RABITAH AL INSAN AL ISLAMIYYAH

So Bandingan Ko Kabnar o Allah ago so
Kabnar o Manosiya

Khutbah No. 38

KI: ALIM, HASSANOR BIN MAKA ALAPA

   

THE WEB KHUTBAH A BASA MRANAW

حق الله وحق العباد

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ، وَأَشْهَدُ أَ نْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ... وَبَعْدُ:

فَيَاعِبَادَ اللهِ يَقُولُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:
إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا

Innalhamda lillāhi nahmaduhu wa nastaīnuhu wa nastagfiruh, wa na’ūdubillāhi min shurūri anfusinā wa sayyiāti a’mālinā, man yahdihillāhu falā mudhillalahu, wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan murshidā, wa ash’hadu allā ilāha illallāhu wahdahu lā sharīka lahu, wa ash’hadu anna Mohammadan abduhu wa rasūluh, Allāhumma salli wa sallim wa bārik alā Mohammadin sallallāhu alayhi wa salallama wa alā ālihi wa sahbihi wa manihtadā bihad’yihi ilā yawmidd dīn... wa ba’du:

Fayā ibādallāhi, Yaqūlul Haqqu Tabāraka wa Ta’ālā fil Qur’ānil Karīm:

Innallāa lā yagfiru an yushraka bihi wa yagfiru mā dūna dālika limayyashā, wa man yushrik billāhi faqad dhalla dhalālan baīdā. (An Nisa 116)

Manga oripn o Allāh, Di tano dn rorotosn ko kapmbantoga tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) ago so gii tano ron kaphodipodia sabap sa skaniyan bo i miapatot a pakabantakan tano ko bantog tano ago so podipodi tano ka kagia skaniyan i miangadn ko langowan taman, sa so salakaw ron na inadn iyan, na miakhabnar iyan so pithamanan a maporo a bantog ago podi antaa ka panalamat, di tano kalilipatan so kipphamangnin tano sa kapakaslang ko pangolo tano a Mohammad a inikarasay tano niyan ko katoro tano kho thito a lalan, na pakapdn tano ko pangni tano so manga pamiliya niyan na rapg o manga sahabah niyan a siran i mimbaloy a lantay sa kiniripag rkitano o panolon o Islam a oda siran na di rki tano misampay so limo a so agama Islam, sa pakarabrayin tano so pangni tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) sa marankom iyan so kadandan o Muslim so oyagoyag kiran ago so miamatay kiran ka siran i inampda tano ko kiaawidi sankai a agama.

Aya oriyan iyan, Manga oripn o Allāh (سبحانه وتعالى) , na minisampay tano dn sankai a Khutbah a ika 38 ko kinibolog tano ko blangan o Islam ko gii ron kapamagosaya, sa aya bandingan tano imanto na so osayan ko kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) ago so kabnar o Manosiya,

Giankai a bandingan na di mamiminos ko miaonaan iyan a manga bandingan ko kipapatoray niyan ka amay ka di kasabotan na khaadn on so kapanalimbot ago so kapamaba ko kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) , sa gianan i kalalayaman ago kamamasaan sankai a masa a so kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) na pphangarasiyan o manosiya ipoon dn sa paganay na taman dn sa imanto.

Manga oripn o Allāh, tano dan tano ka sii sa paganay na da dn a kabnar ko langowan a pizosonan iyan inonta a rk o Allāh (سبحانه وتعالى) a tolabos aya sabap iyan, na skaniyan bo i maaadn ko da dn a kaadn, na waraan a so adn na aya makapkhabnar sa so da, na daa kabnar iyan ka odi makamomoayan so lawas iyan na aya pn o ba makakhabnar sa nganin, gianan i paganay a pasodan sa aya bo a adn a kabnar iyan na so Allāh (سبحانه وتعالى) , ka skaniyan i maaadn ko da dn a adn a nganin.

Oriyan iyan na so Allāh a Miasotisoti ago Maporo, na inadn iyan so langowan taman, so pkhailay ago so di khailay, so katawan ago so di katawan, na sabap ko rk iyan ankaya a langowan a kaadn na skaniyan bo i khirk ko kabnar ko kapnggiragiraya on.

Giankai a kabnar a phagosayin tano na giai so kapaar a kapakambabaya ko shayi ago so kamimiliki ron sa di ron pd so salakaw ron. Na so kababaloy o Allāh (سبحانه وتعالى) a Kadnan a miangadn, na miakhabnar iyan so langowan a pizosonan o simba (ibādah) sa skaniyan bo i phangalimbabaanan o kaadn iyan ka kagiya aya on miadn ko kababaloy niyan a da, sa di dn khapakay o ba simbaa o inadn so datar iyan a kaadn, ka kaphanalimbotan so kabnar o Miangadn a so Allāh (سبحانه وتعالى) .

Anda dn i kapangalimbaan o isa a kaadn ko izik iyan a kaadn na maadn so ptharoon a kapanakoto (shirk) aya maana o shirk na so kapakapda ko nganin a salakaw ko kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) ko kapzimbaa on, na aya ropaan o simba na so kapamangni ko pzimbaan, ka aya phamangniyan na so maporo a adn a khibgay niyan, so pman so mababa a daa khibgay niyan na di phamangniyan o pphamangni. Sabap roo na anda dn i kapamangni o inadn ko datar iyan a kaadn na maadn so dowa a kapanalimbot a palaya dn kapanakoto, paganay ron, na sinimba niyan so kna a tuhan a di patot a simbaan, ika dowa na piakadarpa iyan so kaadn ko darpa o miangadn na sabap san na bithowan so kapanakoto sa kapanalimbot. Pitharo o Allāh (سبحانه وتعالى) a:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Mataan a so kapanakoto na disomala a kapanalimbot a mala (Luqman 13)

So kiabaloy o Allāh (سبحانه وتعالى) a skaniyan i miadn ko langowan taman, na miakhapaar iyan a skaniyan i dato a Kadnan a khikapaar ko kambtad sa atoran ankai a manga kaadn ko kibabatog iran sa da dn a kaadn o ba adn a kapaar iyan ko kapamtad sa bitikan atoran ankai a manga kaadn sabap sa kna o ba skaniyan i miadn kiran. Sabap san na miakambowat so kabnar ko kakokom a tolabos a so bo so Allāh (سبحانه وتعالى) i khirk on, na skaniyan bo i khirk ko kasapar ago so kasogo, so kahalal ago so kaharam, a gianan i pimbolawasan o sosonan (manhaj) a pagokitan o manosiya ko kibabatog iyan.

Sa dn sa taw a khabnarn iyan so kapamtad sa bitikan a sopak ko bitikan o Allāh (سبحانه وتعالى) , na bialoy niyan a ginawa niyan a tuhan sa rinimbang iyan so Allāh (سبحانه وتعالى) , na skaniyan na mianolosolo a kafir a somianka.

Sabap sa so Allāh (سبحانه وتعالى) na skaniyan bo i matao ko waraan o inadn iyan, na miakhabnar iyan a skaniyan i thankd ko nganin a marata, ago so mapiya, sa so pitharo iyan a marata na gioto i marata, mapiya pn aya kapipikira on o kaadn na gioto i mapiya, na so tiankd iyan a mapiya na gioto i mapiya, mapia pn aya kapipikira on o inadn na gioto i marata, gianan i timbangan a patot a katawan o manosiya.

Manga oripn o Allāh, aya pasodan o kakokom ko lankap a bontal iyan na so katharoa sa so nganin na mapia odi na marata, na gianan na daa kapaar san o manosiya ka kna o ba skaniyan i pmbtad ko timbangan ago so panaks, aya mataan na so Allāh (سبحانه وتعالى) i khirk san sa amay ka khkokom so kaadn na kaphangndodan iyan so taks a inibtad o Allāh (سبحانه وتعالى) na ron iyan mapakapphasod so kakhokom iyan, mapia pn i kiniporo o sabot iyan ko knal na di niyan dn khaonaan so kokoman o Allāh (سبحانه وتعالى) .

Gowani a adnn o Allāh (سبحانه وتعالى) so manosiya a bialoy niyan a kaadn a giinggagantiya ko liawaw o lopa sa maipos so salompok na matotondog o salapis a pkisalono ko kapnggalbka ko sogoan o Allāh (سبحانه وتعالى) ago so kazimbaa on, na pd sa limo o Allāh (سبحانه وتعالى) ko manosiya a bigan iyan sa kabnar a katatamanan a pd oto sa gagaw niyan on ka an thagompiya so kaoyagoyag iyan, sa giankoto a manga kabnar na iniayon iyan ko waraan ankoto a kaadn a manosiya, ka an makapagayonayon so lalakaw o kaoyagoyag sa mapia dn a kapkhaanon iyan ko lalan iyan a datar o kapkhaanton o lawas ig san ko dagdban iyan a da dn a ba on phakasopak a pd iyan.

Giankaya a pakaig o kaoyagoyag o manosiya na patot a makasayan ko kapthoga o lawas a ig a palaya dn pkhaanton san ko minanga niyan sa daa zopak sankoto a ig sa ba phamanik sa raya a zopakn iyan so toga iyan ka o manggolawla nan na sopak ko waraan a initagima o Allāh (سبحانه وتعالى) ko kibabatog.

Giankoto a kabnar a inibgay o Allāh (سبحانه وتعالى) ko manosiya na kna oto o ba kabnar a aya kiakhipantaga on o mansoiya na kagia inadn iyan, ka so manosiya na di phakaadn, aya mataan na pammgayan on oto o Miangadn sa limo iyan on ago panalinggagaw niyan on, sa giankoto a kabnar na aya bo a kiakhipantaga niyan on na kagiya an iyan manggolawla so manga sogoan o Allāh (سبحانه وتعالى) , sa mapiya a katonay sabap ko kallbod on o manga nganin a siniyap iyan sabap sankoto a kabnar iyan a inibagay niyan on.

Manga oripn o Allāh, giankanan a kabnar na katatan so kapakabbtad iyan:

  1. Kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) a tolabos
  2. Kabnar o manosiya a tolabos
  3. Kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) ago kabnar o manosiya sa katho-tompokan iran ogaid na so kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) na aya mabagr.
  4. Kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) ago kabnar o manosiya sa katho-tompokan iran ogaid na so kabnar o manosiya na aya mabagr.

So kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) a tolabos na skaniyan so langowan a pizosonan o simba ago so kabnar ko kapakakokom ago so kasapar antaa ka kasogo, so kabtad sa manga pangitaban ko kibabatog, so kahalal ago kaharam, sa da dn a rk san o manosiya a mlk bo, sa aya mipnggolalan iyan na so kasiapa niyan sankanan a kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) a tolabos.

So kabnar o manosiya a tolabos, na skaniyan so kabnar a inibgay ron o Allāh (سبحانه وتعالى) , ko kipndolonaan iyan ko izik iyan a manosiya, sa nggolalan ko kambbgaya sa munpaat, a datar o kabnar ko kapakamilik sa nganin anggolalan sa galbk a halal a datar o kaphapasai, kapamagotanga, kazzmbaya ago so manga pd anan.

So Kabnar a kathotompokan o Allāh (سبحانه وتعالى) ago so manosiya, ogaid na aya mabagr na so kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) , na aya ibarat anan na so sabaad ko kasalaan a hudūd (kiatamanan so siksa iyan) a datar o siksa o miamankhaw a khapotolan sa lima, na so kapamankhawa ko tamok o isa a taw na kapanalimot oto ko kabnar o manosiya ka kagiya rk iyan so tamok a miakhabnar iyan a inibgay ron o Allāh (سبحانه وتعالى) , ogaid na adn a mambo a kabnar on o Allāh (سبحانه وتعالى) sabap sa so tamok na rk iyan sa pakaasal ka aya on miadn, na so piankhawan a khirk ko tamok na khapakay a irila iyan ko miamankhaw ron ka kagiya rk iyan oto, ogaid na aya tamana a kaphakarila iyan na sii ko masa a da niyan pn kikaril sa kokoman, ka so kabnar iyan na aya mabagr sankoto a masa, ogaid na anda dn i kikaril iyan ko kokoman na mimbaloy a so kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) na aya mabagr sa di niyan dn khirila ko taw a miamankhaw ron sa khapotolan dn sa lima, ka kagiya so kiatokawi ko kasalaan na kiatinkapan so kokoman o Allāh (سبحانه وتعالى) na odi makanggolalan na khabinasaan, ka phakasogo sa kaphamankhaw o manga taw ka kaoto a di siran bo khasiksa. Pitharo o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) a:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ.

Miakapoon ko Amr Bin Shu’aib a miakapoon ki ama iyan a miakapoon ki ama iyan a dato’ a Abdillāh Bin Amr Bin al As a so Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) na pitharo iyan a: Pririlai niyo dn so Hudūd ko ltlt iyo ka sa makasampay rakn on a pd sa hudūd na sabnar a miawajib. (Sunan Abu Daud)

So kabnar a kathotompokan o Allāh (سبحانه وتعالى) ago so manosiya, ogaid na aya mabagr na so kabnar o manosiya, na sii anan mambo khaadn ko kabnar ko kakitas (al Qisās), sa amay ka adn a miakazala a taw na go minitana so kokoman a kakitas, na giankanan a kabnar na rk o manosiya ka skaniyan i kiabinasaan, na adn mambo a kabnar on o Allāh (سبحانه وتعالى) ka kagiya skaniyan i miadn rkaniyan, na kabnar o kiabinasaan odi na so wali niyan a karila iyan sa di niyan inggolalan so kitas sa ba dn rila sa daa sambi iyan, antaa ka ba dn khowa sa diyat a tamok sa sambi o kakhitas iyan, sa gianan na kokoman o Allāh (سبحانه وتعالى) a bigan iyan sa kapaar a kabnar so manosiya ago aya niyan piakabagr a di so kabnar iyan, ka kagiya ron matatago so kamapiaan o kibabatog.

Manga oripn o Allāh, langowan a kamapiaan a lankap so gona niyan ko manga taw ago so manga kaadn a salakaw, na kabnar oto o Allāh (سبحانه وتعالى) a tolabos, sa da rk on o manosiya, sa so kapangarasii roo na khaadn iyan so mala a kasalaan o taw a phamaba on, ka aya piamabaan iyan na so kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) , a gianan na miadadag on so kadaklan ko manga manosiya ka sii ran piakikhabnar ko parinta odi na so pagtaw ko katitimbl iyan, a datar o atoran a democrasiya sa misabap roo na piangintuhan o manosiya a ginawa niyan sa sambi o Allāh (سبحانه وتعالى) . So pmbthowan iran sa kabnar o kaphagingd na gioto na dadag ka aya mataan na kabnar oto o Allāh (سبحانه وتعالى) .

Datar anan mambo so langowan a galbk a phakabinasa ko kaphagingd a sopak anan ko kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) , sa bigan iyan siran oto a manga taw a gii roo nggolawla sa masakit a siksa a gioto so siksa o manga tolisan a pnggarobatn iran so parinta o Allāh (سبحانه وتعالى) .

So kathontota ko kithanaan ko kokoman oto na da on saratn i adn a taw a tomontot on, ogaid na patoray ko parinta ago so pagtaw a siapn iran oto sa pakanggolalann so kitab ko kasiyap iyan, sa sa dn sa makailay ko marata a giinggolawlaan ko kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) , na saparn iyan ko diankaa khagaga niyan, ago pakatokawa niyan so parinta.

Langowan pman a kamapiaan a tinanggisa o manga taw na gioto na kabnar iran a inibgay kiran o Allāh (سبحانه وتعالى) , aya ibarat iyan na so kabnar iyan ko kazkata niyan ko tamok iyan a miokit sa kaphasai, kazmbay, kapagotang, kapagapin, ago so manga pd a okit a giikandodolona o mansoiya, sa patot a masiap iran ago masiap o parinta a katatagoan kiran, sa so kathotonta sankanan a kabnar na aya kapnggalbk o parinta na nggolalan sa panon o khirk ko kabnar sa odi niyan tontota na di niyan khataksil so kokoman ka di ran oto mapnggalbk odi misampay sa tangan iran sa pangnin o khirk ko kabnar sa nggolalan sa tontot.

Manga oripn o Allāh, so kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) , na skaniyan bo i phakarila on, sa di khapakay ko manosiya o ba niyan rilaan so di niyan kabnar, gioto i sabap a so manga dosa a mianggalbk o manosiya a dosa niyan ko Allāh (سبحانه وتعالى) , na maphanawbat iyan, sa iprila on o Allāh (سبحانه وتعالى) , odi niyan panawbata ko doniya na sii sa alongan a maori na dowa a khasowa iyan: adn oto a irila on o Allāh (سبحانه وتعالى) , na adn pman a di niyan on irila sa isikasa iyan on ko apoy o naraka, oriyan iyan na pakalion iyan on amay ka miaratiaya skaniyan. Amay pman ka so dosa na kapanakoto a maito, na da niyan thawbata ko doniya na di ron dn iprila o Allāh (سبحانه وتعالى) sa alongan a maori na izikasa iyan on ko naraka. Pitharo o Allāh (سبحانه وتعالى) a:

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا

Mataan a so Allah na di niyan iprila a kipanakoton on sa salakaw a tuhan, sa iprila iyan so dosa a salakaw roo ki taw a khabayaan iyan, na sa taw a ipanakoto niyan so Allah na sabnar a miadadag sa kadadag a mawatan. (An Nisa’ 116)

So pman so kabnar o manosiya, na aya bo a kakhatawbata on o miakaalampas on na so kirilaan on o khirk on, odi na kabayadan iyan a tamok amay ka di niyan khikasoy so lawas o nganin a miaalampas iyan, sa odi niyan kabayadi odi na da on mirila o khirk on sa doniya na khabayadan iyan sa maori a alongan odi ron rilaan o kialampasan iyan on roo sa maori a alongan, sa aya khibayad iyan na so sabaad a amal iyan a mapia, na oda a khibayad iyan a amal iyan a mapiya, na khakowa niyan so amal a marata o babayadan iyan, ko dianka on o bayadan iyan on a kabnar.

Manga oripn o Allāh, gianan i sabaad a bandingan ankai a dowa a kabnar a bigan tano sa mapontok a osayan sankai a alongan a jumuah tano, sa so taw a phangolad sankanan a katao na pangndod ko manga kitab a Fqhi ka ndodon so pariksa.

Miakaoma so Shariah Islamiyyah ka pagatorn iyan ankai a manga kabnar, ko kinggolalann on ago so manga kasalaan ko kasopaka on, sa da a kapaar san o manosiya sa ba niyan mapangalin mapiya pn i kaporo o pangkatan iyan ko doniya o manga taw.

So manga kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) a piakipananggilaan iyan na igira miasopak na so makaliliyo ron ko manga hudūd (manga kasalaan a tiamanan o Allāh so dianka o siksa iyan) na aya kakhatapali ron sa di misiksa ko taw a miakasopak na manggolawla niyan so ptharoon a kiparat (kaffārah) a aya maana ankoto a kaffārah na so kanggolawla niyan sa isa a nganin a khisapng iyan ko siksa ankoto a galbk a marata a miasopak iyan, sa giankoto a kaffārah, na aya kalilid on na galbk a phakanggay a gona ko miakasopak odi na pammgayan a pangn’nkn a imbgay o miakazala ko manga taw a mrmr (miskin) a pd anan sa limo o Allāh (سبحانه وتعالى) ko oripan iyan a so inisala iyan on na kapnggonaan o manga pagari niyan ko agama a khikarrgnan, aya ibarat oto, na so kapamabai ko Ramadhan, sa o adn a Muslim a mbabangonan sa walay ko dawndaw ko Ramadhan, na khasiksa, sa aya paganay a siksa iyan na makaphmaradika sa oripn, na o daa matoon iyan, na makapphowasa sa dowa olan a mananayon, na odi niyan magaga na makaphagana sa nm polo a miskin sa makaisa, sa gioto i kiparat iyan a khisapng iyan ko kasalaan a mianggolawla niyan ko kabnar o Allāh (سبحانه وتعالى) .

Manga oripn o Allāh, gianan i mapontok a osayan tano sankanan a bandigan a pd dn anan ko manga pangoman tano a katao ko gii tano kapaganada ko Shariah Islamiyyah a so mazisimalaw tano a kabaloy niyan a pangitaban o manga ingd tano, sa so kapphakala o sabot tano san na isa a khasabapan ko kakhaadn rkitano o panamar sankai a pangitaban sa kikokom iyan ko manga Muslim sankai a masa tano a kapapantagan.

Manga oripn o Allāh, pangnin tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) a balowin tano niyan a pd ko manga taw a pphamakin’gn iran so katharo na phagonotan iran so lbi ron a mapiya.

وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Wa aqulu qawli hada wa astagfirullaha li wa lakum wa lisairil Muslimin min kulli dambin fastagfiruhu innahu Huwat Tawwabur Rahim.

KHUTBA A IKA DOWA

(MANGA DUWA'A)

Alhamdulillāhi rabbil ālamin, wassalātu was salāmu alā rasulihil karīm Mohammadin Bin Abdillāh, wa alā ālihi wa sahbihi ajmaīn.

Manga oripn o Allāh, mangndod tano ko Allāh ago magapas tano ron sa mamangni tano ron sa rila.

Ya Allāh, mapapadalm kami imanto sa ngaki a walay ngka sa pantag sa giiami rka kazoasoata na rilai kami ngka ago rila ingka so manga loks ami ago rila ingka so kadandan o manga muslim so miyamatay kiran ago so oyagoyag kiran.

Ya Allāh, pakabagr angka so paratiyaya mi rka ago ompiya ingka so btad ami sa baloy angka so imanto ami a mapiya a di so kagai ami, na so mapita ami na mapiya a di so imanto ami.

Ya Allāh, kalimoon ka mingka ago lindinga kami ngka sa awata kami ngka ko manga sakit ago piya angka so pphangasasakit rkami, ago pakabayad angka so makambabayadan rkami, na pakakhawasa angka so manga mrmr rkami, na pakandiyakat angka so manga kawasa rkami, na timo angka so kasasagomparak ami, na bagr angka so malobay rkami, na ayon ingka so manga dato ami sa aya manggalbk iran na so kamapiyaan ami ago so Islam.

Ya Allāh, pakadaag angka so ronda o Islam sa madaag ami so manga ridoay o agama ngka sa tatap angka so manga palo ami sa maydan ago bgan ka rkami a limo a makapagintaw kami ko agama ngka ago mapakatindg ami so parinta Islamiyyah ko manga poso ami a go sii ko manga ingd ami.

Ya Allāh, tabangi kami ngka ko kaptadmi ami rka ago so kapiya o kapzimbaami rka.

Ya Allāh, pakiilayin ka rkami so bnar na dograan ka rkami so kaonoti ami ron, na pakikilalaan ka rkami so batal, na dograan ka rkami so kapananggilai ami ron.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Ya Allāh, bgi kami ngka ko doniya sa mapiya ago sii ko akhirat sa mapiya ago lindinga kami ngka ko siksa ko naraka.

Ya Allāh, kalimoon ka so Nabi ami a Muhammad ago so manga pamiliya niyan ago so manga sahabah niyan sa kalangolangon iran. Wal Hamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimus salah…..

© COPYRIGHT 2008 - ALKHUTBAH.COM - SO MANGA KHUTBAH SA MIMBAR - OFFICIAL WEBSITE
PERMISSION GRANTED FOR FREE AND UNRESTRICTED REPRODUCTION IF REPRODUCED
IN ENTIRETY WITHOUT OMISSIONS, ADDITIONS OR ALTERATIONS.