So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Ibrāhīm - [ 14 So Nabī Ibrahīm ] - سـورة إبراهيـم
( Abraham - [Si Propeta] Abraham )

Pangnal ko Sūrah

Aya bandingan a mttndo ankai a sūrah na sompat dn ago bobolos o kaposan a gintasan o miaona a sūrah, a aya phagosayin iyan na so manga wahī o Allāh o andamanaya i kapphakataban iyan minsan pn sasankaan o waraan o manosiya. Miazabanding sii so thotolan ko Mūsā ago so Ibrāhīm ago so pangni o Ibrāhīm sa Makkah a gioto i pamotosan a bandingan ankai a sūrah.

So Pamotosan iyan: So manga toroan o Allāh na khiliyo niyan so manosiya ko kalibotng o kadadadag san ko liwanag o toroan. Sa pphakaoma so toroan o Allāh ko manga taw ko kambidabida o basa iran ago sii ko missnggay a manga btad iran. Sa datar o mianggolawla o Mūsā ago so manga pd a sogo’ o Allāh. Adn a di dn kaphagayon o bnar ago so batal sa tatap dn so gii ran kaplotng, na sii sa kaposan na phagombasay so batal na aya khatatap na so bnar (14: 1-27).

Anda sabap i di katharimaa o manosiya ko toroan sa aya pkhababayaan iyan na so kadadadag iyan, so Ibrāhīm na lominindong ko Allāh oba niyan skaniyan mipanakoto sa salakaw a katuhanan a ribat, ago inipamangni niyan so manga moriataw niyan sa di siran mablag ko toroan, ago inipamangni niyan a ingd a Makkah a gianan i bandaran o bago a toroan o Allāh ko manosiya, sa so marata ago so mapiya na khakowa iran so maontol a kipantag iran ko Allāh, na so kabaya o Allāh na aya pnggolalan sa kaposan (14:28-52).

Giankai a sūrah na 52 lima polo ago dowa a ayat iyan a initoron sa Makkah (Makkiyyah) inonta bo so ayat a 28-29 ka initoron sa Madīnah, initoron skaniyan ko oriyan o Sūrah Nūh.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

14:1
Hassanor Alapa : Alif, Lām, Rā’, 581 Giai so kitab a initoron Ami skaniyan sii rka ka an ka miliyo so manga taw phoon ko manga lilibotng (sa mawit ka siran ko) maliwanag sa sogoan o Kadnan iran sii ko lalan o Mabagr a Babantogn

Muhsin Khan : Alif-Lam-Ra. [These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings]. (This is) a Book which We have revealed unto you (O Muhammad SAW) in order that you might lead mankind out of darkness (of disbelief and polytheism) into light (of belief in the Oneness of Allah and Islamic Monotheism) by their Lord's Leave to the Path of the All-Mighty, the Owner of all Praise.

Sahih International : Alif, Lam, Ra. [This is] a Book which We have revealed to you, [O Muhammad], that you might bring mankind out of darknesses into the light by permission of their Lord - to the path of the Exalted in Might, the Praiseworthy -

Pickthall : Alif. Lam. Ra. (This is) a Scripture which We have revealed unto thee (Muhammad) that thereby thou mayst bring forth mankind from darkness unto light, by the permission of their Lord, unto the path of the Mighty, the Owner of Praise,

Yusuf Ali : A. L. R. A Book which We have revealed unto thee, in order that thou mightest lead mankind out of the depths of darkness into light - by the leave of their Lord - to the Way of (Him) the Exalted in power, worthy of all praise!-

Shakir : Alif Lam Ra. (This is) a Book which We have revealed to you that you may bring forth men, by their Lord's permission from utter darkness into light-- to the way of the Mighty, the Praised One,

Dr. Ghali : Alif, Lam, Mim, Ra (These are the names of letters of the Arabic alphabet, and only Allah knows their meaning here). A Book We have sent down to you that you may bring mankind out of the darkness (es) to the light by the permission of their Lord, to the path of The Ever- Mighty, The Ever-Praiseworthy,

Tafsir Jalalayn : Alif lām rā’: God knows best what He means by these [letters]. This Qur’ān is, a Book We have revealed to you, O Muhammad (s), that you may bring forth mankind from darkness, [from] unbelief, into light, [into] faith, by the leave, by the command, of their Lord (ilā’l-nūr, ‘into light’, may be substituted by [the following ilā sirāt]), to the path, the way, of the Mighty, the Victor, the Praised, the One who is [constantly] praised.

Tagalog : Alif-Lãm-Râ. Ang mga titik na ito ng Alpabetong ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Sûratul Baqarah.’ Ang Qur’ân na ito ay Aklat na Aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, upang alisin mo sa pamamagitan nito ang mga tao mula sa pagkaligaw patungo sa gabay at liwanag sa kapahintulutan ng Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa pamamagitan ng Kanyang gabay sa kanila tungo sa Islâm na ito ang Daan ng Allâh, na ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan, na ‘Al-Hameed’ – ang Nagmamay-ari ng lahat ng papuri, na pinupuri sa Kanyang mga katangian at sa Kanyang mga gawa sa lahat ng pagkakataon,

14:2
Hassanor Alapa : So Allāh a so rk Iyan so madadalm ko manga langit ago so madadalm ko lopa, na so siksa a wayl na bagian 582 o manga kafir a pd sa siksa a mabasng

Muhsin Khan : Allah to Whom belongs all that is in the heavens and all that is in the earth! And woe unto the disbelievers from a severe torment.

Sahih International : Allah , to whom belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And woe to the disbelievers from a severe punishment

Pickthall : Allah, unto Whom belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. and woe unto the disbelievers from an awful doom;

Yusuf Ali : Of Allah, to Whom do belong all things in the heavens and on earth! But alas for the Unbelievers for a terrible penalty (their Unfaith will bring them)!-

Shakir : (Of) Allah, Whose is whatever is in the heavens and whatever Is in the earth; and woe to the unbelievers on account of the severe chastisement,

Dr. Ghali : Allah, Who has whatever is in the heavens and whatever is in the earth. And woe to the disbelievers for a strict torment!

Tafsir Jalalayn : God (Allāhi, read in the genitive as a substitution or an explicative supplement, with what follows being an adjectival qualification; or [read as] Allāhu in the nominative as a subject, the predicate of which is [what follows]) to Whom belongs all that is in the heavens and all that is in the earth, as possessions, creatures and servants. And woe to the disbelievers from a terrible chastisement,

Tagalog : Ang Allâh na Siyang Nagmamay-ari ng lahat ng nasa kalangitan at nasa kalupaan, Nilikha Niya, Pagmamay-ari at Pinangangasiwaan, na kung kaya, Siya lamang ang bukod-tangi na karapat-dapat sambahin. At walang pag-aalinlangan, matatamo ng mga walang pananampalataya ang kapahamakan at ang masidhing kaparusahan sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

14:3
Hassanor Alapa : A siran oto so pphakalbin iran so kaoyagoyag ko doniya sii ko maori a alongan ago phagrnn iran so lalan ko Allāh ago phlobaan iran a makasilay, na siran oto na madadalm siran sa kadadag a mawatan.

Muhsin Khan : Those who prefer the life of this world instead of the Hereafter, and hinder (men) from the Path of Allah (i.e.Islam) and seek crookedness therein - They are far astray.

Sahih International : The ones who prefer the worldly life over the Hereafter and avert [people] from the way of Allah , seeking to make it (seem) deviant. Those are in extreme error.

Pickthall : Those who love the life of the world more than the Hereafter, and debar (men) from the way of Allah and would have it crooked: such are far astray.

Yusuf Ali : Those who love the life of this world more than the Hereafter, who hinder (men) from the Path of Allah and seek therein something crooked: they are astray by a long distance.

Shakir : (To) those who love this world's life more than the hereafter, and turn away from Allah's path and desire to make it crooked; these are in a great error.

Dr. Ghali : The ones who (show) love for the present life (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) over the Hereafter, and bar from the way of Allah, and inequitably seek to make it crooked, those are in far error.

Tafsir Jalalayn : those who (alladhīna is a description) prefer, choose, the life of this world over the Hereafter, and bar, people, from God’s way, [from] the religion of Islam, and seek to make it, that is, the path, crooked — those, they are far astray, from the truth.

Tagalog : At sila na tumanggi sa Tamang Paniniwala, na sila ay ang mga yaong pinili nila ang buhay sa daigdig na may hangganan at binalewala nila ang walang-hanggang buhay sa Kabilang-Buhay, at pinipigilan nila ang mga tao na sumunod sa Relihiyon (o Deen) ng Allâh, at naghahangad sila na baluktutin ang Daan ng Katotohanan na sasang-ayon sa kanilang kagustuhan – ang mga yaong nagtataglay ng ganitong katangian ay nasa pagkaligaw na malayo sa katotohanan at sa lahat ng pamamaraan ng patnubay.

14:4
Hassanor Alapa : Go da a siogo ami a pd sa sogo’ inonta bo a sii ko basa o pagtaw niyan ka an kiran makarinayag, sa pndadagn o Allāh so taw a khabayaan Iyan ago thoroon Iyan so taw a khabayaan Iyan, a Skaniyan so Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : And We sent not a Messenger except with the language of his people, in order that he might make (the Message) clear for them. Then Allah misleads whom He wills and guides whom He wills. And He is the All-Mighty, the All-Wise.

Sahih International : And We did not send any messenger except [speaking] in the language of his people to state clearly for them, and Allah sends astray [thereby] whom He wills and guides whom He wills. And He is the Exalted in Might, the Wise.

Pickthall : And We never sent a messenger save with the language of his folk, that he might make (the message) clear for them. Then Allah sendeth whom He will astray, and guideth whom He will. He is the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : We sent not a messenger except (to teach) in the language of his (own) people, in order to make (things) clear to them. Now Allah leaves straying those whom He pleases and guides whom He pleases: and He is Exalted in power, full of Wisdom.

Shakir : And We did not send any messenger but with the language of his people, so that he might explain to them clearly; then Allah makes whom He pleases err and He guides whom He pleases and He is the Mighty, the Wise.

Dr. Ghali : And in no way have We sent any Messenger except with the tongue of his people, that he may make (the message) evident for them. Then Allah leads into error whomever He decides and guides whomever He decides; and He is The Ever-Mighty, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : And We have not sent any Messenger except with the tongue, with the language, of his people, that he might make [the Message] clear to them, that he might make them understand what he brings to them; God then sends astray whomever He will and He guides whomever He will; and He is the Mighty, in His kingdom, the Wise, in His actions.

Tagalog : At wala Kaming ipinadala na Sugo na nauna sa iyo, O Muhammad, kundi Sugo rin na katulad ng wika ng kanyang sambayanan; upang linawin sa kanila ang batas ng Allâh. Na kung kaya, inililigaw ng Allâh ang sinuman na Kanyang nais mula sa patnubay at ginagabayan Niya ang sinuman na Kanyang nais tungo sa katotohanan. Siya ay ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang Kaharian, na ‘Al-Hakeem’ – Ganap na Maalam na inilalagay Niya ang lahat ng bagay sa dapat nitong paglagyan ayon sa Kanyang karunungan.

14:5Hassanor Alapa : Go sabnar a siogo Ami so Mūsā sabap ko manga tanda Ami sa, liyon ka so pagtaw nka phoon ko manga lilibotng sii ko sindaw go pakitadmi nka kiran so manga gawii 583 o Allāh mataan a kadadalman oto sa manga tanda a rk o manga taw a barasabar a pananalamat

Muhsin Khan : And indeed We sent Musa (Moses) with Our Ayat (signs, proofs, and evidences) (saying): "Bring out your people from darkness into light, and make them remember the annals of Allah. Truly, therein are evidences, proofs and signs for every patient, thankful (person)."

Sahih International : And We certainly sent Moses with Our signs, [saying], "Bring out your people from darknesses into the light and remind them of the days of Allah ." Indeed in that are signs for everyone patient and grateful.

Pickthall : We verily sent Moses with Our revelations, saying: Bring thy people forth from darkness unto light. And remind them of the days of Allah. Lo! therein are revelations for each steadfast, thankful (heart).

Yusuf Ali : We sent Moses with Our signs (and the command). "Bring out thy people from the depths of darkness into light, and teach them to remember the Days of Allah." Verily in this there are Signs for such as are firmly patient and constant,- grateful and appreciative.

Shakir : And certainly We sent Musa with Our communications, saying: Bring forth your people from utter darkness into light and remind them of the days of Allah; most surely there are signs in this for every patient, grateful one.

Dr. Ghali : And indeed We already sent Musa (Moses) with Our signs (saying), "Bring out your people out of darkness (es) to the light and remind them of the Days of Allah. Surely in that are signs indeed for everyone (who is) most patient, constantly thankful."

Tafsir Jalalayn : And verily We sent Moses with Our signs, the nine [signs], and We said to him: ‘Bring forth your people, the Children of Israel, out of darkness, [out of] unbelief, into light, [into] faith, and remind them of the Days of God’, of His graces. Surely in that, reminder, are signs for every man enduring, in obedience [to God], thankful, for [His] graces.

Tagalog : At katiyakan na Aming ipinadala si Mousâ (as) tungo sa mga angkan ni Isrâ`îl at itinaguyod (sinuportahan) Namin siya sa pamamagitan ng mga himala na nagpapatunay ng kanyang pagiging totoo, at inutusan Namin siya na hikayatin sila tungo sa tamang paniniwala; upang sila ay maialis niya mula sa pagkaligaw tungo sa patnubay, at paalalahanan sila sa mga Biyaya ng Allâh at Kanyang mga kaparusahan na nangyari sa kanyang kapanahunan. Katotohanan, sa pagpapaalaalang ito ay mga palatandaan na magdudulot ng mga aral sa sinumang nagtitiis sa mga paghihirap at pagsubok sa oras ng kagipitan at tumatanaw ng utang na loob sa kaginhawaan at mga biyaya, at binanggit sila sa pagpapapahayag na ito; dahil sila ang nagkakamit ng mga aral at hindi nila ito nakalilimutan.

14:6Hassanor Alapa : Gowani a tharoon o Mūsā ko pagtaw niyan a pananadmi niyo so limo o Allāh rkano gowani a sabtn kano niyan ko pagtaw o Fir’aun a iphsompl iran rkano so manga rarataa siksa ago pphanombaliin iran so manga wata a mama na phagoyagn iran so manga wata a babay, na kadadalman oto rkano sa tioba a mala a phoon ko Kadnan iyo.

Muhsin Khan : And (remember) when Musa (Moses) said to his people: "Call to mind Allah's Favour to you, when He delivered you from Fir'aun's (Pharaoh) people who were afflicting you with horrible torment, and were slaughtering your sons and letting your women alive, and in it was a tremendous trial from your Lord."

Sahih International : And [recall, O Children of Israel], when Moses said to His people, "Remember the favor of Allah upon you when He saved you from the people of Pharaoh, who were afflicting you with the worst torment and were slaughtering your [newborn] sons and keeping your females alive. And in that was a great trial from your Lord.

Pickthall : And (remind them) how Moses said unto his people: Remember Allah's favour unto you when He delivered you from Pharaoh's folk who were afflicting you with dreadful torment, and were slaying your sons and sparing your women; that was a tremendous trial from your Lord.

Yusuf Ali : Remember! Moses said to his people: "Call to mind the favour of Allah to you when He delivered you from the people of Pharaoh: they set you hard tasks and punishments, slaughtered your sons, and let your women-folk live: therein was a tremendous trial from your Lord."

Shakir : And when Musa said to his people: Call to mind Allah's favor to you when He delivered you from Firon's people, who subjected you to severe torment, and slew your sons and spared your women; and in this there was a great trial from your Lord.

Dr. Ghali : And as Musa said to his people, "Remember the favor of Allah upon you as He delivered you from the house of Firaawn, (Pharaoh) (who were) marking you out for odious torment, constantly slaying your sons and (sparing) alive your women; and in these (acts) was a tremendous trial from your Lord."

Tafsir Jalalayn : And, mention, when Moses said to his people, ‘Remember God’s grace to you when He delivered you from the folk of Pharaoh, who were inflicting upon you a dreadful chastisement, and were slaughtering your sons, the new-born, and sparing, keeping alive, your women — this was because some of the priests [of Egypt] had stated that a child born among the Israelites shall be the cause of the destruction of Pharaoh’s kingdom; and in that, deliverance — or [in that] chastisement — was a tremendous trial, grace — or [a tremendous] test — from your Lord.

Tagalog : At ipaalaala mo, O Muhammad, sa iyong sambayanan ang kuwento hinggil kay Mousâ (as) noong kanyang sinabi sa mga angkan ni Isrâ`îl: Alalahanin ninyo ang biyaya ng Allâh sa inyo sa panahon na iniligtas kayo mula kay Fir`âwn at sa kanyang mga tagasunod na pinarusahan kayo ng matinding parusa, at ipinapatay ang inyong mga anak na kalalakihan hanggang sa wala nang lilitaw mula sa kanila na mamumuno na siyang papalit sa kaharian ni Fir`âwn, at pinananatili naman nilang buhay na inaapi ang mga kababaihan at ang mga ipinapanganak na babae; at para sa inyo sa pagpapahirap na ito at inyong pagkaligtas ay malaking pagsubok na mula sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha.

14:7
Hassanor Alapa : Go gwani a pakitokawan o Kadnan iyo a amay ka manalamat kano na pagomanomanan Akn skano, na amay ka somanka kano na mataan a so siksa Akn na mabasng a mitataralo

Muhsin Khan : And (remember) when your Lord proclaimed: "If you give thanks (by accepting Faith and worshipping none but Allah), I will give you more (of My Blessings), but if you are thankless (i.e. disbelievers), verily! My Punishment is indeed severe."

Sahih International : And [remember] when your Lord proclaimed, 'If you are grateful, I will surely increase you [in favor]; but if you deny, indeed, My punishment is severe.' "

Pickthall : And when your Lord proclaimed: If ye give thanks, I will give you more; but if ye are thankless, lo! My punishment is dire.

Yusuf Ali : And remember! your Lord caused to be declared (publicly): "If ye are grateful, I will add more (favours) unto you; But if ye show ingratitude, truly My punishment is terrible indeed."

Shakir : And when your Lord made it known: If you are grateful, I would certainly give to you more, and if you are ungrateful, My chastisement is truly severe.

Dr. Ghali : And as your Lord has notified (you), "Indeed in case you thank (Him), indeed I will definitely increase you and indeed in case you disbelieve, surely My torment is indeed strict."

Tafsir Jalalayn : And when your Lord proclaimed, [when] He made it known that: “If you are thankful, for My graces, through affirmation of [My] Oneness and obedience [to Me], then assuredly I shall give you more; but if you are thankless, [if] you deny [the truth of] the grace, through disbelief and disobedience, then assuredly I shall chastise you — as is indicated by [His following words] — My chastisement is indeed severe” ’.

Tagalog : At sinabi sa kanila ni Mousâ: At alalahanin ninyo noong ipinahayag ng Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha nang may tiyak na pagkakapahayag: kapag kayo ay nagpasalamat sa Kanyang mga Biyaya ay katiyakan na daragdagan pa Niya ito sa inyo mula sa Kanyang Kagandahang-Loob, subali’t kapag kayo ay tumanggi at binalewala ninyo ang Biyaya ng Allâh ay katiyakan ding parurusahan Niya kayo ng masidhing kaparusahan.

14:8

Hassanor Alapa : Go pitharo o Mūsā a amay ka somanka kano skano ago langowan a taw ko lopa na mataan a so Allāh na Kawasa a Babantogn

Muhsin Khan : And Musa (Moses) said: "If you disbelieve, you and all on earth together, then verily! Allah is Rich (Free of all wants), Owner of all Praise."

Sahih International : And Moses said, "If you should disbelieve, you and whoever is on the earth entirely - indeed, Allah is Free of need and Praiseworthy."

Pickthall : And Moses said: Though ye and all who are in the earth prove thankless, lo! Allah verily is Absolute, Owner of Praise.

Yusuf Ali : And Moses said: "If ye show ingratitude, ye and all on earth together, yet is Allah free of all wants, worthy of all praise.

Shakir : And Musa said: If you are ungrateful, you and those on earth all together, most surely Allah is Self-sufficient, Praised;

Dr. Ghali : And Musa (Moses) said, "In case you disbelieve, you and whoever is in the earth altogether, then surely Allah is indeed Ever-Affluent, (Literally: Ever-Rich) Ever-Praiseworthy.

Tafsir Jalalayn : And Moses said, to his people: ‘If you are thankless, you and all who are on earth, lo! assuredly God is Independent, [without need] of His creatures, Praised’, praiseworthy in what He does with them.

Tagalog : At sinabi sa kanila: Kung kayo ay hindi naniwala sa Allâh, kayo at ang lahat ng nasa ibabaw ng kalupaan, kailanman ay hindi ninyo mapipinsala ang Allâh ng kahit na katiting; dahil katiyakang ang Allâh ay ‘Ghanee’ – Napakayaman na Ganap na Malaya mula sa lahat ng pangangailagan na hindi nangangailangan ng kahit na ano sa Kanyang mga nilikha, na Siya ay ‘Hameed’ – Nagmamay-ari ng lahat ng papuri na Ganap na Pinupuri sa Kanyang mga katangian at sa Kanyang mga gawa sa lahat ng pagkakataon.

14:9Hassanor Alapa : Ba kano da maoma o thotolan ko siran oto a miaonaan iyo a pagtaw o Nūh ago so Âd ago so Thamūd ago so siran oto a miaoriyan iran, a da a matao kiran a rowar ko Allāh, a minioma kiran o manga sogo’ iran so manga rarayag a tanda na piakandod iran so manga lima iran ko manga ngari iran na pitharo iran a 584 mataan a sianka ami so nganin a inisogo rkano ago zasanka kami ko nganin a ipndolon iyo rkami a mmamardod kami.

Muhsin Khan : Has not the news reached you, of those before you, the people of Nuh (Noah), and 'Ad, and Thamud? And those after them? None knows them but Allah. To them came their Messengers with clear proofs, but they put their hands in their mouths (biting them from anger) and said: "Verily, we disbelieve in that with which you have been sent, and we are really in grave doubt as to that to which you invite us (i.e. Islamic Monotheism)."

Sahih International : Has there not reached you the news of those before you - the people of Noah and 'Aad and Thamud and those after them? No one knows them but Allah . Their messengers brought them clear proofs, but they returned their hands to their mouths and said, "Indeed, we disbelieve in that with which you have been sent, and indeed we are, about that to which you invite us, in disquieting doubt."

Pickthall : Hath not the history of those before you reached you: the folk of Noah, and (the tribes of) A'ad and Thamud, and those after them? None save Allah knoweth them. Their messengers came unto them with clear proofs, but they thrust their hands into their mouths, and said: Lo! we disbelieve in that wherewith ye have been sent, and lo! we are in grave doubt concerning that to which ye call us.

Yusuf Ali : Has not the story reached you, (O people!), of those who (went) before you? - of the people of Noah, and 'Ad, and Thamud? - And of those who (came) after them? None knows them but Allah. To them came messengers with Clear (Signs); but they put their hands up to their mouths, and said: "We do deny (the mission) on which ye have been sent, and we are really in suspicious (disquieting) doubt as to that to which ye invite us."

Shakir : Has not the account reached you of those before you, of the people of Nuh and Ad and Samood, and those after them? None knows them but Allah. Their messengers come to them with clear arguments, but they thrust their hands into their mouths and said: Surely we deny that with which you are sent, and most surely we are in serious doubt as to that to which you invite us.

Dr. Ghali : Has there not come up to you the tidings of the ones who were even before you, the people of Nuh (Literally: Renderer; i.e., creator) and c?d and Thamud and of the ones even after them? None knows them except Allah. Their Messengers came to them with the Supreme evidences; yet they turned back their hands in their mouths (i.e., put their hands in their mouths "biting them in anger") and said, "Surely we disbelieve in what you have been sent with, and surely we are indeed in doubt concerning that to which you call us, causing suspicion."

Tafsir Jalalayn : Has there not come to you (an interrogative meant as an affirmative) the tidings, the news, of those who were before you — the people of Noah, and ‘Ād — the people of Hūd — and Thamūd — the people of Sālih — and those after them? None knows them save God. [This is] on account of their multitude. Their messengers brought them clear signs, with lucid arguments demonstrating their truthfulness; but they, that is, the communities, thrust their hands into their mouths, to bite on them, out of extreme spite, and said, ‘Lo! we disbelieve in that wherewith you have been sent, according to what you claim, and lo! we are in grave doubt concerning that to which you call us’, [doubt] creating [great] uncertainty.

Tagalog : Hindi ba dumating sa inyo, O sambayanan ni Muhammad (saw), ang kuwento ng mga naunang tao sa inyo, na sambayanan ni Nûh (as), sambayanan ni Hûd (as), sambayanan ni Sâleh (as)? At ang mga sambayanan na dumating pagkatapos nila? Walang sinuman ang nakabibilang sa kanila nang ganap dahil sa dami nila kundi ang Allâh. Sa kanila dumating ang kanilang mga Sugo na may dala-dalang malilinaw na mga katibayan, subali’t kinagat nila ang kanilang mga kamay dahil sa tindi ng kanilang pagkapoot, pagmamataas at pagtanggi sa Tamang Paniniwala, at kanilang sinabi sa mga Sugo na ipinadala sa kanila: Katiyakang hindi namin pinaniniwalaan ang anumang dala-dala ninyo para sa amin, at katiyakang kami ay nasa pag-aalinlangan sa anumang inihihikayat ninyo sa amin tungo sa paniniwala at sa Kaisahan ng Allâh, na ito ay isang bagay na kaduda-duda.

14:10Hassanor Alapa : Na pitharo o manga sogo’ kiran a ba adn sii ko Allāh i sankaan (iyo) a miadn ko manga langit ago so lopa, a pthawagn kano Niyan ka an kano Niyan karilai 585 ko manga dosa niyo ago thaalikan kano Niyan sa talad a mappnto, na pitharo iran a da kano a rowar sa manosiya a datar ami a khabayaan iyo a karna niyo rkami ko nganin a pzimbaan o manga apo ami sa talingomai kami niyo sa tanda a mapayag

Muhsin Khan : Their Messengers said: "What! Can there be a doubt about Allah, the Creator of the heavens and the earth? He calls you (to Monotheism and to be obedient to Allah) that He may forgive you of your sins and give you respite for a term appointed." They said: "You are no more than human beings like us! You wish to turn us away from what our fathers used to worship. Then bring us a clear authority i.e. a clear proof of what you say)."

Sahih International : Their messengers said, "Can there be doubt about Allah , Creator of the heavens and earth? He invites you that He may forgive you of your sins, and He delays your death for a specified term." They said, "You are not but men like us who wish to avert us from what our fathers were worshipping. So bring us a clear authority."

Pickthall : Their messengers said: Can there be doubt concerning Allah, the Creator of the heavens and the earth? He calleth you that He may forgive you your sins and reprieve you unto an appointed term. They said: Ye are but mortals like us, who would fain turn us away from what our fathers used to worship. Then bring some clear warrant.

Yusuf Ali : Their messengers said: "Is there a doubt about Allah, The Creator of the heavens and the earth? It is He Who invites you, in order that He may forgive you your sins and give you respite for a term appointed!" They said: "Ah! ye are no more than human, like ourselves! Ye wish to turn us away from the (gods) our fathers used to worship: then bring us some clear authority."

Shakir : Their messengers said: Is there doubt about Allah, the Maker of the heavens and the earth? He invites you to forgive you your faults and to respite you till an appointed term. They said: You are nothing but mortals like us; you wish to turn us away from what our fathers used to worship; bring us therefore some clear authority.

Dr. Ghali : Their Messengers said, "Is there any doubt regarding Allah, The Originator (Literally: Renderer; i.e., creator) of the heavens and the earth? He calls you that He may forgive you (some) of your guilty deeds and to defer you to a stated term." They said, "Decidedly you are nothing except mortals like us; you would (like) to bar us from what our fathers were worshiping; then come up to us with an evident all-binding authority."

Tafsir Jalalayn : Their messengers said, ‘Can there be doubt concerning God (an interrogative meant as a denial), in other words, there can be no doubt concerning His Oneness, given the manifest proofs of it, the Originator, the Creator, of the heavens and the earth? He calls you, to obedience of Him, so that He might forgive you your sins (min dhunūbikum: min is extra, since through submission [to the One God] all that may have been committed previously is forgiven (or else it [min, ‘some of’] is partitive, intended to state that [forgiveness] which is due to [God’s] servants) and defer you, without chastisement, to an appointed term’, the term of death. They said, ‘You are but mortals like us, desiring to bar us from that which our fathers used to worship, in the way of idols. So bring us a clear warrant’, a manifest argument demonstrating your truthfulness.

Tagalog : Sinabi sa kanila ng kanilang mga Sugo: Sa pagiging Allâh ba ng Allâh at bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya ay may pag-aalinlangan pa ba sa bagay na ito, samantalang Siya ay Tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan, at ito ay Kanyang ginawa mula sa wala na wala Siyang anumang pinagkunan o pinanggayahan? Na Siya ay naghihikayat sa inyo tungo sa tunay na paniniwala upang patawarin kayo mula sa inyong pagkakasala, at panatilihin dito sa daigdig hanggang sa Kanyang itinakdang hangganan na ito ay ang katapusan ng inyong buhay, na kayo ay hindi Niya parurusahan dito sa daigdig? At kanilang sinabi sa kanilang Sugo: Kayo ay mga tao lamang na katulad din namin, na ang katangian ninyo ay hindi rin nakahihigit sa mga katangian namin para kayo ay maging karapat-dapat na mga Sugo! Nais lamang ninyo kaming alisin sa kung ano ang kinagawian na pagsamba ng aming mga ninuno sa mga rebulto at diyus-diyosan, kung gayon, magpakita kayo ng malinaw na katibayan para patunayan ang inyong mga sinasabi!

14:11Hassanor Alapa : Na pitharo kiran o manga sogo’ kiran a da kami a rowar sa manosiya a datar iyo ogaid na so Allāh na iphangalimo Iyan so taw a khabayaan Iyan a pd ko manga oripn Iyan, go da rkami o ba ami skano kaomai sa tanda inonta bo o nggolalan sa sogoan o Allāh, go sii ko Allāh na zarakan On so miamaratiaya

Muhsin Khan : Their Messengers said to them: "We are no more than human beings like you, but Allah bestows His Grace to whom He wills of His slaves. It is not ours to bring you an authority (proof) except by the Permission of Allah. And in Allah (Alone) let the believers put their trust.

Sahih International : Their messengers said to them, "We are only men like you, but Allah confers favor upon whom He wills of His servants. It has never been for us to bring you evidence except by permission of Allah . And upon Allah let the believers rely.

Pickthall : Their messengers said unto them: We are but mortals like you, but Allah giveth grace unto whom He will of His slaves. It is not ours to bring you a warrant unless by the permission of Allah. In Allah let believers put their trust!

Yusuf Ali : Their messengers said to them: "True, we are human like yourselves, but Allah doth grant His grace to such of his servants as He pleases. It is not for us to bring you an authority except as Allah permits. And on Allah let all men of faith put their trust.

Shakir : Their messengers said to them: We are nothing but mortals like yourselves, but Allah bestows (His) favors on whom He pleases of His servants, and it is not for us that we should bring you an authority except by Allah's permission; and on Allah should the believers rely.

Dr. Ghali : Their Messengers said to them, "Decidedly we are nothing except mortals like you; but Allah bestows His Bounty to whomever He decides of His bondmen. And in no way could we come up to you with an all- binding authority except by the permission of Allah, and in (Literally: on) Allah let the believers then put their trust.

Tafsir Jalalayn : Their messengers said to them, ‘We are but mortals like you, as you have said; but God is gracious to whomever He will of His servants, by way of [assigning] prophethood. And it is not ours to bring you any warrant save by the leave of God, by His command, for we are servants, enthralled; and in God let believers put their trust, [let them] have confidence in Him.

Tagalog : Nang marinig ng mga Sugo ang sinabi ng kanilang sambayanan ay sinabi nila sa kanila: Walang pag-aalinlangan, kami ay tao rin na katulad ninyo na tulad ng inyong inaangkin, Subali’t ipinagkakaloob ng Allâh ang Kanyang mga Biyaya sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin at pinipili Niya sila para magdala ng Kanyang mensahe. At ang hinihingi ninyong malinaw na katibayan ay hindi kami ang may karapatan na magpakita sa inyo maliban na lamang kung pahihintulutan ng Allâh at sa Kanyang pamamatnubay. At sa Allâh na Bukod-Tangi ipinauubaya ng mga mananampalataya ang kanilang mga sarili sa lahat ng pangyayari sa kanila.

14:12
Hassanor Alapa : Andamanayai di ami kapzarakan ko Allāh a sabnar a tioro kami Niyan ko manga lalan ami, ago pzabar kami ko nganin a inisiksa iyo rkami, go sii ko Allāh na zarakan On so manga barasarakan.

Muhsin Khan : "And why should we not put our trust in Allah while He indeed has guided us our ways. And we shall certainly bear with patience all the hurt you may cause us, and in Allah (Alone) let those who trust, put their trust."

Sahih International : And why should we not rely upon Allah while He has guided us to our [good] ways. And we will surely be patient against whatever harm you should cause us. And upon Allah let those who would rely [indeed] rely."

Pickthall : How should we not put our trust in Allah when He hath shown us our ways? We surely will endure the hurt ye do us. In Allah let the trusting put their trust.

Yusuf Ali : "No reason have we why we should not put our trust on Allah. Indeed He Has guided us to the Ways we (follow). We shall certainly bear with patience all the hurt you may cause us. For those who put their trust should put their trust on Allah."

Shakir : And what reason have we that we should not rely on Allah? And He has indeed guided us in our ways; and certainly we would bear with patience your persecution of us; and on Allah should the reliant rely.

Dr. Ghali : And what (evidence) have we that we should not put our trust in (Literally: on) Allah and He has already guided us in our ways? And indeed we will definitely (endure) patiently whatever (way) you have hurt us, and in Allah let the trusting ones then put their trust."

Tafsir Jalalayn : And why, indeed, should we not put our trust in God, in other words, there is nothing to prevent us from [doing] this, when He has guided us our ways? And we shall surely endure the hurt you do us. And in God let the trusting put their trust’.

Tagalog : At paano namin hindi ipauubaya ang aming mga sarili sa Allâh, samantalang Siya ang naggabay sa amin tungo sa kaligtasan mula sa Kanyang kaparusahan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin ng Kanyang ‘Deen?’ At walang pag-aalinlangang titiisin namin ang anumang pang-aapi ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong mga masasamang salita, at sa Allâh na Bukod-Tangi nararapat na ipagkatiwala ng mga mananampalataya ang kanilang mga sarili sa Kanyang tulong sa kanila at pagkapanalo nila laban sa kanilang mga kalaban.

14:13
Hassanor Alapa : Na pitharo o siran oto a manga kafir ko manga sogo’ kiran a disomala a iliyo ami skano ko ingd ami, odi na makandod kano ko agama mi, na iniwahi kiran o Kadnan iran a pagantiorn Ami so manga pananakoto

Muhsin Khan : And those who disbelieved, said to their Messengers: "Surely, we shall drive you out of our land, or you shall return to our religion." So their Lord inspired them: "Truly, We shall destroy the Zalimun (polytheists, disbelievers and wrong-doers.).

Sahih International : And those who disbelieved said to their messengers, "We will surely drive you out of our land, or you must return to our religion." So their Lord inspired to them, "We will surely destroy the wrongdoers.

Pickthall : And those who disbelieved said unto their messengers: Verily we will drive you out from our land, unless ye return to our religion. Then their Lord inspired them, (saying): Verily we shall destroy the wrong-doers,

Yusuf Ali : And the Unbelievers said to their messengers: "Be sure we shall drive you out of our land, or ye shall return to our religion." But their Lord inspired (this Message) to them: "Verily We shall cause the wrong-doers to perish!

Shakir : And those who disbelieved said to their messengers: We will most certainly drive you forth from our land, or else you shall come back into our religion. So their Lord revealed to them: Most certainly We will destroy the unjust.

Dr. Ghali : And the ones who disbelieved said to their Messengers, "Indeed we will definitely drive you out of our land or indeed you will definitely go back to our creed." Then their Lord revealed to them, "Indeed We will definitely cause the unjust to perish.

Tafsir Jalalayn : And those who disbelieved said to their messengers, ‘We will assuredly expel you from our land, or you will surely return, you will [surely] end up [returning], to our creed’, our religion. Then their Lord inspired them [saying]: ‘We shall surely destroy the evildoers, the disbelievers,

Tagalog : At nagpasikip sa mga dibdib ng mga walang pananampalataya ang sinabi ng mga Sugo bilang pagkapoot, na kung kaya kanilang sinabi: Katiyakan, itataboy namin kayo mula sa aming bayan hanggang sa kayo ay babalik sa aming pananampalataya. Na kung kaya, ipinahayag ng Allâh sa Kanyang mga Sugo: Walang pag-aalinlangang pupuksain ang mga hindi naniwala na tumanggi sa paniniwala sa Kanya at sa Kanyang mga Sugo.

14:14

Hassanor Alapa : Go phakabalingn Ami skano ko ingd ko oriyan iran, gioto na bagian o taw a ikhalk iyan so pankatan Akn ago ikhalk iyan so pagita Akn 586

Muhsin Khan : "And indeed, We shall make you dwell in the land after them. This is for him who fears standing before Me (on the Day of Resurrection or fears My Punishment) and also fears My Threat."

Sahih International : And We will surely cause you to dwell in the land after them. That is for he who fears My position and fears My threat."

Pickthall : And verily We shall make you to dwell in the land after them. This is for him who feareth My Majesty and feareth My threats.

Yusuf Ali : "And verily We shall causeyou to abide in the land, and succeed them. This for such as fear the Time when they shall stand before My tribunal,- such as fear the punishment denounced."

Shakir : And most certainly We will settle you in the land after them; this is for him who fears standing in My presence and who fears My threat.

Dr. Ghali : And indeed We will definitely make you to dwell (in) the land even after them; that (is) for him who fears My station and fears My threat."

Tafsir Jalalayn : and We shall surely make you dwell in the land, their land, after them, after they have been destroyed — that, victory [over them] and bequest of the land [to you] is, for whoever fears the standing before Me, that is, [whoever fears] when he comes to stand before Me, and fears My threat’, of chastisement.

Tagalog : At walang pag-aalinlangan, gagawin Namin na mabuti ang hantungan ng mga Sugo at ng kanilang mga tagasunod, na sila ang hahalili na maninirahan sa lugar ng mga walang pananampalataya pagkatapos ng mga itong mapuksa, ang pagpuksang ito sa mga walang pananampalataya at paghalili sa paninirahan ng mga mananampalataya sa kanilang mga lugar ay isang katiyakan para sa sinuman na natatakot sa kanyang pakikipagharap sa Akin sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at natatakot sa Aking babala at kaparusahan.

14:15

Hassanor Alapa : Na miangni siran sa kapaka-daag (so manga sogo’) 587 na miaola so langowan a barasopak a taonkir

Muhsin Khan : But they (the Messengers) sought victory and help [from their Lord (Allah)], and every obstinate, arrogant dictator (who refuses to believe in the Oneness of Allah) was brought to a complete loss and destruction.

Sahih International : And they requested victory from Allah , and disappointed, [therefore], was every obstinate tyrant.

Pickthall : And they sought help (from their Lord) and every froward potentate was bought to naught;

Yusuf Ali : But they sought victory and decision (there and then), and frustration was the lot of every powerful obstinate transgressor.

Shakir : And they asked for judgment and every insolent opposer was disappointed:

Dr. Ghali : And they (The Messengers) sought assistance (from Allah), and every stubborn potentate was disappointed.

Tafsir Jalalayn : And they sought victory, the messengers sought assistance from God against their people; and every tyrant, disdaining obedience to God, rebellious, obstinate to the truth, was brought to nothing;

Tagalog : At itinuon ng mga Sugo ang kanilang mga sarili sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at hiningi nila ang pagkapanalo at tagumpay laban sa kanilang mga kaaway at ito ay dininig sa kanila; at napahamak ang lahat ng mga nagmataas na hindi tumanggap ng katotohanan at hindi nagpapasailalim (sa katotohanang) ito, at hindi naniwala sa Kaisahan ng Allâh at sa bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya.

14:16

Hassanor Alapa : Sii ko hadapan iyan so 588 Jahannam ago phakainomn sa ig a dana’

Muhsin Khan : In front of him (every obstinate, arrogant dictator) is Hell, and he will be made to drink boiling, festering water.

Sahih International : Before him is Hell, and he will be given a drink of purulent water.

Pickthall : Hell is before him, and he is made to drink a festering water,

Yusuf Ali : In front of such a one is Hell, and he is given, for drink, boiling fetid water.

Shakir : Hell is before him and he shall be given to drink of festering water:

Dr. Ghali : Beyond him (is) Hell, (i.e., Hell awaits every stubborn potentate after his life) and he is given to drink of festering water,

Tafsir Jalalayn : beyond him, that is, in front of him, is Hell, which he will enter, and he is given to drink, in it, of festering fluid — which is what issues out of the insides of the people of the Fire, mixed with pus and blood —

Tagalog : Sa harapan niya na walang pananampalataya ay Impiyerno na siya ay doon parurusahan, at paiinumin ng kumukulong nana at dugo na lumalabas mula sa katawan ng mga nasa Impiyerno.

14:17
Hassanor Alapa : Sa phagintosn iyan a di niyan khalamd sa pkhaoma skaniyan o kapatay ko langowan a darpa a skaniyan na di phatay sa sii ko hadapan 589 iyan na siksa a mapnd.

Muhsin Khan : He will sip it unwillingly, and he will find a great difficulty to swallow it down his throat, and death will come to him from every side, yet he will not die and in front of him, will be a great torment.

Sahih International : He will gulp it but will hardly [be able to] swallow it. And death will come to him from everywhere, but he is not to die. And before him is a massive punishment.

Pickthall : Which he sippeth but can hardly swallow, and death cometh unto him from every side while yet he cannot die, and before him is a harsh doom.

Yusuf Ali : In gulps will he sip it, but never will he be near swallowing it down his throat: death will come to him from every quarter, yet will he not die: and in front of him will be a chastisement unrelenting.

Shakir : He will drink it little by little and will not be able to swallow it agreeably, and death will come to him from every quarter, but he shall not die; and there shall be vehement chastisement before him.

Dr. Ghali : Which he gulps and almost cannot find it palatable; (i.e., He is barely able to drink it) and death comes up to him from every place, and in no way will he be dead; and beyond him is a harsh torment.

Tafsir Jalalayn : which he sips, gulping it repeatedly, because of its acridity, but can scarcely swallow, [scarcely] ingest because it is so foul and disgusting; and death, that is, those causes of it that necessarily bring it about, in the way of [different] types of chastisement, comes to him from every side, yet he cannot die; and still beyond him, after that chastisement, there is a harsh chastisement, a severe one, following on [from the previous one].

Tagalog : Pinipilit ng mapagmataas na lunukin ang kumukulong nana at dugo at iba pa na mula sa mga katawan ng nasa Impiyerno nang paulit-ulit, subali’t magkakaroon sila ng masidhing kahirapan na lunukin ito dahil sa dumi, init at pait nito, at darating sa kanya ang napakahirap na kaparusahan na iba’t ibang uri at maging sa buong bahagi ng kanyang katawan, na siya ay hindi mamamatay upang makapagpahinga, at para pa rin sa kanya pagkatapos ng parusang ito ay isa pang muli na masidhing kaparusahan at ito ay magpapatuloy magpasawalang-hanggan.

14:18
Hassanor Alapa : Aya ibarat o siran oto a sianka iran so Kadnan iran (mikhafir siran) na so manga galbk iran na datar a ombi a siambr a ndo’ sa gawii a sobosobo na da a 590 khakowa iran ko miasokat iran a mlk bo, sa gioto so kadadag a mawatan

Muhsin Khan : The parable of those who disbelieve in their Lord is that their works are as ashes, on which the wind blows furiously on a stormy day, they shall not be able to get aught of what they have earned. That is the straying, far away (from the Right Path).

Sahih International : The example of those who disbelieve in their Lord is [that] their deeds are like ashes which the wind blows forcefully on a stormy day; they are unable [to keep] from what they earned a [single] thing. That is what is extreme error.

Pickthall : A similitude of those who disbelieve in their Lord: Their works are as ashes which the wind bloweth hard upon a stormy day. They have no control of aught that they have earned. That is the extreme failure.

Yusuf Ali : The parable of those who reject their Lord is that their works are as ashes, on which the wind blows furiously on a tempestuous day: No power have they over aught that they have earned: that is the straying far, far (from the goal).

Shakir : The parable of those who disbelieve in their Lord: their actions are like ashes on which the wind blows hard on a stormy day; they shall not have power over any thing out of what they have earned; this is the great error.

Dr. Ghali : (Such) is the likeness of the ones who have disbelieved in their Lord: their deeds are like ashes on which the wind blows severely upon a tempestuous day; they are unable (to do) anything with whatever they have earned. That is the far error itself.

Tafsir Jalalayn : The likeness, the description, of those who disbelieve in their Lord (alladhīna kafarū bi-rabbihim: the subject, substituted by [the following, a‘māluhum,]): their works, the righteous ones, such as kindness [to kin] or an act of charity — in the way that no benefit can be derived from them [it is because these works] — are as ashes over which the wind blows hard on a tempestuous day, one in which the winds blow violently, making them as scattered dust, over which none can have power (the genitive [clause beginning with ka-ramādin, ‘as ashes’] constitutes the predicate of the [above-mentioned] subject); they, that is, the disbelievers, have no power over anything that they have earned, [anything] that they had done in [their] life on earth, in other words, they shall find no reward for it, since this was never a precondition. That is extreme error, [extreme] perdition!

Tagalog : Ang paghahambing sa mga gawain ng mga walang pananampalataya rito sa daigdig na kabutihan at pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak ay katulad ng alikabok na hinipan ng napakalakas na hangin sa araw na masama ang panahon, na kung kaya, walang anumang bakas na naiwan; samakatuwid, ganoon ang kanilang mga mabubuting gawain na wala silang matatagpuan mula roon na anumang kapaki-pakinabang sa kanila sa pagharap nila sa Allâh dahil katiyakang napawalang-bisa ito dahil sa kanilang hindi paniniwala na katulad ng nangyari sa mga alikabok na hinipan ng malakas na hangin, at ganoon ang pagsisikap at gawain na walang pundasyon, at ito ang pagkaligaw na napakalayo mula sa Matuwid na Landas.

14:19
Hassanor Alapa : Ba nka da mailay a mataan a so Allāh na inadn Iyan so manga langit ago so lopa, sa minggolalan ko bnar, o kabayai Niyan na dadasn kano niyan sa tomalingoma sa kaadn a bago

Muhsin Khan : Do you not see that Allah has created the heavens and the earth with truth? If He will, He can remove you and bring (in your place) a new creation!

Sahih International : Have you not seen that Allah created the heavens and the earth in truth? If He wills, He can do away with you and produce a new creation.

Pickthall : Hast thou not seen that Allah hath created the heavens and the earth with truth? If He will, He can remove you and bring (in) some new creation;

Yusuf Ali : Seest thou not that Allah created the heavens and the earth in Truth? If He so will, He can remove you and put (in your place) a new creation?

Shakir : Do you not see that Allah created the heavens and the earth with truth? If He please He will take you off and bring a new creation,

Dr. Ghali : Have you not seen that Allah created the heavens and the earth with the Truth? In case He (so) decides, He can put you away and come up with a new creation.

Tafsir Jalalayn : Have you not seen, have you not observed, O you being addressed (this is an interrogative meant as an affirmative) that God created the heavens and the earth in truth? (bi’l-haqq is semantically connected to [the action of the verb] khalaqa, ‘created’). If He will, He can take you away, O mankind, and bring [about] a new creation, in your place.

Tagalog : Hindi mo ba nakikita, ikaw O Tao, na ang Allâh ay katiyakang lumikha ng mga kalangitan at ng kalupaan sa tamang paglikha na nagpapatunay ng Kanyang Karunungan, at katiyakang hindi Niya nilikha ang dalawang ito nang walang kadahilanan, kundi ito ay upang magpatunay sa Kanyang Kaisahan at kabuuan ng Kanyang Kapangyarihan, upang Siya ay sambahin nila nang bukod-tangi at hindi sila sasamba ng anuman bilang Kanyang katambal? Kung gugustuhin Niya ay aalisin kayong lahat at papalitan kayo ng ibang mga tao na higit na sumusunod sa Kanya kaysa inyo.

14:20

Hassanor Alapa : Go da oto sii ko Allāh i ba on margn

Muhsin Khan : And for Allah that is not hard or difficult (i.e. very easy for Allah).

Sahih International : And that is not difficult for Allah .

Pickthall : And that is no great matter for Allah.

Yusuf Ali : Nor is that for Allah any great matter.

Shakir : And this is not difficult for Allah.

Dr. Ghali : And in no way is that a mighty (thing) for Allah (i.e., It is not difficult for Him).

Tafsir Jalalayn : And that for God is surely no great, [no] difficult, matter.

Tagalog : At ang paglipol sa inyong lahat at pagpalit sa inyo ng iba ay hindi mahirap sa Allâh, kundi ito ay napakadali lamang.

14:21Hassanor Alapa : Na miapayag siran ko Allāh langon na pitharo o manga lolobay ko siran oto a mithakabor a mataan a skami na miaadn kami rkano a phagonot na ino khaamplan kami niyo ko siksa o Allāh sa maito bo, na pitharo iran a o tioro kami o Allāh na disomala a matoro ami skano 591 mlagid rkitano o marimorng tano antaa ka zabar tano sa da dn a rk tano a kapakapalagoy (ko siksa).

Muhsin Khan : And they all shall appear before Allah (on the Day of Resurrection) then the weak will say to those who were arrogant (chiefs): "Verily, we were following you; can you avail us anything from Allah's Torment?" They will say: "Had Allah guided us, we would have guided you. It makes no difference to us (now) whether we rage, or bear (these torments) with patience, there is no place of refuge for us."

Sahih International : And they will come out [for judgement] before Allah all together, and the weak will say to those who were arrogant, "Indeed, we were your followers, so can you avail us anything against the punishment of Allah ?" They will say, "If Allah had guided us, we would have guided you. It is all the same for us whether we show intolerance or are patient: there is for us no place of escape."

Pickthall : They all come forth unto their Lord. Then those who were despised say unto those who were scornful: We were unto you a following, can ye then avert from us aught of Allah's doom? They say: Had Allah guided us, we should have guided you. Whether we rage or patiently endure is (now) all one for us; we have no place of refuge.

Yusuf Ali : They will all be marshalled before Allah together: then will the weak say to those who were arrogant, "For us, we but followed you; can ye then avail us to all against the wrath of Allah?" They will reply, "If we had received the Guidance of Allah, we should have given it to you: to us it makes no difference (now) whether we rage, or bear (these torments) with patience: for ourselves there is no way of escape."

Shakir : And they shall all come forth before Allah, then the weak shall say to those who were proud: Surely we were your followers, can you therefore avert from us any part of the chastisement of Allah? They would say: If Allah had guided us, we too would have guided you; it is the same to us whether we are impatient (now) or patient, there is no place for us to fly to.

Dr. Ghali : And they go forth to Allah altogether. Then say the weak to the ones who waxed proud, "Surely we were to you a following; will you then avail us against the torment of Allah anything?" They say, "If Allah had guided us, indeed we would have guided you. Equal it is for us whether we (endure) impatiently, or whether we endure patiently; in no way can we have any evasion."

Tafsir Jalalayn : And they, that is, [all] creatures, sally forth to God (wa-barazū: this, and what follows, is expressed in the past tense because it will come to pass) all together; then the weak, the followers, say to those who were arrogant, those who were followed: ‘Indeed we were your followers (taba‘an is the plural of tābi‘). Will you then avail, defend, us against the chastisement of God in any way?’ (min ‘adhābi’Llāhi min shay’in: the first min is explicative, while the second one is partitive). They, the ones followed, say, ‘If God had guided us, we would have guided you, we would have called you to [right] guidance. It is the same for us whether we rage [impatiently] or patiently endure; we do not have any asylum’, [any] refuge (min mahīs, ‘any asylum’, min is extra).

Tagalog : At lilitaw ang lahat ng tao mula sa kanilang mga libingan sa Araw ng Muling Pagkabuhay upang humarap sa Allâh na Bukod-Tangi at Tagapagkontrol ng lahat; upang sila ay hukuman, at sasabihin ng mga tagasunod sa kanilang mga pinuno: Katiyakang kami ay tagasunod lamang ninyo sa dagidig, ginagawa lamang namin ang ipinag-uutos ninyo, na kung kaya, maaari ninyo ba kaming iligtas at ipagtanggol mula sa kaparusahan ng Allâh na katulad ng inyong ipinangako sa amin? Sasabihin ng mga namuno: Kung ginabayan lamang kami ng Allâh tungo sa Tamang Paniniwala ay gagabayan din namin kayo, subali’t hindi Niya kami ginabayan, kaya kami ay naligaw at iniligaw namin kayo, na kung kaya, pareho lamang sa amin kung kayo ay mapopoot o magtitiis, na wala na tayong magagawa pa upang takasan ang parusa at hindi na tayo maliligtas pa.

14:22


Hassanor Alapa : Go pitharo o shaytan gowani a gtasn so sogoan a mataan a so Allāh na pithaladan kano Niyan sa talad a bnar na pithaladan ko skano na 592 pindoratan ko skano, go da a rk akn a tgl rkano a bagr a rowar sa diolon akn skano na tomiarima kano rakn, na di ako niyo phannditi sa pannditi niyo a ginawa niyo, ka di ko skano khataba-ngan na di ako niyo khatabangan, sa sianka akn so nganin a inisakoto ako niyo ron sa miaona, mataan a so manga pananakoto na adn a bagian iran a siksa a masakit

Muhsin Khan : And Shaitan (Satan) will say when the matter has been decided: "Verily, Allah promised you a promise of truth. And I too promised you, but I betrayed you. I had no authority over you except that I called you, so you responded to me. So blame me not, but blame yourselves. I cannot help you, nor can you help me. I deny your former act in associating me (Satan) as a partner with Allah (by obeying me in the life of the world). Verily, there is a painful torment for the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.)."

Sahih International : And Satan will say when the matter has been concluded, "Indeed, Allah had promised you the promise of truth. And I promised you, but I betrayed you. But I had no authority over you except that I invited you, and you responded to me. So do not blame me; but blame yourselves. I cannot be called to your aid, nor can you be called to my aid. Indeed, I deny your association of me [with Allah ] before. Indeed, for the wrongdoers is a painful punishment."

Pickthall : And Satan saith, when the matter hath been decided: Lo! Allah promised you a promise of truth; and I promised you, then failed you. And I had no power over you save that I called unto you and ye obeyed me. So blame not, but blame yourselves. I cannot help you, nor can ye help me, Lo! I disbelieved in that which ye before ascribed to me. Lo! for wrong-doers is a painful doom.

Yusuf Ali : And Satan will say when the matter is decided: "It was Allah Who gave you a promise of Truth: I too promised, but I failed in my promise to you. I had no authority over you except to call you but ye listened to me: then reproach not me, but reproach your own souls. I cannot listen to your cries, nor can ye listen to mine. I reject your former act in associating me with Allah. For wrong-doers there must be a grievous penalty."

Shakir : And the Shaitan shall say after the affair is decided: Surely Allah promised you the promise of truth, and I gave you promises, then failed to keep them to you, and I had no authority over you, except that I called you and you obeyed me, therefore do not blame me but blame yourselves: I cannot be your aider (now) nor can you be my aiders; surely I disbelieved in your associating me with Allah before; surely it is the unjust that shall have the painful punishment.

Dr. Ghali : And Ash-Shaytan (The all-vicious "one", i.e., the Devil) says, as soon as the Command is decreed, "Surely Allah promised you a promise of Truth, and I promised you, then I failed you; and in no way did I have any all-binding authority over you except that I called you, so you responded to me. So do not blame me and blame yourselves. In no way can I be a screamer (i.e., able to every for help for you) for you, and in no way can you be screamers for me. Surely I disbelieved in your associating me (with Allah) earlier." Surely the unjust will have a painful torment.

Tafsir Jalalayn : And Satan, Iblīs, says, when the issue has been decided, and the people of Paradise are in Paradise and those of the Fire are in the Fire, and they [the people of the Fire] have gathered round him: ‘Truly God promised you a promise of truth, regarding resurrection and requital, fulfilling [it] to you; whereas I promised you, that this would not be, then failed you, for over you I had no warrant (min sultān: min is extra), [no] power or capacity, to compel you to follow me, except that I called you and you responded to me. So do not blame me, but blame yourselves, for having responded to me. I cannot heed your [distress] call, [I cannot] bring aid to you, nor can you heed mine (read bi-musrikhiyya or bi-musrikhī). Lo! I disbelieved in your making me an associate of God formerly’, during life on earth. God, exalted be He, says: Truly for the evildoers, the disbelievers, there shall be a painful chastisement.

Tagalog : At sasabihin ni ‘Shaytân’ pagkatapos hukuman ng Allâh at pagbayarin ang mga tao, at nakapasok na sa Hardin (Al-Jannah) ang mga taga-Hardin at sa Impiyerno ang mga taga-Impiyerno: Walang pag-aalinlangang pinangakuan kayo ng Allâh ng tunay na pangako ng Pagkabuhay na Mag-uli at Paghuhukom, at pinangakuan ko naman kayo ng hindi totoong pangako na aking sinasabi na katiyakang walang Pagkabuhay na Mag-uli at Paghuhukom, at ipinagkanulo ko kayo. Wala akong kapangyarihan na pilitin kayong sumunod sa akin at wala rin akong katibayan kundi paghihikayat lamang tungo sa pagtanggi at hindi paniniwala at pagkaligaw, subali’t tumugon naman kayo sa panlilinlang kong panawagan. Na kung kaya, huwag ninyo akong sisihin kundi ang sisihin ninyo ay ang inyong mga sarili, dahil ang pagkakasala ay sa inyo. Hindi ko kayo matutulungan ni kayo ay hindi rin ninyo ako matutulungang mailigtas mula sa kaparusahan ng Allâh. Na kung kaya, walang pag-aalinlangang tinanggihan ko ang anumang pagturing ninyo sa akin na katambal ng Allâh sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa akin sa daigdig. Katiyakang ang mga masasama, sa kanilang pagtalikod sa katotohanan at pagsunod sa kamalian ay para sa kanila ang masidhing kaparusahan.

14:23
Hassanor Alapa : Go inisold so siran oto a miamaratiaya ago minggalbk sa manga pipiya sa manga kasorgaan a pphamanoga ko kababaan iyan so manga lawas a ig sa tatap siran on sa sogoan o Kadnan iran, a aya smang iran on na so katharo a (Salām) 593

Muhsin Khan : And those who believed (in the Oneness of Allah and His Messengers and whatever they brought) and did righteous deeds, will be made to enter Gardens under which rivers flow, - to dwell therein forever (i.e.in Paradise), with the permission of their Lord. Their greeting therein will be: Salam (peace!).

Sahih International : And those who believed and did righteous deeds will be admitted to gardens beneath which rivers flow, abiding eternally therein by permission of their Lord; and their greeting therein will be, "Peace!"

Pickthall : And those who believed and did good works are made to enter Gardens underneath which rivers flow, therein abiding by permission of their Lord, their greeting therein: Peace!

Yusuf Ali : But those who believe and work righteousness will be admitted to gardens beneath which rivers flow,- to dwell therein for aye with the leave of their Lord. Their greeting therein will be: "Peace!"

Shakir : And those who believe and do good are made to enter gardens, beneath which rivers flow, to abide in them by their Lord's permission; their greeting therein is, Peace.

Dr. Ghali : And the ones who have believed and done deeds of righteousness will be caused to enter Gardens from beneath which rivers run, eternally (abiding) therein by the permission of their Lord; their greeting therein is, "Peace!"

Tafsir Jalalayn : And those who believed and performed righteous deeds, they are admitted to gardens underneath which rivers flow, abiding (khālidīna is a circumstantial qualifier of an implied situation) therein by the leave of their Lord, their greeting therein, from God and from the angels, and between themselves: ‘Peace!’.

Tagalog : At papapasukin ang mga yaong naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo na gumawa ng mga mabubuting gawa sa mga Hardin (Al-Jannah) na umaagos ang mga ilog sa ilalim ng mga puno at mga palasyo nito, at sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan, sa Kapahintulutan ng kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha bilang Kapangyarihan at Lakas, at mamumuhay sila roon nang may kapayapaan mula sa Allâh na kasama ang Kanyang mga anghel at mga mananampalataya.

14:24
Hassanor Alapa : Ba nka da mailay o andamanayai kiabgay o Allāh sa ibarat a 594 katharo a mapiya a datar a kayo a mapiya a so itado o kayo niyan na tatakna (ko lopa) na so sapak iyan (na mamamalampak) sa kawang

Muhsin Khan : See you not how Allah sets forth a parable? - A goodly word as a goodly tree, whose root is firmly fixed, and its branches (reach) to the sky (i.e. very high).

Sahih International : Have you not considered how Allah presents an example, [making] a good word like a good tree, whose root is firmly fixed and its branches [high] in the sky?

Pickthall : Seest thou not how Allah coineth a similitude: A goodly saying, as a goodly tree, its root set firm, its branches reaching into heaven,

Yusuf Ali : Seest thou not how Allah sets forth a parable? - A goodly word like a goodly tree, whose root is firmly fixed, and its branches (reach) to the heavens,- of its Lord. So Allah sets forth parables for men, in order that they may receive admonition.

Shakir : Have you not considered how Allah sets forth a parable of a good word (being) like a good tree, whose root is firm and whose branches are in heaven,

Dr. Ghali : Have you not seen how Allah has struck a similitude? A good word is as a good tree: its root is firm and its branch is in the heaven.

Tafsir Jalalayn : Have you not seen, observed, how God has struck a similitude? (mathalan is substituted by [the following words, kalimatan tayyibatan]): a goodly saying, which is, ‘there is no god but God’, is as a goodly tree, a palm tree, its root set firm, in the ground, and its shoots, its branches, are in heaven;

Tagalog : Hindi mo ba nakikita, O Muhammad, kung paanong nagbigay ang Allâh ng parabola (halimbawa)? Isang mabuting salita na ito ay patungkol sa ‘Kalimatu Tawheed’ – Kaisahan ng Allâh– ay katulad ng isang mabuting puno na ito ay puno ng palmera ng ‘Tamr’ o datiles na ang ugat nito ay mahigpit na kumakapit sa kalupaan at ang sanga nito ay matataas na patungo sa kalangitan?

14:25
Hassanor Alapa : Sa pkhioma niyan so onga niyan ko oman dn i masa sa sogoan o Kadnan iyan, go ipmbgay o Allāh so manga ibarat ko manga taw ka an siran makapananadm

Muhsin Khan : Giving its fruit at all times, by the Leave of its Lord and Allah sets forth parables for mankind in order that they may remember.

Sahih International : It produces its fruit all the time, by permission of its Lord. And Allah presents examples for the people that perhaps they will be reminded.

Pickthall : Giving its fruit at every season by permission of its Lord? Allah coineth the similitudes for mankind in order that they may reflect.

Yusuf Ali : It brings forth its fruit at all times, by the leave of its Lord. So Allah sets forth parables for men, in order that they may receive admonition.

Shakir : Yielding its fruit in every season by the permission of its Lord? And Allah sets forth parables for men that they may be mindful.

Dr. Ghali : It brings its crop every season (Literally: every while) by the permission of its Lord; and Allah strikes similitudes to mankind that possibly they would remind themselves.

Tafsir Jalalayn : it gives its produce, its fruit, every season by the leave of its Lord, by His will. Similarly, the words of faith are set firm in the heart of the believer; his works are raised up to heaven and he receives the blessings and reward therefrom all the time. And God strikes, He makes clear, similitudes for mankind, so that they might remember, be admonished, and therefore believe.

Tagalog : Na nagbibigay ito ng bunga sa lahat ng pagkakataon sa Kagustuhan ng ‘Rabb’ nito at ganoon din ang puno ng pananampalataya na kumapit ang ugat nito sa puso ng mananampalataya nang buong kaalaman at paniniwala, at ang sanga nito ay mga mabubuting gawa at kalugud-lugod na pag-uugali na umaangat patungo sa Allâh na nakakamtan ang gantimpala nito sa bawa’t sandali. At nagbigay ng halimbawa ang Allâh sa sangkatauhan; upang sila ay makaalaala at makakuha ng mga aral.

14:26

Hassanor Alapa : Aya ibarat o katharo a marata na datar a sapoon a kayo a marata a miaarat ko liawaw o lopa a daa ba niyan kathatakna

Muhsin Khan : And the parable of an evil word is that of an evil tree uprooted from the surface of earth having no stability.

Sahih International : And the example of a bad word is like a bad tree, uprooted from the surface of the earth, not having any stability.

Pickthall : And the similitude of a bad saying is as a bad tree, uprooted from upon the earth, possessing no stability.

Yusuf Ali : And the parable of an evil Word is that of an evil tree: It is torn up by the root from the surface of the earth: it has no stability.

Shakir : And the parable of an evil word is as an evil tree pulled up from the earth's surface; it has no stability.

Dr. Ghali : And the similitude of a wicked word is as a wicked tree: uprooted from above the earth; in no way does it have any stability.

Tafsir Jalalayn : And the similitude of a bad saying, that is, the word of unbelief, is as a bad tree, a colocynth, uprooted from upon the earth, having no stability, [no] fixing or foundation. Similarly, the word of unbelief has no foundation, and no shoot or blessing.

Tagalog : At ang parabola (o paghahambing) ng masamang salita – ‘kalimatul kufri,’ na ito ay salita ng paglabag sa Allâh– ay katulad ng masamang puno, na masama ang pinagmulan nito at masama rin ang bunga nito na katulad ng puno ng ‘handhal’ (isang napakapait at walang amoy na halaman) na nabubunot sa ibabaw ng kalupaan dahil ang mga ugat nito ay halos nasa ibabaw lamang at wala itong matatag na pundasyon at wala rin itong mahahabang sanga, at ganoon din ang mga walang pananampalataya ay hindi matatag at walang mapapalang kabutihan, at walang anuman sa mabuting gawa niya ang tatanggapin ng Allâh.

14:27
Hassanor Alapa : Thatapn o Allāh so siran oto a miamaratiaya sa nggolalan ko katharo a tatap ko 595 kaoyagoyag ko doniya, ago sii ko akhirat na ndadagn o Allāh so manga pananakoto ago pnggalbkn o Allāh so nganin a kabaya Iyan.

Muhsin Khan : Allah will keep firm those who believe, with the word that stands firm in this world (i.e. they will keep on worshipping Allah Alone and none else), and in the Hereafter.And Allah will cause to go astray those who are Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.), and Allah does what He wills.

Sahih International : Allah keeps firm those who believe, with the firm word, in worldly life and in the Hereafter. And Allah sends astray the wrongdoers. And Allah does what He wills.

Pickthall : Allah confirmeth those who believe by a firm saying in the life of the world and in the Hereafter, and Allah sendeth wrong-doers astray. And Allah doeth what He will.

Yusuf Ali : Allah will establish in strength those who believe, with the word that stands firm, in this world and in the Hereafter; but Allah will leave, to stray, those who do wrong: Allah doeth what He willeth.

Shakir : Allah confirms those who believe with the sure word in this world's life and in the hereafter, and Allah causes the unjust to go astray, and Allah does what He pleases.

Dr. Ghali : Allah makes the ones who have believed stand firm with the firm saying in the present life (Literally: the lowly life; i.e., the life of this world) and in the Hereafter; and Allah leads into error the unjust (ones), and Allah performs whatever He decides.

Tafsir Jalalayn : God confirms those who believe by a firm saying, namely, the profession of [His] Oneness, in the life of this world and in the Hereafter, that is, in the grave, when the two angels question them about their Lord, their religion and their Prophet, and they respond correctly, as [reported] in the hadīth of the two Shaykhs [al-Bukhārī and Muslim]; and God sends astray the evildoers, the disbelievers, and therefore they are not guided to the correct response, saying instead, ‘We do not know’, as [reported] in the hadīth; and God does what He will.

Tagalog : Pinatatatag ng Allâh ang mga yaong naniwala sa pamamagitan ng matibay na salitang katotohanan, na ito ay ang pagtestigo ng – ‘Lâ i-lâ-ha il-lal-lâh’ – walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi ang Allâh, at walang pag-aalinlangang si Muhammad (saw) ay Sugo ng Allâh at ang anuman na kanyang dala-dala na ‘Deen’ ay katotohanan; na sa pamamagitan ng ‘Deen’ na ito ay patatatagin sila ng Allâh dito sa buhay sa daigdig, at sa oras ng kanilang kamatayan sa pamamagitan ng mabuting pagtatapos, at ganoon din sa libingan ay gagabayan sila ng tamang pagsagot sa katanungan ng dalawang anghel. At inililigaw ng Allâh ang masasama upang sila ay mapalayo sa katotohanan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at ipinatutupad ng Allâh ang Kanyang nais na patnubay sa mga naniwala at pagpapahamak naman sa mga walang pananampalataya at lumabag.

14:28

Hassanor Alapa : Ba nka da mailay (hay Mohammad) so siran oto a siambian iran so limo o Allāh sa kakhapir, ago piakadarpa iran so pagtaw iran ko ingd a khaantior

Muhsin Khan : Have you not seen those who have changed the Blessings of Allah into disbelief (by denying Prophet Muhammad SAW and his Message of Islam), and caused their people to dwell in the house of destruction?

Sahih International : Have you not considered those who exchanged the favor of Allah for disbelief and settled their people [in] the home of ruin?

Pickthall : Hast thou not seen those who gave the grace of Allah in exchange for thanklessness and led their people down to the Abode of Loss,

Yusuf Ali : Hast thou not turned thy vision to those who have changed the favour of Allah. Into blasphemy and caused their people to descend to the House of Perdition?-

Shakir : Have you not seen those who have changed Allah's favor for ungratefulness and made their people to alight into the abode of perdition

Dr. Ghali : Have you not regarded the ones who the favor of Allah with substituted disbelief and caused their people to inhabit the Residence of futility?

Tafsir Jalalayn : Have you not seen, observed, those who exchanged God’s grace, that is, the thanks [due] for it, for unthankfulness — these were the disbelievers of Quraysh — and who, by leading them astray, caused their people to take up residence in the Abode of Ruin?

Tagalog : Hindi mo ba nakikita – O tao – ang katayuan ng mga nagpasinungaling mula sa mga walang pananampalataya na mga Quraysh na sa halip na sila ay magpasalamat sa Biyaya na kapayapaan na ipinagkaloob sa kanila sa ‘Haram’ – Makkah – at pagpapadala sa Propeta na si Propeta Muhammad (saw) ay paglabag ang kanilang ginawa?

14:29

Hassanor Alapa : So Jahannam na khasoldan iran a marata a tampata

Muhsin Khan : Hell, in which they will burn, - and what an evil place to settle in!

Sahih International : [It is] Hell, which they will [enter to] burn, and wretched is the settlement.

Pickthall : (Even to) hell? They are exposed thereto. A hapless end!

Yusuf Ali : Into Hell? They will burn therein,- an evil place to stay in!

Shakir : (Into j hell? They shall enter into it and an evil place it is to settle in.

Dr. Ghali : Hell, wherein they are roasted; and miserable is the residence!

Tafsir Jalalayn : Hell (jahannama: a supplement, functioning as an explicative): to which they shall be exposed, admitted — an evil place to settle!

Tagalog : At katiyakang inilagay nila sa pagkawasak sa Impiyerno ang kanilang mga tagasunod noong Labanan sa Badr na sila ay papasok doon – Impiyerno – at sila ay susunugin doon at malalasap nila ang init nito at ito ang pinakamasamang patutunguhan.

14:30
Hassanor Alapa : Go miadn siran ko Allāh sa manga sakotowa ka an siran makadadag ko lalan Iyan, na tharo anka a sawit kano ka mataan a aya khabolosan iyo na sii ko Naraka

Muhsin Khan : And they set up rivals to Allah, to mislead (men) from His Path! Say: "Enjoy (your brief life)! But certainly, your destination is the (Hell) Fire!"

Sahih International : And they have attributed to Allah equals to mislead [people] from His way. Say, "Enjoy yourselves, for indeed, your destination is the Fire."

Pickthall : And they set up rivals to Allah that they may mislead (men) from His way. Say: Enjoy life (while ye may) for lo! your journey's end will be the Fire.

Yusuf Ali : And they set up (idols) as equal to Allah, to mislead (men) from the Path! Say: "Enjoy (your brief power)! But verily ye are making straightway for Hell!"

Shakir : And they set up equals with Allah that they may lead (people) astray from His path. Say: Enjoy yourselves, for surely your return is to the fire.

Dr. Ghali : And they made up compeers to Allah, that they (might) lead (people) into error away from His way. Say, "Enjoy (yourselves)! Surely then your Destiny will be to the Fire!"

Tafsir Jalalayn : And they have set up rivals to, associates [with], God, that they might lead [others] astray (read li-yadillū or li-yudillū) from His way, the religion of Islam. Say, to them: ‘Enjoy!, this world of yours for a short time. For lo! your journey’s end, your return, shall be to the Fire!’.

Tagalog : At sila na mga walang pananamplataya ay naglagay ng mga katambal sa pagsamba bilang kasama (o katambal) ng Allâh; upang mailayo nila ang mga tao mula sa Relihiyon (o Deen) ng Allâh. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Magpakasarap na kayo rito sa daigdig; dahil ito sa katotohanan ay maglalaho at may hangganan, at katiyakang ang patutunguhan ninyo ay masidhing kaparusahan sa Impiyernong-Apoy.

14:31
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) ko manga oripn Akn a miamaratiyayaa tindgn iran so sambayang ago nggasto siran ko inirizki Ami kiran sa pagns ago mapayag (bgan iran so zakat iran) ko da pn kapakaoma a isa a gawii a da a ba on 596 kaphasai ago da a ba on kaphapagariya

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW) to 'Ibadi (My slaves) who have believed, that they should perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and spend in charity out of the sustenance We have given them, secretly and openly, before the coming of a Day on which there will be neither mutual bargaining nor befriending.

Sahih International : [O Muhammad], tell My servants who have believed to establish prayer and spend from what We have provided them, secretly and publicly, before a Day comes in which there will be no exchange, nor any friendships.

Pickthall : Tell My bondmen who believe to establish worship and spend of that which We have given them, secretly and publicly, before a day cometh wherein there will be neither traffick nor befriending.

Yusuf Ali : Speak to my servants who have believed, that they may establish regular prayers, and spend (in charity) out of the sustenance we have given them, secretly and openly, before the coming of a Day in which there will be neither mutual bargaining nor befriending.

Shakir : Say to My servants who believe that they should keep up prayer and spend out of what We have given them secretly and openly before the coming of the day in which there shall be no bartering nor mutual befriending.

Dr. Ghali : Say to My bondmen who have believed (that) they keep up the prayer and expend of what we have provided them, secretly and in public, even before a Day comes up wherein (there) will be neither selling nor fellowship.

Tafsir Jalalayn : Tell My servants who believe that they establish prayers and expend of that which We have provided them, secretly and openly, before a day comes wherein there will be neither bargaining, ransoming, nor befriending, that is, [when there will not be] any friendship of any benefit: this is the Day of Resurrection.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa aking mga alipin na naniwala na isagawa nila ang ‘Salâh’ sa tamang pamamaraan nito, at gugulin nila ang ilan sa mga ipinagkaloob Namin sa kanila na kayamanan sa mga daan ng kabutihan, ilihim man nila ito o ilantad, bago dumating ang Araw ng Muling Pagkabuhay na roon ay magiging wala nang saysay ang anumang pantubos o anumang kawanggawa.

14:32Hassanor Alapa : So Allāh a so inadn Iyan so manga langit ago so lopa ago miakatoron a phoon sa kawang sa ig a inipakambowat Iyan ko manga onga sa pagpr rkano, go inipananding Iyan rkano so padaw a phladlad ko ragat sa sogoan Iyan go inipananding Iyan rkano so manga lawas a ig

Muhsin Khan : Allah is He Who has created the heavens and the earth and sends down water (rain) from the sky, and thereby brought forth fruits as provision for you; and He has made the ships to be of service to you, that they may sail through the sea by His Command; and He has made rivers (also) to be of service to you.

Sahih International : It is Allah who created the heavens and the earth and sent down rain from the sky and produced thereby some fruits as provision for you and subjected for you the ships to sail through the sea by His command and subjected for you the rivers.

Pickthall : Allah is He Who created the heavens and the earth, and causeth water to descend from the sky, thereby producing fruits as food for you, and maketh the ships to be of service unto you, that they may run upon the sea at His command, and hath made of service unto you the rivers;

Yusuf Ali : It is Allah Who hath created the heavens and the earth and sendeth down rain from the skies, and with it bringeth out fruits wherewith to feed you; it is He Who hath made the ships subject to you, that they may sail through the sea by His command; and the rivers (also) hath He made subject to you.

Shakir : Allah is He Who created the heavens and the earth and sent down water from the clouds, then brought forth with it fruits as a sustenance for you, and He has made the ships subservient to you, that they might run their course in the sea by His command, and He has made the rivers subservient to you.

Dr. Ghali : Allah is He Who created the heavens and the earth and sent down from the heaven water; so He brought out with it (so many) products for your provision. And He subjected to you ships to run in the sea at His Command, and He subjected to you the rivers.

Tafsir Jalalayn : God it is Who created the heavens and the earth, and He sends down water from the heaven and with it He brings forth fruits as sustenance for you. And He has disposed for you the ships, that they may run upon the sea, [laden] with passengers and cargo, at His commandment, by His leave, and He has disposed for you the rivers.

Tagalog : Ang Allâh ay Siyang Lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at Nilikha Niya ang mga bagay na ito mula sa wala, at nagpababa ng ulan mula sa ulap na sa pamamagitan nito ay nabubuhay ang kalupaan pagkatapos nitong mamatay (matuyot), at nagpasibol mula rito para sa inyo ng inyong ikabubuhay, at ginawa Niyang madali para sa inyo ang paglayag ng sasakyang pandagat; na ito ay lumalayag sa karagatan ayon sa Kanyang Pag-aatas para sa inyong kapakinabangan, at ginawa rin Niya para sa inyong kapakinabangan ang mga ilog para inyong maging inumin at para sa mga hayop na inyong mga inaalagaan at ang inyong mga pananim at sa lahat ng inyong mga pangangailangan.

14:33

Hassanor Alapa : Go inipananding iyan rkano 597 so alongan ago so olan a tatap siran a dowa, go inipananding Iyan rkano so kagagawii ago so kadawndaw

Muhsin Khan : And He has made the sun and the moon, both constantly pursuing their courses, to be of service to you; and He has made the night and the day, to be of service to you.

Sahih International : And He subjected for you the sun and the moon, continuous [in orbit], and subjected for you the night and the day.

Pickthall : And maketh the sun and the moon, constant in their courses, to be of service unto you, and hath made of service unto you the night and the day.

Yusuf Ali : And He hath made subject to you the sun and the moon, both diligently pursuing their courses; and the night and the day hath he (also) made subject to you.

Shakir : And He has made subservient to you the sun and the moon pursuing their courses, and He has made subservient to you the night and the day.

Dr. Ghali : And He subjected to you the sun and the moon, both in a steadfast manner, and He subjected to you the night and the daytime.

Tafsir Jalalayn : And He has disposed for you the sun and the moon, constant, moving in their courses without pause; and He has disposed for you the night, that you may rest therein, and the day, that you may seek of His bounty therein.

Tagalog : At ginawa ng Allâh para sa inyong kapakinabangan ang araw at ang buwan na hindi tumitigil ang dalawang ito sa kanilang pag-inog; upang maisakatuparan ang kapakinabangan na nagmumula rito at ginawa rin Niya para sa inyo ang kapakinabangan ng gabi; upang kayo ay makapagpahinga, at ganoon din ang araw; upang kayo ay makahanap ng anumang inyong ikabubuhay mula sa Allâh at itaguyod ang inyong kabuhayan.

14:34
Hassanor Alapa : Go inibgay Niyan rkano so langowan a piangni niyo Ron, opama o isipa niyo so limo o Allāh na di niyo maitong, mataan a so manosiya na palalalim a taonkir

Muhsin Khan : And He gave you of all that you asked for, and if you count the Blessings of Allah, never will you be able to count them. Verily! Man is indeed an extreme wrong-doer, - a disbeliever (an extreme ingrate, denies Allah's Blessings by disbelief, and by worshipping others besides Allah, and by disobeying Allah and His Prophet Muhammad SAW).

Sahih International : And He gave you from all you asked of Him. And if you should count the favor of Allah , you could not enumerate them. Indeed, mankind is [generally] most unjust and ungrateful.

Pickthall : And He giveth you of all ye ask of Him, and if ye would count the bounty of Allah ye cannot reckon it. Lo! man is verily a wrong-doer, an ingrate.

Yusuf Ali : And He giveth you of all that ye ask for. But if ye count the favours of Allah, never will ye be able to number them. Verily, man is given up to injustice and ingratitude.

Shakir : And He gives you of all that you ask Him; and if you count Allah's favors, you will not be able to number them; most surely man is very unjust, very ungrateful.

Dr. Ghali : And He has brought you of all you asked Him; and in case you number the favor (s) of Allah, you (cannot) enumerate them. Surely man is indeed constantly unjust, most disbelieving.

Tafsir Jalalayn : And He gives you of all that you ask of Him, according to your [individual] best interests. And if you were to enumerate God’s graces, meaning His bestowal of graces, you could never number it, you would not be able to count it. Lo! man, the disbelieving [man], is verily a wrong-doer and unthankful!, ever wronging his own soul through [acts of] disobedience and ungratefulness towards God’s grace.

Tagalog : At ipinagkaloob sa inyo ang lahat ng inyong mga kahilingan, at kahit bilangin pa ninyo ang lahat ng mga Biyaya ng Allâh na ipinagkaloob sa inyo ay hindi kayo magkakaroon ng kakayahan na mabilang ang mga ito; dahil sa dami at iba’t ibang uri nito. Katiyakang ang tao ay napakarami ang kanyang pamiminsala at pang-aapi sa kanyang sarili, at marami ang kanyang ginawang pagtanggi at di-pagpapahalaga sa mga Biyaya ng Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha.

14:35
Hassanor Alapa : Go gowani a tharoon o Ibrāhīm a Kadnan ko baloy Anka ankai a ingd a lomilintad ago awata ko Nka ago so moriataw akn o ba ami masimba so manga barahala

Muhsin Khan : And (remember) when Ibrahim (Abraham) said: "O my Lord! Make this city (Makkah) one of peace and security, and keep me and my sons away from worshipping idols.

Sahih International : And [mention, O Muhammad], when Abraham said, "My Lord, make this city [Makkah] secure and keep me and my sons away from worshipping idols.

Pickthall : And when Abraham said: My Lord! Make safe this territory, and preserve me and my sons from serving idols.

Yusuf Ali : Remember Abraham said: "O my Lord! make this city one of peace and security: and preserve me and my sons from worshipping idols.

Shakir : And when Ibrahim said: My Lord! make this city secure, and save me and my sons from worshipping idols:

Dr. Ghali : And as Ibrahim (Abraham) said, "Lord! Make this land secure and make me and my seeds (Or: sons) avoid worshiping idols.

Tafsir Jalalayn : And, mention, when Abraham said, ‘My Lord, make this land, Mecca, secure — God granted him this petition and thus made it [Mecca] a sanctuary in which no human blood is shed, no person is wronged, prey is not hunted and one which is never deserted in any of its parts — and turn me and my sons away from serving idols.

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, noong sinabi ni Ibrâhim (as) bilang panalangin sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, pagkatapos niyang patirahin ang kanyang anak na si Ismâ`il (as) at ang ina nito sa lambak ng Makkah: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Gawin Mo ang Makkah na mapayapang bayan at sanhiin Mo na mamuhay nang mapayapa at nasa katiwasayan ang sinumang maninirahan sa lugar na ito, at ilayo Mo ako at ang aking mga anak mula sa pagsamba ng mga diyus-diyosan.

14:36
Hassanor Alapa : Kadnan ko mataan a siran na miadadag iran so kadaklan ko manga taw, na sa taw a onotan ako niyan na pd rakn, na sa taw a sopakn ako niyan na mataan a Ska na Paririla a Masalinggagawn

Muhsin Khan : "O my Lord! They have indeed led astray many among mankind. But whoso follows me, he verily is of me. And whoso disobeys me, - still You are indeed Oft-Forgiving, Most Merciful.

Sahih International : My Lord, indeed they have led astray many among the people. So whoever follows me - then he is of me; and whoever disobeys me - indeed, You are [yet] Forgiving and Merciful.

Pickthall : My Lord! Lo! they have led many of mankind astray. But whoso followeth me, he verily is of me. And whoso disobeyeth me - Still Thou art Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : "O my Lord! they have indeed led astray many among mankind; He then who follows my (ways) is of me, and he that disobeys me,- but Thou art indeed Oft-forgiving, Most Merciful.

Shakir : My Lord! surely they have led many men astray; then whoever follows me, he is surely of me, and whoever disobeys me, Thou surely arc Forgiving, Merciful:

Dr. Ghali : Lord! Surely they have led many of mankind into error. So whoever follows me, then surely he is of me; and whoever disobeys me, then surely You are Ever-Forgiving, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : My Lord, truly they, idols, have led many of mankind astray, because of their [mankind’s] worship of them. So whoever follows me, believing in the Oneness of God, verily belongs with me, belongs with those who follow my religion; and whoever disobeys me, truly You are Forgiving, Merciful: this was before he was aware of the fact that God does not forgive idolatry.

Tagalog : O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Katiyakan, ang mga diyus-diyosan ang siyang naging dahilan sa paglayo ng maraming tao mula sa Daan ng Katotohanan, na kung kaya, sinuman ang susunod sa akin sa pagsamba sa Iyong Kaisahan ay mapapabilang siya sa sumusunod sa aking ‘Deen’ at aking pamamaraan, at sinuman ang lalabag sa akin sa pamamagitan ng pagsagawa ng masama bukod sa kasalanang ‘Shirk’ ay walang pag-aalinlangan, Ikaw ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa mga kasalanan ng mga makasalanan dahil sa Iyong Kagandahang-Loob, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila, na pinatatawad Mo ang sinuman na Iyong nais mula sa kanila.

14:37Hassanor Alapa : Kadnan ami mataan a piakabaling akn so pd ko moriataw akn sa balintad a da a babasoka on ko 598 walay Nka a sasakawn, Kadnan ami ka an iran mitindg so sambayang na baloy Ka sa manga poso’ o sabaad ko manga taw a magagawi (romarampi) kiran 599 ago rizki Inka siran sa pd ko manga onga (a sapad) ka an siran makapanalamat.

Muhsin Khan : "O our Lord! I have made some of my offspring to dwell in an uncultivable valley by Your Sacred House (the Ka'bah at Makkah); in order, O our Lord, that they may perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), so fill some hearts among men with love towards them, and (O Allah) provide them with fruits so that they may give thanks.

Sahih International : Our Lord, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near Your sacred House, our Lord, that they may establish prayer. So make hearts among the people incline toward them and provide for them from the fruits that they might be grateful.

Pickthall : Our Lord! Lo! I have settled some of my posterity in an uncultivable valley near unto Thy holy House, our Lord! that they may establish proper worship; so incline some hearts of men that they may yearn toward them, and provide Thou them with fruits in order that they may be thankful.

Yusuf Ali : "O our Lord! I have made some of my offspring to dwell in a valley without cultivation, by Thy Sacred House; in order, O our Lord, that they may establish regular Prayer: so fill the hearts of some among men with love towards them, and feed them with fruits: so that they may give thanks.

Shakir : O our Lord! surely I have settled a part of my offspring in a valley unproductive of fruit near Thy Sacred House, our Lord! that they may keep up prayer; therefore make the hearts of some people yearn towards them and provide them with fruits; haply they may be grateful:

Dr. Ghali : Our Lord, surely I have made (some) of my offspring to dwell in a valley that is not under cultivation (Literally: other than that "owning" plantation) at Your Inviolable Home, our Lord, that they may keep up the prayer. So make heart-sights of mankind yearn towards them and provide them with products, that possibly they would thank (You).

Tafsir Jalalayn : Our Lord, indeed I have made some of my seed, that is, Ishmael and his mother Hagar, to dwell in a valley where there is no sown land, namely, Mecca, by Your Sacred House, which had been there since before the Flood, our Lord, that they may establish prayer. So make some of the hearts of men yearn, incline and long, towards them — Ibn ‘Abbās said, ‘Had He said: “Make [all] the hearts of men …”, assuredly the Persians, the Byzantines and all of mankind would have yearned towards them’. And provide them with fruits, that they might be thankful: and this [petition] was granted, for [the town of] al-Tā’if was transferred to that [land].

Tagalog : O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Katiyakan pinatira ko ang ilan sa aking pamilya sa lambak na walang anumang tumutubong halaman at anumang tubig, na nasa tabi ng Iyong Banal na Tahanan (ang Ka`bah sa Makkah), O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha, katiyakang isinagawa ko ito dahil sa iyong Kautusan, upang maisagawa nila ang pagsa-‘Salâh’ sa tamang kaparaanan nito, na kung kaya, hinihiling ko na mapalapit sa mga puso ng mga tao ang lugar na ito at aasamin nilang makarating sa lugar na ito, at pagkalooban Mo sila sa lugar na ito ng iba’t ibang uri ng mga bunga (kabuhayan): upang sila ay tumanaw ng utang na loob sa Iyo dahil sa Iyong dakilang mga biyaya. At dininig ng Allâh sa kanya ang panalanging ito.

14:38
Hassanor Alapa : Kadnan ami mataan a katawan Ka so nganin a misosoln ami ago so mipapayag ami, na da a maphagma ko Allāh a mlk bo sii ko lopa ago da pn sii ko langit

Muhsin Khan : "O our Lord! Certainly, You know what we conceal and what we reveal. Nothing on the earth or in the heaven is hidden from Allah.

Sahih International : Our Lord, indeed You know what we conceal and what we declare, and nothing is hidden from Allah on the earth or in the heaven.

Pickthall : Our Lord! Lo! Thou knowest that which we hide and that which we proclaim. Nothing in the earth or in the heaven is hidden from Allah.

Yusuf Ali : "O our Lord! truly Thou dost know what we conceal and what we reveal: for nothing whatever is hidden from Allah, whether on earth or in heaven.

Shakir : O our Lord! Surely Thou knowest what we hide and what we make public, and nothing in the earth nor any thing in heaven is hidden from Allah:

Dr. Ghali : Our Lord, surely You know whatever we conceal and whatever we make public; and in no way is anything whatever concealed from Allah in the earth or in the heaven.

Tafsir Jalalayn : Our Lord, You know what we hide, keep secret, and what we proclaim. And nothing (min shay’in: min is extra) is hidden from God in the earth or in the heaven: these may constitute God’s words or the words of Abraham.

Tagalog : O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Katiyakan, batid Mo kung anuman ang aming kinikimkim sa aming mga kalooban at kung anuman ang aming inilalantad. At walang anuman ang maililihim sa Iyong Kaalaman na anumang bagay na nasa kalupaan at gayon din sa mga kalangitan.

14:39
Hassanor Alapa : So bantogan na rk o Allāh a so inibgay Niyan rakn ko kialoks so Ismāīl ago so Ishāq, mataan a so Kadnan akn na Pphakan’g (ptharima) ko manga pangni

Muhsin Khan : "All the praises and thanks be to Allah, Who has given me in old age Isma'il (Ishmael) and Ishaque (Isaac). Verily! My Lord is indeed the All-Hearer of invocations.

Sahih International : Praise to Allah , who has granted to me in old age Ishmael and Isaac. Indeed, my Lord is the Hearer of supplication.

Pickthall : Praise be to Allah Who hath given me, in my old age, Ishmael and Isaac! Lo! my Lord is indeed the Hearer of Prayer.

Yusuf Ali : "Praise be to Allah, Who hath granted unto me in old age Isma'il and Isaac: for truly my Lord is He, the Hearer of Prayer!

Shakir : Praise be to Allah, Who has given me in old age Ismail and Ishaq; most surely my Lord is the Hearer of prayer:

Dr. Ghali : Praise be to Allah, Who has bestowed upon me, though being great with (years), (i.e., though I am old) Shuaayb and Ishaq; (Ishmael and Isaac, respectively) surely my Lord is indeed Ever-Hearing of invocation.

Tafsir Jalalayn : Praise be to God Who has given me, despite [my] old age, Ishmael — born to him when he [Abraham] was 99 years old — and Isaac — born to him when he was 112 years old. Lo! my Lord is indeed the Hearer of supplication.

Tagalog : Pumuri si Ibrâhim (as) sa Allâh at kanyang sinabi: Ang papuri ay sa Allâh lamang na Siyang nagkaloob sa akin, kahit ako ay nasa katandaan na, ng mga anak na si Ismâ`il (as) at si Ishâq (as), pagkatapos kong manalangin na pagkalooban Niya ako ng pamilya na kabilang sa mga mabubuti. Katiyakan, ang aking ‘Rabb’ ay dinirinig Niya ang panalangin mula sa sinumang nananalangin at walang pag-aalinlangang nanalangin ako sa Kanya at kailanman ay hindi Niya ako binigo.

14:40

Hassanor Alapa : Kadnan ko baloya ko Nka a pthindg ko sambayang ago so moriataw akn, Kadnan ami go tarima Anka so pangni ami

Muhsin Khan : "O my Lord! Make me one who performs As-Salat (Iqamat-as-Salat), and (also) from my offspring, our Lord! And accept my invocation.

Sahih International : My Lord, make me an establisher of prayer, and [many] from my descendants. Our Lord, and accept my supplication.

Pickthall : My Lord! Make me to establish proper worship, and some of my posterity (also); our Lord! and accept my prayer.

Yusuf Ali : O my Lord! make me one who establishes regular Prayer, and also (raise such) among my offspring O our Lord! and accept Thou my Prayer.

Shakir : My Lord! make me keep up prayer and from my offspring (too), O our Lord, and accept my prayer:

Dr. Ghali : Lord! Make me one who keeps up the prayer and of my offspring (ones who keep up the prayer), our Lord, and graciously accept my invocation.

Tafsir Jalalayn : My Lord, make me an establisher of prayer, and, make, of my seed, those who will establish it (the use of [partitive] min [in min dhurriyatī, ‘of my seed’] is because God informed him that some of them [his seed] would be disbelievers). Our Lord! And accept my supplication, the [supplication] mentioned.

Tagalog : O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Gawin nito at ganoon din sa aking pamilya na magkaroon sa kanila ng patuloy na magsasagawa nito, O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Dinggin Mo ang aking panalangin at tanggapin Mo ang aking pagsamba.

14:41

Hassanor Alapa : Kadnan ami rilai ako Nka ago so mbala a loks akn ago so miamaratiaya ko gawii a phakatindg so kaphagisip.

Muhsin Khan : "Our Lord! Forgive me and my parents, and (all) the believers on the Day when the reckoning will be established."

Sahih International : Our Lord, forgive me and my parents and the believers the Day the account is established."

Pickthall : Our Lord! Forgive me and my parents and believers on the day when the account is cast.

Yusuf Ali : "O our Lord! cover (us) with Thy Forgiveness - me, my parents, and (all) Believers, on the Day that the Reckoning will be established!

Shakir : O our Lord! grant me protection and my parents and the believers on the day when the reckoning shall come to pass!

Dr. Ghali : Our Lord, forgive me, and my parents, and the believers upon the Day when the reckoning will come up."

Tafsir Jalalayn : Our Lord, forgive me and my parents — this was before their enmity towards God, Mighty and Majestic, became clear; but it is also said that his mother submitted [to God], (the alternative reading [here] being the singular wālidī [‘my father’]; or [yet another variant reading being] waladī, ‘my son’) and [forgive] believers on the day when the reckoning shall come to pass’, [the day] it shall be effected. God, exalted be He, says:

Tagalog : O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Patawarin Mo ako sa anumang nagawa kong pagkakamali na hindi maiiwasan ng sinumang tao at patawarin mo ang aking mga magulang (na ito ay bago niya napatunayan na ang kanyang ama ay kabilang sa kalaban ng Allâh) at patawarin Mo ang lahat ng mga mananampalataya sa Araw na ang mga tao ay haharap para sa paghuhukom at pagbabayad.

14:42
Hassanor Alapa : Go oba nka iitonga so Allāh a kalilipatan Iyan so nganin a giing-galbkn o manga pananakoto, mataan a thaalikn Iyan kiran sa sagawii a khasambolayang on so manga kailay 600

Muhsin Khan : Consider not that Allah is unaware of that which the Zalimun (polytheists, wrong-doers, etc.) do, but He gives them respite up to a Day when the eyes will stare in horror.

Sahih International : And never think that Allah is unaware of what the wrongdoers do. He only delays them for a Day when eyes will stare [in horror].

Pickthall : Deem not that Allah is unaware of what the wicked do. He but giveth them a respite till a day when eyes will stare (in terror),

Yusuf Ali : Think not that Allah doth not heed the deeds of those who do wrong. He but giveth them respite against a Day when the eyes will fixedly stare in horror,-

Shakir : And do not think Allah to be heedless of what the unjust do; He only respites them to a day on which the eyes shall be fixedly open,

Dr. Ghali : And definitely do not reckon that Allah is heedless of what the unjust (ones) are doing; surely He only defers them to a Day (when) be holdings will glaze over.

Tafsir Jalalayn : And do not suppose that God is heedless of what the evildoers, the disbelievers from among the people of Mecca, do. He but gives them respite, without chastisement, until a day when eyes shall stare wide-open, because of the terror of what they see (one says shakhasa basaru fulān to mean ‘he opened them [his eyes] and did not shut them’);

Tagalog : At huwag mong isipin kailanman, O Muhammad, na ang Allâh ay nakaliligtaan Niya ang ginagawa ng mga masasama na pagpapasinungaling sa iyo at sa iba pang mga Sugo at sa kanilang paninira sa mga mananampalataya; at sa iba pang mga kasalanan na kanilang ginagawa, dahil katiyakang inantala lamang ang pagpaparusa sa kanila hanggang sa pagdating ng matinding Araw (Araw ng Muling Pagkabuhay) na kung saan ay didilat ang kanilang mga mata; dahil sa makikita nilang kakila-kilabot na pangyayari. At ito ay bilang pampalubag-loob kay Propeta Muhammad (saw).

14:43

Hassanor Alapa : A gii siran gagaan a mipoporo iran so manga olo iran a di siran phakapirk, a so manga poso’ iran na awasawas

Muhsin Khan : (They will be) hastening forward with necks outstretched, their heads raised up (towards the sky), their gaze returning not towards them and their hearts empty (from thinking because of extreme fear).

Sahih International : Racing ahead, their heads raised up, their glance does not come back to them, and their hearts are void.

Pickthall : As they come hurrying on in fear, their heads upraised, their gaze returning not to them, and their hearts as air.

Yusuf Ali : They running forward with necks outstretched, their heads uplifted, their gaze returning not towards them, and their hearts a (gaping) void!

Shakir : Hastening forward, their heads upraised, their eyes not reverting to them and their hearts vacant.

Dr. Ghali : Hurrying with their heads protruding, their glances not returning towards them, and their heart-sights (as) air.

Tafsir Jalalayn : as they come hastening (muhti‘īna is a circumstantial qualifier) with their heads turned upwards, to the heaven, their gaze, their sight, returning not to them, and their hearts as air, devoid of any sense, because of their being terror-stricken.

Tagalog : Sa Araw na bubuhayin na mag-uli ang mga masasama, na sila ay tatayo mula sa kanilang mga libingan na nagmamadali upang tugunan ang panawagan ng tagapagpanawagan, na nakatingala ang kanilang mga ulo na parang wala silang anumang nakikita at hindi nila ikukurap ang kanilang mga mata at hindi nila ito ititingin sa kanilang mga sarili dahil sa sidhi ng pangyayari, at ang kanilang mga puso ay parang walang nilalaman dahil sa tindi ng kanilang pagkatakot sa kagimbal-gimbal na pangyayari na kanilang nasasaksihan.

14:44Hassanor Alapa : Go pamarintaan ka ko manga taw a gawii a makaoma kiran so siksa na tharoon o siran oto a manga pananakoto a Kadnan ami sndodn kami Nka sa taalik a marani ka tarimaan ami so panolon Ka ago onotan ami so manga sogo’, (na tharoon o Allāh) a ba kano da maadn a mizapa kano sa miaona sa da a rk iyo a pd sa kapokas ko dayaan a kaoyagoyag (a kalolombo-kan iyo)

Muhsin Khan : And warn (O Muhammad SAW) mankind of the Day when the torment will come unto them; then the wrong-doers will say: "Our Lord! Respite us for a little while, we will answer Your Call and follow the Messengers!" (It will be said): "Had you not sworn aforetime that you would not leave (the world for the Hereafter).

Sahih International : And, [O Muhammad], warn the people of a Day when the punishment will come to them and those who did wrong will say, "Our Lord, delay us for a short term; we will answer Your call and follow the messengers." [But it will be said], "Had you not sworn, before, that for you there would be no cessation?

Pickthall : And warn mankind of a day when the doom will come upon them, and those who did wrong will say: Our Lord! Reprieve us for a little while. We will obey Thy call and will follow the messengers. (It will be answered): Did ye not swear before that there would be no end for you?

Yusuf Ali : So warn mankind of the Day when the Wrath will reach them: then will the wrong-doers say: "Our Lord! respite us (if only) for a short term: we will answer Thy call, and follow the messengers!" "What! were ye not wont to swear aforetime that ye should suffer no decline?

Shakir : And warn people of the day when the chastisement shall come to them, then those who were unjust will say: O our Lord! respite us to a near term, (so) we shall respond to Thy call and follow the messengers. What! did you not swear before (that) there will be no passing away for you!

Dr. Ghali : And warn mankind of the Day when the torment will come up to them. Then the ones who did (an) injustice will say, "Our Lord, defer us to a near term, (then) we will answer Your Call and closely follow the Messengers." (But) did you not swear earlier that in no way will you (face) extinction?

Tafsir Jalalayn : And warn, make [them] have fear, O Muhammad (s), mankind, the disbelievers, of the day when chastisement will come upon them, namely, the Day of Resurrection, and those who did evil, who disbelieved, will say, ‘Our Lord, give us respite, by returning us to the world, for a brief while, that we might respond to Your call, by affirming [Your] Oneness, and follow the messengers’. It is then said to them in rebuke: ‘But did you not use to swear formerly, in the world, that for you there would be no passing [away]? (min zawālin: min is extra) from this [world] to the Hereafter?

Tagalog : At balaan mo, O Muhammad, ang mga tao na kung saan sa kanila ikaw ay ipinadala, sila ay balaan mo hinggil sa kaparusahan ng Allâh sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at doon ay sasabihin ng mga masasama na dinaya nila ang kanilang mga sarili dahil sa kanilang ginawang paglabag: O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Iantala Mo kami at bigyan Mo kami ng palugit upang kami ay maniwala sa Iyo at maniwala sa Iyong mga Sugo. Subali’t sasabihin sa kanila bilang pagpapahiya sa kanila: Hindi ba kayo sumumpa noong kayo ay nabubuhay pa, na kayo ay mananatili sa daigdig at hindi kayo mawawala roon patungo sa Kabilang-Buhay, at hindi ninyo pinaniniwalaan ang Pagkabuhay na Mag-uli?

14:45
Hassanor Alapa : Go mialing kano ko manga ingd o siran oto a lialim iran so manga ginawa iran ago miapayag rkano o andamanaya i kiasiksa Ami kiran ago inibigay Ami rkano so manga ibarat

Muhsin Khan : "And you dwelt in the dwellings of men who wronged themselves, and it was clear to you how We had dealt with them. And We put forth (many) parables for you."

Sahih International : And you lived among the dwellings of those who wronged themselves, and it had become clear to you how We dealt with them. And We presented for you [many] examples."

Pickthall : And (have ye not) dwelt in the dwellings of those who wronged themselves (of old) and (hath it not) become plain to you how We dealt with them and made examples for you?

Yusuf Ali : "And ye dwelt in the dwellings of men who wronged their own souls; ye were clearly shown how We dealt with them; and We put forth (many) parables in your behoof!"

Shakir : And you dwell in the abodes of those who were unjust to themselves, and it is clear to you how We dealt with them and We have made (them) examples to you.

Dr. Ghali : And you dwelt in the dwellings of the ones who did injustice to themselves, and it became evident to you how We performed with them, and We have struck similitudes for you.

Tafsir Jalalayn : And you dwelt, in it, in the dwelling-places of those who wronged themselves, through unbelief, [those] from among communities of old, and it became clear to you how We dealt with them, by way of punishment — but you were not restrained [thereby] — and We struck, made clear, similitudes for you, in the Qur’ān, but you did not take heed.

Tagalog : At kayo ang nanirahan (humalili) sa lugar ng mga walang pananampalataya na nauna kaysa inyo, na dinaya nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paglabag sa Allâh na katulad ng sambayanan nina Hûd (as) at Sâleh (as), at ito ay malinaw sa inyo dahil sa ikinuwento sa inyo ang ginawa Naming pagwasak sa kanila, at nagbigay pa Kami ng mga halimbawa sa Banal na Qur’ân subali’t kayo ay hindi natuto (hindi ito nagkaroon ng aral sa inyo)?

14:46
Hassanor Alapa : Go sabnar a iniikmat iran so ikmat iran na zisii ko Allāh so ikmat iran ka da so ikmat iran i ba niyan khitombak so manga palaw

Muhsin Khan : Indeed, they planned their plot, and their plot was with Allah, though their plot was a great (one, still) it would never be able to remove the mountains (real mountains or the Islamic law) from their places (as it is of no importance) [Tafsir Ibn Kathir, Vol. 2, Page 597]. [It is said by some interpreters regarding this Verse that the Quraish pagans plotted against Prophet Muhammad SAW to kill him but they failed and were unable to carry out their plot which they plotted].

Sahih International : And they had planned their plan, but with Allah is [recorded] their plan, even if their plan had been [sufficient] to do away with the mountains.

Pickthall : Verily they have plotted their plot, and their plot is with Allah, though their plot were one whereby the mountains should be moved.

Yusuf Ali : Mighty indeed were the plots which they made, but their plots were (well) within the sight of Allah, even though they were such as to shake the hills!

Shakir : And they have indeed planned their plan, but their plan is with Allah, though their plan was such that the mountains should pass away thereby.

Dr. Ghali : And they readily schemed their scheming, and their scheming is in the Providence of Allah, and decidedly their scheming was such that thereby mountains should be removed.

Tafsir Jalalayn : And verily they plotted, against the Prophet (s), their plot — when they desired to kill him, or detain him [in his house] or banish him — but their plotting is with God, that is to say, knowledge or the requital thereof [is with God], and their plotting, even though it be great, was not such whereby mountains should be moved, meaning that it is not of any importance, but that they are only harming themselves thereby. It is said that the use of ‘mountains’ here is meant to be literal; alternatively, it is also said [to be a reference to] the laws of Islam, which are likened to these [mountains] in the way that they are established and fixed (a variant reading has la-tazūlu [instead of li-tazūla], with in softened [from inna, ‘verily’], in which case the intended meaning is that [the extent of] their plotting is great. It is said that ‘plotting’ here is [actually a reference to] their unbelief. This second [reading] is consonant with [God’s saying]: Whereby the heavens are almost torn and the earth split asunder and the mountains fall crashing [Q. 19:90]; according to the former [reading], however, one should read it as [if it were] wa-mā kāna, and [their plotting] was not such …).

Tagalog : At katiyakan, nagpakana ng masasamang pakana laban sa Sugo ng Allâh ang mga ‘Mushrikûn’ – nagtatambal sa pagsamba o sumasamba ng iba bukod sa Allâh – upang siya ay patayin, subali’t nasa pagtatangan ng Allâh ang kanilang mga pakana at Siya ang Ganap na Nakaaalam hinggil sa kanila, at katiyakang bumalik sa kanila ang kanilang pakana, ni ang kanilang pakana ay hindi man lamang mag-aalis sa mga bundok sa kinalalagyan nito, ni kahit na katiting na pag-urong at kailanman ay hindi ito mangyayari o kahit na mas mahina pa kaysa bundok; dahil sa ito [ang mga itinatambal nila sa pagsamba sa Allâh ay napakahina sa paningin ng Allâh]. At kailanman ay hindi nila mapipinsala ang Allâh ng kahit na anumang bagay subali’t ang kanilang pininsala ay ang kanilang mga sarili lamang.

14:47

Hassanor Alapa : Di nka iitonga so Allāh i ba Niyan ndorata so kapasadan Iyan ko manga sogo’ Iyan, ka mataan a so Allāh na Mabagr a khirk ko kasaop a mabasng.

Muhsin Khan : So think not that Allah will fail to keep His Promise to His Messengers. Certainly, Allah is All-Mighty, - All-Able of Retribution.

Sahih International : So never think that Allah will fail in His promise to His messengers. Indeed, Allah is Exalted in Might and Owner of Retribution.

Pickthall : So think not that Allah will fail to keep His promise to His messengers. Lo! Allah is Mighty, Able to Requite (the wrong).

Yusuf Ali : Never think that Allah would fail his messengers in His promise: for Allah is Exalted in power, - the Lord of Retribution.

Shakir : Therefore do not think Allah (to be one) failing in His promise to His messengers; surely Allah is Mighty, the Lord of Retribution.

Dr. Ghali : So do definitely not reckon that Allah will fail in His promise to His Messengers; surely Allah is Ever-Mighty, Owner of vengeance.

Tafsir Jalalayn : So do not suppose that God will fail [to keep] His promise, of victory, to His messengers. Truly God is Mighty, Victor, nothing able to escape Him, Lord of Retribution, against those who disobey Him.

Tagalog : Na kung kaya, huwag mong isipin, O Muhammad, na hindi tutuparin ng Allâh ang Kanyang pangako sa Kanyang Sugo na tagumpay, pagkapanalo at pagkawasak ng sinumang hindi naniwala sa kanila (na mga Sugo). Walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay ‘`Azeezun Dhun Tiqâm’ – Napakadakila sa Kanyang Kapangyarihan at walang sinuman ang makapipigil sa Kanya, at gagantihan Niya ang mga kumalaban sa Kanya ng matinding paghihiganti.

14:48

Hassanor Alapa : Sa sagawii a zambian so lopa sa salakaw a lopa ago so manga langit, sa khapayag siran ko 601 Allāh a Isaisa a Makapndg

Muhsin Khan : On the Day when the earth will be changed to another earth and so will be the heavens, and they (all creatures) will appear before Allah, the One, the Irresistible.

Sahih International : [It will be] on the Day the earth will be replaced by another earth, and the heavens [as well], and all creatures will come out before Allah , the One, the Prevailing.

Pickthall : On the day when the earth will be changed to other than the earth, and the heavens (also will be changed) and they will come forth unto Allah, the One, the Almighty,

Yusuf Ali : One day the earth will be changed to a different earth, and so will be the heavens, and (men) will be marshalled forth, before Allah, the One, the Irresistible;

Shakir : On the day when the earth shall be changed into a different earth, and the heavens (as well), and they shall come forth before Allah, the One, the Supreme.

Dr. Ghali : Upon the Day the earth will be exchanged to other than the earth and the heavens (will be exchanged); and they will go forth to Allah, The One, The Superb Vanquisher.

Tafsir Jalalayn : And mention, the day when the earth will be changed to other than the earth and the heavens, namely, the Day of Resurrection: mankind shall be gathered onto a white clear earth, as [reported] in the hadīth of the two Shaykhs [al-Bukhārī and Muslim]. Muslim relates the following hadīth: ‘The Prophet (s) was asked, “Where will people be on that day?” He said, “On the Bridge (sirāt)” ’; and they shall come forth, they shall exit from [their] graves, to God, the One, the Almighty.

Tagalog : At ang paghihiganti ng Allâh sa mga kumakalaban sa Kanya sa Araw ng Muling Pagkabuhay na kung saan sa Araw na yaon ay papalitan Niya ang kalupaang ito ng ibang kalupaan na maputing-maputi na napakalinis na kasimputi ng pilak, at maging ang mga kalangitan ay papalitan (din) Niya ng panibagong kalangitan, at palilitawin Niya ang mga tao mula sa kanilang mga libingan na mga buhay upang sila ay humarap sa Allâh na ‘Al-Wâhid’ – ang Bukod-Tangi at Nag-iisa, na Siyang ‘Al-Qahhar’ – Kumukontrol at Nangingibabaw sa lahat ng bagay, na Bukod-Tangi sa Kanyang Kadakilaan, sa Kanyang mga Pangalan, sa Kanyang mga Katangian, at sa Kanyang mga Gawain; at ang Kanyang Ganap na Pangingibabaw ay sa lahat ng bagay.

14:49

Hassanor Alapa : Go khailay nka so manga baradosa sa alongan oto a kakalitantangan siran ko manga patong

Muhsin Khan : And you will see the Mujrimun (criminals, disbelievers in the Oneness of Allah Islamic Monotheism, polytheists, disobedient to Allah, etc.) that Day bound together in fetters; [Muqarranun in fetters; mean:- with their hands and feet tied to their necks with chains.]

Sahih International : And you will see the criminals that Day bound together in shackles,

Pickthall : Thou wilt see the guilty on that day linked together in chains,

Yusuf Ali : And thou wilt see the sinners that day bound together in fetters;-

Shakir : And you will see the guilty on that day linked together in chains.

Dr. Ghali : And you will see the criminals upon that Day interlinked in the fetters,

Tafsir Jalalayn : And you shall see, O Muhammad (s), the sinners, the disbelievers, on that day coupled, chained together with their [individual] devils, in chains, manacles or collars,

Tagalog : At makikita mo, O Muhammad, ang masasama sa Araw ng Muling Pagkabuhay na sila ay nakakadena, na pinagsamang nakakadena ang kanilang mga kamay at mga paa, na sila ay nasa pagkawasak at pagkahamak.

14:50

Hassanor Alapa : A so manga nditarn iran na pd sa tionaw a tombaga ago kokolambowan so mang paras iran o apoy a makadg

Muhsin Khan : Their garments will be of pitch, and fire will cover their faces.

Sahih International : Their garments of liquid pitch and their faces covered by the Fire.

Pickthall : Their raiment of pitch, and the Fire covering their faces,

Yusuf Ali : Their garments of liquid pitch, and their faces covered with Fire;

Shakir : Their shirts made of pitch and the fire covering their faces

Dr. Ghali : Their apparels of pitch, and their faces enveloped by the Fire.

Tafsir Jalalayn : their shirts [made] of pitch, because it ignites fire more intensely, and their faces are engulfed by the Fire,

Tagalog : At ang kanilang mga kasuotan ay mula sa lusaw na alkitran na matindi ang paglalagablab nito at natatabunan ang kanilang mga mukha ng apoy na sinusunog ang mga ito.

14:51

Hassanor Alapa : Sa pantag sa mbalasan o Allāh a langowan a ginawa ko miasokat iyan, ka mataan a so Allāh na magaan i kapagisip

Muhsin Khan : That Allah may requite each person according to what he has earned. Truly, Allah is Swift at reckoning.

Sahih International : So that Allah will recompense every soul for what it earned. Indeed, Allah is swift in account.

Pickthall : That Allah may repay each soul what it hath earned. Lo! Allah is swift at reckoning.

Yusuf Ali : That Allah may requite each soul according to its deserts; and verily Allah is swift in calling to account.

Shakir : That Allah may requite each soul (according to) what it has earned; surely Allah is swift in reckoning.

Dr. Ghali : That Allah may recompense every self for what it has earned; surely Allah is Swift at the reckoning.

Tafsir Jalalayn : that God may requite (li-yajziya is semantically connected to [the verb] barazū, ‘they shall come forth’) every soul for what it has earned, of good and evil. Truly God is swift at reckoning — He shall reckon with all creatures in about half a day of the days of this world, as one hadīth states to that effect.

Tagalog : Ginawa ito ng Allâh sa kanila; bilang kabayaran sa kanila sa anumang nagawa nilang mga kasalanan dito sa daigdig, at ang Allâh ay ginagantihan Niya ang lahat ng tao ayon sa kanyang gawa, mabuti man o masama. Walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay ‘Saree`ul Hisâb’ – Napakabilis ng Kanyang Pagtutuos.

14:52

Hassanor Alapa : Giai na panampay ko manga taw ago pangangalk kiran 602 ago an iran katokawi a mataan a Skaniyan na Tuhan a Isaisa ago an makapa-nanadm so manga lalantas i pamikiran.

Muhsin Khan : This (Quran) is a Message for mankind (and a clear proof against them), in order that they may be warned thereby, and that they may know that He is the only One Ilah (God - Allah) - (none has the right to be worshipped but Allah), and that men of understanding may take heed.

Sahih International : This [Qur'an] is notification for the people that they may be warned thereby and that they may know that He is but one God and that those of understanding will be reminded.

Pickthall : This is a clear message for mankind in order that they may be warned thereby, and that they may know that He is only One Allah, and that men of understanding may take heed.

Yusuf Ali : Here is a Message for mankind: Let them take warning therefrom, and let them know that He is (no other than) One Allah: let men of understanding take heed.

Shakir : This is a sufficient exposition for the people and that they may be warned thereby, and that they may know that He is One Allah and that those possessed of understanding may mind.

Dr. Ghali : This is a proclamation for mankind and that they may be warned by it, and that they may know that He is One God, and that all (the ones) endowed with intellects may constantly remember.

Tafsir Jalalayn : This, Qur’ān, is a Proclamation for mankind, in other words, it was revealed in order to proclaim to them, and so that they may be warned thereby, and that they may know, by way of the arguments contained in it, that He, namely, God, is One God, and that people of pith, possessors of intellect, may remember (yadhdhakkara: the original tā’ [of yatadhakkara] has been assimilated with the dhāl), [that they] may be admonished.

Tagalog : Ang Banal na Qur’ân na Aming ibinaba sa iyo, O Muhammad, ay bilang paunang pagpapaalaala at babala sa mga tao; upang sila ay mapayuhan at mabalaan, nang sa gayon ay maniwala sila sa Allâh na Bukod-Tangi na karapat-dapat na sambahin at sasambahin nila ang Allâh nang bukod-tangi na walang katambal, at upang makaalaala at makakuha ng aral ang mga taong pinagkalooban o nagmamay-ari ng mga matitinong kaisipan.


Osayan

581. Ilay anka so bandingan ko al Muqatta’āt ko Osn. 7. ago so P.O. 1.

582. So katharo a Wayl na madakl a kapkhaaloy niyan ko manga Ayat ko Qur’ān a soson anan a pd ko siksa o Allāh a matatago ko naraka iyan a ithitiagar iyan ko manga taw a somianka ko sogoan iyan a minioma o manga sogo iyan, isa pn a maana niyan na so kon so Wayl na isa a landng ko Naraka Jahannam a kadadalman sa phizoson a manga lilipds a siksa o Allāh ko manga taw a phakasold on.

(al Hujurāt 9) piakambowat o dowa a Shaykh a miakapoon ko Anas a so Nabī [s.a.w] na mikhoda sa Himār na somiong ko Abdullāh Bin Ubayyi na pitharo iyan a: Awat ako nka ka sabnar a miaringasa ako o kado o Himār ka, na pitharo o isa a mama a pd ko manga Ansār a: Ibt ko Allāh ka so Himār iyan na manayo i baw a di ska na inipmaratabat o sakataw a mama so Abdullāh na oman i isa na inipmaratabat iyan so pagtaw niyan sa miaadn kiran so kiatitidawa sa milolopaka siran a manga talintang a korma ago manga bakiya na tomioron kiran so ayat. Go piakambowat o Sa’īd Bin Mansūr ago so Ibn Jarīr a miakapoon ko Abī Mālik a: Mithidawa a dowa kataw a mama a pd ko manga Muslim na inipmaratabat o oman i pagtaw so isa kiran na milolopaka siran a lima ago bakiya na tomioron so ayat. Go piakambowat o Ibn Jarīr ago so Ibn Abī Hātim a miakapoon ko as Suddī a: Miaadn a sakataw a mama a pd ko Ansār a aya ngaran iyan na so Imrān a adn a pkhabayaan iyan a babay a aya ngaran iyan na so Ummu Zayd na so babay na kiabayaan iyan a kaphamisita niyan ko manga lolot iyan na tiaronko skaniyan o karoma niyan, na piakisogoan o babay so pagtaw niyan na miakaoma siran na initpad iran skaniyan ka phakaonotn iran na so karoma niyan na lominiyo na miakitabang ko manga lolot iyan na miakaoma siran sa di ran phakaonotn so babay ko manga lolot iyan na milolopaka siran na tomioron kiran ankoto a ayat. Na siogoan siran o Rasūlullāh [s.a.w] sa inimasad iyan so karido iran sa mindod siran ko kabaya o Allāh. Go piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko al Hassan a: Pkhaadn so karido ko lt o dowa ka ingd na pthawagn siran ko kokoman na pzanka siran na tomioron kiran ankoto a ayat, go piakambowat a miakapoon ko Qatādah a: Inaloy rkami a giankai a ayat na tomioron ko dowa kataw a mama a pd ko manga Ansār a adn a miaadn ko lt iran a karido na pitharo o isa on a khowaan sa baas sabap ko kadakl o pamiliya niyan, na so isa on na tiawag iyan skaniyan sa khokom siran ko Rasūlullāh [s.a.w] na somianka skaniyan sa taman sa milolopaka siran a manga bakiya sa da siran makaosar sa manga pdang.

583. So katharo a manga gawii o Allāh (Ayyām Allāh) na gioto so manga btad a initana iyan ko doniya a datar o kiaantiora niyan ko manga pagtaw a milawlanda ko manga kandarowaka a da siran paratiaya, go so langowan a btad a manga ala a inadn o Allāh sankai a doniya, a datar o kapphangalimo iyan ko kaadn iyan, ago so kapkhapayag o manga mu’jizah niyan a piamakammsa. So rinayagan o waraan ago so rarad iyan ko kaoyagoyag o manosiya a datar o linog ago so manga sobosobo ago so solapay o dgan ago ragat na palaya dn anan ronda o Allāh, a opama o sabota o manosiya na makaparatiaya ko Kadnan iyan a Makalimoon.

5. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Piakammsa so btad o Mu’min, da a gtasn on o Allāh a btad inonta a maadn on a mapiya, ka o masogat a margn na zabar na maadn a mapiya on, na o masogat a mapiya na manalamat ko Allāh na maadn on a mapiya. (Pianothol o Muslim).

584. Aya maana a kiapakandoda iran ko manga lima iran ko manga ngari iran na gioto so kiapaginsarat iran ko manga sogo’ sa targ siran tharo ko gii ran kapanolon. Ika dowa a maana niyan na siran dn i mioln ko manga ngari iran sa nggolalan ko manga lima iran sa tanda sa kiasanka iran ago piakambokhag iran so manga sogo’.

8. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Giitharoon o Allāh a Maporo ago Mala a: Hay manga oripn akn opama o so miaona rkano ago so miaori rkano go so manosiya rkano ago so Jinn na maadn siran sa isa a makalalawan i kalk a poso’ a isa a mama rkano, na da dn a mioman oto ko kadato akn a mlk bo, hay manga oripn akn opama o so miaona rkano go so miaori rkano go so manosiya rkano ago so Jinn rkano na tomindg siran sa isa a darpa a satiman na mamangni siran rakn sa pangni na ibgay akn ko oman i isa kiran so pangni niyan na da dn a makorang oto ko kadato akn a mlk bo inonta a datar o khakorang o ragom ko ig ko ragat igira inisindot on (Pianothol i Muslim).

(al Hujurāt 11) Piakambowat o khi manga rk ko manga kitab a hadīth a pat a miakapoon ko Abī Jubayr Bin ad Dahhāk a: Miaadn so isa a mama a pd rkami a adn a dowa a ngaran iyan odi na tlo na ipthawag on so pd sankoto a manga ngaran iyan na khasalak a ipkhagowad iyan na tomioron ankoto a ayat. Go piakambowat o al Hākim ago so salakaw ron a: Miaadn so manga grar ko Jāhiliyyah na tiawag o Nabī a isa a mama a pd kiran sii ko grar iyan na miatharo ko Rasūlullāh [s.a.w]. a ipkhagowad iyan oto, na tomioron so ayat. Sii ko lapiat o Ahmad na: Sii rkami na initoron so ayat ko Banū Salimah.
(al Hujurāt 12) Piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko Ibn Jurayj a: Pitharo iran a skaniyan a ayat na tomioron ko Salmān al Fārisī a komian orian iyan na miniga na miakatot na inaloy a isa a mama so kiakan iyan ago so kiapakatorog iyan na tomioron so ayat.

585. So kiprilaan o Allāh ko manga dosa o manosiya na gioto so kazapngi niyan on ka aya maana o Istigfār na so kapangni sa sapng a sii oto makapopoon ko pakaasal a Gafara (somiapng) na so kinitimbangn on ko Istaf’ala na mimbaloy a Istagfara Istigfār a aya maana niyan na kapangni sa sapng sa so mianggalbk o manosiya a dosa a minisorat o malāikat a phzorat ko manga amal o manosiya, na phangnin iyan ko Allāh a Rabbul Âlamīn a kasapngi niyan on ko alongan a maori sa di ron misiksa so balas iyan a marata. Sa pima-anaan tano so Istigfār sa kapangni sa rila (sapng) sa di tano siksaan o Allāh.

(al Hujurāt 13) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Ibn Abī Mulaykah a: Gowani a maadn so gawii a kiapakataban na tomiabid so Bilāl ko liawaw a Ka’bah na miagbang, na pitharo o sabaad ko manga taw a: Giankanan a oripn a maitm na pphagbang ko liawaw a Ka’bah na pitharo o sabaad kiran a ba khararangitn o Allāh ankanan ko salakaw ron na piakatoron iyan ankoto a ayat. Go pitharo o Ibn Asākir sii ko kitāb iyan a: Miatoon sa minggolalan sa kaat o Ibn Abī Bashkuwāl a so Abū Bakr Bin Abī Dāūd na piakambowat iyan ko Tafsir iyan a skaniyan a ayat na tomioron sii ko Abū Hind, a siogo o Rasūlullāh [s.a.w] so mbawataan o Bayadhah a kapakapangaromaa iran on sa isa ko manga babay kiran na somianka siran .

586. So kikalkn ko tindg o Allāh na gioto so kikhalkn ko gawii a kaphangokom iyan ko alongan a Qiyāmah a mipthoona iyan so manosiya sa da dn a ba iran diorobasa a ika tlo iran, sa pagizaan iyan o antonaa i pinggalbk iyan sankai a doniya.

587. Gioto i tindg o Ibn Abbās ago so Mujāhid ago so Qatādah, a aya miamangni na so manga sogo’ sa makaoma so panabang o Allāh. So pman so Ibn Aslam na aya kon a miamangni sa kapakadaag na so manga pagtaw. Sa palaya dn anan khatarima a pamikiran.

588. So katharo a warā’ sankai a ayat na aya maana niyan na hadapan, knao ba talikho dan, gioto i tindg o Ibn Abbās ago aya niyan on kapmbatiaa.

589. Gianan so sabaad a ropaan o siksa o taw a phakanaraka a khatintiman iyan so pizoson a margn a matatago ko pagltan o kaoyagoyag ago so kapatay a maggdam iyan so manga sasakit a siksa ko makaliliot on ago sii dn sa sold a lawas iyan sabap ko kaphagintosa niyan ko manga ayaw a ig a ipphangararantas o manga tinai niyan, sa so masakit na makapopoon sa sold ago sa liyo na sayana anan a masakit a katamanan ka kagiya da dn a khapoonan a kapipiya ginawa a khakowa niyan ka so langowan a katampar na palaya dn pkhapoonan a siksa a malipds.

17. Miakapoon ko Abū Umāmah [r.a.]. ko katharo o Allāh a: “ Go phakainomn skaniyan sa ig a dana a phagintosn iyan” na pitharo iyan a: Ipagobay ron na ikhagowad iyan na anday i kiobay niyan on na matotong iyan so paras iyan na maopis so tandongan o olo niyan, na amay ka inomn iyan na mazapotol so manga tinai niyan sa taman sa makaliyo ko bngawan iyan. (Pianothol o Imām Ahmad).

(al Hujurāt 17) Piakambowat o at Tabarānī sa sanday a mapiya a miakapoon ko Abdullāh Bin Abī Awfā a adn a manga taw a pd ko manga Arab a pitharo iran a hay Rasūlullāh [s.a.w] Miagislam kami ago da kami rka pakithidawa a miakithidawa.rka so mbawataan i giraw na tomioron ankoto a ayat. Go piakambowat o al Bazzār a miakaokit ko Sa’īd Bin Jubayr a miakapoon ko Ibn Abbās so datar iyan. Go piakambowat o Ibn Abī Hātim so datar iyan a miakapoon ko al Hassan a gioto na sii ko kiatabana sa Makkah. Go piakambowat o Ibn Sa’d a miakapoon ko Mohammad Bin Ka’b al Quradhī a: Miakaoma a sapolo a mama a pd ko mbawataan o Asad sii ko Rasūlullāh [s.a.w] ko ragon a ika siyaw a pd kiran so Talhah Bin Khuwaylid a so Rasūlullāh [s.a.w] na zisii sa Masjid a pd iyan so manga Sahābah niyan na somialam siran na mitharo so patataro iran a hay Rasūlullāh [s.a.w] mataan a skami na pizaksian ami a da a Tuhan a rowar ko Allāh a isaisa skaniyan a da a sakotowa iyan ago ska na oripn iyan ago Sogo iyan ago miakaoma kami rka hay Rasūlullāh [s.a.w] sa da kami nka kasogoi sa ronda ago skami ko talikhodan ami na kalilintad na piakatoron o Allāh so ayat. Go piakambowat o Sa’īd Bin Mansūr ko Sunan iyan a Miakapoon ko Sa’īd Bin Jubayr a: Miakaoma a sagorompong a pd ko manga Arab a pd ko mbawataan o Asad ko Nabī [s.a.w] na pitharo iran a: Miakaoma kami rka sa da ami ska thidawaan na piakatoron o Allāh ankoto a ayat.

590. So manga galbk o manga kafir a mapiya ko doniya na di ran khakowa so balas iyan ko alongan a maori sa pagilangn o Allāh a makasasayan sa ombi, sabap ko da iran kabaloy a Mu’min ko doniya a da iran misabot so Kalimat Shahādah (Lā Ilāha Illallāh, Muhammadur Rasūlullāh) na so manga galbk iran na sii ran bo khasawiti sa doniya sa da dn a rk iran ko maori a alongan a rowar sa phizoson a siksa a manga lilipds.

591. Phzsndita sa alongan a maori so manga taw a miamangonot ago so taw a inonotan ko kadadag sa so mionot na izndit iyan ko inonotan iyan so kiadadag iyan sa pphokas ko siksa ogaid na manga antangan iran oto a da a bali niyan ka so kapaar na sii sa tangan o Allāh a aya bo makambabayabaya sa tarotop.

592. So shaytan ko kandadaga niyan ko manosiya na daa kapaar iyan a bagr sa ba niyan matgl so manosiya aya kasankapan iyan na kapamodiok a kawaswas sa phagiopn iyan sa maito maito so poso’ o manosiya taman sa maparatiaya o manosiya so bodiok iyan a ikmat na andai kaparatiayaa niyan on na nggalbkn iyan sa kna o ba mattgl o shaytan, ka kabaya iyan a ginawa, sabap roo na di niyan khidaawa sa alongan a maori i kagiya skaniyan na inakal o shaytan na ba khalpas ko siksa.

593. So Katharo a kalilintad (Salām) na gioto i giiizsmanga o manga taw ko sorga sa pzalamn siran o manga malāikat, ago gioto i pammgayan iran ko doniya ko da iran pn kapatay, na so pn so agama iran na ron sipik so ingaran iyan a Islām, na so pn so ingd iran a kasorgaan na aya ilano iyan na ingd o Kalilintad (Dārus Salām) sa so katharo a Salām, na madalm a bkaw niyan ko kaoyagoyag o manga Mu’min a aya kalilid na so di ron katatadmi ka opama ka lalayon so kapipikira on na khasanaan iran a sabap o kapiya o kapphagintaw iran sa di kiran matago so manga awid a akal ko kibabatog sa aya mangolambo kiran na so kalilintad ago so kathagodaya ko langowan o btad iran.

594. So katharo a mapiya (Kalimah Tayyibah) na gioto so Kalimat Shahādah a so katharoa ko “Lā Ilāha Illallāh, Muhammadur Rasūlullāh” a gianan i pariala o langowan taman ago niawa o galbk o Mu’min, sa sa dn sa taw a di niyan anan matharo sa paratiaya na da dn mabaloy a Mu’min, na sa dn sa taw a pitharo iyan anan a tolos ikhlas ko ginawa niyan na phakasoldn o Allāh ko sorga iyan, gianan i mbidaan ago pagltan o kafir ago so Mu’min. Piakaibarat o Allāh sa mapiya a kayo a makabbkn so kaatho iyan ko lopa a so sapak iyan na mabbmbar sa kawang a makarik i kaonga a kapnggonaan ko doniya ago sii ko alongan a maori.

595. Pianothol o al Bukhārī a miakapoon ko al Barā’ Bin Azib a so Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan a: So Muslim na amay ka izaan ko kobor na zaksian iyan a: Da a Tuahn a rowar ko Allāh ago so Muhammad  na sogo’ o Allāh, sa gioto so katharo o Allāh a: “ Thatapn o Allāh so siran oto a miamaratiaya sa nggolalan ko katharo a tatap ko kaoyagoyag ko doniya ago sii ko Akhirat” Gioto so kisabotn ko Lā Ilāha Illallāh, Muhammadur Rasūlullāh. So kandadaga o Allāh ko manga kafir ago so manga pananakoto na gioto so kapagizai kiran o malāikat a phanomariya ko kobor, sa di siran phakasmbag ka khalipatan iran so izmbag iran. Pd a maana o Dhalāl so kapkhadadas o matatago ko pamikiran o taw, odi na so kapkhadadas o kapkhailaya ko shayi sabap ko kappkhakawatan iyan ko kailay, ogaid na aya kalalayaman a maana niyan na so kadadag a pkhada so kakkdga ko lalan a mapayag a phagokitan o manosiya.

27. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Pagoyagn so oman i oripn sii ko kobor sii ko nganin a piatayan on, so mu’min ko kapaparatiaya niyan, ago so monafiq ko kapmomonafiq iyan. (mapiya a hadīth ko sarat o Muslim).

596. So gawii a inaloy niyan a daa ba on kaphapasai ago daa ba on kambobolayoka na pianagombalay niyan sa di katawan (nakirah) ka toos oto sa giankoto a gawii na piakalklk so mapmbtad on ago so madadalm on a manga siksa, a pd anan ko okit o basa Arab a patot a maknal o manosiya.

SŪRAH QĀF

(Qāf 38) Piakambowat o al Hākim a miakapoon ko Ibn Abbās a so manga Yahūdī na miakaoma siran ko Rasūlullāh [s.a.w] na iniiza iran on so kiaadna ko manga langit ago so lopa na pitharo iyan a: Inadn o Allāh so lopa a alongan a Ahad ago Isnīn, na inadn iyan so manga palaw a alongan a Salasa ago so madadalm on a manga gona na inadn iyan ko alongan a Arbaa so manga kayo, ig, ago so manga ingd ago so taragombalay ago so manga daropar na inadn iyan ko alongan a Khamīs so langit na inadn iyan ko alongan a Jumu’ah so manga bitoon ago so olan ago so manga malāikat sa taman sa tlo a manga oras a mialamba on, na inadn iyan ko oras a paganay so manga ajal, sa taman sa matay so phatay na sii ko ika dowa a oras na initmo niyan so mrat ko kalangowan o shayi ko kapnggonaan o manosiya, na sii ko ika tlo a oras na inadn iyan so Adam ago piakabaling iyan ko Sorga ago inisogo iyan ko Iblīs so kasojud iyan on ago piakaliyo niyan on sii ko kaposan o oras na pitharo o manga Yahūdī a oriyan iyan na antonaa pn hay Mohammad? Na pitharo iyan a oriyan iyan na miphantaw ko Arsh na itharo iran a hay Rasūlullāh [s.a.w]. Oba kami nka bo phangangalka? Na tomioron so ayat a: “Pakipananadmn ka so Qu'rān sa taw a pkhalk sa pagita akn”.Orian iyan na piakambowat o Ibn Jarir sa miakaokit ko Amr Bin Qays al Mula’i a miakapoon ko Ibn Abbās a pitharo iran a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] oba ka mi nka bo phangangalka, na tomioron ankoto a ayat.

597. So katharo a pananding na gioto so basa Arab a Taskhīr gioto so kiabaloya niyan ko langowan a kaadn a mattgl a makaliliot ko manosiya a masosodiot iyan so kamapiaan o manosiya ko kibabatog iyan ka an on makallbod so langowan taman sa pantag sa an iyan matonay so romasay niyan a so kababaloy niyan a pakasasambiin (khalīfah) ko doniya ka an iyan mapakabkn so tarotop a simba ko Allāh, sa so romasay niyan na so kamataani ko simba o tinanggisa ago so simba o diamong ago so simba o parinta sa matarotop anan langon, sa palaya dn makasimba so manosiya.

598. So manga Nabī ko kiphapantagn iran ko manga ummat iran na lawan pn ko kapaka phapantag o loks ago so wata iyan a thito ko kapdi, sa kapananamar iran sa katoro o manga ummat iran ko toroan o Allāh, oman maaloy so kakhasiksa iran sabap ko kiaonkir iran na aya katharo o manga Nabī, na ska hay Kadnan ami na Makalimoon (sii kiran) odi na aya tharoon iran na mataan a ska so Paririla a Makalimoon, so bo so Nūh i kagiya thamantaman dn a di dn pharatiaya so pagtaw niyan ko kialagaday o mararani sanggibo ragon na inipanin ta iyan siran sa katanai kiran a siksa.

599. Gianan so pangni o Nabī Ibrāhīm sa ingd a Makkah a kna o ba balintad a masibokar ko kambasoki ron, ogaid na balintad a pphanompangn sa pantag sa simba ko Allāh, a ipphananding on so langowan a onga a sapad ko miakambalabala sabap ko pangni o Ibrāhīm ago magagawi on so poso’ o manga Muslim, sa oman i isa na pangindaw niyan a kapkhalaawia sa Baytullāh ko oman dn ragon sa pantag sa kanayk odi na kapagumrah.

41. Miaadn so Rasūlullāh [s.a.w] a gii niyan tharoon a: So pangni o taw a Muslim ko pagari niyan a Muslim sa masoln na tatarimaan, a zisii ko kaporoan o olo niyan a malāikat a iwawakil on sa oman mamangni sa pantag ko pagari niyan sa mapiya na tharoon o malāikat a iwawakil on a Ammīn (tarima anka Tuhan ko) ago rk ka (so taw a miamangni) so datar iyan. (Pianothol i Muslim).

SŪRAH AD DĀRIYĀT

(ad Dāriyāt 19) Piakambowat o Ibn Jarīr ago so Ibn Abī Hātim a miakapoon ko al Hassan Bin Mohammad Bin al Hanafiyyah a so Rasūlullāh [s.a.w] na somiogo sa ronda a sondaro (Sariyyah) na miakagobat siran ago miakathaban siran, na miakaoma a sagorompong a pagtaw ko oriyan o kiapakapasad iran na tomioron so ayat a: “ Go sii ko manga tamok iran na adn a kabnar on o pphamangni ago so kawiwiswisan”.
(ad Dāriyāt 54-55) Piakambowat o Ibn Mani’ ago so Ibn Rahawiyyah ago so al Haytham Bin Kulayib ko Musnad iran a miakaokit ko Mujāhid a miakapoon ko Alī a: Gowani a tomoron so ayat a”Talikhodi nka siran ka kna o ba ka kapanginginsoyai” na da a mialamba rkami a isa bo inonta a tiankd iyan so kakhaantior gowani a sogoon iyan so Nabī sa katalikhodi niyan rkami na tomioron so ayat a “ Pamakatadm ka ka so kapananadm na phakanggay a gona ko miamaratiaya”na miakapiya so manga ginawa mi, go piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Qatādah a: Inaloy rkami a gowani a tomoron so ayat a “ Talikhodi nka siran” na miakargn oto ko manga Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w] sa miapikir iran a so Wahī na miagtas dn na so siksa na phakaoma dn na piakatoron o Allāh so “ Pamakatadm ka ka so kapananadm na phakanggay a gona ko miamaratiaya”.

600. Gioto so gawii a khasambolayang so manga kailay a di dn phakapirk so manga taw sabap ko makalawlaw a mapmbtad ko alongan a Qiyamah, a madakl a kiniropaan san o Qur’ān a gianan so gawii a thalikhodan dn o loks so wata iyan ago so wata ko loks iyan so karoma a inizaromataya ago so bolayoka na palaya dn ngganatan ka iphanolatan dn o oman i isa a ginawa niyan sabap ko kalipds o mambbtad ago so kasakit o siksa.

601. Gianan so gawii a bankit a pmbaropa so katataragombalay o manga doniya ka khasambian sa salakaw a doniya, sa aya bo a makapndg a mabagr sa masa oto na so Allāh a so kalangowan o kaadn na makadadapanas a makarorondan “ Antai khirk ko kadato imanto a alongan? (na da dn a makasmbag na tharoon o Allah) a rk o Allāh a Isaisa a Makapndg”

602. So inaloy a panampay ko manga taw na gioto so Qur’ān a manonompang ko manosiya ago so Jinn a siran i pialiogatan ko kipnggolalann sankoto a Qur’ān ko langowan a madadalm on a manga sogoan ago itaplk so langowan a matatago on a manga lalangan, sa iplalang kiran ankanan a kitab a kaposan a lilimodn iyan so langowan a mapiya ago toroan ago padoman ko manosiya, sa inpos iyan so ayat ko katharo iyan a aya bo a giimakapa-nanadm na so manga taw a manga lalantas i pikir.

SŪRAH AT TŪR

(at Tūr 30) Piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Ibn Abbās a so Quraysh na gowani a thimo siran ko Dar an Nadwah sii ko btad o Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo o isa kiran a taronkoa niyo sii ko manga patong sa taman sa matay sa datar o kiasokar o miaonaan iyan a manga pababayok a so az Zuhayr ago so an Nābigah ka skaniyan na datar iran na piakatoron o Allāh so ayat

SŪRAH AN NAJM

(an Najm 32) Piakambowat o al Wāhidī ago so at Tabarānī ago so Ibn al Mundir ago so Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Thābit Bin al Hārith al Ansārī a: Miaadn so manga Yahūdī a gii ran tharoon a amay ka masokar na adn a rk iran a wata a mama a maito na skaniyan na mangingimbnar, na inisampay oto ko Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan a miamokhag so manga Yahūdī ka da a pd sa niawa a adnn skaniyan o Allāh ko tian o ina iyan inonta bo a katawan iyan o skaniyan na kamomorkaan o magoontong na piakatoron o Allāh roo ankoto a ayat.