RABITAH AL INSAN AL ISLAMIYYAH

So Bandingan ko Kapakamblaga o Kapangintuhan
a go so Kaphagingd a go so Rarad iyan

Khutbah No. 47

KI: ALIM, HASSANOR BIN MAKA ALAPA

   

THE WEB KHUTBAH A BASA MRANAW

موضوع فصل الدين عن الدولة

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ... وَبَعْدُ:

فَيَاعِبَادَ اللهِ يَقُولُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:
اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ , وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Innalhamda lillāhi nahmaduhu wa nastaīnuhu wa nastagfiruh, wa na’ūdubillāhi min shurūri anfusinā wa sayyiāti a’mālinā, man yahdihillāhu falā mudhillalahu, wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan murshidā, wa ash’hadu allā ilāha illallāhu wahdahu lā sharīka lahu, wa ash’hadu anna Mohammadan abduhu wa rasūluh, Allāhumma salli wa sallim wa bārik alā Mohammadin sallallāhu alayhi wa salallama wa alā ālihi wa sahbihi wa manihtadā bihad’yihi ilā yawmidd dīn... wa ba’du:

Fayā ibādallāh, Yaqūlul Haqqu Tabāraka wa Ta’ālā fil Qur’ānil Karīm:

Allāhu waliyyulladīna āmanū yukhrijuhum minad dhulumāti ilan nur, wal ladīna kafarū awliyāuhumuttāgūtu yukhrijuhum minan nūri ilad dhulumāti ūlaika ashābun nāri hum fīhā khālidūn. (Al Baqarah 257)

Manga oripn o Allāh, giyankai a bandingan a so kapakamblaga ko kapagagama ago so kaphagingd na pda-i ko patoray a katokawan o Muslim ago masabot iyan sabap sa giyankai a btad na giyai i atoran imanto a lomalankap sankai a doniya a apiya so manga Ingd a manga Muslim na miyarambiton sa mimbaloy dn so kaphagingd iran ago so parinta iran a datar dn ankai a manga atoran o kaphagingd o manga taw a kna a Muslim.

Miyaosay tano sa miyaona ko manga Khutbah a miyamanagad ko bilang a 25, 27, 42, 43, 46, a so kaphagingd a Islam na makapago-onayan ko tlo a bagian iyan a onayan a di phakamoayan odi oto maadan a skaniyan so Pagtaw, so Kawali a Lopa a babalingan, go so Parinta a makatitindg a komokompas ko bitikan a phagator sankoto a manga taw niyan.

Kiyatokawan tano pn a giyankai a kaphagingd a Islam na makabbkn ko manga panagayanan a onayan a ron makatitindg odi na aya niyan polaos a giyoto so Tawhid (kapakaisaisaa ko Allāh (سبحانه وتعالى) ), Risalah (Gianan so kiyasogoa ko Mohammad a mititindg o Sunnah), so Khilafah (a gianan so okit a kandato ago so Shura), a giyanan so kapakatindg o Akila o pagtaw a ziyap ko kabnar iran ko kiphapantagn iran ko dato iran.

Giyankanan a onayan a pat na mititindg anan so katampar a kapagamama odi na kapangintuhan, a mimbabala iyan so kaphagingd so katitimo a giiinggolalan o dato o manga Muslim, sa so pangitaban a komokompas ko kaphagingd na sii makapopoon ko Qur’an, Sunnah, Ijma, Qiyas, Masalih Mursalah, ago so manga pd, a giyanan so Sharia Islamiyyah, a pangitaban o manga Muslim.

Manga oripn o Allāh, Samanan na kiyasabotan tano a so kaphagingd a Islam na mattlo lompok a oman i salompokon na adn a kattndo iyan ago adn a kapakambibisa niyan a missnggay ko salakaw ron.

Paganay ron na adn a Tuhan a zimbaan ankanan a kaphagingd a skaniyan so Allāh (سبحانه وتعالى) , a kapaar iyan sa tarotop so kazoo-aso-atawon ago so kaonoti ron ka kagiya skaniyan i miyangadn, na so salakaw ron na inadn, sabap roo na skaniyan i Kadnan a giimangongoripn ko inadn iyan.

Ika dowa, na adn a oripn a skaniyan i zimba ko Kadnan a Miyangadn, sa aya waraan iyan na so kazoasoat ago kapangongonotan ko miyadnon, ka kagiya skaniyan na mababa i pangkatan a di so miyadnon. Ka oda adna o Allāh (سبحانه وتعالى) , na di makamoayan ko kibabatog iyan sa donya, sabap roo na aya rk iyan na so kazoasoat ago kapangongonotan ko Miyadnon. Giyankanan a oripn na giyanan so pagtaw a Muslim a skaniyan i anggawta o kaphagingd a Islam.

Ika tlo na so Parinta: Aya ptharoon a parinta na so bagr a kitab a pagatorn iyan so kaoyagoyag o kaphagingd o manga Muslim, a giyankanan a pangitaban na aya bo a khikabnar ko kimbtadnon na so Allāh (سبحانه وتعالى) , a miyadn ko Manosiya. Sa dadn a kaadn a ba niyan makhabnar so kapamtad iyan sa bitikan ko izik iyan a kaadn. Sabap sa khabaloy so izik a lagid iyan a kaadn a oripn iyan, na so mlagid sa pangkatan na di makaphagoripna. Aya phangoripn na so maporo i pangkatan na aya khaoripn iyan na so kababaan iyan sa pangkatan, na langowan a inadn na mlagilagid sa pangkatan a palaya dn oripn, na aya makaphangongoripn na so Miangadn a so Allāh (سبحانه وتعالى) , ka aya maporo i pangkatan a di so inadn iyan.

Sabap san na so Tuhan a maporo na skaniyan i khikabnar ko kambtad sa manga pangitaban ago bitikan a ipnggolalan o manga oripn iyan, ago kagiya skaniyan i miyadn kiran na skaniyan i matao ko waraan o inadn iyan na katawan iyan so mapiya a somosoat ko waraan iran, ago so marata a phakabinasa ko waraan iran. Na so inadn na di niyananan katawan, ka odi niyan katawi so waraan iyan na aya pn so waraan o salakaw ron.

Manga oripn o Allāh, giyanan i sapankat a patot dn a kasabotan o Muslim, ka an iyan maknal so kissnggay o Agama niyan ago so Parinta niyan ko kidayag iyan ko salakaw a kaphagingd odi na parinta a makatitindg sankai a doniya.

Giyankai a kaphagingd a lomalagaday ago so manga parinta niyan, na ilayin tano i bontal iyan ago sa waraan iyan, ka an tano makilala i thito a kamataani ron. Sii ko democrasiya ko apiya antonaa i soson iyan, na da-on ankanan a inosay tano. Aya sabap iyan, na biyaloy niyan a ginawa niyan a tuhan ago biyaloy niyan pn a oripn ko satiman a masa. Skaniyan na tuhan a phakisimba, ago skaniyan na oripn a pzimbaan iyan a ginawa niyan ago skaniyan pn i mimbaal sa pangitaban iyan a ikhokom iyan sa ginawa niyan, samanoto na tinimo iyan so tlo a waraan sa piyakaisaisa niyan sa ginawa niyan sa skaniyan na tuhan a zimbaan ago oripn a pzimba ko satiman a masa.

Sii sankai a atoran a democrasya na daa bawon kapangintuhan a tarotop sabap sa giyanan na pamikiran a pithaong o manga taw sa Yunan (Greece). So paganay a manga onayan iyan na aya paratiyaya o manga taw sa Greece na so manosiya na aya dn tuhan ko doniya sa daa paparatiyayaan iran a tuhan a di khailay a giimamaapaar. Gowani a lomankap so Agama a Nasrani sii sa Auropa ko kandadato o manga Roman, na miyapamikir iran a akaln iran ankai a agama ago so manga taw niyan. Na so kapapantagan a dato a si Constantine, na piyakalankap iyan a skaniyan na pagogopan iyan so agama a Nasrani sa mosawiron o ina iyan. Pantag sa an iyan maosar ko gii niyan kapangolad sa kadato, na inikababaya oto o manga pari ko agama a Nasrani ka khatagoan siran kon sa bagr ka kagiya so Emperor na mimbaloy a Nasrani. Na misabap roo na miyada so Nasrani sa sbangan sa miyanginsdpan. Sa miyakatindg a Vatican sii sa Rome, na da ma-christian a Rome aya mataan na aya mimbaloy a Roman na so Christianity. Sa miyaadn so Roman Catholic a pitharagombalay i Paul (Pauline Christianity) a salakaw dn a lalakaw niyan a mibibida ko asal a paratiyaya a Unitarian a inipanolon i Arius, sa da siran makataban sa aya miyamondiyong na giyankai a Roman Catholic a pagoolowanan a Vatican.

Sii ko kiyapakasold o Nasrani ko manga atoran a Democrasya, sa miyakakhapaar so manga Pari ago so simbaan ko kadato sa Auropa, ko masa a miangaiipos sa mimbaloy so manga pari a miakithabanga siran ko manga dato a giimangalandada sa kaphlalima iran ko pagtaw sa Auropa. Sa mimbaloy so agama a Nasrani a magarang a pdang a pkhiyolas kiran, na miyaadn so kagowad ko manga taw. Sa gowani a makataban so garobat a Fransa sa miyabogaw iran so manga King a giindato na aya piyakatindg iran na so atoran a kaphagingd a Democrasya a idadakat o manga mamponay sa pamikiran a manga taw sa Greece. Giyankanan a kaphagingd odi na parinta, na aya btad iyan na so pagtaw na aya pnggolalan ko parinta sa ron phakapoon so dato a phagolowan ko kaphagingd ogaid na aya mipnggolalan iyan a kitab a miphangokom iyan na so kitab a pagmbaalan ankanan a pagtaw, sa giyoto i kiyagmaw o katharo a so pagtaw na aya magmbaal sa kitab a ikhokom iyan sa ginawa niyan ago aya on pnggalbk ko kikhokomn niyanon.

Sii sankanan a btad na miyasatiman so tlo a gintasan a so inosay kagiya a so Tuhan a miyangadn, so Oripn a inadn, so kitab a ikhokom ko oripn, sa mimbaloy siran a siran dn so Tuhan ago so Oripn sa aya pzimbaan iran na so ginawa iran. Samanan na miyabinasa so langowan a timbangan o kaontol ko kibabatog sa donya. Sa miyada dn so kapangintuhan, ka so tuhan na di dn khaparo o ba simba ka o simba na kna o ba tuhan, na so mambo so oripn na di dn khapakay o ba makakokom ka o kokom na kna o ba oripn ka tuhan, sii sankanan na tarotop a kabinasa ago kaantiyor sii ko kailay o Allāh (سبحانه وتعالى) , a miyangadn.

Manga oripn o Allāh, giyanan i sabap a di dn khapakay ko Muslim o ba niyan paratiyayaa a so kaphagingd a Democrasya na giyanan dn so Islam, go di pn khapakay o ba niyan tharoa a so Democrasya na khaoyagon so Muslim, go di dn khapakay o ba kaso-atn o Muslim a ka katatago iyan ko Ingd a Democrasya, go di pn khapakay o ba niyan tharoa a so Islam na adn a Democrasya niyan odi na isompat iyan so Islam ko ingaran a Democrasya, ka palaya dn anan dadag a tindg, ka so democrasya na tarotop a makambibisa na so mambo so Islam na adn a waraan iyan a makambibisa. Aya bo a miyapharo a pphangnin tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) , a di niyan rkitano isiksa na so katatago tano ko Ingd a daon so Islam a parinta na btad a mattgl tano a di tano dn tharimaan ko poso tano, sa aya karina sa kattgl o poso o Muslim, na so gii niyan kanggalbk sa kapakatindg o parinta niyan a Islam, sii ko ingd iyan. Sa o di ron ogop na karina sa inikasoat iyan so atoran a salakaw ko Islam a katatagoanon, mapiya pn gii niyan tharoon a di niyan tatarimaan, ka o bnar a ipkhagowad iyan na nggalbk sa khagaga niyan sa kapakatindg o rkiyan a kaphagingd a Islam.

Giyai i miyakalala a awid a akal o manga Muslim sa doniya imanto, kakagiya ayon ko kada a sabot iran ko Agama iran, na sii siran pn pphagintaw ko manga Ingd a da-on so Parinta a Islam. Na pkhalipatan iran so thitho a pnggalbkn iran, sa pkhaarogan siran ko rgs o manga masa sa pkhaanton siran ko dagdban iyan, sa praotn siran o kapatay a ron siran dn kapapantagi. So Islam na lalayon iyan pzowakn so bagr o rgs, ka so doniya na sii pphalalagoy ko manga sopak ko Agama, na o thitho ka a Muslim hay pagariko, na di ka pphapatiyanod sa tarotop sii sankai a rgs a mabands a kasasagad iyan. Ogaid na phagrnanka so bagr iyan sa aya padoman ka na so Agama Islam ka o ba ka makaslang sa kaposan.

Manga oripn o Allāh, so kaphagingd a Islam na skaniyan so kaadn o pagtaw, ago adn a kawali niyan a kambbknan iyan, ago adn a parinta niyan a ayawon pphakakokom a giyoto so Sharia. Anday kagalati odi na kalbati sankanan a Tlo na miyada so ptharoon a kaphagingd a Islam. Sa so manga Muslim imanto a kapapantagan a pphagintaw sankai a masa na adn a pagtaw iran a Muslim, adn pn a kawali ran a lopa. Ogaid na da-on so Parinta a Islam a makatitindg. Sa so kadaklan imanto a manga taw a manga Muslim na kklimn iran a adn a kaphagingd a Islam, ka so manga Ingd o manga Muslim na giyoto kon so Ingd o Islam. Ogaid na kalilipatan iran a giyankai a manga Ingd a Muslim, na daa a bawon parinta a Islam, na so mambo so manga Muslim a mipananagi ko manga Ingd a Jahiliyyah (Muslim Minority) na aya tatankapn iran na so Ingd iran a katatagoan kiran a adn a Masjid iranon a go Madrasah iran on, na giyoto dn so Ingd a Islam. Ka kagiya siran na manga Muslim a mababaling siranon. Ogaid na amay ka tanodan na mbida so Islam ago so Muslim. So Islam na tarotop a atoran a daa magagalaton, sopman so Muslim na taw a miyaratiyaya ko Islam, mlagid o miapakatindg iyan so parinta niyan a Islam antaa ka da, na khatawag a Muslim, sa patot a kasabotan tano anan ha pagari ko a Muslim.

Sii ko Qur’an na inaloy o Allāh (سبحانه وتعالى) , a so taw a da niyan mikokom so initoron o Allāh (سبحانه وتعالى) (a kitab) na skaniyan na Kafir, Fasiq, isawon na Dhalim. Aya maana niyan na kafir, ago lominiyo ko agama, ago miyanalimbot a pananakoto. So Muslim imanto na aya bo a ipphanolon iyan na kazambayang, na kalilipatan iyan ankanan a katharo o Allāh (سبحانه وتعالى) a piyakathondotondog iyan so kinibtadn iyan ko kokoman iyan ko taw a mimbaloy a kafir, fasiq, ago dhalim. Giyankanan a ayat na sii pakapanonompanga o Allāh (سبحانه وتعالى) ko manga Yahudi ago so Nasrani ko da iran kinggolalann ko kitab iran a Tawrah ago Injil. Ogaid na so kiyatago iyan sii ko Qur’an na mimbaloy a khikokom rkitano. Ka so Qur’an na aya kaposan a go polimposan o manga kitab a initoron o Allāh (سبحانه وتعالى) na kna o ba tano ron matatabiya. Aya pn a kamataani ron na skitano i mala on i atastanggongan a di so miyaona a manga kitab, sabap sa so kiyatoron o Qur’an a Sslaan, na miyapakada iyan so bagr o miyangaoona a manga kitab.

Manga oripn o Allāh, imanto na kiyatokawan tano so di tano makknal ko btad o agama tano, Na giyanan so katharo a igira di ta katawan so btad na awid a akal, na o katokawi ta na badn miamagoman so awid a akal sa kapnd. Giyankai a kibabatog sa donya na kapromasay, ka di ka dn misampay ko mapiya sankai a doniya o di ka makapromasay. Na aya pn ari so kasold ko Sorga a mappno a midadari, a makaphanamok tano sa mipangaroma tano ko manga midadari. Na aya paganay a pangakap tano na so kiyamuslim tano, na aya kakhakawing tano roo na manggalbk tano so Jihad, ko diyanka a khagaga tano ron. Sa pangndodi niyo so bandingan ko Jihad, ka miyaosay dn sa onaan ko Khutabah Ika-37, ka aniyo kasaboti. Ka giya pn a masa ini na madakl a Muslim a ipkhalk iyan o ba niyan pkhan’g ankanan a katharo a Jihad , sa datar o kipkhagowadnon o taw a kafir. Sa pagari ko a Muslim, o pd ka ko taw a ipkhagowad ka o ba nka pkhan’g so katharo a Jihad, na mataan a ska na kafir a miyada kadn ko Islam. Ka so Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) na pitharo iyan a; Sa dn sa taw a matay a da niyan mapniyat so kapnjihad iyan sa lalan ko Allāh (سبحانه وتعالى) , maana so kaphakatindga ko Parinta Islamiyyah na skaniyan na miyatay a monafiq, na so monafiq na lawan ko Kafir sa karata sii ko Allāh (سبحانه وتعالى) .

Manga oripn o Allāh, giyankai a kaphagingd a phagosayin tano na giyanan so antap o manga Muslim a sabap a kararasay ran sankai a masa a maapd tano ron. Na aya kakhamataani sii na omani isa na sangana niyan a ginawa niyan sa barasaa niyan ko manga katao ko Islam, sa paganad sa katao a salakaw a khaosar iyan ko kisampay niyan ko antap. Sa amay ka magdam iyan a kiyatagoan sa kasigi sankai a apta a pphanamaran tano na kambonga niyan so pagari niyan a Muslim sa pakithabanga on ka an maadn so bagr o sagorompong ka so kaphagingd na di mapnggalbk a kazakataw. Paliyogat dn a adn a lompokan a matitimo a ayawon makapng-galbk, na odi ka mapaparo ka sabap ko kabibintad sa Ingd sa gii ka mangawoyagan, na aya pakanggalbk kanka na so tamok ka, sa makapd ka ko romasay ko agama. Sa di nka kalilipati a so omor ka na miakaramig ka dn ko mawatan a iktas. Sa odi ka matibowa o pphamotol ko kapipiya ginawa sa makapagomor ka na so dowa polo ragon na datar o sasalongan na biyongaw ka dn. Na o di ka makanggalbk imanto a matgas ka pn na aya nka pn kapakanggalbk amay ka maloks ka a di ka khigakat, hay pagariya?

Manga oripn o Allāh, nggalbk tano sa pantag ko kamapiyaan tano sankai a doniya ago so Maori a Alongan, sa osarn tano so akal galbk ago tamok sa kapd tano ko lompokan a giimroromasay ko kisampay ko simalaw, sa zasarakan tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) . Giyankaya a kaphagingd a Islam na tarotop a makambibisa a di niyan pangindaw so salakaw ron a kaphagingd a piyanarankoni o knal o manosiya, ka aya salinggogopa iyan na so Allāh (سبحانه وتعالى) , Pitharo o Allāh (سبحانه وتعالى) :

اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

So Allah i salinggogopa o siran oto a miyamaratiyaya a iphliyo niyan siran phoon ko manga lilibotng (kadadag) sa pagwitn iyan siran ko sindaw (o toroan), na so siran oto a manga kafir na aya manga salinggogopa iran na so Tagut (langowan a sinimba a salakaw ko Allah) a iphliyo iran siran phoon ko sindaw (o toroan) sa pagologn iran siran ko manga lilibotng (so kadadag) a siran oto so khi manga rk ko Naraka a ron siran dn khatatap sa dayon sa dayon. (Al Baqarah 257)

Manga oripn o Allāh, ipoon imanto na pariksaan tano so btad o kaphagingd a kataatgoan rki tano, sa itimbang tano odi na idayag tano sankai a timbangan a miyasowa tano. Na odi ron makasosonkad na nggalbk tano sa mapadal a galbk sa kitogalin o kaphagingd tano sa maarogan phoon ko marata sa makatogalin ko goliling o Islam. Sa aya okit iyan na ona-inka dn somangan a ginawa nka. Sa di nka pipikira i ba nka khaompiyai so btad o salakaw rka a da nka pn kawompiyai a ginawa nka. So kawompiya na rarad o mapiya a matatago ko ginawa o taw a phangompiya, kna o ba niyan khakowa a phakapoon sa liyo. Ogaid na skaniyan na rarad o ompiya a matatago ko ginawa niyan, na aya pithamanan a kawompiyai ko ginawa na so kapakala o sabot ko Islam a giyanan i khasabapan ko kaphakabagr o paratiyaya ko Allāh (سبحانه وتعالى) . Aya mala i paratiaya ko Allāh (سبحانه وتعالى) , na so taw a kominalon a so manga Ulama, na pagolama ka hay pagariya sa paganad ka ko Agama, ka anka makaslang.

Di bnar so katharo a khawona so paratiyaya na go bo so katao. Mataan a dadag anan a panarima, ka aya mataan na khaona so katao na go bo so paratiyaya. Ka di nka khaparatiyaya so di nka katawan. Sadn sa panolon a ipphangndao niyan so paratiyaya a daa bawon maw-oona a kapaganad sa katao na giyanan na ribat a inisoob ko Islam. Na so kapaganad imanto na miyakalbod so okit iyan adi so gowani sabap ko kiyapakalbod o kapphakatompok ko manga katao sa doniya a pnggolalan sankai a Internet.

Na imanto a masa na di tano khidaawa i di tano khagaga so kapaganad, ka sii dn ko igaan ka pagariya na khapakay a iprmbang kawon so manga ala a Ulama ko doniya ago so manga ala a kitab ko Islam. Na panamar ka sa makakowa ka sa mala a katao ka giyanan i khipgs ko ridoay a Shaytan ago so ridoay a manosiya antaa ka parinta.

Manga oripn o Allāh, omiyog so Allāh (سبحانه وتعالى) , na phanamaran tano i langowan a pangindaw o Mranaw a Muslim ko agama niyan na kaankosan ankai a manga panoratan tano a pphakaokit sa Khutbah, ka an tano kakhota-i ankai a bangnsa a mala i sambatan ko btad o agama niyan, sa makaadn tano sa bagr a misabapon na mirapas tano so awid tano a mapnd ko gii tano kapromasay ko kazalimbtad. Sa makatogalin tano ko lbi a mapiya ko kibabatog tano na samporna ko alongan a khandodan.

Manga oripn o Allāh, pangnin tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) a balowin tano niyan a pd ko manga taw a pphamakin’gn iran so katharo na phagonotan iran so lbi ron a mapiya.

وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Wa aqulu qawli hada wa astagfirullaha li wa lakum wa lisairil Muslimin min kulli dambin fastagfiruhu innahu Huwat Tawwabur Rahim.

KHUTBA A IKA DOWA

(MANGA DUWA'A)

Alhamdulillāhi rabbil ālamin, wassalātu was salāmu alā rasulihil karīm Mohammadin Bin Abdillāh, wa alā ālihi wa sahbihi ajmaīn.

Manga oripn o Allāh, mangndod tano ko Allāh ago magapas tano ron sa mamangni tano ron sa rila.

Ya Allāh, mapapadalm kami imanto sa ngaki a walay ngka sa pantag sa giiami rka kazoasoata na rilai kami ngka ago rila ingka so manga loks ami ago rila ingka so kadandan o manga muslim so miyamatay kiran ago so oyagoyag kiran.

Ya Allāh, pakabagr angka so paratiyaya mi rka ago ompiya ingka so btad ami sa baloy angka so imanto ami a mapiya a di so kagai ami, na so mapita ami na mapiya a di so imanto ami.

Ya Allāh, kalimoon ka mingka ago lindinga kami ngka sa awata kami ngka ko manga sakit ago piya angka so pphangasasakit rkami, ago pakabayad angka so makambabayadan rkami, na pakakhawasa angka so manga mrmr rkami, na pakandiyakat angka so manga kawasa rkami, na timo angka so kasasagomparak ami, na bagr angka so malobay rkami, na ayon ingka so manga dato ami sa aya manggalbk iran na so kamapiyaan ami ago so Islam.

Ya Allāh, pakadaag angka so ronda o Islam sa madaag ami so manga ridoay o agama ngka sa tatap angka so manga palo ami sa maydan ago bgan ka rkami a limo a makapagintaw kami ko agama ngka ago mapakatindg ami so parinta Islamiyyah ko manga poso ami a go sii ko manga ingd ami.

Ya Allāh, tabangi kami ngka ko kaptadmi ami rka ago so kapiya o kapzimbaami rka.

Ya Allāh, pakiilayin ka rkami so bnar na dograan ka rkami so kaonoti ami ron, na pakikilalaan ka rkami so batal, na dograan ka rkami so kapananggilai ami ron.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Ya Allāh, bgi kami ngka ko doniya sa mapiya ago sii ko akhirat sa mapiya ago lindinga kami ngka ko siksa ko naraka.

Ya Allāh, kalimoon ka so Nabi ami a Muhammad ago so manga pamiliya niyan ago so manga sahabah niyan sa kalangolangon iran. Wal Hamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimus salah…..

© COPYRIGHT 2008 - ALKHUTBAH.COM - SO MANGA KHUTBAH SA MIMBAR - OFFICIAL WEBSITE
PERMISSION GRANTED FOR FREE AND UNRESTRICTED REPRODUCTION IF REPRODUCED
IN ENTIRETY WITHOUT OMISSIONS, ADDITIONS OR ALTERATIONS.