RABITAH AL INSAN AL ISLAMIYYAH

So Kipapaliyogatn ko Kaadn o Tarotop a kapagolowan o Oman i Phagingdan ago so Kalankapan a Muslim

Khutbah No. 44

KI: ALIM, HASSANOR BIN MAKA ALAPA

   

THE WEB KHUTBAH A BASA MRANAW

ضرورة قيام القيادة الإسلامية في أوطان المسلمين

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ... وَبَعْدُ:

فَيَاعِبَادَ اللهِ يَقُولُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:
قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Innalhamda lillāhi nahmaduhu wa nastaīnuhu wa nastagfiruh, wa na’ūdubillāhi min shurūri anfusinā wa sayyiāti a’mālinā, man yahdihillāhu falā mudhillalahu, wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan murshidā, wa ash’hadu allā ilāha illallāhu wahdahu lā sharīka lahu, wa ash’hadu anna Mohammadan abduhu wa rasūluh, Allāhumma salli wa sallim wa bārik alā Mohammadin sallallāhu alayhi wa salallama wa alā ālihi wa sahbihi wa manihtadā bihad’yihi ilā yawmidd dīn... wa ba’du:

Fayā ibādallāhi, Yaqūlul Haqqu Tabāraka wa Ta’ālā fil Qur’ānil Karīm:

Qul hādīhī sabīlī ad’ū illallāhi alā basīratin ana wa manit taba’anī wa subhānallāhi wa mā anā minal mushrikīn. (Yusuf 108)

Manga oripn o Allāh, So Oriyan o bantog ko Kadnan tano a Rabbul Alamin ago so pangni tano sa kapakaslang o pangolo tano a Mohammad (صلّى الله عليه وسلّم) ago so manga tonganay niyan, so manga sahabah niyan, ago so langowan a miyonot ko panolon iyan, na omiyog so Allāh (سبحانه وتعالى) , na pzabandingn tano pman ankai a bandingan a marani a kisasaginda niyan ko miyangaoona a manga bandingan a pimbitiyara niyan so kaphagingd a Islam ago so kapakamoayan o parinta a Islam ko ingd o manga Muslim, lalayon so kapphagaloya tano sii ka so kabasa tano a pala phn ka marinaw na ba amay ka zlgan a daa paro a rimbar na daa sorot a iman.

Manga limo ini o Allāh (سبحانه وتعالى) a gii tano pn makazambisambi sa manga katigan ko agama, na adn dn a khaoma a masa a di tano dn makaphlalapoya sa manga pamikiran ka so dn so mambbtad na di niyan ppharon so datar oto a masa.

Manga oripn o Allāh, madakl dn ko manga Muslim sa doniya imanto a gii ran mambo pamagompongan ankai a bandingan tano sa kapmbtad sa manga roaroan ago pandapat ko kapkhaadn o bagr o manga Muslim, sa kapakandod o miyada a andisan ago makambalingan so lomiyawd a mnang o manga Muslim.

Giyankanan a manga pamikiran na inirampay pn sa miyandirogod ko manga ala a Pompongan a Paganadan a Islam (Islamic Universities) sii sa doniya, sa adn a manga pangilay (research) a minidakat ko gii san kapamimikirana o andamanaya i kapakaadn sa olowan a mapiya sii ko Ingd o manga Muslim sii sa doniya.

Isa a pangilay a matolangd a miyakambowat ko datar anan na miyaadn so galbk o isa a morit a si Salah Jabir a aya niyan biyaloy a Thesis iyan ko Masteral Degree niyan sa Islamic University, sa Al Madinah al Munawwarah, a giyankoto a kitab iyan na bithowan iyan sa: So Lalan ko Kapakamoayan o Ompongan o Manga Muslim. Sa kiyabgan ankoto a kitab sa daradat a maporo (Excellent) ogaid na da niyan masamporna ko Doctoral iyan na miyasinggawt dn o phanphd ko kapipiya ginawa (Malak al Mawt) so niyawa niyan sa miyawafat (pakasorgaan o Allah).

Isa a inibgay niyan a Manhaj ko oriyan o kiyatankda niyanon sa patoray dn so kaadn o kapagolowan o manga Muslim ko oman i piyagingdingdan iran sa doniya, na so kapagokit ko kaphagisaisa o manga lompokan o manga Muslim a makamomoayan ko pat a pidoro o doniya, sa oman i lompokan odi na kaphagingd a Muslim, na tomoro siran sa olowan iran ko darpa iran, na giyankoto a manga olowan ko oman i lompokan na siran pman i pthimotimo sa khabaloy siran a akila o pagtaw iran, sa datar o ba iran khitindg so tindg o Ahl al Halli wal Aqd odi na Ahl as Shura o manga Muslim. Sa amay ka matimo siran na tomoro siran a phoon ko ginawa iran sa olowan a aya pagonotan so lalag iyan sankoto a Ingd a katatagoan kiran, na giya pman ankoto a manga olowan ko oman i ingd a mala o manga Muslim a so 57 a pmbthowan sa Muslim Countries a somisirong ko (OIC) na thoro siran pman sa olowan iran a sakataw a mama a skaniyan i khabaloy a Khalifah o manga Muslim sii sa doniya.

Giyankanan a okit i malbod a lalan ko kakhaadn o bagr o manga Muslim sabap ko adn dn a manga taw a makamomoayan a somisirong siran ko manga opakat odi na manga lompokan iran a madakl sii sa doniya. Sii ko kamataani san na inidakat ankoto a somiyorat so langowan a manga ala a opakat sii sa doniya a datar o al Ikhwan al Muslimun sa Misir, so Jamaah Islamiyyah sa Pakistan, so opakat sii sa Sudan ago sii sa Jordan, so Jamaah Tablig sa India ago Pakistan, sa kinilang iran so manga paratobowan ankai a manga opakat ago so manga antap iran ko Da’wah, sa biyagr iyan a giyankai a manga opakat a Islam na amay ka makazisinabota siran na khaadn a bagr a mala a kharndaan o manga Muslim, ago kaphagdaan iran ko kisampay ran ko simalaw a aantapan iran.

Manga oripn o Allāh, so sii ron sa Ingd a Ranaw na datar dn anan a makamomoayan so manga opakat a Islam a tanto a madakl a bilangan iran, ago kiyatpngan so kiyanggalbka ko kaisaisa o antap na miyagdam a malbod so kaphakaadn sa bagr ka tomatarima so kalankapan a pagtaw a aya mataan na aya midadalong na so kaadn o Bagr a kapagolowan. Sa taman imanto na da tano pn makatoon sa olowan a iprapas iyan so kamapiyaan o pagtaw a Muslim sa khorbann iyan so kamapiyaan iyan a kaatawi sa pantag sa kiyapas o simalaw.

Ogaid na giyankai a gii tano ron kambasisaa sankai a manga Khutbah tano na manga tphali ini ago todaw a mapiya a pkhasabapan sa kapkhaadn o manga pamikiran ago manga tindg a aya khaonga niyan na khatimo iyan so makaphlagilagidon sa pamikiran ago paratiyaya na anday katimo iran na miyaadn so kaokhaog a maito a khapakay a aya dn mabaloy a todaw a phoonan a makasayan sa tmos a magombos na mrangiran sa taman sa mamalampak so sapak iyan ko oriyan o kiyapakabagr o kayo niyan sa kasirongan o pagtaw so along iyan sa pkhaori a gawii omiyog so Allāh (سبحانه وتعالى) .

Aya man a pithamanan a mabagr a ipkhalk o manga barasola sa maydan a lawan sa kabagr o sondaro na so kaadn o pamikiran a mapiya (Idea) a makasasa-ibarat sa oniin a mapiya a go ophoon iyan matoon so masibokar a lopa na magiyog magnda ta na magtho ago mrangiran sa khabidang ko kalopaan o doniya.

Manga oripn o Allāh, giyankai a btad o Muslim imanto ko apiya anda a darpa ko doniya na makathatalogdam sa aya dn a kabaya iyan na maadn odi na kaphoonan antaa ka mitaros so lalakaw ko kazalimbtad o pagtaw a Muslim. Giyankaya a pagtaw na da pn sampayin ko pankat a kidaplak, ka matatago on pn so bagr ago so panamar antaa ka kabaya sa kazowaka niyan ko rgs o manga masa a kapapantagan a pkhaanod iyan so pagtaw san ko dagdban iyan a madalm amay ka di mabalak a sowak a mabagr.

Pd a mapangingindaw ankai a masa na so kapakala o sabot o manga Muslim ko katao ko Islam ago so btad ankai a doniya, sa kabagowan so andang a sabot a matatago ko pizakatawan. Sa anday malo anan kiporo na phakatonay sa kapkhabkhs o manga tindg ago so manga pamikiran sa kazakat ko lalakaw sa pantag sa kazalimbtad ko ingd o manga Muslim na lalan bo na giya ingd a Ranaw.

Manga oripn o Allāh, isa a babantakn tano a patoray a makaadn sa kaokhaog a kapagolowan na so manga Masjid o manga Muslim, sabap sa zisan so manga Muslim a manga baratapa sa amal a siran i pangindaw a paganay a magawid ko romasay. Sa so Masjid na amay ka matoman iyan so romasay niyan ko pagtaw sa gii ron kanggonanaowa na magaan a kakhaadn o bagr, sa so masjid na aya mamaapaaron na so Imam, sa patoray a so manga Imam na maadn kiran so pakayan ko kapagolowan ka so kababaloy ran a olowan siran ko sambayang na giyoto dn i paganay a pakayan ko kakhabaloy ran a olowan sii ko manga taw a matatago sa atastanggongan iran. Sa so Jamaah ko Masjid na giyoto i paganay a babasoka a phamolaan ko mapiya a oniin sa kapakatho iyan ko pizakatawan a Muslim sankoto a darpa.

Ika dowa na so manga paganadan a Islam (Madrasah) ago so paganadan a English (School) na isa nan a romiritan sa manga kangodaan a patot a maadn kiran so sinanad ko kazalimbtad, ka so manga kangodaan na di khataradiwang so mababaloy a sangan iran ko kaphagingd sa patot dn a mabarasa siran ko manga galbk a kapagolowan sii ko Islam.

Giyankaya a kaokhaog sa kapakaadn sa kapagolowan na paliyogat a palaya dn makambong a lalag so pizasokowan (sector) o kaphagingd o manga Muslim, sa palaya siran makasabot ko antap a mapiya sii ko galbk a kaiislami. So manga padagang ko kiyazosonan o manga galbk iran na isa siran ka sangan sii sankanan a manga galbk o Islam.

So manga taribasok, na datar oto a khabgan siran mambo sa sangan a mala sankai a galbk, a domadait ko manga btad iran, ka an iran mitoman so sangan iran a odi ran manggalbk na daa ba on phakasangan ko manga taw.

So manga impliyado ko parinta ago sii ko manga pangadapan (offices) a mattndo na adn mambo a masasangan iran ko romasay a mala sa kapakamoayan o kapagolowan a kaiislami sii sa Ranaw.

So manga Bai na isa siran ka sangan a adn mambo a khitindg iran a manga romasay ko kapakamoayan ankanan a antap ko kapagadn sa kapagolowan. So manga Bai na mala a kipantag iran ko kaphagingd ago madakl so bilangan iran a di so bilangan o manga mama, sa so sangan iran na di mipndaraynon.

Giyankaya a kanggalbk sa kazalimbtad na margn ago mapitl a galbk a palaya on dn kharambit so pizasokowan o katitimo, sa odi anan maadn na margn ago malombat so rarad o panagontaman. Amay pman ka makarabray anan ko pagtaw na khaadn iyan so ptharoon a Pamikiran a Lankap (Public Openion) a giyanan i khasabapan ko kapkhaalin o btad o katitimo o pagtaw, sa giyankaya a romasay na pd dn ko margn a pnggalbkn o manga Muslim sa masa ini.

Manga oripn o Allāh, so Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) ko paganay a kiyapanolon iyan sa Makkah, na palaya iyan dn kiyambong a lalag so pizoson a pagtaw sa da niyan pamamiliin so panolon iyan ko manga taw a manga barabangnsaan odi na manga kawasa antaa ka manga ala i pangkatan ko kaphagingd ogaid na palaya iyan dn kiyambong a lalag so pagtaw niyan, minsan pn mbidabida a kiyatarima o manga taw ko panolon, ogaid na daa miyasibak ko manga taw sa ba da makambong a lalag.

Na giyankaya a kazalimbtad na galbk o manga Nabi, na kiyapangwarisan o manga Ulama sankai a masa a kapapantagan, sa so romasay ko kapnggalbkawon na sii kiran misasanggolay sa mimbaloy a atastanggongan a mapnd a pagawidan.

Mapokas kiran na sii pman ko manga Muslim a miyamakasowa sa katao sankai a doniya a matatago kiran so sambatan ko Islam sa miphagpda iran so manga Ulama ko kaphromasay sankai a galbk, sa khaosar iran mambo so katao a matatago kiran sa kagaan a kisonggod o lalakaw ko kazalimbtad o pagtaw.

Sii sankanan a pankat a galbk na mipthabanga so manga kawasa a Muslim, ka kalalayaman a so manga Ulama ago so manga Professional na di siran manga kawasa sa barandiya a tamok, na so manga kawasa na sangan iran so kapnggastowi ko sabaad a manga galbk a mangingin-daw sa tamok, sa datar o pinggolawla o manga kawasa ko manga sahabah o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) ko kiyasapidawa iran ko romasay o panolon. Pitharo o Allāh (سبحانه وتعالى) a:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Tharoanka (hay Mohammad) a katii so lalan akn sa ipndolon akn so Allah sa nggolaln sa tanda a marayag, sakn ago sa taw a inonotan ako niyan, miyasotisoti so Allah ago kna ako o ba pd ko manga pananakoto. (Yusuf 108)

Sa giyankai a mala a galbk na aya dn a khasanaan a gakot a phakabkhs ko manga taw a pnggalbk ko kiyazosonan o lompokan iran na so kabagr o paratiaya iran ko Allāh (سبحانه وتعالى) , ago so kala o kasigi ran sa kapakambaal iran sa kamapiyaan ko pkhaori a masa a maapd siran ko manga taw a paganay ron anggkaya sa indakat o thothol a siran so manga taw a miyangaroromasay ko mala a galbk ko Islam, sa paratiyaya iran ko sogoan o Kadnan iran.

So pman so okit a kapphagingd o manga Muslim ko kadaklan ko manga ingd ago sii ko manga Muslim a kainotan (Muslim Minorities) na aya dn a mangongondatoon na so adat a kalalayaman a adat a phoon sa Sdpan, sii ko kandiditaran, manga goagoay, kandodolona, na palaya dn kasasaraban, sa banr dn so katharo o Mohammad (صلّى الله عليه وسلّم) a:

... مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

Sa taw a mananayan sa isa a qawm na skaniyan na pd kiran.

Giyankaya a manga Muslim a kapapantagan imanto na so kalaanon na kiya-amotan dn ankaya a adat a sarowang, balabaw ron so manga kangodaan, sa mimbaloy so agama iran a sii bo ko manga sisimpit a kotika ko gii ran kazambayang, na maipos oto na komasoy siran pman ko btad iran ago so kandiditaran iran a datar dn o maga taw a kna o ba manga Muslim, sii sa Indonesia ago sa Malaysia na kiyasandngan aknon ankaya a manga btad, a kadaklan ko manga babay a giinggagalbk ko manga ala a tinda odi na sii ko manga pangadapan, na ndiditar siran sa datar siran bo o talandiyang ka di makasasapng so nditarn iran, na amay ka mawoma so waqto a kapzambayang na somong siran ko giizambayagan na solotn iran so mukna iran na zambayang siran, na maipos oto na lowasn iran so mukna sa komasoy siran ko manga galbkan iran sa datar siran pman o tinggalawas, sa piyakammsa oto a btad, a aya bo a kapkhapikira iran sa Muslim siran na sii bo ko masimpit a kotika a di kha Dowapolo (20) ka minotos.

Giyankai a pagtaw a ndadatara-i na daa a panginam sa ba iran maoyag so Islam ko thitho a bontal iyan, ago di ran matharagombalay so kaphagingd a mapiya, sa o izaan ka kiran o ino to na aya smbag iran na so kiyaprarad ko adat a kalalayaman a aya iran pphagintawan.

Taman sa di makaadn so Muslim sa taong iyan ago paratobowan iyan a kibida iyan ko pagtaw a Kafir sa rarad o paratiyaya niyan ko Allāh (سبحانه وتعالى) ago so kala o sabot iyan ko Islam, na margn o ba adn a mapakatindg iyan a kaphagingd iyan a Islam ko liyawaw o lopa. Sa giyankai a btad na tanto a makapagiino sa kazalimbtad a mabagr a khaadn ko pagtaw, sa paliyogat ko manga taw a Muslim a adn a matatago on a in’ngka sankai a btad a makaogop siran ko kapnggalbka ko kazalimbtad o Muslim, mlagid saya so Ulama ago so miyamakasowa sa kata-o a palaya siran san kapapatorayan.

Manga oripn o Allāh, pangnin tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) a balowin tano niyan a pd ko manga taw a pphamakin’gn iran so katharo na phagonotan iran so lbi ron a mapiya.

وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Wa aqulu qawli hada wa astagfirullaha li wa lakum wa lisairil Muslimin min kulli dambin fastagfiruhu innahu Huwat Tawwabur Rahim.

KHUTBAH A IKA DOWA

(MANGA DUWA'A)

Alhamdulillāhi rabbil ālamin, wassalātu was salāmu alā rasulihil karīm Mohammadin Bin Abdillāh, wa alā ālihi wa sahbihi ajmaīn.

Manga oripn o Allāh, mangndod tano ko Allāh ago magapas tano ron sa mamangni tano ron sa rila.

Ya Allāh, mapapadalm kami imanto sa ngaki a walay ngka sa pantag sa giiami rka kazoasoata na rilai kami ngka ago rila ingka so manga loks ami ago rila ingka so kadandan o manga muslim so miyamatay kiran ago so oyagoyag kiran.

Ya Allāh, pakabagr angka so paratiyaya mi rka ago ompiya ingka so btad ami sa baloy angka so imanto ami a mapiya a di so kagai ami, na so mapita ami na mapiya a di so imanto ami.

Ya Allāh, kalimoon ka mingka ago lindinga kami ngka sa awata kami ngka ko manga sakit ago piya angka so pphangasasakit rkami, ago pakabayad angka so makambabayadan rkami, na pakakhawasa angka so manga mrmr rkami, na pakandiyakat angka so manga kawasa rkami, na timo angka so kasasagomparak ami, na bagr angka so malobay rkami, na ayon ingka so manga dato ami sa aya manggalbk iran na so kamapiyaan ami ago so Islam.

Ya Allāh, pakadaag angka so ronda o Islam sa madaag ami so manga ridoay o agama ngka sa tatap angka so manga palo ami sa maydan ago bgan ka rkami a limo a makapagintaw kami ko agama ngka ago mapakatindg ami so parinta Islamiyyah ko manga poso ami a go sii ko manga ingd ami.

Ya Allāh, tabangi kami ngka ko kaptadmi ami rka ago so kapiya o kapzimbaami rka.

Ya Allāh, pakiilayin ka rkami so bnar na dograan ka rkami so kaonoti ami ron, na pakikilalaan ka rkami so batal, na dograan ka rkami so kapananggilai ami ron.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Ya Allāh, bgi kami ngka ko doniya sa mapiya ago sii ko akhirat sa mapiya ago lindinga kami ngka ko siksa ko naraka.

Ya Allāh, kalimoon ka so Nabi ami a Muhammad ago so manga pamiliya niyan ago so manga sahabah niyan sa kalangolangon iran. Wal Hamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimus salah…..

© COPYRIGHT 2008 - ALKHUTBAH.COM - SO MANGA KHUTBAH SA MIMBAR - OFFICIAL WEBSITE
PERMISSION GRANTED FOR FREE AND UNRESTRICTED REPRODUCTION IF REPRODUCED
IN ENTIRETY WITHOUT OMISSIONS, ADDITIONS OR ALTERATIONS.