkatapos mabulok at maging alikabok ang kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan, sila ay katiyakang bubuhayin na mag-uli ng Allâh at ito ay pangako ng katotohanan, magkagayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi nila alam ang kakayahan ng Allâh sa pagbuhay sa kanila na mag-uli, kaya ito ay kanilang tinatanggihan.

16:39

Hassanor Alapa : Ka an Iyan kiran marinayag so kasosobagan kiran ago an katokawi o siran oto a manga kafir a mataan a siran na miaadn siran a manga bokhag

Muhsin Khan : In order that He may make manifest to them the truth of that wherein they differ, and that those who disbelieved (in Resurrection, and in the Oneness of Allah) may know that they were liars.

Sahih International : [It is] so He will make clear to them [the truth of] that wherein they differ and so those who have disbelieved may know that they were liars.

Pickthall : That He may explain unto them that wherein they differ, and that those who disbelieved may know that they were liars.

Yusuf Ali : (They must be raised up), in order that He may manifest to them the truth of that wherein they differ, and that the rejecters of Truth may realise that they had indeed (surrendered to) Falsehood.

Shakir : So that He might make manifest to them that about which they differ, and that those who disbelieve might know that they were liars.

Dr. Ghali : So that He may make evident to them wherein they differ, and that the ones who disbelieved may know that they were liars.

Tafsir Jalalayn : That He may make clear to them (li-yubayyina is semantically connected to an implied yab‘athuhum, ‘He will resurrect them’) what they differ, with believers, in, of matters of religion, by punishing them and rewarding the believers, and that the disbelievers may know that they were liars, when they denied the Resurrection.

Tagalog : Bubuhaying mag-uli ng Allâh ang lahat ng mga alipin; upang linawin sa kanila ang katotohanan hinggil sa Pagkabuhay na Mag-uli na hindi nila pinagkasunduan, at upang mabatid ng mga mananampalataya na sila ay katiyakang nasa katotohanan at mabatid din ng mga walang pananampalataya na tumanggi na sila ay nasa pagkakamali at sila sa katotohanan ay mga nagsinungaling noong sila ay sumumpa na walang sinuman ang mabubuhay na mag-uli.

16:40

Hassanor Alapa : Mataan a aya katharo Ami ko nganin igira kiabayaan Ami skaniyan (ko kaadna on) na so katharo Ami ron sa “Adn ka! na khaadn

Muhsin Khan : Verily! Our Word unto a thing when We intend it, is only that We say unto it: "Be!" and it is.

Sahih International : Indeed, Our word to a thing when We intend it is but that We say to it, "Be," and it is.

Pickthall : And Our word unto a thing, when We intend it, is only that We say unto it: Be! and it is.

Yusuf Ali : For to anything which We have willed, We but say the word, "Be", and it is.

Shakir : Our word for a thing when We intend it, is only that We say to it, Be, and it is.

Dr. Ghali : Surely Our only Saying to a thing when We have willed it, is that We say to it, "Be!" so it is.

Tafsir Jalalayn : All that We say to a thing, when We will it, that is, when We will that it come into existence (qawlunā is a subject, the predicate of which is [what follows]) is to say to it ‘Be,’ and it is, in other words, and that [thing] is (a variant reading [for fa-yakūnu] has fa-yakūna as a supplement to naqūla). The verse is intended as an affirmation of the power [of God] to resurrect.

Tagalog : Katiyakan, ang Pagkabuhay na Mag-uli ay napakadali para sa Amin, at katiyakan na kapag ninais Namin ang anumang bagay ay sasabihin lamang Namin para rito: Kun, at ito ay kaagad na mangyayari.

16:41
Hassanor Alapa : Go so siran oto a tomiogalin siran sii ko Allāh ko oriyan o kialalima kiran na disomala a pakadarpaan Ami siran sii ko doniya sa mapia na so balas ko alongan a Qiyāmah na aya lbi a mala, opama o katawi iran

Muhsin Khan : And as for those who emigrated for the Cause of Allah, after suffering oppression, We will certainly give them goodly residence in this world, but indeed the reward of the Hereafter will be greater, if they but knew!

Sahih International : And those who emigrated for [the cause of] Allah after they had been wronged - We will surely settle them in this world in a good place; but the reward of the Hereafter is greater, if only they could know.

Pickthall : And those who became fugitives for the cause of Allah after they had been oppressed, We verily shall give them goodly lodging in the world, and surely the reward of the Hereafter is greater, if they but knew;

Yusuf Ali : To those who leave their homes in the cause of Allah, after suffering oppression,- We will assuredly give a goodly home in this world; but truly the reward of the Hereafter will be greater. If they only realised (this)!

Shakir : And those who fly for Allah's sake after they are oppressed, We will most certainly give them a good abode in the world, and the reward of the hereafter is certainly much greater, did they but know;

Dr. Ghali : And the ones who emigrated in (the cause of) Allah even after they were done an injustice, indeed We will definitely locate them in the present life (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) a fair (location), and indeed the reward of the Hereafter is greater, if they did (only) know.

Tafsir Jalalayn : And those who emigrated for God’s cause, to establish His religion, after they had been wronged, through harm, [those] from among the people of Mecca — these were the Prophet (s) and his Companions — truly We shall lodge them in this world in a goodly lodging, namely, Medina, and the reward of the Hereafter, that is, Paradise, is surely greater, grander, did they but know, that is, the disbelievers — or those who stayed behind and did not emigrate — [did they but know] the honour that belongs to emigrants, they would have followed them.

Tagalog : At ang mga yaong nilisan nila ang kanilang bayan nang alang-alang sa Allâh at nangibang-bayan sila pagkatapos ng pang-aapi sa kanila, katiyakan na pagkakalooban Namin sila ng magandang tahanan dito sa daigdig, subali’t ang gantimpala sa Kabilang-Buhay ay nakahihigit at dakila; dahil ang gantimpala nila roon ay ‘Al-Jannah.’ Na kung kaya, kung batid lamang ng mga yaong nanatili na hindi nangibang-bayan na may tiyak na kaalaman kung ano ang ipinagkakaloob ng Allâh na gantimpala sa mga nangibang-bayan nang alang-alang sa Allâh ay walang sinuman ang magpapaiwan sa kanila.

16:42

Hassanor Alapa : A siran oto so mizabar siran ago sii ko Kadnan iran na zasarakan siran on

Muhsin Khan : (They are) those who remained patient (in this world for Allah's sake), and put their trust in their Lord (Allah Alone).

Sahih International : [They are] those who endured patiently and upon their Lord relied.

Pickthall : Such as are steadfast and put their trust in Allah.

Yusuf Ali : (They are) those who persevere in patience, and put their trust on their Lord.

Shakir : Those who are patient and on their Lord do they rely.

Dr. Ghali : (Such are) the ones who have endured patiently and have put their trust in their Lord.

Tafsir Jalalayn : They are, those who endure, the harm inflicted by the idolaters and [endure] the emigration in order to make manifest the religion, and put their trust in their Lord, so that He provides for them whence they do not reckon.

Tagalog : Sila na mga nangibang-bayan tungo sa Daan ng Allâh, ay sila ang mga yaong nagtiis upang maisakatuparan nila ang mga ipinag-uutos ng Allâh at maiwasan ang mga ipinagbabawal, at sa mga pangyayari na mga kapighatian na itinakda ng Allâh; at sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha lamang nila ipinauubaya ang kanilang mga sarili kaya’t sila ay naging karapat-dapat sa dakilang parangal na ito.

16:43
Hassanor Alapa : Go da a siogo Ami ko miaonaan ka inonta bo a manga mama a phagwahian Ami siran na izai niyo so manga taw o kitab (a miaona so Tawrāh ago so Injīl), amay ka di niyo katawan 640

Muhsin Khan : And We sent not (as Our Messengers) before you (O Muhammad SAW) any but men, whom We inspired, (to preach and invite mankind to believe in the Oneness of Allah). So ask of those who know the Scripture [learned men of the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)], if you know not.

Sahih International : And We sent not before you except men to whom We revealed [Our message]. So ask the people of the message if you do not know.

Pickthall : And We sent not (as Our messengers) before thee other than men whom We inspired - Ask the followers of the Remembrance if ye know not! -

Yusuf Ali : And before thee also the messengers We sent were but men, to whom We granted inspiration: if ye realise this not, ask of those who possess the Message.

Shakir : And We did not send before you any but men to whom We sent revelation-- so ask the followers of the Reminder if you do not know--

Dr. Ghali : And in no way did We send (even) before you, except men to whom We revealed. "So ask the population of the Remembrance, in case you (i.e. the pagan Arabs) do not know."

Tafsir Jalalayn : And We did not send before you anything other than men, to whom We revealed, and [sent] not angels: ‘So ask the followers of the Remembrance, those knowledgeable in the Torah and the Gospels; if you do not know’, that, then they know it, and you are more likely to believe them than the believers are to believe Muhammad (s),

Tagalog : At hindi Kami nagpadala sa mga nauna sa iyo, O Muhammad, kundi mga Sugo na mga kalalakihan at hindi mga anghel, na nagpahayag Kami sa kanila ng mga Rebelasyon. Na kung kaya, kung kayo na mga walang pananampalataya na mga Quraysh, na nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allâh ay hindi naniniwala hinggil dito, tanungin ninyo kung gayon, ang mga naunang ‘Ahlul Kitâb’ (mga Hudyo at mga Kristiyano) at sasabihin nila sa inyo na ang mga Propeta ay mga tao, kung talagang hindi ninyo batid na sila ay mga tao.    At ang talatang ito ay bilang pangkahalatan na patungkol sa lahat ng bagay na may kinalalaman sa Relihiyon (o Deen), na kapag ang isang tao ay mayroon siyang hindi alam ay nararapat na magtanong siya sa sinumang nakaaalam na pinagkaloban ng kaalaman.

16:44
Hassanor Alapa : Sii ko manga rarayag a tanda ago so manga kitab a bitikan, go initoron Ami rka so pananadm (Qur’ān) ka an ka mapayag ko manga taw so nganin a initoron kiran, ago an siran makapamimikiran

Muhsin Khan : With clear signs and Books (We sent the Messengers). And We have also sent down unto you (O Muhammad SAW) the reminder and the advice (the Quran), that you may explain clearly to men what is sent down to them, and that they may give thought.

Sahih International : [We sent them] with clear proofs and written ordinances. And We revealed to you the message that you may make clear to the people what was sent down to them and that they might give thought.

Pickthall : With clear proofs and writings; and We have revealed unto thee the Remembrance that thou mayst explain to mankind that which hath been revealed for them, and that haply they may reflect.

Yusuf Ali : (We sent them) with Clear Signs and Books of dark prophecies; and We have sent down unto thee (also) the Message; that thou mayest explain clearly to men what is sent for them, and that they may give thought.

Shakir : With clear arguments and scriptures; and We have revealed to you the Reminder that you may make clear to men what has been revealed to them, and that haply they may reflect.

Dr. Ghali : With clear evidences and the Scriptures, (i.e., the Zubur, pl, of Zabur, usually understood to be the psalms) and We have sent down to you (i.e. the prophet) the Remembrance that you may make evident to mankind what has been sent down (ever since) and that possibly they would meditate.

Tafsir Jalalayn : [We sent them] with clear signs (bi’l-bayyināt is semantically connected to an omitted [verb]), namely, We sent them with clear arguments, and the Books and We have revealed to you the Remembrance, the Qur’ān, that you may make clear to mankind what has been revealed to them, therein, in the way of [what is] lawful and unlawful, and that perhaps they might reflect, upon this and take heed.

Tagalog : At ipinadala Namin ang mga naunang mga Sugo na dala-dala nila ang mga malilinaw na mga katibayan at mga Aklat na mula sa Allâh, at ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad, ang Qur’ân upang ipaliwanag sa mga tao ang anumang hindi nila naintindihan na mga kahulugan at mga batas, at upang mapag-aralan nila ito at magabayan sila ng Allâh para rito.

16:45
Hassanor Alapa : Ba somiarig so siran oto a minikmat siran sa manga rarata a di kiran ithambon o Allāh so lopa odi na maoma siran o siksa sa di ran dn maggdam

Muhsin Khan : Do then those who devise evil plots feel secure that Allah will not sink them into the earth, or that the torment will not seize them from directions they perceive not?

Sahih International : Then, do those who have planned evil deeds feel secure that Allah will not cause the earth to swallow them or that the punishment will not come upon them from where they do not perceive?

Pickthall : Are they who plan ill-deeds then secure that Allah will not cause the earth to swallow them, or that the doom will not come on them whence they know not?

Yusuf Ali : Do then those who devise evil (plots) feel secure that Allah will not cause the earth to swallow them up, or that the Wrath will not seize them from directions they little perceive?-

Shakir : Do they then who plan evil (deeds) feel secure (of this) that Allah will not cause the earth to swallow them or that punishment may not overtake them from whence they do not perceive?

Dr. Ghali : So, are the ones who have schemed odious (deeds) secure that Allah will (not) cause the earth to cave in with them? Or that the torment will not come up to them from where they are not aware?

Tafsir Jalalayn : Do they feel secure, those who have schemed evil, schemes against the Prophet (s) at the Council Assembly, [schemes] such as detaining him, killing him or banishing him, as mentioned in [sūrat] al-Anfāl [Q. 8:30], that God will not cause the earth to swallow them, as [God did] with Qārūn [Q. 28:81], or that the chastisement will not come upon them whence they are not aware of?, that is, in a way which would not occur to them. Indeed, they were destroyed at Badr even though they had never anticipated it.

Tagalog : Nakatitiyak ba ang mga walang pananampalataya na nagpakana ng mga masasamang balakin, na hindi sasanhiin ng Allâh na sila ay lamunin ng kalupaan na katulad ng nangyari kay Qârun,

16:46

Hassanor Alapa : Odi na singgawtn Iyan siran ko gii ran kazagola a siran na di ran dn khakowaan sa bagr so Allāh (ko kasiksaa Niyan kiran)

Muhsin Khan : Or that He may catch them in the midst of their going to and fro (in their jobs), so that there be no escape for them (from Allah's Punishment)?

Sahih International : Or that He would not seize them during their [usual] activity, and they could not cause failure?

Pickthall : Or that He will not seize them in their going to and fro so that there be no escape for them?

Yusuf Ali : Or that He may not call them to account in the midst of their goings to and fro, without a chance of their frustrating Him?-

Shakir : Or that He may not seize them in the course of their journeys, then shall they not escape;

Dr. Ghali : Or that He will not take them (away) in their moving about? Then in no way are they able to be defiant to Him.

Tafsir Jalalayn : Or that He will not seize them in their going to and fro, during their travels for commerce, whereupon they will not be able to escape?, [whereupon] they will not be able to elude the chastisement.

Tagalog : O di kaya ay darating sa kanila ang kaparusahan nang hindi nila namamalayan at hindi nila inaasahan, o di kaya ay pupuksain sila bilang parusa habang sila ay paroo’t parito na gumagala-gala sa kanilang paglalakbay? Hindi nila mauunahan ang Allâh at hindi sila makaliligtas mula sa Kanyang kaparusahan; dahil Siya ay katiyakang Tunay na Makapangyarihan na walang sinuman ang makagagapi sa Kanya,

16:47

Hassanor Alapa : Odi na singgawtn Iyan siran ko kaalk iran (ko siksa) na mataan a so Kadnan iyo na Makapdiin a Masalinggagawn

Muhsin Khan : Or that He may catch them with gradual wasting (of their wealth and health). Truly! Your Lord is indeed full of Kindness, Most Merciful?

Sahih International : Or that He would not seize them gradually [in a state of dread]? But indeed, your Lord is Kind and Merciful.

Pickthall : Or that He will not seize them with a gradual wasting? Lo! thy Lord is indeed Full of Pity, Merciful.

Yusuf Ali : Or that He may not call them to account by a process of slow wastage - for thy Lord is indeed full of kindness and mercy.

Shakir : Or that He may not seize them by causing them to suffer gradual loss, for your Lord is most surely Compassionate, Merciful.

Dr. Ghali : Or that He will not take them (away) by constant fright? Then, surely your Lord is indeed Ever-Compassionate, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : Or that He will not seize them amid [growing] fear?, [amid] a gradual diminishing [of their numbers] little by little, until all are destroyed (‘alā takhawwufin is a circumstantial qualifier referring to the subject of the verb [God] or the object). Indeed then your Lord is Gentle, Merciful, insofar as He does not hasten for them their punishment.

Tagalog : O di kaya ay pupuksain sila ng Allâh habang sila ay natatakot na mangyari sa kanila ang delubyo, pagkasira ng kanilang mga yaman at pagkamatay ng ilan sa kanila? Walang pag-aalinlangan, ang Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ‘Raouf’ – Punung-Puno ng Habag at Kabaitan, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

16:48
Hassanor Alapa : Ba iran da mailay so nganin a inadn o Allāh a pd sa shayi a phromba so along iyan sa katampar sa kawanan ago sa katamapar sa diwang a somosojud ko Allāh a siran na maonotn a mangangalimbabaan 641

Muhsin Khan : Have they not observed things that Allah has created, (how) their shadows incline to the right and to the left, making prostration unto Allah, and they are lowly?

Sahih International : Have they not considered what things Allah has created? Their shadows incline to the right and to the left, prostrating to Allah , while they are humble.

Pickthall : Have they not observed all things that Allah hath created, how their shadows incline to the right and to the left, making prostration unto Allah, and they are lowly?

Yusuf Ali : Do they not look at Allah's creation, (even) among (inanimate) things,- How their (very) shadows turn round, from the right and the left, prostrating themselves to Allah, and that in the humblest manner?

Shakir : Do they not consider every thing that Allah has created? Its (very) shadows return from right and left, making obeisance to Allah while they are in utter abasement.

Dr. Ghali : And have they not regarded whatever thing (s) Allah created always conceding their shades to the right and left (sides), constantly prostrating themselves to Allah, (while) they are (utterly) abject.

Tafsir Jalalayn : Or have they not observed the things which God has created, which cast a shadow, such as trees or a mountain, how their shadows incline to the right and to the left (shamā’il is the plural of shimāl), in other words, towards both sides, at the beginning of the day and at its end, prostrating to God (sujjadan is a circumstantial qualifier), that is to say, subservient to Him with respect to what is required of them, and [how] they, the shadows, are subject?, humbled: they [the shadows] are likened to rational beings [in this description].

Tagalog : Hindi ba napagmasdan ng mga walang pananampalataya ang anumang nilikha ng Allâh na mayroong anino, na katulad ng mga bundok at mga puno, na lumilihis ang mga anino nito, minsan ay sa gawing kanan at minsan naman ay sa gawing kaliwa, na sumusunod sa galaw ng araw, sa araw, o sa gabi naman ay sa buwan, ang lahat ng mga ito ay nasa ilalim ng kadakilaan ng ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng mga ito, sa Kanyang kapangyarihan, at ang mga ito ay nasa ilalim ng Kanyang pangangasiwa at pagtatangan?

16:49
Hassanor Alapa : Go sii ko Allāh na psojud so nganin a madadalm ko manga langit ago so lopa a pd sa (kaadn) a pndola ago so manga malāikat a siran na di siran mmamasla

Muhsin Khan : And to Allah prostate all that is in the heavens and all that is in the earth, of the live moving creatures and the angels, and they are not proud [i.e. they worship their Lord (Allah) with humility].

Sahih International : And to Allah prostrates whatever is in the heavens and whatever is on the earth of creatures, and the angels [as well], and they are not arrogant.

Pickthall : And unto Allah maketh prostration whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth of living creatures, and the angels (also) and they are not proud.

Yusuf Ali : And to Allah doth obeisance all that is in the heavens and on earth, whether moving (living) creatures or the angels: for none are arrogant (before their Lord).

Shakir : And whatever creature that is in the heavens and that is in the earth makes obeisance to Allah (only), and the angels (too) and they do not show pride.

Dr. Ghali : And to Allah prostrates whatever is in the heavens and whatever is in the earth of every beast, and the Angels; and they do not wax proud.

Tafsir Jalalayn : And to God prostrates whatever is in the heavens and whatever is on the earth of living creatures, that is, [of] every single thing that moves thereupon; in other words, to Him it [everything] is subservient in terms of what is required of it — most of what is given [by way of example] is non-rational, since these are [the more] numerous — and the angels [also prostrate] — these are singled out for mention because of their merit — and they are not arrogant, they do [not] disdain to worship Him.

Tagalog : Bukod-tangi na sa Allâh lamang nagpapatirapa ang lahat ng mga nasa kalangitan at ang lahat ng nasa kalupaan, ang mga gumagalaw na mga nilikha, at ang mga anghel ay nagpapatirapa rin sa Allâh, at kailanman ay hindi sila nagmataas sa pagsamba sa Kanya, at binukod-tangi ang pagbanggit sa kanila pagkatapos ng pagbanggit sa mga bagay na nilikha ng Allâh bilang pagpaparangal sa kanila dahil sa rami ng kanilang pagsamba.

16:50

Hassanor Alapa : A ipkhalk iran so Kadnan iran ko kaporoan iran ago gii ran golawlaan so nganin a iphzogo kiran.

Muhsin Khan : They fear their Lord above them, and they do what they are commanded.

Sahih International : They fear their Lord above them, and they do what they are commanded.

Pickthall : They fear their Lord above them, and do what they are bidden.

Yusuf Ali : They all revere their Lord, high above them, and they do all that they are commanded.

Shakir : They fear their Lord above them and do what they are commanded.

Dr. Ghali : They fear their Lord above them, and they perform what they are commanded. A prostration is to be performed here.

Tafsir Jalalayn : They, that is, the angels, fear (yakhāfūna is a circumstantial qualifier referring to the person governing [the verb] yastakbirūna, ‘they are [not] arrogant’) their Lord from above them (min fawqihim is a circumstantial qualifier referring to [the suffixed pronoun] -hum [of fawqihim]) in other words, [they fear their Lord], being High above them with the power to subjugate, and they do what they are commanded, to [do].

Tagalog : Kinatatakutan ng mga anghel ang kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na Siya sa Kanyang Sarili ay nasa ibabaw nilang lahat. At sa Kanyang Pangunguntrol at sa lahat ng kabuuan ng Kanyang Katangian; at isinasagawa nila ang anumang ipinag-utos sa kanila ng Allâh na pagsunod sa Kanya. Ang talatang ito ay pagpapatunay hinggil sa katangian ng Allâh na pagiging Mataas o Kataas-taasan at Kanyang pangingibabaw sa lahat ng Kanyang mga nilikha na angkop na angkop sa Kanyang kadakilaan at kaganapan.

16:51

Hassanor Alapa : Go pitharo o Allāh a di kano khowa sa dowa a tuhan ka mataan a Skaniyan na Tuhan a Isaisa sa sakmbo i kalkn iyo

Muhsin Khan : And Allah said (O mankind!): "Take not ilahain (two gods in worship, etc.). Verily, He (Allah) is (the) only One Ilah (God). Then, fear Me (Allah) much [and Me (Alone), i.e. be away from all kinds of sins and evil deeds that Allah has forbidden and do all that Allah has ordained and worship none but Allah].

Sahih International : And Allah has said, "Do not take for yourselves two deities. He is but one God, so fear only Me."

Pickthall : Allah hath said: Choose not two gods. There is only One Allah. So of Me, Me only, be in awe.

Yusuf Ali : Allah has said: "Take not (for worship) two gods: for He is just One Allah: then fear Me (and Me alone)."

Shakir : And Allah has said: Take not two gods, He is only one Allah; so of Me alone should you be afraid.

Dr. Ghali : And Allah has said, "Do not take to yourselves two gods. Surely He is only One God; so of Me, Me (only), then, have awe."

Tafsir Jalalayn : And God has said: ‘Do not choose two gods (ithnayn is for emphasis). Truly there is only One God — He has added this [statement] to affirm [His] Divinity and Oneness — so be in awe of Me [alone]’: fear Me, to the exclusion of anyone else — herein is a shift from the third person [to the first].

Tagalog : Sinabi ng Allâh sa Kanyang mga alipin: Huwag kayong sumamba sa dalawang diyos, dahil walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay Siyang Bukod-Tangi na Nag-iisang ‘Ilâh’ na karapat-dapat lamang na sambahin. Na kung kaya, Ako lamang ang dapat na katakutan at walang sinuman bukod sa Akin.

16:52

Hassanor Alapa : Go Rkiyan so madadalm ko manga langit ago so lopa ago Rkiyan so agama a tatap a 642 linang na ba so salakaw ko Allāh na aya niyo ikhalk

Muhsin Khan : To Him belongs all that is in the heavens and (all that is in) the earth and Ad-Din Wasiba is His [(i.e. perpetual sincere obedience to Allah is obligatory). None has the right to be worshipped but Allah)]. Will you then fear any other than Allah?

Sahih International : And to Him belongs whatever is in the heavens and the earth, and to Him is [due] worship constantly. Then is it other than Allah that you fear?

Pickthall : Unto Him belongeth whatsoever is in the heavens and the earth, and religion is His for ever. Will ye then fear any other than Allah?

Yusuf Ali : To Him belongs whatever is in the heavens and on earth, and to Him is duty due always: then will ye fear other than Allah?

Shakir : And whatever is in the heavens and the earth is His, and to Him should obedience be (rendered) constantly; will you then guard against other than (the punishment of) Allah?

Dr. Ghali : And to Him belongs whatever is in the heaven and the earth, and His is the religion lasting; so will you have piety to other than Allah?

Tafsir Jalalayn : And to Him belongs whatever is in the heavens and the earth, as possessions, creatures and servants. And to Him belongs the religion, the obedience, that endures, the [one] everlasting (wāsiban, is a circumstantial qualifier referring to al-dīn, ‘the religion’, and is operated by the sense of the adverbial clause). Will you then fear any other than God?, when He is the True God, other than Whom there is no god (the interrogative is a [statement of] rejection and rebuke).

Tagalog : At ang Allâh lamang ang Siyang Nagmamay-ari ng lahat ng anumang nasa kalangitan at kalupaan, ang paglikha nito, pamamahala at pagiging alipin ng lahat sa Kanya, at para lamang sa Kanya na Bukod-Tangi ang Relihiyon (Deen) – ang pagsamba, pagsunod at patuloy na pagiging dalisay sa layunin; samakatuwid, karapat-dapat ba sa inyo na matakot sa iba bukod sa Allâh at sasambahin ninyo?

16:53

Hassanor Alapa : Go so nganin a matatago rkano a pd sa limo na phoon ko Allāh oriyan iyan na igira miasogat kano o kabinasa na ron kano Ron pphagapas a pphananankopan kano.

Muhsin Khan : And whatever of blessings and good things you have, it is from Allah. Then, when harm touches you, unto Him you cry aloud for help.

Sahih International : And whatever you have of favor - it is from Allah . Then when adversity touches you, to Him you cry for help.

Pickthall : And whatever of comfort ye enjoy, it is from Allah. Then, when misfortune reacheth you, unto Him ye cry for help.

Yusuf Ali : And ye have no good thing but is from Allah: and moreover, when ye are touched by distress, unto Him ye cry with groans;

Shakir : And whatever favor is (bestowed) on you it is from Allah; then when evil afflicts you, to Him do you cry for aid.

Dr. Ghali : And whatever favor you have, (then) it is from Allah; thereafter when adversity touches you, then Him you implore.

Tafsir Jalalayn : Whatever grace you have, it is from God, none but He brings it (mā, ‘whatever’, is either a conditional or relative [particle]). Then when misfortune, poverty or illness, befalls you, to Him you cry for help, [to Him] you raise your voices with pleas for help and supplications, and you do not call upon any other than Him.

Tagalog : At kung anuman ang mga tinataglay ninyong biyaya at patnubay, o di kaya ay kalusugan sa pangangatawan, at saganang kabuhayan at pagkakaroon ng mga anak at iba pa, ang mga ito ay sa Allâh lamang nagmula na Bukod-Tangi dahil Siya ang nagbiyaya nito sa inyo. Na kung kaya, kapag dumating sa inyo ang karamdaman, pagsubok at tagtuyot ay sa Allâh lamang kayo na Bukod-Tangi manalangin at humingi ng tulong.

16:54

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na amay ka sawaan Iyan rkano so margn na mitkaw a sabaad rkano a sii ko Kadnan iran na ipzakoto iran (sa salakaw a katuhanan)

Muhsin Khan : Then, when He has removed the harm from you, behold! Some of you associate others in worship with their Lord (Allah).

Sahih International : Then when He removes the adversity from you, at once a party of you associates others with their Lord

Pickthall : And afterward, when He hath rid you of the misfortune, behold! a set of you attribute partners to their Lord,

Yusuf Ali : Yet, when He removes the distress from you, behold! some of you turn to other gods to join with their Lord-

Shakir : Yet when He removes the evil from you, lo! a party of you associate others with their Lord;

Dr. Ghali : Thereafter when He lifts off the adversity, only then do a group of you associate others with their Lord.

Tafsir Jalalayn : Then when He has rid you of the misfortune, behold, a group of you attribute partners to their Lord,

Tagalog : Pagkatapos, noong naalis na ang mga sakuna at karamdaman mula sa inyo, masdan! Ang isang grupo sa inyo ay nagtambal ng iba sa pagsamba sa Allâh, gayong ito (ang pagsamba nang bukod-tangi) ay para lamang sa Allâh na Tagapagkaloob ng biyaya na Siyang nagligtas sa kanila.

16:55

Hassanor Alapa : Ka an iran masanka so nganin a inibgay Ami kiran na sawit kano, ka katokawan iyo dn

Muhsin Khan : So (as a result of that ) they deny (with ungratefulness) that (Allah's Favours) which We have bestowed on them! Then enjoy yourselves (your short stay), but you will come to know (with regrets).

Sahih International : So they will deny what We have given them. Then enjoy yourselves, for you are going to know.

Pickthall : So as to deny that which We have given them. Then enjoy life (while ye may), for ye will come to know.

Yusuf Ali : (As if) to show their ingratitude for the favours we have bestowed on them! then enjoy (your brief day): but soon will ye know (your folly)!

Shakir : So that they be ungrateful for what We have given them; then enjoy yourselves; for soon will you know

Dr. Ghali : That they may disbelieve in what We have brought them. So enjoy (this life); then eventually you will know.

Tafsir Jalalayn : in order to deny that, grace, which We have given them. So enjoy, that consent of yours to worship idols (an imperative meant as a threat): for soon you shall know, the consequence of this.

Tagalog : Na kung kaya, sila ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa anuman na Aming ipinagkaloob sa kanila, kabilang dito ay ang pagligtas sa kanila sa mga sakuna at karamdaman, na kung kaya, magpakasaya kayo sa inyong makamundong buhay, dahil di maglalaon ito ay magtatapos din, at walang pag-aalinlangan, mababatid ninyo ang bunga ng inyong pagsuway at paglabag.

16:56

Hassanor Alapa :  Go miadn siran ko nganin a di ran katawan sa kipantag 643 a pd ko inirizki Ami kiran ibt ko Allāh ka ipagiza rkano so nganin a miaadn kano a ipphamrak iyo ko Allāh

Muhsin Khan : And they assign a portion of that which We have provided them unto what they know not (false deities). By Allah, you shall certainly be questioned about (all) that you used to fabricate.

Sahih International : And they assign to what they do not know a portion of that which We have provided them. By Allah , you will surely be questioned about what you used to invent.

Pickthall : And they assign a portion of that which We have given them unto what they know not. By Allah! but ye will indeed be asked concerning (all) that ye used to invent.

Yusuf Ali : And they (even) assign, to things they do not know, a portion out of that which We have bestowed for their sustenance! By Allah, ye shall certainly be called to account for your false inventions.

Shakir : And they set apart for what they do not know a portion of what We have given them. By Allah, you shall most certainly be questioned about that which you forged.

Dr. Ghali : And they make up an assignment of whatever We have provided them to what they do not know. By Allah, you will indeed be definitely questioned as to whatever you used to fabricate.

Tafsir Jalalayn : And they, that is, the idolaters, assign, to what they do not know, that they cause harm and cannot benefit [them] — namely, the idols — a portion of that which We have provided them with, of crops and cattle, saying that ‘this is for God and this is for our partners’. By God, you will indeed be questioned (a questioning of rebuke; there is a shift herein from the third [to the second] person) about what you used to fabricate, against God, such as [claiming] that He commanded you to [do] this.

Tagalog : At kabilang sa kasamaan ng kanilang mga gawain ay naglalagay sila ng bahagi para sa kanilang mga diyus-diyosan na sinasamba, na mula sa kanilang kayamanan na ipinagkaloob ng Allâh sa kanila, bilang pagsisilbi rito, kahit na ang mga ito ay walang anumang alam, na hindi nakapagdudulot ng pakinabang at hindi nakapipinsala. Ang Allâh ay sumumpa na kayo ay katiyakang tatanungin sa Kabilang-Buhay sa anuman na inyong inimbento na mga kasinungalingan laban sa Allâh.

16:57

Hassanor Alapa : Go inadn iran a kipantag o Allāh so manga wata a babay 644 miasotisoti Skaniyan a (Allāh) ago rk iran so nganin a khabayaan iran (so wata a mama)

Muhsin Khan : And they assign daughters unto Allah! Glorified (and Exalted) be He above all that they associate with Him! . And unto themselves what they desire;

Sahih International : And they attribute to Allah daughters - exalted is He - and for them is what they desire.

Pickthall : And they assign unto Allah daughters - Be He Glorified! - and unto themselves what they desire;

Yusuf Ali : And they assign daughters for Allah! - Glory be to Him! - and for themselves (sons,- the issue) they desire!

Shakir : And they ascribe daughters to Allah, glory be to Him; and for themselves (they would have) what they desire.

Dr. Ghali : And they make up to Allah daughters. All Extolment be to Him! And they have whatever they lust for.

Tafsir Jalalayn : And they assign to God daughters, by claiming that the angels are the daughters of God — Be He glorified! — a declaration that He is [exalted] above that which they claim — while they will have what they desire, namely, sons (the status of this sentence is either independent [nominative], or that of an [accusative] object of [the verb] yaj‘alūna, ‘they assign’). The meaning is that to Him they assign daughters, to whom they are averse, when [in any case] He is [exalted] beyond having offspring, while to themselves they assign sons, of their own choosing, so that the best is theirs exclusively — like where God says, Now, ask them: are daughters to be for your Lord, while sons are to be for them? [Q. 37:149].

Tagalog : At inilalaan ng mga walang pananampalataya sa Allâh ang mga kababaihan, na kanilang sinasabi: Ang mga anghel ay mga anak na kababaihan ng Allâh. Luwalhati sa Allâh na Siya ay Napakataas na malayung-malayo hinggil sa kanilang mga sinasabing kasinungalingan, at inilalaan naman nila sa kanilang mga sarili ang mga nagugustuhan nila na mga anak na mga kalalakihan.

16:58

Hassanor Alapa : Go igira pianothol ko isa kiran so kiambawata sa babay na matatap so paras iyan a makaiitm a mappno a gani ago rarangit

Muhsin Khan : And when the news of (the birth of) a female (child) is brought to any of them, his face becomes dark, and he is filled with inward grief!

Sahih International : And when one of them is informed of [the birth of] a female, his face becomes dark, and he suppresses grief.

Pickthall : When if one of them receiveth tidings of the birth of a female, his face remaineth darkened, and he is wroth inwardly.

Yusuf Ali : When news is brought to one of them, of (the birth of) a female (child), his face darkens, and he is filled with inward grief!

Shakir : And when a daughter is announced to one of them his face becomes black and he is full of wrath.

Dr. Ghali : And when one of them is given the tidings of (the birth) of a female, his face lingers blackened and he is ever-repressed (with sorrow).

Tafsir Jalalayn : And when one of them is given the tidings of a girl, that will be born to him, his face becomes darkened, transformed like that of one [suddenly] struck by grief, and he chokes inwardly, filled with anguish: so how is it that daughters are attributed to Him, exalted be He?

Tagalog : At kapag dumating ang tagapagbigay ng balita sa isa sa kanila na siya ay nagkaroon ng anak na babae ay mangingitim ang kanyang mukha sa pagkapoot hinggil sa kanyang narinig, at siya ay punung-puno ng pagdadalamhati at kalungkutan.

16:59
Hassanor Alapa : A giizolnsoln ko pagtaw sabap ko karata o miapanothol on, ba niyan tatangana sa kadapanas antaa ka ilbng iyan ko lopa, sayana a marata 645 so iphkokom iran.

Muhsin Khan : He hides himself from the people because of the evil of that whereof he has been informed. Shall he keep her with dishonour or bury her in the earth? Certainly, evil is their decision.

Sahih International : He hides himself from the people because of the ill of which he has been informed. Should he keep it in humiliation or bury it in the ground? Unquestionably, evil is what they decide.

Pickthall : He hideth himself from the folk because of the evil of that whereof he hath had tidings, (asking himself): Shall he keep it in contempt, or bury it beneath the dust. Verily evil is their judgment.

Yusuf Ali : With shame does he hide himself from his people, because of the bad news he has had! Shall he retain it on (sufferance and) contempt, or bury it in the dust? Ah! what an evil (choice) they decide on?

Shakir : He hides himself from the people because of the evil of that which is announced to him. Shall he keep it with disgrace or bury it (alive) in the dust? Now surely evil is what they judge.

Dr. Ghali : He hides himself from (Literally: overlays himself beyond) (the sight) of the people because of the odious tidings (given) him, whether he should retain it in degradation or shove it in the dust. Verily, odious is (the way) they judge!

Tafsir Jalalayn : He hides, disappearing, from people, that is, [from] his people, out of distress at the tidings given to him, fearing mockery, unsure what to do with it [the newborn]: shall he retain it — refrain from killing it — in humiliation, [enduring] shame and disgrace, or trample into the dust, by burying it alive. Verily wretched is what they judge, [evil is] this judgement of theirs, in which they ascribe to their Creator [that His are the] daughters, who have such a [lowly] status in their eyes.

Tagalog : Magtatago siya sa kanyang sambayanan dahil sa masamang pangyayari na naganap sa kanyang buhay na nagdulot ng kalungkutan at kahihiyan; dahil sa pagkakaroon niya ng anak na babae, at siya ay naguguluhan sa pagkakaroon ng anak na ito, na kung pananatilihin ba niyang buhay ito na kalakip ang paghamak at kawalan ng karangalan, o di kaya ay ililibing ba niya ito na buhay sa kalupaan? Walang pag-aalinlangan, napakasama ng kanilang panuntunan sa pamamagitan ng paglalaan o pagturing nila ng mga anak na babae sa Allâh at ang mga kalalakihan naman ay sa kanila.

16:60

Hassanor Alapa : Rk o siran oto a di ran paparatiayaan so alongan a maori so ibarat a marata, go rk o Allāh so ibarat a maporo a skaniyan so Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : For those who believe not in the Hereafter is an evil description, and for Allah is the highest description. And He is the All-Mighty, the All-Wise.

Sahih International : For those who do not believe in the Hereafter is the description of evil; and for Allah is the highest attribute. And He is Exalted in Might, the Wise.

Pickthall : For those who believe not in the Hereafter is an evil similitude, and Allah's is the Sublime Similitude. He is the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : To those who believe not in the Hereafter, applies the similitude of evil: to Allah applies the highest similitude: for He is the Exalted in Power, full of Wisdom.

Shakir : For those who do not believe in the hereafter is an evil attribute, and Allah's is the loftiest attribute; and He is the Mighty, the Wise.

Dr. Ghali : For the ones who do not believe in the Hereafter is the woeful likeness; and to Allah is the Most Exalted likeness; and He is The Ever-Mighty, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : For those who do not believe in the Hereafter, namely, [for] the disbelievers, there is an evil description, in other words, [theirs is] the most evil attribute, meaning, the most vile, which is their burying alive of [newborn] girls, despite the fact that they are needed for the purposes of marriage; and the loftiest description belongs to God, [His is] the attribute most sublime, namely, that there is no god except Him. And He is the Mighty, in His kingdom, the Wise, in His creation.

Tagalog : Para sa mga hindi naniwala sa Kabilang-Buhay at hindi nila ito pinaghandaan, ay bilang paglalarawan lamang ng mga masama nilang katangian na kahinaan, paghihikahos, kamangmangan at di-paniniwala, at para naman sa Allâh ay ang napakataas na mga katangian, ang pagiging ganap ng Allâh na hindi nangangailangan ng kahit na anuman sa Kanyang mga nilikha. Siya ay ‘`Al-Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan at Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang Kaharian, na ‘Al-Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang Pangangasiwa.

16:61
Hassanor Alapa : Opama o siksaan o Allāh ko manga taw so kapphanalimbot Iran (kakhafir) na da a ibagak Iyan ko liawaw o lopa a pd sa pndola (ka palaya maantior) ogaid na thaalikn iyan kiran sa taalik a mattndo na amay ka makaoma so taalik iran na di ran dn mapha-kaori sa kotika bo ago di ran maphakaona

Muhsin Khan : And if Allah were to seize mankind for their wrong-doing, He would not leave on it (the earth) a single moving (living) creature, but He postpones them for an appointed term and when their term comes, neither can they delay nor can they advance it an hour (or a moment).

Sahih International : And if Allah were to impose blame on the people for their wrongdoing, He would not have left upon the earth any creature, but He defers them for a specified term. And when their term has come, they will not remain behind an hour, nor will they precede [it].

Pickthall : If Allah were to take mankind to task for their wrong-doing, he would not leave hereon a living creature, but He reprieveth them to an appointed term, and when their term cometh they cannot put (it) off an hour nor (yet) advance (it).

Yusuf Ali : If Allah were to punish men for their wrong-doing, He would not leave, on the (earth), a single living creature: but He gives them respite for a stated Term: When their Term expires, they would not be able to delay (the punishment) for a single hour, just as they would not be able to anticipate it (for a single hour).

Shakir : And if Allah had destroyed men for their iniquity, He would not leave on the earth a single creature, but He respites them till an appointed time; so when their doom will come they shall not be able to delay (it) an hour nor can they bring (it) on (before its time).

Dr. Ghali : And if Allah should take mankind to task for their injustice, in no way would He leave hereon any beast; but He defers them to a stated term. So when their term comes, they will not be able to postpone it by an hour, nor put it forward.

Tafsir Jalalayn : And if God were to take mankind to task for their wrongdoing, [wrongdoing] through acts of disobedience, He would not leave upon it, that is, [upon] the earth, any living being, any single [living] thing moving upon it; but He gives them respite until an appointed term; and when their term comes they will not defer, from it, by a single hour nor advance, it.

Tagalog : At kung parurusahan lamang ng Allâh ang sangkatauhan dahil sa kanilang di-paniniwala at pagsisinungaling, ay hindi Niya pahihintulutan na may matitira pang kahit na isang buhay na bagay sa kalupaan, subali’t pinanatili sila ng Allâh hanggang sa panahong nakatakda para sa kanila na ito ay ang katapusan ng kanilang buhay, at kapag dumating ang pagkakatakda ng oras na yaon, kailanman ay hindi nila ito maiaantala nang kahit na sandali at hindi nila ito maiuusad.

16:62
Hassanor Alapa : Go ipmbgay ran ko Allāh so Nganin a ipkhagowad iran ago iphropa o manga dila Iran so kabokhag a mataan kon a rk iran so mapia, na da a sankaan a mataan a aya bagian iran na so naraka ago mataan a siran na iphangonakona siran on

Muhsin Khan : They assign to Allah that which they dislike (for themselves), and their tongues assert the falsehood that the better things will be theirs. No doubt for them is the Fire, and they will be the first to be hastened on into it, and left there neglected. (Tafsir Al-Qurtubi, Vol.10, Page 121)

Sahih International : And they attribute to Allah that which they dislike, and their tongues assert the lie that they will have the best [from Him]. Assuredly, they will have the Fire, and they will be [therein] neglected.

Pickthall : And they assign unto Allah that which they (themselves) dislike, and their tongues expound the lie that the better portion will be theirs. Assuredly theirs will be the Fire, and they will be abandoned.

Yusuf Ali : They attribute to Allah what they hate (for themselves), and their tongues assert the falsehood that all good things are for themselves: without doubt for them is the Fire, and they will be the first to be hastened on into it!

Shakir : And they ascribe to Allah what they (themselves) hate and their tongues relate the lie that they shall have the good; there is no avoiding it that for them is the fire and that they shall be sent before.

Dr. Ghali : And they make up to Allah what they (themselves) hate; and their tongues describe the lie that they will have the fairest (reward). No question that theirs will be the Fire, and they have been led far in excess.

Tafsir Jalalayn : Still, they assign to God what they dislike, for themselves — such as daughters, partners in power, and the mistreatment of messengers. And their tongues, despite this, relate, tell, the lie, which is, that theirs will be the best reward, with God, namely, Paradise, as He [God] states [in their words elsewhere]: ‘And in case I am returned to my Lord, I will indeed have the best reward with Him’ [Q. 41:50]. But God, exalted be He, says: Without any doubt — verily — theirs shall be the Fire and they shall be abandoned therein, or [it, mufratūn, means that] they shall be foremost in [entering] it (a variant reading [for mufratūn] has mufritūn, meaning that ‘they transgress the bounds’).

Tagalog : At kabilang sa pagiging kasamaan nila: Na sila sa katotohanan, inilalaan nila sa Allâh ang anuman na kinamumuhian nila sa kanilang mga sarili na tulad ng pagkakaroon ng mga anak na kababaihan, at sinasabi ng kanilang mga dila bilang pagsisinungaling na para sa kanila ang magandang hantungan, walang pag-aalinlangan, ang para sa kanila ay Impiyernong-Apoy at doon sila ay pababayaan at kalilimutan.

16:63
Hassanor Alapa : Ibt ko Allāh ka mataan a siogoan Ami a manga pagtaw ko miaonaan ka na piphandraan kiran o shaytan so manga galbk iran sa skaniyan i salinggogopa iran imanto a alongan, sa adn a bagian iran a siksa a masakit

Muhsin Khan : By Allah, We indeed sent (Messengers) to the nations before you (O Muhammad SAW), but Shaitan (Satan) made their deeds fair-seeming to them. So he (Satan) is their Wali (helper) today (i.e. in this world), and theirs will be a painful torment.

Sahih International : By Allah , We did certainly send [messengers] to nations before you, but Satan made their deeds attractive to them. And he is the disbelievers' ally today [as well], and they will have a painful punishment.

Pickthall : By Allah, We verily sent messengers unto the nations before thee, but the devil made their deeds fairseeming unto them. So he is their patron this day, and theirs will be a painful doom.

Yusuf Ali : By Allah, We (also) sent (Our messengers) to Peoples before thee; but Satan made, (to the wicked), their own acts seem alluring: He is also their patron today, but they shall have a most grievous penalty.

Shakir : By Allah, most certainly We sent (messengers) to nations before you, but the Shaitan made their deeds fair-seeming to them, so he is their guardian today, and they shall have a painful punishment.

Dr. Ghali : By Allah, (The Arabic is tallahi) We indeed already sent (Messengers) to nations even before you; then Ash-Shaytan (The all-vicious, i.e., the Devil) adorned (i.e., made attractive to them ) their deeds for them. So he is their patron today, and they will have a painful torment.

Tafsir Jalalayn : By God, We verily sent to communities before you, messengers. But Satan adorned for them their deeds, [their] evil [deeds], so that they considered them to be good [deeds] and therefore they denied the messengers. So he is their patron, the guardian of their affairs, today, that is, [now] in this world, and for them there will be a painful chastisement, in the Hereafter. It is also said that by al-yawm, ‘today’, is meant the Day of Resurrection, narrating the events as though they are taking place [now]. In other words, they have no guardian other than him [in other words, Satan], and as he is incapable of helping himself, how could he possibly help them?

Tagalog : Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng Kanyang Sarili, katotohanang nagpadala Kami ng mga Sugo sa mga sambayanan na nauna sa iyo, O Muhammad, subali’t ginawang kaiga-igaya at pinaganda ni ‘Shaytân’ sa kanilang paningin ang kanilang mga ginawang pagtanggi, di-paniniwala, pagsisinungaling at pagsamba ng iba bukod sa Allâh, na siya (Shaytân) ay patuloy na nagliligaw sa kanila rito sa daigdig at ang para sa kanila sa Kabilang-Buhay ay masidhing kaparusahan.

16:64
Hassanor Alapa : Go da Ami rka toronn so kitab inonta bo a pantag sa an ka kiran marinayag so kiasobagan kiran ago toroan ago limo a rk a pagtaw a ppharatiaya

Muhsin Khan : And We have not sent down the Book (the Quran) to you (O Muhammad SAW), except that you may explain clearly unto them those things in which they differ, and (as) a guidance and a mercy for a folk who believe.

Sahih International : And We have not revealed to you the Book, [O Muhammad], except for you to make clear to them that wherein they have differed and as guidance and mercy for a people who believe.

Pickthall : And We have revealed the Scripture unto thee only that thou mayst explain unto them that wherein they differ, and (as) a guidance and a mercy for a people who believe.

Yusuf Ali : And We sent down the Book to thee for the express purpose, that thou shouldst make clear to them those things in which they differ, and that it should be a guide and a mercy to those who believe.

Shakir : And We have not revealed to you the Book except that you may make clear to them that about which they differ, and (as) a guidance and a mercy for a people who believe.

Dr. Ghali : And in no way have We sent down upon you the Book except that you may make evident to them that wherein they have differed, and as a guidance and a mercy to a people who believe.

Tafsir Jalalayn : And We have not revealed to you, O Muhammad (s), the Book, the Qur’ān, except [for the purpose] that you may make clear to them, to mankind, that wherein they differ, in the matter of religion, and as a guidance (wa-hudan is a supplement to wa-li-tubayyina, ‘and that you may make clear’) and as a mercy for a people who believe, in it.

Tagalog : At hindi Namin ipinahayag sa iyo, O Muhammad, ang Qur’ân kundi upang linawin sa mga tao ang hindi nila pinagkakasunduan hinggil sa ‘Deen’ (o Relihiyon) at mga alintuntunin nito, upang maging matibay ang pangangatwiran laban sa kanila dahil sa iyong pagpapaliwanag, at bilang gabay din at awa sa mga taong naniwala.

16:65

Hassanor Alapa : Go so Allāh na miakatoron a phoon sa kawang sa ig na inioyag Iyan ko lopa ko oriyan o kapapatay niyan, na mataan a kadadalman oto sa tanda a pantag sa pagtaw a pphamakin’g (pphakasabot).

Muhsin Khan : And Allah sends down water (rain) from the sky, then He revives the earth therewith after its death. Verily, in this is a sign (clear proof) for people who listen (obey Allah).

Sahih International : And Allah has sent down rain from the sky and given life thereby to the earth after its lifelessness. Indeed in that is a sign for a people who listen.

Pickthall : Allah sendeth down water from the sky and therewith reviveth the earth after her death. Lo! herein is indeed a portent for a folk who hear.

Yusuf Ali : And Allah sends down rain from the skies, and gives therewith life to the earth after its death: verily in this is a Sign for those who listen.

Shakir : And Allah has sent down water from the cloud and therewith given life to the earth after its death; most surely there is a sign in this for a people who would listen.

Dr. Ghali : And Allah sends down from the heaven water; so He gives life therewith to the earth after its death. Surely in that is indeed a sign for a people who hear.

Tafsir Jalalayn : And God sends down water from the heaven and therewith revives the earth, with plants, after its death, [after] its drying up. Surely in that, which is mentioned, there is a sign, indicating the [truth of the] Resurrection, for a people who listen, listening and then reflecting.

Tagalog : At ang Allâh ay nagbaba mula sa ulap ng ulan, na pinasisibol Niya sa pamamagitan nito ang mga pananim sa kalupaan pagkatapos ng pagiging tuyot nito, walang pag-aalinlangan, sa pagpapababa ng ulan at sa pagpapasibol ng mga pananim sa tuyot na kalupaan ay isang palatandaan sa kapangyarihan ng Allâh ang kakayahang bumuhay na mag-uli at sa Kanyang Kaisahan, para sa mga tao na nakikinig at inuunawa ang kanilang mga naririnig, na sinusunod nila ang Allâh at kinatatakutan.

16:66
Hassanor Alapa : Mataan a adn a rk iyo ko manga binatang a thoma, a pphaki-inom Ami rkano so pd ko madadaln ko manga tian iyan a pphaka-poon ko pangn’nkn a matatago ko amparan ago so rogo’ a gatas a 646 linang a ragiray sa bakrng o manga pphamanginom

Muhsin Khan : And verily! In the cattle, there is a lesson for you. We give you to drink of that which is in their bellies, from between excretions and blood, pure milk; palatable to the drinkers.

Sahih International : And indeed, for you in grazing livestock is a lesson. We give you drink from what is in their bellies - between excretion and blood - pure milk, palatable to drinkers.

Pickthall : And lo! in the cattle there is a lesson for you. We give you to drink of that which is in their bellies, from betwixt the refuse and the blood, pure milk palatable to the drinkers.

Yusuf Ali : And verily in cattle (too) will ye find an instructive sign. From what is within their bodies between excretions and blood, We produce, for your drink, milk, pure and agreeable to those who drink it.

Shakir : And most surely there is a lesson for you in the cattle; We give you to drink of what is in their bellies-- from betwixt the feces and the blood-- pure milk, easy and agreeable to swallow for those who drink.

Dr. Ghali : And surely in (the) cattle (there) is indeed a lesson for you. We give you to drink of what is in their bellies, even between filth and blood, exclusively (pure) milk, palatable to the drinkers.

Tafsir Jalalayn : And truly for you there is in the cattle a lesson, an example to learn from. We give you to drink — [this introduces] the explanation of the ‘lesson’ — of that which is in their bellies, the cattle’s [bellies], from (min indicates a new subject and is semantically connected to nusqīkum, ‘We give you to drink’) between the refuse, the intestinal waste, and the blood, pure milk, uncontaminated by either the refuse or the blood, neither in its taste, odour or colour, even though it [the milk] is [situated] between the two, palatable to drinkers, easily passing down their throats, not causing any choking.

Tagalog : At katiyakan, para sa inyo, O kayong mga tao, mula sa mga hayop ay mga aral: mga kamelyo, baka at kambing, dahil katiyakang nakikita ninyo na pinaiinom Namin kayo mula sa tiyan ng mga ito, ng gatas na puting-puti, sariwa, puro (dalisay) at manamis-namis, gatas na nagmumula sa pagitan ng ‘farth’ (imbakan ng dumi) at ng dugo, na malinis mula sa anumang di-kanais-nais na maihahalo rito, na masarap inumin.

16:67
Hassanor Alapa : Go phoon ko manga onga o korma ago so anggor na pkhowa kano ron sa (tmk) a pakabrg ago pagpr a mapia, na mataan a kadadalman oto sa tanda a rk a pagtaw a giindirogod

Muhsin Khan : And from the fruits of date-palms and grapes, you derive strong drink (this was before the order of the prohibition of the alcoholic drinks) and a goodly provision. Verily, therein is indeed a sign for people who have wisdom.

Sahih International : And from the fruits of the palm trees and grapevines you take intoxicant and good provision. Indeed in that is a sign for a people who reason.

Pickthall : And of the fruits of the date-palm, and grapes, whence ye derive strong drink and (also) good nourishment. Lo! therein is indeed a portent for people who have sense.

Yusuf Ali : And from the fruit of the date-palm and the vine, ye get out wholesome drink and food: behold, in this also is a sign for those who are wise.

Shakir : And of the fruits of the palms and the grapes-- you obtain from them intoxication and goodly provision; most surely there is a sign in this for a people who ponder.

Dr. Ghali : And of the products of the palms and the vineyards you take to yourselves there from an intoxicant and a fair provision. Surely in that is indeed a sign for a people who consider.

Tafsir Jalalayn : And of the fruits of date-palms and vines, [comes forth] a fruit, from which you draw an intoxicant, a wine that intoxicates — it [the wine] is referred to by the verbal noun [sakaran, ‘intoxicant’], and this [verse] came before it was prohibited — and goodly provision, such as dates, raisins, vinegar, and molasses. Surely in that, which is mentioned, there is a sign, indicating His power, exalted be He, for a people who understand, [a people who] reflect.

Tagalog : At kabilang sa mga biyaya Namin sa inyo ay ang mga bunga ng mga puno ng palmera at mga ubas, na nagmumula rito ang mga matatapang na inumin – bago pa ipinagbawal noon sa kanilang kapanahunan ang nakalalasing – at mabuting pagkain. Katiyakan, nasa mga nabanggit na bagay na ito ay may matibay na katibayan sa Kapangyarihan ng Allâh para sa mga tao na naiintindihan ang mga palatandaan at nagiging aral ito sa kanila.

16:68

Hassanor Alapa : Go iniwahi (sa ilaham) o Kadnan ka ko tamaing a kowa ka ko manga kapalawan sa manga walay ago sii ko manga kayo ago sii ko gii ran ithaataar 647 (a walay a tamaing)

Muhsin Khan : And your Lord inspired the bee, saying: "Take you habitations in the mountains and in the trees and in what they erect.

Sahih International : And your Lord inspired to the bee, "Take for yourself among the mountains, houses, and among the trees and [in] that which they construct.

Pickthall : And thy Lord inspired the bee, saying: Choose thou habitations in the hills and in the trees and in that which they thatch;

Yusuf Ali : And thy Lord taught the Bee to build its cells in hills, on trees, and in (men's) habitations;

Shakir : And your Lord revealed to the bee saying: Make hives in the mountains and in the trees and in what they build:

Dr. Ghali : And your Lord revealed to the bees, (saying), "Take to yourselves, of the mountains, homes, and of the trees, and of whatever they trellis.

Tafsir Jalalayn : And your Lord revealed to the bee, a revealing [effected] through inspiration, [saying] (an, ‘that’, is either explicative or relates to the verbal noun): ‘Choose among the hills habitations, to which you can resort, and among the trees, [also] habitations, and among the trellises which they raise, that is, the places which humans build for you — for otherwise it [the bee] would not resort to these [places].

Tagalog : At ginabayan ng inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang mga bubuyog na gumawa sila ng kanilang mga tahanan sa mga bundok, at ganoon din sa mga puno at sa mga bahay na itinayo ng tao at mga silungan.

16:69
Hassanor Alapa : Oriyan iyan na panbog ka ko oman i obarobar sa kdg ka ko manga lalan o Kadnan ka sa kapangalimbabaan a malbod, a pphakaliyo a phoon ko manga tiyan iyan a panginginomn ambida-bida i warna (gioto so tnb) a kadadalman sa bolong ko manga taw, mataan a kadadalman oto sa tanda a rk a pagtaw a giimamimikiran

Muhsin Khan : "Then, eat of all fruits, and follow the ways of your Lord made easy (for you)." There comes forth from their bellies, a drink of varying colour wherein is healing for men. Verily, in this is indeed a sign for people who think.

Sahih International : Then eat from all the fruits and follow the ways of your Lord laid down [for you]." There emerges from their bellies a drink, varying in colors, in which there is healing for people. Indeed in that is a sign for a people who give thought.

Pickthall : Then eat of all fruits, and follow the ways of thy Lord, made smooth (for thee). There cometh forthfrom their bellies a drink divers of hues, wherein is healing for mankind. Lo! herein is indeed a portent for people who reflect.

Yusuf Ali : Then to eat of all the produce (of the earth), and find with skill the spacious paths of its Lord: there issues from within their bodies a drink of varying colours, wherein is healing for men: verily in this is a Sign for those who give thought.

Shakir : Then eat of all the fruits and walk in the ways of your Lord submissively. There comes forth from within it a beverage of many colours, in which there is healing for men; most surely there is a sign in this for a people who reflect.

Dr. Ghali : Thereafter eat of all (kinds of) products, (and) so insert (yourselves) (Or: follow) through the ways of your Lord, tractable (to you)." (Literally: made subservient) There comes out (Literally: goes out) of their bellies a drink of different colors, wherein is a cure for mankind. Surely in that is indeed a sign for a people who meditate.

Tafsir Jalalayn : Then eat from every [kind of] fruit, and follow, enter, the ways of your Lord, [follow] His paths in seeking pastures, [ways] made easily accessible’ (dhululan is the plural of dhalūl, and is a circumstantial qualifier referring to al-subul, ‘the ways’, in other words, [those paths] disposed for you, such that they pose no difficulty for you, even if it should be rough [terrain], and [such that] you would not lose your way when returning therefrom, even if it be far away; it [dhululan] is also said to be [a circumstantial qualifier] referring to the person of [the pronominal suffix of] fa’slukī, ‘you follow’, meaning [in this case] [follow those paths] in compliance with what is required of you). There comes forth from their bellies a drink, namely, honey, of diverse hues, wherein is a cure for mankind, from [all] ailments; it is also said [that it means that it is a cure only] for some [ailments], as indicated by the indefinite [noun] shifā’un, ‘a cure’; or [that it is a cure] for all [ailments] when supplemented with some other [remedy]; or without these [other remedies] but with the resolve (niyya) [to get better]. The Prophet (s) used to prescribe it for anyone suffering from stomach pains, as reported by the two Shaykhs [Bukhārī and Muslim]. Surely in that there is a sign for a people who reflect, upon God’s handiwork, exalted be He.

Tagalog : Pagkatapos ay kainin mo (bubuyog) ang anumang bunga na iyong nais, at sundin mo ang mga daan na ginawang madali ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha para sa iyo; upang makapaghanap ka ng ikabubuhay sa mga bundok at sa pagitan ng mga puno, at katiyakang ginawa itong madali para sa iyo, na kung kaya, hindi ka na maliligaw pagbalik mo mula rito, kahit na malayo pa ang iyong marating. Mayroong lumalabas mula sa mga tiyan ng bubuyog na pulot-pukyutan na inumin na iba’t ibang kulay, na puti, dilaw, pula at iba pa; at nagsisilbi ito bilang gamot sa mga sakit ng tao. Katiyakan, sa likas na mga katangian ng insektong ito ay isang napakatibay na palatandaan sa Kapangyarihan ng Lumikha, para sa mga taong nag-iisip at kumukuha ng aral.

16:70
Hassanor Alapa : Go so Allāh na inadn kano Niyan oriyan iyan na phatayin kano Niyan, na pd rkano so taw a phakandodn ko kinitolod o omor kaan kadai sa mlng ko oriyan o kapakatotoos (kangoda) niyan, mataan a so Allāh na Matao a Gomagaos.

Muhsin Khan : And Allah has created you and then He will cause you to die, and of you there are some who are sent back to senility, so that they know nothing after having known (much). Truly! Allah is All-Knowing, All-Powerful.

Sahih International : And Allah created you; then He will take you in death. And among you is he who is reversed to the most decrepit [old] age so that he will not know, after [having had] knowledge, a thing. Indeed, Allah is Knowing and Competent.

Pickthall : And Allah createth you, then causeth you to die, and among you is he who is brought back to the most abject stage of life, so that he knoweth nothing after (having had) knowledge. Lo! Allah is Knower, Powerful.

Yusuf Ali : It is Allah who creates you and takes your souls at death; and of you there are some who are sent back to a feeble age, so that they know nothing after having known (much): for Allah is All-Knowing, All-Powerful.

Shakir : And Allah has created you, then He causes you to die, and of you is he who is brought back to the worst part of life, so that after having knowledge he does not know anything; surely Allah is Knowing, Powerful.

Dr. Ghali : And Allah created you; thereafter He takes you (to Him); and of you is he who will be turned back to the most decrepit age, that after knowing somewhat, he may know nothing; surely Allah is Ever-Knowing, Ever-Determiner.

Tafsir Jalalayn : And God has created you, when you were nothing, then He takes you [in death], when your terms [of life] are concluded; and there are some among you who are relegated to the most abject stage of life, that is, the most diminished, because of old-age and senility, so that he knows nothing after [having possessed] some knowledge. ‘Ikrima said, ‘Whoever recites the Qur’ān will not come to such a predicament’. God is Knowing, of how to manage [the affairs of] His creation, Powerful, in [doing] what He will.

Tagalog : At Nilikha kayo ng Allâh at pagkatapos ay sasanhiin Niya na kayo ay mamatay sa dulo ng inyong buhay, at mayroon sa inyo ang inaabot ng matinding katandaan, na ibinabalik sa pagiging isip-bata o pagiging ulyanin, na nawawala ang kanilang kaalaman pagkatapos nilang magkaroon ng kaalaman. Katotohanan, ang Allâh ay Siyang ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam, na ‘Qadeer’ – Ganap na Makapangyarihan, at saklaw ng Kanyang Kaalaman at Kapangyarihan ang lahat ng bagay, at ang Allâh na Siyang nagbabalik sa tao sa ganitong kalagayan, ay Siya rin kung gayon ang may kakayahan na sanhiin itong mamatay pagkatapos ay buhayin na mag-uli.

16:71
Hassanor Alapa : Go so Allāh na piakalbi Niyan so sabaad rkano ko sabagi ko (kadakl) i rizki, na kna o ba so siran oto a piakalbi (ko rizki) na ba iran phakandoda so rizki ran sii ko mipapaar 648 o manga lima iran (so oripn iran) sa ba siran on makaplagilagid, ba so limo o Allāh na zankaan iran

Muhsin Khan : And Allah has preferred some of you above others in wealth and properties. Then, those who are preferred will by no means hand over their wealth and properties to those (slaves) whom their right hands possess, so that they may be equal with them in respect thereof. Do they then deny the Favour of Allah?

Sahih International : And Allah has favored some of you over others in provision. But those who were favored would not hand over their provision to those whom their right hands possess so they would be equal to them therein. Then is it the favor of Allah they reject?

Pickthall : And Allah hath favoured some of you above others in provision. Now those who are more favoured will by no means hand over their provision to those (slaves) whom their right hands possess, so that they may be equal with them in respect thereof. Is it then the grace of Allah that they deny?

Yusuf Ali : Allah has bestowed His gifts of sustenance more freely on some of you than on others: those more favoured are not going to throw back their gifts to those whom their right hands possess, so as to be equal in that respect. Will they then deny the favours of Allah?

Shakir : And Allah has made some of you excel others in the means of subsistence, so those who are made to excel do not give away their sustenance to those whom their right hands possess so that they should be equal therein; is it then the favor of Allah which they deny?

Dr. Ghali : And Allah has graced some of you over others (Literally: over some "others") in provision; so in no way will the ones who have been graced turn back their provision to the ones whom their right hands possess, so that they may be equal therein. Then, do they repudiate the favor of Allah?

Tafsir Jalalayn : And God has favoured some of you above others in [respect of] provision, thus, some of you are poor, some are rich, some owners, others are owned. Now those who have been [more] favoured, namely, the masters, would not hand over their provision to those [slaves] whom their right hands possess, that is, they would not assign that wealth and other things which We have given them as something to be shared [equally] between them and their slaves, so that they, that is, the slaves and [their] masters, become equal, partners, in respect thereof. The meaning is: they do not have partners from among their slaves in respect of their wealth, so how can they make certain of God’s servants partners of His? Is it then the grace of God that they deny?, [that] they reject, when they ascribe partners to Him?

Tagalog : At ang Allâh ay pinipili Niya nang higit ang iba sa inyo kaysa sa iba sa pagkakaloob Niya ng kabuhayan dito sa daigdig, na kung kaya, mayroon sa inyo ang mayaman at mayroon din sa inyo ang mahirap, at mayroon sa inyo ang mga tagapagmay-ari (na ang ibig sabihin ay malayang tao at hindi alipin) at mayroon din naman sa inyo ang nasa ilalim ng pagmamay-ari ng iba (na ang ibig sabihin ay alipin), na hindi binibigyan ng mga yaong tagapagmay-ari (ng alipin) ang sinumang alipin nila mula sa anumang tinataglay nila na ipinagkaloob ng Allâh sa kanila, nang sa gayon ay maging kapantay nila ang mga ito sa yaman, na kung kaya, kung hindi nila matatanggap sa kanilang mga sarili ang ganitong kalagayan, paano nila ito matatanggap sa Allâh na Siya ay magkakaroon ng katambal mula sa Kanyang mga alipin? Walang pag-aalinlangan, ganito ang pinakamatinding panlalamang at paglabag sa mga Biyaya ng Allâh.

16:72
Hassanor Alapa : Go so Allāh na inadnan kano Niyan a phoon ko manga ginawa niyo sa manga karoma, ago inadnan kano niyan a phoon ko manga karoma niyo sa manga moriataw, ago manga apo (odi na manga kamonga) ago rinizkhian kano Niyan sa pd sa manga soti, na ba so batal na pharatiayaan iran na so limo o Allāh na zankaan iran

Muhsin Khan : And Allah has made for you wives of your own kind, and has made for you, from your wives, sons and grandsons, and has bestowed on you good provision. Do they then believe in false deities and deny the Favour of Allah (by not worshipping Allah Alone).

Sahih International : And Allah has made for you from yourselves mates and has made for you from your mates sons and grandchildren and has provided for you from the good things. Then in falsehood do they believe and in the favor of Allah they disbelieve?

Pickthall : And Allah hath given you wives of your own kind, and hath given you, from your wives, sons and grandsons, and hath made provision of good things for you. Is it then in vanity that they believe and in the grace of Allah that they disbelieve?

Yusuf Ali : And Allah has made for you mates (and companions) of your own nature, and made for you, out of them, sons and daughters and grandchildren, and provided for you sustenance of the best: will they then believe in vain things, and be ungrateful for Allah's favours?-

Shakir : And Allah has made wives for you from among yourselves, and has given you sons and grandchildren from your wives, and has given you of the good things; is it then in the falsehood that they believe while it is in the favor of Allah that they disbelieve?

Dr. Ghali : And Allah has made for you of yourselves spouses, and made for you from your spouses sons (i.e. sons and daughters; seeds) and grandchildren, and He has provided you of the good (things). Is it then that they believe in untruth, and in the favor of Allah they (do) disbelieve?

Tafsir Jalalayn : And God made for you mates from your own selves, thus He created Eve from Adam’s rib and [created] all mankind from the seminal fluids of men and women, and made for you, from your mates, children and grandchildren, and He provided you with the good things, of [all] kinds of fruits, seeds and animals. Is it then in falsehood, [in] the idol, that they believe and in the grace of God that they disbelieve?, when they associate others [with God]?

Tagalog : At ang Allâh ay nilikha Niya mula sa inyong lahi ang inyong mga asawa; upang kayo ay maging mapanatag sa inyong pagsasama, at nilikha ng Allâh mula sa inyong mga asawa ang inyong mga sanggol at mula rin sa kanila ang inyong mga inapo, at pinagkalooban kayo ng mga masasarap na mga pagkain mula sa mga bunga at mga butil at mga karne at iba pa. Kung gayon, sa mga walang kabuluhan ba na mga diyus-diyosan na itinatambal nila sila ay naniniwala, at sa mga biyaya ba ng Allâh na hindi mabilang-bilang ay hindi nila pinahahalagahan at hindi sila tumatanaw ng utang na loob sa pamamagitan ng bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya?

16:73
Hassanor Alapa : Go pzimba siran sa salakaw ko Allāh a da a mamimilik iyan a rk iran a pagpr a phoon ko manga langit ago so lopa a mlk bo, ago di ran khagaga

Muhsin Khan : And they worship others besides Allah, such as do not and cannot own any provision for them from the heavens or the earth.

Sahih International : And they worship besides Allah that which does not possess for them [the power of] provision from the heavens and the earth at all, and [in fact], they are unable.

Pickthall : And they worship beside Allah that which owneth no provision whatsoever for them from the heavens or the earth, nor have they (whom they worship) any power.

Yusuf Ali : And worship others than Allah,- such as have no power of providing them, for sustenance, with anything in heavens or earth, and cannot possibly have such power?

Shakir : And they serve besides Allah that which does not control for them any sustenance at all from the heavens and the earth, nor have they any power.

Dr. Ghali : And they worship, apart from Allah, that which does not possess (power to give) them (any) provision for them from the heavens and the earth, and they are unable to (provide) anything.

Tafsir Jalalayn : And they worship besides God, that is, other than Him, what has no power to give them any [sort of] provision from the heavens, such as water, and the earth, such as plants (shay’an, ‘any[thing]’, is a substitute for rizqan, ‘provision’) nor do they have the capacity, [nor] are they able to do anything — and these are the idols.

Tagalog : At sinamba ng mga ‘Mushrikûn’ ang mga rebulto na walang kakayahang pagkalooban sila ng kahit na anumang ikabubuhay mula sa kalangitan na katulad ng ulan, at gayon din mula sa kalupaan na katulad ng pagsibol ng mga pananim, dahil sila ay walang anumang kakayahan at pagmamay-ari at hindi sila maaaring maging tagapagmay-ari ng mga ito dahil sila ay walang anumang kakayahan.

16:74

Hassanor Alapa : Sa di kano pmbgay ko Allāh sa manga saginda, ka mataan a so Allāh na Matao a skano na da a katawan iyo

Muhsin Khan : So put not forward similitudes for Allah (as there is nothing similar to Him, nor He resembles anything). Truly! Allah knows and you know not.

Sahih International : So do not assert similarities to Allah . Indeed, Allah knows and you do not know.

Pickthall : So coin not similitudes for Allah. Lo! Allah knoweth; ye know not.

Yusuf Ali : Invent not similitudes for Allah: for Allah knoweth, and ye know not.

Shakir : Therefore do not give likenesses to Allah; surely Allah knows and you do not know.

Dr. Ghali : So do not strike (any) similitudes for Allah; surely Allah knows and you do not know.

Tafsir Jalalayn : So do not strike any similitude for God, [do not] ascribe to God likenesses and then associate them with Him [in power]. Truly God knows, that there is nothing like Him, and you do not know, this.

Tagalog : At kapag nalaman ninyo na ang mga diyus-diyosan at mga rebulto ay walang silbi, huwag kayong gumawa ng pagtatambal sa Allâh, na ipinaparehas ninyo sa Allâh ang anumang mula sa Kanyang nilikha at itinatambal ninyo ito sa pagsamba sa Kanya. Katiyakan, ang Allâh ay batid Niya kung ano ang inyong ginagawa, samantalang kayo ay nalilinlang na walang kaalam-alam sa inyong pagkakamali at sa masamang ibubunga nito sa inyo.

16:75Hassanor Alapa : Migay so Allāh sa ibarat a oripn a mamimilik a da a khagaga niyan a shayi ago so taw a rinizkhian Ami sa phoon rkami a rizki a mapia a gii niyan gaston sa 649 pagns ago mapayag na ino ba siran makaphlagid, so langowan o bantogan na rk o Allāh ogaid na so kadaklan kiran na di ran katawan.

Muhsin Khan : Allah puts forward the example (of two men a believer and a disbeliever); a slave (disbeliever) under the possession of another, he has no power of any sort, and (the other), a man (believer) on whom We have bestowed a good provision from Us, and He spends thereof secretly and openly. Can they be equal? (By no means, not). All the praises and thanks be to Allah. Nay! (But) most of them know not.

Sahih International : Allah presents an example: a slave [who is] owned and unable to do a thing and he to whom We have provided from Us good provision, so he spends from it secretly and publicly. Can they be equal? Praise to Allah ! But most of them do not know.

Pickthall : Allah coineth a similitude: (on the one hand) a (mere) chattel slave, who hath control of nothing, and (on the other hand) one on whom we have bestowed a fair provision from Us, and he spendeth thereof secretly and openly. Are they equal? Praise be to Allah! But most of them know not.

Yusuf Ali : Allah sets forth the Parable (of two men: one) a slave under the dominion of another; He has no power of any sort; and (the other) a man on whom We have bestowed goodly favours from Ourselves, and he spends thereof (freely), privately and publicly: are the two equal? (By no means;) praise be to Allah. But most of them understand not.

Shakir : Allah sets forth a parable: (consider) a slave, the property of another, (who) has no power over anything, and one whom We have granted from Ourselves a goodly sustenance so he spends from it secretly and openly; are the two alike? (All) praise is due to Allah! Nay, most of them do not know.

Dr. Ghali : Allah has struck a similitude: a slave possessed (by his patron), unable to determine anything, and one whom We have provided of Ourselves with a fair provision, (and) so he expends of it secretly and openly. Are they equal? Praise be to Allah! No indeed, most of them do not know.

Tafsir Jalalayn : God strikes a similitude (mathalan, this is substituted by [the following, ‘abdan mamlūkan]) a slave who is a chattel (mamlūkan, an adjective to distinguish him [this type of slave] from a free man, who is the servant of God [alone]) having no power over anything, since he has no mastery, and one on whom (man, is an indefinite [noun], adjectivally qualified, in other words, a free man) We have bestowed a fair provision from Us, such that he spends thereof secretly and openly, that is, disposing of it as he wishes: the first similitude is for the idols, while the second is His, exalted be He. Are they equal?, the powerless slaves and the dispensing free men? No. Praise belongs to God, alone. But most of them, that is, the people of Mecca, do not know, the chastisement they will come to, and so they associate others with God.

Tagalog : Nagbigay ng halimbawa ang Allâh na inilalantad Niya ang kamalian ng paniniwala ng mga nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allâh: ang isang lalaking alipin na nasa ilalim ng pagmamay-ari ng iba na walang kakayahan at walang anumang pagmamay-ari na tinataglay, at ang isang malayang lalaki na may kayamanan na ipinagkaloob ng Allâh sa kanya, na malaya siyang gamitin ang anuman na kanyang pagmamay-ari, na gumagasta siya mula rito nang palihim at lantad, maaari bang sabihin ng sinumang may katalinuhan na magkatulad ang dalawang lalaking ito?   Samakatuwid, ganoon ang Allâh na Tagapaglikha na Pagmamay-ari Niya ang lahat ng Kanyang nilikha, na ginagawa Niya ang anuman na Kanyang nais, na kailanman ay hindi maaaring maging kaparehas ng anuman na Kanyang nilikha at Kanyang mga alipin, na kung kaya, paano ninyo pinagpantay ang dalawa? Ang papuri ay sa Allâh lamang na Bukod-Tangi, na Siya lamang ang karapat-dapat na purihin at dakilain, subali’t karamihan sa nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allâh ay hindi nila alam na ang mga papuri at biyaya ay Pagmamay-ari lamang ng Allâh, at walang pag-aalinlangang Siya lamang ang Bukod-Tangi na karapat-dapat sambahin.

16:76Hassanor Alapa : Go migay so Allāh sa ibarat a dowa a mama a so isa on na pngaw a da a khagaga niyan a shayi a skaniyan na pphagprn o dato iyan a apia anda niyan pakasangora na da a khioma niyan a mapia, na ino phakalagid skaniyan ko taw a iphzogo iyan so kaontol a skaniyan na sii sa lalan a mathito

Muhsin Khan : And Allah puts forward (another) example of two men, one of them dumb, who has no power over anything (disbeliever), and he is a burden to his master, whichever way he directs him, he brings no good. Is such a man equal to one (believer in the Islamic Monotheism) who commands justice, and is himself on a Straight Path?

Sahih International : And Allah presents an example of two men, one of them dumb and unable to do a thing, while he is a burden to his guardian. Wherever he directs him, he brings no good. Is he equal to one who commands justice, while he is on a straight path?

Pickthall : And Allah coineth a similitude: Two men, one of them dumb, having control of nothing, and he is a burden on his owner; whithersoever he directeth him to go, he bringeth no good. Is he equal with one who enjoineth justice and followeth a straight path (of conduct)?

Yusuf Ali : Allah sets forth (another) Parable of two men: one of them dumb, with no power of any sort; a wearisome burden is he to his master; whichever way be directs him, he brings no good: is such a man equal with one who commands Justice, and is on a Straight Way?

Shakir : And Allah sets forth a parable of two men; one of them is dumb, not able to do anything, and he is a burden to his master; wherever he sends him, he brings no good; can he be held equal with him who enjoins what is just, and he (himself) is on the right path?

Dr. Ghali : And Allah has struck a similitude: two men, one of them dumb, unable to determine anything, and he is wholly dependent upon his patronizer-wherever he directs him, he comes up with no charitable (acts). Is he equal to him who commands to justice and is on a straight Path?

Tafsir Jalalayn : And God strikes a similitude (mathalan, this is substituted by [the following, rajulayn]) two men, one of whom is dumb [from birth], having no power over anything, as he cannot understand nor be understood, and who is a liability, burdensome, to his master: — the [legal] guardian of his affairs — wherever he directs him, he does not bring, therefrom, any good, he does [not] succeed, and this is the similitude of the disbeliever. Is he, that is, the dumb one mentioned, equal to one who enjoins justice, that is, to one who is able to speak, of benefit to people, since he enjoins it [justice] and encourages [others to] it, and follows a path, a way, that is straight? — this being the second [man], the believer — No [he is not equal to him]. It is also said that this [last similitude] is a similitude of God, while the [similitude of the] dumb one is of the idols, so that the preceding [verse] contains the similitude of the disbeliever and the believer.

Tagalog : At nagbigay pa rin ang Allâh ng halimbawa ng dalawang lalaki bilang pagwawalang-saysay sa kanilang itinatambal o sinasamba na iba bukod sa Allâh: ang isa sa kanila ay pipi at bingi na hindi nakaiintindi at hindi naiintindihan ang kanyang sinasabi, na walang kakayahan na magdudulot ng anumang kapakinabangan sa kanyang sarili o di kaya ay sa iba, sa halip ay pabigat lamang sa sinumang nag-aalaga sa kanya, na kapag inuutusan siya ng kanyang tagapangasiwa ng anumang bagay na ipagagawa sa kanya ay hindi niya ito magagawa at wala itong silbi at idinudulot na anumang kabutihan; at isang lalaki naman na walang kapansanan sa buong katawan, na nakagagawa ng kapakinabangan sa kanyang sarili at sa iba, at nagkapag-uutos ng pagiging makatarungan, na siya ay nasa Matuwid at Malinaw na landas, maaari bang magpakaparehas ang dalawang taong ito sa paningin ng mga matatalino? Kung gayon, paano ipinaparehas ang rebulto na pipi at bingi sa Allâh na Makapangyarihan na nagkakaloob ng lahat ng mga mabubuting biyaya?

16:77
Hassanor Alapa : Go rk o Allāh so migagayb ko manga langit ago so lopa, go da so btad o bankit inonta a datar o kaprka ko mata odi na marani (a di skaniyan) mataan a so Allāh na sii ko kalangowan a shayi na Gomagaos

Muhsin Khan : And to Allah belongs the unseen of the heavens and the earth. And the matter of the Hour is not but as a twinkling of the eye, or even nearer. Truly! Allah is Able to do all things.

Sahih International : And to Allah belongs the unseen [aspects] of the heavens and the earth. And the command for the Hour is not but as a glance of the eye or even nearer. Indeed, Allah is over all things competent.

Pickthall : And unto Allah belongeth the Unseen of the heavens and the earth, and the matter of the Hour (of Doom) is but as a twinkling of the eye, or it is nearer still. Lo! Allah is Able to do all things.

Yusuf Ali : To Allah belongeth the Mystery of the heavens and the earth. And the Decision of the Hour (of Judgment) is as the twingkling of an eye, or even quicker: for Allah hath power over all things.

Shakir : And Allah's is the unseen of the heavens and the earth; and the matter of the hour is but as the twinkling of an eye or it is higher still; surely Allah has power over all things.

Dr. Ghali : And to Allah belongs the Unseen of the heavens and the earth; and in no way is the Command of the Hour anything except as a twinkling of the eyes (Literally: the beholding) or it is nearer (still). Surely Allah is Ever-Determiner over everything.

Tafsir Jalalayn : And to God belongs the Unseen of the heavens and the earth, in other words, the knowledge of what is hidden in them. And the matter of the Hour is but as the twinkling of an eye, or it is [even] nearer, since it takes place as a result of the words, ‘Be’ and it is (kun fa-yakūn). Truly God has power over all things.

Tagalog : At Pagmamay-ari lamang ng Allâh ang lihim na Kaalaman sa mga kalangitan at kalupaan, at ang hinggil sa Pagkagunaw ng Sandaigdigan ay kundi katulad lamang ng pagkurap ng isang mata o mabilis pa kaysa rito. Walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay Ganap na Makapangyarihan sa lahat at May Kakayahan na gawin ang lahat ng bagay.

16:78
Hassanor Alapa : Go so Allāh na piakaliyo kano niyan phoon ko manga tiyan o manga ina iyo sa da a katawan iyo a shayi, na inadn Iyan rkano so kapakan’g ago so kapakailay ago so manga pamikiran (poso’) ka oba kano makapana-lamat

Muhsin Khan : And Allah has brought you out from the wombs of your mothers while you know nothing. And He gave you hearing, sight, and hearts that you might give thanks (to Allah).

Sahih International : And Allah has extracted you from the wombs of your mothers not knowing a thing, and He made for you hearing and vision and intellect that perhaps you would be grateful.

Pickthall : And Allah brought you forth from the wombs of your mothers knowing nothing, and gave you hearing and sight and hearts that haply ye might give thanks.

Yusuf Ali : It is He Who brought you forth from the wombs of your mothers when ye knew nothing; and He gave you hearing and sight and intelligence and affections: that ye may give thanks (to Allah).

Shakir : And Allah has brought you forth from the wombs of your mothers-- you did not know anything-- and He gave you hearing and sight and hearts that you may give thanks.

Dr. Ghali : And Allah brought you out of your mothers' bellies not knowing anything, and He has made for you hearing and be holdings (i.e. eyesights) and heart-sights, (i.e., perception "s") that possibly you would thank (Him).

Tafsir Jalalayn : And God brought you forth from the bellies of your mothers while you did not know anything (the statement [lā ta‘lamūna shay’an, ‘while you did not know anything’] is a circumstantial qualifier), and He gave you hearing and sight and hearts that perhaps you might give thanks, to Him for this [gift] and become believers.

Tagalog : Ang Allâh ay Siyang nagpaluwal sa inyo mula sa mga sinapupunan ng inyong mga ina pagkatapos ng takdang panahon ng pagdadalantao sa inyo, na walang kayong nalalaman na anumang bagay mula sa inyong kapaligiran, at pagkatapos ay pinagkalooban Niya kayo ng pandinig, paningin at mga puso upang kayo ay makabatid; nang sa gayon ay tatanaw kayo ng utang na loob sa Allâh sa mga biyayang ito at Siya lamang ang inyong bukod-tanging sasambahin.

16:79
Hassanor Alapa : Ba iran da mailay so papanok a ipanananding ko kawang o langit a da a komakapt kiran a rowar ko Allāh, na mataan a kadadalman oto sa manga tanda a rk a pagtaw a mapaparatiaya

Muhsin Khan : Do they not see the birds held (flying) in the midst of the sky? None holds them but Allah [none gave them the ability to fly but Allah]. Verily, in this are clear proofs and signs for people who believe (in the Oneness of Allah).

Sahih International : Do they not see the birds controlled in the atmosphere of the sky? None holds them up except Allah . Indeed in that are signs for a people who believe.

Pickthall : Have they not seen the birds obedient in mid-air? None holdeth them save Allah. Lo! herein, verily, are portents for a people who believe.

Yusuf Ali : Do they not look at the birds, held poised in the midst of (the air and) the sky? Nothing holds them up but (the power of) Allah. Verily in this are signs for those who believe.

Shakir : Do they not see the birds, constrained in the middle of the sky? None withholds them but Allah; most surely there are signs in this for a people who believe.

Dr. Ghali : Have they not regarded the birds subjected in the firmament of the heaven? In no way does anyone hold them except Allah. Surely in that are, indeed, signs for a people who believe.

Tafsir Jalalayn : Have they not observed the birds [how they are] made subservient, disposed to [be able to] fly, in the air of heaven?, that is, in the air between the heaven and the earth. Nothing holds them, when they draw in their wings or open them, lest they fall, except God, by His power. Indeed in that there are signs for a people who believe, [the signs] which are that they have been created in a way that enables them to fly, as well as the creation of the air in such a way that it allows for flight, and the holding of them [up in the air so that they do not fall].

Tagalog : Hindi ba nakikita ng mga nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allâh, ang mga ibon, na ginawang madali para sa mga ito ang paglipad sa himpapawid sa pagitan ng kalangitan at kalupaan sa kagustuhan ng Allâh? Walang sinuman ang nangangalaga sa mga ito upang hindi bumagsak kundi ang Allâh dahil sa paglikha Niya nang ganitong katangian at kakayahan. Walang pag-aalinlangan, ang pagkakaloob ng Allâh ng ganitong kakayahan upang mapadali sa kanila at ang pagpapanatili ng mga ito sa kalawakan ay mga palatandaan sa mga taong naniniwala sa anuman na kanilang nakikita na mga palatandaan na nagpapatunay sa kapangyarihan ng Allâh.

16:80Hassanor Alapa : Go so Allāh na inadnan kano Niyan ko manga walay niyo sa dranga a rrnkan go inadn Iyan rkano phoon ko manga kobal a binatang a 650 manga walay a pakaakhapn iyo (so kaawidi ron) ko gawii a gii niyo kaplayalayag ago sa gawii a kadadarkt iyo sa ingd, ago pd ko manga bombol iyan ago so manga bok iyan a manga pagigimo ago khasawitan iyo sa taman sa masa a di khalanggay.

Muhsin Khan : And Allah has made for you in your homes an abode, and made for you out of the hides of the cattle (tents for) dwelling, which you find so light (and handy) when you travel and when you stay (in your travels), and of their wool, fur, and hair (sheep wool, camel fur, and goat hair), a furnishing and articles of convenience (e.g. carpets, blankets, etc.), a comfort for a while.

Sahih International : And Allah has made for you from your homes a place of rest and made for you from the hides of the animals tents which you find light on your day of travel and your day of encampment; and from their wool, fur and hair is furnishing and enjoyment for a time.

Pickthall : And Allah hath given you in your houses an abode, and hath given you (also), of the hides of cattle, houses which ye find light (to carry) on the day of migration and on the day of pitching camp; and of their wool and their fur and their hair, caparison and comfort for a while.

Yusuf Ali : It is Allah Who made your habitations homes of rest and quiet for you; and made for you, out of the skins of animals, (tents for) dwellings, which ye find so light (and handy) when ye travel and when ye stop (in your travels); and out of their wool, and their soft fibres (between wool and hair), and their hair, rich stuff and articles of convenience (to serve you) for a time.

Shakir : And Allah has given you a place to abide in your houses, and He has given you tents of the skins of cattle which you find light to carry on the day of your march and on the day of your halting, and of their wool and their fur and their hair (He has given you) household stuff and a provision for a time.

Dr. Ghali : And Allah has made for you of your homes a dwelling, and made for you from the skins of (the) cattle homes (that) you find light on the day of your sojourning and on the day of your stationary abode, and of their wool (Literally: wools) and of their furs and of their hairs furnishings and an enjoyment for a while.

Tafsir Jalalayn : And it is God Who has made for you your homes as a place of rest, a place that you can inhabit, and He has made for you out of the skins of the cattle homes, such as tents and pavilions, which you find light, to carry, on the day of your migration, your travel, and on the day of your halting; and of their wool, that is, the sheep’s, and their fur, that is, the camels’, and their hair, that is, the goats’, [He has made for you] furniture, chattels such as rugs and blankets, and wares, for you to use, for a while, until they perish.

Tagalog : At ang Allâh ay ginawa Niya para sa inyo, ang inyong mga tahanan bilang pahingahan at kapanatagan kasama ang inyong mga pamilya at kayo ay nanatili sa inyong lugar, at ginawa rin niya para sa inyo, sa inyong paglalakbay bilang inyong silungan, ang mga balat ng hayop, upang maging magaan ang pagdala ninyo nito sa oras ng inyong paglalakbay at magiging magaan din para sa inyo ang pagtatayo nito sa oras ng inyong pagpapanatili pagkatapos ng inyong paglalakbay, at ginawa pa rin Niya para sa inyo mula sa mga balahibo (lana o wool) ng tupa, buhok (o fur) ng kamelyo at balahibo ng kambing, ginawa Niya ang mga ito bilang kagamitan sa inyong mga tahanan na pantakip, kasuotan, panlatag at palamuti na pansamantalang nagpapaginhawa sa inyo hanggang sa huling sandali ng inyong buhay.

16:81Hassanor Alapa : Go so Allāh na inadn Iyan a rk iyo phoon ko inadn Iyan a along a (khasirongan) ago inadn Iyan rkano ko manga palaw a khasarindongan a (manga tokiap a liang) ago inadnan kano Niyan sa manga nditarn a rabn a khalinding kano niyan ko mayaw ago nditarn a rabn a khalinding kano niyan ko gii niyo kapakithidawa datar oto a tharotopn Iyan so limo Iyan rkano ka an kano makapagislam

Muhsin Khan : And Allah has made for you out of that which He has created shades, and has made for you places of refuge in the mountains, and has made for you garments to protect you from the heat (and cold), and coats of mail to protect you from your (mutual) violence. Thus does He perfect His Grace unto you, that you may submit yourselves to His Will (in Islam).

Sahih International : And Allah has made for you, from that which He has created, shadows and has made for you from the mountains, shelters and has made for you garments which protect you from the heat and garments which protect you from your [enemy in] battle. Thus does He complete His favor upon you that you might submit [to Him].

Pickthall : And Allah hath given you, of that which He hath created, shelter from the sun; and hath given you places of refuge in the mountains, and hath given you coats to ward off the heat from you, and coats (of armour) to save you from your own foolhardiness. Thus doth He perfect His favour unto you, in order that ye may surrender (unto Him).

Yusuf Ali : It is Allah Who made out of the things He created, some things to give you shade; of the hills He made some for your shelter; He made you garments to protect you from heat, and coats of mail to protect you from your (mutual) violence. Thus does He complete His favours on you, that ye may bow to His Will (in Islam).

Shakir : And Allah has made for you of what He has created shelters, and He has given you in the mountains places of retreat, and He has given you garments to preserve you from the heat and coats of mail to preserve you in your fighting; even thus does He complete His favor upon you, that haply you may submit.

Dr. Ghali : And Allah has made for you of what He created shades, and He has made for you of the mountains nestled (refuges), and He has made for you apparels to protect you from the heat and apparels to protect you from your (own) violence. Thus He perfects His favor upon you, that possibly you would be Muslims (Literally: surrender "to Him").

Tafsir Jalalayn : And it is God Who has made for you, from what He created, of houses, trees and clouds, shade (zilāl is the plural of zill) to protect you from the heat of the sun; and He has made for you, in the mountains, places of refuge (aknān is the plural of kinn, which is [a places] where one can seek shelter [istakanna], such as a cave or a tunnel); and He has made for you garments, shirts, that protect you from the heat, that is, and [also] from the cold, and garments that protect you from your [mutual] violence, [your] warring, in other words, [to protect you] from stabbed or struck during these [instances], [garments] such as coats of mail and armour plates. So, in the same way that He has created these things, He perfects His favour — in this world — to you, by creating that of which you have need, so that you, O people of Mecca, might submit, [that you might] affirm His Oneness.

Tagalog : At ang Allâh ay gumawa para sa inyo ng inyong mga silungan na tulad ng mga puno at iba pa, at gumawa rin Siya para sa inyo ng mga kublihan mula sa mga kabundukan, at gumawa rin Siya para sa inyo ng mga kasuotan mula sa mga bulak at lana upang mapangalagaan kayo mula sa init at lamig, at gumawa rin para sa inyo ng mga bakal bilang pangangalaga sa inyo at mga sandata ninyo kapag kinakalaban kayo sa labanan, at kung paano kayo biniyayaan ng Allâh ng mga ganitong kagandahang-loob ay ginawa rin Niyang ganap para sa inyo ang Kanyang mga kagandahang-loob sa pamamagitan ng paghahayag Niya ng Relihiyon ng Katotohanan; upang sumuko at magpasailalim kayo sa Allâh na Bukod-Tangi na hindi kayo magtatambal sa pagsamba sa Kanya ng kahit na anumang bagay.

16:82

Hassanor Alapa : Na amay ka tomalikhod siran na aya patoray rka (hay Mohammad) na so khizampayin ko panolon a mapayag

Muhsin Khan : Then, if they turn away, your duty (O Muhammad SAW) is only to convey (the Message) in a clear way.

Sahih International : But if they turn away, [O Muhammad] - then only upon you is [responsibility for] clear notification.

Pickthall : Then, if they turn away, thy duty (O Muhammad) is but plain conveyance (of the message).

Yusuf Ali : But if they turn away, thy duty is only to preach the clear Message.

Shakir : But if they turn back, then on you devolves only the clear deliverance (of the message).

Dr. Ghali : So, in case they turn away, then surely you have only (to deliver) the evident proclamation.

Tafsir Jalalayn : But if they turn away, [if] they reject Islam, your duty, O Muhammad (s), is only to convey [the Message] plainly — this was [revealed] before the command to fight [the disbelievers].

Tagalog : Pagkatapos, kung sila ay tatalikod sa iyo, O Muhammad, pagkatapos nilang makita ang palatandaan ay huwag kang malungkot, dahil ang tungkulin mo lamang ay ipahayag nang malinaw ang anumang mensahe na dala-dala mo at ang gabay ay sa Amin lamang maisasakatuparan.

16:83

Hassanor Alapa : Katawan iran so limo o Allāh oriyan iyan na pzankaan iran na so kadaklan kiran na manga kafir

Muhsin Khan : They recognise the Grace of Allah, yet they deny it (by worshipping others besides Allah) and most of them are disbelievers (deny the Prophethood of Muhammad SAW).

Sahih International : They recognize the favor of Allah ; then they deny it. And most of them are disbelievers.

Pickthall : They know the favour of Allah and then deny it. Most of them are ingrates.

Yusuf Ali : They recognise the favours of Allah; then they deny them; and most of them are (creatures) ungrateful.

Shakir : They recognize the favor of Allah, yet they deny it, and most of them are ungrateful.

Dr. Ghali : They recognize the favor of Allah; thereafter they deny it; and most of them are the disbelievers.

Tafsir Jalalayn : They recognise God’s grace, that is, they affirm that it comes from Him, and then deny it, by associating others [with Him], and most of them are ungrateful.

Tagalog : Batid ng mga nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allâh ang biyaya ng Allâh sa kanila sa pamamagitan ng pagkakapadala kay Muhammad (saw) sa kanila subali’t tinanggihan nila ang biyayang ito at karamihan sa iyong sambayanan ay walang pananamapalataya, tinanggihan nila ang iyong pagka-Propeta at hindi nila tinanggap.

16:84
Hassanor Alapa : Ko gawii a somogo Kami ko oman i pagtaw sa saksi oriyan iyan na di pagidinan so siran oto a manga kafir ago di siran pn phangnian sa kapanawbat (ko kasoat o Kadnan iran)

Muhsin Khan : And (remember) the Day when We shall raise up from each nation a witness (their Messenger), then, those who have disbelieved will not be given leave (to put forward excuses), nor will they be allowed (to return to the world) to repent and ask for Allah's Forgiveness (of their sins, etc.).

Sahih International : And [mention] the Day when We will resurrect from every nation a witness. Then it will not be permitted to the disbelievers [to apologize or make excuses], nor will they be asked to appease [ Allah ].

Pickthall : And (bethink you of) the day when we raise up of every nation a witness, then there is no leave for disbelievers, nor are they allowed to make amends.

Yusuf Ali : One Day We shall raise from all Peoples a Witness: then will no excuse be accepted from Unbelievers, nor will they receive any favours.

Shakir : And on the day when We will raise up a witness out of every nation, then shall no permission be given to those who disbelieve, nor shall they be made to solicit favor.

Dr. Ghali : And the Day We make to rise again from every nation a witness; thereafter the ones who disbelieved will not be permitted nor will they be allowed to make amends.

Tafsir Jalalayn : And, mention, the day We shall raise up from every community a witness, and this will be it [that community’s] prophet, to bear witness for it and against it, and this [day] is the Day of Resurrection; then the disbelievers will not be given permission, to make excuses, nor will they be asked to make amends, that is, [nor will they be asked] to [repent and] return to that which pleases God.

Tagalog : At ipaalaala mo sa kanila, O Muhammad, ang mangyayari sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na sa Araw na yaon ay palilitawin Namin sa bawa’t Nasyon ang Sugo na ipinadala sa kanila upang tumestigo sa paniniwala ng sinumang naniwala at paglabag ng sinumang hindi naniwala, pagkatapos ang mga yaong hindi naniwala ay hindi pahihintulutan na mangatwiran hinggil sa anumang nangyari sa kanila at hindi sila pahihintulutang makapagsisi at humingi ng kapatawaran sa Allâh, dahil nakalipas na ang panahong yaon.

16:85

Hassanor Alapa : Go amay ka kasandngan o siran oto a miamanakoto so siksa na di siran dn phakakhapan ko siksa ago di siran dn planatan

Muhsin Khan : And when those who did wrong (the disbelievers) will see the torment, then it will not be lightened unto them, nor will they be given respite.

Sahih International : And when those who wronged see the punishment, it will not be lightened for them, nor will they be reprieved.

Pickthall : And when those who did wrong behold the doom, it will not be made light for them, nor will they be reprieved.

Yusuf Ali : When the wrong-doers (actually) see the Penalty, then will it in no way be mitigated, nor will they then receive respite.

Shakir : And when those who are unjust shall see the chastisement, it shall not be lightened for them, nor shall they be respited.

Dr. Ghali : And when the ones who did injustice see the torment, then it will not be lightened for them, and they will not be respited.

Tafsir Jalalayn : And when those who did wrong, [those who] disbelieved, behold the chastisement, the Fire, it shall not be lightened for them, the chastisement, nor will they be granted any respite, [any] deferment from it when they see it.

Tagalog : At kapag nakita ng mga yaong tumanggi sa katotohanan ang kaparusahan ng Allâh sa Kabilang-Buhay, na ito ay hindi pagagaanin sa kanila, at hindi sila bibigyan ng kahit na kaunting palugit o iaantala sa kanila ang kaparusahan.

16:86
Hassanor Alapa : Go amay ka kasandngan o siran oto a miamanakoto so manga sakotowa iran na tharoon iran a Kadnan ami giai so manga sakotowa ami a so miaadn kami a pphamangniyan ami a salakaw Rka, na salawadaan iran siran a katharo a mataan a skano na manga bokhag kano.

Muhsin Khan : And when those who associated partners with Allah see their (Allah's so-called) partners, they will say: "Our Lord! These are our partners whom we used to invoke besides you." But they will throw back their word at them (and say): "Surely! You indeed are liars!"

Sahih International : And when those who associated others with Allah see their "partners," they will say," Our Lord, these are our partners [to You] whom we used to invoke besides You." But they will throw at them the statement, "Indeed, you are liars."

Pickthall : And when those who ascribed partners to Allah behold those partners of theirs, they will say: Our Lord! these are our partners unto whom we used to cry instead of Thee. But they will fling to them the saying: Lo! ye verily are liars!

Yusuf Ali : When those who gave partners to Allah will see their "partners", they will say: "Our Lord! these are our 'partners,' those whom we used to invoke besides Thee." But they will throw back their word at them (and say): "Indeed ye are liars!"

Shakir : And when those who associate (others with Allah) shall see their associate-gods, they shall say: Our Lord, these are our associate-gods on whom we called besides Thee. But they will give them back the reply: Most surely you are liars.

Dr. Ghali : And when the ones who associated (others with Him) see their associates, they will say, "Our Lord, these are our associates whom we used to invoke apart from You." They will then cast at them the saying, "Surely you are liars indeed."

Tafsir Jalalayn : And when the idolaters behold their associates, of devils and others, they will say, ‘Our Lord, these are our associates whom we used to invoke, [whom we used] to worship, besides You’. But they will fling to them the saying, that is, they will say to them: ‘You are indeed liars!’, when you say that you used to worship us — as is stated [by them] in another verse: ‘It was not us that they worshipped’ [Q. 28:63]; [and also in the verse] They will deny their worship of them [Q. 19:82].

Tagalog : At kapag nakita ng mga nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allâh, sa Araw ng Muling Pagkabuhay, ang kanilang mga diyus-diyosan na kanilang sinamba, na kanilang ipinantay sa Allâh, sasabihin nila: O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Sila ang mga itinambal namin sa pagsamba sa Iyo, at magsasalita ang mga diyus-diyosan na kanilang sinamba na pasisinungalingan nito ang sumamba sa kanila, at magsasabi: Katiyakan, kayo na mga nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allâh ay mga sinungaling, noong ginawa ninyo kami na katambal sa pagsamba sa Allâh at sinamba ninyo kami na kapantay ng Allâh, gayong hindi naman namin kayo inutusan na gawin ito at hindi namin inangkin na kami ay karapat-dapat na sambahin, na kung kaya, kayo lamang kung gayon ang karapat-dapat na sisihin.

16:87

Hassanor Alapa : Na mitmo iran ko Allāh sa alongan oto so kathapapay sa madadas kiran so nganin a gii ran ipamrak

Muhsin Khan : And they will offer (their full) submission to Allah (Alone) on that Day, and their invented false deities [all that they used to invoke besides Allah, e.g. idols, saints, priests, monks, angels, jinns, Jibrael (Gabriel), Messengers, etc.] will vanish from them.

Sahih International : And they will impart to Allah that Day [their] submission, and lost from them is what they used to invent.

Pickthall : And they proffer unto Allah submission on that day, and all that they used to invent hath failed them.

Yusuf Ali : That Day shall they (openly) show (their) submission to Allah; and all their inventions shall leave them in the lurch.

Shakir : And they shall tender submission to Allah on that day; and what they used to forge shall depart from them.

Dr. Ghali : And they will cast forth to Allah submissiveness upon that Day and whatever they used to fabricate will err away (Or: stray away) from them.

Tafsir Jalalayn : And they will offer submission to God on that day, that is, they will have surrendered to His judgement, and that which they used to invent, in the way of [claiming that] their gods intercede for them, will fail, forsake, them.

Tagalog : At sila na mga walang pananampalataya ay magpapakita ng ganap na pagsuko at pagpapasailalim sa Allâh sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at maglalaho sa kanila ang anuman na kanilang inangkin na mga kasinungalingan na ang kanilang mga diyus-diyusan ay mamagitan sa kanila.

16:88
Hassanor Alapa : So siran oto a manga kafir ago mirn siran ko lalan ko Allāh na pagomanomanan Ami siran sa siksa ko liawaw o siksa sabap ko nganin a miaadn siran a gii siran maminasa

Muhsin Khan : Those who disbelieved and hinder (men) from the Path of Allah, for them We will add torment over the torment; because they used to spread corruption [by disobeying Allah themselves, as well as ordering others (mankind) to do so].

Sahih International : Those who disbelieved and averted [others] from the way of Allah - We will increase them in punishment over [their] punishment for what corruption they were causing.

Pickthall : For those who disbelieve and debar (men) from the way of Allah, We add doom to doom because they wrought corruption,

Yusuf Ali : Those who reject Allah and hinder (men) from the Path of Allah - for them will We add Penalty to Penalty; for that they used to spread mischief.

Shakir : (As for) those who disbelieve and turn away from Allah's way, We will add chastisement to their chastisement because they made mischief.

Dr. Ghali : The ones who have disbelieved and barred from the way of Allah, We will increase for them torment above the torment, for that they were corrupting (in the earth).

Tafsir Jalalayn : Those who disbelieve and bar, people, from the way of God, [from] His religion, them, We shall add chastisement to [their] chastisement, that [chastisement] which they have merited for their disbelief — Ibn Mas‘ūd said, ‘[Their chastisment will consist of] scorpions whose fangs are [as long] as the tallest palm trees’ — because of the corruption they used to cause, by their barring people from belief.

Tagalog : Ang mga yaong tinanggihan nila ang iyong pagka-Propeta, O Muhammad, at pinasinungalingan ka nila at hinarangan nila ang iba sa daan patungo sa paniniwala sa Kaisahan ng Allâh at sa Kanyang Sugo, daragdagan Namin ang parusa sa kanila ng karagdagan pang kaparusahan na napakasidhi dahil sa kanilang ginawa na pagtanggi at sa ginawa nilang pagpigil sa mga tao na sumunod sa katotohanan; at sa kanilang sadyang pamiminsala at pagligaw sa mga tao upang labagin ang Allâh at gumawa ng kasalanan.

16:89
Hassanor Alapa : Go sa sagawii a somogo Kami ko oman i pagtaw sa saksi sii kiran a pd ko manga ginawa iran ago miomami ska (hay Mohammad) a 651 saksi sankai (a pagtaw) go piamakatoron Ami rka so Kitab a inirinayag ko kalangowan a shayi ago toroan ago limo ago thotol a mapia ko manga Muslim

Muhsin Khan : And (remember) the Day when We shall raise up from every nation a witness against them from amongst themselves. And We shall bring you (O Muhammad SAW) as a witness against these. And We have sent down to you the Book (the Quran) as an exposition of everything, a guidance, a mercy, and glad tidings for those who have submitted themselves (to Allah as Muslims).

Sahih International : And [mention] the Day when We will resurrect among every nation a witness over them from themselves. And We will bring you, [O Muhammad], as a witness over your nation. And We have sent down to you the Book as clarification for all things and as guidance and mercy and good tidings for the Muslims.

Pickthall : And (bethink you of) the day when We raise in every nation a witness against them of their own folk, and We bring thee (Muhammad) as a witness against these. And We reveal the Scripture unto thee as an exposition of all things, and a guidance and a mercy and good tidings for those who have surrendered (to Allah).

Yusuf Ali : One day We shall raise from all Peoples a witness against them, from amongst themselves: and We shall bring thee as a witness against these (thy people): and We have sent down to thee the Book explaining all things, a Guide, a Mercy, and Glad Tidings to Muslims.

Shakir : And on the day when We will raise up in every people a witness against them from among themselves, and bring you as a witness against these-- and We have revealed the Book to you explaining clearly everything, and a guidance and mercy and good news for those who submit.

Dr. Ghali : And the Day We will make to rise again in every nation a witness against them from among themselves, and We will cause you (The prophet) to come as a witness against these. And We have been sending down on you the Book as an evident (exposition) of everything, and as a guidance, and a mercy, and as good tidings to Muslims (i.e., those who surrender to Allah).

Tafsir Jalalayn : And, mention, the day We shall raise up from every community a witness against them from among themselves, and this will be their [that community’s] prophet, and We shall bring you, O Muhammad (s), as a witness against these, namely, your people. And We have revealed to you the Book, the Qur’ān, as a clarification of all things, that people [might] need concerning the Law, and as a guidance, from error, and a mercy and good tidings, of Paradise, to those who submit, [those who] affirm the Oneness [of God].

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, sa Araw ng Muling Pagkabuhay na kung saan sa Araw na yaon ay magpapalitaw sa bawa’t nasyon ng titestigo laban sa kanila, na ito ay ang bawa’t Sugong ipinadala ng Allâh mula sa kanilang sariling lahi at wika, at dadalhin ka Namin, O Muhammad, bilang testigo sa iyong sambayanan.   At katotohanan na Aming ibinaba sa iyo, O Muhammad, ang Banal na Qur’an upang linawin ang lahat ng bagay at ipaliwanag ang mga ito nang ganap, na tulad ng alintuntunin hinggil sa ‘halal’ at ‘haram’ (pagpapahintulot at pagbabawal), gantimpala at kaparusahan at iba pa, at upang maging gabay mula sa pagkaligaw, at habag sa sinumang maniniwala mula rito, at magandang balita para sa mga Muslim (mga isinusuko nang ganap ang buong sarili sa kagustuhan ng Allâh) dahil sa mabuti ang kanilang patutunguhan.

16:90
Hassanor Alapa : Mataan a so Allāh na iphzogo Iyan so kapaginontolan ago so kaphiapia ago so kabgi ko madazg ago ipzapar Iyan so piakasisingay ago so marata ago so kapamaba, sa phagosiatan kano Niyan ka an kano makapananadm

Muhsin Khan : Verily, Allah enjoins Al-Adl (i.e. justice and worshipping none but Allah Alone - Islamic Monotheism) and Al-Ihsan [i.e. to be patient in performing your duties to Allah, totally for Allah's sake and in accordance with the Sunnah (legal ways) of the Prophet SAW in a perfect manner], and giving (help) to kith and kin (i.e. all that Allah has ordered you to give them e.g., wealth, visiting, looking after them, or any other kind of help, etc.): and forbids Al-Fahsha' (i.e all evil deeds, e.g. illegal sexual acts, disobedience of parents, polytheism, to tell lies, to give false witness, to kill a life without right, etc.), and Al-Munkar (i.e all that is prohibited by Islamic law: polytheism of every kind, disbelief and every kind of evil deeds, etc.), and Al-Baghy (i.e. all kinds of oppression), He admonishes you, that you may take heed.

Sahih International : Indeed, Allah orders justice and good conduct and giving to relatives and forbids immorality and bad conduct and oppression. He admonishes you that perhaps you will be reminded.

Pickthall : Lo! Allah enjoineth justice and kindness, and giving to kinsfolk, and forbiddeth lewdness and abomination and wickedness. He exhorteth you in order that ye may take heed.

Yusuf Ali : Allah commands justice, the doing of good, and liberality to kith and kin, and He forbids all shameful deeds, and injustice and rebellion: He instructs you, that ye may receive admonition.

Shakir : Surely Allah enjoins the doing of justice and the doing of good (to others) and the giving to the kindred, and He forbids indecency and evil and rebellion; He admonishes you that you may be mindful.

Dr. Ghali : Surely Allah commands to justice and fairness and bringing (charity) to a near kinsman, and He forbids obscenity and maleficence and iniquity. He admonishes you that possibly you would be mindful.

Tafsir Jalalayn : Indeed God enjoins justice — [that is] affirmation of [His] Oneness, or [actually] being fair, and virtue, performance of the [religious] obligations, or that you should worship God as if you were able to see Him, as [reported] in the hadīth; and giving to kinsfolk — He has singled it [kinship] out for mention by way of [highlighting] its importance — and He forbids lewdness, fornication, and abomination, with regard to the [stipulations of the] Law, [abomination] such as disbelief and acts of disobedience, and aggression, wrongdoing against people — He also singles this out for mention by way of [showing] its importance; just as He began with [the mention of] ‘lewdness’, in this way, He admonishes you, through commands and prohibitions, so that you might remember, [that you might] be admonished (tadhakkarūna, ‘you [might] remember’, the original tā’ [of tatadhakkarūna] has been assimilated with the dhāl). In the Mustadrak [of al-Hākim al-Naysābūrī] it is reported from Ibn Mas‘ūd that [he said]: ‘This [verse] is the most comprehensive verse in the Qur’ān in terms of [what is] good and [what is] evil’.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, inutusan ng Allâh ang Kanyang mga alipin sa Banal na Qur’ân ng pagiging makatarungan at tamang paniniwala sa karapatan ng Allâh hinggil sa Kanyang Kaisahan at di-pagsasagawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Kanya, at sa karapatan ng Kanyang mga alipin na ibigay sa bawa’t isa sa kanila ang anumang nararapat na para sa kanila at ipag-utos ang pagiging mabuti hinggil sa karapatan ng Allâh na bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya at pagsagawa ng Kanyang mga ipinag-uutos sa tamang kaparaanan, at sa karapatan ng Kanyang mga nilikha sa salita at gawa at pag-uutos ng pagbibigay sa mga kamag-anak ng anumang bagay na magpapatibay ng kanilang ugnayang magkakamag-anak at pakikitungo nang mabuti sa kanila, at ipinagbawal Niya ang anumang kasamaan, salita man ito o gawa, at ang anumang bagay na hindi katanggap-tanggap sa batas at hindi kalugud-lugod sa paningin ng Allâh na katulad ng paglabag at pagsagawa ng mga kasalanan, at ganoon din ang pagbabawal hinggil sa pang-aapi at paghamak sa kapuwa tao, at sa ganitong pamamaraan na pag-uutos at pagbabawal, ay bilang pagpapayo sa inyo at pagpapaalaala ng Allâh hinggil sa magiging bunga o kahihinatnan nito, upang kayo ay makaunawa sa ipinag-utos ng Allâh at makinabang para rito.

16:91
Hassanor Alapa : Go tomann iyo so kapasadan o Allāh igira miakiphasada kano go di niyo mbarnkasa so manga samaya ko oriyan o kiathkhs iyan ka sabnar a bialoy niyo so Allāh sii rkano a maako a saksi, mataan a so Allāh na katawan Iyan so nganin a gii niyo nggalbkn.

Muhsin Khan : And fulfill the Covenant of Allah (Bai'a: pledge for Islam) when you have covenanted, and break not the oaths after you have confirmed them, and indeed you have appointed Allah your surety. Verily! Allah knows what you do.

Sahih International : And fulfill the covenant of Allah when you have taken it, [O believers], and do not break oaths after their confirmation while you have made Allah , over you, a witness. Indeed, Allah knows what you do.

Pickthall : Fulfil the covenant of Allah when ye have covenanted, and break not your oaths after the asseveration of them, and after ye have made Allah surety over you. Lo! Allah knoweth what ye do.

Yusuf Ali : Fulfil the Covenant of Allah when ye have entered into it, and break not your oaths after ye have confirmed them; indeed ye have made Allah your surety; for Allah knoweth all that ye do.

Shakir : And fulfill the covenant of Allah when you have made a covenant, and do not break the oaths after making them fast, and you have indeed made Allah a surety for you; surely Allah knows what you do.

Dr. Ghali : And fulfil the covenant of Allah when you have covenanted, and do not break the oaths after they have been affirmed. And you have already made Allah Sponsor over you; surely Allah knows whatever (things) you perform.

Tafsir Jalalayn : And fulfil God’s covenant, [effected] by way of pledges of allegiance and oaths and in other ways, when you made a covenant, and do not break [your] oaths after pledging them and having made God surety over you, that you will fulfill [the covenant], for you have sworn [the oath] by Him (the sentence wa-qad ja‘altumu’Llāha ‘alaykum kafīlan, ‘and having made God surety over you’, is a circumstantial qualifier). Truly God knows what you do — [this is] a threat for them.

Tagalog : At tuparin ninyo ang lahat ng pangako na inyong ipinangako sa pagitan ninyo at sa pagitan ng Allâh, o di kaya ay sa pagitan ninyo at ng mga tao hangga’t ito ay hindi labag sa Aklat ng Allâh at sa ‘Sunnah’ ng Kanyang Propeta, at huwag ninyong talikuran ang sinumpaan ninyong pangako pagkatapos ninyo itong tiyakin (o seguruhin), dahil katiyakan, kapag nangako kayo nang ganito ay hinirang ninyo ang Allâh bilang garantiya upang paniwalaan ang inyong pangako. Katiyakan, batid ng Allâh ang lahat ng inyong mga ginagawa at ayon dito kayo ay gagantihan.

16:92Hassanor Alapa : Go di niyo mbaloya a ginawa niyo a datar o sakataw a babay a kiakas iyan so inawl iyan 652 ko oriyan o kiabins iyan sa kabarnkas, sa phkhowaan iyo so manga samaya iyo a okit a akal ko ltlt iyo a adn a mabaloy a salompok a skaniyan i maporo a di sa isa a salompok (ko kadakl i tamok) mataan a ithioba rkano o Allāh skaniyan na phayagn Iyan rkano ko alongan a Qiyāmah so nganin a miaadn kano ron a masosobag kano

Muhsin Khan : And be not like her who undoes the thread which she has spun after it has become strong, by taking your oaths a means of deception among yourselves, lest a nation may be more numerous than another nation. Allah only tests you by this [i.e who obeys Allah and fulfills Allah's Covenant and who disobeys Allah and breaks Allah's Covenant]. And on the Day of Resurrection, He will certainly make clear to you that wherein you used to differ [i.e. a believer confesses and believes in the Oneness of Allah and in the Prophethood of Prophet Muhammad SAW which the disbeliever denies it and that was their difference amongst them in the life of this world].

Sahih International : And do not be like she who untwisted her spun thread after it was strong [by] taking your oaths as [means of] deceit between you because one community is more plentiful [in number or wealth] than another community. Allah only tries you thereby. And He will surely make clear to you on the Day of Resurrection that over which you used to differ.

Pickthall : And be not like unto her who unravelleth the thread, after she hath made it strong, to thin filaments, making your oaths a deceit between you because of a nation being more numerous than (another) nation. Allah only trieth you thereby, and He verily will explain to you on the Day of Resurrection that wherein ye differed.

Yusuf Ali : And be not like a woman who breaks into untwisted strands the yarn which she has spun, after it has become strong. Nor take your oaths to practise deception between yourselves, lest one party should be more numerous than another: for Allah will test you by this; and on the Day of Judgment He will certainly make clear to you (the truth of) that wherein ye disagree.

Shakir : And be not like her who unravels her yarn, disintegrating it into pieces after she has spun it strongly. You make your oaths to be means of deceit between you because (one) nation is more numerous than (another) nation. Allah only tries you by this; and He will most certainly make clear to you on the resurrection day that about which you differed.

Dr. Ghali : And do not be as she who breaks her yarn, even after it is strongly spun, (Literally: powerfully spun) into strands, by taking to yourselves your oaths fraudulently among yourselves, one nation being more numerous than another nation. Surely, Allah only tries you thereby; and indeed He will definitely make evident to you upon the Day of the Resurrection that wherein you used to differ.

Tafsir Jalalayn : And do not be like her who undoes, spoils, her yarn, that which she has spun, after having made it strong, [having] set and spun it, [breaking it up] into fibres (ankāthan is a circumstantial qualifier, [ankāth is] the plural of nikth, and means that which is undone [yunkathu]) — this was an imbecile Meccan woman who used to spin all day and then undo it — by making (tattakhidhūna is a circumstantial qualifier referring to the person of [the verb] takūnū, ‘[do not] be like’), in other words, [what is meant is] ‘do not be like her by making’, your oaths a [means of] deceit, (dakhal, is what enters [yadkhulu] into something but does not belong to it), in other words, as [a means of causing] mischief or as trickery, between you, by breaking these [oaths], so that one group may become more numerous than [another] group. They used to enter into an alliance with a given group, but if they encountered another more numerous and more powerful [group], they would renege on their alliance with the former and forge a [new] alliance with these [latter]. God only tries, tests, you thereby, in other words, by that which He enjoins, in the way of fulfilling the covenant, so that He may observe the obedient and the disobedient among you, or when [it is the case that] one group is more numerous [than another], that He may observe whether you fulfil [your obligation to them] or not; and certainly He will make clear to you on the Day of Resurrection that wherein you used to differ, during [the life of] this world, with regard to covenants and otherwise, by punishing he who reneged and rewarding he who was faithful [to his covenant].

Tagalog : At huwag kayong tumalikod sa inyong mga pangako, dahil magiging katulad ninyo kung gayon ang isang babae na humahabi (o gumagawa) ng tela, na pinagbuti niya ang pagsasagawa nito at pagkatapos ay kinalas niya rin ito, na ang paggawa ninyo ng mga sinumpaang pangako sa oras ng panunumpa ay panlilinlang lamang sa inyong pinangakuan, at sinisira ninyo ang inyong mga pangako kapag nakatagpo kayo ng ibang grupo na higit na mayaman at higit na malaki ang inyong kapakinabangan kaysa sa mga tao na pinangakuan ninyo.   Katiyakan, sinusubok lamang kayo ng Allâh sa Kanyang pag-uutos na tuparin ang mga pangako at sa Kanyang pagbabawal na ito ay sirain, at walang pag-aalinlangan, lilitaw para sa inyo sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang anuman na hindi ninyo pinagkasunduan dito sa daigdig hinggil sa paniniwala sa Allâh at sa pagiging Propeta ni Propeta Muhammad (saw).

16:93
Hassanor Alapa : O kiabayai o Allāh na balowin kano Niyan a pagtaw a satiman, ogaid na ndadagn Iyan so taw a khabayaan Iyan ago thoroon Iyan so taw a khabayaan Iyan, sa matatankd a ipagiza rkano so nganin a gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : And had Allah willed, He could have made you (all) one nation, but He sends astray whom He wills and guides whom He wills. But you shall certainly be called to account for what you used to do.

Sahih International : And if Allah had willed, He could have made you [of] one religion, but He causes to stray whom He wills and guides whom He wills. And you will surely be questioned about what you used to do.

Pickthall : Had Allah willed He could have made you (all) one nation, but He sendeth whom He will astray and guideth whom He will, and ye will indeed be asked of what ye used to do.

Yusuf Ali : If Allah so willed, He could make you all one people: But He leaves straying whom He pleases, and He guides whom He pleases: but ye shall certainly be called to account for all your actions.

Shakir : And if Allah please He would certainly make you a single nation, but He causes to err whom He pleases and guides whom He pleases; and most certainly you will be questioned as to what you did.

Dr. Ghali : And if Allah had (so) decided, indeed He would have made you one nation; but He leads into error whomever He decides to, and He guides whomever He decides to; and indeed you will definitely be questioned about whatever you were doing.

Tafsir Jalalayn : For if God had willed, He could have made you one community, people of a single religion, but He leads astray whom He will and guides whom He will, and you will surely be questioned, on the Day of Resurrection, a questioning of rebuke, about what you used to do, so that you might be requited for it.

Tagalog : At kung ginusto lamang ng Allâh ay ginabayan Niya kayong lahat, na gagawin Niya kayong nagkakaisa sa iisang paniniwala at paniniwala sa Kaisahan ng Allâh na ito ay ang Islâm at pananatilihin Niya kayo rito, subali’t pinahihintulutan Niya ang sinuman na Kanyang nais na iligaw mula sa sinuman na alam Niya na pipiliin nito ang pagkaligaw at hindi Niya gagabayan bilang makatarungang paghatol mula sa Kanya; at gagabayan Niya ang sinuman na Kanyang nais mula sa sinumang alam Niya na pipiliin nito ang katotohanan at papatnubayan Niya ito bilang kagandahang-loob mula sa Kanya.   At katiyakan, tatanungin kayong lahat ng Allâh sa Araw ng Muling Pagkabuhay hinggil sa kung ano ang ginawa ninyo rito sa daigdig patungkol sa kung ano ang Kanyang ipinag-utos at kung ano ang Kanyang ipinagbawal sa inyo at ayon dito kayo ay gagantihan.

16:94
Hassanor Alapa : Go di niyo khowaa so manga samaya iyo a okit a ikmat ko ltlt iyo ka adn a midolas a palo ko oriyan o kiathakna iyan, ago kataaman iyo so siksa sabap ko kiapangalang iyo ko lalan ko Allāh ago adn a bagian iyo a siksa a lbi a mala.

Muhsin Khan : And make not your oaths, a means of deception among yourselves, lest a foot may slip after being firmly planted, and you may have to taste the evil (punishment in this world) of having hindered (men) from the Path of Allah (i.e. Belief in the Oneness of Allah and His Messenger, Muhammad SAW), and yours will be a great torment (i.e. the Fire of Hell in the Hereafter).

Sahih International : And do not take your oaths as [means of] deceit between you, lest a foot slip after it was [once] firm, and you would taste evil [in this world] for what [people] you diverted from the way of Allah , and you would have [in the Hereafter] a great punishment.

Pickthall : Make not your oaths a deceit between you, lest a foot should slip after being firmly planted and ye should taste evil forasmuch as ye debarred (men) from the way of Allah, and yours should be an awful doom.

Yusuf Ali : And take not your oaths, to practise deception between yourselves, with the result that someone's foot may slip after it was firmly planted, and ye may have to taste the evil (consequences) of having hindered (men) from the Path of Allah, and a Mighty Wrath descend on you.

Shakir : And do not make your oaths a means of deceit between you, lest a foot should slip after its stability and you should taste evil because you turned away from Allah's way and grievous punishment be your (lot).

Dr. Ghali : And do not take to yourselves your oaths fraudulently among yourselves for that a foot should slide back after firm (steadiness) and you should taste the odious (reward) for that you barred from the way of Allah; and you will have a tremendous torment.

Tafsir Jalalayn : And do not make your oaths a [means of] deceit between you — He repeats this [here] for emphasis — lest a foot should slip, that is, [lest] your feet [should slip] off the path of Islam, after being steady, having been set upon it, and [lest] you should taste evil, that is, chastisement, forasmuch as you barred [people] from the way of God, in other words, for your refraining to fulfil covenants or barring others from [doing] this, since your custom [once established] will be followed [by others], and there be a tremendous chastisement for you, in the Hereafter.

Tagalog : At huwag ninyong gawing paraan ang inyong sinumpaang pangako para linlangin ang sinumang pinangakuan ninyo, dahil mapapahamak at magkakagulo kayo pagkatapos ninyong maging tahimik sa inyong pamumuhay, na katulad ng isang tao na nadulas ang kanyang mga paa pagkatapos nitong maging matatag sa pagkakatayo, at matitikman ninyo ang kinamumuhian ninyo na mga parusa rito sa daigdig; dahil naging sanhi kayo na pigilin ang iba sa pagsunod sa Relihiyong Islâm dahil sa nakita niya sa inyo na pagiging taksil, at ang para sa inyo sa Kabilang-Buhay ay masidhing kaparusahan.

16:95
Hassanor Alapa : Go oba niyo phasaa so kapasadan o Allāh sa arga a maito, ka so matatago ko Allāh na skaniyan i mapia rkano amay ka katawan iyo

Muhsin Khan : And purchase not a small gain at the cost of Allah's Covenant. Verily! What is with Allah is better for you if you did but know.

Sahih International : And do not exchange the covenant of Allah for a small price. Indeed, what is with Allah is best for you, if only you could know.

Pickthall : And purchase not a small gain at the price of Allah's covenant. Lo! that which Allah hath is better for you, if ye did but know.

Yusuf Ali : Nor sell the covenant of Allah for a miserable price: for with Allah is (a prize) far better for you, if ye only knew.

Shakir : And do not take a small price in exchange for Allah's covenant; surely what is with Allah is better for you, did you but know.

Dr. Ghali : And do not trade the covenant of Allah for a little price; surely whatever is in the Providence of Allah, that is more charitable (i.e., better) for you, in case you knew.

Tafsir Jalalayn : And do not sell God’s covenant for a small price, of this world, so that you break it in return for this [small price]. For truly what is with God, of reward, is better for you, than all that is in this world — if you should know, this, then do not break it.

Tagalog : At huwag ninyong kasangkapanin ang inyong sinumpaang pangako sa Pangalan ng Allâh; na ipagpapalit ninyo ito sa kakaunting halaga na kaligayahan dito sa daigdig, dahil katiyakang ang gantimpala na nagmula sa Allâh dahil sa inyong pagtupad ng sinumpaang pangako ay nakahihigit para sa inyo kaysa sa kakaunting halaga na makamundo, kung ito ay batid ninyo lamang na may wastong kaalaman, at iniintindi ninyo ang pagkakaiba ng kaligayahan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

16:96
Hassanor Alapa : So matatago rkano na khalngan, na so matatago ko Allāh na tatap (a di khalngan), go imbalas Ami 653 ko siran oto a mizasabar so balas iran sabap ko kapia o nganin a miaadn siran a gii ran galbkn

Muhsin Khan : Whatever is with you, will be exhausted, and whatever with Allah (of good deeds) will remain. And those who are patient, We will certainly pay them a reward in proportion to the best of what they used to do.

Sahih International : Whatever you have will end, but what Allah has is lasting. And We will surely give those who were patient their reward according to the best of what they used to do.

Pickthall : That which ye have wasteth away, and that which Allah hath remaineth. And verily We shall pay those who are steadfast a recompense in proportion to the best of what they used to do.

Yusuf Ali : What is with you must vanish: what is with Allah will endure. And We will certainly bestow, on those who patiently persevere, their reward according to the best of their actions.

Shakir : What is with you passes away and what is with Allah is enduring; and We will most certainly give to those who are patient their reward for the best of what they did.

Dr. Ghali : Whatever is in your presence is depleted, and whatever is in the Providence of Allah is enduring, and indeed We will definitely recompense the ones who patiently endured their reward, according to the fairest of whatever they were doing.

Tafsir Jalalayn : That which is with you, of [the things of] this world, will come to an end, will perish, but that which is with God remains, [it is] everlasting. And He shall surely pay (read la-yajziyanna or la-najziyanna, ‘We shall surely pay’) those who were patient, in fulfilling their covenants, their reward according to the best of what they used to do, ‘the best’ [here] means ‘the good’.

Tagalog : At ang anumang pagmamay-ari ninyo na mga pira-piraso na makamundong inyong tinataglay ay maglalaho, subali’t ang anumang nasa Allâh na para sa inyo na kabuhayan at gantimpala ay mananatili magpakailanman at hindi maglalaho. Walang pag-aalinlangan, gagantimpalaan Namin ang sinumang tiniis niya ang hirap ng mga pag-uutos – kabilang dito ang pagsasakatuparan ng pangako – ng gantimpalang para sa kanila na higit pa kaysa kanilang mga ginawa, na kung pinagkakalooban Namin sila ng gantimpala sa mga kakaunti na kabutihan na kanilang nagawa ay gayon din sa marami at mga malalaki nito bilang kagandahang-loob mula sa Allâh.

16:97
Hassanor Alapa : Sa taw a nggalbk sa mapia a pd sa mama odi na babay a skaniyan na mapaparatiaya na disomala a oyagn Ami skaniyan sa kaoyag a mapia, ago ibalas Ami kiran so balas iran sabap ko kapia o pinggalbk iran

Muhsin Khan : Whoever works righteousness, whether male or female, while he (or she) is a true believer (of Islamic Monotheism) verily, to him We will give a good life (in this world with respect, contentment and lawful provision), and We shall pay them certainly a reward in proportion to the best of what they used to do (i.e. Paradise in the Hereafter).

Sahih International : Whoever does righteousness, whether male or female, while he is a believer - We will surely cause him to live a good life, and We will surely give them their reward [in the Hereafter] according to the best of what they used to do.

Pickthall : Whosoever doeth right, whether male or female, and is a believer, him verily we shall quicken with good life, and We shall pay them a recompense in proportion to the best of what they used to do.

Yusuf Ali : Whoever works righteousness, man or woman, and has Faith, verily, to him will We give a new Life, a life that is good and pure and We will bestow on such their reward according to the best of their actions.

Shakir : Whoever does good whether male or female and he is a believer, We will most certainly make him live a happy life, and We will most certainly give them their reward for the best of what they did.

Dr. Ghali : Whoever does righteousness, be it male or female, and he is a believer, then indeed We will definitely (give him to) live a goodly life; and indeed We will definitely recompense them their reward, according to the fairest of whatever they were doing.

Tafsir Jalalayn : Whoever acts righteously, whether male or female, and is a believer, him verily We shall revive with a goodly life. This is said to be life in Paradise; or it is life on earth, [when it is] one of contentedness or one of wholesome (halāl) provision. And We shall surely pay them their reward according to the best of what they used to do.

Tagalog : Sinuman ang gumawa ng mabubuting gawa, lalaki man o babae, na siya ay tunay na naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo; ay pagkakalooban Namin siya rito sa daigdig ng mabuti at mapayapang pamumuhay kahit siya ay hindi mayaman, at walang pag-aalinlangan na ipagkakaloob Namin sa kanila ang gantimpala sa Kabilang-Buhay nang higit pa kaysa kabutihan na kanilang nagawa rito sa daigdig.

16:98

Hassanor Alapa : Igira biatia aka so Qur’ān na lindong ka ko Allāh phoon ko 654 shaytan a raradiamn

Muhsin Khan : So when you want to recite the Quran, seek refuge with Allah from Shaitan (Satan), the outcast (the cursed one).

Sahih International : So when you recite the Qur'an, [first] seek refuge in Allah from Satan, the expelled [from His mercy].

Pickthall : And when thou recitest the Qur'an, seek refuge in Allah from Satan the outcast.

Yusuf Ali : When thou dost read the Qur'an, seek Allah's protection from Satan the rejected one.

Shakir : So when you recite the Quran, seek refuge with Allah from the accursed Shaitan,

Dr. Ghali : So when you read the Qur'an, then seek refuge in Allah from the outcast Shaytan (The all-vicious, i.e., the Devil).

Tafsir Jalalayn : And when you recite the Qur’ān, that is, when you intend to recite it, seek refuge in God from Satan the outcast, in other words, say a‘ūdhu bi’Lllāhi min al-shaytān al-rajīm, ‘I seek refuge in God from the accursed Satan’.

Tagalog : At kung nais mo, O ikaw na naniwala sa Allâh, na bigkasin ang anumang talata sa Banal na Qur’ân ay hilingin mo ang kalinga ng Allâh mula sa kasamaan ni ‘Shaytân’ na isinumpa at inilayo mula sa awa ng Allâh, na sasabihin mo: A`ou-dhu bil-lâ-hi mi-nash-shay-tâ-nir ra-jîm, na ang ibig sabihin, Hinihingi ko ang kalinga ng Allâh laban sa isinumpang Satanas.

16:99

Hassanor Alapa : Mataan ka da a bagr iyan (so shaytān) ko siran oto a miamaratiaya ago sii ko Kadnan iran na zasarakan siran on

Muhsin Khan : Verily! He has no power over those who believe and put their trust only in their Lord (Allah).

Sahih International : Indeed, there is for him no authority over those who have believed and rely upon their Lord.

Pickthall : Lo! he hath no power over those who believe and put trust in their Lord.

Yusuf Ali : No authority has he over those who believe and put their trust in their Lord.

Shakir : Surely he has no authority over those who believe and rely on their Lord.

Dr. Ghali : Surely he has no all-binding authority over the ones who believe and trust in their Lord.

Tafsir Jalalayn : Indeed he has no power, sway, over those who believe and put their trust in their Lord.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, si ‘Shaytân’ ay walang kapangyarihan laban sa mga tunay na naniniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo, at sa kanila na ipinauubaya lamang sa Allâh ang kanilang mga sarili.

16:100

Hassanor Alapa : So bagr iyan (a shaytān) na sii ko siran oto a pkhowaan iran skaniyan (a shaytān) a salinggogopa iran ago so siran oto a sii rkaniyan na pphanakoto siran.

Muhsin Khan : His power is only over those who obey and follow him (Satan), and those who join partners with Him (Allah) [i.e. those who are Mushrikun - polytheists - see Verse 6:121].

Sahih International : His authority is only over those who take him as an ally and those who through him associate others with Allah .

Pickthall : His power is only over those who make a friend of him, and those who ascribe partners unto Him (Allah).

Yusuf Ali : His authority is over those only, who take him as patron and who join partners with Allah.

Shakir : His authority is only over those who befriend him and those who associate others with Him.

Dr. Ghali : Surely his all-binding authority is only over the ones who take him for patron and the ones who take him as associate (with Allah).

Tafsir Jalalayn : His [Satan’s] power is only over those who choose him as [their] patron, by obeying him, and those who ascribe partners to Him, that is, to God.

Tagalog : Magkagayunpaman, ang kanyang kakayahan ay sa mga yaon lamang na itinuturing siya bilang kanilang kaagapay at sinusunod nila ang kanyang kagustuhan, at dahil sa pagsunod nila kay ‘Shaytân’ ay nagtatambal o sumasamba sila ng iba bukod sa Allâh).

16:101
Hassanor Alapa : Go igira adn a inisambi Ami a ayat sa isa a ayat a so Allāh na katawan Iyan so nganin a ithoron Iyan na tharoon iran a ska na pphangantang (sa Qur’ān) ogaid na so kadaklan kiran na di ran katawan

Muhsin Khan : And when We change a Verse [of the Quran, i.e. cancel (abrogate) its order] in place of another, and Allah knows the best of what He sends down, they (the disbelievers) say: "You (O Muhammad SAW) are but a Muftari! (forger, liar)." Nay, but most of them know not.

Sahih International : And when We substitute a verse in place of a verse - and Allah is most knowing of what He sends down - they say, "You, [O Muhammad], are but an inventor [of lies]." But most of them do not know.

Pickthall : And when We put a revelation in place of (another) revelation, - and Allah knoweth best what He revealeth - they say: Lo! thou art but inventing. Most of them know not.

Yusuf Ali : When We substitute one revelation for another,- and Allah knows best what He reveals (in stages),- they say, "Thou art but a forger": but most of them understand not.

Shakir : And when We change (one) communication for (another) communication, and Allah knows best what He reveals, they say: You are only a forger. Nay, most of them do not know.

Dr. Ghali : And when We substitute a verse (Literally; a sign "ayat) in the place of (another) verse-and Allah best knows what He is sending down-they say, "Surely you are only a fabricator!" No indeed, (but) most of them do not know.

Tafsir Jalalayn : And when We exchange a verse in place of a [different] verse, by abrogating it and revealing another, for the welfare of [God’s] servants — and God knows best what He reveals — they say, that is, the disbelievers [say] to the Prophet (s): ‘You are just a fabricator’, a liar, making it up yourself. Nay, most of them do not know, the true nature of the Qur’ān and the benefit [to God’s servants] of abrogation.

Tagalog : At kapag pinalitan Namin ang isang talata ng panibagong talata o panibagong alituntunin – at ang Allâh na Siyang Tagapaglikha ay Ganap na Nakaaalam sa ikabubuti ng Kanyang nilikha at sa anuman na Kanyang inihahayag na mga alituntunin o batas sa iba’t ibang panahon – sasabihin ng mga walang pananampalataya: Katunayan, ikaw, O Muhammad, ay nag-imbento lamang laban sa Allâh ng mga salita na hindi Niya sinabi, gayong si Muhammad (saw) ay hindi katulad ng kanilang mga inaangkin, sa kadahilanang ang karamihan sa kanila ay walang kaalam-alam hinggil sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at gayon din hinggil sa Kanyang mga batas at alituntunin.

16:102
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a initoron skaniyan o Jibrīl a phoon ko Kadnan ka sa minggolalan sa bnar ka an iyan matatap so siran oto a miamaratiaya ago toroan ago thotol a mapia a rk o manga Muslim

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW) Ruh-ul-Qudus [Jibrael (Gabriel)] has brought it (the Quran) down from your Lord with truth, that it may make firm and strengthen (the Faith of) those who believe and as a guidance and glad tidings to those who have submitted (to Allah as Muslims).

Sahih International : Say, [O Muhammad], "The Pure Spirit has brought it down from your Lord in truth to make firm those who believe and as guidance and good tidings to the Muslims."

Pickthall : Say: The holy Spirit hath delivered it from thy Lord with truth, that it may confirm (the faith of) those who believe, and as guidance and good tidings for those who have surrendered (to Allah).

Yusuf Ali : Say, the Holy Spirit has brought the revelation from thy Lord in Truth, in order to strengthen those who believe, and as a Guide and Glad Tidings to Muslims.

Shakir : Say: The Holy spirit has revealed it from your Lord with the truth, that it may establish those who believe and as a guidance and good news for those who submit.

Dr. Ghali : Say, "The Spirit of Holiness (i.e., the language) has been sending it down from your Lord with the Truth to make firm the ones who have believed and as a guidance and good tidings to Muslims." (i.e. those who surrender to Allah).

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘The Holy Spirit, Gabriel, has revealed it from your Lord with truth (bi’l-haqq, this is semantically connected to nazzala, ‘he [Gabriel] has revealed [it]’) to confirm [the faith of] those who believe, by their believing in it [when it is revealed], and as guidance and good tidings for those who have submitted [to God]’.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Ang Qur’ân ay hindi inimbentong salita na mula sa akin, kundi ito ay kapahayagan na ibinaba ni anghel Jibril na ‘Rûh-ul-Qudus’ (Banal na Espiritu) mula sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na totoo at makatarungan; upang patatagin ang mga naniniwala, at bilang gabay mula sa pagkaligaw, at magandang balita para sa mga Muslim, na ang ibig sabihin ay para sa mga sumuko at nagpasailalim sa kagustuhan ng Allâh na ‘Rabb’ ng lahat ng mga nilalang.

16:103
Hassanor Alapa : Go sabnar a katawan Ami a mataan a gii ran tharoon a pphangndaon skaniyan a manosiya a so basa a 655 ipmbangnsa iran on na basa a Ajam (kna o ba Arab) a giai na basa Arab a mapayag (so Qur’ān)

Muhsin Khan : And indeed We know that they (polytheists and pagans) say: "It is only a human being who teaches him (Muhammad SAW)." The tongue of the man they refer to is foreign, while this (the Quran) is a clear Arabic tongue.

Sahih International : And We certainly know that they say, "It is only a human being who teaches the Prophet." The tongue of the one they refer to is foreign, and this Qur'an is [in] a clear Arabic language.

Pickthall : And We know well that they say: Only a man teacheth him. The speech of him at whom they falsely hint is outlandish, and this is clear Arabic speech.

Yusuf Ali : We know indeed that they say, "It is a man that teaches him." The tongue of him they wickedly point to is notably foreign, while this is Arabic, pure and clear.

Shakir : And certainly We know that they say: Only a mortal teaches him. The tongue of him whom they reproach is barbarous, and this is clear Arabic tongue.

Dr. Ghali : And indeed We already know that they say, "Surely only a mortal is teaching him." The tongue (i.e., the language) of him about whom they blaspheme is foreign, and this is an evident Arabic tongue.

Tafsir Jalalayn : And verily (wa-laqad is for confirmation) We know that they say, ‘It is only a human that is teaching him, the Qur’ān’ — this was a Christian blacksmith whom the Prophet (s) used to frequent. God, exalted be He, says: The tongue, the language, of him to whom they refer, to whom they incline, [with the accusation] that he is [the one] teaching him, is foreign’; while this, Qur’ān, is [in] a clear Arabic tongue, one of lucidity and clarity: so how can a foreigner be teaching him?

Tagalog : At walang pag-aalinlangan, batid Namin ang kanilang mga sinasabi na mga ‘Mushrikûn’ – nagtatambal sa pagsamba sa Allâh o sumasamba ng iba bukod sa Allâh– na: Katiyakan, natutunan ng Propeta ang Qur’ân mula sa ibang tao. Sila ay nagsinungaling, dahil katiyakang ang wika ng taong pinagbibintangan nilang nagturo kay Propeta Muhammad (saw) ay hindi ‘Arabic’ at hindi nakaiintindi ng wikang ito, samantalang ang Banal na Qur’ân ay wikang ‘Arabic’ at sadyang napakalinaw ang mga kahulugan nito.

16:104

Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a di ran paparatiayaan so manga tanda o Allāh na di siran thoroon o Allāh a adn a bagian iran a siksa a masakit

Muhsin Khan : Verily! Those who believe not in the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah, Allah will not guide them and theirs will be a painful torment.

Sahih International : Indeed, those who do not believe in the verses of Allah - Allah will not guide them, and for them is a painful punishment.

Pickthall : Lo! those who disbelieve the revelations of Allah, Allah guideth them not and theirs will be a painful doom.

Yusuf Ali : Those who believe not in the Signs of Allah,- Allah will not guide them, and theirs will be a grievous Penalty.

Shakir : (As for) those who do not believe in Allah's communications, surely Allah will not guide them, and they shall have a painful punishment.

Dr. Ghali : Surely the ones who do not believe in the signs of Allah, Allah will not guide them, and they will have a painful torment.

Tafsir Jalalayn : Indeed those who do not believe in God’s signs — God shall not guide them and there is a painful chastisement for them.

Tagalog : Katiyakan, ang mga walang pananam-palataya na hindi naniwala sa Banal na Qur’ân ay hindi gagabayan ng Allâh tungo sa katotohanan, at sa Kabilang-Buhay para sa kanila ay masidhing kaparusahan.

16:105
Hassanor Alapa : Mataan a pphangantang sa kabokhag so siran oto a di ran paparatiayaan so manga tanda o Allāh, ago siran oto na siran so manga bokhag.

Muhsin Khan : It is only those who believe not in the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah, who fabricate falsehood, and it is they who are liars.

Sahih International : They only invent falsehood who do not believe in the verses of Allah , and it is those who are the liars.

Pickthall : Only they invent falsehood who believe not Allah's revelations, and (only) they are the liars.

Yusuf Ali : It is those who believe not in the Signs of Allah, that forge falsehood: it is they who lie!

Shakir : Only they forge the lie who do not believe in Allah's communications, and these are the liars.

Dr. Ghali : Surely they who do not believe in the signs of Allah only fabricate lies, and those are they (who are) the liars.

Tafsir Jalalayn : Only those invent falsehood who do not believe in God’s signs, the Qur’an, by saying that these are the words of a human, and it is they who are the liars (the emphasis is [effected] by way of repetition; wa-inna, ‘and indeed’, and other [combinations of inna] are [used] in refutation of their saying, ‘You are just a fabricator’ [above, Q. 16:101]).

Tagalog : Katiyakan, ang tagapag-imbento ng kasinungalingan ay gawain lamang ng sinumang hindi naniwala sa Allâh at sa Kanyang mga ‘Âyât’ (mga talata, rebelasyon o palatandaan), at sila ang mga yaong sinungaling sa kanilang mga sinasabi; subali’t si Propeta Muhammad (saw) naman na tunay na naniwala sa kanyang ‘Rabb’ at nagpasailalim sa Kanyang kagustuhan ay hindi maaaring magsinungaling laban sa Allâh at magsasabi ng salita na hindi talagang sinabi ng Allâh

16:106Hassanor Alapa : Sa taw a khafir (onkirn) iyan so Allāh ko oriyan o paratiaya niyan inonta bo so taw a 656 tigl a so poso’ iyan na thatana ko paratiaya niyan, ogaid na sa taw a kaliwanagan ko kakhafir so poso’ iyan na khitambon kiran a rarangit a phoon ko Allāh ago adn a bagian iran a siksa a mala

Muhsin Khan : Whoever disbelieved in Allah after his belief, except him who is forced thereto and whose heart is at rest with Faith but such as open their breasts to disbelief, on them is wrath from Allah, and theirs will be a great torment.

Sahih International : Whoever disbelieves in Allah after his belief... except for one who is forced [to renounce his religion] while his heart is secure in faith. But those who [willingly] open their breasts to disbelief, upon them is wrath from Allah , and for them is a great punishment;

Pickthall : Whoso disbelieveth in Allah after his belief - save him who is forced thereto and whose heart is still content with the Faith - but whoso findeth ease in disbelief: On them is wrath from Allah. Theirs will be an awful doom.

Yusuf Ali : Any one who, after accepting faith in Allah, utters Unbelief,- except under compulsion, his heart remaining firm in Faith - but such as open their breast to Unbelief, on them is Wrath from Allah, and theirs will be a dreadful Penalty.

Shakir : He who disbelieves in Allah after his having believed, not he who is compelled while his heart is at rest on account of faith, but he who opens (his) breast to disbelief-- on these is the wrath of Allah, and they shall have a grievous chastisement.

Dr. Ghali : Whoever has disbelieved in Allah even after his belief excepting him who has been compelled and his heart is (still) composed with belief-but whoever has his breast expanded in disbelief, then upon them is anger from Allah and they will have a tremendous torment.

Tafsir Jalalayn : Whoever disbelieves in God after [having affirmed] his faith — except for him who is compelled, to pronounce [a statement of] unbelief and so pronounces it, while his heart is at rest in faith (man, ‘whoever’, is [either] a subject or a conditional, and so the predicate [of this subject], or the response [to this conditional], is [an implied] lahum wa‘īdun shadīd, ‘there is for them a severe threat [of chastisement]’; this is indicated by [the statement that follows]) — but he who opens up his breast to unbelief, that is, [he who] opens it up and expands it [with unbelief], meaning that his soul is content with it, upon such shall be wrath from God, and there is a great chastisement for them.

Tagalog : Katotohanan, ang tunay na nagsisinungaling laban sa Allâh ay ang sinuman na bumigkas ng salitang paglabag o pagtanggi sa Allâh (Kufr) at tumalikod pagkatapos niyang maniwala, na ang para sa kanya ay pagkamuhi na mula sa Allâh, maliban lamang sa sinumang pinilit na pabigkasin ng salitang paglabag sa Allâh, na ito ay kanyang binigkas dahil sa kanyang takot na mapahamak subali’t ang kanyang puso ay nananatili pa ring matatag at buo sa tunay na paniniwala at di-natitinag, na kung kaya, hindi siya masisisi hinggil sa bagay na ito, subali’t ang sinumang bumigkas ng salitang paglabag at ito ay maluwag niyang tinanggap sa kanyang kalooban, walang pag-aalinlangan na mapapasakanila ang matinding pagkamuhi mula sa Allâh at masidhing kaparusahan;

16:107
Hassanor Alapa : Gioto na kagia piakalbi ran so kaoyagoyag ko doniya ko alongan a maori go mataan a so Allāh na di Niyan thoroon so pagtaw a manga kafir

Muhsin Khan : That is because they loved and preferred the life of this world over that of the Hereafter. And Allah guides not the people who disbelieve.

Sahih International : That is because they preferred the worldly life over the Hereafter and that Allah does not guide the disbelieving people.

Pickthall : That is because they have chosen the life of the world rather than the Hereafter, and because Allah guideth not the disbelieving folk.

Yusuf Ali : This because they love the life of this world better than the Hereafter: and Allah will not guide those who reject Faith.

Shakir : This is because they love this world's life more than the hereafter, and because Allah does not guide the unbelieving people.

Dr. Ghali : That (is) for that they have shown more love for the present life (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) than for the Hereafter and (for) that Allah does not guide the disbelieving people.

Tafsir Jalalayn : That, threat [of chastisement] for them, is because they have preferred the life of this world, they have chosen it [in preference], to the Hereafter, and because God does not guide the disbelieving folk.

Tagalog : Dahil sa pagpili nila ng makamundong buhay at ng kinang nito, na higit na sinang-ayunan pa nila ang makamundo kaysa sa buhay sa Kabilang-Buhay at ang mga gantimpalang naroroon. At katiyakang hindi ginagabayan ng Allâh ang mga hindi naniwala at hindi Niya pinapatnubayan tungo sa katotohanan.

16:108
Hassanor Alapa : Siran oto so tiombokan o Allāh so manga poso’ iran ago so kan’g iran ago so manga kailay ran ago siran oto so miamakalipat

Muhsin Khan : They are those upon whose hearts, hearing (ears) and sight (eyes) Allah has set a seal. And they are the heedless!

Sahih International : Those are the ones over whose hearts and hearing and vision Allah has sealed, and it is those who are the heedless.

Pickthall : Such are they whose hearts and ears and eyes Allah hath sealed. And such are the heedless.

Yusuf Ali : Those are they whose hearts, ears, and eyes Allah has sealed up, and they take no heed.

Shakir : These are they on whose hearts and their hearing and their eyes Allah has set a seal, and these are the heedless ones.

Dr. Ghali : Those are they upon whose hearts Allah has stamped (i.e., impressed or set seal) and on their hearing and their be holdings; and those are the ones who are heedless.

Tafsir Jalalayn : They are the ones on whose hearts God has set a seal, and on their hearing and their sight [as well], and it is they who are heedless, of what [punishment] is being prepared for them.

Tagalog : Sila ang mga yaong isinara ng Allâh ang kanilang mga puso ng paglabag, pagtanggi sa katotohanan at pagpili ng makamundong buhay sa halip na buhay sa Kabilang-Buhay, kaya hindi na makararating sa kanilang mga puso ang Liwanag ng Patnubay, at sila ay naging mga bingi na hindi na nila maririnig ang mga talata ng Allâh at kahit na ito pa ay kanilang marinig ay hindi nila ito uunawain, at sila ay naging mga bulag na di na nila nakikita ang mga katibayan na nagpapatunay sa pagiging Bukod-Tanging ‘Ilâh’ ng Allâh na karapat-dapat lamang sambahin, at sila ang mga yaong nakalimot sa mga inihanda ng Allâh na kaparusahan para sa kanila.

16:109

Hassanor Alapa : Da a sankaan a mataan a siran ko alongan a maori na siran so manga lapis

Muhsin Khan : No doubt, in the Hereafter, they will be the losers.

Sahih International : Assuredly, it is they, in the Hereafter, who will be the losers.

Pickthall : Assuredly in the Hereafter they are the losers.

Yusuf Ali : Without doubt, in the Hereafter they will perish.

Shakir : No doubt that in the hereafter they will be the losers.

Dr. Ghali : No question that in the Hereafter they are (the ones who are) the losers.

Tafsir Jalalayn : Without a doubt — verily — in the Hereafter they are the ones who will be the losers, because their journey’s end shall be the Fire, in which they shall be perpetually.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, sila sa Kabilang-Buhay ang tunay na talunan at nawasak ang kanilang buhay dahil sila ang mga yaong itinuon ang kanilang buhay sa anumang bagay na naging sanhi ng parusa at pagwasak sa kanila.

16:110
Hassanor Alapa : Oriyan iyan na so Kadnan ka ko siran oto a tomiogalin siran ko oriyan o kiaringasaa kiran oriyan iyan na miphrang siran ago mizabar siran na mataan a so Kadnan ka ko oriyan oto na Paririla a Masaling-gagawn.

Muhsin Khan : Then, verily! Your Lord for those who emigrated after they had been put to trials and thereafter strove hard and fought (for the Cause of Allah) and were patient, verily, your Lord afterward is, Oft-Forgiving, Most Merciful.

Sahih International : Then, indeed your Lord, to those who emigrated after they had been compelled [to renounce their religion] and thereafter fought [for the cause of Allah ] and were patient - indeed, your Lord, after that, is Forgiving and Merciful

Pickthall : Then lo! thy Lord - for those who became fugitives after they had been persecuted, and then fought and were steadfast - lo! thy Lord afterward is (for them) indeed Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : But verily thy Lord,- to those who leave their homes after trials and persecutions,- and who thereafter strive and fight for the faith and patiently persevere,- Thy Lord, after all this is oft-forgiving, Most Merciful.

Shakir : Yet surely your Lord, with respect to those who fly after they are persecuted, then they struggle hard and are patient, most surely your Lord after that is Forgiving, Merciful.

Dr. Ghali : Thereafter surely your Lord ?to the ones who emigrated even after they had been persecuted, (Literally: were tempted) thereafter strove and endured patiently, surely your Lord, even after that, is indeed Ever-Forgiving, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : Then indeed your Lord — as for those who emigrated, to Medina, after they were persecuted, [after] they were tortured and [compelled to] pronounce [words of] unbelief (a variant reading [for futinū, ‘they were persecuted’] has fatanū, in other words, ‘[after] they disbelieved’, or ‘[after] they turned people away from belief’), and then struggled and were patient, in obedience — indeed your Lord after that, that is, [after] such a trial, is Forgiving, of them, Merciful, to them (the predicate of the first inna, ‘indeed’, is indicated by the predicate of the second one).

Tagalog : Pagkatapos, katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha para sa mga mahihina sa Makkah na pinarusahan ng mga ‘Mushrikûn,’ na ipinakita nila ang pagsang-ayon sa kanila na mga walang pananampalataya bilang panlabas na pagpapakita lamang at nilinlang nila ang mga ito sa pamamagitan ng pagsabi ng anumang bagay na nais nilang ipasabi sa kanila, subali’t ang kanilang mga puso ay tiyak na panatag sa tunay na paniniwala, at nang sila ay nagkaroon ng pagkakataon na makaligtas ay nangibang-bayan sila sa Madinah, pagkatapos ay nakipaglaban sila sa mga kumakalaban sa Relihiyon ng Allâh at tiniis nila ang hirap ng mga ipinag-uutos; walang pag-aalinlangan, ang Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha – pagkatapos nilang makapagsisi – ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

16:111
Hassanor Alapa : Sa sagawii a phakaoma a langowan a ginawa sa ipndaawa niyan a ginawa niyan (sa di niyan kasiksa) ago itoman ko oman i ginawa so nganin a pinggalbk iyan sa di siran dn khalalim

Muhsin Khan : (Remember) the Day when every person will come up pleading for himself, and every one will be paid in full for what he did (good or evil, belief or disbelief in the life of this world) and they will not be dealt with unjustly.

Sahih International : On the Day when every soul will come disputing for itself, and every soul will be fully compensated for what it did, and they will not be wronged.

Pickthall : On the Day when every soul will come pleading for itself, and every soul will be repaid what it did, and they will not be wronged.

Yusuf Ali : One Day every soul will come up struggling for itself, and every soul will be recompensed (fully) for all its actions, and none will be unjustly dealt with.

Shakir : (Remember) the day when every soul shall come, pleading for itself and every soul shall be paid in full what it has done, and they shall not be dealt with unjustly.

Dr. Ghali : The Day that every self will come up disputing for it self, and every self will be paid in full for what it has done, and they will not be done any injustice.

Tafsir Jalalayn : Mention, the day when every soul will come pleading, arguing, for itself, not concerned for any other [soul] — this is the Day of Resurrection — and every soul will be repaid, the requital [of], what it has done and they will not be wronged, at all.

Tagalog : At ipaalaala mo sa kanila, O Muhammad, ang Araw ng Muling Pagkabuhay na kung saan sa Araw na yaon ay darating ang isang tao na sisisihin niya ang kanyang sarili at magsasabi ng lahat ng katwiran, at ang Allâh naman ay ipagkakaloob Niya nang buo sa bawa’t tao ang kabayaran ng kanyang nagawa na walang anumang pagkukulang, na hindi Niya daragdagan ang parusa at hindi Niya babawasan ang gantimpala.

16:112Hassanor Alapa : Go migay so Allāh sa ibarat a lipongan a miaadn a somasarig a thatakna a pkhaoma skaniyan o pagpr iyan sa kapangondaya a phoon ko langowan a katampar, na sianka iyan so manga limo o Allāh na 657 piakitaaman on o Allāh so sapng a kaor ago so sawan sabap ko nganin a miaadn siran a gii ran pangambarn

Muhsin Khan : And Allah puts forward the example of a township (Makkah), that dwelt secure and well content; its provision coming to it in abundance from every place, but it (its people) denied the Favours of Allah (with ungratefulness). So Allah made it taste the extreme of hunger (famine) and fear, because of that (evil, i.e. denying Prophet Muhammad SAW) which they (its people) used to do.

Sahih International : And Allah presents an example: a city which was safe and secure, its provision coming to it in abundance from every location, but it denied the favors of Allah . So Allah made it taste the envelopment of hunger and fear for what they had been doing.

Pickthall : Allah coineth a similitude: a township that dwelt secure and well content, its provision coming to it in abundance from every side, but it disbelieved in Allah's favours, so Allah made it experience the garb of dearth and fear because of what they used to do.

Yusuf Ali : Allah sets forth a Parable: a city enjoying security and quiet, abundantly supplied with sustenance from every place: Yet was it ungrateful for the favours of Allah: so Allah made it taste of hunger and terror (in extremes) (closing in on it) like a garment (from every side), because of the (evil) which (its people) wrought.

Shakir : And Allah sets forth a parable: (Consider) a town safe and secure to which its means of subsistence come in abundance from every quarter; but it became ungrateful to Allah's favors, therefore Allah made it to taste the utmost degree of hunger and fear because of what they wrought.

Dr. Ghali : And Allah has struck a similitude: a town that was secure (and) well composed, its provision coming up to it opulently from every place, then it disbelieved (i.e., they were unthankful) in the amenities of Allah; so Allah made it taste the garment of hunger and fear for the things they were working out (i.e., doing).

Tafsir Jalalayn : And God strikes a similitude (mathalan is substituted by [the following, qaryatan]) a town, Mecca — meaning its inhabitants — secure, from any raids, never becoming agitated, and peaceful, without anyone ever needing to emigrate from it, on account of anxiety or fear, its provision coming to it plenteously, abundantly, from every place. But it rejected God’s graces, by denying the Prophet (s), so God made it taste the garb of hunger, and so they suffered seven years of drought, and fear, as a result of the raiding parties of the Prophet (s), [all] because of what they used to do.

Tagalog : At nagbigay ang Allâh ng halimbawa ng isang bayan – Makkah – na mapayapa sa anumang panghihimasok ng iba o pakikipaglaban, at kapanatagan sa pamumuhay na dumarating sa kanila ang masaganang pamumuhay na napakadali mula sa iba’t ibang dako, subali’t hindi pinahalagahan ng mga tagaroon ang mga biyaya ng Allâh sa kanila, sa halip sila ay sumamba ng iba at hindi sila tumanaw ng utang na loob sa Allâh, kaya sila ay pinarusahan ng Allâh ng taggutom at takot mula sa mga sundalo na ipinadala ng Sugo ng Allâh (saw) at ng kanyang mga tagasunod, na tinakot sila; dahil sa kanilang paglabag at maling gawain.

16:113

Hassanor Alapa : Go sabnar a miaoma siran a sogo’ a pd kiran na piakambokhag iran na sininggawt siran o siksa a siran na manga pananakoto

Muhsin Khan : And verily, there had come unto them a Messenger (Muhammad SAW) from among themselves, but they denied him, so the torment overtook them while they were Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.).

Sahih International : And there had certainly come to them a Messenger from among themselves, but they denied him; so punishment overtook them while they were wrongdoers.

Pickthall : And verily there had come unto them a messenger from among them, but they had denied him, and so the torment seized them while they were wrong-doers.

Yusuf Ali : And there came to them a Messenger from among themselves, but they falsely rejected him; so the Wrath seized them even in the midst of their iniquities.

Shakir : And certainly there came to them a Messenger from among them, but they rejected him, so the punishment overtook them while they were unjust.

Dr. Ghali : And indeed a Messenger from among them already came to them, then they cried him lies; so the torment took them (away) and they were unjust.

Tafsir Jalalayn : And verily there came to them a messenger from among them, Muhammad (s), but they denied him, and so the chastisement, of hunger and fear, seized them while they were evildoers.

Tagalog : At katotohanan na ipinadala ng Allâh sa Makkah ang Sugo na mula sa kanila na ito ay si Propeta Muhammad (saw) na kilala nila ang kanyang angkan, ang kanyang pagiging matapat at ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan, subali’t tinanggihan nila ang dala-dalang niyang mensahe at hindi nila pinaniwalaan, na kung kaya, pinarusahan sila ng Allâh ng paghihikahos, taggutom at takot; at napatay ang kanilang mga pinuno sa Labanan sa Badr habang hinahamak nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsamba ng iba bukod sa Allâh at pagharang sa Kanyang Daan.

16:114
Hassanor Alapa : Na kan kano ko pd ko nganin a inirizki rkano o Allāh a halal a soti na panalamati niyo so limo o Allāh amay ka miaadn kano a Skaniyan bo i pzimbaan iyo

Muhsin Khan : So eat of the lawful and good food which Allah has provided for you. And be grateful for the Graces of Allah, if it is He Whom you worship.

Sahih International : Then eat of what Allah has provided for you [which is] lawful and good. And be grateful for the favor of Allah , if it is [indeed] Him that you worship.

Pickthall : So eat of the lawful and good food which Allah hath provided for you, and thank the bounty of your Lord if it is Him ye serve.

Yusuf Ali : So eat of the sustenance which Allah has provided for you, lawful and good; and be grateful for the favours of Allah, if it is He Whom ye serve.

Shakir : Therefore eat of what Allah has given you, lawful and good (things), and give thanks for Allah's favor if Him do you serve.

Dr. Ghali : So eat of what Allah has provided you, lawfully good, and thank (Him) for the favor of Allah, in case it be Him only that you do worship.

Tafsir Jalalayn : So eat, O believers, of the lawful and good food which God has provided you, and be thankful for God’s grace, if it is Him that you worship.

Tagalog : Na kung kaya, kumain kayo, O kayo na mga naniniwala, mula sa ipinagkaloob sa inyo na mga kabuhayan, na ginawa Niya ang pagpapahintulot nito sa inyo bilang malinis, at tumanaw kayo ng utang na loob sa mga Biyaya ng Allâh sa inyo sa pamamagitan ng pagpapasalamat (o pagtangkilik) nito at paggasta nito bilang pagsunod sa Allâh, kung talagang taos-puso ang inyong pagsamba sa Kanya at Siya lamang ang bukod-tangi ninyong sinasamba.

16:115
Hassanor Alapa : Mataan a hiaram Iyan rkano so miatay 658 (a binatang a da masombali) ago so rogo’ (a pthoga) ago so sapo’ a baboy ago so (binatang) a siombali sa salakaw ko ingaran o Allāh, na sa taw a matgl (o ongos) a kna o ba pphloba (sa kasawit) ago kna o ba phamaba (sa zobraan iyan so dianka a khn iyan on, na go ron makakan) na mataan a so Allāh na Paririla a Masalinggagawn.

Muhsin Khan : He has forbidden you only Al-Maytatah (meat of a dead animal), blood, the flesh of swine, and any animal which is slaughtered as a sacrifice for others than Allah (or has been slaughtered for idols etc. or on which Allah's Name has not been mentioned while slaughtering). But if one is forced by necessity, without wilful disobedience, and not transgressing, then, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Sahih International : He has only forbidden to you dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah . But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit] - then indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

Pickthall : He hath forbidden for you only carrion and blood and swineflesh and that which hath been immolated in the name of any other than Allah; but he who is driven thereto, neither craving nor transgressing, lo! then Allah is Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : He has only forbidden you dead meat, and blood, and the flesh of swine, and any (food) over which the name of other than Allah has been invoked. But if one is forced by necessity, without wilful disobedience, nor transgressing due limits,- then Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Shakir : He has only forbidden you what dies of itself and blood and flesh of swine and that over which any other name than that of Allah has been invoked, but whoever is driven to necessity, not desiring nor exceeding the limit, then surely Allah is Forgiving, Merciful.

Dr. Ghali : Surely He has prohibited for you only carrion, (i.e., deal meat) and blood, and the flesh of swine, and what has been acclaimed to other than Allah. Yet whoever is constrained, without being inequitable or aggressive, then surely Allah is Ever-Forgiving, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : He has forbidden you only carrion, blood, the flesh of swine, and that which has been hallowed to other than God. Yet whoever is compelled, neither craving nor transgressing, then truly God is Forgiving, Merciful.

Tagalog : Katiyakan, ang ipinagbabawal lamang sa inyo ng Allâh ay ang ‘Maytah’ mula sa hayop – ‘double dead’ (patay na subali’t kinatay pa rin ito) o patay na hayop na hindi nakatay sa tamang pamamaraan, – at ang mga pinatulo na dugo habang kinakatay ang mga hayop, karne ng baboy at anumang kinatay sa pangalan ng iba bukod sa Allâh, subali’t magkagayunpaman, ang sinumang napilitan dahil sa kanyang pagkatakot na mamatay at kumain siya mula sa mga ipinagbabawal na ito, na wala siyang layunin sa kanyang sarili ng kusang paglabag at hindi niya lalampasan ang kung ano lamang ang sapat sa kanyang pangangailangan, samakatuwid, walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanya at hindi siya parurusahan sa kanyang nagawa.

16:116
Hassanor Alapa : Go di niyo ptharoa ko nganin a iphropa o manga dila iyo 659 a kabokhagan a giai na halal ago giai na haram, ka an kano makatm-po ko Allāh sa kabokhag, na mataan a so siran oto a phtmpowan iran so Allāh sa kabokhag na di siran phakadaag

Muhsin Khan : And say not concerning that which your tongues put forth falsely: "This is lawful and this is forbidden," so as to invent lies against Allah. Verily, those who invent lies against Allah will never prosper.

Sahih International : And do not say about what your tongues assert of untruth, "This is lawful and this is unlawful," to invent falsehood about Allah . Indeed, those who invent falsehood about Allah will not succeed.

Pickthall : And speak not, concerning that which your own tongues qualify (as clean or unclean), the falsehood: "This is lawful, and this is forbidden," so that ye invent a lie against Allah. Lo! those who invent a lie against Allah will not succeed.

Yusuf Ali : But say not - for any false thing that your tongues may put forth,- "This is lawful, and this is forbidden," so as to ascribe false things to Allah. For those who ascribe false things to Allah, will never prosper.

Shakir : And, for what your tongues describe, do not utter the lie, (saying) This is lawful and this is unlawful, in order to forge a lie against Allah; surely those who forge the lie against Allah shall not prosper.

Dr. Ghali : And do not say, as to what your tongues describe lying, (i.e., falsely, livingly) "This is lawful and this is prohibited, " so you may fabricate lies against Allah; surely the ones who fabricate lies against Allah will not prosper.

Tafsir Jalalayn : And do not say, concerning that which your own tongues qualify, falsehood [such as] ‘This is lawful, and this is unlawful’, for what God [respectively] has not made lawful, and what He has not made unlawful, in order to invent lies against God, by attributing such [claims] to Him. Truly those who invent lies against God will not prosper.

Tagalog : Huwag ninyong sabihin – O kayong mga nagtatambal sa pagsamba sa Allâh– bilang pagsisinungaling na sinasabi ng inyong mga dila; na ito ay ipinahihintulot samantalang ipinagbabawal naman, at ito ay ipinagbabawal samantalang ito ay ipinahihintulot ng Allâh; dahil nag-iimbento kayo laban sa Allâh ng kasinungalingan sa pamamagitan ng pagtangi ninyo para sa Allâh ng mga bagay na kayo ang nagpahintulot at nagbawal. Katiyakan, ang mga yaong nag-imbento ng kasinungalingan laban sa Allâh, kailanman ay hindi sila magtatagumpay ng kahit na anumang kabutihan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

16:117

Hassanor Alapa : Kasawit a maito na adn a bagian iran a siksa a masakit

Muhsin Khan : A passing brief enjoyment (will be theirs), but they will have a painful torment.

Sahih International : [It is but] a brief enjoyment, and they will have a painful punishment.

Pickthall : A brief enjoyment (will be theirs); and theirs a painful doom.

Yusuf Ali : (In such falsehood) is but a paltry profit; but they will have a most grievous Penalty.

Shakir : A little enjoyment and they shall have a painful punishment.

Dr. Ghali : A little enjoyment and they will have a painful torment.

Tafsir Jalalayn : For them [there will be], a brief enjoyment, in this world, and for them, in the Hereafter, there will be a painful chastisement.

Tagalog : Isang pansamantalang kaligayahan ang para sa kanila rito sa daigdig na may hangganan na napakaliit, subali’t sa Kabilang-Buhay ay mararanasan nila ang napakasidhing kaparusahan.

16:118
Hassanor Alapa : Go sii ko siran oto a mimbabaloy a Yahūdī na hiaram Ami so 660 nganin a pianothol Ami rka sa miaona go da Ami siran lalima ogaid na miaadn siran a so manga ginawa iran na phlalimn iran

Muhsin Khan : And unto those who are Jews, We have forbidden such things as We have mentioned to you (O Muhammad SAW) before [in Surat-Al-An'am, (The Cattle), see Verse 6:146]. And We wronged them not, but they used to wrong themselves.

Sahih International : And to those who are Jews We have prohibited that which We related to you before. And We did not wrong them [thereby], but they were wronging themselves.

Pickthall : And unto those who are Jews We have forbidden that which We have already related unto thee. And We wronged them not, but they were wont to wrong themselves.

Yusuf Ali : To the Jews We prohibited such things as We have mentioned to thee before: We did them no wrong, but they were used to doing wrong to themselves.

Shakir : And for those who were Jews We prohibited what We have related to you already, and We did them no injustice, but they were unjust to themselves.

Dr. Ghali : And for the ones who Judaized, (i.e., adopt Judaism) We have prohibited for them what we narrated to you earlier and in no way did We do them an injustice, but to themselves they were doing injustice.

Tafsir Jalalayn : And to those of Jewry, that is, the Jews, We forbade that which We have related to you already, in the verse, And to those of Jewry We forbade every beast with hoof … to the end [Q. 6:146]; and We did not wrong them, by forbidding [them] that, but they used to wrong themselves, by committing acts of disobedience which necessarily bring about such [consequences].

Tagalog : At para sa mga Hudyo ay ipinagbawal Namin ang anumang naihayag Naming una sa iyo noon, O Muhammad, na ito ay ang lahat ng hayop na may kuko at taba ng baka at tupa maliban na lamang sa anumang taba na nakadikit sa likuran nito o taba na nakadikit sa bituka nito, o di kaya ay nakadikit sa buto nito.   At hindi Namin sila dinaya sa pamamagitan ng pagbabawal sa kanila ng mga ito, subali’t sila mismo ang nandaya sa kanilang mga sarili at nanghamak dahil sa ginawa nilang pagtanggi at paghihimagsik laban sa Allâh, na kung kaya, karapat-dapat lamang sa kanila na ipagbawal ang mga ito bilang kaparusahan sa kanila.

16:119
Hassanor Alapa : Oriyan iyan na so Kadnan ka ko siran oto a minggalbk siran sa dosa sa kadaa plng oriyan iyan na mithawbat siran ko oriyan oto ago miompia siran na mataan a so Kadnan ka ko orian iyan na Paririla a Masalinggagawn

Muhsin Khan : Then, verily! Your Lord for those who do evil (commit sins and are disobedient to Allah) in ignorance and afterward repent and do righteous deeds, verily, your Lord thereafter, (to such) is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Sahih International : Then, indeed your Lord, to those who have done wrong out of ignorance and then repent after that and correct themselves - indeed, your Lord, thereafter, is Forgiving and Merciful.

Pickthall : Then lo! thy Lord - for those who do evil in ignorance and afterward repent and amend - lo! (for them) thy Lord is afterward indeed Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : But verily thy Lord,- to those who do wrong in ignorance, but who thereafter repent and make amends,- thy Lord, after all this, is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Shakir : Yet surely your Lord, with respect to those who do an evil in ignorance, then turn after that and make amends, most surely your Lord after that is Forgiving, Merciful.

Dr. Ghali : Thereafter, surely your Lord ?? to the ones who do odious (deeds) in ignorance, thereafter repent ever after that and act righteously-surely your Lord after that is indeed Ever-Forgiving, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : Then indeed your Lord — to those who did evil, associating others [with God], out of ignorance, and then repented, returned [to God’s way], after that and made amends, in their actions — indeed your Lord after that, that is, [after] that ignorance, or that repentance, is Forgiving, of them, Merciful, to them.

Tagalog : Pagkatapos ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, samakatuwid, para sa mga yaong nakagawa ng mga pagkakasala habang sila ay nasa kamangmangan na hindi nila alam ang magiging bunga nito at pagdudulot nito ng pagkamuhi ng Allâh– sa lahat ng nagkasala sa Allâh, nagkamali man o sinadya, sa ganitong kadahilanan ay itinuturing siyang mangmang kahit alam pa niya ang pagbabawal nito – pagkatapos sila ay nagbalik-loob sa Allâh at iniwasan ang anuman na kanilang kinagawian na pagkakasala at itinuwid ang kanilang mga sarili at mga gawain, katotohanan ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha – pagkatapos nilang makapagsisi at magpakatuwid – ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa kanila, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal.

16:120

Hassanor Alapa : Mataan a so Ibrāhīm na miaadn a olowan (ummah) 661 a giimangongonotan ko Allāh a romaramig ko kapaginontolan ago da maadn a pd o manga pananakoto

Muhsin Khan : Verily, Ibrahim (Abraham) was an Ummah (a leader having all the good righteous qualities), or a nation, obedient to Allah, Hanifa (i.e. to worship none but Allah), and he was not one of those who were Al-Mushrikun (polytheists, idolaters, disbelievers in the Oneness of Allah, and those who joined partners with Allah).

Sahih International : Indeed, Abraham was a [comprehensive] leader, devoutly obedient to Allah , inclining toward truth, and he was not of those who associate others with Allah .

Pickthall : Lo! Abraham was a nation obedient to Allah, by nature upright, and he was not of the idolaters;

Yusuf Ali : Abraham was indeed a model, devoutly obedient to Allah, (and) true in Faith, and he joined not gods with Allah:

Shakir : Surely Ibrahim was an exemplar, obedient to Allah, upright, and he was not of the polytheists.

Dr. Ghali : Surely, Ibrahim (Abraham) was a nation, (i.e., a leader,Imam) devout to Allah, unswervingly upright, and he was not of the associators, (Those who associate others with Allah)

Tafsir Jalalayn : Truly Abraham was a community, a leader (imām), a [good] example, comprising [in his character] all the good traits, obedient to God, a hanīf, inclining towards the upright religion, and he was not of the idolaters;

Tagalog : Katiyakan, si Ibrâhim (as) ay isang pinuno ng kabutihan at masunurin na nagpapasailalim sa kagustuhan ng Allâh, na hindi siya lumilihis sa Relihiyon ng Islâm, naniniwala sa Kaisahan ng Allâh na hindi siya sumasamba ng iba bilang pagtatambal sa Allâh,

16:121

Hassanor Alapa : A pphanalamat ko manga limo Iyan (a Allāh) a tinindos Iyan ago tioro Iyan sa lalan a mathito.

Muhsin Khan : (He was) thankful for His (Allah's) Graces. He (Allah) chose him (as an intimate friend) and guided him to a Straight Path (Islamic Monotheism, neither Judaism nor Christianity).

Sahih International : [He was] grateful for His favors. Allah chose him and guided him to a straight path.

Pickthall : Thankful for His bounties; He chose him and He guided him unto a straight path.

Yusuf Ali : He showed his gratitude for the favours of Allah, who chose him, and guided him to a Straight Way.

Shakir : Grateful for His favors; He chose him and guided him on the right path.

Dr. Ghali : Thankful for His amenities. He selected him and He guided him to a straight Path.

Tafsir Jalalayn : grateful [as he was] for His graces, He chose him, elected him, and guided him to a straight path.

Tagalog : Na siya ay nagpapasalamat sa mga Biyaya ng Allâh sa kanya, pinili siya ng Allâh sa Kanyang mensahe at itinuro sa kanya ang Matuwid na Landas na ito ay ang Islâm.

16:122

Hassanor Alapa : Go bigan Ami skaniyan ko doniya sa mapia, ago skaniyan ko alongan a maori na pd ko manga sālih

Muhsin Khan : And We gave him good in this world, and in the Hereafter he shall be of the righteous.

Sahih International : And We gave him good in this world, and indeed, in the Hereafter he will be among the righteous.

Pickthall : And We gave him good in the world, and in the Hereafter he is among the righteous.

Yusuf Ali : And We gave him Good in this world, and he will be, in the Hereafter, in the ranks of the Righteous.

Shakir : And We gave him good in this world, and in the next he will most surely be among the good.

Dr. Ghali : And We brought him in the present (life) (Literally: the lowly "life", i.e., the life of this world) a fair (reward), and surely in the Hereafter he will indeed be among the righteous.

Tafsir Jalalayn : And We gave him (herein is a shift [to the first person plural] from the third person) in this world good, which is handsome praise [of him] by members of all [three] religions, and in the Hereafter he will indeed be among the righteous, for whom there will be the highest degrees [of reward].

Tagalog : At ipinagkaloob Namin sa kanya rito sa daigdig ang kabutihan na siya ay pupurihin ng mga darating na henerasyon (hanggang sa kahuli-hulihan) at ituturing na huwaran at magandang halimbawa, at pinagkalooban din siya ng ulirang anak, at katiyakan, siya sa katotohanan sa Kabilang-Buhay ay kabilang sa mga mabubuti na nagmamay-ari ng mga matataas na antas ng mga tahanan sa Hardin (Al-Jannah).

16:123

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na iniwahi Ami rka (hay Mohammad) a onot inka so agama o Ibrāhīm a romarampi ko kapaginontolan, ago da maadn a pd ko manga pananakoto

Muhsin Khan : Then, We have inspired you (O Muhammad SAW saying): "Follow the religion of Ibrahim (Abraham) Hanifa (Islamic Monotheism - to worship none but Allah) and he was not of the Mushrikun (polytheists, idolaters, disbelievers, etc.).

Sahih International : Then We revealed to you, [O Muhammad], to follow the religion of Abraham, inclining toward truth; and he was not of those who associate with Allah .

Pickthall : And afterward We inspired thee (Muhammad, saying): Follow the religion of Abraham, as one by nature upright. He was not of the idolaters.

Yusuf Ali : So We have taught thee the inspired (Message), "Follow the ways of Abraham the True in Faith, and he joined not gods with Allah."

Shakir : Then We revealed to you: Follow the faith of Ibrahim, the upright one, and he was not of the polytheists.

Dr. Ghali : Thereafter We revealed to you, (saying): "Closely follow the creed of Ibrahim, (Abraham) unswervingly upright, and in no way was he one of the associators." (Those who associate others with Allah)

Tafsir Jalalayn : Then We revealed to you, O Muhammad (s), [saying]: ‘Follow the creed, the religion, of Abraham, a hanīf, and he was not of the idolaters’: this [remark] is repeated in order to refute to the claim of the Jews and Christians that they follow his religion.

Tagalog : Pagkatapos ay ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad, na sundin mo ang Relihiyong Islâm na katulad ng pagsunod ni Ibrâhim (as), at magpakatuwid ka sa Relihiyong ito at huwag kang lumihis, dahil walang pag-aalinlangan, si Ibrâhim ay hindi kabilang sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Allâh.

16:124
Hassanor Alapa : Go mataan a bialoy so (gawii) a Sapto 662 a paliogat ko siran oto a miasobag siran on na mataan a so Kadnan ka na khokomn iyan so lt iran ko alongan a Qiyāmah ko nganin a miaadn siran a gii ran zosopakaan

Muhsin Khan : The Sabbath was only prescribed for those who differed concerning it, and verily, your Lord will judge between them on the Day of Resurrection about that wherein they used to differ.

Sahih International : The sabbath was only appointed for those who differed over it. And indeed, your Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that over which they used to differ.

Pickthall : The Sabbath was appointed only for those who differed concerning it, and lo! thy Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they used to differ.

Yusuf Ali : The Sabbath was only made (strict) for those who disagreed (as to its observance); But Allah will judge between them on the Day of Judgment, as to their differences.

Shakir : The Sabbath was ordained only for those who differed about it, and most surely your Lord will judge between them on the resurrection day concerning that about which they differed.

Dr. Ghali : Surely the Sabbath was made only for the ones who differed about it; and surely your Lord will indeed judge between them on the Day of the Resurrection concerning (the things) about which they used to differ.

Tafsir Jalalayn : The Sabbath was only prescribed, in other words, its consecration was made obligatory [only], for those who differed concerning it, with their prophet — these were the Jews. They were commanded to devote themselves solely to worship on Friday, but they said, ‘We do not want it’, and chose Saturday; consequently thereon [the observance of] it was enforced strictly on them; and lo! your Lord will judge between them on the Day of Resurrection, concerning that wherein they used to differ, with regard this matter [of the Sabbath], by rewarding the obedient and chastising the one who disobeyed by [his] violating its sanctity.

Tagalog : Katiyakan, ginawa lamang ng Allâh ang paggalang sa araw ng ‘Sabbath’ upang ibukod-tangi ang araw na ito sa pagsamba para sa mga Hudyo na (hinggil) rito sila ay nagkakasalungatan sa kanilang mga Propeta, at pinili nila ang araw ng ‘Sabbath’ bilang kapalit ng ‘Jum`ah’ (Biyernes), na ang araw na ito (Jum`ah) ang talagang ipinag-utos sa kanila na igalang.   Walang pag-aalinlangan, ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, ang Siyang magpapasiya sa pagitan ng mga hindi nagkasundo sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa anumang kanilang hindi pinagkasunduan hinggil sa kanilang mga Propeta, at gagawaran ang bawa’t isa ng anuman na karapat-dapat para sa kanya.

16:125
Hassanor Alapa : Panolon ka (hay Moham-mad) ko lalan ko Kadnan ka sa nggolalan sa ongangn ago thoma a mapia, na pakiphawala ka kiran sa mapia, mataan a so Kadnan ka na Skaniyan i lawan a Matao ko taw a miadadag ko lalan iyan, ago Skaniyan i lawan a Matao ko manga taw a miangatotoro

Muhsin Khan : Invite (mankind, O Muhammad SAW) to the Way of your Lord (i.e. Islam) with wisdom (i.e. with the Divine Inspiration and the Quran) and fair preaching, and argue with them in a way that is better. Truly, your Lord knows best who has gone astray from His Path, and He is the Best Aware of those who are guided.

Sahih International : Invite to the way of your Lord with wisdom and good instruction, and argue with them in a way that is best. Indeed, your Lord is most knowing of who has strayed from His way, and He is most knowing of who is [rightly] guided.

Pickthall : Call unto the way of thy Lord with wisdom and fair exhortation, and reason with them in the better way. Lo! thy Lord is Best Aware of him who strayeth from His way, and He is Best Aware of those who go aright.

Yusuf Ali : Invite (all) to the Way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching; and argue with them in ways that are best and most gracious: for thy Lord knoweth best, who have strayed from His Path, and who receive guidance.

Shakir : Call to the way of your Lord with wisdom and goodly exhortation, and have disputations with them in the best manner; surely your Lord best knows those who go astray from His path, and He knows best those who follow the right way.

Dr. Ghali : Call (This is addressed to the Prophet) to the way of your Lord with wisdom and fair admonition, and dispute with them in the way (which is) fairest. Surely your Lord is The Best Knower of the ones who have erred away from His way, and He is The Best Knower of the right-guided.

Tafsir Jalalayn : Call, mankind, O Muhammad (s), to the way of your Lord, [to] His religion, with wisdom, [with] the Qur’ān, and fair exhortation, its [the Qur’ān’s] fair exhortations, or with gentle words, and dispute with them by way of that which, that is, by way of that [manner of] disputation which, is best, such as calling [them] to God by way of His signs and calling [them] to His definitive arguments. Truly your Lord knows best, that is, He is fully knowledgeable [of], those who stray from His way and He knows best those who are guided, and will requite them — this was [revealed] before the command to fight [them].

Tagalog : Hikayatin mo, O Muhammad, ikaw at ang sinumang sumunod sa iyo, ang mga tao tungo sa Relihiyon ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at Matuwid Niyang Landas, sa pinakamagandang pamamaraan na ipinahayag ng Allâh sa iyo sa Aklat at sa ‘Sunnah,’ at makipag-usap ka sa mga tao sa pinakawastong pamamahayag, at payuhan mo sila ng pinakamagandang pagpapayo, na magiging kahali-halina sa kanila ang pagsagawa ng kabutihan, at ilayo mo sila sa kasamaan, at mangatwiran ka sa kanila sa pinakamahusay na pamamaraan ng pangangatwiran na ito ay malumanay at banayad.   Dahil ang tungkulin mo lamang ay iparating sa kanila ang mensahe, at katiyakang ito ay naiparating mo na, subali’t ang paggabay sa kanila ay bukod-tangi na karapatan lamang ng Allâh, na Siyang Ganap na Nakaaalam kung sinuman ang naligaw mula sa Kanyang Daan at Ganap na Nakaaalam sa mga ginabayan.

16:126
Hassanor Alapa : Amay ka somiksa kano na siksa kano sa datar o 663 inisiksa rkano, na amay ka zabar kano na skaniyan i mapia ko manga pasasabar

Muhsin Khan : And if you punish (your enemy, O you believers in the Oneness of Allah), then punish them with the like of that with which you were afflicted. But if you endure patiently, verily, it is better for As-Sabirin (the patient ones, etc.).

Sahih International : And if you punish [an enemy, O believers], punish with an equivalent of that with which you were harmed. But if you are patient - it is better for those who are patient.

Pickthall : If ye punish, then punish with the like of that wherewith ye were afflicted. But if ye endure patiently, verily it is better for the patient.

Yusuf Ali : And if ye do catch them out, catch them out no worse than they catch you out: But if ye show patience, that is indeed the best (course) for those who are patient.

Shakir : And if you take your turn, then retaliate with the like of that with which you were afflicted; but if you are patient, it will certainly be best for those who are patient.

Dr. Ghali : And in case you (This is addressed to all believers) punish, then punish with the like of that wherewith you were punished; and indeed in case you endure patiently, indeed it is more charitable of the patient.

Tafsir Jalalayn : After Hamza [b. ‘Abd al-Muttalib] had been killed and mutilated, and the Prophet (s) had seen him and said, ‘Verily I will mutilate 70 of them for you’, the following was revealed: And if you retaliate, retaliate with the like of what you have been made to suffer; and yet if you endure patiently, [refraining] from revenge, verily that, namely, [that] enduring, is better for the patient. Thus the Prophet (s) refrained [from taking revenge] and made atonement for his oath, as reported by al-Bazzār.

Tagalog : At kung nais ninyo, O kayong mga mananampalataya, na gumanti sa sinumang nakagawa ng anumang bagay na masama laban sa inyo, ay huwag kayong magmalabis na hihigitan pa ninyo ang igaganti ninyo sa kanilang ginawa, at kung kayo ay magtitiis, ito ay mas higit na makabubuti para sa inyo rito sa daigdig bilang tagumpay, at sa Kabilang-Buhay naman ay dakilang gantimpala ang mapapasainyo.

16:127
Hassanor Alapa : Go zabar ka na da so kazabar ka a rowar sa pangilay ko Allāh, sa oba nka siran mbokoon ago o ba ka kasimpiti ko nganin a iphagikmat iran

Muhsin Khan : And endure you patiently (O Muhammad SAW), your patience is not but from Allah. And grieve not over them (polytheists and pagans, etc.), and be not distressed because of what they plot.

Sahih International : And be patient, [O Muhammad], and your patience is not but through Allah . And do not grieve over them and do not be in distress over what they conspire.

Pickthall : Endure thou patiently (O Muhammad). Thine endurance is only by (the help of) Allah. Grieve not for them, and be not in distress because of that which they devise.

Yusuf Ali : And do thou be patient, for thy patience is but from Allah; nor grieve over them: and distress not thyself because of their plots.

Shakir : And be patient and your patience is not but by (the assistance of) Allah, and grieve not for them, and do not distress yourself at what they plan.

Dr. Ghali : And (endure) patiently, and in no way is your patience with the help of anyone except with Allah. And do not grieve for them, nor be straitened for whatever they scheme.

Tafsir Jalalayn : So be patient, and your patience is only by [the help of] God, [only] by His assistance. And do not grieve for them, that is, [for] the disbelievers if they do not believe, despite your eagerness that they believe, nor be in distress because of that which they scheme, in other words, do not be concerned with their scheming, for I [God] will make victorious over them.

Tagalog : At tiisin mo, O Muhammad, ang anumang nangyayari sa iyo na paghihirap nang alang-alang sa Allâh hanggang dumating sa iyo ang kaginhawahan, at ang pagtitiis mo ay para lamang sa Allâh dahil Siya ang tutulong sa iyo at patatatagin ka, at huwag kang malungkot sa sinumang lumabag sa iyo at di-tumanggap ng iyong paanyaya, at huwag mong ikabahala ang kanilang pakana at pag-iimbot; dahil ang ganti nito ay babalik rin sa kanila bilang masama at kapahamakan.

16:128

Hassanor Alapa : Mataan a so Allāh na pd o siran oto a miamananggila ago so siran oto a siran na gii siran phiapia.

Muhsin Khan : Truly, Allah is with those who fear Him (keep their duty unto Him), and those who are Muhsinun (good-doers, - see the footnote of V.9:120).

Sahih International : Indeed, Allah is with those who fear Him and those who are doers of good.

Pickthall : Lo! Allah is with those who keep their duty unto Him and those who are doers of good.

Yusuf Ali : For Allah is with those who restrain themselves, and those who do good.

Shakir : Surely Allah is with those who guard (against evil) and those who do good (to others).

Dr. Ghali : Surely Allah is with the ones who have been pious and the ones who are fair-doers.

Tafsir Jalalayn : Truly God is with those who fear, [falling into] unbelief and [committing] acts of disobedience, and those who are virtuous, by way of obedience and patience, [granting them] assistance and victory.

Tagalog : Katotohanan, ang Allâh ay kasama ng mga yaong naging maingat na di makagawa ng kahalayan at malalaking pagkakasala, kasama ang Kanyang pagtulong at pag-agapay, at kasama ng yaong higit na mas minabuti nila ang pagsagawa ng mga ipinag-uutos at pagpapatupad ng Kanyang mga karapatan at pagpanatili sa pagsunod sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang tulong, gabay at pagtatagumpay.


Osayan

627. So miakatalingoma a sogoan o Allāh na gioto so bankit a inibtad sa miakatalingoma dn sabap ko karani o masa niyan, na so miatankd a phakaoma a da a mattndo a masa niyan na imbtad sa miakatalingoma dn ka an kapagiasai o manosiya, sa datar o kapatay a kagia da a masa niyan a mattndo na ibtad sa miakaoma dn ka an di kalilipati so kaphakaoma niyan.

(al Wāqi’ah 75) Piakambowat o Muslim a miakapoon ko Ibn Abbās a: Inoranan so manga taw ko masa o Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Kiapitaan so manga taw a pphanalamat ago pd kiran so khakafir, na pitharo iran a: Giai na limo a inibtad skaniyan o Allāh, na pitharo o sabagi a sabnar a miatoman so kotika a datar aya (so kaprimar ko kapagoran iyan) na tomioron so ayat a: “ Pzapa ako ko pkhatanaan o manga bitoon” sa taman ko katharo iyan a: “ Go pm-balowin iyo so rizki niyo a gii kano makambokhag”, go piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Abī Hazrah a: Tomioron ankai a ayat sa sakataw a mama a pd ko manga Ansār ko kiathidawa sa Tabūk a tomiana siran ko paridi sa al Hijr na inisapar kiran o Rasūlullāh [s.a.w] oba siran awid ko ig on sa maito bo, oriyan iyan na tominkayos sa sii komiadn ko darpa a da a ig on na iniphanon iran oto ko Rasūlullāh [s.a.w] na tominindg skaniyan na mizambayang sa dowa rakaat oriyan iyan na miamangni na siogo o Allāh a gabon na inoranan iyan siran sa taman sa miakapanagb siran, na pitharo a isa a mama a pd ko manga Ansār ko pagtaw niyan a skaniyan na mmomonafiq a sayana ka ba nka da mailay a so kiapamangni o Rasūlullāh [s.a.w] na inoranan tano na pitharo iyan a: Inoranan tano sabap ko kotika a manaya manaya (a so itongan iran ko musim a kaphagoran iyan).

628. So manga ayam na adn a gona on o manosiya ko kobal iyan ago so bombol iyan a pkhasarindongan iyan ko masa a pannggaw a misabap on na pphakagdam skaniyan sa mayaw. Ago phagmbaalan pn a manga nditarn a manga ala i arga a pangrn sa matnggaw.

629. Adn a madadalm on a kaphaparahiasan a tanda o kakawasaan a mala ko kapkailaya ko manga talon a madakl ko kapmbokai kiran ko tathaba ko kapitapita ago so kapkhodala kiran ko kagabigabi. Go gii siran kanggonaan ko kaphagawidi ran ko manga papand a awid o manosiya ago so ginawa niyan ko gii niyan kandalakaw ko lopa.

630. So manga ulamā na miasobag siran ko kokoman o kakana ko bigāl (soson a koda) ago so koda a kalilid ago so himār, sa aya tindg o sabagi kiran na haram so kakana on sabap ko thotol o Abū Ja’far Bin Jarīr a miakapoon ko Ibn Abbās a: Miaadn skaniyan a ipkhagowad iyan so sapo a koda ago bigal ago himār. Sa inaloy niyan a so manga ayam i halal a khn aya ptharoon a ayam na so sapi, ago so onta ago so pizosonan a kambing sa maapd roo so karabaw, na initondong iyan on ankanan a manga binatang a pantag sa gi-ikhodaan ago parahiasan, sa adn a miangaaaloy san a hadīth. Na so pman so sabagi na piakay ran a kn ankoto a manga binatang sa adn mambo a dalīl iran a hadith a pianothol o Asmā Bint Abī Bakr a somiombali siran sa koda na kian iran ko masa o Rasūlullāh  a sii siran sa Madīnah.

SŪRAH AL HADĪD

(al Hadīd 16) Piakambowat o Ibn Abī Shaybah sii ko al Musannaf a miakapoon ko Abdul Azīz Bin Abī Ruwad a: So manga Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w] na miapayag kiran so kazasandag ago so giikakhakala na tomioron so ayat. Go piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Muqātil Bin Hayyān a: Miaadn so manga Sahābah o Nabī Rasūlullāh. a gii siran zasandag sa maito, na piakatoron o Allāh so ayat iyan, go piakambowat a miakapoon ko as Suddī a miakapoon ko al Qāsim a: Biolong so manga sahabah o Rasūlullāh [s.a.w] sa maito na pitharo iran a pamanotholi kami nka hay Rasūlullāh [s.a.w] na piakatoron o Allāh so ayat a: Skami na phamanotholan ami ska sa lbi a manga pipia a thotol” oriyan iyan na biolong siran na pitharo iran a: Pamanotholi kami nka hay Rasūlullāh [s.a.w] na piakatoron o Allāh so ayat iyan a: “ Ba da makarani so masa ko miamaratiaya a kakhalk o manga poso iran ko katatadmi ran ko Allāh…”. Go piakambowat o Ibn al Mubārak sii ko kitab a az Zuhd a: Pianothol rkami o Sufyan a miakapoon ko al A’mash a: Gowani a makaoma so manga Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w] sa Madīnah sa minisogat kiran so margn a kapagintaw ko kiathaday kiran o margn a btad na datar o ba siran inidaplak ko kaaadnan kiran na tomioron so ayat.
(al Hadīd 28) Piakambowat o at Tabarānī si ko al Awsat sa sanday a adn a di ron masasarino a miakapoon ko Ibn Abbās a: So pat polo ko manga bolayoka o Najāshī na miakaoma siran ko Nabī [s.a.w] na miakamasa siran ko kiathidawa sa Uhud na adn a miangaaangl kiran sa da a miabono kiran a isa bo, na gowani a mailay ran so margn a misosogat ko manga mu’min na pitharo iran ko Rasūlullāh [s.a.w] skami na manga taw a khikaloloagan na sogoa kami nka a kakowaa mi ko manga tamok ami a imbgay ami ko manga Muslim, na piakatoron kiran o Allāh so ayat iyan a “ So siran oto a inibgay ami kiran so kitāb ko onaan iyan a siran na mapaparatiaya siran on” na gowani a tomoron na pitharo iran a: Hay manga Muslim sa dn sa pd rkami a paratiayaan iyan so kitab iyo na rk iyan so dowa a balas, na sa di maratiaya ko kitab iyo na adn a rk iyan a balas a datar o balas iyo na piakatoron o Allāh so ayat iyan a: Hay miamaratiaya kalkn iyo so Allāh ago paratiayaa niyo so Sogo’ iyan ka bgan kano niyan sa dowa a balas ko pd ko limo iyan”. Go piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Muqatil a: Gowani a tomoron so “ Siran oto so imbgay kiran so manga balas iran sa makadowa sabap ko kiazabar iran”, na inimbantogan o miamaratiaya ko Ahlul Kitāb ko manga Sahābah o Nabi [s.a.w] sa pitharo iran a adn a dowa a balas ami na skano na sasatiman a balas na miakargn oto ko manga Sahābah na piakatoron o Allāh so ayat iyan a so miaaloy sa onaan, sa bigan siran sa dowa a balas a datar o miamaratiaya a pd o Ahlul kitāb a piaratiaya iran so Rasūlullāh [s.a.w].

631. So piakandakl o Allāh a phizoson a warna niyan ko lopa na gioto so mangngtho a giikanggonaan o manosiya so onga niyan ago so paotanotan a pkhakan iyan so manga raon iyan a giiithagompia o lawas iyan, a osabota niyan oto na iphakabagr o paratiaya niyan ko Allāh, sa khatagoon so tadntadm iyan ko Allāh ko kadakl o limo iyan on.

632. Pphangangalowin o Allāh so manga limo iyan ko manosiya a so langowan a waraan a makaliliot on na palaya dn mattgl a sosodiotn iyan so manosiya sa di dn phakasanka sa ba niyan masopak so sangan iyan a galbk, ka oba makadaawa so manosiya sa da niyan matonay so paliogat on o Allāh sabap ko di niyan kapaparo. Sa so alongan na phsbang oman gawii ka an iyan pkhabgi so manosiya sa liwanag na opama o di sbang na khalibotngan so manosiya na di niyan khanonowan so lalan iyan ko kapnggalbka niyan ko simba na phakakowa sa daawa niyan, sabap roo na bialoy so langowan a shayi a pananding ko manosiya a palaya dn mattgl a di makambabayabaya. Sa so langowan a mangngtho a pagpr ko manosiya na phizoson so bontal iyan ago so taam iyan a palaya dn ipthagompia o lawas iyan ka an makababagr sa pantag sa katonaya niyan ko paliogat on o Allāh a so kabaloy niyan a barasimba on a maonotn on, sa amay ka sabotn anan o manosiya na mabaloy skaniyan a oripn a malantas i pikir. Ilay anka so Osn. 597.

633. So ragat na kadadalman sa madakl a kamapiaan a giikanggonaan o mansoiya, so pithibarang a manga sda on a maoml so sapo iyan ko katharo o Qur’ān, so manga parahiasan a pkhakowa ko didalm iyan a datar o phizoson a Marjan (Corals) ago so manga gtik ago so pkhakowa ko plak iyan a manga montiya a perlas (Pearls) a manga ala i arga a parahiasan ko doniya. Matamataan a opama o pagisipa so manga limo o Allāh na di dn khaitong o manosiya, na ino di phangongonotan skaniyan ko Allāh?.

634. So manga barahala a kinowa o manosiya a katuhanan na da a khaadn iran a shayi ka apia so ginawa iran na inadn o Allāh a da a ba iran manga niawa ago kaoyagoyag, na ino siran pzimbaa o manosiya.

635. So dosa ko alongan a maori na thito dn a mapnd a awid a khabakontol o khi rk on gioto i sabap a aya inibtho ron o Qur’ān na Awzār a ngaran a madakl o Wizr a gioto so awid a mapnd a khapotol iyan so bkhokong o maawid on. Ago san sipik so katharo a Wazīr a skaniyan so mama a phagawidan iyan ko dato so sabaad ko manga ppnd iyan ko katatanggonga niyan ko atastanggongan ko parinta. Go so katharo a Wazar a aya maana niyan na panarigan sa palaya dn makakhakaraniya ankanan a manga maana sa so dosa na awid a mapnd.

636. Pitharo o Ibn Abbās a so minikmat ko miaonaan iran na gioto so Namrūd (Nmrud) a so mimbalay sa maporo a kalibonto. Go pitharo o Zayd Bin Aslam a: Aya paganay a mangalandada ko lopa na so Namrūd, adn pman a mitharo sa so kon so Bukhtunassar (Nebuchadnezzar).

637. So kasorgaan a Jannatu Adn, na gioto so kasorgaan a khabalingan o miamananggila a ndodon so tarotop a dayaan a da a mapkhno ron. Ilay anka so Osn. 575..

638. Izndit o manga pananakoto ko Allāh so kiandosa iran, a di ran katawan a inadn siran o Allāh a pakambabayabayaan siran sa di siran mattgl na so langowan a pinggalbk iran na ipagiza ko ginawa iran sa di ran khisndit sa salakaw aya pn so Allāh a Maporo ago Mala. Patot a sabotn a so langowan a sogoan ago lalangan o Allāh na piakambayabaya on so manosiya sa tarotop a gioto i sabap a kazomariyaa on o ino niyan pnggalbka so inisapar sa da niyan onoti so sogoan. So kaphaniksa o Allāh na sii ko oriyan o kisampayin o manga sogo’ ko lalangan na amay ka di siran maratiaya na mapatot kiran so siksa sa miapokas kiran so kadaawa.

639. Gianan so paratiaya o manga pananakoto a tanto a mala a kiasankaa iran ko kakha- oyag o manosiya pharoman sa alongan a maori sa pd anan ko bandingan a mala a kiabasisa niyan ko manga ayat ko Qur’ān ago sabap a pd a inisogo ko manga sogo’ a kapakatindga iran ko manga karina sa so manosiya na khaoyag ko oriyan o kapatay.

640. Aya mapipikir ko manga taw o katao na gioto so tioronan sa kitab a miaona a so manga ulamā ko Yahūdī ago so Nasrānī, a matatago kiran so kitab o Allāh a so Tawrāh ago so Injīl. Ilay anka so Osn. 580.

641. So langowan a kaadn o Allāh a mattgl na palaya dn giimangongonotan ko Allāh sa psojud siran ko kapitapita ago sii ko kagabigabi, na so kaadn iyan a makambabayabaya a datar o Jinn ago so manosiya, na so sabagi on na giimangongonotan ko Allāh sa psojud siran ko kagabigabi ago sii ko kapitapita.

SŪRAH AL MUJĀDILAH

(al Mujādilah 1) Piakambowat o al Hākim a miakapoon ko A'ishah a: Miasotisoti so inankosan o kan’g iyan a langowan a shayi, pkhan’g akn so katharo o Khawlah Bint Tha’labah ago pkhisoln rakn so sabagi on a skaniyan na gii phanon ko makapantag ko karoma niyan sii ko Rasūlullāh [s.a.w] sa gii niyan tharoon a hay Rasūlullāh [s.a.w] piagdasan iyan so kangongodai rakn ago kiayat akn on a tiyan akn na kagia maloks ako sa tiapkhan ako na pliharn ako niyan, Kadnan ko pphanon ako rka, na da dn mathay na miakaoma so Jibrīl sa aawidan iyan ankai a manga ayat, aya ngaran o karoma niyan na so Aws Bin as Sāmit.
(al Mujādilah 8) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Muqātil Bin Hayyān a: Miaadn ko lt o Nabī ago so manga Yahūdī a kapasadan na igira somiagad kiran so manga Muslim na montod siran sa gii siran mamagtonga sa aya khapikir o Mu’min na ba iran gii pagopakati sa kambonoa iran on na inisapar kiran oto o Nabī ankoto a kapamagtonga na da siran targ na tomioron ankoto a ayat. Go piakambowat o Ahmad ago so al Bazzār ago so at Tabarānī sa sanad a mapia a miakapoon ko Abdullāh Bin Amr a so manga Yahūdī na miaadn siran a gii ran tharoon ko Rasūlullāh [s.a.w] a Sāmun Alaykum (a kazinta oto sii kiran) sa gii ran tharoon sa ginawa iran a o ba tano bo ziksaa o Allāh ko gii tano tharoon, na tomioron ankoto a ayat a: “ Go igira miakaoma siran rka a pzalamn ka iran sa nganin a da rka salamn o Allāh.

642. So katharo a Wāsibā na aya tindg on o Ibn Abbās na so maana a tatap, ago miakapoon on pn a aya kon a maana niyan na paliogat, na pitharo o Mujāhid a aya maana niyan na so kissnggay o agama a sii bo ko Allāh sa skaniyan bo i khi rk ko agama ago skaniyan bo i zimbaan.

(al Mujādilah 10) Piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Qatādah a: Miaadn so manga monafiq a gii siran mamagtonga ko ltlt iran a gioto na ipkhararangit o miamaratiaya, na piakatoron kiran o Allāh so ayat a: Mataan so kapamagtonga na phoon ko shaytan.
(al Mujādilah 11) Go piakambowat a phoon on a: Miaadn siran a igira miailay ran so taw a miakaoma kiran a miakadansal na ipligto iran so darpa iran ko Rasūlullāh [s.a.w] na tomioron ankoto a ayat. Go piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Muqātil a giankoto a ayat na sii initoron ko alongan a Jumu’at a adn a miakaoma a manga taw a pd ko miakithidawa sa Badr na so darpa na masimpit na daa khadarpaan iran na tominindg siran na piakatindg o Rasūlullāh [s.a.w] a sagorompong a rakhs o gomaan iran na piakaontod iyan siran ko darpa iran na inikagowad oto ankoto a manga taw na tomioron ankoto a ayat.
(al Mujādilah 12) Go piakambowat a miakaokit ko Ibn Abī Talhah a miakapoon ko Ibn Abbas a: So manga Muslim na piakandakl iran so manga pakaiza ko Rasūlullāh [s.a.w] sa taman sa kiargnan roo na kiabayaan o Allāh a kapakakhapi niyan ko Nabi niyan na piakatoron iyan so ayat, na gowani a tomoron na mizabar so kadaklan ko manga taw sa inignk iran so kapangingiza, na piakatoron o Allāh ko oriyan oto so ayat a “ Ba kano mialk .” Go piakambowat o at Tirmidī ago piakapia niyan skaniyan ago so salakaw ron a miakapoon ko Alī a: Gowani a tomoron so ayat a inisogo iyan ko miamaratiaya so kabgay sa sadqah ko kipmbitiarain ko Rasūl, na pitharo rakn o Nabī a: Antonaa i pamikiran ka? Salad a Dinār a khibgay ran? Na pitharo akn a di ran magaga, na pitharo iyan a saopak sa Dinār? Na tig akn a di ran. Magaga, na pitharo iyan a pira? Na pitharo akn a pangn’nkn a pd sa bantad. Na pitharo iyan a: Mataan a ska na da dn a kabaya aka ko tamok, na tomioron so ayat, sa misabap rakn (tig o Ali) na piakalbodan o Allāh ankai a Ummah, pitharo o at Tirmidī a mapia a thotol.

643. Gianan so inisnggay o manga mushrik a kipantag o manga barahala iran ko nganin a pkharagon iran a ibabasok, sa adn mambo a ipznggay ran a rk on o Allāh, ogaid na so kipantag o Allāh na di izampay ko kipantag o katuhanan iran a barahala na so kipantag o katuhanan iran a barahala na pkhisampay ko kipantag o Allāh, sayana a marata so kokoman iran. Ilay anka so pangoman a osayan a 4, a so bandingan ko manga barahala o jāhiliyyah. Ilay anka so 6:136.

644. So manga pananakoto na aya paratiaya iran na so manga malāikat na manga babay a siran na manga wata o Allāh, ba iran kiasaksii so kiaadna kiran sa mataan a siran na manga babay, a so malāikat na da a ropaan iyan o skaniyan na babay antaa ka mama ka siran na salakaw a kaadn a kna o ba datar o manosiya. Ilay anka so ayat a 7 ko Sūrah al An’ām ago so Osn. 290.

645. So manga Arab a Jāhiliyyah na gii ran pnaasn so kambawata sa babay, sa aya adat iran a kialayaman iran a smpad iran na iphlbng iran so wata iran a babay a skaniyan na oyagoyag, sa madakl a sabap oto: Pd on so kalk sa kamrmr, go so palagoy ko kahinaan oba ba dn mabiyag o isa ka loks a salakaw ka kakagia so kapphagingd iran na kapanibowa a kaplalalim, na korang a gona kiran o babay ka kagia giithabann o pphanibowa, na so wata a mama na bagr o lompokan iran ka kagia pphakaawid sa gomaan, sa aya bitikan iran na so pananaroon iran a: “Sa di thamok sa banta na di makandatomanong, na sa di manganiaya na di mapd ko bolawan”, adn pn a salakaw a sabap a so kakhorban ko manga katuhanan iran, sa sii oto pkhaadn ko manga wata a mama, sa sayana a marata so pianarankoni iran a bitikan a iniwaswas kiran o shyatan ka an siran karimboti ko agama iran. Ilay anka so ayat a 137 ko Sūrah al An’ām.

(al Mujādilah 14) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko as Suddī ko katharo o Allāh a “Ba nka da mailay so siran oto a inithabanga iran a pagtaw….” Na minisampay rkami a initoron oto sii ko Abdullāh Bin Nabtal.
(al Mujādilah 18) Piakambowat o Ahmad ago so al Hākim ago piakapia niyan a miakapoon ko Ibn Abbās a: Miaadn so Rasūlullāh [s.a.w] ko sisirongan iyan sa magaan dn mada so along a sisirongan iyan, na pitharo iyan a phakaoma rkano a manosiya a aya ipagilay niyan rkano na dowa a mata a shaytān na amay ka maoma kano niyan na di kano ron pakipmbitiarai, na da mathay na miakagmaw kiran a mama a bolg i mata na tialowan skaniyan o Rasūlullāh [s.a.w]. na pitharo iyan on kagia mailay niyan a: Ino ako nka giizintai ago so manga pd ka? Na pitharo iyan a: Bagakn ako nka ka songowan ko siran na lomialakaw na kagia makaoma siran ko Nabī na mizapa siran sa da a miatharo iran ago da a mianggalbk iran na piakatoron o Allāh so ayat. Initoron ankai a ayat sii ko Abū Ubaydah Bin al Jarrāh gowani a mabono so ama iyan ko kiathidawa sa Badr. Go piakambowat o at Tabarānī ago so al Hākim sii ko al Musnad.

646. Anda i katmk o pangn’nkn a kiyan o ayam ko tinai niyan na makambowat on so gatas a matago ko soso o ayam a linang a da a misasaog on a marata, na misibay mambo so rogo’ a somong ko manga ogat, na so titi na somong mambo ko pkhatanglan on a di siran makazasaosaog a phoon siran ko pianathab o ayam a pd sa manga raon a kayo, a pd anan a mala a limo o Allāh ko manosiya a pkhasawitan iyan a giiithagompia o lawas iyan.

647. So thotolan ko tamaing a aya dn mimbaloy a patogina ankai a sūrah, na kadadalman sa ongangn a mapia ago thoma a mapayag, sa so tamaing a miaaloy sa ayat anan na manga babay a tamaing a pizaksian o katao a Science so kabbnar iyan ago aya Bai iran na babay a tamaing, a miadadag san so manga taw sa sdpan ka aya paratiaya iran na manga mama a tamaing. Sii bo sankai a bago a masa i kiatoona iran on sa so manga tamaing na manga babay, sabap ko kiaaloy niyan ko Qur’ān ago khapakay a malayam siran sa ba siran dn phagayama ko manga walay a issnggay a pmbalingan iran a gii ran kanggolaan.

648. So di kapagiog o manga kawasa sa ba siran madatar o manga oripn iran ko kakhakawasa iran, na lbi so di kapagiog o Allāh sa ba skaniyan madatar sa pankatan o oripn iyan, na sayana a di zabot ankoto a manga taw ago manga rarata siran i kakokom.

649. Gianan so kapphamgay o Allāh sa manga ibarat a marayag ka kalokalo na makapa- mimikiran so manga taw a manga kafir a di siran pharatiaya ko manga sogoan o Kadnan a Makalimoon, tanto a madakl a manga iringa a ipmbgay o Qur’ān na sayana a pithorak ko manosiya a pphakasabot on.

650. Gii san pangangalowin o Allāh so manga limo iyan ko manosiya a pphakapoon ko manga kobal o binatang ago so manga kapandayan iyan a manosiya a phakatabang on ko kalbod o gii niyan kapagintaw sankai a doniya ago so manga kaadn iyan ko waraan a kaphanarigan o manosiya ko kasasangata niyan ko ringasa o waraan, na ino so manosiya gii niyan mandirogod ankai a manga limo. So inaloy a Aswāf na gioto so manga bombol o kambing na so Awbār na so bombol o onta, na so Ash’ār na gioto so bombol o bilibili a palaya dn giikanggonaan o manosiya. Giankai a miangaaaloy a manga bombol na isa a pkhapoonan a mala a kaoyagan ago mala a tamok sii ko manga ingd sa Sdpan ko gii ron kapangmbaali a manga bankala a pakabnk ko lawas igira somasagad so mosim a matnggaw sankai a manga ingd.

(al Mujādilah 22) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Ibn Shawdab a: Sa lapiat a so ama o Abū Ubaydah na miakithidawa ko wata iyan a Abu Ubaydah ko kiathidawa sa Badr na so Abū Ubaydah na phlikayan iyan si ama iyan, na kagia di dn phakalikay na inatowan iyan sa miabono iyan, na tomioron so ayat. Go piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko Ibn Jurayj a:
A mianggolawla a so Abū Quhāfah na pizintaan iyan so Rasūlullāh [s.a.w] na tiampiring skaniyan o Abū Bakr sa minibadas na miaaloy oto ko Nabī [s.a.w] na pitharo iyan a ba nka oto pinggolawla hay Abū Bakr? Na pitharo iyan a: Ibt ko Allāh ka o marani rakn so pdang na ilphad akn on, na tomioron so ayat.

651. Sii ko alongan a Qiyāmah na oman i pagtaw na adn a saksi iyan, ka kagia amay ka izaan siran o inisampay kiran o manga sogo’ so sogoan o Allāh na pnokoln iran sa da a mia kaoma kiran a sogo’ a maawid sa toroan, na so manga pagtaw a miangaoona na kapzaksian siran o ummah o Mohammad [s.a.w] sa mataan a so manga sogo’ a miakaoma kiran na inisampay ran so wahi o Allāh, na so Mohammad [s.a.w] i pzaksi sankai a ummah niyan a kaposan, pd anan sa kapakallbi o ummah o Mohammad [s.a.w] ko miangaoona a pagtaw.

SŪRAH AL HASHR

(al Hashr 1) Piakambowat o al Bukhārī a miakapoon ko Ibn Abbās a: So Sūrah al Anfāl na initoron sa Badr na so Sūrah al Hashr na initoron ko btad o mbawataan o an Nadhīr. Go piakambowat o al Hākim ago piakapia niyan a miakapoon ko A'ishah a: Miaadn so kiathidawa ko Banū an Nadhīr a siran na salompok ko manga Yahūdī sii ko kaposan o miakanm olan ko kinitana o kiathidawa sa Badr a so darpa iran ago so asinda iran a korma na sii ko kilid a Madīnah na liniot siran o Rasūlullāh [s.a.w] sa taman sa miakaphasionot siran sa kapakaawa iran sa aya bo a khaawidan iran na so khakna o satiman a onta a pd sa manga kasankapan iran ago manga tamok inonta bo a di siran phakaawid sa manga gomaan na piakatoron kiran o Allāh ankoto a ayat.

652. So kapmbarnkasa ko kapasadan o Allāh na iniibarat iyan ko sakataw a babay a pm- bthangn a giimanimo sa kakayon odi na bok na phagawln iyan na amay ka miaawl iyan na kakasn iyan pman sa gioto dn i masosowa iyan ko kabbthanga on, na inisaginda o Allāh ankoto a manga taw a pmbarnkas sa kapasadan sankoto a babay a bon’g.

( al Hashr 5) Piakambowat o al Bukhārī ago so salakaw ron a miakapoon ko Ibn Umar a: Mataan a so Rasūlullāh [s.a.w] na tiotong iyan so asinda a korma o Banū an Nadhīr ago pilati iyan so asinda iran a Wādī al Buwayrah na piakatoron on o Allāh so ayat, go piakambowat o Abū Ya’lā sa sanday a malobay a miakapoon ko Jābir a: Pipharo kiran so kapamataa ko korma oriyan iyan na piakabasngan iyan siran na somiong siran ko Nabī [s.a.w] na pitharo iran a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] ba adn a dosa mi ko piamata ami a korma odi na so da ami pataa? na piakatoron o Allāh so ayat, go piakambowat o Ibn Ishāq a miakapoon ko Yazīd Bin Rūmān a: Gowani a tanaan o Rasūlullāh [s.a.w] so Banū an Nadhīr na mikhota siran ko manga kota iran na inisogo iyan so kaplatia ko manga kayo o korma ago so kapanotonga on na tiawag iran skaniyan sa pitharo iran a hay Mohammad kna a ipzapar ka so kapaminasa ago ipkhagowad ka, na antonaa i gona o kaplatia ko kayo o korma ago so katotonga on, na tomioron ankoto a ayat, go piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Qatādah ago so Mujāhid so datar iyan.

653. So kapphammgay o Allāh na da dn a taman iyan sabap sa kagia skaniyan na Tuhan a bnar, a aya waraan iyan na pmbgay sa da dn a taman iyan a di khowa sa pammgayan a pphamakakan a di maphakakan, na so manga katuhanan a pago na pkhowa a di mbgay a apia so ginawa niyan na di niyan khabgan sa kamapiaan na aya pn so salakaw ron, giotoi sabap a so Allāh na pitharo iyan a: Ba so phakaadn sa shayi na ba datar o da a khaadn iyan?.

654. Sii ko kapagphooni matiya ko Qur’ān na inisogo o Allāh so kabatiaa ko Isti’ādah, so katharoa ko A’udubillāhi Minas Shaytānir Rajīm mlindong ako ko Allāh phoon ko shaytān a raradiamn, ka an makapalagoy so shaytan ko kaphagwaswas iyan ko manosiya.

( al Hashr 9) Piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko Yazīd al Asam a so manga Ansār na pitharo iran a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] bagi anka ko lt ami ago so lt o manga pagari ami a manga Muhājirīn so lopa sa dowa bagi na pitharo iyan a: Di, ogaid na ankosi niyo siran ko gasto iran ago bagii niyo siran ko onga o asinda niyo, sa so lopa na lopa iyo na pitharo iran a miasoat kami, na piakatoron kiran o Allāh so ayat, go piakambowat o al Bukhārī a miakapoon ko Abū Hurayrah a: Miakaoma a sakataw a mama ko Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] miasogat ako a margn a kakhaoyagan, na piakisongowan iyan so manga karoma niyan oba adn a matatago kiran a kaoyagan na da a miatoon iyan sii kiran a mlk bo, na pitharo iyan a: Ba adn a isa a mama rkano a mapakabolos iyan skaniyan sankai a kagagawii sa ikalimo o Allāh skaniyan? Na tominindg a sakataw a mama a pd ko manga Ansār sa pitharo iyan a: Sakn hay Rasūlullāh [s.a.w] na somiyong ko karoma niyan na pitharo iyan on a so ana o Rasūlullāh [s.a.w] na di nka phligtoi sa shayi, na pitharo iyan a: Ibt ko Allāh ka daa matatago rakn a kaoyagan a rowar ko pkhn o maito a wata na pitharo iyan a: Amay ka khabaya koman so maroni a wata na pakatorog anka siran sa mamono tano sa solo sa phowasa tano sankai a kagagawii na pinggolawla iran oto, oriyan iyan na miangabalaga ko Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo o Rasūl a: Sabnar a miammsa so Allāh odi na miakasinga ko pinggolawla o isa a mama ago isa a babay, sa piakatoron iyan so ayat. Go piakambowat o Musaddad ko Musnad iyan ago so Ibn al Mundir a miakapoon ko Abū al Mutawakkil an Nājī a: Adn a sakataw a mama a pd ko manga Muslim na inaloy niyan so datar iyan ago ron a so mama a so piakabolos iyan so ana o Rasūlullāh [s.a.w] na so Thābit Bin Qays Bin Shammās, na tomioron on so ayat. Go piakambowat o al Wāhidī sa miakaokit ko Muhārib Bin Dithār a miakapoon ko Ibn Umar a: Bigan a sakataw a mama a pd ko manga Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w] sa olo a kambing na pitharo iyan a: So pagari akn a si giraw ago so pamiliya niyan na lbi a makapagoongaya sankai a di skitano na piakiwit iyan on sa miatatap a pphakiwit iyan ko oman i isa kiran sa taman sa …miakatokid sa pito a pamiliya a walay sa da a mialamba on na piakatoron o Allāh ankoto a ayat a: “Go pphakaadiadin iran so salakaw kiran sii ko manga ginawa iran apia pn adn a kapangingindawa iran (sankoto a pagpr)”.

655. Gioto so kapkhailaya o manga mushrik ko Mohammad [s.a.w] a phzold ko sakataw a mama a taw sa Rūm ko walay niyan sa Makkah a gii skaniyan mangmbaal sa pdang, a adn a katawi niyan ko manga kitab a miangaoona, a di skaniyan panggaway ko basa Arab. Ilay anka so sabap a kiatoron o Ayat.

656. Sii sankanan a ayat na khasabot on a ayakakhakafir o manosiya na so kakhafir o paratiaya niyan (Kufr I’tiqādī) so pman so kanggolawlaa ko haram sa okit a kattgl odi na paparatiayaan o gii ron nggolawla a skaniyan na haram, na di skaniyan khabaloy a kafir a miakaliyo ko agama, aya mataan na miadosa skaniyan ko Allāh gioto so kakhafir a galbk (Kufr Amalī) a di niyan khiliyo so khi rk on ko agama, so pman so Kufr I’tiqādī na khiliyo niyan so taw ko goliling o paratiaya. Aya kapakaliwanag iyan na o tharo anka a so hiaram o Allāh na halāl, na miakafir ka apia da nka nggolawlaa, na o nggolawlaa nka a paparatiayaan ka a Harām na da ka makafir ogaid na miadosa ka sa patot a makathawbat ka sa makapangndod ka ko Allāh.

657. Aya oriyan o kada o limo o Allāh na so siksa sa langowan a lipongan a piakan dayarola o Allāh ko kiasawiti niyan ko manga limo iyan oriyan iyan na da niyan panalamati so Allāh, na zambian o Allāh so kapakadadaya iyan sa malitng ago mapitl a kapphagintaw, sa babagrn anan o manga thotol a langowan a miabilaw a pagtaw a da panalamat ko Allāh na minidozo sa da kamayamayai so btad iyan. Sa gianan a ingd a Makkah a so kiasankaa o manga mushrik ko panolon o Mohammad [s.a.w] na inipangni niyan siran sa masogat siran a taon a da a khakan na miakakan siran sa kobal a masasaog a rogo (al alhaz), sa lomialan siran sa karomasayan.

658. Gianan so hiaram o Allāh ko manga pangn’nkn a binatang sa ilay anka so osayan iyan ko Sūrah al Mā’idah ka maliwanag a kiandirogada on.

659. So kapaar ko kahalal ago so kaharam na sii bo sa tangan o Allāh a liowas iyan ko lima o kaadn o ba iran anan makhapaar ka khabinasaan so manosiya o izik iyan a manosiya, ogaid na so manga mushrik ko manga Arab na mianarankoni siran sa kabokhag sa homialal siran ago homiaram siran sa tmpo ko Allāh. ilay anka so S. 5:103 ka ndodon so pariksa.

660. Ilay anka so S. 6 : 146 a ron miazabanding ankanan a manga nganin a hiaram ko manga Yahudi sabap ko kapzopaka iran ko manga sogoan o Allāh, sa inisiksa kiran oto.

661. So kiaadn o Ibrāhīm a olowan odi na pagtaw (ummah) a skaniyan na sasakataw, na kagia initindg iyan so tindg o isa ka pagtaw (ummah) sabap sa kagia skaniyan bo i mapaparatiaya ko Allāh sankoto a masa ko kadandan o langowan a taw sa doniya. Na so kiabaloy niyan a isa i agama sa skaniyan bo na minitindg iyan so tindg o isa a pagtaw a adn a agama niyan a sopak ko kasimba sa barahala. Sa skaniyan i miamankolong ko paratiaya a kapakaisaisaa ko Allāh (tawhīd) ko masa a da dn a pd iyan a Muslim sa masa oto. Sa gianatan iyan so ingd a pilombayan ago so manga loks ago so manga tonaganay ago so manga bolayoka a masakit sa ginawa sa romiapo ko mawatan a ragat on sa pantag sa pangilay niyan ko Kadnan iyan, na tioro skaniyan o Allāh ago bialoy niyan a olowan (Imām) ko manga manosiya a tatap so thotolan on sa taman ko kabankita ko doniya. Ilay anka so Osn. 310, 311, 314, 498, 500, 616.

662. So alongan a Sapto (Sabbath) ko manga Yahūdī na datar o alongan a Ahad ko manga Nasrānī, a tinioba siran o Allāh sa inisapar iyan kiran so kapanginsda ago so kanggalbk sankanan a gawii, ka pagilayin iyan i onot paratiaya o manga Yahūdī ko manga sogoan o Allāh, na miagakal siran ko kanggalbk sa manga dosa, na piamaloy siran a manga amo, apia da siran mbabaloy a manga amo, ogaid na so parangay ran na lawan ko btad o amo.

663. Amay ka pamabaan kano o ridoay niyo na siksa kano sa datar o inipamaba iran rkano sa di kano phakasobra gianan so kaontol o Islām, sabap sa so manga sahabah o Rasūlullāh [s.a.w] na gowani a adn a manga sasahid kiran a kinowa a diaman o manga ridoay so bankay ran, na mizapa siran sa zaop siran ko pd a gawii sa lawan ko pinggolawla iran na siaparan siran o Allāh sa ndod siran ko goliling o kaontol sa di siran on pliyo. Sa inaloy niyan sa kaposan so kazabar ka pangali iyan sa o ba pakasobraa o manga Muslim so galbk iran sa rarad o kazosokhayaw o gani ago so rarangit. Ilay anka so Osn. 81, 568.