RABITAH AL INSAN AL ISLAMIYYAH

So Bandingan ko Jihad sii ko Islam

Khutbah No. 37

KI: ALIM, HASSANOR BIN MAKA ALAPA

   

THE WEB KHUTBAH A BASA MRANAW

معنى الجهاد في الإسلام

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ... وَبَعْدُ:

فَيَاعِبَادَ اللهِ يَقُولُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:
إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، وَمَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Innalhamda lillāhi nahmaduhu wa nastaīnuhu wa nastagfiruh, wa na’ūdubillāhi min shurūri anfusinā wa sayyiāti a’mālinā, man yahdihillāhu falā mudhillalahu, wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan murshidā, wa ash’hadu allā ilāha illallāhu wahdahu lā sharīka lahu, wa ash’hadu anna Mohammadan abduhu wa rasūluh, Allāhumma salli wa sallim wa bārik alā Mohammadin sallallāhu alayhi wa salallama wa alā ālihi wa sahbihi wa manihtadā bihad’yihi ilā yawmidd dīn... wa ba’du:

Fayā ibādallāhi, Yaqūlul Haqqu Tabāraka wa Ta’ālā fil Qur’ānil Karīm:

Innallāhas tarā minal mu’minīna anfusahum bianna lahumul jannatu, yuqātilūn fī sabībillāhi fayaqtulūna wa yuqtalūn wa’dan alayhi haqqan fit tawrāti wal injīli wal qur’ān, wa man awfā bi’ahdihi minallāhi, fastabshirū bibay’ikumulladī bāya’tum bihi, wa dālika huwal fawzul adhim. (At Tawbah 111)

Manga oripn o Allāh, so oriyan o bantog tano ko Allāh a Mahasuti a Maporo, ago so kiasalawati tano ko Nabi tano a Muhammad, ago so manga pamiliya niyan ago so manga bolayoka iyan, na inipangni tano pn sa kapakaslang so kadandan o manga Muislm a oyagoyag ago miangawawafat na omiog so Allāh (سبحانه وتعالى) , na phamagosayin tano ankai a bandingan a pd ko manga bandingan ko agama a skaniyan so Jihad sa lalan ko Allāh (سبحانه وتعالى) .

Giankai a bandingan na bilang a 37, ko kiapakazasaloyana o manga khutbah ko oman alongan a Jumuah, sa pagarapn ami ko langowan a Mu’min a pphamamakin’g sankai a khutbah a bgan iranai sa matolangd a pamamakin’gan ka kna o ba lalayon so kapkhan’ga sii ko kadaklan ko manga kalilimod ago sii ko manga pd a darpa, sa limo o Allāh (سبحانه وتعالى) a kaphakan’g tano ron imanto sa mapontk a bandingan, ka ba lalayon ari so sonor a osa imanto aya na bnar ka dadayagn a malangas so bangonan na di ta kapzandagan ka kagagandawalian sa di khapos a lalawan.

Manga oripn o Allāh, piakanggolalan o Allāh (سبحانه وتعالى) so Jihad sa lalan rkaniyan sa pantag sa kiporo o katharo iyan ago so katabangi ko agama niyan ago so kapgs o manga ridoay niyan, sa inipaliogat iyan sa tpng ko manga oripn iyan.

Giankaya a Jihad sa lalan ko Allāh (سبحانه وتعالى) na adn a pangkatan iyan a mala sii ko Islam, a skaniyan i pondiong o monara o Islam, ago skaniyan i pinakamaporo a soson ko manga simba, a sabnar a iniitong skaniyan a Jihad o sabaad ko manga ulama a ika nm a rokon o agama Islam.

Giankaya a Jihad sa lalan ko Allāh (سبحانه وتعالى) na minggolalan sabap ko Qur’an, ago so Sunnah, ago so Ijma’. Pitharo o Allāh (سبحانه وتعالى) a: Inipaliogat rkano so kapakithidawa (Al Baqarah 216). Pinggalbk skaniyan o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) ago inisogo iyan, sa pitharo iyan a:

Sa taw a matay a da makanjihad ago da niyan matharo sa ginawa niyan so kapnjihad iyan na miatay a madadalm skaniyan sa sagintas a kamomonafiqi. (pianothol i Muslim)

Manga oripn o Allāh, so katokawa tano ko osayan o ptharoon a Jihad, na skaniyan so kaosara ko pithamanan a kapasang a galbk pamikiran tamok, sa kada o kapanalimbot ko liawaw o lopa, sa mamaradika so manga taw ko kapzimbaa iran ko izik iran a kaadn sa aya masimba iran na so Allāh (سبحانه وتعالى) , sa mada so kapphanalimbot o pizoson a agama sa mitogalin ko kaontol o Islam.

Pitharo o Al Imam Ibn al Qayyim a: So soson o Jihad na paliogat a tinanggisa (fardh ayin) a adn oto a pnggolalan ko poso’ (pamikiran) odi na pnggolalan ko dila (katharo) odi na pnggolalan ko tamok, odi na pnggolalan ko lima, sa wajib ko langowan a Muslim a kanjihad iran ko soson a pd sankai a manga sosonan.

Giipakanggolalann so Jihad sii ko kapranga ko ginawa (jihad an Nafs) ago so kapranga ko shaytan (jihad as Shaytan) ago so kapranga ko manga taw a lomiliyo ko goliling o agama a so manga Kafir, so manga Mushrik, so manga Munafiq (jihad al Kuffar wa al Mushrikin wa al Munafiqin).

Manga oripn o Allāh, aya kapranga ko ginawa, na so kapanagontaman iyan ko kapaganada niyan ko manga ndao o Islam, oriyan iyan na nggalbkn iyan ko oriyan o kasabota niyan on, oriyan iyan na ipanolon iyan ko manga taw ago pantangn iyan so manga rrgn a khasmpang iyan ko gii niyan on kipanolonn ko manga salakaw. Sa gianan i bithowan sa Jihad an Nafs a gianan i pinakapaliogat a paganay a pnggalbkn o baraprang (Mujahid), pantag sa kapakaapas iyan sa tarimaan o Allāh (سبحانه وتعالى) so romasay niyan ko Jihad.

Aya pman a kapranga ko shaytan, na so karna ko langowan a minitalingoma iran a pd sa manga shubuhat (manga sankaan) a phakarimbot ago phakadadag, ago padngn so langowan a galbk iyan a phaparasan a pd sa manga kabaya a kabibinatangi. A aya bo a kakharna san na maadn so paratiaya a mabagr a onga ankoto a paganay a jihad a so kapranga ko ginawa, sa sa dn sa taw a da niyan maprang a ginawa niyan na tankd a di niyan khaprang so salakaw ron, sa datar anan.

So pman so kapranga ko manga kafir, na pnggolalan sa lima ago tamok ago katharo ago sii ko poso’ (niat). A aya kakhaadn anan na amay ka alangan iran so galbk ko panolon o Islam (Da’wah Islamiyyah) a so giikanggalbka ko paganay a pankat o Jihad a so kapphranga ko ginawa o manosiya sa maadn so paratiaya niyan ko Allāh (سبحانه وتعالى) ago so kapakatindg o parinta niyan a Islam.

Na so pman so kapranga ko manga munafiq ago manga fasiq, na pnggolalan sa lima, oriyan iyan na katharo, oriyan iyan na so poso’, sa sii khailay ko dianka a kasosopak o taw a pzopak.

Manga oripn o Allāh, so Jihad ko giikapakithidawa ko ridoay a kafir a phagrnn iran so panolon o Islam na paliogat a ampl (fardh kifayah) amay ka itindg skaniyan o manga Muslim sa khagaga iran ankoto a galbk, sa da on makapangpd so sabaad a manga Muslim, sa kiapokasan siran sa patoray amay ka kaamplan siran o sabagi kiran.

Tanto a inipangoyat o Allāh (سبحانه وتعالى) ankaya a kanjihad sa lalan on, pitharo iyan ko Qur’an a:

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، وَمَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Mataan a so Allah na piamasa niyan ko miamaratiaya so manga ginawa iran ago so manga tamok iran sa rk iran so sorga, sa gii siran makithidawa sa lalan ko Allah sa pphakabono siran (sa ridoay) ago pkhabono siran (o ridoay) a kapasadan oto rkaniyan a bnar sii ko Tawrat ago sii ko Injil ago sii ko Qur’an, na sa taw a itoman iyan so kapasadan iyan ko Allah, na kababayaan iyo so dagangan iyo a so piphasa niyo (so jihad) a gioto so kapagontong a lbi a mala. (At Tawbah 111)

Adn pman a masa a khabaloy so Jihad a paliogat a tinanggisa (fardh ayin) amay ka maadn ankai a manga btad a khaaloy sa kababaan a siran so:

  1. Amay ka miakamasa skaniyan ko giikathidawa na wajib on a makithidawa sa di ron khapakay o ba palagoy.
  2. Igira miasangaran a gobat o ridoay so ingd iyan. Sa sii sankai a dowa a btad na so kapnjihad iyan na jihad a kalinding ago kadimpisaa ko ingd, kna o ba jihad a kaplobaa ko ridoay sa kagobat, sa opama o awai niyan ka di makithidawa na khasoldan o ridoay so ingd iyan ago khataban iran sa kaphangarasian so manga Muslim.
  3. Amay ka mapangindaw o manga Muslim so kathidawa sa daa ba iran on phalagoyan sa phakaato siran ago khadimpisa iran so kawali o manga Muslim.
  4. Igira somiogo so Imam a olowan o manga Muslim sa phakatindgn so Jihad, pitharo o Nabi a: Go igira piangni rkano (o Imam) a kapakithidawa iyo na pakithidawa kano.

Pitharo o Ibn Taymiyyah a: So Jihad na adn oto a pnggolalan sa lima, na adn pman a pnggolalan sa poso’ (niat) ago panolon ago kabgay sa tanda a mabagr, ago kaosay sa masagogod, odi na kanggiragiray ago kapandayan.

Manga oripn o Allāh, piakanggolalan so Jihad sa pantag sa an masabt so Manga oripn o Allāh (سبحانه وتعالى) ko kapzimbaa iran ko manga tāgut (langowan a sinimba a salakaw ko Allāh (سبحانه وتعالى) ) sa masimba iran so Allāh (سبحانه وتعالى) a Isaisa a daa sakotowa iyan. Pitharo o Allāh (سبحانه وتعالى) a:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

Go pakithidawa kano kiran sa taman sa daa maadn a fitnah (so kaphringasaa ko taw sabap ko kiapagislam iyan) sa mabaloy so agama a tolabos a langon dn rk o Allah. (Al Anfal 39)

Piakanggolalan o Allāh (سبحانه وتعالى) so Jihad sa pantag sa an mada so kapanalimbot sa makandod so manga kabnar san ko khi manga rk on. Pitharo o Allāh (سبحانه وتعالى) a:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ

Inisogo ko siran oto a pphamonoon siran a mataan a siran na mialalim siran, go mataan a so Allah ko kathabangi kiran na Gomagaos, a siran oto so inibowang siran ko manga ingd iran sa daa kabnar kiran, a rowar sa gii ran katharoa sa aya Kadnan ami na so Allah. (Al Hajj 39-40)

Piakanggolalan so Jihad ka an makadapanas so manga kāfir, sa kasagisikan siran sa bagr ago sandiata, ka an iran di kapphangarasii so manga Muslim ago so kawali o manga Muslim, inisogo o Allāh (سبحانه وتعالى) ko manga Muslim a magiasa siran sa bagr a mabaloy a pangangalk iran ko manga ridoay ran. Pitharo iyan a:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَاسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ

Go pagiasai niyo siran (a manga ridoay niyo a kafir) sa nganin a kahagaga niyo a pd sa bagr, go so kakhosa sa koda a iphangangalk iyo (skaniyan a bagr a sandiata) ko manga ridoay o Allah ago ridoay niyo. (Al Anfal 60)

Manga oripn o Allāh, giankaya a Jihad na skaniyan i pagalad o Da’wah, amay ka pagrnn o manga taw so lalan iyan, patot a kasabotan a aya galbk a paganay o Muslim na so kandolona niyan ko doniya a madadadag sii ko toroan o Islam sa nggolalan sa panolon (da’wah) na amay ka di siran tomarima ago alangan iran so lalakaw o panolon sa di niyan kisampay ko manga taw ko doniya, na phakatindg so Jihad a skaniyan i somasangan ko kaphowalasa ko langowan a balamban a pagalangan iyan so lalakaw o Da’wah.

Patot a kasabotan anan o Muslim, a aya patoray ron a paganay na phrangn iyan a ginawa niyan ko kapaganada niyan ko katao o Islam, sa mabaloy skaniyan a mama a kagogomaanan sa pithibarang a katao ago sowa ko agama ago so sabot ko doniya, na amay ka masowa iyan, na nggalbkn iyan sii sa ginawa niyan, ago ipangndao niyan ko salakaw ron, oriyan iyan na ipanolon iyan ko manga salakaw sa sii sankoto a kapphanolon iyan na pzabarn iyan so manga rrgn a btad sankoto a panolon iyan, na amay ka adn a mangalang sankoto a panolon iyan, na khabindas so pdang o Jihad sa zagisikn iyan ago prantasn iyan ankoto a pangalang ka an makalontana so panolon ko lalan iyan sa katoroa niyan ko kamamanosiyai.

Gianan i bontal o Jihad sii ko Islam, a imanto a masa na giinggalbkn o manga ala a parinta sa doniya a kaponas ankai a ingaran a JIHAD ko poso’ ago sii ko pamikiran o manga Muslim, sa pphamthowan iran sa salakaw a maana ka an makasilay so bantak iyan a pakaasal, gii ran tharoon a so Jihad na Holy War, a gianan na ribat a ingaran ka daa holy war ko Islam, katharo anan o manga Nasrāni sa Sdpan gowani a gobatn iran a Sbangan ko kakhowaa iran sa Palestine sa ingaran a agama a thatanda siran sa cross (Crusade) a aya dn a miagolwan on na so isa ko manga Pope sa Vatican a si Pope Urvan II. Sa pagagawn iran so ingd o manga Muslim sa Sbangan sa thatapok siran ko gabar (cloak) a ingaran a agama.

Manga Muslim, paliogat rkitano a katokawan tano so okit o Islam ko kanggalbk, a aya paganay ron na maadn so katao, na go bo so galbk, na go bo so kipanolonn on ko manga salakaw, a rakhs o kaphantang ko gii ron kipanolonn, sa gianan i kapnggalbka ko Jihad a khaadn sa paganay so katao ko agama Islam ago so manga kokoman iyan ago so manga okit iyan na aya onayan iyan a mala na so kapamola o paratiaya ko poso’ o Mujahid, ka gioto i kabagr o panagontaman iyan. Maadn so katao a onayan ko agama na paganadn so katao ko kapakithidawa ko langowan a okit iyan a pamikiran ago galbk, ka so kabarasa o taw ko galbk a kazondaro na paliogat a odi masowa na margn o ba panobay sa maydan ko giikambonoay.

Makabagr so sabot o Mujahid ko galbk iyan ago so antap iyan ago so manga okit iyan, sa mabaloy skaniyan a magiikhlas ko atoran o lompokan iyan a katatagoan on, sa phagonotan iyan so manga sogoan o olowan iyan sa thotomankd ko manga galbk iyan a pantag ko soasoat iyan ko Allāh (سبحانه وتعالى) .

Manga oripn o Allāh, giankai a masa a kapapantagan a pphagintawan o Muslim na tanto a margn a masa a so bagr on o ridoay na tanto a mabasng ago malambt so randiyar iyan, na odi oto matimbang o Muslim a katao ago kapasang, ago panagontaman na mawatan so kapakadaag, giankai a doniya na darpa ini a sabap na aya kapakapnggalbk sii o Muslim na pnggolalan sa sabap ko oriyan o paratiaya ko Allāh (سبحانه وتعالى) sa da sii so kapnayaw sa mu’jizah a phakapoon sa langit, ka so Qur’an a aawidan o Muslim na gioto i Mu’jizah (miracle) a ron matatago so kaphakabagr o Muslim amay ka masabot iyan, na sa dn sa kala a sabot san o Muslim na kala o bagr iyan na so di niyan on katawi na gioto dn i katatabana on o ridoay niyan. Sa paliogat dn ko manga Muslim a mbalingan siran sankai a kitab iran na batiaya iran na kowaa iran on so ndao ko kakhaadn o bagr a barandiya ago rahasiyan.

So bagr a sandiata a barandiya na aya mambo a imbolang on na sandiata a datar iyan a barandiya, so taw a biaksa sa kapakizontoka na aya ipagato ron na so kapasang ko kapakizontoka, sa di ron khiato so kapnayaw sa mu’jizah a phoon sa langit odi na misabap sa bagr a malaikat antaa ka bagr a jinn, ka so doniya a barandiya na aya pantag iyan na so datar iyan a barandiya, na aya kaoona o Muslim na kagia pkhaosar iyan so bagr iyan a barandiya ago so bagr iyan a rahasiyan, maana a so paratiaya niyan ko Allāh (سبحانه وتعالى) a aya phagadn ko manga sabap. Pitharo o Allāh (سبحانه وتعالى) a:

وَلاَ تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لاَ يَرْجُونَ

Go di kano plmki ko giikaplobaa ko pagtaw (a ridoay niyo) ka amay ka miaadn kano a pkhasakitan kano (ko gii niyo kapakithidawa ko ridoay niyo) na mataan a siran na pkhasakitan siran sa datar o kapkhasakiti rkano (ko kapphamonoa niyo kiran) ago adn a nganin a aarapn iyo ko Allah (a so kashahid) a di ran aarapn. (An Nisa’ 104)

Giankanan a ayat na initolad iyan so okit a kapagatowi ko ridoay ago kinilang iyan sa mapayag a so bagr a sandiyata na mbalakn a datar iyan a bagr a sandiyata, kna o ba so tidaw o ridoay na pagalawn a lima a awasawas a tomatapnay sa langit ka mataan a phangasasarisa ankanan a manga lima ago phangapopotol, so kampilan na pagalawn a datar iyan a kampilan odi na klong a lawan on sa katgas, ogaid na anda dn i masa a kazabota sii o Muslim imanto sa doniya?.

O ilaya so ronda o Islam a kklimn iran a manga Mujahid siran na so kadaklan kiran na di niyan katawan so kamamataani ko galbk a ipamamankolong iyan, na aya pn o ba niyan minggolalan so manga okit iyan, na so di niyan sasabotn so galbk na daa phakambowat on a onga a mapiya, aya dn a kipantag iyan na so kaola ago so kakhadaaga on o ridoay niyan.

Manga oripn o Allāh, so kianjihad o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) na gioto dn i marayag a okit ko kapng-galbka ko jihad, sa okiti o Muslim, go pakalaa niyan so sabot sankai a doniya a katatagoan on ka so doniya imanto na mimbaloy a satiman a lipongan (barrio) na palaya dn kalamalama o jihad na tanto a margn a kaphagatangi ron o Muslim amay ka korang so sabot iyan, sabap sa so ridoay niyan na pizoson i waraan ago pimbarang i sandiyata ago akal na odi kapagingati na margn a khasowa o Muslim ago so panolon iyan.

Manga oripn o Allāh, so Jihad i miatindos a mapia a galbk, ago so taw a khasahid ko gii niyan kanjihad na tanto a mala a limo o Allāh (سبحانه وتعالى) a khaparoli niyan, ago phakasapaat pn ko manga tonganay niyan sa pito polo kataw a pd kiran, ago khalpas ko somariya ago so isipan ko manga amal, sa mamantk ko sorga a daa rn iyan.

Pangnin tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) a aya ipamatay tano na kashahid ko lalan iyan, ka gianan i lbi a mapiya ko langowan o kapatay, a piangindaw o manga sahabah o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) ago piloba iran so langowan a okit iyan.

Manga oripn o Allāh, pangnin tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) a balowin tano niyan a pd ko manga taw a pphamakin’gn iran so katharo na phagonotan iran so lbi ron a mapiya.

وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Wa aqulu qawli hada wa astagfirullaha li wa lakum wa lisairil Muslimin min kulli dambin fastagfiruhu innahu Huwat Tawwabur Rahim.

KHUTBAH A IKA DOWA

(MANGA DUWA'A)

Alhamdulillāhi rabbil ālamin, wassalātu was salāmu alā rasulihil karīm Mohammadin Bin Abdillāh, wa alā ālihi wa sahbihi ajmaīn.

Manga oripn o Allāh, mangndod tano ko Allāh ago magapas tano ron sa mamangni tano ron sa rila.

Ya Allāh, mapapadalm kami imanto sa ngaki a walay ngka sa pantag sa giiami rka kazoasoata na rilai kami ngka ago rila ingka so manga loks ami ago rila ingka so kadandan o manga muslim so miyamatay kiran ago so oyagoyag kiran.

Ya Allāh, pakabagr angka so paratiyaya mi rka ago ompiya ingka so btad ami sa baloy angka so imanto ami a mapiya a di so kagai ami, na so mapita ami na mapiya a di so imanto ami.

Ya Allāh, kalimoon ka mingka ago lindinga kami ngka sa awata kami ngka ko manga sakit ago piya angka so pphangasasakit rkami, ago pakabayad angka so makambabayadan rkami, na pakakhawasa angka so manga mrmr rkami, na pakandiyakat angka so manga kawasa rkami, na timo angka so kasasagomparak ami, na bagr angka so malobay rkami, na ayon ingka so manga dato ami sa aya manggalbk iran na so kamapiyaan ami ago so Islam.

Ya Allāh, pakadaag angka so ronda o Islam sa madaag ami so manga ridoay o agama ngka sa tatap angka so manga palo ami sa maydan ago bgan ka rkami a limo a makapagintaw kami ko agama ngka ago mapakatindg ami so parinta Islamiyyah ko manga poso ami a go sii ko manga ingd ami.

Ya Allāh, tabangi kami ngka ko kaptadmi ami rka ago so kapiya o kapzimbaami rka.

Ya Allāh, pakiilayin ka rkami so bnar na dograan ka rkami so kaonoti ami ron, na pakikilalaan ka rkami so batal, na dograan ka rkami so kapananggilai ami ron.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Ya Allāh, bgi kami ngka ko doniya sa mapiya ago sii ko akhirat sa mapiya ago lindinga kami ngka ko siksa ko naraka.

Ya Allāh, kalimoon ka so Nabi ami a Muhammad ago so manga pamiliya niyan ago so manga sahabah niyan sa kalangolangon iran. Wal Hamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimus salah…..

© COPYRIGHT 2008 - ALKHUTBAH.COM - SO MANGA KHUTBAH SA MIMBAR - OFFICIAL WEBSITE
PERMISSION GRANTED FOR FREE AND UNRESTRICTED REPRODUCTION IF REPRODUCED
IN ENTIRETY WITHOUT OMISSIONS, ADDITIONS OR ALTERATIONS.