So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Anfāl - [ 8 So Manga Taban a Tamok ] - سـورة الأنفـال
( The Spoils of War - Ang mga nakuha sa labanan na mga yaman )

Pangnal ko Sūrah

Sii ko miaona a manga pangonaan o manga sūrah na miaaloy tano o andamanaya i kababaloy o oman i sūrah a sapankat ago kaphagozor ko kapphamagosaya ko manga bandingan o Qur’ān. Sa so paganay a pito a manga sūrah, a mararani isa ko tlo bagi ko Qur’ān, na datar o ba niyan mititindg so isa a sapankat ko kaphagozor o manga sūrah ko Qur’ān, a iphropa niyan so paganay a thotolan a kaniniawai o manosiya a mann-nkayos ko kapakatindg o bago a kaphagingd a pagoolowanan o Mohammad [s.a.w]. Sa imanto na phanagipoon tano sa bago pman a pankatan, a so pthimo-on iyan so ummah ago pnggonanaon iyan sii ko pithibarang a manga bagian a mapnggalbk o bago a kapphangongoyagan o Muslim.

Sii sankai a bandingan na maphamagosay ron so kiathidawa sa Badr sa mablang: (1) so pakaiza makapantag ko miangatataban a tamok (2) so bnar a kalbihan a mapangingindaw sa pantag ko kakhaadn o kathidawa (3) so kapakataban ago so kadaaga ko ridoay (4) so kabgay sa maap ago katarima ko pizakatawan ko masa a kapakataban.

So makapantag ko manga taban a tamok ko kiathidawa, na aya paganay a khaimolngan na so di niyan kabaloy a antap ko kaphakatindg o kathidawa. Ba dn matag pd a rarad o kapkahaadn o kathidawa ago so kapakataban. Ika dowa, da a sa kataw a sondaro odi na lompokan a pd kiran a ba adn a kabnar iyan sankoto a manga taban a tamok, ko da on pn kambagibagia. Ka so maontol a kathidawa na btad oto o katitimo a kaphagingd, na langowan a khakowaa rarad ankoto na sii pagndod ko Allāh. Ika tlo, so matatankd a maontol a kambagibagi na patoray a makanggolalan ka an iyan malompiyo so kabobosaw o manosiya ago so kabaya iyan sa kagakd sa mala. Sa so ika lima bagi na magndod ko olowan o pagtaw sa pagosarn iyan sa nggolalan ko pamikiran iyan a mapiya ko manga gasto niyan ago so bagian o manga mrmr ago so manga ilo ago so manga balo a manga babay ago so salakaw ron (8:41).

Na so mialamba na pmbagibagiin, sa makaayon ko bitikan o Rasūlullāh [s.a.w]. Sa kna o ba aya bo a khi rk on na so manga sondaro a miakapangpd sankoto a kiathidawa, ogaid na makapkhipantag on so langowan a mababa-ngnsa sankoto a sabap a kiapakatindg ankto a kathidawa sa aya sarat iyan na pd siran a maroromasay ago giinggalbk sankoto a mapitl a romasay. Ika pat, patoray kiran a kabaloy ran a magiisaisa a daa ba on kaphapawala, sa aya mala a bantak iran ago panizakay ran na so kapamondas o kalilintad ago mamondiyong so agama o Allāh.

Sii pman ko paparangayan o sondaro, a skaniyan dn i ladiawan a parangay ko tnday o kaoyagoyag, sa miailay tano ko giikapamimikirana ko miang-golawla ko kiathidawa sa Badr a so miasmpang iyan so mala ago mabasng a ridoay, na so tabang o Allāh na skaniyan i pkhapoonan o kapakadaag, amay ka so sondaro na aya gii niyan kapakhithidawa na kna o ba pantag sa ginawa niyan aya mataan na pantag sa kapamondiyong o bnar a aawidan iyan so pandi iyan. Sa so bitikan a mattndo na piakanggolalan ko manga taw a miabiyag ko kiathidawa ago so kasiap o kaiisaisa o kaphagingd a Islām.

So masa a kiatoron ankai a sūrah na marani dn ko oriyan o kiathidawa sa Badr, a so minitana ko a longan a Jumu’at a ika 17th ko Ramadhān ko ragon a 2 H.

So Pamotosan iyan – So langowan o miataban a tamok na sii pagndod ko kokoman o Rasūlullāh [s.a.w] sa pnggolalan sa gonanao a phoon ko Allāh. Sa so miamaratiaya na miangongonotan siran sankoto a bitikan. So kapaka-taban na sii sa tangan o Allāh a so miabnar ko kiathidawa sa Badr (8:1-19).

So kapangongonotan ago so kakompna ko ginawa, kaphantang ago parati aya ago kazalimbotawan ko Allāh, na siran i thito a gonsi o kapakaapas ago rnding ko ringasa o marata. So marata na khitabothod a maliliawaw ko sagnkap a marata ago khaantior (8:20-37).

So kiathidawa sa Badr na tpng a mala, a piakiilay niyan a so kalbihan ago so kawaraw ago so kathomankd na khapadng iyan so bagr o ridoay, so kathatana ago so kapangongonotan, so paratiaya ago so kawaraw, ago so kapagosara ko langowan a mipapaar a tamok ago galbk ago so kakorbana ko ginawa na gioto i phakatawag sa kaphakaoma o panabang o Allāh (8:38-64).

Apia pn sapolo takp a kabagr o ridoay na di dn phakadaag amay ka gii kano makithidawa sa pantag ko Bnar ago so paratiaya, ogaid na di niyo khalipati a so kabgay sa maap ago so katarima na sii ko masa a kapakataban (8:65-75).

Giankai a sūrah na initoron sa Madīnah, inonta so ayat a 30 sa taman ko ayat a 36, ka sii initoron sa Makkah, aya bilangan o ayat iyan na 75, initoron ko oriyan o al Baqarah.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

8:1
Hassanor Alapa : Ipagiza iran rka (hay Mohammad) so makapantag ko manga taban a tamok (ko kiathidawa sa Badr) na tharo anka a so manga taban a tamok na rk o Allāh ago so Rasūl, na kalkn iyo so Allāh, sa ompiyai niyo so ltlt iyo 361 (ko kapasad o manga karido) go onoti niyo so Allāh ago so sogo’ Iyan amay ka miamaratiaya kano

Muhsin Khan : They ask you (O Muhammad SAW) about the spoils of war. Say: "The spoils are for Allah and the Messenger." So fear Allah and adjust all matters of difference among you, and obey Allah and His Messenger (Muhammad SAW), if you are believers.

Sahih International : They ask you, [O Muhammad], about the bounties [of war]. Say, "The [decision concerning] bounties is for Allah and the Messenger." So fear Allah and amend that which is between you and obey Allah and His Messenger, if you should be believers.

Pickthall : They ask thee (O Muhammad) of the spoils of war. Say: The spoils of war belong to Allah and the messenger, so keep your duty to Allah, and adjust the matter of your difference, and obey Allah and His messenger, if ye are (true) believers.

Yusuf Ali : They ask thee concerning (things taken as) spoils of war. Say: "(such) spoils are at the disposal of Allah and the Messenger: So fear Allah, and keep straight the relations between yourselves: Obey Allah and His Messenger, if ye do believe."

Shakir : They ask you about the windfalls. Say: The windfalls are for Allah and the Messenger. So be careful of (your duty to) Allah and set aright matters of your difference, and obey Allah and His Messenger if you are believers.

Dr. Ghali : They ask you about the spoils. (The Arabic word nafl originally means: supererogatory prayer, or gift) Say, "The spoils (belong) to Allah and the Messenger; so be pious to Allah, and act righteously among yourselves (Or: make a reconciliation after differences) and obey Allah and His Messenger, in case you are believers."

Tafsir Jalalayn : ‘They question you, O Muhammad (s), concerning the spoils of war — the booty — to whom do they belong? Say, to them: ‘The spoils of war belong to God, Who places them where He will, and the Messenger, who divides them according to God’s command. The Prophet (s) divided these [spoils] between them equally, as reported by al-Hākim in his al-Mustadrak. So fear God and set things right between you, that is, [set right] the reality of that [state of affairs] which is between you, through mutual affection and the refraining from quarrelling; and obey God and His Messenger, if you are, truly, believers’.

Tagalog : Tinatanong ka ng iyong mga ‘Sahâbah, O Muhammad, hinggil sa ‘Ghanâim’ sa Labanan sa Badr, kung papaano mo ito hahatiin sa kanila? Sabihin mo sa kanila: Katiyakan, ang may karapatan lamang hinggil sa bagay na ito ay ang Allâh at ang Kanyang Sugo, na kung kaya, ang Sugo ang mamamahagi nito ayon sa utos ng kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, katakutan ninyo ang parusa ng Allâh, huwag kayong gumawa ng kasalanan sa Kanya, at iwasan ninyo ang pagtatalu-talo at pagkaka-salungatan dahil sa kayamanan na ito, at ayusin ninyo ang hidwaan sa mga pagitan ninyo, at ipatupad ninyo ang pagsunod sa Allâh at sa Kanyang Sugo, kung kayo ay tunay na nananampalataya sa Kanya; dahil ang tunay na paniniwala ay nag-aakay sa inyo tungo sa pagsunod sa Allâh at sa Kanyang Sugo.

8:2
Hassanor Alapa : Aya miaratiaya na so siran oto a igira miaaloy so Allāh na malk so manga poso’ iran, go igira biatiya kiran so manga tanda Iyan na kaomanan iyan siran sa paratiaya, ago sii ko Kadnan iran na zasarakan siran On

Muhsin Khan : The believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts and when His Verses (this Quran) are recited unto them, they (i.e. the Verses) increase their Faith; and they put their trust in their Lord (Alone);

Sahih International : The believers are only those who, when Allah is mentioned, their hearts become fearful, and when His verses are recited to them, it increases them in faith; and upon their Lord they rely -

Pickthall : They only are the (true) believers whose hearts feel fear when Allah is mentioned, and when His revelations are recited unto them they increase their faith, and who trust in their Lord;

Yusuf Ali : For, Believers are those who, when Allah is mentioned, feel a tremor in their hearts, and when they hear His signs rehearsed, find their faith strengthened, and put (all) their trust in their Lord;

Shakir : Those only are believers whose hearts become full of fear when Allah is mentioned, and when His communications are recited to them they increase them in faith, and in their Lord do they trust.

Dr. Ghali : Surely the believers are only the ones who, when Allah is mentioned, their hearts tremble and when His ayat (Signs or verses) are recited to them, they increase them in belief, and in their Lord they put their trust,

Tafsir Jalalayn : The believers, those whose faith is complete, are only those who, when God is mentioned, that is, when His threat of punishment [is mentioned], their hearts tremble, fear, and when His verses are recited to them, they increase their faith, their acceptance of the truth, and who rely upon their Lord, [who] put their trust in Him [alone], and not in any other.

Tagalog : Katiyakan, ang tunay lamang na mananampalataya sa Allâh ay ang mga yaong kapag binanggit ang patungkol sa Allâh ay nakadarama ng takot sa kanilang mga puso, at kapag binigkas sa kanila ang mga talata ng Banal na Qur’ân ay nadaragdagan ang kanilang paniniwala, at sa Allâh lamang nila ipinauubaya ang kanilang mga sarili, na kung kaya, hindi sila naghahangad ng anuman at wala silang kinakatakutan na iba.

8:3

Hassanor Alapa : Siran oto so iphthindg iran so sambayang ago so pd ko inirizki Ami kiran na gii ran gaston (sa kandiakat).

Muhsin Khan : Who perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and spend out of that We have provided them.

Sahih International : The ones who establish prayer, and from what We have provided them, they spend.

Pickthall : Who establish worship and spend of that We have bestowed on them.

Yusuf Ali : Who establish regular prayers and spend (freely) out of the gifts We have given them for sustenance:

Shakir : Those who keep up prayer and spend (benevolently) out of what We have given them.

Dr. Ghali : The ones who keep up the prayer and expend of what We have provided them.

Tafsir Jalalayn : Those who observe the prayers, performing them as they ought to be [performed], and who expend, in obedience to God, from that with which We have provided them.

Tagalog : Ang mga yaong patuloy ang kanilang pagsagawa ng mga obligadong ‘Salâh’ sa nakatakdang oras nito, at gumagasta mula sa anumang ipinagkaloob Namin sa kanila ayon sa Aming ipinag-utos sa kanila.

8:4

Hassanor Alapa : Siran oto na siran so miamaratiaya a thito a 362 adn a bagian iran a manga pankatan sii ko Kadnan iran ago rila ago rizki a masakaw

Muhsin Khan : It is they who are the believers in truth. For them are grades of dignity with their Lord, and Forgiveness and a generous provision (Paradise).

Sahih International : Those are the believers, truly. For them are degrees [of high position] with their Lord and forgiveness and noble provision.

Pickthall : Those are they who are in truth believers. For them are grades (of honour) with their Lord, and pardon, and a bountiful provision.

Yusuf Ali : Such in truth are the believers: they have grades of dignity with their Lord, and forgiveness, and generous sustenance:

Shakir : These are the believers in truth; they shall have from their Lord exalted grades and forgiveness and an honorable sustenance.

Dr. Ghali : Those are truly the ones who are believers; they have degrees in the Providence of their Lord, and forgiveness, and an honorable provision.

Tafsir Jalalayn : Those, described in the way mentioned, are the true, the real, believers, without doubt. For them are ranks, stations in Paradise, with their Lord, and forgiveness, and generous provision, in Paradise.

Tagalog : Sila na mga yaong nagsasagawa nito ang tunay na mananampalataya, na naniniwala sa kung ano ang ipinahayag ng Allâh sa kanila, nakalantad man o lihim, na para sa kanila ang matataas na antas sa Allâh, at pagpapatawad sa kanilang mga pagkakasala at masaganang kabuhayan na ito ay ang ‘Al-Jannah’ (Hardin).

8:5

Hassanor Alapa : Sa datar o kiapakaliowa rka o Kadnan ka phoon ko walay nka sa minggolalan sa bnar (so kapakipthidawa sa Badr) na mataan a adn a salompok ko miamaratiaya a ikagogowad iran (so kapthi-dawa)

Muhsin Khan : As your Lord caused you (O Muhammad SAW) to go out from your home with the truth, and verily, a party among the believers disliked it;

Sahih International : [It is] just as when your Lord brought you out of your home [for the battle of Badr] in truth, while indeed, a party among the believers were unwilling,

Pickthall : Even as thy Lord caused thee (Muhammad) to go forth from thy home with the Truth, and lo! a party of the believers were averse (to it).

Yusuf Ali : Just as thy Lord ordered thee out of thy house in truth, even though a party among the Believers disliked it,

Shakir : Even as your Lord caused you to go forth from your house with the truth, though a party of the believers were surely averse;

Dr. Ghali : As also as your Lord brought you (The prophet) out of your home with the truth, and surely a group of the believers indeed are hating that.

Tafsir Jalalayn : As your Lord brought you forth from your home with the truth (bi’l-haqq is semantically connected to akhraja, ‘He brought forth’), and indeed a party of the believers were averse, to going forth (the [last] sentence is a circumstantial qualifier referring to the [suffixed pronoun] kāf in akhrajaka, ‘He brought you forth’; kamā, ‘as’, is the predicate of an omitted subject, in other words: their aversion to this state [of affairs of the booty being God’s and the Prophet’s] is similar to their aversion when you were brought forth [to fight], which had actually been better for them: likewise is this [state of affairs better for them]). It happened that Abū Sufyān was returning from Syria with a caravan. The Prophet (s) and his followers went forth to plunder it; but Quraysh became aware of this, and so Abū Jahl and some Meccan fighters rode out to defend it — these constituted the ‘band’. Abū Sufyān drove the caravan via the coastal route and it managed to escape. Abū Jahl was then advised to return, but he refused and marched on towards Badr. The Prophet (s) consulted with his followers, saying to them, ‘God has promised me one of the two parties’. So they agreed with him to attack the [Meccan] band, but some of them were averse to this, complaining, ‘We have not come prepared for this!’, as God, exalted be He, says:

Tagalog : Na katulad noong kayo ay nagkakasalungatan hinggil sa ‘ghanâim,’ kaya inalis ng Allâh ang karapatan sa inyo, at ginawa Niya na para lamang sa Kanya at sa Kanyang Sugo ang pagbabaha-bahagi nito, ay ganoon din na inutusan ka rin ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, na umalis sa Madinah upang harangin ang ‘Caravan’ ng mga Quraysh, na yaon ay utos sa pamamagitan ng rebelasyon na dala-dala ni Anghel Jibril (as), samantalang may grupo ng mga mananampalataya na ayaw nilang lumabas sa Madinah.

8:6

Hassanor Alapa : A gii siran rka makiphawala sii ko bnar ko oriyan o kiapayag iyan, sa lagid o ba siran pndndgn ko kapatay a kababanta-yan iran

Muhsin Khan : Disputing with you concerning the truth after it was made manifest, as if they were being driven to death, while they were looking (at it).

Sahih International : Arguing with you concerning the truth after it had become clear, as if they were being driven toward death while they were looking on.

Pickthall : Disputing with thee of the Truth after it had been made manifest, as if they were being driven to death visible.

Yusuf Ali : Disputing with thee concerning the truth after it was made manifest, as if they were being driven to death and they (actually) saw it.

Shakir : They disputed with you about the truth after it had become clear, (and they went forth) as if they were being driven to death while they saw (it).

Dr. Ghali : Disputing with you concerning the truth, after it had become evident, as though they were being driven to death while looking (at it).

Tafsir Jalalayn : They dispute with you concerning the truth, [the order] to fight, after it had become clear, [after it had] become evident to them, as though they were being driven to death while they looked, at it [death] with their very eyes, utterly averse to it.

Tagalog : Nakikipagtalo sa iyo, O Muhammad, ang isa sa grupo ng mga mananampalataya hinggil sa pakikipaglaban pagkatapos mapatunayan sa kanila na ito ay walang pag-aalinlangan na mangyayari, para bagang sila ay hinihila tungo sa kamatayan, na ito ay nakikita mismo ng kanilang mga sariling mata.

8:7
Hassanor Alapa : Gowani a ibgay rkano o Allāh a kapasadan so isa ko dowa lompok a mapkhipantag iyo, sa aya simalaw niyo na so da a gomaan iyan na aya niyo mithoona, go khabayaan o Allāh a katantowa Niyan ko bnar sa nggolalan ko katharo Iyan, ago thpdn Iyan so tonas o manga kafir.

Muhsin Khan : And (remember) when Allah promised you (Muslims) one of the two parties (of the enemy i.e. either the army or the caravan) that it should be yours, you wished that the one not armed (the caravan) should be yours, but Allah willed to justify the truth by His Words and to cut off the roots of the disbelievers (i.e. in the battle of Badr).

Sahih International : [Remember, O believers], when Allah promised you one of the two groups - that it would be yours - and you wished that the unarmed one would be yours. But Allah intended to establish the truth by His words and to eliminate the disbelievers

Pickthall : And when Allah promised you one of the two bands (of the enemy) that it should be yours, and ye longed that other than the armed one might be yours. And Allah willed that He should cause the Truth to triumph by His words, and cut the root of the disbelievers;

Yusuf Ali : Behold! Allah promised you one of the two (enemy) parties, that it should be yours: Ye wished that the one unarmed should be yours, but Allah willed to justify the Truth according to His words and to cut off the roots of the Unbelievers;-

Shakir : And when Allah promised you one of the two parties that it shall be yours and you loved that the one not armed should he yours and Allah desired to manifest the truth of what was true by His words and to cut off the root of the unbelievers.

Dr. Ghali : And as Allah promised you (The pronouns "you" and "yours" are plural) one of the two sections should be yours, and you would like that the one other than the accoutered (i.e. owning accoutrement, the armed section) should be yours. And Allah willed to uphold truthfully the truth by His words and cut off the last trace (Literally: the rear, hind part) of the disbelievers,

Tafsir Jalalayn : And, remember, when God promised you one of the two parties, either the caravan or the band [of Meccan fighters], that it should be yours, and you longed, you were wishing, that other than the armed one, that is, [other than] the fighting one with the weapons, in other words, [you longed that] the caravan, should be yours, because it had fewer men and less reinforcements than the band [of Mecca fighters]; but God willed that the truth be realised, [He willed] to manifest it, by His, preceding, words, that Islam should triumph; and to cut the root of the disbelievers, to the very last man, by extirpating them, and so He commanded you to fight against the band.

Tagalog : At alalahanin ninyo, O kayo na nakikipagtalo, ang pangako ng Allâh sa inyo na makamtan ang isa sa dalawang tagumpay: ang ‘Caravan’ at ang dala-dala nitong kabuhayan, o di kaya ay ang grupo ng mga kawal, na ito ay pakikipaglaban sa mga kalaban at panalo laban sa kanila, samantalang kayo ay gusto ninyo na mapasainyo ang ‘Caravan’ nang walang labanan, subali’t nais ng Allâh na mapangatwiranan ang Islâm at ito ay mangingibabaw sa pamamagitan ng pag-uutos Niya sa inyo na makipaglaban sa mga walang pananampalataya at upang maputol ang ugat ng kasamaan ng mga walang pananampalataya sa pamamagitan ng pagwasak sa kanila.

8:8

Hassanor Alapa : Go thankdn Iyan so bnar ago phadngn Iyan so batal apiya pn inikagowad o manga baradosa

Muhsin Khan : That He might cause the truth to triumph and bring falsehood to nothing, even though the Mujrimun (disbelievers, polytheists, sinners, criminals, etc.) hate it.

Sahih International : That He should establish the truth and abolish falsehood, even if the criminals disliked it.

Pickthall : That He might cause the Truth to triumph and bring vanity to naught, however much the guilty might oppose;

Yusuf Ali : That He might justify Truth and prove Falsehood false, distasteful though it be to those in guilt.

Shakir : That He may manifest the truth of what was true and show the falsehood of what was false, though the guilty disliked.

Dr. Ghali : That He might (uphold) truthfully the truth and void the untrue, although the criminals would hate (that).

Tafsir Jalalayn : And that He might cause the truth to be realised and annul, efface, falsehood, disbelief, however much the sinners, the idolaters, were averse, to that.

Tagalog : Upang pangibabawin ng Allâh ang Islâm at ang mga tagasunod nito at puksain ang ‘Shirk’ at ang mga tagasunod nito, na kahit ito ay kamuhian ng mga ‘Mujrimûn’ – mga masasama na sumasamba ng iba bukod sa Allâh.

8:9
Hassanor Alapa : Gowani a mamangni kano sa tabang ko Kadnan iyo na tiarima Iyan rkano sa phanabangan ko skano a sanggibo a pd sa manga malaikat a thotondotondog

Muhsin Khan : (Remember) when you sought help of your Lord and He answered you (saying): "I will help you with a thousand of the angels each behind the other (following one another) in succession."

Sahih International : [Remember] when you asked help of your Lord, and He answered you, "Indeed, I will reinforce you with a thousand from the angels, following one another."

Pickthall : When ye sought help of your Lord and He answered you (saying): I will help you with a thousand of the angels, rank on rank.

Yusuf Ali : Remember ye implored the assistance of your Lord, and He answered you: "I will assist you with a thousand of the angels, ranks on ranks."

Shakir : When you sought aid from your Lord, so He answered you: I will assist you with a thousand of the angels following one another.

Dr. Ghali : As you call your Lord for succor, so He responded to you that, "I am supplying you with a thousand Angels in successive ranks.

Tafsir Jalalayn : When you sought help from your Lord, asking Him to help you by granting you victory over them, and He answered you [saying]: ‘I shall reinforce you, I shall assist you, with a thousand angels, rank upon rank’, one rank following after the next: God promised them this [number] at first, but it then became three thousand, and then five thousand, as stated in [sūrat] Āl ‘Imrān [Q. 3:124-125] (a variant reading [of alf, ‘thousand’] has the plural āluf, ‘thousands’, similar [in pattern] to aflus, ‘coins’).

Tagalog : Alalahanin ninyo ang biyaya ng Allâh sa inyo noong Labanan sa Badr noong kayo ay humihiling sa Allâh na papanalunin laban sa inyong mga kalaban, at dininig ng Allâh ang inyong panalangin na Kanyang sinabi: Katiyakan, Ako ay tutulong sa inyo sa pamamagitan ng pagpa-padala ng isang libong anghel mula sa kalangitan na magkaka-sunud-sunod.

8:10
Hassanor Alapa : Go da oto baloya o Allāh (so kiapakatoron iyan sa manga malāikah) a rowar sa rinarinaw a kapipia ginawa ago kagia an thakna so manga poso’ iyo, sa da so kapakataban a rowar sa phoon ko Allāh, ka so Allāh na Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : Allah made it only as glad tidings, and that your hearts be at rest therewith. And there is no victory except from Allah. Verily, Allah is All-Mighty, All-Wise.

Sahih International : And Allah made it not but good tidings and so that your hearts would be assured thereby. And victory is not but from Allah . Indeed, Allah is Exalted in Might and Wise.

Pickthall : Allah appointed it only as good tidings, and that your hearts thereby might be at rest. Victory cometh only by the help of Allah. Lo! Allah is Mighty, Wise.

Yusuf Ali : Allah made it but a message of hope, and an assurance to your hearts: (in any case) there is no help except from Allah: and Allah is Exalted in Power, Wise.

Shakir : And Allah only gave it as a good news and that your hearts might be at ease thereby; and victory is only from Allah; surely Allah is Mighty, Wise.

Dr. Ghali : And in no way has Allah made this except as good tidings and that your hearts thereby might be composed. And in no way is victory from (any- where) except from the Providence of Allah; surely Allah is Ever-Mighty, Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : And God appointed it, that is, the reinforcement, only as good tidings, and that your hearts might thereby be reassured. Victory comes only from God: surely God is Mighty, Wise.

Tagalog : At hindi ginawa ng Allâh ang pagtulong na ito kundi bilang isang magandang balita para sa inyo ng pagkapanalo, at upang mapanatag ang inyong mga kalooban, at makatiyak sa tulong ng Allâh sa inyo, at walang anumang tulong kundi nagmumula lamang sa Allâh, na ito ang nagpapanalo at hindi ang inyong tapang at lakas. Katiyakan, ang Allâh ay ‘`Azeez’– Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang mga Kaharian, na ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang pagpaplano at panukala.

8:11
Hassanor Alapa : Gowani a ikolambo niyan rkano so toratod a kalilintad a phoon On, ago phakatoronan kano niyan a 363 phoon sa kawang sa oran ka an kano Niyan masoti ago 364 phakadaan Iyan rkano so waswas o shaytan (a kalk ko kawaw) ago an Iyan mathkhs so manga poso’ iyo, ago an Iyan mitatap (ankoto a oran) ko manga palo sa mabkn (ko kapthidawa).

Muhsin Khan : (Remember) when He covered you with a slumber as a security from Him, and He caused water (rain) to descend on you from the sky, to clean you thereby and to remove from you the Rijz (whispering, evil-suggestions, etc.) of Shaitan (Satan), and to strengthen your hearts, and make your feet firm thereby.

Sahih International : [Remember] when He overwhelmed you with drowsiness [giving] security from Him and sent down upon you from the sky, rain by which to purify you and remove from you the evil [suggestions] of Satan and to make steadfast your hearts and plant firmly thereby your feet.

Pickthall : When He made the slumber fall upon you as a reassurance from him and sent down water from the sky upon you, that thereby He might purify you, and remove from you the fear of Satan, and make strong your hearts and firm (your) feet thereby.

Yusuf Ali : Remember He covered you with a sort of drowsiness, to give you calm as from Himself, and he caused rain to descend on you from heaven, to clean you therewith, to remove from you the stain of Satan, to strengthen your hearts, and to plant your feet firmly therewith.

Shakir : When He caused calm to fall on you as a security from Him and sent down upon you water from the cloud that He might thereby purify you, and take away from you the uncleanness of the Shaitan, and that He might fortify your hearts and steady (your) footsteps thereby.

Dr. Ghali : As He was making drowsiness to envelop you as secure (reassurance) from Him, and sending down on you water from the heaven to purify you thereby, and to put away from you the chastisement of Ash-Shaytan, (The all-vicious :one"; i.e., the Devil) and to brace your hearts, and to make firm (your) feet thereby.

Tafsir Jalalayn : Remember, when He caused slumber to overcome you as security, against the fear that had befallen you, from Him, from God, and sent down upon you water from the heaven, to purify you thereby, from minor and major ritual impurities; and to remove from you the evil of Satan, his whisperings to you that, had you been on the right path, you would not have been thirsty and impure, while the idolaters enjoyed [access to] water; and to strengthen, to seal, your hearts, with certainty and endurance; and to make firm your feet, lest they sink in the sand.

Tagalog : Noong tinakluban Namin kayo ng antok bilang kapanatagan mula sa Kanya para sa inyo, mula sa inyong takot na matalo kayo ng inyong mga kalaban, at ibinaba para sa inyo ang tubig-ulan mula sa ulap; upang linisin kayo mula sa pisikal na karumihan, at upang alisin sa inyo ang mga maling pag-aakala sa inyong mga kalooban na panlilinlang ni Shaytân, at upang mapatibay ang inyong mga puso na maging matiisin sa pakikipaglaban, at upang patatagin ang mga paa ng mga mananampalataya sa pinasiksik na kalupaan dahil sa ulan, upang hindi madulas ang mga paa.

8:12
Hassanor Alapa : Gowani a pakitokawan o Kadnan ka ko manga malāikat a Sakn na pd iyo sa pakabkna niyo so siran oto a miamaratiaya sa 365 itana Akn ko manga poso’ o siran oto a manga kafir so kalk sa panidawa niyo so manga tngo iran ago panithigi niyo siran sa manga kmr 366

Muhsin Khan : (Remember) when your Lord inspired the angels, "Verily, I am with you, so keep firm those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who have disbelieved, so strike them over the necks, and smite over all their fingers and toes."

Sahih International : [Remember] when your Lord inspired to the angels, "I am with you, so strengthen those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who disbelieved, so strike [them] upon the necks and strike from them every fingertip."

Pickthall : When thy Lord inspired the angels, (saying): I am with you. So make those who believe stand firm. I will throw fear into the hearts of those who disbelieve. Then smite the necks and smite of them each finger.

Yusuf Ali : Remember thy Lord inspired the angels (with the message): "I am with you: give firmness to the Believers: I will instil terror into the hearts of the Unbelievers: smite ye above their necks and smite all their finger-tips off them."

Shakir : When your Lord revealed to the angels: I am with you, therefore make firm those who believe. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them.

Dr. Ghali : As Your Lord was revealing to the Angels, (saying), "I am with you; so make the ones who believe stand firm. I will soon cast into the hearts of the ones who have disbelieved horror; so strike above the necks, and strike every finger-tip of them."

Tafsir Jalalayn : When your Lord inspired the angels, with whom He reinforced the Muslims, [saying]: ‘I am with you, with assistance and victorious help, so make the believers stand firm, by helping [them] and giving [them] good tidings. I shall cast terror, fear, into the hearts of the disbelievers; so smite above the necks, that is, the heads, and smite of them every finger!’, that is, [smite] the extremities of their hands and feet: thus, when one of them went to strike an disbeliever’s head, it would roll off before his sword reached it. The Prophet (s) threw a handful of pebbles against them and every single idolater was struck in his eye, and thus they were defeated.

Tagalog : Noong nagpahayag ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, sa mga anghel na ipinadala ng Allâh sa inyo bilang tulong sa Labanan sa Badr na katunayan na Ako kasama ninyo ay tinutulungan Ko kayo, na kung kaya patatagin ninyo ang kalooban ng mga naniwala sa Akin, at walang pag-aalinlangan itatanim Ko sa mga puso ng mga walang pananampalataya ang matinding takot at pagkahamak, na kung kaya, hampasin ninyo, O kayong mga mananampalataya, ang mga ulo ng mga walang pananampalataya, at ihampas sa kanilang mga daliri at mga pulso o wrist.

8:13
Hassanor Alapa : Gioto na kagia mataan a siran na siopak iran so Allāh ago so sogo’ Iyan na sa taw a sopakn iyan so Allāh ago so sogo’ Iyan na mataan a so Allāh na Mabasng i siksa

Muhsin Khan : This is because they defied and disobeyed Allah and His Messenger. And whoever defies and disobeys Allah and His Messenger, then verily, Allah is Severe in punishment.

Sahih International : That is because they opposed Allah and His Messenger. And whoever opposes Allah and His Messenger - indeed, Allah is severe in penalty.

Pickthall : That is because they opposed Allah and His messenger. Whoso opposeth Allah and His messenger, (for him) lo! Allah is severe in punishment.

Yusuf Ali : This because they contended against Allah and His Messenger: If any contend against Allah and His Messenger, Allah is strict in punishment.

Shakir : This is because they acted adversely to Allah and His Messenger; and whoever acts adversely to Allah and His Messenger-- then surely Allah is severe in requiting (evil).

Dr. Ghali : That (is) for that they opposed Allah and His Messenger; and whoever opposes Allah and His Messenger; then surely Allah is strict in punishment.

Tafsir Jalalayn : That, chastisement befalling them is, because they had contended with, they had opposed, God and His Messenger: whoever contends with God and with His Messenger, surely God is severe in retribution, against him.

Tagalog : Ang yaong nangyari sa mga walang pananampalataya na paghampas sa kanilang mga ulo at pagputol ng kanilang mga leeg at mga daliri; dahil sa kanilang paglabag sa kagustuhan ng Allâh at ng Kanyang Sugo, at ang sinumang lalabag sa kagustuhan ng Allâh at ng Sugo, ay walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay ‘Shadeedul `Iqâb – Matindi ang Kanyang pagpaparusa dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

8:14

Hassanor Alapa : Gioto na tintimi niyo so siksa ka bagian o manga kafir so siksa ko naraka

Muhsin Khan : This is the torment, so taste it, and surely for the disbelievers is the torment of the Fire.

Sahih International : "That [is yours], so taste it." And indeed for the disbelievers is the punishment of the Fire.

Pickthall : That (is the award), so taste it, and (know) that for disbelievers is the torment of the Fire.

Yusuf Ali : Thus (will it be said): "Taste ye then of the (punishment): for those who resist Allah, is the penalty of the Fire."

Shakir : This-- taste it, and (know) that for the unbelievers is the chastisement of fire.

Dr. Ghali : That (The Arabic pronoun is in the plural from, indicating strict punishment) (is the punishment), so taste it; and that the torment of the Fire is for the disbelievers.

Tafsir Jalalayn : That, chastisement, is for you, so taste it, O disbelievers, in this world; and [know] that for the disbelievers, in the Hereafter, is the chastisement of the Fire.

Tagalog : Ito ang parusa na inuna Ko sa inyo, O kayo na mga walang pananampalataya na lumabag sa kagustuhan ng Allâh at ng Kanyang Sugo, dito sa daigdig; na kung kaya, lasapin ninyo ito dito sa daigdig, at para sa inyo sa Kabilang-Buhay ay parusa sa Impiyernong-Apoy.

8:15

Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya igira timo niyo so siran oto a manga kafir a gogobatn kano iran na oba niyo kiran talikhodn so manga likod iyo (sa kapalagoy) 367

Muhsin Khan : O you who believe! When you meet those who disbelieve, in a battle-field, never turn your backs to them.

Sahih International : O you who have believed, when you meet those who disbelieve advancing [for battle], do not turn to them your backs [in flight].

Pickthall : O ye who believe! When ye meet those who disbelieve in battle, turn not your backs to them.

Yusuf Ali : O ye who believe! when ye meet the Unbelievers in hostile array, never turn your backs to them.

Shakir : O you who believe! when you meet those who disbelieve marching for war, then turn not your backs to them.

Dr. Ghali : O you who have believed, when you meet the ones who have disbelieved marching (to battle) then do not turn your backs (Literally: your hind parts) to them.

Tafsir Jalalayn : O you who believe, when you encounter the disbelievers inching forward, that is, amassed, advancing slowly because of their large numbers, do not turn your backs to them, fleeing.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo, kapag nakatagpo ninyo ang mga walang pananampalataya sa pakikipaglaban na sila ay lumulusob sa inyo ay huwag kayong tatalikod, dahil matatalo kayo sa kanila, subali’t magpakatatag kayo, dahil ang Allâh ay kasama ninyo at tumutulong sa inyo.

8:16
Hassanor Alapa : Ka sa taw a italikhod iyan kiran sankai a gawii so likod iyan, inonta bo o ba zolang ko giikathidawa odi na magampil ko isa a lompokan (o manga Muslim) na sabnar a miakaphaoto sa rarangit a phoon ko Allāh ago aya darpa iyan na so Jahannam a marata a khandodan

Muhsin Khan : And whoever turns his back to them on such a day - unless it be a stratagem of war, or to retreat to a troop (of his own), - he indeed has drawn upon himself wrath from Allah. And his abode is Hell, and worst indeed is that destination!

Sahih International : And whoever turns his back to them on such a day, unless swerving [as a strategy] for war or joining [another] company, has certainly returned with anger [upon him] from Allah , and his refuge is Hell - and wretched is the destination.

Pickthall : Whoso on that day turneth his back to them, unless manoeuvring for battle or intent to join a company, he truly hath incurred wrath from Allah, and his habitation will be hell, a hapless journey's end.

Yusuf Ali : If any do turn his back to them on such a day - unless it be in a stratagem of war, or to retreat to a troop (of his own)- he draws on himself the wrath of Allah, and his abode is Hell,- an evil refuge (indeed)!

Shakir : And whoever shall turn his back to them on that day-- unless he turn aside for the sake of fighting or withdraws to a company-- then he, indeed, becomes deserving of Allah's wrath, and his abode is hell; and an evil destination shall it be.

Dr. Ghali : And whoever turns his back upon that day to them, except (in case) of turning off (i.e., turning off "e.g., the road" as a stratagem or to regroup) to fight or taking the side of (another) community, he has then incurred anger from Allah, and his abode is Hell, and miserable is the Destiny!

Tafsir Jalalayn : Whoever turns his back to them on that day, the day of the encounter with them, unless manœuvring, turning around, for battle — by pretending to be in flight, as a trick, while actually intending to relaunch an attack — or joining another detachment, a company of Muslims, calling on it for assistance, he has truly incurred the wrath of God, and his abode will be Hell — an evil journey’s end!, [an evil] return it is. This [threat] applies so long as the [numbers of] disbelievers do not surpass twice [that of the believers].

Tagalog : At sinumang tumalikod mula sa inyo sa oras ng labanan ay katotohanang siya ay karapat-dapat sa sumpa ng Allâh, at ang kanyang patutunguhan ay Impiyernong-Apoy na napakasamang huling hantungan, maliban kung ito ay bilang isang uri ng ‘strategy’ o kaparaanan lamang upang malupig ang mga walang pananampalataya, o di kaya ay lumipat lamang sa ibang grupo ng mga Muslim na nakikipaglaban at siya ay nakipaglaban na kasama nila.

8:17
Hassanor Alapa : Da niyo siran mabono ogaid na so Allāh i miono kiran, go da ka lbad gowani a lombad ka (ko kiakowa o Rasūlullāh sa bayank a inilbad iyan kiran) ogaid na so Allāh i lomibad kiran (sa palaya dn miasogat a ngari ago gia mata o manga Mushrik sa kiatalawan siran) go kagia thiobaan iyan so miamaratiaya sa tioba a mapia, mataan a so Allāh na Pphakan’g a Matao

Muhsin Khan : You killed them not, but Allah killed them. And you (Muhammad SAW) threw not when you did throw but Allah threw, that He might test the believers by a fair trial from Him. Verily, Allah is All-Hearer, All-Knower.

Sahih International : And you did not kill them, but it was Allah who killed them. And you threw not, [O Muhammad], when you threw, but it was Allah who threw that He might test the believers with a good test. Indeed, Allah is Hearing and Knowing.

Pickthall : Ye (Muslims) slew them not, but Allah slew them. And thou (Muhammad) threwest not when thou didst throw, but Allah threw, that He might test the believers by a fair test from Him. Lo! Allah is Hearer, Knower.

Yusuf Ali : It is not ye who slew them; it was Allah: when thou threwest (a handful of dust), it was not thy act, but Allah's: in order that He might test the Believers by a gracious trial from Himself: for Allah is He Who heareth and knoweth (all things).

Shakir : So you did not slay them, but it was Allah Who slew them, and you did not smite when you smote (the enemy), but it was Allah Who smote, and that He might confer upon the believers a good gift from Himself; surely Allah is Hearing, Knowing.

Dr. Ghali : So, you did not kill them, but Allah killed them; and in no way did you (i.e., the prophet) throw when you threw, but Allah threw, and that He might try the believers by a fair trial from Himself. Surely Allah is Ever-Hearing, Ever-Knowing.

Tafsir Jalalayn : You did not slay them, at Badr by your own might, but God slew them, by giving you assistance, and you threw not, O Muhammad (s), [against] the eyes of the [unbelieving] folk, when you threw, the pebbles, for a handful of pebbles thrown by a human being cannot strike the eyes of [every person in] a large troop, but God threw, by making that [throw] reach them. He did this in order to vanquish the disbelievers, and that He might try the believers with a fair test, a [fair] gift, namely, booty; surely God is Hearing, of their sayings, Knowing, of their conditions.

Tagalog : Hindi ninyo napatay, O kayong mga mananam-palataya ang mga walang pananampalataya sa Labanan sa Badr kundi ang Allâh ang pumatay sa kanila, noong kayo ay tinulungan Niya, at hindi ikaw ang naghagis sa oras ng iyong paghahagis, O Muhammad, kundi ang Allâh ang Siyang naghagis, dahil Siya ang nagpatama ng paghahagis mo sa mga mukha ng mga walang pananampalataya; upang subukin ang mga naniwala sa Allâh at ang Kanyang Sugo, at upang sila? ay iangat sa pamamagitan ng ‘Jihâd’ sa mga matataas na antas, at upang ipadama sa kanila ang biyaya ng Allâh, nang sa gayon ay pasalamatan nila ang Allâh para rito. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Samee`’ – Ganap na Nakaririnig sa inyong mga panalangin at inyong mga sinasabi, lantad man ito o hindi, na ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa anumang nakabubuti sa Kanyang mga alipin.

8:18

Hassanor Alapa : Gioto na mataan a so Allāh na phakalobayin Iyan so gasta o manga kafir

Muhsin Khan : This (is the fact) and surely, Allah weakens the deceitful plots of the disbelievers.

Sahih International : That [is so], and [also] that Allah will weaken the plot of the disbelievers.

Pickthall : That (is the case); and (know) that Allah (it is) Who maketh weak the plan of disbelievers.

Yusuf Ali : That, and also because Allah is He Who makes feeble the plans and stratagem of the Unbelievers.

Shakir : This, and that Allah is the weakener of the struggle of the unbelievers.

Dr. Ghali : That (The Arabic pronoun is in the plural form) is for you; and (know) that Allah is enfeebling the plotting of the disbelievers.

Tafsir Jalalayn : That is, the true gift, for you, and [know] that God weakens the plan of the disbelievers.

Tagalog : Ang pangyayaring ito, ang pagkamatay ng mga walang pananampalataya (Mushrikun) at pagtama sa kanila noong mga buhangin na inihagis ng Propeta (saw) noong sila ay natalo, at ang magandang pagsubok na pagkapanalo ng mga mananampalataya laban sa kanilang mga kalaban, ito ay mula sa Allâh para sa mga mananampalataya, at katiyakan, ang Allâh ay walang pag-aalinlangang pahihinain at pawawalaing-bisa ang pakana ng mga walang pananampalataya, hanggang sila ay mapahamak at manliit at magpasailalim sa katotohanan o di kaya ay mamatay.

8:19
Hassanor Alapa : Amay ka mamangni kano sa kapakataban (hay manga kafir) na sabnar a miaoma kano 368 o kapakataban, na amay ka tomarg kano na aya rkano mapia, na o kasoy kano na komasoy Kami sa da dn a khibgay rkano a gona o lompokan iyo a mlk bo, apia pn mindakl, go mataan a so Allāh na pd o miamaratiaya.

Muhsin Khan : (O disbelievers) if you ask for a judgement, now has the judgement come unto you and if you cease (to do wrong), it will be better for you, and if you return (to the attack), so shall We return, and your forces will be of no avail to you, however numerous it be, and verily, Allah is with the believers.

Sahih International : If you [disbelievers] seek the victory - the defeat has come to you. And if you desist [from hostilities], it is best for you; but if you return [to war], We will return, and never will you be availed by your [large] company at all, even if it should increase; and [that is] because Allah is with the believers.

Pickthall : (O Qureysh!) If ye sought a judgment, now hath the judgment come unto you. And if ye cease (from persecuting the believers) it will be better for you, but if ye return (to the attack) We also shall return. And your host will avail you naught, however numerous it be, and (know) that Allah is with the believers (in His Guidance).

Yusuf Ali : (O Unbelievers!) if ye prayed for victory and judgment, now hath the judgment come to you: if ye desist (from wrong), it will be best for you: if ye return (to the attack), so shall We. Not the least good will your forces be to you even if they were multiplied: for verily Allah is with those who believe!

Shakir : If you demanded a judgment, the judgment has then indeed come to you; and if you desist, it will be better for you; and if you turn back (to fight), We (too) shall turn back, and your forces shall avail you nothing, though they may be many, and (know) that Allah is with the believers.

Dr. Ghali : In case you seek arbitration, then arbitration has already come to you; and in case you refrain, then it is a most charitable thing for you; and in case you go back, We will go back, and your community will never avail you anything, though it be many; and that Allah is with the believers.

Tafsir Jalalayn : If you have sought a judgement, O disbelievers, if you have sought a decisive conclusion [of this battle] — Abū Jahl had said, ‘O God! Whoever among [the two of] us is the one who has severed the ties of kinship and brought us what we had never known, destroy them today!’ — the judgement, the decisive conclusion, has now come to you, by the fact that the one so described has [already] perished: this was Abū Jahl and those killed with him, and not the Prophet (s) and the believers; and if you desist, from unbelief and waging war, it will better for you. But if you return, to fight against the Prophet (s), We shall return, to assist him against you, and your host, your troops, will not avail, will not protect, you in any way, however numerous it be; and verily God is with the believers (read thus inna, indicating a new sentence; or read anna, with an implicit lām [li-anna‘Llāha ma‘a’l-mu’minīn, ‘because God is with the believers’]).

Tagalog : O mga walang pananampalataya, kung hinihiling ninyo sa Allâh na puksain o parusahan ang mga lumalabag at naghimagsik ay walang pag-aalinlangang dininig ng Allâh ang inyong panalangin, noong pinarusahan kayo bilang pagbabayad ninyo at bilang aral naman sa mga matatakutin sa Allâh, at kung itigil ninyo ang inyong paglabag at pagtanggi sa Allâh at sa Kanyang Sugo at pakikipaglaban sa Kanyang Propeta na si Muhammad (saw), ay ito ang higit na nakabubuti sa inyo dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at kung kayo ay babalik sa pakikipaglaban kay Muhammad (saw) at sa kanyang mga tagasunod na mga mananampalataya ay babalik din Kami sa inyo upang kayo ay gapiin, na tulad ng pagkatalo ninyo sa Badr, at kailanman ay wala kayong pakinabang kahit na anong dami ninyo na katulad din ng di ninyo pakikinabang nito sa Labanan sa Badr, marami ang bilang ninyo at ang inyong mga sandata at kakaunti naman ang bilang ng mga mananampalataya at ang kanilang sandata, katiyakan ang Allâh ay kasama sa mga mananamapalataya sa pamamagitan ng Kanyang pagtaguyod at pagtulong.

8:20

Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya onoti niyo so Allāh ago so sogo’ Iyan sa di niyo thalikhodi a skano na pkhan’g iyo

Muhsin Khan : O you who believe! Obey Allah and His Messenger, and turn not away from him (i.e. Messenger Muhammad SAW) while you are hearing.

Sahih International : O you who have believed, obey Allah and His Messenger and do not turn from him while you hear [his order].

Pickthall : O ye who believe! Obey Allah and His messenger, and turn not away from him when ye hear (him speak).

Yusuf Ali : O ye who believe! Obey Allah and His Messenger, and turn not away from him when ye hear (him speak).

Shakir : O you who believe! obey Allah and His Messenger and do not turn back from Him while you hear.

Dr. Ghali : O you who have believed, obey Allah and His Messenger and do not turn away from him, (even) as you hear (him speak).

Tafsir Jalalayn : O you who believe, obey God and His Messenger, and do not turn away from Him, by contravening His command, while you are listening, to the Qur’ān and the admonitions.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo, sundin ninyo ang Allâh at ang Kanyang Sugo sa ipinag-utos Niya at ipinagbawal, at huwag suwayin ang Allâh at ang Kanyang Sugo, samantalang naririnig ninyo ang mga binibigkas sa inyo sa Qur’ân na mga katibayan at mga palatandaan.

8:21

Hassanor Alapa : Sa oba kano maadn a datar o siran oto a pitharo iran a miamakin’g kami (somiabot kami)a da siran pamakin’g (makasabot)

Muhsin Khan : And be not like those who say: "We have heard," but they hear not.

Sahih International : And do not be like those who say, "We have heard," while they do not hear.

Pickthall : Be not as those who say, we hear, and they hear not.

Yusuf Ali : Nor be like those who say, "We hear," but listen not:

Shakir : And be not like those who said, We hear, and they did not obey.

Dr. Ghali : And do not be as the ones who have said, "We hear, " and they do not hear.

Tafsir Jalalayn : And do not be as those who say, ‘We hear,’ and they hear not, in such a way as to reflect and heed admonition — these are either the hypocrites or the idolaters.

Tagalog : Huwag ninyong ibilang ang inyong mga sarili, O kayong mga mananampalataya, sa lumalabag sa Allâh at sa Kanyang Sugo na si Muhammad (saw), na katulad ng mga ‘Mushrikin’ at mga ‘Munâfiqin,’ na kapag narinig nila ang Aklat ng Allâh na binibigkas sa kanila, sinasabi nila: Narinig ng aming mga tainga, subali’t sila sa katotohanan ay hindi nila iniintindi ang anuman na kanilang naririnig, at ito ay hindi nila pinag-iisipan.

8:22

Hassanor Alapa : Aya miakaratarata a barani-awa sii ko Allāh na so bngl a pngaw a siran oto na di siran phami-mikiran

Muhsin Khan : Verily! The worst of (moving) living creatures with Allah are the deaf and the dumb, those who understand not (i.e. the disbelievers).

Sahih International : Indeed, the worst of living creatures in the sight of Allah are the deaf and dumb who do not use reason.

Pickthall : Lo! the worst of beasts in Allah's sight are the deaf, the dumb, who have no sense.

Yusuf Ali : For the worst of beasts in the sight of Allah are the deaf and the dumb,- those who understand not.

Shakir : Surely the vilest of animals, in Allah's sight, are the deaf, the dumb, who do not understand.

Dr. Ghali : Surely the evilest of beasts in the Meeting with Allah are the deaf, the dumb, who do not consider.

Tafsir Jalalayn : Surely the worst of beasts in God’s sight are those who are deaf, to hearing the truth, and dumb, [unable] to utter it, those who do not understand.

Tagalog : Katiyakan, ang pinakamasama na mga gumagapang sa ibabaw ng kalupaan na nilikha ng Allâh, sa paningin ng Allâh ay yaong mga bingi na natatakpan ang kanilang mga tainga na di nakaririnig ng katotohanan, at mga pipi na hindi nakabibigkas ang kanilang mga dila ng katotohanan, na sila ay yaong hindi iniisip ang patungkol sa ipinag-uutos ng Allâh at ng Kanyang ipinagbabawal.

8:23

Hassanor Alapa : Ka o adn a kiatokawan kiran o Allāh a mapia na pakasabotn Iyan siran na o piakasabot iyan siran na disomala a tomalikhod siran a siran na somasanka 369

Muhsin Khan : Had Allah known of any good in them, He would indeed have made them listen, and even if He had made them listen, they would but have turned away, averse (to the truth).

Sahih International : Had Allah known any good in them, He would have made them hear. And if He had made them hear, they would [still] have turned away, while they were refusing.

Pickthall : Had Allah known of any good in them He would have made them hear, but had He made them hear they would have turned away, averse.

Yusuf Ali : If Allah had found in them any good. He would indeed have made them listen: (As it is), if He had made them listen, they would but have turned back and declined (Faith).

Shakir : And if Allah had known any good in them He would have made them hear, and if He makes them hear they would turn back while they withdraw.

Dr. Ghali : And if Allah had known of any charity in them, indeed He would have made them hear; and if He had made them hear, they would have turned back (while) veering away from (His words).

Tafsir Jalalayn : For had God known of any good in them, any righteousness, were they to listen to the truth, He would have made them hear, in such a way as to understand; and had He made them hear — hypothetically speaking — already knowing that there is no good in them, they would have turned away, from it, averse, to accepting it, out of obstinacy and in denial.

Tagalog : At batid ng Allâh na kung may kabutihan sa mga yaon ay ipaparinig Niya sa kanila ang mga payo ng Banal na Qur’ân at ang mga aral nito hanggang sa maintindihan nila ang mga katibayan at mga palatandaan ng Allâh, subali’t ang Allâh ay Batid Niya na walang kabutihan na maaasahan sa kanila, at sila sa katotohanan ay hindi na maniniwala pa, at kahit na iparinig pa sa kanila kung sakali man ay sadyang tatalikuran pa rin nila ang paniniwala bilang pagmamatigas pagkatapos nila itong maintindihan, at sila habang tinatalikuran nila ito ay hindi na sila lilingon pa sa katotohanan sa anumang kaparaanan.

8:24
Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya smbaga niyo so Allāh ago so Rasūl igira tiawag kano iran ko nganin a phakabgay rkano sa kaoyagoyag (a tatap) go knala niyo a mataan a so Allāh na phrnding ko lt o taw 370 ago so pangindaw a poso’ iyan (ko katas o omor ago so kapakadaya) a so Skaniyan na Ron kano ron phakandod

Muhsin Khan : O you who believe! Answer Allah (by obeying Him) and (His) Messenger when he (SAW) calls you to that which will give you life, and know that Allah comes in between a person and his heart (i.e. He prevents an evil person to decide anything). And verily to Him you shall (all) be gathered.

Sahih International : O you who have believed, respond to Allah and to the Messenger when he calls you to that which gives you life. And know that Allah intervenes between a man and his heart and that to Him you will be gathered.

Pickthall : O ye who believe! Obey Allah, and the messenger when He calleth you to that which quickeneth you, and know that Allah cometh in between the man and his own heart, and that He it is unto Whom ye will be gathered.

Yusuf Ali : O ye who believe! give your response to Allah and His Messenger, when He calleth you to that which will give you life; and know that Allah cometh in between a man and his heart, and that it is He to Whom ye shall (all) be gathered.

Shakir : O you who believe! answer (the call of) Allah and His Messenger when he calls you to that which gives you life; and know that Allah intervenes between man and his heart, and that to Him you shall be gathered.

Dr. Ghali : O you who have believed, respond to Allah and to the Messenger when He calls you to that which enlivens you; and know that Allah interposes between a person and his heart, and that to Him you will be mustered.

Tafsir Jalalayn : O you who believe, respond to God and the Messenger, with obedience, when He calls you to that which will give you life, in the matter of religion, for it will be the source of everlasting life [for you]; and know that God comes in between a man and his heart, so that he cannot believe or disbelieve except by His will; and that it is to Him that you shall be gathered, and He will requite you for your deeds.

Tagalog : O kayong naniwala sa Allâh, bilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at kay Muhammad (saw) bilang Propeta at Sugo! Tugunan ninyo ang panawagan ng Allâh at ng Kanyang Sugo, ng pagsunod, kapag Siya [Allâh] ay nanawagan sa inyo tungo sa katotohanan na ikabubuhay ninyo, dahil ang pagtugon sa panawagan ng Allâh ay pagtutuwid ng pamumuhay ninyo rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at dapat ninyong mabatid, O kayong mga mananampalataya, na ang Allâh ay walang pag-aalinlangang nangangasiwa sa lahat ng bagay, na Ganap na Makapangyarihan na kaya Niyang harangan ang tao at sa anumang bugso ng kanyang kalooban, na Siya ay ganap na may karapatan na tugunan ang Kanyang paanyaya kapag inanyayahan kayo; dahil nasa Kanyang pagtatangan ang lahat ng bagay, at dapat ninyong mabatid na kayo ay titipunin sa Araw na walang pag-aalinlangan na darating at pagbabayarin ang sinuman ng anumang karapat-dapat na kabayaran.

8:25
Hassanor Alapa : Kalkn iyo a fitna (morala) a kna o ba 371 aya bo a khasogat iyan na so siran oto a milalalim rkano, go knala niyo a mataan a so Allāh na Mabasng i siksa.

Muhsin Khan : And fear the Fitnah (affliction and trial, etc.) which affects not in particular (only) those of you who do wrong (but it may afflict all the good and the bad people), and know that Allah is Severe in punishment.

Sahih International : And fear a trial which will not strike those who have wronged among you exclusively, and know that Allah is severe in penalty.

Pickthall : And guard yourselves against a chastisement which cannot fall exclusively on those of you who are wrong-doers, and know that Allah is severe in punishment.

Yusuf Ali : And fear tumult or oppression, which affecteth not in particular (only) those of you who do wrong: and know that Allah is strict in punishment.

Shakir : And fear an affliction which may not smite those of you in particular who are unjust; and know that Allah is severe in requiting (evil).

Dr. Ghali : And protect yourselves against a temptation which will definitely not afflict in particular the ones who did injustice among you; and that Allah is strict in punishment.

Tafsir Jalalayn : And be afraid of a trial which, if it were to fall upon you, would certainly not fall exclusively upon the evildoers among you, but would encompass them and others, and the way to guard against it is to repudiate that evil which necessarily results in [precipitating] it; and know that God is severe in retribution, against those who oppose Him.

Tagalog : At ingatan ninyo, O kayong mga mananampalataya ang pagsubok at kahirapan na tinatamaan ang sinumang masama at iba, na hindi lang sa sinumang gumagawa ng masama, o hindi lang ang mga makasalanan ang pinarurusahan, o ang sinumang tuwiran na gumawa ng pagkakasala, kundi napapahamak kahit ang mga mabubuting tao na kasama nila, kung may kakayahan ang mga mabubuti na pigilan ang kasalanan subali’t hindi nila ito ginawa, at dapat na mabatid na ang Allâh, sa katotohanan ay ‘Shadeedul `Iqâb’ – Matindi ang Kanyang parusa sa sinumang lumabag sa Kanya, sa ipinag-utos Niya at sa Kanyang ipinagbawal.

8:26
Hassanor Alapa : Go pananadmi niyo gowani a maito kano i bilangan a pakada-dapanasn ko lopa a ipkhalk iyo oba kano singgawta o manga taw, na piakaapas kano Niyan ago inibagr Iyan rkano so tabang Iyan ago rinizkhiyan kano Niyan ko manga pipiya ka oba kano makapana-lamat Rkaniyan

Muhsin Khan : And remember when you were few and were reckoned weak in the land, and were afraid that men might kidnap you, but He provided a safe place for you, strengthened you with His Help, and provided you with good things so that you might be grateful.

Sahih International : And remember when you were few and oppressed in the land, fearing that people might abduct you, but He sheltered you, supported you with His victory, and provided you with good things - that you might be grateful.

Pickthall : And remember, when ye were few and reckoned feeble in the land, and were in fear lest men should extirpate you, how He gave you refuge, and strengthened you with His help, and made provision of good things for you, that haply ye might be thankful.

Yusuf Ali : Call to mind when ye were a small (band), despised through the land, and afraid that men might despoil and kidnap you; But He provided a safe asylum for you, strengthened you with His aid, and gave you Good things for sustenance: that ye might be grateful.

Shakir : And remember when you were few, deemed weak in the land, fearing lest people might carry you off by force, but He sheltered you and strengthened you with His aid and gave you of the good things that you may give thanks.

Dr. Ghali : And remember as you were few (and) deemed weak in the earth, fearing that mankind would snatch you away, so He gave you an abode, and aided you with His victory, and provided you with the good things, that possibly you would thank (Him).

Tafsir Jalalayn : And remember when you were few and oppressed in the land, the land of Mecca, and were fearful lest men should snatch you away, [lest] the disbelievers should seize you swiftly; how He gave you refuge, in Medina, and reinforced you, strengthened you, with His help, on the day of Badr, with the angels, and provided you with the good things, the spoils, that you might be thankful, for His graces.

Tagalog : At alalahanin ninyo, O kayong mga mananampalataya, ang mga biyaya ng Allâh sa inyo, noong kayo ay nasa Makkah na kakaunti lang ang inyong bilang at inaapi, na kinakatakutan ninyo na baka kayo ay biglang lupigin ng mga walang pananampalataya, na kung kaya, pinagkalooban kayo ng matatakbuhan na ligtas na lugar na ito ay sa Madinah, at pinalakas kayo sa pamamagitan ng Kanyang tulong na inyong pagkapanalo sa Badr at binigyan kayo ng kabuhayan na ‘ghanimah’ na ipinahintulot sa inyo; upang tumanaw kayo ng utang na loob sa anumang ipinagkaloob Niyang kabuhayan at biyaya para sa inyo.

8:27

Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya di niyo pndonsiani so Allāh ago so Rasūl ago pndonsianan iyo so manga sarig rkano a skano na katawan iyo

Muhsin Khan : O you who believe! Betray not Allah and His Messenger, nor betray knowingly your Amanat (things entrusted to you, and all the duties which Allah has ordained for you).

Sahih International : O you who have believed, do not betray Allah and the Messenger or betray your trusts while you know [the consequence].

Pickthall : O ye who believe! Betray not Allah and His messenger, nor knowingly betray your trusts.

Yusuf Ali : O ye that believe! betray not the trust of Allah and the Messenger, nor misappropriate knowingly things entrusted to you.

Shakir : O you who believe! be not unfaithful to Allah and the Messenger, nor be unfaithful to your trusts while you know.

Dr. Ghali : O you who have believed, do not betray Allah and the Messenger, and do not betray your deposits and you know that.

Tafsir Jalalayn : The following was revealed regarding Abū Lubāba Marwān b. ‘Abd al-Mundhir: the Prophet (s) had dispatched him to the Banū Qurayza so that they would submit to his [the Prophet’s] authority. But they [Banū Qurayza] consulted with him [as to whether they should cede], and he pointed out to them that a slaughter would ensue — for members of his family and his property were among them: O you who believe, do not betray God and the Messenger, and, do not, betray your trusts, that which has been entrusted to you, in the way of religion or otherwise, while you are aware.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo, huwag ipagkanulo ang Allâh at ang Kanyang Sugo sa pamamagitan ng pag-iwas sa Kanyang ipinag-utos sa inyo at pagsagawa ng Kanyang ipinagbawal sa inyo, at huwag ninyong ipagkanulo ang ipinagkatiwala ng Allâh sa inyo, dahil batid ninyo na itong ipinagkatiwala ay nararapat na pag-ingatan at isakatuparan.

8:28

Hassanor Alapa : Go knala niyo a mataan a so manga tamok iyo ago so manga wata iyo na tioba, go mataan a so Allāh na adn a matatago on a balas a mala

Muhsin Khan : And know that your possessions and your children are but a trial and that surely with Allah is a mighty reward.

Sahih International : And know that your properties and your children are but a trial and that Allah has with Him a great reward.

Pickthall : And know that your possessions and your children are a test, and that with Allah is immense reward.

Yusuf Ali : And know ye that your possessions and your progeny are but a trial; and that it is Allah with Whom lies your highest reward.

Shakir : And know that your property and your children are a temptation, and that Allah is He with Whom there is a mighty reward.

Dr. Ghali : And know that your riches and your children are only a temptation and that in the Providence of Allah is a magnificent reward.

Tafsir Jalalayn : And know that your wealth and your children are a trial, for you, impeding you from the concerns of the Hereafter; and that with God is a tremendous wage, so do not forfeit it by giving [undue] attention to wealth and children, acting treacherously for the sake of [preserving] them.

Tagalog : At dapat ninyong mabatid, O kayong mga mananampalataya, na ang inyong mga kayamanan ay ipinagkatiwala ng Allâh sa inyo, at ganoon din ang inyong mga anak ay ipinagkaloob ng Allâh sa inyo bilang pagsubok na mula sa Allâh sa Kanyang mga alipin; upang mapatunayan kung sila ay pasasalamatan ito at susundin ang Allâh para rito, o ang mga ito ang magiging sanhi ng pagkalimot ninyo sa Allâh. At dapat ninyong mabatid, ang Allâh sa katotohanan ay nasa Kanya ang ganap at dakilang gantimpala sa sinumang natakot at sumunod sa Kanya.

8:29
Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya amay ka ikalk iyo so Allāh na adnan kano niyan sa Furqān (toroan 372 ago tihaya a khitndo iyo ko mapia ago so marata) ago zapngan Iyan rkano so manga dosa niyo ago prilaan kano Niyan ka so Allāh i khi rk ko kalbihan a mala.

Muhsin Khan : O you who believe! If you obey and fear Allah, He will grant you Furqan a criterion [(to judge between right and wrong), or (Makhraj, i.e. making a way for you to get out from every difficulty)], and will expiate for you your sins, and forgive you, and Allah is the Owner of the Great Bounty.

Sahih International : O you who have believed, if you fear Allah , He will grant you a criterion and will remove from you your misdeeds and forgive you. And Allah is the possessor of great bounty.

Pickthall : O ye who believe! If ye keep your duty to Allah, He will give you discrimination (between right and wrong) and will rid you of your evil thoughts and deeds, and will forgive you. Allah is of Infinite Bounty.

Yusuf Ali : O ye who believe! if ye fear Allah, He will grant you a criterion (to judge between right and wrong), remove from you (all) evil (that may afflict) you, and forgive you: for Allah is the Lord of grace unbounded.

Shakir : O you who believe! If you are careful of (your duty to) Allah, He will grant you a distinction and do away with your evils and forgive you; and Allah is the Lord of mighty grace.

Dr. Ghali : O you who have believed, in case you are pious to Allah, He will set for you an all-distinctive Criterion, (i.e., He will make for you an all-distinctive Criterion "between right and wrong") and expiate for you your odious (deeds), and forgive you; and Allah is The Owner of the magnificent Grace.

Tafsir Jalalayn : The following was revealed regarding his [Abū Lubāba’s] repentance: O you who believe, if you fear God, by turning [in repentance] to Him and in other ways, He will grant you a [means of] separation, between yourselves and what you fear, so that you will be delivered, and absolve you of your evil deeds, and forgive you, your sins; and God is of tremendous bounty.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo, kung kayo ay natatakot sa Allâh sa pamamagitan ng pagsagawa ng Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal ay gagawa ang Allâh ng kaparaanan para sa inyo na kayo ay makalabas sa anumang pagsubok at kahirapan dito sa daigdig, at patatawarin sa inyo ang anumang nagawa ninyong kasalanan at pagtatakpan ito para sa inyo, na hindi na kayo parurusahan pa. Ang Allâh ay Siyang ‘Dhul Fadhlil Adzeem’ – Nagmamay-ari ng Dakilang Kagandahang-Loob.

8:30
Hassanor Alapa : Go (pananadmi nka) gowani a phagikmatn ka o siran oto a manga kafir ka an ka iran mataronko, 373 odi na an ka iran mabono, odi na an ka iran mibowang a gii siran magakal na so Allāh na pmbtad sa ikmat ka so Allāh i makallbi ko manga pangingikmat

Muhsin Khan : And (remember) when the disbelievers plotted against you (O Muhammad SAW) to imprison you, or to kill you, or to get you out (from your home, i.e. Makkah); they were plotting and Allah too was planning, and Allah is the Best of the planners.

Sahih International : And [remember, O Muhammad], when those who disbelieved plotted against you to restrain you or kill you or evict you [from Makkah]. But they plan, and Allah plans. And Allah is the best of planners.

Pickthall : And when those who disbelieve plot against thee (O Muhammad) to wound thee fatally, or to kill thee or to drive thee forth; they plot, but Allah (also) plotteth; and Allah is the best of plotters.

Yusuf Ali : Remember how the Unbelievers plotted against thee, to keep thee in bonds, or slay thee, or get thee out (of thy home). They plot and plan, and Allah too plans; but the best of planners is Allah.

Shakir : And when those who disbelieved devised plans against you that they might confine you or slay you or drive you away; and they devised plans and Allah too had arranged a plan; and Allah is the best of planners.

Dr. Ghali : And as the ones who have disbelieved were scheming to confine you, or kill you, or to drive you out, and they were scheming, and Allah was scheming; and Allah is The Most Charitable of schemers.

Tafsir Jalalayn : And, remember, O Muhammad (s), when the disbelievers — who had gathered to discuss your affair at the council assembly — were plotting against you, to confine you, to chain you up and imprison you, or slay you — all of them [acting as] assassins of one man — or to expel you, from Mecca, and they were plotting, against you, and God was plotting, against them, by devising a way [out] for you, when He revealed to you what they had devised and commanded you to leave [Mecca]; and God is the best of those who plot, the most knowledgeable among them about it.

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, noong nagpakana laban sa iyo ang mga walang pananampalataya sa Makkah upang ikulong ka, o di kaya ay patayin, o di kaya ay ilayo sa iyong bayan; at sila ay gumagawa ng pakana at ang Allâh ay ginagantihan ang kanilang mga pakana ng katumbas nito para sa kanila, at nagpapanukala ang Allâh, at ang Allâh ay ‘Khayrul Mâkireen’ – Pinakamagaling na Tagapagpanukala na ganap ang Kanyang panukala sa anuman na kanilang mga pakana at masamang balakin.

8:31
Hassanor Alapa : Igira pmbatiaan kiran so manga tanda Ami (so Qur’ān) na tharoon iran a mian’g ami anan na okabayai ami na tharo kami sa datar anan, da anan a rowar sa thotol a kabokhagan o miangaoona

Muhsin Khan : And when Our Verses (of the Quran) are recited to them, they say: "We have heard this (the Quran); if we wish we can say the like of this. This is nothing but the tales of the ancients."

Sahih International : And when Our verses are recited to them, they say, "We have heard. If we willed, we could say [something] like this. This is not but legends of the former peoples."

Pickthall : And when Our revelations are recited unto them they say: We have heard. If we wish we can speak the like of this. Lo! this is naught but fables of the men of old.

Yusuf Ali : When Our Signs are rehearsed to them, they say: "We have heard this (before): if we wished, we could say (words) like these: these are nothing but tales of the ancients."

Shakir : And when Our communications are recited to them, they say: We have heard indeed; if we pleased we could say the like of it; this is nothing but the stories of the ancients.

Dr. Ghali : And when Our signs are recited to them, they said, "We have already heard; if we decided, we would indeed say the like of this; decidedly this is nothing except the myths of the earliest (people)."

Tafsir Jalalayn : And when Our verses, namely, the Qur’ān, were being recited to them, they said, ‘We have already heard! If we wish we can speak the like of this — al-Nadr b. al-Hārith said this, for he used to travel on trading business to al-Hīra, where he would buy books containing the tales of the Persians, and would recount these to the Meccans; this, Qur’ān, is nothing but the fables, the lies, of the ancients’.

Tagalog : At kapag binigkas sa kanila na mga lumalabag sa Allâh, ang mga talata ng Banal na Qur’ân, sasabihin nila bilang kamangmangan at pagmamatigas laban sa katotohanan: Katunayan, narinig na namin ito noon pa, at kung nanaisin namin ay kaya rin naming magsalita ng katulad ng Banal na Qur’ân, at ito na Qur’ân na binibigkas mo sa amin, O Muhammad, ay mga haka-kaha na nagmula ng mga naunang tao.

8:32
Hassanor Alapa : Go gowani a tharoon iran a hay Kadnan ami amay ka giai so Bnar a phoon Rka na pakaorani (botawani) kami Nka sa manga ator a phoon sa langit odi na talingomai kami Nka sa siksa a masakit

Muhsin Khan : And (remember) when they said: "O Allah! If this (the Quran) is indeed the truth (revealed) from You, then rain down stones on us from the sky or bring on us a painful torment."

Sahih International : And [remember] when they said, "O Allah , if this should be the truth from You, then rain down upon us stones from the sky or bring us a painful punishment."

Pickthall : And when they said: O Allah! If this be indeed the truth from Thee, then rain down stones on us or bring on us some painful doom!

Yusuf Ali : Remember how they said: "O Allah if this is indeed the Truth from Thee, rain down on us a shower of stones form the sky, or send us a grievous penalty."

Shakir : And when they said: O Allah! if this is the truth from Thee, then rain upon us stones from heaven or inflict on us a painful punishment.

Dr. Ghali : And as they said, "O Allah, (The Arabic word has the suffix-unima for supplication) in case this is (really) the Truth from Your Providence, then rain down upon us stones from the heaven, or come up to us with a painful torment."

Tafsir Jalalayn : And when they said, ‘O God! If this, that Muhammad (s) recites, be indeed the truth, revealed, from You, then rain down stones upon us from the heaven, or bring on us a painful chastisement’, in return for [our] denial of it: this was said by al-Nadr and others, in mockery and in delusion that he had some insight and certainty about it [the Qur’ān] being false.

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, ang sinabi ng mga walang pananampalataya, mula sa iyong sambayanan na bilang panalangin sa Allâh: Kung ang dala-dala ni Muhammad ay katotohanan na mula sa Iyo ay paulanan Mo kami ng mga bato mula sa kalangitan, o di kaya ay magpadala Ka sa amin ng matinding parusa.

8:33
Hassanor Alapa : Go da maadn so Allāh i ba Niyan siran siksaa a ska (hay Mohammad) na madadalm kiran, go da maadn so Allāh i ba Niyan siran siksaa a siran na pphamangni siran sa rila ko Allāh.

Muhsin Khan : And Allah would not punish them while you (Muhammad SAW) are amongst them, nor will He punish them while they seek (Allah's) Forgiveness.

Sahih International : But Allah would not punish them while you, [O Muhammad], are among them, and Allah would not punish them while they seek forgiveness.

Pickthall : But Allah would not punish them while thou wast with them, nor will He punish them while they seek forgiveness.

Yusuf Ali : But Allah was not going to send them a penalty whilst thou wast amongst them; nor was He going to send it whilst they could ask for pardon.

Shakir : But Allah was not going to chastise them while you were among them, nor is Allah going to chastise them while yet they ask for forgiveness.

Dr. Ghali : And in no way indeed would Allah torment them, (while) you are among them; and in no way would Allah be tormenting them (while) they ask forgiveness.

Tafsir Jalalayn : God then says: But God was not about to chastise them, for what they requested, while you were among them, for when chastisement is sent down it is all-encompassing, and no community was ever chastised except after its prophet and the believers had departed from it; nor was God about to chastise them while they sought forgiveness, crying, as they performed the circumambulations: ‘Your forgiveness! Your forgiveness!’; it is also said that this [last clause] refers to those oppressed believers among them, similar to where God says Had they been clearly separated, verily We would have chastised the disbelievers among them with a painful chastisement [Q. 48:25].

Tagalog : At ang Allâh, kailanman ay hindi Niya sila parurusahan habang ikaw, O Muhammad, ay kasama nila, at hindi sila parurusahan ng Allâh hangga’t sila ay humihingi ng kapatawaran sa Allâh sa kanilang pagkakasala.

8:34
Hassanor Alapa : Andamanaya i di kiran kasiksa a o Allāh a siran na phagrnn iran (so manga taw) sa al Masjid al Harām ago da siran maadn a manga salinggogopa Iyan, ka da a salinggogopa Iyan a rowar ko miamananggila, ogaid na so kadaklan kiran na di ran katawan

Muhsin Khan : And why should not Allah punish them while they stop (men) from Al-Masjid-al-Haram, and they are not its guardians? None can be its guardian except Al-Muttaqun (the pious - see V.2:2), but most of them know not.

Sahih International : But why should Allah not punish them while they obstruct [people] from al-Masjid al- Haram and they were not [fit to be] its guardians? Its [true] guardians are not but the righteous, but most of them do not know.

Pickthall : What (plea) have they that Allah should not punish them, when they debar (His servants) from the Inviolable Place of Worship, though they are not its fitting guardians. Its fitting guardians are those only who keep their duty to Allah. But most of them know not.

Yusuf Ali : But what plea have they that Allah should not punish them, when they keep out (men) from the sacred Mosque - and they are not its guardians? No men can be its guardians except the righteous; but most of them do not understand.

Shakir : And what (excuse) have they that Allah should not chastise them while they hinder (men) from the Sacred Mosque and they are not (fit to be) guardians of it; its guardians are only those who guard (against evil), but most of them do not know.

Dr. Ghali : And what (plea) have they, that Allah should not torment them, and they are barring from the Inviolable Mosque, and in no way have they been its patrons? Decidedly none (could be) its patrons except the pious ones; but most of them do not know.

Tafsir Jalalayn : But what [plea] have they now, that God should not chastise them, with the sword, after your departure and that of the oppressed [believers] — if this [verse] is understood in accordance with the first opinion [that it refers to the idolaters asking forgiveness], then it abrogates the previous one, for God had chastised them at Badr and in other instances — when they bar, prevent the Prophet (s) and the Muslims, from the Sacred Mosque, [from] performing circumambulations there, though they are not its guardians?, as they claim? Its only [rightful] guardians are the God-fearing, but most of them do not know, that they have no [rightful] custodianship over it.

Tagalog : Subali’t paano sila hindi magiging karapat-dapat sa parusa ng Allâh, samantalang pinipigilan nila ang ‘awliyâ`’ ng Allâh na mga mananampalataya sa pagsa-gawa ng ‘tawâf’ sa ‘Ka`abah’ at pagsa-‘salâh’ sa ‘Masjid Al-Harâm? At sila ay hindi kabilang sa ‘awliyâ`’ ng Allâh, kaya sa katunayan, ang mga ‘awliyâ`’ ng Allâh ay ang mga yaong kinakatakutan nila ang Allâh sa pamamagitan ng pagsagawa ng Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal, subali’t ang karamihan sa mga walang pananampalataya ay hindi nila ito batid; na kung kaya, inaangkin nila sa kanilang mga sarili ang bagay na hindi karapat-dapat sa kanila.

8:35
Hassanor Alapa : Go da maadn so sambayang iran sa Baytullāh a rowar sa kapamo-poy ago kandaopay, na tintimi niyo so siksa sabap ko nganin a miaadn kano a pzankaan iyo

Muhsin Khan : Their Salat (prayer) at the House (of Allah, i.e. the Ka'bah at Makkah) was nothing but whistling and clapping of hands. Therefore taste the punishment because you used to disbelieve.

Sahih International : And their prayer at the House was not except whistling and handclapping. So taste the punishment for what you disbelieved.

Pickthall : And their worship at the (holy) House is naught but whistling and hand-clapping. Therefore (it is said unto them): Taste of the doom because ye disbelieve.

Yusuf Ali : Their prayer at the House (of Allah) is nothing but whistling and clapping of hands: (Its only answer can be), "Taste ye the penalty because ye blasphemed."

Shakir : And their prayer before the House is nothing but whistling and clapping of hands; taste then the chastisement, for you disbelieved.

Dr. Ghali : And in no way is their prayer at the Home anything except a whistling and a clapping of hands. So, taste the torment for that you have disbelieved (Literally: you were disbelieving).

Tafsir Jalalayn : And their prayer at the [Sacred] House is nothing but whistling and hand-clapping: in other words they do this in place of the prayer which they were ordered to perform — therefore taste now, at Badr, the chastisement for your unbelief!

Tagalog : Ang kanilang dasal sa ‘Masjid Al-Harâm’ ay walang iba kundi pagpipituhan at pagpapalakpakan ng mga kamay. Na kung kaya, lasapin ninyo ang parusang kamatayan o pagkabihag sa Labanan sa Badr; dahil sa inyong pagtanggi at sa inyong mga gawain na walang sinuman ang gumagawa nito kundi ang mga walang pananampalataya na tumatanggi sa Kaisahan ng Allâh at mensahe ng kanilang Propeta.

8:36
Hassanor Alapa : So siran oto a manga kafir na 374 gii ran gaston so manga tamok iran sa pantag sa an iran marn so lalan ko Allāh sa pnggaston iran dn oriyan iyan na khaadn kiran a kamboko, oriyan iyan na ndaagn siran, go so siran oto a manga kafir na sii ko naraka Jahannam na plimodn siran on.

Muhsin Khan : Verily, those who disbelieve spend their wealth to hinder (men) from the Path of Allah, and so will they continue to spend it; but in the end it will become an anguish for them. Then they will be overcomed. And those who disbelieve will be gathered unto Hell.

Sahih International : Indeed, those who disbelieve spend their wealth to avert [people] from the way of Allah . So they will spend it; then it will be for them a [source of] regret; then they will be overcome. And those who have disbelieved - unto Hell they will be gathered.

Pickthall : Lo! those who disbelieve spend their wealth in order that they may debar (men) from the way of Allah. They will spend it, then it will become an anguish for them, then they will be conquered. And those who disbelieve will be gathered unto hell,

Yusuf Ali : The Unbelievers spend their wealth to hinder (man) from the path of Allah, and so will they continue to spend; but in the end they will have (only) regrets and sighs; at length they will be overcome: and the Unbelievers will be gathered together to Hell;-

Shakir : Surely those who disbelieve spend their wealth to hinder (people) from the way of Allah; so they shall spend it, then it shall be to them an intense regret, then they shall be overcome; and those who disbelieve shall be driven together to hell.

Dr. Ghali : Surely the ones who have disbelieved expend their riches to bar from the way of Allah; so they will soon expend them; thereafter these will be (a cause) of regret for them; thereafter they will be overcome; and the ones who have disbelieved will be mustered to Hell.

Tafsir Jalalayn : The disbelievers expend their wealth, in waging war against the Prophet (s), in order to bar from God’s way, and they will expend it until, in the end, it will be a source of anguish for them, a regret, for having lost it and lost what they had intended [by expending it]; then they will be defeated, in this world, and the disbelievers, among them, will be gathered, driven, into Hell, in the Hereafter,

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong hindi naniwala sa Allâh at nilabag ang Kanyang Sugo ay ginagasta nila ang kanilang mga salapi sa mga katulad nila na mga walang pananampalataya at mga ligaw; upang harangan ang Daan ng Allâh at pigilan ang mga mananampalataya sa paniniwala sa Kaisahan ng Allâh at sa Kanyang Sugo, na kung gayon, patuloy na nilang gastahin ang kanilang mga kayamanan, pagkatapos sa bandang huli ito ay pagsisisihan nila at panghihinayangan nila ang kanilang ginasta, dahil masasayang lamang ang kanilang kayamanan, at hindi nila makakamtan ang kanilang hinahangad na pagpigil sa Liwanag ng Allâh at pagharang sa Kanyang Daan, at malulupig din sila ng mga mananampalataya sa dakong huli. At yaong mga walang pananampalataya ay pagsasama-samahin sa Impiyernong-Apoy at doon sila ay parurusahan.

8:37
Hassanor Alapa : Ka an misnggay o Allāh so marata phoon ko mapiya, ago mbalowin Iyan so marata a so sabaad on na maliliawaw ko sabagi on sa ithabothod Iyan langon na ologn Iyan ko Jahannam a siran oto na siran so miangalalapis

Muhsin Khan : In order that Allah may distinguish the wicked (disbelievers, polytheists and doers of evil deeds) from the good (believers of Islamic Monotheism and doers of righteous deeds), and put the wicked (disbelievers, polytheists and doers of evil deeds) one on another, heap them together and cast them into Hell. Those! it is they who are the losers.

Sahih International : [This is] so that Allah may distinguish the wicked from the good and place the wicked some of them upon others and heap them all together and put them into Hell. It is those who are the losers.

Pickthall : That Allah may separate the wicked from the good, The wicked will He place piece upon piece, and heap them all together, and consign them unto hell. Such verily are the losers.

Yusuf Ali : In order that Allah may separate the impure from the pure, put the impure, one on another, heap them together, and cast them into Hell. They will be the ones to have lost.

Shakir : That Allah might separate the impure from the good, and put the impure, some of it upon the other, and pile it up together, then cast it into hell; these it is that are the losers.

Dr. Ghali : That Allah may discriminate the wicked from the good, and set up the wicked one upon another; (Literally: make some of them upon some "others") (and) so accumulate them up altogether, and then set them up in Hell; those are they (who are) the losers.

Tafsir Jalalayn : that God may distinguish (read li-yamīza, or li-yumayyiza, is semantically connected to takūnu, ‘it will be’ [from the previous verse]) the wicked, the disbeliever, from the good, the believer, and place the wicked one upon another, and heap them up all together and put them in Hell: those, they are the losers.

Tagalog : Pagsasama-samahin ng Allâh at ipapahamak ang mga yaong walang pananampalataya sa kanilang Rabb, at gumasta ng kanilang kayamanan upang pigilin ang mga tao sa paniniwala sa Allâh at harangan ang Kanyang Daan, upang paghiwalayin ng Allâh ang masama sa mabuti, at sasanhiin ng Allâh ang masamang kayamanan na ginasta para harangan ang ‘Deen’ ng Allâh, na ito ay pagpapatung-patungin at itatapon sa Impiyernong-Apoy, at sila na mga walang pananampalataya ay mga talunan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

8:38
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) ko siran oto a manga kafir a amay ka tomarg siran na iprila kiran so nganin a miaipos, na amay ka komasoy siran na sabnar a miaipos dn so sosonan o miangaoona 375

Muhsin Khan : Say to those who have disbelieved, if they cease (from disbelief) their past will be forgiven. But if they return (thereto), then the examples of those (punished) before them have already preceded (as a warning).

Sahih International : Say to those who have disbelieved [that] if they cease, what has previously occurred will be forgiven for them. But if they return [to hostility] - then the precedent of the former [rebellious] peoples has already taken place.

Pickthall : Tell those who disbelieve that if they cease (from persecution of believers) that which is past will be forgiven them; but if they return (thereto) then the example of the men of old hath already gone (before them, for a warning).

Yusuf Ali : Say to the Unbelievers, if (now) they desist (from Unbelief), their past would be forgiven them; but if they persist, the punishment of those before them is already (a matter of warning for them).

Shakir : Say to those who disbelieve, if they desist, that which is past shall be forgiven to them; and if they return, then what happened to the ancients has already passed.

Dr. Ghali : Say to the ones who have disbelieved, in case they refrain, whatever has already passed will be forgiven them; and in case they go back, then the enactment (for) the earliest (people) has already gone by.

Tafsir Jalalayn : Say to the disbelievers, such as Abū Sufyān and his companions, that if they desist, from unbelief and from waging war against the Prophet (s), that which is past, of their deeds, will be forgiven them; but if they return, to waging war against him, the way of [dealing with] the ancients has already gone before!, that is, Our way [in dealing] with them, by destroying them: We will do the same with these ones.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa mga tumanggi at di naniwala, mula sa mga walang pananampalataya sa iyong sambayanan: Kapag sila ay tumigil mula sa ‘Kufr’ (pagtanggi) at pakikipaglaban sa Propeta, at sila ay magbalik-loob sa paniniwala sa Kaisahan ng Allâh at hindi na makipaglaban sa Sugo ng Allâh at sa mga mananampalataya, ay patatawarin ng Allâh sa kanila ang anuman na nagawa nilang mga kasalanan, dahil ang Islâm ay nabubura nito ang dating kasalanan ng sinumang naniwala. At kung babalik ang mga yaong walang pananampalataya sa pakikipaglaban sa iyo, O Muhammad, pagkatapos ng nangyaring Labanan sa Badr ay walang pag-aalinlangang nakalipas na ang pamamaraan ng mga naunang tao, na sila ay tumanggi at nagpatuloy sila sa kanilang pagtanggi o paglabag, na kung kaya, kaagad Namin silang pinarusahan.

8:39
Hassanor Alapa : Go pakithidawa kano kiran 376 taman sa da a maadn a pitna (kapanakoto odi na karingasaa ko ko taw sabap ko kiapmuslim iyan) sa khabaloy so Agama langon, a rk o Allāh, na amay ka tomarg siran na mataan a so Allāh ko nganin a gii niyo nggalbkn na pkhailay Niyan

Muhsin Khan : And fight them until there is no more Fitnah (disbelief and polytheism: i.e. worshipping others besides Allah) and the religion (worship) will all be for Allah Alone [in the whole of the world]. But if they cease (worshipping others besides Allah), then certainly, Allah is All-Seer of what they do.

Sahih International : And fight them until there is no fitnah and [until] the religion, all of it, is for Allah . And if they cease - then indeed, Allah is Seeing of what they do.

Pickthall : And fight them until persecution is no more, and religion is all for Allah. But if they cease, then lo! Allah is Seer of what they do.

Yusuf Ali : And fight them on until there is no more tumult or oppression, and there prevail justice and faith in Allah altogether and everywhere; but if they cease, verily Allah doth see all that they do.

Shakir : And fight with them until there is no more persecution and religion should be only for Allah; but if they desist, then surely Allah sees what they do.

Dr. Ghali : And fight them, till there is no temptation (Or: sedition, persecution) and the religion is all for Allah; so in case they refrain, then surely Allah is Ever-Beholding whatever they do.

Tafsir Jalalayn : And fight them until sedition, idolatry, is, exists, no more and religion is all for God, alone, none other being worshipped; then if they desist, from unbelief, surely God sees what they do, and will requite them for it.

Tagalog : At makipaglaban kayo, O kayong mga mananampalataya sa mga Mushrikin, hanggang wala nang manatiling ‘shirk’ at pagpigil sa Daan ng Allâh, at wala nang sasambahin kundi ang Allâh na Bukod-Tangi at walang katambal, na kung kaya, mawawala na rin ang mga paghihirap sa mga alipin ng Allâh dito sa kalupaan, hanggang sa manatili lamang ang Deen, pagsunod at pagsamba; na lahat ng ito ay para lamang sa Allâh at hindi sa iba, at kapag sila ay tumigil sa pagpapahirap sa mga mananampalataya at pagsamba ng iba bukod sa Allâh at sila ay naging kabilang na sa inyo sa ‘Deen’ ng Allâh, samakatuwid, ang Allâh ay walang naililihim sa anuman na kanilang ginagawa na pagtalikod sa maling paniniwala at pagpasok sa Islâm.

8:40

Hassanor Alapa : Na amay ka tomalikhod siran na knala niyo a mataan a so Allāh na aya niyo Salinggogopa a mapia a Salinggogopa ago Mapiya a Tabanga.

Muhsin Khan : And if they turn away, then know that Allah is your Maula (Patron, Lord, Protector and Supporter, etc.), (what) an Excellent Maula, and (what) an Excellent Helper!

Sahih International : But if they turn away - then know that Allah is your protector. Excellent is the protector, and Excellent is the helper.

Pickthall : And if they turn away, then know that Allah is your Befriender - a Transcendent Patron, a Transcendent Helper!

Yusuf Ali : If they refuse, be sure that Allah is your Protector - the best to protect and the best to help.

Shakir : And if they turn back, then know that Allah is your Patron; most excellent is the Patron and most excellent the Helper.

Dr. Ghali : And in case they turn away, then know that Allah is your Supreme Patronizer, The Excellent Supreme Patronizer, and The Excellent Supreme Vindicator!

Tafsir Jalalayn : But if they turn away, from belief, know that God is your Protector, your Helper and the One Who takes charge of your affairs — an excellent Protector, is He, and an excellent Helper!, [He is] for you.

Tagalog : At kapag tinanggihan ng mga walang pananampalataya ang inyong paanyaya tungo sa paniniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo at pagtigil sa pakikipaglaban sa inyo, at tinanggihan nila ang anuman maliban sa pananatili sa maling paniniwala at pakikipaglaban sa inyo, na kung gayon, dapat ninyong matiyak na ang Allâh ay inyong ‘Mawlâ’ – Tagapagtaguyod, Tagapangalaga. Siya ay ‘Ni`mal Mawlâ’ – Ganap at Walang-Hanggang Tagapagtaguyod, at ‘Ni`man Naseer’ – Ganap at Walang-Hanggang Tagatulong sa inyo at sa mga malalapit sa Kanya laban sa inyong mga kalaban.

8:41Hassanor Alapa : Go knala niyo a so miataban iyo a pd sa tamok (a giimitho-togalin) na rk o Allāh so ika lima on bagi ago rk o Rasūl ago so manga tonganay ago so manga ilo ago so manga miskīn ago so kalang sa lalan, amay ka piaratiaya niyo so Allāh ago so nganin a initoron Ami ko oripn Ami ko gawii a kiapakamblag o bnar ago so batal (so kiathidawa sa Badr) ko gawii a kiathmo o dowa lompok, go so Allāh ko kalangowan a shayi na Gomagaos

Muhsin Khan : And know that whatever of war-booty that you may gain, verily one-fifth (1/5th) of it is assigned to Allah, and to the Messenger, and to the near relatives [of the Messenger (Muhammad SAW)], (and also) the orphans, Al-Masakin (the poor) and the wayfarer, if you have believed in Allah and in that which We sent down to Our slave (Muhammad SAW) on the Day of criterion (between right and wrong), the Day when the two forces met (the battle of Badr) - And Allah is Able to do all things.

Sahih International : And know that anything you obtain of war booty - then indeed, for Allah is one fifth of it and for the Messenger and for [his] near relatives and the orphans, the needy, and the [stranded] traveler, if you have believed in Allah and in that which We sent down to Our Servant on the day of criterion - the day when the two armies met. And Allah , over all things, is competent.

Pickthall : And know that whatever ye take as spoils of war, lo! a fifth thereof is for Allah, and for the messenger and for the kinsman (who hath need) and orphans and the needy and the wayfarer, if ye believe in Allah and that which We revealed unto Our slave on the Day of Discrimination, the day when the two armies met. And Allah is Able to do all things.

Yusuf Ali : And know that out of all the booty that ye may acquire (in war), a fifth share is assigned to Allah,- and to the Messenger, and to near relatives, orphans, the needy, and the wayfarer,- if ye do believe in Allah and in the revelation We sent down to Our servant on the Day of Testing,- the Day of the meeting of the two forces. For Allah hath power over all things.

Shakir : And know that whatever thing you gain, a fifth of it is for Allah and for the Messenger and for the near of kin and the orphans and the needy and the wayfarer, if you believe in Allah and in that which We revealed to Our servant, on the day of distinction, the day on which the two parties met; and Allah has power over all things.

Dr. Ghali : And know that whatever thing you take as booty, then for Allah is the fifth of it and for the Messenger, and for a near kinsman, and the orphans, and the indigent, and the wayfarer, in case you believe in Allah and what We sent down upon Our Bondman on the day of the all-distinctive Criterion, the day the two gatherings encountered, and Allah is Ever-Determiner over everything.

Tafsir Jalalayn : And know that whatever spoils you have taken, [you have] seized from the disbelievers by force, the fifth of it is for God, to have it dispensed as He will, and for the Messenger and for the kinsmen, the kinsmen of the Prophet (s) from among the Banū Hāshim and the Banū [‘Abd] al-Muttalib, and the orphans, children of Muslims, those whose fathers have passed away and are in poverty, and the needy, those Muslims in [dire] need, and the traveller, those Muslims cut off during travel — in other words it [the fifth] is due to the Prophet (s) and [those of] these four categories in the way that he used to apportion it: a fifth of the fifth for each one and the remaining four fifths for those who had captured the spoils, if you believe in God, then be aware of that, and that which (wa-mā is a supplement to bi’Llāhi, ‘in God’) We sent down upon Our servant, Muhammad (s), in the way of angels and signs, on the Day of Discrimination, that is, the day of [the battle of] Badr, which discriminated between truth and falsehood, the day the two armies, the Muslims and the believers, met. And God has power over all things, including giving you victory despite your being few and their being greater in number.

Tagalog : At dapat ninyong mabatid, O kayong mga mananampalataya, na anumang inyong nakamtan (Ghânimah) mula sa inyong pakikipaglaban sa inyong mga kalaban bilang (Jihâd) (pakikipagpunyagi) sa Daan ng Allâh, ang apat na kalima (4/5) nito ay para sa mga nakipaglaban na kasama sa labanan at ang panlimang bahagi na natitira ay hahatiin sa lima: una sa Allâh at sa Kanyang Sugo, na kung kaya, ito ay para sa kapakinabangan ng mga Muslim bilang pang-kalahatan; ang pangalawa ay sa mga kamag-anak ng Sugo ng Allâh, na sila ay Banu Hâshim at Banu Abdul-mutallib, na ito ay ginawa bilang kapalit ng ‘Sadaqah’ (kawanggawa) dahil hindi ipinahihintulot sa kanila ang ‘Sadaqah; at ang pangatlo ay para sa mga ulila, at ang pang-apat ay para sa mga mahihirap, at ang panglima naman ay para sa mga manlalakbay na pansamantalang natigil sa isang lugar (o na-stranded), kung kayo ay tunay na naniniwala sa Kaisahan ng Allâh at sumusunod sa Kanya at naniniwala sa anumang Kanyang ipinahayag sa Kanyang alipin na si Propeta Muhammad (saw) na mga talata ng Banal na Qur’ân at pagbaba ng mga tulong sa araw na pinaghiwalay ang katotohanan sa kamalian sa (labanan sa) Badr, sa araw ng pagtagpo ng grupo ng mga mananamapalataya at grupo ng mga ‘Mushrikin’ na mga walang pananampalataya. At ang Allâh ay ‘Qadeer’ – Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay na walang anumang makapipigil sa Kanya.

8:42


Hassanor Alapa : Gowani a skano na sii ko 377 balintad a marani na siran na sii ko balintad a mawatan na so komokoda a padagang a (pagtaw o Abu Sufyan) na makakababaan iyo, opama o mithalad kano na makapndorata kano ko kapasadan ogaid na kagia so Allāh na nggtas sa btad a miaadn a mapnggolawla ka an masokar so taw a 378 khasokar sa nggolalan sa tanda (so manga kafir) ago an maoyag so taw a khaoyag sa nggolalan sa tanda (so manga Muslim) go mataan a so Allāh na sangat a Pphakan’g a Matao.

Muhsin Khan : (And remember) when you (the Muslim army) were on the near side of the valley, and they on the farther side, and the caravan on the ground lower than you. Even if you had made a mutual appointment to meet, you would certainly have failed in the appointment, but (you met) that Allah might accomplish a matter already ordained (in His Knowledge); so that those who were to be destroyed (for their rejecting the Faith) might be destroyed after a clear evidence, and those who were to live (i.e. believers) might live after a clear evidence. And surely, Allah is All-Hearer, All-Knower.

Sahih International : [Remember] when you were on the near side of the valley, and they were on the farther side, and the caravan was lower [in position] than you. If you had made an appointment [to meet], you would have missed the appointment. But [it was] so that Allah might accomplish a matter already destined - that those who perished [through disbelief] would perish upon evidence and those who lived [in faith] would live upon evidence; and indeed, Allah is Hearing and Knowing.

Pickthall : When ye were on the near bank (of the valley) and they were on the yonder bank, and the caravan was below you (on the coast plain). And had ye trysted to meet one another ye surely would have failed to keep the tryst, but (it happened, as it did, without the forethought of either of you) that Allah might conclude a thing that must be done; that he who perished (on that day) might perish by a clear proof (of His Sovereignty) and he who survived might survive by a clear proof (of His Sovereignty). Lo! Allah in truth is Hearer, Knower.

Yusuf Ali : Remember ye were on the hither side of the valley, and they on the farther side, and the caravan on lower ground than ye. Even if ye had made a mutual appointment to meet, ye would certainly have failed in the appointment: But (thus ye met), that Allah might accomplish a matter already enacted; that those who died might die after a clear Sign (had been given), and those who lived might live after a Clear Sign (had been given). And verily Allah is He Who heareth and knoweth (all things).

Shakir : When you were on the nearer side (of the valley) and they were on the farthest side, while the caravan was in a lower place than you; and if you had mutually made an appointment, you would certainly have broken away from the appointment, but-- in order that Allah might bring about a matter which was to be done, that he who would perish might perish by clear proof, and he who would live might live by clear proof; and most surely Allah is Hearing, Knowing;

Dr. Ghali : As you were on the closer embankment, and they were on the remotest embankment, and the cavalcade (of riders) was below you; and if you had made a mutual appointment, you would indeed have differed about the promised appointment, but that Allah might decree a Command that was to be performed, that whoever perished might perish by a supreme evidence, and whoever lived might live by a supreme evidence; and surely Allah is indeed Ever-Hearing, Ever-Knowing.

Tafsir Jalalayn : When (idh substitutes for yawma, ‘the day’) you were on the nearer bank, the one nearer to Medina (read ‘udwa or ‘idwa, meaning ‘the side of a valley’), and they were on the yonder bank, the one further from it, and the cavalcade, the caravan, was, in a place, below you, the coastal side; and had you, and the [enemy] band, agreed to meet, for battle, you would have surely failed to keep meeting; but, He brought you together at a different time, that God might conclude a matter that was to be done, through His knowledge — namely, the victory of Islam and the obliteration of unbelief — He did this so, that he who perished might perish, might be a disbeliever [even], after a clear proof, that is, after a manifest proof has been established against him, namely, the triumph of the believers, despite their small number, over the larger [enemy] army; and that he who survived might live, might believe, after a clear proof; surely God is Hearing, Knowing.

Tagalog : At alalahanin ninyo noong kayo ay nasa kabilang dako ng bundok sa gawing Madinah at ang kalaban ninyo naman ay nasa kabilang dako ng malayong bundok, at ang ‘Caravan’ ng pangangalakal ay nasa gawing ibaba ninyo sa gilid na malapit sa tabing dagat (ng Dagat na Pula), na kung gumawa lang kayo ng paraan na magkaroon ng pakikipagtipan upang magkatagpo kayo ay hindi kayo magkakasundo sa isa’t isa, subali’t ang Allâh ay pinagtagpo kayo nang walang kasunduan; upang itadhana ng Allâh ang pangyayari na tiyak na magaganap para itaguyod ang mga malalapit sa Kanya at ipahamak ang Kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng kanilang pagkamatay o pagkabihag; at yaon ay upang mawasak ang sinumang karapat-dapat na mawasak, na ito ay katibayan na mula sa Allâh, upang patatagin ang matibay na katibayan mula sa Allâh at wala na silang idadahilan pa, at upang mabuhay ang karapat-dapat na mabuhay sa pamamagitan ng paglitaw ng matibay na katibayan mula sa Allâh. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Samee`’ – Ganap na Nakaririnig sa dalawang grupo, na walang anumang naililihim sa Kanya, na ‘`Aleem’ – Ganap na Nababatid Niya ang kanilang layunin.

8:43
Hassanor Alapa : Gowani a pakiilay siran rka o Allāh ko katotoroga rka a maito so bilangan iran, sa opama o piakiilay Niyan siran rka a madakl i bilangan na malk kano (ko kathidawa) ago masobag kano ko btad ogaid na so Allāh na lininding kano Niyan, a mataan a katawan Iyan so matatago ko manga rarb

Muhsin Khan : (And remember) when Allah showed them to you as few in your (i.e. Muhammad's SAW) dream, if He had shown them to you as many, you would surely have been discouraged, and you would surely have disputed in making a decision. But Allah saved (you). Certainly, He is the All-Knower of what is in the breasts.

Sahih International : [Remember, O Muhammad], when Allah showed them to you in your dream as few; and if He had shown them to you as many, you [believers] would have lost courage and would have disputed in the matter [of whether to fight], but Allah saved [you from that]. Indeed, He is Knowing of that within the breasts.

Pickthall : When Allah showed them unto thee (O Muhammad) in thy dream as few in number, and if He had shown them to thee as many, ye (Muslims) would have faltered and would have quarrelled over the affair. But Allah saved (you). Lo! He knoweth what is in the breasts (of men).

Yusuf Ali : Remember in thy dream Allah showed them to thee as few: if He had shown them to thee as many, ye would surely have been discouraged, and ye would surely have disputed in (your) decision; but Allah saved (you): for He knoweth well the (secrets) of (all) hearts.

Shakir : When Allah showed them to you in your dream as few; and if He had shown them to you as many you would certainly have become weak-hearted and you would have disputed about the matter, but Allah saved (you); surely He is the Knower of what is in the breasts.

Dr. Ghali : As Allah showed you them in your sleeping as few; and if He had shown them to you as many, you would indeed have been disheartened, and you would indeed have contended together about the Command; but Allah saved (i.e., handed you victory) (you). Surely He is Ever-Knowing of the inmost (thoughts) in the breasts (Literally: what the breasts own).

Tafsir Jalalayn : Remember, when God showed them to you in your dream, in your sleep, as few, and so you informed your companions of this, and they were delighted, and had He shown them to you as many, you would have faltered, shrunk in cowardice, and quarrelled, fallen into disagreement, over the matter, the matter of fighting; but God saved, you, from faltering and quarrelling. He knows that which is in the breasts, that which is in the hearts.

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, noong ipinakita ng Allâh sa iyo, sa pagtulog mo na ang bilang ng kalaban ay kaunti, ito ay ikinuwento mo sa mga mananampalataya, kaya lumakas ang kanilang kalooban, at naging magiting sila sa pakikipaglaban, at kung ang ipinakita lamang sa iyo ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ang dami ng bilang ng kalaban ay magdadalawang-isip ang iyong mga tagasunod sa kanilang pakikipagharap, at matatakot kayo at hindi kayo magkakasundo sa pakikipaglaban, subali’t ang Allâh ay iniligtas kayo sa pagkasawi at sa anumang magiging bunga nito na masama. Katiyakan, Siya ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa anuman na kinikimkim ng inyong mga puso at sa likas na katangian ng inyong mga kalooban.

8:44
Hassanor Alapa : Go gowani a pphakiilay Niyan rkano siran gowani a makathmo kano, sii ko kailay niyo a maito so bilangan iran, ago piakaito kano niyan (ko bilangan) sii ko kailay ran ka kagia adn a nggtasn o Allāh a btad a miaadn a mapnggolawla dn, go sii ko Allāh na ipagndod On so manga btad

Muhsin Khan : appear And (remember) when you met (the army of the disbelievers on the Day of the battle of Badr), He showed them to you as few in your eyes and He made you as few in their eyes, so that Allah might accomplish a matter already ordained (in His Knowledge), and to Allah return all matters (for decision).

Sahih International : And [remember] when He showed them to you, when you met, as few in your eyes, and He made you [appear] as few in their eyes so that Allah might accomplish a matter already destined. And to Allah are [all] matters returned.

Pickthall : And when He made you (Muslims), when ye met (them), see them with your eyes as few, and lessened you in their eyes, (it was) that Allah might conclude a thing that must be done. Unto Allah all things are brought back.

Yusuf Ali : And remember when ye met, He showed them to you as few in your eyes, and He made you appear as contemptible in their eyes: that Allah might accomplish a matter already enacted. For to Allah do all questions go back (for decision).

Shakir : And when He showed them to you, when you met, as few in your eyes and He made you to appear little in their eyes, in order that Allah might bring about a matter which was to be done, and to Allah are all affairs returned.

Dr. Ghali : And as He showed you them in your eyes as few, as you encountered, and made you few in their eyes, that Allah might decree a Command that was to be performed, and to Allah all Commands are returned.

Tafsir Jalalayn : And when God made you see them, O believers, when you met — in your eyes as few, as 70 or 100, when they were [in fact] 1000, so that you would advance against them; and He made you seem as few in their eyes, so that they would advance and not turn back from fighting you — this was before close combat had begun, but when it began, He made them [the disbelievers] see these [believers] as twice their number, as stated in sūrat Āl ‘Imrān [Q. 3:13] — so that God might conclude a matter that was to be done; and to God all things are returned, reverting.

Tagalog : At alalahanin mo pa rin, noong lumitaw ang mga kalaban sa lugar ng labanan ay nakita ninyo sila na kakaunti kaya naging malakas ang inyong loob na lumaban at maliit ang tingin nila sa inyo kaya hindi na sila naghanda ng pakikipaglaban sa inyo; upang itadhana ng Allâh ang bagay na tiyak na mangyayari, nang sa gayon ay matutupad ang pangako ng Allâh sa inyo na tulong at pagkapanalo, dahil ang salita ng Allâh ay mangingibabaw at ang salita naman ng mga walang pananampalataya ay hahamakin. At sa Allâh ang Katapusan ng lahat ng bagay, at tinutumbasan Niya ang sinuman sa anumang karapat-dapat na para sa kanya.

8:45
Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya igira miakabalak kano sa sagorompong a ronda (a ridoay) na thakna kano, go tadmi niyo so Allāh sa madakl ka an kano makadaag

Muhsin Khan : O you who believe! When you meet (an enemy) force, take a firm stand against them and remember the Name of Allah much (both with tongue and mind), so that you may be successful.

Sahih International : O you who have believed, when you encounter a company [from the enemy forces], stand firm and remember Allah much that you may be successful.

Pickthall : O ye who believe! When ye meet an army, hold firm and think of Allah much, that ye may be successful.

Yusuf Ali : O ye who believe! When ye meet a force, be firm, and call Allah in remembrance much (and often); that ye may prosper:

Shakir : O you who believe! when you meet a party, then be firm, and remember Allah much, that you may be successful.

Dr. Ghali : O you who have believed, when you meet a community, (i.e., an enemy community) then stand firm and remember Allah much, that possibly you would prosper.

Tafsir Jalalayn : O you who believe, when you meet a host, a group of disbelievers, then stand firm, to fight them and do not [flee in] retreat, and remember God much, call upon Him for victory, that you may succeed, [that you may] triumph.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo, kapag nakatagpo ninyo ang mga grupo ng mga walang pananampalataya na nakahanda na sa pakikipaglaban sa inyo, ay magpakatatag kayo, huwag kayong magpatalo sa kanila at alalahanin ninyo ang Allâh at purihin ng marami bilang panalangin at pagsusumamo upang ibaba Niya ang Kanyang tulong sa inyo at pagpanalo laban sa inyong mga kalaban, nang sa gayon ay magtagumpay kayo.

8:46
Hassanor Alapa : Go onoti niyo so Allāh ago so Sogo’ Iyan go di kano pzosopaka ka maola kano (malk kano) ago mada so bagr iyo, go phantang kano ka mataan a so Allāh na pd Iyan so manga barasabar a manga papantang

Muhsin Khan : And obey Allah and His Messenger, and do not dispute (with one another) lest you lose courage and your strength depart, and be patient. Surely, Allah is with those who are As-Sabirin (the patient ones, etc.).

Sahih International : And obey Allah and His Messenger, and do not dispute and [thus] lose courage and [then] your strength would depart; and be patient. Indeed, Allah is with the patient.

Pickthall : And obey Allah and His messenger, and dispute not one with another lest ye falter and your strength depart from you; but be steadfast! Lo! Allah is with the steadfast.

Yusuf Ali : And obey Allah and His Messenger; and fall into no disputes, lest ye lose heart and your power depart; and be patient and persevering: For Allah is with those who patiently persevere:

Shakir : And obey Allah and His Messenger and do not quarrel for then you will be weak in hearts and your power will depart, and be patient; surely Allah is with the patient.

Dr. Ghali : And obey Allah and His Messenger, and do not contend together, (and) so you would be disheartened and your vigor goes away; and (endure) patiently; surely Allah is with the patient.

Tafsir Jalalayn : And obey God and His Messenger, and do not quarrel with one another, do [not] fall into dispute with one another, lest you falter, become cowardly, and your strength, your power and dominion, fade; and be patient. Surely God is with the patient, giving them victory and assistance.

Tagalog : At ipagpatuloy ninyo ang pagsunod sa Allâh at sa Kanyang Sugo sa lahat ng pagkakataon, at huwag kayong magkasalungatan upang hindi kayo magkahiwa-hiwalay at magkaiba-iba ang inyong mga kalooban, dahil hihina kayo at mawawalan kayo ng lakas at tulong, at magtiis kayo sa inyong pagpapakatatag sa inyong pakikipagharap sa inyong mga kalaban, dahil walang pag-aalinlangan na ang Allâh ay kasama ng mga matiisin sa pamamagitan ng Kanyang tulong at pagtataguyod, at hindi Niya sila bibiguin.

8:47
Hassanor Alapa : Oba kano maadn a datar o siran oto a lomiontana siran phoon ko manga ingd iran a zasagola siran, ko kazalibantog ago kapakiilaylayin ko manga taw, ago phagrn siran ko lalan ko Allāh, na so Allāh ko nganin a gii ran galbkn na Lomiliot a tomatankal kiran.

Muhsin Khan : And be not like those who come out of their homes boastfully and to be seen of men, and hinder (men) from the Path of Allah. and Allah is Muhitun (encircling and thoroughly comprehending) all that they do.

Sahih International : And do not be like those who came forth from their homes insolently and to be seen by people and avert [them] from the way of Allah . And Allah is encompassing of what they do.

Pickthall : Be not as those who came forth from their dwellings boastfully and to be seen of men, and debar (men) from the way of Allah, while Allah is surrounding all they do.

Yusuf Ali : And be not like those who started from their homes insolently and to be seen of men, and to hinder (men) from the path of Allah: For Allah compasseth round about all that they do.

Shakir : And be not like those who came forth from their homes in great exultation and to be seen of men, and (who) turn away from the way of Allah, and Allah comprehends what they do.

Dr. Ghali : And do not be as the ones who went out of their residences boastfully (ungrateful) and showing off to the multitude and barring from the way of Allah; and Allah is Supremely Encompassing whatever they do.

Tafsir Jalalayn : And do not be like those who went forth from their dwellings, to defend their caravan and but did not return after it had passed safely, in recklessness and to show off to men — when they said, ‘We will not return until we have drunk wine, sacrificed the camels, and have been entertained by singers at Badr, and [until] people have heard about this — barring, people, from the way of God, while God encompasses, in knowledge, what they do (ya‘malūna, also read ta‘malūna, ‘you do’), and will requite them for it.

Tagalog : At huwag kayong maging katulad ng mga ‘Mushrikin’ na lumabas mula sa kanilang bayan bilang pagmamataas at para makita lamang ng tao: upang pigilin ang mga tao sa pagpasok sa ‘Deen’ ng Allâh. At ang Allâh ay ‘Muheet’ – Kubkob na Kubkob sila at Ganap na Nakaaalam sa kanila at wala anumang naililihim o naitatago sa Kanya.

8:48Hassanor Alapa : Go gowani a phandaraan kiran 379 o shaytan so manga galbk iran, sa pitharo iyan a da a phakataban rkano imanto a alongan a pd ko manga taw ago sakn na tabanga iyo na gowani a makaprayara so dowa lompok na mimbasowi ko talikhodan iyan (so shaytan) sa pitharo iyan a angias ako rkano ka pphakailay ako sa nganin a di niyo khailay, ka ikhalk akn so Allāh, ka so Allāh na Mabasng i siksa

Muhsin Khan : And (remember) when Shaitan (Satan) made their (evil) deeds seem fair to them and said, "No one of mankind can overcome you this Day (of the battle of Badr) and verily, I am your neighbour (for each and every help)." But when the two forces came in sight of each other, he ran away and said "Verily, I have nothing to do with you. Verily! I see what you see not. Verily! I fear Allah for Allah is Severe in punishment."

Sahih International : And [remember] when Satan made their deeds pleasing to them and said, "No one can overcome you today from among the people, and indeed, I am your protector." But when the two armies sighted each other, he turned on his heels and said, "Indeed, I am disassociated from you. Indeed, I see what you do not see; indeed I fear Allah . And Allah is severe in penalty."

Pickthall : And when Satan made their deeds seem fair to them and said: No-one of mankind can conquer you this day, for I am your protector. But when the armies came in sight of one another, he took flight, saying: Lo! I am guiltless of you. Lo! I see that which ye see not. Lo! I fear Allah. And Allah is severe in punishment.

Yusuf Ali : Remember Satan made their (sinful) acts seem alluring to them, and said: "No one among men can overcome you this day, while I am near to you": But when the two forces came in sight of each other, he turned on his heels, and said: "Lo! I am clear of you; lo! I see what ye see not; Lo! I fear Allah: for Allah is strict in punishment."

Shakir : And when the Shaitan made their works fair seeming to them, and said: No one can overcome you this day, and surely I am your protector: but when the two parties came in sight of each other he turned upon his heels, and said: Surely I am clear of you, surely I see what you do not see, surely I fear Allah; and Allah is severe in requiting (evil).

Dr. Ghali : And as Ash-Shaytan (The all-vicious "one", i.e., the Devil) adorned their deeds to them (i.e., made their deeds attractive to them) and said, "Today not one of mankind will overcome you, and surely I am your neighbor." Then as soon as the two communities sighted each other, he retreated on his heels and said, "Surely I am quit of you; surely I see what you do not see; surely I fear Allah; and Allah is strict in punishment."

Tafsir Jalalayn : And, mention, that Satan, Iblīs, adorned their deeds for them, by encouraging them [to go] to meet the Muslims, when they had feared to set out on account of their enemy, the Banū Bakr, and said, to them: ‘Today no person shall overcome you, for I shall be your protector’, from among the [Banū] Kināna — he appeared to them in the form of Surāqa b. Mālik, the chieftain of that region. But when the two armies, the Muslims and the disbelievers, sighted each other, [when] they met and he [Satan] saw the angels, his hand clasping that of al-Hārith b. Hishām, he turned his back, he withdrew, in flight, saying — when they had said to him, ‘Are you abandoning us in such a predicament?’, ‘I am quit of you, of being your protector, for I see what you do not see, in the way of angels. I fear God, lest He destroy me; and God is severe in retribution’.

Tagalog : At alalahanin ninyo noong pinaganda ni ‘Shaytân’ sa mga ‘Mushrikin’ ang kanilang mga gawain at ang kanilang balakin, at sinabi sa kanila: Kailanman ay hindi na kayo magagapi ngayon ng sinuman, at ako ay kaagapay ninyo. Subali’t nang nagtagpo ang dalawang grupo: ang mga walang pananampalataya kasama nila si ‘shaytân, at ang mga Muslim kasama nila ang mga anghel, siya ay tumalilis (shaytân) at kanyang sinabi sa mga Mushrikin, Katiyakan, wala akong kinalaman sa inyo, dahil nakikita ko ang hindi ninyo nakikita na mga anghel na sila ay dumating bilang tulong sa mga Muslim, katiyakang ako ay natatakot sa Allâh, kaya ipinagkanulo niya sila at tinanggihan. At ang Allâh ay Matindi ang Kanyang parusa sa sinumang lumabag sa Kanya at hindi nagsisisi nang taimtim na pagsisisi.

8:49
Hassanor Alapa : Gowani a giitharoon o manga monafiq ago so siran oto a kadadalman so manga poso’ iran sa sakit a miaikmat 380 ankai (a manga taw) o agama iran, na sa taw a zarakan ko Allāh na mataan a so Allāh na Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : When the hypocrites and those in whose hearts was a disease (of disbelief) said: "These people (Muslims) are deceived by their religion." But whoever puts his trust in Allah, then surely, Allah is All-Mighty, All-Wise.

Sahih International : [Remember] when the hypocrites and those in whose hearts was disease said, "Their religion has deluded those [Muslims]." But whoever relies upon Allah - then indeed, Allah is Exalted in Might and Wise.

Pickthall : When the hypocrites and those in whose hearts is a disease said: Their religion hath deluded these. Whoso putteth his trust in Allah (will find that) lo! Allah is Mighty, Wise.

Yusuf Ali : Lo! the hypocrites say, and those in whose hearts is a disease: "These people,- their religion has misled them." But if any trust in Allah, behold! Allah is Exalted in might, Wise.

Shakir : When the hypocrites and those in whose hearts was disease said: Their religion has deceived them; and whoever trusts in Allah, then surely Allah is Mighty, Wise.

Dr. Ghali : As the hypocrites and the ones in whose hearts was sickness, said, "Their religion has deluded these (believers)." And whoever puts his trust in Allah, then surely Allah is Ever-Mighty, Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : When the hypocrites and those in whose hearts is a sickness, a weakness of faith, said, ‘Their religion has deluded them’, that is, the Muslims, for they had set out to fight a large army despite their small number, in the mistaken belief that they will be victorious because of this. God, exalted be He, says in response to them: but whoever relies on God, [whoever] puts his trust in Him, he will triumph; for truly God is Mighty, His way will prevail, Wise, in His actions.

Tagalog : At alalahanin ninyo, noong sinabi ng mga mapagkunwari at saka yaong may sakit ang puso mula sa pagtanggi, dahil sa nakikita nilang kakaunti ang mga Muslim at marami ang kanilang mga kalaban: Ang mga Muslim na ito ay nalinlang ng kanilang Deen, na kung kaya sila ay napasubo sa ganitong kalagayan. Subali’t hindi batid ng mga mapagkunwari na yaon na katotohanang ang sinumang nagtitiwala sa Allâh at nakatitiyak sa Kanyang pangako, katiyakang hindi siya bibiguin ng Allâh, dahil ang Allâh ay walang pag-aalinlangang ‘`Azeez’ – Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na walang sinuman ang makatatalo sa Kanya, ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa at gawain.

8:50
Hassanor Alapa : Opama o mailay nka gowani a pphamatayin so siran oto a manga kafir o manga malāikat a pphanidawn iran so manga 381 paras iran ago so manga likod iran ago (tharoon iran a) tintimi niyo so siksa a makadg.

Muhsin Khan : And if you could see when the angels take away the souls of those who disbelieve (at death), they smite their faces and their backs, (saying): "Taste the punishment of the blazing Fire."

Sahih International : And if you could but see when the angels take the souls of those who disbelieved... They are striking their faces and their backs and [saying], "Taste the punishment of the Burning Fire.

Pickthall : If thou couldst see how the angels receive those who disbelieve, smiting faces and their backs and (saying): Taste the punishment of burning!

Yusuf Ali : If thou couldst see, when the angels take the souls of the Unbelievers (at death), (How) they smite their faces and their backs, (saying): "Taste the penalty of the blazing Fire-

Shakir : And had you seen when the angels will cause to die those who disbelieve, smiting their faces and their backs, and (saying): Taste the punishment of burning.

Dr. Ghali : And if you could see the Angels as they take up the ones who disbelieved, striking their faces and their hind parts and (saying), "Taste the torment of the burning."

Tafsir Jalalayn : And if you could only see, O Muhammad (s), when the angels take (read either as yatawaffā or tatawaffā) the disbelievers, beating (yadribūna is a circumstantial qualifier) their faces and their backs, with hooked iron rods, and, they say to them: ‘Taste the chastisement of burning, that is, the Fire (the response to the [clause beginning with] law, ‘if’, would be la-ra’ayta amran ‘azīman, ‘you would truly have seen an terrible sight’).

Tagalog : At kung makikita mo lang, O Muhammad, ang kalagayan sa pagkuha ng mga Anghel sa mga kaluluwa ng mga walang pananampalataya at sa paghablot nito, at hinahampas ang kanilang mga mukha kapag sila ay nakaharap at kapag sila naman ay tumatakas ay hinahampas ang kanilang mga likod, at sinasabi ng mga anghel sa kanila: Lasapin ninyo ang kaparusahang nakasusunog na lagabgab ng apoy. Na kung kaya, makikita mo ang mga matinding pangyayari.

8:51

Hassanor Alapa : Gioto na sabap ko inipangonakona o manga lima niyo ago mataan a so Allāh na kna o ba Palalalim ko manga oripn Iyan

Muhsin Khan : "This is because of that which your hands had forwarded. And verily, Allah is not unjust to His slaves."

Sahih International : That is for what your hands have put forth [of evil] and because Allah is not ever unjust to His servants."

Pickthall : This is for that which your own hands have sent before (to the Judgment), and (know) that Allah is not a tyrant to His slaves.

Yusuf Ali : "Because of (the deeds) which your (own) hands sent forth; for Allah is never unjust to His servants:

Shakir : This is for what your own hands have sent on before, and because Allah is not in the least unjust to the servants;

Dr. Ghali : That (is) for what your hands have forwarded, and for that Allah is not in the least unjust to (His) slaves.

Tafsir Jalalayn : That, chastisement, is for what your hands have sent before you — He refers to this [their actions] exclusively with these [hands], because most actions are accomplished with them — and [know] that God is never unjust to His servants’, such that he would punish them for no sin.

Tagalog : Kung ano man ang nangyari sa mga walang pananampalataya sa Badr ay dahil din lamang sa kanilang mga masasamang gawain. At walang pag-aalinlangang hindi dinaraya ng Allâh ang sinuman sa kanyang mga nilikha na kahit na katiting, kundi Siya ay Pantay sa Kanyang paghatol at hindi nandaraya.

8:52
Hassanor Alapa : Ka datar o adat o pagtaw o Fir’aun ago so siran oto a miaonaan iran, a sianka iran so manga tanda o Allāh na siniksa siran o Allāh sabap ko manga dosa iran, Mataan a so Allāh na Mabagr a Mabasng i siksa

Muhsin Khan : Similar to the behaviour of the people of Fir'aun (Pharaoh), and of those before them; they rejected the Ayat (proofs, verses, etc.) of Allah, so Allah punished them for their sins. Verily, Allah is All-Strong, Severe in punishment.

Sahih International : [Theirs is] like the custom of the people of Pharaoh and of those before them. They disbelieved in the signs of Allah , so Allah seized them for their sins. Indeed, Allah is Powerful and severe in penalty.

Pickthall : (Their way is) as the way of Pharaoh's folk and those before them; they disbelieved the revelations of Allah, and Allah took them in their sins. Lo! Allah is Strong, severe in punishment.

Yusuf Ali : "(Deeds) after the manner of the people of Pharaoh and of those before them: They rejected the Signs of Allah, and Allah punished them for their crimes: for Allah is Strong, and Strict in punishment:

Shakir : In the manner of the people of Firon and those before them; they disbelieved in Allah's communications, therefore Allah destroyed them on account of their faults; surely Allah is strong, severe in requiting (evil).

Dr. Ghali : As was the steadfast manner of the house of Firaawn (Pharaoh) and the ones who were even before them (who) disbelieved in the signs of Allah; so Allah took them (away) for their guilty (deeds). Surely Allah is Ever-Powerful, strict in punishment.

Tafsir Jalalayn : The way of these people is, like the way of Pharaoh’s folk and those before them: they disbelieved in God’s signs and so God seized them, with chastisement, because of their sins (the sentence beginning with kafarū, ‘they disbelieved’, explains the previous one). Truly, God is strong, in what He wills, severe in retribution.

Tagalog : Katiyakan, ang anumang nangyari sa mga walang pananampalataya sa araw na yaon ay pamamaraan ng Allâh sa pagpaparusa sa mga masasama sa mga yaong naunang mga tao na katulad ni Fir`âwn at saka sa mga nauna pa kaysa sa kanya, noong pinasinungalingan nila ang mga Sugo ng Allâh (saw) at tinanggihan nila ang Kanyang mga talata at mga palatandaan, na kung kaya, katiyakang ang Allâh ay inilunsad ang parusa sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan. Walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay ‘Qaweeyun Shadeedul `Iqâb’ – Pinakamalakas na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi, Matindi ang Kanyang parusa sa sinumang lumabag sa Kanya at hindi pinagsisihan ang kanyang kasalanan.

8:53
Hassanor Alapa : Gioto na mataan a so Allāh na da maadn i ba phagalin sa limo a inipangalimo Iyan sa isa a pagtaw taman sa di ran alinn so matatago ko manga ginawa iran (a paratiaya ko Allāh) go mataan a so Allāh na Pphakan’g a Matao

Muhsin Khan : That is so because Allah will never change a grace which He has bestowed on a people until they change what is in their ownselves. And verily, Allah is All-Hearer, All-Knower.

Sahih International : That is because Allah would not change a favor which He had bestowed upon a people until they change what is within themselves. And indeed, Allah is Hearing and Knowing.

Pickthall : That is because Allah never changeth the grace He hath bestowed on any people until they first change that which is in their hearts, and (that is) because Allah is Hearer, Knower.

Yusuf Ali : "Because Allah will never change the grace which He hath bestowed on a people until they change what is in their (own) souls: and verily Allah is He Who heareth and knoweth (all things)."

Shakir : This is because Allah has never changed a favor which He has conferred upon a people until they change their own condition; and because Allah is Hearing, Knowing;

Dr. Ghali : That is for that Allah is not changing (His) favor that He conferred (Literally: favored) on a people until they have changed what is within themselves; and that Allah is Ever-Hearing, Ever-Knowing.

Tafsir Jalalayn : That, chastisement of the disbelievers, is because God would never change a grace that He had conferred on a people, substituting it with affliction, until they have changed that which is in themselves, [until] they have exchanged the grace conferred upon them for unbelief, in the way that the Meccan disbelievers exchanged their being ‘fed against hunger’, their being made ‘safe from fear’ [cf. Q. 106:4] and the sending of the Prophet (s) to them, for unbelief, [for] barring against the way of God and [for] fighting Muslims; and [know] that God is Hearing, Knowing.

Tagalog : Na itong masamang kabayaran ay dahil sa ang Allâh kapag biniyayaan ang mga tao ng biyaya ay hindi Niya ito babawiin sa kanila hangga’t hindi nila binabago ang kanilang mabuting kalagayan tungo sa masama, at katiyakan ang Allâh ay ‘Samee`’ – Ganap na Nakaririnig sa mga sinasabi ng Kanyang nilikha, na ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa sinumang karapat-dapat na parusahan

8:54
Hassanor Alapa : Datar o adat o pagtaw o Fir’aun ago so siran oto a miaonaan iran, a piakambokhag iran so manga tanda o Kadnan iran na inantior Ami siran sabap ko manga dosa iran ago piagld Ami so pagtaw o Fir’aun, a langon siran oto na miaadn siran a manga salimbot.

Muhsin Khan : Similar to the behaviour of the people of Fir'aun (Pharaoh), and those before them. They belied the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), of their Lord, so We destroyed them for their sins, and We drowned the people of Fir'aun (Pharaoh) for they were all Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.).

Sahih International : [Theirs is] like the custom of the people of Pharaoh and of those before them. They denied the signs of their Lord, so We destroyed them for their sins, and We drowned the people of Pharaoh. And all [of them] were wrongdoers.

Pickthall : (Their way is) as the way of Pharaoh's folk and those before them; they denied the revelations of their Lord, so We destroyed them in their sins. And We drowned the folk of Pharaoh. All were evil-doers.

Yusuf Ali : (Deeds) after the manner of the people of Pharaoh and those before them": They treated as false the Signs of their Lord: so We destroyed them for their crimes, and We drowned the people of Pharaoh: for they were all oppressors and wrong-doers.

Shakir : In the manner of the people of Firon and those before them; they rejected the communications of their Lord, therefore We destroyed them on account of their faults and We drowned Firon's people, and they were all unjust.

Dr. Ghali : As was the steadfast manner of the house of Firaawn (Pharaoh) and the ones who were even before them, they cried lies to the signs of their Lord; so We caused them to perish for their guilty deeds, and We drowned the house of Firaawn; (Pharaoh) and all were unjust.

Tafsir Jalalayn : Like the way of Pharaoh’s folk and those before them: they denied the signs of their Lord, so We destroyed them for their sins, and We drowned the folk of Pharaoh, his people together with him, and all, disbelieving communities, were evildoers.

Tagalog : Ang katulad ng mga walang pananampalataya na ito ay katulad ng mga tauhan ni Fir`âwn na pinasinunga-lingan nila si Mousâ, at ang katulad nila ay yaong mga pinasinungalingan ang mga Sugo mula sa naunang mga tao, na kung kaya, sila?’y pinuksa ng Allâh dahil sa kanilang mga kasalanan, at nilunod Niya si Fir`âwn at ang kanyang mga tagasunod sa karagatan, at lahat sila ay nakagawa ng hindi karapat-dapat na gawain na katulad ng pagtanggi sa mga Sugo ng Allâh at sa Kanyang mga palatandaan, at sa kanilang pagsamba ng iba bukod sa Allâh.

8:55

Hassanor Alapa : Aya miakaratarata a baraniawa sii ko Allāh na so siran oto a manga kafir, a di siran pharatiaya

Muhsin Khan : Verily, The worst of moving (living) creatures before Allah are those who disbelieve, - so they shall not believe.

Sahih International : Indeed, the worst of living creatures in the sight of Allah are those who have disbelieved, and they will not [ever] believe -

Pickthall : Lo! the worst of beasts in Allah's sight are the ungrateful who will not believe.

Yusuf Ali : For the worst of beasts in the sight of Allah are those who reject Him: They will not believe.

Shakir : Surely the vilest of animals in Allah's sight are those who disbelieve, then they would not believe.

Dr. Ghali : Surely the evilest of beasts in the Meeting with Allah are the ones who have disbelieved, so they would not believe.

Tafsir Jalalayn : The following was revealed regarding [Banū] Qurayza: Surely the worst of beasts in God’s sight are the ungrateful who will not believe,

Tagalog : Katiyakan, ang pinakamasama na gumagapang sa ibabaw ng kalupaan sa paningin ng Allâh ay ang mga walang pananampalataya na patuloy sa kanilang pagtanggi, dahil sila ay hindi naniniwala sa mga Sugo ng Allâh, at hindi nila pinaniniwalaan ang Kaisahan ng Allâh at hindi sinusunod ang Kanyang batas

8:56

Hassanor Alapa : A siran so iniphasada aka siran na pmbarnkasn iran so kapasadan iran ko oman dn mathkhs a siran na di siran phananggila

Muhsin Khan : They are those with whom you made a covenant, but they break their covenant every time and they do not fear Allah.

Sahih International : The ones with whom you made a treaty but then they break their pledge every time, and they do not fear Allah .

Pickthall : Those of them with whom thou madest a treaty, and then at every opportunity they break their treaty, and they keep not duty (to Allah).

Yusuf Ali : They are those with whom thou didst make a covenant, but they break their covenant every time, and they have not the fear (of Allah).

Shakir : Those with whom you make an agreement, then they break their agreement every time and they do not guard (against punishment).

Dr. Ghali : The ones of them with whom you have covenanted, thereafter they break their covenant every time, and they are not pious.

Tafsir Jalalayn : those of them with whom you have made a pact, not to support the idolaters, and then break their pact every time, they conclude one, and they are not fearful, of God, in their treachery.

Tagalog : Kabilang sa kanila na mga masasama ay ang mga Hudyo na pumasok sa pakikipagkasundo sa iyo na sila ay hindi makikipaglaban sa iyo at hindi sila tutulong sa sinuman laban sa iyo, O Muhammad (saw), pagkatapos ay nilabag nila ang kasunduan nang paulit-ulit, at sila ay hindi natatakot sa Allâh.

8:57

Hassanor Alapa : Na amay ka madaag ka siran ko kathidawa na siksa anka siran sa mabasng, ka an ka mikayambr so (lompokan) ko talikhodan iran, ka an siran makapananadm

Muhsin Khan : So if you gain the mastery over them in war, punish them severely in order to disperse those who are behind them, so that they may learn a lesson.

Sahih International : So if you, [O Muhammad], gain dominance over them in war, disperse by [means of] them those behind them that perhaps they will be reminded.

Pickthall : If thou comest on them in the war, deal with them so as to strike fear in those who are behind them, that haply they may remember.

Yusuf Ali : If ye gain the mastery over them in war, disperse, with them, those who follow them, that they may remember.

Shakir : Therefore if you overtake them in fighting, then scatter by (making an example of) them those who are in their rear, that they may be mindful.

Dr. Ghali : So definitely in case you ever catch them in the war, then deal with them so as to disperse the ones (who1..are) behind them, that possibly they would constantly remember.

Tafsir Jalalayn : So if (fa-immā: here the letter nūn of the conditional particle in, ‘if’, has been assimilated with the extra mā) you come upon them, [if] you find them, anywhere in the war, [deal with them so as to] cause those, fighters, behind them to scatter, to disperse, by making an example of them and punishing them, so that they, the ones behind them, might remember, [that they might] take heed from their example.

Tagalog : At kapag nakaharap mo sila, na mga sumira sa kasunduan sa pakikipaglaban, ay parusahan mo sila upang magkaroon ng takot ang iba sa kanilang mga puso, at upang magkawatak-watak sila sa kanilang samahan; baka sakaling sila ay makaalaala, at hindi na maglakas-loob na gumawa ng katulad ng ginawa ng nauna sa kanila.

8:58

Hassanor Alapa : Amay ka adn a ikawan ka a kandorat (sa pasad) a phoon sa isa a pagtaw (a ridoay) na romag anka kiran so kapasadan 382 (sa katoka-wan iran so kiabarnkas iyan) sa mlagid rkano, ka mataan a so Allāh na di Niyan khababayaan so manga donsian

Muhsin Khan : If you (O Muhammad SAW) fear treachery from any people throw back (their covenant) to them (so as to be) on equal terms (that there will be no more covenant between you and them). Certainly Allah likes not the treacherous.

Sahih International : If you [have reason to] fear from a people betrayal, throw [their treaty] back to them, [putting you] on equal terms. Indeed, Allah does not like traitors.

Pickthall : And if thou fearest treachery from any folk, then throw back to them (their treaty) fairly. Lo! Allah loveth not the treacherous.

Yusuf Ali : If thou fearest treachery from any group, throw back (their covenant) to them, (so as to be) on equal terms: for Allah loveth not the treacherous.

Shakir : And if you fear treachery on the part of a people, then throw back to them on terms of equality; surely Allah does not love the treacherous.

Dr. Ghali : And definitely in case you ever fear treachery from any people, then renounce (the covenant) with them equally; surely Allah does not love the treacherous;

Tafsir Jalalayn : And if you fear, from any folk, who have concluded a pact with you, some treachery, in a pact, through some indication that comes to you, then cast it back to them, dissolve their pact, with fairness (‘alā sawā’ is a circumstantial qualifier), that is to say, while you and they have equal knowledge that the pact has been broken, by your apprising them thereof, lest they accuse you of treachery. Truly God does not love the treacherous.

Tagalog : At kapag nangamba ka, O Muhammad, na baka ipagkanulo ka ng mga tao ay ibalik mo sa kanila ang kasunduan; upang malaman ng dalawang panig na wala nang kasunduan sa isa’t isa mula ngayon. Katiyakan, ang Allâh, hindi Niya nais ang mga taksil sa kanilang kasunduan at sumisira ng mga kasunduan.

8:59

Hassanor Alapa : Oba tatankapa o siran oto a manga kafir sa ba siran miaona (sa lidas siran ko siksa) ka mataan a di ran khakowaan sa bagr so Allāh.

Muhsin Khan : And let not those who disbelieve think that they can outstrip (escape from the punishment). Verily, they will never be able to save themselves (from Allah's Punishment).

Sahih International : And let not those who disbelieve think they will escape. Indeed, they will not cause failure [to Allah ].

Pickthall : And let not those who disbelieve suppose that they can outstrip (Allah's Purpose). Lo! they cannot escape.

Yusuf Ali : Let not the unbelievers think that they can get the better (of the godly): they will never frustrate (them).

Shakir : And let not those who disbelieve think that they shall come in first; surely they will not escape.

Dr. Ghali : And definitely let not the ones who have disbelieved reckon that they have outstripped (the believers); surely they (cannot) defy (My Will).

Tafsir Jalalayn : The following was revealed regarding those who escaped capture on the day of Badr: And do not, O Muhammad (s), let those who disbelieve suppose that they have outstripped, God, that is, [that] they have eluded Him: indeed they cannot escape, they cannot elude Him (a variant reading has wa-lā yahsabanna, ‘and do not let them suppose’, so that the first direct object is omitted, actually being [an implied] anfusahum, ‘themselves’ [sc. ‘and do not let them suppose themselves to have outstripped’]; and according to another [variant reading] anna is read [instead of inna] with an implicit lām [sc. ‘because they cannot escape’]).

Tagalog : At huwag isipin ng mga yaong tinanggihan ang mga talata at palatandaan ng Allâh na nakalipas na ang pangyayari sa kanila kaya sila ay ligtas na, at inaakala nila na sila ay hindi na magagapi ng Allâh, samakatuwid sila ay hindi makaliligtas sa parusa ng Allâh

8:60Hassanor Alapa : Go pagiasai niyo siran sa 383 khagaga niyo a pd sa bagr, ago so kakhoda sa koda a iphangangalk iyo ko manga ridoay o Allāh ago ridoay niyo, ago so manga salakaw a di kiran pd a di niyo siran katawan a so Allāh i Matao kiran, go so nganin a gii niyo nggaston sa lalan ko Allāh na ithoman rkano sa di kano dn khalalim

Muhsin Khan : And make ready against them all you can of power, including steeds of war (tanks, planes, missiles, artillery, etc.) to threaten the enemy of Allah and your enemy, and others besides whom, you may not know but whom Allah does know. And whatever you shall spend in the Cause of Allah shall be repaid unto you, and you shall not be treated unjustly.

Sahih International : And prepare against them whatever you are able of power and of steeds of war by which you may terrify the enemy of Allah and your enemy and others besides them whom you do not know [but] whom Allah knows. And whatever you spend in the cause of Allah will be fully repaid to you, and you will not be wronged.

Pickthall : Make ready for them all thou canst of (armed) force and of horses tethered, that thereby ye may dismay the enemy of Allah and your enemy, and others beside them whom ye know not. Allah knoweth them. Whatsoever ye spend in the way of Allah it will be repaid to you in full, and ye will not be wronged.

Yusuf Ali : Against them make ready your strength to the utmost of your power, including steeds of war, to strike terror into (the hearts of) the enemies, of Allah and your enemies, and others besides, whom ye may not know, but whom Allah doth know. Whatever ye shall spend in the cause of Allah, shall be repaid unto you, and ye shall not be treated unjustly.

Shakir : And prepare against them what force you can and horses tied at the frontier, to frighten thereby the enemy of Allah and your enemy and others besides them, whom you do not know (but) Allah knows them; and whatever thing you will spend in Allah's way, it will be paid back to you fully and you shall not be dealt with unjustly.

Dr. Ghali : And prepare for them whatever power and whatever garrisoned horses you can, to (spread) awe thereby into (the hearts) of the enemy of Allah and your enemy, and others, apart from them (i.e., besides them) that you do not know; Allah knows them. And whatever you expend in the way of Allah will be repaid you in full, and you will not be done an injustice.

Tafsir Jalalayn : Make ready for them, for fighting them, whatever force you can, the Prophet (s) said that this refers to ‘archers’, as reported by Muslim, and of horses tethered (ribāt is a verbal noun, meaning, ‘restraining them [for use] in the way of God’) that thereby you may dismay, terrify, the enemy of God and your enemy, namely, the disbelievers of Mecca, and others besides them, that is, other than those — namely, the hypocrites or the Jews, whom you know not: God knows them. And whatever thing you expend in the way of God, its requital, shall be repaid to you in full, and you will not be wronged, [you will not] be diminished anything thereof.

Tagalog : At maghanda, O kayong mga Muslim, sa pakikipagharap sa inyong mga kalaban na anumang makakayanan ninyo na bilang at sandata, upang takutin ang mga puso ng mga kumakalaban sa Allâh at ang inyong mga kalaban na nag-aabang sa inyo, at takutin din ang iba na hindi ipinakikita ang kanilang pakikipaglaban sa inyo sa ngayon, subali’t ang Allâh ay kilala sila at alam Niya kung ano ang kinikimkim nila.

At kung anuman ang inyong ginagasta na kayamanan at iba pa sa Daan ng Allâh upang ipagtanggol ang Islâm ay papalitan ito ng Allâh sa inyo, dito sa daigdig, at ilalaan sa inyo ang gantimpala sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at kailanman ay hindi ito mababawasan nang kahit na kaunti.

8:61

Hassanor Alapa : Amay ka romamig siran ko kalilintad (kapakiphasada) na pangalim-babaan ka on sa zarakan ka ko Allāh ka mataan a Skaniyan so Pphakan’g a lbi a Matao

Muhsin Khan : But if they incline to peace, you also incline to it, and (put your) trust in Allah. Verily, He is the All-Hearer, the All-Knower.

Sahih International : And if they incline to peace, then incline to it [also] and rely upon Allah . Indeed, it is He who is the Hearing, the Knowing.

Pickthall : And if they incline to peace, incline thou also to it, and trust in Allah. Lo! He, even He, is the Hearer, the Knower.

Yusuf Ali : But if the enemy incline towards peace, do thou (also) incline towards peace, and trust in Allah: for He is One that heareth and knoweth (all things).

Shakir : And if they incline to peace, then incline to it and trust in Allah; surely He is the Hearing, the Knowing.

Dr. Ghali : And in case they are bent on submission, then be bent on it and put your trust in Allah; surely He, Ever He, is The Ever-Hearing, The Ever-Knowing.

Tafsir Jalalayn : And if they incline to peace (read silm or salm, meaning, ‘settlement’), then incline to it, and conclude a pact with them: Ibn ‘Abbās said, ‘This has been abrogated by the “sword verse” [Q. 9:5]’; Mujāhid said, ‘This [stipulation] applies exclusively in the context of the People of the Scripture, for it was revealed regarding the Banū Qurayza; and rely on God, put your trust in Him; truly He is the Hearer, of words, the Knower, of actions.

Tagalog : At kapag sila ay kumiling sa pag-iwas sa labanan at nais na nila na makipagpayapa sa inyo ay sumang-ayon ka, O Muhammad, at ipagkatiwala mo na ang sarili mo sa Allâh, at magtiwala ka sa Kanya. Katiyakan, ang Allâh ay ‘As-Samee`’ – Ganap na Nakaririnig sa kanilang mga sinasabi, na ‘Al-`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa kanilang mga layunin.

8:62
Hassanor Alapa : Amay ka kabaya iran so kaikmata rka na aya ampl rka na so Allāh a Skaniyan so inibagr Iyan rka so tabang Iyan ago sii ko miamaratiaya

Muhsin Khan : And if they intend to deceive you, then verily, Allah is All-Sufficient for you. He it is Who has supported you with His Help and with the believers.

Sahih International : But if they intend to deceive you - then sufficient for you is Allah . It is He who supported you with His help and with the believers

Pickthall : And if they would deceive thee, then lo! Allah is Sufficient for thee. He it is Who supporteth thee with His help and with the believers,

Yusuf Ali : Should they intend to deceive thee,- verily Allah sufficeth thee: He it is That hath strengthened thee with His aid and with (the company of) the Believers;

Shakir : And if they intend to deceive you-- then surely Allah is sufficient for you; He it is Who strengthened you with His help and with the believers

Dr. Ghali : And in case they would (like) to deceive you, then surely Allah is enough (i.e., enough Reckoner) for you; He is The One Who has aided you with His victory and with the believers,

Tafsir Jalalayn : And if they desire to trick you, by making a [peace] settlement in order to make preparations [for war] against you, then God is sufficient for you. He it is Who strengthened you with His help and with the believers;

Tagalog : At kung nais ng mga yaong nakipagkasundo sa iyo, na pag-taksilan ka ay walang pag-aalinlangang sapat na sa iyo ang Allâh na gaganti sa kanila; dahil sa Siya ang nagbaba ng tulong para sa iyo at pinatibay ka sa pamamagitan ng mga mananam-palataya, na mga ‘Muhâjireen’ at mga ‘Ansar,’

8:63
Hassanor Alapa : Go piakanggiginawai niyan so manga poso’ iran, apia pn nggaston ka (hay Mohammad) so madadalm ko lopa langon na di nka mapakanggiginawai so manga poso’ iran, ogaid na so Allāh na piakanggiginawai Niyan siran ka Skaniyan na Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : And He has united their (i.e. believers') hearts. If you had spent all that is in the earth, you could not have united their hearts, but Allah has united them. Certainly He is All-Mighty, All-Wise.

Sahih International : And brought together their hearts. If you had spent all that is in the earth, you could not have brought their hearts together; but Allah brought them together. Indeed, He is Exalted in Might and Wise.

Pickthall : And (as for the believers) hath attuned their hearts. If thou hadst spent all that is in the earth thou couldst not have attuned their hearts, but Allah hath attuned them. Lo! He is Mighty, Wise.

Yusuf Ali : And (moreover) He hath put affection between their hearts: not if thou hadst spent all that is in the earth, couldst thou have produced that affection, but Allah hath done it: for He is Exalted in might, Wise.

Shakir : And united their hearts; had you spent all that is in the earth, you could not have united their hearts, but Allah united them; surely He is Mighty, Wise.

Dr. Ghali : And He has brought their hearts together (Literally: joined "between" their hearts). If you had expended whatever is in the earth altogether, in no way could you have brought their hearts together; but Allah has brought them together; surely He is Ever-Mighty, Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : and reconciled, brought together, their hearts, after old feuds [had divided them]. Had you expended all that is in the earth, you could not have reconciled their hearts, but God reconciled their hearts, through His power. Truly He is Mighty, His way prevailing, Wise, nothing being beyond [the scope of] His wisdom.

Tagalog : At pinagkaisa ang kanilang mga puso pagkatapos ng kanilang di pagkakasundu-sundo, na kahit gastahin mo pa ang buong kayamanan ng daigdig para pag-isahin mo ang mga puso nila ay hindi mo ito makakayanan, kundi ang Allâh ang nagpaisa nito sa paniniwala sa Kanya, na kung kaya, sila ay naging magkakapatid na mga nagmamahalan. Katiyakan, ang Allâh, Siya ay ‘`Azeez’ – Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang nasasakupan, na ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam sa pangangasiwa nito.

8:64

Hassanor Alapa : Hay so Nabī ampl rka so Allāh ago so taw a mionot rka a pd ko miamaratiaya.

Muhsin Khan : O Prophet (Muhammad SAW)! Allah is Sufficient for you and for the believers who follow you.

Sahih International : O Prophet, sufficient for you is Allah and for whoever follows you of the believers.

Pickthall : O Prophet! Allah is Sufficient for thee and those who follow thee of the believers.

Yusuf Ali : O Prophet! sufficient unto thee is Allah,- (unto thee) and unto those who follow thee among the Believers.

Shakir : O Prophet! Allah is sufficient for you and (for) such of the believers as follow you.

Dr. Ghali : O you Prophet, Allah is enough (i.e., your Reckoner) for you and (for) the ones of the believers who closely follow you.

Tafsir Jalalayn : O Prophet, God suffices you, and the believers who follow you, suffice you.

Tagalog : O Propeta! Katiyakan, ang Allâh ay Sapat na para sa iyo at sa mga mananampalataya na kasama mo bilang Tagapagtanggol na nagtatanggol laban sa kasamaan ng inyong mga kalaban.

8:65Hassanor Alapa : Hay so Nabī pangoyat inka so miamaratiaya ko kathidawa ka o adn a pd rkano a dowa polo a masabar na ndaag siran sa dowa gatos, na o adn a 384 maadn rkano a magatos na ndaag sa sanggibo a pd ko siran oto a manga kafir, ka kagia siran na pagtaw di zabot

Muhsin Khan : O Prophet (Muhammad SAW)! Urge the believers to fight. If there are twenty steadfast persons amongst you, they will overcome two hundred, and if there be a hundred steadfast persons they will overcome a thousand of those who disbelieve, because they (the disbelievers) are people who do not understand.

Sahih International : O Prophet, urge the believers to battle. If there are among you twenty [who are] steadfast, they will overcome two hundred. And if there are among you one hundred [who are] steadfast, they will overcome a thousand of those who have disbelieved because they are a people who do not understand.

Pickthall : O Prophet! Exhort the believers to fight. If there be of you twenty steadfast they shall overcome two hundred, and if there be of you a hundred (steadfast) they shall overcome a thousand of those who disbelieve, because they (the disbelievers) are a folk without intelligence.

Yusuf Ali : O Prophet! rouse the Believers to the fight. If there are twenty amongst you, patient and persevering, they will vanquish two hundred: if a hundred, they will vanquish a thousand of the Unbelievers: for these are a people withoutunderstanding.

Shakir : O Prophet! urge the believers to war; if there are twenty patient ones of you they shall overcome two hundred, and if there are a hundred of you they shall overcome a thousand of those who disbelieve, because they are a people who do not understand.

Dr. Ghali : O you Prophet, exhort the believers to the fight. In case there are twenty of you, patient (men), they will overcome two hundred; and in case there are a hundred of you, they will overcome a thousand of the ones who have disbelieved for that they are a people who do not comprehend.

Tafsir Jalalayn : O Prophet, urge on, exhort, the believers to fight, the disbelievers. If there be twenty of you, steadfast, they will overcome two hundred, of them. If there be (read as yakun or takun) a hundred of you, they will overcome a thousand of those who disbelieve, for they are a people who do not understand (this [sentence] is predicative, but functions as an imperative, in other words, let the twenty of you fight the two hundred [of them], and the hundred [of you], the thousand [of them], and let them stand firm against them; but when they became numerous this was abrogated by God’s saying):

Tagalog : O Propeta! Utusan mo ang mga naniwala sa iyo ng pakikipagpalaban, na kung mayroon sa kanilang dalawampung matiisin, mga matatag sa pakikipagharap sa mga kalaban ay matatalo nila ang dalawang daan, at kung mayroon sa kanila ang isang daan na mga matiisin na mga matatag na mga ‘Mujâhideen’ (nagpunyagi o nakipaglaban sa mga yaong kumakalaban sa Islâm nang alang-alang sa Allâh) ay matatalo nila ang isang libo na mga walang pananampalataya; dahil sa sila ay mga tao na walang kaalaman sa anumang inihanda ng Allâh sa mga nakikipaglaban alang-alang sa Kanya, samantalang sila ay nakipaglaban upang umangat dito sa kalupaan at upang maminsala.

8:66Hassanor Alapa : Imanto na piakakhapan kano o Allāh ka kiatokawan Iyan a adn a matatago rkano a kalmk, na amay ka adn a maadn rkano a magatos a mapantang na ndaag siran sa dowa gatos, na amay ka adn a maadn rkano a sanggibo na ndaag siran sa dowa nggibo sa idin o Allāh, go so Allāh na pd Iyan so manga sasabar

Muhsin Khan : Now Allah has lightened your (task), for He knows that there is weakness in you. So if there are of you a hundred steadfast persons, they shall overcome two hundred, and if there are a thousand of you, they shall overcome two thousand with the Leave of Allah. And Allah is with As-Sabirin (the patient ones, etc.).

Sahih International : Now, Allah has lightened [the hardship] for you, and He knows that among you is weakness. So if there are from you one hundred [who are] steadfast, they will overcome two hundred. And if there are among you a thousand, they will overcome two thousand by permission of Allah . And Allah is with the steadfast.

Pickthall : Now hath Allah lightened your burden, for He knoweth that there is weakness in you. So if there be of you a steadfast hundred they shall overcome two hundred, and if there be of you a thousand (steadfast) they shall overcome two thousand by permission of Allah. Allah is with the steadfast.

Yusuf Ali : For the present, Allah hath lightened your (task), for He knoweth that there is a weak spot in you: But (even so), if there are a hundred of you, patient and persevering, they will vanquish two hundred, and if a thousand, they will vanquish two thousand, with the leave of Allah: for Allah is with those who patiently persevere.

Shakir : For the present Allah has made light your burden, and He knows that there is weakness in you; so if there are a hundred patient ones of you they shall overcome two hundred, and if there are a thousand they shall overcome two thousand by Allah's permission, and Allah is with the patient.

Dr. Ghali : Now Allah has lightened it for you, and He has known that there is weakness in you. So, in case there are a hundred of you patient (men), they will overcome two hundred; and in case there are of you a thousand, they will overcome two thousand by the permission of Allah, and Allah is with the patient.

Tafsir Jalalayn : Now God has lightened [the burden] for you, for He knows that there is weakness (read du‘fan or da‘fan) in you, [making you unable] to fight ten times your number. So if there be (read as yakun or takun) a hundred of you, steadfast, they will overcome two hundred, of them; and if there be a thousand of you, they will overcome two thousand by the leave of God, by His will (this is predicative, functioning as an imperative, in other words: fight twice your number and stand firm against them). And God is with the steadfast, by His support [of them].

Tagalog : Ngayon ay pinagaan ng Allâh sa inyo ang utos, O kayong mga mananampalataya dahil sa alam Niya na kayo ay mayroong kahinaan, na kung kaya, kung mayroon sa inyo na isang daan na mga matatag at matiisin ay matatalo nila ang dalawang daan mula sa mga walang pananampalataya, at kung mayroon naman sa inyo na isang libo ay matatalo nila ang dalawang libo dahil sa kapahintulutan ng Allâh. At ang Allâh ay kasama ng mga matatapat at mga matiisin sa pamamagitan ng Kanyang tulong at pagtaguyod.

8:67
Hassanor Alapa : Da maadn a rk a nabī o ba kaadni sa manga biag (oba kowa sa biag) sa taman sa di makabasng ko lopa (ko kathidawa), 385 khabayaan iyo so tamok ko doniya a so Allāh na khabayaan Iyan so akhirat, go so Allāh na lbi a Mabagr a Maongangn.

Muhsin Khan : It is not for a Prophet that he should have prisoners of war (and free them with ransom) until he had made a great slaughter (among his enemies) in the land. You desire the good of this world (i.e. the money of ransom for freeing the captives), but Allah desires (for you) the Hereafter. And Allah is All-Mighty, All-Wise.

Sahih International : It is not for a prophet to have captives [of war] until he inflicts a massacre [upon Allah 's enemies] in the land. Some Muslims desire the commodities of this world, but Allah desires [for you] the Hereafter. And Allah is Exalted in Might and Wise.

Pickthall : It is not for any prophet to have captives until he hath made slaughter in the land. Ye desire the lure of this world and Allah desireth (for you) the Hereafter, and Allah is Mighty, Wise.

Yusuf Ali : It is not fitting for a prophet that he should have prisoners of war until he hath thoroughly subdued the land. Ye look for the temporal goods of this world; but Allah looketh to the Hereafter: And Allah is Exalted in might, Wise.

Shakir : It is not fit for a prophet that he should take captives unless he has fought and triumphed in the land; you desire the frail goods of this world, while Allah desires (for you) the hereafter; and Allah is Mighty, Wise.

Dr. Ghali : In no way can any Prophet have captives until he has subjugated (the enemy) in the earth; you (i.e., the believers) are willing to have the (chance) advantages of the present (life), (Literally: the lowly "life", i.e., the life of this world) and Allah wills the Hereafter; and Allah is Ever-Mighty, Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : The following was revealed when they ransomed those taken captive at Badr: It is not for any Prophet to have (read as an takūna lahu or an yakūna lahu) prisoners until he has made slaughter in the land, going all the way in fighting disbelievers. You, O believers, desire the transient things of this world, its ephemeral gains, by ransoming, while God desires, for you, the Hereafter, that is, its reward, through your killing them; and God is Mighty, Wise: this was abrogated by His words [and set them free] afterward either with grace or by ransom [Q. 47:4].

Tagalog : Hindi maaari sa isang Propeta na magkaroon ng mga bihag mula sa kanyang mga kalaban at palayain ang mga ito sa pamamagitan ng pagtutubos sa kanila, hangga’t hindi siya nakapapatay ng marami mula sa kanyang mga kalaban; upang magkaroon ng takot ang kanilang mga puso at mapatatag ang haligi ng Relihiyon ng Islâm, nais ba ninyo, O kayong mga Muslim, ng makamundong kaligayahan sa pamamagitan ng pagtanggap ninyo ng pantubos mula sa mga bihag sa Badr, subali’t ang Allâh ay nais Niyang mangibabaw ang Kanyang Relihiyon upang marating ninyo ang buhay sa Kabilang-Buhay. At ang Allâh ay ‘`Azeez’ – Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi, na ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang batas.

8:68

Hassanor Alapa : Oda bo ka adn a kitab a phoon ko Allāh a miaona, ka disomala a masogat kano sabap ko nganin a kinowa niyo (so sanggar a tamok o manga biyag sa Badr) a siksa a mala

Muhsin Khan : Were it not a previous ordainment from Allah, a severe torment would have touched you for what you took.

Sahih International : If not for a decree from Allah that preceded, you would have been touched for what you took by a great punishment.

Pickthall : Had it not been for an ordinance of Allah which had gone before, an awful doom had come upon you on account of what ye took.

Yusuf Ali : Had it not been for a previous ordainment from Allah, a severe penalty would have reached you for the (ransom) that ye took.

Shakir : Were it not for an ordinance from Allah that had already gone forth, surely there would have befallen you a great chastisement for what you had taken to.

Dr. Ghali : Had it not been for a prescription (Literally: a Book) that has gone before from Allah, a tremendous torment for what you have taken would indeed have touched you.

Tafsir Jalalayn : Had it not been for an ordinance from God which had preceded, making spoils and the taking of captives lawful for you, an awful chastisement would have afflicted you for what you took, as ransom.

Tagalog : Kung hindi lamang nauna na ang pagkatakda mula sa Allâh at pagtatala ng kapahintulutan sa sambayanang ito sa pagkuha ng ‘Ghânimah’ at pagpapatubos ng mga bihag, ay nangyari na sa inyo ang matinding kaparusahan dahil sa pagkuha ninyo ng ‘Ghânimah’ at pagtanggap ng pantubos bago ipinahayag ang batas hinggil dito.

8:69

Hassanor Alapa : Na kan kano ko pd ko miataban iyo sa halal a soti go kalkn iyo so Allāh ka mataan a so Allāh na Paririla a Masalinggagawn

Muhsin Khan : So enjoy what you have gotten of booty in war, lawful and good, and be afraid of Allah. Certainly, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Sahih International : So consume what you have taken of war booty [as being] lawful and good, and fear Allah . Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

Pickthall : Now enjoy what ye have won, as lawful and good, and keep your duty to Allah. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : But (now) enjoy what ye took in war, lawful and good: but fear Allah: for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.

Shakir : Eat then of the lawful and good (things) which you have acquired in war, and be careful of (your duty to) Allah; surely Allah is Forgiving, Merciful.

Dr. Ghali : So, eat of what you have taken as booty, such as is lawful (and) good; and be pious to Allah; surely Allah is Ever-Forgiving, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : Now eat of what you have plundered, as lawful and good, and fear God. Truly God is Forgiving, Merciful.

Tagalog : Na kung kaya, pakinabangan ninyo ang mga ‘Ghanâim’ at mga pantubos sa mga bihag dahil ito ay ipinahintulot sa inyo, at pangalagaan ninyo ang mga batas at mga alituntunin ng Relihiyon ng Allâh. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa Kanyang mga alipin, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

8:70
Hassanor Alapa : Hay Nabī tharo anka ko taw a matatangan iyo a pd ko manga biyag a amay ka adn a katokawan o Allāh ko manga poso’ iyo a mapia na mbgan kano Niyan sa mapiya a di so miakowa rkano ago 386 prilaan kano Niyan ka so Allāh na Paririla a Masalinggagawn

Muhsin Khan : O Prophet! Say to the captives that are in your hands: "If Allah knows any good in your hearts, He will give you something better than what has been taken from you, and He will forgive you, and Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful."

Sahih International : O Prophet, say to whoever is in your hands of the captives, "If Allah knows [any] good in your hearts, He will give you [something] better than what was taken from you, and He will forgive you; and Allah is Forgiving and Merciful."

Pickthall : O Prophet! Say unto those captives who are in your hands: If Allah knoweth any good in your hearts He will give you better than that which hath been taken from you, and will forgive you. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : O Prophet! say to those who are captives in your hands: "If Allah findeth any good in your hearts, He will give you something better than what has been taken from you, and He will forgive you: for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful."

Shakir : O Prophet! say to those of the captives who are in your hands: If Allah knows anything good in your hearts, He will give to you better than that which has been taken away from you and will forgive you, and Allah is Forgiving, Merciful.

Dr. Ghali : O you Prophet, say to the captives who are in your hands, "In case Allah knows of any charity in your hearts, He will bring you a more charitable (benefit) than what has been taken from you, and He will forgive you; and Allah is Ever-Forgiving, Ever-Merciful."

Tafsir Jalalayn : O Prophet, say to those captives who are in your hands: (asrā, may also be read as asārā) ‘If God knows of any good, any faith or sincere devotion, in your hearts He will give you better than that which has been taken from you, by way of ransom, by His multiplying it for you in this world and rewarding you in the Hereafter, and will forgive you, your sins. Truly God is Forgiving, Merciful’.

Tagalog : O Propeta! Sabihin mo sa sinuman na nabihag ninyo sa Labanan sa Badr: Huwag kayong mangamba sa pantubos na kinuha sa inyo, dahil batid ng Allâh na kung mabuti ang inyong mga puso ay pagkakalooban kayo ng kabutihan na higit pa kaysa sa nakuha sa inyo, na ito ay bubuksan ang inyong mga kalooban para sa Islâm at patatawarin ang inyong mga pagkakasala. At ang Allâh ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa mga kasalanan ng Kanyang mga alipin kapag sila ay nagsisi, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

8:71

Hassanor Alapa : Amay ka kabaya iran a doratn ka iran na sabnar a diorat iran so Allāh sa miaona, na pipharowan Iyan (so manga Muslim sa kadaaga iran ko manga kafir) ka so Allāh na lbi a Matao a Maongangn.

Muhsin Khan : But if they intend to betray you (O Muhammad SAW), they have already betrayed Allah before. So He gave (you) power over them. And Allah is All-Knower, All-Wise.

Sahih International : But if they intend to betray you - then they have already betrayed Allah before, and He empowered [you] over them. And Allah is Knowing and Wise.

Pickthall : And if they would betray thee, they betrayed Allah before, and He gave (thee) power over them. Allah is Knower, Wise.

Yusuf Ali : But if they have treacherous designs against thee, (O Messenger!), they have already been in treason against Allah, and so hath He given (thee) power over them. And Allah so He Who hath (full) knowledge and wisdom.

Shakir : And if they intend to act unfaithfully towards you, so indeed they acted unfaithfully towards Allah before, but He gave (you) mastery over them; and Allah is Knowing, Wise.

Dr. Ghali : And in case they would (think) of treachery against you, then they have already betrayed Allah earlier (Literally: even before) yet He has established (your) mastery over them; and Allah is Ever-Knowing, Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : And if they, the captives, desire to betray you, through words which they speak [to you], they have betrayed God before, before Badr, through unbelief; but He has given [you] power over them, at Badr, through slaying and capture, so let them anticipate the like if they return [to betrayal]; and God is Knower, of His creatures, Wise, in His actions.

Tagalog : At kung nais ng mga pinaka-walaan ninyo, O Muhammad, na mga bihag, na pagtaksilan kang muli ay huwag kang mawalan ng pag-asa dahil walang pag-aalinlangang pinagtaksilan na nila noon ang Allâh at nakipaglaban sila sa iyo, subali’t tinulungan ka ng Allâh laban sa kanila. At ang Allâh ay Siyang ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa anumang niloloob ng sinuman, na ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa sa Kanyang mga alipin.

8:72


Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a miamaratiaya ago tomiogalin siran ago miphrang siran sii ko tamok iran ago so manga ginawa iran sa lalan ko Allāh, go so siran oto a piakaapas iran (so manga Muhājirīn a gioto so manga Ansār) ago tomiabang siran na so sabaad kiran na salinggogopa o sabagi (sa siran i pagtaw a satiman) go so siran oto a miamaratiaya ago da siran togalin na da a rk iyo ko kapakithabanga kiran a mlk bo, sa taman sa di siran tomogalin, na amay ka mamagni siran rkano sa tabang sii ko agama na patoray rkano so katabangi kiran, inonta bo sa isa ka qawm a sii ko lt iyo ago so lt iran na ana kapasadan on, so Allāh ko gii niyo nggalbkn na pkhailay Niyan

Muhsin Khan : Verily, those who believed, and emigrated and strove hard and fought with their property and their lives in the Cause of Allah as well as those who gave (them) asylum and help, - these are (all) allies to one another. And as to those who believed but did not emigrate (to you O Muhammad SAW), you owe no duty of protection to them until they emigrate, but if they seek your help in religion, it is your duty to help them except against a people with whom you have a treaty of mutual alliance, and Allah is the All-Seer of what you do.

Sahih International : Indeed, those who have believed and emigrated and fought with their wealth and lives in the cause of Allah and those who gave shelter and aided - they are allies of one another. But those who believed and did not emigrate - for you there is no guardianship of them until they emigrate. And if they seek help of you for the religion, then you must help, except against a people between yourselves and whom is a treaty. And Allah is Seeing of what you do.

Pickthall : Lo! those who believed and left their homes and strove with their wealth and their lives for the cause of Allah, and those who took them in and helped them: these are protecting friends one of another. And those who believed but did not leave their homes, ye have no duty to protect them till they leave their homes; but if they seek help from you in the matter of religion then it is your duty to help (them) except against a folkbetween whom and you there is a treaty. Allah is Seer of what ye do.

Yusuf Ali : Those who believed, and adopted exile, and fought for the Faith, with their property and their persons, in the cause of Allah, as well as those who gave (them) asylum and aid,- these are (all) friends and protectors, one of another. As to those who believed but came not into exile, ye owe no duty of protection to them until they come into exile; but if they seek your aid in religion, it is your duty to help them, except against a people with whom ye have a treaty of mutual alliance. And (remember) Allah seeth all that ye do.

Shakir : Surely those who believed and fled (their homes) and struggled hard in Allah's way with their property and their souls, and those who gave shelter and helped-- these are guardians of each other; and (as for) those who believed and did not fly, not yours is their guardianship until they fly; and if they seek aid from you in the matter of religion, aid is incumbent on you except against a people between whom and you there is a treaty, and Allah sees what you do.

Dr. Ghali : Surely the ones who have believed and have emigrated and striven with their riches and their selves in the way of Allah, and the ones who have given abode and have vindicated, those are constant patrons of one another (Literally: some of them are patrons of some "others). And the ones who have believed, and have not emigrated, in no way are you to offer them patronage in anything till they emigrate; and in case they ask you (help towards) victory in (the name) of the religion, then you have (to help them) towards victory, except against a people between whom and you there is a compact; and Allah is Ever-Beholding whatever you do.

Tafsir Jalalayn : Truly those who believed and emigrated and strove with their wealth and their lives in the way of God, these being the Emigrants, and those who provided refuge, for the Prophet (s), and assisted, these being the Helpers, those are allies of one another, in terms of [mutual] support and inheritance. And those who believed but did not emigrate — you have no duty to make an alliance (read wilāya or walāya) with them, and so there is no inheriting between you and them and no share of the spoils for them, until they emigrate, this was abrogated by the end of this sūra; but if they ask you for assistance in the matter of religion then it is your duty to assist, them against the disbelievers, except against a folk between whom and you there is a covenant, a pact: in which case, do not assist them against these others and so break your pact; and God sees what you do.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong naniwala sa Allâh, sumunod sa Kanyang Sugo, nangibang-bayan tungo sa Tahanan ng Islâm at nakipaglaban sa Daan ng Allâh sa pamamagitan ng mga kayamanan at buhay (sarili), at ang mga yaong pinatuloy nila ang mga ‘Muhâjireen’ sa kanilang mga tahanan at tinulungan sila sa pamamagitan ng kanilang mga kayamanan, at itinaguyod nila ang Relihiyon ng Allâh, sila ang tunay na nakipagtulungan sa isa’t isa. Subali’t ang mga yaong naniwala sa Allâh at hindi nangibang-bayan para iwanan ang Tahanan ng ‘Kufr’ (pagtanggi) sa Allâh ay hindi na kayo inuubliga na pangalagaan sila at tulungan hanggang sila ay mangibang-bayan, at kung nangyari sa kanila ang pang-aapi mula sa mga walang pananampalataya at hiniling nila ang tulong ninyo ay tugunan ninyo ang kanilang kahilingan, maliban lang kung ang magiging kalaban ninyo ay ang mga taong nakipagkasundo sa inyo nang matibay na kasunduan at hindi nila ito nilabag; at ang Allâh ay ‘Baseer’ – Ganap na Nakakikita na Nababatid Niya ang inyong mga ginagawa at gagantihan Niya ang sinuman ayon sa kanyang layunin at gawain.

8:73
Hassanor Alapa : So siran oto a manga kafir na so sabaad kiran na salinggogopa o sabagi, na odi niyo to nggolawlaa (sa so Muslim na salinggogopa 387 iyan so izik iyan a Muslim) na adn a khaadn a tioba (morka) ko lopa, ago adn a khaadn a kabinasa a mala.

Muhsin Khan : And those who disbelieve are allies to one another, (and) if you (Muslims of the whole world collectively) do not do so (i.e. become allies, as one united block with one Khalifah - chief Muslim ruler for the whole Muslim world to make victorious Allah's Religion of Islamic Monotheism), there will be Fitnah (wars, battles, polytheism, etc.) and oppression on earth, and a great mischief and corruption (appearance of polytheism).

Sahih International : And those who disbelieved are allies of one another. If you do not do so, there will be fitnah on earth and great corruption.

Pickthall : And those who disbelieve are protectors one of another - If ye do not so, there will be confusion in the land, and great corruption.

Yusuf Ali : The Unbelievers are protectors, one of another: Unless ye do this, (protect each other), there would be tumult and oppression on earth, and great mischief.

Shakir : And (as for) those who disbelieve, some of them are the guardians of others; if you will not do it, there will be in the land persecution and great mischief.

Dr. Ghali : And the ones who have disbelieved are patrons one of another. In case you do not (i.e., if the believers do not patronize each other) perform that, there will be temptation (Or: dissension) in the earth and great corruption.

Tafsir Jalalayn : And those who disbelieve are allies of one another, in terms of [mutual] support and inheritance, and so there is no inheriting between you and them. Unless you do this, [unless] you ally yourselves with the believers and sever relations with the disbelievers, there will be sedition in the land and great corruption, with disbelief gaining power and Islam becoming weak.

Tagalog : Ang mga yaong walang pananampalataya ay nagtutulungan sila sa isa’t isa, at kung hindi kayo magtutulungan sa isa’t isa, O kayong mga mananampalataya ay mangyayari ang malaking ‘Fitnah’ (kasiraan) sa mga mananampalataya para layuan ang ‘Deen’ ng Allâh at malaking kapinsalaan dahil sa pagpigil sa Daan ng Allâh at pagpapakatatag ng pundasyon ng walang pananampalataya.

8:74
Hassanor Alapa : So siran oto a miamaratiaya ago tomiogalin siran ago miphrang siran sa lalan ko Allāh, go so siran oto a piakasarig iran (so manga Muhājirīn a siran so manga Ansār) ago tomiabang siran na siran oto na siran so miamaratiaya a thito, a adn a rk iran a rila ago rizki a masakaw

Muhsin Khan : And those who believed, and emigrated and strove hard in the Cause of Allah (Al-Jihad), as well as those who gave (them) asylum and aid; - these are the believers in truth, for them is forgiveness and Rizqun Karim (a generous provision i.e. Paradise).

Sahih International : But those who have believed and emigrated and fought in the cause of Allah and those who gave shelter and aided - it is they who are the believers, truly. For them is forgiveness and noble provision.

Pickthall : Those who believed and left their homes and strove for the cause of Allah, and those who took them in and helped them - these are the believers in truth. For them is pardon, and bountiful provision.

Yusuf Ali : Those who believe, and adopt exile, and fight for the Faith, in the cause of Allah as well as those who give (them) asylum and aid,- these are (all) in very truth the Believers: for them is the forgiveness of sins and a provision most generous.

Shakir : And (as for) those who believed and fled and struggled hard in Allah's way, and those who gave shelter and helped, these are the believers truly; they shall have forgiveness and honorable provision.

Dr. Ghali : And the ones who have believed, and have emigrated, and have striven in the way of Allah, and the ones who have given abode and helped towards victory, those are they (who truly) are believers; they will have forgiveness and an honorable provision.

Tafsir Jalalayn : And those who believed and emigrated and strove for the way of God, and those who provided refuge and assisted — those are the true believers, and for them is forgiveness and a generous provision, in Paradise.

Tagalog : At ang mga yaong naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo, at iniwan nila ang kanilang bayan upang tumungo sa bayan ng Islâm at pamahalaan ng mga Muslim, at nagpunyagi o nakipaglaban sa mga kumakalaban sa Islâm nang alang-alang sa Allâh upang mangibabaw ang salita ng Allâh, at ang mga yaong tinulungan ang kanilang mga kapatid na nangibang-bayan na nagtungo sa kanila at pinatuloy nila sa kanila at tinulungan sa pamamagitan ng kayamanan at moral na pakikipagtulong, sila ang mga tunay na mga mananampalataya na para sa kanila ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ‘Rizqun Kareem’ – masaganang kabuhayan sa mga Hardin ng walang-hanggang kasiyahan sa ‘Al-Jannah.’

8:75
Hassanor Alapa : Go so siran oto a miamaratiaya sii sa oriyan ago tomiogalin siran ago minjihad siran a pd iyo, na siran oto na pd rkano, go so thotonganaya (sa rogo’) 388 na so sabaad kiran na aya patot sii sa sabagi sii ko kitab o Allāh (sii oto ko kapakaphagwarisa) mataan a so Allāh ko kalangowan a shayi na Gomgpa.

Muhsin Khan : And those who believed afterwards, and emigrated and strove hard along with you, (in the Cause of Allah) they are of you. But kindred by blood are nearer to one another regarding inheritance in the decree ordained by Allah. Verily, Allah is the All-Knower of everything.

Sahih International : And those who believed after [the initial emigration] and emigrated and fought with you - they are of you. But those of [blood] relationship are more entitled [to inheritance] in the decree of Allah . Indeed, Allah is Knowing of all things.

Pickthall : And those who afterwards believed and left their homes and strove along with you, they are of you; and those who are akin are nearer one to another in the ordinance of Allah. Lo! Allah is Knower of all things.

Yusuf Ali : And those who accept Faith subsequently, and adopt exile, and fight for the Faith in your company,- they are of you. But kindred by blood have prior rights against each other in the Book of Allah. Verily Allah is well-acquainted with all things.

Shakir : And (as for) those who believed afterwards and fled and struggled hard along with you, they are of you; and the possessors of relationships are nearer to each other in the ordinance of Allah; surely Allah knows all things.

Dr. Ghali : And the ones who have believed even after (that) and have emigrated, and have striven with you, then those are of you; and the ones who are related (by blood) (Literally: near by birth "womb"; endowed with near kinship) have more right to patronage with one another (Literally: some of them to some "others") in the Book of Allah; surely Allah is Ever-Knowing of everything.

Tafsir Jalalayn : And those who believed afterwards, that is, after the first believers and emigrants, and emigrated and strove with you — they are of you, O Muhājirūn and Ansār; and those related by blood, kinsmen, are nearer to one another, in terms of inheritance, than [those who share] inheritance on account of [their common] faith and emigration mentioned in the previous verse, according to the Book of God, the Preserved Tablet (al-lawh al-mahfūz). Truly God is Knower of all things, including the wisdom regarding [the rules of] inheritance.

Tagalog : At ang mga yaong naniwala pagkatapos na nangyari ang pangingibang-bayan at pagtutulungan ng mga ‘Muhâjiroun’ at ‘Al-Ansâr’ at sila ay nangibang-bayan at nakipaglaban sa Daan ng Allâh kasama sa inyo, at sila ay kabilang sa inyo, O kayong mga mananamapalataya, karapatan nila ang anuman na mayroon kayo at tungkulin nila ang anumang tungkulin ninyo, at ang mga magkakamag-anak ay higit na may karapatan sa isat isa sa pagmamana ayon sa batas ng Allâh higit sa sinumang mga Muslim.

Katiyakan, ang Allâh ay Siyang ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay, na batid Niya ang anumang nakabubuti sa Kanyang alipin na katulad ng pagmamana ng mga magkakamag-anak sa isa’t isa dahil sa kanilang relasyon sa dugo (magkakamag-anak) at hindi yaong pagmamana dahil sa sinumpaang pagkakapatiran, at ang iba pa na mga nangyari sa umpisa ng kanilang pagiging Muslim.


Osayan

1. Miakapoon ko Ummu Kulthūm Bint Uqbah Bin Muayt a: Mian’g akn so Rasūlullāh [s.a.w] a gii niyan tharoon a: Kna o ba bokhag so taw a pphasadn iyan so manga karido o manga taw na giimakazoroyan sa mapiya ago giitharo sa mapia (Piagayonan o dowa Imām). Sa inioman on o Muslim a: Pitharo iyan (so Ummu Kulthūm) a da ko skaniyan man’g oba milbolbod ko shayi a ptharoon o manga taw inonta sii ko tlo: Sii ko giikathidawa, go sii ko kapphasada ko samok o manga taw, ago so thotol o mama ko karoma niyan ago so thotol o karoma a babay ko karoma niyan.

361. So kaompiai ko ltlt o manga Muslim na piakambowat o al Hāfidh Abū Ya’lā al Mawsilī a miakapoon ko Anas a: Adn a masa a moontod so Rasūlullāh [s.a.w] na miakasinga na iniiza on oto o Umar na pitharo iyan a: Dowa kataw a pd ko manga ummat akn a domiomplak siran ko hadapan o Kadnan iran na pitharo o isa on a Kadnan ko kowa anka rakn so mialalim rakn ankai a pagari akn, na tharoon o Allāh a: Bgan ka ko pagari nka so mialalilm ka on, na pitharo iyan a: Kadnan ko da a khalamba ko mapia a galbk akn, na pitharo o isa a: Kadnan ko awidi niyan rakn so pd ko dosa ko, na pitharo iyan (so mianothol) a: Somiolapay sa lo’ so mata o Rasūlullāh [s.a.w] sa miakagoraok, na pitharo iyan a: Mataan a gioto na gawii a mapitl, gawii a phloba dn so taw sa makaawid on ko kapnd o manga dosa niyan, na tharoon o Allāh ko phzkat sa kabnar a: Langag anka so sorga na liangag iyan, na pitharo iyan a miailay akn a manga marigay a pd sa pirak ago manga torogan a pd sa bolawan a paparamataan sa manga montiya, na antaa Nabī i khi rk san? Antaa a mangingimbnar i khi rk san? Antaa Shahīd i khi rk san? Na pitharo iyan a: rk anan o taw a mibgay niyan so arga iyan, na pitharo iyan a: Kadnan ko antai phakagaga ko arga iyan, na pitharo iyan a: Ska i phakagaga ko arga iyan, na pitharo iyan a andamanaya Kadnan ko? Na tig iyan a: Rila inka so pagari nka, na tig iyan a Kadnan ko rinilaan akn so pagari ko, na pitharo iyan a sold kano a dowa ko Sorga. Oriyan iyan na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Kalkn iyo so Allāh ago ompiai niyo so ltlt iyo, ka mataan a so Allāh na pagompiaan iyan so ltlt o miamaratiaya ko alongan a Qiyāmah.

362. Miakapoon a thotol ko al Hārith Ibn Mālik al Ansārī a siagadan iyan so Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan on a: Andamanaya i kiapitai rka hay al Hārith? Na pitharo iyan a: Kiapitaan ako a thito a mapaparatiaya, na tig iyan a: Ilayin akn so katharo oka ka langowan a shayi na ana kamataani ron na antonaa i kamataani ko paratiaya nka? Na pitharo iyan a: Pinindiara akn a ginawa ko ko doniya, na phithodayan akn so kagagwii akn (sa simba), na piakakhawaw akn so dawndaw akn (sa powasa) sa datar o ba ko kasasandngi so Arsh o Kadnan akn, ago datar o ba akn pkailay so manga taw ko Sorga a gii siran zosongowa, ago datar oba akn kapprki so manga taw ko Naraka ko kakokorisk iran, na pitharo iyan a: Hay al Hārith miaknal ka (so paratiaya) na darkt ka on sa oba ka on mablag.

(al Hajj 25) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Ibn Abbās a: Siogo o Nabī [s.a.w] so Abdullāh Bin Anīs ago dowa kataw a mama a so isa on na Muhājir na so isa na Ansāri, na mimbantogan siran ko bangnsa, na kiararangitan so Abdullāh Bin Anīs na biono iyan so Ansāri na mimortad ko Islām sa mialagoy sa Makkah na tomioron so ayat.
(al Hajj 27) Piakambowat o Ibn Jarīr a miakapoon ko Mujāhid a: Miaadn siran a di siran pkhoda sa koda, na tomioron so ayat a: “Phakoama siran rka a phlalag siran ago khikokoda siran sa manga pagti a onta na inisogo iyan kiran so kaploto sa pipharo niyan kiran so kakhoda ago so kandagang ko kanayk.

363. Pitharo o Abdullāh Ibn Mas’ūd a: So toratod ko giikapakithidawa na kasasarig a phoon ko Allāh, na so toratod ko sambayang na phoon ko shaytān. Go pitharo o Qatādah a: So toratod na sii ko olo, na so torog na sii ko poso, sa igira giimakithidawa so miamaratiaya na pkhasogat siran a toratod a kasasarig oto a phoon ko Allāh, ka an thakna so paratiaya iran ko tabang o Allāh.

364. So kiatoron kiran o oran na pd oto sa limo o Allāh ko miamaratiaya sabap sa so darpa iran a tomitimbok a bayank na phakatgas sabap ko kakhabasa iyan, na phakabkn so manga palo iran ko kapndapo iran, ago khapokas kiran so kalk sa kawaw sabap ko adn a ig iran a pkhainom iran ko masa dn a kalalagindab o kadg o giikathidawa.

9. Gowani a maadn so kiathidawa sa Badr na miaadn so Nabī [s.a.w] a pphananawagn iyan so Kadnan iyan sa mabagr a kapamangni, sa giimamangni na miaoma o Umar Bin al Khattāb na pitharo iyan a: Hay Rasūlullāh [s.a.w], mataan a so Allāh na ithoman iyan rka so pangni nka (Pianothol i Muslim).

(al Hajj 37) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Ibn Jurayj a: Miaadn so taw o Jāhiliyyah a ipzalapot iran sa Baytullāh so manga sapo o onta ago so manga rogo iyan, na pitharo o manga Sahābah o Nabī [s.a.w] a ski tano i patot a somalapot on, na piakatoron o Allāh So ayat a: “Di khisamapay ko Allāh so manga sapo iyan”.
(al Hdjj 39) Piakambowat o Ahmad ago so at Tirmidī ago piakapia skaniyan o al Hākim ago inontol iyan a miakapoon ko Ibn Abbās a: Lominiyo so Nabī phoon sa Makkah, na pitharo o Abū Bakr a piakaliyo iran so Nabī ran ka an siran maantior, na piakatoron o Allāh so ayat.

365. Piakitokawan o Allāh ko manga oripn iyan so limo iyan kiran ko kiatharoa niyan ko manga malāikat iyan ko kathabangi ran ko miamaratiaya, sa inisogo iyan kiran a kapamonoa iran ko manga kafir sa panidawn iran sa olo ago sa lig ago so manga anggawta iran. Sa pitharo o Ar Rubayyi Bin Anas a: Miaadn so manga taw ko kiathidawa sa Badr a pkhakilala iran so miangapapatay o malāikat a so miatidaw ko kaporoan o lig ago sii ko manga kaposan o manga anggawta a datar o miatotong a apoy. So Ibn Jarīr na aya tindg iyan na so kinisogoon o Allāh ko kaphanidawa kiran ko manga anggawta iran na sii oto sosogoon ko manga Muslim.

366. Sii oto pakasasangora o Allāh ko manga kafir sa khataaman iran dn so siksa a masakit ko kaphamonoa kiran o manga Muslim, sa miabono so Abū Jahl ago miabiyag so Uqbah Bin Abī Muayt, sa kiabonoan siran sa pito polo, ago kiabiagan siran sa pito polo. Sii sankoto a kiathidawa na miakandng’ga roo so bagr o barahala ago so bagr o Allāh, sa so Abū Jahl na initawag iyan so ingaran o barahala iran sa inrar iyan so Allāh, sa pakatanaan iyan kiran so siksa iyan na sii ko kiathidawa na minitandoray ron so Abū Jahl sa miabono o manga Muslim.

367. So kapalagoy ko masa a giikambonoay (Jihād) na inisapar o Qur’ān ago pd ko manga ala a dosa a phakaantior, ogaid na tiabiya roo so kapalagoy sa pantag sa kasolang ko ridoay ago kataalok ko isa a lompokan (fi’ah) o manga Muslim ko giikathidawa, sabap sa so kathidawa na Khud’ah, kapagakal, sa asar ka di matago ko poso’ sa aya kapalagoy niyan na kalk ago kagowad ko kanjihad.

16. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Pananggilai niyo so pito a phamakaantior a dosa na miatharo a antona a siran, na pitharo iyan a: So kipanakoton ko Allāh, so kapangatao, so kabonoa ko ginawa a hiaram o Allāh inonta o adn a kabnar on, so kakan sa Ribā, so kakana ko tamok o wata a ilo, so kapalagoy ko gawii a giikathidawa, so katokasi ko babay a pindiara a mapaparatiaya (piagayonan o dowa Imām).

17. Iniporo o Rasūlullāh [s.a.w] a lima niyan ko kiathidawa sa Badr na pitharo iyan a: hay Kadnan ko amay ka maantior ankai a sagorompong na di ka dn khasimba ko lopa sa dayon sa dayon, na pitharoon o Jibrīl a: Kowa ka sa sakms a bayank na lbadn ka ko manga paras iran, na kominowa sa sagamak a bayank na inilbad iyan ko manga paras iran, na da dn a isa bo ko manga mushrik inonta a miasogat a mata niyan ago gia ngari iyan a pd sankoto a bayank a inilbad iyan na tomialikhod siran a lalaolaon siran (Pianothol i Muslim ago si at Tirmidī ago so Ahmad).

368. Pitharo o as Suddī a: Miaadn so manga mushrik gowani a lomiyo siran sa Makkah ko kapthidawa sa Badr a kominowa siran ko bonkos a Ka’bah na miamangni siran ko Allāh sa kapakadaag sa pitharo iran a: Hay Tuhan ami tabang inka so maporo ko dowa a ronda ago lbi a sasakawn ko dowa lompok ago mapia ko dowa ka loks. Go pitharo o Abū Jahl gowani a makazaog so dowa lompok ko kiathidawa a: Hay Tuhan ko piotol iyan rkami so kathotonganaya ago tialingomaan kami niyan sa di ami katawan na sokar anka skaniyan sankai a kapipita (sii niyan oto pakasasangora ko Mohammad [s.a.w]) sa miaadn skaniyan a paganay a mamangni sa tabang. Na simbag o Allāh a khakowa iran so kathabana kiran o manga Muslim.

369. Sii oto panonompang ko manga mushrik sa gioto i pinili o Ibn Jarīr, sa pitharo o Ibn Ishāq a siran oto so manga monafiq a papayagn iran a miangongonotan siran ogaid na di bnar, sa piayag o Allāh a adn a pd ko mbawataan o Adam a marata a di so binatang ka bngl ago bota ko toroan na so binatang na pkhalayam a pzabotn iyan so kadnan iyan ko manga sogoaan iyan.

370. Pd a tafsīr oto a pitharo o Ibn Abbās a: Phagalangan o Allāh so lt o miaratiaya ago so kakhafir, ago so lt o kafir ago so paratiaya, ago pitharo o as Suddī a: Di niyan khagaga so kaparatiaya ago di pn so kakhafir inonta o nggolalan sa kabaya iyan a Allāh.

371. So inaloy a Pitna (tioba) na kna o ba aya bo a khasogat iyan na so minggalbk on odi na so kiasabapan on ka mrabray ko kalankapan o pagtaw, sa patot a malinding iran oba oto mitana. Pitharo o al Hassan sankoto a ayat a tomioron oto ko Alī, Ammār, Talhah, ago so az Zubayr. Pitharo o as Suddī a: Tomioron ankoto a ayat ko manga taw o kiathidawa sa Badr a sii ko kiaadn o gawii a al Jamal, na mithitidawa siran. Sa aya katimbl oto na inisogo o Qur’ān so kisaparn ko marata ka so kathana o siksa iyan na mrabray ko kalankapan amay ka di ran alinn ankoto a marata a kasasandngan iran a khagaga iran so kisaparn on.

24. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Da dn a pd sa poso inonta a skaniyan na matatago ko manga kmr o Allāh a Makalimoon, sa amay ka kabayaan iyan a pakathiton iyan, na paka thiton iyan, na amay ka kabayaan iyan a pakasilayin iyan na pakasilayin iyan (Pianothol o Imām Ahmad).

27. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Ibt ko makapapaar rakn ka di makaparatiaya so isa rkano sa taman sa di ako mabaloy a lawan on a pkhababayaan a di so ginawa niyan ago so karoma niyan ago so tamok iyan ago so manga manosiya langon (Pianothol i Muslim ago so al Bukhārī).

372. Pitharoo Ibn Abbās a : So Furqan na aya maana niyan na so okit a khiliyo ko margn, inioman on o Mujahid a; Sii ko doniya ago so maori a alongan, adn pn a thotol a miakapoon ko Ibn Abbās a: so Furqān na so kapakalidas, odi na manga tabanga, pitharo o Mohammad Bin Ishāq a so Furqān na gioto so kagintas o batal ago so bnar, sa gianan i makararankom a maana, sa palaya iyan dn mitotoro so miangaaaloy sa onaan.

(al Hajj 52) Piakambowat o Ibn Abī Hātim ago so Ibn Jarīr ago so Ibn al Mundir sa sanday a mapia a miakapoon ko Sa’īd Bin Jubayr a: Biatiya o Nabī sa Makkah so ayat a: “ Ibt ko bitoon..” na gowani a misampay ko ayat a: “ Ba niyo miailay so al Lāt ago so al Uzzā ago so Manāh a ikatlo a salakaw…” Na siophonan o shaytan so katharo iyan sa pitharo iyan so: Gioto so manga barahala a manga ala a piagtawtaw a maporo, a so sapaat iran na aarapn. Na pitharo o manga mushrik a da niyan dn aloya so manga katuhanan tano sa mapia ko onaan imanto, na somiojud skaniyan na somiojud siran (aya katao iran on na katharo o Nabī) na tomioron so ayat a 52. Go piakambowat o al Bazzār ago so Ibn Mardawiyah sa bontal a salakaw a miakapoon ko Sa’īd Bin Jubayr a miakapoon ko Ibn Abbās a: Di maphanothol sa ba makathotompotompok inonta bo sankai a kiasanday sa inisibay so kinisompat iyan o Umayyah Bin Khālid a skaniyan na kasasarigan a lomalankap. Go piakambowat sknaiyan o al Bukhārī a miakapoon ko Ibn Abbās sa sanday a ndodon so al Wāqidī ago so Ibn Mardawiyah sa miakaokit ko al Kalbi a miakapoon ko Abū Sālih a miakapoon ko Ibn Abbās ago so Ibn Jarīr a miakaokit ko al al Ufī a miakapoon … ko Ibn Abbās, go piakambowat skaniyan o Ibn Ishāq sii ko Sīrah a miakapoon ko Mohammad Bin Ka’b ago so Mūsā Bin Uqbah a miakapoon ko Ibn Shihāb ago so Ibn Jarīr a miakapoon ko Mohammad Bin Qays ago so Ibn Abī Hātim a miakapoon ko as Suddī a langon dn oto na maana a satiman, sa langon dn adn a malobay ron odi na maggtas (munqati’) sa aya bo a liyo ron na so miakaokit ko Ibn Jubayr a so inaloy sa paganay.

33. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Mataan a so shaytan na pitharo iyan a: Ibt ko kaporo oka hay Kadnan ko ka tatap ako dn a pndadagn akn so manga oripn ka sa taman sa so manga niawa iran na zisii pn ko manga lawas iran, na pitharo o Kadnan a ibt ko kaporo Akn ago so kala Akn ka tatap Ako dn a prilaan Ko siran ko tnday o kapphamangni ran Rakn sa rila (Pianothol o Imām Ahmad ago so al Hākim).

373. So katharo a Liyuthbitūka ليثبتوك na aya maana niyan ko Ibn Abbās ago so Mujāhid ago so Qatādah na an ka iran mapatong, pitharo o Atā’ ago so Ibn Zayd a: An ka iran mataronko, pitharo o as Suddī a so Ithbat na skaniyan so kapatong ago so kataronko sa miarankom iyan so pitharo iran langon. Gianan so masa a kiathimotimo o Quraysh sa kambtad iran sa pamikiran ko kitaplkn iran ko Panolon o Mohammad [s.a.w], sa miakaoma so shaytān a zasalin sa shaykh a taw sa Najd, sa pphamakin’gn iyan so manga pamikiran iran, na oman iran alowin na sankaan iyan na kagia maaloy o Abū Jahl so pamikiran iyan a ba iran dn pagimataya so Mohammad [s.a.w] sa phamiliin a mama ko oman i isa ka loks a phakabonoon on ka an lankap so kazaopa on ko Quraysh sa di magaga o Banū Hāshim so kasaop, sa makatarima siran sa diyat, na inayonan ankoto a shaytan a zasalin sa shaykh a taw sa Najd, sa biantog iyan oto a pamikiran ago kiababayaan iyan.

374. Sii ko katndo anan na initoron ko manga mushrik sa Makkah a pinggasto iran so kalaan ko manga tamok iran ko kazaop iran ko kiatabana kiran sa Badr, sa miaadn so kiathidawa sa Uhud a inosar iran so langowan a g’s iran a kapasang ago tamok. So Qur’ān na adn a manga sabap a kapthoron o manga ayat iyan, ogaid na so maana niyan na lankap, gioto so bithowan sa umūm al lafdh wa khusūs as sabab, lomalankap so maana o lapiat iyan a rakhs a mattndo so sabap iyan ko kiatoron. Ilay anka so sabap a kiatoron ankanan a ayat.

(al Hajj 60) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Muqātil a skaniyan na tomioron sa isa a ronda (sariyyah) a siogo skaniyan o Nabī [s.a.w] na miabalak iran so manga mushrik ko dowa ka kagagawii a mialamba ko olanolan a Muharram, na pitharo o manga mushrik a pakithidawa kano ko manga pd o Mohammad ka mataan a haharamn iran so kathidawa ko olanolan a Haram, na miangangaloy ko Allāh sa di siran makathidawa ka kagia di ran hahalalaln so kathidawa ko olanolan a Haram na somianka so manga mushrik sa mithidawa siran sa miamaba siran na inatowan siran o manga Muslim ago diaag iran so manga mushrik, na tomioron so ayat.

SŪRAH AL MU’MINŪN

(al Mu’minūn 2) Piakambowat o al Hākim a miakapoon ko Abū Hurayrah a so Rasūlullāh [s.a.w] na miaadn a igira mizambayang na iporo iyan so kailay niyan sa langit, na tomioron so ayat a: “ Siran oto so sii ko samabayang iran na gii siran on mananankopan” na inibaba iyan so olo niyan. Go piakambowat skaniyan o Ibn Mardawiyah sa lapiat a: Miaadn skaniyan a pndingil ko giikazambayang.Go piakambowat skaniyan o Sa’īd Bin Mansūr a miakapoon ko Ibn Sīrīn sa okit a mursal sa lapiat a: Miaadn skaniyan a (Nabī) a phkhlidn iyan a mata niyan, na tomioron so ayat. Go piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Ibn Sīrīn sa okit a Mursal a: Miaadn so manga Sahābah a ipphoro iran so manga kailay ran sa langit sii ko sambayang na tomioron so ayat.

375. Aya sosonan o miangaoona na so kiaantiora kiran o Allāh ko da iran kaparatiayaa ko manga sogo’ a miakaoma kiran, sa giankai a pagtaw na amay ka somanka siran ko panolon o Mohammad [s.a.w] na khaantior siran sa datar o miaonaan iran.

376. Aya kinisogoon ko kapakhithidawa ko manga kafir na so kada o Fitnah (so kaphri- ngasaa ko Muslim ko kiapagislam iyan) sa mamaradika so taw ko kapzimbaa niyan ko Allāh a Isaisa sa da a ikaalk iyan a ringasa o manga taw a pzimba sa salakaw a katuhanan. Aya romasay o Muslim na so kapakadaa niyan ko langowan a kapanalimbot ko lopa a aya piphaporoan iyan na so kipanakoton ko Allāh sa salakaw a tuhan, go miliyo iran so kamamanosiyai ko kapzimbaa iran ko izik iran a oripn sa mabonayon so simba ko Allāh, ago maponas iran so kapphanalimbot o manga agama a salakaw sa mitogalin iran ko blangan o Islam, gianan i pamotosan o gii ran kaphrang (jihād) sa lalan ko Allāh. Da sii ko Islam so pmbthowan sa harb muqaddasah (Holy War) a katharo anan o manga Nasrānī gowani a gobatn iran a Palestine sa ingaran a agama a Chatoilic a thatandaan iran so Cross (Crusade War) a inipanolon anan o manga Pope sa Vatican, a pianagipoonan i Pope Urban II, sa pantag sa kapthabana iran ko tamok o manga Muslim sa sbangan sa domadalong siran ko ingaran a agama a so kamaradika a Jerusalem, na imanto na sii ran pman phagosara ko Jihād o manga Muslim ankanan a katharo a ribat. Aya rk o Muslim na so katharo a Jihād a skaniyan so kapanagontaman sa kaosara ko langowan a bagr sa pantag sa kada o kapanalimbot (oppression) ko liawaw o lopa a giinggalbkn o manga taw o manga agama a salakaw, sa mamaradika so taw sa kipthawagn iyan sa aya Tuhan iyan na so Allāh. Ilay anka so Osn. 213.

377. So manga Muslim na sii siran matatampar ko balintad sa kaomag sa Madīnah, na so manga mushrik na sii ko balintad a kaomag sa Makkah, na so komokoda a manga padagang a pagoolowanan o Abū Sufyān a phoon siran sa Shām, na makakababaan iran, a gioto i kiasabapan ko kiathidawa a miakaoma so manga mushrik sa Makkah ka phanabangan iran ankoto a manga padagang oba mataban o manga Muslim, na so manga Muslim na gii ran pagayanan ankoto a manga padagang sa khowaan iran so awid iran a manga tamok sa sambi o manga tamok iran sa Makkah a pithaban o manga Mushrik, na ba siran dn miakazaota ago so panabang iran sa minitana so kiathidawa sa Badr a da oto sa talad o ba siran pthidawa, ogaid na so Allāh na kabaya iyan a manggolawla ankoto a kathidawa a makapmblag on so batal ago so bnar sa miakataban on so manga Muslim ko kaito o bilangan iran sa tabang o Allāh. Opama o miaadn roo so talad ko kathidawa na makapndorata siran sabap ko kaito o bilangan o manga Muslim a mararani tlo gatos a kadakl iran na so manga mushrik na sobra sa (1000) sanggibo a kadakl iran, na bialoy o Allāh so kailay o manga Muslim a maito a kapkhailaya iran ko manga kafir na so manga kafir na madakl a kapkhailaya iran ko manga Muslim, pantag sa an mitana so kathidawa sa kabaya o Allāh.

378. Sii sankoto a kiathidawa na miakamblag roo so bnar ago so batal sa so mama- mankolong ko pandi o batal a so manga mushrik a pagoolowanan o Abū Jahl na tiawag iran so manga katuhanan iran ka an iyan siran katabangi sa mabnar iran a siran so manga taw o bnar. Na so mambo so manga Muslim a pagoolowanan o Rasūlullāh [s.a.w] na pianongganoy ran so Allāh sa katabangi niyan kiran taman sa miatharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Hay Tuhan ko o maantior ankai a maito a lompokan a pzimba rka na di ka dn khasimba ko liawaw o lopa sa dayon sa dayon, ka da dn a Muslim sa masa oto a rowar sankoto a lompokan iran, taman sa so salindang iyan na miaolog sa lopa ko kipoporoon iyan ko lima niyan ko kapphamangni niyan ko Allāh sa makaoma so panabang iyan, na piakatoron o Allāh so manga malāikat iyan a ronda a panabang ko manga Muslim.

45. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Hay manga manosiya, di niyo pphangindawa so katmowa ko ridoay, sa pangniya niyo ko Allāh so kalilintad, na amay ka matmo niyo siran na zabar kano ago knala niyo a so sorga na sii ko kababaan o along o manga pdang (Piagayonan o dowa Imām).

379. Pitharo o Alī Bin Abī Talhah a miakapoon ko Ibn Abbās a: Miakaoma so Iblīs ko gawii a kiathidawa sa Badr a pd iyan so manga sondaro niyan a manga shaytān a adn a pandi iran sa maniniaropa sa mama a pd ko mbawataan o Mudlaj sii ko bontal i Surāqah Bin Mālik Bin Ja’sham na pitharo o shaytān ko manga mushrik a da a phakadaag rkano imanto a pd ko manga taw sa sakn na thabangan akn skano, na kagia makaprayara so dowa lompok sa kominowa so Rasūlullāh [s.a.w] sa sakms a lopa na inilbad iyan ko manga mushrik na tomialikhod siran a miamalagoy siran, na miakaoma so Jibrīl na so kiailaya on o Iblis a adn a ikhakapta iyan a mama na mialagoy, na pitharo o mama a hay Surāqah kna a thabangan kami nka! Na pitharo iyan a adn a pkhailay akn a di niyo khailay sa ikhalk akn so Allāh a masakit i siksa.

380. Pitharo o Ibn Abbās a: Gowani a makakharaniya so dowa lompokan sa piakaito o Allāh so bilangan o manga Muslim ko kailay o manga mushrik, ago piakaito iyan so bilangan o manga mushrik ko kailay o manga Muslim, na pitharo o manga mushrik a: Miaikmat ankai o agama iran, sa aya tankap iran on na khapolang iran so manga Muslim ka kagia maito so bilangan iran. Pitharo o Ibn Jurayj a: Siran na pagtaw a pd ko manga monafiq sa Makkah a pitharo iran ankoto a katharo ko kiathmo sa Badr. Pitharo o as Sha’bī a miaadn a manga taw sa Makkah a mionot siran ko manga mushrik ko kiathidawa sa Badr na gowani a mailay ran so kaito o bilangan o manga Muslim na miatharo iran ankoto a katharo a “ Miaikmat ankai a manga taw o agama iran”.

381. Pitharo o Ibn Abbās a: Igira inisangor o manga mushrik so manga paras iran ko manga Muslim na panidawn iran a pdang so manga paras iran na amay ka malagoy iran na salobaan siran o manga malāikat sa pphanidawn iran siran sa likod. Gianan so kiathidawa sa Badr ko katndo iyan ogaid na so antap anan na lankap ko kapziksa a o manga malāikat ko manga kafir ko masa a kaphatay ran.

51. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Mataan a so Allāh na gii niyan tharoon a: Hay manga oripn akn mataan a hiaram akn so kapanalimbot ko ginawa ko ago bialoy akn skaniyan ko ltlt iyo a haharamn, na oba kano plalalima, hay manga oripn akn mataan a skaniyan so manga galbk iyo sa pphagitongn akn skaniyan rkano, na sa taw a makatoon sa mapia na bantoga niyan so Allāh, na sa taw a makatoon sa salakaw roo na da a kaphannditan iyan a rowar ko ginawa niyan (Pianothol i Muslim).

(al Mu’minūn 14) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Umar a: Inayonan ako o Kadnan ko sa pat, na tomioron so ayat a: “Go sabnar a inadn ami so manosiya a phoon sa barmbad a phoon sa lipaw” na gowani a itoron na pitharo akn a: Miasotisoti so Allāh a lbi a mapia ko pphangadn.

382. Miakapoon ko Salim Bin Amir a: Miaadn so Muāwiyah a pndazg ko lopa a Rūm a adn a kapasadan iran sa aya bantak iyan na pagobain iyan siran na anda dn i kapopos o taalik na nggobatn iyan siran, na minitkaw a Shaykh a khokoda sa koda a pitharo iyan a: Allāhu Akbar (miakatlo niyan matharo) toman kano di kano pndorat, ka so Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan a: Sa taw a maadn sa kapasadan ago sa isa a qawm na oba boka sa palot ago oba niyan ilota sa taman sa di mapopos so masa niyan, odi na romagn iyan kiran (sabap ko kandonsian) sa mlagid a katokawi ran sa miabarnkas so kapasadan, na minisampay oto ko Muāwiyah na mimbasowi, na minitkaw a so Shaykh na skaniyan so Amr Bin Anbasah.

(al Mu’minūn 67) Piakambowat o Ibn Abī Hātim a miakapoon ko Sa’īd Bin Jubayr a: Miaadn so manga Quraysh a gii siran mangamnggi thoday sa mlilibta sa Baytullāh sa di siran on pthawaf sa gii ran ipagandisan, na piakatoron o Allāh so ayat a: Ipmamasla iran a (Baytullāh) sa thotoday siran sa gii siran manaro sa manga rarata ko Mohammad”.
(al Mu’minūn 76) Piakambowat o an an Nasā’ī ago so al Hākim a miakapoon ko Ibn Abbās a: Miakaoma so Abū Sufyān ko Nabī [s.a.w] na pitharo iyan a: Hay Mohammad phangangalowin ko rka so Allāh ago so kathonganaya, sabnar a miakan ami so al Alhāz, aya pipikirn iyan na so bombol ago so rogo (sabap sa daa khakan iran) na tomioron so ayat a: “ Sabnar a siniksa ami siran sa siksa na da siran panarig ko Kadnan iran ago da siran on pananankopan”. Go piakambowat o al Bayhaqī sii ko ad Dalā’il sa lapiat a: So Ibn Iyāz al Hanafī na gowani a mitalingoma ko Nabī a skaniyan na biyag na biokaan iyan ago miagislam na tomiaalok sa Makkah oriyan iyan na komiasoy na inalangan iyan ko manga taw sa Makkah so pagpr a pphakapoon sa Yamāmah sa taman sa miakakan so Quraysh sa al Hāz, na miakaoma so Abū Sufyān sii ko Nabī [s.a.w] na pitharo iyan a: Ba di ska so pipikirn ka a siogo ka sa limo ko manga kaadn, na pitharo iyan a: Nkaino di, na pitharo iyan a: Sabnar a biono oka so manga loks sa kampilan, na so manga wata na ongos, na tomioron so ayat.

63. Mataan a so Rasūlullāh [s.a.w] na gowani a pangosiatan iyan so manga Ansar ko btad o manga taban sa Hunayn na pitharo iyan kiran a: Ba ko skano da maoma a khikadadadag na tioro kano o Allāh sa minisabap rakn, ago manga mrmr kano na piakahawasa kano o Allāh sa minisabap rakn, ago miaadn kano a masasagomparak na piakanggiginawai kano o Allāh sa misabap rakn, na oman i tharoon iyan roo na smbagn iran sa: So Allāh ago so Sogo’ iyan i lbi a phangalimo (Piagayonan o dowa Imām).

383. Sii sankanan a ayat na inisogo o Allāh so kapagiasa o manga Muslim sa sadn sa khagaga iran a bagr a sandiata sa pantag ko ridoay ran ago ridoay o agama iran, sabap sa sadn sa kapakatitindg o Da’wah Islāmiyyah na maaadn dn so manga ridoay niyan a phagrnn iran so lalakaw o panolon. Sa miasabot ko sabdan o Rasūlullāh [s.a.w] a inisogo iyan so kapaganad khoda sa koda ago so kaphantas mamana sa pana aya maana niyan na paganadn so langowan a okit ko kapakithidawa ago so kaosar sa kasankapan a bagr a khi rn ko ridoay. Di kalilipati o Muslim so katharo o Allāh a: Di rka dn khasoat so Yahūdī go di pn so Nasrānī sa taman sa di nka kaonotan so agama iran. Sa gii siran galbk sa gagawii dawndaw sa kapnggarobata iran ko manga Muslim ago so agama o Allāh, ogaid na so manga Muslim na malilipat siran sa ba siran dn masasablaw a so ridoay na di thorogn sa kapphanimo iyan sa bagr a ronda.

384. Sii sankanan a ayat na khasabot on a oman i sakataw a Muslim na aya khasangat iyan a kafir na sapolo kataw, na miakargn oto ko miamaratiaya, na piakakhapan siran o Allāh sa miansok iyan oto sa bialoy niyan a so sakataw a Muslim na dowa a khasangat iyan a kafir. Pitharo o Allāh a: Imanto na piakakhapan kano o Allāh ka kiatokawan iyan a adn a matatago rkano a kalobay, sa o adn a maadn rkano a magatos na ndaag sa dowa gatos na o adn a maadn rkano a sanggibo na ndaag sa dowa nggibo sa nggolalan sa idin o Allāh.

385. Gowani a maadn so miangabibiyag ko kiathidawa sa Badr na miangni sa mosawir so Rasūlullāh [s.a.w] ko manga sahabah niyan o antonaa i ikhidia kiran na aya pitharo o Abū Bakr na, siran na manga tonganay nka ago manga pagtaw nka hay Rasūlullāh [s.a.w] sa pakathawbatn siran ka oba siran pakatawbata o Allāh. So Umar na pitharo iyan a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] piakambokhag ka iran ago piakaawa ka iran na aya mapia na pamotolan ko siran sa olo. Na pitharo o Abdullāh Bin Rawāhah a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] matatago ka sa balintad a madakl a itagon on na biyag ka sa makadg a apoy na pagiawn siran on. Na da a inismbag kiran o Rasūlullāh [s.a.w]. sa somiold na pitharo o manga taw a: Aya khowaan iyan na so lalag o Abū Bakr, na so sabagi na so kon so lalag o Umar, na so sabagi na so kon so lalag o Abdullāh, na lominiyo kiran so Rasūlullāh [s.a.w] sa aya kinowa niyan na so lalag o Abū Bakr, sa so manga biyag na khasanggar iran a ginawa iran a tamok. Na tomioron so ayat a pphanginsoyaan iyan siran ko kiakowa iran sa sanggar sa aya kabaya o Allāh na so lalag o Umar, ka an makowa a tiklad ago lalangan o manga kafir sa di ran kambabalinganan so kaphringasaa iran ko manga Muslim. So kitab a phoon ko Allāh a miaona (a miaaloy ko ayat a 68 ) na gioto so kisosorat iyan ko Lauh Mahfūdh a so manga taban ago so manga biyag na halal ko Rasūlullāh [s.a.w] ago so manga ummat iyan a gianan na haram ko miangaoona a manga Nabī. Miaaloy ko dowa a Sahīh a pitharo o Nabī [s.a.w] a: Bigan ako sa lima btad a da dn a kiabgan on a isa bo ko manga Nabī ko onaan akn: Tiabangan ako ko kapakithidawa sa lalakawn sa saolan, go bialoy rakn so lopa a masjid ago ipzoti, go hialal rakn so manga taban (ko kathidawa) a da dn mahalal ko miaonaan akn, go inibgay rakn so Shafa’ah, go miaadn so Nabī a phzogoon ko pagtaw niyan a mattndo, na siogo ako ko manga taw sa lankap kiran. So manga taban a tamok ko miaona a manga Nabī, na di ran maphamaroliyan sa pthimoon na pthanaan a apoy a phoon sa langit na pthotongn iyan. Na pd sa kalbihan ankai a kaposan a Ummah a hialal kiran so manga taban a tamok sa kapnggonai ran on.

386. Pitharo o Mohammad Bin Ishāq a miakapoon ko Ibn Abbās a: So Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan ko kiathidawa sa Badr a: Kiatokawan ko a adn a manga taw a pd ko mbawataan o Hāshim ago so salakaw kiran a piakaliyo siran sa miatgl siran a di ran kabaya so kapakithidawa rki tano, na sa makabalak rkano kiran – ko mbawataan o Hāshim – na di niyan bonoa go sa taw a makabalak ko al Bukhtirī Bin Hishām na di niyan bonoa, na sa makabalak ko al Abbās Bin Abdil Muttalib na di niyan mbonoa, ka mataan a piakaliyo skaniyan sa miatgl, na pitharo o Abū Hudayfah Bin Utbah a: Phamonoon ami so manga ama ami ago so manga wata ami ago so pamiliya mi na imbagak ami so al Abbās? Ibt ko Allāh ka o mabalak akn skaniyan na ibadas akn on so pdang akn, na inisampay oto ko Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan ko Umar Bin al Khattāb a: Hay Ama i Hafs – pitharo o Umar a Wallāhi ka gioto bo i paganay a gawii a inilanoan ako o Rasūlullāh [s.a.w] sa Ama i Hafs – khaparo a tidawn so paras o bapa o Rasūlullāh [s.a.w] a pdang? Na pitharo o Umar a hay Rasūlullāh [s.a.w] sogoa ko nka ka potolan akn sa olo skaniyan ka mataan a mimonafiq, na miaadn so Abū Hudayfah a gii niyan matharo a: Wallāhi ka di ako dn somasarig sankoto a katharo a miatharo akn sa ikaawan akn dn oto inonta bo o kakhiparati akn ko Allāh sa nggolalan sa kasahid (sa maydan) na miabono a shahīd ko kiathidawa sa al Yamāmah.

387. Inaloy o Allāh a so Muslim na patoray a mabaloy a salinggogopa iyan so datar iyan a Muslim, sabap sa kagia mapnggolawla dn a oman i sagorompong na tabanga iyan so pd iyan a sagorompong, na amay ka so Muslim na di niyan kowaan a salinggogopa iyan so datar iyan na khaadn so morka a mala a khisogat kiran, sa so thotol na mbnarn iyan ankanan a ayat, a sii sa masa ini na kasasandngan o manga Muslim sa doniya so pithamanan a kapakadapanas ago kapakarondan ko ridoay niyan, sabap sa kagia aya btad iran na kapagoparik na so ridoay ran na maiisaisa ko kapnggarobata kiran, na taman sa di siran mndod ko Allāh ago magisaisa siran na di siran dn makadaag ko manga ridoay ran. Na aya lawan on sa karata na amay ka aya kowaan iran a salinggogopa iran na so manga kafir a ridoay ran sa datar o kamamasai ron. So inaloy a fitnah ko ayah na gioto so kapringasaa ko Muslim ko kababaloy niyan a Muslim a pzimbaan iyan so Allāh ago aya agama niyan na so Islam. So kinilapiat o katharo o Allīh na minggaolalan sa sarat, a odi niyo nggolawlaa a magisaisa kano, na adn dn a khaadn a morka rkano a gioto i smbag o sarat a miaaloy sa onaan.

SŪRAH AN NŪR

(an Nūr 3) Piakambowat o an Nasā’ī a miakapoon ko Abdullāh Bin Amr a: Miaadn a babay a aya ngaran iyan na so Ummu Mahzūl, a skaniyan na darowaka, na kiabayaan o isa ko Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w] a kapangaromaa niyan on, na piakatoron o Allāh so ayat a 3,. Go piakambowat o Abū Dāūd ago so at Tirmidī ago so an Nasā’ī ago so al Hākim ko thotol o Amr Bin Shuayb a miakapoon ki ama iyan a miakapoon ko ama iyan a dato a: Miaadn a mama a aya ngaran iyan na so Mazid a phagawidan a phoon sa Anbār sa taman sa Makkah, na adn a babay sa Makkah a bolayoka iyan a aya ngaran iyan na so Anak, na miodas ko Nabī [s.a.w] sa phangaromaan iyan, na da a inismbag iyan on a shayi, sa tomioron so ayat, na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a hay Mazid, “so barazina a mama na da a maphangroma niyan a rowar sa barazina a babay odi na mushrikah”, sa di nka phangaromaa. Go piakambowat o Sa’īd Bin Mansūr a miakapoon ko Mujāhid a: Gowani a haramn o Allāh so kazina, na miaadn a manga barazina a manga tataid, na pitharo o manga taw a: Mlontana siran sa phamangaroma siran, na tomioron so ayat.

388. Sii sa paganay na piakaphapagariya o Rasūlullāh [s.a.w] so manga Ansār ago so manga Muhājirīn sii ko Islām sa gii siran makaphopowarisa, na oriyan iyan na miamansok ankoto a kokoman sa aya makapphopowarisa na so thotonganaya sa rogo’ sa sii khailay ko karani ran ko miawafat ago so kaisaisa iran sa agama, ka apia siran magari na amay ka mbida siran sa agama na di siran makaphagwarisa. Gianan i bantak sankanan a ayah a 75.

(an Nūr 6) Piakambowat o al Bukhārī sa miakaokit ko Ikrimah a miakapoon ko Ibn Abbās a: So Hilāl Bin Umayyah na tiokasan iyan so karoma niyan sii ko Nabī [s.a.w]. na pitharo on o Nabī [s.a.w] a: Bgay ka sa saksi odi na khalphadan so likod ka, na pitharo iyan a: Ibt ko Allāh ka miailay o mata ko go mian’g akn sa so dn so tangila ko, na inikagowad o Nabī [s.a.w] so minioma niyan, ago minipnd on oto na miatimo so manga Ansār na pitharo iran a: Initioba rkitano so nganin a pitharo o Sa’d Bin Ubādah, sa imanto na plphadan o Rasūlullāh [s.a.w] so Hilal Bin Umayyah ago mbataln iyan so saksi iyan ko manga taw, na pitharo o Hilal a: Ibt ko Allāh ka pagarapn akn a bgan ako o Allāh sa kapakalidas, ago mataan a so Rasūlullāh [s.a.w] na izogo iyan so kaplphadi ron, na piakatoron on o Allāh so Wahī na kiatargan iran skaniyan sa taman sa miapasad so Wahī, sa tomioron ankoto a ayat. Go piakambowat o Abū Ya’lā so datar iyan sii ko thotol o Anas. Go piakambowat o dowa a Shaykh ago so salakaw kiran a miakapoon ko Sahl Bin Sa’d a: Miakaoma so Uwaymir sii ko Asim Bin Adi na pitharo iyan a: Izaan ka rakn ko Rasūlullāh [s.a.w] o antonaa i kokoman o mama a miaoma niyan so karoma niyan a adn a pd iyan a mama na go niyan biono ino khikitas on? Antonaa i zowaan iyan? Na iniiza o Asim ko Rasūlullāh [s.a.w], na piaawing o Rasūlullāh [s.a.w] so miangingiza, na miabalak skaniyan o Uwaymir na pitharo iyan a: Antonaa i siowa aka? Da a minioma nka rakn a mapia a iniiza akn ko Rasūlullāh [s.a.w] so pakaiza na piamaawing iyan so miangingiza, na pitharo o Uwaymir a Wallāhi ka zong ako ko Rasūlullāh [s.a.w] na ipagiza akn on, na iniiza iyan on, na pitharo iyan a: Tomioron rka ago sii ko layok ka so Ayat. Na pitharoo al Hāfidh Ibn Hajar a: Miasobag so manga ulama sankai a btad, sa adn a mikhpit kiran sa pitharo iyan a: Khapakay a miakaprngan kiran a dowa ankoto ko satiman a masa, sa pitharo o al Hāfidh Ibn Hajar, a khapakay a so kiatoron o ayat na miaona dn sabap ko Hilāl, na kagia makaoma so Uwaymir a di niyan katawan so minitana ko Hilāl na piakitokawan on o Nabī so kokoman, sa sabap roo na pitharo iyan ko thotolan ko Hilāl, na tomioron so Jibrīl, na sii ko thotolan ko Uwaymir na: Sabnar a piakatoron rka o Allāh, sa so kambida o lapiat na makaphmaana sa so minitana on na datar o minitana rka, na sii sankanan na inismbag o Ibn Sabbāg, na aya inampilan o al Qurtubī so kakhapakay a katoron o ayat sa makadowa. Go piakambowat o al Bazzār sa miakaokit ko Zayd Bin Muti’ a miakapoon ko Hudayfah a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] ko Abū Bakr a opama o mailay nka a pd o Ummu Rumān a mama na antonaa i zowaan ka? Na pitharo iyan a: Pnggalbkan akn skaniyan sa marata, na pitharo iyan a: Ska hay Umar, na pitharo iyan a: Ptharoon akn a: Pimorkaan o Allāh so malmk ago skaniyan na marata, na tomioron ankoto a ayat. Pitharo o al Hāfid Ibn Hajar a: Da a makaarn ko kapakadakl o sabap a kiatoron iyan. skaniyan na initoron sa paganay ko btad Uwaymir, na adn pman a aya tindg iyan na sii paganay a tomoron ko btad o Hilāl, na adn pman a tinimo iyan ankoto a dowa, sa aya paganay a katanaan iyan an so Hilāl oriyan iyan na minitondog on so btad o Uwaymir, sa tomioron ko btad iran a dowa kataw, sa sii sankanan na ron miampil so an Nawawī ago inonotan on o al Khatib sa pitharo iyan sa masikn a miakaprngan oto ko masa a satiman, pitharo o al Hāfidh Ibn Hajar a: Khapakay a so kiatoron na miaona ko btad o Hilāl, na gowani a makaoma so Uwayimr a di niyan katawan so minitana ko Hilāl na piakitokawan on o Nabī [s.a.w] so kokoman, gioto i sabap a pitharo iyan ko thotolan ko Hilāl a tomioron so Jbrīl, na sii ko thotolan ko Uwaymir na: Sabnar a piakatoron rka o Allāh, sa so kambida o lapiat na makaphmaana sa so minitana on na datar o minitana rka, na sii sankanan na inismbag o Ibn Sabbāg, na aya inampilan o al Qurtubī so kakhapakay a katoron o ayat sa makadowa. Go piakambowat o al Bazzār sa miakaokit ko Zayd Bin Muti’ a:miakapoon ko Hudayfah a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] ko Abū Bakr a opama o mailay nka a pd o Ummu Rumān a mama na antonaa i zowaan ka? Na pitharo iyan a: Pnggalbkan akn skaniyan sa marata, na pitharo iyan a: Ska hay Umar, na pitharo iyan a: Ptharoon akn a: Pimorkaan o Allāh so malmk ago skaniyan na marata, na tomioron ankoto a ayat. Pitharo o al Hāfidh Ibn hajar a: Da a makaarn ko kapakadakl o sabap a kiatoron iyan.