RABITAH AL INSAN AL ISLAMIYYAH

So Bandingan ko Parinta Islamiyyah

Khutbah No.27

KI: ALIM, HASSANOR BIN MAKA ALAPA

   

THE WEB KHUTBAH A BASA MRANAW

مفهوم الحكومة الإسلامية

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ َصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ... وَبَعْدُ:.

فَيَاعِبَادَ اللهِ يَقُولُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:
الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ

Innalhamda lillāhi nahmaduhu wa nastaīnuhu wa nastagfiruh, wa na’ūdubillāhi min shurūri anfusinā wa sayyiāti a’mālinā, man yahdihillāhu falā mudhillalahu, wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan murshidā, wa ash’hadu allā ilāha illallāhu wahdahu lā sharīka lahu, wa ash’hadu anna Mohammadan abduhu wa rasūluh, Allāhumma salli wa sallim wa bārik alā Mohammadin sallallāhu alayhi wa salallama wa alā ālihi wa sahbihi wa manihtadā bihad’yihi ilā yawmidd dīn wa ba’du:

Fayā ibādallāhi, Yaqūlul Haqqu Tabāraka wa Ta’ālā fil Qur’ānil Karīm:

Alladīna im makannāhum fil ardhi aqāmussalāta wa ataw zakāta wa amarū bil ma’rūfi wa nahaw anil munkari wa lillāhi āqibatul umūr. (Al Hajj 41)

Manga oripn o Allāh, sii ko Khutbah a bilang a 25 na miyazabanding iyan so bandingan a So Kaphagingd a Islam, sa imanto na aya pman a bandingan na so Parinta a Islam, sa giankaya a dowa a bandingan na makakhakaraniya a tanto so osayan iran.

So kapakatindg o parinta a Islam i mala a singayo ago antap o manga Muslim sa masa ini ko oriyan o kinitaps o Khilafah Islamiyyah a kaposan sii sa Istanbul, Turkey, a makikilala ko ptharoon a Uttoman Empire ko ragon a 1924 c.e.

Sii ko kiyada ankoto a parinta a Islam, na mithana dn ago miyatarotop so kiyapatay o Mama a zasakit, ko kabasa on o manga parinta sa sdpan a romirido ko Islam, a pagoolowanan o parinta a Britaniya ago gia America, sa masa oto a siran i mala a kasankapan o manga Yahudi ko kapnggarobata ko Islam ago so manga Muslim sii sa donia,

Oriyan oto na minggalbk so manga ulama a tomatanod ko kapthingr o masa sa di kalipati o manga Muslim ko paninggalan iran a Islam, a kiyalobayan ko kinigobar o pagator o kota iyan ko kinitaps a Turkey, sa iyomanon a so manga Ingd a Islam sa doniya na palaya dn piyangondatoan o manga ingd sa sdpan a pphangolad sa kadato (emperialist) sa daa khatoon a satiman bo a Ingd a Islam a ba makamamaradika sankai a gobat a phoon sa sdpan.

Sa so dada o manalayingd a sarowang na mithakna dn ko lmbak o ingd o manga Muslim, sa miyambagibagi so manga kawali ran a lopa sa piyamaad ankaya a parinta a sdpan sa pipharail iran so miniganat a kawali ago tamok o zasakit a mama a miyawafat a giyoto so Parinta Islamiyyah sa Istanbul.

Misabap roo na miyakatindg ko ingd o manga Muslim ko oriyan o kiyapamagia on so atoran a mananangga a so kaphagingd a aya bitikan iyan na so kabangnsa ko lopa a kawali o oman i ingd (nationalism) sa oman i pagtaw na aya maphagingaran iyan a khabangnsaan iyan na so ingd a katatagoanon, kna o ba sii makababangsa ko agama niyan ago so paparatiyaya niyan.

Sii ko kiyaadn anan na miyabnkas so bagr o manga Muslim ago miyasagomparak so kay-isaisa iran, ka oman i Muslim na sii bo mapoporok ko ingd a katatagoan on, sa di phakalabo ko isa a ingd odi makaokit ko bitikan a ibbtad o parinta on, sa kiyatamanan so manga kawali a khadapoan o oman i Muslim, sa miyada dn so kabnar iyan sa kaphlalakaw niyan ko donia o Allāh (سبحانه وتعالى) sa maradika skaniyan, ogaid na minisankot ko manga bitikan o manga ingd a piyamagi o ridoay, mapia pn siran na manga Muslim ago isayisa i bangnsa.

Aya kalalayaman a manga Muslim aya ko da pn kada o kadato a Islam sa Turkey na aya dn a bangnsa iran na so Islam, na aya mababaloy a iphlawang iran (passport) iran ko kapzold iran ko manga ingd a Islam na so Lā Ilāha Illallāh sa gioto dn i kilala iran (idenity) ko apia anda siran matago ko liyawaw o lopa.

So atoran a nationalism na giyanan i mala a kasankapan a miyakagba ko parinta o manga Muslim sii sa doniya, sa miangsb dn ko darm o sabaad a pagtaw a Muslim, sa lawan ko kabagr o agama ago so paratiyaya iran ko Allāh (سبحانه وتعالى) .

Miyakatindg so manga parinta ko manga ingd iran a so gii ron kandatoi na moonot sankoto a atoran a mananangga, sa miyada so ptharoon a kapmomosawira (Shūra) a Islam, ago miyada so kadato a Islam (Khilafah Islamiyyah) ago kna o ba so parinta na ba niyan rorokotn so Islam, sa inawaan iyan ago siyanka iyan o ba mabaloy so Qur’an a aya onayan a kitab (Dustur/constitution) o ingd iran.

Sii sankanan a btad na miyatankd dn so kiyapanangga o Islam ko ingd iyan ago sii ko pagtaw niyan. Sa minggolalan so katharo o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) a:

بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

Miyanagipoon so Islam a mananagga odi na di kalalayaman, na magndod bo a mananangga sa datar o kiyapanagipoon iyan, na so mapiya na sii ko manga mananangga.

Sii ko kalipds ankaya a kiyazinagadan o manga Muslim, ago so kiyapakararad o sowa a phoon sa sdpan a piyakamblag iyan so agama ago so parinta (secular system of education) na kiyasaraban so kadaklan ko manga Muslim a miyamaganad sa katao sa sdpan. Na siran pman i mimbabaloy a manga olowan ko parinta ko ingd o manga Muslim, sa rarad oto o katharo o olowan a Akila a Britaniya (British High Commissioner) a ndadato sa India gowani a tharoon iyan a:

Magadn tano sa manga taw a khowaan tano ko manga Muslim a mbalowin tano so katharo iran ago so pamikiran iran a isdpann, na isbangann so manga bontal iran ago so manga goagoay ran.

Na miniyoman oto a awid a akal, sa miyakawatan so panginam sa ba makandod so Parinta a Islam sa ba misabap sankai a manga taw a isdpann i kapamimikiran na isbangann i bontal ago robosan. Sa so dn so kadaklan kiran i minggalbk sa kabalambani ago karna ko kapakandod pharoman o kadato a Islam ko ingd o manga Muslim sii sa doniya.

Aya thanodan ka san na so sbangan na aya mapipikiron na so Islam, na so sdpan na skaniyan so parinta o pphanalaingd a Nasrani.

Sii sankanan a btad na miyanagipoon so kiyapayag o kaokhaog o manga Muslim sa kapnggalbka ko kapakamaradika ko sarinkot o atoran a mananangga sa makandod so Islam a parinta ko ingd o manga Muslim, sa miyakatindg sa Misir so Al Ikhwan Al Muslimun, a pitharombalay o mala a Shahid a si Hassan al Banna, a giyankanan a kaokhaog na lomiyaolad so lalakaw niyan ko pd a manga ingd a Arab sa lmbak a sbangan sa taman imanto na makamomoayan dn. Sii sa Pakistan na adn mambo a kaokhaog roo a piyakatindg i Abul A’la al Maududi ago so manga pd iyan, Sa giyankai a manga kaokhaog na aya dn a antap iran na so kapakakasoy pharoman o kadato a Islam ko liyawaw o lopa.

Taman imanto na adn dn a manga taw a titikayan iran so kapthingr o masa ago papatngan iran sa matolangd so pphakambowatn o manga gawii a pd sa rarad o giikaplotng o bnar ago so ribat, sa ipndakat iran ko pandangan o thothol a khabaloy a iringa ko pthalingoma a manga ragonan.

Manga Oripn o Allah, Di phakatindg so parinta a Islam odi makamoayan so tlo a onayan iyan a siran so:

  1. So pagtaw
  2. So Kawali a lopa
  3. So Bagr a parinta a so kadato a Islam.

SO PAGTAW (RA’AYA):

Aya pagtaw o Islam na siran so manga mama ago manga babay a manga Muslim a tiyarima iran so Islam a aya iran agama, sa ininggolalan iran sa tarotop ko poso iran ago so katharo iran ago so galbk iran.

Giyankaya a pagtaw na daa taman o kadakl iran ago so kaito iran i bilangan, go da a diyanka o katao iran ko manga katao a mababagombar, ogaid na aya dn a mapia a Muslim na so Muslim a sasabotn iyan so agama niyan sa tarotop ago mala i knal ko katao ko waraan ankai a doniya a pphagintawan iyan, ka aya kala o bagr o pagtaw na so kala o sabot iyan ko katao ko agama ago so doniya.

Giyankanan a pagtaw na daa ttndoon a bangnsa niyan, sa apia antonaa a manosiya ko kiyathibarang o pakatopo iyan na palaya dn khatarima o Islam amay ka maratiyaya ko Allāh (سبحانه وتعالى) . Go giyankanan a pagtaw na da a ttndoon a basa iran a mappnto, apia antonaa a basa a khapakay a mizisinabota iran na khatarima, ogaid na so basa Arab na patoray a mapaganad iran ka giyanan i lalan ko kazabota iran ko Qur’an ago so Agama Islam.

SO KAWALI (LOPA):

Giyanan i ika dowa a onayan o Parinta Islamiyyah, a makaadn sa kawali niyan a lopa a ron phakabaling ankoto a pagtaw niyan. Giyankanan a kawali na daa taman o kaolad iyan ago so kaninit iyan, aya bo a pagilayin on na so kababaloy niyan a kawali a mipapaar ankoto a parinta sa mapnggalbk iyanon so kadato iyan sa maradika on a daa ba on makaarn a bagr a phoon sa liyo.

So kawali na mararankom iyan so manga lawasaig ago so ragat iyan, ago so manga palaw antaa ka manga kalasan iyan, ago rk iyan so langowan a madadalm a gadong antaa ka mina a matatago ko didalm o lopa iyan, go rk iyan so kawali niyan ko kawang a giyoto so maatag iyan a langit iyan ko langit, So kawali niyan ko ragat na rakhs on so madadalm ko didalm a ragat a manga kakawasaan a waraan ago so manga sda on.

So kaolad o kawali na karina sa kala o kakawasaan o parinta, sabap ko kadakl a madadalm on a manga tamok a khasabapan sa kaoyagan o pagtaw niyan.

SO BAGR A PARINTA:

Giyanan i ika tlo a onayan o parinta a Islam, a makamoayan so kadato a Islam, a skaniyan i phapaar a phagokas ko kitab a makapopoon ko Qur’an ago so Sunnah o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) ago so manga pd a phoonan o kitab.

Giyankanan a bagr o parinta na madodowa soko: (1) bagr sa sold a skaniyan so kababaloy ankoto a parinta a mipapaar iyan so sakro kabintng ankoto a pagtaw niyan ko gii ran kapagintaw sa daa sosondongan iran a salakaw a bagr. (2) bagr sii sa liyo a skanian so kabaloy o parinta a Islam a maradika a makambabayabaya (sovereign) a daa sosondongan iyan a parinta a salakaw ron ko kiphapantagn iyan ko manga pd a parinta ko liyawaw o lopa.

Manga Oripn o Allah, Giyankanan a parinta a bagr na giyanan i pimbolawasan o ptharoon a atoran (system) a makatitindg a tatap a ron zasalimbotawan so pagtaw o parinta, sa di ran zopakn so manga atoran iyan ago di ran mbinasaan. Giyankanan a atoran na tatap ago lalayon a matas i omor a so manga dato a pkhatndo o parinta na gii siran makazambisambi na so atoran na makamomoayan dn a di khaalin, sa adn a kaatawi ron a makambibisa a di mikokoyapt ko kaatawi ko dato odi na olowan a miyagolowan on.

So pagtaw ankanan a parinta na sii siran mbabayorantang sankanan a atoran a makatitindg sa kna o ba sii siran mikokoyapt ko kaatawi ko dato a kapapantagan, sa o mada so dato na tatap so kikokoyapt iran ko atoran, sa so phakasambi a dato na iphagogopa iran ko katatatap o atoran iran a sisiyapn iran.

Giyankoto a atoran na ibbtad iyan so manga okit a kasisiyap o kabnar o pagtaw niyan, a barandiya ago rahasiyan.

Giyankoto a atoran na kokompasn o sagorompong a akila o pagtaw a siran so pmbthowan sa Ahlul Halli Wal Aqd (so sagorompong a khirk ko kaboka ago so kapalot odi na moway mnda ko btad) a siran i mababaloy a tomitikay ko kabnar o pagtaw ago so galbk o manga olowan ko parinta.

So kapakatindga ko parinta na skaniyan so katharagombalaya sankanan a atoran a kaphagingd a giyankanan a atoran na giyanan i phanamaran a makamoayan ko poso o pizakatawan ago paratiayaan iran ago inggolalan iran so manga sogoan iyan, giyankanan a atoran na daa khirk on a sakataw antaa ka madakl a taw, ogaid na so manga taw na somisirong siranon odi na mag’da siranon sa ipapaar iyan siran sa di ran mipapaar, matas anan i omor a di ron khitaks so kaoyagoyg o nggagaisa a pd ko taw niyan, sa pphamatay siran ago pphangaloloks siran ogaid na so atoran na oyagoyag dn a makamomoayan ko tnday o masa a adn pn a mapaparatiaya on a manga taw niyan.

Manga Oripn o Allah, Giyankanan a atoran a phakatindgn tano na giyanan i ipagato tano ko atoran a salakaw a somosopakon, ka ndatar siran a palaya mabagr ago matobay ago di khaloks antaa ka di khasakit ago di phatay ko kapphamatay o manga taw a komakapton. Go phoon so atoran a nggarobatn na aya iyato ron o pnggarobaton na so lawas iran na tankd a di siran phakadaag ka so lawas iran na pkhaor ago pkhasakit ago pkhaloks ago pphatay, na so atoran a sasangbaan iran na di khaor, di khasakit, di khaloks. Giyanan i sabap a so kadaklan ko kaokhaog o Muslim sa doniya na karorompisan ko kiphapantagn iyan ko ridoay niyan sabap ko kakhokorang o sabot iyan ago so sandiyata iyan a katao, ka aya bo a mala a matatago sa pikir iran na so kapamono sa taw, aya bo a kiasabota o Muslim ko katharagomabalay sa parinta na kapakithidawa, sa kiyalipatan iyan so manga onayan a paganay a di niyan mipndaraynon ko kapnggalbk iyan, a giyoto so katao ago so knal ko agama, sa amay ka so galbk na di makaphasod ko sabot o taw a giinggalbk na di phanatas ko galbk iyan na aya pn so kapakadaag.

Giyankanan a atoran na aya phoonan iyan na so Qur’an ago so Sunnah o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) , sa mipthabanga iyan so akal o manosiya ko kapnggonai niyan sankai a doniya a waraan a barandiya (material world) sa nggolalan ko katao a bago a piyakambowat o sima ago so tpng o manosiya (applied sciences).

Anda i kapakamoayan ankanan a tlo a onayan na miakatindg so kaphagingd a Islam sii ko isa a balintad o doniya.

ANTONA I KIBIBIDA O PARINTA A ISLAM KO MANGA PARINTA A SALAKAW?

So Parinta a Islam, na aya atoran iyan na atoran a Khilafah, a so kadato o dato na sii makaphapasod ko maana a kapasadan a kapakasasambi (ahd al Istikhlaf) a pagatorn iyan so doniya sa ayon ko kabaya o Allāh (سبحانه وتعالى) a mapapayag ko Qur’an ago so Sunnah. Sa so langowan o bagr ago so kabnar ko kapagmbaal sa kitab ago so kapndato na sii pagndod ko Allāh (سبحانه وتعالى) , sa so dato na aya kiyadato iyan na so kiyapiliaon o sagorompong a moway mnda ko btad a siran so Ahlul Halli wal Aqd odi na Ahl as Shura.

Sa aya romasay o dato na so kipnggolalann ko Qur’an ago so Sunnah, sa titikayan o akila o pagtaw so manga galbk iyan, sa amay ka somilay sa lalan na kabnar iran a kalowasi ran on sa kadato, sa ayon ko katharo o Nabi a:

Da akapagonoti ko inadn ko kazopaka niyan ko miangadn.

So pman so parinta a Democrasiya na parinta a piyangintuhan iyan so manosiya, sa gininsing iyan ko Allāh (سبحانه وتعالى) so kabnar ko kakokom sa aya miyangokom na so pagtaw sabap roo na siran i miyangintuhan a salakaw ko Allāh (سبحانه وتعالى) , gioto i sabap a igira nggtasn so kokoman na aya gii ran tharoon an sii sa ingaran o pagtaw, kna o ba sii sa ingaran o Allāh (سبحانه وتعالى) . Samanoto na so pagtaw na aya mimbaloy a tuhan sii sankai a atoran a Democrasiya, ka kagiya so pagtaw na skaniyan i phoonan o bagr o kitab, ago aya on mimbaal ago ron pmbalingan sa ikhokom iyan sa ginawa niyan, na sii ko Islam na so Allāh (سبحانه وتعالى) i khikapaar ko kakokom ago so kapagmbaal sa kitab. Pitharo o Allah a:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Da so kakokom (kadato) inonta a rk o Allah a phagalowin iyan so bnar A skaniyan i mapia ko manga pangongokom (Al An’am 57)

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

Da so kakokom (kadato) inonta a rk o Allah a inisogo iyan a daa zimbaan iyo a rowar rkaniyan, gioto so agama a mathihto, ogaid na so kadaklan ko manga taw na di ran katawan. (Yusuf 40)

SO MANGA OKIT KO KAPAKAMOAYAN O PARINTA A ISLAM:

Manga oripn o Allāh, Aya okit anan na mapnggalbk so kandolona ko pizakatawan a taw (Da’wah) sa kasabotan iran so Islam sa mapiya ago kasabotan iran so ptharoon a parinta a Islam, ago so katharagombalaya sankoto a atoran a piyagosay tano kagiya sa magphoon anan sa kazakataw.

So panggalbk sankanan a panolon, na paganay ron na khasinanad iyan a ginawa niyan ko katao ko Islam, na amay ka makala so sabot iyan on na kambongn iyan a lalag so madazg on a tonganay niyan ago so manga bolayoka iyan sa aya kapagokit iyan na so dn so okit a kiapanolon o Rasūlullāh (صلّى الله عليه وسلّم) , sii sa Makkah a lomiyagaday sa miyaka sapolo ago tlo ragon.

Anda i kapakakowa niyan sa lompokan a maito na mbarasaan iran a ginawa iran ko langowan a galbk a kasasankotan sankoto a antap iran, sa daa ibagak iran a okit inonta a okitan iran. Sa aya makagagakot kiran na so gakot o kaphapagariya ko Islam, sa oman i isa kiran na pphloba sa makowa niyan a bago a inampda iyan, sa mlaolad siran sa rankom ko langowan a katampar, a datar o kaphlaolad o bagl o ig ko liong igira inologan sa ator a magngn’ngn a matititiboron a palaya dn phagisg ko langowan a katampar.

So manga taw a khambongn a lalag na patoray a palaya dn kakowaan so pizosonan a manga taw ko ingd, so miakasowa sa katao, pphaganad, padagang, taribasok, panginginsda, babay mama mangoda loks na palaya dn khambongn a lalag.

Giyankai a lompokan a manga taw na patot a mabarasa iran a ginawa iran ko manga okit a ikhaoyag a phakapoon ko manga ginawa iran, ka an siran di khapasangi ko kaptharagom-balaya iran ko parinta iran. Sa di sii khapakay so taw a daa katawan iyan a kapandayan a khisokat iyan sa kaoyagan a tamok, sa patoton a adn a masowa iyan a manga okit ko kakhaoyagan a halal.

Andai kapakamoayan ankai a lompokan na phagingd siran sa isa a lipongan a so khapili iran a mapiya a phagingdan, sa anday katimo iranon na ipndato iran so Islam sii sankoto a ingd sa pakapnggolalann iran so kokoman o Shariah Islamiyyah, sii sa ginawa iran, sa daa ikhalk iran a bagr a phoon sa liyo a mbinasaan iyan ankoto a lompokan iran, sa mapnggalbk iran so kakowaa iran ko langowan a bagr a khilinding iran sankoto a ingd iran a katatagoan kiran, sa maitomaito na pphakaoladn iran so blangan o kawali ran sa nggolalan sa kapkhambonga iran a lalag ko manga dair iran a darpa a miakaprarad on so paratiaya iran.

Giankoto a ingd a phagingdan iran na phakatindgn iran on so atoran a inosay sa kaporoan, sa phakamoayann iran roo so bagr a kokoman, sa ziyapn iran so manga taw a matatago sankoto a darpa, ago so manga tamok a madadalm on, sa so pizakatawan na plindingn iran so parinta sa nggolalan sa tamok ago galbk sa aya dn a iziyap iran sankoto a atoran iran na so rogo iran sa di ran dn ppharon o ba mada ankoto a darpa iran, ka so katharagombalay sa ingd na gianan i pinakamargn a galbk o Muslim sa masa ini imanto.

Manga oripn o Allāh, pangnin tano ko Allāh (سبحانه وتعالى) a balowin tano niyan a pd ko manga taw a pphamakin’gn iran so katharo na phagonotan iran so lbi ron a mapiya.

وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Wa aqulu qawli hada wa astagfirullaha li wa lakum wa lisairil Muslimin min kulli dambin fastagfiruhu innahu Huwat Tawwabur Rahim.

KHUTBAH A IKA DOWA

(MANGA DUWA'A)

Alhamdulillāhi rabbil ālamin, wassalātu was salāmu alā rasulihil karīm Mohammadin Bin Abdillāh, wa alā ālihi wa sahbihi ajmaīn.

Manga oripn o Allāh, mangndod tano ko Allāh ago magapas tano ron sa mamangni tano ron sa rila.

Ya Allāh, mapapadalm kami imanto sa ngaki a walay ngka sa pantag sa giiami rka kazoasoata na rilai kami ngka ago rila ingka so manga loks ami ago rila ingka so kadandan o manga muslim so miyamatay kiran ago so oyagoyag kiran.

Ya Allāh, pakabagr angka so paratiyaya mi rka ago ompiya ingka so btad ami sa baloy angka so imanto ami a mapiya a di so kagai ami, na so mapita ami na mapiya a di so imanto ami.

Ya Allāh, kalimoon ka mingka ago lindinga kami ngka sa awata kami ngka ko manga sakit ago piya angka so pphangasasakit rkami, ago pakabayad angka so makambabayadan rkami, na pakakhawasa angka so manga mrmr rkami, na pakandiyakat angka so manga kawasa rkami, na timo angka so kasasagomparak ami, na bagr angka so malobay rkami, na ayon ingka so manga dato ami sa aya manggalbk iran na so kamapiyaan ami ago so Islam.

Ya Allāh, pakadaag angka so ronda o Islam sa madaag ami so manga ridoay o agama ngka sa tatap angka so manga palo ami sa maydan ago bgan ka rkami a limo a makapagintaw kami ko agama ngka ago mapakatindg ami so parinta Islamiyyah ko manga poso ami a go sii ko manga ingd ami.

Ya Allāh, tabangi kami ngka ko kaptadmi ami rka ago so kapiya o kapzimbaami rka.

Ya Allāh, pakiilayin ka rkami so bnar na dograan ka rkami so kaonoti ami ron, na pakikilalaan ka rkami so batal, na dograan ka rkami so kapananggilai ami ron.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Ya Allāh, bgi kami ngka ko doniya sa mapiya ago sii ko akhirat sa mapiya ago lindinga kami ngka ko siksa ko naraka.

Ya Allāh, kalimoon ka so Nabi ami a Muhammad ago so manga pamiliya niyan ago so manga sahabah niyan sa kalangolangon iran. Wal Hamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimus salah…..

© COPYRIGHT 2008 - ALKHUTBAH.COM - SO MANGA KHUTBAH SA MIMBAR - OFFICIAL WEBSITE
PERMISSION GRANTED FOR FREE AND UNRESTRICTED REPRODUCTION IF REPRODUCED
IN ENTIRETY WITHOUT OMISSIONS, ADDITIONS OR ALTERATIONS.