So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Yūnus - [ 10 So Nabī Yūnus ] - سـورة يونـس
( Jonah - [Si Propeta] Jonah )

Pangnal ko Sūrah

So kapphanothola sankai a sūrah ago so lima a manga sūrah a phakaton-dog (sūrah 11, 12, 13, 14, ago so 15) na marani a kapakathotompok iran, ago initoron siran ko kaposan o masa o panolon sa Makkah, sa so btad o Hijrah a mala na pphakarani dn so kaphakaoma niyan ko kaphlagaday o masa. Ogaid na so kipzalsilaan on na da a tanto a mattndo a kissnggay niyan ko manga pd a sūrah.

Na so kaaator iran na makaaayon dn ko giikazapankat o manga ndao o Qur’ān a makaaayon ko pphangaaadn a bandingan. So Sūrah 8, ago so Sūrah 9, na aya onayan a bandingan iyan na so pakaiza a miakambowat ko kapkhataragombalay o bago a maaator a kaphagingd o Islām, ago so manga awid a akal iyan ko kiphapantagn iyan ko siran oto a aya kabaya iran na so kabinasaa iran on odi na so kaosar iran sa bagr sa karn o kaphagtho iyan ago so kapakabkn o manga onayan iyan. Sa ilay anka so manga pangonaan ankoto a manga sūrah. So kapapantagan a lompokan na miawit tano niyan ko pakaiza a so prompakan tano niyan ko masa a so garobat a phoon sa liyo na makadansal rki tano, ago so kikokoyapt tano ko Allāh na khatarima sii ko pankat iyan a maporo a di so kasiapa ko ginawa o nggagaisa. Andamanaya i giikanggalbk o wahī a initoron o Allāh? go antonaa i maana o limo o Allāh? ago so kaplowasa niyan on ko manga taw? Go andamanaya i kianggalbk o manga sogo’ o Allāh ko kinisampayin iran ko panolon? Go andamanaya i katharimaa tano ron?.

Langon ankai a manga pakaiza na phliot sankoto a inipamanoron a manga ayat o Qur’ān a matitimo, aya bo a liyo ron na so sūrah 13 a adn a manga popontok on a manga batang ko poonan iyan a so (Alif, Lām, Rā’).

Sa osayin tano so Sūrah 10, ko kisibay niyan. Aya onayan a bandingan iyan na so piakammsa a kiapangadn o Allāh, na kna o ba phamikira sa ba so kiapangadn iyan sa manga shayi a barandiya na ba gioto bo. Sa aya piakammsa roo na so andamanaya i kapzawai Niyan ko ginawa Niyan sa makilala o manga kaadn sa nggolalan ko manga sogo’ iyan ago so manga kitab a inipamanoron Iyan; andamanaya i kiasankaa ko siran oto a manga sogo’ o pagtaw a siogoan kiran, ago so panolon na da tarimaa sa taman sa miakaoma so masa a miaipos dn so kapthawbat o manga baradosa; ago andamanaya so miambtad ko kasaromag iyan ko btad o Yūnus (Jonah) ago so pagtaw niyan, apia pn so kiasanka o manosiya (ko masa a so kathawbat na khitkaw a mapnggolawla) na di niyan kharn so limo o Allāh ko kapnggalbk iyan, ago andamanaya ankoto a kapnggalbk iyan a izampay ko blangan a da sa itongan o manosiya.

So Pamotosan iyan: So piakammsa a giikanggalbk o Miangadn a manonompang ko manosiya sa giinggolalan ko piakatoron iyan a wahī na datar o aya kapkailaya on na salamankiro ko kaialy o manga taw, sa pkhatoon iran so manga tanda ago so manga katharo a phoon rkaniyan sii ko kapapayag o alongan ago so olan ago so tatap a giimagalinalin a manga btad o rinayagan o waraan, a phoon on na so manosiya na phakakowa on sa manga ndao sa kapakaparatiaya niyan (10: 1-20).

Langowan a kamapiaan ago parahiasan a miakowa o manosiya ko kaoyagoyag a makaliliot on na palaya dn oto phoon ko Allāh. ogaid na so manosiya na mabobota ago di phakasabot (10:21- 40).

Sabap sa so kalangowan a shayi na phoon ko Allāh, na miatankd a langon dn oto na magndod bo ko phoonan iyan sa paganay. Sa skaniyan bo i miapnto a sangat a bnar. Na ino to so manosiya a somosopak na pphanarankoni sa manga kabokhagan a paratiaya, sa sambi o kakhababaya iyan ko nganin a mapiya a thotol a inipakawit skaniyan o Kadnan iyan (10: 41-70).

So Allāh na piakitokawan iyan a ginawa niyan sa minggolalan ko Nabī Nūh, ogaid na so pagtaw niyan na sianka iran skaniyan a Nūh, na inantior siran o Allāh. Na bianding iyan so thotolan ko Mūsā ko kiniphantagn iyan ko Fir’aun, ogaid na so Fir’aun na miangalandada ago milawlanda, na gowani a kasandngan iyan so kasapisapi sa langit na phamakot manawbat, na kagia miaipos dn so masa niyan (10: 71-92).

Kadaklan ko manga lipongan a somianka ko panolon na inantior siran o Allāh, inonta na so pagtaw o Yūnus na mithawbat siran ko masa a da pn ka ipos o kathawbat, na so Allāh na siabt Iyan siran sa minggolalan ko limo Iyan. Sa matatankd a so Allāh na plindingn iyan so miamaratiaya, na amay ka makaoma so Bnar a phoon ko Allāh na kpit inka sa ron ka on matay maoyag sa panginsabar ka on, ka so bo so Allāh i Makalimoon a maontol i kokoman (10: 93-109).

Giankai a Sūrah na initoron sa Makkah, inonta bo so Ayat a 40, 94, 95, 96, ka initoron sa Madīnah, aya kadakl a ayat iyan na 109. Tomioron ko oriyan o Sūrah al Isrā’.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

10:1

Hassanor Alapa : Alif, Lām, Rā, Gioto na manga tanda o Kitāb a magigikb a ongangn

Muhsin Khan : Alif-Lam-Ra. [These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings]. These are the Verses of the Book (the Quran) Al-Hakim [showing lawful and unlawful things, explaining Allah's (Divine) Laws for mankind, leading them to eternal happiness by ordering them to follow the true Islamic Monotheism, - worshipping none but Allah Alone - that will guide them to Paradise and save them from Hell].

Sahih International : Alif, Lam, Ra. These are the verses of the wise Book

Pickthall : Alif. Lam. Ra. These are verses of the Wise Scripture.

Yusuf Ali : A.L.R. These are the ayats of the Book of Wisdom.

Shakir : Alif Lam Ra. These are the verses of the wise Book.

Dr. Ghali : In The Name of Allah, The All-Merciful, The Ever-Merciful Alif, Lam, Ra. (1) Those are the ayat (Verses) of the Wise Book.

Tafsir Jalalayn : Alif lām rā’: God knows best what He means by these [letters]. Those, namely, these signs, are the signs of the wise Book, that is, the Qur’ān (the genitive annexation [āyāt al-kitāb] has the meaning of min [sc. min āyāti’l-kitāb, ‘from among the verses of the Book’]), which has been made clear.

Tagalog : Alif-Lãm-Râ – Ang mga titik na ito ng ‘Arabic’ ay nauna nang ipinaliwanag sa ‘Sûratul Baqarah,’ na ilan sa mga himala ng Qur’ân, at walang sinuman kundi ang Allâh (lamang) ang nakaaalam ng mga kahulugan nito. Ito ay mga Talata ng Aklat na naglilinaw nang ganap, na ipinaliwanag ng Allâh sa Kanyang mga alipin (ang hinggil sa niloloob ng Aklat na ito).

10:2
Hassanor Alapa : Ba miaadn ko manga taw a piakammsa a kiawahi Ami sa isa a mama a pd kiran (so Mohammad) sa parinta inka so manga taw ago panothol anka ko siran oto a miamaratiaya a mataan a adn a kipantag iran a miaona a kapakallbi sii ko Kadnan iran, na pitharo o manga kafir a da ini (so Qur’an ago so Mohammad) a rowar sa salamankiro a mapayag

Muhsin Khan : Is it wonder for mankind that We have sent Our Inspirationto a man from among themselves (i.e. Prophet Muhammad SAW) (saying): "Warn mankind (of the coming torment in Hell), and give good news to those who believe (in the Oneness of Allah and in His Prophet Muhammad SAW) that they shall have with their Lord the rewards of their good deeds?" (But) the disbelievers say: "This is indeed an evident sorcerer (i.e. Prophet Muhammad SAW and the Quran)!

Sahih International : Have the people been amazed that We revealed [revelation] to a man from among them, [saying], "Warn mankind and give good tidings to those who believe that they will have a [firm] precedence of honor with their Lord"? [But] the disbelievers say, "Indeed, this is an obvious magician."

Pickthall : Is it a wonder for mankind that We have inspired a man among them, saying: Warn mankind and bring unto those who believe the good tidings that they have a sure footing with their Lord? The disbelievers say: Lo! this is a mere wizard.

Yusuf Ali : Is it a matter of wonderment to men that We have sent Our inspiration to a man from among themselves?- that he should warn mankind (of their danger), and give the good news to the Believers that they have before their Lord the lofty rank of truth. (But) say the Unbelievers: "This is indeed an evident sorcerer!"

Shakir : What! is it a wonder to the people that We revealed to a man from among themselves, saying: Warn the people and give good news to those who believe that theirs is a footing of firmness with their Lord. The unbelievers say: This is most surely a manifest enchanter.

Dr. Ghali : Was it a wonder to mankind that We revealed to a man from (among) them, (saying), "Warn mankind and give good tidings to the ones who have believed that they have a sure footing (Literally: a sincere footing) in the Providence of their Lord"? The disbelievers have said, "Surely this is indeed an evident sorcerer."

Tafsir Jalalayn : Is it for the people, the people of Mecca (this interrogative is meant as a disavowal; the preposition [li-, ‘for’] and its dependent genitive noun [al-nās, ‘the people’] constitute a circumstantial qualifier of His saying): a wonder (‘ajaban: read in the accusative as a predicate of kāna; or if read in the nominative [‘ajabun] as its subject: its predicate, which is also its subject if read according to the former [accusative] reading, is [the following, an awhaynā]) that We have inspired a man from among them, Muhammad (s), [saying] (an, ‘that’, is explicative): ‘Warn, threaten, the people, the disbelievers, with chastisement, and give good tidings to those who believe that they have a prior, a preceding, [promise of] truth with their Lord’?, that is a [preceding] fair reward, in return for the deeds they have sent forward. The disbelievers say, ‘Truly this, Qur’ān that comprises all of that [mentioned], is manifest sorcery’: a variant reading [for la-sihrun] has la-sāhirun, ‘a sorcerer’, where it is the Prophet (s) to whom they are referring [as being ‘a manifest sorcerer’].

Tagalog : Nakapagtataka ba sa mga tao ang Aming pagpapahayag ng Rebelasyon o kapahayagan ng Banal na Qur’ân sa isang tao na mula sa kanila, na nagbababala sa kanila hinggil sa kaparusahan ng Allâh, at bini-bigyan ng Allâh ng magandang balita ang mga naniwala sa Kanya at sa Kanyang mga Sugo, na ang para sa kanila ay dakilang gantimpala dahil sa kanilang mga nagawang kabutihan? At noong dumating sa kanila ang Sugo ng Allâh, na dala-dala ang ‘Wahi’ o Rebelasyon ng Allâh at ito ay binasa at binigkas sa kanila, sinabi ng mga tumanggi: Katiyakan, si Muhammad ay isang salamangkero, at ang anuman na kanyang dala-dala ay salamangka at malinaw sa pagiging kamalian nito.

10:3Hassanor Alapa : Mataan a aya Kadnan iyo na so Allāh a so inadn Iyan so manga langit ago so lopa sii sa nm a manga gawii 448 oriyan iyan na miphantaw ko kaporoan o Arsh a gii Niyan giragirayin 449 so btad sa da dn a pd sa phanapaat (a ba makasapaat) inonta bo ko oriyan o kaidin Iyan, gioto rkano so Allāh a Kadnan iyo na simbaa niyo Skaniyan, na ba kano di makaphananadm.

Muhsin Khan : Surely, your Lord is Allah Who created the heavens and the earth in six Days and then Istawa (rose over) the Throne (really in a manner that suits His Majesty), disposing the affair of all things. No intercessor (can plead with Him) except after His Leave. That is Allah, your Lord; so worship Him (Alone). Then, will you not remember?

Sahih International : Indeed, your Lord is Allah , who created the heavens and the earth in six days and then established Himself above the Throne, arranging the matter [of His creation]. There is no intercessor except after His permission. That is Allah , your Lord, so worship Him. Then will you not remember?

Pickthall : Lo! your Lord is Allah Who created the heavens and the earth in six Days, then He established Himself upon the Throne, directing all things. There is no intercessor (with Him) save after His permission. That is Allah, your Lord, so worship Him. Oh, will ye not remind?

Yusuf Ali : Verily your Lord is Allah, who created the heavens and the earth in six days, and is firmly established on the throne (of authority), regulating and governing all things. No intercessor (can plead with Him) except after His leave (hath been obtained). This is Allah your Lord; Him therefore serve ye: will ye not receive admonition?

Shakir : Surely your Lord is Allah, Who created the heavens and the earth in six periods, and He is firm in power, regulating the affair, there is no intercessor except aher His permission; this is Allah, your Lord, therefore serve Him; will you not then mind?

Dr. Ghali : Surely your Lord is Allah, Who created the heavens and the earth in six days; thereafter He levelled Himself upon the Throne, (How He did do is beyond human understandings) conducting the Command. In no way is there any intercessor (ever) excepting ever after His permission. That is Allah, your Lord; so worship Him. Will you then not be mindful.?

Tafsir Jalalayn : Truly your Lord is God Who created the heavens and the earth in six days, of the days of this world, that is, in the same measure [of time], since there was no sun or moon then: had He willed He could have created them in an instant, but the reason for His not having done so is that He wanted to teach His creatures to be circumspect; then He presided upon the Throne, a presiding befitting of Him, directing affairs, among creatures. There is no (mā min indicates a relative clause) intercessor, to intercede for anyone, save after His permission: a refutation of their saying, ‘The idols intercede for us!’; that, Creator and Director, is God, your Lord, so worship Him, affirm His Oneness. Will you not remember? (tadhakkarūna: the original tā’ [of tatadhakkarūna] has been assimilated with the dhāl).

Tagalog : Katiyakan, ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ang Allâh na Siyang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan sa loob ng anim na araw, pagkatapos Siya ay nag-‘Istawâ’ sa Kanyang ‘`Arsh’ na angkop na angkop sa Kanyang Kadakilaan at Kamaharlikaan, pinangangasiwaan Niya ang Kanyang mga nilikha at walang sinuman ang makasasalungat sa Kanyang pinagpasiyahan at walang sinuman ang maaaring mamagitan sa Kanya sa Araw ng Muling Pagkabuhay, kundi ang sinuman na Kanyang pahintulutan lamang na mamagitan, na kung kaya, sambahin ninyo ang Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na nagtatangan ng ganitong mga katangian, at maging taimtim kayo sa inyong pagsamba sa Kanya. Samakatuwid, hindi ba nagiging aral sa inyo ang mga talata at ang mga katibayang ito?

10:4Hassanor Alapa : Sii Rkaniyan so khandodan iyo langon, a kapasadan o Allāh a bnar, Skaniyan iphanagipoon ko kapangadn oriyan iyan na mapha-kandod Iyan ka an Iyan kabalasi so siran to a miamaratiaya ago minggalbk sa manga pipia sa nggolalan sa kaontol, so siran oto a manga kafir na adn a bagian iran a panginginomn a pd sa mayaw 450 (hamīm) ago siksa a masakit sabap ko kiaadn iran a pzanka siran

Muhsin Khan : To Him is the return of all of you. The Promise of Allah is true. It is He Who begins the creation and then will repeat it, that He may reward with justice those who believed (in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism) and did deeds of righteousness. But those who disbelieved will have a drink of boiling fluids and painful torment because they used to disbelieve.

Sahih International : To Him is your return all together. [It is] the promise of Allah [which is] truth. Indeed, He begins the [process of] creation and then repeats it that He may reward those who have believed and done righteous deeds, in justice. But those who disbelieved will have a drink of scalding water and a painful punishment for what they used to deny.

Pickthall : Unto Him is the return of all of you; it is a promise of Allah in truth. Lo! He produceth creation, then reproduceth it, that He may reward those who believe and do good works with equity; while, as for those who disbelieve, theirs will be a boiling drink and painful doom because they disbelieved.

Yusuf Ali : To Him will be your return- of all of you. The promise of Allah is true and sure. It is He Who beginneth the process of creation, and repeateth it, that He may reward with justice those who believe and work righteousness; but those who reject Him will have draughts of boiling fluids, and a penalty grievous, because they did reject Him.

Shakir : To Him is your return, of all (of you); the promise of Allah (made) in truth; surely He begins the creation in the first instance, then He reproduces it, that He may with justice recompense those who believe and do good; and (as for) those who disbelieve, they shall have a drink of hot water and painful punishment because they disbelieved.

Dr. Ghali : To Him will be your return altogether, the promise of Allah, truly (binding). Surely He begins the creation; thereafter He brings it back again to recompense the ones who have believed and done deeds of righteousness with equity. And the ones who have disbelieved will have a drink of scalding water and a painful torment for that they have been disbelieving.

Tafsir Jalalayn : To Him, exalted be He, is the return of all of you: God’s promise, in truth (both [wa‘da and haqqan] are verbal nouns, and in the accusative because of the verbs implicit in them). Truly He (read innahu as a new sentence, or annahu with an implied lām [sc. li-annahu, ‘Because He’] originates creation, that is, He began it by originating [it], then recreates it, through resurrection, that He may requite, reward, those who believe and perform righteous deeds, justly. And those who disbelieve, for them will be a draught of boiling water and a painful chastisement because they disbelieved.

Tagalog : Sa Kanya na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, kayo ay babalik lahat sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Ito ay tunay na pangako ng Allâh. Siya ang nagpasimula ng paglikha at Siya rin ang mag-uulit nito pagkatapos ng kamatayan, at ito ay Kanyang ibabalik na buhay na katulad noong una; upang gantimpalaan Niya ang sinumang naniwala sa Kanya at sa Kanyang Sugo at gumawa ng mga mabubuting gawa ng pinakamabuting gantimpala na makatarungan.

Subali’t yaong mga tinanggihan ang Kaisahan ng Allâh at mensahe ng Kanyang Sugo, ang para sa kanila ay inumin na mula sa napakainit na tubig na nakasusunog at nakalalapnos ng mga mukha at nakapuputol ng mga bituka, at ang para sa kanila ay masidhing kaparusahan dahil sa kanilang pagtanggi at pagkaligaw.

10:5
Hassanor Alapa : Skaniyan so inadn Iyan so alongan a ranti ago so olan 451 a sindaw, ago diniankaan Iyan (so olan) sa manga darpa a pzbangan iyan ka an iyo katokawi so bilangan o manga ragon ago so isipan, da adna o Allāh ankoto inonta bo a minggolalan sa bnar a pnggintasn Iyan so manga tanda sa pagtaw a matao. 451

Muhsin Khan : It is He Who made the sun a shining thing and the moon as a light and measured out its (their) stages, that you might know the number of years and the reckoning. Allah did not create this but in truth. He explains the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) in detail for people who have knowledge.

Sahih International : It is He who made the sun a shining light and the moon a derived light and determined for it phases - that you may know the number of years and account [of time]. Allah has not created this except in truth. He details the signs for a people who know

Pickthall : He it is Who appointed the sun a splendour and the moon a light, and measured for her stages, that ye might know the number of the years, and the reckoning. Allah created not (all) that save in truth. He detaileth the revelations for people who have knowledge.

Yusuf Ali : It is He Who made the sun to be a shining glory and the moon to be a light (of beauty), and measured out stages for her; that ye might know the number of years and the count (of time). Nowise did Allah create this but in truth and righteousness. (Thus) doth He explain His Signs in detail, for those who understand.

Shakir : He it is Who made the sun a shining brightness and the moon a light, and ordained for it mansions that you might know the computation of years and the reckoning. Allah did not create it but with truth; He makes the signs manifest for a people who know.

Dr. Ghali : He is The (One) Who has made the sun an illumination, and the moon a light and determined it by phases that you may know the number of years and the reckoning. In no way has Allah created that except with the truth. He expounds the signs for a people who know.

Tafsir Jalalayn : He it is Who made the sun a radiance, that is, emitting light, and the moon a light, and determined it, with respect to its movement, in stations: 28 stations in 28 nights every month, becoming concealed for two nights when a particular month has 30 days, or [concealed] for one night, when it has 29 days, so that you might know, thereby, the number of the years and the reckoning. God did not create that, which is mentioned, save in truth, not in vain, exalted be He above such things. He details (read yufassilu or nufassilu, ‘We detail’) the signs for a people who know, who reflect.

Tagalog : Ang Allâh ay Siyang lumikha ng araw na nagbibigay ng liwanag, at maging ng buwan na nagbibigay ng tanglaw, at sinukat Niya nang ganap ang kinaroroonan ng buwan; upang sa pamamagitan ng araw (sun) ay mabilang mo ang mga araw (day) at sa pamamagitan ng buwan ay mabilang mo ang mga buwan (month) at mga taon, hindi nilikha ng Allâh ang araw at ang buwan kundi sa napakadakilang kadahilanan, at nagpapatunay ng Kanyang pagiging ganap na Kakayahan at Kaalaman, nililinaw Niya ang mga katibayan at ang mga palatandaan sa mga taong naiintindihan nila ang kadahilanan sa pagkalikha ng mga nilikha.

10:6
Hassanor Alapa : Mataan a kadadalman so giikapakazopaka o gagawii ago so dawndaw go so inadn o Allāh ko manga langit ago so lopa, sa manga tanda a pantag sa pagtaw a 452 pphananggila

Muhsin Khan : Verily, in the alternation of the night and the day and in all that Allah has created in the heavens and the earth are Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) for those people who keep their duty to Allah, and fear Him much.

Sahih International : Indeed, in the alternation of the night and the day and [in] what Allah has created in the heavens and the earth are signs for a people who fear Allah

Pickthall : Lo! in the difference of day and night and all that Allah hath created in the heavens and the earth are portents, verily, for folk who ward off (evil).

Yusuf Ali : Verily, in the alternation of the night and the day, and in all that Allah hath created, in the heavens and the earth, are signs for those who fear Him.

Shakir : Most surely in the variation of the night and the day, and what Allah has created in the heavens and the earth, there are signs for a people who guard (against evil).

Dr. Ghali : Surely, in the alternation (Or: the differences) of the night and the daytime and whatever Allah has created in the heavens and the earth, are indeed signs for a people who are pious..

Tafsir Jalalayn : Truly in the alternation of night and day, in [their] coming and going, increasing and diminishing, and [in] what God has created in the heavens, of angels, sun, moon, stars and other things, and, in, the earth, of animals, mountains, seas, rivers, trees, and other things, there are signs, indications of His power, exalted be He, for a people who fear, Him, and so believe: He singles these out for mention because they are the ones to benefit from them [such signs].

Tagalog : Katiyakan, sa pagpapalit-palit ng gabi at araw at sa paglikha ng mga kalangitan at kalupaan ay nandoroon ang mga kamangha-manghang paglikha, at ang anumang nasa dalawang bagay na ito na kagandahan at ang nasa pagiging ganap na kaayusan ng mga nito, ay mga palatandaan at malinaw na katibayan sa mga taong natatakot sa kaparusahan ng Allâh at sa Kanyang galit.

10:7
Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a di ran aarapn so kakhatmowa Rkami ago miasoat siran ko kaoyagoyag ko doniya ago mithakna siran on, go so siran oto a siran na sii ko manga tanda Ami na kalilipatan iran

Muhsin Khan : Verily, those who hope not for their meeting with Us, but are pleased and satisfied with the life of the present world, and those who are heedless of Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.),

Sahih International : Indeed, those who do not expect the meeting with Us and are satisfied with the life of this world and feel secure therein and those who are heedless of Our signs

Pickthall : Lo! those who expect not the meeting with Us but desire the life of the world and feel secure therein, and those who are neglectful of Our revelations,

Yusuf Ali : Those who rest not their hope on their meeting with Us, but are pleased and satisfied with the life of the present, and those who heed not Our Signs,-

Shakir : Surely those who do not hope in Our meeting and are pleased with this world's life and are content with it, and those who are heedless of Our communications:

Dr. Ghali : Surely the ones who do not hope for the meeting with Us and are satisfied with the present life, (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) and feel composed with it, and the ones who are heedless of Our signs, .

Tafsir Jalalayn : Truly those who do not expect to encounter Us, through resurrection, and are content with the life of this world, instead of [the life] the Hereafter, since they reject [the truth of] it, and feel reassured, feel secure, in it, and those who are heedless of Our signs, [of] the proofs of Our Oneness, neglecting to ponder them,

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong hindi naghahangad na makipagtagpo sa Amin sa Huling Araw sa paghuhukom, at ang anumang kasunod nito na pagbabayad sa anumang gawain dahil sa kanilang pagtanggi at hindi paniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli, na sila ay nakuntento na lamang sa maka-mundong buhay bilang kapalit ng buhay sa Kabilang-Buhay at naging panatag na sila rito, at ang mga yaong kinalimutan ang Aming mga palatandaan at Aming mga batas mula sa Aming mga nilikha.

10:8

Hassanor Alapa : Na siran oto na aya darpa iran na so naraka sabap ko miaadn siran a gii ran panokatn (a manga dosa)

Muhsin Khan : Those, their abode will be the Fire, because of what they used to earn.

Sahih International : For those their refuge will be the Fire because of what they used to earn.

Pickthall : Their home will be the Fire because of what they used to earn.

Yusuf Ali : Their abode is the Fire, because of the (evil) they earned.

Shakir : (As for) those, their abode is the fire because of what they earned.

Dr. Ghali : Those (have) their abode in the Fire, for what they were earning.

Tafsir Jalalayn : those, their abode will be the Fire because of what they used to earn, in the way of [practising] idolatry and [performing] acts of disobedience.

Tagalog : Sila, ang kanilang patutunguhan ay Impiyernong-Apoy sa Kabilang-Buhay; bilang kabayaran sa anuman na kanilang natamo dito sa daigdig na mga kasalanan at mga pagkakamali.

10:9
Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a miamaratiaya ago 453 minggalbk sa manga pipiya na thoroon siran o Kadnan iran sabap ko paratiaya iran, a pphamanoga ko kababaan iran so manga lawas a ig sii ko manga kasorgaan a limo (na’īm).

Muhsin Khan : Verily, those who believe [in the Oneness of Allah along with the six articles of Faith, i.e. to believe in Allah, His Angels, His Books, His Messengers, Day of Resurrection, and Al-Qadar (Divine Preordainments) - Islamic Monotheism], and do deeds of righteousness, their Lord will guide them through their Faith; under them will flow rivers in the Gardens of delight (Paradise).

Sahih International : Indeed, those who have believed and done righteous deeds - their Lord will guide them because of their faith. Beneath them rivers will flow in the Gardens of Pleasure

Pickthall : Lo! those who believe and do good works, their Lord guideth them by their faith. Rivers will flow beneath them in the Gardens of Delight,

Yusuf Ali : Those who believe, and work righteousness,- their Lord will guide them because of their faith: beneath them will flow rivers in gardens of bliss.

Shakir : Surely (as for) those who believe and do good, their Lord will guide them by their faith; there shall flOw from beneath them rivers in gardens of bliss.

Dr. Ghali : Surely the ones who have believed and done deeds of righteousness, their Lord will guide them for their belief; from beneath them Rivers run in the Gardens of Bliss..

Tafsir Jalalayn : Truly those who believe and perform righteous deeds, their Lord will guide them, He will lead them, through their faith, in Him, by appointing for them a light with which they will be able to find their way on the Day of Resurrection. Rivers will flow beneath them in the Gardens of Bliss,

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo, at gumawa ng mga kabutihan ay gagantimpalaan sila ng Allâh ng dakilang gantimpala dahil sa kanilang paniniwala, at gagabayan sila ng Allâh tungo sa Kanyang ‘Al-Jannah’ (Hardin), na umaagos sa ilalim nito ang mga ilog sa mga Hardin ng kaligayahan.

10:10
Hassanor Alapa : A aya tawathawag iran on (sii ko sorga) na miasotisoti Ka hay Kadnan ami, ago aya smang iran on na so Salam, ago aya kaposan a tawathawag iran na so (katharoa iran) sa: So langowan o bantogan na rk o Allāh a Kadnan o manga kaadn

Muhsin Khan : Their way of request therein will be Subhanaka Allahumma (Glory to You, O Allah!) and Salam (peace, safe from each and every evil) will be their greetings therein (Paradise)! and the close of their request will be: Al-Hamdu Lillahi Rabbil-'Alamin [All the praises and thanks are to Allah, the Lord of 'Alamin (mankind, jinns and all that exists)].

Sahih International : Their call therein will be, "Exalted are You, O Allah ," and their greeting therein will be, "Peace." And the last of their call will be, "Praise to Allah , Lord of the worlds!"

Pickthall : Their prayer therein will be: Glory be to Thee, O Allah! and their greeting therein will be: Peace. And the conclusion of their prayer will be: Praise be to Allah, Lord of the Worlds!

Yusuf Ali : (This will be) their cry therein: "Glory to Thee, O Allah!" And "Peace" will be their greeting therein! and the close of their cry will be: "Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds!"

Shakir : Their cry in it shall be: Glory to Thee, O Allah! and their greeting in it shall be: Peace; and the last of their cry shall be: Praise be to Allah, the Lord of the worlds.

Dr. Ghali : Their plea therein (is) All Extolment be to You, Allah, " (The Arabic word Allah has the supplication suffix umma) and their greeting therein is, "Peace, " and their last plea is "Praise be to Allah, The Lord of the worlds.".

Tafsir Jalalayn : their prayer therein, their request for what they desire in Paradise will be to say: ‘Glory be to You, O God!’, so that, lo!, what they request they find before them; and their greeting, between them, therein will be: ‘Peace.’ And their final prayer will be: ‘Praise be to God, Lord of the Worlds’.

Tagalog : Ang kanilang mga panalangin sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) ay pagpupuri sa pamamagitan ng pagbigkas ng ‘Sub-hâ-na-ka Allâ-hum-ma’ – Luwalhati sa Iyo na aming Allâh, at ang pagbati sa kanila ng Allâh at ng mga anghel, at ang pagbabati nila sa isa’t isa sa ‘Al-Jannah’ ay ‘Salâm’ (kapayapaan), at ang dulo ng kanilang panalangin ay pagsasabi ng ‘Al-ham-du-lil-lâ-hi Rab-bil `Â-la-mîn’ – ang pasasalamat at papuri ay sa Allâh lamang na lumikha ng lahat ng mga nilalang at pinangangasiwaan ito sa pamamagitan ng Kanyang biyaya.

10:11
Hassanor Alapa : Opama o pamakotn o Allāh ko manga taw so marata (so gii ran kizintaan sa ginawa iran odi na so wata iran ko kapkhararangiti kiran) sa datar o kipphama-kotn Iyan kiran ko mapiya na magtas kiran so ajal iran (sa maantior siran) sa imbagak Ami so siran oto a di ran aarapn so kakhatmowa Rkami sii ko kaplalawanda iran a gii siran mromparompak

Muhsin Khan : And were Allah to hasten for mankind the evil (they invoke for themselves and for their children, etc. while in a state of anger) as He hastens for them the good (they invoke) then they would have been ruined. So We leave those who expect not their meeting with Us, in their trespasses, wandering blindly in distraction. (Tafsir At-Tabari; Vol. 11, Page 91)

Sahih International : And if Allah was to hasten for the people the evil [they invoke] as He hastens for them the good, their term would have been ended for them. But We leave the ones who do not expect the meeting with Us, in their transgression, wandering blindly

Pickthall : If Allah were to hasten on for men the ill (that they have earned) as they would hasten on the good, their respite would already have expired. But We suffer those who look not for the meeting with Us to wander blindly on in their contumacy.

Yusuf Ali : If Allah were to hasten for men the ill (they have earned) as they would fain hasten on the good,- then would their respite be settled at once. But We leave those who rest not their hope on their meeting with Us, in their trespasses, wandering in distraction to and fro.

Shakir : And if Allah should hasten the evil to men as they desire the hastening on of good, their doom should certainly have been decreed for them; but We leave those alone who hope not for Our meeting in their inordinacy, blindly wandering on.

Dr. Ghali : And if Allah were to hasten (quickly) to mankind evil as they would seek hastening of charity, their term would indeed be decreed to them. Yet We leave out the ones who do not hope for meeting with Us, in their inordinance blundering.

Tafsir Jalalayn : When the idolaters sought to hasten [their] chastisement, the following was revealed: And if God should hasten for mankind evil as they would hasten good, their term [of life] would already have been concluded for them (read as the passive, with nominative ajaluhum [sc. la-qudiya ajaluhum]; or read as the active with accusative ajalahum [sc. la-qadā ajalahum, ‘He would have already concluded their term’]), by His destroying them, but He gives them respite. But We leave those, who do not expect to encounter Us, to wander blindly in their insolence, hesistant and perplexed.

Tagalog : Kung mamadaliin lamang ng Allâh ang katugunan sa panalangin ng mga tao na masama habang sila ay nagagalit na katulad ng Kanyang pagmamadali sa pagtugon sa kanilang mabuting panalangin ay mawawasak sila, na kung kaya, pinababayaan Namin ang mga yaong hindi natatakot sa parusa at hindi naniniwala sa Araw ng Muling Pagkabuhay, sa kanilang paghihimagsik at sa kanilang pagmamataas na sila ay patuloy sa kanilang pagkaligaw.

10:12
Hassanor Alapa : Go igira miasogat so manosiya a marata na panongganowin Kami niyan ko kaiiga iyan odi na moontod odi na tomitindg, na gowani a sawaan Ami ron so masakit iyan na zagola a datar o ba da Kami niyan mapanongganoy ko margn a minisogat on, lagid oto a piphandaraan ko manga tabowakar so nganin a miaadn siran a gii ran galbkn (a pd sa manga dosa).

Muhsin Khan : And when harm touches man, he invokes Us, lying down on his side, or sitting or standing. But when We have removed his harm from him, he passes on his way as if he had never invoked Us for a harm that touched him! Thus it seems fair to the Musrifunthat which they used to do.

Sahih International : And when affliction touches man, he calls upon Us, whether lying on his side or sitting or standing; but when We remove from him his affliction, he continues [in disobedience] as if he had never called upon Us to [remove] an affliction that touched him. Thus is made pleasing to the transgressors that which they have been doing

Pickthall : And if misfortune touch a man he crieth unto Us, (while reclining) on his side, or sitting or standing, but when We have relieved him of the misfortune he goeth his way as though he had not cried unto Us because of a misfortune that afflicted him. Thus is what they do made (seeming) fair unto the prodigal.

Yusuf Ali : When trouble toucheth a man, He crieth unto Us (in all postures)- lying down on his side, or sitting, or standing. But when We have solved his trouble, he passeth on his way as if he had never cried to Us for a trouble that touched him! thus do the deeds of transgressors seem fair in their eyes!

Shakir : And when affliction touches a man, he calls on Us, whether lying on his side or sitting or standing; but when We remove his affliction from him, he passes on as though he had never called on Us on account of an affliction that touched him; thus that which they do is made fair-seeming to the extravagant.

Dr. Ghali : And when adversity touches man, he invokes Us to his side, or sitting, or upright, then as soon as We have lifted off him his adversity, he passes on, as if he had not invoked Us to an adversity that touched him. Thus, whatever they were doing was adorned (i.e., made attractive) for the extravagant.

Tafsir Jalalayn : If misfortune, illness or poverty, should befall a, disbelieving, man, he calls upon Us on his side, that is, lying down, or sitting or standing, in other words, in every state; but when We have relieved him of his misfortune, he passes on, in his unbelief, as if (ka-an is softened, its subject omitted, in other words [read as] ka-annahu) he had never called upon Us because of a misfortune that befell him. So, in the same way that supplication during misfortune and abstention [from supplication] in times of comfort were adorned for him, is adorned for the prodigal, the idolaters, that which they do.

Tagalog : Kapag may nangyaring sakuna sa isang tao ay humihingi siya ng saklolo sa Amin upang paginhawahin siya, na nakahigang nakataligid sa isang bahagi niya, o di kaya ay nakaupo o di kaya ay nakatayo, ayon sa kung ano ang kanyang katayuan noong dumating sa kanya ang sakuna.

Subali’t noong inialis Namin sa kanya ang sakuna na dumating sa kanyang buhay ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang maling kinaugalian bago dumating sa kanya ang sakuna, at nakalimutan niya ang anumang paghihirap at mga pagsubok na nangyari sa kanya, at hindi siya nagpasalamat sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na nagligtas sa kanya mula sa sakuna na nangyari, na kung paano pinaganda sa taong ito na magpatuloy sa kanyang paglabag at pagmamatigas pagkatapos siyang iligtas ng Allâh sa sakunang nangyari sa kanya ay ganoon din pinaganda sa mga nagmalabis sa kanilang pagtanggi sa Allâh at sa Kanyang mga Sugo ang kanilang ginagawang paglabag at pagsamba ng iba bukod sa Allâh.

10:13
Hassanor Alapa : Go sabnar a inantior Ami so manga pagtaw 454 ko miaonaan iyo gowani a manakoto siran, go minioma kiran o manga sogo’ kiran so manga rarayag a tanda na da siran maadn i ba siran pharatiaya, sa datar oto a mbalasan Ami so pagtaw a baradosa

Muhsin Khan : And indeed, We destroyed generations before you, when they did wrong while their Messengers came to them with clear proofs, but they were not such as to believe! Thus do We requite the people who are Mujrimun (disbelievers, polytheists, sinners, criminals, etc.).

Sahih International : And We had already destroyed generations before you when they wronged, and their messengers had come to them with clear proofs, but they were not to believe. Thus do We recompense the criminal people

Pickthall : We destroyed the generations before you when they did wrong; and their messengers (from Allah) came unto them with clear proofs (of His Sovereignty) but they would not believe. Thus do We reward the guilty folk.

Yusuf Ali : Generations before you We destroyed when they did wrong: their messengers came to them with clear-signs, but they would not believe! thus do We requite those who sin!

Shakir : And certainly We did destroy generations before you when they were unjust, and their messengers had come to them with clear arguments, and they would not believe; thus do We recompense the guilty people.

Dr. Ghali : And We have already caused the generations even before you to perish as soon as they did injustice and their Messengers came to them with the Supreme evidences; and in no way were they to believe; thus We recompense the criminal people.

Tafsir Jalalayn : And indeed We have destroyed generations, communities, before you, O people of Mecca, when they did evil, by way of idolatry, and, indeed, their messengers brought them clear proofs, indicating their truthfulness; but they would not believe (wa-mā kānū li-yu’minū: this is a supplement to zalamū, ‘they did evil’). So, just as We destroyed those, We shall requite the sinning, the unbelieving, folk.

Tagalog : At katiyakan, pinuksa Namin ang mga sambayanan na tinanggihan ang mga Sugo ng Allâh na nauna sa inyo, O kayo na mga ‘Mushrikûn,’ noong sila ay sumamba ng iba, at dumating sa kanila ang mga Sugo na mula sa Allâh na dala-dala nila ang mga malilinaw na himala at mga katibayan, na nagpapatunay sa kanilang mga dalang mensahe, at kailanman ay hindi naniwala ang mga sambayanang yaon sa mga Sugo at hindi nila sila pinaniwalaan, na kung kaya, sila ay karapat-dapat sa kapahamakan, samakatuwid, ganoon Namin pinuksa ang mga lumabag sa hangganang itinakda ng Allâh.

10:14

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na bialoy Ami skano a piakasambi ko lopa ko oriyan iran, ka pagilayin Ami o andamanaya i kapnggalbk iyo

Muhsin Khan : Then We made you follow after them, generations after generations in the land, that We might see how you would work!

Sahih International : Then We made you successors in the land after them so that We may observe how you will do.

Pickthall : Then We appointed you viceroys in the earth after them, that We might see how ye behave.

Yusuf Ali : Then We made you heirs in the land after them, to see how ye would behave!

Shakir : Then We made you successors in the land after them so that We may see how you act.

Dr. Ghali : Thereafter We have made you succeeding (each other) in the earth even after them, that We may look how you would do.

Tafsir Jalalayn : Then We made you, O people of Mecca, successors (khalā’if is the plural of khalīfa) in the earth after them, that We might behold how you would behave, in it, and whether you would take heed from their example and believe in Our messengers.

Tagalog : Pagkatapos, ginawa Namin kayo, O kayong mga tao, na kahalili rito sa kalupaan pagkalipas ng maraming henerasyon; upang mapatunayan kung ano ang inyong gagawin: mabuti ba o masama, at doon Namin kayo gagantimpalaan ayon sa inyong nagawa.

10:15Hassanor Alapa : Go igira biatiya kiran so manga tanda Ami a manga rarayag na tharoon o siran oto a di ran aarapn so kakhatmowa Rkami a talingoma ka sa Qur’ān a salakaw san odi na sambi inka skaniyan, na tharo anka (hay Mohammad) a daa kapaar akn sa ba ko kasambii sa phoon sa ginawa ko, ka daa phagonotan ko a rowar sa iphagwahi rakn, mataan a ikhalk akn amay ka sopakn akn so Kadnan ko a siksa sa sagawii a mala.

Muhsin Khan : And when Our Clear Verses are recited unto them, those who hope not for their meeting with Us, say: Bring us a Quran other than this, or change it."Say (O Muhammad SAW): "It is not for me to change it on my own accord; I only follow that which is revealed unto me. Verily, I fear if I were to disobey my Lord, the torment of the Great Day (i.e. the Day of Resurrection)."

Sahih International : And when Our verses are recited to them as clear evidences, those who do not expect the meeting with Us say, "Bring us a Qur'an other than this or change it." Say, [O Muhammad], "It is not for me to change it on my own accord. I only follow what is revealed to me. Indeed I fear, if I should disobey my Lord, the punishment of a tremendous Day."

Pickthall : And when Our clear revelations are recited unto them, they who look not for the meeting with Us say: Bring a Lecture other than this, or change it. Say (O Muhammad): It is not for me to change it of my accord. I only follow that which is inspired in me. Lo! if I disobey my Lord I fear the retribution of an awful Day.

Yusuf Ali : But when Our Clear Signs are rehearsed unto them, those who rest not their hope on their meeting with Us, Say: "Bring us a reading other than this, or change this," Say: "It is not for me, of my own accord, to change it: I follow naught but what is revealed unto me: if I were to disobey my Lord, I should myself fear the penalty of a Great Day (to come)."

Shakir : And when Our clear communications are recited to them, those who hope not for Our meeting say: Bring a Quran other than this or change it. Say: It does not beseem me that I should change it of myself; I follow naught but what is revealed to me; surely I fear, if I disobey my Lord, the punishment of a mighty day.

Dr. Ghali : And when Our Supremely evident ayat (Signs, verses) are recited to them, the ones who do not hope for meeting with Us say, "Come up with a Qur'an other than this or exchange it." Say, "In no way (can) I exchange it of my own accord. Decidedly I closely follow (nothing) except what is revealed to me. Surely I fear, in case I disobey my Lord, the torment of a tremendous Day.".

Tafsir Jalalayn : And when Our clear, manifest (bayyināt is a circumstantial qualifier), verses, [from] the Qur’ān, are recited to them, those who do not expect to encounter Us, those who do not fear the Resurrection, say, ‘Bring a Qur’ān other than this, one in which our gods are not denigrated, or change it’, of your own accord. Say, to them: ‘It is not for me to change it of my own accord. I only follow that which is revealed to me. Truly I fear, if I should disobey my Lord, by changing it, the chastisement of a dreadful day’, that is, the Day of Resurrection.

Tagalog : At kapag binigkas sa mga walang pananampalataya ang mga talata ng Allâh na ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad, na mga malilinaw, sasabihin ng mga yaong hindi natatakot sa Araw ng Paghuhukom at hindi naghahangad ng gantimpala at hindi naniniwala sa Araw ng Muling Pagkabuhay, Magpakita ka sa amin ng ibang Qur’ân o di kaya ay palitan mo ang Qur’ân na ito, na gawin mong ‘halâl’ ang ‘harâm,’ na ang ‘harâm’ ay ‘halâl,’ at ang pangako ay babala at ang babala ay pangako, at baguhin mo ang katuruan, na alisin mo ang anumang nakasaad na paninira sa aming mga sinasamba at pangungutya sa aming talino

Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Katiyakan, ito ay hindi para sa aking pagpapasiya, bagkus kung anuman ang ipinag-uutos ko sa inyo at ipinagbabawal ay sa kadahilanang sinusunod ko lamang ang kung ano ang ipinahayag ng Allâh sa akin at Kanyang ipinag-utos sa akin, at katiyakang natatakot ako sa Allâh kung sasalungatin ko ang Kanyang kagustuhan na parurusahan Niya ako pagdating ng Dakilang Araw – ang Araw ng Muling Pagkabuhay.

10:16
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a o kabayai o Allāh na di ko rkano mabatiya ago di ko rkano kapakitokawan (ankoto a Qur’an) ka miatatap ako rkano sa 455 miathay a masa ko onaan iyan, na ba niyo di maphamimikiran

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "If Allah had so willed, I should not have recited it to you nor would He have made it known to you. Verily, I have stayed amongst you a life time before this. Have you then no sense?"

Sahih International : Say, "If Allah had willed, I would not have recited it to you, nor would He have made it known to you, for I had remained among you a lifetime before it. Then will you not reason?"

Pickthall : Say: If Allah had so willed I should not have recited it to you nor would He have made it known to you. I dwelt among you a whole lifetime before it (came to me). Have ye then no sense?

Yusuf Ali : Say: "If Allah had so willed, I should not have rehearsed it to you, nor would He have made it known to you. A whole life-time before this have I tarried amongst you: will ye not then understand?"

Shakir : Say: If Allah had desired (otherwise) I would not have recited it to you, nor would He have taught it to you; indeed I have lived a lifetime among you before it; do you not then understand?

Dr. Ghali : Say, "If Allah had (so) decided, in no way would I have recited it (i.e. the Qur'an) to you, neither would He have made you realize (what) it is. So I have already lingered among you an age even before it. Do you not consider?".

Tafsir Jalalayn : Say: ‘If God had willed I would not have recited it to you, nor would He have made it known to you, [nor] would He have made you aware of it (the lā [of wa-lā adrākum] is for negation, and is a supplement to what preceded; a variant reading has the lām [sc. la-adrākum, ‘He would have made it known to you’] as the response to the [conditional] law, ‘if’, in other words, He would have made it known to you by the tongue of someone other than myself). For I have already dwelt among you a [whole] lifetime, of forty years, before this [Qur’ān], not relating to you anything [of the sort], so will you not understand?’, that this [Qur’ān] is not from myself?

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Kung nanaisin lamang ng Allâh ay hindi ko bibigkasin sa inyo ang Banal na Qur’ân na ito at hindi ko ito ipaaalam sa inyo, subali’t dapat ninyong mabatid na ang katotohanan ay nagmumula lamang sa Allâh, at katiyakang batid ninyo na ako ay nanatili sa inyo nang matagal na panahon bago ito ipinahayag sa akin ng aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha at bago ko ito binigkas sa inyo, hindi ba ninyo ginagamit ang inyong mga kaisipan upang mag-isip?

10:17
Hassanor Alapa : Antai taw a makalawan sa kasasalim-bot ki taw a manarankoni ko Allāh sa kabokhagan odi na pakam-bokhagn iyan so manga tanda Iyan, mataan a di dn phakadaag so manga baradosa

Muhsin Khan : So who does more wrong than he who forges a lie against Allah or denies His Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.)? Surely, the Mujrimun (criminals, sinners, disbelievers and polytheists) will never be successful!

Sahih International : So who is more unjust than he who invents a lie about Allah or denies His signs? Indeed, the criminals will not succeed

Pickthall : Who doeth greater wrong than he who inventeth a lie concerning Allah and denieth His revelations? Lo! the guilty never are successful.

Yusuf Ali : Who doth more wrong than such as forge a lie against Allah, or deny His Signs? But never will prosper those who sin.

Shakir : Who is then more unjust than who forges a lie against Allah or (who) gives the lie to His communications? Surely the guilty shall not be successful.

Dr. Ghali : So, who is more unjust than he who fabricates against Allah had a lie or cries lies to His signs? Sure it is that the criminals do not prosper.

Tafsir Jalalayn : And who, that is, no one, does greater evil than he who invents a lie against God, by ascribing a partner to Him, or denies His signs?, [denies] the Qur’ān. Surely, it is that, the sinners, the idolaters, shall not prosper, they shall [never] find happiness.

Tagalog : Sino pa ba ang hihigit ang kasamaan kaysa sa isa na nag-imbento ng kasinungalingan laban sa Allâh o pinasinungalingan ang Kanyang mga Talata? Katiyakan, hindi magtatagumpay ang sinumang pinasinungalingan ang mga Propeta ng Allâh at ang Kanyang mga Sugo at kailanman ay hindi sila magkakamit ng tagumpay!

10:18Hassanor Alapa : Go pzimba siran sa salakaw ko Allāh a da a khibinasa niyan kiran ago da a khibgay niyan kiran a gona, sa gii ran tharoon a giai i manga sapaat ami sii ko Allāh, tharo anka a 456 ba niyo phanothola ko Allāh so nganin a da a katawan iyan ko manga langit ago da pn ko lopa, miasotisoti Skaniyan a Allāh ko nganin a ipphanakoto iran

Muhsin Khan : And they worship besides Allah things that hurt them not, nor profit them, and they say: "These are our intercessors with Allah." Say: "Do you inform Allah of that which He knows not in the heavens and on the earth?" Glorified and Exalted be He above all that which they associate as partners with Him!

Sahih International : And they worship other than Allah that which neither harms them nor benefits them, and they say, "These are our intercessors with Allah " Say, "Do you inform Allah of something He does not know in the heavens or on the earth?" Exalted is He and high above what they associate with Him

Pickthall : They worship beside Allah that which neither hurteth them nor profiteth them, and they say: These are our intercessors with Allah. Say: Would ye inform Allah of (something) that He knoweth not in the heavens or in the earth? Praised be He and High Exalted above all that ye associate (with Him)!

Yusuf Ali : They serve, besides Allah, things that hurt them not nor profit them, and they say: "These are our intercessors with Allah." Say: "Do ye indeed inform Allah of something He knows not, in the heavens or on earth?- Glory to Him! and far is He above the partners they ascribe (to Him)!"

Shakir : And they serve beside Allah what can neither harm them nor profit them, and they say: These are our intercessors with Allah. Say: Do you (presume to) inform Allah of what He knows not in the heavens and the earth? Glory be to Him, and supremely exalted is He above what they set up (with Him).

Dr. Ghali : And they worship, apart from Allah, what neither harms them nor profits them; and they say, "These are our intercessors in the Providence of Allah." Say, "Do you really inform Allah of what He does not know (either) in the heavens or in the earth?" All Extolment be to Him! And Supremely Exalted be He above whatever they associate!.

Tafsir Jalalayn : And they worship, besides God, that is, other than Him, that which can neither hurt them, should they not worship it, nor profit them, if they do worship it — and these are the idols; and they say, of them: ‘These are our intercessors with God’. Say, to them: ‘Would you tell, would you inform, God of what He does not know in the heavens or in the earth?’ (the interrogative is meant as a disavowal), for if He had a partner, He [Himself] would know it, since nothing can be hidden from Him. Glory be to Him!, in [affirmation of] His transcendence, and High be He exalted above what they associate! with Him.

Tagalog : At sila na mga walang pananampalataya ay sumasamba ng iba bukod sa Allâh, na hindi man lang makapipinsala sa kanila at hindi man lamang makapagbibigay ng kapakinabangan sa kanila dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay at sinasabi nila: Katiyakan, sinasamba lamang namin ito upang mamagitan sa amin sa Allâh, sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Gusto ba ninyong pagsabihan ang Allâh na hindi Niya batid ang hinggil sa inyong mga inaangkin na mga tagapamagitan na nasa kalangitan o di kaya ay sa kalupaan? Dahil katiyakan, kung mayroon mang tagapamagitan sa kalangitan at kalupaan na mamamagitan sa inyo roon sa Allâh ay tiyak na nababatid Niya ito nang ganap kaysa sa inyo. ‘

Subhânahu wa Ta`alâ’ – Luwalhati sa Allâh at Kataas-Taasan, na Siya ay ligtas sa anumang kalapastanganan na ginagawa ng mga walang pananampalataya na pagsamba ng iba, na di man lamang nakapipinsala ni nakapagdudulot ng anumang kapakinabangan.

10:19
Hassanor Alapa : Go da maadn so manga taw inonta bo a ummah a satiman na mizosopaka siran, oda bo ka adn a katharo a miaona a phoon ko Kadnan ka, na 457 magtas so kokoman iran ko nganin a masosobag siran on.

Muhsin Khan : Mankind were but one community (i.e. on one religion - Islamic Monotheism), then they differed (later), and had not it been for a Word that went forth before from your Lord, it would have been settled between them regarding what they differed.

Sahih International : And mankind was not but one community [united in religion], but [then] they differed. And if not for a word that preceded from your Lord, it would have been judged between them [immediately] concerning that over which they differ.

Pickthall : Mankind were but one community; then they differed; and had it not been for a word that had already gone forth from thy Lord it had been judged between them in respect of that wherein they differ.

Yusuf Ali : Mankind was but one nation, but differed (later). Had it not been for a word that went forth before from thy Lord, their differences would have been settled between them.

Shakir : And people are naught but a single nation, so they disagree; and had not a word already gone forth from your Lord, the matter would have certainly been decided between them in respect of that concerning which they disagree.

Dr. Ghali : And in no way were mankind anything except one nation, then they differed among themselves; and had it not been for a Word that went before from your Lord, wherein they differed, (it) would indeed have been decreed between them. (i.e., what they differed about would nave been settled)

Tafsir Jalalayn : Mankind was but one community, following one religion, that is submission [to the One God], from the time of Adam to the time of Noah; but it is also said [that this was the case] from the time of Abraham to that of ‘Amr b. Luhayy; then they differed, some of them remaining firmly [upon belief in One God], while others disbelieved. And had it not been for a word that had already preceded from your Lord, [to the effect] that requital would be deferred until the Day of Resurrection, it would have been decided between them, that is, [between] mankind, in this life, regarding that over which they differed, in religion, by the disbelievers being punished.

Tagalog : Ang sangkatauhan noon ay iisa lamang ang kanilang Relihiyon (Deen) at ito ay ang Islâm, pagkatapos sila ay nagkasalungatan pagkatapos nito, dahil tumanggi ang iba sa kanila at nanatili naman sa katotohanan ang iba sa kanila, kung hindi lamang nauna nang nakatala ang salita ng Allâh na iaantala Niya ang kaparusahan sa mga lumabag at hindi muna sila mamadaliin na parusahan dahil sa kanilang kasalanan, ay agad na pinagpasiyahan na ang anumang nasa pagitan nila; na puksain o parusahan ang mga nasa kamalian at iligtas naman ang mga nasa katotohanan.

10:20
Hassanor Alapa : Go gii ran tharoon a oba bo tioroni sa tanda a phoon ko Kadnan iyan (gioto so Mohammad), na tharo anka a so migagayb na rk o Allāh na nayaw kano ka sakn na pd iyo a phnayaw

Muhsin Khan : And they say: "How is it that not a sign is sent down on him from his Lord?" Say: "The unseen belongs to Allah Alone, so wait you, verily I am with you among those who wait (for Allah's Judgement)."

Sahih International : And they say, "Why is a sign not sent down to him from his Lord?" So say, "The unseen is only for Allah [to administer], so wait; indeed, I am with you among those who wait."

Pickthall : And they will say: If only a portent were sent down upon him from his Lord! Then say, (O Muhammad): The Unseen belongeth to Allah. So wait! Lo! I am waiting with you.

Yusuf Ali : They say: "Why is not a sign sent down to him from his Lord?" Say: "The Unseen is only for Allah (to know), then wait ye: I too will wait with you."

Shakir : And they say: Why is not a sign sent to him from his Lord? Say: The unseen is only for Allah; therefore wait-- surely I too, with you am of those who wait.

Dr. Ghali : And they say, "if only a sign had been sent down upon him from his Lord!" Then say, "Surely the Unseen belongs only to Allah. So await! Surely with you I am of the waiting." (Literally: of the ones awaiting)

Tafsir Jalalayn : And they, the people of Mecca, say, ‘Why has a sign not been sent down on him, on Muhammad (s), from his Lord?’, as was the case with [previous] prophets, in the way of a she-camel, a staff or a [glowing] hand. Then say, to them: ‘The Unseen, that which is concealed from servants, in other words, its affair, belongs only to God, and it is from this [Unseen] that signs come forth; therefore He alone can bring them forth: mine is only to covey the Message. So wait, for the chastisement, if you do not believe. I am waiting with you’.

Tagalog : At sinasabi nila na mga walang pananampalataya na tumanggi: Bakit hindi nagpahayag kay Muhammad ng kaalaman at malinaw na katibayan mula sa Kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na sa pamamagitan nito ay mababatid namin kung sino ang totoo sa kanyang sinasabi, sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Walang sinuman ang nakaaalam ng lihim maliban sa Allâh, na kung nanaisin Niya ang anuman ay gagawin Niya ito at kung hindi Niya nanaisin ang anuman ay hindi Niya ito gagawin, na kung kaya, abangan na lamang ninyo ang hatol ng Allâh sa pagitan namin at sa pagitan ninyo, upang agad na maparusahan ang sinumang mali sa atin, at itaguyod ang sinumang nasa katotohanan, dahil sa ako ay katiyakang nag-aabang din.

10:21
Hassanor Alapa : Go igira piakataam Ami so manga taw sa limo ko oriyan o margn a minisogat kiran, na mitkaw siran a adn a tokas (ikmat) iran ko manga tanda Ami, na tharo anka a so Allāh i magaan i kasiksa (kaikmat) mataan a so manga sogo’ Ami (a malāikat) na ipzorat iran so nganin a iphagikmat iyo (tokas iyo)

Muhsin Khan : And when We let mankind taste of mercy after some adversity has afflicted them, behold! They take to plotting against Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.)! Say: "Allah is more Swift in planning!" Certainly, Our Messengers (angels) record all of that which you plot.

Sahih International : And when We give the people a taste of mercy after adversity has touched them, at once they conspire against Our verses. Say, " Allah is swifter in strategy." Indeed, Our messengers record that which you conspire

Pickthall : And when We cause mankind to taste of mercy after some adversity which had afflicted them, behold! they have some plot against Our revelations. Say: Allah is more swift in plotting. Lo! Our messengers write down that which ye plot.

Yusuf Ali : When We make mankind taste of some mercy after adversity hath touched them, behold! they take to plotting against Our Signs! Say: "Swifter to plan is Allah!" Verily, Our messengers record all the plots that ye make!

Shakir : And when We make people taste of mercy after an affliction touches them, lo! they devise plans against Our communication. Say: Allah is quicker to plan; surely Our messengers write down what you plan.

Dr. Ghali : And when We cause mankind to taste mercy even after tribulation has touched them, only then do they have a scheming against Our signs; Say, " Allah is swifter at scheming; surely Our Messengers are writing down whatever you are scheming."

Tafsir Jalalayn : And when We made people, that is, the disbelievers of Mecca, taste of mercy, [of] rain and fertility, after adversity, misery and drought, that had afflicted them, behold! they have some plot concerning Our signs, in the way of mockery and denial. Say, to them: ‘God is swifter at plotting, at requiting; surely Our, guardian, messengers are writing down that which you are plotting’ (tamkurūn, is also read yamkurūn, ‘they are plotting’).

Tagalog : At kapag ipinaranas Namin ang Aming habag sa mga walang pananampalataya na sila ay nakaligtas at nakaluwag pagkatapos ng kahirapan at mga sakuna na dumating sa kanila, sila pagkatapos nito ay muli na namang tatanggi, at nilalait nila ang mga talata ng Allâh, sabihin mo sa kanila na mga walang pananampalataya na nanlalait, O Muhammad: Ang Allâh ay mas mabilis ang Kanyang panukala upang luwagan kayo nang sa gayon ay hindi ninyo mamamalayan na kayo ay pinarurusahan. Katiyakan, ang mga Sugo na nagtatala na ipinadala Namin sa inyo ay isinusulat ang inyong mga masamang balakin sa Aming mga talata, pagkatapos Kami naman ang makikipagtuos sa inyo.

10:22Hassanor Alapa : Skaniyan so pphakala-lakawn kano Niyan sii ko kalopaan ago sii ko karagatan sa amay ka maadn kano ko padaw sa pakaladladn Iyan siran sa nggolalan sa ndo’ a mapiya ago masablaw siran, na maoma siran a sobosobo a ndo’ ago madansal siran a bagl, na matankd sa ginawa iran a miatankal siran na panongganowin iran so Allāh a bobonayonn iran on so pangni ran (sa gii ran matharo a) o pakalidasa 458 kami Nka sankai a (margn) na khaadn kami dn a phanalamat (Rka).

Muhsin Khan : He it is Who enables you to travel through land and sea, till when you are in the ships and they sail with them with a favourable wind, and they are glad therein, then comes a stormy wind and the waves come to them from all sides, and they think that they are encircled therein, they invoke Allah, making their Faith pure for Him Alone, saying: "If You (Allah) deliver us from this, we shall truly be of the grateful.

Sahih International : It is He who enables you to travel on land and sea until, when you are in ships and they sail with them by a good wind and they rejoice therein, there comes a storm wind and the waves come upon them from everywhere and they assume that they are surrounded, supplicating Allah , sincere to Him in religion, "If You should save us from this, we will surely be among the thankful."

Pickthall : He it is Who maketh you to go on the land and the sea till, when ye are in the ships and they sail with them with a fair breeze and they are glad therein, a storm-wind reacheth them and the wave cometh unto them from every side and they deem that they are overwhelmed therein; (then) they cry unto Allah, making their faith pure for Him only: If Thou deliver us from this, we truly will be of the thankful.

Yusuf Ali : He it is Who enableth you to traverse through land and sea; so that ye even board ships;- they sail with them with a favourable wind, and they rejoice thereat; then comes a stormy wind and the waves come to them from all sides, and they think they are being overwhelmed: they cry unto Allah, sincerely offering (their) duty unto Him saying, "If thou dost deliver us from this, we shall truly show our gratitude!"

Shakir : He it is Who makes you travel by land and sea; until when you are in the ships, and they sail on with them in a pleasant breeze, and they rejoice, a violent wind overtakes them and the billows surge in on them from all sides, and they become certain that they are encompassed about, they pray to Allah, being sincere to Him in obedience: If Thou dost deliver us from this, we will most certainly be of the grateful ones.

Dr. Ghali : He is The (One) Who makes you to travel on the land and the sea till, when you are in the ships, and the ships run with them with a good wind, and they exult with it, there comes to them (i.e., the ships) a tempestuous wind, and waves come on them from every place, and they expect that they are encompassed. They invoke Allah, making the religion His faithfully, "Indeed if You deliver us from these, (i.e., the wind and the waves) indeed we will definitely be of the thankful."

Tafsir Jalalayn : He it is Who conveys you (yusayyirukum: a variant reading has yanshurukum) across the land and the sea, until when you are in ships and they sail with them (there is a shift of address from second [to third] person) with a fair, gentle, breeze and they rejoice therein, there comes upon them a stormy wind, blowing violently, destroying everything, and waves come on them from every side, and they think that they are overwhelmed, that is, [that] they shall perish, they call upon God, secure in their faith, their supplication, only to Him: ‘If (la-in: the lām is for oaths) You deliver us from these, terrors, we shall verily be of the thankful’, [of those] who affirm [Your] Oneness.

Tagalog : Walang sinuman kundi Siya, ang Allâh, ang nagsanhi na kayo ay maglakbay sa kalupaan sa pamamagitan ng mga sasakyang hayop at iba pa, at sa karagatan naman ay sa pamamagitan ng mga sasakyang pandagat, hanggang sa kapag kayo ay nandoon na at ang inyong sasakyan ay naglalayag sa pamamagitan ng kaiga-igayang hangin at natutuwa ang mga nakasakay dito dahil sa mabuting simoy ng hangin, na pagkatapos ay darating naman sa sasakyang-pandagat na ito ang malakas na hangin at mararanasan ng mga nakasakay ang mga malalakas na alon mula sa iba’t ibang dako, at natitiyak nila na sila ay hindi ligtas sa kapahamakan, kaya sila ay magsusumamo sa Kaisahan ng Allâh nang taimtim, at kalilimutan nila kung anuman ang dati nilang sinasamba, at kanilang sasabihin: Kapag iniligtas Mo kami mula sa kapahamakang ito na inabot namin ay walang pag-aalinlangan na magpapasalamat kami sa Iyo, sa Iyong mga biyaya.

10:23
Hassanor Alapa : Na gowani a pakalidasn Iyan siran na mitkaw siran a pphama-ba ko lopa sa da a kbnar iran, hay manga manosiya mataan a so kapphamaba iyo na patoray ko manga ginawa niyo, kasawit ko kaoyagoyag ko doniya oriyan iyan na sii Rkami so khandodan iyo na panotholn Ami rkano so ngnin a miaadn kano a gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : But when He delivered them, behold! They rebel (disobey Allah) in the earth wrongfully. O mankind! Your rebellion (disobedience to Allah) is only against your ownselves, - a brief enjoyment of this worldly life, then (in the end) unto Us is your return, and We shall inform you that which you used to do.

Sahih International : But when He saves them, at once they commit injustice upon the earth without right. O mankind, your injustice is only against yourselves, [being merely] the enjoyment of worldly life. Then to Us is your return, and We will inform you of what you used to do.

Pickthall : Yet when He hath delivered them, behold! they rebel in the earth wrongfully. O mankind! Your rebellion is only against yourselves. (Ye have) enjoyment of the life of the world; then unto Us is your return and We shall proclaim unto you what ye used to do.

Yusuf Ali : But when he delivereth them, behold! they transgress insolently through the earth in defiance of right! O mankind! your insolence is against your own souls,- an enjoyment of the life of the present: in the end, to Us is your return, and We shall show you the truth of all that ye did.

Shakir : But when He delivers them, lo! they are unjustly rebellious in the earth. O men! your rebellion is against your own souls-- provision (only) of this world's life-- then to Us shall be your return, so We will inform you of what you did.

Dr. Ghali : Yet as soon as He has delivered them, only then do they (transgress) inequitably in the earth untruthfully. (Literally: with other than the truth) O you mankind, surely your inequity is only against yourselves. The enjoyment is of the present life; (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) thereafter to Us will be your return, then We will fully inform you of whatever you were doing..

Tafsir Jalalayn : Yet when He has delivered them, behold! they are insolent in the earth wrongfully, by associating others with God. O mankind, your insolence, wrongdoing, is only against yourselves, since the sin thereof shall fall against them; it is [but], the enjoyment of the life of this world, which you will enjoy for a short while, then to Us is your return, after death, and We shall inform you of what you used to do, and then requite you for it (a variant reading [for nominative matā‘u] has accusative matā‘a, ‘an enjoyment’, in other words [read as with an omitted verb such as] tatamatta‘ūna, ‘[one which] you shall enjoy’).

Tagalog : Subali’t nang sila ay iniligtas ng Allâh mula sa kapahamakan at panganib na yaon, ay mamiminsala na naman sila at gagawa ng mga kasalanan dito sa kalupaan. O kayong mga tao! Ang parusa na nangyari sa inyo ay dahil din sa inyong mga sariling pinaggagawa. Ang inyong pagtanggi sa Allâh ay laban lamang sa inyong mga sarili, – isang pansamantalang kaligayahan sa makamundong buhay na ito, pagkatapos kayo ay ibabalik at tutungo sa Amin, upang sabihin Namin sa inyo ang lahat ng inyong ginawa at kayo ay Aming huhukuman.

10:24


Hassanor Alapa : Aya ibarat o kaoyagoyag ko 459 doniya na datar a oran a piaka-toron Ami a phoon sa kawang na inirangiran o mangngtho ko lopa ko pkhakan o manosiya ago so manga binatang sa amay ka makowa o lopa so parahiasan iyan (ko kapia niyan i bontal ko kasisilm o mangngtho) ago tankdn o khi rk on sa kapnggonaan iyan na maoma skaniyan o sogoan Ami sa kagagawii odi na kadawndaw na balowin Ami skaniyan a magagarab sa datar o ba da makalombay kagaigai, sa datar oto a gii ami zalinsalinn so manga tanda sa pagtaw a giimamimikiran

Muhsin Khan : Verily the likeness of (this) worldly life is as the water (rain) which We send down from the sky, so by it arises the intermingled produce of the earth of which men and cattle eat until when the earth is clad with its adornments and is beautified, and its people think that they have all the powers of disposal over it, Our Command reaches it by night or by day and We make it like a clean-mown harvest, as if it had not flourished yesterday! Thus do We explain the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, laws, etc.) in detail for the people who reflect.

Sahih International : The example of [this] worldly life is but like rain which We have sent down from the sky that the plants of the earth absorb - [those] from which men and livestock eat - until, when the earth has taken on its adornment and is beautified and its people suppose that they have capability over it, there comes to it Our command by night or by day, and We make it as a harvest, as if it had not flourished yesterday. Thus do We explain in detail the signs for a people who give thought.

Pickthall : The similitude of the life of the world is only as water which We send down from the sky, then the earth's growth of that which men and cattle eat mingleth with it till, when the earth hath taken on her ornaments and is embellished, and her people deem that they are masters of her, Our commandment cometh by night or by day and We make it as reaped corn as if it had not flourished yesterday. Thus do we expound the revelations for people who reflect.

Yusuf Ali : The likeness of the life of the present is as the rain which We send down from the skies: by its mingling arises the produce of the earth- which provides food for men and animals: (It grows) till the earth is clad with its golden ornaments and is decked out (in beauty): the people to whom it belongs think they have all powers of disposal over it: There reaches it Our command by night or by day, and We make it like a harvest clean-mown, as if it had not flourished only the day before! thus do We explain the Signs in detail for those who reflect.

Shakir : The likeness of this world's life is only as water which We send down from the cloud, then the herbage of the earth of which men and cattle eat grows luxuriantly thereby, until when the earth puts on its golden raiment and it becomes garnished, and its people think that they have power over it, Our command comes to it, by night or by day, so We render it as reaped seed; produce, as though it had not been in existence yesterday; thus do We make clear the communications for a people who reflect.

Dr. Ghali : Surely the likeness of the present life is only like water that We send down from the heaven, so the growth of the earth mixes up with it, whereof mankind and cattle eat till, when the earth has taken on its decoration and has adorned itself and its population surmise that they (are able to) determine its course, Our Command comes up to it by night or daytime, so We make it mown-down, as if it did not flourish the day before. Thus We expound the signs for a people who meditate..

Tafsir Jalalayn : The likeness, the description, of the life of this world is only as water, rain, which We send down from the heaven, then the plants of the earth mingle with it, [they mingle] because of it, attaching themselves one to another, whereof mankind eat, [plants] such as wheat and barley and so on, and cattle [eat], of pasture, until, when the earth has taken on its ornaments, its splendour of plants, and has adorned itself, with flowers (izzayyanat, ‘adorned itself’, is originally tazayyanat, but the tā’ has been substituted with the zāy and assimilated with it) and its inhabitants think that they are masters of it, fully capable of harvesting its fruits, Our command, Our decree or Our chastisement, comes upon it by night or day, and We make it, that is, its crops, as reaped corn, like that which has been reaped with sickles, as though (ka-an is softened, in other words [read it as] ka-annahā) the previous day it had not flourished, [as though] it never were. Thus do We detail, [do] We make clear, the signs for a people who reflect.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, ang parabola (o kathang may aral) ng buhay dito sa daigdig at ang anumang ipinagmamalaki ninyo sa isa’t isa na mga palamuti at kayamanan ay katulad ng ulan na Aming ibinaba mula sa kalangitan tungo sa kalupaan, at tumutubo sa pamamagitan nito ang iba’t ibang uri ng mga pananim, na nakahalo na mula rito ang pinagkukunan ng mga tao ng mga bunga, at ang anumang kinakain ng mga hayop na mga damo o mga luntian, na kapag sumibol na ang mga halamanan ay lumilitaw ang kagandahan ng daigdig, at iniisip ng mga tao na kaya na nilang anihin at pakinabangan ang mga ito, subali’t dumating ang Aming kautusan at pagpasiya na masira ang anumang nasa ibabaw ng kalupaan na mga pananim at mga palamuti, na kung hindi sa gabi ay sa araw, at ginawa Namin ang mga pananim at mga puno na masalanta at hindi maani, na para bagang walang sumibol dito noon, na kung kaya, ganoon dumating ang pagkawala ng anumang ipinagmamalaki ninyo na makamundong buhay at ng mga palamuti nito, na aalisin ng Allâh at Kanyang sisirain.

Ganito ang pagpapaliwanag Namin sa inyo na mga tao hinggil sa katotohanan ng makamundong buhay, na ipinaliliwanag Namin ang Aming mga katibayan at mga palatandaan sa mga tao na pinag-iisipan ang mga talata ng Allâh , at ang anuman na kanilang pakikinabangan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay

10:25

Hassanor Alapa : So Allāh na ipndolon Iyan so 460 ingd a kalilintad (so sorga) ago thoroon Iyan so taw a khabayaan Iyan sa lalan a mathito.

Muhsin Khan : Allah calls to the home of peace (i.e. Paradise, by accepting Allah's religion of Islamic Monotheism and by doing righteous good deeds and abstaining from polytheism and evil deeds) and guides whom He wills to a Straight Path.

Sahih International : And Allah invites to the Home of Peace and guides whom He wills to a straight path

Pickthall : And Allah summoneth to the abode of peace, and leadeth whom He will to a straight path.

Yusuf Ali : But Allah doth call to the Home of Peace: He doth guide whom He pleaseth to a way that is straight.

Shakir : And Allah invites to the abode of peace and guides whom He pleases into the right path.

Dr. Ghali : And Allah calls to the Residence of Peace, and He guides whomever He decides to a straight Path.

Tafsir Jalalayn : And God summons to the Abode of Peace, that is, [the Abode] of security, which is Paradise, by summoning [people] to faith, and He guides whomever He wills, that he be guided, to a straight path, the religion of Islam.

Tagalog : At ang Allâh ay hinihikayat kayo tungo sa Kanyang mga Hardin (Al-Jannât) na Kanyang inihanda sa Kanyang ‘awliyâ`’ – taong malalapit sa Kanya, at ginabayan Niya ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga nilikha tungo sa Matuwid na Daan na ito ay ang Islâm.

10:26
Hassanor Alapa : Bagian o siran oto a miphiapiya so lbi a mapiya ago adn a pangoman iyan, go di khatambonan so manga paras iran a maitm a bayank, ago di pn a kapakadapanas, siran oto i khi rk ko sorga a tatap siran on

Muhsin Khan : For those who have done good is the best (reward, i.e. Paradise) and even more (i.e. having the honour of glancing at the Countenance of Allah) Neither darkness nor dust nor any humiliating disgrace shall cover their faces. They are the dwellers of Paradise, they will abide therein forever.

Sahih International : For them who have done good is the best [reward] and extra. No darkness will cover their faces, nor humiliation. Those are companions of Paradise; they will abide therein eternally

Pickthall : For those who do good is the best (reward) and more (thereto). Neither dust nor ignominy cometh near their faces. Such are rightful owners of the Garden; they will abide therein.

Yusuf Ali : To those who do right is a goodly (reward)- Yea, more (than in measure)! No darkness nor shame shall cover their faces! they are companions of the garden; they will abide therein (for aye)!

Shakir : For those who do good is good (reward) and more (than this); and blackness or ignominy shall not cover their faces; these are the dwellers of the garden; in it they shall abide.

Dr. Ghali : To the ones who are fair-doers is the fairest reward and an increase; (i.e., a surplus) (and) neither gloom (Literally: grudging circumstances) nor humiliation will oppress their faces; those are the companions (i.e., inhabitants) of the Garden; they are therein eternally (abiding).

Tafsir Jalalayn : For those who do good, by having faith, is the fairest reward, Paradise, and more, which is to contemplate God, exalted be He, as [reported] in a hadīth by Muslim [in his Sahīh]; neither dust, soot, nor ignominy, grief, shall overcome, envelop, their faces. Those, they are the inhabitants of Paradise: therein they will abide.

Tagalog : Para sa mga mananampalataya na kanilang pinagbuti ang pagsamba sa Allâh na kung kaya sinunod nila ang batas ng Allâh sa pag-uutos at pagbabawal, para sa kanila ang ‘Al-Jannah’ (Hardin) at karagdagan pa na higit kaysa rito, na ito ay ang pagharap nila sa Mukha ng Allâh sa Al-Jannah, at ang kapatawaran at pagmamahal. Hindi matatakpan ang kanilang mga mukha ng alikabok at hindi sila mamaliitin na katulad ng mangyayari sa mga nasa Impiyerno. Na sila na nagtatangan ng mga ganitong katangian ay mga maninirahan sa ‘Al-Jannah,’ na roon sila mananatili magpasawalang-hanggan.

10:27
Hassanor Alapa : So siran oto a somiokat siran sa manga rarata (dosa) na aya balas o marata na so datar iyan, sa khatambonan so manga paras iran a kapakarondan a da a bagian iran a phoon ko Allāh a pd sa phakalinding, sa datar o ba kiakolambowi so manga paras iran sa sagintas ko kagagawii a mrorondma (sa kalibotng) siran oto so khirk ko naraka a ron siran on khatatap

Muhsin Khan : And those who have earned evil deeds, the recompense of an evil deed is the like thereof, and humiliating disgrace will cover them (their faces). No defender will they have from Allah. Their faces will be covered, as it were, with pieces from the darkness of night. They are dwellers of the Fire, they will abide therein forever.

Sahih International : But they who have earned [blame for] evil doings - the recompense of an evil deed is its equivalent, and humiliation will cover them. They will have from Allah no protector. It will be as if their faces are covered with pieces of the night - so dark [are they]. Those are the companions of the Fire; they will abide therein eternally.

Pickthall : And those who earn ill-deeds, (for them) requital of each ill-deed by the like thereof; and ignominy overtaketh them - They have no protector from Allah - as if their faces had been covered with a cloak of darkest night. Such are rightful owners of the Fire; they will abide therein.

Yusuf Ali : But those who have earned evil will have a reward of like evil: ignominy will cover their (faces): No defender will they have from (the wrath of) Allah: Their faces will be covered, as it were, with pieces from the depth of the darkness of night: they are companions of the Fire: they will abide therein (for aye)!

Shakir : And (as for) those who have earned evil, the punishment of an evil is the like of it, and abasement shall come upon them-- they shall have none to protect them from Allah-- as if their faces had been covered with slices of the dense darkness of night; these are the inmates of the fire; in it they shall abide.

Dr. Ghali : And for the ones who have earned odious deeds, the recompense of a bad deed will be the like of it, and humiliation shall oppress them. In no way will they have a safeguard from Allah, as if their faces are enveloped with strips of darkest night. Those are the companions (i.e., inhabitants) of the Fire; they are therein eternally (abiding) .

Tafsir Jalalayn : And for those (wa’lladhīna is a supplement to li’lladhīna ahsanū, ‘for those who do good’, so [understand it as] wa-li’lladhīna, ‘and for those’) who earn evil deeds, by practising idolatry, [there shall be] the requital of an evil deed by the like thereof; ignominy shall overcome them — they have no protector, no defender, against God — as if their faces had been covered with, cloaked [in], strips of darkest night (read qita‘an, as the plural of qit‘a; or qit‘an, meaning juz’an, ‘a part’). Those, they are the inhabitants of the Fire: therein they will abide.

Tagalog : Ang mga yaong gumawa ng kasamaan dito sa daigdig na sila ay tumanggi at lumabag sa Allâh, para sa kanila ang kabayaran sa kanilang masamang gawain, na ito ay ang kaparusahan ng Allâh sa Kabilang-Buhay, matatakpan sila ng pagkahamak at kadiliman bilang pagbabalewala at pagsasawalang-halaga sa kanila, at walang sinuman ang makapipigil sa kaparusahan ng Allâh sa kanila kapag sila ay pinarusahan, na ang kanilang mga mukha ay parang sinakluban ng kadiliman ng gabi. At sila ay maninirahan sa Impiyernong-Apoy magpasawalang-hanggan.

10:28
Hassanor Alapa : Sa gawii a limodn Ami siran langon oriyan iyan na tharoon Ami ko siran oto a mianakoto a targ kano ko manga darpa iyo, ago so manga sakotowa iyo na pakamblagn Ami so lt iran, na tharoon o manga sakotowa iran a da kano maadn a pzimbaan kami niyo

Muhsin Khan : And the Day whereon We shall gather them all together, then We shall say to those who did set partners in worship with Us: "Stop at your place! You and your partners (whom you had worshipped in the worldly life)." then We shall separate them, and their (Allah's so-called) partners shall say: "It was not us that you used to worship."

Sahih International : And [mention, O Muhammad], the Day We will gather them all together - then We will say to those who associated others with Allah , "[Remain in] your place, you and your 'partners.' " Then We will separate them, and their "partners" will say, "You did not used to worship us,

Pickthall : On the day when We gather them all together, then We say unto those who ascribed partners (unto Us): Stand back, ye and your (pretended) partners (of Allah)! And We separate them, the one from the other, and their (pretended) partners say: It was not us ye worshipped.

Yusuf Ali : One day shall We gather them all together. Then shall We say to those who joined gods (with Us): "To your place! ye and those ye joined as 'partners' We shall separate them, and their "Partners" shall say: "It was not us that ye worshipped!

Shakir : And on the day when We will gather them all together, then We will say to those who associated others (with Allah): Keep where you are, you and your associates; then We shall separate them widely one from another and their associates would say: It was not us that you served:

Dr. Ghali : And the Day We will muster them altogether, thereafter we say to the ones who associated (other gods with Allah), "To your place, you and your associates!" Then We will distinguish between them, and the associates will say, (i.e., to the associators) "In no way did you worship us.

Tafsir Jalalayn : And, mention, the day on which We shall gather them, that is, creation, all together, then We shall say to those who associated others [with God]: ‘In your place! (makānakum is in the accusative because ilzamū, ‘adhere to’, is implied [sc. ilzamū makānakum]). You (antum: this emphasises the [second person plural] subject concealed in the implied verb [ilzamū], and allows for the supplement [that follows]:) and your associates!’, that is, the idols. Then We shall make a separation, We shall distinguish, between them, and the believers, as [is stated] in the verse, wa’mtāzū’l-yawma ayyuhā’l-mujrimūn, ‘Now be separate, you sinners, upon this day!’ [Q. 36:59]; and their associates will say, to them: ‘It was not us that you were worshipping (mā [of mā-kuntum, ‘you were not …’] is for negation; the direct object [iyyānā, ‘us’] precedes the verb in order [to accord] with the end-rhyme [of the Qur’ānic verse];

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, ang Araw na titipunin Namin ang lahat ng mga nilikha para sa Paghuhukom at Pagbabayad, pagkatapos ay sasabihin Namin sa mga ‘Mushrikun’ – sumamba ng iba bukod sa Allâh: Manatili kayo sa inyong kinaroroonan, kayo at ang inyong sinamba na iba bukod sa Allâh, hanggang sa makita ninyo kung ano ang gagawin sa inyo, kaya paghihiwalayin Namin ang mga sumamba sa iba bukod sa Allâh na mga ‘Mushrikun’ at ang kanilang mga sinamba, at itatanggi ng sinamba nila bukod sa Allâh, ang ginawa nilang pagsamba sa kanila, at kanilang sasabihin sa mga ‘Mushrikin’ na mga sumamba ng iba bukod sa Allâh: Hindi kami ang inyong sinamba noon sa daigdig.

10:29

Hassanor Alapa : Sa khasanaan dn so Allāh a saksi ko lt ami ago so lt iyo, amay ka miaadn kami ko kapzimbaa niyo rkami a kalilipatan ami (katharoo to o sinimba o manosiya).

Muhsin Khan : "So sufficient is Allah for a witness between us and you, that We indeed knew nothing of your worship of us."

Sahih International : And sufficient is Allah as a witness between us and you that we were of your worship unaware."

Pickthall : Allah sufficeth as a witness between us and you, that we were unaware of your worship.

Yusuf Ali : "Enough is Allah for a witness between us and you: we certainly knew nothing of your worship of us!"

Shakir : Therefore Allah is sufficient as a witness between us and you that we were quite unaware of your serving (us).

Dr. Ghali : So Allah suffices as Ever-Witnessing between us and you; decidedly we were indeed heedless of your worship."

Tafsir Jalalayn : God suffices as a witness between us and you, that indeed (in is softened, so [read as] innā) we were unaware of your worship’.

Tagalog : (Ang tinutukoy dito ay pagsamba ng tao sa tao) Na kung kaya, sapat na ang Allâh bilang testigo sa pagitan namin at sa inyo, na katiyakan, kami ay hindi namin alam kung ano sinasabi ninyo at ginagawa, at katotohanan lingid sa aming kaalaman ang inyong ginagawang pagsamba sa amin, at ito ay hindi namin namalayan.

10:30
Hassanor Alapa : Roo dn na khapayag o oman i ginawa so nganin a mianggalbk iyan, sa piakandod siran ko Allāh a aya iran Sariga a Bnar, sa miadadas kiran so nganin a miaadn siran a gii ran pangantangn

Muhsin Khan : There! Every person will know (exactly) what (all) he had earned before, and they will be brought back to Allah, their rightful Lord (Maula), and their invented false deities will vanish from them.

Sahih International : There, [on that Day], every soul will be put to trial for what it did previously, and they will be returned to Allah , their master, the Truth, and lost from them is whatever they used to invent.

Pickthall : There doth every soul experience that which it did aforetime, and they are returned unto Allah, their rightful Lord, and that which they used to invent hath failed them.

Yusuf Ali : There will every soul prove (the fruits of) the deeds it sent before: they will be brought back to Allah their rightful Lord, and their invented falsehoods will leave them in the lurch.

Shakir : There shall every soul become acquainted with what it sent before, and they shall be brought back to Allah, their true Patron, and what they devised shall escape from them.

Dr. Ghali : Thereover every self will try (i.e., see the consequences of) whatever it (did) in bygone days and they will be turned back to Allah, the Supreme Patronizer, The True, and there will err (Or: stray; i.e., their fabricated gods will leave them) away from them whatever they were fabricating.

Tafsir Jalalayn : There, that is, on that day, every soul shall experience (tablū derives from balwā, ‘a trial’; a variant reading has tatlū, ‘it shall recite’, derived from tilāwa, ‘recitation’) what it did before, [what] it offered in the way of deeds, and they shall be returned to God, their rightful, [their] established, everlasting, Lord, and that which they were inventing, [of lies] against Him, in the way of associates, shall fail them, shall be absent [before them].

Tagalog : Doon sa himpilang yaon sa paghuhukom ay susuriin ang bawa’t isa sa kanyang naging katayuan at gawain noon at ito ay kanyang matitiyak, at siya ay pagbabayarin ayon dito: kung mabuti ay mabuti at kung masama naman ay masama rin, at ibabalik ang lahat sa Allâh na Makatarungang Hukom, at papapasukin ang maninirahan sa ‘Al-Jannah’ sa ‘Al-Jannah’ at ang mga maninirahan naman sa Impiyerno ay sa Impiyerno, at maglalaho ang mga sinasamba ng mga ‘Mushrikun,’ na inimbento lamang nila laban sa Allâh.

10:31
Hassanor Alapa : Tharo anka a anta i phrizki rkano a phoon sa langit ago sa lopa ago antai makamimilik ko kapakan’g ago so kapakailay go antai pphakaliyo ko oyagoyag a phoon ko maatay ago phliyo ko maatay san ko oyagoyag go antai giinggiragiray ko btad na matatankd a ptharoon iran a so Allāh, na tharo anka a ba kano di phananggila 461

Muhsin Khan : Say (O MuhammadSAW ): "Who provides for you from the sky and from the earth? Or who owns hearing and sight? And who brings out the living from the dead and brings out the dead from the living? And who disposes the affairs?" They will say: "Allah." Say: "Will you not then be afraid of Allah's Punishment (for setting up rivals in worship with Allah)?"

Sahih International : Say, "Who provides for you from the heaven and the earth? Or who controls hearing and sight and who brings the living out of the dead and brings the dead out of the living and who arranges [every] matter?" They will say, " Allah ," so say, "Then will you not fear Him?"

Pickthall : Say (unto them, O Muhammad): Who provideth for you from the sky and the earth, or Who owneth hearing and sight; and Who bringeth forth the living from the dead and bringeth forth the dead from the living; and Who directeth the course? They will say: Allah. Then say: Will ye not then keep your duty (unto Him)?

Yusuf Ali : Say: "Who is it that sustains you (in life) from the sky and from the earth? or who is it that has power over hearing and sight? And who is it that brings out the living from the dead and the dead from the living? and who is it that rules and regulates all affairs?" They will soon say, "Allah". Say, "will ye not then show piety (to Him)?"

Shakir : Say: Who gives you sustenance from the heaven and the earth? Or Who controls the hearing and the sight? And Who brings forth the living from the dead, and brings forth the dead from the living? And Who regulates the affairs? Then they will say: Allah. Say then: Will you not then guard (against evil)?

Dr. Ghali : Say, "Who provides you from the heaven and the earth, or even who possesses hearing and beholdings, (i.e., eyesights) and who brings out the living from the dead and brings out the dead from the living, and who conducts the Command?" Then will they soon say, " Allah." So say, "Then will you not be pious?".

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘Who provides for you, rain, out of the heaven, and, plants [out of], the earth, or Who owns hearing, meaning the ability to make hear, that is, the creation of this [faculty], and sight, and Who brings forth the living from the dead and brings forth the dead from the living, and Who directs affairs?’, between creatures? They will surely say, ‘It is He, God.’ Then say, to them: ‘Will you not then fear?’, Him, and believe?

Tagalog : Sabihin mo sa kanila na mga ‘Mushrikin,’ O Muhammad: Sino ang nagbibigay ng kabuhayan sa inyo mula sa kalangitan sa pamamagitan ng pagpapababa Niya ng ulan, at mula sa kalupaan sa pamamagitan ng pagpapatubo Niya ng iba’t ibang uri ng mga pananim at mga puno na ikinabubuhay ninyo, kayo at ang inyong mga inaalagaang hayop? At sino ang nagmamay-ari ng mga pinakikinabangan ninyo, kayo at ang mga iba, na pandinig at paningin? At sino ba ang kumukuntrol na nagmamay-ari ng buhay at pagkamatay sa buong daigdig, na nagsasanhi ng pagkakaroon ng buhay sa mga walang buhay at kamatayan sa mga may buhay, at sa mga bagay na alam ninyo na mga nilikha at saka sa mga hindi ninyo alam? At sino ang nangangasiwa sa kalangitan, at kalupaan at sa mga niloloob nito, at sa inyo at sa lahat ng mga nilikha? Walang pag-aalinlangan, sasabihin nila sa iyo na ang gumagawa ng lahat ng ito ay ang Allâh, kung gayon ay sabihin mo sa kanila, Hindi ba kayo natatakot sa kaparusahan ng Allâh dahil sa inyong pagtatambal o pagsamba ng iba bukod sa Kanya?

10:32

Hassanor Alapa : Gioto rkano so Allāh a Kadnan iyo a Bnar, na da ko oriyan o Bnar a rowar ko kadadag na andamanaya i kapkhabankiring iyo

Muhsin Khan : Such is Allah, your Lord in truth. So after the truth, what else can there be, save error? How then are you turned away?

Sahih International : For that is Allah , your Lord, the Truth. And what can be beyond truth except error? So how are you averted?

Pickthall : Such then is Allah, your rightful Lord. After the Truth what is there saving error? How then are ye turned away!

Yusuf Ali : Such is Allah, your real Cherisher and Sustainer: apart from truth, what (remains) but error? How then are ye turned away?

Shakir : This then is Allah, your true Lord; and what is there after the truth but error; how are you then turned back?

Dr. Ghali : That then is Allah, your Lord, The True; so what is there, after the Truth, except error? Then wherever are you turned about?.

Tafsir Jalalayn : That, Doer of all these things, then is God, your true, established, Lord: so what is there, after truth, except error? (the interrogative is meant as an affirmative, in other words, there is nothing after it [truth] other than that [error]; thus he who mistakes the truth, which is the worship of God, has fallen into error). How then are you turned away, from faith, despite the proofs having been established?

Tagalog : Ganito ang Allâh, ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na makatotohanan, na walang pag-aalinlangan, na bukod-tangi na may karapatan lamang na sambahin, na wala Siyang katambal, na kung kaya, mayroon pa bang kaiba sa katotohanan maliban sa pagkaligaw? Na kung kaya, paano ninyo itinuon ang pagsamba sa iba sa halip na para lamang sa Kanya?

10:33

Hassanor Alapa : Datar oto a miapatot so siksa o Kadnan ka ko siran oto a lominiyo siran (ko agama) a mataan a siran na di siran pharatiaya.

Muhsin Khan : Thus is the Word of your Lord justified against those who rebel (disobey Allah) that they will not believe (in the Oneness of Allah and in Muhammad SAW as the Messenger of Allah).

Sahih International : Thus the word of your Lord has come into effect upon those who defiantly disobeyed - that they will not believe.

Pickthall : Thus is the Word of thy Lord justified concerning those who do wrong: that they believe not.

Yusuf Ali : Thus is the word of thy Lord proved true against those who rebel: Verily they will not believe.

Shakir : Thus does the word of your Lord prove true against those who transgress that they do not believe.

Dr. Ghali : Thus the Word of your Lord has come true against the ones who were immoral that they do not believe.

Tafsir Jalalayn : Thus, just as those are turned away from faith so, the Word of your Lord is justified concerning those who are wicked, [those who] disbelieve, and this [Word] is [either] the verse, [Q. 32:13]‘Verily I shall fill Hell [with jinn and mankind, together]’, or it is [the following:] that they do not believe.

Tagalog : Kung paano tumanggi sa katotohanan ang mga ‘Mushrikun’ at patuloy sa kanilang pagsamba ng iba, ay naisakatuparan ang salita ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, ang Kanyang batas at pagpasiya sa mga yaong lumabag sa pagsunod sa kanilang ‘Rabb’ tungo sa pagkakasala at sila ay tumanggi sa Kanya dahil sa hindi nila pinaniwalaan ang Kanyang Kaisahan, at hindi sila naniwala sa pagiging Propeta ng Kanyang Propeta na si Muhammad (saw), at hindi nila ipinatutupad ang Kanyang katuruan.

10:34
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a ba pd ko manga sakotowa iyo so makaphanagipoon mangadn 462 oriyan iyan na maphakakasoy niyan, tharo anka a so Allāh na makaphanagipoon mangadn oriyan iyan na maphakakasoy Niyan, na andamanaya dn i kapkhapokas iyo (ko lalan a mathito)

Muhsin Khan : Say: "Is there of your (Allah's so-called) partners one that originates the creation and then repeats it?" Say: "Allah originates the creation and then He repeats it. Then how are you deluded away (from the truth)?"

Sahih International : Say, "Are there of your 'partners' any who begins creation and then repeats it?" Say, " Allah begins creation and then repeats it, so how are you deluded?"

Pickthall : Say: Is there of your partners (whom ye ascribe unto Allah) one that produceth Creation and then reproduceth it? Say: Allah produceth Creation, then reproduceth it. How then, are ye misled!

Yusuf Ali : Say: "Of your 'partners', can any originate creation and repeat it?" Say: "It is Allah Who originates creation and repeats it: then how are ye deluded away (from the truth)?"

Shakir : Say: Is there any one among your associates who can bring into existence the creation in the first instance, then reproduce it? Say: Allah brings the creation into existence, then He reproduces it; how are you then turned away?

Dr. Ghali : Say, "Is there any of your associates who begins creation (and) thereafter brings it back?" Say Allah begins creation (and) thereafter brings it back. So wherever are you diverged (into falsehood)?"

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Is there of those whom you associate [with God] one that originates creation, then recreated it?’ Say: ‘God originates creation, then recreates it. How then are you deviated?’, turned away from worshipping Him, despite proof having been established.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Mayroon ba sa inyong mga sinasambang diyus-diyusan ang nagpasimula sa paglikha ng anumang bagay na walang pinagmulan, pagkatapos itong likhain ay sasanhiin niya itong maglahong muli, at pagkatapos ay uulitin niya itong muli na katulad ng pagkalikha niya nito sa una? Katiyakang hindi nila ito kayang angkinin, kung gayon, sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Ang Allâh na Bukod-Tangi ay Siya lamang ang maaaring gumawa nito, at pagkatapos Niya itong sanhiin na maglaho ay ibabalik Niya ito na katulad nang una Niyang pagkalikha rito, kung gayon, paano ninyo tinatanggihan ang Daan ng Katotohanan tungo sa kamalian na ito ay ang pagsamba ng iba bukod sa Allâh?

10:35
Hassanor Alapa : Tharo anka a ba pd ko manga sakotowa iyo so phakatoro ko bnar? Tharo anka a so Allāh na phakatoro ko bnar na ba so phakatoro ko bnar na aya patot a onotan a di so (nganin) a di phakatoro inonta bo oba toroa, na sayana kano andamanaya i kapkhokom iyo

Muhsin Khan : Say: "Is there of your (Allah's so-called) partners one that guides to the truth?" Say: "It is Allah Who guides to the truth. Is then He, Who gives guidance to the truth, more worthy to be followed, or he who finds not guidance (himself) unless he is guided? Then, what is the matter with you? How judge you?"

Sahih International : Say, "Are there of your 'partners' any who guides to the truth?" Say, " Allah guides to the truth. So is He who guides to the truth more worthy to be followed or he who guides not unless he is guided? Then what is [wrong] with you - how do you judge?"

Pickthall : Say: Is there of your partners (whom ye ascribe unto Allah) one that leadeth to the Truth? Say: Allah leadeth to the Truth. Is He Who leadeth to the Truth more deserving that He should be followed, or he who findeth not the way unless he (himself) be guided. What aileth you? How judge ye?

Yusuf Ali : Say: "Of your 'partners' is there any that can give any guidance towards truth?" Say: "It is Allah Who gives guidance towards truth, is then He Who gives guidance to truth more worthy to be followed, or he who finds not guidance (himself) unless he is guided? what then is the matter with you? How judge ye?"

Shakir : Say: Is there any of your associates who guides to the truth? Say: Allah guides to the truth. Is He then Who guides to the truth more worthy to be followed, or he who himself does not go aright unless he is guided? What then is the matter with you; how do you judge?

Dr. Ghali : Say, "Is there any of your associates (Those things associated with Allah) who gives guidance towards the Truth?" Say, " Allah guides to the Truth. Then is He who guides to the Truth (worthier) to be closely followed or he who finds no guidance (for himself or others) unless he is guided? What (plea) have you; how do you judge?"

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Is there of those whom you associate [with God] one that guides to the truth?’, by [means of] setting up [definitive] arguments and creating guidance. Say: ‘God guides to the truth; is One Who guides to the truth — and this is God — more deserving of being followed, or one who does not guide, [one who] is not [himself] guided, unless he is guided?, more deserving of being followed? (the interrogative is meant as an affirmation and a rebuke, in other words, the former is more deserving). So what is wrong with you, how do you judge?’, [how do you make] this corrupt judgement, one where what does not deserve to be followed is followed?

Tagalog : Sabihin mo sa kanila na mga ‘Mushrikin,’ O Muhammad: Mayroon ba sa inyong mga itinatambal sa pagsamba sa Allâh na makagagabay tungo sa Matuwid na Landas? Katotohanang ito ay hindi nila kayang angkinin, kung gayon, sabihin mo sa kanila: Ang Allâh na Bukod-tangi ang gumagabay sa naligaw ng landas tungo sa katotohanan. Sino kung gayon ang karapat-dapat na sinusunod: Siya ba na Bukod-Tanging nakagagabay lamang sa katotohanan o siya na hindi man lamang makapagturo ng anumang patnubay dahil wala siyang alam at siya ay ligaw, na ito ay yaong mga itinatambal o sinasamba ninyo bukod sa Allâh na hindi man lamang makapagtuturo ni ang kanyang sarili ay hindi niya kayang gabayan kung walang gagabay sa kanya? Na kung kaya, paano niya pinagpantay ang pagitan ng Allâh at ng Kanyang nilikha? Dahil ito ay maling pagpapasiya.

10:36

Hassanor Alapa : Go da a phagonotan o kadaklan kiran a rowar sa antaan a pamikiran na so antaan a pamikiran na da a khibgay niyan a gona ko bnar a mlk bo, mataan a so Allāh na katawan Iyan so nganin a gii ran galbkn.

Muhsin Khan : And most of them follow nothing but conjecture. Certainly, conjecture can be of no avail against the truth. Surely, Allah is All-Aware of what they do.

Sahih International : And most of them follow not except assumption. Indeed, assumption avails not against the truth at all. Indeed, Allah is Knowing of what they do.

Pickthall : Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do.

Yusuf Ali : But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail against truth. Verily Allah is well aware of all that they do.

Shakir : And most of them do not follow (anything) but conjecture; surely conjecture will not avail aught against the truth; surely Allah is cognizant of what they do.

Dr. Ghali : And in no way do most of them ever follow anything except surmise; surely surmise avails nothing against the Truth. Surely ? Allah is Ever-Knowing of whatever they perform.

Tafsir Jalalayn : And most of them, in worshipping idols, follow nothing but conjecture, since they imitate their fathers therein; truly conjecture avails nothing against truth, when what is sought is knowledge. Surely God is Knower of what they do, and will requite them for it.

Tagalog : At ang karamihan sa kanila na mga ‘Mushrikin’ sa pagturing nila sa mga rebultong ito na mga sinasamba at ang kanilang paniniwala na ito ay magpapalapit sa kanila sa Allâh, ay wala silang sinusunod sa ganitong panuntunan kundi haka-haka lamang nila na walang pinagbabatayan, sapagka’t hindi ito makapapantay ni katiting sa katotohanan. Katiyakan, ang Allâh ay Siyang ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa anumang ginagawa ng mga ‘Mushrikun’ na paglabag at pagtanggi.

10:37
Hassanor Alapa : Go da maadn ankai a Qur’ān o ba pangantanga a phoon ko salakaw ko Allāh, ogaid na skaniyan na ibabagr ko miaonaan iyan (a manga kitab) ago zasakntaln a kitab a da a sankaan on a phoon ko Kadnan o manga kaadn

Muhsin Khan : And this Quran is not such as could ever be produced by other than Allah (Lord of the heavens and the earth), but it is a confirmation of (the revelation)which was before it [i.e. the Taurat (Torah), and the Injeel (Gospel), etc.], and a full explanation of the Book (i.e. laws and orders, etc, decreed for mankind) - wherein there is no doubt from the the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns,and all that exists).

Sahih International : And it was not [possible] for this Qur'an to be produced by other than Allah , but [it is] a confirmation of what was before it and a detailed explanation of the [former] Scripture, about which there is no doubt, from the Lord of the worlds.

Pickthall : And this Qur'an is not such as could ever be invented in despite of Allah; but it is a confirmation of that which was before it and an exposition of that which is decreed for mankind - Therein is no doubt - from the Lord of the Worlds.

Yusuf Ali : This Qur'an is not such as can be produced by other than Allah; on the contrary it is a confirmation of (revelations) that went before it, and a fuller explanation of the Book - wherein there is no doubt - from the Lord of the worlds.

Shakir : And this Quran is not such as could be forged by those besides Allah, but it is a verification of that which is before it and a clear explanation of the book, there is no doubt in it, from the Lord of the worlds.

Dr. Ghali : And in no way could this Qur'an have been fabricated, apart from Allah; but it is a (sincere) verification of what is before it (Literally: between its two hands) and an expounding of the Book. There is no suspicion about it, (it is) from The Lord of the worlds.

Tafsir Jalalayn : And this Qur’ān is not such as could ever be produced, that is, [it could not be] a fabrication, [by anyone] besides God; but it is, revealed [as], a confirmation of what is before it, of Scriptures, and a detailing of the Book, a exposition of the rulings and other matters which God has prescribed — wherein is no doubt, no uncertainty — from the Lord of the Worlds (min rabbi’l-‘ālamīn is semantically connected to tasdīqa, ‘a confirmation’, or to an omitted unzila, ‘revealed’; a variant reading [for accusative tasdīqa] has the nominative tasdīqu and nominative tafsīlu, ‘a detailing’, [for the accusative tafsīla] by [reading] an implied huwa, ‘it is’).

Tagalog : At kailanman ay hindi makapagpapalitaw ang sinuman bukod sa Allâh ng tulad nitong Qur’ân, dahil sa katiyakan, walang sinuman ang may kakayahan nito sa alinman sa Kanyang mga nilikha, subali’t ang Allâh, ito’y Kanyang ipinahayag bilang patotoo sa mga Aklat na Kanyang ipinahayag sa Kanyang mga Propeta noon; dahil walang pag-aalinlangan na ang Relihiyon (Deen) ng Allâh ay nag-iisa, at ang niloloob ng Banal na Qur’ân ay ganap na kapaliwanagan sa batas ng Allâh na Kanyang ipinag-utos sa sambayanan ni Muhammad (saw), na walang pag-aalinlangan na ang Banal na Qur’ân ay Rebelasyon mula sa Allâh na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang.

10:38
Hassanor Alapa : Antaa ka ba iran giitharoa a piangantang iyan (so Muhammad) na tharo anka a talingoma kano sa isa a sūrah a datar iyan ago tawaga niyo so khagaga niyo a salakaw ko Allāh amay ka toman kano 463

Muhsin Khan : Or do they say: "He (Muhammad SAW) has forged it?" Say: "Bring then a Surah (chapter) like unto it, and call upon whomsoever you can, besides Allah, if you are truthful!"

Sahih International : Or do they say [about the Prophet], "He invented it?" Say, "Then bring forth a surah like it and call upon [for assistance] whomever you can besides Allah , if you should be truthful."

Pickthall : Or say they: He hath invented it? Say: Then bring a surah like unto it, and call (for help) on all ye can besides Allah, if ye are truthful.

Yusuf Ali : Or do they say, "He forged it"? say: "Bring then a Sura like unto it, and call (to your aid) anyone you can besides Allah, if it be ye speak the truth!"

Shakir : Or do they say: He has forged it? Say: Then bring a chapter like this and invite whom you can besides Allah, if you are truthful.

Dr. Ghali : Or (even) do they say, "He has fabricated it"? Say, "Then come up with a s?rah like it and call on whom you can call apart from Allah, in case you are sincere.

Tafsir Jalalayn : Or do they say, ‘He has invented it’?, Muhammad (s) has invented it. Say: ‘Then bring a sūra like it, in terms of the clarity and the rhetorical excellence of its language, by way of invention, for you are eloquent speakers of Arabic like me; and call upon whom you can, for help in this [matter], besides God, that is, other than Him, if you are truthful’, in [saying] that this is an invention. But they were not able to do this.

Tagalog : O sinasabi ba nila: Katunayan, ang Qur’ân na ito ay sariling gawa lamang ni Muhammad? Gayong sa katotohanan ay batid nila na siya (Muhammad saw) ay tao lamang na katulad din nila! Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Gumawa sila ng isang ‘sûrah’ o kabanata na katulad ng taludtod ng Banal na Qur’ân at ng katuruan (nito), at magpatulong kayo sa sinumang may kakayahan na tumulong sa inyo bukod sa Allâh, tao man ito o ‘jinn,’ kung kayo ay totoo sa inyong pag-aangkin.

10:39
Hassanor Alapa : Ogaid na piakam-bokhag iran so nganin a di ran khaliot a katao (so kaknala on) a da kiran pn makaoma so maana niyan, sa datar oto a miakambokhag so miaonaan iran, na ilay anka o antonaa i khabolosan o manga salimbot a pananakoto.

Muhsin Khan : Nay, they deny that; the knowledge whereof they could not compass and whereof the interpretation has not yet come unto them. Thus those before them did deny. Then see what was the end of the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.)!

Sahih International : Rather, they have denied that which they encompass not in knowledge and whose interpretation has not yet come to them. Thus did those before them deny. Then observe how was the end of the wrongdoers.

Pickthall : Nay, but they denied that, the knowledge whereof they could not compass, and whereof the interpretation (in events) hath not yet come unto them. Even so did those before them deny. Then see what was the consequence for the wrong-doers!

Yusuf Ali : Nay, they charge with falsehood that whose knowledge they cannot compass, even before the elucidation thereof hath reached them: thus did those before them make charges of falsehood: but see what was the end of those who did wrong!

Shakir : Nay, they reject that of which they have no comprehensive knowledge, and the final sequel of it has not yet come to them; even thus did those before them reject (the truth); see then what was the end of the unjust.

Dr. Ghali : No indeed, (but) they have cried lies to that of which they did not encompass the knowledge and whose interpretation as yet has not come up to them. Thus the ones who were even before them cried lies; so, look how was the end of the unjust!.

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: Nay, but they denied that, the knowledge whereof they did not comprehend, that is, [they denied] the Qur’ān and did not reflected upon it; and whereof the interpretation, the consequence of the threats [made] therein, has not yet come to them. So, in the same [manner of] denial, those who were before them denied, their messengers. Behold then what was the consequence for the evildoers!, for denying the messengers, in other words, [behold] how their affair was concluded, by their being destroyed. In a similar manner, We shall destroy these [people].

Tagalog : Hindi nila ito makakayanang pantayan! Kundi sila ay nagmadali na pasinungalingan ang Banal na Qur’ân sa kauna-unahang pagkarinig pa lamang nila rito, at bago nila pag-aralan ang mga talata nito, at hindi nila pinaniwalaan ang anumang hindi inabot ng kanilang kaalaman na katulad ng Pagkabuhay na Mag-uli, Paghuhukom, ‘Al-Jannah, Impiyernong-Apoy at iba pa, dahil sa hindi pa dumating sa kanila ang katotohanan hinggil sa anumang ipinangako sa kanila na nasa Aklat. At kung paano pinasinungalingan ng mga ‘Mushrikun’ ang babala ng Allâh ay ganoon din ang mga naunang tao sa kanila, na kung kaya, tingnan mo, O Muhammad, kung ano ang mapapala ng mga masasama. Katiyakan, pinuksa ng Allâh ang iba sa kanila sa pamamagitan ng paglamon sa kanila ng kalupaan, at ang iba naman sa pamamagitan ng pagkalunod, at ang iba naman ay ibang kaparusahan.

10:40

Hassanor Alapa : Go pd kiran so taw a pharatiayaan iyan, go pd kiran so taw a di niyan pharatiayaan, go so Kadnan ka na makalalawan i katawi ko pphaminasa

Muhsin Khan : And of them there are some who believe therein, and of them there are some who believe not therein, and your Lord is All-Aware of the Mufsidun (evil-doers, liars, etc.).

Sahih International : And of them are those who believe in it, and of them are those who do not believe in it. And your Lord is most knowing of the corrupters

Pickthall : And of them is he who believeth therein, and of them is he who believeth not therein, and thy Lord is Best Aware of the corrupters.

Yusuf Ali : Of them there are some who believe therein, and some who do not: and thy Lord knoweth best those who are out for mischief.

Shakir : And of them is he who believes in it, and of them is he who does not believe in it, and your Lord best knows the mischief-makers.

Dr. Ghali : And of them are the ones who believe in it, and of them are the ones who do not believe in it; and your Lord knows best the corruptors..

Tafsir Jalalayn : And of them, that is, [of] the people of Mecca, are some who believe in it, God being aware of this in their case, and some who would never believe therein. And your Lord knows very well the corrupters: this is a threat for them.

Tagalog : Mayroon sa mga sambayanan mo, O Muhammad, ang naniniwala sa Banal na Qur’ân, at mayroon din naman sa kanila ang hindi naniniwala hanggang sa siya ay namatay nang ganito at bubuhayin na mag-uli na ganito rin, at ang iyong ‘Rabb’ ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa mga masasama na hindi naniniwala dahil sa sukdulang kasamaan, paghihimagsik at pamiminsala, at sila ay pagbabayarin dahil sa kanilang pamiminsala at kasamaan ng matinding kaparusahan.

10:41
Hassanor Alapa : Amay ka piakambokhag ka iran na tharo anka a rk akn so galbk akn na rk iyo so galbk iyo, sa angias kano ko gii ko nggalbkn na angias ako ko gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : And if they belie you, say: "For me are my deeds and for you are your deeds! You are innocent of what I do, and I am innocent of what you do!"

Sahih International : And if they deny you, [O Muhammad], then say, "For me are my deeds, and for you are your deeds. You are disassociated from what I do, and I am disassociated from what you do."

Pickthall : And if they deny thee, say: Unto me my work, and unto you your work. Ye are innocent of what I do, and I am innocent of what ye do.

Yusuf Ali : If they charge thee with falsehood, say: "My work to me, and yours to you! ye are free from responsibility for what I do, and I for what ye do!"

Shakir : And if they call you a liar, say: My work is for me and your work for you; you are clear of what I do and I am clear of what you do.

Dr. Ghali : And in case they cry lies to you, then say, "To me is my doing, and to you is your doing. You are quit of what I do, and I am quit of whatever you do."

Tafsir Jalalayn : If they deny you, then say, to them: ‘Unto me is my work, and to you your work, that is, for each there will be a [due] requital of his deeds; you are innocent of what I do, and I am innocent of what you do’: this was abrogated by the ‘sword’ verse [Q. 9:5].

Tagalog : At kung tinanggihan ka, O Muhammad, ng mga ‘Mushrikun’ na iyan ay sabihin mo sa kanila: Sa akin ang aking Relihiyon at aking gawa, at sa inyo naman ang inyong Relihiyon at inyong gawa, at kayo ay hindi pagbabayarin sa anuman na aking nagawa, at ako naman ay hindi rin pagbabayarin sa anuman na inyong nagawa.

10:42

Hassanor Alapa : Go pd kiran so taw a phamakin’g rka na ba nka maphakan’g (maphakasabot) so biso apia pn da a khasabot iran 464

Muhsin Khan : And among them are some who listen to you, but can you make the deaf to hear, even though they apprehend not?

Sahih International : And among them are those who listen to you. But can you cause the deaf to hear, although they will not use reason?

Pickthall : And of them are some who listen unto thee. But canst thou make the deaf to hear even though they apprehend not?

Yusuf Ali : Among them are some who (pretend to) listen to thee: But canst thou make the deaf to hear,- even though they are without understanding?

Shakir : And there are those of them who hear you, but can you make the deaf to hear though they will not understand?

Dr. Ghali : And of them are the ones who listen to you; will you then make the deaf to hear (even) if they do not consider?.

Tafsir Jalalayn : And of them are some who listen to you, when you recite the Qur’ān. But will you make the deaf to hear — He likens them [the Meccan disbelievers] to these [the deaf] because they are not able to benefit from what is recited to them — even though, with their deafness, they do not understand?, [even though they do not] reflect?

Tagalog : At mayroon sa mga walang pananampalataya na naririnig ang sinasabi mong katotohanan, at ang pagbibigkas ng Banal na Qur’ân, subali’t sila ay hindi nagagabayan. Kung gayon, may kakayahan ka ba na parinigin ang bingi? Katotohanan na wala kang kakayahan na gabayan ang mga iyan, maliban sa kung nanaisin ng Allâh na sila ay gabayan, dahil sa sila ay bingi sa pagdinig ng katotohanan at hindi nila iniintindi.

10:43

Hassanor Alapa : Go pd kiran so taw a phagilayin ka niyan, na ba nka khatoro so bota amay ka di siran phakailay

Muhsin Khan : And among them are some who look at you, but can you guide the blind, even though they see not?

Sahih International : And among them are those who look at you. But can you guide the blind although they will not [attempt to] see?

Pickthall : And of them is he who looketh toward thee. But canst thou guide the blind even though they see not?

Yusuf Ali : And among them are some who look at thee: but canst thou guide the blind,- even though they will not see?

Shakir : And there are those of them who look at you, but can you show the way to the blind though they will not see?

Dr. Ghali : And of them are the ones who look at you; will you then guide the blind, (even) if they do not behold?.

Tafsir Jalalayn : And of them are some who look toward you. But will you guide the blind, even though they do not see? — He likens them [the Meccan disbelievers] to these [the blind] because they fail to be guided, nay, [they are] much worse [since God says]: It is not the eyes that are blind, but blind are the hearts within the breasts [Q. 22:46].

Tagalog : At mayroon sa mga walang pananampalataya na pinagma-masdan ka at nakikita ang mga katibayan ng iyong pagka-Propeta na totoo, subali’t hindi niya nakikita ang ipinagkaloob ng Allâh sa iyo na Liwanag ng Paniniwala, na kung kaya, may kakayahan ka ba na maipakita ang gabay sa mga bulag upang sila ay mapatnubayan? Walang pag-aalinlangan, na wala sa kakayahan mo na gabayan sila kung sila ay wala sa pagkakaunawa nito, kundi Bukod-Tangi na ang nagsasanhi nito ay ang Allâh lamang.

10:44

Hassanor Alapa : Mataan a so Allāh na di Niyan dn plalimn so manga taw sa mlk bo, ogaid na so manga taw na so manga ginawa iran na phlalimn iran.

Muhsin Khan : Truly! Allah wrongs not mankind in aught; but mankind wrong themselves.

Sahih International : Indeed, Allah does not wrong the people at all, but it is the people who are wronging themselves.

Pickthall : Lo! Allah wrongeth not mankind in aught; but mankind wrong themselves.

Yusuf Ali : Verily Allah will not deal unjustly with man in aught: It is man that wrongs his own soul.

Shakir : Surely Allah does not do any injustice to men, but men are unjust to themselves.

Dr. Ghali : Surely Allah does not do injustice to mankind in anything, but mankind do injustice to themselves..

Tafsir Jalalayn : Verily God does not wrong mankind in any way, but mankind wrong themselves.

Tagalog : Katiyakan, ang Allâh ay hindi Niya dinadaya nang kahit na kaunti ang sinumang tao na tulad ng pagdaragdag ng kaparusahan sa kanila o pagbabawas ng kanilang kabutihan, kundi ang mga tao mismo ang nagmamali sa kanilang mga sarili dahil sa kanilang pagtanggi at paglabag sa kagustuhan ng Allâh.

10:45
Hassanor Alapa : Sa gawii a limodn Iyan siran na datar o ba siran da matatap inonta bo a sakotika ko kadawndaw a gii siran khikilalai, na sabnar a mialapis so siran oto a piakambokhag iran so kakhatmowa ko Allāh ago da siran maadn a khikatotoro

Muhsin Khan : And on the Day when He shall gather (resurrect) them together, (it will be) as if they had not stayed (in the life of this world and graves, etc.) but an hour of a day. They will recognise each other. Ruined indeed will be those who denied the meeting with Allah, and were not guided.

Sahih International : And on the Day when He will gather them, [it will be] as if they had not remained [in the world] but an hour of the day, [and] they will know each other. Those will have lost who denied the meeting with Allah and were not guided

Pickthall : And on the day when He shall gather them together, (when it will seem) as though they had tarried but an hour of the day, recognising one another, those will verily have perished who denied the meeting with Allah and were not guided.

Yusuf Ali : One day He will gather them together: (It will be) as if they had tarried but an hour of a day: they will recognise each other: assuredly those will be lost who denied the meeting with Allah and refused to receive true guidance.

Shakir : And on the day when He will gather them as though they had not stayed but an hour of the day, they will know each other. They will perish indeed who called the meeting with Allah to be a lie, and they are not followers of the right direction.

Dr. Ghali : And the Day He will muster them (it will be) as if they had not lingered except an hour of the daytime, getting (mutually) acquainted; already lost are the ones who cried lies to the meeting with Allah, and in no way are they rightly guided.!

Tafsir Jalalayn : And on the day when He shall gather them, it is, as if they had not tarried, in this world, or in the grave, but an hour of the day, because of the terror of what they see (the comparative sentence is a circumstantial qualifier referring to the [third person] pronoun); recognising one another, knowing one another, upon their being resurrected, but thereafter the recognition ceases on account of the severity of the terrors (the [last] sentence is either an implied circumstantial qualifier or one connected to the adverbial qualifier [yawma, ‘on the day’]); those will verily have lost who denied the encounter with God, through resurrection, for they were not guided.

Tagalog : At sa Araw na titipunin ng Allâh ang mga ‘Mushrikun,’ sa Araw ng Muling Pagkabuhay at Paghuhukom, na para bang hindi sila nanatili rito sa buhay sa daigdig kundi isang oras lamang na kabahagi ng isang araw, magkakakilanlan sila sa isa’t isa na katulad ng pagkakakilala nila sa isa’t isa rito sa daigdig, pagkatapos ay biglang naputol ang kanilang ugnayan at ang kanilang pagkakalinlan sa isa’t isa (dahil sa tindi ng pangyayari). Walang pag-aalinlangan, natalo ang mga yaong tinanggihan nila ang paniniwala sa Allâh, sa Kanyang gantimpala at kaparusahan, at hindi sila nagabayan.

10:46
Hassanor Alapa : Amay ka pakiilay Ami rka (hay Mohammad) so sabaad ko pagtad Ami kiran (a siksa) odi na tarimaan Ami ska na sii Rkami so khandodan iran oriyan iyan na so Allāh i 465 Somasaksi ko nganin a gii ran galbkn

Muhsin Khan : Whether We show you (in your lifetime, O Muhammad SAW) some of what We promise them (the torment), - or We cause you to die, - still unto Us is their return, and moreover Allah is Witness over what they used to do.

Sahih International : And whether We show you some of what We promise them, [O Muhammad], or We take you in death, to Us is their return; then, [either way], Allah is a witness concerning what they are doing

Pickthall : Whether We let thee (O Muhammad) behold something of that which We promise them or (whether We) cause thee to die, still unto Us is their return, and Allah, moreover, is Witness over what they do.

Yusuf Ali : Whether We show thee (realised in thy life-time) some part of what We promise them,- or We take thy soul (to Our Mercy) (Before that),- in any case, to Us is their return: ultimately Allah is witness, to all that they do.

Shakir : And if We show you something of what We threaten them with, or cause you to die, yet to Us is their return, and Allah is the bearer of witness to what they do.

Dr. Ghali : And whether We definitely show you something (i.e., some form of punishment) of what We promise them, or We definitely take you up to Us, then to Us will be their return; thereafter Allah is Ever-Witnessing over whatever they perform.

Tafsir Jalalayn : And whether (wa-immā: the nūn of the conditional particle in has been assimiliated with the extra mā) We show you something of that which We promise them, of chastisement, during your lifetime (the response to the conditional statement has been omitted, in other words [understand it as being] fa-dhāka, ‘then so shall it be’), or We take you [to Us], before punishing them, to Us they shall return, and God, moreover, is Witness, Aware, of what they do, in the way of their denials and disbelief, and so will chastise them with the severest punishment.

Tagalog : Ipakita man Namin sa iyo, O Muhammad, habang ikaw ay nabubuhay ang ipinangako Naming parusa sa kanila dito sa daigdig, o di kaya ay sanhiin Namin na ikaw ay mamatay muna bago ito maipakita sa iyo, (kahit alin ang mangyari sa dalawang ito) magkagayunpaman sa Amin pa rin ang kanilang pagbabalik, pagkatapos noon, ang Allâh ay Siyang ‘Shaheed’ – Testigo sa lahat ng kanilang mga ginawa dito sa daigdig, at walang anumang naililihim sa Kanya, pagkatapos, sila ay pagbabayarin Niya ng angkop na kabayaran para sa kanila.

10:47

Hassanor Alapa : Oman i pagtaw na adn a sogo’ iyan, na amay ka makaoma so sogo’ kiran, na kokomn so lt iran sa kaontol sa di siran dn khalalim.

Muhsin Khan : And for every Ummah (a community or a nation), there is a Messenger; when their Messenger comes, the matter will be judged between them with justice, and they will not be wronged.

Sahih International : And for every nation is a messenger. So when their messenger comes, it will be judged between them in justice, and they will not be wronged

Pickthall : And for every nation there is a messenger. And when their messenger cometh (on the Day of Judgment) it will be judged between them fairly, and they will not be wronged.

Yusuf Ali : To every people (was sent) a messenger: when their messenger comes (before them), the matter will be judged between them with justice, and they will not be wronged.

Shakir : And every nation had a messenger; so when their messenger came, the matter was decided between them with justice and they shall not be dealt with unjustly.

Dr. Ghali : And for every nation there is a Messenger, so when their Messenger comes, (the case) is decreed between them with equity, and they are not done an injustice.

Tafsir Jalalayn : And for every community, of the communities [of this world], there is a messenger. And when their messenger comes, to them, and they deny him, judgement is passed between them justly, fairly, such that they are punished and the messenger, and all those who accepted his truthfulness, are delivered; and they are not wronged, by being punished for no crime: similarly, We shall deal with these [disbelievers of your community].

Tagalog : At sa bawa’t sambayanan na nauna sa inyo, O kayong mga tao, ay mayroong Sugo na ipinadala sa kanila na katulad pagkakapadala Ko kay Muhammad (saw) sa inyo, upang kayo ay akayin tungo sa Relihiyon (Deen) ng Allâh at sa pagsunod sa Kanya, at kapag dumating ang Sugo nila sa Kabilang-Buhay ay doon huhukuman ang pagitan nila nang makatarungang paghuhukom, at sila ay hindi dadayain sa anumang pagbabayad na gagawin sa kanilang mga ginawa.

10:48

Hassanor Alapa : Go gii ran tharoon a anda i masa a kakhitana ankai a kapasadan amay ka bnar kano

Muhsin Khan : And they say: "When will be this promise (the torment or the Day of Resurrection), - if you speak the truth?"

Sahih International : And they say, "When is [the fulfillment of] this promise, if you should be truthful?"

Pickthall : And they say: When will this promise be fulfilled, if ye are truthful?

Yusuf Ali : They say: "When will this promise come to pass,- if ye speak the truth?"

Shakir : And they say: When will this threat come about, if you are truthful?

Dr. Ghali : And they say, "When is this promise, in case you are sincere?"

Tafsir Jalalayn : And they say: ‘When will this promise, of chastisement, come to pass, if you are truthful, about it?’

Tagalog : At sasabihin ng mga ‘Mushrikûn,’ na mula sa iyong sambayanan, O Muhammad: Kailan pa ba mangyayari ang ‘As-sa`ah’ (pagkagunaw ng daigdig) kung ikaw at ang iyong mga tagasunod ay nagsasabi ng katotohanan ayon sa inyong mga ipinapangako sa amin?

10:49
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a daa mipapaar akn ko ginawa ko a kabinasa ago da pn a kapiaan, inonta bo sa kabaya o Allāh, oman i pagtaw na adn a taalik iyan na amay ka makaoma so taalik iran na di ran khindod sa sakotika ago di ran maphakaona sa sakotika

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "I have no power over any harm or profit to myself except what Allah may will. For every Ummah (a community or a nation), there is a term appointed; when their term is reached, neither can they delay it nor can they advance it an hour (or a moment)." (Tafsir Al-Qurtubi).

Sahih International : Say, "I possess not for myself any harm or benefit except what Allah should will. For every nation is a [specified] term. When their time has come, then they will not remain behind an hour, nor will they precede [it]."

Pickthall : Say: I have no power to hurt or benefit myself, save that which Allah willeth. For every nation there is an appointed time. When their time cometh, then they cannot put it off an hour, nor hasten (it).

Yusuf Ali : Say: "I have no power over any harm or profit to myself except as Allah willeth. To every people is a term appointed: when their term is reached, not an hour can they cause delay, nor (an hour) can they advance (it in anticipation)."

Shakir : Say: I do not control for myself any harm, or any benefit except what Allah pleases; every nation has a term; when their term comes, they shall not then remain behind for an hour, nor can they go before (their time).

Dr. Ghali : Say, "I do not possess (any means for) harm or profit for myself, excepting whatever Allah decides. To every nation is a term; when their term comes they will not be able to postpone it by a (single) hour, nor will they be able put it forward."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘I have no power to, avert, hurt, from, myself, or to, bring, benefit, except as God might will, to give me power over: so how could I possess the power to bring about the chastisement? For every community there is an appointed time, a fixed period until they perish. When their time comes, they cannot put it off, they will not miss it, by a single hour, nor bring it forward, [nor] overtake it’.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Hindi ko kayang ilayo sa kapahamakan ang aking sarili, at hindi ko rin kayang magdulot ng kapakinabangan maliban na lamang kung ninais ng Allâh na ako? ay mailayo sa kapahamakan o magkamit ng kapakinabangan. Sa bawa’t sambayanan ay mayroon silang kani-kaniyang kapanahunan upang matapos ang pagkakatakda ng kanilang buhay o kamatayan, at kapag dumating ang panahon na yaon na nakatakda bilang katapusan ng kanilang buhay, ay hindi sila magkakaroon ng kakayahan na ito ay antalain ni iusad ito nang kahit na isang sandali.

10:50

Hassanor Alapa : Tharo anka a ay pandapat iyo amay ka maoma kano o siksa Iyan sa tnatnaw a gawii odi na kadawndaw na antonaa i gii ron pamakotan o manga baradosa

Muhsin Khan : Say: "Tell me, - if His torment should come to you by night or by day, - which portion thereof would the Mujrimun (disbelievers, polytheists, sinners, criminals) hasten on ?"

Sahih International : Say, "Have you considered: if His punishment should come to you by night or by day - for which [aspect] of it would the criminals be impatient?"

Pickthall : Say: Have ye thought: When His doom cometh unto you as a raid by night, or in the (busy) day; what is there of it that the guilty ones desire to hasten?

Yusuf Ali : Say: "Do ye see,- if His punishment should come to you by night or by day,- what portion of it would the sinners wish to hasten?

Shakir : Say: Tell me if His punishment overtakes you by night or by day! what then is there of it that the guilty would hasten on?

Dr. Ghali : Say, "Have you seen (that), in case His torment comes up to you at night (Or in their homes) or day-time, what is there of it that the criminals seek to hasten?

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Have you considered?, [Say] inform me: If His, God’s, chastisement comes upon you by night or day, what, part, is there of it, that is, [of] the chastisement, that the sinners, the idolaters, seek to hasten? (an overt noun [al-mujrimūn, ‘the sinners’] has replaced the [second person, ‘you’] pronominalisation. The interrogative sentence is the response to the conditional, as [in the case where] you might say, ‘If I come to you, what would you give me?’; the intention here is to provoke terror [in them], in other words: how awful is that which they seek to hasten!)

Tagalog : Sabihin mo sa kanila na mga ‘Mushrikin,’ O Muhammad: Sabihin ninyo nga sa akin, kung dumating sa inyo ang parusa ng Allâh sa gabi o sa araw, ano ba sa mga bahagi ng kaparusahan kung gayon ang inyong minamadali, O kayong mga masasama?

10:51

Hassanor Alapa : Na ba oriyan o kitana iyan na pharatiayaan iyo skaniyan, imanto pn (i kapharatiaya niyo) a sabnar a 466 miaadn kano ron a pphamakotan iyo

Muhsin Khan : Is it then, that when it has actually befallen, that you will believe in it? What! Now (you believe)? And you used (aforetime) to hasten it on!"

Sahih International : Then is it that when it has [actually] occurred you will believe in it? Now? And you were [once] for it impatient

Pickthall : Is it (only) then, when it hath befallen you, that ye will believe? What! (Believe) now, when (until now) ye have been hastening it on (through disbelief)?

Yusuf Ali : "Would ye then believe in it at last, when it actually cometh to pass? (It will then be said): 'Ah! now? and ye wanted (aforetime) to hasten it on!'

Shakir : And when it comes to pass, will you believe in it? What! now (you believe), and already you wished to have it hastened on.

Dr. Ghali : Is it (only) thereafter, when it befalls, that you will believe in it? Do (you believe) now? And already you were seeking to hasten it!"

Tafsir Jalalayn : Is it [only] then, when it has come to pass, [when] it has befallen you, that you will believe therein?, that is, in God, or [it means] in the chastisement, when it has come down (the [use of] hamza [in a-thumma, ‘is it then’] is to deny [the possibility of] deferrment [of chastisement], in other words, it [your belief] will not be accepted from you [in that instance] and it will be said to you: Now, do you believe, when [until now] you have been hastening it on?’, in mockery [of it].

Tagalog : Pagkatapos pa bang dumating ang kaparusahan ng Allâh sa inyo, O kayong mga ‘Mushrikun’ ay saka pa kayo maniniwala, gayong sa pagkakataong yaon ay wala na kayong pakikinabangan sa inyong paniniwala? At sasabihin sa inyo sa Araw na yaon: Ngayon lang ba kayo maniniwala samantalang noon ay iminamadali ninyo na dumating sa inyo ang kaparusahan?

10:52

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na matharo ko siran oto a mianakoto a tintimi niyo so siksa a tatap a da a imbalas rkano a rowar ko miaadn kano a gii niyo zokatn.

Muhsin Khan : Then it will be said to them who wronged themselves: "Taste you the everlasting torment! Are you recompensed (aught) save what you used to earn?"

Sahih International : Then it will be said to those who had wronged, "Taste the punishment of eternity; are you being recompensed except for what you used to earn?"

Pickthall : Then will it be said unto those who dealt unjustly Taste the torment of eternity. Are ye requited aught save what ye used to earn?

Yusuf Ali : "At length will be said to the wrong-doers: 'Taste ye the enduring punishment! ye get but the recompense of what ye earned!'"

Shakir : Then it shall be said to those who were unjust: Taste abiding chastisement; you are not requited except for what you earned.

Dr. Ghali : Thereafter it will be said to the ones who did injustice, "Taste the torment of eternity! Are you recompensed anything except for what you were earning?"

Tafsir Jalalayn : Then will it be said to those who were evildoers: ‘Taste the everlasting chastisement!, that is, the one in which you shall abide. Are you, you are not, requited for anything but, the requital of, what you used to earn?’

Tagalog : Pagkatapos ay sasabihin sa mga masasama na minali nila ang kanilang mga sarili dahil sa kanilang pagtanggi sa Allâh: Lasapin ninyo ang parusa ng Allâh na walang katapusan, at parurusahan ba kayo nang bukod sa kabayaran sa kasamaan na inyong ginawa sa daigdig?

10:53

Hassanor Alapa : Go phagamadan ka iran o bnar dn oto? Na tharo anka a ibt ko Kadnan ko ka mataan a skaniyan na bnar, ago di niyo khakowaan sa bagr (so Allāh)

Muhsin Khan : And they ask you (O Muhammad SAW) to inform them (saying): "Is it true (i.e. the torment and the establishment of the Hour; - the Day of Resurrection)?" Say: "Yes! By my Lord! It is the very truth! and you cannot escape from it!"

Sahih International : And they ask information of you, [O Muhammad], "Is it true?" Say, "Yes, by my Lord. Indeed, it is truth; and you will not cause failure [to Allah ]."

Pickthall : And they ask thee to inform them (saying): Is it true? Say: Yea, by my Lord, verily it is true, and ye cannot escape.

Yusuf Ali : They seek to be informed by thee: "Is that true?" Say: "Aye! by my Lord! it is the very truth! and ye cannot frustrate it!"

Shakir : And they ask you: Is that true? Say: Aye! by my Lord! it is most surely the truth, and you will not escape.

Dr. Ghali : And they ask you to inform them, "Is it true?" Say, "Yea, by my Lord! Surely it is true indeed; and in no way can you be defiant to (Him)."

Tafsir Jalalayn : And they ask you to tell, to inform, them, ‘Is it true?’, that which you promise us in the way of chastisement and resurrection? Say: ‘Aye, indeed, by my Lord! Verily it is true and you cannot escape’, [you cannot] elude the chastisement.

Tagalog : At tinatanong ka nila na mga ‘Mushrikûn,’ O Muhammad, hinggil sa parusa sa Araw ng Muling Pagkabuhay, kung ito ba ay totoo. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Oo! Sumusumpa ako sa aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha na ito ay totoo na walang pag-aalinlangan, na kayo ay bubuhayin na mag-uli at pagbabayarin, at hindi kayo makatatakas ni makaliligtas sa Allâh dahil kayo ay nasa ilalim ng Kanyang kapangyarihan.

10:54
Hassanor Alapa : Opama ka langowan a ginawa a mianakoto na rk iyan so madadalm ko lopa na tankd a isanggar iyan (asar ka di masiksa na di ron dn tarimaan) sa minisoln iran so kazndit gowani a kasandngan iran so siksa sa kiokom so lt iran sa kaontol sa di siran dn khalalim

Muhsin Khan : And if every person who had wronged (by disbelieving in Allah and by worshipping others besides Allah), possessed all that is on earth, and sought to ransom himself therewith (it will not be accepted), and they would feel in their hearts regret when they see the torment, and they will be judged with justice, and no wrong will be done unto them.

Sahih International : And if each soul that wronged had everything on earth, it would offer it in ransom. And they will confide regret when they see the punishment; and they will be judged in justice, and they will not be wronged

Pickthall : And if each soul that doeth wrong had all that is in the earth it would seek to ransom itself therewith; and they will feel remorse within them, when they see the doom. But it hath been judged between them fairly and they are not wronged.

Yusuf Ali : Every soul that hath sinned, if it possessed all that is on earth, would fain give it in ransom: They would declare (their) repentance when they see the penalty: but the judgment between them will be with justice, and no wrong will be done unto them.

Shakir : And if every soul that has done injustice had all that is in the earth, it would offer it for ransom, and they will manifest regret when they see the chastisement and the matter shall be decided between them with justice and they shall not be dealt with unjustly.

Dr. Ghali : And if every self that has done injustice had whatever is in the earth, it would indeed ransom itself therewith; and they will keep secret (their) remorse as soon as they see the torment, and (the case) is decreed between them with equity, and they are not done an injustice.

Tafsir Jalalayn : And if each soul that has done wrong, [that] has disbelieved, had all that is in the earth, of riches, it would offer it as ransom, against chastisement on the Day of Resurrection; and they will feel remorse within them, for having neglected faith, when they see the chastisement, their leaders keep it [their remorse] secret from the weak ones whom they had led astray, fearing reproach, but it has been decided justly between them, [between] all creatures, and they are not wronged, in anything.

Tagalog : At kahit pagmamay-ari pa ng bawa’t tao na sumamba ng iba at lumabag sa Allâh, ang lahat ng nasa kalupaan, at hahangarin niya itong ipantubos para sa kanya mismong sarili mula sa kaparusahan ng Allâh (subali’t ito ay hindi tatanggapin sa kanya), at ililihim ng mga masasama ang kanilang pagsisisi sa kanilang mga kalooban kapag nakita na nila ang lahat ng kaparusahan ng Allâh na dumating sa kanila, at magpapasiya ang Allâh sa kanila nang makatarungan, at sila ay hindi dadayain dahil ang Allâh ay hindi Niya parurusahan ang sinuman kundi ayon din lamang sa kasalanan na kanyang nagawa.

10:55

Hassanor Alapa : Tanodan a rk o Allāh so 467 madadalm ko manga langit ago so lopa, tanodan a mataan a so kapasadan o Allāh na bnar ogaid na so kadaklan kiran na di ran katawan

Muhsin Khan : No doubt, surely, all that is in the heavens and the earth belongs to Allah. No doubt, surely, Allah's Promise is true. But most of them know not.

Sahih International : Unquestionably, to Allah belongs whatever is in the heavens and the earth. Unquestionably, the promise of Allah is truth, but most of them do not know

Pickthall : Lo! verily all that is in the heavens and the earth is Allah's. Lo! verily Allah's promise is true. But most of them know not.

Yusuf Ali : Is it not (the case) that to Allah belongeth whatever is in the heavens and on earth? Is it not (the case) that Allah's promise is assuredly true? Yet most of them understand not.

Shakir : Now surely Allah's is what is in the heavens and the earth; now surely Allah's promise is true, but most of them do not know.

Dr. Ghali : Verily, to Allah surely (belongs) whatever is in the heavens and the earth. Verily, the promise of Allah surely is true; but most of them do not know.

Tafsir Jalalayn : Why, surely to God belongs all that is in the heavens and the earth. Why, surely God’s promise, of resurrection and requital, is true, [is] fixed, but most of them, people, do not know, this.

Tagalog : Dapat mong mabatid na ang lahat ng niloloob ng mga kalangitan at kalupaan ay bukod-tanging Pagmamay-ari lamang ng Allâh, at walang anuman ang pagmamay-ari ng sinuman bukod sa Kanya. Dapat mong mabatid na ang pakikipagharap ng Allâh at pagpaparusa sa mga nagtambal o sumamba ng iba ay katiyakang magaganap, subali’t ang karamihan sa kanila ay hindi nila batid ang katotohanan hinggil dito.

10:56

Hassanor Alapa : Skaniyan i ppha-ngoyag ago pmbgay sa kapatay ago ron kano ron phakandod

Muhsin Khan : It is He Who gives life, and causes death, and to Him you (all) shall return.

Sahih International : He gives life and causes death, and to Him you will be returned

Pickthall : He quickeneth and giveth death, and unto Him ye will be returned.

Yusuf Ali : It is He Who giveth life and who taketh it, and to Him shall ye all be brought back.

Shakir : He gives life and causes death, and to Him you shall be brought back.

Dr. Ghali : He (is The One Who) gives life, and makes to die, and to Him you will be returned.

Tafsir Jalalayn : He gives life and makes to die, and to Him you shall be returned, in the Hereafter, and He shall requite you for your deeds.

Tagalog : Katiyakan, ang Allâh ay Siyang nagbibigay ng buhay at nagsasanhi ng kamatayan, na hindi mahirap para sa Kanya na buhayin ang mga tao pagkatapos nilang mamatay na katulad din ng pagkamatay nila kapag ito ay Kanyang ninais, at sila ay babalik sa Kanya pagkatapos nilang mamatay.

10:57
Hassanor Alapa : Hay manga manosiya sabnar a miaoma kano a thoma a phoon ko Kadnan iyo ago bolong (ko gdamn) ko manga rarb ago toroan ago limo ko miamaratiaya

Muhsin Khan : O mankind! There has come to you a good advice from your Lord (i.e. the Quran, ordering all that is good and forbidding all that is evil), and a healing for that (disease of ignorance, doubt, hypocrisy and differences, etc.) in your breasts, - a guidance and a mercy (explaining lawful and unlawful things, etc.) for the believers.

Sahih International : O mankind, there has to come to you instruction from your Lord and healing for what is in the breasts and guidance and mercy for the believers.

Pickthall : O mankind! There hath come unto you an exhortation from your Lord, a balm for that which is in the breasts, a guidance and a mercy for believers.

Yusuf Ali : O mankind! there hath come to you a direction from your Lord and a healing for the (diseases) in your hearts,- and for those who believe, a guidance and a Mercy.

Shakir : O men! there has come to you indeed an admonition from your Lord and a healing for what is in the breasts and a guidance and a mercy for the believers.

Dr. Ghali : O you mankind, there has already come to you an admonition from your Lord, and a cure for what is in the breasts.

Tafsir Jalalayn : O people, that is, inhabitants of Mecca, there has come to you an admonition from your Lord, a Book which contains [mention] of that which is [permissible] for you and that which is enjoined on you, and this [Book] is the Qur’ān; and a healing, a cure, for what is in the breasts, of corrupt beliefs and uncertainties, and a guidance, from error, and a mercy for those who believe, in it.

Tagalog : O sangkatauhan! Katiyakang mayroong dumating sa inyo na isang mabuting payo mula sa Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na nagpapaalaala sa inyo hinggil sa kaparusahan ng Allâh at pinag-iingat kayo hinggil sa Kanyang babala, na ito ay ang Banal na Qur’ân at ang anuman na nakasaad dito na mga pagpapayo upang ituwid ang inyong mga pag-uugali at ang inyong mga gawain, at niloloob din nito ang lunas sa anumang nasa inyong mga kalooban (puso) na kamangmangan, paniniwala sa iba bukod sa Allâh at sa lahat ng uri ng mga sakit; at gabay sa sinumang susunod rito na mga tao upang sila ay iligtas sa kapahamakan, na ginawa ito ng Allâh bilang biyaya at awa sa mga mananampalataya, na ito ay bukod-tangi na para lamang sa kanila; dahil sila ang makikinabang nito dahil sa kanilang paniniwala, subali’t ang mga walang pananampalataya ay hindi nila ito nakikita.

10:58

Hassanor Alapa : Tharo anka a sabap ko kalbihan o Allāh ago so limo Iyan na sabap roo na mababaya siran, a skaniyan i mapiya a di so nganin a pphanimoon iran.

Muhsin Khan : Say: "In the Bounty of Allah, and in His Mercy (i.e. Islam and the Quran); -therein let them rejoice." That is better than what (the wealth) they amass.

Sahih International : Say, "In the bounty of Allah and in His mercy - in that let them rejoice; it is better than what they accumulate."

Pickthall : Say: In the bounty of Allah and in His mercy: therein let them rejoice. It is better than what they hoard.

Yusuf Ali : Say: "In the bounty of Allah. And in His Mercy,- in that let them rejoice": that is better than the (wealth) they hoard.

Shakir : Say: In the grace of Allah and in His mercy-- in that they should rejoice; it is better than that which they gather.

Dr. Ghali : Say, "By the Grace of Allah, and by His mercy; so with that let them exult; it is more charitable (i.e., better) than whatever they (heap) together. (Literally: whatever they gather)

Tafsir Jalalayn : Say: ‘In the bounty of God, [that is] Islam, and in His mercy, the Qur’ān, in that, bounty and mercy, let them rejoice: it is better than what they hoard’, in this world (read yajma‘ūn, ‘they hoard’, and tajma‘ūn, ‘you hoard’).

Tagalog : Sabihin mo sa lahat ng mga tao, O Muhammad: Sa Kagandahang-Loob ng Allâh at sa Kanyang Awa, na ito ay ang dumating sa inyo na Islâm mula sa Allâh na gabay at ‘Deen’ (o Relihiyon) ng katotohanan, na kung kaya, dahil dito ay malugod kayo; sapagka’t walang pag-aalinlangan na ito ay ang Islâm, na kung saan dito kayo inanyayahan ng Allâh at ang Banal na Qur’ân na ipinahayag Niya kay Muhammad, na higit pa sa kung anuman na nalikom ninyo mula sa mga makamundong bagay at kung anumang mga palamuti nito na may hangganan.

10:59
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a miailay niyo so piakatoron o Allāh rkano a pd sa rizki na bialoy niyo so pd on a haram ago halal, tharo anka a ba so Allāh na iniidin Iyan rkano antaa ka ba sii ko Allāh na pthmpo kano?

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW to these polytheists): "Tell me, what provision Allah has sent down to you! And you have made of it lawful and unlawful." Say (O Muhammad SAW): "Has Allah permitted you (to do so), or do you invent a lie against Allah?"

Sahih International : Say, "Have you seen what Allah has sent down to you of provision of which you have made [some] lawful and [some] unlawful?" Say, "Has Allah permitted you [to do so], or do you invent [something] about Allah ?"

Pickthall : Say: Have ye considered what provision Allah hath sent down for you, how ye have made of it lawful and unlawful? Hath Allah permitted you, or do ye invent a lie concerning Allah?

Yusuf Ali : Say: "See ye what things Allah hath sent down to you for sustenance? Yet ye hold forbidden some things thereof and (some things) lawful." Say: "Hath Allah indeed permitted you, or do ye invent (things) to attribute to Allah?"

Shakir : Say: Tell me what Allah has sent down for you of sustenance, then you make (a part) of it unlawful and (a part) lawful. Say: Has Allah commanded you, or do you forge a lie against Allah?

Dr. Ghali : Say, "Have you seen (that) whatever provision Allah has sent down for you, yet you have made (some) of it prohibited and (some) lawful?" Say, "Has Allah given you permission, or do you fabricate lies against Allah?"

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Have you considered, inform me, what provision God has revealed, has created, for you, how you have made some of it unlawful and some lawful?’, as in the case of [the camels called] al-Bahīra or al-Sā’iba, and carrion. Say: ‘Has God given you permission, to make that lawful or unlawful? No! Or do you, nay [you], invent lies concerning God?’, by attributing that to Him.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, na hindi naniwala sa Rebelasyon: Sabihin nga ninyo sa akin, ang hinggil sa kabuhayan na ipinagkaloob ng Allâh sa inyo na tulad ng mga hayop, mga pananim at ang mga mabubuting kabuhayan na ipinahintulot ninyo sa inyong sarili ang iba at ang iba naman ay ipinagbawal ninyo, sabihin mo sa kanila: Ang Allâh ba ay Siyang nagpahintulot sa inyo na gawin ito, o nagsasabi lang kayo ng kasinungalingan laban sa Allâh na wala kayong karapatan?

10:60
Hassanor Alapa : Go so antaan a pamikiran o siran oto a giimanmpo ko Allāh sa kabokhag ko alongan a Qiyāmah, mataan a so Allāh i khirk ko kalbihan ko manga taw, ogaid na so kadaklan kiran na di siran phanalamat

Muhsin Khan : And what think those who invent lies against Allah, on the Day of Resurrection? [i.e. Do they think that they will be forgiven and excused! Nay, they will have an eternal punishment in the Fire of Hell]. Truly, Allah is full of Bounty to mankind, but most of them are ungrateful.

Sahih International : And what will be the supposition of those who invent falsehood about Allah on the Day of Resurrection? Indeed, Allah is full of bounty to the people, but most of them are not grateful."

Pickthall : And what think those who invent a lie concerning Allah (will be their plight) upon the Day of Resurrection? Lo! Allah truly is Bountiful toward mankind, but most of them give not thanks.

Yusuf Ali : And what think those who invent lies against Allah, of the Day of Judgment? Verily Allah is full of bounty to mankind, but most of them are ungrateful.

Shakir : And what will be the thought of those who forge lies against Allah on the day of resurrection? Most surely Allah is the Lord of grace towards men, but most of them do not give thanks.

Dr. Ghali : And what will they who fabricate lies against Allah surmise on the Day of the Resurrection? Surely Allah is indeed The Owner of Grace upon mankind, but most of them do not thank (Him).

Tafsir Jalalayn : And what do they suppose, those who invent lies concerning God, [will happen to them] on the Day of Resurrection?: do they reckon that He will not chastise them? No! Truly God is Bountiful to mankind, by granting them respite and bestowing graces upon them, but most of them do not give thanks.

Tagalog : Ano kaya sa tingin nila ang gagawin ng Allâh sa kanila, sila na mga nag-imbento ng kasinungalingan laban sa Allâh, sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na dinaragdagan nila ang batas ng pagbabawal sa hindi ipinagbawal ng Allâh na kabuhayan, ano kaya ang gagawin ng Allâh sa kanila sa Araw ng Muling Pagkabuhay dahil sa kanilang pagsisinungaling laban sa Allâh? Iniisip ba nilang sila ay patatawarin ng Allâh? Katotohanan, ang Allâh ay Punung-Puno ng kagandahang-loob sa Kanyang nilikha na hindi muna Niya pinarurusahan kaagad dito sa daigdig at pinababayaan muna Niya ang sinumang nagsinungaling laban sa Kanya, subali’t ang karamihan sa mga tao ay hindi tumatanaw ng utang na loob sa anumang kagandahang-loob sa kanila ng Allâh.

10:61Hassanor Alapa : Go da a khaadnan rka a btad go da a pmbatiaan ka a pd sa Qur’ān go da a pnggalbkn iyo a pd sa galbk inonta bo a maadn Kami rkano a manga Saksi, gowani a gii niyo nggalbkn, go da a khisoln ko Kadnan ka a timbang bo a kolpong ko lopa go da pn ko langit, go da pn a lawan roo sa kaito ago da pn a lawan on sa kala inonta bo a midadakat sa kitaban a mapayag (so Lawh Mahfūdh)

Muhsin Khan : Whatever you (O Muhammad SAW) may be doing, and whatever portion you may be reciting from the Quran, - and whatever deed you (mankind) may be doing (good or evil), We are Witness thereof, when you are doing it. And nothing is hidden from your Lord (so much as) the weight of an atom (or small ant) on the earth or in the heaven. Not what is less than that or what is greater than that but is (written) in a Clear Record. (Tafsir At-Tabari. Vol.11, Page 129).

Sahih International : And, [O Muhammad], you are not [engaged] in any matter or recite any of the Qur'an and you [people] do not do any deed except that We are witness over you when you are involved in it. And not absent from your Lord is any [part] of an atom's weight within the earth or within the heaven or [anything] smaller than that or greater but that it is in a clear register.

Pickthall : And thou (Muhammad) art not occupied with any business and thou recitest not a Lecture from this (Scripture), and ye (mankind) perform no act, but We are Witness of you when ye are engaged therein. And not an atom's weight in the earth or in the sky escapeth your Lord, nor what is less than that or greater than that, but it is (written) in a clear Book.

Yusuf Ali : In whatever business thou mayest be, and whatever portion thou mayest be reciting from the Qur'an,- and whatever deed ye (mankind) may be doing,- We are witnesses thereof when ye are deeply engrossed therein. Nor is hidden from thy Lord (so much as) the weight of an atom on the earth or in heaven. And not the least and not the greatest of these things but are recorded in a clear record.

Shakir : And you are not (engaged) in any affair, nor do you recite concerning it any portion of the Quran, nor do you do any work but We are witnesses over you when you enter into it, and there does not lie concealed from your Lord the weight of an atom in the earth or in the heaven, nor any thing less than that nor greater, but it is in a clear book.

Dr. Ghali : And in no way are you (i.e., the prophet) upon any affair, (i.e., doing anything) and in no way are you reciting from the Qur'an, nor do you (i.e., mankind) do any deed without that We are witnessing over you as you press on it. (i.e., as you are doing it) And in no way (can) as much as even an atom's weight, either in the earth or in the heaven. shift away from your Lord, nor is anything smaller than that, or greater, without that it is in an Evident Book.

Tafsir Jalalayn : And you, O Muhammad (s), are not occupied with any business, any matter, nor do you recite anything regarding it, that is, regarding such a matter — [or it means: nor do you recite anything] from God, by way of the Qur’ān, which He has revealed to you, nor do you perform any action, God is addressing him and his community, but We are witnesses, watchers, over you when you are engaged therein, that is, [in] the action. And not so much as the weight of an atom, [the weight of] the smallest ant, in the earth or in the heaven escapes, is hidden from, your Lord, nor what is less than that or greater, but it is in a clear, a manifest, Book, namely, the Preserved Tablet (al-lawh al-mahfūz).

Tagalog : Anuman ang iyong ginagawa, O Muhammad, sa iyong mga sariling gawain, at kung anuman na iyong binibigkas mula sa Banal na Qur’ân na mga talata, at kung anuman ang ginawa ng sinuman sa iyong sambayanan na mabuting gawain o masama, ay tiyak na nababatid Namin ito at Kami ay nakamasid habang ito ay inyong ginagawa, at ito ay itinala Namin para sa inyo at gagantihan Namin kayo para rito, at walang anuman ang naililihim sa kaalaman ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, na kahit na kasinliit ng atomo (o atom), dito sa kalupaan at ganoon din sa mga kalangitan. Kahit na maliit pa o malaki kaysa rito ay nakatala ito nang malinaw sa Aklat na nasa Allâh dahil saklaw ng Kanyang Kaalaman ang lahat at ito ay itinala ng Kanyang panulat.

10:62

Hassanor Alapa : Tanodan a so manga salinggo-gopa o Allāh na da a kalk iran ago di siran makapmboko 468

Muhsin Khan : No doubt! Verily, the Auliya' of Allah [i.e. those who believe in the Oneness of Allah and fear Allah much (abstain from all kinds of sins and evil deeds which he has forbidden), and love Allah much (perform all kinds of good deeds which He has ordained)], no fear shall come upon them nor shall they grieve,

Sahih International : Unquestionably, [for] the allies of Allah there will be no fear concerning them, nor will they grieve

Pickthall : Lo! verily the friends of Allah are (those) on whom fear (cometh) not, nor do they grieve?

Yusuf Ali : Behold! verily on the friends of Allah there is no fear, nor shall they grieve;

Shakir : Now surely the friends of Allah-- they shall have no fear nor shall they grieve.

Dr. Ghali : Verily, the patrons (Or: the pious worshippers of Allah) of Allah surely will have no fear on them, nor will they grieve.

Tafsir Jalalayn : Assuredly God’s friends, no fear shall befall them, neither shall they grieve, in the Hereafter.

Tagalog : Dapat ninyong mabatid na katiyakan, ang mga ‘Awliyâ`’ ng Allâh ay wala silang dapat na katakutan sa Kabilang-Buhay na kaparusahan ng Allâh, at wala silang dapat na ikalungkot sa anuman na hindi nila nakamtan na makamundong buhay.

10:63

Hassanor Alapa : A siran oto so miaratiaya siran ago miaadn siran a giimanang-gila

Muhsin Khan : Those who believed (in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism), and used to fear Allah much (by abstaining from evil deeds and sins and by doing righteous deeds).

Sahih International : Those who believed and were fearing Allah

Pickthall : Those who believe and keep their duty (to Allah).

Yusuf Ali : Those who believe and (constantly) guard against evil;-

Shakir : Those who believe and guarded (against evil):

Dr. Ghali : (They are) the ones who have believed and have been pious.

Tafsir Jalalayn : They are, those who believe and fear, God, by observing His commandments and prohibitions.

Tagalog : At sila na mga malalapit sa Allâh, ang kanilang katangian ay naniwala sila sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo at sa anuman na kanyang dinala na kautusan mula sa Allâh, at sila ay natatakot sa Allâh sa pamamamgitan ng pagsunod nila sa Kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal.

10:64
Hassanor Alapa : Rk iran so mapiya a thotolan ko kaoyagoyag ko doniya ago sa akhirat, sa di dn khasambian so manga katharoo Allāh, gioto so kapagontong a mala

Muhsin Khan : For them are glad tidings, in the life of the present world(i.e. righteous dream seen by the person himself or shown to others), and in the Hereafter. No change can there be in the Words of Allah, this is indeed the supreme success.

Sahih International : For them are good tidings in the worldly life and in the Hereafter. No change is there in the words of Allah . That is what is the great attainment.

Pickthall : Theirs are good tidings in the life of the world and in the Hereafter - There is no changing the Words of Allah - that is the Supreme Triumph.

Yusuf Ali : For them are glad tidings, in the life of the present and in the Hereafter; no change can there be in the words of Allah. This is indeed the supreme felicity.

Shakir : They shall have good news in this world's life and in the hereafter; there is no changing the words of Allah; that is the mighty achievement.

Dr. Ghali : For them are good tidings in the present life (Literally: the lowly life i.e., the life of this word) and in the Hereafter. There is no exchange for the Speeches of Allah; that is (the state) that is the magnificent triumph.

Tafsir Jalalayn : Theirs are good tidings in the life of this world: in a hadīth verified by al-Hākim this has been explained as [referring to] a propitious vision which an individual might have or [a vision] which another might have of that person; and in the Hereafter: Paradise and reward. There is no changing the Words of God, no failing of His promises; that, mentioned, is the supreme triumph.

Tagalog : Para sa kanila na malalapit sa Allâh, ang magandang balita mula sa Allâh, dito sa daigdig na kalugud-lugod para sa kanila, at sa Kabilang Buhay naman ay ‘Al-Jannah.’ Hindi binabago ng Allâh ang Kanyang pangako, na ito sa katotohanan ang dakilang tagumpay; dahil saklaw nito ang kaligtasan mula sa anumang hindi kanais-nais at pagkakamit ng anumang kaluguran.

10:65

Hassanor Alapa : Oba ka mapakamboko o katharo iran ka mataan a so bagr na rk o Allāh langon a Skaniyan so pphakan’g a Matao

Muhsin Khan : And let not their speech grieve you (O Muhammad SAW), for all power and honour belong to Allah. He is the All-Hearer, the All-Knower.

Sahih International : And let not their speech grieve you. Indeed, honor [due to power] belongs to Allah entirely. He is the Hearing, the Knowing.

Pickthall : And let not their speech grieve thee (O Muhammad). Lo! power belongeth wholly to Allah. He is the Hearer, the Knower.

Yusuf Ali : Let not their speech grieve thee: for all power and honour belong to Allah: It is He Who heareth and knoweth (all things).

Shakir : And let not their speech grieve you; surely might is wholly Allah's; He is the Hearing, the Knowing.

Dr. Ghali : And do not let their saying grieve you. Surely the might belongs altogether to Allah. He, Ever He, is The Ever-Hearing, The Ever-Knowing.

Tafsir Jalalayn : And let not what they say, to you, that you have not been sent [as a prophet] or otherwise, grieve you. Truly (inna: indicates a new sentence) power, might, belongs wholly to God. He is the Hearer, of speech, the Knower, of deeds, and will requite them and grant you victory.

Tagalog : At huwag kang magdalamhati, O Muhammad, sa mga sinabi ng mga ‘Mushrikin’ hinggil sa kanilang ‘Rabb’ at sa kanilang pagsisinungaling laban sa Kanya at sa pagsamba nila ng mga diyus-diyusan; dahil walang pag-aalinlangan na ang Allâh ay Bukod-Tangi na nagtatangan ng ganap na kapangyarihan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, Siya ay ‘As-Samee`’ – Ganap na Nakaririnig sa kanilang mga sinasabi, na ‘Al-`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa kanilang mga gawain at layunin.

10:66Hassanor Alapa : Tanodan a mataan a rk o Allāh so madadalm ko manga langit ago so lopa, go daa pkhaonotan o siran oto a pphamangni siran sa salakaw ko Allāh a manga sakotowa, da a phagonotan iran a rowar sa antaan a pamikiran iran (a di bnar) ago da siran a rowar sa gii siran mamokhag

Muhsin Khan : No doubt! Verily, to Allah belongs whosoever is in the heavens and whosoever is in the earth. And those who worship and invoke others besides Allah, in fact they follow not the (Allah's so-called) partners, they follow only a conjecture and they only invent lies.

Sahih International : Unquestionably, to Allah belongs whoever is in the heavens and whoever is on the earth. And those who invoke other than Allah do not [actually] follow [His] "partners." They follow not except assumption, and they are not but falsifying

Pickthall : Lo! is it not unto Allah that belongeth whosoever is in the heavens and whosoever is in the earth? Those who follow aught instead of Allah follow not (His) partners. They follow only a conjecture, and they do but guess.

Yusuf Ali : Behold! verily to Allah belong all creatures, in the heavens and on earth. What do they follow who worship as His "partners" other than Allah? They follow nothing but fancy, and they do nothing but lie.

Shakir : Now, surely, whatever is in the heavens and whatever is in the earth is Allah's; and they do not (really) follow any associates, who call on others besides Allah; they do not follow (anything) but conjectures, and they only lie.

Dr. Ghali : Verily, to Allah surely belongs whoever is in the heavens surely and whoever is in the earth; and in no way do the ones who invoke (anything) apart from Allah follow any associates; decidedly they do not follow anything except surmise, and decidedly they do nothing except conjecture.

Tafsir Jalalayn : Why, surely to God belongs all who are in the heavens and all who are in the earth, as servants, possessions and creatures. Those who call upon, [those who] worship, besides God, that is, other than Him, idols, are not following associates, of His, in reality, exalted be He above this: they are following nothing but conjecture, in this [matter], that is, their supposition that these are gods who intercede for them, and they are only telling lies, in this [matter].

Tagalog : Dapat mong mabatid na walang pag-aalinlangan, Pagmamay-ari ng Allâh ang lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan, na mga anghel, mga tao, mga ‘Jinn’ at iba pa. At ano ba talaga ang sinusunod ng mga yaong sumasamba at nananalangin sa iba bukod sa Allah, na kanilang mga itinatambal at pinapanalanginan? Sa katotohanan, wala silang sinusunod kundi haka-haka at mga pala-palagay lamang gayong ang mga ito kailanman ay hindi maaaring ipanghalili sa katotohanan, at sila ay nag-iimbento lamang ng mga kasinungalingan hinggil sa anumang itinatangi nila sa Allâh.

10:67
Hassanor Alapa : Skaniyan (a Allāh) so inadn Iyan rkano so kagagawii ka an kano ron makarnk, ago so kadawndaw na ipphangilay sa pagpr 469 sa mataan a kadadalman oto sa manga tanda a rk a pagtaw a pphamakin’g (pphakasabot).

Muhsin Khan : He it is Who has appointed for you the night that you may rest therein, and the day to make things visible (to you). Verily, in this are Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) for a people who listen (i.e. those who think deeply).

Sahih International : It is He who made for you the night to rest therein and the day, giving sight. Indeed in that are signs for a people who listen.

Pickthall : He it is Who hath appointed for you the night that ye should rest therein and the day giving sight. Lo! herein verily are portents for a folk that heed.

Yusuf Ali : He it is That hath made you the night that ye may rest therein, and the day to make things visible (to you). Verily in this are signs for those who listen (to His Message).

Shakir : He it is Who made for you the night that you might rest in it, and the day giving light; most surely there are signs in it for a people who would hear.

Dr. Ghali : He is The One Who has made for you the night to rest in it, and the daytime a beholder. (i.e., when you can behold) Surely in that are indeed signs for a people who hear.

Tafsir Jalalayn : He it is Who made for you the night that you should rest therein, and the day to see: the attribution of sight (ibsār) to ‘the day’ is figurative, since one is able to see during it. Surely in that are signs, indications of His Oneness, exalted be He, for a folk who are able to hear, hearing [in such a way so as] to reflect and be admonished.

Tagalog : Siya ay gumawa para sa inyo, O mga tao, ng gabi upang kayo ay makapagpahinga at maging panatag mula sa kapaguran sa inyong mga gawain na paghahanap-buhay, at ginawa Niya rin sa inyo ang araw (day) upang maging lantad sa paningin ang mga bagay sa inyo at magsumigasig kayo upang makahanap ng kabuhayan. Katiyakan, sa pagbabagu-bago ng gabi at araw, at ang mga kalagayan ng mga tao (dito sa gabi’t araw na ito) ay tanda at mga katibayan na ang Allâh ay Bukod-Tangi lamang na may karapatan at karapat-dapat na sambahin, sa mga taong pinakikinggan ang mga ganitong katibayan at pinag-iisipan.

10:68
Hassanor Alapa : Pitharo iran a kominowa so Allāh sa wata a mama miasotisoti Skaniyan, a Skaniyan so Kawasa, a rk Iyan so madadalm ko manga langit ago so lopa, daa zisii rkano a pd sa kabnar ko katharoa san, ba kano pphanaro ko Allāh sa di niyo katawan

Muhsin Khan : They (Jews, Christians and pagans) say: "Allah has begotten a son (children)." Glory be to Him! He is Rich (Free of all wants). His is all that is in the heavens and all that is in the earth. No warrant you have for this. Do you say against Allah what you know not.

Sahih International : They have said, " Allah has taken a son." Exalted is He; He is the [one] Free of need. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. You have no authority for this [claim]. Do you say about Allah that which you do not know?

Pickthall : They say: Allah hath taken (unto Him) a son - Glorified be He! He hath no needs! His is all that is in the heavens and all that is in the earth. Ye have no warrant for this. Tell ye concerning Allah that which ye know not?

Yusuf Ali : They say: "Allah hath begotten a son!" - Glory be to Him! He is self-sufficient! His are all things in the heavens and on earth! No warrant have ye for this! say ye about Allah what ye know not?

Shakir : They say: Allah has taken a son (to Himself)! Glory be to Him: He is the Self-sufficient: His is what is in the heavens and what is in the earth; you have no authority for this; do you say against Allah what you do not know?

Dr. Ghali : They have said, " Allah has taken to Him a child." All Extolment be to Him! He is The Ever- Affluent; (Literally: Ever-Rich) to Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. Do you decidedly have any all-binding authority in your presence for this? (i.e., this conjecture about a child) Do you say against Allah what you do not know?

Tafsir Jalalayn : They, that is, the Jews and the Christians, and those who claim that the angels are the daughters of God, say, ‘God has taken [to Him] a son’. God, exalted be He, says to them: Glory be to Him!, [in affirmation of] His transcending having offspring. He is Independent, [without need] of anyone, for only he who has need of a child would desire [to have] one. To Him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth, as possessions, creatures and servants. You have no warrant, [no] proof, for this, that you say. Do you say about God what you do not know? (an interrogative meant as a rebuke).

Tagalog : Sinabi ng mga ‘Mushrikûn’ Ang Allâh ay nagkaroon ng anak na katulad ng kanilang sinabi, na ang mga anghel ay mga anak ng Allâh na kababaihan, o di kaya ay si Al-Masih (Messiah – Kristo) ay anak ng Allâh. Luwalhati sa Allâh na Siya ay malayo sa lahat ng ito! Siya ay ‘Al-Ghanee’ – ang Napakayaman na Ganap at Malaya sa lahat ng anumang pangangailangan, Pagmamay-ari Niya ang lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan, na kung kaya, paano Siya magkakaroon ng anak mula sa Kanyang mga nilikha, samantalang ang lahat ng mga bagay ay Pagmamay-ari Niya? At wala kayong katibayan sa anumang inaangkin ninyo na kasinungalingan, na kung kaya, nagsasabi ba kayo laban sa Allâh ng mga bagay na hindi ninyo alam na katotohanan hinggil dito?

10:69

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a so siran to a pthmpowan iran so Allāh sa kabokhag na di siran phakadaag

Muhsin Khan : Say: "Verily, those who invent lie against Allah will never be successful"

Sahih International : Say, "Indeed, those who invent falsehood about Allah will not succeed."

Pickthall : Say: Verily those who invent a lie concerning Allah will not succeed.

Yusuf Ali : Say: "Those who invent a lie against Allah will never prosper."

Shakir : Say: Those who forge a lie against Allah shall not be successful.

Dr. Ghali : Say, "Surely the ones who fabricate lies against Allah will not prosper."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Truly those who invent lies concerning God, by attributing offspring to Him, shall not prosper’, they shall not find happiness.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad : Katiyakan, ang mga yaong nag-imbento ng kasinungalingan laban sa Allâh na sinasabi nilang Siya ay nagkaroon daw ng anak na lalaki at binigyan nila ng katambal ang Allâh, ay wala silang mapapala na anuman dito sa daigdig at lalung-lalo na sa Kabilang-Buhay.

10:70
Hassanor Alapa : Kasawit ko doniya oriyan iyan na sii Rkami so khandodan iran, oriyan iyan na pakitaaman Ami kiran so siksa a mabasng sabap ko kiaadn iran a pzanka siran

Muhsin Khan : A brief enjoyment in this world! - and then unto Us will be their return, then We shall make them taste the severest torment because they used to disbelieve [in Allah, belie His Messengers, deny and challenge His Ayat (proofs, signs, verses, etc.)].

Sahih International : [For them is brief] enjoyment in this world; then to Us is their return; then We will make them taste the severe punishment because they used to disbelieve

Pickthall : This world's portion (will be theirs), then unto Us is their return. Then We make them taste a dreadful doom because they used to disbelieve.

Yusuf Ali : A little enjoyment in this world!- and then, to Us will be their return, then shall We make them taste the severest penalty for their blasphemies.

Shakir : (It is only) a provision in this world, then to Us shall be their return; then We shall make them taste severe punishment because they disbelieved.

Dr. Ghali : Enjoyment in the present (life) (Literally: the lowly life i.e., the life of this world) (is theirs); thereafter to Us will be their return; thereafter We will let them taste the strict torment because for that they used to disbelieve.

Tafsir Jalalayn : Theirs will be, enjoyment, [only] a little, in this world, which they will enjoy for the duration of their lives, then to Us is their return, at death, then We shall make them taste terrible chastisement, after death, because they used to disbelieve.

Tagalog : Ang matatamasa lamang nila dahil sa kanilang pagtanggi at pagsinungaling ay kaunting kaligayahan dito sa daigdig, pagkatapos ng kanilang kamatayan ay sa Amin sila magbabalik, na pagkatapos nito ay ipalalasap Namin sa kanila ang kaparusahan sa Impiyerno dahil sa kanilang pagtanggi sa Allâh at pagpapasinungaling sa Kanyang mga Sugo at paglabag sa Kanyang mga talata o katuruan.

10:71Hassanor Alapa : Batia anka kiran so thotolan ko Nabī Nūh gowani a tharoon iyan ko pagtaw niyan a hay pagtaw akn amay ka miakapnd rkano so katatago akn rkano ago so kapphakitadmi akn ko manga tanda o Allāh, na sii ko Allāh na mizarakan ako Ron na timoa niyo so btad iyo ago so manga sakotowa iyo, oriyan iyan na di rkano mipnd so btad iyo na gtasa ko niyo (imataya ko niyo) sa di ako niyo planati

Muhsin Khan : And recite to them the news of Nuh (Noah). When he said to his people: "O my people, if my stay (with you), and my reminding (you) of the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah is hard on you, then I put my trust in Allah. So devise your plot, you and your partners, and let not your plot be in doubt for you. Then pass your sentence on me and give me no respite.

Sahih International : And recite to them the news of Noah, when he said to his people, "O my people, if my residence and my reminding of the signs of Allah has become burdensome upon you - then I have relied upon Allah . So resolve upon your plan and [call upon] your associates. Then let not your plan be obscure to you. Then carry it out upon me and do not give me respite.

Pickthall : Recite unto them the story of Noah, when he told his people: O my people! If my sojourn (here) and my reminding you by Allah's revelations are an offence unto you, in Allah have I put my trust, so decide upon your course of action you and your partners. Let not your course of action be in doubt for you. Then have at me, give me no respite.

Yusuf Ali : Relate to them the story of Noah. Behold! he said to his people: "O my people, if it be hard on your (mind) that I should stay (with you) and commemorate the signs of Allah,- yet I put my trust in Allah. Get ye then an agreement about your plan and among your partners, so your plan be on to you dark and dubious. Then pass your sentence on me, and give me no respite.

Shakir : And recite to them the story of Nuh when he said to his people: O my people! if my stay and my reminding (you) by the communications of Allah is hard on you-- yet on Allah do I rely-- then resolve upon your affair and (gather) your associates, then let not your affair remain dubious to you, then have it executed against me and give me no respite:

Dr. Ghali : And recite to them the tiding (Literally: information) of Nuh (Noah) as he said to his people, "O my people, in case my station (here) is greatly (annoying) to you, and my constant reminding you of the signs of Allah, then on Allah I have put my trust. So agree together about your Command (i.e., decision) and your associates (too); thereafter do not let your Command be (dubious) dimness to you; thereafter (give your) decree to me, and do not respite me.

Tafsir Jalalayn : And recite, O Muhammad (s), to them, that is, [to] the Meccan disbelievers, the story, the tale, of Noah (Nūhin is substituted by [the following, idh qāla]) when he said to his people, ‘O my people, if my sojourn, my stay among you, is too great [to bear], is a hardship, for you, as is my reminding you, my admonishing you, by the signs of God, in God have I put my trust; so decide upon your course of action, resolve upon what you will do to me, together with your associates (wa-shurakā’akum: the wāw [wa-] means here ‘with’), then let not your decision be a secret between you, concealed, nay, manifest it and proclaim it to me; then implement it against me, carry out what you desire, and do not put it off, [do not] give me respite, for I am not concerned by you.

Tagalog : Isalaysay mo, O Muhammad, sa mga walang pananam-palataya sa Makkah ang kuwento hinggil kay Nûh (as) kasama ang kanyang sambayanan noong siya ay nagsabi sa kanila: Kung ang aking pananatili sa inyo para kayo ay paalalahanan sa mga katibayan at mga palatandaan ng Allâh ay mabigat para sa inyo ay ipinauubaya ko na lamang ang aking sarili sa Allâh, at sa Kanya ko ipinagkakatiwala. Samakatuwid, ihanda ninyo ang inyong mga pakana, at tawagin ninyo ang inyong mga itinatambal o sinasamba na iba, pagkatapos ay huwag na ninyong ilihim ang inyong mga ginagawa bagkus ay ilantad na ninyo, pagkatapos ay magpasiya na kayo na ako ay inyong parusahan at saktan kung ito ay kaya ninyo, at huwag na ninyo akong pagbigyan pa ng kahit na isang oras man lamang na bahagi ng isang araw.

10:72
Hassanor Alapa : Na amay ka tomalikhod kano na da a piangni akn rkano a pd sa sokay ka da a balas akn inonta a zisii ko Allāh, ago siogo ako a kabaloy akn a pd ko manga Muslim.

Muhsin Khan : "But if you turn away [from accepting my doctrine of Islamic Monotheism, i.e. to worship none but Allah], then no reward have I asked of you, my reward is only from Allah, and I have been commanded to be one of the Muslims (those who submit to Allah's Will)."

Sahih International : And if you turn away [from my advice] then no payment have I asked of you. My reward is only from Allah , and I have been commanded to be of the Muslims."

Pickthall : But if ye are averse I have asked of you no wage. My wage is the concern of Allah only, and I am commanded to be of those who surrender (unto Him).

Yusuf Ali : "But if ye turn back, (consider): no reward have I asked of you: my reward is only due from Allah, and I have been commanded to be of those who submit to Allah's will (in Islam)."

Shakir : But if you turn back, I did not ask for any reward from you; my reward is only with Allah, and I am commanded that I should be of those who submit.

Dr. Ghali : Yet in case you turn away, then in no way have I asked you for any reward; decidedly my reward is not from anyone except Allah, and I have been commanded to be one of the Muslims." (Those who surrender to Allah)

Tafsir Jalalayn : But if you turn away, from my reminding [you], I have not asked you for any wage, any reward for it, so turn [and go] away: my wage, my reward, falls only on God, and I have been commanded to be of those who submit [to God]’.

Tagalog : At kapag tinanggihan ninyo ang aking paanyaya, samantalang ako sa katotohanan ay hindi humihingi sa inyo ng anumang kabayaran; kundi ang aking gantimpala ay nagmumula lamang sa aking ‘Rabb,’ na Luwalhati sa Kanya na Bukod-Tangi na walang katambal, na ako ay inutusan na maging kabilang sa mga sumusuko at sumusunod sa Kanyang batas bilang isang Muslim.

10:73
Hassanor Alapa : Na piakambokhag iran skaniyan, na siabt Ami skaniyan ago so taw a pd iyan ko padaw sa bialoy Ami siran a miamakasambi, sa piagld Ami so siran oto a piakambokhag iran so manga tanda Ami sa ilay anka o antonaa i kiabolosan o manga taw a lialangan

Muhsin Khan : They denied him, but We delivered him, and those with him in the ship, and We made them generations replacing one after another, while We drowned those who belied Our Ayat (proofs, evidences, lessons, signs, revelations, etc.). Then see what was the end of those who were warned.

Sahih International : And they denied him, so We saved him and those with him in the ship and made them successors, and We drowned those who denied Our signs. Then see how was the end of those who were warned.

Pickthall : But they denied him, so We saved him and those with him in the ship, and made them viceroys (in the earth), while We drowned those who denied Our revelations. See then the nature of the consequence for those who had been warned.

Yusuf Ali : They rejected Him, but We delivered him, and those with him, in the Ark, and We made them inherit (the earth), while We overwhelmed in the flood those who rejected Our Signs. Then see what was the end of those who were warned (but heeded not)!

Shakir : But they rejected him, so We delivered him and those with him in the ark, and We made them rulers and drowned those who rejected Our communications; see then what was the end of the (people) warned.

Dr. Ghali : Yet they cried him lies; so We safely delivered him and the ones with him in the ship (s), (The word fulk (ship) can mean singular or plural) and We made them succeeding each other, and We drowned the ones who cried lies to Our signs; so look into how was the end of them that were constantly warned.

Tafsir Jalalayn : But they denied him, so We saved him and those with him in the Ark, and made them, that is, those with him, successors, in the earth, and We drowned those who denied Our signs, by [unleashing] the Flood. Behold then the nature of the consequence for those who had been warned!, in that they were destroyed: likewise We deal with those who deny.

Tagalog : Subali’t tinanggihan si Nûh (as) ng kanyang sambayanan sa kanyang ipinarating na mensahe mula sa Allâh, na kung kaya, iniligtas Namin siya at ang sinumang sumama sa kanya sa pamamagitan ng pagsakay sa sasakyang pantubig, at ginawa Namin sila na kahalili sa pangangasiwa rito sa kalupaan ng mga tumanggi sa katotohanan, at sinanhi Namin na malunod ang mga tumanggi sa Aming mga katibayan, na kung kaya, tingnan mo, O Muhammad, kung ano ang naging hantungan (katapusan) ng mga tao na binalaan ng Sugo na ipinadala sa kanila hinggil sa kaparusahan ng Allâh?

10:74
Hassanor Alapa : Oriyan iyan na somiogo Kami ko oriyan iyan sa manga sogo’ sii ko pagtaw iran na minioma iran sii kiran so manga rarayag a tanda na da maadn i ba iran paratiayaa so nganin a piakambokhag iran sa miaona, sa datar oto a pthombokan Ami so manga poso’ o manga taw a tamaba

Muhsin Khan : Then after him We sent Messengers to their people, they brought them clear proofs, but they would not believe what they had already rejected beforehand. Thus We seal the hearts of the transgressors (those who disbelieve in the Oneness of Allah and disobey Him).

Sahih International : Then We sent after him messengers to their peoples, and they came to them with clear proofs. But they were not to believe in that which they had denied before. Thus We seal over the hearts of the transgressors

Pickthall : Then, after him, We sent messengers unto their folk, and they brought them clear proofs. But they were not ready to believe in that which they before denied. Thus print We on the hearts of the transgressors.

Yusuf Ali : Then after him We sent (many) messengers to their peoples: they brought them Clear Signs, but they would not believe what they had already rejected beforehand. Thus do We seal the hearts of the transgressors.

Shakir : Then did We raise up after him messengers to their people, so they came to them with clear arguments, but they would not believe in what they had rejected before; thus it is that We set seals upon the hearts of those who exceed the limits.

Dr. Ghali : Thereafter We sent forth even after him Messengers to their people. So they came to them with the Supreme evidences, yet in no way could they believe in what they had cried lies to earlier. Thus We stamp (i.e., set a stamp or seal) upon the hearts of the transgressors.

Tafsir Jalalayn : Then, after him, that is, [after] Noah, We sent messengers to their people, such as Abraham, Hūd and Sālih, and they brought them clear proofs, miracles, but it was not for them to believe in that which they had denied before, that is, before the sending of messengers to them. Thus do We seal, stamp [upon], the hearts of the transgressors — so that they cannot accept faith — in the same way that We sealed the hearts of those [before].

Tagalog : Pagkatapos ay nagpadala Kami ng mga Sugo, pagkatapos ni Nûh (as) tungo sa kanilang mga sambayanan – na katulad ng Sugong si Propeta Hûd (as), Sâleh (as), Ibrâhim (as), Lût (as) at Shu`ayb (as) at iba pa – at dala-dala ng mga Sugong yaon sa kani-kanilang sambayanan ang mga himala na nagpapatunay sa kanilang mensahe at nagpapatotoo sa kanilang inihihikayat, subali’t magkagayunpaman ay hindi pa rin sila naniwala`t sumunod sa anumang tinanggihan ng mga sambayanan ni Nûh at sa sinumang nauna pa sa kanila na mga tao. Na kung kaya, kung paano isinara ng Allâh ang mga puso ng mga taong yaon kaya sila ay hindi na naniwala, ay ganoon din isasara ng Allâh ang mga puso ng sinumang katulad nila na darating pagkatapos nila, na mga lumabag sa batas o sa hangganang itinakda ng Allâh at nilabag nila ang anumang mensahe na dala-dala ng Sugo na ipinadala sa kanila, bilang kaparusahan sa kanilang kasalanan.

10:75
Hassanor Alapa : Oriyan iyan na siogo Ami ko oriyan iran so Mūsā ago so Hārūn sii ko Fir’aun ago so pagtaw niyan sabap ko manga tanda Ami na mithakabor siran ago miaadn siran a pagtaw a baradosa

Muhsin Khan : Then after them We sent Musa (Moses) and Harun (Aaron) to Fir'aun (Pharaoh) and his chiefs with Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.). But they behaved arrogantly and were Mujrimun (disbelievers, sinners, polytheists, criminals, etc.) folk.

Sahih International : Then We sent after them Moses and Aaron to Pharaoh and his establishment with Our signs, but they behaved arrogantly and were a criminal people

Pickthall : Then, after them, We sent Moses and Aaron unto Pharaoh and his chiefs with Our revelations, but they were arrogant and were a guilty folk.

Yusuf Ali : Then after them sent We Moses and Aaron to Pharaoh and his chiefs with Our Signs. But they were arrogant: they were a people in sin.

Shakir : Then did We send up after them Musa and Haroun to Firon and his chiefs with Our signs, but they showed pride and they were a guilty people.

Dr. Ghali : Thereafter We sent forth, even after them, Musa (Moses) and Harun (Aaron) to Firaawn (Pharaoh) and his chiefs with Our signs; yet they waxed proud and were a criminal people.

Tafsir Jalalayn : Then, after them, We sent Moses and Aaron to Pharaoh and his council, that is, his folk, with Our, nine, signs, but they were disdainful, to believe in them, and were a sinful folk.

Tagalog : Pagkatapos, ipinadala Namin kasunod ng mga Sugong yaon si Mousâ (as) at saka si Hâroun (as) tungo kay Fir`âwn at sa mga namumuno sa kanyang sambayanan, na dala-dala nila ang mga himala na nagpapatotoo sa kanilang mga mensahe, subali’t sila ay nagmataas at tinanggihan ang katotohanan (Fir`âwn at ang kanyang sambayanan), dahil sa sila ay mga makasalanan at pinasinungalingan ang katotohanan.

10:76

Hassanor Alapa : Na gowani a maoma siran o Bnar a phoon Rkami na pitharo iran a mataan a giai na salamankiro a mapayag

Muhsin Khan : So when came to them the truth from Us, they said: "This is indeed clear magic."

Sahih International : So when there came to them the truth from Us, they said, "Indeed, this is obvious magic."

Pickthall : And when the Truth from Our presence came unto them, they said: Lo! this is mere magic.

Yusuf Ali : When the Truth did come to them from Us, they said: "This is indeed evident sorcery!"

Shakir : So when the truth came to them from Us they said: This is most surely clear enchantment!

Dr. Ghali : So as soon as the Truth came to them from Our Providence, they said, "Surely this is indeed an evident sorcery."

Tafsir Jalalayn : So, when the Truth came to them from Us, they said, ‘Surely this is manifest sorcery’, [sorcery that is] clear and evident.

Tagalog : At nang dumating kay Fir`âwn at sa kanyang sambayanan ang katotohanan na dala-dala ni Mousâ, ay kanilang sinabi: Katotohanan, ang dala ni Mousâ na mga palatandaan ay malinaw na salamangka.

10:77

Hassanor Alapa : Na pitharo o Mūsā a ptharoon iyo ko bnar gowani a maoma kano niyan a ba ini salamankiro, a di phakadaag so manga salamankiro.

Muhsin Khan : Musa (Moses) said: "Say you (this) about the truth when it has come to you? Is this magic? But the magicians will never be successful."

Sahih International : Moses said, "Do you say [thus] about the truth when it has come to you? Is this magic? But magicians will not succeed."

Pickthall : Moses said: Speak ye (so) of the Truth when it hath come unto you? Is this magic? Now magicians thrive not.

Yusuf Ali : Said Moses: "Say ye (this) about the truth when it hath (actually) reached you? Is sorcery (like) this? But sorcerers will not prosper."

Shakir : Musa said: Do you say (this) of the truth when it has come to you? Is it magic? And the magicians are not successful.

Dr. Ghali : Musa said, "Do you say (so) to the Truth, as soon as it has come to you? Is this sorcery? And the (lying) sorcerers do not prosper."

Tafsir Jalalayn : Moses said, ‘Do you say [so] of the Truth when it has come to you, that it is sorcery? Is this sorcery?, when the one who has brought it has indeed prospered and has invalidated the sorcery of the sorcerers? Now sorcerers do not prosper’ (the interrogative in both instances is meant as a disavowal).

Tagalog : Sinabi sa kanila ni Mousâ na may pagkamangha sa kanilang sinabi: Sinasabi ba ninyo ang hinggil sa katotohanan na dumating sa inyo, na ito ay malinaw na salamangka? Tingnan ninyo ang katangian ng (pahayag na) dumating sa inyo at ang niloloob nito dahil makikita ninyo na ito ay totoo. At kailanman ay hindi magtatagumpay ang mga salamangkero, at wala silang mapapala na anuman dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

10:78
Hassanor Alapa : Pitharo iran a ba ka miakaoma sa pantag sa an ami kalikati so nganin a kialayaman ami ko manga apo ami, ago khaadn rkano a dowa so kadato ko lopa, na skami na di kami rkano pharatiaya

Muhsin Khan : They said: "Have you come to us to turn us away from that (Faith) we found our fathers following, - and that you two may have greatness in the land? We are not going to believe you two!"

Sahih International : They said, "Have you come to us to turn us away from that upon which we found our fathers and so that you two may have grandeur in the land? And we are not believers in you."

Pickthall : They said: Hast thou come unto us to pervert us from that (faith) in which we found our fathers, and that you two may own the place of greatness in the land? We will not believe you two.

Yusuf Ali : They said: "Hast thou come to us to turn us away from the ways we found our fathers following,- in order that thou and thy brother may have greatness in the land? But not we shall believe in you!"

Shakir : They said: Have you come to us to turn us away from what we found our fathers upon, and (that) greatness in the land should be for you two? And we are not going to believe in you.

Dr. Ghali : They said, "Have you come to us to turn us round from what we found our fathers (practicing), and that grandeur in the earth might belong to you (two)? And in no way will we be believers with you (two)."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘Have you come to us to divert us, to turn us away, from what we found our fathers following, and that yours both might be the greatness, the kingship, in the land, the land of Egypt? We will not believe you two’.

Tagalog : Sinabi ni Fir`âwn at ang mga namumuno sa kanyang sambayanan kay Mousâ: Dumating ka ba para alisin kami sa aming kinagisnan sa aming mga ninuno sa pagsamba ng iba bukod sa Allâh at upang kayong dalawa – ikaw at si Hâroun ay maging dakila at makilala dito sa kalupaan ng Ehipto? Na kung kaya, hindi kami maniwala na kayong dalawa ay mga Sugo na ipinadala sa amin; na para lamang masamba namin ang Allâh nang Bukod-Tangi at walang katambal.

10:79

Hassanor Alapa : Sa pitharo o Fir’aun a talingomai ako niyo sa langowan a salaman-kiro a mapasang

Muhsin Khan : And Fir'aun (Pharaoh) said: "Bring to me every well-versed sorcerer."

Sahih International : And Pharaoh said, "Bring to me every learned magician."

Pickthall : And Pharaoh said: Bring every cunning wizard unto me.

Yusuf Ali : Said Pharaoh: "Bring me every sorcerer well versed."

Shakir : And Firon said: Bring to me every skillful magician.

Dr. Ghali : And Firaawn said, "Come up to me with every knowledgeable sorcerer."

Tafsir Jalalayn : And Pharaoh said, ‘Bring me every cunning sorcerer’, [every] individual excelling in the art of sorcery.

Tagalog : At sinabi ni Fir`âwn: Dalhin ninyo sa akin ang lahat ng mga bihasa at mga marurunong na mga salamangkero.

10:80

Hassanor Alapa : Na gowani a makaoma so manga salamankiro na pitharo kiran o Mūsā a ithogn iyo so nganin a ipagithog iyo 470

Muhsin Khan : And when the sorcerers came, Musa (Moses) said to them: "Cast down what you want to cast!"

Sahih International : So when the magicians came, Moses said to them, "Throw down whatever you will throw."

Pickthall : And when the wizards came, Moses said unto them: Cast your cast!

Yusuf Ali : When the sorcerers came, Moses said to them: "Throw ye what ye (wish) to throw!"

Shakir : And when the magicians came, Musa said to them: Cast down what you have to cast.

Dr. Ghali : So, as soon as the sorcerers came, Musa said, "Cast down whatever you are casting."

Tafsir Jalalayn : And when the sorcerers came, Moses said to them, after they had said to him, Either you cast, or we shall be the casters! [Q. 7:115]: ‘Cast your cast!’

Tagalog : Nang dumating ang mga salamangkero ni Fir`âwn, sinabi sa kanila ni Mousâ: Ihagis ninyo sa kalupaan ang anuman na dala-dala ninyo na mga lubid at mga tungkod.

10:81
Hassanor Alapa : Na gowani a mithog siran na pitharo o Mūsā a so minioma niyo a salamankiro na so Allāh na mbataln iyan, ka so Allāh na di Niyan pagompiyaan so galbk o manga taw a pphaminasa

Muhsin Khan : Then when they had cast down, Musa (Moses) said: "What you have brought is sorcery, Allah will surely make it of no effect. Verily, Allah does not set right the work of Al-Mufsidun (the evil-doers, corrupts, etc.).

Sahih International : And when they had thrown, Moses said, "What you have brought is [only] magic. Indeed, Allah will expose its worthlessness. Indeed, Allah does not amend the work of corrupters.

Pickthall : And when they had cast, Moses said: That which ye have brought is magic. Lo! Allah will make it vain. Lo! Allah upholdeth not the work of mischief-makers.

Yusuf Ali : When they had had their throw, Moses said: "What ye have brought is sorcery: Allah will surely make it of no effect: for Allah prospereth not the work of those who make mischief.

Shakir : So when they cast down, Musa said to them: What you have brought is deception; surely Allah will make it naught; surely Allah does not make the work of mischief-makers to thrive.

Dr. Ghali : Then, as soon as they cast, Musa said, "What you have come with is sorcery. Surely Allah will soon make it void. Surely Allah does not make righteous the deed (s) of the corruptors.

Tafsir Jalalayn : Then, when they had cast, their ropes and staffs, Moses said, ‘What (mā is interrogative and the subject, its predicate being [the following, ji’tum bihi]) have you brought? Sorcery? (ā’l-sihru [a-al-sihru] is a substitute [for the predicate ji’tum bihi, ‘have you brought’]; a variant reading has al-sihru with a single hamza, making it predicative, in which case mā is the relative particle of the subject) Verily God will bring it to nothing, He will efface it. Truly God does not make right the work of those who do corruption.

Tagalog : At nang inihagis nila ang kanilang mga lubid at mga tungkod, sinabi sa kanila ni Mousâ (as): Katiyakan, ang dala ninyo at ang inyong mga inihagis ay salamangka, katiyakan na ang Allâh ay aalisan Niya ng bisa ang anumang dala-dala ninyong salamangka. Walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay hindi Niya itinutuwid ang gawain ng sinumang nagsusumigasig na gumawa sa kalupaan ng Kanyang kinamumuhian at namiminsala rito sa pamamagitan ng kanyang masasamang gawain.

10:82

Hassanor Alapa : Go mbnarn o Allāh so bnar sa nggolalan ko katharo Iyan 471 apiya pn inikagowad o manga baradosa

Muhsin Khan : "And Allah will establish and make apparent the truth by His Words, however much the Mujrimun (criminals, disbelievers, polytheists, sinners, etc.) may hate it."

Sahih International : And Allah will establish the truth by His words, even if the criminals dislike it."

Pickthall : And Allah will vindicate the Truth by His words, however much the guilty be averse.

Yusuf Ali : "And Allah by His words doth prove and establish His truth, however much the sinners may hate it!"

Shakir : And Allah will show the truth to be the truth by His words, though the guilty may be averse (to it).

Dr. Ghali : And Allah (upholds) truthfully the Truth with His Speeches, though the criminals hate (that (."

Tafsir Jalalayn : And God will vindicate, He will establish and make prevail, the Truth by His words, by His promises, however much the sinners be averse’.

Tagalog : At ang patatatagin ng Allâh ay ang katotohanan na dala-dala ko sa inyo na mula sa Kanya at ito ay pahihintulutan Niya na mangibabaw laban sa inyong mga kamalian sa pamamagitan ng Kanyang mga Salita at Utos, kahit ito ay kamuhian ng mga makasalanan na mula sa pamilya ni Fir`âwn.

10:83
Hassanor Alapa : Na da a miaratiaya ko Mūsā inonta a moriataw a pd ko pagtaw niyan sa kalk ko Fir’aun ago so manga tantara iyan oba iran siksaa siran, go so Fir’aun na miphaporo ko lopa ago skaniyan na pd ko manga tabowakar (ko kandosa)

Muhsin Khan : But none believed in Musa (Moses) except the offspring of his people, because of the fear of Fir'aun (Pharaoh) and his chiefs, lest they should persecute them; and verily, Fir'aun (Pharaoh) was arrogant tyrant on the earth, he was indeed one of the Musrifun (polytheists, sinners and transgressors, those who give up the truth and follow the evil, and commit all kinds of great sins).

Sahih International : But no one believed Moses, except [some] youths among his people, for fear of Pharaoh and his establishment that they would persecute them. And indeed, Pharaoh was haughty within the land, and indeed, he was of the transgressors

Pickthall : But none trusted Moses, save some scions of his people, (and they were) in fear of Pharaoh and their chiefs, that he would persecute them. Lo! Pharaoh was verily a tyrant in the land, and lo! he verily was of the wanton.

Yusuf Ali : But none believed in Moses except some children of his people, because of the fear of Pharaoh and his chiefs, lest they should persecute them; and certainly Pharaoh was mighty on the earth and one who transgressed all bounds.

Shakir : But none believed in Musa except the offspring of his people, on account of the fear of Firon and their chiefs, lest he should persecute them; and most surely Firon was lofty in the land; and most surely he was of the extravagant.

Dr. Ghali : So, in no way did (anyone) believe Musa, (Moses) except (some) offspring of his people, with fear of Firaawn (Pharaoh) and their chiefs, that they would tempt them; (i.e., persecute them of force them into disbelief) and surely Firaawn was indeed exalted in the land, and surely he was indeed of the extravagant.

Tafsir Jalalayn : But with Moses, none believed save a few descendants, a party, of, the children of, his, that is, Pharaoh’s, folk, out of fear of Pharaoh and their council, that he [Pharaoh] might persecute them, turn them away from his [Moses’s] religion by torturing them; and truly Pharaoh was despotic, arrogant, in the land, the land of Egypt, and truly he was of the prodigal, [of] those who transgress the bounds by claiming to be Lords.

Tagalog : Subali’t walang sinuman ang naniwala kay Mousâ kahit dala-dala na niya ang mga katibayan at mga palatandaan kundi ang mga lahi lamang na mula sa kanyang sambayanan na mga angkan ni Isrâ`îl, dahil sa takot nila kay Fir`âwn at sa kanyang mga pinuno, na sila ay parusahan at pigilan mula sa kanilang relihiyon dahil katiyakang si Fir`âwn ay mapagmalupit at mapagmataas sa kalupaan, at siya sa katotohanan ay kabilang sa mga lumampas sa hangganan sa pagtanggi at sa pamiminsala.

10:84

Hassanor Alapa : Go pitharo o Mūsā a hay pagtaw akn amay ka piaratiaya niyo so Allāh na sii Rkaniyan na zarakan kano, amay ka miaadn kano a manga Muslim.

Muhsin Khan : And Musa (Moses) said: "O my people! If you have believed in Allah, then put your trust in Him if you are Muslims (those who submit to Allah's Will)."

Sahih International : And Moses said, "O my people, if you have believed in Allah , then rely upon Him, if you should be Muslims."

Pickthall : And Moses said: O my people! If ye have believed in Allah then put trust in Him, if ye have indeed surrendered (unto Him)!

Yusuf Ali : Moses said: "O my people! If ye do (really) believe in Allah, then in Him put your trust if ye submit (your will to His)."

Shakir : And Musa said: O my people! if you believe in Allah, then rely on Him (alone) if you submit (to Allah).

Dr. Ghali : And Musa said, "O my people, in case you have believed in Allah, then in Him put your trust, in case you are Muslims." (i.e., you have surrendered to Allah)

Tafsir Jalalayn : And Moses said, ‘O my people, if you have believed in God then put your trust in Him, if you have [truly] submitted [to Him]’.

Tagalog : At sinabi ni Mousâ: O aking sambayanan, kapag kayo ay naniwala sa Allâh at nagtiwala kayo sa Kanya at ipinaubaya ninyo ang inyong mga sarili sa kagustuhan Niya, at sa Allâh lamang kayo dapat na magtiwala kung kayo ay tunay na sumusunod sa Kanyang kagustuhan bilang mga Muslim.

10:85

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a sii ko Allāh na mizarakan kami, Kadnan ami di kami Nka mbaloyaa pkhatanaan a siksa o pagtaw a salimbot

Muhsin Khan : They said: "In Allah we put our trust. Our Lord! Make us not a trial for the folk who are Zalimun (polytheists and wrong-doing) (i.e. do not make them overpower us).

Sahih International : So they said, "Upon Allah do we rely. Our Lord, make us not [objects of] trial for the wrongdoing people

Pickthall : They said: In Allah we put trust. Our Lord! Oh, make us not a lure for the wrongdoing folk;

Yusuf Ali : They said: "In Allah do we put out trust. Our Lord! make us not a trial for those who practise oppression;

Shakir : So they said: On Allah we rely: O our Lord! make us not subject to the persecution of the unjust people:

Dr. Ghali : Then they said, "On Allah we have put our trust. Our Lord, do not make us a temptation to the unjust people;

Tafsir Jalalayn : So they said, ‘In God we have put our trust. Our Lord, make us not a [cause of] temptation for the evildoing folk, that is, do not make them prevail over us, lest they then think that they are upon the right path and so end up succumbing to [the] temptation [of thinking that they are upon the right path] because of us;

Tagalog : At kanilang sinabi kay Mousâ: Sa Allâh lamang kami na Bukod-Tangi na walang katambal nagtitiwala, na sa Kanya lamang namin ipinauubaya ang aming mga sarili. O Allah na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Huwag mong pahintulutang mangibabaw laban sa amin ang mga masasama, dahil ito ang magsasanhi na mapalayo kami mula sa aming ‘Deen.’

10:86

Hassanor Alapa : Sa sabta kami Nka sa nggolalan ko limo Oka phoon ko pagtaw a kafir

Muhsin Khan : "And save us by Your Mercy from the disbelieving folk."

Sahih International : And save us by Your mercy from the disbelieving people."

Pickthall : And, of Thy mercy, save us from the folk that disbelieve.

Yusuf Ali : "And deliver us by Thy Mercy from those who reject (Thee)."

Shakir : And do Thou deliver us by Thy mercy from the unbelieving people.

Dr. Ghali : And safely deliver us (all) by Your mercy from the disbelieving people."

Tafsir Jalalayn : and deliver us by Your mercy from the unbelieving folk’.

Tagalog : At iligtas Mo kami sa pamamagitan ng Iyong awa mula sa mga walang pananampalataya na si Fir`âwn at ang mga namumuno sa kanyang sambayanan; dahil sa pinahihirapan nila kami sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga mahihirap na mga gawain (pang-aalipin).

10:87
Hassanor Alapa : Go iniwahi Ami ko Mūsā ago so pagari niyan a pakadar-paa niyo so pagtaw niyo sa Misir sa manga walay sa baloya niyo so manga walay niyo a giizambayangan sa tindgn iyo so smbayang ago pamanothol inka so miamaratiaya (sa manga pipia a balas)

Muhsin Khan : And We inspired Musa (Moses) and his brother (saying): "Take dwellings for your people in Egypt, and make your dwellings as places for your worship, and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and give glad tidings to the believers."

Sahih International : And We inspired to Moses and his brother, "Settle your people in Egypt in houses and make your houses [facing the] qiblah and establish prayer and give good tidings to the believers."

Pickthall : And We inspired Moses and his brother, (saying): Appoint houses for your people in Egypt and make your houses oratories, and establish worship. And give good news to the believers.

Yusuf Ali : We inspired Moses and his brother with this Message: "Provide dwellings for your people in Egypt, make your dwellings into places of worship, and establish regular prayers: and give glad tidings to those who believe!"

Shakir : And We revealed to Musa and his brother, saying: Take for your people houses to abide in Egypt and make your houses places of worship and keep up prayer and give good news to the believers.

Dr. Ghali : And We revealed to Musa and his brother, (saying), "Take as a location for your people, in M?isr, (Egypt) (some) homes, and make your homes a Qiblah, (A direction for prayer, i.e., make your houses places of worship) and keep up prayer, and give good tidings to the believers..

Tafsir Jalalayn : And We inspired Moses and his brother [saying]: ‘Appoint houses for your people in Egypt and make your houses oratories, places in which to perform prayers, so that you might be secure from fear — for Pharaoh had prohibited them from performing prayers — and establish, fulfil, worship; and give good tidings to the believers’, of victory and Paradise.

Tagalog : At Aming ipinahayag kay Mousâ at sa kanyang kapatid na si Hâroun na: Magsagawa kayo ng mga tahanan sa Ehipto para sa inyong sambayanan na kanilang titirhan at magiging taguan, at gawin ninyo ang mga tahanang yaon bilang lugar ng sambahan kapag kayo ay natatakot, at isagawa ninyo ang obligadong ‘Salah’ sa tamang oras na itinakda para rito. At ipamalita mo sa mga mananampalataya na sumusunod sa Allâh ang pagwawagi at pangingibabaw, at masaganang gantimpala mula sa Allâh.

10:88Hassanor Alapa : Go pitharo o Mūsā a Kadnan ami bigan Ka so Fir’aun ago so tantara iyan sa parahiasan ago manga tamok ko 472 kaoyagoyag ko doniya Kadnan ami ka an siran makadadag ko lalan Rka, Kadnan ami padng Anka so manga tamok iran ago gimpis Anka so manga poso’ iran ka di siran pharatiaya sa taman sa kasandngan iran so siksa a malipds

Muhsin Khan : And Musa (Moses) said: "Our Lord! You have indeed bestowed on Fir'aun (Pharaoh) and his chiefs splendour and wealth in the life of this world, our Lord! That they may lead men astray from Your Path. Our Lord! Destroy their wealth, and harden their hearts, so that they will not believe until they see the painful torment."

Sahih International : And Moses said, "Our Lord, indeed You have given Pharaoh and his establishment splendor and wealth in the worldly life, our Lord, that they may lead [men] astray from Your way. Our Lord, obliterate their wealth and harden their hearts so that they will not believe until they see the painful punishment."

Pickthall : And Moses said: Our Lord! Lo! Thou hast given Pharaoh and his chiefs splendour and riches in the life of the world, Our Lord! that they may lead men astray from Thy way. Our Lord! Destroy their riches and harden their hearts so that they believe not till they see the painful doom.

Yusuf Ali : Moses prayed: "Our Lord! Thou hast indeed bestowed on Pharaoh and his chiefs splendour and wealth in the life of the present, and so, Our Lord, they mislead (men) from Thy Path. Deface, our Lord, the features of their wealth, and send hardness to their hearts, so they will not believe until they see the grievous penalty."

Shakir : And Musa said: Our Lord! surely Thou hast given to Firon and his chiefs finery and riches in this world's life, to this end, our Lord, that they lead (people) astray from Thy way: Our Lord! destroy their riches and harden their hearts so that they believe not until they see the painful punishment.

Dr. Ghali : And Musa said, "Our Lord, surely You have brought Firaawn and his chiefs adornment and riches in the present life, (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) Our Lord, that they may make (people) err away from Your way. Our Lord, obliterate their riches, and strictly harden their hearts so that they do not believe till they see the painful torment.".

Tafsir Jalalayn : And Moses said, ‘Our Lord, You have indeed given Pharaoh and his council splendour and riches in the life of this world. Our Lord, You have given them this, that they may lead [people] astray, as a consequence thereof, from Your way, [from] Your religion. Our Lord, obliterate, transform, their riches and harden their hearts, stamp upon them and shackle [them], so that they do not believe until they see the painful chastisement’: he [Moses] invoked God against them and Aaron said ‘Amen’ at the end of his invocation.

Tagalog : At sinabi ni Mousâ: O Allah na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Katotohanan, pinagkalooban Mo si Fir`âwn at ang mga pinuno sa kanyang sambayanan ng masaganang kayamanan dito sa daigdig; subali’t hindi sila nagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa Iyo, bagkus ito pa ang tumulong upang maligaw ang mga tao tungo sa Iyong Daan. O Allah na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Wasakin Mo ang kanilang kayamanan, nang sa gayon ay hindi na nila ito mapakinabangan pa, at isara Mo ang kanilang mga puso upang hindi na sila makatanggap ng katotohanan, at hindi na sila maniniwala hanggang sa makita nila ang matinding kaparusahan.

10:89

Hassanor Alapa : Na pitharo Iyan a sabnar a tiarima so pangni niyo a dowa kataw sa paginontolan kano sa oba niyo onoti so okit o siran oto a da a katawan iran.

Muhsin Khan : Allah said: "Verily, the invocation of you both is accepted. So you both keep to the Straight Way (i.e. keep on doing good deeds and preaching Allah's Message with patience), and follow not the path of those who know not (the truth i.e. to believe in the Oneness of Allah, and also to believe in the Reward of Allah: Paradise, etc.)."

Sahih International : [ Allah ] said, "Your supplication has been answered." So remain on a right course and follow not the way of those who do not know."

Pickthall : He said: Your prayer is heard. Do ye twain keep to the straight path, and follow not the road of those who have no knowledge.

Yusuf Ali : Allah said: "Accepted is your prayer (O Moses and Aaron)! So stand ye straight, and follow not the path of those who know not."

Shakir : He said: The prayer of you both has indeed been accepted, therefore continue in the right way and do not follow the path of those who do not know.

Dr. Ghali : Said He, "Your invocation (i.e., of both Musa and H?arun) has been answered; so go you (two) straight and definitely do not ever follow the way of the ones who do not know.".

Tafsir Jalalayn : He, [God] exalted be He, said, ‘Your prayer has been answered: thus their riches were transformed into stones and Pharaoh did not believe until he was about to drown. So the two of you remain upright, with the Message and the Call until such time as chastisement befalls them, and do not follow the way of those who have no knowledge’, when they seek to hasten on My judgement — it is reported that he [Moses] remained [alive] a further forty years thereafter.

Tagalog : Sinabi ng Allâh sa kanilang dalawa na sina Mousâ at Hâroun: Katiyakan, dininig ang inyong panalangin laban kay Fir`âwn at sa mga namumuno sa kanyang sambayanan at sa kanilang mga kayamanan – habang nananalangin si Mousâ ay nagsasabi naman ng ‘Âmeen’ si Hâroun, na kung kaya, sa kanilang dalawa itinangi ang ganitong paanyaya – at magpakatuwid kayo sa inyong ‘Deen’ at ipagpatuloy ninyo ang inyong paanyaya kay Fir`âwn at sa kanyang sambayanan tungo sa Kaisahan ng Allâh at sa pagsunod sa Kanya, at huwag sundin ang daan ng mga hindi nakababatid ng katotohanan hinggil sa Aking pangako at babala.

10:90Hassanor Alapa : Go iniripag Ami so Banī Isrāīl ko kalodan na tiondog siran o Fir’aun ago so manga sondaro niyan sa kapanalimbot ago kapama-ba, na gowani a raotn o kigald na pitharo iyan a 473 piaratiaya ko a mataan a da a tuhan a rowar ko piaratiaya o mbawataan o Isrāīl sa sakn na pd ko manga Muslim

Muhsin Khan : And We took the Children of Israel across the sea, and Fir'aun (Pharaoh) with his hosts followed them in oppression and enmity, till when drowning overtook him, he said: "I believe that La ilaha illa (Huwa): (none has the right to be worshipped but) He," in Whom the Children of Israel believe, and I am one of the Muslims (those who submit to Allah's Will)."

Sahih International : And We took the Children of Israel across the sea, and Pharaoh and his soldiers pursued them in tyranny and enmity until, when drowning overtook him, he said, "I believe that there is no deity except that in whom the Children of Israel believe, and I am of the Muslims."

Pickthall : And We brought the Children of Israel across the sea, and Pharaoh with his hosts pursued them in rebellion and transgression, till, when the (fate of) drowning overtook him, he exclaimed: I believe that there is no Allah save Him in Whom the Children of Israel believe, and I am of those who surrender (unto Him).

Yusuf Ali : We took the Children of Israel across the sea: Pharaoh and his hosts followed them in insolence and spite. At length, when overwhelmed with the flood, he said: "I believe that there is no god except Him Whom the Children of Israel believe in: I am of those who submit (to Allah in Islam)."

Shakir : And We made the children of Israel to pass through the sea, then Firon and his hosts followed them for oppression and tyranny; until when drowning overtook him, he said: I believe that there is no god but He in Whom the children of Israel believe and I am of those who submit.

Dr. Ghali : And We made the Seeds (Or: sons) of Israel) pass over the sea; then Firaawn and his hosts followed them up inequitably and aggressively till, when the drowning overtook him, he said, "I believe that there is no god except He in Whom the Seeds of believe, and I am one of the Muslims."

Tafsir Jalalayn : And We brought the Children of Israel across the sea; and Pharaoh pursued them, he caught up with them, together with his hosts, in insolence and transgression (baghyan wa-‘adwan: these constitute the [direct] object denoting reason), until, when the [fate of] drowning overtook him, he said, ‘I believe that (annahu is [to be understood as] bi-annahu; a variant reading has innahu, ‘truly it is …’ indicating a new sentence) there is no god save Him in whom the Children of Israel believe, and I am of those who submit [to Him]’: he reiterated this [his submission to God] so that it might be accepted from him, but it was not; and Gabriel thrust mud from the sea into his mouth, lest [God’s] mercy embrace him. And he [Gabriel] said to him:

Tagalog : At biniyak Namin ang karagatan para sa mga angkan ni Isrâ`il, hanggang sa sila ay nakatawid, at sinundan sila ni Fir`âwn at ng kanyang mga sundalo bilang pang-aapi at paghihimagsik, na kung kaya, lumusong sila sa karagatan kasunod nila, hanggang sa nagsara ang karagatan noong nasa kalagitnaan na si Fir`âwn at malulunod na, kanyang sinabi: Naniwala na ako na walang dapat sambahin kundi Siya, na pinaniniwalaan ng mga Angkan ni Isrâ`îl, at ako’y kabilang sa naniwala sa Kanyang Kaisahan at sumusuko sa Kanyang kagustuhan bilang isa sa mga Muslim.

10:91

Hassanor Alapa : (pitharoo a Allāh a) imanto pn! (i kapharatiaya nka!) a sabnar a mindarowaka ka sa miaona ago miaadn ka a pd ko giimaminasa

Muhsin Khan : Now (you believe) while you refused to believe before and you were one of the Mufsidun (evil-doers, corrupts, etc.).

Sahih International : Now? And you had disobeyed [Him] before and were of the corrupters?

Pickthall : What! Now! When hitherto thou hast rebelled and been of the wrong-doers?

Yusuf Ali : (It was said to him): "Ah now!- But a little while before, wast thou in rebellion!- and thou didst mischief (and violence)!

Shakir : What! now! and indeed you disobeyed before and you were of the mischief-makers.

Dr. Ghali : Do you (believe) now? And before (that) you readily disobeyed, and you were (one) of the corruptors."

Tafsir Jalalayn : ‘Now, do you believe, when hitherto you have disobeyed and been of those who do corruption?, on account of your being astray and your leading [others] astray, away from belief.

Tagalog :Ngayon pa lamang, O Fir`âwn, dahil dumating na sa iyo ang kamatayan ay saka ka pa lamang naniwala na ang Allâh lamang ang dapat sambahin, samantalang nilabag mo Siya bago dumating sa iyo ang kaparusahan, at ikaw ay kabilang sa mga namiminsala at humaharang sa Kanyang Daan! Samakatuwid, walang kapakinabangan ang iyong pagsisisi sa oras ng iyong pag-aagaw-buhay.

10:92
Hassanor Alapa : Na imanto na zabtn Ami ska ko badan ka (a bankay) ka an ka maadn ko oriyan ka a poringana, go mataan a kadaklan ko manga taw a sii ko manga tanda Ami na kalilipatan iran

Muhsin Khan : So this day We shall deliver your (dead) body (out from the sea) that you may be a sign to those who come after you! And verily, many among mankind are heedless of Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs , revelations, etc.).

Sahih International : So today We will save you in body that you may be to those who succeed you a sign. And indeed, many among the people, of Our signs, are heedless

Pickthall : But this day We save thee in thy body that thou mayst be a portent for those after thee. Lo! most of mankind are heedless of Our portents.

Yusuf Ali : "This day shall We save thee in the body, that thou mayest be a sign to those who come after thee! but verily, many among mankind are heedless of Our Signs!"

Shakir : But We will this day deliver you with your body that you may be a sign to those after you, and most surely the majority of the people are heedless to Our communications.

Dr. Ghali : So today We will (safely) deliver you with your body that you may be a sign to the ones succeeding you; and surely many among mankind are indeed heedless of Our signs."

Tafsir Jalalayn : But this day We shall save you, We shall bring you out of the sea, in your body, your lifeless corpse, that you may be, for those after you a sign, a lesson, that they might come to know your servitude and not venture upon deeds like yours. According to Ibn ‘Abbās, some of the Children of Israel doubted his death and so he was brought out [of the sea] for them to see. And truly most people, that is, the people of Mecca, are heedless of Our signs’, not learning the lesson therefrom.

Tagalog : Na kung kaya, ngayon ay gagawin Namin na makarating sa kalupaan ang iyong bangkay (na ito ay ipapadpad sa dalampasigan), na makikita ka ng sinumang hindi naniwala sa iyong kamatayan; upang ito ay maging aral sa sinumang darating na mga tao pagkatapos mo. At katotohanan, karamihan sa mga tao ay pabaya sila sa Aming mga katibayan at mga palatandaan, na ito ay hindi nila pinagtutuunan ng pansin at hindi nagsisilbing aral para sa kanila.

10:93
Hassanor Alapa : Sabnar a piakadarpa Ami so mbawataan o isrāīl sa darpa a mapia ago rinizkhiyan Ami siran sa manga pipiya na da siran maoparik sa taman sa da siran maoma o katao, mataan a so Kadnan ka na khokomn Iyan siran ko alongan a Qiyāmah ko nganin a kiasobagan kiran.

Muhsin Khan : And indeed We settled the Children of Israel in an honourable dwelling place (Sham and Misr), and provided them with good things, and they differed not until the knowledge came to them. Verily, Allah will judge between them on the Day of Resurrection in that in which they used to differ.

Sahih International : And We had certainty settled the Children of Israel in an agreeable settlement and provided them with good things. And they did not differ until [after] knowledge had come to them. Indeed, your Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that over which they used to differ

Pickthall : And We verily did allot unto the Children of Israel a fixed abode, and did provide them with good things; and they differed not until the knowledge came unto them. Lo! thy Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they used to differ.

Yusuf Ali : We settled the Children of Israel in a beautiful dwelling-place, and provided for them sustenance of the best: it was after knowledge had been granted to them, that they fell into schisms. Verily Allah will judge between them as to the schisms amongst them, on the Day of Judgment.

Shakir : And certainly We lodged the children of Israel in a goodly abode and We provided them with good things; but they did not disagree until the knowledge had come to them; surely your Lord will judge between them on the resurrection day concerning that in which they disagreed.

Dr. Ghali : And indeed We readily located the Seeds (Or: sons) of Israel) in an agreeable (Literally: a location of sincerity) location, and We provided them with (many) of the good things. Then in no way did they differ (among them-selves) until the knowledge came to them. Surely your Lord will decree between them on the Day of the Resurrection concerning (the things) wherein they used to differ.

Tafsir Jalalayn : And verily We appointed for the Children of Israel an excellent abode, a noble [place of] residence, namely, Syria and Egypt, and We provided them with good things; and they did not differ, such that some believed while others disbelieved, until the knowledge came to them. Truly your Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they used to differ.

Tagalog : At pinatira Namin ang mga angkan ni Isrâ`îl sa maayos at marangal na tirahan sa ‘Sham’ at sa Ehipto, at pinagkalooban Namin ng mabubuting kabuhayan mula sa mga biyaya rito sa kalupaan, na sila ay hindi nagkakasalungatan patungkol sa Relihiyon (Deen) maliban na lamang noong pagkatapos dumating sa kanila ang kaalaman na magbubuklod sa kanila, at kabilang sa kaalaman na yaon na niloloob ng ‘Tawrah’ ay ang mga kuwento hinggil sa pagiging Propeta ni Muhammad (saw). Katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, ang huhukom sa pagitan nila sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at doon sa hindi nila pinagkakasunduan na patungkol sa iyo, kaya, makapapasok sa Impiyerno ang mga hindi naniwala at sa ‘Al-Jannah’ naman ang mga naniwala.

10:94
Hassanor Alapa : Amay ka mizanka ka (hay Mohammad) ko initoron Ami rka (so kisosorat a ngaran ka ko Tawrah ago so Injil) na iza inka so siran oto a pmbatiaan iran so kitab (so Tawrah ago so Injil) ko miaonaan ka (so Yahūdi ago so Nasrānī) a sabnar a miakaoma rka so bnar a phoon ko Kadnan ka na o ba ka maadn a pd o manga taw a zasanka

Muhsin Khan : So if you (O Muhammad SAW) are in doubt concerning that which We have revealed unto you, [i.e. that your name is written in the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)] then ask those who are reading the Book [the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)] before you. Verily, the truth has come to you from your Lord. So be not of those who doubt (it).

Sahih International : So if you are in doubt, [O Muhammad], about that which We have revealed to you, then ask those who have been reading the Scripture before you. The truth has certainly come to you from your Lord, so never be among the doubters.

Pickthall : And if thou (Muhammad) art in doubt concerning that which We reveal unto thee, then question those who read the Scripture (that was) before thee. Verily the Truth from thy Lord hath come unto thee. So be not thou of the waverers.

Yusuf Ali : If thou wert in doubt as to what We have revealed unto thee, then ask those who have been reading the Book from before thee: the Truth hath indeed come to thee from thy Lord: so be in no wise of those in doubt.

Shakir : But if you are in doubt as to what We have revealed to you, ask those who read the Book before you; certainly the truth has come to you from your Lord, therefore you should not be of the disputers.

Dr. Ghali : So, in case you are in doubt regarding what We have sent down to you, then ask the ones who read the Book even before you. Indeed the Truth has already come to you from your Lord, so do not definitely be of the constant wranglers.

Tafsir Jalalayn : So, if you, O Muhammad (s), are in doubt concerning what We have revealed to you, of stories — hypothetically speaking — then question those who read the Scripture, the Torah, before you, for it is confirmed [therein] with them and they can inform you of its truth. The Prophet (s) said, ‘I have no doubt, nor will I question’. Verily the Truth from your Lord has come to you; so do not be of the waverers, [of] those who have doubts about it.

Tagalog : At kapag ikaw ay may pag-aalinlangan, O Muhammad, hinggil sa katiyakan ng ikinukuwento Namin sa iyo, ay tanungin mo ang mga yaong nagbabasa ng Kasulatan na nauna sa iyo, na sa kanila’y ipinadala ang ‘Tawrah’ at ‘Injeel,’ dahil sa ito ay naitala (nakasulat) sa kanilang mga Kasulatan. Katiyakan na dumating sa iyo ang katotohanan na walang pag-aalinlangan, mula sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na ikaw ay Sugo ng Allâh (saw), at walang pag-aalinlangan, sila na mga Hudyo at mga Kristiyano ay batid nila ang katotohanan hinggil dito, at matatagpuan nila ang iyong katangian na naipahayag sa kanilang mga kasulatan, subali’t ito ay tinanggihan nila, na kung kaya, huwag na huwag mong ibilang ang iyong sarili sa mga taong nag-aalinlangan hinggil sa katotohanang ito.

10:95

Hassanor Alapa : Go oba ka maadn a pd o siran oto a piakambokhag iran so manga tanda o Allāh ka maadn ka a pd o manga taw a miangalalapis

Muhsin Khan : And be not one of those who belie the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah, for then you shall be one of the losers.

Sahih International : And never be of those who deny the signs of Allah and [thus] be among the losers.

Pickthall : And be not thou of those who deny the revelations of Allah, for then wert thou of the losers.

Yusuf Ali : Nor be of those who reject the signs of Allah, or thou shalt be of those who perish.

Shakir : And you should not be of those who reject the communications of Allah, (for) then you should be one of the losers.

Dr. Ghali : And do not definitely be of the ones who have cried lies to the signs of Allah so as to be of the losers.

Tafsir Jalalayn : And do not be of those who deny God’s signs and so be of the losers.

Tagalog : At huwag kang pabibilang sa mga yaong tumanggi sa mga katibayan at mga palatandaan ng Allâh kundi ay mabibilang ka sa mga talunan na kinamuhian ng Allâh at Kanyang parurusahan.

10:96

Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a miapatot kiran so katharo o Kadnan ka (so siksa Iyan) na di siran pharatiaya 474

Muhsin Khan : Truly! Those, against whom the Word (Wrath) of your Lord has been justified, will not believe.

Sahih International : Indeed, those upon whom the word of your Lord has come into effect will not believe,

Pickthall : Lo! those for whom the word of thy Lord (concerning sinners) hath effect will not believe,

Yusuf Ali : Those against whom the word of thy Lord hath been verified would not believe-

Shakir : Surely those against whom the word of your Lord has proved true will not believe,

Dr. Ghali : Surely the ones against whom the Word of your Lord has come true do not believe.

Tafsir Jalalayn : Truly those against whom your Lord’s Word, of chastisement, is justified, [against whom] it is due, will not believe,

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong naipatupad ang Salita ng Allâh sa kanila, O Muhammad, na pagsumpa at pagpaparusa sa kanila, ay hindi na sila maniniwala sa mga katibayan mula sa Allâh, at hindi na nila paniniwalaan pa ang Kaisahan ng Allâh at hindi na sila susunod sa Kanyang batas.

10:97

Hassanor Alapa : Apiya pn maoma siran a langowan a tanda (na di siran maratiaya) sa taman sa kasandngan iran so siksa a masakit.

Muhsin Khan : Even if every sign should come to them, - until they see the painful torment.

Sahih International : Even if every sign should come to them, until they see the painful punishment.

Pickthall : Though every token come unto them, till they see the painful doom.

Yusuf Ali : Even if every Sign was brought unto them,- until they see (for themselves) the penalty grievous.

Shakir : Though every sign should come to them, until they witness the painful chastisement.

Dr. Ghali : Though every sign may have come to them, till they see the painful torment.

Tafsir Jalalayn : though every sign come to them, until they see the painful chastisement, at which time it [their belief] will be of no use to them.

Tagalog : At kahit dumating pa sa kanila ang lahat ng katuruan at mga aral ay hindi sila maniniwala, hanggang sa makita nila ang masidhing kaparusahan ng Allâh ay saka pa lamang sila maniniwala subali’t sa pagkakataong yaon ay wala nang saysay ang kanilang paniniwala.

10:98
Hassanor Alapa : Na ba ana miaadn a isa a lipongan a miaratiaya na miakang-gay ron a gona so paratiaya niyan (ko kiadansala on o siksa o Allāh) a rowar ko pagtaw o Yūnus gowani a 475 maratiaya siran ka inikayas Ami kiran so siksa a kadapanas ko kaoyagoyag ko doniya sa piakasawit Ami siran sa da bo tanto malanggay

Muhsin Khan : Was there any town (community) that believed (after seeing the punishment), and its Faith (at that moment) saved it (from the punishment)? (The answer is none,) - except the people of Yunus (Jonah); when they believed, We removed from them the torment of disgrace in the life of the (present) world, and permitted them to enjoy for a while.

Sahih International : Then has there not been a [single] city that believed so its faith benefited it except the people of Jonah? When they believed, We removed from them the punishment of disgrace in worldly life and gave them enjoyment for a time.

Pickthall : If only there had been a community (of all those that were destroyed of old) that believed and profited by its belief as did the folk of Jonah! When they believed We drew off from them the torment of disgrace in the life of the world and gave them comfort for a while.

Yusuf Ali : Why was there not a single township (among those We warned), which believed,- so its faith should have profited it,- except the people of Jonah? When they believed, We removed from them the penalty of ignominy in the life of the present, and permitted them to enjoy (their life) for a while.

Shakir : And wherefore was there not a town which should believe so that their belief should have profited them but the people of Yunus? When they believed, We removed from them the chastisement of disgrace in this world's life and We gave them provision till a time.

Dr. Ghali : So, was there a town that believed (and) so its belief profited it, except the people of Yunus? As soon as they believed, We lifted off from them the torment of disgrace in the present life, (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) and We gave them enjoyment for a while.

Tafsir Jalalayn : If only there had been one town — meaning its inhabitants — that believed, before chastisement befell it, and profited by its belief — except for the people of Jonah: when they believed, after seeing a portent of the chastisement, for they did not wait [to believe] until it came to pass, We removed from upon them the chastisement of degradation in the life of this world and We gave them comfort for a while, until the conclusion of their terms [of life].

Tagalog : Samakatuwid, mayroon ba ni isang bayan ang naniwala noong nakita na nila ang kaparusahan, at pagkatapos ay naging kapaki-pakinabang ang kanilang paniniwala sa oras na yaon? Maliban sa sambayanan ni Yunus Ibnu Matta; noong natiyak nila na ang kaparusahan ng Allâh ay mangyayari sa kanila ay kaagad silang dumulog sa Allâh at nagsipagsisi nang taimtim na pagsisisi, at noong napatunayan na sila ay totoo sa kanilang pagsisisi ay inalis Namin sa kanila ang kaparusahan na pagpapahamak sa daigdig na ito pagkatapos na ito ay muntik nang mangyari sa kanila, at hinayaan Namin silang magpakasiya rito sa daigdig hanggang sa katapusan ng kanilang mga buhay.

10:99
Hassanor Alapa : O kiabayai o Kadnan ka na maratiaya so langowan a taw ko doniya, na ba nka thgla so manga taw sa kabaloy ran a miamaratiaya

Muhsin Khan : And had your Lord willed, those on earth would have believed, all of them together. So, will you (O Muhammad SAW) then compel mankind, until they become believers.

Sahih International : And had your Lord willed, those on earth would have believed - all of them entirely. Then, [O Muhammad], would you compel the people in order that they become believers?

Pickthall : And if thy Lord willed, all who are in the earth would have believed together. Wouldst thou (Muhammad) compel men until they are believers?

Yusuf Ali : If it had been thy Lord's will, they would all have believed,- all who are on earth! wilt thou then compel mankind, against their will, to believe!

Shakir : And if your Lord had pleased, surely all those who are in the earth would have believed, all of them; will you then force men till they become believers?

Dr. Ghali : And if your Lord had (so) decided, whoever is in the earth would indeed have believed, all of them, altogether. Would you then compel mankind until they are believers?

Tafsir Jalalayn : And if your Lord willed, all who are in the earth would have believed together. Would you then compel people, to do what God did not will that they do, until they are believers? No!

Tagalog : At kung ninais lamang ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, na maniwala ang lahat ng tao sa daigdig ay maniniwala silang lahat sa anumang dala-dala mong mensahe, subali’t Siya ay mayroong ‘Hikmah’ (o karunungan) hinggil sa bagay na ito; dahil sa Siya, ginagabayan Niya ang sinuman na Kanyang nais, at inililigaw ang sinumang Kanyang nais batay sa ‘Hikmah’ na ito, na kung kaya, wala ka sa kakayahan – O Muhammad – na pilitin ang lahat ng tao na maniwala.

10:100
Hassanor Alapa : Da a isa a ginawa o ba paratiaya inonta bo o idin o Allāh, sa pagadnn Iyan so siksa ko siran oto a di phamimikiran

Muhsin Khan : It is not for any person to believe, except by the Leave of Allah, and He will put the wrath on those who are heedless.

Sahih International : And it is not for a soul to believe except by permission of Allah , and He will place defilement upon those who will not use reason.

Pickthall : It is not for any soul to believe save by the permission of Allah. He hath set uncleanness upon those who have no sense.

Yusuf Ali : No soul can believe, except by the will of Allah, and He will place doubt (or obscurity) on those who will not understand.

Shakir : And it is not for a soul to believe except by Allah's permission; and He casts uncleanness on those who will not understand.

Dr. Ghali : And in no way can (any) self believe except by the permission of Allah; and He sets (Literally: makes) abomination upon those who do not consider.

Tafsir Jalalayn : And it is not for any soul to believe save by the permission of God, by His will, and He causes abomination, chastisement, to fall upon those who have no understanding, [those who do not] reflect upon God’s signs.

Tagalog : At hindi maaari sa sinumang tao na maniwala sa Allâh maliban na lamang sa kung ito ay Kagustuhan ng Allâh at Kanyang gagabayan, na kung kaya, huwag mong pilitin ang iyong sarili hinggil sa bagay na ito, dahil ang Allâh ay Ganap na Nakaaalam hinggil sa kanila. At pinarurusahan Niya ng matinding kaparusahan bilang kapahamakan ang mga yaong hindi nila iniintindi ang batas ng Allâh, na pag-uutos at pagbabawal.

10:101
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a ilaya niyo o antonaa i madadalm ko manga langit ago so lopa, ago daa khibgay o manga tanda ago so manga lalangan a gona sa isa a pagtaw a di pharatiaya

Muhsin Khan : Say: "Behold all that is in the heavens and the earth," but neither Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) nor warners benefit those who believe not.

Sahih International : Say, "Observe what is in the heavens and earth." But of no avail will be signs or warners to a people who do not believe

Pickthall : Say: Behold what is in the heavens and the earth! But revelations and warnings avail not folk who will not believe.

Yusuf Ali : Say: "Behold all that is in the heavens and on earth"; but neither Signs nor Warners profit those who believe not.

Shakir : Say: Consider what is it that is in the heavens and the earth; and signs and warners do not avail a people who would not believe.

Dr. Ghali : Say, "Look into whatever is in the heavens and the earth." And in no way do the signs and warnings avail a people who do not believe.

Tafsir Jalalayn : Say, to the disbelievers of Mecca: ‘Behold what is in the heavens and in the earth!’, of signs indicating God’s Oneness, exalted be He. But signs and warners (nudhur is the plural of nadhīr, that is, messengers) do not avail a folk who will not believe, according to God’s knowledge, in other words, these [signs and warners] will not benefit them.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa iyong sambayanan: Pag-isipan ninyo at pagmasdan ang anumang nasa mga kalangitan at kalupaan na malilinaw na mga palatandaan ng Allâh, subali’t ang mga palatandaang ito, mga aral at mga Sugo na nagbigay ng babala hinggil sa kaparusahan ng Allâh ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa mga taong walang anumang pinaniniwalaan sa mga bagay na ito; dahil sa kanilang pagtanggi at pagmamatigas.

10:102
Hassanor Alapa : Da a phnayawn iran a rowar sa datar o manga siksa o siran oto a miaipos ko miaonaan iran, na tharo anka a nayaw kano ka sakn na pd iyo a phnayaw 476

Muhsin Khan : Then do they wait for (anything) save for (destruction) like the days of the men who passed away before them? Say: "Wait then, I am (too) with you among those who wait."

Sahih International : So do they wait except for like [what occurred in] the days of those who passed on before them? Say, "Then wait; indeed, I am with you among those who wait."

Pickthall : What expect they save the like of the days of those who passed away before them? Say: Expect then! I am with you among the expectant.

Yusuf Ali : Do they then expect (any thing) but (what happened in) the days of the men who passed away before them? Say: "Wait ye then: for I, too, will wait with you."

Shakir : What do they wait for then but the like of the days of those who passed away before them? Say: Wait then; surely I too am with you of those who wait.

Dr. Ghali : So do they wait for (anything) except the like of the days of the ones who passed even before them? Say, "Then wait; surely I will be with you waiting!" (Literally: of the ones (who are) waiting)

Tafsir Jalalayn : What do they await, when they deny you, but the like of the days of those who passed away before them?, of communities, that is, the like of chastisements that befell them. Say: ‘Then await, this: I shall indeed be with you among the waiting’.

Tagalog : Na kung kaya, mayroon bang inaabangan ang mga yaon maliban sa araw na makikita nila ang kaparusahan ng Allâh na katulad ng mga araw ng mga nauna sa kanila na mga tumanggi at hindi naniwala? Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Abangan ninyo ang kaparusahan ng Allâh, dahil ako ay kasama rin ninyo na nag-aabang sa kaparusahan ng Allâh sa inyo.

10:103

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na sabtn Ami so manga sogo’ Ami ago so siran oto a miamaratiaya, ka gioto na kabnar Rkami a zabtn Ami so miamaratiaya.

Muhsin Khan : Then (in the end) We save Our Messengers and those who believe! Thus it is incumbent upon Us to save the believers.

Sahih International : Then We will save our messengers and those who have believed. Thus, it is an obligation upon Us that We save the believers

Pickthall : Then shall We save Our messengers and the believers, in like manner (as of old). It is incumbent upon Us to save believers.

Yusuf Ali : In the end We deliver Our messengers and those who believe: Thus is it fitting on Our part that We should deliver those who believe!

Shakir : Then We deliver Our messengers and those who believe-- even so (now), it is binding on Us (that) We deliver the believers.

Dr. Ghali : Thereafter We will safely deliver Our Messengers and the ones who have believed. Thus, as is truly (binding) on Us, We will deliver the believers.

Tafsir Jalalayn : Then We shall deliver (nunajjī: the imperfect tense is [being used] to narrate a past situation) Our messengers and the believers, from the chastisement. In like manner, to [that] deliverance, it is incumbent upon Us to deliver the believers, the Prophet (s) and his Companions, when [the time comes for] chastising the idolaters.

Tagalog : Pagkatapos ay ililigtas Namin ang Aming mga Sugo at ang mga yaong naniwala! At kung paano Namin sila iniligtas ay ganoon din ang gagawin Naming pagliligtas sa iyo, O Muhammad, kasama ang sinumang naniwala sa iyo bilang kagandahang-loob at awa na mula sa Amin.

10:104
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a hay manga manosiya amay ka mizanka kano ko agama ko na di ko zimbaan so siran oto a phzimabaan iyo a salakaw ko Allāh, ogaid na zimbaan akn so Allāh a so pphatayin kano Niyan ago siogo ako a kabaloy akn a pd ko miamaratiaya

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "O you mankind! If you are in doubt as to my religion (Islam), then (know that) I will never worship those whom you worship, besides Allah. But I worship Allah Who causes you to die, I am commanded to be one of the believers.

Sahih International : Say, [O Muhammad], "O people, if you are in doubt as to my religion - then I do not worship those which you worship besides Allah ; but I worship Allah , who causes your death. And I have been commanded to be of the believers

Pickthall : Say (O Muhammad): O mankind! If ye are in doubt of my religion, then (know that) I worship not those whom ye worship instead of Allah, but I worship Allah Who causeth you to die, and I have been commanded to be of the believers.

Yusuf Ali : Say: "O ye men! If ye are in doubt as to my religion, (behold!) I worship not what ye worship, other than Allah! But I worship Allah - Who will take your souls (at death): I am commanded to be (in the ranks) of the Believers,

Shakir : Say: O people! if you are in doubt as to my religion, then (know that) I do not serve those whom you serve besides Allah but I do serve Allah, Who will cause you to die, and I am commanded that I should be of the believers.

Dr. Ghali : Say, "O you mankind! In case you are in doubt regarding my religion, then I do not worship the ones whom you worship apart from Allah; but I worship Allah Who takes you up to Him, and I am commanded to be of the believers."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘O people, that is, O people of Mecca, if you are in doubt of my religion, [and] whether it is true, then [know that] I do not worship those whom you worship besides God, that is, [worshipping] other than Him — namely, idols — for you have doubts concerning God; but I worship God Who will take you to Him, [Who] will seize your souls, and I have been commanded to be of the believers.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad: O kayong mga tao! Kung kayo ay nag-aalinlangan hinggil sa katotohanan ng aking Relihiyon (Deen), na rito ay hinihikayat ko kayo, na ito ay ang Islâm, at hinggil sa aking pagiging matatag dito, na naghahangad kayo na ito ay aking talikuran! Samakatuwid, dapat ninyong mabatid na katiyakang hindi ko sasambahin sa anumang pagkakataon ang sinuman mula sa mga sinasamba ninyo na mga diyus-diyosan at mga rebulto, bagkus ang sasambahin ko ay ang Allâh na Bukod-Tangi na Siyang nagsasanhi ng inyong kamatayan at kumukuha ng inyong mga kaluluwa, at ako ay inutusan na maging kabilang sa mga mananampalataya na naniniwala sa Kanya.

10:105

Hassanor Alapa : Ago pakathito anka a paras ka ko agama a maontol, ago oba ka maadn a pd ko manga pananakoto

Muhsin Khan : "And (it is inspired to me): Direct your face (O Muhammad SAW) entirely towards the religion Hanifa (Islamic Monotheism, i.e. to worship none but Allah Alone), and never be one of the Mushrikun (those who ascribe partners to Allah, polytheists, idolaters, disbelievers in the Oneness of Allah, and those who worship others along with Allah).

Sahih International : And [commanded], 'Direct your face toward the religion, inclining to truth, and never be of those who associate others with Allah ;

Pickthall : And, (O Muhammad) set thy purpose resolutely for religion, as a man by nature upright, and be not of those who ascribe partners (to Allah).

Yusuf Ali : "And further (thus): 'set thy face towards religion with true piety, and never in any wise be of the Unbelievers;

Shakir : And that you should keep your course towards the religion uprightly; and you should not be of the polytheists.

Dr. Ghali : And keep your (i.e. the prophet's) face up to the religion, unswervingly upright, and definitely do not be of the associators. (Those who associate others with Allah)

Tafsir Jalalayn : And, it has been said to me: “Set your purpose for religion, as a hanīf, inclining towards it, and do not be of the idolaters;

Tagalog : At ipinag-uutos na ituon mo, O Muhammad, ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapakatuwid sa Relihiyon ng Islâm, na huwag na huwag kang pumanig sa mga Hudyo, Kristiyano at sa mga nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allâh; at huwag mong ibilang ang iyong sarili sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, ng mga diyus-diyosan, kundi ay mapapabilang ka sa mga mapapahamak.

10:106

Hassanor Alapa : Go oba ka pamangni sa salakaw ko Allāh ko di rka phakanggay a gona ago di rka phakabinasa, ka amay ka nggolawlaan ka na khabaloy ka a pd ko manga pananakoto

Muhsin Khan : "And invoke not besides Allah, any that will neither profit you, nor hurt you, but if (in case) you did so, you shall certainly be one of the Zalimun (polytheists and wrong-doers)."

Sahih International : And do not invoke besides Allah that which neither benefits you nor harms you, for if you did, then indeed you would be of the wrongdoers.'"

Pickthall : And cry not, beside Allah, unto that which cannot profit thee nor hurt thee, for if thou didst so then wert thou of the wrong-doers.

Yusuf Ali : "'Nor call on any, other than Allah;- Such will neither profit thee nor hurt thee: if thou dost, behold! thou shalt certainly be of those who do wrong.'"

Shakir : And do not call besides Allah on that which can neither benefit you nor harm you, for if you do then surely you will in that case be of the unjust.

Dr. Ghali : And do not invoke, apart from Allah, that which neither profits nor harms you; then in case you do this, then you will surely be of the unjust (people).

Tafsir Jalalayn : and do not call upon, [do not] worship, besides God, that which can neither profit you, should you worship it, nor hurt you, should you not worship it; for if you do, this, hypothetically speaking, then you will surely be of the evildoers.

Tagalog : At huwag kang manalangin, O Muhammad, sa kahit kaninuman bukod sa Allâh, na katulad ng mga rebulto at mga diyus-diyosan; dahil ang mga ito ay walang pakinabang at hindi nakapagdudulot ng kapahamakan, subali’t kapag ito ay ginawa mo at nanalangin ka ng iba bukod sa Allâh, ay walang pag-aalinlangang magiging kabilang ka sa mga ‘Mushrikin,’ na dinaya nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsagawa ng ‘Shirk’ at kasalanan.

10:107
Hassanor Alapa : Amay ka adn a itmo rka o Allāh a kabinasa na da a phakabnkas on a rowar Rkanyan, na amay ka ana ibgay Niyan rka a mapiya na da a phakarn ko kalbihan Iyan a imbgay niyan ko khabayaan Iyan a pd ko manga oripn Iyan, a Skaniyan so Paririla a Masalinggagawn

Muhsin Khan : And if Allah touches you with hurt, there is none who can remove it but He; and if He intends any good for you, there is none who can repel His Favour which He causes it to reach whomsoever of His slaves He will. And He is the Oft-Forgiving, Most Merciful.

Sahih International : And if Allah should touch you with adversity, there is no remover of it except Him; and if He intends for you good, then there is no repeller of His bounty. He causes it to reach whom He wills of His servants. And He is the Forgiving, the Merciful

Pickthall : If Allah afflicteth thee with some hurt, there is none who can remove it save Him; and if He desireth good for thee, there is none who can repel His bounty. He striketh with it whom He will of his bondmen. He is the Forgiving, the Merciful.

Yusuf Ali : If Allah do touch thee with hurt, there is none can remove it but He: if He do design some benefit for thee, there is none can keep back His favour: He causeth it to reach whomsoever of His servants He pleaseth. And He is the Oft-Forgiving, Most Merciful.

Shakir : And if Allah should afflict you with harm, then there is none to remove it but He; and if He intends good to you there is none to repel His grace; He brings it to whom He pleases of His servants; and He is the Forgiving, the Merciful.

Dr. Ghali : And in case Allah touches you with adversity, then none (can) lift it off except He; and in case He wills any charity for you, then none (can) turn back His Grace; He causes it to alight on whomever He decides of His bondmen; and He is The Ever-Forgiving, The Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : And if God afflicts you, smites you, with some hurt, such as impoverishment or illness, there is none who can remove it save Him; and if He desires good for you, there is none who can repel His bounty, that [bounty] which He has intended for you. He strikes with it, that is, with [such] good, whomever He will of His servants.” He is the Forgiving, the Merciful’.

Tagalog : At kapag sinanhi ng Allâh na may mangyari sa iyo na kapinsalaan ay walang sinuman ang makapag-aalis nito bukod sa Kanya at kapag ninais (naman) Niya sa iyo na ikaw ay magkaroon ng biyaya ay walang sinuman ang makapipigil nito, at sinasanhi ng Allâh na mangyari ang mga bagay na nakagagalak at ang mga nakapipinsala sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin, dahil sa Siya ay ‘Al-Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa kasalanan ng sinumang nagsisisi, na ‘Ar-Raheem’– Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa sinumang naniwala at sumunod sa Kanya.

10:108
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a hay manga manosiya sabnar a miaoma kano o bnar a phoon ko Kadnan iyo, na sa taw a matoro na miatoro sa rk o ginawa niyan, na sa taw a madadag na mataan a da a khadadag iyan a rowar sa ginawa niyan, sa kna ba ako rkano sasanai

Muhsin Khan : . Say: "O you mankind! Now truth (i.e. the Quran and Prophet Muhammad SAW), has come to you from your Lord. So whosoever receives guidance, he does so for the good of his own self, and whosoever goes astray, he does so to his own loss, and I am not (set) over you as a Wakil (disposer of affairs to oblige you for guidance)."

Sahih International : Say, "O mankind, the truth has come to you from your Lord, so whoever is guided is only guided for [the benefit of] his soul, and whoever goes astray only goes astray [in violation] against it. And I am not over you a manager."

Pickthall : Say: O mankind! Now hath the Truth from your Lord come unto you. So whosoever is guided, is guided only for (the good of) his soul, and whosoever erreth erreth only against it. And I am not a warder over you.

Yusuf Ali : Say: "O ye men! Now Truth hath reached you from your Lord! those who receive guidance,do so for the good of their own souls; those who stray, do so to their own loss: and I am not (set) over you to arrange your affairs."

Shakir : Say: O people! indeed there has come to you the truth from your Lord, therefore whoever goes aright, he goes aright only for the good of his own soul, and whoever goes astray, he goes astray only to the detriment of it, and I am not a custodian over you.

Dr. Ghali : Say, O you mankind! The Truth has already come to you from your Lord. So whoever is guided, then surely he is guided only for his (own) self, and whoever errs, then surely he errs only against it; and in no way am I a constant trustee over you."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘O people, that is, people of Mecca, the Truth has come to you from your Lord. So whoever is guided, is guided only for the sake of his own soul, since the reward of his being guided will be his, and whoever errs, errs only against it, since the evil consequence of his erring shall befall [only] it [his soul]. And I am not a guardian over you’, that I might then compel you to [accept] guidance.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na mga tao: Katiyakan, dumating sa inyo ang Sugo ng Allâh (saw) na dala-dala ang Banal na Qur’ân na nagsasaad ng inyong gabay mula sa Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, sinuman ang susunod sa gabay ng Allâh ay walang pag-aalinlangan na ang bunga nito ay siya (rin) ang makikinabang; at sinuman ang lilihis sa katotohanan at manatili sa pagkaligaw ay walang pag-aalinlangan na ang kanyang pagkaligaw ay sarili lamang niya ang kanyang pinipinsala; at hindi ako ipinadala upang obligahin kayo na maniwala, kundi ako ay Sugo na ipinararating sa inyo ang mensahe na ipinagkatiwala sa akin.

10:109

Hassanor Alapa : Go onot inka (hay Mohammad) so nganin a iphagwahi rka ago zabar ka, sa taman sa komokom so Allāh a Skaniyan i Mapiya ko manga pangongokom.

Muhsin Khan : And (O Muhammad SAW), follow the inspiration sent unto you, and be patient till Allah gives judgement. And He is the Best of judges.

Sahih International : And follow what is revealed to you, [O Muhammad], and be patient until Allah will judge. And He is the best of judges.

Pickthall : And (O Muhammad) follow that which is inspired in thee, and forbear until Allah give judgment. And He is the Best of Judges.

Yusuf Ali : Follow thou the inspiration sent unto thee, and be patient and constant, till Allah do decide: for He is the best to decide.

Shakir : And follow what is revealed to you and be patient till Allah should give judgment, and He is the best of the judges.

Dr. Ghali : And closely follow what is revealed to you, and (endure) patiently until Allah judges; and He is The Most Charitable of judges.

Tafsir Jalalayn : And follow what is revealed to you, from your Lord, and endure [patiently], the Call and their hurting [you], until God give judgement, concerning them, by giving His command, and He is the Best of Judges, the fairest of them: he [the Prophet] endured patiently until God judged that the idolaters be fought and that the People of the Scripture pay the jizya-tax.

Tagalog : Sundin mo, O Muhammad, ang kapahayagan na ipinagkaloob sa iyo at ito ay iyong isagawa at maging matiisin ka sa gagawing paglabag ng sinumang lalabag sa iyo mula sa mga tao, hanggang sa pagpasiyahan ng Allâh ang anumang hinggil sa kanila at hinggil sa iyo, dahil Siya, ang Allâh ay Kataas-Taasan at ‘Khayrul Hâkimeen’ – Pinakamabuti sa lahat ng Tagahukom, dahil ang Kanyang paghuhukom ay Ganap at Makatarungan.


Osayan

448. Giankanan a inaloy o Qur’ān a nm a manga gawii a kiaadna o Allāh ko manga langit ago so lopa na patoray a kasabaotan a kna o ba gianan so gawii a katawan tano a dowa polo ago pat ka oras so salongan on, a miadadag san so manga Nasrani a aya paratiaya iran na sii ko alongan a Ahad na domikha so Allāh ko kiapangadn ka diokawan. Pitharo o Allāh a inadn iyan so manga langit ago so lopa sa da dn dokawi (38:50). So salongan ko Allāh na adn oto a lima gatos ragon na adn pman a sanggibo ragon na adn pman a lima polo nggibo ragon, a kiaaloya on o Qur’ān, sa skaniyan bo i matao ko dianka o manga masa. Go so oras tano na misasankot ko kapthingr a doniya ko kaphlibt iyan sa ginawa niyan ago so kaphlibta niyan ko alongan, na so oras o Allāh na di niyan isasankot ko isa a kaadn iyan. Kiasawaan o katao o manosiya a so kialimbaga ko doniya na lomiagaday ko nggibowan a manga ragonan na go bo phasapasad.

449. So kiaphantaw o Allāh ko kaporoan o Arsh na pharatiayaan tano sa di ron phakambowatn so pakaiza a “Andamanaya?” ka da anan sa goliling o knal o manosiya, ago di thaawiln sa salakaw a maana so kaphapantaw niyan, ka phakaliyo tano ko kaontol o kibgan on ko sipat iyan.

SŪRAH AL ANKABŪT

(al Ankabūt 1) Piakambowat o Ibn Abi Hatim a miakapoon ko Sha’bī ko ayat a 1, a tomioron ko manga taw sa Makkah a tiankd iran so Islām na pizoratan siran o manga Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w] a da a tharimaan rkano a amal sa taman sa di kano tomogalin, na lominiyo siran a babantakn iran a Madinah na sialoba siran o manga mushrik na piakakasoy iran siran, na tomioron kiran so ayat. Na pizoratan siran o manga Sahābah a adn a tomioron a ayat ko btad iran, na pitharo iran a lomiyo tano na o adn a zaloba rkitano na makithidawa tano kiran, na lominiyo siran na sialoba siran o manga mushrik na miakithidawa siran on na adn a miabono kiran na adn pman a miakalidas, na tomioron kiran so ayat a: “Oriyan iyan na so Kadnan ka ko siran oto a tomiogalin ko oriyan o kiarasaya kiran….” Go piakambowat a miakapoon ko Qatādah a: Tomioron ankoto ayat a 1, sa manga taw a matatago sa Makkah a lominiyo siran ko kazong iran ko Nabī sa Madīnah na inalangan siran o manga mushrik na komiasoy siran, na pizoratan siran o manga pd iran ko nganin a tomioron kiran a ayat, na lominiyo siran na adn a miabono kiran na adn pman a miakalidas, na tomioron so ayat a: “So siran oto a mianagontaman siran sii ko katoona rkami na matatankd a thoroon ami siran ko manga lalan rkani”. Go piakambowat o Ibn Sa’d a miakapoon ko Abdullāh Ibn Ubayd Bin Umayr a: Tomioron kon oto ko Ammār Bin Yāsir a pziksaan ko kiapagislam iyan.

450. So ptharoon a Hamīm na gianan so ig a mayaw sa taman a mayaw a phakiinom ko manga taw ko Naraka a pd a siksa kiran.

451. Piakambida o Qur’ān so sindaw o alongan ago so olan sa bithowan iyan so sindaw o alongan sa Dhiyā’ (ranti) na so olan na Nūr (sindaw) sabap ko kambida iran sa waraan ka so alongan na apoy a pkhadg so lawas iyan, na so olan na bitoon a phsmbay ko alongan sa sindaw a ipkhomilang iyan, gioto i sabap a so sindaw niyan na malnggaw a knao ba mayaw a datar o alongan. Tomioron so Qur’ān a kitāb a toroan ago gonanao ogaid na di niyan sosopakn so katao a pkhasawaan o manosiya aya mataan na pmbagrn iyan. Ka so waraan (nature) na kitab anan o Allāh a kasasandngan a mimbabala iyan so Qur’ān a kitab o Allāh a pmbatiaan, na giankanan a dowa a kitab na di dn makapzopaka, sa so pkhasawaan on o katao o manosiya na pkhatankd iyan so gii ran kapakambagra a dowa so Qur’ān ago so waraan. Sa so Qur’an na madadalm on so langowan a pagns o waraan sa di niyan khaombawan so Qur’an, ogaid na phagonot on ka magpda siran sa phoonan ago pakaasal,

452. Inipaliogat o Allāh ko manosiya a kapamimikirana niyan ko langowan a kaadn a makaliliot on ka khabaloy niyan oto a Dalīl ko kaaadn o Allāh a miangadn sa datar o pinggolawla o Ibrāhm ko kiapamimikiran iyan ko manga kaadn a makaliliot on.

453. So kaparatiayaa da a galbk on na di khasanaan, sa datar o kiaparatiayaa o manga kafir sa so Allāh i miangadn ko langowan a kaadn, patoray a masarta a galbk, giotoi sabap a oman iyan alowin so paratiaya na isasarta iyan on so kanggalbk sa manga pipiya. Go so paratiaya na gioto i lalan ko toroan o Allāh, sa di khatoro so manosiya odi maona so paratiaya niyan. Aya bantak ko miaratiaya sankanan a ayat na so piaratiaya niyan so nm rokon a Iman, na so minggalbk sa manga pipia na gioto so kaparatiayaa ko lima rokon a agama Islam, a rakhs a nggalbkn o Mu’min, gianan i maana ankanan a ayat ago so langowan a ayat ko Qur’ān a pthawagn on o Allāh so miamaratiaya ago minggalbk sa galbk a mapiya. Apia antonaa i nggalbkn o taw a mapia na amay ka ibagak iyan so lima rokon a Islam na da dn a bali ankoto a pinggalbk iyan a mapiya ko kapipikira niyan on, ka aya ptharoon a galbk a mapia na so miaaloy a lima btad a rokon o Islam, na so salakaw ron na matag oto manga sapak o galbk a mapia.

(al Ankabūt 8) Piakambowat o Muslim ago so at Tirmidī ago so salakaw kiran a miakapoon ko Sa’d Bin Abī Waqqās a: Pitharo o Ummu Sa’d a: Ibt ko Allāh ka di ako dn koman ago di ako minom sa taman sa matay ako odi na sankaan ka so Islām, na tomioron so ayat.
(al Ankabūt 10) Miaona dn so bandingan san ko Sūrah an Nisā'.

10. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Igira miatay so wata o oripn na tharoon o Allāh ko manga malākat iyan a: Giamak iyo so wata o oripn akn, na tharoon iran a: Oway, na tharoon iyan a giamak iyo so onga o poso’ iyan, na tharoon iran a” Oway, na tharoon iyan a: Antonaa i pitharo o oripn akn? Na pitharo iran a biantog ka niyan ago miangndod rka (Pitharo iyan so Mataan a skami na rk o Allāh ago ron kami ron phakandod) na tharoon o Allāh a mbalayin iyo so oripn akn sa walay ko sorga, a aya inibtho niyan on na walay o Bantogan (Pianothol i at Tirmidī ago pitharo iyan a skaniyan na Hadīth a mapia).

11. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a di niyo phanintaan so manga ginawa niyo ago di niyo phanintaan so manga wata iyo, di niyo phanintaan so manga tamok iyo, go oba niyo rngana sii ko Allāh a masa a tatarimaan on so pangni ka khatarima rkano (ankoto a manga sinta iyo) (Pianothol o Abū Dāūd). Inisapar o Islām so kambabasa sa marata ko langowan a okit iyan sa aya inisogo iyan na so katharo sa mapia.

(al Ankabūt 51) Piakambowat o Ibn Jarīr ago so Ibn Abī Hātim ago so ad Dārimī ko Musnad iyan a miakaokit ko Amr Bin Dīnār a miakapoon ko Yahyā Bin Ja’dah a: Minioma a manga taw a pd ko manga Muslim a manga sorat a inisorat iran on so sabaad a mian’g iran ko manga Yahudi na pitharo o Nabī [s.a.w] a: Khasanaan dn a kadadag sa isa a pagtaw a kikagowad iran ko minioma kiran o Nabi ran sa aya kowaan iran na so minioma o salakaw ron a pantag ko pagtaw a salakaw kiran, na tomioron so ayat.

454. So al Qurūn na ngaran a madakl o Qarn a aya mitotoro iyan a maana na so manga llndo a masa a pinggatos ragon, ogaid na sii sa ayat anan na aya bantak on na so manga taw a miagintaw sankoto a manga masa a manga llndo a inantior siran o Allāh sabap ko kiakhafir iran. Pd sa ongangn o Qur’ān a so katatagoan ko shayi na ipmbtho niyan ko shayi a matatago on, sa so kiaaloy o masa a manga llndo na aya maana niyan na so manga taw a miagintaw ron, ka da so masa o da a pagtaw a miagintaw ron.

(al Ankabūt 60) Piakambowat o Abd Bin Humayd ago so Ibn Abī Hātim ago so al Bayhaqī ago so Ibn Asākir sa sanday a malobay a so Ibn Umar na pitharo iyan a: Lominiyo ako a pd akn so Nabī [s.a.w] sa miakasold sa asinda sa Madīnah na miamorot ko onga a korma na kiyan iyan, na ptharo iyan rakn a: Hay Ibn Umar ino ka on di khan? Na tig iyan a: Di ko khabayaan, na tig iyan a sakn na pkhababayaan ko ka ika pat ai ka kapipita a da ako dn makataam sa pangn’nkn ago da a miatoon akn, a o kiabayai ko na mangni ako ko Kadnan ko na ibgay niyan rakn so datar o kakayaan o Kisra ago so Qaysar, na antonai khasowa aka hay Ibn Umar amay ka matmo nka a pagtaw a giimbts sa rizki a khn ko timbang a saragon, sa makalobay so pananarig iran ko Allāh? Na pitharo iyan a Ibt ko Allāh ka da kami matatap sa mathay na tomioron so ayat a 60. Na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: So Allāh na da niyan rakn sogoon so kakowaa ko ko kakayaan ko doniya ago so kaonoti ko baya a ginawa, sa di ako pmbts sa Dinār ago Dirham, ago di ako pmbts sa pagpr a pantag mapita.
(al Ankabūt 67) Piakambowat o Juwaybir a miakapoon ko ad Dahhāk a miakapoon ko Ibn Abbās a pitharo iran a: Hay Mohammad da a makasasapar rkami sa kasold ami ko agama nka a rowar sa kalk ami o ba kami singgawta o manga taw sa bonoon kami ran a so manga Arab sa lomang na madakl siran a di ski tano, na tomioron so ayat.

455. So manga mushrik sa Makkah na kasasaksian iran so kiapagintaw o Muhammad [s.a.w] ago katawan iran a skaniyan na kasasarigan ago patiis ago di phakabatiya ago di phakasorat, na da iran mapamimikiran o andamanayai kapphakapoon on ankoto a manga katharo a liankoloban iyan so ongangn iran a mamomodiong sankoto a masa.

456. So kapzimbaa iran ko manga barahala iran na aya paratiaya iran on na phakasapaat kiran ko Allāh, sa bialoy ran a manga okit (wasā’it) sa datar o manga Nasrānī a bialoy ran so Îsā a okit ko kisampay ran ko Allāh, na miadadag siran ko lalan a mathito. So barahala na da a mipapaar iyan a kabinasa ago kabgay sa gona ko manga kaadn na ino iran pzimbaa skaniyan, go ino iran mbaloya a sapaat iran ko Allah, piakammsa so btad iran ko di ran kakhaosara ko manga pamikiran iran, a mlalawlanda siran ko ongangn ago so kalambt o pandapat ko khipropaan ko manga kaadn a giimbitakan o manga panamaroon iran.

457. So Katharo a miaona dn a phoon ko Allāh na gioto so katharo iyan a misosorat ko Lauh Mahfūdh a so kaphakaoriya niyan ko kasiksaan o manga taw ko alongan a Qiyāmah sa di niyan ithana sankai a doniya. Pd anan sa limo o Allāh ko manosiya a tiaalik iyan on so kasiksaan sa alongan a maori.

458. Pd sa waraan o manosiya a aya bo a katatadmi niyan ko Allāh na sii ko masa a kasasagad iyan sa margn, na anda dn i kapakalidas iyan na kalipatan iyan so margn a minisogat on, inonta bo so miamaratiaya ka tatap dn a katatadmi ran ko Allāh ko karrgni kiran ago sii ko kapakadadaya iran, sa palaya dn mapiya so btad iran gianan i kabasa kiran o Rasūlullāh [s.a.w].

SŪRAH AR RŪM

(ar Rūm 1) Piakambowat o at Tirmidī a miakapoon ko Abū Sa’īd a: Gowani a maadn so kiathidawa sa Badr na miakadaag a Rūm sa ingd a Fāris, na inikababaya oto o miamaratiaya, na tomioron so ayat. Go piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Ibn Mas’ūd so datar iyan. Go piakambowat o Ibn Abi Hātim a miakapoon ko Ibn Shihāb a: Minisampay rkami a so manga mushrik na miaadn siran a ipphawal iran ko manga Muslim a sii siran sa Makkah ko da pn so Hijrah sa gii ran tharoon a: Gia Rūm na gii ran zaksian a siran na Ahlul Kitāb a tiaban siran o Majūsi, na skano na pipikirn iyo a thabann kami niyo sabap ko kitāb a initoron ko Nabi niyo, na andamanaya i kiatabana o Majūsī sa Rūm a siran na tioronan sa kitab, sa thabann ami skano sa datar o kiatabana a Fāris sa Rūm, na tomioron so ayat. Go piakambowat o Ibn Jarīr so datar iyan a miakapoon ko Ikrimah ago so Yahyā Bin Ya’mur ago so Qatādah.

459. Giankaya a rinayagan o kaoyagoyag o mangngtho ko lopa na marayag a tanda sa so doniya na ba dn sagad a ingd a di khatatap so matatago on ago skaniyan na khagba ko kapaninggaposan o masa niyan, na so baraakal na pkhakowa niyan oto a thoma ago lalangan. Ba dn pakaomayag so rangiran o dansoli a pamomolan sa ripag ka thmgan bo o musim na maarogan mrorang a mabthobtho niyan a in’nka ka madaman ka gianan so doniya a di bo kakal a ingd a tampat o barandiya, sa adn a katolosan a aya kambalinganan o sakaliyan a alam.

460. Aya ptharoon a ingd a kalilintad (Dār as Salām) na gioto so sorga a da dn a kamboko on ka palaya dn dayaan ago kathagodaya a aya kiniropaan on o Rasūlullāh [s.a.w] na da a mata a miakasandng on, ago da a tangila a miakaontaling on, ago da pn mititik sa poso’ a manosiya, sabap sa kagia aya pkhapikir o manosiya na so matatago sa darm iyan a miailay niyan na so da niyan mailay na di niyan paraotn a kirakira. Go aya bo a kapmbaalan o manosiya na so miniropa o pamikiran iyan odi na miailay o mata niyan na so da niyan mapikir na di niyan kapmbaalan.

24. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a So doniya na taronkoan ko Mu’min ago kasorgaan o kafir (Pianothol i Muslim).

26. Mataan a so Rasūlullāh [s.a.w] na biatia iyan ankai a ayat a: “Bagian o siran oto a miphiapia so lbi a mapia ago adn a pangoman iyan” go pitharo iyan a amay ka makasold so manga taw ko Sorga ko Sorga ago so manga taw ko Naraka ko Naraka na mananawag a phananawag, sa hay manga taw ko Sorga mataan a adn a rk iyo sii ko Allāh a masa a mattndo a khabayaan iyan a itoman iyan rkano, na tharoon iran a antonaa skaniyan? Ba niyan da pakapnda so manga timbangan ami? Ba niyan da pakapotia so manga paras ami, ago inisold kami niyan ko Sorga ago hiaram kami niyan ko Naraka? – na pitharo iyan a – khisayat kiran so rnding, na mailay ran dn so Allāh, na ibt ko Allāh ka da dn a inibgay kiran a shayi a lawan a kapkhababayai ran on a ba niyan kalawani so kailaya iran ko Kadnan iran a iphakapia o ginawa iran (Pianothol i Muslim).

(ar Rūm 27) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Ikrimah a: Inipammsa o manga kafir so kapagoyaga o Allāh ko miamatay, na tomioron so ayat a 27.

461. Gianan so paratiaya o manga kafir a da niyan siran miliyo ko goliling a kakakapiri san ko goliling o paratiaya, sabap sa kagia paratiayaa da a niawa niyan a kanggalbk sa mapia, sa da iran paratiaya so Allāh ko kababaloy niyan a Tuhan a zapar ago zogo’ ago mbtad sa bitikan, a gioto i maana a madadalm ko kisabotn ko Kalimah a Shahādah.

(ar Rūm 28) Piakambowat o at Tabarānī a miakapoon ko Ibn Abbās a: Miaadn so manga mushrik a ipphananawag iran (talbiyah) so katii kami hay Kadnan ami katii kami, da a sakotowa aka a rowar sa sakotowa a rk ka a mipapaar ka skaniyan ago sa miamilik iyan – odi na da a mamimilik iyan. Na tomioron so ayat a 28. Piakambowat o Juwaybir so datar iyan a miakapoon ko Dāūd Bin Abī Hind a miakapoon ko Abū Ja’far Mohammad Bin Ali a miakapoon ki ama iyan.

SŪRAH LUQMĀN

( Luqmān 6) Piakambowat o Ibn Jarīr a miakaokit ko al Ufī a miakapoon ko Ibn Abbās a: So ayat na tomioron sa mama a pd ko Quraysh a miamasa sa oripn a babay a pagiidayda. Go piakambowat o Juwaybir a miakapoon ko Ibn Abbās a: Tomioron ko an Nadr Bin al Hārith a miamasa sa babay a pagiidayda, sa da a man’g iyan a taw a magislam inonta a songowan iyan na pakipagidaydaan iyan sankoto a babay a oripn ago pakainomn iyan sa pakabrg, sa tharoon iyan a al Hārith a gianan i mapia a di so ipndolon rka o Mohammad a sambayang ago powasa, na tomioron so ayat.
(Luqmān 27) Piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Ikrimah a: Iniiza o Ahlul kitāb ko Rasūlullāh [s.a.w] so makapantag ko niawa? Na tomioron so ayat. Na pitharo iran a: Pipikirn ka a da kami kabgi sa mala a katao, a inibgay rkami so Tawrāh a sknaniyan so ongangn, na sa taw a bgan sa ongangn na sabnar a bigan sa madakl a mapia, na tomioron so ayat a: Opama ka langowan a madadalm ko lopa a pd sa kayo (na mbaloy) a manga pansom….al Ayah. Go piakambowat o Ibn Ishāq a miakapoon ko Atā’ Bin Yasār a: Tomioron sa Makkah so ayat a: Go da a inibgay rkano ko katao inonta a maito. Na gowani a tomogalin sa Madīnah na miaoma skaniyan o manga Ulama ko Yahūdī na pitharo iran a: Ba rkami da sampayin a gii nka tahroon a: Go da a inibgay rkano a pd ko katao a rowar sa maito, ba skami i babantakn ka antaa ka ba so pagtaw nka? Na pitharo iyan a: langon siran na babantakn akn, na pitharo iran a: Pkhabatia aka a mataan a inibgay rkami so Tawrāh a inipayag sa langowan a shayi, na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Skaniyan sii ko katao o Allāh na maito, na piakatoron o Allāh so ayat a: Opama ka langowan a madadalm ko lopa a pd sa kayo (na mbaloy) a manga pansom. Go piakambowat skaniyan o Ibn Abī Hātim sa miakaokit ko Sa’id odi na so Ikrimah a miakapoon ko Ibn Abbās. Go piakambowat o Abū as Shaykh ko Kitāb a al Adhamah ago so Ibn Jarīr a miakapoon ko Qatādah a: Pitharo o manga mushrik a:Gianan na katharo a magaan dn malngan, na tomioron so ayat a miaona maaloy.

462. Tiankd san o Allāh a aya patot a simbaan na so makaphanagipoon mangadn ago maphakandod iyan, so pman so inadn a di phakaadn ka da niyan maadn a ginawa niyan na di dn patot o ba simbaa sa ba niyan pangongoripna so kna o ba niyan inadn ka izik iyan a inadn na ino niyan phangintuhani a ndatar siran a mangingindaw sa Tuhan a mabagr. So manosiya na apia i kapamondiong o kapasang iyan na di dn phakaadn sa kolpong aya rk iyan na makapmbaal, na so kambaal na mbida ago so kaadn, ka so kambaal na gioto so kasalina ko bontal o andang a maaadn, na so kaadn na so kapakamoayana ko shayi a phoon sa da, na so bo so Allāh i phakagaga san. Ka so doniya na tarotop so langowan taman a madadalm on na o adn a matago on a phakagaga madn sa nganin na khaomanan iyan so timbang o doniya na khasabapan sa kabinasa niyan, na so di kakhaomani ko doniya na karina sa so bo so Allāh i phakaadn, na so salakaw ron na di, ba dn phakambaal ko andang a maaadn a shayi. Sabap roo na di niyan khaomanan so katitimbanga o Allāh ko doniya a di khalbatan ago di khaomanan.

463. Bigan siran o Allāh sa karina a amay ka miagaga o Muhammad  a kiapangantanga niyan ko Qur’ān ko gii ran on katharoa, na ino siran mambo di phangantang sa datar iyan a khagaga bs a manosiya so kaantanga on, na amay ka da a miagaga iran a inantang iran a sūrah na karina sa so Qur’ān na kna o ba kapandayan a manosiya ka phoon ko Allāh, ago gii siran mloba sa manga daawa iran ko di ran on kapharatiaya mapiya pn katawan iran a skaniyan na taong o miangadn a da sa gaga a manosiya oba niyan mapangantang.

(Luqmān 34) Go piakambowat o Ibn Jarir ago so Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Mujāhid a: Miakaoma a mama a pd ko taw sa lomang na pitharo iyan a: So karoma ko na maogat na tharo anka rakn i ipmbawata iyan? Go so ingd ami na lalaonan na tharo anka rakn i kapagorani ron, go katawan akn so kinimbawa-taan rakn na tharo anka rakn i kaphatay akn, na piakatoron o Allāh so ayat a: “ Mataan a so Allāh na ndodon so katawi ko bankit”.

SŪRAH AS SAJDAH

(as Sajdah 16) Piakambowat o al Bazzār a miakapoon ko Bilāl a: Miaadn kami a phagontod kami sa masjid ago so manga taw a pd ko Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w] A gii siran zasambayang ko oriyan o Magrib sa taman ko Ishā’, na tomioron ankai a ayat a: Mabblag so manga kilid iran ko manga igaan iran (sa pantag sa kathoday sa simba ko Allāh), sii ko kiasanday niyan na ndodon so Abdullāh Bin Shayb a malobay.
(as Sajdah 18) Piakambowat o at Tirmidī ago piakapia niyan a miakapoon ko. Anas a giankai ayat na tomioron ko kananayawa ko sambayang a so pmbthowan sa sambayang ko kalibotng o kagagawii (sambayang a Ishā’). Go piakambowat o al Wāhidī ago so Ibn Asākir a miakaokit ko Sa’īd Bin Jubayr a miakapoon ko Ibn Abbas a: Pitharo o al Walīd Bin Uqbah Bin Abī Mu’ayt ko Alī Bin Abī Tālib a: Sakn i magarang a di ska i bankaw, ago mapia a di ska i katharo, ago madakl i pagtaw, na pitharoon o Ali a: Targ ka ka ska na fasiq, na tomioron so ayat a: Ba so taw a miaadn a mu’min na ba datar o taw a miaadn a fasiq (sonklid) di siran makaphlagilagid. Go piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Atā’ Bin Yasār so datar iyan. Go piakambowat o Ibn Adī ago so al Khatīb ko Tārīkh iyan a miakaokit ko al Kalbī a miakapoon ko Abū Sālih a miakapoon ko Ibn Abbās so datar iyan. Go piakambowat o al Khatīb ago so Ibn Asākir a miakaokit ko Ibn Luhay’ah a miakapoon ko Amr Bin Dinār a miakapoon ko Ibn Abbās a: Mataan a tomioron skaniyan ko Alī Bin Abī Talib, ago so Uqbah Bin Abī Mu’ayt sii oto sa isa a masa a mizintai siran a dowa, sa datar anan a kiaaloy niyan sankai a kiapanothola on, a tomioron ko Uqbah Bin al Walīd, kna o ba sii ko al Walīd.

464. So taw a bingl o Allāh so pamamakin’gan iyan na di niyan khan’g so toroan mapia pn panamaran ka a katoro iyan, so taw a biota niyan na di dn phakailay mapia pn mangbakbat so mata niyan a phprk ogaid na da a khailay niyan. Gioto so inaloy niyan ko phakatondog a ayat a 42. So manga ndao o Qur’ān na aya gii niyan imbitiarai na so akal a malantas ago so dirogod a matolangd o manosiya, na so manosiya a daa akal iyan a mabagr na mawatan o ba niyan kanggonai so manga gonanao o Qur’ān sa daa bali o mata niyan ago so tangila niyan ka di niyan khaosar ko kamapiaan iyan ko doniya ago sii ko akhirat. So kaphagosara o Qur’ān ko kapakan’g na aya bantak iyan on na so kapakasabot, na so kapakailay na aya bantak iyan on na so kapamimikiran a malantas, gianan i sabap a aya lalayon pthawagn o Qur’ān a makaphamimikiran na so manga lalantas i pamikiran a matolangd i manga dirogod, a siran so ulul albab, odi na ulun nuha, odi na ulul absar, palaya dn anan makatotoro sa maana a kalantas a kapamimikiran ago kandirogod.

465. Apia pn di kasandngi o Rasūlullāh [s.a.w] so manga siksa a inipagtad kiran sii sa doniya na kagia matatankd a khalimod siran ko alongan a Qiyāmah na khitana kiran so balas o pinggalbk iran a marata ko doniya. Pd anan ko manga rinarinaw o Allāh ko Rasūlullāh [s.a.w] ko di ron kapharatiayaa o manga pagtaw niyan sa di kadaan sa panginam ko panolon iyan, sa amay ka di siran maratiaya na adn a khandodan iran a masakit a siksa a khatankd iyan kiran a mataan a bnar so panolon o sogo’ a miakaoma kiran. Aya kalilid ko miangaoona a manga sogo’ na kiasandngan iran so siksa a miakatana ko manga pagtaw iran, ogaid na so kaposan o manga sogo’ na kiasandngan iyan so kiapamondiong o bagr o panolon iyan sa miabankiring iyan so manga pananakoto sa manga Muslim ko da mathay a masa ko kiatabana niyan sa Makkah, sa miailay niyan so onga o kiapanginsabar iyan ago so kiaromasay niyan sa pizaksian a doniya a skaniyan i mama a mala a mianggalbk iyan a kamapiaan ko doniya o kamamanosiyai a da dn a ba on phakaombaw sa di khatondog ago di khaonaan.

44. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a giitharoon o Allāh a maporo ago mala a: Hay manga oripn akn mataan a hiaram akn so kapanalimbot ko ginawa ko ago bialoy akn skaniyan ko ltlt iyo a haharamn na oba kano plalalima, hay manga oripn akn mataan a skaniyan so manga galbk iyo a phagisipn ko rkano oriyan iyan na itoman akn skaniyan sii rkano, na sa taw a makatoon sa mapiya na bantoga niyan so Allāh, na sa taw a makatoon sa salakaw roo na da a kaphannditan iyan a rowar sa ginawa niyan (Pianothol i Muslim).

( as Sajdah 28) Go piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Qatādah a pitharo o manga Sahabah a: Adn dn a gawii tano a magaan dn a kaphakadkha tano ron ago makasawit tano, na pitharo o manga mushrik a: “Anda i masa ankanan a kapakataban amay ka toman kano?”. Na tomioron ankoto a ayat.

SURAH AD DUKHĀN

(ad Dukhān 10) Piakambowat o al Bukhārī a miakapoon ko Ibn Mas’ūd a: So Quraysh na gowani a sankaan iran so panolon o Nabi [s.a.w] na inipangni niyan siran sa tioba a taon a datar o taon ko masa o Yūsuf na miasogat siran a pangolaon (a taon). Sa taman sa miakakan siran sa manga tolan sa miaadn so mama a lalangagn iyan a langit sa pkhailay niyan so lt iyan on sa datar o bontal a bl ko kasosogat iyan a ongos, na piakatoron o Allāh ankoto a ayat, na siongowan iran so Rasūlullāh [s.a.w] sa miatharo a hay Rasūlullāh [s.a.w] pamangni ka ko Allāh sa oran a pantag ko Mudhar (so bangnsa iran a Arab) ka mataan a miaantior so langoawan taman, na miamangni skaniyan sa oran na mioran.

466. Amay ka mitana so siksa na di dn katharima so kazndit o manosiya sa datar o miasowa o Fir’aun a kagia kathankopan o Ig, na phamakot maratiaya, na da tarimaa so tawbat iyan ka kagia miaipos so masa niyan ka miakadansal dn so kapatay sa datar o ba miakoma dn so niawa ko bakrng a kialkhban dn so pinto o Tawbat.

(ad Dukhān 15, 16) So ayat a:Mataan a pmbasowi kano” na gowani a masogat siran o kapakadadaya ago so kiathagompia o kaoyagan iran na mimbasowi siran ko btad iran na piakatoron o Allāh so katharo iyan a: Sa sagawii a somiksa kami sa siksa a mabasng mataan a skami na zaopan ami (so manga baradosa) gioto so kiaadn o kiathidawa sa Badr a philawayan so manga mushrik.
(ad Dukhān 43) Piakambowat o Sa’īd Bin Mansūr a miakapoon ko Abū Mālik a: So Abū Jahl na pkhioma niyan so onga a korma ago so mimbathik a gatas na gii niyan tharoon a loloka niyo anan ka gianan so Zaqqūm a so inithalad rkano o Mohammad Na tomioron ankoto a ayat a” Mataan a so kayo a az Zaqqūm na pangn’nkn o baradosa”. So Zaqqūm na phoon ko katharo a Zaqama a aya maana niyan na lomiolok (lomiamd) sa ba iran dn kokowaa kasablawan iran ko kinipangangalkn kiran on o Rasūlullāh [s.a.w].

467. Lalayon phagalowin o Allāh a so kalangowan o kaadn ko langit ago so lopa ago so madadalm ko pagltan iyan na palaya iyan dn rk sa da dn a ba niyan on sakotowa a maka-phangwali, ka an matankd a so tmpo o manga kafir ko Allāh a skaniyan na kominowa sa wata a mama na matankd a di bnar, ka so kakowa anka ko nganin a milikn ka na karina sa di nka rk a khabayaan ka a kakowa anka on, na so Allāh na di niyan ongaya so kapakamilik ka skaniyan i khirk ko langowan taman, na ino niyan maphangidaw i kakowa niyan sa wata a mama?, sayana a manga babal so siran oto a gii siran tharo sa kabokhag.

(ad Dukhān 49) Piakambowat o al Amawī a miakapoon ko Ikrimah a: Miabalak o Rasūlullāh [s.a.w] so Abū Jahl na pitharo iyan a mataan a so Allāh na inisogo iyan rakn a katharoa ko rka ko “ So kaantior na sii rka so kaantior na sii rka” na giandr iyan so nditarn iyan ko lima niyan sa pitharo iyan a: Di nka khagaga ska ago so pd ka a pd sa shayi ka katawan ka a sakn so mabagr a sasakawn na biono skaniyan o Allāh ko kiathidawa sa Badr ago piakadapanas iyan sabap ko katharo iyan sa tomioron on so ayat a: ” Taami nka so siksa ka mataan a ska so mabagr a sasakawn (giankoto a katharo na izawizaw o Allāh sii rkaniyan ka kna o ba skaniyan mabagr ago sasakawa) “ Go piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Qatādah so datar iyan.

59. Miakapoon ko Mālik Bin Nadhlah [r.a.] a pitharo iyan a: Miakaoma ko ko Rasūlullāh [s.a.w] a mananarditan so nditarn akn na pitharo iyan a: Ba adn a tamok ka? Na pitharo akn a: Oway, na pitharo iyan a antonaa ko manga tamok? Na pitharo akn a langowan a tamok a pd sa kambing ago oripn ago koda ago onta, na pitharo iyan a: Igira bigan ka o Allāh sa tamok na pakiilayin ka a adn a tamok ka (sa kna o ba kapakiilaylayin) (Pianothol o Ahmad).

468. So bo so manga taw a dokapila o Allāh i manga taw a da a kalk iran ago da a boko iran sabap sa kagia aya pkhababayaan iran na so Allāh, na so Allāh na tatap a da a ikhada iyan sabap roo na da dn a kamboko iran ka kagia so pkhababayaan iran na di dn khada, so pman so miangabaya sa salakaw a kaadn a khadadas, na anda dn i kapikira niyan on sa khada ankoto a shayi na malk ago makamboko, sa miaromasay so manosiya sabap ko kiapangabaya iyan sa salakaw ko Allāh, a o aya kiabayaan iran na so Allāh na da dn a kalk iran ago pangandam iran ka kagia di dn khada so Allāh. Gianan i madadalm san a pagns a patot a kasabotan o manosiya.

62. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Sabnar a miaadn ko miaonaan iyo a manga pagtaw a manga taw a iilahaman, na o adn a maadn on ko pagtaw akn na so Umar, (Piagayonan o dowa Imām).

469. Tanto a mala a limo o Allāh ko kiaadna niyan ko kagagawii ago so kadawndaw, so kagagawii na iphrnk o manosiya ago ipthorog on a ron pkhakowa o ginawa niyan so kabagr o lawas iyan, na so kadawndaw na pmbgay sa kapakailay, ka so mata na di phakailay odi maadn so maliwanag a ron pphakasmbay sa sindaw so mata niyan, a sabap a iphangilay niyan sa kamapiaan iyan ko doniya ko gii niyan kazokat sa kaoyagan a mipagpr iyan.

SŪRAH AL JĀTHIYAH

(al Jāthiyah 23) Piakambowat o Ibn al Mundir ago so Ibn Jarīr a miakapoon ko Sa’īd Bin Jubayr a: Miaadn so Quraysh a pzimba sa ator ko sabaad a masa, na amay ka makatoon siran sa mapia a di skaniyan na ibagak iran so paganay na aya simbaan iran na so salakaw ron, na piakatoron o Allāh so ayat a” Miailay nka so taw a kinowa niyan so baya a ginawa niyan a tuhan iyan”.
(al Jāthiyah 24) Piakambowat o Abū Hurayrah a: Miaadn so Jāhiliyyah a gii ran tharoon a aya phakapatay rkami na so kagagawii ago so kadawndaw (so kapzagad o masa) sa piakatoron o Allāh ankoto a ayat.

SŪRAH AL AHQĀF

(al Ahqāf 10) Piakambowat o at Tabarānī sa sanad a mapia a miakapoon ko Awf Bin Mālik al Ash’ja a: Lomialakaw so Nabī a pd ako niyan sa taman sa miakasold kami ko simbaan o manga Yahūdī ko gawii a kariala iran na inikagowad iran so kiapakasold ami kiran na pitharo kiran o Rasūlullāh [s.a.w] a hay manga Yahūdī pakailaya ko niyo sa sapolo ago dowa a mama a pd rkano a pzaksian iran a daa Tuhan a rowar ko Allāh ago so Mohammad na Sogo o Allāh ka pakadaan o Allāh ko oman i Yahūdī a makaaatag ko gabon ko langit so rarangit iyan a so maphapaoto niyan, na miakatrn siran sa da dn a somimbag on a isa bo, oriyan iyan na lominiyo na minitkaw a sakataw a mama ko talikhodan iyan a pitharo iyan a: Datar ka mambo hay Mohammad, na siangoran iyan sa pitharo iyan a: Antai mama a katawan ako niyan a pd rkano hay manga Yahūdī? Na pitharo iran a: Ibt ko Allāh ka daa katawan ami sii rkami a mama a makallbi i katawi ko kitab o Allāh ago makalalawan i sabot a di ska ago da pn ko ama aka a miaonaan ka ago da pn ko apo oka a miaonaan i ama aka na pitharo iyan a: Mataan a sakn na pzaksian akn a skaniyan na Nabī a so pkhatoon iyo (so manga sipat) iyan ko Tawrāh, na pitharo iran a miamokhag ka oriyan iyan na simbag iran ago inipamaninta iran na piakatoron o Allāh ankoto a ayat. Go piakam-bowat o dowa a Shaykh a miakapoon ko Sa’d Bin Abī Waqqās a: Sii ko Abdullāh Bin Salām na ron tomioron ankoto a ayat a: “ Go mizaksi a saksi a pd ko mbawataan o Isrāīl sii ko datar iyan” go piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Abdullāh Bin Salām a pitharo iyan a: Sii rakn initoron ankoto a ayat.
(al Ahqāf 11) Go piakambowat a miakapoon ko Qatādah a: Pitharo o manga taw a pd ko manga mushrik a skami i mabagr ago o miaadn a mapia na di kami ron kaonaan i giraw ago si giraw na tomioron so ayat, go piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko Un Bin Abī Shaddād a: Adn a miaadn ko Umar Bin al Khattāb a oripn a babay a miagislam ko onaan iyan a aya ngaran iyan na so Zanīn, na miaadn so Umar a gii niyan pran’gn ko kiapagislam iyan sa taman sa kapasangan, na miaadn so Quraysh a gii ran tharoon a: O ba bo mapia so nganin a kiaonaan tano ron o Zanīn, na piakatoron o Allāh ankoto a ayat sii ko btad iyan, go piakambowat o Ibn Sa’d so datar iyan a miakapoon ko ad Dahhāk ago so al Hassan.
(al Ahqāf 17) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko as Suddī a: Tomioron ankai a ayat sii ko Abdurrahmān Bin Abī Bakr a pitharo iyan ko mbala a loks iyan a siran na miagislam siran a skaniyan na somianka oba pagislam a ipzogo iran on so kapagislam sa pzankaan iyan siran ago gii niyan siran pakambokhagn ago gii niyan tharoon a: Anda si giraw ago anda si giraw, sa pmbalsn iyan so manga loks ko Quraysh a miamatay, oriyan iyan na miagislam sa miphiapia, na tomioron so kiapakatawbat iyan sii sankai a ayat “ Oman i isa na adn a rk iyan a kipantag ko nganin a pinggalbk iran”. Go piakambowat o Ibn Jarīr a miakaokit ko al Ufī a miakapoon ko Ibn Abbās so datar iyan. Ogaid na piakambowat o al Bukhārī a miakaokit ko Yūsuf Bin Mahan a: Pitharo o Marwān sii ko Abdurrahmān Bin Abī Bakr a: Mataan a giankai a: initoron on o Allāh so ayat a: “ Go so taw a pitharo iyan ko dowa a loks iyan a pzankaan iyan siran a dowa” na pitharo o A'ishah ko talikhodan o rnding a: Da a piakatoron rkami o Allāh a shayi a pd ko Qur’ān a rowar sa so Allāh na initoron iyan so kiapakaangias akn. Go piakambowat o Abdurrazāq a miakaokit ko Makkī a mian’g iyan so A'ishah a pzankaan iyan o ba mabaloy so ayat a sii initoron ko Abdurrahmān Bin Abī Bakr ago pitharo iyan a: Gioto na initoron ko isa a mama sa bitho niyan ankoto a mama, pitharo o al Hāfidh Ibn Hajar a: So kiapakadaa on o A'ishah na aya mapia i kiasanday ago aya patot a tarimaan.

470. Gioto so manga tonkat iran a pmbaloy a manga nipay ko kailay o manga taw sa nggolalan sa balik mata a di bnar.

471. So kapphayaga o Allāh ko bnar na di dn khalangganan o manosiya a somosopak mapia pn i kabagr iyan ko

472. Gianan so pangni o Mūsā a sinta ko Fir’aun ago so manga pagtaw niyan gowani a masarabantang sa akal iyan a di siran dn pharatiaya, sa datar oto o kiapangni o Nūh sa kaantior o pagtaw niyan a kafir gowani a thamantaman so panagontaman iran na da siran dn paratiaya.

(al Ahqāf 29) Piakambowat o Ibn Abī Shaybah a miakapoon ko Ibn Mas’ūd a: So manga Jinn na tomiana siran ko Rasūlullāh [s.a.w] a skaniyan na pmbatiya sa Qur’ān sa darpa a Nakhlah na gowani a man’g iran na pitharo iran a: Trn kano, a siran na siaw kataw a so isa kiran na aya ngaran iyan na Zawbaah, na piakatoron o Allāh ankoto a ayat sa taman ko katharo iyan a “ Kadadag a mapayag”…

473. Gianan so kiasandngi o Fir’aun ko kasapisapi sa langit a phamakot thawbat na da bgi o Allāh sa kapakatawbat ka kagia miakalawan so kiapangalandada ko lopa ago miangintuhan ko doniya, na di khasanaan so imanto bo a paratiaya gioto i maana o katharo o Allāh ko ayat a miakatondog a “Imanto pn” na pharatiaya ka? Sa bialoy o Allāh so lawas iyan a poringana (ibarat ko marata) ka an makowa a thoma o manga taw a pkhaori so kiarombaan iyan.

92. Miakaoma so Rasūlullāh [s.a.w] sa Madīnah a so manga Yahūdī na gii ran phowasaan so alongan a Ashūrā’ (so ika sapolo ko Muharram) na pitharo iyan a antonaa ankai a gii niyo phowasaan? na pitharo iran a giai so gawii a miakadaag on so Mūsā ko Fir'’un, na pitharo o Nabī [s.a.w] ko manga Sahābah niyan a skano i patot ko Mūsā sa phowasai niyo (Pianothol o al Bukhārī).

SŪRAH MOHAMMAD

(Mohammad 1) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Ibn Abbās sii sankoto a ayat sa pitharo iyan a sii initoron ko manga taw sa Makkah na so ayat“ Go so siran oto a miamaratiaya ago minggalbk siran sa manga pipia” na gioto so manga Ansār.
(Mohammad 4) Go piakambowat a miakapoon ko Qatādah ko ayat a: “Go so siran oto a miangabobono siran sii ko lalan ko Allāh” na pitharo iyan a miaaloy rkami a giankai a ayat na initoron ko gawii a kiathidawa sa Uhud a so Rasūlullāh [s.a.w] na sii ko snkr (o palaw) a miangasosogat siran a manga pali ago miangabobono so sabaad kiran sa inipananawag o manga mushrik sankoto a alongan a: Miniporo so Hubal, na initawag o manga Muslim a so Allāh i lbi a Maporo ago lbi a Mala, na pitharo o manga mushrik a: Rk ami so Barahala a Uzzā sa da a rk iyo a Uzzā (maana bagr ago andisan) na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a tharoa niyo so: So Allāh i salinggogopa ami a da a salinggogopa iyo.

474. Giankoto a katharo (al Qawl) o Allāh a miapatot na gioto so katharo iyan a sa dn sa taw a sopakn iyan so sogoan iyan na ziksaan iyan sa alongan a maori, sabap roo na so katharo na gioto so siksa a mapipikir on.

(Mohammad 13) Go piakambowat o Abu Ya’la a miakapoon ko Ibn Abbas a: Gowani a lomiyo so Rasūlullāh [s.a.w] ko pnggaka o girb (ko kathogalin iyan sa Madinah) na liankaw niyan a Makkah na pitharo iyan a: Ska i makallbi a pkhababayaan akn a ingd o Allāh na oda bo so kiapakaliowa rakn o pagtaw nka na di ako rka lomiyo, na piakatoron o Allāh so ayat a” Madakl a pd sa lipongan a skaniyan i lbi a mabagr i g’s a di so lipongan ka a so inibowang ka niyan”.
(Mohammad 16) Piakambowat o Ibn al Mundir a miakapoon ko Ibn Jurayj a: Miaadn so manga Mu’min ago so manga monafiq a gii siran thimo ko Nabī [s.a.w] sa pphamakin’g so miaratiaya ko gii niyan tharoon na pzabotn iran, na Pphamakin’g so manga monafiq na di ran zabotn, na amay ka miakaliyo siran na izaan iran so miamaratiaya o antonaa so pitharo iyan kagia? Na tomioron kiran so ayat a: “ Pd kiran so taw a pphamakin’g rka….”.
(Mohammad 33) Piakambowat o Ibn Abī Hātim ago so Mohammad Bin Nasr al Marūzī ko kitāb a as Salāh a miakapoon ko Abul Aliyah a: Miaadn so manga bolayoka o Rasūlullāh [s.a.w] a aya mapipikir iran na da a phakabinasa ko kirakhs o Lā Ilāha Illallāh sa isa a dosa ago phakanggay a gona a miprakhs iyan so kapanakoto na tomioron so ayat, na inikalk iran o ba mabatal o dosa so balas o galbk.

475. So pagtaw a darowaka na anda dn i kadansala kiran o siksa ko doniya na di siran dn planatan ago di siran khabgan sa tawbat, inonta bo so pagtaw o Yūnus a mithawbat siran ko da iran pn kasandngi ko siksa o Allāh, sabap sa so kiaawai kiran o Yūnus, na miatankd sa akal iran a thanaan siran dn a kaantior na miananankopan siran ko Allāh na tiarima o Allāh so kiazndit iran ka kagia adn pn a malalamba a masa a kallkaan on so pinto o kathawbat, ka da pn makadansal so siksa ko ingd iran, so bo so manga papata iyan i miailay ran na kiabnaran siran na gomioraok siran ko Allāh sa ipangalimo iyan siran na tiarima kiran o Allāh so pangni ran sa mialpas siran ko siksa a phakadansal.

476. Amay ka thamantaman so panolon o manga sogo’ na di siran dn paratiayaan o pagtaw iran na aya matharo iran na nayaw kano ka skami na phnayaw ko sogoan o Allāh ago so kabaya iyan ko kasiksaa niyan sankoto a kafir a pagtaw.