So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah al Hijr - [ 15 So Kawatoran a Ingd ] - سـورة الحجـر
( The Rocky Tract - Mga Malalaking Bato na Gabundok o mga Batong Bundok )

Pangnal ko Sūrah

Giai i kaposan o nm a manga sūrah a makaphopoonan sa A.L.M. A pd skaniyan ko manga sūrah a initoron sa Makkah, ko lmbak o masa a katatago roo o manga Muslim. Ilay anka so bandingan o pangonaan o sūrah 10, a miazabanding on so onayan a bandingan o maririnkit a manga sūrah ko kaphagozor o manga ndao o Qur’ān.

Aya onayan a bandinga ankai a sūrah na so kalilindinga o Allāh ko manga wahī niyan a piakatoron iyan go so bnar a piayag iyan. So marata na miakapoon ko waraan a katakabor ago so kapzankaa ko kabaya o Allāh, ogaid na so limo o Allāh na skaniyan i tabal a mabagr sa datar o kiapayag iyan ko btad o Ibrāhīm ago so Lūt, ago khabagr skaniyan o manga taw ko al Aykah ago so manga taw sa al Hijr opama ka piaratiaya iran so manga tanda o Allāh. So Qur’ān, ipoon ko pito a manga ayat a giikazokasowin matiya, na skaniyan i mapia a okit ko kapmbantoga ko Allāh.

So Pamotosan iyan: So kabaya o Allāh na aya somisiap ko piamakatoron iyan a wahī, minsan pn somasanka so pagtaw a da pamaratiaya; so Allāh i phoonan o langowan a shayi, sa katawan iyan so manga kaadn iyan a so phamakandod siran on bo sa kaposan (15:1-25).

Andamanaya i kiapayag o marata a minggolalan ko kiathakabor o Iblīs, a skaniyan so bigan o Allāh sa taalik a mattndo, ogaid na mapia i kapasang o Iblīs na di niyan dn khabinasaan so maga taw a mianarig ko Allāh a tomia- rima ko sogoan iyan (15:26-50).

So limo o Allāh ko Ibrāhīm na inisampay o manga sogo’ a siran dn so sosogoon ko kapagantiora ko pagtaw o Nabī Lūt ko kiandarowaka iran. Sa so manga taw ko kakayoan a ingd (al Aykah) ago so kawatoran a lopa (al Hijr) na miasogat siran mambo a kabinasa sabap ko da iran kapango-ngonotan ko manga sogo’ (15: 51-84).

Inisogo o Qur’ān so kaphodipodiya ko Allāh ago so kabantoga on, sa maadn so manosiya a mangalimbabaan ko Allāh sa nggolalan sa simba ago kapangongonotan (15:85-99).

Giankai a sūrah na initoron sa Makkah a aya ayat iyan na 99, inonta bo so ayat a 87, ka initoron sa Madīnah, initoron skaniyan ko oriyan o Sūrah Yūsuf.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

15:1

Hassanor Alapa : Alif, Lām, Rā’, 603 Gioto so manga tanda o Kitāb ago Qur’ān a mapayag

Muhsin Khan : Alif-Lam-Ra. [These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings]. These are the Verses of the Book, and a plain Quran.

Sahih International : Alif, Lam, Ra. These are the verses of the Book and a clear Qur'an.

Pickthall : Alif. Lam. Ra. These are verses of the Scripture and a plain Reading.

Yusuf Ali : A. L. R. These are the Ayats of Revelation,- of a Qur'an that makes things clear.

Shakir : Alif Lam Ra. These are the verses of the Book and (of) a Quran that makes (things) clear.

Dr. Ghali : Alif, Lam, Mim, Ra (These are the names of letters of the Arabic alphabet, and only Allah knows their meaning here). Those are the ayat (Verses, signs) of the Book and an Evident Qur'an.

Tafsir Jalalayn : Alif lām rā’: God knows best what He means by these [letters]. Those — these verses — are the verses of the Book, the Qur’ān (āyātu’l-kitābi: this annexation functions in the sense of min, ‘from’) and of a manifest Qur’ān, one that makes evident what is truth and what is falsehood (wa-qur’ānin mubīnin is [made up of] a supplement with an added adjectival qualification).

Tagalog : Alif-Lãm-Râ. Ang mga titik na ito ng Alpabetong ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Sûratul Baqarah.’ Ito ay mga dakilang talata ng dakilang Aklat na ibinaba kay Muhammad (saw), na ito ay mga talata ng Qur’ân na naglilinaw sa katotohanan sa pinakamagandang pagkaka-pahayag at ganap na maliwanag sa pagbibigay ng kahulugan nito. Ang Aklat ay ang Banal na Qur’ân na kung saan pinagsama ng Allâh (sa Kasulatang) ito ang dalawang pangalan – ‘Kitâb’ at Qur’ân.

15:2

Hassanor Alapa : Mapzimalaw dn o siran oto a manga kafir a oba siran bo mimbaloy a manga Muslim 604

Muhsin Khan : Perhaps (often) will those who disbelieve wish that they were Muslims [those who have submitted themselves to Allah's Will in Islam Islamic Monotheism, this will be on the Day of Resurrection when they will see the disbelievers going to Hell and the Muslims going to Paradise].

Sahih International : Perhaps those who disbelieve will wish that they had been Muslims.

Pickthall : It may be that those who disbelieve wish ardently that they were Muslims.

Yusuf Ali : Again and again will those who disbelieve, wish that they had bowed (to Allah's will) in Islam.

Shakir : Often will those who disbelieve wish that they had been Muslims.

Dr. Ghali : (Probably) the ones who have disbelieved would often rather like that if they were Muslims.

Tafsir Jalalayn : It may be that (read rubbamā or rubamā) those who disbelieve, on the Day of Resurrection, when they witness their predicament and that of the Muslims, will wish that they had been muslims (rubba here is used to indicate ‘many’, since many of them will wish this; but it is also said to indicate ‘few’, since they will be so stupefied by the terrors that they will not come out of their stupor to wish such a thing, except on a few occasions:

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, aasamin ng mga walang pananampalataya kapag nakita na nila ang paglabas ng mga makasalanan na mga mananampalataya mula sa Impiyernong-Apoy, aasamin nila na sana ay naging mga Muslim sila na sumamba sa Kaisahan ng Allâh upang sila ay makalabas din na tulad ng mga nagsilabas.

15:3

Hassanor Alapa : Bagakn ka siran a pkhan siran a gii siran zagola ago ttmbangn siran o pangindaw, ka katokawan iran bo

Muhsin Khan : Leave them to eat and enjoy, and let them be preoccupied with (false) hope. They will come to know!

Sahih International : Let them eat and enjoy themselves and be diverted by [false] hope, for they are going to know.

Pickthall : Let them eat and enjoy life, and let (false) hope beguile them. They will come to know!

Yusuf Ali : Leave them alone, to enjoy (the good things of this life) and to please themselves: let (false) hope amuse them: soon will knowledge (undeceive them).

Shakir : Leave them that they may eat and enjoy themselves and (that) hope may beguile them, for they will soon know.

Dr. Ghali : Leave them out to eat and enjoy (life), and let (false) aspiration divert them; then eventually they will know.

Tafsir Jalalayn : Leave them, the disbelievers, O Muhammad (s), to eat and to enjoy, this world of theirs, and that they be diverted, distracted, by hope, of a long life and other [such] matters, [that keep them] away from faith, for they will come to know, the sequel of their affair — this was [revealed] before the command to fight [them].

Tagalog : Pabayaan mo, O Muhammad, ang mga lumabag na walang pananampalataya na kumain at magpakasaya sa kanilang buhay, at hayaan silang maging abala sa maling pag-aakala at malinlang ng kanilang walang kakuntentuhan na pagnanasa, na mapalayo mula sa pagsunod sa Allâh, dahil walang pag-aalinlangang di-maglalaon ay mababatid nila ang bunga ng kanilang ginawa na pagkatalo rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

15:4

Hassanor Alapa : Go da a bininasa Mi a lipongan Inonta a adn a taalik iyan a katotokawan (a mappnto)

Muhsin Khan : And never did We destroy a township but there was a known decree for it.

Sahih International : And We did not destroy any city but that for it was a known decree.

Pickthall : And We destroyed no township but there was a known decree for it.

Yusuf Ali : Never did We destroy a population that had not a term decreed and assigned beforehand.

Shakir : And never did We destroy a town but it had a term made known.

Dr. Ghali : And in no way did We cause any town to perish except that it had a known (prescribed) Book.

Tafsir Jalalayn : And We did not destroy any town (min qaryatin: min is extra), meaning, its inhabitants, but that it had a known decree, a [pre-]determined term, after which it would be destroyed.

Tagalog : Kapag hiniling nila na mangyari sa kanila ang kaparusahan bilang pagsisinungaling sa iyo, O Muhammad, ay walang pag-aalinlangang hindi Namin winawasak ang isang bayan kundi batay sa pagkakatakda nito, at hindi Namin sila wawasakin hanggang hindi dumarating sa kanila ang pagkakatakda na pagkawasak.

15:5

Hassanor Alapa : Di khaonaan a isa a pagtaw so taalik iyan ago di ran maphakaori

Muhsin Khan : No nation can anticipate its term, nor delay it.

Sahih International : No nation will precede its term, nor will they remain thereafter.

Pickthall : No nation can outstrip its term nor can they lag behind.

Yusuf Ali : Neither can a people anticipate its term, nor delay it.

Shakir : No people can hasten on their doom nor can they postpone (it).

Dr. Ghali : In no way can any nation outstrip its term, and in no way will they (be able) to postpone it.

Tafsir Jalalayn : No community (min ummatin: min is extra) can outstrip its [predetermined] term nor can they [seek to] delay it, [nor can they] put it off.

Tagalog : Kailanman ay hindi maipauuna (maipasusulong o maipauusad) ng isang sambayanan ang anumang nakatakda at hindi rin ito kailanman maaantala.

15:6

Hassanor Alapa : Go pitharo iran a hay so initoron on so Qur’ān (so Mohammad) mataan a ska na pmbthangn

Muhsin Khan : And they say: "O you (Muhammad SAW ) to whom the Dhikr (the Quran) has been sent down! Verily, you are a mad man.

Sahih International : And they say,"O you upon whom the message has been sent down, indeed you are mad.

Pickthall : And they say: O thou unto whom the Reminder is revealed, lo! thou art indeed a madman!

Yusuf Ali : They say: "O thou to whom the Message is being revealed! truly thou art mad (or possessed)!

Shakir : And they say: O you to whom the Reminder has been revealed! you are most surely insane:

Dr. Ghali : And they said, "O you upon whom the Remembrance is being sent down, surely you are indeed a madman.

Tafsir Jalalayn : And they, that is, the disbelievers of Mecca, say, to the Prophet (s): ‘O you, to whom the Remembrance, the Qur’ān — as you claim — has been revealed, lo! you are indeed possessed!

Tagalog : At sinabi ng mga hindi naniwala kay Propeta Muhammad (saw) bilang pangungutya: O ikaw na pinagpahayagan ng Qur’ân! Katiyakang ikaw ay may kakulangan sa kaisipan!

15:7

Hassanor Alapa : Ino kami nka di thalingomai sa malāikat amay ka bnar ka 605

Muhsin Khan : "Why do you not bring angels to us if you are of the truthful ones?"

Sahih International : Why do you not bring us the angels, if you should be among the truthful?"

Pickthall : Why bringest thou not angels unto us, if thou art of the truthful?

Yusuf Ali : "Why bringest thou not angels to us if it be that thou hast the Truth?"

Shakir : Why do you not bring to us the angels if you are of the truthful ones?

Dr. Ghali : Would you ever come up with the Angels to us, in case you are of the sincere?"

Tafsir Jalalayn : Why do you not bring us the angels, if you are of the truthful?’, in saying that you are a prophet and that this Qur’ān is from God.

Tagalog : Bakit hindi mo dalhin sa amin ang mga anghel – kung ikaw ay totoo – upang tumestigo sila na ang Allâh ay Siyang tunay na nagpadala sa iyo?

15:8

Hassanor Alapa : Go di ami phakatoronn so malāikat a rowar sa bnar, go di siran dn khalanatan ko siksa (amay ka makatoron Kami sa malāikat a sogo’).

Muhsin Khan : We send not the angels down except with the truth (i.e. for torment, etc.), and in that case, they (the disbelievers) would have no respite!

Sahih International : We do not send down the angels except with truth; and the disbelievers would not then be reprieved.

Pickthall : We send not down the angels save with the Fact, and in that case (the disbelievers) would not be tolerated.

Yusuf Ali : We send not the angels down except for just cause: if they came (to the ungodly), behold! no respite would they have!

Shakir : We do not send the angels but with truth, and then they would not be respited.

Dr. Ghali : In no way do We send down the Angels except with the Truth; and lo, in no way would they (The disbelievers) be respited.

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: The angels do not descend (tanazzalu: one of the two tā’ letters [of tatanazzalu] has been omitted) save with the truth, with the chastisement; and then, that is, upon the descent of the angels with the chastisement, they [the disbelievers] would not be reprieved, [would not] be granted respite.

Tagalog : At sinagot sila ng Allâh: Walang pag-aalinlangan! Hindi Namin ibinababa ang mga anghel maliban sa pagpaparusang hindi maiaantala sa sinumang hindi naniwala, na kung kaya, kapag bumaba ang mga anghel upang magparusa ay hindi sila bibigyan ng kahit na kaunting palugit.

15:9

Hassanor Alapa : Mataan a initoron Ami so Qur’ān ago mataan a Skami i somisiap on 606

Muhsin Khan : Verily We: It is We Who have sent down the Dhikr (i.e. the Quran) and surely, We will guard it (from corruption).

Sahih International : Indeed, it is We who sent down the Qur'an and indeed, We will be its guardian.

Pickthall : Lo! We, even We, reveal the Reminder, and lo! We verily are its Guardian.

Yusuf Ali : We have, without doubt, sent down the Message; and We will assuredly guard it (from corruption).

Shakir : Surely We have revealed the Reminder and We will most surely be its guardian.

Dr. Ghali : Surely We, Ever We, have been sending down the Remembrance, and surely We are indeed Preservers of it.

Tafsir Jalalayn : Verily it is We (nahnu emphasises the subject of inna, or [functions as] a separating pronoun) Who have revealed the Remembrance, the Qur’ān, and assuredly We will preserve it, against substitution, distortion, additions and omissions.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, Kami ang nagbaba ng Qur’ân kay Propeta Muhammmad at walang pag-aalinlangan na Kami rin ang patuloy na mangangalaga nito mula sa pagdaragdag o pagbabawas, o sa anumang kasiraan.

15:10

Hassanor Alapa : Go sabnar a somiogo Kami ko miaonaan ka sii ko manga lompokan o miangaoona 2015

Muhsin Khan : Indeed, We sent Messengers before you (O Muhammad SAW) amongst the sects (communities) of old.

Sahih International : And We had certainly sent [messengers] before you, [O Muhammad], among the sects of the former peoples.

Pickthall : We verily sent (messengers) before thee among the factions of the men of old.

Yusuf Ali : We did send messengers before thee amongst the religious sects of old:

Shakir : And certainly We sent (messengers) before you among the nations of yore.

Dr. Ghali : And indeed We sent (Messengers) even before you among the sects of the earliest (people).

Tafsir Jalalayn : And verily We sent before you, messengers, to former factions, sects.

Tagalog : At katiyakan, nagpadala Kami ng mga Sugo na nauna sa iyo, O Muhammad, tungo sa iba’t ibang bayan ng mga naunang tao,

15:11

Hassanor Alapa : Na daa makaoma kiran a pd sa sogo’ inonta a maadn siran on a giimagizawizaw

Muhsin Khan : And never came a Messenger to them but they did mock him.

Sahih International : And no messenger would come to them except that they ridiculed him.

Pickthall : And never came there unto them a messenger but they did mock him.

Yusuf Ali : But never came a messenger to them but they mocked him.

Shakir : And there never came a messenger to them but they mocked him.

Dr. Ghali : And in no way did a Messenger come up to them except that they used to mock at him.

Tafsir Jalalayn : And never did a messenger come to them but that they mocked him, in the same way that your people have mocked you — this is meant to comfort the Prophet (s).

Tagalog : Subali’t walang sinumang Sugo ang dumating sa kanila nang hindi nakatanggap ng pangungutya. At ito ay bilang pampalubag-loob kay Propeta Muhammad (saw). Na kung anuman ang ginawa sa iyo ng mga ‘Mushrikûn’ ay ganoon din ang ginawa sa mga nauna sa iyo na mga Sugo.

15:12

Hassanor Alapa : Datar oto a paka-pnggolalann Ami ko manga poso’o manga baradosa (so kapanakoto)

Muhsin Khan : Thus do We let it (polytheism and disbelief) enter into the hearts of the Mujrimun [criminals, polytheists, pagans, etc. (because of their mockery at the Messengers)].

Sahih International : Thus do We insert denial into the hearts of the criminals.

Pickthall : Thus do We make it traverse the hearts of the guilty:

Yusuf Ali : Even so do we let it creep into the hearts of the sinners -

Shakir : Thus do We make it to enter into the hearts of the guilty;

Dr. Ghali : Thus We insert it (Disbelief) into the hearts of the criminals.

Tafsir Jalalayn : Thus We cause it to find its way, in other words, in the same way that We have caused denial to enter the hearts of those [individuals], We cause it to enter, into the hearts of the sinners, that is, the disbelievers of Mecca.

Tagalog : Kung paano Namin sinanhi sa kalooban ng mga kriminal mula sa mga naunang tao na sila ay lalabag sa pamamagitan ng pangungutya nila sa mga Sugo at pagpapasinungaling sa kanila, ay gayon din Namin ginawa sa kalooban ng mga hindi naniwala mula sa iyong sambayanan, na sila ay naging masasama dahil sa kanilang pagtanggi sa Allâh at pagpapasinungaling sa Kanyang Sugo,

15:13

Hassanor Alapa : A di ran pharatiayaan, go sabnar a miaipos dn so lalan o miangaoona

Muhsin Khan : They would not believe in it (the Quran), and already the example of (Allah's punishment of) the ancients (who disbelieved) has gone forth.

Sahih International : They will not believe in it, while there has already occurred the precedent of the former peoples.

Pickthall : They believe not therein, though the example of the men of old hath gone before.

Yusuf Ali : That they should not believe in the (Message); but the ways of the ancients have passed away.

Shakir : They do not believe in it, and indeed the example of the former people has already passed.

Dr. Ghali : They do not believe in it; (The Message) and the enactment (The reward for good and evil) (for) the earliest (people) has already passed away.

Tafsir Jalalayn : They do not believe in him, in the Prophet (s), even though the example of the men of old has already gone before, that is, the way of God [in dealing] with them [those of old], by chastising them for denying [the truthfulness of] their prophets: those [Meccans] are like these former.

Tagalog : Na hindi nila pinaniwalaan ang paalaala na ipinahayag sa iyo, at walang pag-aalinlangan, nakalipas na ang pangyayari na pagkawasak sa mga naunang tao na walang pananampalataya at katulad din sila (ng mga taga-Makkah na walang pananampalataya),[1] na kung kaya, wawasakin din sila dahil sa kanilang pagpapasinungaling at pagtanggi.

15:14

Hassanor Alapa : Opama o lkai Ami siran sa pinto a phoon sa kawang na matatap siran on a pphamanik

Muhsin Khan : And even if We opened to them a gate from the heaven and they were to continue ascending thereto,

Sahih International : And [even] if We opened to them a gate from the heaven and they continued therein to ascend,

Pickthall : And even if We opened unto them a gate of heaven and they kept mounting through it,

Yusuf Ali : Even if We opened out to them a gate from heaven, and they were to continue (all day) ascending therein,

Shakir : And even if We open to them a gateway of heaven, so that they ascend into it all the while,

Dr. Ghali : And (even) if We opened upon them a gate of the heaven (and) so they linger on winding up through it,

Tafsir Jalalayn : And even if We were to open for them a gate from the heaven, and they were to continue ascending through it, the gate,

Tagalog : At kahit na buksan pa Namin para sa kanila na mga hindi naniwala na taga-Makkah ang mga pintuan ng kalangitan at patuloy sila na umakyat doon hanggang sa makita nila ang mga anghel, subali’t magkagayunpaman ay hindi pa rin sila maniniwala,

15:15

Hassanor Alapa : Na disomala a tharoon iran a mataan a kiasalamankiroan so manga kailay tano ogaid na taw tano a masosogat a katao

Muhsin Khan : They would surely say: "Our eyes have been (as if) dazzled. Nay, we are a people bewitched."

Sahih International : They would say, "Our eyes have only been dazzled. Rather, we are a people affected by magic."

Pickthall : They would say: Our sight is wrong - nay, but we are folk bewitched.

Yusuf Ali : They would only say: "Our eyes have been intoxicated: Nay, we have been bewitched by sorcery."

Shakir : They would certainly say: Only our eyes have been covered over, rather we are an enchanted people.

Dr. Ghali : They would indeed say, "Surely it is only that our be holdings (i.e., eyesights) are stupefied; no indeed, we are a people bewitched!"

Tafsir Jalalayn : they would say, ‘It is merely that our eyes have been dazzled, they have been shut. Nay, we are a folk bewitched!’, imagining this.

Tagalog : At sasabihin nila: Nilinlang lamang ang mga aming mata na iniisip namin na ang nakikita namin ay mga anghel, at walang nangyayari sa amin kundi naapektuhan lamang kami ng salamangka sa aming kaisipan na nagmula kay Muhammad (saw).

15:16

Hassanor Alapa : Go sabnar a inadnan Ami so langit sa manga darpa a pzbangan a bitoon a iniphandara Ami ko manga taw a phagilay ron

Muhsin Khan : And indeed, We have put the big stars in the heaven and We beautified it for the beholders.

Sahih International : And We have placed within the heaven great stars and have beautified it for the observers.

Pickthall : And verily in the heaven we have set mansions of the stars, and We have beautified it for beholders.

Yusuf Ali : It is We Who have set out the zodiacal signs in the heavens, and made them fair-seeming to (all) beholders;

Shakir : And certainly We have made strongholds in the heaven and We have made it fair seeming to the beholders.

Dr. Ghali : And indeed We have already made in the heaven constellations, and We have adorned it to the onlookers.

Tafsir Jalalayn : And verily We have placed in the heaven constellations, twelve [of them]: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo (al-sunbula), Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces, which are the mansions of the seven orbiting planets: Mars rules Aries and Scorpio, Venus: Taurus and Libra, Mercury: Gemini and Virgo, the Moon: Cancer, the Sun: Leo, Jupiter: Sagittarius and Pisces, and Saturn: Capricorn and Aquarius; and We have adorned it, with [these] planets, for beholders;

Tagalog : At bilang patunay sa Aming kapangyarihan: Walang pag-aalinlangan, nag-sagawa Kami sa mababang kalangitan bilang lugar para sa mga dakilang bituin na kung saan doon namamalagi ang mga ito, at ang mga ito ay bilang gabay sa mga nanlalakbay (sa gabi) at pag-aalam sa mga panahon na tulad ng panahon ng tagtuyot at tagsagana, at pinalamutian Namin ang mga kalangitan ng mga bituin na makikita para sa sinumang magmamasid nito, at sa sinumang nagninilay-nilay hinggil dito upang mapagkunan ito ng aral.

15:17

Hassanor Alapa : Go siniyap Ami skaniyan ko shaytan a raradiamn.

Muhsin Khan : And We have guarded it (near heaven) from every outcast Shaitan (devil).

Sahih International : And We have protected it from every devil expelled [from the mercy of Allah ]

Pickthall : And We have guarded it from every outcast devil,

Yusuf Ali : And (moreover) We have guarded them from every cursed devil:

Shakir : And We guard it against every accursed Shaitan,

Dr. Ghali : And We have preserved it from every outcast Shaytan (The all-vicious, i.e., the Devil).

Tafsir Jalalayn : and We have guarded them, with meteors, from every outcast devil;

Tagalog : At ito rin ay proteksyon sa kalangitan mula sa lahat ng isinumpang Shaytân na inilayo sa awa ng Allâh; nang sa gayon ay hindi sila makapunta roon.

15:18

Hassanor Alapa : Inonta bo so mamankhaw sa kapamakin’g iyan (ko kalankapan ko langit) ka totodn 607 skaniyan a kadg a mapayag

Muhsin Khan : Except him (devil) that gains hearing by stealing, he is pursued by a clear flaming fire.

Sahih International : Except one who steals a hearing and is pursued by a clear burning flame.

Pickthall : Save him who stealeth the hearing, and them doth a clear flame pursue.

Yusuf Ali : But any that gains a hearing by stealth, is pursued by a flaming fire, bright (to see).

Shakir : But he who steals a hearing, so there follows him a visible flame.

Dr. Ghali : Excepting him who (gains) hearing by stealth, (and) so an evidently flaming (meteor) follows him up.

Tafsir Jalalayn : except the one who listens by stealth — he is pursued by a clear flame, a shining meteor that burns him, or pierces him or drives him insane.

Tagalog : Maliban sa kanya (Shaytân) na paminsan-minsan ay nakananakaw ng mga salita na pinag-uusapan ng mga naninirahan sa kalangitan, pagkatapos siya (Shaytân) ay tinutugis ng isang bituin na nakasisilaw na ito ay parang apoy na nakasusunog (na tinatawag na bulalakaw). At maaaring maipaabot muna ng ‘Shaytân’ sa kanyang kaibigan (na tao na tulad halimbawa ng manghuhula) ang ilan sa kanyang nanakaw (na impormasyon) bago siya tuluyang masunog noong nakasisilaw na liwanag.

15:19

Hassanor Alapa : Go so lopa na kiayat Ami skaniyan sa piakabkn Ami ron so manga palaw ago piakathoan Ami sa langowan a shayi a matitimbang

Muhsin Khan : And the earth We spread out, and placed therein firm mountains, and caused to grow therein all kinds of things in due proportion.

Sahih International : And the earth - We have spread it and cast therein firmly set mountains and caused to grow therein [something] of every well-balanced thing.

Pickthall : And the earth have We spread out, and placed therein firm hills, and caused each seemly thing to grow therein.

Yusuf Ali : And the earth We have spread out (like a carpet); set thereon mountains firm and immovable; and produced therein all kinds of things in due balance.

Shakir : And the earth-- We have spread it forth and made in it firm mountains and caused to grow in it of every suitable thing.

Dr. Ghali : And the earth-We have extended it and cast on it anchorages, (i.e., mountains) and We have caused to grow therein of everything (evenly) weighed.

Tafsir Jalalayn : And the earth We have stretched it out, spread it flat, and cast therein firm mountains, lest it should sway beneath its inhabitants, and caused to grow therein every kind of balanced thing, [every kind of thing] known and determined.

Tagalog : At pinalawak Namin ang kalupaan at naglagay Kami ng mga matatag na kabundukan upang ito ay hindi yumanig, at nagpatubo Kami mula rito ng iba’t ibang uri ng mga pananim na kung saan ay itinakda ayon sa pangangailangan ng mga alipin.

15:20

Hassanor Alapa : Go tiagoan Ami sa rk iyo a manga pagpr, ago so kaadn a kna o ba skano i phrizki ron

Muhsin Khan : And We have provided therein means of living, for you and for those whom you provide not [moving (living) creatures, cattle, beasts, and other animals].

Sahih International : And We have made for you therein means of living and [for] those for whom you are not providers.

Pickthall : And we have given unto you livelihoods therein, and unto those for whom ye provide not.

Yusuf Ali : And We have provided therein means of subsistence,- for you and for those for whose sustenance ye are not responsible.

Shakir : And We have made in it means of subsistence for you and for him for whom you are not the suppliers.

Dr. Ghali : And We have made for you (means of) subsistence therein and for the ones you do not even provide for (Literally: for whom you are not providers).

Tafsir Jalalayn : And We have made for you therein [means of] livelihood (read ma‘āyish), such as fruits and grains, and, We have made [this] for you, those for whom you do not provide, such as servants, [crawling] creatures and cattle; it is God Who provides for them.

Tagalog : At nagkaloob Kami para sa inyo mula rito ng anumang pinagmumulan ng inyong ikabubuhay na tulad ng mga mina o mahahalagang bato at iba pa. At lumikha Kami para sa inyo ng inyong pamilya, mga tagapagsilbi at mga hayop na napapakinabangan ninyo, at ang kabuhayan ng mga ito ay hindi nagmumula sa inyo at hindi kayo ang nagkakaloob nito kundi ito ay mula sa Allâh para sa lahat ng Kanyang mga nilalang bilang Kanyang kagandahang-loob at pagpaparangal.

15:21

Hassanor Alapa : Da dn a pd sa nganin inonta a zisii Rkami so pondo niyan go daa ithoron Ami ron a rowar sa diankaa mattndo.

Muhsin Khan : And there is not a thing, but with Us are the stores thereof. And We send it not down except in a known measure.

Sahih International : And there is not a thing but that with Us are its depositories, and We do not send it down except according to a known measure.

Pickthall : And there is not a thing but with Us are the stores thereof. And we send it not down save in appointed measure.

Yusuf Ali : And there is not a thing but its (sources and) treasures (inexhaustible) are with Us; but We only send down thereof in due and ascertainable measures.

Shakir : And there is not a thing but with Us are the treasures of it, and We do not send it down but in a known measure.

Dr. Ghali : And decidedly there is not a thing excepting that its treasuries are in Our Providence, and in no way do We send it down except in a known estimate.

Tafsir Jalalayn : And there is not a thing but that the stores thereof, the keys to its stores, are with Us, and We do not send it down except in a known measure, according to the benefits [of all creatures].

Tagalog : At walang anumang bagay ang napapakinabangan ng mga alipin kundi ito ay nasa Aming lahat na nakaimbak, at hindi Kami nagbababa kundi ayon sa karapat-dapat na dami at sukat, batay sa kung papaano at kung ano ang Aming nais, at ang mga imbakan na ito ay Pagmamay-ari ng Allâh na ipinagkakaloob Niya sa sinuman na Kanyang nais at pinagkakaitan Niya ang sinuman na Kanyang nais, ayon sa Kanyang malawak na awa at walang-hanggang karunungan.

15:22
Hassanor Alapa : Go siogo Ami so ndo’a giimakazaozaog ko spot o ragat ago so gabon na 608 pkhaadn a ig na, miakatoron Kami a phoon sa kawang sa ig, na inipamakaig Ami skaniyan rkano ago di niyo to mipopondo 608

Muhsin Khan : And We send the winds fertilizing (to fill heavily the clouds with water), then caused the water (rain) to descend from the sky, and We gave it to you to drink, and it is not you who are the owners of its stores [i.e. to give water to whom you like or to withhold it from whom you like].

Sahih International : And We have sent the fertilizing winds and sent down water from the sky and given you drink from it. And you are not its retainers.

Pickthall : And We send the winds fertilising, and cause water to descend from the sky, and give it you to drink. It is not ye who are the holders of the store thereof.

Yusuf Ali : And We send the fecundating winds, then cause the rain to descend from the sky, therewith providing you with water (in abundance), though ye are not the guardians of its stores.

Shakir : And We send the winds fertilizing, then send down water from the cloud so We give it to you to drink of, nor is it you who store it up.

Dr. Ghali : And We send the winds impregnating, (and) so We send down from the heaven water, then We give it to you to drink, and in no way can you even be its treasurers.

Tafsir Jalalayn : And We send the winds as fertilisers, to fertilise the clouds, whereupon they fill up with water, and send down out of the heaven, [out of] the clouds, water, rain, so that We give it to you to drink, for you are not the storers thereof, that is, the stores thereof are not in your control.

Tagalog : At nagpadala Kami ng mga masaganang hangin na inilalagay sa ulap at ito ang nagdadala ng ulan, alabok, biyaya at kapakinabangan, at ibinaba Namin mula sa ulap na ito ang tubig, na ito ay inilaan upang ito ay inyong inumin at ang iba ay para sa inyong kalupaan at mga hayop na inaalagaan, at kailanman ay hindi ninyo kayang pangalagaan sa inyong mga imbakan, samantalang Kami ang nag-iimbak nito upang ito ay mapangalagaan, at hindi kayo ang nagmamay-ari ng mga panustos na ito.

15:23

Hassanor Alapa : Mataan a Skami so Pphangoyag ago pmbgay sa kapatay ago skami i phangwaris (ko kada o langowan taman)

Muhsin Khan : And certainly We! We it is Who give life, and cause death, and We are the Inheritors.

Sahih International : And indeed, it is We who give life and cause death, and We are the Inheritor.

Pickthall : Lo! and it is We, even We, Who quicken and give death, and We are the Inheritor.

Yusuf Ali : And verily, it is We Who give life, and Who give death: it is We Who remain inheritors (after all else passes away).

Shakir : And most surely We bring to life and cause to die and We are the heirs.

Dr. Ghali : And surely We, Ever We, indeed give life and make to die, and We are the inheritors.

Tafsir Jalalayn : Indeed it is We Who give life and bring death, and We are the heirs, Who shall endure, inheriting all creation.

Tagalog : At katiyakan, Kami ang nagbibigay ng buhay sa anumang bagay na patay sa pamamagitan ng paglikha nito mula sa wala, at sinasanhi rin Namin na mamatay ang anumang may buhay kapag natapos na ang nakatakdang buhay nito, at Kami rin ang Nagmamay-ari ng lahat ng kalupaan at ang mga nasa ibabaw nito.

15:24

Hassanor Alapa : Go sabnar a katawan Ami so pphangonakona a pd 609 rkano ago so giiphapakaori

Muhsin Khan : And indeed, We know the first generations of you who had passed away, and indeed, We know the present generations of you (mankind), and also those who will come afterwards.

Sahih International : And We have already known the preceding [generations] among you, and We have already known the later [ones to come].

Pickthall : And verily We know the eager among you and verily We know the laggards.

Yusuf Ali : To Us are known those of you who hasten forward, and those who lag behind.

Shakir : And certainly We know those of you who have gone before and We certainly know those who shall come later.

Dr. Ghali : And indeed We already know the ones of you who can go forward, and indeed We already know the ones who can postpone.

Tafsir Jalalayn : And verily We know the predecessors among you, that is, those creatures from Adam who have already passed, and verily We know the successors, those who will come afterwards, until the Day of Resurrection.

Tagalog : At walang pag-aalinlangan, batid Namin ang mga naunang henerasyon sa inyo na mga nangamatay na simula pa lamang sa kapanahunan ni Âdam, at walang pag-aalinlangan, batid Namin ang mga kasalukuyan ninyong henerasyon, at ganoon din ang mga yaong darating pa hanggang sa Pagkabuhay na Mag-uli.

15:25

Hassanor Alapa : Mataan a so Kadnan ka na Skaniyan i mlimod kiran a Skaniyan na Maongangn a Matao

Muhsin Khan : And verily, your Lord will gather them together. Truly, He is All-Wise, All-Knowing.

Sahih International : And indeed, your Lord will gather them; indeed, He is Wise and Knowing.

Pickthall : Lo! thy Lord will gather them together. Lo! He is Wise, Aware.

Yusuf Ali : Assuredly it is thy Lord Who will gather them together: for He is perfect in Wisdom and Knowledge.

Shakir : And surely your Lord will gather them together; surely He is Wise, Knowing.

Dr. Ghali : And surely your Lord, Ever He, will muster them; surely He is Ever-Wise, Ever-Knowing.

Tafsir Jalalayn : And it is indeed your Lord Who will gather them, lo! He is Wise, in His actions, Knower, of His creatures.

Tagalog : At katiyakang titipunin sila ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha upang managot at magbayad. Katiyakan, Siya ay ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa, at ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam at walang anuman ang naililihim sa Kanya.

15:26

Hassanor Alapa : Go sabnar a inadn Ami so manosiya a phoon sa lipaw a mamara a pd sa lipaw a maitm a pakapaniniaropaan

Muhsin Khan : And indeed, We created man from sounding clay of altered black smooth mud.

Sahih International : And We did certainly create man out of clay from an altered black mud.

Pickthall : Verily We created man of potter's clay of black mud altered,

Yusuf Ali : We created man from sounding clay, from mud moulded into shape;

Shakir : And certainly We created man of clay that gives forth sound, of black mud fashioned in shape.

Dr. Ghali : And indeed We already created man of dry clay of mud modeled.

Tafsir Jalalayn : And verily We created man, Adam, out of a dry [clinking] clay, that gives off a clinking sound when it is tapped, of malleable mud, black [mud].

Tagalog : At katiyakan, nilikha Namin si Âdam (as) mula sa pinatuyong luwad, na kapag ito ay tinuktok ay tumutunog ito, at ang pinatuyong luwad na ito ay mula sa alabok na kulay itim na nagbabago ang kulay at amoy nito dahil sa matagal nitong pagkakapanatili.

15:27

Hassanor Alapa : Na so Jinn na inadn Ami sa miaona a phoon sa apoy a bisa

Muhsin Khan : And the jinn, We created aforetime from the smokeless flame of fire.

Sahih International : And the jinn We created before from scorching fire.

Pickthall : And the jinn did We create aforetime of essential fire.

Yusuf Ali : And the Jinn race, We had created before, from the fire of a scorching wind.

Shakir : And the jinn We created before, of intensely hot fire.

Dr. Ghali : And the jinn race We created earlier of the fire (The Arabic word samum is sometimes understood to be pestilential wind) of a pestilential (fire).

Tafsir Jalalayn : And the jānn, the father of the jinn, namely, Iblīs, We created beforehand — that is, before the creation of Adam — out of the permeative fire, a smokeless fire that can escape through openings.

Tagalog : At nilikha rin ang ama ng mga ‘Jinn’ na si Iblees (Shaytân) bago pa likhain si Âdam mula sa matinding init ng apoy na walang usok.

15:28

Hassanor Alapa : Go gowani a tharoon o Kadnan ka ko manga malāikat a Sakn na magadn sa manosiya a poon sa lipaw a mamara a lipaw a maitm a pakapaniniaropaan (sa manosiya).

Muhsin Khan : And (remember) when your Lord said to the angels: "I am going to create a man (Adam) from sounding clay of altered black smooth mud.

Sahih International : And [mention, O Muhammad], when your Lord said to the angels, "I will create a human being out of clay from an altered black mud.

Pickthall : And (remember) when thy Lord said unto the angels: Lo! I am creating a mortal out of potter's clay of black mud altered,

Yusuf Ali : Behold! thy Lord said to the angels: "I am about to create man, from sounding clay from mud moulded into shape;

Shakir : And when your Lord said to the angels: Surely I am going to create a mortal of the essence of black mud fashioned in shape.

Dr. Ghali : And as your Lord said to the Angels, "Surely I am creating a mortal of dry clay of mud modeled.

Tafsir Jalalayn : And, mention, when your Lord said to the angels, ‘Indeed I am going to create a mortal out of a dry clay [drawn] from a malleable mud.

Tagalog : At banggitin mo sa kanila, O Muhammad, ang sinabi ng Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa mga anghel: Katiyakan, Ako ay lilikha ng tao na mula sa pinatuyong luwad, at ang pinatuyong luwad na ito ay mula sa itim na alabok na nag-iiba ang kulay.

15:29

Hassanor Alapa : Na amay ka adnn Ko skaniyan ago iiyop akn on so niawa Ko na mitaps siran on a somosojud siran

Muhsin Khan : "So, when I have fashioned him completely and breathed into him (Adam) the soul which I created for him, then fall (you) down prostrating yourselves unto him."

Sahih International : And when I have proportioned him and breathed into him of My [created] soul, then fall down to him in prostration."

Pickthall : So, when I have made him and have breathed into him of My Spirit, do ye fall down, prostrating yourselves unto him.

Yusuf Ali : "When I have fashioned him (in due proportion) and breathed into him of My spirit, fall ye down in obeisance unto him."

Shakir : So when I have made him complete and breathed into him of My spirit, fall down making obeisance to him.

Dr. Ghali : So, when I have molded him and breathed into him of My Spirit, fall down to him prostrating!"

Tafsir Jalalayn : So, when I have proportioned him, completed him, and breathed, caused to flow, of My Spirit in him, so that he becomes a living thing — the annexation of ‘the Spirit’ to him is a conferring of honour upon Adam — fall down in prostration before him!’, a prostration [meant as an act] of salutation by bowing.

Tagalog : At kapag hinugis Ko na siya at binuo Ko na nang ganap ang Kanyang anyo at naihinga Ko na sa kanya ang Aking Ispiritu ay magpatirapa kayo sa kanya bilang paggalang at hindi pagsamba.

15:30

Hassanor Alapa : Na somiojud so manga malāikat langon

Muhsin Khan : So, the angels prostrated themselves, all of them together.

Sahih International : So the angels prostrated - all of them entirely,

Pickthall : So the angels fell prostrate, all of them together

Yusuf Ali : So the angels prostrated themselves, all of them together:

Shakir : So the angels made obeisance, all of them together,

Dr. Ghali : So the Angels prostrated themselves, all of them together.

Tafsir Jalalayn : And so the angels prostrated, all of them together (kulluhum ajma‘ūn contains two elements of emphasis),

Tagalog : Nagpatirapa sa kanya ang lahat ng mga anghel bilang pagsunod nila sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at walang sinuman sa kanila ang tumanggi,

15:31

Hassanor Alapa : Inonta so Iblis ka somianka oba mabaloy a pd o miamanojud

Muhsin Khan : Except Iblis (Satan), - he refused to be among the prostrators.

Sahih International : Except Iblees, he refused to be with those who prostrated.

Pickthall : Save Iblis. He refused to be among the prostrate.

Yusuf Ali : Not so Iblis: he refused to be among those who prostrated themselves.

Shakir : But Iblis (did it not); he refused to be with those who made obeisance.

Dr. Ghali : Except Iblis; he refused to be among the prostrate.

Tafsir Jalalayn : except Iblīs, the father of the jinn — he was [standing] among the angels: he refused to be among those prostrating.

Tagalog : Subali’t si Iblees ay tumanggi na magpatirapa kay Âdam na kasama (noon) ng mga anghel na nagpatirapa.

15:32

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a hay Iblīs ino ka nan a da ka mapd o miamanojud

Muhsin Khan : (Allah) said: "O Iblis (Satan)! What is your reason for not being among the prostrators?"

Sahih International : [ Allah ] said, O Iblees, what is [the matter] with you that you are not with those who prostrate?"

Pickthall : He said: O Iblis! What aileth thee that thou art not among the prostrate?

Yusuf Ali : (Allah) said: "O Iblis! what is your reason for not being among those who prostrated themselves?"

Shakir : He said: O Iblis! what excuse have you that you are not with those who make obeisance?

Dr. Ghali : Said He, "O Iblis, what about you, that you are not among the prostrate?"

Tafsir Jalalayn : He, [God] exalted be He: ‘O Iblīs what is wrong with you, what prevents you, that you are not among those prostrating?’

Tagalog : Sinabi ng Allâh kay Iblees: O Iblees! Ano ang dahilan ng hindi mo pagpapatirapa na kasama ng mga anghel?

15:33

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a da ako maadn o ba ako sojud sa 610 manosiya a inadn ka skaniyan a phoon sa lipaw a mamara a lipaw a maitm a pakapaniniaropaan

Muhsin Khan : [Iblis (Satan)] said: "I am not the one to prostrate myself to a human being, whom You created from sounding clay of altered black smooth mud."

Sahih International : He said, "Never would I prostrate to a human whom You created out of clay from an altered black mud."

Pickthall : He said: I am not one to prostrate myself unto a mortal whom Thou hast created out of potter's clay of black mud altered!

Yusuf Ali : (Iblis) said: "I am not one to prostrate myself to man, whom Thou didst create from sounding clay, from mud moulded into shape."

Shakir : He said: I am not such that I should make obeisance to a mortal whom Thou hast created of the essence of black mud fashioned in shape.

Dr. Ghali : Said he, "Indeed I did not have to prostrate myself to a mortal whom You created of dry clay of mud modeled."

Tafsir Jalalayn : Said he, ‘I was not about to prostrate myself, I should not prostrate myself, before a mortal whom You have created out of a dry clay [drawn] from malleable mud’.

Tagalog : Sinabi ni Iblees bilang pagpapakita ng pagmamataas at panibugho, Hindi maaari sa akin na magpatirapa sa tao na ginawa Mo lamang mula sa pinatuyong luwad na itim na nagbabago ang kulay.

15:34

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a liyo ka a phoon on (ko sorga) ka mataan a ska na raradiamn a Ibobowang

Muhsin Khan : (Allah) said: "Then, get out from here, for verily, you are Rajim (an outcast or a cursed one)." [Tafsir At-Tabari]

Sahih International : [ Allah ] said, "Then get out of it, for indeed, you are expelled.

Pickthall : He said: Then go thou forth from hence, for lo! thou art outcast.

Yusuf Ali : (Allah) said: "Then get thee out from here; for thou art rejected, accursed.

Shakir : He said: Then get out of it, for surely you are driven away:

Dr. Ghali : Said He, "Then get out (Literally: go out) of it; so, surely you are outcast.

Tafsir Jalalayn : Said He, ‘Then be gone from hence, that is, from the Garden — but it is also said, from the heavens — for you are indeed accursed, outcast.

Tagalog : Sinabi ng Allâh sa kanya: Lumabas ka mula sa Hardin, dahil katiyakang ikaw ay pinagkaitan ng lahat ng biyaya

15:35

Hassanor Alapa : Go sii rka so morka sa taman ko gawii a kaphamalas

Muhsin Khan : "And verily, the curse shall be upon you till the Day of Recompense (i.e. the Day of Resurrection)."

Sahih International : And indeed, upon you is the curse until the Day of Recompense."

Pickthall : And lo! the curse shall be upon thee till the Day of Judgment.

Yusuf Ali : "And the curse shall be on thee till the day of Judgment."

Shakir : And surely on you is curse until the day of judgment.

Dr. Ghali : And surely the curse will be upon you till the Day of Doom."

Tafsir Jalalayn : And indeed the curse shall rest upon you until the Day of Judgement’, [the Day] of Requital.

Tagalog : At katiyakang mananatili sa iyo ang Aking sumpa at pagkalayo mula sa Aking awa, hanggang sa Araw na bubuhayin na mag-uli ang mga tao para sa paghuhukom at pagbabayad.

15:36

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a Kadnan ko lanati ako Nka sa taman sa gawii a kapagoyaga kiran

Muhsin Khan : [Iblis (Satan)] said: "O my Lord! Give me then respite till the Day they (the dead) will be resurrected."

Sahih International : He said,"My Lord, then reprieve me until the Day they are resurrected."

Pickthall : He said: My Lord! Reprieve me till the day when they are raised.

Yusuf Ali : (Iblis) said: "O my Lord! give me then respite till the Day the (dead) are raised."

Shakir : He said: My Lord! then respite me till the time when they are raised.

Dr. Ghali : Said he, "Lord! Then respite me till the Day they will be made to rise again."

Tafsir Jalalayn : Said he, ‘My Lord! Reprieve me until the day when they, mankind, shall be resurrected’.

Tagalog : Sinabi ni Iblees: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Panatilihin Mo ako rito sa daigdig hanggang sa Araw na bubuhaying mag-uli ang Iyong mga alipin, na ito ay ang Araw ng Muling Pagkabuhay.

15:37

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a mataan a pd ka ko siran oto a lianatan.

Muhsin Khan : Allah said: "Then, verily, you are of those reprieved,

Sahih International : [ Allah ] said, "So indeed, you are of those reprieved

Pickthall : He said: Then lo! thou art of those reprieved

Yusuf Ali : (Allah) said: "Respite is granted thee

Shakir : He said: So surely you are of the respited ones

Dr. Ghali : Said He, "Then surely you are among the respited,

Tafsir Jalalayn : Said He, ‘Then lo! you are of those reprieved,

Tagalog : Sinabi ng Allâh sa kanya: Katiyakan, ikaw ay kabilang sa mga inantala Ko ang kanilang kamatayan

15:38

Hassanor Alapa : Sa taman ko gawii o masa a mattndo

Muhsin Khan : "Till the Day of the time appointed."

Sahih International : Until the Day of the time well-known."

Pickthall : Till the Day of appointed time.

Yusuf Ali : "Till the Day of the Time appointed."

Shakir : Till the period of the time made known.

Dr. Ghali : To the Day of a known time."

Tafsir Jalalayn : until the day of the known time’, the time of [the blowing of] the First Trumpet.

Tagalog : Hanggang sa araw na mamamatay ang lahat ng mga nilikha pagkatapos ng pag-ihip ng unang trumpeta at hindi sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Kaya, siya ay tinugunan tungo sa kahilingan na ito bilang dahan-dahan na pagpaparusa sa kanya na di niya namamalayan, upang siya ay manlinlang at maging ‘fitnah’ o pagsubok sa mga tao at mga ‘Jinn.’

15:39

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a Kadnan ko sabap ko kiadadag Anka 611 rakn na phandaraan ko siran (ko marata) ko lopa ago disomala a dadagn akn siran langon

Muhsin Khan : [Iblis (Satan)] said: "O my Lord! Because you misled me, I shall indeed adorn the path of error for them (mankind) on the earth, and I shall mislead them all.

Sahih International : [Iblees] said, "My Lord, because You have put me in error, I will surely make [disobedience] attractive to them on earth, and I will mislead them all

Pickthall : He said: My Lord! Because Thou hast sent me astray, I verily shall adorn the path of error for them in the earth, and shall mislead them every one,

Yusuf Ali : (Iblis) said: "O my Lord! because Thou hast put me in the wrong, I will make (wrong) fair-seeming to them on the earth, and I will put them all in the wrong,-

Shakir : He said: My Lord! because Thou hast made life evil to me, I will certainly make (evil) fair-seeming to them on earth, and I will certainly cause them all to deviate

Dr. Ghali : Said he, "Lord! For (the fact) that You misguided me, indeed I will definitely adorn for them (i.e., make "evil" attractive to them) in the earth; and indeed I will definitely misguide them all together,

Tafsir Jalalayn : Said he, ‘My Lord, because You have lead me astray (bi-mā, ‘because’, the bi- is for oaths, the response for which is [what follows]) I shall adorn for them [evil acts], acts of disobedience, in the earth and I shall lead them astray, all of them;

Tagalog : Sinabi ni Iblees: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Dahil sa pagmali at pagligaw Mo sa akin ay aakitin ko ang mga angkan ni Âdam sa mga kasalanan dito sa kalupaan, at ililigaw ko silang lahat mula sa Daan ng Patnubay,

15:40

Hassanor Alapa : Inonta bo so manga oripn ka a pd kiran a thotolabos Rka (ko simba niyan)

Muhsin Khan : "Except Your chosen, (guided) slaves among them."

Sahih International : Except, among them, Your chosen servants."

Pickthall : Save such of them as are Thy perfectly devoted slaves.

Yusuf Ali : "Except Thy servants among them, sincere and purified (by Thy Grace)."

Shakir : Except Thy servants from among them, the devoted ones.

Dr. Ghali : Excepting Your bondmen among them, who are most faithful."

Tafsir Jalalayn : except those servants of Yours who are sincerely devoted [to You]’, namely, believers.

Tagalog : Maliban sa mga alipin Mo na Iyong ginabayan at taos-puso sila sa pagsamba nang bukod-tangi sa Iyo, na sila ay hindi matutulad sa ibang mga nilikha Mo.

15:41

Hassanor Alapa : Na pitharo Iyan a giai na okit Rakn a mathito (kapasadan Iran ago so shaytan)

Muhsin Khan : (Allah) said: "This is the Way which will lead straight to Me."

Sahih International : [ Allah ] said, "This is a path [of return] to Me [that is] straight.

Pickthall : He said: This is a right course incumbent upon Me:

Yusuf Ali : (Allah) said: "This (way of My sincere servants) is indeed a way that leads straight to Me.

Shakir : He said: This is a right way with Me:

Dr. Ghali : Said He, "This is for Me a straight Path.

Tafsir Jalalayn : He, [God] exalted be He, said, ‘This is a straight path [leading] to Me,

Tagalog : Sinabi ng Allâh: Ito ang Matuwid na Daan patungo sa Akin at sa Tahanan ng Aking Karangalan.

15:42

Hassanor Alapa : Mataan a so manga oripn Akn na da a rk ka sii kiran a bagr inonta bo sa taw a onotan ka niyan a pd ko miangadadadag

Muhsin Khan : "Certainly, you shall have no authority over My slaves, except those who follow you of the Ghawin (Mushrikun and those who go astray, criminals, polytheists, and evil-doers, etc.).

Sahih International : Indeed, My servants - no authority will you have over them, except those who follow you of the deviators.

Pickthall : Lo! as for My slaves, thou hast no power over any of them save such of the froward as follow thee,

Yusuf Ali : "For over My servants no authority shalt thou have, except such as put themselves in the wrong and follow thee."

Shakir : Surely. as regards My servants, you have no authority, over them except those who follow you of the deviators.

Dr. Ghali : Surely over My bondmen you will have no all-binding authority, except the ones who closely follow you of the misguided ones."

Tafsir Jalalayn : in other words, truly over My servants, that is, believers, you shall have no warrant, [no] power, except those who follow you from among the perverse, the disbelievers.

Tagalog : Katiyakan, ang Aking mga alipin ay yaong taos-puso sa kanilang pagsamba at hindi kita bibigyan ng kakayahan na makuntrol ang kanilang mga puso para mailigaw sila mula sa Matuwid na Landas, subali’t ang kakayahan mo lamang ay sa mga yaon na sumunod sa iyo na mga naligaw na mga sumamba ng iba bukod sa Allâh na naging sapat sa kanila ang pangangasiwa mo at pagsunod sa iyo na sa halip ay pagsunod sa Akin.

15:43

Hassanor Alapa : Go mataan a so Jahannam na aya kiran talagad ko kalangolangon iran

Muhsin Khan : "And surely, Hell is the promised place for them all.

Sahih International : And indeed, Hell is the promised place for them all.

Pickthall : And lo! for all such, hell will be the promised place.

Yusuf Ali : And verily, Hell is the promised abode for them all!

Shakir : And surely Hell is the promised place of them all:

Dr. Ghali : And surely Hell will be indeed their promised (abode) all together.

Tafsir Jalalayn : And truly Hell shall be their tryst, all of them, that is, all those who follow you, shall be with you [in Hell].

Tagalog : At katiyakan, ang masidhing naglalagablab na apoy ang parusang nag-aabang kay Iblees at sa lahat ng kanyang mga tagasunod,

15:44

Hassanor Alapa : A adn a rk iyan a pito a manga pinto a oman i isa on a pinto na adn a sagintas 612 a missnggay ron a phakasold on

Muhsin Khan : "It (Hell) has seven gates, for each of those gates is a (special) class (of sinners) assigned.

Sahih International : It has seven gates; for every gate is of them a portion designated."

Pickthall : It hath seven gates, and each gate hath an appointed portion.

Yusuf Ali : To it are seven gates: for each of those gates is a (special) class (of sinners) assigned.

Shakir : It has seven gates; for every gate there shall be a separate party of them.

Dr. Ghali : It has seven gates; and each gate has an appointed part (Literally: divided).

Tafsir Jalalayn : It has seven gates, [seven] layers — to each gate, therein, belongs an appointed portion, lot, of them.

Tagalog : Na ito ay mayroong pitong pintuan na sa bawa’t pintuan ay may magkakahelerang pababa, na sa bawa’t pinto ay nakalaan sa bawa’t grupong sumunod kay Iblees batay sa antas ng kanilang masamang gawain.

15:45

Hassanor Alapa : Mataan a so miamanaggila na madadalm siran sa manga kasorgaan ago manga bowalan a paridi

Muhsin Khan : "Truly! The Muttaqun (pious and righteous persons - see V.2:2) will be amidst Gardens and water-springs (Paradise).

Sahih International : Indeed, the righteous will be within gardens and springs.

Pickthall : Lo! those who ward off (evil) are among gardens and watersprings.

Yusuf Ali : The righteous (will be) amid gardens and fountains (of clear-flowing water).

Shakir : Surely those who guard (against evil) shall be in the midst of gardens and fountains:

Dr. Ghali : Surely the pious will be amidst Gardens and Springs."

Tafsir Jalalayn : Truly the God-fearing shall be amidst gardens, orchards, and springs’, flowing through them.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong matatakutin sa Allâh na umiwas sa lahat ng kasalanan at pagsamba ng iba bukod sa Allâh, sila ay nasa mga Hardin at mga umaagos na ilog

15:46

Hassanor Alapa : Sold kano ron sa kalilintad a somasarig kano

Muhsin Khan : "(It will be said to them): 'Enter therein (Paradise), in peace and security.'

Sahih International : [Having been told], "Enter it in peace, safe [and secure]."

Pickthall : (And it is said unto them): Enter them in peace, secure.

Yusuf Ali : (Their greeting will be): "Enter ye here in peace and security."

Shakir : Enter them in peace, secure.

Dr. Ghali : "Enter them, in peace, secure!"

Tafsir Jalalayn : And it shall be said to them: ‘Enter them in peace, that is, safe from all danger — or [it means enter] with [the greeting of] ‘Peace!’, in other words: say, ‘Peace’ and then enter, secure!’, from all terror.

Tagalog : At sasabihin sa kanila: ‘Pumasok na kayo sa mga Hardin na ito nang mapayapa na ligtas sa anumang kasamaan at anumang kaparusahan.’

15:47

Hassanor Alapa : Go liowas Ami so nganin a madadalm ko manga rarb iran a pd sa dnki a 613 magariari a khiddrang siran ko manga kantir a magaadapadapa siran

Muhsin Khan : "And We shall remove from their breasts any sense of injury (that they may have), (So they will be like) brothers facing each other on thrones.

Sahih International : And We will remove whatever is in their breasts of resentment, [so they will be] brothers, on thrones facing each other.

Pickthall : And We remove whatever rancour may be in their breasts. As brethren, face to face, (they rest) on couches raised.

Yusuf Ali : And We shall remove from their hearts any lurking sense of injury: (they will be) brothers (joyfully) facing each other on thrones (of dignity).

Shakir : And We will root out whatever of rancor is in their breasts-- (they shall be) as brethren, on raised couches, face to face.

Dr. Ghali : And We will draw out from them whatever rancor may be in their breasts; as brethren they will be upon settees facing one another.

Tafsir Jalalayn : And We remove whatever rancour, spite, may be in their breasts. As brethren (ikhwānan is a circumstantial qualifier referring to them), [they shall recline] upon couches, facing one another (mutaqābilīn is also a circumstantial qualifier), in other words, they do not look upon each other’s backs, because the couches revolve with them in them.

Tagalog : At inalis Namin sa kanilang mga kalooban ang panibugho at paglalaban-laban, na sila ay mamumuhay sa Hardin na mga nagmamahalang magkakapatid, na sila ay nakaupo sa mga magagarang supa (o luklukan) na magkakaharap ang kanilang mga mukha bilang pagpapatuloy sa kanilang samahan at pagmamahalan,

15:48

Hassanor Alapa : Da a khisogat kiran on a dokaw ago di siran on phakaliyon.

Muhsin Khan : "No sense of fatigue shall touch them, nor shall they (ever) be asked to leave it."

Sahih International : No fatigue will touch them therein, nor from it will they [ever] be removed.

Pickthall : Toil cometh not unto them there, nor will they be expelled from thence.

Yusuf Ali : There no sense of fatigue shall touch them, nor shall they (ever) be asked to leave.

Shakir : Toil shall not afflict them in it, nor shall they be ever ejected from it.

Dr. Ghali : No toil will touch them therein, and in no way will they be made to go out of it.

Tafsir Jalalayn : No toil, [no] weariness, will touch them, nor will they be expelled from thence, ever.

Tagalog : Na hindi magaganap sa kanila ang anumang kapaguran, doon sila ay mananatili magpasawalang-hanggan.

15:49

Hassanor Alapa : Panothol anka(hay Mohammad) ko manga oripn Akn a mataan a Sakn na Sakn so Paririla a Masalinggagawn 614

Muhsin Khan : Declare (O Muhammad SAW) unto My slaves, that truly, I am the Oft-Forgiving, the Most-Merciful.

Sahih International : [O Muhammad], inform My servants that it is I who am the Forgiving, the Merciful.

Pickthall : Announce, (O Muhammad) unto My slaves that verily I am the Forgiving, the Merciful,

Yusuf Ali : Tell My servants that I am indeed the Oft-forgiving, Most Merciful;

Shakir : Inform My servants that I am the Forgiving, the Merciful,

Dr. Ghali : Fully inform My bondmen that I, Ever I, am The Ever-Forgiving, The Ever-Merciful,

Tafsir Jalalayn : Tell, inform, O Muhammad (s), My servants that verily I am the Forgiving, of believers, the Merciful, to them,

Tagalog : Ipamalita mo sa Aking mga alipin, O Muhammad, na Ako ay katiyakang ‘Al-Ghafour’ – ang Ganap na Mapagpatawad sa mga mananampalataya na nagsisisi, na ‘Ar-Raheem’ – ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila,

15:50

Hassanor Alapa : Go mataan a so siksa Akn na skaniyan so siksa a masakit 615

Muhsin Khan : And that My Torment is indeed the most painful torment.

Sahih International : And that it is My punishment which is the painful punishment.

Pickthall : And that My doom is the dolorous doom.

Yusuf Ali : And that My Penalty will be indeed the most grievous Penalty.

Shakir : And that My punishment-- that is the painful punishment.

Dr. Ghali : And that My torment is the (most) painful torment.

Tafsir Jalalayn : and that My chastisement, of those who are disobedient, is the painful chastisement.

Tagalog : At katiyakan ding ang Aking kaparusahan ay napakasidhi para sa mga hindi nagsipagsisi,

15:51

Hassanor Alapa : Go panothol anka kiran so bisita (ana) o Ibrāhīm

Muhsin Khan : And tell them about the guests (the angels) of Ibrahim (Abraham).

Sahih International : And inform them about the guests of Abraham,

Pickthall : And tell them of Abraham's guests,

Yusuf Ali : Tell them about the guests of Abraham.

Shakir : And inform them of the guests of Ibrahim:

Dr. Ghali : And fully inform them about the guests of Ibrahim, (Abraham)

Tafsir Jalalayn : And tell them of the guests of Abraham, that is, the angels — there were twelve, ten or three of them, among them Gabriel;

Tagalog : At ipamalita mo sa kanila, O Muhammad, ang hinggil sa mga panauhin ni Ibrâhim (as) na mga anghel na sila ang mga yaong nagdala ng magandang balita na pagkakaroon ng anak na lalaki ni Ibrâhim at sa pagkawasak ng sambayanan ni Lût (as).

15:52

Hassanor Alapa : Gowani a makasold siran on na pitharo iran a sii rka so Salam, na pitharo iyan a skami na pngingi-lamn ami skano

Muhsin Khan : When they entered unto him, and said: Salaman (peace)! [Ibrahim (Abraham)] said: "Indeed! We are afraid of you."

Sahih International : When they entered upon him and said, "Peace." [Abraham] said, "Indeed, we are fearful of you."

Pickthall : (How) when they came in unto him, and said: Peace. He said: Lo! we are afraid of you.

Yusuf Ali : When they entered his presence and said, "Peace!" He said, "We feel afraid of you!"

Shakir : When they entered upon him, they said, Peace. He said: Surely we are afraid of you.

Dr. Ghali : As they entered to him (and) so they said, "Peace!" He said, "Surely we feel tremulous of you."

Tafsir Jalalayn : [how] when they entered unto him, and said, ‘Peace!’, that is, [they said] this very word (salām). He, Abraham, said, after having offered them food which they did not eat: ‘Lo! we are afraid of you’.

Tagalog : Noong pumasok sila na mga anghel sa kanya na kanilang sinabi: Salâm! (Kapayapaan!); at tinugunan sila ni Ibrâhim ng kapayapaan din, pagkatapos ay nag-alok siya sa kanila ng pagkain at hindi sila kumain, na kanyang sinabi: Katotohanan, natatakot kami sa inyo.

15:53

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a di ka pkhalk ka phanotholn ami rka a wata a mama a matao 616 (a ikhaogat i karoma nka)

Muhsin Khan : They (the angels) said: "Do not be afraid! We give you glad tidings of a boy (son) possessing much knowledge and wisdom."

Sahih International : [The angels] said, "Fear not. Indeed, we give you good tidings of a learned boy."

Pickthall : They said: Be not afraid! Lo! we bring thee good tidings of a boy possessing wisdom.

Yusuf Ali : They said: "Fear not! We give thee glad tidings of a son endowed with wisdom."

Shakir : They said: Be not afraid, surely we give you the good news of a boy, possessing knowledge.

Dr. Ghali : They said, "Do not feel tremulous. Surely we give you glad tidings of a knowledgeable youth."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘Do not be afraid; lo!, we, are the messengers of your Lord [sent to], give you good tidings of a knowledgeable boy’, one very knowledgeable [boy], namely, Isaac — as we mentioned in sūrat Hūd [Q. 11:69].

Tagalog : Sinabi ng mga anghel sa kanya: Huwag kang matakot! Dahil ang pakay namin ay upang bigyan ka ng magandang balita na pagkakaroon ng sanggol na batang lalaki na maalam sa ‘Deen’ (o Relihiyon) na ito ay si Ishâq.

15:54

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a phanotholan ako niyo ko kinirampay rakn o kaloks sa antona a i thotol iyo

Muhsin Khan : [Ibrahim (Abraham)] said: "Do you give me glad tidings (of a son) when old age has overtaken me? Of what then is your news?"

Sahih International : He said, "Have you given me good tidings although old age has come upon me? Then of what [wonder] do you inform?"

Pickthall : He said: Bring ye me good tidings (of a son) when old age hath overtaken me? Of what then can ye bring good tidings?

Yusuf Ali : He said: "Do ye give me glad tidings that old age has seized me? Of what, then, is your good news?"

Shakir : He said: Do you give me good news (of a son) when old age has come upon me?-- Of what then do you give me good news!

Dr. Ghali : He said, "Do you give me glad tidings, though being great (with years) has touched me? (i.e., I am an old man) Of what do you give me glad tidings?"

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Do you give me good tidings, of a boy, when old age has befallen me?’ (‘alā an massaniya l-kibaru is a circumstantial qualifier), in other words, despite the fact of its having befallen me? So, of what, thing, do you give me good tidings?’ (an interrogative meant to indicate amazement).

Tagalog : Sinabi ni Ibrâhim na namamangha sa balita: Binabalitaan ninyo ako ng pagkakaroon ng anak na lalaki, samantalang ako ay matanda na at gayon din ang aking asawa, kaya ano ang dapat ninyong ibalita sa akin na magandang balita na kamangha-mangha?

15:55

Hassanor Alapa : Pitharo iran a phanotholn Ami rka sa nggolalan sa bnar sa oba ka mabaloy a pd o manga taw a kaadaan sa panginam

Muhsin Khan : They (the angels) said: "We give you glad tidings in truth. So be not of the despairing ones."

Sahih International : They said, "We have given you good tidings in truth, so do not be of the despairing."

Pickthall : They said: We bring thee good tidings in truth. So be not thou of the despairing.

Yusuf Ali : They said: "We give thee glad tidings in truth: be not then in despair!"

Shakir : They said: We give you good news with truth, therefore be not of the despairing.

Dr. Ghali : They said, "We have given you glad tidings with the truth, so do not be of the ones who are despondent."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘We give you good tidings in truth, sincerely; so do not be of the despairing’, the despondent.

Tagalog : Sinabi nila: Binalitaan ka namin ng magandang balita na makatotohanan na ipinaalam sa amin ng Allâh, na kung kaya, huwag kang pabilang sa mga nawalan na ng pag-asa na magkaroon ng anak.

15:56

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a da a taw a kaadaan sa panginam ko limo o Kadnan iyan a rowar ko manga taw a miangadadadag.

Muhsin Khan : [Ibrahim (Abraham)] said: "And who despairs of the Mercy of his Lord except those who are astray?"

Sahih International : He said, "And who despairs of the mercy of his Lord except for those astray?"

Pickthall : He said: And who despaireth of the mercy of his Lord save those who are astray?

Yusuf Ali : He said: "And who despairs of the mercy of his Lord, but such as go astray?"

Shakir : He said: And who despairs of the mercy of his Lord but the erring ones?

Dr. Ghali : He said, "And who is despondent of the mercy of his Lord excepting the erring?"

Tafsir Jalalayn : He said, ‘And who — in other words, no one — despairs (read yaqnitu or yaqnatu) of the mercy of his Lord, save those who are astray?’, [save] disbelievers.

Tagalog : Sinabi niya: Walang sinuman ang nawawalan ng pag-asa sa awa ng kanyang ‘Rabb’ maliban sa mga ligaw na malayo sa Daan ng Katotohanan.

15:57

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan (so Ibrāhīm) a antona i masosowa iyo hay manga sogo’

Muhsin Khan : [Ibrahim (Abraham) again] said: "What then is the business on which you have come, O Messengers?"

Sahih International : [Abraham] said, "Then what is your business [here], O messengers?"

Pickthall : He said: And afterward what is your business, O ye messengers (of Allah)?

Yusuf Ali : Abraham said: "What then is the business on which ye (have come), O ye messengers (of Allah)?"

Shakir : He said: What is your business then, O messengers?

Dr. Ghali : He said, "So, what is your concern, you Emissaries?"

Tafsir Jalalayn : He said, ‘So what is your business, O you who have been sent [by God]?’

Tagalog : Kanyang sinabi: Ano ang napakahalagang pakay ninyo kung gayon, O mga Sugo, na inyong dala-dala mula sa Allâh?

15:58

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a siogo kami sa pagtaw a baradosa (sa kapagantiora on)

Muhsin Khan : They (the angels) said: "We have been sent to a people who are Mujrimun (criminals, disbelievers, polytheists, sinners).

Sahih International : They said, "Indeed, we have been sent to a people of criminals,

Pickthall : They said: We have been sent unto a guilty folk,

Yusuf Ali : They said: "We have been sent to a people (deep) in sin,

Shakir : They said: Surely we are sent towards a guilty people,

Dr. Ghali : They said, "Surely we have been sent to a criminal people,

Tafsir Jalalayn : They said, ‘We have been sent to a sinning folk, a disbelieving [folk], namely, the people of Lot, in order to destroy them;

Tagalog : Sinabi nila: Katiyakan, ipinadala kami ng Allâh upang puksain ang sambayanan ni Lût na mga walang pananampalataya na mga ligaw ,

15:59

Hassanor Alapa : Inonta bo so pamiliya o Lūt ka phaka-apasn Ami siran langon 617

Muhsin Khan : "(All) except the family of Lout (Lot). Them all we are surely going to save (from destruction).

Sahih International : Except the family of Lot; indeed, we will save them all

Pickthall : (All) save the family of Lot. Them we shall deliver every one,

Yusuf Ali : "Excepting the adherents of Lut: them we are certainly (charged) to save (from harm),- All -

Shakir : Except Lut's followers: We will most surely deliver them all,

Dr. Ghali : Excepting the household of Lut; (Lot) surely we will indeed safely deliver them all together,

Tafsir Jalalayn : [all] except the family of Lot; indeed we shall save them, all of them, because of their faith,

Tagalog : Maliban kay Lût at sa kanyang pamilya na mga mananampalataya na naniwala sa kanya, dahil hindi namin sila kailanman pupuksain at ipapahamak, at ililigtas namin silang lahat ,

15:60

Hassanor Alapa : Inonta bo so karoma niyan ka katawan Ami a skaniyan na pd ko khibagak ko siksa

Muhsin Khan : "Except his wife, of whom We have decreed that she shall be of those who remain behind (i.e. she will be destroyed)."

Sahih International : Except his wife." Allah decreed that she is of those who remain behind.

Pickthall : Except his wife, of whom We had decreed that she should be of those who stay behind.

Yusuf Ali : "Except his wife, who, We have ascertained, will be among those who will lag behind."

Shakir : Except his wife; We ordained that she shall surely be of those who remain behind.

Dr. Ghali : Excepting his wife. We have determined (that) surely she will indeed be of the laggards."

Tafsir Jalalayn : except his wife — We have decreed that she indeed should be of those who will remain behind’, [of] those who will stay behind in the chastisement, because of her unbelief.

Tagalog : Maliban sa kanyang asawa na walang pananampalataya na pinagpasiyahan naming siya ay mamatay bilang parusa kasama ang ibang parurusahan.

15:61

Hassanor Alapa : Na gowani a makaoma ko pamiliya o Lūt so manga sogo’ (malāikat)

Muhsin Khan : Then, when the Messengers (the angels) came unto the family of Lout (Lot).

Sahih International : And when the messengers came to the family of Lot,

Pickthall : And when the messengers came unto the family of Lot,

Yusuf Ali : At length when the messengers arrived among the adherents of Lut,

Shakir : So when the messengers came to Lut's followers,

Dr. Ghali : So, as soon as the Emissaries came to the house of Lut; (Lot).

Tafsir Jalalayn : And when those who had been sent [by God] came to the family of Lot, that is, to Lot [himself],

Tagalog : Nang dumating ang mga anghel na mga Sugo kay Lût,

15:62

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a skano na pagtaw a di ko makikilala

Muhsin Khan : He said: "Verily! You are people unknown to me."

Sahih International : He said, "Indeed, you are people unknown."

Pickthall : He said: Lo! ye are folk unknown (to me).

Yusuf Ali : He said: "Ye appear to be uncommon folk."

Shakir : He said: Surely you are an unknown people.

Dr. Ghali : He said, "Surely you are a people unrecognized (by me)."

Tafsir Jalalayn : he said, to them, ‘Indeed you are strangers’, that is, I do not know you.

Tagalog : Sinabi niya sa kanila: Walang pag-aalinlangan, kayo ay hindi ko mga kakilala.

15:63

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a ogaid na minioma mi rka (so siksa) ko nganin a miaadn siran a gii ran ipamokhag

Muhsin Khan : They said: "Nay, we have come to you with that (torment) which they have been doubting.

Sahih International : They said, "But we have come to you with that about which they were disputing,

Pickthall : They said: Nay, but we bring thee that concerning which they keep disputing,

Yusuf Ali : They said: "Yea, we have come to thee to accomplish that of which they doubt.

Shakir : They said: Nay, we have come to you with that about which they disputed.

Dr. Ghali : They said, "No indeed, we have come to you with that about which they were wrangling;

Tafsir Jalalayn : They said, ‘Rather, we have come to you because of that which they, your people, used to doubt, namely, the chastisement.

Tagalog : Kanilang sinabi: Huwag kang matakot dahil katiyakang dala-dala namin ang parusa na pinagdududahan ng iyong sambayanan at hindi nila pinaniniwalaan,

15:64

Hassanor Alapa : Go minioma mi rka so bnar ago skami na bnar a toman kami

Muhsin Khan : "And we have brought to you the truth (the news of the destruction of your nation) and certainly, we tell the truth.

Sahih International : And we have come to you with truth, and indeed, we are truthful.

Pickthall : And bring thee the Truth, and lo! we are truth-tellers.

Yusuf Ali : "We have brought to thee that which is inevitably due, and assuredly we tell the truth.

Shakir : And we have come to you with the truth, and we are most surely truthful.

Dr. Ghali : And we have come up to you with the truth; and surely we are indeed sincere.

Tafsir Jalalayn : And we have brought you the Truth and indeed we speak truthfully, in what we say.

Tagalog : At dala-dala namin ang katotohanan mula sa Allâh at walang pag-aalinlangan na kami ay mga matatapat.

15:65
Hassanor Alapa : Na panglmn ka so pamiliya nka ko sagintas ko kagagawii sa okit ka ko talikhodan iran sa oba adn a domingil a pd rkano a isa bo sa tnkayos kano ko darpa a inisogo rkano so (kasong on) to top

Muhsin Khan : "Then travel in a part of the night with your family, and you go behind them in the rear, and let no one amongst you look back, but go on to where you are ordered."

Sahih International : So set out with your family during a portion of the night and follow behind them and let not anyone among you look back and continue on to where you are commanded."

Pickthall : So travel with thy household in a portion of the night, and follow thou their backs. Let none of you turn round, but go whither ye are commanded.

Yusuf Ali : "Then travel by night with thy household, when a portion of the night (yet remains), and do thou bring up the rear: let no one amongst you look back, but pass on whither ye are ordered."

Shakir : Therefore go forth with your followers in a part of the night and yourself follow their rear, and let not any one of you turn round, and go forth whither you are commanded.

Dr. Ghali : So set forth with your family in a watch of the night and closely follow after them in the rear, and let not any of you turn round; and pass away to (the place) where you are commanded."

Tafsir Jalalayn : So travel with your family in a portion of the night and follow their rear, walk behind them; and let none of you turn round, lest he see the dreadful nature of that [punishment] which will be sent down on them, and go whither you are commanded’, namely, [to] Syria.

Tagalog : Na kung kaya, lumikas ka at lumayo ka mula sa kanila na kasama ang iyong pamilya na mga naniwala paglipas ng ilang bahagi ng gabi, at maglakad ka na ikaw ang nasa likuran nila; upang walang sinuman ang maiwan sa kanila dahil kapag ito ay nangyari ay makakamtan niya ang parusa, at ingatan ninyo na mayroong lilingon sa inyo, at magmadali kayo tungo sa anumang ipinag-utos ng Allâh sa inyo; upang kayo ay mapunta sa ligtas na lugar.

15:66

Hassanor Alapa : Sa iniwahi Ami ron ankoto a sogoan a mataan a so tonas (bobolos) ankai (a pagtaw) na maggtas ko kazold iran ko masa a kapitapita.

Muhsin Khan : And We made known this decree to him, that the root of those (sinners) was to be cut off in the early morning.

Sahih International : And We conveyed to him [the decree] of that matter: that those [sinners] would be eliminated by early morning.

Pickthall : And We made plain the case to him, that the root of them (who did wrong) was to be cut at early morn.

Yusuf Ali : And We made known this decree to him, that the last remnants of those (sinners) should be cut off by the morning.

Shakir : And We revealed to him this decree, that the roots of these shall be cut off in the morning.

Dr. Ghali : And We decreed for him that Command, that the last trace of these was to be cut off in the (early) morning.

Tafsir Jalalayn : And We conveyed, We revealed, to him the matter, which was, that these [sinners] was to be eradicated by morning (musbihīn is a circumstantial qualifier,), in other words, their annihilation will take place in the morning.

Tagalog : At ipinahayag namin kay Lût na katiyakang ang iyong sambayanan ay wawasakin lahat hanggang sa kahuli-hulihan nila, pagliwanag ng umaga.

15:67

Hassanor Alapa : Na miakaoma so manga taw ko bandaran a mabababaya siran

Muhsin Khan : And the inhabitants of the city came rejoicing (at the news of the young men's arrival).

Sahih International : And the people of the city came rejoicing.

Pickthall : And the people of the city came, rejoicing at the news (of new arrivals).

Yusuf Ali : The inhabitants of the city came in (mad) joy (at news of the young men).

Shakir : And the people of the town came rejoicing.

Dr. Ghali : And the population of the city came (to witness) the glad tidings.

Tafsir Jalalayn : And then came the people of the city, the city of Sodom, that is, the people of Lot, upon being told that there were handsome clean-shaven individuals — namely, the angels — in the house of Lot, rejoicing (yastabshirūn is a circumstantial qualifier), desiring to commit an abomination with them.

Tagalog : At dumating ang mga tao mula sa lunsod ni Lût noong nalaman nila na mayroon siyang mga panauhin, na sila ay mga masasaya at nagdiriwang dahil sa kanyang mga bisita; upang sila ay mapasakanila at makagawa sila ng kahalayan.

15:68

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a giai na manga bisita ko na di ako niyo phakaitoa

Muhsin Khan : [Lout (Lot)] said: "Verily! these are my guests, so shame me not.

Sahih International : [Lot] said, "Indeed, these are my guests, so do not shame me.

Pickthall : He said: Lo! they are my guests. Affront me not!

Yusuf Ali : Lut said: "These are my guests: disgrace me not:

Shakir : He said: Surely these are my guests, therefore do not disgrace me,

Dr. Ghali : He said, "Surely these are my guests; so do not put me to shame.

Tafsir Jalalayn : He, Lot, said, ‘Lo! these are my guests, so do not disgrace me;

Tagalog : Sinabi sa kanila ni Lût (as): Katiyakan, sila ay aking mga panauhin na nasa ilalim ng aking pangangalaga, na kung kaya, huwag ninyo akong ipahiya,

15:69

Hassanor Alapa : Go kalkn iyo so Allāh sa di ako niyo phakadapanasa

Muhsin Khan : "And fear Allah and disgrace me not."

Sahih International : And fear Allah and do not disgrace me."

Pickthall : And keep your duty to Allah, and shame me not!

Yusuf Ali : "But fear Allah, and shame me not."

Shakir : And guard against (the punishment of) Allah and do not put me to shame.

Dr. Ghali : And be pious to Allah and do not disgrace me."

Tafsir Jalalayn : and fear God, and do not humiliate me’, by seeking them to commit an abomination with them.

Tagalog : At katakutan ninyo ang parusa ng Allâh na huwag ninyo silang panghimasukan, dahil ang paglapastangan sa kanila bilang aking mga panauhin ay pagpapahiya sa akin.

15:70

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a ba ami ska da kasapari ko (kapakabolos) sa manga kaadn 618

Muhsin Khan : They (people of the city) said: "Did we not forbid you to entertain (or protect) any of the 'Alamin (people, foreigners, strangers, etc. from us)?"

Sahih International : They said, "Have we not forbidden you from [protecting] people?"

Pickthall : They said; Have we not forbidden you from (entertaining) anyone?

Yusuf Ali : They said: "Did we not forbid thee (to speak) for all and sundry?"

Shakir : They said: Have we not forbidden you from (other) people?

Dr. Ghali : They said, "Have we not forbidden you (to entertain all) men?" (Literally: the worlds)

Tafsir Jalalayn : They said, ‘Have we not forbidden you from [entertaining] anyone?’, from offering them hospitality?

Tagalog : Sabi ng kanyang sambayanan: Hindi ba pinagbawalan ka namin na magkaroon ng panauhin na kahit na sinuman sa mga tao; dahil nais naming gumawa sa sinuman sa kanila ng kahalayan?

15:71

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a katii so manga wata akn a manga babay (na pangaromaa) 619 niyo amay ka pnggolawlaan iyo (so mapipikir iyo) 619

Muhsin Khan : [Lout (Lot)] said: "These (the girls of the nation) are my daughters (to marry lawfully), if you must act (so)."

Sahih International : [Lot] said, "These are my daughters - if you would be doers [of lawful marriage]."

Pickthall : He said: Here are my daughters, if ye must be doing (so).

Yusuf Ali : He said: "There are my daughters (to marry), if ye must act (so)."

Shakir : He said: These are my daughters, if you will do (aught).

Dr. Ghali : He said, "These are my daughters (to marry), if you would be performing (that)."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘These here are my daughters, if you must be doing’, what you desire [to do] in the way of satisfying your lust, then marry them. God, exalted be He, says:

Tagalog : Sinabi ni Lût (as) sa kanila: Ito ang aking mga anak na kababaihan, pakasalan ninyo sila kung nais ninyo na mapagbigyan ang inyong mga pagnanasa, at nararapat na sapat na sa inyo ang inyong mga asawang kababaihan, at huwag kayong gumawa ng anumang ipinagbabawal sa inyo ng Allâh sa pamamagitan ng pagsagawa ng kahalayan sa kapwa ninyo kalalakihan.

15:72

Hassanor Alapa : Ibt ko kaoyagoyag ka (hay Mohammad) ka 620 mataan a madadalm siran ko kadadadag iran a gii siran mrompa-rompak ko kabobota

Muhsin Khan : Verily, by your life (O Muhammad SAW), in their wild intoxication, they were wandering blindly.

Sahih International : By your life, [O Muhammad], indeed they were, in their intoxication, wandering blindly.

Pickthall : By thy life (O Muhammad) they moved blindly in the frenzy of approaching death.

Yusuf Ali : Verily, by thy life (O Prophet), in their wild intoxication, they wander in distraction, to and fro.

Shakir : By your life! they were blindly wandering on in their intoxication.

Dr. Ghali : By your life, surely they were indeed blundering in their stupor.

Tafsir Jalalayn : By your life — this is an address to the Prophet (s) — in their drunkenness they were bewildered, hesitant.

Tagalog : Sumusumpa ang Allâh na Tagapaglikha sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang nilikha, subali’t ang mga nilikha ay hindi sila maaaring manumpa kundi sa Pangalan lamang ng Allâh, at katiyakan, sumusumpa ang Allâh sa buhay ni Propeta Muhammad (saw) bilang pagpaparangal sa kanya. Walang pag-aalinlangan, ang sambayanan ni Lût ay nasa matinding kahibangan at gumagala nang bulag,

15:73

Hassanor Alapa : Na sininggawt siran o matanog a sowara ko masa a kiapakasold iran ko kazbang o alongan

Muhsin Khan : So As-Saihah (torment - awful cry, etc.) overtook them at the time of sunrise;

Sahih International : So the shriek seized them at sunrise.

Pickthall : Then the (Awful) Cry overtook them at the sunrise.

Yusuf Ali : But the (mighty) Blast overtook them before morning,

Shakir : So the rumbling overtook them (while) entering upon the time of sunrise;

Dr. Ghali : Then the Shout took them (away) at sunshine.

Tafsir Jalalayn : Then the Cry, the Cry of Gabriel, seized them at sunrise.

Tagalog : Na patuloy sila hanggang dumating sa kanila ang ‘As-Saihah’ (nakabibinging ingay ng kidlat) sa oras ng pagsikat ng araw bilang kaparusahan sa kanila.

15:74

Hassanor Alapa : Na bialoy Ami so liawaw niyan a didalm iyan (biaklid so ingd) ago piakaora-nan Ami siran sa manga ator a kokombaan sa apoy

Muhsin Khan : And We turned (the towns of Sodom in Palestine) upside down and rained down on them stones of baked clay.

Sahih International : And We made the highest part [of the city] its lowest and rained upon them stones of hard clay.

Pickthall : And We utterly confounded them, and We rained upon them stones of heated clay.

Yusuf Ali : And We turned (the cities) upside down, and rained down on them brimstones hard as baked clay.

Shakir : Thus did We turn it upside down, and rained down upon them stones of what had been decreed.

Dr. Ghali : So We turned it upside-down, and We rained upon them stones of baked clay.

Tafsir Jalalayn : And We made their, that is, their cities’, topmost part their nethermost, by Gabriel’s raising them [the cities] to the heaven and dropping them face down onto the earth, and We rained on them stones of baked clay, clay baked in fire.

Tagalog : At binaligtad Namin ang kanilang bayan na ang ibabaw nito ay napunta sa ilalim at pinaulanan Namin sila ng mga bato na mula sa mga matitigas na mga luwad na matindi sa pagiging katigasan nito.

15:75

Hassanor Alapa : Mataan a kadadalman oto sa manga tanda a rk a manga taw a giimamimi-kiran

Muhsin Khan : Surely! In this are signs, for those who see (or understand or learn the lessons from the Signs of Allah).

Sahih International : Indeed in that are signs for those who discern.

Pickthall : Lo! therein verily are portents for those who read the signs.

Yusuf Ali : Behold! in this are Signs for those who by tokens do understand.

Shakir : Surely in this are signs for those who examine.

Dr. Ghali : Surely in that are indeed signs for the scrutinizers (i.e., Those who look for the destroyed cities).

Tafsir Jalalayn : Indeed in that, which is mentioned, there are signs, indications of God’s Oneness, for those who take note, [those who] observe and take heed.

Tagalog : At katiyakan, ang anumang dumating sa kanilang parusa ay bilang pagpapayo sa mga nakasaksi na nakakakuha ng aral,

15:76

Hassanor Alapa : Go mataan a skaniyan na lalan a pzagadan a tatap (ingd a pzagadan o mang taw sa Makkah ko gii ran kandalakaw ko kapzong iran sa katampar sa ingd a Shām

Muhsin Khan : And verily! They (the cities) were right on the highroad (from Makkah to Syria i.e. the place where the Dead Sea is now).

Sahih International : And indeed, those cities are [situated] on an established road.

Pickthall : And lo! it is upon a road still uneffaced.

Yusuf Ali : And the (cities were) right on the high-road.

Shakir : And surely it is on a road that still abides.

Dr. Ghali : And surely it is indeed on a way that still exists.

Tafsir Jalalayn : And indeed they, that is, the cities of the people of Lot, are on a road that [still] remains, Quraysh’s route to Syria, [one] not yet effaced: so why do they not take heed from their example?

Tagalog : At katotohanan na ang kanilang bayan ay nasa daanan na patuloy na nakikita ng mga dumaraan na mga manlalakbay.

15:77

Hassanor Alapa : Mataan a kadadalman oto sa tanda a rk o miamaratiaya

Muhsin Khan : Surely! Therein is indeed a sign for the believers.

Sahih International : Indeed in that is a sign for the believers.

Pickthall : Lo! therein is indeed a portent for believers.

Yusuf Ali : Behold! in this is a sign for those who believed.

Shakir : Most surely there is a sign in this for the believers.

Dr. Ghali : Surely in that is indeed a sign for the believers.

Tafsir Jalalayn : There is indeed a sign, a lesson, in that for believers.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, sa pagpuksa Namin sa kanila ay katiyakang isang matibay na palatandaan para sa mga naniwala.

15:78

Hassanor Alapa : Amay ka miaadn so manga taw ko kakayowan a ingd 621 a manga salimbot a pananakoto.

Muhsin Khan : And the dwellers in the wood [i.e. the people of Madyan (Midian) to whom Prophet Shu'aib was sent by Allah), were also Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.).

Sahih International : And the companions of the thicket were [also] wrongdoers.

Pickthall : And the dwellers in the wood indeed were evil-doers.

Yusuf Ali : And the Companions of the Wood were also wrong-doers;

Shakir : And the dwellers of the thicket also were most surely unjust.

Dr. Ghali : And decidedly the companions of the Thicket (i.e., the dwellers of Madyan) were indeed unjust.

Tafsir Jalalayn : And certainly (in has been softened, in other words [understand it as being] innahu) the dwellers in the wood, a huddle of trees near Midian — these were the people of [the prophet] Shu‘ayb — were evildoers, for denying Shu‘ayb.

Tagalog : At katiyakan, ang sambayanan na nanirahan sa lunsod ng ‘Ayka’ (maraming puno na magkakatabi) na ito ang sambayanan ni Shu`ayb (as), na gumawa ng mga kasamaan na dinaya nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paglabag sa Allâh at sa kagalang-galang na Sugo na ipinadala sa kanila, ay ginantihan Namin sila ng paglindol, at parusa sa araw sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng maitim na ulap na nagtataglay ng apoy na iniulan sa kanila.

15:79

Hassanor Alapa : Na siaopan Ami siran na siran a dowa (so pagtaw o Lūt ago so pagtaw o Shuayb ) na padoman a mapayag (pzagadan iran ko gii ran kandalakaw)

Muhsin Khan : So, We took vengeance on them. They are both on an open highway, plain to see.

Sahih International : So We took retribution from them, and indeed, both [cities] are on a clear highway.

Pickthall : So we took vengeance on them; and lo! they both are on a high-road plain to see.

Yusuf Ali : So We exacted retribution from them. They were both on an open highway, plain to see.

Shakir : So We inflicted retribution on them, and they are both, indeed, on an open road (still) pursued.

Dr. Ghali : So We took vengeance on them; and surely the two of them were indeed on an evident record (or: register, literally:Imam).

Tafsir Jalalayn : So We exacted retribution from them, by destroying them through extreme heat. And certainly both of them, that is, the cities of the people of Lot and those of [the dwellers in] the wood, are upon a open road, plain [to see]: so will you not take heed from their example, O people of Mecca?

Tagalog : At katiyakan, ang tirahan ng sambayanan ni Lût (as) at Shu`ayb (as) ay nasa kilalang daan na dinaraanan ng mga tao sa kanilang paglalakbay upang maging aral sa kanila.

15:80

Hassanor Alapa : Go sabnar a piakambokhag o manga taw ko al Hijr 622 so manga sogo’

Muhsin Khan : And verily, the dwellers of Al-Hijr (the rocky tract) denied the Messengers.

Sahih International : And certainly did the companions of Thamud deny the messengers.

Pickthall : And the dwellers in Al-Hijr denied (Our) messengers.

Yusuf Ali : The Companions of the Rocky Tract also rejected the messengers:

Shakir : And the dwellers of the Rock certainly rejected the messengers;

Dr. Ghali : And indeed the companions (i.e., the inhabitants) of Al- Hijr readily cried lies to the Emissaries.

Tafsir Jalalayn : And verily the dwellers in al-Hijr — a valley between Medina and Syria — namely, [the tribe of] Thamūd, denied those who had been sent [by God], when they denied [the prophet] Sālih, as this constituted a denial of the other messengers, since they all shared the fact that they came with [the Message proclaiming] the Oneness of God.

Tagalog : At katiyakan, pinasinungalingan ng mga nanirahan sa lambak ng ‘Hijr’ (mababatong bundok na may mga kuweba) si Sâleh (as), na yaon ay sina Thamoud, na kung kaya, dahil dito ay pinasinungalingan nila ang lahat ng mga Sugo; dahil sinuman ang hindi naniwala sa isang Sugo ay nangangahulugan ng pagpapasinungaling sa lahat ng Propeta, dahil silang lahat ay iisa lamang ang kanilang Relihiyon.

15:81

Hassanor Alapa : Sa inibgay Ami kiran so manga tanda Ami na miaadn siran on a tatalikhodan iran

Muhsin Khan : And We gave them Our Signs, but they were averse to them.

Sahih International : And We gave them Our signs, but from them they were turning away.

Pickthall : And we gave them Our revelations, but they were averse to them.

Yusuf Ali : We sent them Our Signs, but they persisted in turning away from them.

Shakir : And We gave them Our communications, but they turned aside from them;

Dr. Ghali : And We brought them Our signs, yet they were veering away from them.

Tafsir Jalalayn : And We brought them Our signs, by way of the she-camel [of Sālih], but they were averse [to them], refusing to reflect on them.

Tagalog : At ipinagkaloob Namin sa sambayanan ni Sâleh ang Aming mga palantandaan na nagpapatunay sa katotohanan na dala-dala ni Sâleh sa kanila, ang kabilang (sa palatandaang) ito ay ang kamelyong babae subali’t ito ay hindi naging aral sa kanila, dahil nagpatuloy pa rin sila sa paglayo at pagtanggi.

15:82

Hassanor Alapa : Go miaadn siran a pnggaangan iran so manga palaw sa manga walay ran a somasarig siran

Muhsin Khan : And they used to hew out dwellings from the mountains (feeling themselves) secure.

Sahih International : And they used to carve from the mountains, houses, feeling secure.

Pickthall : And they used to hew out dwellings from the hills, (wherein they dwelt) secure.

Yusuf Ali : Out of the mountains did they hew (their) edifices, (feeling themselves) secure.

Shakir : And they hewed houses in the mountains in security.

Dr. Ghali : And they used to hew the mountains into homes, (therein dwelling) securely.

Tafsir Jalalayn : And they used to hew out dwellings from the mountains, feeling secure.

Tagalog : At ugali nila na ukitin ang mga bundok upang ito ay gawin nilang mga tahanan, at tinitiyak nila na sila ay ligtas, na ito ay hindi babagsak sa kanila o masisira.

15:83

Hassanor Alapa : Na sininggawt siran o matanog a sowara ko kakhapitai kiran

Muhsin Khan : But As-Saihah (torment - awful cry etc.) overtook them in the early morning (of the fourth day of their promised punishment days).

Sahih International : But the shriek seized them at early morning.

Pickthall : But the (Awful) Cry overtook them at the morning hour,

Yusuf Ali : But the (mighty) Blast seized them of a morning,

Shakir : So the rumbling overtook them in the morning;

Dr. Ghali : So the Shout took them (away) in the (early) morning.

Tafsir Jalalayn : But the Cry seized them in the morning.

Tagalog : At pinarusahan Ko sila sa pamamagitan ng nakabibinging parusa sa oras ng umaga na ito ay ang yaong pinakamaagang-maaga,

15:84

Hassanor Alapa : Na da kiran makanggay a gona so nganin a phizokat iran

Muhsin Khan : And all that which they used to earn availed them not.

Sahih International : So nothing availed them [from] what they used to earn.

Pickthall : And that which they were wont to count as gain availed them not.

Yusuf Ali : And of no avail to them was all that they did (with such art and care)!

Shakir : And what they earned did not avail them.

Dr. Ghali : Then in no way did whatever they used to earn avail them.

Tafsir Jalalayn : And so that which they used to count as gain, in the way of building fortresses and amassing riches, did not avail, [did not] protect, them, from the chastisement.

Tagalog : At kailanman ay hindi sila nailigtas sa parusa ng Allâh, ng kanilang mga kayamanan at ng mga bundok na ginawa nilang panangga at sa kung anuman na ipinagkaloob sa kanila na lakas at kapangyarihan.

15:85
Hassanor Alapa : Go da Ami adna so manga langit ago so lopa ago so madadalm ko pagltan iyan a dowa inonta a minggolalan sa bnar, ago mataan a so bankit na disomala a phakaoma dn na dapay ka sa kadapay a mapia

Muhsin Khan : And We created not the heavens and the earth and all that is between them except with truth, and the Hour is surely coming, so overlook (O Muhammad SAW), their faults with gracious forgiveness. [This was before the ordainment of Jihad holy fighting in Allah's Cause].

Sahih International : And We have not created the heavens and earth and that between them except in truth. And indeed, the Hour is coming; so forgive with gracious forgiveness.

Pickthall : We created not the heavens and the earth and all that is between them save with truth, and lo! the Hour is surely coming. So forgive, (O Muhammad), with a gracious forgiveness.

Yusuf Ali : We created not the heavens, the earth, and all between them, but for just ends. And the Hour is surely coming (when this will be manifest). So overlook (any human faults) with gracious forgiveness.

Shakir : And We did not create the heavens and the earth and what is between them two but in truth; and the hour is most surely coming, so turn away with kindly forgiveness.

Dr. Ghali : And in no way did We create the heavens and the earth and whatever is between them except with the Truth; and surely the Hour is indeed coming up, so pardon, with becoming pardoning.

Tafsir Jalalayn : We did not create the heavens and the earth and all that is between them save with the Truth. And truly the Hour shall come, without doubt, whereupon every person will be requited according to his deeds. So be forgiving, O Muhammad (s), to your people, with gracious forgiveness: turn away from them without [any feeling of] anxiety — this was abrogated by the ‘sword’ verse [Q. 9:5].

Tagalog : At hindi Namin nilikha ang mga kalangitan at kalupaan at ang mga nasa pagitan nito kundi bilang katotohanan, na ang dalawang ito ay katibayan sa pagiging ganap ng Tagapaglikha nito at sa Kanyang Kapangyarihan, na walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi Siya na Bukod-Tangi at walang sinuman ang Kanyang katambal. At katiyakan, ang oras ng pagkagunaw ng daigdig ay walang pag-aalinlangan na mangyayari; na katiyakang ipagkakaloob sa bawa’t isa ang bunga ng kanyang ginawa, na kung kaya, patawarin mo na, O Muhammad, ang mga walang pananampalataya ng magiliw na pagpapatawad.

15:86

Hassanor Alapa : Mataan a so Kadnan ka na Skaniyan so Pangangadn a Matao

Muhsin Khan : Verily, your Lord is the All-Knowing Creator.

Sahih International : Indeed, your Lord - He is the Knowing Creator.

Pickthall : Lo! Thy Lord! He is the All-Wise Creator.

Yusuf Ali : For verily it is thy Lord who is the Master-Creator, knowing all things.

Shakir : Surely your Lord is the Creator of all things, the Knowing.

Dr. Ghali : Surely your Lord, He is The Sublime Creator, The Ever-Knowing.

Tafsir Jalalayn : Truly your Lord, He is the Creator, of everything, the Knowing, of everything.

Tagalog : Katiyakan, ang Allâh na iyong ‘Rabb’ ay Siyang ‘Al-Khallâqul `Aleem’ – ang Pinakadakilang Tagapaglikha na Ganap na Maalam sa lahat ng bagay, na walang anumang bagay dito sa kalupaan at sa kalangitan ang makagagapi sa Kanya at walang anumang bagay ang naililihim sa Kanya.

15:87

Hassanor Alapa : Go sabnar a bigan Ami ska sa pito (a manga ayat) a giikhasokasowin matiya 623 ago Qur’ān a mala.

Muhsin Khan : And indeed, We have bestowed upon you seven of Al-Mathani (the seven repeatedly recited Verses), (i.e. Surat Al-Fatiha) and the Grand Quran.

Sahih International : And We have certainly given you, [O Muhammad], seven of the often repeated [verses] and the great Qur'an.

Pickthall : We have given thee seven of the oft-repeated (verses) and the great Qur'an.

Yusuf Ali : And We have bestowed upon thee the Seven Oft-repeated (verses) and the Grand Qur'an.

Shakir : And certainly We have given you seven of the oft-repeated (verses) and the grand Quran.

Dr. Ghali : And indeed We have already brought you seven of the oft-repeated (i.e., the Opening Surah " Al-Fatihah", as it includes praise and laudation in seven verses) and the magnificent Qur'an.

Tafsir Jalalayn : And verily We have given you seven of the oft-repeated [verses] — the Prophet (s) said that this meant [sūrat] al-Fātiha, as reported by the two Shaykhs [Bukhārī and Muslim], since it is repeated in every unit of prayer (rak‘a) — and the great Qur’ān.

Tagalog : Katiyakan, ipinagkaloob Namin sa iyo, O Muhammad, ang pambungad ng Qur’ân, na pitong talata, na patuloy na inuulit-ulit ang pagbibigkas nito sa tuwing ‘Salâh’ at ipinagkaloob Namin sa iyo ang Dakilang Qur’ân.

15:88
Hassanor Alapa : Go oba nka panntngi (hay Mohammad) so nganin a piakisawi-tan Ami ko pizalompokan kiran, ago oba nka siran mbokoon sa babaan ka so lima nka ko miamaratiaya

Muhsin Khan : Look not with your eyes ambitiously at what We have bestowed on certain classes of them (the disbelievers), nor grieve over them. And lower your wings for the believers (be courteous to the fellow-believers).

Sahih International : Do not extend your eyes toward that by which We have given enjoyment to [certain] categories of the disbelievers, and do not grieve over them. And lower your wing to the believers

Pickthall : Strain not thine eyes toward that which We cause some wedded pairs among them to enjoin, and be not grieved on their account, and lower thy wing (in tenderness) for the believers.

Yusuf Ali : Strain not thine eyes. (Wistfully) at what We have bestowed on certain classes of them, nor grieve over them: but lower thy wing (in gentleness) to the believers.

Shakir : Do not strain your eyes after what We have given certain classes of them to enjoy, and do not grieve for them, and make yourself gentle to the believers.

Dr. Ghali : Do not definitely extend forth your eyes to what We have given pairs of them to enjoy; and be not grieved for them, and lower your wing to the believers.

Tafsir Jalalayn : Do not extend your glance toward that which We have given different groups of them to enjoy, and do not grieve for them, should they not believe, and lower your wing, temper your nature, for the believers.

Tagalog : Huwag mong pagtuunan ng pansin at asamin ang mararangyang bagay na ipinalasap Namin sa mga walang pananampalataya bilang pansamantalang kasiyahan dito sa daigdig, at huwag mong ikalungkot ang kanilang paglabag, at magpakumbaba ka sa mga mananampalataya na naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo.

15:89

Hassanor Alapa : Go tharo anka a mataan a sakn na sakn so phangangalk (ko siksa) a phrinayag ko manga tanda

Muhsin Khan : And say: "I am indeed a plain warner."

Sahih International : And say, "Indeed, I am the clear warner" -

Pickthall : And say: Lo! I, even I, am a plain warner,

Yusuf Ali : And say: "I am indeed he that warneth openly and without ambiguity,"-

Shakir : And say: Surely I am the plain warner.

Dr. Ghali : And say, "Surely, I, constantly I, am the evident warner."

Tafsir Jalalayn : And say: ‘Indeed, I am the warner, of God’s chastisement, lest it be sent down on you, the clear [warner], clear in [his] warning.

Tagalog : At sabihin mo: Katiyakan, ako ay isang malinaw na tagapagbabala na naghahayag ng patnubay sa mga tao tungo sa paniniwala sa Allâh na Siyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang, at binabalaan ko kayo, upang hindi kayo maparusahan,

15:90

Hassanor Alapa : Sa datar o kiapakatoroni Ami ko manga taw a gii ran pamagiin (so kitāb a initoron kiran sa onotan iran so sabagi on na sankaan iran so pd iyan)

Muhsin Khan : As We have sent down on the dividers, (Quraish pagans or Jews and Christians).

Sahih International : Just as We had revealed [scriptures] to the separators

Pickthall : Such as We send down for those who make division,

Yusuf Ali : (Of just such wrath) as We sent down on those who divided (Scripture into arbitrary parts),-

Shakir : Like as We sent down on the dividers

Dr. Ghali : Just as We sent down upon those who divide among themselves, (i.e., draw lots or divide by means of headless arrows).

Tafsir Jalalayn : Even as We sent down, chastisement, on those who make division, the Jews and the Christians,

Tagalog : Na katulad ng iginawad na parusa sa mga yaong hinati nila ang Qur’ân, na pinaniwalaan nila ang isang bahagi nito at nilabag naman ang isang bahagi, na sila ay ang yaong mga Hudyo, mga Kristiyano at iba pa.

15:91

Hassanor Alapa : A siran oto so bialoy ran so Qur’ān a khibabagiin 624 (a ppharatiayaan iran so sabagi on na sosopakn iran so pd iyan)

Muhsin Khan : Who have made the Quran into parts. (i.e. believed in a part and disbelieved in the other).

Sahih International : Who have made the Qur'an into portions.

Pickthall : Those who break the Qur'an into parts.

Yusuf Ali : (So also on such) as have made Qur'an into shreds (as they please).

Shakir : Those who made the Quran into shreds.

Dr. Ghali : Who have made the Qur'an into fragments.

Tafsir Jalalayn : those who have reduced the Recitation, namely, those scriptures revealed to them, to parts, believing in some and disbelieving in others. It is [alternatively] said that the individuals meant here were those who ‘divided up’ among themselves the roads to Mecca, barring people from Islam. Some of them said that the Qur’ān was sorcery, some that it was soothsaying, and others that it was poetry.

Tagalog : At sila ang mga yaong pinagbaha-bahagi nila ang Qur’ân na mayroon sa kanilang nagsasabi: Na ito ay ‘Sihr’ (Salamangka), panggagayuma at mayroon pang nagsasabi sa kanila ng iba bukod dito upang maharangan nila ang mga tao mula sa patnubay at mailalayo nila patungo sa anumang kanilang sariling pagnanasa.

15:92

Hassanor Alapa : Ibt ko Kadnan ka ka izaan Ami siran langon

Muhsin Khan : So, by your Lord (O Muhammad SAW), We shall certainly call all of them to account.

Sahih International : So by your Lord, We will surely question them all

Pickthall : Them, by thy Lord, We shall question, every one,

Yusuf Ali : Therefore, by the Lord, We will, of a surety, call them to account,

Shakir : So, by your Lord, We would most certainly question them all,

Dr. Ghali : So, by your Lord, indeed We will definitely ask them all together.

Tafsir Jalalayn : By your Lord, We shall question them all — a questioning involving rebuke —

Tagalog : Sumusumpa Ako sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, walang pag-aalinlangan na papananagutin Namin silang lahat sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at papagbabayarin Namin silang lahat dahil sa kanilang ginawang pagbabaha-bahagi sa Banal na Qur’ân,

15:93

Hassanor Alapa : Ko nganin a miaadn siran a gii ran pangambarn

Muhsin Khan : For all that they used to do.

Sahih International : About what they used to do.

Pickthall : Of what they used to do.

Yusuf Ali : For all their deeds.

Shakir : As to what they did.

Dr. Ghali : Concerning whatever they were doing.

Tafsir Jalalayn : about what they used to do.

Tagalog : Dahil sa kanilang mga kasinungalingan, at sa kanilang pagbabago at pagpapalit na ginawa sa kahulugan nito, at sa iba pa na kanilang ginawa na katulad ng pagsamba sa mga diyus-diyosan at pagsagawa ng mga kasalanan.
[Ang mga talatang ito ay bilang pananakot sa kanila at babala mula sa pagsagawa nila ng mga ganitong karumal-dumal na gawain.]

15:94

Hassanor Alapa : Payag anka so nganin a iphzogo rka sa talikhod inka so manga pananakoto

Muhsin Khan : Therefore proclaim openly (Allah's Message Islamic Monotheism) that which you are commanded, and turn away from Al-Mushrikun (polytheists, idolaters, and disbelievers, etc. - see V.2:105).

Sahih International : Then declare what you are commanded and turn away from the polytheists.

Pickthall : So proclaim that which thou art commanded, and withdraw from the idolaters.

Yusuf Ali : Therefore expound openly what thou art commanded, and turn away from those who join false gods with Allah.

Shakir : Therefore declare openly what you are bidden and turn aside from the polytheists.

Dr. Ghali : So profess openly what you have been commanded and veer away from the associators (Those who associate others with Allah)-

Tafsir Jalalayn : So proclaim, O Muhammad (s), what you have been commanded, to [proclaim], in other words, declare it openly and carry it out, and turn away from the idolaters — this was [revealed] before the command to struggle [against the idolaters].

Tagalog : Na kung kaya, isagawa mo nang lantaran ang pagpapalaganap ng katotohanan na ipinag-utos ng Allâh sa iyo, at pabayaan mo ang mga ‘Mushrikin’ na nagnanais na ilayo ka mula sa mga palatandaan ng Allâh dahil katiyakang ipinagtanggol ka ng Allâh mula sa anuman na kanilang mga sinasabi.

15:95

Hassanor Alapa : Ka mataan a Skami na inamplan Ami ska ko manga taw a giimagi-zawizaw >

Muhsin Khan : Truly! We will suffice you against the scoffers.

Sahih International : Indeed, We are sufficient for you against the mockers

Pickthall : Lo! We defend thee from the scoffers,

Yusuf Ali : For sufficient are We unto thee against those who scoff,-

Shakir : Surely We will suffice you against the scoffers

Dr. Ghali : Surely We suffice you against the mockers-

Tafsir Jalalayn : Indeed We have sufficed you against the mockers, [who mocked] you, by Our having destroyed each one of them through some harm, and these were: al-Walīd b. al-Mughīra, al-‘Āsī b. Wā’il, ‘Udayy b. Qays, al-Aswad b. al-Muttalib and al-Aswad b. ‘Abd Yaghūth,

Tagalog : Katiyakan, sapat na ang Aming pangangalaga sa iyo upang ikaw ay makaligtas sa mga nangungutya at nanlalait mula sa mga pinuno ng Quraysh ,

15:96

Hassanor Alapa : A siran oto so phagadn siran sa pd o Allāh a tuhan a salakaw, na matatankd a khatokawan iran dn

Muhsin Khan : Who set up along with Allah another ilah (god), they will come to know.

Sahih International : Who make [equal] with Allah another deity. But they are going to know.

Pickthall : Who set some other god along with Allah. But they will come to know.

Yusuf Ali : Those who adopt, with Allah, another god: but soon will they come to know.

Shakir : Those who set up another god with Allah; so they shall soon know.

Dr. Ghali : Who make up with Allah another god; so they will eventually know.

Tafsir Jalalayn : those [mockers] who set up besides God another god: (this [entire clause] is an adjectival qualification; but it is also said to be the subject, and because there is an implicit conditional meaning [in the above-mentioned clause], the [particle] fā’ has been inserted into the predicate, which is [the following]) soon they will know, the sequel of their affair.

Tagalog : Na sumasamba ng iba bilang pagtatambal sa pagsamba sa Allâh, na tulad ng mga rebulto at iba pa, at walang pag-aalinlangan, mababatid nila ang bunga ng kanilang ginawa rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

15:97

Hassanor Alapa : Go sabnar a katawan Ami a pkhisimpit ko rarb ka so nganin a gii ran panaroon

Muhsin Khan : Indeed, We know that your breast is straitened at what they say.

Sahih International : And We already know that your breast is constrained by what they say.

Pickthall : Well know We that thy bosom is oppressed by what they say,

Yusuf Ali : We do indeed know how thy heart is distressed at what they say.

Shakir : And surely We know that your breast straitens at what they say;

Dr. Ghali : And indeed We already know that, for you, your breast straitens by what they say.

Tafsir Jalalayn : And verily (wa-laqad is for confirmation) We know that your breast is [at times] oppressed by what they say, in the way of mockery and denial.

Tagalog : At walang pag-aalinlangan, batid Namin ang paninikip ng iyong dibdib, O Muhammad, dahil sa sinasabi ng mga walang pananampalataya hinggil sa iyo at sa iyong pamamahayag ng katotohanan.

15:98

Hassanor Alapa : Na tasbihn 625 ka (hay Mohammad) so bantogan o Kadnan ka (zambayang ka) ago adn ka a pd o manga barasojud.

Muhsin Khan : So glorify the praises of your Lord and be of those who prostrate themselves (to Him).

Sahih International : So exalt [ Allah ] with praise of your Lord and be of those who prostrate [to Him].

Pickthall : But hymn the praise of thy Lord, and be of those who make prostration (unto Him).

Yusuf Ali : But celebrate the praises of thy Lord, and be of those who prostrate themselves in adoration.

Shakir : Therefore celebrate the praise of your Lord, and be of those who make obeisance.

Dr. Ghali : So extol with the praise of your Lord and be of the prostrating.

Tafsir Jalalayn : So glorify, intimately [repeating], the praise of your Lord, in other words, say subhāna’Llāhi wa-bi-hamdihi — and be of those who prostrate themselves, those who pray;

Tagalog : Na kung kaya, ituon mo ang iyong sarili sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa oras ng paninikip ng iyong dibdib sa pamamagitan ng pagpupuri at pagluluwalhati bilang pasasalamat sa Kanya, at ibilang mo ang iyong sarili sa mga nagsasagawa ng ‘Salâh’ nang alang-alang sa Allâh, na sumasamba sa Kanya nang bukod-tangi, at sapat na ito sa anumang ikinalulungkot mo.

15:99

Hassanor Alapa : Na simba anka so Kadnan ka sa taman sa maoma ka o kapatay 626

Muhsin Khan : And worship your Lord until there comes unto you the certainty (i.e. death).

Sahih International : And worship your Lord until there comes to you the certainty (death).

Pickthall : And serve thy Lord till the Inevitable cometh unto thee.

Yusuf Ali : And serve thy Lord until there come unto thee the Hour that is Certain.

Shakir : And serve your Lord until there comes to you that which is certain.

Dr. Ghali : And worship your Lord until the Certitude comes up to you.

Tafsir Jalalayn : and worship your Lord until Certainty — Death — comes to you.

Tagalog : At magpatuloy ka sa iyong pagsamba sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, habang ikaw ay nabubuhay hanggang dumating sa iyo ang katiyakan, na ito ay ang kamatayan. At sinunod ng Sugo ng Allâh ang utos ng kanyang ‘Rabb,’ na kung kaya, siya ay patuloy sa pagsusumamo sa pagsamba sa Kanya, hanggang sa dumating sa kanya ang katiyakan na kamatayan mula sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha.
[1] Ito ay patungkol sa mga walang pananampalataya noon.


Osayan

603. Ilay anka so bandingan ko manga batang a miaphoonan o sabaad a manga sūrah “Muqattaāt” ko Osn. 7, ago so P.O. 1, ka ndodon so pariksa.

604. Pitharo o at Tabarānī a miakapoon ko Anas Bin Mālik a pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Adn a manga taw a ipzabot iran so Lā Ilāha Illallāh a phakasold siran ko naraka sabap ko manga dosa iran (a da iran matawbat ko doniya) na tharoon kiran o manga taw a pzimba sa al lāt ago a al Uzzā a: Antonaa i minibgay rkano a gona o gii niyo katharo a ko Lā Ilāha Illallāh a skano imanto na pd ami ko naraka? Na kararangitan so Allāh, na pakaliyon iyan siran na ologn iyan siran ko lawas a ig o kaoyagoyag Nahr al Hayāt, na mapia so manga totong iran, sa datar o kapphakaliyo o olan ko kianggarahana niyan, sa makasold siran ko sorga a aya ipmbtho kiran na manga inarakaan (Jahannamīn) na sa masa oto na mazimalaw dn o manga taw a oba siran bo miamuslim, ka mapokas siran ko siksa ko naraka.

605. Aya dn a sngansng o manga mushrik na oba siran bo zogoi o Allāh sa malāikat a sogo’, ba matatankd a so kaomaa kiran a malāikat a sogo’ na pharatiaya siran? Simbag siran o Allāh a katawan iyan a di siran bo pharatiaya na o somogo sa malāikat a di siran bo maratiaya na thanaan siran a siksa sa di siran kalanatan.

(an Najm 33-41) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Ikrimah a so Nabī r na lominiyo sa isa a kathidawa na miakaoma a sakataw a mama a khabayaan iyan a katanggonga on na da a miatoon iyan a khionot iyan a gasto na miabalak iyan a bolayoka iyan na pitharo iyan a:
Bgi ako nka sa shayi na pitharo iyan a ibgay akn rka ankai a onta ko, Sa thanggongn ka rakn so manga dosa ko na pitharo iyan on a oway na piakatoron o Allāh so ayat. Go piakambowat a miakapoon ko Darraj Abi as Samh a: Lomiyo a ronda a makipthidawa na piangni a sakataw a mama ko Rasūlullāh [s.a.w] a tanggongn iyan na pitharo iyan a da a khatoon akn a tamok a khitanggong akn rka na lomialakaw a makamboboko na siagadan iyan a sakataw a mama a so onta niyan na kagatasan na piphanon iyan on so awid a akal iyan na pitharo o mama a khagaga nka a tanggongn akn ska sa makaonot ka ko ronda sa makowa ko so kamapiaan ka? Na pitharo iyan a oway, na tomioron ankoto a ayat sa taman ko katharo iyan a: Oriyan iyan na balasan iyan skaniyan sa balas a phakatiokop”. Go piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Ibn Zayd a: Adn a sakataw a mama a miagislam na miabalak skaniyan o sabaad a gii ron magizawizaw na pitharo iyan a:Inibagak ka so agama o manga loks ago diadag ka siran ago pitharo oka a sii siran ko naraka na pitharo iyan a inikalk akn so siksa o Allāh, na pitharo iyan, a bgi ako nka sa nganin ka awidan akn rka a langowan a siksa a khisogat rka na bigan iyan sa nganin, na pitharo iyan a omani ako nka na miphasanga siran taman sa kiabgan iyan sa nganin ago somiorat sa sorat ago piakizaksian iyan na ron tomioron ankoto a ayat.

606. Gianan i karina (dalīl) sa so Qur’ān na di khagaga o pizakatawan ago so diamong ago so manga parinta ko doniya oba iran mabinasa odi na mapangalin, ka kagia skaniyan i kitab o Allāh a piakatoron iyan ago inizapa iyan sa ziapn iyan oba kabinasai o manga ridoay niyan, sa sopak ko manga kitab a miangaoona a sii inisana ko pagtaw a tioronan on so kaziapa on, gioto i sabap a miagaga iran a kiapangalina iran on ago pianambian iran so madadalm on. Giankanan a btad o Qur’ān a mapapalihara na zasaksian o thotol ago mbagrn iyan a mataan a da sa tangan o manosiya ko kadandan iyan oba niyan mapangalin ka sisiapn o Allāh. Pinggalbk o parinta a Bretania a kabinasaa iran ko Qur’ān gowani a kandatoan iran a Misir ago so manga pd a gapa o Islām, na da iran magaga ago kiaganatan iran sa maoola siran. So Qur’an na lio pn ko kidadakat iyan ko pandangan na milalahar pn ko manga rarab o nggibowan a Muslim sii sa doniya, pizaksian o thotol ago so manga isipan imanto a so Qur’an na da dn a datar iyan a kitab ko doniya a madakl a pmbatia on oman gawii.

607. So manga shaytan na pphamanik siran ko langit ka pphamakin’g siran ko manga kalankapan a ithoron sa doniya, na amay ka makan’g siran on na itana iran ko manga pangangantok a phzookan iran na panaroon mambo ankto a manga taw, sa adn a pkhasalak a pkhaantok iran ko gayb, sabap roo na inadn o Allāh ankoto a manga kadg a isisiap ko kawang sa oman on mobay so manga shaytan na masogat iyan siran sa di siran roo makapaninkarg oba siran phamankhaw sa manga thotol o manga malāikat.

(an Najm 61) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Ibn Abbās a: Miaadn siran a pzagadan iran so Rasūlullāh [s.a.w] a skaniyan na giizambayang sa ipoporo iran a ginawa iran na tomioron so ayat.

SŪRAH AL QAMAR

( al Qamar 1) Piakambowat o dowa a Shaykh ago so al Hākim a miakapoon ko Ibn Mas’ūd a: Miailay akn so olan a maoopak sa dowa opak sa Makkah ko da pn kapakaliyo o Nabī na pitharo iran a kiakataowan so olan, na tomioron so ayat, go piakambowat o at Tirmidī a miakapoon ko Anas a: Miangni sa tanda so manga taw sa Makkah ko Nabī, na miabnkag so olan sa Makkah sa miakadowa na tomioron so ayat sa taman ko katharo iyan a: “ Salamankiro a sagad ”.
(al Qamar 45) Piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Ibn Abbās a: Pitharo iran ko kiathidawa sa Badr a skami so sagorompong a makadadaag na tomioron so ayat.
(al Qamar 47) Piakambowat i Muslim ago si at Tirmidī a miakapoon ko Abū Hurayrah a: Miakaoma so manga Mushrik ko Quraysh a gii ran iphawala so Rasūlullāh [s.a.w] ko btad o okoran (Qadar) na tomioron so ayat sa taman ko katharo iyan a: “Mataan a skami ko kalangowan a shayi na inadn ami skaniyan sa madidianka”.

608. Biagr o katao ko Science a mataan a so ndo’ na pd sa galbk iyan so kaphagawidi niyan ko kolpong o obarobar sa phagwitn iyan ko isa a obarobar a gioto i pkhasabapan sa gii ran kapakazolbiya a kapkhaadn o onga o pamomolan ka so obarobar na adn a babay ron ago adn a mama on na odi siran makazaog na di khaadn so onga, adn pn a isa a okit a so manga tamaing ko kapphanbog iran ago so maroni a old a salakaw odi na so manga papanok a maroni a palaya dn anan iilahaman o Allāh sa kababaloy ran a waraan a okit (Biological Proccess) ko kapkhaadn o manga onga a ipanananding ko manosiya ka an mawiag sa mapia sa matoman iyan so Hikmah o Allāh ko kiaadna on. Pd san so kaphagawidi o ndo ko spot a ragat a pkhisaog ko gabon na phkaadn a oran gianan i mararankom a maana o Lawā’qih.

609. So pphangonakona ago so giiphapakaori na sii oto initoron ko kazaap ko samba-yang, sabap sa adn a babay a mataid a giizambayang ko talikhodan o Nabī  na adn a manga taw a di ran kabaya o ba iran pkhailay na pphangonakona siran ko saap na adn pman a pkhabayaan iyan a kapkhasoronga niyan on na giiphapakaori ko saap. Ilay anka so sabap o kiatoron ankanan a ayat sa kababaan. So Ibn Abbās na pitharo iyan a aya kon a miangonakona na so langowan a miatay ipoon ko masa o Ādam, na aya miphapakaori na so oyagoyag ago so phakaoma sa taman ko kapakatindg o alongan a Qiyāmah a gioto i pinili o Ibn Jarīr. So pman so miaaloy a babay a mataid a giizambayang ko talikhodan o saap o Nabī a phzorongn o manga mama na gioto na malobay a hadīth ko tindg on o Ibn Kathīr a inaloy niyan ko tafsir iyan.

610. Aya tankap o Iblīs ko da niyan kasojud ko Ādam, na ba so lipaw a lopa a inadnan on na ba mababa i pankatan a di so apoy a inadnan ko Iblīs, sa miatoon iyan a ginawa niyan a aya taralbi, sa mimbantogan ago mithakabor, na sabap ko kiasopaka niyan ko sogoan o Allāh na mimbaloy a kafir a somianka. Sii ko Allāh na mlagilagid on so kaadn apia antona a i pakaasal iyan aya bo a phakalbi ron na so kaadn a phangongonotan ko sogoan iyan. So pman so al Hallāj na miapanothol a aya tindg iyan na ino kon da sojud so Iblīs ka kagia aya bo a pkhababayaan iyan na so Allāh sa da niyan pharowa oba adn a sojudan iyan a salakaw ron, sa gianan na antangan a malobay ago dadag ka inaloy o Iblīs so sabap a da niyan ka sojud a sabap ko kiatarimaa niyan on sa skaniyan i mapia a di so manosiya ago opama o thito a pkhababayaan iyan so Allāh na onotan iyan so sogoan iyan sa di somanka, ka so pphangabaya san ko pkhabayaan iyan na baraonotn on. So al Hallāj na miakokom sa kapotolan sa olo sabap sa pitharo iyan a skaniyan so Bnar maana a miangintuhan.

SŪRAH AR RAHMĀN

(ar Rahmān 47) Piakambowat o Ibn Abī Hātim ago so Abū as Shaykh ko kitab a al Adamah a miakapoon ko Atā’ a so Abū Bakr as Siddīq na inaloy niyan sa miakaisa a alongan so alongan a Qiyāmah ago so manga timbangan ago so Sorga ago so Naraka na pitharo iyan a: Miazimalaw akn a oba ako bo miaadn a otan a khaoma ko a pangangayamn na thathabn ako niyan ago da ako maadn na tomioron ankoto a ayat, go piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Ibn Shawdab a: Tomioron ankai a ayat ko Abū Bakr as Siddīq.

SŪRAH AL WĀQI’AH

(al Wāqi’ah 13-39) Piakambowat o Ahmad ago so Ibn al Mundir ago so Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Abū Hurayrah a: Gowani a tomoron so ayat a: Sagorompong a pd ko miangaoona ago maito a pd ko miangaoori” na miakargn oto ko manga Muslim na tomioron so ayat a “ Sagorompong a pd ko miangaoona ago sagorompong a pd ko miangaoori” Go piakambowat o Ibn Asākir sa sanday a adn a maphamimikiran on a miakapoon ko Urwah Bin Ruwaim a miakapoon ko Jābir a miakapoon ko Abdillāh a: Gowani a tomoron so “ Amay ka mitana so phakatana (so alongan a Qiyāmah)” a miaaloy ron so ayat a” Sagorompong a pd ko miangaoona ago maito apd ko miangaoori” na pitharo o Umar a hay Rasūlullāh [s.a.w]. Sagorompong ko miangaoona ago maito a pd rkami? Na mialanggay so kaposan o sūrah sa saragon oriyan iyan na tomioron so ayat a “ Sagorompong a pd ko miangaoona ago sagorompong a pd ko miangaoori” na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a hay Umar son ka sii na pamakin’g anka so initoron o Allāh (sa biatiya iyan on) go piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Urwah Bin Ruwaim.

611. So Iblīs na sambi o kaphamangni niyan sa rila ko Allāh na ba dn mimalawanda sa inrar iyan so Allāh ago inisndit iyan on a kiadadag iyan, sa miakindng’ga on sa kandadaga niyan ko manga oripn o Allāh, na gioto i piphasadaan iran a miaaloy ko ayat a 41, sa sa dn sa monot ko shaytan na pd iyan, na sa monot ko Allāh na pd iyan mambo. Go so kiagaga a o Iblīs sa adn a madadag iyan ko manga manosiya na kagia aya inokitan iyan na so bagr o Allāh ko kiatharoa niyan sa “ Ibt ko kabagr ka ka disomala a dadagn akn siran langon” sa sii miokit so Iblis ko kialindong iyan ko bagr o Allāh kna o ba sii ko bagr iyan a malobay.

612. So manga pinto o naraka na makaiibarat sa manga pankatan sa kababaan (darakāt) a so Jahannam, so Ladā, so al Hutamah, so aAs Sa’īr, so Saqar, so al Jahīm, so al Hāwiyah, a gioto i ampasampas iyan. So sorga na manga pankatan sa kaporoan (darajāt) na so naraka na manga andana sa kababaan sa taman sa tomana ko ampas iyan. So towak na igira pphanik ka on na darajat na amay ka pthpad ka on na darakat, Gioto i tindg o Ibn Jarīr.

613. Sii ko sorga na plowasn o Allāh ko manga rarb o manga mu’min so matatago kiran a dnki ago siig ko katatago iran ko doniya, sa magariari siran a giinggiginawai, a domdrang siran ko darpa a dayaan a palaya dn kasawit ko manga limo o Allāh. Ilay anka so sabap a kiatoron ankanan a ayat ka ndodon so pariksa.

614. Sii ko kinilapiat o ayat a 49, na kadadalman sa mananaw ago malinank a lalag o Allāh ko kiakasoya niyan sa miakadowa ko “ Mataan a sakn na sakn so Paririla ” ka kagia an katokawi o manga oripn iyan a so rila iyan ago so gagaw niyan na liankoloban iyan so rarangit iyan, sa mataan a skaniyan na Makalimoon a Masalinggagawn sa di siran kadaan sa panginam ko limo iyan a maolad sa makapangongonotan siran.

615. So kaphagaloya niyan ko siksa iyan na lalayon dn pkhaona so kaphagaloya niyan ko kala o manga limo iyan, sa piakitadman iyan ko manosiya a so siksa iyan na sangat dn a masakit ago malipds, sabap san na khabaloy so mu’min a matatago ko pagltan o kappha ngangarapan ago so kaalk (ar Rajā’u wa al Khawf) kasasarig ago kaawan ka an makam batang so kaoyagoyag iyan sa matago sa zokodan a lmbak a di langon kapipia ginawa na di pman kamboko a tolabos sa gianan i btad o mu’min, so pman so kafir na di ron makam-babatang sa o mababaya na tolabos a kababaya na pkhasabapan sa kapatay a pankaw sabap ko kapzokhayaw o rogo’ a di khatanggong o lawas, o kamboko na tolabos a kamboko na aya pkhaonga niyan na so kapaggt a giithibabaan a palagoy ko margn a misosogat on.

616. Gowani a isampay o manga sogo’ ko Ibrāhīm so kapmbawata iyan na aya inisipat iran ko wata iyan na wata a mama a matao (Gulāmin Alīm) a gioto so Ishāq sii ko ayat a 53, na so wata iyan a kaka a so Ismāīl na aya inisipat on o Allāh na wata a mama a mapantang (Gulāmin Halīm) ko margn (37:101). Sa miatoman a binar o thotol a so kiababadan ko Ishāq a so manga Yahūdī na tatankdn iran a siran i manga tatao a so katao na matotonkop ko manga rarb iran, na so manga Arab a mbawataan o Ismāīl na makalolombok siran sa kamargnan a ringasa o manga Yahūdī a manga tonganay ran. Sa aya tindg kiran o Yahūdī ma manga taw a manga bon’g a da a katawan iran a inaloy pn o Qur’ān so thotolan san. Ago sii dn ko kiapakaphantag o Ismāīl ago so Ishāq na lalayon dn makaphapantang so Ismāīl. Na so kiaawidi o manga Arab ko pandi o Islām na mianagompot so siig kiran o manga Yahūdī sa taman imanto na kamamasaan so rarad iyan.

617. So Ibrahim na pakiwataan iyan so Nabī Lūt a siogo ko mabagombar a ingd a matanos a bandaran a gia Sadum (Sodom ago Gomorrah) ogaid na minilabaw mangoaw so kiambotakal iran ko kandosa ago so kiandarowaka, na gowani a ilonto iran so gantang iran ago iniborasa iran na miakaoma so siksa o Allāh a aawidan o manga malāikat. Sa sii ko kapkhalibabas o kapitapita na inoranan siran sa manga ator a kiomba sa apoy na miapolang siran. Na so da iran pn kataros ko Lūt na miaot siran ko Nabī Ibrāhīm, sa inisampay ran on so malangas a thotolan (al Bushra) a so kapmbawata iyan sa Nabī a magawid sa toroan ko manga manosiya.

618. Aya minioma iran na kagia miailay ran ankoto a manga malāikat a zasalin siran sa manga mama a manga bilantadi a palaya kamanisan, na khabayaan iran a itana iran on so kabaya iran ko gii ran kapamakaya ko manga izik iran a manga mama (Homosexuality) a adat anan a so ingaran iyan ko basa Arab na sii pn inibangnsa ko ingaran o Lūt a so ptharoon a Liwāt odi na Lūtiyyah, a marata anan a kabangnsa ko basa.

619. So kinidolonn iyan ko manga wata iyan a babay na aya bantak roo na so kapanga romaa iran ko manga babay ko pagtaw o Lūt, kna o ba niyan kiran inibgay so manga wata iyan sa pantag sa aya iran kandarowakaan, kagia so Nabī na datar o ama o pagtaw niyan na so manga babay kiran na datar o manga wata iyan sa giotoi kiatharoa niyan sa manga wata akn. Sopak anan ko katharo ko Isrāīliyyāt a miaaloy ko pangitaban o manga Yahūdī a patot a malompiyo ron so Qur’ān ko tafsir iyan. Ilay anka so Osn. 419, 502, 503, 504, 505, 617.

620. Da dn a pizapaan o Allāh a manosiya a salakaw ko kaoyagoyag o Mohammad [s.a.w] a karina oto sa skaniyan i mapia ko langowan o kaadn o Allāh ago aya on sslaan a sasakawn.

621. So ingd a marimpoong i kayo As’hābul Aykah, na gioto so ingd a siogoon so Shuayb a Nabī, a inantior siran sa datar o pagtaw o Lūt sabap roo na mimbaloy siran a dowa a ingd a poringana a iringa ko marata. Ily. Osn. 508.

622. So al Hijr na skaniyan so kawatoran a ingd o pagtaw a Thamūd, sabap sa aya waraan iran na gii ran pamsowan so manga ala a lakongan na aya iran giimbaalan a manga walay ran, a taman imanto na adn a tonas iran sa lopa a Arabia. Ily. so Osn. 496.

623. So pito a manga Ayat a giikhasokasowin matiya na gioto so Sūrah al Fātihah, a skaniyan dn so bithowan sa sambayang (salāh) sabap sa da a sambayang o taw a zamba-yang a di niyan batiaan ankoto a Sūrah. Adn a tindg a inaloy o Ibn Mas’ūd ago so Ibn Abbās a skaniyan kon so pito a manga atas a sūrah ko Qur’ān ipoon ko al Baqarah na taman ko Sūrah Yūnus, a katharo pn oto o Ibn Umar, Mujāhid, Sa’ūd Bin Jubayr, ad Dahhāk. Sa madakl mambo a miaaloy a Hadīth a skaniyan so Sūrah al Fātihah, sa so katanto niyan na palaya dn anan mabagr a tindg ka kagia so Qur’ān ko katimbl iyan na isaisa a oman i ayat on na mititindg iyan so Qur’ān. Ilay anka so osayan o Sūrah al Fātihah ko kababaan iyan ka ndodon so pariksa.

(al Wāqi’ah 27) Piakambowat o Sa’īd Bin Mansūr sii ko Sunan iyan ago so al Bayhaqī sii ko al Ba’th a miakapoon ko Atā’ ago so Mujāhid a pitharo iran a: Gowani a pamangniyan o manga taw sa Tā’if so balintad a siapn iyan siran a adn a matatago on a tnb na pinggolawa niyan, a skaniyan so balintad a Mu’jab na mian’g iran so manga taw a gii ran tharoon a zisii ko Sorga so manaya manaya, na pitharo iran a: Oba adn bo a rk tano ko Sorga a datar ankai a balintad na piakatoron o Allāh so ayat.

624. So manga taw a tioronan sa kitab na gii ran pamagiin so Qur’ān sa adn a pphara tiayaan iran on na adn a sasankaan iran on, sa igiraphakabnar siran ko kabnar iran na magapas siran ko kokoman iyan, na amay ka kharomag kiran so kakhabnari kiran na palagoyan iran so kokoman iyan a maontol.

625. Kadaklan a kaphagaloya o Qur’ān ko tasbih a giimakapmaana sa sambayang, ka kagia sagintas on, sa so kinisogoon ko kapanasbih na gioto dn so kapanambayang a gioto so kaaloya ko sagintas a aya bantak on na so kalangolangon.

(al Wāqi’ah 29) Piakambowat o al Bayhaqī sa bontal a salakaw a miakapoon ko Mujāhid a: Miaadn siran a adn a pkhababayaan iran a balintad sa Tā’if so sironsironga iyan ago so manga kayo niyan ago so sorok iyan na piakatoron o Allāh ankoto a ayat.

626. So kapatay sankai a ayat na bithowan iyan sa al Yaqīn (kathakna ago tankd) ka kagia so kapatay na skaniyan i isa a shayi a miatankd ago miagtas a mapnggolawla dn, ogaid na skaniyan i shayi a tatanto a marani a kazasanka on o manosiya a datar o ba di phakaoma, miaaloy anan ko sabdan o Rasūlullāh [s.a.w]. Sa so simba o manosiya na taman dn ko kapatay, ka kagia aya pagilayan ko galbk na so manga kaposan iyan, kna o ba so poonan iyan ago so lmbak iyan, na pangnin tano ko Allāh a sii tano niyan posa ko kapzimbaa tano ron. Ilay anka so Osn. 202.