RABITAH AL INSAN AL ISLAMIYYAH

So Bandingan ko Kapakandod o Tarotop a
Kapagintaw a Islam

Khutbah No. 49

KI: ALIM, HASSANOR BIN MAKA ALAPA

   

THE WEB KHUTBAH A BASA MRANAW

إعادة الحياة الإسلامية في أوطان المسلمين

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا... أَمَّا بَعْدُ:

فَيَقُولُ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ:
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Innalhamda lillāhi nahmaduhu wa nastaīnuhu wa nastagfiruh, wa na’ūdubillāhi min shurūri anfusinā wa sayyiāti a’mālinā, man yahdihillāhu falā mudhillalahu, wa may yudhlil falā hādiya lahu, wa ash’hadu allā ilāha illallāhu wahdahu lā sharīka lahu, wa ash’hadu anna Mohammadan abduhu wa rasūluh, Sallallāhu alayhi wa alā ālihi ilā yawmidd dīn wasallim taslīman kathīrā ... ammā ba’du:

Fayaqūlu Rabbuna subhānahu wa taālā fi muhkami tanzilīhi:

Waltakun minkum ummatun yad’ūna ilal khayri wa ya’murūna bil ma’rūfi wa yanhawna anil munkari wa ulāika humul muflihuūn. (Ali Imran 104)

Manga oripn o Allāh, So oriyan o bantog tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) ago so salawat tano ko Mohammad (صلّى الله عليه وسلّم) ago so manga pamiliya niyan ago so manga sahabah niyan na aya pman a bandingan tano imanto na so kapakandod o tarotop a kipagintawn ko Islam, a giyankai a bandingan na kna o ba imanto bo i kapzabandinga on, ka miyathay dn a giinggalbkn o manga Muslim so kapzmbaga san, ipoon dn ko kiyada o kadato a Islam sii sa Istanbul, Turkey ko kiyada sa kadato o Kaposan a Sultan o manga Muslim a si Sultan Abdulhamid II. Na ipoon sa masa nan na taman imanto na pkhaadn dn so manga ala a giikaplimod sa kapzmbaga sankanan a bandingan.

Iyoman san a miyamakatindg so manga ala a ompongan a Islam sii ko sabaad a manga Ingd a Islam sii sa Doniya sa pantag sa kapnggalbka ko kapakandod o manga Muslim sa kipagintawn iran ko thitho a kapagintaw a Islam. Sa miyakatindg sa Misir so al Ikhawn al Muslimun, a pitharagombalay o mala a Shahid ko Islam a si Hassan al Banna. Sii sa Pakistan na miyakatindg on so Al Jema’ah Al Islamiyyah a pitharagombalay i Abul A’la al Maududi. Ago sii ko manga pd a Ingd, datar a Indonesia na adn mambo a miyamakatindgon a manga opakat sii sa Palistine, sa Iraq, sa Algeria, ago sii ko manga pd a Ingd a lalan bo na giya Mindanao ko kiyapagnaw o manga Muslim ko kaphanagotiyapa ko kaphagingd a Islam sa maoyag pharoman ko poso ago so darm o pagtaw.

Giyankaya a manga kaokhaog a Islam a miyamakatindg na aya dn a bantak iran na so kaadn o kaphagingd a Islam, sabap sa kagiya so masa o Muslim imanto sa doniya na margn a sabotn o mababaw i pamikiran a Muslim. Sabap sa o ilaya tano na adn a pagtaw a Islam (Ummah Islamiyyah) ogaid na daa parinta a Islam (Dawla Islamiyyah) sabap roo na daa kaphagingd a Islam a tarotop.

Na so manga Muslim a kalankapan na aya matatago sa pikir iran na sabap sa adn a manga Muslim a pphagintaw ko manga Ingd a gii ran manggalbk so Nm Rokon a Iman ago so Lima Rokon a Islam na aya mapipikir iran na so kaphagingd iran na giyoto dn so kaphagingd a Islam, sa masosoat siran dn ko Parinta a makatitindg mlagid o igagatang iyan so Islam antaa ka di, ka kagiya aya pn a pkhailay ran a manga taw a komakapt ko giikandato na datar iran a manga Muslim, sabap roo na tatarimaan iran a giyoto dn so kaphagingd o Islam.

Manga oripn o Allāh, amay ka imolngan ankaya a btad o manga Muslim, na tanto a mawatan so sabot iran sii ko thitho a ongangn o Islam ko kaphagingd, sabap sa so Islam, na okitokit a tarotop a miyakanggaganapa a matitiman a rarankomn iyan so Agama ago so Parinta sa pakayi-isaisaan iyan. So Islam na kaphagingd a tarotop a daa ibabagak iyan ko blangan o kibabatog o Manosiya, sa so Kandato ago so Kapagagama na mayi-isaisa dn.

Sa giyankai a kaphagind a datara-i na da dn kamataani inonta bo ko kiyandato o Pat Kataw a Khalifah ko oriyan o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) . Sa giyankaya a kaphagingd na giyanan i atastanggongan o manga Muslim sa masa ini imanto a mapakamo-ayan iran sii ko kaoyagoyag iran, sa makapagintaw siran ko thitho a kapagintaw a Islam, sa maadn so katitimo o sagorompong a Muslim, a adn a makamomo-ayanon a manga taw a siran i komokompas ko btad o kaphagingd a siran so Ahl as Shura, odi na Ahl Al-Halli Wal Aqd, a sii kiran phakapoon so Olowan a pagonotan o manga Muslim, ko Ingd a katatago-an kiran.

Imanto a masa na makamomo-ayan so Pagtaw a Islam, go makamomo-ayan so Lopa a Kawali o Islam. Aya bo a migagadong a maada na so parinta o Islam a phakapoon sankanan a sagorompong a Akila o pagtaw a giyanan i madadadas sanka-i a masa. Sabap sa so pagtaw a Islam, na kominowa sa atoran a kadato a salakaw ko Islam, a odi kadato a Malakiyyah (Kingdom) na kadato a Democrasya ko kiazosonan iyan odi, na kadato a Semi-Communism, sa da dn a khatoon a bawon miyanagotiyap ko Kadato a Islam, a so Pagtaw na ithoro iran so Akila iran na so Akila na aya thoro ko Olowan a Pagonotan o manga Muslim.

Sii ko kadakl o manga kalilimod a miyanga-a-adn ago so manga opakat a kay-Islami a piyamakatindg na aya dn a bantak iran na so kapnggalbk sa kapakandod o kaphagingd a Islam. Ogaid na mbidabida so okit a itotolad iran. Adn oto a aya kinowa niyan a okit na so kapamantiyari sa ibabagak iyan so sabala a katampar o Islam, adn pman a aya bo a siyangan iyan na so kapphakabagra ko paratiyaya ko kasaromag iyan ko Aqidah, na ibabagak iyan so kandoniya a barandiya, adn pman a aya bo a siyangan iyan na so kandoniya sa ibabagak iyan so kaniniyawa-i ko Islam, sa tanto dn a madakl a manga opakat a palaya zasagintas a sasangann iyan ko Islam.

Na o ilaya a manga opakat aya na daa ibbtad iran a manga tamana a manga masa a anday kawoma niyan na miyapasad so Sapankat a pnggalbkn iyan ko Islam, sa zakat pman ko pangkat a Ika-Dowa. So sabagi a png-giraw a daan a pakabagrn so paratiyaya na go bo so kaphagingd a Islam na o izaan kiran i kathay a kaphakabgra iran ko paratiyaya na di ran katawan o pira ragon? Adiyadi o pitharo iran a ragon sa manggayi ka adn a miatndo a masa niyan. Sa giyanan na tindg a di makaphapasod ko okit a mapiya a kanggalbk a itotolad o Islam. Giyoto i sabap a pkhaipos dn so Polo-an a manga Ragon na pmbongawn dn so mangoda na giikhasad so ikaririga na dadn a kakhasalin o btad. Sa o nayawa ankanan a antap iran na taman sa bankit na di dn makatindg so Kaphagingd a Islam.

Adn pman a salakaw a Opakat a pakandodorogn iyan so dowa a papak o Islam sa marani ko kiniyokitnon o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) ogaid na sii ko kiyapakaadn iyan sa bagr na minisogaton so waraan o manosiya, a kalawan sa thipho na miyapatingoda niyan so onga o galbk iyan na miyaka-adn sa mabagr a garobat o ridoay na da niyan magaga so ronda niyan na minitalas so kota iyan, sa miyakalombat so panagontaman iyan.

Tanto a mapiya a kabatiyaa ko kitab i Dr. Yusuf Al-Qaradhawi a bithowan iyan sa (Ayna Al-Khalal - Anda Mabibinasa?) A pindiyorobasaan akn sa basa Mranaw ka an lankap so gona niyan a giyankaya a kitab na minsan pn mapontok ogaid na piyamagosay niyan so sabap a kiya-ola o manga galbk a kayi-Islami sa da niyan kisampay ko apta a babantakn iyan, ago inibagay niyan so okit a lalan a aya pagokitan sa kisampay ko simalaw.

Manga oripn o Allāh, giyankaya a Islam a inipanolon o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) ko manga manosiya na so kapag'ndod o kadato iyan ago so kaphagingd iyan a parinta na sii misasankot ko panagontaman o manga Muslim. Ka kagiya giyanan i piyakanggolalan o Allāh (سبحانه وتعالى) a kabaya iyan a izana niyan sanka-i a pagtaw so kapnggalbkawon, sa titikayan iyan a Allāh (سبحانه وتعالى) . Sa so kapnggalbk o Muslim na paliyogat a isonkad iyan ko kiniyokitnon o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) sa khaadn so sagorompong a magawidon. Sa pnggalbkn iran sa tarotop sii ko manga ginawa iran ago iphanolon iran ko manga taw a makalilibt kiran, sa tharimaan iran a giyoto dn i okitokit iran sa dadn a tharimaan iran a okitokit a salakaw ron.

Anda dn i kapakamo-ayan ankanan a sagorompong a ma-a-asa iyan so langowan a pakayan a katao ago paratiyaya ko Islam, na magiyog magnda so Doniya na phakamo-ayan ago magndod so Islam sa datar o kiyapangondato iyan sa paganay sa pmaradikaan iyan so Doniya ko rarad o Jahiliyyah a kapapantagan a mabagr a di so Jahiliyyah a paganay ko masa o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) .

Ogaid na so Jahiliyyah imanto na Jahiliyyah a sagintas a kna o ba datar o Jahiliyyah a paganay a lankap dn ko Doniya sabap sa di pn makamomo-ayan so Islam sa masa oto, na so kiyasogo-a ko Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) na miyaponas so Jahiliyyah a lankap ogaid na adn a malalamba a Jahiliyyah a sagintas a tanto a mabagr i sandiyata ago ronda, ka kagiya aya phagosarn iyan a bagr na bagr a katao ago barandiya.

Giyankaya a manga Muslim imanto a makamomo-ayan a somiyobra sa Isa ka Billion a kadakl iyan na miya-opakat so Shaytan a Manosiya ago so parinta niyan sa di dn aya khagaga o ba iran awai so agama iran, sa ba siran Khafir odi na ba iran tarimaa a so salakaw ko Allāh (سبحانه وتعالى) na aya Tuhan. Ogaid na so Iblis, na inikasoat iyan a kaonoti ron o Muslim ko sabaad a manga galbk iyan mapiya pn di niyan mabaloy a kafir. Giyoto so piyakalankap o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) gowani a mataban iyan a Makkah, a inisogo iyan ko Ali Bin Abi Talib ago so Khalid Bin Al-Walid a paminasaan iran so manga barahala o manga Arab sa panotongn iran ago proroptn iran, na so kiyada o barahala a pzimbaan o manga Arab na pitharo iyan a:

Da dn a khaadn a Al-Uzza ko oriyan o kiyapagombasay o barahala a Al-Uzza o manga Arab sa di dn anan khasimba pharoman. Ogaid a thigiyan na inikasoat dn o Shaytan a kaonoti ron o Muslim ko sabaad a galbk iyan a marata.

Manga oripn o Allāh, so manga ridoay o Islam a manga ala a parinta sa doniya na piyamimikiran iran i kabinasaa iran ko Islam ago so manga Muslim. Sa pinggonana-o siran o manga Shaytan a manosiya ko Sbangan ago so Sdpan, na miyatoon iran so mabagr a okit a kakhabinasaa iran ko Muslim. Sa kitii so inokitan iran: Miyatoon iran a so Islam na agama a makatitindg ko kapaginontolan, maana a sii kakadn sa lmbak ko langowan a btad iyan, na anda dn i kada ankayaa Islam ko kababaloy niyan a zosokod sa lmbak na khaadn so kabinasa sii rkaniyan, na so Muslim a komkpiton na datar oto a anda dn i kaawa iyan sankoto a darpa a kazosokod na khaadnon so kaantiyor ago so kabinasa. Sabap roo na san iran inokiti so manga Muslim ago so Islam, sa piyanamaran iran a mapokas so Islam ago so Muslim ko kababaloy niyan a komakadn sa lmbak a zosokod, sa dowa a lalan anan. Paganay ron na so Islam ago so Muslim na patoray a di isampay ko goris a lmbak sa ba makazokod ka phakaadn sa bagr, a di kharn, sa inadn iran san so langowan a pangalang, na amay ka di siran magaga sa makalampas ka phakawoma ko goris a lmbak na panamaran iran a makalampason sa di ron makatarg, ka an maadn so kabinasa sa di niyan dn maoyag so bagr iyan.

Misabap san na pinggalbk o manga parinta a ridoay o Islam ago so manga lompokan iran a ka-oyati ko manga Muslim sa ibolog siran ko gii ran kapagagama ka kagiya di siran khasaparan o ba iran gnkn mapiya pn inipamatay ran. Sa aya okitan na pakasobraan odi na di tarotopn. Giyoto i sabap a so kiyapaka-oma a Britaniya sii sa India, na ininggolalan iran ankanan a pamikiran, sa tiyabangan iran so sabaad a manga Muslim roo sa piyangoyatan iran ko kanggalbk iran ko Agama Islam. Ogaid na piyakalawan iran taman sa so isa a opakat roo o manga Muslim na miyagaga iran a kapakalampas iyan ko tamana o Islam. Sa piyakalankap o Olowan iran a skaniyan na Nabi a phagwahiyan. Sa miyaadn so Qadiyanism, a aya asal oto na Islam ogaid na minibolog sa tarotoyan ko kiyapakala o panabang a ipmbagay ron sa masoln o parinta a Jahiliyyah a Shaytan a manosiya.

So pman so sabaad a manga Muslim sa India, na inogopan iran mambo sa masoln ogaid na di ran pakatatarotopn sa aya bo a gii ran manggalbk na so sabala a galbk o Islam sa ibabagak iran so sabagi on, ka adn matatap a datar o papanok a sasabala i papak, na katawan tano a so kawang na di mritan sa papanok a sasabala i papak.

Katawan imanto sa doniya, a o pnggalbk ka sa Islam, a sobo so paratiyaya ko Allāh (سبحانه وتعالى) i pnggalbkn ka sa ipipilak ka so sabala a katampar a so kapakatindg o parinta ko lopa a so pitharagombalay o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) sii sa Madinah, na langowan a parinta a Jahiliyyah sa doniya na phakabolosn iran ankanan a galbk ago pagogopan iran pn ka kagiya pphakaogop kiran ko kapnggarobata iran ko Islam ago so manga Muslim, sa di ran dn matoon so okit a kakhaadn o bagr, a giyoto so phagosayin tano a so kakadn sa zokodan.

Na so mambo so sabaad a Muslim a manga omaw a daa bbntl iran ko masosowa na gii ran tharoon a giyanka-i a galbk tano a kayi-Islami na tatawfiqan o Allāh (سبحانه وتعالى) ka tarosan ko doniya a apiya anda zong ko kapnda’wah niyan na pphakalawang, ka kagiya so dn so Allāh (سبحانه وتعالى) i giikhakandiri sa kapkhatrang o manga parinta a soranga sa kapphakasold ankaya a manga Muslim a giimanolon ko Islam. Allahu Akbar, Lomindong tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) o ba tano mabaloy a Muslim a datar anan a aya bo a pzabotn iyan na so kasasandngan o mata niyan na di niyan katawan so galbk sa masoln o ridoay ko kapmbinasaa on.

Amay pman ka adn a lompokan a matotoon iyan so thitho a lalan sa kakhaadn o bagr na pagosaran iran sa langowan a bagr sa kabinasa niyan, sa di dn makamo-ayan. Sa giyanan dn i mambbtad sa masa ini. So mambo so Muslim a korang i sabot na aya panolon iran na ino tano pzibay a so parinta a katatagoan rki tano na kna o ba iran rkitano pzaparn so agama Islam, kagiya giyankoto a manga taw na aya bo a katawan iran ko Islam na kazambayang, kaphowasa kanayk, na giyoto i gii ranon katharoa sa so parinta a Jahiliyyah na di niyan isasapar so Islam.

Manga oripn o Allāh, giya-i i manga pagns a patot a katokawan o langowan a Muslim, sa diya-i khasabot o di kawosari sa mala a batiya ago pangokay ko katao. Ka so manga ridoay tano na aya phagosarn iran a ipnggba iran ko Islam na so katao a madadalm a mayito ko manga Muslim i makasisinb on. Apiya sodn so sabaad a manga lompokan a Islam a giinggalbk sa maydan na makatokaw na aya kasasakodowan iyan na so kamapiyaan o ridoay niyan a di so Agama niyan a sabap a kiyapakatindg iyan.

Pphamagosayin tanowa-i ka pda-i ko sarig o Allāh (سبحانه وتعالى) a amay ka di misampay ko manga Muslim na adn a kadostaanon o taw a makatotokaw ron a da niyan pangnda-on ko manga taw a di ron makatotokaw. So ridoay o Islam na gii siran nggalbk sa gagawii dawndaw a tarotop so bagr iran a katao ago tamok, sa kapmbtad iran sa manga plano ko kapmbinasaa iran ko manga Muslim, na so manga Muslim na sabap ko daa parinta iran a phakasangan ko kapagrna ko ronda o ridoay na aya giimakanggalbk na so pizakatawan a Ulama a adn a sabot iyan ko mambbtad sa tanto a malobay so bagr iyan sa kapphakatokawa niyan ko pagtaw a Islam.

Isa a mabagr a panolon o ridoay a mala a minibinasa niyan ko Islam ago so Muslim, na so kinipanolonn iran ko Islam sa aya bo a tayodn o manga taw na so maori a alongan, ka so doniya na ingd a kanggayagomaya, sa kailangan dn a so manga Muslim na manga mimiskin, ka an iran kagowadn so manga kawasa kiran, sa aya kailaya iran on na so manga kawasa na manga tabowakar a mawatan ko sorga a marani ko naraka. Na giyankaya a paratiyaya na tiyarima o kadaklan ko manga Muslim, sa adn a manga ompongan iran a aya pkhitolad o katharo iran ago so galbk iran na so kakhababayai ko kamimiskin o Muslim, ka kagiya kon a so miskin na lalayon iyan katatadman so Kadnan a di so kawasa, sa miyakaogop oto ko kaboboklo iran adi siran khabaya zokat sa pagpr na kinowa iran a dalina ka kagiya massndod siran ko giikambarasimba ago so giikipanolonn ko agama, a giyankai a manga taw na opama ka sii siran miyagintaw ko masa o Umar Bin al Kathab, na mataan a kataaman iran so badas iyan sa lphadan iyan siran ko di ran kapnggalbk sa sokatan o ginawa iran ago so pamiliya iran sa daawa sa kanggalbk sa simba.

Manga oripn o Allāh, so kamimiskin na sakit a inipannkat o Islam so kabolongi ron, da dn a miyatoon akn a satiman bo a dalil ko Qur’an ago so Sunnah o ba kiyababaya-i o Islam so kamimiskini, aya mataan na inidatar o Islam ko shaytan a patot a kalindongan ko Allāh (سبحانه وتعالى) so gasta iyan, sa da dn a sambayang o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) inonta a lominindong ko Allāh (سبحانه وتعالى) phoon ko kamrmr, sa giyanan i karina sa kiyagaraobata on o Islam ago biyaloy o Allāh (سبحانه وتعالى) so zakat a rokon o Islam, a giyanan i inggarobat ko kamimiskini, na andamanaya i kaptharoa on sa so miskin na tomo a di so kawasa a Muslim.

Manga oripn o Allāh, paliyogat a pakalaan tano so kapphaganada tano ko manga antap o ridoay tano ko kapmbinasaa iran rkitano, ago pakabagrn tano so paratiyaya tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) ago pakablangn tano so gii tano kapaganada ko Islam sa tarotop ka giyanan i okit a kaphakandod o kiphagintawn tano ron, sa madakl dn a kiyapamagosaya tano sankanan a bandingan, sankai a mizasaloyana a manga Khutbah, sa gii tano khasokasowin ka an pphakala so sabot tano ron ago makala so anogon tano ron sa maoyag rkitano so panamar ago so kasigi antaa ka kabaya sa kapakapagintaw ko thitho a goliling o agama, ka an tano maparoli so limo o Allāh (سبحانه وتعالى) sanka-i a doniya na sampay sa akhirah.

Giyankai a masa tano imanto na maito ko manga taw o ba iran phlaboi a bandingan so ndadatar aya a osayan ka kagiya kon a piyakalklk, ka obaba dn katokawi o parinta a somosopak ko Islam. Na Manga oripn o Allāh (سبحانه وتعالى) go phoon tano misampay ko datar anan a btad a apiya so kaptharoa tano ko kabnar o Islam ago so manga Muslim na ikhalk tano, na so mambo so kalankapan a Muslim na ikalk iran o ba iran pkhan’g so datar anan a manga bandingan na giyanan dn so tarotop a kiyathapapay ago kiyathaoripn ko ridoay, na khasanaan anan a ipagbong o taw sa naraka a khakowa niyan so rarangit o Allāh (سبحانه وتعالى) .

Di tano ikalk so kaphangnala tano ko manga kabnar o Islam, ago so manga Muslim, sa tomo a san tano masokar a di sa ba sii tano mamatay ko kasosondong ko ridoay ka mataan a da dn a kapakaslang o taw a ikalk iyan so ridoay nyan sii ko poso iyan. Sa dn sa taw a Muslim a matay a da niyan mazimalaw a kapakaogop iyan ko Jihad sa lalan ko Allāh (سبحانه وتعالى) na skaniyan na miyatay a monafiq, na so monafiq na sii phakabaling ko ampasampas o Maraka Jahannam, ka lawan ko Kafir sa kasikasaan.

Manga oripn o Allāh, pangnin tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) a balowin tano niyan a pd ko manga taw a pphamakin’gn iran so katharo na phagonotan iran so lbi ron a mapiya.

وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Wa aqulu qawli hada wa astagfirullaha li wa lakum wa lisairil Muslimin min kulli dambin fastagfiruhu innahu Huwat Tawwabur Rahim.

KHUTBAH A IKA DOWA

(MANGA DUWA'A)

Alhamdulillāhi rabbil ālamin, wassalātu was salāmu alā rasulihil karīm Mohammadin Bin Abdillāh, wa alā ālihi wa sahbihi ajmaīn.

Manga oripn o Allāh, mangndod tano ko Allāh ago magapas tano ron sa mamangni tano ron sa rila.

Ya Allāh, mapapadalm kami imanto sa ngaki a walay ngka sa pantag sa giiami rka kazoasoata na rilai kami ngka ago rila ingka so manga loks ami ago rila ingka so kadandan o manga muslim so miyamatay kiran ago so oyagoyag kiran.

Ya Allāh, pakabagr angka so paratiyaya mi rka ago ompiya ingka so btad ami sa baloy angka so imanto ami a mapiya a di so kagai ami, na so mapita ami na mapiya a di so imanto ami.

Ya Allāh, kalimoon ka mingka ago lindinga kami ngka sa awata kami ngka ko manga sakit ago piya angka so pphangasasakit rkami, ago pakabayad angka so makambabayadan rkami, na pakakhawasa angka so manga mrmr rkami, na pakandiyakat angka so manga kawasa rkami, na timo angka so kasasagomparak ami, na bagr angka so malobay rkami, na ayon ingka so manga dato ami sa aya manggalbk iran na so kamapiyaan ami ago so Islam.

Ya Allāh, pakadaag angka so ronda o Islam sa madaag ami so manga ridoay o agama ngka sa tatap angka so manga palo ami sa maydan ago bgan ka rkami a limo a makapagintaw kami ko agama ngka ago mapakatindg ami so parinta Islamiyyah ko manga poso ami a go sii ko manga ingd ami.

Ya Allāh, tabangi kami ngka ko kaptadmi ami rka ago so kapiya o kapzimbaami rka.

Ya Allāh, pakiilayin ka rkami so bnar na dograan ka rkami so kaonoti ami ron, na pakikilalaan ka rkami so batal, na dograan ka rkami so kapananggilai ami ron.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Ya Allāh, bgi kami ngka ko doniya sa mapiya ago sii ko akhirat sa mapiya ago lindinga kami ngka ko siksa ko naraka.

Ya Allāh, kalimoon ka so Nabi ami a Muhammad ago so manga pamiliya niyan ago so manga sahabah niyan sa kalangolangon iran. Wal Hamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimus salah…..

© COPYRIGHT 2008 - ALKHUTBAH.COM - SO MANGA KHUTBAH SA MIMBAR - OFFICIAL WEBSITE
PERMISSION GRANTED FOR FREE AND UNRESTRICTED REPRODUCTION IF REPRODUCED
IN ENTIRETY WITHOUT OMISSIONS, ADDITIONS OR ALTERATIONS.