RABITAH AL INSAN AL ISLAMIYYAH

So Bandingan Ko Buka Sa Hariraya

Khutbah No. 50

KI: ALIM, HASSANOR BIN MAKA ALAPA

   

THE WEB KHUTBAH A BASA MRANAW

خطبة عيد الأضحى المبارك

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ... وَبَعْدُ:

فَيَاعِبَادَ اللهِ يَقُولُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Innalhamda lillāhi nahmaduhu wa nastaīnuhu wa nastagfiruh, wa na’ūdubillāhi min shurūri anfusinā wa sayyiāti a’mālinā, man yahdihillāhu falā mudhillalahu, wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan murshidā, wa ash’hadu allā ilāha illallāhu wahdahu lā sharīka lahu, wa ash’hadu anna Mohammadan abduhu wa rasūluh, Allāhumma salli wa sallim wa bārik alā Mohammadin sallallāhu alayhi wa salallama wa alā ālihi wa sahbihi wa manihtadā bihad’yihi ilā yawmidd dīn… wa ba’du:

Fayā ibādallāhi, Yaqūlul Haqqu Tabāraka wa Ta’ālā fil Qur’ānil Karīm:

Walladīna jāhadu fīnā lanahdiyannahum subulanā wa innallāha lamaal muhsinīn. (Al Ankabut 69)

Allāhu Akbar, so Allāh na lbi a Mala a inipangalimo tano niyan ko kinisampay tano sankai a gawii a babarakatn, giai so gawii a kariala o Muslim a inisnggay o Islam a dowa a mala a gawii a inisogo iyan so kakhalamilami ran ago so kababaya iran ko kapzagad iyan kiran a siran so dowa a Buka a so buka sa powasa “Eid al Fitr” ago giankai a “Eid al Adh’ha” a pmbthowan tano sa buka sa hariraya.

Manga oripn o Allāh, giankai a manga ala a gawii tano na pzagad ko oriyan o katonaya tano ko manga ala a simba tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) a pd ko manga polaos o Islam, ka so buka sa powasa na khaadn ko oriyan o kiatonaya tano ko manga simba ko agama a skaniyan so kiapowasai tano ko Ramadhan, na bialoy o Allāh (سبحانه وتعالى) a so buka sa powasa na kariala oto o manga Muslim a miaromasay siran ko kiapamowasa iran sa pkhalamilami siran sa kapipia ginawa ka an iran magdam so kala o limo o Allāh (سبحانه وتعالى) sii kiran.

Gia pman ankai a buka sa hariraya, a so Eid al Adh’ha na pkhaadn ko ika sapolo ko olanolan a Dhul Hijjah, a so manga Muslim a nomanayk na miapasad iran dn so kiatonaya iran ko pinakamala a rokon o Hajji so ka oqup sa Arafah ko alongan a ika siyaw ko Dhul Hijjah, na so kiapita iyan na khaadn ankto a kariyala a bithowan sa kariala a kakhorban, ka kagia so manga nomanayk na zombaliin iran so manga korban iran ko darpa a pazombalian on sa Makkah, sa soasoat iran ko Kadnan iran a Rabbul Alamin. Sa so mambo so manga Muslim ko pirikharikhaban o doniya na gii siran khorban sa soasoat ko Allāh (سبحانه وتعالى) .

Manga oripn o Allāh, giankai a gawii a Eid al Adh’ha na giai so gawii a kakhorban, a maana a kasombali sa ayam sa soasoat ko Allāh (سبحانه وتعالى) , iniiza ko Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) so manga pipia a simba na pitharo iyan a aya mapia a simba na so kakhorban sa binatang a phakatoronn so dara (rogo) iyan ko kasombalia on sa soasoat ko Allāh (سبحانه وتعالى) , aya sabap anan na kagiya so manga pananakoto ko manga Arab, na pphanombalian iran sa manga korban so manga katuhanan iran a barahala, sa soasoat iran on, na da oto kasoatn o Allāh (سبحانه وتعالى) o ba so inadn iyan a binatang na sombaliin sa korban ko salakaw ron a da on adn ka skaniyan na inadn pn o Allāh (سبحانه وتعالى) a kna o ba tuhan, na so kakhorban o taw sa ingaran o Allāh (سبحانه وتعالى) na gioto na katankd a mataan a so siombali iyan a binatang a inizoasoat iyan ko Allāh (سبحانه وتعالى) na rk oto o Allāh (سبحانه وتعالى) ka skaniyan i miadn on a patot a sii rkaniyan mizoasoat sa di ron pd so salakaw ron. Misabap san na mimbaloy so kakhorban a pd ko manga ala a simba sii ko Islam, ka kagiya pphakitanodan iyan so maana o tawhid, a kapakaisaisaa ko Allāh (سبحانه وتعالى) ko kapzimbaa on.

Manga oripn o Allāh, giankai a gawii na ipphananadm ko isa a pamiliya a ama ago ina ago wata a siran oto a pamiliya na tinindos siran o Allāh (سبحانه وتعالى) ko manga taw ko doniya sabap ko kiapromasay ran ko agama o Allāh (سبحانه وتعالى) , sa mianarig siran on sa tarotop a sarig, sa inibgay ran so mala i arga a nganin sa korban ago soasoat ko kabaya o Allāh (سبحانه وتعالى) . Pitharo o Allāh (سبحانه وتعالى) a:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

So siran oto a miromasay siran sa mianagontaman siran sa katoona rkami, na matatankd a thoroon ami siran ko manga lalan (a khitoon) rkami, go mataan a so Allah na pd iyan so manga taw a giiphiapiya. (Al Ankabut 69)

Gianan so pamiliya a miatindos a miamankolong ko pandi o kapakaisaisaa ko Allāh (سبحانه وتعالى) ko liawaw o lopa ko masa a da dn a taw a salakaw kiran a ba iran aawidi so panolon o Islam. Giankai a kadaklan ko manga simba (manasik) o Hajj na ipphananadm kiran ka an di pkhalipati so kiapromasay ran sa makowa siran a ladiawan a mapia a pzayanan o Muslim a gopn phakasalono.

Giankanan a pamiliya na gianan so ama a tinindos o Allāh (سبحانه وتعالى) a Nabi a bolayoka iyan a so Ibrahim (عليه السلام) , so karoma na skaniyan so maonotn a bai a barasabar a so Hājar, na so wata a bilangataw a mapantang na skaniyan so Ismail, a so kapphananadmi kiran ko kapia o manga galbk iran na inidakat o Allāh (سبحانه وتعالى) ko kitab iyan a Qur’an a pkhabatiya o manga taw sa taman ko kagba o doniya, sa so bantogan iran na di khasalongan sa di khaonaan ago di khasaloba, ka oman thmg so musim na ba dn pphamagoman sa ipangoranka niyan, a di dn kharombay so kababago niyan, ka oman lomimpa so masa na so kapkhathay niyan na aya on gii pharas sa imbagobago niyan.

Giankai a pamiliya a paganay a mawid ko agama a kapakaisasaa ko Allāh (سبحانه وتعالى) , na oman i isa kiran na adn a mala a sangan iyan ko kiatharagombalaya on ago so kiapakabkn iyan ko liawaw o lopa. So Ibrahim (عليه السلام) na katawan so thotolan on a skaniyan na taw sa Ur sii sa Iraq a isa nan a mabagombar a ingd ko masa niyan na so kiatoroa on o Allāh (سبحانه وتعالى) sa miaknal iyan so bnar a tuhan na diolon iyan so pagtaw niyan a barasimba sa barahala a pd on si ama iyan na da niyan siran matoro sa mianinggaposan so btad iyan ko kiatotonga iran on ko makadg a rapog, sa miailay ran so tanda a mapayag ko da niyan katotong, na da siran paratiaya na gianatan iyan so ingd a pilombayan sa romiapo ko mawatan a ragat on sa mianginsdpan sa kaomag sa Canaan, taman sa inisampay sa lopa a Misir, a pd iyan so karoma niyan a Sārah, na gowani a khadiatan sa marata o dato sa Misir so Sārah sabap ko kataid iyan a bai, na da pakambatasa o Allāh (سبحانه وتعالى) so gasta iyan on, na inibgay niyan on so wata iyan a bai a so Hajar, na miapangaroma o Ibrahim (عليه السلام) , na gowani a makambalingan siran sa Canaan sa mimbawata so Hājar, na kiasiiban so Sarah ko di niyan kapmbawata na piangni niyan ko Ibrahim (عليه السلام) a ipakawatan iyan siran, na gioto i sabap a inilalakaw siran o Ibrahim (عليه السلام) sa minisampay siran sa lopa a Makkah.

Manga oripn o Allāh, so langowan a giimanggolawla na palaya dn matatago sa ilmo o Allāh (سبحانه وتعالى) a di katawan o manosiya so phakambowatn iyan on a mapia sii ko pkhaori a masa, opama o sii pagilaya ko rinayagan o bontal na di mapia oba taogn so karoma ago so wata ko darpa a da a ba on siringan ago daa pakaig on antaa ka pamomolan a khasarindongan, ogaid na sabap ko hikmah o Allāh (سبحانه وتعالى) na giimanggolawla so da sa itongan o manosiya.

Gowani a mioma siran o Ibrahim (عليه السلام) ko balintad a malilibt a manga palaw na so kapantaran iyan na adn a miboboto ron a lopa a adn a sapoon on a kayo na inibagak iyan siran on a pd iran so loto iran a gango a korma ago so kalonkong a kobal a tatagoan sa ig, na kagia tomalikhod so Ibrahim (عليه السلام) na da niyan siran dn dingili sa lomialakaw dn na tiawag o karoma niyan a Hājar sa tig iyan a ino kami nka sii mbagakn, na da dn smbag, na kagia kawatanan na tiawag o Hājar sa pitharo iyan a: Hay Ibrahim, ba rka ini pandoan o Kadnan ka, na dominingil so Ibrahim (عليه السلام) sa liankaw niyan siran sa pitharo iyan a: Oway, na pitharo o Hājar a so Allāh (سبحانه وتعالى) na di kami niyan pagilangn sa ba kami madadas, sa mizalimbotawan ko Kadnan iyan a Masalinggagawn, sii sankoto a masa na so Ismail na maito pn a ikaririga a pzoso.

Na gowani a kadalongan kiran so Ibrahim (عليه السلام) na liangag iyan a langit na iniporo iyan so mbala a lima niyan sa pitharo iyan a:

رَبَّناَ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ، رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

Kadnan ami mataan a sakn na piakabaling akn so moriataw akn sa balintad a daa babasoka on (gia Makkah) sii ko walay nka a sslaan, Kadnan ami ka an iran mipamayandg so sambayang na adn ka sa manga poso o sabaad ko manga taw a magagawi kiran, go rizki inka siran sa pd ko manga onga a sapad ka oba siran makapanalamat sii rka. (Ibrahim 37)

Sii sankanan a btad na inraw dn o Ibrahim (عليه السلام) so kaganati niyan ko karoma a darodopa a bilangataw a maonotn ago so wata iyan a bago a mama a onga o poso iyan a aya niyan bo wata ko kinitolod dn o omor, a katawan tano so anogon o ama ko wata iyan a mama a bothong pn, na so kabaya iyan ago so ranon iyan ko pamiliya niyan na aya niyan dn korban sa gii niyan kapromasay sa pantag sa kapakamoayan o panolon iyan a Tawhid, so kapakaisaisaa ko Allāh (سبحانه وتعالى) ko kasimbaa on, sa mimbalingan skaniyan sa Palestine.

Skaniyan oto a ina a bilangataw a so Hājar na tionay niyan so sangan iyan ko kiaritana niyan ko ikaritan iyan a so Ismail sa tarotop so pananarig iyan ko Allāh (سبحانه وتعالى) sa di niyan siran pagilangn, na da mathay so masa na mialngan so ig a loto iran na riaot dn a kawaw so Islamil, sa miagaropasay dn, na kagia kaorowan so Hājar na miakatikharas na liankaw niyan so sabala a kilid o palaw ko balintad na mianizakay sa kaphlalakaw niyan ka oba on makatoon sa makatabang on ko mambbtad o wata iyan, na kagia maoma niyan so sabala a katampar o balintad na komiasoy pman ko phoonan iyan sa inisampay sa miakapito niyan makasoy na inidaplak a dokaw ago apos, na da mathay na miakagdam sa rapandas, na miakapananawag sa pitharo iyan a: Ba adn a phanabantabang? Na miailay niyan a manosiya a gioto so Jibril a zasalin sa mama na pitharo iyan on a adn a magmbowat a pakaig a miphamakaig iran ago adn a pmbalayin a walay sankai a darpa a walay o Allāh (سبحانه وتعالى) , na inidasl iyan a palo niyan ko lopa na miakambowat on so ragiray a maito a ig, na pinggagaanan o Hājr sa pphangakopn iyan oman somolapay ago linibt iyan a maroni a ator ka oba matangl sa di tomoga sa mada ankoto a maito a ragiray. Pitharo o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) a opama ka so Hājar na piakambaya iyan so ig ko kapthoga iyan na khabaloy so ig a Zam Zam a lawas a ig a pthoga sa mapayag.

Sii ko kiaadn ankoto a pakaig na miakaoma so manga papanok a giisiran on phapaigo, na adn a salompok a tomtmbng a manga taw sa Yaman a pd ko pakatopo a Jurhum na miakasagad siran ko marani sankoto a balintad na miailay ran so manga papanok a pkhaboliok siran sankoto a darpa, na inantok o isa kiran sa gioto na papata sa adn a ig roo, na siogo iyan so isa kiran sa amadn iyan, na miaoma niyan so ig a Zam Zam ago so Hājar a pd iyan so wata iyan a Ismail, na minggagaan komasoy sa inilapoy niyan ko manga pd iyan so miailay niyan, na so kaitokawi ran on na siongowan iran so Hājar na piangni ran on a roo siran dn maling a pd iyan, na miniog ogaid na inisarat iyan kiran a so pakaig na rk iyan sa da a kabnar iran on oba iran mamilik sa maradika siran ko kaphaginom on, na miakaayon siran. Ipoon roo na kiatagoan sa taw a Makkah, na so kiapakala o Ismail na sii kiran dn miabatak ko katharo sa basa Arab, ka kagia so manga Jurhum na bangnsa siran a Arab, na so Ismail, na kna o ba Arab ago so ina iyan na taw sa Misir a kna a ba Arab.

Gowani a phmamangoda dn so Ismail na miakaoma si ama iyan, na so kiailaya niyan ki ama iyan na inalaw niyan sa pizakasakaw niyan, na sii sankoto a masa na mithataginp so Ibrahim (عليه السلام) sa pikhorban iyan so wata iyan a mama, na kagia makanaw na tialowan iyan so wata iyan a bothong sa pitharo iyan on a ikaritan ko miailay akn sa taginpn a giiko ska khorbann na antonai mapipikir ka, na pitharo o wata iyan a:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ، قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Na gowani a isampay so (Ismail) ko omor a miphagonota iyan na pitharo iyan a Ibrahim a: Hay wata ko giiko thataginpn a pzombaliin akn ska (a korban ko kabaya o Allah) na pamimikiran ka o antonai smbag ka. Na pitharo iyan a (Ismail) a: Hay amakolay, nggolawla anka dn so nganin a ipzogo rka (o Kadnan ka) ka khatoon ako nka dn omiog so Allāh (سبحانه وتعالى) a pd ko manga barasabar (a tharimaan akn so kakhorbana nka rakn). (As Saffat 102)

Gianan i sangan o wata a bilangataw sii ko gii kapromasay ko katoona ko Allāh (سبحانه وتعالى) sa so dn so kaoyagoyag iyan i imbagay niyan a sanang a maliwanag ko kapkhorban iyan, a gianan i pithamanan a maporo a kakhorban a so dn so ginawa na aya dn indawag o manosiya sa tolos ikhlas ko kabaya o Allāh (سبحانه وتعالى) , na lomialakaw siran ambataa ko kapzong iran ko darpa a zombalian iyan ki wata iyan na sii ko kaphlalakaw iran na ooradn siran o shaytan a zasalin sa papanok na pillbad skaniyan o Ismail ago si Ama iyan a piphito a manga ator a gianan so tlo a darpa a pmbthowan sa Jamarat sii sa Mina a phlbadn o nomanayk sa pananadm sankoto a btad.

Gowani a makaoma siran ko darpa a zombalian iyan ko Ismail, na piakagpha niyan sa isosodod iyan a paras iyan ko lopa sa nggamitn o Ibrahim (عليه السلام) sa lig iyan so glat iyan ko kazombalia niyan on, sa o misompit so rogo ko kapotol o bakrng na sii khisompit sa baba sabap ko kapakaggpha niyan sa di mitarsik. Pitharo o Allāh (سبحانه وتعالى) a:

فَلَمَّا أَسْلَمَاوَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ ، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَؤُا الْمُبِينُ ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

Na gowani a zalimbotawan siran a dowa ko Allāh (سبحانه وتعالى) (sa zombaliin iyan dn so Ismail) na piakagpha niyan ko bn’ng iyan, na tiawag ami skaniyan a hay Ibrahim sabnar a miatoman ka so taginpn ka, na mataan a skami na datar oto a mbalasan ami so manga taw a giiphiapiya, mataan giai na skaniyan so tpng a mapayag, na sianggar ami skaniyan a (Ismail) a binatang a kokorbann a mala (a gioto so kibas a miasombali o Ibrahim). (As Saffat 103-107)

Isa a thotolan on na da niyan masombali na miailay niyan so kambing ko obay niyan na aya niyan miasombali a sambi o Ismail, so isa a thotol na miapakasagad iyan on so glat iyan a magarang ogaid na da niyan dn otngi so lig o Ismail, na kagia makapira niyan dn oto manggolawla na mianingidingil na miailay niyan a kambing na miatankd sa akal iyan a gioto i mapkhorban iyan sa wahi o Allāh (سبحانه وتعالى) .

Manga oripn o Allāh, giankaya a mianggolawla na kadadalman sa madalm a ongangn a patot a masabot o adn a pikir iyan a kalodan i rarb, ka so kapphanothola saya na kna o ba matag domana a iphlilang sa darm, aya mataan na pphanotholn aya ka an makowa so ongangn a madalm a matotonkop sankai a thotol.

Manga oripn o Allāh, isa a ongangn a madadalm sankanan a thotol, na so kakhakowaa ko kasosoat o Allāh (سبحانه وتعالى) ago so kapakaapas ko panagontaman na kaphroromasayan, sa khaosaran sa galbk a mapnd a thogaan a ating ago rogo ago kaoyagoyag, so Ibrahim (عليه السلام) na pikhorban iyan so gagaw niyan ago so ranon iyan ko kiaganati niyan ko pamiiya niyan sankoto a darpa, na so Hājar na piakatoga iyan so ating iyan ko kiaploba iyan sa ig a mainonm o wata iyan sa taman sa inikopay ko miakapito makakhasoya ko pagltan o dowa a palaw, na so Ismail na so dn so kaoyagoyag iyan ko masa dn a kababagombar o kangongodai ron na aya niyan dn inibgay a sanang a maliwanag sa pantag sa kiapas o panolon.

Manga oripn o Allāh, ba di khagaga o Allāh (سبحانه وتعالى) a ipangalimo iyan ankai a pamiliya ko da iran pn kapakaokit sankai a pizoson a margn a kiasagadan iran? Aya smbag na khagaga o Allāh (سبحانه وتعالى) ka so Allāh (سبحانه وتعالى) na Gaos a daa margn on ogaid na sabap ko hikmah niyan a maporo a iphangndao niyan ko manga oripn iyan na gianan i mianggolawla, aya katitinsan san, Manga oripn o Allāh (سبحانه وتعالى) , na so Muslim, na makaphrasarasay, makaphanagontaman, makaphanamar, maka-phanizakay, makapphrang ko kapagawidi niyan ko panolon o Islam, sa odi niyan kaokiti so pizoson a margn sa di marompi ko randasan o manga tpng ko kaoyagoyag na margn o ba adn a kasampayan ko panolon iyan.

Manga oripn o Allāh, Gowani a imbawata o Maryam so wata iyan a Īsā ko atag o korma na kagia raotn a kaor ago kawaw na miamangni ko Allāh (سبحانه وتعالى) sa panabang, na inisogo on o Allāh (سبحانه وتعالى) , a kadasli niyan ko itado o korma, na katawan tano a so korma na isa dn a kayo a mabagr i katho, na aya ndasl on na so babay a malobay sa taman a malobay a mimbawata pn a somiagad sa mabagr a balilit ko kiambawata na tharimaan a akal a so bagr o dasl iyan na khatatak iyan so onga o korma, aya smbag na di, ogaid na so bagr o Allāh (سبحانه وتعالى) na di kharn asar ka manggolawla so sabap a so galbk, na so kiadasli o Maryam ko itado o korma na inisabap on o Allāh (سبحانه وتعالى) a tiagthr so korma na miatatak so onga niyan a piangalolotoan ko Maryam na aya niyan minipagpr, Manga oripn o Allāh (سبحانه وتعالى) , khapakay man a matatak so onga o korma sa mokit sa sambr a sobosobo odi na pd a sabap, ogaid na da manggolawla ka aya hikmah o Allāh (سبحانه وتعالى) na so galbk na makapoon ko taw a makapagoongaya sa maosar iyan so panamar iyan a kalalawasi sa so dn so Maryam i siogo o Allāh (سبحانه وتعالى) a makadasl ko itado o korma.

So Hājar ko kapphloba iyan sa ig na khapakay man a domogayas so langit sa oran a margs a kasabapan ko kaadn o ig, odi na makambowat so ZamZam ko da niyan pn kapanizakay ko blangan o balintad, ogaid na da manggolawla oda makazai so Hājar sa miakapito ko blangan o balintad sabap ko hikmah o Allāh (سبحانه وتعالى) a phakisabotan iyan ko manga oripn iyan. A aya ki a makaphragon na so taw a mimbasok, aya phakakowa na so taw a minggalbk, na so pman so boklo na koris bo a magagamak iyan.

Manga oripn o Allāh, anda dn i masa a khasabot o Muslim ankai a ongangn a madadalm ko manga thotolan o Qur’an!?

Aya pamotosan ankai a Khutbah tano a pianothol tano a so btad o Ibrahim (عليه السلام) ago so karoma niyan na samporna ko wata iyan a mama, na skaniyan so kaphagoyaga tano ko pamikiran sa maadn ko Muslim sa masa ini so sabot a madalm ago matolangd sii ko Islam a iphagndao niyan rkitano so kabaloy tano a manosiya a barasimba a pagagalbk ko mapia a di niyan katawan so bokl ago so kabbgatan, ka giankai a masa na masa ini a da dn a kipantag on o taw a boklo a malmk a padokaw a di khabaya mlogat.

Manga oripn o Allāh, o kabaya tano a mipagintaw tano so agama tano a Islam a mabaloy a aya tano parinta a magator ko kaoyagoyag tano sii ko manga ingd tano, na pagadimatn tano ankanan a Hikmah a madadalm sankai a thotol a lalayon ai giikhasokasoy ko oman maoma ankai a Eid al Adh’ha sa pphagarapn tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) a pphagomanomanan iyan so paratiaya tano ago so panamar tano sa giikatharagombalaya ko parinta o Islam ko manga ingd tano.

Manga oripn o Allāh, mliyo tano sankai a masjid na da dn a sakataw rkitano inonta a kialrilaan iyan so pagari niyan sa da dn a manga karido ago daa manga rarangit a migagadong ko manga poso tano, ka gianan i paganay a poonan o kakhaadn rki tano o bagr a mapangingindaw tano sankai a masa imanto.

Manga oripn o Allāh, pangnin tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) a balowin tano niyan a pd ko manga taw a pphamakin’gn iran so katharo na phagonotan iran so lbi ron a mapiya.

وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Wa aqulu qawli hada wa astagfirullaha li wa lakum wa lisairil Muslimin min kulli dambin fastagfiruhu innahu Huwat Tawwabur Rahim.


KHUTBAH A IKA DOWA

(MANGA DUWA'A)

Alhamdulillāhi rabbil ālamin, wassalātu was salāmu alā rasulihil karīm Mohammadin Bin Abdillāh, wa alā ālihi wa sahbihi ajmaīn.

Manga oripn o Allāh, mangndod tano ko Allāh ago magapas tano ron sa mamangni tano ron sa rila.

Ya Allāh, mapapadalm kami imanto sa ngaki a walay ngka sa pantag sa giiami rka kazoasoata na rilai kami ngka ago rila ingka so manga loks ami ago rila ingka so kadandan o manga muslim so miyamatay kiran ago so oyagoyag kiran.

Ya Allāh, pakabagr angka so paratiyaya mi rka ago ompiya ingka so btad ami sa baloy angka so imanto ami a mapiya a di so kagai ami, na so mapita ami na mapiya a di so imanto ami.

Ya Allāh, kalimoon ka mingka ago lindinga kami ngka sa awata kami ngka ko manga sakit ago piya angka so pphangasasakit rkami, ago pakabayad angka so makambabayadan rkami, na pakakhawasa angka so manga mrmr rkami, na pakandiyakat angka so manga kawasa rkami, na timo angka so kasasagomparak ami, na bagr angka so malobay rkami, na ayon ingka so manga dato ami sa aya manggalbk iran na so kamapiyaan ami ago so Islam.

Ya Allāh, pakadaag angka so ronda o Islam sa madaag ami so manga ridoay o agama ngka sa tatap angka so manga palo ami sa maydan ago bgan ka rkami a limo a makapagintaw kami ko agama ngka ago mapakatindg ami so parinta Islamiyyah ko manga poso ami a go sii ko manga ingd ami.

Ya Allāh, tabangi kami ngka ko kaptadmi ami rka ago so kapiya o kapzimbaami rka.

Ya Allāh, pakiilayin ka rkami so bnar na dograan ka rkami so kaonoti ami ron, na pakikilalaan ka rkami so batal, na dograan ka rkami so kapananggilai ami ron.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Ya Allāh, bgi kami ngka ko doniya sa mapiya ago sii ko akhirat sa mapiya ago lindinga kami ngka ko siksa ko naraka.

Ya Allāh, kalimoon ka so Nabi ami a Muhammad ago so manga pamiliya niyan ago so manga sahabah niyan sa kalangolangon iran. Wal Hamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimus salah…..

© COPYRIGHT 2008 - ALKHUTBAH.COM - SO MANGA KHUTBAH SA MIMBAR - OFFICIAL WEBSITE
PERMISSION GRANTED FOR FREE AND UNRESTRICTED REPRODUCTION IF REPRODUCED
IN ENTIRETY WITHOUT OMISSIONS, ADDITIONS OR ALTERATIONS.