So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Yūsuf - [12 So Nabī Yūsuf] - سـورة يونـس
( Joseph - [Si Propeta] Joseph )

Pangnal ko Sūrah

So kaphagosaya ko manga darpa ankai a Sūrah ago so lankap a bandingan o Sūrah 10, taman ko Sūrah 15, na ilay anka so Pangnal ko Sūrah 10.

So bandingan ankai a sūrah na kokoma palaya dn bandingan ko thotolan ko Nabī Yūsuf, a isa a ari ko manga wata o Ya’qūb a sapolo ago dowa. Sa so thotolan on na bithowan sa skaniyan i matanos ago malano a iringa ko manga thotol (12: 3) sabap ko madakl a manga tindg: (1) Skaniyan i mali wanag a tanto a kiatalasaya on a di so salakaw ron a thotol ko Qur’an. (2) Ndodon so thotolan ko kapangabaya o manosiya a kabibinatangi a khakowaa thoma o langowan a taw ko pithibarangan iran i pankat ko kibabatog (3) Adn a manga warna niyan a mapayag ko kiapakaphantag o wata ago so loks iyan a matoa a matatago kiran so paratiaya ko Allāh a somsndad ago so kazasariga iran a malamit, so kabasng o siig o manga kaka kiran sa taw a manga ala i lalag ago ginawa, so ikmat iran ko Yūsuf ago so masakit a kamboko a minisogat ko ama iran ko kiada o Yūsuf, So kiaphasa o pakatatayaan a kalombayan sa arga a logi ago maito, so kabaya a kamamanosiyai a miasmpang iyan, so mabagr a paratiaya ago kapipin-diara ko marata, so di bnar a tmpo a miaonga niyan so kiatatap ko taronkoan ko lagaday o manga ragonan, so kapanaabira ko manga taginpn, so kababa o kapphagintaw ago so kaporo iyan. So kapakaaangias na lalan ko kisampay ko maporo a bantogan, so mamis a kasaop a skaniyan so karila a malingaw ago kapangapdi, so pankatan a maporo ko parinta ago so giikapagolowan, so onga o kapangalimbabaan ago so katanos o paratiaya ago so kapangimbnar.

So thotol na makapzagindai ogaid na kna o ba ndatar ago so thotolan o Bible ko makapantag ko Yūsuf, sa so btad iyan na tarotop a makambibida. So thotolan o Bible na tarotop a iringa ko kakondaliya a so parangay a kabilangataw na da a ba niyan on darpa. Sa aya antap iyan na so kappha-kalaa ko pankatan o Yahūdī sa sopak ko manga taw sa Misir, ago pkhaosay niyan so bontal o waraan o thotholan ko giikapagintaw o pagtaw a miaori ko Isrāīl. Sa so kandadato o Yūsuf na manardas ko manga taw sa Misir ko kasasagad kiran o makalawlaw a taon a da a khakan o pagtaw, sa miabaloy niyan so manga taw o Isrāīl a manga dato ko giikanggiragiraya ko manga ayam o Fir’aun. So pman so thotolan o Qur’ān ko sabala a katampar, na kna o ba iringa a kalalayaman ogaid na thotolan ko maporo a kapniniawa ago manga ibarat a phagosayin iyan so mapayag a kagogokt ko kaoyagoyag, so mabagr a waraan o kabilangataw sii ko doniya a mikakagm sa btad a lalayon pphagalin, ago so marayag a galbk o Allāh a so tatap a antap iyan a mapayag a kapkhailaya tano ron ko manga pandangan o thotol.

So Pamotosan iyan: So kaoyagoyag na matag taginpn ago pangindaw, a phagosayin sa nggolalan sa iringa ago thotol, sa datar o kapkhaaloy niyan ko Qur’ān. Sa so bnar a pithataginp o Yūsuf na di mapia a kiatarimaa on o manga pagari niyan, sa kiasabapan sa kiaikmata iran on sa piphasa iran sa pantag sa kabaloy niyan a oripn sa arga a da mapira lad a pirak (12: 1-20).

Sa so Yūsuf na inwit skaniyan o manga padagang a miakapamasa on sa bandar a Misir, sa miapamasa skaniyan o isa a pagaadatan a dato a so Azīz sa pimbabawata iyan. Na so Bai a darodopa o dato a Bai a Zulaykhah na giawi iyan so poso’ o Yūsuf sa kirampi iyan ko phakasirang a orarig o kabaya a kadodoniai, na miaola skaniyan. Sa so kiasanka iyan a (Yūsuf) na minibgay niyan on so kiapakarondan ago so taronkoan, ogaid na tatap dn a ipphangndao niyan so Bnar mapiya sii pn sa kalaboso, sa miakilala skaniyan ko kapia i ginawa ago galbk. Sa isa ko manga pd iyan sa kalaboso a miataabir iyan kiran so taginpn iran na miakaliyo sa mimbaloy a pannmk sa phaginomn o Dato sa Misir. (12: 21- 42).

Na so Dato na mithataginp, na so mama a kalaboso a mimbaloy a pannmk iyan sa inomn na kiatadman iyan so Yūsuf, sa gioto i kiasabapan sa kiabokakay o andang a migagadong a manga galbk a so kiatokasi ron, sa misabap roo na mialompiyo ko langowan o marata. Na miakaliyo skaniyan sa sslaan ago sasakawn ko pagtaw sa kiaontodan iyan so maporo a Kursi ko parinta a so kiambaloy niyan a Wazīr o Dato. Na so manga pagari niyan a gianatan iyan na miasogat siran a makabankit a taon sa minioma niyan siran sa Misir sa pangilay sa pagpr, na siakaw niyan siran a mapia a siran na di ran makikilala o ba gioto so Yūsuf. Na phirayo iyan kiran a pakaonotn iran so bolog a kalombayan a sangat iyan a pagari a so Binyāmīn (Benjamin). (12: 43-68).

Na so Yūsuf na inibagak iyan so Benjamin sa miokit sa ikmat, na so kiato- kawi ran sa gioto so Yūsuf, na rinilaan iyan siran ko marata a pinggolawla iran sa pitharo iyan kiran so kakowaa iran ko manga pamiliya iran sa Cana’an sa witn iran sa Misir. (12: 69-93).

Na miakaoma so ama iyan a Ya’qūb sa mithakna sa Misir, Sa so ingaran o Allāh na sila ago biantog, na so limo o Allāh i phanobay ko kalalagaday o manga masa, na so antap o Allāh na miadianka sii ko alongan a Qiyāmah. (12: 94-111).

Giankai a Sūrah na 111 a manga ayat iyan a initoron sa Makkah (Sūrah Makkiyyah). Tomioron ko oriyan o Sūrah Hūd.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

12:1

Hassanor Alapa : Alif, Lām, Rā, Katan so manga tanda o kitab a mapayag

Muhsin Khan : Alif-Lam-Ra. [These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings]. These are the Verses of the Clear Book (the Quran that makes clear the legal and illegal things, legal laws, a guidance and a blessing).

Sahih International : Alif, Lam, Ra. These are the verses of the clear Book.

Pickthall : Alif. Lam. Ra. These are verse of the Scripture that maketh plain.

Yusuf Ali : A.L.R. These are the symbols (or Verses) of the perspicuous Book.

Shakir : Alif Lam Ra. These are the verses of the Book that makes (things) manifest.

Dr. Ghali : Alif, Lam, Ra. (These are the names of letters of the Arabic alphabet, and only Allah knows their meaning here) Those are the ayat (Verses, signs) of the Evident Book.

Tafsir Jalalayn : Alif lām rā’: God knows best what He means by these [letters]. Those, verses, are the verses of the Book, the Qur’ān (the genitive annexation carries the meaning of [partitive] min, ‘from’) that makes plain, the one that manifests truth [distinguishing it] from what is falsehood.

Tagalog : Alif-Lãm-Râ. Ang mga titik na ito ng Alpabeto ng ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Sûratul Baqarah.’ Ito ay mga talata ng Kabanal-banalan na Kasulatan na malinaw sa pagiging kahulugan nito, at nililinaw ang hinggil sa mga ipinahihintulot at ipinagbabawal, at sa Kanyang patnubay.

12:2

Hassanor Alapa : Mataan a initoron Ami skaniyan a Qur’ān a (basa) Arab ka an iyo mapamimikiran

Muhsin Khan : Verily, We have sent it down as an Arabic Quran in order that you may understand.

Sahih International : Indeed, We have sent it down as an Arabic Qur'an that you might understand.

Pickthall : Lo! We have revealed it, a Lecture in Arabic, that ye may understand.

Yusuf Ali : We have sent it down as an Arabic Qur'an, in order that ye may learn wisdom.

Shakir : Surely We have revealed it-- an Arabic Quran-- that you may understand.

Dr. Ghali : Surely We have sent it down as an Arabic Qur'an, that possibly you would consider.

Tafsir Jalalayn : We have revealed it as an Arabic Qur’ān, in the language of the Arabs, so that you, O people of Mecca, might understand, comprehend its meaning.

Tagalog : Katiyakan, ipinahayag Namin ang Qur’ân na ito sa wikang ‘Arabic;’ upang kayo na mga Arabo ay pag-isipan ang mga kahulugan nito at maintindihan at isagawa at ipatupad ang Kanyang mga katuruan.

12:3
Hassanor Alapa : Phanotholn Ami rka (hay Mohammad) so manga pipiya a thotol ko nganin a 516 iniwahi Ami rka ankai a Qur’ān apia pn miaadn ka ko onaan iyan a pd ko khipakalilipat (sabap ko di nka on katawi)

Muhsin Khan : We relate unto you (Muhammad SAW) the best of stories through Our Revelations unto you, of this Quran. And before this (i.e. before the coming of Divine Inspiration to you), you were among those who knew nothing about it (the Quran).

Sahih International : We relate to you, [O Muhammad], the best of stories in what We have revealed to you of this Qur'an although you were, before it, among the unaware.

Pickthall : We narrate unto thee (Muhammad) the best of narratives in that We have inspired in thee this Qur'an, though aforetime thou wast of the heedless.

Yusuf Ali : We do relate unto thee the most beautiful of stories, in that We reveal to thee this (portion of the) Qur'an: before this, thou too was among those who knew it not.

Shakir : We narrate to you the best of narratives, by Our revealing to you this Quran, though before this you were certainly one of those who did not know.

Dr. Ghali : We, Ever We, narrate to you the fairest of narratives in that We have revealed to you this Qur'an, and decidedly before it you were indeed one of the heedless.

Tafsir Jalalayn : We will relate to you the best of narratives in what We have revealed, in Our revealing, to you this Qur’ān, though (wa-in: in is softened, in other words [understand it as] wa-innahu) prior to it you were of the heedless.

Tagalog : Aming isinasalaysay sa iyo, O Muhammad, ang mga pinakamabubuting kuwento sa pamamagitan ng pagpapahayag Namin sa iyo ng Banal na Qur’ân na ito, at bago ang pagkakapahayag na ito, ikaw ay kabilang sa mga walang kamuwang-muwang hinggil sa mga kuwentong ito at wala kang kaalam-alam sa Rebelasyong ito.

12:4
Hassanor Alapa : Gowani a tharoon o Yūsuf 517 ki ama iyan a hay ama miailay akn a saplo ago isa a bitoon ago so alongan ago so olan a miailay akn siran a somosojud siran rakn 518

Muhsin Khan : (Remember) when Yusuf (Joseph) said to his father: "O my father! Verily, I saw (in a dream) eleven stars and the sun and the moon, I saw them prostrating themselves to me."

Sahih International : [Of these stories mention] when Joseph said to his father, "O my father, indeed I have seen [in a dream] eleven stars and the sun and the moon; I saw them prostrating to me."

Pickthall : When Joseph said unto his father: O my father! Lo! I saw in a dream eleven planets and the sun and the moon, I saw them prostrating themselves unto me.

Yusuf Ali : Behold! Joseph said to his father: "O my father! I did see eleven stars and the sun and the moon: I saw them prostrate themselves to me!"

Shakir : When Yusuf said to his father: O my father! surely I saw eleven stars and the sun and the moon-- I saw them making obeisance to me.

Dr. Ghali : As Yusuf (Joseph) said to his father, "O my father, surely I saw (i.e., in a dream) eleven planets and the sun and the moon; I saw them prostrating to me.".

Tafsir Jalalayn : Mention, when Joseph said to his father, Jacob: ‘O my father (read yā abati to indicate the omitted yā’ of genitive annexation [sc. of yā abī]; or read yā abata to indicate that an alif, originally a yā’, has been omitted) I saw, in my sleep, eleven planets and the sun and the moon, I saw them ([repeated] for emphasis) prostrating themselves before me’ (sājidīn: this plural form is used to describe [the act of] ‘prostration’, which is an attribute associated with rational beings).

Tagalog : Ipaalaala mo, O Muhammad, sa iyong sambayanan ang sinabi ni Yûsuf (as) sa kanyang ama: O aking ama, katiyakang nakita ko sa panaginip ang labing-isang mga bituin, ang araw at ang buwan – na nakikita ko ang mga ito na nagpapatirapa sa akin. At ang panaginip na ito ay bilang pagbibigay ng magandang balita sa kahihinatnan ni Yûsuf na magiging mataas ang kanyang antas dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

12:5
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a ikaritan ko di nka phanothola so 519 taginpn ka ko manga pagari nka ka gastaan ka iran sa samporna a gasta, ka so shaytan ko manosiya na ridoay a mapayag

Muhsin Khan : He (the father) said: "O my son! Relate not your vision to your brothers, lest they arrange a plot against you. Verily! Shaitan (Satan) is to man an open enemy!

Sahih International : He said, "O my son, do not relate your vision to your brothers or they will contrive against you a plan. Indeed Satan, to man, is a manifest enemy.

Pickthall : He said: O my dear son! Tell not thy brethren of thy vision, lest they plot a plot against thee. Lo! Satan is for man an open foe.

Yusuf Ali : Said (the father): "My (dear) little son! relate not thy vision to thy brothers, lest they concoct a plot against thee: for Satan is to man an avowed enemy!

Shakir : He said: O my son! do not relate your vision to your brothers, lest they devise a plan against you; surely the Shaitan is an open enemy to man.

Dr. Ghali : He said, "O my son, do not narrate your vision to your brothers, (for) then they may plot against you (some) plotting. Surely Ash-Shaytan (The all-Vicious (one), i.e., the Devil) is to man an evident enemy.

Tafsir Jalalayn : He said, ‘O my son, do not relate your vision to your brothers, lest they plot against you some plot, [lest] they scheme to kill you, out of envy, knowing that the interpretation [of the dream] is that they represent the [eleven] planets, your mother, the sun and your father, the moon. Truly Satan is to man a manifest foe, [one] of evident enmity.

Tagalog : Sinabi ni Ya`qub (as) sa kanyang anak na si Yûsuf (as): O aking anak! Huwag mong sabihin ang panaginip na ito sa iyong mga kapatid, dahil kaiinggitan ka nila, at kakalabanin ka nila, at gagawa sila ng mga pakana upang ipahamak ka. Katiyakan, si ‘Shaytân’ ay lantarang kalaban ng tao.

12:6
Hassanor Alapa : Go gioto a philiin ka o Kadnan ka ago ipagndao Niyan rka so kapanaabir sa taginpn ago zampornaan iyan so limo iyan sii rka ago sii ko mbawataan o Ya’qūb sa datar o kiasampornaa niyan on ko dowa a apo oka sa miaona a so Ibrāhīm ago so Ishāq, mataan a so Kadnan ka na lbi a Matao a Maongangn

Muhsin Khan : "Thus will your Lord choose you and teach you the interpretation of dreams (and other things) and perfect His Favour on you and on the offspring of Ya'qub (Jacob), as He perfected it on your fathers, Ibrahim (Abraham) and Ishaque (Isaac) aforetime! Verily, your Lord is All-Knowing, All-Wise."

Sahih International : And thus will your Lord choose you and teach you the interpretation of narratives and complete His favor upon you and upon the family of Jacob, as He completed it upon your fathers before, Abraham and Isaac. Indeed, your Lord is Knowing and Wise."

Pickthall : Thus thy Lord will prefer thee and will teach thee the interpretation of events, and will perfect His grace upon thee and upon the family of Jacob as He perfected it upon thy forefathers, Abraham and Isaac. Lo! thy Lord is Knower, Wise.

Yusuf Ali : "Thus will thy Lord choose thee and teach thee the interpretation of stories (and events) and perfect His favour to thee and to the posterity of Jacob - even as He perfected it to thy fathers Abraham and Isaac aforetime! for Allah is full of knowledge and wisdom."

Shakir : And thus will your Lord choose you and teach you the interpretation of sayings and make His favor complete to you and to the children of Yaqoub, as He made it complete before to your fathers, Ibrahim and Ishaq; surely your Lord is Knowing, Wise.

Dr. Ghali : And thus your Lord will select you and teach you (a portion) of the interpretation of discourses, and perfect His favor upon you, and upon the house of Yaaqu ?b, (Jacob) as He perfected it earlier upon your two fathers, Ibrahim (Abraham) andIshaq. (Isaac) Surely your Lord is Ever-Knowing, Ever-Wise."

Tafsir Jalalayn : Thus, in the way that you have seen, will your Lord prefer you, choose you, and teach you the interpretation of events, the interpretation of visions, and perfect His grace upon you, with prophethood, and upon the House of Jacob — [upon] his sons — as He perfected it, with prophethood, formerly on your fathers Abraham and Isaac. Truly your Lord is Knower, of His creatures, Wise’, in what He does with them.

Tagalog : At sa ganitong pagpapakita ng iyong ‘Rabb’ sa iyo ng panaginip ay ganoon ka rin Niya pinipili at tinuturuan ng pagbibigay ng kahulugan sa panaginip na nakikita ng tao sa kanilang pagtulog at sa kung ano ang kahihinatnan nito sa tunay na pangyayari, at binubuo Niya sa iyo ang Kanyang biyaya, at ganoon din sa pamilya ni Ya`qub na pinagkalooban Niya ng pagka-Propeta at Sugo, na katulad din ng pagkakabuo ng Kanyang biyaya noon sa iyong dalawang ninuno na si Ibrâhim at Ishâq na ginawa Niya silang Propeta at Sugo. Katikayan, ang Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam kung sino ang Kanyang pipiliin mula sa Kanyang mga alipin, na ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang Pangangasiwa sa Kanyang nilikha.

12:7

Hassanor Alapa : Sabnar a adn a miaadn ko Yūsuf ago so manga pagari niyan a manga tanda a pantag ko manga pphamanga-mad

Muhsin Khan : Verily, in Yusuf (Joseph) and his brethren, there were Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) for those who ask.

Sahih International : Certainly were there in Joseph and his brothers signs for those who ask,

Pickthall : Verily in Joseph and his brethren are signs (of Allah's Sovereignty) for the inquiring.

Yusuf Ali : Verily in Joseph and his brethren are signs (or symbols) for seekers (after Truth).

Shakir : Certainly in Yusuf and his brothers there are signs for the inquirers.

Dr. Ghali : Indeed in Yusuf and his brothers were already signs for the questioners.

Tafsir Jalalayn : Verily in, the tale of, Joseph and his brethren — who were eleven — are signs, lessons, for those who inquire, about their tale.

Tagalog : Katiyakan, sa kuwento ni Yûsuf at ng kanyang mga kapatid ay mayroong aral at mga tanda na nagpapatunay sa Kapangyarihan ng Allâh at sa Kanyang Karunungan sa sinumang nagtatanong hinggil sa kasaysayan nila at nagnanais na ito ay malaman.

12:8
Hassanor Alapa : Gowani a tharoon iran a mataan a so Yūsuf ago so pagari niyan na lbi a pkhababayaan sii ko ama tano a di ski tano a ski tano na sagorompong (a mabagr) mataan a so ama tano na madadadag sa mapayag (ko kapakallbiya niyan ko Yūsuf ago so pagari niyan rki tano).

Muhsin Khan : When they said: "Truly, Yusuf (Joseph) and his brother (Benjamin) are loved more by our father than we, but we are 'Usbah (a strong group). Really, our father is in a plain error.

Sahih International : When they said, "Joseph and his brother are more beloved to our father than we, while we are a clan. Indeed, our father is in clear error.

Pickthall : When they said: Verily Joseph and his brotherare dearer to our father than we are, many though we be. Lo! our father is in plain aberration.

Yusuf Ali : They said: "Truly Joseph and his brother are loved more by our father than we: But we are a goodly body! really our father is obviously wandering (in his mind)!

Shakir : When they said: Certainly Yusuf and his brother are dearer to our father than we, though we are a (stronger) company; most surely our father is in manifest error:

Dr. Ghali : As they said, "Indeed Yusuf and his brother are more beloved to our father than we, and we are a band. Surely our father is indeed in evident error.

Tafsir Jalalayn : Mention, when they, that is, [when] some of Joseph’s brothers, said, to some of the others: ‘Surely Joseph (la-Yūsufu is the subject) and his brother, his full brother Benjamin, are dearer (ahabbu is the predicate) to our father than we are, though we be a [hardy] band, a group. Lo! our father is in plain aberration, in manifest error, for preferring those two to us.

Tagalog : Noong sinabi ng mga kapatid-sa-ama ni Yûsuf (as) bilang pag-uusap-usap nilang magkakapatid: Katotohanan, si Yûsuf at ang kanyang kapatid (sa ama’t ina) ay higit na mahal ng ating ama kaysa sa atin, lamang silang dalawa kaysa sa atin, subali’t tayo ay grupo na higit na marami, katiyakan, ang ating ama ay nasa malinaw na pagkakamali sa kanyang pakikitungo sa atin dahil pinahalagahan niya ang dalawa nang higit kaysa atin na wala naman tayong nakikitang sapat na kadahilanan.

12:9
Hassanor Alapa : (pitharo o isa kiran) a bono a 520 niyo so Yūsuf odi na bowangn iyo sa kalopaan sa mabonayon rkano so siap o ama iyo sa 521 maadn kano ko oriyan iyan a pagtaw a mapia

Muhsin Khan : "Kill Yusuf (Joseph) or cast him out to some (other) land, so that the favour of your father may be given to you alone, and after that you will be righteous folk (by intending repentance before committing the sin)."

Sahih International : Kill Joseph or cast him out to [another] land; the countenance of your father will [then] be only for you, and you will be after that a righteous people."

Pickthall : (One said): Kill Joseph or cast him to some (other) land, so that your father's favour may be all for you, and (that) ye may afterward be righteous folk.

Yusuf Ali : "Slay ye Joseph or cast him out to some (unknown) land, that so the favour of your father may be given to you alone: (there will be time enough) for you to be righteous after that!"

Shakir : Slay Yusuf or cast him (forth) into some land, so that your father's regard may be exclusively for you, and after that you may be a righteous people.

Dr. Ghali : Kill Yusuf, or banish him to some (other) land, that your father's face may be free (Literally: (void) and empty; i.e., your father will have time for you or pay you more attention (Yusuf ouy of the way) for you, and even after him you will be a righteous people."

Tafsir Jalalayn : Kill Joseph or cast him away into some land, that is, into some distant land, so that your father might be solely concerned with you, so that he might turn [his attention] to you and not be distracted by anyone else, and that thereafter, that is, after killing Joseph or casting him away, you might be a righteous folk’, by repenting.

Tagalog : Patayin ninyo si Yûsuf o di kaya ay itapon ninyo sa malayong kalupaan na walang sinuman ang nakaaalam upang mapasainyo ang pagmamahal ng inyong ama at kayo lamang ang kanyang pagtutuunan ng pansin at hindi na niya pagbabalingan pa ng pansin ang iba kundi kayo lamang, at kayo pagkatapos ninyong patayin si Yusuf o ilayo ay magsisi at magbalik-loob sa Allâh, na humihingi ng Kanyang kapatawaran pagkatapos ng inyong pagkakasala.

12:10
Hassanor Alapa : Na adn a mitharo a isa kiran a: Di niyo mbonoa so Yūsuf sa ologa niyo ko landng o paridi sa masabt skaniyan o sabaad a tomtmbng (a manga padagang) amay ka nggolawlaan iyo

Muhsin Khan : One from among them said: "Kill not Yusuf (Joseph), but if you must do something, throw him down to the bottom of a well, he will be picked up by some caravan of travellers."

Sahih International : Said a speaker among them, "Do not kill Joseph but throw him into the bottom of the well; some travelers will pick him up - if you would do [something]."

Pickthall : One among them said: Kill not Joseph but, if ye must be doing, fling him into the depth of the pit; some caravan will find him.

Yusuf Ali : Said one of them: "Slay not Joseph, but if ye must do something, throw him down to the bottom of the well: he will be picked up by some caravan of travellers."

Shakir : A speaker from among them said: Do not slay Yusuf, and cast him down into the bottom of the pit if you must do (it), (so that) some of the travellers may pick him up.

Dr. Ghali : One (Literally: a speaker) of them said, "Do not kill Yusuf, and cast him into the unseen (bottom) of the pit, (and) (some) travellers will pick him out, in case you are performing (that)."

Tafsir Jalalayn : One of them, namely, Judah, said, ‘Do not kill Joseph, but cast him, throw him, into the bottom of a well (ghayābat al-jubb is the darkest recess of a well; a variant reading has the plural [ghayābāt]), so that some caravan might pick him up, if you are to do anything’, of what you desire, in the way of separating [Joseph from us]: so content yourselves with this [solution].

Tagalog : Sinabi noong isa sa kapatid ni Yûsuf: Huwag ninyong patayin si Yûsuf, bagkus ay ihulog na lamang ninyo siya sa malalim na balon at doon ay makukuha siya ng mga manlalakbay na mga dumaraan doon, at para wala na kayong isipin pa hinggil sa kanya pagkatapos nito, at hindi na ninyo kinakailangan pa siyang patayin kung tiyak na isasagawa ninyo ang sinasabi ninyong pakana.

12:11

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a hay ama ami ino nka rkami di zarign so Yūsuf (a pnggitagita kami ko kalopaan) ka mataan a skami na somisiap on

Muhsin Khan : They said: "O our father! Why do you not trust us with Yusuf (Joseph), - when we are indeed his well-wishers?"

Sahih International : They said, "O our father, why do you not entrust us with Joseph while indeed, we are to him sincere counselors?

Pickthall : They said: O our father! Why wilt thou not trust us with Joseph, when lo! we are good friends to him?

Yusuf Ali : They said: "O our father! why dost thou not trust us with Joseph,- seeing we are indeed his sincere well-wishers?

Shakir : They said: O our father! what reason have you that you do not trust in us with respect to Yusuf? And most surely we are his sincere well-wishers:

Dr. Ghali : They said, "O our father, how is it with you, that you do not keep Yusuf (Joseph) in our custody? And surely we are indeed his (honest) advisers.

Tafsir Jalalayn : They said, ‘O father, what is wrong with you that you do not trust us with Joseph? We are indeed his well-wishers, we are indeed only looking out for his best interests.

Tagalog : Sinabi ng mga kapatid ni Yûsuf pagkatapos nilang magkasundo na siya ay ilalayo: O aming ama! Bakit hindi mo ipagkatiwala sa amin si Yûsuf, na kami nama’y kanyang mga kapatid, at ang nais lang naman namin ay kabutihan, at naaawa kami sa kanya kaya siya ay pangangalagaan namin at ipagkakaloob namin sa kanya ang taos-pusong pagpapayo.

12:12

Hassanor Alapa : Pakaonot anka rkami mapita a pnggitagita ago pzogay kami, ka mataan a skami na sisiapn ami

Muhsin Khan : "Send him with us tomorrow to enjoy himself and play, and verily, we will take care of him."

Sahih International : Send him with us tomorrow that he may eat well and play. And indeed, we will be his guardians.

Pickthall : Send him with us to-morrow that he may enjoy himself and play. And lo! we shall take good care of him.

Yusuf Ali : "Send him with us tomorrow to enjoy himself and play, and we shall take every care of him."

Shakir : Send him with us tomorrow that he may enjoy himself and sport, and surely we will guard him well.

Dr. Ghali : Send him (forth) with us tomorrow to frolic and play; and surely we will indeed be his preservers."

Tafsir Jalalayn : Send him forth with us tomorrow, to the desert, to frolic and play (read [first person plural] narta‘ wa-nal‘ab, ‘that we might frolic and play’, or [third person plural] yarta‘ wa-yal‘ab, ‘that he might frolic and play’), in other words, so that we might be spirited and roam freely. Surely we shall take good care of him’.

Tagalog : Hayaan mong isama namin siya bukas sa amin paglabas tungo sa ating pastulan upang siya ay makapagsaya sa pamamagitan ng pagkain ng mga prutas at anumang mga masasarap na mga bunga roon at makipaglaro sa amin ng habulan at iba pa na mga laro, at katiyakan na pangangalagaan namin siya mula sa anumang panganib.

12:13
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a mataan a ipmboko akn a kaphakaonota niyo ron ago ikhawan akn oba skaniyan makadas a arimaw a di niyo mazasagipa

Muhsin Khan : He [Ya'qub (Jacob)] said: "Truly, it saddens me that you should take him away. I fear lest a wolf should devour him, while you are careless of him."

Sahih International : [Jacob] said, "Indeed, it saddens me that you should take him, and I fear that a wolf would eat him while you are of him unaware."

Pickthall : He said: Lo! in truth it saddens me that ye should take him with you, and I fear less the wolf devour him while ye are heedless of him.

Yusuf Ali : (Jacob) said: "Really it saddens me that ye should take him away: I fear lest the wolf should devour him while ye attend not to him."

Shakir : He said: Surely it grieves me that you should take him off, and I fear lest the wolf devour him while you are heedless of him.

Dr. Ghali : He said, "Surely it grieves me indeed that you should go with him, and I fear that the wolf may eat him (while) you are heedless of him."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Lo! It grieves me that you should go with him, that is, your departure [with him grieves me], because I would be separated from him, and I fear lest the wolf devour him (al-dhi’b here represents the genus, for their land had many wolves in it), while you are heedless of him’, distracted [by something else].

Tagalog : Sinabi ni Ya`qub: Katotohanan, ikinalulungkot kong mawalay siya sa akin sa pamamagitan ng pagsama niya sa inyo tungo sa pastulan at nangangamba ako na baka siya ay makain ng lobo, dahil sa kayo ay magiging abala at makakalimutan ninyo siya.

12:14

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a o makadas a arimaw a skami na sagorompong a mabagr na mataan a manga (taw) kami a lapis (a da a manga siap iyan).

Muhsin Khan : They said: "If a wolf devours him, while we are 'Usbah (a strong group) (to guard him), then surely, we are the losers."

Sahih International : They said, " If a wolf should eat him while we are a [strong] clan, indeed, we would then be losers."

Pickthall : They said: If the wolf should devour him when we are (so strong) a band, then surely we should have already perished.

Yusuf Ali : They said: "If the wolf were to devour him while we are (so large) a party, then should we indeed (first) have perished ourselves!"

Shakir : They said: Surely if the wolf should devour him notwithstanding that we are a (strong) company, we should then certainly be losers.

Dr. Ghali : They said, "Indeed, in case the wolf eats him, and we are a band, (then) surely we are indeed losers!"

Tafsir Jalalayn : They said, ‘Truly if (la-in: the lām here is for oaths) the wolf were to devour him, when we are [so hardy] a band, a group, then we indeed are losers!’, incapable [of anything]. Thus, he sent him off with them.

Tagalog : Sinabi ng mga kapatid ni Yûsuf sa kanilang ama: Kung kakainin siya ng lobo samantalang kami ay mga malalakas na grupo, kami sa katotohanan kung gayon ay magiging mga talunan na walang maidudulot na kabutihan at hindi maaasahan sa anumang kapakinabangan.

12:15
Hassanor Alapa : Na gowani a pakaonotn iran sa miaopakat siran sa kapagologa iran on ko landng o paridi na iniwahi Ami sii rkaniyan (a Yūsuf) a disomala a maphanothol ka kiran 522 ankai a btad iran (a marata) a siran na di ran maggdam (so mapnggolawla ko talikhodan o manga masa)

Muhsin Khan : So, when they took him away, they all agreed to throw him down to the bottom of the well, and We inspired in him:"Indeed, you shall (one day) inform them of this their affair, when they know (you) not."

Sahih International : So when they took him [out] and agreed to put him into the bottom of the well... But We inspired to him, "You will surely inform them [someday] about this affair of theirs while they do not perceive [your identity]."

Pickthall : Then, when they led him off, and were of one mind that they should place him in the depth of the pit, We inspired in him: Thou wilt tell them of this deed of theirs when they know (thee) not.

Yusuf Ali : So they did take him away, and they all agreed to throw him down to the bottom of the well: and We put into his heart (this Message): 'Of a surety thou shalt (one day) tell them the truth of this their affair while they know (thee) not'

Shakir : So when they had gone off with him and agreed that they should put him down at the bottom of the pit, and We revealed to him: You will most certainly inform them of this their affair while they do not perceive.

Dr. Ghali : So, when they went with him, they agreed (Literally: and they agreed) together to set him down in the unseen (bottom) of the pit; and We revealed to him, "Indeed you will definitely (fully) inform them of this, their command, (Or: their affair) and they are not aware."

Tafsir Jalalayn : So when they went off with him, and agreed, resolved, to put him into the bottom of the well (the response of lammā, ‘when’, has been omitted, in other words [understand it as being] fa‘alū dhālika, ‘they did [just] that’) by taking off his shirt — after having beaten him, humiliated him and desiring to kill him — and lowering him in a bucket [into the well]. When he reached half-way down the well, they flung him [from the bucket] so that he would [fall and] die, but he fell into the water and took refuge near a rock. They then called to him and he responded, thinking that they had [decided to have] mercy on him. They then wanted to smash his head with a rock, but Judah prevented them. And We revealed to him, in the well, through true revelation (wahy haqīqa) — he was 17 years of age or just under — in order to reassure his heart: ‘Truly you shall inform them, after this day, of this affair, [this] deed, of theirs when they are unaware’, of [who] you [are] (wa-hum lā yash‘urūna is a circumstantial qualifier referring to the action of ‘informing’).

Tagalog : Na kung kaya, siya ay pinasama na niya sa kanila. At noong sila ay nagtungo na roon, sila ay nagkasundo na siya ay itapon sa ilalim ng balon, at inihayag Namin kay Yûsuf ang katotohanan: Katiyakan, balang-araw ay isasalaysay mo sa iyong mga kapatid ang ginawa nilang ito na pagpapahamak sa iyo, subali’t hindi nila ito nababatid.

12:16

Hassanor Alapa : Sa miaoma iran so ama iran ko kagabigabi a gii siran nggogoraok

Muhsin Khan : And they came to their father in the early part of the night weeping.

Sahih International : And they came to their father at night, weeping.

Pickthall : And they came weeping to their father in the evening.

Yusuf Ali : Then they came to their father in the early part of the night, weeping.

Shakir : And they came to their father at nightfall, weeping.

Dr. Ghali : And they came weeping to their father at eventide.

Tafsir Jalalayn : And they came to their father in the evening, weeping.

Tagalog : At nagtungo ang mga kapatid ni Yûsuf sa kanilang ama sa oras ng ‘`Isha’ sa unang bahagi ng gabi, na sila ay umiiyak at ipinakikita ang matinding pagkalungkot at pagdadalamhati.

12:17
Hassanor Alapa : Sa pitharo iran a ama ami lomialakaw kami sa gii kami magoradorad sa inibagak ami so Yūsuf ko manga igagama ami na kiadas skaniyan a arimaw, sa di kami nka dn pharatiayaan apiya pn manga bnar kami

Muhsin Khan : They said:"O our father! We went racing with one another, and left Yusuf (Joseph) by our belongings and a wolf devoured him; but you will never believe us even when we speak the truth."

Sahih International : They said, "O our father, indeed we went racing each other and left Joseph with our possessions, and a wolf ate him. But you would not believe us, even if we were truthful."

Pickthall : Saying: O our father! We went racing one with another, and left Joseph by our things, and the wolf devoured him, and thou believest not our saying even when we speak the truth.

Yusuf Ali : They said: "O our father! We went racing with one another, and left Joseph with our things; and the wolf devoured him.... But thou wilt never believe us even though we tell the truth."

Shakir : They said: O our father! surely we went off racing and left Yusuf by our goods, so the wolf devoured him, and you will not believe us though we are truthful.

Dr. Ghali : They said, "O our father, surely we went racing with one another and left Yusuf by (Literally: at) our belongings; so the wolf ate him. And in no way would you be believing us, even if we are sincere."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘O father, we went competing, shooting, and left Joseph by our things, our clothes, and the wolf ate him. But you would never believe us, even though we speak the truth’, before you, you would still have accused us [of lying] in this story, because of your adoration of Joseph, so how much more so when you think ill of us?

Tagalog : Kanilang sinabi: O aming ama! Katotohanan, kami ay nagtungo at naglaro ng habulan at panaan, at iniwan namin si Yûsuf doon sa pinaglagyan namin ng mga baon at mga damit, kailanman ay hindi kami nagkulang sa pangangalaga sa kanya, kundi iniwan namin siya na ligtas, at hindi kami napalayo sa kanya kundi maikling panahon lamang, subali’t kinain siya ng lobo, at maaaring hindi ka maniwala sa amin kahit kami ay totoo sa aming sinasabi; dahil sa labis mong pagmamahal kay Yûsuf.

12:18
Hassanor Alapa : Sa minioma iran so bankala iyan a masasalapot a rogo 523 a kabokhag, na pitharo iyan a ogaid na adn a piphandaraan rkano o manga ginawa niyo a btad, sa pzabar ako sa mapia go so Allāh i phangniyan sa tabang ko nganin a iphropa niyo.

Muhsin Khan : And they brought his shirt stained with false blood. He said: "Nay, but your ownselves have made up a tale. So (for me) patience is most fitting. And it is Allah (Alone) Whose help can be sought against that which you assert."

Sahih International : And they brought upon his shirt false blood. [Jacob] said, "Rather, your souls have enticed you to something, so patience is most fitting. And Allah is the one sought for help against that which you describe."

Pickthall : And they came with false blood on his shirt. He said: Nay, but your minds have beguiled you into something. (My course is) comely patience. And Allah it is Whose help is to be sought in that (predicament) which ye describe.

Yusuf Ali : They stained his shirt with false blood. He said: "Nay, but your minds have made up a tale (that may pass) with you, (for me) patience is most fitting: Against that which ye assert, it is Allah (alone) Whose help can be sought"..

Shakir : And they brought his shirt with false blood upon it. He said: Nay, your souls have made the matter light for you, but patience is good and Allah is He Whose help is sought for against what you describe.

Dr. Ghali : And they came with false (Literally: lying, a lie) blood on his shirt. He said, "No indeed, (but) your selves instigated for you a command. So, patience is becoming. And Allah is (The One) Whose help is to be sought against what you describe."

Tafsir Jalalayn : And they came with false blood on his shirt (‘alā qamīsihi has the status of an accusative [of the verb], because it is an adverbial qualifier, meaning fawqa [qamīsihi]): they slaughtered a lamb and dabbed it [his shirt] with its blood — but they forgot to tear it [the shirt] — and they said that it was his blood. He, Jacob, said, when he saw that it [the shirt] was undamaged and realised that they were lying: ‘Nay, but your souls have beguiled you into something, and so you did it to him. Yet comely patience!, without any anxiety! (fa-sabrun jamīlun is the predicate of a missing subject such as amrī, ‘my course]’). And God is the One Whose succour is sought in that [predicament] which you describe’, that which you mention of Joseph’s affair.

Tagalog : At dala-dala nila ang kamiseta ni Yûsuf na punung-puno ng dugo subali’t ito sa katotohanan ay hindi talagang dugo ni Yûsuf; na nais nilang patunayan sa pamamagitan nito na totoo ang kanilang sinasabi, magkagayunpaman, ito pa ay naging patunay ng kanilang kasinungalingan; dahil ang kamiseta ay hindi napunit. Na kung kaya, sinabi sa kanila ng kanilang ama na si Ya`qub:

Ang tunay na pangyayari ay hindi ang yaong inyong sinasabi, kundi nag-imbento lamang kayo sa inyong mga sarili na nag-utos sa inyo na gumawa ng masama bilang pagpapahamak kay Yûsuf, na ito ang nakikita ninyong nakabubuti kaya ginawa ninyo, na kung kaya, mas makabubuti para sa akin ang pagtitiis na hindi na ako magrereklamo pa sa kaninumang tao, at ipauubaya ko na lamang ang aking sarili sa Allâh na ako ay tulungan Niya para makayanan ko ang mga sinasabi ninyong kasinungalingan, na hindi ko na gagamitin pa ang aking lakas at kapangyarihan hinggil dito.

12:19
Hassanor Alapa : Na miakaoma a tomtmbng na siogo iran so pananagb iran na tiayothon iyan so panabo iyan (ko paridi na kagia gamitn iyan na miakathambitin on so Yusuf) na miatharo iyan a sayana a mapiya, giai na bagoamama sa inisoln iran so btad iyan sa bialoy ran a dagangan a pphasaan a so Allāh i lbi a Matao ko nganin a gii ran galbkn

Muhsin Khan : And there came a caravan of travellers; they sent their water-drawer, and he let down his bucket (into the well). He said: "What good news! Here is a boy." So they hid him as merchandise (a slave). And Allah was the All-Knower of what they did.

Sahih International : And there came a company of travelers; then they sent their water drawer, and he let down his bucket. He said, "Good news! Here is a boy." And they concealed him, [taking him] as merchandise; and Allah was knowing of what they did.

Pickthall : And there came a caravan, and they sent their waterdrawer. He let down his pail (into the pit). He said: Good luck! Here is a youth. And they hid him as a treasure, and Allah was Aware of what they did.

Yusuf Ali : Then there came a caravan of travellers: they sent their water-carrier (for water), and he let down his bucket (into the well)...He said: "Ah there! Good news! Here is a (fine) young man!" So they concealed him as a treasure! But Allah knoweth well all that they do!

Shakir : And there came travellers and they sent their water-drawer and he let down his bucket. He said: O good news! this is a youth; and they concealed him as an article of merchandise, and Allah knew what they did.

Dr. Ghali : And (there) came travelers; so they sent their water-drawer; then he let down his bucket. He said, "What good tidings! Here is this youth." And they secretly kept him (i.e., the travelers hid him) as merchandise; and Allah is Ever-Knowing of whatever they do.

Tafsir Jalalayn : And there came a caravan — travellers going from Midian to Egypt, who stopped near to Joseph’s well — and they sent their water-drawer, the one who goes down to the water [source] to draw from it, and he let down his bucket, into the well and Joseph clung to it and he pulled him out, and when he saw him: he said, ‘Good news!’ (a variant reading [of yā bushrā] has yā bushrāya: this [vocative] call is figurative, in other words [it is to be understood as] ‘Come [O good news], now is your time!’) ‘This is a young boy’. His brothers became aware of this and came to him, and they hid him, that is, they disguised his real status, claiming that he was, as [a piece of] merchandise, by saying, ‘This is a slave of ours: he is a runaway’; but Joseph did not say anything, fearing that they might kill him. But God knew well what they were doing.

Tagalog : At dumating ang mga grupo ng mga manlalakbay at pagkatapos ay nag-utos sila sa kanilang tagaigib na kumuha ng tubig, at noong ibinaba niya ang kanyang pang-igib sa balon ay sumampay si Yûsuf doon, at sinabi ng kanilang tagaigib:

Anong napakagandang balita! Narito ang isang batang lalaki na mamahalin, at inilihim ng mga kapatid ni Yûsuf ang patungkol sa kanya – samantalang ang ilan sa kanila ay malapit lamang doon sa pinangyarihan – at inilihim nila na siya ay kapatid nila, gayundin si Yûsuf inilihim din niya ang patungkol sa kanyang sarili dahil sa pagkatakot na baka siya ay patayin ng kanyang mga kapatid, at kanilang sinabi: Katotohanan, ito ay isang alipin na aming ipinagbibili, subali’t ang Allâh ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa kung ano ang ginagawa nila kay Yûsuf.

12:20

Hassanor Alapa : Go piphasa iran skaniyan sa arga a lapis a Dirham a mabibilang sa miaadn siran on a di kiran mala i arga

Muhsin Khan : And they sold him for a low price, - for a few Dirhams (i.e. for a few silver coins). And they were of those who regarded him insignificant.

Sahih International : And they sold him for a reduced price - a few dirhams - and they were, concerning him, of those content with little.

Pickthall : And they sold him for a low price, a number of silver coins; and they attached no value to him.

Yusuf Ali : The (Brethren) sold him for a miserable price, for a few dirhams counted out: in such low estimation did they hold him!

Shakir : And they sold him for a small price, a few pieces of silver, and they showed no desire for him.

Dr. Ghali : And they bartered him for a paltry price, (some) numbered dirhams; and they esteemed him lightly (Literally: were of the ascetics, i.e., refused to have anything to do him)

Tafsir Jalalayn : Then they sold him — they [the caravan] purchased him from them — for a very low, a diminished, price, a handful of dirhams, 20 or 22; for they, that is, his brothers, set small store by him. So the caravan brought him to Egypt, where the one who had bought him sold him for 20 dinars, two pairs of sandals and two robes.

Tagalog : At ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid doon sa mga dumaan na mga manlalakbay sa murang halaga ng dirham, na para bagang inayawan na nila si Yûsuf at gusto na nilang mailayo ito sa kanila; at ito ay sa kadahilanang hindi nila batid ang kahalagahan ni Yûsuf sa Allâh.

12:21Hassanor Alapa : Na pitharo o miamasa on 524 sii sa Misir ko karoma niyan a sakaw anka so darpa iyan ka kalokalo o makanggay rkita a gona, odi na kowaan ta skaniyan a wata ta, go gioto a piakambkn Ami so Yūsuf ko lopa ago ipagndao Ami ron so kataabir sa manga taginpn, sa so Allāh i Domadaag ko manga sogoan Iyan ogaid na so kadaklan ko manga taw na di ran katawan.

Muhsin Khan : And he (the man) from Egypt who bought him, said to his wife: "Make his stay comfortable, may be he will profit us or we shall adopt him as a son." Thus did We establish Yusuf (Joseph) in the land, that We might teach him the interpretation of events. And Allah has full power and control over His Affairs, but most of men know not.

Sahih International : And the one from Egypt who bought him said to his wife, "Make his residence comfortable. Perhaps he will benefit us, or we will adopt him as a son." And thus, We established Joseph in the land that We might teach him the interpretation of events. And Allah is predominant over His affair, but most of the people do not know.

Pickthall : And he of Egypt who purchased him said unto his wife: Receive him honourably. Perchance he may prove useful to us or we may adopt him as a son. Thus we established Joseph in the land that We might teach him the interpretation of events. And Allah was predominant in His career, but most of mankind know not.

Yusuf Ali : The man in Egypt who bought him, said to his wife: "Make his stay (among us) honourable: may be he will bring us much good, or we shall adopt him as a son." Thus did We establish Joseph in the land, that We might teach him the interpretation of stories (and events). And Allah hath full power and control over His affairs; but most among mankind know it not.

Shakir : And the Egyptian who bought him said to his wife: Give him an honorable abode, maybe he will be useful to us, or we may adopt him as a son. And thus did We establish Yusuf in the land and that We might teach him the interpretation of sayings; and Allah is the master of His affair, but most people do not know.

Dr. Ghali : And he who traded him, being of Misr, (Egypt) said to his wife, "Give him honorable lodging; it may be that he will profit us, or it may be that we take him to ourselves (as) a son." And thus, We established Yusuf (Joseph) in the land, and that We may teach him some of the interpretation of discourses. And Allah is Overcomer with (Literally: Over) His Command, but most men do not know.

Tafsir Jalalayn : And he of Egypt who purchased him, Potifar, the Court Officer (Qitfīr al-‘azīz), said to his wife, Zulaikha (Zulaykhā), ‘Give him an honourable place, [an honourable] residence with us. Maybe he will be useful to us, or we may adopt him as a son’ — for he was chaste. Thus, just as We delivered him from being killed and from the well, and softened the Court Officer’s heart for him, We established Joseph in the land, the land of Egypt, until he attained what [status] he attained, that We might teach him the interpretation of events, the interpretation of visions (wa-li-nu‘allimahu min ta’wīli’l-ahādīth is a supplement to an implied [missing part] connected to makkannā, ‘We established’, in other words, [an implied] li-numallikahu, ‘so that We might give him kingship’; or else the wāw [of wa-li-nu‘allimahu, ‘that We might teach him’] is [to be understood as being] extra). God’s way [always] prevails, exalted be He, nothing being beyond Him, but most people — and they are the disbelievers — do not know, this.

Tagalog : At noong dinala na ng mga manlalakbay si Yûsuf sa Ehipto ay binili siya sa kanila ni `Aziz na katiwala ng hari, at kanyang sinabi sa kanyang asawa: Pagbutihin mo ang pangangalaga at pakikitungo sa kanya, at gawing mong maginhawa (o kumportable) ang kanyang pamamalagi sa atin, upang mapakinabangan natin ang kanyang serbisyo, o di kaya ay panatilihin natin siya sa atin na ituturing natin siya bilang isang anak.

At kung paano Namin iniligtas si Yûsuf na ginawa Namin na mapamahal siya sa kanang kamay ng hari, ay ganoon din Namin siya pinanatili sa kalupaan ng Ehipto, at inilagay Namin siya bilang tagapangasiwa sa kabuhayan ng Ehipto, at upang ituro Namin sa kanya ang kahulugan ng panaginip na nalalaman sa pamamagitan noon ang anumang maaaring mangyari. At ang Allâh ay Siyang Nangingibabaw sa anumang Kanyang nais, at ang Kanyang pasiya ay tiyak na magaganap at walang sinuman ang maaaring makapigil nito, subali’t ang karamihan sa mga tao ay hindi nila batid na ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Allâh.

12:22

Hassanor Alapa : Na gowani dn a isampay ko kiakhasad (a mangoda) na bigan Ami skaniyan sa kokoman ago katao, sa datar oto a mbalasan Ami so manga taw a giiphiapia

Muhsin Khan : And when he [Yusuf (Joseph)] attained his full manhood, We gave him wisdom and knowledge (the Prophethood), thus We reward the Muhsinun (doers of good - see V.2:112).

Sahih International : And when Joseph reached maturity, We gave him judgment and knowledge. And thus We reward the doers of good.

Pickthall : And And when he reached his prime We gave him wisdom and knowledge. Thus We reward the good.

Yusuf Ali : When Joseph attained His full manhood, We gave him power and knowledge: thus do We reward those who do right.

Shakir : And when he had attained his maturity, We gave him wisdom and knowledge: and thus do We reward those who do good.

Dr. Ghali : And when he reached full age, We brought him judgment and knowledge; and thus We recompense the fair-doers.

Tafsir Jalalayn : And when he reached his prime — which was at 30 or 33 years of age — We gave him [power of] judgement, wisdom, and knowledge, understanding in [matters of] religion, before his call to prophethood. Thus, just as We rewarded him, We reward those who are virtuous, to [the good] of their souls.

Tagalog : At nang dumating na si Yûsuf (as) sa kanyang sapat na gulang ay ipinagkaloob Namin sa kanya ang kakayahan sa pagkaunawa at kaalaman (pagka-Propeta), na ang ganitong pagbibigay ng gantimpala ay Aming ipinagkaloob sa kanya dahil sa kanyang kabutihan, na samakatuwid, ganito Namin ginagantimpalaan ang mga mabubuti sa kanilang mga gawain, at ito ay bilang pampalubag-loob kay Propeta Muhammad (saw).

12:23
Hassanor Alapa : Sa piangabayaan skaniyan o babay ko walay niyan (so Zulaykha) sa pinggagalidan iyan so manga pinto na pitharo iyan a song ka sii, na pitharo iyan a mlindong ako ko Allāh, mataan a skaniyan na Kadnan ko 525 (so Azīz) a piphiapiaan iyan so darpa akn, mataan a di phakadaag so manga salimbot

Muhsin Khan : And she, in whose house he was, sought to seduce him (to do an evil act), she closed the doors and said: "Come on, O you." He said: "I seek refuge in Allah (or Allah forbid)! Truly, he (your husband) is my master! He made my stay agreeable! (So I will never betray him). Verily, the Zalimun (wrong and evil-doers) will never be successful."

Sahih International : And she, in whose house he was, sought to seduce him. She closed the doors and said, "Come, you." He said, "[I seek] the refuge of Allah . Indeed, he is my master, who has made good my residence. Indeed, wrongdoers will not succeed."

Pickthall : And she, in whose house he was, asked of him an evil act. She bolted the doors and said: Come! He said: I seek refuge in Allah! Lo! he is my lord, who hath treated me honourably. Lo! wrong-doers never prosper.

Yusuf Ali : But she in whose house he was, sought to seduce him from his (true) self: she fastened the doors, and said: "Now come, thou (dear one)!" He said: "Allah forbid! truly (thy husband) is my lord! he made my sojourn agreeable! truly to no good come those who do wrong!"

Shakir : And she in whose house he was sought to make himself yield (to her), and she made fast the doors and said: Come forward. He said: I seek Allah's refuge, surely my Lord made good my abode: Surely the unjust do not prosper.

Dr. Ghali : And she in whose home he was solicited him, (Literally: she solicited him about himself) and bolted the doors (on them), and said, "Come! Everything is ready for you." (i.e., take me) He said, " Allah be my refuge! Surely he is my lord (i.e., your husband is my lord) who has given me the fairest of lodging. Surely the unjust (ones) do not prosper."

Tafsir Jalalayn : And she, in whose house he was — namely Zulaykhā — attempted to seduce him, that is, she asked him to lie with her, and she closed the doors, of the house. And she said, to him: ‘Come!’ (hayta laka: the lām [of laka] is for clarification; a variant reading has hīta laka or haytu laka). ‘God forbid!’, I seek refuge with God from this, he said. ‘Truly he, who bought me, is my lord, my master, who has given me an honourable place, [an honourable] residence, and so I cannot betray him with regard to his family. Truly, evildoers, fornicators, never prosper’.

Tagalog : At siya ay malumanay na inakit ng asawa ni `Aziz dahil sa siya ay nakatira sa kanyang pamamahay; napamahal siya (ang asawa ni `Aziz) nang matindi sa kanya dahil sa labis na kaamuan ng kanyang mukha, at isinara niya ang mga pinto para sa kanilang dalawa ni Yûsuf, at kanyang sinabi: Halika sa akin, O ikaw! At tumugon naman ni Yûsuf: Hinihingi ko ang kalinga ng Allâh at hinihiling ko na ilayo Niya ako sa anumang pang-aakit mo sa akin, na ito ay pagtataksil sa aking pinuno na siyang nagkaloob sa akin ng parangal, magandang pakikitungo na hindi ko siya kailanman ipagkakanulo sa kanyang pamilya! Katiyakan, di magtatagumpay ang sinumang gumagawa ng kasalanan, na hindi niya dapat gawin.

12:24
Hassanor Alapa : Go sabnar a inirokot 526 o (Zulaykha a kakowaa niyan ko kabaya iyan) na o da so kiailaya (o Yusuf) ko tanda o Kadnan iyan (ko kiapikira niyan sa palagoyan iyan so Zulaykha) na disomala a igagt iyan mambo, sa gioto na 527 kagia an Ami ron mapokas so marata ago so piakasisingay (a so kazina) mataan a skaniyan na pd ko manga oripn Ami a pindiara a pakalilidasn (ko marata).

Muhsin Khan : And indeed she did desire him and he would have inclined to her desire, had he not seen the evidence of his Lord. Thus it was, that We might turn away from him evil and illegal sexual intercourse. Surely, he was one of Our chosen, guided slaves.

Sahih International : And she certainly determined [to seduce] him, and he would have inclined to her had he not seen the proof of his Lord. And thus [it was] that We should avert from him evil and immorality. Indeed, he was of Our chosen servants.

Pickthall : She verily desired him, and he would have desired her if it had not been that he saw the argument of his Lord. Thus it was, that We might ward off from him evil and lewdness. Lo! he was of Our chosen slaves.

Yusuf Ali : And (with passion) did she desire him, and he would have desired her, but that he saw the evidence of his Lord: thus (did We order) that We might turn away from him (all) evil and shameful deeds: for he was one of Our servants, sincere and purified.

Shakir : And certainly she made for him, and he would have made for her, were it not that he had seen the manifest evidence of his Lord; thus (it was) that We might turn away from him evil and indecency, surely he was one of Our sincere servants.

Dr. Ghali : And indeed she already designed on him, and he (would have) designed on her, had he not seen the proof of his Lord. Thus it was, that We might turn about from him odious (deeds) and obscenity. Surely he was one of Our most faithful bondmen.

Tafsir Jalalayn : And she certainly desired him, she sought sexual intercourse with him, and he would have desired her [too], he would have sought the same, had it not been that he saw the proof of his Lord: Ibn ‘Abbās said, ‘Jacob was made to appear before him, and he struck his [Joseph’s] breast, whereupon his [sexual] desire withdrew [from his body] through his fingernails (the response to lawlā, ‘had it not been’, has been omitted: [understood to be] la-jāma‘ahā, ‘he would have lain with her’). So it was, that We made him see the proof, that We might ward off from him evil, betrayal, and lewdness, [the act of] fornication. Truly he was of Our devoted servants, in terms of obedience (mukhlisīn: a variant reading has mukhlasīn, in other words, ‘chosen/purified [servants]’).

Tagalog : At katiyakan, labis ang kanyang paghahangad sa kanya, at kinausap niya mismo si Yûsuf ng pakikiusap na tumugon sa kanyang pang-aakit, at matatangay na sana si Yûsuf ng kanyang pang-aakit, kung hindi lamang sa katotohanan na nakita niya ang tanda mula sa mga palatandaan ng kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na siyang nagpalayo sa kanya sa anumang paghihikayat ng kanyang sarili, magkagayunpama’y ipinakita Namin ito sa kanya; upang ilayo Namin sa kanya ang kasalanan at kahalayan sa lahat ng pagkakataon, katiyakan, siya ay kabilang sa mga alipin Namin na mga malilinis na mga pinili para sa Mensahe ng Allâh, na sila ay dalisay at taos-puso sa kanilang pagsamba sa Kaisahan ng Allâh.

12:25
Hassanor Alapa : Sa piagoradan iran so pinto na miardit iyan so bankala iyan sa likod na miaoma iran so karoma niyan ko pinto, na pitharo iyan (so Zulaykha) a da a balas o taw a pikhadiatan iyan so karoma nka sa marata (a kazina) a rowar sa taronkoon odi na siksaan sa masakit

Muhsin Khan : So they raced with one another to the door, and she tore his shirt from the back. They both found her lord (i.e. her husband) at the door. She said: "What is the recompense (punishment) for him who intended an evil design against your wife, except that he be put in prison or a painful torment?"

Sahih International : And they both raced to the door, and she tore his shirt from the back, and they found her husband at the door. She said, "What is the recompense of one who intended evil for your wife but that he be imprisoned or a painful punishment?"

Pickthall : And they raced with one another to the door, and she tore his shirt from behind, and they met her lord and master at the door. She said: What shall be his reward, who wisheth evil to thy folk, save prison or a painful doom?

Yusuf Ali : So they both raced each other to the door, and she tore his shirt from the back: they both found her lord near the door. She said: "What is the (fitting) punishment for one who formed an evil design against thy wife, but prison or a grievous chastisement?"

Shakir : And they both hastened to the door, and she rent his shirt from behind and they met her husband at the door. She said: What is the punishment of him who intends evil to your wife except imprisonment or a painful chastisement?

Dr. Ghali : And they raced with one another to the door, and she ripped his shirt from the rear. And they came upon her master close to the door. She said, "What is the recompense of him who was willing to (commit) an odious (deed) to your family except that he should be imprisoned or (receive) a painful torment?"

Tafsir Jalalayn : And they raced to the door: Joseph making for it in order to escape, while she, in order to grab hold of him, caught hold of his garment and pulled him towards her, and she tore his shirt from behind, whereupon they encountered her master, her husband, at the door. She, composed herself and then, said, ‘What is to be the requital of him who intends evil, [who intends] fornication, against your folk, but that he should be imprisoned, locked up in a jail, or [suffer] a painful chastisement?’, by having him beaten.

Tagalog : At nagmadali si Yûsuf na tumungo sa pintuan dahil sa nais niyang makalabas, at nagmadali naman siyang sinundan nito na pinilit siyang pigilin at hinila niya ang kanyang kamiseta mula sa likuran; upang siya ay pigilin niya na makalabas at ito ay napunit, at natagpuan nilang dalawa ang asawa ng babae sa harapan mismo ng pintuan at kanyang sinabi: Ano ang magiging parusa sa sinumang naghangad ng kahalayan laban sa iyong asawa, kundi nararapat na siya ay ilagay sa kulungan o isang matinding pagpaparusa.

12:26
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan (so Yūsuf) a skaniyan i miangabaya rakn na mizaksi a saksi a pd ko pamiliya niyan a (Zulaykha) sa pitharo o saksi a amay ka so bankala iyan na miardit sa hadapan na bnar skaniyan a (Zulaykha) na bokhag skaniyan a (Yūsuf)

Muhsin Khan : He [Yusuf (Joseph)] said: "It was she that sought to seduce me," - and a witness of her household bore witness (saying): "If it be that his shirt is torn from the front, then her tale is true and he is a liar!

Sahih International : [Joseph] said, "It was she who sought to seduce me." And a witness from her family testified. "If his shirt is torn from the front, then she has told the truth, and he is of the liars.

Pickthall : (Joseph) said: She it was who asked of me an evil act. And a witness of her own folk testified: If his shirt is torn from before, then she speaketh truth and he is of the liars.

Yusuf Ali : He said: "It was she that sought to seduce me - from my (true) self." And one of her household saw (this) and bore witness, (thus):- "If it be that his shirt is rent from the front, then is her tale true, and he is a liar!

Shakir : He said: She sought to make me yield (to her); and a witness of her own family bore witness: If his shirt is rent from front, she speaks the truth and he is one of the liars:

Dr. Ghali : He said, "She, (really) she solicited me. "And a witness of her family bore witness, "In case his shirt has been ripped from the forepart, then she has (spoken) sincerely, and he is (one) of the liars.

Tafsir Jalalayn : He, Joseph, said, declaring himself innocent [of the charge]: ‘It was she who attempted to seduce me’. And a witness of her own folk testified, her paternal cousin — it is reported that he was still [a child] in the cradle — and he said: ‘If his shirt has been torn from the front, then she speaks the truth, and he is of the liars;

Tagalog : At sinabi ni Yûsuf: Siya ang nang-akit sa akin at tumestigo ang isang sanggol na nasa kuna (duyan) pa lamang mula sa pamilya nung babae at kanyang sinabi: Kung ang kanyang kamiseta ay napunit sa harapan, totoo siya (babae) sa kanyang pagbibintang sa kanya, at siya (Yûsuf) naman kung gayon ay kabilang sa mga sinungaling.

12:27

Hassanor Alapa : Na amay ka so bankala iyan na miardit sa likod na bokhag skaniyan a (Zulaykha) sa skaniyan i bnar a (Yūsuf) 528

Muhsin Khan : "But if it be that his shirt is torn from the back, then she has told a lie and he is speaking the truth!"

Sahih International : But if his shirt is torn from the back, then she has lied, and he is of the truthful."

Pickthall : And if his shirt is torn from behind, then she hath lied and he is of the truthful.

Yusuf Ali : "But if it be that his shirt is torn from the back, then is she the liar, and he is telling the truth!"

Shakir : And if his shirt is rent from behind, she tells a lie and he is one of the truthful.

Dr. Ghali : And in case his shirt has been ripped from the rear, then she has lied, and he is (one) of the sincere."

Tafsir Jalalayn : but if his shirt has been torn from behind, then she has lied, and he is of the truthful’.

Tagalog : At kung ang kanyang kamiseta naman ay napunit sa likuran, samakatuwid, siya (babae) ay nagsasabi ng kasinungalingan at si Yûsuf ay kabilang sa mga nagsasabi ng katotohanan.

12:28

Hassanor Alapa : Na gowani a mailay niyan a so bankala iyan na miardit sa likod na pitharo iyan a mataan a skaniyan na pd ko gasta iyo, sa so gasta iyo (a manga babay) na lbi a mala

Muhsin Khan : So when he (her husband) saw his [(Yusuf's (Joseph)] shirt torn at the back; (her husband) said: "Surely, it is a plot of you women! Certainly mighty is your plot!

Sahih International : So when her husband saw his shirt torn from the back, he said, "Indeed, it is of the women's plan. Indeed, your plan is great.

Pickthall : So when he saw his shirt torn from behind, he said: Lo! this is of the guile of you women. Lo! the guile of you is very great.

Yusuf Ali : So when he saw his shirt,- that it was torn at the back,- (her husband) said: "Behold! It is a snare of you women! truly, mighty is your snare!

Shakir : So when he saw his shirt rent from behind, he said: Surely it is a guile of you women; surely your guile is great:

Dr. Ghali : So, as soon as he saw his shirt ripped from the rear, he said, "Surely this is of your (The Arabic adjective is feminine plural) (women's) plotting; surely your (The Arabic adjective is feminine plural) plotting is monstrous.

Tafsir Jalalayn : So when he, her husband, saw that his shirt was torn from behind, he said: ‘Indeed this — that is, your saying: ‘What is to be the requital of him who intends …’ to the end [of the verse, Q. 12:25] — is of the guile of you, O, women. Verily your guile is great.

Tagalog : At noong nakita ng kanyang asawa ang kamiseta ni Yûsuf na napunit mula sa likuran ay natuklasan niyang inosente si Yûsuf, at kanyang sinabi sa kanyang asawa: Katiyakan, ang kasinungalingang ibinintang mo sa binatang ito ay kabilang sa mga pakana ninyo, O kayong mga kababaihan, dahil ang mga pakana ninyo ay napakatindi.

12:29

Hassanor Alapa : Hay Yūsuf dapay anka ini sa thawbat ka (hay Zulaykha) ko dosa nka ka mataan a ska na pd ko miangadodosa

Muhsin Khan : "O Yusuf (Joseph)! Turn away from this! (O woman!) Ask forgiveness for your sin. Verily, you were of the sinful."

Sahih International : Joseph, ignore this. And, [my wife], ask forgiveness for your sin. Indeed, you were of the sinful."

Pickthall : O Joseph! Turn away from this, and thou, (O woman), ask forgiveness for thy sin. Lo! thou art of the faulty.

Yusuf Ali : "O Joseph, pass this over! (O wife), ask forgiveness for thy sin, for truly thou hast been at fault!"

Shakir : O Yusuf! turn aside from this; and (O my wife)! ask forgiveness for your fault, surely you are one of the wrong-doers.

Dr. Ghali : Yusuf, veer away from this; and you (woman) ask forgiveness of your guilty deed surely you were (one) of the sinners."

Tafsir Jalalayn : Then he said: O, Joseph, ignore this, matter and do not mention it [to anyone], lest it be broadcast; and you, O Zulaykhā, ask forgiveness for your sin: surely you have been of the erring’, the sinful; but the tale was reported and became public.

Tagalog : Sinabi ni `Aziz ng Ehipto: O Yûsuf! Ilihim mo na lamang ang pangyayari at huwag mo nang banggitin kahit kanino, at ikaw naman, O babae, ay humingi ng kapatawaran sa pagkakasalang iyong nagawa; dahil katiyakan, ikaw ay kabilang sa mga makasalanan sa pag-akit na ginawa mo kay Yûsuf, at sa pagbibintang mo sa kanya.

12:30
Hassanor Alapa : Na pitharo o manga babay sa bandar a ingd a Misir a so karoma o Azīz na piangabayaan iyan so panakawan iyan, sa miangsb on so kabaya, sa miatoon ami skaniyan a miaribat sa mala

Muhsin Khan : And women in the city said: "The wife of Al-'Aziz is seeking to seduce her (slave) young man, indeed she loves him violently; verily we see her in plain error."

Sahih International : And women in the city said, "The wife of al-'Azeez is seeking to seduce her slave boy; he has impassioned her with love. Indeed, we see her [to be] in clear error."

Pickthall : And women in the city said: The ruler's wife is asking of her slave-boy an ill-deed. Indeed he has smitten her to the heart with love. We behold her in plain aberration.

Yusuf Ali : Ladies said in the City: "The wife of the (great) 'Aziz is seeking to seduce her slave from his (true) self: Truly hath he inspired her with violent love: we see she is evidently going astray."

Shakir : And women in the city said: The chiefs wife seeks her slave to yield himself (to her), surely he has affected her deeply with (his) love; most surely we see her in manifest error.

Dr. Ghali : And (some) women folk in the city said, "The wife of the governor (Literally: the ever-mighty Al-Aziz) is soliciting her page; (Literally: seeking to win his self ) he has already smitten (her heart) with love; (Literally: affected her pericardium, i.e., infatuated her) surely we indeed see her in evident error."

Tafsir Jalalayn : And some of the women in the city, the city of Egypt, said, ‘The Court Officer’s wife has been seducing her boy, her servant. Indeed he has smitten her heart with love, (hubban is for specification, in other words, ‘[her] love of him has entered her heart’s pericardium (shaghāfa qalbihā), that is, its inner casing). Lo! we see her to be in plain aberration’, that is, in error evident, in her love of him.

Tagalog : At nakarating ang kuwento sa mga kababaihan sa siyudad at ito ay pinag-usap-usapan nila, at kanilang sinabi bilang pagtataka sa nangyari sa asawa ni `Aziz: Ang asawa ni `Aziz ay nagtangka na akitin ang kanyang utusan, at inakit niya na gumawa ng masama sa kanyang sarili, katotohanang labis-labis ang kanyang naramdaman na pagkakagusto sa kanya, at nakikita nating ito ay kabilang sa malinaw na pagkaligaw.

12:31Hassanor Alapa : Na gowani a man’g iyan so antaantaan iran na piakiso-ngowan iyan siran sa piagiasaan iyan siran sa dranga a pagontodan iran sa bigan iyan so oman i isa kiran sa glat (sa phagopis siran sa manga onga a sapad) na siogo iyan so Yūsuf sa lomiyo kiran na gowani a mailay ran na miabngang siran sa miapamool iran a lima iran, sa miatharo iran a soti so Allāh kna o ba ini mama a manosiya, sa da ini a rowar sa malāikat a sasakawn.

Muhsin Khan : So when she heard of their accusation, she sent for them and prepared a banquet for them; she gave each one of them a knife (to cut the foodstuff with), and she said [(to Yusuf (Joseph)]: "Come out before them." Then, when they saw him, they exalted him (at his beauty) and (in their astonishment) cut their hands. They said: "How perfect is Allah (or Allah forbid)! No man is this! This is none other than a noble angel!"

Sahih International : So when she heard of their scheming, she sent for them and prepared for them a banquet and gave each one of them a knife and said [to Joseph], "Come out before them." And when they saw him, they greatly admired him and cut their hands and said, "Perfect is Allah ! This is not a man; this is none but a noble angel."

Pickthall : And when she heard of their sly talk, she sent to them and prepared for them a cushioned couch (to lie on at the feast) and gave to every one of them a knife and said (to Joseph): Come out unto them! And when they saw him they exalted him and cut their hands, exclaiming: Allah Blameless! This is no a human being. This is not other than some gracious angel.

Yusuf Ali : When she heard of their malicious talk, she sent for them and prepared a banquet for them: she gave each of them a knife: and she said (to Joseph), "Come out before them." When they saw him, they did extol him, and (in their amazement) cut their hands: they said, "Allah preserve us! no mortal is this! this is none other than a noble angel!"

Shakir : So when she heard of their sly talk she sent for them and prepared for them a repast, and gave each of them a knife, and said (to Yusuf): Come forth to them. So when they saw him, they deemed him great, and cut their hands (in amazement), and said: Remote is Allah (from inperfection); this is not a mortal; this is but a noble angel.

Dr. Ghali : So, as soon as she heard their scheming, she sent for them, and she readied for them a reclining (couch). And she brought each one of them a knife, and said, (to Yusuf), "Go out to them." So, as soon as they saw him, they were greatly (amazed) at him and cut their hands severely (The Arabic verb form implies something done repeatedly or to a high degree or great extent) and said, " Allah forbid! (i.e. Allah forbid that Yusuf could have ever solicited her!) In no way is this a mortal; decidedly this is nothing else except an honorable angel."

Tafsir Jalalayn : And when she heard of their machinations, their backbiting of her, she sent for them and prepared for them a repast (muttaka’ is food that requires cutting with a knife, since one leans upon it (ittikā’): this [repast] was utruj, ‘citron’). She then gave each one of them a knife and said, to Joseph: ‘Come out before them!’ And when they saw him, they were in awe of, they exalted, him and cut their hands, with the knives, without feeling any pain, because their hearts were so engrossed by Joseph, and they exclaimed: ‘God preserve us! — in exaltation of him — This, namely, Joseph, is no human being: this is but a noble angel!’, on account of his all-encompassing beauty, which is [a characteristic] not usually found among humankind. In the Sahīh [of al-Bukhārī], it is [reported] that one half of all beauty was given to him.

Tagalog : At nang marinig ng asawa ni `Aziz ang pagbibintang at paninira sa kanya ng mga kababaihan, nag-isip siya ng pakana at nagpadala siya sa kanila ng paanyaya (imbitasyon) upang bumisita sa kanya, at naghanda siya para sa kanila ng mga magagarang upuan at anuman na makakain nila, at binigyan niya ang bawa’t isa sa kanila ng kutsilyo bilang panghiwa sa kanilang mga pagkain, at pagkatapos ay sinabi niya kay Yûsuf:

Magpakita ka sa harapan nila, at noong siya ay makita nila, ay namangha sila sa kaamuan at ganda ng mukha nito at labis silang nabighani sa napakaamo niyang mukha, at nahiwa nila ang kanilang mga kamay habang hinihiwa nila ang pagkain dahil sa tindi ng kanilang pagkamangha o pagkagulat, at kanilang sinabi: Pangalagaan nawa tayo ng Allâh! Napakaganap Niya, dahil ito ay hindi lahi ng tao; dahil ang kanyang kagandahan ay hindi pangkaraniwan sa tao, kundi ito ay isang kagalang-galang na anghel na kabilang sa mga anghel.

12:32
Hassanor Alapa : Na pithrao iyan a (Zulaykhah) a gianan rkano so sabap a inipanginsoya iyo rakn, sa sabnar a piangabayaan akn skaniyan na miphindiara (sa somianka) na amay ka di niyan inggolalan so izogo akn on 529 (ko kazina) na disomala a mataronko ago maadn a pd ko manga taw a phakadapanasn

Muhsin Khan : She said: "This is he (the young man) about whom you did blame me (for his love), and I did seek to seduce him, but he refused. And now if he refuses to obey my order, he shall certainly be cast into prison, and will be one of those who are disgraced."

Sahih International : She said, "That is the one about whom you blamed me. And I certainly sought to seduce him, but he firmly refused; and if he will not do what I order him, he will surely be imprisoned and will be of those debased."

Pickthall : She said: This is he on whose account ye blamed me. I asked of him an evil act, but he proved continent, but if he do not my behest he verily shall be imprisoned, and verily shall be of those brought low.

Yusuf Ali : She said: "There before you is the man about whom ye did blame me! I did seek to seduce him from his (true) self but he did firmly save himself guiltless!....and now, if he doth not my bidding, he shall certainly be cast into prison, and (what is more) be of the company of the vilest!"

Shakir : She said: This is he with respect to whom you blamed me, and certainly I sought his yielding himself (to me), but he abstained, and if he does not do what I bid him, he shall certainly be imprisoned, and he shall certainly be of those who are in a state of ignominy.

Dr. Ghali : She said, "Then that is (the affair) you blamed me for; and indeed I readily solicited him, yet he safeguarded (his chastity); and indeed in case he does not (perform) what I command him, indeed he will definitely be imprisoned, and indeed he will (really) be of the ones belittled."

Tafsir Jalalayn : She, the wife of the Court Officer, said, when she saw what happened to them, ‘This is he on whose account, for the love of whom, you blamed me (alladhī lumtunnanī fīhi is an explication of her excuse). Indeed I did attempt to seduce him, but he withheld himself, he refused. Yet if he does not do what I bid him, he verily shall be imprisoned, and verily shall be of those brought low’, those abased. The women said to him: ‘Obey your mistress!’.

Tagalog : Sinabi ng asawa ni `Aziz sa mga kababaihan na nahiwa nila ang kanilang mga kamay: Ang nangyaring ito sa inyo dahil sa pagkakita ninyo sa binatang ito ay siya rin ang binatang isinisisi ninyo sa akin na kung saan ako sa kanya ay nahumaling, at katiyakang ako ang nag-anyaya sa kanya at inakit ko siya; upang tugunan ang aking kahilingan subali’t siya ay tumanggi, at kung hindi niya talagang susundin ang ipinag-uutos ko, siya ay katiyakang parurusahan at ibibilanggo, at magiging kabilang siya sa hinamak.

12:33
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan (so Yūsuf) a Kadnan ko so kalaboso na aya rakn lbi a pkhababayaan 530 a di so nganin a ipndolon iran rakn (a so kazina) na amay ka di ako Nka lindingn ko gasta iran na khiromag ako kiran, na khaadn ako a pd o manga taw a jāhil (baradosa)

Muhsin Khan : He said:"O my Lord! Prison is more to my liking than that to which they invite me. Unless You turn away their plot from me, I will feel inclined towards them and be one (of those who commit sin and deserve blame or those who do deeds) of the ignorants."

Sahih International : He said, "My Lord, prison is more to my liking than that to which they invite me. And if You do not avert from me their plan, I might incline toward them and [thus] be of the ignorant."

Pickthall : He said: O my Lord! Prison is more dear than that unto which they urge me, and if Thou fend not off their wiles from me I shall incline unto them and become of the foolish.

Yusuf Ali : He said: "O my Lord! the prison is more to my liking than that to which they invite me: Unless Thou turn away their snare from me, I should (in my youthful folly) feel inclined towards them and join the ranks of the ignorant."

Shakir : He said: My Lord! the prison house is dearer to me than that to which they invite me; and if Thou turn not away their device from me, I will yearn towards them and become (one) of the ignorant.

Dr. Ghali : He said, "Lord! Prison is more beloved to me than what they call me to; and in case You do not turn about from me their plotting, I would court them, and I would be of the ignorant."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘My Lord, prison is dearer to me than that to which they are urging me. And if You do not fend off their wiles from me, then I shall tend, I shall incline, towards them and become of the ignorant, the sinful: this is intended as a supplication, which is why God, exalted be He, then says:

Tagalog : Sinabi ni Yûsuf bilang paghiling sa kalinga ng Allâh na siya ay ilayo sa mga masamang balakin nila sa kanya: O aking ‘Rabb,’ nanaisin ko pa ang kulungan kaysa sa anumang iniaakit nila sa akin na pagsagawa ng kahalayan, at kung sakaling hindi mo ilalayo sa akin ang kanilang masamang balakin ay mapapahalina ako sa kanila, at magiging kabilang ako sa mga mangmang na gumagawa ng kasalanan dahil sa kanilang kamangmangan.

12:34

Hassanor Alapa : Na tiarima on o Kadnan iyan (so pangni niyan) na piokas Iyan on so gasta iran, ka mataan a Skaniyan so Pphakan’g a Matao

Muhsin Khan : So his Lord answered his invocation and turned away from him their plot. Verily, He is the All-Hearer, the All-Knower.

Sahih International : So his Lord responded to him and averted from him their plan. Indeed, He is the Hearing, the Knowing.

Pickthall : So his Lord heard his prayer and fended off their wiles from him. Lo! He is Hearer, Knower.

Yusuf Ali : So his Lord hearkened to him (in his prayer), and turned away from him their snare: Verily He heareth and knoweth (all things).

Shakir : Thereupon his Lord accepted his prayer and turned away their guile from him; surely He is the Hearing, the Knowing.

Dr. Ghali : Then his Lord responded to him, so He turned about from him their plotting; surely He, Ever He, is The Ever-Hearing, The Ever-Knowing.

Tafsir Jalalayn : So his Lord answered him, his supplication, and He fended off their wiles from him. Truly He is the Hearer, of words, the Knower, of deeds.

Tagalog : At tinugunan ng Allâh ang panalangin ni Yûsuf at siya ay inilayo mula sa anumang masamang balakin ng asawa ni `Aziz at ng kanyang mga kasamahan upang siya ay hindi makagawa ng kasalanan sa Allâh. Katiyakan, Siya ay ‘As-Samee`’ – ang Ganap na Nakaririnig sa panalangin ni Yûsuf at sa panalangin ng sinumang nananalangin sa Kanya, na ‘Al-`Aleem’ – ang Ganap na Nakaaalam sa pangangailangan niya at sa anumang makabubuti sa kanya, at sa pangangailangan ng mga nilikha at sa anumang makabubuti sa kanila.

12:35

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na miapayag kiran ko oriyan o kiailaya iran ko manga tanda, a kalaboson iran sa taman sa taalik a mattndo

Muhsin Khan : Then it appeared to them, after they had seen the proofs (of his innocence) to imprison him for a time.

Sahih International : Then it appeared to them after they had seen the signs that al-'Azeez should surely imprison him for a time.

Pickthall : And it seemed good to them (the men-folk) after they had seen the signs (of his innocence) to imprison him for a time.

Yusuf Ali : Then it occurred to the men, after they had seen the signs, (that it was best) to imprison him for a time.

Shakir : Then it occurred to them after they had seen the signs that they should imprison him till a time.

Dr. Ghali : Thereafter it seemed good to them even after they had seen the signs, that indeed they should definitely imprison him for (Literally: till a while (had passed) a while (of time).

Tafsir Jalalayn : Then it seemed, it appeared, [good] to them, after they had seen the signs, indicating Joseph’s innocence, that they should imprison him for a while, until such time as people ceased to talk of him. He was thus imprisoned.

Tagalog : Pagkatapos ay naisip ni `Aziz at ng kanyang mga kasamahan na ikulong na lamang siya nang matagal o maiksing panahon; upang maitago nila ang kahihiyan pagkatapos nilang makita ang lahat ng katibayan na siya ay walang pagkakasala.

12:36Hassanor Alapa : Na miakasold a pd iyan sa kalaboso a dowa kataw a mama na pitharo o isa on a pithataginp akn a phtmk ako sa ig a anggor, na pitharo o isa on a pithataginp akn a mooto ako sa roti na siayab o papanok, na taabir anka rkami so maana niyan ka miatoon ami ska a pd ko manga bilangataw a giiphiapiya.

Muhsin Khan : And there entered with him two young men in the prison. One of them said: "Verily, I saw myself (in a dream) pressing wine." The other said: "Verily, I saw myself (in a dream) carrying bread on my head and birds were eating thereof." (They said): "Inform us of the interpretation of this. Verily, we think you are one of the Muhsinun (doers of good - see V.2:112)."

Sahih International : And there entered the prison with him two young men. One of them said, "Indeed, I have seen myself [in a dream] pressing wine." The other said, "Indeed, I have seen myself carrying upon my head [some] bread, from which the birds were eating. Inform us of its interpretation; indeed, we see you to be of those who do good."

Pickthall : And two young men went to prison with him. One of them said: I dreamed that I was pressing wine. The other said: I dreamed that I was carrying upon my head bread whereof the birds were eating. Announce unto us the interpretation, for we see thee of those good (at interpretation).

Yusuf Ali : Now with him there came into the prison two young men. Said one of them: "I see myself (in a dream) pressing wine." said the other: "I see myself (in a dream) carrying bread on my head, and birds are eating, thereof." "Tell us" (they said) "The truth and meaning thereof: for we see thou art one that doth good (to all)."

Shakir : And two youths entered the prison with him. One of them said: I saw myself pressing wine. And the other said: I saw myself carrying bread on my head, of which birds ate. Inform us of its interpretation; surely we see you to be of the doers of good.

Dr. Ghali : And two pages entered the prison with him. One of them said, "Surely I (do) see myself (in a dream) that I was pressing wine. "And the other said, "Surely I (do) see myself (in a dream) that I was carrying above my head bread that birds were eating of. Fully inform us of its interpretation; surely we see you (are) (one) of the fair-doers."

Tafsir Jalalayn : And there entered the prison with him two youths, two young men [servants] of the king, one of whom was his cup-bearer, the other, his food-taster. They noticed that he interpreted dreams and so they said, ‘Let us try him’. One of them, the cup-bearer, said: ‘I dreamed that I was pressing wine’, that is, grapes. The other, the food-taster, said: ‘I dreamed that I was carrying on my head bread whereof the birds were eating. Tell us, inform us [of], its interpretation, for indeed we see you as being among the virtuous’.

Tagalog : At nakapasok sa kulungan kasama ni Yûsuf ang dalawang kabataan. Sinabi noong isa sa dalawa: Katiyakan, nakita ko ang aking sarili sa panaginip na nagpipiga ng ubas upang gawing alak. At sinabi naman noong isa: Katiyakan, nakita ko naman ang aking sarili sa panaginip na may dala-dalang tinapay na nakapatong sa aking ulunan at kumakain mula rito ang mga ibon. Kanilang sinabi: Sabihin mo sa amin, O Yûsuf, ang kahulugan ng aming nakita, dahil walang pag-aalinlangan, nakikita naming ikaw ay kabilang sa mga mabubuti sa pagsamba sa Allâh at sa pakikitungo sa Kanyang nilikha.

12:37
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a di rkano pn misampay a pangn’nkn iyo a ipagikat rkano na panotholn ko rkano so taabir iyan a 531 gioto na pd ko inipangndao rakn o Kadnan ko, ka sakn na inibagak akn so agama a pagtaw a di ran paparatiayaan so Allāh a siran ko alongan a maori na sasankaan iran

Muhsin Khan : He said: "No food will come to you (in wakefulness or in dream) as your provision, but I will inform (in wakefulness) its interpretation before it (the food) comes. This is of that which my Lord has taught me. Verily, I have abandoned the religion of a people that believe not in Allah and are disbelievers in the Hereafter (i.e. the Kan'aniun of Egypt who were polytheists and used to worship sun and other false deities).

Sahih International : He said, "You will not receive food that is provided to you except that I will inform you of its interpretation before it comes to you. That is from what my Lord has taught me. Indeed, I have left the religion of a people who do not believe in Allah , and they, in the Hereafter, are disbelievers.

Pickthall : He said: The food which ye are given (daily) shall not come unto you but I shall tell you the interpretation ere it cometh unto you. This is of that which my Lord hath taught me. Lo! I have forsaken the religion of folk who believe not in Allah and are disbelievers in the Hereafter.

Yusuf Ali : He said: "Before any food comes (in due course) to feed either of you, I will surely reveal to you the truth and meaning of this ere it befall you: that is part of the (duty) which my Lord hath taught me. I have (I assure you) abandoned the ways of a people that believe not in Allah and that (even) deny the Hereafter.

Shakir : He said: There shall not come to you the food with which you are fed, but I will inform you both of its interpretation before it comes to you; this is of what my Lord has taught me; surely I have forsaken the religion of a people who do not believe in Allah, and they are deniers of the hereafter:

Dr. Ghali : He said, "No food will come up to you (both) to be provided with except that I will (fully) inform you about its interpretation before it comes up to you; (i.e., I will inform you of the interpretation before the food comes to you) that (i.e., these two interpretations) is (part) of what my Lord taught me. Surely I have left the creed of a people who do not believe in Allah, and they are they (who) are disbelievers in the Hereafter. Yusuf

Tafsir Jalalayn : He said, to them both, in order to inform [them] that he knew how to interpret dreams: ‘The food, with which you are provided, shall not come to you, while you are asleep, but I shall tell you the interpretation thereof, while you are conscious, before it, the interpretation thereof, comes to you. This is from that which my Lord has taught me — herein is an incitement for them to believe, which he reinforces with the following words: Lo! I have forsaken the creed, the religion, of a folk who do not believe in God and who moreover (hum, ‘they’ [is repeated] for emphasis) are disbelievers in the Hereafter.

Tagalog : Sinabi niya sa dalawa: Walang pagkaing darating sa inyo bilang inyong kabuhayan, kundi maipaliliwanag ko muna sa inyo ang kahulugan ng inyong panaginip bago ito dumating sa inyo, at ang anumang maipaliwanag ko sa inyo na kahulugan ng panaginip ay nagmula sa katuruan ng aking ‘Rabb;’ dahil katiyakang naniniwala ako sa Kanya at taos-puso akong sumasamba sa Kanya at inilayo ko ang aking sarili sa anumang relihiyon ng mga taong hindi naniniwala sa Allâh at hindi naniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli at Paghuhukom.

12:38
Hassanor Alapa : Sa inonotan akn so agama o manga ama akn a so Ibrāhīm ago so Ishāq ago so Ya’qūb sa da rkami maadn o ba ami panakoton so Allāh sa mlk bo, sa gioto na pd sa kalbihan o Allāh sii rkami ago sii ko manga taw, ogaid na so kadaklan ko manga taw na di siran phanalamat

Muhsin Khan : "And I have followed the religion of my fathers, - Ibrahim (Abraham), Ishaque (Isaac) and Ya'qub (Jacob)], and never could we attribute any partners whatsoever to Allah. This is from the Grace of Allah to us and to mankind, but most men thank not (i.e. they neither believe in Allah, nor worship Him).

Sahih International : And I have followed the religion of my fathers, Abraham, Isaac and Jacob. And it was not for us to associate anything with Allah . That is from the favor of Allah upon us and upon the people, but most of the people are not grateful.

Pickthall : And I have followed the religion of my fathers, Abraham and Isaac and Jacob. It never was for us to attribute aught as partner to Allah. This is of the bounty of Allah unto us (the seed of Abraham) and unto mankind; but most men give not thanks.

Yusuf Ali : "And I follow the ways of my fathers,- Abraham, Isaac, and Jacob; and never could we attribute any partners whatever to Allah: that (comes) of the grace of Allah to us and to mankind: yet most men are not grateful.

Shakir : And I follow the religion of my fathers, Ibrahim and Ishaq and Yaqoub; it beseems us not that we should associate aught with Allah; this is by Allah's grace upon us and on mankind, but most people do not give thanks:

Dr. Ghali : And I have closely followed the creed of my fathers, Ibrahim andIshaq and Yaaqub. (Abraham, Isaac and Jacob, respectively) In no way is it for us to associate anything (whatever) with Allah. That is of the Grace of Allah to us and to mankind; but most (of) mankind do not thank (Him)

Tafsir Jalalayn : And I follow the creed of my fathers, Abraham and Isaac and Jacob. It never was, right, for us to associate anything (min shay’in: min is extra) with God — on account of our [God-given] immunity [from error]. That, affirmation of [God’s] Oneness, is from God’s bounty to us and to mankind; but most people — and these are the disbelievers — do not give thanks, to God, and so they associate others with Him.

Tagalog : At sinunod ko ang Relihiyon ng aking mga ninuno at mga magulang, na sina Ibrâhim, Ishâq at Ya`qub, at sinamba ko ang Allâh nang bukod-tangi, at kailanman sa anumang kaparaanan ay hindi kami maaaring gumawa ng pagtatambal sa Kanya. At ang paniniwala sa Kaisahan ng Allâh at bukod-tangi na pagsamba lamang sa Kanya ay kabilang sa kagandahang-loob ng Allâh, para sa amin at para sa lahat ng tao, subali’t ang karamihan sa mga tao ay hindi sila tumatanaw ng utang na loob at hindi sila naniniwala at sumasamba sa Kaisahan ng Allâh.

12:39

Hassanor Alapa : Hay pd akn sa kalaboso ba so manga katuhanan a madakl na aya mapiya a di so Allāh a Isaisa a Makapndg a Phan’gl.

Muhsin Khan : "O two companions of the prison! Are many different lords (gods) better or Allah, the One, the Irresistible?

Sahih International : O [my] two companions of prison, are separate lords better or Allah , the One, the Prevailing?

Pickthall : O my fellow-prisoners! Are divers lords better, or Allah the One, Almighty?

Yusuf Ali : "O my two companions of the prison! (I ask you): are many lords differing among themselves better, or the One Allah, Supreme and Irresistible?

Shakir : O my two mates of the prison! are sundry lords better or Allah the One, the Supreme?

Dr. Ghali : O (you) two companions of the prison! Are (some) disunited lords more charitable (i.e., better) or Allah, The One, The Superb Vanquisher?

Tafsir Jalalayn : He [Joseph] then explicitly calls them to faith, saying: O my two fellow-prisoners!, inmates [of the prison]: Are several lords better, or, is, God, the One, the Almighty, better? (an interrogative meant as an affirmative).

Tagalog : At sinabi ni Yûsuf sa dalawang kabataan na kasama niya sa kulungan: Ang pagsamba ba sa maraming diyus-diyosan na gawa lamang na tao ay mas nakabubuti kaysa sa Allâh na ‘Al-Wâhid’ – Bukod-Tangi at Nag-iisa, na ‘Al-Qahhâr’ – ang Tagapagkuntrol (Tagapagpigil o Tagapagpuwersa) at Makapangyarihan?

12:40Hassanor Alapa : So nganin a pzimbaan iyo a salakaw ko Allāh na da a rowar sa manga ngaran a inibtho niyo kiran skano ago so manga apo iyo a da a piakatoron on o Allāh a pd sa tanda a karina, da so kokoman inonta a rk o Allāh a inisogo Iyan a daa zimbaan iyo a rowar Rkaniyan a gioto so agama a mathito, ogaid na so kadaklan ko manga taw na di ran katawan

Muhsin Khan : "You do not worship besides Him but only names which you have named (forged), you and your fathers, for which Allah has sent down no authority. The command (or the judgement) is for none but Allah. He has commanded that you worship none but Him (i.e. His Monotheism), that is the (true) straight religion, but most men know not.

Sahih International : You worship not besides Him except [mere] names you have named them, you and your fathers, for which Allah has sent down no authority. Legislation is not but for Allah . He has commanded that you worship not except Him. That is the correct religion, but most of the people do not know.

Pickthall : Those whom ye worship beside Him are but names which ye have named, ye and your fathers. Allah hath revealed no sanction for them. The decision rests with Allah only, Who hath commanded you that ye worship none save Him. This is the right religion, but most men know not.

Yusuf Ali : "If not Him, ye worship nothing but names which ye have named,- ye and your fathers,- for which Allah hath sent down no authority: the command is for none but Allah: He hath commanded that ye worship none but Him: that is the right religion, but most men understand not...

Shakir : You do not serve besides Him but names which you have named, you and your fathers; Allah has not sent down any authority for them; judgment is only Allah's; He has commanded that you shall not serve aught but Him; this is the right religion but most people do not know:

Dr. Ghali : In no way do you worship, apart from Him, except names you have named, you and your fathers; in no way has Allah sent down any all-binding authority concerning them. Decidedy judgment (belongs to none) except to Allah; He has commanded that you should not worship any except Him (only). That is the most upright religion, but most (of) mankind do not know.

Tafsir Jalalayn : You do not worship, apart from Him, that is, other than Him, anything but [mere] names that you have named, that you have named for idols, you and your fathers. God has not revealed any warrant, any definitive argument or proof, regarding them, regarding worship of them. Judgement, decree, belongs only to God, alone. He has commanded that you worship none but Him. That, affirmation of [God’s] Oneness, is the upright, the straight, religion, but most people — and these are the disbelievers — do not know, the punishment in which they shall end up, and so they ascribe partners [to God].

Tagalog : Ang sinasamba ninyo bukod sa Allâh ay mga pangalan lamang na wala itong kahulugan, na ito ay inyong gawa-gawa lamang na mga sinasamba – kayo at ang inyong mga ninuno dahil sa inyong kamangmangan at pagkaligaw – at hindi nagpahayag ang Allâh ng anumang kapahintulutan na ito ay sasambahin, na walang sinuman ang karapat-dapat na mag-atas nito kundi ang Allâh lamang na Bukod-Tangi na Siya ay walang katambal, na ipinag-utos Niya sa inyo na wala kayong susundin na sinuman bukod sa Kanya, na wala kayong karapat-dapat na sasambahin kundi Siya lamang; ito ang Matuwid na Landas – ang Tunay na Relihiyon – subali’t ang karamihan sa mga tao ay hindi nila ito batid, na kung kaya, hindi sila sumusunod sa katotohanang ito.

12:41
Hassanor Alapa : Hay pd akn sa kalaboso so isa rkano na (phakaliyo) sa maphakainom iyan so Dato iyan sa kham’r, na so isa rkano na khasola na phagdasan o papanok a olo niyan, na miagtas so btad a so iniiza iran a dowa (sa bnar dn so taabir iyan)

Muhsin Khan : "O two companions of the prison! As for one of you, he (as a servant) will pour out wine for his lord (king or master) to drink; and as for the other, he will be crucified and birds will eat from his head. Thus is the case judged concerning which you both did inquire."

Sahih International : O two companions of prison, as for one of you, he will give drink to his master of wine; but as for the other, he will be crucified, and the birds will eat from his head. The matter has been decreed about which you both inquire."

Pickthall : O my two fellow-prisoners! As for one of you, he will pour out wine for his lord to drink; and as for the other, he will be crucified so that the birds will eat from his head. Thus is the case judged concerning which ye did inquire.

Yusuf Ali : "O my two companions of the prison! As to one of you, he will pour out the wine for his lord to drink: as for the other, he will hang from the cross, and the birds will eat from off his head. (so) hath been decreed that matter whereof ye twain do enquire"...

Shakir : O my two mates of the prison! as for one of you, he shall give his lord to drink wine; and as for the other, he shall be crucified, so that the birds shall eat from his head, the matter is decreed concerning which you inquired.

Dr. Ghali : O (you) two companions of the prison! As for one of you, he will give his lord wine to drink; and as for the other, then he will be crucified (and) so birds will eat of his head. The Command is decreed of which you (both) ask for pronouncement.

Tafsir Jalalayn : O fellow-prisoners! As for one of you, that is, the cup-bearer, he will depart after three [days] and, he shall serve his lord, his master, wine to drink, as usual; and as for the other, he will depart after three [days] and, he will be crucified so that the birds will eat from his head: this is the interpretation of both your dreams. They said, ‘We never dreamed a thing!’; he said, decided, concluded, is the matter regarding which you sought opinion’, about which you enquired, whether you spoke truthfully or were lying.

Tagalog : O kayong dalawa na nasa kulungan, pakinggan ninyo ang kahulugan ng inyong panaginip: Ang isa sa inyo na nakita niya ang kanyang sarili na pumipiga ng ubas sa panaginip ay walang pag-aalinlangan na siya ay makalalabas mula sa kulungan, na siya ay magiging tagagawa ng alak at tagapaghain nito para sa hari; at ang isa naman na nakita niya ang kanyang sarili sa panaginip na may nakapatong na mga tinapay sa ibabaw ng kanyang ulunan ay walang pag-aalinlangan na siya ay ipapako at pananatilihin siya sa ganoong kalagayan hanggang sa ang mga ibon ay manginain sa kanyang ulunan. Ito ang itinakda ng Allâh sa inyo hinggil sa inyong mga itinatanong na kahulugan ng panaginip.

12:42
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan (a Yūsuf) ko isa ko kalaboso a so phakaliyo ron (a kiarilaan) 532 a aloy anka so btad akn ko dato oka (so kiakalaboso niyan a da a kabnar on) na piakilipatan on o shaytan o ba niyan maaloy ko dato iyan, na miatatap skaniyan ko kalaboso sa miaka-phipira ragon.

Muhsin Khan : And he said to the one whom he knew to be saved: "Mention me to your lord (i.e. your king, so as to get me out of the prison)." But Shaitan (Satan) made him forget to mention it to his Lord [or Satan made [(Yusuf (Joseph)] to forget the remembrance of his Lord (Allah) as to ask for His Help, instead of others]. So [Yusuf (Joseph)] stayed in prison a few (more) years.

Sahih International : And he said to the one whom he knew would go free, "Mention me before your master." But Satan made him forget the mention [to] his master, and Joseph remained in prison several years.

Pickthall : And he said unto him of the twain who he knew would be released: Mention me in the presence of thy lord. But Satan caused him to forget to mention it to his lord, so he (Joseph) stayed in prison for some years.

Yusuf Ali : And of the two, to that one whom he consider about to be saved, he said: "Mention me to thy lord." But Satan made him forget to mention him to his lord: and (Joseph) lingered in prison a few (more) years.

Shakir : And he said to him whom he knew would be delivered of the two: Remember me with your lord; but the Shaitan caused him to forget mentioning (it) to his lord, so he remained in the prison a few years.

Dr. Ghali : And he said to the one of the two (that) he expected would be delivered, "Mention me in the presence of your lord." (But) then Ash-Shaytan (The all-vicious (one), i.e., the Devil) caused him to forget mentioning (him to) his lord; so he lingered in the prison for several years.

Tafsir Jalalayn : Then he said to the one whom he deemed, [whom] he was certain, would be saved of the two — and this was the cup-bearer: ‘Mention me to your lord’, your master, and say to him, ‘There is a young man in jail who has been wrongly imprisoned’. So he [the cup-bearer] departed, but Satan caused him, that is, the cup-bearer, to forget the mention, of Joseph, before his master, so that he, Joseph, stayed, he remained, in prison for some years: it is said [that he remained] for seven years, or for twelve.

Tagalog : At sinabi ni Yûsuf doon sa isa na alam niya na ito ay makaliligtas: Banggitin mo ako roon sa pinuno mong hari at sabihin mo sa kanya na ako ay inapi na nakakulong na walang pagkakasala, subali’t pinalimot ni ‘Shaytân’ sa kanya na mabanggit sa hari ang katayuan ni Yûsuf, na kung kaya, nanatili pa siya sa kulungan pagkatapos noon ng marami pang karagdagang taon.

12:43Hassanor Alapa : Na pitharo o Dato a pithataginp akn a pito a manga sapi a kaolit a piagdasan siran a pito a 534 manga sapi a pagti, ago pito a manga saway a mailaw ago pito a manga saway a gango, sa hay manga pagtaw akn taabira niyo so taginpn akn amay ka phakataabir kano sa taginpn

Muhsin Khan : And the king (of Egypt) said: "Verily, I saw (in a dream) seven fat cows, whom seven lean ones were devouring - and of seven green ears of corn, and (seven) others dry. O notables! Explain to me my dream, if it be that you can interpret dreams."

Sahih International : And [subsequently] the king said, "Indeed, I have seen [in a dream] seven fat cows being eaten by seven [that were] lean, and seven green spikes [of grain] and others [that were] dry. O eminent ones, explain to me my vision, if you should interpret visions."

Pickthall : And the king said: Lo! I saw in a dream seven fat kine which seven lean were eating, and seven green ears of corn and other (seven) dry. O notables! Expound for me my vision, if ye can interpret dreams.

Yusuf Ali : The king (of Egypt) said: "I do see (in a vision) seven fat kine, whom seven lean ones devour, and seven green ears of corn, and seven (others) withered. O ye chiefs! Expound to me my vision if it be that ye can interpret visions."

Shakir : And the king said: Surely I see seven fat kine which seven lean ones devoured; and seven green ears and (seven) others dry: O chiefs! explain to me my dream, if you can interpret the dream.

Dr. Ghali : And the king said, "Surely I (do) see (in a dream) seven plump cows which seven lean ones were eating, and seven green ears (of grain) and (seven) others dry. O you chiefs, pronounce about my vision in case you can explicate vision (s)."

Tafsir Jalalayn : And the king, the king of Egypt — al-Rayyān b. al-Walīd — said, ‘I saw in [a dream] seven fat kine being devoured, being swallowed up, by seven lean ones, of kine (‘ijāf is the plural of ‘ajfā’), and seven green ears of corn and others, that is seven [other] ears of corn, dry, that had wound themselves around the green ones and risen above them. O courtiers! Give me [your] opinion about my vision: expound for me its interpretation, if you can interpret visions’, then interpret it for me.

Tagalog : At sinabi ng hari: Katiyakan, nakita ko sa aking panaginip ang pitong matatabang baka na kinakain ng pitong payat na baka, at nakakita ako ng pitong kulay berdeng uhay at panibagong pito nito na tuyot, O kayong mga namumuno, sabihin ninyo sa akin ang kahulugan ng panaginip na ito kung kayo ay may kagalingan sa pagpapaliwanag sa kahulugan ng panaginip.

12:44

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a manga sambar a taginpn sa kna o ba kami mapasang ko kapanaabir sa taginpn

Muhsin Khan : They said: "Mixed up false dreams and we are not skilled in the interpretation of dreams."

Sahih International : They said, "[It is but] a mixture of false dreams, and we are not learned in the interpretation of dreams."

Pickthall : They answered: Jumbled dreams! And we are not knowing in the interpretation of dreams.

Yusuf Ali : They said: "A confused medley of dreams: and we are not skilled in the interpretation of dreams."

Shakir : They said: Confused dreams, and we do not know the interpretation of dreams.

Dr. Ghali : They said, "Jumbled dreams. And in no way are we knowledgeable about the interpretation of dreams."

Tafsir Jalalayn : They said, this is, ‘A jumble, a mixture, of dreams! And we are not knowledgeable in the interpretation of dreams’.

Tagalog : Kanilang sinabi: Ang panaginip ninyong ito ay magkakahalo na hindi totoong panaginip na wala itong pakahulugan na anupaman, at kami ay walang kaalaman sa pagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip.

12:45

Hassanor Alapa : Na pitharo o sakataw a mama a so miakalidas ko kalaboso ago miakatadm ko oriyan (o kiapakalipat sa miathay a) masa a panotholn akn rkano so taabir iyan sa sogo ako niyo (ka songowan ko so Yūsuf)

Muhsin Khan : Then the man who was released (one of the two who were in prison), now at length remembered and said: "I will tell you its interpretation, so send me forth."

Sahih International : But the one who was freed and remembered after a time said, "I will inform you of its interpretation, so send me forth."

Pickthall : And he of the two who was released, and (now) at length remembered, said: I am going to announce unto you the interpretation, therefore send me forth.

Yusuf Ali : But the man who had been released, one of the two (who had been in prison) and who now bethought him after (so long) a space of time, said: "I will tell you the truth of its interpretation: send ye me (therefore)."

Shakir : And of the two (prisoners) he who had found deliverance and remembered after a long time said: I will inform you of its interpretation, so let me go:

Dr. Ghali : And the one who (was) delivered of the two said and recollected after some time, "I will (myself) fully inform you of its interpretation. So send me forth."

Tafsir Jalalayn : And he of the two who was released, that is, of the two young men, namely, the cup-bearer, remembering (iddakara: the original tā’ [of tadhakkara] has been changed to a dāl and assimilated with the dhāl), after a time, [after] a period of time, the predicament of Joseph, said, ‘I will inform you of its interpretation; so send me forth’, so they sent him forth and he came to Joseph, and said:

Tagalog : At ang isang lalaki na nakaligtas na siya ang isa sa dalawa na nakasama ni Yûsuf noon sa kulungan ay naalaala niya pagkatapos ng mahabang panahon na pagkalimot ang hinggil sa ipinababanggit ni Yûsuf sa kanya, na kanyang sinabi: Ako ang magsasabi sa inyo ng kahulugan ng panaginip na ito, na kung kaya, ipadala ninyo ako kay Yûsuf at upang maibigay ko sa inyo ang kahulugan nito.

12:46
Hassanor Alapa : (na pitharo iyan) a hay Yūsuf a bolayoka taabir anka rkami so pito a manga sapi a manga kaolit a pphagdasan siran a pito a manga sapi a pagti, ago pito a manga saway a mailaw ago pito a manga saway a gango ka an akn mikasoy ko manga taw ka an iran katokawi (so taabir iyan).

Muhsin Khan : (He said): "O Yusuf (Joseph), the man of truth! Explain to us (the dream) of seven fat cows whom seven lean ones were devouring, and of seven green ears of corn, and (seven) others dry, that I may return to the people, and that they may know."

Sahih International : [He said], "Joseph, O man of truth, explain to us about seven fat cows eaten by seven [that were] lean, and seven green spikes [of grain] and others [that were] dry - that I may return to the people; perhaps they will know [about you]."

Pickthall : (And when he came to Joseph in the prison, he exclaimed): Joseph! O thou truthful one! Expound for us the seven fat kine which seven lean were eating and the seven green ears of corn and other (seven) dry, that I may return unto the people, so that they may know.

Yusuf Ali : "O Joseph!" (he said) "O man of truth! Expound to us (the dream) of seven fat kine whom seven lean ones devour, and of seven green ears of corn and (seven) others withered: that I may return to the people, and that they may understand."

Shakir : Yusuf! O truthful one! explain to us seven fat kine which seven lean ones devoured, and seven green ears and (seven) others dry, that I may go back to the people so that they may know.

Dr. Ghali : "Yusuf, (Joseph) O you (man) constantly sincere, pronounce to us regarding seven plump cows which seven lean ones were eating, and seven green ears (of grain) and (seven) others dry, that possibly I would return to (all) people that possibly they would know."

Tafsir Jalalayn : ‘O, Joseph, O truthful one, one given to truth, give us your opinion concerning seven fat kine that are devoured by seven lean ones, and [concerning] seven green ears of corn and [seven] others dry, that I may return to the people, that is, to the king and his courtiers, so that they might know’, its interpretation.

Tagalog : At nang siya ay dumating kay Yûsuf, kanyang sinabi sa kanya: Yûsuf, O ikaw na matapat na tao! Ipaliwanag mo sa amin ang nakita sa panaginip na pitong matatabang baka na kinakain ng pitong payat na baka, at kasama rin sa nakita ang pitong kulay berdeng uhay at panibagong pito nito na tuyot; upang ako ay makabalik sa hari at sa kanyang mga kasamahan at masabi ko sa kanila ang kahulugan nito; nang sa gayon ay malaman nila ang kapaliwanagan hinggil sa itinanong ko sa iyo at malaman din nila ang taas ng iyong antas at iyong katangian.

12:47

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a pmbasok kano sa pito ragon sa katordo na so kharagon iyo na imbagak ko manga saway niyan sa 535 pmbtsn inonta bo so maito on a iphagpr

Muhsin Khan : [(Yusuf (Joseph)] said: "For seven consecutive years, you shall sow as usual and that (the harvest) which you reap you shall leave in ears, (all) - except a little of it which you may eat.

Sahih International : [Joseph] said, "You will plant for seven years consecutively; and what you harvest leave in its spikes, except a little from which you will eat.

Pickthall : He said: Ye shall sow seven years as usual, but that which ye reap, leave it in the ear, all save a little which ye eat.

Yusuf Ali : (Joseph) said: "For seven years shall ye diligently sow as is your wont: and the harvests that ye reap, ye shall leave them in the ear,- except a little, of which ye shall eat.

Shakir : He said: You shall sow for seven years continuously, then what you reap leave it in its ear except a little of which you eat.

Dr. Ghali : He said, "You will plant seven years after your steadfast manner; so, what you have harvested, then leave out in the ear, excepting a little of which you eat.

Tafsir Jalalayn : He said, ‘You shall sow — that is, [go ahead and] sow — seven years consecutively — and this was the interpretation of the seven fat ones — but that which you reap, leave it in the ear, lest it spoil, except for a little which you eat: thresh it.

Tagalog : Sinabi ni Yûsuf sa nagtanong sa kanya hinggil sa panaginip ng hari: Ang kahulugan ng panaginip na ito ay magtatanim kayo sa loob ng magkakasunod na pitong taon nang masagana upang dumani ang inyong ani, at sa bawa’t maaani ninyo ay magbukod kayo ng inyong iiimbak at huwag ninyong alisin sa mga tangkay nito; upang mapangalagaan mula sa mga insekto at ito ay mapanatili, maliban sa mangilan-ngilan na inyong kakanin.

12:48

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na phakatali-ngoma ko oriyan oto a pito ragon a taon sa prawasn iyan (khn iyan) so minimbts iyo sa da a khalamba on a rowar sa maito

Muhsin Khan : "Then will come after that, seven hard (years), which will devour what you have laid by in advance for them, (all) except a little of that which you have guarded (stored).

Sahih International : Then will come after that seven difficult [years] which will consume what you saved for them, except a little from which you will store.

Pickthall : Then after that will come seven hard years which will devour all that ye have prepared for them, save a little of that which ye have stored.

Yusuf Ali : "Then will come after that (period) seven dreadful (years), which will devour what ye shall have laid by in advance for them,- (all) except a little which ye shall have (specially) guarded.

Shakir : Then there shall come after that seven years of hardship which shall eat away all that you have beforehand laid up in store for them, except a little of what you shall have preserved:

Dr. Ghali : Thereafter; even after that, (there) will come up seven strict (years), that will eat whatever you have forwarded to them, excepting a little of what you safely attend to.

Tafsir Jalalayn : Then after that, in other words, after the seven fertile [years], there shall come seven hard, barren and unyielding, years — the interpretation of the seven lean ones — which shall devour what you set aside for them, of grain sown during the fertile years, in other words, you shall eat [all] this during these [seven hard years], all except a little which you have preserved, stored.

Tagalog : Pagkatapos ng pitong taon na masaganang anihan ay darating naman ang pitong taon na matinding tagtuyot, at ang ikabubuhay ng mga tao pagdating ng panahon na yaon ay mula roon sa inyong mga inimbak, maliban sa mangilan-ngilan na inyong itinabi upang ilaan ninyo bilang mga binhi.

12:49

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na phakatalingoma ko oriyan oto a ragon a phangoranan on so manga taw ago makaphanmk siran on (sa manga onga a anggor)

Muhsin Khan : "Then thereafter will come a year in which people will have abundant rain and in which they will press (wine and oil)."

Sahih International : Then will come after that a year in which the people will be given rain and in which they will press [olives and grapes]."

Pickthall : Then, after that, will come a year when the people will have plenteous crops and when they will press (wine and oil).

Yusuf Ali : "Then will come after that (period) a year in which the people will have abundant water, and in which they will press (wine and oil)."

Shakir : Then there will come after that a year in which people shall have rain and in which they shall press (grapes).

Dr. Ghali : Thereafter, even after that, (there) will come up a season wherein all people will be succored, and wherein they press." (i.e., they press olives and grapes (because the harvest is good)

Tafsir Jalalayn : Then after that, in other words, after the seven barren years, there shall come a year in which the people will be granted relief, through rain, and in which they will press [fruit], grapes, and other [seeds], because of its [that year’s] fertility.

Tagalog : At pagkatapos ng mga taong ito ay darating naman ang taon ng tag-ulan, at ililigtas sila ng Allâh sa kahirapan at doon ay aani sila ng maraming mga bunga dahil sa taba ng kalupaan at masaganang pagsibol ng mga pananim.

12:50
Hassanor Alapa : Na pitharo o Dato a talingomaan iyo skaniyan rakn, na gowani a maoma skaniyan o sogo’ o dato na pitharo iyan (so Yūsuf) a kasoy ka ko Dato na izaan ka on o antonaa i miambtad o manga babay a miapamool iran so manga lima iran ka 536 mataan a so Kadnan ko ko gasta iran na lbi a Gomgpa.

Muhsin Khan : And the king said: "Bring him to me." But when the messenger came to him, [Yusuf (Joseph)] said: "Return to your lord and ask him, 'What happened to the women who cut their hands? Surely, my Lord (Allah) is Well-Aware of their plot.”

Sahih International : And the king said, "Bring him to me." But when the messenger came to him, [Joseph] said, "Return to your master and ask him what is the case of the women who cut their hands. Indeed, my Lord is Knowing of their plan."

Pickthall : And the king said: Bring him unto me. And when the messenger came unto him, he (Joseph) said: Return unto thy lord and ask him what was the case of the women who cut their hands. Lo! my Lord knoweth their guile.

Yusuf Ali : So the king said: "Bring ye him unto me." But when the messenger came to him, (Joseph) said: "Go thou back to thy lord, and ask him, 'What is the state of mind of the ladies who cut their hands'? For my Lord is certainly well aware of their snare."

Shakir : And the king said: Bring him to me. So when the messenger came to him, he said: Go back to your lord and ask him, what is the case of the women who cut their hands; surely my Lord knows their guile.

Dr. Ghali : And the king said, "Come up with him (i.e., Bring him) to me!" Then as soon as the messenger came to him, he (Yusuf) said, "Return to your lord and so ask him, What about the women folk who severely cut (The Arabic verb from implies an action that is done repeatedly or to high degree or to a great extent) their hands? Surely my Lord is Ever-Knowing of their scheming."

Tafsir Jalalayn : And the king, after the messenger had come to him and informed him of its [the dream’s] interpretation, said: ‘Bring him to me!’, that is, the one who interpreted it. And when the messenger came to him, that is, [to] Joseph, and summoned him in order to depart [from the prison], he said — with the intention of manifesting his innocence — ‘Return to your lord and ask him, to inquire: “What of, [what was] the case with, the women who cut their hands?” Surely my lord, my master, has knowledge of their guile’; he [the messenger] thus returned and informed the king, who then summoned them [the women].

Tagalog : At sinabi ng hari sa kanyang mga kasama: Palabasin ninyo ang tao na nagbigay ng kahulugan ng panaginip mula sa kulungan at dalhin ninyo sa akin! Subali’t nang dumating ang sugo ng hari kay Yûsuf upang siya ay anyayahan, sinabi ni Yûsuf sa sugo: Bumalik ka sa iyong pinuno na hari at hilingin mo sa kanya na tanungin ang mga kababaihan na nahiwa ang kanilang mga kamay hinggil sa katotohanan na nangyari sa kanila at sa katotohanan na alam nila hinggil sa akin; nang sa gayon ay lilitaw ang katotohanan para sa lahat, at upang mapatunayan ang aking pagiging walang sala, katiyakan na ang Allâh na aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa anuman na kanilang pakana at mga ginawa nila, na walang anumang naililihim sa Kanya.’

12:51Hassanor Alapa : Na pitharo iyan (so Dato) a antonaa i btad iyo a manga babay gowani a pangabayaan iyo so Yūsuf ko ginawa niyan, na pitharo iran a soti so Allāh da a katawan ami rkaniyan a pd sa marata, na pitharo o karoma o Azīz a imanto na miapayag so bnar sa sakn i miangabaya on ko ginawa niyan na mataan a skaniyan na pd ko manga patiis

Muhsin Khan : (The King) said (to the women): "What was your affair when you did seek to seduce Yusuf (Joseph)?" The women said: "Allah forbid! No evil know we against him!" The wife of Al-'Aziz said: "Now the truth is manifest (to all), it was I who sought to seduce him, and he is surely of the truthful."

Sahih International : Said [the king to the women], "What was your condition when you sought to seduce Joseph?" They said, "Perfect is Allah ! We know about him no evil." The wife of al-'Azeez said, "Now the truth has become evident. It was I who sought to seduce him, and indeed, he is of the truthful.

Pickthall : He (the king) (then sent for those women and) said: What happened when ye asked an evil act of Joseph? They answered: Allah Blameless! We know no evil of him. Said the wife of the ruler: Now the truth is out. I asked of him an evil act, and he is surely of the truthful.

Yusuf Ali : (The king) said (to the ladies): "What was your affair when ye did seek to seduce Joseph from his (true) self?" The ladies said: "Allah preserve us! no evil know we against him!" Said the 'Aziz's wife: "Now is the truth manifest (to all): it was I who sought to seduce him from his (true) self: He is indeed of those who are (ever) true (and virtuous).

Shakir : He said: How was your affair when you sought Yusuf to yield himself (to you)? They said: Remote is Allah (from imperfection), we knew of no evil on his part. The chief's wife said: Now has the truth become established: I sought him to yield himself (to me), and he is most surely of the truthful ones.

Dr. Ghali : He said, (i.e., the king said to the women) "What was your concern as you solicited Yusuf?" They said, " Allah forbid! In no way do we know any odious (deeds) against him." The wife of the governor (Literally: the ever-mighty Al-Aiz) said, "Now the truth has come to light; I did solicit him; and surely he is indeed one of the sincere.

Tafsir Jalalayn : He said, ‘What was your business, women, when you solicited Joseph?’, did you find on his part any inclination towards you?: ‘God preserve us!’ they said. ‘We know of no evil in him.’ The Court Officer’s wife said, ‘Now the truth is out, [now] it has become clear; it was I who attempted to seduce him and he is indeed of the truthful’, in his saying, It was she who attempted to seduce me [Q. 12:26]. Joseph was then informed of this and he said:

Tagalog : Sinabi ng hari sa mga kababaihan na nasugatan ang kanilang kamay: Ano ang nangyari sa inyo noong kayo ay naghangad na akitin si Yûsuf sa araw ng pag-iimbita ng kainan? Mayroon ba kayong nakita na kahina-hinala mula sa kanya? Sinabi nila: Iligtas nawa kami ng Allâh, kailanman ay wala kaming alam na kahit ano na makasisira sa kanyang pagkatao. At doon sinabi ng asawa ni `Aziz: Ngayon ay naging malinaw na ang katotohanan sa lahat pagkatapos ng paglihim nito, katiyakang ako ang nang-akit at nanglinlang kay Yûsuf subali’t siya ay tumanggi, at katiyakang siya ay matapat at totoo sa lahat ng kanyang sinabi.

12:52

Hassanor Alapa : Gioto na kagia an iyan katokawi a mataan a sakn na da ko skaniyan donsiani sa gayb (so Azīz a dato iyan) ago mataan a so Allāh na di Niyan thoroon so gasta o manga donsian

Muhsin Khan : [Then Yusuf (Joseph) said: "I asked for this enquiry] in order that he (Al-'Aziz) may know that I betrayed him not in secret. And, verily! Allah guides not the plot of the betrayers.

Sahih International : That is so al-'Azeez will know that I did not betray him in [his] absence and that Allah does not guide the plan of betrayers.

Pickthall : (Then Joseph said: I asked for) this, that he (my lord) may know that I betrayed him not in secret, and that surely Allah guideth not the snare of the betrayers.

Yusuf Ali : "This (say I), in order that He may know that I have never been false to him in his absence, and that Allah will never guide the snare of the false ones.

Shakir : This is that he might know that I have not been unfaithful to him in secret and that Allah does not guide the device of the unfaithful.

Dr. Ghali : That (is so); so that he may know I did not betray him in (his) absence, and that Allah does not guide the plotting of the treacherous.

Tafsir Jalalayn : ‘That, plea of innocence, is so that he, the Court officer, may know I did not betray him, with regard to his family, in his absence (bi’l-ghayb is a circumstantial qualifier), and that truly God does not guide [to success] the guile of the treacherous; he [Joseph] then humbled himself before God and said:

Tagalog : At itong aking pagpapahayag bilang pagpapawalang-sala sa kanya at pag-amin ko sa aking sarili ay upang malaman ng aking asawa na hindi ko siya dinaya sa pamamagitan ng pagsisinungaling at walang nangyari sa akin na kahalayan, at katiyakan, ako ang nang-akit sa kanya na ito ay aking inaamin upang patunayan ang aking pagiging walang-sala at ganoon din sa kanya. At katiyakan, ang Allâh, hindi Niya ginagabayan ang mga nagpapakana ng masama at nagkakanulo.

12:53

Hassanor Alapa : Go di akn maphakaangias a ginawa ko (so Zulaykha) ka mataan a so ginawa na pphanonogo ko marata, inonta bo so 537 inikalimo o Kadnan ko, ka mataan a so Kadnan ko na Paririla a Masalinggagawn

Muhsin Khan : "And I free not myself (from the blame). Verily, the (human) self is inclined to evil, except when my Lord bestows His Mercy (upon whom He wills). Verily, my Lord is Oft-Forgiving, Most Merciful."

Sahih International : And I do not acquit myself. Indeed, the soul is a persistent enjoiner of evil, except those upon which my Lord has mercy. Indeed, my Lord is Forgiving and Merciful."

Pickthall : I do not exculpate myself. Lo! the (human) soul enjoineth unto evil, save that whereon my Lord hath mercy. Lo! my Lord is Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : "Nor do I absolve my own self (of blame): the (human) soul is certainly prone to evil, unless my Lord do bestow His Mercy: but surely my Lord is Oft-forgiving, Most Merciful."

Shakir : And I do not declare myself free, most surely (man's) self is wont to command (him to do) evil, except such as my Lord has had mercy on, surely my Lord is Forgiving, Merciful.

Dr. Ghali : And in no way do I acquit my self. Surely the self indeed constantly commands to odious (deeds), except that on which my Lord had mercy. Surely my Lord is Ever-forgiving, Ever-Merciful."

Tafsir Jalalayn : Yet I do not exculpate my own soul, of slipping into error; verily the soul, as such, is ever inciting to evil, except that whereon, meaning the person [upon whom], my Lord has mercy, and so protects [from sin]. Truly my Lord is Forgiving, Merciful’.

Tagalog : Sinabi ng asawa ni `Aziz: At hindi ko pinupuri ang aking sarili at pinawawalan ng sala. Katiyakan, ang pagkatao ng tao ay madalas na nag-uutos na gumawa ng pagkakasala upang sundin ang sariling pagnanasa, maliban sa sinumang pinag-kalooban ng Allâh ng awa at pinangalagaan. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagsisisi mula sa Kanyang mga alipin, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

12:54

Hassanor Alapa : Na pitharo o Dato a talingomaan iyo skaniyan rakn ka iznggay akn (skaniyan) a salinggogopa akn na gowani a mimbitiarai niyan na pitharo iyan a ska imanto sii rkami na bbgan sa pankatan a sasarigan

Muhsin Khan : And the king said: "Bring him to me that I may attach him to my person." Then, when he spoke to him, he said: "Verily, this day, you are with us high in rank and fully trusted."

Sahih International : And the king said, "Bring him to me; I will appoint him exclusively for myself." And when he spoke to him, he said, "Indeed, you are today established [in position] and trusted."

Pickthall : And the king said: Bring him unto me that I may attach him to my person. And when he had talked with him he said: Lo! thou art to-day in our presence established and trusted.

Yusuf Ali : So the king said: "Bring him unto me; I will take him specially to serve about my own person." Therefore when he had spoken to him, he said: "Be assured this day, thou art, before our own presence, with rank firmly established, and fidelity fully proved!

Shakir : And the king said: Bring him to me, I will choose him for myself. So when he had spoken with him, he said: Surely you are in our presence today an honorable, a faithful one.

Dr. Ghali : And the king said, "Come up with him (i.e., Bring him) to me! I would faithfully (attach) him to myself." So, as soon as he spoke to him, he said, "Surely today you are close to us established, and devoted."

Tafsir Jalalayn : And the king said, ‘Bring him to me, that I may use him for myself’, that I may make him mine exclusively, with none to share [him with me]. The messenger came to him [to Joseph] and said, ‘Respond to the king!’, and so he got up and bid farewell to [his] fellow-prisoners and prayed for them. He then washed himself, put on some good clothes and entered upon him. And when he had spoken with him, he said, to him: ‘Indeed you are on this day in our presence established and trustworthy’, a person of status, entrusted over our affair, so what do you think we should do? He said, ‘Gather food [stocks] and sow abundantly in these fertile years, then store the corn in its ears. People [from far and wide] will come to you and ask you to supply them [with provisions]’. He [the king] said, ‘Whom can I delegate this [task] to?’

Tagalog : At sinabi ng hari na namu-muno sa Ehipto, noong nalaman niya ang pagiging walang-sala ni Yûsuf: Dalhin ninyo siya sa akin upang ibilang ko siya sa mga malalapit sa akin at maging tagapayo. At nang dumating si Yûsuf at nakausap siya ng hari, at nalaman niya ang kanyang pagiging walang-sala at ang kanyang dakilang katapatan at napakabuti niyang pag-uugali, sinabi sa kanya: Katiyakan, sa araw na ito ay binibigyan kita ng mataas na tungkulin at ganap na pagtitiwala upang pamahalaan ang lahat ng bagay na nasasakupan ng kaharian.

12:55

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a baloy ako nka (a sasarigan) ko pondowa ko pagpr ka masiapn ako a matao 538

Muhsin Khan : [Yusuf (Joseph)] said: "Set me over the storehouses of the land; I will indeed guard them with full knowledge" (as a minister of finance in Egypt, in place of Al-'Aziz who was dead at that time).

Sahih International : [Joseph] said, "Appoint me over the storehouses of the land. Indeed, I will be a knowing guardian."

Pickthall : He said: Set me over the storehouses of the land. Lo! I am a skilled custodian.

Yusuf Ali : (Joseph) said: "Set me over the store-houses of the land: I will indeed guard them, as one that knows (their importance)."

Shakir : He said: Place me (in authority) over the treasures of the land, surely I am a good keeper, knowing well.

Dr. Ghali : He (Yusuf) said, "Set me over the lands treasuries. Surely I am constantly-persevering, (i.e., guardian) constantly-knowing."

Tafsir Jalalayn : He, Joseph, said, ‘Place me in charge of the storehouses of the land, the land of Egypt. I am indeed a skilled custodian’, one worthy of custodianship thereof, and knowledgeable in such affairs — it is also said [that he meant]: [I am indeed] a [competent] scribe and accountant.

Tagalog : At nagnais si Yûsuf na mapakinabangan siya ng tao at magiging pantay siya sa kanyang pamamahala sa kanila, na kung kaya, kanyang sinabi sa hari: Gawin mo ako bilang tagapamahala sa lahat ng imbakan (o kayamanan) ng kanilang kaharian sa Ehipto, dahil katiyakang ako ay mapagkakatiwalaan sa pangangalaga at may sapat na kaalaman sa anumang ipinagkakatiwala sa akin.

12:56
Hassanor Alapa : Go datar oto a piakandaya Ami so Yūsuf ko lopa (a Misir) sa 539 domdrang on sa sadn sa kabaya iyan sa imbgay Ami so limo Ami ko taw a khabayaan Ami sa di Ami pagilangn so balas o manga taw a giiphiapia

Muhsin Khan : Thus did We give full authority to Yusuf (Joseph) in the land, to take possession therein, as when or where he likes. We bestow of Our Mercy on whom We please, and We make not to be lost the reward of Al-Muhsinun (the good doers - see V.2:112).

Sahih International : And thus We established Joseph in the land to settle therein wherever he willed. We touch with Our mercy whom We will, and We do not allow to be lost the reward of those who do good.

Pickthall : Thus gave We power to Joseph in the land. He was the owner of it where he pleased. We reach with Our mercy whom We will. We lose not the reward of the good.

Yusuf Ali : Thus did We give established power to Joseph in the land, to take possession therein as, when, or where he pleased. We bestow of our Mercy on whom We please, and We suffer not, to be lost, the reward of those who do good.

Shakir : And thus did We give to Yusuf power in the land-- he had mastery in it wherever he liked; We send down Our mercy on whom We please, and We do not waste the reward of those who do good.

Dr. Ghali : And thus We established Yusuf in the land to take his location (there) where he decides. We (make) Our mercy alight on whomever We decide, and We do not waste the reward of the fair-doers

Tafsir Jalalayn : Thus, in the same way that We were graceful towards Him by delivering him from prison, We established Joseph in the land, the land of Egypt, that he may settle in it wherever he wished, after [having suffered] hardship and imprisonment. According to the story, the king crowned him, gave him a signet-ring to wear, and appointed him in place of the Court officer, whom he removed from his position, and who later died; and so he [the king] made him [Joseph] take the latter’s spouse as a wife. He [Joseph] discovered that she was [still] a virgin and she bore him two children. He [Joseph] established justice in Egypt and people became subject to him. We confer Our mercy on whomever We will and We do not waste the wage of the virtuous.

Tagalog : At sa ganito biniyayaan ng Allâh si Yûsuf sa pamamagitan ng pagkakaligtas sa kanya at pagkakalabas mula sa kulungan, at ipinagkaloob sa kanya ang ganap na pamamahala sa mga kayamanan sa buong kalupaan ng Ehipto, na pangasiwaan ang mga ito, kailanman o saanman niya gusto, dahil ang Allâh ay binibigyan Niya ng posisyon ang sinuman na Kanyang nais, pinagkakalooban Niya ng awa at biyaya ang sinumang Kanyang nais mula sa Kanyang mga mabubuting alipin, at hindi Niya binabalewala ang gantimpala ng sinumang gumawa ng anumang kabutihan.

12:57

Hassanor Alapa : Go so balas ko maori a alongan na lbi a mapia ko siran oto a miamaratiaya ago miaadn siran a pphananggila (ko manga dosa)

Muhsin Khan : And verily, the reward of the Hereafter is better for those who believe and used to fear Allah and keep their duty to Him (by abstaining from all kinds of sins and evil deeds and by performing all kinds of righteous good deeds).

Sahih International : And the reward of the Hereafter is better for those who believed and were fearing Allah .

Pickthall : And the reward of the Hereafter is better, for those who believe and ward off (evil).

Yusuf Ali : But verily the reward of the Hereafter is the best, for those who believe, and are constant in righteousness.

Shakir : And certainly the reward of the hereafter is much better for those who believe and guard (against evil).

Dr. Ghali : And indeed the reward of the Hereafter is most charitable (i.e., better) for the ones who have believed and have been pious.

Tafsir Jalalayn : Yet the wage of the Hereafter is better, than the wage of this world, for those who believe and are God-fearing. And so the years of drought arrived and afflicted the land of Canaan and Syria.

Tagalog : At ang gantimpala sa Kabilang-Buhay na inilaan ng Allâh ay higit na dakila kaysa gantimpala rito sa daigdig para sa mga naniwala at natatakot sa Allâh, na sila ay ang mga yaong natatakot sa parusa ng Allâh at sinusunod ang Allâh sa Kanyang batas na pag-uutos at pagbabawal.

12:58

Hassanor Alapa : Na miakaoma so manga pagari o Yūsuf na somi-old siran on na miakilala niyan siran a siran na di ran masasarino (skniyan)

Muhsin Khan : And Yusuf's (Joseph) brethren came and they entered unto him, and he recognized them, but they recognized him not.

Sahih International : And the brothers of Joseph came [seeking food], and they entered upon him; and he recognized them, but he was to them unknown.

Pickthall : And Joseph's brethren came and presented themselves before him, and he knew them but they knew him not.

Yusuf Ali : Then came Joseph's brethren: they entered his presence, and he knew them, but they knew him not.

Shakir : And Yusuf's brothers came and went in to him, and he knew them, while they did not recognize him.

Dr. Ghali : And Yusuf's brothers came. Then they entered to him, and so he recognized them, and they were denying him. (Or: not knowing him)

Tafsir Jalalayn : And Joseph’s brothers came — except for Benjamin — in order to secure provisions, when they found out that the [new] Court officer of Egypt was providing food at its [fair] price; and they entered to him, and he recognised them, to be his brothers, but they did not recognise him, not knowing who he was, because it had been a long time since they had seen him, and because they supposed that he had died. They spoke to him in Hebrew and he said to them, as if reproaching them: ‘What brings you to my land?’ They replied, ‘[We have come] for supplies’. He said, ‘You might be spies!’ They said, ‘God forbid!’ He said, ‘So where are you from?’ They said, ‘From the land of Canaan, our father is Jacob, the prophet of God.’ He said, ‘Does he have children other than you?’ They said, ‘Yes. We used to be twelve, but the youngest of us passed away: he perished in the wild. He was the most beloved to him [our father] from among us; only his full brother remains, and so he keeps him by his side, in order to comfort himself with him in place of the other.’ He [Joseph] commanded that they be given lodging and treated well.

Tagalog : At dumating ang mga kapatid ni Yûsuf sa Ehipto pagkatapos na mangyari ang tagtuyot sa kanilang kalupaan; upang makakuha sila ng kanilang ikabubuhay doon, at sila ay pumasok sa kanyang silid-tanggapan at sila ay nakilala niya, subali’t hindi nila nakilala si Yûsuf dahil sa tagal ng panahon at pagbabago ng kanyang mukha.

12:59
Hassanor Alapa : Na gowani a mibgay niyan kiran so pangindaw iran a (kaoyagan) na pitharo iyan a pakaonota niyo rakn a pagari niyo ki ama iyo, ba niyo di khailay a tiarotop akn so asada ago mapia ko ko pphamakabolos

Muhsin Khan : And when he had furnished them forth with provisions (according to their need), he said: "Bring me a brother of yours from your father; (he meant Benjamin). See you not that I give full measure, and that I am the best of the hosts?

Sahih International : And when he had furnished them with their supplies, he said, "Bring me a brother of yours from your father. Do not you see that I give full measure and that I am the best of accommodators?

Pickthall : And when he provided them with their provision he said: Bring unto me a brother of yours from your father. See ye not that I fill up the measure and I am the best of hosts?

Yusuf Ali : And when he had furnished them forth with provisions (suitable) for them, he said: "Bring unto me a brother ye have, of the same father as yourselves, (but a different mother): see ye not that I pay out full measure, and that I do provide the best hospitality?

Shakir : And when he furnished them with their provision, he said: Bring to me a brother of yours from your father; do you not see that I give full measure and that I am the best of hosts?

Dr. Ghali : And as soon as he equipped them with their equipment, he said, "Come up with (i.e., Bring him) a brother of yours from your father. Do you not see that I fill up the measure, and I am the most charitable of hosts?

Tafsir Jalalayn : And when he had equipped them with their provision, [when] he had given them the full measure [of food], he said, ‘Bring me a brother of yours from your father, namely, Benjamin, that I might know that you have been truthful in what you said. Do you not see that I give the full measure, that I complete it, without any fraud, and that I am the best of hosts?

Tagalog : At walang pag-aalinlangan na ipinag-utos ni Yûsuf na sila ay asikasuhin nang maaayos at pagkalooban ng anumang kanilang pangangailangan, at bago ito ay nasabi na nila kay Yûsuf na mayroon pa silang kapatid sa ama na hindi nila naisama, at kanyang sinabi sa kanila: Dalhin ninyo sa akin ang inyong kapatid sa ama, hindi ba ninyo nakikita na ibinigay ko sa inyo nang buung-buo ang inyong pangangailangan at inasikaso (inistima) ko kayo nang maayos, na ako ang pinakamabuti sa tagatanggap ng panauhin?

12:60

Hassanor Alapa : Na amay ka di niyo rakn pakaonotn na da a asad iyo rakn ago di kano rakn pagobay

Muhsin Khan : "But if you bring him not to me, there shall be no measure (of corn) for you with me, nor shall you come near me."

Sahih International : But if you do not bring him to me, no measure will there be [hereafter] for you from me, nor will you approach me."

Pickthall : And if ye bring him not unto me, then there shall be no measure for you with me, nor shall ye draw near.

Yusuf Ali : "Now if ye bring him not to me, ye shall have no measure (of corn) from me, nor shall ye (even) come near me."

Shakir : But if you do not bring him to me, you shall have no measure (of corn) from me, nor shall you come near me.

Dr. Ghali : Yet in case you do not come up with him, (i.e., Bring him) then there will be no measure for you in my presence, nor will you draw near me."

Tafsir Jalalayn : But if you do not bring him to me, there will be no measure, that is, no provisions, for you with me; and do not come near [me]’ (wa-lā taqrabūn is [either] a prohibition, or a supplement to the [syntactical] locus of fa-lā kayla, in other words, ‘and you shall be denied [the measure] and will not [be allowed to] come near [me]’).

Tagalog : At kapag hindi ninyo siya nadala sa akin ay wala na akong ibabahagi sa inyo na susukatin na kabuhayan,[1] ni huwag na kayong magpunta pa rito sa akin.

12:61

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a akoln ami skaniyan ko ama iyan sa pnggolawlaan ami dn.

Muhsin Khan : They said: "We shall try to get permission (for him) from his father, and verily, we shall do it."

Sahih International : They said, "We will attempt to dissuade his father from [keeping] him, and indeed, we will do [it]."

Pickthall : They said: We will try to win him from his father: that we will surely do.

Yusuf Ali : They said: "We shall certainly seek to get our wish about him from his father: Indeed we shall do it."

Shakir : They said: We will strive to make his father yield in respect of him, and we are sure to do (it).

Dr. Ghali : They said, "We will soon solicit him of his father, and surely we will indeed be performing (that)."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘We will try to tempt his father away from him, that is, we will try our hardest to seek him from him. That we will surely do’.

Tagalog : Sinabi nila: Walang pag-aalinlangan, gagawin namin ang anuman na aming makakayanan upang makumbinsi namin ang aming ama na maisama siya sa amin, at ito ay aming gagawin na hindi kami magkukulang sa pagsagawa nito.

12:62
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan ko manga ngongoda niyan a tagoa niyo so dagangan (pirak) iran ko manga pananagoay iran ka an iran makilala amay ka mndod siran ko manga pamiliya iran, ka an siran makaka-soy 540

Muhsin Khan : And [Yusuf (Joseph)] told his servants to put their money (with which they had bought the corn) into their bags, so that they might know it when they go back to their people, in order that they might come back.

Sahih International : And [Joseph] said to his servants, "Put their merchandise into their saddlebags so they might recognize it when they have gone back to their people that perhaps they will [again] return."

Pickthall : He said unto his young men: Place their merchandise in their saddlebags, so that they may know it when they go back to their folk, and so will come again.

Yusuf Ali : And (Joseph) told his servants to put their stock-in-trade (with which they had bartered) into their saddle-bags, so they should know it only when they returned to their people, in order that they might come back.

Shakir : And he said to his servants: Put their money into their bags that they may recognize it when they go back to their family, so that they may come back.

Dr. Ghali : And he said to his pages, "Set their merchandise in their saddlebags that possibly they will recognize it when they turn over (i.e., return) to their family; possibly they will return."

Tafsir Jalalayn : And he said to his young men (li-fityatihi: a variant reading has li-fityānihi, ‘his servants’): ‘Place their merchandise, that [money] with which they bought the supplies, and these were a few dirhams, in their saddlebags, their [supply] sacks, so that they may recognise it when they return to their folk, and empty their sacks, and so come back’, to us, deeming it unlawful to retain these [monies].

Tagalog : At sinabi ni Yûsuf sa kanyang mga tagapagsilbi: Ilagay ninyo nang lihim sa kanilang mga lalagyan ang ibinayad nila; upang ito ay malaman nila kapag sila ay nakabalik na sa kanilang pamilya at mapagtanto nila ang pagpapahalaga ko sa kanila; upang sila ay bumalik sa paghahangad na magbibigay tayong muli.

12:63
Hassanor Alapa : Na gowani a makambalingan siran ko ama iran na pitharo iran a hay ama miarn rkami so asada sa pakaonot anka rkami so pagari ami a pd ami a phagasad sa mataan a ziapn ami skaniyan

Muhsin Khan : So, when they returned to their father, they said: "O our father! No more measure of grain shall we get (unless we take our brother). So send our brother with us, and we shall get our measure and truly we will guard him."

Sahih International : So when they returned to their father, they said, "O our father, [further] measure has been denied to us, so send with us our brother [that] we will be given measure. And indeed, we will be his guardians."

Pickthall : So when they went back to their father they said: O our father! The measure is denied us, so send with us our brother that we may obtain the measure, surely we will guard him well.

Yusuf Ali : Now when they returned to their father, they said: "O our father! No more measure of grain shall we get (unless we take our brother): So send our brother with us, that we may get our measure; and we will indeed take every care of him."

Shakir : So when they returned to their father, they said: O our father, the measure is withheld from us, therefore send with us our brother, (so that) we may get the measure, and we will most surely guard him.

Dr. Ghali : So, as soon as they returned to their father, they said, "O our father, the measure was denied to us; so send with us our brother, that we may (obtain) the measure; and surely we will indeed be his preservers."

Tafsir Jalalayn : So when they went back to their father, they said, ‘O father, the measure will be denied us, unless you send forth our brother to him [to the Court officer]; so send forth our brother with us, that we may obtain the measure (read naktal or yaktal, ‘that he may obtain the measure [for us’]). Surely we will guard him well’.

Tagalog : At nang sila ay nakabalik sa kanilang ama ay ikinuwento nila ang pangyayari hinggil sa napakarangal na pagtanggap sa kanila ng tagapamahala roon at kanilang sinabi: Katiyakan, hindi na kami pagbibigyan pa sa susunod maliban na lamang kung maisasama namin ang aming kapatid dahil sa ito ay naikuwento namin sa kanya, na kung kaya, ipasama mo na siya sa amin, upang makapagdala kaming muli ng sapat na kabuhayan natin, at nangangako kami na siya ay aming pangangalagaan.

12:64
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a da ko rkano misarig inonta bo a datar o 541 kinisarign ko rkano ko pagari niyan sa miaona sa so Allāh i mapia a Somosiap a Skaniyan so lbi a Masalinggagawn ko langowan a pphangalimo

Muhsin Khan : He said: "Can I entrust him to you except as I entrusted his brother [Yusuf (Joseph)] to you aforetime? But Allah is the Best to guard, and He is the Most Merciful of those who show mercy."

Sahih International : He said, "Should I entrust you with him except [under coercion] as I entrusted you with his brother before? But Allah is the best guardian, and He is the most merciful of the merciful."

Pickthall : He said: Can I entrust him to you save as I entrusted his brother to you aforetime? Allah is better at guarding, and He is the Most Merciful of those who show mercy.

Yusuf Ali : He said: "Shall I trust you with him with any result other than when I trusted you with his brother aforetime? But Allah is the best to take care (of him), and He is the Most Merciful of those who show mercy!"

Shakir : He said: I cannot trust in you with respect to him, except as I trusted in you with respect to his brother before; but Allah is the best Keeper, and He is the most Merciful of the merciful ones.

Dr. Ghali : He said, "should I keep him in custody to you except as I kept his brother in custody even before to you? Yet, Allah is The Most Charitable as Preserver and He is The Most Merciful of the merciful."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Should I — [I will] only — trust you with him like I trusted you with his brother, Joseph, before? despite [the fact] that you have done to him what you have done? Yet God is best at guarding (hifzan: a variant reading has hāfizan, ‘a guardian’, as a specification, similar to when they say li’Llāhi darruhu fārisan, ‘By God, how excellent a horseman he is!’); and He is the Most Merciful of merciful ones’, and so I hope that He will show favour [to me] by guarding him.

Tagalog : Sinabi sa kanila ng kanilang ama: Paano ko kayo pagkakatiwalaan ngayon kay Benyâmin, gayong walang pag-aalinlangan na ipinagkatiwala ko sa inyo noon ang kanyang kapatid na si Yûsuf, sa pangako ninyong pangangalagaan siya, subali’t hindi ninyo ito tinupad? Na kung kaya, hindi na ako nakatitiyak na tutuparin pa ninyong muli ang inyong pangako at mapangangalagaan ninyo siya, subali’t ang aking pagtitiwala ay sa Pangangalaga ng Allâh, na Siya ay Pinakamabuti sa lahat ng Tagapangalaga at Siya ay Pinakamaawain sa lahat ng Maawain, at ako ay umaasa na kaaawaan Niya ako at pangangalagaan siya at ibabalik sa akin.

12:65Hassanor Alapa : Na gowani a lkaan iran so pananagoay ran na miatoon iran so dagangan (pirak) iran a inikasoy kiran na pitharo iran a hay ama di kami dn phamangni sa kapiaan katii so pirak ami a inikasoy rkami ago iphloba ami sa kaoyagan so pamiliya mi ago ziapn ami so pagari ami ago phamagoman so awid a onta, gioto na asad a maito.

Muhsin Khan : And when they opened their bags, they found their money had been returned to them. They said: "O our father! What (more) can we desire? This, our money has been returned to us, so we shall get (more) food for our family, and we shall guard our brother and add one more measure of a camel's load. This quantity is easy (for the king to give)."

Sahih International : And when they opened their baggage, they found their merchandise returned to them. They said, "O our father, what [more] could we desire? This is our merchandise returned to us. And we will obtain supplies for our family and protect our brother and obtain an increase of a camel's load; that is an easy measurement."

Pickthall : And when they opened their belongings they discovered that their merchandise had been returned to them. They said: O our father! What (more) can we ask? Here is our merchandise returned to us. We shall get provision for our folk and guard our brother, and we shall have the extra measure of a camel (load). This (that we bring now) is a light measure.

Yusuf Ali : Then when they opened their baggage, they found their stock-in-trade had been returned to them. They said: "O our father! What (more) can we desire? this our stock-in-trade has been returned to us: so we shall get (more) food for our family; We shall take care of our brother; and add (at the same time) a full camel's load (of grain to our provisions). This is but a small quantity.

Shakir : And when they opened their goods, they found their money returned to them. They said: O our father! what (more) can we desire? This is our property returned to us, and we will bring corn for our family and guard our brother, and will have in addition the measure of a camel (load); this is an easy measure.

Dr. Ghali : And as soon as they opened their belongings, they found their merchandise turned back to them. They said, "O our father, what (more) should we seek? This is our merchandise turned back to us, and we will cater for our family, and we will take good care of (i.e., preserve) our brother; and we will have an added measure of a camel's (load). That is an easy measure."

Tafsir Jalalayn : And when they opened their belongings, they found that their merchandise had been restored to them. They said, ‘O father, what [more] should we desire? (mā nabghī: mā is interrogative, that is to say: what greater thing than this can we ask for from the king’s generosity?’; a variant reading has mā tabghī, ‘what [more] do you desire?’, as an address to Jacob — for they had mentioned to him his [the king’s] generosity towards them). Here is our merchandise restored to us. And we shall get provisions for our family, we shall obtain supplies for them, namely, food, and guard our brother, and we shall receive an extra camel’s load, because of our brother; that will be an easy measure’, for the king [to grant us], given his munificence.

Tagalog : At nang mabuksan nila ang kanilang mga lalagyan ay nakita nila ang ipinangbayad nila, na ito ay ibinalik sa kanila. Kanilang sinabi: O aming ama! Ano pa ba ang kailangan nating hangarin na higit pa kaysa rito? Ang ipinangbayad namin ay ibinalik sa amin ni `Aziz (tagapamahala), na kung kaya, magtiwala ka sa amin para sa aming kapatid, at pasamahin mo siya sa amin; upang makapagdala pa kaming muli ng masaganang kabuhayan para sa ating pamilya, at pangangalagaan namin ang aming kapatid, at madaragdagan pa ng isang sukat (na kabuhayan na madadala ng isang kamelyo) na siyang sasakyan ng aming kapatid; dahil katiyakan, ang pagbibigay ni `Aziz ng sukat ay sa kung ano ang makakayanang dalhin ng isang kamelyo, at ang ganitong pagbibigay ng sukat ay napakadali lamang para sa kanya.

12:66
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a di ko dn phakaonotn sii rkano taman sa di ako niyo kabgan sa kapasadan a phoon ko Allāh a mataan a khikasoy niyo skaniyan sii rakn inonta bo o ba kano maliot (a ridoay) na gowani a ibgay ran on so kapasadan iyan (ko kaziapa iran ko Binyamin) na pitharo iyan a so Allāh i Sasarigan ko nganin a pitharo tano

Muhsin Khan : He [Ya'qub (Jacob)] said: "I will not send him with you until you swear a solemn oath to me in Allah's Name, that you will bring him back to me unless you are yourselves surrounded (by enemies, etc.)," And when they had sworn their solemn oath, he said: "Allah is the Witness over what we have said."

Sahih International : [Jacob] said, "Never will I send him with you until you give me a promise by Allah that you will bring him [back] to me, unless you should be surrounded by enemies." And when they had given their promise, he said, " Allah , over what we say, is Witness."

Pickthall : He said: I will not send him with you till ye give me an undertaking in the name of Allah that ye will bring him back to me, unless ye are surrounded. And when they gave him their undertaking he said: Allah is the Warden over what we say.

Yusuf Ali : (Jacob) said: "Never will I send him with you until ye swear a solemn oath to me, in Allah's name, that ye will be sure to bring him back to me unless ye are yourselves hemmed in (and made powerless). And when they had sworn their solemn oath, he said: "Over all that we say, be Allah the witness and guardian!"

Shakir : He said: I will by no means send him with you until you give me a firm covenant in Allah's name that you will most certainly bring him back to me, unless you are completely surrounded. And when they gave him their covenant, he said: Allah is the One in Whom trust is placed as regards what we say.

Dr. Ghali : He said, "I will never send him with you until you bring me a binding compact by Allah that indeed you will definitely bring him (back) to me, excepting (if) you are encompassed." So, as soon as they had brought him their binding compact, he said, " Allah is The Ever-Trusted Trustee over what we say."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘I will not send him with you until you give me a [solemn] pledge, a covenant, in the name of God, by your swearing an oath, that assuredly you will bring him back to me, unless you are besieged’, such that you die, or are overwhelmed and thus unable to bring him back. They agreed to this. And when they gave him their [solemn] pledge, to this effect, he said, ‘God shall be Guardian, Witness, over what we say’, we and you. Thus he sent him with them.

Tagalog : Sinabi sa kanila ni Ya`qub: Kailanman ay hindi ko siya hahayaan na maisama sa inyo hanggang hindi kayo nangangako at kayo ay susumpa sa akin sa Pangalan ng Allâh na siya ay inyong ibabalik sa akin, maliban na lamang kung kayo ay natalo ng kalaban at siya ay nabihag, na hindi na ninyo siya kayang iligtas, at nang ibinigay nila ang kanilang pangako sa kanilang ama at panunumpa nila sa Allâh ayon sa hinihiling ng kanilang ama, sinabi ni Ya`qub: Ang Allâh ay saksi sa ating mga pinagkasunduan, na ang ibig sabihin ay sapat sa atin ang Kanyang pagsasaksi at Kanyang pangangalaga.

12:67
Hassanor Alapa : Sa pitharo iyan a manga wata ko di kano zold sa pinto a satiman sa sold kano ko 542 madakl a manga pinto sa da a ba ko rkano khibgay a nganin a khilawan akn ko Allāh ka da so kokoman inonta a rk o Allāh a Ron ako mizarakan ago Ron na zarakan so manga masarakann

Muhsin Khan : And he said: "O my sons! Do not enter by one gate, but enter by different gates, and I cannot avail you against Allah at all. Verily! The decision rests only with Allah. In him, I put my trust and let all those that trust, put their trust in Him."

Sahih International : And he said, "O my sons, do not enter from one gate but enter from different gates; and I cannot avail you against [the decree of] Allah at all. The decision is only for Allah ; upon Him I have relied, and upon Him let those who would rely [indeed] rely."

Pickthall : And he said: O my sons! Go not in by one gate; go in by different gates. I can naught avail you as against Allah. Lo! the decision rests with Allah only. In Him do I put my trust, and in Him let all the trusting put their trust.

Yusuf Ali : Further he said: "O my sons! enter not all by one gate: enter ye by different gates. Not that I can profit you aught against Allah (with my advice): None can command except Allah: On Him do I put my trust: and let all that trust put their trust on Him."

Shakir : And he said: O my sons! do not (all) enter by one gate and enter by different gates and I cannot avail you aught against Allah; judgment is only Allah's; on Him do I rely, and on Him let those who are reliant rely.

Dr. Ghali : And he said, "O my sons, (Or: my seeds) do not enter by one gate, and enter by separate gates; and in no way can I avail you anything (whatever) against Allah. Decidedly judgment belongs to none except Allah. On Him I have put my trust, and in Him let (all) the trusting ones then put their trust."

Tafsir Jalalayn : And he said, ‘O my sons, do not enter, Egypt, by one gate, but enter by separate gates, lest the evil eye smite you. Yet I cannot avail, protect, you, by this that I have said, against God (min Allāhi: min is extra) anything, which He might have decreed against you; this [that I have said] is only out of affection [for you]. Judgement belongs to God, alone. On Him I rely, in Him I trust, and on Him let all the trusting rely’.

Tagalog : At sinabi sa kanila ng kanilang ama: O aking mga anak, kapag kayo ay pumasok sa bayan ng Ehipto ay huwag kayong pumasok sa iisang pintuan lamang kundi maghiwa-hiwalay kayo sa pagpasok sa iba’t ibang pintuan, para hindi kayo mapansin ng mga may masasamang mata, at sa aking pagpapayo sa inyo ay hindi nangangahulugan na kaya kong ilayo sa inyo ang anumang bagay na itinakda na ng Allâh sa inyo. Katiyakan, ang pagpapasiya ay bukod-tangi na sa Allâh lamang, sa Kanya ko ipinagkakatiwala ang aking buong sarili dahil Siya ang Bukod-Tanging pinagkakatiwalaan ng mga mananampalataya.

12:68Hassanor Alapa : Na gowani a somold siran ko okit a inisogo kiran o ama iran a da a ba niyan kiran khibgay a nganin a khilawan iyan ko Allāh inonta bo a pangindaw a madadalm ko ginawa o Ya’qūb a tionay niyan, ago mataan a skaniyan na adn a katao niyan ko nganin a 543 inipangndao Ami ron, ogaid na so kadaklan ko manga taw na di ran katawan

Muhsin Khan : And when they entered according to their father's advice, it did not avail them in the least against (the Will of) Allah, it was but a need of Ya'qub's (Jacob) inner-self which he discharged. And verily, he was endowed with knowledge because We had taught him, but most men know not.

Sahih International : And when they entered from where their father had ordered them, it did not avail them against Allah at all except [it was] a need within the soul of Jacob, which he satisfied. And indeed, he was a possessor of knowledge because of what We had taught him, but most of the people do not know.

Pickthall : And when they entered in the manner which their father had enjoined, it would have naught availed them as against Allah; it was but a need of Jacob's soul which he thus satisfied; and lo! he was a lord of knowledge because We had taught him; but most of mankind know not.

Yusuf Ali : And when they entered in the manner their father had enjoined, it did not profit them in the least against (the plan of) Allah: It was but a necessity of Jacob's soul, which he discharged. For he was, by our instruction, full of knowledge (and experience): but most men know not.

Shakir : And when they had entered as their father had bidden them, it did not avail them aught against Allah, but (it was only) a desire in the soul of Yaqoub which he satisfied; and surely he was possessed of knowledge because We had given him knowledge, but most people do not know.

Dr. Ghali : And as soon as they entered from where their father commanded them, in no way did it avail them anything whatever with Allah, except (that it was) a need in Yaaqub's (Jacob's) self that he (so) accomplished. And surely he was indeed an owner of a knowledge for what We taught him; but most of mankind do not know.

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: And when they entered in the manner which their father had bidden them, that is, separately, it did not avail them anything (min shay’in: min is extra) against God, that is, [against] His decree; it was but a need in Jacob’s soul which he [thus] satisfied, and this [need] was his desire to fend off the evil eye [from them], out of affection [for them]. And verily he was possessed of knowledge, because We had taught him; but most of mankind — and they are the disbelievers — do not know, [about] God’s inspiring His elect.

Tagalog : At nang sila ay pumasok sa iba’t ibang pintuan batay sa ipinag-utos ng kanilang ama, bagkus ito ay hindi makapagliligtas sa kanila mula sa itinakda ng Allâh kundi isang awa sa kanila mula sa kalooban ni Ya`qub para hindi sila mapansin ng mga may masasamang mata, at katiyakan, si Ya`qub ay may dakilang kaalaman hinggil sa ‘Deen’ (o Relihiyon) ng Allâh dahil siya ay pinagkalooban ng Allâh ng kapahayagan, subali’t ang karamihan sa mga tao ay hindi nila alam ang kahihinatnan ng anumang pangyayari at ang mga malalalim na kahulugan ng anumang bagay; na kung kaya, ang anumang itinuturo ni Ya`qub ay nagmula sa ‘Deen’ ng Allâh.

12:69
Hassanor Alapa : Na gowani a makasold siran ko Yūsuf na giaks iyan so pagari niyan na ptharo iyan on a sakn so pagari nka, sa di nka pmbokoon so nganin a gii ran galbkn

Muhsin Khan : And when they went in before Yusuf (Joseph), he betook his brother (Benjamin) to himself and said: "Verily!I am your brother, so grieve not for what they used to do."

Sahih International : And when they entered upon Joseph, he took his brother to himself; he said, "Indeed, I am your brother, so do not despair over what they used to do [to me]."

Pickthall : And when they went in before Joseph, he took his brother unto him, saying: Lo! I, even I, am thy brother, therefore sorrow not for what they did.

Yusuf Ali : Now when they came into Joseph's presence, he received his (full) brother to stay with him. He said (to him): "Behold! I am thy (own) brother; so grieve not at aught of their doings."

Shakir : And when they went in to Yusuf. he lodged his brother with himself, saying: I am your brother, therefore grieve not at what they do.

Dr. Ghali : And soon as they entered to Yusuf, (Joseph) he gave an abode to his brother (saying), "Surely I, even I, am your brother; so do not feel chagrined by whatever were doing."

Tafsir Jalalayn : And when they entered to Joseph, he took his brother into his arms, saying [to him]: ‘Truly it is me, your brother, therefore do not despair, do not be grieved, at what they did’, in the way of envying us. He commanded him not to tell them anything, and he [Joseph] agreed with him that he would devise a trick to keep him [Benjamin] with him.

Tagalog : At nang pumasok ang mga kapatid ni Yusuf sa tanggapan ng panauhin na kasama nila ang kanyang kapatid sa ama’t ina, ay isinama ito ni Yûsuf nang ito ay kanyang nakita at kanyang sinabi nang lihim: Katiyakan, ako ang iyong kapatid, na kung kaya, huwag kang mabahala at huwag mo nang alalahanin pa kung ano ang kanilang ginawa sa akin noon. At inutusan niya na ito ay kanyang ilihim sa kanila.

12:70
Hassanor Alapa : Na gowani a mibgay niyan kiran so kaoyagan iran na tiago iyan so panabo a 544 gantang ko pananagoay o pagari niyan (sa gomianat siran) na miananawag a phananawag a hay manga komokoda mataan a manga tkhaw kano.

Muhsin Khan : So when he had furnished them forth with their provisions, he put the (golden) bowl into his brother's bag, then a crier cried: "O you (in) the caravan! Surely, you are thieves!"

Sahih International : So when he had furnished them with their supplies, he put the [gold measuring] bowl into the bag of his brother. Then an announcer called out, "O caravan, indeed you are thieves."

Pickthall : And when he provided them with their provision, he put the drinking-cup in his brother's saddlebag, and then a crier cried: O camel-riders! Lo! ye are surely thieves!

Yusuf Ali : At length when he had furnished them forth with provisions (suitable) for them, he put the drinking cup into his brother's saddle-bag. Then shouted out a crier: "O ye (in) the caravan! behold! ye are thieves, without doubt!"

Shakir : So when he furnished them with their provisions, (someone) placed the drinking cup in his brother's bag. Then a crier cried out: O caravan! you are most surely thieves.

Dr. Ghali : Then as soon as he equipped them with their equipment, he placed (Literally: made) the drinking- cup in the saddlebag of his brother. Thereafter a crier announced, (Literally: an announcer announced) "O you (of) the caravan, surely you are indeed thieves!."

Tafsir Jalalayn : And when he had equipped them with their provision, he put the drinking-cup, a golden cup studded with jewels, into the saddlebag of his brother, Benjamin. Then a crier shouted, a herald cried, after they were dismissed from Joseph’s court: ‘O cameleers, caravan, you are surely thieves!’

Tagalog : Noong naihanda na ni Yûsuf ang kanilang pangangailangan at ito ay naipagkaloob na sa kanila at naisakay na sa kanilang mga kamelyo, inutusan niya ang kanyang mga manggagawa na ilagay ang (gintong) takalan na ginagamit niya sa pagsukat, na ilagay sa lalagyan ng kanyang kapatid na si Benyâmin nang walang sinuman ang nakaaalam, at nang sila ay sumakay na upang maglakbay ay nanawagan ang isang tagapanawagan na nagsabi: O kayo na nagmamay-ari ng ‘Caravan,’ na may mga dala-dalang kabuhayan,[2] katiyakan na kayo ay nagnakaw.

12:71

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a siangoran iran siran (na pitharo iran a) antonaa i phlolobaan iyo?

Muhsin Khan : They, turning towards them, said: "What is it that you have missed?"

Sahih International : They said while approaching them, "What is it you are missing?"

Pickthall : They cried, coming toward them: What is it ye have lost?

Yusuf Ali : They said, turning towards them: "What is it that ye miss?"

Shakir : They said while they were facing them: What is it that you miss?

Dr. Ghali : They said (as) they came forward to them, "What is (it) that you are missing?"

Tafsir Jalalayn : They said, after, coming towards them, ‘What is it that you are missing?’

Tagalog : Sinabi ng mga anak ni Ya`qub habang sila ay humaharap sa kanila: Ano ba ang nawawala sa inyo?

12:72

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a phphlobaan ami so gantang o Dato sa adn a bagian i taw a matoon iyan a (timbang) a awid a onta a tamok sa sakn i maako ron 545

Muhsin Khan : They said: "We have missed the (golden) bowl of the king and for him who produces it is (the reward of) a camel load; I will be bound by it."

Sahih International : They said, "We are missing the measure of the king. And for he who produces it is [the reward of] a camel's load, and I am responsible for it."

Pickthall : They said: We have lost the king's cup, and he who bringeth it shall have a camel-load, and I (said Joseph) am answerable for it.

Yusuf Ali : They said: "We miss the great beaker of the king; for him who produces it, is (the reward of) a camel load; I will be bound by it."

Shakir : They said: We miss the king's drinking cup, and he who shall bring it shall have a camel-load and I am responsible for it.

Dr. Ghali : They said, "We are missing the king's tumbler; and whoever comes up with it shall have a camel's burden; and for that I am a (sure) guarantor."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘We are missing the king’s goblet, [his] cup. And he who brings it shall have a camel’s load, of food [supplies], and I will guarantee that’, the [camel’s] load.

Tagalog : Sinabi ng tagapanawagan at ng mga nandoroon: Nawala sa amin ang (gintong) takalan na pagmamay-ari ng hari, at ang pabuya sa sinumang makakikita nito ay kabuhayan na kung ano ang madadala ng isang kamelyo at sinabi pa ng tagapagpanawagan: At ako ang maggarantiya na ang pabuya na ito ay kasindami ng madadala ng isang kamelyo.

12:73

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a ibt ko Allāh ka katawan iyo a da kami makaoma sa pantag sa kapaminasa ko lopa ago kna o ba kami manga tkhaw

Muhsin Khan : They said: "By Allah! Indeed you know that we came not to make mischief in the land, and we are no thieves!"

Sahih International : They said, "By Allah , you have certainly known that we did not come to cause corruption in the land, and we have not been thieves."

Pickthall : They said: By Allah, well ye know we came not to do evil in the land, and are no thieves.

Yusuf Ali : (The brothers) said: "By Allah! well ye know that we came not to make mischief in the land, and we are no thieves!"

Shakir : They said: By Allah! you know for certain that we have not come to make mischief in the land, and we are not thieves.

Dr. Ghali : They said, "By (The Arabic here is at-llahi, which is a stronger oath than the usual we-llahi) Allah, indeed you already know that in no way have we come to corrupt in the land and in no way are we thieves."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘By God,’ (ta’Llāhi is an oath, entailing astonishment) ‘You know very well that we did not come to work corruption in the land, and we are certainly not thieves’, that is, we have never stolen [anything].

Tagalog : Sinabi ng mga kapatid ni Yûsuf: Sumusumpa kami sa Allâh! Walang pag-aalinlangang nakatitiyak kayo sa anumang inyong nakikita sa amin na kami ay hindi pumunta sa bayan ng Ehipto para gumawa ng kapinsalaan, at hindi kami mga magnanakaw.

12:74

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a antonaa i balas iyan amay ka miamokhag kano

Muhsin Khan : They [Yusuf's (Joseph) men] said: "What then shall be the penalty of him, if you are (proved to be) liars."

Sahih International : The accusers said, "Then what would be its recompense if you should be liars?"

Pickthall : They said: And what shall be the penalty for it, if ye prove liars?

Yusuf Ali : (The Egyptians) said: "What then shall be the penalty of this, if ye are (proved) to have lied?"

Shakir : They said: But what shall be the requital of this, if you are liars?

Dr. Ghali : They said, "Then what shall be the recompense of this, in case you are liars."

Tafsir Jalalayn : They, the crier and his men, said, ‘So, what shall be his requital, that is, the thief’s, if you prove to have been liars?’, when you said, ‘we are certainly not thieves’, and [if] it is found among your belongings?

Tagalog : Sinabi ng mga inutusan na hanapin ang takalan sa mga kapatid ni Yûsuf: Ano ba ang kaparusahan sa inyong batas ng isang nakagawa ng pagnanakaw, kung kayo ay napatunayang nagsinungaling sa sinasabi ninyong, ‘Hindi kami magnanakaw?’

12:75

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a aya balas iyan o matoon ko pananagoay niyan na so dn so ginawa niyan (sa maphangongoripn) sa gioto i imbalas ami ko manga taw a salimbot 546

Muhsin Khan : They [Yusuf's (Joseph) brothers] said: "The penalty should be that he, in whose bag it is found, should be held for the punishment (of the crime). Thus we punish the Zalimun (wrong-doers, etc.)!"

Sahih International : [The brothers] said, "Its recompense is that he in whose bag it is found - he [himself] will be its recompense. Thus do we recompense the wrongdoers."

Pickthall : They said: The penalty for it! He in whose bag (the cup) is found, he is the penalty for it. Thus we requite wrong-doers.

Yusuf Ali : They said: "The penalty should be that he in whose saddle-bag it is found, should be held (as bondman) to atone for the (crime). Thus it is we punish the wrong-doers!"

Shakir : They said: The requital of this is that the person in whose bag it is found shall himself be (held for) the satisfaction thereof; thus do we punish the wrongdoers.

Dr. Ghali : They said, "The recompense for this (is that) he in whomever?s saddlebag (the tumbler) is found, then he shall be its recompense. Thus we recompense the unjust."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘His requital (qālū jazā’uhu: the subject, the predicate of which is [the following, man wujida fī rahlihi) shall be [the requital of] him in whose saddlebag it is found, that he be enslaved — this is then reiterated by His words: He, the thief, shall be the requital for it, that is, [for] the stolen item, and nothing else: this was the customary practice of the family of Jacob. Thus, [with such] a requital, do we requite those who do evil’, through theft. They thus permitted Joseph to have their saddlebags searched.

Tagalog : Sinabi ng mga kapatid ni Yûsuf: Ang kabayaran sa sinumang nagnakaw na makikita sa kanyang dala-dalahan ang kanyang ninakaw ay siya mismo. Na ang ibig sabihin ay isusuko siya kasama ang kanyang ninakaw sa sinuman na kanyang pinagnakawan hanggang sa siya ay maging alipin nito, na ang ganitong paghahatol ang kabayaran sa sinumang masama na nakagawa ng pagnanakaw, at ito ang aming ‘Deen,’ na ganito ang aming batas na sinusunod sa sinumang nagnakaw.

12:76Hassanor Alapa : Na inipoon iyan ko manga pananagoay iran ko da niyan pn (kapariksaa) ko pananagoay o pagari niyan oriyan iyan na iniliyo niyan so gantang ko pananagoay o pagari niyan sa gioto na pipharo Ami a ikmat o Yūsuf (sa kakowaa niyan ko kabaya iyan) sa da maadn i ba niyan makowa so pagari niyan sii ko okit a bitikan o Dato (sa Misir) 547 inonta bo a kabaya o Allāh, sa iphoro Ami sa manga pankatan so taw a khabayaan Ami, sa (adn) a kaporoan o langowan a adn a katao niyan a lbi a Matao

Muhsin Khan : So he [Yusuf (Joseph)] began (the search) in their bags before the bag of his brother. Then he brought it out of his brother's bag. Thus did We plan for Yusuf (Joseph). He could not take his brother by the law of the king (as a slave), except that Allah willed it. (So Allah made the brothers to bind themselves with their way of "punishment, i.e. enslaving of a thief.") We raise to degrees whom We please, but over all those endowed with knowledge is the All-Knowing (Allah).

Sahih International : So he began [the search] with their bags before the bag of his brother; then he extracted it from the bag of his brother. Thus did We plan for Joseph. He could not have taken his brother within the religion of the king except that Allah willed. We raise in degrees whom We will, but over every possessor of knowledge is one [more] knowing.

Pickthall : Then he (Joseph) began the search with their bags before his brother's bag, then he produced it from his brother's bag. Thus did We contrive for Joseph. He could not have taken his brother according to the king's law unless Allah willed. We raise by grades (of mercy) whom We will, and over every lord of knowledge there is one more knowing.

Yusuf Ali : So he began (the search) with their baggage, before (he came to) the baggage of his brother: at length he brought it out of his brother's baggage. Thus did We plan for Joseph. He could not take his brother by the law of the king except that Allah willed it (so). We raise to degrees (of wisdom) whom We please: but over all endued with knowledge is one, the All-Knowing.

Shakir : So he began with their sacks before the sack of his brother, then he brought it out from his brother's sack. Thus did We plan for the sake of Yusuf; it was not (lawful) that he should take his brother under the king's law unless Allah pleased; We raise the degrees of whomsoever We please, and above every one possessed of knowledge is the All-knowing one.

Dr. Ghali : So he began with their sacks before his brother's sack; thereafter he drew it forth out of his brother's sack. Thus We plotted for Yusuf; in no way indeed could he take his brother, in the king's religion (OR: law) except that Allah decided. We raise in degree (s) whomever We decide; and above every (man) owning knowledge is One Who is Ever-Knowing.

Tafsir Jalalayn : And so he began with their sacks, and searched them, before his brother’s sack, lest he be accused [of the theft]; then he pulled it, the drinking-cup, out of his brother’s sack. God, exalted be He, says: Thus, [through such] contrivance, did We contrive for Joseph, [thus] We taught him how to devise a plot to take his brother; he, Joseph, could not have taken his brother, as a slave, on account of theft, according to the king’s law, [according] to the laws of the king of Egypt — since his [a thief’s] requital according to his law would have been a beating and a penalty of twice [the value of] the stolen item, but not enslavement — unless God willed, for him to be taken according to the law of his father [Jacob]; in other words, he was only able to take him with God’s will, by God’s inspiring him to ask his brothers [about the nature of requital] and their responding according to [what is decreed by] their customary practice. We raise by degrees whom We will (read with a genitive annexation, darajāti man nashā’, or [simply] with nunation, darajātin man nashā’), in terms of knowledge, as [We did] with Joseph; and above every man of knowledge, from among creatures, is one who knows better, better than him [and so on] until it ends with God, exalted be He.

Tagalog : At ibinalik nila ang mga kapatid ni Yûsuf sa kanya, at siya mismo ang tumingin at naghanap sa kanilang mga dala-dalahan, at inumpisahan niya ang paghahanap sa mga dala-dalahan ng kanyang mga kapatid sa ama; upang siya ay makatiyak na mangyayari ang kanyang plano na mapananatili niya ang kanyang kapatid kasama niya, pagkatapos ay tinapos niya ang paghahanap sa dala-dalahan ng kanyang kapatid sa ama’t ina at doon niya nakita ang takalan.

At sa ganoong paraan Namin ginawa na maging madali para kay Yûsuf ang kanyang plano upang marating (makamit) niya ang kanyang hinahangad na makuha niya ang kanyang kapatid, dahil sa batas ng kaharian sa Ehipto ay hindi niya maaaring makuha ang kanyang kapatid; dahil wala sa kanilang paniniwala na magiging alipin nila ang sinumang nagnakaw, maliban sa kagustuhan ng Allâh na mangyari ang planong ito upang masunod ang batas na pinanghahawakan ng mga kapatid ni Yûsuf, na nagsasaad ng pagkaalipin sa sinumang nagkasala ng pagnanakaw.

Iniaangat Namin sa mga antas ang sinuman na Aming nais dito sa daigdig, na higit sa iba, na katulad ng pag-angat Namin sa antas ni Yûsuf. At sa bawa’t may kaalaman ay mayroong nakahihigit sa isa’t isa sa kaalaman, hanggang sa ito ay magtapos sa Pinakamaalam sa lahat, ang Allâh na Siyang Nakaaalam ng anumang lihim at anumang lantad.

12:77
Hassanor Alapa : Na pitharo iran a amay ka phamankhaw (skaniyan a Binyāmin) na sabnar a miamankhaw a pagari niyan sa miaona, na inisoln oto 548 o Yūsuf sa ginawa niyan sa da niyan kiran payaga sa pitharo iyan a skano i marata i pankatan sa so Allāh na lbi a Matao ko nganin a iphropa niyo

Muhsin Khan : They [(Yusuf's (Joseph) brothers] said: "If he steals, there was a brother of his [Yusuf (Joseph)] who did steal before (him)." But these things did Yusuf (Joseph) keep in himself, revealing not the secrets to them. He said (within himself): "You are in worst case, and Allah knows best the truth of what you assert!"

Sahih International : They said, "If he steals - a brother of his has stolen before." But Joseph kept it within himself and did not reveal it to them. He said, "You are worse in position, and Allah is most knowing of what you describe."

Pickthall : They said: If he stealeth, a brother of his stole before. But Joseph kept it secret in his soul and revealed it not unto them. He said (within himself): Ye are in worse case, and Allah knoweth best (the truth of) that which ye allege.

Yusuf Ali : They said: "If he steals, there was a brother of his who did steal before (him)." But these things did Joseph keep locked in his heart, revealing not the secrets to them. He (simply) said (to himself): "Ye are the worse situated; and Allah knoweth best the truth of what ye assert!"

Shakir : They said: If he steal, a brother of his did indeed steal before; but Yusuf kept it secret in his heart and did not disclose it to them. He said: You are in an evil condition and Allah knows best what you state.

Dr. Ghali : They said, "In case he steals, then a brother of his already stole even before." Yet Yusuf (Joseph) kept it secret within himself and did not display it to them. He said (to himself), "You are in an eviler place; and Allah knows best what you are describing."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘If he is stealing, a brother of his stole before’, that is, Joseph — he had stolen a golden idol from his maternal grandfather and smashed it, lest he worship it. But Joseph kept it secret in his soul and did not disclose it, manifest it, to them (the [suffixed] pronoun [in yubdi-hā, ‘disclose it’] refers to the word[s] in his [following] saying); he said, within himself: ‘You are a worse case, than Joseph and his brother, because of your stealing a brother of yours from your father, and your wronging him. And God knows very well what you are describing’, [what] you are mentioning with regard to him.

Tagalog : Sinabi ng mga kapatid ni Yûsuf: Kung ito ay nagnakaw, katiyakang mayroon siyang kapatid na nagnakaw din noon (na ang tinutukoy ay si Yûsuf), subali’t kinimkim na lamang ito ni Yûsuf sa kanyang sarili kung anuman ang kanyang narinig, at sinabi na niya lamang sa kanyang sarili: Kayo ang higit na masama ang katayuan kaysa sa binabanggit ninyo dahil nagpakana kayo laban sa akin at ito ay inyong ginawa, at ang Allâh ay Ganap na Nakaaalam sa inyong pag-uugali na pagsisinungaling at pagbibintang.

12:78
Hassanor Alapa : Na pitharo iran a hay Azīz mataan a adn a ama iyan a Shaykh a mialoks na kowa anka so isa rkami a sambi iyan ka katawan ami ska a pd ko manga taw a makapiyaan.

Muhsin Khan : They said: "O ruler of the land! Verily, he has an old father (who will grieve for him); so take one of us in his place. Indeed we think that you are one of the Muhsinun (good-doers - see V.2:112)."

Sahih International : They said, "O 'Azeez, indeed he has a father [who is] an old man, so take one of us in place of him. Indeed, we see you as a doer of good."

Pickthall : They said: O ruler of the land! Lo! he hath a very aged father, so take one of us instead of him. Lo! we behold thee of those who do kindness.

Yusuf Ali : They said: "O exalted one! Behold! he has a father, aged and venerable, (who will grieve for him); so take one of us in his place; for we see that thou art (gracious) in doing good."

Shakir : They said: O chief! he has a father, a very old man, therefore retain one of us in his stead; surely we see you to be of the doers of good.

Dr. Ghali : They said, "O you mighty (Governor), (Literally: the ever-Mighty Al-caziz) surely he has a father, aged and great with years; so take one of us in his place; surely we see that you are one of the fair-doers."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘O Court officer, lo! he has a father, an aged man, who loves him more than we do, and who finds solace in him from [the anguish he feels for] his dead son; and it will grieve him to part with him, so take one of us, enslave him, in his place, instead of him: indeed we see that you are among the virtuous’, in [terms of] your actions.

Tagalog : Sinabi nila bilang pagmamakaawa upang maisakatuparan nila ang kanilang pangako sa kanilang ama: O ikaw na namumuno! Katiyakan, mayroon siyang ama na matandang-matandang na, na nagmamahal sa kanya at hindi nito makakayanan na siya ay mapalayo sa kanya, na kung kaya, pumili ka sa sinuman sa amin upang maging kapalit ni Benyûmin, at nakikita naman namin na ikaw ay kabilang sa mga mabubuti dahil sa iyong magandang pakikintungo sa amin at sa iba.

12:79

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a mlindong ako ko Allāh sa da a khowaan akn a rowar ko taw a miatoon ami so kasankapan ami sii rkaniyan, ka khabaloy kami a manga salimbot (amay ka kowaan ami so da a sala iyan)

Muhsin Khan : He said: "Allah forbid, that we should take anyone but him with whom we found our property. Indeed (if we did so), we should be Zalimun (wrong-doers)."

Sahih International : He said, "[I seek] the refuge of Allah [to prevent] that we take except him with whom we found our possession. Indeed, we would then be unjust."

Pickthall : He said: Allah forbid that we should seize save him with whom we found our property; then truly we should be wrong-doers.

Yusuf Ali : He said: "Allah forbid that we take other than him with whom we found our property: indeed (if we did so), we should be acting wrongfully.

Shakir : He said: Allah protect us that we should seize other than him with whom we found our property, for then most surely we would be unjust.

Dr. Ghali : He said, " Allah be my refuge that we should take anyone except him at whom we found our belongings; (then) surely we would indeed be unjust."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘God forbid (ma‘ādha’Llāhi, [lit.] ‘refuge is with God’, is in the accusative because it is a verbal noun, the verb having been omitted and placed in a genitive annexation with its direct object, in other words, [understand it as] na‘ūdhu bi’Llāhi, ‘we seek refuge with God’) that we should take anyone save him with whom we found our property — he did not say ‘[save] him who stole [our property]’, being careful not to lie; for then truly — if we were to take anyone other than him — we would be evildoers’.

Tagalog : Sinabi ni Yûsuf: Hinihiling namin sa Allâh ang kalinga na ilayo kami sa kamalian, na parurusahan namin ang iba samantalang hindi naman namin sa kanya natagpuan ang aming hinahanap na katulad ng nasasaad sa inyong batas. Katiyakan, kapag yaon ay aming ginawa, magiging kabilang kami sa mga masasama.

12:80Hassanor Alapa : Na gowani a kadaan siran on sa panginam na sominibay siran a gii siran mamagtonga, sa pitharo o kaka iran a ba niyo di katawi a so ama iyo na kominowa rkano sa kapasadan ko Allāh ago sa miaona na so pinggolawla niyo ko Yūsuf (a marata) sa di ko dn ganatan a ingd a Misir sa taman sa di ako idinan i ama odi na kokomn rakn o Allāh a skaniyan i Mapia ko manga 549 Pangongokom

Muhsin Khan : So, when they despaired of him, they held a conference in private. The eldest among them said: "Know you not that your father did take an oath from you in Allah's Name, and before this you did fail in your duty with Yusuf (Joseph)? Therefore I will not leave this land until my father permits me, or Allah decides my case (by releasing Benjamin) and He is the Best of the judges.

Sahih International : So when they had despaired of him, they secluded themselves in private consultation. The eldest of them said, "Do you not know that your father has taken upon you an oath by Allah and [that] before you failed in [your duty to] Joseph? So I will never leave [this] land until my father permits me or Allah decides for me, and He is the best of judges.

Pickthall : So, When they despaired of (moving) him, they conferred together apart. The eldest of them said: Know ye not how your father took an undertaking from you in Allah's name and how ye failed in the case of Joseph aforetime? Therefore I shall not go forth from the land until my father giveth leave or Allah judgeth for me. He is the Best of Judges.

Yusuf Ali : Now when they saw no hope of his (yielding), they held a conference in private. The leader among them said: "Know ye not that your father did take an oath from you in Allah's name, and how, before this, ye did fail in your duty with Joseph? Therefore will I not leave this land until my father permits me, or Allah commands me; and He is the best to command.

Shakir : Then when they despaired of him, they retired, conferring privately together. The eldest of them said: Do you not know that your father took from you a covenant in Allah's name, and how you fell short of your duty with respect to Yusuf before? Therefore I will by no means depart from this land until my father permits me or Allah decides for me, and He is the best of the judges:

Dr. Ghali : Then as soon as they finally despaired of (moving) him, they conferred privily apart. The great one (i.e., the leader, the eldest) of them said, "Do you not know that your father has taken a binding compact from you by Allah, and even before you neglected regarding Yusuf? (Joseph) Never will I leave off from (this) land, until my father gives me permission (to do so) or Allah judges for me, and He is The Most Charitable of judges.

Tafsir Jalalayn : So when they despaired of [moving] him, they withdrew to confer privately [together] (najiyyan is a verbal noun that can be used to refer to one person or more, in other words [understand it as meaning] yunājī ba‘duhum ba‘dan, ‘one conferring with the other’). The most senior of them, in years — Reuben — or, [the most senior of them] in opinion — Judah, said: ‘Are you not aware that your father has taken a solemn pledge, a covenant, from you by God, concerning your brother, and formerly (wa-min qablu mā: the mā is extra) you failed regarding Joseph? (but it [the mā] is also said to be relating to the verbal action, [in other words it is] a subject, the predicate of which is min qabl, ‘formerly’). So I will never leave, part with, this land, the land of Egypt, until my father permits me, to return to him, or God judges for me, through the deliverance of my brother; and He is the best, the fairest, of judges.

Tagalog : Na kung kaya, noong mawalan na sila ng pag-asa na tugunan sa kanilang kahilingan ay lumayo sila sa mga tao at nagsanggunian sa isa’t isa, at sinabi ng isa na nakatatanda sa kanila:

Hindi ba ninyo alam na gumawa kayo ng matibay na pangako sa iyong ama sa Pangalan ng Allâh, na ibabalik ninyo ang inyong kapatid maliban sa kung kayo ay natalo ng inyong kalaban, at noon bago ang pangyayaring ito ay nakagawa kayo ng pagkakakamali dahil sa pagpapahamak ninyo kay Yûsuf na kayo ay nagsinungaling sa inyong ama; na kung kaya, hindi na ako aalis pa sa bayan ng Ehipto hanggang sa ang ating ama ay pahintulutan ako na makaalis dito, o di kaya ay magpasiya ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha na ako ay paalisin Niya rito at magawan ko ng paraan na madala ko ang aking kapatid, at ang Allâh ay Ganap na Tagapagpasiya at Pinakamatarungan sa Kanyang paghahatol sa mga tao.

12:81
Hassanor Alapa : Sa ndod kano ko Ama iyo na tharoa niyo ron a hay ama so wata aka na miamankhaw go da a pizaksian ami a rowar ko nganin a katawan ami sa kna o ba kami miaadan a sii ko gayb na somisiap.

Muhsin Khan : "Return to your father and say, 'O our father! Verily, your son (Benjamin) has stolen, and we testify not except according to what we know, and we could not know the unseen!

Sahih International : Return to your father and say, "O our father, indeed your son has stolen, and we did not testify except to what we knew. And we were not witnesses of the unseen,

Pickthall : Return unto your father and say: O our father! Lo! thy son hath stolen. We testify only to that which we know; we are not guardians of the Unseen.

Yusuf Ali : "Turn ye back to your father, and say, 'O our father! behold! thy son committed theft! we bear witness only to what we know, and we could not well guard against the unseen!

Shakir : Go back to your father and say: O our father! surely your son committed theft, and we do not bear witness except to what we have known, and we could not keep watch over the unseen:

Dr. Ghali : Return to your father and so say, 'O our father, surely your son stole; and in no way do we testify except to what we know; and in no way were we preservers of the Unseen.

Tafsir Jalalayn : Go back to your father and say, “O our father, your son has indeed stolen and we testified, against him, only regarding what we knew, from the certainty of having seen the [king’s] cup in his saddlebag; we could not have guarded against the Unseen, that which was hidden from us, when we gave our pledge: had we known that he would steal, we would not have taken him [with us to Egypt].

Tagalog : Bumalik na kayo sa inyong ama at ibalita ninyo sa kanya ang nangyari, at sabihin ninyo sa kanya, ‘O aming ama! Katiyakan, ang iyong anak ay nagnakaw, at hindi kami sumasaksi maliban sa kung ano ang aming nalalaman, at walang pag-aalinlangang nakita namin ang takalan (panukat) doon sa kanyang dala-dalahan, at wala kaming kaalaman sa bagay na di-nakikita (Al-Ghayb) noong kami ay nangako sa iyo na siya ay ibabalik namin sa iyo, na kung kaya, hindi namin alam na siya pala ay nagnakaw.

12:82

Hassanor Alapa : Go iza inka so lipongan a 550 kiaadnan rkami ago so manga komokoda a miabalak ami ka mataan a bnar kami

Muhsin Khan : "And ask (the people of) the town where we have been, and the caravan in which we returned, and indeed we are telling the truth."

Sahih International : And ask the city in which we were and the caravan in which we came - and indeed, we are truthful,"

Pickthall : Ask the township where we were, and the caravan with which we travelled hither. Lo! we speak the truth.

Yusuf Ali : "'Ask at the town where we have been and the caravan in which we returned, and (you will find) we are indeed telling the truth.'"

Shakir : And inquire in the town in which we were and the caravan with which we proceeded, and most surely we are truthful.

Dr. Ghali : And ask the town wherein we were and the caravan in which we came forward, and surely we are indeed sincere."

Tafsir Jalalayn : And ask the city in which we were — namely Egypt — in other words, send forth [someone] to ask its people, and the caravan, the men of the caravan, with which we approached — and these were a group of Canaanites. Surely we speak the truth” ’, in what we say. So they went back to him and told him as much.

Tagalog : ‘At tanungin ninyo, O aming ama, ang mga taga-Ehipto, at ang mga ‘Caravan’ na mga nakasabay namin dahil tiyak na mapapatunayan ninyo na kami ay totoo sa mga ikinukuwento namin sa iyo.’

12:83
Hassanor Alapa : Na pitharo iyan (so Ya’qub) a ogaid na 551 adn a piphandaraan rkano o manga ginawa niyo a btad, sa kazabar a mapia ka kalokalo na so Allāh na ikasoy niyan siran rakn langon, ka skaniyan so Matao a Maongangn

Muhsin Khan : He [Ya'qub (Jacob)] said: "Nay, but your ownselves have beguiled you into something. So patience is most fitting (for me). May be Allah will bring them (back) all to me. Truly He! only He is All-Knowing, All-Wise."

Sahih International : [Jacob] said, "Rather, your souls have enticed you to something, so patience is most fitting. Perhaps Allah will bring them to me all together. Indeed it is He who is the Knowing, the Wise."

Pickthall : (And when they came unto their father and had spoken thus to him) he said: Nay, but your minds have beguiled you into something. (My course is) comely patience! It may be that Allah will bring them all unto me. Lo! He, only He, is the Knower, the Wise.

Yusuf Ali : Jacob said: "Nay, but ye have yourselves contrived a story (good enough) for you. So patience is most fitting (for me). Maybe Allah will bring them (back) all to me (in the end). For He is indeed full of knowledge and wisdom."

Shakir : He (Yaqoub) said: Nay, your souls have made a matter light for you, so patience is good; maybe Allah will bring them all together to me; surely He is the Knowing, the Wise.

Dr. Ghali : He (Their father) said, "No indeed, (but) your selves instigated you to do (their) command; yet patience is becoming! It may be that Allah would (make) them altogether come up to me. Surely He, Ever He, is The Ever-Knowing, The Ever-Wise."

Tafsir Jalalayn : ‘Nay,’ he said, ‘but your souls have beguiled you into, have adorned [for you], something, and you did it: he accused them because of what had happened with them before concerning Joseph. Yet comely patience, will be my [course of] patience! It may be that God will bring them, Joseph and his two brothers, all [back] to me. Indeed He is the Knower, of my predicament, the Wise’, in His actions.

Tagalog : At nang sila ay makabalik, ikinuwento nila sa kanilang ama ang pangyayari, sinabi sa kanila: Ang totoo ay niloloko at nililinlang lamang kayo ng inyong mga sarili na siyang nag-uutos sa inyo na magpakana nang masama na katulad ng pakana na inyong ginawa noon kay Yûsuf, na kung kaya, pagtitiis na lamang ang siyang pinakaangkop sa akin. Nawa’y ibalik sa akin ng Allâh ang aking tatlong anak: si Yûsuf, ang kanyang kapatid at ang kanilang matandang kapatid na nagpaiwan dahil sa kanyang kapatid na si Benyâmin. Katotohanan, Siya ay ‘Al-`Aleem’ – ang Ganap na Nakaaalam sa aking kalagayan, na ‘Al-Hakeem’ – ang Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa.

12:84
Hassanor Alapa : Sa tialikhodan iyan siran sa pitharo iyan a inimboko akn so Yūsuf sa miakapoti so mata niyan ko kamboko (kagoraok a lalayon) a skaniyan na komokompn (ko boko’ a misosogat on)

Muhsin Khan : And he turned away from them and said: "Alas, my grief for Yusuf (Joseph)!" And he lost his sight because of the sorrow that he was suppressing.

Sahih International : And he turned away from them and said, "Oh, my sorrow over Joseph," and his eyes became white from grief, for he was [of that] a suppressor.

Pickthall : And he turned away from them and said: Alas, my grief for Joseph! And his eyes were whitened with the sorrow that he was suppressing.

Yusuf Ali : And he turned away from them, and said: "How great is my grief for Joseph!" And his eyes became white with sorrow, and he fell into silent melancholy.

Shakir : And he turned away from them, and said: O my sorrow for Yusuf! and his eyes became white on account of the grief, and he was a repressor (of grief).

Dr. Ghali : And he turned away from them and said, "O, how sorrowful am I for Yusuf!" (Joseph) And his eyes whitened with grief that he was constantly repressed (with sorrow).

Tafsir Jalalayn : And he turned away from them, no longer addressing them, and said, ‘Alas, my grief for Joseph!’ (yā asafā: the [final] alif [of asafā] has taken the place of the [possessive] yā’ of genitive annexation [sc. yā asafī], in other words [it means] yā huznī [‘O my sorrow’]). And his eyes turned white, their dark colour was effaced and became white on account of his tears, with grief, for him, such that he was [filled] with suppressed agony, anguished and grief-stricken, but not manifesting his grief.

Tagalog : At tumalikod si Ya`qub sa kanila, na ang kanyang dibdib ay nanikip dahil sa kanilang sinabi at kanyang sinabi: Kaawa-awa naman ako sa aking pagdadalamhati kay Yûsuf, at namuti na ang kanyang mga mata, na nawala na ang mga itim nito dahil sa labis niyang kalungkutan na nag-umapaw sa kanyang kalooban, subali’t napakatindi ng pagkimkim niya nito.

12:85
Hassanor Alapa : Na pitharo iran a ibt ko Allāh ka miatatap ka dn a pphangangalowin ka so Yūsuf sa taman sa kapasangan ka sa sakit, odi na maadn ka a pd ko miangasosokar.

Muhsin Khan : They said: "By Allah! You will never cease remembering Yusuf (Joseph) until you become weak with old age, or until you be of the dead."

Sahih International : They said, "By Allah , you will not cease remembering Joseph until you become fatally ill or become of those who perish."

Pickthall : They said: By Allah, thou wilt never cease remembering Joseph till thy health is ruined or thou art of those who perish!

Yusuf Ali : They said: "By Allah! (never) wilt thou cease to remember Joseph until thou reach the last extremity of illness, or until thou die!"

Shakir : They said: By Allah! you will not cease to remember Yusuf until you are a prey to constant disease or (until) you are of those who perish.

Dr. Ghali : They said, "By Allah you will keep on remembering Yusuf (Joseph) till you are decrepit, or among the perishing."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘By God, you will never cease remembering Joseph until you are consumed, on the verge of perishing, on account of your illness (it [haradan, ‘consumed’] is a verbal noun equally [applicable] to one person or more) or you are of those who perish’, [of] the dead.

Tagalog : Sinabi ng kanyang mga anak: Sumusumpa kami sa Allâh! Hanggang ngayon pa ba ay naaalaala mo pa rin si Yûsuf, na siyang naging sanhi ng iyong labis na kalungkutan hanggang sa ikaw ay humina o halos mamatay na, kaya pagpahingahin mo na ang iyong sarili.

12:86

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a ipphanon akn so awid a akal akn ago so boko’ akn ko Allāh, ago katawan akn ko Allāh so nganin a di niyo katawan 552

Muhsin Khan : He said: "I only complain of my grief and sorrow to Allah, and I know from Allah that which you know not.

Sahih International : He said, "I only complain of my suffering and my grief to Allah , and I know from Allah that which you do not know.

Pickthall : He said: I expose my distress and anguish only unto Allah, and I know from Allah that which ye know not.

Yusuf Ali : He said: "I only complain of my distraction and anguish to Allah, and I know from Allah that which ye know not...

Shakir : He said: I only complain of my grief and sorrow to Allah, and I know from Allah what you do not know.

Dr. Ghali : He said, "Surely I complain of my anguish and my grief only to Allah, and I know from Allah what you do not know.

Tafsir Jalalayn : He said, to them: ‘I complain of my anguish — (bathth is) severe grief, which cannot be endured unless it is proclaimed [yubaththu] to others — and grief only to God, not to any other than Him, for it is worth complaining to Him; and I know from God what you do not know, [and that is] that Joseph’s dream is true and that he is alive. Then he said:

Tagalog : Sinabi ni Ya`qub bilang pagtugon sa kanila: Hindi ko ihahayag ang aking matinding kalungkutan bukod sa Allâh na Bukod-Tangi, na Siya lamang ang nagpapaginhawa sa anumang kahirapan at pagsubok, at ako ang higit na nakaaalam sa Awa ng Allâh at ang kaginhawaan na Kanyang ipinagkakaloob samantalang kayo ay hindi ninyo ito nababatid.

12:87
Hassanor Alapa : Hay manga wata ko lalakaw kano na pangamada niyo so Yūsuf ago so pagari niyan sa di kano khadai sa inam ko limo o Allāh, ka mataan a da a khadaan sa panginam ko limo o Allāh a rowar ko pagtaw a kafir

Muhsin Khan : "O my sons! Go you and enquire about Yusuf (Joseph) and his brother, and never give up hope of Allah's Mercy. Certainly no one despairs of Allah's Mercy, except the people who disbelieve."

Sahih International : O my sons, go and find out about Joseph and his brother and despair not of relief from Allah . Indeed, no one despairs of relief from Allah except the disbelieving people."

Pickthall : Go, O my sons, and ascertain concerning Joseph and his brother, and despair not of the Spirit of Allah. Lo! none despaireth of the Spirit of Allah save disbelieving folk.

Yusuf Ali : "O my sons! go ye and enquire about Joseph and his brother, and never give up hope of Allah's Soothing Mercy: truly no one despairs of Allah's Soothing Mercy, except those who have no faith."

Shakir : O my sons! Go and inquire respecting Yusuf and his brother, and despair not of Allah's mercy; surely none despairs of Allah's mercy except the unbelieving people.

Dr. Ghali : O my sons, go and inquire (Literally: grope, probe) about Yusuf and his brother, and do not despair of relief from Allah; surely none despairs of relief from Allah except the disbelieving people."

Tafsir Jalalayn : O my sons, go and enquire about Joseph and his brother, seek news of them, and do not despair of God’s [gracious] Spirit, His mercy. Indeed none despairs of the [gracious] Spirit of God save the disbelieving folk’: and so they departed to Egypt [to look] for Joseph.

Tagalog : Sinabi ni Ya`qub: O aking mga anak! Bumalik kayo sa Ehipto at alamin ninyo ang balita hinggil kay Yûsuf at sa kanyang kapatid, at huwag kayong mawalan ng pag-asa sa Awa ng Allâh; dahil katiyakan, hindi nawawalan ng pag-asa sa Awa ng Allâh ang sinuman maliban lamang sa hindi naniwala sa Kanyang Kapangyarihan at lumabag sa Kanya.

12:88
Hassanor Alapa : Na gowani a makasold siran (ko Azīz) na pitharo iran a hay dato miasogat kami ago so 553 manga pamiliya mi o kaantior sa minioma mi a dagangan a marata sa tarotopi kami nka sa asad ago zadkai kami nka ka so Allāh na mbalasan iyan so manga taw a barasadka

Muhsin Khan : Then, when they entered unto him [Yusuf (Joseph)], they said: "O ruler of the land! A hard time has hit us and our family, and we have brought but poor capital, so pay us full measure and be charitable to us. Truly, Allah does reward the charitable."

Sahih International : So when they entered upon Joseph, they said, "O 'Azeez, adversity has touched us and our family, and we have come with goods poor in quality, but give us full measure and be charitable to us. Indeed, Allah rewards the charitable."

Pickthall : And when they came (again) before him (Joseph) they said: O ruler! Misfortune hath touched us and our folk, and we bring but poor merchandise, so fill for us the measure and be charitable unto us. Lo! Allah will requite the charitable,

Yusuf Ali : Then, when they came (back) into (Joseph's) presence they said: "O exalted one! distress has seized us and our family: we have (now) brought but scanty capital: so pay us full measure, (we pray thee), and treat it as charity to us: for Allah doth reward the charitable."

Shakir : So when they came in to him, they said: O chief! distress has afflicted us and our family and we have brought scanty money, so give us full measure and be charitable to us; surely Allah rewards the charitable.

Dr. Ghali : Then, as soon as they entered to him, (i.e., Yusuf) they said, "O you mighty (Governor), (Literally: the ever-mighty Al-Aziz) adversity has touched us and our family and we have come with scant merchandise. So, fill up to us the measure and donate to us; surely ? Allah recompenses the constant donators."

Tafsir Jalalayn : And so when they entered to him, they said, ‘O Court officer, misfortune, hunger, has befallen us and our family; and we have come with reject merchandise, refused by any person who sees it, because of its worthlessness — it consisted of counterfeit dirhams or something else — so fill up, complete, for us the measure and be charitable to us, by overlooking the worthlessness of our merchandise; truly God requites the charitable’, He rewards them: he [Joseph] thus took pity on them and he was overtaken by compassion [for them] and removed the partition between them and himself.

Tagalog : Samakatuwid, sila ay nagtungo sa Ehipto, at nang sila ay pumasok kay Yûsuf, kanilang sinabi: O ikaw na pinuno! Sinalanta kami at ang aming pamilya ng taggutom at tagtuyot, at dala-dala namin sa iyo ang kaunting halaga, na kung kaya, pagkalooban mo kami ng anumang ipinagkakaloob mo sa sinumang may sapat na pambayad, at magkawanggawa ka sa amin, na tanggapin mo ang maliit na halaga ng dirham na ito, isaalang-alang mo na lamang ang aming ibibigay sa iyo. Katiyakan, ang Allâh ay nagkakaloob ng gantimpala sa sinumang nagbibigay ng kawanggawa sa mga nangangailangan.

12:89

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a ino katawan iyo so nganin a pinggalbk iyo ko Yūsuf, ago so pagari niyan gowani a skano na manga jāhil kano

Muhsin Khan : He said: "Do you know what you did with Yusuf (Joseph) and his brother, when you were ignorant?"

Sahih International : He said, "Do you know what you did with Joseph and his brother when you were ignorant?"

Pickthall : He said: Know ye what ye did unto Joseph and his brother in your ignorance?

Yusuf Ali : He said: "Know ye how ye dealt with Joseph and his brother, not knowing (what ye were doing)?"

Shakir : He said: Do you know how you treated Yusuf and his brother when you were ignorant?

Dr. Ghali : He said, "Do you know what you committed (Literally: what you perfomed with) with Yusuf (Joseph) and his brother as you were ignorant?"

Tafsir Jalalayn : Then, he said, to them, in rebuke: ‘Do you realise what you did to Joseph, in the way of beating [him] and selling [him] and otherwise, and his brother, oppressing him, after having separated him from his brother, while you were ignorant?’, of where the affair of Joseph will lead?

Tagalog : At nang marinig niya ang kanilang mga sinabi ay naawa siya sa kanila at ipinakilala niya ang kanyang sarili, na kanyang sinabi: Natatandaan ba ninyo ang ginawa ninyo kay Yûsuf at sa kanyang kapatid na pang-aapi noong kayo ay nasa kamangmangan pa, na walang kaalam-alam sa magiging bunga ng inyong mga ginagawa?

12:90
Hassanor Alapa : Na pitharo iran a mataan a ska dn so Yūsuf, na pitharo iyan a sakn so Yūsuf, ago giai so pagari akn sa inipangalimo kami o Allāh sa mataan a sa dn sa taw a mananggila ago zabar na mataan a so Allāh na di niyan pagilangn so balas o manga taw a giiphiapia.

Muhsin Khan : They said: "Are you indeed Yusuf (Joseph)?" He said: "I am Yusuf (Joseph), and this is my brother (Benjamin). Allah has indeed been gracious to us. Verily, he who fears Allah with obedience to Him (by abstaining from sins and evil deeds, and by performing righteous good deeds), and is patient, then surely, Allah makes not the reward of the Muhsinun (good-doers - see V.2:112) to be lost."

Sahih International : They said, "Are you indeed Joseph?" He said "I am Joseph, and this is my brother. Allah has certainly favored us. Indeed, he who fears Allah and is patient, then indeed, Allah does not allow to be lost the reward of those who do good."

Pickthall : They said: Is it indeed thou who art Joseph? He said: I am Joseph and this is my brother. Allah hath shown us favour. Lo! he who wardeth off (evil) and endureth (findeth favour); for lo! Allah loseth not the wages of the kindly.

Yusuf Ali : They said: "Art thou indeed Joseph?" He said, "I am Joseph, and this is my brother: Allah has indeed been gracious to us (all): behold, he that is righteous and patient,- never will Allah suffer the reward to be lost, of those who do right."

Shakir : They said: Are you indeed Yusuf? He said: I am Yusuf and this is my brother; Allah has indeed been gracious to us; surely he who guards (against evil) and is patient (is rewarded) for surely Allah does not waste the reward of those who do good.

Dr. Ghali : They said, "Is it sure that you, indeed you, are Yusuf?" (Joseph) "I am Yusuf, " he said, "and this is my brother. Allah has already been bounteous to us. Surely whoever is pious and (endures) patiently, then surely Allah does not waste the reward of the fair-doers."

Tafsir Jalalayn : They said — after recognising him by his noble traits — cautiously [inquiring]: ‘Is it really (read a-innaka, either pronouncing both hamzas, or by not pronouncing the second, but in both cases inserting an alif) you, Joseph?’. He said, ‘I am [indeed] Joseph, and this is my brother. God has truly shown favour, He has been gracious, to us, by bringing [us] together. Verily if one fears, [if] one fears God, and endures, what happens to him, God does not waste the wage of those who are virtuous’, in this [respect] (the overt noun [al-muhsinīn, ‘the virtuous’] has replaced the [third person] pronominalisation).

Tagalog : Sinabi nila: Ikaw ba sa katotohanan si Yûsuf? Sinabi niya: Oo, ako si Yûsuf at ito ay aking kapatid sa ama’t ina. Katiyakan, kami ay pinagpala ng Allâh at pinagsama kami pagkatapos ng mahabang taon ng paghihiwalay. Katiyakan, ang sinumang natatakot sa Allâh at may pagtitiis sa mga pagsubok ay walang pag-aalinlangan na ang Allâh ay hindi Niya binabalewala ang gantimpala ng mga gumagawa ng kabutihan kundi pinagkakalooban Niya ito nang higit pang gantimpala.

12:91

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a iIbt ko Allāh ka piakalawan ka o Allāh sii rkami, ago miaadn kami a manga baradosa

Muhsin Khan : They said: "By Allah! Indeed Allah has preferred you above us, and we certainly have been sinners."

Sahih International : They said, "By Allah , certainly has Allah preferred you over us, and indeed, we have been sinners."

Pickthall : They said: By Allah, verily Allah hath preferred thee above us, and we were indeed sinful.

Yusuf Ali : They said: "By Allah! indeed has Allah preferred thee above us, and we certainly have been guilty of sin!"

Shakir : They said: By Allah! now has Allah certainly chosen you over us, and we were certainly sinners.

Dr. Ghali : They said, "By Allah! Indeed, Allah has already preferred you above us, and decidedly we were indeed sinners."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘By God, truly God has preferred you over us, with kingship and in other ways, and indeed we (wa-in: in is softened, in other words [it is understood as] innā, ‘indeed we’) have been erring’, sinful towards you and treated you disgracefully.

Tagalog : Sinabi nila: Sumusumpa kami sa Allâh! Katiyakan, higit na pinagpala ka ng Allâh kaysa sa amin at iniangat ka dahil sa kaalaman at malawak na pang-unawa at ganoon din sa biyaya, kahit sa katotohanan, kami ay sadyang nagkamali sa aming ginawa sa iyo at sa iyong kapatid.

12:92

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a da a margn rkano imanto a alongan sa 554 rilaan kano o Allāh a Skaniyan so makalalawan i limo ko manga pphangalimo

Muhsin Khan : He said: "No reproach on you this day, may Allah forgive you, and He is the Most Merciful of those who show mercy!

Sahih International : He said, "No blame will there be upon you today. Allah will forgive you; and He is the most merciful of the merciful."

Pickthall : He said: Have no fear this day! May Allah forgive you, and He is the Most Merciful of those who show mercy.

Yusuf Ali : He said: "This day let no reproach be (cast) on you: Allah will forgive you, and He is the Most Merciful of those who show mercy!

Shakir : He said: (There shall be) no reproof against you this day; Allah may forgive you, and He is the most Merciful of the merciful.

Dr. Ghali : He said, "No reproach will be on you today; Allah will forgive you; and He is The Most Merciful of the merciful.

Tafsir Jalalayn : He said, ‘There shall be no reproach, [no] blame, on you this day — he specifically mentions this [day] because it was [the day] when they expected to be reproached, although any other day would have been more appropriate [for them to be reproached on]. God will forgive you, and He is the Most Merciful of the merciful.

Tagalog : Sinabi sa kanila ni Yûsuf: Wala nang paninisi sa inyo sa ngayon, patawarin nawa kayo ng Allâh, dahil sa Siya ay Ganap na Maawain sa lahat ng maawain sa sinuman na pinagsisihan ang kanyang kasalanan at nagbalik-loob sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya.

12:93
Hassanor Alapa : Wita niyo ankai a bankala akn sa sapngn iyo ko paras i ama ka an makailay sa wita niyo rakn so manga pamiliya niyo langon 555

Muhsin Khan : "Go with this shirt of mine, and cast it over the face of my father, he will become clear-sighted, and bring to me all your family."

Sahih International : Take this, my shirt, and cast it over the face of my father; he will become seeing. And bring me your family, all together."

Pickthall : Go with this shirt of mine and lay it on my father's face, he will become (again) a seer; and come to me with all your folk.

Yusuf Ali : "Go with this my shirt, and cast it over the face of my father: he will come to see (clearly). Then come ye (here) to me together with all your family."

Shakir : Take this my shirt and cast it on my father's face, he will (again) be able to see, and come to me with all your families.

Dr. Ghali : Go with this shirt of mine; then cast it on my father's face and he will recover his sight, (Or: breath) and come up with your family all together."

Tafsir Jalalayn : He [Joseph] asked them about his father; and they told him that his eyesight had gone. And so he said: Go with this shirt of mine — and this was the shirt of Abraham, the one he wore when he was thrown into the fire; he [Joseph] had it around his neck when he was at the bottom of the well. It [the shirt] had come from Paradise: Gabriel commanded him [Joseph] to send it off [to Jacob] saying that the scent of Paradise lingers in it, and whenever it is cast upon a sufferer, it heals him — and lay it on my father’s face, and he will recover his sight; and bring me all your folk’.

Tagalog : At nang sila ay tinanong niya hinggil sa kanyang ama, ibinalita nila sa kanya ang pagkawala ng kanyang paningin dahil sa labis niyang pag-iyak sa kanya (Yûsuf), kanyang sinabi sa kanila, Bumalik kayo sa inyong ama na dala-dala ninyo ang aking kamiseta at ihagis ninyo ito sa mukha ng aking ama upang siya ay magkaroong muli ng paningin, pagkatapos ay dalhin ninyo rito sa akin ang lahat ng inyong pamilya.

12:94
Hassanor Alapa : Na gowani a magintas so komokoda sa ingd a Misir, na pitharo o ama iran a mataan a maggdam akn so lanitan o Yūsuf opama o di ako niyo pribata.

Muhsin Khan : And when the caravan departed, their father said: "I do indeed feel the smell of Yusuf (Joseph), if only you think me not a dotard (a person who has weakness of mind because of old age)."

Sahih International : And when the caravan departed [from Egypt], their father said, "Indeed, I find the smell of Joseph [and would say that he was alive] if you did not think me weakened in mind."

Pickthall : When the caravan departed their father had said: Truly I am conscious of the breath of Joseph, though ye call me dotard.

Yusuf Ali : When the caravan left (Egypt), their father said: "I do indeed scent the presence of Joseph: Nay, think me not a dotard."

Shakir : And when the caravan had departed, their father said: Most surely I perceive the greatness of Yusuf, unless you pronounce me to be weak in judgment.

Dr. Ghali : And as soon as the caravan departed, their father said, "Surely I indeed find Yusuf's scent, (Or: breath) unless you think me doting."

Tafsir Jalalayn : And as the caravan set forth, leaving behind the palm fields of Egypt, their father said, to those of his sons and their children present, ‘Truly I sense the scent of Joseph — which the east wind had brought to him, with God’s permission, across a distance of three or eight or more days’ journey; if only you did not think me doting’, [if only] you [did not] regard me as foolish, you would believe me.

Tagalog : At nang nakaalis na ang ‘Caravan’ mula sa bayan ng Ehipto ay dala-dala nila ang kamiseta ni Yûsuf, (samantala) sinabi ni Ya`qub[3] (sa kanyang mga anak na nandoroon na kasama niya): Katiyakan, naaamoy ko ang amoy ni Yûsuf, kung hindi lamang ninyo iisipin na mahina ang aking memorya dahil sa aking katandaan at kukutyain ako, na iisipin ninyong ang mga ganitong salita na lumalabas sa aking bibig ay hindi nagmumula sa aking kaisipan.

12:95

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a ibt ko Allāh ka matatago ka dn ko kariribat ka a miathay

Muhsin Khan : They said: "By Allah! Certainly, you are in your old error."

Sahih International : They said, "By Allah , indeed you are in your [same] old error."

Pickthall : (Those around him) said: By Allah, lo! thou art in thine old aberration.

Yusuf Ali : They said: "By Allah! truly thou art in thine old wandering mind."

Shakir : They said: By Allah, you are most surely in your old error.

Dr. Ghali : They said, "By Allah, surely you are indeed in your old error."

Tafsir Jalalayn : They said, to him: ‘By God, you are certainly in your misguidance, your error, of old’, in your excessive adoration of him, and your [enduring] hope of encountering him [again] despite the length of time [that has passed].

Tagalog : Sinabi ng ilan sa kanila na nandoroon: Sumusumpa kami sa Allâh! Katiyakan, ikaw ay nasa dati mo pa ring pagkakamali dahil sa labis mong pagmamahal kay Yûsuf na hindi mo siya makalimutan.

12:96
Hassanor Alapa : Na gowani a makaoama so maawid ko thotol na inisapng iyan (so bankala o Yūsuf) sa paras iyan na minitkaw a miakailay, na pitharo iyan a ba ko rkano da matharo a mataan a sakn na katawa akn ko Allāh so nganin a di niyo katawan

Muhsin Khan : Then, when the bearer of the glad tidings arrived, he cast it (the shirt) over his face, and he became clear-sighted. He said: "Did I not say to you, 'I know from Allah that which you know not.”

Sahih International : And when the bearer of good tidings arrived, he cast it over his face, and he returned [once again] seeing. He said, "Did I not tell you that I know from Allah that which you do not know?"

Pickthall : Then, when the bearer of glad tidings came, he laid it on his face and he became a seer once more. He said: Said I not unto you that I know from Allah that which ye know not?

Yusuf Ali : Then when the bearer of the good news came, He cast (the shirt) over his face, and he forthwith regained clear sight. He said: "Did I not say to you, 'I know from Allah that which ye know not?'"

Shakir : So when the bearer of good news came he cast it on his face, so forthwith he regained his sight. He said: Did I not say to you that I know from Allah what you do not know?

Dr. Ghali : Then, as soon as the bearer of good tidings (actually) came, he cast it on his face; so he turned back a beholder once again. (i.e., He regained his eyesight) He said, "Did I not say to you that surely I know from Allah what you do not know.?

Tafsir Jalalayn : Then, when (fa-lammā an: an is extra) the bearer of good tidings, Judah, came, with the shirt — he had [been the one who] brought the blood-stained shirt, and so now he wished to bring him joy, after he had [previously] brought him grief — he laid it, he cast the shirt, on his face and he regained his sight. He said, ‘Did I not say to you, “Indeed I know from God what you do not know?” ’

Tagalog : At nang dumating ang tagapagdala ng magandang balita ay ipinaabot kay Ya`qub na walang pag-aalinlangang si Yûsuf ay buhay pa, at inihagis niya ang damit ni Yûsuf sa kanyang mukha at nanumbalik ang kanyang paningin, na siya ay nasa matinding kagalakan, na kanyang sinabi sa kanila: Hindi ba sinasabi ko sa inyo, ‘Katiyakang ako ay higit na nakaaalam kaysa sa inyo hinggil sa Allâh, ng mga bagay na hindi ninyo alam na Kanyang Biyaya, Pagkaawa at Kagandahang-Loob?’

12:97

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a hay ama ami pamangnin kami nka sa rila ko manga dosa mi ka mataan a manga baradosa kami

Muhsin Khan : They said: "O our father! Ask forgiveness (from Allah) for our sins, indeed we have been sinners."

Sahih International : They said, "O our father, ask for us forgiveness of our sins; indeed, we have been sinners."

Pickthall : They said: O our father! Ask forgiveness of our sins for us, for lo! we were sinful.

Yusuf Ali : They said: "O our father! ask for us forgiveness for our sins, for we were truly at fault."

Shakir : They said: O our father! ask forgiveness of our faults for us, surely we were sinners.

Dr. Ghali : They said, "O our father, ask forgiveness of our guilty (deeds) for us; surely we have been sinners."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘O our father, ask forgiveness for us of our sins; truly we have been sinful’.

Tagalog : Sinabi ng kanyang mga anak: O aming ama! Ipanalangin mo sa Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na patawarin kami at pagtakpan ang aming mga pagkakasala, dahil katiyakang kami ay nagkamali sa aming ginawa kay Yûsuf at sa kanyang kapatid.

12:98

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a matatankd a iphamangni akn skano sa rila ko Kadnan akn ka mataan a skaniyan so Paririla a Masalinggagawn

Muhsin Khan : He said: "I will ask my Lord for forgiveness for you, verily He! Only He is the Oft-Forgiving, the Most Merciful."

Sahih International : He said, "I will ask forgiveness for you from my Lord. Indeed, it is He who is the Forgiving, the Merciful."

Pickthall : He said: I shall ask forgiveness for you of my Lord. Lo! He is the Forgiving, the Merciful.

Yusuf Ali : He said: "Soon will I ask my Lord for forgiveness for you: for he is indeed Oft-Forgiving, Most Merciful."

Shakir : He said: I will ask for you forgiveness from my Lord; surely He is the Forgiving, the Merciful.

Dr. Ghali : He said, "Eventually I will ask my Lord to forgive you; surely He, Ever He, is The Ever-Forgiving, The Ever-Merciful."

Tafsir Jalalayn : He said, ‘Assuredly I shall ask forgiveness for you of my Lord. Lo! He is the Forgiving, the Merciful’: he [Jacob] put off this [plea of forgiveness] until [the last hour] before dawn, in order to be closer to [the likelihood of] it being accepted, or [he put it off] until the eve of Friday. They then departed for Egypt, where Joseph and the senior courtiers came out to meet them.

Tagalog : Sinabi ni Ya`qub: Walang pag-aalinlangan, idadalangin ko sa aking ‘Rabb’ na patawarin kayo sa inyong pagkakasala, dahil Siya ay katiyakang ‘Al-Ghafour’ – ang Ganap na Mapagpatawad sa kasalanan ng Kanyang mga alipin na nagsisisi, na ‘Ar-Raheem’ – ang Napakamaawain at Ganap Mapagmahal sa kanila.

12:99
Hassanor Alapa : (na somiong siran sa Misir) na gowani a makasold siran ko Yūsuf na giaks iyan so mbalaa loks iyan 556 sa pitharo iyan a sold kano sa Misir omiog so Allāh a somasarig kano

Muhsin Khan : Then, when they entered unto Yusuf (Joseph), he betook his parents to himself and said: "Enter Egypt, if Allah wills, in security."

Sahih International : And when they entered upon Joseph, he took his parents to himself and said, "Enter Egypt, Allah willing, safe [and secure]."

Pickthall : And when they came in before Joseph, he took his parents unto him, and said: Come into Egypt safe, if Allah will!

Yusuf Ali : Then when they entered the presence of Joseph, he provided a home for his parents with himself, and said: "Enter ye Egypt (all) in safety if it please Allah."

Shakir : Then when they came in to Yusuf, he took his parents to lodge with him and said: Enter safe into Egypt, if Allah please.

Dr. Ghali : So, soon as they entered to Yusuf, he gave an abode to his two parents (Or: two fathers. See verse 6 of this suurah) with him and said, "Enter into Misr, (Egypt) in case Allah (so) decides, secure."

Tafsir Jalalayn : And when they entered to Joseph, in his tent, he took his parents, his father and his mother — or [and] his maternal aunt — into his arms, and said, to them: ‘Enter into Egypt, if God will, in safety’, and they entered, and Joseph sat down on his throne.

Tagalog : At umalis si Ya`qub at ang kanyang pamilya patungo kay Yûsuf sa Ehipto, at noong sila ay dumating doon ay isinama ni Yûsuf ang kanyang magulang at kanyang sinabi sa kanila, Pumasok kayo sa Ehipto sa kapahintulutan ng Allâh na ligtas sa anumang kahirapan at taggutom, at sa anumang di-kanais-nais na bagay.

12:100Hassanor Alapa : Sa inipantaw niyan so mbalaa a loks iyan ko panggaw sa somiojud siran on, sa pitharo iyan a hay ama giai so taabir o taginpn akn sa miaona a bialoy o Allāh a bnar, ago piphiapiaan (inikapdi) ako Niyan gowani a pakaliyon ako Niyan sa kalaboso ago mioma kano Niyan phoon sa rindib ko oriyan o kiawaswas o shaytān ko lt akn ago so manga pagari akn, mataan a so Kadnan akn na Mananaw ko taw a khabayaan Iyan a Skaniyan so Matao a Maongangn.

Muhsin Khan : And he raised his parents to the throne and they fell down before him prostrate. And he said: "O my father! This is the interpretation of my dream aforetime! My Lord has made it come true! He was indeed good to me, when He took me out of the prison, and brought you (all here) out of the bedouin-life, after Shaitan (Satan) had sown enmity between me and my brothers. Certainly, my Lord is the Most Courteous and Kind unto whom He will. Truly He! Only He is the All-Knowing, the All-Wise.

Sahih International : And he raised his parents upon the throne, and they bowed to him in prostration. And he said, "O my father, this is the explanation of my vision of before. My Lord has made it reality. And He was certainly good to me when He took me out of prison and brought you [here] from bedouin life after Satan had induced [estrangement] between me and my brothers. Indeed, my Lord is Subtle in what He wills. Indeed, it is He who is the Knowing, the Wise.

Pickthall : And he placed his parents on the dais and they fell down before him prostrate, and he said: O my father! This is the interpretation of my dream of old. My Lord hath made it true, and He hath shown me kindness, since He took me out of the prison and hath brought you from the desert after Satan had made strife between me and my brethren. Lo! my Lord is tender unto whom He will. He is the Knower, the Wise.

Yusuf Ali : And he raised his parents high on the throne (of dignity), and they fell down in prostration, (all) before him. He said: "O my father! this is the fulfilment of my vision of old! Allah hath made it come true! He was indeed good to me when He took me out of prison and brought you (all here) out of the desert, (even) after Satan had sown enmity between me and my brothers. Verily my Lord understandeth best the mysteries of all that He planneth to do, for verily He is full of knowledge and wisdom.

Shakir : And he raised his parents upon the throne and they fell down in prostration before him, and he said: O my father! this is the significance of my vision of old; my Lord has indeed made it to be true; and He was indeed kind to me when He brought me forth from the prison and brought you from the desert after the Shaitan had sown dissensions between me and my brothers, surely my Lord is benignant to whom He pleases; surely He is the Knowing, the Wise.

Dr. Ghali : And he raised his two parents (Or: two fathers. See verse 6 of this suurah) upon the throne, and they (The pronoun is plural, not dual; i.e., three or more) collapsed prostrating to him. And he said, "O my father, this is the interpretation of my vision earlier; my Lord has already made it true; and He has already dealt me fairly as He brought me out of the prison and made you come forward from the desert, even after Ash-Shaytan (The all-vicious (one), i.e., the Devil) incited (jealousy) between me and my brothers. Surely my Lord is Ever-Kind to what He decides; surely He, Ever He, is The Ever-Knowing, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : And he raised his parents, he seated them next to him, upon the throne, and they fell down, that is, his parents and brothers, prostrating before him — a prostration that was [actually] a bowing down, not placing their foreheads down [on the ground]; this was their standard [form of] greeting at that time. Then he said, ‘O father, this is the interpretation of my vision of old. Indeed my Lord has made it true. And indeed He has been gracious to me, since He brought me out of the prison — he did not say ‘out of the well’, in [a show of] magnanimity, lest his brothers feel ashamed — and has brought you from the desert after Satan had incited ill feeling, made trouble, between me and my brethren. Truly my Lord is Subtle in [bringing about] what He will. Truly He is the Knower, of His creatures, the Wise, in His actions. His father [Jacob] remained with him for 24 years, or for 17 years. The duration of his separation [from Joseph] had been 18, or 40, or 80 years. When death approached him, he charged Joseph to take him and bury him by his father [Isaac], and so he [Joseph] himself went and buried him there. He [Joseph] then returned to Egypt and remained [alive] for another 23 years.

Tagalog : At pinaupo niya ang kanyang ama at ina sa trono na nasa kanyang tabihan; bilang parangal sa kanilang dalawa, at binati siya ng kanyang mga magulang at labing-isang kapatid sa pamamagitan ng pagpapatirapa sa kanya bilang pagbati at parangal at hindi bilang pagsamba at pagpapakumbaba, at ito ay ipinahintulot sa kanilang batas noon at ipinagbawal naman sa batas natin ngayon; upang pigilin ang daan patungo sa pagsamba ng iba bukod sa Allâh.

At sinabi ni Yûsuf sa kanyang ama: Ang pagpapatirapa ninyong ito sa akin ay siyang kahulugan ng aking panaginip na ikinuwento ko sa iyo noong ako ay bata pa! Katiyakang tinupad ito ng aking ‘Rabb’ at walang pag-aalinlangang pinagpala Niya ako noong pinalabas Niya ako mula sa kulungan, at dinala Niya kayo sa akin mula sa disyertong pamumuhay, pagkatapos taniman ni Shaytân ng poot ang ugnayan naming magkakapatid sa pagitan nila at sa pagitan ko.

Katiyakan, ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ‘Lateef’ – Pinakadalubhasa sa Kanyang Pangangalaga at Pangangasiwa sa sinumang Kanyang nais, na walang pag-aalinlangang Siya ay ‘Al-`Aleem’ – ang Ganap na Nakaaalam sa anumang nakabubuti sa Kanyang mga alipin, na ‘Al-Hakeem’ – ang Ganap na Maalam sa anumang Kanyang sinasabi at ginagawa.

12:101
Hassanor Alapa : Kadnan ko sabnar a inibgay Nka rakn so kadato ago inipangn-dao Nka rakn so kataabir sa manga taginpn. a miadn Ka ko manga langit ago so lopa a Ska i Salinggogopa akn sii sa doniya ago sa akhirat sa tarima ako Nka a Muslim ago taalokn ako Nka a pd o manga pipia i galbk

Muhsin Khan : "My Lord! You have indeed bestowed on me of the sovereignty, and taught me the interpretation of dreams; The (only) Creator of the heavens and the earth! You are my Wali (Protector, Helper, Supporter, Guardian, etc.) in this world and in the Hereafter, cause me to die as a Muslim (the one submitting to Your Will), and join me with the righteous."

Sahih International : My Lord, You have given me [something] of sovereignty and taught me of the interpretation of dreams. Creator of the heavens and earth, You are my protector in this world and in the Hereafter. Cause me to die a Muslim and join me with the righteous."

Pickthall : O my Lord! Thou hast given me (something) of sovereignty and hast taught me (something) of the interpretation of events - Creator of the heavens and the earth! Thou art my Protecting Guardian in the world and the Hereafter. Make me to die muslim (unto Thee), and join me to the righteous.

Yusuf Ali : "O my Lord! Thou hast indeed bestowed on me some power, and taught me something of the interpretation of dreams and events,- O Thou Creator of the heavens and the earth! Thou art my Protector in this world and in the Hereafter. Take Thou my soul (at death) as one submitting to Thy will (as a Muslim), and unite me with the righteous."

Shakir : My Lord! Thou hast given me of the kingdom and taught me of the interpretation of sayings: Originator of the heavens and the earth! Thou art my guardian in this world and the hereafter; make me die a muslim and join me with the good.

Dr. Ghali : Lord! You have already brought me (my share) of kingship and You have taught me (my share) of the interpretation of discourses. O Originator (Literally: Renderer; i.e., Creator) of the heavens and the earth, You are my Ever-Patronizing Patron in the present (life) (Literally: the lowly (life), the life of this world) and the Hereafter, Take me up to You as a Muslim (One who submits to you) and join me with the righteous."

Tafsir Jalalayn : When he was nearing his end, realising that he would not remain [alive] forever, he longed for the everlasting kingdom and said: My Lord, indeed You have given me [something] of sovereignty and You have taught me the interpretation of events, the ability to explain dreams. Originator, Creator, of the heavens and the earth! You are my Protector, Guardian of my best interests, in this world and the Hereafter. Take me [in death] to You in submission [to You] and join me to the righteous’, from among my fathers. He lived after that for another week or more. He died at the age of 120 years. The Egyptians were very covetous with regard to his grave; [eventually] they placed him in a marble coffin and buried him at the top of the Nile so that both banks would be blessed [by his body] — Glory be to the One Whose Kingdom never ends.

Tagalog : Pagkatapos ay nanalangin si Yûsuf sa kanyang ‘Rabb’ na kanyang sinabi: O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Walang pag-aalinlangang ipinagkaloob Mo sa akin ang pamumuno sa kaharian ng Ehipto, at itinuro Mo sa akin ang pagbibigay ng kahulugan sa panaginip at iba pang kaalaman – ‘Fâteeras Samâwâti wal Ardh’ – ang Tanging Tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan sa pinakamagandang kaayusan! Ikaw ay aking ‘Walee’ – Ganap na Tagapangalaga sa lahat ng aking pangangailangan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay. Na kung kaya, sanhiin Mo na mamatay ako bilang isang Muslim at ibilang Mo ako sa Iyong mga mabubuting alipin, mga Propeta, mga matutuwid at mga pinili Mo na mga dalisay at malilinis.

12:102

Hassanor Alapa : Gioto na pd ko manga thotol a gayb a iphagwahi Ami 557 skaniyan sii rka (hay Mohammad) ago da ka kiran maadn gowani a timoon iran so btad iran ago siran na gii siran magakal

Muhsin Khan : This is of the news of the Ghaib (unseen) which We reveal by Inspiration to you (O Muhammad SAW ). You were not (present) with them when they arranged their plan together, and (also, while) they were plotting.

Sahih International : That is from the news of the unseen which We reveal, [O Muhammad], to you. And you were not with them when they put together their plan while they conspired.

Pickthall : This is of the tidings of the Unseen which We inspire in thee (Muhammad). Thou wast not present with them when they fixed their plan and they were scheming.

Yusuf Ali : Such is one of the stories of what happened unseen, which We reveal by inspiration unto thee; nor wast thou (present) with them then when they concerted their plans together in the process of weaving their plots.

Shakir : This is of the announcements relating to the unseen (which) We reveal to you, and you were not with them when they resolved upon their affair, and they were devising plans.

Dr. Ghali : That is of the tidings of the Unseen that We reveal to you; (i.e., Muhammad) and in no way were you close to them as they agreed together upon their decision, (as) they were scheming.

Tafsir Jalalayn : That, which is mentioned of the matter of Joseph, is of the tidings, the tales, of the Unseen, what has been hidden from you O Muhammad (s), which We reveal to you; for you were not with them, with Joseph’s brothers, when they agreed upon their plan, to plot against him, that is, [when] they resolved upon it, and schemed, against him; in other words, you were not present among them to know their story and so tell it to others: knowledge of it has come to you through revelation.

Tagalog : Ang mga nabanggit na kuwentong ito hinggil kay Yûsuf ay kabilang sa mga ‘Al-Ghayb’ na kuwento na Aming isinasalaysay sa iyo, O Muhammad, bilang Rebelasyon; at wala ka roon, noong ginawa ng mga kapatid ni Yûsuf ang kanilang pakana na siya ay itatapon nila sa balon, na sila ay nagpakana sa kanya at sa kanyang ama; at ito ay tanda ng iyong pagiging totoo, na ang Allâh ay walang pag-aalinlangang nagpahayag ng Rebelasyon sa iyo.

12:103

Hassanor Alapa : Go kna o ba so kadaklan ko manga taw apia pn i kasiap anka on na ba siran khipaparatiaya

Muhsin Khan : And most of mankind will not believe even if you desire it eagerly.

Sahih International : And most of the people, although you strive [for it], are not believers.

Pickthall : And though thou try much, most men will not believe.

Yusuf Ali : Yet no faith will the greater part of mankind have, however ardently thou dost desire it.

Shakir : And most men will not believe though you desire it eagerly.

Dr. Ghali : And, though you be (so) eager, in no way are most of mankind believers.

Tafsir Jalalayn : Yet, most people, that is, the people of Mecca, however eager you might be, that they believe, will not believe.

Tagalog : At karamihan sa mga ‘Mushrikûn’ na nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allâh mula sa iyong sambayanan, O Muhammad, ay hindi naniniwala sa iyo at hindi sumusunod, kahit na gustung-gusto mo na sila ay maniwala, na kung kaya, huwag mo itong ikabahala.

12:104

Hassanor Alapa : Go kna o ba ka kiran phamangni makapantag on sa sokay da skaniyan (a Qur’ān) a rowar sa pananadm a rk o manga kaadn.

Muhsin Khan : And no reward you (O Muhammad SAW) ask of them (those who deny your Prophethood) for it, it(the Quran) is no less than a Reminder and an advice unto the 'Alamin (men and jinns).

Sahih International : And you do not ask of them for it any payment. It is not except a reminder to the worlds.

Pickthall : Thou askest them no fee for it. It is naught else than a reminder unto the peoples.

Yusuf Ali : And no reward dost thou ask of them for this: it is no less than a message for all creatures.

Shakir : And you do not ask them for a reward for this; it is nothing but a reminder for all mankind.

Dr. Ghali : And in no way do you ask of them any reward for it; decidedly it is (nothing) except a Remembrance for the worlds.

Tafsir Jalalayn : Nor do you ask them any wage, that you should take, for it, that is, [for] the Qur’ān — it, namely, the Qur’ān, is but a reminder, an admonition, to all the worlds.

Tagalog : At hindi ka humihingi ng kapalit, O Muhammad, mula sa iyong sambayanan bilang kabayaran sa paggabay mo sa kanila tungo sa paniniwala, subali’t ikaw ay isinugo na dala-dala mo sa kanila ang Banal na Qur’ân at gabay bilang pagpapaalaala at payo sa lahat ng mga tao, upang sila ay makaalaala at mapatnubayan.

12:105

Hassanor Alapa : Go madakl a pd sa tanda ko manga langit ago so lopa a pzagadan iran a siran na dadapayin iran

Muhsin Khan : And how many a sign in the heavens and the earth they pass by, while they are averse therefrom.

Sahih International : And how many a sign within the heavens and earth do they pass over while they, therefrom, are turning away.

Pickthall : How many a portent is there in the heavens and the earth which they pass by with face averted!

Yusuf Ali : And how many Signs in the heavens and the earth do they pass by? Yet they turn (their faces) away from them!

Shakir : And how many a sign in the heavens and the earth which they pass by, yet they turn aside from it.

Dr. Ghali : And (similarly) many a sign (there are) in the heavens and the earth that they pass by, and they are veering away from them!.

Tafsir Jalalayn : And how many a sign, indicating the Oneness of God, is there in the heavens and the earth which they pass by, which they witness, but disregard!, not reflecting upon it.

Tagalog : At karamihan sa mga palatandaan ng Kaisahan ng Allâh at Kanyang Kapangyarihan na mga nasa kalangitan at kalupaan, na katulad ng araw, buwan, mga bundok at mga puno ay nakikita nila subali’t ito ay kanilang tinatanggihan, na hindi nila ito pinag-iisipan at pinag-aaralan.

12:106

Hassanor Alapa : Go di mapaparatiaya so kadaklan kiran ko Allāh inonta bo a siran na pphanakoto siran

Muhsin Khan : And most of them believe not in Allah except that they attribute partners unto Him [i.e. they are Mushrikun -polytheists - see Verse 6: 121].

Sahih International : And most of them believe not in Allah except while they associate others with Him.

Pickthall : And most of them believe not in Allah except that they attribute partners (unto Him).

Yusuf Ali : And most of them believe not in Allah without associating (other as partners) with Him!

Shakir : And most of them do not believe in Allah without associating others (with Him).

Dr. Ghali : And in no way do most of them believe in Allah except (as) they are associators (of other gods with Him).

Tafsir Jalalayn : And most of them do not believe in God, such that they might affirm that He is the Creator and the Sustainer, without ascribing partners, to Him, by worshipping idols; which is why, when crying their [ritual] response to God, they used to say: ‘At Your service, no partner have You, save a partner that belongs to You; You possess him and all that he possesses’, meaning it [when they said it].

Tagalog : At hindi naniwala ang mga yaong tumanggi sa mga palatandaan ng Allâh, na ang Allâh sa katotohanan ay Siyang Lumikha sa kanila at nagbibigay ng kabuhayan at Lumikha ng lahat ng bagay, na Siya ay Bukod-Tangi na karapat-dapat na sambahin, sa halip ay nagtambal sila sa kanilang pagsamba ng mga rebulto, mga santo at mga diyus-diyosan. Ang Allâh na Kataas-taasan ay ligtas sa anuman na kanilang mga kamaliang itinatangi sa Kanya.

12:107
Hassanor Alapa : Ba siran somiarig a kaomaa kiran a mangolambo a pd sa siksa o Allāh odi na maoma siran o bankit sa pankaw a di ran maggdam

Muhsin Khan : Do they then feel secure from the coming against them of the covering veil of the Torment of Allah, or of the coming against them of the (Final) Hour, all of a sudden while they perceive not?

Sahih International : Then do they feel secure that there will not come to them an overwhelming [aspect] of the punishment of Allah or that the Hour will not come upon them suddenly while they do not perceive?

Pickthall : Deem they themselves secure from the coming on them of a pall of Allah's punishment, or the coming of the Hour suddenly while they are unaware?

Yusuf Ali : Do they then feel secure from the coming against them of the covering veil of the wrath of Allah,- or of the coming against them of the (final) Hour all of a sudden while they perceive not?

Shakir : Do they then feel secure that there may come to them an extensive chastisement from Allah or (that) the hour may come to them suddenly while they do not perceive?

Dr. Ghali : Do they then feel secure that there will not come up to them an Enveloper of the torment of Allah, or that the Hour will not come to them suddently and they are not aware?

Tafsir Jalalayn : Do they deem themselves secure from the coming upon them of a pall, a calamity enveloping them, of God’s chastisement, or the coming of the Hour upon them suddenly, while they are unaware?, of the time of its arrival beforehand?

Tagalog : Nakatitiyak ba sila sa kanilang ginagawa na sila ay maliligtas mula sa kagimbal-gimbal na pagsaklob ng masidhing kaparusahan ng Allâh, o di kaya, sila ba ay maliligtas sa biglaang pagdating ng pagkagunaw ng daigdig samantalang hindi nila ito namamalayan at wala silang kaalam-alam?

12:108
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a giai so lalan akn a ipphanolon akn so Allāh sa mookit sa toroan (tanda), sakn ago so taw a mionot rakn ago miasotisoti so Allāh ago di ako pd ko manga taw a pananakoto

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "This is my way; I invite unto Allah (i.e. to the Oneness of Allah - Islamic Monotheism) with sure knowledge, I and whosoever follows me (also must invite others to Allah i.e to the Oneness of Allah - Islamic Monotheism) with sure knowledge. And Glorified and Exalted be Allah (above all that they associate as partners with Him). And I am not of the Mushrikun (polytheists, pagans, idolaters and disbelievers in the Oneness of Allah; those who worship others along with Allah or set up rivals or partners to Allah)."

Sahih International : Say, "This is my way; I invite to Allah with insight, I and those who follow me. And exalted is Allah ; and I am not of those who associate others with Him."

Pickthall : Say: This is my Way: I call on Allah with sure knowledge. I and whosoever followeth me - Glory be to Allah! - and I am not of the idolaters.

Yusuf Ali : Say thou: "This is my way: I do invite unto Allah,- on evidence clear as the seeing with one's eyes,- I and whoever follows me. Glory to Allah! and never will I join gods with Allah!"

Shakir : Say: This is my way: I call to Allah, I and those who follow me being certain, and glory be to Allah, and I am not one of the polytheists.

Dr. Ghali : Say, "This is my way. I call to Allah with demonstration, I and whoever closely follows me; and All Extolment be to Allah; and in no way am I one of the associators." (Those who assciate other with Allah)

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘This is my way — which He explains by saying: I call to, the religion of, God, being upon sure knowledge, plain proof, I and whoever follows me, [whoever] believes in me (man ittaba‘anī is a supplement to anā, ‘I’, the subject, predicated by what preceded [sc. ‘being upon sure knowledge’]). So Glory be to God!, [in affirmation] of His being exalted high above having partners, and I am not of the idolaters’ — this [sentence] is also subsumed by the [explanation of] his statement about ‘his way’.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Ito ang aking pamamaraan, na ako ay nag-aanyaya tungo sa pagsamba sa Kaisahan ng Allâh, na ako ay nakatitiyak sa katibayan mula sa Allâh, ako at ang sinumang susunod sa akin, at Luwalhati sa Allâh na Napakadakila na malayung-malayo mula sa anumang kanilang sinasamba na itinatambal sa Kanya, at ako ay hindi kabilang sa mga naglalagay ng katambal sa pagsamba sa Kanya.

12:109Hassanor Alapa : Go da a siogo Ami ko miaonaan ka a rowar sa manga mama a phagwahiyan Ami siran a pd ko manga taw ko manga ala a lipongan na ba siran da makalalakaw ko lopa na ilaya iran o antonaa i kiambtadan o siran oto (a pagtaw) a miaonaan iran go so ingd a pkhaori na tomo ko siran oto a miamananggila, na ba niyo di maphamimikiran.

Muhsin Khan : And We sent not before you (as Messengers) any but men, whom We inspired from among the people of townships. Have they not travelled through the earth and seen what was the end of those who were before them? And verily, the home of the Hereafter is the best for those who fear Allah and obey Him (by abstaining from sins and evil deeds, and by performing righteous good deeds). Do you not then understand?

Sahih International : And We sent not before you [as messengers] except men to whom We revealed from among the people of cities. So have they not traveled through the earth and observed how was the end of those before them? And the home of the Hereafter is best for those who fear Allah ; then will you not reason?

Pickthall : We sent not before thee (any messengers) save men whom We inspired from among the folk of the townships - Have they not travelled in the land and seen the nature of the consequence for those who were before them? And verily the abode of the Hereafter, for those who ward off (evil), is best. Have ye then no sense? -

Yusuf Ali : Nor did We send before thee (as messengers) any but men, whom we did inspire,- (men) living in human habitations. Do they not travel through the earth, and see what was the end of those before them? But the home of the hereafter is best, for those who do right. Will ye not then understand?

Shakir : And We have not sent before you but men from (among) the people of the towns, to whom We sent revelations. Have they not then travelled in the land and seen what was the end of those before them? And certainly the abode of the hereafter is best for those who guard (against evil); do you not then understand?

Dr. Ghali : And in no way did We send (any Messengers) even before you, except men whom We revealed to of the population of the towns. Have they then not traveled in the earth (and) so have looked into how was the end of (the ones) who were (there) even before them? And indeed the Residence of the Hereafter is most charitable (i.e., better) for the ones who are pious. Do you then not consider?

Tafsir Jalalayn : And We did not send before you [any messengers] save men inspired by revelation (yūhā ilayhim: a variant reading has nūhī ilayhim, ‘to whom We revealed’) — and not angels — from among the people of the towns, the principal towns, since they are more knowledgeable and wiser than the people of the desert, who are crude and ignorant. Have they, the people of Mecca, not travelled in the land and seen the nature of the consequence for those who were before them?, that is, how they ended up, when they were destroyed for denying their messengers? And verily the abode of the Hereafter, that is, Paradise, is better for those who are wary, of God. Will they not understand? (read a-fa-lā ya‘qilūn, or a-fa-lā ta‘qilūn. ‘Will you not understand?’), this, O people of Mecca, and so have faith?

Tagalog : At hindi Kami nagpadala ng mga Sugo na nauna sa iyo, O Muhammad, sa sangkatauhan kundi mga kalalakihan na mula sa kanila, na ibinaba Namin ang kapahayagan para sa kanila, at sila ay naninirahan sa kabayanan, na sila ay higit na may kakayahan na maintindihan ang pag-aanyaya tungo sa Allâh at ang mensahe, naniniwala sa kanila ang sinumang ginabayan sa katotohanan at tinatanggihan sila ng mga ligaw, hindi ba sila naglakbay sa kalupaan upang masaksihan nila kung ano ang nangyari sa mga taong nauna sa kanila na hindi naniwala at kung paano sila winasak ng Allâh? At ang gantimpala sa Kabilang-Buhay ay mas nakahihigit sa anuman na nasa daigdig at ang niloob nito para sa mga naniwala at may takot sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, Na kung kaya, hindi ba ninyo ito pinag-iisipang maigi upang mapagkunan ng aral?

12:110
Hassanor Alapa : Sa taman sa amay ka idaplak so manga sogo’ ago tankdn iran 558 a piakambokhag siran (o pagtaw iran) na maoma siran o panabang Ami, na pakalidasn Ami so taw a khabayaan Ami, sa di dn khindod so siksa Ami ko pagtaw a baradosa

Muhsin Khan : (They were reprieved) until, when the Messengers gave up hope and thought that they were denied (by their people), then came to them Our Help, and whomsoever We willed were delivered. And Our Punishment cannot be warded off from the people who are Mujrimun (criminals, disobedients to Allah, sinners, disbelievers, polytheists).

Sahih International : [They continued] until, when the messengers despaired and were certain that they had been denied, there came to them Our victory, and whoever We willed was saved. And Our punishment cannot be repelled from the people who are criminals.

Pickthall : Till, when the messengers despaired and thought that they were denied, then came unto them Our help, and whom We would was saved. And Our wrath cannot be warded from the guilty.

Yusuf Ali : (Respite will be granted) until, when the messengers give up hope (of their people) and (come to) think that they were treated as liars, there reaches them Our help, and those whom We will are delivered into safety. But never will be warded off our punishment from those who are in sin.

Shakir : Until when the messengers despaired and the people became sure that they were indeed told a lie, Our help came to them and whom We pleased was delivered; and Our punishment is not averted from the guilty people.

Dr. Ghali : Till, when the Messengers finally despaired and expected that they were counted liars, Our victory came to them. So, whoever We decided will be safely delivered. And Our violence will not be turned back (i.e., turned away from) from the criminal people.

Tafsir Jalalayn : Until (hattā indicates the end [result] indicated by [the previous statement] wa-mā arsalnā min qablika illā rijālan, And We did not send before you [any messengers] save men [above, Q. 12:109]), that is, [to whom] Our support waned until, when the messengers despaired and thought, [when] the messengers were certain, that they were denied (read kudhdhibū, to mean [that they were denied] to such an extent that [they believed that] there would not be any [possible acceptance of] faith thereafter; or read kudhibū, to mean that the communities thought that their messengers had been lied to concerning the victory which they had been promised), Our help came to them and whomever We willed We delivered (read fa-nunajjī or fa-nunjī; or fa-nujjiya, as past tense, ‘[whomever We wished] was delivered’). And Our wrath, Our chastisement, cannot be averted from the sinning, the idolatrous, folk.

Tagalog : Huwag mong madaliin, O Muhammad, ang pagkapanalo laban sa mga hindi naniwala sa iyo, dahil katiyakang ang mga Sugo na nauna sa iyo ay hindi kaagad dumating sa kanila ang tulong ng Allâh, dahil sa karunungan na ang Allâh lamang ang Nakaaalam, hanggang kapag nawalan na ng pag-asa ang mga Sugo na maniwala sa kanila ang kanilang sambayanan, at nakatiyak na sila sa pagtanggi ng kanilang sambayanan na wala na silang pag-asa pang maniwala, ay saka pa darating sa kanila ang tulong Namin sa panahon ng kagipitan, at inililigtas Namin ang sinuman na Aming nais mula sa mga Sugo at kanilang mga tagasunod, at walang sinuman ang makapipigil sa Aming parusa sa sinumang nagkasala at naghimagsik laban sa Allâh. At ang pahayag na ito ay bilang pampalubag-loob kay Propeta Muhammad (saw).

12:111
Hassanor Alapa : Sabnar a adn a miaadn ko thotolan kiran a thoma a pantag ko manga lalantas i pamikiran sa da maadn a thotol a pphangantangn ogaid na pangim-bnar ko miaonaan iyan ago iniosay ko kalangowan a shayi ago toroan ago limo a rk a pagtaw a mapaparatiaya.

Muhsin Khan : Indeed in their stories, there is a lesson for men of understanding. It (the Quran) is not a forged statement but a confirmation of the Allah's existing Books [the Taurat (Torah), the Injeel (Gospel) and other Scriptures of Allah] and a detailed explanation of everything and a guide and a Mercy for the people who believe.

Sahih International : There was certainly in their stories a lesson for those of understanding. Never was the Qur'an a narration invented, but a confirmation of what was before it and a detailed explanation of all things and guidance and mercy for a people who believe.

Pickthall : In their history verily there is a lesson for men of understanding. It is no invented story but a confirmation of the existing (Scripture) and a detailed explanation of everything, and a guidance and a mercy for folk who believe.

Yusuf Ali : There is, in their stories, instruction for men endued with understanding. It is not a tale invented, but a confirmation of what went before it,- a detailed exposition of all things, and a guide and a mercy to any such as believe.

Shakir : In their histories there is certainly a lesson for men of understanding. It is not a narrative which could be forged, but a verification of what is before it and a distinct explanation of all things and a guide and a mercy to a people who believe.

Dr. Ghali : Indeed in their narratives is already a lesson to (the ones) endowed with intellects. In no way is it a discourse fabricated, but a (sincere) verification of what is before it, (Literally: between its two hands) and an expounding of everything, and a guidance, and a mercy to people who believe.

Tafsir Jalalayn : Verily there is in their stories, that is, the messengers’ [stories], a lesson for people of pith, possessors of intellect. It, this Qur’ān, is not a fabricated, an invented, discourse but, it is, a confirmation of what was [revealed] before it, of scriptures, and a detailing, an elucidation, of everything, that one needs for [the proper observance of] religion, and a guidance, from error, and a mercy for a folk who believe: such [folk] are singled out for mention because they are the ones to benefit from it, to the exclusion of others.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, sa mga kuwento ng mga Sugo na Aming ikinuwento sa iyo, O Muhammad, at sa anumang kaparusahan sa mga tumanggi ay bilang aral sa sinumang matitino ang kanilang mga kaisipan. Kailanman, ang Banal na Qur’ân na ito ay hindi kasinungalingan at haka-haka, kundi ito ay Aming ipinahayag bilang pagpapatotoo sa mga nauna rito na Kasulatan mula sa Allâh, at paglilinaw sa anumang kapaliwanagan na kailangan ng mga alipin ng Allâh na katulad ng pagpapahintulot at pagbabawal, at anumang kanais-nais na mga bagay at hindi kanais-nais at iba pa, at gabay mula sa pagkaligaw, at awa sa mga naniwala upang sila’y gabayan sa kanilang mga puso, nang sa gayon ay maisagawa nila ang anumang mga niloloob nito na mga ipinag-uutos at maiwasan ang mga ipinagbabawal.

[1] Bilang kondisyon ng pagbibigay niya ng kabuhayan sa kanila na tulad halimbawa ng trigo at iba pa.
[2]Kabuhayan – ito ay tungkol sa mga dala-dala nilang pagkain.
[3] Isinalaysay ni `Abdulrazzaq na sinabi ni Ibn Abbas, Noong naglakbay na ang ‘Caravan’ mula sa Ehipto, nagsimulang umihip ang hangin at dinala ang amoy ng kamiseta ni Yûsuf kay Ya`qub. Naamoy niya ito mula sa layo na walong araw na paglalakbay. (Naitala sa mga nalikom na Aklat nina `Abdulrazzaq 2:329 at ‘At-Tabari’ 16:250, ‘Tafsir Ibn Kathir,’


Osayan

516. So thotolan ko Yūsuf na marayag a tanda o Allāh ko manga manosiya, so antap o Allāh ago so manga sabap iyan na andamanaya i gii niyan kanggolalan, sa palaya dn oto a marayag a tanda ko kababaloy o Allāh a Kadnan o manosiya a patot a simbaan iran sa tarotop.

517. Sii ko iringa ko Yūsuf na aya patot a maknal na skaniyan a Yūsuf na isa a miatindos a Nabī o Allāh. Aya ama iyan na so Ya’qūb a so pd a ipmbtho ron so Isrāīl, a wata a mama o Ishāq a ari a wata a mama o Ibrāhīm (sa aya kaka a wata o Ibrāhīm na so Ismāīl, a so iringa on na miaaloy ko 2: 124 -129). So Ibrāhīm na pthawagn a skaniyan i phagapoon o kiathondotodog o manga Nabī ko bangnsa a Sāmī (Semitic Race). So Ya’qūb na pat i karoma, na so tlo kiran na mimbawata on sa sapolo a manga wata a mama, na so kiapakatoa niyan na adn a karoma niyan a so Rachel (Rahīl) a mataid a bai na mimbawata on sa dowa kataw a so Yūsuf (Joseph) ago so Binyamin (Benjamin). Na so ingd iran a babalingan iran na sii sa Cana’an, sa so kapphanothola on na sii kon makambbtad ko marani sa Nablus (a aya ngaran iyan sa miaona na Schechem, a mararani manga 30 ka miliyas phoon sa Jerusalem. Sa so katatagoan ko bowalan a inologan ko Yūsuf na marani sankoto a darpa a masisiringan iyan.

518. Sii ko kawawatai ko Yūsuf na mapapayag on dn so manga papata ko kananabii, a skaniyan na bilangataw a mapayag i kapakindolona a makikilala niyan so kalbihan ago so taginpn iyan na papata sa adn a khabolosan o kaoyagoyag iyan a mala a btad a katawan dn oto o ama iyan a mapnggolawla sa oriyan sabap ko limo o Allāh ko manga taw a zasalim botawan on.

(az Zumar 9) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Ibn Umar ko katharo o Allāh a 9, sa pitharo iyan a tomioron ko Uthmān Bin Affān. Go piakambowat o Ibn Sa’d sa miakaokit ko al Kalbī a miakapoon ko Abū Sālih a miakapoon ko Ibn Abbās a: Tomioron ko Ammār Bin Yāsir. Go piakambowat o Juwaybir a miakapoon ko Ibn Abbās a: Tomioron ko Ibn Mas’ūd ago so Ammār Bin Yāsir, ago so Salim Mawla Abī Hudayfah. Go piakambowat o Juwaybir a miakapoon ko Ikrimah a: Tomioron ko Ammār Bin Yāsir.

519. So Ya’qūb na maggdam iyan so kapipiligro o ikaritan iyan a Yūsuf oba on misogat so dnki o manga pagari niyan sa isa ka inaan a siran i madakl, sabap ko kapkhailaya iran on sa so Yūsuf na aya lbi a pakatatayaan o ama iran, ioman on a siran na manga wata a makikilala kiran so panga ttgas i poso’ ago manga salibantog i kapphagintaw. Sa miatoman so gmpaan iyan ko kiaipos o manga masa.

(az Zumar 17) Piakambowat o Juwaybir ko kiasanday niyan a miakapoon ko Jābir Bin Abdillāh a: Gowani a tomoron so ayat a “ Adn a rk iyan a pito a manga pinto” na miakoama a sakataw a mama a pd ko Ansār ko Nabī [s.a.w] na pitharo iyan a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] sakn na adn a pito a manga oripn akn sa phimaradika akn ko oman i isa on a pinto so isa a oripn, na tomioron sankai a ayat a 17. So katharo o Allāh a “Go so siran oto a piananggilaan iran so Tāgūt (langowan a sinimba a salakaw ko Allāh)..” na piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Zayd Bin Aslam a giankai a ayat na tomioron sa tlo kataw a mama a miaadn siran ko jahiliyyah a gii ran tharoon a: Lā Ilāha Illallāh, siran so: Zayd Bin Amr Bin Nufayl, Abū Darr al Giffārī, ago so Salmān al Fārisī.

520. So kiapagopakat o magariari ko kipnggolalann iran ko dnki ran ko Yūsuf, na maggdam on so kabasng o antap iran a so dn so kambonoa iran ko Yūsuf, sa aya bo a malo-on mananaw na so kapagologa iran on ko landng o paridi a pd oto sa masakit a kabono odi na karingasa ka so didalm a landng na waraan a kalalayaman a darpa o phizoson a mangngbot a phakaringasa ago kaphakay pn a madalm a ig on a khasabapan sa kapatay.

521. Miaaloy roo so sabap a kiakhadiyati ran sa marata ko Yūsuf a sabap ko kapkhailaya iran ki Ama iran a pakallbin iyan so Yūsuf kiran ko kapkhababayai niyan on, na amay ka mada sa mata niyan so Yūsuf na mabonayon kiran so siap iyan ago so limo iyan, isa nan a sabap a so Nabī Mohammad [s.a.w] na inipaliogat iyan ko ama a kapaginontolan iyan ko manga wata iyan ko kapammgay ago so siap ka an di khaadn ko isa kiran so dnki ko pd iyan amay ka mailay niyan a so isa na aya pakallbin o ama iyan.

(az Zumar 33) Giankai a ayat na miaona so osayan on ko Sūrah Yūsuf.
(az Zumar 36) Piakambowat o Abdur Razzāq a miakapoon ko Mu’ammar a:Pitharo rakn a sakataw a mama a pitharo iran ko Nabī [s.a.w] a: Patot a targn ka so gii nka kapamaawinga ko manga katuhanan ami odi na sogoon ami skaniyan sa bthangn ka iran na tomioron so ayat a 36.
(az Zumar 45) Piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko Mujāhid a skaniyan na tomioron ko kapmbatiya o Nabī [s.a.w]. ko Surah an Najm sii sa Ka’bah, ago so kiababaya iran ko kiaaloya niyan ko manga katuhanan iran.

522. So manga Nabī a magawid ko panolon sa oriyan na phakasagad siran sa mapitl a tioba sa pd on ankoto a kiasagadan o Yūsuf, ogaid na so Allāh na piakigdam iyan on a kna o ba marrnding so siap iyan ago so tikay niyan ko oripn iyan a maonotn, sa mimbayorantang skaniyan a Yūsuf ko kabaya iyan.

523. Gowani a mioma iran so bankala o Yūsuf a gioto i bialoy ran a mabagr a karina iran sa mataan a skaniyan na kiadas a arimaw a sasalapotn iran a rogo’ a Arnab, na inilay i Ama iyan so bankala iyan na miatoon iyan on a gioto dn i mapayag a saksi sa gii siran magakal ko katharo iran, sabap sa so bankala na da a ba on miardit a opama ka kiadas a arimaw na mapzakisi so bankala ko kapangkhba niyan on, ogaid na zisii ko ginawa o Ya’qūb so kapangantok sa gayb sabap ko di niyan on katawi ogaid na maggdam iyan a so Yūsuf na oyagoyag pn a adn a katatagoan on a darpa, sa ba dn mimbayorantang ko kabaya o Allāh.

(az Zumar 53) Miaona dn so thotol o dowa a Shaykh sii ko Sūrah al Furqān, go piakambowat o Ibn Abī Hātim sa sanad a mapia a miakapoon ko Ibn Abbās a: Initoron ankai a ayat sii ko manga mushrik a manga taw sa Makkah. Go piakambowat o al Hākim ago so at Tabarānī a miakapoon ko Ibn Umar a: Miaadn kami a gii ami tharoon ko taw a mimortad a da a tawbat iyan amay ka ibagak iyan so agama niyan ko oriyan o kiapagislam iyan ago katawan iyan, na gowani a makaoma so Rasūlullāh [s.a.w] sa Madīnah na initoron kiran ankoto a ayat a 53. Go piakambowat o at Tabarānī sa sanad a adn a malobay ron a miakapoon ko Ibn Abbās a: Piakisongowan o Rasūlullāh [s.a.w]. so Wah’shi a miakapatay ko Hamzah sa pndolonn iyan ko Islām, na piakisogoan iyan skaniyan sa andamanaya i kandolon anka rakn a pipikirn ka a sa taw a makapatay odi na zina odi na manakoto na khatmo niyan so Allāh a madodosa sa pthaktakpn on so siksa ko alongan a Maori ago khatatap ko naraka a makadadapanas, na sakn na mianggolawla ko anan na ino ba adn a khatoon ka rakn a kakhalbodi rakn? Na piakatoron o Allāh so katharo iyan a: Inonta bo sa taw a thawbat ago maratiaya ago nggalbk sa galbk a mapia, na pitharo o Wahshī a: Gianan na sarat a margn (giankoto a ayat) sa masikn a di ko anan magaga, na piakatoron o Allāh so katharo iyan a: Mataan a so Allāh na di niyan iprila so kipanakoton on na iprila iyan so nganin (a dosa) a salakaw roo ki taw a khabayaan iyan. Na pitharo o Wahshī a: Giai na miatoon akn a sii ko oriyan iyan na adn a kabaya on o Allāh na di ko katawan o kharilai ako ago so di? Na ba adn a salakaw san? Na piakatoron o Allāh ankoto a katharo iyan a 53 a: Hay manga oripn akn a siran oto so mithabowakar siran ko manga ginawa iran (ko kandosa) di kano khadai sa inam ko limo o Allāh. Na pitharo o Wahshī a: Giai na oway, sa miagislam.

524. Aya miakapamasa ko Yūsuf sa Misir na so Qatfīr a ggraran sa Azīz giankanan a ingaran na ipnggrar ko isa ko manga dato a komikibir ko phondowa sa kaoyagan, na aya ngaran o dato (Mālik) sankoto a masa na so ar Rayyān Bin al Walīd a pd ko manga Amāliqah, sa piangni niyan ko karoma niyan a so Zulaykhah (isa a thotolan on na aya ngaran iyan na so Ra'īl) a kasiapa niyan ko Yūsuf ka an iran mambabawata, a mianinggaposan so btad iran ko kiapangabayai ron ankoto a Bai, sa lininding o Allāh so Yūsuf oba mitaloga ko marata a galbk a kiasabapan sa kiakalaboso niyan ko miakaphipira ragon.

525. So katharo iyan a “Skaniyan na Kadnan ko a piphiapiaan iyan so darpa akn” na sii oto pakapanonompanga o Yūsuf ko Azīz a Kadnan iyan a miamasa on, sa di niyan kharawan donsian sa ba niyan pamakaya so kawali niyan a so karoma niyan a Zulaykha, sa mapapayag san so kabilangataw niyan ago so katoman sa pasad ago so kala o tadm iyan ko Azīz. So pman so sabaad na sii kon oto panonompang ko Allāh a Kadnan iyan.

526. So basa Arab a hamma a inosar o Qur’ān na aya maana niyan na so kirokotn ka ko sahayi sa kapanamar inka sa katonaya on sabap ko kala iyan i arga sii rka, na so inirokot a galbk o Zulaykha na salakaw ko inirokot a galbk o Yūsuf, sabap sa oman i isa kiran na adn a khabayaan iyan a shayi a manggolawla, so Zulaykha na so kakowaa niyan ko kabaya iyan a kabibinatangi a so kazinai ron o Yūsuf, na so Yūsuf na aya bantak iyan na so di niyan on kapagonoti sa kapalagoyan iyan so kapakazina, na aya miapikir iyan a piakipikir on o Allāh na so kapalagoy niyan ko Zulaykha a di so kaosara niyan ko bagr iyan a kamamai ko kathanai niyan a lima ko Zulaykha sa kapagrna niyan on, sabap sa kagia gioto na galbk a khapakay a midaawa pn o Zulaykha sa tharoon iyan a ligs skaniyan o Yūsuf sa tigl iyan. So inaloy o Qur’ān a basa na Ra’ā a dowa i maana so kapakailay o mata, odi na so kapakailay o pamikiran, na sii sankanan a btad na aya miakailay na so pamikiran o Yūsuf kna o ba so mata niyan a sopak ko manga kabokhagan o manga Isrāīl a so kon so Yūsuf na mikhabayai siran ago so Zulaykha sa kagia ithana iran dn so kabaya iran na miailay o Yūsuf si ama iyan odi na salakaw a tanda, sa gioto na kabokhagan a di bnar ka so manga Nabī na pindiara siran ko kapakanggolawla sa manga ala a dosa. Giankanan a ayat na adn a piakaona on a maoori a katharo, ka so hammat bihi, ago so wa hamma biha, na makambblag anan, ka smbag oto o katharo a lawla ar raa burhana rabbihi, na piakaona, na giotoi kiasobagi ron ko kapmbtadi ron sa maana a kiaokitan o thotol a Isrāīliyyat a di bnar.

527. Madakl a tindg a miaaloy ko makapantag ko miailay o Yūsuf a tanda o Kadnan iyan, adn oto a aya kon a miailay niyan na si ama iyan a kkkhbn iyan a tindoro iyan, …adn pman a aya miailay niyan na so dato iyan, Ogaid na aya mabagr a tindg na aya miakailay na so akal iyan. so Ibn Jarīr na pitharo iyan a miakapoon ko Ibn Ka’b al Quradhī a: Liangag o Yūsuf so atp o walay na miailay niyan on a misosorat ko klb a: “ Di niyo phakaranii so kazina ka mataan a skaniyan na piakasisingay ago marata a okit” go adn a manga pd a ayat a miailay niyan. Sa aya tindg o Ibn Jarīr na so Yūsuf na miakailay sa tanda o Kadnan iyan ogaid na di tano khathkhs sankoto a miangaaaloy o anda on, sa aya dn a mapia na paratiayaan a mataan a so manga Nabī na pindiara siran ko kanggolawla sa manga ala a dosa sabap ko siap kiran o Allāh. Ilay anka so Osn. 526.

528. Sii sankoto a katharo o saksi o Yūsuf na ron miakaphasod so kakowa sa karina ko giikakhokom ko Kali a pd oto a ipthankd ko kabnar o nggagaisa, igira midadalong so saksi a mapayag a phakatankd ko kabnar. Madakl a tindg sankoto a saksi, sa pitharo o Ibn Abbas a: Skaniyan na pd ko sanasanaan o dato a mama a adn a sompa iyan, na pitharo o Zayd Bin Aslam ago so as-Suddī a: Skaniyan na mama a thngd minsan o Zulaykha, na pitharo o al Ufī a miakapoon pn ko Ibn Abbās a: Skaniyan na bagowa mama a sasaloyotn ago gioto i kiapanothola on o Hassan ago so Sa’īd Bin Jubayr ago so ad Dahhāk, a skaniyan na bago a mama sa gioto i pinili o Ibn Jarīr, sabap ko miatoon a Hadīth a inaloy niyan a so miakatharo a maroni a wata na pd on so saksi o Yūsuf.

26. Miakapoon ko Ibn Abbās a, pitharo iyan a: Mitharo a pat a siran na manga wata pn; So wata a mama o pananalday o wata a babay o Fir’aun, So mizaksi ko Yūsuf, so mizaksi ko barasimba a Jurayj, ago so Nabī Îsā a wata a mama o Maryam.
(az Zumar 64) Phakaoma so sabap a kiatoron iyan ko Sūrah al Kāfirūn, go piakambowat o al Bayhaqī sii ko ad Dalā’il a miakapoon ko al Hassan al Basrī a: Pitharo o manga mushrik ko Rasūlullāh [s.a.w]. a: Ba nka pagitongn sa madadadag so manga ama aka ago so manga apo oka hay Mohammad? Na piakatoron o Allāh ankoto a ayat a 64, sa taman ko katharo iyan a “ Pd ko pphanalamat”.
(az Zumar 67) Piakambowat o at Tirmidī a miakapoon ko Ibn Abbās a: Somiagad a sakataw a Yahūdī ko Nabī [s.a.w] na pitharo iyan a: Antonaa i ptharoon ka hay ama i Qāsim amay ka ibtad o Allāh so manga langit sii sankai ago so manga lopa sii sankai ago so ig sii sankai ago so manga palaw sii sankai? Na piakatoron o Allāh so ayat a: Go da iran madianka so Allāh ko thito a dianka iyan” na sii ko kiaaloy niyan ko Sahīh na lapiat a “biatiya iyan” kna o ba niyan piakatoron. Go piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko al Hassan a: Kiapitaan so manga Yahūdī na piamimikiran iran so kiaadna ko manga langit ago so lopa ago so manga malāikat, na kagia makapasad siran na pindidianka iran, na piakatoron o Allāh ankoto a ayat. Go piakambowat a miakapoon ko Sa’īd Bin Jubayr a: Pindirogod o manga Yahūdī so sipat o Kadnan na pitharo iran so nganin a di ran katawan ago da iran mapamimikiran, na piakatoron o Allāh ankoto a ayat. Go piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko ar Rubayyi’ Bin Anas a: Gowani a tomoron so katharo o Allāh a:”Liankoloban o Kursi iyan so manga langit ago so lopa” na pitharo iran a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] gianan so Kursī na andamanaya so Arsh? na piakatoron o Allāh so ayat.

SŪRAH GĀFIR

(Gāfir 4) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko as Suddī a miakapoon ko Abū Mālik sii sankoto a ayat a 4, a tomioron ko al Hārith Bin Qays as Sahmī.

529. Sii dn sa hadapan o manga babay a madakl na pipharomanan iyan so kiasogoa niyan ko Yūsuf ko kanggolawla sa marata a dosa, ogaid na okit a mabasng sabap sa kagia da makagaga so malinank a katharo sa paganay na sialinan iyan sa marsrs ago pangangalk a pagita ko Yūsuf amay ka di mangongonotan, na sii sankai a btad na sangat dn a mapitl ko Yūsuf sabap sa kagia so dn so kadandan o manga babay na palaya dn miagawi ko kabaya sa kaproyoda sa thgln iran so Yūsuf, ogaid na so paratiaya niyan na mabkn a di so kapakatitindg o palaw, na ba dn miamagoman so paratiaya niyan ko Allāh.

530. Sabap ko paratiaya niyan na inraw niyan dn so kataronko ko kalaboso a di so kapakandosa ka so kalaboso sii ko taw a Mu’min na (khulwah) gioto so kisisibay niyan sa gii niyan kimbitiarain ko Kadnan iyan, sa khatordo niyan so giikanggalbk sa simba.

33. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Pito a phakasirongn siran o Allāh ko sironga iyan sa sagawii a da dn a khasirongan a rowar ko sironga iyan: Imām (dato) a maontol, mangoda a piagoyagoyag ko simba ko Allāh, mama a so poso’ iyan na mikokoyapt ko masjid sa igira miakaliyo ron na kabaya iyan a kapakakasoy niyan on (ko kapanambayang) dowa kataw a mama a mingginawai siran ko Allāh sa ron siran pkhatimo ago ron siran giimblag, mama a mizadka sa piagns iyan sa taman sa di katawan o diwang iyan so pinggasto o kawanan iyan, mama a diolon skaniyan a babay a adn a pankatan iyan ago kataid (ko kazina) na aya pitharo iyan na ikhalk akn so Allāh, mama a kiatadman iyan so Allāh a misisibay skaniyan na somiolapay sa lo’ so mata niyan. (Piagayonan o dowa Imām).

531. Sii ko kiakalaboso niyan na adn a dowa kataw a mama a minimbolayoka iyan sa kalaboso sa miakanggiginawai siran na kiababayaan iran sa matolangd a kabaya, na pitharo iran on a mataan a skami na pkhababayaan ami ska dn a di alangalang, na pitharo iyan a: Pakambarakatn rkano o Allāh ka mataan a da a mababaya rakn a isa bo inonta a kasabapan oto sa ringasa rakn, kiababayaan ako o babo akn na miaringasa ako sabap on, kiababayaan ako o ama akn na miaringasa ako sabap on, na piangabayaan ako o karoma o Azīz na kiasabapan sa kiakalaboso akn, na pitharo iran a: Da dn a khagagami a rowar san.

(Gāfir 56) Piakambowat a miakapoon ko Abul Aliyah a: Miakaoma so manga Yahūdī ko Rasūlullāh [s.a.w] na inaloy ran so Dajjāl sa pitharo iran a khaadn skaniyan a pd rkami ko kaposan o masa sa piakala iran so btad iyan sa pitharo iran a manaya manaya dn i pnggalbkn iyan, na piakatoron o Allāh so ayat a 56, sa ini sogo iyan ko Nabī niyan a kalindong iyan phoon ko morka o Dajjāl.
(Gāfir 57) So katharo o Allāh a” Disomala a so kiaadna ko manga langit ago so lopa na lbi a mala a di so kiaadna ko manosiya” na pitharo iyan a antaa i miadn ko Dajjāl? Go piakambowat a miakapoon ko Ka’b al Ahbār ko katharo o Allāh a” So siran oto a gii siran makiphawala ko manga tanda o Allāh sa da a tanda iran” na pitharo iyan a gioto so manga Yahūdi a tomioron oto sabap ko kananayawa iran ko kaphakaoma kiran o Dajjāl.

532. Giankoto a pangni o Yūsuf sankoto a mama a phakaliyo sa kalaboso na so kaphanona niyan on ko Dato sankoto a kiakalaboso o Yūsuf a da a sala iyan a patot a itaronko on, na piakilipatan on o shaytān oba niyan katanodi ankoto a insana on o Yūsuf, na miatatap skaniyan sa kalaboso a kalilipatan so btad iyan, oda sabapn o Allāh ko kiathataginp o Dato a daa phakataabir ko taginpn iyan na misabap roo na kiatadman o mama so Yusuf a mapasang i kataabir sa taginpn na mampn ka kasawaan so btad iyan ko kiakalaboso niyan. Ilaya nka so Osn. 309.

533. Da ini maosar a numiro ???

(Gāfir 66) Piakambowat o Juwaybir a miakapoon ko Ibn Abbās a: So al Walīd Bin al Mugīrah ago so Shaybah Bin Rabī’ah na pitharo iran a: Hay Mohammad bagakn ka so gii nka tharoon sa patoray rka so agama o manga apo oka, na piakatoron o Allāh ankoto a ayat a 66.

SŪRAH FUSSILAT

(Fussilat 22) Piakambowat o dowa a Shaykh ago so at Tirmidī ago so Ahmad ago so salakaw kiran a miakapoon ko Ibn Mas’ūd a: Miphapawala sii ko walay a tlo a manga mama a dowa Quraysh ago isa a Thaqīf odi na dowa a thaqif na isa a Quraysh, sa pitharo o isa on a ino pkhailay niyo a so Allāh na pkhan’g iyan so giitano tharoon, na pitharo o isa on a pkhan’g iyan amay ka pakatanogn tano na di niyan khan’g amay ka isoln tano, na pitharo o isa a amay ka pkhan’g iyan ko kapakatanoga tano ron na pkhan’g iyan pn amay ka isoln tano, na piakatoron o Allāh so ayat a 66.

534. So Allāh i tarotop a phapaar ko langowan taman a giinggiragiray sankai a doniya sa giinggolalan sa manga sabap ko kalilid a masa ago da a sabap iyan ko sabaad a manga btad a gioto so pmbthowan sa Mu’jizah a di khaosay so sabap iyan ka aya giinggiragiray na so bagr o Allāh a mamamantk ( Quwwah Ilāhiyyah Mutlaqah ).

(Fussilat 40) Piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko Bashīr Bin Fat'h a: Tomioron ankai a ayat ko Abū Jahl ago so Ammār Bin Yāsir.
(Fussilat 44) Piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Sa’īd Bin Jubayr a: Pitharo o Quraysh a oba bo initoron ankai a Qur’ān a basa a Ajam ago basa Arab, na piakatoron o Allāh ankoto a ayat.

SŪRAH AS SHŪRĀ

(as Shūrā 16) Piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko Ikrimah a: Gowani a itoron so ayat a: Amay ka makaoma so tabang o Allāh ago so kapakataban” na pitharo o manga mushrik sa Makkah ko manga taw a matatago kiran a manga Muslim a sabnar a somiold so manga taw ko Agama o Allāh sa zasagorompong siran na liyo kano ko zaronsarongan ami, ka antonaa pn i babalingan iyo rkami, na tomioron ankoto a ayat. Go piakambowat o Abdurrazzāq a miakapoon ko Qatādah ko katharo o Allāh a: “So siran oto a gii siran makipahawala” na pitharo iyan a siran oto so manga Yahūdī ago so manga Nasrānī a pitharo iran a: So kitāb ami na onaan o kitab iyo go so Nabī a mi na onaan o Nabī niyo sa skami i mapia a di skano.

535. So giikambtsa ko onga a ilaw odi na so salakaw ron a ibabasok na aya kapkham boway niyan na di dn gikn ko manga saway niyan, sa datar o kattpngi ron o manga taribasok, sa ayon ko kiaaloya on o Qur’ān. So pphakasima ko btad o manga taw sa Misir ko kapmbonkosi ran ko manga bankay ran a di khado ko phipiranggibo ragon na pkhailay ron a so manga bankay na kokokosan sa manga ragami a ilaw a gango a miamboway sa miathay a olg. So mindiorobasa na miasima iyan ankai a btad ko katatago iyan sa Misir, a adn a piangallkaan iyan ko manga Mummy na aya ibobonkos ko bankay na ragami a ilaw.

536. So paratiaya o Yūsuf ko kababaloy niyan a angias ko kasalaan a initmpo ron na tarotop a mabagr a paratiaya, sa da niyan mapangindaw so kaliyo sa kalaboso taman sa di malompiyo a ngaran iyan ko kasalaan a initmpo ron, opama o sii ta dayagn ko kalilid a manosiya a kiaomaan sa sogoan ko kapliyo sa taronkoan ko oriyan o miathay a masa, na di niyan dn kanayawan i kalompiyo a ngaran iyan sa mamakot dn lomiyo ko kalaboso, ka an iyan kasawiti so kamis o kamaradika, na so pman so Yūsuf na katawan iyan a so kamaradika a kaboboringan so mnang na masakit ago malipds a di so katataronko ko malibotng a darpa “Adn a manga taw a phlalakaw na bankay, na adn pman a bankay a illbng a oyagoyag ko darm o pagtaw “.

(as Shūrā 23) Piakambowat o at Tabarānī sa sanad a malobay a miakapoon ko Ibn Abbās a: Pitharo o manga Ansār a o batano panimo sa tamok a pantag ko Rasūlullāh [s.a.w] na piakatoron o Allāh so katharo iyan : Tharo anka a da a phangnin akn rkano ron a sokay inonta bo so kanggiginawai ko kathotonganay” na pitharo o sabaad kiran a pitharo iyan anan ka kagia makipthidawa sa pantag ko manga tonganay niyan ago thabangan iyan siran, na piakatoron o Allāh so Antaa ka ba iran ptharoa a miangantang skaniyan ko Allāh sa kabokhagan” sa taman ko katharo iyan a “ Go skaniyan so ptharimaan iyan so tawbat o manga oripn iyan” na inidolon iyan kiran so kathawbat, sa taman ko katharo iyan a “ Go pagomanan iyan siran sa pd ko kalbihan iyan”

537. So ginawa (Nafs) na biagi sa tlo bagi: Ginawa a soti (Nafsun Zakiyyah) gianan so ginawa a inibgay ko manga Nabī. Ginawa a pphanginsoya (Nafsun Lawwāmah) gianan so ginawa a inibgay ko manga mu’min a oman makandosa na rasngn skaniyan o ginawa niyan na makandod ko Kadnan iyan sa kathawbat. Ginawa a phzogo sa marata (Nafsun Ammāratun Bis Sū’) gianan so ginawa a inibgay ko manga shaytan ago so langowan a darowaka a mimbaloy a tantara o shaytān.

538. Gianan i Dalil sa kiapakay a kapangni o taw ko kadato ko parinta a matndo on amay ka matatago on so pakayan ko kakhagagaa on sa skaniyan i taralbi ron a di so salakaw ron sabap ko katao niyan ago so manga pd a pakayan a matatago on, ka so Yūsuf na inisomitir iyan a ginawa niyan a kabgi ron sa kapaar (kadato) sa piayag iyan so sabap a skaniyan na kasasarigan a gioto i mapangingindaw ankoto a kadato.

539. Sabap ko kiazabar iyan ago so kabagr o paratiaya niyan ko Allāh na bialasan ska- niyan o Allāh sa miakandayadaya sa ingd a Misir ago miniporo so pankatan iyan ago so pagtaw niyan sa gioto dn i poonan a kiapakabaling o manga Isrāīl sa Misir, sa mianagipoon sa mapia so btad iran ogaid na so kialanggay o masa na miasogat siran roo a mabagr a tioba ko ringasa o Fir’aun, sa siogo kiran o Allāh so Mūsā ka an iyan siran masabt sa mipalagoy niyan siran ko manga taw sa Misir a mianinggaposan ko kiabnsad kiran a ragat sa ron siran miakaripag.

(as Shūrā 27) Piakambowat o al Hākim a miakapoon ko Alī a: Tomioron ankai a ayat sii ko manga taw a pmbthowan sa as’hāb as suffah, a pitharo iran a oba bo adn a tamok tano sa pindingandingan iran so doniya, go piakambowat o at Tabarānī a miakapoon ko Amr Bin Hārith so datar iyan.

SŪRAH AZ ZUKHRUF

(az Zukhruf 19) Piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko Qatādah a: Pitharo o manga taw a pd ko manga monafiq a so Allāh na kinamonga o Jinn na inimbawata iran so manga malāikat na tomioron kiran ankoto a ayat a 19.
( az Zukhruf 31) Miaona dn so bandingan on ko Sūrah Yūnus so katharo o Allāh a” Go pitharo iran a oba bo initoron…” so dowa a manga ayat.
(az Zukhruf 36) Piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko Qatādah a: Pitharo o al Walīd Bin al Mugīrah a opama ka so giitharoon o Mohammad na bnar a initoron rakn ankai a Qur’ān odi na sii ko Ibn Mas’ūd a bangnsa a Thaqīf, na tomioron ankoto a ayat. Go piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Mohammad Bin Uthmān al Makhzūmī a so Quraysh na pitharo iyan a kowa kano sa mama a pd ko manga bolayoka o Mohammad ago kowa kano sa mama a makataban on na kinowa iran so Talhah a aya iran phakada-awaan ko Abu Bakr na miaoma niyan a skaniyan na matatago ko pagtaw a matitimo na pitharo o Abū Bakr a: Antonai initawag iyo rakn? Na pitharo iyan (so Talhah) a pagimbitarn akn ska sa kasimba anka ko al Lāt ago so al Uzzā, na pitharo o Abū Bakr a: Antonaa so al Lāt? Na pitharo iyan a tuhan ami, na tig iyan a so al Uzzā? Na tig iyan a manga wata a babay o Allāh, na tig iyan a antawaa i ina iran? Na miakatarg so Talhah sa da niyan masmbag, na pitharo iyan ko manga pd iyan a smbaga niyo skaniyan, na miakatarg so pagtaw na pitharo o Talhah a tindg ka Abū Bakr sa pzaksian akn a daa Tuhan a rowar ko Allāh ago pzaksian akn a so Mohammad na Sogo’ o Allāh na piakatoron o Allāh ankoto a ayat.

540. Sabap ko kabaya o Yūsuf sa kailaya niyan ko pagari niyan a Binyāmīn, na miosar sa akal a mapia ka an iyan masigoro a khasoy siran na mapakaoonot iran so pagari niyan. So kakhapiaan ko manga taw na lalayon dn a gii niyan mapamimisayaan so poso’ o manga taw, sa bialoy niyan oto a okit ko kapakala o panamar iran sa kapakakasoy ran sa Misir.

541. So manga taw a kattpngan ko kandonsian na mapia pn i kaphiapia niyan na lomalata on dn so parangay niyan sa miaona, sa so kiadolona o manga wata o Ya’qūb ko ama iran sa kaphakaonota iran ko pagari ran a Binyāmīn sa Misir, na kiatadman o ama iran so pinggolwla iran ko wata iyan a Yūsuf, na kiabonkatan sa rata a ginawa niyan, sa ya tankap iyan on na pmbabalinganan iran so andang iran a parangay a marata, sa piakitadman iyan kiran so rarad o galbk iran a miaona. Na miananankopan siran sa miphiapia siran ago miompia siran ko oriyan o marata a pinggolawla iran, ka an makakasoy so sarig kiran o ama iran, ka so marata a galbk na aya kakhaponas iyan na kasambian sa badal iyan a mapia a galbk a khalapisan iyan so toladan o miaona a marata. Apia sii ko kapanawbat sa dosa ko Allāh na isa a sarat iyan ko kakhasapngi ko marata a dosa a pinggalbk na badalan o mithawbat sa nggalbk sa manga pipia a ithapal iyan ko karata o pinggolawla niyan.

542. Pd sa waraan o loks a kipkhalkn iyan ko manga wata iyan ko pagns a map- nggolawla sabap roo na pmbgay sa pangali minsan pn so Ya’qūb na Nabī a sasarigan iyan so Allāh, na phagosarn iyan so manga sabap a kaawat ko margn ka kagia so kapangali na kna o ba sopaka o okoran aya mataan na skaniyan dn so okoran, ka so kazarakan a ibagak so manga sabap na di khapakay aya kazarakan na sii ko oriyan o kaosara ko langowan a pangali a inibgay o Allāh ko manosiya na oriyan iyan na zalimbotawan dn so manosiya ko kabaya o Kadnan iyan. Miaaloy ko sabdan o Rasūlullāh [s.a.w] a: Iktn ka so ayam ka oriyan iyan na zarakan ka ko Allāh. Amay ka ba nka dn biokaan sa talon na mizarakan ka ko Allāh na gioto na kabbthangi a da a khaadn on a rowar sa kalapis ago kadadas. Adn a manga taw a pkharomasay siran sabap ko kada a plng iran sa ipzndit iran ko Allāh so margn a minitalmba kiran, a onga o kadaraynon iran ago so di ran kazabot. So kaosara ko langowan a kapasang a mipapaar o manosiya na pd oto ko okoran sa di makapnggonanao sa ba skaniyan phakaliyo ko okoran o Allāh, sa khatankd iyan so kapakaapas ko bantak iyan, sabap sa so langowan a pagosarn iyan a kasankapan ko kisampay niyan ko antap iyan na kna o ba niyan inadn a phoon sa da aya mataan na andang a maaadn a adn a gii ron nggiragiray a salakaw a aya on makapapaar, sabap roo na so itongan o manosiya na giimliwag ka kagia di niyan mipapaar so manga sabap a pagosarn iyan ko antap iyan, ka so manga sabap na rk o Allāh a aya on makapapaar, na o sabota nan o manosiya na makaparatiaya sa langowan a shayi na sii sa kapaar o Allāh, sa skaniyan na kaadn a makapangingindaw sa bagr a phoon ko miangadn a mabagr.

543. So Ya’qūb na Nabī a tinindos o Allāh a bbgan iyan sa katao ko manga kamataanan a pagns a da oto ko kadaklan ko manga taw, minsan pn gioto dn a tarotop so pananarig iyan ko Kadnan iyan na phagokitan iyan so langowan a pangali ago so manga sabap a kapakalidas ko margn ka kagia gioto i inipangndao o Allāh a pagokitan o manosiya ko kibabatog iyan ko doniya a so malawanda i lalag na lalayon iyan oto kalilipatan sabap sa kaiikmat iyan ko bagr o kopor iyan ko langowan taman, sa aya tankap iyan on na kapaar iyan so langowan a nganin a masasangba iyan ko kaoyagoyag. So Muslim na piangni ron o Allāh so kapphangni niyan sa tabang ago ayon ko Kadnan iyan mapia pn i kapamomon-diong o bagr iyan a barandiya sii ko doniya, ka kagia langowan a nganin a makaliliot on na ronda ago sondaro o salakaw ron a di niyan mipapaar, na o mada on so panalamat ago so tadm ko Kadnan a khirk sankoto a manga kaadn na khabaloy skaniyan a taban ankoto a langowan a makaliliot on.

544. Isa oto a okit a kibagak o Binyāmīn ko pagari niyan a Yūsuf, sa pantag sa matarima a adn a sabap a kakhibagak iyan sa Misir na tiago iyan so gantang iyan ko pananagoay niyan ka an matharo a miamankhaw skaniyan a sabap a kapakandod iyan ko Yūsuf, sa mataronko skaniyan sa ingd a Misir a pd o pagari niyan a Yūsuf,

545. Gianan i dalīl sa kakhapakay o katndan sa tamok sa pantag sa kakowaa o taw ko kabnar iyan a miada, a datar o piamankhaw a tamok a aya bo a kaphakandod iyan na makatndan so khi rk on, sa giankoto a tomindan a khi rk na so kiatndan iyan na da miitong sa Rashwah a haram (soborno). Miaaloy so bandingan anan ko kitaban a Fiqhi a bithowan sa Ja’ālah (katndan), minsan pn sii miaaloy ko Sharī’ah o Yūsuf, na kagia miaaloy ko Qur’ān na khapakay a kowaan tano a dalīl ko kokoman tano, sa aya kakhowaa on a dalil na so kiaaloy niyan ko Kitaban tano kna o ba so kinikokomn on o Yūsuf ko masa niyan, sa so kokoman o miaonaan tano (Shar’u man Qablanā) a miaaloy ko kitaban tano a da mamansok na khapakay a ikokom tano sabap ko kiaaloy niyan ko kitaban tano, kna o ba so kinikokomn on o miaonaan tano.

546. So kasalaan a inibgay ran a iziksa ko miamankhaw na aya dn inonotan o Yūsuf a so kakhakowaa ko miamankhaw sa sambi o piamankhaw niyan a gioto na kna o ba aya bitikan sa Misir sa masa oto, ogaid na sabap ko kiapakaayon iyan ko kabaya o Yūsuf sa kakowaa niyan ko pagari niyan na aya niyan dn inonotan so inibgay ran a kokoman, a kna o ba gioto i kokoman a maontol ko taw a miamankhaw a mibayad iyan a ginwa niyan.

(az Zukhruf 57) Piakambowat o Ahmad sa sanday a mapia ago so at Tabarānī a miakapoon ko Ibn Abbās a mataan a so Rasālullāh [s.a.w] na pitharo iyan ko Quraysh a: Da dn a isa bo a pzimbaan a salakaw ko Allāh i ba adn a mapia on, na pitharo iran a ba nka di pipikira a so Îsā na Nabī ago oripn a mapia a sabnar a sinimba a salakaw ko Allāh na piakatoron o Allāh ankoto a ayat a 57
(az Zukhruf 80) Piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Mohammad Bin Ka’b al Quradhī a: Adn a tlo kataw a mama sii sa Ka’bah a dowa a Quraysh ago sakataw a Thaqīf odi na dowa a thaqif na isa a Quraysh na pitharo o isa kiran a antonaa i pamikiran iyo ko Allāh pkhan’g iyan so katharo tano, na pitharo o isa kiran a igira piakatanog iyo na khan’g iyan na amay ka isoln iyo na di niyan khan’g, na tomioron so ayat a” Antaa ka ba iran tatankapa sa di ami khan’g so pagns iran ago so gii ran kapamagtonga”.

547. Aya bitikan o dato sa Misir na so pphamankhaw na pkhasala sa tamok, kna o ba aya kasalaan iyan na so dn so ginawa niyan i khibgay niyan a datar o miasowa o Binyāmīn a kagia ron miatoon so gantang na so dn so ginawa niyan i minibayad iyan sa akal oto o Yūsuf (a iniilaham on o Allāh ) sa pantag sa kakowaa niyan ki pagari niyan a di katokawan ankoto a manga pagari niyan a manga rarata i lalag.

548. Mapia pn katawan iran a so Yūsuf na angias ko kapamankhaw na timpowan iran sa skaniyan na tkhaw a datar i pagari niyan, a da iran pn maamad so thito a sabap o miang- golawla, karina oto sa mataan a so manga ginawa iran na kadadalman sa marata a parangay, na inisoln o Yūsuf sa ginawa niyan so rarangit iyan kiran a oba di khagaga niyan a kitana-an iyan kiran ko siksa, na sabap ko skaniyan na Nabī na katawan iyan so maana o karila ko manga taw a Jāhil, sa parangay niyan so kadapay ago so karila a gianan i piphaporoan a parangay o manga Nabī, ago so manga taw a mangompia i lalag (reformers) a khagaga iran sabap ko kapantang iran a kaalina iran ko ithoga o rgs o manga masa, sa khidakat o darangn so iringa ko panagontaman iran a di dn khada so kaphagaloya on ko kalalagaday o manga masa ago so manga ragonan, sa oyagoyag siran ko poso’ ago so darm o pagtaw minsan pm minikayokot so badan iran ko lopa. Gianan so manga taw a o migayb siran na katatadman siran na o makamasa siran na di siran khasarino, sabap ko kapangalilimbabaan iran a rapg o kabilantadi iran.

549. Igira so malawanda i lalag na miatankal sa daa zorongan iyan na pkhasawaan on so kapananadm ko marata a pinggolawla niyan ogaid na sii bo oto ko masa a kagigimpisa on o kamotowan na anda dn i kapakalidas iyan na mndod pman ko kalawanda i lalag. Sa datar o mianggolawla o pagari o Yūsuf a makikilala ko kalawanda i lalag, sa miakandarasag a akal iyan ko miambtad o pagari niyan, ogaid na di niyan katawan a langowan a giimanggolawla na sii sa tangan ago kabaya o Allāh a Mabagr a Maongangn. Adn a manga btad a aya kapipikira on o manosiya na marata rkaniyan a gioto na khatoon iyan ko oriyan o masa a aya on mapia ankoto a mianggolawla a aya kapipikira niyan on na marata on, sa makowa niyan a ndao ago lalangan a langowan a nganin na so pagns iyan na sii bo ko Allāh so katawi ron, na sabap roo na makambayorantang so manosiya ko kabaya o Kadnan iyan sa matarima iyan a mapia sa marata a khisogat on ko kapipikira niyan on na phoon ko Allāh sa so kakokoma ko nganin sa mapia odi na marata na rk oto o Allāh, kna o ba kapaar o manosiya.

SŪRAH MOHAMMAD

(Mohammad 1) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Ibn Abbās sii sankoto a ayat sa pitharo iyan a sii initoron ko manga taw sa Makkah na so ayat a: “Go so siran oto a miamaratiaya ago minggalbk siran sa manga pipia” na gioto so manga Ansār.
(Mohammad 4) Go piakambowat a miakapoon ko Qatādah ko ayat a: “Go so siran oto a miangabobono siran sii ko lalan ko Allāh” na pitharo iyan a miaaloy rkami a giankai a ayat na initoron ko gawii a kiathidawa sa Uhud a so Rasūlullāh [s.a.w] na sii ko snkr (o palaw) a miangasosogat siran a manga pali ago miangabobono so sabaad kiran, sa inipananawag o manga mushrik sankoto a alongan a: Miniporo so Hubal, na initawag o manga Muslim so Allāh i lbi a Maporo ago lbi a Mala, na pitharo o manga mushrik a: Rk ami so barahala a Uzzā sa da a rk iyo a Uzzā (maana bagr) na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a tharoa niyo : So Allāh i Salinggogopa ami a da a salinggogopa iyo.

550. Pd sa ongangn o Qur’ān a so kaphagosara niyan ko darpa a katatagoan ko nganin sa aya dn khatanaan o salakaw ron, sabap ko kapakathotompok iran sa so kiatharoa niyan sa iza inka so manga taw ko lipongan na aya kinilapiatn iyan on na iza inka so lipongan, ka kagia so manga taw na mibabangnsa siran ko lipongan na so kaizai kiran na datar dn o ba aya inizaan na so lipongan a katatagoan kiran. Datar oto so kaphagaloya o Allāh ko kiaantiora niyan ko manga pagtaw a miangaoona a aya ipmbtho niyan kiran na manga Qārūn a ngaran a madakl o Qarn a gioto so manga llndo a manga masa a miagintaw ron ankoto a manga taw a baradosa na so kiaantiora kiran o Allāh na datar dn o ba aya inantior iyan na so manga masa iran ka kagia ron siran matatago. Sa gophoon maaloy so Qarn na aya mapipikir on na so manga pagtaw a miagintaw sankoto a masa a miapnto. Datar pn oto so siksa o Allāh a aya ipmbtho niyan on na al Qawl a aya maana niyan na so katharo, sabap sa so kinikokomn iyan ko kaziksaa niyan ko manga pagtaw a pzopak na minggolalan sa katharo iyan, sabap roo na so katharo al Qawl na gioto so siksa a inibgay niyan a kapasadan sa paganay. Patot a masabot anan o pphangnal ko manga katao o Qur’ān ka mataan a maink.

551. So manga taw a kattpngan ko kandonsian na mapia pn bnar ko katharo iyan na di dn pharatiayaan o pphakan’g sabap ko miaona a inigoris o lima niyan sa gioto i btad o manga wata o Ya’qūb a mapia pn bnar so katharo iran na da siran paratiayaa o ama iran ka kagia da pn maponas sa darm iyan so rarad o masakit a pinggolawla iran ko wata iyan a Yūsuf, na ba dn kiaontanan sa isa pn ka margn, ogaid na tarotop so sarig iyan ko Allāh sa phayagn iyan bo so bnar ko pthalingoma a manga gawii.

552. So manga Nabī na mapia i kalipds o maggdam iran a masakit na sii siran giipagagaw ko Kadnan iran sa kapakalidas iran ko margn a misosogat kiran, sa di ran phangindawn so panabang o izik iran a kaadn karina oto sa samporna so paratiaya iran ago so pananarig iran ko Allāh, a kainotan ko manga taw i ba on phakapantang, so Ayyūb na gowani a kapasangan ko sakit iyan a tioba on o Allāh na da niyan panongganoya so manga pamomolong a manga papasang ko masa niyan aya biantak iyan na so Kadnan iyan sa pianongganoy niyan sa Kadnan ko ska i phakasawa ko margn na sabt anka so oripn ka, na sabap ko kapantang iyan na riaot skaniyan a panabang o Kadnan iyan, sa miada so sakit iyan ago bigan iyan sa limo a madakl ago piakandod iyan on so tamok iyan ago inomanan iyan sa pd iyan.

553. Gioto so kiasogat iran a taon a da a khakan a pagpr a pkhasabapan oto sa kap- ngganati o manga taw ko ingd iran sa pangilay sa kaoyagan ka kagia aya dn a ingd o taw na so darpa a khatoon iyan on so kaoyagan iyan, na kiasabapan oto sa kiatogalin o manga taw sa Canaan sa ingd a Misir ka an iran katintimi so siksa o manga Fir’aun sa Misir ko kialagaday o manga masa, oda so limo o Allāh a siabt iyan siran sa minggolalan ko panolon o Mūsā  na khatatap siran dn a giimbibisayaan o manga taw sa Misir.

554. Rinilaan siran o Yūsuf ko manga rarata a galbk iran ka kagia so karila na parangay a maporo a sii pkailay ko langowan a bilantadi a bilangataw na aya pn so manga Nabī o Allāh, gowani a so Rasūlullāh [s.a.w] na tabann iyan a Makkah a gioto so ingd a kiataaman iyan on so phizoson a ringasa ago so manga sahābah niyan na aya pitharo iyan ko manga Quraysh na: “Lalakaw kano ka skano na khibobokaan a da dn a kagiagia iyo”. Gowani a lomayag sa ingd a Tā’if ka oba adn a matoon iyan roo a tomabang on ko Panolon iyan, na aya inibalak iran on na so ringasa a marata sa riabak skaniyan a ator o manga taw sa Ta’if sa inidndg iran na miakapangalakat ko manga kapalawan a ator sa taman sa tomiyoga sa rogo’ so palad a skiniyan ago so lawas iyan a kiatanaan o radiyam iran, na gowani a pmbaling sa ingd a Makkah na man dn sa oran so lo iyan sa kapzgad iyan ko kadadadag o pagtaw niyan, sa tiapnay niyan a langit na piananawag iyan so Kadnan iyan sa inindowaa niyan so dowaa a aya poonan iyan na: Yā Allāh, ipphanon akn rka so kalobay o bagr akn ago so kaito o akal akn ko kapndolona niyan ko pagtaw niyan, sa miatharo iyan pn so: Yā Allāh rilai nka so pagtaw akn ka mataan a di ran katawan so karata o gii ran nggolawlaan ago so kapia o ipndolon akn kiran. Na piakatoronan o Allāh sa ronda a malāikat sa iniiza iyan on o ba niyan kabaya a antiorn o Allāh ankoto a pagtaw niyan a darowaka, na da niyan dn pharowa sa aya kabaya iyan na so kalanati kiran ka oba adn a makambowat ko moriataw iran a pagtaw a zimbaan iyan so Allāh, na miatoman so pangni niyan a sii ko da mathay a masa na so manga taw sa Makkah ago sa Tā’if na miagislam siran sa miangongonotan siran ko parinta o Rasūlullāh [s.a.w] sa da niyan pn ganati so doniya ko kathaalok iyan ko Inampda a Maporo na kiasandngan iyan so onga o panagontaman iyan ago so romasay niyan sa miamaradika iyan so manga taw sa polo a Arabia ko kapzimba sa manga katuhanan a pago sa miabankiring so simba iran ko Allāh a Kadnan a Makalimoon.

555. Giankanan a kiapakabaling o manga pagari o Yūsuf sa ingd a Misir na gianan dn i paganay a kapakapagingd o manga Yahūdī sa Misir sa mindakl siran roo ago miabarmbad siran sa datar o ba iran minikhapaar so btad a Misir na miaadn so awid a akal a riniit siran o manga tngr a taw sa Misir, a pd oto a kiasabapan sa kiarasaya kiran o manga Fir’aun a mizasaloyana ko manga ragonan, a kiasabapan sa kiaromasay o Isrāīl, sa siogo o Allāh so Mūsā a Nabī ka an iyan siran miliyo ago misampay niyan so panolon ko Fir’aun a miangintuhan.

556. So mbala a loks iyan na gioto si Ama iyan ago so babo iyan a karoma i ama iyan ka so ina iyan na miathay dn a miawafat ko kaito pn o Yūsuf ago so Binyamin, na so karoma o ama na datar bo o ina a thito o wata iyan.

(Mohammad 13) Go piakambowat o Abū Ya’la a miakapoon ko Ibn Abbās a: Gowani a lomiyo so Rasūlullāh [s.a.w] ko pnggaka o girb (ko kathogalin iyan sa Madīnah) na liankaw niyan a Makkah na pitharo iyan a: Ska i makallbi a pkhababayaan akn a ingd o Allāh na oda bo so kiapakaliyowa rakn o pagtaw nka na di ako rka lomiyo, na piakatoron o Allāh so ayat a” Madakl a pd sa lipongan a skaniyan i lbi a mabagr i g’s a di so lipongan ka a so piakaliyo ka niyan”.

557. So manga thotol o Qur’ān na ipphrinarinaw o Allāh ko Nabī niyan a Mohammad  ko kassmpanga niyan ko ringasa o pagtaw niyan, ago thoma ago lalangan ko manga Muslim ka an iran makowaa ibarat ko gii ran kapagintaw.

(Mohammad 16) Piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko Ibn Jurayj a: Miaadn so manga Mu’min ago so manga monafiq a gii siran thimo ko Nabī [s.a.w] sa pphamakin’g so miaratiaya ko gii niyan tharoon na pzabotn iran, na pphama-kin’g so manga monafiq na di ran zabotn, na amay ka miakaliyo siran na izaan iran so miamaratiaya o antonaa so pitharo iyan kagia? Na tomioron kiran so ayat a: “ Pd kiran so taw a pphamakin’g rka….”.
(Mohammad 33) Piakambowat o Ibn Abī Hātim ago so Mohammad Bin Nasr al Marūzī ko Kitāb a as Salāh a miakapoon ko Abul Aliyah a: Miaadn so manga bolayoka o Rasūlullāh [s.a.w] a aya mapipikir iran na da a phakabinasa ko kirakhs o Lā Ilāha Illallāh sa isa a dosa ago phakanggay a gona a miprakhs iyan so kapanakoto na tomioron so ayat, na inikalk iran o ba mabatal o dosa so balas o galbk.

SŪRAH AL FAT'H

(al Fat'h 1) Piakambowat o al Hākim ago so salakaw ron a miakapoon ko al Miswar Bin Makhramah ago so Marwan Bin al Hakam a: Tomioron so Sūrah al Fat'h sa pagltan a Makkah ago gia Madinah sii ko btad o al Hudaybiyyah ipoon ko poonan o Sūrah na taman ko kapos iyan.
(al Fat'h 2) Piakambowat o dowa a Shaykh ago so at Tirmidī ago so al Hākim a miakapoon ko Anas a: Tomioron ko Nabī [s.a.w] so ayat ko kapmbaling iyan a phoon sa al Hudaybiyyah na pitharo o Nabī [s.a.w] a: Sabnar a adn a tomioron rakn a ayat a lbi a pkhababayaan akn a di so madadalm ko lopa oriyan iyan na biatiya iyan kiran na pitharo iran a: Smang rka a mapia hay [s.a.w] sabnar a piayag rka o Allāh so khaolawla nka na antonaa i mapnggolawla rkami? Na tomioron so ayat a: “Kagia an iyan misold so miamaratiaya a manga mama ago so miamaratiaya a manga babay”. Sa taman ko katharo iyan a: “ Kapagontong a mala”.
(al Fat'h 18) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Salmah Bin al Akwa’ a: Gowani a domdkha kami ko kaotho o alongan sa miananawag so pananawag o Rasūlullāh [s.a.w] sa hay manga manosiya so kapasadan so kapasadan (al Bay’ah) na tomioron so Jibrīl na somiong kami ko Rasūlullāh [s.a.w] a skaniyan na sii ko atag a sapoon a kayo na iniphasada ami skaniyan, na piakatoron o Allāh so katharo iyan a: “ Sabnar a miasoat so Allāh ko miamaratiaya”.
(al Fat'h 24) Piakambowat o Muslim ago so at Tirmidī ago so an Nasā’ī a miakapoon ko Anas a: Gowani a maadn so al Hudaybiyyah na tomiana ko Rasūlullāh [s.a.w] ago so manga Sahābah niyan a walo polo a manga mama a kigogomaan sa khabayaan iran a katibowaa iran ko Rasūlullāh [s.a.w] na mialiot siran na pimaradika iyan siran na tomioron so ayat a: “ Skaniyan so inrn iyan so manga lima iran rkano ago so manga lima niyo sii kiran (sa da a kathidawa). Go piakambowat o Muslim so datar iyan a pd ko thotol o Salmah Bin al Akwa’ ago so Ahmad ago so an Nasā’ī ago so thotol a phoon ko Abdillāh Mugaffal al Muznī ago so Ibn Ishāq sa makaphlagid a phoon ko Ibn Abbās.

558. Amay ka kadaan dn sa panginam so manga sogo’ sa idaplak siran ko di dn kapharatiaya o pagtaw iran, sa aya mambo a tankdn ankoto a manga taw na piamokhagan siran o manga sogo’ na makadansal so siksa o Allāh a mabagr sa maantior siran sa tarotop.

(al Fat'h 25) Piakambowat o at Tabarānī ago so Abū Ya’lā a miakapoon ko Abū Jum’ah Junayd Bin Sab’ a: Inithidawa akn so Nabī a kapipita a kafir ako na miakithidawa ako a pd iyan ko kagabigabi a Muslim ako sa miaadn kami a tlo a manga mama ago pito a manga babay na sii rkami na initoron so ayat a: Oda maadn a manga mama a miamaratiaya ago manga babay a miamaratiaya”.